JURNAL 1 : TUJUH KRITERIA PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG LEBIH EFEKTIF

ABSTRAK Pengurusan bilik darjah merupakan teknik yang perlu dipelajari dan dimasteri oleh semua guru. Guru sebagai pengelola bilik darjah merupakan ikon utama dalam mengurus dan mentadbir segala urusan yang berkaitan bilik darjah etika menyampaikan kurikulumnya. Pengurusan bilik darjah yang berkesan akan mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Bilik darjah dengan suasana kondusif ialah rutin bilik darjah yang yang berjalan dengan lancar meliputi kebersihan dan keceriaan bilik darjah, perabot berada dalam keadaan tang teratur dan kemas, disiplin kelas berada dalam keadaan yang terkawal, penggunaan bahan dan sumber pengajaran secara baik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan teratur dan lancar. Selain menjadi ikon yang utama, guru turut memainkan peranan sebagai pengurus bilik darjah, perancang bagi menghidupkan dan menggerakkan suasana bilik darjah, pengelola aktiviti-aktiviti bilik darjah, pengarah dan pengawal bilik darjah.

PENGENALAN Pengurusan secara umumnya didefinisikan sebagai proses perancangan, pengelolaan, pengarahan dan kawalan terhadap usaha yang dijalankan ahli organisasi dan melibatkan penggunaan sumber-sumber organisasi dalam usaha mencapai matlamat yang telah digariskan oleh organisasi terbabit. Daripada perspektif islam pula, pengurusan ditakrifkan sebagai proses melakukan kerja dan menyempurnakan kerja melalui fungsi- fungsi pengurusan secara fitrah melalui dan bersama orang lain dalam usaha mencapai objektif kerja secara berkesan dan menggunakan sumber- sumber organisasi dengan cekap dalam persekitaran yang dinamik dan sentiasa berubah-ubah bagi mencapai objektif organisasi demi mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Selain itu, pengurusan juga boleh ditakrifkan sebagai satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama dan campur tangan ahli bagi mencapai objektif- objektif organisasi atau

digunakan oleh guru bagi menetapkan dan memastikan keadaan. meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu aktivi pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung dan penggunaan masa pengajaran dan pembelajaran yang efisyen. bilik darjah tidak hanya merupakan ruang bagi proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu guru memainkan peranan penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran apat berjalan dengan berkesan dengan adanya kemahiran pengurusan bilik darjah. Bilik darjah ialah satu tempat di mana proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. tetapi turut merangkumi para pelajar dan guru yang belajar dan mengajar serta berinteraksi antara satu sama lain didalamnya.bilik yang ada di sekolah di mana sekumpulan pelajar mengikuti pelajaran atau belajar sesuatu mata pelajaran dan diajar oleh guru. .keadaan bilik darjah menjurus kepada pencapaian kepada objektif pengajaran yang berkesan.kumpulan yang melibatkan gerak kerja termasuk merancang mengelola. Pengurusan bilik darjah pula didefinisikan sebagai set tingkahlaku yang kompleks. Apa yang penting ialah bagaimana guru menguruskan bilik darjah bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Secara amnya. kemahiran mengajar dan keupayaan guru menggunakan motivasi dan pengukuhan. kemahiran merancang dan mengurus. Pengurusan bilik darjah secara efektif bergantung sepenuhnya kepada guru iaitu sejauh mana guru mempunyai kemahiran komunikasi. Pengurusan ini adalah sama bagi pendidikan kurikulum biasa dan pendidikan kurikulum bercorak teknik dan vokasional. bilik darjah ialah bilik. memimpin. Tugas mengurus bilik darjah ini termasuklah susun atur peralatan bilik darjah dan mewujudkan komunikasi serta interaksi antara para pelajar dan guru. Bagi konsep yang lebih umum. Pemantauan guru terhadap tingkah laku pelajar dan penglibatan pelajar secara maksimum dalam aktiviti pembelajaran. Ia juga merupakan satu proses yang memerlukan guru mengurus bilik darjah dengan baik agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dijalankan. mengarah dan mengawal.

guru akan memulakan pengajaran secara kelas dan memberikan penerangan awal aktiviti yang akan mereka lakukan pada hari tersebut samada melibatkan teori atau amali. . Antaranya ialah: 1. jika seorang ahli gagal memainkan peranannya dengan baik. penggunaan alatan akan digunakan secara berkumpulan. tanggungjawab yang dipikul dan semangat kerjasama dan toleransi antara ahli kumpulan. Sekiranya pembelajaran bersifat teori. sekiranya pembelajaran adalah berkonsepkan amali. Kerja Berkumpulan VS Kerja Individu Pembentukan pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan adalah lebih efektif adalah lebih efektif dan efisien berbanding pengajaran secara kerja individu. Konsep ini boleh didefinisikan sebagai pembelajaran secara koperatif dan kolaboratif. akan menentukan kejayaan kumpulan. Melalui pembelajaran secara koperatif setiap individu yang terlibat akan cuba menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama dengan ahli kumpulan. Segala maklumat penting berkaitan aktiviti pembelajaran seperti objektif dan langkah-langkah akan diterangkan oleh guru sebelum pelajar memulakan aktiviti mereka. Melalui kaedah pembelajaran secara koperatif. Koperatif bermaksud bekerja bersama-sama bagi mencapai sesuatu objektif yang telah ditetapkan secara bersama.PERBINCANGAN Terdapat tujuh kriteria yang boleh digunakan oleh guru bagi mewujudkan persekitaran bilik darjah yang efektif. Strategi pengajaran ini memusatkan pelajar. begitu juga sebaliknya. maka seluruh ahli kumpulan juga akan gagal. Pemahaman berkenaan item ini. Melalui kaedah ini. Melalui konsep ini pelajar akan menjalankan aktiviti kumpulan mengikut kebolehan. Seterusnya guru akan membahagikan kelas kepada beberapa kumpulankumpulan kecil dengan tugasan tertentu. keupayaan menguasai kemahiran tertentu mengikut kadar pembelajaran yang sepadan dengan kebolehan mereka tidak kiralah samada kurikulum yang diajar adalah kurikulum teknik dan vokasional. pelajar akan dapat belajar untuk mengenalpasti peranan mereka di dalam kumpulan. Kejayaan setiap ahli kumpulan secara langsung akan menentukan kejayaan kumpulan. kemungkinan aktiviti yang akan diadakan adalah membina µmind map¶.

y Pelajar akan menjalankan pembelajaran secara bersemuka dan dapat berbincangg tentang aktiviti yang diberikan oleh guru. Pembangunan interpersonal dalam diri pelajar akan berkembang dengan pesat dan teratur. y Setiap pelajar akan mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi kepada kumpulan masing-masing. Kejayaan kumpulan bergantung sepenuhnya kepada usaha keras kesemua ahli kumpulan dan kebolehan unik yang ada dalam diri setiap ahli. Aktiviti pembelajaran secara aktiviti individu memandu pelajar untuk membuat latihan dan ulangkaji secara individu dan pelajar biasanya mempunyai akses kepada bahan pembelajaran yang disediakan oleh guru. kebolehan memberi arahan. Walaupun pembelajaran secara aktiviti individu mempunyai kelebihan yang besar dan dapat membantu kemandirian diri . kebolehan mengolah dan menganalisis segala maklumat. Setiap kumpulan akan bertanggungjawab untuk memastikan kejayaan setiap ahli kumpulan. Kebaikan pembelajaran secara aktiviti individu membolehkan pelajar menguasai kesemua elemen dalam kurikulum tersebut dengan lebih mendalam. menyemak perkara yang telah diputuskan bersama kumpulan.Kaedah ini menjamin setiap pelajar belajar pembelajaran kendiri secara tidak langsung berkaitan semangat : y Saling bergantung antara satu sama lain dalam kumpulan. pembangunan sifat berdikasi yang tinggi. Perbincangan berkaitan penyelesaian masalah. sikap toleransi dan kerjasama. Sikap komited setiap ahli akan membawa kepada sifat keazaman untuk berjaya dan membuat yang terbaik bagi kumpulan. membincangkan konsep yang terlibat dan mengaitkan pengetahuan baru akan membina keyakinan diri. kebolehan menyelesaikan masalah dan pembangunan konsep baru dalam diri pelajar. menunjuk ajar ahli yang masih samar dengan aktiviti. Selain itu pembelajaran secara ini membolehkan pelajar meningkatkan tahap keyakinan diri. Aktiviti secara individu memungkinkan pelajar belajar mengikut kebolehan mereka sendiri.

Fungsi ini mungkin tidak dapat diterima oleh sesetengah guru jika ada pelajar yangtidak bertanggungjawab sepenuhnya. 2. Perlaksanaan psikologi dalam pendidikan dapat memberikan kebaikan kepada guru dari segi: . namun masih terdapat kelemahan pembelajaran menggunakan keadah ini antaranya ialah: y Komitmen yang tinggi diperlukan bagi memastikan pelajar tidak lali daripada tugas yang telah digalaskan kepada mereka. Dengan menggunakan psikologi. Bidang psikologi membina dan menghasilkan teori-teori serta prinsip-prinsip yang menjadi asas bagi guru memahami tingkah laku pelajar. Teori dan prinsip ini meliputi teori pembelajaran. y Guru hanyalah sebagai penyokong bagi aktiviti pelajar bukan lagi sebagai penyampai maklumat. Penggunaan Psikologi dalam Pembelajaran Psikologi pendidikan merupakan disiplin psikologi yang khusus dalam mempelajari. motivasi. Kaedah ini juga kurang sesuai digunakan untuk pelajar peringkat rendah dan masih kurang pengalaman. tingkah laku mengajar dan tingkah laku belajar mengajar. kecerdasan dan peneguhan. guru dapat membuat keputusan tentang sesuatu masalah pelajar secara lebih objektif dan sistematik. dan membahas tingkah laku individu yang sedang berada dalam proses pendidikan yang meliputi tingkah laku belajar. pendekatan pengajaran dan pembelajaran adalah berkonsepkan teras yang sama. Sesetengah pelajar tidak dapat menyesuaikan diri dengan konsep pembelajaran sebegini. mencari alternatif kepada penyelesaian masalah dan menguji sesuatu alternative. Guru juga boleh mendefinisikan masalah.pelajar. Psikologi boleh digunakan ketika proses pengajaran dan pembelajaran kerana guru dapat menggunakan psikologi bagi mengawal ketika kelas. Walaupun guru tersebut merupakan guru bidang teknik dan vokasional. y Tidak banyak kurikulum dapat diaplikasikan dalam kaaedah ini dan kemungkinan pelajar tidak dapat memahami sepenuhnya aktiviti yang dirancang oleh guru adalah berskala besar. meneliti.

Ini kerana kejayaan dan kegagalan sepanjang pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada kebolehan guru mengawal persekitaran bilik darjah. y Membantu guru memahami strategi penyelesaian masalah. y Dapat menentukan kesesuaian strategi pengajaran bergantung kepada tingkah laku yang ditunjukkan oleh pelajar y y Memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelajar Guru dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran beliau dan pelajar. emosi. peneguhan dan kecerdasan. Disiplin merupakan cara seseorang berfikir dengan teratur dan dapat melahirkan sifat yang rasional. y Guru boleh menggunakan dan teknik pengajaran sejajar dengan peringkat kognitif pelajar tersebut. Masalah disiplin merupakan masalah yang paling mencabar dalam aspek pengajaran. gaya pembelajaran serta cara memproses bahan pembelajaran samada menggunakan bahan atau alatan. kognitif dan social pelajar. y Bidang psikologi dapat membekalkan pengetahuan mengenai perbezaan setiap individu samada dari segi mental. y Meramal serta mengawal tingkah laku pelajar yang mana bidang psikologi adalah meliputi teori pembelajaran. Pengurusan Disiplin Pelajar dan Peraturan Bilik Darjah Disiplin pelajar merupakan aspek penting apabila ianya dikaitkan dengan falsafah pengurusan bilik darjah. motivasi. . meningkatkan keyakinan diri dan kecekalan hati seseorang untuk mengikut peraturanperaturan yang telah diterima umum. Guru yang baru bertugas ditempat yang baru sentiasa merasa khuatir mengenai masalah disiplin pelajar.y Meningkatkan pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar dengan mengaplikasikan psikologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi memotivasikan pelajar tersebut. 3. Mewujudkan dan mengurus disiplin dalam bilik darjah merupakan satu unsur utama bagi mencapai kejayaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

berlaku pengabaian terhadap pelajar yang sedia ada di dalam bilik darjah. dan membawa kepada masalah disiplin. y Wujud kumpulan tertentu. Terdapat beberapa pengaruh yang menyebabkan pembentukan masalah disiplin dikalangan pelajar iaitu: y Guru kurang berfungsi. Ini boleh mengakibatkan masalah disiplin di kalangan pelajar. Peningkatan bilangan pelajar yang ramai dalam sesebuah bilik darjah boleh mengakibatkan wujudnya kumpulan-kumpulan kecil pelajar. Kegagalan guru untuk memberi tumpuan kepada bilik darjah akan menghasilkan perubahan tingkahlaku yang negatif dalam diri para pelajar. Kumpulan pelajar yang mempunyai sosio-ekonomi yang rendah akan mengasingkan diri kerana wujudnya perasaan rendah diri. dalam proses pelajar berkembang dan membentuk kebolehan yang akan mengarahkan diri sendiri di mana pelbagai pengaruh akan menjuruskan dirinya dalam masalah disiplin. Maka akan wujudlah sikap-sikap yang kurang menyenangkan didalam bilik darjah seterusnya membawa kepada masalah disiplin.Guru perlu sedar dan peka. y Pengajaran dan pembelajaran yang kurang berkesan. Proses pengajaran dan pembelajaran amat penting bagi memastikan bidang pendidikan melahirkan modal insan yang berjaya didunia dan akhirat. Kesannya. Kewujudan masalah disiplin ini kan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran samada dari segi guru atau pelajar yang lain. . Kegagalan guru dalam menyusun corak pengajaran yang baik akan menyebabkan tumpuan pelajarpelajar juga gagal dicapai. Contohnya kumpulan pelajar yang mempunyai sosio-ekonomi yang baik berbanding sebahagian pelajar lain dalam bilik darjah tersebut.

Pelajar- pelajar akan mengadu tentang tahap kefahaman mereka terhadap sesuatu topik.geleng kepala kearah pelajar tersebut atau menggunakan isyarat tangan agar pelajar memberi perhatian kepada guru. Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan oleh guru bagi mengatasi masalah disiplin yang wujud dalam bilik darjah. Pujian dan markah bagi sikap yang baik merupakan satu ganjaran yang mudah dan berkesan. Salah satu punca pelajar merasa resah ketika proses pengajaran dan pembelajaran adalah kerana mereka bosan dengan cara penyampaian. Bahasa isyarat yang boleh digunakan bagi memberi amaran atau menghantikan perbuatan pelajar yang membuat bising adalah dengan merenung. Pelajar akan mudah merasa jemu sekiranya guru hanya menggunakan kaedah yang sama ketika . Pelajar yang menyimpan perasaan malu dan rendah diri merupakan golongan yang akan bermasalah dalam bilik darjah. y Mempelbagaikan kaedah pengajaran. berdiri senyap disamping pelajar atau menggeleng. Kegagalan guru mewujudkan komunikasi yang positif dalam hubungannya dengan pelajar akan mendatangkan kesan malu dan rendah diri pelajar kerana menganggap guru kurang memberi perhatian tentang pertanyaan mereka dan mengaggap soalan yang ditanya adalah tidak sesuai. Antaranya ialah: y Ganjaran Guru boleh memotivasikan pelajar agar bersikap baik dengan menjanjikan ganjaran bagi sikap baik yang ditunjukkan oleh pelajar.y Halangan komunikasi Komunikasi adalah aspek penting dalam pengurusan bilik darjah. y Bahasa Isyarat Sekiranya terdapat masalah disiplin dalam bilik darjah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku guru tidak perlu memarahi pelajar dengan mengeluarkan suara yang kuat tetapi cukuplah hanya dengan menggunakan bahasa isyarat.

4. Guru yang memiliki kepimpinan yang matang akan menerima dan menghormati pendapat setiap pelajar dalam bilik darjah dan memperbaiki peraturan supaya boleh berubah mengikut keadaan. Tugasan-tugasan yang .proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran agar sesuai dengan keadaan dan isi kandungan pelajaran serta mampu menarik minat pelajar untuk mengikuti proses pengajaran guru. makmal atau bengkel. y Kaedah kaunseling Sekiranya masalah disiplin pelajar tidak dapat diselesaikan dengan cara diatas. Apabila berlaku keadaan ini guru sebagai pemimpin akan dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi dan pertumbuhan diri pelajar-pelajar serta bersikap terbuka dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Persekitaran bilik darjah yang baik biasa dikaitkan dengan kepatuhan dan keseronokan pelajar-pelajar bersama guru dalam bilik darjah tersebut. Dengan kepakaran dan kebolehan yang dimiliki oleh guru kaunseling akan dapat menyelesaikan masalah disiplin pelajar dengan lebih efektif dan berkesan. Pengurusan bilik darjah akan bertambah baik sekiranya sistem penyeliaan diurus dengan berkesan. Pelajar-pelajar akan diberikan tugasan untuk mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan membantu dalam penyediaan bahan dan alatan. guru perlu merujuk masalah tersebut kepada guru kaunseling. Menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk persekitaran dan budaya bilik darjah yang baik. Antara keadah pengajaran yang boleh digunakan ialah melibatkan pelajar dalam amali yang dilakukan samada dalam kelas. Bilik darjah ini boleh terdiri daripada kelas. Persekitaran Bilik Darjah Suasana bilik darjah yang harmonis dapat membantu peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna. Pendekatan yang hendak digunakan bagi mengawal persekitaran dalam bilik darjah perlu berlandaskan tahap perkembangan pelajar-pelajar dan persekitaran yang digunakan contohnya makmal atau bengkel. makmal dan bengkel. dan pergaulan antara pelajar akan lebih mesra dan memupuk sikap saling bekerjasama. Gaya kepimpinan yang berwibawa tanpa terlalu banyak memberi arahan akan memberi masa bagi mendapatkan buah fikiran antara pelajar untuk menyelesai sesuatu isu.

Dalam konsep ini. guru merupakan peranan utama dalam menguasai dan mengawal segala aktiviti dalam bilik darjah. guru amat mementingkan pencapaian objektif pengajaran dan tidak mengambil berat perkembangan emosi dan sahsiah pelajar. Namun begitu. Pelajar tidak digalakkan untuk menyumbang idea. pelajar akan menjadi kurang aktif. memerlukan pelajar banyak menggunakan teknik hafalan dan pelajar perlu banyak mengingat daripada membuat interpretasi. guru akan bertindak sebagai autokratik dan hanya memberi arahan kepada pelajar dan pelajar hanya akan menurut apa yang disuruh oleh guru. 5. hubungan antara guru dengan pelajar dan peranan guru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar. Walaubagaimanapun keadah pengajaran inisesuai bagi teknik penceritaan yang mana keseluruhan cerita adalah dikawal oleh guru. Oleh itu guru berperanan sebagai penggerak dan pengubah persekitaran yang kurang menyerlah kepada suasana yang lebih kondusif sebagai langkah utama bagi mewujudkan susanan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah pembentukan modal insan di kalangan pelajar. Oleh itu hanya komunikasi sehala sahaja yang berlaku dimana pelajar hanya mendengar dan guru hanya memberikan pengajaran. berkerjasama serta hubungan yang baik antara rakan sebaya. Pelajar akan sentiasa berada dalam keadaan tegang dan tiada hubungan positif diantara guru dan pelajar dapat diwujudkan. Pelajar bertindak sebagai penonton dan pendengar yang hanya mendengar pengajaran yang disampaikan oleh guru. guru terlalu mementingkan pengajaran keseluruhan kelas dan tidak mengambil kira ciri-ciri perbezaan pelajar seperti kebolehan dan minat yang wujud. Melalui konsep ini juga. Aktiviti Pembelajaran Berpusat Guru VS Pendekatan Berpusat Pelajar Pembelajaran berpusat guru merupakan amalan pengajaran dan pembelajaran yang paling lama diaplikasikan dalam sistem pendidikan Negara kita. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berpusat guru. Melalui kaedah ini. Dalam konsep pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru.diberikan kepada setiap pelajar akan dapat membantu mengembangkan budaya tertanggungjawab. Kelemahan yang wujud daripada aplikasi penggunaan kaedah ini ialah. kreatif dan tidak berinisiatif untuk menguasai ilmu baru. sekiranya penceritaan yang dilakukan oleh guru bertujuan .

maka pelajar perlu juga dilibatkan dalam sesi penceritaan tersebut. pelajar akan mempunyai lebih banyak masa untuk meneroka dan menyelesaikan masalah pembelajaran dengan bantuan guru yang bertindak sebagai fasilitator atau pemudahcara. Pengajaran/penjelasan VS Pemikiran Kritikal dan Kreatif Pengajaran secara kelas merupakan pengajaran yang berpusat guru di mana guru menyampaikan isi kandungan pengajaran yang meliputi isi pelajaran. Selain itu. Kebaikan . konsep dan penerangan mengenai set induksi.pelajar. Pada permulaan kelas guru akan menerangkan objektif. Guru juga akan menggalakkan pelajar terlibat secara aktif dan melakukan aktiviti pembelajaran secara lebih berkesan. Hasilnya pelajar akan dapat berkembang mengikut kesediaan mereka. Teknik perbincangan yang berlaku melalui konsep pengajaran dan pembelajaran ini akan memupuk sikap toleransi dan kerjasama antara rakan sebaya dan pelajar dan guru. guru juga mempunyai lebih peluang berinteraksi dengan pelajar dan boleh mengesan kelemahan mereka diperingkat awal. Melalui kurikulum ini. pencapaian objektif pembelajaran merupakan konsep utama yang ditekankan. Pengajaran dalam kelas biasanya dimulakan dengan set induksi. Guru sebagai pemimpin dan pelajar bebas bertanya serta memberi pendapat. Langkah untuk mengatasi kelemahan pelajar dapat diambil dengan cepat dan berkesan. masa dan latihan dalam kelas. pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam setiap sesi pembelajaran samada pembelajaran melibatkan teori atau amali yang dilakukan di kelas atau dimakmal dan bengkel. Corak komunikasi yang berlaku juga adalah lebih aktif dengan wujudnya interaksi antara pelajar . Contohnya penggunaan bahan seperti alatan keluli atau pemasangan computer. Kedua-dua aspek ini memerlukan pelajar turut sama mengambil bahagian seperti memberikan contoh penggunaan setiap alatan yang digunakan secara am dari perspektif pelajar.untuk membina pemikiran kreatif pelajar. 6. Melalui kaedah ini juga. Kurikulum KBSR dan KBSM turut melibatkan kurikulum bagi pendidikan teknik dan vokasional.guru dan pelajar . Melalui kaedah ini. Pendekatan berpusat murid merupakan ciri utama dalam KBSR dan KBSM yang mana telah menekankan pelajar sebagai teraju utama dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Kebolehan berfikir secara kreatif termasuklah mencipta idea yang baru. Pelajar yang pandai dan lemah mempunyai peluang pembelajaran secara adil dan saksama. Sementara kemahiran berfikir secara kreatif pula didefinisikan sebagai kebolehan menggunakan minda dalam menjana idea-idea yang baru. Pelajar yang lemah dapat dimotivasikan kerana mendapat sokongan daripada rakan sebaya. mencipta analogi dan metaphora. Penjanaan idea dalam diri setiap pelajar akan mewujudkan sikap kerjasama. Kemahiran berfikir secara kritikal merujuk kepada keberkesanan pelajar dalam menggunakan minda untuk menilai kesahan atau kebaikan idea. pembelajaran secara kelas juga mempunyai kelemahan di mana jika kelas didominasi pelajar pandai. Guru juga dapat menggalakkan pelajar belajar bersamasama dan meningkat keyakinan sosial pelajar. pandangan dan boleh memberi tindak balas berdasarkan kepada bukti dan sebab musabab. pelajar akan menggunakan kesemua kebolehan dan keupayaan kognitif. toleransi dan muafakat secara tidak langsung dalam diri pelajar berkenan. Namun begitu. .pendekatan pengajaran secara kelas adalah dapat menjimatkan masa dan tenaga guru dalam menjelaskan konsep kepada pelajar. Selain itu. buah fikiran. Ini kerana. Kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif ini dapat membantu dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. meneliti bahagian dan hubungan bahagian yang kecil dengan keseluruhan. membuat andaian. Melalui kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif. mengketegori. menerangkan sebab akibat. Guru juga tidak dapat memberi pemerhatian secara individu kepada pelajar. pelajar yang lemah akan mudah merasa rendah diri dan kurang motivasi dalam pembelajaran. dengan berlakunya perkembangan dalam kesemua item tersebut pelajar pandai dan pelajar lemah akan dapat sama-sama belajar dalam persekitaran yang seronok dan kondusif. kemungkinan baru. ciptaan baru berdasarkan keaslian dalam penghasilannya. Pemikiran kritikal termasuklah membanding dan membeza. pembelajaran secara kelas dapat melatih pelajar bekerjasama dan bertoleransi antara satu sama lain ketika melalukan kerja amali. Selain itu. Ini akan menimbulkan rasa rendah diri. pendekatan ini biasanya didominasi oleh guru. jadi pelajar mudah berasa bosan dan kurang berminat dengan pelajaran. Keadaan ini akan menyebabkan pelajar lemah kurang berminat untuk belajar. bahasa dan sosial mereka ketika proses pembelajaran berlaku. kecewa dan putus asa bagi pelajar yang lemah kerana kurang diberi perhatian oleh guru. emosi. membuat ramalan dan inferensi.

7. bilik darjah tradisi menyusun kerusi dan meja pelajar mengikut baris samada berkembar atau tidak. Susunan bilik darjah fleksibel merupakan konsep baru yang diaplikasikan di Negara kita. guru akan bergerak dihadapan kelas dan sekali sekala bergerak ke belakang. Pelajar akan kekal ditempat masing-masing kecuali adanya aktiviti di papan tulis. sepatutnya susunan bilik darjah tradisi diubah kepada susunan bilik darjah yang lebih fleksibel bagi manfaat guru dan pelajar. Bilik darjah tradisional merujuk kepada bilik darjah yang digunakan sejak zaman awal persekolahan hingga KBSR dan KBSM diperkenalkan. Susun Atur Secara Tradisional VS Susun Atur Bilik Fleksibel Bilik darjah merupakan tempat berlakunya pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan guru dan pelajar. Manakala dari segi aktiviti pengajaran dan pembelajaran pula. Interaksi antara pelajar dan guru serta antara rakan sekelas adalah minimum dan memungkinkan potensi social individu pelajar terbantut. Aktiviti perbincangan dan soal jawab berlaku secara kelas dan menyulitkan aktiviti penggayaan dan pemulihan pelajar. Dengan susunan perabot yang sebegini mendorong pembelajaran secara sehala dan berpusatkan guru. Kaedah pengajaran guru adalah berdasarkan seluruh kelas dan berpusatkan guru. Konsep ini turut merangkumi bilik makmal dan bengkel di institusi pendidikan teknik dan . Dalam bilik darjah tradisi penggunaan alat bantu mengajar amat kurang digunakan dan ini secara langsung akan mengurangkan interaksi antara pelajar-pelajar. Bilik darjah seperti ini masih ada sehingga sekarang dan masih sesuai digunakan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Konsep ini turut diaplikasikan kepada sekolah yang berteraskan teknik dan vokasional. Bagi susunan perabot. pelajar-guru dan pelajar-bahan. meja. Guru hanya akan berada di hadapan kelas menyampaikan isi pelajaran dan sesekali bergerak ke belakang. Seiring dengan pembangunan pesat Negara. almari dan papan hitam. Ciri-ciri bilik darjah tradisi terbahagi kepada dua bahagian iaitu susunan perabot dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Biasanya sebuah bilik darjah mempunyai perabot seperti kerusi. Papan tulis diletakan ditengah hadapan kelas dan diapit oleh papan kenyataan di kanan dan kiri papan tulis. Kerusi dan meja guru berada di hadapan kelas samada disebelah kiri atau kanan kelas. Terdapat sebuah almari bagi menyimpan barang kelas dibahagian belakang kelas.

Bahan pengajaran perlu banyak dan dipamerkan. Pendekatan pengajaran guru dalam bilik darjah KBSR adalah berpusat kepada pelajar. kerusi dan meja pelajar disusun dalam bentuk kumpulan iaitu seramai 6 hingga 8 orang. memfokuskan kepada pelajar-pelajar. pelajar-pelajar dilihat sangat aktif dan kondusif. pelajar-guru dan pelajar-pelajar. Menerusi bilik darjah ini. Murid akan duduk dalm kumpulan masing-masingberdasarkan kebolehan setiap individu. emosi. perbincangan. Melalui bilik darjah ini juga. Suasana dalam bilik darjah adalah agak bising kerana wujudnya pergerakkan dan interaksi pelajar-pelajar secara tiga hala. Bilik darjah fleksibel atau bercirikan KBSR merujuk kepada susun atur kelas yang bercirikan KBSR. Susun atur perabot dan bahan disertai dengan hiasan dalaman yang mudah dan menarik untuk menjadikan bilik darjah ini kondusif bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. Suasana bilik darjah menjadi bising dengan kehadiran interaktiviti antara pelajar kerana pelajar lebih bebas untuk bergerak dan berbincang sesama rakan-rakan. Interaksi tiga hala amat digalakkan antara guru-pelajar. pengayaan dan pemulihan. bahasa dan sosial pelajar di mana kesemua item yang tersebut akan berkembang secara pesat dan maksimum. .vokasional. Terdapat ruang-ruang pembelajaran seperti ruang aktiviti dan ruang bacaan bagi kegunaan pelajar. Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah berkonsepkan KBSR ini. menjadikan pelajar lebih aktif. beberapa sudut diadakan sebagai sudut bahasa dan alat bantuan mengajar serta hasil kerja pelajar dipaparkan disebahagian sudut. Bilik darjah ini telah dilaksanakan disekolah-sekolah terpilih sahaja. Hasil kerja pelajar dipamerkann bagi menggalakkan persaingan yang sihat di kalangan pelajar. Kerusi dan meja pelajar disusun atur mengikut kumpulan akan memberikan penekanan kepada aktiviti bercorak kumpulan seperti sumbang saran. Aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah ini banyak berorientasikan aktiviti kumpulan. Interaksi dua hala guru-pelajar. pelajar-guru dan pelajar-bahan pengajaran dimaksimumkan. Bilik darjah ini adalah berasaskan konsep pendidikan terbuka yang memberi peluang kepada pelajar untuk menentukan dan merancang aktiviti pelajar sendiri. Situasi sebegini amat baik bagi perkembangan kognitif.

Keupayaan dan kebolehan guru untuk merancang. komunikasi dalam bilik darjah memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai kerana proses pendidikan berlaku dalam suasana yang lancar. Pengurusan bilik darjah yang berkesan juga dapat menggalakkan pemikiran kreatif yang tinggi di kalangan para pelajar. mengajar dan mengawal perlakuan pelajar dalam bilik darjah adalah intipati utama kejayaan yang diperolehi oleh pelajar dan sekolah. kebolehan guru untuk mengawal dan mengurus persekitaran. mengurus. Keaktifan pelajar di dalam kelas juga bergantung kepada susun atur perabot dalam bilik darjah. Keselesaan adalah penting bagi membolehkan proses pembelajaran berlaku dengan efektif dan efisien. penguasaan pelajaran secara menyeluruh dan berkesan serta rasa tanggungjawab pelajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberi adalah hasil daripada motivasi yang diberikan oleh guru.KESIMPULAN Pelajar yang berjaya dan nama sekolah yang mengharum adalah hasil usaha guru yang telah berjaya membentuk pelajar menjadi pelajar yang berjaya melalui keberkesanan pengurusan bilik darjah selama mana proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Kesungguhan guru dalam membantu dan menyokong pelajar agar melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. Susunan dan aturan bilik darjah yang kemas dan teratur memudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful