PENGENALAN Negara Islam ialah sebuah negara ideologi yang ditegakkan dengan berpandukan kepada asas akidah Islam

(Abdul Karim Zaidan, Majmu’ah Buhuth Fiqhiah). Di samping itu, negara Islam atau “Dar al-Islam” dapat diperjelaskan lagi sebagai negara yang melaksanakan undang-undang dan hukum-hukum Islam serta berada di bawah kekuasaan dan pemerintahan orang Islam. Ini termasuklah menjamin wilayah yang bebas dan selamat untuk seluruh rakyatnya. Oleh yang demikian, pemerintahan adalah satu cara yang terbaik dalam menyempurnakan kebajikan manusia melalui pengurusan dan pentadbiran yang cekap dan telus. Secara rasionalnya, matlamat negara Islam adalah untuk: • Melaksanakan undang-undang Islam di atas muka bumi ini. Firman Allah dalam surah al-Ahzab, ayat 36 yang bermaksud: “Maka demi tuhanmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tiada merasa keberatan dalam diri mereka terhadap apa yang telah kamu putuskan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” Walau bagaimanapun, hukum-hukum Islam ini tidak dapat dilaksanakan sehinggalah wujudnya sebuah negara Islam. Ibnu Taimiyah pernah menyatakan: “Mendirikan negara adalah kewajipan manusia yang besar terhadap agama malah tidak dapat ditegakkan agama melainkan dengannya kerana Allah mewajibkan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan segala kewajipan berkaitan jihad, menegakkan keadilan dan melaksanakan hukum-hukum Islam tidak akan sempurna kecuali dengan adanya kekuasaan (kekuatan) dan negara.”

1

” Ayat ini memberi gambaran bahawa orang Islam yang hidup di atas muka bumi Allah perlu sentiasa menunaikan solat lima waktu. Ini menunjukkan bahawa semua aspek yang berkaitan dengan manusia tertakluk kepada undang-undang dan hukum-hukum Islam. mereka menguatkan antara satu sama lain. Segala pergaduhan. menunaikan zakat. mengeluarkan zakat sambil menyeru ke arah kebaikan dan mencegah keburukan. persengketaan. Ini kerana pemerintahan Islam merupakan sistem pemerintahan yang adil dan saksama tanpa mengira bangsa mahupun warna kulit. • Membawa keadilan kepada seluruh umat manusia dan alam sejagat. menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar dan kepada Allahlah segala urusan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Antara orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Firman Allah dalam surah al-Hajj. 2 . Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Demi Allah sekiranya Fatimah mencuri nescaya aku akan potong tangannya. berpuasa di bulan Ramadan.” • Mengembang dan menyebarkan agama Islam kepada semua manusia di seluruh pelusuk dunia serta berjihad pada jalan Allah dalam mempertahankan kesucian agama Islam daripada serangan musuhmusuh Islam. hasad dengki dan dendam hendaklah dijauhi.• Menegakkan syiar Islam dalam kehidupan seharian masyarakat. ayat 41 yang bermaksud: “Orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi ini nescaya mereka mendirikan sembahyang. Ini merangkumi hubungan yang akrab dan baik sesama sendiri.” • Melahirkan masyarakat yang penyayang dan bersaudara.

dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyuruh kita sembahyang. Misalnya. hukum-hukum. ayat 21 yang bermaksud: 3 . baginda turut menjelaskan contoh-contoh yang praktikal dalam melaksanakan hukum-hukum Allah agar diikuti oleh semua manusia. Contohnya. Ini kerana Rasulullah merupakan contoh dan teladan yang terpuji sebagai ketua negara Islam sewaktu era pemerintahan dan pentadbirannya di Madinah. undang-undang dan sebagainya seperti mana yang telah digariskan oleh Allah SWT. b) Risalah Risalah ialah mengakui dan mengiktiraf kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW sebagai panduan utama dalam membangunkan negara. Di samping itu. segala tindakan yang diambil bagi memenuhi agenda negara mestilah bermatlamat untuk mencapai keredaan dan keberkatan Allah. Ia mestilah diselaraskan melalui pelaksanaan peraturan-peraturan. Firman Allah dalam surah al-Azhab.PRINSIP DALAM PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM a) Tauhid Tauhid bermaksud mengakui bahawa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa dan hanya Dia yang layak disembah dan ditaati secara lahiriah mahupun batiniah. Maka Rasulullah akan menerangkan satu persatu cara untuk bersembahyang. baginda telah menerapkan hukum-hukum Allah SWT dalam semua bidang seperti yang terkandung dalam kitab Al-Quran dan Al-Sunnah. Pada masa yang sama. Ini kerana prinsip tauhid ini merupakan paksi kepada kehidupan seorang Islam yang bertitik tolak daripada mengucap dua kalimah syahadah seperti yang terdapat dalam Rukun Islam yang pertama iaitu: “Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.” Prinsip tauhid juga mencerminkan satu teras utama dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Islam. tetapi tidak diterangkan caranya.

 Manusia hendaklah memenuhi matlamat dan objektif seperti yang ditentukan dalam undang-undang Allah. Terdapat tiga cara bagi melantik khalifah.“Sesungguhnya bagi kamu. khalifah wajib menegakkan agama dan mentadbir dunia mengikut hukum syarak demi mencapai kebaikan di dunia dan di Akhirat (Mahayudin.  Manusia hanyalah sebagai pemegang amanah dan pentadbir.  Mengemukakan beberapa orang calon oleh bekas khalifah bagi memilih salah seorang dari mereka sebagai khalifah dalam Majlis Syura. cadangan Abu Bakar As-Siddiq yang memilih Umar AlKhattab sebagai khalifah dan dipersetujui orang ramai. Contohnya. antaranya :  Kuasa mutlak adalah hak milik Allah SWT sepenuhnya. antaranya:  Cadangan daripada seseorang dan kemudiannya dipersetujui oleh orang ramai. Ini termasuklah soal politik.” c) Khalifah Khalifah ialah wakil Allah di bumi dalam mengurus dan mentadbir alam semesta yang berpandukan kepada hukum-hukum Allah. 1998).  Cadangan daripada bekas khalifah dan dipersetujui orang ramai. pada diri Rasulullah itu suatu contoh teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan keredaan Allah dan Hari Akhirat. ekonomi. sosial dan sebagainya. 4 . Contohnya. Menurut Ibnu Khaldun.  Pentadbiran undang-undang yang dilaksanakan dalam negara hendaklah berpandukan kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. cadangan Umar Al-Khattab yang memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dipersetujui orang ramai. Terdapat empat ciri penting dalam sistem khalifah.

Majlis syura merupakan salah satu mekanisme pembuat keputusan utama dalam negara. Firman Allah dalam surah Ali-Imran. warak. fungsi utama sistem syura adalah untuk mencalon dan melantik Ketua Negara serta menasihati setiap peringkat struktur organisasi negara 5 . (Dusuki. Berdasarkan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. pelaksanaan sistem syura ini hendaklah berpandukan kepada garis panduan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah.” Tambahan pula. kebajikan dan masalah mereka berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Datuk Dr Abdullah bin Mohd Zin menjelaskan bahawa kerajaan telah memperkenalkan pendekatan Islam Hadhari bertujuan membangkitkan kesedaran umat Islam di negara ini supaya menggunakan pendekatan Islam dalam menyelesaikan segala isu yang berlaku dalam kepentingan masyarakat. sistem syura telah bermula sejak zaman Rasulullah SAW lagi dan diikuti oleh khalifah-khalifah seterusnya. 1980) DASAR DALAM PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM a) Pembentukan Sistem Syura Syura ialah permesyuaratan yang diadakan oleh sekumpulan ulama dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan. ayat 159 yang bermaksud: “Urusan negara hendaklah dimesyuaratkan sesama mereka.Pemilihan cara ini berlaku pada era perlantikan Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Oleh itu. mereka yang dipilih menganggotai majlis syura hendaklah terdiri daripada golongan yang berilmu. Di samping itu. bijaksana dan sebagainya serta dapat menyempurnakan pelbagai bidang yang berkaitan dengan umat Islam. adil. Ini kerana keupayaan Islam tidak dapat dipertikaikan dan terbukti berjaya menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi umat Islam di seluruh dunia sejak pembangunan tamadun lagi. Justeru.

Dalam hal ini. 2006). Islam menjamin kebebasan beragama. kerajaan Islam haruslah menjamin persamaan semua kaum termasuklah 6 . Sebagai contoh. dasar keadilan ini akan menjadi asas dalam sistem pemerintahan Islam yang mana melibatkan semua golongan dalam masyarakat. mengamalkan budaya. keadilan bermaksud pemberian yang saksama kepada semua orang. Di samping itu. kelompok dan sebagainya. kebebasan turut diberikan kepada semua rakyat. Kebebasan juga mempunyai kaitan dengan falsafah.supaya pemerintahan dan pentadbiran negara dapat berjalan dengan lebih lancar dan berserah kepada Allah. d) Persamaan Persamaan merujuk kepada hak. kebebasan dan tanggungjawab setiap kaum dan bangsa adalah sama sebagai rakyat dalam sesebuah negara. b) Keadilan Secara amnya. melampaui batas dan menggoyah ketenteraman awam. c) Kebebasan Kebebasan merupakan satu amalan asas dalam pemerintahan Islam. tidak kira sama ada yang beragama Islam atau sebaliknya yang samasama berada di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Justeru. pendekatan Islam Hadhari yang dilaksanakan di Malaysia pada hari ini merupakan salah satu usaha untuk memajukan rakyat Malaysia dengan adil dan saksama seiring dengan tuntutan Islam itu sendiri. memiliki harta dan mengeluarkan pendapat. sistem politik dan sistem perundangan negara. Usaha ini dijangka dapat menyusun semula masyarakat Malaysia supaya berada pada satu landasan hidup beragama yang betul tanpa mengetepikan semangat muhibah yang telah dipupuk oleh masyarakat berbilang kaum di negara ini (Datuk Dr Abdullah bin Mohd Zin. Pada masa yang sama. Sebagai contoh. Islam telah meletakkan syarat terhadap kebebasan-kebebasan tersebut iaitu mestilah tidak mencabuli undangundang syarak. Keadilan menurut Islam pula ialah mengatasi semua kepentingan peribadi.

umat Islam itu sendiri dengan melaksanakan segala pembangunan yang berteraskan keimanan dan mendapat keredaan Allah. STRUKTUR DALAM PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM 1) Ketua Negara Ketua Negara merupakan seorang pemimpin yang agung dalam sesebuah negara. Ini kerana ketua negara bertindak sebagai ketua agama Islam dan ketua tentera yang tertinggi dalam negara. harta dan kebudayaan. Di samping itu. Kami jadikan kamu dari berbagai bangsa dan suku kaum supaya kamu berkenalan. bahasa. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat. sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan ialah mereka yang bertaqwa. Rasulullah pernah melantik seseorang untuk menggantikan sementara kedudukan baginda dalam kerajaan bagi menguruskan hal ehwal negara dan rakyat di Madinah. sesungguhnya kami jadikan kamu dari golongan lelaki dan perempuan. 2) Naib Ketua Negara Naib Ketua Negara pula berfungsi memangku tugas-tugas ketua negara apabila tiba keadaan yang memerlukannya. 7 . khususnya golongan minoriti dalam negara. Tugas utama ketua negara ialah memimpin urusan kaum muslimin dan muslimat melalui penerapan hukumhukum dan undang-undang Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara. ayat 13 yang bermaksud: “Hai manusia. tapi perbezaannya hanyalah terletak pada sejauh mana keimanan dan ketaqwaan kepada-Nya. Contohnya. kerajaan Islam perlulah mengagihkan sumber ekonomi dan pendapatan yang sama rata kepada semua golongan.” Ayat ini jelas menunjukkan bahawa semua manusia tidak mempunyai perbezaan dalam penilaian Allah termasuklah aspek keturunan. warna kulit.

persenjataan. peperangan dan urusan umum yang lain. Mereka juga dikenali sebagai para ‘Amil. Mereka telah diberikan kuasa untuk mengerahkan askar pada bila-bila masa. pejuangpejuang atau skuad-skuad yang bertanggungjawab mempertahankan negara daripada ancaman musuh. 6) Wali Wali ialah individu yang memimpin sebuah daerah atau wilayah kecil. panji-panji dan sebagainya. Misalnya pada zaman Rasulullah SAW. Selain itu. Pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi. baginda telah melantik ketua pasukan perang atau komando tertinggi untuk mengetuai angkatan bersenjata walaupun tanpa kehadiran baginda. surat-menyurat dan majlis-majlis mengikut keperluan semasa pemerintah. Bagi melicinkan lagi hal ehwal ketenteraan. 4) Setiausaha Setiausaha atau “Bitanah” merupakan pegawai paling kanan dalam pentadbiran negara. 8 . baginda telah menjadi Panglima Perang yang sangat digeruni oleh musuh-musuhnya. 5) Angkatan Bersenjata Angkatan bersenjata dalam negara Islam adalah askar-askar. Setiausaha berfungsi sebagai pencatat maklumat-maklumat penting mengenai negara apabila berdampingan dengan ketua negara ataupun wakilnya. setiausaha akan menguruskan dokumendokumen penting negara. mereka turut menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan bidang kehakiman. Pada masa yang sama. mereka ini dikenali sebagi wazir. Tugas mereka ialah menasihati dan memberi pandangan kepada pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran.3) Muawin Muawin bertindak sebagai pembantu ketua negara dalam hal ehwal yang berkaitan pemerintahan dan pentadbiran negara. latihan ketenteraan. Secara tidak langsung. Rasulullah juga telah menguruskan hal-ehwal pentadbiran ketenteraan seperti persediaan logistik.

Majlis ini seakan-akan sama dengan majlis syura dan memainkan peranan besar dalam mempengaruhi urusan pemerintahan dan pentadbiran negara. 7) Kehakiman Sistem kehakiman telah bermula sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Walau bagaimanapun.apabila negara Islam berkembang meluas. hukum-hukum Allah tidak diabaikan dalam setiap pelaksanaannya. Madinah dan lain-lain kepada struktur pentadbiran yang lebih kecil. dan jenayahjenayah yang menganggu ketenteraman negara. Contohnya. Antaranya penggunaan hukum Hudud. Qisas dan Takzir. Oleh itu. seorang penulis dan seorang pemantau akan dilantik untuk setiap urusan berkenaan bagi melicinkan lagi struktur pentadbiran awam tersebut. perlantikan para wali dan juga pegawai-pegawai kerajaan. penindasan. Pada kebiasaannya. Ini meliputi kes-kes seperti persengketaan rakyat pelbagai kaum. 8) Jabatan Pentadbiran Awam Negara Rasulullah SAW telah menubuhkan Jabatan Pentadbiran Awam Negara untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat. baginda telah membahagikan daerah-daerah seperti Syam. Pada zaman tersebut. baginda sendiri telah mengetuai urusan kehakiman. 9 . undangundang Syariah akan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Ini bertujuan memudahkan pentadbiran negara di peringkat pusat seperti pengagihan peruntukan dalam membangunkan setiap daerah. hukuman rejam akan dilaksanakan kepada pasangan yang didapati bersalah kerana berzina. 9) Majlis al-Ummah Majlis al-Ummah merupakan sebuah majlis yang mempunyai wakil-wakil kaum atau kelompok untuk duduk semeja dan bermuzakarah antara satu sama lain tentang kepentingan dan tuntutan masing-masing.

pemimpin-pemimpin dan agama Islam itu sendiri sebagai agama rasmi di negara. pembayaran cukai. Rakyat pula hendaklah berfikiran positif serta berani membuat kritikan yang membina bagi memastikan pembangunan dan kemajuan negara selaras dengan tuntutan Islam. Dari pengalaman lampau. kerajaan Melayu Melaka telah menerapkan hukum-hukum Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di negeri Melaka. MALAYSIA SEBAGAI SEBUAH NEGARA ISLAM Malaysia merupakan sebuah negara Islam yang moden kerana majoriti rakyatnya beragama Islam. Pada masa yang sama. pemerintah dianggap sebagai pengantara Allah bagi memelihara agama Islam dan memakmurkan bumi mengikut lunas-lunas yang digariskan oleh Islam. selepas kedatangan Islam ke Melaka. kewujudan Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka bagi menjaga keselamatan dan keamanan di negeri Melaka. pengalaman lampau. Di samping itu. adab berjiran dan lain-lain lagi. Baginda adalah tunggak dalam menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan memakmurkan negara. kedudukan undang-undang. 2002). adab berbahasa. surat perjanjian negara. 10 . Contohnya. Selepas itu. pembayaran gaji dan sebagainya. dokumen jual beli. Diwan akan menyimpan dan merekod semua dokumen-dokumen berkenaan ke dalam fail sulit negara yang mana ia merupakan pendapatan atau aset utama negara.10) Diwan Diwan bertanggungjawab untuk mencatat surat-menyurat yang dipertanggungjawabkan pemerintah. perubahan dalam bidang sosio-budaya juga turut berlaku di mana orang Melayu telah menghayati dan mengaplikasikan nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan seharian mereka seperti adab berpakaian. keuntungan. (Muhamad Abu Zahrah. dokumen hutangpiutang. Ini dicapai menerusi pertabalan Yang Di Pertuan Agung sebagai Ketua Negara.

Oleh yang demikian. dasar dan struktur negara Islam adalah ketetapan Allah dan ia merupakan aspek-aspek syariat Islam yang lengkap dan syumul untuk dilaksanakan tidak kira masa. negara Islam berperanan besar dalam menentukan hala tuju dan masa depan negara di samping membentuk masyarakat yang mempunyai keseimbangan antara tuntutan ukhrawi dan tuntutan duniawi. Ini kerana prinsip. 11 . tempat dan sesiapa pun.PENUTUP Pembentukan sesebuah negara Islam tidak wajar dipisahkan dalam arus permodenan yang sedang membangun.

org.islam. Modul Pengajian Islam (MPW 2143). Bhd Mustafa Haji Daud (1991). Bhd Mustafa Haji Daud (1994).com/hmnur1/nur69. Pengurusan Islam.htm 3.my/e-rujukan/nislam.pdf 2.BIBLIOGRAFI Buku : i. Selangor: PTS Publications Sdn.php?op= article&sid=15337 4. http://www. Prof. Tamadun Islam.gov. Pembangunan Negara Islam. ii. iii. http: //www.freewebs. Bhd Laman Web: 1.alahkam. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. http: //www. http: //www.php? =82 12 .my/minda_madani/modules/news/article.net/home/modules. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn.abim. Bhd Mohd Nasrul al-Hadri (2001). iv. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.Madya Dr Mohd Yusuf Ahmad (2006).

13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful