HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU KEMAHIRAN BERTUTUR

Bahagian a 1.1 Pengenalan “BAHASA JIWA BANGSA” “CINTAILAH BAHASA MELAYU” “BAHASA MELAYU BAHASA KITA” Kerap kali kita dengar malahan, turut melaungkan slogan ini. Slogan ini adalah salah satu kempen kerajaan melalui agensi-agensinya untuk memartabatkan Bahasa Melayu. Kenapa perlu kempen dan perlu dimartabatkan Bahasa Melayu? Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000) di alaf baru ini Bahasa Melayu ditulis dan di gunakan oleh lebih 250 juta orang daripada 4000 juta penduduk Asia Tenggara. Kempen dan slogan-slogan ini perlu kerana tanpa kita sedar, Bahasa Melayu hari ini digunakan tanpa mengikut hokum keperluan situasinya atau nahunya. Kerana itu sebagai seorang guru, masalah-masalah dalam pembelajaran Bahasa Melayu perlu di atasi sedari awal usia pembelajaran kanak-kanak. Proses penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermula dengan mendengar. Selepas itu mengajuk dan kemudian bertutur. Sehubungan itu, proses penguasaan seperti ini perlu di utamakan dalam pengajaran bahasa. Apabila mereka telah biasa dengan bahasa itu, barulah di perkenalkan tulisannya. Dengan itu lebih mudah untuk kanak-kanak menginterpretasikan lambang yang tertulis kepada lambang pertuturan. Ia bererti kemahiran lisan

MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

1

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

yang meliputi kemahiran mendengar dan bertutur perlu dikembangkan dahulu sebelum pelajar diajar membaca dan menulis. Kemahiran mendengar ialah kemahiran paling asas dalam kelompok kemahiran berbahasa dan kemahiran ini berlaku di peringkat penerimaan (receptive level). Selepas itu Kemahiran bertutur, Kemahiran ini berlaku di peringkat “productive level”. Menurut Kamarudin Hj Husin (1990) ia tidak boleh dicipta oleh pelajar tetapi ia mesti ditiru dan diajuk. Kemahiran ini mempunyai integrasi yang rapat dengan kemahiran mendengar. Seseorang yang telah menguasai kemahiran bertutur yang baik akan dapat membuatkan pendengar memahami apa yang dituturkan dan seterusnya membuat penafsiran akan bunyian yang didengarnya. 1.2 Definisi Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang digunakan oleh manusia dalam keadaan semula jadi. Ahli falsafah, psikologi dan bahasa biasa menyatakan bahawa penguasaan bahasalah yang paling nyata membezakan antara manusia dengan binatang. Seseorang itu tidak boleh menguasai (atau menggunakan) bahasa asli tanpa penguasaan (atau penggunaan) sesuatu bahasa asli yang khusus.

Menurut Shrope (19791) manusia bercakap kerana beberapa perkara iaitu bercakap untuk keseronokan, bercakap untuk tujuan memaklumkan, bercakap untuk tujuan mempengaruhi, dan bercakap untuk tujuan menyelesaikan masalah. Kemahiran bertutur secara mudahnya bolehlah di definisikan sebagai kegiatan melafazkan bunyi-bunyian yang dilahirkan daripada alat-alat sebutan
1

Ayne Austin Shrope (1979), Speaking and Listening: A Contemporary Approach. New York : Harcount Brace Jovanovich. Inc MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

2

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

atau artikulasi manusia. Ia merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa. Secara ringkasnya konsep pertuturan ialah gabungan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Ia berlaku setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. Manakala Pusat Perkembangan Kurikulum didalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihan mendefinisikan Kemahiran Bertutur sebagai keupayaan murid menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan di berikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. 1.3 Masalah-masalah Walaupun kemahiran ini antara paling asas dalam kemahiran Bahasa Melayu masih terdapat halangan-halangan yang menyebabkan kemahiran ini lambat dikuasai dan seterusnya mengganggu pengajaran bahasa. Antaranya ialah 1.3.1 Kecacatan Fizikal Masalah ini bermakna kanak-kanak tersebut mempunyai masalah dengan alat artikulasinya. Kanak-kanak yang cacat alat pertuturan seperti kecacatan anggota mulut, sumbing bibir, lidah pendek atau sebarang masalah berkaitan kotak suara boleh mengakibatkan terjadinya bisu, sengau atau pelat. Situasi ini menyebabkan terbantut kebolehan bertutur, perkembangan bahasa secara umum dan juga kematangan sosial. Kecacatan deria pendengaran seperti kurang dengar (pekak badak?2) atau pekak akan turut mengganggu kemahiran bertutur secara langsung. Samuel
2

Istilah orang Melayu dahulu untuk orang yang pura-pura tidak mendengar. Mengikut Kamus Dewan (1970) terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka orang yang tidak mendengar bunyi / suara kuat tetapi dengar bunyi / suara lembut atau perlahan. MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

3

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

A. Kirk (1972) Pernah membuat pemerhatian bahawa kanak-kanak yang cacat pendengaran biasanya mundur dalam aspek sebutan dan pertuturan. Lemah dalam perkembangan bahasa amnya, serta lemah dalam aspek tatabahasa, ejaan, perbendaharaan kata dan juga dalam pengetahuan am khususnya. Namun begitu masalah kanak-kanak cacat alat artikulator yang serius, di Malaysia kini terdapat sekolah yang khusus untuk mereka. Manakala bagi masalah yang kurang serius seperti pelat dan sengau masih boleh bersekolah di sekolah yang biasa sahaja. Maka disinilah pentingnya setiap guru menguasai kemahiran mendengar. 1.3.2 Gangguan Bahasa Ibunda. Bahasa ibunda ialah bahasa sendiri yang digunakan sejak kecil oleh kanak-kanak. Menurut Kamarudin (1990) penguasaan Bahasa pertama di kalangan kanak-kanak penutur jati berlaku secara tidak formal. Bahasa itu di peroleh dan bukan melalui proses pembelajaran. Apabila tiba masanya secara tidak disedari kanak-kanak itu akan pandai dengan sendirinya menggunakan bahasa itu. Ini berbeza dengan penguasaan bahasa kedua, kanak-kanak terpaksa mempelajarinya. Jack C. Richards (1980) menamakannya sebagai masalah antarabahasa (inter-language problems) iaitu murid-murid dari kaum lain dari kaum Melayu akan mengalami masalah sebutan apa yang didengari mereka akan dituturkan lain kerana struktur bahasa tersebut selain daripada kelalian pendengaran terhadap bahasa ibunda. Di Malaysia, masalah ini berlaku dengan meluas di kalangan kaum seperti Cina dan India. Gangguan fonologi bahasa ibunda mereka keatas aspek sebutan dan intonasi apabila bertutur amat ketara. Sekiranya masalah ini tidak diatasi sedari awal, masalah ini akan terus dibawa sehingga ke dewasa dan selama-

MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

4

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

lamanya. Di bawah ini diperlihatkan sedikit kesalahan sebutan oleh kaum Cina dan India3. PERKATAAN 1. Banyak 2. Bangun 3. Cakap 4. Dengan 5. Dulu 6. Lebih 7. Lebih Kurang 8. Mengenai 9. Menempuh 10. Mengambil SEBUTAN SALAH Maya? Mayon Ciakap Degan Lulu Lebeh Lebeh kurang Meg-ge-na?-i Me-nim-poh Meg-am-bi

Di atas adalah masalah kemahiran bertutur dikalangan Kaum Cina, masalah ini timbul terutamanya dikalangan murid-murid yang menuntut di peringkat awalnya di SJKC. Seterusnya dibawah ini pula adalah kelemahan kemahiran bertutur dikalangan Kaum India

PERKATAAN 1. tempat 2. terus 3. sedikit 4. enam 5. empat
3

SEBUTAN SALAH tempat terus siddikit annam ampat

Di ambil dalam bab Mengesan dan Mengatasi masalah Dalam Pembelajaran bahasa. m/s 310 dan 311. Abd aziz Abd Talib (2000). MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

5

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

6. apa 7. selalu 8. sendiri 9. pergi 10. pecah

appa silalu sindri pigi pica

Selain aspek sebutan, aspek intonasi juga merupakan satu masalah yang sering dihadapi oleh penutur bahasa kedua. Sehubungan dengan aspek intonasi D.A. Wilkins (1981) menegaskan bahawa:Most important of all is intonation. Language have characteristic ways of using pitch of the voice, that is the highs and the lows. It has contouts of movement... Dari sudut fonologi pula, pelajar bahasa kedua yang terdiri daripada pelajar-pelajar bukan bumiputera sering mengalami kesulitan untuk menyebut beberapa fonem dan bunyi dalam bahasa Melayu. Di Kalangan pelajar-pelajar Cina misalnya mereka sering membuat kesalahan sebutan seperti: a. b. c. d. Letupan dua bibir yang bersuara [b] Letupan gusi bersuara [d] Letupan lelangit lembut bersuara [g] getaran gusi [r]

masalah yang berlaku apabila pelajar ini sering mencampuradukkan bunyi-bunyi fonem ini dengan bunyi-bunyi homorgan4.sebagai contohnya ialah:a. [b] sebagai letupan dua bibir yang tidak bersuara atau sebagai sengau dua bibir iaitu [p] dengan [m]. -barang dan -batu
4

sebagai sebagai

parang patu

atau marang atau matu

Bunyi-bunyi yang dihasilkan dengan alat sebutan yang sama, hanya bezanya ialah bersuara atau tidak MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

6

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

Satu lagi contoh ialah:b. [d] letupan gigi bersuara sebagai letupan gusi yang tidak bersuara atau sisian gusi, iaitu [t] atau[l]. -datang latang Dan -dahi sebagai tahi atau lahi. sebagai tatang atau

Selain daripada yang dinyatakan ini sebenarnya ada banyak aspek lagi yang mendatangkan masalah kepada penutur bahasa kedua, namun sebagai panduan cukuplah jika hanya beberapa item ini yang di perlihatkan. 1.3.3 Pengaruh Dialek Tempatan Bahasa daerah atau dialek tempatan adalah satu lagi faktor yang boleh mengganggu aspek sebutan dan intonasi dalam bahasa Melayu. Masalah ini biasanya melibatkan murid-murid berbangsa Melayu yang dibesarkan dalam kawasan dialek yang kuat atau tebal pengaruhnya. Dalam kontek Malaysia setiap negeri mempunyai dialek masing-masing. Dilihat dari satu sudut, dialek memperkayakan rumpun bahasa namun dalam kontek kemahiran bertutur ianya telah menjejaskan keupayaan pelajar untuk menguasai bahasa Melayu Kebangsaan. Pengaruh dialek ini ada dimana-mana dan dalam semua jenis bahasa5. Malaysia tidak terkecuali namun masalah ini timbul ketara di kalangan penutur bahasa Melayu kelahiran Kelantan, Terengganu dan Kedah. Oleh kerana telah dibesarkan dengan dialek daerah atau negeri ini, masalah kemahiran bertutur yang timbul adalah akan menjadi hampir sama dengan masalah nombor 2 tadi iaitu gangguan bahasa ibunda!
5

Menurut Asmah hj Omar, sungguh pun saiz fizikal Malaysia Kecil namun terdapat kepelbagaian dialek dan dialek daerah ini yang menjadi bahasa ibunda mereka dengan setiap negeri mempunyai dialek yang tersendiri.Malahan setiap daerah dalam negeri juga mempunyai dialek yang berlainan dari daerah lain. MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

7

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

Bagi orang Kelantan, dialek yang digunakan mempunyai banyak perbezaan ketara dengan Bahasa Melayu Standard / Baku, antaranya ialah:  Semua letupan di akhir perkataan digantikan dengan hentian glottis [?].  Getaran gusi [r] di awal, di tengah kata digantikan dengan geseran lelangit lembut bersuara [y]. Konsonan di akhir perkataan dihilangkan.  Diftong [ai] di akhir kata dibunyikan [a] sahaja. Contoh-contoh perkataan yang disalah sebut dalam bahasa baku antaranya ialah:BAHASA MELAYU BAKU Patut Gelap Pakai Dalam Kecil DIALEK KELANTAN Patuk Gelak Paka Dale kecik

Manakala dari segi leksikal (penggunaan perkataan) sebutan-sebutan yang kerap diucapkan adalah seperti berikut:BAHASA BAKU Beritahu Tiap-tiap Menangis Cakap Balik DIALEK KELANTAN Ghoyak Nok-nok Teghiok Kecek kelik

Sekadar contoh beberapa perkataan di atas yang akan membawa kepada situasi janggal semasa pengajaran sebagai mana yang pernah terjadi disebuah sekolah apabila gambar jambatan yang diperlihatkan dengan beberapa suku kata dihilangkan serentak murid-murid menjawabnya sebagai “geretok”. Satu lagi contoh ialah dialek utara (orang yang berasal dari negeri Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis) di mana dialek ini menekankan kepada:MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

8

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

 Getaran gusi [r] di awal dan ditengah kata dibunyikan secara geseran lelangit lembut bersuara [y].  Bunyi [r] di akhir kata digantikan dengan hentian glotis [?] dan vocal sebelumnya dinasalkan.  Sisian [l] di akhir perkataan dilenyapkan dan digantikan dengan bunyi [i]. Contoh-contoh sebutan yang kerap di dengar ialah:DIALEK LOGHAT UTARA Ekok Kapay Tuluih Kecik pukoy

BAHASA BAKU Ekor Kapal Tulus Kecil Pukul

Dari segi leksikal pula terdapat beberapa perkataan yang asing dari bahasa baku tetapi digunakan dengan meluas dalam dialek ini antaranya:BAHASA BAKU awak Mereka Sebentar Kenapa Bapa saudara DIALEK UTARA hang Depa Sat Awatnya Pak penakan

Sekadar memperlihatkan dua contoh dialek ini, ketepatan menyebut fonem atau bunyi-bunyi dalam bahasa Melayu baku adalah menjadi matlamat pengajaran dan pembelajaran lisan. Walau bagaimanapun, gangguan-gangguan dan tabiat berbahasa yang telah tertanam mengikut acuan bahasa ibunda atau dialek ibunda mereka telah menimbulkan kesukaran guru-guru menyampaikan pelajaran ini. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang serius hingga tidak dapat diperbaiki lagi latih tubi lisan yang intensif boleh dilaksanakan. 1.3.4 Pengaruh Negatif Media Massa
MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

9

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

Ketika ini, media massa mempunyai pengaruh yang kuat, terutamanya dari media elektronik dan sering kali pula pengaruh itu tidak kea rah positif tetapi sebaliknya. Melalui radio dan televisyen, kanak-kanak mempelajari dan mencontohi pelbagai aspek bahasa, seperti sebutan, perbendaharaan kata dan aspek-aspek utama yang lain seperti tekanan dan intonasi. Dalam aspek sebutan, tekanan dan membatangkan suku kata adalah unsure-unsur yang berkaitan. Setiap bunyi konsonan dan vokal perlu dibunyikan dengan betul. Dalam Bahasa Melayu terdapat sesetengah perkataan akan membawa makna yang lain jika tersalah sebut misalnya:

 Telur  Tempoh  Dadah  Marah  Belot

dengan dengan dengan dengan dengan

telor tempuh dada mara belut

Sekadar contoh sebenarnya ada banyak lagi, namun pokok persoalan bukanlah kepada jumlah perkataan sama bunyi lain maksud ini tetapi sikap pengamal media massa ini. Tiada apa yang mampu dilakukan oleh guru bahasa sebenarnya kerana di luar bidang kuasa, memadai hanya mencatat dan kemudian menjadikannya sebagai bahan P&P. Selain dari masalah di atas, media juga sering melanggari hukum Kata Jamak dengan kesilapan biasanya ialah “mereka” menjadi “mereka-mereka”. Juga masalah “para” yang sering kali beriringan dengan Kata Ganda, contohnya “para guru-guru”. Tidak cukup dengan masalah kesalahan ini, media dibanjiri pula dengan masalah mencampuradukkan bahasa Melayu dengan kebiasaannya bahasa inggeris. Sering kali dalam sesi temuramah atau forum dengan ahli panel yang terdiri dari ahli politik, ahli korporat, menteri kerajaan,
MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

10

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

pegawai kerajaan dan banyak lagi yang mencampuradukkan bahasa kita dengan bahasa lain termasuklah bahasa Arab. Baru-baru ini kerajaan Melaysia memutuskan hendak melaksanakan penggunaan bahasa Melayu yang betul terutama di kalangan pengamal media sektor swasta. Ianya memperlihatkan ada sedikit perubahan sebagai contoh, TV3 telah menukar nama Karnival Sure Heboh menjadi Karnival Jom Heboh oleh sebab kebimbangan dan desakan orang ramai. Majalah komik sering disalahkan kerana menjadi punca merosakkan bahasa, terutamanya percampuran bahasa Melayu standard dengan struktur bahasa SMS (short massage system) serta me”melayu”kan bahasa inggeris yang tidak dimaktubkan dalam Kamus Dewan penggunaannya dan isu ini sering diperdebatkan. Perkataan atau frasa yang ditulis dalam Bahasa Rojak sering ditekstebalkan untuk memungkinkan pembaca mengenalpasti mereka (seperti dalam majalah Ujang dan Apo?). Secara khususnya, menjelang akhir tahun 2003, majalah Gempak dan kreko menggunakan bahasa yang lebih formal dan meminimakan penggunaan Bahasa Rojak. 1.3.4 Bahasa Rojak Tanpa kita sedar (lihat gambar 1), kita pengguna Bahasa Melayu telah mewujudkan satu lagi masalah atas dasar kompromi dengan kaum lain (tanpa niat politik). Jika dinegara lain setiap papan tanda atau papan kenyataan cuma terdapat satu atau dua bahasa sahaja tetapi di Malaysia terjadi sebagaiman dalam gambar 1 dan 2. Masalah ini tidak berhenti di papan tanda/kenyataan sahaja tetapi turut melibatkan aspek dan kemahiran bertutur.

MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

11

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

Gambar 1 Papan Tanda Lazim di Malaysia. Bahasa Rojak adalah suatu jenis percakapan di Malaysia yang menakrifkan campuran pelbagai bahasa dalam satu pertuturan yang serupa dengan pijin6, Manglish7 dan Singlish (manglish versi Singapura). Walau bagaimanapun, bahasa dasarnya merupakan bahasa Melayu.

6

Asmah (2004) bahasa perhubungan yang digunakan oleh penutur pelbagai bahasa dalam satu proses komunikasi. Satu bahasa yang secara drastik dipermudahkan struktur dan kosa katanya. Bahasa ini tidak digunakan oleh komuniti bahasa sebagai bahasa asal kerana sifatnya yang digunakan untuk tujuan perhubungan dan saling memahami tujuan perbualan maka ianya mempunyai kosa kata yang terhad. Di Malaysia, perhatikan pertuturan para peniaga yang berbagai kaum berhubung dengan pelanggan mereka ketika jual beli (di Malaysia dikenali sebagai bahasa pasar).
7

Atau Manggeris adalah versi percakapan bahasa Inggeris di Malaysia dan ia adalah kata lakur perkataan Melayu dan Inggeris (dan juga kemungkinan Mandarin dan Inggeris). MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

12

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

Gambar 2 Empat bahasa di papan tanda rawak di Malaysia Bahasa Rojak boleh dikesan seawal zaman Kesultanan Melayu Melaka apabila satu entrepot antarabangsa didirikan oleh Parameswara pada tahun 1402 di Melaka dan pelabuhan ini menarik ramai pedagang yang secara keseluruhannya bertutur lebih 80 bahasa dari pelbagai bangsa dan budaya. Pedagang dunia dan penduduk yang mengunapakai pelbagai bahasa dalam satu perbualan amat biasa berlaku. Mengikut kata Asmah hj Omar (2004) ini merupakan permulaan daripada pijin bahasa penghubung yang dikenali sebagai Bahasa Rojak di Malaysia. Keunikan bahasa ini terdapat dalam gaya alihannya, seseorang mungkin memulai perbualan dalam bahasa Melayu dan kemudian menyambung dengan bahasa Inggeris, dan seterusnya mencampurkan satu atau dua perkataan bahasa Kantonis dan bahasa Tamil dan menamatkan ia dengan istilah bahasa Mandarin atau bahasa Jepun. Semasa pemerintahan Parameswara apabila dua kumpulan pedagang tanpa satu bahasa kongsian, mereka akan cuba untuk bertutur dalam apa jua bahasa untuk mendapat keputusan yang terbaik dalam memahami antara satu sama lain, dan hasilnya suatu pijin atau Rojak.Menjelang 1511, Melaka mempunyai jumlah penduduk 50,000 termasuk komuniti pedagang yang bertutur 84 bahasa. Bahasa Rojak digunakan secara meluas terutama di kalangan remaja bandar Malaysia, yang sekaligus membimbangkan orang dewasa tetang penggunaan bahasa Melayu yang betul. Dibawah ini adalah contoh pertuturan Bahasa Rojak.
MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

13

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

a.

Bahasa Melayu campur bahasa Inggeris.  Kau memang terror la!  Tempat makan ni best sangat!

b.

Bahasa Rojak (Bahasa Cina campur bahasa Inggeris.  Can meh? That one can like that meh? - Boleh berbuat begitukah?  Tonight ar we'all go KLCC, after that we'all can go Cheong Kor (singing) mah. - Malam ini kita semua pergi ke KLCC dan kemudiannya kita semua pergi ke Cheong Kor menyanyi.

c.

Bahasa Melayu campur bahasa Cina campur bahasa Inggeris.  Eh boss cakap ar, after makan ah, we'all go mabuk, want or not, once in a while only mah, taikah happy mah, ok. (terjemahannya -Pengurus! Selepas makan kita semua pergi minum arak beramai-ramai mahukah? Sekali-sekala sahaja untuk bergembira!)

Penggunaan Bahasa Rojak di Malaysia merupakan satu topik kontroversi oleh kerana penjaga-penjaga bahasa menuduh ia sebagai penggunaan bahasa yang tidak betul dan mungkin menimbulkan krisis dalam pembelajaran bahasa. 1.4 Kesimpulan Beberapa masalah yang dikemukan ini walaupun menganggu keupayaan kemahiran bertutur namun sebagai guru yang terlatih, kita mesti melengkapkan diri dengan tambahan ilmu sewajarnya demi bahasa yang kita sayangi ini. Tambahan pula di era globalisasi ini, kepesatan teknologi sering kali mengakibatkan kita alpa dan seterusnya merosakkan bahasa. Lihatlah dengan masalah bahasa “SMS” apa tindakan kita seharusnya?

MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

14

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

Tidak cukup dengan kelemahan pertuturan, masalah penggunaan bahasa turut melibatkan kemahiran berbahasa yang lain seperti menulis dan membaca maka di bahu gurulah harapan ini terbeban. Masalah ini walaupun nampak tidak serius namun jika dibiarkan mampu mengakibatkan berlaku kecelaruan bahasa. Maka sama-samalah kita berikhtiar dan melindungi asset berharga Orang Melayu amnya, Negara Malaysia khususnya.

Bahagian b 2.1 Pengenalan Berdasarkan masalah yang ketiga iaitu pengaruh dialek tempatan maka saya mencadangkan di sini beberapa aktiviti pengajaran yang di rasakan bersesuaian. Pendekatan, teknik, kaedah dan strategi dalam pengajaran kemahiran bertutur adalah unsur-unsur yang perlu diberi perhatian walau sebagaimana mendalam sekali pun pengetahuan bahasa yang dimiliki oleh seseorang guru. Ini bukanlah bermakna guru tidak boleh mengajar dengan kaedah yang direka oleh mereka sendiri tatapi alangkah baiknya jika ilmu yang dimiliki dikukuhkan lagi teknik pengajaran berlandaskan teori-teori yang telah diterima pakai oleh pakar-pakar dalam bidang ini.

MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

15

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

Bahasa ialah satu alat penting dalam kehidupan kita. Tetapi kebanyakkan kita hanya menganggap bahawa kebolehan bertutur itu sebagai salah satu daripada kebolehan asasi manusia. Pendapat Chomsky (1973) dalam Linguistic Theory, menyatakan bahawa penguasaan bahasa tidaklah berupa pembelajaran rumusan semata-mata , tetapi rapat perhubungan dengan keupayaan berbahasa iaitu terletak pada kebolehan kreatifnya yang semulajadi. Otak manusia telah dibekalkan dengan kebolehan terpendam untuk menguruskan kebijaksanaan akalnya untuk berbahasa. Proses ini hendaklah berlaku dalam suasana kebudayaan bahasa itu. Penguasaan bahasa tidaklah berlaku dalam suatu kekosongan. Tetapi J. Pinget (1955) dalam terjemahan bukunya The Language and Thought of the child, dan B.F Skinner (1957) dalam Verbal Behaviour, memberikan pendapat, Mengikut mereka mula-mulanya kanak-kanak akan mengeluarkan bunyi-bunyi vokal dan konsonan sahaja. Kemudian ia mengeluarkan sukukata dan seterusnya perkataan, hinggalah ia bertutur dalam ayat penuh. Pertuturan itu hanyalah menggunakan alat-alat yang sedia ada di dalam rongga mulut. Bahasa yang digunakan dalam pertuturan itu sebenarnya merupakan satu alat perhubungan yang penting di antara manusia dengan manusia. Bahasa juga boleh menggunakan bunyi suara. Daripada bunyi suara itulah pula diterbitkan lambing-lambang yang berlainan yang boleh digambarkan di atas kertas dari lain-lain seperti tulisan. Ia juga boleh dijadikan tanda isyarat untuk sesuatu sistem perhubungan tertentu, misalnya isyarat-isyarat yang dipakai oleh pengakap. 2.2 Aktiviti Pengajaran Pertama, Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif berkembang sejak tahun 70 an adalah hasil kepada reaksi terhadap kelemahan-kelemahan dalam pengajaran bahasa yang didasarkan kepada teori-teori pembelajaran sebelumnya (behavioris, mentalis dan functionalis). Ahli-ahli dibidang komunikatif ialah H.G. Widdowson (1979),
MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

16

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

C.J. Brumfit (1979) dan lain-lain lagi menyedari mengajar struktur bahasa sahaja tidak mencukupi. Pendekatan ini menyarankan supaya murid-murid diberi peluang

menggunakan bahasa oleh kerana pendekatan ini perlukan kepada komunikasi maka saya memilihnya sebagai pendekatan pertama untuk mengajar kemahiran bertutur. Murid-murid perlu didedahkan kepada kecekapan sosiolinguistik (pengetahuan tentang peraturan penggunaan bahasa). Ini penting kerana penggunaan bahasa itu akan lebih betul dan bermakna sifatnya jika sesuatu ujaran itu sesuai dengan situasi waktu bahasa itu digunakan. Oleh itu guru mestilah mewujudkan situasi di bilik darjah yang memerlukan murid-murid berkomunikasi. Dalam Pendekatan Komunikatif guru adalah sebagai pengurus atau fasilitator8. Guru bertanggungjawab merancang dan menyediakan bilik darjah sebagai latar belakang yang sesuai untuk menjalankan aktiviti berkomunikasi. Mengikut Littlewood (1981) semasa aktiviti dijalankan, guru hendaklah bertindak sebagai penggalak dan juga berusaha mengelak dari berlaku kelembapan dalam berkomunikasi. Bagi membantu mengatasi masalah pengaruh dialek ibunda ini, aktiviti perlu dirancang khas namun bukan lah sesuatu yang terlalu kompleks. Biarkan dahulu segala hukum bahasa sebaliknya menggalakkan murid-murid bertutur dengan petah. Bantulah murid sekiranya ada kesalahan sebutan. Sehubungan itu cadangan aktivitinya adalah Aktiviti Perbualan (dialog atau juga main peranan). Kamarudin Hj Husin (1990) mencadangkan diperingkat darjah / tahun 2 ini guru bolehlah membimbing murid-murid berbual spontan atau berpandu mengenai :8

Murray (1983):guru harus menjadi fasilitator bukannya seorang pengusaha kerana dia perlu membantu pelajar apabila mereka menghadapi kesukaran dalam menyatakan peranan mereka menggunakan bahasa sasaran. MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

17

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

 Diri mereka, keluarga murid-murid, benda-benda di dalam kelas dan lain-lain lagi  Bercerita perihal gambar tunggal atau gambar bersiri.  Melakonkan cerita pendek. Pemilihan aktiviti perbualan kerana sebab paling utamanya ialah kanakkanak memang suka berbual, mereka akan bercakap jika diberi peluang. Cadangan rancangan Mengajarnya, Semasa Set Induksi, guru memainkan petikan filem yang menarik untuk durasi 2 hingga 3 minit. Kemudian meminta murid meneka dari filem apa petikan ini. Semasa langkah kedua, bolehlah guru mula meminta murid bercerita atau berbual mengenai perkara berkaitan petikan filem ini yang berkaitan dengan diri atau keluarga mereka ataupun apa yang diingati oleh mereka berkaitan dengan petikan filem ini. Teknik ini dipilih atas beberapa sebab dan tujuan, antaranya ialah: Memberi peluang kepada murid untuk bercakap tanpa segan dan malu.  Membolehkan murid bertutur dan menyebut sesuatu dengan sebutan yang betul.  Membolehkan mereka mendapat latihan memahami pertuturan orang lain.  Membolehkan mereka menyusun ayat dengan baik dan bertutur mengikut gaya, suara, intonasi, dan nada yang sewajarnya.  Untuk menambah perbendaharaan kata. Berdasarkan tujuan-tujuan yang dinyatakan tadi, diharapkan murid dapat melakukan aktiviti perbualan disamping mengikis sedikit demi sedikit telor pertuturan dialek ibunda mereka dan menyerap Bahasa Melayu baku secara
MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

18

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

beransur-ansur. Ini kerana cara terbaik untuk mengatasi dialek ibunda ini adalah dengan cara rajin melakukan pertuturan standard dan dikelaslah tempat yang paling sesuai dengan bimbingan guru. Semasa proses perbualan ini guru perlu mengawasi dan hanya menyampuk atau mencelah cuma apabila murid kehilangan idea dalam perbualan bagi memastikan sesi itu tidak terputus. Sebarang penggunaan dialek tidak perlu ditegur pada ketika ini. Guru hanya perlu membuat catatan untuk dibincangkan semasa sesi refleksi nanti. Pada ketika inilah guru perlu menyatakan kesilapan murid, menegur salah guna perkataan atau ayat, membuat pembetulan dan akhir sekali membuat peneguhan dengan tambahan kemahiran menulis iaitu latihan bertulis. Aktiviti kemahiran menulis bolehlah menggunakan perkataan-perkataan dialek ini dengan memberi makna serta bina ayat. Contohnya: Perkataan dialek Gheretok Contoh bina ayat sinonim / maknanya = Jambatan

Jambatan Nilam Puri telah siap di bina.  Perkataan dialek Ghoyak Contoh bina ayat sinonim = beritahu

Ali beritahu pada Ahmad, cikgu ada memberi kerja rumah. Cara ini boleh terus dipraktik di waktu pengajaran bahasa pada waktu dan hari yang lain apabila murid masih mengulangi sebutan dialek. Bila murid-murid menggunakan dialek secara spontan guru perlu menerangkan pada waktu itu juga apa gantian perkataan itu atau kosa kata baku yang sebetulnya.

MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

19

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

2.2

Aktiviti Pengajaran Kedua, Aktiviti Latih Tubi. Tentunya dalam mengatasi masalah gangguan penggunaan dialek ini latih

tubi yang paling berkesan. Melalui kaedah ini aspek tatabahasa dan perbendaharaan kata boleh dipelajari melalui lisan iaitu mendengar dan bertutur. Kaedah ini banyak melibatkan latihan tubi terutamanya latih tubi pemintal lidah seperti menyebut perkataan, frasa, klausa dan ayat. Kaedah tubi didapati sangat berkesan untuk mengajar sebutan, intonasi dan struktur ayat. Melalui aktiviti ini pengulangan fakta-fakta yang dipelajari bertujuan untuk memastikan murid mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping menjamin ketekalannya. Pentingnya kaedah ini melibatkan proses dengar dan sebut iaitu aktiviti kemahiran bahasa yang menjadi masalah kepada murid-murid yang dibincangkan ini. Berdasarkan teknik ini, perhatian akan diberikan kepada lima aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu sebutan, tatabahasa, perbendaharaan kata, kefasihan menggunakan perkataan dan kefahaman. Mudahnya teknik ini juga dipanggil sebagai teknik menghafal. Harus diakui teknik ini mengehadkan kebebasan murid membina ayat namun dalam mengatasi kebiasaan menggunakan dialek-dialek kenegerian atau daerah teknik ini di perlukan. Contoh penggunaan paling mudah dalam aspek perkataan ialah menyuruh murid menghafal setiap sinonim kepada perkataan dialek berulang kali misalnya tunjukkan gambar manggis dan minta murid menyebutnya sebagai manggis berulang kali. Walaupun tindakan ini hanya untuk jangka pendek (kerana koleksi dialek perkataan yang terlalu banyak) namun ianya berkesan. Pastikan juga penerapan teknik sebutan sinonim ini dilakukan bersekali dengan teknik membaca atau pertuturan dalam satu waktu pengajaran dan tidak hanya bertumpu kepada cara ini sahaja.

MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

20

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

Guru juga boleh mengadakan satu latih tubi untuk membezakan bunyibunyi huruf yang berdekatan (rujuk lampiran 1) sebagai langkah awal sebelum meneruskan dengan cara yang dinyatakan tadi. Pentingnya latih tubi mengenal dan membezakan bunyi huruf ini kerana kerap kali berlaku murid mengeja perkataan namun menyebut suku kata akhir dengan dialek mereka juga contohnya mengeja ikan tetapi disebut sebagai ikang (dialek Terengganu) atau Ike (dialek Kelantan). Dalam menjayakan kaedah tubi pelbagai teknik / aktiviti boleh dicuba termasuklah berlakon, berdialog, menyanyi, dan berpuisi serta bercerita. Latih tubi pola-pola ayat juga amat dialu-alukan kerana terutama dalam membantu murid-murid bertutur menggunakan pelbagai ayat-ayat asas seperti ayat penyata, ayat permintaan, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah. Tujuan latih tubi untuk membantu murid dalam sebutan baku. Contoh latih tubi I. Guru menyebut: “Cikgu berdiri dekat meja” Guru bertanya murid: “Di mana cikgu berdiri” Murid menjawab: “Cikgu berdiri dekat meja” ii. Guru menyebut: “buku itu diatas meja” Guru bertanya murid: “di mana letaknya buku itu” Murid menjawab: “Buku itu di atas meja” Kemudian guru dan murid-murid boleh bertukar peranan. Murid disuruh bertanya dan guru pula menjawab. Peranan ini akan berterusan dan saling bertukar ganti kerana dengan cara ini sahaja kemahiran bertutur murid-murid akan semakin baik. Tujuannya untuk mengajar dan melatihkan murid membiasakan diri membentuk struktur ayat yang bermacam jenis. Dalam pendekatan Komunikatif ini kemahiran bertutur tidak perlu diajar berasingan malahan sebaiknya digandingkan dengan kemahiran bacaan atau lisan.
MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

21

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

Latih tubi pemintal lidah pula ialah satu teknik yang banyak digunakan hari ini untuk tujuan cepat mencapai kebolehan membaca. Teknik ini kini di popularkan di Negara kita oleh antaranya Juliani Bt Abdullah9 (Buku Bacalah sayang) dan Selan Osni10 (Buku Mari Membaca). Melalui kaedah latih tubi pemintal lidah ini satu set cerita perlu di pertuturkan oleh murid berulang-ulang kali. Set cerita atau bacaan ini terdiri daripada set-set suku kata yang hampir bunyinya (sila lihat bahagian lampiran 2, lembaran kerja oleh Selan Osni dan lampiran 3, lembaran oleh Juliani Abdullah). Cadangannya aktiviti latih tubi jenis ini dijalankan dalam langkah kedua atau ketiga rancangan pengajaran harian. Bagi murid yang tekal tahap penguasaan dialeknya latih tubi ini perlu dijalankan setiap hari dengan bimbingan guru dan rakan. Galakkan menggunakan bahasa baku dengan memberi ganjaran. Galakkan juga murid banyak membaca kerana dengan membaca akan dapat menambah perbendaharaan kata bahasa baku mereka. Sesuai dengan salah satu dasar kerajaan di sekolah iaitu mewajibkan setiap murid dan sekolah terlibat dengan aktiviti NILAM. Melalui aktiviti ini, murid merekodkan jumlah bacaan mereka dan diberi ganjaran apabila mencapai tahap-tahap tertentu. Cadangan aktiviti pengajaran berasaskan latih tubi ini sebenarnya bermula dari para pelopor Teori behaviorisme. Pengkaji bahasa aliran ini beranggapan bahawa bahasa diperolehi melalui proses pengulangan. Bahasa dikuasai melalui rangsangan dan gerak balas. Golongan ini mementingkan pengukuhan dalam pembelajaran yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa, teori ini menegaskan latihan dan latih tubi pola. Teori ini juga menekankan kemahiran lisan dalam pengajaran.
9

Pn Hjh Juliani Bt Abdullah memperkenalkan teknik cepat membaca melalui set buku Kaedah Cepat Membaca, Bacalah sayang terbitan Kreatif Kembara Sdb. Bhd. Teknik beliau digunakan dengan meluas di sekolah-sekolah rendah dan tadika-tadika. 10 Selan Osni, Penerima Anugerah Guru Inovatif Peringkat Kebangsaan 2001 memperkenalkan kaedah cepat membaca, cepat faham, cepat menulis, tulisan cantik melalui Modul Selan Osni. MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

22

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

Golongan ini beranggapan bahawa; Pertama, bahasa yang diutamakan ialah bahasa lisan manakala bahasa tulisan merupakan bahasa kedua penting. Ahli-ahli Behaviorisme menegaskan bahawa pengajaran bahasa metsilah didahulukan bahasa lisan. Ini kemudian diikuti dengan bahasa tulisan yang dianggap perkara penting yang kedua dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). Ini bermakna guru-guru mestilah berusaha untuk membolehkan murid-murid bertutur dalam bahasa itu dahulu dan kemudian baharulah kepada pengajaran membaca dan menulis. Ini hanya dapat dilakukan setelah murid-murid dapat menguasai sistem bahasa dan struktur bahasa. Kedua, bahasa adalah satu tabiat. Prinsip ini sesuai diterapkan dalam proses pembelajaran kedua. Untuk membentuk biasaan ini latihan dan latih tubi serta perbualan bahasa juga diutamakan. Guru perlu menyusun pelajaran dengan baik dan pengajaran dimulakan daripada pola-pola yang senang kepada yang lebih susah. Ketiga, pengukuhan adalah satu syarat penting di dalam pembelajaran disebabkan ia merupakan satu alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku yang dikehendaki. Dalam situasi pembelajaran bahasa pengukuh-pengukuhnya adalah pujian, keistemewaan, pengiktirafan, maklum balas, galakan dan sebagainya. Mengikut prinsip ini sesuatu gerak balas yang betul perlu diteguh oleh guru dengan cara memberikan pengukuhan seperti yang disebutkan di atas. Keempat, latihan pembelajaran adalah latihan yang dikukuhkan. Ia merupakan latihan ulangan satu-satu gerak balas dengan satu-satu rangsangan. Latihan dan latih tubi hendaklah dilakukan dalam keadaan yang bermakna. Ini adalah untuk mengelakkan pelajaran tersebut dari berasa bosan. Peneguhan boleh dilanjutkan oleh guru melalui penggunaan bahan-bahan makmal bahasa. Dalam hal ini, satu model pembelajaran telah dikemukakan oleh Behaviorisme iaitu :

MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

23

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

LATIHAN YANG DIKUKUHKAN

PEMBELAJARAN

PERUBAHAN TINGKAH LAKU

Kelima, model-model bahasa yang terbaik haruslah diutamakan. Dalam konteks pembelajaran ahasa di sekolah-sekolah, bahasa guru menjadi model yang diikuti oleh pelajar-pelajar. Jika model-model ini menggunakan bahasa yang sama atau mirip-mirip sama dengan bahasa matlamat, maka ini akan menguntungkan pelajar-pelajar itu. Dan keenam, mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses pembelajaran. Bahasa adalah hasil operasi rangsangan dan tindak balas. Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika kedua-dua unsure ini dapat diwujudkan. Selain bertujuan menghasilkan satu pembentukan tingkah baru yang berkesan, ia juga boleh bertindak sebagai daya penggerak dan meningkatkan minat serta motivasi. Ada beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru dengan untuk cara

mempelbagaikan

situasi

rangsangan.

Pertama

adalah

mempelbagaikan tingkah laku. Kedua adalah dengan cara mempelbagaikan pengalihan saluran deria, ketiga dengan cara mempelbagaikan pola interaksi guru da murid dan keempat dengan cara mempelbagaikan pendekatan, kaedah, teknik, strategi dan alat-alat bantu mengajar. Berdasarkan teori ini terdapat satu pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa iaitu melalui pendekatan induktif. Pendekatan induktif ialah memulakan sesuatu pengajaran itu dengan memberikan contoh-contoh terlebih dahulu dan kemudian baharulah diterangkan.

MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

24

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

2.3

Aktiviti Pengajaran Ketiga, Aktiviti Menyanyi Kamarudin Hj Husin (1990) Berpendapat sebagai aktiviti yang berlaku

dalam kehidupan kita seharian, aktiviti menyanyi boleh dibawa ke bilik darjah sebagai satu kegiatan lisan yang menarik. Kita mengetahui kanak-kanak suka menyanyi dan bagi kanak-kanak yang masih belajar, menganggap menyanyi lebih sebagai satu bentuk bermain dan berehat dan sebagai guru yang baik kita sepatutnya mengeksploitasi minat murid ini. Dalam konteks mengukuhkan kemahiran lisan, menyanyi merupakan satu aktiviti yang mudah namun dapat membantu guru mencapai matlamat tersebut. Ini adalah kerana nyanyian itu sendiri memerlukan penyebutan bunyi dengan jelas dan betul, mengikut rentak dan irama serta disampaikan mengikut tekanan, intonasi dan nada tertentu. Guru perlulah menyediakan seni kata lagu mengikut isi dan cadangan P&P yang yang dipilih supaya ada kontinuitinya. Pemilihan aktiviti ini atas beberapa prinsip iaitu:• Menyanyi menambah kepelbagaian aktiviti bukan sahaja terhad kepada proses pembelajaran kanak-kanak tetapi juga kepada pengalaman mereka dalam mempelajari bahasa selain daripada mewujudkan kelainan. • Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan. Ia juga bercorak seperti permainan bahasa yang melaluinya proses pembelajaran jadi amat menyeronokkan murid-murid. • • Memberi peluang murid-murid terlibat secara sepenuhnya dan keseluruhan isi kelas. Paling utama, rentak, irama, dan melodi semua itu boleh menerap perkataan-perkataan yang dipelajari di dalam otak secara
MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

25

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

berkesan. Sebaik-baik sahaja melodi itu diingati, perkataanperkataan yang dipelajari itu turut diingati. Walaupun aktiviti nyanyian dapat menyumbang ke arah pengajaran yang menarik dan secara tidak langsung juga menjadi pengukuhan yang baik kepada kefahaman tentang bahasa, aspek pemilihan lagu tidaklah boleh di ambil mudah. Lagu yang dipilih perlu bersesuaian dengan tahap dan umur murid. Lagu juga perlu ada kaitan dengan rancangan mengajar yang di rangka. Elakkan daripada memilih lagu yang mempunyai susunan lirik tidak mengikut hukum bahasa dan ada loghat kenegerian. Lagu yang dipilih sepatutnya mengandungi bahasa yang biasa digunakan sehari-hari. Guru juga sepatutnya hanya memilih lagu yang mudah diingati kanakkanak. Lagu yang sederhana kelajuannya, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat melodinya. Pembelajaran yang baik bukan sahaja melalui penyampaian tetapi juga melalui pengulangan bahan pembelajaran secara bermakna. Oleh itu, guru sebolehnya hendaklah memilih lagu yang ada banyak pengulangan misalnya pengulangan chorus, pengulangan rima, pengulangan melodi, pengulangan perkataan dan sebagainya. Pengulangan memudahkan pelajar menguasai bahasa. Terdapat beberapa langkah yang perlu sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti nyanyian. Pertamanya ialah peringkat persediaan. Pada peringkat ini guru perlu: Memilih dan menentukan jenis lagu yang sesuai dengan murid dan objektif P&P.  Menentukan panjang bahan, berapa kali di perdengarkan, aspek bahasa yang hendak di ajar.

MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

26

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

 Menentukan

alat

Bantu

yang

diperlukan,

aktiviti

susulan

(pengukuhan dan pengayaan) serta sama ada perlu mengubah suai lirik lagu tersebut. Setelah selesai peringkat penyediaan maka peringkat penyampaian pula. Di peringkat ini segala yang dirancang dilakukan dan penyesuaian keadaan terhadap sebarang situasi yang tidak dijangka seperti kemungkinan pelajar akan “over react”. Tahap seterusnya ialah peringkat penutupan P&P. Semasa sesi ini guru perlu memikirkan untuk proses refleksi aspek bahasa dan menyediakan bahanbahan sebagai pengukuhan atau kerja rumah. P&P hari itu bolehlah diakhiri dengan nyanyian kembali, namun seperti dinyatakan tadi amatlah penting kemahiran menulis diserapkan sekali. Proses P&P aktiviti ini bolehlah dilihat secara ringkasnya pada cadangan rancangan mengajar untuk kelas tahun / darjah dua dibawah ini:BIL 01 LANGKAH Set induksi AKTIVITI P&P Guru memainkan rakaman. • Murid dengar dan akhirnya mengikuti mengikut 02 Langkah 2 • • 03 Langkah 3 • • mereka. Guru nyanyian pendengaran mengedarkan • • CATATAN • Pita rakaman/cd audio. Pemain audio Lembaran senikata lagu • (lihat lampiran 4) Kad-kad imbasan. (lihat 27

pita

senikata lagu. Membaca lirik cara biasa. Menyanyikan lagu. Guna kad imbasan perkataan, maksud.
MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

dapatkan

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

Aktiviti berdasarkan

bina

ayat perkataan

lampiran 5)

yang dipilih guru.

Berdasarkan rancangan mengajar harian di atas, (secara ringkas kerana hanya ingin memperlihatkan cadangan aliran P&P) guru memulakan sesi P&P dengan memainkan pita rakaman lagu yang dipilih. Selesai guru dan murid berseronok dengan lagu dan lirik, gunakan kembali lirik itu untuk memilih perkataan bagi memberikan sinonimnya. Aktiviti-aktiviti kesemuanya perlu berdasarkan kepada lagu dan liriknya supaya pengulangan yang diwujudkan akan dapat melekat di memori kanak-kanak ini. Walaupun murid-murid telah dibekalkan dengan lirik / senikata lagu, kad-kad imbasan diperlukan untuk kepelbagaian variasi bahan untuk menarik minat murid pengajaran.

2.4

Aktiviti Pengajaran Ke empat,

Di pelopori Chomsky berpendapat kanak-kanak dilahirkan dengan alat pemerolehan bahasa yang digelar beliau sebagai LAD (language Acquisition Devise). Menurut Chomsky lagi dalam lingkungan umur 3 tahun kanak-kanak telah boleh bercakap dengan tatabahasa tranformasi-generatif11. Tatabahasa Tranformasi generatif ini tidak di pelajari secara formal tetapi melalui komunikasi dengan orang yang lebih dewasa. Melalui teori Chomsky dalam mengajar kemahiran bertutor dengan masalah gangguan penggunaan dialek tempatan ini, beliau mencadangkan bahawa kekerapan penggunaan dan pengulangan pembelajaran akan dapat diserap oleh pelajar melalui pengalamannya dan seterusnya dapat memperbaiki masalah ini. Kelemahan teori ini ialah ianya memerlukan penglibatan semua
11

Kebolehan anak-anak membentuk dan memanipulasi ayat.

MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

28

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

pihak. Tambahan pula menurut Piaget (1963) iaitu salah seorang dari pelopor teori mentalis ini berpendapat bahawa interaksi sosial dan interaksi dengan alam sekitar dapat membantu perkembangan masalah gangguan bahasa ini. Kaedah Pengajaran yang bersesuaian dengan teori ini adalah

menggunakan Kaedah terus. Orang yang membina kaedah ini ialah ahli dalam bidang pedagogi bahasa iaitu Berlitz, de Saussure dan Gouin. Prinsip utama kaedah ini ialah bahasa ibunda murid tidak digunakan dalam mempelajari bahasa sasaran yang ingin diajar. Bersesuaian dengan pemilihan kemahiran bertutur, prinsip kedua kaedah terus ialah kemahiran lisan dianggap sangat penting terutamanya di peringkat awal pengajaran iaitu di tahun satu dan tahap satu lagi.

BERTUTU R (DIALOG)

MENULIS

MEMBAC A

Rajah 1 Rajah 1, di atas adalah cadangan penteori Mentalis. Setiap satu kemahiran perlu di pelajari mengikut turutan bermula dengan kemahiran bertutur kepada kemahiran menulis dan di akhiri dengan kemahiran membaca. Prinsip ketiga dalam Kaedah terus ialah murid di suruh membaca apa yang mereka tulis (bertutur) walaupun tulisan mereka merupakan huruf besar dan huruf kecil serta beberapa perkataan sahaja. Prinsip keempat ialah kata nama diberikan keutamaan dalam

mengembangkan bahasa murid-murid. Contohnya pensel, kerusi, meja dan lainlain lagi dengan cara bertutur atau bertanyakan:
MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

29

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

Misalnya: 1. Apa itu? itu pensel Ya, itu pensel. Itu Penselkah? Itu pensel. 2. Apa itu? itu kotak Ya, itu kotak.

Itu pensel atau kapur?

Itu kotakkah?Itu kotak atau beg? Itu kotak

Menurut De Saussure dan Gouin, Kemahiran-kemahiran bahasa ini boleh diajar serentak. Mereka percaya jika murid boleh bercakap dan menulis tentang sesuatu perkara, mereka juga tentu boleh membacanya. Kaedah terus turut menekankan aspek produktif (bercakap dan menulis) dan aspek reseptif (mendengar dan membaca). Murid perlu dimahirkan dalam aspek menerima dan menghantar komunikasi. Latihan tubi boleh digunakan untuk mengatasi masalah gangguan bahasa ibunda bahasa Melayu. BIL 01 LANGKAH Set induksi AKTIVITI P&P Permainan bahasa, setiap murid cabut satu kad dari kotak. • Cantumkan kad itu dengan rakan lain untuk jadi satu perkataan. (Memadailah jika terdapat 3 atau 4 perkataan 2 sukukata KVKV CATATAN • Kad suku kata KV tetapi yang digalakkan ialah latihan-latihan yang bermakna serta menarik minat dan memotivasikan murid untuk mempelajari

MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

30

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

02

Langkah 2

seperti BOLA dan LORI) • Membina sebanyak mungkin perkataan dan menulis di papan hitam berdasarkan kad. • Menyebut perkataan ini ramai. Rajah 2 perkataanberamai-

Kaedah Terus juga dinamakan sebagai kaedah semula jadi atau kaedah main akal. Kaedah ini di bentuk berdasarkan pendekatan Rasionalis (mentalis) yang percaya bahawa manusia mempunyai kebolehan semulajadi untuk mempelajari apa-apa bahasa. 3. Penutup Dalam mengajar kemahiran bahasa ini terutamanya kemahiran bertutur kita boleh menggunakan semua Teori-teori pembelajaran bahasa yang popular. Kaedah-kaedah pengajaran juga ada banyak yang boleh disesuaikan selain daripada yang dinyatakan. Antaranya ialah Kaedah bersiri yang dicipta oleh Francis Gouin. Kaedah terjemahan yang juga dikenali sebagai kaedah dwibahasa atau kaedah tradisi. Kaedah tentera yang kebetulannya tercipta semasa Perang Dunia Kedua, kaedah ini bentuknya amat intensif yang perlu membawa kesan dalam jangka masa pendek sahaja. Kaedah-kaedah lain lagi ialah seperti Kaedah Tatabahasa, Kaedah Induktif, Kaedah deduktif, kaedah Eklektik dan juga Kaedah Gabung Jalin. Sebagai kesimpulannya, terdapat empat prinsip pengajaran yang mengikut falsafah masing-masing. Pertama prinsip yang berfalsafahkan aliran Behaviorisme iaitu mengutamakan bahasa lisan dalam pengajaran. Manakala aliran Mentalisme menganggap pembelajaran bahasa adalah satu proses
MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

31

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

pemikiran. Aliran Interaksionalisme pula mempunyai prinsip yang mana penyampaian makna amat penting dalam sesuatu komunikasi bahasa dan seterusnya aliran Fungsionalisme menekankan sistem tatabahasa dan fungsi adalah dua perkara yang diutamakan. Seseorang guru itu tidak patut berpegang sama ada pada prinsip-prinsip Behaviorisme atau prinsip-prinsip Mentalisme sahaja atau mana-mana prinsip pembelajaran bahasa yang ada. Ini adalah kerana cara pembelajaran seseorang pelajar dengan pelajar yang lain adalah tidak sama. Prinsip-prinsip ini boleh saja digabungkan dalam pengajaran seseorang guru itu kerana seperti yang pernah dijelaskan sebelum ini kesemua tersebut adalah saling melengkapi. Prinsipprinsip dari golongan tersebut hanya sebagai jalan keluar bagi guru tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tidak kira dalam pengajarannya atau dalam pembelajaran pelajarnya. Dengan berbekalkan pengalaman yang sedia ada dari guru itu dan menerapkan prinsip-prinsip yang tersebut di atas maka pengajaran yang disampaikan akan lebih efisen dan akan lebih terjamin mutunya.

MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

32

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

BIBLIOGRAFI Abd Aziz Abd Talib (2000). Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Amat Nasir Agale (2007). Kemahiran pengajaran Mendengar & Bertutur. Dalam Pendidik Sept. 2007. 39-41. Ampang : Widad Publications Sdn. Bhd. Kamarudin Hj Husin (1990). Pengajaran dan Pembelajaran Lisan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamarudin Hj Husin (1988). Pedagogi Bahasa. Petaling Jaya : Longman Malaysia Sdn. Bhd. Open University Malaysia (2006). HBML1103 Pengenalan Pendidikan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur ; Unitem Sdn. Bhd. Pusat perkembangan Kurikulum (2003). Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihan. Kementerian Pelajaran Malaysia.

MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

33

HBML1103:PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SEK RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

Selan Osni (2002). Bahasa Melayu Tahun Satu. Kuala Lumpur : Penerbitan Fargoes Sdn. Bhd. Juliani Bt Abdullah (1995). Kaedah Cepat Membaca, Bacalah sayang. Petaling Jaya : Kreatif Kembara Sdn. Bhd.

MUHAMMAD BIN ROBUNA 740625065503002

34