`

`

`

Pedagogi yang relevan menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada muridmurid. Penekanan diberikan kepada pengintegrasian pengetahuan, kemahiran asas serta memupuk nilai murni bagi perkembangan yang menyeluruh dari kepelbagaian kebolehan murid serta relevan dengan budaya yang diamalkan. Guru perlu mengambilkira kepelbagaian aspek budaya murid supaya setiap murid tidak terpinggir dalam proses pembelajaran mereka.

diubahsuaikan dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam sesebuah masyarakat tertentu. Oleh yang demikian. . konsep kebudayaan dikatakan sebagai cara hidup yang dipelajari. menjadi tanggungjawab guru untuk memenuhi keperluan murid tanpa sikap prejudis terhadap budaya murid yang berbeza tersebut.` ` Dalam konteks sosiologi.

. Pencapaian persekolahan seseorang individu adalah berkaitan rapat dengan latar belakang kebudayaan ibu bapanya. Modal budaya merujuk kepada seseorang individu yang mewarisi dan memperoleh keupayaan bahasa dan budaya dari keluarga dan masyarakatnya.` ` ` Konsep modal budaya juga harus diketahui.

kaedah dan teknik dalam pedagogi pendidikan. .` ` Terdapat pelbagai strategi. strategi kaedah atau teknik yang bersesuaian mengikut keadaan kelas dan kerelevanan budaya. Guru seharusnya memilih.

` ` ` ` ` ` ` ` ` Pendekatan Kolaboratif Direktif Mediatif Generatif Kontekstual Metakognitif Konteks Luar/Kajian Luar Kajian Masa Depan Pendekatan Koperatif .

Guru boleh memberikan penerangan secara langsung kepada murid tentang kepelbagaian budaya dalam kelompok mereka. latihtubi dan latihan kecekapan. Contoh strategi pengajaran yang boleh digunakan adalah seperti kuliah. Guru bertindak sebagai model. Fokus diberikan kepada kemahiran asas. . latih-tubi dan demontrasi.` ` ` ` Kaedah direktif adalah belajar melalui penerangan dan diikuti oleh ujian kefahaman dan latihan.

keputusan dan hipotesis khususnya yang berkaitan dengan budaya yang masih relevan untuk diamalkan oleh murid. Antara contohnya penggunaan komputer dan buku elektronik. murid-murid diajar oleh guru untuk mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. .` ` ` Melalui kaedah ini guru boleh menggunakan bahan media dalam pembelajaran. Dalam strategi ini. mengenalpasti andaian dan menilai kebenaran andaian. membuat keputusan.

Kaedah ini boleh membantu murid-murid menyelesaikan masalah secara kreatif dan dapat membuat pertimbangan untuk meneruskan budaya yang relevan dengan kehidupan masa kini.` ` Guru boleh menggalakkan murid menjana ideaidea kritis dan kreatif yang sesuai dengan budaya yang diketengahkan. .

Ini akan dapat memotivasikan murid-murid untuk membuat kaftan antara ilmu pengetahuan dengan pengaplikasiannya kepada budaya kehidupan mereka sebagai ahli keluarga. akan dapat mengaitkan bahan pengajaran dan pembelajaran kepada situasi dunia yang sebenar. pengalaman hidup sebenar. pembelajaran aktiviti dan pembelajaran berpusatkan murid. .` ` ` Murid juga. Pembelajaran lain yang boleh dikaitkan kepada pembelajaran kontekstual ialah pembelajaran `eksperential'. masyarakat dan rakyat.

rancangan pembelajaran.` ` Memberikan peluang kepada murid-murid memikirkan tentang proses pembelajaran. . Pada peringkat inilah guru boleh memberikan tugasan yang berkaitan dengan budaya masyarakat yang masih relevan untuk dibahaskan oleh mereka. pemantauan dan penilaian kendiri. Melalui kaedah ini murid-murid akan berbincang tentang tugasan yang diberi.

Guru memberikan satu aktiviti penyelesaian masalah dan murid mesti berada.` ` ` ` Ini memerlukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dilakukan di luar bilik darjah. . Pada peringkat akhir murid akan menyediakan laporan terhadap aspek yang dibincangkan dalam sesi pembelajaran mereka. Guru berperanan sebagai seorang facilitator. di luar bilik darjah untuk menyelesaikan masalah ini.

Guru akan dapat membantu murid untuk melihat manusia supaya berfikiran jauh.` ` ` Kajian masa depan adalah penting untuk golongan remaja dan murid. . Dua prinsip dalam kajian masa depan ialah masa depan sahajalah merapatkan ruang di mana kita mempunyai kuasa dan pilihan untuk bertindak serta melakukan sesuatu dan terdapat bukan hanya satu masa depan tetapi beberapa masa depan yang perlu dihadapi.

` ` ` Murid-murid akan dapat belajar secara kerjasama dan berinteraksi dengan murid yang datangnya dari pelbagai latar budaya tersebut. Murid turut dilatih dengan akauntabiliti diri dan bertanggungjawab sesama ahli. Kemahiran dan interaksi sosial dapat dipupuk dalam diri murid. Pembelajaran koperatif akan menjadi menarik kerana murid-murid melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. .

Murid akan berusaha bersama untuk mencapai matlamat pembelajaran. Pembelajaran melalui kaedah ini melibatkan sekumpulan murid yang berusaha ke arah mencapai prestasi yang cemerlang. Keberkesanan pembelajaran dapat ditingkatkan.` ` ` ` Pembelajaran kolaboratif bermaksud kerjasama erat di antara dua pihak atau lebih. .

.

Sesebuah kelas Tahun 1.` ` Kelas bercantum diwujudkan apabila bilangan murid di dalam satu tahun persekolahan adalah kurang daripada 15 orang.Tahun 2 dan Tahun 3 akan dicantumkan jika bilangan murid tidak mencukupi. .

. adalah tidak melebihi 5 orang. Seseorang guru akan mengajar lebih daripada satu tahun persekolahan secara serentak dalam kelas bercantum.` ` ` Kelas bercantum juga wujud apabila bilangan murid di sesebuah sekolah tidak melebihi 145 orang. Bilangan guru termasuk guru besar pula.

. Guru lebih kepada pengajaran secara berkumpulam.` ` ` ` Strategi pedagogi pengajaran dan pembelajaran di kelas bercantum adalah berlainan daripada kelas biasa. Kaedah ini merupakan pengajaran berpusatkan murid. Tujuan aktiviti begini dilakukan bagi membolehkan murid aktif dan memenuhi keperluan mereka yang mempunyai pelbagai kebolehan.

` ` ` ` Murid dari pelbagai kebolehan dikelompokkan dalam kumpulan yang dibina. Bahasa Melayu dan lain-lain. semua murid dapat mengikuti aktiviti yang diperingkat-kan mengikut tahap pencapaian mereka. Secara langsung murid dapat diberi peluang untuk memberikan pendapat kepada rakan-rakan sekelas walaupun dari pelbagai kecerdasan yang berbeza. Sains. Mereka membina kelompok kecil bagi semua mats pelajaran seperti Matematik. Melalui aktiviti kumpulan. .

. perpaduan rakyat dan sebagainya. Kaedah ini merupakan teknik mengajar yang melibatkan perbualan di antara guru-murid dan murid-murid di dalam sesebuah kelas. Dalam bilik darjah. guru akan mengemukakan topik perbincangan seperti isu semasa.` ` ` Guru juga boleh menggunakan kaedah perbincangan. peristiwa.

biasanya diketuai dan diarahkan oleh guru.` ` ` Terdapat dua. jenis bentuk perbincangan iaitu perbincangan keseluruhan kelas. . Setiap murid digalakkan melibatkan diri secara. biasanya diketuai oleh murid. Perbincangan jenis kedua adalah perbincangan dalam kumpulan-kumpulan kecil. aktif dalam sesi perbincangan.

Kelemahan menggunakan pendekatan pedagogi yang sesuai pasti akan merencatkan minat murid untuk meneruskan proses pembelajaran.` ` Guru perlu bijak melaksanakan pengajaran dalam kelas bercantum kerana terdapat aras perbezaan yang agak ketara dalam diri murid. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful