SULIT NAMA

:

3765/1 _______________________________ NO. KAD PENGENALAN: ________________ ____________________________

3765/1 INFORMATION AND COMMUNICATIONTECHNOLOGY KERTAS 1 OGOS 2010 2 ½ JAM

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY KERTAS 1 2 JAM 30 MINIT
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan. Kertas soalan ini disediakan dalam dwibahasa. Anda boleh menjawab kertas soalan ini dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris sepenuhnya atau sebahagian dalam Bahasa Melayu dan sebahagian dalam Bahasa Inggeris. 4. 5. 6. 7. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. Jawapan untuk Bahagian A hendaklah ditulis di ruang yang disediakan pada Helaian Jawapan. Jawapan untuk Bahagian B dan Bahagian C mesti ditulis pada buku jawapan yang dibekalkan. Helaian Jawapan hendaklah diceraikan dan diserahkan bersama bersama-sama dengan buku jawapan. Jumlah Markah C B A Bahagian Markah Untuk Kegunaan Pemeriksa For Examiner’s Use

Kertas ini mengandungi 2 halaman bercetak 24 3765/1
© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor

[ Lihat sebelah SULIT

2 3765/1 Nama : …………………………………………… No. Kad Pengenalan : …………………
Answer Sheet Helaian Jawapan

Section A / Bahagian A
Question No. No. Soalan Candidate's Answer Jawapan Calon Marks Markah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii)

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SULIT

(i) (ii)

3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor

1 Figure 1shows the computer security threat threat. s (ii) Identify the type of security measure that can be done to prevent the threat in (i). Figure 1 Rajah 1 Based on Figure 1. Kenalpasti langkah keselamatan yang boleh dilakukan untuk mengelak ancaman di (i). Jawab semua soalan. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Each answer carries one mark. Tulis jawapan anda di ruang yang disediakan pada Helaian Jawapan Setiap Jawapan. e Nyatakan jenis ancaman komputer.3 Section A Bahagian A [ 36 marks ] [ 36 markah ] Answer all questions. . Berdasarkan Rajah 1. Write your answers in the spaces provided in the Answer Sheet. (i) State the type of computer threat. jawapan diperuntukkan satu markah. Rajah 1 menunjukkan ancaman keselamatan komputer.

4 2 Figure 2 shows a type of security measure. Figure 2 Rajah 2 Based on Figure 2. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Nyatakan langkah keselamatan yang digunakan. Berdasarkan Rajah 2. (ii) Suggest an activity on human aspect security measure that can be carried out by an organization. Cadangkan satu aktiviti yang boleh dilaksanakan di dalam sesebuah organisasi untuk meningkatkan keselamatan dari aspek manusia. (i) State the type of security measure used. Rajah 2 menunjukkan satu langkah keselamatan.

Transaction is done without meeting in person. Segala aktiviti pertukaran. pembelian dan penjualan komoditi pada skala yang besar termasuklah pengangkutan dari satu tempat ke satu tempat. Transaction can be done at any time and any place. Menyediakan perkhidmatan atas talian seperti penghantaran wang dan pembayaran bil. Urusan dilaksanakan tanpa bersemuka Provide online services such as fund transfer and bill payment. nyatakan nama bidang komputer X dan Z: (i) X (ii) Z [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Transaksi dapat dilaksanakan pada bila-bila masa dan mana-mana lokasi. Production can be increased through an all day operation because everything is done by computerized machine. Activity of exchanging.state the name of field X and Z: Berdasarkan Rajah 3. Z Banking X Figure 3 Rajah 3 Based on statement in Figure 3. buying and selling of commodities in a large scale involving transportation from one place to another. Rajah 3 menunjukkan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam tiga bidang yang berbeza . Pengeluaran juga dapat dilaksanakan 24 jam. Hasil pengeluaran dapat ditingkatkan dengan menggunakan mesin-mesin berkomputer.5 3 Figure 3 shows the usage of ICT in three different fields.

Teknologi rangkaian membolehkan urusan perbankan boleh dilakukan di mana sahaja pada bila-bila masa. A network that links computers from one building to another is known as Metropolitan Area Network. Rangkaian yang menghubungkan komputer dari satu bangunan ke bangunan yang lain dikenali sebagai Rangkaian Kawasan Metropolitan. A long distance communication can only be done in a virtual private network. Komunikasi Jarak Jauh hanya boleh dilakuakan dalan rangkaian persendirian maya. Pengguna di merata tempat boleh dihubungkan melalui rangkaian kawasan setempat.. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . C.6 4 Which of the following diagrams refer to Information Processing Cycle ? Di antara rajah-rajah berikut. D. Networking technology allows banking to be done anywhere and at any time. yang manakah merujuk kepada kitaran pemprosesan maklumat ? A Output Process Input B Storage Storage Input Process Output C Input Storage Output D Input Process Output Process Storage 5 Which of the following statement is true about networks? Manakah antara pernyataan berikut benar mengenai rangkaian? A. People in various places can be connected through a local area network. B.

[Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . is a private network that uses Internet technology and public telecommunications system to securely share relevant information with authorized parties. Y or Z for the device that: Berdasarkan Rajah 4.X. W. Y atau Z. Write the words that would complete the following statement. Figure 4 Rajah 4 Based on Figure 4. A/An …………….W.bagi peranti yang: . tuliskan samada U. V.. adalah rangkaian persendirian yang menggunakan teknologi internet dan teknologi komunikasi awam yang membolehkan perkongsian maklumat di antara pengguna yang berdaftar sahaja dilaksanakan secara selam selamat. V. Rajah 4 menunjukkan enam peranti komputer. ed …………. X.7 6 Figure 4 shows six computer devices. (i) produces hardcopy text menghasilkan salinan berbe berbentuk teks (ii) displays graphic memaparkan grafik 7 . write U. Tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut.

[Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . New devices can be added to the backbone or to the existing nodes. Berdasarkan kepada pernyataan-pernyataan di jadual 1. Based on the text. state the network topology.  Easy implementation.8 8 Z refers to an authoring tool that organizes the multimedia elements along a time line. (i) Name the authoring tool concept used by Z. Jadual 1 menunjukkan pernyataan tentang rangkaian komputer. (ii) State another authoring concept other than the answer in (i) Nyatakan satu lagi konsep pengarangan selain daripada jawapan dalam (i) 9 Table 1 shows statements about computer network. Failure of a node doesn’t affect the entire LAN. Perkakasan baru boleh disambungkan terus ke tulangbelakang atau kepada nod sedia ada. Kegagalan fungsi sesuatu nod tidak mengganggu perhubungan rangkaian setempat. Z ialah alat pengarangan yang menyusun elemen-elemen multimedia mengikut garis masa. Berdasarkan teks. No disruptions to the network when connecting or removing devices. Mudah diselenggara. Tiada gangguan pada rangkaian apabila melakukan sambungan atau memutuskan mana-mana peranti Table1 Jadual 1 Advantages Kelebihan   Based on the given statements in Table 1 . Namakan konsep alat pengarangan yang digunakan oleh Z. nyatakan topologi rangkaian.

II dan IV I. Pilih komponen Sistem Maklumat yang betul. III dan IV II. II dan III I. nyatakan pemalar yang digunakan. 11 Choose the correct components of Information System. Aturcara ini akan mengira harga barang selepas diberi diskaun sebanyak 5%. I II Data Data People Manusia III Computer Komputer IV Procedure Prosedur A B C D I. Berdasarkan kepada situasi. Pengguna akan memasukkan harga barang dan aturcara akan mengira dan memaparkan harga selepas diberi diskaun. .9 10 Read the following situation : Baca situasi berikut: This program will calculate the price of an item after 5% discount. III dan IV [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . The user keys in the price of the item and the program will calculate and display the price after discount. name the constant used. II and III I. Based on the situation. II and IV I. III and IV II. III and IV I.

memanipulasi dan mencetak gambar-gambar dan teks. P. Beliau perlu mencipta satu helaian kerja untuk mengira keuntungan dan kerugian untuk peristiwa tersebut. Berdasarkan pernyataan di bawah. padankan perisian W. R or S dalam kertas jawapan. W Word Processing Software Perisian Pemprosesan perkataan P Presentation Software Perisian Persembahan R Spreadsheet Software Perisian Hamparan Elektronik S Graphic Software Perisian Grafik Table 2 Jadual 2 Based on the statements given below. Tuliskan W. Jadual 2 menunjukkan jensi-jenis perisian aplikasi. Beliau perlu mencipta. manipulate and print pictures and text. P. (ii) Mariam wants to design a poster for the school “Anti Dadah” campaign. Mariam ingin menghasilkan satu poster untuk Kempen Anti Dadah sekolah. (i) Ali has been appointed as treasurer of “Hari Keusahawanan” committee. Ali telah dilantik sebagai bendahari jawatankuasa Hari Keusahawanan. komputer digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan. She needs to create. Dalam pendidikan. match the software W. R or S with the situation. 13 Table 2 shows types of application software. computers are used as effective teaching aids. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . R or S in the answer sheet. R atau S dengan situasi di bawah.10 12 State whether the following statement is True or False Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu In education. Write W. P. He needs to create a worksheet to calculate the profit and loss for the event. P.

kenal pasti rekabentuk rangkaian bagi : (i) Network A Rangkaian A (ii) Network B Rangkaian B [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Rajah 5 menunjukkan rekabentuk rangkaian komputer. Letter Huruf D J ASCII Code Kod ASCII 01000100 01001010 Table 3 Jadual 3 How many bytes represent the letter “ DJ “? Berapa bait yang mewakili huruf “DJ”? 15 Figure 5 shows computer network architecture. name the network architecture for : Berdasarkan Rajah 5.11 14 Table 3 shows data representation. Jadual 3 menunjukkan perwakilan data. Network A Figure 5 Rajah 5 Network B Based on Figure 5.

Perisian hakmilik dijamin selamat daripada ancaman yang meragukan seperti pepijat aturcara dan virus. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . ………………….12 16 State whether the following statements are True or False. Message such as “ request timed out” means that the data is failed to be sent within the specified time. Namakan satu pembolehubah. is the best utility for a TCP/IP connection test. 18 Write the words that would complete the following statement. (ii) State the control structure used. (i) The expansion slot is the socket where the computer memory is placed onto. Tuliskan perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut. Berdasarkan Rajah 6. Mesej seperti “request timed out” bermaksud bahawa data gagal untuk dihantar dalam tempoh waktu tertentu. ………………… ialah utiliti yang terbaik untuk menguji sambungan TCP/IP. Nyatakan struktur kawalan yang digunakan. Begin Read x and read y Total = x + y Display Total End Figure 6 Rajah 6 Based on Figure 6. (i) Name one variable. (ii) Proprietary software is guaranteed to be safe from dubious threats like programming bugs and viruses . Slot tambahan adalah lokasi di mana memori komputer ditempatkan. Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu. 17 Figure 6 shows an algorithm to calculate the total of x and y. Rajah 6 menunjukkan algoritma untuk mengira jumlah x dan y.

One cycle per second is called ………………………… ………………………………. ……………………. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . 20 Write the words that would complete the following statement. Kelajuan jam sistem suatu komputer diukur dengan mengira bilangan kitaran sesaat... A clock speed of a computer is the number of cycles the clock makes per second .. Berdasarkan Rajah 7 . Y atau Z bagi transmisi data tanpa wayar jarak jauh. Satu kitaran sesaat dipanggil …………………….13 19 Figure 7 shows the wireless transmission medium. (i) State the type of wireless transmission media in Y. (ii) Choose X. Y or Z for long range wireless data transmission Pilih X. omplete Tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut. Nyatakan jenis media tranmisi tanpa wayar di Y. Rajah 7 menunjukkan media tranmisi tanpa wayar X Y Figure 7 Rajah 7 Z Based on Figure 7.

Ia digunakan untuk menyedaikan maklumat tentang aktiviti harian perniagaan kepada pengurus. ……………………. Ia digunakan untuk merekod transaksi harian dalam pangkalan data. such as the Internet to remote offices or individuals with secure access to their organisation's private network. tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan-pernyataan berikut. ……………………… ……………………………adalah rangkaian yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi awam seperti internet untuk mencapai rangkaian peribadi secara selamat. B C D Question 22 and 23. Soalan 22 dan 23. is one of the Internet Protocol technology that allows a user to make telephone calls using the Internet. Ia digunakan untuk menyimpan pengetahuan dan membuat cadangan logical kepada pengguna. is a network that uses a public telecommunication infrastructure. ……………………………………………….. 22.. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . write the words that would complete the following statements.14 21 Which of the following is the use of Transaction Processing System (TPS)? Yang manakah antara berikut ini merupakan penggunan Transaction Processing System (TPS)? A It is used to forecast future trends Ia digunakan untuk menjangkakan tren masa akan datang. It is used to provide regular information about daily activities of a business to manager. It is used to store knowledge and make logical suggestions for the user. It is used to keep track of daily transactions in a database. 23. ………………………… adalah salah satu teknologi Internet Protokol yang membenarkan pengguna untuk membuat panggilan telefon dengan menggunakan Internet.

hearing and touch. Realiti maya adalah persekitaran yang dicipta oleh komputer untuk membolehkan pengguna mendapat pengalaman sebenar melalui deria penglihatan. Device X is used to record an event digitally Peranti X digunakan untuk merakam peristiwa secara digital Computer Komputer + Software type Y is use to edit the source of recording Software jenis Y digunakan untuk mengedit bahan rakaman Figure 8 Rajah 8 Multimedia presentation Persembahan multimedia Based on Figure 8. pendengaran dan sentuhan. Virtual reality is a computer-created environment that enable users to experience for real through the sense of sight.15 24 Figure 8 shows the processes to prepare video clips for a multimedia presentation. Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu. kenalpasti : (i) Device X Peranti X : : : : (ii) Software Y Perisian Y 25 State whether the following statement is True or False. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . identify : Berdasarkan Rajah 8. Rajah 8 menunjukkan proses menghasilkan klip video untuk digunakan dalam persembahan multimedia.

Apabila Aris menaip alamat laman sesawang yang mengandungi perkataan seperti “seks” atau “porno”. Puan Asiah just bought him a personal computer. Bahagian ini mengandungi lima soalan. Answer all questions. Ibunya. 26 Aris is a form 4 student. Namakan kaedah yang digunakan oleh Puan Asiah untuk menapis capaian laman sesawang. [ 2 marks ] [ 2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . Based on the situation above. Berdasarkan situasi di atas. Aris seorang pelajar tingkatan 4. he could not access the website. (a) (i) Name the method that Puan Asiah uses to control the website access. His mother.16 Section B Bahagian B [ 20 marks ] [ 20 markah ] This section consists of five questions. She has set a method to filter the content in the Internet. Dia telah menetapkan kaedah untuk menapis bahan-bahan dalam Internet. [ 2 marks ] [ 2 markah ] (b) Name two methods that can be used to limit the Internet access other than the one stated in (a) (i). selain dari yang dinyatakan pada (a)(i). Puan Asiah telah membelikan sebuah komputer peribadi. dia tidak boleh mengakses laman sesawang tersebut. Namakan dua kaedah yang boleh digunakan untuk menapis capaian Internet. (ii) State the impact to Aris. Jawab semua soalan. if Puan Asiah did not control the website access Nyatakan kesan kepada Aris jika capaian laman sesawang tidak dikawal oleh Puan Aishah. Whenever Aris types a URL with the words such as “sex” or “porno”.

[ 2 marks ] [2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT .17 27 Figure 9 shows two different types of computer network erent network. ii. Nyatakan dua perbezaan di antara rangkaian dalam (a)(i) dan (a)(ii). a) Name the type of network in : Namakan jenis rangkaian dalam : i. Berdasarkan Rajah 9. Bank In Hong Kong Bank di Hong Kong News Agency In Kuala Lumpur Agensi Berita Di Kuala Lumpur Figure 9 (i) Rajah 9 (i) Share Market in New York City Bursa Saham di Bandaraya New York Figure 9 (ii) Rajah 9 (ii) Figure 9 Rajah 9 Based on Figure 9. Rajah 9 menunjukkan dua jenis rangkaian komputer yang berbeza. Figure 9 (i) Rajah 9 (i) Figure 9 (ii) Rajah 9 (ii) [ 2 marks ] [ 2 markah ] b) State two differences between the network in (a)(i) and (a)(ii).

(a) State the type of storage in : Nyatakan jenis storan dalam : (i) Figure 10 (i) Rajah 10 (i) Figure 10 (ii) Rajah 10 (ii) [ 2 mark ] [ 2 markah ] (ii) (b). Berikan contoh yang lain bagi storan dalam Rajah 10 (ii). Figure 10 (i) Rajah 10 (i) Figure 10 (ii) Rajah 10 (ii) Figure 10 Rajah 10 Based on the Figure 10. (i) Give another example of the storage in Figure 10 (ii). (ii) State one characteristic of the answer in b (i) Nyatakan satu ciri storan dalam jawapan b (i) [ 2 mark ] [ 2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . Rajah 10 menunjukkan dua jenis storan komputer. Berdasarkan Rajah 10.18 28 Figure 10 below shows two types of computer storage.

Nyatakan media penghantaran bagi pernyataan 1. . Statement 1 Pernyataan 1 Based on the statements above. Berikan perbezaan interaktiviti dalam kedua-dua pernyataan di atas. [ 1 mark ] [ 1 markah ] (ii) Give two differences between the medium of delivery in statement 1 and statement 2. Roni gemar bermain bola sepak secara maya atas talian bersama rakannya dari Kanada. [ 1 mark ] [ 1 markah ] (b) (i) State the medium of delivery in statement 1.Don gemar menonton perlawanan bola sepak secara langsung di televisyen. Berikan dua perbezaan antara media penghantaran di pernyataan 1 dan pernyataan 2. [ 2 marks ] [ 2 markah ] Don love to watch live football matches on television. (a) Differentiate the interactivity in both statements.19 29 Below are statements regarding interactivity in multimedia presentation. Statement 2 Pernyataan 2 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . Berikut adalah pernyataan yang merujuk kepada interaktiviti dalam persembahan multimedia Roni likes to play virtual football online with his friend in Canada. Berdasarkan kepada pernyataan di atas.

[ 2 marks ] [ 2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT .20 30 Figure 11 . 16  Studying  Duty in the library Class Monitor Muthu. Berdasarkan Rajah 11. 17  Studying  Monitoring the school discipline Librarian Chong Seng. Rajah 11. 18  Studying  Monitoring the school discipline Figure 11 (i) Rajah 11 (i) Main Program Input Process Print Report Read Student Record Read Book Loan Read Book Record Figure 11 (ii) Rajah 11 (ii) Figure 11 Rajah 11 Print Student Loan record Based on Figure 11. Nyatakan perbezaan diantara jawapan dalam (a)(i) dan (a)(ii). menunjukkan jenis-jenis pendekatan pengaturcaraan. Object : Student Data: Name. Age Function : Studying Prefect Hassan. (a) Name the programming approach for : Namakan pendekatan pengaturcaraan bagi : (i) Figure 11 (i) : Rajah 11 (i) (ii) Figure 11 (ii) : Rajah 11 (ii) : [ 2 marks ] [ 2 markah ] (b) State the differences of approach between the answer in (a)(i) and a(ii). shows types of programming approach.

Answer two questions only . Jawab dua soalan sahaja.21 Section C Bahagian C [ 14 marks ] [ 14 markah ] This section consists of three questions. dan Choose either Question 32 or Question 33. (i) Question 31 is compulsory. and Soalan 31 adalah wajib. (ii) [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Bahagian ini mengandungi tiga soalan . Pilih sama ada Soalan 32 atau Soalan 33.

jawab soalan-soalan berikut. Jln Kemajuan 12. answer the following questions.22 31. Patient IC No 800101015222 830501045223 841101055234 780401065465 680301016543 Billing Bill_ID CF0001 CF0002 CF0003 CF0004 CF0005 Name Fathir Rahmat Supat Bahar Bin Gaffin Bahar Bin Gaffin Kok Ah Leong Puspa a/p Rajagopal Address 213. Jln Beladin. Tmn Utama Lot 675. Tmn Maju 7-D. (a) (i) Identify the most suitable field for Primary Key. Kg Terumbu. Tmn Kota 24. Jln Utama 2. [ 2 marks ] [ 2 markah ] (ii) Differentiate between primary key and foreign key. Tmn UBD Contact No 07-8765432 07-5643211 07-5643212 06-9654545 04-4325678 IC No 800101015222 830501045223 841101055234 780401065465 680301016543 Description Blood Test X-Ray Consultation X-Ray MRI-Scan Quantity 1 1 1 1 1 Charges RM150 RM200 RM80 RM200 RM350 Status Paid Paid Not paid Paid Not Paid Table 4 Jadual 4 Based on Table 4. Berikan alasan bagi jawapan anda. Berdasarkan Jadual 4. Lukis dua jadual dan gunakan satu garisan untuk menunjukkan hubungan di antara kedua-dua jadual itu. [ 2 marks ] [ 2 markah ] b) Draw two tables and use a line to show the relationship between the tables. Jadual 4 menunjukkan data bagi setiap pesakit yang disimpan dalam fail pesakit di Sistem Pusat Pakar Mahawangi ( SPPM). Tables 4 shows the data for each patient stored in a patient’s file in Mahawangi Specialist Centre System (MSCS). Kenalpasti medan yang paling sesuai sebagai Kunci Utama. Bezakan antara kunci utama dan kunci sekunder. Kulai 98. [ 3 marks ] [ 3 markah ] [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Jln UBD 1/1. Give a reason for your answer.

Nyatakan tanggungjawab ahli pasukan pertama yang dinyatakan dalam (a)(i). [ 3 marks ] [ 3 markah ] (b) In multimedia testing phase. As one of the production team members. Your team consists of a programmer and a person who is responsible for recording the voice and editing the video. Syarikat ini ingin menghasilkan aplikasi pendidikan yang berkualiti tinggi. (a) (i) Name two team members that were not included in the Namakan dua ahli pasukan yang tiada dalam pasukan. The company wants to produce a high quality interactive educational multimedia application.Bhd merupakan syarikat multimedia yang baru. [ 4 marks ] [ 4 markah ] [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . team. the developer needs to ensure the program runs correctly without errors. Create a checklist form for the interface of the multimedia presentation. you need to coordinate the production team. Berdasarkan situasi di atas. Sebagai Pengurus Projek. kamu dikehendaki membina borang senarai semak untuk menguji antaramuka persembahan multimedia tersebut. anda perlu menyelaras pasukan produksi tersebut. you need to create a checklist to test the program. Pasukan kamu telah mempunyai seorang pengaturcara dan individu yang bertanggungjawab untuk merekod suara serta menyunting video. pembangun multimedia haruslah memastikan program berfungsi dengan baik tanpa sebarang kesilapan. (ii) State the role of the first team member that you stated in (a)(i). As a project manager. Dalam fasa pengujian. Based on the situation above. Sebagai salah seorang ahli pasukan. Evolution Sdn.Bhd is a new multimedia company.23 32 Evolution Sdn.

[ 2 marks ] [ 2 markah ] (b) . Nyatakan dua jenis operator yang digunakan dalam aturcara di atas [ 2 marks ] [ 2 markah ] (a) SULIT 3765/1 . Algorithma aturcata tersebut adalah seperti berikut: Begin Read Destination Read Ticket price Read number of adult Read number of children If passenger buy more than three tickets or a membership card holder Give 10% discount Calculate a ticket price for adult Calculate a ticket price for children Calculate the amount of the tickets Calculate and display the total price after discount Else No discount given Calculate the ticket price for adult Calculate the ticket price for children Calculate the amount of the tickets Calculate and display the total price without discount End Figure 12 Rajah 12 Determine two data types used in the program. Abu is asked to develop a program to calculate the price of bus ticket for several destinations in a special promotion during the school holidays. [ 3 marks ] [ 3 markah ] KERTAS SOALAN TAMAT (i) State two types of operators used in the program above.24 33 As an ICT student.. Abu diminta membangunkan aturcara yang dapat mengira harga tiket bas sempena promosi istimewa untuk pelbagai destinasi sepanjang cuti sekolah. Terangkan perbezaan di antara operator dalam . Tentukan dua jenis data yang digunakan di dalam aturcara. (ii) Explain the differences between operators in answer (b)(i). Here is the algorithm: Sebagai pelajar ICT. jawapan (b)(i).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.