PENGENALAN KOKURIKULUM Kurikulum sekolah meliputi dua aspek yang utama dalam memastikan murid sekolah dibentuk sebagai

seorang insan yang seimbang dan menyeluruh. Pertamanya ialah aspek kurikulum (akademik) yang merangkumi sukatan pelajaran, kandungan mata pelajaran serta pengajaran dan pembelajaran yang berlaku secara formal di bilik darjah. Aspek kedua ialah kokurikulum, bahagian yang merangkumi semua aktiviti yang berlaku di dalam dan di luar bilik darjah dalam bentukk persatuan, pasukan pakaian seragam dan sukan. Aktiviti kokurikulum membantu merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), iaitu untuk menghasilkan insane yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Kokurikulum memainkan peranan sebagai penyokong dan pelengkap kurikulum selain daripada berfungsi untuk menanam dan memupuk nilai-nilai akhlak yang diingini. Mengikut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997, kegiatan kokurikulum bermaksud segala aktiviti luar bilik darjah yang dilakukan oleh murid-murid sekolah. Aktiviti seperti ini merupakan lanjutan kegiatan kurikulum yang diajar dalam bilik darjah. Perkara ini memperkukuhkan lagi kefahaman murid dalam segala bidang ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai, dan norma yang diperoleh untuk melengkapkan diri mereka bagi menghadapi cabaran hidup. Kokurikulum mempunyai tiga komponen iaitu, Persatuan, Unit Beruniform dan Sukan. Semua murid diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya satu jenis aktiviti dalam setiap komponen (Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/85) Rasional Kokurikulum Pengajaran dan pembelajaran yang disediakan untuk perkembangan kognitif (akademik) di sekolah mestilah diimbangi dengan aktiviti-aktiviti yang membantu perkembangan sahsiah yang bersepadu, iaitu dari segi jasmani, rohani emosi, dan social. Semua murid mempunyai potensi tersendiri dalam pelbagai bidang yang boleh di cungkil da diperkembangkan melalui aktiviti kokurikulum yang teratur dan berterusan. Adalah menjadi tanggungjawab sekolah untuk membina, mengasuh dan menghasilkan warganegara yang produktif, berdisiplin, bertanggungjawab serta berguna kepada negara. Matlamat Kokurikulum Matlamat utama kokurikulum adalah untuk membentuk warganegara yang produktif, patuh kepada perlembagaan Negara dengan cara menyemai kesedaran dan kepatuhan kepada Negara serta meningkatkan kepercayaan kepada tuhan

Peranan Kokurikulum Pendidikan y Membentuk individu yang berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan berdisiplin dengan adanya aktiviti yang teratur dan sistematik secara berterusan.

Perpaduan Negara y Memberi peluang kepada murid dari pelbagai kaum untuk berinteraksi demi mengeratkan perpaduan negara dan memupuk semangat patriotisme.

Tenaga Rakyat y Membentuk dan melahirkan tenaga rakyat yang mempunyai kebolehan, kemahiran dan sifat peribadi yang diperlukan oleh majikan dan Negara

Disiplin y Menanam nilai-nilai akhlak dan disiplin yang tersirat dalam kurikulum akademik

Dasar Pelaksanaan Kokurikulum Dasar Pelaksanaan Kokurikulum adalah berlandaskan kepada Akta Pendidikan 1996 dan aktaakta lain yang berkaitan; Surat-surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan; dan suratsurat siaran Kementerian Pendidikan/Pelajaran serta buku-buku panduan kementerian. Antara laporan dan surat pekeliling ikhtisas yang menitikberatkan pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah seperti berikut: Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (7 November 1979) telah memperakukan bahawa: Perkara 50: Semua murid hendaklah digalakkan supaya mengambil bahagian secara lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. Guru-guru hendaklah didedahkan kepada pendekatan yang menarik dalam pengendalian kegiatan-kegiatan kokurikulum apabila mereka menjalani kursus latihan perguruan. Guru-guru yang telah banyak berjasa dalam kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya. YAB Dato¶ Seri Abdullah bin Hj. Ahmad Badawi (1985): Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati. Hasrat ini akan dapat dicapai sekiranya generasi

muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa member penekanan kepada kedua-dua aspek iaitu akademik dan Gerak Kerja Kokurikulum. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi pendidikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental fizikal dan spiritual. YB Dato¶ Abdul Rahman Hj. Arshad (1985): Penekanan baru kepada Gerak Kerja Kokurikulum di sekolah-sekolah adalah seseuai dengan masa dan keperluan pendidikan di Negara kita sekarang. Ini akan menjadikan pendidikan yang menyeluruh merangkumi bidang akademik dan kokurikulum. Kedua-dua bidang ini Seharusnya digabungkan, diberi penekanan baru, dan diberi penilaian dan pengiktirafan yang sesuai supaya keseluruhan pelajar-pelajar dan guru-guru dapat memahami konsep pendidikan yang berkesan kepada penekanan yang sama kepada bidang kokurikulum dan bidang akademik.

Buku Panduan Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Menengah (BPPGKKSM), Kementerian Pendidikan Malaysia (1989): Dengan andaian bahawa pelajar-pelajar tidak dapat pengalaman-pengalaman tertentu di bilik darjah, maka Gerak Kerja Kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani, dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Surat pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1988 Sekolah-sekolah yang tidak memberi ketegasan yang sewajarnya bagi mengimbangkan antara kepentingan Gerak Kerja Kokurikulum dengan akademik dan kurang pula menekankan tentang menyeluruh pelajar-pelajar di dalam gerak kerja tersebut, boleh menyebabkan pendidikan menyeluruh tidak dapat dicapai. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1995

Seperti mana kurikulum, Gerak Kerja Kokurikulum juga mempunyai peranan dalam pembentukan perkembangan jasmani dan rohani pelajar-pelajar. Oleh yang demikian, kokurikulum sekolah juga seharusnya dapat dititikberatkan oleh sekolah-sekolah.

Fokus Kokurikulum Kokurikulum memfokuskan kepada perkara-perkara berikut: Pengukuhan kurikulum Pemupukan bakat dan minat Pengembangan potensi akademik Pembinaan dan pemupukan semangat patriotism dan setia kawan Pengukuhan ketahanan dan displin diri Keusahawanan, penabungan dan koperasi Pendorongan sains dan teknologi Pengembangan bakat, bahasa, budaya dan kesenian

y y y y y y y y

KOKURIKULUM DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU Di peringkat Institut Pendidikan Guru (IPG), kokurikulum mempunyai sukatan pelajaran yang teratur dan tersendiri untuk semua komponen. Penilaian dalam komponen-komponen Kokurikulum dikendalikan mengikut Spesifikasi Penilaian memastikan pelaksanaan program Kokurikulum di IPG berkesan. Di peringkat IPG terdapat satu lagi komponen, iaitu Pengurusan Kokurikulum yang disampaikan dalam bentuk kuliah. Pengurusan Kokurikulum menekankan langkah-langkah teratur dalam pengurusan aktiviti.

Objektif Kokurikulum di IPG Membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan dan menguasai kemahiran untuk mengendalikan aktiviti kokurikulum (Persatuan, Unit Beruniform dan Sukan) di sekolah, Menguasai aspek pengurusan dan kepemimpinan untuk membolehkan pelajar merancang, mengurus dan melaksanakan semua aktiviti kokurikulum, Membentuk sahsiah bersepadu melalui penghayatan nilai-nilai murni, Mewujudkan sifat kepimpinan dan membina daya pemikiran yang tajam, inovatif, kreatif serta daya tahan dalam menghadapi tugas, dan Melahir dan mengembangkan bkat, potensi dan kepimpinan pelajar dalam kegiatan social kebudayaan dan khidmat masyarakat ke arah usaha mencapai matlamat integrasi, perpaduan Negara dan masyarakat penyayang.

y

y y y y

Kokurikulum boleh dikendalikan dengan pelbagai kaedah dan strategi. Guru yang tidak cukup pengetahuan dan kemahiran seharusnya berusaha untuk mendapatkan ilmu dan kemahiran yang diperlukan. Bakal guru perlu menimba banyak ilmu dan kemahiran semasa interaksi Kokurikulum di institut. Kokurikulum jika dikendalikan dengan cara yang betul, professional, dan dengan penuh komitmen, pasti akan membawa banyak manfaat. Untuk itu, ³mindset´ setiap individu tentang kokurikulum harus berubah. Anggapan negatif terhadap kokurikulum perlu diubah kepada yang positif agar hasrat tersebut tercapai. Adalah menjadi tanggungjawab semua pensyarah penasihat Kokurikulum untuk menunjukkan sikap positif dan mengambil inisiatif unutuk mengendalikan aktiviti Kokurikulum secara kreatif bagi memperluaskan pengetahuan, kemahiran, nilai dan potensi bakal guru.
STRUKTUR KOKURIKULUM KDPM / KPLI (SR) / PPISMP / PISMP KPM-OUM (Amb. Jan. 2006) / PPPRPET (SEPENUH MASA) BIL KURSUS KOMPONEN SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 JUM. KREDIT

1

KDPM

PK

15 J (1K)

-

-

-

-

-

PERSATUAN

-

15 J

-

15 J

15 J (1K)

6K -

UB

15 J

15 J

15 J (1K)

15 J

15 J (1K)

PERMAINAN

15 J

-

15 J

-

15 J (1K)

-

OLAHRAGA

15 J

-

15 J

-

15 J (1K)

-

2

PPISMP

PERSATUAN

30 J (1K)

-

4K

PERMAINAN

30 J (1K)

30 J (1K)

30 J (1K)

3

PISMP KPM-OUM (Amb. Jan. 2006)

PK & PERSATUAN

15 J

15 J -

-

15 J

-

3K

PENGURUSAN SUKAN UB

15 J (OR) -

15 J (PER) -

-

-

15 J (PER)

-

15 J

15 J

15 J

-

4

PPPRPET

PK

15 J (1K)

-

-

-

-

-

PERMAINAN UB OLAHRAGA PERSATUAN

-

30 J -

30 J -

30 J -

30 J -

30 J

6K

5

KPLI (SR)

PK UB SUKAN -PERMAINAN -OLAHRAGA

15 JAM (1K) 45 JAM (1K) 45 JAM (1K) -22 JAM -23 JAM

-

-

-

-

3K

Petunjuk: KDPM PPISMP PISMP KPM-OUM PPPRPET KPLI PK OR UB PER

Kursus Diploma Perguruan Malaysia Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pandidikan Program Ijazah Muda Pendidikan ± Open University Malaysia Program Pendidikan Perguruan Rendah Pengajian Empat Tahun Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Pengurusan Kokurikulum Olahraga Unit Beruniform Permainan

CARTA ORGANISASI MAJLIS KOKURIKULUM

PENASIHAT Pengarah

PENGERUSI

CARTA ALIR PELAKSANAAN KOKURIKULUM (BPG-PPK-PT11)
MULA

KUK menyediakan draf perancangan selepas menerima arahan daripada Pengarah/Timbalan Pengarah KUK membentang draf perancangan dalam Mesyuarat Majlis Kokurikulum

Surat pelantikan untuk Penyelarasan / Ketua Penasihat / Pensyarah Penasihat

Penyelarasan mengadakan mesyuarat dengan Ketua Pensyarah Penasihat

Ketua Pensyarah Penasihat dan Pensyarah Penasihat mengendalikan interaksi Kokurikulum mengikut jadual KUK/ Penyelaras / Ketua Pensyarah Penasihat memantau pelaksanaan Kokurikulum dari semasa ke semasa Ketua Pensyarah Penasihat / Pensyarah Penasihat membuat penilaian terhadap pelajar dan serahkan markah kepada penyelaras KUK dan Penyelaras menyelaraskan markah dan serahkan kepada KUP

KUK membuat laporan tentang keberkesanan pelaksanaan Kokurikulum dan membentangkan dalam mesyuarat MPPP/ Jk Kurikulum / PraMKSP

TAMAT

SENARAI TUGAS A. KETUA UNIT KOKURIKULUM (KUK) Pentadbiran y Membantu Timbalan Pengarah dalam pelaksanaan program Kokurikulum serta pentadbiran am Kokurikulum y Membpengerusikan mesyuarat Majlis Kokurilulum apabila Timbalan Pengarah betugas di luar institute y Merancang program Kokurikulum institut y Menguruskan pendaftaran dan penempatan Kokurikulum untuk pelajar baru y Merancang dan menyediakan jadual waktu program Kokurikulum y Menyediakan senarai pensyarah penasihat bagi setiap komponen Kokurikulum dan Pengurusan Kokurikulum y Menyediakan senarai nama pengurus pasukan dan jurulatih untuk pasukan institut y Memantau pelaksanaan Progaram Kokurikulum y Memberi taklimat Kokurikulum kepada pensyarah penasihat dan pelajar y Menghadiri Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran, Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Kewangan, JKPPIPG dan Jawatankuasa Induk Praktikum y Memantau penggunaan peralatan Kokurikulum y Mengesahkan keputusan Kokurikulum sebelum dihantar kepada KUP y Mengendalikan tugas sebagai Pemegang Prosedur Teras PT11 (Pelaksanaan Kokurikulum) dan sebagai Juru Audit Dalaman y Mengelola Pertandingan KAGUM dan menyelaras penyertaan pelajar dalam KAGUM Pengurusan Staf y Memberi bimbingan profesional kepada semua staf institute yang terlibat dengan program Kokurikulum dari semasa ke semasa y Merancang dan melaksanakan program Latihan Pembangunan Staf untuk semua pensyarah penasihat Kokurikulum Akademik dan Kokurikulum y Memberi kuliah dan mengendalikan amali dalam mata pelajaran Pengurusan Kokurikulum dan mata pelajaran lain y Mengendalikan penilaian dan menyemak kerja kursus pelajar y Memberi bimbingan profesional dan peribadi kepada pelajar Penilaian Progaram y Merancang dan menyusun prosedur penilaian program Kokurikulum y Menyediakan boring-borang penilaian y Membuat dan membentang laporan keberkesanan program program dalam Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran / Jawatankuasa Kurikulum / Pra MKSP Penilaian Prestasi Pelajar

y y y

Menyediakan dan mengendalikan soalan kerja kursus dan ujian bertulis untuk Pengurusan Kokurikulum Menyemak dan menyelaras markah komponen Kokurikulum Mengisi markah ke dalam boring / disket yang disediakan oleh KU Peperiksaan (BKKP)

Am Menganggotai beberapa jawatankuasa dalam melaksanakan aktiviti institut, dan Bahagian Pendidikan Guru. Menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Pengarah dan Timbalan Pengarah dari semasa ke semasa. Menghadiri atau menyertai kursus, seminar dan bengkel untuk meningkatkan profesionalisme.

y y y

B. PENOLONG KETUA UNIT KOKURIKULUM Menghadiri mesyuarat Majlis Kokurikulum dari semasa ke semasa. Menyediakan minit mesyuarat dan menyimpan semua rekod / dokumen dalam fail. Menjalankan tugas apabila KUK bertugas di luar institut. Memantau pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Memantau kehadiran pelajar dalam interaksi kokurikulum. Membantu KUK menyelaras kuliah dan ujian Pengurusan Kokurikulum. Menjadi Penolong Setiausaha Majlis Anugerah Citra Keguruan. Membantu KUK dalam KAGUM dan tugas-tugas lain dari semasa ke semasa.

y y y y y y y y

C. PENYELARAS KOKURIKULUM Menghadiri mesyuarat Majlis Kokurikulum dari semasa ke semasa. Mengendalikan mesyuarat perancangan aktiviti Kokurikulum semester bersama ketua pensyarah penasihat. Mengedar Borang Pemilihan Kokurikulum kepada pelajar baharu (Semester 1) Menyedakan senarai nama ahli Kokurikulum dan sukatan pelajaran kepada Ketua Pensyarah Penasihat.

y y y y

y y y y y y y y y y

Mengesahkan perancangan semester daripada semua Ketua Pensyarah Penasihat. Memantau, menilai dan menganalisis keberkesanan pelaksanaan program Kokurikulum. Menerima salinan Laporan Aktiviti Kokurikulum dan Kuliah Pengurusan Kokurikulum daripada ketua pensyarah penasihat. Menerima salinan Rekod Kehadiran Pelajar daripada ketua pensyarah penasihat pada setiap bulan. Mengumpul markah daripada ketua pensyarah penasihat dan membuat moderasi. Memasukkan markah ke dalam disket dan serahkan kepada KUK. Menyimpan semua borang, minit dan laporan kepada KUK. Membantu KUK dalam penyelarasan pasukan institut ke pertandingan KAGUM. Menjadi Setiausaha / AJK Pengelola Pertandingan KAGUM Zon / Kebangsaan. Menyediakan Inventori peralatan ; menyenggara kemudahan dan peralatan dari semasa ke semasa dan menyediakan rekod penyenggaraan.

D. KETUA PENSYARAH PENASIHAT Menghadiri mesyuarat perancangan aktiviti kokurikulum semester bersama penyelaras. Mengendalikan mesyuarat perancangan aktiviti kokurikulum semester bersama pensyarah penasihat. Mengedarkan senarai nama ahli dan sukatan pelajaran kepada pensyarah penasihat. Menyerahkan perancangan semester kepada penyelaras dan pensyarah penasihat. Mengenalpasti dan menjemput penceramah luar mengikut proseduer AK-PT11-01, jika perlu. Menulis dan menghantar Laporan AKtiviti Kokurikulum dan Rekod Kehadiran Pelajar kepada penyelaras. Membuat penilaian pada akhir semester, mengisi markah dalam borang dan menyerahkan kepada penyelaras.

y y y y y y y

E. PENSYARAH PENASIHAT Menghadiri mesyuarat perancangan aktiviti Kokurikulum semester bersama ketua penasihat. Menerima senarai nama ahli, sukatan pelajaran dan perancangan semester daripada ketua penasihat.

y y

y

Melaksanakan aktiviti Kokurikulum mengikut perancangan semester serta memantau kehadiran ahli setiap minggu. KUK Penyelaras K.P. Penasihat/ P.Penasihat

BIL Perkara

y y y

Mengisi dan memberi borang salah laku kepada pelajar yang tidak hadir. Salinan dihantar kepada HEP . tutor dan penyelaras. Membuat penilaian pada akhir semester dan meyerahkan markah kepada ketua penasihat / penyelaras. Menghadiri mesyuarat Majlis Kokurikulum serta menjadi AJK Pengelola Pertandingan KAGUM, jika perlu.

1. 2.

Surat Pelantikan dan Bidang Tugas. Buku Program Kokurikulum yang mengandungi: Majlis Kokurikulum,Takwim,Senarai Pensyarah Penasihat,Jadual Interaksi,Senarai nama jurulatih pasukan institut.

/ /

/ / /

3.

Surat panggilan Mesyuarat Majlis Kokurikulum dan minit/Mesyuarat Penyelaras dengan Ketua Pensyarah Penasihat dari minit mesuarat.

/

/

/

4. 5.

Borang Pemilihan LAM-PT11-01A/B/C Senarai nama pelajar mengikut komponen Kokurikulum.

/ /

/ /

/ //

6.

Surat Pnggilan Ketua Pensyarah Penasihat dengan Pensyarah Penasihat dan minit mesyuarat.

/

/

/

7. 8. 9. 10.

Rancangan Semester LAM-PT-O2 Rekod Kehadiran Pelajar LAM-PT-O3 Laporan Aktiviti Kokurikulum LAM-PT-O4 Laporan Kuliah PG LAM-PT-O5

/ / / /

/ / / / / / /(yg berkenaan)

11.

Borang salah laku pelajar jika ada masalah kehadiran/disiplin.

/

/

/

12.

Pemantauan keberkesanan pelaksanaan Kokurikulum dari persepsi KUK/Penyelaras/Ketua Pensyarah Penasihat

/

/

/

LAM-PT-O7 13. Penilaian keberkesanan pelaksanaan kokurikulum dari persepsi pelajar LAM-PT-O8 14. Analisis data pemantauan dan laporan keberkesanan pelaksanaan Kokurikulum. 15. Borang senarai nama dan rekod markah ahli LAM-PT-O6 16. Inventori peralatan dan jadual menyeggara kemudahan dan peralatan. 17. 18. Prosedur menjemput penceramah luar. Format laporan kursus LPS BPG/IPG LAM-PUSO3 SENARAI SEMAK PELAKSANAAN KOKURIKULUM (BPG-PPK-PT11) / / / / / / / / / / / / / / / / / /

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM PENGENDALIAN AKTIVITI KOKURIKULUM Fasa Sebelum Interaksi/Aktiviti 1. Ketua Pensyarah Penasihat memberi taklimat keselamatan kepada pensyarah pengiring dan pelajar. 2. Ketua Pensyarah Penasihat memastikan bahawa insuran pelajar masih sah dan boleh melindungi pelajar dalam aktiviti seperti aktiviti dalam air. 3. Jika aktiviti dijalankan di luar institut,pastikan pihak polis dan hospital yang terdekat dihubungi secara formal dengan menyediakan surat rasmi dengan maklumat berikut,iaitu senarai nama,nombor kad pengenalan serta alamat pensyarah pengiring dan pelajar. 4. Pensyarah pengiring harus memastikan kandungan peti kecemasan lengkap,boleh digunakan dan tidak luput tarikhnya. 5. Pensyarah pengiring harus memastikan pelajar yang mempunyai masalah kesihatan mengandung,darah tinggi dan asma memaklumkan secara formal mengenai keadaan mereka. 6. Pensyarah pengiring memastikan pelajar membawa ubat keperluan peribadi sendiri seperti µinhaler¶ bagi penghidap asma. 7. Pensyarah pengiring memastikan bahawa aktiviti sesuai dengan keadaan kesihatan mereka. 8. Ketua Pensyarah Penasihat mengenal pasti tempat sesuai dan selamat untuk aktiviti. 9. Demonstrasi memasang khemah hendaklah diadakan sebelum aktiviti perkhemahan dijalankan. 10. Pensyarah pengiring harus memastikan peralatan yang dibawa atau digunakan sesuai dengan aktiviti dan masih berfungsi. 11. Pensyarah pengiring hendaklah mengiringi pelajar semasa perjalanan pergi dan balik ke tempat aktiviti. 12. Ketua Pensyarah Penasihat memastikan pensyarah pengiring wanita turut bersama pelajar wanita sekiranya aktiviti dijalankan di luar. Fasa Semasa Interaksi/Aktiviti. 1. Pensyarah pengiring sentiasa berada bersama pelajar sepanjang aktiviti dijalankan. 2. Pensyarah pengiring memastikan peti dan alat bantu kecemasan diletakkan di tempat yang mudah diambil dan diketahui ramai supaya dapat digunakan dengan segera. 3. Pensyarah pengiring memastikan peralatan berbahaya seperti pisau disimpan di tempat yang selamat.

4. Pensyarah pengiring memastikan peralatan digunakan mengikut langkah-langkah keselamatan. 5. Pensyarah pengiring mengendalikan aktiviti di tempat yang sesuai dan selamat. 6. Pensyarah pengiring memastikan pelajar memakai pakaian yang sesuai dan kemas semasa menjalani aktiviti. 7. Pensyarah pengiring harus memastikan jurulatih yang bertauliah mengendalikan aktiviti kemahiran tinggi seperti gimnastik,terjunan dan aktiviti air. 8. Pensyarah pengiring harus memastikan aktiviti tidak dijalankan di tempat lapang semasa cuaca buruk(hujan,ribut petir,petir dan kilat). 9. Pensyarah pengiring memastikan aktiviti sesuai dengan keadaan kesihatan pelajar. 10. Pensyarah pengiring memastikan sebarang kemalangan/kecelakaan disiasat dan dilaporkan kepada Ketua Pensyarah Penasihat. 11.Pensyarah pengiring memastikan pelajar yang mengalami kecederaan yang serius dihantar ke hospital dengan segera. Kes tersebut perlu dilaporkan kepada Pengarah IPG dan keluarga dengan segera.

Fasa Selepas Interaksi / Aktiviti 1. Ketua Pensyarah Penasihat membuat laporan kemalangan atau kecederaan yang telah berlaku dan menyerahkan kepada KUK. 2. Ketua Pensyarah Penasihat memastikan semua peralatan yang digunakan dibersih dan disimpan secara teratur. 3. Ketua Pensyarah Penasihat memastikan semua peralatan yang rosak dilaporkan kepada Penyelaras Kokurikulum sama ada untuk dibaiki atau dilupuskan. 4. Pensyarah pengiring mengadakan mesyuarat pasca nilai untuk membincang kekuatan dan kelemahan serta penambahbaikan aktiviti. Catatan: Ketua Pensyarah Penasihat merujuk kepada Ketua Pensyarah Kokurikulum/Ketua Pensyarah Pengiring/Ketua yang mengendalikan sesuatu aktiviti.

LANGKAH-LANGKAH AWAL UNTUK MENGELOLA AKTIVITI KOKURIKULUM 1. Menulis Kertas Cadangan Kertas cadangan mengandungi perkara-perkara yang memerlukan pertimbangan dan keputusan Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran atau Jawatankuasa Kurikulum. Maklumat-maklumat yang perlu diterangkan dengan jelas adalah seperti berikut: Format Kertas Cadangan

y

Tajuk program / projek / aktiviti Tajuk hendaklah ringkas dan menerangkan perkara yang dibentang. Tujuan Kertas Cadangan Tujuan kertas cadangan adalah untuk mendapatkan kelulusan daripada majlis mesyuarat. Contohnya, Kertas cadangan ini bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan daripada Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran IPBMM.

y

y

Latar Belakang Latar belakang membincangkan sejarah, petikan-petikan daripada Laporan Kabinet, ucapan orang kenamaan, minit mesyuarat yang berkaitan dengan aktiviti yang dicadangkan.

y

Asas Pertimbangan Asas pertimbangan menjelaskan matlamat dan objektif aktiviti yang dicadangkan.

y

Implikasi Implikasi merujuk kepada keperluan kewanganm kemudahan dan sumber untuk mengendalikan aktiviti yang dcadangkan.

y

Kesimpulan / Syor Kesimpulan merumuskan asas pertimbangan dan implikasi supaya permohonan diluluskan.

Maklumat berikut perlu dinyatakan dengan jelas dalam Kertas Cadangan:    Nama persatuan / badan yang menganjurkan Tarikh : dari ______ hingga ______ (tuliskan jumlah hari) Tarikh dan masa bertolak dan balik (sampai) ke institut Tempat Bilangan pelajar Semester Jadual Waktu yang terperinci 

    

Senarai nama pelajar Senarai peralatan / bahan mentah (jika diperlukan) Resume penceramah luar (jika dijemput) Nama pensyarah yang menyediakan Kertas Cadangan Perbelanjaan *makanan ( RM «« x ««« orang x ««.. hari) penginapan ( RM «« x «««. Orang x ««.. malam) pengankutan yuran khusus (yang berkenaan sahaja) jumlah perbelanjaan

*jika memerlukan bahan makanan (mentah) dari kantin, senarai bahan haruslah disediakan (yang berpatutan mengikut jumlah pelajar) 2. Kertas Cadangan disediakan dalam 25 salinan dan disediakan kepada KUK selewat-lewatnya 7 hari sebelum Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran atau Jawatankuasa Kurikulum. 3. Urusan tempahan bas dan surat menjemput penceramah hanya dibuat selepas mendapat kelulusan Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran atau Jawatankuasa Kurikulum. 4. Surat menjemput penceramah luar mestilah dibuat menggunakan µletterhead¶ institut dan ditandatangani oleh Pengarah. Surat mesti disemak, dan dipastikan tidak ada sebarang kesilapan sebelum dihantar untuk ditandatangani oleh Pengarah. (rujuk AK-PT11-01) 5. Salinan surat mesti difailkan di pejabat dan satu salinan lagi dihantar kepada KUK.

6. Semua surat yang berkaitan dengan Kokurikulum dan KAGUM mesti mempunyai nombor rujukan seperti berikut: No. Rujukan KOKO : IPBMM/KOKO/13/704/010/Jld.____( No. Rujukan KAGUM : IPBMM/KOKO/13/704/005/Jld.____( ) )

( Sila dapatkan nombor surat daripada Pejabat Pentadbiran IPBMM)

MAKLUMAT KEWANGAN [Surat Bahagian Kewangan, Kementerian Pelajaran Malaysia: KP 1574/40/Jld. 33 (42) dan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 2005]

1. Elaun makan pelajar Pelajar mengikuti kursus / perkhemahan / mengambil bahagian dalam pertandingan yang berkaitan dengan Sukatan Pelajaran atau atas arahan BPG / institut, di dalam dan di luar institut: dalam stesen di Semenanjung Malaysia di Sabah & Sarawak < 25 km > 25 km - RM10.00 sehari - RM16.00 sehari - RM24.00 sehari

-

2. Elaun penginapan

-

Hotel malam Khemah / hostel malam

- RM 45.00 satu - RM 20.00 satu

3. Bayaran sagu hati penceramah sambilan Kumpulan Kadar Bayaran Saguhati Perkhidmatan Pensyarah/Penceramah Sambilan Kumpulan Pengurusan Tertinggi Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 53 & 54 Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 45 52 Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 41 ± 44 Kumpulan Sokongan RM 80 sejam RM 60 sejam RM 120 sejam RM 80 sejam RM 150 sejam RM 90 sejam RM 200 sejam RM 100 sejam RM 300 sejam Fasilitator Sambilan RM 100 sejam

Had Maksimum sebulan

Tidak melebihi ½ daripada gaji bulanan pegawai

Atau kadar bayaran yang ditetapkan oleh Persatuan Sukan Kebangsaan/Negeri , atau mana-mana persatuan induk berkenaan.

4. Aktiviti: kursus / lawatan / perkhemahan / pertandingan y IPG akan membiayai semua aktiviti Kokurikulum pelajar yang diperlukan untuk memenuhi sukatan pelajaran

Lampiran 4 INSTITUT PERGURUAN BAHASA MELAYU MALAYSIA LEMBAH PANTAI 59990 KUALA LUMPUR

MEMO

Kepada: Seperti dalam Buku Program Kokurikulum Sesi ____________ Daripada: Pengarah Ruj. Kami IPTB/KOKO/13/704/010/Jld.___( )

Salinan Kepada: Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Tarikh : Perkara:

Pelantikan sebagai Ketua Pensyarah Penasihat / Pensyarah Penasihat Kokurikulum Sesi ««««««««««

Tuan,

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawq tuan dilantik sebagai Ketua Pensyarah Penasihat/ Pensyarah Penasihat Kokurikulum seperti dalam BUku Program Kokurikulum bagi sesi ___________________. 2. Tuan diminta melaksanakan interaksi Kokurikulum sepertimana yang dikehendaki oleh Sukatan Pelajaran Kokurikulum, Bahagian Pendidikan Guru.

Sekian,terima kasih.

³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAI BAHASA KITA´ Saya yang menurut perintah,

( Pengarah

)

Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun Mengkuang 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang

CARTA ALIR MENJEMPUT PENCERAMAH LUAR

MENGENAL PASTI

Mula

PENCERAMAH

JEMPUTAN

Mesyuarat untuk mengenal pasti penceramah luar

Menyediakan kertas kerja

Memilih alternatif yang sesuai Kelulusan dalam MPPP Menghantar surat jemputan

Membuat persiapan untuk aktiviti

PELAKSANAAN

Menilai keberkesanan Penceramah (LAM-PUP06-04) Menghantar borang penilaian kepada pemegang PK perolehan

Menguruskan bayaran Penceramah

PENILAIAN

Bil

Persatuan Menghantar surat penghargaan

Peralatan

Menyediakan laporan dan menghantar Laporan kepada Penyelaras dan KU Kokurikulum

Tamat PERALATAN ASAS PERSATUAN

1. 2.

Muzik Persatuan Bahasa Inggeris Persatuan Bahasa Melayu Persatuan Bahasa Cina Prsatuan Bahasa Tamil

Peralatan muzik yang terplih(tradisional) Set permainan(scrabbles/pictionary/monopoly./sahiba) Pemain cakera padat loceng Jam randik Set permainan(chess/maths magic) Peralatan yang difikirkan sesuai untuk pelaksanaan aktiviti

3. 4.

Matematik Persatuan-persatuan lain

*Keperluan peralatan ini adalah berdasrakan kepada kepelbagaian mainan di institut. *senarai di atas hanyalah cadangan peralatan bagi beberapa persatuan.

Cadangan aktiviti pengayaan persatuan

Aktiviti :Bengkel tarian tradisional

(Menjemput penceramah luar) Objektif :Untuk meningkatkan pengetahuan tentang tarian tradisional dalam kalangan pensyarah dan pelajar Kebaikan pelajar :Menyemai kecintaan terhadap seni budaya warisan bangsa dalam kalangan

Aktiviti :Bengkel penulisan kreatif Objektif :Untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang dunia penulisan kreatif Kebaikan :Sebagai nilai tambah kepada kemahiran sedia ada dan meningkatkan lagi tahap profesionalisme pelajar.

Aktiviti :Pameran seni Objektif :Untuk mendedahkan kemahiran pengurusan sesuatu pameran Kebaikan :Dapat mencungkil bakat atau potensi individu dalam bidang seni :Memupuk kerjasama dalam sesuatu organisasi :Dapat merancang dan menentukan tugas berdasarkan jawatankuasa kecil

Aktiviti Objektif Kebaikan

: Bengkel Penciptaan Puisi : Untuk memartabatkan bahasa, sastera dan budaya : Pelajar dapat menghasilkan karya kreatif dan bukan kreatif dengan bahasa yang betul

Pelajar dapat menghayati kahalusan bahasa dalam puisi

Aktiviti Objektif

: Pertandingan Bahas / Pidato / Bercerita : Untuk memberi pendedahan kepada pelajar untuk menguruskan pertandingan berunsurkan bahasa, budaya dan sastera Untuk mencungkil bakat dalam kalangan pelajar

Kebaikan

: Pelajar menjadi lebih berkeyakinan untuk berhujah pendapat mereka di khalayak. Pelajar memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam pengurusan pertandingan.

IPGKTB sebagai Pusat Pengembangan Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu IPGKTB sebagai pusat pengembangan bahasa, sastera dan budaya Melayu, sentiasa merancang dan mengendalikan banyak aktiviti kebahasaan sepanjang tahun untuk mencapai visinya iaitu, IPGKTB bitara dalam latihan keguruan dan pendidikan bahasa, sastera dan budaya Melayu pada tahun 2010.

Aktiviti kebahasaan ini dikendalikan dengan kerjasama persatuan-persatuan di bawah Kokurikulum, Jabatan Pengembangan Kebudayaan Melayu, Jabatan Kesusateraan Melayu dan Jabatan Bahasa. Persatuan- persatuan di IPGKTB yang berkaitan dengan bahasa sastera dan budaya Melayu adalah seperti Persatuan Bahasa Melayu, Tarian Teater, Muzik, Seni Warisan Tradisional dan Selampit.

Aktiviti kebahasaan yang dikendalikan sepanjang tahun bukan sahaja untuk memperkasa dan memartabatkan bahasa Melayu, tetapi juga untuk memberi peluang kepada pelajar mempelajari aspek teknikal dalam pengelolaan aktiviti sebegini. Selain daripada itu, pelajar juga dapat mengapresiasi aspek seni dalam aktiviti kebahasaan serta mengasah bakat masing-masing.

Kelab dan persatuan kendalian pelajar Selain daripada persatuan yang dilaksanakan di bawah kokurikulum, pelajar IPGKTB telah menubuhkan kelab dan persatuan berkaitan dengan bahasa, sastera, dan budaya melayu dan mengendalikan beberapa aktiviti secara berkala. Kelab dan persatuan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan memperkaya pengetahuan pelajar dalam aspek berkenaan di

samping mengasah bakat mereka. Ahli kelab dan persatuan ini mengendalikan aktiviti di bawah bimbingan pensyarah-pensyarah pakar dalam bidang bahasa, sastera dan budaya melayu. Aktivit kelab dan persatuan diadakan pada hujung minggu supaya ramai pelajar dan pensyarah boleh menyertainya. Usaha seperti ini didapati memberi keyakinan diri meningkatkan citra keguruan dalam kalangan pelajar.

Kelab dan persatuan kendalian pelajar di IPGKTB adalah y y y y Kelab Siswa Budaya Kelab Pengucapan Awam Kelab Rakan Surau Persatuan Seni Silat Cekak

Senarai aktiviti kebahasaan yang dikendalikan di IPGKTB adalah seperti: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. Bengkel Asas Lakonan dan Pengarahan Teater Kanak-Kanak Bengkel Penciptaan Pantun Pertandingan Pidato Pengguna Pertandingan Drama Pentas antara IPG Pertandingan Berbalas Pantun antara IPG ±³Sirih berlipat, pinang berkicap´ Sayembara Puisi Merdeka Sayembara Puisidra Kembara Sastera Kembara Bahasa Bengkel Penulisan Skrip Drama Kanak-Kanak Kursus Bercerita Program Perkhemahan Penulis Kanak-Kanak Pameran di Galeri Budaya Bengkel Apresiasi Sastera Pementasan Boneka Teater dalam Pendidikan Kursus Tatabahasa Kursus Pengucapan Awam Pelestarian Muzik Warisan Tradisional Melayu -Kumpulan Gordang Sembilan -Gamelan -Kertuk -Dikir Barat -Kompang XX. XXI. XXII. Penulisan Kreatif dan bukan kreatif Forum Debat

CARTA ALIR PINJAMAN PERALATAN PERKHEMAHAN

MULA
Senaraikan peralatan yang hendak dipinjam

Ambil peralatan dari stor

Baik Isi borang pinjaman Periksa keadaan peralatan

Rosak

Lapor kepada staf bertugas

Catatkan bilangan dan jenis peralatan yang dipinjam

Tandatangan Pensyarah Penasihat dan Staf Bertugas

PELAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM Ya Bersihkan peralatan

Laksanakan aktiviti kokurikulum Tidak Kembalikan peralatan Semak bilangan dan jenis Rujuk kepada staf bertugas Isi borang kerosakan/ kehilangan peralatan Susun peralatan di tempat asal Ganti

PEMULANGAN

Tandatangan Pensyarah Penasihat dan Staf Bertugas

TAMAT

KOMPONEN UNIT BERUNIFORM CARTA ALIR PELAKSANAAN UNIT BERUNIFORM MULA P E L A N C A R A N P E L A K S A N A A N
Menerima surat

Penyelaras/ Ketua Penasihat

pelantikan daripada

Surat pelantikan

Bermesyuarat.

Penyelaras/ Ketua Penasihat

Merancang rancangan

LAM-PT11-02 Notis mesyuarat,minit mesyuarat

Proses pemilihan Penyelaras Kokurikulum Unit

LAM-PT11-01B Senarai nama ahli AK-PT11-03

Menjalankan interaksi Ketua Penasihat Penasihat Kokurikulum, mengambil kehadiran

LAM-PT11-03 LAM-PT11-04 PT 24 AK-PT11-04

Aktiviti/ Perkhemahan/Kursus *Tempah premis &

P E N I L A I A N

Penyelaras/ Ketua Penasihat

Memantau pelaksanaan Kokurikulum Menilai pelajar.Serah borang markah kepada

LAM-PT11-07 LAM-PT11-08 AK-PT11-05 Borang pengecualian kuliah, Surat peringatan LAM-PT11-06 AK-PT11-06

Menyelaras dan serah markah

TAMAT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN BUKIT MERTAJAM 14000 PULAU PINANG MEMO

kepada KUK

Kepada :

Salinan kepada : Pengarah Timbalan Pengarah Tarikh : Perkara: Mesyuarat Majlis Kokurikulum

Daripada : Ketua Unit Kokurikulum Ruj.Kami : IPGKTB/KOKO/13/704/010/Jld._( )

Tuan, Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa mesyuarat Majlis Kokurikulum akan diadakan seperti ketetapan berikut : Tarikh : Masa : Tempat: 2. Agenda mesyuarat : 2.1 Ucapan pengerusi 2.2 Pengesahan Minit Mesyuarat lepas 2.3 Perkara Berbangkit 2.4 Agenda Baru 2.4.1 2.4.2

2.5 Hal-hal lain 3. Kami dengan sukacitanya menjemput tuan menghadiri mesyuarat tersebut. Sekian, terima kasih.

³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAI BAHASA KITA´ Saya yang menjalankan tugas,

( Ketua Unit Kokurikulum

)

Institut Pendidikan Guru Kamous Tuanku Bainun Bukit Mertajam 14000 Pulau Pinang.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN BUKIT MERTAJAM 14000 PULAU PINANG MEMO

Kepada :

Salinan kepada : Timbalan Pengarah Semua ahli MPPP Ketua Unit Kokurikulum Tarikh :

Daripada : Ketua Unit Kokurikulum

Ruj.Kami : IPGKTB/KOKO/13/704/010/Jld._( )

Perkara: Pelantikan sebagai Penyelaras Kokurikulum

Tuan, Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa tuan dilantik sebagai Penyelaras Kokurikulum seperti berikut: (i) (ii) (iii) - Penyelaras Persatuan - Penyelaras Sukan - Penyelaras Unit Beruniform

2. Bersama-sama ini disertakan senarai tugas tuan sebagai Penyelaras Kokurikulum. Diharap tuan dapat membantu Ketua Unit Kokurikulum dalam semua urusan Unit Kokurikulum agar Program Kokurikulum dan KAGUM berjalan dengan lancar.

3. Kami amat menghargai sumbangan tuan dalam menjayakan Program Kokurikulum di IPGKTB. Sekian, terima kasih.

³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAI BAHASA KITA´ Saya yang menurut perintah,

( Pengarah

)

Institut Pendidikan Guru Kamous Tuanku Bainun Bukit Mertajam 14000 Pulau Pinang.

PERALATAN ASAS UNIT BERUNIFORM

Bil. 1.

Bidang Pengakap Pandu puteri kadet Pergerakan puteri islam BSMM TKRS

Peralatan perkhemahan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Khemah µFly sheets¶ dan µground sheets¶ Jaket keselamatan µGoogles¶ dan µj-tubes¶ Peti kecemasan Tali sabut Periuk-besar, sedang, kecil Parang Cangkul Dapur gas Besen plastik-besar, sedang Papan pemotong Tong air µstainless steel¶ Tikar plastik Pisau Tong air plastik Lampu ayam Tiang bendera Senduk,sudip,sudu Pinggan,piring, µmugs¶ Tali kambing(plastik) Penggali Cerek air Beg plastik sampah µMass tins¶

26. 27. 28.

Beg galas µPoncho¶ Kompas

PERATURAN PINJAMAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN PERKHEMAHAN

y y y y y y

Mengisi borang peralatan perkhemahan sekurang-kurangnya seminggu sebelum tarikh program Menyerah borang tersebut kepada penyelaras unit beruniform seminggu sebelum tarikh program Menyemak peralatan sebelum dikeluarkan dari stor perkhemahan dan selepas dihantar ke stor Memastikan semua peralatan dipinjam dipulang dalam keadaan yang baik Menggantikan peralatan yang hilang semasa program Sentiasa menjaga keselamatan peralatan

Cadangan aktiviti pengayaan kokurikulum

Aktiviti Objektif Kebaikan

: Lawatan ke Ibu Pejabat : Mendapatkan maklumat tentang organisasi pertubuhan. : Mendapat banyak maklumat tentang sejarah dan pentadbiran sesuatu pertubuhan itu.

Aktiviti Objektif Kebaikan

: Gotong-royong : Membersihkan dan mengindahkan kawasan persekitaran. : Bekerjasama dan semangat bantu ± membantu dalam kalangan pelajar. Memupuk nilai bekerjasama dan nilai membantu dalam aktiviti masyarakat dalam kalangan pelajar.

Aktiviti Objektif Kebaikan

: Hari Unit Beruniform (pameran, ceramah, pertandingan) : Mempamerkan aktiviti yang dijalankan oleh unit beruniform. : Mendapat banyak maklumat menerusi ceramah dan bahan pameran disamping membina keyakinan diri dalam pertandingan.

Aktiviti

: Pertandingan Antara Unit Beruniform (kawad kaki, pertolongan cemas, memasak, permainan tradisional, dan mendirikan khemah)

Objektif Kebaikan

: Dapat menguasai kemahiran pengurusan pertandingan. : Pelajar dapat menguasai kemahiran pengelolaan dalam pertandingan.

Aktiviti

: Aktiviti Sukarela (semasa banjir, perayaan dll.)

Objektif

: Untuk memberi pengalaman yang berguna untuk membantu dalam kerja-kerja amal. Untuk memperoleh pengalaman dan kemahiran dalam menangani keadaan mangsa secara µhands on¶.

Kebaikan

: Pelajar dapat merasai keadaan-keadaan kecemasan dan perasaan mangsa yang kehilangan harta benda.

Pelajar menjadi lebih berkeyakinan untuk mengendalikan tugas-tugasnya dengan adanya pengalaman yang sangat berguna.

CARTA ALIR PINJAMAN PERALATAN SUKAN
MULA

Senaraikan peralatan yang PINJAMAN hendak dipinjam

Ambil peralatan dari stor sukan

Baik
Isi borang pinjaman

Periksa keadaan Rosak peralatan

Rosak
Lapor kepada staf bertugas

Catatkan bilangan dan jenama peralatan yang

Tandatangan Peminjam, Pensyarah, Penasihat, Staf

Laksanakan aktiviti Kokurikulum

PELAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM

Ya
Kembalikan Bersihkan peralatan peralatan

Tidak
Rujuk kepada staf bertugas

Semak bilangan dan jenama

Isi boring kerosakan / kehilangan peralatan

PEMULANGAN
Susun peralatan di tempat Ganti

Tandatangan Peminjam, Pensyarah, Penasihat, Staf

TAMAT

KOMPONEN SUKAN CARTA ALIR PELAKSANAAN SUKAN

MULA

Menerima surat
Penyelaras / ketua penasihat

pelantikan daripada Pengarah

Surat pelantikan

Bermesyuarat.
Penyelaras / ketua penasihat

Merancang Rancangan Semester

LAM-PT11-02
Notis mesyuarat,minit mesyuarat

Proses pemilihan
Penyelaras LAM-PT11-01A

kokurikulum sukan
Senarai nama ahli

AK-PT11-03

LAM-PT11-03

Penyelaras /

LAM-PT11-04

Menjalankan interaksi
ketua penasihat

kokurikulum, mengambil kehadiran dan menyediakan

Kemahiran asas, undang-undang, pengelolaan pertandingan, ujian

LAM-PT11-07

Memantau
Penyelaras /

pelaksanaan kokurikulum

LAM-PT11-08

ketua penasihat

AK-PT11-05
Borang pengecualian kuliah,

Surat peringatan

Penyelaras /

LAM-PT11-06

Menilai pelajar. Serah
ketua penasihat AK-PT11-06

borang markah kepada

Menyelaras dan serah
KUK / Penyelaras

markah kepada KUK

TAMAT

KOMPONEN PERSATUAN CARTA ALIR PELAKSANAAN PERSATUAN

MULA

Menerima surat
Penyelaras / ketua penasihat

pelantikan daripada

Surat pelantikan

Bermesyuarat.
Penyelaras / ketua penasihat

Merancang Rancangan Semester

LAM-PT11-02

Notis mesyuarat,minit mesyuarat

Proses pemilihan
Penyelaras

peratuan

LAM-PT11-01C
Senarai nama ahli

AK-PT11-03

Menjalankan interaksi
Penyelaras / ketua penasihat

kokurikulum, mengambil kehadiran dan menyediakan

LAM-PT11-03 PT24

Lawatan sambil belajar, persembahan, pameran, pertandingan, ceramah, forum, kertas cadangan jika perlu

Memantau
Penyelaras / ketua penasihat

pelaksanaan kokurikulum

Penyelaras / ketua penasihat

Menilai pelajar. Serah borang markah kepada

LAM-PT11-07 LAM-PT11-08 AK-PT11-05
Borang [engecualian kuliah,

Surat peringatan

Menyelaras dan serah
KUK / Penyelaras

markah kepada KUK

LAM-PT11--06 AK-PT11-06

TAMAT

KEMUDAHAN DAN PERALATAN ASAS SUKAN

Bil

Bidang

Keperluan

1 1.1 Acara Balapan

Olahraga Balapan Blok Permulaan Baton Pagar Lompatan Palang dan tiang lompat tinggi Tilam lompat tinggi Pit lompat jauh / kijang Cangkul / Perata pasir Balingan Sektor lontar peluru Papan penahan Peluru 4 kg Peluru 7.26 kg Sektor lempar cakera Cakera 1 kg Cakera 2 kg Sektor rejam lembing Lembing 600 g Lembing 800 g Sukan / Permainan 2.1 Badminton Gelanggang Raket Jaring Bulu tangkis Gelanggang Tiang gol Jaring gol Bola saiz 2 Bola saiz 3 Gelanggang Tiang gol Jaring gol Bola saiz 5 Bibs Gelanggang Tiang gol Jaring gol Bola

1.2 Acara Padang

2

2.2 Bola baling

2.3 Bola jaring

2.4 Bola keranjang

2.5 Bola sepak

Padang Tiang gol Jaring gol Bola saiz 5

3 Sukan / Permainan

2.6 Bola Tampar

2.7 Hoki

2.8 Ping pong

2.9 Sepak takraw

2.10 Tenis

2.11 Gimrama

Gelanggang Jaring Antena Bola Padang Tiang gol Jaring gol Kayu Bola Pad / Kickers penjaga gol Pelindung dada penjaga gol Helmet penjaga gol Glof penjaga gol ³Ball guard´ dan ³shin guard´ Meja ping pong Tiang Jaring Bat Bola 40´ (3 star) Gelanggang Tiang Jaring Bola sintetik Gelanggang Raket Jaring bola Dewan Reben (5m) dengan kayu Bola Gelung plastik 90cm Tali 3m Belantan

PERATURAN PINJAMAN DAN PEMULANGAN PERALATAN SUKAN Borang pinjaman mesti diisi dan diserahkan kepada penyelaras sukan / staf bertugas sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh aktiviti. Menghubungi penyelaras sukan / staf bertugas untuk menentukan masa mengambil dan memulang peralatan. Peralatan yang dipinjam tidak boleh disimpan di bilik asrama atau dibawa pulang tanpa kebenaran penyelaras sukan. Peralatan mestilah digunakan dengan cara yang betul. Pengguna ditegah daripada melantun bola tampar, menyepak bola baling atau mengheret tilam. Pada hari hujan, peralatan lompat tinggi tidak boleh digunakan di luar. Memastikan peralatan yang dipinjam bersih dan dalam keadaan selamat semasa dipulangkan. y Peralatan yang rosak perlu dilaporkan kepada penyelaras sukan/staf bertugas dan yang hilang mesti digantikan. Peralatan mesti dipulangkan pada tarikh yang telah ditetapkan. Jika tidak, tindakan tegas boleh diambil termasuk menahan transkip peperiksaan /Diploma Perguruan / Sijil SSM dan lain-lain.

y y y y y y

Cadangan Aktiviti Pengayaan Sukan Aktiviti Objektif : Pertandingan Tertutup Dalaman : Memberi pendedahan kepada pelajar tentang cara menguruskan Pertandingan sebenar. Kebaikan : Dapat mencungkil bakat baru dalam bidang sukan seperti ping-pong, bola jaring, bola tampar.

Aktiviti Objektif

: Lawatan ke Majlis Sukan Negara / Jabatan Belia dan Sukan : Mendedahkan pelajar tentang cara sesebuah organisasi sukan diuruskan.

Kebaikan

: Pelajar dapat mengetahui tentang organisasi sukan yang ada di Malaysia. Pelajar dapat memahami peranan organisasi-organisasi sukan.

Aktiviti Objektif

: Kursus Kejurulatihan / Kepegawaian / Kepengadilan : Melahirkan kumpulan pelajar yang mahir dalam aspek kejurulatihan, kepegawaian dan kepengadilan.

Kebaikan

: Pelajar lebih yakin pada kemampuan diri sendiri ketika melatih, mengurus dan mengadili sesuatu pertandingan sukan.

Aktiviti Objektif Kebaikan

: Larian Tahunan IPGKTB : Melahirkan IPGKTB yang sihat dan cerdas. : Warga IPGKTB dapat bersaing secara sihat dan bermanfaat. Pelajar dapat pengalaman dan kemahiran dalam mengelola sesuatu pertandingan.

Aktiviti Objektif

: Senamrobik : Untuk mempelajari cara yang betul untuk bersenam.

Kebaikan

: Pelajar dapat mengetahui cara mengendalikan sesi senamrobik. Pelajar dapat memahami kepentingan senamrobik untuk kesihatan diri.

HARI KOKURIKULUM DAN PERHIMPUNAN KOKURIKULUM

a. Hari Kokurikulum Pada setiap tahun, Majlis Kokurikulum akan menganjurkan Hari Kokurikulum. Hari Kokurikulum adalah bertujuan untuk memberi pendedahan, pengalaman dan kemahiran kepada para pelajar untuk mengurus semua aktiviti berkaitan dengan sukatan pelajaran Kokurikulum. Pada hari tersebut, para pelajar akan mempamerkan segala kemahiran yang dipelajari semasa interaksi kokurikulum.

Majlis Kokurikulum akan bermesyuarat dan memutuskan aktiviti yang akan dibuat mengikut sukatan pelajaran. Pelajar akan merancang dan mengendalikan aktiviti-aktiviti tersebut pada Hari Kokurikulum. Antara aktiviti yang dilakukan oleh pelajar adalah

seperti demonstrasi pertolongan cemas, kawad kaki, pameran, persembahan budaya, mendirikan khemah, menyediakan gadget, mengadakan sukaneka dan permainan tradisional.

b. Perhimpunan Kokurikulum Perhimpunan Kokurikulum merupakan aktiviti pelajar yang dikendalikan sepenuhnya oleh pelajar. Aktiviti ini diadakan pada minggu ketiga setiap bulan selama 40 minit. Tujuan perhimpunan ini adalah untuk memberi latihan kepada pelajar mengendalikan perhimpunan secara teratur. Setiap unit kokurikulum akan menjalankan aktiviti ini mengikut giliran yang ditetapkan oleh Majlis Kokurikulum. Atur cara perhimpunan kokurikulum adalah seperti berikut: 2.00 petang : : : : : : Semua pelajar berkumpul di Dataran Budi Nyanyian lagu (UB) Bacaan Ikrar (UB / Rukun Negara) Ucapan Pengerusi (Pelajar) Kata-kata Hikmah (Pelajar) Pengumuman aktiviti yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. : : : : Penyampaian hadiah (jika ada) Aktiviti berpidato / bercerita dll. Ulasan Pensyarah Nyanyian 3 buah lagu

2.40 petang

:

Majlis bersurai

y

Masa perhimpunan adalah pada masa interaksi kokurikulum agar tidak mengganggu interaksi kuliah.

y y

Pelajar yang terlibat adalah yang ada interaksi kokurikulum. Semua pelajar yang terlibat mesti memakai pakaian seragam yang lengkap atau pakaian kerja.

y

Pelajar yang akan menguruskan segala persiapan (siaraya, teks ucapan, atur cara, perbarisan dll)

PELAKSANAAN KEJOHANAN AKTIVITI GERAK KERJA KOKURIKULUM MAKTAB PERGURUAN MALAYSIA (KAGUM) Setiap pasukan IPBMM akan dilatih oleh seorang atau beberapa orang jurulatih yang dilantik. Seorang pengurus pasukan akan dilantik ke Pertandingan KAGUM Peringkat Kebangsaan atau pun apabila diperlukan. Di peringkat zon, ketua jurulatih akan menjalankan tugas sebagai pengurus pasukan. Oleh yang demikian adalah penting untuk pengurus pasukan dan jurulatih bekerjasama dalam semua aspek persediaan pasukan serta penyertaan dalam pertandingan.

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Pasukan Memantau perjalanan latihan pasukan dari semasa ke semasa Menghadiri Mesyuarat Pengurus Pasukan bersama jurulatih Menyemak senarai nama peserta yang telah disediakan oleh jurulatih dan menyerahkan kepada KUK untuk dihantar kepada pihak pengelola Mengisi borang pengecualian kuliah / Kokurikulum dan mendapatkan kebenaran daripada Jabatan HEP serta memaklumkan kepada semua pensyarah berkenaan Berbincang dengan Ketua Unit Praktikum tentang kedudukan peserta KAGUM yang terlibat dalam praktikum. Mendapatkan kebenaran untuk menyertai pertandingan KAGUM daripada pihak sekolah melalui Ketua Unit Praktikum Mendapatkan peralatan sukan dan baju jersi pasukan sukan (jika perlu) daripada penyelaras sukan untuk tindakan selanjutnya Berbincang tentang keperluan pasukan UB dan persatuan dengan Penyelaras UB atau Persatuan. Senaraikan keperluan serta perbelanjaan, dan serahkan kepada KUK melalui penyelaras untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran IPBMM Mendapatkan Bendera IPBMM daripada KUK untuk dibawa ke KAGUM Memaklumkan jenis ubat yang diperlukan kepada penyelaras UB untuk membelinya Mengumumkan jadual pertandingan kepada semua warga IPBMM

y   

 

 

  

Menempah pengangkutan untuk perjalanan pergi ke tempat pertandingan dan balik Memastikan pasukan IPBMM mengambil bahagian dengan penuh semangat kesukanan dan mempamerkan citra keguruan Memastikan peserta IPBMM sentiasa berpakaian kemas dan sesuai semasa pertandingan, semasa menerima hadiah dan juga semasa menghadiri majlis rasmi Sentiasa menjaga disiplin pelajar IPBMM Menyediakan laporan selepas pertandingan

Tugas dan Tanggungjawab Jurulatih Pasukan       Merancang latihan untuk pasukan mengikut kebolehan dan keperluan peserta serta mengikut tempoh masa yang ada Menjalankan latihan secara berterusan untuk tempoh masa yang telah dirancang Memastikan peserta terus menjalankan latihan mengikut jadual di bawah pengawasan pengurus pasukan, jika jurulatih bertugas di luar Mendapatkan bimbingan dan pandangan pensyarah-pensyarah yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang berkenaan agar latihan pasukan lebih berkesan Menghadiri Mesyuarat Pengurus Pasukan bersama pengurus pasukan Memilih peserta dan menyerahkan senarai nama kepada pengurus pasukan Menyerahkan senarai peralatan dan bahan yang diperlukan untuk sesi latihan dan pertandingan kepada pengurus pasukan Mendapatkan peralatan untuk latihan harian daripada penyelaras sukan atau penyelaras unit beruniform Sentiasa menyediakan ubat-ubatan semasa latihan, terutamanya latihan pasukan sukan dan unit beruniform Berbincang tentang jadual pertandingan dengan semua peserta Memberi motivasi kepada peserta dari semasa ke semasa Memastikan pelajar berdisiplin dan berpakaian kemas sepanjang latihan, pertandingan dan semasa menerima hadiah

Perkara-perkara Lain Pengurus pasukan dan jurulatih haruslah sentiasa berbincang dengan Penyelaras / Penolong KUK/ KUK untuk mendapatkan bantuan dari semasa ke semasa. Ketua jurulatih akan bertugas sebagai pengurus pasukan dalam pertandingan KAGUM peringkat zon. Apabila pasukan IPBMM mewakili zon ke pertandingan peringkat kebangsaan, seorang pengurus pasukan akan dilantik untuk menguruskan pasukan. Pelantikan bilangan jurulatih adalah bergantung kepada bilangan peserta seperti yang dikehendaki oleh pihak pengelola.

y y

y y y

Elaun makanan untuk peserta akan dipohon oleh KUK. Surat-menyurat dengan pihak pengelola akan dibuat oleh KUK. Jurulatih dan pengurus harus memastikan pesrta / pasukan IPBMM bertanding dengan bersungguh tanpa sebarang masalah serta memperoleh kejayaan dalam semua pertandingan KAGUM.

SENARAI TUGAS AJK PENGELOLA KAGUM Setiausaha dan Penolong Setiausaha Menguruskan surat menyurat Menguruskan mesyuarat (surat, tempat , makanan , kehadiran ahli ) Meyediakan minit mesyuarat Memantau setiap JK Kecil dari semasa ke semasa Menyediakan laporan keseluruhan termasuk keputusan rasmi untuk dihantar kepada semua IPG dan BPG dalam tempoh seminggu selepas tarikh pertandingan Menjalankan tugas ± tugas lain yang diberikan oleh pengerusi

y y y y y y

Bendahari Menyediakan anggaran perbelanjaan Berunding dengan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) dan menyediakan wang bayaran secara tunai untuk pengadil Memantau dan mengawal segala pembelian dan bayaran Menyediakan baucer atau resit Meyediakan penyata kewangan setelah pertandingan selesai dijalankan Menjalankan tugas ± tugas lain yang diberikan oleh pengerusi

y y y y y y

JK Pertandingan Menyediakan borang pendaftaran dan mengedarkan kepada semua IPG Menyediakan peraturan pertandingan Menyediakan jadual pertandingan Mengendalikan Mesyuarat Pengurus Pasukan dan undian pasukan Mendaftar peserta sebelum pertandingan Memastikan semua perlawanan berlangsung mengikut jadual , dan menyerahkan keputusan kepada semua pasukan Menjalankan tugas ± tugas lain yang diberikan oleh pengerusi

y y y y y y y

Jk Teknik Menentukan lokasi perandingan Memastikan padang , gelanggang dan trek adalah mengikut spesifikasi dan selamat digunakan

y y

y y y

Menyediakan peralatan pertandingan seperti bola , baton , peluru , jam randik ,bendera yang mencukupi dan spesifikasi yang ditetapkan Menyediakan peralatan mengikut jadual seperti menyusun pagar untuk acara Lari Berpagar 100m/200m/400m Menyemak dan menyediakan kad ± kad teknik bagi pengendalian pertandingan

JK Kepegawaian Mengenal pasti bilangan pengadil / hakim yang diperlukan Mengenal pasti pengadil /hakim yang layak untuk dilantik Menghubungi pengadi l/ hakim untuk memastikan kehadiran mereka Menyediakan surat pelantikan kepada pengadil / hakim Memastikan pengadil / hakim datang tepat sebelum waktu pertandingan Menguruskan bayaran pengadil / hakim dengan bendahari Memastikan pengadil / hakim dibayar mengikut kelayakan masing ± masing Memastikan kebajikan pengadil / hakim semasa pertandingan seperti makan , minum dan tempat rehat

y y y y y y y y

JK Peralatan Mendapatkan senarai peralatan yang diperlukan oleh semua jawatankuasa Menyediakan senarai peralatan mengikut kehendak semua jawatankuasa Menyediakan peralatan di tempat ± tempat yang tertentu seperti yang dikehendaki oleh semua jawatankuasa Memastikan semua peralatan dipulangkan dalam keadaan baik selepas pertandingan

y y y y

JK Makanan dan Minuman /Jamuan Menyediakan menu makanan dan anggaran perbelanjaan mengikut bilangan peserta Menempah makanan dan memastikan makanan sesuai untuk peserta Menguruskan tempat , masa dan cara menyediakan makanan ( contohnya, secara bungkus atau hiding , berkupon atau tidak) Memastikan makanan disediakan tepat pada masa yang dijadualkan Menyediakan jadual masa dan tempat makan dan mengedarkan kepada semua pasukan melalui urus setia Membuat anggaran ,menempah dan mengedarkan minuman sepanjang pertandingan untuk AJK pengelola , pengadil , pensyarah pengiring , dan peserta Menyediakan minuman µAir Mineral¶ untuk peserta IPBMM Menyediakan air bancuh untuk peserta bagi setiap perlawanan Menyediakan jamuan semasa upacara pembukaan dan penutupan untuk semua peserta ,AJK pengelola , tetamu dan pengadil Menjalankan tugas ±tugas lain yang diberikan oleh pengerusi

y y y y y y y y y y

JK Pengurus Pentas

y y y y

Menyediakan jadual latihan dan sesuaian pentas Memastikan jadual latihan dan sesuaian pentas dijalankan mengikut jadual Memastikan semua peserta / pasukan bersedia mengikut giliran semasa pertandingan Menguruskan bahagian teknikal di pentas seperti menguruskan tirai , lampu , dll.

JK Persediaan Dewan dan Pentas Menyediakan pelan untuk menyusun meja , kerusi serta peralatan lain Menentukan susunan kedudukan mengikut protocol, contohnya tempat duduk untuk tetamu, pensyarah dan peserta Menyusun meja , kerusi dan peralatan lain sebelum pertandingan Memastikan dewan dan pentas dibersih dan dihias untuk majlis perasmian dan penutupan Menyediakan latar pentas yang bersesuaian Memastikan lampu / pendingin hawa atau kipas dipasang semasa pertandingan

y y y y y y

JK Jemputan

y y y y y y y

Mengenal pasti para jemputan dan bilangannya Menyediakan dan menghantar kad jemputan/surat jemputan Mengenalpasti kehadiran tetamu khas Menyambut tetamu dan menunjukkan tempat duduk Menyediakan bilik khas untuk tetamu khas dan para tetamu Mengedarkan buku program kepada tetamu Memberikan semua maklumat tentaang pertandingan dan upacara pembukaan/penutupan jika perlu

y y

Menguruskan aturcara sambutan ketibaan tetamu khas(jika perlu)seperti perbarisan,persembahan gordang Sembilan,aluan kompang dan perarakan bunga manggar Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan pengerusi

JK Seranta Menyediakan kain rentang/gegantung dan mempamerkannya di tempat-tempat yang strategik Menyediakan semua poster yang mengandungi semua maklumat tentang pertandingan dan mempamerkan di beberapa tempat untuk pengetahuan warga institut seminggu sebelum tarikh pertandingan Mempamerkan jadual pertandingan untuk pengetahuan semua warga institut Menghubungi pihak media(TV/radio/akhbar harian) jika perlu Menyediakan tanda arah ke tempat-tempat penting seperti Dewan Za ba,kantin,bilik dan urus setia Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pengerusi

y y

y y y y

JK Liputan & Berita Menyediakan buletin harian pada setiap hari pertandingan yang mengandungi jadual pertandingan, keputusan, pendapat jurulatih, pesan pihak pengelola dan pendapat peserta Menguruskan pengambilan gambar untuk tujuan bulletin Mengedarkan buletin kepada semua pasukan Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pengerusi

y y y y

JK Siaraya

y y y y y

Menyediakan alat siaraya di tempat-tempat yang diperlukan Memastikan alat siaraya berfungsi dengan baik pada setiap masa Membuat rakaman video sepanjang pertandingan Mengambil gambar untuk pelaporan Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pengerusi

JK Hadiah/sijil & cenderamata

y y y y

Menyediakan anggaran perbelanjaan mengikut jumlah hadiah/sijil cenderamata yang diperlukan Memilih,membeli atau menempah hadiah/sijil/cenderamata Menyemak agar semua hadiah/sijil/cenderamata yang ditempah adalah mencukupi dan mengikut kehendak institute Menyediakan meja,alas meja,dulang dan alas,bunga dan sebagainya pada hari penyampaian hadiah

y y y y

Memastikan susunan hadiah/sijil/cenderamata adalah selari dengan yang diumumkan oleh juru acara Melatih AJK pelajar memberi hadiah kepada penyampaian hadiah mengikut protocol Menyediakan sijil dengan maklumat yang sesuai Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pengerusi

JK Pendaftaran dan penginapan

y y y y y y y

Mengenalpasti bilangan peserta yang memerlukan penginapan(lelaki dan perempuan) Menghantar peraturan asrama/penginapan kepada institute yang berkenaan Menguruskan bilik penginapan dan kemudahan untuk para peserta Menguruskan pendaftaran semasa peserta tiba di institute Memberi maklumat yang lengkap kepada setiap peserta seperti peraturan asrama,lokasi bilik,tandas,katin, dan lain-lain Memastikan peserta memulangkan kunci sebelum keluar daripada institut Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pengerusi

JK Pertolongan cemas

y y y y y y y y

Menyediakan jadual tugas dan mengedarkan kepada ahli-ahlinya Memastikan kehadiran ahli BBSM semasa pertandingan Memastikan ahli-ahli yang bertugas mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam pertolongan cemas Menyediakan peralatan yang diperlukan sperti stretcher ,kain anduh,dan lain-lain Memastikan kandunagn peti keselamtan lengkap,boleh digunakan dan tidak luput tarikhnya Mendapatkan ubat-ubatan yang ditempah melaui Penyelaras Unit Beruniform dua minggu sebelum tarikh pertandingan Memastikan ahli yang bertugas sentiasa ada bekalan ais(ice cubes) Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pengerusi

JK Majlis pembukaan dan penutupan Menetukan tarih,tempat dan masa majlis Menyediakan kemudahan seperti meja,kerusi ,alas meja,bendera,dan latar pentas Menyediakan aturcara majlis Melantik dan melatih juruacara jika perlu Mengadakan raptai Mematuhi protocol

y y y y y y

y y y

Mengendalikan majlis mengikut protokol Mengendalikan majis mengikut jadual dan aturcara Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan pengerusi

JK Pengankutan

y y y

Menyediakan jadual mengikut ketibaan pasukan Menyediakan pengangkutan dari KLIA Menentukan jadual tugas pegawai/pelajar bagi setiap perjalanan

Lampiran 7 BORANG PERMONONAN PENGECUALIAN KOKURIKULUM

Tarikh: Ketua Unit Kokurikulum: Unit Kokurikulum Institut Perguruan Bahasa Melayu antarabangsa Tujuan memohon pengecualian:_______________________________________ Tarikh Tempat Pensyarah pengiring Senarai nama pelajar Bil. Nama Pelajar :______________________________________ :______________________________________ :______________________________________ : Kump. UB Persatuan Permainan

Tandatangan: Nama pensyarah:

.. .

Sk

:Timbalan pengarah KJ HEP Penyelaras Kokurikulum UB/Sukan/Persatuan Tutor peribadi Lampiran 6 Ruj.Kami:IPBMM/KOKO/13/704/010/Jld._( ) Tarikh:

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

Tuan, JEMPUTAN UNTUK MEMBERI CERAMAH CPR KEPADA PELAJAR IPBMM Adalah denagn hormatnyaperkara di atas dirujuki. 2. dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Institut Perguruan Bahasa Melayu Malaysia akan menganjurkan satu sesi latihan CPR untuk semua pelajar KDPM dan KPLI pada,___________,jam___________,di_______________.Sesi adalah bertujuan memberi pengatahuan dan kemahiran dalam pertolongan cemas kepada pelajar-pelajar tersebut. 3. sehubungan itu, Kami dengan sukacitanya menjemput tuan untuk mengendalikan sesi tersebut pada tarikh dan masa tersebut di atas

Sekian.didahukui dengan ucapan terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA CINTAILAH BAHASA KITA

Saya yang menurut perintah

( Pengarah

)

Institut Perguruan Bahasa Melayu Malaysia Lembah Pantai 59990 Kuala Lumpur

s.k

:Pengarah Bahagian pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 2-6,Blok E13,Kompleks Kerajaan ParcelE Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA

BORANG PENYEMAKAN FOLIO KOKURIKULUM PENSYARAH PENASIHAT OLEH KUK/PENYELARAS KOKURIKULUM NAMA:««««««««««««««.KOKURIKULUM :««««««««««.. Senarai semak Bil. 1 Perkara Sukatan pelajaran komponen kokurikulum berkenaan 2 Perancangan Semester LAM-PT11-02(Sesi JanMei) 3 Perancangan Semester LAM-PT11-02(Sesi JulaiNov) Ada/tiada Catatan

4

Borang Rekod Kehadiran LAM-PT11-03(Sesi JanMei)

5

Borang Rekod Kehadiran LAM-PT11-03(Sesi Julai-Nov)

6

Borang Permohonan Pengecualian Kokurikulum/surat kebenaran/boring salah laku/sijil sakit para pelajar tidak hadir

7

Borang Laporan Aktiviti Kokurikulum LAM-PT1104(Sesi Jan-Mei)

8

Borang Laporan Aktiviti Kokurikulum LAM-PT1104(Sesi Julai-Nov)

9

Borang Senarai Nama dan rekod markah LAMPT11-06(Sesi Jan-Mei)

10

Borang Senarai Nama dan rekod markah LAMPT11-06(Sesi Julai-Nov)

11 12 13

Surat Perlantikan Sebagai Ketua/Penasihat Surat Panggilan Mesyuarat Oleh Ketua Penasihat Minit Mesyuarat dengan ketua penasihat

14 15

Buku Program Kokurikulum Rekod berkaitan jika menjemput penceramah/jurulatih/fasilitator dari luar spt:surat/minit mesyuarat/boring tempahan/boring penilaian dll

Disemak oleh:

««««««««««««. ( )

Tarikh:«««««««

*perkara-perkara yang tidak ada dalam fail mesti disediakan dan ditunjukkan kepada ahli majlis kokurikulum yang telah menyemak fail-seminggu dari tarikh penyemakan

y

Ativiti tambahan boleh diadakan oleh komponene-komponen kokurikulum sebagai aktiviti penggayaan atas usaha/inisiatif masingmasing.walaubagaimanapun untuk pengangkutan bas/van institut boleh dikemukakan kepada pihak pentadbiran.

5 y

Kursus kejurulatihan/ kepegawaian Peruntukan makanan tidak disediakan untuk pelatih yang mengikuti kursus yang diadakan pada hujung minggu bagi menggantikan interaksi kokurikulum mingguan(contohnya Kursus Kejurulatihan Bola Tampar untuk pelajar)

6 y

penceramah/jurulatih sambilan Resume penceramah atau jurulatih yang dijemput mesti disertakan dalam kertas cadangan. y y Jadual Waktu perlu disediakan untuk tujuan tuntutan bayaran sagu hati Penceramah atau jurulatih yang menerimabayaaran saguhati tidak diberi cenderamata daripada institut
y y y y Memastikan pengangkutan disediakan mengikut masa yang telah ditetapkan Menyediakan pengangkutan khas untuk tetamu-tetamu seperti Pengarah / Timbalan Pengarah IPG dari KLIA ke hotel / dari hotel ke institut dan sebagainya Menguruskan lawatan untuk peserta-peserta dari luar Kuala Lumpur Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pengerusi

JK Buku Program Mengumpul maklumat yang perlu dimuatkan dalam buku program Menyediakan draf buku program Membentang draf buku program dalam mesyuarat JK pengelola Menyunting buku program untuk mengelakkan kesilapan Memastikan bilangan buku program yang dicetak mencukupi Memastikan buku program diedarkan kepada pihak yang berkenaan

y y y y y y

Urus Setia / Pegawai Perhubungan (LO)

y y y

y y y y y y y y

Menyediakan maklumat awal seperti jadual makanan, peta institut, jadual pertandingan dan mengedarkannya kepada peserta / pasukan Menyediakan bilik urus setia dan mempamerkan segala maklumat tentang pertandingan untuk pengetahuan semua Menyediakan senarai nama pengerusi / setausaha / AJK yang penting serta nombor telefon mereka dan mengedarkannya kepada pensyarah pengiring pasukan dari institut lain Menyediakan papan kenyataan dan mengemaskini keputusan perlawanan Mendapatkan pengecualian kuliah dan Kokurikulum untuk AJK pelajar yang terlibat Menyediakan buku keputusan rasmi dan mengedarkannya kepada semua pasukan semasa upacara penutupan Melantik Pegawai Perhubungan (LO) untuk setiap pasukan Menyediakan senarai tugas dan memberi taklimat kepada kepada semua LO Mengedar segala maklumat pertandingan kepada LO Memastikan LO sentiasa berada bersama-sama pasukan apabila diperlukan Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pengerusi

ANUGERAH CITRA KEGURUAN 1. Syarat-syarat

Jawatankuasa Citra Keguruan Institut Perguruan Bahasa Melayu Malaysia dengan persetujuan Pengarah IPBMM akan bersidang pada penghujung setiap tahun untuk

menumpukan perhatian kepada para pelajar sepenuh masa yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam kejohanan / pertandingan KAGUM serta pertandinganpertandingan terbuka dan yang telah memberi sumbangan yang cemerlang sepanjang pengajian mereka di IPBMM.

Jawatankuasa ini akan membuat pemilihan dari kalangan peserta yang telah dicalonkan untuk menghadiahkan anugerah sebagai menghargai pencapaian serta sumbangan mereka terhadap institut.

Pencalonan akan diterima daripada ketua-ketua jabatan, tutor, jurulatih pasukan institut, pensyarah penasihat Kokurikulum serta daripada calon sendiri.

2.

Ahli Jawatankuasa Anugerah Citra Keguruan

Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli

: : : : :

Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Penolong Ketua Unit Kokurikulum Penyelaras-penyelaras Kokurikulum Ketua Jabatan yang berkenaan Jurulatih pasukan yang berkenaan

3.

Jenis Anugerah

Anugerah Citra Keguruan meliputi dua kategori Anugerah seperti berikut:

a).

Anugerah yang dihadiahkan berdasarkan kepada prestasi / pencapaian pelajar

dalam pertandingan KAGUM dan pertandingan terbuka. Anugerah ini dihadiahkan pada akhir setiap tahun. Anugerahnya adalah: I. II. III. IV. ANUGERAH PERDANA INSTITUT ANUGERAH SATRIA ANUGERAH WIRA SIJIL PRESTASI CEMERLANG

b).

Anugerah yang dihadiahkan berdasarkan kepemimpinan, sumbangan dan

perkhidmatan pelajar kepada institut. Sumbangan pelajar diambil kira sepanjang tahun berkenaan. Anugerah ini dihadiahkan pada akhir setiap tahun. Anugerahnya adalah: I. II. ANUGERAH CITRA EMAS ANUGERAH CITRA PERAK

v.

ANUGERAH CITRA EMAS

Anugerah ini merupakan anugarah khas kepimpinan yang paling tinggi yang akan dihadiahkan kepada pelajar yang telah benar-benar memberi sumbangan dan khidmat cemerlang kepada aktiviti-aktiviti institut dan memenuhi kriteria berikut: Menganggotai beberapa jawatankuasa dan mengendalikan tugas dengan penuh bertanggungjawab sepanjang masa sebagai pengerusi, setiausaha, pengerusi JKK kecil, JPP dll Berdisiplin,bersikap positif dan tiada kes salah laku(mengikut laporan HEP) Mempunyai inisiatif sendiri dan proaktif dalam menjalankan tugas mengikut jadual Menunjukkan kematangan dalam pemikiran serta berminat menjalankan tugas dengan keinginan untuk menjayakannya Sentiasa berikhtiar untuk mencari alternative jika sesuatu rancangan tidak berkesan Sentiasa sedia memberi sumbangan dan khidmat secara sukarela tanpa mengharapkan sebarang ganjaran 

  

vi.

ANUGERAH CITRA PERAK

Anugerah ini merupakan anugerah khas kepimpinan yang dihadiahkan kepada pelajar yang telah memberi sumbangan dan khidmat cemerlang kepada aktiviti-aktiviti IPBMM dan memenuhi kriteria berikut: y y y y y Menganggotai beberapa jawatankuasa sebagai pegawai penting dan menegendalikan tugas dengan penuh tanggungjawab sebagi pengerusi,setiausaha,pengerusi JK kecil,AJK dll Berdisiplin,bersikap positif dan tiada kes salahlaku (mengikut laporan HEP) Menjalankan tugas mengikut arahan dan syarat Menunjukkan minat dan menjalankan tugas dengan keinginanuntuk menjayakannya Sentiasa sedia memberi sumbangan dan khidmat kepada institut apabila diminta

48 4. i. Kriteria Anugerah ANUGERAH PERDANA INSTITUT  Anugerah ini akan dihadiahkan kepada hanya seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar wanita bagi tahun berkenaan. Pelajar yang dipilih mesti mencapai prestasi pada tahap yang tinggi dalam satu bidang (sukan/persatuan/UB) dan memperoleh kejayaan dalam pertandingan berlainan dalam bidang yang sama atau tidak pun dalam bidang yang lain. Sekiranya didapati tiada calon yang layak,anugerah ini ttidak akan dihadiahkan. Calon bagi anugerah ini adalah dari kalangan penerima Anugerah Satria. 

 ii

ANUGERAH SATRIA

Anugerah ini merupakan penganugerahan tinggi yang akan dihadiahkan kepada pelajar yang mencapai kejayaan yang tingi dalam satu bidang.Mereka yang layak dipertimbangkan perlu memenuhi syaratsyarat berikut: Mewakili negara dalam mana-mana pertandinagn, atau 

 

Menjadi johan KAGUM kebangsaan ( acara individu/pasukan), atau Menjadi johan dalam pertandingan terbuka peringkat kebangsaan Laporan disiplin yang memuaskan daripada Jabatan HEP

*Sekiranya didapati tiada calon yang layak,anugerah ini tidak akan dihadiahkan. iii ANUGERAH WIRA

Anugerah ini dihadiahkan kepada pelajar yang mewakili institute dan telah menunjukkan prestasi cemerlang.Syarat-syarat berikut perlu dipenuhi:  iv Mewakili institut / zon ke peringkat kebangsaan KAGUM dan mendapat tempat kedua atau ketiga (acara individu dan pasukan) atau, Mendapat tempat kedua dan ketiga dalam pertandingan terbuka peringkat kebangsaan Laporan disiplin yang memuaskan daripada Jabatan HEP

SIJIL PRESTASI CEMERLANG

Sijil ini akan dihadiahkan kepada peserta yang telah menunjukkan kualiti serta kesungguhan dalam sesisesi latihan dan memenuhi syarat-syarat berikut:  Menjadi johan zon dalam pertandingan KAGUM, atau Menjadi johan dalampertandingan terbuka peringkat zon mewakili institut Laporan disiplin yang memuaskan daripada Jabatan HEP

Sesi pemilihan calon diatas adalah tertakluk kepada laporan disiplin dari pihak HEP dan pensyarahpensyarah berkenaan.Memandangkan aspek disiplin adalah sangat penting dalam pendidikan keguruan,maka hanya calon-calon dengan laporan disiplin yang baik sahaja akan dipertimbangkan untuk anugerah-anugerah tersebut. 47

Rujukan
1. Buku Panduan Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Menengah (BPPGKKSM), Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989 2. Buku Panduan GERKO,Bahagian Pendidikan Guru, Mac 2003 3. Dokumen kualiti MS ISO 9001:2000,Bahagian Pendidikan Guru,Kementerian Pelajaran Malaysia, 2008 4. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran, 7 November 1979 5. Pengurusan Kokurikulum Sekolah-Sekolah Perak.unit kokurikulum, jabatan pelajaran perak

6. Penyediaan Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP),bahagian perancangan dan penyelidikan,kementerian pendidikan 2000 7. Surat Pekeliling Iktisas bil. 7/1988, Penyertaan pelajar dalam pertandingan atau kegiatan sukan anjuran persatuan atau badan induk sukan 8. Surat Pekeliling Iktisas bil. 7/1988, Penyertaan pelajar dalam pertandinagn atau kejohanan sukan anjuran persatuan atau badan induk sukan. 9. Surat Pekeliling Iktisas bil. 9/2000, Panduan keselamatan pelajar semasa pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan serta kegiatan kokurikulum dan sukan di dalam dan di luar kawasan sekolah. 10. Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998

49