STPATE0I

PEMDEIATAM
IAEDAH
TEIMII
Definisi kaedah Definisi kaedah
Satu perancangan atau prosedur bagi Satu perancangan atau prosedur bagi
melaksanakan sesuatu pengajaran secara melaksanakan sesuatu pengajaran secara
teratur, kemas dan sistematik. teratur, kemas dan sistematik.
!a merupakan langkah !a merupakan langkah··langkah atau langkah atau
peringkat peringkat··peringkat pengajaran yang peringkat pengajaran yang
tersusun rapi dan berurutan bagi tersusun rapi dan berurutan bagi
mencapai objektif P S P. mencapai objektif P S P.
'erdapat berbagai kaedah pengajaran dan 'erdapat berbagai kaedah pengajaran dan
pembelajaran pembelajaran
Kaedah merupakan cara Kaedah merupakan cara··cara yang cara yang
digunakan oleh guru untuk menyampaikan digunakan oleh guru untuk menyampaikan
pelajaran, pengetahuan, pengalaman pelajaran, pengetahuan, pengalaman
kepada pelajar kepada pelajar··pelajar pelajar
Dalam mengendalikan apa sahaja Dalam mengendalikan apa sahaja
kaedah, prinsip kaedah, prinsip··prinsip berikut prinsip berikut
boleh dijadikan panduan: boleh dijadikan panduan:
Nelibatkan murid secara aktif Nelibatkan murid secara aktif
Nenggalakkan pengalaman secara Nenggalakkan pengalaman secara
langsung langsung
Nenekankan amalan dan penghayatan Nenekankan amalan dan penghayatan
.sambungan .sambungan
Nengambil kira kebolehan dan keupayaan Nengambil kira kebolehan dan keupayaan
murid murid
Nenyampaikan pengetahuan dan Nenyampaikan pengetahuan dan
pengalaman secara bersepadu pengalaman secara bersepadu
Definisi teknik Definisi teknik
Nerujuk kepada unit Nerujuk kepada unit··unit kecil dalam unit kecil dalam
sesuatu kaedah/ cara menjalankan sesuatu kaedah/ cara menjalankan
pelbagai langkah dlm pengajaran. pelbagai langkah dlm pengajaran.
!a merangkumi aktiviti, pelakuan dan !a merangkumi aktiviti, pelakuan dan
kemahiran guru mengelola dan kemahiran guru mengelola dan
melaksanakan kaedah mengajar melaksanakan kaedah mengajar
'eknik 'eknik
Pengendalian yang benar Pengendalian yang benar··benar berlaku benar berlaku
dalam bilik darjah dalam bilik darjah
Digunakan dalam langkah pengajaran Digunakan dalam langkah pengajaran
Perlu mengambil kira faktor latar belakang Perlu mengambil kira faktor latar belakang
pelajar dalam menentukan teknik yang pelajar dalam menentukan teknik yang
dipilih dipilih
enis enis··jenis kaedah jenis kaedah
Dialog Dialog
Soal jawab Soal jawab
Perdebatan Perdebatan
Perbincangan Perbincangan
Lawatan Lawatan
Halaqah Halaqah
Pemahaman Pemahaman
!mlak !mlak
Ulangan Ulangan
Permainan Permainan
mali/demonstrasi mali/demonstrasi
'unjukcaralatih tubi 'unjukcaralatih tubi
Bercerita Bercerita
Penyelesaian masalah Penyelesaian masalah
!nkuiri !nkuiri
Projek Projek
enis 'eknik enis 'eknik
'unjuk cara 'unjuk cara
Bersoal jawab Bersoal jawab
Nenghafaz Nenghafaz
Latihtubi Latihtubi
Bersyarah Bersyarah
Bercerita Bercerita
Simulasi Simulasi
Nain peranan Nain peranan
Lakonan Lakonan
Bacaan
Talaqqi musyafahah
Kaedah Ìqra'
Tatbiq hukum tajwid
Latihtubi
Kaedah Hatawiyah
Kaedah Baghdadiyah
Terjemahan
Perbincangan
Penerangan
Soal jawab
Bercerita
Sumbangsaran
Bacaan/tikrar
(jahriyyah/sirriyah)
Hafazan
Tasmi'
Sirah
Ìbadat/Feqah Aqidah
Penerangan
Soal jawab
Projek
Bercerita
Perbincangan
Penerangan
Amali
Bacaan
Perbincangan
Tunjukcara
Simulasi
Penerangan
Lakonan
Soal jawab
Perbincangan
Bercerita
Penerangan
Hafazan
Amali
Tunjukcara
Simulasi
Bacaan
Penerangan
Tunjukcara
Soal jawab
Perbincangan
Simulasi
Lakonan
Sumbangsaran
Pondonq sebuf
Permoinon
Lofih fubi
ImIok
E¡oon
Iefohomon

5:2.1.
&.;79.50.5.5.;.796:19/. 43.2:.5.2.5::.;75..9.5:0.9. ;9.;9 24.:1.5::;4.;2 .497.2.53.52.

52. .497.53..2.

.52... 7952.3.

7952.

.5/.5/99..7.9::59.5.7952.75. 450.9.71.5 .6/2..# # .

50.9..75..51.5 74/3...5 ./9/.7.1.9.497.9.2.1.'91.2.

1.497.2. .50.9.

9.245.5 75.2.47.1.2..5 27.5 73.73..9.3..5 75.0.9..56395.5 15.4..

.1.9. 27.73.

.9 .73.

 2.32..:.3.44551.1.7.5.. 795:7..

2.1. 795:7.

2.5:5 52.5 .57..3.51. 5.52.4.3.9.5.22.51.5 3/.9..12.. /631.4.5491:0.795:7/92..575. 3.3..575.5:0.2.

527..5 75.3...9.1 .4.2/63.4/5.575.51.5:0. :.4/329.5 5.51.47.5 491 5../9:7.2.

5:.1.5.252 9227.

5.1. 9227.

 73.9.3.9 ..9..45.1.52.52.51.0.2:.5945363.2031.5 .5.1.2..49.3.3.1.5 43.4 ::.52.45...9.5.5 73/.5 24.2.2.13475.524.2.

'252 #551.5.9.5/5.3.

3.9.5/5. #551.5.

51..2 1.9/3.2.43.4/321./5.693.9.5 173 .2.2.5.91.252.3. 5.52...9.3.5 73.5 #9345.4455.9/93.75.2.3.4/329...

5:.

5:.

5 #94..3.5 #9/50./ #91/.5. .5 ..36 &6. #4.3.5 ...5 .5:2.5.5.1.4.2 3..5 43...8.

54.4../ 909...: '520. #53:.3..9.9.3.31465:. 529 #962 .:.

.5 ..265.579. 909.9.5./ 5../ 9:.9. . &43...3.5:'252 '520.: . 9:6.5 .

. ./...1../.9-6::29. %..0/.99:- .662:8./ .3 %..67.. ..0/..9.0/. .

3 !07-3.3 .38.... !0307.079.3 07.%0702.7.3 $4.3.$:2-..3.

1..3..3 ....

7..7 .97.

82 . %.877.

9./.6/. -.

 .06. $7.

- !07-3.079..3.3 $4.3 07.!0307..3.. !740 .

..3 %:3:.3 !07-3. . $2:..3...8 .3.!0307.3 2.7.

3 07..!0307..079..- .3.3.43.3 !07-3. $4.3 .

7.3 $2:.3...1. 2.8 .3 .. .3 %:3:...!0307.

$:2-.43...38...8 %:3:.!0307.3 $2:.3..3.3 $4.3 !07-3.3 .7.7.

3/.2.99:- 2. .3 .380-:9 !072.3.!...3 .3 01.