JURNAL 1 : TUJUH KRITERIA PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG LEBIH EFEKTIF

ABSTRAK Pengurusan bilik darjah merupakan teknik yang perlu dipelajari dan dimasteri oleh semua guru. Guru sebagai pengelola bilik darjah merupakan ikon utama dalam mengurus dan mentadbir segala urusan yang berkaitan bilik darjah etika menyampaikan kurikulumnya. Pengurusan bilik darjah yang berkesan akan mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Bilik darjah dengan suasana kondusif ialah rutin bilik darjah yang yang berjalan dengan lancar meliputi kebersihan dan keceriaan bilik darjah, perabot berada dalam keadaan tang teratur dan kemas, disiplin kelas berada dalam keadaan yang terkawal, penggunaan bahan dan sumber pengajaran secara baik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan teratur dan lancar. Selain menjadi ikon yang utama, guru turut memainkan peranan sebagai pengurus bilik darjah, perancang bagi menghidupkan dan menggerakkan suasana bilik darjah, pengelola aktiviti-aktiviti bilik darjah, pengarah dan pengawal bilik darjah.

PENGENALAN Pengurusan secara umumnya didefinisikan sebagai proses perancangan, pengelolaan, pengarahan dan kawalan terhadap usaha yang dijalankan ahli organisasi dan melibatkan penggunaan sumber-sumber organisasi dalam usaha mencapai matlamat yang telah digariskan oleh organisasi terbabit. Daripada perspektif islam pula, pengurusan ditakrifkan sebagai proses melakukan kerja dan menyempurnakan kerja melalui fungsi- fungsi pengurusan secara fitrah melalui dan bersama orang lain dalam usaha mencapai objektif kerja secara berkesan dan menggunakan sumber- sumber organisasi dengan cekap dalam persekitaran yang dinamik dan sentiasa berubah-ubah bagi mencapai objektif organisasi demi mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Selain itu, pengurusan juga boleh ditakrifkan sebagai satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama dan campur tangan ahli bagi mencapai objektif- objektif organisasi atau

bilik yang ada di sekolah di mana sekumpulan pelajar mengikuti pelajaran atau belajar sesuatu mata pelajaran dan diajar oleh guru. bilik darjah ialah bilik.kumpulan yang melibatkan gerak kerja termasuk merancang mengelola. tetapi turut merangkumi para pelajar dan guru yang belajar dan mengajar serta berinteraksi antara satu sama lain didalamnya. Bilik darjah ialah satu tempat di mana proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Secara amnya. Oleh itu guru memainkan peranan penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran apat berjalan dengan berkesan dengan adanya kemahiran pengurusan bilik darjah. digunakan oleh guru bagi menetapkan dan memastikan keadaan. Pemantauan guru terhadap tingkah laku pelajar dan penglibatan pelajar secara maksimum dalam aktiviti pembelajaran. Bagi konsep yang lebih umum. Tugas mengurus bilik darjah ini termasuklah susun atur peralatan bilik darjah dan mewujudkan komunikasi serta interaksi antara para pelajar dan guru. memimpin. Pengurusan ini adalah sama bagi pendidikan kurikulum biasa dan pendidikan kurikulum bercorak teknik dan vokasional. Pengurusan bilik darjah pula didefinisikan sebagai set tingkahlaku yang kompleks. . Apa yang penting ialah bagaimana guru menguruskan bilik darjah bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. bilik darjah tidak hanya merupakan ruang bagi proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran mengajar dan keupayaan guru menggunakan motivasi dan pengukuhan.keadaan bilik darjah menjurus kepada pencapaian kepada objektif pengajaran yang berkesan. Pengurusan bilik darjah secara efektif bergantung sepenuhnya kepada guru iaitu sejauh mana guru mempunyai kemahiran komunikasi. Ia juga merupakan satu proses yang memerlukan guru mengurus bilik darjah dengan baik agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dijalankan. kemahiran merancang dan mengurus. mengarah dan mengawal. meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu aktivi pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung dan penggunaan masa pengajaran dan pembelajaran yang efisyen.

Konsep ini boleh didefinisikan sebagai pembelajaran secara koperatif dan kolaboratif. Melalui konsep ini pelajar akan menjalankan aktiviti kumpulan mengikut kebolehan. guru akan memulakan pengajaran secara kelas dan memberikan penerangan awal aktiviti yang akan mereka lakukan pada hari tersebut samada melibatkan teori atau amali. jika seorang ahli gagal memainkan peranannya dengan baik. Koperatif bermaksud bekerja bersama-sama bagi mencapai sesuatu objektif yang telah ditetapkan secara bersama. kemungkinan aktiviti yang akan diadakan adalah membina µmind map¶. Strategi pengajaran ini memusatkan pelajar. begitu juga sebaliknya. Melalui kaedah pembelajaran secara koperatif. Sekiranya pembelajaran bersifat teori. sekiranya pembelajaran adalah berkonsepkan amali. akan menentukan kejayaan kumpulan. maka seluruh ahli kumpulan juga akan gagal. Melalui pembelajaran secara koperatif setiap individu yang terlibat akan cuba menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama dengan ahli kumpulan. Seterusnya guru akan membahagikan kelas kepada beberapa kumpulankumpulan kecil dengan tugasan tertentu.PERBINCANGAN Terdapat tujuh kriteria yang boleh digunakan oleh guru bagi mewujudkan persekitaran bilik darjah yang efektif. keupayaan menguasai kemahiran tertentu mengikut kadar pembelajaran yang sepadan dengan kebolehan mereka tidak kiralah samada kurikulum yang diajar adalah kurikulum teknik dan vokasional. tanggungjawab yang dipikul dan semangat kerjasama dan toleransi antara ahli kumpulan. . Kejayaan setiap ahli kumpulan secara langsung akan menentukan kejayaan kumpulan. Melalui kaedah ini. penggunaan alatan akan digunakan secara berkumpulan. pelajar akan dapat belajar untuk mengenalpasti peranan mereka di dalam kumpulan. Antaranya ialah: 1. Kerja Berkumpulan VS Kerja Individu Pembentukan pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan adalah lebih efektif adalah lebih efektif dan efisien berbanding pengajaran secara kerja individu. Pemahaman berkenaan item ini. Segala maklumat penting berkaitan aktiviti pembelajaran seperti objektif dan langkah-langkah akan diterangkan oleh guru sebelum pelajar memulakan aktiviti mereka.

Aktiviti pembelajaran secara aktiviti individu memandu pelajar untuk membuat latihan dan ulangkaji secara individu dan pelajar biasanya mempunyai akses kepada bahan pembelajaran yang disediakan oleh guru. Pembangunan interpersonal dalam diri pelajar akan berkembang dengan pesat dan teratur. kebolehan mengolah dan menganalisis segala maklumat. menyemak perkara yang telah diputuskan bersama kumpulan.Kaedah ini menjamin setiap pelajar belajar pembelajaran kendiri secara tidak langsung berkaitan semangat : y Saling bergantung antara satu sama lain dalam kumpulan. y Pelajar akan menjalankan pembelajaran secara bersemuka dan dapat berbincangg tentang aktiviti yang diberikan oleh guru. menunjuk ajar ahli yang masih samar dengan aktiviti. y Setiap pelajar akan mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi kepada kumpulan masing-masing. pembangunan sifat berdikasi yang tinggi. Setiap kumpulan akan bertanggungjawab untuk memastikan kejayaan setiap ahli kumpulan. Sikap komited setiap ahli akan membawa kepada sifat keazaman untuk berjaya dan membuat yang terbaik bagi kumpulan. Aktiviti secara individu memungkinkan pelajar belajar mengikut kebolehan mereka sendiri. Selain itu pembelajaran secara ini membolehkan pelajar meningkatkan tahap keyakinan diri. kebolehan memberi arahan. Walaupun pembelajaran secara aktiviti individu mempunyai kelebihan yang besar dan dapat membantu kemandirian diri . Perbincangan berkaitan penyelesaian masalah. sikap toleransi dan kerjasama. kebolehan menyelesaikan masalah dan pembangunan konsep baru dalam diri pelajar. Kebaikan pembelajaran secara aktiviti individu membolehkan pelajar menguasai kesemua elemen dalam kurikulum tersebut dengan lebih mendalam. Kejayaan kumpulan bergantung sepenuhnya kepada usaha keras kesemua ahli kumpulan dan kebolehan unik yang ada dalam diri setiap ahli. membincangkan konsep yang terlibat dan mengaitkan pengetahuan baru akan membina keyakinan diri.

Psikologi boleh digunakan ketika proses pengajaran dan pembelajaran kerana guru dapat menggunakan psikologi bagi mengawal ketika kelas. motivasi. Penggunaan Psikologi dalam Pembelajaran Psikologi pendidikan merupakan disiplin psikologi yang khusus dalam mempelajari. meneliti.pelajar. 2. Bidang psikologi membina dan menghasilkan teori-teori serta prinsip-prinsip yang menjadi asas bagi guru memahami tingkah laku pelajar. tingkah laku mengajar dan tingkah laku belajar mengajar. y Guru hanyalah sebagai penyokong bagi aktiviti pelajar bukan lagi sebagai penyampai maklumat. Kaedah ini juga kurang sesuai digunakan untuk pelajar peringkat rendah dan masih kurang pengalaman. y Tidak banyak kurikulum dapat diaplikasikan dalam kaaedah ini dan kemungkinan pelajar tidak dapat memahami sepenuhnya aktiviti yang dirancang oleh guru adalah berskala besar. namun masih terdapat kelemahan pembelajaran menggunakan keadah ini antaranya ialah: y Komitmen yang tinggi diperlukan bagi memastikan pelajar tidak lali daripada tugas yang telah digalaskan kepada mereka. pendekatan pengajaran dan pembelajaran adalah berkonsepkan teras yang sama. Walaupun guru tersebut merupakan guru bidang teknik dan vokasional. Teori dan prinsip ini meliputi teori pembelajaran. guru dapat membuat keputusan tentang sesuatu masalah pelajar secara lebih objektif dan sistematik. Sesetengah pelajar tidak dapat menyesuaikan diri dengan konsep pembelajaran sebegini. dan membahas tingkah laku individu yang sedang berada dalam proses pendidikan yang meliputi tingkah laku belajar. Perlaksanaan psikologi dalam pendidikan dapat memberikan kebaikan kepada guru dari segi: . kecerdasan dan peneguhan. Fungsi ini mungkin tidak dapat diterima oleh sesetengah guru jika ada pelajar yangtidak bertanggungjawab sepenuhnya. mencari alternatif kepada penyelesaian masalah dan menguji sesuatu alternative. Dengan menggunakan psikologi. Guru juga boleh mendefinisikan masalah.

Guru yang baru bertugas ditempat yang baru sentiasa merasa khuatir mengenai masalah disiplin pelajar. y Membantu guru memahami strategi penyelesaian masalah. Pengurusan Disiplin Pelajar dan Peraturan Bilik Darjah Disiplin pelajar merupakan aspek penting apabila ianya dikaitkan dengan falsafah pengurusan bilik darjah. motivasi. 3. . y Bidang psikologi dapat membekalkan pengetahuan mengenai perbezaan setiap individu samada dari segi mental. Disiplin merupakan cara seseorang berfikir dengan teratur dan dapat melahirkan sifat yang rasional.y Meningkatkan pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar dengan mengaplikasikan psikologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi memotivasikan pelajar tersebut. y Meramal serta mengawal tingkah laku pelajar yang mana bidang psikologi adalah meliputi teori pembelajaran. y Dapat menentukan kesesuaian strategi pengajaran bergantung kepada tingkah laku yang ditunjukkan oleh pelajar y y Memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelajar Guru dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran beliau dan pelajar. Mewujudkan dan mengurus disiplin dalam bilik darjah merupakan satu unsur utama bagi mencapai kejayaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. meningkatkan keyakinan diri dan kecekalan hati seseorang untuk mengikut peraturanperaturan yang telah diterima umum. y Guru boleh menggunakan dan teknik pengajaran sejajar dengan peringkat kognitif pelajar tersebut. Masalah disiplin merupakan masalah yang paling mencabar dalam aspek pengajaran. gaya pembelajaran serta cara memproses bahan pembelajaran samada menggunakan bahan atau alatan. Ini kerana kejayaan dan kegagalan sepanjang pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada kebolehan guru mengawal persekitaran bilik darjah. emosi. kognitif dan social pelajar. peneguhan dan kecerdasan.

Proses pengajaran dan pembelajaran amat penting bagi memastikan bidang pendidikan melahirkan modal insan yang berjaya didunia dan akhirat. dalam proses pelajar berkembang dan membentuk kebolehan yang akan mengarahkan diri sendiri di mana pelbagai pengaruh akan menjuruskan dirinya dalam masalah disiplin. Kegagalan guru dalam menyusun corak pengajaran yang baik akan menyebabkan tumpuan pelajarpelajar juga gagal dicapai. berlaku pengabaian terhadap pelajar yang sedia ada di dalam bilik darjah. Terdapat beberapa pengaruh yang menyebabkan pembentukan masalah disiplin dikalangan pelajar iaitu: y Guru kurang berfungsi. dan membawa kepada masalah disiplin. Kesannya. y Pengajaran dan pembelajaran yang kurang berkesan. y Wujud kumpulan tertentu. . Kumpulan pelajar yang mempunyai sosio-ekonomi yang rendah akan mengasingkan diri kerana wujudnya perasaan rendah diri. Peningkatan bilangan pelajar yang ramai dalam sesebuah bilik darjah boleh mengakibatkan wujudnya kumpulan-kumpulan kecil pelajar. Kewujudan masalah disiplin ini kan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran samada dari segi guru atau pelajar yang lain. Contohnya kumpulan pelajar yang mempunyai sosio-ekonomi yang baik berbanding sebahagian pelajar lain dalam bilik darjah tersebut. Ini boleh mengakibatkan masalah disiplin di kalangan pelajar.Guru perlu sedar dan peka. Kegagalan guru untuk memberi tumpuan kepada bilik darjah akan menghasilkan perubahan tingkahlaku yang negatif dalam diri para pelajar. Maka akan wujudlah sikap-sikap yang kurang menyenangkan didalam bilik darjah seterusnya membawa kepada masalah disiplin.

Pujian dan markah bagi sikap yang baik merupakan satu ganjaran yang mudah dan berkesan. Kegagalan guru mewujudkan komunikasi yang positif dalam hubungannya dengan pelajar akan mendatangkan kesan malu dan rendah diri pelajar kerana menganggap guru kurang memberi perhatian tentang pertanyaan mereka dan mengaggap soalan yang ditanya adalah tidak sesuai. Antaranya ialah: y Ganjaran Guru boleh memotivasikan pelajar agar bersikap baik dengan menjanjikan ganjaran bagi sikap baik yang ditunjukkan oleh pelajar. y Bahasa Isyarat Sekiranya terdapat masalah disiplin dalam bilik darjah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku guru tidak perlu memarahi pelajar dengan mengeluarkan suara yang kuat tetapi cukuplah hanya dengan menggunakan bahasa isyarat. y Mempelbagaikan kaedah pengajaran. Pelajar yang menyimpan perasaan malu dan rendah diri merupakan golongan yang akan bermasalah dalam bilik darjah. berdiri senyap disamping pelajar atau menggeleng. Bahasa isyarat yang boleh digunakan bagi memberi amaran atau menghantikan perbuatan pelajar yang membuat bising adalah dengan merenung.geleng kepala kearah pelajar tersebut atau menggunakan isyarat tangan agar pelajar memberi perhatian kepada guru. Pelajar akan mudah merasa jemu sekiranya guru hanya menggunakan kaedah yang sama ketika . Pelajar- pelajar akan mengadu tentang tahap kefahaman mereka terhadap sesuatu topik. Salah satu punca pelajar merasa resah ketika proses pengajaran dan pembelajaran adalah kerana mereka bosan dengan cara penyampaian.y Halangan komunikasi Komunikasi adalah aspek penting dalam pengurusan bilik darjah. Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan oleh guru bagi mengatasi masalah disiplin yang wujud dalam bilik darjah.

Pelajar-pelajar akan diberikan tugasan untuk mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan membantu dalam penyediaan bahan dan alatan. Tugasan-tugasan yang .proses pengajaran dan pembelajaran. Gaya kepimpinan yang berwibawa tanpa terlalu banyak memberi arahan akan memberi masa bagi mendapatkan buah fikiran antara pelajar untuk menyelesai sesuatu isu. Pendekatan yang hendak digunakan bagi mengawal persekitaran dalam bilik darjah perlu berlandaskan tahap perkembangan pelajar-pelajar dan persekitaran yang digunakan contohnya makmal atau bengkel. Dengan kepakaran dan kebolehan yang dimiliki oleh guru kaunseling akan dapat menyelesaikan masalah disiplin pelajar dengan lebih efektif dan berkesan. dan pergaulan antara pelajar akan lebih mesra dan memupuk sikap saling bekerjasama. y Kaedah kaunseling Sekiranya masalah disiplin pelajar tidak dapat diselesaikan dengan cara diatas. guru perlu merujuk masalah tersebut kepada guru kaunseling. Menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk persekitaran dan budaya bilik darjah yang baik. Apabila berlaku keadaan ini guru sebagai pemimpin akan dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi dan pertumbuhan diri pelajar-pelajar serta bersikap terbuka dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Antara keadah pengajaran yang boleh digunakan ialah melibatkan pelajar dalam amali yang dilakukan samada dalam kelas. makmal dan bengkel. Persekitaran bilik darjah yang baik biasa dikaitkan dengan kepatuhan dan keseronokan pelajar-pelajar bersama guru dalam bilik darjah tersebut. Guru yang memiliki kepimpinan yang matang akan menerima dan menghormati pendapat setiap pelajar dalam bilik darjah dan memperbaiki peraturan supaya boleh berubah mengikut keadaan. Guru perlu mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran agar sesuai dengan keadaan dan isi kandungan pelajaran serta mampu menarik minat pelajar untuk mengikuti proses pengajaran guru. makmal atau bengkel. Bilik darjah ini boleh terdiri daripada kelas. Pengurusan bilik darjah akan bertambah baik sekiranya sistem penyeliaan diurus dengan berkesan. 4. Persekitaran Bilik Darjah Suasana bilik darjah yang harmonis dapat membantu peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berpusat guru. hubungan antara guru dengan pelajar dan peranan guru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar. Kelemahan yang wujud daripada aplikasi penggunaan kaedah ini ialah. Dalam konsep ini. guru terlalu mementingkan pengajaran keseluruhan kelas dan tidak mengambil kira ciri-ciri perbezaan pelajar seperti kebolehan dan minat yang wujud. Namun begitu. Pelajar bertindak sebagai penonton dan pendengar yang hanya mendengar pengajaran yang disampaikan oleh guru. guru akan bertindak sebagai autokratik dan hanya memberi arahan kepada pelajar dan pelajar hanya akan menurut apa yang disuruh oleh guru. Walaubagaimanapun keadah pengajaran inisesuai bagi teknik penceritaan yang mana keseluruhan cerita adalah dikawal oleh guru. Dalam konsep pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru. kreatif dan tidak berinisiatif untuk menguasai ilmu baru. Melalui kaedah ini. guru merupakan peranan utama dalam menguasai dan mengawal segala aktiviti dalam bilik darjah. berkerjasama serta hubungan yang baik antara rakan sebaya. guru amat mementingkan pencapaian objektif pengajaran dan tidak mengambil berat perkembangan emosi dan sahsiah pelajar. Pelajar akan sentiasa berada dalam keadaan tegang dan tiada hubungan positif diantara guru dan pelajar dapat diwujudkan. Pelajar tidak digalakkan untuk menyumbang idea. memerlukan pelajar banyak menggunakan teknik hafalan dan pelajar perlu banyak mengingat daripada membuat interpretasi. sekiranya penceritaan yang dilakukan oleh guru bertujuan .diberikan kepada setiap pelajar akan dapat membantu mengembangkan budaya tertanggungjawab. Oleh itu guru berperanan sebagai penggerak dan pengubah persekitaran yang kurang menyerlah kepada suasana yang lebih kondusif sebagai langkah utama bagi mewujudkan susanan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah pembentukan modal insan di kalangan pelajar. pelajar akan menjadi kurang aktif. Aktiviti Pembelajaran Berpusat Guru VS Pendekatan Berpusat Pelajar Pembelajaran berpusat guru merupakan amalan pengajaran dan pembelajaran yang paling lama diaplikasikan dalam sistem pendidikan Negara kita. Oleh itu hanya komunikasi sehala sahaja yang berlaku dimana pelajar hanya mendengar dan guru hanya memberikan pengajaran. 5. Melalui konsep ini juga.

Pada permulaan kelas guru akan menerangkan objektif. Pengajaran/penjelasan VS Pemikiran Kritikal dan Kreatif Pengajaran secara kelas merupakan pengajaran yang berpusat guru di mana guru menyampaikan isi kandungan pengajaran yang meliputi isi pelajaran. Kurikulum KBSR dan KBSM turut melibatkan kurikulum bagi pendidikan teknik dan vokasional. Guru juga akan menggalakkan pelajar terlibat secara aktif dan melakukan aktiviti pembelajaran secara lebih berkesan. Kedua-dua aspek ini memerlukan pelajar turut sama mengambil bahagian seperti memberikan contoh penggunaan setiap alatan yang digunakan secara am dari perspektif pelajar.pelajar. Melalui kaedah ini juga.untuk membina pemikiran kreatif pelajar. maka pelajar perlu juga dilibatkan dalam sesi penceritaan tersebut. Selain itu. pencapaian objektif pembelajaran merupakan konsep utama yang ditekankan. guru juga mempunyai lebih peluang berinteraksi dengan pelajar dan boleh mengesan kelemahan mereka diperingkat awal. Melalui kurikulum ini. Guru sebagai pemimpin dan pelajar bebas bertanya serta memberi pendapat. Kebaikan . Pengajaran dalam kelas biasanya dimulakan dengan set induksi. Corak komunikasi yang berlaku juga adalah lebih aktif dengan wujudnya interaksi antara pelajar . 6. konsep dan penerangan mengenai set induksi. Langkah untuk mengatasi kelemahan pelajar dapat diambil dengan cepat dan berkesan. Contohnya penggunaan bahan seperti alatan keluli atau pemasangan computer. masa dan latihan dalam kelas.guru dan pelajar . pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam setiap sesi pembelajaran samada pembelajaran melibatkan teori atau amali yang dilakukan di kelas atau dimakmal dan bengkel. Melalui kaedah ini. Hasilnya pelajar akan dapat berkembang mengikut kesediaan mereka. Teknik perbincangan yang berlaku melalui konsep pengajaran dan pembelajaran ini akan memupuk sikap toleransi dan kerjasama antara rakan sebaya dan pelajar dan guru. Pendekatan berpusat murid merupakan ciri utama dalam KBSR dan KBSM yang mana telah menekankan pelajar sebagai teraju utama dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. pelajar akan mempunyai lebih banyak masa untuk meneroka dan menyelesaikan masalah pembelajaran dengan bantuan guru yang bertindak sebagai fasilitator atau pemudahcara.

Ini akan menimbulkan rasa rendah diri. pendekatan ini biasanya didominasi oleh guru. toleransi dan muafakat secara tidak langsung dalam diri pelajar berkenan. Kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif ini dapat membantu dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. dengan berlakunya perkembangan dalam kesemua item tersebut pelajar pandai dan pelajar lemah akan dapat sama-sama belajar dalam persekitaran yang seronok dan kondusif. pembelajaran secara kelas dapat melatih pelajar bekerjasama dan bertoleransi antara satu sama lain ketika melalukan kerja amali. buah fikiran. Pemikiran kritikal termasuklah membanding dan membeza. pembelajaran secara kelas juga mempunyai kelemahan di mana jika kelas didominasi pelajar pandai. Namun begitu. menerangkan sebab akibat. Ini kerana. Selain itu. mencipta analogi dan metaphora. kemungkinan baru. membuat ramalan dan inferensi. Kemahiran berfikir secara kritikal merujuk kepada keberkesanan pelajar dalam menggunakan minda untuk menilai kesahan atau kebaikan idea. pelajar akan menggunakan kesemua kebolehan dan keupayaan kognitif. Pelajar yang lemah dapat dimotivasikan kerana mendapat sokongan daripada rakan sebaya. pelajar yang lemah akan mudah merasa rendah diri dan kurang motivasi dalam pembelajaran. Kebolehan berfikir secara kreatif termasuklah mencipta idea yang baru. Penjanaan idea dalam diri setiap pelajar akan mewujudkan sikap kerjasama. Sementara kemahiran berfikir secara kreatif pula didefinisikan sebagai kebolehan menggunakan minda dalam menjana idea-idea yang baru. Pelajar yang pandai dan lemah mempunyai peluang pembelajaran secara adil dan saksama. ciptaan baru berdasarkan keaslian dalam penghasilannya. pandangan dan boleh memberi tindak balas berdasarkan kepada bukti dan sebab musabab. mengketegori. Keadaan ini akan menyebabkan pelajar lemah kurang berminat untuk belajar. kecewa dan putus asa bagi pelajar yang lemah kerana kurang diberi perhatian oleh guru. Melalui kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif. Guru juga dapat menggalakkan pelajar belajar bersamasama dan meningkat keyakinan sosial pelajar. membuat andaian.pendekatan pengajaran secara kelas adalah dapat menjimatkan masa dan tenaga guru dalam menjelaskan konsep kepada pelajar. meneliti bahagian dan hubungan bahagian yang kecil dengan keseluruhan. Guru juga tidak dapat memberi pemerhatian secara individu kepada pelajar. . jadi pelajar mudah berasa bosan dan kurang berminat dengan pelajaran. bahasa dan sosial mereka ketika proses pembelajaran berlaku. Selain itu. emosi.

pelajar-guru dan pelajar-bahan. sepatutnya susunan bilik darjah tradisi diubah kepada susunan bilik darjah yang lebih fleksibel bagi manfaat guru dan pelajar. Dalam bilik darjah tradisi penggunaan alat bantu mengajar amat kurang digunakan dan ini secara langsung akan mengurangkan interaksi antara pelajar-pelajar. meja. Kaedah pengajaran guru adalah berdasarkan seluruh kelas dan berpusatkan guru. Susun Atur Secara Tradisional VS Susun Atur Bilik Fleksibel Bilik darjah merupakan tempat berlakunya pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan guru dan pelajar. Guru hanya akan berada di hadapan kelas menyampaikan isi pelajaran dan sesekali bergerak ke belakang. Bilik darjah seperti ini masih ada sehingga sekarang dan masih sesuai digunakan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. guru akan bergerak dihadapan kelas dan sekali sekala bergerak ke belakang. Bilik darjah tradisional merujuk kepada bilik darjah yang digunakan sejak zaman awal persekolahan hingga KBSR dan KBSM diperkenalkan. Interaksi antara pelajar dan guru serta antara rakan sekelas adalah minimum dan memungkinkan potensi social individu pelajar terbantut. bilik darjah tradisi menyusun kerusi dan meja pelajar mengikut baris samada berkembar atau tidak. Papan tulis diletakan ditengah hadapan kelas dan diapit oleh papan kenyataan di kanan dan kiri papan tulis. Ciri-ciri bilik darjah tradisi terbahagi kepada dua bahagian iaitu susunan perabot dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pelajar akan kekal ditempat masing-masing kecuali adanya aktiviti di papan tulis. almari dan papan hitam. Biasanya sebuah bilik darjah mempunyai perabot seperti kerusi. Konsep ini turut diaplikasikan kepada sekolah yang berteraskan teknik dan vokasional. Konsep ini turut merangkumi bilik makmal dan bengkel di institusi pendidikan teknik dan .7. Terdapat sebuah almari bagi menyimpan barang kelas dibahagian belakang kelas. Aktiviti perbincangan dan soal jawab berlaku secara kelas dan menyulitkan aktiviti penggayaan dan pemulihan pelajar. Dengan susunan perabot yang sebegini mendorong pembelajaran secara sehala dan berpusatkan guru. Bagi susunan perabot. Manakala dari segi aktiviti pengajaran dan pembelajaran pula. Kerusi dan meja guru berada di hadapan kelas samada disebelah kiri atau kanan kelas. Susunan bilik darjah fleksibel merupakan konsep baru yang diaplikasikan di Negara kita. Seiring dengan pembangunan pesat Negara.

Pendekatan pengajaran guru dalam bilik darjah KBSR adalah berpusat kepada pelajar. pelajar-pelajar dilihat sangat aktif dan kondusif. Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah berkonsepkan KBSR ini. Kerusi dan meja pelajar disusun atur mengikut kumpulan akan memberikan penekanan kepada aktiviti bercorak kumpulan seperti sumbang saran. bahasa dan sosial pelajar di mana kesemua item yang tersebut akan berkembang secara pesat dan maksimum. pelajar-guru dan pelajar-bahan pengajaran dimaksimumkan. Melalui bilik darjah ini juga.vokasional. Suasana dalam bilik darjah adalah agak bising kerana wujudnya pergerakkan dan interaksi pelajar-pelajar secara tiga hala. emosi. Murid akan duduk dalm kumpulan masing-masingberdasarkan kebolehan setiap individu. Bilik darjah ini telah dilaksanakan disekolah-sekolah terpilih sahaja. memfokuskan kepada pelajar-pelajar. perbincangan. Interaksi dua hala guru-pelajar. Selain itu. pengayaan dan pemulihan. Hasil kerja pelajar dipamerkann bagi menggalakkan persaingan yang sihat di kalangan pelajar. Susun atur perabot dan bahan disertai dengan hiasan dalaman yang mudah dan menarik untuk menjadikan bilik darjah ini kondusif bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Situasi sebegini amat baik bagi perkembangan kognitif. Suasana bilik darjah menjadi bising dengan kehadiran interaktiviti antara pelajar kerana pelajar lebih bebas untuk bergerak dan berbincang sesama rakan-rakan. kerusi dan meja pelajar disusun dalam bentuk kumpulan iaitu seramai 6 hingga 8 orang. Bilik darjah ini adalah berasaskan konsep pendidikan terbuka yang memberi peluang kepada pelajar untuk menentukan dan merancang aktiviti pelajar sendiri. beberapa sudut diadakan sebagai sudut bahasa dan alat bantuan mengajar serta hasil kerja pelajar dipaparkan disebahagian sudut. . Aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah ini banyak berorientasikan aktiviti kumpulan. Terdapat ruang-ruang pembelajaran seperti ruang aktiviti dan ruang bacaan bagi kegunaan pelajar. Bahan pengajaran perlu banyak dan dipamerkan. menjadikan pelajar lebih aktif. Bilik darjah fleksibel atau bercirikan KBSR merujuk kepada susun atur kelas yang bercirikan KBSR. pelajar-guru dan pelajar-pelajar. Interaksi tiga hala amat digalakkan antara guru-pelajar. Menerusi bilik darjah ini.

Keselesaan adalah penting bagi membolehkan proses pembelajaran berlaku dengan efektif dan efisien. Kesungguhan guru dalam membantu dan menyokong pelajar agar melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Susunan dan aturan bilik darjah yang kemas dan teratur memudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. penguasaan pelajaran secara menyeluruh dan berkesan serta rasa tanggungjawab pelajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberi adalah hasil daripada motivasi yang diberikan oleh guru. mengajar dan mengawal perlakuan pelajar dalam bilik darjah adalah intipati utama kejayaan yang diperolehi oleh pelajar dan sekolah. Pengurusan bilik darjah yang berkesan juga dapat menggalakkan pemikiran kreatif yang tinggi di kalangan para pelajar.KESIMPULAN Pelajar yang berjaya dan nama sekolah yang mengharum adalah hasil usaha guru yang telah berjaya membentuk pelajar menjadi pelajar yang berjaya melalui keberkesanan pengurusan bilik darjah selama mana proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. komunikasi dalam bilik darjah memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai kerana proses pendidikan berlaku dalam suasana yang lancar. mengurus. kebolehan guru untuk mengawal dan mengurus persekitaran. Selain itu. Keupayaan dan kebolehan guru untuk merancang. Keaktifan pelajar di dalam kelas juga bergantung kepada susun atur perabot dalam bilik darjah. .