`

`

`

Pedagogi yang relevan menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada muridmurid. Penekanan diberikan kepada pengintegrasian pengetahuan, kemahiran asas serta memupuk nilai murni bagi perkembangan yang menyeluruh dari kepelbagaian kebolehan murid serta relevan dengan budaya yang diamalkan. Guru perlu mengambilkira kepelbagaian aspek budaya murid supaya setiap murid tidak terpinggir dalam proses pembelajaran mereka.

` ` Dalam konteks sosiologi. diubahsuaikan dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam sesebuah masyarakat tertentu. menjadi tanggungjawab guru untuk memenuhi keperluan murid tanpa sikap prejudis terhadap budaya murid yang berbeza tersebut. konsep kebudayaan dikatakan sebagai cara hidup yang dipelajari. . Oleh yang demikian.

Pencapaian persekolahan seseorang individu adalah berkaitan rapat dengan latar belakang kebudayaan ibu bapanya.` ` ` Konsep modal budaya juga harus diketahui. Modal budaya merujuk kepada seseorang individu yang mewarisi dan memperoleh keupayaan bahasa dan budaya dari keluarga dan masyarakatnya. .

kaedah dan teknik dalam pedagogi pendidikan. Guru seharusnya memilih. strategi kaedah atau teknik yang bersesuaian mengikut keadaan kelas dan kerelevanan budaya.` ` Terdapat pelbagai strategi. .

` ` ` ` ` ` ` ` ` Pendekatan Kolaboratif Direktif Mediatif Generatif Kontekstual Metakognitif Konteks Luar/Kajian Luar Kajian Masa Depan Pendekatan Koperatif .

latih-tubi dan demontrasi.` ` ` ` Kaedah direktif adalah belajar melalui penerangan dan diikuti oleh ujian kefahaman dan latihan. Guru bertindak sebagai model. Guru boleh memberikan penerangan secara langsung kepada murid tentang kepelbagaian budaya dalam kelompok mereka. . Fokus diberikan kepada kemahiran asas. Contoh strategi pengajaran yang boleh digunakan adalah seperti kuliah. latihtubi dan latihan kecekapan.

. keputusan dan hipotesis khususnya yang berkaitan dengan budaya yang masih relevan untuk diamalkan oleh murid.` ` ` Melalui kaedah ini guru boleh menggunakan bahan media dalam pembelajaran. murid-murid diajar oleh guru untuk mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. mengenalpasti andaian dan menilai kebenaran andaian. Dalam strategi ini. membuat keputusan. Antara contohnya penggunaan komputer dan buku elektronik.

. Kaedah ini boleh membantu murid-murid menyelesaikan masalah secara kreatif dan dapat membuat pertimbangan untuk meneruskan budaya yang relevan dengan kehidupan masa kini.` ` Guru boleh menggalakkan murid menjana ideaidea kritis dan kreatif yang sesuai dengan budaya yang diketengahkan.

akan dapat mengaitkan bahan pengajaran dan pembelajaran kepada situasi dunia yang sebenar. Pembelajaran lain yang boleh dikaitkan kepada pembelajaran kontekstual ialah pembelajaran `eksperential'.` ` ` Murid juga. . pengalaman hidup sebenar. masyarakat dan rakyat. Ini akan dapat memotivasikan murid-murid untuk membuat kaftan antara ilmu pengetahuan dengan pengaplikasiannya kepada budaya kehidupan mereka sebagai ahli keluarga. pembelajaran aktiviti dan pembelajaran berpusatkan murid.

pemantauan dan penilaian kendiri. rancangan pembelajaran. Melalui kaedah ini murid-murid akan berbincang tentang tugasan yang diberi. .` ` Memberikan peluang kepada murid-murid memikirkan tentang proses pembelajaran. Pada peringkat inilah guru boleh memberikan tugasan yang berkaitan dengan budaya masyarakat yang masih relevan untuk dibahaskan oleh mereka.

di luar bilik darjah untuk menyelesaikan masalah ini. Guru berperanan sebagai seorang facilitator.` ` ` ` Ini memerlukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dilakukan di luar bilik darjah. . Pada peringkat akhir murid akan menyediakan laporan terhadap aspek yang dibincangkan dalam sesi pembelajaran mereka. Guru memberikan satu aktiviti penyelesaian masalah dan murid mesti berada.

Guru akan dapat membantu murid untuk melihat manusia supaya berfikiran jauh.` ` ` Kajian masa depan adalah penting untuk golongan remaja dan murid. Dua prinsip dalam kajian masa depan ialah masa depan sahajalah merapatkan ruang di mana kita mempunyai kuasa dan pilihan untuk bertindak serta melakukan sesuatu dan terdapat bukan hanya satu masa depan tetapi beberapa masa depan yang perlu dihadapi. .

Pembelajaran koperatif akan menjadi menarik kerana murid-murid melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. . Kemahiran dan interaksi sosial dapat dipupuk dalam diri murid.` ` ` Murid-murid akan dapat belajar secara kerjasama dan berinteraksi dengan murid yang datangnya dari pelbagai latar budaya tersebut. Murid turut dilatih dengan akauntabiliti diri dan bertanggungjawab sesama ahli.

` ` ` ` Pembelajaran kolaboratif bermaksud kerjasama erat di antara dua pihak atau lebih. Keberkesanan pembelajaran dapat ditingkatkan. Murid akan berusaha bersama untuk mencapai matlamat pembelajaran. . Pembelajaran melalui kaedah ini melibatkan sekumpulan murid yang berusaha ke arah mencapai prestasi yang cemerlang.

.

Sesebuah kelas Tahun 1.Tahun 2 dan Tahun 3 akan dicantumkan jika bilangan murid tidak mencukupi.` ` Kelas bercantum diwujudkan apabila bilangan murid di dalam satu tahun persekolahan adalah kurang daripada 15 orang. .

` ` ` Kelas bercantum juga wujud apabila bilangan murid di sesebuah sekolah tidak melebihi 145 orang. Bilangan guru termasuk guru besar pula. Seseorang guru akan mengajar lebih daripada satu tahun persekolahan secara serentak dalam kelas bercantum. adalah tidak melebihi 5 orang. .

Kaedah ini merupakan pengajaran berpusatkan murid. .` ` ` ` Strategi pedagogi pengajaran dan pembelajaran di kelas bercantum adalah berlainan daripada kelas biasa. Tujuan aktiviti begini dilakukan bagi membolehkan murid aktif dan memenuhi keperluan mereka yang mempunyai pelbagai kebolehan. Guru lebih kepada pengajaran secara berkumpulam.

` ` ` ` Murid dari pelbagai kebolehan dikelompokkan dalam kumpulan yang dibina. . semua murid dapat mengikuti aktiviti yang diperingkat-kan mengikut tahap pencapaian mereka. Sains. Secara langsung murid dapat diberi peluang untuk memberikan pendapat kepada rakan-rakan sekelas walaupun dari pelbagai kecerdasan yang berbeza. Bahasa Melayu dan lain-lain. Mereka membina kelompok kecil bagi semua mats pelajaran seperti Matematik. Melalui aktiviti kumpulan.

Kaedah ini merupakan teknik mengajar yang melibatkan perbualan di antara guru-murid dan murid-murid di dalam sesebuah kelas. peristiwa. guru akan mengemukakan topik perbincangan seperti isu semasa. perpaduan rakyat dan sebagainya. .` ` ` Guru juga boleh menggunakan kaedah perbincangan. Dalam bilik darjah.

jenis bentuk perbincangan iaitu perbincangan keseluruhan kelas. biasanya diketuai dan diarahkan oleh guru. biasanya diketuai oleh murid.` ` ` Terdapat dua. Setiap murid digalakkan melibatkan diri secara. aktif dalam sesi perbincangan. . Perbincangan jenis kedua adalah perbincangan dalam kumpulan-kumpulan kecil.

` ` Guru perlu bijak melaksanakan pengajaran dalam kelas bercantum kerana terdapat aras perbezaan yang agak ketara dalam diri murid. . Kelemahan menggunakan pendekatan pedagogi yang sesuai pasti akan merencatkan minat murid untuk meneruskan proses pembelajaran.