BAB 10 PENGAJARAN

Ahli kumpulan: Reynold Paul Donald Anak David Mawi Donny Anak Jeffery

KONSEP PENGAJARAN

´prinsip-prinsip dan kaedah arahanµ Membawa perubahan Dalam kelakuan murid2

Usaha guru2 membantu murid mendapatkan ilmu, kemahiran dan nilai2 yang baru dengan mggunakan kaedah & pengajaran yang berbeza

MENGULANG STRATEGI

PERANCANGAN

PENGAJARAN MELIBATKAN

REFLEKSI

PELAKSANAAN

PERANCANGAN Memilih Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran yang sesuai Menentukan Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Memilih Strategi Pengajaran .

PELAKSANAAN Memulakan Pengajaran dgn Set Induksi Memantau Aktiviti Pembelajaran Aktiviti Individu atau Kumpulan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Hasil Murid2 .

REFLEKSI Menilai sama ada pengajaran yg telah dilaksanakan berkesan atau tidak Reaksi murid2 kpd pengajaran .

MENGULANG STRATEGI Guru2 perlu mengubah dan memperbaiki rancangan pelajaran serta mengambil langkah2 utk membaiki pengajaran pada masa depan .

Terdapat 4 jenis model pengajaran yang penting. Terdapat 4 model asas pengajaran yang dikemukan oleh Calhoun. .MODEL-MODEL PENGAJARAN Model-Model Pengajaran dimaksudkan sebagai rangka-rangka atau panduan tertentu yang boleh dirujuk untuk menerangkan proses pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah.

MODEL SOSIAL MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT MODEL-MODEL PENGAJARAN MODEL SISTEM TINGKAH LAKU MODEL PERIBADI .

Model Inkuiri 4. Model Projek . Model Pemerosesan Maklumat 3. Model Ekspositori 2.EMPAT JENIS MODEL PENGAJARAN 1.

Dalam konteks pengajaran.MODEL EKSPOSITORI Perkatasan ekspositori bermaksud penerangan yang jelas dan terperinci. . ekspositori merupakan penyampaian maklumat atau isi kandungan pelajaran secara langsung kepada murid-murid dalam kelas Kaedah ekspositori ialah cara penyampaian pelajaran melalui penerangan. bercerita. demonstrasi dengan tujuan mengajar sesuatu.

. Dalam konteks ekspositori ini.guru memberi penerangan terlebih dahulu dan murid mendengar dengan teliti hingga mereka memahami dan mengingatinya atau merekodkan isi pentingnya dalam buku nota mereka.

Menerangkan langkah-langkah penyelesaian masalah berdasarksan kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari .Cth: Guru boleh menggunakan model ini untuk menyampaikan konsep. Menerang. hukum. prinsip. fakta.Menerang sambil mendemonstrasi cara melukis atau membina bentuk-bentuk goemetri 3. atau teorem matematik. menginterprestasi dan menghuraikan idea daripada buku teks 2. Cara-cara penyampaian dengan menggunakan model ekspositori adalah dihuraikan seperti berikut: 1.

Maklumat ini akan ditafsirkan dalam stor ingatan.Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for Instruction (1975) mengemukakan teori bagaimana manusia menempuhi rangsangan Mengikut teorinya. rangsanganrangsangan dari persekitaran luar akan diterima dalam saraf melalui deria-deria manusia. kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang Model Taba juga menekankan kepada aspek penyusunan maklumat .MODEL PEMEROSESAN MAKLUMAT Robert M.

Rajah berikut menggambarkan proses pembelajaran berdasarkan teori Gagne Pengenalan dan penerangan isi pelajaran Murid mendengar penerangan Murid mengingat dan merekod isi penting .

. Model Inkuiri merupakan satu cara mengajar menggunakan naluri ingin tahu pelajar untuk meneroka sesuatu ilmu. ilmu atau kebenaran melalui kemahiran menyoal. Pengajaran berdasarkan inkuiri dimulakan dengan menyediakan satu situasi yang bermasalah dan pelajar didorong untuk menyelesaikan masalah tersebut.MODEL INKUIRI Ialah satu proses mencari maklumat.

Murid-murid boleh belajar melalui aktiviti permainan. kajian luar & lawatan. kerja praktik.Model Projek Model ini adalah berlandaskan teori pembelajaran bahawa hasil pembelajaran murid adalah lebih berkesan jika mereka menaruh minat dan terlibat melaksanakan aktiviti pembelajaran dalam satu situasi sebenar tersebut. .

iii. Obejktif dan aktiviti projek berdasarkan minat. pengetahuan dan kemahiran murid. . ii. V. Vi. Penstoran/penggunaan hasil-hasil kerja murid. Perancangan yang teliti ² jadual pelaksanaan.Model Projek Perkara yang diambil kira semasa memilih kerja projek adalah: i.Penentuan tugas ² bimbingan guru. Penyediaan bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan.

peraturan dan matematik. fakta.Implikasi Model-Model Pengajaran 1. ‡ Murid-murid akan keliru sekiranya perancangan awal tidak dibuat dengan baik. Model Ekspositori i) Kebaikan ‡ Menjimatkan masa guru mengajar terutama topik yang sukar. ii) Keburukan ‡ Guru bersifat autokratik. ‡ Murid bosan dan tidak bermotivasi untuk berlajar. ‡ Sesuai untuk topik yang melibatkan konsep. .

2. Pemprosesan Maklumat i) kebaikan Penyimpanan maklumat dengan betul membolehkan ianya senang dan cepat dicapai. . keburukan Murid-murid mesti diajar kemahiran-kemahiran tertentu seperti mengingat.

Model Inkuiri ii) kebaikan Menggalakkan murid-murid untuk menyelesaikan masalah Didedahkan kepada ilmu secara langsung dan tidak langsung.3. keburukan Masa yang diambil lebih lama berbanding model arahan guru. .

4. Menggalakan pembelajaran berdikari. . Model Projek i) kebaikan Murid-murid dapat menggunakan daya fikiran kreatif dan kritikal dalam penyelesaian projeknya. ii) keburukan Sesetengah murid tidak berkeyakinan untuk menyiapkan projeknya sendiri. Pengendalian aktiviti projek mengambil masa yang yang terlalu lama.

MEMUSATKAN GURU MEMUSATKAN MURID STRATEGI PENGAJARAN BERASASKAN SUMBER/BAHAN BERASASKAN TUGASAN .

Murid2 hanya mendengar dlm kelas Kepimpinan guru yg autokratik Murid2 kurang kreatif dan tiada inisiatif MEMUSATKAN GURU Komunikasi dan interaksi sehala Kepentingan penyampaian ilmu Kepentingan kawalan bilik darjah oleh guru .

Murid2 mendengar dan memberi respon dlm kelas Kepimpinan guru yg demokratik Murid2 menunjukkan daya kreatif dan inisiatif MEMUSATKAN MURID Komunikasi dan interaksi dua hala Guru menekankan pencapaian objektif pembelajaran Adanya aktiviti kumpulan dan penyertaan lebih dari murid2 .

pita rakaman etc Perkembangan fizikal. graf. kognitif dan rohani murid2 . video. peta. gambar.Murid2 tidak akan merasa bosan dlm kelas Dua kategori: i) BBM guru ii) Bahan pembelajaran murid2 Murid2 lebih faham topik2 yg kompleks BERASASKAN SUMBER/BAHAN Interaksi pelbagai hala Carta. model.

kraftanagn dan lain2 Pembelajaran melalui tugasan Merangsang ingin tahu murid dan menghidupkan suasana bilik darjah utk proses P&P Tugasan yg dirancang haruslah menarik . menari. mewarna. menyanyi. mengira.BERASASKAN TUGASAN Cth: Membaca. berlakon. sumbangsaran. membina objek. perbincangan. melukis.

kemahiran dan aktivit murid utk sesuatu pengajaran STRATEGI Strategi mementukan pendekatan guru2 mungkin pilih utk mcapai obj. kaedah. pembelajaran 5 jenis: i) Secara terus langsung ii) Secara tidak langsung iii) Interaktif iv) Eksperimental v) Pembelajaran kendiri KAEDAH Menimbulkan suasana p&p dimana guru2 dan murid2 terlibat dlm pembelajaran Seperti: i) Inkuiri ii) Syarahan iii) Kajian kes iv) Simulasi v) Pembelajaran koperatif TEKNIK Kemahiran guru dlm pelaksanaan kaedah mengajar dlm aktivit p&p Seperti: i) Menyoal ii) Membincang iii) Memberi arahan iv) Menjelaskan v) Memantau vi) Menilai vii) Mengurus .PERHUBUNGAN / PERBEZAAN ANTARA MODEL Digunakan utk memilih dan menstruktur strategi pengajaran.

Pendekatan Pengajaran : Kaedah-kaedah atau pengurusan sistematik yang diambil oleh guru-guru untukmencapai matlamat pengajaran. . Kejayaan sesuatu pendekatan juga ditentukan sejauh mana murid-murid melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sesuatu pendekatan pengajaran ditentukan dengan cara bagaimana isi kandungan pelajaran dimanipulasi oleh guru.

Integrasi Deduktif Jenis-jenis Pendekatan Induktif Elektif .

Sumber lain dan bukan sahaja buku teks digunakan.        Satu pendekatan yang merentasi beberapa matapelajaran. 3. Penekanan melalui strategi projek. Kurikulum integrasi merangkumi : Kombinasi subjek yang akan diintegrasikan. Pendekatan yang menyediakan murid-murid untuk pembelajaran sepanjang hayat. Hubungan antara konsep-konsep diberi perhatian Fokus diberikan kepada bahan P&P. 2.PENDEKATAN INTEGRASI 1. Unit-unit tematik digunakan sebagai prinsip organisasi Kumpulan murid-murid yang fleksible digunakan .

Contoh yang diberikan oleh guru mesti pelbagai. mencukpi dan sesuai. 3. BBM boleh disediakan untuk membantu murid memahami syarat dan peraturan permasalahan. Mesti mengikut urutan fakta dan konsep Murid mesti mengenalpasti corak yang terpapar dan membuat analisis. 2. Guru akan bermula mengajar dengan memberikan contohcontoh tertentu berdasarkan sesuatu prinsip.PENDEKATAN INDUKTIF 1.       Pembelajaran berpusatkan murid-murid dan ia menggalakkan murid-murid terlibat secara langsung dalam pelajaran. Langkah-langkah pendekatan induktif : Sebelum proses pengajaran guru akan memperkenalkan contoh yang sesuai. . Guru perlu memberi penjelasan lebih yang berkait dengan kandungan pelajaran.

prinsip atau syarat yang telah dipelajari kemudian diaplikasikan dalam contoh-contoh lain oleh murid. 3. 4. .syarat. 2. Rumus. Murid dikehendaki menghafal semua peraturan tersebut.teori dan peraturan untuk sesuatu konsep atau persoalan. Guru-guru memulakan pengajaran dengan menjelaskan dengan teliti tentang rumus.PENDEKATAN DEDUKTIF 1. Semua maklumat ini disampaikan oleh guru terlebih awal.prinsip.

konsep dan teori. Kombinasi pendekatan induktif dan deduktif. syarat. .PENDEKATAN ELEKTIF 1. Ia boleh juga digunakan sebagai strategi pembelajaran dalam aktiviti kumpulan. Ciri-ciri : Gabungan dua atau lebih pendekatan Proses P&P melibatkan guru dan murid secara aktif. kombinasi dari berbagai unsur : campuran pendekatan berlainan dalam pendidikan dan pembelajaran elektronik. 3. prinsip. Guru biasanya bermula dengan memperkenalkan isi pelajaran untuk memudahkan murid memberi contoh dan membuat kesimpulan. Ia boleh digunakan untuk mengajar rumus. 4. 2. ´    Memilih dari pelbagai sumber.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH«. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful