P. 1
Assigment Bahasa Sosiolinguistik Dan Linguistik Mei 2010 Final

Assigment Bahasa Sosiolinguistik Dan Linguistik Mei 2010 Final

|Views: 2,560|Likes:
Published by Rahman Amin

More info:

Published by: Rahman Amin on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

1.1 PENGENALAN Pernahkah anda berfikir bahawa bahasa itu adalah satu fenomena penting di dalam hidup kita.?

Jawapanya ialah TIDAK. Mengapa ? Kerana kebanyakan kita sering menganggap kebolehan bertutur sebagai salah satu daripada kebolehan asasi manusia, sama seperti kita berjalan dan bernafas. Kita tidak pernah menyoal sama ada kebolehan manusia bertutur itu sebagai satu kejadian semula jadi, iaitu berlaku secara tidak sengaja ataupun ia satu perkara yang mesti dipelajari oleh manusia. Bahasa yang digunakan di dalam pertuturan merupakan satu alat perhubungan yang penting di antara manusia dengan manusia (kadang-kadang dengan binatang). Alat perhubungan ini amat kompleks tetapi teratur dengan menggunakan kod tertentu. Namun begitu , bahasa bukanlah satu-satunya alat perhubungan manusia kerana terdapat juga cara lain yang digunakan oleh manusia untuk berhubung seperti melalui gerak-geri, simbol atau kod telegraf, muzik dan banyak lagi (Abdullah Hassan, 1992: 3). Maka apakah alat atau bidang ilmu yang mengkaji bahasa ini? Bidang ilmu yang mengkaji bahasa dikenali dengan ilmu linguistik . Ia diwarnai dengan pelbagai paradigma, aliran, teori dan pendekatan yang menjadi pegangan seseorang ahli bahasa. Ia banyak menentukan cara mereka memandang dan menghuraikan hal kebahasaan (Zulkifley Hamid, 1996: 2). Sebenarnya, hanya sebahagian daripada linguistik melibatkan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Linguistik adalah lebih luas daripada itu. Secara jelasnya, seperti yang dikatakan oleh Bolinger (1968), linguistik ialah satu sains bagi mengkaji bahasa. Ini bermakna bahasa digunakan sebagai bahan yang dikaji secara saintifik.Manakala A. Bakar Hamid (1960), menjelaskan linguistik atau ilmu bahasa ialah suatu sains yang mempelajari bahasa manusia (Rencana Linguistik, susunan Abdullah Hassan, 1992:28). Ahli ilmu bahasa dapat membuat sejarah bahasa dan rumpun bahasa, selain membandingkan bahasa untuk mencapai suatu rumusan tentang ciri umum yang terdapat di dalam semua bahasa

1

Apabila kita melihat proses evolusi bahasa Melayu pula, kita dapati bahawa bahasa Melayu itu berkembang dan maju selaras dengan taraf perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat melalui peperangan, perkahwinan, perdagangan, telah menunjukkan pentadbiran, persuratan, keilmuan dan kebudayaan. Sejarah juga

bahawa bahasa Melayu telah berkembang daripada status bahasa Melayu Purba menjadi bahasa Melayu Kuno dan seterusnya ke bahasa Melayu Moden setelah melalui beberapa penyerapan dan penyebatian daripada bahasa-bahasa Sanskrit, Arab, Cina, Belanda, Portugis dan Inggeris. Ini menunjukkan bahawa pengguna bahasa itu sendiri menyedari bahawa bahasa sesuatu bangsa itu tidak seharusnya berada pada takuk yang lama selama-lamanya; namun, bahasa perlu direvolusikan agar bahasa berkembang selaras dengan kemajuan semasa. Peningkatan martabat bahasa juga akan menunjukkan ketinggian martabat bangsa yang menuturkan sesuatu bahasa, sebagai contoh, bahasa Melayu sendiri mengalami perubahan daripada segi ejaan. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan ejaan rumi lama kepada ejaan rumi baru. Gambaran ringkas tentang kegiatan kesusasteraannya pula , pada awalnya di alam Melayu ini menjadi latar belakang bagi memperlihatkan hubungan antara unsur mitos dengan legenda Sejarah Melayu. Sebagai contoh, sejak awal kemunculan tamadun India, perkataan Tamil mendapat tempat dalam perbendaharaan kata. Ia diikuti dengan bahasa Yunani, Latin, serta Inggeris. Ini menunjukkan bahasa bersifat fleksibel. Sifat penerimaan sesuatu bahasa ke dalam bahasa yang lain juga menjadikan sesuatu bahasa menjadi lebih cepat berkembang. Sifat ini juga telah melahirkan pelbagai jenis penggunaan bahasa dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia kini seperti penggunaa bahasa rojak , ganti nama, perkataan taboo (kata larangan) , pidgin , kreol dan kolokial yang dituturkan sebagai bahasa perhubungan atau komunikasi. 1.2 LINGUISTIK Menurut Kamus Dwibahasa (1981:716), Linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. David Crystal dalam bukunya A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181) pula menyatakan bahawa linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (Linguistics : the scientific study or language).Ilmu linguistik ialah bidang ilmu mengkaji bahasa secara saintifik ( J. Lyon, 1968:1). 2

Apakah yang dimaksudkan dengan istilah saintifik? Dalam bidang ilmu, kajian saintifik terdiri daripada kajian yang dijalankan dengan teratur menurut rumus-rumus tertentu. Segala yang dihasilkan dapat dibuktikan melalui pemerhatian yang sah dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu mengenai bahasa dan kaedah-kaedah yang bertanggungjawab. Ini bermaksud, seorang sarjana linguistik menjalankan kajian linguistik, samalah seperti sarjana sains mengkaji ilmu sains. Ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu. Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu,contohnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan, bentuk dan sistem bahasa itu. Kita mesti mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan, sistem fonem, morfem, kata, frasa, dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah dan hasil kajian ini pula boleh diuji kebenarannya ( Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood, 2007:2). Ilmu linguistik mempunyai banyak bidang cakupan antaranya Ilmu linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti, Linguistik Deskriptif ( Descriptive Linguistics), Linguistik Historis ( Historical Linguistics), Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics),Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik ( Neurolinguistics), Linguistik Am ( General Linguistics), Linguistik Terapan,(Applied Linguistics),Psikolinguistik (Psycholinguistics). Didapati juga bahawa kajian ilmu linguistik juga meliputi bahasa-bahasa di dunia yang berbeza sifatnya. Dengan wujudnya kelainan bahasa-bahasa tersebut, maka bidang kajian linguistik dikatakan bersifat umum. Kelainan bahasa-bahasa ini merupakan bidang kajian ahli linguistik 3

institut perguruan. Ini bertepatan dengan pandangan Ferdinand de Saussure (1857) yang merumuskan bahawa ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu langue sahaja. subjek ini terus menjadi penting. iaitu mengkaji segala bidang linguistik yang dikaitkan dengan bidang lain Kesimpulannya . namun ilmu linguistik terus diberi perhatian untuk mengimbangi keperluan rohaniah di kalangan rakyat.Walaupun bidang linguistik merupakan bidang yang telah lama dikaji oleh pengkaji bahasa di Malaysia dan serata dunia. Linguistik deskriptif pula menumpu kepada huraian beberapa kemungkinan yang ada di dalam sesuatu bahasa. iaitu di sekolah-sekolah.. bersifat umum. Manakala bidang yang dikaji ialah fornologi ( kajian tentang bunyi bahasa ). Maka. emperikal (ada uji kaji dan makmal ) terhadap sesuatu bahasa manuisa sebagai satu displin ilmu. Kajian ilmu bahasa mencakupi merangkumi bidang linguistik secara bidang ilmu yang sangat luas. tetapi merangkumi bahasa atau language secara umum. hingga ke peringkat yang lebih rendah. tidak hairanlah. namun kajian bidang ini adalah penting sejak dahulu hingga kini. Ilmu linguistik dikatakan satu kajian secara sistematik . Ia khusus iaitu Linguistik sinkronik merujuk kepada kajian pada suatu bahasa dan masa tertentu. linguistik preskriptif membentuk norma atau menentukan yang mana betul dan yang mana salah di dalam pemerian bahasa.. sintaksis ( kajian tentang ayat) dan semantik. 4 . Ianya mestilah dibuktikan keesahanya. walaupun negara telah menuju ke arah globalisasi yang menjadikan teknologi sebagai fokus utama. kebolehpercayaan serta berintergriti. Jelasnya. Bidang linguistik ini juga termasuklah linguistik jati yang memberi huraian atau deskripsi tentang sesuatu bahasa tanpa kaitannya dengan bidang lain dan linguistik terapan. morfologi ( kajian tentang pembentukan kata ). Manakala. tanpa penentuan betul dan salah. subjek ini diajar di peringkat tinggi seperti di institusi pengajian tinggi. Linguistik diakronik pula menumpu kepada kajian yang dibuat mengikut perkembangan masa dan perbandingan bahasa.

laras. Bidang sosiolinguistik membincangkan pelbagai aspek hubungan bahasa dengan masyarakat. bidang kajian sosiolinguistik menyediakan ruang kepada pengkaji bahasa mengaplikasikan penggunaan bahasa tersebut mengikut konteks masyarakat tertentu kerana tidak semua bahasa boleh digunakan dalam sesuatu masyarakat. perancangan bahasa dan sebagainya. pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur. 1. sikap terhadap bahasa. 5-13) juga menyatakan bahawa sosiolinguistik merupakan kajian terhadap` pattern co-variation of language and society’ . kelainan bahasa.3 SOSIOLINGUISTIK Pengkajian bidang ilmu linguistik tidak lengkap jika bidang sosiolinguistik tidak diberi penekanan sewajarnya oleh pengkaji bahasa tersebut. kepelbagaian bahasa. Menurut Fishman. Fenomena ini dianggap penting memandangkan bidang sosiolinguistik memberi ruang kepada sesuatu bahasa digunakan dalam konteks masyarakat. Antara aspek tersebut ialah kedwibahasaan. topik dan latar pembicaraan. Dalam konteks ini. Ini kerana sosiolinguistik merupakan kajian yang berkaitan dengan bidang bahasa dan kaitannya dari sudut kegunaannya dalam masyarakat. Dengan pemahamansosiolinguistik.1. gaya bahasa dan sebagainya dalam sesebuah komuniti 5 . Bidang ini telah menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri. bidang sosiolinguistik dilihat dapat melengkapi bidang kajian ilmu linguistik. iaitu kajian yang mementingkan kewujudan kelainan bahasa seperti dialek (geografi dan sosial). kajian sosiolinguistik adalah bersifat kualitatif. bahasa. pengguna bahasa dapat menggunakan bahasa dengan tepat mengikut keperluan masyarakat yang diwakili oleh mereka. Sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek di dalam budaya tertentu.1 DEFINASI SOSIOLINGUISTIK Ramai ahli pengkaji bahasa telah memberikan pandangan dan pendapat tentang Sosiolingustik . Antaranya ialah Fishman (1968.3. Bidang sosiolinguistik terapan pula menggabungkan kajian sosiolinguistik dengan kajian pendidikan. Sebagai cabang ilmu dalam linguistik.

dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. . Skop sosiolinguistik ini meliputi soal seperti perhubungan antara demografi dan pemeliharaan bahasa. struktur dan penggunaan bahasa yang berhubungan institusi atau fungsi sosial. 1987:2). iaitu kajian bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. kebudayaan dan penggunaannya dalam sesebuah masyarakat tertentu.. 1976). faktor sosial dan budaya. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. perkembangan bahasa pidjin dan kreol serta dialek sosial. Disiplin ini banyak menawarkan pelbagai isu menarik yang berhubungan antara bahasa dengan masyarakat. Menurut Nababan lagi (1993. Kesimpulannya . Fishman (1968) juga menyatakan bahawa hanya sosiolinguistik yang merupakan satu-satunya disiplin ilmu yang mementingkan kajian terhadap bahasa dan hubungannya dengan pengguna bahasa.bahasa. penukaran kod dan perancangan bahasa termasuk standardisasi bahasa dan sebagainya (Wong Khek Seng. 6 . Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial dalam suatu masyarakat tutur atau secara lebih operasional lagi seperti yang dikatakan Fishman (1972. penemuan bahasa dan kedwibahasaan. Ahli sosiolinguistik banyak memperkatakan mengenai cakupan bidang sosiolinguistik ini. Nabahan (1993.. „. study of who speak what language to whom and when… (1998: 5). sosiolinguistik adalah bidang merupakan satu bidang yang membabitkan kajian bahasa dan masyarakat yang sangat luas cakupannya. khususnya perbezaan-perbezaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). ciriciri dan ragam bahasa dengan situasi.2) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membaha aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. Sosiolinguistik juga adalah suatu cabang linguistik yang mengkaji aspek linguistik. Dalam hal ini.3) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat digarap menggunakan tiga kajian.

Ia jua merupakan alat komunikasi dan alat perhubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Di samping penerimaan komuniti. pendengar . Namun walau apa pun yang digunakan untuk berkomunikasi. yang memetik daripada Jacobson (1980: 22-23). iaitu: pembicara . Sebenarnya.menjelaskan bahasa adalah sistem lambang atau bunyi yang arbitrari yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi. alat atau benda atau organ yang digunakan itu mesti telah diterima umum . setting kesediaan penerima apa yang dikomunikasikan. manusia biasa berkelahi dan berperang kerana bahasa. sebagai berkata bahawa terdapat beberapa faktor yang memungkinkan seseorang itu berkomunikasi antara mereka. Tanpa ada bahasa. khususnya oleh komuniti bahasa tersebut. Ianya hanyalah satu fungsi kapasiti-kapasiti kogntif am manusia yang memungkinkan mereka belajar terutamanya bahasa pertuturan. mempunyai alat.1. kita hanya boleh berhubung melalui bahasa badan. berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. kerlipan mata. Selain itu. Menurut Hymes.4 BAHASA Sesungguhnya manusia itu tidak lahir dengan kebolehan bertutur dan memahami bahasa Sebaliknya manusia haruslah memepelajari untuk menguasainya. Pateda (1981) juga mentakrifkan bahasa sebagai alat komunikasi dan makhluk sosial yang suka bersosial.4.1 DEFINISI BAHASA Kridalaksana (1993). tetapi ada kalanya keburukan. setiap alat yang diguna pakai. iaitu menggunakan jari. 1. kemunculan faktor lain bersama pembicara. mesti bermakna dan difahami oleh semua pengguna bahasa tersebut. tangan. ia juga bermaksud variasi bahasa atau jenis bahasa atau sebagai alat komunikasi lisan atau variable. Adalah jelas bahawa kelakuan bahasa adalah satu kemahiran yang kompleks yang sukar dikuasai oleh seorang bayi dalam satu tempoh masa yang singkat. iaitu bersosial untuk kebaikan. Menurut ahli bahasa dan psikologi. manusia dilahirkan dengan satu kebolehan belajar khusus yang ditentukan secara genetik sahaja. tangisan dan sebagainya. bekerjasama. topik dan 7 . senyuman.

kumpulan orang yang tinggal di suatu daerah atau negara. ia ditakrifkan sebagai kumpulan individu yang mempunyai sifat. kepentingan dan lain-lain) yang serupa.penjelasan pembicaraan serta peristiwa itu sendiri. garis pemisahnya amat sedikit. komuniti bahasa Melayu juga merupakan satu kumpulan manusia yang tidak semestinya berketurunan sama tetapi menggunakan bahasa Melayu di dalam kehidupan mereka. 1989). ras dan sebagainya. Di dalam hal ini.4. Bahasa induk ialah bahasa yang lebih tua yang membiakkan bahasa-bahasa lain dan dialek bagi bahasa-bahasa tersebut. bagi keluarga bahasa terdekat. tentu sekali terdapat ketidakdekatan antara kedua-duanya. perkataan atau ayat. sejarah.2 KOMUNITI BAHASA Komuniti Bahasa pula Menurut Kamus Dewan Edisi Kempat (2005:812). Komuniti bahasa Melayu merupakan sekumpulan manusia yang menggunakan bahasa Melayu di dalam aktiviti harian mereka. Jika kita bandingkan pula bahasa Acheh dengan bahasa Jawa. 8 . kata. Cina. Bahasa mempunyai keluarga tersendiri . bumiputera Sabah dan Sarawak serta kumpulan etnik minoriti yang lain. Jika disabitkan dengan Dasar Bahasa di Malaysia. ( diturunkan dari generasi ke satu generasi. masyarakat yang bermastautin di suatu tempat atau negara) yakni orang ramai umumnya. iaitu: budaya. ekonomi. contohnya bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Tanpa elemen tersebut komunikasi tidak dapat dijalankan.Lazimnya. 1. Di samping itu. penutur bahasa Melayu bukan sahaja terdiri daripada orang Melayu tetapi merangkumi juga pelbagai etnik lain seperti masyarakat keturunan India. kepada kelompok penutur bahasa tersebut). politik. Konsep keluarga bahasa lebih mudah dihuraikan sejajar dengan konsep induk yang menurunkan bahasa kepada generasi seterusnya (Collins.sifat (kecenderungan. mungkin daripada aspek loghat. kaum. yang lain sama sahaja. Komuniti bermakna kumpulan manusia yang dibentuk berdasarkan perkongsian satu atau lebih daripada satu ciri tertentu. etnik.

Terdapat beberapa fungsi bahasa yang utama . Ini bermakna ciri yang diwarisi daripada nenek moyang orang Melayu dan bahasa yang diwarisi ini dikuasai oleh penutur Melayu sebagai bahasa ibunda. iaitu penggunaan bahasa yang sama dapat dibentuk beberapa kelompok penutur bahasa Melayu. 2004: 50). ianya merupakan bahasa 9 . berkahwin sesama mereka dan juga didaftarkan sebagai Melayu. selain menjadi jati diri etnik yang dikuasai sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. bahasa ini selain tidak diwarisi. leksikal/fonologi di dalam suatu deretan satuan/peranan unsur dalam suatu ujaran dan hubungannya secara struktural (Harimurti Kridalaksana. Bahasa ibunda bagi keturunan saudara baru ini mungkin bahasa Melayu ataupun mungkin bahasa lain.4. bahasa yang diwarisi daripada kedua ibu bapa yang berketurunan Melayu. Kelompok pertama merupakan orang Melayu dan berketurunan daripada orang Melayu. di dalam kelompok Melayu boleh dikategorikan juga daripada kelompok saudara baru yang datangnya daripada etnik yang berbeza. Jika dikaitkan dengan penggunaan bahasa Melayu. Selain itu juga. 1. kelompok manusia berketurunan Melayu sebagai bahasa ibunda. bahasa merupakan ciri jati diri etnik. Daripada definisi komuniti bahasa yang dikuasai sebagai bahasa. 1993: 60). Ia boleh memberi fungsi apabila bahasa tersebut telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan dan pengimbuhan dan mengikuti segala peraturan penggunaannya (Darwis Harahap Mohamad.3 FUNGSI BAHASA Bahasa mempunyai fungsinya yang tersendiri. antaranya ialah :bagi kumpulan etnik yang berbeza.Di dalam konteks pengertian komuniti Melayu. Fungsi adalah beban makna suatu satuan bahasa atau hubungan antara satu satuan dengan unsur-unsur gramatikal. Manakala mengikut konteks komuniti bahasa pula.

Sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial atau kemasyarakatan. informasi pendidikan disampaikan melalui bahasa. integrasi Melaluinya. dan adaptasi manusia mempelajari dan mengambil bahagian dalam pengalaman tersebut. 1996: 17). Bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa adalah sebagai alat di dalam mengawal sosial. Manusia memerlukan suatu medium untuk melawan bicara dengan orang lain. Dalam komunikasi seharian. serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sezaman dengan kita. salah satu alat yang sering digunakan adalah bahasa. Sebagai alat di dalam mengawal sosial. Masyarakat hanya dapat disatukan secara efisien melalui bahasa. lebih jauh memungkinkan setiap merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya. Melalui komunikasi. c. kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. bahasa telah berfungsi sosial atau kemasyarakatan (Sumarsono. orang untuk 2004: 145). 10 .a. dan Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksional adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kawalan sosial (Zulkifley Majid. baik bahasa lisan mahupun bahasa tulisan. Pelbagai penerangan. Ceramah agama atau dakwah merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa yang berfungsi sebagai alat kawalan sosial. Di dalam situasi ini. Bahasa mampu untuk mengawal keadaan sosial dengan lebih efektif. Kawalan sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. b. Bahasa adalah unsur kebudayaan yang telah memberi manfaat kepada pengalaman sebagai alat manusia. 1991: 22). Bahasa menjadi alat komunikasi yang paling efektif di dalam memastikan proses komunikasi berjalan lancar. Bahasa sebagai alat komunikasi Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi (Mokhtar Mansor.

4 CIRI-CIRI BAHASA Antara ciri-ciri bahasa ialah :- a) Bahasa mempunyai bunyi iaitu bunyi yang dihasilkan melalui alat-alat artikulasi bahasa oleh manusia atau sipenuturnya. bunyi berdehem. Umpamanya. 1. Tiap bahasa mempunyai sususnan yang tertentu sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan. Hal ini berlaku kerana apabila bunyi-bunyi tersebut didengari. c) Bahasa mempunyai bentuk seperti ayat-ayat . Bunyi-bunyi tersebut dihasilkan melalui rongga mulut juga tetapi tidak membawa apa-apa makna. jika bunyi-bunyi yang dihasilkan tidak membentuk perkataan atau menyamai mana-mana bahasa. bahasa pertuturanyang kita gunakan terdiri daripada berbagai-bagai bunyi yang dihasilkan samaada melalui rongga mulut. nahu atau sintaksis.5 PROSES BERBAHASA Menurut Adbullah Yusof dan Che Rabiaah Mohamed (2005). imbuhan dan sebagainya. bunyi tersebut tidak dianggap sebagai bunyi bahasa. Kata atau perkataan ini difahami sebagai ÂbahasapertuturanÊ. Contohnya. bebelan anak kecil tangisan atau bunyi bersinÊ. b) Bahasa mempunyai sistem. perlakuan bersiul 11 .4. bersiul. perkataan . kecuali jika dilihat pada tata tingkat pragmatik. iaitu berdasarkan konteks sebenar sesuatu peristiwa bahasa.1. batuk. Sebaliknya pula. e) Bahasa itu berubah mengikut pekembangan dan situasi penutur. iadapat difahami dan maknanya dapat dikupas oleh mereka yang menggunakanbahasa yang sama. susunan perkataan . d) Bahasa mempunyai makna kerana ia bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maka bahasa itu mempunyai maksud tertentu. rangkai kata.Gabungan bunyi-bunyi yang dihasilkan melalui rongga tersebut akanmembentuk perkataan.4. f) Bahasa itu arbituari g) Bahasa itu linear. rongga hidung atau gabungan kedua-duanya.

Berdasarkan ilmu psikolinguistik. 2005). Hal ini dapat diperhatikan dalam bagaimana sukarnya memulihkan pertuturan yang dilakukan ke atas seseorang yang mengalami kecacatan pertuturan. lazimnya seseorang kanak-kanak yang normal pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal. menghasilkan bunyi bahasa merupakan suatu proses yang kompleks. pendapat. serta tidak ada kecacatan pada anatomi dan fisiologi pendengaran dan pertuturan. serta tidak ada kecacatan pada anatomi dan fisiologi pendengaran dan pertuturan. Seperti yang telah dihuraikan. lazimnya seseorang kanak-kanak yang normal pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal. Bahasa digunakan untuk menyatakan buah fikiran. VARIASI DAN RAGAM BAHASA Dalam kehidupan sehari-hari manusia berkomunikasi menggunakan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam masyarakat. LARAS BAHASA . akan dapat berbahasa di dalam lingkungan umur dua hingga dua setengah tahun. yang melibatkan beberapa anggota badan manusia (Abdullah Yusoff dan Rabiaah Mohamed.yang dilakukan oleh jejaka kepada anak gadis mungkin bertujuan untuk menarik perhatian. hasrat dan seumpamanya. Bahasa boleh digunakan untuk 12 . Hal ini dapat diperhatikan dalam bagaimana sukarnya memulihkan pertuturan yang dilakukan ke atas seseorang yang mengalami kecacatan pertuturan. aspek. 2005). yang melibatkan beberapa anggota badan manusia (Abdullah Yusoff dan Rabiaah Mohamed. Seperti yang telah dihuraikan.5. menghasilkan bunyi bahasa merupakan suatu proses yang kompleks. Berdasarkan ilmu psikolinguistik. perasaan. 1. bidang dan peristiwa. Bahasa digunakan oleh masyarakat untuk memperkatakan bermacam-macam hal. Penghasilan bunyi bahasa adalah satu proses berbahasa yang amat kompleks untuk dihuraikan di dalam konteks yang terhad ini. akan dapat berbahasa di dalam lingkungan umur dua hingga dua setengah tahun. Penghasilan bunyi bahasa adalah satu proses berbahasa yang amat kompleks untuk dihuraikan di dalam konteks yang terhad ini.

2005a: 355). ekonomi. Terdapat beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu antaranya. pertanian. Halliday membezakan dialek dengan laras bahasa berdasarkan dua faktor. sains. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. Ab. iaitu pengguna dan penggunaanya. variasi bahasa iaitu kepelbagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. Laras bahasa dikenal sebagai kelainan bahasa yang memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan khusus dalam sesuatu bidang atau disiplin ilmu mengikut kesesuaian konteksnya atau situasi yang berbeza-beza menurut perkara atau tajuk pembicaraan. tajuk percakapan. iaitu dengan siapa seseorang itu bercakap. Laras berubah mengikut situasi. kosa kata dan tatabahasa. perubatan dan berbagai bidang lain. merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalam sesuatu masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Menurut Halliday (1968) laras merupakan variasi bahasa yang berdasarkan fungsi. cara percakapan dilakukan sama ada lisan atau tulisan. waima secara lisan atau penulisan (Nik Hassan Basri Nik. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia. sastera. suasana. Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. Dialek. cabang Nusantara. Masyarakat yang maju sudah mempunyai laras bahasa yang cukup lengkap untuk memperkatakan pelbagai konsep ilmu dan hal-hal yang berkaitan kemajuan.menerangkan hal-hal mengenai sejarah. Seterusnya dialek kawasan. Seseorang penutur akan mengubah laras bahasanya bergantung kepada situasi. Idiolek. dan situasi pembicaraan. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan 13 . Kadir. Variasi bahasa ini dikenali sebagai dialek. bentuk percakapan. hubungan antara pembicara. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. agama.

faktor sosial. kedudukan sosio-ekonomi penutur yang berbeza-beza. Acheh. bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi. 1993: 29). misalnya. Misalnya. Kalimantan dan sebagainya. dialek adalah variasi daripada satu tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu. iaitu idiolek. merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia. 1979:1 ). Bahasa Indonesia di Indonesia. iaitu bahasa mungkin berbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. Di Malaysia. Istilah dialek berasal daripada perkataan Yunani dialektos yang pada mulanya dimulakan dalam hubungannya dengan keadaan bahasanya (Ayatrohaedi. sepeti latar belakang pendidikan.seperti Filipina. 1967:69). Di Yunani terdapat perbezaan.perbezaan kecil didalam bahasa yang digunakan oleh pendukungnya masing-masing. Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Makin banyak jumlah penuturnya. Oleh itu. dialek Perak. dalam majlis rasmi. Walaupun namanya berbeza. Istilah dialek sosial yang dikaitkan dari segi penggunaan. makin luas daerah penyebaran bahasa itu. orang akan menggunakan bahasa. sudah wujud berbagai-bagai kelainan bahasa atau variasi bahasa mengikut daerah yang berlainan. bahasa terdiri daripada sekumpulan dialek. jenis pekerjaan. Minangkabau.bahasa yang formal. Kelainan bahasa atau variasi bahasa berdasarkan daerah itu disebut dialek. Umumnya Bahasa bahasa Melayu Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa Batak. Demikian juga terdapat variasi-variasi Bahasa Melayu yang wujud oleh sebab faktor. Menurut Chambers 1983. dialek social. Bahasa mempunyai masyarakat penuturnya sendiri. Dialek Johor dan seumpamanya. jawa. dialek kawasan atau loghat. Makin luas daerah penyebaran satu-satu bahasa itu makin banyak pula perbezaan yang timbul dari sagi penggunaannya. dan penutur-penutur dialek. Pei. (Nik Safiah Karim dan rakan-rakan.dialek ini pula saling faham-memahami antara satu sama lain. Sumatera. Mengikut Mario A. seperti dialek Kelantan. tetapi sedemikian jauh hal tersebut tidak sampai menyebabkan mereka merasa mempunyai bahasa yang berbeza (Meillet. Nias. Lampung dan Orang Laut. Dialek mempunyai bentuk tertentu yang dituturkan dalam kawasan tertentu dan berlainan dari 14 .

variasi Bahasa Rasmi. 1. (c) kata ganti tanya. (Mario A.5. dan Variasi Bahasa Melayu Baku. Bahasa Malaysia sekarang merupakan bahasa standard yang menjadi bahasa pengantar di Malaysia. tetapi kelainan tersebut tidaklah begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain. dan ketiga). variasi cakap mulut. variasi Bahasa Melayu Lama. variasi Bahasa Melayu Moden. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang Kata ganti diri terdiri daripada: (a)kata ganti diri (pertama. Pei. Kini sudah wujud pelbagai variasi Bahasa Melayu. (A. (d) kata ganti tempat.bentuk standard baik dari segi sebutan. dan (e) kata ganti tak tentu. variasi bahasa kacukan. Teew 1961:43). tatabahasa atau penggunaan kata-kata tertentu. Gantinama Petunjuk dan Gantinama Sendi. kedua. Gantinama Umum. Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Gantinama Diri. variasi cakap surat. 1960: 56). Dialek-dialek yang berdasarkan tempat seperti itu dipanggil dialek setempat (Leonard Bloomfield 1967:50 ). Bahasa Melayu sekarang ini telah menjadi bahasa Kebangsaan negara ini dan sejak 13 Mei 1969 bahasa tersebut dikenal sabagai Bahasa Malaysia (Asmah Haji Omar 1976:1). seperti bahasa Melayu pasar. 15 . Gantinama Pertanyaan. (b)kata ganti diri singkat. Dialek-dialek setempat di Semenanjung Malaysia sebenarnya adalah variasi daripada bahasa Malayu.1 KATA GANTI NAMA Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA.

Kata Gantinama Diri Kata ganti nama Diri Pertama Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut : 16 . Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk. Kata ganti diri pertama terbahagi dua. Kata Ganti Diri Pertama aku (tunggal) saya (tunggal) hamba Penggunaannya digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu (tunggal) patik (tunggal) digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan beta (tunggal) digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila kami (jamak) bercakap dengan orang kedua kita (jamak) digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua Kata ganti nama Diri Kedua Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang. iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak.

engkau kalian Penggunaannya digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan engkau (tunggal) tuanku (tunggal) kalian (jamak) kamu (tunggal dan jamak) kita dan dengan Tuhan juga digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita Kata Ganti diri ketiga Kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga.Bentuk Tunggal Jamak Kata Ganti Diri Kedua anda (tunggal) awak (tunggal) Contoh kata ganti diri kedua tuanku. anda. wak. kamu.kata-kata seperti 17 .

dia. beliau. orang. Bentuk tunggal jamak Contoh kata ganti diri ketiga ia. tempat. Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk. guru. masa. dan pemimpin digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang Kata Ganti Tanya Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda. beliau. baginda hendaklah digunakan. baginda Mereka Kata Ganti Diri Ketiga baginda (tunggal) beliau (tunggal dia dan ia (tunggal) mereka (jamak) Penggunaannya digunakan untuk raja dan sultan digunakan untuk orang yang kita hormati. misalnya ibu bapa.mereka. bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan. Benda apakah Orang siapakah Tempat manakah Masa Hal Bilangan bilakah bagaimanakah berapakah kenapakah mengapakah 18 . Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Kata ganti nama pertanyaan ditambah “kah” dan tanda soal.

Namun apakah sesuatu tindakan ataupun perkataan itu tergolong dalam kata tabu atau tidak adalah bergantung dengan pandangan dan nilai yang dipegang oleh masyarakat bahasa serta tradisi kebudayaan setempat. apa yang ditabukan merupakan satu kebiasaan yang dilarang oleh sesuatu masyarakat dalam bentuk kelakuan dan bahasa. setidak-tidaknya tidak dipakai di tengah masyarakat beradab. menjaga kesopanan atau menjaga status kuo sesaorang.2 PERKATAAN TABOO Tabu berasal dari kata taboo yang dipungut dari bahasa Tonga. dan tempat 1. Begitu juga dalam masyarakat Melayu atau bahasa Melayu kata tabu itu merupakan kata-kata yang dilarang disebut terutamanya kanak-kanak kerana sebab tertentu seperti takut. dapatlah didefinisikan tabu sebagai kata-kata yang tidak boleh digunakan. maka bahasa atau kata-kata yang merupakan simbol dari tindakan itu pun dilarang. Misalnya vagina ( alat sulit wanita) yang berasal dari bahasa Latin dianggap tidak kotor Begitu juga sedangkan perkataan seperti pantat . Kebanyakan masyarakat . Sebenarnya keduanya memiliki makna yang sama iaitu alat sulit wanita. Dengan demikian . salah satu bahasa dari rumpun bahasa Polinesia. puki dianggap tabu dalam masyarakat Melayu . Maka. kata penis atau zakar dianggap biasa sementara perkataan butuh dianggap terlalau kasar 19 . Dalam kalangan masyarakat Tonga kata taboo merujuk pada tindakan yang dilarang atau yang harus dihindari. Apabila sesuatu tindakan dilarang.5. binatang. benda. kata-kata yang berbau seks dianggap tabu.Kata Ganti Nama Penggunaannya apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang mana digunakan untuk menanyakan orang.

nanti ikan hangus. gila 20 . sosiobudaya sesebuah masyarakat. nanti rabun” Antara contoh kata-kata tabu dalam bahasa Melayu ialah seperti :1. o hantu/polong/jin disebut datuk. "Jangan duduk atas bantal nanti punggung bisul. nanti perut buncit. anak sial 3. sesuatu kata yang bukan sekadar memiliki makna denotative tetapi juga konotatif." 3. Ia adalah kata frasa yang menggantikan kata pemail atau kata yang digunakan dalam usaha untuk mengelakkan ketakutan atau ketidak selesaanyang berkaitan dengan persoalan ‘world-view’. bodoh 5." 5. "Jangan potong kuku malam-malam.atau satu tabu bagi masyarakat Melayu. Antara contoh perbuatan tabu dalam masyarakat Melayu ialah seperti :1. "Jangan makan nasi berulam air. "Anak dara tak baik menyanyi masa masak. sial 4. Contoh sederhana ini menggambarkan kepada kita pada kesimpulan bahwa bahasa ilmiah menggunakan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Latin yang tidak dipakai dalam pergaulan sehari-hari lebih baik disebut daripada menggunakan bahasa melayu telah sedia ada. "Anak dara tak elok duduk kat tangga." 4. Kata-kata taboo juga merupakan kata pemali. mampus 2. Contoh : o mati disebut meninggal dunia. nanti tak ada orang nak masuk meminang." 2.

1.5. Atok kata." Kalau menggaru tangan kiri. bukan rama-rama). "Ada orang nak datang ni."Ha." Kadang-kadang kata mereka 'meminang'. ada orang nak datang." 5. Menurut Asmah Haji Omar (1982: 99). atok atau mak akan kata.3 KATA PIDGIN Pidgin juga dikenal sebagai bahasa pasar (Kamus Dewan.. Bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu apabila bertutur dengan orang bukan Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul. 1996: 88).. "Ada orang nak bagi duit ni. bulu mata kau jatuh." 3. Kalau ada kupu-kupu (kupu-kupu k. kalau ada antara kitorang yg nak ambil lauk yg sama dalam satu masa.. cepat siap-siap. mak akan berkata "Mak nak kena bagi duit ni. "Ai." 4. perbuatan atau perasaan. Bahasa pasar merupakan bahasa yang bercampur aduk antara bahasa ibunda dengan bahasa kedua yang cuba dituturkannya. Ia juga merupakan tabu bagi masyarakat Melayu . Antaranya ialah 1. mak akan kata. Mak garu-garu tangan kanan yang jelas gatal tak bersebab digigit nyamuk dan lain-lain sambil kata." ?? 2. "Ish.Namun. bahasa pasar dihuraikan sebagai berikut: 21 . ada juga beberapa perkara dalam kehidupan seharian aku yang tidak dapat hendak dijelaskan jelaskan dalam bentuk perkataan. Eii. abah akan ingatkan. siapa pulak nak datang merisik ni.... Bila pagi-pagi atau petang dengar bunyi burung apa ntah berbunyi 'Chiap! Chiap!'. Sesekali masa makan beramai-ramai di meja makan. ada orang rindu..

“Due to the intermingling between the Malay and the non-Malay. 22 . Ini ikan cukup baik le. Dari segi intonasi atau lagu bahasa juga. Dia naik itu api kereta. Lazimnya kata-kata Bahasa Melayu dicampuradukkan dengan kata bahasa asing dan mengucapkannya mengikut struktur ayat bahasa asing. Hari-hari dia sekolah pagi. iaitu bahasa ibunda penutur itu. b. This form of communication uses Malay words which are fitted into other structural muduls in particular the Chines and Tamil ones”. Wa cakap beto. You datanglah my house and kita boleh study sama. Saya punya anak hari-hari dia surat khabar baca. a. Berikut diberikan beberapa contoh bahasa pasar: a. manyak mulah oi. mostly in the market place. Jika pentutr itu orang Cina. Bahasa pasar atau pidgin tidak mempunyai sistem tatabahasa yang tertentu. You free tak malam ni. Maksudnya bahasa pasar tidak gramatis sifatnya jika dibanding dengan bahasa baku. Lu beli manyakmanyak. wa tak tipu lu la. Bahasa Benggali. maka kata-kata daripada bahasa Cina dicampuradukkannya dengan Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris dan sebagainya. didapati terpengaruh oleh intonasi bahasa asing seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. gaya yang dipakai ketika orang-orang Melayu bercakap sama-sama Melayu dinamakan ‘gaya cakap mulut sahaja’ dan jika yang dipakai di antara orang Melayu dengan bangsa lain atau di antara orang bangsa lain yang berlainan bangsa dinamakan ‘bahasa pasar’. Family I tak de so u boleh temankan I kat umah. there is arisen pidgin Malay known locally as Bahasa Pasar. Lu pilih dulu cali beto-beto baik punya. Menurut Za’ba. Penutur bahasa pasar menggunakan kata-kata dalam Bahasa Melayu dengan dicampur aduk dengan bahasa asing. Lu mau beli ikan ke.

Bahasa Kreol merupakan keturunan dari bahasa Pidgin yang menjadi bahasa ibu Beliau menyatakan antara bahasa Malayu pasar termasuklah bahasa Melayu-Cina. Orang asing yang menggunakan bahasa pasar tidak pandai menuturkannya mengikut sebutan orang Melayu. iaitu sifat sedia menyesuaikan diri dan pertuturan mereka dengan persekitarannya dengan tujuan untuk lebih mudah dan senang difahami. pada saat kita sedang memupuk Bahasa Melayu moden ini. tidak kena belanja”. Itu emak punya susu dia punya makan yang lebih baik sekali. Mereka mengucapkan Bahasa Melayu pasar mengikut telor bahasa mereka. 1994). “Saya boleh ajar apa macam menjaga itu budak. Kajian umum menunjukkan (khususnya yang dilakukan oleh Derek Bickerton) bahawa bahasa- 23 . lebih baik sekiranya orang Melayu jangan ‘merendahkan’ taraf Bahasa Melayu yang baik. Nas boleh tunjuk apa macam mahu kasi mandi itu budak. 1993:33). kreol juga merupakan variasi bahasa yang dilihat dari segi pemakaiannya (Mansoer Pateda.5. Melayu-Tamil. Orang Melayu pula suka memudahkan sebutan Bahasa Melayu dan menyebutnya juga mengikut telor bahasa asing supaya maksudnya senang difahami. ragam Bahasa Melayu jati. Lagi satu mesti ingatingat kasi itu budak makan dia punya emak punya susu saja. Malah. supaya mereka dapat menjadi contoh kepada orang-orang bukan Melayu. bagi sekelompok orang yang berasal dari latar belakang berbeza-beza. tidak lama dia nanti cukup baik dan sihat. dalam buku Ilmu Mengarang Melayu menggunakan istilah bahasa kacukan bagi bahasa pasar. (Nik Safiah Karim. Sepatutnya. Melayu-Baba. lagi lebih bersih dan senang boleh dapat.4 KATA KREOL Kreol bermaksud bahasa yang terbentuk daripada campuran dua bahasa yang berlainan melalui pertuturan sehingga menjadi bahasa utama dalam komuniti atau daerah tertentu. dan Melayu – Inggeris. Pertama-pertama itu budak kecil mesti selalu cukup bersih. Jangan susu lain. Sifat ini sering diperkatakan sebagai sifat orang Melayu zamanberzaman.Za’ba. Melayu Benggali. (Dipetik daripada Pelita Bahasa Melayu) 1. Berikut diperturunkan contoh Bahasa Melayu pasar yang diberikan oleh Za’Ba.

Hal ini demikian kerana. Bali. tata bahasanya mengalami perkembangan sehingga menjadi bahasa yang stabil dan terpisah dari bahasa induknya. Di Pulau Jawa. bahasa Melayu BabaNyonyaatau bahasa kreol Baba-Nyonya tidak mempunyai tatabahasa tertentudisebabkan 24 . Jawa. penggunaan komunikasi yang terdiri dari bahasa dominan. terpengaruh oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh orang. Contohnya. dialek Melayu Peranakan yang dituturkan oleh masyarakat Tionghua di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta dialek Melayu Manado yang iaitu bahasa Manado yang dipakai sebagai lingua franca di Sulawesi Utara (wikipedia. ketika mengalami proses kreolisasi. Bahasa kreol turut berkembang dalam bahasa Melayu. Contohnya. 1. Bugis. Bahasa Melayu sudah lama terkenal sebagai bahasa antara suku bangsa khususnya di Indonesia. khususnya dari segi tatabahasa yang terarah pada teori tatabahasa universal. khususnya bahasa Tionghua. bahasa kreol berkembang kerana berkumpulnya berbagai orang dari latar belakang yang berbeza. Bahasa Kreol ini juga dipengaruhi oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh para penuturnya. Belanda dan Portugis. maksudnya.bahasa kreol yang ada di dunia menunjukkan adalah kesamaan.orang tersebut. Gua mo masak nasik (Ayat Baba Nyonya) Bahasa kreol Baba-Nyonya ini turut tidak menitikberatkan aspek penggunaantatabahasa yang betul. bahasa Melayu mengalami proses kreolisasi yang mempunyai unsur dasar bahasa Melayu pasar tercampur dengan berbagai bahasa di sekelilingnya. Bahasa Melayu dalam bentuk kreol ini turut banyak dijumpai di kawasan Indonesia Timur yang bermula dari Manado hingga ke Papua. Sejak itu. Namun. Seterusnya. terutamanya Jakarta. Sunda. Saya mahu masak nasi (Ayat Bahasa Melayu) 2.org). dialek Melayu Jakarta bahasa Betawi yang dituturkan di Jakarta. Pada mulanya bahasa inilah yang disebut Pidgin. dalam suatu daerah terjadi pertembungan antara penduduk asli dan pendatang yang satu sama lain berbeza bahasa. Sebagian besar bahasa Kreol ini berakar dari bahasa-bahasa Indo-Eropa sebagai bahasa dasarnya. dengan kosakata yang sangat sederhana.

Mansoer Pateda (1994). 1994). menyatakan bahawa bahasa kolokial ialah bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. mengatakan bahawa bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul. Bahasa kolokial ini ialah bahasa pertuturan sehari-hari. Bahasa kolokial juga mengandungi kata-kata yang kurang enak didengar sehari-hari di daerah tertentu (Mansoer Pateda. Za'ba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. bahasa kolokial dipengaruhi oleh dialek daerah penutur berkenaan (Kamaruddin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz. 1997). Bahasa kolokial merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks yang tidak rasmi. Oleh itu. Menurut Abdul Hamid Mahmood (2007). Menurut Kamarudin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) pula.struktur ayat yang digunakan adalah lebih banyak dipengaruhi oleh strukturayat yang terdapat dalam bahasa Cina. Di samping itu. 25 . dapatlah didefinisikan bahawa bahasa kolokial ialah bahasa pertuturan dalam kehidupan seharian tanpa menggunakan sistem tatabahasa yang betul namun dapat difahami oleh pendengar. 1. Menurut Kamus Dewan.oleh penutur-penuturnya yang tidak menunjukkan minat untukmempelajari bahasa Melayu dengan tepat dan betul walaupun bahasa tersebutsudah menjangkaui usia lebih 400 tahun berada di Nusantara. Bahasa kolokial biasa juga disebut sebagai bahasa sehari-hari.5 KATA KOLOKIAL Menurut Dr. bahasa percakapan dan kadangkadang disebut sebagai bahasa pasar. bahasa kolokial ialah bahasa yang bersifat percakapan atau bahasa basahan dan bukan bahasa baku. menyatakan bahawa bahasa kolokial perlu ditakrifkan dengan berpandukan beberapa sumber. Lazimnya. Keadaan ini disebabkan oleh masyarakat.5. Bahasa ini tidak mementingkan unsur-unsur tatabahasa kerana yang dipentingkan ialah kefahaman antara penutur dan pendengar. Bahasa basahan juga disebut sebagai bahasa kolokial.

Bukan main sedap lagi. lu punya bos mesti boleh kaw tim (bertolak ansur) punya maa! Apasal (Kenapa) lu buat ini kerja cincai (tak sempurna)? 26 . Kamu tu kan masih kecil lagi 1. Walau bagaimanapun. Marilah rasa kuih Kak Mah ni.Contoh kata kolokial ialah :Hai Mat. Bahasa dan Budaya) ini merupakan sebahagian daripada pijin bahasa penghubung yang dikenali sebagai Bahasa Rojak di Malaysia. seseorang mungkin memulai perbualan dalam bahasa Melayu dan kemudian menyambung dengan bahasa Inggeris. Kan aku dah kata.5. Manglish dan Singlish.6 BAHASA ROJAK Bahasa Rojak adalah suatu jenis percakapan di Malaysia yang menakrifkan campuran pelbagai bahasa dalam satu pertuturan yang serupa dengan pijin. Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Inggeris) Kau memang terror (hebat) la! Tempat makan ni best (bagus) sangat! Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Cina) Nak makan sini ke nak tapau (bungkus)? Jangan susah hati maa. Keunikan bahasa ini terdapat dalam gaya alihannya. jangan menyampuk. bahasa dasarnya merupakan bahasa Melayu. dan seterusnya mencampurkan satu atau dua perkataan bahasa Kantonis dan bahasa Tamil dan menamatkan ia dengan istilah bahasa Mandarin atau bahasa Jepun. panas-panas ni. nak ke mana tu? Tak singgah dulu? Kami tengah minum teh. Mengikut kata Ensiklopedia Malaysia (vol.

Kuala Lumpur: 27 . Linguistik dan Sosiolinguistik. Abdullah Yusuf. (2010).Rajah: Carta Alir Kaitan Bahasa Rojak Di Malaysia RUJUKAN 1.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 2. 4. Variasi bahasa.com. Kuala Lumpur:DBP. http://www.d. Asmah Hj omar. 3. (2001). Aspek bahasa dan kajiannya. Portal Pendidikan Utusan. (1989). (n.my/tutor/stpm/variasibahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 5.). Perancangan Bahasa Dengan Rujukan Khusus Kepada Perancangan Bahasa Malaysia.Open University Malaysia.tutor. Kamus ZABA. (1992).htm LAMPIRAN DIALOG TEMUBUAL DENGAN RESPONDEN Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan : Responden 1 : 35 tahun : India : Tukang gunting rambut 28 . Asmah Omar.

ramai orang datang.Lokasi Masa Dialog Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Kata pidgin Bahasa rojak : Kedai gunting : 3. : Ya la. mau. kalu : ini macam la : tak pa lah ane Bahasa kolokial Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan / Jawatan Lokasi Masa : Responden 2 : 58 tahun : Melayu : Ahli jawatankuasa surau : Masjid : 8. Apa cikgu mau tanya? : Tak ada lah. ane. Ane sudah lama ka buat ini kerja? : Ada dalam sepuluh tahun. cikgu. Enam ringgit. Ini rezeki kita tak tentu kan.00 malam 29 .00 petang : Ane. tara hal. : Sekarang umur ane berapa berapa tahun? : 35 tahun. sudah siap : Ya ka? Berapa ane? : Biasa cikgu. boleh tanya sikit tak? : Boleh. Ok cikgu. : Hari-hari ramai tak orang datang? : Tengoklah cikgu. : Ok. Tapi kalu ari biasa ini macam la. : Tak pa lah ane. Terima kasih ha. Kalu time mau raya macam atau mau buka sekolah. : tara.

pakcik. : Ye lah. : Anak duduk mane ye? Rasanya macam selalu nampak. Nak pergi ambil wuduk. Saya duduk taman yang sebelah sana. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. dapat gak : mati Kata ganti diri Kata kolokial Kata tabu Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi : Responden 3 : 25 tahun : Cina : Pekerja kedai elektrik : Kedai Elektrik 5 Star 30 . saya tak duduk kat sini pakcik. Duduk je di surau ni. Saya minta diri dulu. Tak. kat sini. Patutlah. Tunggu sampai waktu Isyak. : saya : lum balik lagi ke. : Rumah pakcik jauh ke? : Dekat blok kedua tu je. : Lepas Maghrib pakcik memang tak balik ke? : Selalunya begitu lah. Kalau tak ada kelas agama.Dialog. tapi tak pernah jumpa kat taman ni. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Assalamualaikum pakcik. lum balik lagi ke? : Waalaikumussalam. : Oh. Sengaja pakcik tak nak balik. : Ye lah. Waktu Isyak pun dah awal sekarang. senang. Buat apa yang patut dapat gak pahalanya sebab kita kena ingat mati. pakcik lebih suka iktikaf di surau aje. : Ohh. : Dah nak azan Isyak. Pakcik nak tunggu Isyak terus.

Mesti mahal ni. Saya balik fikir dulu. : Wah. Sekarang baru satu ribu tujuh ratus saja. Ini brand Philip. Berapa inci ini? : Yang ini 42 inci bos. : Besar sangat la. : Apa brand ada? : Sekarang kita ada dua saja. Kalau jadi nanti saya datang. : Melayu : Bekas guru : Rumah 31 . : 32 inci punya tak ada ka? : Oh. harga biasa dua ribu lebih. takpa. bos mahu cari apa? : Saya mahu lihat tv flat skrin lah. : Oh. itu flat skrin ka? Ada. 42 inci pun ok apa. Lagi pun sekarang ada promosi. itu flat skrin ka : takda la Kata ganti diri Kata kreol Kata rojak Kata kolokial Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan / Jawatan Lokasi : Responden 4 : 63 tahun. sudah abislah bos. : Tak apa lah. semua besar-besar. ada. Mari bos saya tunjuk. Samsung dan Philip.Masa : 4. : Takda lah bos.00 petang Dialog. : Ok. : saya : bos mahu cari apa : apa brand ada. Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Ya.

45 petang Dialog. Lama tak nampak? : Saya kan dah beli rumah kat Bakri. Cikgu sibuk ke? : Tak ada. : Masa zaman awak dan zaman anak-anak saya dahulu. : Oh. Saya lebih suka buat kerja-kerja masyarakat. Maklumat yang mereka terima berbagai-bagai. Mereka kata muridmurid Responden sekarang jauh bezanya dengan murid-murid dulu. Baru balik pasar tadi. mereka dah banyak terdedah kepada dunia luar. : Kamu dah berapa tahun mengajar ye? : Dah masuk 16 tahun cikgu. Lagi pun zaman sekarang dengan awak dulu mana sama. Saja singgah nak jumpa cikgu kejap. Tapi selalu balik sini. Cukuplah 35 tahun mengajar. Selalunya bab yang tidak elok tu memang dia orang terror. : Dari mana ni? : Dari rumah abah. SK Sg Abong ni dah sekolah yang keempat. : Walaikumusalam. Pengkaji : Betul tu cikgu. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji` Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Assalamualaikum cikgu. Kakak ada lagi duduk rumah abah. Masa saya jumpa cikgu tahun lepas saya ngajar kat SK Temiang. Pengkaji : Ye lah cikgu. Cikgu lepas pencen dulu tak ada mintak jadi guru kontrak ke? : Tak ada. Sekarang. Kadang kala naik takut kita. Hari tu saya jumpa cikgu-cikgu yang dah bersara ada mengajar sebagai guru ganti di SK Temiang. kemajuan IT tak macam sekarang. : Kamu ngajar mana sekarang? : Sekarang nie dah pindah SK Sg Abong.Masa : 5. Kalau bab belajar ni bukan 32 .

: Ye lah. Responden : Ye lah. memang dia orang terror : bodoh Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Lokasi : Responden 5 : 29 tahun : Melayu : Bilik guru 33 Pekerjaan : Pembekal peralatan sekolah . Saya minta diri dulu cikgu. Bila anak bodoh kita disalahkan. Cubalah yang terbaik. mereka : tak ada mintak. Baik-baik. Baik lah cikgu. Pengkaji Responden : Sama lah dengan anak saya cikgu. saya. Bakar kena sesuaikan dengan keadaan sekarang. Saya tengok cucu-cucu saya saja dah pening kepala. ada tu Allah saja yang tau. Kata ganti diri Kata kolokial Kata tabu : kamu. Dua tiga jam pun sanggup. bukan main liat. Dah pukul enam lebih ni. Ada tu. Assalamualaikum.main liat. Dia punya nakal. Nak dimarah takut emak bapak mereka datang ke sekolah. kalau disuruh buka buku bukan main liat tapi kalau mengadap komputer tak payah disuruh. Waalaikumussalam.

: Cikgu nak lihat barang ape ye? : Cuba tunjukkan cop-cop dulu. : Okey cikgu. Ini salinannya. : Betul lah tu. Saya berniaga kecil-kecilan je. : Ok cantik. : Ya lah. : Baik cikgu. : Waalaikumussalam. Masuk. masuk. Awak tuliskan bil dan beri saya satu salinan. Okey lah. : Okeylah. : Tambah lah lagi satu cikgu. Saya nak bawa ke Guru Besar dulu. Kalau ambil tiga cop kami bagi satu stamp pad percuma. Terima kasih cikgu. Lain kali kalau cikgu order barang telefon saya. Saya yang minta Kak Ros telefonkan tadi. Ada cop wang tak? Kalau ada masukkan sekali. awak 34 . Saya ambil cop haiwan dan cop muka jam. : Yang ini kalau saya beli boleh kurang tak? : Boleh tapi tak boleh banyaklah. semua ada. Ini ada lagi katalog-katalog untuk cikgu pilih. Ini katalognya. cikgu nak oder alat-alat bantu mengajar. : Berapa harganya semua sekali? : Semuanya dalam empat ratus lebih.Masa : 11. Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Assalamualaikum cikgu. Kata ganti diri : saya. : Insya-Allah.30 tengah hari Dialog. Cikgu lihat dulu dan pilih. : Ada. Assalamualaikum. cikgu. Dari mana ni? : Saya dari Syarikat Dinamik. Saya dimaklumkan oleh kerani sekolah. untung tak banyak. Waalaikumussalam.

30 malam 35 . kami bagi satu stamp pad : nak lihat barang apa ye.Kata pidgin Kata kolokial : cikgu nak oder alat-alat. ok cantik Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi Masa : Responden 6 : 38 tahun : Cina : Peniaga kedai motor : Kedai aksesori motor : 8.

Nanti kalau tak betul pasang customer marah woo. Tadi ada sorang budak saya. : You pasang sorang saja ke? : Tak ada lah bang. : Okey. Mana kunci? : Sana bang. Saya balik dulu. : Sama-sama. Abang sudah sampai. : Sudah siap ka motor saya? : Sudah nak siap. customer marah : lama mau pasang ini rantai ye. ada atas meja. Lama mau pasang ini rantai ye tauke? : Kena ambil masa sikit la.Dialog. mau kasi elok Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi Masa : Responden 7 : 15 tahun : Melayu : Pelajar : Pondok Bacaan : 10. Sikit lagi. : Okey. Tunggu kejap boleh? : Boleh. : Okey bang. Dia dah balik. Kata ganti diri Kata pidgin Kata rojak : saya : you pasang sorang saja ke. : Okey. : Okey tauke. : Selamat malam. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Selamat malam tauke.00 pagi 36 . ini wangnya. terima kasih. Mau kasi elok. : Selalu ke orang datang pasang ini barang? : Tak tentulah bang. dah siap.

: Makan apa? : Mi goreng. : Kertas lain? : Kebanyakan B dan C je cikgu. : Macam mana? Dah sedia untuk PMR? : (Tersenyum-senyum) : Kenapa sengih-sengih? Periksa dah tak lama lagi. Kalau awak usaha tentu boleh dapat keputusan yang lebih baik. : Tak apa. : Minum air apa? Sirap ke? : Tak lah. : Kertas apa? : BM. Periksa percubaan baru-baru ini okey tak? Dapat berapa A? : Satu. ada masa lagi. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Dah makan? : Dah. : Baiklah. cikgu.Dialog. : Insyaallah cikgu. awak : dah tak lama lagi : baru-baru ni okey tak Kata ganti diri Kata kolokial Kata rojak Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa : Responden 8 : 17 tahun : Melayu Pekerjaan : Pelajar Tingkatan Lima 37 . : saya. Sarsi. Loceng dah bunyi saya masuk kelas dulu cikgu.

Ni nak pergi mana ni? : Nak pergi taman sebelah. : Insya-Allah cikgu. Selalu buat group study. Mana kurang ambil berat pelajaran tu. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Bila balik? : Semalam. : Ya lah. cikgu. : Waalaikumussalam. Macam tu lah hari-hari. kami 38 . Ayah ambil kat simpang saja. Kamu budak pandai. Lebih-lebih lagi kalau terikut sangat dengan kawan-kawan. : Insya-Allah. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Biasalah kalau jauh dari mata emak ayah. Tahun ni ambil SPM kan? : Ya.00 petang Dialog. Kata ganti diri : saya.Lokasi Masa : Rumah : 5. Kami di asrama memang telah disediakan jadual kelas. Assalamualaikum cikgu. : Ayah ambil ke? : Tak lah cikgu. : Macam mana belajar? : Boleh lah cikgu. Jumpa kawan. takkan lah dapat masuk sekolah asrama. : Mintak-mintaklah anak cikgu dapat juga masuk ke sekolah berasrama penuh ni. Tapi ada juga yang terima hukuman di sana. kamu. Kalau tak. Lama dah tak jumpa. : Ye lah. Nanti balik kirim salam dengan ayah. : Macam mana? Dah bersedia? : Insya-Allah cikgu. selalu juga kena ambil tindakan disiplin. Saya balik naik bas.

Kata pidgin Kata kolokial : buat group study : tak kan la. ni nak pergi mana ni 39 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->