Kesusasteraan Melayu

DEFINISI

Perkataan sastera berasal daripada bahasa sanskrit iaitu "castra". Susastera yang bermaksud kata yang membawa maksud khusus iaitu : Su indah, baik,, lebih berfaedah Sastera huruf atau buku (ke) susastera (an) kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya

J.S Badudu Sastera harus ditinjau dari dua segi iaitu bahasa dan isi

Hashim Awang Ciptaan senia yang disampaikan melalui bahasa.

GENRE SASTERA Genre Sastera ialah kategori atau jenis karya sastera atau seni yang dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk atau kandungan tertentu.

KAMUS DEWAN Hasil seni (karya tulisan) dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu.

PERBEZAAN BAHAN SASTERA DAN BUKAN SASTERA

KESUSASTERAAN BUKAN KESUSASTERAAN y y Sajak tentang bunga kemboja. Jadual perjalanan keretapi. Drama tentang gadis menunggu telefon berbunyi.Merangkumi cara pengarang menyusun peristiwa di dalam cerita . Novel yang mengisahkan pengembaraan dengan keretapi. Berita jenayah. a. memilih kata-kata. y Menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang tinggi dan menarik dalam sesebuah Karya sastera. y Melihatkan ketajaman daya penglihatan dan pengamatan pengarang terhadap satu-satu benda dan peristiwa. mengatur rangkap-rangkap dalalm sajaknya. Intelek. Hashim Awang mengelaskan unsur-unsur dalam kesusasteraan kepada empat . a. iaitu : a. Kesusasteraan Melayu Klasik . meletakkan adengan-adengan dalam lakonannya dan lain-lain. Cerita mata-mata gelap. y Penerangan menegnai bungan kemboja. y Membezakan di antara karya sastera dengan karya bukan sastera. Emosi. Panduan telefon. y y y y y UNSUR-UNSUR DALAM KESUSASTERAAN. a. Teknik. . Imaginasi.

-disampaikan dalam bentuk lisan dan sebahagian kecil dalam bentuk tulisan tangan. -khayalan dicampuradukkan dengan kenyataan----tujuan hiburan dan pengajaran. Pelanduk ) c. -terpancar worldview masayarakat -setiap karya adalah hak cipta bersama----. Pak kaduk dan Lebai malang ) d. cerita penglipur-lara ( Malim Deman. Kesusasteraan Lisan. -mempunyai unsur-unsur setempat. cerita binatang ( Cerita Sang Kancil. -di hasilkan sebelum tahun 1800. y y y kesusasteraan yang disampaikan melalui peraturan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. cerita lagenda ( Mahsuri.-sastera tertua yang disampaikan secara lisan dan diturunkan dari satu generasi ke generasai lain yang mempunyai unsur tokok -tambah. -hasil yang masih tersimpan tidak kira dalam apa bentuk dan bagaimana corak. dongeng gerhana ) b. Hang Tuah ) e. -ia wujud sebelum adanya alat pencetak. -bersifat universal.tiada nama pengarang. Malim Dewa. cerita jenaka ( Pak Pandir. dikenali juga sebagai sastera rakyat contoh sastera lisan berbentuk cerita: a. cerita asal-usul ( Dongeng harimau jadian. Anggun Cik Tunggal ) PERIBAHASA . -punya nilai dan ukuran yang tersendiri.

-ayat atau kelompok yang mempunyai susunan yang tetap dan mempunyai pengertian yang tertentu(kamus dewan) -juga dikenali sebagai bidalan atau pepatah -contoh--.Pantun kanak-kanak . PANTUN -sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada empat bis pertama meraris dalam tiap-tiap rangkap (dua baris pertama merupakan pembayang maksud dan yang selainya mengandungi maksudnya (Kamus Dewan).Pantun nasihat .Pantun nasib 3. Pantun enam kerat 4.Pantun bersukacita . Pantun empat kerat .Pantun budi .biar mati anak janagn mati adat .Pantun kasih sayang . Pantun dua belas kerat . Pantun dua kerat 2.Pantun kiasan .Pantun jenaka . Pantun sepuluh kerat 6. JENIS-JENIS PANTUN 1.Pantun berdukacita . Pantun lapan kerat 5.Pantun agama .

Entah dimakan pipit melayang. Pantun berkait Contoh: y y Pantun dua kerat Pantun kanak-kanak Sudah gaharu cendana pula. Jika ditambat kalah laganya. Dalam belanga bertemu jua. Asam di darat ikan di laut. Entah bercerai entah tidak. Pantun tiga belas kerat 8. y Pantun enam kerat Apa di harap padi seberang. MANTERA . Sudah tahu bertanya pula. Entah berderai entahkan tidak. Apa diharap kekasih orang. Entah makin bertambah sayang. y y Pantun empat kerat Pantun jenaka Ayam disabung jantan dipaut.7.

rima atau jumlah perkataan dalam satu baris. Merupakan susunan kata-kata adat.y Kata atau ayat apabila diucapkan dapat menimbulkan kuasa ghaib (untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain). (Kamus Dewan) TEROMBA y y Sejarah yang diceritakan dalam bentuk perbilangan. Rima akhir tiap-tiap baris gurindam adalam sama. rangkap. peribahasa dalam seuntai teromba. gurindam. (Kamus Dewan). Dalam baris kedua termuat jawapan atau ketegasan bagi baris pertama tadi. jampi. misalnya pantun. dll) . adt istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. jenaka. Jenis-jenis gurindam :- y y y Gurindam serangkap dua baris Gurindam serangkap empat baris Gurindam bebas SELOKA y Menurut kamus dewan seloka ialah sejenis puisi yang mengandungi ajaran (sindiran. berisi dengan pelbagai pengajaran. riwayat (Kamus Dewan). Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang. Contohnya: Terombo dalam adat istiada perkahwinan. Terdapat sisipan berbagai-bagai puisi yang lain. tombo. Ciri-ciri y y Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris. y y GURINDAM y Sejenis bentuk puisi (terdiri daripada dua baris.

Bentuk puisi lama yang ditulis secara berangkap-berangkap Rima akhir adalah tidak tetap Ia digubah sama ada mengikut bentuk pantun. Sudah untung permintaan badan. syair ataupun perumpamaan Seloka tidak mempunyai pembayang Contoh seloka tiada pembayang : Sudah bertudung terendak Bentan. Dengan siapa saya sesalkan.y y y y y y Perkataan seloka berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu shloka . Pakai seluar dengan gayanya. Kalau tuan bijak laksana. TEKA-TEKI y Menurut Kamus Dewan teka-teki ialah soalan yang dikemukakan secara samar-samar atau rumit yang jawapanya harus diduga. soalan untuk menduga akal Contoh teka-teki ialah : y Kalau tuan muda teruna. Biji di luar apa buahnya ? KESUSASTERAAN TULISAN . Pagar siapa saya sesarkan.

biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. banyak karya sastera bertulis dengan tangan sahaja.y y y y y y y Kesusasteraan tulisan ialah kesusateraan yang disampaikan secara bertulis Pada awalnya. alat cetak dan tulisan rumi di perkenalkan. tulisan jawi digunakan untuk menulis kesusasteraan. NOVEL y Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. Menurut Hashim Awang Novel terbahagi kepada : y y y Novel Perwatakan Novel Psikologi Novel Peristiwa Novel Resaman Novel Sejarah Novel Sosial Novel Politik Novel Lawan Alam Novel perwatakan . cerpen dan drama. Contohnya Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu Setelah masyarakat didatangi peradaban barat. Sebelum adanya alat pencetak. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. Contoh novel yang terkenal ialah Novel Siti Nurbaya. Contoh karya-karya sastera adalah seperti Hikayat Sang Kancil Sastera bertulis berbentuk cerita terbahagi kepada 3 iaitu novel.

y y Perlukisan dan perkembangan watak. Contoh : Puteri Gunung Tahan Novel resaman y y Penceritaan tentang adat resam satu-satu masyarakat pada satu masa dan tempat tertentu. Contoh :Rentong Novel psikologi y y Menekankan penjiwaan watak Contoh : Hari-hari Terakhir Seorang Seniman Novel peristiwa y y Peristiwa-peristiwa menarik tetapi mungkin tidak berhubungan. Contoh : Cinta Gadis Rimba Novel sejarah y y Penekanan kepada kedua-dua aspek sejarah dan adat resam Contoh : Panglima Awang Novel Sosial Menekankan mengenai persoalan masyarakat Contoh :Salina Novel Politik Persoalan politik Contoh :Krisis Novel lawan alam y y Kisah kawasan-kawasan tertentu Contoh : Ranjau Sepanjang Jalan .

(Hashim Awang) Contoh :Cerpen Ngayau ciptaan Ali Majod. y Ciri-ciri y y y y Sebuah cerita atau kisah berbentuk prosa Menonjolkan hanya satu kesan Mengisahkan dengan agak terperinci suatu perisiwa Cerpen memperlihatkan adanya unsur-unsur dramatik. DRAMA y y Sejenis cereka yang berbentuk lakonan : ia selalunya dipentaskan. Contohnya cerpen Segeluk Air tulisn Khadijah Hashim. yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah. Perkataan drama berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud gerak . Sifat Drama y y y Isu konflik Aksi fizikal atau mental Jangka waktu persembahan yang terbatas Jenis Drama y y y Komedi Tragedi Opera .CERPEN y y Cerita pendek (Kamus Dewan) Cerpen ialah bentukcereka pendek.

y y Pantomin Tragedi-Komedi SASTERA BERTULIS BERBENTUK BUKAN CERITA ESEI y Menurut Kamus Dewan esei bermaksud karangan prosa (yang biasanya lebih pendek daripada tesis atau disertasi) tentang sesuatu tajuk. Menurut Encyclopedia Britannica bermaksud satu karangan yang berpatutan panjangnya. Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap. kata-kata dan rima. y y y . SIFAT-SIFAT SAJAK y y Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. baris. Mempunyai keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa. Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah. Mempunyai rangkap. segar dan bebas. y SAJAK y Menurut Hashim Awang sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap. tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap.

y Oktaf (stanza) Sajak yang rangkapnya terdiri oleh lapan baris atau kalimat ISI DALAM SESEBUAH SAJAK y y y y Unsur pujaan Unsur keagamaan Unsur kesedihan Unsur pengajaran .BENTUK-BENTUK SAJAK y Disitkhon Sajak yang ditulis dalam bentuk dua baris bagi tiap-tiap serangkap y Terzina Sajak yang serangkapnya terdiri daripada tiga baris y Quantrain Sajak yang rangkap-rangkapnya terbangun atas empat baris.Bentuknya lebih menyerupai pantun dan syair. y Quintain Sajak yang rangkapnya dibentuk oleh lima baris atau kalimat y Sextet Sajak yang digubah dengan pemaikaian rangkap yang terdiri daripada enam baris.

Merupakan cabang ilmu yang mempunyai fungsi-fungsi sediri. Pertimbangan dan penilaian terhadap karya karya sastera akakn diperkuat dengan alasan alasan yang munasabah.y y y Unsur sindiran Unsur percintaan Unsur pengisahan CARA MENIKMATI SESEBUAH SAJAK y y y y Mengenali sifat luar sesebuah sajak Mengenali gaya bahasa atau imej visual sesebuah sajak Mengetahui latar belakang penyair atau penulis Mengetahui tujuan penyair sesebuah sajak CARA MENDEKLAMASI SAJAK y y y y y y y y Pemahaman Mimik Peresapan Gerakgeri Pengucapan Daya hafal Daya ucapan dan irama Batas kalimat KRITIKAN SASTERA y y y Usaha mempertimbangkan dan menilai karya sastera secara jujur dan sistematik. .

5. Richards 3. Kritikan Sastera di Malaysia BUKU-BUKU KRITIKAN AMALI 1. Johnson. Poetics oleh Aristotle 2. Memberikan bantuan besar kepada pembaca menikmati karya sastera dengan menerangkan tentang karya sastera dan pengarangnya dengan jelas. 2. Memperkenalkan karya sastera yang baru kepada mereka yang tidak sempat membaca.A. Anatomy of Criticism (1957 ) oleh Norhrop Frye 4. Principles of literary Criticism (1924 ) oleh L. Membuat perbezaan antara karya sastera yang baik dengan karya sastera yang tidak baik. 2. Novel-novel Malaysia dalam kritikan susunan Hamzah Hamdani Jenis Lain Kritikan Sastera y Kritikam mimetik melihat karya sastera sebagai satu perimen alam. Menyumbangkan pengetahuan dan seterusnya mengembangkan pengetahuan itu.FUNGSI KRITIKAN SASTERA 1. Essays in Criticism oleh Mathew Arnold 3. Lives of the Poets oleh Dr. Seleted Essays oleh T>S> Eliot 4. 3. 4. . Memberikan kenerangan kepada pengarang cara-cara hendak menyesuaikan karya sasteranya dengan pembaca. BUKU-BUKU KRITIKAN TEORI 1. Menghapuskan prasangka buruk terhadap karya sastera dan juga kesusasteraan. 6.

y KRITIKAN SASTERA DAN ILMU-ILMU LAIN BIDANG ILMU PENGGUNAAN MELAHIRKAN y y y y Sejarah Sosiologi Psikologi Estetika y y y y Kritikan sejarahan dan biografi Kritikan sosial dan Marxist Kritikan psikologi. Freudian dan mitos Kritikan Formal PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM KRITIKAN SASTERA y y y y y Pendekatan moral Pendekatan sosiologi Pendekatan psikologi Pendekatan tipainduk Pendekatan struktur .y y Kritikan prgmatik melihat karya sastera sebagai alat yang boleh Kritikan ekspresif melihat karya sastera sebagai alat bagi pengarang menyatakan fikiran dan perasaannya Kritikan objektif melihat karya sastera sebagai sesuatu yang istimewa yang boleh berdiri sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful