PENGERTIAN MAKKIYAH & MADANIYAH DAN PERKARA BERKAITAN DENGANNYA

PENGERTIAN MAKKIYAH & MADANIYAH DAN PERKARA BERKAITAN DENGANNYA Cara menentukan Makki dan Madani : Untuk mengetahui dan menentukan makki dan madani para ulama bersandar pada dua cara utama .Manhaj sima`i naqli ( metode pendengaran seperti apa adanya ) dan Manhaj qiyasi ijtihadi ( menganalogikan dan ijtihad ). 1.Cara sima'i naqli : didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu atau dari para tabi`in yag menerima dan mendengar dari para sahabat sebagaiamana, dimana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebagian besar penentuan makki dan madani itu didasarkan pada cara pertama. Dan contoh-contoh diatas adalah bukti paling baik baginya. Penjelasan tentang penentuan tersebut telah memenuhi kitab-kitab tafsir bil ma`tsur. Kitab asbabun Nuzul dan pembahasan-pembahasan mengenai ilmu-ilmu Qur`an. 2. Cara qiysi ijtihadi : didasarkan pada ciri-ciri makki dan madani. Apabila dalam surah makki terdapat suatu ayat yang mengandung ayat madani atau mengandung persitiwa madani, maka dikatakan bahwa ayat itu madani dan sebaliknya. Bila dalam satu surah terdapat ciri-ciri makki, maka surah itu dinamakan surah makki. Juga sebaliknya. Inilah yang disebut qiyas ijtihadi. Perbezaan Makki dan Madani Untuk membezakan makki dan madani, para ulama mempunyai tiga cara pandangan yang masing-masing mempunyai dasarnya sendiri. 1) Pertama: Dari segi waktu turunnya. Makki adalah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan dimekkah. Madani adalah yang turun sesudah hijrah meskipun bukan di madinah yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun dimekkah atau Arafah adalah madani Contoh : ayat yang diturunkan pada tahun penaklukan kota makkah , firman Allah:

`Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak…` ( an-Nisa` : 58 ). Ayat ini diturunkan di mekkah dalam ka`bah pada tahun penaklukan mekkah. Pendapat ini lebih baik dari kedua pendapat berikut. Karena ia lebih memberikan kepastian dan konsisten. 2) Kedua : Dari segi tempat turunnya. Makki adalah yang turun di mekkah dan sekitarnya. Seperti Mina, Arafah dan Hudaibiyah. Dan Madani ialah yang turun di madinah dan sekitarnya. Seperti Uhud, Quba` dan Sil`. Pendapat ini mengakibatkn tidak adanya pembagian secara konkrit

menyimpulkan beberapa ketentuan analogis bagi keduanya yang menerangkan ciri-ciri khas gaya bahasa dan persoalan-persoalan yang dibicarakannya. KETENTUAN & CIRI-CIRI KHAS MAKKI DAN MADANI Para ulama telah meneliti surah-surah makki dan madani. e) Setiap surah yang mengandung kisah Adam dan iblis adalah makki. sehingga ia tidak dinamakan makki ataupun madani. Sebab yang turun dalam perjalanan. f) setiap surah yang dibuka dengan huruf-huruf singkatan seperti alif lam mim. d) Setiap surah yang menngandung kisah para nabi umat terdahulu adalah makki. sedang surah Ra`ad masih diperselisihkan. 3) Ketiga : Dari segi sasaran pembicaraan. 2) Tema & Gaya Bahasa Surah Makkiyah Dari segi ciri tema dan gaya bahasa. kecuali surat baqarah. adalah makki. argumentasi dengan orang musyrik dengan menggunkan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniah. 1) Ketentuan Surah Makkiyah . Namun melalui pengamatan cermat. ayat makky dapatlah diringkas sebagai berikut : a) Ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. Juga mengakibatkan bahwa yang diturunkan dimakkah sesudah hijrah disebut makki. surga dan nikmatnya. kecuali surah baqarah. berarti makki. Dari situ mereka dapat menghasilkan kaedah-kaedah dengan ciri-ciri tersebut.yang mendua. Namaun demikian sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat tersebut adalah makki. nampak bagi kita bahwa kebanyakan surah Qur`an tidak selalu dibuka dengan salah satu seruan itu. Misalnya surah baqarah itu madani. Berdasarkan pendapat ini. b) Setiap surah yang mengandung lafaz ` kalla` berarti makki. 3. Lafaz ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Qur`an dan di sebutkan sebanyak tiga puluh tiga kali dalam lima belas surah. ha mim dll. Kecuali surah baqarah dan ali-imran. Kecuali surah al-Hajj yang pada akhir surah terdapat ayat yaa ayyuhal ladziina amanuur ka`u wasjudu. para pendukungnya menyatakan bahwa ayat Qur`an yang mengandung seruan yaa ayyuhannas ( wahai manusia ) adalah makki. neraka dan siksanya. dan ketentuan demikianpun tidak konsisten. hari kiamat dan kengeriannya. c) Setiap surah yang mengandung yaa ayyuhan naas dan tidak mengandung yaa ayyuhal ladzinaa amanuu. di Tabukh atau di Baitul Maqdis tidak termasuk kedalam salah satu bagiannya. sedang ayat yang mengandung seruan yaa ayyu halladziina aamanuu ( wahai orang-orang yang beriman ) adalah madani. kebangkitan dan hari pembalasan. tetapi didalamnya terdapat ayat makki. alif lam ra. Makki adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk mekkah dan madani ditujukan kepada penduduk madinah. b) Peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan ahlak mulia yang menjadi dasar . pembuktian mengenai risalah. a) Setiap surah yang didalamnya mengandung `sajdah` maka surah itu makki.

Ali 'Imran 3.Hujrat . An-Nisa' 4. Al-Baqarah 2. Menggetarkan hati. tema dan gaya bahasa. had. c) Menyebutkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelaran bagi mereka sehingga megetahui nasib orang yang mendustakan sebelum mereka. b) Setiap surah yang didalamnya disebutkan orang-orang munafik adalah madani. warisan. An-Nur 8. pernyataannya singkat. Al –Ahzab 9. Al-Fath 11. hubungan sosial. Al. kaidah hukum dan masalah perundang-undangan. dari kalangan yahudi dn nasrani. Penguburan hidup-hidup bayi perempuan dan tradisi buruk lainnya. kecuali surah al-ankabut adalah makki. c) Menyingkap perilaku orang munafik. dan perselisihan mereka setelah ilmu datang kepada mereka karena rasa dengki diantara sesama mereka. At-Taubah 7. d) Suku kata dan ayat-ayatnya panjang-panjang dan dengan gaya bahasa yang memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dan sasarannya. dan penyingkapan dosa orang musyrik dalam penumpahan darah. Dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam. muamalah. d) Suku katanya pendek-pendek disertai kata-kata yang mengesankan sekali. b) Seruan terhadap ahli kitab.surah makiyah dan madaniah yang sah ada 20 surah : 1. menganalisi kejiwaannya. 3) Ketentuan Surah Madani a) Setiap surah yang berisi kewajiban atai had ( sanksi ) adalah madani. jihad.terbentuknya suatu masyarakat. permusuhan mereka terhadap kebenaran. Surah. Al-Ma'idah 5. seperti surah-surah yang pendek-pendek dan perkecualiannya hanya sedikit. terhadap kitab-kitab Allah. hubungan internasiaonal baik diwaktu damai maupun perang. ditelinga terasa menembus dan terdengar sangat keras. c) Setiap surah yang didalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab adalah madani 4) Tema dan Gaya Bahasa surat Madaniyah Dari segi ciri khas. kekeluargaan. Al-Anfal 6. dapatlah diringkaskan sebagai berikut : a) Menjelaskan ibadah. membuka kedoknya dan menjelaskan bahwa ia berbahaya bagi agama. dan sebagai hiburan buat Rasulullah SAW sehingga ia tabah dalam mengadapi gangguan dari mereka dan yakin akan menang. dan maknanya pun meyakinkan dengan diperkuat lafal-lafal sumpah. memakan harta anak yatim secara zalim. penjelasan mengenai penyimpangan mereka. Muhammad 10.

Al-Lail 10. Al-Rahman 4. An-Nasr Dan ada perbezaan pendapat pada 12 surah tersebut: 1. Al-Fatihah 2. Al-Mumtahinah 16. Al-A'la 09. Al-Nas Nama-nama surat makkiyah berdasarkan urutan turunnya (menurut sebagian besar Ulama). Al-Muddatstsir 05. At-Takatsur 17.12. Al-Munafiqun 18. At-Takwir 08. Al-Fatihah 06. Al-Bayyinah 9. Al-Hashr 15. Al-Hadid 13. Al-Kafirun 19. Al-Kautsar 16. Al-Jumuah 17. Al-Qalam 03. Al-Ma'un 18. Al-Muzammil 04. Al-Falaq 12. Al-Fajr 11. Al-Falaq . At-Tahrim 20. Adh-Dhuha 12. Al-'Ashr 14. Al-Mutaffifin 7. Al'Alaq 02. Al-Ikhlas 11. 01. Al-Talaq 19. Al-Masab (Al-Lahab) 07. Al-Qadar 8. Al-Tagabun 6. Al-Mujadilah 14. Al-saff 5. Al-Rad 3. Al-Aadiyat 15. Al-Zalzalah 10. Al-Fiil 20. Alam Nasyrah (Al-Insyirah) 13.

Al-Jin 41. An-Najm 24. Al-Jatsiyah 66. Ath-Thariq 37. 'Abasa 25. Qaf 35. Asy-Syamsu 27. Al-Qiyamah 32. Lukman 58. Al-Isra 51. Al-Quraisy 30. Maryam 45. Al-Waqi'ah 47. Al-Balad 36. Ghafir 61. Al-Buruj 28. Al-Qashash 50. Al-Furqan 43. Al-Hijr 55. Al-Qamar 38. Az-Zumar 60. Al-Qadar 26. At-Tin 29. Al-Ikhlas 23. Al-Mursalah 34. Fathir 44. Al-Qariah 31. Az-Zukhruf 64. Asy-Syura 48. An-Nas 22. Al-An'am 56. Asy-Syura 63. Al-Humazah 33. Ash-Shaffat 57. Fushshilat 62. Ad-Dukhan 65. Adz-Dzariyah 68. Yusuf 54. Saba' 59. Al-A'raf 40. Thaha 46. Hud 53. An-Naml 49. Shad 39.21. Yunus 52. Yaasin 42. Al-Ghasyiyah . Al-Ahqqaf 67.

Ibrahim 73. Al-Mu'minun 75. At-Tahrim 17. Ali 'Imran 04. An-Nur 12. Al-Ankabut 86. Al-Infithar 83. Al-Bayyinah Turunnya surah-surah Makiyyah lamanya 12 tahun. 5 bulan. Al-Hajj 13. Al-Anfal 03. Al-Haqqah 79. Al-Anbiya 74. Al-Jum'at 20. Al-Muthaffifin 87. Nama-nama surat madaniyah berdasarkan urutan turunnya (menurut sebagian besar Ulama). 01. Ar-Rad 89. dimulai pada 17 Ramadhan 40 tahun usia Nabi (Februari 610 M). At-Taghabun 18. Al-Insyiqaq 84. Al-Fath . Nuh 72. Al-Kahf 70. 13 hari. Al-Zalzalah 88. Al-Ahzab 05. Ar-Rahman 90. Al-Hadid 08. Al-Qital 09. Al-Baqarah 02. Al-Insan 91. Al-Ma'arij 80. Al-Mulk 78. Al-Hujurat 16. Ath-Thur 77. Al-Hasyir 11. An-Nahl 71. Al-Mumtahanah 06. Ath-Thalaq 10.69. An-Naba' 81. Ar-Rum 85. Al-Munafiqun 14. An-Nazi'at 82. Ash-Shaf 19. As-Sajdah 76. Al-Mujadalah 15. An-Nisa' 07.

dan Qur`an pun memberikan kata putus terhadapa perbedaan riwayat yang mereka riwayatkan. Berdasarkan hal itu seorang penafsir dapat membedakan antara ayat yang nasikh dengan yang mansukh. Sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya. Al-Ma'idah 22. Memperhatikan apa yang dikehendaki oleh situasi merupakan arti peling khusus dlam retorika. Ketiga : Mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Qur`an. baik dalam periode mekkah maupun madinah. Sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafadz. FAEDAH MENGETAHUI MAKKI DAN MADANI Pengetahuan tentang makkiyah dan madani banyak faedahnya diantaranya: Pertama : Untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Qur`an. . Sebab pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan mentafsirkannya dengan tafsiran yang benar. An-Nash 4. Sebab setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri. Sejak permulaan turun wahyu hingga ayat terakhir diturunkan. Karakteristik gaya bahasa makki dan madani dalam Quran pun memberikan kepada orang yang mempelajarinya sebuah metode dalam penyampaian dakwah ke jalan Allah yang sesuai dengan kejiwaan lawan berbicara dan menguasai pikiran dan perasaaannya serta menguasai apa yang ada dalam dirinya dengan penuh kebijaksanaan. At-Taubah 23. Qur`an adalah sumber pokok bagi peri hidup Rasulullah SAW. peri hidup beliau yang diriwayatka ahlli sejarah harus sesuai denga Quran. Yang datang kemudian tentu merupakan nasikh yang tedahulu.21. Kedua : Meresapi gaya bahasa Quran dan memanfaatkannya dalam metode dakwah menuju jalan Allah. bila diantara kedua ayat terdapat makna yang kontradiktif. bukan sebab yang khusus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful