3.0 BAHASA MELAYU KUNO 3.

1 PENDAHULUAN Perkembangan bahasa Melayu pada abad ke-7 banyak dipengaruhi oleh budaya yang datang ke Nusantara seperti budaya India. Dari segi sejarah, sebelum abad ke-7, ramai peniaga dan pedagang India (dari barat) yang bertukar-tukar barang perniagaan dengan pedagang China (dari timur). Oleh itu, untuk memudahkan urusan, mereka singgah di Kepulauan Melayu. Budaya yang paling berpengaruh di Alam Melayu pada peringkat awal ialah budaya India. Sebenarnya tarikh bermulanya pengaruh India di Alam Melayu tidak diketahui dengan tepat. Pengaruh India ini bukan sahaja disebarkan oleh pedagang-pedagang India, tetapi turut disebarkan oleh orang-orang Melayu yang pergi berdagang ke India. Kesan kemasukan pengaruh India yang paling ketara ialah penggunaan bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit merupakan bahasa kebudayaan yang terpenting di India. Segala hasil seni kesusasteraan klasik, ilmu pengetahuan, falsafah, dan agama ditulis dalam bahasa ini. Melalui bahasa Sanskrit, bahasa Melayu telah mengalami evolusinya yang pertama. Banyak perkataan Sanskrit telah diterima masuk ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Sanskrit bukan sahaja dipinjam untuk menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan bidang kebudayaan, kesenian atau agama, tetapi bahasa itu juga telah mempengaruhi pelbagai cabang kehidupan. Misalnya, beberapa perbendaharaan kata Sanskrit telah digunakan untuk menamakan bahagian tubuh badan, barang-barang perdagangan, alat perkakas, tumbuh-tumbuhan, senjata dan ilmu pengetahuan. Ini mungkin disebabkan bahasa Melayu masih kurang perbendaharaan katanya dalam menyatakan perkara-perkara tertentu 22

atau berkemungkinan orang-orang Melayu ingin menaikkan taraf bahasanya ke arah bahasa sarjana untuk menyatakan idea-idea baharu yang tinggi-tinggi. 3.2 DEFINISI BAHASA MELAYU KUNO Menurut Nik Safiah Karim dalam bukunya iaitu ACE AHEAD BAHASA MALAYSIA (2008,13), bahasa Melayu kuno ialah bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara antara abad ke-7 sehingga abad ke-13, iaitu pada zaman peralihan Hindu-Islam. Pada ketika itu, kerajaan yang berkuasa ialah kerajaan Sriwijaya. Sewaktu pemerintahan kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu berkemungkinan telah menjadi bahasa pengantar kerajaan. Ini terbukti dengan terjumpanya empat buah batu bersurat yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno.

3.3 BAHAN BUKTI 3.3.1Batu Bersurat di Kedukaan Bukit Batu bersurat ini bertarikh 605 tahun Saka (683M). Batu bersurat ini telah diperoleh daripada sebuah keluarga Melayu yang menetap di Kampung Kedukaan Bukit pada 29 November 1920. Kampung ini terletak di tebing Sungai Tatang dalam wilayah Musi di bahagian barat daya Palembang. Batu bersurat ini mengandungi sepuluh baris ayat. Ayat-ayat itu diukir di atas batu berbentuk bujur. Tulisan pada batu ini terpelihara dengan baik, kecuali tiga baris terakhirnya yang tidak dapat dibaca kerana telah terserpih. 3.3.2Batu Bersurat di Talang Tuwo

22

Batu Bersurat Talang Tuwo ini bertarikh 606 tahun Saka (684M). Batu bersurat ini telah dijumpai oleh Residen Jambi, iaitu L.C. Westenek pada 17 November 1920 di sebuah kawasan yang bernama Talang Tuwo, di bahagian barat daya Bukit Seguntang, iaitu lebih kurang lapan kilometer dari Palembang. Batu bersurat ini merupakan batu pasir yang di atasnya terdapat 14 baris ayat yang dipahat.

3.3.3Batu Bersurat di Kota Kapur Batu bersurat ini bertarikh 608 tahun Saka (686M). Batu bersurat ini telah ditemui oleh J.K. van Meulen pada tahun 1892 di Kota Kapur, iaitu sebuah pekan di Pulau Bangka. Batu ini berbentuk tiang batu. Dipercayai batu ini telah dibawa ke Pulau Bangka, kerana tidak ada batu lain seperti itu di pulau tersebut. 3.3.4 Batu Bersurat di Karang Brahi Batu bersurat yang bertarikh 614 tahun Saka (692M) ini telah dijumpai pada tahun 1904 oleh seorang inspektor bernama L. Berkhout. Sewaktu dijumpai, batu ini digunakan sebagai lapik untuk membasuh kaki di sebuah masjid di Jambi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Krom, didapati teks Batu Bersurat Karang Brahi ini menyamai teks pada Batu Bersurat Kota Kapur, cuma teks pada Batu Bersurat Karang Brahi ini kurang dua baris daripada teks pada Batu Bersurat Kota Kapur. Selain keempat-empat batu bersurat di atas, terdapat sebuah lagi batu bersurat yang dijumpai di kawasan yang jauh dari Sumatera, iaitu di Jawa Tengah. Batu bersurat ini dijumpai di Gandasuli, iaitu di daerah Kedu, arah ke timur Gunung Sundara. Bahasa yang terdapat pada Batu Bersurat Gandasuli ini amat rapat kaitannya dengan keempat-empat batu bersurat yang ditemui di Sumatera. Batu-batu bersurat ini merupakan bukti terpenting tentang bahasa Melayu tertua yang ditulis dalam bahasa 22

Austronesia dan merupakan satu-satunya dokumen yang memerikan permulaan kerajaan Sriwijaya. 3.4 CIRI-CIRI BAHASA MELAYU KUNO 3.4.1 SISTEM TULISAN Dari segi penulisan, keempat-empat batu bersurat awal yang dijumpai semasa pemerintahan kerajaan Sriwijaya ini menggunakan tulisan Palava, khususnya Palava Kemudian. Tulisan Palava ialah sejenis tulisan India Selatan purba yang digunakan untuk penyebaran agama Hindu. Tulisan Palava Kemudian ini mempunyai prinsip tulisan yang sama tinggi. Selain tulisan Palava, tulisan lain yang digunakan dalam bahasa Melayu kuno ialah tulisan Kawi dan Nagiri. Perkataan Kawi berasal daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud penyair. Pada peringkat awal, tulisan Kawi ini ditulis pada daun lontar dan kemudiannya diubahsuai dan diukir pada batu. Tulisan Nagiri pula digunakan pada Batu Bersurat Gandasuli. Tulisan Nagiri ini berasal dari India Utara. 3.4.2 KOSA KATA Berdasarkan keempat-empat batu bersurat yang dinyatakan sebelum ini (tidak termasuk batu Bersurat Gandasuli), terdapat kira-kira 283 patah perkataan daripada 50 baris teks yang tertera di atas batu-batu itu. Daripada 283 patah perkataan ini, 55.5 peratus merupakan kosa kata bahasa Melayu atau bahasa Austronesia, manakala selebihnya kosa kata yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit sangat berpengaruh dalam bahasa Melayu kuno kerana bahasa Melayu pada ketika itu masih kekurangan 22

kosa kata untuk mengungkapkan konsep-konsep baharu. Konsepkonsep baharu ini dibawa oleh bahasa masyarakat yang membawa konsep tersebut. Berdasarkan bentuk-bentuk perkataan dalam bahasa Melayu kuno, terdapat beberapa bentuk yang menarik sifatnya. a) Fonem semivokal w dalam bahasa Melayu kuno berubah menjadi b secara konsisten dalam bahasa Melayu moden. Contohnya: Bahasa Melayu Kuno wuat wunuh wanum watu wuah wuluh Bahasa Melayu Moden Buat bunuh bangun Batu Buah Buluh

b) Ketidakwujudan vokal e pepet dalam bahasa Melayu kuno. Contohnya: Bahasa Melayu Kuno dangan tathapi manghidupi marwangun lapas Bahasa Melayu Moden dengan Tetapi menghidupi membangun Lepas

c) Perubahan fonem yang tidak konsisten. Contohnya, fonem u

berubah menjadi o, iaitu uram dalam bahasa Melayu kuno berubah menjadi orang dalan bahasa Melayu moden. Tetapi u tidak berubah menjadi o dalam lingkungan suku kata akhir tertutup. Contohnya: Bahasa Melayu Kuno wunuh 22 Bahasa Melayu Moden bunuh

suruh wuluh

Suruh Buluh

d) Dari segi morfologi, bentuk imbuhan dalam bahasa Melayu

kuno hampir sama dengan bahasa Melayu moden. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa imbuhan yang sudah tidak digunakan lagi.
i.

Awalan ni- dalam bahasa Melayu kuno berubah menjadi didalam bahasa Melayu moden. Contohnya: Bahasa Melayu Kuno ni tanam ni makan ni suruh ni bunuh ni sumpah Bahasa Melayu Moden di tanam di makan di suruh di bunuh di sumpah

ii.

Awalan mar- dalam bahasa Melayu kuno berubah menjadi berdalam bahasa Melayu moden. Contohnya: Bahasa Melayu Kuno mar lapas mar wuat Bahasa Melayu Moden ber lepas ber buat

iii.

Awalan par- dalam bahasa Melayu kuno berubah menjadi perdalam bahasa Melayu moden. Contohnya: Bahasa Melayu Kuno par wuat Bahasa Melayu Moden per buat

22

iv.

Awalan maka- tidak lagi wujud dalam bahasa Melayu moden. Contohnya: Bahasa Melayu Kuno makagila makasakit Bahasa Melayu Moden menjadi gila menjadi sakit

v.

Akhiran –a tidak lagi wujud dalam bahasa Melayu moden. Contohnya : Bahasa Melayu Kuno datua wuata Bahasa Melayu Moden datu buat

vi.

Akhiran –i sama seperti bahasa Melayu moden dan biasanya hadir bersama-sama imbuhan awalan. Contohnya: Bahasa Melayu Kuno niujari Bahasa Melayu Moden diujari

e) Bunyi n dalam bahasa Melayu kuno berubah menjadi ny dalam bahasa Melayu moden. Contohnya: Bahasa Melayu Kuno wuahna wuatna tatkalana Bahasa Melayu Moden buahnya buatnya tatkalanya

22

f) Bunyi h yang terdapat dalam bahasa Melayu kuno telah dilenyapkan dalam bahasa Melayu moden. Contohnya: Bahasa Melayu Kuno sahaya tuha samuha Bahasa Melayu Moden saya tua semua

g) Terdapat konsonan yang dieja dengan aspirasi bh, ph, dh, kh, dan th akibat daripada pengaruh bahasa Sanskrit. Contohnya: Bahasa Melayu Kuno bhumi dhuka sukhacitta Bahasa Melayu Moden bumi duka sukacita

h) Terdapat juga perkataan dalam bahasa Melayu kuno yang tidak digunakan lagi pada hari ini. Contohnya:

Bahasa Melayu Kuno tuwi inan tlu hulun/ulun sarak langit/makalangit

Bahasa Melayu Moden dengan itu tiga orang gaji memisahkan diri memperdaya

22

i) Terdapat beberapa perkataan dalam bahasa Melayu kuno yang

masih kekal sehingga kini. Contohnya: aku, ini, kayu, curi, sama, lagi, jadi,laki, ratus,naik, dua

j) Sesetengah perkataan dalam bahasa Melayu kuno telah berubah maknanya dalam bahasa Melayu moden. Contohnya: Bahasa Melayu Kuno kita kamu Bahasa Melayu Moden kamu (pengertian mufrat) kamu (pengertian jamak)

22