MOTIVASI SUKARELAWAN PELANCONG: SUKARELAWAN RALEIGH INTERNATIONAL

ZATUL IFFAH MOHD FUZA

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains Pelancongan

Fakulti Alam Bina Universiti Teknologi Malaysia

MEI, 2008

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : Nama : Tarikh :

…………………………….. Zatul Iffah Mohd Fuza 14 Mei 2008

Saya akui saya telah membaca karya ini dan daripada pandangan saya karya ini adalah dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Sarjana Sains Perancangan Pelancongan

Tandatangan Nama penyelia Tarikh

: ............................................ :Dr. Hairul Ismail :14 Mei 2008

Shaharuddin Tahir (Pensyarah UUM) yang turut menyumbangkan fikiran dan cadangan dalam menyiapkan tesis ini. Semoga Allah memberikan pahala atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Hairul Nizam Ismail selaku penyelia tesis yang telah banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar dengan penuh kesabaran serta sumbangan idea selama proses menamatkan kajian dan penulisan tesisi ini.PENGHARGAAN Bismillahirahmanirahim. kerjasama dan kenangan selama ini tidak akan dilupakan. Segala jasa. serta rakan-rakan sekuliah yang ada di antara mereka turut membantu saya menyiapkan tesis ini. Amin. Amran Hamzah. budi baik. Di sini.. Prof. Alhamdulillah. tuhan semesta alam. Dr. . Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar. Dr. Tidak lupa juga kepada Encik Loh Shih Chung (Presiden Raleigh International) dan Encik Shamsul Bastri (Projek Partner Raleigh di Ranau). Prof. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih juga ditujukan kepada keluarga saya yang sentiasa menyokong dan memberi semangat sepanjang pengajian saya. Dr. Tidak lupa kepada Prof. Setinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinNya yang telah memberi ruang kepada saya menyiapkan tesis ini dengan jayanya. segala puji untuk Allah SWT. Nabi Muhammad Sallallahu’ Alaihi Wassalam. Zainab Khalifah dan Assoc. saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat terutama sekali kepada Dr.

penemuan ini dapat memberi sokongan kepada kerajaan dan organisasi lain secara umumnya ke arah pembangunan pelancongan mampan. Hasil temubual dengan komuniti tempatan di Kampung Paus dan Kampung Miruru. untuk mengukur kepuasan sukarelawan dalam ekspedisi Raleigh International. membantu meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia dan pada masa yang sama mengurangkan kesan negatif yang disebabkan oleh aktiviti pelancongan. min yang paling tinggi bagi tahap kepuasan sukarelawan adalah “pengalaman keseluruhan”dan “latihan orientasi”. Secara keseluruhannya. “memperkenalkan kampung mereka kepada orang luar” dan “meningkatkan pendapatan mereka dengan aktiviti pelancongan”. iaitu “meningkatkan fasiliti”. sukarelawan pelancong ini akan memberi sumbangan untuk jangka masa panjang terhadap alam sekitar.ABSTRAK Tesis ini bertujuan untuk mengkaji Motivasi Sukarelawan Pelancong yang mana kajian kes adalah Sukarelawan Raleigh International. Raleigh International bergantung kepada aktiviti mengumpul dana dan disyaratkan semua sukarelawan pelancong untuk memberi sumbangan dalam kerja kebajikan. dan untuk mengkaji kesan kepada komuniti tempatan akibat daripada aktiviti sukarelawan pelancong. Melalui penglibatan dalam ekspedisi.5%). “untuk membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian” (15. Seterusnya diikuti dengan “organisasi pengurusan”. tinggal bersama komuniti tempatan yang jauh terpencil di luar bandar disamping membina sistem graviti bekalan air. .1%). Hasil kajian mendapati lima motivasi utama pelancong daripada 14 motivasi yang disenaraikan dalam soalan kaji selidik adalah “untuk menyumbang sesuatu yang baik”(19. dan komuniti projek seperti akan melihat mereka membuat kerja-kerja pemuliharaan. diikuti dengan “untuk belajar sesuatu yang baru”(18. “bersosial dengan komuniti”(15.2%) dan “untuk keseronokkan”(9. Objektif kajian ini adalah untuk menjalankan analisis kaji selidik bagi motivasi utama sukarelawan pelancong. Ekspedisi Raleigh International terbuka kepada sukarelawan pelancong yang berumur antara 17 hingga 25 tahun yang kebanyakannya berasal dari UK dan negara-negara lain. “kerjasama dengan ahli kumpulan” dan “pencapaian peribadi”. hanya terdapat kesan positif akibat daripada aktiviti sukarelawan Raleigh International.5%).9%). Daripada kajian.

found that there are only positive impacts from the volunteer Raleigh International activity. and “for fun” (9.5%). The result indicate that there are five motives priorities of volunteerism from 14 motives that listed in the questionnaire were “to contribute something good” (19. Ranau Sabah. followed by “to learn something new” (18. from the UK and abroad. In this expedition. Raleigh International is dependent on fundraising activities and asks all volunteer to contribute towards the charity work and expenses. In general. all volunteers will be contribute to long term environmental activity. The objective of this study is to conduct survey analysis of volunteers’ motivational priorities. aged 17 to 25. these findings should be able to provide support to government and others organization towards the sustainable tourism development. which are “facilities improvement”. As a registered charity. living with community in least developed rural areas whilst installing gravity water feed system.2%). Investigation on their satisfaction levels show the highest mean of satisfaction are “overall experience” and “training / orientation” follow by “management’s performance”. “socializing with community” (15. to measure volunteers’ satisfaction at the Raleigh International expedition. “team performance” and “personal accomplishment”. Research Findings from the local community at Kampung Paus and Kampung Miruru. “introduction of their village to other people” and “increase local community income from the Raleigh International activity”.ABSTRACT This research entails investigation of the Motivational of Volunteer Tourism: Volunteer Raleigh International. Raleigh International expeditions are open to “volunteer tourism”. and to define the impact to the local community cause of volunteer tourism activities. .9%). help to increase the tourist arrival to Malaysia and at the same time reduce the negative impact cause by tourism activity. community project such as conservation effort.1%).5%). “to do something different from ordinary job” (15.

7.6 Pengenalan Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Skop Kajian Pendekatan Penyelidikan 1.3 Instrumen Kajian 1.1 1.5 1.1 Daerah Ranau 1.2 Peringkat II – Kajian Teoritikal 1.3 1.8.7.6.3 Kampung Miruru 1.7 Kaedah dan Instrumen Penyelidikan 1.2 Pembentukan Borang Soal Selidik 1.2 1.4 Peringkat IV – Analisis Data 1.1 Kaedah Kajian 1.10 Kepentingan Penyelidikan 1.9 Tempoh Kajian Lapangan Kawasan Kajian 1.11 Rumusan 8 8 10-11 10 10 11 11 12 12-15 16 17 18 18 1-2 2-3 3 3 4-5 6-8 6 6 7 .8.3 Peringkat III – Kajian Lapangan dan Pengumpulan Maklumat 1.7.5 Peringkat V – Hasil Penemuan 1.1 Peringkat I – Kajian Awal 1.6.8 1.2 Kampung Paus 1.ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT I PENGENALAN 1.8.6.6.4 1.6.

7 Motivasi Sukarelawan Pelancong 2.3.4 Rumusan 32 32-33 34-35 35-36 37 38 38-39 39-43 43-45 45 .3 Fasa Komuniti 3.4 Fasa Kembara 3.2 Fasa Alam Sekitar 3.3 Pelancongan 2.II KAJIAN LITERATUR 2.3.3.6 Tipologi Pelancong 2.4 Sukarelawan Pelancong 2.1 Pengenalan 2.2 Latar belakang Raleigh International 3.1 Raleigh International di KL 3.3.5 Pembangunan Pelancongan Mampan 2.3.8 Kepuasan Sukarelawan Pelancong 2.2 Sukarelawan 2.3 Raleigh Internatioanl di Malaysia 3.9 Kesan Pelancongan 2.1 Pengenalan 3.2.10 Kesimpulan 19 19-21 21-22 22-23 23-24 25 26-28 28-29 29-30 31 III RALEIGH INTERNATIONAL 3.5 Partnership Raleigh International di Sabah 3.1 Empat Cabaran Raleigh International 3.

7.3.2 Tempat Asal 4.3.7.3.3 Menambah Pendapatan Komuniti Tempatan 4.3 Tahap Kepuasan Sukarelawan Pelancong 5.4 Kesan Kepada Komuniti Tempatan 5.3 Profil 4.4 Umur 4.7 Kekerapan menjadi sukarelawan sebelum terlibat dalam ekspedisi 4.1 Meningkatkan Kemudahan di Destinasi 4.1 Pengenalan 5.3.6 Pekerjaan 4.1 Pengenalan 4.3.IV ANALISIS KAJIAN 4.1 Profil Demografik 4.5 Taraf Pendidikan 4.4 Faktor Motivasi Sukarelawan Pelancong 4.7 Kesan aktiviti Sukarelawan Pelancong Kepada Komuniti Tempatan 4.3.6 Komen dan Cadangan Dari Responden 4.2 Faktor Motivasi Mengikut Populariti 5.6 Kekangan Kajian 64 65-67 67 68-69 71-72 73 .2 Sampel 4.7.8 Rumusan 60 61 62 63 53 54-55 55 59 46 46-47 48 49 49-50 50 50-51 51 52 52 V RUMUSAN PENEMUAN KAJIAN 5.2 Memperkenalkan destinasi 4.5 Kesimpulan 5.3 Jantina 4.5 Tahap Kepuasan 4.3.

RUJUKAN LAMPIRAN .

6 5.2 4.3 4.5 4.1 4.1 Carta Alir Kajian Peta Sabah Pembangunan Mampan Tahap Keperluan Maslow Respon Sikap / Kelakuan Tuan Rumah terhadap kegiatan pelancong Tempat Asal Jantina Umur Taraf Pendidikan Pekerjaan Kekerapan Rumusan Keseluruhan Hasil Penemuan Kajian 9 12 24 27 30 48 50 51 51 52 52 72 .3 4.1 1.SENARAI RAJAH 1.2 2.4 4.1 2.1 2.

0 1.JADUAL 1.2 3.1 Senarai Mukim Kampung di Daerah Ranau Senarai Mukim Kampung di Daerah Ranau Komiti Raleigh International Kuala Lumpur yang telah dilantik bagi tahun 2007/08 Senarai projek Raleigh International di Sabah pada tahun 2005-2007 Partnership Raleigh International Pengagihan Sampel Peratusan Responden Tempatan dan Luar negara Rumusan bagi faktor motivasi Rumusan Tahap Kepuasan Sukarelawan Komen dan Cadangan dari responden Faktor Motivasi mengikut populariti Rumusan kesan kepada komuniti tempatan di Kampung Miruru dan Kampung Paus 14 15 37 40 43 47 49 53 54 55 65 3.1 3.1 4.2 4.3 4.1 5.5 5.3 4.4 4.2 70 .

.

Rosta Rica. komuniti dan persekitaran yang mana mengambil masa sekurang-kurangnya 3 minggu. flora dan fauna di destinasi yang mereka lawati (Wearing. Namibia. Monggolia. Thailand.0 PENGENALAN VolunTourism (VT) memberi sumbangan kepada pembangunan mampan. mahasiswa. Bagi sukarelawan yang berumur 25 tahun ke atas boleh . dan hanya terdapat sebuah organisasi yang telah dikenalpasti aktif membuat projek VolunTourism iaitu Raleigh International. disamping memelihara budaya. Ghana. Ekspedisi dalam Raleigh International terbahagi kepada 3 fasa iaitu kembara. Sukarelawan Raleigh International ini biasanya terdiri daripada pelbagai latar belakang iaitu pelajar. 2001).BAB 1 PENDAHULUAN 1. Sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi Raleigh International tidak memerlukan kelayakan yang khusus. Zimbabwe. Singapore dan Malaysia. Raleigh International membuat ekspedisi di serata dunia seperti Chile. host-country volunteers dan golongan belia dari serata dunia yang berumur antara 17-25 tahun. pengalaman mahupun kebolehan tetapi cukup sekadar mempunyai semangat yang tinggi dalam menghadapi cabaran ketika ekspedisi. VolunTourism(VT) di Malaysia merupakan satu trend yang baru. yang mana sukarelawan pelancong membantu pembangunan komuniti. Raleigh International ini berasal dari United Kingdom (UK) di mana pada mulanya dikenali sebagai Operation Raleigh dan bertujuan membangunkan golongan belia dengan menjadikan mereka lebih berguna. pemuliharaan alam sekitar untuk jangka masa panjang serta termasuk projek komuniti.

546. mereka biasanya akan gagal mendapat sokongan daripada penduduk tempatan kerana mereka tidak memenuhi keperluan komuniti. kebanyakan kumpulan sosial dalam komuniti tempatan akan berasa tidak berguna dan kecewa kerana mereka tidak pasti bagaimana hendak menyatakan kebimbingan dalam proses pembangunan tersebut (Wearing. Raleigh International juga menyediakan latihan kepada individu yang ingin memperbaiki kelemahan dan membina keyakinan diri sebelum menyertai ekspedisi. Menurut Menteri Pelancongan Malaysia. Penetapan sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia pada setiap tahun kerana ia merupakan antara penyumbang ekonomi utama di Malaysia.2001).1 PERNYATAAN MASALAH Perancangan pelancongan biasanya dibuat tanpa penglibatan penduduk tempatan di tempat yang hendak dibangunkan. 2005). Setiap tahun Kementerian Pelancongan Malaysia menetapkan sasaran pelancong yang datang ke Malaysia. Tambahan lagi. Apabila projek ini dibuat tanpa input daripada komuniti tempatan.863 tourists.” .menjadi staf Raleigh International sewaktu ekspedisi dalam menguruskan para peserta. Kebanyakan projek pelancongan disediakan oleh mereka yang profesional dan pengurus tanpa input daripada penduduk tempatan di destinasi tersebut. “We managed to achieve our target of 17. and tourist accused of khalwat. Oleh itu. Ini dapat mengelakkan konflik antara penduduk tempatan dan pihak kerajaan dalam membangunkan aktiviti pelancongan seperti isu yang telah berlaku di Pulau Duyong akibat daripada acara “Monsoon Cup”. We crossed the figure registering 17. immigration. 1.5 million. dalam perancangan pelancongan perlu melibatkan komuniti tempatan supaya dapat menyumbangkan kepada pembangunan mampan (Wood dan Judikis. Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor dalam akhbar New Straits Times pada 24 Februari 2007. even though we had to deal with problems with taxis.

mengkaji kesan kepada komuniti tempatan akibat daripada aktiviti sukarelawan pelancong ini.1 million tourists are expected to spend up to RM44.” Ini menunjukkan kerajaan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia di samping hendak mengatasi kesan negatif daripada aktiviti pelancongan di sesebuah destinasi. 1. Faktor motivasi dan kesan sukarelawan pelancong penting untuk dikaji dan difahami agar VolunTourism ini dapat diketengahkan sebagai aktiviti pelancongan di Malaysia.2 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti motivasi utama sukarelawan pelancong.462 in 2006. mengukur tahap kepuasan sukarelawan pelancong terhadap penglibatan mereka dalam ekspedisi VolunTourism. up from 1. . Terdapat banyak kajian dan aktiviti yang telah dibuat mengenai VolunTourism(VT) di luar negara seperti di Thailand. The total 20.675.5 billion during their stay here. tetapi isu ini masih baru dan kurang kajian mengenainya dalam konteks Malaysia.“…Tourist Malaysia is targeting an average monthly arrival of 1.

Melihat dan memahami antara bentuk permintaan pelancongan yang terdiri daripada motivasi. ciri-ciri permintaan dan kesan aktiviti sukarelawan pelancong. skop kajian akan tertumpu kepada: a) Memahami dan membuat kajian literatur berkaitan dengan VolunTourism. ciri. Sebanyak 14 faktor motivasi yang diambil dalam kajian bagi mengenalpasti faktor motivasi yang paling utama dalam mempengaruhi sukarelawan pelancong ini.1.4 SKOP KAJIAN Berdasarkan objektif di atas. dan tahap kepuasan sukarelawan pelancong.ciri dan senario perkembangan semasa yang melibatkan VolunTourism. Memahami kesan aktiviti pelancongan kepada sesebuah destinasi. Apakah motivasi utama sukarelawan pelancong melibatkan diri dalam ekspedisi Raleigh International? Bagaimanakah tahap kepuasan sukarelawan pelancong terhadap ekspedisi Raleigh International? Apakah kesan aktiviti sukarelawan pelancong di destinasi kepada komuniti tempatan? 1. Faktor motivasi tersebut adalah: • Menyumbang kepada sesuatu yang baik (Contribute something good) . b) Mengkaji faktor motivasi utama sukarelawan pelancong Raleigh International. Aspek yang dikaji adalah : • • • Mengkaji aspek yang berkaitan dengan konsep.3 PERSOALAN KAJIAN Kajian ini akan menyelidiki.

escape) Lain.lain faktor (Others) c) Mengkaji tahap kepuasan sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi Raleigh International. . Tahap kepuasan ini akan dinilai dari segi : • • • • • Kepuasan dalam pencapaian peribadi Kepuasan dalam bekerjasama dengan ahli kumpulan Kepuasan dalam bekerjasama dengan pihak pengurusan Kepuasan menyeluruh pengalaman sukarelawan pelancong Kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan.• • • • • • • • • • • • • Untuk mempelajari sesuatu yang baru (To learn something new) Untuk membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian (To do something different from ordinary job) Bersosial dengan komuniti (Socializing with community) Untuk keseronokkan (For fun) Untuk membantu kawan atau saudara (To help friends or relatives) Untuk berkongsi kemahiran (To share skills) Untuk merasa diperlukan (To feel needed) Untuk kepuasan peribadi (Satisfaction from accomplishment) Untuk menjadi sebahagian daripada pasukan (To be a part of the team) Untuk mendapatkan kemahiran kepimpinan (To gain leadership skills) Untuk mendapatkan pengiktirafan (For recognition) Untuk mensibukkan diri / melarikan diri (To keep busy .

5. .5 PENDEKATAN PENYELIDIKAN Rangka penyelidikan menjadi panduan utama kepada pengkaji dalam menjalankan kajian agar penyelidikan dapat dijalankan seperti yang dirancang. Skop kajian akan dirangka agar penyelidikan dapat dijalankan seperti mana yang telah dirancang. 1. Peringkat 2 : Kajian Teoritikal III. Peringkat 4 : Analisis Data V. pembentukan objektif akan di tentukan berdasarkan isu dan masalah yang telah dikenal pasti. 1.5. Peringkat 1 : Kajian Awal II.2 Peringkat 2 : Kajian Teoretikal Dan Literatur Kajian pada peringkat ini lebih merupakan kepada pemahaman mengenai bidang kajian melalui pembacaan dan rujukan bahan – bahan ilmiah yang dapat membantu dalam menjalankan analisis.1 Peringkat 1 : Kajian Awal Pada peringkat ini. Rangka kerja kajian terdiri daripada 5 peringkat iaitu seperti yang berikut: I. Peringkat 3 : Kajian Lapangan dan Pengumpulan Maklumat IV. Bahan bacaan yang dirujuk adalah buku – buku rujukan. Hasil kajian akan mengenalpasti VolunTourism dapat dijadikan trend pelancongan yang menyumbang kepada pelancongan mampan dan meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia. Dalam bahagian ini kajian ringkas literatur turut dijalankan. Peringkat 5 : Hasil Penemuan Kajian dan Rumusan 1.d) Menghasilkan penemuan kajian yang boleh digunapakai dalam memperkembangkan VolunTourism di Malaysia.

Orang perantaraan yang membantu dalam mengedarkan soalan kaji selidik ini adalah Encik Loh Shih Chung (Presiden Raleigh International Kuala Lumpur) dan Encik Shamsul Bastri (Rakan kongsi projek Raleigh International di Ranau).jurnal-jurnal. Pengumpulan data sekunder : Data ini diambil dari organisasi Raleigh International Kuala Lumpur bagi memperkemaskan lagi data setelah menyemak kekurangan bahan pada pengumpulan data semasa peringkat kedua sebelumnya. penjelasan.3 Peringkat 3 : Kajian Lapangan Dan Pengumpulan Maklumat Pada peringkat ini maklumat yang diperolehi akan difokuskan kepada kaedah yang berikut: I. . pengkaji juga akan menemubual penduduk kampung di Ranau iaitu Kampung Miruru dan Kampung Paus bagi mengenalpasti kesan aktiviti sukarelawan pelancong ini kepada komunti tempatan. dan maklumat – maklumat tambahan yang lebih lanjut berkaitan dengan program. II. Soalan kaji selidik ini akan diedarkan melalui dua cara iaitu secara bersemuka dan menggunakan orang perantaraan. perkembangan serta pandangan mereka dalam sukarelawan pelancongan ini. Temubual separuh berstruktur : Pengkaji menyediakan beberapa soalan yang perlu dijawab oleh Presiden Raleigh International Kuala Lumpur dan rakan kongsi projek Raleigh International di Ranau. III.5. keratan akhbar. Selain itu. majalah – majalah. dan laman web yang berkaitan. Menjalankan kajian soal-selidik sukarelawan pelancong: Kajian ini dijalankan terhadap responden yang pernah menjadi sukarelawan pelancong Raleigh International. 1. laporan kajian terdahulu. Temubual ini dijalankan secara informal untuk mendapatkan jawapan.

Data yang diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik (pengekodan) melalui penggunaan teknik frekuensi.4 Peringkat 4: Analisis Data Segala maklumat dan data yang dapat dikumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik dan kaedah bersesuaian.1. kepuasan pelancong. Bagi soalan temubual pula data akan dianalisis secara manual iaitu dalam bentuk perihalan mengikut tema-tema dan aspek-aspek yang dikehendaki. . Di sini pengkaji akan menggunakan perisian SPSS (Statical Package For The Social Sciences) dalam menganalisis data-data tersebut. .5 Peringkat 5 : Hasil Penemuan Kajian Penemuan kajian adalah merangkumi semua aspek yang telah dianalisis seperti profil pelancong.5. motivasi pelancong. 1. Di bahagian ini juga akan mengeluarkan hasil temubual bersama dengan penduduk kampung yang mana dapat mengenalpasti kesan aktiviti sukarelawan pelancong di destinasi tempat ekspedisi dijalankan.5. Dalam mendapatkan tema. proses analisis data dilakukan berselang-seli dengan proses pengumpulan data.

ciri dan senario perkembangan semasa yang melibatkan VolunTourism. dan tahap kepuasan sukarelawan pelancong. ciri.Rajah 1. Memahami kesan aktiviti pelancongan kepada sesebuah destinasi.0 : Carta Alir Kajian Peringkat Pertama Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peringkat Kedua Kajian Literatur • • • Peringkat Ketiga Mengkaji aspek yang berkaitan dengan konsep. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengumpulan Maklumat Data Sekunder Data Primer • • • • • Jurnal Buku Internet\ Dokumen Artikel • • Temubual Separa Berstruktur Soalan Kaji Selidik -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peringkat Keempat Analisis Data -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peringkat Kelima Penemuan Kajian dan Rumusan Sumber: Olahan pengkaji 2008 . Melihat dan memahami antara bentuk permintaan pelancongan yang terdiri daripada motivasi.

Soalan bagi temubual pula dibuat bagi mengkaji kesan – kesan aktiviti sukarelawan pelancong kepada komuniti tempatan. Kandungan soalan kaji selidik ini adalah kombinasi kajian – kajian golongan tersebut. Soalan ini akan dianalisis mengikut tema. serta dengan penganalisaan data dengan menggunakan komputer. motivasi dan kepuasan diri sukarelawan pelancong berdasarkan pengalaman mereka. manakala teknik ‘closed ended’ disediakan bagi memudahkan responden membuat pilihan jawapan yang tepat. Sepanjang proses pengumpulan dan analisis data. Format borang soal selidik dibahagikan kepada 3 bahagian. soalan kaji selidik dibuat berdasarkan kajian – kajian yang terdahulu oleh golongan cerdik pandai seperti Maslow (1943). Bahagiannya adalah seperti berikut: • • • Bahagaian 1: Latar belakang demografi sukarelawan pelancong Bahagian 2 : Faktor motivasi mengikut keutamaan sukarelawan pelancong Bahagian 3 : Tahap kepuasan sukarelawan pelancong .1 Kaedah Kajian Tujuan soalan kaji selidik dibuat adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai faktor demografi.6.1.6. 1. kandungan setiap bahagian dibuat untuk mencapai objektif kajian ini. Seterusnya data dapat diinterpretasi dengan mudah dan tepat. Teknik ‘open ended’ digunakan untuk mendapatkan pandangan dan pendapat responden.6 KAEDAH DAN INSTRUMEN PENYELIDIKAN 1. Tema yang wujud berulang-kali akan dijadikan kategori. Selain itu. yang mana mencapai ketepatan dalam mengukur konsep tersebut.2 Pembentukan Borang Soal – Selidik Teknik ‘open ended’ dan ‘closed ended’ akan digunakan. tema-tema tersebut diperkemaskan lagi. Kaedah ini dapat mengurangkan kos dan masa. dan Wearing (2001). Pendekatan kuantitatif memberi faedah kepada kajian di mana ia dapat menghasilkan satu penemuan yang valid dan reliable.

di buat dengan tiga cara iaitu diberi kepada responden melalui email. Tarikh kajian lapangan ini dibuat bermula pada 23 April sehingga 25 April 2008. Sabah. Pengkaji bermalam di Kampung Paus satu malam kerana jarak perjalanan dari destinasi ke destinasi kawasan kajian agak jauh.7 TEMPOH KAJIAN LAPANGAN Berdasarkan halangan masa dan skop kajian. Soalan kaji selidik bersemuka diberi kepada responden yang tinggal di Kota Kinabalu dan Ranau sewaktu pengkaji pergi ke kawasan kajian.3 Instrumen Kajian Kajian yang dijalankan dengan menggunakan teknik “pertemuan bersemuka” dan “pertemuan tidak bersemuka”. menggunakan orang perantaraan dan bersemuka. Pertemuan bersemuka adalah cara yang digunakan untuk temubual tidak berstuktur yang mana pengkaji akan menemubual beberapa orang penduduk kampung di Kampung Miruru dan Kampung Paus di Ranau.6. 1. Manakala orang perantaraan pula adalah melalui bantuan Encik Loh Shih Chung (Presiden Raleigh International Kuala Lumpur) dan Encik Shamsul Bastri (Projek Partner Raleigh International di Sabah). Bagi soalan kaji selidik. Manakala Encik Loh Shih Chung memberi soalan kaji selidik kepada responden yang terdapat di Kuala Lumpur sewaktu perjumpaan bulanan Raleigh International dan melalui email kepada responden luar negara. Pengkaji juga akan pergi ke Kuala Lumpur sekali dalam sebulan iaitu bermula bulan Februari hingga bulan April untuk bertemu dengan Presiden Raleigh International bagi mendapatkan . kajian lapangan akan dijalankan selama 5 hari di Sabah untuk bertemu dengan komuniti tempatan di Ranau iaitu di Kampung Miruru dan Kampung Paus. Encik Shamsul Bastri telah mengagihkan soalan kaji selidik kepada responden yang tinggal di Sabah dan menghantar soalan kaji selidik yang telah dijawab melalui pos kepada pengkaji.1.

1 Daerah Ranau Ranau berasal dari perkataan ‘RANAHON’ yang membawa maksud kawasan sawah padi. Kinabatangan dan Beluran sebelum menjadi sebuah daerah penuh pada awal tahun 1960-an. Kota Belud. Tetapi bagi mereka yang tinggal di Lembah Ranau. Daerah Ranau terletak di antara garisan lintang (Latitude) 5° 30’ U dan 6° 25’ U dan garisan bujur (Longitude) 116° 30’ dan 117° 5’ T dan dikelilingi oleh 7 buah daerah lain iaitu Tuaran. Tambunan. Kebetulan kawasan ini telah membangun sebagai pusat pentadbiran daerah dan nama Ranau telah diambil sebagai pengenalan Daerah Ranau. Keningau. Panggilan singkat ‘RANAHON’ ialah Ranau.1: Peta Sabah . 1.8. Rajah 1. Biasanya masyarakat Kadazan dusun di Daerah Ranau mengusahakan tanaman padi huma atau padi bukit memandangkan bentuk muka buminya yang berbukitbukau. mereka mengusahakan tanaman padi sawah atau dalam bahasa tempatan ‘RANAHON’.maklumat dan data yang lengkap serta mengutip soalan kaji selidik yang telah di jawab oleh responden yang berada di Kuala Lumpur.8 KAWASAN KAJIAN 1. Ranau pernah menjadi Daerah Kecil Daerah Tambunan dan Kota Belud.

Daerah Ranau mempunyai 11 Mukim dengan sejumlah 184 kampung keseluruhannya seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Antara kampungkampung tersebut. pembinaan klinik (Kampung Paka Satu).751 orang (Banci 1991) dan anggaran jumlah penduduk bagi tahun 1998 ialah 55. Jumlah penduduk (seperti pada 1. Kampung Mohimboyan).12.9 km persegi. Kampung Paus.000. Walaubagaimanapun.224 hektar atau 1978. Kawasan kajian yang dipilih adalah dua kampung iaitu Kampung Paus di Mukim Paus dan Kampung Miruru yang terletak di Mukim Paginatan. dan Kampung Linapasan.5km persegi. Selain itu. serta pembinaan tadika (Kampung Paus). Pemilihan kawasan kajian di daerah Ranau ini adalah berdasarkan kepada kekerapan projek Raleigh International di Ranau antara tahun 2005 – 2007 berbanding dengan kawasan di daerah lain. membaiki dan mengadakan sistem bekalan air. kajian menfokuskan kepada kedua kampung ini berbanding dengan kampung dan daerah lain disebabkan halangan dari segi faktor kos.1998): 49. maka luas Daerah Ranau akan bertambah kepada 3555.00. . Kampung Miruru. masa dan kesukaran untuk akses ke kawasan projek. apabila perubahan persempadanan baru yang melibatkan Daerah Tambunan dan Beluran diluluskan.Keluasan Daerah Ranau pada masa ini ialah 294. kampung Paus dan kampung Miruru dipilih sebagai tempat kajian kerana terdapat projek yang baru dibuat pada tahun lepas (2007) di kampung ini iaitu pembinaan tadika. Terdapat 5 projek fasa komuniti yang telah dilakukan oleh sukarelawan pelancong Raleigh International di daerah ini iaitu membaiki dan mengadakan sistem bekalan air (Kampung Sesondonton.

4. 1. 9. Kintutul Baru 10. 3. Togoyog Lipai 14. Silou 4. Kintuntul Lama 8. Muruk 12. 6. 6. 4. Bitoon Tinanom Kigiwit Panalunga -n Paus Kadop Pinangkatan 2. Randagong 11. 4. Matan 1. 3. 5. 2. Kapagian 12. Kinarasan 15. 2. Bayag Poropot Mumpait Suminimpod Tiang Lama Tungou Longut Gana-gana Gaur 1.0 : Senarai Mukim dan Kampung di Daerah Ranau. / 15. 4. Bunakan 12. 7. Nampasan Lama 14. 13. 14. Niasan 13. 2. Nabutan 9. 3. 11. Maringka-n *Sumber: Majlis Daerah Ranau . Nunuk Ragang Tampios Miruru Mentapok Toupos Mengkadait Belisok Lungkida-u Paginatan 2. 5. 3. 2.Jadual 1. 4. Matupan-g 11. 6. Kitaie 16. 5. Kibbas Tambiau Toboh Baru Waang Mohimboyon Paka 1 Lipasu Lama Lipasu Baru Himbaan Ratau Tinatasan Kiwawoi Terlobou Pahu Tagudan 5. 8. 7. Nalapak 5. Mukim Randagong Mukim Liwagu Mukim Nalapak Mukim Karanaan Mukim Tagudan Mukim Paus Mukim Paginatan 1. / 5. 8. 12. Luanti Baru 11. 8. 7. 3. 3. Rugading 15. Kasisingan 10. 8. Lagkau 17. 9. 7. Ranau bandar Lingkudau Paka II Mihibbah Tiang Baru Kimolohing 1. 6. 9. Kebu Baru 13. 7. Badukan 17. 6. Sagindai 7. Kigiok Solong 6. Kandawayon 18. Sedul II 3. Karanaan Kemburongoh Maukab Sasondoton Tudan Piasau Toboh Lama Sumalang 1. 2. Kinapulidan 16. 6. 1. 10. 4. 5. Mindahuan 10.

6. 19.Tuhan 10. Ruhukan 12. 5. 17. 22. Tuhan 1. Mukim Kundasang / B. Lembah Permai 3.Jadual 1. Gondohon. 13. Hamad. 21. 12. 21.Tuhan 15. 8. 11. Kauluan 6. Sugut Tinaum Tanid Girin Kiwayan Kilanas Namaus U. 17. 14. 15. 5. 9. 4. 7. 16. Sugut Pahu U. 7. 7. 4. 20. 18. 23. 20. 2. 16. 10. Manggis Turuntonga n Pinawantai Togop Darat Togop Laut Tibabar Daramakan Keiyep Tarawas Tinutuan Marungin I Marungin II Pahu Pinawantai Lobou Timbua Tumalang Lobou Baru Lobou Lama Pinampada n 1. B. Cinta Mata 4. 8. 11. 14. 15.1: Senarai Mukim dan Kampung di Daerah Ranau. 3. 10. B. 3. 7. 10. Dumpiring 7. 14. 18. 12. 2. 13. 18. 6. 15. 3. 19. 24. 16. 2. 25. 5. 17. 9. 14. 5. Tanid Malinsou Sumbilinga n Mangkapo h Makadou Mansalu Meridi Agan Karagasan Kiwakau Pinitudaan Patu U. 8. Sinisian 5. 11.Tuhan 14. 13. 8. 6. 22. 11. 6. 12. Kinasaraba n Lama Mukim Timbua Mukim Bangkud 1. Pinausok 13. 12. 19. 9. 4. Naradau 11. TawoTawo 9. 4. Kundasang Lama 2. 3. Sugut Wayon Gusi Linapasan Tinigian Malinsou Kaingaran *Sumber: Majlis Daerah Ranau . 9. 2. 15. Sokid B. Lohan 1 Lohan 2 Lohan Ulu Keranaan baru Kinaratuan Kilimu Libang Lasing Minihas Marakau Tagudan baru Poring Tudangan Silad Randaggon g Baru Simpang Poring Sinarut Kokob Baru Kinasaraba n Baru Nampasan Baru Tanah Merah Sedul 1 Bahab 1. 10. 13. Kinasaraba n 8. Nalumad Takutan Napong 1 Napong 2 Togis Perancanga n1 Perancanga n2 Lutut Waluhu Langsat Namaus Bangkud Narawang Bangkud Kilanas Baru Kirokot Mukim Lohan Mukim Malinsou 1. 23.

hanya terdapat sebuah sekolah rendah dan tidak mempunyai pra-sekolah.1. membuat pertanian sara diri dan penorehan getah bagi menyara kehidupan mereka. dalam memastikan penduduk kampung mendapat bekalan air yang bersih.2 Kampung Paus Kampung Paus adalah merupakan kampung komuniti kecil yang mana penduduknya dalam lingkungan 400-600 orang sahaja. . Kampung ini terletak di Sungai Kegibangan iaitu di pertengahan laluan antara Telupid dan Ranau. Sebelum Raleigh International membuat projek pembinaan tadika di kampung ini. Majoriti penduduk di sini terdiri daripada etnik Kadazan Dusun dan beragama kristian. dicadangkan membina satu bangunan bagi komuniti prasekolah yang kecil dan bekerja dengan ‘PACOS Trust’ sebagai guru tadika tersebut. Pada awal tahun 2006 projek Raleigh telah mengambil masa selama 3 minggu bersama dengan komuniti bagi membantu mereka memperbaiki sistem bekalan air.8. Guru tadika diambil di kalangan komuniti tempatan dan diberi latihan. Masyarakat di kampung ini. Justeru atas permintaan penduduk kampung dalam mendapatkan pendidikan yang sempurna untuk kanak-kanak pra sekolah.

komuniti tempatan dan Coca Cola sebagai penaja dalam membantu membina satu sistem graviti bekalan air kepada penduduk kampung di sini. Dengan kerjasama Raleigh International. . Dari segi teknikal dan logistik. rancangan memasang satu sistem baru yang lengkap kepada suatu sumber air yang jauhnya 6km adalah amat mencabar. Penduduk kampung lebih kurang seramai 600 orang penduduk dan ke semuanya beragama kristian. Masalah ini turut dialami oleh Kampung Miruru.8. Kampung Miruru terletak dalam daerah Ranau dan 30 km dari pekan Telupid serta dua jam perjalanan dari pekan Ranau. Mereka hanya bergantung kepada air hujan yang di tadah dalam tangki besar atau mengambil air sungai yang kadang kala keruh akibat daripada pencemaran. Penduduk Kampung Miruru majoritinya menyara hidup dengan pertanian sara diri di mana mereka bekerja sebagai penoreh getah atau penanam padi.1. wakil parlimen.3 Kampung Miruru Kebanyakan kampung-kampung di Ranau mengalami masalah bekalan air. Penduduk di kampung yang jauh terpencil dari bandar tidak mendapat bekalan air seperti penduduk di bandar. Sepanjang keseluruhan proses masyarakat tempatan amat membantu sukarelawan Raleigh International dalam membina sistem graviti bekalan air di kampung mereka.

9 KEPENTINGAN PENYELIDIKAN Maklumat motivasi pelancong adalah sangat penting dalam kajian pelancongan bukan sahaja dapat menentukan permintaan sebenar pelancongan bahkan dapat memahami dengan lebih dekat pilihan-pilihan. Ini disebabkan trend sukarelawan pelancong berpotensi untuk diketengahkan sebagai salah satu aktiviti pelancongan yang menyumbang kepada pembangunan mampan serta mengurangkan kesan negatif di destinasi. 1. keutamaan dan keperluan sukarelawan pelancong yang dipengaruhi faktor psikologi serta tahap kepuasan mereka dalam menyertai projek-projek sebegini. Kajian ini juga penting bagi mengetahui sejauh mana kesan yang diterima oleh komuniti tempatan dalam menerima trend baru dalam pelancongan iaitu sukarelawan pelancong. Ini disebabkan ianya bukan sahaja dapat meningkatkan ekonomi negara dengan melancong. Di harap kajian ini dapat memberikan sumbangan kepada . Penyelidikan ini dibuat untuk mengkaji motivasi utama sukarelawan pelancong bagi meningkatkan lagi trend pelancongan sebegini pada masa akan datang. malah turut menyumbang faedah kepada komuniti tempatan dan pemuliharaan alam sekitar.1.10 RUMUSAN Kajian ini merupakan kajian berbentuk campuran kuantitatif dan kualitatif dalam mencapai objektif dengan berkesan.

pihak Kementerian Pelancongan dalam membangunkan produk-produk pelancongan dan meningkatkan kedatangan pelancong disamping mengurangkan kesan negatif yang diterima di destinasi akibat daripada aktiviti pelancongan. .

2. Kajian teoritikal juga menjadi asas kepada penemuan kajian bagi mencapai objektif. jurnal. Secara keseluruhannya. laman web.1 PENGENALAN Kajian teoritikal memberi pemahaman yang menyeluruh dan lengkap tentang aspek-aspek yang hendak dikaji. aspek pelancongan mampan. bahagian ini akan memberi panduan kepada pengkaji di samping untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kajian yang dijalankan. Antara perkara yang diperincikan adalah mengenai VolunTourism. motivasi. Bahan rujukan yang dirujuk terdiri daripada ulasanulasan buku.2 SUKARELAWAN (Volunteers) . keratan akhbar serta kajian-kajian lepas yang berkaitan. tahap kepuasan sukarelawan pelancong serta impak aktiviti pelancongan kepada destinasi.jurnal.BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2.

pengalaman. Aktiviti sukarelawan ini ialah casual dan akan mensasarkan kepada keperluan tertentu. (Shin S. Diversity : Sukarelawan haruslah terbuka kepada semua. tanpa mengira latar belakang. dan keseronokan.H. pertama adalah “Spot Volunteer”. kemahiran yang berguna. a Code of Good Practice’. . Jenis sukarelawan ketiga adalah individu yang melibatkan diri dalam sukarelawan kerana perlu menyertainya seperti yang disyaratkan oleh majikan atau entiti lain. terdapat 4 prinsip dalam sukarelawan ini. bangsa. Terdapat 3 jenis sukarelawan mengikut Powers (1998). atau individu. • Reciprocity : Sukarelawan menawarkan sumbangan mereka tanpa diupah namun perlu mendapat faedah melalui cara lain sebagai balasan sumbangan mereka. Sukarelawan kedua pula lebih kepada formal dalam memberi perkhidmatan sukarelawan. ataupun masa yang singkat dengan organisasi ataupun kumpulan tertentu.. keyakinan dan berhubung dengan membantu orang lain. 2003). Jurang sosial yang wujud boleh diatasi dengan kemahiran. umur. Faedah sukarelawan yang diharapkan adalah dari segi kepuasan diri. pengalaman. membuat sesuatu yang memberi faedah kepada alam semulajadi.Sukarelawan boleh didefinisikan sebagai individu yang menawarkan diri untuk berkhidmat tanpa mengharapkan balasan kewangan. Mereka ini mempunyai komitmen peribadi dan hendak mencapai perasaan kesempurnaan dan kepuasan. atau kumpulan selain daripada saudara terdekat. Tempoh masa dalam aktiviti sukarelawan ini boleh melibatkan masa yang lama. pergaulan yang meluas. Merujuk kepada buku ‘Volunteering. jantina dan kepercayaan. tidak dibayar. Aktiviti sukarelawan ini melibatkan meluangkan masa. 4 prinsip tersebut adalah seperti yang berikut: • • Pilihan : Sukarelawan pilihan yang dibuat sendiri oleh setiap indivudu tanpa paksaan. Perkhidmatan ini memberi faedah kepada pihak lain selain daripada faedah kepada sukarelawan itu sendiri Kleiner B.

menjadi asas kepada perhubungan yang adil antara sukarelawan. inclusiveness. dan juga kesan ke atas diri mereka dan industri itu daripada sudut sosiobudaya. hak milik generasi muda. . elemen ekonomi iaitu industri pelancongan dan elemen dinamik iaitu terdiri daripada individu yang mengembara bagi tujuan berehat jauh dari tempat asal mereka selama lebih kurang satu hari. pihak kerajaan dan sebagainya. 2. dan persekitaran”. faedah komuniti. terdapat 9 prinsip sukarelawan millennium (Millennium Volunteers) iaitu. komuniti. mendefinisikan pelancongan sebagai. suatu sistem terbuka yang mempunyai hubungan dengan persekitaran yang luas. dan polisi kerajaan. berkualiti. komitmen peribadi. ekonomi sosial. “Suatu kajian manusia yang bertentangan dengan habitat semulajadi mereka serta penglibatan industri yang bertindak balas pada keperluan mereka. kerjasama dengan organisasi tempatan. Ini termasuklah pelancong itu sendiri. kawasan persinggahan dan kawasan destinasi yang terpilih. organisasi. organisasi penginapan dan pengangkutan. organisasi pendidikan. Pada awalnya. penghargaan. Perkataan tourism datang daripada perkataan Latin iaitu tornare dan juga Greek iaitu tornos yang membawa maksud pergerakan dalam suatu bulatan. elemen kawasan iaitu kawasan asal. elemen manusia iaitu pelancong. pelbagai.3 PELANCONGAN Pelancongan biasanya merupakan antara industri yang terbesar di dunia. Selain itu.• Penghargaan: Penghargaan yang jelas ke atas sumbangan sukarelawan kepada organisasi. Leiper (1981) pula menjelaskan pelancongan sebagai. ekonomi. penglibatan secara sukarela. Pelancongan mempunyai maksud mengikut perspektif dan pandangan pihak-pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dengan industri pelancongan. Jafari (1977).

Sukarelawan pelancong juga didefinisikan sebagai penglibatan individu yang bebas dan bekerja tanpa gaji. Walaubagaimanapun. istilah pelancongan menurut WTO (World Tourism Organization) merujuk kepada. kesedaran. Antara pengalaman yang mereka akan ingat selepas menyertai ekspedisi VolunTourism ini adalah pelbagai bentuk kebudayaan. 1993). dan Ritchie. ianya merupakan pelaburan peribadi bagi individu yang meluangkan masa mereka. aktiviti pengembaraan seseorang individu ke suatu tempat keluar daripada persekitaran asalnya dan menetap di situ tidak lebih daripada setahun bagi tujuan rehat. keindahan destinasi dan komuniti tempatan. masalah yang di hadapi oleh komuniti. dengan tangible rewards (Kemp.Seterusnya. kepunyaan organisasi swasta yang tidak bermotifkan keuntungan. berehat. pelancongan adalah suatu fenomena dan hubungan yang wujud akibat interaksi di antara pelancong. kerajaan dan komuniti selaku tuan rumah dalam proses menarik pelancong dan pelawat asing. dan perhubungan mereka dengan penduduk setempat (Hinton. persahabatan. Ganjaran dari segi wang adalah tidak sepenting mendapatkan pengetahuan.2003). dan faedah sosial dan pendidikan yang lain. keinginan sosial. Menurut McIntosh. sukarelawan pelancong merupakan individu yang sukarela bekerja untuk orang lain tanpa meminta bayaran atau ganjaran. 2. bertujuan berhibur. definisi ini menjelaskan pelancongan adalah lawatan atau pengembaraan ke suatu tempat lain dalam tempoh semalam. Selain itu. 2002:109). kebanyakan sukarelawan pelancong berkeinginan untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna bagi diri mereka. perkhidmatan yang informal dan individu yang sukarela menawarkan diri (Fisher dan Schaffer. perniagaan dan sebagainya. (2000). Secara tidak langsung.4 SUKARELAWAN PELANCONG Mengikut Wikipedia (2006). ahli perniagaan. . Goeldner. berniaga dan sebagainya.

Faedah kepada peringkat komuniti pula ialah sumbangan sukarelawan pelancong dari segi sosial. perasaan menjadi orang yang berguna. Sehubungan itu. Menurut Emily (2006). Peringkat individu terdiri daripada matlamat melancong yang lengkap. budaya dan sebagainya. Faedah daripada VolunTourism diklasifikasikan kepada dua perkara iaitu peringkat individu dan peringkat komuniti. Asia dan South Amerika misalnya untuk membantu isu alam sekitar. orang yang lebih dewasa beranggapan sukarelawan pelancong merupakan peluang untuk berkongsi pengalaman mereka. Aktiviti pembangunan pula menawarkan pembantu perubatan. 1992). 2. Contohnya. kebijaksanaan dan kemahiran dengan golongan muda. dan perasaan membuat perubahan dalam membina dunia yang lebih baik. Aktiviti pemeliharaan ialah sukarelawan melancong ke pelbagai destinasi yang berbeza geografi seperti Afrika. ekonomi dan budaya.1990). mempelajari sesuatu daripada komuniti tempatan. sesetengah orang mempunyai berlainan pendapat mengenai sukarelawan pelancong ini. Menurut Budowski (1976). Bagi golongan profesional pula. dewasa dan veteren (Rouse and Clawson.5 PEMBANGUNAN PELANCONGAN MAMPAN (Sustainable Tourism Development) Pelancongan mampan merujuk kepada aplikasi asas daripada idea pembangunan mampan untuk sektor pelancongan. melibatkan diri dalam ekonomi dan pembangunan sosial serta memelihara warisan. ini merupakan senario simbiosis yang mana pelancongan . ini mewujudkan perhubungan melalui interaksi sosial dan peluang perkhidmatan komuniti.Secara umumnya. mereka menggunakan peluang ini sebagai platform untuk mencapai pelbagai tujuan seperti untuk mengembangkan ‘networking’. Di mana pembangunan pelancongan yang memenuhi keperluan pada masa kini tanpa mengabaikan keperluan generasi pada masa depan. yang mana menarik mereka keluar dari kesibukan kehidupan rutinnya (Puffer. projek pembangunan komuniti terbahagi kepada dua bahagian aktiviti pemeliharaan dan aktiviti pembangunan.

syarikat penerbangan dan lain-lain. pengangkutan dan sebagainya lagi untuk kegunaan pelancong. Pembangunan pelancongan pula merupakan perubahan ekonomi dan sosial yang berlaku sama ada dalam industri atau destinasi pelancongan. restoran. sosial dan alam sekitar di samping mengurangkan kesan negatif seperti yang ditunjukkan dalam rajah dibawah. Pelancongan mampan boleh menjadi satu bentuk pembangunan mampan dalam mencapai objektif pembangunan. Rajah 2. resort. Pada asasnya pelancongan mampan melibatkan meminimunkan kesan negatif dan memaksimumkan kesan positif. 2004) Konsep pembangunan pelancongan pernah diketengahkan oleh Noronha (1979) dengan mengenalpasti tiga tahap pembangunan. Apabila wujudnya kedatangan pelancong. pembangunan pelancongan mampan dibuat untuk memastikan kualiti kehidupan untuk semua orang pada masa ini dan juga untuk generasi pada masa akan datang. Seterusnya membawa kepada tahap ketiga di mana akan berlakunya institusi yang formal. Tahap pertama melibatkan perjumpaan sesuatu kawasan oleh pelancong dan tuan rumah destinasi itu. (Nurhazani Mohd Shariff.digunakan dengan cekap disamping memilihara sumber-sumber yang ada supaya dapat dikekalkan untuk jangka masa panjang. Pembangunan mampan memberi kesan positif dari segi ekonomi. maka tuan rumah dengan sendirinya mewujudkan kemudahan seperti tempat tinggal. Merujuk kepada Brundtland Commission Report (1987).1: Pembangunan Mampan Alam Sekitar Sosial Ekonomi Pembangunan Mampan . Institusi formal ini merujuk kepada kewujudan organisasi pelancongan seperti hotel. Pada tahap ini juga akan berlakunya perubahan dalam persekitaran dan sosiobudaya masyarakat tempatan.

pelancong allosentrik adalah pelancong yang suka berjumpa dengan orang ramai. Malah. telah membahagikan pelancong kepada 5 kategori. Plog (1977) membahagikan pelancong kepada 2 kategori utama. Sukarelawan pelancong boleh termasuk . Akhir sekali Cohen menamakan pelancong sebagai pelancong yang sedia wujud iaitu pelancong yang ingin mendalami budaya dan cara hidup masyarakat destinasi yang dilawati. Mereka sukakan cabaran dan sanggup bergaul dengan komuniti tempatan yang berlainan adat dan budaya. Kategori pertama dikenalpasti sebagai pelancong senggang iaitu pelancong yang lebih menumpukan kepada aktiviti rekreasi dan riadah. Kategori ketiga dinamakan sebagai pelancong berpengalaman iaitu pelancong yang melancong untuk mencari pengalaman baru. Kebanyakan sukarelawan pelancongan terutamanya dalam Raleigh International terdiri daripada pelancong allosentrik. pelancong kategori ini melancong ke destinasi di mana mereka dapat berjumpa dengan orang ramai terutamanya masyarakat di destinasi itu. Kategori kedua dinamakan sebagai pelancong pelbagaian iaitu pelancong yang melancong kerana ingin keluar daripada aktivti seharian mereka. Kategori seterusnya adalah pelancong percubaan iaitu pelancong yang ingin mengkaji suatu aspek pelancongan di destinasi yang dilawati.6 TIPOLOGI PELANCONG Tipologi pelancong membawa makna jenis atau kategori yang diberi ke atas pelancong. Sementara itu.2. Pelancong yang dikenali sebagai psikosentrik adalah pelancong yang tidak suka kepada aktiviti pelancongan yang mencabar dan mereka juga tidak suka berjumpa dengan orang ramai sama ada daripada kalangan pelancongan itu sendiri. Bagi Cohen (1979) pula. mahupun masyarakat sesebuah destinasi yang dilawati.

Teori motivasi pada tahun 1950an dan 1960an fokus kepada keperluan manusia tetapi sejak 1970an. Fridgen (1996) mendefinisikan motivasi sebagai suatu kuasa yang wujud dalam diri seseorang dan menggerakkan mereka bertindak bagi memuaskan keperluan psikologi ataupun biologi.1997). Motivasi merupakan sesuatu yang menyebabkan manusia bertindak (Heasen dan Shea.1997). untuk perkembangan dan untuk mencapai kepada peringkat keperluan diri yang sebenarnya (self-actualization) seperti rajah di bawah.2001). fokus kepada proses memandu ke dasarnya dan ke atas self-systems yang mengenalpasti gelagat individu. Teori asas motivasi pada awalnya diperkenalkan oleh Maslow (1943) melalui tahap-tahap keperluan individu. Seseorang itu tidak boleh mempengaruhi orang lain tetapi mereka boleh mewujudkan situasi di mana individu lain akan memilih untuk memberi respon (Rabey. Motivasi juga dikenali sebagai keinginan diri sendiri. Sekiranya seseorang individu gagal mencapai kepuasan di sesuatu peringkat maka sukar untuk dia ke peringkat seterusnya. Ianya datang dari dalam diri individu dan mengutamakan emosi untuk membuat sesuatu (Haasan dan Shea.7 MOTIVASI SUKARELAWAN PELANCONG Secara umumnya. Teorinya terdiri daripada prinsip potensi yang mana keperluan mesti dipenuhi mengikut turutan dari bawah ke atas. . teori baru telah diwujudkan.dalam kelima-lima kategori ini sama ada secara campuran kategori atau dalam 1 kategori sahaja. Maslow percaya potensi manusia untuk menggunakan pilihan. 2.

personal growth.1979). sosial. Melepaskan diri membawa maksud seseorang pelancong mengunjungi suatu destinasi kerana didorong oleh faktor ingin lari daripada masalah atau tekanan kerja. iaitu altruism.Rajah 2.2001). Crompton. dengan minat dan tenaga yang bersungguh-sungguh dalam mencapai matlamat peribadi atau organisasi (McDonnell. bagi motivasi dalam sukarelawan pelancongan. 1999).1981. keluar daripada suatu budaya atau nilai hidupnya atau keluar mencari perkara baru. Aspek itu adalah melepaskan diri. perbandingan dan keanehan (Dann. pertukaran budaya dan pembelajaran. Mayo dan Jarvis. pembangunan profesional. motivasi boleh dihuraikan sebagai individu yang bertanggungjawab kepada tindakan. masa dan tempat yang betul (Wearing. kembara. motivasi pelancong juga dikategorikan mengikut aspek atau faktor yang menjadi pendorong kepada pelancong.2: Tahap Keperluan Maslow Keperluan diri yang sebenarnya Keperluan untuk disanjung Keperluan sosial atau kasih sayang Keperluan keselamatan Keperluan psikologi Seterusnya. Antara model tersebut adalah model yang terbahagi kepada enam kategori. Selain itu. Sosial pula bermaksud seseorang pelancong itu mengunjungi sebuah destinasi mungkin didorong . Terdapat beberapa lagi model yang digunakan untuk kajian ini. Allen dan O’Toole.1981.

kepuasan mereka dapat dicapai melalui job setting dan fungsi psikologi. Peribadi merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong oleh aspek gaya hidup. mengabungkan kedua-dua perkara tersebut dapat meningkatkan tahap kepuasan dikalangan mereka. Bagi sukarelawan pelancongan.8 KEPUASAN SUKARELAWAN PELANCONGAN Terdapat 6 kepuasan utama yang membawa sukarelawan terlibat dalam aktiviti sebegini. pengawasan. serta pangkat. emosi. Manakala perbandingan merujuk kepada dorongan pelancong mengunjungi sesebuah destinasi kerana ingin memenuhi kepuasan dalamannya. taraf dalam kekeluargaan.oleh perasaan ingin bersama orang lain. Kepuasan tersebut adalah keadaan bekerja. kebudayaan merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong oleh cara hidup. Secara umumnya. Mengikut Swarbrooke dan Horner (1999). menyahut cabaran ataupun kerana inginkan pengalaman yang lasak. Kategori motivasi yang terakhir iaitu keanehan membawa maksud tingkah laku pelancong yang didorong oleh aspek ingin mendalami perkara baru atau pun mungkin juga ingin meninjau destinasi itu dengan lebih mendalam lagi. pembangunan peribadi. Manakala aspek status atau kedudukan pelancong merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong jenis pekerjaan. Fizikal merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong oleh aspek berehat atau yang sukakan aktiviti lasak. kepercayaan dan amalan pelancong itu. Akhir sekali. Emosi pula merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong oleh perasaan seperti fantasi dan perasaan yang mencabar mereka. kewangan dan juga kekeluargaan. membariskan enam aspek yang menjadi pendorong kepada gelagat sukarelawan pelancong ini iaitu fizikal. 2. peribadi. ingin mempelajari suatu yang baru atau mungkin juga ingin berehat sendirian. status atau kedudukan dan kebudayaan. Kepuasan sukarelawan pelancong perlu dikenalpasti untuk . prosedur operasi. co-worker dan komunikasi. ganjaran berkumpulan.

serta tingkah laku penduduk. Malah terdapat juga kajian yang dijalankan bagi menentukan kaedah dalam mengukur setiap impak yang berlaku. dan . Kebiasaannya kesan positif dapat membangunkan lagi industri pelancongan dan kesan negatif sebaliknya menyebabkan berlakunya kemerosotan dalam industri pelancongan. impak merujuk kepada kesan ke atas sesuatu aspek akibat daripada pembangunan pelancongan. Marshall dan Ellis. Robinson (1976:137) dan Pizam (1978:8) telah menekankan betapa perlunya perhatian yang lebih diberikan kepada aspek kelakuan pelancong dan penduduk. Kesan dapat dikategorikan kepada dua sama ada positif atau negatif. 2001). Malah kesan pelancongan perlu dititik beratkan dalam merancang dan membangunkan pelancongan kerana ia menentukan sama ada industri pelancongan sesebuah destinasi itu dapat terus berkembang ataupun sebaliknya.meningkatkan keberkesanan dalam mengurus dan menarik lebih ramai sukarelawan pelancong (Silverberg. 2. kemudahan dan organisasi (Wearing.9 KESAN PELANCONGAN Kesan pelancongan perlu diberi perhatian penting kerana kesan itu menentukan penerimaan penduduk terhadap pembangunan pelancongan sesebuah destinasi. Walaupun penulis-penulis seperti Cohen (1972:164). kesan pelancongan agak sukar diukur kerana ia melibatkan subjek dan objek yang sensitif. 2004) Banyak kajian pernah dijalankan bagi mengenal pasti impak pelancongan. (Nurhazani Mohd Shariff. gelagat. 2001). Antaranya budaya masyarakat setempat. Dalam konteks pelancongan. Dengan erti kata lain. persekitaran dan juga sosiobudaya. dengan membangunnya pelancongan di sesebuah destinasi. Kepuasan dan pengalaman mereka boleh mempengaruhi individu lain untuk melibatkan diri dalam aktiviti VolunTourism pada masa akan datang. Ianya boleh dibuat melalui penekanan ke atas kepentingan menilai kepuasan dengan aspek operasi bagi pengalaman mereka dengan destinasi. Walau apa sekalipun. maka sudah tentu memberi sedikit kesan ke atas beberapa aspek terutamanya ekonomi.

Sikap dan kelakuan kumpulan atau individu terhadap pelancongan masingmasing boleh jadi positif ataupun negatif. Hasil gabungan reaksi di atas terhadap pelancongan mungkin berlaku dalam salah satu daripada empat bentuk sebagaimana yang ditunjukkan dalam rajah. MERUGIKAN: Penerimaan secara diam tetapi menentang kegiatan pelancongan. dapat digunakan bagi memahami hubungan sosial antara pelancong dengan tuan rumah. Terdapat dalam Butler 1974:12 Menurut Butler (1975:89) rangka konsep yang dibuat oleh Bjorklund dan Philbrick (1972:8. MERUGIKAN: Tentangan yang agresif terhadap kegiatan pelancongan. dan aktif ataupun pasif. Rajah2. namun hanya dua rangka konsep yang digunakan secara meluas dalam penyelidikan tentang kesan pelancongan terhadap keadaan sosial.3: Respon sikap / kelakuan tuan rumah terhadap kegiatan pelancong (Anak panah menunjukkan kemungkinan perubahan) Aktif Pasif S ik a p / K e la k u a n N e g a tif P o sitif MENGUNTUNGKAN: Promosi dan sokongan yang agresif terhadap kegiatan pelancongan. Kedua-dua rangka konsep tidak menafikan bahawa kesan pelancongan terhadap keadaan sosial berubah menurut masa sebagai reaksi terhadap perubahan struktur dalam industri pelancongan.kesan perhubungan di antara sesebuah masyarakat dengan pelancongnya. MENGUNTUNGKAN: Penerimaan dan sokongan yang sedikit terhadap kegiatan pelancongan. dan betapa jauh serta betapa lama penduduk tuan rumah terdedah kepada pembangunan pelancongan. . Sumber: Menurut Bjorklund dan Philbrick 1972:8. 1975:68) bagi menganalisis proses perhubungan dua kumpulan budaya atau lebih.

10 KESIMPULAN Pengkaji akan menjadikan pemahaman pendekatan pengkaji-pengkaji sebelum ini sebagai landasan dalam menjalankan kajian terutama dalam mengenalpasti motivasi. pelbagai aspek yang berkaitan dengan skop kajian telah dihuraikan dengan terperinci. Harapan agar bahagian ini dapat menjadi panduan utama kepada pengkaji dalam menjalankan kajian sekaligus dapat mencapai tujuan dan objektif kajian.2. tahap kepuasan dan kesan aktiviti pelancongan kepada destinasi. Daripada kajian teoritikal ini. .

.

Walaupun ia nampak seperti satu trend yang baru hendak berkembang di Malaysia. . ekspedisi ini ditukarkan nama kepada Raleigh International dengan meneruskan matlamat organisasi iaitu untuk pembangunan golongan belia.BAB 3 RALEIGH INTERNATIONAL 3. kepelbagaian ini memberi pengalaman yang berfaedah dan menarik kepada individu tersebut. ianya telah dijadikan projek tetap yang mana setiap ekspedisi akan berasaskan penghijrahan ke negara lain. tetapi sebenarnya ia telah lama menjalankan ekspedisi di Malaysia yang hanya diadakan di Sabah. Disebabkan ekspedisi ini semakin mendapat sambutan.2 LATAR BELAKANG RALEIGH INTERNATIONAL Pada mulanya Raleigh International ini adalah projek untuk 4 tahun di bawah nama Operation Raleigh (1984 – 1989). Raleigh International ini merupakan perkara yang berbeza untuk individu yang berbeza. dengan pertambahan jumlah sukarelawan antarabangsa. kemudian diikuti dengan kejayaan Operation Drake yang melibatkan 4000 sukarelawan dan 1500 staf yang menggunakan kapal sewaktu melakukan ekpedisi. 3. Pada tahun 1992.1 PENGENALAN Ekspedisi Raleigh International telah membawa satu trend baru di Malaysia iaitu sukarelawan pelancong.

Raleigh International sedang aktif menjalankan ekspedisinya di Coasta Rica & Nicaragua.Raleigh International telah menjalankan ekspedisi ke lebih 30 negara termasuk Namibia. yang mana 96% daripada wang itu secara langsung untuk tujuan amal. tempat penginapan. Sasaran yang perlu dicapai bagi peserta dari Malaysia adalah RM1. boleh menjadi staf Raleigh International sewaktu ekspedisi diadakan. vaccinations dan personal gear. Individu yang berminat untuk terlibat dalam ekspedisi Raleigh. Oman. . Dana ini juga adalah untuk kos bahan yang digunakan untuk projek di negara tempat ekspedisi dijalankan dan untuk individu sokongan yang terlibat dalam ekspedisi. Ianya tidak termasuk penerbangan pergi dan balik daripada tempat ekspedisi. Kini. Bagi menyertai ekspedisi. Dengan cara ini dana yang meningkat merupakan bahagian yang penting untuk Raleigh International’s receipts. peralatan. Mongolia. Ekspedisi Raleigh International memberi faedah kepada pelbagai individu. Cara untuk mencapai sasaran itu adalah berdasarkan kepada alternatif peserta sendiri dalam membuat kerja amal. masyarakat dan tempat yang dilawati. alam sekitar melalui kerja pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yang telah dilakukan sewaktu ekspedisi. Belize. Raleigh International telah mensyaratkan para sukarelawan untuk mengumpul dana yang bermatlamat sebagai sebahagian daripada derma. Mereka yang mendapat faedah ini adalah terdiri daripada golongan belia dari seluruh dunia yang terlibat dengan ekspedisi. komuniti tempatan yang bekerjasama dengan Raleigh International.000 untuk peserta antarabangsa. dan Siberia. pengangkutan dan insuran sepanjang tempoh ekspedisi. Sasaran pengumpulan dana ini dibuat adalah untuk mencabar bakal sukarelawan menunjukkan komitmen mereka dalam menyertai ekspedisi Raleigh International. tetapi telah melebihi daripada umur 25 tahun.500 dan RM25. Raleigh International juga telah merancang untuk membuat projek Raleigh di India pada masa akan datang. Wang ini adalah untuk makanan. Zimbabwe. Uganda. Sukarelawan Raleigh International terdiri daripada golongan belia yang berumur antara 17 – 25 tahun sahaja. Namibia dan Malaysia.

Kutipan dana untuk satu ekspedisi adalah mencabar. dengan menyertai ekspedisi juga dapat membentuk perasaan tanggungjawab dan hormat-menghormati di kalangan para sukarelawan yang berlainan latar belakang. Selain itu. Raleigh International telah membina satu reputasi yang cemerlang dan tiada tandingan. Raleigh International akan menyediakan sokongan dan bimbingan.1 Empat Cabaran Raleigh International Melalui pengalaman selama 20 tahun. Dana yang perlu dikumpul adalah sebanyak RM1500 untuk peserta Malaysia dan RM25000 untuk peserta luar negara. IW juga dibuat untuk mengukur sejauh mana ketersediaan peserta untuk menyertai ekspedisi Raleigh International ini.3. b). Pengumpulan Dana (Fund Raising) Seterusnya para peserta. Komuniti yang unik serta pelbagai budaya yang terdapat dalam ekspedisi Raleigh International dan memberi pengalaman yang menarik dan berguna kepada para sukarelawan pelancong.2. Terdapat 4 cabaran dalam menyertai ekspedisi Raleigh International iaitu: a) Pengenalan Hujung Minggu (Introduction Weekend / IW) IW di buat sebagai langkah pertama untuk memaklumkan peserta-peserta mengenai ekspedisi Raleigh International. Proses penjanaan dana adalah sebagai satu latihan dan proses pembangunan untuk . perlu mengumpul dana untuk kos ekspedisi.

Melalui kemahiran-kemahiran yang mereka dapat sewaktu ekspedisi. barulah peserta akan pergi ke tempat ekspedisi dijalankan. Kemudian selepas tiga minggu ekspedisi. Borneo Utara. dan leaderhip. Peserta dapat belajar bagaimana untuk menyusun PRESS conferences. setiap fasa lebih kurang 15 hingga 20 peserta sahaja dalam satu masa. Sejak Raleigh International mula aktif di Sabah pada tahun 2003. motivation. Ekspedisi dibuat dalam tiga fasa iaitu fasa komuniti.peserta. peserta masih berhubung dengan kumpulan mereka dan staf Raleigh International bagi membantu menjalankan program-program kemasyarakatan atau projek-projek pemuliharaan alam sekitar. teamwork. memenuhi tarikh akhir dan merundingkan dengan penaja-penaja serta secara tidak langsung membangunkan tahap keyakinan dan keberanian peserta secara keseluruhannya. Ini mendorong strategi dalam membantu para sukarelawan pelancong . c) Ekspedisi Setelah dana dapat dikumpul. setiap kumpulan akan bertukar-tukar fasa. di mana lebih daripada 20 ekspedisi telah dijalankan. d) Ekspedisi berakhir Setelah ekspedisi berakhir. organisasi ini bertuah kerana berpeluang mendedahkan golongan belia bukan sahaja kepada kawasan hutan dara dan lindungan hidupan liar tetapi juga termasuk kepelbagaian etnik komuniti yang terdapat di Sabah. participation. Peserta akan dibahagikan dalam beberapa kumpulan. 3. para sukarelawan pelancong ini dapat menggunakannya dengan memberi sumbangan dalam program-program tersebut di tempat mereka. Setiap peserta Raleigh International akan dinilai tahap kepuasan mereka dari segi communication.3 RALEIGH INTERNATIONAL DI MALAYSIA Pertama kali Raleigh International tiba di Malaysia adalah pada pertengahan tahun 1987 di Sabah. adaptability. fasa alam sekitar dan fasa kembara.

Projek yang dijalankan oleh Raleigh International fokus kepada kerjasama antara sukarelawan pelancong dan komuniti tempatan. Sukarelawan pelancong yang tinggal dan bekerjasama dengan komuniti selama beberapa minggu. elektrik. komuniti dan kembara. dan jalan yang tidak diselenggarakan dengan baik untuk akses ke kampung tersebut. untuk mengalami sendiri cabaran di hutan dara serta fahaman ke atas kehidupan komuniti luar bandar. Seterusnya. akan dapat memahami kehidupan komuniti luar bandar yang serba kekurangan berbanding dengan tempat asal sukarelawan pelancong. Kebanyakan kampung-kampung yang dipilih adalah jauh terpencil dari bandar dan tidak mempunyai kemudahan asas seperti air. matlamat lain adalah untuk memberi pengetahuan kepada individu yang melibatkan diri dalam projek komuniti mendapat lebih pengetahuan mengenai perbezaan budaya. Projek partner Raleigh di Sabah terdiri daripada orang tempatan yang telah terlibat dalam ekspedisi Raleigh International seperti Encik Shamsul Bastri. Terdapat 3 fasa projek yang dijalankan iaitu alam sekitar. Beliau merupakan projek partner Raleigh bagi daerah Ranau. Beliau yang sentiasa membuat survey di kampung-kampung tempat ekspedisi bakal dibuat bagi mengenalpasti masalah di kampung yang terdapat di Ranau dan memilih kampung yang sesuai. Sabah menawarkan pelbagai budaya yang boleh diperkenalkan kepada para sukarelawan yang tinggal di sesebuah komuniti luar bandar. . dengan 23 kumpulan etnik yang pelbagai.yang terlibat dalam ekspedisi di Malaysia. Disamping menjayakan projek yang dijalankan. menyedarkan mereka supaya menghargai kehidupan mereka yang sememangnya lebih baik daripada komuniti tersebut. dan kepentingan hubungan kekeluargaan dan persahabatan. tetapi perhubungan persahabatan yang terjalin menjadi kenangan yang sukar dilupakan bagi kedua-dua pihak. Pemilihan destinasi berdasarkan cadangan daripada Projek Partner Raleigh bagi setiap daerah di Sabah.

Tujuan utama Raleigh KL adalah untuk memudahkan proses venturers yang terdiri daripada rakyat Malaysia dan staf tempatan yang menyertai ekspedisi di seberang laut.3. menyuntik vaksin. Bagi memenuhi cabaran keempat iaitu program selepas tamat ekspedisi di Sabah.1 : Komiti Raleigh International Kuala Lumpur yang telah dilantik bagi tahun 2007 / 08 President Secretary 1 Secretary 2 / Membership Officer Treasurer Expedition Officer PR Officer 1 PR Officer 2 Logistics Officer Fundraising Officer Skills Officer Projects Officer Loh Shih Chung Chow Xin Tong Tan Bee Li William Chan Tham Pei Ting Christal Loh Tam Kar Lye Leong Chen Kang Tang Chii Chie Vignes Balasingam Michelle Yap Sumber: Raleigh International Kuala Lumpur 3. pembelian peralatan.2 Fasa Alam Sekitar . Raleigh KL menyediakan sokongan dalam terma-terma pentadbiran.1 Raleigh Lumpur International Kuala Raleigh International Kuala Lumpur (Raleigh KL) merupakan satu organisasi bukan bermotifkan keuntungan yang berdaftar (Reg. dan sebagainya. Raleigh KL juga melaksanakan pelbagai pengembaraan. masyarakat dan projek-projek persekitaran di sekitar semenanjung. 1212) di Lembah Klang.3.3. Jadual 3. Organisasi ini merupakan kumpulan sokongan yang terdiri daripada ex-Raleigh International Expedition Venturers dan staf.

Projek-projek yang dibuat oleh Raleigh International dalam fasa ini adalah berkaitan dengan pemuliharaan dan isu-isu alam sekitar. 7 ‘gravity water feed system’. sukarelawan pelancong telah membina kem satelit untuk saintis. memperbaiki rangkaian jalan di hutan termasuk denai semulajadi dalam membina infrastruktur untuk jambatan gantung. Ianya termasuk kajian-kajian biodiversiti. ini termasuk 4 bangunan di tapak utama. Raleigh International mempunyai beberapa perhubungan jangka masa panjang dengan projek alam semulajadi di Sabah iaitu di Danum Valley dan Imbak Canyon. berpeluang terlibat dalam upacara-upacara perkahwinan dan perayaan-perayaan penuaian. Di Danum Valley. 3 perpustakaan. 3. . Peserta dapat peluang untuk menghayati cara hidup komuniti.3 Fasa Komuniti Projek komuniti dijalankan oleh Raleigh International bertujuan bagi meningkatkan taraf hidup orang kampung melalui usaha sama antara pihak berkuasa kerajaan tempatan. penerokaan dan membina jalan-jalan di hutan. beberapa dewan masyarakat. komuniti dan peserta Raleigh International. Imbak Canyon merupakan kawasan pemuliharaan yang baru di mana Raleigh International membantu mengasaskan nama tempat tersebut dan membina kebanyakan infrastruktur yang terdapat di sana. universiti-universiti dan dengan pakar-pakar dalam bidang kajian ini. gereja dan klinik. kajian geologi dan bangunan kemudahan-kemudahan penyelidikan. Projek alam sekitar mendedahkan peserta kepada kepentingan penjagaan alam sekitar. Biasanya projek mendapat kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan. Fasa komuniti juga memberi peluang kepada peserta untuk mencuba budaya komuniti tersebut seperti merasai masakan tempatan dan mencuba pakaian tradisional masyarakat di situ. Projek komuniti telah diperluaskan hampir ke seluruh Sabah dan sejak 2003 Raleigh International telah membina 7 tadika. yang mana ianya merupakan peringkat permulaan ke arah penyediaan jambatan gantung. yang mana lebih dahulu ditubuhkan sebelum Imbak Canyon.3. Projek ini telah dapat .

ditambah pula dengan pilihan untuk mendapatkan kelayakan menyelam PADI.dicapai melalui penajaan dan pengumpulan dana serta kerjasama dengan komuniti tempatan di kawasan yang jauh terpencil dan sedang membangun di Sabah. . akan merasai keseronokkan 3 minggu melalui projek kembara sama seperti mana keseronokan di projek komuniti dan alam semulajadi. 3. Sukarelawan pelancong yang memilih 10 minggu ekspedisi di Malaysia. atau sekiranya sukarelawan telah mempunyai kelayakan ini. Sukarelawan pelancong juga dapat menggunakan kemahiran menyelam yang dipelajari apabila terlibat dalam projek pemeliharaan di Taman Nasional Tunku Abdul Rahman.4 Fasa Kembara Selain itu. Aktiviti kembara yang lain adalah mendaki. Sukarelawan pelancong akan menghadapi cabaran dan pengembaraan yang luas. membersih pantai dan mengkaji terumbu karang. mereka boleh terus mendapatkan kelayakan menyelam yang seterusnya. Sabah dapat menawarkan dan mengadakan “PADI Open Water diving qualification” mereka. sukarelawan pelancong akan mengembara di tempat yang mencabar.3.

2. 2. Pembentukan ‘Trail’ penyelidikan. Batu Puteh. 3. Pembinaan “Eco Camp” Kampung Liu. Pembinaan Tadika 2. Pembinaan dewan komuniti Mewujudkan bekalan air (gravity water feed system). Membina jambatan gantung. Kampung Saguan. Sandakan. Julai September Komuniti : 1. 2. Kembara: 1. 2. Membina “eco lodge” 3. 3. Crocker Range Pulau Sulug Pulau Mamutik . 3. 2. Kampung Balat. Mengkaji terumbu di hutan 1.Jadual : Senarai projek ‘Raleigh International’ di Sabah pada tahun 2005 .2007 Tahun 2005 Bulan Februari . 2. & 1. Tongod. Mengembara 2. 3. Pembinaan “Chapel” Lokasi 1. Daerah Sandakan Alam Sekitar : 1. Danum Valley Imbak Canyon 1. Membuat ‘field centre” dan mengukuhkan laluan penjalan kaki. 1. Pembinaan tadika 2. Daerah Keningau. 3. Membersihkan pantai 3. Penyelengaraan laluan (trail). Tunku abdul Rahman Marine Park. 2. Kampung Lumiri. 1. 2. Imbak Canyon. Cracker Range National Park. 3. Alam Sekitar: 1.April Projek Komuniti : 1. Kinabatangan. Tambunan. 2. Kampung Pegalan Kusob. Kembara: 1. Danum Valley Batu Puteh. Pembinaan asas infrastruktur. Membantu memelihara ‘Marine Park’ & mendaki gunnung. Daerah Pitas.

Tongod. Kampung Ranau Batu Puteh. Membina perpustakaan Membaiki bekalan air (gravity water feed system).2006 Februari . Paus. 2. Jun . Kembara: 1. Perpustakaan / Pusat Sumber Membaiki dan mengadakan bekalan air (gravity water feed system). Sandakan. Membina ‘Eco Lodge’ 2. 2. Danum Valley 2. Kampung Kudat. Alam Sekitar: 1. Membina laluan pejalan kaki bagi membuka kawasan kajian baru untuk saintis. Membuat infrastruktur ‘field centre’ dan mengukuhkan laluan pejalan kaki. Kampung Panaitan. Tunku Abdul Rahman Marine Park. Membina tadika 1. Kampung Mengkuwag. Alam Sekitar: 1. Pembinaan Klinik 4.April Komuniti: 1. Crocker Range & Gunung Kinabalu Pulau Mamutik. Imbak Canyon ‘trail’ & 1. Kajian saintifik jambatan gantung. Kampung Paka Satu. Kampung Saguan. Ranau. Danum Valley . Rita. 4. Tungod. 2. Kudat Kampung Linapasan / Kampung Mohimboyan. 3. 4. Pembinaan Tadika 1. 2. 3. dan membina 1. Ranau. 3. 4. Penyelengaraan mengembara 2.September Komuniti: 1. ‘Marine Conservation’ 1. 3. 2.

3. Pulau Mantanan. ‘Marine Conservation & Diving’ 2. Alam Sekitar: 1. 1. Mescot. Kota Belud. 2. ‘Eco Lodge’ 3. 2. Sandakan.2. Pembinaan asrama sekolah Long Pa Sin & Crocker Range. Penyelengaraan pusat sumber. Pembinaan ‘trail’ dan infrastruktur. 2. 3. Jun . Pembinaan jambatan gantung & kajian saintifik 2. Penyelengaraan ‘Trail’ dan mengembara. * Sumber : Raleigh International Kuala Lumpur. Kerja pemeliharaan dan ‘trails’. Pembinaan tadika 2. 3. Danum Valley Batu Puteh. . 2. ‘Marine Conservation & Diving’. Tawau. 2. Mengadakan bekalan air (gravity water feed system). Pulau Mamutik 1. Pulau Mamutik. Kembara: 1.September Komuniti: 1. Imbak Canyon Kembara: 1. 1. 3. Crocker Range & Gunung Kinabalu. Kampung Paus. Mengadakan bekalan air (gravity water feed system).May Komuniti: 1. Long Pa Sin. Imbak Canyon 1. 2. Kerja Pemeliharaan dan ‘trail’. Mengembara 1. Ranau. ‘Scuba Diving’ Mengembara 1. 2. Pembinaan ‘Eco Lodge’ 2. Penampang. 4. 2. Imbak Canyon Danum Valley 2. 3. Kampung Sesondotan / Kampung Miruru. Pulau Mamutik 2007 Februari . Batu Puteh. Ranau. Alam Sekitar: 1. Pembinaan perpustakaan sekolah. * Jumlah sukarelawan pelancong Raleigh International di Sabah dari tahun 2005 – 2007 adalah 671 orang. 2. Kampung Serudong Laut. 2. Kembara: 1. Kampung Togudon.

Raleigh International telah bekerjasama dengan komuniti sejak 2002 dalam Co-operative) membangunkan projek. 3.5 ‘Partnership Raleigh International’ di Sabah Selain kerjasama dari Kementerian Belia dan Sukan Sabah dan Tourism Malaysia Sabah.Merupakan komuniti yang berasaskan organisasi sukarelawan yang mana bermatlamatkan untuk membantu mencapai kualiti kehidupan yang lebih baik bagi komuniti orang asli. Jadual 3.PACOS berusaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan komuniti orang asli ini dengan membantu memberi pengetahuan asas. .Raleigh International telah bekerjasama dengan Perpustakaan Negeri Sabah dalam beberapa projek yang membina perpustakaan untuk komuniti yang jauh terpencil. berikut merupakan organisasi utama yang bekerjasama dengan Raleigh International dalam menjayakan projek – projek di Sabah.3: Partnership Raleigh International Organisasi 1. dan menguruskan perpustakaan .Ditubuhkan untuk mempromosi dan mengekalkan Community Ecotourism kawasan ‘Lower Kinabatangan’.3.KOPEL (The Batu Puteh .3. PACOS Trust (Partnership for Community Organisations) Perkara . bekerjasama dalam menyediakan asas infrastruktur dan pendidikan.Kebiasaannya dana di bawa oleh Raleigh International yang mana menampung kos pembinaan. PACOS biasanya akan mengenalpasti keperluan komuniti dan kemahuan mereka dengan Raleigh International dalam menarik funding daripada penaja korporat dan menggunakan sukarelawan pelancong untuk membentuk apa yang diperlukan. Perpustakaan Sabah Negeri . . 2. Perpustakaan Negeri Sabah akan mengenalpasti kesesuaian dan keperluan komuniti.

Hutan Hujan Asia Tenggara Rancangan Penyelidikan (SEARRP) merupakan satu satu jumlah projek-projek antarabangsa dibiayai oleh The Royal Society. .Bagi membina keyakinan dan kepercayaan komuniti yang tinggal di pinggir hutan. The Royal Society .Ditubuhkan oleh kerajaan untuk mengekalkan penggunaan kawasan tanah yang telah diberikan kepada mereka untuk faedah semua orang Sabah. Jabatan Perhutanan Sabah mengadakan sejumlah program bantuan yang melibatkan penyediaan asas infrastruktur termasuk jalan. 5.Raleigh International bekerjasama dengan ahli-ahli sains dan renjer di dalam Danum Valley di mana banyak kegiatan itu dibantu oleh The Royal Society. 7.The Royal Society mempunyai peranan sebagai akademi UK Sains. . Jabatan Sabah Perhutanan . . .sebagai pelengkap projek tersebut.Rancangan ini ditubuhkan supaya ahli-ahli sains Britain boleh membuat satu sumbangan untuk hutan hujan ekologi. dan sistem bekalan air. . 4. The Marine Research . Ditubuhkan untuk terus mengkaji ekosistem marin dan pelbagai flora. 6. dan pengurusan terus inovatif.Secara umumnya Jabatan Perhutanan menyediakan dana untuk projek Raleigh International di dalam kawasan terpilih. ianya mewakili untuk kepentingan kebangsaan dan antarabangsa.Marine Research Foundation adalah satu yayasan penyelidikan yang tidak bermotifkan keuntungan Foundation berpangkalan di Sabah. pemuliharaan. .Terdapat 4 kawasan lindungan di mana ianya termasuk Imbak Canyon dan Danum Valley.Organisasi ini turut menjalankan sebilangan projekprojek biodiversiti dan pemuliharaan alam sekitar. jambatan. penyelidikan yang ketat dan kuantitatif. dewan komuniti. Yayasan Sabah .

Dari segi kronologi. ekspedisi.. 3. .Raleigh International memulakan kerja dengan MRF dalam dulu 2007 dalam membantu masyarakat di pulau yang terpencil. Sumber: Raleigh International Kuala Lumpur Organisasi lain yang turut membantu memberi sumbangan dalam ekspedisi Raleigh International adalah seperti yang berikut.4 RUMUSAN Bab ini telah menjelaskan mengenai organisasi Raleigh International secara keseluruhannya. tahap kepuasan sukarelawan pelancong dan kesan aktiviti sukarelawan pelancong di destinasi di jalankan. Aspek ini perlu difahami bagi memudahkan kajian mengenai motivasi. partnership. kutipan dana dan bagaimana organisasi Raleigh International menguruskan sukarelawan pelancong telah dihuraikan di sini. • • • • • • • • Nestle HSBC Coca Cola Shell The Body Shop Popular Express Multi-Tech Electronics Philip Lee Printers Penyumbang dana utama dalam 14 projek komuniti dalam masa 3 tahun ini.

.

n = _n__ 1+Ne2 = ____671_____ 1+(671 x 0.102) . Kesimpulan penemuanpenemuan akan dibincangkan bersama cadangan di dalam bab terakhir tesis. Data yang dianalisis adalah data yang di dapati daripada pengagihan soalan kaji selidik.BAB 4 ANALISIS KAJIAN 4.1 PENGENALAN Bab ini akan menganalisis data seperti yang dinyatakan dalam kaedah kajian. 4. hasil analisis akan mengandungi rumusan penemuan kajian yang akan menjawab persoalan-persoalan di dalam kajian. Setelah penganalisaan dibuat.2 SAMPEL Sampel di ambil daripada jumlah keseluruhan peserta ekspedisi Raleigh International di Sabah dari tahun 2005 sehingga 2007 yang menjadi sukarelawan pelancong iaitu sebanyak 671 sukarelawan pelancong. Sampel ditentukan melalui teknik Confident Limit & Percersion Yammane (1973). akan membantu dalam mencapai objektif kajian. Berikut merupakan cara pengiraan penentuan sampel. Dengan menjawab persoalan kajian ini.

= ___671___ 1+6.71 n = 87

Daripada sampel, hanya 84 responden yang dapat dikumpul melalui temubual bersemuka (5 responden), orang perantaraan (Encik Loh Shih Chung – 40 responden, Encik Shamsul Bastri – 19 responden), dan email (20 responden). 84 responden ini akan digunakan bagi menghuraikan pemboleh ubah, tetapi hanya 79 daripada mereka yang sah bagi menghuraikan motivasi sukarelawan. 5 daripada 84 responden tidak sah kerana gagal untuk mengemukan 5 faktor utama motivasi daripada motivasi yang telah disenaraikan oleh pengkaji. Perisian SPSS digunakan untuk menganalisis data melalui teknik frekuensi. Jadual 4.1: Pengagihan Sampel Sampel Responden Responden yang menyusun 5 faktor motivasi utama mereka Responden yang tidak menyusun 5 faktor motivasi utama mereka 5 87 84 79

Bagi responden untuk kajian secara kualitatif pula, responden dipilih berdasarkan kepentingan mereka sebagai komuniti tempatan di kawasan kajian. Kawasan kajian kampung Paus, respondennya terdiri daripada penghulu, setiausaha JKK dan guru tadika. Manakala bagi responden di kampung Miruru, respondennya terdiri daripada penghulu dan pengurus JKK kampung.

4.3

PROFIL

Bahagian 1 dalam soalan kaji selidik merupakan profil latar belakang demografik responden. Bahagian ini akan turut menunjukkan tipologi sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi Raleigh International.

4.3.1

Profil Demografik

Data demografik ini dibentuk daripada bahagian 1 yang mana ia merupakan hasil daripada soalan (Q1) tempat asal, (Q2) jantina, (Q3) umur, (Q4) taraf pendidikan, (Q5) pekerjaan dan (Q6) pengalaman menjadi sukarelawan.

4.3.1.1 Tempat Asal

Carta pai di bawah menunjukkan tempat asal negara sukarelawan pelancong. 86% datangnya daripada tempatan iaitu Malaysia sendiri dan 14% daripada responden datangnya daripada luar negara. Responden yang menjawab dalam soalan kaji selidik ini merupakan responden yang telah atau pernah menyertai ekspedisi. Sekiranya responden diambil sewaktu dalam ekspedisi, keputusan ini akan berubah di mana sukarelawan pelancong dari luar negara lebih ramai menyertai ekspedisi berbanding dengan sukarelawan pelancong tempatan yang hanya 5% - 15% daripada jumlah keseluruhan peserta sewaktu ekspedisi (En. Loh Shih Chung, Presiden Raleigh International Kuala Lumpur 2008) . Rajah 4.1: Tempat Asal
14%

Tempatan Luar Negara

86%

Walaubagaimanapun, keputusan soalan kaji selidik bagi soalan ini masih boleh mengenalpasti tempat asal sukarelawan pelancong dari Malaysia dan luar negara. Dari Malaysia, kebanyakan responden adalah berasal dari Kuala Lumpur dan Sabah dengan masing – masing 31% dan 26.2%. Manakala responden luar negara majoriti adalah dari United Kingdom (UK) iaitu sebanyak 8.3% berbanding dengan Chile dan Netherlands seperti yang ditunjukkan dalam jadual dibawah. Jadual 4.2: Peratusan Responden Tempatan dan Luar Negara
Tempatan Kuala Lumpur Sabah Melaka Selangor Johor Negeri Sembilan Kedah Kelantan Pahang Penang Terengganu Sarawak Jumlah Frekuensi 26 Peratus (%) 31.0

Luar Negara

Frekuensi

22 7 4 2 2
2 2 2 1 1 1 72

26.2 8.3 4.8 2.4 2.4
2.4 2.4 2.4 1.2 1.2 1.2 85.7

UK Chile Netherlands Jumlah

7 3 2 12

Peratus (%) 8.3 3.6 2.4 14.3

Sumber: Olahan Pengkaji 2008

2: Jantina 36% Lelaki Perempuan 64% 4. Rajah 4. Kebanyakan responden yang terlibat bawah 25 tahun adalah disebabkan oleh polisi organisasi Raleigh International di mana mereka lebih bermatlamat kepada pembangunan belia yang berumur antara 17 – 25 tahun sahaja.1. Perempuan kurang terlibat dalam ekspedisi berbanding lelaki berkemungkinan kerana aktiviti sewaktu ekspedisi itu yang mencabar dan menguji ketahanan mental serta fizikal.3.4. terdapat responden yang berumur 25 – 30 tahun kerana responden menjawab berdasarkan umur mereka sekarang.2 Jantina Carta pai di bawah menunjukan majoriti sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi dari segi jantina adalah lelaki sebanyak 64% . Diikuti dengan responden yang berumur kurang daripada 20 tahun sebanyak 26% dan 17% bagi responden yang berumur 25 – 30.3. Peratusan ini melebihi daripada jantina perempuan yang hanya 36% sahaja terlibat dalam ekspedisi.3 Umur Berdasarkan rajah dibawah. .1. responden yang berumur di antara 21 – 25 tahun yang banyak terlibat dalam ekspedisi ini dengan peratusan sebanyak 57%. Biasanya golongan lelaki lebih berminat dengan aktiviti lasak dan mencabar ini. tidak berdasarkan umur sewaktu mereka terlibat di dalam ekspedisi. Hasil keputusan kaji selidik bagi soalan ini.

4 11.3 32.6 39.4 Taraf Pendidikan Daripada graf di bawah menunjukkan responden some college lebih tinggi terlibat dalam ekspedisi berbanding yang lain dengan peratusan sebanyak 39.Rajah 4.4:Taraf Pendidikan 50 Peratus 40 30 20 10 0 High School Some College Associate Bachelor's Degree Degree Master's Degree Others 10. Rajah 4.3.9 3. Responden dari Malaysia yang menjawab mempunyai taraf pendidikan some college ini merupakan pemegang diploma ataupun sijil.1 . Diikuti dengan responden bachelor’s degree dan master’s degree iaitu sebanyak 27% dan 10%.7 2.3: Umur 17% <20 21-25 25-30 26% 57% 4.1.3%.

3.6 Kekerapan menjadi sukarelawan sebelum terlibat dalam ekspedisi Daripada carta di bawah menunjukkan kebanyakkan responden tidak pernah terlibat dalam aktiviti sukarelawan sebelum terlibat dalam ekspedisi Raleigh International ini. Walaubagaimana pun terdapat juga responden yang telah bekerja menyertai ekspedisi sekiranya umur mereka masih tidak melebihi daripada 25 tahun.5 13. Bagi lain-lain perkerjaan sebanyak 13. Rajah 4.4.2 Peratus 1.5 Pekerjaan Sukarelawan pelancong majoritinya terdiri daripada golongan pelajar sebanyak 76. Rajah 4.2%.1 Professional / technical Student Businessman Others 4.27 9.6: Kekerapan 17% Ya Tidak 83% . Hanya 17% daripada responden sahaja yang pernah terlibat dalam aktiviti sukarelawan.5: Pekerjaan 100 80 60 40 20 0 76. Ini disebabkan antara umur 17-25 lebih tertumpu kepada golongan bekerja.1% mewakili mereka yang tidak bekerja ataupun bekerja sendiri.3.1.1.

1.5%) dan tidak dipilih bagi faktor to keep busy /escape). 7. to share skills (19 responden.2 9.4. Bagi faktor lain disusuli dengan faktor to help friends or relatives (28 responden.3%). 2. 4. 0. Seterusnya diikuti dengan faktor socializing with community sebanyak 60 responden dengan 15.8 2.5 0 .8 2.9 15.1%). Faktor yang paling popular dipilih adalah contribute something good seramai 77 orang responden yang memilihnya dengan 19.5%).0%).5%. to be a part of the team (9 responden.8%). To do something different from ordinary job merupakan tempat ketiga yang popular di kalangan responden dengan 63 responden (15. 2.8%).8 2. to feel needed (11 responden. for recognition (2 responden.1 4. 0. Jadual 4.4 FAKTOR MOTIVASI SUKARELAWAN PELANCONG Daripada 84 orang responden.0 0.1%.9%).2% dan faktor for fun seramai 36 responden dengan 9.3 1.3: Rumusan bagi faktor motivasi Faktor Motivasi Contribute something good To learn something new To do something different from ordinary job Socializing with community For fun To help friends or relatives To share skills To feel needed Satisfaction from accomplishment To be a part of the team To gain leadership skills For recognition Others To keep busy / escape 1 30 25 11 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 22 28 6 11 4 2 5 0 0 0 0 0 1 0 3 12 11 12 19 7 3 5 6 2 0 1 0 1 0 4 11 2 28 9 5 12 4 2 2 2 2 0 0 0 5 2 7 6 12 18 10 5 2 7 7 1 2 0 0 Jumlah Peratus (N=395) (%) 77 73 63 60 36 28 19 11 11 9 4 2 2 0 19. Faktor yang kedua paling ramai responden pilih adalah to learn something new sebanyak 73 orang dengan 18. 2. satisfaction from accomplishment (11 responden.1 7.5 15.5 18.5%.8%).5 0. Hasil daripada soalan ini digunakan untuk mengenalpasti faktor motivasi utama mengikut susunan faktor popular yang dipilih oleh responden. hanya 79 responden yang layak untuk dianalisis kerana mereka telah menyempurnakan lima faktor motivasi seperti yang diperlukan. others (2 responden. to gain leadership skills (4 responden.

74 .masing mempunyai min yang sama iaitu 4. dan latihan / orientasi program yang disediakan (Q14).74 . prestasi pasukan sukarelawan pelancong (Q11). Soalan tersebut adalah soalan pencapaian peribadi (Q10).52 4.5 TAHAP KEPUASAN Tahap kepuasan sukarelawan pelancong ini dikaji melalui soalan yang terdapat dalam bahagian 3. sukarelawan pelancong lebih berpuas hati kepada “pengalaman keseluruhan” berbanding dengan 3.61 dalam bekerjasama dengan pihak 4. Tahap kepuasan ini adalah berdasarkan tahap kepuasan sukarelawan pelancong sewaktu menyertai ekspedisi Raleigh International di Sabah.4.74. Jadual 4. Kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan.55 4. Di sini min menunjukkan .4: Rumusan tahap kepuasan sukarelawan pelancong Kepuasan Min Sisiwan piawaian Kepuasan menyeluruh pengalaman sukarelawan pelancong. pengalaman keseluruhan yang didapati (Q13). menunjuk tahap kepuasan sukarelawan pelancong yang paling tinggi adalah bagi “kepuasan menyeluruh pengalaman sukarelawan pelancong” dan “kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan” dengan masing.50 .68 4. Kepuasan dalam pencapaian peribadi Sumber: Olahan Pengkaji 2008 Jadual di atas.19 . Kepuasan pengurusan Kepuasan dalam bekerjasama dengan ahli kumpulan.94 . Namun begitu antara kedua-dua ini. pengurusan sukarelawan pelancong (Q12).47 “latihan / orientasi” kerana terdapat seorang responden yang tidak berpuas hati dengan “kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan”.

(R38) “Those who have taught over what they want to achieve in the expedition are most likely going to benefit and learn the most in the expedition. Daripada 84 orang responden. kebanyakkan sukarelawan pelancong Raleigh International mempunyai tahap kepuasan yang melebihi daripada purata kepuasan dalam likert scale. This expedition will help people to learn more about themselves.50 dengan sisihan piawai 0. Hasil analisis soalan ini akan ditunjukkan dalam bentuk jadual seperti di bawah. Good . Tahap kepuasan yang lain pula adalah bagi “kepuasan dalam bekerjasama dengan ahli kumpulan” (min 4. their strength and their weaknesses. Tahap kepuasan bagi “kepuasan dalam bekerjasama dengan pihak pengurusan” mencatatkan min sebanyak 4.94 min serta 0.ketinggian tahap kepuasan dengan tingginya angka min tersebut manakala sisihan piawai menunjukkan tahap kepuasan yang rendah sekiranya rendah angka tersebut. hanya 22 responden sahaja yang mengisi jawapan bagi soalan ini.19. 4. Secara keseluruhannya berdasarkan jadual di atas.55. Program yang bagus “Good Program”. It’s a good way to see how other people (Sabahan & Foreigners) live differentially from us too.5: Komen dan cadangan responden Tema • • Jawapan Responden (R) Komen 1. sisihan piawai 0.61) dan “kepuasan dalam pencapaian peribadi” sebanyak 3. Analisis bagi soalan ini terbahagi kepada dua kategori iaitu komen dan cadangan.6 KOMEN DAN CADANGAN DARI RESPONDEN Komen dan cadangan ini adalah berdasarkan soalan “open ended” kaji selidik yang ke 15. Jadual 4.68 untuk sisihan piawai.

You get to do stuff you never normally do under your own team”. (R78) • “Raleigh has made me realized that I can empower my . (R4) “Making new friends and meeting.friends can be made too”. visit.(R80) “The expedition gave me an invaluable inside into life in another country”. I’ve learned about my self and the world. Since my study is in English and about the world economy. other people who I will go.(R39) • “Raleigh has a good reputation and my parents were keen from a safety perspective. Meluaskan pergaulan “Meetings so many new people from around the world and making lots of friends”. (R2) “Raleigh changed my whole view on life and the way other cultures a living life. Belajar sesuatu yang baru • • “I’ve learned how to cook well things don’t go how I’d like them to”. and keep in touch with have been my highlights from expedition”. attending Raleigh was a great move for not only my personal development but also that of my career”. which I will never forget”. (R77) • • “Beautiful programme”. (R74) • “Taking to people with completely difference background and future paths but still having lots in common with is brilliant. (R81) • • 2. (R73) • “The mix of people is what I have enjoyed most about Raleigh”. (R79) 3. I am more open minded and much more interested in the culture of others.

I gained a lot and I learn a lot as well. this is very much due to the increasing awareness of humanity and environment issue among the younger generation and think that it is an . or professional skill. (R75) • “Raleigh Is great experience that you probably won’t get to do again. so take time out to think about your life and what you want to do. and learned for the challenges each phase brings”. This is something difference from normal ordinary Malaysian youth life”. (R47) • “Raleigh was probably the hardest things I have ever done in my life and the most rewarding I would recommend it to anyone looking for the something significant with their life”.self to change situation in live and face up to challenge”. Its also giving a peace of yourself”.Trend baru “Volunteer tourism is undoubtedly the new trend in the tourism industry and in my opinion.(R84) • 4. Pengalaman yang “Being able to volunteer in are Raleigh International expedition was in deep great learning experience and it has change my point of views in many different aspect mainly the environmental and community”.(R76) • “Volunteering with Raleigh is not just about giving your time.(R83) • “After involve in the expedition make me realized that having a positive mental attitude can have a big impact on others”.(R82) Cadangan 1. (R41) berharga • “It was good experience.

Pihak pengurusan “The expedition management team could further help the youths participating more in the and expedition technical by skill Raleigh International transferring practice (involving nature.industry that should be less commercialized (as evident) and encouraged among the younger individuals”. Volunteerism is not a common practice among the community and society. Promosi • “The government and the department of youth and sports should promote this kind of youth development programme to the youth in Malaysia. junglesurviving skills) to them”. they will feel more concern to their surrounding environment and society”. Youth should learn to contribute their strength to the least fortunate community. (R44) • 3. community development. (R46) . As a result. (R42) 2.

terdapat 3 tema yang wujud yang mana tema tersebut merupakan kesan positif yang diterima oleh komuniti tempatan di kawasan kajian iaitu “meningkatkan kemudahan di destinasi”. dan “menambah pendapatan komuniti tempatan”. Dalam konteks ini. pengangkutan. Beliau bekerja sepenuh masa dengan pihak Raleigh International dan kerja separuh dalam construction secara free lance. tetapi berdasarkan hasil temubual dalam kajian ini tidak terdapat kesan negatif kepada komuniti di keduadua buah kawasan kajian.7 KESAN AKTIVITI SUKARELAWAN PELANCONG KEPADA KOMUNITI TEMPATAN Hasil temubual dengan komuniti tempatan di kawasan kajian iaitu di Kampung Paus dan Kampung Miruru. Kesemua responden bagi soalan temubual ini mengetahui dan bersetuju dengan kedatangan sukarelawan Raleigh International ke tempat mereka. Analisis bagi soalan temubual akan dibuat mengikut tema.4. “memperkenalkan destinasi”. Sebagai projek partner Raleigh beliau bertanggungjawab dalam mengenalpasti kampung-kampung yang mempunyai masalah melalui Pejabat Pemimpin Kemajuan Rakyat di Ranau. Beliau yang berhubung dengan penghulu dan pengurus JKK dalam merancang projek di kampung tersebut. Bagi kedua-dua kampung dalam kawasan kajian. . orang yang bertangungjawab membawa ekspedisi Raleigh International adalah Encik Shamsul Bastri yang berasal dari Kundasang. Ranau merupakan projek Partner Raleigh di Ranau. Beliau juga bertanggungjawab dalam membawa projek manager dalam setiap ekspedisi membuat reccee di kawasan kampung yang dicadangkan dua bulan sebelum ekspedisi berlangsung. alat perhubungan. makanan. memastikan keadaan penduduk kampung yang mengetahui mengenai kedatangan Raleigh International. didapati kesan aktiviti sukarelawan ini lebih kepada kesan positif. Walaupun daripada literatur terdapat persepsi yang mengatakan bahawa sukarelawan pelancong mempengaruhi budaya penduduk tempatan. Sewaktu ekspedisi beliau turut bertanggungjawab menyediakan alat kelengkapan yang akan digunakan seperti bahan binaan untuk projek di jalankan.

Kunsal yang merupakan penghulu kampung. melalui projek Raleigh penduduk di kampung beliau mendapat kemudahan dari segi bekalan air yang mana sebelum ini. mereka terpaksa berjalan beberapa kilometer untuk mengambil air di sungai dan menadah air hujan. Keadaan yang sama juga berlaku di Kampung Paus. Projek Raleigh International di kampung Paus dan kampung Miruru merupakan projek yang lebih tertumpu dalam memberi sumbangan kepada komuniti. masalah kemudahan asas ini juga telah diutarakan kepada pihak kerajaan. sukarelawan Raleigh International ada membuat aktiviti mengajar Bahasa Inggeris kepada anak-anak kampung Miruru. Kenyataan Encik Safry turut disokong oleh Encik Patrus Dumayik iaitu penghulu kampung Miruru. Pihak Raleigh International telah membuat dua projek di kampung ini dalam masa dua tahun iaitu sistem graviti bekalan air dan tadika untuk pendidikan awal kanak-kanak. bekalan untuk telefon. Mereka tidak mendapat bekalan elektrik. bekalan air.7. Ambudang yang merupakan pengurus JKK kampung Miruru. Merujuk kepada Encik Piturus @ Razali B. Menurut Encik Safry B. pembangunan sangat diperlukan di kampung Paus. .4.1 Meningkatkan kemudahan di destinasi Kesan positif yang pertama akibat daripada aktiviti sukarelawan pelancong di kedua-dua kampung tersebut adalah meningkatkan kemudahan di kampung mereka. Bagi Mairine Jjainggin yang merupakan satu-satunya guru tadika di kampung itu. menyatakan beliau sangat bersyukur dengan kedatangan sukarelawan Raleigh International kerana bukan sahaja membantu dalam menyediakan kemudahan bekalan air dan tadika kepada penduduk kampung tetapi juga memberi perubahan kepada diri beliau apabila dipilih untuk menjadi guru tadika di kampung beliau sendiri. Encik Patrus ada menyatakan selain membuat sistem graviti bekalan air untuk mereka. Encik Piturus ada menyatakan kepada pengkaji bahawa pihak kerajaan negeri dan persekutuan memberi bantuan dari segi kemudahan jalan. jalan raya yang dalam penyelenggaraan dan juga tiada tadika. Kedatangan Raleigh International membantu mempercepatkan mereka mendapat kemudahan tersebut. Pihak kerajaan telah meluluskan projek tetapi perlaksanaannya sangat lambat.

Beliau menyatakan terdapat banyak keunikan di kampung beliau yang boleh ditonjolkan seperti periuk kera yang ada udang di Gunung Mentuban. Kampung Miruru ini terletak di kaki Gunung Mentuban. Walaubagaimana pun terdapat responden bersetuju di sebabkan bukan sahaja mereka dapat menyelesaikan salah satu masalah yang mereka hadapi tetapi juga turut membantu memperkenalkan kampung mereka kepada orang luar. Mengikut Encik Safry B. Encik Piturus (penghulu kampung Paus) menyatakan.7. Apabila sukarelawan Raleigh International datang telah membuka mata pihak luar tentang kewujudan kampung Paus.2 Memperkenalkan Destinasi Semua responden menyatakan mereka bersetuju ekspedisi Raleigh International di buat di kampung mereka kerana ekspedisi itu menyelesaikan antara masalah utama yang mereka alami. mandi sungai di Kagibangan dan Ulu Sungai Tubing. Ambudang (pengurus JKK kampung Miruru). 4. beliau dan penduduk kampung dapat memperkenalkan budaya tradisi mereka. penduduk kampung beliau sangat mengalu-ngalukan kedatangan orang luar ke kampung mereka. gua.4. keunikan yang terdapat di kampung mereka seperti air terjun. kedatangan orang luar ke kampung Paus sangat kurang malah ada yang tidak tahu tentang kewujudan kampung tersebut. Merujuk kepada Mairine JJainggin (guru tadika di kampung Paus). Beliau juga menyatakan terdapat 3 air terjun di gunung tersebut.7. dan jambatan gantung. sebelum kedatangan sukarelawan Raleigh International.3 M .

Selain itu. pihak JKK kampung juga merancang untuk membuat aktiviti pelancongan homestay / kampung stay di kampung mereka pada masa akan datang. mendaki Gunung Mentuban. Ambudang (pengurus JKK kampung Miruru). selepas kedatangan sukarelawan Raleigh International. aktiviti air seperti memancing dan tubing dan membawa melawat ke tempat-tempat pelancongan yang terdekat dengan kampung mereka seperti yang mereka buat sewaktu kedatangan sukarelawan Raleigh International ke tempat mereka. Begitu juga yang dinyatakan oleh Encik Safry B. Mereka telah merancang untuk kampung stay yang mana mereka akan menyediakan aktiviti-aktiviti seperti sukaneka. Terdapat juga penduduk kampung yang mengambil peluang menjual hasil kraftangan yang dibuat sendiri. . beliau menyatakan semasa kedatangan sukarelawan Raleigh. penduduk kampung telah membuat persembahan kebudayaan sebagai menyambut kedatangan mereka. telah menyedarkan penduduk kampung bahawa. selepas melihat aktiviti pelancongan ini boleh menambah pendapatan sewaktu kedatangan sukarelawan Raleigh International ke kampung mereka.enambah pendapatan komuniti tempatan Kesan ini juga turut di persetujui oleh semua responden yang mana dengan kedatangan sukarelawan Raleigh International menambah pendapatan mereka. mereka boleh menambah pendapatan dengan membuat aktiviti pelancongan di tempat mereka. Penduduk kampung juga menyediakan aktiviti kebudayaan tradisi mereka untuk dipersembahkan kepada sukarelawan Raleigh International. Merujuk kepada pernyataan Encik JJainggin Galuda (Setiausaha JKK / Setiausaha gereja kampung Paus).

4. . Selain itu. Ia juga telah menjawab persoalan kajian dan mencapai objektif.8 RUMUSAN Bab ini telah mengenalpasti dan menganalisis data yang didapati dan menginterpretasi statistik berdasarkan hasil penemuan kajian. Bab seterusnya akan merumuskan hasil penemuan kajian yang difokuskan serta memperkaitkannya dengan objektif kajian. hasil temubual telah dianalisis mengikut tema yang didapati sewaktu menemubual penduduk tempatan.

.

Ini disebabkan di samping mereka melancong mereka membantu dalam pembangunan komuniti di destinasi dan memelihara serta memulihara alam sekitar. yang mana akan berlakunya pertukaran budaya disebabkan oleh latar belakang mereka yang berbeza. Raleigh International merupakan organisasi yang telah kukuh dengan pengalaman selama 23 tahun dalam menawarkan ekspedisi kembara dan mencabar. boleh membina kemahiran dalam kehidupan di mana akan meningkatkan prospek pendidikan dan profesional setiap individu.0 PENGENALAN Bab lima merupakan pentafsiran dan perbincangan hasil data statistik yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Kajian mengenai ekspedisi Raleigh International dibuat khusus untuk mengenal pasti faktor motivasi dan tahap kepuasan para peserta ekspedisi tersebut. Bekerjasama dalam kumpulan yang kecil dengan persekitaran yang baru. Bab ini menjelaskan satu pemahaman yang lebih baik mengenai keputusan individu dalam menjadi sukarelawan pelancong secara umum dan untuk pelancongan mampan khususnya. Setiap sukarelawan Raleigh akan terlibat dengan sukarelawan dari seluruh dunia termasuklah host country. tahap kepuasan sukarelawan dan kesan kepada komuniti tempatan bagi menggalakkan lagi trend pelancongan mampan dikalangan pelancong tempatan dan luar negara di Malaysia. . Kajian ini cuba untuk memahami faktor-faktor motivasi. Peserta ekspedisi Raleigh International ini membawa satu trend baru di Malaysia iaitu mereka merupakan sukarelawan pelancong yang menyumbang kepada pelancongan mampan.BAB 5 RUMUSAN PENEMUAN KAJIAN 5.

5 0.9 15.8 2.2% dan “untuk keseronokkan” dengan 9. “untuk mempelajari sesuatu yang baru” dengan 18. untuk membantu kawan atau saudara.5 0 Jadual di atas menunjukkan faktor motivasi yang telah disusun mengikut populariti. untuk berkongsi kemahiran. Sebab realistik kebanyakan sukarelawan pelancong memilih faktor “menyumbang sesuatu yang baik” dalam mempengaruhi mereka untuk terlibat dalam ekspedisi kerana berdasarkan program .0 0.9%. untuk melarikan diri dari keadaan biasa”. “bersosial dengan komuniti” dengan 15.2 9.1 4. untuk keseronokkan. untuk menjadi sebahagian daripada kumpulan.5 18. bergaul dengan masyarakat.1 7. untuk pengiktirafan. Faktor Motivasi Jadual 5.5%.1: Faktor motivasi mengikut populariti Contribute something good To learn something new To do something different from ordinary job Socializing with community For fun To help friends or relatives To share skills To feel needed Satisfaction from accomplishment To be a part of the team To gain leadership skills For recognition Others To keep busy / escape Jumlah (N=395) 77 73 63 60 36 28 19 11 11 9 4 2 2 0 Peratus (%) 19.5. “membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian” dengan 15. untuk merasa diperlukan.1% .3 1.5 15.5%.8 2. Lima faktor yang paling terkenal adalah “menyumbang sesuatu yang baik” dengan 19. membuat sesuatu yang berbeza daripada pekerjaan biasa. pencapaian peribadi. untuk mendapatkan kemahiran kepimpinan. untuk belajar sesuatu yang baru.1 FAKTOR MOTIVASI MENGIKUT POPULARITI Daripada 84 responden hanya 79 responden sahaja yang dapat menjawab soalan ini dengan betul apabila mereka dapat memilih dan menyusun lima faktor mengikut keutamaan mereka daripada 14 faktor yang disenaraikan oleh pengkaji. Faktor tersebut adalah “untuk menyumbang sesuatu yang baik.8 2.

Peserta yang menjadi sukarelawan Raleigh International ini mempunyai latar belakang yang berbeze-beza dan apa yang dipelajari di dalam ekspedisi bukan bidang mereka yang sebenarnya. “Volunteer tourist further reported that they very much wanted to have the opportunity to see real people. Sukarelawan Raleigh juga mempelajari bidang pembinaan sewaktu ekspedisi bagi projek fasa komuniti dan alam sekitar. Di mana di dalam projek tersebut mereka perlu bekerjasama dalam membina kemudahan-kemudahan untuk komuniti tempata dan pengkaji seperti pembinaan tadika. They also reported a healthy curiosity about other people and places. Sewaktu ekspedisi mereka diberi latihan serta tunjuk ajar daripada pihak yang pakar seperti PADI untuk aktiviti scuba diving.ekspedisi yang menyumbang kepada komuniti dan pemeliharaan alam sekitar. base camps.” Faktor kedua terpenting yang menjadi pilihan responden iaitu untuk mempelajari sesuatu yang baru kerana dengan menyertai ekspedisi banyak perkara baru yang di buat. is something cannot purchase and will be felt uniquely by each and everyone that involved.. the works undertake in helping to preserve a precious and priceless environment as well as improving the people’s lives. Seperti yang dinyatakan oleh Menteri Belia dan Sukan Sabah iaitu Datuk Masidi Manjun dalam akhbar Daily Ekspress (8 Mac 2007). It appeared that volunteer travellers tended to attach strong value to seeking and experiencing the authenticity of a place. Faktor yang keempat terpenting adalah bersosial dengan komuniti. Faktor mempelajari sesuatu yang baru sangat berkait rapat dengan faktor ketiga terpenting iaitu untuk melakukan sesuatu lain daripada rutin harian mereka.. faktor ini antara faktor yang terpenting kerana. and their everyday living environment. eco lodge dan sebagainya. their lives. Menurut Sally Brown (2005). Terutama sekali golongan belia yang peringkat umurnya 17-25 tahun. Respondents reported that working and interacting with the . sistem graviti bekalan air. perasaan ingin tahu sesuatu yang baru sangat tinggi. “Apart from the scenery and hospitality.

tetapi mereka masih merasa seronok kerana mereka telah buat apa yang mereka inginkan. . Ini berkemungkinan disebabkan. 5.local people and communities lead them to opportunities to become immersed in local culture and to connect with the local people in a more profound way. Walaupun sukarelawan pelancong ini perlu menghadapi cabaran dan sanggup berusaha untuk memberi kemudahan kepada orang lain. mereka berpuas hati terhadap latihan dan orientasi yang di berikan oleh pihak Raleigh International dalam menghadapi ekspedisi yang dijalankan. Seterusnya. Walaubagaimana kepuasan dalam pencapaian peribadi merupakan min yang paling rendah berbanding dengan faktor-faktor lain. Ini merupakan hasil yang mengejutkan kerana sepatutnya sukarelawan pelancong sangat berpuas hati dengan pencapaian peribadi mereka kerana ia merupakan pengalaman pertama mereka terlibat dalam ekspedisi di mana ekspedisi tersebut akan mencabar keupayaan diri mereka. Mereka ini sememangnya terdiri daripada pelancong yang sukakan cabaran dan mereka juga suka berjumpa dengan orang ramai iaitu allocentrik (Plog.2 TAHAP KEPUASAN SUKARELAWAN PELANCONG Hasil bagi tahap kepuasan sukarelawan pelancong dalam ekspedisi Raleigh International menunjukkan majoriti responden berpuas hati dengan keseluruhan pengalaman yang mereka dapat. 1977). menjadi sukarelawan dalam Raleigh International merupakan pengalaman pertama bagi kebanyakan responden.” Faktor yang kelima terpenting ialah untuk keseronokkan.

5. Menurut Stebbins dan Graham (2004) . Seperti hasil penemuan kajian terhadap kesan kepada komuniti dalam bab sebelum ini. selepas kedatangan sukarelawan Raleigh International ini. . menyumbang idea baru mereka dalam membangunkan kampung dan sebagainya. Projek komuniti yang melibatkan sukarelawan merupakan perpindahan kemahiran manusia seperti sukarelawan ini mengajar. Akibat daripada interaksi sosial yang berlaku antara sukarelawan pelancong dan komuniti tempatan telah menyebabkan. komuniti tempatan di Kampung Miruru dan Kampung Paus merancang untuk melaksanakan aktiviti homestay / kampung stay. baru mereka mula untuk merancang dan membuat aktiviti pelancongan di tempat mereka secara meluas. membuat pembinaan. Keadaan ini turut terjadi di Kampung Miruru dan Kampung Paus yang mana. yang mana kedatangan sukarelawan pelancong Raleigh International telah melaksanakan konsep ini secara tidak langsung apabila mereka menginap di kampung tersebut. Sukarelawan pelancong ini dapat membantu menyokong komuniti tempatan dalam memberi perhatian kepada pembangunan pelancongan atau mengatasi masalah yang mereka hadapi. bertani. menjadi ‘tourist guide’ apabila mereka hendak membawa sukarelawan pelancong ini mendaki di Gunung yang berhampiran dan melawat tarikan-tarikan yang terdapat di kampung mereka. mengutip dana. dan meneroka peluang baru dalam menyumbang kepada ekonomi mereka selepas kedatangan sukarelawan di kampung tersebut.3 KESAN KEPADA KOMUNITI TEMPATAN Merujuk kepada Stebbins dan Graham (2004). pihak komuniti akan sedar mengenai tarikan yang ada di kampung mereka iaitu alam semulajadi. Aktiviti sukarelawan pelancong merupakan satu cara bagi komuniti untuk meningkatkan taraf hidup. menyatakan aktivti sukarelawan harus dilihat dalam konteks sumber dan faedah kepada komuniti lebih baik daripada aset komersial. Komuniti tempatan pula.

“It is important to note that local communities are never simply passive recipients of volunteers, they are frequently the ones initiating and developing projects, and it will be the residents who remain active in the projects once the volunteers go home.”

Melalui aktiviti sukarelawan pelancongan Raleigh International, turut memberi kesan positif kepada pihak kerajaan kerana mereka secara tidak langsung telah membantu kerajaan dalam menyediakan prasarana kepada komuniti tempatan yang mempunyai masalah dari segi kemudahan asas. Ia dapat mengurangkan kos perbelanjaan kerajaan dalam memyediakan prasarana tersebut kepada penduduk tempatan kerana tugas tersebut telah diambil alih oleh sukarelawan pelancong ini.

Berikut merupakan jadual yang dibuat berdasarkan hasil kajian yang didapati bagi kesan aktiviti sukarelawan pelancong Raleigh International kepada komuniti tempatan bagi Kampung Miruru dan Kampung Paus.

Jadual 5.2: Rumusan Kesan Kepada Komuniti Tempatan Di Kampung Miruru Dan Kampung Paus
Kesan
1.Meningkatkan kemudahan

Kampung Miruru
Sistem graviti bekalan air

Kampung Paus
Sistem graviti bekalan air Tadika

2. Memperkenalkan kampung

Persembahan budaya Tarikan alam semulajadi: - Periuk kera yang ada udang di Gunung Mentuban - 3 air terjun di gunung tersebut. - Jambatan gantung.

Persembahan kebudayaan Tarikan alam semulajadi: - Air terjun - Gua - Aktiviti air du Sungai Kagibangan dan Ulu Sungai Tubing.

3.Menambahkan pendapatan penduduk

Aktiviti Pelancongan: Kampung Stay Aktiviti sukaneka Mendaki Gunung Mentuban Memancing di Sungai.

Aktiviti Pelancongan: Kampung Stay Kraftangan

5.4

KESIMPULAN

Sukarelawan pelancongan sememangnya menuju ke arah kemampanan untuk pencapaian sosial, alam sekitar dan juga mencapai matlamat ekonomi (Wearing, 2001). Sukarelawan pelancongan menawarkan hasil yang berbeza di mana ianya merupakan pendekatan yang mengenalpasti kebergantungan pelancongan kepada kebudayaan dan ekologi tempatan sperti yang berikut: Dalam kebanyakan kes, sukarelawan pelancongan dapat meneroka kaedah dalam meningkatkan pelancongan mampan, dan mengurangkan kesan negatif yang wujud. Sukarelawan pelancongan mempunyai nilai dan gelagat yang jauh berbeza daripada aliran utama pelancongan (mainstream tourism). Ia mempunyai kadar altruism dan perlindungan faedah komuniti serta biasanya memberi kesan yang positif kepada kedua-duanya iaitu alam sekitar dan komuniti tempatan. Analisis yang baik, organisasi, dan perancangan dapat membantu meningkatkan aspek positif bagi pembangunan sukarelawan pelancong dan mengurangkan kesan negatif. Ini disebabkan setiap komuniti adalah unik, setiap keputusan perlu berdasarkan keadaan tempatan.

Kesedaran yang semakin berkembang mengenai faedah dalam komuniti menjadi panduan daripada membangunkan sukarelawan pelancongan sebagai penyumbang kepada ekonomi mereka. Kesedaran ini datang apabila kejatuhan industri tradisi tempatan seperti agriculture dan manufacturing. Bagi mendapat kejayaan sebenar dalam bahagian ekonomi komuniti, pelancongan haruslah mampan, walaupun ianya bermusim. Kemampanan boleh dicapai dengan perancangan yang cekap dan mampu memastikan kesinambungan pengalaman kualiti yang tinggi untuk pelancong.

“Not every community is suited for tourism development, nor is tourism suitable for every community” (Wearing, 2005).

Rajah 5.1 : Rumusan Keseluruhan Hasil Penemuan Kajian SUKARELAWAN PELANCONG MOTIVASI UTAMA SUKARELAWAN PELANCONG 1. Untuk belajar sesuatu yang baru 3. Dapat memperkenalkan kampung kepada orang luar. Kerjasama dengan pihak pengurusan 4. Fasa Kembara KESAN VOLUNTOURISM KEPADA PENDUDUK TEMPATAN POSITIF: 1. Tidak mustahil sekiranya dinyatakan sukarelawan pelancong yang datang ke Malaysia akan berkunjung semula untuk melawat kawan-kawan atau kampung yang mereka telah terlibat sewaktu dalam ekspedisi dahulu. Latihan dan orientasi 3. Bergaul dengan komuniti 5. Meningkatkan kemudahan di kampung tersebut 2. Fasa Komuniti 2.menjual kraftangan . TAHAP KEPUASAN SUKARELAWAN PELANCONG RALEIGH INTERNATIOANL: 1. Fasa Alam Sekitar 3.Berdasarkan hasil penemuan kajian seperti dalam jadual di bawah. Menambahkan pendapatan penduduk: . Kerjasama dengan ahli kumpulan 5. EKSPEDISI RALEIGH INTERNATIONAL : 1. Membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian 4. Trend ini boleh dijadikan pelaburan oleh kerajaan dalam mengalakan kedatangan repeat tourist Malaysia kerana melalui aktivti sukarelawan pelancongan dapat mempromosikan destinasi di Malaysia di samping mengurangkan kesan negatif akibat daripada aktiviti pelancongan. Untuk keseronokkan. Menyumbang sesuatu yang baik. Pengalaman keseluruhan 2.aktiviti pelancongan (homestay / kampung stay. 2. mendapati trend aktiviti sukarelawan pelancongan ini berpotensi untuk diketengahkan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia. program kebudayaan) * Kesan negatif: persepsi sukarelawan pelancong mempengaruhi budaya penduduk tempatan adalah tidak benar dalam kajian kes ini. (tarikan alam semulajadi yang terdapat di kampung) 3. Pencapaian peribadi .

Sewaktu pengkaji hendak bertemu dengan responden yang sedang menjalankan ekspedisi di Sabah.5. menggunakan orang perantaraan dan bersemuka dengan beberapa bekas sukarelawan pelancong yang tinggal di kawasan kajian.5 KEKANGAN KAJIAN Hampir setiap pengkaji mempunyai batasan dalam menjalankan kajian. Kajian ini juga tidak terkecuali dalam mempunyai beberapa batasan sewaktu hendak menjalankan kajian. pengkaji tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk mengkaji di kawasan kajian dan berjumpa semula pada tarikh lain dengan responden yang sedang menjalankan ekspedisi di Sabah. Pengkaji tidak boleh tinggal lama di kawasan kajian kerana kos perbelanjaan yang agak tinggi dan ditanggung oleh pengkaji sendiri. Justeru itu. pada saat-saat akhir pertemuan itu terpaksa dibatalkan kerana sukarelawan sedang sibuk melakukan pertukaran fasa pada tarikh pengkaji pergi ke Sabah untuk bertemu dengan responden. Disebabkan itu. adalah dari segi mendapatkan responden bagi menjawab soalan kaji selidik. . pengkaji hanya bergantung kepada responden yang pernah terlibat dengan ekspedisi Raleigh International di Sabah melalui email. Pertemuan itu dibatalkan kerana proses pertukaran fasa di tunda ke hari itu disebabkan oleh pilihan raya yang diadakan pada bulan tiga. Batasan kedua adalah adalah dari segi kos perbelanjaan dan masa dalam melaksanakan kajian ini. Pertamanya.

.

Journal of Business Research. . Journal of Tourism Management. Journal Tourism Management.J. Ho A. 60:76-80.P. Chen H. (2005) ‘The relationship among tourists’ involvement. Geroy. United States of America. (2007) ‘Temporal destination revisit intention: The effects of novelty seeking and satisfaction’.D.V.. recommendation and revisiting Singapore’.. 28:965-975. Coffey..G.C. Journal of Tourism Management. (2005) ‘The interplay of traits and motives on volunteering: agreeableness.C. 24:141-148 Jang. Lee C. (2007) ‘ Examining the structural relationships of destination image.. (2003) ‘Tourism Principles.Q.BIBLIOGRAFI Correia A. Journal of Personality and Individual Differences.(2000) ‘Toward a conceptual framework of employee volunteerism:an aid for the human resource manager’. Date 24 February 2007..M. Qu H.G... (2000) ‘Volunteer services for vulnerable families and at-risk elderly’. Okun M.S... Journal of Management Decision.C. Wan D. Practices.. Knight P. 38:1293 – 1305. Moco C.. (1997) ‘Trends in volunteerism’. 10:60-64.Jacoby.N. Ritchie..K.Inc. PhilosophiesNinth Edition’.. tourist satisfaction and destination loyalty: an integrated approach’. John Wiley & Sons..G.R. extraversion and prosocial value motivation’. News paper: The Star.O.. Chi C. place attachment and interpretation satisfaction in Taiwan’s national parks’. Hwang S.R. Valle P. 8:286-290 Carlo G.J. Ganesan.A.J. ‘Tourist Arrivals in 2006 Hit Record High’. ‘Gift of Water: Yam Phui Yee witnessed a concerted effort by youth to bring hope to the communities in rural Sabah’.. Journal of Child Abuse & Neglect.Wright.B..R.A. 26:143-156 Hui T... Journal of Managing Library Finance. Feng. Goeldner. News Paper:New Straits Times.L.C. (2007) ‘Tourists’ satisfaction. Journal of Tourism Management. Jones A.28:580-590. Guzman.. (2007) ‘Modeling motivations and perceptions of Portuguese tourist’.. 38:280-286..R.T.G. Date 26 August 2006.

.S. Raymond. China.. (2004) ‘ The power of volunteerism’. (2006) ‘Motivations and profiles of cooperating teachers:who volunteers and why?’. 54:579-594. Ministry of Tourism Industry Report.33:615-627...M.K. (2004) ‘Benefits of participation in corporate volunteer programs:employees’ perceptions’. 43:1101-1102. (2006) ‘Travel motivations as souvenir purchase indicators’..my Peterson.W. Michalopoulos. International Journal of Productivity and Performance Management....K. Journal of the American College of Cardiology. Great Britain. Horridge. (2005) ‘The national identity as a motivational factor for better performance in the public sector’.. C. Shin. News Paper: Daily Express. News paper: New Straits Times Online. 22:263-279.W.D. S.H.‘Kindie gives hope to remote village’. 26:2-4 ‘Sole Asian Destination’. ‘Largest Raleigh Expedition’. News paper: The Stars – Education School.K.P. (2006) ‘ Sustainable Tourism’. Prentice Hall. Dowson. ‘How to manage unpaid volunteers in organisations’ .N. Journal of Tourism Management..D. Department of Tourism. Kleiner. Date 4 September 2007 Timothy. Date 8 March 2007 online at http://www..com.. Karkatsoulis. Journal Teaching and Teaching Education. .T. ‘Projects:First kindergarten brings hope’. Boyd. (2003). Parmley. Elsevier Butterworth-Heinemann . News paper: The Star Online. (2003) ‘Heritage Tourism’. New Zealand.Moustakatou.. Date 30 April 2006 pg 22. 27:671-683. Journal of Personnel Review.J.J.E. Weaver.E. University of Otago. Martin.P.W.. Swanson. M.dailyexpress.D. Journal of Management Research. Date 10 June 2006.B. (2007) ‘Volunteer Tourism in New Zealand: The role of sending organizations in ensuring that volunteer tourism programmes ‘make a difference’’. Sinclair.V.

voluntourism.N.K.org Aabo.org McGehee...P.org .enxnotts. online at http://www.co. ‘Part 2-A Case study of adventure service tourism: Mixing Service and Adventure:Getting The Adventure Voluntourism Mixture Right!’ Study and Research vol II... Journal NACP. (2005) ‘Understanding the motives and benefits of voluntourists:What makes them tick?’ online at http://www.D. Andereck. (2007) ‘ Voluntourism: A brief history of tourists as witnesses and advocates for justice’.C.voluntourism.voluntourism. issues 1..org ‘Young People Volunteering’. issues 3. Journal of Tourism Management... Wearing.voluntourism. online at http://www. online at http://www. online at http://www. online at http://www.. (2005) ‘An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model’..Yoon Y... ‘Resident Attitudes Toward Voluntourism Part II:Resident Perceptions Regarding Community Planning for VolunTourism’ Study and Research vol II.G.S. Uysal M.voluntourism.D.org Pezzullo.voluntourism.S. Andereck. (2005) ‘Expanding the concept of volunteer vacations:The Mini-Mission.org Brown. ‘Part 1-A Case study of adventure service tourism: Exploring Coffee Tourism’ Study and Research vol II.N.org McGehee.org Aabo. issues 4.asp Wearing.S.G. or Mission Lite Concept’ online at http://www.uk ‘Voluntourism:volunteering while holidaying’ (2007) online at http://dancewithshadows.com/travel/voluntourism. 26:45-56.S. (2005) ‘VolunTourism-Can it influence mass tourism?’. online at http://www..K.voluntourism. Study and Research vol III. issues 2. issues 2. online at http://www.(2005) ‘Voluntourism & Community Development’ . online at http://www. ‘Resident Attitudes Toward Voluntourism Part 1:Perceived Impacts of Voluntourism’ Study and Research vol II.voluntourism.org Brown.voluntourism.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful