1.1 PENGENALAN Pernahkah anda berfikir bahawa bahasa itu adalah satu fenomena penting di dalam hidup kita.?

Jawapanya ialah TIDAK. Mengapa ? Kerana kebanyakan kita sering menganggap kebolehan bertutur sebagai salah satu daripada kebolehan asasi manusia, sama seperti kita berjalan dan bernafas. Kita tidak pernah menyoal sama ada kebolehan manusia bertutur itu sebagai satu kejadian semula jadi, iaitu berlaku secara tidak sengaja ataupun ia satu perkara yang mesti dipelajari oleh manusia. Bahasa yang digunakan di dalam pertuturan merupakan satu alat perhubungan yang penting di antara manusia dengan manusia (kadang-kadang dengan binatang). Alat perhubungan ini amat kompleks tetapi teratur dengan menggunakan kod tertentu. Namun begitu , bahasa bukanlah satu-satunya alat perhubungan manusia kerana terdapat juga cara lain yang digunakan oleh manusia untuk berhubung seperti melalui gerak-geri, simbol atau kod telegraf, muzik dan banyak lagi (Abdullah Hassan, 1992: 3). Maka apakah alat atau bidang ilmu yang mengkaji bahasa ini? Bidang ilmu yang mengkaji bahasa dikenali dengan ilmu linguistik . Ia diwarnai dengan pelbagai paradigma, aliran, teori dan pendekatan yang menjadi pegangan seseorang ahli bahasa. Ia banyak menentukan cara mereka memandang dan menghuraikan hal kebahasaan (Zulkifley Hamid, 1996: 2). Sebenarnya, hanya sebahagian daripada linguistik melibatkan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Linguistik adalah lebih luas daripada itu. Secara jelasnya, seperti yang dikatakan oleh Bolinger (1968), linguistik ialah satu sains bagi mengkaji bahasa. Ini bermakna bahasa digunakan sebagai bahan yang dikaji secara saintifik.Manakala A. Bakar Hamid (1960), menjelaskan linguistik atau ilmu bahasa ialah suatu sains yang mempelajari bahasa manusia (Rencana Linguistik, susunan Abdullah Hassan, 1992:28). Ahli ilmu bahasa dapat membuat sejarah bahasa dan rumpun bahasa, selain membandingkan bahasa untuk mencapai suatu rumusan tentang ciri umum yang terdapat di dalam semua bahasa

1

Apabila kita melihat proses evolusi bahasa Melayu pula, kita dapati bahawa bahasa Melayu itu berkembang dan maju selaras dengan taraf perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat melalui peperangan, perkahwinan, perdagangan, telah menunjukkan pentadbiran, persuratan, keilmuan dan kebudayaan. Sejarah juga

bahawa bahasa Melayu telah berkembang daripada status bahasa Melayu Purba menjadi bahasa Melayu Kuno dan seterusnya ke bahasa Melayu Moden setelah melalui beberapa penyerapan dan penyebatian daripada bahasa-bahasa Sanskrit, Arab, Cina, Belanda, Portugis dan Inggeris. Ini menunjukkan bahawa pengguna bahasa itu sendiri menyedari bahawa bahasa sesuatu bangsa itu tidak seharusnya berada pada takuk yang lama selama-lamanya; namun, bahasa perlu direvolusikan agar bahasa berkembang selaras dengan kemajuan semasa. Peningkatan martabat bahasa juga akan menunjukkan ketinggian martabat bangsa yang menuturkan sesuatu bahasa, sebagai contoh, bahasa Melayu sendiri mengalami perubahan daripada segi ejaan. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan ejaan rumi lama kepada ejaan rumi baru. Gambaran ringkas tentang kegiatan kesusasteraannya pula , pada awalnya di alam Melayu ini menjadi latar belakang bagi memperlihatkan hubungan antara unsur mitos dengan legenda Sejarah Melayu. Sebagai contoh, sejak awal kemunculan tamadun India, perkataan Tamil mendapat tempat dalam perbendaharaan kata. Ia diikuti dengan bahasa Yunani, Latin, serta Inggeris. Ini menunjukkan bahasa bersifat fleksibel. Sifat penerimaan sesuatu bahasa ke dalam bahasa yang lain juga menjadikan sesuatu bahasa menjadi lebih cepat berkembang. Sifat ini juga telah melahirkan pelbagai jenis penggunaan bahasa dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia kini seperti penggunaa bahasa rojak , ganti nama, perkataan taboo (kata larangan) , pidgin , kreol dan kolokial yang dituturkan sebagai bahasa perhubungan atau komunikasi. 1.2 LINGUISTIK Menurut Kamus Dwibahasa (1981:716), Linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. David Crystal dalam bukunya A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181) pula menyatakan bahawa linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (Linguistics : the scientific study or language).Ilmu linguistik ialah bidang ilmu mengkaji bahasa secara saintifik ( J. Lyon, 1968:1). 2

Apakah yang dimaksudkan dengan istilah saintifik? Dalam bidang ilmu, kajian saintifik terdiri daripada kajian yang dijalankan dengan teratur menurut rumus-rumus tertentu. Segala yang dihasilkan dapat dibuktikan melalui pemerhatian yang sah dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu mengenai bahasa dan kaedah-kaedah yang bertanggungjawab. Ini bermaksud, seorang sarjana linguistik menjalankan kajian linguistik, samalah seperti sarjana sains mengkaji ilmu sains. Ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu. Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu,contohnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan, bentuk dan sistem bahasa itu. Kita mesti mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan, sistem fonem, morfem, kata, frasa, dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah dan hasil kajian ini pula boleh diuji kebenarannya ( Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood, 2007:2). Ilmu linguistik mempunyai banyak bidang cakupan antaranya Ilmu linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti, Linguistik Deskriptif ( Descriptive Linguistics), Linguistik Historis ( Historical Linguistics), Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics),Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik ( Neurolinguistics), Linguistik Am ( General Linguistics), Linguistik Terapan,(Applied Linguistics),Psikolinguistik (Psycholinguistics). Didapati juga bahawa kajian ilmu linguistik juga meliputi bahasa-bahasa di dunia yang berbeza sifatnya. Dengan wujudnya kelainan bahasa-bahasa tersebut, maka bidang kajian linguistik dikatakan bersifat umum. Kelainan bahasa-bahasa ini merupakan bidang kajian ahli linguistik 3

4 . subjek ini diajar di peringkat tinggi seperti di institusi pengajian tinggi. morfologi ( kajian tentang pembentukan kata ). Jelasnya. Linguistik diakronik pula menumpu kepada kajian yang dibuat mengikut perkembangan masa dan perbandingan bahasa. kebolehpercayaan serta berintergriti. bersifat umum. Ia khusus iaitu Linguistik sinkronik merujuk kepada kajian pada suatu bahasa dan masa tertentu. iaitu di sekolah-sekolah. iaitu mengkaji segala bidang linguistik yang dikaitkan dengan bidang lain Kesimpulannya . tidak hairanlah. linguistik preskriptif membentuk norma atau menentukan yang mana betul dan yang mana salah di dalam pemerian bahasa. Linguistik deskriptif pula menumpu kepada huraian beberapa kemungkinan yang ada di dalam sesuatu bahasa. walaupun negara telah menuju ke arah globalisasi yang menjadikan teknologi sebagai fokus utama.Walaupun bidang linguistik merupakan bidang yang telah lama dikaji oleh pengkaji bahasa di Malaysia dan serata dunia. Ilmu linguistik dikatakan satu kajian secara sistematik .. Ianya mestilah dibuktikan keesahanya. tanpa penentuan betul dan salah. Manakala. namun kajian bidang ini adalah penting sejak dahulu hingga kini. Bidang linguistik ini juga termasuklah linguistik jati yang memberi huraian atau deskripsi tentang sesuatu bahasa tanpa kaitannya dengan bidang lain dan linguistik terapan. hingga ke peringkat yang lebih rendah. tetapi merangkumi bahasa atau language secara umum. subjek ini terus menjadi penting. Kajian ilmu bahasa mencakupi merangkumi bidang linguistik secara bidang ilmu yang sangat luas. emperikal (ada uji kaji dan makmal ) terhadap sesuatu bahasa manuisa sebagai satu displin ilmu. namun ilmu linguistik terus diberi perhatian untuk mengimbangi keperluan rohaniah di kalangan rakyat.. Manakala bidang yang dikaji ialah fornologi ( kajian tentang bunyi bahasa ). sintaksis ( kajian tentang ayat) dan semantik. Ini bertepatan dengan pandangan Ferdinand de Saussure (1857) yang merumuskan bahawa ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu langue sahaja. Maka. institut perguruan.

bidang kajian sosiolinguistik menyediakan ruang kepada pengkaji bahasa mengaplikasikan penggunaan bahasa tersebut mengikut konteks masyarakat tertentu kerana tidak semua bahasa boleh digunakan dalam sesuatu masyarakat. Antaranya ialah Fishman (1968. laras. Menurut Fishman. sikap terhadap bahasa. pengguna bahasa dapat menggunakan bahasa dengan tepat mengikut keperluan masyarakat yang diwakili oleh mereka. Bidang sosiolinguistik membincangkan pelbagai aspek hubungan bahasa dengan masyarakat. perancangan bahasa dan sebagainya. Bidang ini telah menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri. Sebagai cabang ilmu dalam linguistik. Sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek di dalam budaya tertentu.3. Fenomena ini dianggap penting memandangkan bidang sosiolinguistik memberi ruang kepada sesuatu bahasa digunakan dalam konteks masyarakat. Bidang sosiolinguistik terapan pula menggabungkan kajian sosiolinguistik dengan kajian pendidikan. gaya bahasa dan sebagainya dalam sesebuah komuniti 5 . topik dan latar pembicaraan.3 SOSIOLINGUISTIK Pengkajian bidang ilmu linguistik tidak lengkap jika bidang sosiolinguistik tidak diberi penekanan sewajarnya oleh pengkaji bahasa tersebut. 1.1. kajian sosiolinguistik adalah bersifat kualitatif. iaitu kajian yang mementingkan kewujudan kelainan bahasa seperti dialek (geografi dan sosial). pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur.1 DEFINASI SOSIOLINGUISTIK Ramai ahli pengkaji bahasa telah memberikan pandangan dan pendapat tentang Sosiolingustik . kelainan bahasa. bidang sosiolinguistik dilihat dapat melengkapi bidang kajian ilmu linguistik. Dengan pemahamansosiolinguistik. bahasa. Ini kerana sosiolinguistik merupakan kajian yang berkaitan dengan bidang bahasa dan kaitannya dari sudut kegunaannya dalam masyarakat. 5-13) juga menyatakan bahawa sosiolinguistik merupakan kajian terhadap` pattern co-variation of language and society’ . kepelbagaian bahasa. Dalam konteks ini. Antara aspek tersebut ialah kedwibahasaan.

study of who speak what language to whom and when… (1998: 5). Disiplin ini banyak menawarkan pelbagai isu menarik yang berhubungan antara bahasa dengan masyarakat. Menurut Nababan lagi (1993.2) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membaha aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. khususnya perbezaan-perbezaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). „. 6 . sosiolinguistik adalah bidang merupakan satu bidang yang membabitkan kajian bahasa dan masyarakat yang sangat luas cakupannya. ciriciri dan ragam bahasa dengan situasi. 1976).3) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat digarap menggunakan tiga kajian.bahasa. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial dalam suatu masyarakat tutur atau secara lebih operasional lagi seperti yang dikatakan Fishman (1972.. Dalam hal ini. perkembangan bahasa pidjin dan kreol serta dialek sosial. Sosiolinguistik juga adalah suatu cabang linguistik yang mengkaji aspek linguistik. 1987:2). faktor sosial dan budaya. struktur dan penggunaan bahasa yang berhubungan institusi atau fungsi sosial. Nabahan (1993. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. penukaran kod dan perancangan bahasa termasuk standardisasi bahasa dan sebagainya (Wong Khek Seng. Skop sosiolinguistik ini meliputi soal seperti perhubungan antara demografi dan pemeliharaan bahasa. Ahli sosiolinguistik banyak memperkatakan mengenai cakupan bidang sosiolinguistik ini. Fishman (1968) juga menyatakan bahawa hanya sosiolinguistik yang merupakan satu-satunya disiplin ilmu yang mementingkan kajian terhadap bahasa dan hubungannya dengan pengguna bahasa. dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. penemuan bahasa dan kedwibahasaan. Kesimpulannya . iaitu kajian bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. kebudayaan dan penggunaannya dalam sesebuah masyarakat tertentu.. .

setting kesediaan penerima apa yang dikomunikasikan. Namun walau apa pun yang digunakan untuk berkomunikasi. topik dan 7 . berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. mesti bermakna dan difahami oleh semua pengguna bahasa tersebut. pendengar . Tanpa ada bahasa.1 DEFINISI BAHASA Kridalaksana (1993).menjelaskan bahasa adalah sistem lambang atau bunyi yang arbitrari yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi. Menurut ahli bahasa dan psikologi. Adalah jelas bahawa kelakuan bahasa adalah satu kemahiran yang kompleks yang sukar dikuasai oleh seorang bayi dalam satu tempoh masa yang singkat. tangisan dan sebagainya. Di samping penerimaan komuniti. ia juga bermaksud variasi bahasa atau jenis bahasa atau sebagai alat komunikasi lisan atau variable. iaitu: pembicara .4 BAHASA Sesungguhnya manusia itu tidak lahir dengan kebolehan bertutur dan memahami bahasa Sebaliknya manusia haruslah memepelajari untuk menguasainya. tangan. sebagai berkata bahawa terdapat beberapa faktor yang memungkinkan seseorang itu berkomunikasi antara mereka. kerlipan mata. iaitu menggunakan jari. yang memetik daripada Jacobson (1980: 22-23). 1. iaitu bersosial untuk kebaikan.1. tetapi ada kalanya keburukan. kita hanya boleh berhubung melalui bahasa badan. alat atau benda atau organ yang digunakan itu mesti telah diterima umum . Selain itu. Menurut Hymes. bekerjasama. Ia jua merupakan alat komunikasi dan alat perhubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Ianya hanyalah satu fungsi kapasiti-kapasiti kogntif am manusia yang memungkinkan mereka belajar terutamanya bahasa pertuturan. senyuman.4. Sebenarnya. manusia dilahirkan dengan satu kebolehan belajar khusus yang ditentukan secara genetik sahaja. khususnya oleh komuniti bahasa tersebut. setiap alat yang diguna pakai. manusia biasa berkelahi dan berperang kerana bahasa. mempunyai alat. kemunculan faktor lain bersama pembicara. Pateda (1981) juga mentakrifkan bahasa sebagai alat komunikasi dan makhluk sosial yang suka bersosial.

Komuniti bermakna kumpulan manusia yang dibentuk berdasarkan perkongsian satu atau lebih daripada satu ciri tertentu. kepentingan dan lain-lain) yang serupa.sifat (kecenderungan. bagi keluarga bahasa terdekat. yang lain sama sahaja. politik. Konsep keluarga bahasa lebih mudah dihuraikan sejajar dengan konsep induk yang menurunkan bahasa kepada generasi seterusnya (Collins. garis pemisahnya amat sedikit. kaum. Jika kita bandingkan pula bahasa Acheh dengan bahasa Jawa. ras dan sebagainya. perkataan atau ayat. Di samping itu. 1989).2 KOMUNITI BAHASA Komuniti Bahasa pula Menurut Kamus Dewan Edisi Kempat (2005:812). etnik. masyarakat yang bermastautin di suatu tempat atau negara) yakni orang ramai umumnya. kumpulan orang yang tinggal di suatu daerah atau negara. mungkin daripada aspek loghat. Komuniti bahasa Melayu merupakan sekumpulan manusia yang menggunakan bahasa Melayu di dalam aktiviti harian mereka. ( diturunkan dari generasi ke satu generasi.Lazimnya. Bahasa mempunyai keluarga tersendiri . kepada kelompok penutur bahasa tersebut). 8 . Tanpa elemen tersebut komunikasi tidak dapat dijalankan. bumiputera Sabah dan Sarawak serta kumpulan etnik minoriti yang lain. 1.penjelasan pembicaraan serta peristiwa itu sendiri. kata. Bahasa induk ialah bahasa yang lebih tua yang membiakkan bahasa-bahasa lain dan dialek bagi bahasa-bahasa tersebut. penutur bahasa Melayu bukan sahaja terdiri daripada orang Melayu tetapi merangkumi juga pelbagai etnik lain seperti masyarakat keturunan India. Jika disabitkan dengan Dasar Bahasa di Malaysia. sejarah. ia ditakrifkan sebagai kumpulan individu yang mempunyai sifat.4. tentu sekali terdapat ketidakdekatan antara kedua-duanya. contohnya bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. iaitu: budaya. komuniti bahasa Melayu juga merupakan satu kumpulan manusia yang tidak semestinya berketurunan sama tetapi menggunakan bahasa Melayu di dalam kehidupan mereka. Cina. Di dalam hal ini. ekonomi.

4. Selain itu juga. leksikal/fonologi di dalam suatu deretan satuan/peranan unsur dalam suatu ujaran dan hubungannya secara struktural (Harimurti Kridalaksana. kelompok manusia berketurunan Melayu sebagai bahasa ibunda. berkahwin sesama mereka dan juga didaftarkan sebagai Melayu. Ini bermakna ciri yang diwarisi daripada nenek moyang orang Melayu dan bahasa yang diwarisi ini dikuasai oleh penutur Melayu sebagai bahasa ibunda. 2004: 50). Fungsi adalah beban makna suatu satuan bahasa atau hubungan antara satu satuan dengan unsur-unsur gramatikal. Terdapat beberapa fungsi bahasa yang utama . Daripada definisi komuniti bahasa yang dikuasai sebagai bahasa.3 FUNGSI BAHASA Bahasa mempunyai fungsinya yang tersendiri. iaitu penggunaan bahasa yang sama dapat dibentuk beberapa kelompok penutur bahasa Melayu. selain menjadi jati diri etnik yang dikuasai sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. antaranya ialah :bagi kumpulan etnik yang berbeza.Di dalam konteks pengertian komuniti Melayu. ianya merupakan bahasa 9 . bahasa yang diwarisi daripada kedua ibu bapa yang berketurunan Melayu. Kelompok pertama merupakan orang Melayu dan berketurunan daripada orang Melayu. 1. Bahasa ibunda bagi keturunan saudara baru ini mungkin bahasa Melayu ataupun mungkin bahasa lain. di dalam kelompok Melayu boleh dikategorikan juga daripada kelompok saudara baru yang datangnya daripada etnik yang berbeza. Jika dikaitkan dengan penggunaan bahasa Melayu. bahasa merupakan ciri jati diri etnik. Manakala mengikut konteks komuniti bahasa pula. Ia boleh memberi fungsi apabila bahasa tersebut telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan dan pengimbuhan dan mengikuti segala peraturan penggunaannya (Darwis Harahap Mohamad. bahasa ini selain tidak diwarisi. 1993: 60).

1991: 22). orang untuk 2004: 145). c. Bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat di dalam mengawal sosial. Bahasa menjadi alat komunikasi yang paling efektif di dalam memastikan proses komunikasi berjalan lancar. dan Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksional adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kawalan sosial (Zulkifley Majid. Masyarakat hanya dapat disatukan secara efisien melalui bahasa. Manusia memerlukan suatu medium untuk melawan bicara dengan orang lain. lebih jauh memungkinkan setiap merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya. serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sezaman dengan kita. Bahasa mampu untuk mengawal keadaan sosial dengan lebih efektif. Bahasa adalah sebagai alat di dalam mengawal sosial. b. dan adaptasi manusia mempelajari dan mengambil bahagian dalam pengalaman tersebut. baik bahasa lisan mahupun bahasa tulisan. 1996: 17). Sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial atau kemasyarakatan. Dalam komunikasi seharian. Bahasa sebagai alat komunikasi Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi (Mokhtar Mansor.a. kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. Kawalan sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Pelbagai penerangan. Ceramah agama atau dakwah merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa yang berfungsi sebagai alat kawalan sosial. informasi pendidikan disampaikan melalui bahasa. integrasi Melaluinya. salah satu alat yang sering digunakan adalah bahasa. Melalui komunikasi. Di dalam situasi ini. 10 . bahasa telah berfungsi sosial atau kemasyarakatan (Sumarsono. Bahasa adalah unsur kebudayaan yang telah memberi manfaat kepada pengalaman sebagai alat manusia.

rangkai kata. perkataan . f) Bahasa itu arbituari g) Bahasa itu linear. Bunyi-bunyi tersebut dihasilkan melalui rongga mulut juga tetapi tidak membawa apa-apa makna. 1. d) Bahasa mempunyai makna kerana ia bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maka bahasa itu mempunyai maksud tertentu. jika bunyi-bunyi yang dihasilkan tidak membentuk perkataan atau menyamai mana-mana bahasa. Sebaliknya pula. Hal ini berlaku kerana apabila bunyi-bunyi tersebut didengari. Kata atau perkataan ini difahami sebagai ÂbahasapertuturanÊ. e) Bahasa itu berubah mengikut pekembangan dan situasi penutur. imbuhan dan sebagainya. Umpamanya. Contohnya. bahasa pertuturanyang kita gunakan terdiri daripada berbagai-bagai bunyi yang dihasilkan samaada melalui rongga mulut.4. bunyi berdehem. batuk. bebelan anak kecil tangisan atau bunyi bersinÊ. susunan perkataan .Gabungan bunyi-bunyi yang dihasilkan melalui rongga tersebut akanmembentuk perkataan.4 CIRI-CIRI BAHASA Antara ciri-ciri bahasa ialah :- a) Bahasa mempunyai bunyi iaitu bunyi yang dihasilkan melalui alat-alat artikulasi bahasa oleh manusia atau sipenuturnya. Tiap bahasa mempunyai sususnan yang tertentu sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan.1. bunyi tersebut tidak dianggap sebagai bunyi bahasa.5 PROSES BERBAHASA Menurut Adbullah Yusof dan Che Rabiaah Mohamed (2005). rongga hidung atau gabungan kedua-duanya. b) Bahasa mempunyai sistem. iadapat difahami dan maknanya dapat dikupas oleh mereka yang menggunakanbahasa yang sama. kecuali jika dilihat pada tata tingkat pragmatik. iaitu berdasarkan konteks sebenar sesuatu peristiwa bahasa. c) Bahasa mempunyai bentuk seperti ayat-ayat . bersiul. perlakuan bersiul 11 .4. nahu atau sintaksis.

2005). Hal ini dapat diperhatikan dalam bagaimana sukarnya memulihkan pertuturan yang dilakukan ke atas seseorang yang mengalami kecacatan pertuturan. Bahasa digunakan oleh masyarakat untuk memperkatakan bermacam-macam hal. serta tidak ada kecacatan pada anatomi dan fisiologi pendengaran dan pertuturan. akan dapat berbahasa di dalam lingkungan umur dua hingga dua setengah tahun. Seperti yang telah dihuraikan. Penghasilan bunyi bahasa adalah satu proses berbahasa yang amat kompleks untuk dihuraikan di dalam konteks yang terhad ini. Hal ini dapat diperhatikan dalam bagaimana sukarnya memulihkan pertuturan yang dilakukan ke atas seseorang yang mengalami kecacatan pertuturan. VARIASI DAN RAGAM BAHASA Dalam kehidupan sehari-hari manusia berkomunikasi menggunakan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam masyarakat. menghasilkan bunyi bahasa merupakan suatu proses yang kompleks. 2005). perasaan. menghasilkan bunyi bahasa merupakan suatu proses yang kompleks. yang melibatkan beberapa anggota badan manusia (Abdullah Yusoff dan Rabiaah Mohamed. Penghasilan bunyi bahasa adalah satu proses berbahasa yang amat kompleks untuk dihuraikan di dalam konteks yang terhad ini. lazimnya seseorang kanak-kanak yang normal pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal. aspek.5. lazimnya seseorang kanak-kanak yang normal pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal. Bahasa digunakan untuk menyatakan buah fikiran. Bahasa boleh digunakan untuk 12 . Berdasarkan ilmu psikolinguistik. serta tidak ada kecacatan pada anatomi dan fisiologi pendengaran dan pertuturan. hasrat dan seumpamanya.yang dilakukan oleh jejaka kepada anak gadis mungkin bertujuan untuk menarik perhatian. pendapat. yang melibatkan beberapa anggota badan manusia (Abdullah Yusoff dan Rabiaah Mohamed. Berdasarkan ilmu psikolinguistik. 1. bidang dan peristiwa. LARAS BAHASA . akan dapat berbahasa di dalam lingkungan umur dua hingga dua setengah tahun. Seperti yang telah dihuraikan.

Idiolek. Kadir. Terdapat beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu antaranya. waima secara lisan atau penulisan (Nik Hassan Basri Nik. ekonomi. cabang Nusantara. kosa kata dan tatabahasa. Halliday membezakan dialek dengan laras bahasa berdasarkan dua faktor. Laras berubah mengikut situasi.menerangkan hal-hal mengenai sejarah. Menurut Halliday (1968) laras merupakan variasi bahasa yang berdasarkan fungsi. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. hubungan antara pembicara. 2005a: 355). Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. iaitu dengan siapa seseorang itu bercakap. variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Seseorang penutur akan mengubah laras bahasanya bergantung kepada situasi. Seterusnya dialek kawasan. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. dan situasi pembicaraan. tajuk percakapan. variasi bahasa iaitu kepelbagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. pertanian. merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalam sesuatu masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . iaitu pengguna dan penggunaanya. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. suasana. sains. sastera. Laras bahasa dikenal sebagai kelainan bahasa yang memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan khusus dalam sesuatu bidang atau disiplin ilmu mengikut kesesuaian konteksnya atau situasi yang berbeza-beza menurut perkara atau tajuk pembicaraan. Masyarakat yang maju sudah mempunyai laras bahasa yang cukup lengkap untuk memperkatakan pelbagai konsep ilmu dan hal-hal yang berkaitan kemajuan. bentuk percakapan. Ab. Variasi bahasa ini dikenali sebagai dialek. Dialek. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan 13 . perubatan dan berbagai bidang lain. cara percakapan dilakukan sama ada lisan atau tulisan. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia. agama.

Di Yunani terdapat perbezaan. merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia. seperti dialek Kelantan. Bahasa mempunyai masyarakat penuturnya sendiri. Bahasa Indonesia di Indonesia. Minangkabau. jenis pekerjaan. bahasa terdiri daripada sekumpulan dialek. Walaupun namanya berbeza. Pei. Makin banyak jumlah penuturnya. Kalimantan dan sebagainya. Sumatera. dialek kawasan atau loghat. Demikian juga terdapat variasi-variasi Bahasa Melayu yang wujud oleh sebab faktor. kedudukan sosio-ekonomi penutur yang berbeza-beza. Istilah dialek sosial yang dikaitkan dari segi penggunaan. Dialek Johor dan seumpamanya. Mengikut Mario A. Di Malaysia. sudah wujud berbagai-bagai kelainan bahasa atau variasi bahasa mengikut daerah yang berlainan. 1993: 29). 1967:69).seperti Filipina. dialek social. dan penutur-penutur dialek. jawa. iaitu bahasa mungkin berbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan.bahasa yang formal. orang akan menggunakan bahasa.dialek ini pula saling faham-memahami antara satu sama lain. bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi. dalam majlis rasmi. Oleh itu. Kelainan bahasa atau variasi bahasa berdasarkan daerah itu disebut dialek. misalnya. dialek Perak. makin luas daerah penyebaran bahasa itu. Acheh. ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu. dialek adalah variasi daripada satu tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. iaitu idiolek. Misalnya.perbezaan kecil didalam bahasa yang digunakan oleh pendukungnya masing-masing. (Nik Safiah Karim dan rakan-rakan. Nias. Dialek mempunyai bentuk tertentu yang dituturkan dalam kawasan tertentu dan berlainan dari 14 . sepeti latar belakang pendidikan. Istilah dialek berasal daripada perkataan Yunani dialektos yang pada mulanya dimulakan dalam hubungannya dengan keadaan bahasanya (Ayatrohaedi. 1979:1 ). Umumnya Bahasa bahasa Melayu Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa Batak.faktor sosial. Menurut Chambers 1983. tetapi sedemikian jauh hal tersebut tidak sampai menyebabkan mereka merasa mempunyai bahasa yang berbeza (Meillet. Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Makin luas daerah penyebaran satu-satu bahasa itu makin banyak pula perbezaan yang timbul dari sagi penggunaannya. Lampung dan Orang Laut.

seperti bahasa Melayu pasar. variasi Bahasa Melayu Moden. (d) kata ganti tempat. Bahasa Melayu sekarang ini telah menjadi bahasa Kebangsaan negara ini dan sejak 13 Mei 1969 bahasa tersebut dikenal sabagai Bahasa Malaysia (Asmah Haji Omar 1976:1). Bahasa Malaysia sekarang merupakan bahasa standard yang menjadi bahasa pengantar di Malaysia. variasi cakap surat. (A. (Mario A. kedua. Dialek-dialek setempat di Semenanjung Malaysia sebenarnya adalah variasi daripada bahasa Malayu. Gantinama Umum. variasi Bahasa Melayu Lama. 1.bentuk standard baik dari segi sebutan. dan (e) kata ganti tak tentu. Kini sudah wujud pelbagai variasi Bahasa Melayu. variasi cakap mulut. 15 . dan Variasi Bahasa Melayu Baku. (c) kata ganti tanya. (b)kata ganti diri singkat. dan ketiga). Pei. tatabahasa atau penggunaan kata-kata tertentu. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang Kata ganti diri terdiri daripada: (a)kata ganti diri (pertama.1 KATA GANTI NAMA Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA. Gantinama Petunjuk dan Gantinama Sendi.5. variasi bahasa kacukan. tetapi kelainan tersebut tidaklah begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain. Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Gantinama Diri. Dialek-dialek yang berdasarkan tempat seperti itu dipanggil dialek setempat (Leonard Bloomfield 1967:50 ). variasi Bahasa Rasmi. Teew 1961:43). Gantinama Pertanyaan. 1960: 56).

iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak. Kata ganti diri pertama terbahagi dua. Kata Ganti Diri Pertama aku (tunggal) saya (tunggal) hamba Penggunaannya digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu (tunggal) patik (tunggal) digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan beta (tunggal) digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila kami (jamak) bercakap dengan orang kedua kita (jamak) digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua Kata ganti nama Diri Kedua Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang.Kata Gantinama Diri Kata ganti nama Diri Pertama Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut : 16 . Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk.

kamu.kata-kata seperti 17 . anda.Bentuk Tunggal Jamak Kata Ganti Diri Kedua anda (tunggal) awak (tunggal) Contoh kata ganti diri kedua tuanku. engkau kalian Penggunaannya digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan engkau (tunggal) tuanku (tunggal) kalian (jamak) kamu (tunggal dan jamak) kita dan dengan Tuhan juga digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita Kata Ganti diri ketiga Kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga. wak.

tempat. baginda Mereka Kata Ganti Diri Ketiga baginda (tunggal) beliau (tunggal dia dan ia (tunggal) mereka (jamak) Penggunaannya digunakan untuk raja dan sultan digunakan untuk orang yang kita hormati. Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Benda apakah Orang siapakah Tempat manakah Masa Hal Bilangan bilakah bagaimanakah berapakah kenapakah mengapakah 18 . Kata ganti nama pertanyaan ditambah “kah” dan tanda soal. masa. guru. misalnya ibu bapa.mereka. orang. bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan. dia. beliau. beliau. Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk. baginda hendaklah digunakan. Bentuk tunggal jamak Contoh kata ganti diri ketiga ia. dan pemimpin digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang Kata Ganti Tanya Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda.

Dalam kalangan masyarakat Tonga kata taboo merujuk pada tindakan yang dilarang atau yang harus dihindari. benda. apa yang ditabukan merupakan satu kebiasaan yang dilarang oleh sesuatu masyarakat dalam bentuk kelakuan dan bahasa. Misalnya vagina ( alat sulit wanita) yang berasal dari bahasa Latin dianggap tidak kotor Begitu juga sedangkan perkataan seperti pantat . dapatlah didefinisikan tabu sebagai kata-kata yang tidak boleh digunakan. Dengan demikian . salah satu bahasa dari rumpun bahasa Polinesia. Apabila sesuatu tindakan dilarang.5. Maka.2 PERKATAAN TABOO Tabu berasal dari kata taboo yang dipungut dari bahasa Tonga. dan tempat 1. Begitu juga dalam masyarakat Melayu atau bahasa Melayu kata tabu itu merupakan kata-kata yang dilarang disebut terutamanya kanak-kanak kerana sebab tertentu seperti takut.Kata Ganti Nama Penggunaannya apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang mana digunakan untuk menanyakan orang. menjaga kesopanan atau menjaga status kuo sesaorang. Kebanyakan masyarakat . binatang. setidak-tidaknya tidak dipakai di tengah masyarakat beradab. kata penis atau zakar dianggap biasa sementara perkataan butuh dianggap terlalau kasar 19 . maka bahasa atau kata-kata yang merupakan simbol dari tindakan itu pun dilarang. puki dianggap tabu dalam masyarakat Melayu . Namun apakah sesuatu tindakan ataupun perkataan itu tergolong dalam kata tabu atau tidak adalah bergantung dengan pandangan dan nilai yang dipegang oleh masyarakat bahasa serta tradisi kebudayaan setempat. Sebenarnya keduanya memiliki makna yang sama iaitu alat sulit wanita. kata-kata yang berbau seks dianggap tabu.

Kata-kata taboo juga merupakan kata pemali. "Jangan makan nasi berulam air. "Jangan duduk atas bantal nanti punggung bisul." 3. mampus 2. Contoh : o mati disebut meninggal dunia. Ia adalah kata frasa yang menggantikan kata pemail atau kata yang digunakan dalam usaha untuk mengelakkan ketakutan atau ketidak selesaanyang berkaitan dengan persoalan ‘world-view’. "Anak dara tak elok duduk kat tangga. nanti perut buncit.atau satu tabu bagi masyarakat Melayu. sosiobudaya sesebuah masyarakat. "Anak dara tak baik menyanyi masa masak. bodoh 5." 5. anak sial 3. sial 4. nanti tak ada orang nak masuk meminang. sesuatu kata yang bukan sekadar memiliki makna denotative tetapi juga konotatif." 4. "Jangan potong kuku malam-malam. nanti ikan hangus. o hantu/polong/jin disebut datuk. Contoh sederhana ini menggambarkan kepada kita pada kesimpulan bahwa bahasa ilmiah menggunakan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Latin yang tidak dipakai dalam pergaulan sehari-hari lebih baik disebut daripada menggunakan bahasa melayu telah sedia ada. Antara contoh perbuatan tabu dalam masyarakat Melayu ialah seperti :1. gila 20 ." 2. nanti rabun” Antara contoh kata-kata tabu dalam bahasa Melayu ialah seperti :1.

ada orang nak datang. cepat siap-siap. "Ada orang nak bagi duit ni. mak akan berkata "Mak nak kena bagi duit ni. bulu mata kau jatuh. bukan rama-rama). Bila pagi-pagi atau petang dengar bunyi burung apa ntah berbunyi 'Chiap! Chiap!'." ?? 2. Eii.. Bahasa pasar merupakan bahasa yang bercampur aduk antara bahasa ibunda dengan bahasa kedua yang cuba dituturkannya..5." Kalau menggaru tangan kiri. mak akan kata. perbuatan atau perasaan." 4. atok atau mak akan kata. Antaranya ialah 1. 1996: 88). Kalau ada kupu-kupu (kupu-kupu k. bahasa pasar dihuraikan sebagai berikut: 21 . 1..Namun.. Mak garu-garu tangan kanan yang jelas gatal tak bersebab digigit nyamuk dan lain-lain sambil kata. "Ada orang nak datang ni." 3. ada orang rindu. Ia juga merupakan tabu bagi masyarakat Melayu .. siapa pulak nak datang merisik ni. abah akan ingatkan. Menurut Asmah Haji Omar (1982: 99).. ada juga beberapa perkara dalam kehidupan seharian aku yang tidak dapat hendak dijelaskan jelaskan dalam bentuk perkataan.3 KATA PIDGIN Pidgin juga dikenal sebagai bahasa pasar (Kamus Dewan. "Ai. "Ish." Kadang-kadang kata mereka 'meminang'. Atok kata."Ha. Sesekali masa makan beramai-ramai di meja makan. Bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu apabila bertutur dengan orang bukan Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul." 5. kalau ada antara kitorang yg nak ambil lauk yg sama dalam satu masa..

Lu mau beli ikan ke. Menurut Za’ba. Hari-hari dia sekolah pagi. Bahasa pasar atau pidgin tidak mempunyai sistem tatabahasa yang tertentu. a. Lazimnya kata-kata Bahasa Melayu dicampuradukkan dengan kata bahasa asing dan mengucapkannya mengikut struktur ayat bahasa asing. Saya punya anak hari-hari dia surat khabar baca. Jika pentutr itu orang Cina. manyak mulah oi. Wa cakap beto. b. Family I tak de so u boleh temankan I kat umah. maka kata-kata daripada bahasa Cina dicampuradukkannya dengan Bahasa Melayu. Ini ikan cukup baik le. This form of communication uses Malay words which are fitted into other structural muduls in particular the Chines and Tamil ones”. Lu pilih dulu cali beto-beto baik punya. You datanglah my house and kita boleh study sama. Lu beli manyakmanyak. wa tak tipu lu la. Penutur bahasa pasar menggunakan kata-kata dalam Bahasa Melayu dengan dicampur aduk dengan bahasa asing.“Due to the intermingling between the Malay and the non-Malay. Maksudnya bahasa pasar tidak gramatis sifatnya jika dibanding dengan bahasa baku. 22 . there is arisen pidgin Malay known locally as Bahasa Pasar. gaya yang dipakai ketika orang-orang Melayu bercakap sama-sama Melayu dinamakan ‘gaya cakap mulut sahaja’ dan jika yang dipakai di antara orang Melayu dengan bangsa lain atau di antara orang bangsa lain yang berlainan bangsa dinamakan ‘bahasa pasar’. Dari segi intonasi atau lagu bahasa juga. Bahasa Inggeris dan sebagainya. Dia naik itu api kereta. Berikut diberikan beberapa contoh bahasa pasar: a. mostly in the market place. You free tak malam ni. didapati terpengaruh oleh intonasi bahasa asing seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Bahasa Benggali. iaitu bahasa ibunda penutur itu.

iaitu sifat sedia menyesuaikan diri dan pertuturan mereka dengan persekitarannya dengan tujuan untuk lebih mudah dan senang difahami. 1993:33).Za’ba. Jangan susu lain. lagi lebih bersih dan senang boleh dapat. ragam Bahasa Melayu jati. Orang asing yang menggunakan bahasa pasar tidak pandai menuturkannya mengikut sebutan orang Melayu. supaya mereka dapat menjadi contoh kepada orang-orang bukan Melayu. Berikut diperturunkan contoh Bahasa Melayu pasar yang diberikan oleh Za’Ba. Sifat ini sering diperkatakan sebagai sifat orang Melayu zamanberzaman. 1994). pada saat kita sedang memupuk Bahasa Melayu moden ini. Sepatutnya. Mereka mengucapkan Bahasa Melayu pasar mengikut telor bahasa mereka. Melayu Benggali. (Nik Safiah Karim. Pertama-pertama itu budak kecil mesti selalu cukup bersih. Bahasa Kreol merupakan keturunan dari bahasa Pidgin yang menjadi bahasa ibu Beliau menyatakan antara bahasa Malayu pasar termasuklah bahasa Melayu-Cina. Itu emak punya susu dia punya makan yang lebih baik sekali. Melayu-Tamil.4 KATA KREOL Kreol bermaksud bahasa yang terbentuk daripada campuran dua bahasa yang berlainan melalui pertuturan sehingga menjadi bahasa utama dalam komuniti atau daerah tertentu.5. dalam buku Ilmu Mengarang Melayu menggunakan istilah bahasa kacukan bagi bahasa pasar. kreol juga merupakan variasi bahasa yang dilihat dari segi pemakaiannya (Mansoer Pateda. Nas boleh tunjuk apa macam mahu kasi mandi itu budak. tidak lama dia nanti cukup baik dan sihat. Kajian umum menunjukkan (khususnya yang dilakukan oleh Derek Bickerton) bahawa bahasa- 23 . Melayu-Baba. bagi sekelompok orang yang berasal dari latar belakang berbeza-beza. lebih baik sekiranya orang Melayu jangan ‘merendahkan’ taraf Bahasa Melayu yang baik. “Saya boleh ajar apa macam menjaga itu budak. tidak kena belanja”. Malah. (Dipetik daripada Pelita Bahasa Melayu) 1. Lagi satu mesti ingatingat kasi itu budak makan dia punya emak punya susu saja. dan Melayu – Inggeris. Orang Melayu pula suka memudahkan sebutan Bahasa Melayu dan menyebutnya juga mengikut telor bahasa asing supaya maksudnya senang difahami.

tata bahasanya mengalami perkembangan sehingga menjadi bahasa yang stabil dan terpisah dari bahasa induknya. bahasa Melayu mengalami proses kreolisasi yang mempunyai unsur dasar bahasa Melayu pasar tercampur dengan berbagai bahasa di sekelilingnya. terpengaruh oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh orang. Sebagian besar bahasa Kreol ini berakar dari bahasa-bahasa Indo-Eropa sebagai bahasa dasarnya.org). Bahasa kreol turut berkembang dalam bahasa Melayu. dialek Melayu Peranakan yang dituturkan oleh masyarakat Tionghua di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta dialek Melayu Manado yang iaitu bahasa Manado yang dipakai sebagai lingua franca di Sulawesi Utara (wikipedia. Bahasa Melayu sudah lama terkenal sebagai bahasa antara suku bangsa khususnya di Indonesia. Gua mo masak nasik (Ayat Baba Nyonya) Bahasa kreol Baba-Nyonya ini turut tidak menitikberatkan aspek penggunaantatabahasa yang betul. Pada mulanya bahasa inilah yang disebut Pidgin. dialek Melayu Jakarta bahasa Betawi yang dituturkan di Jakarta. Belanda dan Portugis. Bugis. Jawa. maksudnya. Saya mahu masak nasi (Ayat Bahasa Melayu) 2.bahasa kreol yang ada di dunia menunjukkan adalah kesamaan. 1. penggunaan komunikasi yang terdiri dari bahasa dominan. Di Pulau Jawa. ketika mengalami proses kreolisasi. khususnya dari segi tatabahasa yang terarah pada teori tatabahasa universal. bahasa Melayu BabaNyonyaatau bahasa kreol Baba-Nyonya tidak mempunyai tatabahasa tertentudisebabkan 24 . Bali. khususnya bahasa Tionghua. Contohnya. Bahasa Melayu dalam bentuk kreol ini turut banyak dijumpai di kawasan Indonesia Timur yang bermula dari Manado hingga ke Papua. Seterusnya. bahasa kreol berkembang kerana berkumpulnya berbagai orang dari latar belakang yang berbeza. Sunda.orang tersebut. terutamanya Jakarta. dengan kosakata yang sangat sederhana. Hal ini demikian kerana. Namun. Bahasa Kreol ini juga dipengaruhi oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh para penuturnya. Sejak itu. dalam suatu daerah terjadi pertembungan antara penduduk asli dan pendatang yang satu sama lain berbeza bahasa. Contohnya.

Keadaan ini disebabkan oleh masyarakat.5. Lazimnya. 1997). Za'ba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. Menurut Kamus Dewan. Di samping itu.5 KATA KOLOKIAL Menurut Dr. menyatakan bahawa bahasa kolokial ialah bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. bahasa percakapan dan kadangkadang disebut sebagai bahasa pasar. Oleh itu. Bahasa ini tidak mementingkan unsur-unsur tatabahasa kerana yang dipentingkan ialah kefahaman antara penutur dan pendengar. Bahasa kolokial juga mengandungi kata-kata yang kurang enak didengar sehari-hari di daerah tertentu (Mansoer Pateda. Bahasa kolokial ini ialah bahasa pertuturan sehari-hari. Menurut Kamarudin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) pula. mengatakan bahawa bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul. menyatakan bahawa bahasa kolokial perlu ditakrifkan dengan berpandukan beberapa sumber. Bahasa kolokial merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks yang tidak rasmi. Menurut Abdul Hamid Mahmood (2007). Bahasa kolokial biasa juga disebut sebagai bahasa sehari-hari. Mansoer Pateda (1994). dapatlah didefinisikan bahawa bahasa kolokial ialah bahasa pertuturan dalam kehidupan seharian tanpa menggunakan sistem tatabahasa yang betul namun dapat difahami oleh pendengar. bahasa kolokial ialah bahasa yang bersifat percakapan atau bahasa basahan dan bukan bahasa baku.struktur ayat yang digunakan adalah lebih banyak dipengaruhi oleh strukturayat yang terdapat dalam bahasa Cina. bahasa kolokial dipengaruhi oleh dialek daerah penutur berkenaan (Kamaruddin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz.oleh penutur-penuturnya yang tidak menunjukkan minat untukmempelajari bahasa Melayu dengan tepat dan betul walaupun bahasa tersebutsudah menjangkaui usia lebih 400 tahun berada di Nusantara. Bahasa basahan juga disebut sebagai bahasa kolokial. 1994). 1. 25 .

Walau bagaimanapun. bahasa dasarnya merupakan bahasa Melayu. Kamu tu kan masih kecil lagi 1. panas-panas ni. Keunikan bahasa ini terdapat dalam gaya alihannya. Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Inggeris) Kau memang terror (hebat) la! Tempat makan ni best (bagus) sangat! Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Cina) Nak makan sini ke nak tapau (bungkus)? Jangan susah hati maa. Marilah rasa kuih Kak Mah ni. nak ke mana tu? Tak singgah dulu? Kami tengah minum teh. jangan menyampuk. seseorang mungkin memulai perbualan dalam bahasa Melayu dan kemudian menyambung dengan bahasa Inggeris.Contoh kata kolokial ialah :Hai Mat.5. Bahasa dan Budaya) ini merupakan sebahagian daripada pijin bahasa penghubung yang dikenali sebagai Bahasa Rojak di Malaysia. Mengikut kata Ensiklopedia Malaysia (vol. Kan aku dah kata. Bukan main sedap lagi. lu punya bos mesti boleh kaw tim (bertolak ansur) punya maa! Apasal (Kenapa) lu buat ini kerja cincai (tak sempurna)? 26 .6 BAHASA ROJAK Bahasa Rojak adalah suatu jenis percakapan di Malaysia yang menakrifkan campuran pelbagai bahasa dalam satu pertuturan yang serupa dengan pijin. Manglish dan Singlish. dan seterusnya mencampurkan satu atau dua perkataan bahasa Kantonis dan bahasa Tamil dan menamatkan ia dengan istilah bahasa Mandarin atau bahasa Jepun.

Rajah: Carta Alir Kaitan Bahasa Rojak Di Malaysia RUJUKAN 1. Linguistik dan Sosiolinguistik. Kuala Lumpur: 27 . Abdullah Yusuf. (2010).

(2001).tutor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 5.d. Asmah Hj omar. http://www. Portal Pendidikan Utusan. Kuala Lumpur:DBP. Perancangan Bahasa Dengan Rujukan Khusus Kepada Perancangan Bahasa Malaysia. (1992).Open University Malaysia. 3.htm LAMPIRAN DIALOG TEMUBUAL DENGAN RESPONDEN Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan : Responden 1 : 35 tahun : India : Tukang gunting rambut 28 . Aspek bahasa dan kajiannya. Variasi bahasa.).my/tutor/stpm/variasibahasa. 4. Asmah Omar. (n. Kamus ZABA. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.com. (1989). 2.

: Ya la. : Hari-hari ramai tak orang datang? : Tengoklah cikgu. Enam ringgit. : tara.00 petang : Ane. ramai orang datang. mau. : Sekarang umur ane berapa berapa tahun? : 35 tahun. Kalu time mau raya macam atau mau buka sekolah. ane. Tapi kalu ari biasa ini macam la. Ini rezeki kita tak tentu kan. sudah siap : Ya ka? Berapa ane? : Biasa cikgu. cikgu. tara hal. Ane sudah lama ka buat ini kerja? : Ada dalam sepuluh tahun. kalu : ini macam la : tak pa lah ane Bahasa kolokial Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan / Jawatan Lokasi Masa : Responden 2 : 58 tahun : Melayu : Ahli jawatankuasa surau : Masjid : 8.00 malam 29 . Apa cikgu mau tanya? : Tak ada lah.Lokasi Masa Dialog Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Kata pidgin Bahasa rojak : Kedai gunting : 3. : Ok. boleh tanya sikit tak? : Boleh. Terima kasih ha. : Tak pa lah ane. Ok cikgu.

Waalaikumussalam. : Ye lah. : Lepas Maghrib pakcik memang tak balik ke? : Selalunya begitu lah. dapat gak : mati Kata ganti diri Kata kolokial Kata tabu Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi : Responden 3 : 25 tahun : Cina : Pekerja kedai elektrik : Kedai Elektrik 5 Star 30 . Saya duduk taman yang sebelah sana. pakcik. : Rumah pakcik jauh ke? : Dekat blok kedua tu je. lum balik lagi ke? : Waalaikumussalam. senang. : Anak duduk mane ye? Rasanya macam selalu nampak. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Assalamualaikum pakcik. Kalau tak ada kelas agama. Waktu Isyak pun dah awal sekarang. pakcik lebih suka iktikaf di surau aje. : Ye lah. Saya minta diri dulu. : Oh.Dialog. : saya : lum balik lagi ke. Duduk je di surau ni. : Ohh. tapi tak pernah jumpa kat taman ni. Pakcik nak tunggu Isyak terus. Patutlah. Sengaja pakcik tak nak balik. Buat apa yang patut dapat gak pahalanya sebab kita kena ingat mati. Tak. Assalamualaikum. saya tak duduk kat sini pakcik. kat sini. Tunggu sampai waktu Isyak. Nak pergi ambil wuduk. : Dah nak azan Isyak.

: Takda lah bos. Berapa inci ini? : Yang ini 42 inci bos. : Ok. : Apa brand ada? : Sekarang kita ada dua saja. Sekarang baru satu ribu tujuh ratus saja. : Besar sangat la. : Wah. itu flat skrin ka : takda la Kata ganti diri Kata kreol Kata rojak Kata kolokial Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan / Jawatan Lokasi : Responden 4 : 63 tahun. takpa. Mesti mahal ni. : saya : bos mahu cari apa : apa brand ada. ada. Mari bos saya tunjuk.00 petang Dialog. Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Ya. : Oh. Samsung dan Philip. Ini brand Philip.Masa : 4. Lagi pun sekarang ada promosi. semua besar-besar. : Tak apa lah. : Melayu : Bekas guru : Rumah 31 . itu flat skrin ka? Ada. : 32 inci punya tak ada ka? : Oh. Saya balik fikir dulu. 42 inci pun ok apa. Kalau jadi nanti saya datang. sudah abislah bos. bos mahu cari apa? : Saya mahu lihat tv flat skrin lah. harga biasa dua ribu lebih.

Lama tak nampak? : Saya kan dah beli rumah kat Bakri. SK Sg Abong ni dah sekolah yang keempat. Masa saya jumpa cikgu tahun lepas saya ngajar kat SK Temiang.45 petang Dialog. Kalau bab belajar ni bukan 32 .Masa : 5. Tapi selalu balik sini. Kadang kala naik takut kita. : Kamu dah berapa tahun mengajar ye? : Dah masuk 16 tahun cikgu. Maklumat yang mereka terima berbagai-bagai. Cikgu sibuk ke? : Tak ada. Pengkaji : Ye lah cikgu. : Walaikumusalam. : Kamu ngajar mana sekarang? : Sekarang nie dah pindah SK Sg Abong. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji` Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Assalamualaikum cikgu. Sekarang. Selalunya bab yang tidak elok tu memang dia orang terror. : Masa zaman awak dan zaman anak-anak saya dahulu. : Dari mana ni? : Dari rumah abah. Cikgu lepas pencen dulu tak ada mintak jadi guru kontrak ke? : Tak ada. Baru balik pasar tadi. : Oh. Kakak ada lagi duduk rumah abah. mereka dah banyak terdedah kepada dunia luar. kemajuan IT tak macam sekarang. Pengkaji : Betul tu cikgu. Saja singgah nak jumpa cikgu kejap. Lagi pun zaman sekarang dengan awak dulu mana sama. Mereka kata muridmurid Responden sekarang jauh bezanya dengan murid-murid dulu. Hari tu saya jumpa cikgu-cikgu yang dah bersara ada mengajar sebagai guru ganti di SK Temiang. Saya lebih suka buat kerja-kerja masyarakat. Cukuplah 35 tahun mengajar.

Dah pukul enam lebih ni. Nak dimarah takut emak bapak mereka datang ke sekolah. bukan main liat. ada tu Allah saja yang tau. Bila anak bodoh kita disalahkan. Dua tiga jam pun sanggup. Assalamualaikum. Baik-baik. kalau disuruh buka buku bukan main liat tapi kalau mengadap komputer tak payah disuruh. saya. Dia punya nakal. Saya minta diri dulu cikgu. : Ye lah. Saya tengok cucu-cucu saya saja dah pening kepala. memang dia orang terror : bodoh Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Lokasi : Responden 5 : 29 tahun : Melayu : Bilik guru 33 Pekerjaan : Pembekal peralatan sekolah . Ada tu. Bakar kena sesuaikan dengan keadaan sekarang. Responden : Ye lah. Waalaikumussalam. mereka : tak ada mintak.main liat. Baik lah cikgu. Cubalah yang terbaik. Kata ganti diri Kata kolokial Kata tabu : kamu. Pengkaji Responden : Sama lah dengan anak saya cikgu.

Saya yang minta Kak Ros telefonkan tadi. Cikgu lihat dulu dan pilih. : Waalaikumussalam. Waalaikumussalam. Awak tuliskan bil dan beri saya satu salinan. Saya berniaga kecil-kecilan je. Ini salinannya. Dari mana ni? : Saya dari Syarikat Dinamik. : Ada. Ini ada lagi katalog-katalog untuk cikgu pilih.Masa : 11. : Baik cikgu. : Yang ini kalau saya beli boleh kurang tak? : Boleh tapi tak boleh banyaklah. Saya dimaklumkan oleh kerani sekolah. masuk. : Insya-Allah. semua ada. Ini katalognya. Okey lah. : Berapa harganya semua sekali? : Semuanya dalam empat ratus lebih. Ada cop wang tak? Kalau ada masukkan sekali. : Ok cantik. awak 34 . : Okeylah. Lain kali kalau cikgu order barang telefon saya. Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Assalamualaikum cikgu. Kata ganti diri : saya. Kalau ambil tiga cop kami bagi satu stamp pad percuma. Assalamualaikum. : Ya lah. Saya ambil cop haiwan dan cop muka jam. Saya nak bawa ke Guru Besar dulu. Masuk.30 tengah hari Dialog. : Betul lah tu. cikgu nak oder alat-alat bantu mengajar. : Cikgu nak lihat barang ape ye? : Cuba tunjukkan cop-cop dulu. untung tak banyak. : Okey cikgu. Terima kasih cikgu. cikgu. : Tambah lah lagi satu cikgu.

ok cantik Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi Masa : Responden 6 : 38 tahun : Cina : Peniaga kedai motor : Kedai aksesori motor : 8.Kata pidgin Kata kolokial : cikgu nak oder alat-alat. kami bagi satu stamp pad : nak lihat barang apa ye.30 malam 35 .

Sikit lagi. Nanti kalau tak betul pasang customer marah woo. : Okey tauke. : Okey. Kata ganti diri Kata pidgin Kata rojak : saya : you pasang sorang saja ke. : Okey bang. Tunggu kejap boleh? : Boleh. : Okey. Lama mau pasang ini rantai ye tauke? : Kena ambil masa sikit la. : You pasang sorang saja ke? : Tak ada lah bang. : Selalu ke orang datang pasang ini barang? : Tak tentulah bang. terima kasih. Mana kunci? : Sana bang.00 pagi 36 . Saya balik dulu. Tadi ada sorang budak saya. : Sudah siap ka motor saya? : Sudah nak siap. ini wangnya. Dia dah balik. customer marah : lama mau pasang ini rantai ye. mau kasi elok Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi Masa : Responden 7 : 15 tahun : Melayu : Pelajar : Pondok Bacaan : 10. Abang sudah sampai. : Sama-sama. ada atas meja.Dialog. Mau kasi elok. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Selamat malam tauke. dah siap. : Selamat malam. : Okey.

Loceng dah bunyi saya masuk kelas dulu cikgu. : Baiklah. : Kertas apa? : BM. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Dah makan? : Dah. : Insyaallah cikgu.Dialog. Kalau awak usaha tentu boleh dapat keputusan yang lebih baik. : saya. ada masa lagi. Periksa percubaan baru-baru ini okey tak? Dapat berapa A? : Satu. : Kertas lain? : Kebanyakan B dan C je cikgu. cikgu. : Makan apa? : Mi goreng. awak : dah tak lama lagi : baru-baru ni okey tak Kata ganti diri Kata kolokial Kata rojak Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa : Responden 8 : 17 tahun : Melayu Pekerjaan : Pelajar Tingkatan Lima 37 . : Tak apa. : Macam mana? Dah sedia untuk PMR? : (Tersenyum-senyum) : Kenapa sengih-sengih? Periksa dah tak lama lagi. : Minum air apa? Sirap ke? : Tak lah. Sarsi.

: Insya-Allah cikgu. Kalau tak. Kami di asrama memang telah disediakan jadual kelas. selalu juga kena ambil tindakan disiplin. Tahun ni ambil SPM kan? : Ya. cikgu. Mana kurang ambil berat pelajaran tu.00 petang Dialog. Selalu buat group study. Nanti balik kirim salam dengan ayah. Assalamualaikum cikgu. : Macam mana? Dah bersedia? : Insya-Allah cikgu. takkan lah dapat masuk sekolah asrama. Ayah ambil kat simpang saja. Lama dah tak jumpa. Tapi ada juga yang terima hukuman di sana. Kamu budak pandai. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Bila balik? : Semalam. : Ya lah. kamu. : Waalaikumussalam. : Insya-Allah. Jumpa kawan. Saya balik naik bas. Ni nak pergi mana ni? : Nak pergi taman sebelah. kami 38 . Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Biasalah kalau jauh dari mata emak ayah. Kata ganti diri : saya. : Ye lah. : Macam mana belajar? : Boleh lah cikgu. Lebih-lebih lagi kalau terikut sangat dengan kawan-kawan.Lokasi Masa : Rumah : 5. Macam tu lah hari-hari. : Mintak-mintaklah anak cikgu dapat juga masuk ke sekolah berasrama penuh ni. : Ayah ambil ke? : Tak lah cikgu.

ni nak pergi mana ni 39 .Kata pidgin Kata kolokial : buat group study : tak kan la.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful