P. 1
Assigment Bahasa Sosiolinguistik Dan Linguistik Mei 2010 Final

Assigment Bahasa Sosiolinguistik Dan Linguistik Mei 2010 Final

|Views: 2,507|Likes:
Published by Rahman Amin

More info:

Published by: Rahman Amin on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

1.1 PENGENALAN Pernahkah anda berfikir bahawa bahasa itu adalah satu fenomena penting di dalam hidup kita.?

Jawapanya ialah TIDAK. Mengapa ? Kerana kebanyakan kita sering menganggap kebolehan bertutur sebagai salah satu daripada kebolehan asasi manusia, sama seperti kita berjalan dan bernafas. Kita tidak pernah menyoal sama ada kebolehan manusia bertutur itu sebagai satu kejadian semula jadi, iaitu berlaku secara tidak sengaja ataupun ia satu perkara yang mesti dipelajari oleh manusia. Bahasa yang digunakan di dalam pertuturan merupakan satu alat perhubungan yang penting di antara manusia dengan manusia (kadang-kadang dengan binatang). Alat perhubungan ini amat kompleks tetapi teratur dengan menggunakan kod tertentu. Namun begitu , bahasa bukanlah satu-satunya alat perhubungan manusia kerana terdapat juga cara lain yang digunakan oleh manusia untuk berhubung seperti melalui gerak-geri, simbol atau kod telegraf, muzik dan banyak lagi (Abdullah Hassan, 1992: 3). Maka apakah alat atau bidang ilmu yang mengkaji bahasa ini? Bidang ilmu yang mengkaji bahasa dikenali dengan ilmu linguistik . Ia diwarnai dengan pelbagai paradigma, aliran, teori dan pendekatan yang menjadi pegangan seseorang ahli bahasa. Ia banyak menentukan cara mereka memandang dan menghuraikan hal kebahasaan (Zulkifley Hamid, 1996: 2). Sebenarnya, hanya sebahagian daripada linguistik melibatkan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Linguistik adalah lebih luas daripada itu. Secara jelasnya, seperti yang dikatakan oleh Bolinger (1968), linguistik ialah satu sains bagi mengkaji bahasa. Ini bermakna bahasa digunakan sebagai bahan yang dikaji secara saintifik.Manakala A. Bakar Hamid (1960), menjelaskan linguistik atau ilmu bahasa ialah suatu sains yang mempelajari bahasa manusia (Rencana Linguistik, susunan Abdullah Hassan, 1992:28). Ahli ilmu bahasa dapat membuat sejarah bahasa dan rumpun bahasa, selain membandingkan bahasa untuk mencapai suatu rumusan tentang ciri umum yang terdapat di dalam semua bahasa

1

Apabila kita melihat proses evolusi bahasa Melayu pula, kita dapati bahawa bahasa Melayu itu berkembang dan maju selaras dengan taraf perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat melalui peperangan, perkahwinan, perdagangan, telah menunjukkan pentadbiran, persuratan, keilmuan dan kebudayaan. Sejarah juga

bahawa bahasa Melayu telah berkembang daripada status bahasa Melayu Purba menjadi bahasa Melayu Kuno dan seterusnya ke bahasa Melayu Moden setelah melalui beberapa penyerapan dan penyebatian daripada bahasa-bahasa Sanskrit, Arab, Cina, Belanda, Portugis dan Inggeris. Ini menunjukkan bahawa pengguna bahasa itu sendiri menyedari bahawa bahasa sesuatu bangsa itu tidak seharusnya berada pada takuk yang lama selama-lamanya; namun, bahasa perlu direvolusikan agar bahasa berkembang selaras dengan kemajuan semasa. Peningkatan martabat bahasa juga akan menunjukkan ketinggian martabat bangsa yang menuturkan sesuatu bahasa, sebagai contoh, bahasa Melayu sendiri mengalami perubahan daripada segi ejaan. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan ejaan rumi lama kepada ejaan rumi baru. Gambaran ringkas tentang kegiatan kesusasteraannya pula , pada awalnya di alam Melayu ini menjadi latar belakang bagi memperlihatkan hubungan antara unsur mitos dengan legenda Sejarah Melayu. Sebagai contoh, sejak awal kemunculan tamadun India, perkataan Tamil mendapat tempat dalam perbendaharaan kata. Ia diikuti dengan bahasa Yunani, Latin, serta Inggeris. Ini menunjukkan bahasa bersifat fleksibel. Sifat penerimaan sesuatu bahasa ke dalam bahasa yang lain juga menjadikan sesuatu bahasa menjadi lebih cepat berkembang. Sifat ini juga telah melahirkan pelbagai jenis penggunaan bahasa dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia kini seperti penggunaa bahasa rojak , ganti nama, perkataan taboo (kata larangan) , pidgin , kreol dan kolokial yang dituturkan sebagai bahasa perhubungan atau komunikasi. 1.2 LINGUISTIK Menurut Kamus Dwibahasa (1981:716), Linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. David Crystal dalam bukunya A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181) pula menyatakan bahawa linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (Linguistics : the scientific study or language).Ilmu linguistik ialah bidang ilmu mengkaji bahasa secara saintifik ( J. Lyon, 1968:1). 2

Apakah yang dimaksudkan dengan istilah saintifik? Dalam bidang ilmu, kajian saintifik terdiri daripada kajian yang dijalankan dengan teratur menurut rumus-rumus tertentu. Segala yang dihasilkan dapat dibuktikan melalui pemerhatian yang sah dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu mengenai bahasa dan kaedah-kaedah yang bertanggungjawab. Ini bermaksud, seorang sarjana linguistik menjalankan kajian linguistik, samalah seperti sarjana sains mengkaji ilmu sains. Ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu. Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu,contohnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan, bentuk dan sistem bahasa itu. Kita mesti mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan, sistem fonem, morfem, kata, frasa, dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah dan hasil kajian ini pula boleh diuji kebenarannya ( Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood, 2007:2). Ilmu linguistik mempunyai banyak bidang cakupan antaranya Ilmu linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti, Linguistik Deskriptif ( Descriptive Linguistics), Linguistik Historis ( Historical Linguistics), Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics),Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik ( Neurolinguistics), Linguistik Am ( General Linguistics), Linguistik Terapan,(Applied Linguistics),Psikolinguistik (Psycholinguistics). Didapati juga bahawa kajian ilmu linguistik juga meliputi bahasa-bahasa di dunia yang berbeza sifatnya. Dengan wujudnya kelainan bahasa-bahasa tersebut, maka bidang kajian linguistik dikatakan bersifat umum. Kelainan bahasa-bahasa ini merupakan bidang kajian ahli linguistik 3

subjek ini terus menjadi penting. Linguistik diakronik pula menumpu kepada kajian yang dibuat mengikut perkembangan masa dan perbandingan bahasa. Ianya mestilah dibuktikan keesahanya. Manakala. 4 . Linguistik deskriptif pula menumpu kepada huraian beberapa kemungkinan yang ada di dalam sesuatu bahasa. tetapi merangkumi bahasa atau language secara umum. subjek ini diajar di peringkat tinggi seperti di institusi pengajian tinggi. tidak hairanlah. emperikal (ada uji kaji dan makmal ) terhadap sesuatu bahasa manuisa sebagai satu displin ilmu. Ini bertepatan dengan pandangan Ferdinand de Saussure (1857) yang merumuskan bahawa ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu langue sahaja. institut perguruan. Ilmu linguistik dikatakan satu kajian secara sistematik . namun ilmu linguistik terus diberi perhatian untuk mengimbangi keperluan rohaniah di kalangan rakyat. Jelasnya.. bersifat umum. walaupun negara telah menuju ke arah globalisasi yang menjadikan teknologi sebagai fokus utama. Maka. iaitu di sekolah-sekolah. Manakala bidang yang dikaji ialah fornologi ( kajian tentang bunyi bahasa ).Walaupun bidang linguistik merupakan bidang yang telah lama dikaji oleh pengkaji bahasa di Malaysia dan serata dunia. Bidang linguistik ini juga termasuklah linguistik jati yang memberi huraian atau deskripsi tentang sesuatu bahasa tanpa kaitannya dengan bidang lain dan linguistik terapan. namun kajian bidang ini adalah penting sejak dahulu hingga kini.. iaitu mengkaji segala bidang linguistik yang dikaitkan dengan bidang lain Kesimpulannya . morfologi ( kajian tentang pembentukan kata ). Ia khusus iaitu Linguistik sinkronik merujuk kepada kajian pada suatu bahasa dan masa tertentu. linguistik preskriptif membentuk norma atau menentukan yang mana betul dan yang mana salah di dalam pemerian bahasa. kebolehpercayaan serta berintergriti. tanpa penentuan betul dan salah. sintaksis ( kajian tentang ayat) dan semantik. hingga ke peringkat yang lebih rendah. Kajian ilmu bahasa mencakupi merangkumi bidang linguistik secara bidang ilmu yang sangat luas.

5-13) juga menyatakan bahawa sosiolinguistik merupakan kajian terhadap` pattern co-variation of language and society’ .1. Antara aspek tersebut ialah kedwibahasaan. bahasa. pengguna bahasa dapat menggunakan bahasa dengan tepat mengikut keperluan masyarakat yang diwakili oleh mereka. kelainan bahasa.1 DEFINASI SOSIOLINGUISTIK Ramai ahli pengkaji bahasa telah memberikan pandangan dan pendapat tentang Sosiolingustik . Bidang sosiolinguistik terapan pula menggabungkan kajian sosiolinguistik dengan kajian pendidikan. 1. kajian sosiolinguistik adalah bersifat kualitatif. Fenomena ini dianggap penting memandangkan bidang sosiolinguistik memberi ruang kepada sesuatu bahasa digunakan dalam konteks masyarakat.3 SOSIOLINGUISTIK Pengkajian bidang ilmu linguistik tidak lengkap jika bidang sosiolinguistik tidak diberi penekanan sewajarnya oleh pengkaji bahasa tersebut. bidang kajian sosiolinguistik menyediakan ruang kepada pengkaji bahasa mengaplikasikan penggunaan bahasa tersebut mengikut konteks masyarakat tertentu kerana tidak semua bahasa boleh digunakan dalam sesuatu masyarakat. Ini kerana sosiolinguistik merupakan kajian yang berkaitan dengan bidang bahasa dan kaitannya dari sudut kegunaannya dalam masyarakat. bidang sosiolinguistik dilihat dapat melengkapi bidang kajian ilmu linguistik. pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur. Sebagai cabang ilmu dalam linguistik. sikap terhadap bahasa. perancangan bahasa dan sebagainya. iaitu kajian yang mementingkan kewujudan kelainan bahasa seperti dialek (geografi dan sosial). topik dan latar pembicaraan. Dalam konteks ini. Sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek di dalam budaya tertentu. Antaranya ialah Fishman (1968. kepelbagaian bahasa. laras. Bidang sosiolinguistik membincangkan pelbagai aspek hubungan bahasa dengan masyarakat.3. Dengan pemahamansosiolinguistik. Menurut Fishman. Bidang ini telah menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri. gaya bahasa dan sebagainya dalam sesebuah komuniti 5 .

study of who speak what language to whom and when… (1998: 5). penemuan bahasa dan kedwibahasaan. Disiplin ini banyak menawarkan pelbagai isu menarik yang berhubungan antara bahasa dengan masyarakat. perkembangan bahasa pidjin dan kreol serta dialek sosial. penukaran kod dan perancangan bahasa termasuk standardisasi bahasa dan sebagainya (Wong Khek Seng.3) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat digarap menggunakan tiga kajian. 6 .bahasa. kebudayaan dan penggunaannya dalam sesebuah masyarakat tertentu. faktor sosial dan budaya. Nabahan (1993. dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. ciriciri dan ragam bahasa dengan situasi. 1976). kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. struktur dan penggunaan bahasa yang berhubungan institusi atau fungsi sosial.. Menurut Nababan lagi (1993.. sosiolinguistik adalah bidang merupakan satu bidang yang membabitkan kajian bahasa dan masyarakat yang sangat luas cakupannya. Kesimpulannya . Sosiolinguistik juga adalah suatu cabang linguistik yang mengkaji aspek linguistik. Fishman (1968) juga menyatakan bahawa hanya sosiolinguistik yang merupakan satu-satunya disiplin ilmu yang mementingkan kajian terhadap bahasa dan hubungannya dengan pengguna bahasa. khususnya perbezaan-perbezaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). iaitu kajian bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial dalam suatu masyarakat tutur atau secara lebih operasional lagi seperti yang dikatakan Fishman (1972. Ahli sosiolinguistik banyak memperkatakan mengenai cakupan bidang sosiolinguistik ini. 1987:2).2) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membaha aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. „. Skop sosiolinguistik ini meliputi soal seperti perhubungan antara demografi dan pemeliharaan bahasa. Dalam hal ini. .

tetapi ada kalanya keburukan. setting kesediaan penerima apa yang dikomunikasikan. bekerjasama. iaitu bersosial untuk kebaikan. kita hanya boleh berhubung melalui bahasa badan. manusia dilahirkan dengan satu kebolehan belajar khusus yang ditentukan secara genetik sahaja. setiap alat yang diguna pakai. khususnya oleh komuniti bahasa tersebut. topik dan 7 . Adalah jelas bahawa kelakuan bahasa adalah satu kemahiran yang kompleks yang sukar dikuasai oleh seorang bayi dalam satu tempoh masa yang singkat. Sebenarnya. tangan. Ianya hanyalah satu fungsi kapasiti-kapasiti kogntif am manusia yang memungkinkan mereka belajar terutamanya bahasa pertuturan. Di samping penerimaan komuniti. Menurut ahli bahasa dan psikologi.menjelaskan bahasa adalah sistem lambang atau bunyi yang arbitrari yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi. pendengar . Ia jua merupakan alat komunikasi dan alat perhubungan antara manusia dengan manusia yang lain. tangisan dan sebagainya. ia juga bermaksud variasi bahasa atau jenis bahasa atau sebagai alat komunikasi lisan atau variable.1. senyuman. kerlipan mata.4 BAHASA Sesungguhnya manusia itu tidak lahir dengan kebolehan bertutur dan memahami bahasa Sebaliknya manusia haruslah memepelajari untuk menguasainya. Tanpa ada bahasa. kemunculan faktor lain bersama pembicara.1 DEFINISI BAHASA Kridalaksana (1993). mempunyai alat. mesti bermakna dan difahami oleh semua pengguna bahasa tersebut. manusia biasa berkelahi dan berperang kerana bahasa. Menurut Hymes. yang memetik daripada Jacobson (1980: 22-23). berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Pateda (1981) juga mentakrifkan bahasa sebagai alat komunikasi dan makhluk sosial yang suka bersosial. alat atau benda atau organ yang digunakan itu mesti telah diterima umum . Selain itu. Namun walau apa pun yang digunakan untuk berkomunikasi. sebagai berkata bahawa terdapat beberapa faktor yang memungkinkan seseorang itu berkomunikasi antara mereka.4. iaitu: pembicara . iaitu menggunakan jari. 1.

1. Cina. Komuniti bahasa Melayu merupakan sekumpulan manusia yang menggunakan bahasa Melayu di dalam aktiviti harian mereka. Di samping itu. penutur bahasa Melayu bukan sahaja terdiri daripada orang Melayu tetapi merangkumi juga pelbagai etnik lain seperti masyarakat keturunan India. bagi keluarga bahasa terdekat. Komuniti bermakna kumpulan manusia yang dibentuk berdasarkan perkongsian satu atau lebih daripada satu ciri tertentu. Konsep keluarga bahasa lebih mudah dihuraikan sejajar dengan konsep induk yang menurunkan bahasa kepada generasi seterusnya (Collins. kumpulan orang yang tinggal di suatu daerah atau negara. bumiputera Sabah dan Sarawak serta kumpulan etnik minoriti yang lain. kata. ( diturunkan dari generasi ke satu generasi. masyarakat yang bermastautin di suatu tempat atau negara) yakni orang ramai umumnya. Bahasa mempunyai keluarga tersendiri . politik. 8 .penjelasan pembicaraan serta peristiwa itu sendiri. 1989). perkataan atau ayat. kepada kelompok penutur bahasa tersebut). Jika disabitkan dengan Dasar Bahasa di Malaysia. Bahasa induk ialah bahasa yang lebih tua yang membiakkan bahasa-bahasa lain dan dialek bagi bahasa-bahasa tersebut. Jika kita bandingkan pula bahasa Acheh dengan bahasa Jawa. Di dalam hal ini. kepentingan dan lain-lain) yang serupa. ras dan sebagainya. komuniti bahasa Melayu juga merupakan satu kumpulan manusia yang tidak semestinya berketurunan sama tetapi menggunakan bahasa Melayu di dalam kehidupan mereka. kaum.sifat (kecenderungan. ia ditakrifkan sebagai kumpulan individu yang mempunyai sifat. contohnya bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. iaitu: budaya.Lazimnya.4. Tanpa elemen tersebut komunikasi tidak dapat dijalankan. tentu sekali terdapat ketidakdekatan antara kedua-duanya.2 KOMUNITI BAHASA Komuniti Bahasa pula Menurut Kamus Dewan Edisi Kempat (2005:812). sejarah. mungkin daripada aspek loghat. etnik. ekonomi. garis pemisahnya amat sedikit. yang lain sama sahaja.

di dalam kelompok Melayu boleh dikategorikan juga daripada kelompok saudara baru yang datangnya daripada etnik yang berbeza. bahasa yang diwarisi daripada kedua ibu bapa yang berketurunan Melayu.4. Bahasa ibunda bagi keturunan saudara baru ini mungkin bahasa Melayu ataupun mungkin bahasa lain. Fungsi adalah beban makna suatu satuan bahasa atau hubungan antara satu satuan dengan unsur-unsur gramatikal. Daripada definisi komuniti bahasa yang dikuasai sebagai bahasa. antaranya ialah :bagi kumpulan etnik yang berbeza. selain menjadi jati diri etnik yang dikuasai sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Ia boleh memberi fungsi apabila bahasa tersebut telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan dan pengimbuhan dan mengikuti segala peraturan penggunaannya (Darwis Harahap Mohamad. Ini bermakna ciri yang diwarisi daripada nenek moyang orang Melayu dan bahasa yang diwarisi ini dikuasai oleh penutur Melayu sebagai bahasa ibunda. 1. Manakala mengikut konteks komuniti bahasa pula. berkahwin sesama mereka dan juga didaftarkan sebagai Melayu. Jika dikaitkan dengan penggunaan bahasa Melayu. leksikal/fonologi di dalam suatu deretan satuan/peranan unsur dalam suatu ujaran dan hubungannya secara struktural (Harimurti Kridalaksana. 2004: 50). bahasa ini selain tidak diwarisi. iaitu penggunaan bahasa yang sama dapat dibentuk beberapa kelompok penutur bahasa Melayu. Terdapat beberapa fungsi bahasa yang utama . Selain itu juga. 1993: 60). ianya merupakan bahasa 9 . Kelompok pertama merupakan orang Melayu dan berketurunan daripada orang Melayu. kelompok manusia berketurunan Melayu sebagai bahasa ibunda.3 FUNGSI BAHASA Bahasa mempunyai fungsinya yang tersendiri. bahasa merupakan ciri jati diri etnik.Di dalam konteks pengertian komuniti Melayu.

salah satu alat yang sering digunakan adalah bahasa. orang untuk 2004: 145). Bahasa adalah sebagai alat di dalam mengawal sosial. integrasi Melaluinya. Sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial atau kemasyarakatan. Melalui komunikasi. bahasa telah berfungsi sosial atau kemasyarakatan (Sumarsono. Masyarakat hanya dapat disatukan secara efisien melalui bahasa. Ceramah agama atau dakwah merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa yang berfungsi sebagai alat kawalan sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi (Mokhtar Mansor. 1996: 17). lebih jauh memungkinkan setiap merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya. Dalam komunikasi seharian. b. Manusia memerlukan suatu medium untuk melawan bicara dengan orang lain. Bahasa menjadi alat komunikasi yang paling efektif di dalam memastikan proses komunikasi berjalan lancar. Di dalam situasi ini. Bahasa sebagai alat komunikasi. c. baik bahasa lisan mahupun bahasa tulisan. kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. 1991: 22). Pelbagai penerangan. Sebagai alat di dalam mengawal sosial. informasi pendidikan disampaikan melalui bahasa. serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sezaman dengan kita. Bahasa adalah unsur kebudayaan yang telah memberi manfaat kepada pengalaman sebagai alat manusia.a. Kawalan sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Bahasa mampu untuk mengawal keadaan sosial dengan lebih efektif. dan Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksional adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kawalan sosial (Zulkifley Majid. 10 . dan adaptasi manusia mempelajari dan mengambil bahagian dalam pengalaman tersebut.

Hal ini berlaku kerana apabila bunyi-bunyi tersebut didengari. iaitu berdasarkan konteks sebenar sesuatu peristiwa bahasa. 1. bebelan anak kecil tangisan atau bunyi bersinÊ. bunyi tersebut tidak dianggap sebagai bunyi bahasa. imbuhan dan sebagainya. Kata atau perkataan ini difahami sebagai ÂbahasapertuturanÊ. e) Bahasa itu berubah mengikut pekembangan dan situasi penutur. Bunyi-bunyi tersebut dihasilkan melalui rongga mulut juga tetapi tidak membawa apa-apa makna. kecuali jika dilihat pada tata tingkat pragmatik. batuk.4. d) Bahasa mempunyai makna kerana ia bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maka bahasa itu mempunyai maksud tertentu.1.4 CIRI-CIRI BAHASA Antara ciri-ciri bahasa ialah :- a) Bahasa mempunyai bunyi iaitu bunyi yang dihasilkan melalui alat-alat artikulasi bahasa oleh manusia atau sipenuturnya.Gabungan bunyi-bunyi yang dihasilkan melalui rongga tersebut akanmembentuk perkataan. iadapat difahami dan maknanya dapat dikupas oleh mereka yang menggunakanbahasa yang sama. b) Bahasa mempunyai sistem. perlakuan bersiul 11 .4. susunan perkataan . bersiul. c) Bahasa mempunyai bentuk seperti ayat-ayat . Contohnya. jika bunyi-bunyi yang dihasilkan tidak membentuk perkataan atau menyamai mana-mana bahasa. rongga hidung atau gabungan kedua-duanya. Umpamanya.5 PROSES BERBAHASA Menurut Adbullah Yusof dan Che Rabiaah Mohamed (2005). rangkai kata. nahu atau sintaksis. bunyi berdehem. bahasa pertuturanyang kita gunakan terdiri daripada berbagai-bagai bunyi yang dihasilkan samaada melalui rongga mulut. perkataan . f) Bahasa itu arbituari g) Bahasa itu linear. Tiap bahasa mempunyai sususnan yang tertentu sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan. Sebaliknya pula.

2005). 2005).yang dilakukan oleh jejaka kepada anak gadis mungkin bertujuan untuk menarik perhatian. yang melibatkan beberapa anggota badan manusia (Abdullah Yusoff dan Rabiaah Mohamed. menghasilkan bunyi bahasa merupakan suatu proses yang kompleks. Bahasa digunakan oleh masyarakat untuk memperkatakan bermacam-macam hal. lazimnya seseorang kanak-kanak yang normal pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal. akan dapat berbahasa di dalam lingkungan umur dua hingga dua setengah tahun. Seperti yang telah dihuraikan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam masyarakat. 1. serta tidak ada kecacatan pada anatomi dan fisiologi pendengaran dan pertuturan. Penghasilan bunyi bahasa adalah satu proses berbahasa yang amat kompleks untuk dihuraikan di dalam konteks yang terhad ini. aspek. Hal ini dapat diperhatikan dalam bagaimana sukarnya memulihkan pertuturan yang dilakukan ke atas seseorang yang mengalami kecacatan pertuturan. bidang dan peristiwa. akan dapat berbahasa di dalam lingkungan umur dua hingga dua setengah tahun. Hal ini dapat diperhatikan dalam bagaimana sukarnya memulihkan pertuturan yang dilakukan ke atas seseorang yang mengalami kecacatan pertuturan. VARIASI DAN RAGAM BAHASA Dalam kehidupan sehari-hari manusia berkomunikasi menggunakan bahasa. hasrat dan seumpamanya. menghasilkan bunyi bahasa merupakan suatu proses yang kompleks. perasaan. Penghasilan bunyi bahasa adalah satu proses berbahasa yang amat kompleks untuk dihuraikan di dalam konteks yang terhad ini. serta tidak ada kecacatan pada anatomi dan fisiologi pendengaran dan pertuturan. yang melibatkan beberapa anggota badan manusia (Abdullah Yusoff dan Rabiaah Mohamed. LARAS BAHASA . Seperti yang telah dihuraikan. lazimnya seseorang kanak-kanak yang normal pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal. pendapat. Bahasa digunakan untuk menyatakan buah fikiran.5. Bahasa boleh digunakan untuk 12 . Berdasarkan ilmu psikolinguistik. Berdasarkan ilmu psikolinguistik.

agama. 2005a: 355). Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan 13 . Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. waima secara lisan atau penulisan (Nik Hassan Basri Nik. Dialek. kosa kata dan tatabahasa. variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Terdapat beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu antaranya. pertanian. sastera. sains. hubungan antara pembicara. Ab. ekonomi. Laras bahasa dikenal sebagai kelainan bahasa yang memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan khusus dalam sesuatu bidang atau disiplin ilmu mengikut kesesuaian konteksnya atau situasi yang berbeza-beza menurut perkara atau tajuk pembicaraan. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. perubatan dan berbagai bidang lain. cabang Nusantara. Variasi bahasa ini dikenali sebagai dialek. Seterusnya dialek kawasan. bentuk percakapan. tajuk percakapan. iaitu pengguna dan penggunaanya. merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalam sesuatu masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Seseorang penutur akan mengubah laras bahasanya bergantung kepada situasi. variasi bahasa iaitu kepelbagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. iaitu dengan siapa seseorang itu bercakap. Masyarakat yang maju sudah mempunyai laras bahasa yang cukup lengkap untuk memperkatakan pelbagai konsep ilmu dan hal-hal yang berkaitan kemajuan. suasana. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. Menurut Halliday (1968) laras merupakan variasi bahasa yang berdasarkan fungsi. Idiolek. dan situasi pembicaraan.menerangkan hal-hal mengenai sejarah. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia. Kadir. Halliday membezakan dialek dengan laras bahasa berdasarkan dua faktor. Laras berubah mengikut situasi. cara percakapan dilakukan sama ada lisan atau tulisan.

Walaupun namanya berbeza. jenis pekerjaan. Misalnya. Minangkabau. Acheh. dan penutur-penutur dialek. bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi. Makin luas daerah penyebaran satu-satu bahasa itu makin banyak pula perbezaan yang timbul dari sagi penggunaannya. Nias. Di Yunani terdapat perbezaan. seperti dialek Kelantan. (Nik Safiah Karim dan rakan-rakan. Istilah dialek berasal daripada perkataan Yunani dialektos yang pada mulanya dimulakan dalam hubungannya dengan keadaan bahasanya (Ayatrohaedi. misalnya. merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia. Dialek mempunyai bentuk tertentu yang dituturkan dalam kawasan tertentu dan berlainan dari 14 . dialek Perak. 1979:1 ). Mengikut Mario A. Demikian juga terdapat variasi-variasi Bahasa Melayu yang wujud oleh sebab faktor.seperti Filipina. dialek kawasan atau loghat. kedudukan sosio-ekonomi penutur yang berbeza-beza.perbezaan kecil didalam bahasa yang digunakan oleh pendukungnya masing-masing. Pei. orang akan menggunakan bahasa. Kalimantan dan sebagainya. Istilah dialek sosial yang dikaitkan dari segi penggunaan. bahasa terdiri daripada sekumpulan dialek. dalam majlis rasmi. sudah wujud berbagai-bagai kelainan bahasa atau variasi bahasa mengikut daerah yang berlainan. iaitu bahasa mungkin berbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan.faktor sosial. dialek social. jawa. Umumnya Bahasa bahasa Melayu Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa Batak. Dialek Johor dan seumpamanya. sepeti latar belakang pendidikan.dialek ini pula saling faham-memahami antara satu sama lain. Makin banyak jumlah penuturnya. Lampung dan Orang Laut. Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Menurut Chambers 1983. makin luas daerah penyebaran bahasa itu. iaitu idiolek. Kelainan bahasa atau variasi bahasa berdasarkan daerah itu disebut dialek.bahasa yang formal. Oleh itu. Bahasa Indonesia di Indonesia. 1993: 29). Di Malaysia. dialek adalah variasi daripada satu tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu. 1967:69). Sumatera. Bahasa mempunyai masyarakat penuturnya sendiri. tetapi sedemikian jauh hal tersebut tidak sampai menyebabkan mereka merasa mempunyai bahasa yang berbeza (Meillet.

Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Gantinama Diri. kedua. (A. tatabahasa atau penggunaan kata-kata tertentu.bentuk standard baik dari segi sebutan. variasi cakap mulut. dan Variasi Bahasa Melayu Baku. (c) kata ganti tanya. Dialek-dialek setempat di Semenanjung Malaysia sebenarnya adalah variasi daripada bahasa Malayu. (b)kata ganti diri singkat. (Mario A. variasi Bahasa Melayu Moden. dan (e) kata ganti tak tentu.1 KATA GANTI NAMA Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA.5. (d) kata ganti tempat. 1. variasi cakap surat. 1960: 56). Kini sudah wujud pelbagai variasi Bahasa Melayu. variasi Bahasa Rasmi. Teew 1961:43). 15 . Bahasa Melayu sekarang ini telah menjadi bahasa Kebangsaan negara ini dan sejak 13 Mei 1969 bahasa tersebut dikenal sabagai Bahasa Malaysia (Asmah Haji Omar 1976:1). Gantinama Petunjuk dan Gantinama Sendi. variasi bahasa kacukan. Bahasa Malaysia sekarang merupakan bahasa standard yang menjadi bahasa pengantar di Malaysia. Gantinama Pertanyaan. seperti bahasa Melayu pasar. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang Kata ganti diri terdiri daripada: (a)kata ganti diri (pertama. Pei. Gantinama Umum. dan ketiga). tetapi kelainan tersebut tidaklah begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain. variasi Bahasa Melayu Lama. Dialek-dialek yang berdasarkan tempat seperti itu dipanggil dialek setempat (Leonard Bloomfield 1967:50 ).

iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak. Kata ganti diri pertama terbahagi dua. Kata Ganti Diri Pertama aku (tunggal) saya (tunggal) hamba Penggunaannya digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu (tunggal) patik (tunggal) digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan beta (tunggal) digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila kami (jamak) bercakap dengan orang kedua kita (jamak) digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua Kata ganti nama Diri Kedua Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang.Kata Gantinama Diri Kata ganti nama Diri Pertama Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk. iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut : 16 .

wak.kata-kata seperti 17 . anda. engkau kalian Penggunaannya digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan engkau (tunggal) tuanku (tunggal) kalian (jamak) kamu (tunggal dan jamak) kita dan dengan Tuhan juga digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita Kata Ganti diri ketiga Kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga.Bentuk Tunggal Jamak Kata Ganti Diri Kedua anda (tunggal) awak (tunggal) Contoh kata ganti diri kedua tuanku. kamu.

mereka. dia. bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan. misalnya ibu bapa. dan pemimpin digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang Kata Ganti Tanya Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda. beliau. Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk. Benda apakah Orang siapakah Tempat manakah Masa Hal Bilangan bilakah bagaimanakah berapakah kenapakah mengapakah 18 . orang. guru. masa. baginda Mereka Kata Ganti Diri Ketiga baginda (tunggal) beliau (tunggal dia dan ia (tunggal) mereka (jamak) Penggunaannya digunakan untuk raja dan sultan digunakan untuk orang yang kita hormati. baginda hendaklah digunakan. tempat. Kata ganti nama pertanyaan ditambah “kah” dan tanda soal. beliau. Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Bentuk tunggal jamak Contoh kata ganti diri ketiga ia.

Dalam kalangan masyarakat Tonga kata taboo merujuk pada tindakan yang dilarang atau yang harus dihindari. salah satu bahasa dari rumpun bahasa Polinesia.2 PERKATAAN TABOO Tabu berasal dari kata taboo yang dipungut dari bahasa Tonga. setidak-tidaknya tidak dipakai di tengah masyarakat beradab. Misalnya vagina ( alat sulit wanita) yang berasal dari bahasa Latin dianggap tidak kotor Begitu juga sedangkan perkataan seperti pantat . Maka. binatang. Namun apakah sesuatu tindakan ataupun perkataan itu tergolong dalam kata tabu atau tidak adalah bergantung dengan pandangan dan nilai yang dipegang oleh masyarakat bahasa serta tradisi kebudayaan setempat. dan tempat 1. puki dianggap tabu dalam masyarakat Melayu . Kebanyakan masyarakat . kata-kata yang berbau seks dianggap tabu. Dengan demikian . benda.Kata Ganti Nama Penggunaannya apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang mana digunakan untuk menanyakan orang. menjaga kesopanan atau menjaga status kuo sesaorang.5. Begitu juga dalam masyarakat Melayu atau bahasa Melayu kata tabu itu merupakan kata-kata yang dilarang disebut terutamanya kanak-kanak kerana sebab tertentu seperti takut. kata penis atau zakar dianggap biasa sementara perkataan butuh dianggap terlalau kasar 19 . Apabila sesuatu tindakan dilarang. Sebenarnya keduanya memiliki makna yang sama iaitu alat sulit wanita. apa yang ditabukan merupakan satu kebiasaan yang dilarang oleh sesuatu masyarakat dalam bentuk kelakuan dan bahasa. dapatlah didefinisikan tabu sebagai kata-kata yang tidak boleh digunakan. maka bahasa atau kata-kata yang merupakan simbol dari tindakan itu pun dilarang.

" 5. "Jangan duduk atas bantal nanti punggung bisul.atau satu tabu bagi masyarakat Melayu." 4. "Anak dara tak baik menyanyi masa masak. mampus 2. "Jangan makan nasi berulam air. o hantu/polong/jin disebut datuk. anak sial 3. Contoh sederhana ini menggambarkan kepada kita pada kesimpulan bahwa bahasa ilmiah menggunakan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Latin yang tidak dipakai dalam pergaulan sehari-hari lebih baik disebut daripada menggunakan bahasa melayu telah sedia ada. "Anak dara tak elok duduk kat tangga." 3. nanti rabun” Antara contoh kata-kata tabu dalam bahasa Melayu ialah seperti :1." 2. Kata-kata taboo juga merupakan kata pemali. "Jangan potong kuku malam-malam. Ia adalah kata frasa yang menggantikan kata pemail atau kata yang digunakan dalam usaha untuk mengelakkan ketakutan atau ketidak selesaanyang berkaitan dengan persoalan ‘world-view’. Contoh : o mati disebut meninggal dunia. nanti perut buncit. bodoh 5. nanti ikan hangus. nanti tak ada orang nak masuk meminang. sesuatu kata yang bukan sekadar memiliki makna denotative tetapi juga konotatif. Antara contoh perbuatan tabu dalam masyarakat Melayu ialah seperti :1. gila 20 . sosiobudaya sesebuah masyarakat. sial 4.

abah akan ingatkan. siapa pulak nak datang merisik ni... "Ai.3 KATA PIDGIN Pidgin juga dikenal sebagai bahasa pasar (Kamus Dewan. cepat siap-siap. 1.5. Eii." 5. Menurut Asmah Haji Omar (1982: 99). bahasa pasar dihuraikan sebagai berikut: 21 . Mak garu-garu tangan kanan yang jelas gatal tak bersebab digigit nyamuk dan lain-lain sambil kata." 4. 1996: 88)."Ha. ada orang rindu. perbuatan atau perasaan. Antaranya ialah 1. kalau ada antara kitorang yg nak ambil lauk yg sama dalam satu masa." ?? 2.." 3. "Ada orang nak bagi duit ni. Sesekali masa makan beramai-ramai di meja makan. mak akan berkata "Mak nak kena bagi duit ni. bukan rama-rama). Atok kata... mak akan kata." Kadang-kadang kata mereka 'meminang'. ada juga beberapa perkara dalam kehidupan seharian aku yang tidak dapat hendak dijelaskan jelaskan dalam bentuk perkataan.Namun. atok atau mak akan kata. "Ish.. ada orang nak datang. Ia juga merupakan tabu bagi masyarakat Melayu .. Bila pagi-pagi atau petang dengar bunyi burung apa ntah berbunyi 'Chiap! Chiap!'. bulu mata kau jatuh. "Ada orang nak datang ni. Bahasa pasar merupakan bahasa yang bercampur aduk antara bahasa ibunda dengan bahasa kedua yang cuba dituturkannya." Kalau menggaru tangan kiri. Bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu apabila bertutur dengan orang bukan Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul. Kalau ada kupu-kupu (kupu-kupu k.

Dia naik itu api kereta. Lu pilih dulu cali beto-beto baik punya. a. Lazimnya kata-kata Bahasa Melayu dicampuradukkan dengan kata bahasa asing dan mengucapkannya mengikut struktur ayat bahasa asing. mostly in the market place. You datanglah my house and kita boleh study sama. Berikut diberikan beberapa contoh bahasa pasar: a. Lu mau beli ikan ke. Ini ikan cukup baik le. This form of communication uses Malay words which are fitted into other structural muduls in particular the Chines and Tamil ones”. Dari segi intonasi atau lagu bahasa juga. Hari-hari dia sekolah pagi. didapati terpengaruh oleh intonasi bahasa asing seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.“Due to the intermingling between the Malay and the non-Malay. Menurut Za’ba. Saya punya anak hari-hari dia surat khabar baca. Jika pentutr itu orang Cina. Family I tak de so u boleh temankan I kat umah. Penutur bahasa pasar menggunakan kata-kata dalam Bahasa Melayu dengan dicampur aduk dengan bahasa asing. Bahasa Benggali. wa tak tipu lu la. You free tak malam ni. Bahasa pasar atau pidgin tidak mempunyai sistem tatabahasa yang tertentu. iaitu bahasa ibunda penutur itu. Lu beli manyakmanyak. gaya yang dipakai ketika orang-orang Melayu bercakap sama-sama Melayu dinamakan ‘gaya cakap mulut sahaja’ dan jika yang dipakai di antara orang Melayu dengan bangsa lain atau di antara orang bangsa lain yang berlainan bangsa dinamakan ‘bahasa pasar’. 22 . manyak mulah oi. Maksudnya bahasa pasar tidak gramatis sifatnya jika dibanding dengan bahasa baku. Bahasa Inggeris dan sebagainya. maka kata-kata daripada bahasa Cina dicampuradukkannya dengan Bahasa Melayu. b. there is arisen pidgin Malay known locally as Bahasa Pasar. Wa cakap beto.

Jangan susu lain. dan Melayu – Inggeris. Kajian umum menunjukkan (khususnya yang dilakukan oleh Derek Bickerton) bahawa bahasa- 23 . 1993:33). Sepatutnya. Malah. Itu emak punya susu dia punya makan yang lebih baik sekali. Melayu-Tamil. lebih baik sekiranya orang Melayu jangan ‘merendahkan’ taraf Bahasa Melayu yang baik. tidak lama dia nanti cukup baik dan sihat. Orang asing yang menggunakan bahasa pasar tidak pandai menuturkannya mengikut sebutan orang Melayu. pada saat kita sedang memupuk Bahasa Melayu moden ini. ragam Bahasa Melayu jati. dalam buku Ilmu Mengarang Melayu menggunakan istilah bahasa kacukan bagi bahasa pasar.5. Melayu Benggali. (Nik Safiah Karim. Lagi satu mesti ingatingat kasi itu budak makan dia punya emak punya susu saja. Orang Melayu pula suka memudahkan sebutan Bahasa Melayu dan menyebutnya juga mengikut telor bahasa asing supaya maksudnya senang difahami. Bahasa Kreol merupakan keturunan dari bahasa Pidgin yang menjadi bahasa ibu Beliau menyatakan antara bahasa Malayu pasar termasuklah bahasa Melayu-Cina. Nas boleh tunjuk apa macam mahu kasi mandi itu budak. Sifat ini sering diperkatakan sebagai sifat orang Melayu zamanberzaman. lagi lebih bersih dan senang boleh dapat. Mereka mengucapkan Bahasa Melayu pasar mengikut telor bahasa mereka. Pertama-pertama itu budak kecil mesti selalu cukup bersih.4 KATA KREOL Kreol bermaksud bahasa yang terbentuk daripada campuran dua bahasa yang berlainan melalui pertuturan sehingga menjadi bahasa utama dalam komuniti atau daerah tertentu. Berikut diperturunkan contoh Bahasa Melayu pasar yang diberikan oleh Za’Ba. tidak kena belanja”.Za’ba. kreol juga merupakan variasi bahasa yang dilihat dari segi pemakaiannya (Mansoer Pateda. Melayu-Baba. supaya mereka dapat menjadi contoh kepada orang-orang bukan Melayu. (Dipetik daripada Pelita Bahasa Melayu) 1. “Saya boleh ajar apa macam menjaga itu budak. iaitu sifat sedia menyesuaikan diri dan pertuturan mereka dengan persekitarannya dengan tujuan untuk lebih mudah dan senang difahami. 1994). bagi sekelompok orang yang berasal dari latar belakang berbeza-beza.

Sebagian besar bahasa Kreol ini berakar dari bahasa-bahasa Indo-Eropa sebagai bahasa dasarnya. terutamanya Jakarta. Namun. Bahasa Melayu dalam bentuk kreol ini turut banyak dijumpai di kawasan Indonesia Timur yang bermula dari Manado hingga ke Papua. dialek Melayu Jakarta bahasa Betawi yang dituturkan di Jakarta. Gua mo masak nasik (Ayat Baba Nyonya) Bahasa kreol Baba-Nyonya ini turut tidak menitikberatkan aspek penggunaantatabahasa yang betul. dalam suatu daerah terjadi pertembungan antara penduduk asli dan pendatang yang satu sama lain berbeza bahasa. maksudnya. khususnya bahasa Tionghua. Pada mulanya bahasa inilah yang disebut Pidgin. Bahasa Kreol ini juga dipengaruhi oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh para penuturnya. Bugis. Sunda. ketika mengalami proses kreolisasi.orang tersebut. Bali. Di Pulau Jawa.bahasa kreol yang ada di dunia menunjukkan adalah kesamaan. Bahasa Melayu sudah lama terkenal sebagai bahasa antara suku bangsa khususnya di Indonesia. Contohnya. Hal ini demikian kerana. bahasa Melayu BabaNyonyaatau bahasa kreol Baba-Nyonya tidak mempunyai tatabahasa tertentudisebabkan 24 . Bahasa kreol turut berkembang dalam bahasa Melayu. 1. dengan kosakata yang sangat sederhana. Sejak itu. tata bahasanya mengalami perkembangan sehingga menjadi bahasa yang stabil dan terpisah dari bahasa induknya. Saya mahu masak nasi (Ayat Bahasa Melayu) 2. Seterusnya. dialek Melayu Peranakan yang dituturkan oleh masyarakat Tionghua di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta dialek Melayu Manado yang iaitu bahasa Manado yang dipakai sebagai lingua franca di Sulawesi Utara (wikipedia. Belanda dan Portugis. bahasa Melayu mengalami proses kreolisasi yang mempunyai unsur dasar bahasa Melayu pasar tercampur dengan berbagai bahasa di sekelilingnya. penggunaan komunikasi yang terdiri dari bahasa dominan. Contohnya. bahasa kreol berkembang kerana berkumpulnya berbagai orang dari latar belakang yang berbeza. Jawa. khususnya dari segi tatabahasa yang terarah pada teori tatabahasa universal. terpengaruh oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh orang.org).

Keadaan ini disebabkan oleh masyarakat. Lazimnya. Bahasa ini tidak mementingkan unsur-unsur tatabahasa kerana yang dipentingkan ialah kefahaman antara penutur dan pendengar. Bahasa kolokial biasa juga disebut sebagai bahasa sehari-hari. bahasa kolokial dipengaruhi oleh dialek daerah penutur berkenaan (Kamaruddin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz. Bahasa kolokial ini ialah bahasa pertuturan sehari-hari. bahasa kolokial ialah bahasa yang bersifat percakapan atau bahasa basahan dan bukan bahasa baku. Bahasa kolokial merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks yang tidak rasmi. Bahasa kolokial juga mengandungi kata-kata yang kurang enak didengar sehari-hari di daerah tertentu (Mansoer Pateda. dapatlah didefinisikan bahawa bahasa kolokial ialah bahasa pertuturan dalam kehidupan seharian tanpa menggunakan sistem tatabahasa yang betul namun dapat difahami oleh pendengar.oleh penutur-penuturnya yang tidak menunjukkan minat untukmempelajari bahasa Melayu dengan tepat dan betul walaupun bahasa tersebutsudah menjangkaui usia lebih 400 tahun berada di Nusantara. menyatakan bahawa bahasa kolokial perlu ditakrifkan dengan berpandukan beberapa sumber.5. 1997). mengatakan bahawa bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul.struktur ayat yang digunakan adalah lebih banyak dipengaruhi oleh strukturayat yang terdapat dalam bahasa Cina. Oleh itu. 25 . Mansoer Pateda (1994). Bahasa basahan juga disebut sebagai bahasa kolokial. Menurut Kamarudin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) pula. 1. Di samping itu. Za'ba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. 1994). Menurut Abdul Hamid Mahmood (2007). bahasa percakapan dan kadangkadang disebut sebagai bahasa pasar. menyatakan bahawa bahasa kolokial ialah bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. Menurut Kamus Dewan.5 KATA KOLOKIAL Menurut Dr.

nak ke mana tu? Tak singgah dulu? Kami tengah minum teh. seseorang mungkin memulai perbualan dalam bahasa Melayu dan kemudian menyambung dengan bahasa Inggeris. Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Inggeris) Kau memang terror (hebat) la! Tempat makan ni best (bagus) sangat! Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Cina) Nak makan sini ke nak tapau (bungkus)? Jangan susah hati maa. Walau bagaimanapun. Marilah rasa kuih Kak Mah ni. lu punya bos mesti boleh kaw tim (bertolak ansur) punya maa! Apasal (Kenapa) lu buat ini kerja cincai (tak sempurna)? 26 . Manglish dan Singlish. jangan menyampuk.5.6 BAHASA ROJAK Bahasa Rojak adalah suatu jenis percakapan di Malaysia yang menakrifkan campuran pelbagai bahasa dalam satu pertuturan yang serupa dengan pijin. Bukan main sedap lagi. Keunikan bahasa ini terdapat dalam gaya alihannya. dan seterusnya mencampurkan satu atau dua perkataan bahasa Kantonis dan bahasa Tamil dan menamatkan ia dengan istilah bahasa Mandarin atau bahasa Jepun. Kamu tu kan masih kecil lagi 1. Mengikut kata Ensiklopedia Malaysia (vol. bahasa dasarnya merupakan bahasa Melayu. Bahasa dan Budaya) ini merupakan sebahagian daripada pijin bahasa penghubung yang dikenali sebagai Bahasa Rojak di Malaysia.Contoh kata kolokial ialah :Hai Mat. panas-panas ni. Kan aku dah kata.

Linguistik dan Sosiolinguistik. Abdullah Yusuf.Rajah: Carta Alir Kaitan Bahasa Rojak Di Malaysia RUJUKAN 1. Kuala Lumpur: 27 . (2010).

Asmah Omar.htm LAMPIRAN DIALOG TEMUBUAL DENGAN RESPONDEN Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan : Responden 1 : 35 tahun : India : Tukang gunting rambut 28 .com. (n. Variasi bahasa. (2001).d. 4. Portal Pendidikan Utusan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. (1989). Perancangan Bahasa Dengan Rujukan Khusus Kepada Perancangan Bahasa Malaysia.my/tutor/stpm/variasibahasa. (1992). Aspek bahasa dan kajiannya. Kuala Lumpur:DBP. http://www. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 5. Kamus ZABA.). 2.Open University Malaysia. 3. Asmah Hj omar.tutor.

Tapi kalu ari biasa ini macam la. Ane sudah lama ka buat ini kerja? : Ada dalam sepuluh tahun.00 malam 29 . cikgu. Apa cikgu mau tanya? : Tak ada lah. : tara. Kalu time mau raya macam atau mau buka sekolah. : Tak pa lah ane. Ini rezeki kita tak tentu kan.Lokasi Masa Dialog Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Kata pidgin Bahasa rojak : Kedai gunting : 3. : Sekarang umur ane berapa berapa tahun? : 35 tahun. kalu : ini macam la : tak pa lah ane Bahasa kolokial Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan / Jawatan Lokasi Masa : Responden 2 : 58 tahun : Melayu : Ahli jawatankuasa surau : Masjid : 8. tara hal. : Ok. : Ya la. ramai orang datang. Enam ringgit. ane. Terima kasih ha. boleh tanya sikit tak? : Boleh. Ok cikgu.00 petang : Ane. : Hari-hari ramai tak orang datang? : Tengoklah cikgu. sudah siap : Ya ka? Berapa ane? : Biasa cikgu. mau.

Nak pergi ambil wuduk. lum balik lagi ke? : Waalaikumussalam. saya tak duduk kat sini pakcik. : Oh. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Assalamualaikum pakcik. : Lepas Maghrib pakcik memang tak balik ke? : Selalunya begitu lah. Waktu Isyak pun dah awal sekarang. pakcik lebih suka iktikaf di surau aje. Saya minta diri dulu. senang. : Ye lah. tapi tak pernah jumpa kat taman ni. : Rumah pakcik jauh ke? : Dekat blok kedua tu je. dapat gak : mati Kata ganti diri Kata kolokial Kata tabu Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi : Responden 3 : 25 tahun : Cina : Pekerja kedai elektrik : Kedai Elektrik 5 Star 30 . Sengaja pakcik tak nak balik. : Ye lah. Kalau tak ada kelas agama. : Dah nak azan Isyak. : Ohh. Saya duduk taman yang sebelah sana. kat sini. Pakcik nak tunggu Isyak terus.Dialog. Tunggu sampai waktu Isyak. Assalamualaikum. : Anak duduk mane ye? Rasanya macam selalu nampak. pakcik. Waalaikumussalam. Tak. Duduk je di surau ni. Buat apa yang patut dapat gak pahalanya sebab kita kena ingat mati. : saya : lum balik lagi ke. Patutlah.

: Apa brand ada? : Sekarang kita ada dua saja. ada. itu flat skrin ka : takda la Kata ganti diri Kata kreol Kata rojak Kata kolokial Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan / Jawatan Lokasi : Responden 4 : 63 tahun.00 petang Dialog. Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Ya. 42 inci pun ok apa.Masa : 4. : Ok. : saya : bos mahu cari apa : apa brand ada. Ini brand Philip. harga biasa dua ribu lebih. Kalau jadi nanti saya datang. bos mahu cari apa? : Saya mahu lihat tv flat skrin lah. Sekarang baru satu ribu tujuh ratus saja. itu flat skrin ka? Ada. : Tak apa lah. : Melayu : Bekas guru : Rumah 31 . : Wah. : Oh. takpa. : 32 inci punya tak ada ka? : Oh. : Besar sangat la. : Takda lah bos. Berapa inci ini? : Yang ini 42 inci bos. Mesti mahal ni. Samsung dan Philip. sudah abislah bos. Lagi pun sekarang ada promosi. Saya balik fikir dulu. semua besar-besar. Mari bos saya tunjuk.

: Masa zaman awak dan zaman anak-anak saya dahulu. Maklumat yang mereka terima berbagai-bagai. : Kamu ngajar mana sekarang? : Sekarang nie dah pindah SK Sg Abong.45 petang Dialog. Lama tak nampak? : Saya kan dah beli rumah kat Bakri. SK Sg Abong ni dah sekolah yang keempat. Kakak ada lagi duduk rumah abah. : Oh. mereka dah banyak terdedah kepada dunia luar. Mereka kata muridmurid Responden sekarang jauh bezanya dengan murid-murid dulu. kemajuan IT tak macam sekarang. Masa saya jumpa cikgu tahun lepas saya ngajar kat SK Temiang. Saja singgah nak jumpa cikgu kejap. Kadang kala naik takut kita. : Kamu dah berapa tahun mengajar ye? : Dah masuk 16 tahun cikgu. : Walaikumusalam. Cikgu lepas pencen dulu tak ada mintak jadi guru kontrak ke? : Tak ada. Cukuplah 35 tahun mengajar. Hari tu saya jumpa cikgu-cikgu yang dah bersara ada mengajar sebagai guru ganti di SK Temiang. Lagi pun zaman sekarang dengan awak dulu mana sama. : Dari mana ni? : Dari rumah abah. Tapi selalu balik sini. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji` Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Assalamualaikum cikgu. Selalunya bab yang tidak elok tu memang dia orang terror. Cikgu sibuk ke? : Tak ada. Saya lebih suka buat kerja-kerja masyarakat. Pengkaji : Ye lah cikgu. Pengkaji : Betul tu cikgu. Kalau bab belajar ni bukan 32 . Sekarang.Masa : 5. Baru balik pasar tadi.

Assalamualaikum. Dah pukul enam lebih ni. bukan main liat. Dua tiga jam pun sanggup. Responden : Ye lah. : Ye lah. Nak dimarah takut emak bapak mereka datang ke sekolah. Bila anak bodoh kita disalahkan. Bakar kena sesuaikan dengan keadaan sekarang.main liat. memang dia orang terror : bodoh Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Lokasi : Responden 5 : 29 tahun : Melayu : Bilik guru 33 Pekerjaan : Pembekal peralatan sekolah . Kata ganti diri Kata kolokial Kata tabu : kamu. Saya minta diri dulu cikgu. Cubalah yang terbaik. Dia punya nakal. Pengkaji Responden : Sama lah dengan anak saya cikgu. Waalaikumussalam. Baik-baik. kalau disuruh buka buku bukan main liat tapi kalau mengadap komputer tak payah disuruh. Baik lah cikgu. mereka : tak ada mintak. Saya tengok cucu-cucu saya saja dah pening kepala. ada tu Allah saja yang tau. saya. Ada tu.

Okey lah. Ada cop wang tak? Kalau ada masukkan sekali. Saya ambil cop haiwan dan cop muka jam. Kalau ambil tiga cop kami bagi satu stamp pad percuma. Ini katalognya. Saya dimaklumkan oleh kerani sekolah. : Okey cikgu. Masuk. Awak tuliskan bil dan beri saya satu salinan. : Berapa harganya semua sekali? : Semuanya dalam empat ratus lebih.Masa : 11. : Insya-Allah. Dari mana ni? : Saya dari Syarikat Dinamik. : Ya lah. Cikgu lihat dulu dan pilih. : Ok cantik. : Baik cikgu. cikgu nak oder alat-alat bantu mengajar. Saya yang minta Kak Ros telefonkan tadi. Ini ada lagi katalog-katalog untuk cikgu pilih. : Tambah lah lagi satu cikgu. Waalaikumussalam. : Betul lah tu. : Ada. Ini salinannya. untung tak banyak. Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Assalamualaikum cikgu. Saya berniaga kecil-kecilan je. : Waalaikumussalam. semua ada. masuk. : Yang ini kalau saya beli boleh kurang tak? : Boleh tapi tak boleh banyaklah. awak 34 . Terima kasih cikgu. cikgu. : Okeylah.30 tengah hari Dialog. Assalamualaikum. Lain kali kalau cikgu order barang telefon saya. Saya nak bawa ke Guru Besar dulu. : Cikgu nak lihat barang ape ye? : Cuba tunjukkan cop-cop dulu. Kata ganti diri : saya.

ok cantik Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi Masa : Responden 6 : 38 tahun : Cina : Peniaga kedai motor : Kedai aksesori motor : 8.30 malam 35 . kami bagi satu stamp pad : nak lihat barang apa ye.Kata pidgin Kata kolokial : cikgu nak oder alat-alat.

Dialog. customer marah : lama mau pasang ini rantai ye. Saya balik dulu. Abang sudah sampai. dah siap. Dia dah balik. mau kasi elok Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi Masa : Responden 7 : 15 tahun : Melayu : Pelajar : Pondok Bacaan : 10. ini wangnya. Lama mau pasang ini rantai ye tauke? : Kena ambil masa sikit la. Sikit lagi. terima kasih. : Okey bang. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Selamat malam tauke. Nanti kalau tak betul pasang customer marah woo. : Sama-sama. Mana kunci? : Sana bang. Mau kasi elok. : Okey. Tadi ada sorang budak saya. : Okey tauke. Tunggu kejap boleh? : Boleh.00 pagi 36 . ada atas meja. : Okey. : Okey. : Selalu ke orang datang pasang ini barang? : Tak tentulah bang. : Selamat malam. Kata ganti diri Kata pidgin Kata rojak : saya : you pasang sorang saja ke. : Sudah siap ka motor saya? : Sudah nak siap. : You pasang sorang saja ke? : Tak ada lah bang.

: saya. : Kertas apa? : BM. : Minum air apa? Sirap ke? : Tak lah. : Kertas lain? : Kebanyakan B dan C je cikgu. : Macam mana? Dah sedia untuk PMR? : (Tersenyum-senyum) : Kenapa sengih-sengih? Periksa dah tak lama lagi. : Makan apa? : Mi goreng. : Tak apa. awak : dah tak lama lagi : baru-baru ni okey tak Kata ganti diri Kata kolokial Kata rojak Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa : Responden 8 : 17 tahun : Melayu Pekerjaan : Pelajar Tingkatan Lima 37 . cikgu. Sarsi. Kalau awak usaha tentu boleh dapat keputusan yang lebih baik. Periksa percubaan baru-baru ini okey tak? Dapat berapa A? : Satu. ada masa lagi. : Insyaallah cikgu.Dialog. : Baiklah. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Dah makan? : Dah. Loceng dah bunyi saya masuk kelas dulu cikgu.

: Insya-Allah. Macam tu lah hari-hari.Lokasi Masa : Rumah : 5. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Bila balik? : Semalam. cikgu. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Biasalah kalau jauh dari mata emak ayah. kamu. : Macam mana? Dah bersedia? : Insya-Allah cikgu. : Macam mana belajar? : Boleh lah cikgu. Tapi ada juga yang terima hukuman di sana. Nanti balik kirim salam dengan ayah. Lama dah tak jumpa. Tahun ni ambil SPM kan? : Ya. : Ya lah. : Ayah ambil ke? : Tak lah cikgu. Ni nak pergi mana ni? : Nak pergi taman sebelah. Lebih-lebih lagi kalau terikut sangat dengan kawan-kawan. Jumpa kawan. : Waalaikumussalam. Assalamualaikum cikgu. : Ye lah. Kami di asrama memang telah disediakan jadual kelas.00 petang Dialog. Mana kurang ambil berat pelajaran tu. Saya balik naik bas. Kalau tak. takkan lah dapat masuk sekolah asrama. Selalu buat group study. Kamu budak pandai. Ayah ambil kat simpang saja. Kata ganti diri : saya. kami 38 . : Mintak-mintaklah anak cikgu dapat juga masuk ke sekolah berasrama penuh ni. : Insya-Allah cikgu. selalu juga kena ambil tindakan disiplin.

Kata pidgin Kata kolokial : buat group study : tak kan la. ni nak pergi mana ni 39 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->