P. 1
Linguistik Sosiolinguistik Dan Ruang Lingkupnya

Linguistik Sosiolinguistik Dan Ruang Lingkupnya

|Views: 1,942|Likes:
Published by tioyulindo

More info:

Published by: tioyulindo on Sep 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

1.0 Pendahuluan Menurut Kamus Dwibahasa (1981:716), Linguistik bererti pengajian ilmu bahasa.

David Crystal dalam bukunya A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181) pula menyatakan bahawa linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (Linguistics : the scientific study or language).Ilmu linguistik ialah bidang ilmu mengkaji bahasa secara saintifik ( J. Lyon, 1968:1). Apakah yang dimaksudkan dengan istilah saintifik? Dalam bidang ilmu, kajian saintifik terdiri daripada kajian yang dijalankan dengan teratur menurut rumus-rumus tertentu. Segala yang dihasilkan dapat dibuktikan melalui pemerhatian yang sah dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu mengenai bahasa dan kaedah-kaedah yang bertanggungjawab. Ini bermaksud, seorang sarjana linguistik menjalankan kajian linguistik, samalah seperti sarjana sains mengkaji ilmu sains. Ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu. Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu, contohnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan, bentuk dan sistem bahasa itu. Kita mesti mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan, sistem fonem, morfem, kata, frasa, dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah dan hasil kajian ini pula boleh diuji kebenarannya ( Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood, 2007:2). Ilmu linguistik mempunyai banyak bidang cakupan antaranya Ilmu linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti, Linguistik Deskriptif ( Descriptive Linguistics), Linguistik Historis ( Historical Linguistics), Linguistik Komparatif ( Comparative Linguistics), Sosiolinguistik (Sociolinguistics), Neurolinguistik (Neurolinguistics), Linguistik Am ( General Linguistics), Linguistik Terapan,( Applied Linguistics), Psikolinguistik (Psycholinguistics). Bidang sosiolinguistik yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. ilmu sosiolinguistik ini diperkenalkan oleh seorang guru bernama Haver C 1.0 Pendahuluan Menurut Kamus Dwibahasa (1981:716), Linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. David Crystal dalam bukunya A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181) pula menyatakan bahawa linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (Linguistics : the scientific study or language).Ilmu linguistik ialah bidang ilmu mengkaji bahasa secara saintifik ( J. Lyon, 1968:1). Apakah yang dimaksudkan dengan istilah saintifik? Dalam bidang ilmu, kajian saintifik terdiri daripada kajian yang dijalankan dengan teratur menurut rumus-rumus tertentu. Segala yang dihasilkan dapat dibuktikan melalui pemerhatian yang sah dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu mengenai bahasa dan kaedah-kaedah yang bertanggungjawab. Ini bermaksud, seorang sarjana linguistik menjalankan kajian linguistik, samalah seperti sarjana sains mengkaji ilmu sains. Ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan,

ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu. Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu, contohnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan, bentuk dan sistem bahasa itu. Kita mesti mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan, sistem fonem, morfem, kata, frasa, dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah dan hasil kajian ini pula boleh diuji kebenarannya ( Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood, 2007:2). Ilmu linguistik mempunyai banyak bidang cakupan antaranya Ilmu linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti, Linguistik Deskriptif ( Descriptive Linguistics), Linguistik Historis ( Historical Linguistics), Linguistik Komparatif ( Comparative Linguistics), Sosiolinguistik (Sociolinguistics), Neurolinguistik (Neurolinguistics), Linguistik Am ( General Linguistics), Linguistik Terapan,( Applied Linguistics), Psikolinguistik (Psycholinguistics). Bidang sosiolinguistik yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. ilmu sosiolinguistik ini diperkenalkan oleh seorang guru bernama Haver C. 1 Currie pada tahun 1952 di Amerika Syarikat. Istilah Sosiolinguistik digunakan sebagai pengenalan kepada kajian yang dimaksudkan. Istilah Sosiolinguistik hanya berkembang sekitar tahun 60-an. Sosiolinguistik pada mulanya diterajui oleh ahli antropologi Istilah Sosiolinguistik juga pada mulanya dikenali sebagai Linguistik Antropologi, bahasa dalam kebudayaan, bahasa dalam masyarakat, bahasa dan kebudayaan serta sosiologi bahasa. 2.0 Sejarah Ilmu Sosiolinguitik Ramai linguis meyakini Panini (500 SM) sebagai pelopor pengkaji sosiolinguistik. Dalam karyanya yang berjudulAs tadhayayi—satu buku yang berisi tentang stilistik bahasa— pengkajian sosiolinguistik yang mulai mendapat perhatian. Baru beberapa abad kemudian, tepatnya pada abad 19, Schuchardt, Hasseling, dan Van Name (1869-1897) untuk pertama kalinya memulakan kajian tentang dialek bahasa pedalaman Eropah dan hubungan bahasa yang menghasilkan bahasa campuran. Perkembangan kajian sosiolinguistik semakin meluas setelah de Saussure (1857-1913) berpendapat bahawa bahasa adalah sebuah fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Ferdinand de Saussure merupakan seorang sarjana bangsa Swiss yang dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnyalangage,langue danparole ( Prof. Dr. J.W.M. Verhaar,1983:1).Langage bererti bahasa pada umumnya iaitu semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue pula bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa ataulangue- langue tersediri.Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu.Par ole bermaksud pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagaiidiolek. Tak lama selepas itu, langkah de Saussure ini mendapat sambutan oleh beberapa sarjana bahasa Amerika Serikat,

mudah untuk mengenalpasti bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa. Kelantan. 3. 2 Istilah sosiolinguistik digunakan pertama sekali oleh seorang guru bernama Harver Currie pada tahun 1952 di Amerika Syarikat. Istilah Sosiolinguistik hanya berkembang sekitar tahun 60-an.0 Definisi Umum Sosiolinguistik Sosiolinguistik. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. perhubunganperhubungan dan perbezaan-perbezaannya dari segi bahasanya. empirikal. Thai Selatan. Inggeris. sektor-sektor sosial. dan Leonard Bloomfield yang melakukan beberapa kajian bahasa. Edward Sapir. kosa kata. budaya. dalam ilmu sosiolinguistik. Sosiolinguistik pada mulanya diterajui oleh ahli antropologi Istilah Sosiolinguistik juga pada mulanya dikenali sebagai Linguistik Antropologi. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkan dan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. Setahun berikutnya. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. Singapura. bahasa dalam kebudayaan. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentuk. dan rumus-rumus bahasa. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. kelas tinggi dan rendah). Sehingga hari ini sosiolinguistik menjadi ilmu yang mantap dan menarik perhatian banyak orang. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan proses-proses kemasyarakatan. intim dan sebagainya). ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. dan kognisi. rasional. Dan bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. ragam stailistik (rasmi. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. Indonesia. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. peggolongan. rational dan empirikal serta bersifat umum (Soekanto 1982: 50).seperti Franz Boas.). yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). Arab dll. pertembungan antara kelompok. menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik.Oleh sebab bahasa-bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks sosial dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan . Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu. Ia mencuba memberi pengertian-pengertian umum. Maksud istilah masyarakat. termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. Dengan itu.bentuk lisan dan tulisan. bahasa dalam masyarakat. Kedah dll. Brunei. bahasa dan kebudayaan serta sosiologi bahasa. 3 Selanjutnya mari kita kaji dulu batasan kedua yang akan dipadukan ini. fungsi kelompok. Weinreich (1953) menulis Language in Contact.). Tokoh ini sebelumnya melihat kajian linguistik tidak memiliki perhatian terhadap realitai sosial. santai. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik. yang diikuti dengan kemunculan karyakarya besar lain dalam bidang ini. termasuklah pernyataan kekecualiannya.

simbol) interaksi yang diamati. manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. lebih-lebih lagi di Malaysia. Walaupun membawa pengertian yang sama. dan berbagai-bagai aspek latar belakangnya. Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etnografi pertuturan (the ethnography of speaking). “tan sri”. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. Pertama kajian sosiologi bahasa memberi penekanan kepada masyarakat manakala sosiolinguistik kepada aspek bahasa. “patik”. “pak cik”. Tetapi oleh sebab bidang perancangan bahasa ini juga menjadi sangat luas. “puan”. Sesungguhnya kita maklum. (Abdullah Hassan. iaitu penekanan dan sifat kajian. “anda”. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat Melayu seperti “aku”. sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya. “engkau”. cara ia menyebut perkataan. “adik”. Dari segi definisi juga terdapat pengkaji yang menggunakan ungkapan sosiologi bahasa untuk merujuk kepada sosiolinguistik. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. “tuan”. serta jenis-jenis pebendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang diterimanya. maka kita akan melihatnya sebagai satu bidang yang berasingan. Pada pihak lain. sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama. 2007). Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya. sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dan hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat. sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. bahawa memang ada perhubungan-perhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. Daripada apa yang dicakapkan. perilaku bahasa dan perilaku sosial. bunyi-bunyi perkataan. walaupun tanpa disedari. Di samping itu. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. Secara umum. 4 Bagaimana orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberi tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang . pekerjaannya. pendidikannya. kedua-dua ungkapan. “dato”. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. Bagaimana seseorang itu bercakap. kedua-dua ungkapan ini masih dapat dibezakan berdasarkan dua aspek. Selanjutnya. “abang”. “puan sri” dan seumpamanya. bagaimana ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. “beta”. Apabila dipertalikan dengan bahasa maka dapatlah dikatakan bahawa sosiologi bahasa merupakan satu bentuk disiplin gabungan yang mengkaji hubungan antara masyarakat dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. “mak cik”. kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. Jadi. sosiolinguistik dan sosiologi bahasa nampaknya bersinonim atau membawa pengertian yang lebih kurang sama. sosiolinguistik juga melibatkan perancangan bahasa. Sebagai contoh. “encik”. Kamus Dewan edisi keempat (2007). Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur (Fishman 1968: 6). Jika ditinjau kita dapati istilah sosiolinguistik itu bermakna disiplin ilmu yang mengkaji sifat dan pertumbuhan masyarakat dan segala aspek kehidupan mereka. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung.

struktur sosial mungkin mempengaruhi atau menentukan struktur atau perlakuan linguistik. 6 terdapat anggapan bahawa tidak ada hubungan antara struktur linguistik dengan struktur sosial. Pendekatan sosiolinguistik mikro menekankan pada individu dalam interaksinya dalam kelompok kecil dan informal. Pertama. Keempat. Cakupan ketiga pula sosiolinguistik mikro dan makro. khususnya unsur yang membentuk sistem bahasa. sebaliknya sosiolingustik makro memperhitungkan distribusi perbezaan bahasa dalam masyarakat dan hubungannya dengan faktor usia. Retorika bertujuan untuk menentukan metode meyakinkan yang paling baik untuk kemudian bertugas menjelaskannya. Dalam Kamus Dewan 1994:1533 ) istilah sosio dianggap sejajar dengan sosial yang bermaksud perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. Dialektologi adalah kajian tentang dialek yang lebih memerhatikan fokus dan cognates daripada kebiasaan verbal yang menggunakan pendekatan diakronis. yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. Sosiolinguistik mikro memperhitungkan karakteristik individu yang membezakannya dengan individu lain. 5 Ada beberapa cakupan pembahasan dalam sosiolinguistik termasuklah dialektologi dan sosiolinguistik. yakni bahasa dan masyarakat saling mempengaruhi. Cakupan kedua. pilihan-pilihan yang dilakukan oleh penutur. Dalam hal ini. . 4. jenis kelamin. topik pembicaraan dan seting pembicaraan (Fishman 1970: 6 dan Labov 1977: 183-184). dua komponen utama yang sering dijadikan bahan kajian sosiolinguistik ialah bahasa dan penutur bahasa berkenaan. pendidikan. Hal ini dikenal pasti menerusi kenyataan Currie (1952). sedangkan pendekatan sosiolinguistik makro menekankan pada level interaksi antara kelompok yang lebih besar. struktur linguistik sebaliknya mungkin mempengaruhi struktur sosial. Dalam kata lain.0 Definisi Sosiolinguistik Mengikut Pendapat Tokoh Pada peringkat awal istilah sosiolinguistik merujuk kepada fungsi dan maksud sosial berbahasa atau hubungan bahasa dengan aspek sosial (atau masyarakat) yang menggunakannya. kedua-dua aspek.menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). Gabungan antara dua perkataan iaitu sosio dan linguistik dapat ditakrifkan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut ( Hudson 1998 ). Linguistik pula merupakan disiplin yang mengkaji unsur bahasa. Kedua. Ketiga. retorika berfokus pada fungsi persuasif bahasa. Sosiolinguistik juga merupakan salah satu cabang yang besar dalam kajian ilmu linguistik dan menjadi tumpuan kepada pengkaji-pengkaji ilmu linguistik dalam dan juga luar Negara. pola hubungan bahasa dengan masyarakat boleh dihuraikan menerusi empat cara. sosiolinguistik adalah deskripsi dan tujuan yang memuat keahlian-keahlian berbahasa. Di pihak lain. pekerjaan dan etnik penutur yang diteliti. serta memerhatikan kelompok sosial dan variabel bahasa yang digunakan. sosiolinguistik memiliki kecenderungan untuk mengadaptasi pendekatan sinkronis yang menghubungkan bentuk pilihan penutur bahasa dengan kriteria ekstralinguistik. Perbezaan lain adalah. Di samping itu. retorika dan sosiolinguistik. sementara sosiolinguistik berfokus pada kajian teks dan lisan yang berhubungan dengan apa sahaja topik dan tujuan.

jenis kelamin. Menurut Wolfram dan Fasold (1974. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. Contohnya. 1985: 5) mendefinisikan sosiolinguistik dengan sebutan sosiologi bahasa. Rene Appel (dalam Suwito. Dengan perkataan lain. seperti7 status sosial. iaitu interaksi faktor. dan sebaliknya. umur.faktor sosial dengan bahasa atau dialek dalam skala besar. bahasa dalam konteks sosialnya. Rumusan sosiolinguistik menurut Appel adalah pembelajaran tentang bahasa dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. . xiii-xiv). Secara eksplisit Fishman mendefinisikan sosiolinguistik sebagai pembelajaran tentang karakteristik variasi bahasa. 1985:5) mengungkapkan bahawa sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaiannya dalam masyarakat. Menerusi beliau menerusi kajian sebegini sosiolinguistik berfokus kepada hubungan bahasa dengan organisasi masyarakat. . kajian kepelbagaian bahasa dan dwibahasaan komuniti bahasa. dan penerapan pengetahuan linguistik kepada masalah sosial. to whom. sehingga bahasa dipandang sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi. 1981: 4 ). penggunaan sebenar bahasa. iaitu siapa berbicara. ciri-ciri fungsi variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketiga-tiga unsur ini berinteraksi. hubungan bahasa dengan kelas atau status pengguna. sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian terhadap bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. jenis kajian yang termasuk bawah kajian sosiolinguistik merangkumi spektrum topik yang agak luas dan topik-topik tersebut dapat dikelompokkan kepada empat kelompok utama. serta merupakan bahagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. dan kajian-kajian yang sekategori. Dell Hymes juga menitikberatkan kajian sosiolinguitik dari segi penggunaan bahasa dengan rumusan kemungkinan pemakaian data dan analisis linguistik dalam disiplin lain yang berhubungan dengan kehidupan sosial. di mana. and when. Fishman (dalam Suwito. dan karakteristik pemakaian bahasa yang terjalin dalam interaksi. peserta (participan t ). sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting ). kajian terhadap repetoir individu yang dikaitkan dengan konteks sosial. dan mengenai masalah apa atau dirumuskan secara singkat dengan who speak. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri ( Nik Safiah Karim. Menurut Dell Hymes (1966 ).A. tingkat ekonomi dan faktor situasi. Pemakaian bahasa (language use) merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkrit. tingkat pendidikan. menurut J. karakteristik fungsi bahasa. bila. kepada siapa. Eastman (1975.115) menyatakan bahawa sosiolinguistik mementingkan kajian interaksi antara mementingkan kajian interaksi antara bahasa dengan latar belakang penggunaan bahasa. tajuk perbincangan.Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Selanjutnya. what language. dengan bahasa apa. Sejajar dengan pendapat di atas. pemakaian data dan analisis sosial dalam linguistik Manakala Fishman ( 1968 ) pula mengatakan bahawa sosiolinguistik itu ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. Kajian bahasa sebagai gejala sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa dengan faktor sosial. sehingga menyebabkan perubahanperubahan antara ketiganya di dalam masyarakat tuturnya. fungsi sesuatu interaksi.

Gabungan kedua-duanya mewujudkan ilmu sosiolinguistik yang merupakan bidang ilmu antara disiplin yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. faktor sosial dan budaya. kajian yang dianggap sebagai sosiolinguistik bebas. Kajian berskala besar sebegini kadang-kadang disebut sosiolinguistik kolerasi. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi. kajian variasi. termasuk faktor konteks. Batasan kajian ilmu sosiolinguistik adalah terhadap bahasa yang boleh digunakan dalam interaksi.15) lagi. Abdul Chaer dan Agustina (1995:3) merumuskan sosiolinguistik sebagai gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. Penelitian melibatkan percubaan mengaitkan variasi bahasa dengan kategori sosial seperti kelas. itu adalah diluar bidang kajian sosiolinguistik tetapi termasuk dalam bidang semantik dan pragmatik yang mengkaji makna. dalam konteks perubahan sejarah. iaitu kajian bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. iaitu kajian yang melibatkan huraian terhadap corak sosial variasi dan perubahannya dalam skala yang besar. dan perancangan bahasa. dapatlah dikatakan bahawa. kajian yang dimaksudkan dapat dibahagikan kepada kepada dua jenis.0 . serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat manakala linguistik adalah ilmu bahasa atau kajian tentang bahasa. Menurut Downes (1998. Downes (1998. Jika bahasa yang digunakan tidak boleh difahami oleh satu pihak yang dibawa berbual. etnografi komunikasi. segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. Menurut Nababan lagi (1993. Pertama.2) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga. sewaktu mencari ciri-ciri bahasa (atau bahasa). Tercakup dalam hubungan yang dimaksudkan ialah kajian terhadap bahasa. huraian sosial bahasa boleh dilakukan menerusi situasi 9 pertuturan berskala kecil. geografi. dialektologi perbandaran moden atau sosiolinguistik tulen. ilmu sosiolinguistik adalah kajian terhadap bahasa yang digunakan oleh sesuatu masyarakat.Nik Safiah (1988) pula menyatakan bahawa kajian sosiolinguistik meliputi semua aspek bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. 8 Nabahan (1993. Dewa Putu Wijana dan Mohammad Rohmadi (1996:7) telah merangkum semua pendapat tentang sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat.3) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat digarap menggunakan tiga kajian. analisis perbualan. Oleh itu. dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. kerana dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai individu melainkan sebagai masyarakat sosial. jantina. 5. Kedua.9) juga bersetuju dengan Wolfram dan Fasold (1974) apabila beliau mendifinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memerlukan rujukan kepada faktor sosial. Huraian sosial sebegini kadangkala disebut pragmatik. semiotik sosial atau linguistik kritis. kehormatan dan sebagainya. khususnya perbezaan-perbezaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). analisis wacana. Secara kesimpulannya.

pendidikan. Komuniti yang berlainan telah dikatakan bahawa ramai . maksud bagi perkataan setia ialah teguh hati atau tetap hati. penyebaran dan promosi bahasa lain. penyusunan frasa dan ayat-ayat tertentu dan sebagainya. variasi bahasa dan ragam bahasa • Bahasa kebangsaan. berkenaan sebagai alat pemikiran dan juga sebagai alat komunikasi. • Sikap terhadap bahasa 10 5. perbezaan sosial. Bahasa yang sempurna itu adalah bahasa yang memperlihatkan sifat-sifat kestabilan. Kamus Dewan edisi ke-4. pidgin. politik. bahasa rasmi. Bahasa Melayu yang memiliki sifat kesempurnaan yang menjadikan bahasa Melayu itu tepat. Pergeseran Bahasa dan Peluputan Bahasa. Penutur bahasa Melayu seharusnya bangga menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan tidak merojakkan bahasa Melayu. Penutur-penutur perlu yakin terhadap kemampuan bahasa. • Perancangan bahasa • Laras bahasa.Bidang-bidang Cakupan Ilmu Sosiolinguistik Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji bahasa yang berkaitan dengan masyarakat termasuklah tentang bagaimana seseorang itu bercakap. komuniti besar berkuasa. Jadi kewujudan mereka mungkin tidak begitu membantu memesatkan perkembangan bahasa Melayu. cara menyebut perkataan. faktor sosial. Konsep kesetiaan terhadap bahasa oleh pengguna bahasa/ ahli/ anggota masyarakat dapat ditakrifkan sebagai sikap penutur yang positif terhadap sesuatu bahasa. keberkesanan dan keindahan (Abdul Hamid Mahmood. pergeseran bahasa dan peluputan bahasa. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian terhadap aspek atau topik-topik seperti berikut: • Kesetiaan terhadap bahasa. Pergeseran bahasa meliputi komuniti yang berlainan.1. dan kreol • Bilingualisme dan multilingualisme • Kesantunan bahasa • Pelaksanaan Bahasa Melayu dalam bidang pendidikan dan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu. 1997: 85). Manakala kesetiaan pula bermaksud keteguhan hati berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan. Pergeseran komuniti besar berkuasa iaitu golongan kelas menengah yang lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. kepelbagaian. kelenturan. Kesetiaan Terhadap Bahasa. bunyibunyi perkataan. migrasi. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam masyarakat Melayu. dasar bahasa dan peranan media. berkesan dan sesuai dengan tugas dan situasi penggunaannya. Bidang cakupan ilmu sosiolinguistik begitu luas untuk dikaji. Sosiolinguistik juga adalah ilmu linguistik yang mengkaji sistem ganti nama.

dalam sesuatu mesyuarat rasmi kerajaan( mesyuarat yang 90% daripada anggotanya terdiri daripada orang Melayu dan dipengerusikan oleh orang Melayu) di dapati lebih 80% bahasa yang digunakan ialah bahasa Inggeris atau bahasa Inggeris bercampur Melayu. Kedudukan yang berbeza di antara masyarakat akan menyebabkan wujudnya pergeseran bahasa di kalangan mereka. Pada masa kini. Kerajaan pada hari ini juga mengambil keputuan membenarkan penggunaan Bahasa Inggeris di Institusi Pengajian Tinggi bagi tujuan mempertingkatkan ilmu dalam bidang sains dan teknologi dan yang paling kritikal penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan pemimpin dimana para pemimpin ini tidak segan silu lagi menggunakan bahasa Inggeris di tempat-tempat sepatutnya digunakan bahasa Melayu. mereka tentu menggunakan bahasa pasar dalam pertuturan mereka. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya peluputan bahasa. Zaman malap bagi martabat bahasa Melayu ini memberi cabaran yang paling besar kepada pejuang bahasa Melayu. sesetengah individu atau organisasi lebih suka menyebarkan dan mempromosi bahasa lain. Misalnya dasar bahasa di Singapura bahawa terdapat empat bahasa rasmi. Penggunaan bahasa Melayu amat rendah. bahasa Melayu dijadikan bahasa kedua manakala bahasa Inggeris dijadikan bahasa pertama dan bahasa pengantar semua mata pelajaran lain di semua sekolah nasional. malah ada golongan tertentu seperti yang tersiar dalam akhbar baru-baru ini mengatakan bahawa pihak swasta memusuhi bahasa Melayu. Kejutan yang paling utama adalah tentang terkuburnya semua sekolah aliran Melayu. tetapi pemerhatian yang lebih rapat terhadap setiap kaum akan mendedahkan keadaan yang sangat berbeza. Peluputan bahasa dianggap sebagai zaman pemalapan bahasa Melayu.2. Misalnya. bahasa Cina dan bahasa Tamil. Begitu juga dalam sistem pendidikan di negara-negara ini. bahasa Inggeris. Seterusnya. kerajaan Malaysia telah mewujudkan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. Dasar seperti ini seolah-olah menggambarkan bahawa bahasa Melayu Sentral dikelilingi oleh bahasa-bahasa lain yang periferal. Seterusnya. Seterusnya.orang memegang pandangan umum iaitu setiap kaum itu memutuskan satu bahasa. Berlaku juga dalam penggunaan Bahasa Melayu di Sektor Korporat dan Swasta berada di bawah paras bahaya dan amat membimbangkan. iaitu bahasa Melayu. bahasa Tamil dan sebagainya. bahasa Inggeris. dan setiap satunya menuturkan bahasa yang berlainan. perbezaan sosial juga menyebabkan berlakunya pergeseran bahasa. Peranan media yang berperanan penting di dalam mewujudkan pergeseran bahasa misalnya media 11 bertanggungjawab menyalurkan pelbagai maklumat dalam pelbagai bahasa seperti dalam bahasa Melayu. bukan bahasa Inggeris. Perancangan Bahasa . Misalnya. Setiap kaum sebenarnya mempunyai subkaum. padahal bahasa Melayu adalah bahasa rasmi. bahasa Inggeris dan bahasa Melayu diajar di sekolahsekolah tetapi dengan memberi pemberatan kepada bahasa Inggeris. Tamatnya era persekolahan Melayu ini bermula dengan penutupan sekolah rendah sebanyak 41 buah dan 13 buah sekolah menengah. dasar bahasa dalam sesebuah negara juga menyebabkan berlakunya pergeseran bahasa. Misalnya golongan elit menggunakan bahasa Inggeris di dalam pertuturan seharian mereka manakala bagi golongan yang sederhana. 12 5. Pergeseran bahasa juga wujud disebabkan oleh adanya penyebaran dan promosi bahasa lain.

5. Bahasa Melayu telah mendemokrasikan pendidikan. Penjajah bukan sahaja menguasai negara itu daripada segi politik. Selepas merdeka. Fungsi tersebut ialah bahasa Melayu dijadikan bahasa pentadbiran negara. bahasa Melayu diberi fungís-fungsi khusus. Persatuan Linguistik Malaysia (PLM). pelajar Melayu dari luar bandar mendapat pendidikan melalui bahasa sendiri. maka itu sudah mula dianggap sebagai suatu aspek perancangan bahasa. Perancangan bahasa adalah satu bidang yang dimasukkan ke dalam perancangan negara. ada beberapa langkah yang dilakukan bagi membina bangsanya. dan juga mendemokrasikan ilmu. Kejayaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendiditan memang tidak dapat dinafikan. buat pertama kalinya.2. Pertama. Namun dasar ini berubah kembali kepada bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar sains dan matematik pada tahun 2003. Pendidikan sampai kepada semua lapisan rakyat. Mereka tidak akan mampu belajar bahasa Inggeris dengan baik. kita lihat apakah langkah-langkah perancangan bahasa yang dilakukan di Malaysia bagi membina identiti sendiri. estet. ahli sains dan lain-lain. Persekutuan Tanah Melayu kemudiannya menjadi Malaysia selepas 1963. dan kawasan miskin di bandar kembali kepada keadaan sebelum merdeka. Apabila dimerdekakan mereka mula membangunkan negara bangsa masing-masing. para pemimpin Persekutuan Tanah Melayu memilih bahasa Melayu menjadi Bahasa Kebangsaan dan dimaktubkan dalam Perlembagaan Negara.) Akademi Sains Malaysia (ASASI). jurutera. Oleh sebab itu. dan digunakan 13 sebagai bahasa penghantar pendidikan. Ini termasuklah Malaysia. Itulah sumbangan terbesar Tun Abdul Razak Hussein kepada bangsa Melayu. Ada banyak dasar yang dibentuk dalam membina negara dan identiti Malaysia yang melibatkan perancangan bahasa. Dasar ini banyak dibantah oleh Badan Bukan Kerajaan seperti Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM). Sebagai bahasa kebangsaan. dan tidak pun sampai ke universiti setiap tahun. Inilah dasar yang membolehkan. Dalam kurun yang lalu. Ini menyebabkan penduduk-penduduk asli negara-negara tersebut mundur dan identitinya tertekan. alasan kerajaan ialah bagi membolehkan pelajar menguasai bahasa Inggeris untuk kepentingan global. Apabila manusia sudah mula membina sistem tulisan. dan lain-lain. Mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan. Pada masa itu hanya sepuluh pratus anak-anak Melayu yang mendapat pendidikan sekolah menengah. dan sekali gus tersisih daripada pendidikan. Itupun dalam bidang sastera. Dasar ini dibentuk oleh Menteri Pelajaran pertama Persekutuan Tanah Melayu iaitu. negara-negara ini tidak lagi terpaksa menggunakan bahasa penjajah bagi urusan pentadbiran dan pendidikan.1 Perancangan Taraf Bahasa Kebangsaan Apabila Persekutuan Tanah Melayu merdeka pada tahun 1957. Dasar ini dijangka akan membawa penduduk luar bandar. pada zaman penjajahan Inggeris. tetapi juga daripada segi bahasa dan budayanya. Tuan Abdul Razak Hussein. Gabungan Penulis Nasional (GAPENA. Bilangan pelajar Melayu yang sampai ke universiti dalam bidang sains boleh dikira dengan jari. Ini adalah langkah yang dikenali sebagai perancangan taraf Bahasa Melayu diberi taraf dan martabat baru. banyak negara yang merdeka daripada kuasa yang menjajahnya. Anak-anak Melayu dari luar mula menjadi doktor. Sebenarnya perancangan bahasa bukanlah satu perkara baru. pendidikan menengah dan tinggi hanya dalam bahasa Ingerís.Mereka menyusulkan supaya sains dan matematik terus diajar dalam bahasa .Perancangan bahasa dianggap sebagai sebahagian daripada sosiolinguistik.

perasaan. Banyak hasil sastera dihasilkan dan ramai penulis dilahirkan di bawah naungan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kedua. perkataan. Badan-badan bukan kerajaan ini sama sekali tidak menentang pembelajaran bahasa Inggeris. Bukan bagi mengajar sains dan matematik di sekolah. hubungan antara pembicara. Laras bahasa dikenal sebagai kelainan bahasa yang memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan khusus dalam sesuatu bidang atau disiplin ilmu mengikut kesesuaian konteksnya atau situasi yang berbeza-beza menurut perkara atau tajuk pembicaraan. pendapat. aspek. Sistem ejaan yang digunakan sekarang adalah hasil usahanya. dan universiti. maka bahasa Melayu itu sendiri perlu dibina daripada segi sistem ejaan. Bahasa boleh digunakan untuk menerangkan hal-hal mengenai sejarah. 14 5. waima secara lisan atau penulisan (Nik Hassan Basri Nik. baik ejaan rumi mahupun jawi. iaitu bahasa itu sendiri dijadikan bahan perancangan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam masyarakat. sastera Melayu juga berkembang pesat. Selama hampir 50 yahun. Ada dua aspek pengsian ini. Pada tahun 1955. sains. sekolah menengah. pertanian. dan situasi pembicaraan. ekonomi. maktab. Masyarakat yang maju sudah mempunyai laras bahasa yang cukup lengkap untuk memperkatakan pelbagai konsep ilmu dan hal-hal yang berkaitan kemajuan. dan penggunaannya.Melayu sebab dasar ini terbukti berjaya. Variasi Bahasa dan Ragam Bahasa Dalam kehidupan sehari-hari manusia berkomunikasi menggunakan bahasa. Ab. Bagi membolehkan bahasa Melayu menjalankan fungsi tersebut. Dalam bidang peristilahan pula.2. Sejak awal merdeka lagi kerajaan sudah menyedari perlunya bahasa Melayu dirancangkan bagi menjalankan fungsinya sebagai bahasa pengantar dan bahasa pentadbiran. Dewan Bahasa dan Pustaka didirikan pada tahun 1956 di Johor Bahru. dan sekiranya perlu diberi penekanan yang lebih kuat.3 Pengisian Bahasa Melayu Satu lagi usaha Dewan Bahasa dan Pustaka yang banyak mencapai kejayaan ialah rancangan pengisian bahasa Melayu. 15 5. Pertama. bahasa Melayu hanya digunakan di sekolah-sekolah rendah sahaja. Bahasa digunakan oleh masyarakat untuk memperkatakan bermacam-macam hal. Perancangan begini dipanggil perancangan bahan. 5. Dewan Bahasa dan Pustaka berjaya menjalankan tugas-tugasnya sebagai yang termaktub dalam akta penubuhannya.3. Pada masa ini bahasa Melayu digunakan bagi menyampaikan ilmu di maktab dan universiti. 2005a: 355). perubatan dan berbagai bidang lain. . semasa Persekutuan Tanah Melayu merdeka. tatabahasa. Kadir. Kemudian Dewan Bahasa dan Pustaka dipindahkan ke Kuala Lumpur pada tahun berikutnya. sastera. Bagi menjalankan tugas-tugas ini. istilah.2. agama. Dewan Bahasa dan Pustaka berjaya menyusun sistem ejaan baharu bagi Bahasa Malayu. Cuma mestilah bahasa Inggeris diajar sebagai satu mata pelajaran sahaja. bidang dan peristiwa. Bahasa digunakan untuk menyatakan buah fikiran. hasrat dan seumpamanya. Laras Bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka pula mencipta istilah-istilah ilmu yang diperlukan. banyak buku ilmu dikarang atau diterjemahkan bagi kepentingan sekolah rendah. Bahasa Melayu sudah berkembang menjadi sebuah bahasa moden.2 Perancangan Bahan.

Bahasa Indonesia di Indonesia. bentuk percakapan. Di Yunani terdapat perbezaanperbezaan kecil didalam bahasa yang digunakan oleh pendukungnya masing-masing. Nias. Istilah dialek sosial yang dikaitkan dari segi penggunaan. Halliday membezakan dialek dengan laras bahasa berdasarkan dua faktor. tajuk percakapan. iaitu bahasa mungkin berbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. dialek adalah variasi daripada satu tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam . Seseorang penutur akan mengubah laras bahasanya bergantung kepada situasi. sudah wujud berbagai-bagai kelainan bahasa atau variasi bahasa mengikut daerah yang berlainan. variasi bahasa iaitu kepelbagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. Kelainan bahasa atau variasi bahasa berdasarkan daerah itu disebut dialek. bahasa terdiri daripada sekumpulan dialek. Idiolek. Mengikut Mario A. dalam majlis rasmi. Terdapat beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu antaranya. iaitu idiolek. Laras berubah mengikut situasi. variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Sumatera. dan penutur-penutur dialekdialek ini pula saling faham-memahami antara satu sama lain. Pei. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. 1979:1 ). Makin banyak jumlah penuturnya. Menurut Chambers 1983. Variasi bahasa ini dikenali sebagai dialek. sepeti latar belakang pendidikan. iaitu pengguna dan penggunaanya. Di Malaysia. cara percakapan dilakukan sama ada lisan atau tulisan.bahasa yang formal. orang akan menggunakan bahasa. misalnya. merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalam sesuatu masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . iaitu dengan siapa seseorang itu bercakap. dialek Perak. bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. Dialek. Minangkabau. dialek sosial. kosa kata dan tatabahasa. Makin luas daerah penyebaran satu-satu bahasa itu makin banyak pula perbezaan yang timbul dari sagi penggunaannya. Walaupun namanya berbeza. suasana. Bahasa Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa Batak. jawa. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. makin luas daerah penyebaran bahasa itu. Lampung dan Orang Laut. seperti dialek Kelantan. dialek kawasan atau loghat. (Nik Safiah Karim dan rakan-rakan. Kalimantan dan sebagainya. Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. 1993: 29). Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina. Oleh itu. ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu. Seterusnya 16 dialek kawasan. Demikian juga terdapat variasi-variasi Bahasa Melayu yang wujud oleh sebab faktorfaktor sosial. cabang Nusantara. jenis pekerjaan. 1967:69). Acheh. Dialek Johor dan seumpamanya. tetapi sedemikian jauh hal tersebut tidak sampai menyebabkan mereka merasa mempunyai bahasa yang berbeza (Meillet. Bahasa mempunyai masyarakat penuturnya sendiri. Umumnya bahasa Melayu merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia. kedudukan sosio-ekonomi penutur yang berbeza-beza. Istilah dialek berasal daripada perkataan Yunani dialektos yang pada mulanya dimulakan dalam hubungannya dengan keadaan bahasanya (Ayatrohaedi.Menurut Halliday (1968) laras merupakan variasi bahasa yang berdasarkan fungsi. Misalnya.

c. Teew 1961:43). Mereka mendapati bahawa satu-satu bahasa itu. semasa mengajar atau bertutur dengan orang yang kita tidak kenal mesra atau lebih tinggi status dan pangkatnya. dan Variasi Bahasa Melayu Baku. aspek bidang. tatabahasa 17 atau penggunaan kata-kata tertentu. Pei 1966:119). Sungguhpun terdapat kelainan-kelainan tetapi perkara tersebut tidak harus terkeluar daripada had saling kefahaman yang menentukan bahawa kelainan-kelainan itu masih tergolong dalam satu bahasa. Bahasa Melayu sekarang ini telah menjadi bahasa Kebangsaan negara ini dan sejak 13 Mei 1969 bahasa tersebut dikenal sabagai Bahasa Malaysia (Asmah Haji Omar 1976:1). (Mario A. Bahasa Malaysia sekarang merupakan bahasa standard yang menjadi bahasa pengantar di Malaysia. variasi Bahasa Rasmi. tetapi penutur-penuturnya masih saling memahami diantara satu sama lain ketika berkomunikasi. Pei. misalnya Bahasa Melayu. intonasi. Dialek-dialek yang berdasarkan tempat seperti itu dipanggil dialek setempat (Leonard Bloomfield 1967:50 ). Dialek ditentukan oleh fakor geografi dan sosial. keadaan. variasi cakap mulut. Seterusnya. variasi Bahasa Melayu Lama. Tatabahasa 18 Contoh: penggunaaan imbuhanper . seperti bahasa Melayu pasar. iaitu kelainan-kelainan pengucapan yang disebabkan oleh individu yang berlainan. (d) Kosa kata Contoh: kəpitiŋ (dialek Melayu Sabah bermaksud ketam) Kesedaran bahawa bahasa itu mempunyai variasi-variasinya sudah lama dibincangkan oleh ahli-ahli bahasa. variasi cakap surat. Bahasa formal mengambil kira sebutan. Seterusnya. ragam bahasa bermaksud kepelbagaian penggunaan bahasa menurut konteks. Walaupun terdapat pelbagai idiolek dan kelainan-kelainan stilistik di dalam dialek-dialek tersebut. iaitu bahasa formal dan bahasa tidak formal. Dialek-dialek setempat di Semenanjung Malaysia sebenarnya adalah variasi daripada bahasa Malayu. Semua kelainan ini disebut dialek. ayo. Dialek mempunyai bentuk tertentu yang dituturkan dalam kawasan tertentu dan berlainan dari bentuk standard baik dari segi sebutan.satu-satu masyarakat bahasa. Perbesar (dialek Kedah) dan besarkan (dialek Johor). tetapi kelainan tersebut tidaklah begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain. Terdapat dua jenis ragam bahasa. 1960: 56). (A. terdapat idiolek-idiolek. secara umumnya. . variasi Bahasa Melayu Moden. dan tempat.dan–kan. Bahasa Arab atau Bahasa Jepun mempunyai banyak variasi atau kelainan bahasa yang digunakan oleh penutur-penuturnya untuk pelbagai macam tujuan. B Gaya lagu bahasa Contoh: Dialek Melayu Sabah biasanya mempunyai sebutan yang lebih laju daripada Negeri Sembilan. Bahasa Inggeris.Dialek berbeza dari segi: a Sebutan Contoh: Perkataan ``air’’ disebut dalam pelbagai dialek seperti ayaq. Kini sudah wujud pelbagai variasi Bahasa Melayu. setiap dialek setempat di Semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. variasi bahasa kacukan. seperti urusan surat-menyurat. Bahasa formal ialah bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi. dan kelainan stilistik yang terjadi akibat daripada konteks yang berlainan (Mario A.

penggunaan peribahasa dan budaya sesuatu bahasa itu sepenuhnya. iaitu percampuran kod.J. Bahasa tidak formal dapat dilihat melalui cirinya yang ketara. di sana ada pasar malam. Contoh. Macam-macam barang boleh 20 beli’. Manakala dalam bahasa formal. nahu. intonasi. ‘Imah tak mau ke bandar sorang-sorang’. Seterusnya penggunaan kata gelaran dalam bahasa tidak formal tidak terdapat kata gelaran lengkap yang digunakan. Bahasa formal tidak sama dengan bahasa rasmi. Percampuran kod berbeza dengan pertukaran kod. Perbezaan dari segi penggunaan kata singkatan atau unsur kependekan dalam bahasa tidak formal kata singkatan banyak sekali digunakan. Contohnya. Contoh : I suka menggunakan komputer kerana ia sophisticated dan mempercepatkan kerja-kerja pejabat I yang bertimbun-timbun. ‘Encik tinggal dengan siapa?Tidakkah encik berasa sunyi tinggal seorang diri?’. Cuma satu bahasa atau kod lain digunakan untuk memerikan suatu kesan tertentu. nahu. Contoh. Selain itu. Secara ringkasnya. ‘Saya tidak mahu ke bandar seorang diri’. Bahasa formal biasanya memerlukan penggunaan nahu yang lengkap dan tidak melanggar hukum tatabahasa Melayu. Kami boleh membeli segala macam barang . Bahasa tidak formal menggunakan nama sendiri bagi ganti nama orang pertama. ‘Pakcik duduk dengan sapa? Tak sunyi ke pakcik duduk sorang-sorang?’. bahasa formal juga memerlukan intonasi yang sempurna. Pertukaran kod ialah penggunaan bahasa yang rapi dan terkawal. . tuan dan kata gelaran jawatan seperti doktor. Ia digunakan dengan betul dan teratur. Terdapat perbezaan yang ketara antara bahasa tidak formal dengan bahasa formal iaitu dari segi pilihan ganti nama. ‘Makcik duduk kat P. Percampuran kod merupakan salah satu ciri yang paling menonjol dalam Bahasa Melayu tidak formal. Contoh. bapak→ pak. Manakala dalam bahasa formal nama sendiri tidak boleh digunakan untuk menggantikan saya. tidak → tak. Contoh. bersesuaian dengan konteks. Seperti. kata gelaran digunakan selengkap-lengkapnya. kat sana ada pasar malam. khususnya dengan orang yang kita kenal mesra. Kadang-kadang ganti nama bahasa Inggeris ‘I’ dan ‘you’ digunakan untuk menggambarkan unsur kemesraan antara sahabat karib. 19 Manakala bahasa tidak formal merupakan bahasa yang digunakan dalam situasi tidak rasmi seperti dalam perbualan sehari-hari. Bahasa formal merujuk kepada penggunaan bahasa yang lebih teratur. profesor dan sebagainya digunakan sepenuhnya dalam perbualan formal. ‘Saya tinggal di Petaling Jaya. adik →dik. Bahasa tidak formal ialah bahasa yang digunakan dengan tidak mengambil kira sebutan. pilihan perkataan. cikgu. Contoh. Dalam bahasa formal tidak terdapat langsung kata singkatan kerana bahasa ini menitikberatkan penggunaan bahasa yang lengkap dan teratur. Bahasa rasmi menyatakan taraf sesuatu bahasa.pilihan perkataan. puan. penggunaan peribahasa dan budaya sesuatu bahasa itu sepenuhnya. umumnya perkataan atau sebarang unsur bahasa lain. Kod dalam bahasa ialah unsur-unsur bahasa yang digunakan dalam perhubungan. mahu→mau. Kata gelaran hormat seperti encik. Oleh tu. ganti nama yang berpadanan dan kata-kata aluan yang tersusun rapi. manakala bahasa formal merujuk kepada keadaan penggunaan sesuatu bahasa. inspektor. bahasa formal lebih mementingkan penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks penggunaan bahasa itu. lengkap dan memerlukan segala strategi pertuturan untuk memberi gambaran yang beradat dan hormat dalam konteks formal. hendak → nak. bahasa formal bersifat lebih rasmi den teratur dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan.

Contoh. Keempat terdapat bahasa-bahasa golongan Indo-Eropah seperti Bahasa Inggeris. Manalah tahu kot-kot dia ada kat rumah’. di samping lambang-lambang kebangsaan yang lain seperti bendera kebangsaan. Banggali.Contoh. terdapat bahasa-bahasa yang berasal dari bahagian selatan India dan Sri Lanka seperti bahasa Tamil.4 Bahasa Kebangsaan. percampuran kod dalam bahasa tidak formal. 5. ‘Saya tidak dapat menjemput anak saya dari sekolah hari ini kerana terpaksa menghadiri mesyuarat penting’. Kedua. dan mempunyai tradisi tulisan dan tradisi persuratan dan sastera. I ada meeting hari nilah’. dan Urdu. Bahasa Acheh. Bahasa Rasmi. Akhir sekali ialah bahasaKr eol dalam kalangan orang- . 21 Bahasa Kebangsaan lazimnya dipilih daripada sebuah bahasa bumiputera. di Malaysia terdapat bahasa-bahasa bumiputera seperti Bahasa Melayu. unsur ini banyak digunakan dalam perbualan. Contoh dalam bahasa formal. Contoh. Kelima. Hindustan.keperluan’. bukannya bahasa asing atau bahasa penjajah bahasa yang dipilih untuk dijadikan sebagai bahasa kebangsaan itu lazimnya terdiri darpada bahasa yang digunakan dan difahami umum.1 Bahasa Kebangsaan Menurut Kamus Dewan. ‘Awak ini asyik termenung sahaja. Selain itu. Sesungguhnya jumlah pemakainya tidak begitu banyak tetapi bahasa Arab masih mempunyai pengaruh terutamanya dalam pendidikan agama di Negaa kita. ‘Kau ni asyik termenunglah. budaya kebangsaan. negara Malaysia mempunyai banyak bahasa yang boleh dipilih untuk dijadikan bahasa kebangsaan. Telugu. unsur ‘-lah’ dalam bahasa tidak formal. Soalnya. Bahasa Kebangsaan ialah Bahasa yang dipilih oleh sesebuah negara. Ketiga. Setiap negara yang merdeka memilih satu bahasa sebagai lambang jati diri bagi negara yang meredeka. percampuran kod atau penggunaan kata-kata daripada bahasa lain seperti bahasa Kantonis. dan Kreol 5. Pidgin. seperti dalam ayat penyata dan ayat tanya. lagu kebangsaan dan seumpamanya. bunga kebangsaan. intonasi mengiringi ungkapan-ungkapan yang lebih pendek dan tidak memberikan pola intonasi sepenuhnya manakala dalam bahasa formal. bahasa kebangsaan ialah bahasa yang diterima dan digunakan oelah ramai penduduk dalam sesebuah negara yang mempunyai beberapa bahasa dan loghat yang lain-lain. Malayalam yang semuanya menjadi anggota bahasa rumpun Dravidia. khususnya negara yang mencapai kemerdekaan sebagai bahasa lambang identiti negara yang berdaulat. Telefonlah buah hati engaku tu. terdapat juga bahasa Jawa. mengapakah Bahasa Melayu telah dipilih dan dijadikan bahasa kebangsaan negara ini? Sememangnya. Seterusnya. Bahasa Mandailing dan sebagainya yang dibawa masuk ke Semenanjung Malaysia oleh mereka yang berhijrah dari kepulauan Indonesia. Selain itu. adanya Bahasa Arab yang termasuk kedalam rumpun bahasa Semitik. Di Malaysia bahasa yang dipilih untuk didaulatkan sebagai bahasa Bahasa Kebangsaan ialah Bahasa Melayu. Manakala dalam bahasa formal unsur ini tidak digunakan. Arab. Cuba telefon buah hati awak. Bahasa Iban (di Sarawak). Hokkien. Inggeris dan Tamil ke dalam bahasa Melayu sering digunakan dalam perbualan. Pertama. Bahasa Kadazan (di Sabah) dan seumpamanya. Seterusnya.4. ‘I tak dapat ambik anak I from school hari ini. Mungkin dia ada di rumah’. di Malaysia terdapat juga bahasa orangorang asli. aspek intonasi dalam bahasa tidak formal. intonasi lebih lengkap digunakan untuk menggambarkan segala pola intonasi. 1970: 58.

iaitu bahasa bumiputera dan bahasa bukan bumiputera. dan sebagainya. Bahasa Acheh. Malah bahasa Melayu itu sendiri mempunyai berpuluh-puluh dialek yang berlainan seperti dialek kedah. bahasa-bahasa orang asli. Antaranya termasuklah faktor bahasa Melayu itu merupakan bahasa pengantar perdagangan di Nusantara sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Dialek-dialek digunakan oleh orang-orang tertentu adalah percakapan dengan anggota keluarga mereka ataupun dengan orang yang berasal dari daerah yang sama bagi mereka. khususnya yang baru mencapai kemerdekaan selalunya memilih dan mendaulatkan bahasa kebangsaan dan . Bahasa bumiputera ialah Bahasa Melayu. India dan Arab sejak abad ketujuh lagi mendapati bahawa mereka terpaksa menggunakan bahasa Melayu dalam urusan perniagaan mereka. dan mempunyai jumlah penutur yang paling banyak berbanding dengan bahasa-bahasa bumiputera yang lain. dan bahasa-bahasa yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Dalam percakapan antara orang-orang dari berlainan daerah atau dalam penggunaan bahasa secara tidak formal.puluh dialek yang berlainan seperti dialek Kedah. Dibandingkan dengan bahasa-bahasa bumiputera yang lain tidak dapat menandingi jumlah pemakai bahasa Malayu. dialek Melayu Sabah. Berdasarkan beberapa faktor dan permasalahan itu sudah sewajarnya kita memilih Bahasa Melayu untuk dijadikan bahasa kebangsaan negara ini bagi melambangkan jati diri negara sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. bahasa rasmi ialah bahasa pentadbiran. mempunyai tradisi sastera yang cukup banyak. dialek Perak. Bahasa rasmi juga merupakan bahasa perhubungan awam. Banyak lagi faktor lain yang menyokong pilihan tersebut. dan sebagainya. Inggeris dan seumpamanya.2 Bahasa Rasmi Menurut Kamus Dewan (1970: 59). dialek Negeri Sembilan. Faktor lain seterusnya ialah bahasa Melayu juga sudah mempunyai sistem tulisan yang sempurna. tiap-tiap bahasa mempunyai kelainan-kelainan dan dialek-dialek tersendiri mengikut daerah-daerah tertentu. iaitu bahasa campur-aduk antara bahasa Melayu dengan bahasa Cina. Bahasa-bahasa yang digolongkan sebagai bahasa bukan bumiputera ialah bahasa yang dibawa masuk dari luar seperti Bahasa Inggeris. dialek Pulau Pinang. dan bahasaPidgin atau bahasa pasar. Orang yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda juga paling tinggi jumlahnya. dialek Melayu Sarawak dan sebagainya. 22 Antara bahasa-bahasa bumiputera itu Bahasa Melayulah yang mempunyai jumlah pemakai yang banyak. Pedagang-pedagang dari negara China. bukan bahasa yang datang dari luar. Tamil. kita dapat membahagikan bahasa-bahasa yang ada itu kepada dua bahagian. dialek Pahang.4.orang Portugis di Melaka. Bahasa Jawa. 23 5. dialek Kelantan. dialek Terengganu. bahasa pengantar serta bahasa ilmiah di sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi. dialek Johor. Pun begitu. Bahasa-bahasa ini dikategorikan bahasa bumiputera kerana bahasa-bahasa ini merupakan bahasa penduduk asal negara ini. Malah Bahasa Melayu itu sendiri mempunyai berpuluh. Sesebuah negara. Berdasarkan sejarah permastautin bahasa-bahasa di Malaysia. Dialek Melayu Sarawak. Tiap-tiap bahasa mempunyai kelainan-kelainan dan dialek-dialek tersendiri mengikut daerah-daerah tertentu. dialek Melayu Sabah. bahasa Melayu yang digunakan adalah Bahasa Melayu daerah atau Bahasa Melayu umum bukannya Bahasa Melayu Standard atau Bahasa Melayu baku seperti yang digunakan di sekolah-sekolah.

You free tak malam ni. atau bahasa penjajah. Bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu apabila bertutur dengan orang bukan Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul. tradisi sastera dan boleh dijadikan bahasa perhubungan antara kerajaan dengan rakyat jelata. This form of communication uses Malay words which are fitted into other structural muduls in particular the Chines and Tamil ones”. mostly in the market place. 1996: 88). bahasa pasar dihuraikan sebagai berikut: “Due to the intermingling between the Malay and the non-Malay. Bahasa Inggeris dan sebagainya. . gaya yang dipakai ketika orang-orang Melayu bercakap sama-sama Melayu dinamakan ‘gaya cakap mulut sahaja’ dan jika yang dipakai di antara orang Melayu dengan bangsa lain atau di antara orang bangsa lain yang berlainan bangsa dinamakan ‘bahasa pasar’. Maksudnya bahasa pasar tidak gramatis sifatnya jika dibanding dengan bahasa baku. Bahasa pasar atau pidgin tidak mempunyai sistem tatabahasa yang tertentu. Bahasa pasar merupakan bahasa yang bercampur aduk antara bahasa ibunda dengan bahasa kedua yang cuba dituturkannya.3 Pidgin Pidgin juga dikenal sebagai bahasa pasar (Kamus Dewan. ataupun salah satu bahasa tempatan atau bahasa bumiputera negara itu. Malaysia telah memilih bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Melayu juga dijadikan bahasa rasmi negara. Lazimnya kata-kata Bahasa Melayu dicampuradukkan dengan kata bahasa asing dan mengucapkannya mengikut struktur ayat bahasa asing. Family I tak de so u boleh temankan I kat umah. Bahasa itu. a. didapati terpengaruh oleh intonasi bahasa asing seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Singapura telah menobatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaannya. Menurut Za’ba.bahasa rasmi negara. iaitu bahasa ibunda penutur itu. Berikut diberikan beberapa contoh bahasa pasar: a. Dari segi intonasi atau lagu bahasa juga. You datanglah my house and kita boleh study sama. Begitu juga dengan negara kita Malaysia.4. Bahasa rasmi boleh sahaja dipilih daripada mana-mana bahasa yang difikirkan sesuai asalkan bahasa itu mempunyai sistem tulisan. Misalnya negara Indonesia telah mengambil Bahasa Indonesia dijadikan bahasa kebangsaan dan Bahasa Indonesia juga dijadikan bahasa rasmi negara itu. boleh dipilih sama ada bahasa kebangsaan negara. Empat bahasa rasmi negara itu ialah Bahasa Tamil. Di negara Singapura keadaannya agak berbeza. Bahasa Melayu dan Bahasa Mandarin. Bahasa Inggeris. Jika pentutr itu orang Cina. Penutur bahasa pasar menggunakan kata-kata dalam Bahasa Melayu dengan dicampur aduk dengan bahasa asing. 24 Menurut Asmah Haji Omar (1982: 99). 5. there is arisen pidgin Malay known locally as Bahasa Pasar. dan telah mengambil empat bahasa yang berlainan untuk dijadikan bahasa rasmi sesuai dengan negara tersebut yang mempunyai pelbagai bangsa dan bahasa. maka kata-kata daripada bahasa Cina dicampuradukkannya dengan Bahasa Melayu. tidak dijadikan syarat bahawa bahasa rasmi itu semestinya bahasa kebangsaan. Berkenaan dengan pemilihan satu-satu bahasa untuk dijadikan bahasa rasmi. Bahasa Benggali.

dalam suatu daerah terjadi pertembungan antara penduduk asli dan pendatang yang satu sama lain berbeza bahasa. Bahasa Kreol ini juga dipengaruhi oleh 26 kosakata-kosakata yang dibawa oleh para penuturnya. dalam buku Ilmu Mengarang Melayu menggunakan istilah bahasa kacukan bagi bahasa pasar.Lu mau beli ikan ke. Orang Melayu pula suka memudahkan sebutan Bahasa Melayu dan menyebutnya juga mengikut telor bahasa asing supaya maksudnya senang difahami. (Dipetik daripada Pelita Bahasa Melayu) 5. Lu beli manyak-manyak.4 Kreol Bahasa Kreol merupakan keturunan dari bahasa Pidgin yang menjadi bahasa ibu bagi sekelompok orang yang berasal dari latar belakang berbeza-beza. Melayu-Tamil. penggunaan komunikasi yang terdiri dari bahasa dominan. ketika mengalami proses kreolisasi. Kajian umum menunjukkan (khususnya yang dilakukan oleh Derek Bickerton) bahawa bahasa-bahasa kreol yang ada di dunia menunjukkan adalah kesamaan. 1993:33). Dia naik itu api kereta. Berikut diperturunkan contoh Bahasa Melayu pasar yang diberikan oleh Za’Ba. Wa cakap beto. Lu pilih dulu cali beto-beto baik punya. khususnya dari segi tatabahasa yang terarah pada teori tatabahasa universal. Orang asing yang menggunakan bahasa pasar tidak pandai menuturkannya mengikut sebutan orang Melayu. Pada mulanya bahasa inilah yang disebut Pidgin. tidak lama dia nanti cukup baik dan sihat. lebih baik sekiranya orang Melayu jangan ‘merendahkan’ taraf Bahasa Melayu yang baik. Seterusnya. Nas boleh tunjuk apa macam mahu kasi mandi itu budak. Mereka mengucapkan Bahasa Melayu pasar mengikut telor bahasa mereka. ragam Bahasa Melayu jati. Sifat ini sering diperkatakan sebagai sifat orang Melayu zaman-berzaman. dan Melayu – Inggeris. manyak mulah oi. Lagi satu mesti ingat-ingat kasi itu budak makan dia punya emak punya susu saja. 5. 25 Za’ba. b. tata bahasanya mengalami perkembangan sehingga menjadi bahasa yang stabil dan terpisah dari bahasa induknya. bahasa kreol berkembang kerana berkumpulnya berbagai orang dari latar belakang yang berbeza. Saya punya anak hari-hari dia surat khabar baca. Melayu-Baba. Dengan demikian Bahasa Melayu baku dapat diwujudkan dengan lebih cepat. tidak kena belanja”. iaitu sifat sedia menyesuaikan diri dan pertuturan mereka dengan persekitarannya dengan tujuan untuk lebih mudah dan senang difahami. dengan kosakata yang sangat sederhana. Pertama-pertama itu budak kecil mesti selalu cukup bersih.5. (Nik Safiah Karim. pada saat kita sedang memupuk Bahasa Melayu moden ini. supaya mereka dapat menjadi contoh kepada orang-orang bukan Melayu. Itu emak punya susu dia punya makan yang lebih baik sekali. Sejak itu. Sebagian besar bahasa Kreol ini berakar dari bahasa-bahasa Indo-Eropa sebagai bahasa dasarnya. Ini ikan cukup baik le. wa tak tipu lu la. Namun. maksudnya. Sepatutnya. Hari-hari dia sekolah pagi. terpengaruh oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh orangorang tersebut. Melayu Benggali.4. . Beliau menyatakan antara bahasa Malayu pasar termasuklah bahasa Melayu-Cina. “Saya boleh ajar apa macam menjaga itu budak. Jangan susu lain. lagi lebih bersih dan senang boleh dapat.

jika bahasa keduanya kurang mahir juga dikira sebagai bilingualisme. it is very common that people develop some knowledge and ability in a second language and so become bilingual. Bilingualisme adalah kebiasaan menggunakan dua bahasa dalam interaksi dengan orang lain. Seseorang itu harus menguasai kedua-dua bahasa itu untuk menggunakan kedua. Bloomfield (1933) dalam bukunyaLanguage mengatakan bahawa bilingualisme adalah kemampuan seseorang penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya. The simplest definition of a bilingual is a person who has some functional ability in a second language. iaitu bahasa yang melibatkan proses terjemahan daripada bahasa dominan. terdapat istilah multilingualisme atau aneka bahasa. Menurut Haugen lagi. Robert Lado (1964) mengatakan bahawa bilingualisme adalah kemampuan menggunakan bahasa oleh seseorang dengan sama baik atau hampir sama baik yang menjurus kepada pengetahuan dua bahasa dan tingkatannya. bahasa ibundanya sendiri atau bahasa pertama dan yang kedua adalah bahasa lain yang menjadi bahasa keduanya. Bernard Spolsky (1998) menyatakan “speakers of a single language (putative monolinguals) control various styles and levels of that language. d. Haugen (1961).5. Secara umumnya. akan memberikan pengaruh terhadap bahasa pertamanya. 1995:112) penutur bilingualisme dapat ditakrifkan sebagai penggunaan dua kod bahasa oleh seseorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. to very strong command of both languages (which is sometimes called balanced bilingualism)”. Pertama.” Bilingual merupakan suatu kemampuan seseorang menggunakan dua bahasa atau lebih. menurut Mackey dan Fishman (Abdul Chaer & Leonie Agustina.Bilingualisme dan Multilingualisme 5. sesebuah bahasa akan menjadi dominan. Maksudnya. Orang yang menggunakan dua bahasa tersebut diistilahkan sebagai bilingual. This may vary from a limited ability in one or more domains. dia berdwibahasa. mempelajari bahasa kedua yakni bahasa asing. Menurut Abdul Chaer & Leonie Agustina. dan yang lain menjadi ‘subordinat’. iaitu dia melaksanakan kedwibahasaan yang disebut bilingualisme atau penutur bilingual. Dalam keadaan bilingualisme. selain istilah bilingualisme. Seseorang bilingual tidak perlu aktif menggunakan kedua bahasa itu tetapi memasai dengan memahaminya sahaja. penguasaan terhadap dua bahasa itu tidak perlu sama baiknya. Menurut Nabahan (1993:27) membezakan “kedwibahasaan” (untuk kebiasaan) dan “kedwibahasawanan” (untuk kemampuan) dengan menggunakan istilah “bilingualisme” dan “bilingual. Diebold (1968) menyebut terdapat bilingual pada tahap awal seperti kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa kedua pada tahap permulaan. . Berikut dinyatakan pendapat beberapa orang tokoh : 27 a.1 Bilingualisme Penutur bilingualisme ataubilingualism juga dikenali sebagai penutur dwibahasa atau lebih dari satu bahasa. c. b. e.dua bahasa. Ketika seseorang memakai dua bahasa dalam pergaulan dengan orang lain. tahu akan dua bahasa atau lebih bererti bilingual. iaitu penguasaan dua jenis atau lebih bahasa dalam komunikasi seharian secara bertukar ganti.

5. dan memakai bahasa yang kedua kalau dia berada di tempat atau keadaan yang lain (dalam waktu pendek atau lama). 29 5. Hubungan logik antara bilingualisme dan penutur bilingual. Ini bermaksud multilingualisme ialah berbilang dan berbagai-bagai serta kepelbagaian penggunaan bahasa atau aneka bahasa. 1992. Di Malaysia bukan luar biasa untuk mencari orang yang dianggap sebagai seimbang bilingual (kefasihan serupa dalam dua atau lebih bahasa) dan sesiapa yang semilingual (kekurangankekurangan mereka dalam kedua-dua bahasa berbanding dengan monolingual). maka kerana itulah kita menggunakan bahasa-bahasa lain mengikut persekitaran. 1968: 56). Multilingualisme pada umumnya dihubungkan dengan masyarakat multilingual. Sesetengah negara . adalah bahawa tidak semua yang mempunyai ciri bilingual mempraktikkan bilingualisme dalam kehidupan sehari-hari. dan Ain Nadzimah Abdullah). bilingualisme ialah satu fenomena kedwibahasaan yang semakin meluas di Malaysia (Gaudart. iaitu jika kefasihan dalam kedua-dua bahasa itu adalah lebih kurang sama. NairVenugopal. Manakala ‘lingua’ pula membawa maksud bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantaraan (Kamus Dwibahasa Oxford:233). dan orang yang berdwibahasaan disebut dwibahasawan’. maka ia disebut penutur bilingual seimbang atau disebut oleh Halliday (1964) ambilingualisme atau dalam peristilahan kita penutur ambilingual (Nababan. Oleh itu. masyarakat yang menggunakan lebih dari satu bahasa apabila berkomunikasi sesama anggota masyarakat. Kedwibahasaan. Pada mulanya kedwibahasaan selalu didefinisikan sebagai native control of two languages atau mempunyai dua bahasa seperti menguasai bahasa ibunya (Bloomfileld. “the practice of alternately using two languages will be called bilingualisme. Orang yang tahu dua bahasa menggunakan satu bahasa selama dia di satu tempat atau keadaan (dalam waktu yang pendek atau lama). bilingual” ertinya ‘peristiwa pemakaian dua bahasa atau lebih secara bergantian oleh seseorang penutur disebut kedwibahasaan. Kebanyakan penutur tidak semestinya cekap dalam dua bahasa-bahasa. 1993: 33). kita diajar sejak kecil lagi menggunakan bahasa Tamil. 2000.2 Multilingualisme ‘Multi’ ialah kata gabungan yang menunjukkan banyak dan kepelbagaian (Kamus Dewan Edisi Ketiga:906). Rakyat Malaysia kebanyakannya adalah penutur dwibahasa dan banyak juga penutur pelbagai bahasa. 1993: 28). Sebagai contoh. Tiga bahasa yang digunakan oleh penutur multilingual inilah yang mewujudkan multilingualisme.28 Weinreich (1968:1) menjelaskan. and the person involved. Jadi jelaslah di sini multilingualisme adalah kepelbagaian penggunaan bahasa. Bilingualisme seperti ini dilaksanakan secara berurutan yang dapat berjarak waktu yang lama. kerana penggunaannya bergantung pada situasi kebahasaan lingkungannya. Mereka mungkin lebih cekap dalam satu bahasa dan kurang cekap dalam sebuah lagi. Pengertian tentang kedwibahasaan selalu berkembang luas kerana istilah kedwibahasaan bersifat nisbi atau relatif (Suwito. Namun dapat juga kita mengerti bahawa tidak dapat seseorang mengerjakan bilingualisme tanpa dia mempunyai ciri bilingual tersebut (Nababan. 1996:48). Ini bermakna kita mempunyai semangat perpaduan dan kemajmukan yang tinggi. apabila dewasa kita mengenali bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian dan turut menggunakan bahasa Melayu ketika berkomunikasi dengan masyarakat Melayu misalnya.

bahasa kebangsaan atau bahasa daerah. Multilingualism boleh dengan tegas ditafsirkan sebagai penutur asli seperti dalam dua atau lebih bahasa. kanak-kanak yang ibu bapanya bertutur dalam bahasa yang berlainan seperti. iaitu bahasa Melayu. Terdapat beberapa ciri penutur multilingual. ibu bapa akan menerapkan konteks baru penggunaan bahasa kedua tersebut. Seterusnya. Dalam konteks ini. Kesantunan bahasa sering kali dapat dilihat dalam interaksi antara 31 . anak yang bertutur dalam bahasa Melayu standard tetapi ibu bapanya bertutur dalam dialek ibunda. Sebagai contoh negara Singapura yang mempunyai empat bahasa rasmi. Individu-individu pelbagai bahasa telah memperoleh sekurang-kurangnya satu bahasa sepanjang zaman kanak-kanak namun bahasa-bahasa lain mungkin diperolehi secara langsung atau tidak langsung. yang dipanggil kecekapan komunikatif. Coordinate Bilinguals. Ia juga mungkin ditafsirkan sebagai penutur bukan asli seperti masih dapat berkomunikasi dalam dua atau lebih bahasa. Lebih mudah jika dijelaskan bahawa tiga bahasa adalah digunakan untuk menggambarkan situasi-situasi dalam mana dua atau tiga bahasa-bahasa yang terlibat. gerak laku dan gaya yang digunakan ketika berkomunikasi. tidak biadab atau kurang ajar. Kesantunan Bahasa Kesantunan berbahasa yang merupakan salah satu aspek komponen sosiolinguistik dalam pendidikan bahasa. 30 Multilingualism boleh dirujuk untuk satu kejadian mengenai satu penutur yang menggunakan dua atau lebih bahasa. nada. iaitu orang yang minat akan bahasa asing selain bahasa ibundanya.6.bersifat multiligual kerana negara-negara ini mempunyai dua atau lebih bahasa rasmi. dan mereka yang mempunyai kemahiran-kemahiran komunikasi lebih satu bahasa. pengumpulan maklumat. kanak-kanak yang mempunyai ibu bapa yang menguasai bahasa kedua. di mana ia merujuk kepada cara dan bentuk bahasa yang digunakan oleh seseorang itu dengan penuh sopan.dan Subordinate Bilingual. boleh menjadi aktif atau pasif. dan lain-lain. iaitu melalui pendidikan formal atau pendidikan tidak formal. bahasa Cina dan bahasa Tamil di samping bahasa Inggeris yang digunakan secara meluas. iaitu Compound Bilinguals. sebuah masyarakat yang mana menggunakan dua atau lebih bahasa. Ahli bahasa mengkategorikan kecekapan berbahasa ini kepada tiga kategori. Kesantunan bahasa merangkumi aspek-aspek seperti pemilihan kata yang digunakan ketika bertegur sapa (bahasa sapaan). penghijrahan oleh kaum imigran. hiburan dan sebagainya. penduduk-penduduk yang mendiami kawasan sempadan antara dua negara. penutur tersebut mungkin tidak mempunyai keseimbangan dalam pertuturannya. orang yang mendapati bahawa terdapat kepentingan dalam konteks kehidupannya untuk mempelajari bahasa kedua seperti individu yang terlibat dalam bidang perniagaan. Walaupun seseorang penutur multilingual amat cekap dalam dua atau lebih bahasa. Kesantunan bahasa ialah tatacara atau peraturan yang wujud dalam berbahasa. dan menjadi aktif sama ada melalui bercakap dan menulis atau pasif dengan cara mendengar dan membaca. Seorang penutur yang mengetahui pelbagai bahasa bolehlah ditakrifkan sebagai multilingualisme. atau antara individu-individu yang menggunakan bahasa-bahasa lain. Dalam takrif yang lebih luas. seseorang multilingual boleh berkomunikasi lebih satu bahasa. 5.

Maka dengan bahasa yang kita gunakan itu boleh menggambarkan keperibadian kita. yang baik itu budi. tiada kata tiadalah bahasa. Hal ini boleh jadi disengajakan ketika menuturkan kata-kata demikian untuk melepaskan perasaan marah atau kekusutan .individu yang berkomunikasi. Perhubungan untuk menyampaikan dan menerima gagasan antara seorang dengan seorang dan seterusnya antara seluruh anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lainnya di seluruh jagat ini adalah melalui bahasa (Keris Mas. Bahasa yang baik menunjukkan budaya yang sihat sesuatu masyarakat dan sebaliknya. Bahasa Melayu sering dikaitkan dengan bahasa yang indah. Pantun di atas menggambarkan bahawa pentingnya penggunaan bahasa bagi menggambarkan budi seseorang. tetapi turut berperanan dalam menyampaikan perasaan prejudis penggunanya. Semakin banyak penanda santun digunakan dalam sesuatu ujaran maka akan bertambahlah tingkat kesantunan si penutur. sama ada ia sesuatu hal yang baik mahupun sebaliknya. Dengan bahasalah kita dapat menyembunyikan dan mengungkap fikiran. Yang kurik itu kundi. Kesantunan orang-orang Melayu akan terserlah dengan penggunaan penanda-penanda sopan. bahasa adalah petunjuk kehidupan dan gambaran dunia kita. Apa yang dianggap sebagai sopan dalam sesuatu bahasa atau masyarakat itu mungkin dianggap sebaliknya dalam bahasa atau masyarakat lain. 1988:31). Walau bagaimanapun. Ini adalah kerana bukan semua bahasa atau masyarakat memberikan penekanan yang sama kepada sesuatu aspek kelakuan itu dalam menentukan atau menetapkan soal kesopanan. beradab dan bersopan. 32 sosiobudaya kita. Kesantunan bahasa adalah alat untuk menunjukkan kehalusan budi bahasa. siapa kita. kesantunan bahasa semakin kurang dipraktikkan ketika berkomunikasi. Kerana bahasa juga. kita menyerahkan cinta dan dengannya pula kita mengumumkan perang. dengan bahasa pula kita mencipta dan mengakhiri sesuatu konflik. lembut dan penuh keprihatinan terhadap orang lain. Bahasa sebenarnya wujud kerana kata. kesantunan berbahasa dalam sesebuah bahasa atau masyarakat itu bersifat khusus. yang indah itu bahasa. Penggunaan bahasa yang betul oleh si pemakainya menggambarkan si pemakai mempunyai budi pekerti yang tinggi. asal usul kita. iaitu beradab sebanyak mungkin kepada si pendengar. Bangsa Melayu amat terkenal dengan kesantunan bahasa mereka. Ia sesuai dengan ciri-ciri kesopanan yang dimiliki oleh orangorang Melayu yang dianggap pemalu. yang merah itu saga. Kesantunan bahasa sesuatu masyarakat sering kali dipengaruhi oleh norma-norma budaya masyarakat tersebut. Selain itu penggunaannya adalah untuk menjaga perasaan orang lain. Kurangnya aspek kesantunan berbahasa dalam suatu situasi kemungkinan disebabkan oleh gangguan emosi. Singkatnya. pendidikan kita dan banyak hal yang berkaitan dengan kita. Namun pada masa kini. Tatabahasa atau tatacara berbahasa harus sesuai dengan norma-norma budaya sesuatu masyarakat yang menggunakan bahasa. Bahasa bukan setakat alat untuk menyampaikan maklumat (fakta) semata-mata. mungkin sedang marah atau sedang ada masalah yang menimpa si penutur maka terkeluarlah katakata yang tidak sopan atau kata yang agak kasar nadanya. sopan dan lembut yang diperlihatkan melalui pertuturan kita.

nada atau intonasi yang tepat serta gaya bahasa yang sesuai dengan situasi dan sekeliling. tetapi juga untuk guru. Senyuman yang diberikan haruslah ikhlas dan anggaplah ianya sebagai hadiah atau sedekah. Selain itu kurangnya ilmu pengetahuan tentang tatabahasa atau tatasusila bahasa Melayu dan kurang pengetahuan tentang adat budaya masyarakat orang Melayu juga boleh menjadi faktor kurangnya aspek kesantunan berbahasa. penilaian tentang kesantunan berbahasa sebenarnya ditentukan secara mutlak oleh pihak yang mendengar atau yang diajak bercakap. Tetapi terdapat juga penutur adalah orang Melayu tetapi tetap juga kurang pengetahuan tentang tatabahasa bahasa Melayu misalnya mereka tidak bersekolah. Hal ini terjadi pada mereka yang bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu atau mereka tidak di didik dalam masyarakat Melayu. Rasulullah Sallalahu Wasallam bersabda yang maksudnya: "Sesungguhnya Allah menyukai sikap berlemah-lembut dalam semua perkara. Hal yang perlu juga selain kebolehan menghasilkan dan menginterpretasi ayat-ayat dalam bahasa Melayu dengan tepat (ayat yang betul dari segi nahu bahasa Melayu) ialah berkebolehan menggunakan bahasa Melayu yang sesuai (yang mematuhi adat dan resam berbahasa Melayu) mengikut pelbagai situasi sosial atau budaya yang sudah tentu harus mematuhi prinsip dan laras kesantunan berbahasa Melayu. Oleh sebab itulah penggunaan kesantuanan bahasa itu perlu ketika berkomunikasi kerana kesantunan bahasa adalah alat untuk menunjukkan kehalusan budi 34 . padahal si penutur tidak pernah berniat untuk berbuat demikian. yakni penutur bahasa untuk menggunakan bahasa yang menepati situasi dan kehendak sosial. Maka berucap salamlah ketika bertemu. dan besar kemungkinan juga tidak disengajakan kerana sedang alpa atau lalai dibuai perasaan emosi tersebut. rakan sekerja dan para pelanggan yang memerlukan khidmat kita. Maka kita harus menggunakan bahasa yang bersesuaian. Oleh itu. di antaranya ialah cara sapaan lisan atau bertulis menurut bahasa Melayu dengan sopan santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa." Kepentingan kesantunan berbahasa bukan sahaja untuk keluarga. Terdapat beberapa cara menunjukkan cara kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ketika kita berinteraksi akan membuat hidup kita lebih aman dan tenteram kerana tiada satu pun individu yang akan sakit hati pada kita yang mempunyai kesantunan bahasa ketika berinteraksi antara satu dengan yang lain. Walau bagaimanapun. Ini adalah cara tidak langsung dapat meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian Perkhidmatan Awam serta menaikkan imej perkhidmatan. bersopan dan sentiasa ingin membantu.fikiran. kita harus mempertahankan penggunaan aspek kesantunan bahasa ketika kita berkomunikasi. misalnya si penutur 33 sengaja menuturkan sesuatu yang menyinggung perasaan si pendengar. Terdapat juga pelbagai situasi yang berbeza yang menuntut kita. Di mana sering kali terjadi apabila pihak yang mendengar atau diajak bercakap menganggap dan menuduh pihak yang bercakap itu berlaku kurang sopan terhadapnya. Sebagai kesimpulan. para anggota Perkhidmatan Awam yang berkhidmat di kaunter-kaunter barisan hadapan dan jabatan-jabatan yang bertanggungjawab dalam penguatkuasaan seperti polis dan imigresen akan memberikan perkhidmatan dengan penuh beradab melalui tutur kata yang mesra. Mulakan dengan sikap ramah dan terbuka.

Penjajah Belanda dan Inggeris menggunakannya sebagai lingua france untuk berhubung dengan raja-raja dan rakyat ditanah jajahan mereka. 5. Menjelang abad ke-19 Bahasa Melayu mula menerima bibit-bibit permodenan dan bersedia memainkan peranannya. iaitu dengan kemasukan agama Islam ke Nusantara. Lanjutan daripada perkembangan itu. iaitu Indonesia dan Malaya sejak awal abad ke-16. kamus-kamus. ketiga sebagai bahasa ilmu dan falsafat. dan keempat sebagai bahasa pentadbiran dan diplomatik. with an Introduction and Paraxis dan diberi judul Melayu dalam tulisan Jawi sebagai Kitab Ilmu Nahu dan Saraf dari Bahasa Melayu. Sekolah Melayu yang pertama didirikan pada tahun 1821 di Gelugor. Pada masa orang-orang Eropah datang ke sini. Seperti yang kita tahu bahawa masyarakat Melayu sememangnya terkenal dengan budi pekerti dan kesantunan bahasa yang mulia. Singapura pada tahun 1878 untuk melatih guru-guru Melayu bagi Negeri-negeri Selat. .1Bahasa Melayu dalam Bidang Pendidikan Dengan Bahasa Melayu dalam pendidikan dimaksudkan penggunaan Bahasa Melayu sebagai satu mata pelajaran dan sekaligus peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ilmu dalam sistem pendidikan. 5. terjemahan kitab-kitab Injil ke dalam Bahasa Melayu. Seterusnya Bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan moden telah dimulakan oleh golongan elit ilmuan agama Islam dan golongan awam pula menggunakannya dalam pembelajaran agama Islam melalui Bahasa Melayu lisan. Bahasa Melayu sudah sedia kukuh kedudukannya sebagai lingua franca di kepulauan Melayu. para ulama tempatan yang pulang dari menuntut ilmu di Timur Tengah. beradab dan bersopan. mubaligh-mubaligh. Pada waktu itu Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa ilmu dan bahasa falsafat. Penggunaan Bahasa Melayu dalam pendidikan sebenarnya bermula sejak awal abad ke-13 lagi. selain itu penggunaannya adalah untuk menjaga perasaan orang lain. dan ulama-ulama serta pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan India yang pulang ke Nusantara telah melakukan kerja mubaligh mereka dengan mengunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa lisan penyampaian ilmu agama Islam dan juga sebagai bahasa penulisan dalam kita-kitab yang ditulis mereka.bahasa. PualuPinang.7. dalam tahun 1812. sehingga pedagangpedagang. Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ilmu peringkat selepas pendidikan rendah telah bermula dengan tertubuhnya Maktab Melayu di Teluk Belanga. Serentak dengan penggunaan Bahasa Melayu di peringkat rendah dan maktab.7 Pelaksanaan Bahasa Melayu dalam Bidang Pendidikan dan Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Ilmu. pertama sebagai bahasa perdagangan. Penggunaan Bahasa Melayu dalam pendidikan formal berlaku sejak tertubuhnya sekolah-sekolah Melayu dan maktabmaktab perguruan Melayu. kedua sebagai bahasa kesusasteraan dan kebudayaan tinggi. dan pegawai-pegawai kolonial 35 memperlihatkan minat dan usaha menyusun daftar-daftar kata. malah ada pula yang cuba menyusun nahu Bahasa Melayu. Sejak dahulu lagi Bahasa Melayu digunakan oleh pedagang-pedagang antarabangsa sebagai lingua france. pendidikan mengenai Bahasa Melayu juga turut berkembang dalam bidang penulisan buku tatabahasa yang berjudul A Grammar or the Malayan Language. Istanaistana juga pada masa itu merupakan pusat perkembangan kesusasteraan Melayu.

” Seterusnya. istilah dan laras bahasa yang sesuai untuk mengungkapkan konsep dan pemikiran yang kompleks dan abstrak. Kuala Lumpur dipindahkan ke maktab itu dalam tahun 1924. pengurusan perakaunan dan perangkaan. dan Bahasa Perancis. iaitu mengungkapkan kesinambungan dan kerumitan fikiran. Bahagian Terjemahan di Jabatan Pelajaran. tanjung Malim. Fungsifungsinya yang lain yang tidak kurang pentingnya seperti penerbitan pelbagai jenis buku dan jurnal turut membantu menjayakan peranan Bahasa Melayu dalam pendidikan di negara ini. Dengan perkataan lain Bahasa Malaysia harus boleh berfungsi sebagai bahasa akademik yang lengkap dengan laras-laras bahasa untuk memperkatakan pelbagai hal baru dalam aneka bidang ilmu moden. dan Undang-Undang di samping sastera dan agama. Laras-laras saintifik ini berbeza pula dengan laras sains sosial dan kemanusiaan seperti laras kesusasteraan. Bahasa Jerman. Teknologi. Bahasa Malaysia sebagai ilmu dimaksudkan peranan Bahasa Malaysia sebagai pengantar ilmu pengetahuan atau sebagai alat menyampaikan ilmu pengetahuan moden. pemerintah Belanda telah menubuhkan Balai Pustaka dalam tahun 1917 untuk menerbitkan buku-buku bacaan umum. perniagaan saham. Di Malaya. 1986:6). kamus majalah. iaitu keintelektualan bahasa dan kesempurnaan bahasa dalam bidang-bidang tertentu. Bahasa Jepun. maktab dan universiti. dan kejuruteraan kimia. laras sains rumah tangga dan sebagainya. kemuncak pencapaian taraf keintelektualan bahasa ialah 37 . dan disusun semula pada tahun 1925 seta diberi nama baru ”Pejabat KarangMengarang Sultan Idris Training College. ia perlu mempunyai dua ciri penting. Sebagai bahasa ilmu Bahasa Malaysia harus mempunyai perbendaharaan kata.Pada pertengahan pertama abad ke-20 perkembangan Bahasa Melayu di Malaya di pengaruhi oleh perkembangan bahasa yang berlaku di Indonesia. (Nik Safiah Karim. istilah dan laras bahasa yang cukup dan sesuai untuk menyatakan konsep dan pemikiran tentang hal-hal perdagangan antarabangsa. Bahasa Malaysia perlu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa antarabangsa yang lain seperti Bahasa Inggeris. kejururteran elektrik dan elektronik. yang sudah lama berperanan sebagai bahasa ilmu moden dengan jayanya. misalnya dalam bidang kejuruteraan. Menurut Havranek (dalam Garvin1984). Dengan keintelektualan bahasa dimaksudkan bahasa itu harus mempunyai keupayaan menyampaikan buah fikiran dan hujah dengan tepat dan berkesan. kemunculan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1956 yang berperanan sebagai membina. Berdasarkan begitu banyak buku teks. Kejuruteraan. maka perlulah Bahasa Malaysia mempunyai perbendaharaan kata. satu-satu bahasa yang mencapai taraf sebagai bahasa ilmu. dan bahanbahan bacaan yang sudah diterbitkan dalam Bahasa Melayu untuk kegunaan di sekolah36 sekolah. iaitu ilmu Sains.7. Kedoktoran. istilah. Ekonomi. atas permintaan Pengetua Sultan Idris Training College. Bahasa Malaysia harus mempunyai laras-laras bahasa yang khusus untuk menerangkan hal-hal tentang kejuruteraan awam. 5. perindustrian ringan dan berat. menyempurnakan dan memperkembangkan Bahasa Melayu supaya dapat memainkan peranannya dengan sempurna dalam dunia pendidikan dinegara ini bukan sedikit. sejarah. dapatlah dibuat rumusan bahawa Bahasa Melayu sudah pun berjaya memainkan peranannya dalam pendidikan di negara ini. kejuruteraan mekanikal.2 Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Ilmu. laras seni ukir. Misalnya apabila memperkatakan konsep ekonomi. Mengikut Havranek.

com/doc/18433659/Tugasan-Linguistik-Dan-Sosiolinguistik-Upload .scribd.http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->