1.1 PENGENALAN Pernahkah anda berfikir bahawa bahasa itu adalah satu fenomena penting di dalam hidup kita.?

Jawapanya ialah TIDAK. Mengapa ? Kerana kebanyakan kita sering menganggap kebolehan bertutur sebagai salah satu daripada kebolehan asasi manusia, sama seperti kita berjalan dan bernafas. Kita tidak pernah menyoal sama ada kebolehan manusia bertutur itu sebagai satu kejadian semula jadi, iaitu berlaku secara tidak sengaja ataupun ia satu perkara yang mesti dipelajari oleh manusia. Bahasa yang digunakan di dalam pertuturan merupakan satu alat perhubungan yang penting di antara manusia dengan manusia (kadang-kadang dengan binatang). Alat perhubungan ini amat kompleks tetapi teratur dengan menggunakan kod tertentu. Namun begitu , bahasa bukanlah satu-satunya alat perhubungan manusia kerana terdapat juga cara lain yang digunakan oleh manusia untuk berhubung seperti melalui gerak-geri, simbol atau kod telegraf, muzik dan banyak lagi (Abdullah Hassan, 1992: 3). Maka apakah alat atau bidang ilmu yang mengkaji bahasa ini? Bidang ilmu yang mengkaji bahasa dikenali dengan ilmu linguistik . Ia diwarnai dengan pelbagai paradigma, aliran, teori dan pendekatan yang menjadi pegangan seseorang ahli bahasa. Ia banyak menentukan cara mereka memandang dan menghuraikan hal kebahasaan (Zulkifley Hamid, 1996: 2). Sebenarnya, hanya sebahagian daripada linguistik melibatkan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Linguistik adalah lebih luas daripada itu. Secara jelasnya, seperti yang dikatakan oleh Bolinger (1968), linguistik ialah satu sains bagi mengkaji bahasa. Ini bermakna bahasa digunakan sebagai bahan yang dikaji secara saintifik.Manakala A. Bakar Hamid (1960), menjelaskan linguistik atau ilmu bahasa ialah suatu sains yang mempelajari bahasa manusia (Rencana Linguistik, susunan Abdullah Hassan, 1992:28). Ahli ilmu bahasa dapat membuat sejarah bahasa dan rumpun bahasa, selain membandingkan bahasa untuk mencapai suatu rumusan tentang ciri umum yang terdapat di dalam semua bahasa

1

Apabila kita melihat proses evolusi bahasa Melayu pula, kita dapati bahawa bahasa Melayu itu berkembang dan maju selaras dengan taraf perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat melalui peperangan, perkahwinan, perdagangan, telah menunjukkan pentadbiran, persuratan, keilmuan dan kebudayaan. Sejarah juga

bahawa bahasa Melayu telah berkembang daripada status bahasa Melayu Purba menjadi bahasa Melayu Kuno dan seterusnya ke bahasa Melayu Moden setelah melalui beberapa penyerapan dan penyebatian daripada bahasa-bahasa Sanskrit, Arab, Cina, Belanda, Portugis dan Inggeris. Ini menunjukkan bahawa pengguna bahasa itu sendiri menyedari bahawa bahasa sesuatu bangsa itu tidak seharusnya berada pada takuk yang lama selama-lamanya; namun, bahasa perlu direvolusikan agar bahasa berkembang selaras dengan kemajuan semasa. Peningkatan martabat bahasa juga akan menunjukkan ketinggian martabat bangsa yang menuturkan sesuatu bahasa, sebagai contoh, bahasa Melayu sendiri mengalami perubahan daripada segi ejaan. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan ejaan rumi lama kepada ejaan rumi baru. Gambaran ringkas tentang kegiatan kesusasteraannya pula , pada awalnya di alam Melayu ini menjadi latar belakang bagi memperlihatkan hubungan antara unsur mitos dengan legenda Sejarah Melayu. Sebagai contoh, sejak awal kemunculan tamadun India, perkataan Tamil mendapat tempat dalam perbendaharaan kata. Ia diikuti dengan bahasa Yunani, Latin, serta Inggeris. Ini menunjukkan bahasa bersifat fleksibel. Sifat penerimaan sesuatu bahasa ke dalam bahasa yang lain juga menjadikan sesuatu bahasa menjadi lebih cepat berkembang. Sifat ini juga telah melahirkan pelbagai jenis penggunaan bahasa dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia kini seperti penggunaa bahasa rojak , ganti nama, perkataan taboo (kata larangan) , pidgin , kreol dan kolokial yang dituturkan sebagai bahasa perhubungan atau komunikasi. 1.2 LINGUISTIK Menurut Kamus Dwibahasa (1981:716), Linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. David Crystal dalam bukunya A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181) pula menyatakan bahawa linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (Linguistics : the scientific study or language).Ilmu linguistik ialah bidang ilmu mengkaji bahasa secara saintifik ( J. Lyon, 1968:1). 2

Apakah yang dimaksudkan dengan istilah saintifik? Dalam bidang ilmu, kajian saintifik terdiri daripada kajian yang dijalankan dengan teratur menurut rumus-rumus tertentu. Segala yang dihasilkan dapat dibuktikan melalui pemerhatian yang sah dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu mengenai bahasa dan kaedah-kaedah yang bertanggungjawab. Ini bermaksud, seorang sarjana linguistik menjalankan kajian linguistik, samalah seperti sarjana sains mengkaji ilmu sains. Ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu. Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu,contohnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan, bentuk dan sistem bahasa itu. Kita mesti mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan, sistem fonem, morfem, kata, frasa, dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah dan hasil kajian ini pula boleh diuji kebenarannya ( Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood, 2007:2). Ilmu linguistik mempunyai banyak bidang cakupan antaranya Ilmu linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti, Linguistik Deskriptif ( Descriptive Linguistics), Linguistik Historis ( Historical Linguistics), Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics),Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik ( Neurolinguistics), Linguistik Am ( General Linguistics), Linguistik Terapan,(Applied Linguistics),Psikolinguistik (Psycholinguistics). Didapati juga bahawa kajian ilmu linguistik juga meliputi bahasa-bahasa di dunia yang berbeza sifatnya. Dengan wujudnya kelainan bahasa-bahasa tersebut, maka bidang kajian linguistik dikatakan bersifat umum. Kelainan bahasa-bahasa ini merupakan bidang kajian ahli linguistik 3

Linguistik deskriptif pula menumpu kepada huraian beberapa kemungkinan yang ada di dalam sesuatu bahasa. institut perguruan. Maka. Linguistik diakronik pula menumpu kepada kajian yang dibuat mengikut perkembangan masa dan perbandingan bahasa. Manakala. subjek ini terus menjadi penting. kebolehpercayaan serta berintergriti.. tetapi merangkumi bahasa atau language secara umum.Walaupun bidang linguistik merupakan bidang yang telah lama dikaji oleh pengkaji bahasa di Malaysia dan serata dunia. subjek ini diajar di peringkat tinggi seperti di institusi pengajian tinggi. tidak hairanlah. Ilmu linguistik dikatakan satu kajian secara sistematik . Manakala bidang yang dikaji ialah fornologi ( kajian tentang bunyi bahasa ). namun kajian bidang ini adalah penting sejak dahulu hingga kini. Kajian ilmu bahasa mencakupi merangkumi bidang linguistik secara bidang ilmu yang sangat luas. bersifat umum. emperikal (ada uji kaji dan makmal ) terhadap sesuatu bahasa manuisa sebagai satu displin ilmu. Ianya mestilah dibuktikan keesahanya. 4 . Ia khusus iaitu Linguistik sinkronik merujuk kepada kajian pada suatu bahasa dan masa tertentu. namun ilmu linguistik terus diberi perhatian untuk mengimbangi keperluan rohaniah di kalangan rakyat. morfologi ( kajian tentang pembentukan kata ). Bidang linguistik ini juga termasuklah linguistik jati yang memberi huraian atau deskripsi tentang sesuatu bahasa tanpa kaitannya dengan bidang lain dan linguistik terapan. sintaksis ( kajian tentang ayat) dan semantik. Jelasnya. hingga ke peringkat yang lebih rendah. tanpa penentuan betul dan salah. iaitu mengkaji segala bidang linguistik yang dikaitkan dengan bidang lain Kesimpulannya . Ini bertepatan dengan pandangan Ferdinand de Saussure (1857) yang merumuskan bahawa ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu langue sahaja. linguistik preskriptif membentuk norma atau menentukan yang mana betul dan yang mana salah di dalam pemerian bahasa.. walaupun negara telah menuju ke arah globalisasi yang menjadikan teknologi sebagai fokus utama. iaitu di sekolah-sekolah.

Bidang sosiolinguistik membincangkan pelbagai aspek hubungan bahasa dengan masyarakat.3. 5-13) juga menyatakan bahawa sosiolinguistik merupakan kajian terhadap` pattern co-variation of language and society’ . 1. Ini kerana sosiolinguistik merupakan kajian yang berkaitan dengan bidang bahasa dan kaitannya dari sudut kegunaannya dalam masyarakat. Menurut Fishman. Bidang sosiolinguistik terapan pula menggabungkan kajian sosiolinguistik dengan kajian pendidikan. pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur.1 DEFINASI SOSIOLINGUISTIK Ramai ahli pengkaji bahasa telah memberikan pandangan dan pendapat tentang Sosiolingustik . Antara aspek tersebut ialah kedwibahasaan. Fenomena ini dianggap penting memandangkan bidang sosiolinguistik memberi ruang kepada sesuatu bahasa digunakan dalam konteks masyarakat. perancangan bahasa dan sebagainya. bahasa.3 SOSIOLINGUISTIK Pengkajian bidang ilmu linguistik tidak lengkap jika bidang sosiolinguistik tidak diberi penekanan sewajarnya oleh pengkaji bahasa tersebut. laras. bidang sosiolinguistik dilihat dapat melengkapi bidang kajian ilmu linguistik. iaitu kajian yang mementingkan kewujudan kelainan bahasa seperti dialek (geografi dan sosial). Dengan pemahamansosiolinguistik. kajian sosiolinguistik adalah bersifat kualitatif. Antaranya ialah Fishman (1968.1. topik dan latar pembicaraan. gaya bahasa dan sebagainya dalam sesebuah komuniti 5 . bidang kajian sosiolinguistik menyediakan ruang kepada pengkaji bahasa mengaplikasikan penggunaan bahasa tersebut mengikut konteks masyarakat tertentu kerana tidak semua bahasa boleh digunakan dalam sesuatu masyarakat. kepelbagaian bahasa. Bidang ini telah menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri. Sebagai cabang ilmu dalam linguistik. Sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek di dalam budaya tertentu. Dalam konteks ini. pengguna bahasa dapat menggunakan bahasa dengan tepat mengikut keperluan masyarakat yang diwakili oleh mereka. sikap terhadap bahasa. kelainan bahasa.

1987:2). 6 . Dalam hal ini. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial dalam suatu masyarakat tutur atau secara lebih operasional lagi seperti yang dikatakan Fishman (1972. Nabahan (1993. „.bahasa.. Ahli sosiolinguistik banyak memperkatakan mengenai cakupan bidang sosiolinguistik ini. khususnya perbezaan-perbezaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). Skop sosiolinguistik ini meliputi soal seperti perhubungan antara demografi dan pemeliharaan bahasa.2) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membaha aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. penukaran kod dan perancangan bahasa termasuk standardisasi bahasa dan sebagainya (Wong Khek Seng. faktor sosial dan budaya.. study of who speak what language to whom and when… (1998: 5). . iaitu kajian bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. ciriciri dan ragam bahasa dengan situasi. sosiolinguistik adalah bidang merupakan satu bidang yang membabitkan kajian bahasa dan masyarakat yang sangat luas cakupannya. kebudayaan dan penggunaannya dalam sesebuah masyarakat tertentu. Fishman (1968) juga menyatakan bahawa hanya sosiolinguistik yang merupakan satu-satunya disiplin ilmu yang mementingkan kajian terhadap bahasa dan hubungannya dengan pengguna bahasa. dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. penemuan bahasa dan kedwibahasaan. Menurut Nababan lagi (1993.3) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat digarap menggunakan tiga kajian. Disiplin ini banyak menawarkan pelbagai isu menarik yang berhubungan antara bahasa dengan masyarakat. Sosiolinguistik juga adalah suatu cabang linguistik yang mengkaji aspek linguistik. struktur dan penggunaan bahasa yang berhubungan institusi atau fungsi sosial. perkembangan bahasa pidjin dan kreol serta dialek sosial. 1976). Kesimpulannya .

kerlipan mata. alat atau benda atau organ yang digunakan itu mesti telah diterima umum .1. kemunculan faktor lain bersama pembicara. mesti bermakna dan difahami oleh semua pengguna bahasa tersebut. Adalah jelas bahawa kelakuan bahasa adalah satu kemahiran yang kompleks yang sukar dikuasai oleh seorang bayi dalam satu tempoh masa yang singkat. Selain itu. senyuman.menjelaskan bahasa adalah sistem lambang atau bunyi yang arbitrari yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi. Di samping penerimaan komuniti. Sebenarnya.1 DEFINISI BAHASA Kridalaksana (1993). Tanpa ada bahasa. mempunyai alat. Menurut Hymes. ia juga bermaksud variasi bahasa atau jenis bahasa atau sebagai alat komunikasi lisan atau variable. Ia jua merupakan alat komunikasi dan alat perhubungan antara manusia dengan manusia yang lain. iaitu bersosial untuk kebaikan. bekerjasama. iaitu menggunakan jari. sebagai berkata bahawa terdapat beberapa faktor yang memungkinkan seseorang itu berkomunikasi antara mereka. 1. iaitu: pembicara . khususnya oleh komuniti bahasa tersebut. Pateda (1981) juga mentakrifkan bahasa sebagai alat komunikasi dan makhluk sosial yang suka bersosial. tetapi ada kalanya keburukan. topik dan 7 . Namun walau apa pun yang digunakan untuk berkomunikasi. berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. manusia dilahirkan dengan satu kebolehan belajar khusus yang ditentukan secara genetik sahaja. Menurut ahli bahasa dan psikologi.4. tangan. tangisan dan sebagainya. manusia biasa berkelahi dan berperang kerana bahasa. pendengar . yang memetik daripada Jacobson (1980: 22-23). kita hanya boleh berhubung melalui bahasa badan. setting kesediaan penerima apa yang dikomunikasikan.4 BAHASA Sesungguhnya manusia itu tidak lahir dengan kebolehan bertutur dan memahami bahasa Sebaliknya manusia haruslah memepelajari untuk menguasainya. Ianya hanyalah satu fungsi kapasiti-kapasiti kogntif am manusia yang memungkinkan mereka belajar terutamanya bahasa pertuturan. setiap alat yang diguna pakai.

Lazimnya. 8 . sejarah. penutur bahasa Melayu bukan sahaja terdiri daripada orang Melayu tetapi merangkumi juga pelbagai etnik lain seperti masyarakat keturunan India.sifat (kecenderungan. Jika kita bandingkan pula bahasa Acheh dengan bahasa Jawa. Tanpa elemen tersebut komunikasi tidak dapat dijalankan. Komuniti bahasa Melayu merupakan sekumpulan manusia yang menggunakan bahasa Melayu di dalam aktiviti harian mereka. ( diturunkan dari generasi ke satu generasi.penjelasan pembicaraan serta peristiwa itu sendiri. mungkin daripada aspek loghat. etnik. perkataan atau ayat. Jika disabitkan dengan Dasar Bahasa di Malaysia. Di samping itu. yang lain sama sahaja. ekonomi. 1989). Komuniti bermakna kumpulan manusia yang dibentuk berdasarkan perkongsian satu atau lebih daripada satu ciri tertentu. 1. contohnya bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. kumpulan orang yang tinggal di suatu daerah atau negara. iaitu: budaya. kata. komuniti bahasa Melayu juga merupakan satu kumpulan manusia yang tidak semestinya berketurunan sama tetapi menggunakan bahasa Melayu di dalam kehidupan mereka. politik. Konsep keluarga bahasa lebih mudah dihuraikan sejajar dengan konsep induk yang menurunkan bahasa kepada generasi seterusnya (Collins. Cina.2 KOMUNITI BAHASA Komuniti Bahasa pula Menurut Kamus Dewan Edisi Kempat (2005:812). kepada kelompok penutur bahasa tersebut). masyarakat yang bermastautin di suatu tempat atau negara) yakni orang ramai umumnya. tentu sekali terdapat ketidakdekatan antara kedua-duanya. Bahasa mempunyai keluarga tersendiri . kepentingan dan lain-lain) yang serupa. ras dan sebagainya. Bahasa induk ialah bahasa yang lebih tua yang membiakkan bahasa-bahasa lain dan dialek bagi bahasa-bahasa tersebut.4. garis pemisahnya amat sedikit. bagi keluarga bahasa terdekat. bumiputera Sabah dan Sarawak serta kumpulan etnik minoriti yang lain. kaum. Di dalam hal ini. ia ditakrifkan sebagai kumpulan individu yang mempunyai sifat.

iaitu penggunaan bahasa yang sama dapat dibentuk beberapa kelompok penutur bahasa Melayu.Di dalam konteks pengertian komuniti Melayu. 1.3 FUNGSI BAHASA Bahasa mempunyai fungsinya yang tersendiri. Selain itu juga. bahasa ini selain tidak diwarisi. kelompok manusia berketurunan Melayu sebagai bahasa ibunda. selain menjadi jati diri etnik yang dikuasai sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Fungsi adalah beban makna suatu satuan bahasa atau hubungan antara satu satuan dengan unsur-unsur gramatikal. bahasa yang diwarisi daripada kedua ibu bapa yang berketurunan Melayu. berkahwin sesama mereka dan juga didaftarkan sebagai Melayu. antaranya ialah :bagi kumpulan etnik yang berbeza. Manakala mengikut konteks komuniti bahasa pula. Ini bermakna ciri yang diwarisi daripada nenek moyang orang Melayu dan bahasa yang diwarisi ini dikuasai oleh penutur Melayu sebagai bahasa ibunda. Terdapat beberapa fungsi bahasa yang utama . di dalam kelompok Melayu boleh dikategorikan juga daripada kelompok saudara baru yang datangnya daripada etnik yang berbeza. Bahasa ibunda bagi keturunan saudara baru ini mungkin bahasa Melayu ataupun mungkin bahasa lain. Kelompok pertama merupakan orang Melayu dan berketurunan daripada orang Melayu. Ia boleh memberi fungsi apabila bahasa tersebut telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan dan pengimbuhan dan mengikuti segala peraturan penggunaannya (Darwis Harahap Mohamad. Daripada definisi komuniti bahasa yang dikuasai sebagai bahasa. ianya merupakan bahasa 9 .4. Jika dikaitkan dengan penggunaan bahasa Melayu. bahasa merupakan ciri jati diri etnik. 1993: 60). leksikal/fonologi di dalam suatu deretan satuan/peranan unsur dalam suatu ujaran dan hubungannya secara struktural (Harimurti Kridalaksana. 2004: 50).

Sebagai alat di dalam mengawal sosial. Melalui komunikasi. dan Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksional adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kawalan sosial (Zulkifley Majid. dan adaptasi manusia mempelajari dan mengambil bahagian dalam pengalaman tersebut. integrasi Melaluinya. serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sezaman dengan kita. Bahasa adalah sebagai alat di dalam mengawal sosial. kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. Bahasa menjadi alat komunikasi yang paling efektif di dalam memastikan proses komunikasi berjalan lancar. c. lebih jauh memungkinkan setiap merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya. Manusia memerlukan suatu medium untuk melawan bicara dengan orang lain. salah satu alat yang sering digunakan adalah bahasa. orang untuk 2004: 145). bahasa telah berfungsi sosial atau kemasyarakatan (Sumarsono. Dalam komunikasi seharian. 10 . Bahasa mampu untuk mengawal keadaan sosial dengan lebih efektif. Bahasa adalah unsur kebudayaan yang telah memberi manfaat kepada pengalaman sebagai alat manusia. Bahasa sebagai alat komunikasi Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi (Mokhtar Mansor. Bahasa sebagai alat komunikasi. 1991: 22). Di dalam situasi ini. Ceramah agama atau dakwah merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa yang berfungsi sebagai alat kawalan sosial. 1996: 17). Sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial atau kemasyarakatan. b. Masyarakat hanya dapat disatukan secara efisien melalui bahasa.a. baik bahasa lisan mahupun bahasa tulisan. informasi pendidikan disampaikan melalui bahasa. Kawalan sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Pelbagai penerangan.

batuk. rangkai kata. nahu atau sintaksis.Gabungan bunyi-bunyi yang dihasilkan melalui rongga tersebut akanmembentuk perkataan. d) Bahasa mempunyai makna kerana ia bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maka bahasa itu mempunyai maksud tertentu. perlakuan bersiul 11 . susunan perkataan . bebelan anak kecil tangisan atau bunyi bersinÊ. Kata atau perkataan ini difahami sebagai ÂbahasapertuturanÊ. Sebaliknya pula. perkataan . Bunyi-bunyi tersebut dihasilkan melalui rongga mulut juga tetapi tidak membawa apa-apa makna.4 CIRI-CIRI BAHASA Antara ciri-ciri bahasa ialah :- a) Bahasa mempunyai bunyi iaitu bunyi yang dihasilkan melalui alat-alat artikulasi bahasa oleh manusia atau sipenuturnya.4. imbuhan dan sebagainya. Hal ini berlaku kerana apabila bunyi-bunyi tersebut didengari. Tiap bahasa mempunyai sususnan yang tertentu sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan. jika bunyi-bunyi yang dihasilkan tidak membentuk perkataan atau menyamai mana-mana bahasa. c) Bahasa mempunyai bentuk seperti ayat-ayat . Umpamanya.4. b) Bahasa mempunyai sistem.5 PROSES BERBAHASA Menurut Adbullah Yusof dan Che Rabiaah Mohamed (2005). bunyi tersebut tidak dianggap sebagai bunyi bahasa.1. bahasa pertuturanyang kita gunakan terdiri daripada berbagai-bagai bunyi yang dihasilkan samaada melalui rongga mulut. iadapat difahami dan maknanya dapat dikupas oleh mereka yang menggunakanbahasa yang sama. rongga hidung atau gabungan kedua-duanya. bunyi berdehem. bersiul. Contohnya. kecuali jika dilihat pada tata tingkat pragmatik. 1. iaitu berdasarkan konteks sebenar sesuatu peristiwa bahasa. e) Bahasa itu berubah mengikut pekembangan dan situasi penutur. f) Bahasa itu arbituari g) Bahasa itu linear.

Hal ini dapat diperhatikan dalam bagaimana sukarnya memulihkan pertuturan yang dilakukan ke atas seseorang yang mengalami kecacatan pertuturan. Berdasarkan ilmu psikolinguistik. serta tidak ada kecacatan pada anatomi dan fisiologi pendengaran dan pertuturan. menghasilkan bunyi bahasa merupakan suatu proses yang kompleks. lazimnya seseorang kanak-kanak yang normal pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal. akan dapat berbahasa di dalam lingkungan umur dua hingga dua setengah tahun. Penghasilan bunyi bahasa adalah satu proses berbahasa yang amat kompleks untuk dihuraikan di dalam konteks yang terhad ini. 1. Berdasarkan ilmu psikolinguistik.5. perasaan. serta tidak ada kecacatan pada anatomi dan fisiologi pendengaran dan pertuturan. Seperti yang telah dihuraikan. yang melibatkan beberapa anggota badan manusia (Abdullah Yusoff dan Rabiaah Mohamed. 2005). pendapat. Bahasa digunakan untuk menyatakan buah fikiran. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam masyarakat. Bahasa digunakan oleh masyarakat untuk memperkatakan bermacam-macam hal.yang dilakukan oleh jejaka kepada anak gadis mungkin bertujuan untuk menarik perhatian. Penghasilan bunyi bahasa adalah satu proses berbahasa yang amat kompleks untuk dihuraikan di dalam konteks yang terhad ini. aspek. hasrat dan seumpamanya. Bahasa boleh digunakan untuk 12 . LARAS BAHASA . menghasilkan bunyi bahasa merupakan suatu proses yang kompleks. bidang dan peristiwa. VARIASI DAN RAGAM BAHASA Dalam kehidupan sehari-hari manusia berkomunikasi menggunakan bahasa. lazimnya seseorang kanak-kanak yang normal pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal. akan dapat berbahasa di dalam lingkungan umur dua hingga dua setengah tahun. Hal ini dapat diperhatikan dalam bagaimana sukarnya memulihkan pertuturan yang dilakukan ke atas seseorang yang mengalami kecacatan pertuturan. Seperti yang telah dihuraikan. yang melibatkan beberapa anggota badan manusia (Abdullah Yusoff dan Rabiaah Mohamed. 2005).

merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalam sesuatu masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Kadir. Idiolek. tajuk percakapan. Laras bahasa dikenal sebagai kelainan bahasa yang memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan khusus dalam sesuatu bidang atau disiplin ilmu mengikut kesesuaian konteksnya atau situasi yang berbeza-beza menurut perkara atau tajuk pembicaraan. Halliday membezakan dialek dengan laras bahasa berdasarkan dua faktor. waima secara lisan atau penulisan (Nik Hassan Basri Nik. Dialek. 2005a: 355). Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan 13 . Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. Variasi bahasa ini dikenali sebagai dialek. sains. variasi bahasa iaitu kepelbagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. Menurut Halliday (1968) laras merupakan variasi bahasa yang berdasarkan fungsi. hubungan antara pembicara.menerangkan hal-hal mengenai sejarah. bentuk percakapan. variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Terdapat beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu antaranya. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. Laras berubah mengikut situasi. perubatan dan berbagai bidang lain. dan situasi pembicaraan. cara percakapan dilakukan sama ada lisan atau tulisan. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia. Seterusnya dialek kawasan. iaitu pengguna dan penggunaanya. ekonomi. Masyarakat yang maju sudah mempunyai laras bahasa yang cukup lengkap untuk memperkatakan pelbagai konsep ilmu dan hal-hal yang berkaitan kemajuan. Seseorang penutur akan mengubah laras bahasanya bergantung kepada situasi. cabang Nusantara. kosa kata dan tatabahasa. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. agama. suasana. sastera. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. pertanian. iaitu dengan siapa seseorang itu bercakap. Ab.

Lampung dan Orang Laut. ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu. Kelainan bahasa atau variasi bahasa berdasarkan daerah itu disebut dialek. merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia.perbezaan kecil didalam bahasa yang digunakan oleh pendukungnya masing-masing. Sumatera. (Nik Safiah Karim dan rakan-rakan. kedudukan sosio-ekonomi penutur yang berbeza-beza. sudah wujud berbagai-bagai kelainan bahasa atau variasi bahasa mengikut daerah yang berlainan. dan penutur-penutur dialek. jawa. tetapi sedemikian jauh hal tersebut tidak sampai menyebabkan mereka merasa mempunyai bahasa yang berbeza (Meillet. dalam majlis rasmi. orang akan menggunakan bahasa. 1979:1 ). seperti dialek Kelantan. Misalnya. Demikian juga terdapat variasi-variasi Bahasa Melayu yang wujud oleh sebab faktor. Minangkabau. Dialek mempunyai bentuk tertentu yang dituturkan dalam kawasan tertentu dan berlainan dari 14 .faktor sosial. iaitu idiolek.bahasa yang formal. Di Yunani terdapat perbezaan. Dialek Johor dan seumpamanya. Nias. 1967:69). Istilah dialek sosial yang dikaitkan dari segi penggunaan. Kalimantan dan sebagainya. Di Malaysia. Bahasa Indonesia di Indonesia. bahasa terdiri daripada sekumpulan dialek. bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi. Acheh. dialek Perak.dialek ini pula saling faham-memahami antara satu sama lain. dialek adalah variasi daripada satu tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. Makin luas daerah penyebaran satu-satu bahasa itu makin banyak pula perbezaan yang timbul dari sagi penggunaannya. Menurut Chambers 1983. Bahasa mempunyai masyarakat penuturnya sendiri. iaitu bahasa mungkin berbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. makin luas daerah penyebaran bahasa itu. Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. misalnya. Makin banyak jumlah penuturnya. Pei. Walaupun namanya berbeza. jenis pekerjaan. dialek kawasan atau loghat. Oleh itu. Umumnya Bahasa bahasa Melayu Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa Batak.seperti Filipina. sepeti latar belakang pendidikan. Mengikut Mario A. dialek social. Istilah dialek berasal daripada perkataan Yunani dialektos yang pada mulanya dimulakan dalam hubungannya dengan keadaan bahasanya (Ayatrohaedi. 1993: 29).

(b)kata ganti diri singkat. Gantinama Pertanyaan. Pei. Bahasa Melayu sekarang ini telah menjadi bahasa Kebangsaan negara ini dan sejak 13 Mei 1969 bahasa tersebut dikenal sabagai Bahasa Malaysia (Asmah Haji Omar 1976:1). dan ketiga). Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Gantinama Diri. variasi Bahasa Melayu Moden. 1. variasi Bahasa Melayu Lama. (Mario A. tetapi kelainan tersebut tidaklah begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang Kata ganti diri terdiri daripada: (a)kata ganti diri (pertama. variasi Bahasa Rasmi. Bahasa Malaysia sekarang merupakan bahasa standard yang menjadi bahasa pengantar di Malaysia. (c) kata ganti tanya. (A. variasi cakap surat. Gantinama Petunjuk dan Gantinama Sendi. dan (e) kata ganti tak tentu. 15 . variasi cakap mulut. (d) kata ganti tempat.5. Gantinama Umum. tatabahasa atau penggunaan kata-kata tertentu. Kini sudah wujud pelbagai variasi Bahasa Melayu. 1960: 56).1 KATA GANTI NAMA Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA.bentuk standard baik dari segi sebutan. seperti bahasa Melayu pasar. kedua. Dialek-dialek setempat di Semenanjung Malaysia sebenarnya adalah variasi daripada bahasa Malayu. dan Variasi Bahasa Melayu Baku. Dialek-dialek yang berdasarkan tempat seperti itu dipanggil dialek setempat (Leonard Bloomfield 1967:50 ). Teew 1961:43). variasi bahasa kacukan.

Kata ganti diri pertama terbahagi dua. iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak. Kata Ganti Diri Pertama aku (tunggal) saya (tunggal) hamba Penggunaannya digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu (tunggal) patik (tunggal) digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan beta (tunggal) digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila kami (jamak) bercakap dengan orang kedua kita (jamak) digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua Kata ganti nama Diri Kedua Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang. iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut : 16 . Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk.Kata Gantinama Diri Kata ganti nama Diri Pertama Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap.

kamu. wak.kata-kata seperti 17 . engkau kalian Penggunaannya digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan engkau (tunggal) tuanku (tunggal) kalian (jamak) kamu (tunggal dan jamak) kita dan dengan Tuhan juga digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita Kata Ganti diri ketiga Kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga. anda.Bentuk Tunggal Jamak Kata Ganti Diri Kedua anda (tunggal) awak (tunggal) Contoh kata ganti diri kedua tuanku.

dia. bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan. Bentuk tunggal jamak Contoh kata ganti diri ketiga ia. dan pemimpin digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang Kata Ganti Tanya Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda. Kata ganti nama pertanyaan ditambah “kah” dan tanda soal. Benda apakah Orang siapakah Tempat manakah Masa Hal Bilangan bilakah bagaimanakah berapakah kenapakah mengapakah 18 . guru. orang. beliau. baginda Mereka Kata Ganti Diri Ketiga baginda (tunggal) beliau (tunggal dia dan ia (tunggal) mereka (jamak) Penggunaannya digunakan untuk raja dan sultan digunakan untuk orang yang kita hormati. baginda hendaklah digunakan.mereka. Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk. Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. beliau. masa. misalnya ibu bapa. tempat.

kata penis atau zakar dianggap biasa sementara perkataan butuh dianggap terlalau kasar 19 . salah satu bahasa dari rumpun bahasa Polinesia. setidak-tidaknya tidak dipakai di tengah masyarakat beradab. maka bahasa atau kata-kata yang merupakan simbol dari tindakan itu pun dilarang. Apabila sesuatu tindakan dilarang. Dalam kalangan masyarakat Tonga kata taboo merujuk pada tindakan yang dilarang atau yang harus dihindari.2 PERKATAAN TABOO Tabu berasal dari kata taboo yang dipungut dari bahasa Tonga. dapatlah didefinisikan tabu sebagai kata-kata yang tidak boleh digunakan. menjaga kesopanan atau menjaga status kuo sesaorang. binatang. Misalnya vagina ( alat sulit wanita) yang berasal dari bahasa Latin dianggap tidak kotor Begitu juga sedangkan perkataan seperti pantat . Maka. Kebanyakan masyarakat . kata-kata yang berbau seks dianggap tabu. benda. apa yang ditabukan merupakan satu kebiasaan yang dilarang oleh sesuatu masyarakat dalam bentuk kelakuan dan bahasa. puki dianggap tabu dalam masyarakat Melayu . Begitu juga dalam masyarakat Melayu atau bahasa Melayu kata tabu itu merupakan kata-kata yang dilarang disebut terutamanya kanak-kanak kerana sebab tertentu seperti takut. Sebenarnya keduanya memiliki makna yang sama iaitu alat sulit wanita.Kata Ganti Nama Penggunaannya apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang mana digunakan untuk menanyakan orang. dan tempat 1.5. Dengan demikian . Namun apakah sesuatu tindakan ataupun perkataan itu tergolong dalam kata tabu atau tidak adalah bergantung dengan pandangan dan nilai yang dipegang oleh masyarakat bahasa serta tradisi kebudayaan setempat.

"Jangan makan nasi berulam air. gila 20 . nanti perut buncit. Kata-kata taboo juga merupakan kata pemali. "Jangan potong kuku malam-malam. Contoh : o mati disebut meninggal dunia." 5. sosiobudaya sesebuah masyarakat. sial 4." 2. nanti ikan hangus. Ia adalah kata frasa yang menggantikan kata pemail atau kata yang digunakan dalam usaha untuk mengelakkan ketakutan atau ketidak selesaanyang berkaitan dengan persoalan ‘world-view’. sesuatu kata yang bukan sekadar memiliki makna denotative tetapi juga konotatif. mampus 2.atau satu tabu bagi masyarakat Melayu. bodoh 5." 4. "Anak dara tak elok duduk kat tangga. Antara contoh perbuatan tabu dalam masyarakat Melayu ialah seperti :1. anak sial 3. "Jangan duduk atas bantal nanti punggung bisul. "Anak dara tak baik menyanyi masa masak. nanti rabun” Antara contoh kata-kata tabu dalam bahasa Melayu ialah seperti :1. nanti tak ada orang nak masuk meminang. Contoh sederhana ini menggambarkan kepada kita pada kesimpulan bahwa bahasa ilmiah menggunakan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Latin yang tidak dipakai dalam pergaulan sehari-hari lebih baik disebut daripada menggunakan bahasa melayu telah sedia ada." 3. o hantu/polong/jin disebut datuk.

. Bila pagi-pagi atau petang dengar bunyi burung apa ntah berbunyi 'Chiap! Chiap!'. "Ai. ada juga beberapa perkara dalam kehidupan seharian aku yang tidak dapat hendak dijelaskan jelaskan dalam bentuk perkataan. bukan rama-rama)." Kalau menggaru tangan kiri. 1996: 88).. kalau ada antara kitorang yg nak ambil lauk yg sama dalam satu masa." ?? 2. perbuatan atau perasaan. "Ish. 1. "Ada orang nak datang ni. ada orang nak datang. Ia juga merupakan tabu bagi masyarakat Melayu . atok atau mak akan kata. Atok kata. bahasa pasar dihuraikan sebagai berikut: 21 . bulu mata kau jatuh." Kadang-kadang kata mereka 'meminang'. Mak garu-garu tangan kanan yang jelas gatal tak bersebab digigit nyamuk dan lain-lain sambil kata. mak akan kata." 3..5. siapa pulak nak datang merisik ni. Menurut Asmah Haji Omar (1982: 99). ada orang rindu. cepat siap-siap. Sesekali masa makan beramai-ramai di meja makan. Eii..3 KATA PIDGIN Pidgin juga dikenal sebagai bahasa pasar (Kamus Dewan.Namun. Kalau ada kupu-kupu (kupu-kupu k. "Ada orang nak bagi duit ni."Ha. abah akan ingatkan." 5. Bahasa pasar merupakan bahasa yang bercampur aduk antara bahasa ibunda dengan bahasa kedua yang cuba dituturkannya.. Bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu apabila bertutur dengan orang bukan Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul." 4.. Antaranya ialah 1.. mak akan berkata "Mak nak kena bagi duit ni.

Berikut diberikan beberapa contoh bahasa pasar: a. iaitu bahasa ibunda penutur itu.“Due to the intermingling between the Malay and the non-Malay. Saya punya anak hari-hari dia surat khabar baca. maka kata-kata daripada bahasa Cina dicampuradukkannya dengan Bahasa Melayu. Family I tak de so u boleh temankan I kat umah. Menurut Za’ba. Lazimnya kata-kata Bahasa Melayu dicampuradukkan dengan kata bahasa asing dan mengucapkannya mengikut struktur ayat bahasa asing. Bahasa Benggali. This form of communication uses Malay words which are fitted into other structural muduls in particular the Chines and Tamil ones”. mostly in the market place. Lu pilih dulu cali beto-beto baik punya. Maksudnya bahasa pasar tidak gramatis sifatnya jika dibanding dengan bahasa baku. Penutur bahasa pasar menggunakan kata-kata dalam Bahasa Melayu dengan dicampur aduk dengan bahasa asing. Ini ikan cukup baik le. You free tak malam ni. wa tak tipu lu la. b. Lu mau beli ikan ke. Lu beli manyakmanyak. 22 . a. You datanglah my house and kita boleh study sama. Dia naik itu api kereta. Dari segi intonasi atau lagu bahasa juga. gaya yang dipakai ketika orang-orang Melayu bercakap sama-sama Melayu dinamakan ‘gaya cakap mulut sahaja’ dan jika yang dipakai di antara orang Melayu dengan bangsa lain atau di antara orang bangsa lain yang berlainan bangsa dinamakan ‘bahasa pasar’. Wa cakap beto. Bahasa Inggeris dan sebagainya. Jika pentutr itu orang Cina. Bahasa pasar atau pidgin tidak mempunyai sistem tatabahasa yang tertentu. manyak mulah oi. didapati terpengaruh oleh intonasi bahasa asing seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Hari-hari dia sekolah pagi. there is arisen pidgin Malay known locally as Bahasa Pasar.

Mereka mengucapkan Bahasa Melayu pasar mengikut telor bahasa mereka. kreol juga merupakan variasi bahasa yang dilihat dari segi pemakaiannya (Mansoer Pateda. Melayu-Tamil. Berikut diperturunkan contoh Bahasa Melayu pasar yang diberikan oleh Za’Ba. lagi lebih bersih dan senang boleh dapat. “Saya boleh ajar apa macam menjaga itu budak. tidak lama dia nanti cukup baik dan sihat. Orang Melayu pula suka memudahkan sebutan Bahasa Melayu dan menyebutnya juga mengikut telor bahasa asing supaya maksudnya senang difahami. ragam Bahasa Melayu jati.Za’ba. Itu emak punya susu dia punya makan yang lebih baik sekali. pada saat kita sedang memupuk Bahasa Melayu moden ini. Sifat ini sering diperkatakan sebagai sifat orang Melayu zamanberzaman. (Dipetik daripada Pelita Bahasa Melayu) 1. (Nik Safiah Karim. bagi sekelompok orang yang berasal dari latar belakang berbeza-beza. dalam buku Ilmu Mengarang Melayu menggunakan istilah bahasa kacukan bagi bahasa pasar. lebih baik sekiranya orang Melayu jangan ‘merendahkan’ taraf Bahasa Melayu yang baik. Bahasa Kreol merupakan keturunan dari bahasa Pidgin yang menjadi bahasa ibu Beliau menyatakan antara bahasa Malayu pasar termasuklah bahasa Melayu-Cina.5. 1994). iaitu sifat sedia menyesuaikan diri dan pertuturan mereka dengan persekitarannya dengan tujuan untuk lebih mudah dan senang difahami. Kajian umum menunjukkan (khususnya yang dilakukan oleh Derek Bickerton) bahawa bahasa- 23 .4 KATA KREOL Kreol bermaksud bahasa yang terbentuk daripada campuran dua bahasa yang berlainan melalui pertuturan sehingga menjadi bahasa utama dalam komuniti atau daerah tertentu. tidak kena belanja”. Nas boleh tunjuk apa macam mahu kasi mandi itu budak. Melayu Benggali. Melayu-Baba. supaya mereka dapat menjadi contoh kepada orang-orang bukan Melayu. dan Melayu – Inggeris. Pertama-pertama itu budak kecil mesti selalu cukup bersih. Jangan susu lain. Malah. Lagi satu mesti ingatingat kasi itu budak makan dia punya emak punya susu saja. Sepatutnya. 1993:33). Orang asing yang menggunakan bahasa pasar tidak pandai menuturkannya mengikut sebutan orang Melayu.

orang tersebut. Saya mahu masak nasi (Ayat Bahasa Melayu) 2. khususnya dari segi tatabahasa yang terarah pada teori tatabahasa universal. bahasa Melayu mengalami proses kreolisasi yang mempunyai unsur dasar bahasa Melayu pasar tercampur dengan berbagai bahasa di sekelilingnya. Pada mulanya bahasa inilah yang disebut Pidgin. terutamanya Jakarta. Bugis. 1. bahasa Melayu BabaNyonyaatau bahasa kreol Baba-Nyonya tidak mempunyai tatabahasa tertentudisebabkan 24 . Hal ini demikian kerana. Namun. terpengaruh oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh orang.bahasa kreol yang ada di dunia menunjukkan adalah kesamaan. Contohnya. Belanda dan Portugis. Jawa. khususnya bahasa Tionghua. Bahasa Melayu dalam bentuk kreol ini turut banyak dijumpai di kawasan Indonesia Timur yang bermula dari Manado hingga ke Papua. Gua mo masak nasik (Ayat Baba Nyonya) Bahasa kreol Baba-Nyonya ini turut tidak menitikberatkan aspek penggunaantatabahasa yang betul. Seterusnya. Sunda. maksudnya. dengan kosakata yang sangat sederhana. Sebagian besar bahasa Kreol ini berakar dari bahasa-bahasa Indo-Eropa sebagai bahasa dasarnya. Contohnya. dalam suatu daerah terjadi pertembungan antara penduduk asli dan pendatang yang satu sama lain berbeza bahasa. tata bahasanya mengalami perkembangan sehingga menjadi bahasa yang stabil dan terpisah dari bahasa induknya. dialek Melayu Peranakan yang dituturkan oleh masyarakat Tionghua di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta dialek Melayu Manado yang iaitu bahasa Manado yang dipakai sebagai lingua franca di Sulawesi Utara (wikipedia. dialek Melayu Jakarta bahasa Betawi yang dituturkan di Jakarta. Bahasa Melayu sudah lama terkenal sebagai bahasa antara suku bangsa khususnya di Indonesia.org). ketika mengalami proses kreolisasi. Bahasa kreol turut berkembang dalam bahasa Melayu. bahasa kreol berkembang kerana berkumpulnya berbagai orang dari latar belakang yang berbeza. penggunaan komunikasi yang terdiri dari bahasa dominan. Bahasa Kreol ini juga dipengaruhi oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh para penuturnya. Sejak itu. Bali. Di Pulau Jawa.

5 KATA KOLOKIAL Menurut Dr. dapatlah didefinisikan bahawa bahasa kolokial ialah bahasa pertuturan dalam kehidupan seharian tanpa menggunakan sistem tatabahasa yang betul namun dapat difahami oleh pendengar. bahasa kolokial dipengaruhi oleh dialek daerah penutur berkenaan (Kamaruddin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz. bahasa kolokial ialah bahasa yang bersifat percakapan atau bahasa basahan dan bukan bahasa baku. 1994). Bahasa kolokial merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks yang tidak rasmi. 1997).5. Bahasa ini tidak mementingkan unsur-unsur tatabahasa kerana yang dipentingkan ialah kefahaman antara penutur dan pendengar. Menurut Kamus Dewan. mengatakan bahawa bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul. Menurut Abdul Hamid Mahmood (2007). Bahasa basahan juga disebut sebagai bahasa kolokial. Lazimnya. 1. Bahasa kolokial ini ialah bahasa pertuturan sehari-hari. menyatakan bahawa bahasa kolokial perlu ditakrifkan dengan berpandukan beberapa sumber. Mansoer Pateda (1994). 25 . menyatakan bahawa bahasa kolokial ialah bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. Menurut Kamarudin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) pula. Bahasa kolokial biasa juga disebut sebagai bahasa sehari-hari.struktur ayat yang digunakan adalah lebih banyak dipengaruhi oleh strukturayat yang terdapat dalam bahasa Cina. bahasa percakapan dan kadangkadang disebut sebagai bahasa pasar. Di samping itu. Za'ba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. Oleh itu. Bahasa kolokial juga mengandungi kata-kata yang kurang enak didengar sehari-hari di daerah tertentu (Mansoer Pateda. Keadaan ini disebabkan oleh masyarakat.oleh penutur-penuturnya yang tidak menunjukkan minat untukmempelajari bahasa Melayu dengan tepat dan betul walaupun bahasa tersebutsudah menjangkaui usia lebih 400 tahun berada di Nusantara.

Keunikan bahasa ini terdapat dalam gaya alihannya.6 BAHASA ROJAK Bahasa Rojak adalah suatu jenis percakapan di Malaysia yang menakrifkan campuran pelbagai bahasa dalam satu pertuturan yang serupa dengan pijin. Bahasa dan Budaya) ini merupakan sebahagian daripada pijin bahasa penghubung yang dikenali sebagai Bahasa Rojak di Malaysia. Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Inggeris) Kau memang terror (hebat) la! Tempat makan ni best (bagus) sangat! Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Cina) Nak makan sini ke nak tapau (bungkus)? Jangan susah hati maa. Marilah rasa kuih Kak Mah ni. Bukan main sedap lagi. Manglish dan Singlish. seseorang mungkin memulai perbualan dalam bahasa Melayu dan kemudian menyambung dengan bahasa Inggeris. Mengikut kata Ensiklopedia Malaysia (vol. panas-panas ni. nak ke mana tu? Tak singgah dulu? Kami tengah minum teh. Walau bagaimanapun. jangan menyampuk.Contoh kata kolokial ialah :Hai Mat. lu punya bos mesti boleh kaw tim (bertolak ansur) punya maa! Apasal (Kenapa) lu buat ini kerja cincai (tak sempurna)? 26 . Kan aku dah kata. Kamu tu kan masih kecil lagi 1. dan seterusnya mencampurkan satu atau dua perkataan bahasa Kantonis dan bahasa Tamil dan menamatkan ia dengan istilah bahasa Mandarin atau bahasa Jepun. bahasa dasarnya merupakan bahasa Melayu.5.

(2010). Abdullah Yusuf. Linguistik dan Sosiolinguistik. Kuala Lumpur: 27 .Rajah: Carta Alir Kaitan Bahasa Rojak Di Malaysia RUJUKAN 1.

2.tutor. 4. 3. Aspek bahasa dan kajiannya. (1992). Variasi bahasa. Asmah Hj omar. http://www. (n.htm LAMPIRAN DIALOG TEMUBUAL DENGAN RESPONDEN Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan : Responden 1 : 35 tahun : India : Tukang gunting rambut 28 .). Kamus ZABA.Open University Malaysia.com. Asmah Omar.d. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Portal Pendidikan Utusan. Kuala Lumpur:DBP. (1989). (2001). Perancangan Bahasa Dengan Rujukan Khusus Kepada Perancangan Bahasa Malaysia.my/tutor/stpm/variasibahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 5.

: Hari-hari ramai tak orang datang? : Tengoklah cikgu. sudah siap : Ya ka? Berapa ane? : Biasa cikgu.00 petang : Ane. boleh tanya sikit tak? : Boleh. Ini rezeki kita tak tentu kan. : tara. : Sekarang umur ane berapa berapa tahun? : 35 tahun. kalu : ini macam la : tak pa lah ane Bahasa kolokial Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan / Jawatan Lokasi Masa : Responden 2 : 58 tahun : Melayu : Ahli jawatankuasa surau : Masjid : 8. : Ya la. mau.00 malam 29 . Tapi kalu ari biasa ini macam la. ramai orang datang. ane. Apa cikgu mau tanya? : Tak ada lah. Ane sudah lama ka buat ini kerja? : Ada dalam sepuluh tahun. : Tak pa lah ane. Enam ringgit. Ok cikgu. Terima kasih ha.Lokasi Masa Dialog Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Kata pidgin Bahasa rojak : Kedai gunting : 3. tara hal. Kalu time mau raya macam atau mau buka sekolah. : Ok. cikgu.

lum balik lagi ke? : Waalaikumussalam. : Ohh. Tunggu sampai waktu Isyak. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Assalamualaikum pakcik. tapi tak pernah jumpa kat taman ni. Assalamualaikum. pakcik. Buat apa yang patut dapat gak pahalanya sebab kita kena ingat mati. Duduk je di surau ni. saya tak duduk kat sini pakcik. : Ye lah. Tak. senang. Pakcik nak tunggu Isyak terus. Nak pergi ambil wuduk. Waalaikumussalam. : Dah nak azan Isyak. : Rumah pakcik jauh ke? : Dekat blok kedua tu je. Sengaja pakcik tak nak balik. Waktu Isyak pun dah awal sekarang. Kalau tak ada kelas agama. : saya : lum balik lagi ke. kat sini.Dialog. Saya minta diri dulu. : Oh. Patutlah. : Ye lah. : Anak duduk mane ye? Rasanya macam selalu nampak. dapat gak : mati Kata ganti diri Kata kolokial Kata tabu Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi : Responden 3 : 25 tahun : Cina : Pekerja kedai elektrik : Kedai Elektrik 5 Star 30 . : Lepas Maghrib pakcik memang tak balik ke? : Selalunya begitu lah. Saya duduk taman yang sebelah sana. pakcik lebih suka iktikaf di surau aje.

Berapa inci ini? : Yang ini 42 inci bos. : saya : bos mahu cari apa : apa brand ada.00 petang Dialog. : Tak apa lah.Masa : 4. : Takda lah bos. bos mahu cari apa? : Saya mahu lihat tv flat skrin lah. : Besar sangat la. : 32 inci punya tak ada ka? : Oh. ada. Sekarang baru satu ribu tujuh ratus saja. Kalau jadi nanti saya datang. takpa. Saya balik fikir dulu. Lagi pun sekarang ada promosi. itu flat skrin ka? Ada. : Ok. semua besar-besar. : Oh. itu flat skrin ka : takda la Kata ganti diri Kata kreol Kata rojak Kata kolokial Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan / Jawatan Lokasi : Responden 4 : 63 tahun. : Melayu : Bekas guru : Rumah 31 . : Apa brand ada? : Sekarang kita ada dua saja. Ini brand Philip. 42 inci pun ok apa. harga biasa dua ribu lebih. Mari bos saya tunjuk. : Wah. Samsung dan Philip. sudah abislah bos. Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Ya. Mesti mahal ni.

mereka dah banyak terdedah kepada dunia luar. : Dari mana ni? : Dari rumah abah. : Kamu dah berapa tahun mengajar ye? : Dah masuk 16 tahun cikgu. Maklumat yang mereka terima berbagai-bagai. Kadang kala naik takut kita. Kalau bab belajar ni bukan 32 . Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji` Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Assalamualaikum cikgu. SK Sg Abong ni dah sekolah yang keempat. Lama tak nampak? : Saya kan dah beli rumah kat Bakri. Hari tu saya jumpa cikgu-cikgu yang dah bersara ada mengajar sebagai guru ganti di SK Temiang. Masa saya jumpa cikgu tahun lepas saya ngajar kat SK Temiang. : Masa zaman awak dan zaman anak-anak saya dahulu. : Walaikumusalam.45 petang Dialog.Masa : 5. : Kamu ngajar mana sekarang? : Sekarang nie dah pindah SK Sg Abong. Selalunya bab yang tidak elok tu memang dia orang terror. Sekarang. Baru balik pasar tadi. Saya lebih suka buat kerja-kerja masyarakat. Cikgu lepas pencen dulu tak ada mintak jadi guru kontrak ke? : Tak ada. Pengkaji : Betul tu cikgu. Cikgu sibuk ke? : Tak ada. Tapi selalu balik sini. Mereka kata muridmurid Responden sekarang jauh bezanya dengan murid-murid dulu. Cukuplah 35 tahun mengajar. Lagi pun zaman sekarang dengan awak dulu mana sama. Kakak ada lagi duduk rumah abah. : Oh. Saja singgah nak jumpa cikgu kejap. kemajuan IT tak macam sekarang. Pengkaji : Ye lah cikgu.

bukan main liat. Bakar kena sesuaikan dengan keadaan sekarang. Dia punya nakal. memang dia orang terror : bodoh Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Lokasi : Responden 5 : 29 tahun : Melayu : Bilik guru 33 Pekerjaan : Pembekal peralatan sekolah . Ada tu. Cubalah yang terbaik. Baik-baik. Dah pukul enam lebih ni.main liat. Saya tengok cucu-cucu saya saja dah pening kepala. saya. Baik lah cikgu. Waalaikumussalam. : Ye lah. kalau disuruh buka buku bukan main liat tapi kalau mengadap komputer tak payah disuruh. Kata ganti diri Kata kolokial Kata tabu : kamu. Saya minta diri dulu cikgu. mereka : tak ada mintak. Dua tiga jam pun sanggup. Nak dimarah takut emak bapak mereka datang ke sekolah. ada tu Allah saja yang tau. Bila anak bodoh kita disalahkan. Pengkaji Responden : Sama lah dengan anak saya cikgu. Assalamualaikum. Responden : Ye lah.

Okey lah. semua ada. Terima kasih cikgu. : Berapa harganya semua sekali? : Semuanya dalam empat ratus lebih. cikgu nak oder alat-alat bantu mengajar. : Ada. : Betul lah tu. Saya ambil cop haiwan dan cop muka jam. Ini salinannya. : Tambah lah lagi satu cikgu. untung tak banyak. : Cikgu nak lihat barang ape ye? : Cuba tunjukkan cop-cop dulu. Dari mana ni? : Saya dari Syarikat Dinamik. : Yang ini kalau saya beli boleh kurang tak? : Boleh tapi tak boleh banyaklah. : Insya-Allah. Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Assalamualaikum cikgu. Ini katalognya. Ada cop wang tak? Kalau ada masukkan sekali. Lain kali kalau cikgu order barang telefon saya. : Ya lah. : Ok cantik. cikgu. Cikgu lihat dulu dan pilih. Saya berniaga kecil-kecilan je. Masuk. Saya yang minta Kak Ros telefonkan tadi. masuk. : Okeylah.Masa : 11. Kata ganti diri : saya. Awak tuliskan bil dan beri saya satu salinan. : Baik cikgu. Ini ada lagi katalog-katalog untuk cikgu pilih. Assalamualaikum. : Waalaikumussalam. Waalaikumussalam. Saya dimaklumkan oleh kerani sekolah. Kalau ambil tiga cop kami bagi satu stamp pad percuma. Saya nak bawa ke Guru Besar dulu. awak 34 .30 tengah hari Dialog. : Okey cikgu.

30 malam 35 . kami bagi satu stamp pad : nak lihat barang apa ye. ok cantik Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi Masa : Responden 6 : 38 tahun : Cina : Peniaga kedai motor : Kedai aksesori motor : 8.Kata pidgin Kata kolokial : cikgu nak oder alat-alat.

terima kasih. customer marah : lama mau pasang ini rantai ye. : Okey. Lama mau pasang ini rantai ye tauke? : Kena ambil masa sikit la. : Sudah siap ka motor saya? : Sudah nak siap. Tadi ada sorang budak saya. Saya balik dulu. ada atas meja. : Selalu ke orang datang pasang ini barang? : Tak tentulah bang. Mau kasi elok.00 pagi 36 . Sikit lagi. : You pasang sorang saja ke? : Tak ada lah bang. : Selamat malam. : Okey tauke. : Sama-sama. Abang sudah sampai. Dia dah balik. Kata ganti diri Kata pidgin Kata rojak : saya : you pasang sorang saja ke. ini wangnya. : Okey. : Okey bang. Mana kunci? : Sana bang. Tunggu kejap boleh? : Boleh. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Selamat malam tauke. : Okey.Dialog. dah siap. mau kasi elok Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi Masa : Responden 7 : 15 tahun : Melayu : Pelajar : Pondok Bacaan : 10. Nanti kalau tak betul pasang customer marah woo.

: saya. ada masa lagi. : Kertas apa? : BM. : Makan apa? : Mi goreng. Kalau awak usaha tentu boleh dapat keputusan yang lebih baik. : Baiklah. : Minum air apa? Sirap ke? : Tak lah. Sarsi. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Dah makan? : Dah. : Insyaallah cikgu. Loceng dah bunyi saya masuk kelas dulu cikgu. Periksa percubaan baru-baru ini okey tak? Dapat berapa A? : Satu. : Kertas lain? : Kebanyakan B dan C je cikgu. awak : dah tak lama lagi : baru-baru ni okey tak Kata ganti diri Kata kolokial Kata rojak Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa : Responden 8 : 17 tahun : Melayu Pekerjaan : Pelajar Tingkatan Lima 37 . cikgu. : Macam mana? Dah sedia untuk PMR? : (Tersenyum-senyum) : Kenapa sengih-sengih? Periksa dah tak lama lagi.Dialog. : Tak apa.

: Ayah ambil ke? : Tak lah cikgu. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Biasalah kalau jauh dari mata emak ayah. Kami di asrama memang telah disediakan jadual kelas. : Insya-Allah. : Macam mana? Dah bersedia? : Insya-Allah cikgu. : Insya-Allah cikgu. kamu. : Mintak-mintaklah anak cikgu dapat juga masuk ke sekolah berasrama penuh ni. Kalau tak. Ni nak pergi mana ni? : Nak pergi taman sebelah. : Waalaikumussalam. Ayah ambil kat simpang saja. Tapi ada juga yang terima hukuman di sana. Jumpa kawan. Selalu buat group study.Lokasi Masa : Rumah : 5. Nanti balik kirim salam dengan ayah. Mana kurang ambil berat pelajaran tu. Kata ganti diri : saya. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Bila balik? : Semalam. Lama dah tak jumpa. kami 38 . takkan lah dapat masuk sekolah asrama.00 petang Dialog. selalu juga kena ambil tindakan disiplin. : Ye lah. cikgu. Saya balik naik bas. : Macam mana belajar? : Boleh lah cikgu. Lebih-lebih lagi kalau terikut sangat dengan kawan-kawan. : Ya lah. Tahun ni ambil SPM kan? : Ya. Macam tu lah hari-hari. Assalamualaikum cikgu. Kamu budak pandai.

ni nak pergi mana ni 39 .Kata pidgin Kata kolokial : buat group study : tak kan la.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.