SULIT NAMA

:

3765/1 _______________________________ NO. KAD PENGENALAN: ________________ ____________________________

3765/1 INFORMATION AND COMMUNICATIONTECHNOLOGY KERTAS 1 OGOS 2010 2 ½ JAM

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY KERTAS 1 2 JAM 30 MINIT
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan. Kertas soalan ini disediakan dalam dwibahasa. Anda boleh menjawab kertas soalan ini dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris sepenuhnya atau sebahagian dalam Bahasa Melayu dan sebahagian dalam Bahasa Inggeris. 4. 5. 6. 7. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. Jawapan untuk Bahagian A hendaklah ditulis di ruang yang disediakan pada Helaian Jawapan. Jawapan untuk Bahagian B dan Bahagian C mesti ditulis pada buku jawapan yang dibekalkan. Helaian Jawapan hendaklah diceraikan dan diserahkan bersama bersama-sama dengan buku jawapan. Jumlah Markah C B A Bahagian Markah Untuk Kegunaan Pemeriksa For Examiner’s Use

Kertas ini mengandungi 2 halaman bercetak 24 3765/1
© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor

[ Lihat sebelah SULIT

2 3765/1 Nama : …………………………………………… No. Kad Pengenalan : …………………
Answer Sheet Helaian Jawapan

Section A / Bahagian A
Question No. No. Soalan Candidate's Answer Jawapan Calon Marks Markah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii)

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SULIT

(i) (ii)

3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor

Each answer carries one mark. Jawab semua soalan. Write your answers in the spaces provided in the Answer Sheet. jawapan diperuntukkan satu markah. s (ii) Identify the type of security measure that can be done to prevent the threat in (i). [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 .3 Section A Bahagian A [ 36 marks ] [ 36 markah ] Answer all questions. e Nyatakan jenis ancaman komputer. Rajah 1 menunjukkan ancaman keselamatan komputer. Tulis jawapan anda di ruang yang disediakan pada Helaian Jawapan Setiap Jawapan. Berdasarkan Rajah 1. 1 Figure 1shows the computer security threat threat. Figure 1 Rajah 1 Based on Figure 1. . (i) State the type of computer threat. Kenalpasti langkah keselamatan yang boleh dilakukan untuk mengelak ancaman di (i).

Berdasarkan Rajah 2. Nyatakan langkah keselamatan yang digunakan. Rajah 2 menunjukkan satu langkah keselamatan. Figure 2 Rajah 2 Based on Figure 2. Cadangkan satu aktiviti yang boleh dilaksanakan di dalam sesebuah organisasi untuk meningkatkan keselamatan dari aspek manusia. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . (i) State the type of security measure used. (ii) Suggest an activity on human aspect security measure that can be carried out by an organization.4 2 Figure 2 shows a type of security measure.

Transaction is done without meeting in person. Urusan dilaksanakan tanpa bersemuka Provide online services such as fund transfer and bill payment. Hasil pengeluaran dapat ditingkatkan dengan menggunakan mesin-mesin berkomputer. Segala aktiviti pertukaran. buying and selling of commodities in a large scale involving transportation from one place to another. Transaksi dapat dilaksanakan pada bila-bila masa dan mana-mana lokasi. Pengeluaran juga dapat dilaksanakan 24 jam. Activity of exchanging. Transaction can be done at any time and any place. Production can be increased through an all day operation because everything is done by computerized machine. Rajah 3 menunjukkan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam tiga bidang yang berbeza . pembelian dan penjualan komoditi pada skala yang besar termasuklah pengangkutan dari satu tempat ke satu tempat. Z Banking X Figure 3 Rajah 3 Based on statement in Figure 3.5 3 Figure 3 shows the usage of ICT in three different fields. nyatakan nama bidang komputer X dan Z: (i) X (ii) Z [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 .state the name of field X and Z: Berdasarkan Rajah 3. Menyediakan perkhidmatan atas talian seperti penghantaran wang dan pembayaran bil.

C. B. yang manakah merujuk kepada kitaran pemprosesan maklumat ? A Output Process Input B Storage Storage Input Process Output C Input Storage Output D Input Process Output Process Storage 5 Which of the following statement is true about networks? Manakah antara pernyataan berikut benar mengenai rangkaian? A. People in various places can be connected through a local area network. Rangkaian yang menghubungkan komputer dari satu bangunan ke bangunan yang lain dikenali sebagai Rangkaian Kawasan Metropolitan. Pengguna di merata tempat boleh dihubungkan melalui rangkaian kawasan setempat. D. Networking technology allows banking to be done anywhere and at any time. A long distance communication can only be done in a virtual private network.6 4 Which of the following diagrams refer to Information Processing Cycle ? Di antara rajah-rajah berikut. A network that links computers from one building to another is known as Metropolitan Area Network.. Komunikasi Jarak Jauh hanya boleh dilakuakan dalan rangkaian persendirian maya. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Teknologi rangkaian membolehkan urusan perbankan boleh dilakukan di mana sahaja pada bila-bila masa.

A/An …………….bagi peranti yang: . Write the words that would complete the following statement. (i) produces hardcopy text menghasilkan salinan berbe berbentuk teks (ii) displays graphic memaparkan grafik 7 . Figure 4 Rajah 4 Based on Figure 4. V. Rajah 4 menunjukkan enam peranti komputer. V.X.W. adalah rangkaian persendirian yang menggunakan teknologi internet dan teknologi komunikasi awam yang membolehkan perkongsian maklumat di antara pengguna yang berdaftar sahaja dilaksanakan secara selam selamat. W. X. tuliskan samada U. ed …………. Tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . write U. Y atau Z. is a private network that uses Internet technology and public telecommunications system to securely share relevant information with authorized parties.. Y or Z for the device that: Berdasarkan Rajah 4.7 6 Figure 4 shows six computer devices.

8 8 Z refers to an authoring tool that organizes the multimedia elements along a time line. Based on the text. Perkakasan baru boleh disambungkan terus ke tulangbelakang atau kepada nod sedia ada. Mudah diselenggara. Namakan konsep alat pengarangan yang digunakan oleh Z. New devices can be added to the backbone or to the existing nodes. Z ialah alat pengarangan yang menyusun elemen-elemen multimedia mengikut garis masa. Berdasarkan kepada pernyataan-pernyataan di jadual 1. Tiada gangguan pada rangkaian apabila melakukan sambungan atau memutuskan mana-mana peranti Table1 Jadual 1 Advantages Kelebihan   Based on the given statements in Table 1 . Kegagalan fungsi sesuatu nod tidak mengganggu perhubungan rangkaian setempat. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . (ii) State another authoring concept other than the answer in (i) Nyatakan satu lagi konsep pengarangan selain daripada jawapan dalam (i) 9 Table 1 shows statements about computer network. No disruptions to the network when connecting or removing devices. Jadual 1 menunjukkan pernyataan tentang rangkaian komputer. Failure of a node doesn’t affect the entire LAN. Berdasarkan teks. (i) Name the authoring tool concept used by Z. nyatakan topologi rangkaian.  Easy implementation. state the network topology.

III and IV I. name the constant used. II and III I. Berdasarkan kepada situasi. nyatakan pemalar yang digunakan. II dan III I. . III dan IV II. The user keys in the price of the item and the program will calculate and display the price after discount. III dan IV [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . I II Data Data People Manusia III Computer Komputer IV Procedure Prosedur A B C D I. Aturcara ini akan mengira harga barang selepas diberi diskaun sebanyak 5%. Pengguna akan memasukkan harga barang dan aturcara akan mengira dan memaparkan harga selepas diberi diskaun. II and IV I.9 10 Read the following situation : Baca situasi berikut: This program will calculate the price of an item after 5% discount. Based on the situation. Pilih komponen Sistem Maklumat yang betul. 11 Choose the correct components of Information System. II dan IV I. III and IV II.

[Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Ali telah dilantik sebagai bendahari jawatankuasa Hari Keusahawanan. R or S with the situation. She needs to create. (ii) Mariam wants to design a poster for the school “Anti Dadah” campaign. P. R or S in the answer sheet. Beliau perlu mencipta satu helaian kerja untuk mengira keuntungan dan kerugian untuk peristiwa tersebut. 13 Table 2 shows types of application software. (i) Ali has been appointed as treasurer of “Hari Keusahawanan” committee. He needs to create a worksheet to calculate the profit and loss for the event. Jadual 2 menunjukkan jensi-jenis perisian aplikasi. Berdasarkan pernyataan di bawah. Tuliskan W. memanipulasi dan mencetak gambar-gambar dan teks. P. W Word Processing Software Perisian Pemprosesan perkataan P Presentation Software Perisian Persembahan R Spreadsheet Software Perisian Hamparan Elektronik S Graphic Software Perisian Grafik Table 2 Jadual 2 Based on the statements given below. P. R or S dalam kertas jawapan. komputer digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan. padankan perisian W. match the software W. P. Mariam ingin menghasilkan satu poster untuk Kempen Anti Dadah sekolah. R atau S dengan situasi di bawah. computers are used as effective teaching aids. Dalam pendidikan.10 12 State whether the following statement is True or False Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu In education. manipulate and print pictures and text. Beliau perlu mencipta. Write W.

Network A Figure 5 Rajah 5 Network B Based on Figure 5. Jadual 3 menunjukkan perwakilan data. kenal pasti rekabentuk rangkaian bagi : (i) Network A Rangkaian A (ii) Network B Rangkaian B [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Letter Huruf D J ASCII Code Kod ASCII 01000100 01001010 Table 3 Jadual 3 How many bytes represent the letter “ DJ “? Berapa bait yang mewakili huruf “DJ”? 15 Figure 5 shows computer network architecture.11 14 Table 3 shows data representation. Rajah 5 menunjukkan rekabentuk rangkaian komputer. name the network architecture for : Berdasarkan Rajah 5.

12 16 State whether the following statements are True or False. (ii) Proprietary software is guaranteed to be safe from dubious threats like programming bugs and viruses . is the best utility for a TCP/IP connection test. 18 Write the words that would complete the following statement. Rajah 6 menunjukkan algoritma untuk mengira jumlah x dan y. Message such as “ request timed out” means that the data is failed to be sent within the specified time. (ii) State the control structure used. (i) The expansion slot is the socket where the computer memory is placed onto. Mesej seperti “request timed out” bermaksud bahawa data gagal untuk dihantar dalam tempoh waktu tertentu. Begin Read x and read y Total = x + y Display Total End Figure 6 Rajah 6 Based on Figure 6. Tuliskan perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut. Berdasarkan Rajah 6. (i) Name one variable. Nyatakan struktur kawalan yang digunakan. …………………. ………………… ialah utiliti yang terbaik untuk menguji sambungan TCP/IP. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Perisian hakmilik dijamin selamat daripada ancaman yang meragukan seperti pepijat aturcara dan virus. 17 Figure 6 shows an algorithm to calculate the total of x and y. Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu. Namakan satu pembolehubah. Slot tambahan adalah lokasi di mana memori komputer ditempatkan.

(ii) Choose X. Nyatakan jenis media tranmisi tanpa wayar di Y. omplete Tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut. A clock speed of a computer is the number of cycles the clock makes per second . [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . Y atau Z bagi transmisi data tanpa wayar jarak jauh.. One cycle per second is called ………………………… ………………………………. Berdasarkan Rajah 7 . Y or Z for long range wireless data transmission Pilih X.. 20 Write the words that would complete the following statement. Satu kitaran sesaat dipanggil ……………………. Kelajuan jam sistem suatu komputer diukur dengan mengira bilangan kitaran sesaat.13 19 Figure 7 shows the wireless transmission medium. (i) State the type of wireless transmission media in Y. …………………….. Rajah 7 menunjukkan media tranmisi tanpa wayar X Y Figure 7 Rajah 7 Z Based on Figure 7.

………………………… adalah salah satu teknologi Internet Protokol yang membenarkan pengguna untuk membuat panggilan telefon dengan menggunakan Internet. ……………………. is a network that uses a public telecommunication infrastructure. 23. It is used to provide regular information about daily activities of a business to manager. write the words that would complete the following statements. It is used to store knowledge and make logical suggestions for the user. such as the Internet to remote offices or individuals with secure access to their organisation's private network. It is used to keep track of daily transactions in a database.. Ia digunakan untuk menyedaikan maklumat tentang aktiviti harian perniagaan kepada pengurus.14 21 Which of the following is the use of Transaction Processing System (TPS)? Yang manakah antara berikut ini merupakan penggunan Transaction Processing System (TPS)? A It is used to forecast future trends Ia digunakan untuk menjangkakan tren masa akan datang. is one of the Internet Protocol technology that allows a user to make telephone calls using the Internet. Soalan 22 dan 23. B C D Question 22 and 23. [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan-pernyataan berikut. ……………………………………………….. 22. Ia digunakan untuk menyimpan pengetahuan dan membuat cadangan logical kepada pengguna. Ia digunakan untuk merekod transaksi harian dalam pangkalan data. ……………………… ……………………………adalah rangkaian yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi awam seperti internet untuk mencapai rangkaian peribadi secara selamat.

[Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 .15 24 Figure 8 shows the processes to prepare video clips for a multimedia presentation. Virtual reality is a computer-created environment that enable users to experience for real through the sense of sight. hearing and touch. Rajah 8 menunjukkan proses menghasilkan klip video untuk digunakan dalam persembahan multimedia. Realiti maya adalah persekitaran yang dicipta oleh komputer untuk membolehkan pengguna mendapat pengalaman sebenar melalui deria penglihatan. Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu. Device X is used to record an event digitally Peranti X digunakan untuk merakam peristiwa secara digital Computer Komputer + Software type Y is use to edit the source of recording Software jenis Y digunakan untuk mengedit bahan rakaman Figure 8 Rajah 8 Multimedia presentation Persembahan multimedia Based on Figure 8. kenalpasti : (i) Device X Peranti X : : : : (ii) Software Y Perisian Y 25 State whether the following statement is True or False. pendengaran dan sentuhan. identify : Berdasarkan Rajah 8.

dia tidak boleh mengakses laman sesawang tersebut. She has set a method to filter the content in the Internet. (a) (i) Name the method that Puan Asiah uses to control the website access. Based on the situation above. Puan Asiah telah membelikan sebuah komputer peribadi. (ii) State the impact to Aris. Dia telah menetapkan kaedah untuk menapis bahan-bahan dalam Internet. [ 2 marks ] [ 2 markah ] (b) Name two methods that can be used to limit the Internet access other than the one stated in (a) (i). Bahagian ini mengandungi lima soalan. Answer all questions. Jawab semua soalan. His mother. if Puan Asiah did not control the website access Nyatakan kesan kepada Aris jika capaian laman sesawang tidak dikawal oleh Puan Aishah. Ibunya. selain dari yang dinyatakan pada (a)(i). he could not access the website. Namakan kaedah yang digunakan oleh Puan Asiah untuk menapis capaian laman sesawang. Apabila Aris menaip alamat laman sesawang yang mengandungi perkataan seperti “seks” atau “porno”. Whenever Aris types a URL with the words such as “sex” or “porno”.16 Section B Bahagian B [ 20 marks ] [ 20 markah ] This section consists of five questions. Aris seorang pelajar tingkatan 4. Namakan dua kaedah yang boleh digunakan untuk menapis capaian Internet. 26 Aris is a form 4 student. Berdasarkan situasi di atas. Puan Asiah just bought him a personal computer. [ 2 marks ] [ 2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT .

ii. [ 2 marks ] [2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . Nyatakan dua perbezaan di antara rangkaian dalam (a)(i) dan (a)(ii). a) Name the type of network in : Namakan jenis rangkaian dalam : i.17 27 Figure 9 shows two different types of computer network erent network. Bank In Hong Kong Bank di Hong Kong News Agency In Kuala Lumpur Agensi Berita Di Kuala Lumpur Figure 9 (i) Rajah 9 (i) Share Market in New York City Bursa Saham di Bandaraya New York Figure 9 (ii) Rajah 9 (ii) Figure 9 Rajah 9 Based on Figure 9. Figure 9 (i) Rajah 9 (i) Figure 9 (ii) Rajah 9 (ii) [ 2 marks ] [ 2 markah ] b) State two differences between the network in (a)(i) and (a)(ii). Rajah 9 menunjukkan dua jenis rangkaian komputer yang berbeza. Berdasarkan Rajah 9.

(i) Give another example of the storage in Figure 10 (ii). Berdasarkan Rajah 10. Figure 10 (i) Rajah 10 (i) Figure 10 (ii) Rajah 10 (ii) Figure 10 Rajah 10 Based on the Figure 10.18 28 Figure 10 below shows two types of computer storage. Rajah 10 menunjukkan dua jenis storan komputer. Berikan contoh yang lain bagi storan dalam Rajah 10 (ii). (ii) State one characteristic of the answer in b (i) Nyatakan satu ciri storan dalam jawapan b (i) [ 2 mark ] [ 2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . (a) State the type of storage in : Nyatakan jenis storan dalam : (i) Figure 10 (i) Rajah 10 (i) Figure 10 (ii) Rajah 10 (ii) [ 2 mark ] [ 2 markah ] (ii) (b).

Berikan dua perbezaan antara media penghantaran di pernyataan 1 dan pernyataan 2. Roni gemar bermain bola sepak secara maya atas talian bersama rakannya dari Kanada. Statement 2 Pernyataan 2 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . Berikan perbezaan interaktiviti dalam kedua-dua pernyataan di atas. Statement 1 Pernyataan 1 Based on the statements above.Don gemar menonton perlawanan bola sepak secara langsung di televisyen. [ 1 mark ] [ 1 markah ] (ii) Give two differences between the medium of delivery in statement 1 and statement 2. [ 2 marks ] [ 2 markah ] Don love to watch live football matches on television. Nyatakan media penghantaran bagi pernyataan 1. [ 1 mark ] [ 1 markah ] (b) (i) State the medium of delivery in statement 1. Berdasarkan kepada pernyataan di atas.19 29 Below are statements regarding interactivity in multimedia presentation. Berikut adalah pernyataan yang merujuk kepada interaktiviti dalam persembahan multimedia Roni likes to play virtual football online with his friend in Canada. (a) Differentiate the interactivity in both statements. .

shows types of programming approach. Rajah 11. Object : Student Data: Name. 16  Studying  Duty in the library Class Monitor Muthu. menunjukkan jenis-jenis pendekatan pengaturcaraan. [ 2 marks ] [ 2 markah ] 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor [Lihat halaman sebelah SULIT . 18  Studying  Monitoring the school discipline Figure 11 (i) Rajah 11 (i) Main Program Input Process Print Report Read Student Record Read Book Loan Read Book Record Figure 11 (ii) Rajah 11 (ii) Figure 11 Rajah 11 Print Student Loan record Based on Figure 11. Age Function : Studying Prefect Hassan. 17  Studying  Monitoring the school discipline Librarian Chong Seng. Berdasarkan Rajah 11.20 30 Figure 11 . (a) Name the programming approach for : Namakan pendekatan pengaturcaraan bagi : (i) Figure 11 (i) : Rajah 11 (i) (ii) Figure 11 (ii) : Rajah 11 (ii) : [ 2 marks ] [ 2 markah ] (b) State the differences of approach between the answer in (a)(i) and a(ii). Nyatakan perbezaan diantara jawapan dalam (a)(i) dan (a)(ii).

Pilih sama ada Soalan 32 atau Soalan 33. and Soalan 31 adalah wajib. Jawab dua soalan sahaja. Answer two questions only . dan Choose either Question 32 or Question 33.21 Section C Bahagian C [ 14 marks ] [ 14 markah ] This section consists of three questions. (ii) [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . (i) Question 31 is compulsory. Bahagian ini mengandungi tiga soalan .

Kenalpasti medan yang paling sesuai sebagai Kunci Utama. Give a reason for your answer. Tables 4 shows the data for each patient stored in a patient’s file in Mahawangi Specialist Centre System (MSCS). Jln UBD 1/1. Patient IC No 800101015222 830501045223 841101055234 780401065465 680301016543 Billing Bill_ID CF0001 CF0002 CF0003 CF0004 CF0005 Name Fathir Rahmat Supat Bahar Bin Gaffin Bahar Bin Gaffin Kok Ah Leong Puspa a/p Rajagopal Address 213. Kulai 98. Tmn Kota 24. Berdasarkan Jadual 4. Jln Beladin. Tmn UBD Contact No 07-8765432 07-5643211 07-5643212 06-9654545 04-4325678 IC No 800101015222 830501045223 841101055234 780401065465 680301016543 Description Blood Test X-Ray Consultation X-Ray MRI-Scan Quantity 1 1 1 1 1 Charges RM150 RM200 RM80 RM200 RM350 Status Paid Paid Not paid Paid Not Paid Table 4 Jadual 4 Based on Table 4. Jln Utama 2. Bezakan antara kunci utama dan kunci sekunder. Jln Kemajuan 12. Berikan alasan bagi jawapan anda. Tmn Utama Lot 675. Kg Terumbu. Jadual 4 menunjukkan data bagi setiap pesakit yang disimpan dalam fail pesakit di Sistem Pusat Pakar Mahawangi ( SPPM). Lukis dua jadual dan gunakan satu garisan untuk menunjukkan hubungan di antara kedua-dua jadual itu.22 31. answer the following questions. [ 3 marks ] [ 3 markah ] [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . (a) (i) Identify the most suitable field for Primary Key. jawab soalan-soalan berikut. [ 2 marks ] [ 2 markah ] (ii) Differentiate between primary key and foreign key. Tmn Maju 7-D. [ 2 marks ] [ 2 markah ] b) Draw two tables and use a line to show the relationship between the tables.

Based on the situation above. pembangun multimedia haruslah memastikan program berfungsi dengan baik tanpa sebarang kesilapan. The company wants to produce a high quality interactive educational multimedia application.Bhd merupakan syarikat multimedia yang baru. Syarikat ini ingin menghasilkan aplikasi pendidikan yang berkualiti tinggi. [ 3 marks ] [ 3 markah ] (b) In multimedia testing phase. the developer needs to ensure the program runs correctly without errors. (ii) State the role of the first team member that you stated in (a)(i). Create a checklist form for the interface of the multimedia presentation.Bhd is a new multimedia company. anda perlu menyelaras pasukan produksi tersebut. Nyatakan tanggungjawab ahli pasukan pertama yang dinyatakan dalam (a)(i). As a project manager. kamu dikehendaki membina borang senarai semak untuk menguji antaramuka persembahan multimedia tersebut. [ 4 marks ] [ 4 markah ] [Lihat halaman sebelah SULIT 3765/1 . you need to coordinate the production team. Sebagai Pengurus Projek. Berdasarkan situasi di atas. Sebagai salah seorang ahli pasukan. Evolution Sdn. you need to create a checklist to test the program. Your team consists of a programmer and a person who is responsible for recording the voice and editing the video. Pasukan kamu telah mempunyai seorang pengaturcara dan individu yang bertanggungjawab untuk merekod suara serta menyunting video. team. As one of the production team members.23 32 Evolution Sdn. Dalam fasa pengujian. (a) (i) Name two team members that were not included in the Namakan dua ahli pasukan yang tiada dalam pasukan.

[ 2 marks ] [ 2 markah ] (b) . Algorithma aturcata tersebut adalah seperti berikut: Begin Read Destination Read Ticket price Read number of adult Read number of children If passenger buy more than three tickets or a membership card holder Give 10% discount Calculate a ticket price for adult Calculate a ticket price for children Calculate the amount of the tickets Calculate and display the total price after discount Else No discount given Calculate the ticket price for adult Calculate the ticket price for children Calculate the amount of the tickets Calculate and display the total price without discount End Figure 12 Rajah 12 Determine two data types used in the program. Abu is asked to develop a program to calculate the price of bus ticket for several destinations in a special promotion during the school holidays. jawapan (b)(i). Tentukan dua jenis data yang digunakan di dalam aturcara. (ii) Explain the differences between operators in answer (b)(i). [ 3 marks ] [ 3 markah ] KERTAS SOALAN TAMAT (i) State two types of operators used in the program above.24 33 As an ICT student. Here is the algorithm: Sebagai pelajar ICT. Abu diminta membangunkan aturcara yang dapat mengira harga tiket bas sempena promosi istimewa untuk pelbagai destinasi sepanjang cuti sekolah. Terangkan perbezaan di antara operator dalam . Nyatakan dua jenis operator yang digunakan dalam aturcara di atas [ 2 marks ] [ 2 markah ] (a) SULIT 3765/1 ..

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.