PENGERTIAN MAKKIYAH & MADANIYAH DAN PERKARA BERKAITAN DENGANNYA

PENGERTIAN MAKKIYAH & MADANIYAH DAN PERKARA BERKAITAN DENGANNYA Cara menentukan Makki dan Madani : Untuk mengetahui dan menentukan makki dan madani para ulama bersandar pada dua cara utama .Manhaj sima`i naqli ( metode pendengaran seperti apa adanya ) dan Manhaj qiyasi ijtihadi ( menganalogikan dan ijtihad ). 1.Cara sima'i naqli : didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu atau dari para tabi`in yag menerima dan mendengar dari para sahabat sebagaiamana, dimana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebagian besar penentuan makki dan madani itu didasarkan pada cara pertama. Dan contoh-contoh diatas adalah bukti paling baik baginya. Penjelasan tentang penentuan tersebut telah memenuhi kitab-kitab tafsir bil ma`tsur. Kitab asbabun Nuzul dan pembahasan-pembahasan mengenai ilmu-ilmu Qur`an. 2. Cara qiysi ijtihadi : didasarkan pada ciri-ciri makki dan madani. Apabila dalam surah makki terdapat suatu ayat yang mengandung ayat madani atau mengandung persitiwa madani, maka dikatakan bahwa ayat itu madani dan sebaliknya. Bila dalam satu surah terdapat ciri-ciri makki, maka surah itu dinamakan surah makki. Juga sebaliknya. Inilah yang disebut qiyas ijtihadi. Perbezaan Makki dan Madani Untuk membezakan makki dan madani, para ulama mempunyai tiga cara pandangan yang masing-masing mempunyai dasarnya sendiri. 1) Pertama: Dari segi waktu turunnya. Makki adalah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan dimekkah. Madani adalah yang turun sesudah hijrah meskipun bukan di madinah yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun dimekkah atau Arafah adalah madani Contoh : ayat yang diturunkan pada tahun penaklukan kota makkah , firman Allah:

`Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak…` ( an-Nisa` : 58 ). Ayat ini diturunkan di mekkah dalam ka`bah pada tahun penaklukan mekkah. Pendapat ini lebih baik dari kedua pendapat berikut. Karena ia lebih memberikan kepastian dan konsisten. 2) Kedua : Dari segi tempat turunnya. Makki adalah yang turun di mekkah dan sekitarnya. Seperti Mina, Arafah dan Hudaibiyah. Dan Madani ialah yang turun di madinah dan sekitarnya. Seperti Uhud, Quba` dan Sil`. Pendapat ini mengakibatkn tidak adanya pembagian secara konkrit

ha mim dll. di Tabukh atau di Baitul Maqdis tidak termasuk kedalam salah satu bagiannya. neraka dan siksanya. menyimpulkan beberapa ketentuan analogis bagi keduanya yang menerangkan ciri-ciri khas gaya bahasa dan persoalan-persoalan yang dibicarakannya. b) Peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan ahlak mulia yang menjadi dasar . f) setiap surah yang dibuka dengan huruf-huruf singkatan seperti alif lam mim. Kecuali surah al-Hajj yang pada akhir surah terdapat ayat yaa ayyuhal ladziina amanuur ka`u wasjudu.yang mendua. sehingga ia tidak dinamakan makki ataupun madani. berarti makki. b) Setiap surah yang mengandung lafaz ` kalla` berarti makki. Dari situ mereka dapat menghasilkan kaedah-kaedah dengan ciri-ciri tersebut. tetapi didalamnya terdapat ayat makki. alif lam ra. Sebab yang turun dalam perjalanan. hari kiamat dan kengeriannya. kecuali surah baqarah. ayat makky dapatlah diringkas sebagai berikut : a) Ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. Makki adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk mekkah dan madani ditujukan kepada penduduk madinah. c) Setiap surah yang mengandung yaa ayyuhan naas dan tidak mengandung yaa ayyuhal ladzinaa amanuu. nampak bagi kita bahwa kebanyakan surah Qur`an tidak selalu dibuka dengan salah satu seruan itu. d) Setiap surah yang menngandung kisah para nabi umat terdahulu adalah makki. Lafaz ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Qur`an dan di sebutkan sebanyak tiga puluh tiga kali dalam lima belas surah. dan ketentuan demikianpun tidak konsisten. 3) Ketiga : Dari segi sasaran pembicaraan. adalah makki. Kecuali surah baqarah dan ali-imran. sedang surah Ra`ad masih diperselisihkan. Juga mengakibatkan bahwa yang diturunkan dimakkah sesudah hijrah disebut makki. para pendukungnya menyatakan bahwa ayat Qur`an yang mengandung seruan yaa ayyuhannas ( wahai manusia ) adalah makki. 1) Ketentuan Surah Makkiyah . Namun melalui pengamatan cermat. pembuktian mengenai risalah. a) Setiap surah yang didalamnya mengandung `sajdah` maka surah itu makki. kebangkitan dan hari pembalasan. 2) Tema & Gaya Bahasa Surah Makkiyah Dari segi ciri tema dan gaya bahasa. e) Setiap surah yang mengandung kisah Adam dan iblis adalah makki. Berdasarkan pendapat ini. 3. kecuali surat baqarah. argumentasi dengan orang musyrik dengan menggunkan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniah. KETENTUAN & CIRI-CIRI KHAS MAKKI DAN MADANI Para ulama telah meneliti surah-surah makki dan madani. Misalnya surah baqarah itu madani. sedang ayat yang mengandung seruan yaa ayyu halladziina aamanuu ( wahai orang-orang yang beriman ) adalah madani. Namaun demikian sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat tersebut adalah makki. surga dan nikmatnya.

c) Menyingkap perilaku orang munafik. memakan harta anak yatim secara zalim. Al-Ma'idah 5. had. dari kalangan yahudi dn nasrani. hubungan sosial. An-Nisa' 4. Al-Baqarah 2. c) Setiap surah yang didalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab adalah madani 4) Tema dan Gaya Bahasa surat Madaniyah Dari segi ciri khas. Surah.Hujrat . ditelinga terasa menembus dan terdengar sangat keras. Muhammad 10. jihad.surah makiyah dan madaniah yang sah ada 20 surah : 1. hubungan internasiaonal baik diwaktu damai maupun perang. d) Suku katanya pendek-pendek disertai kata-kata yang mengesankan sekali. kaidah hukum dan masalah perundang-undangan. kekeluargaan. pernyataannya singkat. At-Taubah 7. penjelasan mengenai penyimpangan mereka. Al. c) Menyebutkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelaran bagi mereka sehingga megetahui nasib orang yang mendustakan sebelum mereka. Al-Anfal 6. membuka kedoknya dan menjelaskan bahwa ia berbahaya bagi agama. warisan. muamalah. tema dan gaya bahasa. dan maknanya pun meyakinkan dengan diperkuat lafal-lafal sumpah. menganalisi kejiwaannya. dan penyingkapan dosa orang musyrik dalam penumpahan darah. Al –Ahzab 9. dapatlah diringkaskan sebagai berikut : a) Menjelaskan ibadah. d) Suku kata dan ayat-ayatnya panjang-panjang dan dengan gaya bahasa yang memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dan sasarannya. permusuhan mereka terhadap kebenaran. 3) Ketentuan Surah Madani a) Setiap surah yang berisi kewajiban atai had ( sanksi ) adalah madani. Dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam. dan sebagai hiburan buat Rasulullah SAW sehingga ia tabah dalam mengadapi gangguan dari mereka dan yakin akan menang. b) Seruan terhadap ahli kitab.terbentuknya suatu masyarakat. Menggetarkan hati. An-Nur 8. terhadap kitab-kitab Allah. b) Setiap surah yang didalamnya disebutkan orang-orang munafik adalah madani. Ali 'Imran 3. Penguburan hidup-hidup bayi perempuan dan tradisi buruk lainnya. seperti surah-surah yang pendek-pendek dan perkecualiannya hanya sedikit. dan perselisihan mereka setelah ilmu datang kepada mereka karena rasa dengki diantara sesama mereka. Al-Fath 11. kecuali surah al-ankabut adalah makki.

An-Nasr Dan ada perbezaan pendapat pada 12 surah tersebut: 1. Al-Hashr 15. Al-Qadar 8. Al-Fiil 20. Al-Jumuah 17. Al-Muddatstsir 05. Al-Aadiyat 15. Al-Kafirun 19. Al-'Ashr 14. Al-Ma'un 18. Al-Kautsar 16. 01. Al-Fatihah 2. Al-Munafiqun 18. Al-Rad 3. At-Takwir 08. Al-Mutaffifin 7. Al-Ikhlas 11. Adh-Dhuha 12. Al-Lail 10. At-Takatsur 17. Al'Alaq 02. Al-Nas Nama-nama surat makkiyah berdasarkan urutan turunnya (menurut sebagian besar Ulama). Al-Falaq .12. Al-Qalam 03. Al-A'la 09. Al-Falaq 12. Al-Zalzalah 10. Alam Nasyrah (Al-Insyirah) 13. Al-Masab (Al-Lahab) 07. Al-Talaq 19. Al-Tagabun 6. Al-Mujadilah 14. Al-Muzammil 04. Al-Rahman 4. Al-Bayyinah 9. At-Tahrim 20. Al-Hadid 13. Al-Fajr 11. Al-saff 5. Al-Fatihah 06. Al-Mumtahinah 16.

Hud 53. Al-Qamar 38. Qaf 35. Lukman 58. Asy-Syura 63. Al-Qadar 26. Yunus 52. Ash-Shaffat 57. Al-Mursalah 34. At-Tin 29. Fushshilat 62.21. Al-Quraisy 30. Al-Buruj 28. Asy-Syura 48. An-Nas 22. Yaasin 42. Al-Ghasyiyah . Ghafir 61. Al-Qashash 50. An-Najm 24. Al-Jin 41. Maryam 45. Al-Ahqqaf 67. Al-A'raf 40. Al-Furqan 43. Al-Isra 51. 'Abasa 25. Al-Jatsiyah 66. Adz-Dzariyah 68. Saba' 59. Az-Zukhruf 64. Asy-Syamsu 27. Shad 39. Ath-Thariq 37. Ad-Dukhan 65. Thaha 46. Al-Qariah 31. Al-Qiyamah 32. Yusuf 54. Al-An'am 56. Al-Balad 36. Fathir 44. Al-Waqi'ah 47. Al-Hijr 55. An-Naml 49. Al-Ikhlas 23. Al-Humazah 33. Az-Zumar 60.

Al-Hajj 13. At-Taghabun 18. Al-Mulk 78. Al-Bayyinah Turunnya surah-surah Makiyyah lamanya 12 tahun. Al-Kahf 70. Ali 'Imran 04. An-Nazi'at 82. Al-Insyiqaq 84. As-Sajdah 76. An-Nur 12. Al-Anbiya 74. An-Naba' 81. Ar-Rum 85. At-Tahrim 17. Al-Ma'arij 80. Ash-Shaf 19. Al-Infithar 83. Al-Ankabut 86. 13 hari. Al-Insan 91. Nuh 72. Ath-Thalaq 10. Al-Anfal 03. 01. Al-Ahzab 05. Al-Munafiqun 14. Al-Muthaffifin 87. Al-Haqqah 79. Al-Jum'at 20. Al-Mujadalah 15. Ath-Thur 77. Ibrahim 73.69. Al-Hasyir 11. Ar-Rad 89. Al-Baqarah 02. Al-Qital 09. Al-Zalzalah 88. dimulai pada 17 Ramadhan 40 tahun usia Nabi (Februari 610 M). Al-Mumtahanah 06. Al-Fath . Al-Hadid 08. An-Nisa' 07. Al-Hujurat 16. 5 bulan. Al-Mu'minun 75. Ar-Rahman 90. An-Nahl 71. Nama-nama surat madaniyah berdasarkan urutan turunnya (menurut sebagian besar Ulama).

Al-Ma'idah 22. Sebab setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri. Kedua : Meresapi gaya bahasa Quran dan memanfaatkannya dalam metode dakwah menuju jalan Allah. bila diantara kedua ayat terdapat makna yang kontradiktif. bukan sebab yang khusus. Memperhatikan apa yang dikehendaki oleh situasi merupakan arti peling khusus dlam retorika. Qur`an adalah sumber pokok bagi peri hidup Rasulullah SAW. Sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya. Ketiga : Mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Qur`an. dan Qur`an pun memberikan kata putus terhadapa perbedaan riwayat yang mereka riwayatkan. Berdasarkan hal itu seorang penafsir dapat membedakan antara ayat yang nasikh dengan yang mansukh. Sejak permulaan turun wahyu hingga ayat terakhir diturunkan. FAEDAH MENGETAHUI MAKKI DAN MADANI Pengetahuan tentang makkiyah dan madani banyak faedahnya diantaranya: Pertama : Untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Qur`an. Sebab pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan mentafsirkannya dengan tafsiran yang benar. baik dalam periode mekkah maupun madinah. At-Taubah 23. . peri hidup beliau yang diriwayatka ahlli sejarah harus sesuai denga Quran. Karakteristik gaya bahasa makki dan madani dalam Quran pun memberikan kepada orang yang mempelajarinya sebuah metode dalam penyampaian dakwah ke jalan Allah yang sesuai dengan kejiwaan lawan berbicara dan menguasai pikiran dan perasaaannya serta menguasai apa yang ada dalam dirinya dengan penuh kebijaksanaan.21. Yang datang kemudian tentu merupakan nasikh yang tedahulu. Sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafadz. An-Nash 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful