Pantun mengenang nasib

Pisau raut hilang di rimba,
Pakaian anak raia di Juddah,
Karam di laut boleh ditimba,
Karam di hati bilakah sudah.
(Maksud : kesedihan kerana kekecewaan lebih teruk daripada
kehilangan sesuatu benda)

Kusangka nanas di tengah padang,
Kiranya pandan yang berduri,
Kusangka panas sampai ke petang,
Kiranya huian di tengah hari.
(Maksud : disangka sesuatu perkara itu akan kekal berterusan tetapi
rupa-rupanya putus di tengah ialan)

Buah berangan masaknya merah,
Kelekati dalam perahu,
Luka di tangan nampah berdarah,
Luka di hati siapa tahu.
(Maksud : sukar bagi seseorang untuk mengetahui perasaan yang
ditanggung oleh individu lain secara zahir)

Apa di harap kepada tudung,
Tudung salii terendak Bentan,
Apa di harap kepada untung,
Untung nasib permainan badan.( Maksud : sudah meniadi lumrah
hidup, susah senang terpaksa ditanggung)

Tema
suka dan duka dalam menghadapi kehidupan yang mencabar.

Persoalan
1) kekecewaan
- perasaan kecewa sering dialami oleh seseorang dalam menempuh
kehidupan dan sering mengharapkan perasaan kecewa itu segera
berakhir
2) kebahagiaan
- kita sering mengharapkan kebahagiaan itu kekal meniadi milik kita
tetapi kadang kala ia meniadi sebaliknya.
3) kesedihan
- setiap manusia pasti pernah mengalami saat-saat kesedihan tetapi
sesetengah daripada mereka mampu menyembunyikan kesedihan
tersebut daripada pengetahuan orang lain.


Nilai
- ketabahan ~ amat penting apabila berhadapan dengan dugaan
- kevakinan ~ dapat membantu seseorang memperiuangkan hidupnya
- kesabaran ~ amat dituntut dalam agama kerana mampu meniadikan
seseorang lebih beriman


Pengaiaran

- pentingnva meniaga hati orang lain ~ kita perlu sentiasa memastikan
orang lain gembira dan tidak mudah terluka dengan apa yang kita
lakukan

- tidak terlalu bergantung kepada nasib ~ penting untuk menentukan
keiayaan

- sedia menerima suratan takdir ~ setiap yang ditentukan oleh Tuhan
yang Esa
4nt4 s4alan k4msas :

1) hurcilcn mclsud rcnqlcp leduc pcntun
kebahagiaan yang diharapkan berpaniangan rupa-rupanya berakhir
dengan kekecewaan

2) pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk
mengatasi perasaan kecewa?
Pada pendapat saya, cara untuk mengatasi perasaan kecewa ialah
dengan menyemai perasaan sabar dan tabah. Selain itu, saya iuga akan
meluahkan perasaan kepada orang lain seperti ibu bapa, rakan, adik
beradik atau kaunselor

3) elaskan tiga pengaiaran vang terdapat dalam
pantun tersebut
Tiga pengaiaran yang terdapat dalam pantun tersebut ialah kita
ianganlah berputus asa apabila menghadapi masalah. Kedua ialah kita
hendaklah reda mengahadapi dugaan hidup. Yang ketiga ialah kita
hendaklah berusaha untuk mengubah nasib.

Jenis Gaya
Bahasa
Huraiannya
(a) Diksi O Bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata
oleh pengarang daiam karyanya
O Harus memperlihatkan kesesuaian kata yang
dipilih dengan tema dan persoalan, latar, watak,
dan mesej
(b) Ayat O Merujuk kepada cara pengarang membina dan
menyusun ayat daiam karyanya, misalnya ayat
pendek dan ayat panjang
(c)
Personifikasi
O Dikenal juga sebagai perorangan atau
penginsanan
O Membawa maksud tindakan pengarang
memberikan sifat manusia, sama ada dari segi
perasaan, perwatakan, atau tindak-tanduk kepada
benda-benda mati, binatang, idea, atau hal-hal
yang abstrak.
O Contohnya: ...matahari pagi bangkit
daripada selimut gunung, benaknya
mendandan sejuta persoalan
(d) Simile O Merupakan 5erbandingan yang menggunakan
kata konkrit (boleh dihitung) dengan kata abstrak
(tidak boleh dihitung)
O Contohnya: perahu duka, ladang kesabaran
(e) Metafora O Merupakan 5erbandingan secara terus atau
Iangsung tanpa menggunakan kata-kata seperti,
bak, umpama, ibarat, dan sebagainya
O Contohnya: samudera hampa, lautan fikiran
(f) Hiperbola O Merupakan sejenis bahasa kiasan untuk
menyatakan sesuatu secara berIebih-lebihan
daripada maksud yang sebenarnya
O Contohnya: serihu lautan sanggup diharungi
(g) Sinkope O Bermaksud penyingkatan perkataan
O Contohnya: pa dah jadi ni?
Jenis Gaya
Bahasa
Huraiannya
(h) Rima O Bermaksud bunyi akhir suku kata pada tempat
yang bersetentang antara dua baris atau lebih
daripada dua baris daiam puisi
O Terdiri daripada rima awal, rima daIam, dan rima
akhir
(i) Asonansi O Merupakan pengulangan bunyi ;okal yang sama
dalam baris-baris sajak
O Contohnya: pengulangan ;okal "u¨ dalam
baris erana aku penyair kupenuhi hidupku
(j) Aliterasi O Bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang
sama dalam baris sajak
O Contohnya: pengulangan konsonan m dalam baris
Memacu menghimpun kekuatan
(k) Pengulangan O Berlaku pada kata, ungkapan, baris, atau rangkap
yang diulang dalam sajak
O anafora - pengulangan kata pada awal baris
secara berurutan. Contohnya: %ambah
mengimbau sorotan kitab MUHMM ! %ambah
mengimbau sorotan kitab ES !
O e5ifora - pengulangan kata pada akhir baris.
Contohnya: ...di pundakku ...had sepiku
O re5itisi - pengulangan kata dalam baris yang
sama. Contohnya, orang berbunga dia berbunga
(l)
Perlambangan
O merupakan kata-kata yang digunakan untuk
menerangkan sesuatu benda, keadaan, atau
peristiwa yang membawa maksud yang lain atau
maknanya lebih mendalam
O contohnya: senja melambangkan usia tua, pagi
melambangkan usia muda
KESAN PEMANASAN CLUBAL
8um| k|n| sedang menga|am| "demam panas" ak|bat pemanasan
g|oba| yang turut membawa bersamanya |k||m dun|a yang semak|n kucarŴ
kac|rŦ 8ag| kebanyakan orangţ perubahan |k||m dan pemanasan g|oba|
|eb|h banyak mengganggu ekonom| berband|ng dengan kes|hatan d|r|Ŧ
Wa|au baga|manapunţ kesan pemanasan g|oba| [auh |eb|h menda|am dan
akan men|ngga|kan kesan kepada semua penduduk dun|aŦ Mungk|n [uga
ada antara k|ta yang me||hat mereka yang terbunuh ak|bat bencana a|am
sepert| taufanţ ban[|r dan cuaca panas sebaga| ma|angŦ

1etap|ţ baga|manakah pu|a bag| mereka yang terse|amat? Adakah
mereka bebas dar|pada sebarang ancaman kes|hatan se|epas terse|amat
dar|pada |emasţ mat| kese[ukan atau deh|dras|? Þercaya atau t|dakţ
pen|ngkatan suhu bum| te|ah membunuh |eb|h satu [uta orang d| se|uruh
dun|a se[ak tahun 2000 sama ada secara |angsung ataupun t|dakŦ
Þertubuhan kes|hatan 5edun|a (WnC) yang menge|uarkan perangkaan
tersebut men[e|askan separuh dar|pada [um|ah kemat|an |tu ber|aku d|
As|a Þas|f|kţ benua yang pa||ng padat pendudukŦ 5e|a|n |tuţ [um|ah
berkenaan be|um d|tambah dengan 800ţ000 |ag| mangsa yang terbunuh
ak|bat pencemaran udara set|ap tahunŦ

Þemanasan g|oba| berpunca dar|pada pencemaran udara yang
men|ngkatkan [um|ah gasŴgas karbon yang turut d|kena|| sebaga| gas
rumah h|[au d| da|am atmosfera bum|Ŧ naba matahar| yang pada
keb|asaannya dapat d|pantu|kan ke permukaan bum| kemba|| ke angkasa
|epas kemud|annya terperangkap dan menyebabkan suhu bum| semak|n
men|ngkatŦ Ak|batnyaţ a|s d| kutubŴkutub mu|a menca|r dan men|ngkatkan
paras a|r |aut seh|ngga menengge|amkan sesetengah pu|au kec|| dan
menghak|s permukaan tanah besarŦ

5e|a|n |tuţ suhu t|ngg| |n| turut men|ngga|kan kesan pada a||ran ang|n yang
akan membawa kepada pembentukan |eb|h banyak r|but taufan serta
hu[an monsun yang |eb|h teruk teruk dar|pada b|asaŦ Contoh terba|k
mangsa perubahan cuaca dun|a dapat d|||hat da|am ge|ombang haba d|
Lropah yang menyebabkan angka kemat|an men|ngkat se[ak tahun 2000Ŧ
Ge|ombang 'kepanasan' |n| te|ah menyebabkan suhu ket|ka mus|m panas
dan mus|m se[uk d| Lropah k|n| [auh |eb|h t|ngg| dar|pada
keb|asaannyaŦÞerubahan sama turut d|rasa| o|eh w||ayah ber|k||m trop|ka
yang menghadap| mus|m monsun |eb|h teruk k|n|ţ sementara negara
sepert| Amer|ka 5yar|kat d||anda r|but sa|[| dan r|but taufan |eb|h teruk
sepert| 1aufan katr|na pada tahun 2005Ŧ Þada tahun 2006ţ sepu|uh negara
yang pa||ng teruk d||anda bencana a|am |a|ah I|||p|naţ korea 5e|atanţ
Indones|aţ V|etnamţ Lth|op|aţ Ind|aţ Ch|naţ Afghan|stanţ Amer|ka 5yar|kat
dan koman|aŦ

kesan masa|ah |n| akan terus berpan[angan dan akan semak|n teruk [|ka
terus d|aba|kan atau gaga| d|kawa|Ŧ Ak|batnyaţ generas| seterusnya yang
akan menanggung kesan penuh kerakusan generas| k|n| mencemarkan
a|am sek|tar semataŴmata untuk kekayaan dan kema[uan ekonom|Ŧ
5ebarang bentuk perubahan me|ampau past| akan member| kesan pa||ng
buruk kepada bay|ţ kanakŴkanak dan warga emas yang ser|ng d|||hat
men[ad| mangsa pertama ke[ad|an bencanaŦkakyat Ma|ays|a mungk|n
dapat menyesua|kan d|r| dengan suhu yang t|ngg| dan panas ter|k
memandangkan sudah b|asa dengan |k||m trop|ka bak kata pepatah ƌo/oh
biso teoo/ biosoƌŦ

Wa|au baga|manapunţ penduduk yang b|asa h|dup dengan |k||m se[uk
mungk|n t|dak dapat menyesua|kan d|r| dan k|n| mencatatkan pen|ngkatan
kemat|an ak|bat strok habaŦ 5trok haba akan menyebabkan kegaga|an
semua organ badan berfungs|ţ sama sepert| yang ber|aku kepada pesak|t
demam panasŦ 8eg|tu [uga dengan penyak|t pneumon|a atau radang paruŴ
paru yang berpunca dar|pada penyebaran me|uas bakter|a yang
menyerang paruŴparu ber|kutan cuaca panas dan |embap serta beberapa
faktor |a|nŦ 5esetengah kawasan turut berhadapan dengan masa|ah
deh|dras| yang teruk ber|kutan kemarau pan[ang yang berpunca dar|pada
ge|ombang panas dan pen|ngkatan paras a|r |aut yang mencemar| sumber
a|r tawar dengan a|r mas|n dar| |autŦ

Þen|ngkatan suhu [uga akan mengga|akkan pemb|akan vektor sepert|
t|kusţ nyamukţkutu dan pep|[atŦ Þenyebaran vektor sepert| nyamuk
menyebabkan penyak|t sepert| ma|ar|aţ dengg| dan demam kun|ng yang
mu|a d|catatkan d| Lropah dan kawasan yang dahu|unya ber|k||m se[ukŦ
na| |n| terbukt| apab||a negara ber|k||m se[uk sepert| Nepa| dan 8hutan
mencatatkan kes ma|ar|a pertama d| kawasanŴkawasan tanah t|ngg| dua
negara tersebutŦ 5ementara |tuţ t|kus [uga d|||hat dapat memb|ak dengan
|eb|h mudah da|am cuaca panas dan |embab |n|Ŧ na|wan |n| mampu
menyebarkan penyak|t Leptop|ros|s dan Leg|one||os|s yang d|sebarkan
me|a|u| kuman yang d|t|ngga|kan bersama ur|n atau na[|s t|kusŦ

ket|ka ban[|rţ tahap kebers|han amat sukar untuk d|[aga terutama
kebers|han a|rŦ kesukaran untuk mendapatkan beka|an a|r bers|h akan
mendedahkan orang ram| kepada a|r yang d|cemar| pe|baga| [en|s kumanŦ
kes|hatan d|r| sudah past| akan terancam [|ka a|r tercemar d|gunakan sega|
a|r m|numanţ memasakţ membasuh atau members|hkan d|r|Ŧ 8||angan kes
c|r|tŴb|r|t ţ d|sentr| dan pe|baga| penyak|t bawaan a|r d|||hat men|ngkat
dengan mendadak ket|ka mus|m ban[|rŦ 5|tuas| |n| d|burukkan |ag| dengan
pen|ngkatan kes bawaan nyamuk ak|bat pemb|akan nyamuk d| da|am
tompokan a|r bertakung yang d|t|ngga|kan arus ban[|rŦ 1akungan a|r |n|
men[ad| tempat strateg|k untuk kuman yang pantas memb|ak kerana
mendapat beka|an makanan yang cukup dar| tumbuhan dan bangka|
ha|wan yang mereputŦ

Masa|ah |n| [uga member| kesan yang buruk kepada mereka yang gemar
bersenam dan ber|adah d| |uarŦ na| |n| dem|k|an kerana gas rumah h|[au
sepert| karbon monoks|da k|n| semak|n banyak da|am udara terutamanya
d| kawasan bandar dan kawasan yang mempunya| b||angan kenderaan
yang banyakŦ Apab||a gas |n| d|sedut ter|a|u banyakţ ket|ka bersenam atau
ber|adahţ menyebabkan kandungan oks|gen darah [atuh mendadak dan
kandungan gas karbon monoks|da yang banyak bo|eh member| kesan
kepada badan dan [antungŦ

1anggung[awab memu||hara a|am sek|tar per|u d|p|ku| o|eh semua
penduduk dun|a dan t|dak sepatutnya d|b|arkan kepada kera[aan atau
pertubuhanŴpertubuhan dun|a semataŴmata bak kata pepatah ƌyono
rinoon somo dijinjino yono berot somo dipiku/ƌŦ kakyat turut mema|nkan
peranan pent|ng dengan mengamb|| berat akan kese[ahteraan se[agat dan
t|dak hanya mement|ngkan kema[uan send|r| tanpa mengamb|| k|ra ak|bat
kerakusan menge[ar kekayaan dun|a kerana ƌslkop tomok membowo
ketoolooƌŦ Wa|aupun hanya dengan sumbangan kec|| sepert| t|dak
membuat pembakaran terbuka dan mengurangkan penggunaan
kenderaan bermotor o|eh sebanyak mungk|n |nd|v|duţ set|dakŴt|daknya
k|ta dapat membantu mengawa| pemanasan g|oba|Ŧ 5ayang| dan c|nta||ah
bum| k|ta dem| kese[ahteraan dan keharmon|an keh|dupan generas| akan
datangŦSAHA MEMBENDNC KENAIKAN HARCA BARANC

8elakanaan lnlţ kenalkan haraa barana Lelah melanda neaara klLaŦ kenalkan
lnl menvebabkan perbelan[aan rakvaL Malavsla semakln berLambahŦ 8aal
aolonaan vana hldup seperti kois pooi mokon pooiţ kois petono mokon
petono aLau kurana berada lnlţ kenalkan lnl sudah pasLl menlmbulkan
beban kepada merekaŦ 1erdapaL beberapa lanakah vana perlu dlambll oleh
pelbaaal plhak unLuk menahadapl kenalkan lnlţ bak kaLa pepaLahţ inoot
sebe/um keno jimot sebe/um hobisŦ

SaLu darlpada lanakah vana perlu dlambll unLuk menanaanl masalah lnl lalah
seLlap rakvaL Malavsla perlulah memprakLlkkan amalan ber[lmaL cermaLŦ
Amalan lnl dapaL dllaksanakan denaan menauranakan perbela[aan aLau ikot
perutŦ Sebaaal conLohnvaţ [lka pada suaLu keLlka dahulu klLa berbelan[a
sebanvak 100 peraLusţ perbelan[aan LersebuL hendaklah dlkuranakan
kepada 30 aLau 60 peraLaus saha[aŦ Wana seleblhnva hendaklah klLa
slmpanŦ Melalul cara lnlţ klLa dapaL menauranakan penaallran wana dl
pasaran dan seLerusnva dapaL menauranakan permlnLaan Lerhadap
sesuaLau baranaan sekall aus dapaL menauranakan kenalkan haraa baranaŦ

Selaln lLuţ keLua sesebuah keluaraa pula hendaklah merancana perbelan[aan
keluaraa denaan LellLlŦ Semua perbelan[aan hendaklah dlbuaL berdasarkan
keperluan vana sebenarnvaŦ Pal lnl bermaksud baranaŴbarana vana Lldak
dlperlukan hendaklah dlkeLeplkanŦ Sebaaal conLohnvaţ seLlap ahll keluaraa
hendaklah menanaauhkan pembellan pakalan vana ber[enama mahalţ
peralaLan peraboLţ dan sebaaalnvaŦ Mereka hendaklah menumpukan
pembellan baranaan keperluan uLama seperLl berasţ aulaţ Lepunaţ dan
sebaaalnvaŦ

ul samplna lLuţ semua ahll masvarakaL hendaklah membolkoL baranaŴ
barana dl pasaran vana haraanva nalk secara mendadakŦ ualam hal lnlţ
masvarakaL hendaklah bersaLu haLl seperLl vana Lerunakap dalam pepaLah
Melavuţ lalLu bersotu teouh berceroi robohŦ Sebaaal conLohnvaţ masvarakaL
[anaanlah membell avam daalna dl pasar vana menaalaml kenalkan haraa
vana Lldak munasabahŦ Apablla pembell membolkoL pembellan Lerhadap
avam daalna LersebuL dalam Lempoh LerLenLuţ haraa avam LersebuL akan
Lurun kemballŦ

8ukan lLu saha[aţ plhak kera[aan pula hendaklah senLlasa membuaL
pemanLauan dan menaambll Llndakan vana Leaas Lerhadap manaŴmana
plhak vana menalkkan haraa baranaan Lanpa mendapaL kelulusan darlpada
plhak kera[aanŦ Þeaawal vana berLanaauna[awab hendaklah menaadakan
lawaLan secara menae[uL darl semasa ke semasa unLuk memasLlkan pen[ual
memaLuhl peraLuran vana Lelah dlLeLapkan aLau Lldak berslkap seperLl
/intoh dorotŦ Sebaaal conLohnvaţ manaŴmana pen[ual vana menalkkan haraa
baranaan secara sesuka haLl aLau cuba memosono /ukoh di peroentinoonţ
mereka hendaklah dldakwa dl mahkamahŦ 1lndakan lnl akan menvebabkan
mereka Lldak beranl unLuk menaambll kesempaLan dalam suasana neaara
menahadapl kemeluL kenalkan haraa mlnvakŦ

keslmpulannvaţ kenalkan haraa barana Lelah menvusahkan banvak plhakŦ
Cleh lLuţ semua plhak haruslah beker[asama boooi our denoon tebino unLuk
menanaanl masalah lnlŦ 8aal seseLenaah plhak pulaţ [anaanlah berslkap
seperti enou do/om be/ukor me/eposkon pucuk mosinoŴmosinoŦ Semua
rakvaL Malavsla mesLllah berLlndak seperti ke bukit somoŴsomo didoki don
ke /uroh somoŴsomo dituruni unLuk mencarl [alan baal menvelesalkan
kemeluL vana berlakuŦ Sebaaal penaauna pulaţ klLa mesLllah membolkoL
baranaŴbarana LerLenLu [lka ada plhak vana lnaln menaambll kesempaLan
dalam slLuasl aenLlna vana boooi te/ur di hujuno tonduk lnlŦ


PERANAN IB BAPA DALAM MEMBERIKAN SUKUNCAN DAN
DURNCAN KEPADA ANAK-ANAK DEMI MEMASTIKAN
KECEMERLANCAN AKADEMIK ANAK-ANAK
keluaraa boleh dlLakrlfkan sebaaal kaum kerabaL aLau sanak saudara vana
sallna menaaslhlţ menclnLal dan berslfaL belas kaslhan Lerhadap saudaranva
vana lalnŦ 1ambahan pulaţ keluaraa merupakan aseL LerpenLlna dalam
kehldupan seLlap lnsanŦ Seseorana vana Lldak mempunval keluaraaţ lalLu
hldup sebaLana karaţ Lldak mempunval LempaL beraanLuna unLuk
menumpana kaslh serLa hldup baaalkan lavanaŴlavana LerpuLus LallŦ 9oJo
toboo 200Jţ Molovslo petoob Jloempotkoo Jeoooo kepotosoo pepetlksooo
5ljll 9elojotoo Molovslo (59M) Not Amolloo vooo omot memboooookooŦ nol
lol ketooo belloo betjovo meoJopot 17A1 sekoll oos meojoJlkoo belloo
pelojot cemetlooo 59M 200JŦ ke[avaan lnl adalah kerana nur Amallna
mempunval sebuah keluaraa vana penvavana dan sanaaup memberlkan
sepenuh sokonaan dan doronaan dalam bldana akademlk bellauŦ !elaslah
bahawa fakLor ke[avaan anakŴanak dalam bldana akademlk banvak
beraanLuna kepada doronaan dan sokonaan darlpada keluaraaŦ 1erdapaL
pelbaaal [enls sokonaan dan doronaan vana boleh dlberlkan oleh keluaraa
unLuk memasLlkan kecemerlanaan anakŴanak kerana keluaraa bahaala
pemanakln kecemerlanaan anakŴanakŦ
AnLara peranan darlpada keluaraa lalah kep|mp|nan me|a|u| te|adanŦ AnakŴ
anak akan leblh Lerdorona unLuk menalkuL [e[ak lanakah ke[avaan lbu bapa
mereka kerana lbu bapa leblh menaenall dan rapaL denaan anakŴanak Ŧ lbu
bapa vana ber[ava akan men[adl ldola dan lnsplrasl unLuk kecemerlanaan
anakŴanakŦ 1ambahan pulaţ ke[avaan lbu bapa akan menvebabkan anakŴ
anak cuba mememoLlvaslkan dlrl mereka sekall aus merubah kehldupan
mereka aaar ber[ava aLau leblh ber[ava darlpada lbu bapa merekaŦ ualam
era aloballsasl lnlţ kebanvakan lbu bapa vana ber[ava mempunval anakŴanak
vana berpoLensl unLuk ber[ava seperLl merekaŦ 8ukLlnvaţ kojloo stotlstlk
oleb Iobotoo kebojlkoo Mosvotokot meoJopotl bomplt 50 petotos tokvot
Molovslo tetllbot Jeoooo oejolo oeootlf lozlmovo mempoovol koofllk
kelootooŦ Cleh lLuţ benarlah bahawa keplmplnan melalul Leladan
merupakan doronaan vana boleh dlberlkan oleh keluaraa unLuk
kecemerlanaan anakŴanakŦ
Malahţ pada reallLlnvaţ lbu bapa sanaaup memerah kerlnaaLţ membanLlna
Lulana dan beker[a keras denaan Lulana empaL keraL mereka aaar
memperoleh pendapaLan vana lumavan dan mewahŦ Pal lnl kerana lbu bapa
mahu memberlkan kemudahan dan keselesaan vana secukupnva kepada
anakŴanak boooi menotono minyok yono penuhŦ Semua lbu bapa
menalnalnkan ke[avaan darlpada anakŴanak supava anakŴanak mempunval
masa depan vana cerahŦ Mereka Lldak mahu anakŴanak mereka hldup
susahŦSebaaal conLohţ lbu bapa vana Lldak berkemampuan Lerpaksa kois
pooi mokon pooiţ kois petono mokon petono semaLaŴmaLa unLuk
memblaval persekolahan anakŴanak merekaŦ ualam era modenlsasl lnlţ
pendldlkan semakln memerlukan kos vana LlnaalŦ Pal lnl menvebabkan lbu
bapa Lerpaksa beker[a denaan leblh kuaL dan leblh masa unLuk menampuna
kos pendldlkan anakŴanak merekaŦ 8ukLlnvaţ mootoo Meotetl 9embooooooo
woolto Joo kelootoo petoob meovotokoo bobowo wooo tlooolt bokoolob
peoooootl koslb sovooo molob semoo lbo bopo sooooop meoootbookoo
opoŴopo sobojo ootok keboboolooo cobovo moto metekoŦ kenvaLaan lnl
membukLlkan bahawa lbu bapa rela berkorban deml anakŴanak mereka
sekall pun Lerpaksa beraadal nvawaŦ Sudah Lerana laal bersuluh bahawa
penaorbanan lbu bapa men[adl doronaan unLuk anakŴanak cemerlana dalam
bldana pela[aranŦ
uoronaan laln vana boleh dlberlkan oleh keluaraa adalah denaan
memberlkan anakŴanak d|d|kan agama vana sempurnaŦ Pal lnl kerana anakŴ
anak vana mempunval dldlkan aaama vana sempurna akan Lerana haLl dan
leblh mudah unLuk menerlma pela[aranŦ Mereka akan mempunval prlnslp
hldup vana Leauhţ sekall aus menvebabkan mereka Lldak mudah
Lerpenaaruh oleh ae[ala neaaLlf vana semakln berleluasa seperLl kudls
dalam masvarakaL marcapada lnlŦ kejovooo NoJlo Amlto vooo cemetlooo
Jolom 59M 2006 menun[ukkan bahawa pela[ar vana mempunval dldlkan
aaama vana sempurna mampu meralh ke[avaanŦ Albett £lostelo petoob
meoootokoo bobowo ooomo toopo llmo oJolob botoţ moookolo llmo toopo
ooomo oJolob lompobŦ Cleh lLuţ [elaslah bahawa dldlkan aaama vana
sempurna merupakan salah saLu doronaan vana boleh dlberlkan oleh
keluaraa deml kecemerlanaan anakŴanak dalam bldana akademlkŦ
Sebaaal lnLlhaţ doronaan darlpada keluaraa merupakan fakLor LerpenLlna
ke[avaan anakŴanakŦ 8enLeLan lLuţ lbu bapa serLa ahll keluaraa vana laln
wa[arlah bersaLu padu boooi our denoon tebino dan samaŴsama berusaha
seperLl hoti oojoh somo di/opohţ hoti kumon somo dicecoh unLuk
mereallsaslkan lmplan murnl merekaŦ uoronaan keluaraa dapaL melahlrkan
anakŴanak vana cemerlanaţ aemllana dan Lerbllana seperLl vana dllaunakan
manLan Þerdana MenLerl klLa vana leblh dlkenall sebaaal ƍÞak LahƍŦ Marllah
klLa bukLlkan kepada dunla bahawa pemlklran rakvaL Malavsla LerclnLa lnl
Lldak laal dlbelenaau aLau Lldak laal umpomo kotok di bowoh tempurunoţ
malah Lelah berLamadun dalam menu[u era aloballsasl unLuk berdiri somo
tinooiţ duduk somo rendoh denaan neaara laln unLuk neaara ma[u vana laln
dl seluruh sarwa[aaaL lnlŦ

3907/.203.2 5. 0/:.5.25.39:390780-:9.3..3...... 03/.7..8. .3 ..39:390780-:9 %..-07:8.:39:203:-.-.7./ -07..309..9.3907/.9./../.503.3...3.9.503.20:.305.3.9/.9. 7.9/.5./...:.203..39.5..3507.47.5/:.8.:38047  0.3805079-:-./. 03/.70/.8.3.3/:5 .8.8-                    .52.5.-075:9:8..

3. 0..25.3. 43943..73.3.3/.2.../.3/:3.317.32080 07::05.380.9 O 843.-.3.9.9.907:8.2-.9.78 02.4.3-:343843.9..: 2..788.9.3 07.2-.8 O O !03:./. :25. #2..3..92.3 8. O O 072.9.343843.-07-:3.: . 9.-40/9:3 43943.3.9.39.9.3:39: 203.38.-070- 0-. :7.:9.2. /.39 /..3 43943.75.7.2:/.39...3/3.380-03.3 /0. 28.:.3 507.3.. O  !07.9:-03/.3. 43943.3:39: 20307.35. 9/.9.3. : /..5./.9.. ../..2 /./.5 . .2..038..3-07809039..5./. O .50747.:5.3-07-:3.8./.2-..3.8:/.38 O O ..2-.503:..308.20. !078431..3/. -. ..:/:.78/.9.3.7-. 203/.:503.802:9:3:3 -03.78 43943. .3. -03/.3 07:5./805: 70598 503:./.3./:. .. . 47.9.3507-.9.8 O O 907. O O O $3450 O O   .3507-.2-.3/.3... O 072.3/. 503:.-.2.7 .9.7. 43943.2.3.9.3.9.780 507.3.9.-897.:84749.2-.3:8.8. 43943../.. :3.:93/. .7807.:0- /.5./.2.38..3.8:/502.3/:05..3.8:/93/. 2032-.3 07:5..2.8:/503:./:.147.3.3-:3./.3202-3.380:9..28./.%.-&%.7.3.-07:7:9.788.3 43943.507.. 503:.3:5/.75.3.72.9.50784..803.350784.3 07:5.5.9.3..33... .9.3:8.39.9.:20325:30:.9 /..8:/-:3.9.7.8.3 -.3 O O O / $20 O O O O 0 09.3808:.-.9.3 ./3 038.. ..3808:. .9:80.8:/5033./.9.7 07:5..38:39.203:3..78 -.147.3.3 O O 1 507-4.380038-.: ..5.7:8202507.2-. 72.:.7.9.3 203:8:3.7:3 072.9..9.3.807:.-897.3902.9:.9..3.805079 -.78.9025...78 .3503:.4./..:9../.3.7:503:/:5: 072.0-203/.3/3..3.9 .3203:3..-$ 05147. 40503. 20. 8.:84749./.2-..2:/07.32/./..3 /. 43943.3 02-..25:8 %07/7/. 2..33..3507.3. .78.3 /5/03.-...3.2.3.3.8..75.7. 2032-.3..2.:7.30808:.3503.372. -03/.: 50789.7.3 202-07.. 5. .2 ..3.3 03.9 -3.3.3.2.4379 -40/9:3 /03..78 80.3202-.: 50338.3.95.7.2-.9.3:8.9.3 .9.7.3 8.-./.7.3.7../...80-.2.8...75.78::.75. /5:3/.9 503/0/. 207:5. .381./.380-.43943.503.9/.3./.3.503:.3 .. 43943.8.3/:. 8 :7.8:/. /.3.9.7.3 .3. .2 -.3503:8:3.

.

   .

 ¯°¾ f°–¯ °–ff¯# ¯f¯½f°f¾#f f½ ¯f°f¾f° – ff°–¯ ¯ ff ¾f¯f°f¯ °ff°–¾ ¯f°nf fn f– f°ff°f°– ½ ff°¯ f°½ ¯f°f¾f°– f  f°f¯ °––f°–– °¯ f° °– °–f° ¾ff°  Jff f–f¯f°f½° ¾f°½ ¯f°f¾f°– f©f ¯ ° ff¯ f° ff°¯ °°––ff° ¾f° ½f f¾ ¯f½ °  °f .°–°©–f f ff°ffff°–¯ f¯ ff°– °f f °nf°fff¯ ¾ ½ f€f° f°© f°nfnf½f°f¾¾ f–f¯ff°–  @ f½ f–f¯f°ff½f f–¯ ff°– ¾ f¯f" ff ¯ f f¾ f½f f¾ ff°–f°nf¯f° ¾ff°¾ ½f¾ ¾ f¯f f½f f ¯f¾ ¯f ¾ ©f°ff f¾"9 nffff f ½ °°–ff°¾ ¯ f¯ ¯ ° ¾f©ff°– ¾ °f¾ ©ff°¾f¯ff f¾ nfff°–¾°–ff½° f 9 f° ¾ff° °f%J%f°–¯ °– ff°½ f°–ff° ¾ ¯ °© f¾f°¾ ½f f½f f©¯f ¯ff° f ¾f9f¾€ °ff°–½f°–½f f½ °  f° ©¯f °ff° ¯ f¯ f °–f° f–¯f°–¾ff°– ° f f½ °n ¯ff° ff¾ f½f°  9 ¯f°f¾f°– f ½°nf f½f f½ °n ¯ff° fff°– ¯ °°–ff°©¯f–f¾ –f¾f °f°– °f¾ f–f–f¾ ¯f©f ff¯f¯¾€ f ¯ f f¯ffff°–½f f f¾ff°°f f½f ½f°f° ½ ¯ff° ¯ ¯ f f°–f¾f ½f¾ ¯ f°°f ½ f°–f½ f°¯ ° f f°¾ ¯¾ ¯f° ¯ °°–f f°f f¾  ¯f¯ °nf f°¯ °°–ff° ½ff¾ff¾ °––f¯ ° °–– f¯f°¾ ¾ °–f½f n f° ¯ °–f¾½ ¯ff°f°f ¾f  f° ¾°––°¯ °°––ff° ¾f°½f fff°f°–°f°– ff°¯ ¯ ff ½f f½ ¯ °f° f°f f€f°¾ f ©f°¯°¾°f°–  f½f f f¾f .

° f ¯f°–¾f½ ff°nfnf °f f½f f ff¯– ¯ f°–f f ½ff°–¯ ° f f°f°–f ¯ff°¯ °°–f¾ ©ff°  ¯ f°–# ½f°f¾f°#° f¯ ° f f°¾ f¯¾¯½f°f¾ f°¯¾¯¾ © ½f°©f °–– f½f f f¾ff°°f 9 ff°¾f¯f f¾f ff ¯½f f°–¯ °–f f½¯¾¯¯°¾° ° ¾ ¯ °ff° –ff ¾ ½ ¯ fff f° f ¾f© f° f€f°  ¾ ½ @f€f°f°f½f ff° 9f ff° ¾ ½° –ff f°–½f°– f° f °nf°fff¯ff½°f f ff° ° ° ¾f I °f¯ ½f ° f .

°f €–f°¾f° ¯ fff f°¯f°f  ¾f°¯f¾ff°ff° ¾ ½f°©f°–f° f°ff°¾ ¯f° ©f ¾ f ff°ff–f–f ff f°f – ° f¾¾ ¾°ff°– ff°¯ °f°––°– ¾f°½ ° f¾f°– ° f¾°¯ °n ¯ff° ff¯¾ f¾ ¯ff ¯ff° fff° f° ¯f©f° °¯  ff°– °½ ff°¯ f¯½f½f¾ff°¯ ¯ ¾f°½f°– ½f f f f°f f°f f°f–f ¯f¾f°–¾ °– f ¯ °©f ¯f°–¾f½ f¯f ©f f° °nf°f ff.ff¾f¯°–° f½f¯ ° ¾ff° °–f°¾f°–°–– f°½f°f¾ ¯ ¯f° f°–f°¾ f f¾f °–f°¯½f fff½ ½ff ff ¾f –f f¾f  Jff f–f¯f°f½° ½ ° f°– f¾f ½ °–f°¯¾ © ¯°–° f f½f¯ ° ¾ff° f°°¯ °nfff°½ °°–ff° ¯ff°f f¾f f f fff°¯ ° f f° –f–ff° ¾ ¯f–f° f f° €°–¾ ¾f¯f¾ ½ f°– f ½f f½ ¾f ¯f¯½f°f¾ –©–f °–f°½ °f½° ¯°ffff f°–½f ½ff°– ½°nf f½f f½ ° ff°¯ f¾ f ff°– ¯ ° f°–½f ½f f°nfnf½f°f¾ f° ¯ f½¾ f f½f €ff° ¾ °–fff¾f° f f½f° °–f°¯f¾ff f¾f°– f° ¯ff½f°©f°–f°– ½°nf f½f f – ¯ f°–½f°f¾ f°½ °°–ff°½ff¾fff°–¯ °n ¯f¾¯ fff °–f°f¯f¾° ff  9 °°–ff°¾©–fff°¯ °––fff°½ ¯ ff° ¾ ½ ¾ °f¯ f°½ ½©f 9 ° ff° ¾ ½ °f¯ .

f¾ff°©–f¯ ¯ ¾f°f°– ½f f¯ ff°–– ¯f ¾ °f¯ f° f f f f° ¯f° f°f–f¾¯f©f ¾ ½ f °¯°¾ f°¾ ¯f° f°f ff¯ ff f¯f°f ff¾f° f° f f°ff¾f°f°–¯ ¯½°f f°–f° ° ff° f°– f°f ½f f–f¾° ¾ f f°f f ¾ °f¯ff f f ¯ ° f f°f° °–f°¾– ° ff©f¯ ° f f f° f° °–f°–f¾f °¯°¾ ff°– f°f ¯ ¯ ¾f° ½f f f f° f°©f°°–  @f°––°–©ff ¯ ¯ffff¯¾ f½ ½ ¾ ¯f ½ °  °f f° f¾ ½f°f ff° ½f f f©ff°ff ½ f° ½ f° °f¾ ¯ff ¯ff fff½ ½ff f°– °–f°¾f¯f ©°©°–f°– f¾f¯f ½ ff¯ ¯f°f° ½ f°f°½ °°– °–f°¯ °–f¯ fff° ¾ ©f ff°¾ ©f–f f° ff°f¯ ¯ °°–f° ¯f©f°¾ ° f°½f¯ °–f¯ ff f f¾f°¯ °– ©f fff° °f f°f ¾f½f¯f¯ ¯ ff –f° Jff½°f°f °–f°¾¯ f°–f° n¾ ½ f ¯ ¯ f½ ¯ fff° f f°¯ °–f°–f°½ °––°ff° ° ff° ¯ ¾ f°f¯°–°°  ¾ f f°f f f½f¯ ¯ f°¯ °–ff½ ¯f°f¾f°– f ff°– f°n°ff ¯f ¯ ¾ ©f ff° f° f¯°f° ½f°– ° f¾ff° ff°–         .¯ ° f f°½ °f¾ ½ ¯fff °–– f° ¯f¯°°–f°– ¯f nfff° ½f f°ff¾f°f°– f°f ¯¾ © f° f½f f° –ff ¯¾ ©¾ ½ - ½f f° f° ¯ °nfff° ¾¯fff½ f¯f ff¾f° ff¾f°f°f°–– f ° –ff ¾  ¯ °ff ¾©–f f f½f¯ ¯ f °–f° ¯ f ff¯nfnf½f°f¾ f° ¯ f ° ff°°¯f¯½ ¯ ° ff°½ °f ½½¾¾ f° –° ¾¾f°– ¾ ff° ¯ f¯f°f°– °––ff° ¾f¯f°ff°f©¾¾  f f°© ff½ ¾f°f¯f¾f° ©f–f f¯f ¾f°f ¾ff°°¯ ° f½ff° ff°f ¾ff° ¯ ° ff°f°–f¯ ½f fff°– n ¯f½ f–f© °¾¯f°  ¾ff° ¾ f½f¾ff° f°nf¯©ff n ¯f –°ff°¾ –f f¯°¯f° ¯ ¯f¾f ¯ ¯ f¾ff¯ ¯ ¾f°  f°–f° ¾ n  ¾ ° f°½ f–f½ °f fff°f f¯ °°–f °–f°¯ ° f f f¯¾¯ f°© f¾° f°f– °–f° ½ °°–ff° ¾ fff°°f¯f f½ ¯ ff°°f¯ ff¯ ¯½f°f f°–f°– °––ff°f¾ f°© @f°–f°f° ¯ °©f ¯½f¾f –°¯f°f°–½f°f¾¯ ¯ f f°f ¯ ° f½f ff°¯ff°f°f°–n½ f¯ f° f° f°–f ff°f°–¯ ½  .

ff¾f½ f¯ ¯½ff°f¯ff° ©¯fn ¯f ¯ff°° f½f f¾f°ff° °–f°¯ °–f°–f°½ f©ff°fff ½  f–fn°°f ©f½f f¾f f ff f°©f ¾ f°f½ f¾ ½ f°©ff° ¾ ° ff f°–f° ½f fff½ ff¾¾ff©f Jf°–¾ °f ° fff ¾¯½f° .       ff°–f°° °ff°f–f ff°– f¯ f° f° –fff °ff° °¯ ° f f°½ f°©ff°ff. f ° ff¯ °¯½f° ½ ¯ f° ff°–f° ½ f°f¯f¾ ½ f¾ –f ½°– f° ¾ f–f°f  ¾f¯½°– ¾ ¯ff¯f¾fff ° ff¯ ¯ ff°– ff°– ½f¾ff°f°–f–f°f°f¾ nff¯ ° f f ff¯f° ¯f¾fff ° ff ¾ff¾ ½ f°– °–f½ ff¯½ ½ff .ff¾f¯ ¾f ° f¾ ½  ¾f¯f ¾f¯f f f° f¾f¯f ¾f¯f °°¯ °nf©ff° f–¯ ° ¾ff° ¯ f°– f f–f½ °––°f½f f¯ ¾f¯ ¯ ff°– ff°– °©ff f½ff°–°–°¯ °–f¯ ¾ ¯½ff° ff¯¾f¾– °°–f°– f–f ©°–f° °    .ff¾f¾ ¯f° f¯ f f– –°–f°f°– ½¾ ½ f¾½f–¯ff°½f– f¾½ f°–¯ff° ½ f°–fff°– f f° °ff°°¾ f½f¾¯ °¯ f° f° ½f f¯ f @ f½f f½ff°–ff°–½ f¯  ½ f–f½f°¯ °–f f½ °ff°° fff½ ½ff °–f ¾ ¯ °f©¯f¾ ¯f ¾  f f½f ff°–ff°–½ f¯ °¯ °f°–f°¯f¾ff°ff ¾ f½ff. f f ¾f – n f  f–fn°°f ¯f¾fff ©f°–f°f¯ ¯ ff¯ f–°– ½f¾ff°–¯ °–ff¯ °ff°f–f f°– f¯°f¾f f ½f f½ ¯ ¯ ¯ ½ ¯ f° f f½ ff¯ f–°– ¾ ff¯ ¯½ ° f–fff¯ ¾ ff° ° ¯ f  f°¾ff©f ½f f©ff°½f ° ff¾ °f¾f¯ ¯ f ½ ¯f°ff° f°¯ °–f¯ ° ff°f°– –f¾ f f½¯f°f ¯f°f ½ff°–¯ °ff°f–f ff°–f°f°½f¯ ° f½f ¾f° f½f f ½f f©ff° 9 –fff°– f°––°–©ff ° ff¯ °–f ff° fff°¾ nff¯ °– © f¾ ¯f¾f ¾ ¯f¾f°¯ ¯f¾f°½ °©f ¯ ¯f½ ff°f°– f f½f°ff f ¾f½¾ ½ °f ff f–fn°°f ¯f°f ¯f°f½ °©ff°–¯ °ff°f–f ff°–f°¾ nff¾ ¾ffffn f¯ ¯f¾f°–f ½ – °°–f° ¯ f ° ff ff ¯ff¯f @° ff°°ff°¯ ° f f° ¯ f f f°°¯ °–f¯ ¾ ¯½ff° ff¯¾f¾f°f° –ff ¯ °–f f½ ¯ °ff°f–f¯°f  ¾¯½f°°f °ff°f–f ff°– f¯ °¾ff° f°f½f  ¾ ¯f½ff¾f ©f¾f¯f f–ff °–f° °–° ¯ °f°–f°¯f¾ff° f–¾ ¾ °–f½f½f ©f°–f°f ¾f½ ¾ ½ °f ff¯ f¯ ½f¾f°½n¯f¾°– ¯f¾°– ¯f ff. fnff° f f½f¯ °–f°–f°½ °–ff°f°– ½f¾ff° f°¾ ¾°f f½f¯ °–f°–f°½ ¯°ff° f f½ ¾ ¾ff ff°–f°¾ f–¾ f½f¯ °–f°–f° °ff°f–f ff°–  f° f¾ ¾ f f–f½f ° ff¯ f°nf°–½ f°©ff° f–f °–f°  ¯f½ f°©ff° ° ff f f¾ff° ½ f°f°–¾ °f°f f° ¯f¾ ff°– ff°–f°– f ½ f° ° ff  ½f° f–fn°°f ¾ f½f f–f ° ff¯ °f°––f°½ ¯ f°½fff°f°– © °f¯f¯ff ½ fff°½ f  f°¾ f–f°f .

     .

.

  .

 ©fff°°f ff f°f-¯f°f ¯ ¯½°f¾ f f–ff°–½ °ff°– f°¾f°––½¯ ¯ f° ¾ ½ °¾°–f° f° °–f° ff¯ f°–ff ¯ f f¾f fff€f ©fff°f°f f°f ff¯ f°–ff ¯ f°f –f°°– ½f f °–f° f°¾°–f° f½f f f–f @ f½f ½ f–f© °¾¾°–f° f° °–f°f°–  f° f–f °¯ ¯f¾f° n ¯ f°–f°f°f f°f f°f f–f ff–f ½ ¯f°–° n ¯ f°–f°f°f f°f °ff½ f°f° f½f f f–fff ½¯½°f°¯ f f f° °f f°fff°  °–°¯ °–© ©ff°–f ©fff° f½f ¯ f f°f f½f ¯ °– °f f°f½f °–f°f°f f°f  f½ff°– ©ffff°¯ °©f f f°°¾½f¾° n ¯ f°–f° f°f f°f @f¯ ff°½f ©fff° f½fff°¯ ° f f°f°f f°fn f¯ ¯ ¯f¾f° ¯ f¾ f–¾¯ f ½f° ¯ ff–f ©ffff ©ff f½f f f½f¯ f ff¯ f– f¾f¾° f°ff° f½ff°– ©ff¯ ¯½°ff°f f°f f°– ½ °¾° ©ff¾ ½ ¯ f °f f©f°¾f¾ f ff° f©f°.%-¯f°ff°–f¯f¯ ¯ f°––ff° f ° f°f f ©ff¯ ° f½f¾ f–¾¯ °©f f° f ½ f©fn ¯ f°–9.ff ½f f f°f  f½f¾f°––½¯ ¯ f °–f ¯ ¯ f°°– f°– f° ©f f¾ °–f°f°– ¯½f f¯ ff–f ¯ ¯½ ½ ° f½ff°f°–¯ff° f°¯ f f° f°f f½f ¯f¯ ¯ f° ¯ ff° f° ¾ ¾ff°f°–¾ n½°f ½f f f°f f°f f–f¯ °ff°–¯°ff°–½ ° ¯f f½f ¯ °–°–°f° ©fff° f½f ff°f f°f¾½fff°f f°f¯ ¯½°f ¯f¾f ½f°f°–n f . f f¯ff°f f°f¯ f ½ ¾¾f f–fn°  f½ff°– f ¯f¯½f° ½f¾ff¾ ½f–¯ff°½f– f¾½ f°–¯ff°½ f°–¾ ¯ff ¯ff° ¯ ¯ ff½ ¾ ff°f°f f°f¯ f ff¯ f¯ °¾f¾° ½ ° f°¾ ¯f°¯ ¯ f°¾f°–°–– f°¯ ° f f° f½f ½f¾f ©f °–f° f f° ¯f¾f°¯ °f¯½°– ¾½ ° f°f°f f°f¯ f °f ¯f°f°.f¾fff¯ ° f½ff¯½½ f¾ff .ff¾f½ °f – ¯½ff° °–f° ½¾f°½ ½ ¾ff° ©9 f©ff°. fff°¯ ¯½°f½°¾½ ½f°– – ¾ f–¾¯ ° f f°¯ f f¯ f ½ °–f – ©ff° –f€f°–¾ ¯f° f¾f¾ ½ ¾ ff¯¯f¾fff¯fnf½f f° ©fff°-f f¯ff°–n ¯ f°– ff¯9.¯ °°©f° fff½ f©ff°–¯ ¯½°f f° f–f¯ff°–¾ ¯½°f¯f¯½¯ f ©fff° °¾ °½ °f ¯ °–fff° ffff–f¯ff°½f¯f ff f ¯f°fff¯f°½f f–f¯ff ff¯½  © f¾f fff f°f–f¯ff°– ¾ ¯½°f¯ ½ff°¾ff¾f °–f°f°–  f°  f–f ¯ n ¯ f°–f°f°f f°f ff¯ f°–ff ¯ .             f–f  f€f°¾ f–ff¯ f fff¾f°f¾f fff°– ¾f°–¯ °–f¾ ¯ °n°f f° ¾€f f¾f¾f° f f½¾f ff°f f°–f° @f¯ ff°½f f–f¯ ½ff°f¾ ½ °°– ff¯  ½f°¾ f½°¾f° ¾ f°–f°– f¯ ¯½°f f–f f ½¾ ff°–ff f¯ ¯½°f ¯½f –f°°–° ¯ °¯½f°–f¾¾ f ½ f–ff°ff°– ff°– ½¾f 9f f f° . ° 9 ¯ f°–°f° Jf°f f° f–f½ °f¯ °fff° ffff°–°–– f°f ½ °––f°f¾¾ff°–¯ff¾ ¯f f½f¾f°––½¯ °– f°f° f½f f½f¾ff©f° ff–ff°nfff¯ff¯ f °fff°° ¯ ¯ f° fff f½f f f° ¯f°f f°f¯ f ¾ f½° ½f¾f –f f°ff f f°–f– ¾ fff ½ °– f°f° f½f¯ °©f °–f°°f°f f°fn ¯ f°– ff¯ f°–½ f©ff° °–f°f°f°–  f° f–ff ff °–f° ¯ ¯ f°f°f f°f f°f–f¯ff°–¾ ¯½°f f° f°ff°f f°ff°–¯ ¯½°f f°f–f¯ff°–¾ ¯½°fff° f°–f f° ¯ f°¯ ° ¯f½ f©ff° .ff¾f%9.ff¾f f °–f°– ©ff° –f€f¯°f¯ ¯½°f°€ f–f  °ff fff ½¯½°f°¯ f f f° ¯ ½ff° °–f°f°–  f° f–f° n ¯ f°–f°f°f f°f .

 f–f°f °–f° f½f f f–f¯ ½ff°€f ½ °°– ©fff°f°f f°f ° f°  f½f¾ ff f–ff°–f° f©ff ¾f½f f–ff °–f° °– f°¾f¯f ¾f¯f ¾ff ¾ ½ f–f©f¾f¯f f½f f¯f°¾f¯f n nf° ¯ f¾f¾f°¯½f°¯°¯ f °–f° f–f f½f¯ ff° f°f f°ff°–n ¯ f°– – ¯f°– f° f°–¾ ½ f°– f°–f° ¯f°f°9 f°f. ° ff°–  °f¾ f–f 9ff .ff¾f n°f° ff–  °––ff ff–¯½f¯fff ff ¯½°– ¯ff f f¯f ° ff¯¯ °© f– f¾f¾° ¾f¯f °––  ¾f¯f ° f °–f°° –fff°°° –ff¯f©f°–f° ¾ ¾ff©f–f°                   .ff f f° ½f f °f fff½ ¯f°ff.

        .