1.1 PENGENALAN Pernahkah anda berfikir bahawa bahasa itu adalah satu fenomena penting di dalam hidup kita.?

Jawapanya ialah TIDAK. Mengapa ? Kerana kebanyakan kita sering menganggap kebolehan bertutur sebagai salah satu daripada kebolehan asasi manusia, sama seperti kita berjalan dan bernafas. Kita tidak pernah menyoal sama ada kebolehan manusia bertutur itu sebagai satu kejadian semula jadi, iaitu berlaku secara tidak sengaja ataupun ia satu perkara yang mesti dipelajari oleh manusia. Bahasa yang digunakan di dalam pertuturan merupakan satu alat perhubungan yang penting di antara manusia dengan manusia (kadang-kadang dengan binatang). Alat perhubungan ini amat kompleks tetapi teratur dengan menggunakan kod tertentu. Namun begitu , bahasa bukanlah satu-satunya alat perhubungan manusia kerana terdapat juga cara lain yang digunakan oleh manusia untuk berhubung seperti melalui gerak-geri, simbol atau kod telegraf, muzik dan banyak lagi (Abdullah Hassan, 1992: 3). Maka apakah alat atau bidang ilmu yang mengkaji bahasa ini? Bidang ilmu yang mengkaji bahasa dikenali dengan ilmu linguistik . Ia diwarnai dengan pelbagai paradigma, aliran, teori dan pendekatan yang menjadi pegangan seseorang ahli bahasa. Ia banyak menentukan cara mereka memandang dan menghuraikan hal kebahasaan (Zulkifley Hamid, 1996: 2). Sebenarnya, hanya sebahagian daripada linguistik melibatkan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Linguistik adalah lebih luas daripada itu. Secara jelasnya, seperti yang dikatakan oleh Bolinger (1968), linguistik ialah satu sains bagi mengkaji bahasa. Ini bermakna bahasa digunakan sebagai bahan yang dikaji secara saintifik.Manakala A. Bakar Hamid (1960), menjelaskan linguistik atau ilmu bahasa ialah suatu sains yang mempelajari bahasa manusia (Rencana Linguistik, susunan Abdullah Hassan, 1992:28). Ahli ilmu bahasa dapat membuat sejarah bahasa dan rumpun bahasa, selain membandingkan bahasa untuk mencapai suatu rumusan tentang ciri umum yang terdapat di dalam semua bahasa

1

Apabila kita melihat proses evolusi bahasa Melayu pula, kita dapati bahawa bahasa Melayu itu berkembang dan maju selaras dengan taraf perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat melalui peperangan, perkahwinan, perdagangan, telah menunjukkan pentadbiran, persuratan, keilmuan dan kebudayaan. Sejarah juga

bahawa bahasa Melayu telah berkembang daripada status bahasa Melayu Purba menjadi bahasa Melayu Kuno dan seterusnya ke bahasa Melayu Moden setelah melalui beberapa penyerapan dan penyebatian daripada bahasa-bahasa Sanskrit, Arab, Cina, Belanda, Portugis dan Inggeris. Ini menunjukkan bahawa pengguna bahasa itu sendiri menyedari bahawa bahasa sesuatu bangsa itu tidak seharusnya berada pada takuk yang lama selama-lamanya; namun, bahasa perlu direvolusikan agar bahasa berkembang selaras dengan kemajuan semasa. Peningkatan martabat bahasa juga akan menunjukkan ketinggian martabat bangsa yang menuturkan sesuatu bahasa, sebagai contoh, bahasa Melayu sendiri mengalami perubahan daripada segi ejaan. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan ejaan rumi lama kepada ejaan rumi baru. Gambaran ringkas tentang kegiatan kesusasteraannya pula , pada awalnya di alam Melayu ini menjadi latar belakang bagi memperlihatkan hubungan antara unsur mitos dengan legenda Sejarah Melayu. Sebagai contoh, sejak awal kemunculan tamadun India, perkataan Tamil mendapat tempat dalam perbendaharaan kata. Ia diikuti dengan bahasa Yunani, Latin, serta Inggeris. Ini menunjukkan bahasa bersifat fleksibel. Sifat penerimaan sesuatu bahasa ke dalam bahasa yang lain juga menjadikan sesuatu bahasa menjadi lebih cepat berkembang. Sifat ini juga telah melahirkan pelbagai jenis penggunaan bahasa dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia kini seperti penggunaa bahasa rojak , ganti nama, perkataan taboo (kata larangan) , pidgin , kreol dan kolokial yang dituturkan sebagai bahasa perhubungan atau komunikasi. 1.2 LINGUISTIK Menurut Kamus Dwibahasa (1981:716), Linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. David Crystal dalam bukunya A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181) pula menyatakan bahawa linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (Linguistics : the scientific study or language).Ilmu linguistik ialah bidang ilmu mengkaji bahasa secara saintifik ( J. Lyon, 1968:1). 2

Apakah yang dimaksudkan dengan istilah saintifik? Dalam bidang ilmu, kajian saintifik terdiri daripada kajian yang dijalankan dengan teratur menurut rumus-rumus tertentu. Segala yang dihasilkan dapat dibuktikan melalui pemerhatian yang sah dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu mengenai bahasa dan kaedah-kaedah yang bertanggungjawab. Ini bermaksud, seorang sarjana linguistik menjalankan kajian linguistik, samalah seperti sarjana sains mengkaji ilmu sains. Ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu. Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu,contohnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan, bentuk dan sistem bahasa itu. Kita mesti mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan, sistem fonem, morfem, kata, frasa, dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah dan hasil kajian ini pula boleh diuji kebenarannya ( Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood, 2007:2). Ilmu linguistik mempunyai banyak bidang cakupan antaranya Ilmu linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti, Linguistik Deskriptif ( Descriptive Linguistics), Linguistik Historis ( Historical Linguistics), Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics),Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik ( Neurolinguistics), Linguistik Am ( General Linguistics), Linguistik Terapan,(Applied Linguistics),Psikolinguistik (Psycholinguistics). Didapati juga bahawa kajian ilmu linguistik juga meliputi bahasa-bahasa di dunia yang berbeza sifatnya. Dengan wujudnya kelainan bahasa-bahasa tersebut, maka bidang kajian linguistik dikatakan bersifat umum. Kelainan bahasa-bahasa ini merupakan bidang kajian ahli linguistik 3

Ia khusus iaitu Linguistik sinkronik merujuk kepada kajian pada suatu bahasa dan masa tertentu. namun ilmu linguistik terus diberi perhatian untuk mengimbangi keperluan rohaniah di kalangan rakyat. Linguistik diakronik pula menumpu kepada kajian yang dibuat mengikut perkembangan masa dan perbandingan bahasa. institut perguruan. tetapi merangkumi bahasa atau language secara umum. bersifat umum. Bidang linguistik ini juga termasuklah linguistik jati yang memberi huraian atau deskripsi tentang sesuatu bahasa tanpa kaitannya dengan bidang lain dan linguistik terapan. iaitu di sekolah-sekolah. walaupun negara telah menuju ke arah globalisasi yang menjadikan teknologi sebagai fokus utama. Jelasnya.Walaupun bidang linguistik merupakan bidang yang telah lama dikaji oleh pengkaji bahasa di Malaysia dan serata dunia. emperikal (ada uji kaji dan makmal ) terhadap sesuatu bahasa manuisa sebagai satu displin ilmu. Manakala bidang yang dikaji ialah fornologi ( kajian tentang bunyi bahasa ). Kajian ilmu bahasa mencakupi merangkumi bidang linguistik secara bidang ilmu yang sangat luas. Ini bertepatan dengan pandangan Ferdinand de Saussure (1857) yang merumuskan bahawa ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu langue sahaja. hingga ke peringkat yang lebih rendah. Linguistik deskriptif pula menumpu kepada huraian beberapa kemungkinan yang ada di dalam sesuatu bahasa. iaitu mengkaji segala bidang linguistik yang dikaitkan dengan bidang lain Kesimpulannya . sintaksis ( kajian tentang ayat) dan semantik. namun kajian bidang ini adalah penting sejak dahulu hingga kini. subjek ini terus menjadi penting. subjek ini diajar di peringkat tinggi seperti di institusi pengajian tinggi.. kebolehpercayaan serta berintergriti.. tanpa penentuan betul dan salah. Manakala. tidak hairanlah. Ilmu linguistik dikatakan satu kajian secara sistematik . linguistik preskriptif membentuk norma atau menentukan yang mana betul dan yang mana salah di dalam pemerian bahasa. 4 . Ianya mestilah dibuktikan keesahanya. morfologi ( kajian tentang pembentukan kata ). Maka.

pengguna bahasa dapat menggunakan bahasa dengan tepat mengikut keperluan masyarakat yang diwakili oleh mereka. perancangan bahasa dan sebagainya. topik dan latar pembicaraan. gaya bahasa dan sebagainya dalam sesebuah komuniti 5 .1. bahasa. pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur. Ini kerana sosiolinguistik merupakan kajian yang berkaitan dengan bidang bahasa dan kaitannya dari sudut kegunaannya dalam masyarakat. Menurut Fishman. 1. Antara aspek tersebut ialah kedwibahasaan. bidang sosiolinguistik dilihat dapat melengkapi bidang kajian ilmu linguistik. kepelbagaian bahasa. Fenomena ini dianggap penting memandangkan bidang sosiolinguistik memberi ruang kepada sesuatu bahasa digunakan dalam konteks masyarakat.3. iaitu kajian yang mementingkan kewujudan kelainan bahasa seperti dialek (geografi dan sosial). Dalam konteks ini. 5-13) juga menyatakan bahawa sosiolinguistik merupakan kajian terhadap` pattern co-variation of language and society’ . Sebagai cabang ilmu dalam linguistik. Bidang sosiolinguistik terapan pula menggabungkan kajian sosiolinguistik dengan kajian pendidikan. Bidang sosiolinguistik membincangkan pelbagai aspek hubungan bahasa dengan masyarakat.1 DEFINASI SOSIOLINGUISTIK Ramai ahli pengkaji bahasa telah memberikan pandangan dan pendapat tentang Sosiolingustik . kelainan bahasa. kajian sosiolinguistik adalah bersifat kualitatif. bidang kajian sosiolinguistik menyediakan ruang kepada pengkaji bahasa mengaplikasikan penggunaan bahasa tersebut mengikut konteks masyarakat tertentu kerana tidak semua bahasa boleh digunakan dalam sesuatu masyarakat.3 SOSIOLINGUISTIK Pengkajian bidang ilmu linguistik tidak lengkap jika bidang sosiolinguistik tidak diberi penekanan sewajarnya oleh pengkaji bahasa tersebut. sikap terhadap bahasa. Bidang ini telah menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri. Antaranya ialah Fishman (1968. laras. Sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek di dalam budaya tertentu. Dengan pemahamansosiolinguistik.

Menurut Nababan lagi (1993. dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Skop sosiolinguistik ini meliputi soal seperti perhubungan antara demografi dan pemeliharaan bahasa. Fishman (1968) juga menyatakan bahawa hanya sosiolinguistik yang merupakan satu-satunya disiplin ilmu yang mementingkan kajian terhadap bahasa dan hubungannya dengan pengguna bahasa.bahasa. . Kesimpulannya . Sosiolinguistik juga adalah suatu cabang linguistik yang mengkaji aspek linguistik. Disiplin ini banyak menawarkan pelbagai isu menarik yang berhubungan antara bahasa dengan masyarakat. Ahli sosiolinguistik banyak memperkatakan mengenai cakupan bidang sosiolinguistik ini. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial dalam suatu masyarakat tutur atau secara lebih operasional lagi seperti yang dikatakan Fishman (1972. study of who speak what language to whom and when… (1998: 5).. 1976). kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan.2) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membaha aspek-aspek kemasyarakatan bahasa.3) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat digarap menggunakan tiga kajian. struktur dan penggunaan bahasa yang berhubungan institusi atau fungsi sosial. ciriciri dan ragam bahasa dengan situasi. Nabahan (1993. sosiolinguistik adalah bidang merupakan satu bidang yang membabitkan kajian bahasa dan masyarakat yang sangat luas cakupannya. kebudayaan dan penggunaannya dalam sesebuah masyarakat tertentu. iaitu kajian bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. penukaran kod dan perancangan bahasa termasuk standardisasi bahasa dan sebagainya (Wong Khek Seng.. „. Dalam hal ini. 6 . khususnya perbezaan-perbezaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). perkembangan bahasa pidjin dan kreol serta dialek sosial. penemuan bahasa dan kedwibahasaan. faktor sosial dan budaya. 1987:2).

mempunyai alat. Adalah jelas bahawa kelakuan bahasa adalah satu kemahiran yang kompleks yang sukar dikuasai oleh seorang bayi dalam satu tempoh masa yang singkat. khususnya oleh komuniti bahasa tersebut. Sebenarnya. 1.1 DEFINISI BAHASA Kridalaksana (1993). tangan. Namun walau apa pun yang digunakan untuk berkomunikasi.menjelaskan bahasa adalah sistem lambang atau bunyi yang arbitrari yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi. Ia jua merupakan alat komunikasi dan alat perhubungan antara manusia dengan manusia yang lain. bekerjasama. iaitu menggunakan jari. pendengar . iaitu bersosial untuk kebaikan. mesti bermakna dan difahami oleh semua pengguna bahasa tersebut. Ianya hanyalah satu fungsi kapasiti-kapasiti kogntif am manusia yang memungkinkan mereka belajar terutamanya bahasa pertuturan.4 BAHASA Sesungguhnya manusia itu tidak lahir dengan kebolehan bertutur dan memahami bahasa Sebaliknya manusia haruslah memepelajari untuk menguasainya. ia juga bermaksud variasi bahasa atau jenis bahasa atau sebagai alat komunikasi lisan atau variable. manusia dilahirkan dengan satu kebolehan belajar khusus yang ditentukan secara genetik sahaja. setting kesediaan penerima apa yang dikomunikasikan. Di samping penerimaan komuniti. Menurut Hymes.4. Tanpa ada bahasa. senyuman. alat atau benda atau organ yang digunakan itu mesti telah diterima umum . sebagai berkata bahawa terdapat beberapa faktor yang memungkinkan seseorang itu berkomunikasi antara mereka. setiap alat yang diguna pakai. manusia biasa berkelahi dan berperang kerana bahasa. Menurut ahli bahasa dan psikologi. iaitu: pembicara . Selain itu. tetapi ada kalanya keburukan.1. yang memetik daripada Jacobson (1980: 22-23). tangisan dan sebagainya. Pateda (1981) juga mentakrifkan bahasa sebagai alat komunikasi dan makhluk sosial yang suka bersosial. berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. kita hanya boleh berhubung melalui bahasa badan. kemunculan faktor lain bersama pembicara. kerlipan mata. topik dan 7 .

Di samping itu. kata. mungkin daripada aspek loghat. yang lain sama sahaja. iaitu: budaya. politik.2 KOMUNITI BAHASA Komuniti Bahasa pula Menurut Kamus Dewan Edisi Kempat (2005:812). etnik. Bahasa mempunyai keluarga tersendiri . Tanpa elemen tersebut komunikasi tidak dapat dijalankan. Cina. ia ditakrifkan sebagai kumpulan individu yang mempunyai sifat. ras dan sebagainya. Komuniti bahasa Melayu merupakan sekumpulan manusia yang menggunakan bahasa Melayu di dalam aktiviti harian mereka. kepentingan dan lain-lain) yang serupa. penutur bahasa Melayu bukan sahaja terdiri daripada orang Melayu tetapi merangkumi juga pelbagai etnik lain seperti masyarakat keturunan India. ekonomi. Jika disabitkan dengan Dasar Bahasa di Malaysia. 1. Konsep keluarga bahasa lebih mudah dihuraikan sejajar dengan konsep induk yang menurunkan bahasa kepada generasi seterusnya (Collins. komuniti bahasa Melayu juga merupakan satu kumpulan manusia yang tidak semestinya berketurunan sama tetapi menggunakan bahasa Melayu di dalam kehidupan mereka. bagi keluarga bahasa terdekat.Lazimnya.4.sifat (kecenderungan. kumpulan orang yang tinggal di suatu daerah atau negara. Di dalam hal ini. masyarakat yang bermastautin di suatu tempat atau negara) yakni orang ramai umumnya. 1989). Komuniti bermakna kumpulan manusia yang dibentuk berdasarkan perkongsian satu atau lebih daripada satu ciri tertentu. tentu sekali terdapat ketidakdekatan antara kedua-duanya. ( diturunkan dari generasi ke satu generasi. contohnya bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. perkataan atau ayat. garis pemisahnya amat sedikit. Bahasa induk ialah bahasa yang lebih tua yang membiakkan bahasa-bahasa lain dan dialek bagi bahasa-bahasa tersebut. kepada kelompok penutur bahasa tersebut). kaum. 8 .penjelasan pembicaraan serta peristiwa itu sendiri. bumiputera Sabah dan Sarawak serta kumpulan etnik minoriti yang lain. sejarah. Jika kita bandingkan pula bahasa Acheh dengan bahasa Jawa.

di dalam kelompok Melayu boleh dikategorikan juga daripada kelompok saudara baru yang datangnya daripada etnik yang berbeza. Ia boleh memberi fungsi apabila bahasa tersebut telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan dan pengimbuhan dan mengikuti segala peraturan penggunaannya (Darwis Harahap Mohamad.3 FUNGSI BAHASA Bahasa mempunyai fungsinya yang tersendiri. Jika dikaitkan dengan penggunaan bahasa Melayu. antaranya ialah :bagi kumpulan etnik yang berbeza. ianya merupakan bahasa 9 . kelompok manusia berketurunan Melayu sebagai bahasa ibunda. Selain itu juga. bahasa yang diwarisi daripada kedua ibu bapa yang berketurunan Melayu. leksikal/fonologi di dalam suatu deretan satuan/peranan unsur dalam suatu ujaran dan hubungannya secara struktural (Harimurti Kridalaksana. selain menjadi jati diri etnik yang dikuasai sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Manakala mengikut konteks komuniti bahasa pula. Daripada definisi komuniti bahasa yang dikuasai sebagai bahasa. bahasa ini selain tidak diwarisi. 2004: 50).4. berkahwin sesama mereka dan juga didaftarkan sebagai Melayu. iaitu penggunaan bahasa yang sama dapat dibentuk beberapa kelompok penutur bahasa Melayu. 1993: 60). bahasa merupakan ciri jati diri etnik.Di dalam konteks pengertian komuniti Melayu. Fungsi adalah beban makna suatu satuan bahasa atau hubungan antara satu satuan dengan unsur-unsur gramatikal. Ini bermakna ciri yang diwarisi daripada nenek moyang orang Melayu dan bahasa yang diwarisi ini dikuasai oleh penutur Melayu sebagai bahasa ibunda. Terdapat beberapa fungsi bahasa yang utama . Bahasa ibunda bagi keturunan saudara baru ini mungkin bahasa Melayu ataupun mungkin bahasa lain. 1. Kelompok pertama merupakan orang Melayu dan berketurunan daripada orang Melayu.

Manusia memerlukan suatu medium untuk melawan bicara dengan orang lain. Bahasa mampu untuk mengawal keadaan sosial dengan lebih efektif. Pelbagai penerangan. Masyarakat hanya dapat disatukan secara efisien melalui bahasa. Bahasa adalah unsur kebudayaan yang telah memberi manfaat kepada pengalaman sebagai alat manusia. c. serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sezaman dengan kita. salah satu alat yang sering digunakan adalah bahasa. dan Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksional adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kawalan sosial (Zulkifley Majid. integrasi Melaluinya. Melalui komunikasi. Sebagai alat di dalam mengawal sosial. 1996: 17). informasi pendidikan disampaikan melalui bahasa. dan adaptasi manusia mempelajari dan mengambil bahagian dalam pengalaman tersebut. Dalam komunikasi seharian. lebih jauh memungkinkan setiap merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya.a. Bahasa sebagai alat komunikasi Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi (Mokhtar Mansor. baik bahasa lisan mahupun bahasa tulisan. Bahasa menjadi alat komunikasi yang paling efektif di dalam memastikan proses komunikasi berjalan lancar. kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. Di dalam situasi ini. Kawalan sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. b. orang untuk 2004: 145). Sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial atau kemasyarakatan. Bahasa sebagai alat komunikasi. 1991: 22). 10 . Ceramah agama atau dakwah merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa yang berfungsi sebagai alat kawalan sosial. bahasa telah berfungsi sosial atau kemasyarakatan (Sumarsono. Bahasa adalah sebagai alat di dalam mengawal sosial.

Gabungan bunyi-bunyi yang dihasilkan melalui rongga tersebut akanmembentuk perkataan.1. batuk. bunyi berdehem. Bunyi-bunyi tersebut dihasilkan melalui rongga mulut juga tetapi tidak membawa apa-apa makna.4. iadapat difahami dan maknanya dapat dikupas oleh mereka yang menggunakanbahasa yang sama.4. rongga hidung atau gabungan kedua-duanya. jika bunyi-bunyi yang dihasilkan tidak membentuk perkataan atau menyamai mana-mana bahasa. Kata atau perkataan ini difahami sebagai ÂbahasapertuturanÊ. perkataan . perlakuan bersiul 11 . imbuhan dan sebagainya. nahu atau sintaksis. f) Bahasa itu arbituari g) Bahasa itu linear.5 PROSES BERBAHASA Menurut Adbullah Yusof dan Che Rabiaah Mohamed (2005). Sebaliknya pula. bebelan anak kecil tangisan atau bunyi bersinÊ.4 CIRI-CIRI BAHASA Antara ciri-ciri bahasa ialah :- a) Bahasa mempunyai bunyi iaitu bunyi yang dihasilkan melalui alat-alat artikulasi bahasa oleh manusia atau sipenuturnya. Contohnya. b) Bahasa mempunyai sistem. e) Bahasa itu berubah mengikut pekembangan dan situasi penutur. Tiap bahasa mempunyai sususnan yang tertentu sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan. rangkai kata. Hal ini berlaku kerana apabila bunyi-bunyi tersebut didengari. susunan perkataan . iaitu berdasarkan konteks sebenar sesuatu peristiwa bahasa. Umpamanya. d) Bahasa mempunyai makna kerana ia bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maka bahasa itu mempunyai maksud tertentu. 1. bahasa pertuturanyang kita gunakan terdiri daripada berbagai-bagai bunyi yang dihasilkan samaada melalui rongga mulut. kecuali jika dilihat pada tata tingkat pragmatik. bunyi tersebut tidak dianggap sebagai bunyi bahasa. c) Bahasa mempunyai bentuk seperti ayat-ayat . bersiul.

2005).5. aspek. menghasilkan bunyi bahasa merupakan suatu proses yang kompleks. menghasilkan bunyi bahasa merupakan suatu proses yang kompleks. lazimnya seseorang kanak-kanak yang normal pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal. akan dapat berbahasa di dalam lingkungan umur dua hingga dua setengah tahun. pendapat. Hal ini dapat diperhatikan dalam bagaimana sukarnya memulihkan pertuturan yang dilakukan ke atas seseorang yang mengalami kecacatan pertuturan. yang melibatkan beberapa anggota badan manusia (Abdullah Yusoff dan Rabiaah Mohamed. Hal ini dapat diperhatikan dalam bagaimana sukarnya memulihkan pertuturan yang dilakukan ke atas seseorang yang mengalami kecacatan pertuturan. Penghasilan bunyi bahasa adalah satu proses berbahasa yang amat kompleks untuk dihuraikan di dalam konteks yang terhad ini. 2005). VARIASI DAN RAGAM BAHASA Dalam kehidupan sehari-hari manusia berkomunikasi menggunakan bahasa. bidang dan peristiwa. Seperti yang telah dihuraikan.yang dilakukan oleh jejaka kepada anak gadis mungkin bertujuan untuk menarik perhatian. Berdasarkan ilmu psikolinguistik. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam masyarakat. 1. lazimnya seseorang kanak-kanak yang normal pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal. Seperti yang telah dihuraikan. serta tidak ada kecacatan pada anatomi dan fisiologi pendengaran dan pertuturan. serta tidak ada kecacatan pada anatomi dan fisiologi pendengaran dan pertuturan. Penghasilan bunyi bahasa adalah satu proses berbahasa yang amat kompleks untuk dihuraikan di dalam konteks yang terhad ini. hasrat dan seumpamanya. perasaan. Bahasa digunakan oleh masyarakat untuk memperkatakan bermacam-macam hal. LARAS BAHASA . yang melibatkan beberapa anggota badan manusia (Abdullah Yusoff dan Rabiaah Mohamed. Berdasarkan ilmu psikolinguistik. Bahasa digunakan untuk menyatakan buah fikiran. akan dapat berbahasa di dalam lingkungan umur dua hingga dua setengah tahun. Bahasa boleh digunakan untuk 12 .

agama. sains. Laras berubah mengikut situasi. Kadir. cara percakapan dilakukan sama ada lisan atau tulisan. 2005a: 355). Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. hubungan antara pembicara. Menurut Halliday (1968) laras merupakan variasi bahasa yang berdasarkan fungsi. Variasi bahasa ini dikenali sebagai dialek. Idiolek. kosa kata dan tatabahasa. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia. cabang Nusantara. bentuk percakapan. Terdapat beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu antaranya. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. Masyarakat yang maju sudah mempunyai laras bahasa yang cukup lengkap untuk memperkatakan pelbagai konsep ilmu dan hal-hal yang berkaitan kemajuan. perubatan dan berbagai bidang lain.menerangkan hal-hal mengenai sejarah. iaitu pengguna dan penggunaanya. Laras bahasa dikenal sebagai kelainan bahasa yang memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan khusus dalam sesuatu bidang atau disiplin ilmu mengikut kesesuaian konteksnya atau situasi yang berbeza-beza menurut perkara atau tajuk pembicaraan. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan 13 . tajuk percakapan. dan situasi pembicaraan. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. pertanian. variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Halliday membezakan dialek dengan laras bahasa berdasarkan dua faktor. Dialek. sastera. Seterusnya dialek kawasan. iaitu dengan siapa seseorang itu bercakap. suasana. waima secara lisan atau penulisan (Nik Hassan Basri Nik. Seseorang penutur akan mengubah laras bahasanya bergantung kepada situasi. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. variasi bahasa iaitu kepelbagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. ekonomi. merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalam sesuatu masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Ab.

Demikian juga terdapat variasi-variasi Bahasa Melayu yang wujud oleh sebab faktor. Bahasa mempunyai masyarakat penuturnya sendiri. jenis pekerjaan. Di Malaysia. 1993: 29). Minangkabau. dialek Perak. Acheh. merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia. Kalimantan dan sebagainya.faktor sosial. 1967:69).bahasa yang formal. Dialek mempunyai bentuk tertentu yang dituturkan dalam kawasan tertentu dan berlainan dari 14 . (Nik Safiah Karim dan rakan-rakan. Misalnya. kedudukan sosio-ekonomi penutur yang berbeza-beza. sudah wujud berbagai-bagai kelainan bahasa atau variasi bahasa mengikut daerah yang berlainan. Walaupun namanya berbeza. Di Yunani terdapat perbezaan. dialek adalah variasi daripada satu tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. Mengikut Mario A. dan penutur-penutur dialek. Menurut Chambers 1983. iaitu bahasa mungkin berbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. makin luas daerah penyebaran bahasa itu. jawa. Dialek Johor dan seumpamanya.perbezaan kecil didalam bahasa yang digunakan oleh pendukungnya masing-masing. 1979:1 ). Nias. ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu. bahasa terdiri daripada sekumpulan dialek. sepeti latar belakang pendidikan. dialek social. iaitu idiolek. orang akan menggunakan bahasa. Makin luas daerah penyebaran satu-satu bahasa itu makin banyak pula perbezaan yang timbul dari sagi penggunaannya. dialek kawasan atau loghat. tetapi sedemikian jauh hal tersebut tidak sampai menyebabkan mereka merasa mempunyai bahasa yang berbeza (Meillet. Istilah dialek berasal daripada perkataan Yunani dialektos yang pada mulanya dimulakan dalam hubungannya dengan keadaan bahasanya (Ayatrohaedi.dialek ini pula saling faham-memahami antara satu sama lain. Pei. Makin banyak jumlah penuturnya. Umumnya Bahasa bahasa Melayu Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa Batak. seperti dialek Kelantan. misalnya. Bahasa Indonesia di Indonesia. Lampung dan Orang Laut. Istilah dialek sosial yang dikaitkan dari segi penggunaan.seperti Filipina. Kelainan bahasa atau variasi bahasa berdasarkan daerah itu disebut dialek. Oleh itu. bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi. dalam majlis rasmi. Sumatera.

variasi bahasa kacukan. kedua. seperti bahasa Melayu pasar. variasi Bahasa Melayu Moden. tetapi kelainan tersebut tidaklah begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain. (d) kata ganti tempat. variasi Bahasa Melayu Lama. dan (e) kata ganti tak tentu. Bahasa Melayu sekarang ini telah menjadi bahasa Kebangsaan negara ini dan sejak 13 Mei 1969 bahasa tersebut dikenal sabagai Bahasa Malaysia (Asmah Haji Omar 1976:1). variasi Bahasa Rasmi.bentuk standard baik dari segi sebutan. Dialek-dialek setempat di Semenanjung Malaysia sebenarnya adalah variasi daripada bahasa Malayu. Dialek-dialek yang berdasarkan tempat seperti itu dipanggil dialek setempat (Leonard Bloomfield 1967:50 ). variasi cakap surat. dan ketiga). (c) kata ganti tanya.1 KATA GANTI NAMA Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA. Kini sudah wujud pelbagai variasi Bahasa Melayu. (Mario A. 1. Gantinama Umum. Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Gantinama Diri. variasi cakap mulut. Pei. 1960: 56). Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang Kata ganti diri terdiri daripada: (a)kata ganti diri (pertama. (A. tatabahasa atau penggunaan kata-kata tertentu. Gantinama Pertanyaan. Gantinama Petunjuk dan Gantinama Sendi. (b)kata ganti diri singkat. 15 .5. Teew 1961:43). dan Variasi Bahasa Melayu Baku. Bahasa Malaysia sekarang merupakan bahasa standard yang menjadi bahasa pengantar di Malaysia.

Kata Ganti Diri Pertama aku (tunggal) saya (tunggal) hamba Penggunaannya digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu (tunggal) patik (tunggal) digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan beta (tunggal) digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila kami (jamak) bercakap dengan orang kedua kita (jamak) digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua Kata ganti nama Diri Kedua Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang. iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak. iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut : 16 . Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk.Kata Gantinama Diri Kata ganti nama Diri Pertama Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. Kata ganti diri pertama terbahagi dua.

kata-kata seperti 17 . anda.Bentuk Tunggal Jamak Kata Ganti Diri Kedua anda (tunggal) awak (tunggal) Contoh kata ganti diri kedua tuanku. wak. kamu. engkau kalian Penggunaannya digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan engkau (tunggal) tuanku (tunggal) kalian (jamak) kamu (tunggal dan jamak) kita dan dengan Tuhan juga digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita Kata Ganti diri ketiga Kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga.

beliau. Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Benda apakah Orang siapakah Tempat manakah Masa Hal Bilangan bilakah bagaimanakah berapakah kenapakah mengapakah 18 . bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan. Bentuk tunggal jamak Contoh kata ganti diri ketiga ia. Kata ganti nama pertanyaan ditambah “kah” dan tanda soal. guru. orang. dia.mereka. baginda hendaklah digunakan. beliau. Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk. misalnya ibu bapa. baginda Mereka Kata Ganti Diri Ketiga baginda (tunggal) beliau (tunggal dia dan ia (tunggal) mereka (jamak) Penggunaannya digunakan untuk raja dan sultan digunakan untuk orang yang kita hormati. dan pemimpin digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang Kata Ganti Tanya Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda. tempat. masa.

Namun apakah sesuatu tindakan ataupun perkataan itu tergolong dalam kata tabu atau tidak adalah bergantung dengan pandangan dan nilai yang dipegang oleh masyarakat bahasa serta tradisi kebudayaan setempat. binatang. salah satu bahasa dari rumpun bahasa Polinesia. benda. menjaga kesopanan atau menjaga status kuo sesaorang. dan tempat 1. apa yang ditabukan merupakan satu kebiasaan yang dilarang oleh sesuatu masyarakat dalam bentuk kelakuan dan bahasa.2 PERKATAAN TABOO Tabu berasal dari kata taboo yang dipungut dari bahasa Tonga. Dengan demikian . Dalam kalangan masyarakat Tonga kata taboo merujuk pada tindakan yang dilarang atau yang harus dihindari. Maka. Apabila sesuatu tindakan dilarang. Begitu juga dalam masyarakat Melayu atau bahasa Melayu kata tabu itu merupakan kata-kata yang dilarang disebut terutamanya kanak-kanak kerana sebab tertentu seperti takut. Sebenarnya keduanya memiliki makna yang sama iaitu alat sulit wanita. Misalnya vagina ( alat sulit wanita) yang berasal dari bahasa Latin dianggap tidak kotor Begitu juga sedangkan perkataan seperti pantat . kata penis atau zakar dianggap biasa sementara perkataan butuh dianggap terlalau kasar 19 . Kebanyakan masyarakat .Kata Ganti Nama Penggunaannya apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang mana digunakan untuk menanyakan orang. setidak-tidaknya tidak dipakai di tengah masyarakat beradab. maka bahasa atau kata-kata yang merupakan simbol dari tindakan itu pun dilarang. dapatlah didefinisikan tabu sebagai kata-kata yang tidak boleh digunakan.5. puki dianggap tabu dalam masyarakat Melayu . kata-kata yang berbau seks dianggap tabu.

sial 4. gila 20 . bodoh 5. Antara contoh perbuatan tabu dalam masyarakat Melayu ialah seperti :1. "Jangan makan nasi berulam air. "Jangan potong kuku malam-malam. nanti tak ada orang nak masuk meminang. "Jangan duduk atas bantal nanti punggung bisul." 2. Contoh sederhana ini menggambarkan kepada kita pada kesimpulan bahwa bahasa ilmiah menggunakan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Latin yang tidak dipakai dalam pergaulan sehari-hari lebih baik disebut daripada menggunakan bahasa melayu telah sedia ada. sesuatu kata yang bukan sekadar memiliki makna denotative tetapi juga konotatif." 4. sosiobudaya sesebuah masyarakat." 5. "Anak dara tak elok duduk kat tangga. nanti ikan hangus. o hantu/polong/jin disebut datuk. Contoh : o mati disebut meninggal dunia." 3. mampus 2. nanti perut buncit. Ia adalah kata frasa yang menggantikan kata pemail atau kata yang digunakan dalam usaha untuk mengelakkan ketakutan atau ketidak selesaanyang berkaitan dengan persoalan ‘world-view’. Kata-kata taboo juga merupakan kata pemali. "Anak dara tak baik menyanyi masa masak.atau satu tabu bagi masyarakat Melayu. anak sial 3. nanti rabun” Antara contoh kata-kata tabu dalam bahasa Melayu ialah seperti :1.

mak akan kata.. Mak garu-garu tangan kanan yang jelas gatal tak bersebab digigit nyamuk dan lain-lain sambil kata. "Ada orang nak bagi duit ni.. Sesekali masa makan beramai-ramai di meja makan.."Ha. bahasa pasar dihuraikan sebagai berikut: 21 . Ia juga merupakan tabu bagi masyarakat Melayu . atok atau mak akan kata. siapa pulak nak datang merisik ni.3 KATA PIDGIN Pidgin juga dikenal sebagai bahasa pasar (Kamus Dewan. bukan rama-rama).. "Ish. "Ai." 4.Namun.." Kadang-kadang kata mereka 'meminang'. "Ada orang nak datang ni. Kalau ada kupu-kupu (kupu-kupu k. Antaranya ialah 1. mak akan berkata "Mak nak kena bagi duit ni. 1996: 88). ada orang rindu." ?? 2." 5. 1. Eii." Kalau menggaru tangan kiri." 3. Bila pagi-pagi atau petang dengar bunyi burung apa ntah berbunyi 'Chiap! Chiap!'. ada orang nak datang. ada juga beberapa perkara dalam kehidupan seharian aku yang tidak dapat hendak dijelaskan jelaskan dalam bentuk perkataan. Bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu apabila bertutur dengan orang bukan Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul.. kalau ada antara kitorang yg nak ambil lauk yg sama dalam satu masa. abah akan ingatkan.. cepat siap-siap. bulu mata kau jatuh.5. Menurut Asmah Haji Omar (1982: 99). Atok kata. perbuatan atau perasaan. Bahasa pasar merupakan bahasa yang bercampur aduk antara bahasa ibunda dengan bahasa kedua yang cuba dituturkannya.

gaya yang dipakai ketika orang-orang Melayu bercakap sama-sama Melayu dinamakan ‘gaya cakap mulut sahaja’ dan jika yang dipakai di antara orang Melayu dengan bangsa lain atau di antara orang bangsa lain yang berlainan bangsa dinamakan ‘bahasa pasar’. there is arisen pidgin Malay known locally as Bahasa Pasar. manyak mulah oi. Penutur bahasa pasar menggunakan kata-kata dalam Bahasa Melayu dengan dicampur aduk dengan bahasa asing. Hari-hari dia sekolah pagi.“Due to the intermingling between the Malay and the non-Malay. Lu beli manyakmanyak. Dia naik itu api kereta. Saya punya anak hari-hari dia surat khabar baca. Maksudnya bahasa pasar tidak gramatis sifatnya jika dibanding dengan bahasa baku. maka kata-kata daripada bahasa Cina dicampuradukkannya dengan Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris dan sebagainya. Lu mau beli ikan ke. Jika pentutr itu orang Cina. mostly in the market place. Lazimnya kata-kata Bahasa Melayu dicampuradukkan dengan kata bahasa asing dan mengucapkannya mengikut struktur ayat bahasa asing. Lu pilih dulu cali beto-beto baik punya. This form of communication uses Malay words which are fitted into other structural muduls in particular the Chines and Tamil ones”. wa tak tipu lu la. Wa cakap beto. You free tak malam ni. Bahasa Benggali. 22 . Ini ikan cukup baik le. Berikut diberikan beberapa contoh bahasa pasar: a. Bahasa pasar atau pidgin tidak mempunyai sistem tatabahasa yang tertentu. Dari segi intonasi atau lagu bahasa juga. iaitu bahasa ibunda penutur itu. b. Family I tak de so u boleh temankan I kat umah. didapati terpengaruh oleh intonasi bahasa asing seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. a. Menurut Za’ba. You datanglah my house and kita boleh study sama.

Za’ba. Sepatutnya. dalam buku Ilmu Mengarang Melayu menggunakan istilah bahasa kacukan bagi bahasa pasar. Berikut diperturunkan contoh Bahasa Melayu pasar yang diberikan oleh Za’Ba. kreol juga merupakan variasi bahasa yang dilihat dari segi pemakaiannya (Mansoer Pateda. 1994). Pertama-pertama itu budak kecil mesti selalu cukup bersih. Melayu-Baba. Kajian umum menunjukkan (khususnya yang dilakukan oleh Derek Bickerton) bahawa bahasa- 23 . Orang Melayu pula suka memudahkan sebutan Bahasa Melayu dan menyebutnya juga mengikut telor bahasa asing supaya maksudnya senang difahami. Orang asing yang menggunakan bahasa pasar tidak pandai menuturkannya mengikut sebutan orang Melayu. Lagi satu mesti ingatingat kasi itu budak makan dia punya emak punya susu saja. Melayu-Tamil.5. iaitu sifat sedia menyesuaikan diri dan pertuturan mereka dengan persekitarannya dengan tujuan untuk lebih mudah dan senang difahami. Sifat ini sering diperkatakan sebagai sifat orang Melayu zamanberzaman. Mereka mengucapkan Bahasa Melayu pasar mengikut telor bahasa mereka. Melayu Benggali. pada saat kita sedang memupuk Bahasa Melayu moden ini. 1993:33). tidak lama dia nanti cukup baik dan sihat. bagi sekelompok orang yang berasal dari latar belakang berbeza-beza. (Nik Safiah Karim. “Saya boleh ajar apa macam menjaga itu budak. lagi lebih bersih dan senang boleh dapat. supaya mereka dapat menjadi contoh kepada orang-orang bukan Melayu. dan Melayu – Inggeris.4 KATA KREOL Kreol bermaksud bahasa yang terbentuk daripada campuran dua bahasa yang berlainan melalui pertuturan sehingga menjadi bahasa utama dalam komuniti atau daerah tertentu. ragam Bahasa Melayu jati. Itu emak punya susu dia punya makan yang lebih baik sekali. Nas boleh tunjuk apa macam mahu kasi mandi itu budak. Jangan susu lain. lebih baik sekiranya orang Melayu jangan ‘merendahkan’ taraf Bahasa Melayu yang baik. tidak kena belanja”. Bahasa Kreol merupakan keturunan dari bahasa Pidgin yang menjadi bahasa ibu Beliau menyatakan antara bahasa Malayu pasar termasuklah bahasa Melayu-Cina. Malah. (Dipetik daripada Pelita Bahasa Melayu) 1.

Bahasa kreol turut berkembang dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah lama terkenal sebagai bahasa antara suku bangsa khususnya di Indonesia. bahasa Melayu BabaNyonyaatau bahasa kreol Baba-Nyonya tidak mempunyai tatabahasa tertentudisebabkan 24 .bahasa kreol yang ada di dunia menunjukkan adalah kesamaan. penggunaan komunikasi yang terdiri dari bahasa dominan. Di Pulau Jawa. Hal ini demikian kerana. Sejak itu.orang tersebut. terutamanya Jakarta. dialek Melayu Peranakan yang dituturkan oleh masyarakat Tionghua di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta dialek Melayu Manado yang iaitu bahasa Manado yang dipakai sebagai lingua franca di Sulawesi Utara (wikipedia. Seterusnya. Gua mo masak nasik (Ayat Baba Nyonya) Bahasa kreol Baba-Nyonya ini turut tidak menitikberatkan aspek penggunaantatabahasa yang betul. dalam suatu daerah terjadi pertembungan antara penduduk asli dan pendatang yang satu sama lain berbeza bahasa. Contohnya. bahasa Melayu mengalami proses kreolisasi yang mempunyai unsur dasar bahasa Melayu pasar tercampur dengan berbagai bahasa di sekelilingnya. Bali. Sebagian besar bahasa Kreol ini berakar dari bahasa-bahasa Indo-Eropa sebagai bahasa dasarnya. terpengaruh oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh orang. Contohnya. Saya mahu masak nasi (Ayat Bahasa Melayu) 2. bahasa kreol berkembang kerana berkumpulnya berbagai orang dari latar belakang yang berbeza.org). tata bahasanya mengalami perkembangan sehingga menjadi bahasa yang stabil dan terpisah dari bahasa induknya. Bugis. Pada mulanya bahasa inilah yang disebut Pidgin. khususnya bahasa Tionghua. ketika mengalami proses kreolisasi. dialek Melayu Jakarta bahasa Betawi yang dituturkan di Jakarta. 1. dengan kosakata yang sangat sederhana. maksudnya. Sunda. Jawa. khususnya dari segi tatabahasa yang terarah pada teori tatabahasa universal. Namun. Belanda dan Portugis. Bahasa Kreol ini juga dipengaruhi oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh para penuturnya. Bahasa Melayu dalam bentuk kreol ini turut banyak dijumpai di kawasan Indonesia Timur yang bermula dari Manado hingga ke Papua.

Menurut Kamarudin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) pula. 1997). Di samping itu.struktur ayat yang digunakan adalah lebih banyak dipengaruhi oleh strukturayat yang terdapat dalam bahasa Cina. Bahasa ini tidak mementingkan unsur-unsur tatabahasa kerana yang dipentingkan ialah kefahaman antara penutur dan pendengar. Mansoer Pateda (1994). menyatakan bahawa bahasa kolokial perlu ditakrifkan dengan berpandukan beberapa sumber. 1994). Menurut Abdul Hamid Mahmood (2007). 1.oleh penutur-penuturnya yang tidak menunjukkan minat untukmempelajari bahasa Melayu dengan tepat dan betul walaupun bahasa tersebutsudah menjangkaui usia lebih 400 tahun berada di Nusantara.5. bahasa kolokial dipengaruhi oleh dialek daerah penutur berkenaan (Kamaruddin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz. mengatakan bahawa bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul. Za'ba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. Menurut Kamus Dewan.5 KATA KOLOKIAL Menurut Dr. Keadaan ini disebabkan oleh masyarakat. 25 . Bahasa kolokial merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks yang tidak rasmi. bahasa percakapan dan kadangkadang disebut sebagai bahasa pasar. bahasa kolokial ialah bahasa yang bersifat percakapan atau bahasa basahan dan bukan bahasa baku. Oleh itu. Bahasa kolokial juga mengandungi kata-kata yang kurang enak didengar sehari-hari di daerah tertentu (Mansoer Pateda. Bahasa kolokial ini ialah bahasa pertuturan sehari-hari. Lazimnya. menyatakan bahawa bahasa kolokial ialah bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. Bahasa basahan juga disebut sebagai bahasa kolokial. dapatlah didefinisikan bahawa bahasa kolokial ialah bahasa pertuturan dalam kehidupan seharian tanpa menggunakan sistem tatabahasa yang betul namun dapat difahami oleh pendengar. Bahasa kolokial biasa juga disebut sebagai bahasa sehari-hari.

Walau bagaimanapun. dan seterusnya mencampurkan satu atau dua perkataan bahasa Kantonis dan bahasa Tamil dan menamatkan ia dengan istilah bahasa Mandarin atau bahasa Jepun.Contoh kata kolokial ialah :Hai Mat.5. jangan menyampuk. bahasa dasarnya merupakan bahasa Melayu.6 BAHASA ROJAK Bahasa Rojak adalah suatu jenis percakapan di Malaysia yang menakrifkan campuran pelbagai bahasa dalam satu pertuturan yang serupa dengan pijin. lu punya bos mesti boleh kaw tim (bertolak ansur) punya maa! Apasal (Kenapa) lu buat ini kerja cincai (tak sempurna)? 26 . Marilah rasa kuih Kak Mah ni. seseorang mungkin memulai perbualan dalam bahasa Melayu dan kemudian menyambung dengan bahasa Inggeris. Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Inggeris) Kau memang terror (hebat) la! Tempat makan ni best (bagus) sangat! Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Cina) Nak makan sini ke nak tapau (bungkus)? Jangan susah hati maa. Kamu tu kan masih kecil lagi 1. Mengikut kata Ensiklopedia Malaysia (vol. Bukan main sedap lagi. Bahasa dan Budaya) ini merupakan sebahagian daripada pijin bahasa penghubung yang dikenali sebagai Bahasa Rojak di Malaysia. nak ke mana tu? Tak singgah dulu? Kami tengah minum teh. Manglish dan Singlish. panas-panas ni. Kan aku dah kata. Keunikan bahasa ini terdapat dalam gaya alihannya.

Rajah: Carta Alir Kaitan Bahasa Rojak Di Malaysia RUJUKAN 1. Linguistik dan Sosiolinguistik. (2010). Abdullah Yusuf. Kuala Lumpur: 27 .

my/tutor/stpm/variasibahasa. Perancangan Bahasa Dengan Rujukan Khusus Kepada Perancangan Bahasa Malaysia. 2.).tutor. (n. Portal Pendidikan Utusan. (2001). Kamus ZABA. http://www. (1989). Asmah Hj omar. Asmah Omar. Kuala Lumpur:DBP. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.htm LAMPIRAN DIALOG TEMUBUAL DENGAN RESPONDEN Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan : Responden 1 : 35 tahun : India : Tukang gunting rambut 28 .com.Open University Malaysia.d. Variasi bahasa. Aspek bahasa dan kajiannya. (1992). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 5. 4. 3.

Tapi kalu ari biasa ini macam la. : Hari-hari ramai tak orang datang? : Tengoklah cikgu. Ane sudah lama ka buat ini kerja? : Ada dalam sepuluh tahun. : tara. Ini rezeki kita tak tentu kan. boleh tanya sikit tak? : Boleh. sudah siap : Ya ka? Berapa ane? : Biasa cikgu. ramai orang datang.00 petang : Ane. Apa cikgu mau tanya? : Tak ada lah. ane.00 malam 29 . Enam ringgit. : Ok. : Sekarang umur ane berapa berapa tahun? : 35 tahun. Terima kasih ha. : Ya la. Ok cikgu. : Tak pa lah ane.Lokasi Masa Dialog Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Kata pidgin Bahasa rojak : Kedai gunting : 3. kalu : ini macam la : tak pa lah ane Bahasa kolokial Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan / Jawatan Lokasi Masa : Responden 2 : 58 tahun : Melayu : Ahli jawatankuasa surau : Masjid : 8. mau. Kalu time mau raya macam atau mau buka sekolah. tara hal. cikgu.

Waalaikumussalam. pakcik lebih suka iktikaf di surau aje. Waktu Isyak pun dah awal sekarang. Saya duduk taman yang sebelah sana. Tak. Saya minta diri dulu. : Ohh. : saya : lum balik lagi ke. tapi tak pernah jumpa kat taman ni. Kalau tak ada kelas agama. Pakcik nak tunggu Isyak terus. : Lepas Maghrib pakcik memang tak balik ke? : Selalunya begitu lah. kat sini. : Anak duduk mane ye? Rasanya macam selalu nampak. senang. lum balik lagi ke? : Waalaikumussalam. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Assalamualaikum pakcik. : Rumah pakcik jauh ke? : Dekat blok kedua tu je. Assalamualaikum. : Oh. Nak pergi ambil wuduk. dapat gak : mati Kata ganti diri Kata kolokial Kata tabu Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi : Responden 3 : 25 tahun : Cina : Pekerja kedai elektrik : Kedai Elektrik 5 Star 30 . Duduk je di surau ni. : Dah nak azan Isyak. Tunggu sampai waktu Isyak. pakcik. : Ye lah. Buat apa yang patut dapat gak pahalanya sebab kita kena ingat mati. saya tak duduk kat sini pakcik.Dialog. Sengaja pakcik tak nak balik. Patutlah. : Ye lah.

itu flat skrin ka : takda la Kata ganti diri Kata kreol Kata rojak Kata kolokial Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan / Jawatan Lokasi : Responden 4 : 63 tahun. itu flat skrin ka? Ada. Mesti mahal ni. : Apa brand ada? : Sekarang kita ada dua saja. Samsung dan Philip. ada. : Oh. Lagi pun sekarang ada promosi. : Wah. : Melayu : Bekas guru : Rumah 31 . Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Ya. : Besar sangat la.00 petang Dialog. Saya balik fikir dulu. : Tak apa lah. bos mahu cari apa? : Saya mahu lihat tv flat skrin lah. : saya : bos mahu cari apa : apa brand ada. : 32 inci punya tak ada ka? : Oh. : Takda lah bos. Berapa inci ini? : Yang ini 42 inci bos. takpa. 42 inci pun ok apa. harga biasa dua ribu lebih. semua besar-besar. Mari bos saya tunjuk. Sekarang baru satu ribu tujuh ratus saja.Masa : 4. sudah abislah bos. Kalau jadi nanti saya datang. : Ok. Ini brand Philip.

Lama tak nampak? : Saya kan dah beli rumah kat Bakri. Sekarang. kemajuan IT tak macam sekarang. mereka dah banyak terdedah kepada dunia luar. Hari tu saya jumpa cikgu-cikgu yang dah bersara ada mengajar sebagai guru ganti di SK Temiang. Baru balik pasar tadi. Masa saya jumpa cikgu tahun lepas saya ngajar kat SK Temiang. Tapi selalu balik sini. Saya lebih suka buat kerja-kerja masyarakat. Saja singgah nak jumpa cikgu kejap.Masa : 5. Pengkaji : Ye lah cikgu. Mereka kata muridmurid Responden sekarang jauh bezanya dengan murid-murid dulu. Cikgu lepas pencen dulu tak ada mintak jadi guru kontrak ke? : Tak ada. Kadang kala naik takut kita. Cukuplah 35 tahun mengajar. Kalau bab belajar ni bukan 32 . : Walaikumusalam. : Oh. Cikgu sibuk ke? : Tak ada. : Kamu dah berapa tahun mengajar ye? : Dah masuk 16 tahun cikgu. : Dari mana ni? : Dari rumah abah. : Masa zaman awak dan zaman anak-anak saya dahulu.45 petang Dialog. Kakak ada lagi duduk rumah abah. Maklumat yang mereka terima berbagai-bagai. : Kamu ngajar mana sekarang? : Sekarang nie dah pindah SK Sg Abong. Lagi pun zaman sekarang dengan awak dulu mana sama. Selalunya bab yang tidak elok tu memang dia orang terror. Pengkaji : Betul tu cikgu. SK Sg Abong ni dah sekolah yang keempat. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji` Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Assalamualaikum cikgu.

Dah pukul enam lebih ni. memang dia orang terror : bodoh Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Lokasi : Responden 5 : 29 tahun : Melayu : Bilik guru 33 Pekerjaan : Pembekal peralatan sekolah . ada tu Allah saja yang tau. Assalamualaikum. : Ye lah. Bila anak bodoh kita disalahkan. Dia punya nakal. Cubalah yang terbaik. Baik lah cikgu. kalau disuruh buka buku bukan main liat tapi kalau mengadap komputer tak payah disuruh. Pengkaji Responden : Sama lah dengan anak saya cikgu. Dua tiga jam pun sanggup. Baik-baik. Responden : Ye lah. Saya minta diri dulu cikgu. Waalaikumussalam. Saya tengok cucu-cucu saya saja dah pening kepala. saya. Bakar kena sesuaikan dengan keadaan sekarang. mereka : tak ada mintak. Nak dimarah takut emak bapak mereka datang ke sekolah.main liat. bukan main liat. Ada tu. Kata ganti diri Kata kolokial Kata tabu : kamu.

: Betul lah tu. Masuk. awak 34 . : Baik cikgu. Saya berniaga kecil-kecilan je. Kalau ambil tiga cop kami bagi satu stamp pad percuma.30 tengah hari Dialog. Cikgu lihat dulu dan pilih. : Berapa harganya semua sekali? : Semuanya dalam empat ratus lebih. Ini salinannya. Okey lah. Saya ambil cop haiwan dan cop muka jam. Saya dimaklumkan oleh kerani sekolah. : Ada. : Yang ini kalau saya beli boleh kurang tak? : Boleh tapi tak boleh banyaklah. Terima kasih cikgu. Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Assalamualaikum cikgu.Masa : 11. Saya yang minta Kak Ros telefonkan tadi. Assalamualaikum. : Ok cantik. : Okey cikgu. Kata ganti diri : saya. Ini katalognya. untung tak banyak. Waalaikumussalam. : Ya lah. semua ada. Saya nak bawa ke Guru Besar dulu. : Tambah lah lagi satu cikgu. Ini ada lagi katalog-katalog untuk cikgu pilih. Ada cop wang tak? Kalau ada masukkan sekali. : Insya-Allah. : Okeylah. Lain kali kalau cikgu order barang telefon saya. cikgu nak oder alat-alat bantu mengajar. masuk. Awak tuliskan bil dan beri saya satu salinan. : Cikgu nak lihat barang ape ye? : Cuba tunjukkan cop-cop dulu. Dari mana ni? : Saya dari Syarikat Dinamik. : Waalaikumussalam. cikgu.

kami bagi satu stamp pad : nak lihat barang apa ye.30 malam 35 . ok cantik Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi Masa : Responden 6 : 38 tahun : Cina : Peniaga kedai motor : Kedai aksesori motor : 8.Kata pidgin Kata kolokial : cikgu nak oder alat-alat.

dah siap. : Selamat malam. : Okey.00 pagi 36 . customer marah : lama mau pasang ini rantai ye. Abang sudah sampai.Dialog. terima kasih. Mau kasi elok. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Selamat malam tauke. : Sudah siap ka motor saya? : Sudah nak siap. Tadi ada sorang budak saya. Dia dah balik. : Okey. : You pasang sorang saja ke? : Tak ada lah bang. : Okey. Kata ganti diri Kata pidgin Kata rojak : saya : you pasang sorang saja ke. Saya balik dulu. Tunggu kejap boleh? : Boleh. Sikit lagi. Nanti kalau tak betul pasang customer marah woo. : Selalu ke orang datang pasang ini barang? : Tak tentulah bang. mau kasi elok Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi Masa : Responden 7 : 15 tahun : Melayu : Pelajar : Pondok Bacaan : 10. ada atas meja. : Okey bang. Lama mau pasang ini rantai ye tauke? : Kena ambil masa sikit la. ini wangnya. : Okey tauke. Mana kunci? : Sana bang. : Sama-sama.

: Kertas apa? : BM. : Macam mana? Dah sedia untuk PMR? : (Tersenyum-senyum) : Kenapa sengih-sengih? Periksa dah tak lama lagi. : Baiklah. ada masa lagi. : Kertas lain? : Kebanyakan B dan C je cikgu. : Tak apa. Kalau awak usaha tentu boleh dapat keputusan yang lebih baik. : Insyaallah cikgu. cikgu. Periksa percubaan baru-baru ini okey tak? Dapat berapa A? : Satu. Loceng dah bunyi saya masuk kelas dulu cikgu.Dialog. Sarsi. : Makan apa? : Mi goreng. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Dah makan? : Dah. awak : dah tak lama lagi : baru-baru ni okey tak Kata ganti diri Kata kolokial Kata rojak Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa : Responden 8 : 17 tahun : Melayu Pekerjaan : Pelajar Tingkatan Lima 37 . : Minum air apa? Sirap ke? : Tak lah. : saya.

Lebih-lebih lagi kalau terikut sangat dengan kawan-kawan. Nanti balik kirim salam dengan ayah. kamu. Kamu budak pandai. : Mintak-mintaklah anak cikgu dapat juga masuk ke sekolah berasrama penuh ni. : Ye lah. Ni nak pergi mana ni? : Nak pergi taman sebelah. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Bila balik? : Semalam. Kalau tak. Kata ganti diri : saya. takkan lah dapat masuk sekolah asrama. Ayah ambil kat simpang saja. : Macam mana? Dah bersedia? : Insya-Allah cikgu. Lama dah tak jumpa. : Ya lah. Kami di asrama memang telah disediakan jadual kelas. : Ayah ambil ke? : Tak lah cikgu. : Macam mana belajar? : Boleh lah cikgu. kami 38 . : Insya-Allah cikgu. : Insya-Allah.00 petang Dialog. Tapi ada juga yang terima hukuman di sana. Assalamualaikum cikgu. Selalu buat group study. Macam tu lah hari-hari. : Waalaikumussalam. Mana kurang ambil berat pelajaran tu. Jumpa kawan. Tahun ni ambil SPM kan? : Ya. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Biasalah kalau jauh dari mata emak ayah. Saya balik naik bas.Lokasi Masa : Rumah : 5. cikgu. selalu juga kena ambil tindakan disiplin.

ni nak pergi mana ni 39 .Kata pidgin Kata kolokial : buat group study : tak kan la.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.