Pengkaji

: Mohd Faizul Hafiz Bin A. Razak No. KPT : 800607-14-5413 No. Matriks : M20101000022 : Pemikiran Orang Melayu dalam Seloka : Mengaitkan tema dan persoalan dalam seloka dengan pemikiran orang Melayu melalui aplikasi Teori Strukturalisme.

Tajuk Fokus Kajian

BAB 1 : PENDAHULUAN 1.0. Pengenalan Kesusasteraan tidak dapat dipisahkan daripada manusia. Sastera adalah cerminan masyarakat dan nilai kemanusiaan. Permasalahan manusia menjadi intipati utama dalam penghasilan kesusasteraan. Kesusasteraan dianggap sebagai satu ekspresi hidup iaitu ekspresi yang penting tentang kemanusiaan yang digunakan sebagai alat untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Kesusasteraan Melayu adalah bertonggakkan kemanusiaan dalam segala dimensinya. Kesusasteraan Melayu tidak lain daripada bicara tentang manusia. Dan berbicara tentang manusia bererti berbicara tentang seluruh kehidupan lahiriah dan batiniahnya. Ertinya, karya sastera merupakan cerminan nilai-nilai kemanusiaan yang dihasilkan oleh manusia sastera Melayu tradisional seperti pantun, syair, gurindam, seloka dan cerita rakyat telah memulakan tradisi didikan serta penerapan nilai-nilai kemanusiaan kepada masyarakat.
1

Kesusasteraan Melayu merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat penting.

Dalam bidang kesusasteraan ia terdiri daripada beberapa genre. Puisi Melayu dalam pelbagai genre yang diwarisi oleh masyarakat Melayu hari ini tidak terhitung banyaknya.

1

Abdul Halim Ali, 2006 : 1

Warisan ini merupakan pusaka bangsa Melayu yang mengandungi nilai peradaban yang sangat tinggi, unik dan sangat luar biasa. Keanekaragaman genre dan bentuknya pula memberi gambaran bahawa, masyarakat Melayu zaman silam hidup dengan latar kehidupan yang sangat harmonis, rukun dan beretika. Penghasilan puisi tradisional seloka berkait rapat dengan bahasa dan mempunyai mesej yang berunsur sindiran. Bahasa merupakan wadah yang digunakan untuk menyampaikan mesej dalam seloka tersebut. Oleh itu penggunaan bahasa yang indah mampu menarik minat pembaca untuk mengetahui mesej yang ingin disampaikan.
2

Kelahiran puisi yang bersifat tempatan, kemasukan pelbagai bentuk dan jenis

puisi dari luar telah memperkaya puisi Melayu hingga berjumlah lebih kurang 20 jenis puisi. Puisi-puisi ini dapat dibicarakan satu per satu secara seturut sebagaimana tersusun tadi. Namun, daripada segi pendekatannya, lebih jelas jika dikategorikan terlebih dahulu, kerana antara jenis-jenis puisi tersebut terdapat dalam bentuk yang sama. Kefahaman yang jelas dapat diberikan kepada semua sekiranya puisi-puisi ini dikelompokkan khususnya untuk melihat ciri-ciri persamaan dan perbezaan. Terdapat dua kategori puisi dalam bahasa Melayu iaitu puisi terikat dan puisi bebas. Puisi Melayu asli di bawah puisi terikat terbahagi kepada dua iaitu pantun dan gurindam. Memang tidak dapat dipertikaikan lagibahawa pantun adalah satu-satunya puisi Melayu tradsional yang paling asli dan lahir di rantau Alam Melayu. Banyak pendapat yang dikemukakan oleh pengkaji-pengkaji tentang asal-usul istilah pantun. Antaranya ialah Pijnappel, Hoessein Djajadiningrat, Zainal Abidin Ahmad ( Za’ba ),

Wilkinson,Winstedt dan Van Ophuijsen. Walaupun berbeza dari segi sebutan, tetapi semuanya dimaksudkan kepada susunan kata yang teratur.
2

Majlis Peperiksaan Malaysia, 2000:xxi

3

…Pantun dalam bahasa Sunda ialah toen, tuntun pula dalam bahasa Pampanga dan bahasa Jawa. Tonton dalam bahasa Tagalog, atuntun, matuntun dalam bahasa Jawa dan pantun dalam bahasa Toba…
4

Istilah gurindam pula ada yang mengatakan berasal daripada bahasa Sanskrit dan

masuk ke bahasa Melayu menerusi bahasa Tamil, tetapi pengisiannya tidak menurut puisi Sanskrit atau Tamil. Ia merupakan pinjaman daripada segi istilah sahaja. Penggunaan istilah gurindam dalam cerita rakyat Melayu tidak merujuk kepada sesuatu bentuk puisi khusus. Ia memberi erti sebagai puisi secara umum.
5

Istilah puisi bebas diguna secara jelas menggantikan istilah bahasa berirama bagi

jenis puisi yang tergolong di bawah bentuk puisi bebas, kerana istilah bahasa berirama boleh digolongkan dengan segala jenis puisi di bawahnya. Penggunaan istilah puisi bebas membuktikan bahawa perkembangan puisi Melayu moden yang dianggap bebas itu sebenarnya bukan bebas daripada pengaruh Barat sepenuhnya, melainkan lanjutan daripada tradisi puisi bebas yang sedia ada dalam perpuisian Melayu tradisional.
6

Sebahagian besar puisi Melayu adalah berbentuk bebas. Di bawah kategori puisi

bebas ini terdapat seloka, teromba, talibun, mantera dan peribahasa berangkap. Walaupun berlainan jenis terdapat beberapa ciri-ciri persamaan daripada segi bentuknya. Kesemua puisi ini tidak terikat dengan rangkap yang tetap, tidak ditentukan daripada segi jumlah baris, perkataan dan suku kata dalam setiap baris, namun wujud dalamnya unsur-unsur aliterasi, asonansi dan rentak serta iramanya yang indah lagi menarik sebagai puisi. Kehadiran puisi-puisi Melayu tradisional ini bukan sahaja menunjukkan 7rakaman kelembutan berkomunikasi, hubungan sesama jiran tetangga, kemanisan mendidik anak
3 4 5 6 7

Majlis Peperiksaan Malaysia, 2000:xxv Majlis Peperiksaan Malaysia, 2000:xxv Majlis Peperiksaan Malaysia, 2000:xxiii Majlis Peperiksaan Malaysia, 2000:xxvi Abdul Halim Ali, 2006:1

dan apa sahaja yang melatari kehidupan mereka dapat dikesani dan ditelusuri dengan penuh bermakna di dalam puisi-puisi tersebut. Citra masyarakat Melayu yang tinggi nilai moral, menghargai budi, menyanjung pemimpin dan halus dalam teguran dapat dikesani dalam puisi-puisi Melayu tradisional. Dengan sifatnya yang begitu, menjadikan semua puisi Melayu tradisional itu sebagai sastera warisan dan dengan cepat memesrai masyarakat Melayu dengan masyarakat lain hari ini tanpa mengira batas budaya dan peringkat usia.
8

… puisi-puisi tetap utuh melandasi kaedah pendidikan baik peringkat awal kanak-kanak hinggalah mendirikan rumah tangga serta hal-hal keagamaan, kenduri kendara dan kematian. Segalagalanya mengungkap corak dan bentuk pemikiran dan falsafah hidup mereka yang tinggi nilainya dan mengandung makna yang dalam….

1.2.

PERNYATAAN MASALAH Era globalisasi menjanjikan dunia semakin canggih dengan kepesatan sains dan

teknologi. Kesungguhan dalam mengejar kemajuan zaman, dunia sastera semakin dilupakan dan ada yang menganggap dunia sastera sebagai dunia yang tidak bernilai. Kehidupan masyarakat kini yang semakin didasari oleh kepesatan dunia sains dan teknologi menjadikan masyarakat semakin kurang untuk menggemari karya-karya sastera yang menjadi pemangkin dalam pembentukkan sahsiah diri seseorang individu. Kemajuan dalam bidang teknologi telah menggelamkan ingatan masyarakat tentang kepentingan dunia sastera terutamanya genre puisi Melayu tradisional yang adanya unsur-unsur nilai dan pemikiran yang boleh dijadikan sebagai teladan dan sempadan.

8

Abdul Halim Ali, 2006:1

Kajian pemikiran orang Melayu dalam seloka tidak pernah diteliti dan dikaji. Hal ini demikian kerana kebanyakan pembaca dan pengkritik sastera hanya menganggap seloka digunakan untuk sindiran dan memperlekeh seseorang secara halus. Malahan daripada seloka-seloka yang dikumpulkan jelas mempunyai pemikiran-pemikiran yang mencetuskan kebenaran untuk direnungkan bersama-sama. Pembaca yang adakala hanya tersenyum apabila mendengar atau membacanya, Seloka yang jelas mengandung isi tersirat boleh mendidik para pembaca apabila menghayati seloka tersebut. Hal ini disebabkan oleh masyarakat pada hari ini menganggap bahawa bidang sastera tiada nilai komersial jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Keadaan ini turut mempengaruhi generasi muda zaman sekarang.

1.3.

OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini mempunyai objektif yang tersendiri. Antaranya ialah :i. ii. iii. menghuraikan definisi seloka. menghuraikan tema dan persoalan dalam seloka terpilih. menghuraikan kaitan pemikiran orang Melayu dengan tema dan persoalan.

1.4.

KAEDAH KAJIAN Dalam memastikan kajian yang dibuat oleh pengkaji berjalan dengan lancar,

pengkaji telah menggunakan kaedah utama iaitu kaedah keperpustakaan. Antara perpustakaan yang dikunjungi ialah Perpustakaan Tuanku Bainun Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perpustakaan Awam Hilir Perak dan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan

Darul Naim. Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan bagi menyiapkan kajian tentang pemikiran orang Melayu dalam seloka. Selain kaedah keperpustakaan, kaedah kedua yang digunakan ialah melayari internet. Kaedah ini digunakan juga untuk mencari bahan-bahan rujukan tambahan bagi menyiapkan kajian tersebut. Antara laman sesawang yang sering dilayari ialah http://teorisastera.blogpot.com, http://www.scribd.com.my, dan http://ms.wikipedia.org.

1.5.

BATASAN KAJIAN Kajian ini telah membataskan kepada himpunan seloka yang disenaraikan seperti

yang di bawah : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Seloka Pak Kaduk Seloka Mak Si Randang Seloka Pak Pandir Seloka Kisah Pak Pandir Seloka Sifat Pak Pandir Seloka Si Luncai Seloka Pak Balung-Ayam Tambatan Seloka Kehilangan Adat Melayu Seloka Lebai Malang

1.6.

KEPENTINGAN KAJIAN

Sememangnya, setiap kajian yang dijalankan mempunyai kepentingan yang tersendiri. Kajian yang dilakukan akan memberi kepentingan kepada pengkaji, dunia pendidikan, bidang kesusasteraan Melayu terutamanya bidang puisi Melayu tradisional dan masyarakat. Kajian yang dilakukan terhadap himpunan seloka amat penting. Ini kerana sesetengah masyarakat menganggap seloka sebagai medium sindiran secara halus tetapi seloka juga boleh dijadikan medium pengajaran kepada masyarakat sekiranya dikaji dari aspek tema dan persoalan seloka. Kajian terhadap himpunan seloka amat penting kerana kajian ini merupakan kajian sulung. Hal ini demikian kerana kajian tentang pemikiran orang Melayu dalam seloka belum dilakukan. Justeru, pengkaji berasa ia amat penting dan hasil kajian tentang himpunan seloka perlu diperhebah dan dijadikan bahan rujukan untuk semua pembaca. Kajian terhadap himpunan seloka berkepentingan kerana selama ini seloka dijadikan sebagai medium sindiran sahaja dan sekarang pengkaji ingin membuktikan bahawa seloka juga turut diselitkan mesej dan pemikiran orang Melayu dalam memberikan kritikan dan teguran secara halus. Selain itu, kepentingan kajian terhadap seloka sebagai satu tanda minat yang mendalam untuk mengekploitasi puisi Melayu tradisional ke arah menyampaikan pemikiran orang Melayu lama kepada masyarakat setempat. Ini mendorong generasi mendatang mengenali seloka dan sekaligus menjadikan seloka sebagai satu medan untuk dijadikan panduan hidup seharian.

1.7.

DEFINISI OPERASIONAL Terdapat dua konsep yang perlu difahami dalam kajian ini. Ia bertujuan untuk

memudahkan pembaca untuk memahami maksud sesuatu konsep tersebut dengan lebih mendalam. Konsep-konsepnya adalah seperti yang berikut :
i.

Pemikiran Seloka

ii.

1.7.1. Konsep Pemikiran
9

Pemikiran ialah satu proses yang menggunakan minda untuk mencari makna dan

penyelesaian terhadap sesuatu keraguan atau masalah yang tertimbul dengan menggunakan pelbagai cara iaitu membuat pertimbangan dan keputusan serta refleksi yang logikal dan munasabah terhadap proses yang dialami.
10

Pemikiran merupakan suatu proses membina ilmu dan kefahaman yang

melibatkan aktiviti mental murid-murid, merupakan satu aktiviti mental dalam proses penyelesaian masalah. yang mana merupakan keupayaan otak dalam pelbagai kemahiran berfikiran.
11

Pemikiran ialah satu proses membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan

aktiviti mental dalam otak manusia. Pemikiran juga melibatkan satu proses mencari makna serta usaha mencapai keputusan yang wajar.

9

http://gurufikir.blogspot.com http://jacs-inspiration.blogspot.com/2009/08/konsep-pemikiran.html 11 http://www.scribd.com/doc/25161947/Definisi-Pemikiran
10

12

Pemikiran adalah satu proses mental bagi memperoleh pengetahuan dan

pemahaman dengan tujuan menyelesaikan masalah. Ia melibatkan penerimaan dan pemahaman rangsangan dalaman dan luaran, pembentukan konsep, pentafsiran, dan penghasilan gerak balas yang sesuai.

1.7.2. Seloka Menurut Harun Mat Piah,
13

seloka berasal daripada kata sloka dalam bahasa

Sanskrit. Menurutnya, seloka mengandungi 16 suku kata dan berbentuk bebas. Ghazali Dunia menjelaskan 14seloka asal terdapat dalam Epik Mahabhrata yang memuatkan 100 000 seloka dan Epik Ramayana yang mengandungi lebih kurang 24 000 seloka. Walaubagaimanapun, seloka Melayu tidak sama dengan seloka yang terdapat dalam kedua-dua epik tersebut. R.J Wilkinson menjelaskan 15seloka sebagai ucapan yang mengandungi sindirian dalam bentuk yang tidak tetap rimanya. C.Hooykas pula menjelaskan
16

seloka dalam konteks masyarakat Melayu ialah

suatu puisi yang mengandungi empat baris dalam satu rangkap dengan empat jumlah perkataan dengan lapan hingga 11 suku kata. Seloka mengandung unsur sindiran yang bersifat jenaka mahupun serius dan mungkin juga mengandung unsur-unsur lain seperti perasaan-perasaan asyik, berahi, khayal dan mimpi. seloka adalah pantun yang memakai rima yang sama seperti syair.
Candu dibungkus kain palas,
12 13 14 15 16

http://www.scribd.com/doc/14585387/Pemikiran-Dan-Gaya-Pembelajaran Abdul Halim Ali, 2006:40 Abdul Halim Ali, 2006:40 Abdul Halim Ali, 2006:40 Abdul Halim Ali, 2006:40-41

Makan dia mata bilas, Mandi segan kerja malas, Harta orang hendak digalas.
17

Perkataan seloka berasal daripada bahasa Sanskrit, shola atau anustubh yang

memberi makna suatu bentuk puisi yang terdiri daripada dua baris ( dua kerat, dua hemistichs ), tiap-tiap satunya mengandungi 16 suku kata, tersusun dalam empat unit; unit yang terakhir selalunya berbentuk diambus sementara unit-unit yang lain dalam bentukbentuk yang digemari, dari susunan suku-suku kata panjang dan pendek ( guru dan lagu ). Misalnya, ikatan yang standard pada sebuah seloka, yang terdiri daripada lapan suku kata dalam suatu pada suku kata yang keenam selalunya panjang, yang kelimanya pendek dan yang ketujuh, pendek. Menurut Simorangkir Simandjuntak berpendapat
18

seloka adalah bidalan atau

pepatah yang diberi bersampiran, tegasnya dalam bentuk pantun empat baris.
Anak agam jual sutera, Jual di Renggat tengah pekan, Jangan digengam seperti bara, Terasa hangat dilepaskan.

Zuber Usman pula berpendapat

19

seloka hampir sama dengan gurindam, tetapi

seloka yang dipentingkan ialah kelucunanya. Malang celaka Raja Genggang, Tuak terbeli tunjang hilang. Gigi tanggal rawan pun musnah, Awak tua gadis bermusim.

17 18 19

Noremawati Binti Ajis, 2009:24 Noremawati Binti Ajis, 2009:25 Noremawati Binti Ajis, 2009:25

Amir Hamzah mengatakan antara sampiran dan maksudnya.

20

seloka ialah pantun yang mempunyai perkataan erti

Jalan-jalan sepanjang jalan, Singgah-menyinggah di pagar orang, Puru-pura mencari ayam, Ekor mata di anak orang.
21

Za’ba yang memberikan huraian dan contoh-contoh yang banyak mengenai

seloka dan gurindam, mengatakan seloka adalah sejenis karangan yang lebih kurang sama seperti gurindam; sebab itu kebanyakan sifat-sifat gurindam ada kepadanya. Menurutnya lagi, seloka mempunyai unsur kelakar, mengeli hati, gurau senda, giat, ejek, dan terkadang perasaan nyanyi, asyik berahi, hiba rawan, khayal dan mimpi.
Maka baginda pun mengejutkan tuan Puteri sambil berulit : ‘adinda tua. Bangunlah tangkai hati Abang dan penglipur lara kekanda, urat rambut batu kepala abang’- serta Beberapa cumbu yang memperbaharui kasih dan memulihkan mesra. Maka tuan puteri pun bangunlah sambil memalis seumpama Bunga cempaka kembang pagi lemah lembut dalam taman puspa sari adanya.
22

Dalam bahasa Jawa, seloka disamakan dengan peribahasa.
Rindik asu digitik Kutik marani sunduk Keno kebotan sungu Maksudnya : Lari seperti anjing dipukul Gabus mendapat tusuk Kerbau keberatan tanduk

20 21 22

Noremawati Binti Ajis, 2009:26 Noremawati Binti Ajis, 2009:26 Noremawati Binti Ajis, 2009:26

1.8.

SOALAN-SOALAN KAJIAN Kajian ini akan menjawab semua soalan yang dikemukakan iaitu :
i.

Adakah benarnya seloka hanya digunakan untuk sindiran dan kritikan sahaja ?.

ii.

Bagaimanakah seloka mampu membuktikan bahawa ia mempunyai pemikiran yang mendalam selain daripada sindiran dan kritikan ?.

iii.

Adakah tema dan persoalan dalam seloka mengandung unsur-unsur pemikiran orang Melayu dalam meluahkan perasaan secara halus ?.

BAB 2 : KAJIAN LITERATUR Hakikatnya, kajian literatur pemikiran orang Melayu dalam seloka masih belum dikaji dan diperjelas dengan terperinci. Kebanyakan para sarjana kesusasteraan Melayu telah membuat kajian tentang pemikiran orang Melayu dalam pantun dan syair. Kajian literatur yang pertama, 23Dr. Zurinah Hassan, Dr. Salinah binti Ja’afar, Dr. Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali daripada Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Mereka telah menjelaskan Pemikiran dalam pantun merupakan satu khazanah bangsa yang mempunyai nilai yang amat tinggi dalam kalangan masyarakat Melayu. Penyusunan pantun yang diolah dengan rapi dan disusun indah mengandungi seribu satu maksud yang amat mendalam, yang menjadi wadah dalam menyampaikan nasihat, sindiran, gurauan dan luahan perasaan. Setiap lagu dan ungkapan yang digunakan bukan sahaja memperlihatkan irama yang indah, tetapi juga disusun denngan begitu teliti agar pemilihan perkataan yang digunakan dapat membayangkan corak pemikiran yang kritis. Masyarakat Melayu yang amat terkenal dengan budi bahasa dan budaya ketimuran yang mementingkan air muka dan adab sopan telah menjadikan pantun sebagai alat kritik sosial yang amat berkesan. Mereka menjelaskan lagi, Penggunaan pantun sebagai satu alat kritik sosial mencerminkan satu bentuk ketekalan minda yang dimiliki oleh masyarakat Melayu yang tidak mungkin ditelan zaman. Berikutan daripada itu, mereka telah membangkitkan persoalan iaitu bagaimana pantun digunakan oleh masyarakat Melayu sebagai alat kritik sosial yang digunakan dari dahulu hingga sekarang.

23

http://galusbm.blogspot.com/2009/01/kritik-sosial-dalam-pantun-melayu.html

Pantun bukan sahaja hidup dalam majalah ilmiah sahaja, seperti Dewan Budaya, Dewan Sastera dan Pelita Bahasa malah dalam majalah-majalah jenaka dan komik seperti Ujang dan Din Lawak. Pantun juga menjadi media iklan. Mereka menjelaskan melihat kepada keadaan ini, kita tidak bimbang tentang survival pantun. Ia bukan hanya survive tetapi berkembang mekar. Walau bagaimanapun hal yang membimbangkan ialah tentang penghayatan pantun. Masyarakat mengucapkan pantun tetapi kurang menghayati maksud dan kata-kata yang digunakan menyebabkan nilai, maksud dan falsafah yang tinggi itu tidak dikenali oleh masyarakat. Masyarakat Melayu amat mementingkan keharmonian ketika berkomunikasi antara satu sama lain. Pada satu ketika dahulu, pantun menjadi bahasa basahan yang digunakan sebagai alat komunikasi yang bertujuan menjaga air muka pendengar atau orang yang dilawan bercakap. Melalui pantun, masyarakat Melayu berkias mengenai sesuatu secara halus dan teliti agar setiap perkara yang ingin disampaikan akan diterima dengan baik oleh seseorang. Oleh sebab itu, melodi dan pemilihan perkataan dalam pantun dibuat dengan begitu teliti. Ini memperlihatkan bentuk pemikiran masyarakat Melayu yang sentiasa peka terhadap alam sekeliling dan menjadikan pantun sebagai satu lambang ketekalan minda yang tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan. Kehebatan dan ketepatan pantun sebagai satu alat kritik sosial yang digunakan oleh masyarakat Melayu menunjukkan bahawa masyarakat Melayu mempunyai daya pemikiran yang begitu halus dan kreatif. Seperti mana Laksamana Hang Tuah pernah berkata tak Melayu hilang di dunia, pantun juga harus dipelihara agar terus hidup dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat Melayu hari ini.

Pantun dikarang untuk menyampaikan kritikan dan sindiran terhadap sesuatu kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. Kritikan dan sindiran ini amat tajam dan disampaikan secara berlapik dan berkias, sesetengahnya dalam nada bergurau. Melalui pantun terpancar budaya masyarakat Melayu tradisional yang tidak mengkritik secara berterus terang tetapi secara halus. Kata-kata yang digunakan dalam pantun adalah lambang-lambang yang mengandungi makna yang tersirat. Seperti kebanyakan karya Melayu tradisi, kita tidak mengetahui siapakah pengarang sebenar. Namun daripada pantun yang kita warisi, terbukti bahawa pengarang pantun adalah pemikir yang amat tajam pemerhatiannya terhadap alam dan masyarakat di sekeliling. Mereka peka terhadap segala yang berlaku lalu menyampaikan teguran dan kritikan untuk membawa kebaikan. Pengarang pantun menggunakan perbandingan dan tamsilan seperti perumpamaan, metafora, simile dan personifikasi yang kaya dengan imej alam. Imej-imej alam ini perlu ditafsir untuk mengetahui maksud sebenar pantun. Sesuai dengan ruang dan masa seminar, kertas ini akan membincangkan kritik sosial dalam pantun Melayu dengan menumpukan kepada aspek percintaan, etika dan masyarakat, serta sifat buruk manusia yang sering dialami dalam hidup manusia. Kajian literatur ini juga, menjulangkan pemikiran dalam pantun juga ada melibatkan dalam soal percintaan. Sebahagian besar pantun yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah pantun percintaan. Percintaan merupakan salah satu hubungan yang terjalin sesama manusia. Pantun-pantun yang dibicarakan berupa teguran atau kritik tentang tingkah laku manusia yang menyebabkan hubungan percintaan tidak berjalan dengan baik.

Pantun yang dipopularkan melalui lagu Gurindam Jiwa nyanyian Rafeah Buang dan R.Ismail dan dipetik daripada filem yang juga berjudul Gurindam Jiwa lakonan Nordin Ahmad dan Latifah Omar. Pantun dalam lagu ini membayangkan suasana percintaan atau hubungan yang masih erat. Namun begitu si kekasih berpesan kepada pasangannya supaya ‘ intai kami antara nampak ’ supaya ‘ esok jangan rindu-rinduan ’. Dengan pesanan ini si kekasih sebenarnya memberi peringatan supaya pasangannya selalu mengintai, dalam erti kata selalu menjengok dan melihat keadaannya. Ini juga membawa maksud mengambil berat untuk memastikan orang yang dijenguk atau diintai itu masih ada ditempatnya dan berada dalam keadaan yang baik. Dalam konteks perhubungan percintaan, pantun membawa pesanan supaya jangan sesekali mengambil ringan dan jangan mengamalkan sikap take for granted bahawa hubungan yang sedang berjalan dengan baik itu akan terus kekal baik. Hubungan kasih mesti dijaga dengan sewajarnya. Jangan sampai si kekasih merajuk dan merasa dirinya tidak dipedulikan. Jika si kekasih pergi membawa diri maka jangan sampai ia dirindu dibiarkan belalu pergi baru nak menyesal baru nak cari. Jangan take for granted. Hal ini adalah penting demi menjaga hubungan kasih sayang.

Pembayang pantun menggambarkan keadaan alam iaitu padi dalam keadaan antara masak, Padi baru mula masak dan ada antaranya yang belum masak. Dalam keadaan inilah petani mesti bersedia untuk menuai padinya kerana jika ditunggu ada padi yang akan layu dan tidak sempat dituai. Padi mesti dituai semasa antara masak, iaitu dalam keadaan antara masak dan tidak masak. Jangan biar atau tunggu kerana esok padi akan masak. Jika ditunggu sehingga semuanya masak, kemungkinan tidak sempat mengetam atau menuai.

Sebahagiannya akan layu ditangkai. Dari segi falsafahnya pantun ini memberi penekanan kepada faktor masa dan peluang. Sesuatu yang berharga ( iaitu hubungan percintaan ) mestilah dihargai sebelum ianya hilang atau sebelum terlambat. Pantun ini memberi nasihat supaya berhati-hati dengan kata-kata. Hubungan percintaan juga boleh terjejas akibat salah seorang tidak pandai mengawal kata-kata. Salah satu kesilapan yang diakukan oleh pasangan bercinta ialah tidak berhati-hati dengan katakata. Apa yang dilafazkan mungkin menggores perasaan pasangannya. Secara amnya seseorang tidak sepatutnya berkata sesedap hati tanpa menimbang akibatnya kepada orang yang mendengar,apatah lagi bila berkata-kata dengan orang yang sentiasa mengharapkan kasih sayang. Hati mudah terluka lebih-lebih ketika dilamun cinta dan mengharapkan kekasih akan membelai dengan kata-kata yang manis. Pembayang maksud menyentuh dua perkara yang berbeza. Seorang mengetam padi pulut, seorang mengetam padi Jawi. Dari sini membayangkan bahawa perbezaan adalah perkara biasa. Hal ini mudah membawa kepada perbezaan pendapat atau perselisihan faham. Perbezaan ini juga seharusnya membuat kita sentiasa berhati-hati dan bersedia untuk memahami orang lain. Mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan juga merupakan suatu penderaan. Penderaan tidak hanya terhad kepada penderaan fizikal, tetapi juga penderaan psikologi iaitu menyakitkan seseorang dengan kata-kata. Dengan kata-kata merupakan penderaan psikologi, bukan fizikal. Menyebabkan orang yang mendengar berasa sakit.

Pantun yang terkenal bila ia dinyanyikan dalam lagu Pandang-pandang Jelingjeling nyanyian Tan Sri S.M.Salim dengan Dato’ Siti Nurhaliza. Pantun ini adalah teguran terhadap orang yang mementingkan kecantikan fizikal sedangkan kebahagiaan tidak terjamin dengan rupa paras yang cantik semata-mata. Oleh itu janganlah terlalu memuji sutera kerana kecantikan dan kehalusannya ataupun menghina belacu kerana kekasarannya walhal di dalam keadaan sehari-hari belacu lebih berguna dan dipakai sebagai kain basahan dan untuk bekerja. Hal ini dapat dikaitkan dengan falsafah keindahan dalam Islam. Islam menekankan kepada pentingnya sesuatu yang indah dan yang bermanfaat. Keindahan dalam Islam bukan semata-mata diukur dari segi fizikal atau rupa paras. Keindahan merangkumi kecantikan fizikal dan nilai yang baik dan positif. Sesuatu yang dipandang indah mestilah juga mempunyai nilai gunaan, iaitu dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Misalnya mutu sesebuah karya sastera atau karya seni yang lain diukur dari nilai-nilai yang dituntut oleh Islam, iaitu yang bercirikan kebenaran, kebaikan dan keindahan. Selaras dengan ajaran Islam seperti yang dihuraikan di atas, pantun Melayu juga menasihatkan agar berhati-hati memilih kekasih atau pasangan hidup. Janganlah hanya memberi perhatian kepada rupa paras kerana kecantikan mungkin hanya sifat luaran semata-mata. Seseorang dinasihati supaya jangan memilih bunga yang cantik tetapi tidak bau wangi. Dia sepatutnya memilih bunga yang harum. Di dalam puisi Melayu bunga yang harum dikaitkan dengan nama yang harum atau nama yang baik. Bunga yang cantik tetapi tidak berbau adalah rendah nilainya seperti yang terungkap dalam pantun. Kecantikan tidak dapat menjamin kebahagiaan sekiranya hanya luaran sahaja yang cantik, tetapi dari aspek dalaman tidak seperti yang diharapkan. Ini dikaitkan dengan hubungan antara lelaki

dan perempuan. Bunga yang wangi adalah objek alam yang masih digunakan untuk membawa makna sesuatu keindahan dan kemurnian yang menjadi kenangan dan sebutan. Masyarakat Melayu mengutamakan nama yang baik dan oleh itu seseorang disarankan supaya berkelakuan baik supaya tidak mencemarkan nama ibu bapa dan keluarga. Selaras dengan itu ialah pandangan Islam yang juga mengutamakan nama yang baik atau nama yang bersih. Allah S.W.T mengajar manusia supaya berdoa agar meninggalkan nama yang harum, di samping berdoa untuk menambahkan ilmu; Wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang salih. Dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik ( nama yang harum ) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. ( Surah Asy-Syura, ayat 83-84 ). Terdapat pantun-pantun yang memperkatakan tentang perilaku kekasih yang tidak setia. Pantun yang menggunakan perlambangan embun menyatakan perihal kasih yang tidak bersungguh-sungguh. Embun dijadikan simbol kepada sesuatu keadaan yang tidak kekal dan tidak terjamin. Pantun yang pertama merupakan luahan rasa terhadap kekasih yang tidak lagi memberi perhatian kepada pasangannya. Daripada simbol yang digunakan iaitu bunga maka dapatlah diketahui bahawa yang ditinggalkan itu ialah perempuan dan yang berubah hati ialah lelaki. Hati lelaki sudah beralih kepada gadis yang lain. Hal ini diperikan sebagai embun yang menitis di tempat lain. Perilaku lelaki ini dianggap sebagai tidak bersungguh-sungguh di dalam hubungan percintaan dan keadaan ini disebut di dalam pembayang pantun seperti budak-budak yang sambil berdayung sambil bermain. Ini juga membawa maksud tidak ada niat atau keazaman untuk sampai ke sesuatu destinasi

Kajian literatur ini juga mengungkap pemikiran dalam pantun yang menjelaskan tetang etika masyarakat Melayu. Etika masyarakat merujuk pada nilai moral atau akhlak yang harus dipegang oleh sesebuah masyarakat. Oleh kerana sesebuah masyarakat yang inginkan kestabilan memerlukan ahli-ahli yang sanggup menolong antara satu sama lain, maka ia perlu kepada nilai-nilai murni seperti kerakyatan, hak dan etika. Ini merupakan perkara asas untuk mencapai keadilan. Jika nilai-nilai ini gagal dipatuhi, sesebuah masyarakat tersebut sebagai tidak adil dan musibah akan berlaku. Masyarakat Melayu biasanya mengaitkan etika masyarakat dengan pegangan agama Islam. Sesuatu yang bercanggah dengan agama Islam merupakan perlanggaran kepada etika masyarakat Melayu. Setiap perlakuan dalam kehidupan masyarakat Melayu yang beragama Islam secara halus dikaitkan dan dijalin dengan indah dalam pantun. Ini juga sebagai peringatan secara bersahaja dan relaks tanpa menyentuh peribadi sesiapapun yang terlibat. Pantun digunakan dalam menyampaikan kritikan sosial dalam etika masyarakat Melayu. Kritikan sosial orang Melayu terhadap orang yang tidak boleh dipercayai. Terdapat banyak kategori sikap orang yang tidak boleh dipercayai, dan ini dapat dilihat banyak sekali dalam peribahasa Melayu yang merujuk kepada orang yang tidak boleh dipercayai. Misalnya talam dua muka – orang memuji di depan tetapi di belakang kita mereka mengeji, ular lidah bercabang – orang yang tidak menepati janji, atau orang yang sentiasa berubah dengan cepat kata-katanya. Penggunaan simbol-simbol ini jelas memperlihatkan kebijaksanaan orang Melayu dahulu dalam membuat pemilihan kata yang bertepatan dengan pemikiran yang hendak disampaikan.

Selain itu, kajian literatur tentang

24

pemikiran dalam pantun dapat dikaitkan

dengan orang-orang tua Melayu dahulu selalu mengingatkan anak cucunya supaya tidak melanggar pantang larang. Melanggar pantang larang samalah dengan tidak mendengar nasihat.
Ada sirih ada pinang, Nantikan gambir dengan kapur; Sudah dipilih sudah dipinang, Hanya menanti ijab kabul.

Pantun di atas menjelaskan tentang adat resam kahwin Melayu merupakan adat resam yang paling disayangi dan yang paling dipegang teguh oleh kebanyakan orang Melayu, baik di kawasan luar bandar mahupun di bandar. Ibu bapa bakal pengantin lelaki kemudian menugaskan sebilangan orang tua yang rapat untuk bertemu dengan ibu bapa anak perempuan agar mendapat persetujuan. Ibu bapa anak perempuan akan meminta sedikit masa demi adat untuk membuat pertimbangan atas alasan bahawa mereka harus berunding dengan saudara-saudara mereka ( walaupun mereka telah tahu tentang kunjungan utusan sebelum ketibaannya, dan telah memberikan persetujuan ). Ini mungkin mengambil masa beberapa hari atau paling lama, seminggu. Ibu bapa anak perempuan kemudian menugasi sebilangan saudara yang terdiri daripada keduadua lelaki dan perempuan, untuk menyampaikan keputusan mereka untuk menerima pinangan. Semasa ini, syarat-syarat perkahwinan seperti hantaran kahwin, belanja, hari upacara perkahwinan, dan sebagainya dibincangkan dan diselesaikan. Inilah sebabnya utusan merangkumi orang-orang lelaki.

24

http://www.ns.gov.my/jabatan/muzium/images/stories/KertasKerjaAdatPerpatih/amalan%20adat %20perpatih%20dalam%20memupuk%20perpaduan%20dan%20kemajuan%20masyarakat.pdf

Petang- petang berisi manik, Jambu air letak di tepi, Tuan datang marilah naik, Itulah air pembasuh kaki.
25

Kajian literatur yang seterusnya dalam pantun telah menyerapkan pemikiran

masyarakat Melayu, adat membasuh kaki sebelum memasuki rumah telah lama diamalkan. Setiap rumah masyarakat melayu mengandungi sebiji tempayan untuk mengisi air bagi membasuh kaki kepada para tetamu sebelum memasuki rumah mereka. Adat ini harus di gunakan untuk menjaga kebersihan kerana perjalanan yang kita lalui terdapat banyak pencemaran. Oleh itu, masyarakat melayu telah menyediakan air membasuh kaki di hadapan rumah bagi mengelakkan kotoran. Pantun adat ini berkisar tentang kehidupan di dunia dan menjadi panduan kepada masyarakat khususnya dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau tanduk menjadi gading, Ambil sirih agak segagang, Kalau duduk dalam berunding, Fikiran jernih dada pun lapang.

Masyarakat khususnya pada zaman dahulu lebih mementingkan perundingan dan perbincangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu, mereka akan tenang dan akur dengan keputusan yang dibuat majoriti.

25

http://www.ns.gov.my/jabatan/muzium/images/stories/KertasKerjaAdatPerpatih/amalan%20adat %20perpatih%20dalam%20memupuk%20perpaduan%20dan%20kemajuan%20masyarakat.pdf

BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN

Dalam bab ini, pengkaji membincangkan metodologi kajian yang digunakan dalam menjalankan kajian. Metodologi kajian yang digunakan ialah teori strukturalisme. Teori strukturalisme merupakan teori yang paling sesuai digunakan dalam mengkaji pemikiran orang Melayu dalam seloka. Metadologi kajian ini memfokuskan kepada kesesuaian teori yang digunakan dalam menganalisis tema dan persoalan yang terdapat dalam seloka. Tujuan utama metodologi kajian ini dilakukan adalah untuk memudahkan pengkaji membuat kajian terhadap seloka tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori strukturalisme.
26

Teori berasal daripada perkataan Yunani iaitu therio yang membawa maksud

pemandangan. Definisi ini membayangkan bahawa, teori berasaskan kepada konsepsi seseorang yang kemudiannya mengemukakannya dalam bentuk suatu pandangan ( view ). Definisi ini juga memahamkan kepada kita sifat teori yang relatif kepada pelbagai pendapat. Justeru, tidak hairan, hingga ke hari ini, definisi teori berbeza-beza berdasarkan pandangan yang berbeza-beza dalam kalangan ahli teori.
27

Sebelum memahami definisi teori sastera, elok difahami terlebih dahulu makna

teori. menyebutkan a theory is a systematic set of generalized statements about a particular segment of reality. Selain itu, teori ialah a group of logically organized laws or relationships that constitute explainnation in a discipline.

28

Davis pula menyebutkan theory is a simply an idea about why people are the

way they are and act the way they act. Kerlinger mendefinisikan teori sebagai satu
26 27 28

http://teorisastera.blogspot.com/2009/04/apa-itu-teori.html http://teorisastera.blogspot.com/2009/04/apa-itu-teori.html http://teorisastera.blogspot.com/2009/04/apa-itu-teori.html

himpunan konsep, takrifan dan definisi yang paling berkait yang memberikan gambaran secara sistematik tentang fenomena dengan memperincikan hubungan antara

pembolehubah. Kerlinger menambah, tujuan teori itu mengandungi beberapa konsep yang mempunyai kaitan sesama sendiri dan teori itu sendiri memberikan pengertian kepada kita bagaimana sesuatu fenomena itu terjadi.
29

Secara umumnya, teori strukturalisme ialah suatu percubaan untuk menerapkan

teori linguistik kepada objek-objek dan kegiatan-kegiatan lain, selain bahasa itu sendiri. Berdasarkan kepada pernyataan di atas, maka pendekatan Struktural memberi tumpuan penelitian terhadap aspek-aspek struktur yang membina teks. Struktur ini adalah perkaraperkara dalaman yang membentuk rangka dan membangunakan sesebuah teks. Struktur sesebuah teks termasuklah tema, plot, perwatakan, bahasa, latar dan sudut pandangan. Struktur ini adalah yang sangat biasa bagi genre novel, cerpen dan drama. Pengkritik juga harus memahami dengan baik prinsip-prinsip teori Struktur jika ingin mengkritik teks kesusasteraan berasaskan idea struktur.
30

Terdapat beberapa prinsip teori yang patut difahami pengkritik, antaranya ialah :

1)

keseluruhan; melihat perhubungan antara struktur secara keseluruhan, bukannya

terpisah. 2) perkaitan; setiap satu stkrutur adalah berkait dengan sturktur yang lain. Tanpa

perkaitan ini tidak mungkin makna teks dapat ditemui. 3) transformasi; makna terhasil daripada satu proses transformasi. tema kemiskinan

terhasil kesan daripada perhubungan pemilihan bahasa dengan persoalan.

29 30

http://teorisastera.blogspot.com/2010/03/pendekatan-struktural.html http://teorisastera.blogspot.com/2010/03/pendekatan-struktural.html

4)

regulasi diri; stuktur bergerak dan berfungsi dalam lingkaran tekstual teks,

bukannya akibat daripada pengaruh pengarang atau aspek-aspek di luar teks. 5) binari oposisi; maka terhasil daripada setentangan duaan.
31

Pendekatan struktural atau pendekatan formalistik dan analitik, menganalisis

karya semata-mata berpandukan kepada apa yang telah dihasilkan. Pendekatan ini tidak menghuraikan aspek ekstrinsiknya. Pendekatan ini cuba melihat mutu pencapaian karyanya, bukannya usaha penyelidikan karya tersebut. Pendekatan struktural mempunyai konsep yang tersendiri. 1) meletakkan karya sastera sebagai sebuah dunia yang mempunyai rangka dan

bentuk yang tersendiri. 2) lebih menekankan aspek berhasilan sesebuah karya dari segi isi dan bentuk sebagai

panduan. 3) melihat sesebuah karya sastera berdasarkan komponen yang membina

pengkaryaan, ia diharapkan dapat meneliti karya dengan cukup objektif dan adil. 4) faktor keadilan dan keikhlasan seseorang pengkritik itu pernh dipertikaikan,

terutamanya oleh golongan pengkarya itu sendiri, kerana mereka kurang menyenangi usaha para pengkritik. 5) kritikan ini cuba melihat perpaduan dan persesuaian antara isi dengan bentuk.

32

Komponen-komponen karya sastera ialah tema, plot, perwatakan, bahasa, latar

dan sudut pandangan. Komponen ini biasanya terdapat pada bentuk fiksyen atau cereka
31

Mana Sikana, 2006:118-121 Mana Sikana, 2006:119

32

seperti novel, cerpen dan drama. Pendekatan structural memberikan perhatian yang utama terhadap aspek-aspek dan unsur-unsur yang membina sesebuah karya sastera itu. Penelitian dan penilaiannya berdasarkan cara komponen-komponen itu diolah, diadun dan dibina dalam sebuah ciptaan karya.

LAMPIRAN A : Seloka Pak Kaduk Ayuhai malang Pak Kaduk, Ayamnya menang kampung tergadai, Ada nasi dicurahkan, Awang pulang kebuluran, Ada isteri di bunuh,

Nyaris mati oleh tak makan, Mudik menongkah surut, Hilir menongkah pasang, Masa belayar kematian angin, Sauh dilabuh bayu berpuput, Ada rumah bertandang duduk, Rumah runtuh awak menumpang. LAMPIRAN B : Seloka Mak Si Randang Baik budi emak si Randang Dagang lalu ditanakkan Tiada kayu rumah diruntuhkan, Anak pulang kelaparan, Anak di pangku diletakkan, Kera di hutan disusui, Dagang pergi awak terhutang, Beras habis padi tak jadi. LAMPIRAN C : Seloka Pak Pandir Pandai! Pak Pandir! Anak dipijak dagang dijunjung, Kucing dibunuh tikus dibela, Harta habis badan tergadai, Mendengar gelagak dagang, Tak sedar bertelanjang, Mendengar guruh di langit, Air tempayan dicurahkan, Mulut disuap pisang, Buntut dicangkuk onak, Gunting makan di hujung, Pak Pandir juga menanggung! Apa didengar gelagak dagang, Gelagak rambutan jantan, Orang berbunga dia berbunga, Orang berbuah dia haram! Kilat memancar hujan tak jadi, Awak juga yang menanggung! LAMPIRAN D : Seloka Kisah Pak Pandir Wah! Pandainya Pak Pandir! Pipit uban disangka Pak Haji, Kambing jantan disangka ketawa, Tikar kosong ditanam, Anak dibawa keciciran!

LAMPIRAN E : Seloka Sifat Pak Pandir Inilah sifat Pak Pandir Asalkan bergaya itulah kaya Asalkan berkilat itulah intan Asalkan buntat pasti bertuah Asalkan berbungkal itulah emas LAMPIRAN F : Seloka Si Luncai Sikap si luncai, biarkan, biarkan… Ada rumah tiada terjaga, Ada anak tidak terlatih, Ada ternakan tidak terbela, Ada kebun tidak ditanam, Ada cerdik tiada selidik, Ada belajar kepalang ajar, Ada mengaji tiada kuasa, Ada kuat tiada buat, Biarkan, biarkan…! Si luncai pun terjun dengan labu-labunya. LAMPIRAN G : Seloka Pak Balung- ayam tambatan Episod pertama ( sungguh malang nasib Pak Balung ) Kasih dicurah sayang diberi, Makan dihidang minum disaji, Tak perlu kais tak perlu cari, Beras padi datang sendiri. Hilang dicari lambat dituruti, Bulu dicuci leher diurut, Paruh diasah taji diraut, Ekor dibelai najis dikaut, Lupa diri lupa daratan, Berkokok lantang bersahut sahutan, Akulah handal akulah jantan, Akulah jaguh ayam tambatan. Episod kedua ( sungguh malang nasib Pak Balung ) Nasib Pak Balung belum pasti, Entah untung entahkan rugi, Entah hidup entahkan mati, Entahkan maut di hujung taji. Entah pekak mungkin buta,

Entah momok mungkin gila, Entah patah tergeliat, Atau pincang seumur hayat! Episod ketiga ( sungguh malang nasib Pak Balung ) Dalam gelanggang satu bulatan, Di situlah Pak Balung dilepaskan, Tanpa sebab tanpa alasan, Bersabung nyawa beradu kekuatan, Bulu tercabut berterbangan, Darah merah bercucuran, Kulit daging berkecaian, Wang ringgit bertukar tangan, Yang kalah jatuh terkapar, Yang menang mandi darah, Siapa yang untung ketawa besar, Siapa yang rugi menyumpah-nyumpah. Episod keempat ( sungguh malang nasib Pak Balung ) Orang menang awak yang parah, Orang ketawa awak berdarah, Akibat megah diri... Akhirnya menjilat luka sendiri!

LAMPIRAN H : Seloka Kehilangan Adat Melayu Aduhai resam, wahai adat! Lembaga di mana telah berpudat? Wah! Hilang adat lenyaplah bahasa, Ghaib sepi tiada bersisa... Laksana dipagut tedung yang bias!

Amboi! Amboi! Adat tiruan, resam terpaksa, Umpama gajah menjadi rusa, Oleh ragi campuran bangsa! Sayang! Sayang! Merajuk ke manakah adat melayu? Laksana debu dipuput bayu. Wallahualam! Entah jatuh ke laut gerangan, Disambar yu! LAMPIRAN I : Seloka Lebai Malang Lebai nasib langkahan malang, Ke hulu hilir penat berulang, Celaka sial bedebah jembalang, Pakaian dibuang bertelanjang pulang. Ayuhai nasib fakir miskin, Dapat sedekah sebungkus lempeng Habis hilang baju dan kain, Penganan habis dibaham anjing. Penat berkejar tiada terkira, Ke sana ke mari tersera-sera Punah golok bersama nira Pulang ke rumah mendapat mara. BIBLIOGRAFI Buku Abdul Halim Ali. (2006). Mendekati Puisi Melayu Tradisional. Tanjung Malim: Profesional Baharu. Majlis Peperiksaan Malaysia. (2000). Warnasari Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Fajar Bakti Sdn. Bhd. Mana Sikana. (2006). Kritikan Sastera Moden. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Jurnal / Laporan Noremawati Binti Ajis. (2009). Unsur-unsur Kritikan dalam Puisi Melayu Tradisional:Seloka. Tanjung Malim: Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Laman Blog / Laman Sesawang

http://gurufikir.blogspot.com. Diperoleh daripada 22 Ogos 2010. http://galusbm.blogspot.com/2009/01/kritik-sosial-dalam-pantun-melayu.html. (n.d.). Diperoleh pada 22 Ogos 2010. http://jacs-inspiration.blogspot.com/2009/08/konsep-pemikiran.html. (n.d.). Diperoleh pada 31 Ogos 2010. http://teorisastera.blogspot.com/2009/04/apa-itu-teori.html. (n.d.). Diperoleh pada 22 Ogos 2010 http://teorisastera.blogspot.com/2010/03/pendekatan-struktural.html. (n.d.). Diperoleh pada 28 Ogos 2010. http://www.ns.gov.my/jabatan/muzium/images/stories/KertasKerjaAdatPerpatih/amalan %20adat%20perpatih%20dalam%20memupuk%20perpaduan%20dan%20kemajuan %20masyarakat.pdf. (n.d.). Diperoleh pada 26 Ogos 2010. http://www.scribd.com/doc/14585387/Pemikiran-Dan-Gaya-Pembelajaran. (n.d.). Diperoleh pada 31 Ogos 2010. http://www.scribd.com/doc/25161947/Definisi-Pemikiran. (n.d.). Diperoleh pada 31 Ogos 2010.