Kesusasteraan Melayu

DEFINISI

Perkataan sastera berasal daripada bahasa sanskrit iaitu "castra". Susastera yang bermaksud kata yang membawa maksud khusus iaitu : Su indah, baik,, lebih berfaedah Sastera huruf atau buku (ke) susastera (an) kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya

J.S Badudu Sastera harus ditinjau dari dua segi iaitu bahasa dan isi

Hashim Awang Ciptaan senia yang disampaikan melalui bahasa.

GENRE SASTERA Genre Sastera ialah kategori atau jenis karya sastera atau seni yang dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk atau kandungan tertentu.

KAMUS DEWAN Hasil seni (karya tulisan) dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu.

PERBEZAAN BAHAN SASTERA DAN BUKAN SASTERA

Intelek. Kesusasteraan Melayu Klasik . Hashim Awang mengelaskan unsur-unsur dalam kesusasteraan kepada empat . Panduan telefon. Berita jenayah. y Penerangan menegnai bungan kemboja. y y y y y UNSUR-UNSUR DALAM KESUSASTERAAN.KESUSASTERAAN BUKAN KESUSASTERAAN y y Sajak tentang bunga kemboja. a. Jadual perjalanan keretapi. y Membezakan di antara karya sastera dengan karya bukan sastera. a. Drama tentang gadis menunggu telefon berbunyi. . y Melihatkan ketajaman daya penglihatan dan pengamatan pengarang terhadap satu-satu benda dan peristiwa.Merangkumi cara pengarang menyusun peristiwa di dalam cerita . Novel yang mengisahkan pengembaraan dengan keretapi. iaitu : a. mengatur rangkap-rangkap dalalm sajaknya. a. Cerita mata-mata gelap. Emosi. y Menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang tinggi dan menarik dalam sesebuah Karya sastera. Teknik. memilih kata-kata. meletakkan adengan-adengan dalam lakonannya dan lain-lain. Imaginasi.

-khayalan dicampuradukkan dengan kenyataan----tujuan hiburan dan pengajaran. -ia wujud sebelum adanya alat pencetak. y y y kesusasteraan yang disampaikan melalui peraturan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Malim Dewa. -disampaikan dalam bentuk lisan dan sebahagian kecil dalam bentuk tulisan tangan. cerita binatang ( Cerita Sang Kancil. -bersifat universal.-sastera tertua yang disampaikan secara lisan dan diturunkan dari satu generasi ke generasai lain yang mempunyai unsur tokok -tambah. Anggun Cik Tunggal ) PERIBAHASA . Pak kaduk dan Lebai malang ) d. dongeng gerhana ) b. Hang Tuah ) e. cerita jenaka ( Pak Pandir. Pelanduk ) c. -terpancar worldview masayarakat -setiap karya adalah hak cipta bersama----. -punya nilai dan ukuran yang tersendiri. cerita asal-usul ( Dongeng harimau jadian. -di hasilkan sebelum tahun 1800. dikenali juga sebagai sastera rakyat contoh sastera lisan berbentuk cerita: a. -mempunyai unsur-unsur setempat. Kesusasteraan Lisan. cerita lagenda ( Mahsuri. cerita penglipur-lara ( Malim Deman.tiada nama pengarang. -hasil yang masih tersimpan tidak kira dalam apa bentuk dan bagaimana corak.

Pantun berdukacita . Pantun dua belas kerat .Pantun kanak-kanak .Pantun agama . Pantun lapan kerat 5. Pantun sepuluh kerat 6.Pantun jenaka .-ayat atau kelompok yang mempunyai susunan yang tetap dan mempunyai pengertian yang tertentu(kamus dewan) -juga dikenali sebagai bidalan atau pepatah -contoh--. Pantun dua kerat 2. Pantun enam kerat 4.Pantun nasib 3.Pantun bersukacita .Pantun nasihat .Pantun kasih sayang . Pantun empat kerat .Pantun kiasan .biar mati anak janagn mati adat .Pantun budi . PANTUN -sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada empat bis pertama meraris dalam tiap-tiap rangkap (dua baris pertama merupakan pembayang maksud dan yang selainya mengandungi maksudnya (Kamus Dewan). JENIS-JENIS PANTUN 1.

Apa diharap kekasih orang. Dalam belanga bertemu jua. Pantun berkait Contoh: y y Pantun dua kerat Pantun kanak-kanak Sudah gaharu cendana pula. Jika ditambat kalah laganya. y y Pantun empat kerat Pantun jenaka Ayam disabung jantan dipaut. Asam di darat ikan di laut. Entah dimakan pipit melayang.7. Entah makin bertambah sayang. Pantun tiga belas kerat 8. y Pantun enam kerat Apa di harap padi seberang. Entah bercerai entah tidak. MANTERA . Sudah tahu bertanya pula. Entah berderai entahkan tidak.

Terdapat sisipan berbagai-bagai puisi yang lain. Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang. berisi dengan pelbagai pengajaran. Ciri-ciri y y Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris. gurindam. peribahasa dalam seuntai teromba. tombo.y Kata atau ayat apabila diucapkan dapat menimbulkan kuasa ghaib (untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain). (Kamus Dewan) TEROMBA y y Sejarah yang diceritakan dalam bentuk perbilangan. Contohnya: Terombo dalam adat istiada perkahwinan. y y GURINDAM y Sejenis bentuk puisi (terdiri daripada dua baris. Dalam baris kedua termuat jawapan atau ketegasan bagi baris pertama tadi. jenaka. rangkap. riwayat (Kamus Dewan). Jenis-jenis gurindam :- y y y Gurindam serangkap dua baris Gurindam serangkap empat baris Gurindam bebas SELOKA y Menurut kamus dewan seloka ialah sejenis puisi yang mengandungi ajaran (sindiran. dll) . jampi. rima atau jumlah perkataan dalam satu baris. (Kamus Dewan). Merupakan susunan kata-kata adat. Rima akhir tiap-tiap baris gurindam adalam sama. adt istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. misalnya pantun.

Kalau tuan bijak laksana. Dengan siapa saya sesalkan. Bentuk puisi lama yang ditulis secara berangkap-berangkap Rima akhir adalah tidak tetap Ia digubah sama ada mengikut bentuk pantun. Biji di luar apa buahnya ? KESUSASTERAAN TULISAN . TEKA-TEKI y Menurut Kamus Dewan teka-teki ialah soalan yang dikemukakan secara samar-samar atau rumit yang jawapanya harus diduga. Pagar siapa saya sesarkan. Sudah untung permintaan badan. Pakai seluar dengan gayanya. soalan untuk menduga akal Contoh teka-teki ialah : y Kalau tuan muda teruna.y y y y y y Perkataan seloka berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu shloka . syair ataupun perumpamaan Seloka tidak mempunyai pembayang Contoh seloka tiada pembayang : Sudah bertudung terendak Bentan.

y y y y y y y Kesusasteraan tulisan ialah kesusateraan yang disampaikan secara bertulis Pada awalnya. tulisan jawi digunakan untuk menulis kesusasteraan. alat cetak dan tulisan rumi di perkenalkan. Contohnya Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu Setelah masyarakat didatangi peradaban barat. Sebelum adanya alat pencetak. biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. Menurut Hashim Awang Novel terbahagi kepada : y y y Novel Perwatakan Novel Psikologi Novel Peristiwa Novel Resaman Novel Sejarah Novel Sosial Novel Politik Novel Lawan Alam Novel perwatakan . NOVEL y Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. banyak karya sastera bertulis dengan tangan sahaja. cerpen dan drama. Contoh karya-karya sastera adalah seperti Hikayat Sang Kancil Sastera bertulis berbentuk cerita terbahagi kepada 3 iaitu novel. Contoh novel yang terkenal ialah Novel Siti Nurbaya.

Contoh :Rentong Novel psikologi y y Menekankan penjiwaan watak Contoh : Hari-hari Terakhir Seorang Seniman Novel peristiwa y y Peristiwa-peristiwa menarik tetapi mungkin tidak berhubungan.y y Perlukisan dan perkembangan watak. Contoh : Puteri Gunung Tahan Novel resaman y y Penceritaan tentang adat resam satu-satu masyarakat pada satu masa dan tempat tertentu. Contoh : Cinta Gadis Rimba Novel sejarah y y Penekanan kepada kedua-dua aspek sejarah dan adat resam Contoh : Panglima Awang Novel Sosial Menekankan mengenai persoalan masyarakat Contoh :Salina Novel Politik Persoalan politik Contoh :Krisis Novel lawan alam y y Kisah kawasan-kawasan tertentu Contoh : Ranjau Sepanjang Jalan .

CERPEN y y Cerita pendek (Kamus Dewan) Cerpen ialah bentukcereka pendek. DRAMA y y Sejenis cereka yang berbentuk lakonan : ia selalunya dipentaskan. (Hashim Awang) Contoh :Cerpen Ngayau ciptaan Ali Majod. Sifat Drama y y y Isu konflik Aksi fizikal atau mental Jangka waktu persembahan yang terbatas Jenis Drama y y y Komedi Tragedi Opera . y Ciri-ciri y y y y Sebuah cerita atau kisah berbentuk prosa Menonjolkan hanya satu kesan Mengisahkan dengan agak terperinci suatu perisiwa Cerpen memperlihatkan adanya unsur-unsur dramatik. Contohnya cerpen Segeluk Air tulisn Khadijah Hashim. yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah. Perkataan drama berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud gerak .

baris. Mempunyai rangkap. Menurut Encyclopedia Britannica bermaksud satu karangan yang berpatutan panjangnya. SIFAT-SIFAT SAJAK y y Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. segar dan bebas. Mempunyai keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa. kata-kata dan rima. y y y . Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap. y SAJAK y Menurut Hashim Awang sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap. tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap. Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah.y y Pantomin Tragedi-Komedi SASTERA BERTULIS BERBENTUK BUKAN CERITA ESEI y Menurut Kamus Dewan esei bermaksud karangan prosa (yang biasanya lebih pendek daripada tesis atau disertasi) tentang sesuatu tajuk.

y Quintain Sajak yang rangkapnya dibentuk oleh lima baris atau kalimat y Sextet Sajak yang digubah dengan pemaikaian rangkap yang terdiri daripada enam baris. y Oktaf (stanza) Sajak yang rangkapnya terdiri oleh lapan baris atau kalimat ISI DALAM SESEBUAH SAJAK y y y y Unsur pujaan Unsur keagamaan Unsur kesedihan Unsur pengajaran .Bentuknya lebih menyerupai pantun dan syair.BENTUK-BENTUK SAJAK y Disitkhon Sajak yang ditulis dalam bentuk dua baris bagi tiap-tiap serangkap y Terzina Sajak yang serangkapnya terdiri daripada tiga baris y Quantrain Sajak yang rangkap-rangkapnya terbangun atas empat baris.

Pertimbangan dan penilaian terhadap karya karya sastera akakn diperkuat dengan alasan alasan yang munasabah.y y y Unsur sindiran Unsur percintaan Unsur pengisahan CARA MENIKMATI SESEBUAH SAJAK y y y y Mengenali sifat luar sesebuah sajak Mengenali gaya bahasa atau imej visual sesebuah sajak Mengetahui latar belakang penyair atau penulis Mengetahui tujuan penyair sesebuah sajak CARA MENDEKLAMASI SAJAK y y y y y y y y Pemahaman Mimik Peresapan Gerakgeri Pengucapan Daya hafal Daya ucapan dan irama Batas kalimat KRITIKAN SASTERA y y y Usaha mempertimbangkan dan menilai karya sastera secara jujur dan sistematik. . Merupakan cabang ilmu yang mempunyai fungsi-fungsi sediri.

Menghapuskan prasangka buruk terhadap karya sastera dan juga kesusasteraan. Memperkenalkan karya sastera yang baru kepada mereka yang tidak sempat membaca. Lives of the Poets oleh Dr. Membuat perbezaan antara karya sastera yang baik dengan karya sastera yang tidak baik. 5. Anatomy of Criticism (1957 ) oleh Norhrop Frye 4. 6. Principles of literary Criticism (1924 ) oleh L. 2.A. Poetics oleh Aristotle 2. Kritikan Sastera di Malaysia BUKU-BUKU KRITIKAN AMALI 1. Menyumbangkan pengetahuan dan seterusnya mengembangkan pengetahuan itu. Novel-novel Malaysia dalam kritikan susunan Hamzah Hamdani Jenis Lain Kritikan Sastera y Kritikam mimetik melihat karya sastera sebagai satu perimen alam. 2. Johnson. Seleted Essays oleh T>S> Eliot 4.FUNGSI KRITIKAN SASTERA 1. 3. Richards 3. Essays in Criticism oleh Mathew Arnold 3. BUKU-BUKU KRITIKAN TEORI 1. . 4. Memberikan bantuan besar kepada pembaca menikmati karya sastera dengan menerangkan tentang karya sastera dan pengarangnya dengan jelas. Memberikan kenerangan kepada pengarang cara-cara hendak menyesuaikan karya sasteranya dengan pembaca.

y y Kritikan prgmatik melihat karya sastera sebagai alat yang boleh Kritikan ekspresif melihat karya sastera sebagai alat bagi pengarang menyatakan fikiran dan perasaannya Kritikan objektif melihat karya sastera sebagai sesuatu yang istimewa yang boleh berdiri sendiri. y KRITIKAN SASTERA DAN ILMU-ILMU LAIN BIDANG ILMU PENGGUNAAN MELAHIRKAN y y y y Sejarah Sosiologi Psikologi Estetika y y y y Kritikan sejarahan dan biografi Kritikan sosial dan Marxist Kritikan psikologi. Freudian dan mitos Kritikan Formal PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM KRITIKAN SASTERA y y y y y Pendekatan moral Pendekatan sosiologi Pendekatan psikologi Pendekatan tipainduk Pendekatan struktur .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful