1.1 PENGENALAN Pernahkah anda berfikir bahawa bahasa itu adalah satu fenomena penting di dalam hidup kita.?

Jawapanya ialah TIDAK. Mengapa ? Kerana kebanyakan kita sering menganggap kebolehan bertutur sebagai salah satu daripada kebolehan asasi manusia, sama seperti kita berjalan dan bernafas. Kita tidak pernah menyoal sama ada kebolehan manusia bertutur itu sebagai satu kejadian semula jadi, iaitu berlaku secara tidak sengaja ataupun ia satu perkara yang mesti dipelajari oleh manusia. Bahasa yang digunakan di dalam pertuturan merupakan satu alat perhubungan yang penting di antara manusia dengan manusia (kadang-kadang dengan binatang). Alat perhubungan ini amat kompleks tetapi teratur dengan menggunakan kod tertentu. Namun begitu , bahasa bukanlah satu-satunya alat perhubungan manusia kerana terdapat juga cara lain yang digunakan oleh manusia untuk berhubung seperti melalui gerak-geri, simbol atau kod telegraf, muzik dan banyak lagi (Abdullah Hassan, 1992: 3). Maka apakah alat atau bidang ilmu yang mengkaji bahasa ini? Bidang ilmu yang mengkaji bahasa dikenali dengan ilmu linguistik . Ia diwarnai dengan pelbagai paradigma, aliran, teori dan pendekatan yang menjadi pegangan seseorang ahli bahasa. Ia banyak menentukan cara mereka memandang dan menghuraikan hal kebahasaan (Zulkifley Hamid, 1996: 2). Sebenarnya, hanya sebahagian daripada linguistik melibatkan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Linguistik adalah lebih luas daripada itu. Secara jelasnya, seperti yang dikatakan oleh Bolinger (1968), linguistik ialah satu sains bagi mengkaji bahasa. Ini bermakna bahasa digunakan sebagai bahan yang dikaji secara saintifik.Manakala A. Bakar Hamid (1960), menjelaskan linguistik atau ilmu bahasa ialah suatu sains yang mempelajari bahasa manusia (Rencana Linguistik, susunan Abdullah Hassan, 1992:28). Ahli ilmu bahasa dapat membuat sejarah bahasa dan rumpun bahasa, selain membandingkan bahasa untuk mencapai suatu rumusan tentang ciri umum yang terdapat di dalam semua bahasa

1

Apabila kita melihat proses evolusi bahasa Melayu pula, kita dapati bahawa bahasa Melayu itu berkembang dan maju selaras dengan taraf perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat melalui peperangan, perkahwinan, perdagangan, telah menunjukkan pentadbiran, persuratan, keilmuan dan kebudayaan. Sejarah juga

bahawa bahasa Melayu telah berkembang daripada status bahasa Melayu Purba menjadi bahasa Melayu Kuno dan seterusnya ke bahasa Melayu Moden setelah melalui beberapa penyerapan dan penyebatian daripada bahasa-bahasa Sanskrit, Arab, Cina, Belanda, Portugis dan Inggeris. Ini menunjukkan bahawa pengguna bahasa itu sendiri menyedari bahawa bahasa sesuatu bangsa itu tidak seharusnya berada pada takuk yang lama selama-lamanya; namun, bahasa perlu direvolusikan agar bahasa berkembang selaras dengan kemajuan semasa. Peningkatan martabat bahasa juga akan menunjukkan ketinggian martabat bangsa yang menuturkan sesuatu bahasa, sebagai contoh, bahasa Melayu sendiri mengalami perubahan daripada segi ejaan. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan ejaan rumi lama kepada ejaan rumi baru. Gambaran ringkas tentang kegiatan kesusasteraannya pula , pada awalnya di alam Melayu ini menjadi latar belakang bagi memperlihatkan hubungan antara unsur mitos dengan legenda Sejarah Melayu. Sebagai contoh, sejak awal kemunculan tamadun India, perkataan Tamil mendapat tempat dalam perbendaharaan kata. Ia diikuti dengan bahasa Yunani, Latin, serta Inggeris. Ini menunjukkan bahasa bersifat fleksibel. Sifat penerimaan sesuatu bahasa ke dalam bahasa yang lain juga menjadikan sesuatu bahasa menjadi lebih cepat berkembang. Sifat ini juga telah melahirkan pelbagai jenis penggunaan bahasa dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia kini seperti penggunaa bahasa rojak , ganti nama, perkataan taboo (kata larangan) , pidgin , kreol dan kolokial yang dituturkan sebagai bahasa perhubungan atau komunikasi. 1.2 LINGUISTIK Menurut Kamus Dwibahasa (1981:716), Linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. David Crystal dalam bukunya A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181) pula menyatakan bahawa linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (Linguistics : the scientific study or language).Ilmu linguistik ialah bidang ilmu mengkaji bahasa secara saintifik ( J. Lyon, 1968:1). 2

Apakah yang dimaksudkan dengan istilah saintifik? Dalam bidang ilmu, kajian saintifik terdiri daripada kajian yang dijalankan dengan teratur menurut rumus-rumus tertentu. Segala yang dihasilkan dapat dibuktikan melalui pemerhatian yang sah dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu mengenai bahasa dan kaedah-kaedah yang bertanggungjawab. Ini bermaksud, seorang sarjana linguistik menjalankan kajian linguistik, samalah seperti sarjana sains mengkaji ilmu sains. Ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu. Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu,contohnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan, bentuk dan sistem bahasa itu. Kita mesti mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan, sistem fonem, morfem, kata, frasa, dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah dan hasil kajian ini pula boleh diuji kebenarannya ( Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood, 2007:2). Ilmu linguistik mempunyai banyak bidang cakupan antaranya Ilmu linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti, Linguistik Deskriptif ( Descriptive Linguistics), Linguistik Historis ( Historical Linguistics), Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics),Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik ( Neurolinguistics), Linguistik Am ( General Linguistics), Linguistik Terapan,(Applied Linguistics),Psikolinguistik (Psycholinguistics). Didapati juga bahawa kajian ilmu linguistik juga meliputi bahasa-bahasa di dunia yang berbeza sifatnya. Dengan wujudnya kelainan bahasa-bahasa tersebut, maka bidang kajian linguistik dikatakan bersifat umum. Kelainan bahasa-bahasa ini merupakan bidang kajian ahli linguistik 3

. walaupun negara telah menuju ke arah globalisasi yang menjadikan teknologi sebagai fokus utama. Ilmu linguistik dikatakan satu kajian secara sistematik . Ianya mestilah dibuktikan keesahanya. subjek ini terus menjadi penting. Maka. Jelasnya.Walaupun bidang linguistik merupakan bidang yang telah lama dikaji oleh pengkaji bahasa di Malaysia dan serata dunia. Bidang linguistik ini juga termasuklah linguistik jati yang memberi huraian atau deskripsi tentang sesuatu bahasa tanpa kaitannya dengan bidang lain dan linguistik terapan. bersifat umum. tanpa penentuan betul dan salah. sintaksis ( kajian tentang ayat) dan semantik. emperikal (ada uji kaji dan makmal ) terhadap sesuatu bahasa manuisa sebagai satu displin ilmu. Linguistik deskriptif pula menumpu kepada huraian beberapa kemungkinan yang ada di dalam sesuatu bahasa. 4 . kebolehpercayaan serta berintergriti. iaitu mengkaji segala bidang linguistik yang dikaitkan dengan bidang lain Kesimpulannya . Manakala bidang yang dikaji ialah fornologi ( kajian tentang bunyi bahasa ). Linguistik diakronik pula menumpu kepada kajian yang dibuat mengikut perkembangan masa dan perbandingan bahasa. namun ilmu linguistik terus diberi perhatian untuk mengimbangi keperluan rohaniah di kalangan rakyat. morfologi ( kajian tentang pembentukan kata ).. Kajian ilmu bahasa mencakupi merangkumi bidang linguistik secara bidang ilmu yang sangat luas. iaitu di sekolah-sekolah. tidak hairanlah. Manakala. hingga ke peringkat yang lebih rendah. subjek ini diajar di peringkat tinggi seperti di institusi pengajian tinggi. institut perguruan. namun kajian bidang ini adalah penting sejak dahulu hingga kini. Ini bertepatan dengan pandangan Ferdinand de Saussure (1857) yang merumuskan bahawa ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu langue sahaja. linguistik preskriptif membentuk norma atau menentukan yang mana betul dan yang mana salah di dalam pemerian bahasa. Ia khusus iaitu Linguistik sinkronik merujuk kepada kajian pada suatu bahasa dan masa tertentu. tetapi merangkumi bahasa atau language secara umum.

Ini kerana sosiolinguistik merupakan kajian yang berkaitan dengan bidang bahasa dan kaitannya dari sudut kegunaannya dalam masyarakat. Bidang sosiolinguistik terapan pula menggabungkan kajian sosiolinguistik dengan kajian pendidikan. laras.3. sikap terhadap bahasa. kepelbagaian bahasa. pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur.3 SOSIOLINGUISTIK Pengkajian bidang ilmu linguistik tidak lengkap jika bidang sosiolinguistik tidak diberi penekanan sewajarnya oleh pengkaji bahasa tersebut. bahasa. pengguna bahasa dapat menggunakan bahasa dengan tepat mengikut keperluan masyarakat yang diwakili oleh mereka. iaitu kajian yang mementingkan kewujudan kelainan bahasa seperti dialek (geografi dan sosial). Dengan pemahamansosiolinguistik. kajian sosiolinguistik adalah bersifat kualitatif. Menurut Fishman. bidang sosiolinguistik dilihat dapat melengkapi bidang kajian ilmu linguistik.1 DEFINASI SOSIOLINGUISTIK Ramai ahli pengkaji bahasa telah memberikan pandangan dan pendapat tentang Sosiolingustik .1. Bidang ini telah menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri. kelainan bahasa. Antara aspek tersebut ialah kedwibahasaan. 5-13) juga menyatakan bahawa sosiolinguistik merupakan kajian terhadap` pattern co-variation of language and society’ . 1. Sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek di dalam budaya tertentu. topik dan latar pembicaraan. Dalam konteks ini. bidang kajian sosiolinguistik menyediakan ruang kepada pengkaji bahasa mengaplikasikan penggunaan bahasa tersebut mengikut konteks masyarakat tertentu kerana tidak semua bahasa boleh digunakan dalam sesuatu masyarakat. Sebagai cabang ilmu dalam linguistik. perancangan bahasa dan sebagainya. Antaranya ialah Fishman (1968. Bidang sosiolinguistik membincangkan pelbagai aspek hubungan bahasa dengan masyarakat. gaya bahasa dan sebagainya dalam sesebuah komuniti 5 . Fenomena ini dianggap penting memandangkan bidang sosiolinguistik memberi ruang kepada sesuatu bahasa digunakan dalam konteks masyarakat.

Nabahan (1993. penukaran kod dan perancangan bahasa termasuk standardisasi bahasa dan sebagainya (Wong Khek Seng. 1976). Ahli sosiolinguistik banyak memperkatakan mengenai cakupan bidang sosiolinguistik ini. Dalam hal ini. iaitu kajian bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan.3) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat digarap menggunakan tiga kajian. penemuan bahasa dan kedwibahasaan. Menurut Nababan lagi (1993.bahasa. 6 . khususnya perbezaan-perbezaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). Sosiolinguistik juga adalah suatu cabang linguistik yang mengkaji aspek linguistik. sosiolinguistik adalah bidang merupakan satu bidang yang membabitkan kajian bahasa dan masyarakat yang sangat luas cakupannya. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial dalam suatu masyarakat tutur atau secara lebih operasional lagi seperti yang dikatakan Fishman (1972. study of who speak what language to whom and when… (1998: 5). . 1987:2). kebudayaan dan penggunaannya dalam sesebuah masyarakat tertentu.. struktur dan penggunaan bahasa yang berhubungan institusi atau fungsi sosial. „. Fishman (1968) juga menyatakan bahawa hanya sosiolinguistik yang merupakan satu-satunya disiplin ilmu yang mementingkan kajian terhadap bahasa dan hubungannya dengan pengguna bahasa. perkembangan bahasa pidjin dan kreol serta dialek sosial.. faktor sosial dan budaya. Kesimpulannya . ciriciri dan ragam bahasa dengan situasi. Disiplin ini banyak menawarkan pelbagai isu menarik yang berhubungan antara bahasa dengan masyarakat. Skop sosiolinguistik ini meliputi soal seperti perhubungan antara demografi dan pemeliharaan bahasa.2) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membaha aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat.

yang memetik daripada Jacobson (1980: 22-23). senyuman. Menurut Hymes. Adalah jelas bahawa kelakuan bahasa adalah satu kemahiran yang kompleks yang sukar dikuasai oleh seorang bayi dalam satu tempoh masa yang singkat. tetapi ada kalanya keburukan. 1. kerlipan mata. setiap alat yang diguna pakai. ia juga bermaksud variasi bahasa atau jenis bahasa atau sebagai alat komunikasi lisan atau variable. mesti bermakna dan difahami oleh semua pengguna bahasa tersebut. Ianya hanyalah satu fungsi kapasiti-kapasiti kogntif am manusia yang memungkinkan mereka belajar terutamanya bahasa pertuturan. kemunculan faktor lain bersama pembicara. Menurut ahli bahasa dan psikologi. Ia jua merupakan alat komunikasi dan alat perhubungan antara manusia dengan manusia yang lain. iaitu menggunakan jari. bekerjasama. Sebenarnya.4 BAHASA Sesungguhnya manusia itu tidak lahir dengan kebolehan bertutur dan memahami bahasa Sebaliknya manusia haruslah memepelajari untuk menguasainya. berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. iaitu: pembicara . alat atau benda atau organ yang digunakan itu mesti telah diterima umum . kita hanya boleh berhubung melalui bahasa badan.4. Pateda (1981) juga mentakrifkan bahasa sebagai alat komunikasi dan makhluk sosial yang suka bersosial. pendengar . khususnya oleh komuniti bahasa tersebut. setting kesediaan penerima apa yang dikomunikasikan. Namun walau apa pun yang digunakan untuk berkomunikasi. Di samping penerimaan komuniti.1 DEFINISI BAHASA Kridalaksana (1993). manusia dilahirkan dengan satu kebolehan belajar khusus yang ditentukan secara genetik sahaja. manusia biasa berkelahi dan berperang kerana bahasa.1. Selain itu. tangan. tangisan dan sebagainya. Tanpa ada bahasa.menjelaskan bahasa adalah sistem lambang atau bunyi yang arbitrari yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi. iaitu bersosial untuk kebaikan. sebagai berkata bahawa terdapat beberapa faktor yang memungkinkan seseorang itu berkomunikasi antara mereka. mempunyai alat. topik dan 7 .

Bahasa induk ialah bahasa yang lebih tua yang membiakkan bahasa-bahasa lain dan dialek bagi bahasa-bahasa tersebut. politik. bumiputera Sabah dan Sarawak serta kumpulan etnik minoriti yang lain. Cina. Jika disabitkan dengan Dasar Bahasa di Malaysia. Tanpa elemen tersebut komunikasi tidak dapat dijalankan. ia ditakrifkan sebagai kumpulan individu yang mempunyai sifat.sifat (kecenderungan. kumpulan orang yang tinggal di suatu daerah atau negara.Lazimnya. Komuniti bermakna kumpulan manusia yang dibentuk berdasarkan perkongsian satu atau lebih daripada satu ciri tertentu. iaitu: budaya. 8 . 1989). ( diturunkan dari generasi ke satu generasi. etnik.2 KOMUNITI BAHASA Komuniti Bahasa pula Menurut Kamus Dewan Edisi Kempat (2005:812). yang lain sama sahaja. Komuniti bahasa Melayu merupakan sekumpulan manusia yang menggunakan bahasa Melayu di dalam aktiviti harian mereka. ekonomi. sejarah. contohnya bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Konsep keluarga bahasa lebih mudah dihuraikan sejajar dengan konsep induk yang menurunkan bahasa kepada generasi seterusnya (Collins. 1. masyarakat yang bermastautin di suatu tempat atau negara) yakni orang ramai umumnya. tentu sekali terdapat ketidakdekatan antara kedua-duanya. garis pemisahnya amat sedikit. Bahasa mempunyai keluarga tersendiri . kepada kelompok penutur bahasa tersebut). Jika kita bandingkan pula bahasa Acheh dengan bahasa Jawa. ras dan sebagainya.penjelasan pembicaraan serta peristiwa itu sendiri. penutur bahasa Melayu bukan sahaja terdiri daripada orang Melayu tetapi merangkumi juga pelbagai etnik lain seperti masyarakat keturunan India.4. kepentingan dan lain-lain) yang serupa. kaum. bagi keluarga bahasa terdekat. kata. perkataan atau ayat. Di samping itu. mungkin daripada aspek loghat. Di dalam hal ini. komuniti bahasa Melayu juga merupakan satu kumpulan manusia yang tidak semestinya berketurunan sama tetapi menggunakan bahasa Melayu di dalam kehidupan mereka.

Manakala mengikut konteks komuniti bahasa pula. Fungsi adalah beban makna suatu satuan bahasa atau hubungan antara satu satuan dengan unsur-unsur gramatikal. iaitu penggunaan bahasa yang sama dapat dibentuk beberapa kelompok penutur bahasa Melayu.Di dalam konteks pengertian komuniti Melayu. selain menjadi jati diri etnik yang dikuasai sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Selain itu juga.4. Terdapat beberapa fungsi bahasa yang utama . Ia boleh memberi fungsi apabila bahasa tersebut telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan dan pengimbuhan dan mengikuti segala peraturan penggunaannya (Darwis Harahap Mohamad. bahasa merupakan ciri jati diri etnik. 2004: 50). di dalam kelompok Melayu boleh dikategorikan juga daripada kelompok saudara baru yang datangnya daripada etnik yang berbeza. berkahwin sesama mereka dan juga didaftarkan sebagai Melayu. 1. leksikal/fonologi di dalam suatu deretan satuan/peranan unsur dalam suatu ujaran dan hubungannya secara struktural (Harimurti Kridalaksana. Jika dikaitkan dengan penggunaan bahasa Melayu.3 FUNGSI BAHASA Bahasa mempunyai fungsinya yang tersendiri. bahasa ini selain tidak diwarisi. Ini bermakna ciri yang diwarisi daripada nenek moyang orang Melayu dan bahasa yang diwarisi ini dikuasai oleh penutur Melayu sebagai bahasa ibunda. Bahasa ibunda bagi keturunan saudara baru ini mungkin bahasa Melayu ataupun mungkin bahasa lain. kelompok manusia berketurunan Melayu sebagai bahasa ibunda. ianya merupakan bahasa 9 . 1993: 60). bahasa yang diwarisi daripada kedua ibu bapa yang berketurunan Melayu. Kelompok pertama merupakan orang Melayu dan berketurunan daripada orang Melayu. antaranya ialah :bagi kumpulan etnik yang berbeza. Daripada definisi komuniti bahasa yang dikuasai sebagai bahasa.

c. Sebagai alat di dalam mengawal sosial. Di dalam situasi ini. Bahasa sebagai alat komunikasi Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi (Mokhtar Mansor. informasi pendidikan disampaikan melalui bahasa. Bahasa menjadi alat komunikasi yang paling efektif di dalam memastikan proses komunikasi berjalan lancar. Bahasa adalah sebagai alat di dalam mengawal sosial. bahasa telah berfungsi sosial atau kemasyarakatan (Sumarsono. Bahasa adalah unsur kebudayaan yang telah memberi manfaat kepada pengalaman sebagai alat manusia. integrasi Melaluinya. b. Bahasa sebagai alat komunikasi. Pelbagai penerangan. Dalam komunikasi seharian. dan Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksional adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kawalan sosial (Zulkifley Majid. Melalui komunikasi. lebih jauh memungkinkan setiap merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya. dan adaptasi manusia mempelajari dan mengambil bahagian dalam pengalaman tersebut. baik bahasa lisan mahupun bahasa tulisan. serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sezaman dengan kita.a. 1991: 22). 1996: 17). Ceramah agama atau dakwah merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa yang berfungsi sebagai alat kawalan sosial. salah satu alat yang sering digunakan adalah bahasa. Sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial atau kemasyarakatan. Kawalan sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. orang untuk 2004: 145). Manusia memerlukan suatu medium untuk melawan bicara dengan orang lain. 10 . kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. Masyarakat hanya dapat disatukan secara efisien melalui bahasa. Bahasa mampu untuk mengawal keadaan sosial dengan lebih efektif.

1. Kata atau perkataan ini difahami sebagai ÂbahasapertuturanÊ. b) Bahasa mempunyai sistem. bunyi tersebut tidak dianggap sebagai bunyi bahasa. imbuhan dan sebagainya. Umpamanya. bunyi berdehem. e) Bahasa itu berubah mengikut pekembangan dan situasi penutur. nahu atau sintaksis. d) Bahasa mempunyai makna kerana ia bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maka bahasa itu mempunyai maksud tertentu. iadapat difahami dan maknanya dapat dikupas oleh mereka yang menggunakanbahasa yang sama. Hal ini berlaku kerana apabila bunyi-bunyi tersebut didengari.4. perlakuan bersiul 11 . jika bunyi-bunyi yang dihasilkan tidak membentuk perkataan atau menyamai mana-mana bahasa. Contohnya. iaitu berdasarkan konteks sebenar sesuatu peristiwa bahasa.5 PROSES BERBAHASA Menurut Adbullah Yusof dan Che Rabiaah Mohamed (2005). perkataan . susunan perkataan .4. rongga hidung atau gabungan kedua-duanya. rangkai kata. c) Bahasa mempunyai bentuk seperti ayat-ayat . Sebaliknya pula. bebelan anak kecil tangisan atau bunyi bersinÊ.Gabungan bunyi-bunyi yang dihasilkan melalui rongga tersebut akanmembentuk perkataan. batuk. bersiul.1. Tiap bahasa mempunyai sususnan yang tertentu sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan. Bunyi-bunyi tersebut dihasilkan melalui rongga mulut juga tetapi tidak membawa apa-apa makna. f) Bahasa itu arbituari g) Bahasa itu linear.4 CIRI-CIRI BAHASA Antara ciri-ciri bahasa ialah :- a) Bahasa mempunyai bunyi iaitu bunyi yang dihasilkan melalui alat-alat artikulasi bahasa oleh manusia atau sipenuturnya. bahasa pertuturanyang kita gunakan terdiri daripada berbagai-bagai bunyi yang dihasilkan samaada melalui rongga mulut. kecuali jika dilihat pada tata tingkat pragmatik.

Berdasarkan ilmu psikolinguistik. aspek. VARIASI DAN RAGAM BAHASA Dalam kehidupan sehari-hari manusia berkomunikasi menggunakan bahasa. LARAS BAHASA . yang melibatkan beberapa anggota badan manusia (Abdullah Yusoff dan Rabiaah Mohamed. Hal ini dapat diperhatikan dalam bagaimana sukarnya memulihkan pertuturan yang dilakukan ke atas seseorang yang mengalami kecacatan pertuturan. Berdasarkan ilmu psikolinguistik. Hal ini dapat diperhatikan dalam bagaimana sukarnya memulihkan pertuturan yang dilakukan ke atas seseorang yang mengalami kecacatan pertuturan. Seperti yang telah dihuraikan. pendapat. Seperti yang telah dihuraikan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam masyarakat. Bahasa boleh digunakan untuk 12 . serta tidak ada kecacatan pada anatomi dan fisiologi pendengaran dan pertuturan. yang melibatkan beberapa anggota badan manusia (Abdullah Yusoff dan Rabiaah Mohamed. serta tidak ada kecacatan pada anatomi dan fisiologi pendengaran dan pertuturan. hasrat dan seumpamanya.yang dilakukan oleh jejaka kepada anak gadis mungkin bertujuan untuk menarik perhatian. akan dapat berbahasa di dalam lingkungan umur dua hingga dua setengah tahun. Penghasilan bunyi bahasa adalah satu proses berbahasa yang amat kompleks untuk dihuraikan di dalam konteks yang terhad ini. menghasilkan bunyi bahasa merupakan suatu proses yang kompleks.5. Bahasa digunakan untuk menyatakan buah fikiran. bidang dan peristiwa. lazimnya seseorang kanak-kanak yang normal pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal. lazimnya seseorang kanak-kanak yang normal pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal. akan dapat berbahasa di dalam lingkungan umur dua hingga dua setengah tahun. 1. Penghasilan bunyi bahasa adalah satu proses berbahasa yang amat kompleks untuk dihuraikan di dalam konteks yang terhad ini. 2005). Bahasa digunakan oleh masyarakat untuk memperkatakan bermacam-macam hal. perasaan. 2005). menghasilkan bunyi bahasa merupakan suatu proses yang kompleks.

menerangkan hal-hal mengenai sejarah. Menurut Halliday (1968) laras merupakan variasi bahasa yang berdasarkan fungsi. Terdapat beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu antaranya. variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. kosa kata dan tatabahasa. waima secara lisan atau penulisan (Nik Hassan Basri Nik. iaitu pengguna dan penggunaanya. Idiolek. Kadir. Halliday membezakan dialek dengan laras bahasa berdasarkan dua faktor. cara percakapan dilakukan sama ada lisan atau tulisan. ekonomi. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia. Ab. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan 13 . dan situasi pembicaraan. sastera. Seseorang penutur akan mengubah laras bahasanya bergantung kepada situasi. bentuk percakapan. perubatan dan berbagai bidang lain. pertanian. Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. hubungan antara pembicara. variasi bahasa iaitu kepelbagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. iaitu dengan siapa seseorang itu bercakap. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. tajuk percakapan. cabang Nusantara. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. Masyarakat yang maju sudah mempunyai laras bahasa yang cukup lengkap untuk memperkatakan pelbagai konsep ilmu dan hal-hal yang berkaitan kemajuan. Seterusnya dialek kawasan. Variasi bahasa ini dikenali sebagai dialek. Laras bahasa dikenal sebagai kelainan bahasa yang memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan khusus dalam sesuatu bidang atau disiplin ilmu mengikut kesesuaian konteksnya atau situasi yang berbeza-beza menurut perkara atau tajuk pembicaraan. suasana. Laras berubah mengikut situasi. merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalam sesuatu masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Dialek. sains. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. 2005a: 355). agama.

seperti dialek Kelantan. Bahasa mempunyai masyarakat penuturnya sendiri.perbezaan kecil didalam bahasa yang digunakan oleh pendukungnya masing-masing. dialek social. Kelainan bahasa atau variasi bahasa berdasarkan daerah itu disebut dialek. jawa. 1967:69). Istilah dialek berasal daripada perkataan Yunani dialektos yang pada mulanya dimulakan dalam hubungannya dengan keadaan bahasanya (Ayatrohaedi. Dialek Johor dan seumpamanya. makin luas daerah penyebaran bahasa itu. jenis pekerjaan. Makin luas daerah penyebaran satu-satu bahasa itu makin banyak pula perbezaan yang timbul dari sagi penggunaannya.dialek ini pula saling faham-memahami antara satu sama lain. Misalnya. Oleh itu. Bahasa Indonesia di Indonesia. Lampung dan Orang Laut. Di Malaysia. Walaupun namanya berbeza. Pei. Dialek mempunyai bentuk tertentu yang dituturkan dalam kawasan tertentu dan berlainan dari 14 . bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi. iaitu idiolek.faktor sosial. misalnya. Makin banyak jumlah penuturnya. sudah wujud berbagai-bagai kelainan bahasa atau variasi bahasa mengikut daerah yang berlainan. orang akan menggunakan bahasa. dialek adalah variasi daripada satu tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Mengikut Mario A. Nias. dalam majlis rasmi. Istilah dialek sosial yang dikaitkan dari segi penggunaan. sepeti latar belakang pendidikan. dan penutur-penutur dialek. Demikian juga terdapat variasi-variasi Bahasa Melayu yang wujud oleh sebab faktor. Sumatera. Minangkabau. dialek kawasan atau loghat.bahasa yang formal. Di Yunani terdapat perbezaan. ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu. (Nik Safiah Karim dan rakan-rakan. Acheh. Kalimantan dan sebagainya. 1993: 29). Umumnya Bahasa bahasa Melayu Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa Batak. Menurut Chambers 1983. tetapi sedemikian jauh hal tersebut tidak sampai menyebabkan mereka merasa mempunyai bahasa yang berbeza (Meillet. iaitu bahasa mungkin berbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. dialek Perak. merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia. bahasa terdiri daripada sekumpulan dialek. kedudukan sosio-ekonomi penutur yang berbeza-beza.seperti Filipina. 1979:1 ).

tetapi kelainan tersebut tidaklah begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain. Gantinama Umum. variasi bahasa kacukan. kedua. dan Variasi Bahasa Melayu Baku. (A. Gantinama Petunjuk dan Gantinama Sendi. (b)kata ganti diri singkat. (Mario A. variasi cakap mulut.5. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang Kata ganti diri terdiri daripada: (a)kata ganti diri (pertama. Bahasa Malaysia sekarang merupakan bahasa standard yang menjadi bahasa pengantar di Malaysia. variasi Bahasa Rasmi. Dialek-dialek setempat di Semenanjung Malaysia sebenarnya adalah variasi daripada bahasa Malayu. Teew 1961:43).1 KATA GANTI NAMA Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA. (d) kata ganti tempat. variasi cakap surat. 1. Dialek-dialek yang berdasarkan tempat seperti itu dipanggil dialek setempat (Leonard Bloomfield 1967:50 ).bentuk standard baik dari segi sebutan. Pei. seperti bahasa Melayu pasar. Bahasa Melayu sekarang ini telah menjadi bahasa Kebangsaan negara ini dan sejak 13 Mei 1969 bahasa tersebut dikenal sabagai Bahasa Malaysia (Asmah Haji Omar 1976:1). 1960: 56). Gantinama Pertanyaan. variasi Bahasa Melayu Lama. dan (e) kata ganti tak tentu. dan ketiga). Kini sudah wujud pelbagai variasi Bahasa Melayu. 15 . tatabahasa atau penggunaan kata-kata tertentu. Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Gantinama Diri. variasi Bahasa Melayu Moden. (c) kata ganti tanya.

iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak. iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut : 16 . Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk. Kata ganti diri pertama terbahagi dua.Kata Gantinama Diri Kata ganti nama Diri Pertama Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. Kata Ganti Diri Pertama aku (tunggal) saya (tunggal) hamba Penggunaannya digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu (tunggal) patik (tunggal) digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan beta (tunggal) digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila kami (jamak) bercakap dengan orang kedua kita (jamak) digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua Kata ganti nama Diri Kedua Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang.

kata-kata seperti 17 .Bentuk Tunggal Jamak Kata Ganti Diri Kedua anda (tunggal) awak (tunggal) Contoh kata ganti diri kedua tuanku. anda. engkau kalian Penggunaannya digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan engkau (tunggal) tuanku (tunggal) kalian (jamak) kamu (tunggal dan jamak) kita dan dengan Tuhan juga digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita Kata Ganti diri ketiga Kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga. wak. kamu.

bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan. orang. beliau. Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. masa. baginda hendaklah digunakan.mereka. beliau. Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk. Benda apakah Orang siapakah Tempat manakah Masa Hal Bilangan bilakah bagaimanakah berapakah kenapakah mengapakah 18 . dia. baginda Mereka Kata Ganti Diri Ketiga baginda (tunggal) beliau (tunggal dia dan ia (tunggal) mereka (jamak) Penggunaannya digunakan untuk raja dan sultan digunakan untuk orang yang kita hormati. tempat. Bentuk tunggal jamak Contoh kata ganti diri ketiga ia. Kata ganti nama pertanyaan ditambah “kah” dan tanda soal. dan pemimpin digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang Kata Ganti Tanya Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda. misalnya ibu bapa. guru.

Misalnya vagina ( alat sulit wanita) yang berasal dari bahasa Latin dianggap tidak kotor Begitu juga sedangkan perkataan seperti pantat . Kebanyakan masyarakat . dapatlah didefinisikan tabu sebagai kata-kata yang tidak boleh digunakan. binatang. Maka. puki dianggap tabu dalam masyarakat Melayu . Dengan demikian . kata-kata yang berbau seks dianggap tabu. maka bahasa atau kata-kata yang merupakan simbol dari tindakan itu pun dilarang. Sebenarnya keduanya memiliki makna yang sama iaitu alat sulit wanita. Begitu juga dalam masyarakat Melayu atau bahasa Melayu kata tabu itu merupakan kata-kata yang dilarang disebut terutamanya kanak-kanak kerana sebab tertentu seperti takut.Kata Ganti Nama Penggunaannya apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang mana digunakan untuk menanyakan orang. menjaga kesopanan atau menjaga status kuo sesaorang. Apabila sesuatu tindakan dilarang.2 PERKATAAN TABOO Tabu berasal dari kata taboo yang dipungut dari bahasa Tonga. Dalam kalangan masyarakat Tonga kata taboo merujuk pada tindakan yang dilarang atau yang harus dihindari. benda. Namun apakah sesuatu tindakan ataupun perkataan itu tergolong dalam kata tabu atau tidak adalah bergantung dengan pandangan dan nilai yang dipegang oleh masyarakat bahasa serta tradisi kebudayaan setempat. kata penis atau zakar dianggap biasa sementara perkataan butuh dianggap terlalau kasar 19 . apa yang ditabukan merupakan satu kebiasaan yang dilarang oleh sesuatu masyarakat dalam bentuk kelakuan dan bahasa.5. dan tempat 1. setidak-tidaknya tidak dipakai di tengah masyarakat beradab. salah satu bahasa dari rumpun bahasa Polinesia.

Contoh : o mati disebut meninggal dunia. bodoh 5. o hantu/polong/jin disebut datuk. "Anak dara tak baik menyanyi masa masak. sosiobudaya sesebuah masyarakat. anak sial 3. mampus 2. "Jangan potong kuku malam-malam." 5. nanti ikan hangus." 2. gila 20 . nanti rabun” Antara contoh kata-kata tabu dalam bahasa Melayu ialah seperti :1. "Anak dara tak elok duduk kat tangga. Ia adalah kata frasa yang menggantikan kata pemail atau kata yang digunakan dalam usaha untuk mengelakkan ketakutan atau ketidak selesaanyang berkaitan dengan persoalan ‘world-view’. nanti perut buncit. "Jangan makan nasi berulam air. Antara contoh perbuatan tabu dalam masyarakat Melayu ialah seperti :1.atau satu tabu bagi masyarakat Melayu. "Jangan duduk atas bantal nanti punggung bisul. nanti tak ada orang nak masuk meminang. Kata-kata taboo juga merupakan kata pemali." 4. Contoh sederhana ini menggambarkan kepada kita pada kesimpulan bahwa bahasa ilmiah menggunakan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Latin yang tidak dipakai dalam pergaulan sehari-hari lebih baik disebut daripada menggunakan bahasa melayu telah sedia ada." 3. sesuatu kata yang bukan sekadar memiliki makna denotative tetapi juga konotatif. sial 4.

Sesekali masa makan beramai-ramai di meja makan. 1. cepat siap-siap. ada orang nak datang. mak akan kata. Kalau ada kupu-kupu (kupu-kupu k." 5. Ia juga merupakan tabu bagi masyarakat Melayu . "Ada orang nak bagi duit ni. bulu mata kau jatuh." ?? 2." 3. perbuatan atau perasaan.." Kalau menggaru tangan kiri. siapa pulak nak datang merisik ni. bukan rama-rama). ada orang rindu. Bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu apabila bertutur dengan orang bukan Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul. "Ada orang nak datang ni. Antaranya ialah 1. "Ish." 4.Namun. Mak garu-garu tangan kanan yang jelas gatal tak bersebab digigit nyamuk dan lain-lain sambil kata. mak akan berkata "Mak nak kena bagi duit ni. "Ai. ada juga beberapa perkara dalam kehidupan seharian aku yang tidak dapat hendak dijelaskan jelaskan dalam bentuk perkataan." Kadang-kadang kata mereka 'meminang'. atok atau mak akan kata. kalau ada antara kitorang yg nak ambil lauk yg sama dalam satu masa.3 KATA PIDGIN Pidgin juga dikenal sebagai bahasa pasar (Kamus Dewan. 1996: 88).. Bila pagi-pagi atau petang dengar bunyi burung apa ntah berbunyi 'Chiap! Chiap!'. Menurut Asmah Haji Omar (1982: 99). Eii... Atok kata.5. abah akan ingatkan. bahasa pasar dihuraikan sebagai berikut: 21 . Bahasa pasar merupakan bahasa yang bercampur aduk antara bahasa ibunda dengan bahasa kedua yang cuba dituturkannya."Ha....

Menurut Za’ba. Ini ikan cukup baik le.“Due to the intermingling between the Malay and the non-Malay. Maksudnya bahasa pasar tidak gramatis sifatnya jika dibanding dengan bahasa baku. Bahasa Inggeris dan sebagainya. mostly in the market place. Dari segi intonasi atau lagu bahasa juga. Lu beli manyakmanyak. Berikut diberikan beberapa contoh bahasa pasar: a. iaitu bahasa ibunda penutur itu. You datanglah my house and kita boleh study sama. Penutur bahasa pasar menggunakan kata-kata dalam Bahasa Melayu dengan dicampur aduk dengan bahasa asing. b. Dia naik itu api kereta. This form of communication uses Malay words which are fitted into other structural muduls in particular the Chines and Tamil ones”. Bahasa Benggali. You free tak malam ni. Lu mau beli ikan ke. manyak mulah oi. Jika pentutr itu orang Cina. Saya punya anak hari-hari dia surat khabar baca. 22 . Lu pilih dulu cali beto-beto baik punya. Bahasa pasar atau pidgin tidak mempunyai sistem tatabahasa yang tertentu. gaya yang dipakai ketika orang-orang Melayu bercakap sama-sama Melayu dinamakan ‘gaya cakap mulut sahaja’ dan jika yang dipakai di antara orang Melayu dengan bangsa lain atau di antara orang bangsa lain yang berlainan bangsa dinamakan ‘bahasa pasar’. didapati terpengaruh oleh intonasi bahasa asing seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. there is arisen pidgin Malay known locally as Bahasa Pasar. wa tak tipu lu la. a. maka kata-kata daripada bahasa Cina dicampuradukkannya dengan Bahasa Melayu. Hari-hari dia sekolah pagi. Wa cakap beto. Family I tak de so u boleh temankan I kat umah. Lazimnya kata-kata Bahasa Melayu dicampuradukkan dengan kata bahasa asing dan mengucapkannya mengikut struktur ayat bahasa asing.

kreol juga merupakan variasi bahasa yang dilihat dari segi pemakaiannya (Mansoer Pateda. “Saya boleh ajar apa macam menjaga itu budak. Jangan susu lain. iaitu sifat sedia menyesuaikan diri dan pertuturan mereka dengan persekitarannya dengan tujuan untuk lebih mudah dan senang difahami. Malah. Sifat ini sering diperkatakan sebagai sifat orang Melayu zamanberzaman. dan Melayu – Inggeris. 1993:33). 1994). tidak lama dia nanti cukup baik dan sihat. lagi lebih bersih dan senang boleh dapat. (Nik Safiah Karim. supaya mereka dapat menjadi contoh kepada orang-orang bukan Melayu. Pertama-pertama itu budak kecil mesti selalu cukup bersih. ragam Bahasa Melayu jati. Bahasa Kreol merupakan keturunan dari bahasa Pidgin yang menjadi bahasa ibu Beliau menyatakan antara bahasa Malayu pasar termasuklah bahasa Melayu-Cina. Lagi satu mesti ingatingat kasi itu budak makan dia punya emak punya susu saja. pada saat kita sedang memupuk Bahasa Melayu moden ini. Melayu-Baba. Itu emak punya susu dia punya makan yang lebih baik sekali.Za’ba.5. Orang asing yang menggunakan bahasa pasar tidak pandai menuturkannya mengikut sebutan orang Melayu. Mereka mengucapkan Bahasa Melayu pasar mengikut telor bahasa mereka. Nas boleh tunjuk apa macam mahu kasi mandi itu budak. lebih baik sekiranya orang Melayu jangan ‘merendahkan’ taraf Bahasa Melayu yang baik. tidak kena belanja”. Sepatutnya. dalam buku Ilmu Mengarang Melayu menggunakan istilah bahasa kacukan bagi bahasa pasar. Orang Melayu pula suka memudahkan sebutan Bahasa Melayu dan menyebutnya juga mengikut telor bahasa asing supaya maksudnya senang difahami. Melayu-Tamil. bagi sekelompok orang yang berasal dari latar belakang berbeza-beza. Kajian umum menunjukkan (khususnya yang dilakukan oleh Derek Bickerton) bahawa bahasa- 23 .4 KATA KREOL Kreol bermaksud bahasa yang terbentuk daripada campuran dua bahasa yang berlainan melalui pertuturan sehingga menjadi bahasa utama dalam komuniti atau daerah tertentu. Melayu Benggali. Berikut diperturunkan contoh Bahasa Melayu pasar yang diberikan oleh Za’Ba. (Dipetik daripada Pelita Bahasa Melayu) 1.

terpengaruh oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh orang. Di Pulau Jawa. Bahasa Melayu sudah lama terkenal sebagai bahasa antara suku bangsa khususnya di Indonesia. tata bahasanya mengalami perkembangan sehingga menjadi bahasa yang stabil dan terpisah dari bahasa induknya. 1. khususnya dari segi tatabahasa yang terarah pada teori tatabahasa universal. Jawa. bahasa Melayu BabaNyonyaatau bahasa kreol Baba-Nyonya tidak mempunyai tatabahasa tertentudisebabkan 24 . Pada mulanya bahasa inilah yang disebut Pidgin. Saya mahu masak nasi (Ayat Bahasa Melayu) 2. Bahasa Melayu dalam bentuk kreol ini turut banyak dijumpai di kawasan Indonesia Timur yang bermula dari Manado hingga ke Papua. dialek Melayu Peranakan yang dituturkan oleh masyarakat Tionghua di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta dialek Melayu Manado yang iaitu bahasa Manado yang dipakai sebagai lingua franca di Sulawesi Utara (wikipedia. bahasa Melayu mengalami proses kreolisasi yang mempunyai unsur dasar bahasa Melayu pasar tercampur dengan berbagai bahasa di sekelilingnya. khususnya bahasa Tionghua. Contohnya. Gua mo masak nasik (Ayat Baba Nyonya) Bahasa kreol Baba-Nyonya ini turut tidak menitikberatkan aspek penggunaantatabahasa yang betul. dengan kosakata yang sangat sederhana. Sunda. Bahasa kreol turut berkembang dalam bahasa Melayu.bahasa kreol yang ada di dunia menunjukkan adalah kesamaan. ketika mengalami proses kreolisasi. Sejak itu. Bali. Belanda dan Portugis. Bugis. Seterusnya. Sebagian besar bahasa Kreol ini berakar dari bahasa-bahasa Indo-Eropa sebagai bahasa dasarnya. penggunaan komunikasi yang terdiri dari bahasa dominan.orang tersebut. dialek Melayu Jakarta bahasa Betawi yang dituturkan di Jakarta. terutamanya Jakarta. Hal ini demikian kerana. Namun.org). Bahasa Kreol ini juga dipengaruhi oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh para penuturnya. maksudnya. bahasa kreol berkembang kerana berkumpulnya berbagai orang dari latar belakang yang berbeza. Contohnya. dalam suatu daerah terjadi pertembungan antara penduduk asli dan pendatang yang satu sama lain berbeza bahasa.

bahasa kolokial dipengaruhi oleh dialek daerah penutur berkenaan (Kamaruddin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz. Menurut Abdul Hamid Mahmood (2007). Menurut Kamarudin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) pula. 25 . Bahasa kolokial ini ialah bahasa pertuturan sehari-hari. Di samping itu. Bahasa kolokial merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks yang tidak rasmi. bahasa kolokial ialah bahasa yang bersifat percakapan atau bahasa basahan dan bukan bahasa baku. Oleh itu. 1. mengatakan bahawa bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul.oleh penutur-penuturnya yang tidak menunjukkan minat untukmempelajari bahasa Melayu dengan tepat dan betul walaupun bahasa tersebutsudah menjangkaui usia lebih 400 tahun berada di Nusantara. bahasa percakapan dan kadangkadang disebut sebagai bahasa pasar. menyatakan bahawa bahasa kolokial perlu ditakrifkan dengan berpandukan beberapa sumber. Bahasa kolokial biasa juga disebut sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa kolokial juga mengandungi kata-kata yang kurang enak didengar sehari-hari di daerah tertentu (Mansoer Pateda. Bahasa ini tidak mementingkan unsur-unsur tatabahasa kerana yang dipentingkan ialah kefahaman antara penutur dan pendengar. menyatakan bahawa bahasa kolokial ialah bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat yang tinggal di daerah tertentu.struktur ayat yang digunakan adalah lebih banyak dipengaruhi oleh strukturayat yang terdapat dalam bahasa Cina. 1997). 1994). Keadaan ini disebabkan oleh masyarakat. Mansoer Pateda (1994). Bahasa basahan juga disebut sebagai bahasa kolokial. dapatlah didefinisikan bahawa bahasa kolokial ialah bahasa pertuturan dalam kehidupan seharian tanpa menggunakan sistem tatabahasa yang betul namun dapat difahami oleh pendengar.5. Lazimnya.5 KATA KOLOKIAL Menurut Dr. Menurut Kamus Dewan. Za'ba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut.

seseorang mungkin memulai perbualan dalam bahasa Melayu dan kemudian menyambung dengan bahasa Inggeris. Kan aku dah kata. Walau bagaimanapun. Kamu tu kan masih kecil lagi 1. Marilah rasa kuih Kak Mah ni. nak ke mana tu? Tak singgah dulu? Kami tengah minum teh. Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Inggeris) Kau memang terror (hebat) la! Tempat makan ni best (bagus) sangat! Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Cina) Nak makan sini ke nak tapau (bungkus)? Jangan susah hati maa. Keunikan bahasa ini terdapat dalam gaya alihannya. Bukan main sedap lagi. lu punya bos mesti boleh kaw tim (bertolak ansur) punya maa! Apasal (Kenapa) lu buat ini kerja cincai (tak sempurna)? 26 . bahasa dasarnya merupakan bahasa Melayu. jangan menyampuk. Mengikut kata Ensiklopedia Malaysia (vol. dan seterusnya mencampurkan satu atau dua perkataan bahasa Kantonis dan bahasa Tamil dan menamatkan ia dengan istilah bahasa Mandarin atau bahasa Jepun. Manglish dan Singlish.5. panas-panas ni. Bahasa dan Budaya) ini merupakan sebahagian daripada pijin bahasa penghubung yang dikenali sebagai Bahasa Rojak di Malaysia.6 BAHASA ROJAK Bahasa Rojak adalah suatu jenis percakapan di Malaysia yang menakrifkan campuran pelbagai bahasa dalam satu pertuturan yang serupa dengan pijin.Contoh kata kolokial ialah :Hai Mat.

(2010). Linguistik dan Sosiolinguistik.Rajah: Carta Alir Kaitan Bahasa Rojak Di Malaysia RUJUKAN 1. Kuala Lumpur: 27 . Abdullah Yusuf.

Portal Pendidikan Utusan. 4. (n. 2. Perancangan Bahasa Dengan Rujukan Khusus Kepada Perancangan Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. (2001). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 5.d.my/tutor/stpm/variasibahasa. http://www.htm LAMPIRAN DIALOG TEMUBUAL DENGAN RESPONDEN Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan : Responden 1 : 35 tahun : India : Tukang gunting rambut 28 . Kamus ZABA. Aspek bahasa dan kajiannya. Asmah Omar. 3. (1989). Asmah Hj omar. (1992).). Kuala Lumpur:DBP.Open University Malaysia. Variasi bahasa.tutor.com.

: Hari-hari ramai tak orang datang? : Tengoklah cikgu. : Ok. Kalu time mau raya macam atau mau buka sekolah. Apa cikgu mau tanya? : Tak ada lah. Terima kasih ha.00 petang : Ane. Tapi kalu ari biasa ini macam la. kalu : ini macam la : tak pa lah ane Bahasa kolokial Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan / Jawatan Lokasi Masa : Responden 2 : 58 tahun : Melayu : Ahli jawatankuasa surau : Masjid : 8. : Ya la. : Tak pa lah ane. tara hal. Ane sudah lama ka buat ini kerja? : Ada dalam sepuluh tahun. ramai orang datang. : tara. Ini rezeki kita tak tentu kan. Enam ringgit. mau. boleh tanya sikit tak? : Boleh.Lokasi Masa Dialog Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Kata pidgin Bahasa rojak : Kedai gunting : 3. cikgu. sudah siap : Ya ka? Berapa ane? : Biasa cikgu. : Sekarang umur ane berapa berapa tahun? : 35 tahun. Ok cikgu. ane.00 malam 29 .

: Anak duduk mane ye? Rasanya macam selalu nampak. : Rumah pakcik jauh ke? : Dekat blok kedua tu je. Nak pergi ambil wuduk. dapat gak : mati Kata ganti diri Kata kolokial Kata tabu Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi : Responden 3 : 25 tahun : Cina : Pekerja kedai elektrik : Kedai Elektrik 5 Star 30 . : Dah nak azan Isyak. Tak. : Ye lah. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Duduk je di surau ni. saya tak duduk kat sini pakcik. pakcik lebih suka iktikaf di surau aje. Saya duduk taman yang sebelah sana. Pakcik nak tunggu Isyak terus. : Oh. : Ye lah. : Lepas Maghrib pakcik memang tak balik ke? : Selalunya begitu lah. Sengaja pakcik tak nak balik.Dialog. Waktu Isyak pun dah awal sekarang. Waalaikumussalam. senang. : saya : lum balik lagi ke. Kalau tak ada kelas agama. pakcik. Patutlah. kat sini. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Assalamualaikum pakcik. : Ohh. Buat apa yang patut dapat gak pahalanya sebab kita kena ingat mati. tapi tak pernah jumpa kat taman ni. Tunggu sampai waktu Isyak. lum balik lagi ke? : Waalaikumussalam.

Mesti mahal ni. : Tak apa lah. Samsung dan Philip. Kalau jadi nanti saya datang. semua besar-besar. Lagi pun sekarang ada promosi. takpa. Mari bos saya tunjuk. : Melayu : Bekas guru : Rumah 31 . : saya : bos mahu cari apa : apa brand ada. Saya balik fikir dulu. : Apa brand ada? : Sekarang kita ada dua saja. bos mahu cari apa? : Saya mahu lihat tv flat skrin lah. : Takda lah bos. ada. : Oh. itu flat skrin ka : takda la Kata ganti diri Kata kreol Kata rojak Kata kolokial Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan / Jawatan Lokasi : Responden 4 : 63 tahun. itu flat skrin ka? Ada. Ini brand Philip.Masa : 4.00 petang Dialog. 42 inci pun ok apa. harga biasa dua ribu lebih. Sekarang baru satu ribu tujuh ratus saja. : 32 inci punya tak ada ka? : Oh. Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Ya. : Ok. Berapa inci ini? : Yang ini 42 inci bos. sudah abislah bos. : Besar sangat la. : Wah.

45 petang Dialog. Maklumat yang mereka terima berbagai-bagai. Lama tak nampak? : Saya kan dah beli rumah kat Bakri.Masa : 5. Selalunya bab yang tidak elok tu memang dia orang terror. Sekarang. Lagi pun zaman sekarang dengan awak dulu mana sama. Hari tu saya jumpa cikgu-cikgu yang dah bersara ada mengajar sebagai guru ganti di SK Temiang. : Dari mana ni? : Dari rumah abah. : Walaikumusalam. : Masa zaman awak dan zaman anak-anak saya dahulu. Pengkaji : Ye lah cikgu. SK Sg Abong ni dah sekolah yang keempat. Mereka kata muridmurid Responden sekarang jauh bezanya dengan murid-murid dulu. Kalau bab belajar ni bukan 32 . Kadang kala naik takut kita. Saja singgah nak jumpa cikgu kejap. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji` Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Assalamualaikum cikgu. Saya lebih suka buat kerja-kerja masyarakat. : Kamu dah berapa tahun mengajar ye? : Dah masuk 16 tahun cikgu. Baru balik pasar tadi. mereka dah banyak terdedah kepada dunia luar. Masa saya jumpa cikgu tahun lepas saya ngajar kat SK Temiang. kemajuan IT tak macam sekarang. Cikgu sibuk ke? : Tak ada. Kakak ada lagi duduk rumah abah. : Oh. Pengkaji : Betul tu cikgu. Cukuplah 35 tahun mengajar. Cikgu lepas pencen dulu tak ada mintak jadi guru kontrak ke? : Tak ada. Tapi selalu balik sini. : Kamu ngajar mana sekarang? : Sekarang nie dah pindah SK Sg Abong.

ada tu Allah saja yang tau. Dah pukul enam lebih ni. Cubalah yang terbaik. Bila anak bodoh kita disalahkan. memang dia orang terror : bodoh Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Lokasi : Responden 5 : 29 tahun : Melayu : Bilik guru 33 Pekerjaan : Pembekal peralatan sekolah . Baik lah cikgu. Ada tu. Responden : Ye lah. Pengkaji Responden : Sama lah dengan anak saya cikgu. mereka : tak ada mintak. Kata ganti diri Kata kolokial Kata tabu : kamu. bukan main liat. Bakar kena sesuaikan dengan keadaan sekarang. Nak dimarah takut emak bapak mereka datang ke sekolah.main liat. Baik-baik. Saya tengok cucu-cucu saya saja dah pening kepala. Dua tiga jam pun sanggup. : Ye lah. Waalaikumussalam. saya. Saya minta diri dulu cikgu. kalau disuruh buka buku bukan main liat tapi kalau mengadap komputer tak payah disuruh. Assalamualaikum. Dia punya nakal.

Okey lah. Awak tuliskan bil dan beri saya satu salinan. Saya berniaga kecil-kecilan je. Lain kali kalau cikgu order barang telefon saya. semua ada. : Baik cikgu. : Okey cikgu.30 tengah hari Dialog. : Ya lah. : Berapa harganya semua sekali? : Semuanya dalam empat ratus lebih. Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Assalamualaikum cikgu. : Ada. Masuk. Ini salinannya. Dari mana ni? : Saya dari Syarikat Dinamik. : Waalaikumussalam. Ini katalognya. : Yang ini kalau saya beli boleh kurang tak? : Boleh tapi tak boleh banyaklah. Ada cop wang tak? Kalau ada masukkan sekali. : Ok cantik. cikgu. Kalau ambil tiga cop kami bagi satu stamp pad percuma. Assalamualaikum. : Insya-Allah. : Tambah lah lagi satu cikgu. : Betul lah tu. Kata ganti diri : saya.Masa : 11. Saya yang minta Kak Ros telefonkan tadi. Ini ada lagi katalog-katalog untuk cikgu pilih. : Okeylah. awak 34 . Terima kasih cikgu. Saya ambil cop haiwan dan cop muka jam. cikgu nak oder alat-alat bantu mengajar. Cikgu lihat dulu dan pilih. Waalaikumussalam. Saya nak bawa ke Guru Besar dulu. untung tak banyak. masuk. Saya dimaklumkan oleh kerani sekolah. : Cikgu nak lihat barang ape ye? : Cuba tunjukkan cop-cop dulu.

Kata pidgin Kata kolokial : cikgu nak oder alat-alat. kami bagi satu stamp pad : nak lihat barang apa ye.30 malam 35 . ok cantik Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi Masa : Responden 6 : 38 tahun : Cina : Peniaga kedai motor : Kedai aksesori motor : 8.

Mau kasi elok. Tadi ada sorang budak saya.Dialog. Lama mau pasang ini rantai ye tauke? : Kena ambil masa sikit la. : Selalu ke orang datang pasang ini barang? : Tak tentulah bang. : Okey. ini wangnya. terima kasih. customer marah : lama mau pasang ini rantai ye. : Sudah siap ka motor saya? : Sudah nak siap. : Okey. Abang sudah sampai. dah siap. : Okey tauke. : You pasang sorang saja ke? : Tak ada lah bang. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Selamat malam tauke. : Selamat malam. Mana kunci? : Sana bang.00 pagi 36 . Nanti kalau tak betul pasang customer marah woo. : Sama-sama. Saya balik dulu. Sikit lagi. ada atas meja. Dia dah balik. Tunggu kejap boleh? : Boleh. : Okey bang. mau kasi elok Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa Pekerjaan Lokasi Masa : Responden 7 : 15 tahun : Melayu : Pelajar : Pondok Bacaan : 10. Kata ganti diri Kata pidgin Kata rojak : saya : you pasang sorang saja ke. : Okey.

: Kertas lain? : Kebanyakan B dan C je cikgu. Periksa percubaan baru-baru ini okey tak? Dapat berapa A? : Satu. Sarsi. : Makan apa? : Mi goreng. ada masa lagi. awak : dah tak lama lagi : baru-baru ni okey tak Kata ganti diri Kata kolokial Kata rojak Latar Belakang Responden Nama Umur Bangsa : Responden 8 : 17 tahun : Melayu Pekerjaan : Pelajar Tingkatan Lima 37 . : Kertas apa? : BM. : Minum air apa? Sirap ke? : Tak lah. Kalau awak usaha tentu boleh dapat keputusan yang lebih baik.Dialog. cikgu. : saya. : Insyaallah cikgu. Loceng dah bunyi saya masuk kelas dulu cikgu. : Tak apa. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Dah makan? : Dah. : Macam mana? Dah sedia untuk PMR? : (Tersenyum-senyum) : Kenapa sengih-sengih? Periksa dah tak lama lagi. : Baiklah.

Mana kurang ambil berat pelajaran tu. : Ayah ambil ke? : Tak lah cikgu. : Ya lah. : Mintak-mintaklah anak cikgu dapat juga masuk ke sekolah berasrama penuh ni. : Ye lah. Tahun ni ambil SPM kan? : Ya. kami 38 . Tapi ada juga yang terima hukuman di sana. Selalu buat group study. : Waalaikumussalam. : Insya-Allah. Nanti balik kirim salam dengan ayah. Lebih-lebih lagi kalau terikut sangat dengan kawan-kawan. Ni nak pergi mana ni? : Nak pergi taman sebelah. Kalau tak. : Insya-Allah cikgu. Macam tu lah hari-hari. Saya balik naik bas. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji Responden : Bila balik? : Semalam. Lama dah tak jumpa. cikgu. : Macam mana belajar? : Boleh lah cikgu. Kamu budak pandai. Kata ganti diri : saya. kamu. takkan lah dapat masuk sekolah asrama. Ayah ambil kat simpang saja. selalu juga kena ambil tindakan disiplin. Kami di asrama memang telah disediakan jadual kelas. Jumpa kawan. Assalamualaikum cikgu.Lokasi Masa : Rumah : 5.00 petang Dialog. : Macam mana? Dah bersedia? : Insya-Allah cikgu. Pengkaji Responden Pengkaji Responden Pengkaji : Biasalah kalau jauh dari mata emak ayah.

Kata pidgin Kata kolokial : buat group study : tak kan la. ni nak pergi mana ni 39 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.