SULIT

*

.i.iJi.1"1'

i\

f 1'"I.1./-il?.J\,h'il/iiil./tlil,i1.J.l

';',';

'g?911

'!i;:'

:;,';f,)f,';'jl,]ll,iii 7ffi

I'l:

.a

i/i"f I.J,V f,t:f .t"t It 1\ "t(]tti)t].,,..1ti

pERcuBAAil $?pM po'rs

rl,j\

JAS^ATAT PEI-AJARASI N=GERI JOI{OR m
SIJIT TIHGGI PERSEKOLAHA}{ MAI.AYSIA sp
Arahan kepada calon I

JANGA}I BUKA KERTAS SOALAN IFI-I SEIIINGGA AIYDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN
C.

w w Pilih satn soalan daripada Jnvab enam soalan whaia. w tiap+iap Bahagian A, B, D dan E dan dua soalan dalam Bahagian
Gunako, Iembaren kcnas yang berlainan bagi tiap-tiap bahagian.

.p

am

9

0. 0

g lo b

o

o .c t

*{-

Markah untuh tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung I J.

Kertas soalan ini terdiri daripada 8 halaman bercetak
@ IabatanPelajaran Negeri Johor 20 I 0

PERCUBAAI\ STPM9OO/2
*Kertas soalan ini SULIT sehinggapeperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT*

/

SULIT*

2

Bahagian A

Pilih sata daripada tajuk-tajuk di bav,ah ini, dan tults karangan yang panjangaya antara
hingga 3 00 patah perlmtaan.

250

l?.s

l

1.

Walaupun

blog

merupakan salah satu laman sosial yang mempunyai kepentingan tertentu,

namun penggunaannya turut menimbulkan kesan negatif. Bincangkan

2. Sukan memainkan peranan penting kepada pembangunan
yang dihadapi oleh indushi sukan sejak akhir-akhir ini.

sesebuah negara. Bincangkan cabaran

Bahagian B

Pilih satrl daripado tajuk-tajak di bawah ini, det alis
hingga 300 patah perkstaan.

. w w 4. Penggunaan bahan kosnetik yang semakin popular kini boleh memudaratkan kesihatan. w Bincangkan

3.

Kepupusan fauna menimbulkan pelbagai impak terhadap alam sekitar. Pelbagai usatra perlu dilakukan bagi menangani permasalahan tersebul Ulaskan penyataan berkenaan.

am p

90

l .b 0

gs yang panjangnya antara 250 o karangan
[25]

. ot p

om c

PERCUBAAI\ STPM

9OO/2

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SIILIT*

SULIT*

J

Bahagian C soalan 5 (a) atau 5(b) dan sttu Jawab dva soalan sahaja dalam bahagian ini, satu daripada daripada soalan 6(a) ataa

6(b).

t20

l

jika pelanggan menyedari wujudnya.penipuan dalam penawaran potongan harga pelanggan boleh membuat aduan sama ada membabitkan harga tawaran, kualiti atai kuaniiti, bagi memerangi penipuan daripada kepada FOMCA. iu.Ouf, Ini merupakan cara terbaik premis terbabit dan akan iittuk kementerian akan memeriksa berterusan. Melalui fiilth"gg*,

s.

(a)

..Namun,

*."y"*"t

rekod harga sebelum-dan ketikajualan murah berlangsung'"

(Disesuaikan daripada Milenea, Oktober 2009)

(i)
(ii)

Apakah yang menyebabkan pengguna selalu tertipu?

perkataan, kemukakan pendapat Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah menjadi rnangsa penipuan peniaga' anda bagaim*u p"ngguna dapat mengelak daripada

ATAU

(b) *selepas merdeka, usaha diteru*an untrk mewujudkan $rasana harmonis antata tidak memaksa regila ini. Ralqfiaa sanggpHerjasama ynart kemajuan bersama. Kaum majoriti yang berteraskan budaya Malaysia taDm lain meninggak;*.u titop mereka ushlk miwujudkan menganuti li"p"tcuyuao agam4 saling memahami' |}ud4ra induk Pelbagai kaum belas **dt*-di p€rt"-uo'auu-uu budaya, dan pantang larang masing-masing'"

5.

(D (ii)

merdeka?' Nyatakan kebebasan yang diberi kepada ralqyat Malaysia selepas

w

w w

.

am p

9

0. 0

g lo b

po s

om t.c

kaum di

(Disesuaikan daripada Dewan Masyarakaf, Ogos 2007)

jelaskan usaha untuk Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, memuput( semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

PERCUBAAN STPM9OO/2
*Kertas soalan ini suLIT sehingga peperiksaan kerhs ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

4

"Sejarah satelit negara bermula setelah negara melancarkan tiga buah satelit sejak tahun 1996 lalu dengan MEASAT-I dan MEASAT-2 diikuti dengan TiungSAT-1 empattahun kernudian. MEASAT-3 yang mempunyai jangka hayat selama 15 tahun dengan kos pelaburan RM1 bilion berupaya memberikari liputan di Asia Pasifik bagi perkhidmatan di Asia, Australia, Asia Bara! Eropah dan Afrika yang merangkumi 70% penduduk dunia." (Disesuaikan daripada Estidotmy, Januari 2007)

6.

(a)

(i) (ii)

Jelaskan pandangan penulis tentang fungsi satelit.

Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, kemukakan sumbangan teknologi satelit dalam pembangunan negara.

ATAU
atau virus kencing tikus berlaku di seluruh dunia tetapi lebih kerap di negara beriklim sederhana dan tropika. Penyakit ini satu wabak zoonosis berpunca daripada jangkitan beberapa spesis dari genus leptospira berbentuk spiral.Tanda-tanda klinikal ialah kekuningan dan kencing berdarah dalam kes jangkitan leptospira pomona." (Disesuaikan daripada Mingguan lu[alaysia,l

6. (b) "Leptospirosis

(i) (ii)

Apakah simpton penyakit leptospirosis?.

Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, bincangkan langkahlangkah pencegahan penularan penyakit tersebut.

w

w w

.

am p

90

lo b 0.

sp g

t. o

om c

a

1

April 2010)

PERCUBAAN STPM

9OO/2

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT"

SULIT*

Bahagian D Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf.

irs

l

7

Berdasarkan maklumat dalam petikan

di

bawah, sediakan carta yang sesuai untuk

membandingkan nilai eksport barangan utarna Malaysia bagi tahun 2004 dan 2005.

Nilai eksport barangan utama

negara sering berubah berikutan pengaruh daripada

permintaan luar negara dan kadar tukaran mata wang yang tidak stabil. Barangan utama negara seperti barangan elektrih gas asli cecair, getah asli,minyak kelapa sawit dan barangan lain seperti kayu, pakaian dan alat-alat keluaran kilang sentiasa mendapat sambutan di pasaran antarabangsa. Jumlah eksport negara pada tahun 2004 adalah sebanyak RM330,536 juta berbanding RM384,750 juta pada tahun berikutnya. Daripada jumlah tersebut, nilai eksport barangan elektrik mencatat RM210,724 juta atau 63.75% pada tahun 2004. Nilai ini terus meningkat sebanyak RM30,759 juta setahun kemudiannya.

Pada tahun 2005, eksport gas asli cecair pula berjumlah RM17,079 juta berbanding dengan RMi3,358 juta pada tahun sebelumnya. Kernpen secara besar-besaran yang dilancarkan oleh piha,k kerajaan Malaysia di luar negara telah meningkatkan penjualan minyak kelapa sawit iaitu sebanyak RM27,691juta pada tahun2A0L Nilai eksport rninyak kelapa sawit terus meningkat pada tahun berikutnya kepada RM 29, i 1 6 juta atau 7 .49Yo.

o bl yang ketara pada tahrin 2005 iaitu Eksport getah asli negara mencatatkan peningkatan 0. dengan nilai sebanyak RM5,197 juta. Nilai tersebut memperlihatkan peningkatan sebanyak 0 RM1,615 juta berbanding tahun 2004 yang mencatatkan eksport sebanyak RM3,582 juta. 9tinggi dari luar negara dan kegunaan getah yang Peningkatan ini disebabkan permintaan yang semakin meluas. am .p 2004 dicatatkan oleh eksport barangan Malaysia pada Sementara itq baki eksport w wdan hasil keluarantahun pakaian dan kelengkapan pakaian kayu, lain-lain yang terdiri daripada kayu w alat-alat keluaran kilang lain mencatatkan nilai tertinggi. Nilai eksport barangan lain ini
serta

sp g

om t.c o

kemudiannya telah meningkat sebanyak RM16,694 juta pada tahun 2005.

(Disesuaikan daripada Buku Tahunan Perangkaan, J abatan Peran gkaan Malaysi4 2 006)

PERCUBAAN STPM

9OO/2

*Kertas soalan ini SULIT sehingg peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

B Berdasarkan maklumat di bawah, lukiskan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan tenaga kerja mengikut taraf pendidikan pada tahun 2006 hingga 2008 antara sektor awam dan swasta di Malaysia.
Tenaga kerja di sektor awam dan swasta di Malaysia boleh dikategorikan kepada tiga tahap pendidikan iaitu peringkat pendidikan sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pingajian tinggi awam fiPTA) atau swasta (IPTS). Pada tahun 2006, tenaga kerja sektor awam yang berkelulusan sekolah rendah ialah seramai 532,100 orang, manakala sektor sr,vasta pula ber.jurnhf, 433,654 orang. Tenaga kerja yang memiliki sijil sekolah menengah adalah seramai Z,qSe gO0 orang dan daripada jumlah tersebut seramai 1,031,000 orang terlibat dalam sektor awarn. Tenaga kerji yang memiliki sijil, diploma dan ijazah di peringkat pengajian tinggi juga semakin meningkit. pada tahun 2006, terdapat 838,000 orang tenaga kerja yang berkelulusan IPTA dan IPTS 6ekerja di sektor awam dan sebanyak 676,000 orang lagi bekerja di sektor swasta.

po globalisasi, pada tahun 200B, Selaras dengan kemudahan prasarana pendidikan dalam era s tenaga kerja berpendidikan tinggi di sektor awam terus g meningkat sebanyak 20% berbanding lo tahun 2007. Walau bagaimanapun tenaga kerja sektor swasta hanyimeningkat sebanyak 5% sahaji bkeda yang memiliki sijil peringkat sekolih berbanding tahun sebelumnya.Pada tahun 2008, tenaga 0. orang, dan daripadajumlah-itu seramai rendah pula semakin berkurangan iaitu hanya 160,000 70,000 orang terlibat dalam sektor swasta. Sementara itu, tenaga kerja pemegang sijil peringkat 90 menengah juga didapati meningkat. Pada tahun ini juga seramai 1,26A,700 orang terlibat dalam m sektor awam dan seramai 1,567,900 orang a .p bekerja di sektor swasta. w (Disesuaikan daripada Jabatan erangkaan Malays io, Februari 0) w w
P

Menjelang tahun 2007, tenaga kerja yang memiliki taraf pendidikan sekolah rendah sernakin berkurangan bagi kedua-dua sektor tersebut. Hanya sejumlah 364,000 orang yang memiliki pendidikan sekolah rendah iaitu I88 000 orang yang terlibat daiam sektor awam dan selebihnya bekerja dalam sektor swasta. $ernentara itu, tenaga kerja sektor awam yang memiliki sijil peringkat sekolah menengah meningkat sebanyak 5,450 orang berbanding tahun sebelumnya. Tenaga kerja sektor swasta pula meningkat sebanyak 3,455 orang. Tenaga kerja yang memiliki taraf pendidikan tinggi pula berjumlah 1,980,000 orang dan daripada jumlah itu serarnai 1,045,000 orang terdiri daripada pekerja seklor awam.

om t.c

20 I

PERCUBAAN STPM9OO/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

Bahagian E Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

tl5

9

l

Berdasarkan carta di bawah, jelaskan situasi yang menyebabkan gejala moral terus meningkat dan usaha unflrk membendungrrya.

Situasi yang Mempengaruhi Peningkatan Gejala Morat dan Usaha Pencegahan

Kepentingan Material

Persekitaran Masyarakat

R

A K A
N
Media Massa

Sistem Pendidikan yang

s
E B

A Y A

w
Masyarakat

w w

.

am p

90

bl 0.

gs o

. otDitawarkan. p

om c

K
A
U N

s
E

L

I

N
G

Rakan Muda

Penerapan Asas Keagamaan

danMoral

(Disesuaikan daripada

Ke b aj ikan Masy arakat 2 0 07,

Malay sia)

PERCUBAAN STPM

9OO/2

[Lihat sebelah

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT* 10

8

Berdasarkan jadual di bawah, jelaskan situasi perkembangan tenaga buruh Malaysia dari tahun 2001 hingga 2005 dan huraikan mengapa wujudnya keadaan sedemikian.

Peratus Pertumbuhan Tenaga Buruh Mengikut Jenis pekerjaan dari Tahun 2001 hingga 2005 di Malaysia Jenis Pekerjaan
2001

Peratus Pertu mbuha n (o/o\ 2002
9.2 2003
8.5 13.9

2004
8.3

200*,
7.2
14.6

Perlombongan Pertanian Perkhidmatan Pembuatan Pembinaan
Pelancongan

9.3
12.3 1.2

r). I
0.6 2.5
6.3 -1.2

t4.6
0.5 7.2

0.7 3.6

0.2
6.5

-0.1

<t
2.3

4.t
-1.6

4.4
1.8

4.8
,) ,,

@isesuaikan dafipada Kajian separuh Penggal Jabatan Tmaga Buruh,2006)

w

w w

.

am p

9

0. 0

g lo b

po s

om t.c

PERCUBAAN STPM

9OO/2

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini

tamat.

SULIT*