SULIT NAMA

:

3765/1 _______________________________ NO. KAD PENGENALAN: ________________ ____________________________

3765/1 INFORMATION AND COMMUNICATIONTECHNOLOGY KERTAS 1 OGOS 2010 2 ½ JAM

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY KERTAS 1 2 JAM 30 MINIT
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan. Kertas soalan ini disediakan dalam dwibahasa. Anda boleh menjawab kertas soalan ini dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris sepenuhnya atau sebahagian dalam Bahasa Melayu dan sebahagian dalam Bahasa Inggeris. 4. 5. 6. 7. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. Jawapan untuk Bahagian A hendaklah ditulis di ruang yang disediakan pada Helaian Jawapan. Jawapan untuk Bahagian B dan Bahagian C mesti ditulis pada buku jawapan yang dibekalkan. Helaian Jawapan hendaklah diceraikan dan diserahkan bersama bersama-sama dengan buku jawapan. Jumlah Markah C B A Bahagian Markah Untuk Kegunaan Pemeriksa For Examiner’s Use

Kertas ini mengandungi 2 halaman bercetak 24 3765/1
© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor

[ Lihat sebelah SULIT

2 3765/1 Nama : …………………………………………… No. Kad Pengenalan : …………………
Answer Sheet Helaian Jawapan

Section A / Bahagian A
Question No. No. Soalan Candidate's Answer Jawapan Calon Marks Markah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii)

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SULIT

(i) (ii)

3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor

e Nyatakan jenis ancaman komputer. Rajah 1 menunjukkan ancaman keselamatan komputer. Berdasarkan Rajah 1. Tulis jawapan anda di ruang yang disediakan pada Helaian Jawapan Setiap Jawapan. Each answer carries one mark. (i) State the type of computer threat. Jawab semua soalan. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Figure 1 Rajah 1 Based on Figure 1. . Write your answers in the spaces provided in the Answer Sheet. s (ii) Identify the type of security measure that can be done to prevent the threat in (i).3 Section A Bahagian A [ 36 marks ] [ 36 markah ] Answer all questions. Kenalpasti langkah keselamatan yang boleh dilakukan untuk mengelak ancaman di (i). jawapan diperuntukkan satu markah. 1 Figure 1shows the computer security threat threat.

(ii) Suggest an activity on human aspect security measure that can be carried out by an organization. Figure 2 Rajah 2 Based on Figure 2. Nyatakan langkah keselamatan yang digunakan.4 2 Figure 2 shows a type of security measure. Cadangkan satu aktiviti yang boleh dilaksanakan di dalam sesebuah organisasi untuk meningkatkan keselamatan dari aspek manusia. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Berdasarkan Rajah 2. (i) State the type of security measure used. Rajah 2 menunjukkan satu langkah keselamatan.

Segala aktiviti pertukaran.5 3 Figure 3 shows the usage of ICT in three different fields. Hasil pengeluaran dapat ditingkatkan dengan menggunakan mesin-mesin berkomputer. Activity of exchanging. Transaksi dapat dilaksanakan pada bila-bila masa dan mana-mana lokasi. Rajah 3 menunjukkan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam tiga bidang yang berbeza . Transaction is done without meeting in person. pembelian dan penjualan komoditi pada skala yang besar termasuklah pengangkutan dari satu tempat ke satu tempat. nyatakan nama bidang komputer X dan Z: (i) X (ii) Z [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Z Banking X Figure 3 Rajah 3 Based on statement in Figure 3. Urusan dilaksanakan tanpa bersemuka Provide online services such as fund transfer and bill payment. buying and selling of commodities in a large scale involving transportation from one place to another. Transaction can be done at any time and any place. Pengeluaran juga dapat dilaksanakan 24 jam. Menyediakan perkhidmatan atas talian seperti penghantaran wang dan pembayaran bil.state the name of field X and Z: Berdasarkan Rajah 3. Production can be increased through an all day operation because everything is done by computerized machine.

Pengguna di merata tempat boleh dihubungkan melalui rangkaian kawasan setempat. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . yang manakah merujuk kepada kitaran pemprosesan maklumat ? A Output Process Input B Storage Storage Input Process Output C Input Storage Output D Input Process Output Process Storage 5 Which of the following statement is true about networks? Manakah antara pernyataan berikut benar mengenai rangkaian? A. People in various places can be connected through a local area network. A network that links computers from one building to another is known as Metropolitan Area Network. B. D. Teknologi rangkaian membolehkan urusan perbankan boleh dilakukan di mana sahaja pada bila-bila masa. Komunikasi Jarak Jauh hanya boleh dilakuakan dalan rangkaian persendirian maya. C. A long distance communication can only be done in a virtual private network..6 4 Which of the following diagrams refer to Information Processing Cycle ? Di antara rajah-rajah berikut. Networking technology allows banking to be done anywhere and at any time. Rangkaian yang menghubungkan komputer dari satu bangunan ke bangunan yang lain dikenali sebagai Rangkaian Kawasan Metropolitan.

X. Write the words that would complete the following statement. V. write U. A/An ……………. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 .X. tuliskan samada U. Tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut.. W. Y atau Z. adalah rangkaian persendirian yang menggunakan teknologi internet dan teknologi komunikasi awam yang membolehkan perkongsian maklumat di antara pengguna yang berdaftar sahaja dilaksanakan secara selam selamat. Y or Z for the device that: Berdasarkan Rajah 4. Figure 4 Rajah 4 Based on Figure 4. is a private network that uses Internet technology and public telecommunications system to securely share relevant information with authorized parties.W. V.7 6 Figure 4 shows six computer devices. (i) produces hardcopy text menghasilkan salinan berbe berbentuk teks (ii) displays graphic memaparkan grafik 7 . ed …………. Rajah 4 menunjukkan enam peranti komputer.bagi peranti yang: .

[Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 .8 8 Z refers to an authoring tool that organizes the multimedia elements along a time line. Namakan konsep alat pengarangan yang digunakan oleh Z. Berdasarkan teks. Based on the text. Failure of a node doesn’t affect the entire LAN. New devices can be added to the backbone or to the existing nodes. Berdasarkan kepada pernyataan-pernyataan di jadual 1. (ii) State another authoring concept other than the answer in (i) Nyatakan satu lagi konsep pengarangan selain daripada jawapan dalam (i) 9 Table 1 shows statements about computer network. (i) Name the authoring tool concept used by Z. Kegagalan fungsi sesuatu nod tidak mengganggu perhubungan rangkaian setempat.  Easy implementation. Z ialah alat pengarangan yang menyusun elemen-elemen multimedia mengikut garis masa. Perkakasan baru boleh disambungkan terus ke tulangbelakang atau kepada nod sedia ada. state the network topology. nyatakan topologi rangkaian. Tiada gangguan pada rangkaian apabila melakukan sambungan atau memutuskan mana-mana peranti Table1 Jadual 1 Advantages Kelebihan   Based on the given statements in Table 1 . Jadual 1 menunjukkan pernyataan tentang rangkaian komputer. Mudah diselenggara. No disruptions to the network when connecting or removing devices.

11 Choose the correct components of Information System. III dan IV II. II dan IV I. Pengguna akan memasukkan harga barang dan aturcara akan mengira dan memaparkan harga selepas diberi diskaun. Pilih komponen Sistem Maklumat yang betul. II and IV I. III and IV I. II and III I. nyatakan pemalar yang digunakan. . The user keys in the price of the item and the program will calculate and display the price after discount. III dan IV [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . I II Data Data People Manusia III Computer Komputer IV Procedure Prosedur A B C D I.9 10 Read the following situation : Baca situasi berikut: This program will calculate the price of an item after 5% discount. II dan III I. Based on the situation. III and IV II. Aturcara ini akan mengira harga barang selepas diberi diskaun sebanyak 5%. Berdasarkan kepada situasi. name the constant used.

komputer digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan. Beliau perlu mencipta satu helaian kerja untuk mengira keuntungan dan kerugian untuk peristiwa tersebut. (i) Ali has been appointed as treasurer of “Hari Keusahawanan” committee. W Word Processing Software Perisian Pemprosesan perkataan P Presentation Software Perisian Persembahan R Spreadsheet Software Perisian Hamparan Elektronik S Graphic Software Perisian Grafik Table 2 Jadual 2 Based on the statements given below. Jadual 2 menunjukkan jensi-jenis perisian aplikasi. Dalam pendidikan. padankan perisian W. Berdasarkan pernyataan di bawah. Mariam ingin menghasilkan satu poster untuk Kempen Anti Dadah sekolah. Ali telah dilantik sebagai bendahari jawatankuasa Hari Keusahawanan.10 12 State whether the following statement is True or False Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu In education. R or S in the answer sheet. Beliau perlu mencipta. R or S with the situation. (ii) Mariam wants to design a poster for the school “Anti Dadah” campaign. P. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . match the software W. He needs to create a worksheet to calculate the profit and loss for the event. computers are used as effective teaching aids. manipulate and print pictures and text. R or S dalam kertas jawapan. P. R atau S dengan situasi di bawah. 13 Table 2 shows types of application software. Tuliskan W. P. Write W. memanipulasi dan mencetak gambar-gambar dan teks. She needs to create. P.

Jadual 3 menunjukkan perwakilan data. name the network architecture for : Berdasarkan Rajah 5.11 14 Table 3 shows data representation. Rajah 5 menunjukkan rekabentuk rangkaian komputer. kenal pasti rekabentuk rangkaian bagi : (i) Network A Rangkaian A (ii) Network B Rangkaian B [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Letter Huruf D J ASCII Code Kod ASCII 01000100 01001010 Table 3 Jadual 3 How many bytes represent the letter “ DJ “? Berapa bait yang mewakili huruf “DJ”? 15 Figure 5 shows computer network architecture. Network A Figure 5 Rajah 5 Network B Based on Figure 5.

Mesej seperti “request timed out” bermaksud bahawa data gagal untuk dihantar dalam tempoh waktu tertentu. Begin Read x and read y Total = x + y Display Total End Figure 6 Rajah 6 Based on Figure 6. Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu. (i) Name one variable. Message such as “ request timed out” means that the data is failed to be sent within the specified time. Berdasarkan Rajah 6. Nyatakan struktur kawalan yang digunakan. Slot tambahan adalah lokasi di mana memori komputer ditempatkan. (i) The expansion slot is the socket where the computer memory is placed onto. 18 Write the words that would complete the following statement. is the best utility for a TCP/IP connection test. Perisian hakmilik dijamin selamat daripada ancaman yang meragukan seperti pepijat aturcara dan virus. (ii) Proprietary software is guaranteed to be safe from dubious threats like programming bugs and viruses . ………………… ialah utiliti yang terbaik untuk menguji sambungan TCP/IP. Rajah 6 menunjukkan algoritma untuk mengira jumlah x dan y. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . 17 Figure 6 shows an algorithm to calculate the total of x and y. Namakan satu pembolehubah. ………………….12 16 State whether the following statements are True or False. (ii) State the control structure used. Tuliskan perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut.

A clock speed of a computer is the number of cycles the clock makes per second . omplete Tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut. Nyatakan jenis media tranmisi tanpa wayar di Y.. Satu kitaran sesaat dipanggil …………………….13 19 Figure 7 shows the wireless transmission medium. One cycle per second is called ………………………… ………………………………. Y or Z for long range wireless data transmission Pilih X. Kelajuan jam sistem suatu komputer diukur dengan mengira bilangan kitaran sesaat. (i) State the type of wireless transmission media in Y. Y atau Z bagi transmisi data tanpa wayar jarak jauh. (ii) Choose X.. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . 20 Write the words that would complete the following statement. Berdasarkan Rajah 7 . Rajah 7 menunjukkan media tranmisi tanpa wayar X Y Figure 7 Rajah 7 Z Based on Figure 7. ……………………..

It is used to keep track of daily transactions in a database.. ……………………… ……………………………adalah rangkaian yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi awam seperti internet untuk mencapai rangkaian peribadi secara selamat. ………………………………………………. …………………….. is one of the Internet Protocol technology that allows a user to make telephone calls using the Internet. ………………………… adalah salah satu teknologi Internet Protokol yang membenarkan pengguna untuk membuat panggilan telefon dengan menggunakan Internet. Soalan 22 dan 23. such as the Internet to remote offices or individuals with secure access to their organisation's private network. B C D Question 22 and 23.14 21 Which of the following is the use of Transaction Processing System (TPS)? Yang manakah antara berikut ini merupakan penggunan Transaction Processing System (TPS)? A It is used to forecast future trends Ia digunakan untuk menjangkakan tren masa akan datang. Ia digunakan untuk menyimpan pengetahuan dan membuat cadangan logical kepada pengguna. write the words that would complete the following statements. It is used to store knowledge and make logical suggestions for the user. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan-pernyataan berikut. 23. 22. Ia digunakan untuk menyedaikan maklumat tentang aktiviti harian perniagaan kepada pengurus. is a network that uses a public telecommunication infrastructure. It is used to provide regular information about daily activities of a business to manager. Ia digunakan untuk merekod transaksi harian dalam pangkalan data.

kenalpasti : (i) Device X Peranti X : : : : (ii) Software Y Perisian Y 25 State whether the following statement is True or False. identify : Berdasarkan Rajah 8. Rajah 8 menunjukkan proses menghasilkan klip video untuk digunakan dalam persembahan multimedia. Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu. Virtual reality is a computer-created environment that enable users to experience for real through the sense of sight.15 24 Figure 8 shows the processes to prepare video clips for a multimedia presentation. hearing and touch. Device X is used to record an event digitally Peranti X digunakan untuk merakam peristiwa secara digital Computer Komputer + Software type Y is use to edit the source of recording Software jenis Y digunakan untuk mengedit bahan rakaman Figure 8 Rajah 8 Multimedia presentation Persembahan multimedia Based on Figure 8. pendengaran dan sentuhan. Realiti maya adalah persekitaran yang dicipta oleh komputer untuk membolehkan pengguna mendapat pengalaman sebenar melalui deria penglihatan. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 .

he could not access the website. (ii) State the impact to Aris. selain dari yang dinyatakan pada (a)(i).16 Section B Bahagian B [ 20 marks ] [ 20 markah ] This section consists of five questions. 26 Aris is a form 4 student. Aris seorang pelajar tingkatan 4. [ 2 marks ] [ 2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . Answer all questions. dia tidak boleh mengakses laman sesawang tersebut. Puan Asiah just bought him a personal computer. Jawab semua soalan. She has set a method to filter the content in the Internet. Berdasarkan situasi di atas. Apabila Aris menaip alamat laman sesawang yang mengandungi perkataan seperti “seks” atau “porno”. Namakan kaedah yang digunakan oleh Puan Asiah untuk menapis capaian laman sesawang. if Puan Asiah did not control the website access Nyatakan kesan kepada Aris jika capaian laman sesawang tidak dikawal oleh Puan Aishah. Bahagian ini mengandungi lima soalan. (a) (i) Name the method that Puan Asiah uses to control the website access. Dia telah menetapkan kaedah untuk menapis bahan-bahan dalam Internet. [ 2 marks ] [ 2 markah ] (b) Name two methods that can be used to limit the Internet access other than the one stated in (a) (i). Namakan dua kaedah yang boleh digunakan untuk menapis capaian Internet. Whenever Aris types a URL with the words such as “sex” or “porno”. His mother. Based on the situation above. Puan Asiah telah membelikan sebuah komputer peribadi. Ibunya.

[ 2 marks ] [2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . Bank In Hong Kong Bank di Hong Kong News Agency In Kuala Lumpur Agensi Berita Di Kuala Lumpur Figure 9 (i) Rajah 9 (i) Share Market in New York City Bursa Saham di Bandaraya New York Figure 9 (ii) Rajah 9 (ii) Figure 9 Rajah 9 Based on Figure 9. Berdasarkan Rajah 9. Figure 9 (i) Rajah 9 (i) Figure 9 (ii) Rajah 9 (ii) [ 2 marks ] [ 2 markah ] b) State two differences between the network in (a)(i) and (a)(ii). ii. Rajah 9 menunjukkan dua jenis rangkaian komputer yang berbeza. a) Name the type of network in : Namakan jenis rangkaian dalam : i.17 27 Figure 9 shows two different types of computer network erent network. Nyatakan dua perbezaan di antara rangkaian dalam (a)(i) dan (a)(ii).

Rajah 10 menunjukkan dua jenis storan komputer. Figure 10 (i) Rajah 10 (i) Figure 10 (ii) Rajah 10 (ii) Figure 10 Rajah 10 Based on the Figure 10. (a) State the type of storage in : Nyatakan jenis storan dalam : (i) Figure 10 (i) Rajah 10 (i) Figure 10 (ii) Rajah 10 (ii) [ 2 mark ] [ 2 markah ] (ii) (b). (i) Give another example of the storage in Figure 10 (ii). (ii) State one characteristic of the answer in b (i) Nyatakan satu ciri storan dalam jawapan b (i) [ 2 mark ] [ 2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . Berikan contoh yang lain bagi storan dalam Rajah 10 (ii).18 28 Figure 10 below shows two types of computer storage. Berdasarkan Rajah 10.

[ 1 mark ] [ 1 markah ] (ii) Give two differences between the medium of delivery in statement 1 and statement 2. Berikan dua perbezaan antara media penghantaran di pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nyatakan media penghantaran bagi pernyataan 1. Statement 2 Pernyataan 2 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . [ 2 marks ] [ 2 markah ] Don love to watch live football matches on television. Berikan perbezaan interaktiviti dalam kedua-dua pernyataan di atas. Roni gemar bermain bola sepak secara maya atas talian bersama rakannya dari Kanada.Don gemar menonton perlawanan bola sepak secara langsung di televisyen. (a) Differentiate the interactivity in both statements.19 29 Below are statements regarding interactivity in multimedia presentation. Berdasarkan kepada pernyataan di atas. . Statement 1 Pernyataan 1 Based on the statements above. Berikut adalah pernyataan yang merujuk kepada interaktiviti dalam persembahan multimedia Roni likes to play virtual football online with his friend in Canada. [ 1 mark ] [ 1 markah ] (b) (i) State the medium of delivery in statement 1.

Nyatakan perbezaan diantara jawapan dalam (a)(i) dan (a)(ii). Object : Student Data: Name. Rajah 11. 16  Studying  Duty in the library Class Monitor Muthu. 18  Studying  Monitoring the school discipline Figure 11 (i) Rajah 11 (i) Main Program Input Process Print Report Read Student Record Read Book Loan Read Book Record Figure 11 (ii) Rajah 11 (ii) Figure 11 Rajah 11 Print Student Loan record Based on Figure 11.20 30 Figure 11 . menunjukkan jenis-jenis pendekatan pengaturcaraan. Age Function : Studying Prefect Hassan. Berdasarkan Rajah 11. shows types of programming approach. (a) Name the programming approach for : Namakan pendekatan pengaturcaraan bagi : (i) Figure 11 (i) : Rajah 11 (i) (ii) Figure 11 (ii) : Rajah 11 (ii) : [ 2 marks ] [ 2 markah ] (b) State the differences of approach between the answer in (a)(i) and a(ii). [ 2 marks ] [ 2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . 17  Studying  Monitoring the school discipline Librarian Chong Seng.

dan Choose either Question 32 or Question 33. Bahagian ini mengandungi tiga soalan . Jawab dua soalan sahaja.21 Section C Bahagian C [ 14 marks ] [ 14 markah ] This section consists of three questions. (i) Question 31 is compulsory. Pilih sama ada Soalan 32 atau Soalan 33. (ii) [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . and Soalan 31 adalah wajib. Answer two questions only .

[ 3 marks ] [ 3 markah ] [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Tmn Utama Lot 675. Kenalpasti medan yang paling sesuai sebagai Kunci Utama. Give a reason for your answer. Jln UBD 1/1. Tmn UBD Contact No 07-8765432 07-5643211 07-5643212 06-9654545 04-4325678 IC No 800101015222 830501045223 841101055234 780401065465 680301016543 Description Blood Test X-Ray Consultation X-Ray MRI-Scan Quantity 1 1 1 1 1 Charges RM150 RM200 RM80 RM200 RM350 Status Paid Paid Not paid Paid Not Paid Table 4 Jadual 4 Based on Table 4. jawab soalan-soalan berikut. [ 2 marks ] [ 2 markah ] b) Draw two tables and use a line to show the relationship between the tables. Jln Kemajuan 12. Kulai 98. Lukis dua jadual dan gunakan satu garisan untuk menunjukkan hubungan di antara kedua-dua jadual itu. Berikan alasan bagi jawapan anda. Patient IC No 800101015222 830501045223 841101055234 780401065465 680301016543 Billing Bill_ID CF0001 CF0002 CF0003 CF0004 CF0005 Name Fathir Rahmat Supat Bahar Bin Gaffin Bahar Bin Gaffin Kok Ah Leong Puspa a/p Rajagopal Address 213. Tables 4 shows the data for each patient stored in a patient’s file in Mahawangi Specialist Centre System (MSCS). Jln Utama 2.22 31. Berdasarkan Jadual 4. Tmn Kota 24. Tmn Maju 7-D. Bezakan antara kunci utama dan kunci sekunder. Jln Beladin. Kg Terumbu. Jadual 4 menunjukkan data bagi setiap pesakit yang disimpan dalam fail pesakit di Sistem Pusat Pakar Mahawangi ( SPPM). answer the following questions. (a) (i) Identify the most suitable field for Primary Key. [ 2 marks ] [ 2 markah ] (ii) Differentiate between primary key and foreign key.

Pasukan kamu telah mempunyai seorang pengaturcara dan individu yang bertanggungjawab untuk merekod suara serta menyunting video. As a project manager. [ 4 marks ] [ 4 markah ] [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . kamu dikehendaki membina borang senarai semak untuk menguji antaramuka persembahan multimedia tersebut. anda perlu menyelaras pasukan produksi tersebut. team.Bhd is a new multimedia company. [ 3 marks ] [ 3 markah ] (b) In multimedia testing phase. Syarikat ini ingin menghasilkan aplikasi pendidikan yang berkualiti tinggi. Nyatakan tanggungjawab ahli pasukan pertama yang dinyatakan dalam (a)(i). you need to create a checklist to test the program. As one of the production team members. Based on the situation above. Create a checklist form for the interface of the multimedia presentation. Evolution Sdn. pembangun multimedia haruslah memastikan program berfungsi dengan baik tanpa sebarang kesilapan. Sebagai Pengurus Projek. (a) (i) Name two team members that were not included in the Namakan dua ahli pasukan yang tiada dalam pasukan. Your team consists of a programmer and a person who is responsible for recording the voice and editing the video.23 32 Evolution Sdn. The company wants to produce a high quality interactive educational multimedia application. the developer needs to ensure the program runs correctly without errors.Bhd merupakan syarikat multimedia yang baru. (ii) State the role of the first team member that you stated in (a)(i). you need to coordinate the production team. Berdasarkan situasi di atas. Dalam fasa pengujian. Sebagai salah seorang ahli pasukan.

[ 3 marks ] [ 3 markah ] KERTAS SOALAN TAMAT (i) State two types of operators used in the program above. Nyatakan dua jenis operator yang digunakan dalam aturcara di atas [ 2 marks ] [ 2 markah ] (a) SULIT 3765/1 . Abu is asked to develop a program to calculate the price of bus ticket for several destinations in a special promotion during the school holidays. [ 2 marks ] [ 2 markah ] (b) . Abu diminta membangunkan aturcara yang dapat mengira harga tiket bas sempena promosi istimewa untuk pelbagai destinasi sepanjang cuti sekolah. Tentukan dua jenis data yang digunakan di dalam aturcara. (ii) Explain the differences between operators in answer (b)(i).24 33 As an ICT student. Here is the algorithm: Sebagai pelajar ICT. Algorithma aturcata tersebut adalah seperti berikut: Begin Read Destination Read Ticket price Read number of adult Read number of children If passenger buy more than three tickets or a membership card holder Give 10% discount Calculate a ticket price for adult Calculate a ticket price for children Calculate the amount of the tickets Calculate and display the total price after discount Else No discount given Calculate the ticket price for adult Calculate the ticket price for children Calculate the amount of the tickets Calculate and display the total price without discount End Figure 12 Rajah 12 Determine two data types used in the program. Terangkan perbezaan di antara operator dalam . jawapan (b)(i)..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful