P. 1
ZatulIffahMB_D08TTT

ZatulIffahMB_D08TTT

|Views: 265|Likes:
Published by Amirah Mirae

More info:

Published by: Amirah Mirae on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2014

pdf

text

original

MOTIVASI SUKARELAWAN PELANCONG: SUKARELAWAN RALEIGH INTERNATIONAL

ZATUL IFFAH MOHD FUZA

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains Pelancongan

Fakulti Alam Bina Universiti Teknologi Malaysia

MEI, 2008

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : Nama : Tarikh :

…………………………….. Zatul Iffah Mohd Fuza 14 Mei 2008

Saya akui saya telah membaca karya ini dan daripada pandangan saya karya ini adalah dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Sarjana Sains Perancangan Pelancongan

Tandatangan Nama penyelia Tarikh

: ............................................ :Dr. Hairul Ismail :14 Mei 2008

Zainab Khalifah dan Assoc. Setinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinNya yang telah memberi ruang kepada saya menyiapkan tesis ini dengan jayanya. Prof. Amran Hamzah. budi baik. tuhan semesta alam. Tidak lupa kepada Prof. Di sini. Dr. Dr.PENGHARGAAN Bismillahirahmanirahim. Nabi Muhammad Sallallahu’ Alaihi Wassalam. Shaharuddin Tahir (Pensyarah UUM) yang turut menyumbangkan fikiran dan cadangan dalam menyiapkan tesis ini. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan pahala atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Amin. saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat terutama sekali kepada Dr. . Prof. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih juga ditujukan kepada keluarga saya yang sentiasa menyokong dan memberi semangat sepanjang pengajian saya. Segala jasa. segala puji untuk Allah SWT. serta rakan-rakan sekuliah yang ada di antara mereka turut membantu saya menyiapkan tesis ini. kerjasama dan kenangan selama ini tidak akan dilupakan. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar. Tidak lupa juga kepada Encik Loh Shih Chung (Presiden Raleigh International) dan Encik Shamsul Bastri (Projek Partner Raleigh di Ranau). Hairul Nizam Ismail selaku penyelia tesis yang telah banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar dengan penuh kesabaran serta sumbangan idea selama proses menamatkan kajian dan penulisan tesisi ini.. Dr.

2%) dan “untuk keseronokkan”(9.5%). penemuan ini dapat memberi sokongan kepada kerajaan dan organisasi lain secara umumnya ke arah pembangunan pelancongan mampan. Raleigh International bergantung kepada aktiviti mengumpul dana dan disyaratkan semua sukarelawan pelancong untuk memberi sumbangan dalam kerja kebajikan. Objektif kajian ini adalah untuk menjalankan analisis kaji selidik bagi motivasi utama sukarelawan pelancong. Hasil temubual dengan komuniti tempatan di Kampung Paus dan Kampung Miruru. Daripada kajian. Melalui penglibatan dalam ekspedisi. Ekspedisi Raleigh International terbuka kepada sukarelawan pelancong yang berumur antara 17 hingga 25 tahun yang kebanyakannya berasal dari UK dan negara-negara lain. Secara keseluruhannya. “bersosial dengan komuniti”(15.9%). dan komuniti projek seperti akan melihat mereka membuat kerja-kerja pemuliharaan.1%).5%). “untuk membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian” (15.ABSTRAK Tesis ini bertujuan untuk mengkaji Motivasi Sukarelawan Pelancong yang mana kajian kes adalah Sukarelawan Raleigh International. iaitu “meningkatkan fasiliti”. tinggal bersama komuniti tempatan yang jauh terpencil di luar bandar disamping membina sistem graviti bekalan air. hanya terdapat kesan positif akibat daripada aktiviti sukarelawan Raleigh International. untuk mengukur kepuasan sukarelawan dalam ekspedisi Raleigh International. “memperkenalkan kampung mereka kepada orang luar” dan “meningkatkan pendapatan mereka dengan aktiviti pelancongan”. . membantu meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia dan pada masa yang sama mengurangkan kesan negatif yang disebabkan oleh aktiviti pelancongan. “kerjasama dengan ahli kumpulan” dan “pencapaian peribadi”. diikuti dengan “untuk belajar sesuatu yang baru”(18. Hasil kajian mendapati lima motivasi utama pelancong daripada 14 motivasi yang disenaraikan dalam soalan kaji selidik adalah “untuk menyumbang sesuatu yang baik”(19. min yang paling tinggi bagi tahap kepuasan sukarelawan adalah “pengalaman keseluruhan”dan “latihan orientasi”. Seterusnya diikuti dengan “organisasi pengurusan”. dan untuk mengkaji kesan kepada komuniti tempatan akibat daripada aktiviti sukarelawan pelancong. sukarelawan pelancong ini akan memberi sumbangan untuk jangka masa panjang terhadap alam sekitar.

Ranau Sabah. “introduction of their village to other people” and “increase local community income from the Raleigh International activity”. Research Findings from the local community at Kampung Paus and Kampung Miruru.2%). The result indicate that there are five motives priorities of volunteerism from 14 motives that listed in the questionnaire were “to contribute something good” (19. “socializing with community” (15. which are “facilities improvement”. Raleigh International is dependent on fundraising activities and asks all volunteer to contribute towards the charity work and expenses. “to do something different from ordinary job” (15. In this expedition. “team performance” and “personal accomplishment”. followed by “to learn something new” (18. and to define the impact to the local community cause of volunteer tourism activities. In general.9%). The objective of this study is to conduct survey analysis of volunteers’ motivational priorities. aged 17 to 25. help to increase the tourist arrival to Malaysia and at the same time reduce the negative impact cause by tourism activity. found that there are only positive impacts from the volunteer Raleigh International activity. living with community in least developed rural areas whilst installing gravity water feed system.5%). and “for fun” (9.ABSTRACT This research entails investigation of the Motivational of Volunteer Tourism: Volunteer Raleigh International.5%). all volunteers will be contribute to long term environmental activity. Raleigh International expeditions are open to “volunteer tourism”. Investigation on their satisfaction levels show the highest mean of satisfaction are “overall experience” and “training / orientation” follow by “management’s performance”. As a registered charity. from the UK and abroad. community project such as conservation effort.1%). these findings should be able to provide support to government and others organization towards the sustainable tourism development. . to measure volunteers’ satisfaction at the Raleigh International expedition.

1 1.8.6 Pengenalan Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Skop Kajian Pendekatan Penyelidikan 1.7.10 Kepentingan Penyelidikan 1.2 Peringkat II – Kajian Teoritikal 1.7 Kaedah dan Instrumen Penyelidikan 1.7.3 Peringkat III – Kajian Lapangan dan Pengumpulan Maklumat 1.4 Peringkat IV – Analisis Data 1.5 Peringkat V – Hasil Penemuan 1.6.ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT I PENGENALAN 1.6.5 1.8.1 Kaedah Kajian 1.3 Instrumen Kajian 1.11 Rumusan 8 8 10-11 10 10 11 11 12 12-15 16 17 18 18 1-2 2-3 3 3 4-5 6-8 6 6 7 .9 Tempoh Kajian Lapangan Kawasan Kajian 1.6.6.3 1.2 Pembentukan Borang Soal Selidik 1.2 1.1 Daerah Ranau 1.1 Peringkat I – Kajian Awal 1.4 1.3 Kampung Miruru 1.2 Kampung Paus 1.6.8.7.8 1.

4 Fasa Kembara 3.3 Pelancongan 2.5 Pembangunan Pelancongan Mampan 2.4 Rumusan 32 32-33 34-35 35-36 37 38 38-39 39-43 43-45 45 .8 Kepuasan Sukarelawan Pelancong 2.6 Tipologi Pelancong 2.9 Kesan Pelancongan 2.1 Empat Cabaran Raleigh International 3.2 Latar belakang Raleigh International 3.1 Pengenalan 2.II KAJIAN LITERATUR 2.3 Raleigh Internatioanl di Malaysia 3.3 Fasa Komuniti 3.10 Kesimpulan 19 19-21 21-22 22-23 23-24 25 26-28 28-29 29-30 31 III RALEIGH INTERNATIONAL 3.1 Raleigh International di KL 3.3.2 Fasa Alam Sekitar 3.3.4 Sukarelawan Pelancong 2.7 Motivasi Sukarelawan Pelancong 2.2 Sukarelawan 2.3.2.3.1 Pengenalan 3.3.5 Partnership Raleigh International di Sabah 3.

8 Rumusan 60 61 62 63 53 54-55 55 59 46 46-47 48 49 49-50 50 50-51 51 52 52 V RUMUSAN PENEMUAN KAJIAN 5.3 Menambah Pendapatan Komuniti Tempatan 4.7 Kesan aktiviti Sukarelawan Pelancong Kepada Komuniti Tempatan 4.3.6 Kekangan Kajian 64 65-67 67 68-69 71-72 73 .3.4 Umur 4.1 Meningkatkan Kemudahan di Destinasi 4.2 Sampel 4.4 Kesan Kepada Komuniti Tempatan 5.4 Faktor Motivasi Sukarelawan Pelancong 4.IV ANALISIS KAJIAN 4.2 Memperkenalkan destinasi 4.7.3 Tahap Kepuasan Sukarelawan Pelancong 5.3.1 Profil Demografik 4.1 Pengenalan 5.3 Profil 4.5 Tahap Kepuasan 4.5 Taraf Pendidikan 4.3.3.7.3.2 Faktor Motivasi Mengikut Populariti 5.7 Kekerapan menjadi sukarelawan sebelum terlibat dalam ekspedisi 4.7.6 Komen dan Cadangan Dari Responden 4.1 Pengenalan 4.3 Jantina 4.5 Kesimpulan 5.6 Pekerjaan 4.3.2 Tempat Asal 4.

RUJUKAN LAMPIRAN .

4 4.SENARAI RAJAH 1.1 2.3 4.1 2.2 4.3 4.2 2.5 4.1 4.6 5.1 Carta Alir Kajian Peta Sabah Pembangunan Mampan Tahap Keperluan Maslow Respon Sikap / Kelakuan Tuan Rumah terhadap kegiatan pelancong Tempat Asal Jantina Umur Taraf Pendidikan Pekerjaan Kekerapan Rumusan Keseluruhan Hasil Penemuan Kajian 9 12 24 27 30 48 50 51 51 52 52 72 .1 1.

0 1.1 3.1 4.1 5.2 3.JADUAL 1.1 Senarai Mukim Kampung di Daerah Ranau Senarai Mukim Kampung di Daerah Ranau Komiti Raleigh International Kuala Lumpur yang telah dilantik bagi tahun 2007/08 Senarai projek Raleigh International di Sabah pada tahun 2005-2007 Partnership Raleigh International Pengagihan Sampel Peratusan Responden Tempatan dan Luar negara Rumusan bagi faktor motivasi Rumusan Tahap Kepuasan Sukarelawan Komen dan Cadangan dari responden Faktor Motivasi mengikut populariti Rumusan kesan kepada komuniti tempatan di Kampung Miruru dan Kampung Paus 14 15 37 40 43 47 49 53 54 55 65 3.3 4.2 70 .4 4.5 5.3 4.2 4.

.

Sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi Raleigh International tidak memerlukan kelayakan yang khusus. Bagi sukarelawan yang berumur 25 tahun ke atas boleh . Thailand. komuniti dan persekitaran yang mana mengambil masa sekurang-kurangnya 3 minggu. disamping memelihara budaya. pemuliharaan alam sekitar untuk jangka masa panjang serta termasuk projek komuniti. 2001). Singapore dan Malaysia. dan hanya terdapat sebuah organisasi yang telah dikenalpasti aktif membuat projek VolunTourism iaitu Raleigh International. flora dan fauna di destinasi yang mereka lawati (Wearing. Ekspedisi dalam Raleigh International terbahagi kepada 3 fasa iaitu kembara. Raleigh International ini berasal dari United Kingdom (UK) di mana pada mulanya dikenali sebagai Operation Raleigh dan bertujuan membangunkan golongan belia dengan menjadikan mereka lebih berguna. Raleigh International membuat ekspedisi di serata dunia seperti Chile. Monggolia. host-country volunteers dan golongan belia dari serata dunia yang berumur antara 17-25 tahun. VolunTourism(VT) di Malaysia merupakan satu trend yang baru. pengalaman mahupun kebolehan tetapi cukup sekadar mempunyai semangat yang tinggi dalam menghadapi cabaran ketika ekspedisi. Sukarelawan Raleigh International ini biasanya terdiri daripada pelbagai latar belakang iaitu pelajar. mahasiswa. yang mana sukarelawan pelancong membantu pembangunan komuniti.BAB 1 PENDAHULUAN 1.0 PENGENALAN VolunTourism (VT) memberi sumbangan kepada pembangunan mampan. Rosta Rica. Zimbabwe. Ghana. Namibia.

menjadi staf Raleigh International sewaktu ekspedisi dalam menguruskan para peserta. Apabila projek ini dibuat tanpa input daripada komuniti tempatan. Penetapan sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia pada setiap tahun kerana ia merupakan antara penyumbang ekonomi utama di Malaysia. We crossed the figure registering 17. Ini dapat mengelakkan konflik antara penduduk tempatan dan pihak kerajaan dalam membangunkan aktiviti pelancongan seperti isu yang telah berlaku di Pulau Duyong akibat daripada acara “Monsoon Cup”.” . Raleigh International juga menyediakan latihan kepada individu yang ingin memperbaiki kelemahan dan membina keyakinan diri sebelum menyertai ekspedisi. kebanyakan kumpulan sosial dalam komuniti tempatan akan berasa tidak berguna dan kecewa kerana mereka tidak pasti bagaimana hendak menyatakan kebimbingan dalam proses pembangunan tersebut (Wearing. Tambahan lagi. Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor dalam akhbar New Straits Times pada 24 Februari 2007. Setiap tahun Kementerian Pelancongan Malaysia menetapkan sasaran pelancong yang datang ke Malaysia.1 PERNYATAAN MASALAH Perancangan pelancongan biasanya dibuat tanpa penglibatan penduduk tempatan di tempat yang hendak dibangunkan. Menurut Menteri Pelancongan Malaysia. “We managed to achieve our target of 17. even though we had to deal with problems with taxis. mereka biasanya akan gagal mendapat sokongan daripada penduduk tempatan kerana mereka tidak memenuhi keperluan komuniti. 2005). Oleh itu. Kebanyakan projek pelancongan disediakan oleh mereka yang profesional dan pengurus tanpa input daripada penduduk tempatan di destinasi tersebut. 1. dalam perancangan pelancongan perlu melibatkan komuniti tempatan supaya dapat menyumbangkan kepada pembangunan mampan (Wood dan Judikis.5 million. and tourist accused of khalwat.863 tourists. immigration.546.2001).

mengukur tahap kepuasan sukarelawan pelancong terhadap penglibatan mereka dalam ekspedisi VolunTourism. mengkaji kesan kepada komuniti tempatan akibat daripada aktiviti sukarelawan pelancong ini.675. 1.1 million tourists are expected to spend up to RM44. The total 20.462 in 2006. up from 1.5 billion during their stay here. tetapi isu ini masih baru dan kurang kajian mengenainya dalam konteks Malaysia. .2 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti motivasi utama sukarelawan pelancong. Faktor motivasi dan kesan sukarelawan pelancong penting untuk dikaji dan difahami agar VolunTourism ini dapat diketengahkan sebagai aktiviti pelancongan di Malaysia.“…Tourist Malaysia is targeting an average monthly arrival of 1.” Ini menunjukkan kerajaan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia di samping hendak mengatasi kesan negatif daripada aktiviti pelancongan di sesebuah destinasi. Terdapat banyak kajian dan aktiviti yang telah dibuat mengenai VolunTourism(VT) di luar negara seperti di Thailand.

Sebanyak 14 faktor motivasi yang diambil dalam kajian bagi mengenalpasti faktor motivasi yang paling utama dalam mempengaruhi sukarelawan pelancong ini. Aspek yang dikaji adalah : • • • Mengkaji aspek yang berkaitan dengan konsep.ciri dan senario perkembangan semasa yang melibatkan VolunTourism. b) Mengkaji faktor motivasi utama sukarelawan pelancong Raleigh International. Faktor motivasi tersebut adalah: • Menyumbang kepada sesuatu yang baik (Contribute something good) . skop kajian akan tertumpu kepada: a) Memahami dan membuat kajian literatur berkaitan dengan VolunTourism. Memahami kesan aktiviti pelancongan kepada sesebuah destinasi. dan tahap kepuasan sukarelawan pelancong. Apakah motivasi utama sukarelawan pelancong melibatkan diri dalam ekspedisi Raleigh International? Bagaimanakah tahap kepuasan sukarelawan pelancong terhadap ekspedisi Raleigh International? Apakah kesan aktiviti sukarelawan pelancong di destinasi kepada komuniti tempatan? 1.3 PERSOALAN KAJIAN Kajian ini akan menyelidiki. Melihat dan memahami antara bentuk permintaan pelancongan yang terdiri daripada motivasi.1. ciri-ciri permintaan dan kesan aktiviti sukarelawan pelancong.4 SKOP KAJIAN Berdasarkan objektif di atas. ciri.

escape) Lain. . Tahap kepuasan ini akan dinilai dari segi : • • • • • Kepuasan dalam pencapaian peribadi Kepuasan dalam bekerjasama dengan ahli kumpulan Kepuasan dalam bekerjasama dengan pihak pengurusan Kepuasan menyeluruh pengalaman sukarelawan pelancong Kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan.• • • • • • • • • • • • • Untuk mempelajari sesuatu yang baru (To learn something new) Untuk membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian (To do something different from ordinary job) Bersosial dengan komuniti (Socializing with community) Untuk keseronokkan (For fun) Untuk membantu kawan atau saudara (To help friends or relatives) Untuk berkongsi kemahiran (To share skills) Untuk merasa diperlukan (To feel needed) Untuk kepuasan peribadi (Satisfaction from accomplishment) Untuk menjadi sebahagian daripada pasukan (To be a part of the team) Untuk mendapatkan kemahiran kepimpinan (To gain leadership skills) Untuk mendapatkan pengiktirafan (For recognition) Untuk mensibukkan diri / melarikan diri (To keep busy .lain faktor (Others) c) Mengkaji tahap kepuasan sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi Raleigh International.

1. Peringkat 2 : Kajian Teoritikal III.2 Peringkat 2 : Kajian Teoretikal Dan Literatur Kajian pada peringkat ini lebih merupakan kepada pemahaman mengenai bidang kajian melalui pembacaan dan rujukan bahan – bahan ilmiah yang dapat membantu dalam menjalankan analisis. Bahan bacaan yang dirujuk adalah buku – buku rujukan. Peringkat 4 : Analisis Data V.d) Menghasilkan penemuan kajian yang boleh digunapakai dalam memperkembangkan VolunTourism di Malaysia.1 Peringkat 1 : Kajian Awal Pada peringkat ini. . 1. Dalam bahagian ini kajian ringkas literatur turut dijalankan. Rangka kerja kajian terdiri daripada 5 peringkat iaitu seperti yang berikut: I.5. Skop kajian akan dirangka agar penyelidikan dapat dijalankan seperti mana yang telah dirancang. pembentukan objektif akan di tentukan berdasarkan isu dan masalah yang telah dikenal pasti.5 PENDEKATAN PENYELIDIKAN Rangka penyelidikan menjadi panduan utama kepada pengkaji dalam menjalankan kajian agar penyelidikan dapat dijalankan seperti yang dirancang. Peringkat 1 : Kajian Awal II.5. Hasil kajian akan mengenalpasti VolunTourism dapat dijadikan trend pelancongan yang menyumbang kepada pelancongan mampan dan meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia. Peringkat 3 : Kajian Lapangan dan Pengumpulan Maklumat IV. Peringkat 5 : Hasil Penemuan Kajian dan Rumusan 1.

majalah – majalah. Soalan kaji selidik ini akan diedarkan melalui dua cara iaitu secara bersemuka dan menggunakan orang perantaraan.3 Peringkat 3 : Kajian Lapangan Dan Pengumpulan Maklumat Pada peringkat ini maklumat yang diperolehi akan difokuskan kepada kaedah yang berikut: I. 1.5. Orang perantaraan yang membantu dalam mengedarkan soalan kaji selidik ini adalah Encik Loh Shih Chung (Presiden Raleigh International Kuala Lumpur) dan Encik Shamsul Bastri (Rakan kongsi projek Raleigh International di Ranau). pengkaji juga akan menemubual penduduk kampung di Ranau iaitu Kampung Miruru dan Kampung Paus bagi mengenalpasti kesan aktiviti sukarelawan pelancong ini kepada komunti tempatan. Menjalankan kajian soal-selidik sukarelawan pelancong: Kajian ini dijalankan terhadap responden yang pernah menjadi sukarelawan pelancong Raleigh International. dan maklumat – maklumat tambahan yang lebih lanjut berkaitan dengan program.jurnal-jurnal. laporan kajian terdahulu. III. dan laman web yang berkaitan. Temubual separuh berstruktur : Pengkaji menyediakan beberapa soalan yang perlu dijawab oleh Presiden Raleigh International Kuala Lumpur dan rakan kongsi projek Raleigh International di Ranau. Selain itu. keratan akhbar. Temubual ini dijalankan secara informal untuk mendapatkan jawapan. . perkembangan serta pandangan mereka dalam sukarelawan pelancongan ini. II. Pengumpulan data sekunder : Data ini diambil dari organisasi Raleigh International Kuala Lumpur bagi memperkemaskan lagi data setelah menyemak kekurangan bahan pada pengumpulan data semasa peringkat kedua sebelumnya. penjelasan.

1. .5 Peringkat 5 : Hasil Penemuan Kajian Penemuan kajian adalah merangkumi semua aspek yang telah dianalisis seperti profil pelancong.4 Peringkat 4: Analisis Data Segala maklumat dan data yang dapat dikumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik dan kaedah bersesuaian. 1. Bagi soalan temubual pula data akan dianalisis secara manual iaitu dalam bentuk perihalan mengikut tema-tema dan aspek-aspek yang dikehendaki. Data yang diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik (pengekodan) melalui penggunaan teknik frekuensi. proses analisis data dilakukan berselang-seli dengan proses pengumpulan data.5. Di bahagian ini juga akan mengeluarkan hasil temubual bersama dengan penduduk kampung yang mana dapat mengenalpasti kesan aktiviti sukarelawan pelancong di destinasi tempat ekspedisi dijalankan. . Di sini pengkaji akan menggunakan perisian SPSS (Statical Package For The Social Sciences) dalam menganalisis data-data tersebut. motivasi pelancong. Dalam mendapatkan tema.5. kepuasan pelancong.

ciri dan senario perkembangan semasa yang melibatkan VolunTourism. dan tahap kepuasan sukarelawan pelancong.Rajah 1. Memahami kesan aktiviti pelancongan kepada sesebuah destinasi. Melihat dan memahami antara bentuk permintaan pelancongan yang terdiri daripada motivasi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengumpulan Maklumat Data Sekunder Data Primer • • • • • Jurnal Buku Internet\ Dokumen Artikel • • Temubual Separa Berstruktur Soalan Kaji Selidik -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peringkat Keempat Analisis Data -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peringkat Kelima Penemuan Kajian dan Rumusan Sumber: Olahan pengkaji 2008 . ciri.0 : Carta Alir Kajian Peringkat Pertama Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peringkat Kedua Kajian Literatur • • • Peringkat Ketiga Mengkaji aspek yang berkaitan dengan konsep.

Bahagiannya adalah seperti berikut: • • • Bahagaian 1: Latar belakang demografi sukarelawan pelancong Bahagian 2 : Faktor motivasi mengikut keutamaan sukarelawan pelancong Bahagian 3 : Tahap kepuasan sukarelawan pelancong . kandungan setiap bahagian dibuat untuk mencapai objektif kajian ini. Selain itu. soalan kaji selidik dibuat berdasarkan kajian – kajian yang terdahulu oleh golongan cerdik pandai seperti Maslow (1943). Kandungan soalan kaji selidik ini adalah kombinasi kajian – kajian golongan tersebut. serta dengan penganalisaan data dengan menggunakan komputer. yang mana mencapai ketepatan dalam mengukur konsep tersebut.6. Tema yang wujud berulang-kali akan dijadikan kategori. tema-tema tersebut diperkemaskan lagi.1 Kaedah Kajian Tujuan soalan kaji selidik dibuat adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai faktor demografi.2 Pembentukan Borang Soal – Selidik Teknik ‘open ended’ dan ‘closed ended’ akan digunakan. dan Wearing (2001). Pendekatan kuantitatif memberi faedah kepada kajian di mana ia dapat menghasilkan satu penemuan yang valid dan reliable. Soalan ini akan dianalisis mengikut tema. Kaedah ini dapat mengurangkan kos dan masa.6 KAEDAH DAN INSTRUMEN PENYELIDIKAN 1. Teknik ‘open ended’ digunakan untuk mendapatkan pandangan dan pendapat responden. Sepanjang proses pengumpulan dan analisis data. 1. manakala teknik ‘closed ended’ disediakan bagi memudahkan responden membuat pilihan jawapan yang tepat. Format borang soal selidik dibahagikan kepada 3 bahagian.6.1. motivasi dan kepuasan diri sukarelawan pelancong berdasarkan pengalaman mereka. Soalan bagi temubual pula dibuat bagi mengkaji kesan – kesan aktiviti sukarelawan pelancong kepada komuniti tempatan. Seterusnya data dapat diinterpretasi dengan mudah dan tepat.

1. Encik Shamsul Bastri telah mengagihkan soalan kaji selidik kepada responden yang tinggal di Sabah dan menghantar soalan kaji selidik yang telah dijawab melalui pos kepada pengkaji. Soalan kaji selidik bersemuka diberi kepada responden yang tinggal di Kota Kinabalu dan Ranau sewaktu pengkaji pergi ke kawasan kajian. kajian lapangan akan dijalankan selama 5 hari di Sabah untuk bertemu dengan komuniti tempatan di Ranau iaitu di Kampung Miruru dan Kampung Paus. di buat dengan tiga cara iaitu diberi kepada responden melalui email. 1. Pertemuan bersemuka adalah cara yang digunakan untuk temubual tidak berstuktur yang mana pengkaji akan menemubual beberapa orang penduduk kampung di Kampung Miruru dan Kampung Paus di Ranau. Manakala Encik Loh Shih Chung memberi soalan kaji selidik kepada responden yang terdapat di Kuala Lumpur sewaktu perjumpaan bulanan Raleigh International dan melalui email kepada responden luar negara. Pengkaji juga akan pergi ke Kuala Lumpur sekali dalam sebulan iaitu bermula bulan Februari hingga bulan April untuk bertemu dengan Presiden Raleigh International bagi mendapatkan .3 Instrumen Kajian Kajian yang dijalankan dengan menggunakan teknik “pertemuan bersemuka” dan “pertemuan tidak bersemuka”. Sabah. Pengkaji bermalam di Kampung Paus satu malam kerana jarak perjalanan dari destinasi ke destinasi kawasan kajian agak jauh.6. menggunakan orang perantaraan dan bersemuka. Bagi soalan kaji selidik. Manakala orang perantaraan pula adalah melalui bantuan Encik Loh Shih Chung (Presiden Raleigh International Kuala Lumpur) dan Encik Shamsul Bastri (Projek Partner Raleigh International di Sabah).7 TEMPOH KAJIAN LAPANGAN Berdasarkan halangan masa dan skop kajian. Tarikh kajian lapangan ini dibuat bermula pada 23 April sehingga 25 April 2008.

Kebetulan kawasan ini telah membangun sebagai pusat pentadbiran daerah dan nama Ranau telah diambil sebagai pengenalan Daerah Ranau. Panggilan singkat ‘RANAHON’ ialah Ranau. Keningau. Rajah 1.maklumat dan data yang lengkap serta mengutip soalan kaji selidik yang telah di jawab oleh responden yang berada di Kuala Lumpur.1: Peta Sabah .8 KAWASAN KAJIAN 1. Daerah Ranau terletak di antara garisan lintang (Latitude) 5° 30’ U dan 6° 25’ U dan garisan bujur (Longitude) 116° 30’ dan 117° 5’ T dan dikelilingi oleh 7 buah daerah lain iaitu Tuaran. Ranau pernah menjadi Daerah Kecil Daerah Tambunan dan Kota Belud.1 Daerah Ranau Ranau berasal dari perkataan ‘RANAHON’ yang membawa maksud kawasan sawah padi.8. 1. Tambunan. Kinabatangan dan Beluran sebelum menjadi sebuah daerah penuh pada awal tahun 1960-an. Tetapi bagi mereka yang tinggal di Lembah Ranau. Kota Belud. Biasanya masyarakat Kadazan dusun di Daerah Ranau mengusahakan tanaman padi huma atau padi bukit memandangkan bentuk muka buminya yang berbukitbukau. mereka mengusahakan tanaman padi sawah atau dalam bahasa tempatan ‘RANAHON’.

000. Jumlah penduduk (seperti pada 1. kajian menfokuskan kepada kedua kampung ini berbanding dengan kampung dan daerah lain disebabkan halangan dari segi faktor kos. membaiki dan mengadakan sistem bekalan air.9 km persegi.Keluasan Daerah Ranau pada masa ini ialah 294.751 orang (Banci 1991) dan anggaran jumlah penduduk bagi tahun 1998 ialah 55. Kampung Miruru.1998): 49. . Antara kampungkampung tersebut. maka luas Daerah Ranau akan bertambah kepada 3555. Terdapat 5 projek fasa komuniti yang telah dilakukan oleh sukarelawan pelancong Raleigh International di daerah ini iaitu membaiki dan mengadakan sistem bekalan air (Kampung Sesondonton. Kampung Mohimboyan). kampung Paus dan kampung Miruru dipilih sebagai tempat kajian kerana terdapat projek yang baru dibuat pada tahun lepas (2007) di kampung ini iaitu pembinaan tadika. Selain itu. masa dan kesukaran untuk akses ke kawasan projek. Daerah Ranau mempunyai 11 Mukim dengan sejumlah 184 kampung keseluruhannya seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.5km persegi. pembinaan klinik (Kampung Paka Satu). serta pembinaan tadika (Kampung Paus). Kampung Paus.224 hektar atau 1978. Pemilihan kawasan kajian di daerah Ranau ini adalah berdasarkan kepada kekerapan projek Raleigh International di Ranau antara tahun 2005 – 2007 berbanding dengan kawasan di daerah lain.00. apabila perubahan persempadanan baru yang melibatkan Daerah Tambunan dan Beluran diluluskan. Kawasan kajian yang dipilih adalah dua kampung iaitu Kampung Paus di Mukim Paus dan Kampung Miruru yang terletak di Mukim Paginatan. Walaubagaimanapun.12. dan Kampung Linapasan.

9. 5. Kintutul Baru 10. Niasan 13. Muruk 12.0 : Senarai Mukim dan Kampung di Daerah Ranau. 2. Kinarasan 15. Lagkau 17. Kasisingan 10. 2. 4. 5. 6. 8. Mukim Randagong Mukim Liwagu Mukim Nalapak Mukim Karanaan Mukim Tagudan Mukim Paus Mukim Paginatan 1. Kibbas Tambiau Toboh Baru Waang Mohimboyon Paka 1 Lipasu Lama Lipasu Baru Himbaan Ratau Tinatasan Kiwawoi Terlobou Pahu Tagudan 5. 7. 8. 10. / 5. 7. Kigiok Solong 6. 3. 5. 3. Sagindai 7. 14. Nalapak 5. 6. 6. 6. / 15. 4. Kapagian 12. Matupan-g 11. Matan 1.Jadual 1. 7. Nunuk Ragang Tampios Miruru Mentapok Toupos Mengkadait Belisok Lungkida-u Paginatan 2. 12. Silou 4. Randagong 11. 7. 8. Togoyog Lipai 14. Rugading 15. 9. Nabutan 9. 4. 3. Bitoon Tinanom Kigiwit Panalunga -n Paus Kadop Pinangkatan 2. 6. 1. 5. 6. Kitaie 16. 1. 4. Karanaan Kemburongoh Maukab Sasondoton Tudan Piasau Toboh Lama Sumalang 1. Ranau bandar Lingkudau Paka II Mihibbah Tiang Baru Kimolohing 1. Bayag Poropot Mumpait Suminimpod Tiang Lama Tungou Longut Gana-gana Gaur 1. 8. Badukan 17. 9. 2. 3. 4. Maringka-n *Sumber: Majlis Daerah Ranau . 13. Kebu Baru 13. Kinapulidan 16. Kandawayon 18. 4. 3. Mindahuan 10. 2. Sedul II 3. 2. Nampasan Lama 14. 3. Luanti Baru 11. Bunakan 12. Kintuntul Lama 8. 11. 7.

14. 2. 9. 18. 7. Sugut Wayon Gusi Linapasan Tinigian Malinsou Kaingaran *Sumber: Majlis Daerah Ranau . 17. 20. 25. 5. 12. 12. 21. Manggis Turuntonga n Pinawantai Togop Darat Togop Laut Tibabar Daramakan Keiyep Tarawas Tinutuan Marungin I Marungin II Pahu Pinawantai Lobou Timbua Tumalang Lobou Baru Lobou Lama Pinampada n 1. 5. 2. 2. 3. Pinausok 13.Tuhan 15. 5. Gondohon. Sugut Tinaum Tanid Girin Kiwayan Kilanas Namaus U. Cinta Mata 4. Hamad. 6.Jadual 1. 10. 23. 4. Ruhukan 12. Nalumad Takutan Napong 1 Napong 2 Togis Perancanga n1 Perancanga n2 Lutut Waluhu Langsat Namaus Bangkud Narawang Bangkud Kilanas Baru Kirokot Mukim Lohan Mukim Malinsou 1. 9. 16. B. 12. 4. B. 10. 19. Tuhan 1. 8. 15. 19. 5.Tuhan 14. Sinisian 5. 17. 23. 2. Mukim Kundasang / B. Sokid B. 7. 14. Kundasang Lama 2. 22.Tuhan 10. Lembah Permai 3. 11. 14. Kinasaraba n 8. 17. 20. Lohan 1 Lohan 2 Lohan Ulu Keranaan baru Kinaratuan Kilimu Libang Lasing Minihas Marakau Tagudan baru Poring Tudangan Silad Randaggon g Baru Simpang Poring Sinarut Kokob Baru Kinasaraba n Baru Nampasan Baru Tanah Merah Sedul 1 Bahab 1. 7. 24. 18. 11. 3. 18. 16. 15. 10. 21. 15. 6. TawoTawo 9. 19. 12. 6. 11.1: Senarai Mukim dan Kampung di Daerah Ranau. Naradau 11. 8. 4. Kinasaraba n Lama Mukim Timbua Mukim Bangkud 1. 8. Dumpiring 7. 13. 22. 9. 14. Sugut Pahu U. 3. 8. 13. 6. 13. 15. 3. 16. Tanid Malinsou Sumbilinga n Mangkapo h Makadou Mansalu Meridi Agan Karagasan Kiwakau Pinitudaan Patu U. 11. 9. 7. Kauluan 6. 10. 4. 13.

Sebelum Raleigh International membuat projek pembinaan tadika di kampung ini. dalam memastikan penduduk kampung mendapat bekalan air yang bersih.2 Kampung Paus Kampung Paus adalah merupakan kampung komuniti kecil yang mana penduduknya dalam lingkungan 400-600 orang sahaja. membuat pertanian sara diri dan penorehan getah bagi menyara kehidupan mereka. Guru tadika diambil di kalangan komuniti tempatan dan diberi latihan. hanya terdapat sebuah sekolah rendah dan tidak mempunyai pra-sekolah. . dicadangkan membina satu bangunan bagi komuniti prasekolah yang kecil dan bekerja dengan ‘PACOS Trust’ sebagai guru tadika tersebut. Justeru atas permintaan penduduk kampung dalam mendapatkan pendidikan yang sempurna untuk kanak-kanak pra sekolah.8. Masyarakat di kampung ini. Pada awal tahun 2006 projek Raleigh telah mengambil masa selama 3 minggu bersama dengan komuniti bagi membantu mereka memperbaiki sistem bekalan air. Majoriti penduduk di sini terdiri daripada etnik Kadazan Dusun dan beragama kristian.1. Kampung ini terletak di Sungai Kegibangan iaitu di pertengahan laluan antara Telupid dan Ranau.

Masalah ini turut dialami oleh Kampung Miruru. Sepanjang keseluruhan proses masyarakat tempatan amat membantu sukarelawan Raleigh International dalam membina sistem graviti bekalan air di kampung mereka. Kampung Miruru terletak dalam daerah Ranau dan 30 km dari pekan Telupid serta dua jam perjalanan dari pekan Ranau. Dari segi teknikal dan logistik. . wakil parlimen. Penduduk kampung lebih kurang seramai 600 orang penduduk dan ke semuanya beragama kristian. Penduduk Kampung Miruru majoritinya menyara hidup dengan pertanian sara diri di mana mereka bekerja sebagai penoreh getah atau penanam padi.3 Kampung Miruru Kebanyakan kampung-kampung di Ranau mengalami masalah bekalan air.8. Penduduk di kampung yang jauh terpencil dari bandar tidak mendapat bekalan air seperti penduduk di bandar. Dengan kerjasama Raleigh International. Mereka hanya bergantung kepada air hujan yang di tadah dalam tangki besar atau mengambil air sungai yang kadang kala keruh akibat daripada pencemaran. rancangan memasang satu sistem baru yang lengkap kepada suatu sumber air yang jauhnya 6km adalah amat mencabar.1. komuniti tempatan dan Coca Cola sebagai penaja dalam membantu membina satu sistem graviti bekalan air kepada penduduk kampung di sini.

Ini disebabkan trend sukarelawan pelancong berpotensi untuk diketengahkan sebagai salah satu aktiviti pelancongan yang menyumbang kepada pembangunan mampan serta mengurangkan kesan negatif di destinasi. Kajian ini juga penting bagi mengetahui sejauh mana kesan yang diterima oleh komuniti tempatan dalam menerima trend baru dalam pelancongan iaitu sukarelawan pelancong.9 KEPENTINGAN PENYELIDIKAN Maklumat motivasi pelancong adalah sangat penting dalam kajian pelancongan bukan sahaja dapat menentukan permintaan sebenar pelancongan bahkan dapat memahami dengan lebih dekat pilihan-pilihan. 1. Ini disebabkan ianya bukan sahaja dapat meningkatkan ekonomi negara dengan melancong. Di harap kajian ini dapat memberikan sumbangan kepada . keutamaan dan keperluan sukarelawan pelancong yang dipengaruhi faktor psikologi serta tahap kepuasan mereka dalam menyertai projek-projek sebegini.1. malah turut menyumbang faedah kepada komuniti tempatan dan pemuliharaan alam sekitar.10 RUMUSAN Kajian ini merupakan kajian berbentuk campuran kuantitatif dan kualitatif dalam mencapai objektif dengan berkesan. Penyelidikan ini dibuat untuk mengkaji motivasi utama sukarelawan pelancong bagi meningkatkan lagi trend pelancongan sebegini pada masa akan datang.

pihak Kementerian Pelancongan dalam membangunkan produk-produk pelancongan dan meningkatkan kedatangan pelancong disamping mengurangkan kesan negatif yang diterima di destinasi akibat daripada aktiviti pelancongan. .

Secara keseluruhannya. bahagian ini akan memberi panduan kepada pengkaji di samping untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kajian yang dijalankan. tahap kepuasan sukarelawan pelancong serta impak aktiviti pelancongan kepada destinasi.1 PENGENALAN Kajian teoritikal memberi pemahaman yang menyeluruh dan lengkap tentang aspek-aspek yang hendak dikaji.BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2. Kajian teoritikal juga menjadi asas kepada penemuan kajian bagi mencapai objektif. keratan akhbar serta kajian-kajian lepas yang berkaitan. jurnal. aspek pelancongan mampan.2 SUKARELAWAN (Volunteers) . motivasi. 2. Antara perkara yang diperincikan adalah mengenai VolunTourism. laman web.jurnal. Bahan rujukan yang dirujuk terdiri daripada ulasanulasan buku.

Terdapat 3 jenis sukarelawan mengikut Powers (1998). bangsa. pergaulan yang meluas. Aktiviti sukarelawan ini ialah casual dan akan mensasarkan kepada keperluan tertentu.Sukarelawan boleh didefinisikan sebagai individu yang menawarkan diri untuk berkhidmat tanpa mengharapkan balasan kewangan. pengalaman. dan keseronokan. kemahiran yang berguna. ataupun masa yang singkat dengan organisasi ataupun kumpulan tertentu. Tempoh masa dalam aktiviti sukarelawan ini boleh melibatkan masa yang lama. a Code of Good Practice’. Faedah sukarelawan yang diharapkan adalah dari segi kepuasan diri. atau kumpulan selain daripada saudara terdekat. (Shin S.H. Perkhidmatan ini memberi faedah kepada pihak lain selain daripada faedah kepada sukarelawan itu sendiri Kleiner B. keyakinan dan berhubung dengan membantu orang lain. 4 prinsip tersebut adalah seperti yang berikut: • • Pilihan : Sukarelawan pilihan yang dibuat sendiri oleh setiap indivudu tanpa paksaan. Mereka ini mempunyai komitmen peribadi dan hendak mencapai perasaan kesempurnaan dan kepuasan. jantina dan kepercayaan.. tanpa mengira latar belakang. Merujuk kepada buku ‘Volunteering. terdapat 4 prinsip dalam sukarelawan ini. Sukarelawan kedua pula lebih kepada formal dalam memberi perkhidmatan sukarelawan. membuat sesuatu yang memberi faedah kepada alam semulajadi. atau individu. tidak dibayar. 2003). pengalaman. Jurang sosial yang wujud boleh diatasi dengan kemahiran. Diversity : Sukarelawan haruslah terbuka kepada semua. . Jenis sukarelawan ketiga adalah individu yang melibatkan diri dalam sukarelawan kerana perlu menyertainya seperti yang disyaratkan oleh majikan atau entiti lain. • Reciprocity : Sukarelawan menawarkan sumbangan mereka tanpa diupah namun perlu mendapat faedah melalui cara lain sebagai balasan sumbangan mereka. pertama adalah “Spot Volunteer”. umur. Aktiviti sukarelawan ini melibatkan meluangkan masa.

faedah komuniti. ekonomi sosial. elemen kawasan iaitu kawasan asal. dan persekitaran”. Jafari (1977). berkualiti. ekonomi. inclusiveness. organisasi penginapan dan pengangkutan. Perkataan tourism datang daripada perkataan Latin iaitu tornare dan juga Greek iaitu tornos yang membawa maksud pergerakan dalam suatu bulatan. kawasan persinggahan dan kawasan destinasi yang terpilih. “Suatu kajian manusia yang bertentangan dengan habitat semulajadi mereka serta penglibatan industri yang bertindak balas pada keperluan mereka. komitmen peribadi. Selain itu. Pelancongan mempunyai maksud mengikut perspektif dan pandangan pihak-pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dengan industri pelancongan. Ini termasuklah pelancong itu sendiri. organisasi pendidikan. Pada awalnya. menjadi asas kepada perhubungan yang adil antara sukarelawan. suatu sistem terbuka yang mempunyai hubungan dengan persekitaran yang luas. mendefinisikan pelancongan sebagai. pihak kerajaan dan sebagainya. elemen manusia iaitu pelancong. organisasi. pelbagai.3 PELANCONGAN Pelancongan biasanya merupakan antara industri yang terbesar di dunia. terdapat 9 prinsip sukarelawan millennium (Millennium Volunteers) iaitu. kerjasama dengan organisasi tempatan. komuniti. penglibatan secara sukarela.• Penghargaan: Penghargaan yang jelas ke atas sumbangan sukarelawan kepada organisasi. 2. penghargaan. dan polisi kerajaan. Leiper (1981) pula menjelaskan pelancongan sebagai. dan juga kesan ke atas diri mereka dan industri itu daripada sudut sosiobudaya. . elemen ekonomi iaitu industri pelancongan dan elemen dinamik iaitu terdiri daripada individu yang mengembara bagi tujuan berehat jauh dari tempat asal mereka selama lebih kurang satu hari. hak milik generasi muda.

4 SUKARELAWAN PELANCONG Mengikut Wikipedia (2006). keindahan destinasi dan komuniti tempatan. aktiviti pengembaraan seseorang individu ke suatu tempat keluar daripada persekitaran asalnya dan menetap di situ tidak lebih daripada setahun bagi tujuan rehat. dan faedah sosial dan pendidikan yang lain. ianya merupakan pelaburan peribadi bagi individu yang meluangkan masa mereka. dan perhubungan mereka dengan penduduk setempat (Hinton. . berehat. keinginan sosial. bertujuan berhibur. Ganjaran dari segi wang adalah tidak sepenting mendapatkan pengetahuan. sukarelawan pelancong merupakan individu yang sukarela bekerja untuk orang lain tanpa meminta bayaran atau ganjaran. perniagaan dan sebagainya.Seterusnya. dan Ritchie. Secara tidak langsung. 1993). persahabatan. kepunyaan organisasi swasta yang tidak bermotifkan keuntungan.2003). berniaga dan sebagainya. masalah yang di hadapi oleh komuniti. definisi ini menjelaskan pelancongan adalah lawatan atau pengembaraan ke suatu tempat lain dalam tempoh semalam. perkhidmatan yang informal dan individu yang sukarela menawarkan diri (Fisher dan Schaffer. pelancongan adalah suatu fenomena dan hubungan yang wujud akibat interaksi di antara pelancong. 2002:109). kerajaan dan komuniti selaku tuan rumah dalam proses menarik pelancong dan pelawat asing. Selain itu. ahli perniagaan. istilah pelancongan menurut WTO (World Tourism Organization) merujuk kepada. Sukarelawan pelancong juga didefinisikan sebagai penglibatan individu yang bebas dan bekerja tanpa gaji. 2. dengan tangible rewards (Kemp. kebanyakan sukarelawan pelancong berkeinginan untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna bagi diri mereka. Walaubagaimanapun. (2000). Menurut McIntosh. Goeldner. kesedaran. Antara pengalaman yang mereka akan ingat selepas menyertai ekspedisi VolunTourism ini adalah pelbagai bentuk kebudayaan.

Sehubungan itu. projek pembangunan komuniti terbahagi kepada dua bahagian aktiviti pemeliharaan dan aktiviti pembangunan. mempelajari sesuatu daripada komuniti tempatan. ini mewujudkan perhubungan melalui interaksi sosial dan peluang perkhidmatan komuniti. Faedah daripada VolunTourism diklasifikasikan kepada dua perkara iaitu peringkat individu dan peringkat komuniti. Asia dan South Amerika misalnya untuk membantu isu alam sekitar. Menurut Emily (2006).1990). ekonomi dan budaya. kebijaksanaan dan kemahiran dengan golongan muda. Peringkat individu terdiri daripada matlamat melancong yang lengkap. yang mana menarik mereka keluar dari kesibukan kehidupan rutinnya (Puffer. 1992). ini merupakan senario simbiosis yang mana pelancongan . perasaan menjadi orang yang berguna.Secara umumnya. Menurut Budowski (1976). dewasa dan veteren (Rouse and Clawson. Contohnya. Bagi golongan profesional pula. Aktiviti pembangunan pula menawarkan pembantu perubatan. dan perasaan membuat perubahan dalam membina dunia yang lebih baik. Faedah kepada peringkat komuniti pula ialah sumbangan sukarelawan pelancong dari segi sosial. sesetengah orang mempunyai berlainan pendapat mengenai sukarelawan pelancong ini. mereka menggunakan peluang ini sebagai platform untuk mencapai pelbagai tujuan seperti untuk mengembangkan ‘networking’. budaya dan sebagainya. orang yang lebih dewasa beranggapan sukarelawan pelancong merupakan peluang untuk berkongsi pengalaman mereka. melibatkan diri dalam ekonomi dan pembangunan sosial serta memelihara warisan. 2.5 PEMBANGUNAN PELANCONGAN MAMPAN (Sustainable Tourism Development) Pelancongan mampan merujuk kepada aplikasi asas daripada idea pembangunan mampan untuk sektor pelancongan. Aktiviti pemeliharaan ialah sukarelawan melancong ke pelbagai destinasi yang berbeza geografi seperti Afrika. Di mana pembangunan pelancongan yang memenuhi keperluan pada masa kini tanpa mengabaikan keperluan generasi pada masa depan.

resort. (Nurhazani Mohd Shariff. Pembangunan mampan memberi kesan positif dari segi ekonomi. Tahap pertama melibatkan perjumpaan sesuatu kawasan oleh pelancong dan tuan rumah destinasi itu.digunakan dengan cekap disamping memilihara sumber-sumber yang ada supaya dapat dikekalkan untuk jangka masa panjang. restoran. pembangunan pelancongan mampan dibuat untuk memastikan kualiti kehidupan untuk semua orang pada masa ini dan juga untuk generasi pada masa akan datang. Apabila wujudnya kedatangan pelancong. Pada asasnya pelancongan mampan melibatkan meminimunkan kesan negatif dan memaksimumkan kesan positif. Seterusnya membawa kepada tahap ketiga di mana akan berlakunya institusi yang formal. sosial dan alam sekitar di samping mengurangkan kesan negatif seperti yang ditunjukkan dalam rajah dibawah. Merujuk kepada Brundtland Commission Report (1987).1: Pembangunan Mampan Alam Sekitar Sosial Ekonomi Pembangunan Mampan . Pelancongan mampan boleh menjadi satu bentuk pembangunan mampan dalam mencapai objektif pembangunan. Pembangunan pelancongan pula merupakan perubahan ekonomi dan sosial yang berlaku sama ada dalam industri atau destinasi pelancongan. pengangkutan dan sebagainya lagi untuk kegunaan pelancong. maka tuan rumah dengan sendirinya mewujudkan kemudahan seperti tempat tinggal. 2004) Konsep pembangunan pelancongan pernah diketengahkan oleh Noronha (1979) dengan mengenalpasti tiga tahap pembangunan. Institusi formal ini merujuk kepada kewujudan organisasi pelancongan seperti hotel. Pada tahap ini juga akan berlakunya perubahan dalam persekitaran dan sosiobudaya masyarakat tempatan. Rajah 2. syarikat penerbangan dan lain-lain.

pelancong allosentrik adalah pelancong yang suka berjumpa dengan orang ramai. Kategori seterusnya adalah pelancong percubaan iaitu pelancong yang ingin mengkaji suatu aspek pelancongan di destinasi yang dilawati. Akhir sekali Cohen menamakan pelancong sebagai pelancong yang sedia wujud iaitu pelancong yang ingin mendalami budaya dan cara hidup masyarakat destinasi yang dilawati. Kategori pertama dikenalpasti sebagai pelancong senggang iaitu pelancong yang lebih menumpukan kepada aktiviti rekreasi dan riadah. Sementara itu. Sukarelawan pelancong boleh termasuk . Mereka sukakan cabaran dan sanggup bergaul dengan komuniti tempatan yang berlainan adat dan budaya. Bagi Cohen (1979) pula.6 TIPOLOGI PELANCONG Tipologi pelancong membawa makna jenis atau kategori yang diberi ke atas pelancong. pelancong kategori ini melancong ke destinasi di mana mereka dapat berjumpa dengan orang ramai terutamanya masyarakat di destinasi itu.2. Kategori kedua dinamakan sebagai pelancong pelbagaian iaitu pelancong yang melancong kerana ingin keluar daripada aktivti seharian mereka. Kategori ketiga dinamakan sebagai pelancong berpengalaman iaitu pelancong yang melancong untuk mencari pengalaman baru. Pelancong yang dikenali sebagai psikosentrik adalah pelancong yang tidak suka kepada aktiviti pelancongan yang mencabar dan mereka juga tidak suka berjumpa dengan orang ramai sama ada daripada kalangan pelancongan itu sendiri. Malah. Plog (1977) membahagikan pelancong kepada 2 kategori utama. Kebanyakan sukarelawan pelancongan terutamanya dalam Raleigh International terdiri daripada pelancong allosentrik. mahupun masyarakat sesebuah destinasi yang dilawati. telah membahagikan pelancong kepada 5 kategori.

Teori asas motivasi pada awalnya diperkenalkan oleh Maslow (1943) melalui tahap-tahap keperluan individu. untuk perkembangan dan untuk mencapai kepada peringkat keperluan diri yang sebenarnya (self-actualization) seperti rajah di bawah. Fridgen (1996) mendefinisikan motivasi sebagai suatu kuasa yang wujud dalam diri seseorang dan menggerakkan mereka bertindak bagi memuaskan keperluan psikologi ataupun biologi.dalam kelima-lima kategori ini sama ada secara campuran kategori atau dalam 1 kategori sahaja. 2. fokus kepada proses memandu ke dasarnya dan ke atas self-systems yang mengenalpasti gelagat individu. Seseorang itu tidak boleh mempengaruhi orang lain tetapi mereka boleh mewujudkan situasi di mana individu lain akan memilih untuk memberi respon (Rabey. Teorinya terdiri daripada prinsip potensi yang mana keperluan mesti dipenuhi mengikut turutan dari bawah ke atas.2001).7 MOTIVASI SUKARELAWAN PELANCONG Secara umumnya. Sekiranya seseorang individu gagal mencapai kepuasan di sesuatu peringkat maka sukar untuk dia ke peringkat seterusnya. Ianya datang dari dalam diri individu dan mengutamakan emosi untuk membuat sesuatu (Haasan dan Shea. Motivasi merupakan sesuatu yang menyebabkan manusia bertindak (Heasen dan Shea.1997). Maslow percaya potensi manusia untuk menggunakan pilihan. Teori motivasi pada tahun 1950an dan 1960an fokus kepada keperluan manusia tetapi sejak 1970an. . teori baru telah diwujudkan. Motivasi juga dikenali sebagai keinginan diri sendiri.1997).

iaitu altruism. motivasi pelancong juga dikategorikan mengikut aspek atau faktor yang menjadi pendorong kepada pelancong. pembangunan profesional.1981. Allen dan O’Toole.1981.2001). bagi motivasi dalam sukarelawan pelancongan. motivasi boleh dihuraikan sebagai individu yang bertanggungjawab kepada tindakan. masa dan tempat yang betul (Wearing. kembara. Antara model tersebut adalah model yang terbahagi kepada enam kategori. Crompton.1979). Terdapat beberapa lagi model yang digunakan untuk kajian ini. sosial. pertukaran budaya dan pembelajaran. Sosial pula bermaksud seseorang pelancong itu mengunjungi sebuah destinasi mungkin didorong . personal growth.Rajah 2. Aspek itu adalah melepaskan diri. Mayo dan Jarvis. 1999). perbandingan dan keanehan (Dann. Melepaskan diri membawa maksud seseorang pelancong mengunjungi suatu destinasi kerana didorong oleh faktor ingin lari daripada masalah atau tekanan kerja. Selain itu. keluar daripada suatu budaya atau nilai hidupnya atau keluar mencari perkara baru.2: Tahap Keperluan Maslow Keperluan diri yang sebenarnya Keperluan untuk disanjung Keperluan sosial atau kasih sayang Keperluan keselamatan Keperluan psikologi Seterusnya. dengan minat dan tenaga yang bersungguh-sungguh dalam mencapai matlamat peribadi atau organisasi (McDonnell.

Mengikut Swarbrooke dan Horner (1999).8 KEPUASAN SUKARELAWAN PELANCONGAN Terdapat 6 kepuasan utama yang membawa sukarelawan terlibat dalam aktiviti sebegini.oleh perasaan ingin bersama orang lain. Kepuasan tersebut adalah keadaan bekerja. pengawasan. membariskan enam aspek yang menjadi pendorong kepada gelagat sukarelawan pelancong ini iaitu fizikal. prosedur operasi. status atau kedudukan dan kebudayaan. ingin mempelajari suatu yang baru atau mungkin juga ingin berehat sendirian. Kepuasan sukarelawan pelancong perlu dikenalpasti untuk . 2. ganjaran berkumpulan. kepuasan mereka dapat dicapai melalui job setting dan fungsi psikologi. Manakala aspek status atau kedudukan pelancong merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong jenis pekerjaan. Akhir sekali. Emosi pula merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong oleh perasaan seperti fantasi dan perasaan yang mencabar mereka. emosi. peribadi. Manakala perbandingan merujuk kepada dorongan pelancong mengunjungi sesebuah destinasi kerana ingin memenuhi kepuasan dalamannya. Fizikal merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong oleh aspek berehat atau yang sukakan aktiviti lasak. kewangan dan juga kekeluargaan. serta pangkat. Peribadi merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong oleh aspek gaya hidup. Bagi sukarelawan pelancongan. menyahut cabaran ataupun kerana inginkan pengalaman yang lasak. mengabungkan kedua-dua perkara tersebut dapat meningkatkan tahap kepuasan dikalangan mereka. kepercayaan dan amalan pelancong itu. taraf dalam kekeluargaan. kebudayaan merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong oleh cara hidup. Secara umumnya. pembangunan peribadi. Kategori motivasi yang terakhir iaitu keanehan membawa maksud tingkah laku pelancong yang didorong oleh aspek ingin mendalami perkara baru atau pun mungkin juga ingin meninjau destinasi itu dengan lebih mendalam lagi. co-worker dan komunikasi.

Walau apa sekalipun.9 KESAN PELANCONGAN Kesan pelancongan perlu diberi perhatian penting kerana kesan itu menentukan penerimaan penduduk terhadap pembangunan pelancongan sesebuah destinasi. Kepuasan dan pengalaman mereka boleh mempengaruhi individu lain untuk melibatkan diri dalam aktiviti VolunTourism pada masa akan datang. Walaupun penulis-penulis seperti Cohen (1972:164). Kebiasaannya kesan positif dapat membangunkan lagi industri pelancongan dan kesan negatif sebaliknya menyebabkan berlakunya kemerosotan dalam industri pelancongan. Antaranya budaya masyarakat setempat. Dalam konteks pelancongan. 2001). Malah terdapat juga kajian yang dijalankan bagi menentukan kaedah dalam mengukur setiap impak yang berlaku. Marshall dan Ellis. 2001). 2. dengan membangunnya pelancongan di sesebuah destinasi. Malah kesan pelancongan perlu dititik beratkan dalam merancang dan membangunkan pelancongan kerana ia menentukan sama ada industri pelancongan sesebuah destinasi itu dapat terus berkembang ataupun sebaliknya. serta tingkah laku penduduk. kesan pelancongan agak sukar diukur kerana ia melibatkan subjek dan objek yang sensitif. kemudahan dan organisasi (Wearing. impak merujuk kepada kesan ke atas sesuatu aspek akibat daripada pembangunan pelancongan. Robinson (1976:137) dan Pizam (1978:8) telah menekankan betapa perlunya perhatian yang lebih diberikan kepada aspek kelakuan pelancong dan penduduk. Dengan erti kata lain. gelagat. Ianya boleh dibuat melalui penekanan ke atas kepentingan menilai kepuasan dengan aspek operasi bagi pengalaman mereka dengan destinasi. dan . maka sudah tentu memberi sedikit kesan ke atas beberapa aspek terutamanya ekonomi.meningkatkan keberkesanan dalam mengurus dan menarik lebih ramai sukarelawan pelancong (Silverberg. 2004) Banyak kajian pernah dijalankan bagi mengenal pasti impak pelancongan. persekitaran dan juga sosiobudaya. (Nurhazani Mohd Shariff. Kesan dapat dikategorikan kepada dua sama ada positif atau negatif.

Hasil gabungan reaksi di atas terhadap pelancongan mungkin berlaku dalam salah satu daripada empat bentuk sebagaimana yang ditunjukkan dalam rajah. dan aktif ataupun pasif. Kedua-dua rangka konsep tidak menafikan bahawa kesan pelancongan terhadap keadaan sosial berubah menurut masa sebagai reaksi terhadap perubahan struktur dalam industri pelancongan. Rajah2. dan betapa jauh serta betapa lama penduduk tuan rumah terdedah kepada pembangunan pelancongan. 1975:68) bagi menganalisis proses perhubungan dua kumpulan budaya atau lebih.kesan perhubungan di antara sesebuah masyarakat dengan pelancongnya. .3: Respon sikap / kelakuan tuan rumah terhadap kegiatan pelancong (Anak panah menunjukkan kemungkinan perubahan) Aktif Pasif S ik a p / K e la k u a n N e g a tif P o sitif MENGUNTUNGKAN: Promosi dan sokongan yang agresif terhadap kegiatan pelancongan. MERUGIKAN: Penerimaan secara diam tetapi menentang kegiatan pelancongan. Terdapat dalam Butler 1974:12 Menurut Butler (1975:89) rangka konsep yang dibuat oleh Bjorklund dan Philbrick (1972:8. Sikap dan kelakuan kumpulan atau individu terhadap pelancongan masingmasing boleh jadi positif ataupun negatif. namun hanya dua rangka konsep yang digunakan secara meluas dalam penyelidikan tentang kesan pelancongan terhadap keadaan sosial. Sumber: Menurut Bjorklund dan Philbrick 1972:8. MERUGIKAN: Tentangan yang agresif terhadap kegiatan pelancongan. dapat digunakan bagi memahami hubungan sosial antara pelancong dengan tuan rumah. MENGUNTUNGKAN: Penerimaan dan sokongan yang sedikit terhadap kegiatan pelancongan.

. pelbagai aspek yang berkaitan dengan skop kajian telah dihuraikan dengan terperinci. Harapan agar bahagian ini dapat menjadi panduan utama kepada pengkaji dalam menjalankan kajian sekaligus dapat mencapai tujuan dan objektif kajian. tahap kepuasan dan kesan aktiviti pelancongan kepada destinasi.2.10 KESIMPULAN Pengkaji akan menjadikan pemahaman pendekatan pengkaji-pengkaji sebelum ini sebagai landasan dalam menjalankan kajian terutama dalam mengenalpasti motivasi. Daripada kajian teoritikal ini.

.

Disebabkan ekspedisi ini semakin mendapat sambutan. kepelbagaian ini memberi pengalaman yang berfaedah dan menarik kepada individu tersebut. ekspedisi ini ditukarkan nama kepada Raleigh International dengan meneruskan matlamat organisasi iaitu untuk pembangunan golongan belia. tetapi sebenarnya ia telah lama menjalankan ekspedisi di Malaysia yang hanya diadakan di Sabah. Raleigh International ini merupakan perkara yang berbeza untuk individu yang berbeza. kemudian diikuti dengan kejayaan Operation Drake yang melibatkan 4000 sukarelawan dan 1500 staf yang menggunakan kapal sewaktu melakukan ekpedisi. Pada tahun 1992. .1 PENGENALAN Ekspedisi Raleigh International telah membawa satu trend baru di Malaysia iaitu sukarelawan pelancong. dengan pertambahan jumlah sukarelawan antarabangsa.BAB 3 RALEIGH INTERNATIONAL 3. 3. Walaupun ia nampak seperti satu trend yang baru hendak berkembang di Malaysia. ianya telah dijadikan projek tetap yang mana setiap ekspedisi akan berasaskan penghijrahan ke negara lain.2 LATAR BELAKANG RALEIGH INTERNATIONAL Pada mulanya Raleigh International ini adalah projek untuk 4 tahun di bawah nama Operation Raleigh (1984 – 1989).

vaccinations dan personal gear. . Dana ini juga adalah untuk kos bahan yang digunakan untuk projek di negara tempat ekspedisi dijalankan dan untuk individu sokongan yang terlibat dalam ekspedisi. yang mana 96% daripada wang itu secara langsung untuk tujuan amal. masyarakat dan tempat yang dilawati. Ianya tidak termasuk penerbangan pergi dan balik daripada tempat ekspedisi. Uganda. Sasaran yang perlu dicapai bagi peserta dari Malaysia adalah RM1. boleh menjadi staf Raleigh International sewaktu ekspedisi diadakan. tempat penginapan. Mereka yang mendapat faedah ini adalah terdiri daripada golongan belia dari seluruh dunia yang terlibat dengan ekspedisi. Individu yang berminat untuk terlibat dalam ekspedisi Raleigh. Mongolia. Cara untuk mencapai sasaran itu adalah berdasarkan kepada alternatif peserta sendiri dalam membuat kerja amal. Namibia dan Malaysia. Kini. Belize. komuniti tempatan yang bekerjasama dengan Raleigh International.000 untuk peserta antarabangsa. Ekspedisi Raleigh International memberi faedah kepada pelbagai individu. Bagi menyertai ekspedisi. Raleigh International juga telah merancang untuk membuat projek Raleigh di India pada masa akan datang. alam sekitar melalui kerja pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yang telah dilakukan sewaktu ekspedisi. peralatan. Sasaran pengumpulan dana ini dibuat adalah untuk mencabar bakal sukarelawan menunjukkan komitmen mereka dalam menyertai ekspedisi Raleigh International. Raleigh International sedang aktif menjalankan ekspedisinya di Coasta Rica & Nicaragua. Raleigh International telah mensyaratkan para sukarelawan untuk mengumpul dana yang bermatlamat sebagai sebahagian daripada derma. pengangkutan dan insuran sepanjang tempoh ekspedisi. Wang ini adalah untuk makanan. Oman. Sukarelawan Raleigh International terdiri daripada golongan belia yang berumur antara 17 – 25 tahun sahaja. Dengan cara ini dana yang meningkat merupakan bahagian yang penting untuk Raleigh International’s receipts. Zimbabwe.500 dan RM25. tetapi telah melebihi daripada umur 25 tahun. dan Siberia.Raleigh International telah menjalankan ekspedisi ke lebih 30 negara termasuk Namibia.

Raleigh International telah membina satu reputasi yang cemerlang dan tiada tandingan. perlu mengumpul dana untuk kos ekspedisi. Pengumpulan Dana (Fund Raising) Seterusnya para peserta. Terdapat 4 cabaran dalam menyertai ekspedisi Raleigh International iaitu: a) Pengenalan Hujung Minggu (Introduction Weekend / IW) IW di buat sebagai langkah pertama untuk memaklumkan peserta-peserta mengenai ekspedisi Raleigh International. dengan menyertai ekspedisi juga dapat membentuk perasaan tanggungjawab dan hormat-menghormati di kalangan para sukarelawan yang berlainan latar belakang. Proses penjanaan dana adalah sebagai satu latihan dan proses pembangunan untuk . Selain itu. IW juga dibuat untuk mengukur sejauh mana ketersediaan peserta untuk menyertai ekspedisi Raleigh International ini. b). Dana yang perlu dikumpul adalah sebanyak RM1500 untuk peserta Malaysia dan RM25000 untuk peserta luar negara. Komuniti yang unik serta pelbagai budaya yang terdapat dalam ekspedisi Raleigh International dan memberi pengalaman yang menarik dan berguna kepada para sukarelawan pelancong. Raleigh International akan menyediakan sokongan dan bimbingan.2. Kutipan dana untuk satu ekspedisi adalah mencabar.1 Empat Cabaran Raleigh International Melalui pengalaman selama 20 tahun.3.

Ekspedisi dibuat dalam tiga fasa iaitu fasa komuniti. organisasi ini bertuah kerana berpeluang mendedahkan golongan belia bukan sahaja kepada kawasan hutan dara dan lindungan hidupan liar tetapi juga termasuk kepelbagaian etnik komuniti yang terdapat di Sabah. setiap fasa lebih kurang 15 hingga 20 peserta sahaja dalam satu masa. barulah peserta akan pergi ke tempat ekspedisi dijalankan. Melalui kemahiran-kemahiran yang mereka dapat sewaktu ekspedisi. motivation. setiap kumpulan akan bertukar-tukar fasa. Sejak Raleigh International mula aktif di Sabah pada tahun 2003. participation. memenuhi tarikh akhir dan merundingkan dengan penaja-penaja serta secara tidak langsung membangunkan tahap keyakinan dan keberanian peserta secara keseluruhannya. fasa alam sekitar dan fasa kembara. teamwork.peserta. Kemudian selepas tiga minggu ekspedisi. di mana lebih daripada 20 ekspedisi telah dijalankan. Ini mendorong strategi dalam membantu para sukarelawan pelancong . adaptability. c) Ekspedisi Setelah dana dapat dikumpul. Peserta dapat belajar bagaimana untuk menyusun PRESS conferences.3 RALEIGH INTERNATIONAL DI MALAYSIA Pertama kali Raleigh International tiba di Malaysia adalah pada pertengahan tahun 1987 di Sabah. Borneo Utara. dan leaderhip. peserta masih berhubung dengan kumpulan mereka dan staf Raleigh International bagi membantu menjalankan program-program kemasyarakatan atau projek-projek pemuliharaan alam sekitar. Setiap peserta Raleigh International akan dinilai tahap kepuasan mereka dari segi communication. para sukarelawan pelancong ini dapat menggunakannya dengan memberi sumbangan dalam program-program tersebut di tempat mereka. 3. Peserta akan dibahagikan dalam beberapa kumpulan. d) Ekspedisi berakhir Setelah ekspedisi berakhir.

elektrik. akan dapat memahami kehidupan komuniti luar bandar yang serba kekurangan berbanding dengan tempat asal sukarelawan pelancong. tetapi perhubungan persahabatan yang terjalin menjadi kenangan yang sukar dilupakan bagi kedua-dua pihak. Kebanyakan kampung-kampung yang dipilih adalah jauh terpencil dari bandar dan tidak mempunyai kemudahan asas seperti air. . untuk mengalami sendiri cabaran di hutan dara serta fahaman ke atas kehidupan komuniti luar bandar. Projek yang dijalankan oleh Raleigh International fokus kepada kerjasama antara sukarelawan pelancong dan komuniti tempatan. matlamat lain adalah untuk memberi pengetahuan kepada individu yang melibatkan diri dalam projek komuniti mendapat lebih pengetahuan mengenai perbezaan budaya. Terdapat 3 fasa projek yang dijalankan iaitu alam sekitar. Seterusnya. Sabah menawarkan pelbagai budaya yang boleh diperkenalkan kepada para sukarelawan yang tinggal di sesebuah komuniti luar bandar. komuniti dan kembara. dengan 23 kumpulan etnik yang pelbagai. dan kepentingan hubungan kekeluargaan dan persahabatan. dan jalan yang tidak diselenggarakan dengan baik untuk akses ke kampung tersebut. Beliau yang sentiasa membuat survey di kampung-kampung tempat ekspedisi bakal dibuat bagi mengenalpasti masalah di kampung yang terdapat di Ranau dan memilih kampung yang sesuai. menyedarkan mereka supaya menghargai kehidupan mereka yang sememangnya lebih baik daripada komuniti tersebut. Sukarelawan pelancong yang tinggal dan bekerjasama dengan komuniti selama beberapa minggu.yang terlibat dalam ekspedisi di Malaysia. Pemilihan destinasi berdasarkan cadangan daripada Projek Partner Raleigh bagi setiap daerah di Sabah. Projek partner Raleigh di Sabah terdiri daripada orang tempatan yang telah terlibat dalam ekspedisi Raleigh International seperti Encik Shamsul Bastri. Disamping menjayakan projek yang dijalankan. Beliau merupakan projek partner Raleigh bagi daerah Ranau.

1212) di Lembah Klang. Organisasi ini merupakan kumpulan sokongan yang terdiri daripada ex-Raleigh International Expedition Venturers dan staf.3. Raleigh KL juga melaksanakan pelbagai pengembaraan. menyuntik vaksin. Raleigh KL menyediakan sokongan dalam terma-terma pentadbiran. masyarakat dan projek-projek persekitaran di sekitar semenanjung.1 : Komiti Raleigh International Kuala Lumpur yang telah dilantik bagi tahun 2007 / 08 President Secretary 1 Secretary 2 / Membership Officer Treasurer Expedition Officer PR Officer 1 PR Officer 2 Logistics Officer Fundraising Officer Skills Officer Projects Officer Loh Shih Chung Chow Xin Tong Tan Bee Li William Chan Tham Pei Ting Christal Loh Tam Kar Lye Leong Chen Kang Tang Chii Chie Vignes Balasingam Michelle Yap Sumber: Raleigh International Kuala Lumpur 3.2 Fasa Alam Sekitar .3.3. pembelian peralatan.1 Raleigh Lumpur International Kuala Raleigh International Kuala Lumpur (Raleigh KL) merupakan satu organisasi bukan bermotifkan keuntungan yang berdaftar (Reg. Jadual 3. Tujuan utama Raleigh KL adalah untuk memudahkan proses venturers yang terdiri daripada rakyat Malaysia dan staf tempatan yang menyertai ekspedisi di seberang laut. Bagi memenuhi cabaran keempat iaitu program selepas tamat ekspedisi di Sabah. dan sebagainya.

kajian geologi dan bangunan kemudahan-kemudahan penyelidikan.3. Fasa komuniti juga memberi peluang kepada peserta untuk mencuba budaya komuniti tersebut seperti merasai masakan tempatan dan mencuba pakaian tradisional masyarakat di situ. Peserta dapat peluang untuk menghayati cara hidup komuniti. 7 ‘gravity water feed system’. memperbaiki rangkaian jalan di hutan termasuk denai semulajadi dalam membina infrastruktur untuk jambatan gantung. yang mana lebih dahulu ditubuhkan sebelum Imbak Canyon.3 Fasa Komuniti Projek komuniti dijalankan oleh Raleigh International bertujuan bagi meningkatkan taraf hidup orang kampung melalui usaha sama antara pihak berkuasa kerajaan tempatan. Projek komuniti telah diperluaskan hampir ke seluruh Sabah dan sejak 2003 Raleigh International telah membina 7 tadika. penerokaan dan membina jalan-jalan di hutan. 3. 3 perpustakaan. universiti-universiti dan dengan pakar-pakar dalam bidang kajian ini. beberapa dewan masyarakat. Di Danum Valley. gereja dan klinik. Projek ini telah dapat . komuniti dan peserta Raleigh International. berpeluang terlibat dalam upacara-upacara perkahwinan dan perayaan-perayaan penuaian. . sukarelawan pelancong telah membina kem satelit untuk saintis. Imbak Canyon merupakan kawasan pemuliharaan yang baru di mana Raleigh International membantu mengasaskan nama tempat tersebut dan membina kebanyakan infrastruktur yang terdapat di sana. Raleigh International mempunyai beberapa perhubungan jangka masa panjang dengan projek alam semulajadi di Sabah iaitu di Danum Valley dan Imbak Canyon. Ianya termasuk kajian-kajian biodiversiti. yang mana ianya merupakan peringkat permulaan ke arah penyediaan jambatan gantung. Biasanya projek mendapat kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan. Projek alam sekitar mendedahkan peserta kepada kepentingan penjagaan alam sekitar. ini termasuk 4 bangunan di tapak utama.Projek-projek yang dibuat oleh Raleigh International dalam fasa ini adalah berkaitan dengan pemuliharaan dan isu-isu alam sekitar.

Aktiviti kembara yang lain adalah mendaki. Sukarelawan pelancong akan menghadapi cabaran dan pengembaraan yang luas.4 Fasa Kembara Selain itu. atau sekiranya sukarelawan telah mempunyai kelayakan ini. . ditambah pula dengan pilihan untuk mendapatkan kelayakan menyelam PADI. akan merasai keseronokkan 3 minggu melalui projek kembara sama seperti mana keseronokan di projek komuniti dan alam semulajadi. 3. Sabah dapat menawarkan dan mengadakan “PADI Open Water diving qualification” mereka. membersih pantai dan mengkaji terumbu karang. Sukarelawan pelancong juga dapat menggunakan kemahiran menyelam yang dipelajari apabila terlibat dalam projek pemeliharaan di Taman Nasional Tunku Abdul Rahman. sukarelawan pelancong akan mengembara di tempat yang mencabar.3.dicapai melalui penajaan dan pengumpulan dana serta kerjasama dengan komuniti tempatan di kawasan yang jauh terpencil dan sedang membangun di Sabah. mereka boleh terus mendapatkan kelayakan menyelam yang seterusnya. Sukarelawan pelancong yang memilih 10 minggu ekspedisi di Malaysia.

Membantu memelihara ‘Marine Park’ & mendaki gunnung. Batu Puteh. Pembentukan ‘Trail’ penyelidikan. 2. & 1. Tongod. Pembinaan tadika 2. Pembinaan “Eco Camp” Kampung Liu. 2. 3. Mengkaji terumbu di hutan 1. Daerah Sandakan Alam Sekitar : 1. 2. Pembinaan dewan komuniti Mewujudkan bekalan air (gravity water feed system). Cracker Range National Park. Membersihkan pantai 3. Pembinaan asas infrastruktur. 3. 2. Tunku abdul Rahman Marine Park. Pembinaan Tadika 2.2007 Tahun 2005 Bulan Februari . Membina jambatan gantung. Penyelengaraan laluan (trail). 2. Pembinaan “Chapel” Lokasi 1. 3. 2. Kembara: 1. Kampung Saguan. Membuat ‘field centre” dan mengukuhkan laluan penjalan kaki. Julai September Komuniti : 1. Imbak Canyon. Crocker Range Pulau Sulug Pulau Mamutik . Daerah Keningau. Daerah Pitas. Sandakan. 3. 1. Alam Sekitar: 1. Danum Valley Imbak Canyon 1. Kampung Balat. Kampung Lumiri. Tambunan. 2. Kinabatangan. Membina “eco lodge” 3. 1. 2. Kampung Pegalan Kusob.April Projek Komuniti : 1. 3. 3. 2.Jadual : Senarai projek ‘Raleigh International’ di Sabah pada tahun 2005 . Mengembara 2. Kembara: 1. Danum Valley Batu Puteh.

Ranau. dan membina 1. Kampung Saguan. Tungod. 3. Kembara: 1. Danum Valley . 3. 2.2006 Februari . Kampung Mengkuwag. 2. Membina tadika 1. Penyelengaraan mengembara 2.September Komuniti: 1. Paus. 3. Imbak Canyon ‘trail’ & 1. 2.April Komuniti: 1. Kajian saintifik jambatan gantung. Membina ‘Eco Lodge’ 2. Perpustakaan / Pusat Sumber Membaiki dan mengadakan bekalan air (gravity water feed system). Membina laluan pejalan kaki bagi membuka kawasan kajian baru untuk saintis. 2. 2. Membuat infrastruktur ‘field centre’ dan mengukuhkan laluan pejalan kaki. Tongod. Alam Sekitar: 1. Danum Valley 2. Ranau. Rita. 4. Membina perpustakaan Membaiki bekalan air (gravity water feed system). 3. Pembinaan Tadika 1. 4. Sandakan. Alam Sekitar: 1. Kampung Panaitan. 4. Crocker Range & Gunung Kinabalu Pulau Mamutik. Tunku Abdul Rahman Marine Park. Kampung Kudat. Pembinaan Klinik 4. Kudat Kampung Linapasan / Kampung Mohimboyan. Jun . Kampung Ranau Batu Puteh. ‘Marine Conservation’ 1. Kampung Paka Satu.

Kerja Pemeliharaan dan ‘trail’. Penampang. 2. Kampung Sesondotan / Kampung Miruru. 4. Sandakan. * Sumber : Raleigh International Kuala Lumpur.September Komuniti: 1.May Komuniti: 1. Mescot. Pembinaan jambatan gantung & kajian saintifik 2. 3. Kembara: 1. Tawau. Danum Valley Batu Puteh. Pulau Mantanan. Penyelengaraan pusat sumber. 2. Imbak Canyon 1. Pembinaan perpustakaan sekolah.2. Pembinaan asrama sekolah Long Pa Sin & Crocker Range. Penyelengaraan ‘Trail’ dan mengembara. Batu Puteh. Pulau Mamutik 2007 Februari . Alam Sekitar: 1. 2. Kerja pemeliharaan dan ‘trails’. Ranau. Kampung Togudon. . 3. 1. Pembinaan ‘Eco Lodge’ 2. Jun . Long Pa Sin. ‘Eco Lodge’ 3. Pulau Mamutik. Kota Belud. * Jumlah sukarelawan pelancong Raleigh International di Sabah dari tahun 2005 – 2007 adalah 671 orang. Pulau Mamutik 1. 2. Alam Sekitar: 1. 2. ‘Marine Conservation & Diving’ 2. 3. Imbak Canyon Kembara: 1. Pembinaan ‘trail’ dan infrastruktur. Pembinaan tadika 2. 2. Kampung Paus. Ranau. Mengadakan bekalan air (gravity water feed system). 2. ‘Scuba Diving’ Mengembara 1. Crocker Range & Gunung Kinabalu. Mengadakan bekalan air (gravity water feed system). Mengembara 1. 2. 2. Imbak Canyon Danum Valley 2. ‘Marine Conservation & Diving’. 2. 3. 1. Kampung Serudong Laut. Kembara: 1. 3.

berikut merupakan organisasi utama yang bekerjasama dengan Raleigh International dalam menjayakan projek – projek di Sabah.5 ‘Partnership Raleigh International’ di Sabah Selain kerjasama dari Kementerian Belia dan Sukan Sabah dan Tourism Malaysia Sabah. Perpustakaan Sabah Negeri .KOPEL (The Batu Puteh . . 2.PACOS berusaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan komuniti orang asli ini dengan membantu memberi pengetahuan asas. dan menguruskan perpustakaan .Ditubuhkan untuk mempromosi dan mengekalkan Community Ecotourism kawasan ‘Lower Kinabatangan’.Raleigh International telah bekerjasama dengan Perpustakaan Negeri Sabah dalam beberapa projek yang membina perpustakaan untuk komuniti yang jauh terpencil. Jadual 3. bekerjasama dalam menyediakan asas infrastruktur dan pendidikan.3. Perpustakaan Negeri Sabah akan mengenalpasti kesesuaian dan keperluan komuniti. PACOS biasanya akan mengenalpasti keperluan komuniti dan kemahuan mereka dengan Raleigh International dalam menarik funding daripada penaja korporat dan menggunakan sukarelawan pelancong untuk membentuk apa yang diperlukan.3. Raleigh International telah bekerjasama dengan komuniti sejak 2002 dalam Co-operative) membangunkan projek. .Kebiasaannya dana di bawa oleh Raleigh International yang mana menampung kos pembinaan. PACOS Trust (Partnership for Community Organisations) Perkara .Merupakan komuniti yang berasaskan organisasi sukarelawan yang mana bermatlamatkan untuk membantu mencapai kualiti kehidupan yang lebih baik bagi komuniti orang asli. 3.3: Partnership Raleigh International Organisasi 1.

Hutan Hujan Asia Tenggara Rancangan Penyelidikan (SEARRP) merupakan satu satu jumlah projek-projek antarabangsa dibiayai oleh The Royal Society. pemuliharaan. dan sistem bekalan air.Bagi membina keyakinan dan kepercayaan komuniti yang tinggal di pinggir hutan.Organisasi ini turut menjalankan sebilangan projekprojek biodiversiti dan pemuliharaan alam sekitar. dan pengurusan terus inovatif. Ditubuhkan untuk terus mengkaji ekosistem marin dan pelbagai flora.The Royal Society mempunyai peranan sebagai akademi UK Sains. penyelidikan yang ketat dan kuantitatif. 4. ianya mewakili untuk kepentingan kebangsaan dan antarabangsa.Rancangan ini ditubuhkan supaya ahli-ahli sains Britain boleh membuat satu sumbangan untuk hutan hujan ekologi.Marine Research Foundation adalah satu yayasan penyelidikan yang tidak bermotifkan keuntungan Foundation berpangkalan di Sabah.Secara umumnya Jabatan Perhutanan menyediakan dana untuk projek Raleigh International di dalam kawasan terpilih. Jabatan Sabah Perhutanan . . 5. The Royal Society .Terdapat 4 kawasan lindungan di mana ianya termasuk Imbak Canyon dan Danum Valley.Ditubuhkan oleh kerajaan untuk mengekalkan penggunaan kawasan tanah yang telah diberikan kepada mereka untuk faedah semua orang Sabah. Yayasan Sabah . 6. Jabatan Perhutanan Sabah mengadakan sejumlah program bantuan yang melibatkan penyediaan asas infrastruktur termasuk jalan. The Marine Research . . . .sebagai pelengkap projek tersebut. . 7. jambatan. dewan komuniti. .Raleigh International bekerjasama dengan ahli-ahli sains dan renjer di dalam Danum Valley di mana banyak kegiatan itu dibantu oleh The Royal Society.

4 RUMUSAN Bab ini telah menjelaskan mengenai organisasi Raleigh International secara keseluruhannya.Raleigh International memulakan kerja dengan MRF dalam dulu 2007 dalam membantu masyarakat di pulau yang terpencil. .. ekspedisi. Sumber: Raleigh International Kuala Lumpur Organisasi lain yang turut membantu memberi sumbangan dalam ekspedisi Raleigh International adalah seperti yang berikut. • • • • • • • • Nestle HSBC Coca Cola Shell The Body Shop Popular Express Multi-Tech Electronics Philip Lee Printers Penyumbang dana utama dalam 14 projek komuniti dalam masa 3 tahun ini. 3. Dari segi kronologi. partnership. Aspek ini perlu difahami bagi memudahkan kajian mengenai motivasi. tahap kepuasan sukarelawan pelancong dan kesan aktiviti sukarelawan pelancong di destinasi di jalankan. kutipan dana dan bagaimana organisasi Raleigh International menguruskan sukarelawan pelancong telah dihuraikan di sini.

.

hasil analisis akan mengandungi rumusan penemuan kajian yang akan menjawab persoalan-persoalan di dalam kajian. Sampel ditentukan melalui teknik Confident Limit & Percersion Yammane (1973). Berikut merupakan cara pengiraan penentuan sampel.BAB 4 ANALISIS KAJIAN 4. Kesimpulan penemuanpenemuan akan dibincangkan bersama cadangan di dalam bab terakhir tesis.102) . akan membantu dalam mencapai objektif kajian.2 SAMPEL Sampel di ambil daripada jumlah keseluruhan peserta ekspedisi Raleigh International di Sabah dari tahun 2005 sehingga 2007 yang menjadi sukarelawan pelancong iaitu sebanyak 671 sukarelawan pelancong. 4. Setelah penganalisaan dibuat.1 PENGENALAN Bab ini akan menganalisis data seperti yang dinyatakan dalam kaedah kajian. Data yang dianalisis adalah data yang di dapati daripada pengagihan soalan kaji selidik. Dengan menjawab persoalan kajian ini. n = _n__ 1+Ne2 = ____671_____ 1+(671 x 0.

= ___671___ 1+6.71 n = 87

Daripada sampel, hanya 84 responden yang dapat dikumpul melalui temubual bersemuka (5 responden), orang perantaraan (Encik Loh Shih Chung – 40 responden, Encik Shamsul Bastri – 19 responden), dan email (20 responden). 84 responden ini akan digunakan bagi menghuraikan pemboleh ubah, tetapi hanya 79 daripada mereka yang sah bagi menghuraikan motivasi sukarelawan. 5 daripada 84 responden tidak sah kerana gagal untuk mengemukan 5 faktor utama motivasi daripada motivasi yang telah disenaraikan oleh pengkaji. Perisian SPSS digunakan untuk menganalisis data melalui teknik frekuensi. Jadual 4.1: Pengagihan Sampel Sampel Responden Responden yang menyusun 5 faktor motivasi utama mereka Responden yang tidak menyusun 5 faktor motivasi utama mereka 5 87 84 79

Bagi responden untuk kajian secara kualitatif pula, responden dipilih berdasarkan kepentingan mereka sebagai komuniti tempatan di kawasan kajian. Kawasan kajian kampung Paus, respondennya terdiri daripada penghulu, setiausaha JKK dan guru tadika. Manakala bagi responden di kampung Miruru, respondennya terdiri daripada penghulu dan pengurus JKK kampung.

4.3

PROFIL

Bahagian 1 dalam soalan kaji selidik merupakan profil latar belakang demografik responden. Bahagian ini akan turut menunjukkan tipologi sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi Raleigh International.

4.3.1

Profil Demografik

Data demografik ini dibentuk daripada bahagian 1 yang mana ia merupakan hasil daripada soalan (Q1) tempat asal, (Q2) jantina, (Q3) umur, (Q4) taraf pendidikan, (Q5) pekerjaan dan (Q6) pengalaman menjadi sukarelawan.

4.3.1.1 Tempat Asal

Carta pai di bawah menunjukkan tempat asal negara sukarelawan pelancong. 86% datangnya daripada tempatan iaitu Malaysia sendiri dan 14% daripada responden datangnya daripada luar negara. Responden yang menjawab dalam soalan kaji selidik ini merupakan responden yang telah atau pernah menyertai ekspedisi. Sekiranya responden diambil sewaktu dalam ekspedisi, keputusan ini akan berubah di mana sukarelawan pelancong dari luar negara lebih ramai menyertai ekspedisi berbanding dengan sukarelawan pelancong tempatan yang hanya 5% - 15% daripada jumlah keseluruhan peserta sewaktu ekspedisi (En. Loh Shih Chung, Presiden Raleigh International Kuala Lumpur 2008) . Rajah 4.1: Tempat Asal
14%

Tempatan Luar Negara

86%

Walaubagaimanapun, keputusan soalan kaji selidik bagi soalan ini masih boleh mengenalpasti tempat asal sukarelawan pelancong dari Malaysia dan luar negara. Dari Malaysia, kebanyakan responden adalah berasal dari Kuala Lumpur dan Sabah dengan masing – masing 31% dan 26.2%. Manakala responden luar negara majoriti adalah dari United Kingdom (UK) iaitu sebanyak 8.3% berbanding dengan Chile dan Netherlands seperti yang ditunjukkan dalam jadual dibawah. Jadual 4.2: Peratusan Responden Tempatan dan Luar Negara
Tempatan Kuala Lumpur Sabah Melaka Selangor Johor Negeri Sembilan Kedah Kelantan Pahang Penang Terengganu Sarawak Jumlah Frekuensi 26 Peratus (%) 31.0

Luar Negara

Frekuensi

22 7 4 2 2
2 2 2 1 1 1 72

26.2 8.3 4.8 2.4 2.4
2.4 2.4 2.4 1.2 1.2 1.2 85.7

UK Chile Netherlands Jumlah

7 3 2 12

Peratus (%) 8.3 3.6 2.4 14.3

Sumber: Olahan Pengkaji 2008

3. Peratusan ini melebihi daripada jantina perempuan yang hanya 36% sahaja terlibat dalam ekspedisi. Rajah 4.2: Jantina 36% Lelaki Perempuan 64% 4. Hasil keputusan kaji selidik bagi soalan ini. Biasanya golongan lelaki lebih berminat dengan aktiviti lasak dan mencabar ini.3.1. responden yang berumur di antara 21 – 25 tahun yang banyak terlibat dalam ekspedisi ini dengan peratusan sebanyak 57%. . Diikuti dengan responden yang berumur kurang daripada 20 tahun sebanyak 26% dan 17% bagi responden yang berumur 25 – 30.1.3 Umur Berdasarkan rajah dibawah. Perempuan kurang terlibat dalam ekspedisi berbanding lelaki berkemungkinan kerana aktiviti sewaktu ekspedisi itu yang mencabar dan menguji ketahanan mental serta fizikal. tidak berdasarkan umur sewaktu mereka terlibat di dalam ekspedisi.2 Jantina Carta pai di bawah menunjukan majoriti sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi dari segi jantina adalah lelaki sebanyak 64% . terdapat responden yang berumur 25 – 30 tahun kerana responden menjawab berdasarkan umur mereka sekarang. Kebanyakan responden yang terlibat bawah 25 tahun adalah disebabkan oleh polisi organisasi Raleigh International di mana mereka lebih bermatlamat kepada pembangunan belia yang berumur antara 17 – 25 tahun sahaja.4.

Rajah 4.1 .3: Umur 17% <20 21-25 25-30 26% 57% 4.1.4:Taraf Pendidikan 50 Peratus 40 30 20 10 0 High School Some College Associate Bachelor's Degree Degree Master's Degree Others 10. Responden dari Malaysia yang menjawab mempunyai taraf pendidikan some college ini merupakan pemegang diploma ataupun sijil. Diikuti dengan responden bachelor’s degree dan master’s degree iaitu sebanyak 27% dan 10%.4 11.3%.7 2.3.3 32. Rajah 4.9 3.4 Taraf Pendidikan Daripada graf di bawah menunjukkan responden some college lebih tinggi terlibat dalam ekspedisi berbanding yang lain dengan peratusan sebanyak 39.6 39.

1 Professional / technical Student Businessman Others 4.2%.5 Pekerjaan Sukarelawan pelancong majoritinya terdiri daripada golongan pelajar sebanyak 76.1. Rajah 4. Rajah 4.3. Hanya 17% daripada responden sahaja yang pernah terlibat dalam aktiviti sukarelawan.1% mewakili mereka yang tidak bekerja ataupun bekerja sendiri. Bagi lain-lain perkerjaan sebanyak 13.1.5 13. Walaubagaimana pun terdapat juga responden yang telah bekerja menyertai ekspedisi sekiranya umur mereka masih tidak melebihi daripada 25 tahun.5: Pekerjaan 100 80 60 40 20 0 76.3.2 Peratus 1.6 Kekerapan menjadi sukarelawan sebelum terlibat dalam ekspedisi Daripada carta di bawah menunjukkan kebanyakkan responden tidak pernah terlibat dalam aktiviti sukarelawan sebelum terlibat dalam ekspedisi Raleigh International ini.4.6: Kekerapan 17% Ya Tidak 83% .27 9. Ini disebabkan antara umur 17-25 lebih tertumpu kepada golongan bekerja.

to gain leadership skills (4 responden.8%). Hasil daripada soalan ini digunakan untuk mengenalpasti faktor motivasi utama mengikut susunan faktor popular yang dipilih oleh responden.1%). 2.8 2.8%). Faktor yang paling popular dipilih adalah contribute something good seramai 77 orang responden yang memilihnya dengan 19.1 4.2% dan faktor for fun seramai 36 responden dengan 9.9%). 0. to be a part of the team (9 responden. 2.3%).5%). others (2 responden.8 2. satisfaction from accomplishment (11 responden.3: Rumusan bagi faktor motivasi Faktor Motivasi Contribute something good To learn something new To do something different from ordinary job Socializing with community For fun To help friends or relatives To share skills To feel needed Satisfaction from accomplishment To be a part of the team To gain leadership skills For recognition Others To keep busy / escape 1 30 25 11 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 22 28 6 11 4 2 5 0 0 0 0 0 1 0 3 12 11 12 19 7 3 5 6 2 0 1 0 1 0 4 11 2 28 9 5 12 4 2 2 2 2 0 0 0 5 2 7 6 12 18 10 5 2 7 7 1 2 0 0 Jumlah Peratus (N=395) (%) 77 73 63 60 36 28 19 11 11 9 4 2 2 0 19.1 7. 0.8 2.8%).4 FAKTOR MOTIVASI SUKARELAWAN PELANCONG Daripada 84 orang responden.0 0. 7.5 18.5%.5 15.1%.0%).2 9.3 1.4. Jadual 4.9 15. 2.5%) dan tidak dipilih bagi faktor to keep busy /escape). 1. Seterusnya diikuti dengan faktor socializing with community sebanyak 60 responden dengan 15. 4. to feel needed (11 responden. to share skills (19 responden. To do something different from ordinary job merupakan tempat ketiga yang popular di kalangan responden dengan 63 responden (15. for recognition (2 responden. Bagi faktor lain disusuli dengan faktor to help friends or relatives (28 responden.5 0 . Faktor yang kedua paling ramai responden pilih adalah to learn something new sebanyak 73 orang dengan 18.5 0.5%. hanya 79 responden yang layak untuk dianalisis kerana mereka telah menyempurnakan lima faktor motivasi seperti yang diperlukan.

Jadual 4. Kepuasan pengurusan Kepuasan dalam bekerjasama dengan ahli kumpulan. Namun begitu antara kedua-dua ini.61 dalam bekerjasama dengan pihak 4.74 . pengalaman keseluruhan yang didapati (Q13). pengurusan sukarelawan pelancong (Q12).50 .74.47 “latihan / orientasi” kerana terdapat seorang responden yang tidak berpuas hati dengan “kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan”.55 4. menunjuk tahap kepuasan sukarelawan pelancong yang paling tinggi adalah bagi “kepuasan menyeluruh pengalaman sukarelawan pelancong” dan “kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan” dengan masing. dan latihan / orientasi program yang disediakan (Q14).68 4.19 .74 .52 4.4: Rumusan tahap kepuasan sukarelawan pelancong Kepuasan Min Sisiwan piawaian Kepuasan menyeluruh pengalaman sukarelawan pelancong. prestasi pasukan sukarelawan pelancong (Q11). Tahap kepuasan ini adalah berdasarkan tahap kepuasan sukarelawan pelancong sewaktu menyertai ekspedisi Raleigh International di Sabah.masing mempunyai min yang sama iaitu 4. Soalan tersebut adalah soalan pencapaian peribadi (Q10). sukarelawan pelancong lebih berpuas hati kepada “pengalaman keseluruhan” berbanding dengan 3. Kepuasan dalam pencapaian peribadi Sumber: Olahan Pengkaji 2008 Jadual di atas.94 . Kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan. Di sini min menunjukkan .5 TAHAP KEPUASAN Tahap kepuasan sukarelawan pelancong ini dikaji melalui soalan yang terdapat dalam bahagian 3.4.

sisihan piawai 0. It’s a good way to see how other people (Sabahan & Foreigners) live differentially from us too. their strength and their weaknesses. 4. Program yang bagus “Good Program”.6 KOMEN DAN CADANGAN DARI RESPONDEN Komen dan cadangan ini adalah berdasarkan soalan “open ended” kaji selidik yang ke 15.ketinggian tahap kepuasan dengan tingginya angka min tersebut manakala sisihan piawai menunjukkan tahap kepuasan yang rendah sekiranya rendah angka tersebut. Tahap kepuasan yang lain pula adalah bagi “kepuasan dalam bekerjasama dengan ahli kumpulan” (min 4.68 untuk sisihan piawai. Secara keseluruhannya berdasarkan jadual di atas.5: Komen dan cadangan responden Tema • • Jawapan Responden (R) Komen 1. Jadual 4. kebanyakkan sukarelawan pelancong Raleigh International mempunyai tahap kepuasan yang melebihi daripada purata kepuasan dalam likert scale.94 min serta 0.50 dengan sisihan piawai 0.19.(R38) “Those who have taught over what they want to achieve in the expedition are most likely going to benefit and learn the most in the expedition. hanya 22 responden sahaja yang mengisi jawapan bagi soalan ini. Tahap kepuasan bagi “kepuasan dalam bekerjasama dengan pihak pengurusan” mencatatkan min sebanyak 4. This expedition will help people to learn more about themselves.61) dan “kepuasan dalam pencapaian peribadi” sebanyak 3. Analisis bagi soalan ini terbahagi kepada dua kategori iaitu komen dan cadangan.55. Daripada 84 orang responden. Good . Hasil analisis soalan ini akan ditunjukkan dalam bentuk jadual seperti di bawah.

You get to do stuff you never normally do under your own team”. (R79) 3. attending Raleigh was a great move for not only my personal development but also that of my career”. Meluaskan pergaulan “Meetings so many new people from around the world and making lots of friends”. (R4) “Making new friends and meeting. visit. (R74) • “Taking to people with completely difference background and future paths but still having lots in common with is brilliant. which I will never forget”. I am more open minded and much more interested in the culture of others. (R2) “Raleigh changed my whole view on life and the way other cultures a living life. (R73) • “The mix of people is what I have enjoyed most about Raleigh”.(R39) • “Raleigh has a good reputation and my parents were keen from a safety perspective.(R80) “The expedition gave me an invaluable inside into life in another country”. (R81) • • 2. I’ve learned about my self and the world. (R78) • “Raleigh has made me realized that I can empower my . Since my study is in English and about the world economy. Belajar sesuatu yang baru • • “I’ve learned how to cook well things don’t go how I’d like them to”.friends can be made too”. other people who I will go. (R77) • • “Beautiful programme”. and keep in touch with have been my highlights from expedition”.

this is very much due to the increasing awareness of humanity and environment issue among the younger generation and think that it is an . This is something difference from normal ordinary Malaysian youth life”. (R75) • “Raleigh Is great experience that you probably won’t get to do again. and learned for the challenges each phase brings”. or professional skill. I gained a lot and I learn a lot as well.(R82) Cadangan 1.(R76) • “Volunteering with Raleigh is not just about giving your time.self to change situation in live and face up to challenge”. Its also giving a peace of yourself”. (R47) • “Raleigh was probably the hardest things I have ever done in my life and the most rewarding I would recommend it to anyone looking for the something significant with their life”.Trend baru “Volunteer tourism is undoubtedly the new trend in the tourism industry and in my opinion. so take time out to think about your life and what you want to do. (R41) berharga • “It was good experience.(R84) • 4. Pengalaman yang “Being able to volunteer in are Raleigh International expedition was in deep great learning experience and it has change my point of views in many different aspect mainly the environmental and community”.(R83) • “After involve in the expedition make me realized that having a positive mental attitude can have a big impact on others”.

community development. (R44) • 3. Promosi • “The government and the department of youth and sports should promote this kind of youth development programme to the youth in Malaysia. they will feel more concern to their surrounding environment and society”. Youth should learn to contribute their strength to the least fortunate community. As a result. (R42) 2. (R46) . Volunteerism is not a common practice among the community and society.industry that should be less commercialized (as evident) and encouraged among the younger individuals”. junglesurviving skills) to them”. Pihak pengurusan “The expedition management team could further help the youths participating more in the and expedition technical by skill Raleigh International transferring practice (involving nature.

dan “menambah pendapatan komuniti tempatan”. Beliau juga bertanggungjawab dalam membawa projek manager dalam setiap ekspedisi membuat reccee di kawasan kampung yang dicadangkan dua bulan sebelum ekspedisi berlangsung. Beliau yang berhubung dengan penghulu dan pengurus JKK dalam merancang projek di kampung tersebut. Sewaktu ekspedisi beliau turut bertanggungjawab menyediakan alat kelengkapan yang akan digunakan seperti bahan binaan untuk projek di jalankan. memastikan keadaan penduduk kampung yang mengetahui mengenai kedatangan Raleigh International. makanan. Walaupun daripada literatur terdapat persepsi yang mengatakan bahawa sukarelawan pelancong mempengaruhi budaya penduduk tempatan. terdapat 3 tema yang wujud yang mana tema tersebut merupakan kesan positif yang diterima oleh komuniti tempatan di kawasan kajian iaitu “meningkatkan kemudahan di destinasi”. alat perhubungan. Analisis bagi soalan temubual akan dibuat mengikut tema. “memperkenalkan destinasi”. Sebagai projek partner Raleigh beliau bertanggungjawab dalam mengenalpasti kampung-kampung yang mempunyai masalah melalui Pejabat Pemimpin Kemajuan Rakyat di Ranau. Bagi kedua-dua kampung dalam kawasan kajian. tetapi berdasarkan hasil temubual dalam kajian ini tidak terdapat kesan negatif kepada komuniti di keduadua buah kawasan kajian. Ranau merupakan projek Partner Raleigh di Ranau. didapati kesan aktiviti sukarelawan ini lebih kepada kesan positif. pengangkutan.7 KESAN AKTIVITI SUKARELAWAN PELANCONG KEPADA KOMUNITI TEMPATAN Hasil temubual dengan komuniti tempatan di kawasan kajian iaitu di Kampung Paus dan Kampung Miruru. Kesemua responden bagi soalan temubual ini mengetahui dan bersetuju dengan kedatangan sukarelawan Raleigh International ke tempat mereka. orang yang bertangungjawab membawa ekspedisi Raleigh International adalah Encik Shamsul Bastri yang berasal dari Kundasang.4. . Beliau bekerja sepenuh masa dengan pihak Raleigh International dan kerja separuh dalam construction secara free lance. Dalam konteks ini.

melalui projek Raleigh penduduk di kampung beliau mendapat kemudahan dari segi bekalan air yang mana sebelum ini. Bagi Mairine Jjainggin yang merupakan satu-satunya guru tadika di kampung itu. bekalan untuk telefon. Projek Raleigh International di kampung Paus dan kampung Miruru merupakan projek yang lebih tertumpu dalam memberi sumbangan kepada komuniti. sukarelawan Raleigh International ada membuat aktiviti mengajar Bahasa Inggeris kepada anak-anak kampung Miruru. bekalan air. Mereka tidak mendapat bekalan elektrik. Pihak kerajaan telah meluluskan projek tetapi perlaksanaannya sangat lambat. mereka terpaksa berjalan beberapa kilometer untuk mengambil air di sungai dan menadah air hujan. Pihak Raleigh International telah membuat dua projek di kampung ini dalam masa dua tahun iaitu sistem graviti bekalan air dan tadika untuk pendidikan awal kanak-kanak. Encik Piturus ada menyatakan kepada pengkaji bahawa pihak kerajaan negeri dan persekutuan memberi bantuan dari segi kemudahan jalan. masalah kemudahan asas ini juga telah diutarakan kepada pihak kerajaan.1 Meningkatkan kemudahan di destinasi Kesan positif yang pertama akibat daripada aktiviti sukarelawan pelancong di kedua-dua kampung tersebut adalah meningkatkan kemudahan di kampung mereka. Kunsal yang merupakan penghulu kampung. Kedatangan Raleigh International membantu mempercepatkan mereka mendapat kemudahan tersebut. Merujuk kepada Encik Piturus @ Razali B. menyatakan beliau sangat bersyukur dengan kedatangan sukarelawan Raleigh International kerana bukan sahaja membantu dalam menyediakan kemudahan bekalan air dan tadika kepada penduduk kampung tetapi juga memberi perubahan kepada diri beliau apabila dipilih untuk menjadi guru tadika di kampung beliau sendiri.7.4. Keadaan yang sama juga berlaku di Kampung Paus. Kenyataan Encik Safry turut disokong oleh Encik Patrus Dumayik iaitu penghulu kampung Miruru. Encik Patrus ada menyatakan selain membuat sistem graviti bekalan air untuk mereka. Menurut Encik Safry B. . pembangunan sangat diperlukan di kampung Paus. jalan raya yang dalam penyelenggaraan dan juga tiada tadika. Ambudang yang merupakan pengurus JKK kampung Miruru.

2 Memperkenalkan Destinasi Semua responden menyatakan mereka bersetuju ekspedisi Raleigh International di buat di kampung mereka kerana ekspedisi itu menyelesaikan antara masalah utama yang mereka alami.4. Encik Piturus (penghulu kampung Paus) menyatakan. mandi sungai di Kagibangan dan Ulu Sungai Tubing.7. Ambudang (pengurus JKK kampung Miruru). beliau dan penduduk kampung dapat memperkenalkan budaya tradisi mereka. sebelum kedatangan sukarelawan Raleigh International. Mengikut Encik Safry B. Beliau menyatakan terdapat banyak keunikan di kampung beliau yang boleh ditonjolkan seperti periuk kera yang ada udang di Gunung Mentuban.7.3 M . Walaubagaimana pun terdapat responden bersetuju di sebabkan bukan sahaja mereka dapat menyelesaikan salah satu masalah yang mereka hadapi tetapi juga turut membantu memperkenalkan kampung mereka kepada orang luar. penduduk kampung beliau sangat mengalu-ngalukan kedatangan orang luar ke kampung mereka. keunikan yang terdapat di kampung mereka seperti air terjun. Beliau juga menyatakan terdapat 3 air terjun di gunung tersebut. Merujuk kepada Mairine JJainggin (guru tadika di kampung Paus). 4. kedatangan orang luar ke kampung Paus sangat kurang malah ada yang tidak tahu tentang kewujudan kampung tersebut. gua. dan jambatan gantung. Kampung Miruru ini terletak di kaki Gunung Mentuban. Apabila sukarelawan Raleigh International datang telah membuka mata pihak luar tentang kewujudan kampung Paus.

penduduk kampung telah membuat persembahan kebudayaan sebagai menyambut kedatangan mereka. aktiviti air seperti memancing dan tubing dan membawa melawat ke tempat-tempat pelancongan yang terdekat dengan kampung mereka seperti yang mereka buat sewaktu kedatangan sukarelawan Raleigh International ke tempat mereka. telah menyedarkan penduduk kampung bahawa. Begitu juga yang dinyatakan oleh Encik Safry B. mereka boleh menambah pendapatan dengan membuat aktiviti pelancongan di tempat mereka. selepas melihat aktiviti pelancongan ini boleh menambah pendapatan sewaktu kedatangan sukarelawan Raleigh International ke kampung mereka. Mereka telah merancang untuk kampung stay yang mana mereka akan menyediakan aktiviti-aktiviti seperti sukaneka. Terdapat juga penduduk kampung yang mengambil peluang menjual hasil kraftangan yang dibuat sendiri. Penduduk kampung juga menyediakan aktiviti kebudayaan tradisi mereka untuk dipersembahkan kepada sukarelawan Raleigh International. Ambudang (pengurus JKK kampung Miruru). beliau menyatakan semasa kedatangan sukarelawan Raleigh. Merujuk kepada pernyataan Encik JJainggin Galuda (Setiausaha JKK / Setiausaha gereja kampung Paus). Selain itu. pihak JKK kampung juga merancang untuk membuat aktiviti pelancongan homestay / kampung stay di kampung mereka pada masa akan datang. mendaki Gunung Mentuban. selepas kedatangan sukarelawan Raleigh International.enambah pendapatan komuniti tempatan Kesan ini juga turut di persetujui oleh semua responden yang mana dengan kedatangan sukarelawan Raleigh International menambah pendapatan mereka. .

hasil temubual telah dianalisis mengikut tema yang didapati sewaktu menemubual penduduk tempatan. Bab seterusnya akan merumuskan hasil penemuan kajian yang difokuskan serta memperkaitkannya dengan objektif kajian. Selain itu.4. . Ia juga telah menjawab persoalan kajian dan mencapai objektif.8 RUMUSAN Bab ini telah mengenalpasti dan menganalisis data yang didapati dan menginterpretasi statistik berdasarkan hasil penemuan kajian.

.

Raleigh International merupakan organisasi yang telah kukuh dengan pengalaman selama 23 tahun dalam menawarkan ekspedisi kembara dan mencabar. yang mana akan berlakunya pertukaran budaya disebabkan oleh latar belakang mereka yang berbeza. Kajian mengenai ekspedisi Raleigh International dibuat khusus untuk mengenal pasti faktor motivasi dan tahap kepuasan para peserta ekspedisi tersebut. tahap kepuasan sukarelawan dan kesan kepada komuniti tempatan bagi menggalakkan lagi trend pelancongan mampan dikalangan pelancong tempatan dan luar negara di Malaysia. Peserta ekspedisi Raleigh International ini membawa satu trend baru di Malaysia iaitu mereka merupakan sukarelawan pelancong yang menyumbang kepada pelancongan mampan.0 PENGENALAN Bab lima merupakan pentafsiran dan perbincangan hasil data statistik yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Kajian ini cuba untuk memahami faktor-faktor motivasi. Setiap sukarelawan Raleigh akan terlibat dengan sukarelawan dari seluruh dunia termasuklah host country.BAB 5 RUMUSAN PENEMUAN KAJIAN 5. Bab ini menjelaskan satu pemahaman yang lebih baik mengenai keputusan individu dalam menjadi sukarelawan pelancong secara umum dan untuk pelancongan mampan khususnya. Ini disebabkan di samping mereka melancong mereka membantu dalam pembangunan komuniti di destinasi dan memelihara serta memulihara alam sekitar. boleh membina kemahiran dalam kehidupan di mana akan meningkatkan prospek pendidikan dan profesional setiap individu. . Bekerjasama dalam kumpulan yang kecil dengan persekitaran yang baru.

0 0.8 2. untuk menjadi sebahagian daripada kumpulan.1 FAKTOR MOTIVASI MENGIKUT POPULARITI Daripada 84 responden hanya 79 responden sahaja yang dapat menjawab soalan ini dengan betul apabila mereka dapat memilih dan menyusun lima faktor mengikut keutamaan mereka daripada 14 faktor yang disenaraikan oleh pengkaji. “bersosial dengan komuniti” dengan 15.5 15. membuat sesuatu yang berbeza daripada pekerjaan biasa.1 4.3 1. untuk berkongsi kemahiran.8 2. untuk melarikan diri dari keadaan biasa”. Faktor Motivasi Jadual 5.9%. untuk mendapatkan kemahiran kepimpinan.2% dan “untuk keseronokkan” dengan 9.1: Faktor motivasi mengikut populariti Contribute something good To learn something new To do something different from ordinary job Socializing with community For fun To help friends or relatives To share skills To feel needed Satisfaction from accomplishment To be a part of the team To gain leadership skills For recognition Others To keep busy / escape Jumlah (N=395) 77 73 63 60 36 28 19 11 11 9 4 2 2 0 Peratus (%) 19. untuk membantu kawan atau saudara.5%. untuk merasa diperlukan.1% .2 9. Sebab realistik kebanyakan sukarelawan pelancong memilih faktor “menyumbang sesuatu yang baik” dalam mempengaruhi mereka untuk terlibat dalam ekspedisi kerana berdasarkan program . untuk pengiktirafan.5 18.5.5 0. “membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian” dengan 15.5 0 Jadual di atas menunjukkan faktor motivasi yang telah disusun mengikut populariti.1 7. “untuk mempelajari sesuatu yang baru” dengan 18.5%. Lima faktor yang paling terkenal adalah “menyumbang sesuatu yang baik” dengan 19. untuk belajar sesuatu yang baru.8 2. bergaul dengan masyarakat. Faktor tersebut adalah “untuk menyumbang sesuatu yang baik.9 15. pencapaian peribadi. untuk keseronokkan.

.ekspedisi yang menyumbang kepada komuniti dan pemeliharaan alam sekitar. Seperti yang dinyatakan oleh Menteri Belia dan Sukan Sabah iaitu Datuk Masidi Manjun dalam akhbar Daily Ekspress (8 Mac 2007). faktor ini antara faktor yang terpenting kerana.” Faktor kedua terpenting yang menjadi pilihan responden iaitu untuk mempelajari sesuatu yang baru kerana dengan menyertai ekspedisi banyak perkara baru yang di buat. eco lodge dan sebagainya. “Volunteer tourist further reported that they very much wanted to have the opportunity to see real people. Sewaktu ekspedisi mereka diberi latihan serta tunjuk ajar daripada pihak yang pakar seperti PADI untuk aktiviti scuba diving. Terutama sekali golongan belia yang peringkat umurnya 17-25 tahun. perasaan ingin tahu sesuatu yang baru sangat tinggi.. Sukarelawan Raleigh juga mempelajari bidang pembinaan sewaktu ekspedisi bagi projek fasa komuniti dan alam sekitar. It appeared that volunteer travellers tended to attach strong value to seeking and experiencing the authenticity of a place. Faktor yang keempat terpenting adalah bersosial dengan komuniti. sistem graviti bekalan air. is something cannot purchase and will be felt uniquely by each and everyone that involved. Menurut Sally Brown (2005). Peserta yang menjadi sukarelawan Raleigh International ini mempunyai latar belakang yang berbeze-beza dan apa yang dipelajari di dalam ekspedisi bukan bidang mereka yang sebenarnya. Respondents reported that working and interacting with the . Faktor mempelajari sesuatu yang baru sangat berkait rapat dengan faktor ketiga terpenting iaitu untuk melakukan sesuatu lain daripada rutin harian mereka. They also reported a healthy curiosity about other people and places. the works undertake in helping to preserve a precious and priceless environment as well as improving the people’s lives. base camps. and their everyday living environment. “Apart from the scenery and hospitality. their lives. Di mana di dalam projek tersebut mereka perlu bekerjasama dalam membina kemudahan-kemudahan untuk komuniti tempata dan pengkaji seperti pembinaan tadika.

tetapi mereka masih merasa seronok kerana mereka telah buat apa yang mereka inginkan. Walaupun sukarelawan pelancong ini perlu menghadapi cabaran dan sanggup berusaha untuk memberi kemudahan kepada orang lain. . Seterusnya.” Faktor yang kelima terpenting ialah untuk keseronokkan. 5.local people and communities lead them to opportunities to become immersed in local culture and to connect with the local people in a more profound way. mereka berpuas hati terhadap latihan dan orientasi yang di berikan oleh pihak Raleigh International dalam menghadapi ekspedisi yang dijalankan. menjadi sukarelawan dalam Raleigh International merupakan pengalaman pertama bagi kebanyakan responden. 1977).2 TAHAP KEPUASAN SUKARELAWAN PELANCONG Hasil bagi tahap kepuasan sukarelawan pelancong dalam ekspedisi Raleigh International menunjukkan majoriti responden berpuas hati dengan keseluruhan pengalaman yang mereka dapat. Ini berkemungkinan disebabkan. Mereka ini sememangnya terdiri daripada pelancong yang sukakan cabaran dan mereka juga suka berjumpa dengan orang ramai iaitu allocentrik (Plog. Ini merupakan hasil yang mengejutkan kerana sepatutnya sukarelawan pelancong sangat berpuas hati dengan pencapaian peribadi mereka kerana ia merupakan pengalaman pertama mereka terlibat dalam ekspedisi di mana ekspedisi tersebut akan mencabar keupayaan diri mereka. Walaubagaimana kepuasan dalam pencapaian peribadi merupakan min yang paling rendah berbanding dengan faktor-faktor lain.

Sukarelawan pelancong ini dapat membantu menyokong komuniti tempatan dalam memberi perhatian kepada pembangunan pelancongan atau mengatasi masalah yang mereka hadapi. Aktiviti sukarelawan pelancong merupakan satu cara bagi komuniti untuk meningkatkan taraf hidup. Projek komuniti yang melibatkan sukarelawan merupakan perpindahan kemahiran manusia seperti sukarelawan ini mengajar. mengutip dana. membuat pembinaan. menyumbang idea baru mereka dalam membangunkan kampung dan sebagainya. bertani. baru mereka mula untuk merancang dan membuat aktiviti pelancongan di tempat mereka secara meluas. dan meneroka peluang baru dalam menyumbang kepada ekonomi mereka selepas kedatangan sukarelawan di kampung tersebut. selepas kedatangan sukarelawan Raleigh International ini.3 KESAN KEPADA KOMUNITI TEMPATAN Merujuk kepada Stebbins dan Graham (2004). Komuniti tempatan pula. Seperti hasil penemuan kajian terhadap kesan kepada komuniti dalam bab sebelum ini. komuniti tempatan di Kampung Miruru dan Kampung Paus merancang untuk melaksanakan aktiviti homestay / kampung stay. menjadi ‘tourist guide’ apabila mereka hendak membawa sukarelawan pelancong ini mendaki di Gunung yang berhampiran dan melawat tarikan-tarikan yang terdapat di kampung mereka. Menurut Stebbins dan Graham (2004) . Keadaan ini turut terjadi di Kampung Miruru dan Kampung Paus yang mana. Akibat daripada interaksi sosial yang berlaku antara sukarelawan pelancong dan komuniti tempatan telah menyebabkan. pihak komuniti akan sedar mengenai tarikan yang ada di kampung mereka iaitu alam semulajadi. menyatakan aktivti sukarelawan harus dilihat dalam konteks sumber dan faedah kepada komuniti lebih baik daripada aset komersial.5. yang mana kedatangan sukarelawan pelancong Raleigh International telah melaksanakan konsep ini secara tidak langsung apabila mereka menginap di kampung tersebut. .

“It is important to note that local communities are never simply passive recipients of volunteers, they are frequently the ones initiating and developing projects, and it will be the residents who remain active in the projects once the volunteers go home.”

Melalui aktiviti sukarelawan pelancongan Raleigh International, turut memberi kesan positif kepada pihak kerajaan kerana mereka secara tidak langsung telah membantu kerajaan dalam menyediakan prasarana kepada komuniti tempatan yang mempunyai masalah dari segi kemudahan asas. Ia dapat mengurangkan kos perbelanjaan kerajaan dalam memyediakan prasarana tersebut kepada penduduk tempatan kerana tugas tersebut telah diambil alih oleh sukarelawan pelancong ini.

Berikut merupakan jadual yang dibuat berdasarkan hasil kajian yang didapati bagi kesan aktiviti sukarelawan pelancong Raleigh International kepada komuniti tempatan bagi Kampung Miruru dan Kampung Paus.

Jadual 5.2: Rumusan Kesan Kepada Komuniti Tempatan Di Kampung Miruru Dan Kampung Paus
Kesan
1.Meningkatkan kemudahan

Kampung Miruru
Sistem graviti bekalan air

Kampung Paus
Sistem graviti bekalan air Tadika

2. Memperkenalkan kampung

Persembahan budaya Tarikan alam semulajadi: - Periuk kera yang ada udang di Gunung Mentuban - 3 air terjun di gunung tersebut. - Jambatan gantung.

Persembahan kebudayaan Tarikan alam semulajadi: - Air terjun - Gua - Aktiviti air du Sungai Kagibangan dan Ulu Sungai Tubing.

3.Menambahkan pendapatan penduduk

Aktiviti Pelancongan: Kampung Stay Aktiviti sukaneka Mendaki Gunung Mentuban Memancing di Sungai.

Aktiviti Pelancongan: Kampung Stay Kraftangan

5.4

KESIMPULAN

Sukarelawan pelancongan sememangnya menuju ke arah kemampanan untuk pencapaian sosial, alam sekitar dan juga mencapai matlamat ekonomi (Wearing, 2001). Sukarelawan pelancongan menawarkan hasil yang berbeza di mana ianya merupakan pendekatan yang mengenalpasti kebergantungan pelancongan kepada kebudayaan dan ekologi tempatan sperti yang berikut: Dalam kebanyakan kes, sukarelawan pelancongan dapat meneroka kaedah dalam meningkatkan pelancongan mampan, dan mengurangkan kesan negatif yang wujud. Sukarelawan pelancongan mempunyai nilai dan gelagat yang jauh berbeza daripada aliran utama pelancongan (mainstream tourism). Ia mempunyai kadar altruism dan perlindungan faedah komuniti serta biasanya memberi kesan yang positif kepada kedua-duanya iaitu alam sekitar dan komuniti tempatan. Analisis yang baik, organisasi, dan perancangan dapat membantu meningkatkan aspek positif bagi pembangunan sukarelawan pelancong dan mengurangkan kesan negatif. Ini disebabkan setiap komuniti adalah unik, setiap keputusan perlu berdasarkan keadaan tempatan.

Kesedaran yang semakin berkembang mengenai faedah dalam komuniti menjadi panduan daripada membangunkan sukarelawan pelancongan sebagai penyumbang kepada ekonomi mereka. Kesedaran ini datang apabila kejatuhan industri tradisi tempatan seperti agriculture dan manufacturing. Bagi mendapat kejayaan sebenar dalam bahagian ekonomi komuniti, pelancongan haruslah mampan, walaupun ianya bermusim. Kemampanan boleh dicapai dengan perancangan yang cekap dan mampu memastikan kesinambungan pengalaman kualiti yang tinggi untuk pelancong.

“Not every community is suited for tourism development, nor is tourism suitable for every community” (Wearing, 2005).

Pencapaian peribadi . EKSPEDISI RALEIGH INTERNATIONAL : 1. Trend ini boleh dijadikan pelaburan oleh kerajaan dalam mengalakan kedatangan repeat tourist Malaysia kerana melalui aktivti sukarelawan pelancongan dapat mempromosikan destinasi di Malaysia di samping mengurangkan kesan negatif akibat daripada aktiviti pelancongan.1 : Rumusan Keseluruhan Hasil Penemuan Kajian SUKARELAWAN PELANCONG MOTIVASI UTAMA SUKARELAWAN PELANCONG 1. Kerjasama dengan pihak pengurusan 4. Untuk keseronokkan. mendapati trend aktiviti sukarelawan pelancongan ini berpotensi untuk diketengahkan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia.menjual kraftangan . program kebudayaan) * Kesan negatif: persepsi sukarelawan pelancong mempengaruhi budaya penduduk tempatan adalah tidak benar dalam kajian kes ini.aktiviti pelancongan (homestay / kampung stay. Fasa Komuniti 2. Untuk belajar sesuatu yang baru 3. Menyumbang sesuatu yang baik. Bergaul dengan komuniti 5. Menambahkan pendapatan penduduk: . Rajah 5. 2.Berdasarkan hasil penemuan kajian seperti dalam jadual di bawah. Pengalaman keseluruhan 2. Latihan dan orientasi 3. Kerjasama dengan ahli kumpulan 5. TAHAP KEPUASAN SUKARELAWAN PELANCONG RALEIGH INTERNATIOANL: 1. Fasa Alam Sekitar 3. Tidak mustahil sekiranya dinyatakan sukarelawan pelancong yang datang ke Malaysia akan berkunjung semula untuk melawat kawan-kawan atau kampung yang mereka telah terlibat sewaktu dalam ekspedisi dahulu. Meningkatkan kemudahan di kampung tersebut 2. Fasa Kembara KESAN VOLUNTOURISM KEPADA PENDUDUK TEMPATAN POSITIF: 1. Membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian 4. Dapat memperkenalkan kampung kepada orang luar. (tarikan alam semulajadi yang terdapat di kampung) 3.

Kajian ini juga tidak terkecuali dalam mempunyai beberapa batasan sewaktu hendak menjalankan kajian. Pertemuan itu dibatalkan kerana proses pertukaran fasa di tunda ke hari itu disebabkan oleh pilihan raya yang diadakan pada bulan tiga. adalah dari segi mendapatkan responden bagi menjawab soalan kaji selidik. Pengkaji tidak boleh tinggal lama di kawasan kajian kerana kos perbelanjaan yang agak tinggi dan ditanggung oleh pengkaji sendiri. menggunakan orang perantaraan dan bersemuka dengan beberapa bekas sukarelawan pelancong yang tinggal di kawasan kajian.5 KEKANGAN KAJIAN Hampir setiap pengkaji mempunyai batasan dalam menjalankan kajian. pada saat-saat akhir pertemuan itu terpaksa dibatalkan kerana sukarelawan sedang sibuk melakukan pertukaran fasa pada tarikh pengkaji pergi ke Sabah untuk bertemu dengan responden. . Justeru itu. Disebabkan itu. Sewaktu pengkaji hendak bertemu dengan responden yang sedang menjalankan ekspedisi di Sabah.5. Batasan kedua adalah adalah dari segi kos perbelanjaan dan masa dalam melaksanakan kajian ini. pengkaji tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk mengkaji di kawasan kajian dan berjumpa semula pada tarikh lain dengan responden yang sedang menjalankan ekspedisi di Sabah. Pertamanya. pengkaji hanya bergantung kepada responden yang pernah terlibat dengan ekspedisi Raleigh International di Sabah melalui email.

.

Journal Tourism Management..D..(2000) ‘Toward a conceptual framework of employee volunteerism:an aid for the human resource manager’. recommendation and revisiting Singapore’. 38:280-286.G. Goeldner.G. News paper: The Star. Geroy.C. Chen H. Valle P.. tourist satisfaction and destination loyalty: an integrated approach’. (2007) ‘Temporal destination revisit intention: The effects of novelty seeking and satisfaction’.G. Wan D. Journal of Managing Library Finance. Moco C. (2003) ‘Tourism Principles.A.BIBLIOGRAFI Correia A. place attachment and interpretation satisfaction in Taiwan’s national parks’. Hwang S. Okun M.P. Journal of Tourism Management. News Paper:New Straits Times. 60:76-80.Jacoby. 28:965-975. Guzman. Journal of Tourism Management. Chi C. Journal of Personality and Individual Differences..Inc.28:580-590.. (1997) ‘Trends in volunteerism’. . United States of America...R.R. Ritchie..B.. extraversion and prosocial value motivation’. 38:1293 – 1305. Jones A. Date 26 August 2006. (2007) ‘ Examining the structural relationships of destination image.L.C. Journal of Child Abuse & Neglect.G. ‘Gift of Water: Yam Phui Yee witnessed a concerted effort by youth to bring hope to the communities in rural Sabah’. Ho A. Lee C..... 24:141-148 Jang.C.. (2000) ‘Volunteer services for vulnerable families and at-risk elderly’.R. Journal of Tourism Management. Feng..Q.. ‘Tourist Arrivals in 2006 Hit Record High’. (2007) ‘Tourists’ satisfaction.C. Ganesan. Knight P.S.N..M.V. 26:143-156 Hui T..Wright. (2005) ‘The interplay of traits and motives on volunteering: agreeableness.R. Journal of Business Research.. Practices. 8:286-290 Carlo G. Coffey.O. (2005) ‘The relationship among tourists’ involvement. PhilosophiesNinth Edition’. 10:60-64..J..K.T. Date 24 February 2007. Journal of Management Decision. John Wiley & Sons. Qu H.J.J.. (2007) ‘Modeling motivations and perceptions of Portuguese tourist’.A.

(2006) ‘ Sustainable Tourism’. News paper: The Stars – Education School. Elsevier Butterworth-Heinemann . (2003) ‘Heritage Tourism’.B.K. 22:263-279.D.. (2006) ‘Motivations and profiles of cooperating teachers:who volunteers and why?’.E. M.T. ‘Projects:First kindergarten brings hope’. News Paper: Daily Express. . 43:1101-1102.D. Dowson. Date 30 April 2006 pg 22... (2004) ‘Benefits of participation in corporate volunteer programs:employees’ perceptions’.. C. International Journal of Productivity and Performance Management. Prentice Hall. Date 4 September 2007 Timothy..Moustakatou.H.. (2003). Raymond. Journal of Tourism Management. S. News paper: The Star Online.K. News paper: New Straits Times Online.P. Journal Teaching and Teaching Education.V. 54:579-594..N..W.W.P. 26:2-4 ‘Sole Asian Destination’.dailyexpress.. China.33:615-627. (2007) ‘Volunteer Tourism in New Zealand: The role of sending organizations in ensuring that volunteer tourism programmes ‘make a difference’’.D. Martin.. Boyd. Great Britain. Parmley. Horridge. Date 10 June 2006.J.S.W. Karkatsoulis. Michalopoulos. (2004) ‘ The power of volunteerism’. 27:671-683.J. ‘Largest Raleigh Expedition’. University of Otago. Sinclair. Weaver. Swanson...‘Kindie gives hope to remote village’.E.. ‘How to manage unpaid volunteers in organisations’ .com. Kleiner. Date 8 March 2007 online at http://www. Shin. Ministry of Tourism Industry Report. Department of Tourism. Journal of Personnel Review. New Zealand. Journal of Management Research. (2005) ‘The national identity as a motivational factor for better performance in the public sector’.. (2006) ‘Travel motivations as souvenir purchase indicators’.K.M.my Peterson. Journal of the American College of Cardiology.

D.. Andereck. issues 2. issues 4..voluntourism. (2005) ‘Understanding the motives and benefits of voluntourists:What makes them tick?’ online at http://www. (2007) ‘ Voluntourism: A brief history of tourists as witnesses and advocates for justice’.org Aabo. ‘Resident Attitudes Toward Voluntourism Part II:Resident Perceptions Regarding Community Planning for VolunTourism’ Study and Research vol II.voluntourism. issues 2.org Brown. online at http://www. (2005) ‘VolunTourism-Can it influence mass tourism?’. ‘Part 1-A Case study of adventure service tourism: Exploring Coffee Tourism’ Study and Research vol II.S. or Mission Lite Concept’ online at http://www.. online at http://www... online at http://www.K.. Journal of Tourism Management. ‘Resident Attitudes Toward Voluntourism Part 1:Perceived Impacts of Voluntourism’ Study and Research vol II.voluntourism.org ‘Young People Volunteering’.org Brown.asp Wearing.voluntourism.co. online at http://www. issues 3.C. (2005) ‘Expanding the concept of volunteer vacations:The Mini-Mission. Wearing.org .org McGehee.N.voluntourism.. Journal NACP.P. Study and Research vol III.S. issues 1.S.org Aabo.org Pezzullo. online at http://www.enxnotts. (2005) ‘An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model’.com/travel/voluntourism..voluntourism.voluntourism..K.. Uysal M.G. Andereck..org McGehee.voluntourism. online at http://www. online at http://www.S. online at http://www.. ‘Part 2-A Case study of adventure service tourism: Mixing Service and Adventure:Getting The Adventure Voluntourism Mixture Right!’ Study and Research vol II.Yoon Y.D.uk ‘Voluntourism:volunteering while holidaying’ (2007) online at http://dancewithshadows.N.voluntourism. 26:45-56.(2005) ‘Voluntourism & Community Development’ .G.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->