FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBHE2103 : PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT SEMESTER SEPTEMBER 2010 ARAHAN KEPADA PELAJAR ± SMP PEDALAMAN

1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja.

2. Tugasan anda perlu ditaip atas kertas A4 dengan menggunakansaiz font 12 ³Times New Roman´ dan langkau baris 1.5.

3. Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus.

4. Tugasan ini perlu disiapkan secara individu.

5. Anda perlu menghantar tugasan kepada tutor bersemuka.

6. Tugasan anda hendaklah diserahkan sebelum atau pada 23 Disember 2010. Serahan selepas tarikh tidak akan diterima.

7. Tugasan ini terhad kepada 10-12 muka surat sahaja.

8. Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda menghuraikan persoalan yang diberikan dengan disokong oleh huja h-hujah dan bahan-bahan bukti yang tepat dan relevan.

9. Plagiarisma dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Bahan tugasan yang diplagiat tidak akan diterima dan markah sifar (0) akan diberikan.

i i l t l t ti t l i t i ³case study´ untuk tugasan di bawah. (Tugasan ini diserahkan dalam bentuk CD) (20 markah) (b) Nyatakan usaha-usaha yang akan anda lakukan bagi mengatasi masalah tersebut. persembahan Ms PowerPoint atau lain-lain penceritaan menggunakan teknologi maklumat dan perlu mempunyai suara latar.i . Penceritaan digital boleh dalam bentuk gambar video. I j l it l j l i i t t j i t i i i i i l i t i t j l t t i t l i i it . (10 markah) [Jumlah: 30 markah] .SOALAN T R ASAN (PE ALAMAN) l . (a) Hasilkan satu penceritaan digital tentang masalah pilihan anda. i t j t t i l il i l K i t l i i i t t i t B i i l t t t t i i. movie pendek.

kekurangan zat makanan. dan sebagainya. Gambar-gambar atau grafik digalakkan Tajuk Pengenalan Cadangan (sekurang-kurangnya 3) Penutup Senarai Rujukan Pengenalan y y Memperkenalkan latar belakang Tinjauan Literatur (sekurangkurangnya 3 rujukun terkini ± 2003 ke atas) Rujuk Sumber-sumber seperti bukubuku atau Internet y Memberi penerangan ringkas tentang tajuk pilihan anda . Penulisan perlu ada perkara-perkara berikut: y y y y y 1. 2. 2. perssekitaran sekolah. dan sebagainya) Masalah-lasalah kesihatan (penyakit-penyakit seperti Denggi. longkang sekolah. bilik darjah. obesiti.) Cadangan-cadangan bagi mengatasi Penulisan masalah kesihatan pilihan anda. Pilih satu masalah untuk ³case study´ Penceritaan harus dimuatkan perkaraperkara seperti berikut: Tajuk Sedikit latar belakang pemilihan ³case study´ Pengenalan masalah pilihan Tempoh penceritaan 10 ± 15 minit sahaja Perlu ada suara latar Rancangan Makanan Tambahan Perkhidmatan pergigian Penyediaan makanan di kantin Kebersihan (kantin.PANDUAN PELAJAR (Panduan Melengkapkan Tugasan) (Peringatan: Ini merupakan panduan sahaja.) Perkara Perincian Catatan Cadangan ³case study´ Penghasilan penceritaan digital 1. kutu. kudis. Penulisan anda tidak melebihi 10 mukasurat bertaip (double spacing) dan tidak kurang daripada 5 mukasurat. Para pelajar diminta berbincang dengan tutor masing-masing untuk menghasilkan penceritaan digital dan penulisan yang terbaik. Taun.

Perkara Perincian Catatan Cadangan y Beri sekurang-kurangnya 3 cadangan mengatasi masalah Rujuk Sumber-sumber seperti bukubuku atau Internet y Beri huraian terperinci/Langkahlangkah yang akan diambil bagi mengatasi masalah Penutup y Membuat kesimpulan tentang usahausaha anda mengatasi masalah pilihan anda Senarai Rujukan y Dalam bentuk APA ± American Psychological Association .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful