Apakah penyelidikan?

Tatacara yang teratur yang digunakan oleh manusia untuk menambahkan ilmu pengetahuan baru, dan berbeza sekali dengan penemuan ilmu secara kebetulan atau spontan. Penyelidikan dilakukan mengikut langkah-langkah tertentu yang diatur khas untuk mengeluarkan maklumat baru. (Ahmad Mahzan Ayob, 1983) Penyelidikan bertujuan mendapatkan kebenaran yang mempunyai logik mengenai sesuatu fenomena, tetapi ia tidak bererti bahawa kebenaran yang didapati itu merupakan kebenaran yang muktamad mengenai fenomena itu. Fakta-fakta baru atau fakta-fakta yang tidak didapati semasa penyelidikan dijalankan mungkin akan timbul dan ini akan mengubah keputusan penyelidikan dan dengan itu pengetahuan akan sentiasa berubah. (Mohd. Sheffie Abu Bakar, 1987) «usaha mencari data yang akan dipergunakan untuk menguji sesuatu hipotesis, untuk memecahkan sesuatu persoalan tertentu, atau hanya sekadar ingin mengetahui samada wujudnya ataupun tidak sesuatu persoalan itu. (J. Supranto, 1986) In carrying out research the purpose is to try to make some claim to knowledge; to try to show something that was not known before. However small, however modest the hoped for claim to knowledge is, provided it is carried out systematically, critically and self-critically, the search for knowledge is research. (Bassey, 1990)

Dari segi sejarah perkembangan penyelidikan, jelas membuktikan kajiselidik adalah satu langkah sistematik yang mengkaji perhubungan di antara pembolehubah. Langkah sistematik ini merupakan elemen yang terpenting didalam konsep asas penyelidikan. Seseorang mungkin melakukan sesuatu kajian ataupun pemerhatian, tetapi tindakan tersebut tidak akan membawa sebarang makna yang berkesan sekiranya proses langkah sistematik diabaikan. (Dr. Asaruddin Hj Ashaari, 1989) Penyelidikan ialah satu kaedah yang tersusun, sistematik atau teratur dan bersifat objektif, bukan subjektif dan bebas dari pertimbangan nilai. Dengan lain perkataan, penyelidikan yang bersandarkan kepada pertimbangan fakta dan logik pemikiran manusia. Logik pemikiran manusia tentulah berdasarkan apa yang ditanggap oleh pancaindera manusia.

the researcher is interested in explaining the forces causing a particular phenomenon. themes. and factors which affect them. Exploratory studies . y y y y y y y y Membantu manusia memahami sesuatu masalah. Penyiasatan . Data yang dikumpulkan melalui penyelidikan dipergunakan sebagai asas untuk membuat keputusan oleh orang yang menjalankan penyelidikan atau pihak lain (penaja). Laporan secara objektif (tanpa emosi) dengan bahasa yang tegas. beliefs. 5. and in identifying important events. Menilai laporan penyelidikan dan mengendalikan penyelidikan yang serupa (jika ada) untuk mendapatkan bukti yang lanjut oleh penyelidik lain.Ciri-ciri penyelidikan y y y y y Menambahkan ilmu pengetahuan Melalui pemerhatian. 3. and/or policies which might be shaping the phenomenon. Menyampaikan idea dan maklumat kepada ahli masyarakat melalui laporan yang jelas. Langkah-langkah utama dalam penyelidikan 1. Predictive studies . Bergantung semata-mata kepada logik penakulan akal manusia dan mesti berdasarkan kepada fakta semata-mata atau andaian-andaian yang dianggap munasabah menurut proses pemikiran manusia.to explore or investigate little understood phenomena and discover the important underlying patterns. Explanatory studies . attitudes. Mesti boleh diulangi oleh penyelidik lain dengan menggunakan kaedah yang sama atau boleh diulangi secara empirikal.pengumpulan data/maklumat tentang sesuatu fenomena dan mengeluarkan prinsip-prinsip yang teguh untuk menerangkan fenomena tersebut dengan menyatakan sebab dan akibatnya. 2.involves the planned investigation of the outcome of a particular prediction or set of predictions. 4. Kenalpasti masalah dan nyatakan objektif Cadangkan hipotesis atau penyelesaian Kumpulkan keterangan/data Analisis data Melaporkan keputusan Tujuan penyelidikan. The main purposes of research is to develope new knowledge.

data itu merupakan satu alat yang digunakan sebagai asas . Kehidupan seharian manusia juga sentiasa dipengaruhi oleh hasil-hasil penyelidikan. Oleh itu sesuatu keputusan yang hendak dibuat perlulah berdasarkan kepada hasil penyelidikan agar tidak mendatangkan kesan buruk kepada orang lain.Tidak banyak perbezaan antara penyiasatan dan penyelidikan kerana masing-masing mencari kebenaran dan bertujuan menambahkan ilmu pengetahuan atau maklumat baru. tetapi terdapat manusia yang memperolehi pengetahuan melalui metod yang logik untuk mendapatkan generalisasi yang dinamakan pengetahuan. telah dan akan berlaku bagi menambahkan pengetahuan manusia. Sesuatu penyelidikan sering dijalankan untuk menguji hipotesis atau anggapan yang mungkin benar atau salah. Perbezaan yang wujud adalah dari segi metodologi dan jenis masalah. Data dapat memberikan gambaran mengenai sesuatu keadaan atau persoalan. May. Penyelidikan sentiasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat manusia. Di dalam kehidupan seharian. Penyiasatan adalah lebih bersifat 'penyelidikan bagi sesuatu kes'. Oleh itu penemuannya boleh digunakan hanya untuk kes itu sahaja atau kes yang sama dengannya. Organisasi kerajaan dan swasta sentiasa menjalankan penyelidikan yang dirancang dengan teliti untuk memperbaiki lagi perkhidmatan dan produktiviti masing-masing. Ahli-ahli antropologi pula sentiasa menjalankan penyelidikan tentang kesan-kesan tinggalan tamadun silam untuk mengetahui corak kehidupan dahulukala. Penyiasatan tidak membuat keputusan atau kesimpulan mengenai alam. Pada dasarnya. Penyelidikanpenyelidikan dijalankan samada untuk mengetahui apa yang sedang. (Electronic and Power. Erti dan kegunaan data Kebanyakan orang yang berkerja di industri tidak menyedari tentang nilai penyelidikan pemasaran yangmembawa keuntungan kepada sesebuah syarikat serta menolong menjauhinya dari bencana-bencana yang dialami tanpa penyelidikan. maka anggapan yang berupa hipotesis itu harus diuji terlebih dahulu dengan cara mengumpul data dan kemudian menggunakan asas-asas pengujian tertentu untuk mengujinya. Penyiasatan juga tidak menegakkan prinsip dasar tentang ilmu atau teori. Kedua-duanya berjalan dengan teratur mengikut langkah-langkah tertentu. Ada manusia mendapat pengetahuan baru secara spontan. Anggapan yang salah akan menghasilkan keputusan yang salah. seseorang itu sering membuat keputusan. Pengertian penyelidikan Kemajuan yang dicapai di dunia ini adalah hasil dari penyelidkan yang dijalankan oleh manusia. melalui pengalaman dan wahyu dari Allah. 1970) Oleh kerana sesuatu anggapan atau andaian itu mungkin benar atau salah dan akan digunakan untuk membuat keputusan.

Kategori penyelidikan Penyelidikan dikategorikan kepada dua: 1. Penyelidikan yang mempunyai tujuan intelek untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan. Bertujuan untuk mengumpul maklumat atau pengetahuan yang akan digunakan seterusnya. Penyelidikan Gunaan y y y Untuk mendapatkan pengetahuan baru untuk faedah dan manfaat manusia. Sentiasa menggunakan teori sebagai titik tolak dan teori itu lahir dari penyelidikan asas. Penyelidikan gunaan Penyelidikan Asas y y y y y y Semata-mata untuk menambahkan ilmu pengetahuan manusia. Keputusan yang baik hanya boleh diperolehi dari pembuat keputusan yang baik dimana keputusan tersebut dibuat berdasarkan kepada data yang baik. Bersifat statik sekiranya teori yang ditemui tidak dapat diuji oleh ahli penyelidik penyelidikan gunaan. para penyelidik penyelidikan asas akan melakukan semula penyelidikan asas untuk memperbaiki model atau teori mereka.untuk proses membuat keputusan atau memecahkan persoalan-persoalan. Penyelidikan tentang alam sekelilingnya tanpa tujuan khusus untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Jika diuji dan tidak tepat/benar. Penyelidikan asas dan penyelidikan gunaan sering perlu memerlukan dan saling kait mengait antara satu sama lain . Penyelidikan ini berdasarkan keinginan untuk mengetahui sesuatu. dasar lautan. angkasa lepas dan cakerawala. Meliputi penyelidikan tentang mukabumi. Penyelidikan asas 2.

cadangan penyelidikan perlulah disediakan dengan terperinci. kenyataan masalah tidak perlu terlalu panjang. Tujuan cadangan penyelidikan disediakan adalah untuk dinilai oleh pihak penganjur bagi tujuan pembiayaan dan kelulusan. Juga dinyatakan mustahaknya masalah yang dikaji dan implikasinya jika dibiarkan begitu sahaja. Ia juga bertujuan untuk menguatkan kepentingan masalah yang dikaji. Elakkan daripada membesar-besarkan kepentingan masalah tersebut secara berlebihan. merangkumi banyak aspek dan mengandungi data perangkaan serta maklumat-maklumat yang berdokumentasi. cukup satu paragraf sahaja. 3. Sesuatu cadangan penyelidikan yang terperinci perlulah mempunyai perkara berikut: 1. sebaliknya jika penyelidikan itu memerlukan peruntukan luar. yang berhubung dengan masalah itu. Elakkan penggunaan rangkai kata seperti µSuatu kajian.. Cadangan boleh disediakan secara ringkas atau terperinci mengikut keadaan tertentu. Kenyataan Masalah Tujuan penyelidikan adalah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau mencari jawapan kepada sesuatu persoalan.¶ atau µ Suatu analisis.. Objektif Penyelidikan Objektif penyelidikan meliputi aspek-aspek yang hendak dicapai atau dilaksanakan dalam sesuatu penyelidikan.CADANGAN PENYELIDIKAN Seseorang penyelidik perlu menyediakan cadangan penyelidikan terlebih dahulu sebelum projek penyelidikan dilaksanakan.. material dan tenaga . Tetapai jika untuk tujuan ilmiah. Cadangan penyelidikan juga perlu dibentangkan sebagai kertas kerja dalam seminar untuk diteliti dari pelbagai aspek terutamanya dari segi metodologi. Faedah kenyataan masalah ialah membantu kita menyediakan objektif penyelidikan dan keseluruhan kenyataan masalah tadi dapat dijadikan sebahagian dari laporan penyelidikian kelak iaitu dalam Bab1 di bawah pendahuluan atau pengenalan. perlu dinyatakan sedikit latarbelakang perkara yang hendak diselidiki seperti sejarah. Dalam kenyataan masalah. cadangan penyelidikan bolehlah disediakan secara ringkas sahaja.¶ 2. bantuan kewangan. Sekiranya penyelidikan yang akan dijalankan adalah persendirian.. Sebaik-baiknya hadkan perkataan tidak melebihi sepuluh perkataan sahaja. maka kenyataan masalah perlu ditulis dengan panjang lebar. Oleh itu kenyataan masalah bertujuan untuk meyakinkan penyelia atau penaja yang akan membiayai penyelidikan. Tajuk Penyelidikan Menerangkan secara ringkas dan tepat tentang masalah dan skop kajian. Biasanya disebut objektif umum (matlamat) dahulu sebelum dituliskan . Tujuan kenyataan masalah juga adalah untuk cuba mengorientasikan pemikiran atau menarik perhatian pembaca kepada masalah yang mahu diselesaikan dalam penyelidikan kita. Jika cadangan penyelidikan itu ditujukan kepada penaja. Cara penulisan juga perlulah secara ilmiah. Dalam kenyataan masalah juga kita perlu menekankan tajuk penyelidikan yang telah dipilih itu benar-benar berguna kepada pihak-pihak tertentu.

Kawasan geografi yang hendak dikaji dan alasan mengapa lokasi itu dipilih. Metodologi atau Kaedah Metodologi penyelidikan ialah bagaimana tiap-tiap satu objektif penyelidikian itu hendak dicapai. Bagaimana data tadi akan dikumpulkan. y y y y y Jenis maklumat (data) yang akan dikumpulkan. 5. Ulasan Bahan rujukan. tegas dan berkaitan rapat dengan objektif umum. tinjaulah karyakarya luar negeri. Bagaimana data yang dikumpul itu dianalisis supaya setiap satu maklumat penyelidikan dapat dilaksanakan sepenuhnya. 4. Jika tidak ada. Anggaran Belanjawan dan Jadual Kerja . Memperkenalkan siapakah yang menjadi pembaca/pelanggan kepada penyelidikan itu. 6.objektif khusus. Objektif penyelidikan perlulah. Jenis rekabentuk persampelan. Soalan kajian adalah alternatif kepada hipotesis sekiranya hipotesis tidak dapat dibentuk dari tajuk penyelidikan. Ini dapat mengelakkan pertindihan tajuk/bidang/skop penyelidikan berlaku. Semasa menulis cadangan penyelidikan. ulasan bahan rujukan. Metodologi penyelidikan perlulah menyatakan. penyelidik tidaklah perlu menulis dengan panjang lebar. Objektif khusus adalah bersifat lebih terperinci. Membayangkan keadaan atau sifat daripada hasil akhir sesuatu penyelidikan kepada pembaca. Kesignifikanan kajian Menghubungkan kepentingan penyelidikan dengan kehidupan seharian. Keutamaan harus diberikan kepada karya-karya tempatan atas tajuk yang sama atau hampir sama. cukup sekadar ringkasan mengenai kedudukan ilmu pengetahuan masa kini mengenai tajuk yang telah dipilih. Hipotesis/soalan kajian Hipotesis adalah ramalan atau andaian yang berdasarkan kepada logik. samaa daripada sumber utama atau sekunder. baik di kawasan itu atau kawasan lain di Malaysia dan luar negeri. Penyelidik perlu membuat penyelidikan perpustakaan (literature research) untuk menentukan samada penyelidik lain pernah membuat kajian yang sama. atau yang ada hubungan dengan tajuk yang telah dipilih. y y y y Menggariskan sempadan atau skop sesuatu penyelidikan Mencadangkan atau menjelaskan cara-cara melaksanakan penyelidikan. merangkumi teori mengenai perkara yang sama. 7. 8.

7. menemu ramah. Perlu dinyatakan tarikh sesuatu kerja yang akan dilaksanakan seperti merangka soalselidik. 3. 4. 2.Ialah butiran tentang perbelanjaan yang dijangka akan ditanggung oleh penaja atau penyelidik bagi menjalankan kajian. Jadual kerja yang terperinci diperlukan supaya penaja atau penyelia dapat mengikuti perkembangan penyelidikan yang sedang dijalankan oleh penyelidik. 5. pengolahan data dan menulis laporan. Ringkasan: 1. 2. 4. 5. Simple? Shortened? Double-barreled? Leading? Negative? Respondent likely to have the necessary knowledge? Have the same meaning for everyone? A prestige bias? . 6. 7. Tajuk Penyelidikan Kenyataan Masalah Objektif Penyelidikan Hipotesis/soalan kajian Kesignifikanan kajian Ulasan Bahan Rujukan Metodologi/Kaedah penyelidikan Anggaran Belanjawan dan Jadual Kerja Susunan cadangan penyelidikan (proposal) mengikut bab: Bab 1: 1 hingga 5 Bab 2: 6 Bab 3: 7 dan 8 QUESTION CONTENT y y y y Behaviour Beliefs Attitudes Attributes WORDING QUESTION 1. 8. 6. menghantar soalselidik dan mengumpulkannya. 8. 3.

Reliability Will consider three aspects of reliability: 1. 5. 4. 3. o asking their sex in different way. 3. occupation) differently.Sources of unreliability. Ambiguos? 10. warm 1 2 3 4 5 6 7 cold Checklists Ranking formats: eg. second most important = 2 Choosing between attitude statement: eg. 2. Criterion validity.g. Is the question wording unnecessarily detailed or objectionable? TYPE OF FORCED CHOICE RESPONSE FORMATS 1. list of statements about some attitude . Validity Three basic ways to access validity: 1.choose (˜ ) one. different coders might code the same responses (e. Does the question artificially create opinion? 13. o o o may be due to bad wording a person may understand the question differently on different occasion.9. Is the frame of reference for the question suuficiently clear? 12. . most important = 1. Is personal or impersonal wording preferable? 14. Testing reliability. e.g. Likert-style format: rating scales Semantic differential formats: eg. test re-test method. 2. Increasing reliability o the best way to create reliable indicators is to use multiple item indicators: they are more reliable. Need direct or indirect question? 11.

4. Multistage cluster sampling. 50/10 = 1/5. 5. Decide on the required sample size. Use SRS or systematic sampling to select of people within each strata.g. 3. We will select one person for every 5 in the population. Types of probability sample SRS -Simple random sampling 5 steps: 1. Construct validity. Select that many numbers from a table of random numbers. Purposive sampling. o evaluate a measures by how well the measure conforms with theoretical expectations. Where to start? Since fraction = 1/5 . 1. Systematic sampling. so decide from table of random numbers.o compare new question (our own) with the established measure . Obtain a complete sampling frame. Content validity 3. Non-probability sampling. o by judged as typical of some category of cases of interest to the researcher. Divide population by required sample size e. y y Select the relevant stratifying variable(s).starting point is somewhere between persons 1 .but the old one is valid/hard to find? 2. .5 . Select the cases which correspond to the randomly chosen numbers. Stratified sampling. Give each cause a unique number starting at one. 2.

random .select by a certain criteria. non . must be used with caution and only for specific purposes. o o the quotas are given. Sample size The required sample size depends on two key factors: y y the degree of accuracy the extent to which there is variation in the population. 3. Quota sampling. e. Availability sample. 20% of population between 20 .2. o o anyone be useful for pilot testing questionnaire or exploratory research.g. Need to decide how much error we are prepared to tolerate.30 years old etc. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful