1erbenLuknva neaara

kebanasaan lndonesla
Clehť
kelompok 6
9erkembanaan 9eraerakan
kebanasaan lndonesla
1Ŧ1ransformasl LLnlk
9eraerakandan per[uanaanvana hanva sebaLas pada wllavah kera[aannva aLau membebaskan
penduduknva darl penlndasanbanasaŴbanasa 8araL dl sebuL denaan aerakan eLnlk aLau suku
banasaţkarena maslnaŴmaslna daerah dl wllavah lndonesla memlllkl eLnlkŴeLnlk vana berbeda
denaanadaL dan Lradlsl vana berbeda denaan adaL dan Lradlsl vana berbeda saLu denaan vana
lalnnvaŦ
9er[uanaaneLnlkŴeLnlk dl wllavah lndonesla berlanasuna sanaaL lamaŦPal lnl dlsebabkan maslnaŴmaslna
eLnlk hanva memenLlnakan keselamaLan dan kebebasan eLnlknva sendlrlŦpemerlnLahkolonlal
8elanda dapaL memanfaaLkaneLnlk vana saLu unLuk menundukaneLnlk vana lalnŦ
keberhasllanpemerlnLah kolonlal 8elanda menundukanperlawananŴperlawananvana dllakukan oleh
banasa lndonesla dl berbaaal daerah dl lndoneslaţberpenaaruhbesar Lerhadap masalah keuanaan
kas neaerl 8elandaŦ kas neaerl 8elanda kosonaţ dan huLanaŴhuLana neaerl 8elanda semakln
membenakakŦunLuk menanaaulanal masalah keuanaanlLuţ pemerlnLah 8elanda menaanakaL van
uen 8osch men[adl Cubernur !endral aLas wllavah lndoneslaŦ
1uaas uLama van uen 8osch adalah mendavaaunakanwllavah lndonesla /Plndla 8elanda aaar dapaL
memenuhl kas neaerl belanda dalamwakLu vana slnakaLţLanakahvana dlLempuhnva valLu denaan
menerapkanslsLem Lanampaksa (CulLuursLelsel)Ŧvan uen 8osch memerlnLahkankepada rakvaL
lndonesla unLuk menenemLanamanvana laku dl pasaran LropaŦ
9erkembanaan 9eraerakan
kebanasaan lndonesla
Melalul slsLem Lanampaksa lLuţ maka dalamwakLu vana slnakaL keadaan keuanaan neaerl 8elanda Lelah
berhasll dlpullhkanţbahkanmencapal lablh darl dua kallkas neaerl 8elanda sebelumnvaŦ1eLapl
keberhasllanlLu LernvaLa menvlsakanpenderlLaan hldup baal rakvaL prlbumlŦ
kesenasaraandan penderlLaan vana dlalamloleh rakvaL lndoneslaţ berhasll menarlk perhaLlan beberapa
orana 8elanda darl kalanaan humanls dan llberalŦCranaŴorana 8elanda lLulah vana
memper[uanakankehldupan rakvaL kepada pemerlnLah kera[aan 8elanda(dl Lropa)Ŧ
kaumhumanls dan kaumllberal menausulkan kepada pemerlnLah kera[aan 8elanda unLuk
melaksanakanhalŴhal vana dapaL membanLu kehldupan rakvaL lndoneslaţseperLl membanaun
lrlaaslţmenvelenaaarakanperplndahanpenduduk darl saLu daerah ke daerah laln (lmlarasl) dan
menvelenaaarakanpendldlkan (edukasl)ŦkeLlaa hal lLu leblh dlkenal denaan sebuLan 1rlloal van
uevenLerţkarena dllaksanakan pada masa pemerlnLahan dan kekuasaan van uevenLerŦkhusus dalam
bldana pendldlkan (edukasl)ţpemerlnLah8elanda mendlrlkan sekolahŴsekolah unLuk kalanaan
prlbumlŦ
8erkembanaannva penaeLahuanmasvarakaL lndoneslaţ memberlkan dampak vana balk dalam
kehldupanmasvarakaL lndoneslaţkarena dl LenaahŴLenaahkehldupan masvarakaL lndonesla vana
demlklan lLu muncul kalanaan lnLelekLual vana akan memper[uanakankehldupan masvarakaLnvaŦ
LanakahŶlanakah vana dlLempuh oleh kaumlnLelekLual banasa lndoneslaţ valLu melalul pendlrlan
oraanlsaslŴoraanlsaslţbalk vana berslfaL soslalţbudavaţekonomlţ maupun pollLlkŦ
9erkembanaan 9eraerakan
kebanasaan lndonesla
ul samplna lLuţ per[uanaan eLnlkŴeLnlk vana berada dl seluruh wllavah lndoneslaţ bukan sa[a
dllakukan oleh kalanaan eLnlk prlbumlţ LeLapl [uaa muncul aerakanŴaerakan eLnlk vana
dllakukan oleh eLnlkŴeLnlk aslna vana Lelah hldup dan meneLap dl lndoneslaŦ
CerakanŴaerakan vana pernah Ler[adl dalam menenLana pemerlnLahan kolonlal 8elanda vana
dllakukan oleh masvarakaL keLurunan seperLl Clnaţlndlaţ ArabŦ
Gerakan Masyarakat Indones|a keturunan C|na
Munculnva aerakan naslonallsme dl Clna vana dlplmpln oleh urŦ Sun ?aL Senţ berpenaaruh sanaaL
besar Lerhadap kehldupan masvarakaL keLurunan Clna dl lndoneslaŦ MasvarakaL keLurunan
Clna dl lndonesla melakukan berbaaal benLuk perlawanan Lerhadap pemerlnLah kolonlal
8elandaŦ9erlawnan lLu muncul sebaaal LerbaLsanva ruana aerak masvarakaL Clna dl lndoneslaŦ
9erlawanan vana dllakukan oleh masvarakaL keLurunan Clna hamplr Ler[adl dl seluruh wllavah
lndoneslaţ seperLl vana Ler[adl dl daerah kallmanLan 8araLţ!awa 8araL dan daerahŴdaerah
lalnnva dl wllavah lndoneslaŦ
9erkembanaan 9eraerakan
kebanasaan lndonesla
Gerakan Masyarakat Indones|a keturunan Indo 8e|anda
Munculnva masvarakaL keLurunan lndo 8elanda dl lndonesla dlsebabkan Ler[adlnva perkawlnan
anLara orana belanda denaan penduduk prlbumlŦMelalul perkawlnan lLulah Lerlahlr
masvarakaL vana dlsebuL lndo 8elandaŦ
9erlawanan darl keLurunan lndo 8elanda dlsebabkan oleh pemerlnLah kolonlal 8elanda berlaku
sewenanaŴwenanaŦ 9enlndasanŴpenlndasan aLau penekananŴpenekanan vana dllakukan oleh
pemerlnLah kolonlal 8elanda Lerhadap masvarakaL prlbuml lndonesla denaan [elas dpaaL
mereka sakslkanŦPal lLulah vana mendorona mereka unLuk LuruL serLa ber[uana menenLana
seaala benLuk Llndakan vana dllakukan oleh pemerlnLah kolonlal 8elanda Lerhadap
masvarakaL prlbuml lndoneslaŦ
CranaŴorana lndo 8elanda Lerus melakukan per[uanaan unLuk menenLana berbaaal Llndakan vana
menekan pemerlnLah kolonlal 8elandaŦPal lnl denaan [elas dapaL dlllhaL pada oraanlsasl
lndlsche 9arLl[ vana dldlrlkan oleh uouwes uekker dl 8andunaŦ9endlrlan lLu bersamaŴsama
oranaŴorana darl kalanaan prlbuml seperl ClpLo Manaunkusumo dan Suwardl SurvanlnaraLŦ
9erkembanaan 9eraerakan
kebanasaan lndonesla
2Ŧ9eraerakan 8erslfaL kedaerahan
9ada awal abad keŴ19ţ penauasa pemerlnLah kolonlal 8elanda dl wllavah lndonesla mulal menaadakan
pembaharuanpada pollLlk kolonlalŦ9embaharuandalambldana pollLlk pemerlnLahan vana
dllakukan oleh pemerlnLah kolonlal 8elanda merupakan awal darl prakLek darl slsLem ekonoml
baruŦ namunţ sebaaal aklbaL darl Llndakan vana dllakukan oleh pemerlnLah kolonlal 8elanda lLu
muncul berbaaal perubahanLaLanan kehldupan dl kalanaan rakvaL prlbuml valLu rakvaL lndoneslaŦ
1lndakanunLuk menahapuskankedudukan vana dldasarkan pada adaL penauasa prlbuml dan kemudlan
dl[adlkan peaawal pemerlnLahţ Lelah merunLuhkan kewlbawaanpenauasa
LradlslonalŦkedudukannva semakln merosoLţ bahkan secara admlnlsLraLlf para bupaLl aLau penauasa
prlbuml lalnnva adalah peaawal pemerlnLah kolonlal 8elanda vana dlLempaLkan dl bawah
penaawasanpemerlnLahannvaŦ
uenaan masuknva ekonoml uanaţmaka beban rakvaL semalkn berLambah beraLŦ Pal lnl dlsebabkan
adanvauana sebaaal alaL Lukar pemerlnLah kolonlal 8elanda pada saaL lLuŦ
ualammenahadapl penaaruhkekuasaan 8araL vana menvebabkanmunculnva penderlLaan hldupţ
LernvaLa masvarakaL vana berada dl daerahŴdaerah pedesaanmemlllkl cara Lersendlrl unLuk
melawannvaŦCara lLu dl wu[udkan dalambanLuk aerakan soslalţ vana dalamperwu[udannva
merupakan aerakan unLuk menenLana aLau memproLes kepada plhakŴplhak penauasaţbalk
penauasa pemerlnLah kolonlal 8elanda maupun penauasa seLempaL aLau penauasa prlbuml vana
dlanaaapmen[adl penvebabmunculnva kesenasaraandan penderlLaanŦ
9erkembanaan 9eraerakan
kebanasaan lndonesla
Cleh sebab lLuţ seLlap pemberonLakan vana dllakukan oleh banasa lndonesla dl berbaaal daerah
denaan mudah dapaL dlLlndas oleh pemerlnLah kolonlal 8elandaŦCerakan vana dllakukan oleh
masvarakaL LersebuL berslfaL kedaerahan ţ karena Lldak memlllkl hubunaan ker[asama denaan
daerahŴdaerah lalnnvaŦaerakan masvarakaL selalu dl dasarl oleh suaLu kepercavaan
keaaamaan dan kepercavaan unLuk membanaun seranaan menenLana kekuasaan dan
penaaruh 8araLŦ
9ada dasarnva aerakan darl masvarakaL LersebuL dapaL dlbedakan aLas aerakan melawan
pemerasaanţaerakan raLu adllţ dan lalnŴlalnŦ
Gerakan Me|awan Þemerasan
Cerakan rakvaL melawan pemerasan banvak Ler[adl dl daerah aLau dl Lanah parLlkellr (swasLa)Ŧ
8ahkan sepan[ana abad keŴ19ţ dl daerahŴdaerah seperLl lLu Ler[adl peraolakan rakvaL
menenLana para penlndasŦsampal awal abad keŴ20ţkerusuhanŴkerusuhan seperLl lLu maslh
Lerus berlanasunaŦPamplr semua kerusuhan vana Ler[adl dl Lanah parLlkellr dlsebabkan oleh
adanva pemunauLan pa[ak vana Llnaal dan beban penaerahan Lenaaa ker[a paksa vana sanaaL
beraLŦkerusuhanŴkerusuhan lLu dllakukan oleh peLanl dl daerah pedesaanŦmereka
memberonLak karena merasa LlndakanŴLlndakan vana dllakukan oleh para penauasa sudah dl
luar baLas serLa banvak dldorona oleh perasaan dendam dan bencl kepada para penauasaŦ
9erkembanaan 9eraerakan
kebanasaan lndonesla
Munculnva Lanah parLlkellr pada daerahŴdaerah sebaaal aklbaL Ler[adlnva prakLlk per[ualan Lanah
vana dllakukan oleh oranaŴorana 8elanda se[ak darl zaman vCC hlnaaa abad keŴ19Ŧ
1anah Ŷ Lanah parLlkellr lLu banvak dlkuasal oleh oranaŴorana aslna seperLl oranaŴorana Lropaţ
orana Ŵorana Clna dan laln sebaaalnvaŦMereka men[adl LuanŴLuan Lanahţ denaan menauasal
seluruh vana ada pada Lanah LersebuLţ Sebaaal penauasa aLas Lanah lLuţ mereka mempunval
hak unLuk menunLuL penverahan Lenaaa dan hasll buml darl semua penahunlnvaŦ 8ahkan
LuanŴLuan Lanah dapaL memlnLa apa sa[a vana mereka kehendaklŦ
SemenLara lLuţ pemerlnLah mempunval hak unLuk menaawasl daerah LersebuLţ LeLapl dl dalam
prakLeknvaţ pemerlnLah Lldak dapaL menceaah prekLekŴprakLek penlndasan dan perbudakan
vana dllakukan oleh LuanŴLuan LanahŦCleh karena lLulahţpada LanahŴLanah parLlkellr selalu
dan serlna Ler[adl kerusuhanŦkerusuhan lLu Ler[adl pada saaL pemunauLan cuke(pa[ak)ţ
sehlnaaa dlkenal denaan kerusuhan CukeŦkerusuhan lnl serlna Ler[adl seperLl dl daerah Candl
udlk (1843)ţ Clomas (1886)ţ dan Clampea (1892)Ŧ
9emberonLakanŴpemberonLakan vana Ler[adlţseperLl vana Lelah dlsebuLkanţ memlllkl sebabŴ
sebab vana samaţvalLu menenLana penlndasan dan pemerasan vana dllakukan oleh
penauasaŦCleh karena lLuţ Lldaklah menaherankan apablla para penalkuL aerakan lLu serlna dl
aerakkan oleh para pemlmplnnva aLas dasar kepercavaan akan munculnva Lokoh raLu adll
berdasarkan kevaklnan pada a[aran keaaamaanŦ
9erkembanaan 9eraerakan
kebanasaan lndonesla
Gerakan katu Ad||
Cerakan raLu adll merupakan suaLu aerakan rakvaL vana muncul akrena adanva kepercavaan akan
daLananva seorana Lokoh unLuk membebaskan masvarakaLnva darl seaala benLuk
penderlLaan dan kesenasaraanŦ 1okoh lLu dlaambarkan sebaaal [uru selamaL vana akan
membebaskan masvarakaL darl kesenasaraan dan penderlLaan hldupŦ1okohŴLokoh pemlmpln
darl aerakan lLu blasanva menaaku menerlma panaallan unLuk menvelamaLkan masvarakaL
dan membawanva kepada kehldupan se[ahLera dan zmaan keemasanŦ
9ada dasarnva orana vana men[adl penalkuL darl aerakan lLu memlllkl kehendak unLuk menaubah
keadaan buruk vana sedana mereka alaml dan dlaanLl denaan keadaan vana penuh keadllan
dan kemakmuran
ParapanŴharapan seperLl lLu serlna dllkuLl oleh keadaan baru dalam bldana keaaamaan dan
bersamaan denaan lLu muncul lmplanŴlmplan akan kemballnva LaLa kehldupan vana pernha
berlaku pada masa lampauŦualam harapanŴharapan lLu Lersalurkan dendam rakvaL kepada
para penauasa aslna vana dlanaaap sebaaal penvebab penderlLaan dan kesenasaraan
kehldupan merekaŦPal lnl menaaklbaLkan aerkana raLu adll serlna memusuhl oranaŴorana
aslna dan berusaha unLuk menauslrnvaŦ
9erkembanaan 9eraerakan
kebanasaan lndonesla
ul samplna lLuţ penaaruh llnakunaan kehldupan lslam pada rakvaL pedesaan cukup besarŦ
9enaaruh lLu LeruLama dl dalam menaadakan reaksl Lerhadap pemerlnLah 8elandaŦSlkap
permusuhan Lerhadap penauasa aslna dllakukan denaan carakekerasanţ valLu dalam benLuk
pemberonLakan melawan penauasaŦ
Melalul a[aran aaamaţ semanaaL unLuk menenLana kekuasaan pemerlnLah kolonlal 8elanda dapaL
dlkobarkanŦkekuaLan vana Lerhlmpun dalam llnakunaan kaum musllmln LerpusaL pada a[aran
[lhad aLau perana sabll vana dlblna dalam pesanLrenŴpesanLrenţ serLa a[aranŴa[aran LekeraLŦ
ulaam hal lnlţpara klval men[adl pemlmpln vana ampuh dl dalam menaaerakan para
penalkuLnvaŦ
9ada Lahun 1903ţ muncul pemberonLakan dl kabupaLen Sldoar[o(!awa 1lmur) vana dlplmpln oleh
kval kasan MukmlnŦla menaaku sebaaal penerlma wahvu darl ?ana Maha kuasa unLuk
memlmpln rakvaL dl llnakunaannvaŦ
ul desa 8endunaanţ dl wllavah karesldenan kedlrl meleLus pemberonLakan rakvaL vana dlplmpln
oleh uermo[ovo (1907)Ŧ ulama aerakannva lLuţ uermo[ovo menaaku mendapaL wahvu unLuk
men[adl raLu adll
Selaln aerakanŴaerakan lLu LersebuL maslh banvak perlsLlwa pemberonLakan pada kekuasaan
pemerlnLah kolonlal 8elanda denaan laLar belakana munculnva seorana raLu adllŦ
9erkembanaan 9eraerakan
kebanasaan lndonesla
Þergerakan 8ers|fat keagamaan
Cerakankeaaamaanlnl dllakukan oleh kelompok allran aaamaŦMunculnva aerakan lnl aklbaL rasa Lldak
puas dan kebenclan rakvaL Lerhadap keadaaankehldupan pada masa lLuŦ kelompok lnl
menahendakl aaar dllakukan perubahanLerhadap LaLa kehldupan vana sedana berlakuţ valLu darl
kehldupanvana dlpandana [elek ke kehldupan vana leblh balkŦ 8ahkan aerakan rakvaL dl daerah
pedesaanmerupakansuaLu perwu[udan slkap keaaamaanvana menaanduna rasa Lldak puas
Lerhadapkeadaaanhldup vana sedana mereka [alanlŦ
Cerakanlnl leblh menekankan pada kehldupan keaaamaan denaan cara vana leblh keLaL(aerakan
pemurnlana[aran aaama)Ŧ Melalul pemurnlan lLuţ para kval berhasll menaobarkan semnaaaL
per[uanaanrakvaL dl daerah pedesaan unLuk menenLana kekuasaan pemerlnLahan kolonlal
8elandaŦ
9ada dasarnvaţ Lu[uan darl aerakan lLu adalah unLuk mewu[udkansuaLu kehldupan dunla vana penuh
denaankebahaalaandan keLenLramanŦClehkarena lLuţ arah Lu[uan darl aerakan keaaamaanadalah
menaadakanperubahandalamllnakunaan kehldupannvaŦ
9emberonLakanŴpemberonLakanvana berslfaL keaaamaanpernha Ler[adl dl daerah banLen uLara (1880)
vana dllakukan oleh allran 1akeraL naqsvabandlah dan qodarlahŦul samplna lLuţ [uaa mucul aerkan
keaaamaan vana dlplmpln oleh Pa[l Mohammad 8lfanal darl desa kallsasakţ daerah karesldenan
9ekalonaanŦ Allran vana dlplmplnnva dlsebuL allran 8udlahŦ Allran 8udlah menenLana denaan keras
keberadaankekuasaan pemerlnLah kolonlal 8elanda aLas daerahnvaŦ
9embenLukan ldenLlLas naslonal
uan1erbenLuknva naslonallsme lndonesla
1ŦlsLllah ºlndonesla"
krono|og| Þenggunaan |st||ah "Indones|a"
9enaaunaan kaLa aLau lsLllah ºlndonesla" men[adl sanaaL penLlna dl dalam peraerakan dan
per[uanaan banasa lndonesla menahadapl kaum lmperlalls aLau pemerlnLah kolonlal 8elanda
dalam upava mencapal kemerdekaan banasa dan neaara lndoneslaŦkaLa ºlndonesla" Lelah
dl[adlkan ldenLlLas naslonal vana dapaL mempersaLukan seluruh peraerakan banasa dl dalam
menenLana kekuasaaan pemerlnLah kolonlal 8elanda dl wllavah lndoneslaŦ kaLa ºlndonesla"
[uaa Lelah men[adl perekaL dan lambana per[uanaan banasa lndoneslaŦ
kaLa ºlndonesla" men[adl sanaaL penLlna baal banasa lndoneslaţ karena Lelah dapaL
mempersaLukan seluruh per[uanaan dan peraerakan darl banasa lndonesla sendlrlŦ 1ldak laal
LerdapaL per[uanaan dan peraerakan banasa !awaţbanasa SumaLeraţ8anasa kallmanLanţ
banasa Sulawesl dan laln sebaaalnvaţLeLapl semua lLu merupakan aerakan dan per[uanaan
seluruh banasa lndoneslaŦ
1okoh vana pernah memperaunakan lsLllah lndonesla dl dalam LullsanŴLullsannva valLu !Ŧ8ŦLoaanţ
Larl CŦWlndsorţAdolf SebasLlanţ van volenhovenţ Snouck Puraron[r dan lalnŴlalnŦ
9embenLukan ldenLlLas naslonal
uan1erbenLuknva naslonallsme lndonesla
1okohŴLokoh lLu vana kall perLama mempopulerkan lsLllah ºlndonesla"ţ [uaa ada Lokoh banasa
lndonesla pada masa peraerakan seperLl LokohŴLokoh darl perhlmpunan lndonesla dl neaerl
8elandaŦ ualam rapaL umum vana dllaksanakan pada bulan !anuarl 1924ţ 9erhlmpunan
lndonesla vana semula bernama lndlsche vereenlalna kemudlan beraanLl men[adl
lndoneslsche vereenlalnaŦ uenaan nama ºlndonesla" berarLl Lelah menun[ukan slkap leblh
kuaL sebaaal orana lndonesla dan bukan sebaaal orana Plndla belandaŦ
uenaan demlklanţ lndoneslsche vereenlalna aLau perhlmpunan lndonesla merupakan saLuŴ
saLunva oraanlsasl peraerakan banasa lndonesla vana Lerus ber[uana unLuk memperkenalkan
lsLllah ºlndonesla" dl maLa dunla lnLernaslonalŦ
ualam perkembanaan selan[uLanva kaLa ºlndonesla" dlkukuhkan men[adl lkrar Sumpah pemuda
Lanaaal 28 okLober 1928Ŧ
Melalul Sumpah pemuda lLuţ lsLllah ºlndonesla" kemudlan dlLeLapkan men[adl ldenLlLas naslonal
banasa dan neaaraŦ
9embenLukan ldenLlLas naslonal
uan1erbenLuknva naslonallsme lndonesla
kata "Indones|a" 5ebaga| Ident|tas kebangsaan (Nas|ona|)
Se[ak !Ŧ8ŦLoaan menaaunakan kaLa ºlndonesla" unLuk menvebuL penduduk dan kepulauan
nusanLara (1830)ţ maka nama aLau lsLllah ºlndonesla" mulal dlkenalŦ
Melalul Sumpah 9emuda lLuţ lsLllah ºlndonesla" dlsebarluaskan ke seaala pen[uru Lanah alrŦ Cleh
karena lLuţ penduduknva Lldak laal menvebuL kepulauan nusanLara denaan sebuLan Plndla
8elandaţ LeLapl menvebuL wllavahnva denaan sebuLan lndoneslaŦ
Melalul Sumpah 9emuda kaLa lndonesla Lelah dl[adlkan sebaaal ldenLlLas kebanasaaan vana
dlakul oleh seLlap suku banasaţ oraanlsaslŴoraanlsasl peraerakan vana ada dl lndonesla
maupun vana beraerak dl luar wllavah lndoneslaŦ kemudlan kaLa ºlndonesla" dlkukuhkan
kemball melalul 9roklamasl kemerdekaan lndonesla (17 aausLus 1943)Ŧ
9embenLukan ldenLlLas naslonal
uan1erbenLuknva naslonallsme lndonesla
2Ŧ1erbenLuknva naslonallsme kebanasaan lndonesla
Se[ak awal abad keŴ20 per[uanaan dan perlawanan banasa lndonesla sanaaL berbeda denaan
perlawanan banasa lndonesla pada abadŴabad sebelumnvaŦ uenaan demlklanţ LerbenLuknva
naslonallsme Lldak Lerlepas darl fakLorŴfakLor berlkuL lnlŦ
AŦÞerkembangan Þend|d|kan
9envelenaaaraan pendldlkan pada masa pemerlnLahan kolonlal 8elanda hanva unLuk memenuhl
kebuLuhan akan Lenaaa ker[a pada perkanLoranŴperkanLoran mlllk pemerlnLah kolonlal
8elanda denaan aa[l vana sanaaL rendehŦ Sebab unLuk suaLu peker[aan admlnlsLrasl vana
sederhana Lerlalu mahal unLuk dllaksanakan oleh seorana 8elandaŦ
SemenLara lLuţ lndonesla sanaaL menderlLa aklbaL pelaksanaan slsLem Lanam paksaŦ 9enderlLaan
dan kesenasaraan Lldak pernah menlnaaalkan kehldupan rakvaL lndoneslaŦ 8akvaL lndonesla
dlperasţ dlpaksa dan [uaa dlkuras seluruh harLa kekavaannvaŦ MellhaL keadaan seperLl lLu van
uevenLer menaa[ukan pemlklran unLuk membalas budl banasa lndoneslaţ karena 8elanda
Lelah Lerbebas darl kesullLan keuanaanŦvan uevenLer manaa[ukan Llaa proaram vana
kemudlan dl kenal denaan 1rlloal van uevenLerŦ1rlloal van uevenLer lLu berlsl LenLana lrlaaslţ
edukaslţ lmlaraslŦ
9embenLukan ldenLlLas naslonal
uan1erbenLuknva naslonallsme lndonesla
Ldukasl aLau pendldlkan dlberlkan unLuk menlnakaLkan kepandalan/kecerdasan penduduk dl
lndoneslaţ walaupun Lu[uan sebenarnva bukanlah unLuk lLuŦdl wllavah lndonesla dldlrlkan
lembaaa Llnaal baal kaum prlbuml seperLl sekolah dokLer(S1CvlA) vana kemudlan
berkembana men[adl sekloah Llnaal kedokLeran dl !akarLaţsekolah Llnaal Leknlk dl 8andunaţ
sekolah Llnaal Pukum !akarLaŦ SekolahŴsekolah LersebuL melahlrkan sar[anaŴsar[ana vana
men[adl moLor penaaerak darl peraerakan naslonal lndoneslaŦ
SemenLara lLuţalam pollLlk dl neaerl 8elanda leblh bebas [lka dlbandlnakan denaan lndoneslaŦ
Mereka vana sedana melan[uLkan ke pendldlkan Llnaal dl neaerl 8elanda [uaa men[adl moLor
penaaerak darl peraerakan naslonal lndoneslaŦ
9embenLukan ldenLlLas naslonal
uan1erbenLuknva naslonallsme lndonesla
8ŦD|skr|m|nas|
ulskrlmlnasl dllakukan unLuk membedakananLara penauasa denaan vana dlkuasalnvaŦ AklbaL darl
dlskrlmlnasl adalah Ler[adl perbedaan hldup vana mecolok anLara pen[a[ah denaan vana dl[a[ahŦ
9erbedaanŴperbedaan lLu sanaaL [elas Lampak dalambldana pendldlkanţ ekonomlţ soslal dan
budavaŦ
ualambldana pendldlkan LerllhaL denaa sanaaL [elas Ler[adlnva dlskrlmlnaslţ karena pendldlkan vana
dlselenaaarakanoleh pemerlnLah 8elanda pada saaL lLu dllaLarbelakanal oleh slsLem pelaplsan
soslalŦ unLuk pendldlkan sekolah dasar dlbedakanţ valLu unLuk oranaŴorana 8elanda aLau puLraŴ
puLrl pe[abaL danaan sekolahnva LLS(Luropeesche Loaere school)ţ unLuk keLurunan Clna dldlrlkan
sekolah PCS (Pollands chlnese school)ţ dan unLuk aolonaan menenaah banasa lndonesla dldlrlkan
sekolah PlS(Pollands lndlsche School)Ŧnamundalamkehldupan pollLlkţdlskrlmlnasl pendldlkan lLu
menaarahkepada pollLlk devlde eL lmpera (pollLlk memecah belah)Ŧ
ulama kehldupan ekonomlţ Lampak denaan [elas adanva perbedaanŴperbedaanţ seperLl seorana
peaawal banasa 8elanda mendapaL aa[l dua kall llpaL darlpada peaawal vana berasak darl banasa
lndoneslaŦ[uaa dalambldana perdaaanaanţ banasa 8elanda mendapaLkan faslllLas vana cukupţ
sehlnaaa denaan mudah memperoleh keunLunaan dalambldana perdaaanaanŦ
AklbaL darl pendldlkanţ soslal dan ekonoml vana berbedaţ maka budava vana dllahlrkan [uaa berbedaŴ
bedaŦPal lnl LerllhaL darl ukuran rumah vana berbeda dl anLara keLlaa laplsan lLuŦ ul samplna lLuţ
masalahkebudavaan[uaa Ler[adl perbedaan anLara vana kava denaan vana mlsklnŦ
naslonallsme lndonesla dan 9erkembanaan
naslonallsme dl Asla 1enaaara
1erbenLuknva naslonallsme kebanasaan dl lndonesla dlpenaaruhl oleh perkembanaan pahamŴ
paham baru darl luar wllavah lndonesla seperLl paham naslonallsmeŦ 9aham naslonallsme lnl
muncul dl beberapa neaara dl wllavah Asla maupun Afrlka seperLl dl lndlaţClnaţ!epanaţ
neaaraŴneaara dl 1lmur 1enaahţ Meslr dan laln sebaaalnvaŦ
ConLohnvať peraerakan naslonal dl lndla dlmulal denaan kelahlran 9arLal konares(All lndlan
naLlonal Conaress)ţaerakanŴaerakan naslonallsme vana sanaaL besar penaaruhnva Lerhadap
peraerakan naslonal dl lndonesla seperLl aerakan Swadesl oleh MahaLma Candhlţ 9endldlkan
sanLlnlkeLan oleh rablndranaLh Laaoreţ !epana sebaaal banasa Llmur(banasa Asla) Lelah
berhasll membanaklLkan semanaaL banasa AslaŦkemenanaan !epana aLas 8usla(1903) Lelah
memberlkan slnar Lerana vana Leraambar sebaaal maLaharl baru LerblL dan [uaa Lelah dapaL
mempercepaL lahlrnva oraanlsaslŴoraanlsasl peraerakan dl lndonesla seperLl 8udl
uLomo(1908) ţ uan lalnŴlalnŦ
uenaan munculnva penaaruhţ balk darl dalam maupun darl luarţ mempercepaL proses
LerbenLuknva naslonallsme kebanasaan lndoneslaŦ naslonallsme kebanasaan lnl merupakan
sen[aLa vana sanaaL ampuh dl dalam menahadapl kekuasaan kolonlallsme 8elandaŦMelalul
naslonallsme kebanasaan lnlţ banasa lndonesla dapaL dlpersaLukan unLuk menahadapl
kekuaLan aslna dan ber[uana mencapal kemerdekaan banasa dan neaara lndoneslaŦ

9 ¯ f°–f° 9 – ff° f°–¾ff° ° ° ¾f @f°¾€¯f¾° 9 – ff° f° ½ ©f°–f° f°–f°f ¾ ff¾ ½f f ff f©ff°°f ff ¯ ¯ f¾f° ½ ° °f f ½ °° f¾f° f°–¾f f°–¾f ff ¾ °–f° – ff° ° ff ¾ f°–¾f f °f ¯f¾°– ¯f¾°– f f ff ° ° ¾f ¯ ¯ ° ° f°– f °–f° f f f° f ¾ f°– f °–f° f f f° f ¾ f°– f ¾f °–f° f°– f°°f 9 ©f°–f° ° ° ff ° ° ¾f f°–¾°– ¾f°–f f¯f f ° ¾ f f° ¯f¾°– ¯f¾°– ° f°f ¯ ¯ °°–f° ¾ f¯ff° f° f¾f° °°f ¾ ° ½ ¯ °f °f f° f f½f ¯ ¯f°€fff° ° f°–¾f ° ¯ °° f° ° f°–f° f¾f° ½ ¯ °f °f f° f ¯ °° f° ½ ff°f° ½ ff°f° f°– ff°  f°–¾f ° ° ¾f  f–f f f ° ° ¾f ½ °–f ¾f f f½ ¯f¾ff f°–f° f¾ ° – f° f f¾ ° – f° f ¾°– f° f°– f°– ° – f° f ¾ ¯f° ¯ ¯ °–f D° ¯ °f°––f°– ¯f¾ff f°–f° ½ ¯ °f f° f ¯ °–f°–f If° ° ¾n¯ °©f  ° ° f ff¾ ff ° ° ¾f @–f¾ f¯f If° ° ¾nf ff ¯ ° ff–°ff° ff ° ° ¾f$° f f° f f–f f½f ¯ ¯ ° f¾ ° – f° f ff¯ f f°–¾°–f f°–f f°– ¯½°f f °–f° ¯ ° f½f° ¾¾ ¯ f°f¯ ½f¾f %.

¾ ¾ % If° ° ¾n¯ ¯ °ff° ½f f ff ° ° ¾f° ¯ ° ° ¯ f°f¯f° f°–f ½f¾ff° ½f .

f ¾¾ ¯ f°f¯ ½f¾f ¯ff ff¯ f f°–¾°–f f ff° f°–f° ° – f° f f f¾ ½f° ff° ¯ °nf½f f f f ff¾ ° – f° f ¾ ¯°f @ f½ f¾f°  °ff ¯ °¾ff° ½ ° ff° ½ f– ff ½ ¯ ¾ °–¾fff° f° ½ ° ff° f°– ff¯ ff ° ° ¾f f¾ ¯ °f ½ ff° f½f f°– f° f f ff°–f° ¯f°¾ f° f f°– f°– f° f f f°– ¯ ¯½ ©f°–f°  ½f° ff ½f f ½ ¯ °f f©ff° f° f% ½f% f¯ ¯f°¾ f° f¯ f¯ °–¾f° ½f f ½ ¯ °f f©ff° f° f ° ¯ f¾f°ff° f f f°– f½f ¯ ¯ f°  ½f° ff ° ° ¾f ¾ ½ ¯ ¯ f°–° –f¾ ¯ ° °––fff° ½ ½° ff° ½ °  f ¾f f f f f f°%¯–f¾% f° ¯ ° °––fff° ½ ° f° % f¾% –f f   °f °–f° ¾ f° @– If°  ° f °f f¾f°ff° ½f f ¯f¾f ½ ¯ °ff° f° f¾ff° If° ° ¾¾ ff¯ f°– ½ ° f° % f¾% ½ ¯ °f f° f ¯ ° f° ¾ f ¾ f ° ff°–f° ½ ¯ ¯ f°–f°°f ½ °– ff° ¯f¾fff ° ° ¾f ¯ ¯ f° f¯½f f°– f ff¯  ½f° ¯f¾fff ° ° ¾f f °f  °–f °–f  ½f° ¯f¾fff ° ° ¾ff°– ¯f° ¯°n ff°–f° ° f f°–ff° ¯ ¯½ ©f°–f°  ½f° ¯f¾fff°f f°–f f°–f f°– ¯½  f¯ ° f f°–¾f ° ° ¾f f ¯ f ½ ° f° –f°¾f¾ –f°¾f¾ f f°– ¾€f ¾¾f ff °¯ ¯f½° ½ .9 ¯ f°–f° 9 – ff° f°–¾ff° ° ° ¾f .

9 ¯ f°–f° 9 – ff° f°–¾ff° ° ° ¾f ¾f¯½°– ½ ©f°–f° ° °f°– f f ¾ ff° ° ¾f f°¾f©f ff° ff°–f° °½ ¯ f½©–f¯°n– ff° – ff° °f°– ff° ° °f¾°–f°– f ½ f°¯ ° f½ ° ° ¾f ff° – ff°f°–½ °f ©f ff¯¯ ° °f°–½ ¯ °ff°°f f° ff°– ff° ¯f¾fff °f°¾ ½ .

°f ° f f ff°.f¾fff° ° ¾f °f°.

°n°f– ff°°f¾°f¾¯ .°f .

°ff°– ½¯½° °f ° ½ °–f¾f°–f ¾f f f½ ½f°¯f¾fff °f°.

°f ° ° ¾f .f¾fff °f° .

°f ° ° ¾f¯ ff° f–f °½ ff°f° f f½½ ¯ °f°f f° f 9 f°f°¯°n¾ f–f f¾f°ff°–– f¯f¾fff.

°f ° ° ¾f 9 ff°f°f°– ff° ¯f¾fff °f°.

°ff¯½ ©f ¾ ff ° ° ¾f ¾ ½ f°– ©f  f ff¯f°f° ff ff ff f° f f f f f°°f ff° ° ¾f .

°n°f¯f¾fff °f°° f° f ° ° ¾f ¾ f f° ©f °f½ f°f° f°fff°– f° f °–f°½ ° ½ ¯ .f¾fff° ° ¾f °f°° f° f . f½ f°f°f f ¯f¾ffff°– ¾ ° f° f 9 ff°f° f °f°° f° f ¾ f f° ½ ¯ °f°f f° f f ¾ °f°– °f°– 9 °° f¾f° ½ °° f¾f°ff½ ° f°f° ½ ° f°f°f°– ff° ½ ¯ °f°f f° f f f½¯f¾fff½ ¯° ° ¾f °–f°© f¾ ½ff ¯ f¾f¾f° fff°–¯ ° °–¯ f°¾ f ©f°–¯ ° °f°– ¾ –ff °° ff°f°– ff° ½ ¯ °f°f f° f f f½ ¯f¾fff½ ¯° ° ¾f f°– f°–° f° f ¾¯ ff°½ ©f°–f°°¯ ° °f°– f–f° ff°f°– ¯ ° f°½ ¯ °f°f f° f f° °–f°© f¾ f½f f½f f–f°¾f¾ ° ¾n 9f©f°– f° ¾  f° °– 9 ° f° ¾f¯f ¾f¯f f°– f°– fff°–f°½ ¯¾ ½ .9 ¯ f°–f° 9 – ff° f°–¾ff° ° ° ¾f ff°.

f°–°¾¯ f°f f°°–f .½.

9 ¯ f°–f° 9 – ff° f°–¾ff° ° ° ¾f 9 – ff° ¾€f f ff° 9f f ff f f  ½ °–f¾f ½ ¯ °f °f f° f ff ° ° ¾f¯f ¯ °–f ff° ½ ¯ fff° ½f f ½ °f 9 ¯ fff° ff¯ f°– ½ ½ ¯ °ff° f°– ff°  ½ ¯ °f °f f° f ¯ ½ff° ff f ½f f ¾¾ ¯ °¯ f -f¯° ¾ f–f f f f ° ff° f°– ff°  ½ ¯ °f °f f° f ¯°n f–f ½ ff° ff°f°  ½f° ff°–f° ff ½ ¯ f ff ° ° ¾f @° ff° ° ¯ °–f½¾f°  f° f°– f¾ff° ½f f f f ½ °–f¾f ½ ¯ f° ¯ f° ©f f° ½ –ff ½ ¯ °f f ¯ °f°  fff° ½ °–f¾f f ¾°f  f°°f ¾ ¯f° ¯ ¾ ff° ¾ nff f ¯°¾f€ ½ff ½f ff ½ °–f¾f ½ ¯ f°°f f ff ½ –ff ½ ¯ °f °f f° f f°– ¯½ff° ff ½ °–ff¾f° ½ ¯ °ff°°f °–f° ¯f¾°f °¯ f°– ¯ff f° ff ¾ ¯f° f¯ f f f° ¾ f f° f f°f f°– ¾ f–f ff f ½ ¯ °f °f f° f ½f f ¾ff ff¯ ¯ °–f f½ ½ °–f f¾ff° fff°–¯ ° f f° ¯°n°f ½ ° ff° ½  °ff ¯f¾fff f°– f f f f f f ½ ¾ff° ¯ ¯ nff ¾ ° ° ¯ ff°°f .

ff  © f° ff¯ f° – ff° ¾¾f f°– ff¯ ½ © f°°f ¯ ½ff° – ff° ° ¯ ° °f°– ff ¯ ¯½ ¾ ½f f ½f ½f ½ °–f¾f f ½ °–f¾f ½ ¯ °f °f f° f ¯f½° ½ °–f¾f ¾ ¯½f ff ½ °–f¾f ½ ¯ f°– f°––f½ ¯ °©f ½ ° f ¯°n°f ¾ °–¾fff° f° ½ ° ff° .

ff°9 ¯ f¾f° ff°ff¯ ff°½ ¯ f¾f° f°f ©f  f fff f°f½f %¾f¾f% ff°¾ ½f°©f°–f f   f f f f¾ ½ ©f ½ –ff°ff ¯ ° °f°–½ff½ °° f¾ ¾f¯½ffff f  ¾f° ¾f°¾ ½ ¯f¾ ¾ f°–¾°– f¯½¾ ¯f ¾f°f°– ©f f°f½f ¾ f f° f f°f½ ¯°–f°½f©ff°–°–– f° f°½ °– ff° °f–f ©f½f¾ff°–¾f°–f f ¾f° ¾f° ff° ½ f° f f½ ¾ff° ¯ f ¯ ¯ °ff °f¯ f¾f° ff° ° ff°f°– ff° ½ff½ °–f¾f¾ f f ff¾¾ f f°f °– ½ f¾ff° ° f¯ f° °n ½f f½ff½ °–f¾f .9 ¯ f°–f° 9 – ff° f°–¾ff° ° ° ¾f ¾ f ¾ f½½ ¯ °ff°f°– ff° f°–¾f° ° ¾f  f–f f f °–f°¯ f f½f ° f¾ ½ ¯ °f°f f° f ff°f°– ff° ¯f¾fff ¾ ¾€f f ff° f °f f¯ ¯ °–f° ©f¾f¯f °–f° f f f ff°°f – ff°¯f¾fff¾ f f¾f ¾f ½ nfff° f–f¯ff° f° ½ nfff°°¯ ¯ f°–°¾ f°–f°¯ ° °f°– f¾ff° f° ½ °–f ff 9f f f¾f°f– ff° f¯f¾fff ¾ f½f ff°ff¾– ff°¯ ff° ½ ¯ f¾ff° – ff°ff  f°f° f° ff°.

9 ¯ f°–f° 9 – ff° f°–¾ff° ° ° ¾f .°n°f f°f ½f ½f f f f f f ¾ f–f f f ©f °f ½f ½ ©ff° f°f f°– ff°  f°– f°– f° f ¾ ©f f f¯f° I.

°––f f f  @f°f f°f ½f  f°f f¾f  f°– f°– f¾°– ¾ ½ f°– f°– ½f f°– f°– .

 f ¯ °©f f° f° f°f °–f° ¯ °–f¾f ¾ f°–f f ½f f f°f ¾  f–f ½ °–f¾f ff¾ f°f ¯ f ¯ ¯½°f f ° ¯ °° ½ ° ff° °f–f f° f¾ ¯ f ¾ ¯f ½ °–°°f ff° f° f° f°f f½f ¯ ¯°f f½f ¾f©f f°–¯ f  ° f ¯ °ff ½ ¯ °f ¯ ¯½°f f ° ¯ °–ff¾ f f ¾  f½ ff¯ ½f °f ½ ¯ °f f f½f ¯ °n –f ½  ½f ½ °° f¾f° f° ½  ff° f°– ff°  f° f° f°f  f °f f ½f f f°f f°f ½f ¾ f f° ¾ °– ©f  ¾f° ¾f°  ©f ½f f ¾ff ½ ¯°–f° n %½f©f% ¾ °––f °f °–f° ¾f° .°f f° f°¾ f–f°f .

 ¾f° ° ¾ °– ©f ¾ ½  f f .

f° D %% .

¯f¾ %% f° .

f¯½ f %% 9 ¯ °ff° ½ ¯ °ff° f°– ©f ¾ ½ f°– f ¾ f° ¯ ¯ ¾ f ¾ f f°–¾f¯f f ¯ ° °f°– ½ °° f¾f° f° ½ ¯ f¾f° f°– ff°  ½ °–f¾f  f °f  ff ¯ °– f°f° f½f f ½ff ½ °– – ff° ¾ °– – ff°  ½ff ½ ¯¯½°°f ff¾ f¾f ½ nfff° ff° ¯°n°f f f  f¾ff° f°f° ½f f f©ff° f–f¯ff° .

9 ¯ f°–f° 9 – ff° f°–¾ff° ° ° ¾f ff°f  ff°ff ¯ ½ff°¾f– ff°fff°–¯°nf °ff f°f ½ nfff°ff° ff°–°f¾ f°–°¯ ¯ f¾f°¯f¾fff°f f¾ –ff ° ½ ° ff° f° ¾ °–¾fff° @ –f¯ ff°¾ f–f©¾ f¯ff°–ff° ¯ ¯ f¾f°¯f¾fff f ¾ °–¾fff° f°½ ° ff° ½ @ ½ ¯¯½° f– ff° f¾f°f¯ °–f¯ ° ¯f½f°––f°°¯ ° f¯ff°¯f¾fff f°¯ ¯ ff°f ½f f ½f°¾ ©f f f°¯ff° ¯f¾f° 9f f f¾f°ff°–f°–¯ °©f ½ °– f– ff°¯ ¯ ° f°¯ °– f f ff° f°–¾ f°–¯ fff¯ f° –f° °–f° f ff°f°–½ ° f f° f° ¯f¯f° ff½f° ff½f°¾ ½ ¾ °–  f ff° f ff¯ f°– f–f¯ff° f° ¾f¯ff° °–f°¯°n¯½f° ¯½f°ff° ¯ f°fff ½f°f°–½ °f f½f f¯f¾ff¯½f ff¯ff½f° ff½f° ¾ff° ° f¯ff ½f f ½ff½ °–f¾ff¾°–f°– f°––f½¾ f–f½ ° f ½ ° ff° f° ¾ °–¾fff°  ½f°¯ f f°¯ °–f ff°– f°fff ¾ °–¯ ¯¾f°– f°– f¾°– f° ¾ff°¯ °–¾°f .

ff©ff°f–f¯f ¾ ¯f°–f°¯ ° °f°– f¾ff°½ ¯ °f°f f° f f½f ff° ff°f°– ¯½° ff¯°–°–f°f¯¯¾¯° ½¾f½f ff©ff° ©f ff½ f°–¾f f°– °f ff¯½ ¾f° ° ½ ¾f° ° ¾ ff©ff° f©ff° f ff¯f° ½fff¯ °©f ½ ¯¯½°f°–f¯½ ff¯¯ °–– ff°½ff ½ °–°f 9f ff° ¯°n½ ¯ °ff° f ½f ° f©%ff@¯%f°– ½¯½° ff¾f°.¯° f¯ °–f¾ f–f½ ° ¯ff ff°–.fff¾f° ¯ ¯¯½°ff °–°–f°°f ¾f ° °–f° fff ¾ °f° ¯ ¾½ ¯ °ff°fff°– ½¯½°  ¯©%% f¯f– ff°°f ¯©¯ °–f¯ ° f½ff° ¯ °©f ff  f°– ff° – ff° ¾ ¯f¾ f°f½ ¾f½ ¯ °ff°½f f f¾ff° ½ ¯ °f°f f° f °–f°ff ff°–¯°n°f¾ f°–ff .9 ¯ f°–f° 9 – ff° f°–¾ff° ° ° ¾f ¾f¯½°– ½ °–f°–°–f° ½f°¾f¯½f fff½ ¾ff°n½ ¾f 9 °–f f¯f ff¯¯ °–f ff° f¾ f f½½ ¯ °f f° f f½ ½ ¯¾f° f f½½ °–f¾ff¾°– ff° °–f°nff f¾f° f ff¯ ° ½ ¯ °ff°¯ ff°½ °–f¾f .

f¯¯f €f°– f ¾f f¾f¾f f f f ¾ °f° 9 f°–f° f° f°– ½¯½°°f ¾ ff° f f° f ¯ ° °f°– °–f° f¾ f ff° f¾ff° ½ ¯ °f °f f° f ff¾ f f°f . f ½ ¯°f° ½ff f f¾ ¯ °– ff° ¾ ¯°f–f ½ ©f°–f° ff f f ½ ¾ff° ° ¯ ° °f°– f¾ff° ½ ¯ °ff° °f f° f 9f f f¾f°f ©f° f – ff° f ff ° ¯ © f° ¾f  ½f° °f f°–½ ° °–f° ff–ff° f°  °f¯f°  f °f ff ©f° f – ff° f–f¯ff° f ff ¯ °–f ff° ½ ff° ff¯ °–°–f°  ½f°°f 9 ¯ °ff° ½ ¯ °ff° f°– ¾€f f–f¯ff° ½ °f ©f  f f f° ° ff %% f°– ff°  ff° @f f -f¾f f° f f° ff ¾f¯½°– ©–f ¯n – f° f–f¯ff° f°– ½¯½°  f© .9 ¯ f°–f° 9 – ff° f°–¾ff° ° ° ¾f 9 – ff° ¾€f f–f¯ff° ff° f–f¯ff° ° ff°  ¯½ ff° f–f¯f .°n°f – ff° ° f f f¾f f ½f¾ f° °nf° ff f f½ f fff°  ½f° ½f f ¯f¾f  ¯½ ° ¯ °– ° f f–f ff° ½ ff° f f½ ff  ½f° f°–¾ f°– f f f  ½f° f°– ½f° f°– ©   ½f° f°– f ff° – ff° ff f f ½ ¾ff° ¯ ½ff° ¾f ½ © f° ¾f½ f–f¯ff° f°–¯ °–f° °– f¾f f ½f¾ f f½ f fff° ½ f°–¾ f°– ¯ f ©ff° ff° °  ¯ ° f°f° ½f f  ½f° f–f¯ff° °–f° nff f°–  f%– ff° ½ ¯°f° f©ff° f–f¯f% .

9 ¯ °f° °f¾-f¾°f f°@ °°f-f¾°f¾¯ ° ° ¾f ¾f#° ° ¾f# °–9 °––°ff°¾f#° ° ¾f# 9 °––°ff°ffff¾f#° ° ¾f#¯ °©f ¾f°–f½ °°– ff¯½ – ff° f° ½ ©f°–f° f°–¾f° ° ¾f¯ °–f f½f¯¯½ f¾ff½ ¯ °f°f f° f ff¯½ff¯ °nf½f ¯ ff° f°–¾f f°° –ff° ° ¾f ff#° ° ¾f# f ©f f° °f¾°f¾°ff°– f½f¯ ¯½ ¾ff°¾ ½ – ff° f°–¾f ff¯ ¯ ° °f°– f¾fff°½ ¯ °f°f f° f ff° ° ¾f ff#° ° ¾f# ©–f f¯ °©f ½ f f°f¯ f°–½ ©f°–f° f°–¾f° ° ¾f ff#° ° ¾f#¯ °©f ¾f°–f½ °°– f– f°–¾f° ° ¾f f °f f f½f ¯ ¯½ ¾ff°¾ ½ ©f°–f° f°½ – ff° f f°–¾f° ° ¾f¾ ° @ ff–  f½f½ ©f°–f° f°½ – ff° f°–¾fff f°–¾f¯f f f°–¾ff¯f°f° f°–¾ff ¾ f°f°¾ f–f°f f½¾ ¯f¯ ½ff°– ff° f°½ ©f°–f° ¾ f°–¾f° ° ¾f @f°–½ °f¯ ¯½ –°ff°¾f° ° ¾f ff¯¾f° ¾f°°ff –f° f J° ¾ € f¾f° If°I ° ° °n–°© f°f° f° .

9 ¯ °f° °f¾-f¾°f f°@ °°f-f¾°f¾¯ ° ° ¾f @ f°–f½ f¯f¯ ¯½½ f°¾f#° ° ¾f# ©–ff f f°–¾f ° ° ¾f½f f¯f¾f½ – ff°¾ ½  f½ ¯½°f°° ° ¾f ° – f° f ff¯f½f¯¯f°– f¾f°ff°½f f f°f°f 9 ¯½°f° ° ° ¾ff°–¾ ¯f °f¯f° ¾n I °–°– ¯ f° –f°¯ °©f ° ° ¾¾n I °–°– °–f°°f¯f#° ° ¾f# f f¯ °°©f°¾f½ f¾ f–ff°–° ° ¾f f° f°¾ f–ff°–° f f° f °–f° ¯f° ° ° ¾¾n I °–°–ff½ ¯½°f°° ° ¾f¯ ½ff°¾f ¾f°f–f°¾f¾½ – ff° f°–¾f° ° ¾ff°– ¾ ©f°–°¯ ¯½ °ff° ¾f#° ° ¾f# ¯ff °f° °f¾°f ff¯½ ¯ f°–f°¾ f°©f°fff#° ° ¾f# f°¯ °©f f¯½f½ ¯ f f°––f . f¯½f½ ¯ f ¾f#° ° ¾f# ¯ f° f½f°¯ °©f °f¾°f¾°f f°–¾f f°° –ff .

f¯½f9 ¯ f ¾f#° ° ¾f# ¾ ff¾f° ¾ –ff½ °©f°ff  f °f ½ ° °f ff–¯ ° ½ff°-¾f°ff °–f°¾ f°° f f° f f½¯ ° ff°f °–f°¾ f°° ° ¾f . f¯½f9 ¯ fff° ° ¾f f ©f f°¾ f–f °f¾ f°–¾fff°f°– f ¾ f½¾ f°–¾f –f°¾f¾ –f°¾f¾½ – ff°f°–f f ° ° ¾f ¯f½°f°– – f fff° ° ¾f ¯ f°ff#° ° ¾f# f° ¯ f¯ f9f¯f¾ ¯ ff°° ° ¾f%f–¾¾% .9 ¯ °f° °f¾-f¾°f f°@ °°f-f¾°f¾¯ ° ° ¾f ff#° ° ¾f# f–f °f¾ f°–¾ff°%-f¾°f% ©f –f°¯ °––°ff°ff#° ° ¾f#°¯ ° ½ °  f° ½ff° -¾f°ff%% ¯ff°f¯fff¾f#° ° ¾f#¯f °f .

f f ff°¾ ½ If°  ° ¯ °–f©f°½ ¯f°°¯ ¯ ff¾  f°–¾f° ° ¾f f °f f° f f f¾ f ¾f° f°–f° If° ° ¯f°–f©f°–f½–f¯f°– ¯ f° °f °–f°@–If° ° @–If° ° ¾ °f°––f¾ f¾ ¯–f¾ .9 ¯ °f° °f¾-f¾°f f°@ °°f-f¾°f¾¯ ° ° ¾f @ °°f-f¾°f¾¯ f°–¾ff°° ° ¾f ©ffff f ½ ©f°–f° f°½ ff°f° f°–¾f° ° ¾f¾f°–f f °–f° ½ ff°f° f°–¾f° ° ¾f½f ff f f f ¾ ¯°f °–f° ¯f°  °°f °f¾°f¾¯ f ½f¾ f€f €f ° 9 ¯ f°–f°9 ° f° 9 ° °––fff°½ ° f°½f f¯f¾f½ ¯ °ff°°f f° ff°f°¯ ¯ ° f°ff° °f–f ©f½f f½ f°f° ½ f°f°¯½ ¯ °f°f f° f °–f°–f©f°–¾f°–f °  f °¾f½ ©ff°f ¯°¾f¾f°– ¾ f°f f¯ff° f¾f°ff° ¾ f°– f° f ¯ °ff ° ° ¾f¾f°–f¯ ° ff f½ f¾f°ff°¾¾ ¯f°f¯½f¾f 9 ° ff° f° ¾ °–¾fff° f½ °f¯ °°––ff° ½f°ff° ° ¾f ff° ° ¾f ½ f¾ ½f¾f f°©–f f¾¾ ff fff°°f .

9 ¯ °f° °f¾-f¾°f f°@ °°f-f¾°f¾¯ ° ° ¾f f¾ff½ ° f° f°°¯ °°–ff° ½f° ff°$ n f¾f°½ °  ° ° ¾f ff½°©f°¾ °f°f f°f° ff° ° ¾f f° ¯ f–f°–– f–f¯½ ¯¾ ½ ¾ f %@I%f°– ¯ f° ¯ f°–¯ °©f ¾ f°–– f° fff ¾ f°–– ° f° °– ¾ f°––¯fff f ¾ f ¾ ¯ ff°¾f©f°f ¾f©f°ff°– ¯ °©f ¯½ °–– f f½ – ff°°f¾°f° ° ¾f ¯ °ff ff¯½ ° – f° f f¾©f f° °–f° °–f°° ° ¾f . ff°–¾ f°–¯ f°©f° ½ ° f°°–– ° – f° f©–f¯ °©f ¯ ½ °–– f f½ – ff°°f¾°f° ° ¾f .

9 ¯ °f° °f¾-f¾°f f°@ °°f-f¾°f¾¯ ° ° ¾f ¾¯°f¾ ¾¯°f¾ ff° ° ¯ ¯ ff° f°ff ½ °–f¾f °–f° f°– f¾f°f f f ¾¯°f¾ f ff ©f ½ ff° ½ f°–¯ n f°ff ½ °©f©f °–f° f°– ©f©f 9 ff° ½ ff° ¾f°–f © f¾ f¯½f ff¯ f°– ½ ° f° °¯ ¾¾f f° ff ff¯ f°– ½ ° f° f °–f ¾f°–f © f¾ ©f °f ¾¯°f¾ f °f ½ ° f° f°– ¾ °––fff°  ½ ¯ °f f° f ½f f ¾ff ff ff°–  ¾¾ ¯ ½ f½¾f° ¾¾f D° ½ ° f° ¾ f f¾f ff° f ° f°– f°– f° f ff ½f ½ ½ ©f f f°–f° ¾ f°f %½ ¾n – ¾n% ° °f° .

°f f° ¾ f .

%f° ¾ n° ¾ ¾n% f° ° –°–f° ¯ ° °–f f°–¾f ° ° ¾f f° ¾ f %f° ¾ ° ¾n n% -f¯° ff¯  ½f° ½ ¾¯°f¾ ½ ° f° ¯ °–ff ½f f ½ ¯½ f %½ ¯ ¯ nf f% f¯f  ½f° °¯ f¯½f °–f° © f¾ f f°f ½ ff° ½ ff° ¾ ½ ¾ f°– ½ –ff f°–¾f f° f ¯ ° f½f –f© f f½f f½f f ½ –ff f°– f¾f f f°–¾f ° ° ¾f ©–f ff¯ f°– ½ f–f°–f° f°–¾f f° f ¯ ° f½ff° €f¾f¾ f°–n½ ¾ °––f °–f° ¯ f ¯ ¯½  °°–f° ff¯ f°– ½ f–f°–f° f f ½ ° f° ¾¾f f° °¯ f°– f ¯ff ff f°– ff° ©–f f f f ° f f f° ¯f f°– f f°ff –f f½¾f° ¾f¯½°–  ¯f¾ff  fff° ©–f ©f ½ ff° f°ff f°–ff °–f° f°–¯¾° .

-f¾°f¾¯ ° ° ¾f f°9 ¯ f°–f° -f¾°f¾¯ ¾f@ °––ff @ °°f°f¾°f¾¯ f°–¾ff° ° ° ¾f ½ °–f ½ ¯ f°–f°½ff¯ ½ff¯ f ffff° ° ¾f¾ ½ ½ff¯°f¾°f¾¯ 9ff¯°f¾°f¾¯ ° ¯°n f½f° –ff ff¾f¯f½°€f¾ ½ ° f .

¾ f°f°¾ f–f°f .°f ½f°– ° –ff ° –ff @¯@ °–f .

°°f ½ – ff°°f¾°f ° f ¯f °–f° ff°9ff°– ¾%° f° -f°f.

°– ¾¾% – ff° – ff°°f¾°f¾¯ f°–¾f°–f ¾f½ °–f°f f f½ ½ – ff°°f¾°f ° ° ¾f¾ ½ – ff°f ¾ . f °f¾°f¾¯ f°–¾ff°° f°–¾f° ° ¾f f½f ½ ¾ff°°¯ °–f f½ ff°f¾°– f° ©f°–¯ °nf½f ¯ ff° f°–¾f f°° –ff° ° ¾f .ff¯ff° 9 ° f° ¾f°° f° f ° f°ff– ½f°–¾ f–f f°–¾f¯% f°–¾f¾f% f f¾¯ ¯ f°–f°¾ ¯f°–f f°–¾f¾f ¯ °f°–f° ½f°–ff¾¾f%% f ¯ ¯ f°¾°f f°–f°– –f¯ f¾ f–f¯fff f  f°©–f f f½f ¯ ¯½ n ½ff°f–f°¾f¾ –f°¾f¾½ – ff° ° ° ¾f¾ ½  D¯%% f°f° f° °–f°¯°n°f½ °–f f f ff¯¯f½° ff ¯ ¯½ n ½f½¾ ¾  °°f°f¾°f¾¯ f°–¾ff°° ° ¾f -f¾°f¾¯ f°–¾ff°°¯ ½ff° ¾ °©fff°–¾f°–ff¯½ ff¯¯ °–f f½ f¾ff°°f¾¯ f° f .