NOTA PEDAGOGI PENGAJARAN MATEMATIK

PENDEKATAN DAN TEKNIK PENGAJARAN MATEMATIK Kaedah Inkuiri Penemuan • Kaedah ini merangkumi aktiviti merancang, menyiasat, menganalisa dan menemui. • Murid-murid perlu - menguasai kemahiran-kemahiran seperti membuat perbandingan dan mencari ciri-ciri yang sama untuk membuat generalisasi - menggunakan akal fikiran untuk mencari konsep, fakta, rumus atau hukum matematik daripada maklumat-maklumat yang dikumpulkan. • Proses pembelajaran dengan penggunaan kaedah inkuiri penemuan
merancang strategi Penyelesaian mengumpul maklumat yang berkaitan mengkaji & menganalisa maklumat yang dikumpulkan membuat generalisasi/ rumusan

Mengenalpasti Masalah


Dengan menggunakan kaedah inkuiri penemuan dalam pembelajaran matematik, banyak konsep, hukum, rumus dan teorem matematik boleh dipelajari. Contohnya, murid-murid boleh menemui rumus luas segiempat tepat dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti menyiasat, mengumpul maklumat, menganalisa maklumat dan menemui rumus luas segiempat tepat dengan mengikut langkah-langkah pembelajaran berikut: 1. Murid-murid diberikan beberapa segiempat tepat yang berlainan saiz dan disuruh melukis petak-petak berukuran 1cm x 1 cm di atas segiempat tepat tersebut.

2cm 3 cm A

3cm

3cm

4 cm B

5 cm C

2. Murid-murid disuruh membilang petak-petak dalam setiap segiempat tepat untuk mendapatkan luasnya. 3. Kemudian mereka disuruh mengisikan maklumat-maklumat yang dikumpulkan daripada aktiviti-aktiviti di atas dalam jadual berikut:

1

beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran matematik lain juga terlibat.Segiempat tepat A B C Luas segiempat daripada membilang petak Panjang (p) 3 4 5 Lebar (l) 2 3 3 pxl 6 cm2 12 cm2 15 cm2 6 12 15 4. akhirnya murid-murid menemui rumus luas segiempat tepat iaitu: Luas segiempat tepat = panjang × lebar • Daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam proses inkuiri dan penemuan.murid-murid terlibat secara aktif dalam semua aktiviti pembelajaran . Melalui perbincangan dan perbandingan luas segiempat tepat yang didapati daripada membilang petak dengan yang didapati daripada hasil darab panjang dan lebarnya. • • • 2 .Kaedah induksi : kerana murid membuat rumusan daripada beberapa contoh luas segiempat tepat . Contohnya: .Kaedah penyoalan : Kerana guru menggunakan kaedah ini untuk membimbing muridmurid menjalankan kajian dan membuat rumusan Kaedah inkuiri penemuan merupakan kaedah yang saintifik kerana:. membuat analisis dan kesimpulan secara sendiri . menjalankan ujikaji.murid-murid dipupuk dengan semangat “ingin tahu” Pengetahuan matematik yang diperolehi daripada kaedah inkuiri penemuan lebih bermakna dan lebih kekal dalam ingatan Kaedah inkuiri penemuan menyerupai teori pembelajaran Jerome Brunner yang memberi penekanan kepada pembelajaran yang berpusatkan pelajar. .kaedah ini melatih murid-murid membuat pemerhatian. Murid-murid disuruh mengkaji dan menganalisa maklumat-maklumat yang telah dikumpulkan dalam jadual 5.Kaedah kerja praktik : kerana murid menggunakan alat bantu mengajar seperti pembaris dan pensel untuk melukis petak-petak dalam segiempat tepat untuk mencari luasnya.

guru boleh menghuraikan konsep matematik secara lisan sambil menulis fakta-fakta yang penting supaya murid-murid dapat memahami konsep atau prinsipnya. Menerangkan sambil mendemonstrasikan cara melukis atau pembinaan bentuk-bentuk geometri. Cara-cara penyampaian dengan menggunakan kaedah eksposisi adalah seperti berikut: 1. kaedah ini kurang berkesan untuk aktiviti &P di sekolah rendah. memberikan interpretasi dan menghuraikan idea-idea dan konsep matematik daripada buku teks matematik. Jika digunakan dalam keseluruhan waktu mengajar. • • • • • Kaerdah eksposisi adalah sesuai digunakan untuk mengajar konsep dan kemahiran matematik dalam peringkat perkembangan.Kaedah Eksposisi • Kaedah ini merupakan cara penyampaian maklumat atau isi kandungan pelajaran kepada murid-murid di dalam kelas melalui penerangan. Penerangan Isi pelajaran • murid-murid mendengar penerangan guru murid-murid mengingat dan merekod isi penting • Guru boleh menggunakan kaedah ini untuk menerangkan konsep. Menerangkan. Menerangkan langkah-langkah penyelesaian masalah matematik berdasarkan kemahirankemahiran yang telah dipelajari 4. fakta. Kebaikan kaedah eksposisi : guru dapat menjimatkan masa kerana dapat menyampaikan semua maklumat tentang konsep matematik dalam masa yang lebih singkat dan murid-murid hanya duduk diam dan mendengar sahaja Kaedah eksposisi hanya sesuai dalam peringkat perkembangan sahaja. Menerangkan konsep matematik dengan alat bantu mengajar. bercerita atau demonstrasi dengan tujuan mengajar sesuatu. • Guru memberi penerangan terlebih dahulu dan murid mendengar dengan telitin hingga mereka memahami dan mengingatinya atau merekodkan isi penting dalam buku rekod mereka. prinsip atau teorem matematik. 3 . 3. Dalam peringkat ini. 2. hukum. Kaedah eksposisi adalah serupa dengan teori pembelajaran Ausubel yang menggunakan Pengelola awal untuk memperkenalkan suatu pelajaran baru.

membuat perbandingan dan penganalisaan sehingga mendapat rumusannya. Contohnya. membanding dan menganalisa contoh-contoh untuk membuat generalisasi Membuat rumusan Mendapat fakta matematik Mendapat konsep matematik Mendapat hukum matematik Proses pembelajaran melalui kaedah induktif • • • Banyak hukum dan rumus matematik dapat dipelajari dengan menggunakan kaedah induktif. Contoh-contoh matematik khusus yang mengandungi rumusan yang sama Mengkaji. murid-murid dikehendaki mengunakan pengetahuan sedia ada untuk mencungkil ciri-ciri yang sama daripada contoh-contoh matematik yang diberikan.Kaedah Induktif • Kaedah induktif digunakan untuk mendapatkan rumusan. Dalam proses pembelajaran.Rajah berikut menunjukkan suatu proses pembelajaran menggunakan kaedah induktif untuk mendapat hukum a x b = b x a 4x2=8 2x4=8 5 x 3 = 15 3 x 5 = 15 4x2=2x4 5x3=3x5 6x5=5x6 axb=bxa 6 x 5 = 30 5 x 6 = 30 4 . untuk mendapatkan hukum tukar tertib dalam operasi darab: .murid-murid diberikan beberapa pasangan contoh operasi darab yang berkaitan. • Kaedah ini memerlukan murid-murid mengkaji contoh-contoh matematik. .Kemudian murid-murid membuat generalisasi daripada contoh-contoh itu sehingga mendapat hukum tukar tertib dalam operasi darab . fakta atau ciri am daripada kajian ke atas beberapa contoh matematik yang khusus.

hukum atau teorem matematik baru.Seterusnya murid mendapat rumus luas segitiga dengan membahagi rumus luas segiempat tepat dengan 2 Rumus luas segiempat tepat yang diketahui Bahagikan luas segiempat tepat kepada dua bahagian yang sama I pxl 2 Rumus luas segitiga bersudut tegak Luas = pxl 2 I pxl p p I p Pengajaran luas segitiga bersudut tegak melalui kaedah deduktif 5 . hukum atau teorem matematik yang telah diketahui Kaedah deduktif Rumus.Kemudian mereka dibimbing untuk membahagikan segiempat tepat kepada dua segitiga bersudut tegak yang sama . hukum atau teorem matematik yang telah dipelajari untuk mendapatkan rumusan atau generalisasi matematik yang baru.Murid-murid harus mengetahui rumus luas segiempat terlebih dahulu . Kaedah lebih kompleks kerana memerlukan murid-murid yang mempunyai pengalaman luas dan pengetahuan matematik yang cukup untuk mendapatkan rumus.Kaedah Deduktif • • • Kaedah deduktif boleh ditakrifkan sebagai kaedah yang menggunakan rumus. Rumus. hukum atau teorem matematik yang baru diperolehi Proses pembelajaran matematik melalui kaedah deduktif • Contohnya: Untuk mendapatkan rumus luas segitiga. .

Teknik tunjukcara melibatkan aktiviti penerangan dan demonstrasi guru bersama dengan aktiviti pendengaran dan penglihatan serta percubaan murid. guru terangkan langkah itu sekali lagi  Boleh gunakan teknik menyoal untuk menarik perhatian murid  Pastikan semua murid dapat melihat demonstrasi serta mendengar penerangan guru dengan jelas  Jika masih ada masa. Contohnya: -Matematik : mendemonstrasikan cara membina sudut dengan protraktor -Sains : mendemonstrasikan sesuatu eksperimen untuk membuktikan daun mengandungi kanji Prinsip-prinsip tunjukcara Sebelum demonstrasi Topik. guru boleh meminta seorang murid membuat demonstrasi sekali lagi untuk mengukuhkan pemahaman tentang cara-cara melaksanakannya  Selepas demonstrasi Bincang dengan murid bahagian-bahagian demonstrasi yang penting  Bincangkan tujuan demonstrasi supaya murid dapat buat rumusan dengan tepat  Adakan aktiviti pengukuhan melalui aktiviti demonstrasi murid dengan mencontohi guru atau mencatat langkah-langkah demonstrasi dalam buku nota.  6 . Teknik ini digunakan secara meluas untuk hampir semua mata pelajaran di sekolah. objektif dan kandungan tunjukcara ditentukan terlebih dahulu Alatan dan radas disedia dan disusun mengikut langkah demonstrasi yang ditentukan  Tempat disediakan.pastikan semua murid dapat menyaksikan dengan jelas  Pastikan keselamatan sebelum menggunakan alat. radas atau bahan yang boleh mengakibatkan kemalangan  Beritahu kepada murid tujuan demonstrasi dan aktiviti yang hendak diperhatikan supaya mereka dapat mencontohi tanpa melakukan kesilapan   • Semasa demonstrasi Guru harus memandang ke arah murid semasa memberi penerangan tentang aktiviti demonstrasi  Jika murid ragu.Teknik Tunjukcara (Demonstrasi) • • • Tunjukcara atau demonstrasi adalah suatu teknik P&P yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid.

Murid dapat mencontohi dengan lebih tepat serta mudah untuk mereka laksanakan sendiri 2.Penentuan topik dan objektif . prinsip atau konsep pelajaran dapat diilustrasikan dengan tunjukcara 8.Perancangan langkah-langkah demonstrasi . Dapat mengurangkan masa pelajaran jika dibandingkan dengan kaedah cuba jaya 9. Guru dapat membetulkan sebarang kesilapan yang berlaku. Idea. Langkah-langkah pengajaran melalui tunjukcara Perancangan .Murid mencontohi guru melaksanakan aktiviti kemahiran . Memudahkan pemahaman murid serta menimbulkan minat untuk belajar 4. Murid dapat latihan amali untuk membina kemahiran yang tepat dan kukuh 5.Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan . Demonstrasi yang baik dapat mengukuhkan ingatan murid tentang langkah-langkah melaksanakannya 3.• Tujuan Tunjukcara 1. Murid tidak akan melaksanakan aktiviti sesuka hati dan dapat mengelakkan sebarang kemalangan.Persediaan alatan dan radas Penerangan tujuan demonstrasi Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup Penggunaan alat/radas mengikut langkah-langkah yang disediakan Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian • Pelaksanaan Latihan . Dapat membina keyakinan murid supaya dapat melaksanakan demonstrasi secara individu 7.Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota yang berkaitan 7 . Mutu persembahan murid dapat dipertingkatkan 6.Guru membetulkan kesilapan murid Penutup .

kon. silinder. Murid dapat menguasai kemahiran dalam penyelesaian masalah matematik. biji getah atau abakus (kemahiran membilang dan menjalankan operasi tertentu untuk mendapat jawapan) Membuat model-model geometri seperti kuboid. penimbang berat dan silinder bersenggat (konsep panjang. 5. 4. piramid dsb (mempelajari ciri-ciri bongkah) -Kaedah kerja praktik sesuai digunakan dalam aktiviti pembelajaran matematik yang dapat memberi erti serta keyakinan kepada murid terhadap pembelajaran mereka. kubus. • Antara kepentingan kaedah kerja praktik ialah: Merupakan suatu kaedah yang dapat melatih murid menggunakan ABM untuk belajar konsep atau fakta matematik. Masalah matematik Membimbing murid menggunting atau melipat kertas atau kad manila kepada beberapa saiz yang sama untuk mempelajari konsep pecahan Membimbing murid membahagikan suatu segiempat tepat dengan melukis petak-petak kecil sama saiz (konsep luas) Menggunakan alat pengukur spt pembaris. kaedah kerja praktik digunakan secara meluas kerana banyak konsep dan kemahiran matematik diajar dan dipelajari secara mudah Antara contoh aktiviti matematik yang boleh dijalankan menggunakan kaedah kerja praktik: 1. Konsep matematik Aktiviti dengan penggunaan alatan Fakta-fakta matematik Kemahiran matematik Penyelesaian masalah Proses pembelajaran melalui kaedah kerja praktik • Dalam P&P Matematik. 2.Kaedah Kerja Praktik • Kerja praktik ditakrifkan sebagai suatu aktiviti yang bertujuan untuk mendapatkan hasil daripada kerjanya. berat dan isipadu cecair) Menggunakan benda-benda maujud seperti biji guli. Murid lebih mudah memahami dan mengingati konsep dan kemahiran matematik melalui kerja sendiri Murid-murid bukan sahaja dapat latihan psikomotor tetapi juga keseronokan dalam aktiviti pembelajaran matematik 8 . 3.

membentuk strategi penyelesaiannya. - 9 . penimbang dan pengukur .Kaedah Makmal • • • • Kaedah ini berkait rapat dengan kaedah kerja praktik.membantu murid melakukan aktiviti menyelesaikan masalah seperti mengenalpasti masalah.membolehkan murid-murid mememui prinsip. Brunner dan Dienes membuktikan bahawa makmal atau sudut matematik dapat memainkan peranan dalam pembelajaran matematik yang bermakna Antara kepentingan aktiviti makmal atau sudut matematik ialah dapat: .menggalakkan murid menguasai kemahiran mengukur dan membuat penghampiran dengan unit ukuran dan sukatan Strategi P&P dalam makmal matematik: Aktiviti berorientasikan murid secara individu (tidak bermakna murid bebas tanpa rancangan dan kawalan) Guru memainkan peranan dalam perancangan aktiviti yang sesuai dan boleh dilaksanakan dalam makmal matematik Guru harus merancang strategi pembelajarannya seperti prosedur melaksanakan aktiviti ujikaji. hukum. .menemui sesuatu generalisasi terhadap pembentukan masalah matematik . kaedah inkuiri penemuan serta penggunaan sudut matematik dalam kelas Untuk pembelajaran matematik.menolong membina konsep yang tepat . mengatur kumpulan dengan membahagikan tugas kepada setiap orang murid untuk menjalankan aktiviti masing-masing • • Contoh aktiviti dalam makmal matematik mengkaji ciri-ciri bongkah seperti kubus dengan mengukur sisinya mengkaji pola.menggalakkan murid membina model-model matematik yang akan memberi gambaran secara konkrit konsep-konsep matematik yang abstrak .menggalakkan murid meneroka idea-idea matematik melalui pelbagai aktiviti di bawah pengelolaan guru . hukum sekutuan dan membina set-set bilangan benda dan menjalankan operasinya mencari rumus luas segiempat melalui aktiviti melukis petak atas kad manila. membilang petak-petaknya danmembandingkan bilangan petak dengan operasi darab panjang dan lebar mengkaji ciri-ciri bongkah supaya dapat membinamodel-model geometri menguasai kemahiran operasi-op[erasi nombor dengan menggubnakan benda-benda maujud dalam makmal matematik mendapat perkaitan di antara unit-unit ukuran dan sukatan dengan menggunakan alat penyukat. perkaitan atau hukum matematik seperti hukum tukar tertib. murid-murid memerlukan aktiviti-aktiviti konkrit untuk memahami simbol dan tatatanda matematik yang abstrak Kajian Piaget.melatih murid dalam kemahiran penyelesaian masalah matematik . melaksanakan program penyelesaian serta menilai keputusan kajian masalah. teorem matematik dengan menggunakan sumber arau alatan matematik di makmal . mendapat alatan lengkap.

pemikiran kreatif dan kritikal. Sebahagian topik dalam mata pelajaran matematik boleh menggunakan kaedah perbincangan contohnya cara penyelesaian masalah matematik yang kompleks Peringkat permulaan : guru kemukakan topik perbincangan dan soalan-soalan berkaitan sesuatu topik Peringkat pertengahan : murid-murid melakukan aktiviti perbincangan dan digalakkan memainkan peranan aktif untuk memberikan pandangan masing-masing. Pembelajaran koperatif juga merupakan kaedah pembelajaran kerjasama yang memerlukan pelajar bekerjasama untuk belajar dan bertanggungjawab ke atas pembelajaran rakan sepasukan mereka. sumbangsaran.meningkatkan pencapaian pelajar. Peringkat akhir : guru mrmbimbinr murid membuat rumusan terhadap hasil perbincangan. Perbincangan keseluruhan kelas : Diketuai dan diarahkan oleh guru 2. berbual dengan gaya yang menarik. dengan mempunyai tujuan dan matlamat yang sama. mengemukakan pandangan dengan jelas. projek dan permainan • PERBINCANGAN • • • • • • Kaedah dan teknik mengajar yang melibatkan aktiviti perbualan antara guru dan murid dalam kelas Satu jenis aktiviti pembelajaran yang menggalakkan murid bertukar-tukar fikiran serta berkongsi maklumat tentang sesuatu perkara melalui perbualan di bawah penyeliaan guru. Bentuk Perbincangan 1. kemahiran sosial dan interaksi kumpulan serta berkeyakinan dan saling menghormati .menggalakkan pelajar yang lemah dan berfikiran negatif terhadap matematik bersamasama pelajar yang lain dalam kumpulan tersebut berkongsi pandangan dan berbincang untuk menyelesaikan masalah matematik . tepat dan logik 10 . Segala aktiviti perbincangan dijalankan oleh murid dan guru bertindak sebagai fasilitator. Perbincangan kumpulan-kumpulan kecil : Diketuai oleh murid Tujuan Perbincangan • Menggalakkan perkembangan mental murid supaya mereka dapat menyumbangkan idea dan pandangan dengan sistematik dan tepat. selain daripada pembelajaran diri sendiri. Kepentingan pembelajaran koperatif: .dapat meningkatkan potensi pencapaian harga diri dan kemahiran sosial pelajar (menghasilkan perasaan yang positif antara satu sama lain) Empat contoh pembelajaran koperatif : perbincangan. • Melatih murid berfikir dengan teliti.Pembelajaran Koperatif • • • Pembelajaran koperatif ialah suatu strategi pengajaran di mana pelajar saling membantu dalam sebuah kumpulan kecil.

• Memberi peluang murid menggunakan kemahiran lisan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara berkesan antara satu sama lain • Memupuk semangat kerjasama serta mewujudkan interaksi sosial yang positif.Skop tajuk yang dipilih harus jelas dan khusus. 8. 3.Tujuannya untuk membolehkan ramai murid menyertai aktiviti perbincangan . Pilih topik yang mendatangkan faedah kepada semua murid . Pilih pengerusi dan pencatat dikalangan murid untuk mengendalikan perbincangan. Guru harus menggalakkan dan membimbing setiap murid melibatkan diri secara aktif dalam sesi perbincangan. 5. Peranan guru terhad sebagai fasilitator sahaja. Guru harus elakkan diri dari mengambil bahagian . Beritahu cara dan pertuturan perbincangan terlebih dahulu untuk memastikan perbincangan berjalan lancar dan tidak terpesong dari tujuan asal. Buat rumusan idea-idea yang dicatatkan di akhir perbincangan. 6. seminar. berikan pujian kepada murid yang telah menyertai aktiviti. Sebelum akhir perbincangan.Guru pilih topik berasaskan pengalaman.. Pemilihan topik perbincangan . 7. 2. Rumusan ini akan menjadi pertimbangan sasa bagi pengerusi membuat ulasan. Tujuan perbincangan harus jelas dan diberitahu kepada murid sebelum perbincangan dimulakan.Elakkan topik sensitif. Sedikit peruntukan masa untuk guru atau pengerusi membuat ulasan untuk murid menyedari pencapaian tujuan perbincangan. Ini membolehkan murid membuat persediaan. sesuai dengan peruntukan masa. 4. Prinsip-prinsip perbincangan 1. 9. Galakkan murid mencatat idea-idea yang disarankan dari semasa ke semasa. Jenis-jenis perbincangan • Antara sesi pebincangan yang biasa dipilih sebagai strategi P&P dalam kelas ialah sumbangsaran. forum dan sesi buzz 11 . kebolehan dan minat murid .

Murid dilatih mengemukakan idea dan pendapat mereka dengan cara yang logik dan analitis 2. . Tujuan utama sumbangsaran sebagai strategi P&P ialah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan.Guru menerangkan tujuan perbincangan dan memberi garis panduan untuk menjalankan perbincangan.Setiap kumpulan diberikan satu topik perbincangan Peringkat Perbincangan .Ahli kumpulan menyumbangkan idea. . Kadangkala dikenali sebagai pencambahan fikiran (brainstorming) yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea terhadap sesuatu topik perbincangan.ProsesP&P dimulakan dengan guru mengemukakan satu atau beberapa topik perbincangan berbentuk soalan bermasalah. • Tujuan Sumbangsaran: 1. . sesi sumbangsaran boleh dikendalikan seperti sesi buzz. .Sumbangsaran • • • • • • Merupakan salah satu jenis kaedah penyelesaian masalah. Peringkat Penilaian dan Rumusan .Idea-idea dicatat oleh seorang pelapor dikalangan ahli dalam kumpulan kecil. Meningkatkan mutu penguasaan kemahiran lisan 4. Lantik seorang pengerusi.Murid-murid dibahagi kepada kumpulan kecil (6 – 10 orang). Langkah-langkah sumbangsaran: Peringkat Permulaan . Dalam situasi bilik darjah. Melatih murid berusaha menyelesaikan masalah penting bersama-sama 12 .Kumpulan kecil akan bergabung semula untuk mempertimbangkan dan menilai setiap cadangan atau idea yang dikemukakan.Guru akan membimbing murid membuat keputusan atau rumusan yang kemudian direkodkan dalam buku nota mereka. Memupuk semangat kerjasama dan berkongsi maklumat antara satu sama lain 3. Sumbangsaran menggunakan teknik sesi buzz untuk mendapatkan idea yang boleh memberikan penyelesaian kepada sesuatu masalah yang diharapkan. .

Terlalu banyak pendapat/idea akan menimbulkan kekeliruan semasa memilih dan menilai idea pada peringkat akhir. Sukar menggubal soalan perbincangan yang sesuai. 11. 5. Contoh soalan-soalan untuk sesi sumbangsaran:  Apakah maklumat penting dalam soalan bermasalah ini?  Apakah yang hendak diseselaikan?  Bagaimana kita gunakan maklumat yang diberi untuk menyelesaikan masalah itu?  Apakah kaedah yang sesuai digunakan? Mengapa? Kelebihan sumbangsaran: 1. Cadangan/idea walaupun salah. Pendapat dan idea murid yang tidak dipilih menjadi rumusan akhir akan menimbulkan perasaan kecil hati murid berkenaan. Cara menyelesaikan masalah memakan masa yang banyak 3. Idea-idea penyelesaian didatangkan daripada murid-murid sendiri 3. Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbangsaran adalah patut dan mencukupi. Semua cadangan/idea dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum. 10. Banyak masa disia-siakan jika murid menggunakan lebih masa untuk berbual-bual daripada memberi sumbangan. Penilaian dan rumusan hanya dibuat pada peringkat perbincangan yang akhir. • • • 13 . 5. kritis dan rasional. Strategi pembelajaran berpusatkan murid 4. 4. Setiap ahli dalam kumpulan kecil diberikan peluang untuk mencadangkan pendapatnya 2. tidak boleh dikritik. 4.• Prinsip-prinsip Sumbangsaran: 1. Ahli digalakkan menggunakan prinsip 5W (iaitu: What? Why? Who? Where? When?) untuk memperluaskan idea penyelesaian masalah. 7. Memupuk semangat kerjasama dan berkongsi ke arah menyelesaikan masalah Kelemahan sumbangsaran: 1. Setiap ahli diberi giliran untuk mengemukakan cadangan. Garis panduan yang diberikan ringkas dan jelas 3. 6. Setiap kumpulan memilih pengerusi yang boleh menggalakkan ahlinya mengemukakan cadangan dan idea berkaitan dengan topik perbincangan. Wujudkan suasana tidak formal untuk menggalakkan perbincangan. Topik perbincangan haruslah sesuai dengan kebolehan dan minat murid 2. 5. 6. 7. Sesi sumbangsaran dapat melatih murid-murid berfikir dan mengeluarkan pendapat secara analitis. Setiap kumpulan mengandungi ahli yang terdiri daripada pelbagai kebolehan. Memperkukuhkan dan meningkatkan penguasaan kemahiran lisan. Murid-murid sekolah rendah tidak mampu mengendalikan sesi perbincangan dengan berkesan kerana kurang pengalaman serta aras kognitif mereka rendah. Melatih murid menghormati pendapat orang lain 7. Murid kurang cerdas mungkin tidak dapat memberi sumbangsaran yang berpetutan 2. Ahli digalakkan menyumbangkan seberapa banyak idea yang boleh untuk meningkatkan kemungkinan penyelesaian. 6. 9. 8. Meningkatkan kemahiran interaksi antara murid 8.

cara menyimpan dan penggunaannya sebagai ABM. murid dapat menjalankan aktiviti pembelajaran dengan penuh minat dan perhatian dalam situasi sebenar untuk mendapatkan hasil yang diharapkan Aktiviti melalui kaedah projek dijalankan selepas murid menguasai kemahiran tertentu. Projek Kaji Selidik • Prinsip-prinsip perancangan dan pelaksanaan projek kaji selidik: 1. mereka diberi projek menjalankan kaji selidik untuk mendapatkan min umur murid dalam kelas mereka. 3. 4. 5. perkara-perkara berikut perlu diambil perhatian: 1. kajian dan lawatan. 2. 4. Ia berlandaskan teori pembelajaran bahawa hasil pempelajaran murid akan menjadi lebih berkesan jika mereka menaruh minat dan bersedia melaksanakan aktiviti pembelajaran yang dirancangkan dengan cara yang menarik Kaedah ini menyarankan murid belajar melalui aktiviti permainan. Guru / murid harus menyediakan bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Contohnya: Selepas murid menguasai kemahiran mengira min. Pastikan kaji selidik yang dijalankan adalah selamat dan setiap murid dalam kumpulannya benar-benar melibatkan diri. Tentukan kerja mana yang memerlukan bimbingan guru dan mana yang perlukan pimpinan murid kumpulan cerdas. kerja praktik.PROJEK • • • • • • • • Kaedah projek disarankan oleh Profesor William Kilpatrick (1871 – 1965) dengan pengubahsuaian daripada kaedah penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh Dewey. Kerja projek boleh dilaksanakan secara individu atau berkumpulan. Guru boleh sediakan alat kajian seperti senarai semak. Guru harus menentukan topik kajian yang sesuai dengan pengalaman dan kebolehan murid 2. Tentukan cara mempamerkan hasil kerja murid. 5. Adakan rancangan yang baik dan loengkap seperti membahagikan kerja untuk setiap kumpulan untuk menjamin kelicinan pelaksanaannya. 3. soalan-soalan yang perlu dijawab serta bahan-bahan yang diperlukan. Tentukan objektif dan aktiviti kerja projek berdasarkan kecenderungan dan kemahiran murid. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang memuaskan. Guru bertindak sebagai fasilitator semasa aktiviti dijalankan 14 . Tentukan tujuan dan langkah-langkah untuk menjalankan kaji selidik dan berikan kepada murid. Melalui kaedah ini.

 Perlukan banyak tenaga dan masa dari segi perancangan dan pengurusan  Murid yang lembab kurang upaya mentafsir dan membuat rumusan yang tepat  Tidak ramai murid yang mendapat faedah daripada kaji selidik ini.6. Prinsip melaksanakan projek hasil tangan : 1. Tentukan objek hasil tangan yang diberi adalah berdasarkan minat dan kebolehan murid 2. menganalisis. Pamerkan objek yang dihasilkan dengan baik dan menarik sebagai galakan Kelebihan projek hasil tangan  Memupuk minat pembelajaran dan daya kreatif murid • 15 . Adakan perbincangan tentang tugasan yang telah dibuat 7. Sediakan bahan-bahan yang mencukupi untuk murid membuatnya 3. Projek Hasil Tangan • • • • Merupakan satu kerja projek atau pengayaan yang dijalankan oleh seseorang atau sekumpulan murid selepas menguasai kemahiran tertentu. Biasanya diadakan selepas murid memperolehi ilmu dan kemahiran tertentu. Tujuan : untuk mengembangkan kemahiran psikomotor dan daya kreatif murid. • Kelebihan Projek Kaji Selidik  Memberi peluang kepada murid mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dengan cara sendiri  Murid dapat menggunakan deria mereka secara maksimum untuk memerhati.  Murid dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam bilik darjah untuk mencubanya dalam situasi yang sebenar  Mendorong murid belajar dalam situasi yang seronok dan bermakna  Memupuk semangat kerjasama dan sifat sosial yang positif berdasarkan kumpulan pelbagai kebolehan  Mengembangkan potensi murid dari segi JERI  Memperkukuhkan kemahiran yang mereka baru kuasai • Kelemahan Projek Kaji Selidik  Murid sekolah rendah kurang matang dan kurang pengalaman adalah tidak sesuai menjalankan aktiviti kajian seperti ini. Berikan penerangan tentang langkah-langkah menghasilkan objek itu 4. mentafsir serta membuat rumusan. Hasil kaji selidik dibincangkan dan penilaian dibuat selepas aktiviti kajian telah selesai. Tetapkan tempoh masa untuk menghabiskan projek 6. Tunjukkan contoh atau beri tunjuk cara bagaimana menghasilkan objek itu 5.

Murid kemudiannya diberi penerangan tentang alat dan bahan yang digunakan untuk membentuk binan itu. Langkah II . pembaris.Murid dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi untuk menghasilkan sesuatu  Memberi peluang murid menggunakan masa lapang dengan berfaedah  Membolehkan murid menikmati rasa kejayaan serta bangga apabila sesuatu objek dapat dihasilkannya dengan baik dan dipamerkan.Guru mrngumpul dan menilai hasil kerja murid: akhirnya berbincang dengan murid tentang kegunaan binaan .Guru mrnunjukkan cara membuat binaan daripada berbagai bentuk .Guru bertanya murid bentuk-bentuk tiga matra .Murid melakukan kerja mengikut masa yang ditetapkan Langkah IV .Guru menunjukkan beberapa contoh binaan yang disusun daripada bentuk-bentuk tiga matra .Guru mrngarahkan murid memulakan aktiviti membuat binaan .  Mendorong murid supaya terus berusaha lebih tekun lagi  • Kelemahan projek hasil tangan  Memerlukan banyak tenaga dan masa untuk menguruskannya  Perbelanjaan untuk menghasilkan projek melibatkan kos yang tinggi  Murid yang menghasilkan objek kurang menarik dan tidak mendapat peluang untuk dipamerkan akan merasa kecewa  Perasaan negatif mungkin mendatangkan kesan buruk terhadap pembelajaran mereka pada masa depan Contoh Projek Hasil Tangan di Bilik Darjah Mata pelajaran : Matematik Tajuk : membuat binaan daripada objek-objek tiga matra Alatan : Kad manila. gam.Murid cuba memberikan contoh bentuk-bentuk tersebut .Guru mempamerkan hasil kerja murid yang menarik • 16 . kertas tebal. gunting Langkah-langkah mengajar: Langkah permulaan : .Murid memerhatikan demonstrasi guru Langkah III . pensel. kanji.

Dapat memupuk nilai sosial dalam jiwa kanak-kanak . menggalakkan interaksi serta menyatupadukan murid-murid yang mempunyai pengalaman dan potensi yang berlainan.• Contoh lain : Melukis logo menggunakan bentuk-bentuk geometri. Prinsip-prinsip permainan 1. 2.tetapkan masa bermain 4.Dapat mempelajari cara berkomunikasi melalui kemahiran bahasa dengan rakan-rakan sebaya mereka . kebolehan dan kecenderungan murid 3. . Jenis aktiviti yang dipilih haruslah sesuai dengan objektif.guru mengawal dan memerhatikan murid serta memastikan setiap murid melibatkan diri secara aktif serta bermain dengan mengikut peraturan yang ditetapkan . Penggunaan aktiviti sebagai strategi P&P di bilik darjah berlandaskan prinsip bermain sambil belajar Kanak-kanak suka bermain kerana aktiviti ini sejajar dengan naluri semula jadi mereka Tujuan permainan: .Menambah motivasi.guru merancang serta menyediakan alat permainan . peraturan dan cara bermain kepada murid . PERMAINAN • • • • • • Konsep: Main merupakan satu teknik mengajar yang memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti secara berpura-pura di dalam keadaan terkawal. sosial serta daya cipta kanak-kanak. kemahiran.merupakan aktiviti yang boleh mengembangkan kemahiran psikomotor.Menimbulkan perasaan gembira serta memperkukuhkan kemahiran yang baru dikuasai . permainan berunsur pendidikan.pastikan murid boleh mendapat faedah dan bukan untuk menghiburkan diri semata-mata 5. masalah dan situasi dalam konteks sebenar. Aktiviti permainan dijalankan selepas penguasaan kemahiran tertentu. rohani. bahasa muzik dan ekspresi kendiri kanak-kanak di peringkat awal .Permainan sebagai teknik mengajar membuktikan permainan adalah penentu penting dalam perkembangan intelek. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan secara berpura-pura merujuk kepada peristiwa. Semasa aktiviti permainan . jasmani.memberi penerangan tentang tujuan.Dapat memperkuatkan keupayaan berfikir serta menjadikan pembelajaran lebih bermakna semasa mereka menjalani aktiviti permainan . pengalaman. Selepas aktiviti permainan 17 . Sebelum aktiviti permainan: .

Murid dibahagikan kepada 10 kumpulan pelbagai kebolehan 18 .Murid-murid mencatat rumusan dalam buku nota . peraturan dan masa membentuk tangram .Guru menerangkan tujuan.Guru berbincang dengan murid-murid tentang aktiviti permainan yang dijalankan . Guru menjadi hakim pertandingan.Penerangan tujuan . Langkah I (permulaan) : .Penyediaan alat permainan .Penetapan peraturan permainan .• semua alat permainan dikutip dan disimpan adakan perbincangan tentang kesan permainan adakan aktiviti penilaian untuk mengetahui sama ada permainan telah mencapai objektifnya atau tidak Jenis-jenis cara main  Main sendiri (solidarity play): main secara perseorangan  Main koperatif (cooperative play) : main secara berkumpulan dengan kerjasama di antara ahli kumpulan  Main selari (parallel play) : permainan yang mengandungi aktiviti pasukan  Main asisiatif (associative play) : main berkawan yang biasanya mengandungi pasangan murid Langkah-langkah pelaksanaan aktiviti bermain Langkah I : Perancangan .Penerangan cara permainan Langkah III : Permainan . peraturan dan masa permainan .Pengutipan dan penyimpanan alat permainan • Contoh permainan Matematik Tajuk : Membentuk gambar daripada tangram Alatan : Tangram (10 set) Cara bermain : 1. Setiap kumpulan diberikan satu set tangran untuk membentuk satu gambar yang menarik dalam masa 10 minit 3. Murid-murid dibahagikan kepada 10 kumpulan pelbagai kebolehan 2.Guru mengumumkan keputusan permainan Langkah V : Perbincangan .Penentuan jenis aktiviti permainan . memerhati dan membimbing Langkah IV : Penilaian .Guru mendemonstrasika satu cara membentuk gambar daripada tangram Langkah II (permainan) .Penetapan masa permainan Langkah II : Permulaan .Guru mengawas.Murid-murid menjalankan aktiviti permainan .Guru menilai hasil permainan .Guru membimbing murid-murid membuat rumusan Langkah VI : Penutup .

Setiap seorang ketua mendapat satu set tangram ..Ketua kumpulan membimbing ahlinya membentuk gambar yang menarik Langkah III (penilaian) . Guru memberhentikan aktiviti permainan .Guru menilai hasil pembentukan setiap kumpulan .Guru menyuruh murid menyebutkan luas gambar yang telah dibentuk .Ketua kumpulan mengutip tangram dan menyerahkannya kepada guru 19 .Selepas 5 minit.Murid-murid disuruh menyalin gambar yang dibentuk dalam buku latihan dan menulis luas gambar itu di bawahnya .Guru mengumumkan keputusan pertandingan Langkah IV (perbincangan) .Guru membimbing murid membuat rumusan luas gambar dibentuk adalah sama dengan luas tangram itu Langkah V (penutup) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful