NOTA PEDAGOGI PENGAJARAN MATEMATIK

PENDEKATAN DAN TEKNIK PENGAJARAN MATEMATIK Kaedah Inkuiri Penemuan • Kaedah ini merangkumi aktiviti merancang, menyiasat, menganalisa dan menemui. • Murid-murid perlu - menguasai kemahiran-kemahiran seperti membuat perbandingan dan mencari ciri-ciri yang sama untuk membuat generalisasi - menggunakan akal fikiran untuk mencari konsep, fakta, rumus atau hukum matematik daripada maklumat-maklumat yang dikumpulkan. • Proses pembelajaran dengan penggunaan kaedah inkuiri penemuan
merancang strategi Penyelesaian mengumpul maklumat yang berkaitan mengkaji & menganalisa maklumat yang dikumpulkan membuat generalisasi/ rumusan

Mengenalpasti Masalah


Dengan menggunakan kaedah inkuiri penemuan dalam pembelajaran matematik, banyak konsep, hukum, rumus dan teorem matematik boleh dipelajari. Contohnya, murid-murid boleh menemui rumus luas segiempat tepat dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti menyiasat, mengumpul maklumat, menganalisa maklumat dan menemui rumus luas segiempat tepat dengan mengikut langkah-langkah pembelajaran berikut: 1. Murid-murid diberikan beberapa segiempat tepat yang berlainan saiz dan disuruh melukis petak-petak berukuran 1cm x 1 cm di atas segiempat tepat tersebut.

2cm 3 cm A

3cm

3cm

4 cm B

5 cm C

2. Murid-murid disuruh membilang petak-petak dalam setiap segiempat tepat untuk mendapatkan luasnya. 3. Kemudian mereka disuruh mengisikan maklumat-maklumat yang dikumpulkan daripada aktiviti-aktiviti di atas dalam jadual berikut:

1

kaedah ini melatih murid-murid membuat pemerhatian. menjalankan ujikaji. beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran matematik lain juga terlibat. Melalui perbincangan dan perbandingan luas segiempat tepat yang didapati daripada membilang petak dengan yang didapati daripada hasil darab panjang dan lebarnya.murid-murid terlibat secara aktif dalam semua aktiviti pembelajaran .Segiempat tepat A B C Luas segiempat daripada membilang petak Panjang (p) 3 4 5 Lebar (l) 2 3 3 pxl 6 cm2 12 cm2 15 cm2 6 12 15 4. Murid-murid disuruh mengkaji dan menganalisa maklumat-maklumat yang telah dikumpulkan dalam jadual 5. • • • 2 .murid-murid dipupuk dengan semangat “ingin tahu” Pengetahuan matematik yang diperolehi daripada kaedah inkuiri penemuan lebih bermakna dan lebih kekal dalam ingatan Kaedah inkuiri penemuan menyerupai teori pembelajaran Jerome Brunner yang memberi penekanan kepada pembelajaran yang berpusatkan pelajar.Kaedah kerja praktik : kerana murid menggunakan alat bantu mengajar seperti pembaris dan pensel untuk melukis petak-petak dalam segiempat tepat untuk mencari luasnya. membuat analisis dan kesimpulan secara sendiri . akhirnya murid-murid menemui rumus luas segiempat tepat iaitu: Luas segiempat tepat = panjang × lebar • Daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam proses inkuiri dan penemuan. Contohnya: .Kaedah induksi : kerana murid membuat rumusan daripada beberapa contoh luas segiempat tepat .Kaedah penyoalan : Kerana guru menggunakan kaedah ini untuk membimbing muridmurid menjalankan kajian dan membuat rumusan Kaedah inkuiri penemuan merupakan kaedah yang saintifik kerana:. .

kaedah ini kurang berkesan untuk aktiviti &P di sekolah rendah. 3 . Cara-cara penyampaian dengan menggunakan kaedah eksposisi adalah seperti berikut: 1. guru boleh menghuraikan konsep matematik secara lisan sambil menulis fakta-fakta yang penting supaya murid-murid dapat memahami konsep atau prinsipnya. 3. hukum. Kaedah eksposisi adalah serupa dengan teori pembelajaran Ausubel yang menggunakan Pengelola awal untuk memperkenalkan suatu pelajaran baru. 2. Menerangkan konsep matematik dengan alat bantu mengajar.Kaedah Eksposisi • Kaedah ini merupakan cara penyampaian maklumat atau isi kandungan pelajaran kepada murid-murid di dalam kelas melalui penerangan. • • • • • Kaerdah eksposisi adalah sesuai digunakan untuk mengajar konsep dan kemahiran matematik dalam peringkat perkembangan. Menerangkan sambil mendemonstrasikan cara melukis atau pembinaan bentuk-bentuk geometri. Penerangan Isi pelajaran • murid-murid mendengar penerangan guru murid-murid mengingat dan merekod isi penting • Guru boleh menggunakan kaedah ini untuk menerangkan konsep. Jika digunakan dalam keseluruhan waktu mengajar. Menerangkan. Kebaikan kaedah eksposisi : guru dapat menjimatkan masa kerana dapat menyampaikan semua maklumat tentang konsep matematik dalam masa yang lebih singkat dan murid-murid hanya duduk diam dan mendengar sahaja Kaedah eksposisi hanya sesuai dalam peringkat perkembangan sahaja. bercerita atau demonstrasi dengan tujuan mengajar sesuatu. Menerangkan langkah-langkah penyelesaian masalah matematik berdasarkan kemahirankemahiran yang telah dipelajari 4. • Guru memberi penerangan terlebih dahulu dan murid mendengar dengan telitin hingga mereka memahami dan mengingatinya atau merekodkan isi penting dalam buku rekod mereka. memberikan interpretasi dan menghuraikan idea-idea dan konsep matematik daripada buku teks matematik. fakta. prinsip atau teorem matematik. Dalam peringkat ini.

• Kaedah ini memerlukan murid-murid mengkaji contoh-contoh matematik. fakta atau ciri am daripada kajian ke atas beberapa contoh matematik yang khusus.Kaedah Induktif • Kaedah induktif digunakan untuk mendapatkan rumusan. Dalam proses pembelajaran. murid-murid dikehendaki mengunakan pengetahuan sedia ada untuk mencungkil ciri-ciri yang sama daripada contoh-contoh matematik yang diberikan.murid-murid diberikan beberapa pasangan contoh operasi darab yang berkaitan.Rajah berikut menunjukkan suatu proses pembelajaran menggunakan kaedah induktif untuk mendapat hukum a x b = b x a 4x2=8 2x4=8 5 x 3 = 15 3 x 5 = 15 4x2=2x4 5x3=3x5 6x5=5x6 axb=bxa 6 x 5 = 30 5 x 6 = 30 4 . . membuat perbandingan dan penganalisaan sehingga mendapat rumusannya. untuk mendapatkan hukum tukar tertib dalam operasi darab: . Contoh-contoh matematik khusus yang mengandungi rumusan yang sama Mengkaji.Kemudian murid-murid membuat generalisasi daripada contoh-contoh itu sehingga mendapat hukum tukar tertib dalam operasi darab . membanding dan menganalisa contoh-contoh untuk membuat generalisasi Membuat rumusan Mendapat fakta matematik Mendapat konsep matematik Mendapat hukum matematik Proses pembelajaran melalui kaedah induktif • • • Banyak hukum dan rumus matematik dapat dipelajari dengan menggunakan kaedah induktif. Contohnya.

Murid-murid harus mengetahui rumus luas segiempat terlebih dahulu . hukum atau teorem matematik yang telah diketahui Kaedah deduktif Rumus.Seterusnya murid mendapat rumus luas segitiga dengan membahagi rumus luas segiempat tepat dengan 2 Rumus luas segiempat tepat yang diketahui Bahagikan luas segiempat tepat kepada dua bahagian yang sama I pxl 2 Rumus luas segitiga bersudut tegak Luas = pxl 2 I pxl p p I p Pengajaran luas segitiga bersudut tegak melalui kaedah deduktif 5 . .Kemudian mereka dibimbing untuk membahagikan segiempat tepat kepada dua segitiga bersudut tegak yang sama . Rumus.Kaedah Deduktif • • • Kaedah deduktif boleh ditakrifkan sebagai kaedah yang menggunakan rumus. Kaedah lebih kompleks kerana memerlukan murid-murid yang mempunyai pengalaman luas dan pengetahuan matematik yang cukup untuk mendapatkan rumus. hukum atau teorem matematik yang telah dipelajari untuk mendapatkan rumusan atau generalisasi matematik yang baru. hukum atau teorem matematik yang baru diperolehi Proses pembelajaran matematik melalui kaedah deduktif • Contohnya: Untuk mendapatkan rumus luas segitiga. hukum atau teorem matematik baru.

pastikan semua murid dapat menyaksikan dengan jelas  Pastikan keselamatan sebelum menggunakan alat. guru terangkan langkah itu sekali lagi  Boleh gunakan teknik menyoal untuk menarik perhatian murid  Pastikan semua murid dapat melihat demonstrasi serta mendengar penerangan guru dengan jelas  Jika masih ada masa.  6 . objektif dan kandungan tunjukcara ditentukan terlebih dahulu Alatan dan radas disedia dan disusun mengikut langkah demonstrasi yang ditentukan  Tempat disediakan. Contohnya: -Matematik : mendemonstrasikan cara membina sudut dengan protraktor -Sains : mendemonstrasikan sesuatu eksperimen untuk membuktikan daun mengandungi kanji Prinsip-prinsip tunjukcara Sebelum demonstrasi Topik. Teknik ini digunakan secara meluas untuk hampir semua mata pelajaran di sekolah. guru boleh meminta seorang murid membuat demonstrasi sekali lagi untuk mengukuhkan pemahaman tentang cara-cara melaksanakannya  Selepas demonstrasi Bincang dengan murid bahagian-bahagian demonstrasi yang penting  Bincangkan tujuan demonstrasi supaya murid dapat buat rumusan dengan tepat  Adakan aktiviti pengukuhan melalui aktiviti demonstrasi murid dengan mencontohi guru atau mencatat langkah-langkah demonstrasi dalam buku nota. radas atau bahan yang boleh mengakibatkan kemalangan  Beritahu kepada murid tujuan demonstrasi dan aktiviti yang hendak diperhatikan supaya mereka dapat mencontohi tanpa melakukan kesilapan   • Semasa demonstrasi Guru harus memandang ke arah murid semasa memberi penerangan tentang aktiviti demonstrasi  Jika murid ragu.Teknik Tunjukcara (Demonstrasi) • • • Tunjukcara atau demonstrasi adalah suatu teknik P&P yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid. Teknik tunjukcara melibatkan aktiviti penerangan dan demonstrasi guru bersama dengan aktiviti pendengaran dan penglihatan serta percubaan murid.

Dapat membina keyakinan murid supaya dapat melaksanakan demonstrasi secara individu 7.Persediaan alatan dan radas Penerangan tujuan demonstrasi Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup Penggunaan alat/radas mengikut langkah-langkah yang disediakan Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian • Pelaksanaan Latihan . Murid dapat mencontohi dengan lebih tepat serta mudah untuk mereka laksanakan sendiri 2.Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan . Memudahkan pemahaman murid serta menimbulkan minat untuk belajar 4. Murid tidak akan melaksanakan aktiviti sesuka hati dan dapat mengelakkan sebarang kemalangan. Guru dapat membetulkan sebarang kesilapan yang berlaku.• Tujuan Tunjukcara 1. prinsip atau konsep pelajaran dapat diilustrasikan dengan tunjukcara 8. Murid dapat latihan amali untuk membina kemahiran yang tepat dan kukuh 5. Dapat mengurangkan masa pelajaran jika dibandingkan dengan kaedah cuba jaya 9.Penentuan topik dan objektif .Guru membetulkan kesilapan murid Penutup . Idea. Demonstrasi yang baik dapat mengukuhkan ingatan murid tentang langkah-langkah melaksanakannya 3.Murid mencontohi guru melaksanakan aktiviti kemahiran . Langkah-langkah pengajaran melalui tunjukcara Perancangan .Perancangan langkah-langkah demonstrasi .Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota yang berkaitan 7 . Mutu persembahan murid dapat dipertingkatkan 6.

4. berat dan isipadu cecair) Menggunakan benda-benda maujud seperti biji guli. 3. kubus. Masalah matematik Membimbing murid menggunting atau melipat kertas atau kad manila kepada beberapa saiz yang sama untuk mempelajari konsep pecahan Membimbing murid membahagikan suatu segiempat tepat dengan melukis petak-petak kecil sama saiz (konsep luas) Menggunakan alat pengukur spt pembaris. Murid lebih mudah memahami dan mengingati konsep dan kemahiran matematik melalui kerja sendiri Murid-murid bukan sahaja dapat latihan psikomotor tetapi juga keseronokan dalam aktiviti pembelajaran matematik 8 .Kaedah Kerja Praktik • Kerja praktik ditakrifkan sebagai suatu aktiviti yang bertujuan untuk mendapatkan hasil daripada kerjanya. silinder. kon. 2. 5. biji getah atau abakus (kemahiran membilang dan menjalankan operasi tertentu untuk mendapat jawapan) Membuat model-model geometri seperti kuboid. piramid dsb (mempelajari ciri-ciri bongkah) -Kaedah kerja praktik sesuai digunakan dalam aktiviti pembelajaran matematik yang dapat memberi erti serta keyakinan kepada murid terhadap pembelajaran mereka. Konsep matematik Aktiviti dengan penggunaan alatan Fakta-fakta matematik Kemahiran matematik Penyelesaian masalah Proses pembelajaran melalui kaedah kerja praktik • Dalam P&P Matematik. Murid dapat menguasai kemahiran dalam penyelesaian masalah matematik. • Antara kepentingan kaedah kerja praktik ialah: Merupakan suatu kaedah yang dapat melatih murid menggunakan ABM untuk belajar konsep atau fakta matematik. kaedah kerja praktik digunakan secara meluas kerana banyak konsep dan kemahiran matematik diajar dan dipelajari secara mudah Antara contoh aktiviti matematik yang boleh dijalankan menggunakan kaedah kerja praktik: 1. penimbang berat dan silinder bersenggat (konsep panjang.

membilang petak-petaknya danmembandingkan bilangan petak dengan operasi darab panjang dan lebar mengkaji ciri-ciri bongkah supaya dapat membinamodel-model geometri menguasai kemahiran operasi-op[erasi nombor dengan menggubnakan benda-benda maujud dalam makmal matematik mendapat perkaitan di antara unit-unit ukuran dan sukatan dengan menggunakan alat penyukat.membolehkan murid-murid mememui prinsip. mengatur kumpulan dengan membahagikan tugas kepada setiap orang murid untuk menjalankan aktiviti masing-masing • • Contoh aktiviti dalam makmal matematik mengkaji ciri-ciri bongkah seperti kubus dengan mengukur sisinya mengkaji pola. penimbang dan pengukur . - 9 .menggalakkan murid meneroka idea-idea matematik melalui pelbagai aktiviti di bawah pengelolaan guru .menggalakkan murid menguasai kemahiran mengukur dan membuat penghampiran dengan unit ukuran dan sukatan Strategi P&P dalam makmal matematik: Aktiviti berorientasikan murid secara individu (tidak bermakna murid bebas tanpa rancangan dan kawalan) Guru memainkan peranan dalam perancangan aktiviti yang sesuai dan boleh dilaksanakan dalam makmal matematik Guru harus merancang strategi pembelajarannya seperti prosedur melaksanakan aktiviti ujikaji. membentuk strategi penyelesaiannya. hukum sekutuan dan membina set-set bilangan benda dan menjalankan operasinya mencari rumus luas segiempat melalui aktiviti melukis petak atas kad manila. perkaitan atau hukum matematik seperti hukum tukar tertib. murid-murid memerlukan aktiviti-aktiviti konkrit untuk memahami simbol dan tatatanda matematik yang abstrak Kajian Piaget.melatih murid dalam kemahiran penyelesaian masalah matematik .menemui sesuatu generalisasi terhadap pembentukan masalah matematik .Kaedah Makmal • • • • Kaedah ini berkait rapat dengan kaedah kerja praktik.menggalakkan murid membina model-model matematik yang akan memberi gambaran secara konkrit konsep-konsep matematik yang abstrak . hukum. .menolong membina konsep yang tepat . mendapat alatan lengkap. melaksanakan program penyelesaian serta menilai keputusan kajian masalah. kaedah inkuiri penemuan serta penggunaan sudut matematik dalam kelas Untuk pembelajaran matematik.membantu murid melakukan aktiviti menyelesaikan masalah seperti mengenalpasti masalah. Brunner dan Dienes membuktikan bahawa makmal atau sudut matematik dapat memainkan peranan dalam pembelajaran matematik yang bermakna Antara kepentingan aktiviti makmal atau sudut matematik ialah dapat: . teorem matematik dengan menggunakan sumber arau alatan matematik di makmal .

Perbincangan kumpulan-kumpulan kecil : Diketuai oleh murid Tujuan Perbincangan • Menggalakkan perkembangan mental murid supaya mereka dapat menyumbangkan idea dan pandangan dengan sistematik dan tepat. Segala aktiviti perbincangan dijalankan oleh murid dan guru bertindak sebagai fasilitator.Pembelajaran Koperatif • • • Pembelajaran koperatif ialah suatu strategi pengajaran di mana pelajar saling membantu dalam sebuah kumpulan kecil. kemahiran sosial dan interaksi kumpulan serta berkeyakinan dan saling menghormati . Bentuk Perbincangan 1. Peringkat akhir : guru mrmbimbinr murid membuat rumusan terhadap hasil perbincangan. Kepentingan pembelajaran koperatif: . Sebahagian topik dalam mata pelajaran matematik boleh menggunakan kaedah perbincangan contohnya cara penyelesaian masalah matematik yang kompleks Peringkat permulaan : guru kemukakan topik perbincangan dan soalan-soalan berkaitan sesuatu topik Peringkat pertengahan : murid-murid melakukan aktiviti perbincangan dan digalakkan memainkan peranan aktif untuk memberikan pandangan masing-masing. sumbangsaran.dapat meningkatkan potensi pencapaian harga diri dan kemahiran sosial pelajar (menghasilkan perasaan yang positif antara satu sama lain) Empat contoh pembelajaran koperatif : perbincangan. Pembelajaran koperatif juga merupakan kaedah pembelajaran kerjasama yang memerlukan pelajar bekerjasama untuk belajar dan bertanggungjawab ke atas pembelajaran rakan sepasukan mereka. Perbincangan keseluruhan kelas : Diketuai dan diarahkan oleh guru 2. projek dan permainan • PERBINCANGAN • • • • • • Kaedah dan teknik mengajar yang melibatkan aktiviti perbualan antara guru dan murid dalam kelas Satu jenis aktiviti pembelajaran yang menggalakkan murid bertukar-tukar fikiran serta berkongsi maklumat tentang sesuatu perkara melalui perbualan di bawah penyeliaan guru. • Melatih murid berfikir dengan teliti. tepat dan logik 10 .menggalakkan pelajar yang lemah dan berfikiran negatif terhadap matematik bersamasama pelajar yang lain dalam kumpulan tersebut berkongsi pandangan dan berbincang untuk menyelesaikan masalah matematik . selain daripada pembelajaran diri sendiri. dengan mempunyai tujuan dan matlamat yang sama.meningkatkan pencapaian pelajar. pemikiran kreatif dan kritikal. mengemukakan pandangan dengan jelas. berbual dengan gaya yang menarik.

Ini membolehkan murid membuat persediaan. berikan pujian kepada murid yang telah menyertai aktiviti. 4. 2. Pemilihan topik perbincangan .Skop tajuk yang dipilih harus jelas dan khusus. sesuai dengan peruntukan masa. 6.• Memberi peluang murid menggunakan kemahiran lisan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara berkesan antara satu sama lain • Memupuk semangat kerjasama serta mewujudkan interaksi sosial yang positif. Guru harus menggalakkan dan membimbing setiap murid melibatkan diri secara aktif dalam sesi perbincangan.Tujuannya untuk membolehkan ramai murid menyertai aktiviti perbincangan .Guru pilih topik berasaskan pengalaman. Prinsip-prinsip perbincangan 1. Jenis-jenis perbincangan • Antara sesi pebincangan yang biasa dipilih sebagai strategi P&P dalam kelas ialah sumbangsaran. kebolehan dan minat murid . 5. 9.Elakkan topik sensitif. 8. 7. Buat rumusan idea-idea yang dicatatkan di akhir perbincangan. Beritahu cara dan pertuturan perbincangan terlebih dahulu untuk memastikan perbincangan berjalan lancar dan tidak terpesong dari tujuan asal. Galakkan murid mencatat idea-idea yang disarankan dari semasa ke semasa. Sebelum akhir perbincangan.. Guru harus elakkan diri dari mengambil bahagian . Rumusan ini akan menjadi pertimbangan sasa bagi pengerusi membuat ulasan. Tujuan perbincangan harus jelas dan diberitahu kepada murid sebelum perbincangan dimulakan. Pilih pengerusi dan pencatat dikalangan murid untuk mengendalikan perbincangan. Peranan guru terhad sebagai fasilitator sahaja. Sedikit peruntukan masa untuk guru atau pengerusi membuat ulasan untuk murid menyedari pencapaian tujuan perbincangan. seminar. Pilih topik yang mendatangkan faedah kepada semua murid . forum dan sesi buzz 11 . 3.

sesi sumbangsaran boleh dikendalikan seperti sesi buzz. Tujuan utama sumbangsaran sebagai strategi P&P ialah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan. Langkah-langkah sumbangsaran: Peringkat Permulaan . Murid dilatih mengemukakan idea dan pendapat mereka dengan cara yang logik dan analitis 2. .ProsesP&P dimulakan dengan guru mengemukakan satu atau beberapa topik perbincangan berbentuk soalan bermasalah. .Murid-murid dibahagi kepada kumpulan kecil (6 – 10 orang). Dalam situasi bilik darjah.Idea-idea dicatat oleh seorang pelapor dikalangan ahli dalam kumpulan kecil.Guru menerangkan tujuan perbincangan dan memberi garis panduan untuk menjalankan perbincangan.Ahli kumpulan menyumbangkan idea. Peringkat Penilaian dan Rumusan . . . Lantik seorang pengerusi. Meningkatkan mutu penguasaan kemahiran lisan 4.Setiap kumpulan diberikan satu topik perbincangan Peringkat Perbincangan .Kumpulan kecil akan bergabung semula untuk mempertimbangkan dan menilai setiap cadangan atau idea yang dikemukakan. . Memupuk semangat kerjasama dan berkongsi maklumat antara satu sama lain 3. Sumbangsaran menggunakan teknik sesi buzz untuk mendapatkan idea yang boleh memberikan penyelesaian kepada sesuatu masalah yang diharapkan.Sumbangsaran • • • • • • Merupakan salah satu jenis kaedah penyelesaian masalah. Melatih murid berusaha menyelesaikan masalah penting bersama-sama 12 . Kadangkala dikenali sebagai pencambahan fikiran (brainstorming) yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea terhadap sesuatu topik perbincangan. • Tujuan Sumbangsaran: 1.Guru akan membimbing murid membuat keputusan atau rumusan yang kemudian direkodkan dalam buku nota mereka.

Murid kurang cerdas mungkin tidak dapat memberi sumbangsaran yang berpetutan 2. tidak boleh dikritik. 6. Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbangsaran adalah patut dan mencukupi. Cadangan/idea walaupun salah. kritis dan rasional. 11. 6. 8. Cara menyelesaikan masalah memakan masa yang banyak 3. Setiap ahli diberi giliran untuk mengemukakan cadangan. 7. 5. 6. Penilaian dan rumusan hanya dibuat pada peringkat perbincangan yang akhir. 10. Sesi sumbangsaran dapat melatih murid-murid berfikir dan mengeluarkan pendapat secara analitis. Semua cadangan/idea dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum. Banyak masa disia-siakan jika murid menggunakan lebih masa untuk berbual-bual daripada memberi sumbangan. Setiap ahli dalam kumpulan kecil diberikan peluang untuk mencadangkan pendapatnya 2. Memperkukuhkan dan meningkatkan penguasaan kemahiran lisan. Topik perbincangan haruslah sesuai dengan kebolehan dan minat murid 2. Setiap kumpulan memilih pengerusi yang boleh menggalakkan ahlinya mengemukakan cadangan dan idea berkaitan dengan topik perbincangan. 4. Ahli digalakkan menggunakan prinsip 5W (iaitu: What? Why? Who? Where? When?) untuk memperluaskan idea penyelesaian masalah. Murid-murid sekolah rendah tidak mampu mengendalikan sesi perbincangan dengan berkesan kerana kurang pengalaman serta aras kognitif mereka rendah. 5. Meningkatkan kemahiran interaksi antara murid 8. Setiap kumpulan mengandungi ahli yang terdiri daripada pelbagai kebolehan. Wujudkan suasana tidak formal untuk menggalakkan perbincangan. Ahli digalakkan menyumbangkan seberapa banyak idea yang boleh untuk meningkatkan kemungkinan penyelesaian. Terlalu banyak pendapat/idea akan menimbulkan kekeliruan semasa memilih dan menilai idea pada peringkat akhir. Idea-idea penyelesaian didatangkan daripada murid-murid sendiri 3. Pendapat dan idea murid yang tidak dipilih menjadi rumusan akhir akan menimbulkan perasaan kecil hati murid berkenaan.• Prinsip-prinsip Sumbangsaran: 1. Memupuk semangat kerjasama dan berkongsi ke arah menyelesaikan masalah Kelemahan sumbangsaran: 1. Contoh soalan-soalan untuk sesi sumbangsaran:  Apakah maklumat penting dalam soalan bermasalah ini?  Apakah yang hendak diseselaikan?  Bagaimana kita gunakan maklumat yang diberi untuk menyelesaikan masalah itu?  Apakah kaedah yang sesuai digunakan? Mengapa? Kelebihan sumbangsaran: 1. 7. 5. 4. Strategi pembelajaran berpusatkan murid 4. Sukar menggubal soalan perbincangan yang sesuai. • • • 13 . Melatih murid menghormati pendapat orang lain 7. 9. Garis panduan yang diberikan ringkas dan jelas 3.

Ia berlandaskan teori pembelajaran bahawa hasil pempelajaran murid akan menjadi lebih berkesan jika mereka menaruh minat dan bersedia melaksanakan aktiviti pembelajaran yang dirancangkan dengan cara yang menarik Kaedah ini menyarankan murid belajar melalui aktiviti permainan. kerja praktik. murid dapat menjalankan aktiviti pembelajaran dengan penuh minat dan perhatian dalam situasi sebenar untuk mendapatkan hasil yang diharapkan Aktiviti melalui kaedah projek dijalankan selepas murid menguasai kemahiran tertentu. mereka diberi projek menjalankan kaji selidik untuk mendapatkan min umur murid dalam kelas mereka. Tentukan tujuan dan langkah-langkah untuk menjalankan kaji selidik dan berikan kepada murid. Melalui kaedah ini. Guru bertindak sebagai fasilitator semasa aktiviti dijalankan 14 . Untuk mencapai hasil pembelajaran yang memuaskan. 5.PROJEK • • • • • • • • Kaedah projek disarankan oleh Profesor William Kilpatrick (1871 – 1965) dengan pengubahsuaian daripada kaedah penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh Dewey. 5. Pastikan kaji selidik yang dijalankan adalah selamat dan setiap murid dalam kumpulannya benar-benar melibatkan diri. 4. Adakan rancangan yang baik dan loengkap seperti membahagikan kerja untuk setiap kumpulan untuk menjamin kelicinan pelaksanaannya. 2. 4. Kerja projek boleh dilaksanakan secara individu atau berkumpulan. Projek Kaji Selidik • Prinsip-prinsip perancangan dan pelaksanaan projek kaji selidik: 1. Guru / murid harus menyediakan bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Contohnya: Selepas murid menguasai kemahiran mengira min. soalan-soalan yang perlu dijawab serta bahan-bahan yang diperlukan. Tentukan objektif dan aktiviti kerja projek berdasarkan kecenderungan dan kemahiran murid. Tentukan cara mempamerkan hasil kerja murid. Tentukan kerja mana yang memerlukan bimbingan guru dan mana yang perlukan pimpinan murid kumpulan cerdas. cara menyimpan dan penggunaannya sebagai ABM. perkara-perkara berikut perlu diambil perhatian: 1. Guru harus menentukan topik kajian yang sesuai dengan pengalaman dan kebolehan murid 2. Guru boleh sediakan alat kajian seperti senarai semak. 3. 3. kajian dan lawatan.

• Kelebihan Projek Kaji Selidik  Memberi peluang kepada murid mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dengan cara sendiri  Murid dapat menggunakan deria mereka secara maksimum untuk memerhati. Tetapkan tempoh masa untuk menghabiskan projek 6. Adakan perbincangan tentang tugasan yang telah dibuat 7. Prinsip melaksanakan projek hasil tangan : 1.6.  Murid dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam bilik darjah untuk mencubanya dalam situasi yang sebenar  Mendorong murid belajar dalam situasi yang seronok dan bermakna  Memupuk semangat kerjasama dan sifat sosial yang positif berdasarkan kumpulan pelbagai kebolehan  Mengembangkan potensi murid dari segi JERI  Memperkukuhkan kemahiran yang mereka baru kuasai • Kelemahan Projek Kaji Selidik  Murid sekolah rendah kurang matang dan kurang pengalaman adalah tidak sesuai menjalankan aktiviti kajian seperti ini. Projek Hasil Tangan • • • • Merupakan satu kerja projek atau pengayaan yang dijalankan oleh seseorang atau sekumpulan murid selepas menguasai kemahiran tertentu.  Perlukan banyak tenaga dan masa dari segi perancangan dan pengurusan  Murid yang lembab kurang upaya mentafsir dan membuat rumusan yang tepat  Tidak ramai murid yang mendapat faedah daripada kaji selidik ini. Sediakan bahan-bahan yang mencukupi untuk murid membuatnya 3. menganalisis. Tunjukkan contoh atau beri tunjuk cara bagaimana menghasilkan objek itu 5. Hasil kaji selidik dibincangkan dan penilaian dibuat selepas aktiviti kajian telah selesai. Tujuan : untuk mengembangkan kemahiran psikomotor dan daya kreatif murid. mentafsir serta membuat rumusan. Pamerkan objek yang dihasilkan dengan baik dan menarik sebagai galakan Kelebihan projek hasil tangan  Memupuk minat pembelajaran dan daya kreatif murid • 15 . Berikan penerangan tentang langkah-langkah menghasilkan objek itu 4. Tentukan objek hasil tangan yang diberi adalah berdasarkan minat dan kebolehan murid 2. Biasanya diadakan selepas murid memperolehi ilmu dan kemahiran tertentu.

kanji. kertas tebal.Murid cuba memberikan contoh bentuk-bentuk tersebut .  Mendorong murid supaya terus berusaha lebih tekun lagi  • Kelemahan projek hasil tangan  Memerlukan banyak tenaga dan masa untuk menguruskannya  Perbelanjaan untuk menghasilkan projek melibatkan kos yang tinggi  Murid yang menghasilkan objek kurang menarik dan tidak mendapat peluang untuk dipamerkan akan merasa kecewa  Perasaan negatif mungkin mendatangkan kesan buruk terhadap pembelajaran mereka pada masa depan Contoh Projek Hasil Tangan di Bilik Darjah Mata pelajaran : Matematik Tajuk : membuat binaan daripada objek-objek tiga matra Alatan : Kad manila.Guru menunjukkan beberapa contoh binaan yang disusun daripada bentuk-bentuk tiga matra .Murid kemudiannya diberi penerangan tentang alat dan bahan yang digunakan untuk membentuk binan itu. Langkah II .Guru mempamerkan hasil kerja murid yang menarik • 16 .Guru mrnunjukkan cara membuat binaan daripada berbagai bentuk .Murid dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi untuk menghasilkan sesuatu  Memberi peluang murid menggunakan masa lapang dengan berfaedah  Membolehkan murid menikmati rasa kejayaan serta bangga apabila sesuatu objek dapat dihasilkannya dengan baik dan dipamerkan.Guru mrngarahkan murid memulakan aktiviti membuat binaan . gam.Guru bertanya murid bentuk-bentuk tiga matra .Guru mrngumpul dan menilai hasil kerja murid: akhirnya berbincang dengan murid tentang kegunaan binaan . pensel.Murid melakukan kerja mengikut masa yang ditetapkan Langkah IV . pembaris. gunting Langkah-langkah mengajar: Langkah permulaan : .Murid memerhatikan demonstrasi guru Langkah III .

• Contoh lain : Melukis logo menggunakan bentuk-bentuk geometri.guru mengawal dan memerhatikan murid serta memastikan setiap murid melibatkan diri secara aktif serta bermain dengan mengikut peraturan yang ditetapkan . PERMAINAN • • • • • • Konsep: Main merupakan satu teknik mengajar yang memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti secara berpura-pura di dalam keadaan terkawal.tetapkan masa bermain 4. kemahiran. Jenis aktiviti yang dipilih haruslah sesuai dengan objektif. 2.Menambah motivasi. peraturan dan cara bermain kepada murid .Dapat memupuk nilai sosial dalam jiwa kanak-kanak .memberi penerangan tentang tujuan.Permainan sebagai teknik mengajar membuktikan permainan adalah penentu penting dalam perkembangan intelek. menggalakkan interaksi serta menyatupadukan murid-murid yang mempunyai pengalaman dan potensi yang berlainan. sosial serta daya cipta kanak-kanak.merupakan aktiviti yang boleh mengembangkan kemahiran psikomotor. . pengalaman.pastikan murid boleh mendapat faedah dan bukan untuk menghiburkan diri semata-mata 5. jasmani.Menimbulkan perasaan gembira serta memperkukuhkan kemahiran yang baru dikuasai . Sebelum aktiviti permainan: . Aktiviti permainan dijalankan selepas penguasaan kemahiran tertentu. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan secara berpura-pura merujuk kepada peristiwa. kebolehan dan kecenderungan murid 3.Dapat mempelajari cara berkomunikasi melalui kemahiran bahasa dengan rakan-rakan sebaya mereka . masalah dan situasi dalam konteks sebenar. permainan berunsur pendidikan. Selepas aktiviti permainan 17 .Dapat memperkuatkan keupayaan berfikir serta menjadikan pembelajaran lebih bermakna semasa mereka menjalani aktiviti permainan .guru merancang serta menyediakan alat permainan . Penggunaan aktiviti sebagai strategi P&P di bilik darjah berlandaskan prinsip bermain sambil belajar Kanak-kanak suka bermain kerana aktiviti ini sejajar dengan naluri semula jadi mereka Tujuan permainan: . bahasa muzik dan ekspresi kendiri kanak-kanak di peringkat awal . rohani. Semasa aktiviti permainan . Prinsip-prinsip permainan 1.

Guru berbincang dengan murid-murid tentang aktiviti permainan yang dijalankan .Guru membimbing murid-murid membuat rumusan Langkah VI : Penutup .Penentuan jenis aktiviti permainan .Guru mengumumkan keputusan permainan Langkah V : Perbincangan .Penyediaan alat permainan . Guru menjadi hakim pertandingan.Guru menilai hasil permainan . peraturan dan masa membentuk tangram .Guru mendemonstrasika satu cara membentuk gambar daripada tangram Langkah II (permainan) .Penerangan cara permainan Langkah III : Permainan .Pengutipan dan penyimpanan alat permainan • Contoh permainan Matematik Tajuk : Membentuk gambar daripada tangram Alatan : Tangram (10 set) Cara bermain : 1.Penetapan peraturan permainan . peraturan dan masa permainan .Guru mengawas.Murid dibahagikan kepada 10 kumpulan pelbagai kebolehan 18 .• semua alat permainan dikutip dan disimpan adakan perbincangan tentang kesan permainan adakan aktiviti penilaian untuk mengetahui sama ada permainan telah mencapai objektifnya atau tidak Jenis-jenis cara main  Main sendiri (solidarity play): main secara perseorangan  Main koperatif (cooperative play) : main secara berkumpulan dengan kerjasama di antara ahli kumpulan  Main selari (parallel play) : permainan yang mengandungi aktiviti pasukan  Main asisiatif (associative play) : main berkawan yang biasanya mengandungi pasangan murid Langkah-langkah pelaksanaan aktiviti bermain Langkah I : Perancangan .Murid-murid menjalankan aktiviti permainan . memerhati dan membimbing Langkah IV : Penilaian . Setiap kumpulan diberikan satu set tangran untuk membentuk satu gambar yang menarik dalam masa 10 minit 3.Murid-murid mencatat rumusan dalam buku nota .Penerangan tujuan . Murid-murid dibahagikan kepada 10 kumpulan pelbagai kebolehan 2.Penetapan masa permainan Langkah II : Permulaan .Guru menerangkan tujuan. Langkah I (permulaan) : .

Selepas 5 minit..Guru menyuruh murid menyebutkan luas gambar yang telah dibentuk .Guru mengumumkan keputusan pertandingan Langkah IV (perbincangan) . Guru memberhentikan aktiviti permainan .Guru membimbing murid membuat rumusan luas gambar dibentuk adalah sama dengan luas tangram itu Langkah V (penutup) .Murid-murid disuruh menyalin gambar yang dibentuk dalam buku latihan dan menulis luas gambar itu di bawahnya .Ketua kumpulan mengutip tangram dan menyerahkannya kepada guru 19 .Setiap seorang ketua mendapat satu set tangram .Guru menilai hasil pembentukan setiap kumpulan .Ketua kumpulan membimbing ahlinya membentuk gambar yang menarik Langkah III (penilaian) .