1.1 PENGENALAN Pernahkah anda berfikir bahawa bahasa itu adalah satu fenomena penting di dalam hidup kita.?

Jawapanya ialah TIDAK. Mengapa ? Kerana kebanyakan kita sering menganggap kebolehan bertutur sebagai salah satu daripada kebolehan asasi manusia, sama seperti kita berjalan dan bernafas. Kita tidak pernah menyoal sama ada kebolehan manusia bertutur itu sebagai satu kejadian semula jadi, iaitu berlaku secara tidak sengaja ataupun ia satu perkara yang mesti dipelajari oleh manusia. Bahasa yang digunakan di dalam pertuturan merupakan satu alat perhubungan yang penting di antara manusia dengan manusia (kadang-kadang dengan binatang). Alat perhubungan ini amat kompleks tetapi teratur dengan menggunakan kod tertentu. Namun begitu , bahasa bukanlah satu-satunya alat perhubungan manusia kerana terdapat juga cara lain yang digunakan oleh manusia untuk berhubung seperti melalui gerak-geri, simbol atau kod telegraf, muzik dan banyak lagi (Abdullah Hassan, 1992: 3). Maka apakah alat atau bidang ilmu yang mengkaji bahasa ini? Bidang ilmu yang mengkaji bahasa dikenali dengan ilmu linguistik . Ia diwarnai dengan pelbagai paradigma, aliran, teori dan pendekatan yang menjadi pegangan seseorang ahli bahasa. Ia banyak menentukan cara mereka memandang dan menghuraikan hal kebahasaan (Zulkifley Hamid, 1996: 2). Sebenarnya, hanya sebahagian daripada linguistik melibatkan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Linguistik adalah lebih luas daripada itu. Secara jelasnya, seperti yang dikatakan oleh Bolinger (1968), linguistik ialah satu sains bagi mengkaji bahasa. Ini bermakna bahasa digunakan sebagai bahan yang dikaji secara saintifik.Manakala A. Bakar Hamid (1960), menjelaskan linguistik atau ilmu bahasa ialah suatu sains yang mempelajari bahasa manusia (Rencana Linguistik, susunan Abdullah Hassan, 1992:28). Ahli ilmu bahasa dapat membuat sejarah bahasa dan rumpun bahasa, selain membandingkan bahasa untuk mencapai suatu rumusan tentang ciri umum yang terdapat di dalam semua bahasa

1

Apabila kita melihat proses evolusi bahasa Melayu pula, kita dapati bahawa bahasa Melayu itu berkembang dan maju selaras dengan taraf perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat melalui peperangan, perkahwinan, perdagangan, telah menunjukkan pentadbiran, persuratan, keilmuan dan kebudayaan. Sejarah juga

bahawa bahasa Melayu telah berkembang daripada status bahasa Melayu Purba menjadi bahasa Melayu Kuno dan seterusnya ke bahasa Melayu Moden setelah melalui beberapa penyerapan dan penyebatian daripada bahasa-bahasa Sanskrit, Arab, Cina, Belanda, Portugis dan Inggeris. Ini menunjukkan bahawa pengguna bahasa itu sendiri menyedari bahawa bahasa sesuatu bangsa itu tidak seharusnya berada pada takuk yang lama selama-lamanya; namun, bahasa perlu direvolusikan agar bahasa berkembang selaras dengan kemajuan semasa. Peningkatan martabat bahasa juga akan menunjukkan ketinggian martabat bangsa yang menuturkan sesuatu bahasa, sebagai contoh, bahasa Melayu sendiri mengalami perubahan daripada segi ejaan. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan ejaan rumi lama kepada ejaan rumi baru. Gambaran ringkas tentang kegiatan kesusasteraannya pula , pada awalnya di alam Melayu ini menjadi latar belakang bagi memperlihatkan hubungan antara unsur mitos dengan legenda Sejarah Melayu. Sebagai contoh, sejak awal kemunculan tamadun India, perkataan Tamil mendapat tempat dalam perbendaharaan kata. Ia diikuti dengan bahasa Yunani, Latin, serta Inggeris. Ini menunjukkan bahasa bersifat fleksibel. Sifat penerimaan sesuatu bahasa ke dalam bahasa yang lain juga menjadikan sesuatu bahasa menjadi lebih cepat berkembang. Sifat ini juga telah melahirkan pelbagai jenis penggunaan bahasa dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia kini seperti penggunaa bahasa rojak , ganti nama, perkataan taboo (kata larangan) , pidgin , kreol dan kolokial yang dituturkan sebagai bahasa perhubungan atau komunikasi. 1.2 LINGUISTIK Menurut Kamus Dwibahasa (1981:716), Linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. David Crystal dalam bukunya A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181) pula menyatakan bahawa linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (Linguistics : the scientific study or language).Ilmu linguistik ialah bidang ilmu mengkaji bahasa secara saintifik ( J. Lyon, 1968:1). 2

Apakah yang dimaksudkan dengan istilah saintifik? Dalam bidang ilmu, kajian saintifik terdiri daripada kajian yang dijalankan dengan teratur menurut rumus-rumus tertentu. Segala yang dihasilkan dapat dibuktikan melalui pemerhatian yang sah dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu mengenai bahasa dan kaedah-kaedah yang bertanggungjawab. Ini bermaksud, seorang sarjana linguistik menjalankan kajian linguistik, samalah seperti sarjana sains mengkaji ilmu sains. Ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu. Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu,contohnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan, bentuk dan sistem bahasa itu. Kita mesti mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan, sistem fonem, morfem, kata, frasa, dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah dan hasil kajian ini pula boleh diuji kebenarannya ( Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood, 2007:2). Ilmu linguistik mempunyai banyak bidang cakupan antaranya Ilmu linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti, Linguistik Deskriptif ( Descriptive Linguistics), Linguistik Historis ( Historical Linguistics), Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics),Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik ( Neurolinguistics), Linguistik Am ( General Linguistics), Linguistik Terapan,(Applied Linguistics),Psikolinguistik (Psycholinguistics). Didapati juga bahawa kajian ilmu linguistik juga meliputi bahasa-bahasa di dunia yang berbeza sifatnya. Dengan wujudnya kelainan bahasa-bahasa tersebut, maka bidang kajian linguistik dikatakan bersifat umum. Kelainan bahasa-bahasa ini merupakan bidang kajian ahli linguistik 3

. Kajian ilmu bahasa mencakupi merangkumi bidang linguistik secara bidang ilmu yang sangat luas. Ilmu linguistik dikatakan satu kajian secara sistematik . namun kajian bidang ini adalah penting sejak dahulu hingga kini. subjek ini diajar di peringkat tinggi seperti di institusi pengajian tinggi.. Manakala bidang yang dikaji ialah fornologi ( kajian tentang bunyi bahasa ). tanpa penentuan betul dan salah. Linguistik deskriptif pula menumpu kepada huraian beberapa kemungkinan yang ada di dalam sesuatu bahasa. sintaksis ( kajian tentang ayat) dan semantik. iaitu mengkaji segala bidang linguistik yang dikaitkan dengan bidang lain Kesimpulannya . kebolehpercayaan serta berintergriti. walaupun negara telah menuju ke arah globalisasi yang menjadikan teknologi sebagai fokus utama. linguistik preskriptif membentuk norma atau menentukan yang mana betul dan yang mana salah di dalam pemerian bahasa. Bidang linguistik ini juga termasuklah linguistik jati yang memberi huraian atau deskripsi tentang sesuatu bahasa tanpa kaitannya dengan bidang lain dan linguistik terapan. hingga ke peringkat yang lebih rendah. Maka. bersifat umum. tetapi merangkumi bahasa atau language secara umum. namun ilmu linguistik terus diberi perhatian untuk mengimbangi keperluan rohaniah di kalangan rakyat. Ia khusus iaitu Linguistik sinkronik merujuk kepada kajian pada suatu bahasa dan masa tertentu. Linguistik diakronik pula menumpu kepada kajian yang dibuat mengikut perkembangan masa dan perbandingan bahasa. iaitu di sekolah-sekolah. Ini bertepatan dengan pandangan Ferdinand de Saussure (1857) yang merumuskan bahawa ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu langue sahaja. Manakala.Walaupun bidang linguistik merupakan bidang yang telah lama dikaji oleh pengkaji bahasa di Malaysia dan serata dunia. emperikal (ada uji kaji dan makmal ) terhadap sesuatu bahasa manuisa sebagai satu displin ilmu. Jelasnya. 4 . subjek ini terus menjadi penting. morfologi ( kajian tentang pembentukan kata ). Ianya mestilah dibuktikan keesahanya. institut perguruan. tidak hairanlah.

sikap terhadap bahasa. Ini kerana sosiolinguistik merupakan kajian yang berkaitan dengan bidang bahasa dan kaitannya dari sudut kegunaannya dalam masyarakat. kepelbagaian bahasa. 5-13) juga menyatakan bahawa sosiolinguistik merupakan kajian terhadap` pattern co-variation of language and society’ . iaitu kajian yang mementingkan kewujudan kelainan bahasa seperti dialek (geografi dan sosial). Bidang ini telah menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri. Bidang sosiolinguistik terapan pula menggabungkan kajian sosiolinguistik dengan kajian pendidikan. pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur. kajian sosiolinguistik adalah bersifat kualitatif. laras. Dalam konteks ini. Menurut Fishman. perancangan bahasa dan sebagainya. Antara aspek tersebut ialah kedwibahasaan.1 DEFINASI SOSIOLINGUISTIK Ramai ahli pengkaji bahasa telah memberikan pandangan dan pendapat tentang Sosiolingustik . Fenomena ini dianggap penting memandangkan bidang sosiolinguistik memberi ruang kepada sesuatu bahasa digunakan dalam konteks masyarakat. Dengan pemahamansosiolinguistik. topik dan latar pembicaraan.3 SOSIOLINGUISTIK Pengkajian bidang ilmu linguistik tidak lengkap jika bidang sosiolinguistik tidak diberi penekanan sewajarnya oleh pengkaji bahasa tersebut. Bidang sosiolinguistik membincangkan pelbagai aspek hubungan bahasa dengan masyarakat. bidang kajian sosiolinguistik menyediakan ruang kepada pengkaji bahasa mengaplikasikan penggunaan bahasa tersebut mengikut konteks masyarakat tertentu kerana tidak semua bahasa boleh digunakan dalam sesuatu masyarakat. gaya bahasa dan sebagainya dalam sesebuah komuniti 5 . Sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek di dalam budaya tertentu. pengguna bahasa dapat menggunakan bahasa dengan tepat mengikut keperluan masyarakat yang diwakili oleh mereka. 1.3. bidang sosiolinguistik dilihat dapat melengkapi bidang kajian ilmu linguistik. kelainan bahasa. Sebagai cabang ilmu dalam linguistik. bahasa. Antaranya ialah Fishman (1968.1.

Nabahan (1993.. perkembangan bahasa pidjin dan kreol serta dialek sosial.2) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membaha aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. Menurut Nababan lagi (1993. ciriciri dan ragam bahasa dengan situasi. khususnya perbezaan-perbezaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). Ahli sosiolinguistik banyak memperkatakan mengenai cakupan bidang sosiolinguistik ini. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial dalam suatu masyarakat tutur atau secara lebih operasional lagi seperti yang dikatakan Fishman (1972.. Fishman (1968) juga menyatakan bahawa hanya sosiolinguistik yang merupakan satu-satunya disiplin ilmu yang mementingkan kajian terhadap bahasa dan hubungannya dengan pengguna bahasa. study of who speak what language to whom and when… (1998: 5). kebudayaan dan penggunaannya dalam sesebuah masyarakat tertentu. iaitu kajian bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Sosiolinguistik juga adalah suatu cabang linguistik yang mengkaji aspek linguistik. 1987:2).3) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat digarap menggunakan tiga kajian. sosiolinguistik adalah bidang merupakan satu bidang yang membabitkan kajian bahasa dan masyarakat yang sangat luas cakupannya. 1976). penukaran kod dan perancangan bahasa termasuk standardisasi bahasa dan sebagainya (Wong Khek Seng. struktur dan penggunaan bahasa yang berhubungan institusi atau fungsi sosial. penemuan bahasa dan kedwibahasaan. Disiplin ini banyak menawarkan pelbagai isu menarik yang berhubungan antara bahasa dengan masyarakat. . dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Dalam hal ini. 6 . faktor sosial dan budaya.bahasa. Kesimpulannya . Skop sosiolinguistik ini meliputi soal seperti perhubungan antara demografi dan pemeliharaan bahasa. „.

Ia jua merupakan alat komunikasi dan alat perhubungan antara manusia dengan manusia yang lain. mesti bermakna dan difahami oleh semua pengguna bahasa tersebut. tangisan dan sebagainya. tangan.4. Menurut ahli bahasa dan psikologi. Selain itu. Sebenarnya. iaitu: pembicara . kita hanya boleh berhubung melalui bahasa badan. Tanpa ada bahasa. manusia biasa berkelahi dan berperang kerana bahasa. sebagai berkata bahawa terdapat beberapa faktor yang memungkinkan seseorang itu berkomunikasi antara mereka. topik dan 7 . ia juga bermaksud variasi bahasa atau jenis bahasa atau sebagai alat komunikasi lisan atau variable. mempunyai alat. senyuman. bekerjasama. Adalah jelas bahawa kelakuan bahasa adalah satu kemahiran yang kompleks yang sukar dikuasai oleh seorang bayi dalam satu tempoh masa yang singkat. khususnya oleh komuniti bahasa tersebut. yang memetik daripada Jacobson (1980: 22-23).menjelaskan bahasa adalah sistem lambang atau bunyi yang arbitrari yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi. setiap alat yang diguna pakai. Menurut Hymes. Di samping penerimaan komuniti. kemunculan faktor lain bersama pembicara. 1. iaitu menggunakan jari. alat atau benda atau organ yang digunakan itu mesti telah diterima umum . kerlipan mata. berinteraksi dan mengidentifikasikan diri.4 BAHASA Sesungguhnya manusia itu tidak lahir dengan kebolehan bertutur dan memahami bahasa Sebaliknya manusia haruslah memepelajari untuk menguasainya. Namun walau apa pun yang digunakan untuk berkomunikasi.1. iaitu bersosial untuk kebaikan.1 DEFINISI BAHASA Kridalaksana (1993). pendengar . setting kesediaan penerima apa yang dikomunikasikan. Pateda (1981) juga mentakrifkan bahasa sebagai alat komunikasi dan makhluk sosial yang suka bersosial. manusia dilahirkan dengan satu kebolehan belajar khusus yang ditentukan secara genetik sahaja. tetapi ada kalanya keburukan. Ianya hanyalah satu fungsi kapasiti-kapasiti kogntif am manusia yang memungkinkan mereka belajar terutamanya bahasa pertuturan.

Konsep keluarga bahasa lebih mudah dihuraikan sejajar dengan konsep induk yang menurunkan bahasa kepada generasi seterusnya (Collins. iaitu: budaya. Jika disabitkan dengan Dasar Bahasa di Malaysia.Lazimnya. Di dalam hal ini. Jika kita bandingkan pula bahasa Acheh dengan bahasa Jawa. masyarakat yang bermastautin di suatu tempat atau negara) yakni orang ramai umumnya. politik. bumiputera Sabah dan Sarawak serta kumpulan etnik minoriti yang lain. Komuniti bahasa Melayu merupakan sekumpulan manusia yang menggunakan bahasa Melayu di dalam aktiviti harian mereka. bagi keluarga bahasa terdekat. kepentingan dan lain-lain) yang serupa. kata. sejarah. Tanpa elemen tersebut komunikasi tidak dapat dijalankan. ( diturunkan dari generasi ke satu generasi. perkataan atau ayat. Di samping itu. penutur bahasa Melayu bukan sahaja terdiri daripada orang Melayu tetapi merangkumi juga pelbagai etnik lain seperti masyarakat keturunan India. ekonomi. Cina. 1.2 KOMUNITI BAHASA Komuniti Bahasa pula Menurut Kamus Dewan Edisi Kempat (2005:812). 1989). kepada kelompok penutur bahasa tersebut). garis pemisahnya amat sedikit. Bahasa induk ialah bahasa yang lebih tua yang membiakkan bahasa-bahasa lain dan dialek bagi bahasa-bahasa tersebut. tentu sekali terdapat ketidakdekatan antara kedua-duanya. Bahasa mempunyai keluarga tersendiri . mungkin daripada aspek loghat.4. 8 . etnik.sifat (kecenderungan. ia ditakrifkan sebagai kumpulan individu yang mempunyai sifat. contohnya bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Komuniti bermakna kumpulan manusia yang dibentuk berdasarkan perkongsian satu atau lebih daripada satu ciri tertentu. kumpulan orang yang tinggal di suatu daerah atau negara. ras dan sebagainya. yang lain sama sahaja.penjelasan pembicaraan serta peristiwa itu sendiri. komuniti bahasa Melayu juga merupakan satu kumpulan manusia yang tidak semestinya berketurunan sama tetapi menggunakan bahasa Melayu di dalam kehidupan mereka. kaum.

2004: 50).4. di dalam kelompok Melayu boleh dikategorikan juga daripada kelompok saudara baru yang datangnya daripada etnik yang berbeza. selain menjadi jati diri etnik yang dikuasai sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. bahasa yang diwarisi daripada kedua ibu bapa yang berketurunan Melayu. iaitu penggunaan bahasa yang sama dapat dibentuk beberapa kelompok penutur bahasa Melayu. antaranya ialah :bagi kumpulan etnik yang berbeza. Ini bermakna ciri yang diwarisi daripada nenek moyang orang Melayu dan bahasa yang diwarisi ini dikuasai oleh penutur Melayu sebagai bahasa ibunda. berkahwin sesama mereka dan juga didaftarkan sebagai Melayu. Bahasa ibunda bagi keturunan saudara baru ini mungkin bahasa Melayu ataupun mungkin bahasa lain. Selain itu juga. bahasa merupakan ciri jati diri etnik. Ia boleh memberi fungsi apabila bahasa tersebut telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan dan pengimbuhan dan mengikuti segala peraturan penggunaannya (Darwis Harahap Mohamad. 1. leksikal/fonologi di dalam suatu deretan satuan/peranan unsur dalam suatu ujaran dan hubungannya secara struktural (Harimurti Kridalaksana.Di dalam konteks pengertian komuniti Melayu. Terdapat beberapa fungsi bahasa yang utama . Fungsi adalah beban makna suatu satuan bahasa atau hubungan antara satu satuan dengan unsur-unsur gramatikal. Daripada definisi komuniti bahasa yang dikuasai sebagai bahasa. bahasa ini selain tidak diwarisi. ianya merupakan bahasa 9 . kelompok manusia berketurunan Melayu sebagai bahasa ibunda. Manakala mengikut konteks komuniti bahasa pula. 1993: 60). Kelompok pertama merupakan orang Melayu dan berketurunan daripada orang Melayu. Jika dikaitkan dengan penggunaan bahasa Melayu.3 FUNGSI BAHASA Bahasa mempunyai fungsinya yang tersendiri.

Bahasa menjadi alat komunikasi yang paling efektif di dalam memastikan proses komunikasi berjalan lancar. Bahasa adalah sebagai alat di dalam mengawal sosial. 10 . Bahasa sebagai alat komunikasi. kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. Dalam komunikasi seharian. Sebagai alat di dalam mengawal sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi (Mokhtar Mansor. Kawalan sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Masyarakat hanya dapat disatukan secara efisien melalui bahasa. 1991: 22). Bahasa mampu untuk mengawal keadaan sosial dengan lebih efektif. Melalui komunikasi. baik bahasa lisan mahupun bahasa tulisan. salah satu alat yang sering digunakan adalah bahasa. c. lebih jauh memungkinkan setiap merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya. Di dalam situasi ini. serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sezaman dengan kita.a. Sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial atau kemasyarakatan. Bahasa adalah unsur kebudayaan yang telah memberi manfaat kepada pengalaman sebagai alat manusia. dan Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksional adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kawalan sosial (Zulkifley Majid. integrasi Melaluinya. bahasa telah berfungsi sosial atau kemasyarakatan (Sumarsono. dan adaptasi manusia mempelajari dan mengambil bahagian dalam pengalaman tersebut. informasi pendidikan disampaikan melalui bahasa. orang untuk 2004: 145). b. Manusia memerlukan suatu medium untuk melawan bicara dengan orang lain. Pelbagai penerangan. 1996: 17). Ceramah agama atau dakwah merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa yang berfungsi sebagai alat kawalan sosial.

b) Bahasa mempunyai sistem. bersiul.Gabungan bunyi-bunyi yang dihasilkan melalui rongga tersebut akanmembentuk perkataan. bahasa pertuturanyang kita gunakan terdiri daripada berbagai-bagai bunyi yang dihasilkan samaada melalui rongga mulut. Sebaliknya pula. Hal ini berlaku kerana apabila bunyi-bunyi tersebut didengari. perkataan . f) Bahasa itu arbituari g) Bahasa itu linear. Kata atau perkataan ini difahami sebagai ÂbahasapertuturanÊ. c) Bahasa mempunyai bentuk seperti ayat-ayat . rongga hidung atau gabungan kedua-duanya. susunan perkataan .4. Umpamanya. Contohnya. iaitu berdasarkan konteks sebenar sesuatu peristiwa bahasa. bunyi berdehem. Bunyi-bunyi tersebut dihasilkan melalui rongga mulut juga tetapi tidak membawa apa-apa makna. rangkai kata.4 CIRI-CIRI BAHASA Antara ciri-ciri bahasa ialah :- a) Bahasa mempunyai bunyi iaitu bunyi yang dihasilkan melalui alat-alat artikulasi bahasa oleh manusia atau sipenuturnya. imbuhan dan sebagainya.5 PROSES BERBAHASA Menurut Adbullah Yusof dan Che Rabiaah Mohamed (2005). kecuali jika dilihat pada tata tingkat pragmatik. nahu atau sintaksis. perlakuan bersiul 11 . e) Bahasa itu berubah mengikut pekembangan dan situasi penutur. Tiap bahasa mempunyai sususnan yang tertentu sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan. jika bunyi-bunyi yang dihasilkan tidak membentuk perkataan atau menyamai mana-mana bahasa. bebelan anak kecil tangisan atau bunyi bersinÊ. batuk.4. 1. d) Bahasa mempunyai makna kerana ia bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maka bahasa itu mempunyai maksud tertentu. iadapat difahami dan maknanya dapat dikupas oleh mereka yang menggunakanbahasa yang sama. bunyi tersebut tidak dianggap sebagai bunyi bahasa.1.

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam masyarakat. 1. bidang dan peristiwa. lazimnya seseorang kanak-kanak yang normal pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal. Penghasilan bunyi bahasa adalah satu proses berbahasa yang amat kompleks untuk dihuraikan di dalam konteks yang terhad ini. perasaan. Berdasarkan ilmu psikolinguistik. yang melibatkan beberapa anggota badan manusia (Abdullah Yusoff dan Rabiaah Mohamed. Berdasarkan ilmu psikolinguistik. menghasilkan bunyi bahasa merupakan suatu proses yang kompleks. LARAS BAHASA . Bahasa boleh digunakan untuk 12 .yang dilakukan oleh jejaka kepada anak gadis mungkin bertujuan untuk menarik perhatian. 2005). Penghasilan bunyi bahasa adalah satu proses berbahasa yang amat kompleks untuk dihuraikan di dalam konteks yang terhad ini. Seperti yang telah dihuraikan. aspek. VARIASI DAN RAGAM BAHASA Dalam kehidupan sehari-hari manusia berkomunikasi menggunakan bahasa. menghasilkan bunyi bahasa merupakan suatu proses yang kompleks. pendapat. yang melibatkan beberapa anggota badan manusia (Abdullah Yusoff dan Rabiaah Mohamed. Hal ini dapat diperhatikan dalam bagaimana sukarnya memulihkan pertuturan yang dilakukan ke atas seseorang yang mengalami kecacatan pertuturan. akan dapat berbahasa di dalam lingkungan umur dua hingga dua setengah tahun. Seperti yang telah dihuraikan. Hal ini dapat diperhatikan dalam bagaimana sukarnya memulihkan pertuturan yang dilakukan ke atas seseorang yang mengalami kecacatan pertuturan. lazimnya seseorang kanak-kanak yang normal pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal. Bahasa digunakan untuk menyatakan buah fikiran. akan dapat berbahasa di dalam lingkungan umur dua hingga dua setengah tahun.5. hasrat dan seumpamanya. serta tidak ada kecacatan pada anatomi dan fisiologi pendengaran dan pertuturan. serta tidak ada kecacatan pada anatomi dan fisiologi pendengaran dan pertuturan. 2005). Bahasa digunakan oleh masyarakat untuk memperkatakan bermacam-macam hal.

dan situasi pembicaraan. ekonomi. agama. merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalam sesuatu masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . cara percakapan dilakukan sama ada lisan atau tulisan. Dialek. Terdapat beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu antaranya. iaitu dengan siapa seseorang itu bercakap. Seseorang penutur akan mengubah laras bahasanya bergantung kepada situasi. sastera. sains. Menurut Halliday (1968) laras merupakan variasi bahasa yang berdasarkan fungsi. Laras berubah mengikut situasi. Halliday membezakan dialek dengan laras bahasa berdasarkan dua faktor. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan 13 . Idiolek. suasana. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. kosa kata dan tatabahasa. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. 2005a: 355). Seterusnya dialek kawasan. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia. perubatan dan berbagai bidang lain. waima secara lisan atau penulisan (Nik Hassan Basri Nik. Laras bahasa dikenal sebagai kelainan bahasa yang memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan khusus dalam sesuatu bidang atau disiplin ilmu mengikut kesesuaian konteksnya atau situasi yang berbeza-beza menurut perkara atau tajuk pembicaraan. Masyarakat yang maju sudah mempunyai laras bahasa yang cukup lengkap untuk memperkatakan pelbagai konsep ilmu dan hal-hal yang berkaitan kemajuan. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. Ab. Variasi bahasa ini dikenali sebagai dialek. variasi bahasa iaitu kepelbagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. tajuk percakapan.menerangkan hal-hal mengenai sejarah. cabang Nusantara. pertanian. hubungan antara pembicara. bentuk percakapan. variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Kadir. Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. iaitu pengguna dan penggunaanya.

1979:1 ). dan penutur-penutur dialek. Demikian juga terdapat variasi-variasi Bahasa Melayu yang wujud oleh sebab faktor. Oleh itu. Mengikut Mario A. Istilah dialek berasal daripada perkataan Yunani dialektos yang pada mulanya dimulakan dalam hubungannya dengan keadaan bahasanya (Ayatrohaedi. 1967:69). (Nik Safiah Karim dan rakan-rakan. Kalimantan dan sebagainya. ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu. iaitu idiolek. dialek social.bahasa yang formal. Acheh. Di Malaysia. dialek kawasan atau loghat. Nias.seperti Filipina. merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia.faktor sosial. jawa. Pei. kedudukan sosio-ekonomi penutur yang berbeza-beza. Minangkabau. tetapi sedemikian jauh hal tersebut tidak sampai menyebabkan mereka merasa mempunyai bahasa yang berbeza (Meillet. dialek Perak. seperti dialek Kelantan. Makin banyak jumlah penuturnya. Walaupun namanya berbeza. sepeti latar belakang pendidikan. jenis pekerjaan. makin luas daerah penyebaran bahasa itu. Dialek mempunyai bentuk tertentu yang dituturkan dalam kawasan tertentu dan berlainan dari 14 . orang akan menggunakan bahasa. sudah wujud berbagai-bagai kelainan bahasa atau variasi bahasa mengikut daerah yang berlainan. Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. bahasa terdiri daripada sekumpulan dialek. dalam majlis rasmi. misalnya. Umumnya Bahasa bahasa Melayu Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa Batak. Kelainan bahasa atau variasi bahasa berdasarkan daerah itu disebut dialek. Misalnya. Menurut Chambers 1983. Di Yunani terdapat perbezaan. iaitu bahasa mungkin berbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. Istilah dialek sosial yang dikaitkan dari segi penggunaan. dialek adalah variasi daripada satu tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. Bahasa Indonesia di Indonesia.perbezaan kecil didalam bahasa yang digunakan oleh pendukungnya masing-masing. Lampung dan Orang Laut. Makin luas daerah penyebaran satu-satu bahasa itu makin banyak pula perbezaan yang timbul dari sagi penggunaannya. 1993: 29). bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi. Sumatera.dialek ini pula saling faham-memahami antara satu sama lain. Bahasa mempunyai masyarakat penuturnya sendiri. Dialek Johor dan seumpamanya.

Gantinama Petunjuk dan Gantinama Sendi. Kini sudah wujud pelbagai variasi Bahasa Melayu. Bahasa Melayu sekarang ini telah menjadi bahasa Kebangsaan negara ini dan sejak 13 Mei 1969 bahasa tersebut dikenal sabagai Bahasa Malaysia (Asmah Haji Omar 1976:1).bentuk standard baik dari segi sebutan. variasi bahasa kacukan. Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Gantinama Diri. (b)kata ganti diri singkat. dan ketiga). seperti bahasa Melayu pasar. tatabahasa atau penggunaan kata-kata tertentu. 1960: 56). variasi Bahasa Rasmi. Gantinama Pertanyaan. (A. Pei. Bahasa Malaysia sekarang merupakan bahasa standard yang menjadi bahasa pengantar di Malaysia. variasi Bahasa Melayu Lama. variasi Bahasa Melayu Moden. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang Kata ganti diri terdiri daripada: (a)kata ganti diri (pertama. Dialek-dialek setempat di Semenanjung Malaysia sebenarnya adalah variasi daripada bahasa Malayu. dan (e) kata ganti tak tentu. (Mario A. Teew 1961:43). (d) kata ganti tempat. Gantinama Umum. 1.1 KATA GANTI NAMA Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA. kedua. dan Variasi Bahasa Melayu Baku. variasi cakap surat. Dialek-dialek yang berdasarkan tempat seperti itu dipanggil dialek setempat (Leonard Bloomfield 1967:50 ). 15 . tetapi kelainan tersebut tidaklah begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain.5. variasi cakap mulut. (c) kata ganti tanya.

Kata Gantinama Diri Kata ganti nama Diri Pertama Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak. Kata ganti diri pertama terbahagi dua. Kata Ganti Diri Pertama aku (tunggal) saya (tunggal) hamba Penggunaannya digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu (tunggal) patik (tunggal) digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan beta (tunggal) digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila kami (jamak) bercakap dengan orang kedua kita (jamak) digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua Kata ganti nama Diri Kedua Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang. Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk. iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut : 16 .

engkau kalian Penggunaannya digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan engkau (tunggal) tuanku (tunggal) kalian (jamak) kamu (tunggal dan jamak) kita dan dengan Tuhan juga digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita Kata Ganti diri ketiga Kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga. anda.Bentuk Tunggal Jamak Kata Ganti Diri Kedua anda (tunggal) awak (tunggal) Contoh kata ganti diri kedua tuanku. kamu.kata-kata seperti 17 . wak.

misalnya ibu bapa. Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. masa.mereka. baginda hendaklah digunakan. Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk. Benda apakah Orang siapakah Tempat manakah Masa Hal Bilangan bilakah bagaimanakah berapakah kenapakah mengapakah 18 . beliau. Bentuk tunggal jamak Contoh kata ganti diri ketiga ia. bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan. Kata ganti nama pertanyaan ditambah “kah” dan tanda soal. dia. dan pemimpin digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang Kata Ganti Tanya Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda. tempat. orang. baginda Mereka Kata Ganti Diri Ketiga baginda (tunggal) beliau (tunggal dia dan ia (tunggal) mereka (jamak) Penggunaannya digunakan untuk raja dan sultan digunakan untuk orang yang kita hormati. beliau. guru.

dapatlah didefinisikan tabu sebagai kata-kata yang tidak boleh digunakan. setidak-tidaknya tidak dipakai di tengah masyarakat beradab. Sebenarnya keduanya memiliki makna yang sama iaitu alat sulit wanita. puki dianggap tabu dalam masyarakat Melayu . dan tempat 1. maka bahasa atau kata-kata yang merupakan simbol dari tindakan itu pun dilarang.Kata Ganti Nama Penggunaannya apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang mana digunakan untuk menanyakan orang. menjaga kesopanan atau menjaga status kuo sesaorang. Kebanyakan masyarakat . salah satu bahasa dari rumpun bahasa Polinesia. Dengan demikian . Begitu juga dalam masyarakat Melayu atau bahasa Melayu kata tabu itu merupakan kata-kata yang dilarang disebut terutamanya kanak-kanak kerana sebab tertentu seperti takut. Misalnya vagina ( alat sulit wanita) yang berasal dari bahasa Latin dianggap tidak kotor Begitu juga sedangkan perkataan seperti pantat . kata penis atau zakar dianggap biasa sementara perkataan butuh dianggap terlalau kasar 19 . kata-kata yang berbau seks dianggap tabu. Dalam kalangan masyarakat Tonga kata taboo merujuk pada tindakan yang dilarang atau yang harus dihindari. Maka. binatang.2 PERKATAAN TABOO Tabu berasal dari kata taboo yang dipungut dari bahasa Tonga. apa yang ditabukan merupakan satu kebiasaan yang dilarang oleh sesuatu masyarakat dalam bentuk kelakuan dan bahasa. Apabila sesuatu tindakan dilarang. benda.5. Namun apakah sesuatu tindakan ataupun perkataan itu tergolong dalam kata tabu atau tidak adalah bergantung dengan pandangan dan nilai yang dipegang oleh masyarakat bahasa serta tradisi kebudayaan setempat.

"Anak dara tak elok duduk kat tangga. gila 20 . Kata-kata taboo juga merupakan kata pemali." 4. Contoh sederhana ini menggambarkan kepada kita pada kesimpulan bahwa bahasa ilmiah menggunakan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Latin yang tidak dipakai dalam pergaulan sehari-hari lebih baik disebut daripada menggunakan bahasa melayu telah sedia ada. nanti tak ada orang nak masuk meminang. sesuatu kata yang bukan sekadar memiliki makna denotative tetapi juga konotatif. "Jangan potong kuku malam-malam. mampus 2. "Jangan makan nasi berulam air. nanti ikan hangus. sosiobudaya sesebuah masyarakat." 3. bodoh 5. "Jangan duduk atas bantal nanti punggung bisul. "Anak dara tak baik menyanyi masa masak. Contoh : o mati disebut meninggal dunia. sial 4. nanti rabun” Antara contoh kata-kata tabu dalam bahasa Melayu ialah seperti :1. o hantu/polong/jin disebut datuk. nanti perut buncit.atau satu tabu bagi masyarakat Melayu. anak sial 3. Antara contoh perbuatan tabu dalam masyarakat Melayu ialah seperti :1." 2. Ia adalah kata frasa yang menggantikan kata pemail atau kata yang digunakan dalam usaha untuk mengelakkan ketakutan atau ketidak selesaanyang berkaitan dengan persoalan ‘world-view’." 5.

ada orang rindu. atok atau mak akan kata.3 KATA PIDGIN Pidgin juga dikenal sebagai bahasa pasar (Kamus Dewan. mak akan kata. Eii.Namun. bukan rama-rama). Antaranya ialah 1. Kalau ada kupu-kupu (kupu-kupu k. bulu mata kau jatuh." 3. 1996: 88). mak akan berkata "Mak nak kena bagi duit ni... cepat siap-siap.. Menurut Asmah Haji Omar (1982: 99). abah akan ingatkan.5." 5." Kadang-kadang kata mereka 'meminang'. "Ish.. "Ada orang nak bagi duit ni. "Ai. bahasa pasar dihuraikan sebagai berikut: 21 ." ?? 2. Bahasa pasar merupakan bahasa yang bercampur aduk antara bahasa ibunda dengan bahasa kedua yang cuba dituturkannya. Sesekali masa makan beramai-ramai di meja makan. 1.. ada juga beberapa perkara dalam kehidupan seharian aku yang tidak dapat hendak dijelaskan jelaskan dalam bentuk perkataan. perbuatan atau perasaan." Kalau menggaru tangan kiri. Ia juga merupakan tabu bagi masyarakat Melayu .. Bila pagi-pagi atau petang dengar bunyi burung apa ntah berbunyi 'Chiap! Chiap!'. Atok kata." 4. "Ada orang nak datang ni. Mak garu-garu tangan kanan yang jelas gatal tak bersebab digigit nyamuk dan lain-lain sambil kata.. kalau ada antara kitorang yg nak ambil lauk yg sama dalam satu masa. Bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu apabila bertutur dengan orang bukan Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul."Ha. siapa pulak nak datang merisik ni. ada orang nak datang.

Penutur bahasa pasar menggunakan kata-kata dalam Bahasa Melayu dengan dicampur aduk dengan bahasa asing. Jika pentutr itu orang Cina. maka kata-kata daripada bahasa Cina dicampuradukkannya dengan Bahasa Melayu. You free tak malam ni. Bahasa pasar atau pidgin tidak mempunyai sistem tatabahasa yang tertentu. Lazimnya kata-kata Bahasa Melayu dicampuradukkan dengan kata bahasa asing dan mengucapkannya mengikut struktur ayat bahasa asing. Menurut Za’ba. Hari-hari dia sekolah pagi. Ini ikan cukup baik le. Dari segi intonasi atau lagu bahasa juga. Lu pilih dulu cali beto-beto baik punya. Lu beli manyakmanyak. there is arisen pidgin Malay known locally as Bahasa Pasar. Saya punya anak hari-hari dia surat khabar baca. Lu mau beli ikan ke. Dia naik itu api kereta. 22 . didapati terpengaruh oleh intonasi bahasa asing seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. a. wa tak tipu lu la. b.“Due to the intermingling between the Malay and the non-Malay. iaitu bahasa ibunda penutur itu. Maksudnya bahasa pasar tidak gramatis sifatnya jika dibanding dengan bahasa baku. You datanglah my house and kita boleh study sama. manyak mulah oi. Bahasa Benggali. Bahasa Inggeris dan sebagainya. Family I tak de so u boleh temankan I kat umah. Berikut diberikan beberapa contoh bahasa pasar: a. mostly in the market place. gaya yang dipakai ketika orang-orang Melayu bercakap sama-sama Melayu dinamakan ‘gaya cakap mulut sahaja’ dan jika yang dipakai di antara orang Melayu dengan bangsa lain atau di antara orang bangsa lain yang berlainan bangsa dinamakan ‘bahasa pasar’. This form of communication uses Malay words which are fitted into other structural muduls in particular the Chines and Tamil ones”. Wa cakap beto.

tidak lama dia nanti cukup baik dan sihat. lagi lebih bersih dan senang boleh dapat.5. bagi sekelompok orang yang berasal dari latar belakang berbeza-beza. dan Melayu – Inggeris. Melayu Benggali.Za’ba. supaya mereka dapat menjadi contoh kepada orang-orang bukan Melayu.4 KATA KREOL Kreol bermaksud bahasa yang terbentuk daripada campuran dua bahasa yang berlainan melalui pertuturan sehingga menjadi bahasa utama dalam komuniti atau daerah tertentu. 1994). Mereka mengucapkan Bahasa Melayu pasar mengikut telor bahasa mereka. Lagi satu mesti ingatingat kasi itu budak makan dia punya emak punya susu saja. Nas boleh tunjuk apa macam mahu kasi mandi itu budak. Orang Melayu pula suka memudahkan sebutan Bahasa Melayu dan menyebutnya juga mengikut telor bahasa asing supaya maksudnya senang difahami. Melayu-Baba. Melayu-Tamil. Sepatutnya. Jangan susu lain. pada saat kita sedang memupuk Bahasa Melayu moden ini. Pertama-pertama itu budak kecil mesti selalu cukup bersih. Orang asing yang menggunakan bahasa pasar tidak pandai menuturkannya mengikut sebutan orang Melayu. Itu emak punya susu dia punya makan yang lebih baik sekali. lebih baik sekiranya orang Melayu jangan ‘merendahkan’ taraf Bahasa Melayu yang baik. Bahasa Kreol merupakan keturunan dari bahasa Pidgin yang menjadi bahasa ibu Beliau menyatakan antara bahasa Malayu pasar termasuklah bahasa Melayu-Cina. Kajian umum menunjukkan (khususnya yang dilakukan oleh Derek Bickerton) bahawa bahasa- 23 . iaitu sifat sedia menyesuaikan diri dan pertuturan mereka dengan persekitarannya dengan tujuan untuk lebih mudah dan senang difahami. Malah. (Dipetik daripada Pelita Bahasa Melayu) 1. 1993:33). “Saya boleh ajar apa macam menjaga itu budak. tidak kena belanja”. Sifat ini sering diperkatakan sebagai sifat orang Melayu zamanberzaman. Berikut diperturunkan contoh Bahasa Melayu pasar yang diberikan oleh Za’Ba. (Nik Safiah Karim. ragam Bahasa Melayu jati. dalam buku Ilmu Mengarang Melayu menggunakan istilah bahasa kacukan bagi bahasa pasar. kreol juga merupakan variasi bahasa yang dilihat dari segi pemakaiannya (Mansoer Pateda.

terpengaruh oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh orang. Sunda. khususnya dari segi tatabahasa yang terarah pada teori tatabahasa universal.org). Hal ini demikian kerana. khususnya bahasa Tionghua. Bahasa Melayu sudah lama terkenal sebagai bahasa antara suku bangsa khususnya di Indonesia. Jawa. Contohnya. bahasa kreol berkembang kerana berkumpulnya berbagai orang dari latar belakang yang berbeza. Bahasa Kreol ini juga dipengaruhi oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh para penuturnya. Namun. Seterusnya. dialek Melayu Jakarta bahasa Betawi yang dituturkan di Jakarta. tata bahasanya mengalami perkembangan sehingga menjadi bahasa yang stabil dan terpisah dari bahasa induknya. maksudnya. Belanda dan Portugis. ketika mengalami proses kreolisasi. Bahasa Melayu dalam bentuk kreol ini turut banyak dijumpai di kawasan Indonesia Timur yang bermula dari Manado hingga ke Papua. Di Pulau Jawa. Sebagian besar bahasa Kreol ini berakar dari bahasa-bahasa Indo-Eropa sebagai bahasa dasarnya. bahasa Melayu BabaNyonyaatau bahasa kreol Baba-Nyonya tidak mempunyai tatabahasa tertentudisebabkan 24 . penggunaan komunikasi yang terdiri dari bahasa dominan. Bali. Bugis. Sejak itu. Saya mahu masak nasi (Ayat Bahasa Melayu) 2. Bahasa kreol turut berkembang dalam bahasa Melayu. bahasa Melayu mengalami proses kreolisasi yang mempunyai unsur dasar bahasa Melayu pasar tercampur dengan berbagai bahasa di sekelilingnya.bahasa kreol yang ada di dunia menunjukkan adalah kesamaan. dengan kosakata yang sangat sederhana. terutamanya Jakarta. Contohnya. dialek Melayu Peranakan yang dituturkan oleh masyarakat Tionghua di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta dialek Melayu Manado yang iaitu bahasa Manado yang dipakai sebagai lingua franca di Sulawesi Utara (wikipedia. Pada mulanya bahasa inilah yang disebut Pidgin.orang tersebut. 1. dalam suatu daerah terjadi pertembungan antara penduduk asli dan pendatang yang satu sama lain berbeza bahasa. Gua mo masak nasik (Ayat Baba Nyonya) Bahasa kreol Baba-Nyonya ini turut tidak menitikberatkan aspek penggunaantatabahasa yang betul.

Bahasa ini tidak mementingkan unsur-unsur tatabahasa kerana yang dipentingkan ialah kefahaman antara penutur dan pendengar. Bahasa kolokial ini ialah bahasa pertuturan sehari-hari. 25 . bahasa kolokial ialah bahasa yang bersifat percakapan atau bahasa basahan dan bukan bahasa baku.5. Menurut Kamarudin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) pula. dapatlah didefinisikan bahawa bahasa kolokial ialah bahasa pertuturan dalam kehidupan seharian tanpa menggunakan sistem tatabahasa yang betul namun dapat difahami oleh pendengar. Bahasa basahan juga disebut sebagai bahasa kolokial. Oleh itu. Bahasa kolokial biasa juga disebut sebagai bahasa sehari-hari. bahasa kolokial dipengaruhi oleh dialek daerah penutur berkenaan (Kamaruddin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz. Bahasa kolokial merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks yang tidak rasmi. Menurut Abdul Hamid Mahmood (2007). menyatakan bahawa bahasa kolokial perlu ditakrifkan dengan berpandukan beberapa sumber. Lazimnya. Mansoer Pateda (1994). 1. Keadaan ini disebabkan oleh masyarakat.struktur ayat yang digunakan adalah lebih banyak dipengaruhi oleh strukturayat yang terdapat dalam bahasa Cina. menyatakan bahawa bahasa kolokial ialah bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. Menurut Kamus Dewan. Bahasa kolokial juga mengandungi kata-kata yang kurang enak didengar sehari-hari di daerah tertentu (Mansoer Pateda. bahasa percakapan dan kadangkadang disebut sebagai bahasa pasar. mengatakan bahawa bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul. Za'ba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. 1997).oleh penutur-penuturnya yang tidak menunjukkan minat untukmempelajari bahasa Melayu dengan tepat dan betul walaupun bahasa tersebutsudah menjangkaui usia lebih 400 tahun berada di Nusantara.5 KATA KOLOKIAL Menurut Dr. 1994). Di samping itu.

nak ke mana tu? Tak singgah dulu? Kami tengah minum teh. Keunikan bahasa ini terdapat dalam gaya alihannya.6 BAHASA ROJAK Bahasa Rojak adalah suatu jenis percakapan di Malaysia yang menakrifkan campuran pelbagai bahasa dalam satu pertuturan yang serupa dengan pijin. jangan menyampuk.5. Kamu tu kan masih kecil lagi 1. Kan aku dah kata. Walau bagaimanapun. bahasa dasarnya merupakan bahasa Melayu. Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Inggeris) Kau memang terror (hebat) la! Tempat makan ni best (bagus) sangat! Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Cina) Nak makan sini ke nak tapau (bungkus)? Jangan susah hati maa. Manglish dan Singlish. dan seterusnya mencampurkan satu atau dua perkataan bahasa Kantonis dan bahasa Tamil dan menamatkan ia dengan istilah bahasa Mandarin atau bahasa Jepun. Marilah rasa kuih Kak Mah ni. lu punya bos mesti boleh kaw tim (bertolak ansur) punya maa! Apasal (Kenapa) lu buat ini kerja cincai (tak sempurna)? 26 . panas-panas ni. Mengikut kata Ensiklopedia Malaysia (vol. seseorang mungkin memulai perbualan dalam bahasa Melayu dan kemudian menyambung dengan bahasa Inggeris.Contoh kata kolokial ialah :Hai Mat. Bahasa dan Budaya) ini merupakan sebahagian daripada pijin bahasa penghubung yang dikenali sebagai Bahasa Rojak di Malaysia. Bukan main sedap lagi.

(2010). Abdullah Yusuf. Kuala Lumpur: 27 .Rajah: Carta Alir Kaitan Bahasa Rojak Di Malaysia RUJUKAN 1. Linguistik dan Sosiolinguistik.

tutor.com. Asmah Hj omar. Variasi bahasa. 2. (1989). 4.d. Portal Pendidikan Utusan.Open University Malaysia. (n. Perancangan Bahasa Dengan Rujukan Khusus Kepada Perancangan Bahasa Malaysia. (1992). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 5.htm LAMPIRAN DIALOG TEMUBUAL DENGAN RESPONDEN Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan : Responden 1 : 35 tahun : India : Tukang gunting rambut 28 . http://www. Asmah Omar.my/tutor/stpm/variasibahasa. Kamus ZABA. (2001). Kuala Lumpur:DBP. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Aspek bahasa dan kajiannya.).

Kalu time mau raya macam atau mau buka sekolah. : tara. boleh tanya sikit tak? : Boleh. cikgu. Ini rezeki kita tak tentu kan. sudah siap : Ya ka? Berapa ane? : Biasa cikgu. : Sekarang umur ane berapa berapa tahun? : 35 tahun. tara hal. ane. Ok cikgu. mau. kalu : ini macam la : tak pa lah ane Bahasa kolokial Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan / Jawatan Lokasi Masa : Responden 2 : 58 tahun : Melayu : Ahli jawatankuasa surau : Masjid : 8. Tapi kalu ari biasa ini macam la.00 petang : Ane. : Ok. : Ya la.00 malam 29 . Apa cikgu mau tanya? : Tak ada lah. : Hari-hari ramai tak orang datang? : Tengoklah cikgu. Terima kasih ha. ramai orang datang. Enam ringgit.Lokasi Masa Dialog Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Kata pidgin Bahasa rojak : Kedai gunting : 3. Ane sudah lama ka buat ini kerja? : Ada dalam sepuluh tahun. : Tak pa lah ane.

Saya duduk taman yang sebelah sana. senang. tapi tak pernah jumpa kat taman ni. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Assalamualaikum pakcik. : Anak duduk mane ye? Rasanya macam selalu nampak. saya tak duduk kat sini pakcik. : Ohh. Sengaja pakcik tak nak balik. Tak. : Dah nak azan Isyak. kat sini. dapat gak : mati Kata ganti diri Kata kolokial Kata tabu Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi : Responden 3 : 25 tahun : Cina : Pekerja kedai elektrik : Kedai Elektrik 5 Star 30 . : Ye lah. Patutlah. : Oh. Waktu Isyak pun dah awal sekarang. pakcik lebih suka iktikaf di surau aje. Assalamualaikum. Nak pergi ambil wuduk. Kalau tak ada kelas agama. : Ye lah. Buat apa yang patut dapat gak pahalanya sebab kita kena ingat mati. Waalaikumussalam.Dialog. Tunggu sampai waktu Isyak. pakcik. Saya minta diri dulu. : Rumah pakcik jauh ke? : Dekat blok kedua tu je. lum balik lagi ke? : Waalaikumussalam. Pakcik nak tunggu Isyak terus. Duduk je di surau ni. : Lepas Maghrib pakcik memang tak balik ke? : Selalunya begitu lah. : saya : lum balik lagi ke.

semua besar-besar. : Oh. Berapa inci ini? : Yang ini 42 inci bos. itu flat skrin ka? Ada. Saya balik fikir dulu. ada. : Ok. Ini brand Philip. Lagi pun sekarang ada promosi. 42 inci pun ok apa. Kalau jadi nanti saya datang.Masa : 4. : saya : bos mahu cari apa : apa brand ada. : Besar sangat la. Samsung dan Philip. : Takda lah bos. : 32 inci punya tak ada ka? : Oh. itu flat skrin ka : takda la Kata ganti diri Kata kreol Kata rojak Kata kolokial Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan / Jawatan Lokasi : Responden 4 : 63 tahun. Sekarang baru satu ribu tujuh ratus saja. Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Ya. takpa. : Tak apa lah. : Apa brand ada? : Sekarang kita ada dua saja. sudah abislah bos.00 petang Dialog. : Melayu : Bekas guru : Rumah 31 . Mari bos saya tunjuk. bos mahu cari apa? : Saya mahu lihat tv flat skrin lah. harga biasa dua ribu lebih. : Wah. Mesti mahal ni.

Cikgu sibuk ke? : Tak ada. Lagi pun zaman sekarang dengan awak dulu mana sama. Maklumat yang mereka terima berbagai-bagai. : Walaikumusalam. Cukuplah 35 tahun mengajar. kemajuan IT tak macam sekarang. Lama tak nampak? : Saya kan dah beli rumah kat Bakri. Mereka kata muridmurid Responden sekarang jauh bezanya dengan murid-murid dulu. : Dari mana ni? : Dari rumah abah. mereka dah banyak terdedah kepada dunia luar. : Kamu ngajar mana sekarang? : Sekarang nie dah pindah SK Sg Abong. Sekarang. : Masa zaman awak dan zaman anak-anak saya dahulu. Masa saya jumpa cikgu tahun lepas saya ngajar kat SK Temiang. : Kamu dah berapa tahun mengajar ye? : Dah masuk 16 tahun cikgu. Baru balik pasar tadi. Kakak ada lagi duduk rumah abah. Pengkaji : Betul tu cikgu. : Oh. Kalau bab belajar ni bukan 32 . Pengkaji : Ye lah cikgu. Tapi selalu balik sini.Masa : 5. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji` Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Assalamualaikum cikgu. SK Sg Abong ni dah sekolah yang keempat. Saya lebih suka buat kerja-kerja masyarakat. Cikgu lepas pencen dulu tak ada mintak jadi guru kontrak ke? : Tak ada. Saja singgah nak jumpa cikgu kejap. Hari tu saya jumpa cikgu-cikgu yang dah bersara ada mengajar sebagai guru ganti di SK Temiang. Kadang kala naik takut kita.45 petang Dialog. Selalunya bab yang tidak elok tu memang dia orang terror.

Cubalah yang terbaik. Baik lah cikgu. Ada tu. kalau disuruh buka buku bukan main liat tapi kalau mengadap komputer tak payah disuruh. Bakar kena sesuaikan dengan keadaan sekarang. Nak dimarah takut emak bapak mereka datang ke sekolah. Dua tiga jam pun sanggup. mereka : tak ada mintak. Waalaikumussalam. Dah pukul enam lebih ni. : Ye lah.main liat. Kata ganti diri Kata kolokial Kata tabu : kamu. Responden : Ye lah. Pengkaji Responden : Sama lah dengan anak saya cikgu. Dia punya nakal. memang dia orang terror : bodoh Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Lokasi : Responden 5 : 29 tahun : Melayu : Bilik guru 33 Pekerjaan : Pembekal peralatan sekolah . Assalamualaikum. Saya tengok cucu-cucu saya saja dah pening kepala. Saya minta diri dulu cikgu. ada tu Allah saja yang tau. bukan main liat. Bila anak bodoh kita disalahkan. saya. Baik-baik.

Ini katalognya. awak 34 . Masuk. cikgu nak oder alat-alat bantu mengajar. : Baik cikgu. : Berapa harganya semua sekali? : Semuanya dalam empat ratus lebih. : Ok cantik. Awak tuliskan bil dan beri saya satu salinan. Cikgu lihat dulu dan pilih. Ini ada lagi katalog-katalog untuk cikgu pilih. cikgu. Okey lah. Saya dimaklumkan oleh kerani sekolah. untung tak banyak. Saya nak bawa ke Guru Besar dulu.30 tengah hari Dialog. semua ada. Dari mana ni? : Saya dari Syarikat Dinamik. : Cikgu nak lihat barang ape ye? : Cuba tunjukkan cop-cop dulu. : Okey cikgu. Ini salinannya. Terima kasih cikgu. : Tambah lah lagi satu cikgu. : Yang ini kalau saya beli boleh kurang tak? : Boleh tapi tak boleh banyaklah. masuk. Saya ambil cop haiwan dan cop muka jam. : Betul lah tu. Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Assalamualaikum cikgu. : Waalaikumussalam. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Ada cop wang tak? Kalau ada masukkan sekali. Saya yang minta Kak Ros telefonkan tadi. Lain kali kalau cikgu order barang telefon saya. : Insya-Allah.Masa : 11. Kalau ambil tiga cop kami bagi satu stamp pad percuma. : Ada. : Ya lah. Saya berniaga kecil-kecilan je. Kata ganti diri : saya. : Okeylah.

Kata pidgin Kata kolokial : cikgu nak oder alat-alat.30 malam 35 . kami bagi satu stamp pad : nak lihat barang apa ye. ok cantik Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi Masa : Responden 6 : 38 tahun : Cina : Peniaga kedai motor : Kedai aksesori motor : 8.

Saya balik dulu. ada atas meja. Tadi ada sorang budak saya. : Sama-sama. : Okey. : Okey tauke. : Okey. : Okey. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Selamat malam tauke. Lama mau pasang ini rantai ye tauke? : Kena ambil masa sikit la. ini wangnya. Dia dah balik. dah siap. Kata ganti diri Kata pidgin Kata rojak : saya : you pasang sorang saja ke.Dialog. Abang sudah sampai. mau kasi elok Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi Masa : Responden 7 : 15 tahun : Melayu : Pelajar : Pondok Bacaan : 10. Mana kunci? : Sana bang. : Sudah siap ka motor saya? : Sudah nak siap.00 pagi 36 . Nanti kalau tak betul pasang customer marah woo. : Okey bang. : Selalu ke orang datang pasang ini barang? : Tak tentulah bang. : Selamat malam. Mau kasi elok. Tunggu kejap boleh? : Boleh. Sikit lagi. terima kasih. : You pasang sorang saja ke? : Tak ada lah bang. customer marah : lama mau pasang ini rantai ye.

Periksa percubaan baru-baru ini okey tak? Dapat berapa A? : Satu. : saya. awak : dah tak lama lagi : baru-baru ni okey tak Kata ganti diri Kata kolokial Kata rojak Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa : Responden 8 : 17 tahun : Melayu Pekerjaan : Pelajar Tingkatan Lima 37 . : Insyaallah cikgu. : Tak apa. : Baiklah. : Macam mana? Dah sedia untuk PMR? : (Tersenyum-senyum) : Kenapa sengih-sengih? Periksa dah tak lama lagi. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Dah makan? : Dah. ada masa lagi. : Minum air apa? Sirap ke? : Tak lah. cikgu. : Kertas lain? : Kebanyakan B dan C je cikgu. Loceng dah bunyi saya masuk kelas dulu cikgu.Dialog. Sarsi. Kalau awak usaha tentu boleh dapat keputusan yang lebih baik. : Kertas apa? : BM. : Makan apa? : Mi goreng.

Selalu buat group study. Kalau tak. : Ayah ambil ke? : Tak lah cikgu. Lebih-lebih lagi kalau terikut sangat dengan kawan-kawan. : Waalaikumussalam. Tahun ni ambil SPM kan? : Ya. : Ya lah. : Ye lah. : Mintak-mintaklah anak cikgu dapat juga masuk ke sekolah berasrama penuh ni. Ni nak pergi mana ni? : Nak pergi taman sebelah. Jumpa kawan. Macam tu lah hari-hari. Assalamualaikum cikgu.00 petang Dialog. kamu. Lama dah tak jumpa. Mana kurang ambil berat pelajaran tu. Kamu budak pandai. takkan lah dapat masuk sekolah asrama. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Bila balik? : Semalam. Nanti balik kirim salam dengan ayah. kami 38 . Kata ganti diri : saya. Kami di asrama memang telah disediakan jadual kelas. Saya balik naik bas. : Macam mana belajar? : Boleh lah cikgu. cikgu. Tapi ada juga yang terima hukuman di sana. selalu juga kena ambil tindakan disiplin. : Macam mana? Dah bersedia? : Insya-Allah cikgu. : Insya-Allah. Ayah ambil kat simpang saja.Lokasi Masa : Rumah : 5. : Insya-Allah cikgu. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Biasalah kalau jauh dari mata emak ayah.

ni nak pergi mana ni 39 .Kata pidgin Kata kolokial : buat group study : tak kan la.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.