1.1 PENGENALAN Pernahkah anda berfikir bahawa bahasa itu adalah satu fenomena penting di dalam hidup kita.?

Jawapanya ialah TIDAK. Mengapa ? Kerana kebanyakan kita sering menganggap kebolehan bertutur sebagai salah satu daripada kebolehan asasi manusia, sama seperti kita berjalan dan bernafas. Kita tidak pernah menyoal sama ada kebolehan manusia bertutur itu sebagai satu kejadian semula jadi, iaitu berlaku secara tidak sengaja ataupun ia satu perkara yang mesti dipelajari oleh manusia. Bahasa yang digunakan di dalam pertuturan merupakan satu alat perhubungan yang penting di antara manusia dengan manusia (kadang-kadang dengan binatang). Alat perhubungan ini amat kompleks tetapi teratur dengan menggunakan kod tertentu. Namun begitu , bahasa bukanlah satu-satunya alat perhubungan manusia kerana terdapat juga cara lain yang digunakan oleh manusia untuk berhubung seperti melalui gerak-geri, simbol atau kod telegraf, muzik dan banyak lagi (Abdullah Hassan, 1992: 3). Maka apakah alat atau bidang ilmu yang mengkaji bahasa ini? Bidang ilmu yang mengkaji bahasa dikenali dengan ilmu linguistik . Ia diwarnai dengan pelbagai paradigma, aliran, teori dan pendekatan yang menjadi pegangan seseorang ahli bahasa. Ia banyak menentukan cara mereka memandang dan menghuraikan hal kebahasaan (Zulkifley Hamid, 1996: 2). Sebenarnya, hanya sebahagian daripada linguistik melibatkan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Linguistik adalah lebih luas daripada itu. Secara jelasnya, seperti yang dikatakan oleh Bolinger (1968), linguistik ialah satu sains bagi mengkaji bahasa. Ini bermakna bahasa digunakan sebagai bahan yang dikaji secara saintifik.Manakala A. Bakar Hamid (1960), menjelaskan linguistik atau ilmu bahasa ialah suatu sains yang mempelajari bahasa manusia (Rencana Linguistik, susunan Abdullah Hassan, 1992:28). Ahli ilmu bahasa dapat membuat sejarah bahasa dan rumpun bahasa, selain membandingkan bahasa untuk mencapai suatu rumusan tentang ciri umum yang terdapat di dalam semua bahasa

1

Apabila kita melihat proses evolusi bahasa Melayu pula, kita dapati bahawa bahasa Melayu itu berkembang dan maju selaras dengan taraf perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat melalui peperangan, perkahwinan, perdagangan, telah menunjukkan pentadbiran, persuratan, keilmuan dan kebudayaan. Sejarah juga

bahawa bahasa Melayu telah berkembang daripada status bahasa Melayu Purba menjadi bahasa Melayu Kuno dan seterusnya ke bahasa Melayu Moden setelah melalui beberapa penyerapan dan penyebatian daripada bahasa-bahasa Sanskrit, Arab, Cina, Belanda, Portugis dan Inggeris. Ini menunjukkan bahawa pengguna bahasa itu sendiri menyedari bahawa bahasa sesuatu bangsa itu tidak seharusnya berada pada takuk yang lama selama-lamanya; namun, bahasa perlu direvolusikan agar bahasa berkembang selaras dengan kemajuan semasa. Peningkatan martabat bahasa juga akan menunjukkan ketinggian martabat bangsa yang menuturkan sesuatu bahasa, sebagai contoh, bahasa Melayu sendiri mengalami perubahan daripada segi ejaan. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan ejaan rumi lama kepada ejaan rumi baru. Gambaran ringkas tentang kegiatan kesusasteraannya pula , pada awalnya di alam Melayu ini menjadi latar belakang bagi memperlihatkan hubungan antara unsur mitos dengan legenda Sejarah Melayu. Sebagai contoh, sejak awal kemunculan tamadun India, perkataan Tamil mendapat tempat dalam perbendaharaan kata. Ia diikuti dengan bahasa Yunani, Latin, serta Inggeris. Ini menunjukkan bahasa bersifat fleksibel. Sifat penerimaan sesuatu bahasa ke dalam bahasa yang lain juga menjadikan sesuatu bahasa menjadi lebih cepat berkembang. Sifat ini juga telah melahirkan pelbagai jenis penggunaan bahasa dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia kini seperti penggunaa bahasa rojak , ganti nama, perkataan taboo (kata larangan) , pidgin , kreol dan kolokial yang dituturkan sebagai bahasa perhubungan atau komunikasi. 1.2 LINGUISTIK Menurut Kamus Dwibahasa (1981:716), Linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. David Crystal dalam bukunya A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181) pula menyatakan bahawa linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (Linguistics : the scientific study or language).Ilmu linguistik ialah bidang ilmu mengkaji bahasa secara saintifik ( J. Lyon, 1968:1). 2

Apakah yang dimaksudkan dengan istilah saintifik? Dalam bidang ilmu, kajian saintifik terdiri daripada kajian yang dijalankan dengan teratur menurut rumus-rumus tertentu. Segala yang dihasilkan dapat dibuktikan melalui pemerhatian yang sah dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu mengenai bahasa dan kaedah-kaedah yang bertanggungjawab. Ini bermaksud, seorang sarjana linguistik menjalankan kajian linguistik, samalah seperti sarjana sains mengkaji ilmu sains. Ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu. Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu,contohnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan, bentuk dan sistem bahasa itu. Kita mesti mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan, sistem fonem, morfem, kata, frasa, dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah dan hasil kajian ini pula boleh diuji kebenarannya ( Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood, 2007:2). Ilmu linguistik mempunyai banyak bidang cakupan antaranya Ilmu linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti, Linguistik Deskriptif ( Descriptive Linguistics), Linguistik Historis ( Historical Linguistics), Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics),Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik ( Neurolinguistics), Linguistik Am ( General Linguistics), Linguistik Terapan,(Applied Linguistics),Psikolinguistik (Psycholinguistics). Didapati juga bahawa kajian ilmu linguistik juga meliputi bahasa-bahasa di dunia yang berbeza sifatnya. Dengan wujudnya kelainan bahasa-bahasa tersebut, maka bidang kajian linguistik dikatakan bersifat umum. Kelainan bahasa-bahasa ini merupakan bidang kajian ahli linguistik 3

tetapi merangkumi bahasa atau language secara umum. Ilmu linguistik dikatakan satu kajian secara sistematik . iaitu mengkaji segala bidang linguistik yang dikaitkan dengan bidang lain Kesimpulannya . namun ilmu linguistik terus diberi perhatian untuk mengimbangi keperluan rohaniah di kalangan rakyat. emperikal (ada uji kaji dan makmal ) terhadap sesuatu bahasa manuisa sebagai satu displin ilmu. subjek ini diajar di peringkat tinggi seperti di institusi pengajian tinggi. Jelasnya. Ia khusus iaitu Linguistik sinkronik merujuk kepada kajian pada suatu bahasa dan masa tertentu. linguistik preskriptif membentuk norma atau menentukan yang mana betul dan yang mana salah di dalam pemerian bahasa. Ini bertepatan dengan pandangan Ferdinand de Saussure (1857) yang merumuskan bahawa ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu langue sahaja. Linguistik diakronik pula menumpu kepada kajian yang dibuat mengikut perkembangan masa dan perbandingan bahasa.Walaupun bidang linguistik merupakan bidang yang telah lama dikaji oleh pengkaji bahasa di Malaysia dan serata dunia. iaitu di sekolah-sekolah.. walaupun negara telah menuju ke arah globalisasi yang menjadikan teknologi sebagai fokus utama. Bidang linguistik ini juga termasuklah linguistik jati yang memberi huraian atau deskripsi tentang sesuatu bahasa tanpa kaitannya dengan bidang lain dan linguistik terapan. morfologi ( kajian tentang pembentukan kata ). 4 . tidak hairanlah. kebolehpercayaan serta berintergriti. namun kajian bidang ini adalah penting sejak dahulu hingga kini. sintaksis ( kajian tentang ayat) dan semantik. Kajian ilmu bahasa mencakupi merangkumi bidang linguistik secara bidang ilmu yang sangat luas. Maka. tanpa penentuan betul dan salah. Manakala. subjek ini terus menjadi penting.. Manakala bidang yang dikaji ialah fornologi ( kajian tentang bunyi bahasa ). institut perguruan. Linguistik deskriptif pula menumpu kepada huraian beberapa kemungkinan yang ada di dalam sesuatu bahasa. bersifat umum. hingga ke peringkat yang lebih rendah. Ianya mestilah dibuktikan keesahanya.

Antara aspek tersebut ialah kedwibahasaan. topik dan latar pembicaraan. 5-13) juga menyatakan bahawa sosiolinguistik merupakan kajian terhadap` pattern co-variation of language and society’ .1. sikap terhadap bahasa. Menurut Fishman. Dengan pemahamansosiolinguistik. kepelbagaian bahasa. Ini kerana sosiolinguistik merupakan kajian yang berkaitan dengan bidang bahasa dan kaitannya dari sudut kegunaannya dalam masyarakat. Sebagai cabang ilmu dalam linguistik. Bidang sosiolinguistik membincangkan pelbagai aspek hubungan bahasa dengan masyarakat. 1. kelainan bahasa. gaya bahasa dan sebagainya dalam sesebuah komuniti 5 . bahasa. Antaranya ialah Fishman (1968. kajian sosiolinguistik adalah bersifat kualitatif. laras.1 DEFINASI SOSIOLINGUISTIK Ramai ahli pengkaji bahasa telah memberikan pandangan dan pendapat tentang Sosiolingustik . Bidang sosiolinguistik terapan pula menggabungkan kajian sosiolinguistik dengan kajian pendidikan. Bidang ini telah menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri.3 SOSIOLINGUISTIK Pengkajian bidang ilmu linguistik tidak lengkap jika bidang sosiolinguistik tidak diberi penekanan sewajarnya oleh pengkaji bahasa tersebut. pengguna bahasa dapat menggunakan bahasa dengan tepat mengikut keperluan masyarakat yang diwakili oleh mereka. Fenomena ini dianggap penting memandangkan bidang sosiolinguistik memberi ruang kepada sesuatu bahasa digunakan dalam konteks masyarakat. Sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek di dalam budaya tertentu. Dalam konteks ini. pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur. iaitu kajian yang mementingkan kewujudan kelainan bahasa seperti dialek (geografi dan sosial). perancangan bahasa dan sebagainya. bidang sosiolinguistik dilihat dapat melengkapi bidang kajian ilmu linguistik.3. bidang kajian sosiolinguistik menyediakan ruang kepada pengkaji bahasa mengaplikasikan penggunaan bahasa tersebut mengikut konteks masyarakat tertentu kerana tidak semua bahasa boleh digunakan dalam sesuatu masyarakat.

perkembangan bahasa pidjin dan kreol serta dialek sosial. penukaran kod dan perancangan bahasa termasuk standardisasi bahasa dan sebagainya (Wong Khek Seng. sosiolinguistik adalah bidang merupakan satu bidang yang membabitkan kajian bahasa dan masyarakat yang sangat luas cakupannya. Ahli sosiolinguistik banyak memperkatakan mengenai cakupan bidang sosiolinguistik ini. Dalam hal ini.3) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat digarap menggunakan tiga kajian. „. Menurut Nababan lagi (1993. faktor sosial dan budaya..bahasa. 1987:2). ciriciri dan ragam bahasa dengan situasi. study of who speak what language to whom and when… (1998: 5).2) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membaha aspek-aspek kemasyarakatan bahasa.. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. 6 . Skop sosiolinguistik ini meliputi soal seperti perhubungan antara demografi dan pemeliharaan bahasa. Fishman (1968) juga menyatakan bahawa hanya sosiolinguistik yang merupakan satu-satunya disiplin ilmu yang mementingkan kajian terhadap bahasa dan hubungannya dengan pengguna bahasa. Kesimpulannya . Nabahan (1993. khususnya perbezaan-perbezaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. penemuan bahasa dan kedwibahasaan. 1976). Sosiolinguistik juga adalah suatu cabang linguistik yang mengkaji aspek linguistik. iaitu kajian bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial dalam suatu masyarakat tutur atau secara lebih operasional lagi seperti yang dikatakan Fishman (1972. . struktur dan penggunaan bahasa yang berhubungan institusi atau fungsi sosial. Disiplin ini banyak menawarkan pelbagai isu menarik yang berhubungan antara bahasa dengan masyarakat. kebudayaan dan penggunaannya dalam sesebuah masyarakat tertentu.

iaitu bersosial untuk kebaikan. tangan. 1. ia juga bermaksud variasi bahasa atau jenis bahasa atau sebagai alat komunikasi lisan atau variable. setiap alat yang diguna pakai. topik dan 7 . Ianya hanyalah satu fungsi kapasiti-kapasiti kogntif am manusia yang memungkinkan mereka belajar terutamanya bahasa pertuturan. setting kesediaan penerima apa yang dikomunikasikan. Ia jua merupakan alat komunikasi dan alat perhubungan antara manusia dengan manusia yang lain. iaitu menggunakan jari. Adalah jelas bahawa kelakuan bahasa adalah satu kemahiran yang kompleks yang sukar dikuasai oleh seorang bayi dalam satu tempoh masa yang singkat.menjelaskan bahasa adalah sistem lambang atau bunyi yang arbitrari yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi.4 BAHASA Sesungguhnya manusia itu tidak lahir dengan kebolehan bertutur dan memahami bahasa Sebaliknya manusia haruslah memepelajari untuk menguasainya. manusia dilahirkan dengan satu kebolehan belajar khusus yang ditentukan secara genetik sahaja. Tanpa ada bahasa. Sebenarnya.4. Menurut ahli bahasa dan psikologi. berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. kita hanya boleh berhubung melalui bahasa badan. Pateda (1981) juga mentakrifkan bahasa sebagai alat komunikasi dan makhluk sosial yang suka bersosial. yang memetik daripada Jacobson (1980: 22-23). iaitu: pembicara . pendengar . mesti bermakna dan difahami oleh semua pengguna bahasa tersebut. alat atau benda atau organ yang digunakan itu mesti telah diterima umum . manusia biasa berkelahi dan berperang kerana bahasa. kemunculan faktor lain bersama pembicara. Selain itu. bekerjasama.1 DEFINISI BAHASA Kridalaksana (1993). tangisan dan sebagainya. senyuman. Menurut Hymes. Namun walau apa pun yang digunakan untuk berkomunikasi. Di samping penerimaan komuniti. kerlipan mata. khususnya oleh komuniti bahasa tersebut. sebagai berkata bahawa terdapat beberapa faktor yang memungkinkan seseorang itu berkomunikasi antara mereka.1. tetapi ada kalanya keburukan. mempunyai alat.

kumpulan orang yang tinggal di suatu daerah atau negara. 1. Tanpa elemen tersebut komunikasi tidak dapat dijalankan. garis pemisahnya amat sedikit. tentu sekali terdapat ketidakdekatan antara kedua-duanya. yang lain sama sahaja. Bahasa mempunyai keluarga tersendiri .2 KOMUNITI BAHASA Komuniti Bahasa pula Menurut Kamus Dewan Edisi Kempat (2005:812). Di dalam hal ini. kepentingan dan lain-lain) yang serupa. contohnya bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. ( diturunkan dari generasi ke satu generasi.sifat (kecenderungan. kaum. bagi keluarga bahasa terdekat. perkataan atau ayat. Komuniti bermakna kumpulan manusia yang dibentuk berdasarkan perkongsian satu atau lebih daripada satu ciri tertentu. ras dan sebagainya. politik. Konsep keluarga bahasa lebih mudah dihuraikan sejajar dengan konsep induk yang menurunkan bahasa kepada generasi seterusnya (Collins. kata.penjelasan pembicaraan serta peristiwa itu sendiri. penutur bahasa Melayu bukan sahaja terdiri daripada orang Melayu tetapi merangkumi juga pelbagai etnik lain seperti masyarakat keturunan India. Bahasa induk ialah bahasa yang lebih tua yang membiakkan bahasa-bahasa lain dan dialek bagi bahasa-bahasa tersebut.Lazimnya. sejarah. bumiputera Sabah dan Sarawak serta kumpulan etnik minoriti yang lain. mungkin daripada aspek loghat. Komuniti bahasa Melayu merupakan sekumpulan manusia yang menggunakan bahasa Melayu di dalam aktiviti harian mereka. komuniti bahasa Melayu juga merupakan satu kumpulan manusia yang tidak semestinya berketurunan sama tetapi menggunakan bahasa Melayu di dalam kehidupan mereka. Jika kita bandingkan pula bahasa Acheh dengan bahasa Jawa. ia ditakrifkan sebagai kumpulan individu yang mempunyai sifat. Cina. masyarakat yang bermastautin di suatu tempat atau negara) yakni orang ramai umumnya. kepada kelompok penutur bahasa tersebut). Jika disabitkan dengan Dasar Bahasa di Malaysia. iaitu: budaya. 1989).4. Di samping itu. etnik. ekonomi. 8 .

bahasa ini selain tidak diwarisi. Terdapat beberapa fungsi bahasa yang utama . Manakala mengikut konteks komuniti bahasa pula. kelompok manusia berketurunan Melayu sebagai bahasa ibunda. 2004: 50).4. Fungsi adalah beban makna suatu satuan bahasa atau hubungan antara satu satuan dengan unsur-unsur gramatikal. Ia boleh memberi fungsi apabila bahasa tersebut telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan dan pengimbuhan dan mengikuti segala peraturan penggunaannya (Darwis Harahap Mohamad. antaranya ialah :bagi kumpulan etnik yang berbeza. selain menjadi jati diri etnik yang dikuasai sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. bahasa yang diwarisi daripada kedua ibu bapa yang berketurunan Melayu. 1. berkahwin sesama mereka dan juga didaftarkan sebagai Melayu. di dalam kelompok Melayu boleh dikategorikan juga daripada kelompok saudara baru yang datangnya daripada etnik yang berbeza. Daripada definisi komuniti bahasa yang dikuasai sebagai bahasa.Di dalam konteks pengertian komuniti Melayu. Bahasa ibunda bagi keturunan saudara baru ini mungkin bahasa Melayu ataupun mungkin bahasa lain. Selain itu juga. iaitu penggunaan bahasa yang sama dapat dibentuk beberapa kelompok penutur bahasa Melayu. Ini bermakna ciri yang diwarisi daripada nenek moyang orang Melayu dan bahasa yang diwarisi ini dikuasai oleh penutur Melayu sebagai bahasa ibunda.3 FUNGSI BAHASA Bahasa mempunyai fungsinya yang tersendiri. bahasa merupakan ciri jati diri etnik. leksikal/fonologi di dalam suatu deretan satuan/peranan unsur dalam suatu ujaran dan hubungannya secara struktural (Harimurti Kridalaksana. Kelompok pertama merupakan orang Melayu dan berketurunan daripada orang Melayu. Jika dikaitkan dengan penggunaan bahasa Melayu. ianya merupakan bahasa 9 . 1993: 60).

Ceramah agama atau dakwah merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa yang berfungsi sebagai alat kawalan sosial. Bahasa mampu untuk mengawal keadaan sosial dengan lebih efektif.a. salah satu alat yang sering digunakan adalah bahasa. Melalui komunikasi. Bahasa adalah unsur kebudayaan yang telah memberi manfaat kepada pengalaman sebagai alat manusia. informasi pendidikan disampaikan melalui bahasa. Kawalan sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. 1996: 17). baik bahasa lisan mahupun bahasa tulisan. 10 . Dalam komunikasi seharian. Bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat di dalam mengawal sosial. lebih jauh memungkinkan setiap merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya. Bahasa sebagai alat komunikasi Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi (Mokhtar Mansor. integrasi Melaluinya. Sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial atau kemasyarakatan. Bahasa adalah sebagai alat di dalam mengawal sosial. serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sezaman dengan kita. c. Bahasa menjadi alat komunikasi yang paling efektif di dalam memastikan proses komunikasi berjalan lancar. dan Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksional adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kawalan sosial (Zulkifley Majid. 1991: 22). bahasa telah berfungsi sosial atau kemasyarakatan (Sumarsono. Pelbagai penerangan. dan adaptasi manusia mempelajari dan mengambil bahagian dalam pengalaman tersebut. b. Di dalam situasi ini. orang untuk 2004: 145). kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. Masyarakat hanya dapat disatukan secara efisien melalui bahasa. Manusia memerlukan suatu medium untuk melawan bicara dengan orang lain.

bersiul. kecuali jika dilihat pada tata tingkat pragmatik. batuk. imbuhan dan sebagainya. Umpamanya. rangkai kata. perlakuan bersiul 11 . Hal ini berlaku kerana apabila bunyi-bunyi tersebut didengari. iadapat difahami dan maknanya dapat dikupas oleh mereka yang menggunakanbahasa yang sama.4. susunan perkataan . Bunyi-bunyi tersebut dihasilkan melalui rongga mulut juga tetapi tidak membawa apa-apa makna. bebelan anak kecil tangisan atau bunyi bersinÊ. rongga hidung atau gabungan kedua-duanya. f) Bahasa itu arbituari g) Bahasa itu linear.4 CIRI-CIRI BAHASA Antara ciri-ciri bahasa ialah :- a) Bahasa mempunyai bunyi iaitu bunyi yang dihasilkan melalui alat-alat artikulasi bahasa oleh manusia atau sipenuturnya.1.4. b) Bahasa mempunyai sistem.5 PROSES BERBAHASA Menurut Adbullah Yusof dan Che Rabiaah Mohamed (2005). nahu atau sintaksis. jika bunyi-bunyi yang dihasilkan tidak membentuk perkataan atau menyamai mana-mana bahasa. Tiap bahasa mempunyai sususnan yang tertentu sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan. Sebaliknya pula. e) Bahasa itu berubah mengikut pekembangan dan situasi penutur. iaitu berdasarkan konteks sebenar sesuatu peristiwa bahasa.Gabungan bunyi-bunyi yang dihasilkan melalui rongga tersebut akanmembentuk perkataan. bahasa pertuturanyang kita gunakan terdiri daripada berbagai-bagai bunyi yang dihasilkan samaada melalui rongga mulut. perkataan . Kata atau perkataan ini difahami sebagai ÂbahasapertuturanÊ. Contohnya. d) Bahasa mempunyai makna kerana ia bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maka bahasa itu mempunyai maksud tertentu. c) Bahasa mempunyai bentuk seperti ayat-ayat . 1. bunyi berdehem. bunyi tersebut tidak dianggap sebagai bunyi bahasa.

yang melibatkan beberapa anggota badan manusia (Abdullah Yusoff dan Rabiaah Mohamed. akan dapat berbahasa di dalam lingkungan umur dua hingga dua setengah tahun. akan dapat berbahasa di dalam lingkungan umur dua hingga dua setengah tahun. menghasilkan bunyi bahasa merupakan suatu proses yang kompleks. Berdasarkan ilmu psikolinguistik. Hal ini dapat diperhatikan dalam bagaimana sukarnya memulihkan pertuturan yang dilakukan ke atas seseorang yang mengalami kecacatan pertuturan. lazimnya seseorang kanak-kanak yang normal pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal. 2005). LARAS BAHASA . perasaan. 2005). serta tidak ada kecacatan pada anatomi dan fisiologi pendengaran dan pertuturan. Penghasilan bunyi bahasa adalah satu proses berbahasa yang amat kompleks untuk dihuraikan di dalam konteks yang terhad ini. menghasilkan bunyi bahasa merupakan suatu proses yang kompleks. Seperti yang telah dihuraikan. VARIASI DAN RAGAM BAHASA Dalam kehidupan sehari-hari manusia berkomunikasi menggunakan bahasa.5. Bahasa boleh digunakan untuk 12 . pendapat. Berdasarkan ilmu psikolinguistik. Hal ini dapat diperhatikan dalam bagaimana sukarnya memulihkan pertuturan yang dilakukan ke atas seseorang yang mengalami kecacatan pertuturan. Seperti yang telah dihuraikan. 1. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam masyarakat. Penghasilan bunyi bahasa adalah satu proses berbahasa yang amat kompleks untuk dihuraikan di dalam konteks yang terhad ini. bidang dan peristiwa. lazimnya seseorang kanak-kanak yang normal pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal. Bahasa digunakan oleh masyarakat untuk memperkatakan bermacam-macam hal. yang melibatkan beberapa anggota badan manusia (Abdullah Yusoff dan Rabiaah Mohamed.yang dilakukan oleh jejaka kepada anak gadis mungkin bertujuan untuk menarik perhatian. serta tidak ada kecacatan pada anatomi dan fisiologi pendengaran dan pertuturan. Bahasa digunakan untuk menyatakan buah fikiran. aspek. hasrat dan seumpamanya.

Halliday membezakan dialek dengan laras bahasa berdasarkan dua faktor. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. tajuk percakapan. pertanian. Laras berubah mengikut situasi. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia. suasana. Kadir. variasi bahasa iaitu kepelbagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. Menurut Halliday (1968) laras merupakan variasi bahasa yang berdasarkan fungsi. variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Dialek. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. Seseorang penutur akan mengubah laras bahasanya bergantung kepada situasi. cara percakapan dilakukan sama ada lisan atau tulisan. agama. iaitu dengan siapa seseorang itu bercakap. dan situasi pembicaraan. Variasi bahasa ini dikenali sebagai dialek. perubatan dan berbagai bidang lain. waima secara lisan atau penulisan (Nik Hassan Basri Nik. Masyarakat yang maju sudah mempunyai laras bahasa yang cukup lengkap untuk memperkatakan pelbagai konsep ilmu dan hal-hal yang berkaitan kemajuan. merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalam sesuatu masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . hubungan antara pembicara. Laras bahasa dikenal sebagai kelainan bahasa yang memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan khusus dalam sesuatu bidang atau disiplin ilmu mengikut kesesuaian konteksnya atau situasi yang berbeza-beza menurut perkara atau tajuk pembicaraan. sastera. cabang Nusantara. Terdapat beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu antaranya.menerangkan hal-hal mengenai sejarah. Ab. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan 13 . Seterusnya dialek kawasan. iaitu pengguna dan penggunaanya. Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. ekonomi. 2005a: 355). merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. kosa kata dan tatabahasa. sains. Idiolek. bentuk percakapan.

perbezaan kecil didalam bahasa yang digunakan oleh pendukungnya masing-masing. kedudukan sosio-ekonomi penutur yang berbeza-beza. orang akan menggunakan bahasa. Acheh. sudah wujud berbagai-bagai kelainan bahasa atau variasi bahasa mengikut daerah yang berlainan. tetapi sedemikian jauh hal tersebut tidak sampai menyebabkan mereka merasa mempunyai bahasa yang berbeza (Meillet. Kelainan bahasa atau variasi bahasa berdasarkan daerah itu disebut dialek. Bahasa mempunyai masyarakat penuturnya sendiri. iaitu bahasa mungkin berbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. jenis pekerjaan. Bahasa Indonesia di Indonesia. (Nik Safiah Karim dan rakan-rakan. bahasa terdiri daripada sekumpulan dialek. dalam majlis rasmi. sepeti latar belakang pendidikan.bahasa yang formal. 1979:1 ). Istilah dialek sosial yang dikaitkan dari segi penggunaan. Mengikut Mario A. Makin luas daerah penyebaran satu-satu bahasa itu makin banyak pula perbezaan yang timbul dari sagi penggunaannya. jawa.seperti Filipina. Misalnya. iaitu idiolek. bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi. dan penutur-penutur dialek. Pei. Lampung dan Orang Laut.faktor sosial. Dialek Johor dan seumpamanya. seperti dialek Kelantan. Nias. dialek kawasan atau loghat. ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu. Menurut Chambers 1983. makin luas daerah penyebaran bahasa itu.dialek ini pula saling faham-memahami antara satu sama lain. Sumatera. Demikian juga terdapat variasi-variasi Bahasa Melayu yang wujud oleh sebab faktor. merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia. Walaupun namanya berbeza. Minangkabau. Kalimantan dan sebagainya. Makin banyak jumlah penuturnya. dialek Perak. Di Yunani terdapat perbezaan. Umumnya Bahasa bahasa Melayu Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa Batak. 1967:69). Istilah dialek berasal daripada perkataan Yunani dialektos yang pada mulanya dimulakan dalam hubungannya dengan keadaan bahasanya (Ayatrohaedi. Oleh itu. Dialek mempunyai bentuk tertentu yang dituturkan dalam kawasan tertentu dan berlainan dari 14 . Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Di Malaysia. dialek social. dialek adalah variasi daripada satu tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. misalnya. 1993: 29).

kedua. variasi Bahasa Rasmi. (A. Bahasa Malaysia sekarang merupakan bahasa standard yang menjadi bahasa pengantar di Malaysia. dan (e) kata ganti tak tentu. 1. seperti bahasa Melayu pasar.5. Pei. (d) kata ganti tempat. Gantinama Umum. 15 . Kini sudah wujud pelbagai variasi Bahasa Melayu. (c) kata ganti tanya. 1960: 56).bentuk standard baik dari segi sebutan. Dialek-dialek yang berdasarkan tempat seperti itu dipanggil dialek setempat (Leonard Bloomfield 1967:50 ). dan Variasi Bahasa Melayu Baku.1 KATA GANTI NAMA Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA. variasi bahasa kacukan. Teew 1961:43). variasi cakap mulut. variasi Bahasa Melayu Lama. Dialek-dialek setempat di Semenanjung Malaysia sebenarnya adalah variasi daripada bahasa Malayu. (Mario A. variasi cakap surat. Bahasa Melayu sekarang ini telah menjadi bahasa Kebangsaan negara ini dan sejak 13 Mei 1969 bahasa tersebut dikenal sabagai Bahasa Malaysia (Asmah Haji Omar 1976:1). (b)kata ganti diri singkat. variasi Bahasa Melayu Moden. Gantinama Petunjuk dan Gantinama Sendi. Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Gantinama Diri. tatabahasa atau penggunaan kata-kata tertentu. tetapi kelainan tersebut tidaklah begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang Kata ganti diri terdiri daripada: (a)kata ganti diri (pertama. Gantinama Pertanyaan. dan ketiga).

Kata ganti diri pertama terbahagi dua. Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk. iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut : 16 . Kata Ganti Diri Pertama aku (tunggal) saya (tunggal) hamba Penggunaannya digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu (tunggal) patik (tunggal) digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan beta (tunggal) digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila kami (jamak) bercakap dengan orang kedua kita (jamak) digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua Kata ganti nama Diri Kedua Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang.Kata Gantinama Diri Kata ganti nama Diri Pertama Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak.

kata-kata seperti 17 . kamu. anda. wak. engkau kalian Penggunaannya digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan engkau (tunggal) tuanku (tunggal) kalian (jamak) kamu (tunggal dan jamak) kita dan dengan Tuhan juga digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita Kata Ganti diri ketiga Kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga.Bentuk Tunggal Jamak Kata Ganti Diri Kedua anda (tunggal) awak (tunggal) Contoh kata ganti diri kedua tuanku.

beliau. masa. tempat. Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk. Kata ganti nama pertanyaan ditambah “kah” dan tanda soal. Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. orang. Bentuk tunggal jamak Contoh kata ganti diri ketiga ia. baginda Mereka Kata Ganti Diri Ketiga baginda (tunggal) beliau (tunggal dia dan ia (tunggal) mereka (jamak) Penggunaannya digunakan untuk raja dan sultan digunakan untuk orang yang kita hormati. baginda hendaklah digunakan. guru. misalnya ibu bapa. beliau.mereka. bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan. dia. Benda apakah Orang siapakah Tempat manakah Masa Hal Bilangan bilakah bagaimanakah berapakah kenapakah mengapakah 18 . dan pemimpin digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang Kata Ganti Tanya Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda.

kata penis atau zakar dianggap biasa sementara perkataan butuh dianggap terlalau kasar 19 . apa yang ditabukan merupakan satu kebiasaan yang dilarang oleh sesuatu masyarakat dalam bentuk kelakuan dan bahasa. benda. setidak-tidaknya tidak dipakai di tengah masyarakat beradab. Maka.Kata Ganti Nama Penggunaannya apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang mana digunakan untuk menanyakan orang. dan tempat 1. binatang. Apabila sesuatu tindakan dilarang. Sebenarnya keduanya memiliki makna yang sama iaitu alat sulit wanita. Misalnya vagina ( alat sulit wanita) yang berasal dari bahasa Latin dianggap tidak kotor Begitu juga sedangkan perkataan seperti pantat . puki dianggap tabu dalam masyarakat Melayu . Dalam kalangan masyarakat Tonga kata taboo merujuk pada tindakan yang dilarang atau yang harus dihindari.2 PERKATAAN TABOO Tabu berasal dari kata taboo yang dipungut dari bahasa Tonga. Begitu juga dalam masyarakat Melayu atau bahasa Melayu kata tabu itu merupakan kata-kata yang dilarang disebut terutamanya kanak-kanak kerana sebab tertentu seperti takut.5. Namun apakah sesuatu tindakan ataupun perkataan itu tergolong dalam kata tabu atau tidak adalah bergantung dengan pandangan dan nilai yang dipegang oleh masyarakat bahasa serta tradisi kebudayaan setempat. Dengan demikian . menjaga kesopanan atau menjaga status kuo sesaorang. kata-kata yang berbau seks dianggap tabu. maka bahasa atau kata-kata yang merupakan simbol dari tindakan itu pun dilarang. Kebanyakan masyarakat . dapatlah didefinisikan tabu sebagai kata-kata yang tidak boleh digunakan. salah satu bahasa dari rumpun bahasa Polinesia.

"Anak dara tak elok duduk kat tangga. anak sial 3. Antara contoh perbuatan tabu dalam masyarakat Melayu ialah seperti :1. "Jangan duduk atas bantal nanti punggung bisul." 4. nanti tak ada orang nak masuk meminang. nanti rabun” Antara contoh kata-kata tabu dalam bahasa Melayu ialah seperti :1." 2. gila 20 .atau satu tabu bagi masyarakat Melayu. Kata-kata taboo juga merupakan kata pemali. "Jangan potong kuku malam-malam. nanti perut buncit." 3. Contoh sederhana ini menggambarkan kepada kita pada kesimpulan bahwa bahasa ilmiah menggunakan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Latin yang tidak dipakai dalam pergaulan sehari-hari lebih baik disebut daripada menggunakan bahasa melayu telah sedia ada." 5. "Anak dara tak baik menyanyi masa masak. sial 4. mampus 2. sosiobudaya sesebuah masyarakat. sesuatu kata yang bukan sekadar memiliki makna denotative tetapi juga konotatif. nanti ikan hangus. bodoh 5. Ia adalah kata frasa yang menggantikan kata pemail atau kata yang digunakan dalam usaha untuk mengelakkan ketakutan atau ketidak selesaanyang berkaitan dengan persoalan ‘world-view’. "Jangan makan nasi berulam air. o hantu/polong/jin disebut datuk. Contoh : o mati disebut meninggal dunia.

"Ha. siapa pulak nak datang merisik ni. bukan rama-rama). 1996: 88).. ada orang rindu. abah akan ingatkan. Ia juga merupakan tabu bagi masyarakat Melayu . Sesekali masa makan beramai-ramai di meja makan. Menurut Asmah Haji Omar (1982: 99). perbuatan atau perasaan. cepat siap-siap. "Ai. ada juga beberapa perkara dalam kehidupan seharian aku yang tidak dapat hendak dijelaskan jelaskan dalam bentuk perkataan. Kalau ada kupu-kupu (kupu-kupu k.3 KATA PIDGIN Pidgin juga dikenal sebagai bahasa pasar (Kamus Dewan." 4. Bila pagi-pagi atau petang dengar bunyi burung apa ntah berbunyi 'Chiap! Chiap!'. "Ada orang nak bagi duit ni.5. "Ish. atok atau mak akan kata. Atok kata. mak akan kata. bahasa pasar dihuraikan sebagai berikut: 21 . kalau ada antara kitorang yg nak ambil lauk yg sama dalam satu masa. Mak garu-garu tangan kanan yang jelas gatal tak bersebab digigit nyamuk dan lain-lain sambil kata.." 3. mak akan berkata "Mak nak kena bagi duit ni." Kadang-kadang kata mereka 'meminang'. "Ada orang nak datang ni.Namun.. Antaranya ialah 1. Bahasa pasar merupakan bahasa yang bercampur aduk antara bahasa ibunda dengan bahasa kedua yang cuba dituturkannya.." ?? 2. bulu mata kau jatuh." Kalau menggaru tangan kiri." 5. Bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu apabila bertutur dengan orang bukan Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul.. ada orang nak datang. 1.. Eii..

Penutur bahasa pasar menggunakan kata-kata dalam Bahasa Melayu dengan dicampur aduk dengan bahasa asing. Dia naik itu api kereta. Bahasa pasar atau pidgin tidak mempunyai sistem tatabahasa yang tertentu. Ini ikan cukup baik le. Berikut diberikan beberapa contoh bahasa pasar: a. Wa cakap beto. Dari segi intonasi atau lagu bahasa juga. Lu mau beli ikan ke. mostly in the market place. You datanglah my house and kita boleh study sama. You free tak malam ni. Saya punya anak hari-hari dia surat khabar baca. gaya yang dipakai ketika orang-orang Melayu bercakap sama-sama Melayu dinamakan ‘gaya cakap mulut sahaja’ dan jika yang dipakai di antara orang Melayu dengan bangsa lain atau di antara orang bangsa lain yang berlainan bangsa dinamakan ‘bahasa pasar’. Bahasa Inggeris dan sebagainya. Lazimnya kata-kata Bahasa Melayu dicampuradukkan dengan kata bahasa asing dan mengucapkannya mengikut struktur ayat bahasa asing. a. Jika pentutr itu orang Cina. didapati terpengaruh oleh intonasi bahasa asing seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. manyak mulah oi.“Due to the intermingling between the Malay and the non-Malay. Lu beli manyakmanyak. maka kata-kata daripada bahasa Cina dicampuradukkannya dengan Bahasa Melayu. iaitu bahasa ibunda penutur itu. Bahasa Benggali. 22 . Maksudnya bahasa pasar tidak gramatis sifatnya jika dibanding dengan bahasa baku. Menurut Za’ba. there is arisen pidgin Malay known locally as Bahasa Pasar. Hari-hari dia sekolah pagi. Lu pilih dulu cali beto-beto baik punya. Family I tak de so u boleh temankan I kat umah. b. wa tak tipu lu la. This form of communication uses Malay words which are fitted into other structural muduls in particular the Chines and Tamil ones”.

Za’ba. Lagi satu mesti ingatingat kasi itu budak makan dia punya emak punya susu saja. tidak kena belanja”. Itu emak punya susu dia punya makan yang lebih baik sekali.4 KATA KREOL Kreol bermaksud bahasa yang terbentuk daripada campuran dua bahasa yang berlainan melalui pertuturan sehingga menjadi bahasa utama dalam komuniti atau daerah tertentu. Melayu-Baba. Sifat ini sering diperkatakan sebagai sifat orang Melayu zamanberzaman. Sepatutnya. Melayu-Tamil. Bahasa Kreol merupakan keturunan dari bahasa Pidgin yang menjadi bahasa ibu Beliau menyatakan antara bahasa Malayu pasar termasuklah bahasa Melayu-Cina. lagi lebih bersih dan senang boleh dapat.5. Malah. pada saat kita sedang memupuk Bahasa Melayu moden ini. 1993:33). Melayu Benggali. dalam buku Ilmu Mengarang Melayu menggunakan istilah bahasa kacukan bagi bahasa pasar. dan Melayu – Inggeris. (Nik Safiah Karim. “Saya boleh ajar apa macam menjaga itu budak. Orang asing yang menggunakan bahasa pasar tidak pandai menuturkannya mengikut sebutan orang Melayu. Orang Melayu pula suka memudahkan sebutan Bahasa Melayu dan menyebutnya juga mengikut telor bahasa asing supaya maksudnya senang difahami. Jangan susu lain. lebih baik sekiranya orang Melayu jangan ‘merendahkan’ taraf Bahasa Melayu yang baik. (Dipetik daripada Pelita Bahasa Melayu) 1. tidak lama dia nanti cukup baik dan sihat. supaya mereka dapat menjadi contoh kepada orang-orang bukan Melayu. Berikut diperturunkan contoh Bahasa Melayu pasar yang diberikan oleh Za’Ba. kreol juga merupakan variasi bahasa yang dilihat dari segi pemakaiannya (Mansoer Pateda. ragam Bahasa Melayu jati. Nas boleh tunjuk apa macam mahu kasi mandi itu budak. iaitu sifat sedia menyesuaikan diri dan pertuturan mereka dengan persekitarannya dengan tujuan untuk lebih mudah dan senang difahami. bagi sekelompok orang yang berasal dari latar belakang berbeza-beza. Pertama-pertama itu budak kecil mesti selalu cukup bersih. Mereka mengucapkan Bahasa Melayu pasar mengikut telor bahasa mereka. Kajian umum menunjukkan (khususnya yang dilakukan oleh Derek Bickerton) bahawa bahasa- 23 . 1994).

bahasa Melayu mengalami proses kreolisasi yang mempunyai unsur dasar bahasa Melayu pasar tercampur dengan berbagai bahasa di sekelilingnya. maksudnya. penggunaan komunikasi yang terdiri dari bahasa dominan. Namun. Pada mulanya bahasa inilah yang disebut Pidgin. Bahasa Melayu sudah lama terkenal sebagai bahasa antara suku bangsa khususnya di Indonesia. bahasa kreol berkembang kerana berkumpulnya berbagai orang dari latar belakang yang berbeza.orang tersebut. Sejak itu. Gua mo masak nasik (Ayat Baba Nyonya) Bahasa kreol Baba-Nyonya ini turut tidak menitikberatkan aspek penggunaantatabahasa yang betul. Bali. dialek Melayu Peranakan yang dituturkan oleh masyarakat Tionghua di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta dialek Melayu Manado yang iaitu bahasa Manado yang dipakai sebagai lingua franca di Sulawesi Utara (wikipedia. dalam suatu daerah terjadi pertembungan antara penduduk asli dan pendatang yang satu sama lain berbeza bahasa. Seterusnya. terpengaruh oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh orang. Bahasa Kreol ini juga dipengaruhi oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh para penuturnya. dialek Melayu Jakarta bahasa Betawi yang dituturkan di Jakarta.bahasa kreol yang ada di dunia menunjukkan adalah kesamaan. Hal ini demikian kerana. ketika mengalami proses kreolisasi. dengan kosakata yang sangat sederhana. Contohnya. Sebagian besar bahasa Kreol ini berakar dari bahasa-bahasa Indo-Eropa sebagai bahasa dasarnya. Di Pulau Jawa. tata bahasanya mengalami perkembangan sehingga menjadi bahasa yang stabil dan terpisah dari bahasa induknya. Jawa. Bugis. terutamanya Jakarta.org). Saya mahu masak nasi (Ayat Bahasa Melayu) 2. 1. khususnya dari segi tatabahasa yang terarah pada teori tatabahasa universal. khususnya bahasa Tionghua. Belanda dan Portugis. Sunda. Bahasa kreol turut berkembang dalam bahasa Melayu. Contohnya. bahasa Melayu BabaNyonyaatau bahasa kreol Baba-Nyonya tidak mempunyai tatabahasa tertentudisebabkan 24 . Bahasa Melayu dalam bentuk kreol ini turut banyak dijumpai di kawasan Indonesia Timur yang bermula dari Manado hingga ke Papua.

Di samping itu. Menurut Abdul Hamid Mahmood (2007). bahasa kolokial ialah bahasa yang bersifat percakapan atau bahasa basahan dan bukan bahasa baku. Za'ba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. Bahasa ini tidak mementingkan unsur-unsur tatabahasa kerana yang dipentingkan ialah kefahaman antara penutur dan pendengar. Bahasa kolokial ini ialah bahasa pertuturan sehari-hari.oleh penutur-penuturnya yang tidak menunjukkan minat untukmempelajari bahasa Melayu dengan tepat dan betul walaupun bahasa tersebutsudah menjangkaui usia lebih 400 tahun berada di Nusantara.struktur ayat yang digunakan adalah lebih banyak dipengaruhi oleh strukturayat yang terdapat dalam bahasa Cina. mengatakan bahawa bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul.5 KATA KOLOKIAL Menurut Dr. bahasa kolokial dipengaruhi oleh dialek daerah penutur berkenaan (Kamaruddin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz. Mansoer Pateda (1994). Bahasa kolokial biasa juga disebut sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa kolokial merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks yang tidak rasmi. 1994). 1997). Menurut Kamarudin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) pula. Menurut Kamus Dewan. Bahasa basahan juga disebut sebagai bahasa kolokial. menyatakan bahawa bahasa kolokial perlu ditakrifkan dengan berpandukan beberapa sumber. Keadaan ini disebabkan oleh masyarakat. 25 .5. Lazimnya. dapatlah didefinisikan bahawa bahasa kolokial ialah bahasa pertuturan dalam kehidupan seharian tanpa menggunakan sistem tatabahasa yang betul namun dapat difahami oleh pendengar. Oleh itu. menyatakan bahawa bahasa kolokial ialah bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. Bahasa kolokial juga mengandungi kata-kata yang kurang enak didengar sehari-hari di daerah tertentu (Mansoer Pateda. 1. bahasa percakapan dan kadangkadang disebut sebagai bahasa pasar.

panas-panas ni. Marilah rasa kuih Kak Mah ni.5. Manglish dan Singlish. dan seterusnya mencampurkan satu atau dua perkataan bahasa Kantonis dan bahasa Tamil dan menamatkan ia dengan istilah bahasa Mandarin atau bahasa Jepun. Kan aku dah kata. Mengikut kata Ensiklopedia Malaysia (vol. Walau bagaimanapun.Contoh kata kolokial ialah :Hai Mat. seseorang mungkin memulai perbualan dalam bahasa Melayu dan kemudian menyambung dengan bahasa Inggeris.6 BAHASA ROJAK Bahasa Rojak adalah suatu jenis percakapan di Malaysia yang menakrifkan campuran pelbagai bahasa dalam satu pertuturan yang serupa dengan pijin. Bahasa dan Budaya) ini merupakan sebahagian daripada pijin bahasa penghubung yang dikenali sebagai Bahasa Rojak di Malaysia. Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Inggeris) Kau memang terror (hebat) la! Tempat makan ni best (bagus) sangat! Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Cina) Nak makan sini ke nak tapau (bungkus)? Jangan susah hati maa. bahasa dasarnya merupakan bahasa Melayu. jangan menyampuk. Keunikan bahasa ini terdapat dalam gaya alihannya. nak ke mana tu? Tak singgah dulu? Kami tengah minum teh. Kamu tu kan masih kecil lagi 1. lu punya bos mesti boleh kaw tim (bertolak ansur) punya maa! Apasal (Kenapa) lu buat ini kerja cincai (tak sempurna)? 26 . Bukan main sedap lagi.

(2010). Linguistik dan Sosiolinguistik. Abdullah Yusuf. Kuala Lumpur: 27 .Rajah: Carta Alir Kaitan Bahasa Rojak Di Malaysia RUJUKAN 1.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur:DBP. (2001).). 3.com.tutor. Aspek bahasa dan kajiannya. 4. 2. Asmah Hj omar. Portal Pendidikan Utusan. http://www.d.Open University Malaysia. (1989). Kamus ZABA.htm LAMPIRAN DIALOG TEMUBUAL DENGAN RESPONDEN Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan : Responden 1 : 35 tahun : India : Tukang gunting rambut 28 . Variasi bahasa. (n. Asmah Omar. (1992). Perancangan Bahasa Dengan Rujukan Khusus Kepada Perancangan Bahasa Malaysia.my/tutor/stpm/variasibahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 5.

00 petang : Ane. Apa cikgu mau tanya? : Tak ada lah. mau. Terima kasih ha. tara hal. : Ok.Lokasi Masa Dialog Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Kata pidgin Bahasa rojak : Kedai gunting : 3. ane. : Sekarang umur ane berapa berapa tahun? : 35 tahun. Ane sudah lama ka buat ini kerja? : Ada dalam sepuluh tahun. cikgu. Kalu time mau raya macam atau mau buka sekolah. : tara. Ini rezeki kita tak tentu kan. kalu : ini macam la : tak pa lah ane Bahasa kolokial Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan / Jawatan Lokasi Masa : Responden 2 : 58 tahun : Melayu : Ahli jawatankuasa surau : Masjid : 8. Enam ringgit. : Hari-hari ramai tak orang datang? : Tengoklah cikgu. boleh tanya sikit tak? : Boleh. : Tak pa lah ane. ramai orang datang.00 malam 29 . : Ya la. Tapi kalu ari biasa ini macam la. sudah siap : Ya ka? Berapa ane? : Biasa cikgu. Ok cikgu.

Pakcik nak tunggu Isyak terus. kat sini. tapi tak pernah jumpa kat taman ni. senang. : Dah nak azan Isyak. pakcik. : Ye lah. Waalaikumussalam. Duduk je di surau ni. Buat apa yang patut dapat gak pahalanya sebab kita kena ingat mati. : Lepas Maghrib pakcik memang tak balik ke? : Selalunya begitu lah. Assalamualaikum. Nak pergi ambil wuduk. Tunggu sampai waktu Isyak.Dialog. lum balik lagi ke? : Waalaikumussalam. Saya duduk taman yang sebelah sana. : Rumah pakcik jauh ke? : Dekat blok kedua tu je. : Anak duduk mane ye? Rasanya macam selalu nampak. pakcik lebih suka iktikaf di surau aje. dapat gak : mati Kata ganti diri Kata kolokial Kata tabu Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi : Responden 3 : 25 tahun : Cina : Pekerja kedai elektrik : Kedai Elektrik 5 Star 30 . Kalau tak ada kelas agama. : Ohh. saya tak duduk kat sini pakcik. Saya minta diri dulu. Tak. : Ye lah. : Oh. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Assalamualaikum pakcik. Waktu Isyak pun dah awal sekarang. Patutlah. Sengaja pakcik tak nak balik. : saya : lum balik lagi ke.

: Besar sangat la. Lagi pun sekarang ada promosi. itu flat skrin ka : takda la Kata ganti diri Kata kreol Kata rojak Kata kolokial Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan / Jawatan Lokasi : Responden 4 : 63 tahun. Mesti mahal ni. Saya balik fikir dulu. Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Ya. : Ok. : Wah. : Takda lah bos. takpa. : Melayu : Bekas guru : Rumah 31 . : 32 inci punya tak ada ka? : Oh. : Apa brand ada? : Sekarang kita ada dua saja.00 petang Dialog. itu flat skrin ka? Ada. Ini brand Philip. Mari bos saya tunjuk. Kalau jadi nanti saya datang.Masa : 4. Sekarang baru satu ribu tujuh ratus saja. harga biasa dua ribu lebih. bos mahu cari apa? : Saya mahu lihat tv flat skrin lah. : Oh. : saya : bos mahu cari apa : apa brand ada. : Tak apa lah. semua besar-besar. ada. 42 inci pun ok apa. sudah abislah bos. Samsung dan Philip. Berapa inci ini? : Yang ini 42 inci bos.

Pengkaji : Ye lah cikgu. Masa saya jumpa cikgu tahun lepas saya ngajar kat SK Temiang. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji` Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Assalamualaikum cikgu. Hari tu saya jumpa cikgu-cikgu yang dah bersara ada mengajar sebagai guru ganti di SK Temiang. : Masa zaman awak dan zaman anak-anak saya dahulu. Lama tak nampak? : Saya kan dah beli rumah kat Bakri. Kakak ada lagi duduk rumah abah. kemajuan IT tak macam sekarang. Mereka kata muridmurid Responden sekarang jauh bezanya dengan murid-murid dulu. Selalunya bab yang tidak elok tu memang dia orang terror. Cukuplah 35 tahun mengajar. Saya lebih suka buat kerja-kerja masyarakat. Cikgu sibuk ke? : Tak ada. : Walaikumusalam. Tapi selalu balik sini. Sekarang.Masa : 5. mereka dah banyak terdedah kepada dunia luar. Baru balik pasar tadi. Saja singgah nak jumpa cikgu kejap. SK Sg Abong ni dah sekolah yang keempat. : Dari mana ni? : Dari rumah abah. Kadang kala naik takut kita. Cikgu lepas pencen dulu tak ada mintak jadi guru kontrak ke? : Tak ada. : Kamu dah berapa tahun mengajar ye? : Dah masuk 16 tahun cikgu.45 petang Dialog. Pengkaji : Betul tu cikgu. Maklumat yang mereka terima berbagai-bagai. Lagi pun zaman sekarang dengan awak dulu mana sama. : Oh. : Kamu ngajar mana sekarang? : Sekarang nie dah pindah SK Sg Abong. Kalau bab belajar ni bukan 32 .

Bakar kena sesuaikan dengan keadaan sekarang. kalau disuruh buka buku bukan main liat tapi kalau mengadap komputer tak payah disuruh. Cubalah yang terbaik. Waalaikumussalam. Ada tu. Assalamualaikum. bukan main liat. Bila anak bodoh kita disalahkan. Responden : Ye lah. : Ye lah. Baik-baik. Baik lah cikgu. Saya minta diri dulu cikgu. Dah pukul enam lebih ni. Saya tengok cucu-cucu saya saja dah pening kepala. mereka : tak ada mintak. Dia punya nakal. Nak dimarah takut emak bapak mereka datang ke sekolah. Dua tiga jam pun sanggup. memang dia orang terror : bodoh Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Lokasi : Responden 5 : 29 tahun : Melayu : Bilik guru 33 Pekerjaan : Pembekal peralatan sekolah . saya. Kata ganti diri Kata kolokial Kata tabu : kamu.main liat. Pengkaji Responden : Sama lah dengan anak saya cikgu. ada tu Allah saja yang tau.

Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Assalamualaikum cikgu. Ini ada lagi katalog-katalog untuk cikgu pilih. Masuk. Saya yang minta Kak Ros telefonkan tadi. : Baik cikgu. Ada cop wang tak? Kalau ada masukkan sekali. Kata ganti diri : saya. Cikgu lihat dulu dan pilih. semua ada. Dari mana ni? : Saya dari Syarikat Dinamik. cikgu. Awak tuliskan bil dan beri saya satu salinan. : Insya-Allah. untung tak banyak. : Cikgu nak lihat barang ape ye? : Cuba tunjukkan cop-cop dulu. : Okeylah. : Okey cikgu. Ini katalognya. : Yang ini kalau saya beli boleh kurang tak? : Boleh tapi tak boleh banyaklah. Okey lah. : Berapa harganya semua sekali? : Semuanya dalam empat ratus lebih. Assalamualaikum. : Waalaikumussalam. : Ya lah. Kalau ambil tiga cop kami bagi satu stamp pad percuma. Lain kali kalau cikgu order barang telefon saya. : Ada.30 tengah hari Dialog. awak 34 . : Betul lah tu. Waalaikumussalam. Terima kasih cikgu. masuk. : Ok cantik. Saya dimaklumkan oleh kerani sekolah. cikgu nak oder alat-alat bantu mengajar. : Tambah lah lagi satu cikgu. Saya berniaga kecil-kecilan je. Ini salinannya. Saya nak bawa ke Guru Besar dulu.Masa : 11. Saya ambil cop haiwan dan cop muka jam.

kami bagi satu stamp pad : nak lihat barang apa ye. ok cantik Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi Masa : Responden 6 : 38 tahun : Cina : Peniaga kedai motor : Kedai aksesori motor : 8.Kata pidgin Kata kolokial : cikgu nak oder alat-alat.30 malam 35 .

: Sama-sama. : Selalu ke orang datang pasang ini barang? : Tak tentulah bang. Tunggu kejap boleh? : Boleh. : Okey. : Okey. mau kasi elok Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi Masa : Responden 7 : 15 tahun : Melayu : Pelajar : Pondok Bacaan : 10. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Selamat malam tauke. : Sudah siap ka motor saya? : Sudah nak siap. Saya balik dulu. customer marah : lama mau pasang ini rantai ye. terima kasih. Dia dah balik. Mana kunci? : Sana bang. : Okey.00 pagi 36 . Sikit lagi. Tadi ada sorang budak saya. : You pasang sorang saja ke? : Tak ada lah bang. dah siap. : Okey tauke. ada atas meja. : Okey bang. Lama mau pasang ini rantai ye tauke? : Kena ambil masa sikit la. Abang sudah sampai. Mau kasi elok.Dialog. Nanti kalau tak betul pasang customer marah woo. ini wangnya. Kata ganti diri Kata pidgin Kata rojak : saya : you pasang sorang saja ke. : Selamat malam.

: Minum air apa? Sirap ke? : Tak lah. : Kertas apa? : BM. Kalau awak usaha tentu boleh dapat keputusan yang lebih baik. : Macam mana? Dah sedia untuk PMR? : (Tersenyum-senyum) : Kenapa sengih-sengih? Periksa dah tak lama lagi. : Tak apa. : Insyaallah cikgu. : saya. : Baiklah. Sarsi. : Kertas lain? : Kebanyakan B dan C je cikgu. ada masa lagi.Dialog. : Makan apa? : Mi goreng. Periksa percubaan baru-baru ini okey tak? Dapat berapa A? : Satu. awak : dah tak lama lagi : baru-baru ni okey tak Kata ganti diri Kata kolokial Kata rojak Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa : Responden 8 : 17 tahun : Melayu Pekerjaan : Pelajar Tingkatan Lima 37 . Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Dah makan? : Dah. Loceng dah bunyi saya masuk kelas dulu cikgu. cikgu.

: Macam mana? Dah bersedia? : Insya-Allah cikgu. Assalamualaikum cikgu. kami 38 . Tapi ada juga yang terima hukuman di sana. cikgu. : Macam mana belajar? : Boleh lah cikgu. Jumpa kawan. takkan lah dapat masuk sekolah asrama. selalu juga kena ambil tindakan disiplin. Nanti balik kirim salam dengan ayah. Saya balik naik bas. kamu. Ayah ambil kat simpang saja. : Ya lah. Lama dah tak jumpa. : Ayah ambil ke? : Tak lah cikgu. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Biasalah kalau jauh dari mata emak ayah. Tahun ni ambil SPM kan? : Ya.Lokasi Masa : Rumah : 5. : Mintak-mintaklah anak cikgu dapat juga masuk ke sekolah berasrama penuh ni. Macam tu lah hari-hari. : Ye lah. : Insya-Allah cikgu.00 petang Dialog. Lebih-lebih lagi kalau terikut sangat dengan kawan-kawan. Ni nak pergi mana ni? : Nak pergi taman sebelah. Kamu budak pandai. Kata ganti diri : saya. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Bila balik? : Semalam. Kami di asrama memang telah disediakan jadual kelas. Kalau tak. Selalu buat group study. : Insya-Allah. Mana kurang ambil berat pelajaran tu. : Waalaikumussalam.

Kata pidgin Kata kolokial : buat group study : tak kan la. ni nak pergi mana ni 39 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful