Apakah penyelidikan?

Tatacara yang teratur yang digunakan oleh manusia untuk menambahkan ilmu pengetahuan baru, dan berbeza sekali dengan penemuan ilmu secara kebetulan atau spontan. Penyelidikan dilakukan mengikut langkah-langkah tertentu yang diatur khas untuk mengeluarkan maklumat baru. (Ahmad Mahzan Ayob, 1983) Penyelidikan bertujuan mendapatkan kebenaran yang mempunyai logik mengenai sesuatu fenomena, tetapi ia tidak bererti bahawa kebenaran yang didapati itu merupakan kebenaran yang muktamad mengenai fenomena itu. Fakta-fakta baru atau fakta-fakta yang tidak didapati semasa penyelidikan dijalankan mungkin akan timbul dan ini akan mengubah keputusan penyelidikan dan dengan itu pengetahuan akan sentiasa berubah. (Mohd. Sheffie Abu Bakar, 1987) «usaha mencari data yang akan dipergunakan untuk menguji sesuatu hipotesis, untuk memecahkan sesuatu persoalan tertentu, atau hanya sekadar ingin mengetahui samada wujudnya ataupun tidak sesuatu persoalan itu. (J. Supranto, 1986) In carrying out research the purpose is to try to make some claim to knowledge; to try to show something that was not known before. However small, however modest the hoped for claim to knowledge is, provided it is carried out systematically, critically and self-critically, the search for knowledge is research. (Bassey, 1990)

Dari segi sejarah perkembangan penyelidikan, jelas membuktikan kajiselidik adalah satu langkah sistematik yang mengkaji perhubungan di antara pembolehubah. Langkah sistematik ini merupakan elemen yang terpenting didalam konsep asas penyelidikan. Seseorang mungkin melakukan sesuatu kajian ataupun pemerhatian, tetapi tindakan tersebut tidak akan membawa sebarang makna yang berkesan sekiranya proses langkah sistematik diabaikan. (Dr. Asaruddin Hj Ashaari, 1989) Penyelidikan ialah satu kaedah yang tersusun, sistematik atau teratur dan bersifat objektif, bukan subjektif dan bebas dari pertimbangan nilai. Dengan lain perkataan, penyelidikan yang bersandarkan kepada pertimbangan fakta dan logik pemikiran manusia. Logik pemikiran manusia tentulah berdasarkan apa yang ditanggap oleh pancaindera manusia.

The main purposes of research is to develope new knowledge. and in identifying important events. 3. y y y y y y y y Membantu manusia memahami sesuatu masalah. Menyampaikan idea dan maklumat kepada ahli masyarakat melalui laporan yang jelas.Ciri-ciri penyelidikan y y y y y Menambahkan ilmu pengetahuan Melalui pemerhatian. 2. Exploratory studies . Mesti boleh diulangi oleh penyelidik lain dengan menggunakan kaedah yang sama atau boleh diulangi secara empirikal.pengumpulan data/maklumat tentang sesuatu fenomena dan mengeluarkan prinsip-prinsip yang teguh untuk menerangkan fenomena tersebut dengan menyatakan sebab dan akibatnya. 4. Langkah-langkah utama dalam penyelidikan 1. Menilai laporan penyelidikan dan mengendalikan penyelidikan yang serupa (jika ada) untuk mendapatkan bukti yang lanjut oleh penyelidik lain. attitudes. Penyiasatan .involves the planned investigation of the outcome of a particular prediction or set of predictions.the researcher is interested in explaining the forces causing a particular phenomenon. Predictive studies .to explore or investigate little understood phenomena and discover the important underlying patterns. beliefs. Explanatory studies . Laporan secara objektif (tanpa emosi) dengan bahasa yang tegas. and/or policies which might be shaping the phenomenon. Bergantung semata-mata kepada logik penakulan akal manusia dan mesti berdasarkan kepada fakta semata-mata atau andaian-andaian yang dianggap munasabah menurut proses pemikiran manusia. and factors which affect them. Data yang dikumpulkan melalui penyelidikan dipergunakan sebagai asas untuk membuat keputusan oleh orang yang menjalankan penyelidikan atau pihak lain (penaja). 5. Kenalpasti masalah dan nyatakan objektif Cadangkan hipotesis atau penyelesaian Kumpulkan keterangan/data Analisis data Melaporkan keputusan Tujuan penyelidikan. themes.

telah dan akan berlaku bagi menambahkan pengetahuan manusia. Erti dan kegunaan data Kebanyakan orang yang berkerja di industri tidak menyedari tentang nilai penyelidikan pemasaran yangmembawa keuntungan kepada sesebuah syarikat serta menolong menjauhinya dari bencana-bencana yang dialami tanpa penyelidikan. Kehidupan seharian manusia juga sentiasa dipengaruhi oleh hasil-hasil penyelidikan. tetapi terdapat manusia yang memperolehi pengetahuan melalui metod yang logik untuk mendapatkan generalisasi yang dinamakan pengetahuan. Di dalam kehidupan seharian. Kedua-duanya berjalan dengan teratur mengikut langkah-langkah tertentu. Perbezaan yang wujud adalah dari segi metodologi dan jenis masalah. Sesuatu penyelidikan sering dijalankan untuk menguji hipotesis atau anggapan yang mungkin benar atau salah. Anggapan yang salah akan menghasilkan keputusan yang salah. Pengertian penyelidikan Kemajuan yang dicapai di dunia ini adalah hasil dari penyelidkan yang dijalankan oleh manusia. May. Penyiasatan adalah lebih bersifat 'penyelidikan bagi sesuatu kes'. Penyelidikan sentiasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat manusia. Data dapat memberikan gambaran mengenai sesuatu keadaan atau persoalan. Organisasi kerajaan dan swasta sentiasa menjalankan penyelidikan yang dirancang dengan teliti untuk memperbaiki lagi perkhidmatan dan produktiviti masing-masing.Tidak banyak perbezaan antara penyiasatan dan penyelidikan kerana masing-masing mencari kebenaran dan bertujuan menambahkan ilmu pengetahuan atau maklumat baru. Oleh itu penemuannya boleh digunakan hanya untuk kes itu sahaja atau kes yang sama dengannya. 1970) Oleh kerana sesuatu anggapan atau andaian itu mungkin benar atau salah dan akan digunakan untuk membuat keputusan. Penyelidikanpenyelidikan dijalankan samada untuk mengetahui apa yang sedang. melalui pengalaman dan wahyu dari Allah. Ada manusia mendapat pengetahuan baru secara spontan. Penyiasatan juga tidak menegakkan prinsip dasar tentang ilmu atau teori. (Electronic and Power. Ahli-ahli antropologi pula sentiasa menjalankan penyelidikan tentang kesan-kesan tinggalan tamadun silam untuk mengetahui corak kehidupan dahulukala. Pada dasarnya. seseorang itu sering membuat keputusan. maka anggapan yang berupa hipotesis itu harus diuji terlebih dahulu dengan cara mengumpul data dan kemudian menggunakan asas-asas pengujian tertentu untuk mengujinya. data itu merupakan satu alat yang digunakan sebagai asas . Oleh itu sesuatu keputusan yang hendak dibuat perlulah berdasarkan kepada hasil penyelidikan agar tidak mendatangkan kesan buruk kepada orang lain. Penyiasatan tidak membuat keputusan atau kesimpulan mengenai alam.

dasar lautan. Kategori penyelidikan Penyelidikan dikategorikan kepada dua: 1. Keputusan yang baik hanya boleh diperolehi dari pembuat keputusan yang baik dimana keputusan tersebut dibuat berdasarkan kepada data yang baik. Bersifat statik sekiranya teori yang ditemui tidak dapat diuji oleh ahli penyelidik penyelidikan gunaan. Penyelidikan gunaan Penyelidikan Asas y y y y y y Semata-mata untuk menambahkan ilmu pengetahuan manusia. Sentiasa menggunakan teori sebagai titik tolak dan teori itu lahir dari penyelidikan asas. Penyelidikan yang mempunyai tujuan intelek untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan. Penyelidikan ini berdasarkan keinginan untuk mengetahui sesuatu. Meliputi penyelidikan tentang mukabumi.untuk proses membuat keputusan atau memecahkan persoalan-persoalan. Bertujuan untuk mengumpul maklumat atau pengetahuan yang akan digunakan seterusnya. Penyelidikan asas dan penyelidikan gunaan sering perlu memerlukan dan saling kait mengait antara satu sama lain . Penyelidikan tentang alam sekelilingnya tanpa tujuan khusus untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Penyelidikan Gunaan y y y Untuk mendapatkan pengetahuan baru untuk faedah dan manfaat manusia. angkasa lepas dan cakerawala. Jika diuji dan tidak tepat/benar. para penyelidik penyelidikan asas akan melakukan semula penyelidikan asas untuk memperbaiki model atau teori mereka. Penyelidikan asas 2.

Juga dinyatakan mustahaknya masalah yang dikaji dan implikasinya jika dibiarkan begitu sahaja. Oleh itu kenyataan masalah bertujuan untuk meyakinkan penyelia atau penaja yang akan membiayai penyelidikan. Tetapai jika untuk tujuan ilmiah. Biasanya disebut objektif umum (matlamat) dahulu sebelum dituliskan . Elakkan daripada membesar-besarkan kepentingan masalah tersebut secara berlebihan.. Tujuan cadangan penyelidikan disediakan adalah untuk dinilai oleh pihak penganjur bagi tujuan pembiayaan dan kelulusan. Sesuatu cadangan penyelidikan yang terperinci perlulah mempunyai perkara berikut: 1. Tajuk Penyelidikan Menerangkan secara ringkas dan tepat tentang masalah dan skop kajian. cadangan penyelidikan bolehlah disediakan secara ringkas sahaja.. kenyataan masalah tidak perlu terlalu panjang. sebaliknya jika penyelidikan itu memerlukan peruntukan luar. perlu dinyatakan sedikit latarbelakang perkara yang hendak diselidiki seperti sejarah. 3. Ia juga bertujuan untuk menguatkan kepentingan masalah yang dikaji. material dan tenaga . bantuan kewangan.¶ 2. Cadangan boleh disediakan secara ringkas atau terperinci mengikut keadaan tertentu. merangkumi banyak aspek dan mengandungi data perangkaan serta maklumat-maklumat yang berdokumentasi. Faedah kenyataan masalah ialah membantu kita menyediakan objektif penyelidikan dan keseluruhan kenyataan masalah tadi dapat dijadikan sebahagian dari laporan penyelidikian kelak iaitu dalam Bab1 di bawah pendahuluan atau pengenalan. Tujuan kenyataan masalah juga adalah untuk cuba mengorientasikan pemikiran atau menarik perhatian pembaca kepada masalah yang mahu diselesaikan dalam penyelidikan kita. cukup satu paragraf sahaja. Sebaik-baiknya hadkan perkataan tidak melebihi sepuluh perkataan sahaja.cadangan penyelidikan perlulah disediakan dengan terperinci. Dalam kenyataan masalah. maka kenyataan masalah perlu ditulis dengan panjang lebar. Elakkan penggunaan rangkai kata seperti µSuatu kajian. Cadangan penyelidikan juga perlu dibentangkan sebagai kertas kerja dalam seminar untuk diteliti dari pelbagai aspek terutamanya dari segi metodologi.. Kenyataan Masalah Tujuan penyelidikan adalah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau mencari jawapan kepada sesuatu persoalan. Jika cadangan penyelidikan itu ditujukan kepada penaja.. Dalam kenyataan masalah juga kita perlu menekankan tajuk penyelidikan yang telah dipilih itu benar-benar berguna kepada pihak-pihak tertentu.¶ atau µ Suatu analisis. Cara penulisan juga perlulah secara ilmiah.CADANGAN PENYELIDIKAN Seseorang penyelidik perlu menyediakan cadangan penyelidikan terlebih dahulu sebelum projek penyelidikan dilaksanakan. yang berhubung dengan masalah itu. Sekiranya penyelidikan yang akan dijalankan adalah persendirian. Objektif Penyelidikan Objektif penyelidikan meliputi aspek-aspek yang hendak dicapai atau dilaksanakan dalam sesuatu penyelidikan.

Kesignifikanan kajian Menghubungkan kepentingan penyelidikan dengan kehidupan seharian. Memperkenalkan siapakah yang menjadi pembaca/pelanggan kepada penyelidikan itu. 6. Hipotesis/soalan kajian Hipotesis adalah ramalan atau andaian yang berdasarkan kepada logik. 7. Jika tidak ada. tinjaulah karyakarya luar negeri. Keutamaan harus diberikan kepada karya-karya tempatan atas tajuk yang sama atau hampir sama. Soalan kajian adalah alternatif kepada hipotesis sekiranya hipotesis tidak dapat dibentuk dari tajuk penyelidikan. 5. ulasan bahan rujukan. samaa daripada sumber utama atau sekunder. 8. baik di kawasan itu atau kawasan lain di Malaysia dan luar negeri.objektif khusus. Kawasan geografi yang hendak dikaji dan alasan mengapa lokasi itu dipilih. cukup sekadar ringkasan mengenai kedudukan ilmu pengetahuan masa kini mengenai tajuk yang telah dipilih. 4. Bagaimana data yang dikumpul itu dianalisis supaya setiap satu maklumat penyelidikan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Objektif khusus adalah bersifat lebih terperinci. tegas dan berkaitan rapat dengan objektif umum. Penyelidik perlu membuat penyelidikan perpustakaan (literature research) untuk menentukan samada penyelidik lain pernah membuat kajian yang sama. Anggaran Belanjawan dan Jadual Kerja . Bagaimana data tadi akan dikumpulkan. y y y y Menggariskan sempadan atau skop sesuatu penyelidikan Mencadangkan atau menjelaskan cara-cara melaksanakan penyelidikan. Ini dapat mengelakkan pertindihan tajuk/bidang/skop penyelidikan berlaku. Objektif penyelidikan perlulah. merangkumi teori mengenai perkara yang sama. Metodologi penyelidikan perlulah menyatakan. Ulasan Bahan rujukan. Metodologi atau Kaedah Metodologi penyelidikan ialah bagaimana tiap-tiap satu objektif penyelidikian itu hendak dicapai. atau yang ada hubungan dengan tajuk yang telah dipilih. Semasa menulis cadangan penyelidikan. penyelidik tidaklah perlu menulis dengan panjang lebar. Jenis rekabentuk persampelan. Membayangkan keadaan atau sifat daripada hasil akhir sesuatu penyelidikan kepada pembaca. y y y y y Jenis maklumat (data) yang akan dikumpulkan.

4. 7.Ialah butiran tentang perbelanjaan yang dijangka akan ditanggung oleh penaja atau penyelidik bagi menjalankan kajian. Tajuk Penyelidikan Kenyataan Masalah Objektif Penyelidikan Hipotesis/soalan kajian Kesignifikanan kajian Ulasan Bahan Rujukan Metodologi/Kaedah penyelidikan Anggaran Belanjawan dan Jadual Kerja Susunan cadangan penyelidikan (proposal) mengikut bab: Bab 1: 1 hingga 5 Bab 2: 6 Bab 3: 7 dan 8 QUESTION CONTENT y y y y Behaviour Beliefs Attitudes Attributes WORDING QUESTION 1. 2. Simple? Shortened? Double-barreled? Leading? Negative? Respondent likely to have the necessary knowledge? Have the same meaning for everyone? A prestige bias? . 7. Ringkasan: 1. 4. Jadual kerja yang terperinci diperlukan supaya penaja atau penyelia dapat mengikuti perkembangan penyelidikan yang sedang dijalankan oleh penyelidik. 3. menghantar soalselidik dan mengumpulkannya. Perlu dinyatakan tarikh sesuatu kerja yang akan dilaksanakan seperti merangka soalselidik. 8. 5. pengolahan data dan menulis laporan. 3. 6. 5. 6. menemu ramah. 2. 8.

Ambiguos? 10. Criterion validity. 5. Likert-style format: rating scales Semantic differential formats: eg. Is the question wording unnecessarily detailed or objectionable? TYPE OF FORCED CHOICE RESPONSE FORMATS 1. e. most important = 1. Validity Three basic ways to access validity: 1. 2.g. 2.Sources of unreliability. . o asking their sex in different way. 4. different coders might code the same responses (e. occupation) differently.g. Increasing reliability o the best way to create reliable indicators is to use multiple item indicators: they are more reliable.choose (˜ ) one. Does the question artificially create opinion? 13.9. Is the frame of reference for the question suuficiently clear? 12. 3. 3. Need direct or indirect question? 11. warm 1 2 3 4 5 6 7 cold Checklists Ranking formats: eg. o o o may be due to bad wording a person may understand the question differently on different occasion. Reliability Will consider three aspects of reliability: 1. second most important = 2 Choosing between attitude statement: eg. list of statements about some attitude . test re-test method. Testing reliability. Is personal or impersonal wording preferable? 14.

o evaluate a measures by how well the measure conforms with theoretical expectations. Use SRS or systematic sampling to select of people within each strata. Give each cause a unique number starting at one. Decide on the required sample size. Select the cases which correspond to the randomly chosen numbers. Systematic sampling.starting point is somewhere between persons 1 . 5. Content validity 3. Types of probability sample SRS -Simple random sampling 5 steps: 1. 4. Where to start? Since fraction = 1/5 . Select that many numbers from a table of random numbers. 3. Obtain a complete sampling frame.o compare new question (our own) with the established measure . y y Select the relevant stratifying variable(s). Stratified sampling. We will select one person for every 5 in the population. 50/10 = 1/5.5 . 1. so decide from table of random numbers. Non-probability sampling. Purposive sampling. .g. Multistage cluster sampling. Construct validity.but the old one is valid/hard to find? 2. 2. o by judged as typical of some category of cases of interest to the researcher. Divide population by required sample size e.

o o anyone be useful for pilot testing questionnaire or exploratory research. Sample size The required sample size depends on two key factors: y y the degree of accuracy the extent to which there is variation in the population. 20% of population between 20 . . o o the quotas are given.g.select by a certain criteria. Need to decide how much error we are prepared to tolerate.2.random .30 years old etc. Availability sample. 3. non . must be used with caution and only for specific purposes. Quota sampling. e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful