Senarai Tugas Utama Penyelia ICT Bertanggungjawab kepada Pegawai Pelajaran Daerah didalam merancang , menyelaras, melaksana dan

mengambil tindakan susulan keatas perkara-perkara berikut : • Melaksanakan proses pengemaskinian data melalui sistem pengurusan maklumat yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan PPD  Memastikan projek pengkomputeran dan pelaksanaan sistem rangkaian bagi pengurusan maklumat ‘online’ yang digunapakai oleh Kementerian, Jabatan dan PPD sentiasa berjalan lancar  Mengurus penyenggaraan peralatan komputer di PPD, komputer pentadbiran sekolah dan makmal komputer  Mengurus analisis maklumat asas pendidikan dan semua input maklumat lain yang diperolehi serta mengemukakan statistik secara berkala  Melaksanakan segala tugas yang diarahkan oleh Pegawai Pelajaran Daerah dari semasa ke semasa. OBJEKTIF UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI • Menyelia system aplikasi SMPP/Emis diperingkat daerah berjalan dengan lancar dan mempastikan Data Emis kemaskini, releven, sahih dan pengumpulan disket Data Emis setiap bulan dari 138 buah sekolah.

Memproses dan menyediakan Data serta laporan kepada sektor-sektor dan unitunit di PPD yang memerlukannya.Juga mengeluarkan Data kepada agensi kerajaan dan swasta yang memerlukannya. c. Bertindak sebagai pusat Data Daerah dan bersedia mengumpul, memproses dan membekalkan Data yang dibenarkan.
o

Mengadakan kursus dan bengkel Emis kepada pengurus Data sekolah bagi mempastikan mereka tahu menggunakan aplikasi serta dapat mengemaskinikan data dari masa ke semasa. 2. Menyelaraskan data di antara PPD dengan JPN dan KPM. Membantu Unit Maklumat JPN dalam pengendalian kursus, bengkel serta latihan diperingkat Negeri. 3. Membantu unit-unit di PPD dalam penggunaan aplikasi program unit.
o

PERINCIAN TUGAS Bidang Tugas ICT Dalam Merancang, Menyelaras, Melaksana dan Mengambil Tindakan Susulan : 1. Memantau proses pengemaskinian data melalui sistem pengurusan maklumat yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan PPD

sah dan boleh dipercayai  Memastikan proses analisis dibuat dan laporan statistik pendidikan berkaitan sekolah. JPN ke PPD dan sekolah sama ada melalui borang. komputer pentadbiran sekolah dan makmal komputer .  Bertindak sebagai pengantara bagi keperluan aliran maklumat dari Kementerian Pelajaran. keselamatan dan kerahsian maklumat asas pendidikan adalah terjamin  Data disimpan melalui penstoran komputer.  o  Memastikan projek pengkomputeran dan pelaksanaan sistem rangkaian bagi pengurusan maklumat ‘online’ yang digunapakai oleh Kementerian. verifikasi dan audit data dibuat mengikut jadual yang ditetapkan 2. 3. Penghantaran data ke PPD oleh pihak sekolah dibuat setiap tiga bulan sekali 4.  Memastikan semua sekolah menggunakan aplikasi yang berkaitan  Memastikan peraturan dan definisi variabel EMIS berdasarkan Buku Panduan EMIS yang dikeluarkan oleh BPPDP dipatuhi. Memastikan setiap variabel dikemaskini. Memastikan jadual penghantaran data EMIS dipatuhi dan membuat tindakan susulan terhadap sekolah yang gagal mematuhinya. guru dan murid dikeluarkan di peringkat PPD Menjana data dan mencetak Statistik Pelajaran Daerah dan diedarkan untuk keperluan PPD  Bertanggungjawab memastikan aspek penyimpanan.  Memastikan keperluan Kementerian Pelajaran dan JPN dipatuhi. o Bertanggungjawab memastikan pengumpulan data sekolah. memberi penerangan dan memantau pelaksanaan SMPP/EMIS di sekolah.KPM. disket dan elektronik  Mengadakan taklimat kepada sekolah. zip tape atau CD di dalam tempat yang berkunci dan selamat  Semua komputer yang menyimpan maklumat dilindungi dengan kata laluan. Jabatan dan PPD sentiasa berjalan lancar Bertanggungjawab memastikan kemudahan infrastruktur rangkaian di PPD bagi urusan pelaksanaan sistem online sentiasa berfungsi Memantau status pengemaskinian data PPD dan sekolah secara online melalui aplikasi web-based (Portal Maklumat JPN.Bertanggungjawab menyelaras.NET dan Laman Web PPD) sentiasa terkini dan menyediakan perkhidmatan ‘helpdesk’ bagi menyelesaikan sebarang masalah yang timbul seperti hardware maupun software  o Mengurus penyenggaraan peralatan komputer di PPD. tepat.

JPNS. Menyelaras pelaksanaan program perkembangan staf berkaitan latihan ICT dalam pengurusan dan pentadbiran Bertanggungjawab merancang dan menyelaras pelaksanaan kursus. Bertanggungjawab terhadap urusan penyelenggaraan peralatan komputer pentadbiran di sekolah dan di makmal komputer      Menerima dan merekod aduan kerosakan peralatan komputer dari pegawai PPD dan pentadbir Sekolah. Menilai tahap kerosakan yang dilaporkan samada boleh dibaiki atau tidak. seminar. o o Mengurus analisis maklumat asas pendidikan dan semua input maklumat lain yang diperolehi serta mengemukakan statistik secara berkala Melaksanakan segala tugas yang diarah oleh Pegawai Pelajaran dan Penyelia ICT dan Data Daerah dari masa ke semasa.Bertanggungjawab terhadap keselamatan semua perkakasan dan perisian ICT di PPD 5. Jika tidak. bengkel dan latihan dalam perkhidmatan berkaitan dengan ICT dalam Pengurusan Data dan Pentadbiran. dapatkan sebutharga pembekal untuk kos baikpulih atau senggaraan Menghantar permohonan Pengeluaran Pesanan Kerajaan ke Unit Maklumat. o .