PENGERTIAN MAKKIYAH & MADANIYAH DAN PERKARA BERKAITAN DENGANNYA

PENGERTIAN MAKKIYAH & MADANIYAH DAN PERKARA BERKAITAN DENGANNYA Cara menentukan Makki dan Madani : Untuk mengetahui dan menentukan makki dan madani para ulama bersandar pada dua cara utama .Manhaj sima`i naqli ( metode pendengaran seperti apa adanya ) dan Manhaj qiyasi ijtihadi ( menganalogikan dan ijtihad ). 1.Cara sima'i naqli : didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu atau dari para tabi`in yag menerima dan mendengar dari para sahabat sebagaiamana, dimana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebagian besar penentuan makki dan madani itu didasarkan pada cara pertama. Dan contoh-contoh diatas adalah bukti paling baik baginya. Penjelasan tentang penentuan tersebut telah memenuhi kitab-kitab tafsir bil ma`tsur. Kitab asbabun Nuzul dan pembahasan-pembahasan mengenai ilmu-ilmu Qur`an. 2. Cara qiysi ijtihadi : didasarkan pada ciri-ciri makki dan madani. Apabila dalam surah makki terdapat suatu ayat yang mengandung ayat madani atau mengandung persitiwa madani, maka dikatakan bahwa ayat itu madani dan sebaliknya. Bila dalam satu surah terdapat ciri-ciri makki, maka surah itu dinamakan surah makki. Juga sebaliknya. Inilah yang disebut qiyas ijtihadi. Perbezaan Makki dan Madani Untuk membezakan makki dan madani, para ulama mempunyai tiga cara pandangan yang masing-masing mempunyai dasarnya sendiri. 1) Pertama: Dari segi waktu turunnya. Makki adalah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan dimekkah. Madani adalah yang turun sesudah hijrah meskipun bukan di madinah yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun dimekkah atau Arafah adalah madani Contoh : ayat yang diturunkan pada tahun penaklukan kota makkah , firman Allah:

`Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak…` ( an-Nisa` : 58 ). Ayat ini diturunkan di mekkah dalam ka`bah pada tahun penaklukan mekkah. Pendapat ini lebih baik dari kedua pendapat berikut. Karena ia lebih memberikan kepastian dan konsisten. 2) Kedua : Dari segi tempat turunnya. Makki adalah yang turun di mekkah dan sekitarnya. Seperti Mina, Arafah dan Hudaibiyah. Dan Madani ialah yang turun di madinah dan sekitarnya. Seperti Uhud, Quba` dan Sil`. Pendapat ini mengakibatkn tidak adanya pembagian secara konkrit

b) Peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan ahlak mulia yang menjadi dasar . Berdasarkan pendapat ini. sedang ayat yang mengandung seruan yaa ayyu halladziina aamanuu ( wahai orang-orang yang beriman ) adalah madani. pembuktian mengenai risalah. Dari situ mereka dapat menghasilkan kaedah-kaedah dengan ciri-ciri tersebut.yang mendua. alif lam ra. a) Setiap surah yang didalamnya mengandung `sajdah` maka surah itu makki. Kecuali surah baqarah dan ali-imran. Sebab yang turun dalam perjalanan. surga dan nikmatnya. dan ketentuan demikianpun tidak konsisten. adalah makki. ha mim dll. tetapi didalamnya terdapat ayat makki. f) setiap surah yang dibuka dengan huruf-huruf singkatan seperti alif lam mim. hari kiamat dan kengeriannya. 2) Tema & Gaya Bahasa Surah Makkiyah Dari segi ciri tema dan gaya bahasa. para pendukungnya menyatakan bahwa ayat Qur`an yang mengandung seruan yaa ayyuhannas ( wahai manusia ) adalah makki. Makki adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk mekkah dan madani ditujukan kepada penduduk madinah. Misalnya surah baqarah itu madani. Kecuali surah al-Hajj yang pada akhir surah terdapat ayat yaa ayyuhal ladziina amanuur ka`u wasjudu. sehingga ia tidak dinamakan makki ataupun madani. e) Setiap surah yang mengandung kisah Adam dan iblis adalah makki. Lafaz ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Qur`an dan di sebutkan sebanyak tiga puluh tiga kali dalam lima belas surah. 3. Namun melalui pengamatan cermat. kebangkitan dan hari pembalasan. d) Setiap surah yang menngandung kisah para nabi umat terdahulu adalah makki. Namaun demikian sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat tersebut adalah makki. argumentasi dengan orang musyrik dengan menggunkan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniah. 3) Ketiga : Dari segi sasaran pembicaraan. ayat makky dapatlah diringkas sebagai berikut : a) Ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. di Tabukh atau di Baitul Maqdis tidak termasuk kedalam salah satu bagiannya. neraka dan siksanya. kecuali surah baqarah. nampak bagi kita bahwa kebanyakan surah Qur`an tidak selalu dibuka dengan salah satu seruan itu. kecuali surat baqarah. 1) Ketentuan Surah Makkiyah . berarti makki. KETENTUAN & CIRI-CIRI KHAS MAKKI DAN MADANI Para ulama telah meneliti surah-surah makki dan madani. sedang surah Ra`ad masih diperselisihkan. menyimpulkan beberapa ketentuan analogis bagi keduanya yang menerangkan ciri-ciri khas gaya bahasa dan persoalan-persoalan yang dibicarakannya. Juga mengakibatkan bahwa yang diturunkan dimakkah sesudah hijrah disebut makki. c) Setiap surah yang mengandung yaa ayyuhan naas dan tidak mengandung yaa ayyuhal ladzinaa amanuu. b) Setiap surah yang mengandung lafaz ` kalla` berarti makki.

membuka kedoknya dan menjelaskan bahwa ia berbahaya bagi agama. dan perselisihan mereka setelah ilmu datang kepada mereka karena rasa dengki diantara sesama mereka. penjelasan mengenai penyimpangan mereka. Menggetarkan hati. Penguburan hidup-hidup bayi perempuan dan tradisi buruk lainnya. Surah. permusuhan mereka terhadap kebenaran. Al –Ahzab 9. kecuali surah al-ankabut adalah makki. dari kalangan yahudi dn nasrani. d) Suku kata dan ayat-ayatnya panjang-panjang dan dengan gaya bahasa yang memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dan sasarannya. dan sebagai hiburan buat Rasulullah SAW sehingga ia tabah dalam mengadapi gangguan dari mereka dan yakin akan menang. Al-Baqarah 2. tema dan gaya bahasa. At-Taubah 7. d) Suku katanya pendek-pendek disertai kata-kata yang mengesankan sekali. warisan. had.terbentuknya suatu masyarakat. An-Nisa' 4. hubungan internasiaonal baik diwaktu damai maupun perang. b) Seruan terhadap ahli kitab. dan maknanya pun meyakinkan dengan diperkuat lafal-lafal sumpah. kaidah hukum dan masalah perundang-undangan. Al-Fath 11. Muhammad 10. Al-Ma'idah 5. hubungan sosial. terhadap kitab-kitab Allah. c) Menyebutkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelaran bagi mereka sehingga megetahui nasib orang yang mendustakan sebelum mereka. dan penyingkapan dosa orang musyrik dalam penumpahan darah. Ali 'Imran 3. muamalah. Al-Anfal 6.surah makiyah dan madaniah yang sah ada 20 surah : 1. c) Setiap surah yang didalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab adalah madani 4) Tema dan Gaya Bahasa surat Madaniyah Dari segi ciri khas. memakan harta anak yatim secara zalim. Dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam. An-Nur 8. 3) Ketentuan Surah Madani a) Setiap surah yang berisi kewajiban atai had ( sanksi ) adalah madani.Hujrat . c) Menyingkap perilaku orang munafik. seperti surah-surah yang pendek-pendek dan perkecualiannya hanya sedikit. b) Setiap surah yang didalamnya disebutkan orang-orang munafik adalah madani. kekeluargaan. pernyataannya singkat. jihad. menganalisi kejiwaannya. dapatlah diringkaskan sebagai berikut : a) Menjelaskan ibadah. Al. ditelinga terasa menembus dan terdengar sangat keras.

Al-saff 5. Al-Fiil 20. At-Tahrim 20. Adh-Dhuha 12. 01. Al-Jumuah 17. Al'Alaq 02. Al-Fatihah 06. Al-Mujadilah 14. Al-Nas Nama-nama surat makkiyah berdasarkan urutan turunnya (menurut sebagian besar Ulama). Al-Lail 10. Al-Hadid 13. Al-Munafiqun 18. Al-Falaq 12. Al-Ma'un 18. Al-A'la 09. An-Nasr Dan ada perbezaan pendapat pada 12 surah tersebut: 1. Al-Mutaffifin 7. Al-Muzammil 04. Al-'Ashr 14.12. Al-Zalzalah 10. Al-Muddatstsir 05. Al-Hashr 15. Al-Kafirun 19. Al-Rad 3. Al-Qadar 8. Al-Masab (Al-Lahab) 07. Al-Qalam 03. At-Takwir 08. Al-Ikhlas 11. Al-Aadiyat 15. Al-Rahman 4. Alam Nasyrah (Al-Insyirah) 13. Al-Talaq 19. Al-Kautsar 16. Al-Bayyinah 9. Al-Fatihah 2. Al-Fajr 11. Al-Tagabun 6. Al-Mumtahinah 16. Al-Falaq . At-Takatsur 17.

Hud 53. Al-Ghasyiyah . Yusuf 54. Al-Quraisy 30. Maryam 45. Saba' 59. Al-Qariah 31. Asy-Syura 63. Al-Ikhlas 23. Al-Mursalah 34. An-Naml 49. Ath-Thariq 37. Al-Qashash 50. Asy-Syamsu 27. Al-Humazah 33.21. An-Nas 22. Al-Buruj 28. Ghafir 61. Al-A'raf 40. Fathir 44. Lukman 58. Az-Zumar 60. Shad 39. Al-Hijr 55. Al-Qadar 26. At-Tin 29. Al-Qamar 38. Ash-Shaffat 57. Al-Qiyamah 32. Thaha 46. An-Najm 24. Al-Jin 41. Al-Waqi'ah 47. Asy-Syura 48. Al-Balad 36. Al-Jatsiyah 66. Fushshilat 62. Al-Isra 51. Yunus 52. Az-Zukhruf 64. Yaasin 42. Ad-Dukhan 65. Al-Furqan 43. Al-An'am 56. Qaf 35. Adz-Dzariyah 68. Al-Ahqqaf 67. 'Abasa 25.

Al-Kahf 70. Al-Zalzalah 88. Al-Hujurat 16. Al-Muthaffifin 87. Ali 'Imran 04. Al-Infithar 83. Al-Mumtahanah 06. An-Nisa' 07. 5 bulan.69. An-Nazi'at 82. Ash-Shaf 19. dimulai pada 17 Ramadhan 40 tahun usia Nabi (Februari 610 M). Al-Mu'minun 75. As-Sajdah 76. Al-Jum'at 20. Ar-Rad 89. Al-Hadid 08. Ar-Rum 85. Al-Ahzab 05. At-Tahrim 17. Al-Insyiqaq 84. Al-Ankabut 86. Al-Hajj 13. Al-Munafiqun 14. Al-Fath . An-Nur 12. Al-Insan 91. 01. Al-Haqqah 79. Ath-Thur 77. Al-Mulk 78. Nuh 72. An-Nahl 71. Ar-Rahman 90. Al-Bayyinah Turunnya surah-surah Makiyyah lamanya 12 tahun. An-Naba' 81. Al-Qital 09. Al-Anfal 03. Nama-nama surat madaniyah berdasarkan urutan turunnya (menurut sebagian besar Ulama). Al-Baqarah 02. Al-Mujadalah 15. Al-Hasyir 11. At-Taghabun 18. Ath-Thalaq 10. Al-Ma'arij 80. 13 hari. Ibrahim 73. Al-Anbiya 74.

Yang datang kemudian tentu merupakan nasikh yang tedahulu. peri hidup beliau yang diriwayatka ahlli sejarah harus sesuai denga Quran. Kedua : Meresapi gaya bahasa Quran dan memanfaatkannya dalam metode dakwah menuju jalan Allah. Sebab pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan mentafsirkannya dengan tafsiran yang benar. Sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafadz. FAEDAH MENGETAHUI MAKKI DAN MADANI Pengetahuan tentang makkiyah dan madani banyak faedahnya diantaranya: Pertama : Untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Qur`an. bukan sebab yang khusus. baik dalam periode mekkah maupun madinah. An-Nash 4. Al-Ma'idah 22. Memperhatikan apa yang dikehendaki oleh situasi merupakan arti peling khusus dlam retorika. Ketiga : Mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Qur`an.21. bila diantara kedua ayat terdapat makna yang kontradiktif. Berdasarkan hal itu seorang penafsir dapat membedakan antara ayat yang nasikh dengan yang mansukh. Karakteristik gaya bahasa makki dan madani dalam Quran pun memberikan kepada orang yang mempelajarinya sebuah metode dalam penyampaian dakwah ke jalan Allah yang sesuai dengan kejiwaan lawan berbicara dan menguasai pikiran dan perasaaannya serta menguasai apa yang ada dalam dirinya dengan penuh kebijaksanaan. Sebab setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri. Sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya. Qur`an adalah sumber pokok bagi peri hidup Rasulullah SAW. . dan Qur`an pun memberikan kata putus terhadapa perbedaan riwayat yang mereka riwayatkan. At-Taubah 23. Sejak permulaan turun wahyu hingga ayat terakhir diturunkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful