P. 1
Apakah penyelidikan

Apakah penyelidikan

|Views: 289|Likes:
Published by shazwanserun

More info:

Published by: shazwanserun on Sep 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2013

pdf

text

original

Apakah penyelidikan?

Tatacara yang teratur yang digunakan oleh manusia untuk menambahkan ilmu pengetahuan baru, dan berbeza sekali dengan penemuan ilmu secara kebetulan atau spontan. Penyelidikan dilakukan mengikut langkah-langkah tertentu yang diatur khas untuk mengeluarkan maklumat baru. (Ahmad Mahzan Ayob, 1983) Penyelidikan bertujuan mendapatkan kebenaran yang mempunyai logik mengenai sesuatu fenomena, tetapi ia tidak bererti bahawa kebenaran yang didapati itu merupakan kebenaran yang muktamad mengenai fenomena itu. Fakta-fakta baru atau fakta-fakta yang tidak didapati semasa penyelidikan dijalankan mungkin akan timbul dan ini akan mengubah keputusan penyelidikan dan dengan itu pengetahuan akan sentiasa berubah. (Mohd. Sheffie Abu Bakar, 1987) «usaha mencari data yang akan dipergunakan untuk menguji sesuatu hipotesis, untuk memecahkan sesuatu persoalan tertentu, atau hanya sekadar ingin mengetahui samada wujudnya ataupun tidak sesuatu persoalan itu. (J. Supranto, 1986) In carrying out research the purpose is to try to make some claim to knowledge; to try to show something that was not known before. However small, however modest the hoped for claim to knowledge is, provided it is carried out systematically, critically and self-critically, the search for knowledge is research. (Bassey, 1990)

Dari segi sejarah perkembangan penyelidikan, jelas membuktikan kajiselidik adalah satu langkah sistematik yang mengkaji perhubungan di antara pembolehubah. Langkah sistematik ini merupakan elemen yang terpenting didalam konsep asas penyelidikan. Seseorang mungkin melakukan sesuatu kajian ataupun pemerhatian, tetapi tindakan tersebut tidak akan membawa sebarang makna yang berkesan sekiranya proses langkah sistematik diabaikan. (Dr. Asaruddin Hj Ashaari, 1989) Penyelidikan ialah satu kaedah yang tersusun, sistematik atau teratur dan bersifat objektif, bukan subjektif dan bebas dari pertimbangan nilai. Dengan lain perkataan, penyelidikan yang bersandarkan kepada pertimbangan fakta dan logik pemikiran manusia. Logik pemikiran manusia tentulah berdasarkan apa yang ditanggap oleh pancaindera manusia.

attitudes.to explore or investigate little understood phenomena and discover the important underlying patterns.the researcher is interested in explaining the forces causing a particular phenomenon.involves the planned investigation of the outcome of a particular prediction or set of predictions.pengumpulan data/maklumat tentang sesuatu fenomena dan mengeluarkan prinsip-prinsip yang teguh untuk menerangkan fenomena tersebut dengan menyatakan sebab dan akibatnya. and factors which affect them. Predictive studies . y y y y y y y y Membantu manusia memahami sesuatu masalah. 4. Kenalpasti masalah dan nyatakan objektif Cadangkan hipotesis atau penyelesaian Kumpulkan keterangan/data Analisis data Melaporkan keputusan Tujuan penyelidikan. themes. 2. The main purposes of research is to develope new knowledge. 5. Laporan secara objektif (tanpa emosi) dengan bahasa yang tegas. Bergantung semata-mata kepada logik penakulan akal manusia dan mesti berdasarkan kepada fakta semata-mata atau andaian-andaian yang dianggap munasabah menurut proses pemikiran manusia. Penyiasatan . Menilai laporan penyelidikan dan mengendalikan penyelidikan yang serupa (jika ada) untuk mendapatkan bukti yang lanjut oleh penyelidik lain. Explanatory studies .Ciri-ciri penyelidikan y y y y y Menambahkan ilmu pengetahuan Melalui pemerhatian. and/or policies which might be shaping the phenomenon. Data yang dikumpulkan melalui penyelidikan dipergunakan sebagai asas untuk membuat keputusan oleh orang yang menjalankan penyelidikan atau pihak lain (penaja). beliefs. Mesti boleh diulangi oleh penyelidik lain dengan menggunakan kaedah yang sama atau boleh diulangi secara empirikal. and in identifying important events. Langkah-langkah utama dalam penyelidikan 1. Menyampaikan idea dan maklumat kepada ahli masyarakat melalui laporan yang jelas. 3. Exploratory studies .

Organisasi kerajaan dan swasta sentiasa menjalankan penyelidikan yang dirancang dengan teliti untuk memperbaiki lagi perkhidmatan dan produktiviti masing-masing. Penyelidikanpenyelidikan dijalankan samada untuk mengetahui apa yang sedang. Perbezaan yang wujud adalah dari segi metodologi dan jenis masalah. Penyiasatan adalah lebih bersifat 'penyelidikan bagi sesuatu kes'. Kehidupan seharian manusia juga sentiasa dipengaruhi oleh hasil-hasil penyelidikan. data itu merupakan satu alat yang digunakan sebagai asas . Kedua-duanya berjalan dengan teratur mengikut langkah-langkah tertentu. seseorang itu sering membuat keputusan. Penyiasatan tidak membuat keputusan atau kesimpulan mengenai alam. Oleh itu penemuannya boleh digunakan hanya untuk kes itu sahaja atau kes yang sama dengannya. Ada manusia mendapat pengetahuan baru secara spontan. Data dapat memberikan gambaran mengenai sesuatu keadaan atau persoalan. Penyelidikan sentiasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat manusia. Erti dan kegunaan data Kebanyakan orang yang berkerja di industri tidak menyedari tentang nilai penyelidikan pemasaran yangmembawa keuntungan kepada sesebuah syarikat serta menolong menjauhinya dari bencana-bencana yang dialami tanpa penyelidikan. (Electronic and Power. Oleh itu sesuatu keputusan yang hendak dibuat perlulah berdasarkan kepada hasil penyelidikan agar tidak mendatangkan kesan buruk kepada orang lain. Ahli-ahli antropologi pula sentiasa menjalankan penyelidikan tentang kesan-kesan tinggalan tamadun silam untuk mengetahui corak kehidupan dahulukala. Penyiasatan juga tidak menegakkan prinsip dasar tentang ilmu atau teori. Pada dasarnya. Di dalam kehidupan seharian. May. Pengertian penyelidikan Kemajuan yang dicapai di dunia ini adalah hasil dari penyelidkan yang dijalankan oleh manusia. tetapi terdapat manusia yang memperolehi pengetahuan melalui metod yang logik untuk mendapatkan generalisasi yang dinamakan pengetahuan.Tidak banyak perbezaan antara penyiasatan dan penyelidikan kerana masing-masing mencari kebenaran dan bertujuan menambahkan ilmu pengetahuan atau maklumat baru. Sesuatu penyelidikan sering dijalankan untuk menguji hipotesis atau anggapan yang mungkin benar atau salah. maka anggapan yang berupa hipotesis itu harus diuji terlebih dahulu dengan cara mengumpul data dan kemudian menggunakan asas-asas pengujian tertentu untuk mengujinya. Anggapan yang salah akan menghasilkan keputusan yang salah. melalui pengalaman dan wahyu dari Allah. telah dan akan berlaku bagi menambahkan pengetahuan manusia. 1970) Oleh kerana sesuatu anggapan atau andaian itu mungkin benar atau salah dan akan digunakan untuk membuat keputusan.

Kategori penyelidikan Penyelidikan dikategorikan kepada dua: 1. angkasa lepas dan cakerawala. Penyelidikan ini berdasarkan keinginan untuk mengetahui sesuatu. Sentiasa menggunakan teori sebagai titik tolak dan teori itu lahir dari penyelidikan asas. Keputusan yang baik hanya boleh diperolehi dari pembuat keputusan yang baik dimana keputusan tersebut dibuat berdasarkan kepada data yang baik. Bertujuan untuk mengumpul maklumat atau pengetahuan yang akan digunakan seterusnya. Penyelidikan asas 2. Jika diuji dan tidak tepat/benar. Meliputi penyelidikan tentang mukabumi. Penyelidikan tentang alam sekelilingnya tanpa tujuan khusus untuk menyelesaikan sesuatu masalah. para penyelidik penyelidikan asas akan melakukan semula penyelidikan asas untuk memperbaiki model atau teori mereka. Bersifat statik sekiranya teori yang ditemui tidak dapat diuji oleh ahli penyelidik penyelidikan gunaan. Penyelidikan gunaan Penyelidikan Asas y y y y y y Semata-mata untuk menambahkan ilmu pengetahuan manusia. Penyelidikan asas dan penyelidikan gunaan sering perlu memerlukan dan saling kait mengait antara satu sama lain . Penyelidikan yang mempunyai tujuan intelek untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan.untuk proses membuat keputusan atau memecahkan persoalan-persoalan. dasar lautan. Penyelidikan Gunaan y y y Untuk mendapatkan pengetahuan baru untuk faedah dan manfaat manusia.

CADANGAN PENYELIDIKAN Seseorang penyelidik perlu menyediakan cadangan penyelidikan terlebih dahulu sebelum projek penyelidikan dilaksanakan. Ia juga bertujuan untuk menguatkan kepentingan masalah yang dikaji. yang berhubung dengan masalah itu. Dalam kenyataan masalah. sebaliknya jika penyelidikan itu memerlukan peruntukan luar. Cara penulisan juga perlulah secara ilmiah. Kenyataan Masalah Tujuan penyelidikan adalah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau mencari jawapan kepada sesuatu persoalan. Tetapai jika untuk tujuan ilmiah. Biasanya disebut objektif umum (matlamat) dahulu sebelum dituliskan . Objektif Penyelidikan Objektif penyelidikan meliputi aspek-aspek yang hendak dicapai atau dilaksanakan dalam sesuatu penyelidikan.¶ 2. Oleh itu kenyataan masalah bertujuan untuk meyakinkan penyelia atau penaja yang akan membiayai penyelidikan.¶ atau µ Suatu analisis. Dalam kenyataan masalah juga kita perlu menekankan tajuk penyelidikan yang telah dipilih itu benar-benar berguna kepada pihak-pihak tertentu. material dan tenaga .. perlu dinyatakan sedikit latarbelakang perkara yang hendak diselidiki seperti sejarah. cadangan penyelidikan bolehlah disediakan secara ringkas sahaja. Tujuan cadangan penyelidikan disediakan adalah untuk dinilai oleh pihak penganjur bagi tujuan pembiayaan dan kelulusan. merangkumi banyak aspek dan mengandungi data perangkaan serta maklumat-maklumat yang berdokumentasi.. Elakkan penggunaan rangkai kata seperti µSuatu kajian. kenyataan masalah tidak perlu terlalu panjang. Cadangan penyelidikan juga perlu dibentangkan sebagai kertas kerja dalam seminar untuk diteliti dari pelbagai aspek terutamanya dari segi metodologi. Jika cadangan penyelidikan itu ditujukan kepada penaja. cukup satu paragraf sahaja. maka kenyataan masalah perlu ditulis dengan panjang lebar. Tujuan kenyataan masalah juga adalah untuk cuba mengorientasikan pemikiran atau menarik perhatian pembaca kepada masalah yang mahu diselesaikan dalam penyelidikan kita.. bantuan kewangan. Cadangan boleh disediakan secara ringkas atau terperinci mengikut keadaan tertentu. 3. Sebaik-baiknya hadkan perkataan tidak melebihi sepuluh perkataan sahaja. Sesuatu cadangan penyelidikan yang terperinci perlulah mempunyai perkara berikut: 1. Juga dinyatakan mustahaknya masalah yang dikaji dan implikasinya jika dibiarkan begitu sahaja. Sekiranya penyelidikan yang akan dijalankan adalah persendirian..cadangan penyelidikan perlulah disediakan dengan terperinci. Faedah kenyataan masalah ialah membantu kita menyediakan objektif penyelidikan dan keseluruhan kenyataan masalah tadi dapat dijadikan sebahagian dari laporan penyelidikian kelak iaitu dalam Bab1 di bawah pendahuluan atau pengenalan. Tajuk Penyelidikan Menerangkan secara ringkas dan tepat tentang masalah dan skop kajian. Elakkan daripada membesar-besarkan kepentingan masalah tersebut secara berlebihan.

Soalan kajian adalah alternatif kepada hipotesis sekiranya hipotesis tidak dapat dibentuk dari tajuk penyelidikan. Kesignifikanan kajian Menghubungkan kepentingan penyelidikan dengan kehidupan seharian. penyelidik tidaklah perlu menulis dengan panjang lebar.objektif khusus. 4. merangkumi teori mengenai perkara yang sama. Ulasan Bahan rujukan. y y y y y Jenis maklumat (data) yang akan dikumpulkan. Membayangkan keadaan atau sifat daripada hasil akhir sesuatu penyelidikan kepada pembaca. cukup sekadar ringkasan mengenai kedudukan ilmu pengetahuan masa kini mengenai tajuk yang telah dipilih. Jika tidak ada. Objektif khusus adalah bersifat lebih terperinci. tinjaulah karyakarya luar negeri. Kawasan geografi yang hendak dikaji dan alasan mengapa lokasi itu dipilih. 7. Semasa menulis cadangan penyelidikan. 6. Metodologi atau Kaedah Metodologi penyelidikan ialah bagaimana tiap-tiap satu objektif penyelidikian itu hendak dicapai. tegas dan berkaitan rapat dengan objektif umum. Jenis rekabentuk persampelan. Keutamaan harus diberikan kepada karya-karya tempatan atas tajuk yang sama atau hampir sama. 8. Memperkenalkan siapakah yang menjadi pembaca/pelanggan kepada penyelidikan itu. Bagaimana data tadi akan dikumpulkan. y y y y Menggariskan sempadan atau skop sesuatu penyelidikan Mencadangkan atau menjelaskan cara-cara melaksanakan penyelidikan. Anggaran Belanjawan dan Jadual Kerja . samaa daripada sumber utama atau sekunder. 5. ulasan bahan rujukan. baik di kawasan itu atau kawasan lain di Malaysia dan luar negeri. Hipotesis/soalan kajian Hipotesis adalah ramalan atau andaian yang berdasarkan kepada logik. Ini dapat mengelakkan pertindihan tajuk/bidang/skop penyelidikan berlaku. atau yang ada hubungan dengan tajuk yang telah dipilih. Objektif penyelidikan perlulah. Metodologi penyelidikan perlulah menyatakan. Bagaimana data yang dikumpul itu dianalisis supaya setiap satu maklumat penyelidikan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Penyelidik perlu membuat penyelidikan perpustakaan (literature research) untuk menentukan samada penyelidik lain pernah membuat kajian yang sama.

Perlu dinyatakan tarikh sesuatu kerja yang akan dilaksanakan seperti merangka soalselidik. Ringkasan: 1. 3. 6. 8. 2. pengolahan data dan menulis laporan.Ialah butiran tentang perbelanjaan yang dijangka akan ditanggung oleh penaja atau penyelidik bagi menjalankan kajian. menghantar soalselidik dan mengumpulkannya. Tajuk Penyelidikan Kenyataan Masalah Objektif Penyelidikan Hipotesis/soalan kajian Kesignifikanan kajian Ulasan Bahan Rujukan Metodologi/Kaedah penyelidikan Anggaran Belanjawan dan Jadual Kerja Susunan cadangan penyelidikan (proposal) mengikut bab: Bab 1: 1 hingga 5 Bab 2: 6 Bab 3: 7 dan 8 QUESTION CONTENT y y y y Behaviour Beliefs Attitudes Attributes WORDING QUESTION 1. 2. Jadual kerja yang terperinci diperlukan supaya penaja atau penyelia dapat mengikuti perkembangan penyelidikan yang sedang dijalankan oleh penyelidik. Simple? Shortened? Double-barreled? Leading? Negative? Respondent likely to have the necessary knowledge? Have the same meaning for everyone? A prestige bias? . 7. 8. 3. 5. menemu ramah. 4. 7. 5. 4. 6.

e. second most important = 2 Choosing between attitude statement: eg. . Is the frame of reference for the question suuficiently clear? 12.g. warm 1 2 3 4 5 6 7 cold Checklists Ranking formats: eg. Is the question wording unnecessarily detailed or objectionable? TYPE OF FORCED CHOICE RESPONSE FORMATS 1. Does the question artificially create opinion? 13. most important = 1. Need direct or indirect question? 11. 3. Increasing reliability o the best way to create reliable indicators is to use multiple item indicators: they are more reliable. list of statements about some attitude . 2. 3. o o o may be due to bad wording a person may understand the question differently on different occasion. Testing reliability. Validity Three basic ways to access validity: 1. different coders might code the same responses (e. 2. occupation) differently. Criterion validity. 4. Likert-style format: rating scales Semantic differential formats: eg.Sources of unreliability.g. 5. test re-test method.choose (˜ ) one. Ambiguos? 10. Is personal or impersonal wording preferable? 14. o asking their sex in different way. Reliability Will consider three aspects of reliability: 1.9.

Systematic sampling. Give each cause a unique number starting at one. Content validity 3. Non-probability sampling. Purposive sampling. o by judged as typical of some category of cases of interest to the researcher.starting point is somewhere between persons 1 . 4. Use SRS or systematic sampling to select of people within each strata. Types of probability sample SRS -Simple random sampling 5 steps: 1.g. 1. Decide on the required sample size. 2. Obtain a complete sampling frame. 50/10 = 1/5. Select that many numbers from a table of random numbers. so decide from table of random numbers. 3. Multistage cluster sampling. Stratified sampling.but the old one is valid/hard to find? 2. y y Select the relevant stratifying variable(s). Construct validity.5 . We will select one person for every 5 in the population. o evaluate a measures by how well the measure conforms with theoretical expectations. 5. Select the cases which correspond to the randomly chosen numbers.o compare new question (our own) with the established measure . Divide population by required sample size e. Where to start? Since fraction = 1/5 . .

Need to decide how much error we are prepared to tolerate. 20% of population between 20 . 3.30 years old etc. Quota sampling.random . o o the quotas are given. must be used with caution and only for specific purposes. . non . Sample size The required sample size depends on two key factors: y y the degree of accuracy the extent to which there is variation in the population.select by a certain criteria.g.2. e. Availability sample. o o anyone be useful for pilot testing questionnaire or exploratory research.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->