JURNAL 1 : TUJUH KRITERIA PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG LEBIH EFEKTIF

ABSTRAK Pengurusan bilik darjah merupakan teknik yang perlu dipelajari dan dimasteri oleh semua guru. Guru sebagai pengelola bilik darjah merupakan ikon utama dalam mengurus dan mentadbir segala urusan yang berkaitan bilik darjah etika menyampaikan kurikulumnya. Pengurusan bilik darjah yang berkesan akan mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Bilik darjah dengan suasana kondusif ialah rutin bilik darjah yang yang berjalan dengan lancar meliputi kebersihan dan keceriaan bilik darjah, perabot berada dalam keadaan tang teratur dan kemas, disiplin kelas berada dalam keadaan yang terkawal, penggunaan bahan dan sumber pengajaran secara baik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan teratur dan lancar. Selain menjadi ikon yang utama, guru turut memainkan peranan sebagai pengurus bilik darjah, perancang bagi menghidupkan dan menggerakkan suasana bilik darjah, pengelola aktiviti-aktiviti bilik darjah, pengarah dan pengawal bilik darjah.

PENGENALAN Pengurusan secara umumnya didefinisikan sebagai proses perancangan, pengelolaan, pengarahan dan kawalan terhadap usaha yang dijalankan ahli organisasi dan melibatkan penggunaan sumber-sumber organisasi dalam usaha mencapai matlamat yang telah digariskan oleh organisasi terbabit. Daripada perspektif islam pula, pengurusan ditakrifkan sebagai proses melakukan kerja dan menyempurnakan kerja melalui fungsi- fungsi pengurusan secara fitrah melalui dan bersama orang lain dalam usaha mencapai objektif kerja secara berkesan dan menggunakan sumber- sumber organisasi dengan cekap dalam persekitaran yang dinamik dan sentiasa berubah-ubah bagi mencapai objektif organisasi demi mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Selain itu, pengurusan juga boleh ditakrifkan sebagai satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama dan campur tangan ahli bagi mencapai objektif- objektif organisasi atau

memimpin. Tugas mengurus bilik darjah ini termasuklah susun atur peralatan bilik darjah dan mewujudkan komunikasi serta interaksi antara para pelajar dan guru. kemahiran mengajar dan keupayaan guru menggunakan motivasi dan pengukuhan. Pengurusan bilik darjah secara efektif bergantung sepenuhnya kepada guru iaitu sejauh mana guru mempunyai kemahiran komunikasi. Bagi konsep yang lebih umum. meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu aktivi pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung dan penggunaan masa pengajaran dan pembelajaran yang efisyen. Ia juga merupakan satu proses yang memerlukan guru mengurus bilik darjah dengan baik agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dijalankan.bilik yang ada di sekolah di mana sekumpulan pelajar mengikuti pelajaran atau belajar sesuatu mata pelajaran dan diajar oleh guru. bilik darjah ialah bilik. . kemahiran merancang dan mengurus. Pengurusan ini adalah sama bagi pendidikan kurikulum biasa dan pendidikan kurikulum bercorak teknik dan vokasional. mengarah dan mengawal. Bilik darjah ialah satu tempat di mana proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Oleh itu guru memainkan peranan penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran apat berjalan dengan berkesan dengan adanya kemahiran pengurusan bilik darjah. tetapi turut merangkumi para pelajar dan guru yang belajar dan mengajar serta berinteraksi antara satu sama lain didalamnya.keadaan bilik darjah menjurus kepada pencapaian kepada objektif pengajaran yang berkesan.kumpulan yang melibatkan gerak kerja termasuk merancang mengelola. digunakan oleh guru bagi menetapkan dan memastikan keadaan. Apa yang penting ialah bagaimana guru menguruskan bilik darjah bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Secara amnya. bilik darjah tidak hanya merupakan ruang bagi proses pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan bilik darjah pula didefinisikan sebagai set tingkahlaku yang kompleks. Pemantauan guru terhadap tingkah laku pelajar dan penglibatan pelajar secara maksimum dalam aktiviti pembelajaran.

penggunaan alatan akan digunakan secara berkumpulan. keupayaan menguasai kemahiran tertentu mengikut kadar pembelajaran yang sepadan dengan kebolehan mereka tidak kiralah samada kurikulum yang diajar adalah kurikulum teknik dan vokasional. kemungkinan aktiviti yang akan diadakan adalah membina µmind map¶. guru akan memulakan pengajaran secara kelas dan memberikan penerangan awal aktiviti yang akan mereka lakukan pada hari tersebut samada melibatkan teori atau amali. Koperatif bermaksud bekerja bersama-sama bagi mencapai sesuatu objektif yang telah ditetapkan secara bersama. Melalui kaedah pembelajaran secara koperatif. Antaranya ialah: 1. pelajar akan dapat belajar untuk mengenalpasti peranan mereka di dalam kumpulan. maka seluruh ahli kumpulan juga akan gagal. Seterusnya guru akan membahagikan kelas kepada beberapa kumpulankumpulan kecil dengan tugasan tertentu. Sekiranya pembelajaran bersifat teori. Pemahaman berkenaan item ini. Segala maklumat penting berkaitan aktiviti pembelajaran seperti objektif dan langkah-langkah akan diterangkan oleh guru sebelum pelajar memulakan aktiviti mereka. Melalui konsep ini pelajar akan menjalankan aktiviti kumpulan mengikut kebolehan. Konsep ini boleh didefinisikan sebagai pembelajaran secara koperatif dan kolaboratif. Melalui pembelajaran secara koperatif setiap individu yang terlibat akan cuba menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama dengan ahli kumpulan. Strategi pengajaran ini memusatkan pelajar. Kerja Berkumpulan VS Kerja Individu Pembentukan pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan adalah lebih efektif adalah lebih efektif dan efisien berbanding pengajaran secara kerja individu. akan menentukan kejayaan kumpulan.PERBINCANGAN Terdapat tujuh kriteria yang boleh digunakan oleh guru bagi mewujudkan persekitaran bilik darjah yang efektif. Melalui kaedah ini. tanggungjawab yang dipikul dan semangat kerjasama dan toleransi antara ahli kumpulan. begitu juga sebaliknya. jika seorang ahli gagal memainkan peranannya dengan baik. Kejayaan setiap ahli kumpulan secara langsung akan menentukan kejayaan kumpulan. sekiranya pembelajaran adalah berkonsepkan amali. .

Kejayaan kumpulan bergantung sepenuhnya kepada usaha keras kesemua ahli kumpulan dan kebolehan unik yang ada dalam diri setiap ahli. Walaupun pembelajaran secara aktiviti individu mempunyai kelebihan yang besar dan dapat membantu kemandirian diri . Setiap kumpulan akan bertanggungjawab untuk memastikan kejayaan setiap ahli kumpulan. Kebaikan pembelajaran secara aktiviti individu membolehkan pelajar menguasai kesemua elemen dalam kurikulum tersebut dengan lebih mendalam. pembangunan sifat berdikasi yang tinggi. kebolehan memberi arahan. y Setiap pelajar akan mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi kepada kumpulan masing-masing. kebolehan menyelesaikan masalah dan pembangunan konsep baru dalam diri pelajar. membincangkan konsep yang terlibat dan mengaitkan pengetahuan baru akan membina keyakinan diri. menunjuk ajar ahli yang masih samar dengan aktiviti. menyemak perkara yang telah diputuskan bersama kumpulan. Sikap komited setiap ahli akan membawa kepada sifat keazaman untuk berjaya dan membuat yang terbaik bagi kumpulan. sikap toleransi dan kerjasama. y Pelajar akan menjalankan pembelajaran secara bersemuka dan dapat berbincangg tentang aktiviti yang diberikan oleh guru. Perbincangan berkaitan penyelesaian masalah. kebolehan mengolah dan menganalisis segala maklumat.Kaedah ini menjamin setiap pelajar belajar pembelajaran kendiri secara tidak langsung berkaitan semangat : y Saling bergantung antara satu sama lain dalam kumpulan. Selain itu pembelajaran secara ini membolehkan pelajar meningkatkan tahap keyakinan diri. Pembangunan interpersonal dalam diri pelajar akan berkembang dengan pesat dan teratur. Aktiviti pembelajaran secara aktiviti individu memandu pelajar untuk membuat latihan dan ulangkaji secara individu dan pelajar biasanya mempunyai akses kepada bahan pembelajaran yang disediakan oleh guru. Aktiviti secara individu memungkinkan pelajar belajar mengikut kebolehan mereka sendiri.

Teori dan prinsip ini meliputi teori pembelajaran. y Guru hanyalah sebagai penyokong bagi aktiviti pelajar bukan lagi sebagai penyampai maklumat. Penggunaan Psikologi dalam Pembelajaran Psikologi pendidikan merupakan disiplin psikologi yang khusus dalam mempelajari. y Tidak banyak kurikulum dapat diaplikasikan dalam kaaedah ini dan kemungkinan pelajar tidak dapat memahami sepenuhnya aktiviti yang dirancang oleh guru adalah berskala besar. Walaupun guru tersebut merupakan guru bidang teknik dan vokasional. Guru juga boleh mendefinisikan masalah. tingkah laku mengajar dan tingkah laku belajar mengajar. Bidang psikologi membina dan menghasilkan teori-teori serta prinsip-prinsip yang menjadi asas bagi guru memahami tingkah laku pelajar. namun masih terdapat kelemahan pembelajaran menggunakan keadah ini antaranya ialah: y Komitmen yang tinggi diperlukan bagi memastikan pelajar tidak lali daripada tugas yang telah digalaskan kepada mereka. guru dapat membuat keputusan tentang sesuatu masalah pelajar secara lebih objektif dan sistematik. 2. meneliti. Fungsi ini mungkin tidak dapat diterima oleh sesetengah guru jika ada pelajar yangtidak bertanggungjawab sepenuhnya.pelajar. Psikologi boleh digunakan ketika proses pengajaran dan pembelajaran kerana guru dapat menggunakan psikologi bagi mengawal ketika kelas. Dengan menggunakan psikologi. mencari alternatif kepada penyelesaian masalah dan menguji sesuatu alternative. motivasi. Kaedah ini juga kurang sesuai digunakan untuk pelajar peringkat rendah dan masih kurang pengalaman. dan membahas tingkah laku individu yang sedang berada dalam proses pendidikan yang meliputi tingkah laku belajar. Perlaksanaan psikologi dalam pendidikan dapat memberikan kebaikan kepada guru dari segi: . kecerdasan dan peneguhan. pendekatan pengajaran dan pembelajaran adalah berkonsepkan teras yang sama. Sesetengah pelajar tidak dapat menyesuaikan diri dengan konsep pembelajaran sebegini.

y Guru boleh menggunakan dan teknik pengajaran sejajar dengan peringkat kognitif pelajar tersebut. Masalah disiplin merupakan masalah yang paling mencabar dalam aspek pengajaran. meningkatkan keyakinan diri dan kecekalan hati seseorang untuk mengikut peraturanperaturan yang telah diterima umum. peneguhan dan kecerdasan. y Bidang psikologi dapat membekalkan pengetahuan mengenai perbezaan setiap individu samada dari segi mental. y Meramal serta mengawal tingkah laku pelajar yang mana bidang psikologi adalah meliputi teori pembelajaran. Disiplin merupakan cara seseorang berfikir dengan teratur dan dapat melahirkan sifat yang rasional. y Dapat menentukan kesesuaian strategi pengajaran bergantung kepada tingkah laku yang ditunjukkan oleh pelajar y y Memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelajar Guru dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran beliau dan pelajar. Guru yang baru bertugas ditempat yang baru sentiasa merasa khuatir mengenai masalah disiplin pelajar. 3. Pengurusan Disiplin Pelajar dan Peraturan Bilik Darjah Disiplin pelajar merupakan aspek penting apabila ianya dikaitkan dengan falsafah pengurusan bilik darjah. motivasi. kognitif dan social pelajar. y Membantu guru memahami strategi penyelesaian masalah. Ini kerana kejayaan dan kegagalan sepanjang pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada kebolehan guru mengawal persekitaran bilik darjah. gaya pembelajaran serta cara memproses bahan pembelajaran samada menggunakan bahan atau alatan. emosi.y Meningkatkan pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar dengan mengaplikasikan psikologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi memotivasikan pelajar tersebut. . Mewujudkan dan mengurus disiplin dalam bilik darjah merupakan satu unsur utama bagi mencapai kejayaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Maka akan wujudlah sikap-sikap yang kurang menyenangkan didalam bilik darjah seterusnya membawa kepada masalah disiplin. Kegagalan guru untuk memberi tumpuan kepada bilik darjah akan menghasilkan perubahan tingkahlaku yang negatif dalam diri para pelajar. Kesannya. y Wujud kumpulan tertentu. Ini boleh mengakibatkan masalah disiplin di kalangan pelajar. Kewujudan masalah disiplin ini kan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran samada dari segi guru atau pelajar yang lain. berlaku pengabaian terhadap pelajar yang sedia ada di dalam bilik darjah. . dan membawa kepada masalah disiplin. Terdapat beberapa pengaruh yang menyebabkan pembentukan masalah disiplin dikalangan pelajar iaitu: y Guru kurang berfungsi. Kegagalan guru dalam menyusun corak pengajaran yang baik akan menyebabkan tumpuan pelajarpelajar juga gagal dicapai. dalam proses pelajar berkembang dan membentuk kebolehan yang akan mengarahkan diri sendiri di mana pelbagai pengaruh akan menjuruskan dirinya dalam masalah disiplin. Proses pengajaran dan pembelajaran amat penting bagi memastikan bidang pendidikan melahirkan modal insan yang berjaya didunia dan akhirat. Kumpulan pelajar yang mempunyai sosio-ekonomi yang rendah akan mengasingkan diri kerana wujudnya perasaan rendah diri.Guru perlu sedar dan peka. Peningkatan bilangan pelajar yang ramai dalam sesebuah bilik darjah boleh mengakibatkan wujudnya kumpulan-kumpulan kecil pelajar. Contohnya kumpulan pelajar yang mempunyai sosio-ekonomi yang baik berbanding sebahagian pelajar lain dalam bilik darjah tersebut. y Pengajaran dan pembelajaran yang kurang berkesan.

Pelajar yang menyimpan perasaan malu dan rendah diri merupakan golongan yang akan bermasalah dalam bilik darjah. Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan oleh guru bagi mengatasi masalah disiplin yang wujud dalam bilik darjah. Kegagalan guru mewujudkan komunikasi yang positif dalam hubungannya dengan pelajar akan mendatangkan kesan malu dan rendah diri pelajar kerana menganggap guru kurang memberi perhatian tentang pertanyaan mereka dan mengaggap soalan yang ditanya adalah tidak sesuai. Antaranya ialah: y Ganjaran Guru boleh memotivasikan pelajar agar bersikap baik dengan menjanjikan ganjaran bagi sikap baik yang ditunjukkan oleh pelajar. Pujian dan markah bagi sikap yang baik merupakan satu ganjaran yang mudah dan berkesan. Pelajar akan mudah merasa jemu sekiranya guru hanya menggunakan kaedah yang sama ketika . y Mempelbagaikan kaedah pengajaran. Pelajar- pelajar akan mengadu tentang tahap kefahaman mereka terhadap sesuatu topik. berdiri senyap disamping pelajar atau menggeleng.y Halangan komunikasi Komunikasi adalah aspek penting dalam pengurusan bilik darjah. Bahasa isyarat yang boleh digunakan bagi memberi amaran atau menghantikan perbuatan pelajar yang membuat bising adalah dengan merenung. Salah satu punca pelajar merasa resah ketika proses pengajaran dan pembelajaran adalah kerana mereka bosan dengan cara penyampaian. y Bahasa Isyarat Sekiranya terdapat masalah disiplin dalam bilik darjah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku guru tidak perlu memarahi pelajar dengan mengeluarkan suara yang kuat tetapi cukuplah hanya dengan menggunakan bahasa isyarat.geleng kepala kearah pelajar tersebut atau menggunakan isyarat tangan agar pelajar memberi perhatian kepada guru.

Gaya kepimpinan yang berwibawa tanpa terlalu banyak memberi arahan akan memberi masa bagi mendapatkan buah fikiran antara pelajar untuk menyelesai sesuatu isu. Dengan kepakaran dan kebolehan yang dimiliki oleh guru kaunseling akan dapat menyelesaikan masalah disiplin pelajar dengan lebih efektif dan berkesan. Persekitaran bilik darjah yang baik biasa dikaitkan dengan kepatuhan dan keseronokan pelajar-pelajar bersama guru dalam bilik darjah tersebut. Pendekatan yang hendak digunakan bagi mengawal persekitaran dalam bilik darjah perlu berlandaskan tahap perkembangan pelajar-pelajar dan persekitaran yang digunakan contohnya makmal atau bengkel. dan pergaulan antara pelajar akan lebih mesra dan memupuk sikap saling bekerjasama. Pelajar-pelajar akan diberikan tugasan untuk mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan membantu dalam penyediaan bahan dan alatan. 4.proses pengajaran dan pembelajaran. y Kaedah kaunseling Sekiranya masalah disiplin pelajar tidak dapat diselesaikan dengan cara diatas. Bilik darjah ini boleh terdiri daripada kelas. Tugasan-tugasan yang . Antara keadah pengajaran yang boleh digunakan ialah melibatkan pelajar dalam amali yang dilakukan samada dalam kelas. Persekitaran Bilik Darjah Suasana bilik darjah yang harmonis dapat membantu peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna. makmal atau bengkel. makmal dan bengkel. Pengurusan bilik darjah akan bertambah baik sekiranya sistem penyeliaan diurus dengan berkesan. guru perlu merujuk masalah tersebut kepada guru kaunseling. Guru perlu mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran agar sesuai dengan keadaan dan isi kandungan pelajaran serta mampu menarik minat pelajar untuk mengikuti proses pengajaran guru. Menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk persekitaran dan budaya bilik darjah yang baik. Apabila berlaku keadaan ini guru sebagai pemimpin akan dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi dan pertumbuhan diri pelajar-pelajar serta bersikap terbuka dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Guru yang memiliki kepimpinan yang matang akan menerima dan menghormati pendapat setiap pelajar dalam bilik darjah dan memperbaiki peraturan supaya boleh berubah mengikut keadaan.

sekiranya penceritaan yang dilakukan oleh guru bertujuan . Dalam konsep ini. memerlukan pelajar banyak menggunakan teknik hafalan dan pelajar perlu banyak mengingat daripada membuat interpretasi. hubungan antara guru dengan pelajar dan peranan guru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar. guru terlalu mementingkan pengajaran keseluruhan kelas dan tidak mengambil kira ciri-ciri perbezaan pelajar seperti kebolehan dan minat yang wujud. Aktiviti Pembelajaran Berpusat Guru VS Pendekatan Berpusat Pelajar Pembelajaran berpusat guru merupakan amalan pengajaran dan pembelajaran yang paling lama diaplikasikan dalam sistem pendidikan Negara kita. Oleh itu hanya komunikasi sehala sahaja yang berlaku dimana pelajar hanya mendengar dan guru hanya memberikan pengajaran. Walaubagaimanapun keadah pengajaran inisesuai bagi teknik penceritaan yang mana keseluruhan cerita adalah dikawal oleh guru. guru akan bertindak sebagai autokratik dan hanya memberi arahan kepada pelajar dan pelajar hanya akan menurut apa yang disuruh oleh guru. berkerjasama serta hubungan yang baik antara rakan sebaya. Oleh itu guru berperanan sebagai penggerak dan pengubah persekitaran yang kurang menyerlah kepada suasana yang lebih kondusif sebagai langkah utama bagi mewujudkan susanan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah pembentukan modal insan di kalangan pelajar. Pelajar akan sentiasa berada dalam keadaan tegang dan tiada hubungan positif diantara guru dan pelajar dapat diwujudkan.diberikan kepada setiap pelajar akan dapat membantu mengembangkan budaya tertanggungjawab. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berpusat guru. Pelajar tidak digalakkan untuk menyumbang idea. pelajar akan menjadi kurang aktif. guru merupakan peranan utama dalam menguasai dan mengawal segala aktiviti dalam bilik darjah. Kelemahan yang wujud daripada aplikasi penggunaan kaedah ini ialah. Namun begitu. Melalui konsep ini juga. 5. Melalui kaedah ini. kreatif dan tidak berinisiatif untuk menguasai ilmu baru. Pelajar bertindak sebagai penonton dan pendengar yang hanya mendengar pengajaran yang disampaikan oleh guru. guru amat mementingkan pencapaian objektif pengajaran dan tidak mengambil berat perkembangan emosi dan sahsiah pelajar. Dalam konsep pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru.

pelajar akan mempunyai lebih banyak masa untuk meneroka dan menyelesaikan masalah pembelajaran dengan bantuan guru yang bertindak sebagai fasilitator atau pemudahcara. Corak komunikasi yang berlaku juga adalah lebih aktif dengan wujudnya interaksi antara pelajar . guru juga mempunyai lebih peluang berinteraksi dengan pelajar dan boleh mengesan kelemahan mereka diperingkat awal. pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam setiap sesi pembelajaran samada pembelajaran melibatkan teori atau amali yang dilakukan di kelas atau dimakmal dan bengkel. Melalui kaedah ini juga.pelajar. maka pelajar perlu juga dilibatkan dalam sesi penceritaan tersebut. Guru juga akan menggalakkan pelajar terlibat secara aktif dan melakukan aktiviti pembelajaran secara lebih berkesan.guru dan pelajar . Pada permulaan kelas guru akan menerangkan objektif. Pengajaran dalam kelas biasanya dimulakan dengan set induksi. Guru sebagai pemimpin dan pelajar bebas bertanya serta memberi pendapat. pencapaian objektif pembelajaran merupakan konsep utama yang ditekankan. Contohnya penggunaan bahan seperti alatan keluli atau pemasangan computer. Melalui kurikulum ini. Pendekatan berpusat murid merupakan ciri utama dalam KBSR dan KBSM yang mana telah menekankan pelajar sebagai teraju utama dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kebaikan . 6. Selain itu. Langkah untuk mengatasi kelemahan pelajar dapat diambil dengan cepat dan berkesan. Teknik perbincangan yang berlaku melalui konsep pengajaran dan pembelajaran ini akan memupuk sikap toleransi dan kerjasama antara rakan sebaya dan pelajar dan guru. Kurikulum KBSR dan KBSM turut melibatkan kurikulum bagi pendidikan teknik dan vokasional. masa dan latihan dalam kelas. Pengajaran/penjelasan VS Pemikiran Kritikal dan Kreatif Pengajaran secara kelas merupakan pengajaran yang berpusat guru di mana guru menyampaikan isi kandungan pengajaran yang meliputi isi pelajaran. Melalui kaedah ini. konsep dan penerangan mengenai set induksi. Hasilnya pelajar akan dapat berkembang mengikut kesediaan mereka.untuk membina pemikiran kreatif pelajar. Kedua-dua aspek ini memerlukan pelajar turut sama mengambil bahagian seperti memberikan contoh penggunaan setiap alatan yang digunakan secara am dari perspektif pelajar.

pendekatan pengajaran secara kelas adalah dapat menjimatkan masa dan tenaga guru dalam menjelaskan konsep kepada pelajar. menerangkan sebab akibat. Kebolehan berfikir secara kreatif termasuklah mencipta idea yang baru. pembelajaran secara kelas juga mempunyai kelemahan di mana jika kelas didominasi pelajar pandai. meneliti bahagian dan hubungan bahagian yang kecil dengan keseluruhan. pelajar akan menggunakan kesemua kebolehan dan keupayaan kognitif. Guru juga tidak dapat memberi pemerhatian secara individu kepada pelajar. pelajar yang lemah akan mudah merasa rendah diri dan kurang motivasi dalam pembelajaran. Keadaan ini akan menyebabkan pelajar lemah kurang berminat untuk belajar. kemungkinan baru. Selain itu. toleransi dan muafakat secara tidak langsung dalam diri pelajar berkenan. bahasa dan sosial mereka ketika proses pembelajaran berlaku. . Pelajar yang pandai dan lemah mempunyai peluang pembelajaran secara adil dan saksama. buah fikiran. Melalui kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif. Guru juga dapat menggalakkan pelajar belajar bersamasama dan meningkat keyakinan sosial pelajar. Pelajar yang lemah dapat dimotivasikan kerana mendapat sokongan daripada rakan sebaya. Ini kerana. membuat ramalan dan inferensi. Penjanaan idea dalam diri setiap pelajar akan mewujudkan sikap kerjasama. ciptaan baru berdasarkan keaslian dalam penghasilannya. dengan berlakunya perkembangan dalam kesemua item tersebut pelajar pandai dan pelajar lemah akan dapat sama-sama belajar dalam persekitaran yang seronok dan kondusif. jadi pelajar mudah berasa bosan dan kurang berminat dengan pelajaran. membuat andaian. Selain itu. kecewa dan putus asa bagi pelajar yang lemah kerana kurang diberi perhatian oleh guru. mencipta analogi dan metaphora. Pemikiran kritikal termasuklah membanding dan membeza. pembelajaran secara kelas dapat melatih pelajar bekerjasama dan bertoleransi antara satu sama lain ketika melalukan kerja amali. Namun begitu. pendekatan ini biasanya didominasi oleh guru. Kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif ini dapat membantu dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Kemahiran berfikir secara kritikal merujuk kepada keberkesanan pelajar dalam menggunakan minda untuk menilai kesahan atau kebaikan idea. Ini akan menimbulkan rasa rendah diri. mengketegori. emosi. Sementara kemahiran berfikir secara kreatif pula didefinisikan sebagai kebolehan menggunakan minda dalam menjana idea-idea yang baru. pandangan dan boleh memberi tindak balas berdasarkan kepada bukti dan sebab musabab.

Konsep ini turut diaplikasikan kepada sekolah yang berteraskan teknik dan vokasional.7. Seiring dengan pembangunan pesat Negara. pelajar-guru dan pelajar-bahan. Terdapat sebuah almari bagi menyimpan barang kelas dibahagian belakang kelas. Susun Atur Secara Tradisional VS Susun Atur Bilik Fleksibel Bilik darjah merupakan tempat berlakunya pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan guru dan pelajar. Biasanya sebuah bilik darjah mempunyai perabot seperti kerusi. Bilik darjah tradisional merujuk kepada bilik darjah yang digunakan sejak zaman awal persekolahan hingga KBSR dan KBSM diperkenalkan. Interaksi antara pelajar dan guru serta antara rakan sekelas adalah minimum dan memungkinkan potensi social individu pelajar terbantut. Dengan susunan perabot yang sebegini mendorong pembelajaran secara sehala dan berpusatkan guru. guru akan bergerak dihadapan kelas dan sekali sekala bergerak ke belakang. Konsep ini turut merangkumi bilik makmal dan bengkel di institusi pendidikan teknik dan . bilik darjah tradisi menyusun kerusi dan meja pelajar mengikut baris samada berkembar atau tidak. Guru hanya akan berada di hadapan kelas menyampaikan isi pelajaran dan sesekali bergerak ke belakang. Bilik darjah seperti ini masih ada sehingga sekarang dan masih sesuai digunakan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ciri-ciri bilik darjah tradisi terbahagi kepada dua bahagian iaitu susunan perabot dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. sepatutnya susunan bilik darjah tradisi diubah kepada susunan bilik darjah yang lebih fleksibel bagi manfaat guru dan pelajar. almari dan papan hitam. Susunan bilik darjah fleksibel merupakan konsep baru yang diaplikasikan di Negara kita. Kerusi dan meja guru berada di hadapan kelas samada disebelah kiri atau kanan kelas. Aktiviti perbincangan dan soal jawab berlaku secara kelas dan menyulitkan aktiviti penggayaan dan pemulihan pelajar. meja. Manakala dari segi aktiviti pengajaran dan pembelajaran pula. Bagi susunan perabot. Papan tulis diletakan ditengah hadapan kelas dan diapit oleh papan kenyataan di kanan dan kiri papan tulis. Pelajar akan kekal ditempat masing-masing kecuali adanya aktiviti di papan tulis. Kaedah pengajaran guru adalah berdasarkan seluruh kelas dan berpusatkan guru. Dalam bilik darjah tradisi penggunaan alat bantu mengajar amat kurang digunakan dan ini secara langsung akan mengurangkan interaksi antara pelajar-pelajar.

Bilik darjah ini adalah berasaskan konsep pendidikan terbuka yang memberi peluang kepada pelajar untuk menentukan dan merancang aktiviti pelajar sendiri. Melalui bilik darjah ini juga. Susun atur perabot dan bahan disertai dengan hiasan dalaman yang mudah dan menarik untuk menjadikan bilik darjah ini kondusif bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Hasil kerja pelajar dipamerkann bagi menggalakkan persaingan yang sihat di kalangan pelajar. Aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah ini banyak berorientasikan aktiviti kumpulan. emosi. Kerusi dan meja pelajar disusun atur mengikut kumpulan akan memberikan penekanan kepada aktiviti bercorak kumpulan seperti sumbang saran. Bahan pengajaran perlu banyak dan dipamerkan. pelajar-guru dan pelajar-bahan pengajaran dimaksimumkan. Selain itu.vokasional. bahasa dan sosial pelajar di mana kesemua item yang tersebut akan berkembang secara pesat dan maksimum. Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah berkonsepkan KBSR ini. menjadikan pelajar lebih aktif. pengayaan dan pemulihan. Pendekatan pengajaran guru dalam bilik darjah KBSR adalah berpusat kepada pelajar. Suasana bilik darjah menjadi bising dengan kehadiran interaktiviti antara pelajar kerana pelajar lebih bebas untuk bergerak dan berbincang sesama rakan-rakan. Situasi sebegini amat baik bagi perkembangan kognitif. Menerusi bilik darjah ini. kerusi dan meja pelajar disusun dalam bentuk kumpulan iaitu seramai 6 hingga 8 orang. memfokuskan kepada pelajar-pelajar. Interaksi dua hala guru-pelajar. Suasana dalam bilik darjah adalah agak bising kerana wujudnya pergerakkan dan interaksi pelajar-pelajar secara tiga hala. pelajar-pelajar dilihat sangat aktif dan kondusif. Murid akan duduk dalm kumpulan masing-masingberdasarkan kebolehan setiap individu. perbincangan. Terdapat ruang-ruang pembelajaran seperti ruang aktiviti dan ruang bacaan bagi kegunaan pelajar. Interaksi tiga hala amat digalakkan antara guru-pelajar. Bilik darjah ini telah dilaksanakan disekolah-sekolah terpilih sahaja. . pelajar-guru dan pelajar-pelajar. beberapa sudut diadakan sebagai sudut bahasa dan alat bantuan mengajar serta hasil kerja pelajar dipaparkan disebahagian sudut. Bilik darjah fleksibel atau bercirikan KBSR merujuk kepada susun atur kelas yang bercirikan KBSR.

penguasaan pelajaran secara menyeluruh dan berkesan serta rasa tanggungjawab pelajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberi adalah hasil daripada motivasi yang diberikan oleh guru. Keaktifan pelajar di dalam kelas juga bergantung kepada susun atur perabot dalam bilik darjah. mengurus. Susunan dan aturan bilik darjah yang kemas dan teratur memudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Pengurusan bilik darjah yang berkesan juga dapat menggalakkan pemikiran kreatif yang tinggi di kalangan para pelajar. Selain itu. Keupayaan dan kebolehan guru untuk merancang. . mengajar dan mengawal perlakuan pelajar dalam bilik darjah adalah intipati utama kejayaan yang diperolehi oleh pelajar dan sekolah.KESIMPULAN Pelajar yang berjaya dan nama sekolah yang mengharum adalah hasil usaha guru yang telah berjaya membentuk pelajar menjadi pelajar yang berjaya melalui keberkesanan pengurusan bilik darjah selama mana proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. komunikasi dalam bilik darjah memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai kerana proses pendidikan berlaku dalam suasana yang lancar. Keselesaan adalah penting bagi membolehkan proses pembelajaran berlaku dengan efektif dan efisien. kebolehan guru untuk mengawal dan mengurus persekitaran. Kesungguhan guru dalam membantu dan menyokong pelajar agar melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful