MOTIVASI SUKARELAWAN PELANCONG: SUKARELAWAN RALEIGH INTERNATIONAL

ZATUL IFFAH MOHD FUZA

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains Pelancongan

Fakulti Alam Bina Universiti Teknologi Malaysia

MEI, 2008

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : Nama : Tarikh :

…………………………….. Zatul Iffah Mohd Fuza 14 Mei 2008

Saya akui saya telah membaca karya ini dan daripada pandangan saya karya ini adalah dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Sarjana Sains Perancangan Pelancongan

Tandatangan Nama penyelia Tarikh

: ............................................ :Dr. Hairul Ismail :14 Mei 2008

Tidak lupa juga kepada Encik Loh Shih Chung (Presiden Raleigh International) dan Encik Shamsul Bastri (Projek Partner Raleigh di Ranau). Hairul Nizam Ismail selaku penyelia tesis yang telah banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar dengan penuh kesabaran serta sumbangan idea selama proses menamatkan kajian dan penulisan tesisi ini. budi baik. serta rakan-rakan sekuliah yang ada di antara mereka turut membantu saya menyiapkan tesis ini.. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih juga ditujukan kepada keluarga saya yang sentiasa menyokong dan memberi semangat sepanjang pengajian saya. Nabi Muhammad Sallallahu’ Alaihi Wassalam. Dr. Zainab Khalifah dan Assoc. tuhan semesta alam.PENGHARGAAN Bismillahirahmanirahim. Amin. Setinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinNya yang telah memberi ruang kepada saya menyiapkan tesis ini dengan jayanya. Prof. segala puji untuk Allah SWT. kerjasama dan kenangan selama ini tidak akan dilupakan. saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat terutama sekali kepada Dr. Semoga Allah memberikan pahala atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya. . Di sini. Alhamdulillah. Dr. Amran Hamzah. Tidak lupa kepada Prof. Prof. Segala jasa. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar. Dr. Shaharuddin Tahir (Pensyarah UUM) yang turut menyumbangkan fikiran dan cadangan dalam menyiapkan tesis ini.

membantu meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia dan pada masa yang sama mengurangkan kesan negatif yang disebabkan oleh aktiviti pelancongan.5%).ABSTRAK Tesis ini bertujuan untuk mengkaji Motivasi Sukarelawan Pelancong yang mana kajian kes adalah Sukarelawan Raleigh International. Daripada kajian. Seterusnya diikuti dengan “organisasi pengurusan”.1%). dan komuniti projek seperti akan melihat mereka membuat kerja-kerja pemuliharaan. diikuti dengan “untuk belajar sesuatu yang baru”(18. “untuk membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian” (15. “bersosial dengan komuniti”(15. Hasil kajian mendapati lima motivasi utama pelancong daripada 14 motivasi yang disenaraikan dalam soalan kaji selidik adalah “untuk menyumbang sesuatu yang baik”(19. . min yang paling tinggi bagi tahap kepuasan sukarelawan adalah “pengalaman keseluruhan”dan “latihan orientasi”. untuk mengukur kepuasan sukarelawan dalam ekspedisi Raleigh International. iaitu “meningkatkan fasiliti”.9%). “memperkenalkan kampung mereka kepada orang luar” dan “meningkatkan pendapatan mereka dengan aktiviti pelancongan”. Secara keseluruhannya.2%) dan “untuk keseronokkan”(9. “kerjasama dengan ahli kumpulan” dan “pencapaian peribadi”. sukarelawan pelancong ini akan memberi sumbangan untuk jangka masa panjang terhadap alam sekitar. Hasil temubual dengan komuniti tempatan di Kampung Paus dan Kampung Miruru. hanya terdapat kesan positif akibat daripada aktiviti sukarelawan Raleigh International. dan untuk mengkaji kesan kepada komuniti tempatan akibat daripada aktiviti sukarelawan pelancong. Melalui penglibatan dalam ekspedisi. Objektif kajian ini adalah untuk menjalankan analisis kaji selidik bagi motivasi utama sukarelawan pelancong. Ekspedisi Raleigh International terbuka kepada sukarelawan pelancong yang berumur antara 17 hingga 25 tahun yang kebanyakannya berasal dari UK dan negara-negara lain. tinggal bersama komuniti tempatan yang jauh terpencil di luar bandar disamping membina sistem graviti bekalan air. Raleigh International bergantung kepada aktiviti mengumpul dana dan disyaratkan semua sukarelawan pelancong untuk memberi sumbangan dalam kerja kebajikan.5%). penemuan ini dapat memberi sokongan kepada kerajaan dan organisasi lain secara umumnya ke arah pembangunan pelancongan mampan.

aged 17 to 25. and to define the impact to the local community cause of volunteer tourism activities.ABSTRACT This research entails investigation of the Motivational of Volunteer Tourism: Volunteer Raleigh International.2%). “socializing with community” (15. help to increase the tourist arrival to Malaysia and at the same time reduce the negative impact cause by tourism activity. community project such as conservation effort. found that there are only positive impacts from the volunteer Raleigh International activity.5%).5%). living with community in least developed rural areas whilst installing gravity water feed system. . followed by “to learn something new” (18.9%). which are “facilities improvement”. The result indicate that there are five motives priorities of volunteerism from 14 motives that listed in the questionnaire were “to contribute something good” (19. “to do something different from ordinary job” (15. from the UK and abroad. As a registered charity. Raleigh International is dependent on fundraising activities and asks all volunteer to contribute towards the charity work and expenses. The objective of this study is to conduct survey analysis of volunteers’ motivational priorities. to measure volunteers’ satisfaction at the Raleigh International expedition. “team performance” and “personal accomplishment”. all volunteers will be contribute to long term environmental activity.1%). Raleigh International expeditions are open to “volunteer tourism”. Research Findings from the local community at Kampung Paus and Kampung Miruru. and “for fun” (9. Ranau Sabah. these findings should be able to provide support to government and others organization towards the sustainable tourism development. Investigation on their satisfaction levels show the highest mean of satisfaction are “overall experience” and “training / orientation” follow by “management’s performance”. “introduction of their village to other people” and “increase local community income from the Raleigh International activity”. In this expedition. In general.

8.ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT I PENGENALAN 1.3 Peringkat III – Kajian Lapangan dan Pengumpulan Maklumat 1.6 Pengenalan Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Skop Kajian Pendekatan Penyelidikan 1.6.2 Pembentukan Borang Soal Selidik 1.8.7 Kaedah dan Instrumen Penyelidikan 1.6.3 Kampung Miruru 1.2 1.1 1.10 Kepentingan Penyelidikan 1.6.7.1 Daerah Ranau 1.5 1.8.2 Peringkat II – Kajian Teoritikal 1.3 Instrumen Kajian 1.4 1.5 Peringkat V – Hasil Penemuan 1.7.6.11 Rumusan 8 8 10-11 10 10 11 11 12 12-15 16 17 18 18 1-2 2-3 3 3 4-5 6-8 6 6 7 .6.1 Kaedah Kajian 1.8 1.7.2 Kampung Paus 1.3 1.4 Peringkat IV – Analisis Data 1.9 Tempoh Kajian Lapangan Kawasan Kajian 1.1 Peringkat I – Kajian Awal 1.

3.2.3.2 Sukarelawan 2.II KAJIAN LITERATUR 2.10 Kesimpulan 19 19-21 21-22 22-23 23-24 25 26-28 28-29 29-30 31 III RALEIGH INTERNATIONAL 3.5 Pembangunan Pelancongan Mampan 2.5 Partnership Raleigh International di Sabah 3.1 Empat Cabaran Raleigh International 3.3 Fasa Komuniti 3.4 Fasa Kembara 3.3 Pelancongan 2.3.7 Motivasi Sukarelawan Pelancong 2.1 Pengenalan 3.9 Kesan Pelancongan 2.2 Latar belakang Raleigh International 3.1 Pengenalan 2.3 Raleigh Internatioanl di Malaysia 3.8 Kepuasan Sukarelawan Pelancong 2.2 Fasa Alam Sekitar 3.4 Sukarelawan Pelancong 2.4 Rumusan 32 32-33 34-35 35-36 37 38 38-39 39-43 43-45 45 .3.1 Raleigh International di KL 3.6 Tipologi Pelancong 2.3.

3 Tahap Kepuasan Sukarelawan Pelancong 5.5 Taraf Pendidikan 4.7.5 Tahap Kepuasan 4.1 Pengenalan 4.3 Jantina 4.3 Menambah Pendapatan Komuniti Tempatan 4.2 Tempat Asal 4.4 Umur 4.2 Sampel 4.2 Memperkenalkan destinasi 4.IV ANALISIS KAJIAN 4.3.1 Profil Demografik 4.7.3.1 Meningkatkan Kemudahan di Destinasi 4.3.2 Faktor Motivasi Mengikut Populariti 5.7 Kekerapan menjadi sukarelawan sebelum terlibat dalam ekspedisi 4.7.3.7 Kesan aktiviti Sukarelawan Pelancong Kepada Komuniti Tempatan 4.4 Faktor Motivasi Sukarelawan Pelancong 4.3.3.6 Kekangan Kajian 64 65-67 67 68-69 71-72 73 .5 Kesimpulan 5.6 Komen dan Cadangan Dari Responden 4.4 Kesan Kepada Komuniti Tempatan 5.3 Profil 4.3.1 Pengenalan 5.6 Pekerjaan 4.8 Rumusan 60 61 62 63 53 54-55 55 59 46 46-47 48 49 49-50 50 50-51 51 52 52 V RUMUSAN PENEMUAN KAJIAN 5.

RUJUKAN LAMPIRAN .

1 Carta Alir Kajian Peta Sabah Pembangunan Mampan Tahap Keperluan Maslow Respon Sikap / Kelakuan Tuan Rumah terhadap kegiatan pelancong Tempat Asal Jantina Umur Taraf Pendidikan Pekerjaan Kekerapan Rumusan Keseluruhan Hasil Penemuan Kajian 9 12 24 27 30 48 50 51 51 52 52 72 .3 4.2 4.SENARAI RAJAH 1.3 4.1 2.1 2.6 5.1 4.5 4.1 1.2 2.4 4.

3 4.5 5.1 3.3 4.JADUAL 1.2 4.0 1.2 3.4 4.1 Senarai Mukim Kampung di Daerah Ranau Senarai Mukim Kampung di Daerah Ranau Komiti Raleigh International Kuala Lumpur yang telah dilantik bagi tahun 2007/08 Senarai projek Raleigh International di Sabah pada tahun 2005-2007 Partnership Raleigh International Pengagihan Sampel Peratusan Responden Tempatan dan Luar negara Rumusan bagi faktor motivasi Rumusan Tahap Kepuasan Sukarelawan Komen dan Cadangan dari responden Faktor Motivasi mengikut populariti Rumusan kesan kepada komuniti tempatan di Kampung Miruru dan Kampung Paus 14 15 37 40 43 47 49 53 54 55 65 3.1 4.1 5.2 70 .

.

pengalaman mahupun kebolehan tetapi cukup sekadar mempunyai semangat yang tinggi dalam menghadapi cabaran ketika ekspedisi. disamping memelihara budaya. Ekspedisi dalam Raleigh International terbahagi kepada 3 fasa iaitu kembara. Sukarelawan Raleigh International ini biasanya terdiri daripada pelbagai latar belakang iaitu pelajar. VolunTourism(VT) di Malaysia merupakan satu trend yang baru. flora dan fauna di destinasi yang mereka lawati (Wearing. komuniti dan persekitaran yang mana mengambil masa sekurang-kurangnya 3 minggu. Namibia. Ghana. Bagi sukarelawan yang berumur 25 tahun ke atas boleh . Raleigh International membuat ekspedisi di serata dunia seperti Chile. mahasiswa. 2001). host-country volunteers dan golongan belia dari serata dunia yang berumur antara 17-25 tahun. Sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi Raleigh International tidak memerlukan kelayakan yang khusus.BAB 1 PENDAHULUAN 1. Zimbabwe. pemuliharaan alam sekitar untuk jangka masa panjang serta termasuk projek komuniti. Singapore dan Malaysia.0 PENGENALAN VolunTourism (VT) memberi sumbangan kepada pembangunan mampan. Thailand. Monggolia. dan hanya terdapat sebuah organisasi yang telah dikenalpasti aktif membuat projek VolunTourism iaitu Raleigh International. yang mana sukarelawan pelancong membantu pembangunan komuniti. Raleigh International ini berasal dari United Kingdom (UK) di mana pada mulanya dikenali sebagai Operation Raleigh dan bertujuan membangunkan golongan belia dengan menjadikan mereka lebih berguna. Rosta Rica.

Oleh itu.2001).” . dalam perancangan pelancongan perlu melibatkan komuniti tempatan supaya dapat menyumbangkan kepada pembangunan mampan (Wood dan Judikis. 2005). We crossed the figure registering 17. mereka biasanya akan gagal mendapat sokongan daripada penduduk tempatan kerana mereka tidak memenuhi keperluan komuniti.546.menjadi staf Raleigh International sewaktu ekspedisi dalam menguruskan para peserta. Penetapan sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia pada setiap tahun kerana ia merupakan antara penyumbang ekonomi utama di Malaysia. Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor dalam akhbar New Straits Times pada 24 Februari 2007. kebanyakan kumpulan sosial dalam komuniti tempatan akan berasa tidak berguna dan kecewa kerana mereka tidak pasti bagaimana hendak menyatakan kebimbingan dalam proses pembangunan tersebut (Wearing. Menurut Menteri Pelancongan Malaysia. and tourist accused of khalwat.1 PERNYATAAN MASALAH Perancangan pelancongan biasanya dibuat tanpa penglibatan penduduk tempatan di tempat yang hendak dibangunkan. Tambahan lagi. Raleigh International juga menyediakan latihan kepada individu yang ingin memperbaiki kelemahan dan membina keyakinan diri sebelum menyertai ekspedisi. Kebanyakan projek pelancongan disediakan oleh mereka yang profesional dan pengurus tanpa input daripada penduduk tempatan di destinasi tersebut. immigration. “We managed to achieve our target of 17. Apabila projek ini dibuat tanpa input daripada komuniti tempatan. 1.863 tourists.5 million. even though we had to deal with problems with taxis. Setiap tahun Kementerian Pelancongan Malaysia menetapkan sasaran pelancong yang datang ke Malaysia. Ini dapat mengelakkan konflik antara penduduk tempatan dan pihak kerajaan dalam membangunkan aktiviti pelancongan seperti isu yang telah berlaku di Pulau Duyong akibat daripada acara “Monsoon Cup”.

mengukur tahap kepuasan sukarelawan pelancong terhadap penglibatan mereka dalam ekspedisi VolunTourism.2 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti motivasi utama sukarelawan pelancong.462 in 2006. mengkaji kesan kepada komuniti tempatan akibat daripada aktiviti sukarelawan pelancong ini. The total 20. Faktor motivasi dan kesan sukarelawan pelancong penting untuk dikaji dan difahami agar VolunTourism ini dapat diketengahkan sebagai aktiviti pelancongan di Malaysia.675. . up from 1. 1.5 billion during their stay here. Terdapat banyak kajian dan aktiviti yang telah dibuat mengenai VolunTourism(VT) di luar negara seperti di Thailand.” Ini menunjukkan kerajaan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia di samping hendak mengatasi kesan negatif daripada aktiviti pelancongan di sesebuah destinasi. tetapi isu ini masih baru dan kurang kajian mengenainya dalam konteks Malaysia.“…Tourist Malaysia is targeting an average monthly arrival of 1.1 million tourists are expected to spend up to RM44.

b) Mengkaji faktor motivasi utama sukarelawan pelancong Raleigh International. Memahami kesan aktiviti pelancongan kepada sesebuah destinasi.3 PERSOALAN KAJIAN Kajian ini akan menyelidiki. skop kajian akan tertumpu kepada: a) Memahami dan membuat kajian literatur berkaitan dengan VolunTourism. Aspek yang dikaji adalah : • • • Mengkaji aspek yang berkaitan dengan konsep. Faktor motivasi tersebut adalah: • Menyumbang kepada sesuatu yang baik (Contribute something good) . Apakah motivasi utama sukarelawan pelancong melibatkan diri dalam ekspedisi Raleigh International? Bagaimanakah tahap kepuasan sukarelawan pelancong terhadap ekspedisi Raleigh International? Apakah kesan aktiviti sukarelawan pelancong di destinasi kepada komuniti tempatan? 1.ciri dan senario perkembangan semasa yang melibatkan VolunTourism.4 SKOP KAJIAN Berdasarkan objektif di atas. Melihat dan memahami antara bentuk permintaan pelancongan yang terdiri daripada motivasi.1. ciri. Sebanyak 14 faktor motivasi yang diambil dalam kajian bagi mengenalpasti faktor motivasi yang paling utama dalam mempengaruhi sukarelawan pelancong ini. dan tahap kepuasan sukarelawan pelancong. ciri-ciri permintaan dan kesan aktiviti sukarelawan pelancong.

lain faktor (Others) c) Mengkaji tahap kepuasan sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi Raleigh International. escape) Lain.• • • • • • • • • • • • • Untuk mempelajari sesuatu yang baru (To learn something new) Untuk membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian (To do something different from ordinary job) Bersosial dengan komuniti (Socializing with community) Untuk keseronokkan (For fun) Untuk membantu kawan atau saudara (To help friends or relatives) Untuk berkongsi kemahiran (To share skills) Untuk merasa diperlukan (To feel needed) Untuk kepuasan peribadi (Satisfaction from accomplishment) Untuk menjadi sebahagian daripada pasukan (To be a part of the team) Untuk mendapatkan kemahiran kepimpinan (To gain leadership skills) Untuk mendapatkan pengiktirafan (For recognition) Untuk mensibukkan diri / melarikan diri (To keep busy . . Tahap kepuasan ini akan dinilai dari segi : • • • • • Kepuasan dalam pencapaian peribadi Kepuasan dalam bekerjasama dengan ahli kumpulan Kepuasan dalam bekerjasama dengan pihak pengurusan Kepuasan menyeluruh pengalaman sukarelawan pelancong Kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan.

Bahan bacaan yang dirujuk adalah buku – buku rujukan. Peringkat 5 : Hasil Penemuan Kajian dan Rumusan 1. Peringkat 3 : Kajian Lapangan dan Pengumpulan Maklumat IV. 1. Dalam bahagian ini kajian ringkas literatur turut dijalankan.d) Menghasilkan penemuan kajian yang boleh digunapakai dalam memperkembangkan VolunTourism di Malaysia. 1.2 Peringkat 2 : Kajian Teoretikal Dan Literatur Kajian pada peringkat ini lebih merupakan kepada pemahaman mengenai bidang kajian melalui pembacaan dan rujukan bahan – bahan ilmiah yang dapat membantu dalam menjalankan analisis.5. pembentukan objektif akan di tentukan berdasarkan isu dan masalah yang telah dikenal pasti.1 Peringkat 1 : Kajian Awal Pada peringkat ini. Peringkat 2 : Kajian Teoritikal III. Rangka kerja kajian terdiri daripada 5 peringkat iaitu seperti yang berikut: I. Peringkat 4 : Analisis Data V. Peringkat 1 : Kajian Awal II. . Hasil kajian akan mengenalpasti VolunTourism dapat dijadikan trend pelancongan yang menyumbang kepada pelancongan mampan dan meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia.5.5 PENDEKATAN PENYELIDIKAN Rangka penyelidikan menjadi panduan utama kepada pengkaji dalam menjalankan kajian agar penyelidikan dapat dijalankan seperti yang dirancang. Skop kajian akan dirangka agar penyelidikan dapat dijalankan seperti mana yang telah dirancang.

pengkaji juga akan menemubual penduduk kampung di Ranau iaitu Kampung Miruru dan Kampung Paus bagi mengenalpasti kesan aktiviti sukarelawan pelancong ini kepada komunti tempatan. penjelasan. 1. keratan akhbar. Soalan kaji selidik ini akan diedarkan melalui dua cara iaitu secara bersemuka dan menggunakan orang perantaraan.5. Selain itu. perkembangan serta pandangan mereka dalam sukarelawan pelancongan ini. dan laman web yang berkaitan.jurnal-jurnal. laporan kajian terdahulu. majalah – majalah. Pengumpulan data sekunder : Data ini diambil dari organisasi Raleigh International Kuala Lumpur bagi memperkemaskan lagi data setelah menyemak kekurangan bahan pada pengumpulan data semasa peringkat kedua sebelumnya. III. II. Menjalankan kajian soal-selidik sukarelawan pelancong: Kajian ini dijalankan terhadap responden yang pernah menjadi sukarelawan pelancong Raleigh International. Orang perantaraan yang membantu dalam mengedarkan soalan kaji selidik ini adalah Encik Loh Shih Chung (Presiden Raleigh International Kuala Lumpur) dan Encik Shamsul Bastri (Rakan kongsi projek Raleigh International di Ranau). Temubual ini dijalankan secara informal untuk mendapatkan jawapan. dan maklumat – maklumat tambahan yang lebih lanjut berkaitan dengan program. .3 Peringkat 3 : Kajian Lapangan Dan Pengumpulan Maklumat Pada peringkat ini maklumat yang diperolehi akan difokuskan kepada kaedah yang berikut: I. Temubual separuh berstruktur : Pengkaji menyediakan beberapa soalan yang perlu dijawab oleh Presiden Raleigh International Kuala Lumpur dan rakan kongsi projek Raleigh International di Ranau.

. motivasi pelancong. Di sini pengkaji akan menggunakan perisian SPSS (Statical Package For The Social Sciences) dalam menganalisis data-data tersebut. Di bahagian ini juga akan mengeluarkan hasil temubual bersama dengan penduduk kampung yang mana dapat mengenalpasti kesan aktiviti sukarelawan pelancong di destinasi tempat ekspedisi dijalankan.1.5.5. proses analisis data dilakukan berselang-seli dengan proses pengumpulan data. Dalam mendapatkan tema. 1. Bagi soalan temubual pula data akan dianalisis secara manual iaitu dalam bentuk perihalan mengikut tema-tema dan aspek-aspek yang dikehendaki. kepuasan pelancong. Data yang diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik (pengekodan) melalui penggunaan teknik frekuensi. .5 Peringkat 5 : Hasil Penemuan Kajian Penemuan kajian adalah merangkumi semua aspek yang telah dianalisis seperti profil pelancong.4 Peringkat 4: Analisis Data Segala maklumat dan data yang dapat dikumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik dan kaedah bersesuaian.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengumpulan Maklumat Data Sekunder Data Primer • • • • • Jurnal Buku Internet\ Dokumen Artikel • • Temubual Separa Berstruktur Soalan Kaji Selidik -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peringkat Keempat Analisis Data -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peringkat Kelima Penemuan Kajian dan Rumusan Sumber: Olahan pengkaji 2008 . Melihat dan memahami antara bentuk permintaan pelancongan yang terdiri daripada motivasi.0 : Carta Alir Kajian Peringkat Pertama Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peringkat Kedua Kajian Literatur • • • Peringkat Ketiga Mengkaji aspek yang berkaitan dengan konsep. Memahami kesan aktiviti pelancongan kepada sesebuah destinasi. ciri. dan tahap kepuasan sukarelawan pelancong.ciri dan senario perkembangan semasa yang melibatkan VolunTourism.Rajah 1.

kandungan setiap bahagian dibuat untuk mencapai objektif kajian ini. Pendekatan kuantitatif memberi faedah kepada kajian di mana ia dapat menghasilkan satu penemuan yang valid dan reliable.1 Kaedah Kajian Tujuan soalan kaji selidik dibuat adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai faktor demografi. Bahagiannya adalah seperti berikut: • • • Bahagaian 1: Latar belakang demografi sukarelawan pelancong Bahagian 2 : Faktor motivasi mengikut keutamaan sukarelawan pelancong Bahagian 3 : Tahap kepuasan sukarelawan pelancong .6 KAEDAH DAN INSTRUMEN PENYELIDIKAN 1. Teknik ‘open ended’ digunakan untuk mendapatkan pandangan dan pendapat responden. 1. manakala teknik ‘closed ended’ disediakan bagi memudahkan responden membuat pilihan jawapan yang tepat. Soalan ini akan dianalisis mengikut tema.2 Pembentukan Borang Soal – Selidik Teknik ‘open ended’ dan ‘closed ended’ akan digunakan.1. Sepanjang proses pengumpulan dan analisis data. Format borang soal selidik dibahagikan kepada 3 bahagian. Kaedah ini dapat mengurangkan kos dan masa. Kandungan soalan kaji selidik ini adalah kombinasi kajian – kajian golongan tersebut. Seterusnya data dapat diinterpretasi dengan mudah dan tepat. soalan kaji selidik dibuat berdasarkan kajian – kajian yang terdahulu oleh golongan cerdik pandai seperti Maslow (1943). Selain itu. yang mana mencapai ketepatan dalam mengukur konsep tersebut. Tema yang wujud berulang-kali akan dijadikan kategori. dan Wearing (2001). serta dengan penganalisaan data dengan menggunakan komputer. motivasi dan kepuasan diri sukarelawan pelancong berdasarkan pengalaman mereka. tema-tema tersebut diperkemaskan lagi.6. Soalan bagi temubual pula dibuat bagi mengkaji kesan – kesan aktiviti sukarelawan pelancong kepada komuniti tempatan.6.

Tarikh kajian lapangan ini dibuat bermula pada 23 April sehingga 25 April 2008. Sabah.6. di buat dengan tiga cara iaitu diberi kepada responden melalui email.1. kajian lapangan akan dijalankan selama 5 hari di Sabah untuk bertemu dengan komuniti tempatan di Ranau iaitu di Kampung Miruru dan Kampung Paus. menggunakan orang perantaraan dan bersemuka. Bagi soalan kaji selidik. Pengkaji juga akan pergi ke Kuala Lumpur sekali dalam sebulan iaitu bermula bulan Februari hingga bulan April untuk bertemu dengan Presiden Raleigh International bagi mendapatkan .3 Instrumen Kajian Kajian yang dijalankan dengan menggunakan teknik “pertemuan bersemuka” dan “pertemuan tidak bersemuka”. 1. Manakala orang perantaraan pula adalah melalui bantuan Encik Loh Shih Chung (Presiden Raleigh International Kuala Lumpur) dan Encik Shamsul Bastri (Projek Partner Raleigh International di Sabah).7 TEMPOH KAJIAN LAPANGAN Berdasarkan halangan masa dan skop kajian. Pertemuan bersemuka adalah cara yang digunakan untuk temubual tidak berstuktur yang mana pengkaji akan menemubual beberapa orang penduduk kampung di Kampung Miruru dan Kampung Paus di Ranau. Manakala Encik Loh Shih Chung memberi soalan kaji selidik kepada responden yang terdapat di Kuala Lumpur sewaktu perjumpaan bulanan Raleigh International dan melalui email kepada responden luar negara. Encik Shamsul Bastri telah mengagihkan soalan kaji selidik kepada responden yang tinggal di Sabah dan menghantar soalan kaji selidik yang telah dijawab melalui pos kepada pengkaji. Soalan kaji selidik bersemuka diberi kepada responden yang tinggal di Kota Kinabalu dan Ranau sewaktu pengkaji pergi ke kawasan kajian. Pengkaji bermalam di Kampung Paus satu malam kerana jarak perjalanan dari destinasi ke destinasi kawasan kajian agak jauh.

Kota Belud. Keningau. Rajah 1. Panggilan singkat ‘RANAHON’ ialah Ranau. mereka mengusahakan tanaman padi sawah atau dalam bahasa tempatan ‘RANAHON’. Daerah Ranau terletak di antara garisan lintang (Latitude) 5° 30’ U dan 6° 25’ U dan garisan bujur (Longitude) 116° 30’ dan 117° 5’ T dan dikelilingi oleh 7 buah daerah lain iaitu Tuaran.8.1: Peta Sabah . 1. Biasanya masyarakat Kadazan dusun di Daerah Ranau mengusahakan tanaman padi huma atau padi bukit memandangkan bentuk muka buminya yang berbukitbukau.8 KAWASAN KAJIAN 1. Kebetulan kawasan ini telah membangun sebagai pusat pentadbiran daerah dan nama Ranau telah diambil sebagai pengenalan Daerah Ranau.1 Daerah Ranau Ranau berasal dari perkataan ‘RANAHON’ yang membawa maksud kawasan sawah padi.maklumat dan data yang lengkap serta mengutip soalan kaji selidik yang telah di jawab oleh responden yang berada di Kuala Lumpur. Tetapi bagi mereka yang tinggal di Lembah Ranau. Ranau pernah menjadi Daerah Kecil Daerah Tambunan dan Kota Belud. Kinabatangan dan Beluran sebelum menjadi sebuah daerah penuh pada awal tahun 1960-an. Tambunan.

masa dan kesukaran untuk akses ke kawasan projek. membaiki dan mengadakan sistem bekalan air.9 km persegi. maka luas Daerah Ranau akan bertambah kepada 3555. Antara kampungkampung tersebut. Daerah Ranau mempunyai 11 Mukim dengan sejumlah 184 kampung keseluruhannya seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. pembinaan klinik (Kampung Paka Satu).00.751 orang (Banci 1991) dan anggaran jumlah penduduk bagi tahun 1998 ialah 55. Kampung Mohimboyan). Selain itu.000. apabila perubahan persempadanan baru yang melibatkan Daerah Tambunan dan Beluran diluluskan. Pemilihan kawasan kajian di daerah Ranau ini adalah berdasarkan kepada kekerapan projek Raleigh International di Ranau antara tahun 2005 – 2007 berbanding dengan kawasan di daerah lain. kampung Paus dan kampung Miruru dipilih sebagai tempat kajian kerana terdapat projek yang baru dibuat pada tahun lepas (2007) di kampung ini iaitu pembinaan tadika. serta pembinaan tadika (Kampung Paus). Jumlah penduduk (seperti pada 1. . Kawasan kajian yang dipilih adalah dua kampung iaitu Kampung Paus di Mukim Paus dan Kampung Miruru yang terletak di Mukim Paginatan. dan Kampung Linapasan. Terdapat 5 projek fasa komuniti yang telah dilakukan oleh sukarelawan pelancong Raleigh International di daerah ini iaitu membaiki dan mengadakan sistem bekalan air (Kampung Sesondonton. Kampung Miruru.5km persegi. kajian menfokuskan kepada kedua kampung ini berbanding dengan kampung dan daerah lain disebabkan halangan dari segi faktor kos.224 hektar atau 1978.1998): 49. Walaubagaimanapun.12. Kampung Paus.Keluasan Daerah Ranau pada masa ini ialah 294.

3. 3. 13. Kapagian 12. Bunakan 12. 7. 8. 7. Randagong 11. Kebu Baru 13. 4. 4. Nalapak 5. 6. 8. Kintuntul Lama 8. 3. 14. 4. 7.0 : Senarai Mukim dan Kampung di Daerah Ranau. 6. Lagkau 17. Karanaan Kemburongoh Maukab Sasondoton Tudan Piasau Toboh Lama Sumalang 1. 6. 3. 6. Kintutul Baru 10. Bayag Poropot Mumpait Suminimpod Tiang Lama Tungou Longut Gana-gana Gaur 1. Kinapulidan 16. Sagindai 7. Maringka-n *Sumber: Majlis Daerah Ranau . 2. Nunuk Ragang Tampios Miruru Mentapok Toupos Mengkadait Belisok Lungkida-u Paginatan 2. Bitoon Tinanom Kigiwit Panalunga -n Paus Kadop Pinangkatan 2. Kitaie 16. 2. 1. 9. 2. 8. Nabutan 9. 10. Silou 4. Niasan 13. Kigiok Solong 6. 7. Matan 1. Mukim Randagong Mukim Liwagu Mukim Nalapak Mukim Karanaan Mukim Tagudan Mukim Paus Mukim Paginatan 1. 6. 12. Kinarasan 15. 3. Kibbas Tambiau Toboh Baru Waang Mohimboyon Paka 1 Lipasu Lama Lipasu Baru Himbaan Ratau Tinatasan Kiwawoi Terlobou Pahu Tagudan 5. Badukan 17. 11.Jadual 1. Rugading 15. 4. 5. Mindahuan 10. 2. 8. 3. 5. / 15. Muruk 12. 4. Kasisingan 10. 9. 5. Sedul II 3. 6. Luanti Baru 11. 7. Nampasan Lama 14. 1. 5. Matupan-g 11. 2. / 5. Ranau bandar Lingkudau Paka II Mihibbah Tiang Baru Kimolohing 1. 9. Togoyog Lipai 14. 4. Kandawayon 18.

5. 25. 5. 10. 4. 2. 17. 18. 12. Manggis Turuntonga n Pinawantai Togop Darat Togop Laut Tibabar Daramakan Keiyep Tarawas Tinutuan Marungin I Marungin II Pahu Pinawantai Lobou Timbua Tumalang Lobou Baru Lobou Lama Pinampada n 1. 13. 20. 14. 12. Kauluan 6. 8. 13.Tuhan 15. Lohan 1 Lohan 2 Lohan Ulu Keranaan baru Kinaratuan Kilimu Libang Lasing Minihas Marakau Tagudan baru Poring Tudangan Silad Randaggon g Baru Simpang Poring Sinarut Kokob Baru Kinasaraba n Baru Nampasan Baru Tanah Merah Sedul 1 Bahab 1. 15. Gondohon. Mukim Kundasang / B. 15. 8. 19. 2.Jadual 1. 16. 9. 18. 4. Sugut Wayon Gusi Linapasan Tinigian Malinsou Kaingaran *Sumber: Majlis Daerah Ranau . 9. 2. 12. Naradau 11. Sugut Tinaum Tanid Girin Kiwayan Kilanas Namaus U. 10. Kinasaraba n 8. 24. 11. 16. Tanid Malinsou Sumbilinga n Mangkapo h Makadou Mansalu Meridi Agan Karagasan Kiwakau Pinitudaan Patu U. 22.Tuhan 14. 7. 9. 6. B. 4. 13. 6. 15. Sugut Pahu U. 21.1: Senarai Mukim dan Kampung di Daerah Ranau. 7. 5. 12. 14. 14. 6. 3. 13. Kinasaraba n Lama Mukim Timbua Mukim Bangkud 1. 19. 18. 6. 8. 16. 23. 11. B. 23. 10. Sinisian 5. TawoTawo 9. Pinausok 13. Lembah Permai 3. 17. 3. 22. 7. Tuhan 1. Kundasang Lama 2. 3. 9. 10. 15. 7. Sokid B. Hamad. 20. Ruhukan 12. Cinta Mata 4.Tuhan 10. 3. 14. 19. 11. 21. 2. 4. 8. 5. 11. Nalumad Takutan Napong 1 Napong 2 Togis Perancanga n1 Perancanga n2 Lutut Waluhu Langsat Namaus Bangkud Narawang Bangkud Kilanas Baru Kirokot Mukim Lohan Mukim Malinsou 1. 17. Dumpiring 7.

. dalam memastikan penduduk kampung mendapat bekalan air yang bersih. dicadangkan membina satu bangunan bagi komuniti prasekolah yang kecil dan bekerja dengan ‘PACOS Trust’ sebagai guru tadika tersebut. Sebelum Raleigh International membuat projek pembinaan tadika di kampung ini. Majoriti penduduk di sini terdiri daripada etnik Kadazan Dusun dan beragama kristian.8. Justeru atas permintaan penduduk kampung dalam mendapatkan pendidikan yang sempurna untuk kanak-kanak pra sekolah.2 Kampung Paus Kampung Paus adalah merupakan kampung komuniti kecil yang mana penduduknya dalam lingkungan 400-600 orang sahaja. Pada awal tahun 2006 projek Raleigh telah mengambil masa selama 3 minggu bersama dengan komuniti bagi membantu mereka memperbaiki sistem bekalan air. Kampung ini terletak di Sungai Kegibangan iaitu di pertengahan laluan antara Telupid dan Ranau.1. membuat pertanian sara diri dan penorehan getah bagi menyara kehidupan mereka. hanya terdapat sebuah sekolah rendah dan tidak mempunyai pra-sekolah. Guru tadika diambil di kalangan komuniti tempatan dan diberi latihan. Masyarakat di kampung ini.

Masalah ini turut dialami oleh Kampung Miruru. Penduduk di kampung yang jauh terpencil dari bandar tidak mendapat bekalan air seperti penduduk di bandar. Sepanjang keseluruhan proses masyarakat tempatan amat membantu sukarelawan Raleigh International dalam membina sistem graviti bekalan air di kampung mereka. Dengan kerjasama Raleigh International. . Dari segi teknikal dan logistik. Penduduk kampung lebih kurang seramai 600 orang penduduk dan ke semuanya beragama kristian. wakil parlimen. Kampung Miruru terletak dalam daerah Ranau dan 30 km dari pekan Telupid serta dua jam perjalanan dari pekan Ranau. Penduduk Kampung Miruru majoritinya menyara hidup dengan pertanian sara diri di mana mereka bekerja sebagai penoreh getah atau penanam padi.1. rancangan memasang satu sistem baru yang lengkap kepada suatu sumber air yang jauhnya 6km adalah amat mencabar.8. Mereka hanya bergantung kepada air hujan yang di tadah dalam tangki besar atau mengambil air sungai yang kadang kala keruh akibat daripada pencemaran.3 Kampung Miruru Kebanyakan kampung-kampung di Ranau mengalami masalah bekalan air. komuniti tempatan dan Coca Cola sebagai penaja dalam membantu membina satu sistem graviti bekalan air kepada penduduk kampung di sini.

Kajian ini juga penting bagi mengetahui sejauh mana kesan yang diterima oleh komuniti tempatan dalam menerima trend baru dalam pelancongan iaitu sukarelawan pelancong. Penyelidikan ini dibuat untuk mengkaji motivasi utama sukarelawan pelancong bagi meningkatkan lagi trend pelancongan sebegini pada masa akan datang. Di harap kajian ini dapat memberikan sumbangan kepada . Ini disebabkan trend sukarelawan pelancong berpotensi untuk diketengahkan sebagai salah satu aktiviti pelancongan yang menyumbang kepada pembangunan mampan serta mengurangkan kesan negatif di destinasi. keutamaan dan keperluan sukarelawan pelancong yang dipengaruhi faktor psikologi serta tahap kepuasan mereka dalam menyertai projek-projek sebegini. 1. malah turut menyumbang faedah kepada komuniti tempatan dan pemuliharaan alam sekitar.1.9 KEPENTINGAN PENYELIDIKAN Maklumat motivasi pelancong adalah sangat penting dalam kajian pelancongan bukan sahaja dapat menentukan permintaan sebenar pelancongan bahkan dapat memahami dengan lebih dekat pilihan-pilihan. Ini disebabkan ianya bukan sahaja dapat meningkatkan ekonomi negara dengan melancong.10 RUMUSAN Kajian ini merupakan kajian berbentuk campuran kuantitatif dan kualitatif dalam mencapai objektif dengan berkesan.

.pihak Kementerian Pelancongan dalam membangunkan produk-produk pelancongan dan meningkatkan kedatangan pelancong disamping mengurangkan kesan negatif yang diterima di destinasi akibat daripada aktiviti pelancongan.

Bahan rujukan yang dirujuk terdiri daripada ulasanulasan buku. aspek pelancongan mampan.jurnal. laman web. Antara perkara yang diperincikan adalah mengenai VolunTourism. Kajian teoritikal juga menjadi asas kepada penemuan kajian bagi mencapai objektif. bahagian ini akan memberi panduan kepada pengkaji di samping untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kajian yang dijalankan. jurnal. 2. keratan akhbar serta kajian-kajian lepas yang berkaitan.1 PENGENALAN Kajian teoritikal memberi pemahaman yang menyeluruh dan lengkap tentang aspek-aspek yang hendak dikaji.2 SUKARELAWAN (Volunteers) . Secara keseluruhannya. motivasi. tahap kepuasan sukarelawan pelancong serta impak aktiviti pelancongan kepada destinasi.BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2.

a Code of Good Practice’. pengalaman. Aktiviti sukarelawan ini melibatkan meluangkan masa. Jenis sukarelawan ketiga adalah individu yang melibatkan diri dalam sukarelawan kerana perlu menyertainya seperti yang disyaratkan oleh majikan atau entiti lain. (Shin S. Merujuk kepada buku ‘Volunteering. pengalaman. Jurang sosial yang wujud boleh diatasi dengan kemahiran. Aktiviti sukarelawan ini ialah casual dan akan mensasarkan kepada keperluan tertentu. bangsa. kemahiran yang berguna. • Reciprocity : Sukarelawan menawarkan sumbangan mereka tanpa diupah namun perlu mendapat faedah melalui cara lain sebagai balasan sumbangan mereka. ataupun masa yang singkat dengan organisasi ataupun kumpulan tertentu. Faedah sukarelawan yang diharapkan adalah dari segi kepuasan diri. umur. pergaulan yang meluas. atau kumpulan selain daripada saudara terdekat. Tempoh masa dalam aktiviti sukarelawan ini boleh melibatkan masa yang lama. keyakinan dan berhubung dengan membantu orang lain.. dan keseronokan. tanpa mengira latar belakang. 4 prinsip tersebut adalah seperti yang berikut: • • Pilihan : Sukarelawan pilihan yang dibuat sendiri oleh setiap indivudu tanpa paksaan. terdapat 4 prinsip dalam sukarelawan ini. membuat sesuatu yang memberi faedah kepada alam semulajadi. pertama adalah “Spot Volunteer”. Diversity : Sukarelawan haruslah terbuka kepada semua. atau individu. Terdapat 3 jenis sukarelawan mengikut Powers (1998). Sukarelawan kedua pula lebih kepada formal dalam memberi perkhidmatan sukarelawan.H. jantina dan kepercayaan. 2003). Mereka ini mempunyai komitmen peribadi dan hendak mencapai perasaan kesempurnaan dan kepuasan. . Perkhidmatan ini memberi faedah kepada pihak lain selain daripada faedah kepada sukarelawan itu sendiri Kleiner B. tidak dibayar.Sukarelawan boleh didefinisikan sebagai individu yang menawarkan diri untuk berkhidmat tanpa mengharapkan balasan kewangan.

Leiper (1981) pula menjelaskan pelancongan sebagai.3 PELANCONGAN Pelancongan biasanya merupakan antara industri yang terbesar di dunia. dan polisi kerajaan. komuniti. Selain itu. faedah komuniti. kerjasama dengan organisasi tempatan. hak milik generasi muda. inclusiveness. terdapat 9 prinsip sukarelawan millennium (Millennium Volunteers) iaitu. elemen ekonomi iaitu industri pelancongan dan elemen dinamik iaitu terdiri daripada individu yang mengembara bagi tujuan berehat jauh dari tempat asal mereka selama lebih kurang satu hari. menjadi asas kepada perhubungan yang adil antara sukarelawan. kawasan persinggahan dan kawasan destinasi yang terpilih. . penglibatan secara sukarela. ekonomi sosial. Pada awalnya. pelbagai. 2. elemen manusia iaitu pelancong. suatu sistem terbuka yang mempunyai hubungan dengan persekitaran yang luas. dan juga kesan ke atas diri mereka dan industri itu daripada sudut sosiobudaya. organisasi. “Suatu kajian manusia yang bertentangan dengan habitat semulajadi mereka serta penglibatan industri yang bertindak balas pada keperluan mereka. organisasi pendidikan. penghargaan. dan persekitaran”. Jafari (1977). mendefinisikan pelancongan sebagai. Perkataan tourism datang daripada perkataan Latin iaitu tornare dan juga Greek iaitu tornos yang membawa maksud pergerakan dalam suatu bulatan. organisasi penginapan dan pengangkutan. elemen kawasan iaitu kawasan asal.• Penghargaan: Penghargaan yang jelas ke atas sumbangan sukarelawan kepada organisasi. pihak kerajaan dan sebagainya. berkualiti. Pelancongan mempunyai maksud mengikut perspektif dan pandangan pihak-pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dengan industri pelancongan. Ini termasuklah pelancong itu sendiri. ekonomi. komitmen peribadi.

kebanyakan sukarelawan pelancong berkeinginan untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna bagi diri mereka. kerajaan dan komuniti selaku tuan rumah dalam proses menarik pelancong dan pelawat asing. Sukarelawan pelancong juga didefinisikan sebagai penglibatan individu yang bebas dan bekerja tanpa gaji. dan faedah sosial dan pendidikan yang lain. Secara tidak langsung. istilah pelancongan menurut WTO (World Tourism Organization) merujuk kepada. ahli perniagaan. Menurut McIntosh. 1993).Seterusnya. bertujuan berhibur.2003). aktiviti pengembaraan seseorang individu ke suatu tempat keluar daripada persekitaran asalnya dan menetap di situ tidak lebih daripada setahun bagi tujuan rehat. 2002:109). persahabatan. pelancongan adalah suatu fenomena dan hubungan yang wujud akibat interaksi di antara pelancong.4 SUKARELAWAN PELANCONG Mengikut Wikipedia (2006). 2. Walaubagaimanapun. (2000). keinginan sosial. berniaga dan sebagainya. berehat. Goeldner. definisi ini menjelaskan pelancongan adalah lawatan atau pengembaraan ke suatu tempat lain dalam tempoh semalam. perkhidmatan yang informal dan individu yang sukarela menawarkan diri (Fisher dan Schaffer. . kesedaran. dan Ritchie. dan perhubungan mereka dengan penduduk setempat (Hinton. kepunyaan organisasi swasta yang tidak bermotifkan keuntungan. perniagaan dan sebagainya. sukarelawan pelancong merupakan individu yang sukarela bekerja untuk orang lain tanpa meminta bayaran atau ganjaran. masalah yang di hadapi oleh komuniti. keindahan destinasi dan komuniti tempatan. ianya merupakan pelaburan peribadi bagi individu yang meluangkan masa mereka. Selain itu. Antara pengalaman yang mereka akan ingat selepas menyertai ekspedisi VolunTourism ini adalah pelbagai bentuk kebudayaan. dengan tangible rewards (Kemp. Ganjaran dari segi wang adalah tidak sepenting mendapatkan pengetahuan.

melibatkan diri dalam ekonomi dan pembangunan sosial serta memelihara warisan. Faedah kepada peringkat komuniti pula ialah sumbangan sukarelawan pelancong dari segi sosial. Menurut Emily (2006). 1992). mereka menggunakan peluang ini sebagai platform untuk mencapai pelbagai tujuan seperti untuk mengembangkan ‘networking’. perasaan menjadi orang yang berguna. budaya dan sebagainya. kebijaksanaan dan kemahiran dengan golongan muda. mempelajari sesuatu daripada komuniti tempatan. ini merupakan senario simbiosis yang mana pelancongan . ekonomi dan budaya.5 PEMBANGUNAN PELANCONGAN MAMPAN (Sustainable Tourism Development) Pelancongan mampan merujuk kepada aplikasi asas daripada idea pembangunan mampan untuk sektor pelancongan.Secara umumnya. Aktiviti pemeliharaan ialah sukarelawan melancong ke pelbagai destinasi yang berbeza geografi seperti Afrika. Menurut Budowski (1976).1990). Aktiviti pembangunan pula menawarkan pembantu perubatan. dewasa dan veteren (Rouse and Clawson. dan perasaan membuat perubahan dalam membina dunia yang lebih baik. yang mana menarik mereka keluar dari kesibukan kehidupan rutinnya (Puffer. orang yang lebih dewasa beranggapan sukarelawan pelancong merupakan peluang untuk berkongsi pengalaman mereka. sesetengah orang mempunyai berlainan pendapat mengenai sukarelawan pelancong ini. Bagi golongan profesional pula. Contohnya. Peringkat individu terdiri daripada matlamat melancong yang lengkap. Sehubungan itu. Asia dan South Amerika misalnya untuk membantu isu alam sekitar. projek pembangunan komuniti terbahagi kepada dua bahagian aktiviti pemeliharaan dan aktiviti pembangunan. Faedah daripada VolunTourism diklasifikasikan kepada dua perkara iaitu peringkat individu dan peringkat komuniti. Di mana pembangunan pelancongan yang memenuhi keperluan pada masa kini tanpa mengabaikan keperluan generasi pada masa depan. ini mewujudkan perhubungan melalui interaksi sosial dan peluang perkhidmatan komuniti. 2.

digunakan dengan cekap disamping memilihara sumber-sumber yang ada supaya dapat dikekalkan untuk jangka masa panjang. Pada asasnya pelancongan mampan melibatkan meminimunkan kesan negatif dan memaksimumkan kesan positif. resort. maka tuan rumah dengan sendirinya mewujudkan kemudahan seperti tempat tinggal. Pembangunan pelancongan pula merupakan perubahan ekonomi dan sosial yang berlaku sama ada dalam industri atau destinasi pelancongan. sosial dan alam sekitar di samping mengurangkan kesan negatif seperti yang ditunjukkan dalam rajah dibawah. Rajah 2. restoran. 2004) Konsep pembangunan pelancongan pernah diketengahkan oleh Noronha (1979) dengan mengenalpasti tiga tahap pembangunan. Pembangunan mampan memberi kesan positif dari segi ekonomi. Merujuk kepada Brundtland Commission Report (1987).1: Pembangunan Mampan Alam Sekitar Sosial Ekonomi Pembangunan Mampan . pembangunan pelancongan mampan dibuat untuk memastikan kualiti kehidupan untuk semua orang pada masa ini dan juga untuk generasi pada masa akan datang. Institusi formal ini merujuk kepada kewujudan organisasi pelancongan seperti hotel. Pelancongan mampan boleh menjadi satu bentuk pembangunan mampan dalam mencapai objektif pembangunan. (Nurhazani Mohd Shariff. syarikat penerbangan dan lain-lain. pengangkutan dan sebagainya lagi untuk kegunaan pelancong. Seterusnya membawa kepada tahap ketiga di mana akan berlakunya institusi yang formal. Tahap pertama melibatkan perjumpaan sesuatu kawasan oleh pelancong dan tuan rumah destinasi itu. Apabila wujudnya kedatangan pelancong. Pada tahap ini juga akan berlakunya perubahan dalam persekitaran dan sosiobudaya masyarakat tempatan.

Plog (1977) membahagikan pelancong kepada 2 kategori utama. Bagi Cohen (1979) pula. pelancong allosentrik adalah pelancong yang suka berjumpa dengan orang ramai. Kebanyakan sukarelawan pelancongan terutamanya dalam Raleigh International terdiri daripada pelancong allosentrik. Mereka sukakan cabaran dan sanggup bergaul dengan komuniti tempatan yang berlainan adat dan budaya. mahupun masyarakat sesebuah destinasi yang dilawati. Kategori ketiga dinamakan sebagai pelancong berpengalaman iaitu pelancong yang melancong untuk mencari pengalaman baru. Kategori pertama dikenalpasti sebagai pelancong senggang iaitu pelancong yang lebih menumpukan kepada aktiviti rekreasi dan riadah. Kategori seterusnya adalah pelancong percubaan iaitu pelancong yang ingin mengkaji suatu aspek pelancongan di destinasi yang dilawati. Malah. Akhir sekali Cohen menamakan pelancong sebagai pelancong yang sedia wujud iaitu pelancong yang ingin mendalami budaya dan cara hidup masyarakat destinasi yang dilawati. Sukarelawan pelancong boleh termasuk . Sementara itu. pelancong kategori ini melancong ke destinasi di mana mereka dapat berjumpa dengan orang ramai terutamanya masyarakat di destinasi itu.2. Kategori kedua dinamakan sebagai pelancong pelbagaian iaitu pelancong yang melancong kerana ingin keluar daripada aktivti seharian mereka.6 TIPOLOGI PELANCONG Tipologi pelancong membawa makna jenis atau kategori yang diberi ke atas pelancong. telah membahagikan pelancong kepada 5 kategori. Pelancong yang dikenali sebagai psikosentrik adalah pelancong yang tidak suka kepada aktiviti pelancongan yang mencabar dan mereka juga tidak suka berjumpa dengan orang ramai sama ada daripada kalangan pelancongan itu sendiri.

2001). Motivasi merupakan sesuatu yang menyebabkan manusia bertindak (Heasen dan Shea. Maslow percaya potensi manusia untuk menggunakan pilihan.7 MOTIVASI SUKARELAWAN PELANCONG Secara umumnya. Teori motivasi pada tahun 1950an dan 1960an fokus kepada keperluan manusia tetapi sejak 1970an. Seseorang itu tidak boleh mempengaruhi orang lain tetapi mereka boleh mewujudkan situasi di mana individu lain akan memilih untuk memberi respon (Rabey. Teorinya terdiri daripada prinsip potensi yang mana keperluan mesti dipenuhi mengikut turutan dari bawah ke atas. . 2.1997). Sekiranya seseorang individu gagal mencapai kepuasan di sesuatu peringkat maka sukar untuk dia ke peringkat seterusnya. untuk perkembangan dan untuk mencapai kepada peringkat keperluan diri yang sebenarnya (self-actualization) seperti rajah di bawah.dalam kelima-lima kategori ini sama ada secara campuran kategori atau dalam 1 kategori sahaja. teori baru telah diwujudkan. Fridgen (1996) mendefinisikan motivasi sebagai suatu kuasa yang wujud dalam diri seseorang dan menggerakkan mereka bertindak bagi memuaskan keperluan psikologi ataupun biologi.1997). Ianya datang dari dalam diri individu dan mengutamakan emosi untuk membuat sesuatu (Haasan dan Shea. Teori asas motivasi pada awalnya diperkenalkan oleh Maslow (1943) melalui tahap-tahap keperluan individu. Motivasi juga dikenali sebagai keinginan diri sendiri. fokus kepada proses memandu ke dasarnya dan ke atas self-systems yang mengenalpasti gelagat individu.

masa dan tempat yang betul (Wearing. Antara model tersebut adalah model yang terbahagi kepada enam kategori. Allen dan O’Toole. personal growth. kembara. keluar daripada suatu budaya atau nilai hidupnya atau keluar mencari perkara baru. 1999). iaitu altruism. pertukaran budaya dan pembelajaran.2001). sosial. Aspek itu adalah melepaskan diri. perbandingan dan keanehan (Dann. motivasi pelancong juga dikategorikan mengikut aspek atau faktor yang menjadi pendorong kepada pelancong. dengan minat dan tenaga yang bersungguh-sungguh dalam mencapai matlamat peribadi atau organisasi (McDonnell. Mayo dan Jarvis.2: Tahap Keperluan Maslow Keperluan diri yang sebenarnya Keperluan untuk disanjung Keperluan sosial atau kasih sayang Keperluan keselamatan Keperluan psikologi Seterusnya. bagi motivasi dalam sukarelawan pelancongan. motivasi boleh dihuraikan sebagai individu yang bertanggungjawab kepada tindakan.1981. Selain itu.1981.Rajah 2. pembangunan profesional.1979). Melepaskan diri membawa maksud seseorang pelancong mengunjungi suatu destinasi kerana didorong oleh faktor ingin lari daripada masalah atau tekanan kerja. Terdapat beberapa lagi model yang digunakan untuk kajian ini. Crompton. Sosial pula bermaksud seseorang pelancong itu mengunjungi sebuah destinasi mungkin didorong .

mengabungkan kedua-dua perkara tersebut dapat meningkatkan tahap kepuasan dikalangan mereka. Kategori motivasi yang terakhir iaitu keanehan membawa maksud tingkah laku pelancong yang didorong oleh aspek ingin mendalami perkara baru atau pun mungkin juga ingin meninjau destinasi itu dengan lebih mendalam lagi. membariskan enam aspek yang menjadi pendorong kepada gelagat sukarelawan pelancong ini iaitu fizikal. Kepuasan sukarelawan pelancong perlu dikenalpasti untuk .8 KEPUASAN SUKARELAWAN PELANCONGAN Terdapat 6 kepuasan utama yang membawa sukarelawan terlibat dalam aktiviti sebegini. Bagi sukarelawan pelancongan. menyahut cabaran ataupun kerana inginkan pengalaman yang lasak. Emosi pula merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong oleh perasaan seperti fantasi dan perasaan yang mencabar mereka.oleh perasaan ingin bersama orang lain. 2. peribadi. serta pangkat. status atau kedudukan dan kebudayaan. ingin mempelajari suatu yang baru atau mungkin juga ingin berehat sendirian. Kepuasan tersebut adalah keadaan bekerja. emosi. pembangunan peribadi. Secara umumnya. Manakala aspek status atau kedudukan pelancong merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong jenis pekerjaan. pengawasan. co-worker dan komunikasi. Fizikal merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong oleh aspek berehat atau yang sukakan aktiviti lasak. kepuasan mereka dapat dicapai melalui job setting dan fungsi psikologi. prosedur operasi. taraf dalam kekeluargaan. kepercayaan dan amalan pelancong itu. Mengikut Swarbrooke dan Horner (1999). Akhir sekali. kewangan dan juga kekeluargaan. ganjaran berkumpulan. Manakala perbandingan merujuk kepada dorongan pelancong mengunjungi sesebuah destinasi kerana ingin memenuhi kepuasan dalamannya. Peribadi merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong oleh aspek gaya hidup. kebudayaan merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong oleh cara hidup.

kemudahan dan organisasi (Wearing. 2004) Banyak kajian pernah dijalankan bagi mengenal pasti impak pelancongan. Marshall dan Ellis. Kebiasaannya kesan positif dapat membangunkan lagi industri pelancongan dan kesan negatif sebaliknya menyebabkan berlakunya kemerosotan dalam industri pelancongan. 2. Robinson (1976:137) dan Pizam (1978:8) telah menekankan betapa perlunya perhatian yang lebih diberikan kepada aspek kelakuan pelancong dan penduduk. Kepuasan dan pengalaman mereka boleh mempengaruhi individu lain untuk melibatkan diri dalam aktiviti VolunTourism pada masa akan datang. Kesan dapat dikategorikan kepada dua sama ada positif atau negatif.meningkatkan keberkesanan dalam mengurus dan menarik lebih ramai sukarelawan pelancong (Silverberg. (Nurhazani Mohd Shariff. Dalam konteks pelancongan. Walau apa sekalipun. Malah terdapat juga kajian yang dijalankan bagi menentukan kaedah dalam mengukur setiap impak yang berlaku. persekitaran dan juga sosiobudaya. Antaranya budaya masyarakat setempat. kesan pelancongan agak sukar diukur kerana ia melibatkan subjek dan objek yang sensitif. Malah kesan pelancongan perlu dititik beratkan dalam merancang dan membangunkan pelancongan kerana ia menentukan sama ada industri pelancongan sesebuah destinasi itu dapat terus berkembang ataupun sebaliknya. dengan membangunnya pelancongan di sesebuah destinasi. serta tingkah laku penduduk. Ianya boleh dibuat melalui penekanan ke atas kepentingan menilai kepuasan dengan aspek operasi bagi pengalaman mereka dengan destinasi. 2001). Walaupun penulis-penulis seperti Cohen (1972:164). 2001). impak merujuk kepada kesan ke atas sesuatu aspek akibat daripada pembangunan pelancongan. gelagat. dan . Dengan erti kata lain. maka sudah tentu memberi sedikit kesan ke atas beberapa aspek terutamanya ekonomi.9 KESAN PELANCONGAN Kesan pelancongan perlu diberi perhatian penting kerana kesan itu menentukan penerimaan penduduk terhadap pembangunan pelancongan sesebuah destinasi.

. Rajah2. dan aktif ataupun pasif. dapat digunakan bagi memahami hubungan sosial antara pelancong dengan tuan rumah. Sumber: Menurut Bjorklund dan Philbrick 1972:8. Hasil gabungan reaksi di atas terhadap pelancongan mungkin berlaku dalam salah satu daripada empat bentuk sebagaimana yang ditunjukkan dalam rajah.kesan perhubungan di antara sesebuah masyarakat dengan pelancongnya. Kedua-dua rangka konsep tidak menafikan bahawa kesan pelancongan terhadap keadaan sosial berubah menurut masa sebagai reaksi terhadap perubahan struktur dalam industri pelancongan. 1975:68) bagi menganalisis proses perhubungan dua kumpulan budaya atau lebih.3: Respon sikap / kelakuan tuan rumah terhadap kegiatan pelancong (Anak panah menunjukkan kemungkinan perubahan) Aktif Pasif S ik a p / K e la k u a n N e g a tif P o sitif MENGUNTUNGKAN: Promosi dan sokongan yang agresif terhadap kegiatan pelancongan. Terdapat dalam Butler 1974:12 Menurut Butler (1975:89) rangka konsep yang dibuat oleh Bjorklund dan Philbrick (1972:8. dan betapa jauh serta betapa lama penduduk tuan rumah terdedah kepada pembangunan pelancongan. MENGUNTUNGKAN: Penerimaan dan sokongan yang sedikit terhadap kegiatan pelancongan. Sikap dan kelakuan kumpulan atau individu terhadap pelancongan masingmasing boleh jadi positif ataupun negatif. MERUGIKAN: Tentangan yang agresif terhadap kegiatan pelancongan. MERUGIKAN: Penerimaan secara diam tetapi menentang kegiatan pelancongan. namun hanya dua rangka konsep yang digunakan secara meluas dalam penyelidikan tentang kesan pelancongan terhadap keadaan sosial.

Harapan agar bahagian ini dapat menjadi panduan utama kepada pengkaji dalam menjalankan kajian sekaligus dapat mencapai tujuan dan objektif kajian. pelbagai aspek yang berkaitan dengan skop kajian telah dihuraikan dengan terperinci.10 KESIMPULAN Pengkaji akan menjadikan pemahaman pendekatan pengkaji-pengkaji sebelum ini sebagai landasan dalam menjalankan kajian terutama dalam mengenalpasti motivasi. Daripada kajian teoritikal ini.2. . tahap kepuasan dan kesan aktiviti pelancongan kepada destinasi.

.

dengan pertambahan jumlah sukarelawan antarabangsa.2 LATAR BELAKANG RALEIGH INTERNATIONAL Pada mulanya Raleigh International ini adalah projek untuk 4 tahun di bawah nama Operation Raleigh (1984 – 1989). . ianya telah dijadikan projek tetap yang mana setiap ekspedisi akan berasaskan penghijrahan ke negara lain. Pada tahun 1992.1 PENGENALAN Ekspedisi Raleigh International telah membawa satu trend baru di Malaysia iaitu sukarelawan pelancong. kemudian diikuti dengan kejayaan Operation Drake yang melibatkan 4000 sukarelawan dan 1500 staf yang menggunakan kapal sewaktu melakukan ekpedisi. Disebabkan ekspedisi ini semakin mendapat sambutan. 3. Raleigh International ini merupakan perkara yang berbeza untuk individu yang berbeza. Walaupun ia nampak seperti satu trend yang baru hendak berkembang di Malaysia. kepelbagaian ini memberi pengalaman yang berfaedah dan menarik kepada individu tersebut. ekspedisi ini ditukarkan nama kepada Raleigh International dengan meneruskan matlamat organisasi iaitu untuk pembangunan golongan belia. tetapi sebenarnya ia telah lama menjalankan ekspedisi di Malaysia yang hanya diadakan di Sabah.BAB 3 RALEIGH INTERNATIONAL 3.

Mereka yang mendapat faedah ini adalah terdiri daripada golongan belia dari seluruh dunia yang terlibat dengan ekspedisi. Sukarelawan Raleigh International terdiri daripada golongan belia yang berumur antara 17 – 25 tahun sahaja. komuniti tempatan yang bekerjasama dengan Raleigh International. Belize. pengangkutan dan insuran sepanjang tempoh ekspedisi. Raleigh International juga telah merancang untuk membuat projek Raleigh di India pada masa akan datang. Ekspedisi Raleigh International memberi faedah kepada pelbagai individu. . Bagi menyertai ekspedisi. Individu yang berminat untuk terlibat dalam ekspedisi Raleigh. Zimbabwe. Sasaran pengumpulan dana ini dibuat adalah untuk mencabar bakal sukarelawan menunjukkan komitmen mereka dalam menyertai ekspedisi Raleigh International. Sasaran yang perlu dicapai bagi peserta dari Malaysia adalah RM1. Oman. Cara untuk mencapai sasaran itu adalah berdasarkan kepada alternatif peserta sendiri dalam membuat kerja amal. tempat penginapan. Ianya tidak termasuk penerbangan pergi dan balik daripada tempat ekspedisi.Raleigh International telah menjalankan ekspedisi ke lebih 30 negara termasuk Namibia. peralatan. Uganda. Raleigh International sedang aktif menjalankan ekspedisinya di Coasta Rica & Nicaragua. yang mana 96% daripada wang itu secara langsung untuk tujuan amal. tetapi telah melebihi daripada umur 25 tahun. Dengan cara ini dana yang meningkat merupakan bahagian yang penting untuk Raleigh International’s receipts. Namibia dan Malaysia. Raleigh International telah mensyaratkan para sukarelawan untuk mengumpul dana yang bermatlamat sebagai sebahagian daripada derma.500 dan RM25. dan Siberia. Kini. alam sekitar melalui kerja pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yang telah dilakukan sewaktu ekspedisi. Dana ini juga adalah untuk kos bahan yang digunakan untuk projek di negara tempat ekspedisi dijalankan dan untuk individu sokongan yang terlibat dalam ekspedisi. boleh menjadi staf Raleigh International sewaktu ekspedisi diadakan. vaccinations dan personal gear. Wang ini adalah untuk makanan. Mongolia.000 untuk peserta antarabangsa. masyarakat dan tempat yang dilawati.

Dana yang perlu dikumpul adalah sebanyak RM1500 untuk peserta Malaysia dan RM25000 untuk peserta luar negara. Proses penjanaan dana adalah sebagai satu latihan dan proses pembangunan untuk . Kutipan dana untuk satu ekspedisi adalah mencabar. dengan menyertai ekspedisi juga dapat membentuk perasaan tanggungjawab dan hormat-menghormati di kalangan para sukarelawan yang berlainan latar belakang. IW juga dibuat untuk mengukur sejauh mana ketersediaan peserta untuk menyertai ekspedisi Raleigh International ini. perlu mengumpul dana untuk kos ekspedisi. Selain itu. Raleigh International akan menyediakan sokongan dan bimbingan. Raleigh International telah membina satu reputasi yang cemerlang dan tiada tandingan. Pengumpulan Dana (Fund Raising) Seterusnya para peserta. Komuniti yang unik serta pelbagai budaya yang terdapat dalam ekspedisi Raleigh International dan memberi pengalaman yang menarik dan berguna kepada para sukarelawan pelancong.1 Empat Cabaran Raleigh International Melalui pengalaman selama 20 tahun. b). Terdapat 4 cabaran dalam menyertai ekspedisi Raleigh International iaitu: a) Pengenalan Hujung Minggu (Introduction Weekend / IW) IW di buat sebagai langkah pertama untuk memaklumkan peserta-peserta mengenai ekspedisi Raleigh International.3.2.

barulah peserta akan pergi ke tempat ekspedisi dijalankan. participation. fasa alam sekitar dan fasa kembara. 3. setiap kumpulan akan bertukar-tukar fasa. dan leaderhip. Peserta dapat belajar bagaimana untuk menyusun PRESS conferences. d) Ekspedisi berakhir Setelah ekspedisi berakhir.peserta. teamwork. di mana lebih daripada 20 ekspedisi telah dijalankan. memenuhi tarikh akhir dan merundingkan dengan penaja-penaja serta secara tidak langsung membangunkan tahap keyakinan dan keberanian peserta secara keseluruhannya. peserta masih berhubung dengan kumpulan mereka dan staf Raleigh International bagi membantu menjalankan program-program kemasyarakatan atau projek-projek pemuliharaan alam sekitar. Sejak Raleigh International mula aktif di Sabah pada tahun 2003. Ekspedisi dibuat dalam tiga fasa iaitu fasa komuniti. adaptability. c) Ekspedisi Setelah dana dapat dikumpul. Melalui kemahiran-kemahiran yang mereka dapat sewaktu ekspedisi. Kemudian selepas tiga minggu ekspedisi. Setiap peserta Raleigh International akan dinilai tahap kepuasan mereka dari segi communication.3 RALEIGH INTERNATIONAL DI MALAYSIA Pertama kali Raleigh International tiba di Malaysia adalah pada pertengahan tahun 1987 di Sabah. setiap fasa lebih kurang 15 hingga 20 peserta sahaja dalam satu masa. Ini mendorong strategi dalam membantu para sukarelawan pelancong . Borneo Utara. para sukarelawan pelancong ini dapat menggunakannya dengan memberi sumbangan dalam program-program tersebut di tempat mereka. Peserta akan dibahagikan dalam beberapa kumpulan. motivation. organisasi ini bertuah kerana berpeluang mendedahkan golongan belia bukan sahaja kepada kawasan hutan dara dan lindungan hidupan liar tetapi juga termasuk kepelbagaian etnik komuniti yang terdapat di Sabah.

akan dapat memahami kehidupan komuniti luar bandar yang serba kekurangan berbanding dengan tempat asal sukarelawan pelancong. dan kepentingan hubungan kekeluargaan dan persahabatan. Seterusnya. Pemilihan destinasi berdasarkan cadangan daripada Projek Partner Raleigh bagi setiap daerah di Sabah. Kebanyakan kampung-kampung yang dipilih adalah jauh terpencil dari bandar dan tidak mempunyai kemudahan asas seperti air. Beliau merupakan projek partner Raleigh bagi daerah Ranau. Terdapat 3 fasa projek yang dijalankan iaitu alam sekitar. untuk mengalami sendiri cabaran di hutan dara serta fahaman ke atas kehidupan komuniti luar bandar. Disamping menjayakan projek yang dijalankan. Beliau yang sentiasa membuat survey di kampung-kampung tempat ekspedisi bakal dibuat bagi mengenalpasti masalah di kampung yang terdapat di Ranau dan memilih kampung yang sesuai. dengan 23 kumpulan etnik yang pelbagai. . Sabah menawarkan pelbagai budaya yang boleh diperkenalkan kepada para sukarelawan yang tinggal di sesebuah komuniti luar bandar. menyedarkan mereka supaya menghargai kehidupan mereka yang sememangnya lebih baik daripada komuniti tersebut. matlamat lain adalah untuk memberi pengetahuan kepada individu yang melibatkan diri dalam projek komuniti mendapat lebih pengetahuan mengenai perbezaan budaya. tetapi perhubungan persahabatan yang terjalin menjadi kenangan yang sukar dilupakan bagi kedua-dua pihak. Sukarelawan pelancong yang tinggal dan bekerjasama dengan komuniti selama beberapa minggu.yang terlibat dalam ekspedisi di Malaysia. Projek yang dijalankan oleh Raleigh International fokus kepada kerjasama antara sukarelawan pelancong dan komuniti tempatan. dan jalan yang tidak diselenggarakan dengan baik untuk akses ke kampung tersebut. elektrik. Projek partner Raleigh di Sabah terdiri daripada orang tempatan yang telah terlibat dalam ekspedisi Raleigh International seperti Encik Shamsul Bastri. komuniti dan kembara.

3. Organisasi ini merupakan kumpulan sokongan yang terdiri daripada ex-Raleigh International Expedition Venturers dan staf. Tujuan utama Raleigh KL adalah untuk memudahkan proses venturers yang terdiri daripada rakyat Malaysia dan staf tempatan yang menyertai ekspedisi di seberang laut. masyarakat dan projek-projek persekitaran di sekitar semenanjung.3.1 : Komiti Raleigh International Kuala Lumpur yang telah dilantik bagi tahun 2007 / 08 President Secretary 1 Secretary 2 / Membership Officer Treasurer Expedition Officer PR Officer 1 PR Officer 2 Logistics Officer Fundraising Officer Skills Officer Projects Officer Loh Shih Chung Chow Xin Tong Tan Bee Li William Chan Tham Pei Ting Christal Loh Tam Kar Lye Leong Chen Kang Tang Chii Chie Vignes Balasingam Michelle Yap Sumber: Raleigh International Kuala Lumpur 3.2 Fasa Alam Sekitar . Raleigh KL juga melaksanakan pelbagai pengembaraan. Raleigh KL menyediakan sokongan dalam terma-terma pentadbiran. Jadual 3. pembelian peralatan. dan sebagainya. 1212) di Lembah Klang. menyuntik vaksin.3. Bagi memenuhi cabaran keempat iaitu program selepas tamat ekspedisi di Sabah.1 Raleigh Lumpur International Kuala Raleigh International Kuala Lumpur (Raleigh KL) merupakan satu organisasi bukan bermotifkan keuntungan yang berdaftar (Reg.

kajian geologi dan bangunan kemudahan-kemudahan penyelidikan. Imbak Canyon merupakan kawasan pemuliharaan yang baru di mana Raleigh International membantu mengasaskan nama tempat tersebut dan membina kebanyakan infrastruktur yang terdapat di sana. 3 perpustakaan. yang mana lebih dahulu ditubuhkan sebelum Imbak Canyon.3 Fasa Komuniti Projek komuniti dijalankan oleh Raleigh International bertujuan bagi meningkatkan taraf hidup orang kampung melalui usaha sama antara pihak berkuasa kerajaan tempatan. memperbaiki rangkaian jalan di hutan termasuk denai semulajadi dalam membina infrastruktur untuk jambatan gantung. yang mana ianya merupakan peringkat permulaan ke arah penyediaan jambatan gantung. universiti-universiti dan dengan pakar-pakar dalam bidang kajian ini. sukarelawan pelancong telah membina kem satelit untuk saintis. Raleigh International mempunyai beberapa perhubungan jangka masa panjang dengan projek alam semulajadi di Sabah iaitu di Danum Valley dan Imbak Canyon.Projek-projek yang dibuat oleh Raleigh International dalam fasa ini adalah berkaitan dengan pemuliharaan dan isu-isu alam sekitar. ini termasuk 4 bangunan di tapak utama. Di Danum Valley. Peserta dapat peluang untuk menghayati cara hidup komuniti. Projek alam sekitar mendedahkan peserta kepada kepentingan penjagaan alam sekitar. 3. gereja dan klinik. beberapa dewan masyarakat. Ianya termasuk kajian-kajian biodiversiti. komuniti dan peserta Raleigh International. Projek ini telah dapat . . Fasa komuniti juga memberi peluang kepada peserta untuk mencuba budaya komuniti tersebut seperti merasai masakan tempatan dan mencuba pakaian tradisional masyarakat di situ. Biasanya projek mendapat kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan. Projek komuniti telah diperluaskan hampir ke seluruh Sabah dan sejak 2003 Raleigh International telah membina 7 tadika. penerokaan dan membina jalan-jalan di hutan. 7 ‘gravity water feed system’. berpeluang terlibat dalam upacara-upacara perkahwinan dan perayaan-perayaan penuaian.3.

ditambah pula dengan pilihan untuk mendapatkan kelayakan menyelam PADI. atau sekiranya sukarelawan telah mempunyai kelayakan ini. akan merasai keseronokkan 3 minggu melalui projek kembara sama seperti mana keseronokan di projek komuniti dan alam semulajadi.dicapai melalui penajaan dan pengumpulan dana serta kerjasama dengan komuniti tempatan di kawasan yang jauh terpencil dan sedang membangun di Sabah. 3. Sukarelawan pelancong juga dapat menggunakan kemahiran menyelam yang dipelajari apabila terlibat dalam projek pemeliharaan di Taman Nasional Tunku Abdul Rahman. Sukarelawan pelancong akan menghadapi cabaran dan pengembaraan yang luas. sukarelawan pelancong akan mengembara di tempat yang mencabar. . Aktiviti kembara yang lain adalah mendaki.3. Sabah dapat menawarkan dan mengadakan “PADI Open Water diving qualification” mereka. mereka boleh terus mendapatkan kelayakan menyelam yang seterusnya. Sukarelawan pelancong yang memilih 10 minggu ekspedisi di Malaysia. membersih pantai dan mengkaji terumbu karang.4 Fasa Kembara Selain itu.

Membuat ‘field centre” dan mengukuhkan laluan penjalan kaki. Cracker Range National Park. Mengkaji terumbu di hutan 1. Pembinaan asas infrastruktur. 2. 3. Alam Sekitar: 1. 1. 2. Kembara: 1. Daerah Keningau. 2. Tunku abdul Rahman Marine Park. 2. 3. Membina jambatan gantung. Batu Puteh. 2. Pembentukan ‘Trail’ penyelidikan.Jadual : Senarai projek ‘Raleigh International’ di Sabah pada tahun 2005 . Daerah Sandakan Alam Sekitar : 1. Danum Valley Imbak Canyon 1. & 1. Membantu memelihara ‘Marine Park’ & mendaki gunnung. Kampung Lumiri. Tongod. 2. Tambunan. 2. Penyelengaraan laluan (trail). Pembinaan dewan komuniti Mewujudkan bekalan air (gravity water feed system). Kampung Saguan. 2. Pembinaan “Eco Camp” Kampung Liu. Danum Valley Batu Puteh. 1. Kampung Balat. 3.2007 Tahun 2005 Bulan Februari .April Projek Komuniti : 1. Crocker Range Pulau Sulug Pulau Mamutik . Daerah Pitas. Mengembara 2. Kinabatangan. Kampung Pegalan Kusob. Julai September Komuniti : 1. 3. Kembara: 1. Pembinaan “Chapel” Lokasi 1. Sandakan. 3. 2. Imbak Canyon. Pembinaan tadika 2. 3. Pembinaan Tadika 2. Membersihkan pantai 3. Membina “eco lodge” 3.

3. dan membina 1. Imbak Canyon ‘trail’ & 1. Pembinaan Tadika 1. Kampung Paka Satu. Kembara: 1.April Komuniti: 1. 3. Kampung Panaitan. Rita. 2. Kampung Saguan. Kampung Ranau Batu Puteh. 4. 2. Tongod. Jun . Membina tadika 1. Membina ‘Eco Lodge’ 2. Kudat Kampung Linapasan / Kampung Mohimboyan. 3. Tunku Abdul Rahman Marine Park. Membina laluan pejalan kaki bagi membuka kawasan kajian baru untuk saintis. Danum Valley 2. Kampung Kudat. 2. Alam Sekitar: 1. Kajian saintifik jambatan gantung. Pembinaan Klinik 4. 4. Crocker Range & Gunung Kinabalu Pulau Mamutik. Ranau. ‘Marine Conservation’ 1. 2. Penyelengaraan mengembara 2. Ranau. Membuat infrastruktur ‘field centre’ dan mengukuhkan laluan pejalan kaki. Tungod. Alam Sekitar: 1. Perpustakaan / Pusat Sumber Membaiki dan mengadakan bekalan air (gravity water feed system). 2.September Komuniti: 1. 4. Paus. 3. Membina perpustakaan Membaiki bekalan air (gravity water feed system). Danum Valley .2006 Februari . Kampung Mengkuwag. Sandakan.

Pulau Mamutik 1. Kembara: 1. Mengembara 1. 3. Pulau Mamutik 2007 Februari . .2. Penyelengaraan ‘Trail’ dan mengembara. Penampang. Penyelengaraan pusat sumber. 1. Kerja pemeliharaan dan ‘trails’. Batu Puteh. Kembara: 1. 3. 2. 2. 3. 1. Imbak Canyon Kembara: 1. 3. Jun . Kampung Sesondotan / Kampung Miruru. Kampung Serudong Laut. Tawau. Mengadakan bekalan air (gravity water feed system). Danum Valley Batu Puteh. Ranau. 2. Pembinaan perpustakaan sekolah. 3. 2. ‘Marine Conservation & Diving’. ‘Marine Conservation & Diving’ 2. * Jumlah sukarelawan pelancong Raleigh International di Sabah dari tahun 2005 – 2007 adalah 671 orang. 2. Kampung Paus. Alam Sekitar: 1. Kota Belud. Kampung Togudon. 2.May Komuniti: 1. Pembinaan ‘Eco Lodge’ 2. Pembinaan asrama sekolah Long Pa Sin & Crocker Range. Crocker Range & Gunung Kinabalu.September Komuniti: 1. Ranau. 2. Pembinaan tadika 2. Imbak Canyon Danum Valley 2. Kerja Pemeliharaan dan ‘trail’. ‘Scuba Diving’ Mengembara 1. Pembinaan jambatan gantung & kajian saintifik 2. Pulau Mamutik. Mengadakan bekalan air (gravity water feed system). 2. Sandakan. 4. 2. Long Pa Sin. Pulau Mantanan. Imbak Canyon 1. Mescot. 2. Pembinaan ‘trail’ dan infrastruktur. * Sumber : Raleigh International Kuala Lumpur. Alam Sekitar: 1. ‘Eco Lodge’ 3.

3.KOPEL (The Batu Puteh . berikut merupakan organisasi utama yang bekerjasama dengan Raleigh International dalam menjayakan projek – projek di Sabah.3.5 ‘Partnership Raleigh International’ di Sabah Selain kerjasama dari Kementerian Belia dan Sukan Sabah dan Tourism Malaysia Sabah. dan menguruskan perpustakaan . 2. Perpustakaan Sabah Negeri . Jadual 3.Raleigh International telah bekerjasama dengan Perpustakaan Negeri Sabah dalam beberapa projek yang membina perpustakaan untuk komuniti yang jauh terpencil.Ditubuhkan untuk mempromosi dan mengekalkan Community Ecotourism kawasan ‘Lower Kinabatangan’. Perpustakaan Negeri Sabah akan mengenalpasti kesesuaian dan keperluan komuniti. 3.3: Partnership Raleigh International Organisasi 1. bekerjasama dalam menyediakan asas infrastruktur dan pendidikan. Raleigh International telah bekerjasama dengan komuniti sejak 2002 dalam Co-operative) membangunkan projek.Merupakan komuniti yang berasaskan organisasi sukarelawan yang mana bermatlamatkan untuk membantu mencapai kualiti kehidupan yang lebih baik bagi komuniti orang asli.Kebiasaannya dana di bawa oleh Raleigh International yang mana menampung kos pembinaan. PACOS Trust (Partnership for Community Organisations) Perkara . PACOS biasanya akan mengenalpasti keperluan komuniti dan kemahuan mereka dengan Raleigh International dalam menarik funding daripada penaja korporat dan menggunakan sukarelawan pelancong untuk membentuk apa yang diperlukan. .PACOS berusaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan komuniti orang asli ini dengan membantu memberi pengetahuan asas. .

Hutan Hujan Asia Tenggara Rancangan Penyelidikan (SEARRP) merupakan satu satu jumlah projek-projek antarabangsa dibiayai oleh The Royal Society.Rancangan ini ditubuhkan supaya ahli-ahli sains Britain boleh membuat satu sumbangan untuk hutan hujan ekologi.Ditubuhkan oleh kerajaan untuk mengekalkan penggunaan kawasan tanah yang telah diberikan kepada mereka untuk faedah semua orang Sabah. pemuliharaan. . . Jabatan Perhutanan Sabah mengadakan sejumlah program bantuan yang melibatkan penyediaan asas infrastruktur termasuk jalan. ianya mewakili untuk kepentingan kebangsaan dan antarabangsa. . Jabatan Sabah Perhutanan . 4. dan pengurusan terus inovatif. jambatan.Organisasi ini turut menjalankan sebilangan projekprojek biodiversiti dan pemuliharaan alam sekitar. Ditubuhkan untuk terus mengkaji ekosistem marin dan pelbagai flora. 5.Raleigh International bekerjasama dengan ahli-ahli sains dan renjer di dalam Danum Valley di mana banyak kegiatan itu dibantu oleh The Royal Society. penyelidikan yang ketat dan kuantitatif.Secara umumnya Jabatan Perhutanan menyediakan dana untuk projek Raleigh International di dalam kawasan terpilih. The Marine Research . dan sistem bekalan air. .Terdapat 4 kawasan lindungan di mana ianya termasuk Imbak Canyon dan Danum Valley. dewan komuniti. .sebagai pelengkap projek tersebut. The Royal Society . Yayasan Sabah . 6.Bagi membina keyakinan dan kepercayaan komuniti yang tinggal di pinggir hutan. 7. .The Royal Society mempunyai peranan sebagai akademi UK Sains.Marine Research Foundation adalah satu yayasan penyelidikan yang tidak bermotifkan keuntungan Foundation berpangkalan di Sabah.

Aspek ini perlu difahami bagi memudahkan kajian mengenai motivasi. kutipan dana dan bagaimana organisasi Raleigh International menguruskan sukarelawan pelancong telah dihuraikan di sini. . tahap kepuasan sukarelawan pelancong dan kesan aktiviti sukarelawan pelancong di destinasi di jalankan. partnership.. Dari segi kronologi. ekspedisi.4 RUMUSAN Bab ini telah menjelaskan mengenai organisasi Raleigh International secara keseluruhannya. • • • • • • • • Nestle HSBC Coca Cola Shell The Body Shop Popular Express Multi-Tech Electronics Philip Lee Printers Penyumbang dana utama dalam 14 projek komuniti dalam masa 3 tahun ini. Sumber: Raleigh International Kuala Lumpur Organisasi lain yang turut membantu memberi sumbangan dalam ekspedisi Raleigh International adalah seperti yang berikut. 3.Raleigh International memulakan kerja dengan MRF dalam dulu 2007 dalam membantu masyarakat di pulau yang terpencil.

.

BAB 4 ANALISIS KAJIAN 4. Sampel ditentukan melalui teknik Confident Limit & Percersion Yammane (1973). Dengan menjawab persoalan kajian ini.1 PENGENALAN Bab ini akan menganalisis data seperti yang dinyatakan dalam kaedah kajian. 4. akan membantu dalam mencapai objektif kajian. Kesimpulan penemuanpenemuan akan dibincangkan bersama cadangan di dalam bab terakhir tesis. n = _n__ 1+Ne2 = ____671_____ 1+(671 x 0.102) .2 SAMPEL Sampel di ambil daripada jumlah keseluruhan peserta ekspedisi Raleigh International di Sabah dari tahun 2005 sehingga 2007 yang menjadi sukarelawan pelancong iaitu sebanyak 671 sukarelawan pelancong. Berikut merupakan cara pengiraan penentuan sampel. Setelah penganalisaan dibuat. Data yang dianalisis adalah data yang di dapati daripada pengagihan soalan kaji selidik. hasil analisis akan mengandungi rumusan penemuan kajian yang akan menjawab persoalan-persoalan di dalam kajian.

= ___671___ 1+6.71 n = 87

Daripada sampel, hanya 84 responden yang dapat dikumpul melalui temubual bersemuka (5 responden), orang perantaraan (Encik Loh Shih Chung – 40 responden, Encik Shamsul Bastri – 19 responden), dan email (20 responden). 84 responden ini akan digunakan bagi menghuraikan pemboleh ubah, tetapi hanya 79 daripada mereka yang sah bagi menghuraikan motivasi sukarelawan. 5 daripada 84 responden tidak sah kerana gagal untuk mengemukan 5 faktor utama motivasi daripada motivasi yang telah disenaraikan oleh pengkaji. Perisian SPSS digunakan untuk menganalisis data melalui teknik frekuensi. Jadual 4.1: Pengagihan Sampel Sampel Responden Responden yang menyusun 5 faktor motivasi utama mereka Responden yang tidak menyusun 5 faktor motivasi utama mereka 5 87 84 79

Bagi responden untuk kajian secara kualitatif pula, responden dipilih berdasarkan kepentingan mereka sebagai komuniti tempatan di kawasan kajian. Kawasan kajian kampung Paus, respondennya terdiri daripada penghulu, setiausaha JKK dan guru tadika. Manakala bagi responden di kampung Miruru, respondennya terdiri daripada penghulu dan pengurus JKK kampung.

4.3

PROFIL

Bahagian 1 dalam soalan kaji selidik merupakan profil latar belakang demografik responden. Bahagian ini akan turut menunjukkan tipologi sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi Raleigh International.

4.3.1

Profil Demografik

Data demografik ini dibentuk daripada bahagian 1 yang mana ia merupakan hasil daripada soalan (Q1) tempat asal, (Q2) jantina, (Q3) umur, (Q4) taraf pendidikan, (Q5) pekerjaan dan (Q6) pengalaman menjadi sukarelawan.

4.3.1.1 Tempat Asal

Carta pai di bawah menunjukkan tempat asal negara sukarelawan pelancong. 86% datangnya daripada tempatan iaitu Malaysia sendiri dan 14% daripada responden datangnya daripada luar negara. Responden yang menjawab dalam soalan kaji selidik ini merupakan responden yang telah atau pernah menyertai ekspedisi. Sekiranya responden diambil sewaktu dalam ekspedisi, keputusan ini akan berubah di mana sukarelawan pelancong dari luar negara lebih ramai menyertai ekspedisi berbanding dengan sukarelawan pelancong tempatan yang hanya 5% - 15% daripada jumlah keseluruhan peserta sewaktu ekspedisi (En. Loh Shih Chung, Presiden Raleigh International Kuala Lumpur 2008) . Rajah 4.1: Tempat Asal
14%

Tempatan Luar Negara

86%

Walaubagaimanapun, keputusan soalan kaji selidik bagi soalan ini masih boleh mengenalpasti tempat asal sukarelawan pelancong dari Malaysia dan luar negara. Dari Malaysia, kebanyakan responden adalah berasal dari Kuala Lumpur dan Sabah dengan masing – masing 31% dan 26.2%. Manakala responden luar negara majoriti adalah dari United Kingdom (UK) iaitu sebanyak 8.3% berbanding dengan Chile dan Netherlands seperti yang ditunjukkan dalam jadual dibawah. Jadual 4.2: Peratusan Responden Tempatan dan Luar Negara
Tempatan Kuala Lumpur Sabah Melaka Selangor Johor Negeri Sembilan Kedah Kelantan Pahang Penang Terengganu Sarawak Jumlah Frekuensi 26 Peratus (%) 31.0

Luar Negara

Frekuensi

22 7 4 2 2
2 2 2 1 1 1 72

26.2 8.3 4.8 2.4 2.4
2.4 2.4 2.4 1.2 1.2 1.2 85.7

UK Chile Netherlands Jumlah

7 3 2 12

Peratus (%) 8.3 3.6 2.4 14.3

Sumber: Olahan Pengkaji 2008

Diikuti dengan responden yang berumur kurang daripada 20 tahun sebanyak 26% dan 17% bagi responden yang berumur 25 – 30.2 Jantina Carta pai di bawah menunjukan majoriti sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi dari segi jantina adalah lelaki sebanyak 64% .3. responden yang berumur di antara 21 – 25 tahun yang banyak terlibat dalam ekspedisi ini dengan peratusan sebanyak 57%. Rajah 4. Hasil keputusan kaji selidik bagi soalan ini. tidak berdasarkan umur sewaktu mereka terlibat di dalam ekspedisi.3.3 Umur Berdasarkan rajah dibawah. terdapat responden yang berumur 25 – 30 tahun kerana responden menjawab berdasarkan umur mereka sekarang. . Biasanya golongan lelaki lebih berminat dengan aktiviti lasak dan mencabar ini.1.4.2: Jantina 36% Lelaki Perempuan 64% 4.1. Kebanyakan responden yang terlibat bawah 25 tahun adalah disebabkan oleh polisi organisasi Raleigh International di mana mereka lebih bermatlamat kepada pembangunan belia yang berumur antara 17 – 25 tahun sahaja. Peratusan ini melebihi daripada jantina perempuan yang hanya 36% sahaja terlibat dalam ekspedisi. Perempuan kurang terlibat dalam ekspedisi berbanding lelaki berkemungkinan kerana aktiviti sewaktu ekspedisi itu yang mencabar dan menguji ketahanan mental serta fizikal.

4 Taraf Pendidikan Daripada graf di bawah menunjukkan responden some college lebih tinggi terlibat dalam ekspedisi berbanding yang lain dengan peratusan sebanyak 39.9 3.4:Taraf Pendidikan 50 Peratus 40 30 20 10 0 High School Some College Associate Bachelor's Degree Degree Master's Degree Others 10. Rajah 4.1 .1.4 11.3%.6 39. Diikuti dengan responden bachelor’s degree dan master’s degree iaitu sebanyak 27% dan 10%. Responden dari Malaysia yang menjawab mempunyai taraf pendidikan some college ini merupakan pemegang diploma ataupun sijil.3.Rajah 4.3: Umur 17% <20 21-25 25-30 26% 57% 4.3 32.7 2.

1% mewakili mereka yang tidak bekerja ataupun bekerja sendiri.27 9. Rajah 4.6: Kekerapan 17% Ya Tidak 83% .3. Walaubagaimana pun terdapat juga responden yang telah bekerja menyertai ekspedisi sekiranya umur mereka masih tidak melebihi daripada 25 tahun.2%.1 Professional / technical Student Businessman Others 4.4.3.5 Pekerjaan Sukarelawan pelancong majoritinya terdiri daripada golongan pelajar sebanyak 76. Rajah 4.1.5 13. Ini disebabkan antara umur 17-25 lebih tertumpu kepada golongan bekerja. Hanya 17% daripada responden sahaja yang pernah terlibat dalam aktiviti sukarelawan.2 Peratus 1.5: Pekerjaan 100 80 60 40 20 0 76.6 Kekerapan menjadi sukarelawan sebelum terlibat dalam ekspedisi Daripada carta di bawah menunjukkan kebanyakkan responden tidak pernah terlibat dalam aktiviti sukarelawan sebelum terlibat dalam ekspedisi Raleigh International ini. Bagi lain-lain perkerjaan sebanyak 13.1.

Faktor yang paling popular dipilih adalah contribute something good seramai 77 orang responden yang memilihnya dengan 19.2% dan faktor for fun seramai 36 responden dengan 9. satisfaction from accomplishment (11 responden.1%. to gain leadership skills (4 responden.5%.1 7. 2. to feel needed (11 responden.4 FAKTOR MOTIVASI SUKARELAWAN PELANCONG Daripada 84 orang responden. 0.5 0 . 2.0%).8%). 7. hanya 79 responden yang layak untuk dianalisis kerana mereka telah menyempurnakan lima faktor motivasi seperti yang diperlukan. Hasil daripada soalan ini digunakan untuk mengenalpasti faktor motivasi utama mengikut susunan faktor popular yang dipilih oleh responden.2 9. To do something different from ordinary job merupakan tempat ketiga yang popular di kalangan responden dengan 63 responden (15.9%).8 2.8%).5%. 0.9 15.1 4.5%) dan tidak dipilih bagi faktor to keep busy /escape).5%).8%). 1.5 15. others (2 responden. 4. Faktor yang kedua paling ramai responden pilih adalah to learn something new sebanyak 73 orang dengan 18.8 2. 2.1%).3 1.8 2. Seterusnya diikuti dengan faktor socializing with community sebanyak 60 responden dengan 15. to share skills (19 responden.0 0.3: Rumusan bagi faktor motivasi Faktor Motivasi Contribute something good To learn something new To do something different from ordinary job Socializing with community For fun To help friends or relatives To share skills To feel needed Satisfaction from accomplishment To be a part of the team To gain leadership skills For recognition Others To keep busy / escape 1 30 25 11 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 22 28 6 11 4 2 5 0 0 0 0 0 1 0 3 12 11 12 19 7 3 5 6 2 0 1 0 1 0 4 11 2 28 9 5 12 4 2 2 2 2 0 0 0 5 2 7 6 12 18 10 5 2 7 7 1 2 0 0 Jumlah Peratus (N=395) (%) 77 73 63 60 36 28 19 11 11 9 4 2 2 0 19. to be a part of the team (9 responden. for recognition (2 responden.5 0.5 18.3%). Jadual 4. Bagi faktor lain disusuli dengan faktor to help friends or relatives (28 responden.4.

masing mempunyai min yang sama iaitu 4.4. Kepuasan pengurusan Kepuasan dalam bekerjasama dengan ahli kumpulan. Kepuasan dalam pencapaian peribadi Sumber: Olahan Pengkaji 2008 Jadual di atas.74 .68 4.74. Kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan.50 . pengurusan sukarelawan pelancong (Q12).74 . Jadual 4. Di sini min menunjukkan . Soalan tersebut adalah soalan pencapaian peribadi (Q10). sukarelawan pelancong lebih berpuas hati kepada “pengalaman keseluruhan” berbanding dengan 3. Tahap kepuasan ini adalah berdasarkan tahap kepuasan sukarelawan pelancong sewaktu menyertai ekspedisi Raleigh International di Sabah. dan latihan / orientasi program yang disediakan (Q14). pengalaman keseluruhan yang didapati (Q13).5 TAHAP KEPUASAN Tahap kepuasan sukarelawan pelancong ini dikaji melalui soalan yang terdapat dalam bahagian 3.4: Rumusan tahap kepuasan sukarelawan pelancong Kepuasan Min Sisiwan piawaian Kepuasan menyeluruh pengalaman sukarelawan pelancong.55 4. prestasi pasukan sukarelawan pelancong (Q11).19 .52 4.47 “latihan / orientasi” kerana terdapat seorang responden yang tidak berpuas hati dengan “kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan”.94 .61 dalam bekerjasama dengan pihak 4. menunjuk tahap kepuasan sukarelawan pelancong yang paling tinggi adalah bagi “kepuasan menyeluruh pengalaman sukarelawan pelancong” dan “kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan” dengan masing. Namun begitu antara kedua-dua ini.

(R38) “Those who have taught over what they want to achieve in the expedition are most likely going to benefit and learn the most in the expedition.6 KOMEN DAN CADANGAN DARI RESPONDEN Komen dan cadangan ini adalah berdasarkan soalan “open ended” kaji selidik yang ke 15.61) dan “kepuasan dalam pencapaian peribadi” sebanyak 3. Hasil analisis soalan ini akan ditunjukkan dalam bentuk jadual seperti di bawah.19. 4.55. Program yang bagus “Good Program”. Daripada 84 orang responden.5: Komen dan cadangan responden Tema • • Jawapan Responden (R) Komen 1.ketinggian tahap kepuasan dengan tingginya angka min tersebut manakala sisihan piawai menunjukkan tahap kepuasan yang rendah sekiranya rendah angka tersebut. sisihan piawai 0. Jadual 4. This expedition will help people to learn more about themselves. Tahap kepuasan bagi “kepuasan dalam bekerjasama dengan pihak pengurusan” mencatatkan min sebanyak 4. hanya 22 responden sahaja yang mengisi jawapan bagi soalan ini. Analisis bagi soalan ini terbahagi kepada dua kategori iaitu komen dan cadangan.50 dengan sisihan piawai 0. kebanyakkan sukarelawan pelancong Raleigh International mempunyai tahap kepuasan yang melebihi daripada purata kepuasan dalam likert scale. Good .68 untuk sisihan piawai. Tahap kepuasan yang lain pula adalah bagi “kepuasan dalam bekerjasama dengan ahli kumpulan” (min 4. It’s a good way to see how other people (Sabahan & Foreigners) live differentially from us too.94 min serta 0. Secara keseluruhannya berdasarkan jadual di atas. their strength and their weaknesses.

(R80) “The expedition gave me an invaluable inside into life in another country”.friends can be made too”. I am more open minded and much more interested in the culture of others. I’ve learned about my self and the world. (R79) 3. Meluaskan pergaulan “Meetings so many new people from around the world and making lots of friends”. (R78) • “Raleigh has made me realized that I can empower my . visit.(R39) • “Raleigh has a good reputation and my parents were keen from a safety perspective. and keep in touch with have been my highlights from expedition”. which I will never forget”. (R4) “Making new friends and meeting. attending Raleigh was a great move for not only my personal development but also that of my career”. (R77) • • “Beautiful programme”. (R81) • • 2. (R74) • “Taking to people with completely difference background and future paths but still having lots in common with is brilliant. Since my study is in English and about the world economy. You get to do stuff you never normally do under your own team”. other people who I will go. Belajar sesuatu yang baru • • “I’ve learned how to cook well things don’t go how I’d like them to”. (R2) “Raleigh changed my whole view on life and the way other cultures a living life. (R73) • “The mix of people is what I have enjoyed most about Raleigh”.

(R76) • “Volunteering with Raleigh is not just about giving your time. (R41) berharga • “It was good experience. (R75) • “Raleigh Is great experience that you probably won’t get to do again.(R83) • “After involve in the expedition make me realized that having a positive mental attitude can have a big impact on others”.(R84) • 4. and learned for the challenges each phase brings”. this is very much due to the increasing awareness of humanity and environment issue among the younger generation and think that it is an . I gained a lot and I learn a lot as well. Pengalaman yang “Being able to volunteer in are Raleigh International expedition was in deep great learning experience and it has change my point of views in many different aspect mainly the environmental and community”.Trend baru “Volunteer tourism is undoubtedly the new trend in the tourism industry and in my opinion.(R82) Cadangan 1. so take time out to think about your life and what you want to do. (R47) • “Raleigh was probably the hardest things I have ever done in my life and the most rewarding I would recommend it to anyone looking for the something significant with their life”. Its also giving a peace of yourself”. or professional skill.self to change situation in live and face up to challenge”. This is something difference from normal ordinary Malaysian youth life”.

(R42) 2. Volunteerism is not a common practice among the community and society. (R44) • 3. (R46) . community development. junglesurviving skills) to them”. Pihak pengurusan “The expedition management team could further help the youths participating more in the and expedition technical by skill Raleigh International transferring practice (involving nature. they will feel more concern to their surrounding environment and society”. As a result.industry that should be less commercialized (as evident) and encouraged among the younger individuals”. Youth should learn to contribute their strength to the least fortunate community. Promosi • “The government and the department of youth and sports should promote this kind of youth development programme to the youth in Malaysia.

Beliau yang berhubung dengan penghulu dan pengurus JKK dalam merancang projek di kampung tersebut. memastikan keadaan penduduk kampung yang mengetahui mengenai kedatangan Raleigh International. . Kesemua responden bagi soalan temubual ini mengetahui dan bersetuju dengan kedatangan sukarelawan Raleigh International ke tempat mereka. tetapi berdasarkan hasil temubual dalam kajian ini tidak terdapat kesan negatif kepada komuniti di keduadua buah kawasan kajian. Dalam konteks ini. Ranau merupakan projek Partner Raleigh di Ranau. pengangkutan. “memperkenalkan destinasi”. Sewaktu ekspedisi beliau turut bertanggungjawab menyediakan alat kelengkapan yang akan digunakan seperti bahan binaan untuk projek di jalankan. Bagi kedua-dua kampung dalam kawasan kajian.7 KESAN AKTIVITI SUKARELAWAN PELANCONG KEPADA KOMUNITI TEMPATAN Hasil temubual dengan komuniti tempatan di kawasan kajian iaitu di Kampung Paus dan Kampung Miruru. alat perhubungan. Analisis bagi soalan temubual akan dibuat mengikut tema. dan “menambah pendapatan komuniti tempatan”. Walaupun daripada literatur terdapat persepsi yang mengatakan bahawa sukarelawan pelancong mempengaruhi budaya penduduk tempatan. Sebagai projek partner Raleigh beliau bertanggungjawab dalam mengenalpasti kampung-kampung yang mempunyai masalah melalui Pejabat Pemimpin Kemajuan Rakyat di Ranau. orang yang bertangungjawab membawa ekspedisi Raleigh International adalah Encik Shamsul Bastri yang berasal dari Kundasang. Beliau juga bertanggungjawab dalam membawa projek manager dalam setiap ekspedisi membuat reccee di kawasan kampung yang dicadangkan dua bulan sebelum ekspedisi berlangsung. makanan.4. terdapat 3 tema yang wujud yang mana tema tersebut merupakan kesan positif yang diterima oleh komuniti tempatan di kawasan kajian iaitu “meningkatkan kemudahan di destinasi”. didapati kesan aktiviti sukarelawan ini lebih kepada kesan positif. Beliau bekerja sepenuh masa dengan pihak Raleigh International dan kerja separuh dalam construction secara free lance.

Encik Piturus ada menyatakan kepada pengkaji bahawa pihak kerajaan negeri dan persekutuan memberi bantuan dari segi kemudahan jalan. bekalan air. sukarelawan Raleigh International ada membuat aktiviti mengajar Bahasa Inggeris kepada anak-anak kampung Miruru. jalan raya yang dalam penyelenggaraan dan juga tiada tadika.7. Ambudang yang merupakan pengurus JKK kampung Miruru. pembangunan sangat diperlukan di kampung Paus. Bagi Mairine Jjainggin yang merupakan satu-satunya guru tadika di kampung itu. Kenyataan Encik Safry turut disokong oleh Encik Patrus Dumayik iaitu penghulu kampung Miruru. Projek Raleigh International di kampung Paus dan kampung Miruru merupakan projek yang lebih tertumpu dalam memberi sumbangan kepada komuniti. menyatakan beliau sangat bersyukur dengan kedatangan sukarelawan Raleigh International kerana bukan sahaja membantu dalam menyediakan kemudahan bekalan air dan tadika kepada penduduk kampung tetapi juga memberi perubahan kepada diri beliau apabila dipilih untuk menjadi guru tadika di kampung beliau sendiri. Merujuk kepada Encik Piturus @ Razali B. Kedatangan Raleigh International membantu mempercepatkan mereka mendapat kemudahan tersebut. Pihak kerajaan telah meluluskan projek tetapi perlaksanaannya sangat lambat. . Kunsal yang merupakan penghulu kampung. Menurut Encik Safry B. mereka terpaksa berjalan beberapa kilometer untuk mengambil air di sungai dan menadah air hujan.1 Meningkatkan kemudahan di destinasi Kesan positif yang pertama akibat daripada aktiviti sukarelawan pelancong di kedua-dua kampung tersebut adalah meningkatkan kemudahan di kampung mereka. Mereka tidak mendapat bekalan elektrik. Pihak Raleigh International telah membuat dua projek di kampung ini dalam masa dua tahun iaitu sistem graviti bekalan air dan tadika untuk pendidikan awal kanak-kanak.4. masalah kemudahan asas ini juga telah diutarakan kepada pihak kerajaan. Keadaan yang sama juga berlaku di Kampung Paus. bekalan untuk telefon. Encik Patrus ada menyatakan selain membuat sistem graviti bekalan air untuk mereka. melalui projek Raleigh penduduk di kampung beliau mendapat kemudahan dari segi bekalan air yang mana sebelum ini.

Walaubagaimana pun terdapat responden bersetuju di sebabkan bukan sahaja mereka dapat menyelesaikan salah satu masalah yang mereka hadapi tetapi juga turut membantu memperkenalkan kampung mereka kepada orang luar. Beliau menyatakan terdapat banyak keunikan di kampung beliau yang boleh ditonjolkan seperti periuk kera yang ada udang di Gunung Mentuban. Mengikut Encik Safry B. penduduk kampung beliau sangat mengalu-ngalukan kedatangan orang luar ke kampung mereka. gua. Merujuk kepada Mairine JJainggin (guru tadika di kampung Paus). beliau dan penduduk kampung dapat memperkenalkan budaya tradisi mereka.7.2 Memperkenalkan Destinasi Semua responden menyatakan mereka bersetuju ekspedisi Raleigh International di buat di kampung mereka kerana ekspedisi itu menyelesaikan antara masalah utama yang mereka alami. Encik Piturus (penghulu kampung Paus) menyatakan. mandi sungai di Kagibangan dan Ulu Sungai Tubing. sebelum kedatangan sukarelawan Raleigh International. 4.4. Ambudang (pengurus JKK kampung Miruru).7. Beliau juga menyatakan terdapat 3 air terjun di gunung tersebut. dan jambatan gantung.3 M . kedatangan orang luar ke kampung Paus sangat kurang malah ada yang tidak tahu tentang kewujudan kampung tersebut. Kampung Miruru ini terletak di kaki Gunung Mentuban. Apabila sukarelawan Raleigh International datang telah membuka mata pihak luar tentang kewujudan kampung Paus. keunikan yang terdapat di kampung mereka seperti air terjun.

telah menyedarkan penduduk kampung bahawa. penduduk kampung telah membuat persembahan kebudayaan sebagai menyambut kedatangan mereka. Terdapat juga penduduk kampung yang mengambil peluang menjual hasil kraftangan yang dibuat sendiri. mendaki Gunung Mentuban. selepas kedatangan sukarelawan Raleigh International. pihak JKK kampung juga merancang untuk membuat aktiviti pelancongan homestay / kampung stay di kampung mereka pada masa akan datang. Selain itu. Begitu juga yang dinyatakan oleh Encik Safry B. aktiviti air seperti memancing dan tubing dan membawa melawat ke tempat-tempat pelancongan yang terdekat dengan kampung mereka seperti yang mereka buat sewaktu kedatangan sukarelawan Raleigh International ke tempat mereka. beliau menyatakan semasa kedatangan sukarelawan Raleigh. Merujuk kepada pernyataan Encik JJainggin Galuda (Setiausaha JKK / Setiausaha gereja kampung Paus).enambah pendapatan komuniti tempatan Kesan ini juga turut di persetujui oleh semua responden yang mana dengan kedatangan sukarelawan Raleigh International menambah pendapatan mereka. Penduduk kampung juga menyediakan aktiviti kebudayaan tradisi mereka untuk dipersembahkan kepada sukarelawan Raleigh International. selepas melihat aktiviti pelancongan ini boleh menambah pendapatan sewaktu kedatangan sukarelawan Raleigh International ke kampung mereka. . Mereka telah merancang untuk kampung stay yang mana mereka akan menyediakan aktiviti-aktiviti seperti sukaneka. Ambudang (pengurus JKK kampung Miruru). mereka boleh menambah pendapatan dengan membuat aktiviti pelancongan di tempat mereka.

Bab seterusnya akan merumuskan hasil penemuan kajian yang difokuskan serta memperkaitkannya dengan objektif kajian. hasil temubual telah dianalisis mengikut tema yang didapati sewaktu menemubual penduduk tempatan.4.8 RUMUSAN Bab ini telah mengenalpasti dan menganalisis data yang didapati dan menginterpretasi statistik berdasarkan hasil penemuan kajian. . Ia juga telah menjawab persoalan kajian dan mencapai objektif. Selain itu.

.

Kajian ini cuba untuk memahami faktor-faktor motivasi.0 PENGENALAN Bab lima merupakan pentafsiran dan perbincangan hasil data statistik yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Raleigh International merupakan organisasi yang telah kukuh dengan pengalaman selama 23 tahun dalam menawarkan ekspedisi kembara dan mencabar. yang mana akan berlakunya pertukaran budaya disebabkan oleh latar belakang mereka yang berbeza. Kajian mengenai ekspedisi Raleigh International dibuat khusus untuk mengenal pasti faktor motivasi dan tahap kepuasan para peserta ekspedisi tersebut. Ini disebabkan di samping mereka melancong mereka membantu dalam pembangunan komuniti di destinasi dan memelihara serta memulihara alam sekitar. tahap kepuasan sukarelawan dan kesan kepada komuniti tempatan bagi menggalakkan lagi trend pelancongan mampan dikalangan pelancong tempatan dan luar negara di Malaysia.BAB 5 RUMUSAN PENEMUAN KAJIAN 5. Bekerjasama dalam kumpulan yang kecil dengan persekitaran yang baru. Bab ini menjelaskan satu pemahaman yang lebih baik mengenai keputusan individu dalam menjadi sukarelawan pelancong secara umum dan untuk pelancongan mampan khususnya. Setiap sukarelawan Raleigh akan terlibat dengan sukarelawan dari seluruh dunia termasuklah host country. . Peserta ekspedisi Raleigh International ini membawa satu trend baru di Malaysia iaitu mereka merupakan sukarelawan pelancong yang menyumbang kepada pelancongan mampan. boleh membina kemahiran dalam kehidupan di mana akan meningkatkan prospek pendidikan dan profesional setiap individu.

untuk merasa diperlukan. untuk belajar sesuatu yang baru. untuk membantu kawan atau saudara. bergaul dengan masyarakat.0 0.5 18.1 FAKTOR MOTIVASI MENGIKUT POPULARITI Daripada 84 responden hanya 79 responden sahaja yang dapat menjawab soalan ini dengan betul apabila mereka dapat memilih dan menyusun lima faktor mengikut keutamaan mereka daripada 14 faktor yang disenaraikan oleh pengkaji.5 0. untuk melarikan diri dari keadaan biasa”.5%.5 0 Jadual di atas menunjukkan faktor motivasi yang telah disusun mengikut populariti. untuk mendapatkan kemahiran kepimpinan. untuk berkongsi kemahiran.1 4.1 7.8 2. Faktor Motivasi Jadual 5. “membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian” dengan 15.2 9.5%. Faktor tersebut adalah “untuk menyumbang sesuatu yang baik. pencapaian peribadi.8 2.1: Faktor motivasi mengikut populariti Contribute something good To learn something new To do something different from ordinary job Socializing with community For fun To help friends or relatives To share skills To feel needed Satisfaction from accomplishment To be a part of the team To gain leadership skills For recognition Others To keep busy / escape Jumlah (N=395) 77 73 63 60 36 28 19 11 11 9 4 2 2 0 Peratus (%) 19. untuk pengiktirafan. Sebab realistik kebanyakan sukarelawan pelancong memilih faktor “menyumbang sesuatu yang baik” dalam mempengaruhi mereka untuk terlibat dalam ekspedisi kerana berdasarkan program .5 15. “bersosial dengan komuniti” dengan 15.2% dan “untuk keseronokkan” dengan 9.8 2. untuk keseronokkan. untuk menjadi sebahagian daripada kumpulan.9%.9 15.3 1. Lima faktor yang paling terkenal adalah “menyumbang sesuatu yang baik” dengan 19.5. “untuk mempelajari sesuatu yang baru” dengan 18. membuat sesuatu yang berbeza daripada pekerjaan biasa.1% .

their lives. Terutama sekali golongan belia yang peringkat umurnya 17-25 tahun. Seperti yang dinyatakan oleh Menteri Belia dan Sukan Sabah iaitu Datuk Masidi Manjun dalam akhbar Daily Ekspress (8 Mac 2007). “Apart from the scenery and hospitality. Di mana di dalam projek tersebut mereka perlu bekerjasama dalam membina kemudahan-kemudahan untuk komuniti tempata dan pengkaji seperti pembinaan tadika. and their everyday living environment.” Faktor kedua terpenting yang menjadi pilihan responden iaitu untuk mempelajari sesuatu yang baru kerana dengan menyertai ekspedisi banyak perkara baru yang di buat. is something cannot purchase and will be felt uniquely by each and everyone that involved. Sukarelawan Raleigh juga mempelajari bidang pembinaan sewaktu ekspedisi bagi projek fasa komuniti dan alam sekitar. sistem graviti bekalan air. eco lodge dan sebagainya. Faktor yang keempat terpenting adalah bersosial dengan komuniti. Respondents reported that working and interacting with the . Faktor mempelajari sesuatu yang baru sangat berkait rapat dengan faktor ketiga terpenting iaitu untuk melakukan sesuatu lain daripada rutin harian mereka. Menurut Sally Brown (2005).ekspedisi yang menyumbang kepada komuniti dan pemeliharaan alam sekitar. Sewaktu ekspedisi mereka diberi latihan serta tunjuk ajar daripada pihak yang pakar seperti PADI untuk aktiviti scuba diving. base camps. perasaan ingin tahu sesuatu yang baru sangat tinggi.. They also reported a healthy curiosity about other people and places. “Volunteer tourist further reported that they very much wanted to have the opportunity to see real people. Peserta yang menjadi sukarelawan Raleigh International ini mempunyai latar belakang yang berbeze-beza dan apa yang dipelajari di dalam ekspedisi bukan bidang mereka yang sebenarnya. faktor ini antara faktor yang terpenting kerana. It appeared that volunteer travellers tended to attach strong value to seeking and experiencing the authenticity of a place.. the works undertake in helping to preserve a precious and priceless environment as well as improving the people’s lives.

Ini berkemungkinan disebabkan.2 TAHAP KEPUASAN SUKARELAWAN PELANCONG Hasil bagi tahap kepuasan sukarelawan pelancong dalam ekspedisi Raleigh International menunjukkan majoriti responden berpuas hati dengan keseluruhan pengalaman yang mereka dapat.” Faktor yang kelima terpenting ialah untuk keseronokkan.local people and communities lead them to opportunities to become immersed in local culture and to connect with the local people in a more profound way. Walaupun sukarelawan pelancong ini perlu menghadapi cabaran dan sanggup berusaha untuk memberi kemudahan kepada orang lain. Ini merupakan hasil yang mengejutkan kerana sepatutnya sukarelawan pelancong sangat berpuas hati dengan pencapaian peribadi mereka kerana ia merupakan pengalaman pertama mereka terlibat dalam ekspedisi di mana ekspedisi tersebut akan mencabar keupayaan diri mereka. . menjadi sukarelawan dalam Raleigh International merupakan pengalaman pertama bagi kebanyakan responden. Walaubagaimana kepuasan dalam pencapaian peribadi merupakan min yang paling rendah berbanding dengan faktor-faktor lain. 1977). mereka berpuas hati terhadap latihan dan orientasi yang di berikan oleh pihak Raleigh International dalam menghadapi ekspedisi yang dijalankan. 5. Seterusnya. Mereka ini sememangnya terdiri daripada pelancong yang sukakan cabaran dan mereka juga suka berjumpa dengan orang ramai iaitu allocentrik (Plog. tetapi mereka masih merasa seronok kerana mereka telah buat apa yang mereka inginkan.

selepas kedatangan sukarelawan Raleigh International ini.5. menjadi ‘tourist guide’ apabila mereka hendak membawa sukarelawan pelancong ini mendaki di Gunung yang berhampiran dan melawat tarikan-tarikan yang terdapat di kampung mereka. . yang mana kedatangan sukarelawan pelancong Raleigh International telah melaksanakan konsep ini secara tidak langsung apabila mereka menginap di kampung tersebut. bertani. mengutip dana. Komuniti tempatan pula. pihak komuniti akan sedar mengenai tarikan yang ada di kampung mereka iaitu alam semulajadi. Projek komuniti yang melibatkan sukarelawan merupakan perpindahan kemahiran manusia seperti sukarelawan ini mengajar. komuniti tempatan di Kampung Miruru dan Kampung Paus merancang untuk melaksanakan aktiviti homestay / kampung stay. membuat pembinaan. menyumbang idea baru mereka dalam membangunkan kampung dan sebagainya. Aktiviti sukarelawan pelancong merupakan satu cara bagi komuniti untuk meningkatkan taraf hidup.3 KESAN KEPADA KOMUNITI TEMPATAN Merujuk kepada Stebbins dan Graham (2004). Akibat daripada interaksi sosial yang berlaku antara sukarelawan pelancong dan komuniti tempatan telah menyebabkan. Keadaan ini turut terjadi di Kampung Miruru dan Kampung Paus yang mana. Sukarelawan pelancong ini dapat membantu menyokong komuniti tempatan dalam memberi perhatian kepada pembangunan pelancongan atau mengatasi masalah yang mereka hadapi. menyatakan aktivti sukarelawan harus dilihat dalam konteks sumber dan faedah kepada komuniti lebih baik daripada aset komersial. Menurut Stebbins dan Graham (2004) . Seperti hasil penemuan kajian terhadap kesan kepada komuniti dalam bab sebelum ini. baru mereka mula untuk merancang dan membuat aktiviti pelancongan di tempat mereka secara meluas. dan meneroka peluang baru dalam menyumbang kepada ekonomi mereka selepas kedatangan sukarelawan di kampung tersebut.

“It is important to note that local communities are never simply passive recipients of volunteers, they are frequently the ones initiating and developing projects, and it will be the residents who remain active in the projects once the volunteers go home.”

Melalui aktiviti sukarelawan pelancongan Raleigh International, turut memberi kesan positif kepada pihak kerajaan kerana mereka secara tidak langsung telah membantu kerajaan dalam menyediakan prasarana kepada komuniti tempatan yang mempunyai masalah dari segi kemudahan asas. Ia dapat mengurangkan kos perbelanjaan kerajaan dalam memyediakan prasarana tersebut kepada penduduk tempatan kerana tugas tersebut telah diambil alih oleh sukarelawan pelancong ini.

Berikut merupakan jadual yang dibuat berdasarkan hasil kajian yang didapati bagi kesan aktiviti sukarelawan pelancong Raleigh International kepada komuniti tempatan bagi Kampung Miruru dan Kampung Paus.

Jadual 5.2: Rumusan Kesan Kepada Komuniti Tempatan Di Kampung Miruru Dan Kampung Paus
Kesan
1.Meningkatkan kemudahan

Kampung Miruru
Sistem graviti bekalan air

Kampung Paus
Sistem graviti bekalan air Tadika

2. Memperkenalkan kampung

Persembahan budaya Tarikan alam semulajadi: - Periuk kera yang ada udang di Gunung Mentuban - 3 air terjun di gunung tersebut. - Jambatan gantung.

Persembahan kebudayaan Tarikan alam semulajadi: - Air terjun - Gua - Aktiviti air du Sungai Kagibangan dan Ulu Sungai Tubing.

3.Menambahkan pendapatan penduduk

Aktiviti Pelancongan: Kampung Stay Aktiviti sukaneka Mendaki Gunung Mentuban Memancing di Sungai.

Aktiviti Pelancongan: Kampung Stay Kraftangan

5.4

KESIMPULAN

Sukarelawan pelancongan sememangnya menuju ke arah kemampanan untuk pencapaian sosial, alam sekitar dan juga mencapai matlamat ekonomi (Wearing, 2001). Sukarelawan pelancongan menawarkan hasil yang berbeza di mana ianya merupakan pendekatan yang mengenalpasti kebergantungan pelancongan kepada kebudayaan dan ekologi tempatan sperti yang berikut: Dalam kebanyakan kes, sukarelawan pelancongan dapat meneroka kaedah dalam meningkatkan pelancongan mampan, dan mengurangkan kesan negatif yang wujud. Sukarelawan pelancongan mempunyai nilai dan gelagat yang jauh berbeza daripada aliran utama pelancongan (mainstream tourism). Ia mempunyai kadar altruism dan perlindungan faedah komuniti serta biasanya memberi kesan yang positif kepada kedua-duanya iaitu alam sekitar dan komuniti tempatan. Analisis yang baik, organisasi, dan perancangan dapat membantu meningkatkan aspek positif bagi pembangunan sukarelawan pelancong dan mengurangkan kesan negatif. Ini disebabkan setiap komuniti adalah unik, setiap keputusan perlu berdasarkan keadaan tempatan.

Kesedaran yang semakin berkembang mengenai faedah dalam komuniti menjadi panduan daripada membangunkan sukarelawan pelancongan sebagai penyumbang kepada ekonomi mereka. Kesedaran ini datang apabila kejatuhan industri tradisi tempatan seperti agriculture dan manufacturing. Bagi mendapat kejayaan sebenar dalam bahagian ekonomi komuniti, pelancongan haruslah mampan, walaupun ianya bermusim. Kemampanan boleh dicapai dengan perancangan yang cekap dan mampu memastikan kesinambungan pengalaman kualiti yang tinggi untuk pelancong.

“Not every community is suited for tourism development, nor is tourism suitable for every community” (Wearing, 2005).

Rajah 5. Pencapaian peribadi . program kebudayaan) * Kesan negatif: persepsi sukarelawan pelancong mempengaruhi budaya penduduk tempatan adalah tidak benar dalam kajian kes ini. Kerjasama dengan ahli kumpulan 5. Untuk keseronokkan. Fasa Kembara KESAN VOLUNTOURISM KEPADA PENDUDUK TEMPATAN POSITIF: 1. Dapat memperkenalkan kampung kepada orang luar. Trend ini boleh dijadikan pelaburan oleh kerajaan dalam mengalakan kedatangan repeat tourist Malaysia kerana melalui aktivti sukarelawan pelancongan dapat mempromosikan destinasi di Malaysia di samping mengurangkan kesan negatif akibat daripada aktiviti pelancongan.menjual kraftangan . Fasa Komuniti 2.Berdasarkan hasil penemuan kajian seperti dalam jadual di bawah.aktiviti pelancongan (homestay / kampung stay. TAHAP KEPUASAN SUKARELAWAN PELANCONG RALEIGH INTERNATIOANL: 1. Fasa Alam Sekitar 3. (tarikan alam semulajadi yang terdapat di kampung) 3. Kerjasama dengan pihak pengurusan 4. Tidak mustahil sekiranya dinyatakan sukarelawan pelancong yang datang ke Malaysia akan berkunjung semula untuk melawat kawan-kawan atau kampung yang mereka telah terlibat sewaktu dalam ekspedisi dahulu. mendapati trend aktiviti sukarelawan pelancongan ini berpotensi untuk diketengahkan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia. Menyumbang sesuatu yang baik. Pengalaman keseluruhan 2.1 : Rumusan Keseluruhan Hasil Penemuan Kajian SUKARELAWAN PELANCONG MOTIVASI UTAMA SUKARELAWAN PELANCONG 1. Menambahkan pendapatan penduduk: . 2. Meningkatkan kemudahan di kampung tersebut 2. EKSPEDISI RALEIGH INTERNATIONAL : 1. Bergaul dengan komuniti 5. Untuk belajar sesuatu yang baru 3. Membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian 4. Latihan dan orientasi 3.

5 KEKANGAN KAJIAN Hampir setiap pengkaji mempunyai batasan dalam menjalankan kajian. Pertamanya. Sewaktu pengkaji hendak bertemu dengan responden yang sedang menjalankan ekspedisi di Sabah. Pertemuan itu dibatalkan kerana proses pertukaran fasa di tunda ke hari itu disebabkan oleh pilihan raya yang diadakan pada bulan tiga. pengkaji tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk mengkaji di kawasan kajian dan berjumpa semula pada tarikh lain dengan responden yang sedang menjalankan ekspedisi di Sabah. Batasan kedua adalah adalah dari segi kos perbelanjaan dan masa dalam melaksanakan kajian ini. Kajian ini juga tidak terkecuali dalam mempunyai beberapa batasan sewaktu hendak menjalankan kajian. adalah dari segi mendapatkan responden bagi menjawab soalan kaji selidik. menggunakan orang perantaraan dan bersemuka dengan beberapa bekas sukarelawan pelancong yang tinggal di kawasan kajian. pada saat-saat akhir pertemuan itu terpaksa dibatalkan kerana sukarelawan sedang sibuk melakukan pertukaran fasa pada tarikh pengkaji pergi ke Sabah untuk bertemu dengan responden. Pengkaji tidak boleh tinggal lama di kawasan kajian kerana kos perbelanjaan yang agak tinggi dan ditanggung oleh pengkaji sendiri.5. Justeru itu. Disebabkan itu. . pengkaji hanya bergantung kepada responden yang pernah terlibat dengan ekspedisi Raleigh International di Sabah melalui email.

.

D. 10:60-64.C.J. Journal of Tourism Management.C.. (2000) ‘Volunteer services for vulnerable families and at-risk elderly’.BIBLIOGRAFI Correia A.(2000) ‘Toward a conceptual framework of employee volunteerism:an aid for the human resource manager’. PhilosophiesNinth Edition’. Journal of Tourism Management.C. (2007) ‘Modeling motivations and perceptions of Portuguese tourist’.. Date 26 August 2006. John Wiley & Sons. Date 24 February 2007. News paper: The Star...R. extraversion and prosocial value motivation’.. Hwang S.. Journal Tourism Management. Journal of Management Decision. Ritchie.O. tourist satisfaction and destination loyalty: an integrated approach’.R. Ganesan. .T..S.. Chen H. 8:286-290 Carlo G. place attachment and interpretation satisfaction in Taiwan’s national parks’. 24:141-148 Jang. Journal of Managing Library Finance. (1997) ‘Trends in volunteerism’.A.. 38:280-286. 28:965-975... (2005) ‘The relationship among tourists’ involvement.G. Knight P.R.N. Qu H. Journal of Personality and Individual Differences.V.L. Coffey.G. Jones A. 38:1293 – 1305.C. (2003) ‘Tourism Principles. United States of America.J. Valle P...A. Okun M. (2005) ‘The interplay of traits and motives on volunteering: agreeableness.M.K. Moco C. Lee C. Chi C.G. News Paper:New Straits Times. 26:143-156 Hui T.. 60:76-80. (2007) ‘Temporal destination revisit intention: The effects of novelty seeking and satisfaction’. Guzman. Feng.Jacoby.. (2007) ‘Tourists’ satisfaction. Goeldner. Practices.B. Ho A. ‘Gift of Water: Yam Phui Yee witnessed a concerted effort by youth to bring hope to the communities in rural Sabah’.28:580-590. Geroy.R.. Wan D. Journal of Child Abuse & Neglect... Journal of Tourism Management.P.Q. (2007) ‘ Examining the structural relationships of destination image. ‘Tourist Arrivals in 2006 Hit Record High’. recommendation and revisiting Singapore’.Inc. Journal of Business Research....Wright.J.G..

W.. (2003) ‘Heritage Tourism’. 26:2-4 ‘Sole Asian Destination’.. Department of Tourism. Ministry of Tourism Industry Report.com. Prentice Hall. (2005) ‘The national identity as a motivational factor for better performance in the public sector’. News paper: New Straits Times Online. Horridge.P.J.. Swanson. Date 4 September 2007 Timothy. (2004) ‘Benefits of participation in corporate volunteer programs:employees’ perceptions’. ‘Largest Raleigh Expedition’. Journal of Personnel Review. New Zealand..K. Sinclair. (2007) ‘Volunteer Tourism in New Zealand: The role of sending organizations in ensuring that volunteer tourism programmes ‘make a difference’’.E. Date 30 April 2006 pg 22. News Paper: Daily Express. C.dailyexpress. Weaver.Moustakatou..T. University of Otago. Journal of Management Research. Great Britain.33:615-627.J..K.W. News paper: The Stars – Education School.. Journal of Tourism Management. ‘How to manage unpaid volunteers in organisations’ . Date 10 June 2006.‘Kindie gives hope to remote village’. . Boyd. M.V. Raymond. Elsevier Butterworth-Heinemann . 27:671-683.W. (2006) ‘Motivations and profiles of cooperating teachers:who volunteers and why?’. (2003). Parmley. Journal Teaching and Teaching Education.S..M. Kleiner. 43:1101-1102. Journal of the American College of Cardiology. Michalopoulos.D. S. China.H.my Peterson... Dowson. (2004) ‘ The power of volunteerism’.P. ‘Projects:First kindergarten brings hope’.. Martin. 22:263-279. (2006) ‘Travel motivations as souvenir purchase indicators’. International Journal of Productivity and Performance Management.. (2006) ‘ Sustainable Tourism’.K. Date 8 March 2007 online at http://www.N. News paper: The Star Online. Shin.D.E.B. Karkatsoulis...D. 54:579-594.

org Brown.voluntourism.voluntourism. (2005) ‘Expanding the concept of volunteer vacations:The Mini-Mission. (2007) ‘ Voluntourism: A brief history of tourists as witnesses and advocates for justice’.S. online at http://www. Andereck..voluntourism.uk ‘Voluntourism:volunteering while holidaying’ (2007) online at http://dancewithshadows.S. issues 3. online at http://www.voluntourism.org ‘Young People Volunteering’.voluntourism.asp Wearing.. Journal of Tourism Management.D.voluntourism. issues 1. (2005) ‘Understanding the motives and benefits of voluntourists:What makes them tick?’ online at http://www. 26:45-56.voluntourism.org McGehee.K. online at http://www.D.C.org Pezzullo.N.co.org Aabo.. Study and Research vol III. ‘Part 2-A Case study of adventure service tourism: Mixing Service and Adventure:Getting The Adventure Voluntourism Mixture Right!’ Study and Research vol II.. online at http://www..org Brown.voluntourism..K..com/travel/voluntourism.Yoon Y..P. ‘Part 1-A Case study of adventure service tourism: Exploring Coffee Tourism’ Study and Research vol II..org .G. issues 2..org McGehee.(2005) ‘Voluntourism & Community Development’ . Wearing.. Uysal M.G.enxnotts. online at http://www. online at http://www. ‘Resident Attitudes Toward Voluntourism Part 1:Perceived Impacts of Voluntourism’ Study and Research vol II. Journal NACP. or Mission Lite Concept’ online at http://www.. issues 2.S. Andereck. (2005) ‘VolunTourism-Can it influence mass tourism?’. ‘Resident Attitudes Toward Voluntourism Part II:Resident Perceptions Regarding Community Planning for VolunTourism’ Study and Research vol II.org Aabo. online at http://www. (2005) ‘An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model’.voluntourism. online at http://www. issues 4.S.N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful