Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI

)

10

Abstrak Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan mesej dalam apa-apa jua bentuk komunikasi, baik lisan mahupun tulisan. Mesej dan bahasa yang jelas memudahkan pemahaman seseorang untuk bertindak balas terhadap sesuatu komunikasi lisan dan tulisan. Bahasalah yang berperanan dalam membentuk komunikasi lisan dan tulisan yang baik dan indah atau sebaliknya. Menurut perlembagaan Dasar Bahasa Kebangsaan adalah terkandung dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu (i) Perkara 152 Perlembagaan Malaysia: “(1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apaapa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen. Sejarah perkembangan Bahasa Melayu amatlah membanggakan kita. Perubahan ejaan kerap berlaku sejak dari tahun 1701 , iaitu Ejaan Rumi Thomas Bowrey, Ejaan Rumi J.Horison (1800), Ejaan Rumi William Marsden (1812), Ejaan Rumi Negeri-negeri Selat (1878), Ejaan Rumi Swetthenham (1881), Ejaan Rumi Maxwell (1882), Ejaan Wilkinson (1904), dan Sistem Ejaan Rumi Za’aba (1927). Sistem Ejaan Rumi Za’aba telah digunakan dengan meluas di sekolahsekolah . Sistem ini menjadi begitu popular dikalangan guru dan murid sekolah sehingga ia terkenal juga sebagai ejaan sekolah. Sistem ini digunakan sehinggalah berlaku perubahan sistem ejaan baharu bahasa Melayu. Sistem ejaan baru telah dirasmikan pada 16 Ogos 1972. Ini bermakna sudah hampir 25 tahun ejaan baru dilaksana dan digunakan. Sistem Ejaan Rumi yang dilaksanakan pada tahun 1972 itu adalah hasil kesepakatan Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia, bagi pihak kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia. Badan yang ditugaskan menyelaraskan ejaan tersebut ialah Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia yang dilantik oleh Menteri Pelajaran, dan Jawatankuasa ini diletakkan di bawah Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Perubahan dan penyusunan semula ini telah dapat membantu pengguna Bahasa Melayu mengeja atau menulis kata-kata dengan ejaan yang betul dan
Sistem Ejaan

1

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

tepat. Apa yang jelas ialah pelaksaanaan sistem ejaan baru itu telah banyak membantu mempertingkatkan lagi martabat bahasa Melayu itu sendiri. Satu perkara yang menarik dalam sistem ejaan baru bahasa Melayu ini ialah perubahan dari Sistem Ejaan Rumi Za’aba, atau ejaan lama kepada bentuk ejaan baru (1972). Walaupun begitu perubahan sistem ejaan ini tidaklah banyak atau jauh berbeza, kecuali beberapa perubahan dan penyelarasan ejaan rumi sahaja. Contohnya seperti huruf gabungan yang digunakan dalam sistem ejaan Rumi Za’ba, iaitu ch, dh, dz, sh, dan th telah diubah menjadi "c, d, z, sy, dan s". Contoh: chari - cari dharab - darab dzalim - zalim Walaupun sistem ejaan ini telah digunakan hampir tiga dekad, namun masih ramai pengguna dan penutur bahasa Melayu melakukan pelbagai kesalahan. Kesalahan ini amat ketara dalam ejaan, sebutan, penggunaan perkataan, istilah dan sebagainya sehingga menyebabkan bahasa kita tersendiri tercemar disebabkan bangsa sendiri. Oleh yang demikian, dalam tugasan ini kami akan mengupas lebih lanjut tentang faktor-faktor berlakunya kesilapan bahasa terutamanya dari segi ejaan dan sebutan juga disertakan contoh-contoh kesilapan bahasa serta beberapa cara bagi mengatasi masalah pencemaran bahasa ini. sharat - syarat mithal - misal

20

Konsep Kesilapan Bahasa (Ejaan dan Sebutan) Terdapat banyak pendapat yang mendefinisikan frasa kesilapan bahasa itu sendiri. Ada yang berpendapat bahawa kesalahan bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan
Sistem Ejaan

2

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

berkembang, Awang Sariyan (1983). Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), kesilapan bermaksud perihal silap, kekeliruan dan kekhilafan. Manakala bahasa pula membawa maksud sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagia alat perhubungan dalam lingkungan suatu kelompok manusia. Raminah Hj. Sabran (1987:58) pula menyatakan kesilapan bahasa bermaksud bentuk bahasa yang menyimpang daripada bentuk bahasa yang baku, iaitu suatu bentuk bahasa yang digunakan dalam hubungan formal. Bentuk ini benar-benar mematuhi tatabahasa dan bebas daripada pengaruh dialek daerah dan bahasa pertuturan yang tidak formal. Kajian yang dilakukan oleh Awang Sariyan (1983) menunjukkan bahawa; penggunaan bahasa Melayu pada peringkat kemahiran bahasa, tulisan, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kesalahan yang dikesan seperti kesilapan ejaan, tanda bacaan, penggunaan huruf besar hinggalah kesalahan morfologi, sintaksis yang dinamakan Kesalahan Umum. Menyentuh hal yang sama, Nik Safiah Karim (1979) menegaskan bahawa kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh generasi muda terutamanya murid-murid sekolah pada semua peringkat. Terutamanya yang melibatkan penggunaan dan penguasaan bahasa Melayu adalah kesalahan-kesalahan dari segi ejaan dan tatabahasa. Namun, terdapat juga kesilapan sebutan yang dirasakan sepatutnya tidak menjadi masalah kepada semua penutur bahasa Melayu.

Kesimpulannya, kesilapan bahasa boleh didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesalahan atau ketidaksamaan peraturan sesuatu hukum dalam bahasa yang merangkumi aspek huruf, ejaan, tatabahasa, sebutan, makna dan sebagainya. Dalam tugasan ini, penulis akan menerangkan dua jenis kesilapan yang sering digunakan oleh penutur bahasa Melayu sejak

Sistem Ejaan

3

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

sekian lama. Jenis kesilapan yang dimaksudkan ialah kesilapan ejaan dan sebutan. 2.1 Kesilapan Ejaan Menurut S.Nathesan (1998:3) dalam sebuah Jurnal Pendidikan, kesilapan ejaan merupakan salah satu kesalahan yang lumrah terjadi dalam kalangan pengguna termasuk dalam kalangan guru, guru pelatih, malah pensyarah juga. Hal ini agak malang kerana bentuk ejaan yang disempurnakan sudah diperkenalkan pada tahun 1972 dan bentuk-bentuk ejaan tersebut sudah diajarkan di sekolah, maktab dan universiti sejak tahun tersebut. Kita sememangnya berasa dukacita kerana kesalahan ejaan masih menjadi suatu gejala yang tidak ada kesudahan dalam kalangan pengguna bahasa Melayu. 2.2 Kesilapan Sebutan Setiap penutur bahasa Melayu harus bijak melemparkan setiap kata-kata dalam dengan bunyi dan sebutan bahasa Melayu standard bahawa memandangkan masih lagi terdapat penutur yang melakukan kesalahan berkomunikasi. S.Nathesan (1998:4) mengatakan kesilapan sebutan lazimnya dirujuk kepada kesalahan tidak membunyikan perkataan mengikut sistem bunyi yang ada dalam bahasa. Seperti bahasa lain, dalam bahasa Melayu ada aturan untuk membunyikan huruf, suku kata dan perkataan. 30 Faktor-faktor Kesilapan Bahasa Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kesilapan bahasa terjadi. Kita dapat lihat bahawa faktor-faktor itu bersifat universal dan biasanya tidak disedari kebanyakan orang. Hal itulah yang menyebabkan pengguna mengambil mudah tentang isu bahasa ini. Menurut Awang Sariyan (1983), salah satu punca utama terjadinya keracunan bahasa kita ialah wujudnya manusia yang bukan ahli
Sistem Ejaan

4

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

tempat yang menentukan nasib bahasa Melayu itu sendiri. Wajarkah kita menyalahkan para pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa jika bahasa yang diajarkan memang bahasa yang kacau dan dijalankan pula oleh manusia yang belum benar-benar mahir dalam selok-belok bahasa?" Pembakuan bahasa Melayu merupakan idealisme dan wawasan yang antara lain bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang padu. Usaha pengembangan bahasa Melayu baku di Malaysia dikatakan tidak mendapat sambutan yang menggalakkan kerana banyak perubahan yang berlaku dalam tatabahasa itu yang didakwa mengelirukan masyarakat pengguna bahasa Melayu. Oleh sebab yang demikian, perubahan yang mengelirukan pengguna bahasa Melayu baku telah menyebabkan keingkaran untuk menggunakan bahasa melayu baku lalu bahasa-bahasa yang tidak formal digunakan dalam ejaan dan sebutan. Biarpun dalam majlis rasmi, pengguna tetap menggunakan bahasa kolokial atau basahan seperti mana komunikasi harian mereka. Selain itu, pengaruh bahasa ibunda juga merupakan faktor kesilapan ejaan dan sebutan perkataan bahasa melayu baku. Kesalahan sebutan biasanya timbul daripada pengaruh bahasa daerah. Abd. Hamid Mahmood (1945:135). Satu daripada kesalahan umum penutur bukan Melayu ialah kegagalan mereka mengenali perbezaan antara bunyi é taling dan e pepet semasa membaca dan menulis. Perbezaan antara sepak dan sépak adalah jauh berbeza. Begitu juga kebanyakan penutur Cina tidak dapat menyebut bunyi sengau lelangit keras ny dan lelangit lembut ng dengan tepat. Oleh sebab ejaan setiap bunyi itu mempunyai dua lambang maka ia sering disebut sebagai dua bunyi. Kadangkala penutur Melayu juga ada melakukan kesalahan ini. Kesalahan tersebut sering terjadi apabila huruf gabung ny diucapkan sebagai dua bunyi iaitu n dan y/i, seperti dalam banyak atau baniak (sepatutnya bannyak), ni-a-muk atau n-ya-muk (sepatutnya nya-muk) dan lain-lain lagi. Dalam hal ng juga, n diasingkan daripada g seperti dalam ung-gu atau un-gu (sepatutnya u-ngu) dan tan-gan (sepatutnya ta-ngan) dan lain-lain lagi. Pengaruh bahasa asing juga merupakan penyebab penutur bahasa melakukan kesalahan. Kesalahan ini berlaku kerana penggunaan istilah yang
Sistem Ejaan

5

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

tidak tepat. Sebagai contoh, oleh sebab begitu ghairah untuk menggunakan bahasa Inggeris, meka banyak perkataan Inggeris telah cuba dimelayukan. Perkataan bajet, misalnya, diambil daripada perkataan Inggeris, budget, dengan alasan lebih tepat. Alasan yang dikemukakan ialah perkataan belanjawan membawa makna yang negatif, iaitu orang yang suka berbelanja. Pengaruh media massa merupakan faktor terpenting yang menyebabkan berlaku kekeliruan dan kesilapan. Bahasa yang digunakan oleh radio, televisyen atau akhbar sering menjadi ikutan pengguna bahasa. Contoh terbaru yang kita dapat lihat ialah penggunaan istilah infotainmen yang telah diperkenalkan oleh RTM. Penggunaan istilah tersebut masih diteruskan penggunaannya walaupun menerima kritikan tokoh bahasa. Pencipta istilah ini tidak mengetahui bagaimana istilah baru dibentuk seperti yang ditetapkan okeh DBP dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (DBP, 1975) yang sudah menggagiskan tujuh langkah pembentukan istilah.

Faktor seterusnya ialah pengguna bahasa Melayu tidak mengetahui sistem bahasa. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai sistemnya tersendiri. Oleh sebab pengguna bahasa tidak mengetahui sistem ini, maka mereka melakukan kesalahan. Sebenarnya, bahasa Melayu mempunyai sistem, baik dari segi ejaan, morfologi mahupun sintaksis. Lihat system pembentukan apitan pe… an, seperti yang berikut:
• •

Laksana – melaksanakan – pelaksanaan (bukan perlaksanaan) Lantik – melantik – pelantikan (bukan perlantikan) Di zaman moden yang serba canggih ini lebih banyak pengaruh-pengaruh

serta kesan-kesan yang mendalam terhadap sistem ejaan kita. Pengaruh terbesar yang menyebabkan wujudnya masalah pencemaran bahasa; ejaan dan
Sistem Ejaan

6

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

sebutan ini adalah alat perhubungan semasa kita sendiri iaitu telefon bimbit. Seperti yang kita ketahui, telefon bimbit dihasilkan dengan pelbagai fungsi dan salah satu daripadanya merupakan sistem pesanan ringkas atau (sms). Khidmat pesanan ringkas ini menjadi kegunaan rakyat seluruh dunia untuk berhubung dengan kebih mudah, pantas, dan ringkas. Walaubagaimanapun, fungsinya untuk menghantar pesanan ringkas telah menjadi punca sebenar kewujudan masalah kesilapan ejaan dan sebutan. Hal ini kerana ramai pengguna yang menghantar pesanan mereka dengan menggunakan singkatan perkataan yang keterlaluan sehingga menjadi kebiasaan untuk menulis menggunakan perkataan singkatan itu juga. Contohnya perkataan ‘kau’ menjadi ‘ko’, ‘aku’ menjadi ‘ku’, ‘rumah’ menjadi ‘umah’ dan banyak lagi. Penggunaan sistem pesanan ringkas ini menyebabkan ramai pelajar terbiasa untuk menggunakan bahasa ‘sms’ ini di dalam karangan mereka.

Faktor yang terakhir ialah kejahilan dalam kalangan pengguna bahasa. Ada sesetengah pihak yang mengaku tahu, tetapi sebenarnya tidak tahu, malah aspek bahasa yang salah dikatakan betul, manakala aspek bahasa yang betul dikatakan salah. Khususnya pelajar kita sendiri yang terlalu menganggap mudah mata pelajaran bahasa Melayu. guru pura tidak melaksanakan amanah dalam mendidik pelajar. Buktinya, banyak kosa kata yang muncul sejak akhir-akhir ini yang memaparkan gejala tersebut. Ini termasuk kejanggalan intonasi dalam pertuturan. Perkara ini berlaku mungkin kerana intonasi kerap diabaikan dalam pengajaran. Abd. Hamid Mahmod (1945:136) Dalam kajian bahasa, gejala ini dikenali sebagai kejahilan bahasa. Mereka yang terlibat dalam gejala ini tidak mahu mengambil kira pandangan ahli bahasa atau badan yang dipertanggungjawabkan untuk menangani masalah bahasa.

Sistem Ejaan

7

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Oleh sebab bahasa itu bersifat arbitrari, maka segala bentuk perubahan dan pembaharuan yang berlaku wajar diterima dengan fikiran yang terbuka. Dengan yang demikian khalayak yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu atau sekadar bahasa harian wajar menyediakan diri untuk menjadi pengguna bahasa Melayu yang terbaik. Kenyataan ini juga harus dihadapi oleh golongan pelajar kerana mereka adalah golongan yang sentiasa diuji kebolehan menggunakan bahasa Melayu. Oleh itu, faktor-faktor ini hendaklah dianalisis oleh satu badan khas yang mampu mengembalikan maruah dan martabat bahasa kita yang dahulunya sangat agung sehingga diangkat menjadi bahasa lingua franca.

10

Contoh-contoh Kesilapan (Analisis) Dalam bahagian ini akan dibentangkan contoh-contoh kesilapan bahasa yang kebiasaannya dilakukan oleh pengguna bahasa kebangsaan. Kesilapan tersebut terdiri daripada kesilpan ejaan dan sebutan. Selepas ditunjukkan contoh, penulis juga akan menerangkan pembetulannya supaya kesilapan tersebut dapat dianalisis bersama. 4.1 Kesilapan Ejaan Bahasa Melayu menggunakan ejaan Rumi berdasarkan sistem keselarasan vokal yang mempunyai sedikit sebanyak perbezaan berbanding sistem ejaan Rumi yang lama. Muhammad Salaebing (2007) Walaupun begitu, terdapat perkataan-perkataan pinjaman, khususnya daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa di Nusantara yang terkecuali daripada sistem ini. Di samping itu, terdapat beberapa
Sistem Ejaan

8

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

peraturan lain mengenai penulisan ejaan, misalnya, peraturan menulis kata majmuk, kata ganda, penggunaan imbuhan pinjaman, dan lain-lain. Dalam perkara ini, banyak sekali kekeliruan dalam kalangan pengguna. Di bawah ini diperturunkan beberapa contoh ejaan yang kerap dieja dengan salah oleh pengguna bahasa Melayu: Kesilapan 1. tulin 2. calun 3. pamiran 4. pelancung 5. profesyen 6. ekspot 7. benteras 8. mesjid 9. manafaat/menfaat 10. merbahaya 11. mempastikan 12. kebanyakkan 13. mengenepikan 14. temuduga 15. ibubapa 16. kenalpasti 17. bukit bukau 18. kusut masai 19. dirumah 20. di kerahkan Pembetulan tulen calon pameran pelancong profesion eksport banteras masjid manfaat berbahaya memastikan kebanyakan mengetepikan temu duga ibu bapa kenal pasti bukit-bukau kusut-masai di rumah dikerahkan

Kesalahan

ejaan

yang

dipaparkan

dalam

contoh

di

atas

menunjukkan bahawa perkataan yang menjadi asas masih lagi dieja salah oleh pengguna-pengguna bahasa kita. Beberapa sebab juga akan dirungkai berkaitan kejadian kesilapan ejaan seperti ini. Umpamanya, contoh 1 hingga 4 merupakan contoh kata serapan daripada bahasa serumpun. Perkataan-perkataan tersebut seharusnya dieja mengikut ejaan asli perkataan tersebut. Siti Hajar (2008:215). Sila perhatikan contoh kesalahan ejaan ‘tulin’. Ejaan yang betul ialah tulen. Walaupun terdapat peraturan keselarasan vokal dalam bahasa Melayu, dalam hal
Sistem Ejaan

9

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

ini, ada ejaan yang tidak mematuhi keselarasan vokal atas alasan kekecualian. S. Nathesan (1998:5). Mungkin inilah punca terjadinya ejaan seperti contoh 2 hingga 4. Menurut Siti Hajar (2008:212), pola keselarasan vokal dalam bahasa Melayu bermaksud keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata praakhir, dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Prinsip keselarasan vokal ini berlaku dengan syarat berikut: 1) Keselarasan huruf vokal pada kata dasar sahaja (tidak melibatkan pengimbuhan). 2) Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup. 3) Bagi kata yang mengandungi lebih daripada dua suku kata, aturan tentang sistem ini dikenakan pada dua suku kata terakhir; suku kata praakhir dan suku kata akhir tertutup. Bagi Khairul Anuar (1992:13) pula, terdapat 18 pola keselarasan huruf vokal yang terkandung dalam sistem ejaan bahasa Melayu. senarainya adalah seperti berikut: B Pola Keselarasan Praakhir
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sistem Ejaan

Contoh Penggunaan

Akhir
_ _ _ _ _ _ _ _ a i u a i u a e taling asah, balak, halaman alih, balik, sumbangsih asuh, datuk, lembayung emas, kelam, cemerlang lebih, betik, sembelih telur, tempuh, temenggung elak, dewan, belerang leceh, gelek, selekeh 10

a a a e pepet e pepet e pepet e taling e taling

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

e taling i i i o o o u u u

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

o a i u a e taling o a i u

esok, telor, selekoh ingat, kilang, selinap intip, sisih, belimbing riuh, tidur, periuk otak, borang, sekolah oleh, boleh,celoteh obor,borong,kelompok ubat, tumpang, ketupat usik, kuih, gerusih untuk, tunduk, tengkujuh

Manakala

Siti

Hajar

(2008:214)

pula

mengatakan

Hukum

Kekecualian Keselarasan Vokal (HKKV) dilaksanakan kepada beberapa perkataan yang berasal daripada bahasa Nusantara dan kata serapan daripada bahasa Inggeris. Hal ini dibuktikan juga melalui contoh 1 hingga 4 dalam contoh kesilapan ejaan sebelum ini. Terdapat perkataan daripada bahasa Jawa yang sering pengejaannya dikecualikan bahasa Melayu, namun sejumlah digunakan dalam daripada hukum

keselarasan vokal yang digunakan. Perkataan-perkataan tersebut ialah aneh, perabot, lancong, lakon, calon, lapor, tulen, pamer, kaget, gembleng. Dalam hal ini ramai yang masih keliru dengan pengejaan perkataan-perkataan yang disebutkan itu. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah itu ialah dengan menghafalnya. Hukum kekecualian keselarasan vokal melibatkan pasangan vokal berikut:i. a - e (taling) yang sepatutnya keselarasan vokal ialah e bukan dieja sebagai /anih/ dan /kagit/ a - i.

Misalnya dalam perkataan /aneh/ dan /kaget/ polanya ialah a yang menggunakan

Sistem Ejaan

11

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

pola a - i seperti dalam perkataan balik, kalis, masin yang terdapat dalam sistem keselarasan vokal.

ii.

a

- o

yang sepatutnya keselarasan vokal ialah

a - u.

Misalnya dalam perkataan /calon/ dan /lapor/ polanya ialah a u bukan dieja sebagai /calun/ dan /lapur/ yang menggunakan pola a - u seperti yang digunakan untuk mengeja kata kasut, amuk dan anjung dalam sistem keselarasan vokal.

iii.

u - e (taling) yang sepatutnya keselarasan vokal ialah u - i. Misalnya dalam perkataan /tulen/ dan /ulet/ polanya ialah u - i bukan dieja sebagai /tulin/ dan /ulit/ yang menggunakan pola u - i seperti dalam perkataan kuih, tumis, kudis, bunyi yang terdapat dalam sistem keselarasan vokal.

iv.

e (pepet) - e (pepet) yang sepatutnya e (pepet) - i .

keselarasan vokal ialah

Misalnya dalam perkataan /pepet/ dan /demdem/ polanya ialah e (p) - e (p) bukan dieja sebagai /pepit/ dan /demdim/ yang terdapat dalam sistem keselarasan vokal. Secara rumusnya, memang terdapat kekecualian pada beberapa perkataan dan hukum kekecualian ini adalah untuk perkataan yang berasal daripada bahasa di Nusantara khususnya bahasa Indonesia. Maksudnya, perkataan-perkataan tersebut tidak menyertai aturan pola keselarasan vokal yang utama (yang 18 itu). Jadi, setiap pengguna harus mengenal pasti setiap jenis perkataan itu dengan cara membaca bahanbahan berasaskan ilmu bahasa.
Sistem Ejaan

yang

menggunakan pola e (p) - i seperti dalam perkataan kecil, degil,

12

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Seterusnya, penulis akan membentangkan analisis mengenai kesilapan ejaan dalam contoh kesalahan 5 hingga 9. Contoh-contoh perkataan itu dieja salah mungkin kerana faktor penggunanya yang cetek pengetahuan mengenai ilmu bahasa. Mereka ini menulis berdasarkan sebutan dan pertuturan komunikasi. Sedangkan dalam hal tersebut perlu ditimbangkan kerana terdapat beberapa faktor persekitaran yang menyebabkan keadaan seumpama itu berlaku.

5. profesyen 6. ekspot 7. benteras 8. mesjid 9. manafaat/menfaat

profesion eksport Banteras Masjid Manfaat

Jika dilihat pada contoh kesilapan ejaan perkataan ‘profesyen’, dapat dirungkaikan bahawa pengguna kebanyakannya membaca atau menuturkan perkataan tersebut berdasarkan pengalaman melalui pendengaran secara lahiriah tanpa menghiraukan aspek etimologi (asal usul kelahiran bahasa) sesuatu perkataan. Rabiah Bt. Bani (1998:6). Perkataan itu merupakan kata pinjaman daripada bahasa asing. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008:325) menerangkan bahawa kata asing yang sepenuhnya terserap dari segi sebutan dan ejaannya, umumnya dieja dengan mengutamakan bentuk tampaknya. Penulisan kata serapan itu dibuat menurut kaedah seperti mengikut pengekalan atau perubahan abjad. Dalam contoh tersebut, kebanyakan pengguna merasakan bahawa istilah asal profession perlu ditukar hujungnya kepada ‘syen’ menjadi profesyen. Hal ini berlaku mungkin kerana mereka biasa melihat ejaan fesyen yang bersifat terkecuali dalam hal ini. Begitu juga dengan contoh 6 hingga 9 di mana perkataan yang sepatutnya dieja berdasarkan sistem

Sistem Ejaan

13

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

ejaan yang betul, tetapi disalah eja oleh pengguna akibat kekurangan ilmu bahasa. Kemudiaan, beralih pula kepada contoh kesilapan ejaan ke-10 hingga 13. Bagi mereka yang tidak begitu arif dalam bidang bahasa, mereka pasti akan menyangkakan perkataan-perkataan tersebut tidak mengalami sebarang kesilapan. Sebaliknya, bagi ahli linguistik, mereka sangat peka kepada kesilapan mudah seperti itu. 10. merbahaya 11. mempastikan 12. kebanyakkan 13. mengenepikan berbahaya memastikan kebanyakan mengetepikan

Menurut S. Nathesan (1998:5), perkataan berbahaya lazimnya dieja ‘merbahaya’ kerana kelaziman ejaan dalam kalangan pengguna. Ejaan ‘merbahaya’ lazim terpapar di mana-mana seperti di selekoh jalan, tangki lori minyak dan juga digunakan oleh penutur bahasa Melayu dalam perbualan. Oleh sebab ejaan ini sudah lazim bagi mereka, jadi mereka menganggap bahawa ejaan tersebut adalah betul tanpa menyedari ejaan tersebut tidak pernah wujud dalam bahasa Melayu. Jika dirujuk kamus pun tidak akan terjumpa perkataan tersebut melainkan ejaan bahaya, berbahaya, keberbahayaan dan membahayakan. Berdasarkan contoh 11 hingga 13 pula, dapat disimpulkan bahawa kesilapan perkataan-perkataan tersebut sama seperti pendapat Khairul Anuar (1992:77) yang menjelaskan bahawa kebanyakan kesilapan ejaan pengimbuhan adalah disebabkan kurang fahaman terhadap aturan sistem pengimbuhan yang betul dalam ejaan. Dalam buku beliau yang bertajuk Kesalahan Tanda Baca dan Ejaan, Silap Tu!, ada diterangkan bagaimana kaedah sebenar bagi mengeja kata berimbuhan mengikut sistem ejaan bahasa Melayu standard.

Sistem Ejaan

14

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Bagi contoh kesilapan ejaan perkataan ‘mempastikan’, sepatutnya dieja memastikan. Hal ini disebabkan penulisan kata terbitan yang mempunyai awalan meN- atau peN- dengan kata dasar yang bermula dengan konsonan /k/, /p/, /s/, dan /t/ (yang bukan unsur pertama gugusan konsonan) adalah menurut sistem morfofonemik bahasa Melayu.

Perkataan itu seharusnya menjadi memastikan akibat pengguguran huruf p . Namun, ada beberapa kata dasar yang bermula dengan konsonan /k/, /p/, /s/ atau /t/ yang tidak berubah bentuknya apabila diimbuhkan dengan awalan meN- atau peN-. Kebanyakan kata yang terlibat adalah berupa kata serapan daripada bahasa asing. Untuk contoh 12 iaitu kesilapan ejaan ‘kebanyakkan’, dirasakan bahawa kesilapan ini jarang dilakukan oleh mereka yang sudah matang usianya tetapi mudah dilakukan oleh para pelajar khususnya dalam karangan. Menurut Khairul Anuar (1992:82), sekiranya penambahan akhiran -kan diimbuhkan pada kata dasar yang berakhir dengan huruf ‘k’, maka hendaklah digugurkan ‘k’ tersebut supaya menjadi satu k sahaja. Mafhumnya, pembetulan bagi kesilapan ejaan itu ialah kebanyakan. Namun, terdapat juga perkataan yang tidak perlu digugurkan ‘k’ itu. Tidak boleh tidak, untuk memastikan semua ejaan itu betul atau tidak, pengguna hendaklah merujuk kamus bahasa yang dianjurkan. Bagi contoh 13 pula iaitu kesilapan ejaan ‘mengenepikan’, penulis telah difahamkan bahawa kesilapan seperti ini sememangnya sering kali berlaku kepada semua pengguna bahasa kita. Tidak kira golongan pelajar mahu pun guru, mereka sering terkeliru dengan ejaan ‘menepikan’. Sebenarnya, terdapat salah faham antara kata dasar ‘tepi’ dan ‘ketepi’. Menurut En Nadzeri seorang pensyarah di Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Bahasa Melayu, beliau mengatakan bahawa sebilangan besar menanggap ejaan ‘mengenepikan’ itu adalah betul kerana mengambil contoh kata terbitan menepikan yang kata dasarnya ialah
Sistem Ejaan

15

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

‘tepi’. Sebaliknya, untuk contoh 13 tersebut, kata dasar yang digunakan ialah ‘ketepi’ yang membawa maksud menggerakkan sesuatu ke tepi. Bagi mematuhi hukum atau sistem morfofonemik bahasa Melayu, ejaan tersebut hendaklah dibetulkan menjadi mengetepikan.

Selain itu, kita juga dapat melihat beberapa contoh kesilapan ejaan yang tipikal seperti dalam contoh 14 hingga 16. Contoh-contoh ini juga merupakan kesilapan yang sering dilakukan orang ramai kecuali mereka yang berpegang teguh kepada hukum tatabahasa bahasa ibunda. Penulis berkata sedemikian adalah kerana mereka ini tidak akan membuat kesilapan sekiranya menghafal 15 kata majmuk yang mantap seperti yang disenaraikan dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008). Antarabangsa Setiausaha Jawatankuasa Tanggungjawab Matahari Warganegara Suruhanjaya *Warganegara Walaubagaimanapun, perkataan warganegara tidak tersenarai dalam kata majmuk yang mantap dalam buku Daftar Kata Bahasa Melayu. Sebenarnya, pada pendapat penulis, perkara seperti inilah yang menjadikan pengguna bingung dan buntu dalam permasalahan bahasa. Terdapat percanggahan pendapat oleh pelagai tokoh bahasa dalam buku yang berbeza. Namun, ada yang berpendapat bahawa rujukan utama adalah berdasarkan buku Daftar Kata Bahasa Melayu. Sebaliknya, bagi guru dan guru pelatih yang sudah biasa dengan buku Tatabahasa Dewan, mereka akan merujuk buku tersebut. Jika diteliti persoalan ini boleh
Sistem Ejaan

Pesuruhjaya Bumiputera Tandatangan Kakitangan Kerjasama Sukarela Olahraga

16

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

ditimbulkan selepas melihat kad pengenalan diri masing-masing di mana perkataan warganegara itu sendiri yang dieja rapat tertera dalam kad tersebut.

Berbalik kepada contoh kesilapan tersebut, dapat disimpulkan bahawa setiap kata majmuk yang tidak tersenarai dalam bentuk kata majmuk yang mantap hendaklah dieja jarak dan tidak boleh dirapatkan kerana tidak utuh sebagai bentuk yang mantap.

14. temuduga 15. ibubapa 16. kenalpasti

temu duga ibu bapa kenal pasti

Seterusnya, penulis akan menganalisis kesilapan ejaan bagi contoh 17 dan 18 pula. Jika diteliti, kesilapan ejaan perkataan-perkataan tersebut adalah berkenaan dengan penggunaan tanda sempang (-). Menurut Ismail Bin Dahaman (2000), terdapat beberapa syarat penggunaan tanda sempang. Antaranya ialah:
1) Digunakan untuk menulis semua jenis kata ulang. Contohnya:

gunung-ganang, pegawai-pegawai, sia-sia.
2) Digunakan untuk memisahkan suku kata yang tercerai oleh

penggantian baris. Misalnya: …..menangguhkan penyelenggaraan projek. …..menangguhkan penyelenggaraan projek. 3) Digunakan untuk memperjelas ungkapan. Contohnya: ber-evolusi dengan ber-revolusi. 4) Digunakan untuk merangkaikan huruf kecil dengan huruf besar pada kata yang sama. Contohnya:
Sistem Ejaan

17

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

anti-Rusia hamba-Mu
5)

Digunakan untuk merangkaikan ke dengan angka bagi penulisan nombor ordinal. Misalnya: ke-123 ke-1240

6) Digunakan untuk merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran –an. Misalnya: tahun 50-an tahun 70-an 7) Digunakan untuk menyatakan hubungan di antara kata-kata pada rangkai kata setara tertentu atau rangkai kata istilah. Misalnya: alat pandang-dengar

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahawa kesilapan ejaan pada contoh 17 dan 18 adalah tidak menurut prinsip penggunaannya. 17. bukit bukau 18. kusut masai bukit-bukau kusut-masai

Contoh 17 iaitu kesilapan ejaan ‘bukit bukau’, sepatutnya dieja bukit-bukau. Begitu juga contoh 18 iaitu kesilapan ejaan ‘kusut-masai’, sepatutnya dieja kusut-masai bagi mematuhi prinsip penggunaan tanda sempang kepada kata ganda berentak. Akhir sekali ialah kesilapan ejaan dalam contoh 19 dan 20. Berdasarkan kesilapan tersebut, dapatlah diketahui bahawa kesilapan tersebut merupakan kesilapan berasaskan penulisan Kata Sendi Nama ‘di’.

Sistem Ejaan

18

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

19. dirumah 20. di kerahkan

di rumah dikerahkan

Merujuk kepada Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Kata sendi nama ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. Kata ‘di’ juga tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu, masa atau zaman. Walaubagaimanapun, kata sendi ‘di’ boleh ditulis rapat apabila diikuti frasa kerja di hadapannya. Berdasarkan contoh 19, kesilapan tersebut jelas kerana rumah merupakan tempat dan sepatutnya ditulis jarak. Manakala contoh 20 adalah sebaliknya di mana perkataan ‘kerahkan’ adalah merujuk kepada perbuatan dan tidak boleh dieja jarak. Selain itu, terdapat juga permasalahan lain seperti contoh yang diterangkan. Misalnya, penggunaan kata sendi nama ‘ke’ juga mengelirukan pelajar sekolah dalam menjawab peperiksaan. Kata sendi itu hanya hadir sebelum frasa nama yang merujuk tempat dan waktu. Misalnya; ke rumah, ke balai, ke pagi dan bukannya dihadirkan untuk kata nama seperti ke pihak polis, ke pengetua. Akhir sekali, terdapat juga kesilapan ejaan ketika menggunakan kata ganti diri singkat dan partikel –lah. Hukum-hukum tersebut perlu diteliti dan dirujuk melalui rujukan yang sah dan baharu bukannya merujuk rujukan buku lama kerana ejaan biasanya berubah mengikut peredaran masa. Oleh itu, semua pengguna harus bergantung kepada Dewan Bahasa dan Pustaka yang bertindak sebagai medium rujukan bahasa Melayu. Penggunaan kamus harus dikerapkan selain bacaan akhbar dan majalah-majalah bahasa untuk mengetahui informasi terbaharu.

Sistem Ejaan

19

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Gambar 1: Kesalahan ejaan ‘sharikat’ di stesen minyak Shell. Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahawa masih lagi terdapat kesilapan ejaan yang dilakukan pengguna meskipun pelaksanaan sistem ejaan yang betul telah dikerahkan sejak tahun 1972. Menurut Ismail Dahaman (2007:270), digraf Rumi ‘<sh>’ dicipta oleh Za’ba bagi menyesuaikannya dengan huruf Jawi tunggal (‫ )ﺵ‬dalam Sistem Ejaan Rumi Za’ba 1941. Namun, pada tahun 1975, Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) yang ditubuhkan pada akhir 1972, setelah meneliti pelaksanaan ejaan baru bersama, majlis ini berjaya menyusun Pedoman Umum Ejaan yang mengandungi maklumat tambahan dan kaedah ejaan yang lebih lengkap. Ismail Dahaman (2007:355). Kesannya, terciptalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu (PUEBM) yang menggugurkan sembilan digraf termasuk ‘<sh>’ dengan menggantikannya kepada ‘<sy>’. Oleh itu, pembetulan kepada kesilapan ejaan itu ialah syarikat.

Sistem Ejaan

20

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Gambar 2: Kesalahan ejaan ‘perlaksanaan’ dalam sebuah jurnal. Merujuk kepada gambar di atas, dapat dikenal pasti terdapat kesilapan ejaan dalam pengimbuhan iaitu ‘perlaksanaan’. Sepatutnya dieja menjadi pelaksanaan. Alasannya, bagi pengimbuhan untuk kata dasar bermula dengan huruf /l/, imbuhan apitannya ialah pe-…-an, bukannya per-….-an. Khairul Anuar (1992:79). Ramai lagi yang tidak sedar akan kesilapan ini. Untuk memudahkan pemahaman, haruslah dirujuk kamus yang ditetapkan.

Sistem Ejaan

21

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Gambar 3: Kesalahan ejaan ‘soal-jawab’ dalam sebuah jurnal. Berdasarkan gambar, kesilapan yang dikenal pasti ialah ejaan ‘soal-jawab’ di mana tanda sempang digunakan pada perkataan tersebut. Sepatutnya, harus dieja soal jawab tanpa meletakkan tanda sempang. Hal ini kerana tanda sempang tidak boleh diletakkan pada kata yang dihasilkan daripada hubungan parataksis (setara). Rangkai kata tersebut harus dieja terpisah. Siti Hajar(2008:223). Selain soal jawab, ibu bapa, muda mudi, sana sini dan hidup mati juga merupakan rangkai kata parataksis.

Sistem Ejaan

22

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Gambar 4: Kesalahan ejaan ‘INSTITIUT dan TEKNOLOJI’ dalam sebuah jurnal. Berdasarkan gambar rajah 4, jelas di situ kita dapat lihat bahawa terdapat kesalahan ejaan pada perkataan ‘teknoloji’ dan ‘institiut’. Jika diteliti pada gambar tersebut, kesilapan ini dipetik daripada sebuah jurnal yang bertarikh Disember 1974. Tidak sepatutnya berlaku kesilapan ejaan selepas tahun 1972 kerana ejaan tersebut sudah lama didaftarkan dengan ejaan yang betul menurut sistem ejaan. Ejaan ‘teknoloji’ tersebut sebenarnya perlu ditukar kepada teknologi di mana perkataan itu adalah kata serapan dari bahasa asing. Siti Hajar (2007:218) membuktikan bahawa semua huruf g yang diucapkan sebagai /j/ menurut sebutan bahasa Inggeris, tetap ditulis sebagai g dan disebut /g/ juga dalam bahasa Melayu. Hal yang sama juga turut berlaku dalam kesalahan ejaan ‘institiut’. Sepatutnya dieja institut. Penulis merasakan bahawa kesilapan tersebut atas sebab kecuaian serta terpengaruh dengan sistem sebutan bahasa Inggeris.Perkataan itu hasil daripada pinjaman bahasa Inggeris. Ertinya, ejaan kata pinjaman hendaklah dieja mengikut kata asalnya.
23

Sistem Ejaan

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Alasan seperti Liverpool perlu berhati-hati berbelanja supaya tidak menerima nasib seperti Leeds United tidak boleh digunapakai kerana seperti yang saya tegaskan sebelum ini, pemilik perlu mempunyai kekuatan kewangan sendiri dan bukannya membuat hutang untuk menguruskan kelab.

Petikan 1: Kesalahan ejaan ‘digunapakai’ dalam sebuah blog internet. Berdasarkan contoh kesilapan ejaan dalam sebuah blog internet, kita dapati memang ada kelemahan dalam kalangan rakyat Malaysia berhubung penulisan kata majmuk berimbuhan. Merujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008:75), apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan awalan atau akhiran sahaja, ejanya tetap terpisah. Maksudnya, sebetulnya ejaan tersebut ialah diguna pakai, dan bukanlah ejaan ‘digunapakai’ seperti dalam blog tersebut. Penulis blog seharusnya mengenal pasti dahulu ejaan yang digunakan kerana pembaca akan mengambil contoh daripada ejaan yang diterapkan.

Gambar 5: Kesalahan ejaan ‘SERBANIKA’ pada sebuah kedai.

Sistem Ejaan

24

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Gambar 6: Kesalahan ejaan ‘peket’ pada sebuah kedai. Jika dilihat sepintas lalu nama kedai tersebut, pasti ramai yang tidak menyedari bahawa ejaan ‘SERBANIKA’ pada kedai tersebut adalah salah. Ejaan yang sebetulnya adalah serbaneka berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat (2007:1467). Perkataan ini merupakan pinjaman dari bahasa Indonesia Belanda sejak dahulu lagi. Mafhumnya, ejaan kata pinjaman hendaklah dieja mengikut kata asalnya. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008:325) menerangkan bahawa kata asing yang sepenuhnya terserap dari segi sebutan dan ejaannya, umumnya dieja dengan mengutamakan bentuk tampaknya. Penulisan kata serapan itu dibuat menurut kaedah seperti mengikut pengekalan atau perubahan abjad.

Sistem Ejaan

25

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Dalam contoh tersebut, umum merasakan bahawa istilah itu perlu ditulis ‘serbanika’. Hal ini berlaku mungkin kerana mereka biasa mendengar penutur menyebutnya dengan ‘serbanika’, hakikatnya huruf /i/ perlu ditukarkan dengan /e/. Akibat kesilapan sebutan, pengguna juga turut terperangkap dalam mengeja perkataan itu. Begitu juga dengan contoh gambar 6 di mana perkataan yang sepatutnya dieja berdasarkan sistem ejaan yang betul, tetapi disalah eja oleh pengguna akibat kekurangan ilmu bahasa. Dalam gambar 6, ejaan sebetulnya ialah paket. Perkataan ini merupakan pinjaman dari bahasa Inggeris. Ertinya, ejaan kata pinjaman hendaklah dieja mengikut kata asalnya. Dalam contoh tersebut, ramai pengguna bahasa Melayu merasakan bahawa istilah itu perlu ditulis sebagai ‘peket’. Hal ini berlaku mungkin kerana mereka biasa mendengar penutur menyebutnya dengan ‘peket’, hakikatnya huruf /e/ (di awal) perlu ditukarkan dengan /a/. Oleh itu, setiap pengguna dianjurkan supaya merujuk kamus atau daftar ejaan Rumi.

Gambar 7: Kesalahan ejaan ‘SE PASANG’ pada sebuah kedai.

Sistem Ejaan

26

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Seterusnya, jika dilihat contoh kesilapan gambar 7 tersebut, didapati bahawa pengguna bahasa ibunda kita sering melakukan kesilapan yang mudah. Mereka mengambil mudah pengejaan perkataan tanpa menghiraukan ketepatan dan kesahihan ejaan tersebut. Mungkin mereka tidak sedar akan adanya golongan pencinta bahasa yang mampu merungkaikan kesilapan ejaan tersebut. Sebetulnya, perkataan tersebut dieja sepasang. Namun, contoh itu menunjukkan ejaan yang salah dengan memisahkan ‘se’ dan ‘pasang’. Penjodoh bilangan hendaklah dieja rapat seperti sebiji, sebuah, sekaki dan sebagainya. Sebenarnya, perkara ini sudah dipelajari di sekolah rendah lagi. Mungkin faktor terlalu mengambil mudah menyebabkan pengguna lupa akan ejaan sebenarnya. Kesimpulannya, jika kita lihat setiap bentuk kesilapan yang telah ditunjukkan, dapatlah disimpulkan bahawa bahasa Melayu itu sebenarnya tidak mudah seperti yang dianggapkan oleh generasi kini. Sebaliknya, setiap unit tatabahasa ada aturannya yang masih tidak diketahui umum. Kita juga dapati terdapat hubung kait antara kesilapan ejaan dan kesilapan sebutan. Sekiranya pentutur salah menyebut sesuatu perkataan itu dengan bunyi yang tidak betul, maka sudah pasti ejaannya juga akan ada khilafnya. Sebagai anak Malaysia, kita seharusnya tahu mengenai ilmu bahasa dengan mendalam supaya dapat menggunakannya dengan berkesan.

4.2

Kesilapan Sebutan
27

Sistem Ejaan

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Dalam bahagian ini, perbincangan dihadkan kepada aspek sebutan perkataan sahaja. Sebagai bahasa fonemik, bahasa Melayu mempunyai aturan untuk membunyikan perkataan-perkataan berdasarkan nilai bunyi yang didukung oleh setiap fonem dan huruf. S. Nathesan (1998:4). Umpamanya fonem /a/, dibunyikan /a/ pada mana-mana posisi, tidak kira di awal, tengah, atau akhir, seperti /a + pa/, /ba + tu/, dan /su + ka/. Konsonan /g/ dibunyikan /g/ seperti dalam perkataan /gi + gi/, /tek + no + lo + gi/, (bukan /ték + no + lo + ji/). Demikian juga bagi konsonan /c/ yang membawa nilai bunyi /c/ seperti dalam perkataan /ca + cat/, /ba + ca/, dan /pas + ca/, (bukan /pas + ka/). Ada tiga jenis kesalahan umum mengenai sebutan, iaitu (i) kesalahan sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris, (ii) kesalahan sebutan beberapa kata tertentu dalam bahasa Melayu, dan (iii) kesalahan intonasi dan tekanan. Menurut S. Nathesan (1998:4), kesilapan ini mungkin berpunca daripada pengaruh bahasa ibunda, loghat daerah, kelaziman sebutan dan ejaan kata itu sendiri. Sistem ejaan telah menetapkan bahawa sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris hendaklah menurut sistem bunyi bahasa Melayu, iaitu bunyi huruf dilafazkan sesuai dengan fonem yang dilambangkan, tetapi penutur bahasa melafazkannya menurut bunyi sebutan dalam bahasa Inggeris atau dengan cara yang lain. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut:

Kata 1. dialog 2. radio
Sistem Ejaan

Kesilapan /dai + log/ /ré + di + o/

Sepatutnya /di + a + log/ /ra + di + o/
28

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

3. nasional 4. April 5. unik 6. teknologi 7. erat 8. definisi 9. peka 10. manfaat

/né + sye + nel/ /é + pril/ /yu + nik/ /ték + no + lo + ji/ /é + rat/ /dé + fi + na + si/ /pe + ke / /mu + na + fa + at/

/na + si + o + nal/ /ap + ril/ /u + nik/ /ték + no + lo + gi/ /e + rat/ /dé + fi + ni + si/ /pé + ka/ /man + fa + at/

* ẽ = e taling, manakala e = e pepet Berdasarkan contoh kesilapan sebutan yang dibentangkan di atas, didapati bahawa contoh kesilapan 1 hingga 6 mengandungi pengaruh bahasa asing iaitu bahasa Inggeris. Oleh sebab perkataan-perkataan ini dipinjam terus daripada bahasa Inggeris, maka penutur masih membunyikannya mengikut bunyi atau sebutan bahasa sumber. S. Nathesan (1998:3). Di sini perlu diingatkan bahawa bahasa Melayu ada sistem bunyinya yang tersendiri yang tidak sama dengan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu mempunyai sistem bunyi yang disebut sistem fonemik. Sistem ini bermaksud setiap huruf ada nilai bunyi yang tetap dan yang tidak berubah seperti dalam bahasa Inggeris di mana bunyinya berubah. Misalnya contoh kesilapan nombor 6, Siti Hajar (2007:218) membuktikan bahawa semua huruf g yang diucapkan sebagai /j/ menurut sebutan bahasa Inggeris, tetap ditulis sebagai g dan disebut /g/ juga dalam bahasa Melayu.

Manakala bagi contoh kesilapan sebutan 7 hingga 10, disimpulkan bahawa kesilapan tersebut disebabkan pengguna tidak tahu dan tidak peka terhadap sebutan yang betul. Cara yang paling baik untuk menentukan bunyi dan sebutan yang betul adalah dengan merujuk kamus. Dalam kamus bahasa Melayu ada ditandakan lambang terutamanya bagi sebutan ‘é’ taling.

Sistem Ejaan

29

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Perlu ditegaskan bahawa sebutan baku bahasa Melayu bukan hanya untuk perkataan pinjaman sahaja. Malah, tercakup juga perkataan asli bahasa Melayu. Walaupun sudah lama dilaksanakan, namun gagasan sebutan baku dalam bahasa Melayu masih belum mencapai matlamatnya. Menurut Norzahwarthy Hj. Kadir. (2006:680) dalam jurnal yang bertajuk ‘Tinjauan Kesilapan Fonologi Penutur Natif Bahasa Iban dalam Penguasaan Bahasa Melayu Standard’ mendapati terdapat banyak kesilapan pertuturan dalam kalangan kaum Iban. Biarpun mereka bukan berbangsa Melayu, namun mereka belajar subjek bahasa ibunda di sekolah dan mereka seharusnya mematuhi hukum tatabahasa dan sebutan bahasa Melayu. Berikut disertakan senarai kesilapan sebutan setelah dilakukan soal selidik ke atas respondan tersebut: Kata Kesilapan 1. mesej /mé + sés/ 2. hantu /an + tu/ 3. beritahu /be + ri + tau/ 4. hafal /ha + pal/ 5. video /bi+ déo/ 6. zaman /ja + man/ 7. azam /a + jam/ 8. syarat /sa + rat/ 9. enak /i + na? / 10. takrif /tak + rip/ * é = e taling, manakala e = e pepet Sepatutnya /mé + séj/ /han + tu/ /be + ri + ta +hu/ /ha + fal/ /vi + déo/ /za + man/ /a + zam/ /sya + rat/ /é + nak/ /tak + rif/

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan terhadap penutur natif Iban ini, dapatlah disimpulkan bahawa kebanyakan daripada mereka gagal bertutur dengan baik dalam sebutan bahasa Melayu baku. Hal ini kerana faktor bahasa ibunda yang sering dipertuturkan sejak kecil dahulu. Maksudnya, mereka tidak berupaya mengubah gaya pertuturan menjadi baku sebaliknya masih menggunakan bahasa ibunda. Situasi yang sama juga turut berlaku kepada pelajar-pelajar lain khususnya pelajar di bandar. Mereka tidak dapat menuturkan sebutan bahasa Melayu baku kerana terpengaruh dengan faktor persekitaran dan kelaziman berpunca daripada ibu bapa itu sendiri. Rabiah Bt. Bani.
30

Sistem Ejaan

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

(1998:6). Berikut disediakan contoh dialog antara penutur bahasa Melayu dalam komunikasi harian yang mengandungi kesilapan sebutan: Kamu mau ke mane Ah Chong? B A:
Say e m au tidu rm a.

B:

Berdasarkan dialog di atas, kita dapat membuat kesimpulan bahawa penutur bahasa Melayu khususnya yang bukan berbangsa Melayu gagal bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu yang baik. Masalah sebutan dan intonasi banyak terjadi bagi sebutan yang mengandungi bunyi /a/ di suku akhir terbuka; sepatutnya diucapkan /a/ bukan /e/ jika mengikut peraturan sebutan baku. Dalam contoh dialog di atas, perkataan ‘saya’ sepatutnya disebut /sa + ya/, bukannya /sa + ye/. Selain itu, perkataan ‘mana’, perlu diucapkan /ma + na/ dan bukannya /ma + ne/. Situasi ini sudah menjadi lumrah bagi penduduk tempatan kerana mereka mungkin tidak berasa selesa sekiranya berbahasa baku. Agak sukar untuk kita mendengar pertuturan baku oleh pengguna bahasa ibunda melainkan dalam pertandingan pidato dan seumpamanya. Perkara ini dilihat sangat membimbangkan tambahan pula generasi kini semakin lupa akan asal usul mereka. Sedangkan mereka sudah belajar ketika di zaman persekolahan mengenai kemahiran lisan. Sekalipun mereka berasal daripada ras atau etnik yang pelbagai, faktor itu tidak boleh dijadikan alasan memandangkan terdapat golongan Cina dan India yang fasih menuturkan bahasa Melayu. Lihat sahajalah pemimpin dan menteri-menteri kaum selain Melayu, pertuturan mereka boleh dipuji biarpun ada dalam kalangan mereka yang masih lagi gagal bertutur dengan teratur dan fasih. Contoh lain boleh dilihat apabila kita menonton siaran berita yang disampaikan pembaca berita kaum Cina dan India.
Sistem Ejaan

31

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Mereka menuturkan bahasa Melayu dengan susunan bunyi dan sebutan yang betul. Selain kesilapan-kesilapan seperti yang ditunjukkan, terdapat juga kesilapan intonasi yang menjadi kesilapan tipikal bagi penutur yang lemah dalam berkomunikasi. Mungkin kerana faktor keluarga atau penyakit, golongan ini gagal melemparkan ujaran dengan intonasi yang betul. Misalnya, ayat tanya: Makan nasi? Sekiranya tidak menerima intonasi yang betul, dialog itu akan bertukar menjadi ayat penyata, makan nasi. Seharusnya setiap penutur memperbaiki intonasi dan tekanan suara agar tidak memberikan masalah kepada khalayak pada suatu masa nanti. Bagi mereka yang berpenyakit, hendaklah ditemukan dengan pakar psikologi mahupun guru yang pakar dalam mengajar bidang lisan bahasa. Kesimpulannya, jelas di sini dapat dilihat bahawa setiap penutur perlu lebih berhati-hati dalam bertutur dan berkomunikasi. Kadang kala kita tidak sedar akan apa yang diucapkan itu adalah betul dari segi sebutannya atau sebaliknya. Begitu juga kepada sesiapa yang terlalu lazim dengan loghat kedaerahan, perlulah dibaiki kerana bahasa Melayu seringkali digunakan dalam ranah rasmi. Teo Kok Seong. (2006:703). 10 Langkah Mengatasi Tanpa bunyi bahasa, tiada kata untuk ujaran. Tanpa ujaran, tiada tulisan dan ejaan. Sudah separuh alaf usaha dilakukan untuk merakamkan bahasa Melayu dengan tulisan Rumi, di samping tulisan Jawi. Justeru, penelusuran usaha dan kepustakaan dalam tempoh tersebut mempamerkan wujudnya kebersungguhan masyarakat antarabangsa dan setempat dalam mengenali bunyi sebutan dalam bahasa Melayu secara mencipta, menggunakan dan membakukan ejaan Rumi sepanjang zaman. Ismail Bin Dahaman (2007).

Sistem Ejaan

32

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Penguatkuasaan dan pengawasan secara bersepadu oleh semua pihak berwajib adalah perlu untuk memastikan bahawa bahasa Melayu baku sebagai bahasa kebangsaan dihormati penggunaannya pada papan iklan, papan perniagaan, nama tempat, jalan, bangunan dan sebagainya. Demikian juga bahasa Melayu hendaklah ditegaskan penggunaannya dalam surat rasmi, mesyuarat, ucapan, taklimat dan sebagainya. Majlis rasmi di peringkat kebangsaan perlu dilangsungkan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Amat menyedihkan apabila mesyuarat pemimpin-pemimpin kerajaan juga menggunakan bahasa asing sedangkan bahasa utama yang berfungsi sebagai bahasa rasmi negara diketepikan. Mengambil contoh negara Jepun misalnya, mereka menjadikan bahasa Jepun sebagai bahasa utama tanpa menghiraukan kedatangan bahasa asing. Biarpun bahasa Inggeris dikatakan bahasa antarabangsa, namun penggunaannya di Jepun adalah tidak ketara kerana mereka menjadikan bahasa Inggeris itu sebagai bahasa asing bukan seperti Malaysia yang mengumpamakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua terpenting. Jangan kita memberi alasan bahawa kita tidak akan maju sekiranya menggunakan bahasa ibunda. Biarpun globalisasi kini lebih meriah dengan penggunaan bahasa Inggeris, tetapi itu tidak bermakna setiap negara perlu menerapkan bahasa tersebut sebagai penggunaan di era moden yang penuh berteknologi ini. Lihat sahajalah negara Jepun, mereka mampu menjadi sebuah negara maju dengan menggunakan bahasa ibunda mereka. Oleh itu, pihak kerajaan khususnya perlu berhati-hati dalam membentuk sebuah negara yang bijak berbahasa dengan berkesan di samping mengelak daripada bahasa kita lenyap dek bangsa sendiri. Di samping itu, media elektronik dan media cetak perlu menyekat penggunaan bahasa yang tidak mengikut sebutan baku bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pendengar, penutur dan pengguna bahasa Melayu. Pengamal-pengamal media perlu turut bekerjasama memartabatkan bahasa Melayu yang bermutu tinggi. Umpamanya, wartawan yang bertugas mahupun penyampai radio perlulah memainkan peranan sebagai model ikutan berikutan
Sistem Ejaan

33

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

setiap komuniti akan bertumpu kepada golongan ini dalam pelbagai hal. Apabila mereka menonton siaran berita, membaca akhbar ataupun mendengar siaran radio, pertuturan golongan pengamal media ini menjadi halwa telinga setiap segenap lapisan masyarakat. Masyarakat pula yang kurang arif mengenai ilmu bahasa membayangkan apa sahaja yang dipertuturkan oleh pihak media adalah benar belaka. Bagi penggemar bahan bacaan seperti majalah dan akhbar, mereka akan sentiasa membaca bahan tersebut dan pendedahan terhadap kesilapan ejaan amatlah membimbangkan. Oleh itu, isu ini tidak harus dilebarkan lagi dan perlu diatasi sebaik mungkin bagi mengelakkan kekeliruan kebanyakan orang.

Selain itu, DBP juga perlu diberi kuasa undang-undang untuk menegur dan mengambil tindakan kepada pihak-pihak yang melakukan kesalahan bahasa. DBP melaksanakan amanah bangsa dan negara dalam proses pembinaan negara melalui kerja yang berkaitan dengan perancangan bahasa, sastera kebangsaan dan penerbitan. Orang yang memahami konsep pembinaan dan pembangunan negara dari sudut yang sempit, yakni yang memandang pembinaan dan pembangunan negara dari aspek pembangunan fizikal semata-mata, mungkin tidak dapat melihat peranan DBP dalam pembangunan dan pembinaan negara. Mafhumnya, bangsa akan terdidik dengan peranan DBP yang merangka pelbagai usaha bagi memartabatkan bahasa ibunda. Selain itu, bagi syarikat-syarikat penerbitan majalah pula hendaklah mewujudkan satu biro khas berkaitan dengan bahasa baku agar makalah yang diterbitkan diedit mengikut bahasa baku yang betul. Jawatankuasa ini bertindak sebagai penyekat pencemaran dan melunaskan undang-undang bagi mereka yang tidak patuh. Untuk itu, segala apa yang berlandaskan dengan hukuman dan undang-undang boleh menjadi titik permulaan sebagi langkah pencegahan permasalahan bahasa. Sebenarnya, langkah yang dilihat paling penting bagi mengatasi masalah ini adlah dengan menanganinya di peringkat sekolah melalui pembudayaan bahasa khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.
Sistem Ejaan

34

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Guru-guru perlu lebih prihatin dalam mengajar bahasa Melayu kepada pelajar. Setiap kesalahan pelajar ketika menggunakan bahasa Melayu perlu diatasi dengan segera. Jangan biarkan pelajar mempelajari ilmu bahasa secara membuta sahaja. Di samping itu, aktiviti kebahasaan juga perlu senantiasa diadakan dan diperbanyakkan bagi memastikan kesalahan-kesalahan berbahasa boleh diperbetulkan. Misalnya, pertandingan pidato ataupun kuiz-kuiz mengenai sistem ejaan. Selain itu, pihak sekolah juga boleh melaksanakan bulan bahasa di mana pengisiannya dipenuhi dengan peraturan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa baku. Sekiranya ada segelintir sekolah yang mewajibkan pelajar berbahasa Inggeris dan mendenda bagi siapa yang tidak patuh dengan sejumlah wang, apalah kiranya jika pelaksanaan yang sama diterapkan dalam penggunaan bahasa Melayu. Kesan aktiviti ini akan mengurangkan kesalahankesalahan bahasa dan sekaligus melahirkan pengguna bahasa yang betul. Akhir sekali, setiap pengguna bahasa Melayu harus menukar corak pemikiran mereka yang beranggapan bahawa bahasa Melayu itu mudah. Menurut Rabiah Bt. Bani. (1998:6), antara faktor yang menyebabkan pencemaran bahasa berlaku adalah disebabkan sikap individu itu sendiri yang menganggap bahasa Melayu itu mudah. Hal ini kerana mereka kebanyakannya dilahirkan berbangsa Melayu dan mendapat pendedahan awal sejak kecil lagi. Setiap pengguna dan penutur perlu sentiasa peka terhadap perkembangan bahasa Melayu serta menyimpan hasrat untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang bahasa ini. Rata-rata masyarakat di negara ini menceburi bidang selain bidang bahasa. Jadi, mereka akan meninggalkan ilmu tersebut sebaik sahaja tamat mempelajarinya di sekolah atau di institut pendidikan. Hal ini mengakibatkan mereka cetek pengetahuan berkaitan bahasa kerana terlalu ampuh dengan penggunaan bahasa Inggeris yang disifatkan bahasa global merangkumi aspek teknologi dan dunia perniagaan. Saranan penulis kepada pengguna bahasa adlah agar banyak membaca buku-buku, majalah-majalah dan bahan bacaan yang tulis dalam bahasa Melayu dan seterusnya dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam bahasa.

Sistem Ejaan

35

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Oleh itu, sangatlah diharapkan bahawa semua pengguna bahasa Melayu dapat melaksanakan tanggungjawab bersama dalam memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa kita merupakan jiwa kita yang memayungi segenap lapisan masyarakat dan digunakannya dalam segala situasi sebagai alat komunikasi yang mudah dan berkesan. Bagi pihak yang ingin berusaha mencemari bahasa dan mengekang kemaraan bahasa kita, janganlah berangan-angan untuk melenyapkan bahasa Melayu dengan alasan kepentingan peribadi melalui penggunaan bahasa asing. Walaupun perkara sebegitu sudah terjadi, namun masih sempat untuk diubati. Malaysia bukan sahaja mahu melahirkan seorang Za’ba, malah ramai lagi Za’ba baharu yang akan lahir yang bakal merafakkan bahasa ibunda ini.

20

Kesimpulan Daripada perbincangan di atas, kesimpulan yang dapat diambil tentang hal ini ialah penguasaan bahasa oleh generasi muda kita, dari murid sekolah rendah kepada mahasiswa yang akan menjadi pemimpin negara adalah jauh dari memuaskan. Kelemahan bahasa dapat dilihat dari beberapa aspek dari kesalahan ejaan kepada kesalahan tatabahasa dan kepada cara mengarang yang tidak berkesan dan tidak berjaya menyampaikan maksud. Usaha untuk menjernihkan kekeliruan dan kekabutan perlu segera dilakukan untuk menghalang berlakunya kitaran krisis ilmu bahasa dalam kalangan masyarakat pengguna bahasa Melayu. Masalah kekeliruan dan kesalahan dalam kalangan pengguna bahasa tidak akan menjadi ketara sekiranya golongan yang berpengaruh memahami dan mematuhi peraturan berbahasa yang betul. Oleh hal yang demikian pencemaran
Sistem Ejaan

36

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

bahasa dalam masyarakat kita perlu ditangani dengan lebih serius lagi. Bagi menjamin masyarakat yang menggunakan bahasa dengan betul, kerjasama daripada pelbagai pihak perlu dilakukan. Bahasa melambangkan bangsa, oleh hal yang demikian pemantapan bahasa kita mencerminkan diri kita sebagai rakyat Malaysia. Jelaslah di sini bahawa pencemaran bahasa perlu diberi perhatian yang serius tentang para pendidik. Apa yang jelas di sini adalah kesilapan bahasa merupakan satu gejala biasa yang ditempuhi oleh setiap individu melalui proses pembelajaran secara formal sesuatu bahasa. Tetapi, tidak ramai pula mereka yang menyedari betapa pentingnya menganalisis kesilapan secara sistematik. Analisis kesilapan bahasa secara terancang akan dapat membantu proses mempelajari sesuatu bahasa mahupun memperbaiki kurikulum pengajaran bahasa.

Kesan-kesan terhadap masalah ini jika tidak dibendung maka pelajarpelajar akan mengulangi kesalahan yang sama hingga ke peringkat yang lebih tinggi kerana kesalahan ini boleh menjejaskan pemarkahan mereka dalam peperiksaan sama ada kesalahan ejaan, imbuhan, tatabahasa dan sebagainya. Guru-guru di sekolah hendaklah mengambil inisiatif agar pelajar-pelajar tidak membiasakan diri mereka menggunakan dialek daerah dengan cara berkomunikasi dengan pelajar menggunakan bahasa Melayu standard. Ini menyebabkan pelajar-pelajar tersebut tidak menghiraukan masalah berkenaan. Sebetulnya, tugasan ini sebenarnya telah banyak membantu kami dalam mempelajari ilmu bahasa dengan lebih mendalam. Secara jujurnya, kesilapan yang telah diterangkan sebelum ini pernah juga kami lakukan memandangkan kami bukanlah pakar bahasa dan terlalu mengambil mudah terhadap bahasa sendiri. Sebaliknya, tugasan kerja kursus ini bertindak mengembalikan kedudukan kami selaku bakal pendidik yang mahu mendidik anak bangsa supaya menjadi insan gemilang. Kami juga terpanggil untuk mengutarakan pendapat dalam mengatasi permasalahan pencemaran bahasa ini. Oleh itu,
Sistem Ejaan

37

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

kami sediakan rangka cadangan bagi membuka mata sekalian pihak yang dikira bertanggungjawab dalam memastikan bahasa kita gah di mercu jaya.

30

Refleksi 7.1 MUHAMMAD AMINUL KHALIL BIN ZAINI Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana penulis berjaya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Biarpun pada awalnya menjangkakan bahawa tugasan ini sukar, tetapi akhirnya dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan. Sebenarnya, di awal mendapat tugasan ini, penulis tidak terbayang sedikit pun apa yang perlu dilakukan. Tetapi dengan dorongan Puan Norhayati, gambaran itu menjadi jelas sedikit dan membuatkan penulis tidak sabar-sabar untuk memulakan tugasan. Penulis telah mencari bahan di pelbagai tempat dan sumber. Biarpun hanya sedikit sahaja isi yang ditemui, namun tetap bersyukur kerana sekurangkurangnya penulis tidak melepaskan tanggungjawab begitu sahaja. Tugasan ini banyak mendisiplinkan diri khususnya ketika berada di penghujung tarikh serahan tugasan. Selain itu, penulis dapati kerjasama yang terjalin bersama rakan bagi menjayakan tugasan ini merupakan nadi utama terhadap kejayaan semua.

Sistem Ejaan

38

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Rakan-rakan tidak kedekut untuk berkongsi ilmu dan idea-idea yang bernas dalam memantapkan isi-isi kerja kursus ini. Sementara itu, secara jujurnya penulis sangat bersyukur kerana mendapat tugasan ini. Hal ini disebabkan penulis dapat menambah pengetahuan tentang sistem ejaan kerana sebelum ini hanya memahami apa yang di ajar secara umum. Dengan adanya tugasan seperti ini, ilmu menegenai sistem ejaan sebenar Bahasa Melayu baku akan cuba dipraktikkan meskipun sudah meninggalkan mata pelajaran ini kelak. Akhir sekali, ucapan ribuan terima kasih dihamparkan kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini.

7.2

MUHAMMAD HANIFA BIN BASIRON Pada 17 Ogos 2009, satu tugasan kerja kursus berasaskan ilmu bagi

subjek sistem ejaan telah diberikan oleh pensyarah sistem ejaan kami iaitu Puan Norhayati Mat Yatim. Tugasan ini hendaklah dibuat secara berdua dan saya telah memilih untuh membuat tugasan ini bersama Muhammad Aminul Khalil. Tugasan ini berkaitan tentang menganalisis kesalahan sistem ejaan dan sebutan. Setelah membahagikan tugasan, saya diminta untuk mencari maklumat tentang faktor-faktor kesalahan sistem ejaan dan sebutan. Untuk menyiapkan tugasan ini, saya terpaksa bertungkus lumus untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan tugasan ini. Saya sering membuat rujukan di perpustakaan, internet dan juga melalui pensyarah-pensyarah untuk menyiapkan tugasan ini. Saya juga telah mendapatkan maklumat daripada rakan-rakan lain dalam membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini. Semasa menyiapkan tugasan ini, saya dapat mempelajari serta menambah pengetahuan saya tentang sistem ejaan dan sebutan bahasa Melayu secara lebih teliti. Saya juga dapat mengetahui apakah faktor yang menyebabkan kesalahan ejaan dan sebutan dalam bahasa Melayu yang saya kurang tahu sebelum ini.
Sistem Ejaan

39

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Akhirnya, dengan titik peluh saya sendiri juga pertolongan dari rakanrakan dan juga pensyarah, saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Saya bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya saya diberi panduan untuk menyelesaikan tugasan ini. Sekian, terima kasih

40

Rujukan 4.1 Sumber buku Asmah Hj. Omar. (2008). Nahu Kemas Kini. Batu Caves, Selangor: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Awang Sariyan. (1983). Kesalahan Umum Penggunaan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ismail Bin Dahaman (2000). Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ismail Bin Dahaman. (2007). Ejaan Rumi Sepanjang Zaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, DAWAMA Sdn. Bhd. Khairul Anuar. (1992). Kesalahan Tanda Baca dan Ejaan, Silap Tu! Jilid 1. Petaling Jaya, Selangor: Pustaka Delta Pelajaran Sdn. Bhd Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa, Abdul Hamid Mahmood. (2008). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, DAWAMA Sdn. Bhd Nik Safiah Karim, Norlidza Shamsudin. (2007). Teks STPM Bahasa Malaysia. Shah Alam , Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam. (1985). Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Sistem Ejaan

40

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Raminah Hj. Sabran. (1983). Satu Analisis Kesilapan Nahu Penutur Jati Bahasa Melayu di Kalangan Guru Pelatih, Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Siti Hajar Abdul Aziz. (2008). Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu I. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn Bhd Abd. Hamid Mahmod. (1945). Kuasai Sistem Ejaan Bahasa Melayu Baharu Melalui Latihan. Tanjong Malim, Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

4.2

Sumber jurnal Norzahwarthy Hj. Kadir. (2006). ‘Tinjauan Kesilapan Fonologi Penutur Natif Bahasa Iban dalam Penguasaan Bahasa Melayu Standard’. dlm. Jurnal Bahasa. Jld. 6. Bil. 14. hlm. 679-695. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rabiah Bt. Bani. (1998). ‘Kesalahan Ejaan’. dlm. Jurnal Melewar. Bil. 4. hlm. 6-7. Raja Melewar: Maktab Perguruan Raja Melewar. S. Nathesan. (1998). ‘Masalah dalam Penguasaan Bahasa Melayu’. dlm. Jurnal Pendidikan (CERANA). Bil. 3. hlm. 3-5. Batu Pahat: Maktab Perguruan Batu Pahat. Teo Kok Seong. (2006). ‘Keracunan dalam Bahasa Melayu’. dlm. Jurnal Bahasa. Jld. 6. Bil. 14. hlm. 697-709. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

4.3

Sumber internet Sastera dan Budaya. (2007 April 18). Masalah Pelajar Melayu Berhubung Dengan Pembelajaran Bahasa Melayu :Satu Tinjauan Dari Sudut Linguistik. Retrieved on 19 September 2009. From www.brunet.bn: http://www.brunet.bn/news/pelita/18apr/sasbuday.htm

Sistem Ejaan

41

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Muhammad Salaebing (2007). Pencemaran Bahasa. Retrieved on 18 September 2009. From http://webhost.tsu.ac.th: http://webhost.tsu.ac.th/smuhammad/pdf/pencemaran%20bahasa..pdf

9.0

JADUAL PELAKSANAAN TUGASAN

Sistem Ejaan

42

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

BIL

PERKARA

TARIKH

17 1 Menerima tugasan dan sedikit penerangan daripada Puan Norhayati. Ogos 2009 19 2 Mula mencari rakan pasangan dan mengagihkan tugasan. Ogos 2009 16 3 Mula mencari buku-buku rujukan tentang Sistem Ejaan Bahasa Melayu dan buku-buku lain yang berkaitan di Perpustakaan Negara. 21 4 Mula menjalankan kerja menaip dan membuat sedikit perbincangan dengan rakan-rakan yang mengetahui tentang tugasan ini. 29 5 Tugasan siap dan hanya memerlukan sedikit penambahan sahaja. September 2009 1 6 Tugasan diserahkan. Oktober 2009 Septemberi 2009 September 2008

Sistem Ejaan

43

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Sistem Ejaan

44

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.