P. 1
SEKAPUR SIRIH

SEKAPUR SIRIH

4.83

|Views: 13,161|Likes:
Published by machevallie
kerja kumpulan untuk subjek penilaian latihan. kelas pembangunan sumber manusia
kerja kumpulan untuk subjek penilaian latihan. kelas pembangunan sumber manusia

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: machevallie on Jul 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/15/2015

$0.99

USD

pdf

text

original

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum w.b.t…
Pertama sekali kami ingin mengucapkan ribuan kesyukuran kepada Allah S.W.T kerana
memberikan kesihatan yang baik dan memberi peluang kepada kami untuk menyiapkan
tugasan ini. utaan berterima kasih kami ucapkan kepada pensyarah kami Pn Rusinah
binti !ned kerana telah memberi tun"uk a"ar# memberi panduan dan pendedahan dan
kepada kami bagi menyiapkan tugasan ini dengan "ayanya. Tanpa nasihat daripada beliau
kami pasti tidak dapat menyempurnakan tugasan ini mengikut keperluan dan temp!h
masa yang ditetapkan. $isini beliau telah memberikan banyak penerangan untuk
memastikan agar kami dapat menyiapkan tugasan ini dengan "ayanya. Seterusnya tidak
lupa "uga kepada semua ahli kumpulan kami dimana telah bertungkus lumus dalam
menyiapkan tugasan ini dengan penuh rasa tanggung"a%ab dan berdedikasi. Ker"asama
daripada semua ahli kumpulan adalah dihargai. Ini adalah hasil ker"a kami berkumpulan
"adi kami berharap agar sekiranya terdapat kesalahan yang terdapat harap dimaa&kan#
kami telah melakukan yang terbaik dan penuh berhati'hati. Akhir sekali kami sekali lagi
ingin mengucapkan "utaan terima kasih kepada Pn Rusinah binti !ned dimana
semangatnya didalam memberi penga"aran kepada kami(..
Wassalam(.
)
1 Pendahuluan
1.2 Tujuan penilaian latihan yang di jalankan.
Setiap latihan atau sesuatu kursus semestinya mempunyai tu"uan dan matlamat
untuk dicapai# penilaian perlu dibuat untuk mengetahui dan untuk mengenal pasti
keberkesanan latihan tersebut. Setiap latihan "uga mempunyai kelemahan dan "uga
kelebihan !leh itu penilaian "uga untuk membetulkan apa yang salah dan "uga
meneruskan apa yang betul# untuk memantapkan lagi latihan tersebut.
Ke%angan merupakan &akt!r utama dalam setiap latihan maka dengan itu
penilaian bertu"uan untuk membuat perkiraan ke%angan yang berkesan supaya setiap
sen belan"a%an yang dikeluarkan memberi man&aat kepada latihan. Untuk mengambil
peserta latihan pada sesi seterusnya# penilaian "uga perlu di buat untuk menentukan
hanya mereka yang perlu saha"a yang mendapat latihan yang se%a"arnya. Ia "uga
bertu"uan untuk menentukan peserta yang mempunyai p!tensi saha"a yang dihantar
untuk men"alani latihan.
*asa depan latihan adalah penting untuk sesuatu pr!gram bagi memastikan
latihan pada masa depan adalah berkesan dan memberi kesan yang mendalam kepada
pelatih. Untuk membuat keputusan yang berkesan pada masa depan setiap butiran
atau maklumat yang diper!lehi mestilah disimpan dengan baik kerana ia akan
membantu membuat keputusan mantap. +leh itu penilaian dalam setiap latihan adalah
penting untuk memastikan setiap latihan itu memberi kesan pada masa sekarang dan
"uga untuk masa hadapan.
,
2 Latar Belakang Latihan
2.1 Objektif Latihan.
$alam perubahan era semasa yang semakin pesat ka"adian rasuah# salah guna
kuasa dan penyele%engan turut berubah men"adi semakin k!mplek dan susah untuk di
kenal pasti. $alam masa yang sama !rganisasi -adan Pencegah Rasuah .-PR/ turut
merasa kesan dari ke"adian ini. *aka keputusan telah diambil untuk menyediakan para
pega%ai penyiasat dengan kemahiran dan "uga ilmu yang lengkap di dada. Para pega%ai
ini perlu mengusai ilmu untuk memimpin dan mengurus angg!ta ba%ahan untuk
membanteras dari berlakunya ke"adian seperti ini.
Setiap peserta "uga mesti menun"ukkan satu perubahan dalam rutin peker"aan
mereka selepas kursus latihan ini untuk melayakkan mereka untuk di naikkan ga"i agar
ianya bersesuian dengan !b"ekti& yang di tetapkan !leh -PR. Hasil dari analisis keperluan
latihan .T0A/ yang di "alankan maka sekumpulan peserta telah di pilih untuk menyertai
latihan ini.
+b"ekti& utama latihan ini di"alankan bertu"uan menilai keb!lehan dan
meningkatkan tahap kepimpinan serta keupayaan pengurusan pega%ai dalam memenuhi
misi# 1isi dan !b"ekti& -PR agar men"ana perubahan yang dapat meningkatkan keupayaan
sebagai agensi utama pembanterasan rasuah# salahguna kuasa dan penyele%engan serta
sekaligus meningkatkan integriti dalam masyarakat.
2atihan ini "uga bertu"uan menilai k!mpetensi pega%ai bagi memenuhi salah satu
syarat bagi dipertimbangkan untuk an"akan ga"i di Tahap Kecekapan 3. Serta
4
memantapkan pega%ai sebagai pemimpin dan pengurus yang berkeb!lehan# ber%iba%a
dan mampu menggerakkan perubahan ke tahap yang tinggi.
2.2 Maklumat lanjut latihan
Pega%ai yang layak untuk mengikuti kursus ini terdiri dari Pega%ai Siasatan 5red
KR 36 yang menyandang "a%atan secara hakiki. Temp!h kursus ini berlansung selama
tu"uh hari. Penilaian adalah berdasarkan kepada u"ian dan penilaian semasa kursus.
Penilaian berasaskan u"ian merangkumi k!mpetensi umum dan khusus.*anakala
penilaian semasa kursus merangkumi kertas tugasan indi1idu# kemahiran persembahan
k!munikasi dan penilaian pers!naliti. -agi tu"uan penilaian# pega%ai di%a"ibkan untuk
menghadiri kuliah yang kandungannya b!leh membantu pega%ai dalam menghadapi
u"ian dan penilaian.
3 Pendekatan Penilaian Latihan
3.1 Objektif Penilaian Latihan
*anakala penilaian latihan ini di"alankan bertu"uan untuk memastikan !b"ekti&
latihan yang sedia ada tercapai atau sebaliknya. Penilaian latihan ini "uga penting untuk
memastikan penggunaan sumber tenaga secara e&isyen serta e&ekti& dapat dilaksanakan
sebagai !b"ekti& yang perlu dititik beratkan agar tidak berlaku pemba7iran sumber tenaga
dan "uga kepakaran yang ada pada -adan Pencegah Rasuah. -ahkan penilaian latihan ini
bertu"uan untuk mengenal pasti kekuatan dan kekurangan latihan yang dilaksanakan
supaya -PR dapat me%u"udkan satu !rganisasi yang mampu bersaing dalam 7aman yang
semakin mencabar.
3
Pengumpulan semua data bertu"uan untuk meningkatkan tahap kepimpinan dan
keupayaan pega%ai. Pr!gram penilaian latihan ini "uga amat penting bagi melihat
keberkesanan pr!gram latihan yang di"alankan. Penilaian pr!gram latihan ini turut
dilaksanakan untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat pada yang ada bagi tu"uan
pembentukan satu m!dul baru latihan yang akan datang supaya -PR dapat mencapai misi
dan "uga 1isi yang men"adi tun"ang kepada !rganisasi ini.
Segala data sangat penting bagi tu"uan pentadbiran dan "uga kenaikan pangkat
pega%ai -PR yang ada "adi penilaian latihan ini mesti di "alankan dengan teliti# beretika
dan mengikut pia%aian yang telah di tetapkan dalam pembangunan sumber manusia.
3.2 Model Penilaian yang di gunakan
Dalam membuat penilaian untuk program latihan ini, Model Penilaian CIPP dan
juga Model Kirkpatrik telah digunakan. Model Penilaian CIPP yang digunakan
merangkumi tiga peringkat pertama iaitu kontek, input dan juga proses. Manakala bagi
Model Penilaian Kirkpatrik tiga tahap pertama iaitu reaksi, pembelajaran dan perlakuan
akan digunakan.
3.3 Rasional Mengapa Model ini di pilih.
Pemilihan Model Kirkpatrik dan Juga Model Penilaian CIPP digunakan dalam
program penilaian ini kerana kedua-dua model ini mampu membuktikan secara jelas
penyebab-penyebab atau faktor yang akan memberi kesan kepada program latihan bagi
pegawai BPR. Dengan kata lain model penilaian Kirkpatrik ini secara jelas mempunyai
modul dan tahap-tahap yang penting dalam penilaian latihan bagi menunjukkan kesan
8
pengalaman pembelajaran kepada perubahan reaksi, pembelajaran dan juga perlakuan
setiap individu yang menjalani latihan.
Manakala model penilaian CIPP pula secara menyeluruh mengfokuskan kepada
pembentukan program penilaian program latihan yang berkesan dan mampu mengupah
cara kerja peserta kembali kepada alam pekerjaan mereka semula. Dalam masa yang
sama program penilaian CIPP ini turut membuktikan bahawa perancangan awal bagi
pembentukan sesuatu program perlu di titik beratkan agar segala objektif dapat dicapai
dengan jayanya.
4 Perlaksanaan Penilaian Latihan
4.1 Kaedah Penilaian Latihan.
$alam mengu"i tahap'tahap pr!gram penilaian yang ada dalam *!del Penilaian
Kikpatrik kami menggunakan kaedah mengedarkan b!rang ka"i selidik kepada setiap
peserta di penghu"ung latihan ini.
*anakala kami menggunakan kaedah pemantauan bagi mengu"i tahap'tahap yang
ada dalam *!del Penilaian 9IPP.
$aripada pengumpulan maklumat daripada kaedah pemantaun dan "uga s!al selidik
maka segala !b"ekti& pr!gram penilaian dapat ditentukan samada tercapai atau
sebaliknya. $alam masa yang sama data'data yang di analsis mampu untuk menun"ukkan
hasil latihan kepada peserta yang men"alani latihan ini.
4.1 lat dan instrument pengumpulan data.
Para penilai latihan akan turut serta dalam kelas yang di"alankan ketika latihan
bertu"uan untuk memantau setiap tindak tanduk peserta dan "uga "urulatih. Setiap para
:
penilai akan di beri senarai semak bagi memantau tahap'tahap yang telah di tetapkan
dalam m!del penilaian latihan ini.
$i penghu"ung latihan pula# b!rang s!al selidik akan di edarkan kepada setiap
peserta kursus ini. -!rang ka"i selidik ini merangkumi tiga tahap dalam m!del Kirkpatrik
yang telah di tetapkan.
Tidak lupa segala rek!d dan keputusan u"ian dan penilaian setiap peserta turut di
ambil kira bagi menentukan tahap keberkesanan pembela"aran yang telah diberikan.
;
! "adangan Mengumpul Maklumat dan nalisis
!.1 "#nt#h B#rang $#al $elidik
%abatan Pengurusan Latihan
Pusat &ayasan Latihan Belia
!'((( Kuala Lumpur
Tarikh<
Tuan=puan
S!al selidik ini direka untuk mengka"i aspek kesan perubahan selepas latihan.
*aklumat yang anda berikan akan membantu kami membuat penilaian latihan ini ldan
untuk mempertingkatkan kualiti latihan yang akan datang. kerana hanya anda yang b!leh
memberikan kami gambaran sebenar tentang keadaan latihan dan selepas latihan nanti#
saya meminta anda untuk men"a%ab s!alan ini dengan "u"ur dan ikhlas. *aklumat yang
anda berikan akan disimpan dengan selamat dan hanya mereka yang terlibat dengan
penyelidikan ini dapat mengetahui maklumat tersebut. Segala hasil dari penyelidikan
kami akan kami hantarkan kepada anda kelak sebagai ru"ukan pihak anda.
Terima kasih diatas segala ker"asama dan masa yang anda luangkan# pihak kami
amat menghargai segala "asa baik dan "uga bantuan dari pihak anda untuk membantu
kami dalam men"alankan penyelidikan ini.
>ang *en"alankan Tugas
0asrul Hi7am# Ph.$
Pega%ai Penilai 2atihan
6
B)*+, - MKL.MT /+0+
,ama-1111111111111111111111111111111111111111
). umur anda
a/ ,? @ 48
b/ 4: @ 8?
c/ 8) @ :8
d/ :8 keatas
,. tahap tertinggi penga"ian anda
a/ sek!lah rendah
b/ sek!lah menegah
c/ dipl!ma penga"ian
d/ sar"ana muda penga"ian
e/ lain'lain .nyatakan/
4. "antina
a/ lelaki
b/ perempuan
A
3. status perkah%inan
a/ sudah berkah%in
b/ bu"ang
c/ bercerai
d/ lain'lain .nyatakan/
8. pengalam berker"a dalam !rganisasi anda .tahun/
a/ kurang dari ) tahun
b/ ) @ ,
c/ 4 @ 8
d/ : @ )?
e/ 2ebih dari )? tahun
)?
B)*+, B- 02K$+
$angat tidak
setuju
Tidak setuju Memuaskan $etuju $angat setuju
1 2 3 4 !
). Saya mendapat perhatian dengan sepenuhnya 415 425 435 445 4!5
dari pelatih lain
,. Saya rasa "adual latihan adalah bersesuian 415 425 435 445 4!5
4. Saya merasakan mudah memahami sukatan 415 425 435 445 4!5
pembela"aran yg diberi
3. Saya merasakan latihan ini bersesuaian dengan 415 425 435 445 4!5
bidang ker"a saya
8. Saya berasa ser!n!k semasa latihan 415 425 435 445 4!5
:. Saya merasakan latihan ini berkesan untuk 415 425 435 445 4!5
mempertingkatkan kemahiran
;. Saya mendapat ker"asama yang cukup 415 425 435 445 4!5
daripada "urulatih
6. Saya mendapat pengalaman baru semasa 415 425 435 445 4!5
men"alani latihan ini
A. Saya merasakan kelas yang digunakan selesa 415 425 435 445 4!5
)?. Saya merasakan kemudahan yang disediakan 415 425 435 445 4!5
adalah mencukupi
))
B)*+, "- P2MB2L%0,
$angat tidak
setuju
Tidak setuju Memuaskan $etuju $angat setuju
1 2 3 4 !
). Saya dapat memahami penga"aran yang 415 425 435 445 4!5
disampaikan
,. Saya merasakan lebih berkeyakinanselepas 415 425 435 445 4!5
men"alani latihan
4. Saya mendapati kandungan silibus menepati 415 425 435 445 4!5
keperluan di tempat ker"a nanti
3. Saya merasakan semua tenaga penga"ar 415 425 435 445 4!5
berpengalaman
8. Saya dapat menyampaikan bercakap di depan 415 425 435 445 4!5
!rang ramai selepas latihan
:. Saya akan memperbaiki keb!lehan saya selepas 415 425 435 445 4!5
latihan ini
;. Saya mendapati kemahiran saya meningkat 415 425 435 445 4!5
6. Saya mendapat pengatahuan baru yang berguna 415 425 435 445 4!5
A. Saya dapat mengaplikasikan apa yang dipela"ari 415 425 435 445 4!5
dalam ker"a
)?. Saya mampu untuk membuat perancangan ker"a 415 425 435 445 4!5
selepas men"alani latihan.
),
B)*+, /- T+,*K) LK.
$angat tidak
setuju
Tidak setuju Memuaskan $etuju $angat setuju
1 2 3 4 !
). Saya dapat mempertingkatkan kualiti ker"a 415 425 435 445 4!5
selepas menghadiri latihan tersebut
,. Saya dapat mempraktikkan latihan dalam ker"a 415 425 435 445 4!5
4. Saya mendapati perubahan dalam ker"a 415 425 435 445 4!5
berkekalan
3. Saya dapat menga%al tingkah laku saya dengan 415 425 435 445 4!5
baik
8. Saya dapat menga"ar peker"a lain dengan apa 415 425 435 445 4!5
yang telah dipela"ari
:. Saya selalu mendapat pu"ian dalam setiap ker"a 415 425 435 445 4!5
;. Saya mendapati kemahiran dan tingkah laku 415 425 435 445 4!5
saya berubah
6. Saya merasakan latihan dapat meningkatkan 415 425 435 445 4!5
daya kepimpinan
A. Saya mendapati perubahan sikap yang ketara 415 425 435 445 4!5
)?. Saya dapat menggunakan sikap dan kemahiran 415 425 435 445 4!5
selepas dan semasa ker"a
)4
!.2 "#t#h $enarai $emak untuk M#del Penilaian "+PP
)3
Penilaian K#nteks
Penilaian k!nteks menaksir keperluan# aset# dan masalah'masalah di dalam satu ditakri&kan alam sekitar.
kti6iti7akti6iti 26aluat#r Pelanggan 8 pemegang saham kti6iti7akti6iti77
Peren9anaan pr#gram
*enyusun dan menilai maklumat
persekitaran# terutama di keperluan %aris'
%aris bakal dan aset.
*enggunakan penemuan data input untuk
mengikhtiarkan satu strategi pr!gram iaitu
secara sainti&ik# dari segi ek!n!mi# dari segi
s!sial# secara p!litik# dan dari segi tekn!l!gi
b!leh dipertahankan.
Pemimpin'pemimpin rancangan temu bual
untuk mengulas dan membincangkan
perspekti& di %aris'%aris mereka keperluan
dan untuk mengenalpasti sebarang masalah
.p!litikal atau sebaliknya/ pr!gram akan
memerlukan untuk menyelesaikan.
*enggunakan penemuan data input bagi
memastikan yang strategi pr!gram adalah
untuk pertemuan munasabah menilai
keperluan disasarkan %aris'%aris.
Temuramah pemegang saham yang lain
untuk mendapatkan %a%asan terus ke dalam
keperluan dan aset'aset dimaksudkan %aris'
%aris dan masalah'masalah yang berp!tensi
untuk pr!gram.
*enggunakan penemuan data input
meny!k!ng permintaan pendanaan untuk
dirancang enterprise.
*enilai matlamat'matlamat pr!gram
berdasarkan menilai keperluan bene&isiari
dan aset'aset kemungkinan berguna
*enggunakan penemuan data input untuk
petugas barisan untuk men"alankan pr!gram.
*enggunakan penemuan data input untuk
tu"uan'tu"uan kebertanggung"a%aban dalam
pelap!ran alasan untuk strategi pr!gram
terpilih dan keb!lehbelaan rancangan
!perasi.
Terlibat satu e1aluat!r .,/ untuk memantau
dan mencatatkan data di alam sekitar
pr!gram# termasuk berkaitan pr!gram'
pr!gram# sumber'sumber ka%asan# keperluan
ka%asan dan masalah'masalah# dan dinamik
p!litik.
Permintaan yang pr!gram mengangg!tai
dengan kerap men"adikan tersedia untuk
penilaian penerangan barisan mereka
dipungut %aris'%aris dan alam sekitar
pr!gram.
Setiap Tahun# atau sebagai sesuai#
menyediakan dan menyampaikan kepada
pelanggan dan bersetu"u dengan pemegang
saham satu k!nteks dra& lap!ran penilaian
menyediakan kemaskini di pr!gram berkaitan
keperluan# aset# dan masalah'masalah#
ersama'sama dengan suatu penilaian
matlamat'matlamat dan keutamaan'
keutamaan pr!gram
)8
):
P2,+L+, P0O$2$
-er"alan m!nit!r penilaian'penilaian# d!kumen# dan menilai akti1iti'akti1iti pr!gram.
kti6iti7akti6iti 26aluat#r Pelanggan 8 pemegang saham kti6iti7akti6iti77
Pengurusan dan pend#kumentasian
*engenal pasti dan menyiasat pr!gram'
pr!gram %u"ud baha%a b!leh berkhidmat
sebagai suatu m!del untuk berta&akur pr!gram.
*enggunakan penemuan data pr!ses untuk
menga%al dan mengukuhkan akti1iti'akti1iti
kakitangan.
*enilai pr!gram strategi yang dicadangkan
untuk sambutan untuk menilai keperluan dan
kemungkinan.
*enggunakan penemuan data pr!ses
mengukuhkan rekabentuk pr!gram.
*enilai ba"et pr!gram untuk kecukupannya
untuk membiayai diperlukan beker"a.
*enggunakan penemuan data pr!ses untuk
mengekalkan suatu rek!d kema"uan pr!gram.
*enilai strategi pr!gram bertentangan dengan
penyelidikan berkaitan dan kesusasteraan
pembangunan.
*enggunakan penemuan data pr!ses untuk
membantu mengekalkan suatu rek!d k!s'k!s
pr!gram
*enilai merit strategi pr!gram dibandingkan
dengan strategi'strategi alternati& di"umpai
dalam serupa pr!gram'pr!gram.
*enilai pelan ker"a dan "adual pr!gram untuk
kecukupan# kemungkinan# dan keb!lehhidupan
p!litikal.
*enyusun satu input dra& lap!ran penilaian dan
menghantarnya kepada pelanggan dan bersetu"u
dengan pemegang saham.
);
)6
Penilaian input
Penilaian input menaksir persaingan strategi'strategi dan rancangan'rancangan ker"a dan belan"a%an
pendekatan terpilih.
kti6iti7akti6iti 26aluat#r Pelanggan 8 pemegang saham kti6iti7akti6iti77
Peren9anaan pr#gram
*engenal pasti dan menyiasat pr!gram'
pr!gram %u"ud baha%a b!leh berkhidmat
sebagai suatu m!del untuk berta&akur pr!gram.
*enggunakan penemuan data input untuk
mengikhtiarkan satu strategi pr!gram iaitu
secara sainti&ik# dari segi ek!n!mi# dari segi
s!sial# secara p!litik# dan dari segi tekn!l!gi
b!leh dipertahankan.
*enilai pr!gram strategi yang dicadangkan
untuk sambutan untuk menilai keperluan dan
kemungkinan.
*enggunakan penemuan data input bagi
memastikan yang strategi pr!gram adalah
untuk pertemuan munasabah menilai keperluan
disasarkan %aris'%aris.
*enilai ba"et pr!gram untuk kecukupannya
untuk membiayai diperlukan beker"a
*enggunakan penemuan data input bagi
memastikan yang strategi pr!gram adalah
untuk pertemuan munasabah menilai keperluan
disasarkan %aris'%aris.
*enilai strategi pr!gram bertentangan dengan
penyelidikan berkaitan dan kesusasteraan
pembangunan.
*enggunakan penemuan data input untuk
tu"uan'tu"uan kebertanggung"a%aban dalam
pelap!ran alasan untuk strategi pr!gram
terpilih dan keb!lehbelaan rancangan !perasi.
*enilai merit strategi pr!gram dibandingkan
dengan strategi'strategi alternati& di"umpai
dalam serupa pr!gram'pr!gram.
*enilai pelan ker"a dan "adual pr!gram untuk
kecukupan# kemungkinan# dan keb!lehhidupan
p!litikal.
*enyusun satu input dra& lap!ran penilaian dan
menghantarnya kepada pelanggan dan bersetu"u
dengan pemegang saham.
nalisis /ata
Selepas b!rang ka"i selidik ini di kumpulkan kembali segala maklumat akan di
analisis maka keputusan ini akan menun"ukkan samaada segala !b"ekti& latihan yang
di"alankan tercapai atau tidak.
)A
Perkara yang akan dititik beratkan adalah min#m!d dan "uga median dari pada
"a%apan. ika min adalah di antara 3.?'8.? maka latihan ini adalah berkesan dalam
mengubah reaksi# pembela"aran dan perlakuan para peserta. ika keputusan adalah
sebaliknya maka pelatih tidak berpuas hati dengan m!dul latihan yang merankumi dalam
reaksi dan mereka merasakan pembela"aran ini tidak berkesan dan tidak berlaku
perubahan dalam perlakuan peserta.
*edian pula menun"ukkan kenaikkan atau penurunan kepada setiap tahap dalam
*!del Kikpatrik yang telah digunakan. *anakala m!d yang ber&rikuensi tinggi
menun"ukan perasaan sebenar pelatih kepada kaedah pembela"aran dalam latihan ini.
: Penutup
:.1 0ingkasan Peran9angan Penilaian Latihan
Perancangan penilaian latihan yang dibuat menggunakan kaedah m!del penilaian
Kirkpatrik dan "uga 9IPP dan "uga kaedah pemanatauan dan s!al selidik untuk
pengumpulan data. S!al selidik ini akan diberikan kepada peserta yang menyertai latihan
ini untuk bertu"uan menilai keberkesanan dan "uga mencari kelemahan yang terdapat
dalam latihan ini supaya latihan yang akan datang akan lebih memberi kesan kepada
peserta.
Sesungguhnya penilaian ini penting untuk memastikan peserta yang menghadiri
pr!gram latihan ini mendapat latihan yang mencukupi supaya mereka dapat
mengaplikasikan apa yang mereka dapat di alam peker"aan dan "uga kehidupan harian
mereka. Setelah keputusan penilaian diper!lehi keputusan itu akan dianalisis untuk
,?
mendapatkan hasil supaya pihak pengurusan latihan dapaty memantapkan lagi latihan
yang akan di"alankan pada masa hadapan.
:.2 Kesimpulan Penilaian
Kesimpulannya yang b!leh dibuat setiap pr!gram termasuk pr!gram penilaian
memerlukan satu rangka ker"a yang lengkap agar hasil yang di per!lehi dapat di perakui
sah dan mampu untuk di"adikan ru"ukan bagi semua pihak.
Segala maklumat yang diper!lehi sepatutnya mengikut pia%aian yang telah di
tetapkan !leh ahli akademik. Apa yang perlu di tekan kan adalah etika penilai pr!gram
penilaian itu sendiri untuk menghasilkan satu keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat
ini adalah tunggak kepada penghasilan pr!gram latihan yang lebih mantap di masa yang
akan datang.
*emandangkan perubahan tekn!l!gi dan media massa yang semakin pesat cara
tradisi!nal dan "uga idea dari pel!p!r m!del sangat berguna ini tidak patut di lupakan
malah patut di kekalkan dan di praktikkan dari semasa ke semasa. Ini sangat penting agar
segala ilmu dan kemahiran yang ada akan kekal men"adi panduan serta dapat
dikembangkan penggunaannya %alau dimana dan bila'bila masa saha"a dari sekarang
hingga ke hu"ung 7aman.
,)

1 1.2

Pendahuluan Tujuan penilaian latihan yang di jalankan. Setiap latihan atau sesuatu kursus semestinya mempunyai tujuan dan matlamat untuk dicapai, penilaian perlu dibuat untuk mengetahui dan untuk mengenal pasti keberkesanan latihan tersebut. Setiap latihan juga mempunyai kelemahan dan juga kelebihan oleh itu penilaian juga untuk membetulkan apa yang salah dan juga meneruskan apa yang betul, untuk memantapkan lagi latihan tersebut. Kewangan merupakan faktor utama dalam setiap latihan maka dengan itu penilaian bertujuan untuk membuat perkiraan kewangan yang berkesan supaya setiap sen belanjawan yang dikeluarkan memberi manfaat kepada latihan. Untuk mengambil peserta latihan pada sesi seterusnya, penilaian juga perlu di buat untuk menentukan hanya mereka yang perlu sahaja yang mendapat latihan yang sewajarnya. Ia juga bertujuan untuk menentukan peserta yang mempunyai potensi sahaja yang dihantar untuk menjalani latihan. Masa depan latihan adalah penting untuk sesuatu program bagi memastikan latihan pada masa depan adalah berkesan dan memberi kesan yang mendalam kepada pelatih. Untuk membuat keputusan yang berkesan pada masa depan setiap butiran atau maklumat yang diperolehi mestilah disimpan dengan baik kerana ia akan membantu membuat keputusan mantap. Oleh itu penilaian dalam setiap latihan adalah penting untuk memastikan setiap latihan itu memberi kesan pada masa sekarang dan juga untuk masa hadapan.

2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->