KEPENTINGAN UNDANG-UNDANG DALAM KEHIDUPAN MANUSIA DARI SEGI PERSEPSI ISLAM DAN PELBAGAI AGAMA 1.

0 Al-Quran Sebagai Sumber Utama Perundangan Islam Dari segi definisi perundangan Islam Al-Quran merupakan sumber utama dalam perundangan Islam. Ia merupakan kalamullah yang berupa mukjizat yang diturunkan oleh Allah s.w.t kepada penutup nabi dan rasulullah yang terakhir iaitu Nabi Muhammad s.a.w melalui perantara malaikat Jibril a.s yang tertulis pada masahif. Ia diriwayatkan kepada manusia secara mutawattir, membacanya adalah satu ibadah

Ia dimulai dengan surah Al- Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Firman Allah s.w.t menyatakan : ³Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ³Ulil-Amri´ (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya ± jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.( Surah An Nisa¶ ayat: 59)

1.1 Sifat-Sifat Al- Quran Sebagai Sumber Perundangan Islam Antara sifat-sifat Al Quran yang digunakan sebagai sumber perundangan Islam iaitu Syumuliyyah, tidak membebankan dan kurang tanggungan kewajipan yang menjadi asas perundangan Islam. Sifat utama Al-Quran ialah Syumuliyyah iaitu segala perkara-perkara yang terdapat dalam Al-Quran menyeluruh dan terperinci tentang segala kehidupan manusia dimuka bumi ini.
1

Selain itu, sifat-sifat Al-Quran juga tidak membebankan umat manusia. Syariat Islam diturunkan oleh Al-Quran adalah untuk menyelesaikan masalah manusia dengan bertujuan memberi keselesaan dalam kehidupan dan menegakkan keadilan.

Maka dengan tujuan itu, undang- undang yang diturunkan oleh Allah s.w.t adalah bersesuaian dengan keperluan, kemampuan dan tabiat manusia itu sendiri. Akhir sekali ialah kurang tanggungan kewajipan yang mana ia adalah ciri-ciri undang - undang yang dibawa oleh Al-quran kepada manusia. Ia juga bertujuan supaya tidak membebankan manusia yang mana hukum- hukum yang terdapat dalam Al-quran sama ada dalam bentuk perintah atau larangan amat terbatas, mudah difahami dan diamalkan.

1.2 Beransur Dan Berperingkat Dalam Perlaksanaan Undang-Undang Islam mengambil pendekatan yang baik iaitu pensyariatan secara berperingkat dan beransur-ansur. Contohnya, Allah s.w.t telah menurunkan ayat tentang arak. Pada mulanya, ia sekadar memberi nasihat dan peringatan agar mereka berfikir secara serius sebelum meminumnya. Kemudian Allah s.w.t cuba menarik minat tentang bahaya arak kepada manusia yang lebih besar daripada manfaat yang dirasakan terdapat pada kedua-duanya. Allah s.w.t juga mengenakan larangan arak pada masa tertentu dan pada akhirnya barulah Al-quran menjelaskan hukum pengharaman arak ini secara keseluruhannya .
2

1.3 Matlamat Perundangan Islam Terdapat beberapa matlamat yang digariskan dan menjadi asas dalam perundangan Islam iaitu pertama untuk memelihara agama. Islam agama yang dicipta oleh Allah s.w.t kepada manusia untuk menjamin keselamatan dan kebahagian hidup didunia dan diakhirat. Oleh itu, Islam memerintahkan umat islam supaya mempertahankan agama ini daripada dicemari dan dicerobohi oleh musuh Cara-cara Islam memelihara agama ialah dengan mengambil tindakan tegas terhadap golongan yang menyeleweng daripada ajaran islam seperti riddah, khurafat, dan ajaran sesat. Selain itu, islam mengharamkan riddah ( murtad ) dan mewajibkan hukuman mati kepada sesiapa yang murtad dan member kebebasan beragama kepada non-muslim kerana tiada paksaan dalam beragama. Pembuktian juga telah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a ketika sekelompok umat Islam telah murtad secara beramai-ramai maka Khalifah Abu Bakar telah menghantar armada perang bagi memerangi golongan ini sehingga berlakunya syahid secara beramai ramai. Dijangkakan 70 orang penghafal Al-Quran juga telah syahid pada ketika itu. Ini menunjukkan betapa komitednya Syariah Islamiah menjaga kesinambungan dan kesucian agama Islam itu sendiri. Kedua, untuk menjaga nyawa. Nyawa manusia adalah adalah anugerah Allah s.w.t yang paling bernilai dan berharga kerana tanpa nyawa manusia akan mati. Justeru, bagi menjamin dan memelihara nyawa manusia daripada diceroboh dan dibunuh atau memastikan tiada unsur-unsur yang boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Islam telah mengharamkan pembunuhan

3

serta menetapkan hukuman qisas ataupun diyat atau irsy terhadap sesiapa yang melakukan kesalahan membunuh atau berkaitannya. Selain itu, matlamat perundangan yang ketiga ialah untuk menjaga akal. Kesempurnaan seseorang manusia itu terletak pada akalnya. Melalui akal, manusia dapat mengkaji segala ciptaan Allah s.w.t yang ada di alam ini dan berfikir untuk menggunakan segala sumber-sumber yang ada untuk memakmurkannya. Akal juga digunakan untuk mempelajari segala bidang ilmu pengetahuan untuk kebahagian hidup manusia. Syariah Islamiah telah mengharamkan arak bagi menjaga kestabilan dan kecerdasan akal, kerana arak boleh memudaratkan akal fikiran, mengakibatkan pelbagai kemusnahan dan ibu bagi segala kemaksiatan dan kebahayaan.Firman Allah s.w.t : Wahai orangorang yang beriman! sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah antara amalan syaitan yang keji. oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu tergolong dalam golongan orang yang berjaya. ( Surah Al- Maidah ayat: 90) . Matlamat perundangan yang keempat iaitu untuk menjaga keturunan. Manusia adalah makhluk Allah s.w.t yang paling mulia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Namun kemuliaan itu bergantung kepada pembentukan keluarga yang sempurna iaitu keturunan nasab yang jelas dan diketahui asal-usulnya. Justeru, manusia hendaklah menjaga keturunanya daripada dicemari oleh perbuatan yang boleh merosakkan keturunan asal-usulnya. Oleh hal yang demikian, Islam telah mengharamkan perbuatan zina. Sesiapa yang didapati bersalah, Allah s.w.t telah menetapkan hukuman rejam

4

sampai mati bagi sesiapa yang sudah berkahwin dan 100 kali sebatan kepada sesiapa yang belum berkahwin. Perundangan Islam juga telah mensyariatkan perkahwinan untuk melahirkan keturunan yang sempurna dan jelas asal usulnya agar kehidupan umatnya selesa dan bahagia serta diredhai oleh Allah s.w.t. Diriwayatkan juga dari Imam Muslim , Dari Abi Hurairah RA telah berkata : seorang lelaki muslim telah datang berjumpa rasulullah saw yang pada ketika itu sedang berada di masjid dan dia memanggil rasulullah saw seraya berkata : ³wahai rasulullah.. Sesungguhnya aku telah melakukan zina.´ Dan dia mengulangi kata-kata itu sebanyak 4 kali. Kemudian dia membawa 4 orang saksi . Rasulullah saw bertanya : adakah engkau hilang akal ketika engkau berzina? Dijawab : tidak. Rasulullah saw bertanya lagi: adakah engkau telah berkahwin? Lelaki itu pun menjawab :ya. Maka rasulullah saw mengarahkan kepada sahabat-sahabat yang ada pada ketika itu: bawalah dia dan rejamlah dia.´. Matlamat perundangan yang seterusnya ialah untuk menjaga maruah. Maruah seseorang manusia itu bergantung kepada ketinggian akhlak dan budi pekertinya. Akhlak yang mulia membentuk keperibadian yang tinggi dan budi pekerti yang terpuji dapat membentuk sahsiah yang mulia. Seterusnya mereka mendapat akan mendapat penghormatan daripada masyarakat. Oleh kerana kehormatan sangat penting kepada manusia, perundangan Islam telah menetapkan beberapa cara untuk memelihara kehormatan dan maruah sendiri. Islam mengharamkan qazaf (menuduh tanpa bukti). Hukuman kepada pesalah qazaf iaitu sebatan sebanyak 80 kali. Selain itu, Islam juga menyuruh umat islam menjaga batas-batas pergaulan, percakapan dan tingkah laku. Matlamat perundangan Islam yang terakhir ialah untuk memelihara

5

harta. Telah menjadi tabiat bagi Syariah Islamiah sebagai sebuah perundangan yang menjaga harta benda manusia dari di zalimi dan dirampas oleh orang lain. Oleh itu, Syariah Islamiah mempunyai sebuah perundangan yang mengharamkan rampasan harta milik orang lain yang bukan haknya.Dalam hal ini, Allah SWT telah berfirman : Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakimhakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui salahnya .(Surah Al Baqarah ayat: 188). Allah juga berfirman dalam (Surah An Nisaa ayat: 29) Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.

6

2.0 Perundangan Dari Segi Perspektif Pelbagai Agama Undang-undang keagamaan adalah undang-undang yang terdapat di dalam sesuatu agama. Falsafah undang-undang keagamaan perlulah dibezakan dengan falsafah sistem undangundang lain seperti sistem undang-undang Common Law dan sistem undang-undang komunis. Di dalam ilmu kajian perbandingan undang-undang, undang-undang keagamaan juga dikategorikan sebagai undang-undang diri (personal law), iaitu undang-undang yang mengawal kehidupan seseorang individu. Contohnya, apabila seseorang ingin berkahwin, maka dia akan merujuk kepada undang-undang agamanya untuk menentukan keesahan perkahwinan yang akan dilangsungkan. Setiap agama ada undang-undangnya. Contohnya, terdapat ajaran "Sepuluh Prinsip" (The Ten Commandments) di dalam agama Yahudi yang salah satunya melarang pembunuhan. Oleh itu, sebahagian pengikut mungkin lebih taat mengikuti undang-undang agama, manakala sebahagian pengikut tidak berapa menghiraukan undang-undang agama.

2.1 Pandangan Pelbagai Agama Tentang Bunuh Diri Bagi menjelas dan memperincikan lagi tentang kepentingan undang-undang kepada kehidupan manusia dari segi perspektif Islam dan agama lain, contoh hukum bunuh diri dari pelbagai sudut agama dapat dibezakan melalui undang-undang yang telah ditetapkan oleh setiap agama.

7

2.1.1 Agama Kristian Agama Kristian Awal tertarik kepada kesyahidan yang merupakan suatu tindakan yang dibenarkan oleh agama mereka. Kematian Jesus juga dianggap sebagai sejenis bunuh diri oleh sesetengah orang, umpamanya Tertullian. Adanya tujuh kes bunuh diri dalam Wasiat Lama. Dalam kitab Matthew 27:3, pembunuhan diri Judas Iscariot yang mengkhianati Jesus mungkin merupakan suatu tanda sesal atau sekurang-kurangnya suatu pengakuan kebersalahannya. Kumpulan penyokong bunuh diri yang paling terkenal ialah kumpulan Donatis yang mempercayai bahawa melalui membunuh diri, mereka boleh mencapai kesyahidan dan naik ke syurga. Mereka melompat daricenuram, membakar diri dalam bilangan-bilangan besar, serta menghentikan pengembara-pengembara dan menawarkan wang atau mengugut mereka dengan kematian untuk menggalakkan mereka membunuh orang yang dikatakan syahid Donatis. Mereka itu akhirnya diisytiharkan sebagai pembidaah.

2.1.2 Katolisisme Moden Dalam agama Katolisisme, kematian melalui bunuh diri dianggap sebagai suatu dosa besar. Alasan utama Kristian adalah bahawa hayat seseorang dimiliki tuhan dan oleh itu, pemusnahan nyawa disamakan dengan perbuatan untuk menguasai apa yang sebenarnya dipunyai tuhan. Bagaimanapun, alasan ini ditentang oleh David Hume yang berpendapat bahawa jika membunuh ketika seorang masih semula jadinya hidup adalah salah, ia haruslah salah juga untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang akan semula jadinya mati, kerana ini juga kelihatan menentang kehendak Tuhan.

8

Konteks yang penting tentang pengutukkan bunuh diri Gereja Katolik ialah desakan mutlak gereja terhadap kesucian hidup. Adalah dari segi ini, dan memandangkan bahawa perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang berfikir selepas pertimbangan jelas bahawa gereja menganggap bunuh diri sebagai salah satu daripada dosa yang paling besar dan dengan itu mengakibatkan risiko penglaknatan abadi.

2.1.3 Budhhisme Menurut agama Buddha, perbuatan-perbuatan seseorang pada hayat terdahulu

mempunyai pengaruh yang kuat ke atas apa yang dialaminya pada hayat kini; perbuatanperbuatan kini pula mempengaruhi pengalaman-pengalaman masa depan. Agama Buddha mengajar bahawa semua orang mengalami banyak penderitaan yang berasal daripada perbuatan-perbuatan negatif dahulu, iaitu kitaran kelahiran dan kematian peristiwa-peristiwa yang tidak tetap dan cepat berlalu dalam kehidupan.

Bagi penganut-penganut agama Buddha, ajaran pertama ialah untuk menahan diri daripada tidak memusnahkan nyawa, termasuk nyawa sendiri. Bunuh diri dianggap sebagai suatu bentuk tindakan yang negatif. Walaupun pandangan demikian, suatu ideologi kuno Asia yang serupa dengan seppuku (hara-kiri) terus mempengaruhi penganut-penganut agama Buddha yang tertindas supaya memilih bunuh diri maruah.

9

Contoh yang paling terkenal ialah pembunuhan diri Thich Quang Duc melalui pengorbanan diri untuk membantah terhadap kerajaan Ngo Dinh Diem. Juga pada zaman moden, sami-sami Tibet telah mempergunakan tanggapan ini untuk memperbantahkan

pendudukan Cina di Tibet, dan pencabulan hak asasi manusia penduduk-penduduk Tibet oleh China.

2.1.4 Hinduisme Dalam Hinduisme, membunuh diri dianggap sebagai sama sahaja dosanya dengan membunuh orang lain. Kitab-kitab umumnya mengatakan bahawa kematian melalui bunuh diri (dan sebarang kematian ganas) mengakibatkan seseorang menjadi hantu. Bagaimanapun, agama Hindu menganggap bahawa membunuh diri melalui puasa di bawah berbagai-bagai keadaan yang tertentu dapat diterima. Amalan ini yang dikenali sebagai Sallekhana memerlukan terlalu banyak masa dan daya fikiran sehingga tindakan tersebut tidak lagi merupakan suatu tindakan mengikut gerak hati. Amalan tersebut juga memberikan masa untuk seseorang menyelesaikan semua urusan duniawinya, berfikir-fikir tentang kehidupan, serta mendekati diri dengan Tuhan.

2.1.5 Islam Islam, serupa dengan agama-agama Nabi Ibrahim yang lain, memperlihatkan bunuh diri sebagai suatu dosa yang amat menjejaskan perjalanan rohaniah seseorang. Bagi mereka yang dahulu percaya, tetapi akhirnya menolak kepercayaan mereka kepada Allah, hakikatnya kelihatan jelas negatif.

10

Sepatah ayat dalam juzuk keempat Al-Quran, An-Nisaa berkata: "Dan janganlah kamu bunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (4:29) Larangan terhadap bunuh diri juga dicatat dalam kenyataan-kenyataan hadis yang tulen. Umpamanya, "Orang yang mencekik dirinya sendiri hingga mati akan mencekiknya juga dalam neraka, dan orang yang menikam dirinya juga akan menikam dirinya di dalam neraka dan orang yang melemparkan dirinya dari tempat tinggi untuk membunuh diri, maka akan selalu dia melemparkan dirinya di dalam neraka."

11

2.2 Perbezaan Antara Undang-Undang Jenayah Islam Dengan Undang-Undang Ciptaan Manusia Undang-Undang jenayah Islam 1. Undang-undang Jenayah Islam adalah ciptaan Allah S.W.T. yang bersifat Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui tentang sesuatu. Oleh itu undang-undang yang diciptaNya itu sesuai untuk setiap masa dan tempat. Maka undang-undang Islam dalam semua bidang tidak berubah dan bertukar mengikut masa dan tempat. 2. Undang-undang Islam memandang manusia 2. Manakala dalam undang-undang ciptaan itu sama rata. Tidak ada bezanya di antara manusia, walaupun pada umumnya untuk berpangkat tinggi atau rendah, miskin atau menjaga kepentingan orang ramai tetapi kaya, pihak yang berkuasa ataupun rakyat sebaliknya, iadigubal untuk menjaga biasa. Siapa sahaja yang melakukan kesalahan kepentingan suatu golongan sahaja. Sebab itu tetap akan menerima hukuman. Tidak ada dalam mana-mana undang-undang positif pengecualian atau keistimewaan diberikan (dunia) terdapat fasal-fasal yang memberikan kepada pihak-pihak yang tertentu. Hukuman hak keistimewaan kepada golongan tertentu dikenakan secara menyeluruh kepada semua ataupun orang-orang perseorangan dengan golongan masyarakat yang sudah mempunyai tidak ada undang- undang yang boleh cukup tanggungjawab (mukallaf) terhadap mendakwanya. kesalahan yang dilakukan. Undang-Undang Ciptaan Manusia 1.Manakala Undang-undang ciptaan manusia sentiasa menerima perubahan mengikut keadaan, masa dan tempat serta kemahuan orang yang membuat undang-undang.

3. Undang-undang Islam berhubung rapat dengan soal akhlak atau perasaan hati. Islam menganggap budi pekerti yang baik sebagai sendi masyarakat. Oleh kerana itu tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak tetap akan menerima balasan dan hukuman,

3. Berbanding dengan undang-undang dunia yang boleh dikatakan mengetepikan langsung soal akhlak. Undang-undang dunia akan mengambil tindakan kepada seseorang hanya apabila perbuatannya itu membawa kerosakan secara langsung kepada orang lain. Sebagai

12

sama ada di dunia atau di akhirat. Mana-mana kes yang mempunyai bukti dan keterangan yang lengkap akan dihukum di dunia ini, manakala kes-kes yang tidak terang dan tersembunyi, ia tetap akan menerima hukuman di hadapan Hakim Yang Maha Adil.

contohnya, perbuatan zina yang tidak dianggap salah oleh undang-undang positif kecuali jika sekiranya dengan cara perkosaan atau tanpa kerelaan sebelah pihak.

4. Begitu juga perbuatan minum arak, undangundang Islam memandang perbuatan itu satu kesalahan walaupun sipeminum itu tidak sampai mengganggu ketenteraman orang ramai.

4. Undang-undang ciptaan manusia tidak menganggap meminum arak satu kesalahan melainkan jika peminum tersebut berada di khalayak ramai dan mengganggu ketenteraman orang ramai. Pada lahirnya memanglah perbuatan itu tidak mencerobohi sesiapa, tetapi pada hakikatnya minuman arak itu boleh merosakkan akal fikiran manusia. Apabila akal sudah rosak dengan sebab minum arak, ia boleh menjadi punca kepada perbuatan keji yang akhirnya membahayakan masyarakat.

13

2.3 Kesimpulan Sepertimana yang telah diketahui, perbezaan hukuman hudud adalah disebabkan berbezanya bentuk-bentuk jenayah, seperti hukuman bunuh yang dikenakan kepada mereka yang menentang agama ataupun murtad kerana jenayah ini adalah jenayah yang paling bahaya dan memudaratkan. Begitu juga hukuman yang dikenakan kepada para penzina yang telah berumah tangga, beliau dibunuh dengan direjam sehingga mati kerana beliau telah mengkhianati suaminya yang telah diamanahkan oleh Allah untuk dia taati, malahan ia juga memberi akibat yang buruk kepada imej keturunan dan memberi kesan buruk kepada masyarakat dengan menyebarkan pelbagai bentuk penyakit yang memudaratkan seperti AIDS dan sebagainya, sehinggakan orang yang tidak bersalah juga menjadi mangsa. Umat Islam mestilah mengetahui mengetahui bahawa, keadaan jenayah itu memberi kesan kepada hukuman yang dikenakan seperti soal jenayah khalwat dan sebagainya, ia berbalik kepada kepandaian dan kecerdikan para pemerintah. Ini bukanlah sesuatu yang menjanggalkan tetapi perbuatan ini adalah untuk menjaga keperluan masyarakat dari dizalimi melalui prinsip keadilan yang ada pada Islam. Oleh itu, hukuman yang diletakkan oleh Syariah Islamiah bukanlah sebuah hukuman yang sebarangan, tetapi sebuah hukuman yang rasional bagi menjaga dan memelihara kepentingan-kepentingan manusia sejagat.

14

2.4 Masalah Dan Realiti Masalah yang berlaku dalam dunia islam pada zaman sekarang ini adalah kejumutan yang berleluasa atas alasan ³keterbukaan pemikiran´, sehinggakan wujud individu dan kumpulan-kumpulan tertentu yang menentang Syariah Islamiah ini walaupun mereka menggelar diri mereka sebagai Islam.Islam bukanlah sebuah agama yang menolak keterbukaan, bahkan Islam adalah penganjur kepada program keterbukaan minda ini. Allah SWT berfirman :

³Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada manusia keterangan dan bukti, supaya kamu memahaminya´. (Al-Hadid : 17) Mereka yang menentang hukum Allah ini mempunyai 2 jenis golongan. Golongan pertama adalah golongan yang tidak tahu hukum Allah atas kejahilan diri sendiri dan pengaruh orang ramai, golongan ini adalah golongan yang sangat kasihan dan perlu dididik dan diasuh dengan akidah yang kuat. Aqidah dan keimanan merupakan sebuah aspek penting dalam mentaati hukum Allah dan Sunnah Rasulullah. Ini dapat dibuktikan dengan dua keadaan. Keadaan pertama : pada zaman Rasulullah SAW, kebanyakan sahabat bukanlah orang yang berilmu dan terpelajar, bahkan ada juga dikalangan sahabat Rasulullah SAW adalah orang a`rabie ( ). Orang `arabie ini jika di

Malaysia dipanggil orang asli. Tidak tinggi ilmu pelajaran, namun , mereka sangat patuh dengan perintah Allah dan Rasul-Nya atas didikan Aqidah dan Asuhan keimanan oleh Rasulullah SAW.

15

Keadaan kedua: masyarakat zaman sekarang yang tidak mengambi peduli soal Aqidah dan keimanan yang total. Bagi orang yang berada dalam keadaan ini, dunia adalah segalagalanya, Aqidah dan keimanan di anak tirikan. Fenomena ini amatlah merunsingkan seluruh umat Islam . Golongan yang kedua pula merupakan golongan yang tahu akan hukum Allah SWT, tetapi mereka menolak hukuman itu atas kepentingan peribadi. Umat Islam mempunyai begitu banyak pusat pengajian Islam di seluruh dunia, Di Malaysia, yang terkenal adalah UIA, UM, USIM, UKM dan sebagainya, Di luar negara pula Universiti Al-Azhar , Universiti of Jordon dan sebagainya, namun ada dikalangan penuntut institusi pengajian Islam ini menyeleweng dari hukum Allah, mengatakan hudud tidak sesuai dilakukan pada masa ini, hukuman Allah kejam dan tidak ada tujuan dan sebagainya. Mereka melakukan perkara ini adalah disebabkan pangkat yang tinggi, gaji yang melambung, pujian yang melangit dan sebagainya. Realiti yang berlaku ini amat menyedihkan, umat hanyut dengan kesenangan dunia dan merasa tidak perlu berhukum dengan hukum Allah SWT. Merasa bahagia dan terpelihara dengan hukuman ciptaan sendiri. Allah SWT telah menyeru kepada kita yang lalai dan lupa ini supaya berhukum dengan hukuman Allah SWT .

Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab (Al-Quran) Dengan membawa kebenaran, supaya engkau menghukum di antara manusia menurut apa Yang Allah telah tunjukkan kepadamu (melalui wahyuNya); dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. (An-Nisaa: 105)

16