SULIT NAMA

:

3765/1 _______________________________ NO. KAD PENGENALAN: ________________ ____________________________

3765/1 INFORMATION AND COMMUNICATIONTECHNOLOGY KERTAS 1 OGOS 2010 2 ½ JAM

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY KERTAS 1 2 JAM 30 MINIT
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan. Kertas soalan ini disediakan dalam dwibahasa. Anda boleh menjawab kertas soalan ini dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris sepenuhnya atau sebahagian dalam Bahasa Melayu dan sebahagian dalam Bahasa Inggeris. 4. 5. 6. 7. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. Jawapan untuk Bahagian A hendaklah ditulis di ruang yang disediakan pada Helaian Jawapan. Jawapan untuk Bahagian B dan Bahagian C mesti ditulis pada buku jawapan yang dibekalkan. Helaian Jawapan hendaklah diceraikan dan diserahkan bersama bersama-sama dengan buku jawapan. Jumlah Markah C B A Bahagian Markah Untuk Kegunaan Pemeriksa For Examiner’s Use

Kertas ini mengandungi 2 halaman bercetak 24 3765/1
© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor

[ Lihat sebelah SULIT

2 3765/1 Nama : …………………………………………… No. Kad Pengenalan : …………………
Answer Sheet Helaian Jawapan

Section A / Bahagian A
Question No. No. Soalan Candidate's Answer Jawapan Calon Marks Markah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii)

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SULIT

(i) (ii)

3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor

Berdasarkan Rajah 1. Figure 1 Rajah 1 Based on Figure 1. (i) State the type of computer threat.3 Section A Bahagian A [ 36 marks ] [ 36 markah ] Answer all questions. Each answer carries one mark. Write your answers in the spaces provided in the Answer Sheet. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . jawapan diperuntukkan satu markah. 1 Figure 1shows the computer security threat threat. . Tulis jawapan anda di ruang yang disediakan pada Helaian Jawapan Setiap Jawapan. Kenalpasti langkah keselamatan yang boleh dilakukan untuk mengelak ancaman di (i). Rajah 1 menunjukkan ancaman keselamatan komputer. Jawab semua soalan. s (ii) Identify the type of security measure that can be done to prevent the threat in (i). e Nyatakan jenis ancaman komputer.

4 2 Figure 2 shows a type of security measure. Nyatakan langkah keselamatan yang digunakan. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Berdasarkan Rajah 2. (ii) Suggest an activity on human aspect security measure that can be carried out by an organization. (i) State the type of security measure used. Rajah 2 menunjukkan satu langkah keselamatan. Cadangkan satu aktiviti yang boleh dilaksanakan di dalam sesebuah organisasi untuk meningkatkan keselamatan dari aspek manusia. Figure 2 Rajah 2 Based on Figure 2.

Production can be increased through an all day operation because everything is done by computerized machine.state the name of field X and Z: Berdasarkan Rajah 3. Activity of exchanging. Pengeluaran juga dapat dilaksanakan 24 jam. buying and selling of commodities in a large scale involving transportation from one place to another.5 3 Figure 3 shows the usage of ICT in three different fields. nyatakan nama bidang komputer X dan Z: (i) X (ii) Z [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Menyediakan perkhidmatan atas talian seperti penghantaran wang dan pembayaran bil. Urusan dilaksanakan tanpa bersemuka Provide online services such as fund transfer and bill payment. Z Banking X Figure 3 Rajah 3 Based on statement in Figure 3. Rajah 3 menunjukkan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam tiga bidang yang berbeza . Hasil pengeluaran dapat ditingkatkan dengan menggunakan mesin-mesin berkomputer. pembelian dan penjualan komoditi pada skala yang besar termasuklah pengangkutan dari satu tempat ke satu tempat. Segala aktiviti pertukaran. Transaction can be done at any time and any place. Transaksi dapat dilaksanakan pada bila-bila masa dan mana-mana lokasi. Transaction is done without meeting in person.

Rangkaian yang menghubungkan komputer dari satu bangunan ke bangunan yang lain dikenali sebagai Rangkaian Kawasan Metropolitan. D. A long distance communication can only be done in a virtual private network. Networking technology allows banking to be done anywhere and at any time.. A network that links computers from one building to another is known as Metropolitan Area Network.6 4 Which of the following diagrams refer to Information Processing Cycle ? Di antara rajah-rajah berikut. C. Komunikasi Jarak Jauh hanya boleh dilakuakan dalan rangkaian persendirian maya. Pengguna di merata tempat boleh dihubungkan melalui rangkaian kawasan setempat. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Teknologi rangkaian membolehkan urusan perbankan boleh dilakukan di mana sahaja pada bila-bila masa. People in various places can be connected through a local area network. B. yang manakah merujuk kepada kitaran pemprosesan maklumat ? A Output Process Input B Storage Storage Input Process Output C Input Storage Output D Input Process Output Process Storage 5 Which of the following statement is true about networks? Manakah antara pernyataan berikut benar mengenai rangkaian? A.

V.bagi peranti yang: .W. write U.X. Y atau Z. ed …………. Figure 4 Rajah 4 Based on Figure 4. Write the words that would complete the following statement. is a private network that uses Internet technology and public telecommunications system to securely share relevant information with authorized parties. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Rajah 4 menunjukkan enam peranti komputer. X. Tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut. (i) produces hardcopy text menghasilkan salinan berbe berbentuk teks (ii) displays graphic memaparkan grafik 7 . tuliskan samada U.7 6 Figure 4 shows six computer devices. adalah rangkaian persendirian yang menggunakan teknologi internet dan teknologi komunikasi awam yang membolehkan perkongsian maklumat di antara pengguna yang berdaftar sahaja dilaksanakan secara selam selamat. A/An ……………. V. Y or Z for the device that: Berdasarkan Rajah 4. W..

8 8 Z refers to an authoring tool that organizes the multimedia elements along a time line. Jadual 1 menunjukkan pernyataan tentang rangkaian komputer. Failure of a node doesn’t affect the entire LAN.  Easy implementation. Z ialah alat pengarangan yang menyusun elemen-elemen multimedia mengikut garis masa. Berdasarkan teks. Tiada gangguan pada rangkaian apabila melakukan sambungan atau memutuskan mana-mana peranti Table1 Jadual 1 Advantages Kelebihan   Based on the given statements in Table 1 . Berdasarkan kepada pernyataan-pernyataan di jadual 1. No disruptions to the network when connecting or removing devices. (i) Name the authoring tool concept used by Z. Based on the text. (ii) State another authoring concept other than the answer in (i) Nyatakan satu lagi konsep pengarangan selain daripada jawapan dalam (i) 9 Table 1 shows statements about computer network. Mudah diselenggara. nyatakan topologi rangkaian. New devices can be added to the backbone or to the existing nodes. state the network topology. Namakan konsep alat pengarangan yang digunakan oleh Z. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Perkakasan baru boleh disambungkan terus ke tulangbelakang atau kepada nod sedia ada. Kegagalan fungsi sesuatu nod tidak mengganggu perhubungan rangkaian setempat.

III and IV II. Pengguna akan memasukkan harga barang dan aturcara akan mengira dan memaparkan harga selepas diberi diskaun. Based on the situation. . Aturcara ini akan mengira harga barang selepas diberi diskaun sebanyak 5%. II dan III I. nyatakan pemalar yang digunakan. II and IV I. II dan IV I. III dan IV [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . III and IV I. 11 Choose the correct components of Information System. name the constant used. Pilih komponen Sistem Maklumat yang betul. III dan IV II. I II Data Data People Manusia III Computer Komputer IV Procedure Prosedur A B C D I. II and III I. Berdasarkan kepada situasi. The user keys in the price of the item and the program will calculate and display the price after discount.9 10 Read the following situation : Baca situasi berikut: This program will calculate the price of an item after 5% discount.

R or S dalam kertas jawapan. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . (i) Ali has been appointed as treasurer of “Hari Keusahawanan” committee. Write W. P. Jadual 2 menunjukkan jensi-jenis perisian aplikasi. He needs to create a worksheet to calculate the profit and loss for the event. P. match the software W. (ii) Mariam wants to design a poster for the school “Anti Dadah” campaign. R atau S dengan situasi di bawah. Beliau perlu mencipta. Beliau perlu mencipta satu helaian kerja untuk mengira keuntungan dan kerugian untuk peristiwa tersebut. P. She needs to create.10 12 State whether the following statement is True or False Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu In education. W Word Processing Software Perisian Pemprosesan perkataan P Presentation Software Perisian Persembahan R Spreadsheet Software Perisian Hamparan Elektronik S Graphic Software Perisian Grafik Table 2 Jadual 2 Based on the statements given below. R or S with the situation. Mariam ingin menghasilkan satu poster untuk Kempen Anti Dadah sekolah. Ali telah dilantik sebagai bendahari jawatankuasa Hari Keusahawanan. padankan perisian W. Berdasarkan pernyataan di bawah. komputer digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan. Tuliskan W. memanipulasi dan mencetak gambar-gambar dan teks. R or S in the answer sheet. computers are used as effective teaching aids. 13 Table 2 shows types of application software. manipulate and print pictures and text. Dalam pendidikan. P.

kenal pasti rekabentuk rangkaian bagi : (i) Network A Rangkaian A (ii) Network B Rangkaian B [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Jadual 3 menunjukkan perwakilan data. Network A Figure 5 Rajah 5 Network B Based on Figure 5.11 14 Table 3 shows data representation. Letter Huruf D J ASCII Code Kod ASCII 01000100 01001010 Table 3 Jadual 3 How many bytes represent the letter “ DJ “? Berapa bait yang mewakili huruf “DJ”? 15 Figure 5 shows computer network architecture. name the network architecture for : Berdasarkan Rajah 5. Rajah 5 menunjukkan rekabentuk rangkaian komputer.

Perisian hakmilik dijamin selamat daripada ancaman yang meragukan seperti pepijat aturcara dan virus. Berdasarkan Rajah 6. Mesej seperti “request timed out” bermaksud bahawa data gagal untuk dihantar dalam tempoh waktu tertentu. Nyatakan struktur kawalan yang digunakan. ………………… ialah utiliti yang terbaik untuk menguji sambungan TCP/IP. Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu. Namakan satu pembolehubah. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . (i) The expansion slot is the socket where the computer memory is placed onto. (ii) State the control structure used. (ii) Proprietary software is guaranteed to be safe from dubious threats like programming bugs and viruses . Rajah 6 menunjukkan algoritma untuk mengira jumlah x dan y. is the best utility for a TCP/IP connection test. Slot tambahan adalah lokasi di mana memori komputer ditempatkan. (i) Name one variable. 17 Figure 6 shows an algorithm to calculate the total of x and y. 18 Write the words that would complete the following statement. Message such as “ request timed out” means that the data is failed to be sent within the specified time. Begin Read x and read y Total = x + y Display Total End Figure 6 Rajah 6 Based on Figure 6. ………………….12 16 State whether the following statements are True or False. Tuliskan perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut.

(i) State the type of wireless transmission media in Y... Nyatakan jenis media tranmisi tanpa wayar di Y. 20 Write the words that would complete the following statement. Rajah 7 menunjukkan media tranmisi tanpa wayar X Y Figure 7 Rajah 7 Z Based on Figure 7. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Berdasarkan Rajah 7 .. A clock speed of a computer is the number of cycles the clock makes per second . (ii) Choose X. Satu kitaran sesaat dipanggil ……………………. One cycle per second is called ………………………… ………………………………. Kelajuan jam sistem suatu komputer diukur dengan mengira bilangan kitaran sesaat. Y atau Z bagi transmisi data tanpa wayar jarak jauh. ……………………. omplete Tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut. Y or Z for long range wireless data transmission Pilih X.13 19 Figure 7 shows the wireless transmission medium.

……………………… ……………………………adalah rangkaian yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi awam seperti internet untuk mencapai rangkaian peribadi secara selamat. Ia digunakan untuk menyimpan pengetahuan dan membuat cadangan logical kepada pengguna. Ia digunakan untuk merekod transaksi harian dalam pangkalan data..14 21 Which of the following is the use of Transaction Processing System (TPS)? Yang manakah antara berikut ini merupakan penggunan Transaction Processing System (TPS)? A It is used to forecast future trends Ia digunakan untuk menjangkakan tren masa akan datang. tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan-pernyataan berikut.. write the words that would complete the following statements. is one of the Internet Protocol technology that allows a user to make telephone calls using the Internet. It is used to keep track of daily transactions in a database. Ia digunakan untuk menyedaikan maklumat tentang aktiviti harian perniagaan kepada pengurus. Soalan 22 dan 23. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . ……………………. It is used to provide regular information about daily activities of a business to manager. It is used to store knowledge and make logical suggestions for the user. 22. is a network that uses a public telecommunication infrastructure. such as the Internet to remote offices or individuals with secure access to their organisation's private network. B C D Question 22 and 23. ………………………………………………. ………………………… adalah salah satu teknologi Internet Protokol yang membenarkan pengguna untuk membuat panggilan telefon dengan menggunakan Internet. 23.

15 24 Figure 8 shows the processes to prepare video clips for a multimedia presentation. Rajah 8 menunjukkan proses menghasilkan klip video untuk digunakan dalam persembahan multimedia. Realiti maya adalah persekitaran yang dicipta oleh komputer untuk membolehkan pengguna mendapat pengalaman sebenar melalui deria penglihatan. Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu. identify : Berdasarkan Rajah 8. kenalpasti : (i) Device X Peranti X : : : : (ii) Software Y Perisian Y 25 State whether the following statement is True or False. pendengaran dan sentuhan. Virtual reality is a computer-created environment that enable users to experience for real through the sense of sight. hearing and touch. Device X is used to record an event digitally Peranti X digunakan untuk merakam peristiwa secara digital Computer Komputer + Software type Y is use to edit the source of recording Software jenis Y digunakan untuk mengedit bahan rakaman Figure 8 Rajah 8 Multimedia presentation Persembahan multimedia Based on Figure 8. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 .

Jawab semua soalan. Bahagian ini mengandungi lima soalan. [ 2 marks ] [ 2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . dia tidak boleh mengakses laman sesawang tersebut. Apabila Aris menaip alamat laman sesawang yang mengandungi perkataan seperti “seks” atau “porno”. Answer all questions. Berdasarkan situasi di atas. Namakan dua kaedah yang boleh digunakan untuk menapis capaian Internet. Whenever Aris types a URL with the words such as “sex” or “porno”. She has set a method to filter the content in the Internet. Based on the situation above.16 Section B Bahagian B [ 20 marks ] [ 20 markah ] This section consists of five questions. Aris seorang pelajar tingkatan 4. Ibunya. Dia telah menetapkan kaedah untuk menapis bahan-bahan dalam Internet. Puan Asiah telah membelikan sebuah komputer peribadi. if Puan Asiah did not control the website access Nyatakan kesan kepada Aris jika capaian laman sesawang tidak dikawal oleh Puan Aishah. (a) (i) Name the method that Puan Asiah uses to control the website access. selain dari yang dinyatakan pada (a)(i). Namakan kaedah yang digunakan oleh Puan Asiah untuk menapis capaian laman sesawang. (ii) State the impact to Aris. His mother. [ 2 marks ] [ 2 markah ] (b) Name two methods that can be used to limit the Internet access other than the one stated in (a) (i). Puan Asiah just bought him a personal computer. he could not access the website. 26 Aris is a form 4 student.

[ 2 marks ] [2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT .17 27 Figure 9 shows two different types of computer network erent network. a) Name the type of network in : Namakan jenis rangkaian dalam : i. Bank In Hong Kong Bank di Hong Kong News Agency In Kuala Lumpur Agensi Berita Di Kuala Lumpur Figure 9 (i) Rajah 9 (i) Share Market in New York City Bursa Saham di Bandaraya New York Figure 9 (ii) Rajah 9 (ii) Figure 9 Rajah 9 Based on Figure 9. Rajah 9 menunjukkan dua jenis rangkaian komputer yang berbeza. Figure 9 (i) Rajah 9 (i) Figure 9 (ii) Rajah 9 (ii) [ 2 marks ] [ 2 markah ] b) State two differences between the network in (a)(i) and (a)(ii). ii. Nyatakan dua perbezaan di antara rangkaian dalam (a)(i) dan (a)(ii). Berdasarkan Rajah 9.

Figure 10 (i) Rajah 10 (i) Figure 10 (ii) Rajah 10 (ii) Figure 10 Rajah 10 Based on the Figure 10. (ii) State one characteristic of the answer in b (i) Nyatakan satu ciri storan dalam jawapan b (i) [ 2 mark ] [ 2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . Berikan contoh yang lain bagi storan dalam Rajah 10 (ii). (a) State the type of storage in : Nyatakan jenis storan dalam : (i) Figure 10 (i) Rajah 10 (i) Figure 10 (ii) Rajah 10 (ii) [ 2 mark ] [ 2 markah ] (ii) (b). (i) Give another example of the storage in Figure 10 (ii). Berdasarkan Rajah 10. Rajah 10 menunjukkan dua jenis storan komputer.18 28 Figure 10 below shows two types of computer storage.

Don gemar menonton perlawanan bola sepak secara langsung di televisyen. [ 2 marks ] [ 2 markah ] Don love to watch live football matches on television. (a) Differentiate the interactivity in both statements. Statement 2 Pernyataan 2 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . . Statement 1 Pernyataan 1 Based on the statements above. Berikan perbezaan interaktiviti dalam kedua-dua pernyataan di atas. Nyatakan media penghantaran bagi pernyataan 1. Berikan dua perbezaan antara media penghantaran di pernyataan 1 dan pernyataan 2. [ 1 mark ] [ 1 markah ] (b) (i) State the medium of delivery in statement 1. Roni gemar bermain bola sepak secara maya atas talian bersama rakannya dari Kanada. Berdasarkan kepada pernyataan di atas.19 29 Below are statements regarding interactivity in multimedia presentation. Berikut adalah pernyataan yang merujuk kepada interaktiviti dalam persembahan multimedia Roni likes to play virtual football online with his friend in Canada. [ 1 mark ] [ 1 markah ] (ii) Give two differences between the medium of delivery in statement 1 and statement 2.

18  Studying  Monitoring the school discipline Figure 11 (i) Rajah 11 (i) Main Program Input Process Print Report Read Student Record Read Book Loan Read Book Record Figure 11 (ii) Rajah 11 (ii) Figure 11 Rajah 11 Print Student Loan record Based on Figure 11. 17  Studying  Monitoring the school discipline Librarian Chong Seng. [ 2 marks ] [ 2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . shows types of programming approach. menunjukkan jenis-jenis pendekatan pengaturcaraan. Object : Student Data: Name. 16  Studying  Duty in the library Class Monitor Muthu.20 30 Figure 11 . Rajah 11. Berdasarkan Rajah 11. Nyatakan perbezaan diantara jawapan dalam (a)(i) dan (a)(ii). (a) Name the programming approach for : Namakan pendekatan pengaturcaraan bagi : (i) Figure 11 (i) : Rajah 11 (i) (ii) Figure 11 (ii) : Rajah 11 (ii) : [ 2 marks ] [ 2 markah ] (b) State the differences of approach between the answer in (a)(i) and a(ii). Age Function : Studying Prefect Hassan.

21 Section C Bahagian C [ 14 marks ] [ 14 markah ] This section consists of three questions. dan Choose either Question 32 or Question 33. Bahagian ini mengandungi tiga soalan . Jawab dua soalan sahaja. Pilih sama ada Soalan 32 atau Soalan 33. and Soalan 31 adalah wajib. (i) Question 31 is compulsory. (ii) [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Answer two questions only .

Jln UBD 1/1. Berdasarkan Jadual 4. Jln Utama 2. Tmn Utama Lot 675. Tmn Maju 7-D. Berikan alasan bagi jawapan anda. Kulai 98. Jln Kemajuan 12. jawab soalan-soalan berikut. Lukis dua jadual dan gunakan satu garisan untuk menunjukkan hubungan di antara kedua-dua jadual itu. [ 2 marks ] [ 2 markah ] (ii) Differentiate between primary key and foreign key. [ 3 marks ] [ 3 markah ] [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Give a reason for your answer. Patient IC No 800101015222 830501045223 841101055234 780401065465 680301016543 Billing Bill_ID CF0001 CF0002 CF0003 CF0004 CF0005 Name Fathir Rahmat Supat Bahar Bin Gaffin Bahar Bin Gaffin Kok Ah Leong Puspa a/p Rajagopal Address 213. Bezakan antara kunci utama dan kunci sekunder. Jln Beladin. Tmn Kota 24. [ 2 marks ] [ 2 markah ] b) Draw two tables and use a line to show the relationship between the tables. answer the following questions. Kg Terumbu. Jadual 4 menunjukkan data bagi setiap pesakit yang disimpan dalam fail pesakit di Sistem Pusat Pakar Mahawangi ( SPPM).22 31. Tables 4 shows the data for each patient stored in a patient’s file in Mahawangi Specialist Centre System (MSCS). Kenalpasti medan yang paling sesuai sebagai Kunci Utama. (a) (i) Identify the most suitable field for Primary Key. Tmn UBD Contact No 07-8765432 07-5643211 07-5643212 06-9654545 04-4325678 IC No 800101015222 830501045223 841101055234 780401065465 680301016543 Description Blood Test X-Ray Consultation X-Ray MRI-Scan Quantity 1 1 1 1 1 Charges RM150 RM200 RM80 RM200 RM350 Status Paid Paid Not paid Paid Not Paid Table 4 Jadual 4 Based on Table 4.

Bhd is a new multimedia company.Bhd merupakan syarikat multimedia yang baru. anda perlu menyelaras pasukan produksi tersebut. (ii) State the role of the first team member that you stated in (a)(i). The company wants to produce a high quality interactive educational multimedia application. Nyatakan tanggungjawab ahli pasukan pertama yang dinyatakan dalam (a)(i). (a) (i) Name two team members that were not included in the Namakan dua ahli pasukan yang tiada dalam pasukan. Based on the situation above. Sebagai salah seorang ahli pasukan. team. kamu dikehendaki membina borang senarai semak untuk menguji antaramuka persembahan multimedia tersebut. Your team consists of a programmer and a person who is responsible for recording the voice and editing the video. Sebagai Pengurus Projek. Dalam fasa pengujian. Berdasarkan situasi di atas. you need to coordinate the production team. you need to create a checklist to test the program. pembangun multimedia haruslah memastikan program berfungsi dengan baik tanpa sebarang kesilapan. Pasukan kamu telah mempunyai seorang pengaturcara dan individu yang bertanggungjawab untuk merekod suara serta menyunting video.23 32 Evolution Sdn. Create a checklist form for the interface of the multimedia presentation. As a project manager. Evolution Sdn. [ 4 marks ] [ 4 markah ] [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . the developer needs to ensure the program runs correctly without errors. [ 3 marks ] [ 3 markah ] (b) In multimedia testing phase. Syarikat ini ingin menghasilkan aplikasi pendidikan yang berkualiti tinggi. As one of the production team members.

Here is the algorithm: Sebagai pelajar ICT.24 33 As an ICT student. (ii) Explain the differences between operators in answer (b)(i). [ 2 marks ] [ 2 markah ] (b) . jawapan (b)(i). Abu is asked to develop a program to calculate the price of bus ticket for several destinations in a special promotion during the school holidays. [ 3 marks ] [ 3 markah ] KERTAS SOALAN TAMAT (i) State two types of operators used in the program above. Terangkan perbezaan di antara operator dalam .. Abu diminta membangunkan aturcara yang dapat mengira harga tiket bas sempena promosi istimewa untuk pelbagai destinasi sepanjang cuti sekolah. Nyatakan dua jenis operator yang digunakan dalam aturcara di atas [ 2 marks ] [ 2 markah ] (a) SULIT 3765/1 . Algorithma aturcata tersebut adalah seperti berikut: Begin Read Destination Read Ticket price Read number of adult Read number of children If passenger buy more than three tickets or a membership card holder Give 10% discount Calculate a ticket price for adult Calculate a ticket price for children Calculate the amount of the tickets Calculate and display the total price after discount Else No discount given Calculate the ticket price for adult Calculate the ticket price for children Calculate the amount of the tickets Calculate and display the total price without discount End Figure 12 Rajah 12 Determine two data types used in the program. Tentukan dua jenis data yang digunakan di dalam aturcara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.