P. 1
Jurnal- Penggunaan Model Konstruktivisme Dalam Mata Pelajaran Sains Pertanian

Jurnal- Penggunaan Model Konstruktivisme Dalam Mata Pelajaran Sains Pertanian

|Views: 1,335|Likes:
Published by kgcantikbangun

More info:

Published by: kgcantikbangun on Sep 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

Penggunaan Model Konstruktivisme Dalam Matapelajaran Sains Pertanian

Rizawati Ab Halim Fakulti Seni dan Muzik, UPSI, Tanjong Malim, Malaysia

ABSTRAK Kajian ini dijalankan adalah bertujuan mengenalpasti pengaplikasian Konstruktivisme dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains Pertanian di sekolah. Tumpuan kajian adalah kepada 5 (lima) aspek yang dinyatakan dalam Model Konstruktivisme 5-Fasa Needham. Fasa-fasa tersebut adalah fasa orientasi, fasa pencetusan idea, fasa penstrukturan semula idea, fasa penggunaan idea dan fasa renungan kembali. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah pemerhatian. Kata kunci : konstruktivisme, 5-Fasa Needham

ABSTRACT This study was carried out to identify the status of the implementation of the constructivism concept of teaching and learning process in Sains Pertanian at school. This study is focused on 5 (five) aspects according to Needham`s 5-Phase Constructivisme Model. The phases are orientation, idea initiation, idea restructure, idea usage and reflection. Keywords : constructivism, Needham’s 5-Phase

pengajaran dan pembelajaran di bina berdasarkan konsep asas dan utama serta pengajaran dan pembelajaran di nilai dalam konteks pengajaran dan pembelajaran harian. menyatakan bahawa persekitaran bilik darjah berdasarkan pendekatan konstruktivisme harus dibina di mana idea dan pendapat pelajar mesti dihargai. Satu kumpulan dinamik iaitu pembahagian kelas kepada beberapa kumpulan kecil sebaiknya dilaksanakan di dalam kelas selain sumbangsaran di mana satu perbincangan secara intensif untuk penjanaan idea atau mencari idea dilakukan dengan menggalakkan penglibatan semua ahli dalam kelas dan seterusnya ceramah boleh juga diaplikasikan dalam subjek ini untuk memberi maklumat dan gambaran yang terbaik kepada pelajar. guru perlulah memilih dan menggunakan kaedahkaedah yang paling sesuai bagi membantu pelajar-pelajar dan dirinya sendiri bagi mencapai objektif pengajaran yang dirancangkan. Teori Konstruktivisme bukanlah satu teori yang baru dalam bidang pendidikan malah telah lama dipraktikkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya Sains KBSM. dan Brooks M. teknik dan aktiviti dalam sesuatu pengajaran untuk mencapai objektif adalah yang dikatakan strategi pengajaran. Menurut Esah Sulaiman (2003).G. aktiviti dalam kelas perlu mencabar minda pelajar. lawatan dan rujukan ilmiah. Brooks J. Ini kerana dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara konstruktivisme. ( 1999 ). kaedah. pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh digunakan seperti pendekatan berpusatkan guru.PENDAHULUAN Keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran amat bergantung kepada kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan. kajian ini dijalankan untuk melihat aplikasi konstruktivisme dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains Pertanian. Selain itu. Oleh itu. Menurut Huraian Sukatan Pelajaran Sains Pertanian dalam Sekolah Menengah Atas Tingkatan 4 dan 5 antara strategi pengajaran dan pembelajaran Sains Pertanian yang dicadangkan oleh KPM adalah pemikiran analitikal.G. . pemikiran lateral. pendekatan berpusatkan pelajar dan pendekatan berpusatkan bahan. pelajar dapat membina struktur pengetahuan mereka sendiri dan pengkaji melihat bahawa Konstruktivisme ini merupakan satu kaedah terbaik yang boleh diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains Pertanian juga. tunjuk cara juga mesti dilakukan di mana guru perlu mendemonstrasi kepada pelajar cara yang betul dan selamat dalam penggunaan pelbagai alat perladangan dan bahan untuk penanaman. Pemilihan dan perancangan guru dalam menentukan pendekatan. Menurut Rashidi dan Abdul Razak (1995). Prisip-pronsip yang terdapat dalam teori ini sebenarnya boleh diterapkan dalam mata pelajaran lain juga. guru menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pelajar.

iv. Pembelajaran berasaskan teori konstruktivisme telah digunakan secara meluas dalam mata pelajaran sains. Orientasi Guru menyediakan suasana pembelajaran untuk menimbulkan minat pelajar terhadap pelajaran. Guru memainkan peranan sebagai fasilitator atau pembimbing dengan membekalkan bahan dan membimbing pelajar untuk membuat pembelajaran inkuiri. ii. psikologi dan pendidikan. keratan akhbar. Beliau menambah.mengenalpasti aplikasi fasa orientasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains Pertanian.mengenalpasti aplikasi fasa penggunaan idea dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains Pertanian.mengenalpasti aplikasi fasa renungan kembali dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains Pertanian. TEORI KONSTRUKTIVISME Teori konstruktivisme merupakan satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia memperoleh ilmu.mengenalpasti aplikasi fasa penstrukturan semula idea dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains Pertanian.OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian yang ingin dijalankan adalah untuk: i. v. soal jawab dan sebagainya. Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada lima fasa seperti berikut : a. Konstruktivisme memang telah lama diamalkan dalam bidang falsafah. . Pelajar akan berbincang dalam kumpulan dan berkongsi pengalaman yang sama serta interaksi yang rapat antara satu sama lain.mengenalpasti aplikasi fasa pencetusan idea dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains Pertanian. menggunakan kaedah peta konsep serta membuat laporan dengan menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baru yang akan mereka belajar. konstruktivisme bukan satu konsep yang baru. Menurut Susan ( 1994 ). teori konstruktivisme ialah satu teori pembelajaran yang sangat dominant dalam sistem pendidikan terutamanya dalam mata pelajaran Sains dan Matematik mulai tahun 1980-an. iii. b. Cara yang boleh digunakan ialah dengan menunjukkan tayangan video. sosiologi dan antropologi. Penggunanan teori konstruktivisme sangat penting kerana ia merupakan satu perubahan paradigma daripada pendekatan behaviourisme kepada pendekatan yang berasaskan teori kognitif. Pencetusan idea Guru perlu mengadakan aktiviti seperti perbincangan dalam kumpulan kecil. tayangan filem.

Pelajar juga boleh membuat refleksi untuk melihat sejauh mana idea asal mereka telah berubah. Jacob dan Razavieh ( 2002 ).Dalam fasa ini. dan faktor kesahan dan kebolehpercayaannya dapat diperiksa dan dikawal. Pencerapan ini melibatkan 2 waktu pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh menggunakan kaedah penulisan kendiri. Dalam kajian ini. METODOLOGI Sampel Kajian Kidder (1981) menegaskan bahawa kaedah pemerhatian yang boleh digunakan sebagai satu alat penyelidikan adalah apabila ia dapat berfungsi sebagai tuju hala penyelidikan yang terancang. perbincangan kumpulan dan catatan peribadi pelajar untuk meneliti tahap pemahaman pelajar. Aplikasi idea Pelajar akan mengaplikasikan pengetahuan baru dengan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. instrumen yang digunakan adalah pemerhatian. Instrumen yang sempurna dapat mengukur dengan tepat sesuatu pemboleh ubah yang hendak diukur. instrumen yang menarik dapat mendorong subjek yang dikaji untuk menjawab soalan yang dikemukakan dengan tepat dan jujur. Penyelidikan telah membuat temujanji dengan respoden bagi menetapkan hari dan masa yang sesuai untuk proses pencerapan dijalankan. d. Menurut Ary. Refleksi Pelajar membandingkan pengetahuan asal dengan pengetahuan baru dan merenung kembali proses pembelajaran yang menyebabkan perubahan kepada idea mereka. boleh direkodkan secara tersusun. Peranan guru ialah mengukuhkan konsep atau idea yang tepat. e. . Ini mewujudkan pemahaman yang baru dan menggalakkan inkuiri dalam kalangan pelajar.c. kemahiran bahasa akan membantu pelajar membuat pengubahsuaian atau penyusunan semula idea secara urutan. Penstrukturan semula idea Guru menyediakan aktiviti atau memberi tugasan berstruktur untuk membolehkan pelajar mencabar idea asal mereka atau idea daripada rakan. spontan. instrumen kajian merupakan alat ukur yang paling penting bagi mencapai objektif sesuatu penyelidikan. Pengumpulan Data Melibatkan pencerapan atau pemerhatian secara rawak keatas 5 orang guru Sains Pertanian. dan membina struktur pengetahuan sendiri yang lebih bermakna dan berkesan. Instrumen Kajian Menurut Mohd Majid Konting ( 1998 ).

KESIMPULAN Konstruktivisme adalah pendekatan yang memberi hak dan peluang untuk murid-murid belajar (learn how to learn) dengan membina makna dan kefahaman yang tinggi dalam kerangka minda masing-masing. Bahagian Pendidikan Guru ( BPG ) dan Pusat Pelajaran Daerah ( PPD ). Justeru itu pihak pentadbir sekolah atau Jemaah Nazir hendaklah memberi penekanan kepada fasa orientasi semasa membuat pemantauan di sekolah.33 Fasa 2 ( Pencetusan Idea ) 0.38 Pemerhatian yang dibuat menunjukkan bahawa fasa-fasa yang selalu diamalkan oleh guru ialah fasa penstrukturan semula dan fasa pencetusan idea.HASIL DAPATAN KAJIAN Pemerhatian terhadap pengajaran guru dalam melaksanakan model konstruktivisme 5 Fasa Needham.Walaupun begitu konstruktivisme merupakan suatu anjakan yang perlu diaplikasikan bertujuan untuk memberi peluang dan membuka ruang kepada pelajar di dalam merealisasikan dalam kehidupan seharian mereka. Kursus ini dikelolakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum ( PPK ).73 Fasa 3 ( Penstrukturan Semula Idea ) 0. .60 Purata Min Keseluruhan 2.33 berbanding fasa-fasa lain. Fasa orientasi atau set induksi kurang dititik beratkan oleh guru berdasarkan min yang paling rendah iaitu 0. CADANGAN KAJIAN A ) Pendedahan strategi pengajaran dan pembelajaran konstruktivisme dari masa ke semasa. Skor Min Bagi Setiap Fasa Dalam Model Konstruktivisme 5 Fasa Needham Fasa Min Fasa 1 ( Set Induksi ) 0. Hasil pemerhatian yang dirumuskan seperti di bawah.Keadaan ini menuntut agar guru lebih prihatin terhadap keperluan dan kehendak pelajar secara individu. B ) Pemantauan Dapatan kajian ini mendapati bahawa fasa orientasi kurang diamalkan oleh guru. Guru-guru perlu didedakan dengan pelbagai model pengajaran yang menggunakan pendekatan konstruktivisme. Berdasarkan kepada pengalaman dan persekitaran yang sedia ada. Pendedahan kepada model pengajaran ini hendaklah diberikan bagi memastikan tahap profesionalisme guru sentiasa positif serta bermotivasi tinggi.70 Fasa 4 ( Aplikasi Idea ) 0. Pemerhatian yang digunakan dalam kajian ini merupakan turut serta.50 Fasa 5 ( Refleksi ) 0.

148 – 159.CADANGAN KAJIAN LANJUTAN Pada pandangan penyelidik. K. A Referent Model For Contructivist Teaching And Learning. P. Kaedah Mengajar Sains. Syarifah Norhaidah Syed Idros Dan Mohd Ali Samsudin ( 2006 ).M ( 1986 ). Kemungkinan hasil kajian akan memberi nilai yang positif atau kajian ini akan mendapat gambaran yang lebih jelas tentang amalan penggunaan model pengajaran ini di sekolah menengah di seluruh malaysia. 63 : 873 – 878. Tahap Penggunaan Model Konstruktivisme 5 – Fasa Needham Di Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Sekolah Rendah Di Daerah Kuala Terengganu Selatan.3. . Watson. Research In Sciene Education. Issue 2. K. Persidangan Kebangsaan Tech Prep Ke – 2. Aubosson. N. Memperkukuhkan Pelaksanaan Pembelajaran Secara Konteksual – Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Bilik Darjah. 33: 27-42 Bodner. ( 2003 ). Pts Professional Kuala Lumpur Chong Choe Hin ( 1999 ). Dalam Zurida Ismail. Packaging Constructivist Sciene Teaching In A Curriculm Resource…Asia – Pacific On Sciene Learning And Teaching. Kementerian Pelajaran Malaysia. P. Article 1:1-33 Boddy. Dan Aubusson. Jabatan Pendidikan Teknikal. BIBLIOGRAFI Abd Malek Ismail ( 1999 ). A Trial Of The Five Es. Dalam Noriah Abd Rahman ( 2000 ). G. Tesis Sarjana Muda Yang Tidak Diterbitkan Universiti Teknologi Malaysia. “ Constructivism: A Theory Of Knowledge “ Journal Of Chemical Education. Dari Konsep Ke Realiti . Jabatan Pendidikan Teknikal Kementerian Pendidikan Malaysia. Vol. Penyelidik juga mencadangkan penyelidik-penyelidik seterusnya menggunakan temu bual bagi mengetahui fasa-fasa pengajaran dalam model pengajaran konstruktivisme 5 Fasa Needham. kajian perlu dilakukan kepada sampel yang lebih besar. ( 2000 ). Dan Watson.

(1987). Pendidikan Konstruktivisme Radikal Dalam Pendidikan Matematik. The University Of Leeds: Centre For Studies In Science And Mathematics Education. ( 2001 ). Needham. Modul Pembelajaran Secara Konstruktivisme. M. Penerbit Universiti Malaya. Kaedah Dan Statistik Penyelidikan. Diperolehi Pada 1 Mac 2010 Daripada Http://Www. Hill ( Malaysia ) Sdn Bhd. Kaedah Penyelidikan Buku 1. Tesis Sarjana Yang Tidak Diterbitkan Universiti Teknologi Malaysia. Dalam Kementerian Pelajaran Malaysia ( 2001 ). Tesis Sarjana Yang Tidak Diterbitkan Unversiti Pendidikan Sultan Idris . Noraini Mohamed ( 2004 ). Pusat Perkembangan Kurikulum. Sejauh Manakah Model Konstruktivisme 5-Fasa Needham Dipratikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Di Sekolah.Chua Yan Piaw ( 2006 ). Mohd Majid Kontig ( 1998 ).Htm Kementerian Pelajaran Malaysia ( 2001 ).Prainbow. Teaching Strategies For Developing Understanding In Science. Contructivist Learning Design. Gagnon. Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur. Modul Pembelajaran Secara Konstruktivisme. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Mahrom Bin Mohd @ Ismail ( 2004 ).Com/Cld/Cldp. Mc Graw. Pusat Perkembangan Kurikulum. Melaka. Nik Azis Nik Pa ( 1999 ). Kuala Lumpur.W Dan Collay. Pelaksanaan Konsep Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Sekolah Menengah Daerah Alor Gajah. R. G.

guru menyedari Guru bertanya soalan kepada pengetahuan sedia ada pelajar pelajar b. mengkaji idea yang Idea yang terdapat dalam terdapat dalam buku teks buku @ sumber ICT.LAMPIRAN A INDIKATOR FASA ORIENTASI Guru memberi satu soalan /permasalahan yang pelajar perlu jawab. mencabar idea awal Guru bersoal jawab dengan pelajar pelajar 2. Soalan berasaskan respon Soalan guru berdasarkan pelajar jawapan pelajar c. Guru memberi justifikasi Guru membuat penjelasan kepada respon pelajar Kanjut lepada jawapan pelajar . Persekitaran pembelajaran Guru memberi pelbagai jenis yang kaya dengan soalan soalan b. Aktiviti yang disediakan oleh guru berjaya menarik minat pelajar Pelajar memberi kerjasama yang sepenuhnya dalam menjayakan aktiviti yang disediakan oleh guru FASA PENCETUSAN IDEA 1. ataupun sumber lain Contohnya powerpoint d. mencungkil pengetahuan Guru bertanya tentang sedia ada pelajar sebelum pelajaran lepas @ idea yang membentang idea guru telah dipelajari c. Contohnya gambar/situasi Pelajar berebut untuk menjawab soalan guru YA TIDAK CATATAN 1. Guru berjaya memotivasikan pelajar untuk belajar 3. Guru mengemukakan masalah sebelum pengajaran dan pembelajaran dijalankan 2. Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada pelajar bagi membimbing pelajar a. Pelajar menghuraikan Pelajar menjelaskan dengan soalan yang diberikan lebih lanjut jawapan kepada soalan d. Membentuk soalan-soalan yang tajam atau jelas dan mencabar a.

serta cadangan pelajar Contohnya tepuk tangan FASA PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA 1. Guru membuat rumusan Guru atau pelajar merumus tentang apa yang telah dipelajari pelajaran . Menyediakan peluang bagi pelajar gunakan idea baru a. Pelajar terlibat dalam Semua pelajar terlibat dalam manipulasi bahan semasa menyediakan peralatan aktiviti @ eksperimen yang eksperimen dijalankan c. Guru menghargai jawapan Guru memberi penghargaan. Pemilihan bahan dan aktiviti bagi membolehkan pelajar menguji idea-idea mereka a. Guru menyoal pelajar tentang Soalan guru menguji apa yang telah dipelajari metakognitif pelajar b. Pelajar terlibat dalam Semua pelajar terlibat dengan aktiviti yang disediakan oleh aktiviti guru b. Pelajar terlibat dalam Semua pelajar terlibat dalam inkuiri saintifik proses penyiasatan d. Pelajar mencadangkan hala Pelajar membuat sendiri cara tuju aktiviti @ eksperimen kerja eksperimen yang hendak dijalankan 2. Menyediakan suasana yang menggalakkan perbincangan a. Pelajar mengemukakan dan Pelajar bersoal jawab berbincang pendapat dengan dengan guru guru b. Guru menerima jawapan Guru menerima semua serta cadangan pelajar jawapan pelajar f. Pelajar menggunakan Pelajar dapat menjawab pengetahuan dalam situasi baru soalan latihan berbentuk ataupun penyelesaian masalah aplikasi atau mereka sebenar bentuk satu eksperimen atau aktiviti baru FASA REFLEKSI a.e. Pelajar menguji idea Pelajar menjalankan aktiviti ( bagi menolak jangkaan dan eksperimen untuk menguji awal ) hipotesis f. Menghubungkaitkan isi Pelajar dapat membezakan pelajaran baru dengan antara pengetahuan lama pengetahuan lampau dan baru dipelajari b. pelajar mengemukakan dan Pelajar berbincang dan berbincang pendapat dengan bersoal jawap dengan rakan sekelas rakan FASA APLIKASI 1. Pelajar bekerja sendiri Relajar membuat aktiviti dan dengan bantuan minima eksperimen sendiri dengan daripada guru sedikit bantuan guru e.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->