SISTEM EJAAN KATA PINJAMAN DALAM BAHASA MELAYU Oleh : Ahmad Khairul Amin bin Mukhatar Norfatin Nadia

binti Rozali

PENGARUH DARI BAHASA SANSKRIT Pengaruh sanskrit amat dominan dalam Bahasa Melayu kerana agama Hindu adalah peradaban awal yang tiba di Kepulauan Tanah Melayu. Kedatangan agama Hindu turut membawa banyak perkara baru dalam hal yang berkaitan agama. Bukti Bahasa Melayu menerima pengaruh sanskrit terdapat dalam batu bersurat pada abad ke-7.Selain itu, kedatangan agama Hindu turut membawa kitab Mahabrata dan Ramayana yang sarat dengan ajaran agama. Keadaan ini sekaligus menyebabkan bahasa sanskrit tersebar berikutan penyebaran agama Hindu. Aspek yang paling banyak dipinjam ialah kosa kata, imbuhan dan sistem bunyi, walaupun pada peringkat awal sistem tulisan turut dipinjam seperti tulisan yang terdapat di batu bersurat. Sistem Ejaan bahasa Sanskrit terbahagi kepada dua: Imbuhan awalan Imbuhan akhiran

AWALAN BAHASA SANSKRIT. Awalan maha. -Bentuk imbuhan ini adalah tetap walau apa pun kata dasarnya.. -Fungsi maha ialah menerbitkan kata sifat dan kata nama. -Makna maha ialah memberi makna yang paling, atau yang paling besar. -Contoh:

-Imbuhan ini membawa makna erti sendiri atau bagai diri sendiri. maha kuasa dan mahapengasih b)kata nama-mahasiswa. swataja dan swadaya. Awalan tata-Bentuk imbuhan ini ialah menerbitkan kata nama.a)kata sifat. -Imbuhan ini membawa makna pengertian. prauniversiti dan prakata. tatasusila dan tatakerja Awalan pra-Bentuk imbuhan ini tidak berubah. -Contoh: swasta. -Contoh:tatabahasa. suatu peraturan atau susunan. -Makna imbuhan ini ialah bererti dan tiada . -Fungsi imbuhan ini ialah mnerbitkan kata nama. -Imbuhan ini membawa makna sebelum atau sesuatu yang menjadi syarat. -Contoh:prasejarah. Awalan tuna-Bentuk imbuhan ini tidak berubah. -Fungsi imbuhan ini ialah menerbitkan kata nama. Awalan swa-Fungsi imbuhan ini ialah menerbitkan kata sifat.maha besar. mahaguru dan maharaja.

-Fungsi imbuhan-imbuhan ini ialah membentuk kata sifat. dwi. tunasusila (pelacur).ialah tiga dan panca.-Contoh:tunanetra (tidak bermata buta). dwifungsi c) tribahasa. trifungsi d) pancasila. dwi-. tunawisma (tak berumah). -Contoh: a) ekabahasa.ialah dua.ialah lima. tunakarya (tidak berpekerjaan penggangur).ialah satu.dan panca-. -Maksud imbuhan eka. Awalan eka-. pancadelima. tri. Awalan Sanskrit Contoh maha- maha agung maha mulia maharani mahakarya swa- swasambada swatantra swatenaga swalayan tata- tatanegara Tataniaga tatacara tatahukum pra- prasyarat prasiswazah prawacana prasarana . ekasuku b) dwibahasa. tri.

±nita. Terdiri daripada ±wan. -Akhiran ini tidak produktif. . -man. -wati. dan ±man ialah menerbitkan kata nama. -Fungsi akhiran ±wan .tuna- tunaanggota tunakarna - - eka- ekamatra ekanada ekafungsi - dwi- dwiekonomi dwifungsi dwinada dwimotif tri- tribulan triwindu triekonomi - panca- pancaindera pancaragam pancawarna AKHIRAN KATA SANSKRIT. -Bentuk ±wan selepas konsonaon ±a dalam kata dasar. -Bentuk ±wati menggantikan ±wan dan ±man dalam beberapa hal untuk menunjukkan kata yang diterbitkan itu adalah kata terbitan. -wati.

iaitu ±wi yang berakhir dengan vokal dan ±i berakhir dengan konsonan o Contoh: duniawi. Seperkara lagi yang menyebabkan agama Islam mudah berkembang kerana ia bermula dari istana apabila golongan pemerintah lebih dahulu menganut agama suci itu. Terdapat dua jenis imbuhan pinjaman ini Awalan Akhiran Awalan bio bererti tidak dan digunakan untuk menerbitkan kata adjektif o Penggunaanya amatlah terbatas o Contoh: bilazim. lahiriah. azali. . alim ulama. Oleh kerana al-Quran diturunkan dalam Bahasa Arab. -i o Digunakan secara terbatas untuk menimbulkan bentuk kata adjektif o Penggunaannya ditentukan oleh huruf akhir kata dasar. pedagang dan perkahwinan campur antara orang Melayu dengan Arab. orang Melayu mula menerima pengaruh Islam pada akhir abad ke-13. maka bahasa itu mudah diterima ke dalam Bahasa Melayu.Apatah lagi. manusiawi. Penyebaran agama Islam ini berlaku melalui pendakwah. binormal Akhiran ±wi.PENGARUH DARI ARAB-PARSI Selepas agama Hindu. bahari Akhiran ±iah o Digunakan bagi membentuk kata adjektif yang membawa makna sifat atau ciri. Kedatangan agama Islam turut membawa pengaruh bahasa Arab. setiap penganut agama Islam diwajibkan belajar kitab suci alQuran. o Contoh: alamiah. batiniah. biadab.

munafikat.Salah satu pengaruh yang penting ialah penyerapan penggunaan bahasa Inggeris dalam masyarakat Malaysia. -ah o Untuk menunjukkan kata nama bagi lelaki dan perempuan. muslimin. prokerajaan. promajikan .sifatnya boleh didefinisikan bahawa perkataan bahasa Inggeris dimasukkan dalam bahasa Melayu sejak zaman penjajahan sampai sekarang terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. munafik. o Contoh: probarat. Dengan analisa perkataan ini. Akhiran ±in. o Contoh: hadirin. -at.sebagai bahasa pentadbiran. perniagaan dan pendidikan.muslimat PENGARUH INGGERIS DAN BELANDA Penjajahan Inggeris di Tanah Melayu telah memberi banyak pengaruh kepada masyarakat Malaysia.memihak atau menyebelahi sesuatu pihak. Imbuhan daripada Yunani-Latin-Inggeris Merupakan imbuhan asing yang paling banyak dibawa ke dalam bahasa Melayu Terbahagi kepada dua iaitu: ƒ Imbuhan awalan ƒ Imbuhan Akhiran Awalan proo Digunakan untuk menunjukan tanda bersetuju. hadirat.

menentang atau tidak bersetuju. autograf Awalan subo bermaksud sebahagian daripada keseluruhan. sensasi. antikerajaan. o Contoh: policakera. poliklinik. revolusi. subkelas. logistik. poliarca. linguistik. antibiotik. Akhiran ±isme. : klasifikasi. membantah. o Contoh: subbidang. atau merentasi. Awalan autoo bermaksud secara bersendirian. Awalan suprao memberi maksud melebihi. -al. substandard. o Contoh: supranasional. nasionalisme. autonomi. o Contoh: antijirim. o ±ik o ±si : fonetik. -is o Sebahagian besar daripada bentuk ini wujud dalam perkataan yang dipinjam secara keseluruhan ke dalam bahasa Melayu. kolonialisme. Awalan antio digunakan untuk menunjukan tanda melawan. Awalan polio memberi pengertian banyak.mengatasi. suprakelas. o ±isme: sosialisme. suprakategori. -ik. . -si. o Contoh: autocarta.

praktikal. sistematis. Awalan/ Akhiran proantipoliautosubsupra-isme -ik -si -al -is prokomunis antikemajuan polinominal automorf subkategori suprasegmen realisme fonemik polarisasi siklikal magis Contoh propembangkang antipenjajah polifasa autoglutinasi subgolongan suprasistem kapitalisme siklik nasalisasi empirikal kritis proaktif antisocial polisemi automatik subsistem supragolongan idealisme saintifik potensi leksikal pragmatis . kritikal : ekonomis.o ±al o ±is : klinikal. praktis.

Ejaan dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa peraturan khas: Penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentu Huruf c s Bahasa Inggeris cent sen silinder karbon klasik komputer vaksin Bahasa Melayu cylinder c. cc k carbon classic computer cc ks vaccine ph f phoneme graph fonem graf kualiti teknik q k quality technique rh r rhetoric rhyme retorik rima skuter teleskop skim skolastik antropologi sc sk scooter telescope sch sk scheme scholastic th t anthropology theory teori x ks express taxi ekspres teksi .

pp p neon tenis pasport passport apple epal traktor bateri t. tt t tractor battery Penyesuaian huruf bagi gabungan dua huruf vokal. bb b Bahasa Inggeris barbecue lobby f. ff f factor traffic g . Huruf b. Pengekalan/ pengguguran satu daripada gabungan huruf konsonan yang sama. nn m n mammal neon tennis p.gg g geology lobi faktor trafik geologi agresif mamalia barbeku Bahasa Melayu aggressive mm n. Huruf ea i Bahasa Inggeris beaker grease ee i beer bikar gris bir jambori kadbod Bahasa Melayu jamboree ca o cardboard coat ou u kot coupon serious kupon serius tisu catalog cek ue ue u digugurkan tissue catalogue cheque .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful