LAPORAN

KEGIATAN PADA BULAN RAMADLAN DAN PELAKSANAAN SHALAT IDUL FITRI TAHUN 2001 – 2001 DI MASJID AL – KAAFFAH
Jl. Kopo No 233 Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung

Disusun Oleh : NAMA KELAS : SANDI HIDAYAT :1–2

SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 17 Jl. Caringin Bbk. Ciparay Kota Bandung 2001 - 2002
i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................... KATA PENGANTAR ..................................................................................... BAB I Pendahuluan ...................................................................................... A.1 Latar belakang ............................................................................ A.2 Bahasan / Rumusan masalah ...................................................... A.3 Tujuan penulisan ........................................................................ A.4 Metoda pengumpulan data ......................................................... A.5 Sistematika penulisan ................................................................ BAB II Landasan Teori B.1 Shaum ......................................................................................... B.2 Zakat ........................................................................................... B.3 Shalat Idul Fitri ..........................................................................

i 1 2 2 2 2 3 3 4 5 6

ii

Kata Pengantar
A. Puji syukur kepada ALLAH SWT , yang telah banyak melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya Sehingga penulis dapat menyelesaikan laporannya “ Kegiatan Bulan Ramadhan dan Pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul FItri 1422 H “. B. Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan secara umun adalah : Yang I.sesuai dengan GBPP /kurikulum pelajaran. Indonesia dan yang ke II adalah agar setiap siswa SMU Negeri 17 Bandung kelas I cawu I dapat menyusun laporan karya ilmiah sebagai pelengkap nilai mata pelajaran B. Indonesia . C. Pada kesempatan kali ini tak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada guru pembimbing yang telah memberikan bantuan , saran , pendapat dan bimbingan pada penulis hingga tersusui laporan ini. D. Penulis menyadari akan kekurangan baik dalam penulisanya maupun dalam penyusunannya dalam membuat penulis mempunyai harapan sbb: 1. Semoga laporan ini dapat memenuhi persyaratan untuk melnegkapi nilai mata pelajaran bahasa Indonesia serta dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai mana mestinya. 2. Terakhir penulis berharap semoga dengan adanya kegiatan penulisan laporan ini merupakan suatu pendorong agar lebih dapat meningkatkan prestasi belajar di masa yang akan dating, dan tidak lupa penulis minta maaf seandainya ada kesalahan. Bandung, ………………….2001 laporan ini kalau pun demikian

Penyusun

iii

BAB I PENDAHULUAN
A.1 Latar Belakang Pada bagian latar belakang ini penulis mengungkapkan hal-hal yang melatar belakangi pembuatan laporan ini diantaranya : sesuai dengan GBPP B Indonesia kelas 1 cawu 1, maka dari itu kami mengungkapkan landasan pemikiran pembuatan “Kegiatan Bulan Ramadhan dan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1422 H“. Adapun permasalahan yang akan digarap secara teori dimulai tanggal 19 September 2001 dan penggarapan dilapangan mulai tanggal 16 November 2001 dan selesai tanggal 27 Desember 2001. Demikianlah latar belakang yang kami ungkapkan . A.2 Bahasan/ Rumusan Masalah. Batasan / Rumusan Masalah yang akan berhubungan dengan kegiatan ramadhan sangat luas .Agar pembahasan lebih terfokus laporan ini hanya membahas : 1. Kegiatan puasa dibulan ramadhan , 2. Penerimaan dan Pengeluaran Zakat dan Pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul Fitri 1422 H tahun 2001 berlokasi Di “ Tegalega “. Demikianlah rumusan masalah yang kami buat. A.3 Tujuan Penulisan. Laporan ini disusun dengan beberapa tujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanan Shalat Hari Raya Idul Fitri 1422 H. Tujuan : 1. Ingin memperoleh gambaran tentang Kegiatan Bulan Ramadhan dan Pelaksanaan shalat Hari Raya Idul Fitri Di “ Tegalega “ 2. Tujuan kurikulum setiap siswa dapat ,mampu membuat Karya ilmiah berbentuk laporan .

iv

3. Tujuan akhir (khusus ) laporan ini disusun untuk melengkapi Bahasa Indonesia 17 Bandung. A.4 Metode Pengumpulan Data.

tugas

Caturwulan 1 dan wajib untuk seluruh siswa SMUN

Ada beberapa cara untuk mengemukakan data dalam penulisan laporan , diantaranya: 1. Al-quran dan Hadist yang ada hubungannya dengan keagamaan , 2. Membaca buku-buku sumber yang ada hubungannya dengan keagamaan / DKM, tentang keagamaan / DKM, 3. Melalui wawancara ,misalnya wawancara dengan tokoh agama atau Pembina DKM. A.5 Sistematika Penulisan Karya tulis ini disusun dengan urutan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan latar belakang, tujuan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. BAB II LANDASAN TEORI Bab ini berisi penjelasan tentang berbagai teori yang berhubungan dengan kegiatan pada Bulan Ramadlan. BAB III PEMBAHASAN Pada bagian ini dikemukakan pembahasan masalah yang bersumber dari data yang diperoleh . BAB IV PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dan saran. BAB V DAFTAR PUSTAKA Bab terakhir ini memuat nama-nama buku yang digunakan. v

BAB II LANDASAN TEORI
Bahasan I : “ SHAUM “ Salah satu rukun Islam yang ke-5 ialah Shaum atau Puasa. Puasa atau Shaum adalah menahan diri dan berpantang dari apa saja. Puasa adalah wajib sesuai dengan Firman Allah SWT Q.S Al- Baqarah 183, yang berbunyi :

Artinya : “Hai Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana di wajibkan atas Orang-orang sebelum kamu agar kamu Bertaqwa “. Syarat Wajib Shaum : 1. Islam, 2. Baligh, 3. Berakal, 4. Suci dari darah haid ( kotoran ) dan nifas ( darah beranak ). Orang haid yang berdarah atau darah beranakitu, tidak sah Shaum, tetapi keduanya wajib mengqadha ( membayar ) Shaum yang tertinggal itu secukupnya, dan Kuat shaum, Hal-hal yang membatalkan Shaum : 1. Makan dan Minum, 2. Muntah yang di sengaja, dan 3. Bersetubuh.

vi

Bahasan II : “ ZAKAT “

Sebagai pembersih harta, kita wajib mengeluarkan Zakat sebelum melaksanakan Shalat Idul Fitri. Zakat ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, apabila telah mencapai hisab tertentu, selain itu zakat merupakan pembersihan dan penyucian terhadap jiwa seseorang hamba Allah SWT sesuai dengan surat At-Taubah 103, yang berbunyi :

Sedangkan orang yang berhak mendapakan zakat ( MUSTAHIQ ZAKAT ) : 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil ( pengurus zakat ), 4. Ghorimin, 5. Mu’alaf, 6. Ibnu Sabil, 7. Fisabilillah, dan 8. Budak belian.

Macam-macam zakat : 1. Zakat yang berkaitan dengan badan yaitu Zakat Fitrah, 2. Zakat yang berkairtan dengan harta ( Zakat Mal ), yaitu Zakat ternak, Emas dan Perak, Tanaman, Buah-buahan dan Barang dagangan. vii

Syarat-syarat Zakat : 1. Islam, 2. Merdeka, dan 3. Mampu.

Bahasan III : “ IDUL FITRI “ Adapun pengertian Idul Fitri secara harfiah adalah Idul : Kembali Fitri : Suci Jadi, Idul Fitri ialah Hari dimana kita semua kembali Fitrah ( suci ), adapun yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri ialah : 1. Hari Raya umat Islam disamping Idul Adha, 2. Mengeluarkan Zakat Fitrah sebelum Shalat Ied. Menggemakan Takbir, Tahlil, Tasbih dan Tahmid, 3. Disunnatkan mandi besar sebelum Shalat Ied, 4. Makan atau Minum sebelum Shalat Ied, 5. Mengenakan pakaian yang terbagus yang pernah di miliki dan memakai wewangian, 6. Shalat Ied dilakukan sebelum Khutbah Ied, tidak diawali Adzan atau Iqamah, 7. Lebih Utama di lapangan, 8. Meningkatkan Silaturahmi, saling mengunjungi, dan saling memaafkan dengan bacaan Tahniah : “TAQABALALLOHU MINNA WA MINKUM “ Artinya : “ Semoga Allah menerima Amalan kami dan Amalan engkau “. Bahasan II : “ ZAKAT “ Zakat yang diterima oleh Panitia Bandung dari 2056 orang sebanyak : • 1200 Orang memberi zakat berupa uang sebesar masing-masing @ 7000,00 / Orang, viii Masjid Al-Kaaffah di Jl. Kopo 233

• • • •

856 Orang memberi zakat beras sebanyak masing-masing 2,5 Kg / Orang dengan harga beras seharga Rp. 2700,00 / Kg. Jadi, Total uang yang di terima dari 1200 Orang sebesar Rp. 8.400.000,00. Total beras yang di terima dari 856 Orang sebanyak 2140 Kg. Total yang di keluarkan Masjid Al-Kaaffah pada kegiatan pemberian zakat di Bulan Ramadlan adalah sebagai berikut : Di berikan pada kaum Dhuafa sebanyak 150 Orang, dengan rincian : 1. Uang sebanyak Rp. 56000,00 / Orang, 2. Beras sebanyak 14 Kg / Orang.

Bahasan III : “ SHALAT IDUL FITRI “ Pelaksanaan Shalat Ied yang di laksanakan di Lapangan Tegallega Pada Hari Minggu Tanggal 16 Desember 2001. Jumlah Jama’ah yang hadir sebagai berikut : 1. Laki-laki sebanyak 345 Orang, 2. Perempuan sebanyak 543 Orang. Jadi jumlah Jama’ah yang melaksanakan Shalat Ied adalah 918 Orang, Dengan Imam Khotib : KH. Ust. Dudung Ruhiyat : Ust. Usman Ridhwan.

ix

BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan dan Saran Demikianlah Laporan Kegiatan di Bulan Ramadlan yang telah saya susun berdasarkan Al-Qur’an, Hadits dan Buku-bkuku keagamaan lainnya, serta brosurbrosur yang kami dapatkan dari DKM. Apabila ada kesalahan penulisan maupun penyusunan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan kami dapat memperbaikinya dalam makalah yang akan datang, adapun saran yang dapat saya berikan adalah mudahmudahan kita dapat meningkatkan Amal Ibadah kita di Bulan Ramadlan yang akan datang.

x