SULIT NAMA

:

3765/1 _______________________________ NO. KAD PENGENALAN: ________________ ____________________________

3765/1 INFORMATION AND COMMUNICATIONTECHNOLOGY KERTAS 1 OGOS 2010 2 ½ JAM

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY KERTAS 1 2 JAM 30 MINIT
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan. Kertas soalan ini disediakan dalam dwibahasa. Anda boleh menjawab kertas soalan ini dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris sepenuhnya atau sebahagian dalam Bahasa Melayu dan sebahagian dalam Bahasa Inggeris. 4. 5. 6. 7. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. Jawapan untuk Bahagian A hendaklah ditulis di ruang yang disediakan pada Helaian Jawapan. Jawapan untuk Bahagian B dan Bahagian C mesti ditulis pada buku jawapan yang dibekalkan. Helaian Jawapan hendaklah diceraikan dan diserahkan bersama bersama-sama dengan buku jawapan. Jumlah Markah C B A Bahagian Markah Untuk Kegunaan Pemeriksa For Examiner’s Use

Kertas ini mengandungi 2 halaman bercetak 24 3765/1
© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor

[ Lihat sebelah SULIT

2 3765/1 Nama : …………………………………………… No. Kad Pengenalan : …………………
Answer Sheet Helaian Jawapan

Section A / Bahagian A
Question No. No. Soalan Candidate's Answer Jawapan Calon Marks Markah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii)

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SULIT

(i) (ii)

3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor

Each answer carries one mark. . Kenalpasti langkah keselamatan yang boleh dilakukan untuk mengelak ancaman di (i). s (ii) Identify the type of security measure that can be done to prevent the threat in (i). Berdasarkan Rajah 1. jawapan diperuntukkan satu markah. Rajah 1 menunjukkan ancaman keselamatan komputer. Write your answers in the spaces provided in the Answer Sheet. (i) State the type of computer threat. Jawab semua soalan. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 .3 Section A Bahagian A [ 36 marks ] [ 36 markah ] Answer all questions. e Nyatakan jenis ancaman komputer. 1 Figure 1shows the computer security threat threat. Figure 1 Rajah 1 Based on Figure 1. Tulis jawapan anda di ruang yang disediakan pada Helaian Jawapan Setiap Jawapan.

Figure 2 Rajah 2 Based on Figure 2. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . (i) State the type of security measure used. Rajah 2 menunjukkan satu langkah keselamatan. (ii) Suggest an activity on human aspect security measure that can be carried out by an organization. Cadangkan satu aktiviti yang boleh dilaksanakan di dalam sesebuah organisasi untuk meningkatkan keselamatan dari aspek manusia.4 2 Figure 2 shows a type of security measure. Berdasarkan Rajah 2. Nyatakan langkah keselamatan yang digunakan.

Segala aktiviti pertukaran. Transaction can be done at any time and any place. Production can be increased through an all day operation because everything is done by computerized machine. nyatakan nama bidang komputer X dan Z: (i) X (ii) Z [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Menyediakan perkhidmatan atas talian seperti penghantaran wang dan pembayaran bil.state the name of field X and Z: Berdasarkan Rajah 3. Hasil pengeluaran dapat ditingkatkan dengan menggunakan mesin-mesin berkomputer. Urusan dilaksanakan tanpa bersemuka Provide online services such as fund transfer and bill payment. buying and selling of commodities in a large scale involving transportation from one place to another. Rajah 3 menunjukkan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam tiga bidang yang berbeza .5 3 Figure 3 shows the usage of ICT in three different fields. pembelian dan penjualan komoditi pada skala yang besar termasuklah pengangkutan dari satu tempat ke satu tempat. Activity of exchanging. Transaksi dapat dilaksanakan pada bila-bila masa dan mana-mana lokasi. Z Banking X Figure 3 Rajah 3 Based on statement in Figure 3. Transaction is done without meeting in person. Pengeluaran juga dapat dilaksanakan 24 jam.

Komunikasi Jarak Jauh hanya boleh dilakuakan dalan rangkaian persendirian maya. A long distance communication can only be done in a virtual private network. C.. Networking technology allows banking to be done anywhere and at any time. yang manakah merujuk kepada kitaran pemprosesan maklumat ? A Output Process Input B Storage Storage Input Process Output C Input Storage Output D Input Process Output Process Storage 5 Which of the following statement is true about networks? Manakah antara pernyataan berikut benar mengenai rangkaian? A. D. People in various places can be connected through a local area network. A network that links computers from one building to another is known as Metropolitan Area Network. Teknologi rangkaian membolehkan urusan perbankan boleh dilakukan di mana sahaja pada bila-bila masa. B. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Rangkaian yang menghubungkan komputer dari satu bangunan ke bangunan yang lain dikenali sebagai Rangkaian Kawasan Metropolitan.6 4 Which of the following diagrams refer to Information Processing Cycle ? Di antara rajah-rajah berikut. Pengguna di merata tempat boleh dihubungkan melalui rangkaian kawasan setempat.

V.. Y or Z for the device that: Berdasarkan Rajah 4. W. (i) produces hardcopy text menghasilkan salinan berbe berbentuk teks (ii) displays graphic memaparkan grafik 7 .X. Rajah 4 menunjukkan enam peranti komputer. X. write U. Tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut. is a private network that uses Internet technology and public telecommunications system to securely share relevant information with authorized parties. tuliskan samada U. Write the words that would complete the following statement.bagi peranti yang: .7 6 Figure 4 shows six computer devices.W. V. adalah rangkaian persendirian yang menggunakan teknologi internet dan teknologi komunikasi awam yang membolehkan perkongsian maklumat di antara pengguna yang berdaftar sahaja dilaksanakan secara selam selamat. ed …………. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Figure 4 Rajah 4 Based on Figure 4. Y atau Z. A/An …………….

Berdasarkan teks. nyatakan topologi rangkaian. New devices can be added to the backbone or to the existing nodes.8 8 Z refers to an authoring tool that organizes the multimedia elements along a time line. Kegagalan fungsi sesuatu nod tidak mengganggu perhubungan rangkaian setempat. Berdasarkan kepada pernyataan-pernyataan di jadual 1. Z ialah alat pengarangan yang menyusun elemen-elemen multimedia mengikut garis masa. (i) Name the authoring tool concept used by Z. Based on the text. Failure of a node doesn’t affect the entire LAN. Perkakasan baru boleh disambungkan terus ke tulangbelakang atau kepada nod sedia ada. state the network topology.  Easy implementation. Namakan konsep alat pengarangan yang digunakan oleh Z. (ii) State another authoring concept other than the answer in (i) Nyatakan satu lagi konsep pengarangan selain daripada jawapan dalam (i) 9 Table 1 shows statements about computer network. Jadual 1 menunjukkan pernyataan tentang rangkaian komputer. Mudah diselenggara. No disruptions to the network when connecting or removing devices. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Tiada gangguan pada rangkaian apabila melakukan sambungan atau memutuskan mana-mana peranti Table1 Jadual 1 Advantages Kelebihan   Based on the given statements in Table 1 .

II dan III I. . III dan IV II. Berdasarkan kepada situasi. III dan IV [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . name the constant used. nyatakan pemalar yang digunakan. Based on the situation. II and IV I. 11 Choose the correct components of Information System. Pengguna akan memasukkan harga barang dan aturcara akan mengira dan memaparkan harga selepas diberi diskaun.9 10 Read the following situation : Baca situasi berikut: This program will calculate the price of an item after 5% discount. II and III I. III and IV I. III and IV II. I II Data Data People Manusia III Computer Komputer IV Procedure Prosedur A B C D I. The user keys in the price of the item and the program will calculate and display the price after discount. II dan IV I. Pilih komponen Sistem Maklumat yang betul. Aturcara ini akan mengira harga barang selepas diberi diskaun sebanyak 5%.

Jadual 2 menunjukkan jensi-jenis perisian aplikasi. (i) Ali has been appointed as treasurer of “Hari Keusahawanan” committee. She needs to create. P. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . P.10 12 State whether the following statement is True or False Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu In education. Ali telah dilantik sebagai bendahari jawatankuasa Hari Keusahawanan. manipulate and print pictures and text. komputer digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan. Beliau perlu mencipta satu helaian kerja untuk mengira keuntungan dan kerugian untuk peristiwa tersebut. Mariam ingin menghasilkan satu poster untuk Kempen Anti Dadah sekolah. R or S in the answer sheet. Write W. padankan perisian W. R atau S dengan situasi di bawah. match the software W. P. R or S dalam kertas jawapan. Dalam pendidikan. memanipulasi dan mencetak gambar-gambar dan teks. He needs to create a worksheet to calculate the profit and loss for the event. 13 Table 2 shows types of application software. (ii) Mariam wants to design a poster for the school “Anti Dadah” campaign. Berdasarkan pernyataan di bawah. R or S with the situation. Beliau perlu mencipta. computers are used as effective teaching aids. P. Tuliskan W. W Word Processing Software Perisian Pemprosesan perkataan P Presentation Software Perisian Persembahan R Spreadsheet Software Perisian Hamparan Elektronik S Graphic Software Perisian Grafik Table 2 Jadual 2 Based on the statements given below.

Network A Figure 5 Rajah 5 Network B Based on Figure 5. Jadual 3 menunjukkan perwakilan data.11 14 Table 3 shows data representation. kenal pasti rekabentuk rangkaian bagi : (i) Network A Rangkaian A (ii) Network B Rangkaian B [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Letter Huruf D J ASCII Code Kod ASCII 01000100 01001010 Table 3 Jadual 3 How many bytes represent the letter “ DJ “? Berapa bait yang mewakili huruf “DJ”? 15 Figure 5 shows computer network architecture. name the network architecture for : Berdasarkan Rajah 5. Rajah 5 menunjukkan rekabentuk rangkaian komputer.

Nyatakan struktur kawalan yang digunakan. Message such as “ request timed out” means that the data is failed to be sent within the specified time. Perisian hakmilik dijamin selamat daripada ancaman yang meragukan seperti pepijat aturcara dan virus. Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu. Mesej seperti “request timed out” bermaksud bahawa data gagal untuk dihantar dalam tempoh waktu tertentu. Tuliskan perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut. (ii) Proprietary software is guaranteed to be safe from dubious threats like programming bugs and viruses . [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 .12 16 State whether the following statements are True or False. …………………. Begin Read x and read y Total = x + y Display Total End Figure 6 Rajah 6 Based on Figure 6. Slot tambahan adalah lokasi di mana memori komputer ditempatkan. is the best utility for a TCP/IP connection test. 18 Write the words that would complete the following statement. Berdasarkan Rajah 6. Rajah 6 menunjukkan algoritma untuk mengira jumlah x dan y. (i) Name one variable. (ii) State the control structure used. ………………… ialah utiliti yang terbaik untuk menguji sambungan TCP/IP. (i) The expansion slot is the socket where the computer memory is placed onto. 17 Figure 6 shows an algorithm to calculate the total of x and y. Namakan satu pembolehubah.

Kelajuan jam sistem suatu komputer diukur dengan mengira bilangan kitaran sesaat. Satu kitaran sesaat dipanggil ……………………. 20 Write the words that would complete the following statement. A clock speed of a computer is the number of cycles the clock makes per second . (ii) Choose X. omplete Tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut. Y atau Z bagi transmisi data tanpa wayar jarak jauh. (i) State the type of wireless transmission media in Y. ……………………. One cycle per second is called ………………………… ……………………………….. Rajah 7 menunjukkan media tranmisi tanpa wayar X Y Figure 7 Rajah 7 Z Based on Figure 7.13 19 Figure 7 shows the wireless transmission medium.. Y or Z for long range wireless data transmission Pilih X. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 .. Berdasarkan Rajah 7 . Nyatakan jenis media tranmisi tanpa wayar di Y.

B C D Question 22 and 23. 23. ………………………… adalah salah satu teknologi Internet Protokol yang membenarkan pengguna untuk membuat panggilan telefon dengan menggunakan Internet. ……………………. is a network that uses a public telecommunication infrastructure. ……………………………………………….. 22. is one of the Internet Protocol technology that allows a user to make telephone calls using the Internet. ……………………… ……………………………adalah rangkaian yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi awam seperti internet untuk mencapai rangkaian peribadi secara selamat. write the words that would complete the following statements.14 21 Which of the following is the use of Transaction Processing System (TPS)? Yang manakah antara berikut ini merupakan penggunan Transaction Processing System (TPS)? A It is used to forecast future trends Ia digunakan untuk menjangkakan tren masa akan datang. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . It is used to keep track of daily transactions in a database. Soalan 22 dan 23. Ia digunakan untuk menyedaikan maklumat tentang aktiviti harian perniagaan kepada pengurus. Ia digunakan untuk merekod transaksi harian dalam pangkalan data. It is used to store knowledge and make logical suggestions for the user. It is used to provide regular information about daily activities of a business to manager. tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan-pernyataan berikut. Ia digunakan untuk menyimpan pengetahuan dan membuat cadangan logical kepada pengguna.. such as the Internet to remote offices or individuals with secure access to their organisation's private network.

Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 .15 24 Figure 8 shows the processes to prepare video clips for a multimedia presentation. pendengaran dan sentuhan. Device X is used to record an event digitally Peranti X digunakan untuk merakam peristiwa secara digital Computer Komputer + Software type Y is use to edit the source of recording Software jenis Y digunakan untuk mengedit bahan rakaman Figure 8 Rajah 8 Multimedia presentation Persembahan multimedia Based on Figure 8. hearing and touch. kenalpasti : (i) Device X Peranti X : : : : (ii) Software Y Perisian Y 25 State whether the following statement is True or False. identify : Berdasarkan Rajah 8. Virtual reality is a computer-created environment that enable users to experience for real through the sense of sight. Rajah 8 menunjukkan proses menghasilkan klip video untuk digunakan dalam persembahan multimedia. Realiti maya adalah persekitaran yang dicipta oleh komputer untuk membolehkan pengguna mendapat pengalaman sebenar melalui deria penglihatan.

Dia telah menetapkan kaedah untuk menapis bahan-bahan dalam Internet. Jawab semua soalan.16 Section B Bahagian B [ 20 marks ] [ 20 markah ] This section consists of five questions. selain dari yang dinyatakan pada (a)(i). She has set a method to filter the content in the Internet. Whenever Aris types a URL with the words such as “sex” or “porno”. if Puan Asiah did not control the website access Nyatakan kesan kepada Aris jika capaian laman sesawang tidak dikawal oleh Puan Aishah. Namakan dua kaedah yang boleh digunakan untuk menapis capaian Internet. Bahagian ini mengandungi lima soalan. [ 2 marks ] [ 2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . Puan Asiah telah membelikan sebuah komputer peribadi. [ 2 marks ] [ 2 markah ] (b) Name two methods that can be used to limit the Internet access other than the one stated in (a) (i). 26 Aris is a form 4 student. (a) (i) Name the method that Puan Asiah uses to control the website access. Namakan kaedah yang digunakan oleh Puan Asiah untuk menapis capaian laman sesawang. Berdasarkan situasi di atas. His mother. Aris seorang pelajar tingkatan 4. dia tidak boleh mengakses laman sesawang tersebut. Ibunya. Apabila Aris menaip alamat laman sesawang yang mengandungi perkataan seperti “seks” atau “porno”. Answer all questions. Puan Asiah just bought him a personal computer. (ii) State the impact to Aris. Based on the situation above. he could not access the website.

[ 2 marks ] [2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . Nyatakan dua perbezaan di antara rangkaian dalam (a)(i) dan (a)(ii). ii. Rajah 9 menunjukkan dua jenis rangkaian komputer yang berbeza. Berdasarkan Rajah 9. Bank In Hong Kong Bank di Hong Kong News Agency In Kuala Lumpur Agensi Berita Di Kuala Lumpur Figure 9 (i) Rajah 9 (i) Share Market in New York City Bursa Saham di Bandaraya New York Figure 9 (ii) Rajah 9 (ii) Figure 9 Rajah 9 Based on Figure 9. a) Name the type of network in : Namakan jenis rangkaian dalam : i. Figure 9 (i) Rajah 9 (i) Figure 9 (ii) Rajah 9 (ii) [ 2 marks ] [ 2 markah ] b) State two differences between the network in (a)(i) and (a)(ii).17 27 Figure 9 shows two different types of computer network erent network.

(i) Give another example of the storage in Figure 10 (ii). (ii) State one characteristic of the answer in b (i) Nyatakan satu ciri storan dalam jawapan b (i) [ 2 mark ] [ 2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . Figure 10 (i) Rajah 10 (i) Figure 10 (ii) Rajah 10 (ii) Figure 10 Rajah 10 Based on the Figure 10. (a) State the type of storage in : Nyatakan jenis storan dalam : (i) Figure 10 (i) Rajah 10 (i) Figure 10 (ii) Rajah 10 (ii) [ 2 mark ] [ 2 markah ] (ii) (b). Berikan contoh yang lain bagi storan dalam Rajah 10 (ii).18 28 Figure 10 below shows two types of computer storage. Berdasarkan Rajah 10. Rajah 10 menunjukkan dua jenis storan komputer.

Don gemar menonton perlawanan bola sepak secara langsung di televisyen. Berikan perbezaan interaktiviti dalam kedua-dua pernyataan di atas.19 29 Below are statements regarding interactivity in multimedia presentation. Berikan dua perbezaan antara media penghantaran di pernyataan 1 dan pernyataan 2. Statement 1 Pernyataan 1 Based on the statements above. . [ 1 mark ] [ 1 markah ] (b) (i) State the medium of delivery in statement 1. Berdasarkan kepada pernyataan di atas. Statement 2 Pernyataan 2 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . Berikut adalah pernyataan yang merujuk kepada interaktiviti dalam persembahan multimedia Roni likes to play virtual football online with his friend in Canada. [ 2 marks ] [ 2 markah ] Don love to watch live football matches on television. (a) Differentiate the interactivity in both statements. [ 1 mark ] [ 1 markah ] (ii) Give two differences between the medium of delivery in statement 1 and statement 2. Nyatakan media penghantaran bagi pernyataan 1. Roni gemar bermain bola sepak secara maya atas talian bersama rakannya dari Kanada.

shows types of programming approach. [ 2 marks ] [ 2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . 16  Studying  Duty in the library Class Monitor Muthu. (a) Name the programming approach for : Namakan pendekatan pengaturcaraan bagi : (i) Figure 11 (i) : Rajah 11 (i) (ii) Figure 11 (ii) : Rajah 11 (ii) : [ 2 marks ] [ 2 markah ] (b) State the differences of approach between the answer in (a)(i) and a(ii). Age Function : Studying Prefect Hassan. Object : Student Data: Name. Rajah 11. Berdasarkan Rajah 11. 18  Studying  Monitoring the school discipline Figure 11 (i) Rajah 11 (i) Main Program Input Process Print Report Read Student Record Read Book Loan Read Book Record Figure 11 (ii) Rajah 11 (ii) Figure 11 Rajah 11 Print Student Loan record Based on Figure 11. 17  Studying  Monitoring the school discipline Librarian Chong Seng. menunjukkan jenis-jenis pendekatan pengaturcaraan. Nyatakan perbezaan diantara jawapan dalam (a)(i) dan (a)(ii).20 30 Figure 11 .

Pilih sama ada Soalan 32 atau Soalan 33. dan Choose either Question 32 or Question 33. and Soalan 31 adalah wajib. Bahagian ini mengandungi tiga soalan . (ii) [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Jawab dua soalan sahaja.21 Section C Bahagian C [ 14 marks ] [ 14 markah ] This section consists of three questions. (i) Question 31 is compulsory. Answer two questions only .

Jln Kemajuan 12. Tables 4 shows the data for each patient stored in a patient’s file in Mahawangi Specialist Centre System (MSCS). Jadual 4 menunjukkan data bagi setiap pesakit yang disimpan dalam fail pesakit di Sistem Pusat Pakar Mahawangi ( SPPM). Kulai 98. Jln Beladin. Jln UBD 1/1. [ 2 marks ] [ 2 markah ] (ii) Differentiate between primary key and foreign key. Berdasarkan Jadual 4. answer the following questions. Tmn Kota 24. Jln Utama 2. jawab soalan-soalan berikut. [ 2 marks ] [ 2 markah ] b) Draw two tables and use a line to show the relationship between the tables. Kg Terumbu. [ 3 marks ] [ 3 markah ] [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . (a) (i) Identify the most suitable field for Primary Key.22 31. Berikan alasan bagi jawapan anda. Patient IC No 800101015222 830501045223 841101055234 780401065465 680301016543 Billing Bill_ID CF0001 CF0002 CF0003 CF0004 CF0005 Name Fathir Rahmat Supat Bahar Bin Gaffin Bahar Bin Gaffin Kok Ah Leong Puspa a/p Rajagopal Address 213. Tmn UBD Contact No 07-8765432 07-5643211 07-5643212 06-9654545 04-4325678 IC No 800101015222 830501045223 841101055234 780401065465 680301016543 Description Blood Test X-Ray Consultation X-Ray MRI-Scan Quantity 1 1 1 1 1 Charges RM150 RM200 RM80 RM200 RM350 Status Paid Paid Not paid Paid Not Paid Table 4 Jadual 4 Based on Table 4. Bezakan antara kunci utama dan kunci sekunder. Give a reason for your answer. Kenalpasti medan yang paling sesuai sebagai Kunci Utama. Tmn Utama Lot 675. Lukis dua jadual dan gunakan satu garisan untuk menunjukkan hubungan di antara kedua-dua jadual itu. Tmn Maju 7-D.

you need to coordinate the production team. anda perlu menyelaras pasukan produksi tersebut. Pasukan kamu telah mempunyai seorang pengaturcara dan individu yang bertanggungjawab untuk merekod suara serta menyunting video. As a project manager. Sebagai Pengurus Projek.Bhd merupakan syarikat multimedia yang baru. Sebagai salah seorang ahli pasukan. [ 4 marks ] [ 4 markah ] [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 .Bhd is a new multimedia company. Evolution Sdn. kamu dikehendaki membina borang senarai semak untuk menguji antaramuka persembahan multimedia tersebut. Syarikat ini ingin menghasilkan aplikasi pendidikan yang berkualiti tinggi.23 32 Evolution Sdn. pembangun multimedia haruslah memastikan program berfungsi dengan baik tanpa sebarang kesilapan. Berdasarkan situasi di atas. you need to create a checklist to test the program. (a) (i) Name two team members that were not included in the Namakan dua ahli pasukan yang tiada dalam pasukan. As one of the production team members. Based on the situation above. (ii) State the role of the first team member that you stated in (a)(i). the developer needs to ensure the program runs correctly without errors. [ 3 marks ] [ 3 markah ] (b) In multimedia testing phase. Nyatakan tanggungjawab ahli pasukan pertama yang dinyatakan dalam (a)(i). team. Your team consists of a programmer and a person who is responsible for recording the voice and editing the video. Dalam fasa pengujian. Create a checklist form for the interface of the multimedia presentation. The company wants to produce a high quality interactive educational multimedia application.

Tentukan dua jenis data yang digunakan di dalam aturcara. Abu is asked to develop a program to calculate the price of bus ticket for several destinations in a special promotion during the school holidays. Algorithma aturcata tersebut adalah seperti berikut: Begin Read Destination Read Ticket price Read number of adult Read number of children If passenger buy more than three tickets or a membership card holder Give 10% discount Calculate a ticket price for adult Calculate a ticket price for children Calculate the amount of the tickets Calculate and display the total price after discount Else No discount given Calculate the ticket price for adult Calculate the ticket price for children Calculate the amount of the tickets Calculate and display the total price without discount End Figure 12 Rajah 12 Determine two data types used in the program. [ 3 marks ] [ 3 markah ] KERTAS SOALAN TAMAT (i) State two types of operators used in the program above. Terangkan perbezaan di antara operator dalam . Nyatakan dua jenis operator yang digunakan dalam aturcara di atas [ 2 marks ] [ 2 markah ] (a) SULIT 3765/1 .. Abu diminta membangunkan aturcara yang dapat mengira harga tiket bas sempena promosi istimewa untuk pelbagai destinasi sepanjang cuti sekolah. Here is the algorithm: Sebagai pelajar ICT. jawapan (b)(i). (ii) Explain the differences between operators in answer (b)(i).24 33 As an ICT student. [ 2 marks ] [ 2 markah ] (b) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful