MOTIVASI SUKARELAWAN PELANCONG: SUKARELAWAN RALEIGH INTERNATIONAL

ZATUL IFFAH MOHD FUZA

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains Pelancongan

Fakulti Alam Bina Universiti Teknologi Malaysia

MEI, 2008

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : Nama : Tarikh :

…………………………….. Zatul Iffah Mohd Fuza 14 Mei 2008

Saya akui saya telah membaca karya ini dan daripada pandangan saya karya ini adalah dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Sarjana Sains Perancangan Pelancongan

Tandatangan Nama penyelia Tarikh

: ............................................ :Dr. Hairul Ismail :14 Mei 2008

. Hairul Nizam Ismail selaku penyelia tesis yang telah banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar dengan penuh kesabaran serta sumbangan idea selama proses menamatkan kajian dan penulisan tesisi ini. Prof. Segala jasa. Alhamdulillah. Prof. tuhan semesta alam. Amin. budi baik. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih juga ditujukan kepada keluarga saya yang sentiasa menyokong dan memberi semangat sepanjang pengajian saya.. kerjasama dan kenangan selama ini tidak akan dilupakan. Tidak lupa juga kepada Encik Loh Shih Chung (Presiden Raleigh International) dan Encik Shamsul Bastri (Projek Partner Raleigh di Ranau). Setinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinNya yang telah memberi ruang kepada saya menyiapkan tesis ini dengan jayanya. Nabi Muhammad Sallallahu’ Alaihi Wassalam. Zainab Khalifah dan Assoc. serta rakan-rakan sekuliah yang ada di antara mereka turut membantu saya menyiapkan tesis ini. Semoga Allah memberikan pahala atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar. Shaharuddin Tahir (Pensyarah UUM) yang turut menyumbangkan fikiran dan cadangan dalam menyiapkan tesis ini. Dr. segala puji untuk Allah SWT. Di sini. Dr. Tidak lupa kepada Prof.PENGHARGAAN Bismillahirahmanirahim. Amran Hamzah. Dr. saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat terutama sekali kepada Dr.

diikuti dengan “untuk belajar sesuatu yang baru”(18. .1%). Melalui penglibatan dalam ekspedisi. membantu meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia dan pada masa yang sama mengurangkan kesan negatif yang disebabkan oleh aktiviti pelancongan.9%). Objektif kajian ini adalah untuk menjalankan analisis kaji selidik bagi motivasi utama sukarelawan pelancong. dan komuniti projek seperti akan melihat mereka membuat kerja-kerja pemuliharaan. “kerjasama dengan ahli kumpulan” dan “pencapaian peribadi”.2%) dan “untuk keseronokkan”(9. iaitu “meningkatkan fasiliti”.5%).5%). tinggal bersama komuniti tempatan yang jauh terpencil di luar bandar disamping membina sistem graviti bekalan air. “untuk membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian” (15.ABSTRAK Tesis ini bertujuan untuk mengkaji Motivasi Sukarelawan Pelancong yang mana kajian kes adalah Sukarelawan Raleigh International. penemuan ini dapat memberi sokongan kepada kerajaan dan organisasi lain secara umumnya ke arah pembangunan pelancongan mampan. Ekspedisi Raleigh International terbuka kepada sukarelawan pelancong yang berumur antara 17 hingga 25 tahun yang kebanyakannya berasal dari UK dan negara-negara lain. Secara keseluruhannya. Raleigh International bergantung kepada aktiviti mengumpul dana dan disyaratkan semua sukarelawan pelancong untuk memberi sumbangan dalam kerja kebajikan. dan untuk mengkaji kesan kepada komuniti tempatan akibat daripada aktiviti sukarelawan pelancong. untuk mengukur kepuasan sukarelawan dalam ekspedisi Raleigh International. Daripada kajian. Hasil temubual dengan komuniti tempatan di Kampung Paus dan Kampung Miruru. “bersosial dengan komuniti”(15. sukarelawan pelancong ini akan memberi sumbangan untuk jangka masa panjang terhadap alam sekitar. Hasil kajian mendapati lima motivasi utama pelancong daripada 14 motivasi yang disenaraikan dalam soalan kaji selidik adalah “untuk menyumbang sesuatu yang baik”(19. “memperkenalkan kampung mereka kepada orang luar” dan “meningkatkan pendapatan mereka dengan aktiviti pelancongan”. min yang paling tinggi bagi tahap kepuasan sukarelawan adalah “pengalaman keseluruhan”dan “latihan orientasi”. hanya terdapat kesan positif akibat daripada aktiviti sukarelawan Raleigh International. Seterusnya diikuti dengan “organisasi pengurusan”.

and “for fun” (9. community project such as conservation effort. Investigation on their satisfaction levels show the highest mean of satisfaction are “overall experience” and “training / orientation” follow by “management’s performance”. In general.5%). aged 17 to 25. followed by “to learn something new” (18. “introduction of their village to other people” and “increase local community income from the Raleigh International activity”. from the UK and abroad.5%). In this expedition. to measure volunteers’ satisfaction at the Raleigh International expedition. Research Findings from the local community at Kampung Paus and Kampung Miruru. and to define the impact to the local community cause of volunteer tourism activities. The result indicate that there are five motives priorities of volunteerism from 14 motives that listed in the questionnaire were “to contribute something good” (19. “team performance” and “personal accomplishment”.9%). . these findings should be able to provide support to government and others organization towards the sustainable tourism development. all volunteers will be contribute to long term environmental activity. “socializing with community” (15.1%). help to increase the tourist arrival to Malaysia and at the same time reduce the negative impact cause by tourism activity. Ranau Sabah. found that there are only positive impacts from the volunteer Raleigh International activity. living with community in least developed rural areas whilst installing gravity water feed system.ABSTRACT This research entails investigation of the Motivational of Volunteer Tourism: Volunteer Raleigh International. The objective of this study is to conduct survey analysis of volunteers’ motivational priorities.2%). Raleigh International expeditions are open to “volunteer tourism”. Raleigh International is dependent on fundraising activities and asks all volunteer to contribute towards the charity work and expenses. “to do something different from ordinary job” (15. which are “facilities improvement”. As a registered charity.

7.6.2 Peringkat II – Kajian Teoritikal 1.6.5 Peringkat V – Hasil Penemuan 1.4 Peringkat IV – Analisis Data 1.8 1.3 Peringkat III – Kajian Lapangan dan Pengumpulan Maklumat 1.6.2 Kampung Paus 1.2 Pembentukan Borang Soal Selidik 1.1 Peringkat I – Kajian Awal 1.5 1.3 1.6.9 Tempoh Kajian Lapangan Kawasan Kajian 1.ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT I PENGENALAN 1.2 1.8.7.10 Kepentingan Penyelidikan 1.6.7.8.4 1.8.6 Pengenalan Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Skop Kajian Pendekatan Penyelidikan 1.7 Kaedah dan Instrumen Penyelidikan 1.1 1.1 Daerah Ranau 1.1 Kaedah Kajian 1.3 Kampung Miruru 1.11 Rumusan 8 8 10-11 10 10 11 11 12 12-15 16 17 18 18 1-2 2-3 3 3 4-5 6-8 6 6 7 .3 Instrumen Kajian 1.

2 Fasa Alam Sekitar 3.3.3.8 Kepuasan Sukarelawan Pelancong 2.9 Kesan Pelancongan 2.2.1 Raleigh International di KL 3.3.7 Motivasi Sukarelawan Pelancong 2.1 Pengenalan 3.3 Pelancongan 2.2 Latar belakang Raleigh International 3.3 Raleigh Internatioanl di Malaysia 3.4 Rumusan 32 32-33 34-35 35-36 37 38 38-39 39-43 43-45 45 .4 Sukarelawan Pelancong 2.II KAJIAN LITERATUR 2.3.3.5 Partnership Raleigh International di Sabah 3.6 Tipologi Pelancong 2.1 Pengenalan 2.4 Fasa Kembara 3.2 Sukarelawan 2.1 Empat Cabaran Raleigh International 3.3 Fasa Komuniti 3.5 Pembangunan Pelancongan Mampan 2.10 Kesimpulan 19 19-21 21-22 22-23 23-24 25 26-28 28-29 29-30 31 III RALEIGH INTERNATIONAL 3.

7.8 Rumusan 60 61 62 63 53 54-55 55 59 46 46-47 48 49 49-50 50 50-51 51 52 52 V RUMUSAN PENEMUAN KAJIAN 5.1 Profil Demografik 4.7 Kekerapan menjadi sukarelawan sebelum terlibat dalam ekspedisi 4.3.3.1 Meningkatkan Kemudahan di Destinasi 4.3 Menambah Pendapatan Komuniti Tempatan 4.6 Kekangan Kajian 64 65-67 67 68-69 71-72 73 .3.3.7 Kesan aktiviti Sukarelawan Pelancong Kepada Komuniti Tempatan 4.7.2 Tempat Asal 4.2 Memperkenalkan destinasi 4.2 Faktor Motivasi Mengikut Populariti 5.3 Jantina 4.1 Pengenalan 5.3.5 Kesimpulan 5.6 Pekerjaan 4.IV ANALISIS KAJIAN 4.2 Sampel 4.4 Umur 4.3.3.3 Tahap Kepuasan Sukarelawan Pelancong 5.3 Profil 4.5 Tahap Kepuasan 4.7.5 Taraf Pendidikan 4.4 Faktor Motivasi Sukarelawan Pelancong 4.4 Kesan Kepada Komuniti Tempatan 5.1 Pengenalan 4.6 Komen dan Cadangan Dari Responden 4.

RUJUKAN LAMPIRAN .

6 5.1 Carta Alir Kajian Peta Sabah Pembangunan Mampan Tahap Keperluan Maslow Respon Sikap / Kelakuan Tuan Rumah terhadap kegiatan pelancong Tempat Asal Jantina Umur Taraf Pendidikan Pekerjaan Kekerapan Rumusan Keseluruhan Hasil Penemuan Kajian 9 12 24 27 30 48 50 51 51 52 52 72 .2 4.1 1.1 2.3 4.SENARAI RAJAH 1.4 4.5 4.1 2.1 4.2 2.3 4.

1 5.1 Senarai Mukim Kampung di Daerah Ranau Senarai Mukim Kampung di Daerah Ranau Komiti Raleigh International Kuala Lumpur yang telah dilantik bagi tahun 2007/08 Senarai projek Raleigh International di Sabah pada tahun 2005-2007 Partnership Raleigh International Pengagihan Sampel Peratusan Responden Tempatan dan Luar negara Rumusan bagi faktor motivasi Rumusan Tahap Kepuasan Sukarelawan Komen dan Cadangan dari responden Faktor Motivasi mengikut populariti Rumusan kesan kepada komuniti tempatan di Kampung Miruru dan Kampung Paus 14 15 37 40 43 47 49 53 54 55 65 3.1 4.0 1.3 4.3 4.2 3.5 5.1 3.2 4.JADUAL 1.4 4.2 70 .

.

dan hanya terdapat sebuah organisasi yang telah dikenalpasti aktif membuat projek VolunTourism iaitu Raleigh International. Rosta Rica. Bagi sukarelawan yang berumur 25 tahun ke atas boleh . host-country volunteers dan golongan belia dari serata dunia yang berumur antara 17-25 tahun. Zimbabwe. pengalaman mahupun kebolehan tetapi cukup sekadar mempunyai semangat yang tinggi dalam menghadapi cabaran ketika ekspedisi. pemuliharaan alam sekitar untuk jangka masa panjang serta termasuk projek komuniti. Monggolia. 2001).BAB 1 PENDAHULUAN 1. flora dan fauna di destinasi yang mereka lawati (Wearing. komuniti dan persekitaran yang mana mengambil masa sekurang-kurangnya 3 minggu. Sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi Raleigh International tidak memerlukan kelayakan yang khusus. yang mana sukarelawan pelancong membantu pembangunan komuniti. Raleigh International ini berasal dari United Kingdom (UK) di mana pada mulanya dikenali sebagai Operation Raleigh dan bertujuan membangunkan golongan belia dengan menjadikan mereka lebih berguna. Ekspedisi dalam Raleigh International terbahagi kepada 3 fasa iaitu kembara.0 PENGENALAN VolunTourism (VT) memberi sumbangan kepada pembangunan mampan. mahasiswa. Thailand. VolunTourism(VT) di Malaysia merupakan satu trend yang baru. Raleigh International membuat ekspedisi di serata dunia seperti Chile. Singapore dan Malaysia. disamping memelihara budaya. Ghana. Namibia. Sukarelawan Raleigh International ini biasanya terdiri daripada pelbagai latar belakang iaitu pelajar.

Apabila projek ini dibuat tanpa input daripada komuniti tempatan. Ini dapat mengelakkan konflik antara penduduk tempatan dan pihak kerajaan dalam membangunkan aktiviti pelancongan seperti isu yang telah berlaku di Pulau Duyong akibat daripada acara “Monsoon Cup”. even though we had to deal with problems with taxis.5 million. Kebanyakan projek pelancongan disediakan oleh mereka yang profesional dan pengurus tanpa input daripada penduduk tempatan di destinasi tersebut.2001).1 PERNYATAAN MASALAH Perancangan pelancongan biasanya dibuat tanpa penglibatan penduduk tempatan di tempat yang hendak dibangunkan. Menurut Menteri Pelancongan Malaysia.” . and tourist accused of khalwat. immigration. Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor dalam akhbar New Straits Times pada 24 Februari 2007. “We managed to achieve our target of 17.menjadi staf Raleigh International sewaktu ekspedisi dalam menguruskan para peserta. Raleigh International juga menyediakan latihan kepada individu yang ingin memperbaiki kelemahan dan membina keyakinan diri sebelum menyertai ekspedisi. 1. Oleh itu. kebanyakan kumpulan sosial dalam komuniti tempatan akan berasa tidak berguna dan kecewa kerana mereka tidak pasti bagaimana hendak menyatakan kebimbingan dalam proses pembangunan tersebut (Wearing. dalam perancangan pelancongan perlu melibatkan komuniti tempatan supaya dapat menyumbangkan kepada pembangunan mampan (Wood dan Judikis.863 tourists. Penetapan sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia pada setiap tahun kerana ia merupakan antara penyumbang ekonomi utama di Malaysia. 2005). Setiap tahun Kementerian Pelancongan Malaysia menetapkan sasaran pelancong yang datang ke Malaysia. mereka biasanya akan gagal mendapat sokongan daripada penduduk tempatan kerana mereka tidak memenuhi keperluan komuniti.546. We crossed the figure registering 17. Tambahan lagi.

Terdapat banyak kajian dan aktiviti yang telah dibuat mengenai VolunTourism(VT) di luar negara seperti di Thailand. mengkaji kesan kepada komuniti tempatan akibat daripada aktiviti sukarelawan pelancong ini.462 in 2006.1 million tourists are expected to spend up to RM44. .” Ini menunjukkan kerajaan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia di samping hendak mengatasi kesan negatif daripada aktiviti pelancongan di sesebuah destinasi. 1.5 billion during their stay here. Faktor motivasi dan kesan sukarelawan pelancong penting untuk dikaji dan difahami agar VolunTourism ini dapat diketengahkan sebagai aktiviti pelancongan di Malaysia. The total 20.675.“…Tourist Malaysia is targeting an average monthly arrival of 1.2 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti motivasi utama sukarelawan pelancong. up from 1. mengukur tahap kepuasan sukarelawan pelancong terhadap penglibatan mereka dalam ekspedisi VolunTourism. tetapi isu ini masih baru dan kurang kajian mengenainya dalam konteks Malaysia.

ciri-ciri permintaan dan kesan aktiviti sukarelawan pelancong.4 SKOP KAJIAN Berdasarkan objektif di atas.1. Melihat dan memahami antara bentuk permintaan pelancongan yang terdiri daripada motivasi. Apakah motivasi utama sukarelawan pelancong melibatkan diri dalam ekspedisi Raleigh International? Bagaimanakah tahap kepuasan sukarelawan pelancong terhadap ekspedisi Raleigh International? Apakah kesan aktiviti sukarelawan pelancong di destinasi kepada komuniti tempatan? 1. dan tahap kepuasan sukarelawan pelancong. Memahami kesan aktiviti pelancongan kepada sesebuah destinasi. b) Mengkaji faktor motivasi utama sukarelawan pelancong Raleigh International. Aspek yang dikaji adalah : • • • Mengkaji aspek yang berkaitan dengan konsep. ciri.3 PERSOALAN KAJIAN Kajian ini akan menyelidiki. Sebanyak 14 faktor motivasi yang diambil dalam kajian bagi mengenalpasti faktor motivasi yang paling utama dalam mempengaruhi sukarelawan pelancong ini. Faktor motivasi tersebut adalah: • Menyumbang kepada sesuatu yang baik (Contribute something good) .ciri dan senario perkembangan semasa yang melibatkan VolunTourism. skop kajian akan tertumpu kepada: a) Memahami dan membuat kajian literatur berkaitan dengan VolunTourism.

• • • • • • • • • • • • • Untuk mempelajari sesuatu yang baru (To learn something new) Untuk membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian (To do something different from ordinary job) Bersosial dengan komuniti (Socializing with community) Untuk keseronokkan (For fun) Untuk membantu kawan atau saudara (To help friends or relatives) Untuk berkongsi kemahiran (To share skills) Untuk merasa diperlukan (To feel needed) Untuk kepuasan peribadi (Satisfaction from accomplishment) Untuk menjadi sebahagian daripada pasukan (To be a part of the team) Untuk mendapatkan kemahiran kepimpinan (To gain leadership skills) Untuk mendapatkan pengiktirafan (For recognition) Untuk mensibukkan diri / melarikan diri (To keep busy .lain faktor (Others) c) Mengkaji tahap kepuasan sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi Raleigh International. . escape) Lain. Tahap kepuasan ini akan dinilai dari segi : • • • • • Kepuasan dalam pencapaian peribadi Kepuasan dalam bekerjasama dengan ahli kumpulan Kepuasan dalam bekerjasama dengan pihak pengurusan Kepuasan menyeluruh pengalaman sukarelawan pelancong Kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan.

1 Peringkat 1 : Kajian Awal Pada peringkat ini. Peringkat 4 : Analisis Data V. pembentukan objektif akan di tentukan berdasarkan isu dan masalah yang telah dikenal pasti. 1. 1. Rangka kerja kajian terdiri daripada 5 peringkat iaitu seperti yang berikut: I. Hasil kajian akan mengenalpasti VolunTourism dapat dijadikan trend pelancongan yang menyumbang kepada pelancongan mampan dan meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia.2 Peringkat 2 : Kajian Teoretikal Dan Literatur Kajian pada peringkat ini lebih merupakan kepada pemahaman mengenai bidang kajian melalui pembacaan dan rujukan bahan – bahan ilmiah yang dapat membantu dalam menjalankan analisis.5. Peringkat 2 : Kajian Teoritikal III. Peringkat 1 : Kajian Awal II.d) Menghasilkan penemuan kajian yang boleh digunapakai dalam memperkembangkan VolunTourism di Malaysia. Skop kajian akan dirangka agar penyelidikan dapat dijalankan seperti mana yang telah dirancang.5 PENDEKATAN PENYELIDIKAN Rangka penyelidikan menjadi panduan utama kepada pengkaji dalam menjalankan kajian agar penyelidikan dapat dijalankan seperti yang dirancang. Peringkat 5 : Hasil Penemuan Kajian dan Rumusan 1. Dalam bahagian ini kajian ringkas literatur turut dijalankan. Bahan bacaan yang dirujuk adalah buku – buku rujukan.5. . Peringkat 3 : Kajian Lapangan dan Pengumpulan Maklumat IV.

pengkaji juga akan menemubual penduduk kampung di Ranau iaitu Kampung Miruru dan Kampung Paus bagi mengenalpasti kesan aktiviti sukarelawan pelancong ini kepada komunti tempatan. Menjalankan kajian soal-selidik sukarelawan pelancong: Kajian ini dijalankan terhadap responden yang pernah menjadi sukarelawan pelancong Raleigh International. . Soalan kaji selidik ini akan diedarkan melalui dua cara iaitu secara bersemuka dan menggunakan orang perantaraan. Orang perantaraan yang membantu dalam mengedarkan soalan kaji selidik ini adalah Encik Loh Shih Chung (Presiden Raleigh International Kuala Lumpur) dan Encik Shamsul Bastri (Rakan kongsi projek Raleigh International di Ranau). dan laman web yang berkaitan. 1. penjelasan. dan maklumat – maklumat tambahan yang lebih lanjut berkaitan dengan program. laporan kajian terdahulu. II. Temubual ini dijalankan secara informal untuk mendapatkan jawapan. Selain itu. Temubual separuh berstruktur : Pengkaji menyediakan beberapa soalan yang perlu dijawab oleh Presiden Raleigh International Kuala Lumpur dan rakan kongsi projek Raleigh International di Ranau. Pengumpulan data sekunder : Data ini diambil dari organisasi Raleigh International Kuala Lumpur bagi memperkemaskan lagi data setelah menyemak kekurangan bahan pada pengumpulan data semasa peringkat kedua sebelumnya. majalah – majalah.jurnal-jurnal. perkembangan serta pandangan mereka dalam sukarelawan pelancongan ini. III.3 Peringkat 3 : Kajian Lapangan Dan Pengumpulan Maklumat Pada peringkat ini maklumat yang diperolehi akan difokuskan kepada kaedah yang berikut: I.5. keratan akhbar.

motivasi pelancong. .5. Dalam mendapatkan tema. Di sini pengkaji akan menggunakan perisian SPSS (Statical Package For The Social Sciences) dalam menganalisis data-data tersebut. Data yang diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik (pengekodan) melalui penggunaan teknik frekuensi. proses analisis data dilakukan berselang-seli dengan proses pengumpulan data.1.5. Di bahagian ini juga akan mengeluarkan hasil temubual bersama dengan penduduk kampung yang mana dapat mengenalpasti kesan aktiviti sukarelawan pelancong di destinasi tempat ekspedisi dijalankan. Bagi soalan temubual pula data akan dianalisis secara manual iaitu dalam bentuk perihalan mengikut tema-tema dan aspek-aspek yang dikehendaki.4 Peringkat 4: Analisis Data Segala maklumat dan data yang dapat dikumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik dan kaedah bersesuaian. . kepuasan pelancong. 1.5 Peringkat 5 : Hasil Penemuan Kajian Penemuan kajian adalah merangkumi semua aspek yang telah dianalisis seperti profil pelancong.

Melihat dan memahami antara bentuk permintaan pelancongan yang terdiri daripada motivasi.ciri dan senario perkembangan semasa yang melibatkan VolunTourism.Rajah 1. dan tahap kepuasan sukarelawan pelancong. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengumpulan Maklumat Data Sekunder Data Primer • • • • • Jurnal Buku Internet\ Dokumen Artikel • • Temubual Separa Berstruktur Soalan Kaji Selidik -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peringkat Keempat Analisis Data -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peringkat Kelima Penemuan Kajian dan Rumusan Sumber: Olahan pengkaji 2008 . ciri. Memahami kesan aktiviti pelancongan kepada sesebuah destinasi.0 : Carta Alir Kajian Peringkat Pertama Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peringkat Kedua Kajian Literatur • • • Peringkat Ketiga Mengkaji aspek yang berkaitan dengan konsep.

Seterusnya data dapat diinterpretasi dengan mudah dan tepat. dan Wearing (2001).6.1.2 Pembentukan Borang Soal – Selidik Teknik ‘open ended’ dan ‘closed ended’ akan digunakan. yang mana mencapai ketepatan dalam mengukur konsep tersebut. 1. Teknik ‘open ended’ digunakan untuk mendapatkan pandangan dan pendapat responden. Kaedah ini dapat mengurangkan kos dan masa.1 Kaedah Kajian Tujuan soalan kaji selidik dibuat adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai faktor demografi.6. tema-tema tersebut diperkemaskan lagi. Selain itu.6 KAEDAH DAN INSTRUMEN PENYELIDIKAN 1. Soalan ini akan dianalisis mengikut tema. Bahagiannya adalah seperti berikut: • • • Bahagaian 1: Latar belakang demografi sukarelawan pelancong Bahagian 2 : Faktor motivasi mengikut keutamaan sukarelawan pelancong Bahagian 3 : Tahap kepuasan sukarelawan pelancong . soalan kaji selidik dibuat berdasarkan kajian – kajian yang terdahulu oleh golongan cerdik pandai seperti Maslow (1943). Sepanjang proses pengumpulan dan analisis data. Tema yang wujud berulang-kali akan dijadikan kategori. Format borang soal selidik dibahagikan kepada 3 bahagian. manakala teknik ‘closed ended’ disediakan bagi memudahkan responden membuat pilihan jawapan yang tepat. Soalan bagi temubual pula dibuat bagi mengkaji kesan – kesan aktiviti sukarelawan pelancong kepada komuniti tempatan. kandungan setiap bahagian dibuat untuk mencapai objektif kajian ini. Pendekatan kuantitatif memberi faedah kepada kajian di mana ia dapat menghasilkan satu penemuan yang valid dan reliable. serta dengan penganalisaan data dengan menggunakan komputer. motivasi dan kepuasan diri sukarelawan pelancong berdasarkan pengalaman mereka. Kandungan soalan kaji selidik ini adalah kombinasi kajian – kajian golongan tersebut.

Soalan kaji selidik bersemuka diberi kepada responden yang tinggal di Kota Kinabalu dan Ranau sewaktu pengkaji pergi ke kawasan kajian. di buat dengan tiga cara iaitu diberi kepada responden melalui email. Pertemuan bersemuka adalah cara yang digunakan untuk temubual tidak berstuktur yang mana pengkaji akan menemubual beberapa orang penduduk kampung di Kampung Miruru dan Kampung Paus di Ranau.7 TEMPOH KAJIAN LAPANGAN Berdasarkan halangan masa dan skop kajian.3 Instrumen Kajian Kajian yang dijalankan dengan menggunakan teknik “pertemuan bersemuka” dan “pertemuan tidak bersemuka”. Manakala Encik Loh Shih Chung memberi soalan kaji selidik kepada responden yang terdapat di Kuala Lumpur sewaktu perjumpaan bulanan Raleigh International dan melalui email kepada responden luar negara. kajian lapangan akan dijalankan selama 5 hari di Sabah untuk bertemu dengan komuniti tempatan di Ranau iaitu di Kampung Miruru dan Kampung Paus. Pengkaji juga akan pergi ke Kuala Lumpur sekali dalam sebulan iaitu bermula bulan Februari hingga bulan April untuk bertemu dengan Presiden Raleigh International bagi mendapatkan . Manakala orang perantaraan pula adalah melalui bantuan Encik Loh Shih Chung (Presiden Raleigh International Kuala Lumpur) dan Encik Shamsul Bastri (Projek Partner Raleigh International di Sabah). menggunakan orang perantaraan dan bersemuka. Tarikh kajian lapangan ini dibuat bermula pada 23 April sehingga 25 April 2008. Bagi soalan kaji selidik. Sabah.6. 1. Encik Shamsul Bastri telah mengagihkan soalan kaji selidik kepada responden yang tinggal di Sabah dan menghantar soalan kaji selidik yang telah dijawab melalui pos kepada pengkaji.1. Pengkaji bermalam di Kampung Paus satu malam kerana jarak perjalanan dari destinasi ke destinasi kawasan kajian agak jauh.

Panggilan singkat ‘RANAHON’ ialah Ranau.1 Daerah Ranau Ranau berasal dari perkataan ‘RANAHON’ yang membawa maksud kawasan sawah padi. Biasanya masyarakat Kadazan dusun di Daerah Ranau mengusahakan tanaman padi huma atau padi bukit memandangkan bentuk muka buminya yang berbukitbukau. mereka mengusahakan tanaman padi sawah atau dalam bahasa tempatan ‘RANAHON’. Daerah Ranau terletak di antara garisan lintang (Latitude) 5° 30’ U dan 6° 25’ U dan garisan bujur (Longitude) 116° 30’ dan 117° 5’ T dan dikelilingi oleh 7 buah daerah lain iaitu Tuaran.maklumat dan data yang lengkap serta mengutip soalan kaji selidik yang telah di jawab oleh responden yang berada di Kuala Lumpur. Kebetulan kawasan ini telah membangun sebagai pusat pentadbiran daerah dan nama Ranau telah diambil sebagai pengenalan Daerah Ranau. Tambunan. Kinabatangan dan Beluran sebelum menjadi sebuah daerah penuh pada awal tahun 1960-an.8.8 KAWASAN KAJIAN 1. Keningau. 1. Ranau pernah menjadi Daerah Kecil Daerah Tambunan dan Kota Belud. Tetapi bagi mereka yang tinggal di Lembah Ranau. Kota Belud.1: Peta Sabah . Rajah 1.

pembinaan klinik (Kampung Paka Satu).12. membaiki dan mengadakan sistem bekalan air. kajian menfokuskan kepada kedua kampung ini berbanding dengan kampung dan daerah lain disebabkan halangan dari segi faktor kos.5km persegi. Selain itu. Kampung Paus. Pemilihan kawasan kajian di daerah Ranau ini adalah berdasarkan kepada kekerapan projek Raleigh International di Ranau antara tahun 2005 – 2007 berbanding dengan kawasan di daerah lain. Kawasan kajian yang dipilih adalah dua kampung iaitu Kampung Paus di Mukim Paus dan Kampung Miruru yang terletak di Mukim Paginatan.1998): 49. Daerah Ranau mempunyai 11 Mukim dengan sejumlah 184 kampung keseluruhannya seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Terdapat 5 projek fasa komuniti yang telah dilakukan oleh sukarelawan pelancong Raleigh International di daerah ini iaitu membaiki dan mengadakan sistem bekalan air (Kampung Sesondonton.224 hektar atau 1978. masa dan kesukaran untuk akses ke kawasan projek. Kampung Mohimboyan).000. dan Kampung Linapasan. Jumlah penduduk (seperti pada 1. apabila perubahan persempadanan baru yang melibatkan Daerah Tambunan dan Beluran diluluskan.00. serta pembinaan tadika (Kampung Paus). .751 orang (Banci 1991) dan anggaran jumlah penduduk bagi tahun 1998 ialah 55. maka luas Daerah Ranau akan bertambah kepada 3555. Antara kampungkampung tersebut. Kampung Miruru.9 km persegi.Keluasan Daerah Ranau pada masa ini ialah 294. kampung Paus dan kampung Miruru dipilih sebagai tempat kajian kerana terdapat projek yang baru dibuat pada tahun lepas (2007) di kampung ini iaitu pembinaan tadika. Walaubagaimanapun.

6. 4. 4. Kandawayon 18. 7. Kigiok Solong 6. 10. Sagindai 7. Matupan-g 11. 2. 4. Lagkau 17. Silou 4. 8. 5. Kinarasan 15. 8. Mukim Randagong Mukim Liwagu Mukim Nalapak Mukim Karanaan Mukim Tagudan Mukim Paus Mukim Paginatan 1. Kasisingan 10. Nabutan 9. 14. Bunakan 12. Togoyog Lipai 14. 6. 6. Randagong 11. 3. 9. 8. Kinapulidan 16. Kapagian 12. Ranau bandar Lingkudau Paka II Mihibbah Tiang Baru Kimolohing 1. 6. / 5. Rugading 15.0 : Senarai Mukim dan Kampung di Daerah Ranau. 9. 1. 5. Kibbas Tambiau Toboh Baru Waang Mohimboyon Paka 1 Lipasu Lama Lipasu Baru Himbaan Ratau Tinatasan Kiwawoi Terlobou Pahu Tagudan 5. 3. Nampasan Lama 14. 1. 4. 6. Bitoon Tinanom Kigiwit Panalunga -n Paus Kadop Pinangkatan 2. 5. 3. 7. 3. Kintutul Baru 10. Niasan 13. Nalapak 5. Kebu Baru 13. Matan 1. Sedul II 3. 7. 2. / 15. 13. Kintuntul Lama 8. 6. 12. Karanaan Kemburongoh Maukab Sasondoton Tudan Piasau Toboh Lama Sumalang 1. Badukan 17. 4. Kitaie 16. 5. 11. 3. 4. 9. 7. 7. 3. 2. Luanti Baru 11. 2. Mindahuan 10. Bayag Poropot Mumpait Suminimpod Tiang Lama Tungou Longut Gana-gana Gaur 1. Muruk 12. Nunuk Ragang Tampios Miruru Mentapok Toupos Mengkadait Belisok Lungkida-u Paginatan 2. 2. 8. Maringka-n *Sumber: Majlis Daerah Ranau .Jadual 1.

7. Lembah Permai 3. 16.Tuhan 15. 13.Tuhan 10. Gondohon. 13. 10. 9. 3. 15. 19. 17. 10. 16. 5. 15. 19. 6. Kundasang Lama 2. 15. Manggis Turuntonga n Pinawantai Togop Darat Togop Laut Tibabar Daramakan Keiyep Tarawas Tinutuan Marungin I Marungin II Pahu Pinawantai Lobou Timbua Tumalang Lobou Baru Lobou Lama Pinampada n 1. 8. 6. 19. 11. 2. 7. 15. 7. 9. 18. 4. 12. 2. 14. Kinasaraba n 8. Kauluan 6. Pinausok 13. 5. B. 14. 3. 18. Kinasaraba n Lama Mukim Timbua Mukim Bangkud 1. Cinta Mata 4. 22. Tanid Malinsou Sumbilinga n Mangkapo h Makadou Mansalu Meridi Agan Karagasan Kiwakau Pinitudaan Patu U. 17. Sugut Pahu U. Sugut Tinaum Tanid Girin Kiwayan Kilanas Namaus U. 6. TawoTawo 9. 5. 9. 20. 24. Lohan 1 Lohan 2 Lohan Ulu Keranaan baru Kinaratuan Kilimu Libang Lasing Minihas Marakau Tagudan baru Poring Tudangan Silad Randaggon g Baru Simpang Poring Sinarut Kokob Baru Kinasaraba n Baru Nampasan Baru Tanah Merah Sedul 1 Bahab 1. 12. Tuhan 1. 16. 2. 14. 23. 12. 8. Nalumad Takutan Napong 1 Napong 2 Togis Perancanga n1 Perancanga n2 Lutut Waluhu Langsat Namaus Bangkud Narawang Bangkud Kilanas Baru Kirokot Mukim Lohan Mukim Malinsou 1. 11. 3. 11. 3. 9. Naradau 11. Sinisian 5. 4.1: Senarai Mukim dan Kampung di Daerah Ranau. 10. 18. 4.Jadual 1. 6. 23.Tuhan 14. 14. Hamad. Ruhukan 12. B. 12. 21. 10. 25. Sokid B. Dumpiring 7. 5. 7. Mukim Kundasang / B. 20. 13. 8. 4. 21. 8. Sugut Wayon Gusi Linapasan Tinigian Malinsou Kaingaran *Sumber: Majlis Daerah Ranau . 13. 22. 17. 2. 11.

hanya terdapat sebuah sekolah rendah dan tidak mempunyai pra-sekolah.8. dicadangkan membina satu bangunan bagi komuniti prasekolah yang kecil dan bekerja dengan ‘PACOS Trust’ sebagai guru tadika tersebut. Guru tadika diambil di kalangan komuniti tempatan dan diberi latihan. Masyarakat di kampung ini. Sebelum Raleigh International membuat projek pembinaan tadika di kampung ini. . membuat pertanian sara diri dan penorehan getah bagi menyara kehidupan mereka. Kampung ini terletak di Sungai Kegibangan iaitu di pertengahan laluan antara Telupid dan Ranau.2 Kampung Paus Kampung Paus adalah merupakan kampung komuniti kecil yang mana penduduknya dalam lingkungan 400-600 orang sahaja.1. Justeru atas permintaan penduduk kampung dalam mendapatkan pendidikan yang sempurna untuk kanak-kanak pra sekolah. Pada awal tahun 2006 projek Raleigh telah mengambil masa selama 3 minggu bersama dengan komuniti bagi membantu mereka memperbaiki sistem bekalan air. Majoriti penduduk di sini terdiri daripada etnik Kadazan Dusun dan beragama kristian. dalam memastikan penduduk kampung mendapat bekalan air yang bersih.

Sepanjang keseluruhan proses masyarakat tempatan amat membantu sukarelawan Raleigh International dalam membina sistem graviti bekalan air di kampung mereka. Penduduk kampung lebih kurang seramai 600 orang penduduk dan ke semuanya beragama kristian. . Dari segi teknikal dan logistik. Mereka hanya bergantung kepada air hujan yang di tadah dalam tangki besar atau mengambil air sungai yang kadang kala keruh akibat daripada pencemaran. rancangan memasang satu sistem baru yang lengkap kepada suatu sumber air yang jauhnya 6km adalah amat mencabar. komuniti tempatan dan Coca Cola sebagai penaja dalam membantu membina satu sistem graviti bekalan air kepada penduduk kampung di sini. Penduduk di kampung yang jauh terpencil dari bandar tidak mendapat bekalan air seperti penduduk di bandar. Dengan kerjasama Raleigh International. Masalah ini turut dialami oleh Kampung Miruru. Kampung Miruru terletak dalam daerah Ranau dan 30 km dari pekan Telupid serta dua jam perjalanan dari pekan Ranau. wakil parlimen. Penduduk Kampung Miruru majoritinya menyara hidup dengan pertanian sara diri di mana mereka bekerja sebagai penoreh getah atau penanam padi.8.3 Kampung Miruru Kebanyakan kampung-kampung di Ranau mengalami masalah bekalan air.1.

1. Penyelidikan ini dibuat untuk mengkaji motivasi utama sukarelawan pelancong bagi meningkatkan lagi trend pelancongan sebegini pada masa akan datang.1. Di harap kajian ini dapat memberikan sumbangan kepada . keutamaan dan keperluan sukarelawan pelancong yang dipengaruhi faktor psikologi serta tahap kepuasan mereka dalam menyertai projek-projek sebegini.9 KEPENTINGAN PENYELIDIKAN Maklumat motivasi pelancong adalah sangat penting dalam kajian pelancongan bukan sahaja dapat menentukan permintaan sebenar pelancongan bahkan dapat memahami dengan lebih dekat pilihan-pilihan. Ini disebabkan ianya bukan sahaja dapat meningkatkan ekonomi negara dengan melancong.10 RUMUSAN Kajian ini merupakan kajian berbentuk campuran kuantitatif dan kualitatif dalam mencapai objektif dengan berkesan. Ini disebabkan trend sukarelawan pelancong berpotensi untuk diketengahkan sebagai salah satu aktiviti pelancongan yang menyumbang kepada pembangunan mampan serta mengurangkan kesan negatif di destinasi. malah turut menyumbang faedah kepada komuniti tempatan dan pemuliharaan alam sekitar. Kajian ini juga penting bagi mengetahui sejauh mana kesan yang diterima oleh komuniti tempatan dalam menerima trend baru dalam pelancongan iaitu sukarelawan pelancong.

pihak Kementerian Pelancongan dalam membangunkan produk-produk pelancongan dan meningkatkan kedatangan pelancong disamping mengurangkan kesan negatif yang diterima di destinasi akibat daripada aktiviti pelancongan. .

bahagian ini akan memberi panduan kepada pengkaji di samping untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kajian yang dijalankan.BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2. Kajian teoritikal juga menjadi asas kepada penemuan kajian bagi mencapai objektif. jurnal. 2. keratan akhbar serta kajian-kajian lepas yang berkaitan.jurnal. motivasi. laman web. Bahan rujukan yang dirujuk terdiri daripada ulasanulasan buku.2 SUKARELAWAN (Volunteers) . Secara keseluruhannya.1 PENGENALAN Kajian teoritikal memberi pemahaman yang menyeluruh dan lengkap tentang aspek-aspek yang hendak dikaji. tahap kepuasan sukarelawan pelancong serta impak aktiviti pelancongan kepada destinasi. Antara perkara yang diperincikan adalah mengenai VolunTourism. aspek pelancongan mampan.

Jenis sukarelawan ketiga adalah individu yang melibatkan diri dalam sukarelawan kerana perlu menyertainya seperti yang disyaratkan oleh majikan atau entiti lain. jantina dan kepercayaan. tanpa mengira latar belakang. Diversity : Sukarelawan haruslah terbuka kepada semua. Mereka ini mempunyai komitmen peribadi dan hendak mencapai perasaan kesempurnaan dan kepuasan. . atau individu. pertama adalah “Spot Volunteer”. pergaulan yang meluas. Faedah sukarelawan yang diharapkan adalah dari segi kepuasan diri. umur. Merujuk kepada buku ‘Volunteering. • Reciprocity : Sukarelawan menawarkan sumbangan mereka tanpa diupah namun perlu mendapat faedah melalui cara lain sebagai balasan sumbangan mereka. keyakinan dan berhubung dengan membantu orang lain. Tempoh masa dalam aktiviti sukarelawan ini boleh melibatkan masa yang lama.. 4 prinsip tersebut adalah seperti yang berikut: • • Pilihan : Sukarelawan pilihan yang dibuat sendiri oleh setiap indivudu tanpa paksaan. Aktiviti sukarelawan ini ialah casual dan akan mensasarkan kepada keperluan tertentu. dan keseronokan. terdapat 4 prinsip dalam sukarelawan ini. atau kumpulan selain daripada saudara terdekat. tidak dibayar. kemahiran yang berguna.Sukarelawan boleh didefinisikan sebagai individu yang menawarkan diri untuk berkhidmat tanpa mengharapkan balasan kewangan. Jurang sosial yang wujud boleh diatasi dengan kemahiran. Perkhidmatan ini memberi faedah kepada pihak lain selain daripada faedah kepada sukarelawan itu sendiri Kleiner B. ataupun masa yang singkat dengan organisasi ataupun kumpulan tertentu. pengalaman. membuat sesuatu yang memberi faedah kepada alam semulajadi. (Shin S. pengalaman.H. Aktiviti sukarelawan ini melibatkan meluangkan masa. bangsa. Terdapat 3 jenis sukarelawan mengikut Powers (1998). Sukarelawan kedua pula lebih kepada formal dalam memberi perkhidmatan sukarelawan. 2003). a Code of Good Practice’.

. komuniti. penglibatan secara sukarela. faedah komuniti. suatu sistem terbuka yang mempunyai hubungan dengan persekitaran yang luas. 2. kerjasama dengan organisasi tempatan. menjadi asas kepada perhubungan yang adil antara sukarelawan. organisasi penginapan dan pengangkutan. penghargaan. elemen ekonomi iaitu industri pelancongan dan elemen dinamik iaitu terdiri daripada individu yang mengembara bagi tujuan berehat jauh dari tempat asal mereka selama lebih kurang satu hari. pelbagai. pihak kerajaan dan sebagainya. Selain itu. mendefinisikan pelancongan sebagai. terdapat 9 prinsip sukarelawan millennium (Millennium Volunteers) iaitu. organisasi pendidikan. dan persekitaran”. kawasan persinggahan dan kawasan destinasi yang terpilih. ekonomi.3 PELANCONGAN Pelancongan biasanya merupakan antara industri yang terbesar di dunia. ekonomi sosial. komitmen peribadi. organisasi. hak milik generasi muda. dan polisi kerajaan. berkualiti. Perkataan tourism datang daripada perkataan Latin iaitu tornare dan juga Greek iaitu tornos yang membawa maksud pergerakan dalam suatu bulatan. dan juga kesan ke atas diri mereka dan industri itu daripada sudut sosiobudaya. “Suatu kajian manusia yang bertentangan dengan habitat semulajadi mereka serta penglibatan industri yang bertindak balas pada keperluan mereka. Pelancongan mempunyai maksud mengikut perspektif dan pandangan pihak-pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dengan industri pelancongan. elemen kawasan iaitu kawasan asal. Leiper (1981) pula menjelaskan pelancongan sebagai. inclusiveness. Ini termasuklah pelancong itu sendiri. elemen manusia iaitu pelancong. Jafari (1977).• Penghargaan: Penghargaan yang jelas ke atas sumbangan sukarelawan kepada organisasi. Pada awalnya.

Secara tidak langsung. aktiviti pengembaraan seseorang individu ke suatu tempat keluar daripada persekitaran asalnya dan menetap di situ tidak lebih daripada setahun bagi tujuan rehat. Goeldner. dengan tangible rewards (Kemp. ahli perniagaan. 1993). kesedaran.4 SUKARELAWAN PELANCONG Mengikut Wikipedia (2006). Ganjaran dari segi wang adalah tidak sepenting mendapatkan pengetahuan. 2. definisi ini menjelaskan pelancongan adalah lawatan atau pengembaraan ke suatu tempat lain dalam tempoh semalam. kerajaan dan komuniti selaku tuan rumah dalam proses menarik pelancong dan pelawat asing. Antara pengalaman yang mereka akan ingat selepas menyertai ekspedisi VolunTourism ini adalah pelbagai bentuk kebudayaan. Selain itu. bertujuan berhibur. berehat. istilah pelancongan menurut WTO (World Tourism Organization) merujuk kepada. ianya merupakan pelaburan peribadi bagi individu yang meluangkan masa mereka.2003). perkhidmatan yang informal dan individu yang sukarela menawarkan diri (Fisher dan Schaffer. dan Ritchie. berniaga dan sebagainya. keindahan destinasi dan komuniti tempatan. dan faedah sosial dan pendidikan yang lain. Menurut McIntosh. sukarelawan pelancong merupakan individu yang sukarela bekerja untuk orang lain tanpa meminta bayaran atau ganjaran. (2000).Seterusnya. masalah yang di hadapi oleh komuniti. persahabatan. Sukarelawan pelancong juga didefinisikan sebagai penglibatan individu yang bebas dan bekerja tanpa gaji. kepunyaan organisasi swasta yang tidak bermotifkan keuntungan. dan perhubungan mereka dengan penduduk setempat (Hinton. keinginan sosial. . kebanyakan sukarelawan pelancong berkeinginan untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna bagi diri mereka. Walaubagaimanapun. perniagaan dan sebagainya. 2002:109). pelancongan adalah suatu fenomena dan hubungan yang wujud akibat interaksi di antara pelancong.

5 PEMBANGUNAN PELANCONGAN MAMPAN (Sustainable Tourism Development) Pelancongan mampan merujuk kepada aplikasi asas daripada idea pembangunan mampan untuk sektor pelancongan. projek pembangunan komuniti terbahagi kepada dua bahagian aktiviti pemeliharaan dan aktiviti pembangunan. Peringkat individu terdiri daripada matlamat melancong yang lengkap. mereka menggunakan peluang ini sebagai platform untuk mencapai pelbagai tujuan seperti untuk mengembangkan ‘networking’. 2. ini mewujudkan perhubungan melalui interaksi sosial dan peluang perkhidmatan komuniti. melibatkan diri dalam ekonomi dan pembangunan sosial serta memelihara warisan. mempelajari sesuatu daripada komuniti tempatan. Asia dan South Amerika misalnya untuk membantu isu alam sekitar. Contohnya. Aktiviti pemeliharaan ialah sukarelawan melancong ke pelbagai destinasi yang berbeza geografi seperti Afrika. 1992). Di mana pembangunan pelancongan yang memenuhi keperluan pada masa kini tanpa mengabaikan keperluan generasi pada masa depan.Secara umumnya.1990). budaya dan sebagainya. Faedah daripada VolunTourism diklasifikasikan kepada dua perkara iaitu peringkat individu dan peringkat komuniti. Menurut Emily (2006). ini merupakan senario simbiosis yang mana pelancongan . kebijaksanaan dan kemahiran dengan golongan muda. orang yang lebih dewasa beranggapan sukarelawan pelancong merupakan peluang untuk berkongsi pengalaman mereka. perasaan menjadi orang yang berguna. dan perasaan membuat perubahan dalam membina dunia yang lebih baik. Sehubungan itu. yang mana menarik mereka keluar dari kesibukan kehidupan rutinnya (Puffer. Menurut Budowski (1976). ekonomi dan budaya. Bagi golongan profesional pula. dewasa dan veteren (Rouse and Clawson. sesetengah orang mempunyai berlainan pendapat mengenai sukarelawan pelancong ini. Aktiviti pembangunan pula menawarkan pembantu perubatan. Faedah kepada peringkat komuniti pula ialah sumbangan sukarelawan pelancong dari segi sosial.

pembangunan pelancongan mampan dibuat untuk memastikan kualiti kehidupan untuk semua orang pada masa ini dan juga untuk generasi pada masa akan datang. pengangkutan dan sebagainya lagi untuk kegunaan pelancong. Pembangunan pelancongan pula merupakan perubahan ekonomi dan sosial yang berlaku sama ada dalam industri atau destinasi pelancongan. Apabila wujudnya kedatangan pelancong. Pada asasnya pelancongan mampan melibatkan meminimunkan kesan negatif dan memaksimumkan kesan positif. maka tuan rumah dengan sendirinya mewujudkan kemudahan seperti tempat tinggal. (Nurhazani Mohd Shariff. Merujuk kepada Brundtland Commission Report (1987). Rajah 2. Pelancongan mampan boleh menjadi satu bentuk pembangunan mampan dalam mencapai objektif pembangunan. syarikat penerbangan dan lain-lain. restoran. Tahap pertama melibatkan perjumpaan sesuatu kawasan oleh pelancong dan tuan rumah destinasi itu. Pada tahap ini juga akan berlakunya perubahan dalam persekitaran dan sosiobudaya masyarakat tempatan. Seterusnya membawa kepada tahap ketiga di mana akan berlakunya institusi yang formal. 2004) Konsep pembangunan pelancongan pernah diketengahkan oleh Noronha (1979) dengan mengenalpasti tiga tahap pembangunan.digunakan dengan cekap disamping memilihara sumber-sumber yang ada supaya dapat dikekalkan untuk jangka masa panjang. Pembangunan mampan memberi kesan positif dari segi ekonomi. Institusi formal ini merujuk kepada kewujudan organisasi pelancongan seperti hotel.1: Pembangunan Mampan Alam Sekitar Sosial Ekonomi Pembangunan Mampan . sosial dan alam sekitar di samping mengurangkan kesan negatif seperti yang ditunjukkan dalam rajah dibawah. resort.

pelancong allosentrik adalah pelancong yang suka berjumpa dengan orang ramai. telah membahagikan pelancong kepada 5 kategori. Kategori ketiga dinamakan sebagai pelancong berpengalaman iaitu pelancong yang melancong untuk mencari pengalaman baru. Sukarelawan pelancong boleh termasuk . Pelancong yang dikenali sebagai psikosentrik adalah pelancong yang tidak suka kepada aktiviti pelancongan yang mencabar dan mereka juga tidak suka berjumpa dengan orang ramai sama ada daripada kalangan pelancongan itu sendiri. pelancong kategori ini melancong ke destinasi di mana mereka dapat berjumpa dengan orang ramai terutamanya masyarakat di destinasi itu. Akhir sekali Cohen menamakan pelancong sebagai pelancong yang sedia wujud iaitu pelancong yang ingin mendalami budaya dan cara hidup masyarakat destinasi yang dilawati.6 TIPOLOGI PELANCONG Tipologi pelancong membawa makna jenis atau kategori yang diberi ke atas pelancong. Bagi Cohen (1979) pula. Kategori kedua dinamakan sebagai pelancong pelbagaian iaitu pelancong yang melancong kerana ingin keluar daripada aktivti seharian mereka. Kebanyakan sukarelawan pelancongan terutamanya dalam Raleigh International terdiri daripada pelancong allosentrik. Malah. Plog (1977) membahagikan pelancong kepada 2 kategori utama. mahupun masyarakat sesebuah destinasi yang dilawati. Sementara itu. Kategori pertama dikenalpasti sebagai pelancong senggang iaitu pelancong yang lebih menumpukan kepada aktiviti rekreasi dan riadah. Kategori seterusnya adalah pelancong percubaan iaitu pelancong yang ingin mengkaji suatu aspek pelancongan di destinasi yang dilawati.2. Mereka sukakan cabaran dan sanggup bergaul dengan komuniti tempatan yang berlainan adat dan budaya.

2001). 2. fokus kepada proses memandu ke dasarnya dan ke atas self-systems yang mengenalpasti gelagat individu. Ianya datang dari dalam diri individu dan mengutamakan emosi untuk membuat sesuatu (Haasan dan Shea. untuk perkembangan dan untuk mencapai kepada peringkat keperluan diri yang sebenarnya (self-actualization) seperti rajah di bawah. Seseorang itu tidak boleh mempengaruhi orang lain tetapi mereka boleh mewujudkan situasi di mana individu lain akan memilih untuk memberi respon (Rabey. Sekiranya seseorang individu gagal mencapai kepuasan di sesuatu peringkat maka sukar untuk dia ke peringkat seterusnya. Maslow percaya potensi manusia untuk menggunakan pilihan. Teorinya terdiri daripada prinsip potensi yang mana keperluan mesti dipenuhi mengikut turutan dari bawah ke atas. Teori asas motivasi pada awalnya diperkenalkan oleh Maslow (1943) melalui tahap-tahap keperluan individu. teori baru telah diwujudkan. . Teori motivasi pada tahun 1950an dan 1960an fokus kepada keperluan manusia tetapi sejak 1970an.1997). Fridgen (1996) mendefinisikan motivasi sebagai suatu kuasa yang wujud dalam diri seseorang dan menggerakkan mereka bertindak bagi memuaskan keperluan psikologi ataupun biologi.1997).7 MOTIVASI SUKARELAWAN PELANCONG Secara umumnya. Motivasi merupakan sesuatu yang menyebabkan manusia bertindak (Heasen dan Shea.dalam kelima-lima kategori ini sama ada secara campuran kategori atau dalam 1 kategori sahaja. Motivasi juga dikenali sebagai keinginan diri sendiri.

iaitu altruism. Melepaskan diri membawa maksud seseorang pelancong mengunjungi suatu destinasi kerana didorong oleh faktor ingin lari daripada masalah atau tekanan kerja. Selain itu. dengan minat dan tenaga yang bersungguh-sungguh dalam mencapai matlamat peribadi atau organisasi (McDonnell. 1999).1981. Mayo dan Jarvis. motivasi pelancong juga dikategorikan mengikut aspek atau faktor yang menjadi pendorong kepada pelancong. Sosial pula bermaksud seseorang pelancong itu mengunjungi sebuah destinasi mungkin didorong . Antara model tersebut adalah model yang terbahagi kepada enam kategori. perbandingan dan keanehan (Dann. motivasi boleh dihuraikan sebagai individu yang bertanggungjawab kepada tindakan. kembara. Aspek itu adalah melepaskan diri.2: Tahap Keperluan Maslow Keperluan diri yang sebenarnya Keperluan untuk disanjung Keperluan sosial atau kasih sayang Keperluan keselamatan Keperluan psikologi Seterusnya.1979). Terdapat beberapa lagi model yang digunakan untuk kajian ini.Rajah 2. masa dan tempat yang betul (Wearing.2001). keluar daripada suatu budaya atau nilai hidupnya atau keluar mencari perkara baru. Allen dan O’Toole. pembangunan profesional. pertukaran budaya dan pembelajaran.1981. bagi motivasi dalam sukarelawan pelancongan. Crompton. sosial. personal growth.

menyahut cabaran ataupun kerana inginkan pengalaman yang lasak.oleh perasaan ingin bersama orang lain. status atau kedudukan dan kebudayaan. Fizikal merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong oleh aspek berehat atau yang sukakan aktiviti lasak. pembangunan peribadi. emosi. serta pangkat. ganjaran berkumpulan. Emosi pula merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong oleh perasaan seperti fantasi dan perasaan yang mencabar mereka. Secara umumnya. Akhir sekali.8 KEPUASAN SUKARELAWAN PELANCONGAN Terdapat 6 kepuasan utama yang membawa sukarelawan terlibat dalam aktiviti sebegini. kebudayaan merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong oleh cara hidup. taraf dalam kekeluargaan. kewangan dan juga kekeluargaan. 2. kepercayaan dan amalan pelancong itu. pengawasan. Manakala perbandingan merujuk kepada dorongan pelancong mengunjungi sesebuah destinasi kerana ingin memenuhi kepuasan dalamannya. mengabungkan kedua-dua perkara tersebut dapat meningkatkan tahap kepuasan dikalangan mereka. Mengikut Swarbrooke dan Horner (1999). kepuasan mereka dapat dicapai melalui job setting dan fungsi psikologi. Bagi sukarelawan pelancongan. Kategori motivasi yang terakhir iaitu keanehan membawa maksud tingkah laku pelancong yang didorong oleh aspek ingin mendalami perkara baru atau pun mungkin juga ingin meninjau destinasi itu dengan lebih mendalam lagi. peribadi. prosedur operasi. Kepuasan tersebut adalah keadaan bekerja. Peribadi merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong oleh aspek gaya hidup. Manakala aspek status atau kedudukan pelancong merujuk kepada tingkah laku pelancong yang didorong jenis pekerjaan. ingin mempelajari suatu yang baru atau mungkin juga ingin berehat sendirian. co-worker dan komunikasi. Kepuasan sukarelawan pelancong perlu dikenalpasti untuk . membariskan enam aspek yang menjadi pendorong kepada gelagat sukarelawan pelancong ini iaitu fizikal.

gelagat. impak merujuk kepada kesan ke atas sesuatu aspek akibat daripada pembangunan pelancongan.9 KESAN PELANCONGAN Kesan pelancongan perlu diberi perhatian penting kerana kesan itu menentukan penerimaan penduduk terhadap pembangunan pelancongan sesebuah destinasi. Walaupun penulis-penulis seperti Cohen (1972:164). 2001). dan . 2004) Banyak kajian pernah dijalankan bagi mengenal pasti impak pelancongan. 2001). Antaranya budaya masyarakat setempat. kemudahan dan organisasi (Wearing. (Nurhazani Mohd Shariff. Dalam konteks pelancongan. kesan pelancongan agak sukar diukur kerana ia melibatkan subjek dan objek yang sensitif. Dengan erti kata lain. Marshall dan Ellis. Kesan dapat dikategorikan kepada dua sama ada positif atau negatif. Malah terdapat juga kajian yang dijalankan bagi menentukan kaedah dalam mengukur setiap impak yang berlaku. Walau apa sekalipun. maka sudah tentu memberi sedikit kesan ke atas beberapa aspek terutamanya ekonomi. Kebiasaannya kesan positif dapat membangunkan lagi industri pelancongan dan kesan negatif sebaliknya menyebabkan berlakunya kemerosotan dalam industri pelancongan. 2. Robinson (1976:137) dan Pizam (1978:8) telah menekankan betapa perlunya perhatian yang lebih diberikan kepada aspek kelakuan pelancong dan penduduk. Malah kesan pelancongan perlu dititik beratkan dalam merancang dan membangunkan pelancongan kerana ia menentukan sama ada industri pelancongan sesebuah destinasi itu dapat terus berkembang ataupun sebaliknya.meningkatkan keberkesanan dalam mengurus dan menarik lebih ramai sukarelawan pelancong (Silverberg. dengan membangunnya pelancongan di sesebuah destinasi. Kepuasan dan pengalaman mereka boleh mempengaruhi individu lain untuk melibatkan diri dalam aktiviti VolunTourism pada masa akan datang. persekitaran dan juga sosiobudaya. serta tingkah laku penduduk. Ianya boleh dibuat melalui penekanan ke atas kepentingan menilai kepuasan dengan aspek operasi bagi pengalaman mereka dengan destinasi.

MENGUNTUNGKAN: Penerimaan dan sokongan yang sedikit terhadap kegiatan pelancongan. dapat digunakan bagi memahami hubungan sosial antara pelancong dengan tuan rumah. Kedua-dua rangka konsep tidak menafikan bahawa kesan pelancongan terhadap keadaan sosial berubah menurut masa sebagai reaksi terhadap perubahan struktur dalam industri pelancongan. dan aktif ataupun pasif. MERUGIKAN: Tentangan yang agresif terhadap kegiatan pelancongan. dan betapa jauh serta betapa lama penduduk tuan rumah terdedah kepada pembangunan pelancongan. namun hanya dua rangka konsep yang digunakan secara meluas dalam penyelidikan tentang kesan pelancongan terhadap keadaan sosial. Hasil gabungan reaksi di atas terhadap pelancongan mungkin berlaku dalam salah satu daripada empat bentuk sebagaimana yang ditunjukkan dalam rajah. . 1975:68) bagi menganalisis proses perhubungan dua kumpulan budaya atau lebih. Terdapat dalam Butler 1974:12 Menurut Butler (1975:89) rangka konsep yang dibuat oleh Bjorklund dan Philbrick (1972:8.kesan perhubungan di antara sesebuah masyarakat dengan pelancongnya. Rajah2.3: Respon sikap / kelakuan tuan rumah terhadap kegiatan pelancong (Anak panah menunjukkan kemungkinan perubahan) Aktif Pasif S ik a p / K e la k u a n N e g a tif P o sitif MENGUNTUNGKAN: Promosi dan sokongan yang agresif terhadap kegiatan pelancongan. Sikap dan kelakuan kumpulan atau individu terhadap pelancongan masingmasing boleh jadi positif ataupun negatif. Sumber: Menurut Bjorklund dan Philbrick 1972:8. MERUGIKAN: Penerimaan secara diam tetapi menentang kegiatan pelancongan.

Harapan agar bahagian ini dapat menjadi panduan utama kepada pengkaji dalam menjalankan kajian sekaligus dapat mencapai tujuan dan objektif kajian.2. Daripada kajian teoritikal ini. . tahap kepuasan dan kesan aktiviti pelancongan kepada destinasi.10 KESIMPULAN Pengkaji akan menjadikan pemahaman pendekatan pengkaji-pengkaji sebelum ini sebagai landasan dalam menjalankan kajian terutama dalam mengenalpasti motivasi. pelbagai aspek yang berkaitan dengan skop kajian telah dihuraikan dengan terperinci.

.

2 LATAR BELAKANG RALEIGH INTERNATIONAL Pada mulanya Raleigh International ini adalah projek untuk 4 tahun di bawah nama Operation Raleigh (1984 – 1989). dengan pertambahan jumlah sukarelawan antarabangsa. tetapi sebenarnya ia telah lama menjalankan ekspedisi di Malaysia yang hanya diadakan di Sabah. kepelbagaian ini memberi pengalaman yang berfaedah dan menarik kepada individu tersebut. kemudian diikuti dengan kejayaan Operation Drake yang melibatkan 4000 sukarelawan dan 1500 staf yang menggunakan kapal sewaktu melakukan ekpedisi. ianya telah dijadikan projek tetap yang mana setiap ekspedisi akan berasaskan penghijrahan ke negara lain. . Raleigh International ini merupakan perkara yang berbeza untuk individu yang berbeza. Walaupun ia nampak seperti satu trend yang baru hendak berkembang di Malaysia.BAB 3 RALEIGH INTERNATIONAL 3.1 PENGENALAN Ekspedisi Raleigh International telah membawa satu trend baru di Malaysia iaitu sukarelawan pelancong. Pada tahun 1992. Disebabkan ekspedisi ini semakin mendapat sambutan. 3. ekspedisi ini ditukarkan nama kepada Raleigh International dengan meneruskan matlamat organisasi iaitu untuk pembangunan golongan belia.

Sukarelawan Raleigh International terdiri daripada golongan belia yang berumur antara 17 – 25 tahun sahaja. alam sekitar melalui kerja pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yang telah dilakukan sewaktu ekspedisi. Zimbabwe. Cara untuk mencapai sasaran itu adalah berdasarkan kepada alternatif peserta sendiri dalam membuat kerja amal. peralatan. Kini. Mereka yang mendapat faedah ini adalah terdiri daripada golongan belia dari seluruh dunia yang terlibat dengan ekspedisi. pengangkutan dan insuran sepanjang tempoh ekspedisi. Raleigh International juga telah merancang untuk membuat projek Raleigh di India pada masa akan datang. Bagi menyertai ekspedisi. Belize.000 untuk peserta antarabangsa. masyarakat dan tempat yang dilawati. Dengan cara ini dana yang meningkat merupakan bahagian yang penting untuk Raleigh International’s receipts. yang mana 96% daripada wang itu secara langsung untuk tujuan amal. Namibia dan Malaysia. boleh menjadi staf Raleigh International sewaktu ekspedisi diadakan.Raleigh International telah menjalankan ekspedisi ke lebih 30 negara termasuk Namibia. Raleigh International telah mensyaratkan para sukarelawan untuk mengumpul dana yang bermatlamat sebagai sebahagian daripada derma. Ianya tidak termasuk penerbangan pergi dan balik daripada tempat ekspedisi. Raleigh International sedang aktif menjalankan ekspedisinya di Coasta Rica & Nicaragua. komuniti tempatan yang bekerjasama dengan Raleigh International. Individu yang berminat untuk terlibat dalam ekspedisi Raleigh. Ekspedisi Raleigh International memberi faedah kepada pelbagai individu. Uganda. tempat penginapan. Mongolia. Sasaran pengumpulan dana ini dibuat adalah untuk mencabar bakal sukarelawan menunjukkan komitmen mereka dalam menyertai ekspedisi Raleigh International.500 dan RM25. dan Siberia. Dana ini juga adalah untuk kos bahan yang digunakan untuk projek di negara tempat ekspedisi dijalankan dan untuk individu sokongan yang terlibat dalam ekspedisi. Sasaran yang perlu dicapai bagi peserta dari Malaysia adalah RM1. . tetapi telah melebihi daripada umur 25 tahun. Oman. vaccinations dan personal gear. Wang ini adalah untuk makanan.

b).1 Empat Cabaran Raleigh International Melalui pengalaman selama 20 tahun.2. Raleigh International akan menyediakan sokongan dan bimbingan. Dana yang perlu dikumpul adalah sebanyak RM1500 untuk peserta Malaysia dan RM25000 untuk peserta luar negara. Terdapat 4 cabaran dalam menyertai ekspedisi Raleigh International iaitu: a) Pengenalan Hujung Minggu (Introduction Weekend / IW) IW di buat sebagai langkah pertama untuk memaklumkan peserta-peserta mengenai ekspedisi Raleigh International. Komuniti yang unik serta pelbagai budaya yang terdapat dalam ekspedisi Raleigh International dan memberi pengalaman yang menarik dan berguna kepada para sukarelawan pelancong.3. perlu mengumpul dana untuk kos ekspedisi. Selain itu. Raleigh International telah membina satu reputasi yang cemerlang dan tiada tandingan. Kutipan dana untuk satu ekspedisi adalah mencabar. Proses penjanaan dana adalah sebagai satu latihan dan proses pembangunan untuk . IW juga dibuat untuk mengukur sejauh mana ketersediaan peserta untuk menyertai ekspedisi Raleigh International ini. dengan menyertai ekspedisi juga dapat membentuk perasaan tanggungjawab dan hormat-menghormati di kalangan para sukarelawan yang berlainan latar belakang. Pengumpulan Dana (Fund Raising) Seterusnya para peserta.

Ekspedisi dibuat dalam tiga fasa iaitu fasa komuniti. setiap kumpulan akan bertukar-tukar fasa. barulah peserta akan pergi ke tempat ekspedisi dijalankan.peserta. Ini mendorong strategi dalam membantu para sukarelawan pelancong .3 RALEIGH INTERNATIONAL DI MALAYSIA Pertama kali Raleigh International tiba di Malaysia adalah pada pertengahan tahun 1987 di Sabah. Borneo Utara. Kemudian selepas tiga minggu ekspedisi. setiap fasa lebih kurang 15 hingga 20 peserta sahaja dalam satu masa. Setiap peserta Raleigh International akan dinilai tahap kepuasan mereka dari segi communication. dan leaderhip. c) Ekspedisi Setelah dana dapat dikumpul. fasa alam sekitar dan fasa kembara. Sejak Raleigh International mula aktif di Sabah pada tahun 2003. Peserta akan dibahagikan dalam beberapa kumpulan. participation. 3. Melalui kemahiran-kemahiran yang mereka dapat sewaktu ekspedisi. adaptability. peserta masih berhubung dengan kumpulan mereka dan staf Raleigh International bagi membantu menjalankan program-program kemasyarakatan atau projek-projek pemuliharaan alam sekitar. teamwork. motivation. organisasi ini bertuah kerana berpeluang mendedahkan golongan belia bukan sahaja kepada kawasan hutan dara dan lindungan hidupan liar tetapi juga termasuk kepelbagaian etnik komuniti yang terdapat di Sabah. di mana lebih daripada 20 ekspedisi telah dijalankan. Peserta dapat belajar bagaimana untuk menyusun PRESS conferences. d) Ekspedisi berakhir Setelah ekspedisi berakhir. para sukarelawan pelancong ini dapat menggunakannya dengan memberi sumbangan dalam program-program tersebut di tempat mereka. memenuhi tarikh akhir dan merundingkan dengan penaja-penaja serta secara tidak langsung membangunkan tahap keyakinan dan keberanian peserta secara keseluruhannya.

Disamping menjayakan projek yang dijalankan. . Projek yang dijalankan oleh Raleigh International fokus kepada kerjasama antara sukarelawan pelancong dan komuniti tempatan. menyedarkan mereka supaya menghargai kehidupan mereka yang sememangnya lebih baik daripada komuniti tersebut. Beliau yang sentiasa membuat survey di kampung-kampung tempat ekspedisi bakal dibuat bagi mengenalpasti masalah di kampung yang terdapat di Ranau dan memilih kampung yang sesuai. akan dapat memahami kehidupan komuniti luar bandar yang serba kekurangan berbanding dengan tempat asal sukarelawan pelancong. matlamat lain adalah untuk memberi pengetahuan kepada individu yang melibatkan diri dalam projek komuniti mendapat lebih pengetahuan mengenai perbezaan budaya. dan kepentingan hubungan kekeluargaan dan persahabatan. dengan 23 kumpulan etnik yang pelbagai. Sukarelawan pelancong yang tinggal dan bekerjasama dengan komuniti selama beberapa minggu. dan jalan yang tidak diselenggarakan dengan baik untuk akses ke kampung tersebut. Kebanyakan kampung-kampung yang dipilih adalah jauh terpencil dari bandar dan tidak mempunyai kemudahan asas seperti air. Pemilihan destinasi berdasarkan cadangan daripada Projek Partner Raleigh bagi setiap daerah di Sabah. Sabah menawarkan pelbagai budaya yang boleh diperkenalkan kepada para sukarelawan yang tinggal di sesebuah komuniti luar bandar. elektrik. Seterusnya. Beliau merupakan projek partner Raleigh bagi daerah Ranau. untuk mengalami sendiri cabaran di hutan dara serta fahaman ke atas kehidupan komuniti luar bandar. komuniti dan kembara. Projek partner Raleigh di Sabah terdiri daripada orang tempatan yang telah terlibat dalam ekspedisi Raleigh International seperti Encik Shamsul Bastri. tetapi perhubungan persahabatan yang terjalin menjadi kenangan yang sukar dilupakan bagi kedua-dua pihak. Terdapat 3 fasa projek yang dijalankan iaitu alam sekitar.yang terlibat dalam ekspedisi di Malaysia.

masyarakat dan projek-projek persekitaran di sekitar semenanjung. Jadual 3. Bagi memenuhi cabaran keempat iaitu program selepas tamat ekspedisi di Sabah. Organisasi ini merupakan kumpulan sokongan yang terdiri daripada ex-Raleigh International Expedition Venturers dan staf.3. 1212) di Lembah Klang. Raleigh KL juga melaksanakan pelbagai pengembaraan. menyuntik vaksin. Raleigh KL menyediakan sokongan dalam terma-terma pentadbiran.2 Fasa Alam Sekitar . Tujuan utama Raleigh KL adalah untuk memudahkan proses venturers yang terdiri daripada rakyat Malaysia dan staf tempatan yang menyertai ekspedisi di seberang laut. dan sebagainya.3.1 Raleigh Lumpur International Kuala Raleigh International Kuala Lumpur (Raleigh KL) merupakan satu organisasi bukan bermotifkan keuntungan yang berdaftar (Reg.1 : Komiti Raleigh International Kuala Lumpur yang telah dilantik bagi tahun 2007 / 08 President Secretary 1 Secretary 2 / Membership Officer Treasurer Expedition Officer PR Officer 1 PR Officer 2 Logistics Officer Fundraising Officer Skills Officer Projects Officer Loh Shih Chung Chow Xin Tong Tan Bee Li William Chan Tham Pei Ting Christal Loh Tam Kar Lye Leong Chen Kang Tang Chii Chie Vignes Balasingam Michelle Yap Sumber: Raleigh International Kuala Lumpur 3.3. pembelian peralatan.

memperbaiki rangkaian jalan di hutan termasuk denai semulajadi dalam membina infrastruktur untuk jambatan gantung. berpeluang terlibat dalam upacara-upacara perkahwinan dan perayaan-perayaan penuaian. universiti-universiti dan dengan pakar-pakar dalam bidang kajian ini.Projek-projek yang dibuat oleh Raleigh International dalam fasa ini adalah berkaitan dengan pemuliharaan dan isu-isu alam sekitar. Ianya termasuk kajian-kajian biodiversiti. 7 ‘gravity water feed system’. yang mana ianya merupakan peringkat permulaan ke arah penyediaan jambatan gantung. sukarelawan pelancong telah membina kem satelit untuk saintis. Imbak Canyon merupakan kawasan pemuliharaan yang baru di mana Raleigh International membantu mengasaskan nama tempat tersebut dan membina kebanyakan infrastruktur yang terdapat di sana. beberapa dewan masyarakat. Projek alam sekitar mendedahkan peserta kepada kepentingan penjagaan alam sekitar. Fasa komuniti juga memberi peluang kepada peserta untuk mencuba budaya komuniti tersebut seperti merasai masakan tempatan dan mencuba pakaian tradisional masyarakat di situ.3. yang mana lebih dahulu ditubuhkan sebelum Imbak Canyon. kajian geologi dan bangunan kemudahan-kemudahan penyelidikan. 3. Raleigh International mempunyai beberapa perhubungan jangka masa panjang dengan projek alam semulajadi di Sabah iaitu di Danum Valley dan Imbak Canyon. komuniti dan peserta Raleigh International. penerokaan dan membina jalan-jalan di hutan. Di Danum Valley. Projek komuniti telah diperluaskan hampir ke seluruh Sabah dan sejak 2003 Raleigh International telah membina 7 tadika.3 Fasa Komuniti Projek komuniti dijalankan oleh Raleigh International bertujuan bagi meningkatkan taraf hidup orang kampung melalui usaha sama antara pihak berkuasa kerajaan tempatan. Biasanya projek mendapat kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan. ini termasuk 4 bangunan di tapak utama. gereja dan klinik. Projek ini telah dapat . . Peserta dapat peluang untuk menghayati cara hidup komuniti. 3 perpustakaan.

4 Fasa Kembara Selain itu. atau sekiranya sukarelawan telah mempunyai kelayakan ini. mereka boleh terus mendapatkan kelayakan menyelam yang seterusnya. Sukarelawan pelancong yang memilih 10 minggu ekspedisi di Malaysia. ditambah pula dengan pilihan untuk mendapatkan kelayakan menyelam PADI. Sukarelawan pelancong juga dapat menggunakan kemahiran menyelam yang dipelajari apabila terlibat dalam projek pemeliharaan di Taman Nasional Tunku Abdul Rahman. membersih pantai dan mengkaji terumbu karang. sukarelawan pelancong akan mengembara di tempat yang mencabar. Aktiviti kembara yang lain adalah mendaki. Sukarelawan pelancong akan menghadapi cabaran dan pengembaraan yang luas.3. .dicapai melalui penajaan dan pengumpulan dana serta kerjasama dengan komuniti tempatan di kawasan yang jauh terpencil dan sedang membangun di Sabah. akan merasai keseronokkan 3 minggu melalui projek kembara sama seperti mana keseronokan di projek komuniti dan alam semulajadi. Sabah dapat menawarkan dan mengadakan “PADI Open Water diving qualification” mereka. 3.

Pembentukan ‘Trail’ penyelidikan. Mengkaji terumbu di hutan 1. Pembinaan tadika 2. Kampung Saguan. Sandakan. 1. 3. Kampung Lumiri. Kembara: 1. Julai September Komuniti : 1. Danum Valley Imbak Canyon 1. Tunku abdul Rahman Marine Park.April Projek Komuniti : 1. Membersihkan pantai 3. Kampung Pegalan Kusob. 2. Tambunan. Daerah Pitas. Kembara: 1. 2. Kinabatangan. Membina “eco lodge” 3. Pembinaan asas infrastruktur. 3. Danum Valley Batu Puteh. 2. Pembinaan “Eco Camp” Kampung Liu. Membuat ‘field centre” dan mengukuhkan laluan penjalan kaki. 3. Cracker Range National Park. Membina jambatan gantung. Mengembara 2. Penyelengaraan laluan (trail). Pembinaan “Chapel” Lokasi 1. Tongod. 2. 2. Daerah Keningau. 3. & 1. Kampung Balat. Daerah Sandakan Alam Sekitar : 1. 1.2007 Tahun 2005 Bulan Februari . 3. 3. 2. Crocker Range Pulau Sulug Pulau Mamutik . Membantu memelihara ‘Marine Park’ & mendaki gunnung. Alam Sekitar: 1. 2. 2. 2.Jadual : Senarai projek ‘Raleigh International’ di Sabah pada tahun 2005 . Pembinaan Tadika 2. Pembinaan dewan komuniti Mewujudkan bekalan air (gravity water feed system). Batu Puteh. Imbak Canyon.

Imbak Canyon ‘trail’ & 1. Membuat infrastruktur ‘field centre’ dan mengukuhkan laluan pejalan kaki. Jun . Danum Valley 2. Paus.2006 Februari . 4. Membina laluan pejalan kaki bagi membuka kawasan kajian baru untuk saintis. Crocker Range & Gunung Kinabalu Pulau Mamutik. Kembara: 1.September Komuniti: 1. Kampung Kudat. Pembinaan Tadika 1. Pembinaan Klinik 4.April Komuniti: 1. ‘Marine Conservation’ 1. Kajian saintifik jambatan gantung. Kampung Saguan. 3. 3. Tunku Abdul Rahman Marine Park. Sandakan. Kampung Paka Satu. 4. Ranau. Membina perpustakaan Membaiki bekalan air (gravity water feed system). dan membina 1. 2. 3. Rita. Tongod. Alam Sekitar: 1. 2. Alam Sekitar: 1. Penyelengaraan mengembara 2. 2. Kampung Mengkuwag. Danum Valley . Kampung Panaitan. 4. 2. Kudat Kampung Linapasan / Kampung Mohimboyan. Kampung Ranau Batu Puteh. Ranau. Perpustakaan / Pusat Sumber Membaiki dan mengadakan bekalan air (gravity water feed system). 3. Membina ‘Eco Lodge’ 2. 2. Membina tadika 1. Tungod.

Penyelengaraan ‘Trail’ dan mengembara. Penyelengaraan pusat sumber. Long Pa Sin. Pulau Mamutik 2007 Februari . Tawau. Pembinaan ‘Eco Lodge’ 2. 2. Mescot. Kampung Paus. * Jumlah sukarelawan pelancong Raleigh International di Sabah dari tahun 2005 – 2007 adalah 671 orang. Mengembara 1. Crocker Range & Gunung Kinabalu. ‘Eco Lodge’ 3. 3. 2. ‘Marine Conservation & Diving’ 2. . Mengadakan bekalan air (gravity water feed system). Kembara: 1. Penampang. Pembinaan jambatan gantung & kajian saintifik 2. Pembinaan ‘trail’ dan infrastruktur. 2. 2. 3. ‘Marine Conservation & Diving’. 1. Jun . Pembinaan perpustakaan sekolah. Pulau Mantanan. 4. 2. Kembara: 1. Kerja pemeliharaan dan ‘trails’.September Komuniti: 1. Imbak Canyon 1. Mengadakan bekalan air (gravity water feed system). Imbak Canyon Danum Valley 2. 1. Ranau. Pulau Mamutik. 2. Pembinaan asrama sekolah Long Pa Sin & Crocker Range. Alam Sekitar: 1. Sandakan. * Sumber : Raleigh International Kuala Lumpur. 2. 3. Kampung Serudong Laut. Imbak Canyon Kembara: 1. Kota Belud. Batu Puteh. 3. Alam Sekitar: 1. Pembinaan tadika 2. 2. Kampung Sesondotan / Kampung Miruru. Kerja Pemeliharaan dan ‘trail’. Kampung Togudon. 2. ‘Scuba Diving’ Mengembara 1. Danum Valley Batu Puteh. 2. Pulau Mamutik 1. Ranau.May Komuniti: 1. 3.2.

2. Jadual 3. Perpustakaan Negeri Sabah akan mengenalpasti kesesuaian dan keperluan komuniti. Perpustakaan Sabah Negeri .3: Partnership Raleigh International Organisasi 1. 3. PACOS biasanya akan mengenalpasti keperluan komuniti dan kemahuan mereka dengan Raleigh International dalam menarik funding daripada penaja korporat dan menggunakan sukarelawan pelancong untuk membentuk apa yang diperlukan.3. PACOS Trust (Partnership for Community Organisations) Perkara .Raleigh International telah bekerjasama dengan Perpustakaan Negeri Sabah dalam beberapa projek yang membina perpustakaan untuk komuniti yang jauh terpencil. Raleigh International telah bekerjasama dengan komuniti sejak 2002 dalam Co-operative) membangunkan projek. . berikut merupakan organisasi utama yang bekerjasama dengan Raleigh International dalam menjayakan projek – projek di Sabah.Merupakan komuniti yang berasaskan organisasi sukarelawan yang mana bermatlamatkan untuk membantu mencapai kualiti kehidupan yang lebih baik bagi komuniti orang asli.PACOS berusaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan komuniti orang asli ini dengan membantu memberi pengetahuan asas.Ditubuhkan untuk mempromosi dan mengekalkan Community Ecotourism kawasan ‘Lower Kinabatangan’. .Kebiasaannya dana di bawa oleh Raleigh International yang mana menampung kos pembinaan.KOPEL (The Batu Puteh .3. dan menguruskan perpustakaan .5 ‘Partnership Raleigh International’ di Sabah Selain kerjasama dari Kementerian Belia dan Sukan Sabah dan Tourism Malaysia Sabah. bekerjasama dalam menyediakan asas infrastruktur dan pendidikan.

Marine Research Foundation adalah satu yayasan penyelidikan yang tidak bermotifkan keuntungan Foundation berpangkalan di Sabah. Yayasan Sabah .Bagi membina keyakinan dan kepercayaan komuniti yang tinggal di pinggir hutan. jambatan. . ianya mewakili untuk kepentingan kebangsaan dan antarabangsa.Ditubuhkan oleh kerajaan untuk mengekalkan penggunaan kawasan tanah yang telah diberikan kepada mereka untuk faedah semua orang Sabah.The Royal Society mempunyai peranan sebagai akademi UK Sains.Secara umumnya Jabatan Perhutanan menyediakan dana untuk projek Raleigh International di dalam kawasan terpilih. 5. . Hutan Hujan Asia Tenggara Rancangan Penyelidikan (SEARRP) merupakan satu satu jumlah projek-projek antarabangsa dibiayai oleh The Royal Society. . . penyelidikan yang ketat dan kuantitatif. 7. The Marine Research .Organisasi ini turut menjalankan sebilangan projekprojek biodiversiti dan pemuliharaan alam sekitar. Jabatan Sabah Perhutanan . Jabatan Perhutanan Sabah mengadakan sejumlah program bantuan yang melibatkan penyediaan asas infrastruktur termasuk jalan. 4. pemuliharaan. .Raleigh International bekerjasama dengan ahli-ahli sains dan renjer di dalam Danum Valley di mana banyak kegiatan itu dibantu oleh The Royal Society.sebagai pelengkap projek tersebut. . dewan komuniti.Terdapat 4 kawasan lindungan di mana ianya termasuk Imbak Canyon dan Danum Valley. Ditubuhkan untuk terus mengkaji ekosistem marin dan pelbagai flora. The Royal Society . 6. dan sistem bekalan air.Rancangan ini ditubuhkan supaya ahli-ahli sains Britain boleh membuat satu sumbangan untuk hutan hujan ekologi. dan pengurusan terus inovatif.

4 RUMUSAN Bab ini telah menjelaskan mengenai organisasi Raleigh International secara keseluruhannya. • • • • • • • • Nestle HSBC Coca Cola Shell The Body Shop Popular Express Multi-Tech Electronics Philip Lee Printers Penyumbang dana utama dalam 14 projek komuniti dalam masa 3 tahun ini. ekspedisi. partnership. Dari segi kronologi. .Raleigh International memulakan kerja dengan MRF dalam dulu 2007 dalam membantu masyarakat di pulau yang terpencil. tahap kepuasan sukarelawan pelancong dan kesan aktiviti sukarelawan pelancong di destinasi di jalankan. kutipan dana dan bagaimana organisasi Raleigh International menguruskan sukarelawan pelancong telah dihuraikan di sini. 3. Sumber: Raleigh International Kuala Lumpur Organisasi lain yang turut membantu memberi sumbangan dalam ekspedisi Raleigh International adalah seperti yang berikut. Aspek ini perlu difahami bagi memudahkan kajian mengenai motivasi..

.

hasil analisis akan mengandungi rumusan penemuan kajian yang akan menjawab persoalan-persoalan di dalam kajian. Data yang dianalisis adalah data yang di dapati daripada pengagihan soalan kaji selidik.2 SAMPEL Sampel di ambil daripada jumlah keseluruhan peserta ekspedisi Raleigh International di Sabah dari tahun 2005 sehingga 2007 yang menjadi sukarelawan pelancong iaitu sebanyak 671 sukarelawan pelancong. Berikut merupakan cara pengiraan penentuan sampel. Sampel ditentukan melalui teknik Confident Limit & Percersion Yammane (1973).1 PENGENALAN Bab ini akan menganalisis data seperti yang dinyatakan dalam kaedah kajian. akan membantu dalam mencapai objektif kajian. n = _n__ 1+Ne2 = ____671_____ 1+(671 x 0.BAB 4 ANALISIS KAJIAN 4. 4. Kesimpulan penemuanpenemuan akan dibincangkan bersama cadangan di dalam bab terakhir tesis. Dengan menjawab persoalan kajian ini.102) . Setelah penganalisaan dibuat.

= ___671___ 1+6.71 n = 87

Daripada sampel, hanya 84 responden yang dapat dikumpul melalui temubual bersemuka (5 responden), orang perantaraan (Encik Loh Shih Chung – 40 responden, Encik Shamsul Bastri – 19 responden), dan email (20 responden). 84 responden ini akan digunakan bagi menghuraikan pemboleh ubah, tetapi hanya 79 daripada mereka yang sah bagi menghuraikan motivasi sukarelawan. 5 daripada 84 responden tidak sah kerana gagal untuk mengemukan 5 faktor utama motivasi daripada motivasi yang telah disenaraikan oleh pengkaji. Perisian SPSS digunakan untuk menganalisis data melalui teknik frekuensi. Jadual 4.1: Pengagihan Sampel Sampel Responden Responden yang menyusun 5 faktor motivasi utama mereka Responden yang tidak menyusun 5 faktor motivasi utama mereka 5 87 84 79

Bagi responden untuk kajian secara kualitatif pula, responden dipilih berdasarkan kepentingan mereka sebagai komuniti tempatan di kawasan kajian. Kawasan kajian kampung Paus, respondennya terdiri daripada penghulu, setiausaha JKK dan guru tadika. Manakala bagi responden di kampung Miruru, respondennya terdiri daripada penghulu dan pengurus JKK kampung.

4.3

PROFIL

Bahagian 1 dalam soalan kaji selidik merupakan profil latar belakang demografik responden. Bahagian ini akan turut menunjukkan tipologi sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi Raleigh International.

4.3.1

Profil Demografik

Data demografik ini dibentuk daripada bahagian 1 yang mana ia merupakan hasil daripada soalan (Q1) tempat asal, (Q2) jantina, (Q3) umur, (Q4) taraf pendidikan, (Q5) pekerjaan dan (Q6) pengalaman menjadi sukarelawan.

4.3.1.1 Tempat Asal

Carta pai di bawah menunjukkan tempat asal negara sukarelawan pelancong. 86% datangnya daripada tempatan iaitu Malaysia sendiri dan 14% daripada responden datangnya daripada luar negara. Responden yang menjawab dalam soalan kaji selidik ini merupakan responden yang telah atau pernah menyertai ekspedisi. Sekiranya responden diambil sewaktu dalam ekspedisi, keputusan ini akan berubah di mana sukarelawan pelancong dari luar negara lebih ramai menyertai ekspedisi berbanding dengan sukarelawan pelancong tempatan yang hanya 5% - 15% daripada jumlah keseluruhan peserta sewaktu ekspedisi (En. Loh Shih Chung, Presiden Raleigh International Kuala Lumpur 2008) . Rajah 4.1: Tempat Asal
14%

Tempatan Luar Negara

86%

Walaubagaimanapun, keputusan soalan kaji selidik bagi soalan ini masih boleh mengenalpasti tempat asal sukarelawan pelancong dari Malaysia dan luar negara. Dari Malaysia, kebanyakan responden adalah berasal dari Kuala Lumpur dan Sabah dengan masing – masing 31% dan 26.2%. Manakala responden luar negara majoriti adalah dari United Kingdom (UK) iaitu sebanyak 8.3% berbanding dengan Chile dan Netherlands seperti yang ditunjukkan dalam jadual dibawah. Jadual 4.2: Peratusan Responden Tempatan dan Luar Negara
Tempatan Kuala Lumpur Sabah Melaka Selangor Johor Negeri Sembilan Kedah Kelantan Pahang Penang Terengganu Sarawak Jumlah Frekuensi 26 Peratus (%) 31.0

Luar Negara

Frekuensi

22 7 4 2 2
2 2 2 1 1 1 72

26.2 8.3 4.8 2.4 2.4
2.4 2.4 2.4 1.2 1.2 1.2 85.7

UK Chile Netherlands Jumlah

7 3 2 12

Peratus (%) 8.3 3.6 2.4 14.3

Sumber: Olahan Pengkaji 2008

Peratusan ini melebihi daripada jantina perempuan yang hanya 36% sahaja terlibat dalam ekspedisi.4. responden yang berumur di antara 21 – 25 tahun yang banyak terlibat dalam ekspedisi ini dengan peratusan sebanyak 57%.2: Jantina 36% Lelaki Perempuan 64% 4.3.1.2 Jantina Carta pai di bawah menunjukan majoriti sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi dari segi jantina adalah lelaki sebanyak 64% . Perempuan kurang terlibat dalam ekspedisi berbanding lelaki berkemungkinan kerana aktiviti sewaktu ekspedisi itu yang mencabar dan menguji ketahanan mental serta fizikal.3. Rajah 4. tidak berdasarkan umur sewaktu mereka terlibat di dalam ekspedisi. Hasil keputusan kaji selidik bagi soalan ini. Diikuti dengan responden yang berumur kurang daripada 20 tahun sebanyak 26% dan 17% bagi responden yang berumur 25 – 30.3 Umur Berdasarkan rajah dibawah. Kebanyakan responden yang terlibat bawah 25 tahun adalah disebabkan oleh polisi organisasi Raleigh International di mana mereka lebih bermatlamat kepada pembangunan belia yang berumur antara 17 – 25 tahun sahaja. . terdapat responden yang berumur 25 – 30 tahun kerana responden menjawab berdasarkan umur mereka sekarang.1. Biasanya golongan lelaki lebih berminat dengan aktiviti lasak dan mencabar ini.

3. Rajah 4.1 . Responden dari Malaysia yang menjawab mempunyai taraf pendidikan some college ini merupakan pemegang diploma ataupun sijil.3: Umur 17% <20 21-25 25-30 26% 57% 4.9 3. Diikuti dengan responden bachelor’s degree dan master’s degree iaitu sebanyak 27% dan 10%.4:Taraf Pendidikan 50 Peratus 40 30 20 10 0 High School Some College Associate Bachelor's Degree Degree Master's Degree Others 10.Rajah 4.4 Taraf Pendidikan Daripada graf di bawah menunjukkan responden some college lebih tinggi terlibat dalam ekspedisi berbanding yang lain dengan peratusan sebanyak 39.4 11.3%.1.7 2.6 39.3 32.

3.27 9.1.1% mewakili mereka yang tidak bekerja ataupun bekerja sendiri.3. Rajah 4. Bagi lain-lain perkerjaan sebanyak 13. Hanya 17% daripada responden sahaja yang pernah terlibat dalam aktiviti sukarelawan.5 Pekerjaan Sukarelawan pelancong majoritinya terdiri daripada golongan pelajar sebanyak 76. Ini disebabkan antara umur 17-25 lebih tertumpu kepada golongan bekerja.1.2 Peratus 1.1 Professional / technical Student Businessman Others 4.6 Kekerapan menjadi sukarelawan sebelum terlibat dalam ekspedisi Daripada carta di bawah menunjukkan kebanyakkan responden tidak pernah terlibat dalam aktiviti sukarelawan sebelum terlibat dalam ekspedisi Raleigh International ini.6: Kekerapan 17% Ya Tidak 83% .4.5 13. Walaubagaimana pun terdapat juga responden yang telah bekerja menyertai ekspedisi sekiranya umur mereka masih tidak melebihi daripada 25 tahun. Rajah 4.2%.5: Pekerjaan 100 80 60 40 20 0 76.

hanya 79 responden yang layak untuk dianalisis kerana mereka telah menyempurnakan lima faktor motivasi seperti yang diperlukan. Seterusnya diikuti dengan faktor socializing with community sebanyak 60 responden dengan 15. 2.0%).9 15. 2.5%). to share skills (19 responden.5 15.8%).5 0.8%). satisfaction from accomplishment (11 responden.5%) dan tidak dipilih bagi faktor to keep busy /escape).8 2. 1. to be a part of the team (9 responden.1%. for recognition (2 responden.5%.0 0.8%). 0. 2.2% dan faktor for fun seramai 36 responden dengan 9.5%.5 18.8 2.3 1.5 0 .3: Rumusan bagi faktor motivasi Faktor Motivasi Contribute something good To learn something new To do something different from ordinary job Socializing with community For fun To help friends or relatives To share skills To feel needed Satisfaction from accomplishment To be a part of the team To gain leadership skills For recognition Others To keep busy / escape 1 30 25 11 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 22 28 6 11 4 2 5 0 0 0 0 0 1 0 3 12 11 12 19 7 3 5 6 2 0 1 0 1 0 4 11 2 28 9 5 12 4 2 2 2 2 0 0 0 5 2 7 6 12 18 10 5 2 7 7 1 2 0 0 Jumlah Peratus (N=395) (%) 77 73 63 60 36 28 19 11 11 9 4 2 2 0 19. others (2 responden. 4.1 4.8 2. Hasil daripada soalan ini digunakan untuk mengenalpasti faktor motivasi utama mengikut susunan faktor popular yang dipilih oleh responden. to gain leadership skills (4 responden. 0.1 7.2 9. Bagi faktor lain disusuli dengan faktor to help friends or relatives (28 responden. Faktor yang paling popular dipilih adalah contribute something good seramai 77 orang responden yang memilihnya dengan 19.1%). to feel needed (11 responden. Jadual 4.9%). 7.4. To do something different from ordinary job merupakan tempat ketiga yang popular di kalangan responden dengan 63 responden (15. Faktor yang kedua paling ramai responden pilih adalah to learn something new sebanyak 73 orang dengan 18.4 FAKTOR MOTIVASI SUKARELAWAN PELANCONG Daripada 84 orang responden.3%).

68 4.4: Rumusan tahap kepuasan sukarelawan pelancong Kepuasan Min Sisiwan piawaian Kepuasan menyeluruh pengalaman sukarelawan pelancong. pengalaman keseluruhan yang didapati (Q13). Namun begitu antara kedua-dua ini.50 . dan latihan / orientasi program yang disediakan (Q14). Soalan tersebut adalah soalan pencapaian peribadi (Q10). Tahap kepuasan ini adalah berdasarkan tahap kepuasan sukarelawan pelancong sewaktu menyertai ekspedisi Raleigh International di Sabah.74. sukarelawan pelancong lebih berpuas hati kepada “pengalaman keseluruhan” berbanding dengan 3.47 “latihan / orientasi” kerana terdapat seorang responden yang tidak berpuas hati dengan “kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan”. Jadual 4. pengurusan sukarelawan pelancong (Q12).5 TAHAP KEPUASAN Tahap kepuasan sukarelawan pelancong ini dikaji melalui soalan yang terdapat dalam bahagian 3. menunjuk tahap kepuasan sukarelawan pelancong yang paling tinggi adalah bagi “kepuasan menyeluruh pengalaman sukarelawan pelancong” dan “kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan” dengan masing.masing mempunyai min yang sama iaitu 4.94 .4. Kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan.74 .52 4. Di sini min menunjukkan .19 .74 .55 4. Kepuasan dalam pencapaian peribadi Sumber: Olahan Pengkaji 2008 Jadual di atas. prestasi pasukan sukarelawan pelancong (Q11).61 dalam bekerjasama dengan pihak 4. Kepuasan pengurusan Kepuasan dalam bekerjasama dengan ahli kumpulan.

their strength and their weaknesses.68 untuk sisihan piawai. Hasil analisis soalan ini akan ditunjukkan dalam bentuk jadual seperti di bawah.ketinggian tahap kepuasan dengan tingginya angka min tersebut manakala sisihan piawai menunjukkan tahap kepuasan yang rendah sekiranya rendah angka tersebut. Jadual 4. This expedition will help people to learn more about themselves. kebanyakkan sukarelawan pelancong Raleigh International mempunyai tahap kepuasan yang melebihi daripada purata kepuasan dalam likert scale. Secara keseluruhannya berdasarkan jadual di atas. Analisis bagi soalan ini terbahagi kepada dua kategori iaitu komen dan cadangan.94 min serta 0.61) dan “kepuasan dalam pencapaian peribadi” sebanyak 3.55. It’s a good way to see how other people (Sabahan & Foreigners) live differentially from us too.6 KOMEN DAN CADANGAN DARI RESPONDEN Komen dan cadangan ini adalah berdasarkan soalan “open ended” kaji selidik yang ke 15.19. Daripada 84 orang responden. Good . 4. Tahap kepuasan yang lain pula adalah bagi “kepuasan dalam bekerjasama dengan ahli kumpulan” (min 4.(R38) “Those who have taught over what they want to achieve in the expedition are most likely going to benefit and learn the most in the expedition.5: Komen dan cadangan responden Tema • • Jawapan Responden (R) Komen 1. Tahap kepuasan bagi “kepuasan dalam bekerjasama dengan pihak pengurusan” mencatatkan min sebanyak 4. Program yang bagus “Good Program”. hanya 22 responden sahaja yang mengisi jawapan bagi soalan ini. sisihan piawai 0.50 dengan sisihan piawai 0.

(R74) • “Taking to people with completely difference background and future paths but still having lots in common with is brilliant. (R78) • “Raleigh has made me realized that I can empower my . Since my study is in English and about the world economy. (R4) “Making new friends and meeting. visit. Meluaskan pergaulan “Meetings so many new people from around the world and making lots of friends”. Belajar sesuatu yang baru • • “I’ve learned how to cook well things don’t go how I’d like them to”. which I will never forget”.friends can be made too”. and keep in touch with have been my highlights from expedition”.(R80) “The expedition gave me an invaluable inside into life in another country”. (R2) “Raleigh changed my whole view on life and the way other cultures a living life. I am more open minded and much more interested in the culture of others. (R81) • • 2. (R79) 3. You get to do stuff you never normally do under your own team”. other people who I will go. attending Raleigh was a great move for not only my personal development but also that of my career”. (R77) • • “Beautiful programme”. I’ve learned about my self and the world.(R39) • “Raleigh has a good reputation and my parents were keen from a safety perspective. (R73) • “The mix of people is what I have enjoyed most about Raleigh”.

Pengalaman yang “Being able to volunteer in are Raleigh International expedition was in deep great learning experience and it has change my point of views in many different aspect mainly the environmental and community”. or professional skill. (R47) • “Raleigh was probably the hardest things I have ever done in my life and the most rewarding I would recommend it to anyone looking for the something significant with their life”.Trend baru “Volunteer tourism is undoubtedly the new trend in the tourism industry and in my opinion. I gained a lot and I learn a lot as well.self to change situation in live and face up to challenge”. this is very much due to the increasing awareness of humanity and environment issue among the younger generation and think that it is an .(R76) • “Volunteering with Raleigh is not just about giving your time. (R41) berharga • “It was good experience. This is something difference from normal ordinary Malaysian youth life”.(R82) Cadangan 1.(R84) • 4.(R83) • “After involve in the expedition make me realized that having a positive mental attitude can have a big impact on others”. so take time out to think about your life and what you want to do. and learned for the challenges each phase brings”. Its also giving a peace of yourself”. (R75) • “Raleigh Is great experience that you probably won’t get to do again.

Pihak pengurusan “The expedition management team could further help the youths participating more in the and expedition technical by skill Raleigh International transferring practice (involving nature. Youth should learn to contribute their strength to the least fortunate community. Volunteerism is not a common practice among the community and society.industry that should be less commercialized (as evident) and encouraged among the younger individuals”. Promosi • “The government and the department of youth and sports should promote this kind of youth development programme to the youth in Malaysia. (R44) • 3. community development. As a result. (R42) 2. junglesurviving skills) to them”. (R46) . they will feel more concern to their surrounding environment and society”.

pengangkutan. Analisis bagi soalan temubual akan dibuat mengikut tema.7 KESAN AKTIVITI SUKARELAWAN PELANCONG KEPADA KOMUNITI TEMPATAN Hasil temubual dengan komuniti tempatan di kawasan kajian iaitu di Kampung Paus dan Kampung Miruru. makanan. orang yang bertangungjawab membawa ekspedisi Raleigh International adalah Encik Shamsul Bastri yang berasal dari Kundasang. memastikan keadaan penduduk kampung yang mengetahui mengenai kedatangan Raleigh International. . Sewaktu ekspedisi beliau turut bertanggungjawab menyediakan alat kelengkapan yang akan digunakan seperti bahan binaan untuk projek di jalankan. alat perhubungan.4. tetapi berdasarkan hasil temubual dalam kajian ini tidak terdapat kesan negatif kepada komuniti di keduadua buah kawasan kajian. Beliau bekerja sepenuh masa dengan pihak Raleigh International dan kerja separuh dalam construction secara free lance. Beliau yang berhubung dengan penghulu dan pengurus JKK dalam merancang projek di kampung tersebut. terdapat 3 tema yang wujud yang mana tema tersebut merupakan kesan positif yang diterima oleh komuniti tempatan di kawasan kajian iaitu “meningkatkan kemudahan di destinasi”. Beliau juga bertanggungjawab dalam membawa projek manager dalam setiap ekspedisi membuat reccee di kawasan kampung yang dicadangkan dua bulan sebelum ekspedisi berlangsung. “memperkenalkan destinasi”. Bagi kedua-dua kampung dalam kawasan kajian. dan “menambah pendapatan komuniti tempatan”. Ranau merupakan projek Partner Raleigh di Ranau. Kesemua responden bagi soalan temubual ini mengetahui dan bersetuju dengan kedatangan sukarelawan Raleigh International ke tempat mereka. Sebagai projek partner Raleigh beliau bertanggungjawab dalam mengenalpasti kampung-kampung yang mempunyai masalah melalui Pejabat Pemimpin Kemajuan Rakyat di Ranau. Dalam konteks ini. Walaupun daripada literatur terdapat persepsi yang mengatakan bahawa sukarelawan pelancong mempengaruhi budaya penduduk tempatan. didapati kesan aktiviti sukarelawan ini lebih kepada kesan positif.

Bagi Mairine Jjainggin yang merupakan satu-satunya guru tadika di kampung itu. Merujuk kepada Encik Piturus @ Razali B. Projek Raleigh International di kampung Paus dan kampung Miruru merupakan projek yang lebih tertumpu dalam memberi sumbangan kepada komuniti.1 Meningkatkan kemudahan di destinasi Kesan positif yang pertama akibat daripada aktiviti sukarelawan pelancong di kedua-dua kampung tersebut adalah meningkatkan kemudahan di kampung mereka. jalan raya yang dalam penyelenggaraan dan juga tiada tadika. Pihak kerajaan telah meluluskan projek tetapi perlaksanaannya sangat lambat. sukarelawan Raleigh International ada membuat aktiviti mengajar Bahasa Inggeris kepada anak-anak kampung Miruru.4. mereka terpaksa berjalan beberapa kilometer untuk mengambil air di sungai dan menadah air hujan. Mereka tidak mendapat bekalan elektrik. Kunsal yang merupakan penghulu kampung. Encik Patrus ada menyatakan selain membuat sistem graviti bekalan air untuk mereka. Ambudang yang merupakan pengurus JKK kampung Miruru. Encik Piturus ada menyatakan kepada pengkaji bahawa pihak kerajaan negeri dan persekutuan memberi bantuan dari segi kemudahan jalan. Keadaan yang sama juga berlaku di Kampung Paus. bekalan untuk telefon. masalah kemudahan asas ini juga telah diutarakan kepada pihak kerajaan. Menurut Encik Safry B. melalui projek Raleigh penduduk di kampung beliau mendapat kemudahan dari segi bekalan air yang mana sebelum ini.7. Kedatangan Raleigh International membantu mempercepatkan mereka mendapat kemudahan tersebut. bekalan air. Kenyataan Encik Safry turut disokong oleh Encik Patrus Dumayik iaitu penghulu kampung Miruru. menyatakan beliau sangat bersyukur dengan kedatangan sukarelawan Raleigh International kerana bukan sahaja membantu dalam menyediakan kemudahan bekalan air dan tadika kepada penduduk kampung tetapi juga memberi perubahan kepada diri beliau apabila dipilih untuk menjadi guru tadika di kampung beliau sendiri. . Pihak Raleigh International telah membuat dua projek di kampung ini dalam masa dua tahun iaitu sistem graviti bekalan air dan tadika untuk pendidikan awal kanak-kanak. pembangunan sangat diperlukan di kampung Paus.

keunikan yang terdapat di kampung mereka seperti air terjun. beliau dan penduduk kampung dapat memperkenalkan budaya tradisi mereka. mandi sungai di Kagibangan dan Ulu Sungai Tubing. Walaubagaimana pun terdapat responden bersetuju di sebabkan bukan sahaja mereka dapat menyelesaikan salah satu masalah yang mereka hadapi tetapi juga turut membantu memperkenalkan kampung mereka kepada orang luar.3 M . kedatangan orang luar ke kampung Paus sangat kurang malah ada yang tidak tahu tentang kewujudan kampung tersebut. Beliau menyatakan terdapat banyak keunikan di kampung beliau yang boleh ditonjolkan seperti periuk kera yang ada udang di Gunung Mentuban. Merujuk kepada Mairine JJainggin (guru tadika di kampung Paus). Ambudang (pengurus JKK kampung Miruru). dan jambatan gantung. Kampung Miruru ini terletak di kaki Gunung Mentuban.7. Encik Piturus (penghulu kampung Paus) menyatakan. gua. sebelum kedatangan sukarelawan Raleigh International. Mengikut Encik Safry B. Apabila sukarelawan Raleigh International datang telah membuka mata pihak luar tentang kewujudan kampung Paus. penduduk kampung beliau sangat mengalu-ngalukan kedatangan orang luar ke kampung mereka. Beliau juga menyatakan terdapat 3 air terjun di gunung tersebut.2 Memperkenalkan Destinasi Semua responden menyatakan mereka bersetuju ekspedisi Raleigh International di buat di kampung mereka kerana ekspedisi itu menyelesaikan antara masalah utama yang mereka alami. 4.7.4.

selepas melihat aktiviti pelancongan ini boleh menambah pendapatan sewaktu kedatangan sukarelawan Raleigh International ke kampung mereka. selepas kedatangan sukarelawan Raleigh International. telah menyedarkan penduduk kampung bahawa. Ambudang (pengurus JKK kampung Miruru). penduduk kampung telah membuat persembahan kebudayaan sebagai menyambut kedatangan mereka. Penduduk kampung juga menyediakan aktiviti kebudayaan tradisi mereka untuk dipersembahkan kepada sukarelawan Raleigh International. beliau menyatakan semasa kedatangan sukarelawan Raleigh. . Begitu juga yang dinyatakan oleh Encik Safry B. Mereka telah merancang untuk kampung stay yang mana mereka akan menyediakan aktiviti-aktiviti seperti sukaneka. Selain itu. mendaki Gunung Mentuban. mereka boleh menambah pendapatan dengan membuat aktiviti pelancongan di tempat mereka. pihak JKK kampung juga merancang untuk membuat aktiviti pelancongan homestay / kampung stay di kampung mereka pada masa akan datang. Terdapat juga penduduk kampung yang mengambil peluang menjual hasil kraftangan yang dibuat sendiri. aktiviti air seperti memancing dan tubing dan membawa melawat ke tempat-tempat pelancongan yang terdekat dengan kampung mereka seperti yang mereka buat sewaktu kedatangan sukarelawan Raleigh International ke tempat mereka. Merujuk kepada pernyataan Encik JJainggin Galuda (Setiausaha JKK / Setiausaha gereja kampung Paus).enambah pendapatan komuniti tempatan Kesan ini juga turut di persetujui oleh semua responden yang mana dengan kedatangan sukarelawan Raleigh International menambah pendapatan mereka.

4. hasil temubual telah dianalisis mengikut tema yang didapati sewaktu menemubual penduduk tempatan.8 RUMUSAN Bab ini telah mengenalpasti dan menganalisis data yang didapati dan menginterpretasi statistik berdasarkan hasil penemuan kajian. Selain itu. Bab seterusnya akan merumuskan hasil penemuan kajian yang difokuskan serta memperkaitkannya dengan objektif kajian. Ia juga telah menjawab persoalan kajian dan mencapai objektif. .

.

. yang mana akan berlakunya pertukaran budaya disebabkan oleh latar belakang mereka yang berbeza. Peserta ekspedisi Raleigh International ini membawa satu trend baru di Malaysia iaitu mereka merupakan sukarelawan pelancong yang menyumbang kepada pelancongan mampan. Bab ini menjelaskan satu pemahaman yang lebih baik mengenai keputusan individu dalam menjadi sukarelawan pelancong secara umum dan untuk pelancongan mampan khususnya. Kajian mengenai ekspedisi Raleigh International dibuat khusus untuk mengenal pasti faktor motivasi dan tahap kepuasan para peserta ekspedisi tersebut. tahap kepuasan sukarelawan dan kesan kepada komuniti tempatan bagi menggalakkan lagi trend pelancongan mampan dikalangan pelancong tempatan dan luar negara di Malaysia. Bekerjasama dalam kumpulan yang kecil dengan persekitaran yang baru. Setiap sukarelawan Raleigh akan terlibat dengan sukarelawan dari seluruh dunia termasuklah host country.BAB 5 RUMUSAN PENEMUAN KAJIAN 5. boleh membina kemahiran dalam kehidupan di mana akan meningkatkan prospek pendidikan dan profesional setiap individu. Ini disebabkan di samping mereka melancong mereka membantu dalam pembangunan komuniti di destinasi dan memelihara serta memulihara alam sekitar. Kajian ini cuba untuk memahami faktor-faktor motivasi.0 PENGENALAN Bab lima merupakan pentafsiran dan perbincangan hasil data statistik yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Raleigh International merupakan organisasi yang telah kukuh dengan pengalaman selama 23 tahun dalam menawarkan ekspedisi kembara dan mencabar.

Faktor Motivasi Jadual 5.1: Faktor motivasi mengikut populariti Contribute something good To learn something new To do something different from ordinary job Socializing with community For fun To help friends or relatives To share skills To feel needed Satisfaction from accomplishment To be a part of the team To gain leadership skills For recognition Others To keep busy / escape Jumlah (N=395) 77 73 63 60 36 28 19 11 11 9 4 2 2 0 Peratus (%) 19. untuk pengiktirafan. membuat sesuatu yang berbeza daripada pekerjaan biasa.5 18.2 9. Faktor tersebut adalah “untuk menyumbang sesuatu yang baik. “untuk mempelajari sesuatu yang baru” dengan 18. untuk mendapatkan kemahiran kepimpinan. Lima faktor yang paling terkenal adalah “menyumbang sesuatu yang baik” dengan 19.1 FAKTOR MOTIVASI MENGIKUT POPULARITI Daripada 84 responden hanya 79 responden sahaja yang dapat menjawab soalan ini dengan betul apabila mereka dapat memilih dan menyusun lima faktor mengikut keutamaan mereka daripada 14 faktor yang disenaraikan oleh pengkaji.8 2. untuk keseronokkan.5. untuk menjadi sebahagian daripada kumpulan. “bersosial dengan komuniti” dengan 15.8 2. untuk merasa diperlukan.3 1.5 0 Jadual di atas menunjukkan faktor motivasi yang telah disusun mengikut populariti. untuk membantu kawan atau saudara. bergaul dengan masyarakat. untuk melarikan diri dari keadaan biasa”.8 2.1% . untuk belajar sesuatu yang baru.5%.1 7. untuk berkongsi kemahiran.2% dan “untuk keseronokkan” dengan 9. pencapaian peribadi.9 15.1 4.5%. “membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian” dengan 15.5 0. Sebab realistik kebanyakan sukarelawan pelancong memilih faktor “menyumbang sesuatu yang baik” dalam mempengaruhi mereka untuk terlibat dalam ekspedisi kerana berdasarkan program .0 0.5 15.9%.

sistem graviti bekalan air. Terutama sekali golongan belia yang peringkat umurnya 17-25 tahun. their lives. the works undertake in helping to preserve a precious and priceless environment as well as improving the people’s lives..ekspedisi yang menyumbang kepada komuniti dan pemeliharaan alam sekitar. Di mana di dalam projek tersebut mereka perlu bekerjasama dalam membina kemudahan-kemudahan untuk komuniti tempata dan pengkaji seperti pembinaan tadika. “Apart from the scenery and hospitality. is something cannot purchase and will be felt uniquely by each and everyone that involved. base camps. Menurut Sally Brown (2005).” Faktor kedua terpenting yang menjadi pilihan responden iaitu untuk mempelajari sesuatu yang baru kerana dengan menyertai ekspedisi banyak perkara baru yang di buat. Sukarelawan Raleigh juga mempelajari bidang pembinaan sewaktu ekspedisi bagi projek fasa komuniti dan alam sekitar.. It appeared that volunteer travellers tended to attach strong value to seeking and experiencing the authenticity of a place. Sewaktu ekspedisi mereka diberi latihan serta tunjuk ajar daripada pihak yang pakar seperti PADI untuk aktiviti scuba diving. Respondents reported that working and interacting with the . They also reported a healthy curiosity about other people and places. Peserta yang menjadi sukarelawan Raleigh International ini mempunyai latar belakang yang berbeze-beza dan apa yang dipelajari di dalam ekspedisi bukan bidang mereka yang sebenarnya. perasaan ingin tahu sesuatu yang baru sangat tinggi. Faktor yang keempat terpenting adalah bersosial dengan komuniti. and their everyday living environment. eco lodge dan sebagainya. Seperti yang dinyatakan oleh Menteri Belia dan Sukan Sabah iaitu Datuk Masidi Manjun dalam akhbar Daily Ekspress (8 Mac 2007). faktor ini antara faktor yang terpenting kerana. “Volunteer tourist further reported that they very much wanted to have the opportunity to see real people. Faktor mempelajari sesuatu yang baru sangat berkait rapat dengan faktor ketiga terpenting iaitu untuk melakukan sesuatu lain daripada rutin harian mereka.

mereka berpuas hati terhadap latihan dan orientasi yang di berikan oleh pihak Raleigh International dalam menghadapi ekspedisi yang dijalankan. tetapi mereka masih merasa seronok kerana mereka telah buat apa yang mereka inginkan. Ini merupakan hasil yang mengejutkan kerana sepatutnya sukarelawan pelancong sangat berpuas hati dengan pencapaian peribadi mereka kerana ia merupakan pengalaman pertama mereka terlibat dalam ekspedisi di mana ekspedisi tersebut akan mencabar keupayaan diri mereka. Mereka ini sememangnya terdiri daripada pelancong yang sukakan cabaran dan mereka juga suka berjumpa dengan orang ramai iaitu allocentrik (Plog. 1977). Walaubagaimana kepuasan dalam pencapaian peribadi merupakan min yang paling rendah berbanding dengan faktor-faktor lain. Ini berkemungkinan disebabkan. . 5.2 TAHAP KEPUASAN SUKARELAWAN PELANCONG Hasil bagi tahap kepuasan sukarelawan pelancong dalam ekspedisi Raleigh International menunjukkan majoriti responden berpuas hati dengan keseluruhan pengalaman yang mereka dapat. Seterusnya. Walaupun sukarelawan pelancong ini perlu menghadapi cabaran dan sanggup berusaha untuk memberi kemudahan kepada orang lain.” Faktor yang kelima terpenting ialah untuk keseronokkan.local people and communities lead them to opportunities to become immersed in local culture and to connect with the local people in a more profound way. menjadi sukarelawan dalam Raleigh International merupakan pengalaman pertama bagi kebanyakan responden.

baru mereka mula untuk merancang dan membuat aktiviti pelancongan di tempat mereka secara meluas. bertani. Projek komuniti yang melibatkan sukarelawan merupakan perpindahan kemahiran manusia seperti sukarelawan ini mengajar. dan meneroka peluang baru dalam menyumbang kepada ekonomi mereka selepas kedatangan sukarelawan di kampung tersebut. Aktiviti sukarelawan pelancong merupakan satu cara bagi komuniti untuk meningkatkan taraf hidup. Seperti hasil penemuan kajian terhadap kesan kepada komuniti dalam bab sebelum ini. Keadaan ini turut terjadi di Kampung Miruru dan Kampung Paus yang mana. Akibat daripada interaksi sosial yang berlaku antara sukarelawan pelancong dan komuniti tempatan telah menyebabkan. komuniti tempatan di Kampung Miruru dan Kampung Paus merancang untuk melaksanakan aktiviti homestay / kampung stay. selepas kedatangan sukarelawan Raleigh International ini. yang mana kedatangan sukarelawan pelancong Raleigh International telah melaksanakan konsep ini secara tidak langsung apabila mereka menginap di kampung tersebut. Sukarelawan pelancong ini dapat membantu menyokong komuniti tempatan dalam memberi perhatian kepada pembangunan pelancongan atau mengatasi masalah yang mereka hadapi. pihak komuniti akan sedar mengenai tarikan yang ada di kampung mereka iaitu alam semulajadi. Menurut Stebbins dan Graham (2004) . menyumbang idea baru mereka dalam membangunkan kampung dan sebagainya.5. menjadi ‘tourist guide’ apabila mereka hendak membawa sukarelawan pelancong ini mendaki di Gunung yang berhampiran dan melawat tarikan-tarikan yang terdapat di kampung mereka. . mengutip dana.3 KESAN KEPADA KOMUNITI TEMPATAN Merujuk kepada Stebbins dan Graham (2004). Komuniti tempatan pula. membuat pembinaan. menyatakan aktivti sukarelawan harus dilihat dalam konteks sumber dan faedah kepada komuniti lebih baik daripada aset komersial.

“It is important to note that local communities are never simply passive recipients of volunteers, they are frequently the ones initiating and developing projects, and it will be the residents who remain active in the projects once the volunteers go home.”

Melalui aktiviti sukarelawan pelancongan Raleigh International, turut memberi kesan positif kepada pihak kerajaan kerana mereka secara tidak langsung telah membantu kerajaan dalam menyediakan prasarana kepada komuniti tempatan yang mempunyai masalah dari segi kemudahan asas. Ia dapat mengurangkan kos perbelanjaan kerajaan dalam memyediakan prasarana tersebut kepada penduduk tempatan kerana tugas tersebut telah diambil alih oleh sukarelawan pelancong ini.

Berikut merupakan jadual yang dibuat berdasarkan hasil kajian yang didapati bagi kesan aktiviti sukarelawan pelancong Raleigh International kepada komuniti tempatan bagi Kampung Miruru dan Kampung Paus.

Jadual 5.2: Rumusan Kesan Kepada Komuniti Tempatan Di Kampung Miruru Dan Kampung Paus
Kesan
1.Meningkatkan kemudahan

Kampung Miruru
Sistem graviti bekalan air

Kampung Paus
Sistem graviti bekalan air Tadika

2. Memperkenalkan kampung

Persembahan budaya Tarikan alam semulajadi: - Periuk kera yang ada udang di Gunung Mentuban - 3 air terjun di gunung tersebut. - Jambatan gantung.

Persembahan kebudayaan Tarikan alam semulajadi: - Air terjun - Gua - Aktiviti air du Sungai Kagibangan dan Ulu Sungai Tubing.

3.Menambahkan pendapatan penduduk

Aktiviti Pelancongan: Kampung Stay Aktiviti sukaneka Mendaki Gunung Mentuban Memancing di Sungai.

Aktiviti Pelancongan: Kampung Stay Kraftangan

5.4

KESIMPULAN

Sukarelawan pelancongan sememangnya menuju ke arah kemampanan untuk pencapaian sosial, alam sekitar dan juga mencapai matlamat ekonomi (Wearing, 2001). Sukarelawan pelancongan menawarkan hasil yang berbeza di mana ianya merupakan pendekatan yang mengenalpasti kebergantungan pelancongan kepada kebudayaan dan ekologi tempatan sperti yang berikut: Dalam kebanyakan kes, sukarelawan pelancongan dapat meneroka kaedah dalam meningkatkan pelancongan mampan, dan mengurangkan kesan negatif yang wujud. Sukarelawan pelancongan mempunyai nilai dan gelagat yang jauh berbeza daripada aliran utama pelancongan (mainstream tourism). Ia mempunyai kadar altruism dan perlindungan faedah komuniti serta biasanya memberi kesan yang positif kepada kedua-duanya iaitu alam sekitar dan komuniti tempatan. Analisis yang baik, organisasi, dan perancangan dapat membantu meningkatkan aspek positif bagi pembangunan sukarelawan pelancong dan mengurangkan kesan negatif. Ini disebabkan setiap komuniti adalah unik, setiap keputusan perlu berdasarkan keadaan tempatan.

Kesedaran yang semakin berkembang mengenai faedah dalam komuniti menjadi panduan daripada membangunkan sukarelawan pelancongan sebagai penyumbang kepada ekonomi mereka. Kesedaran ini datang apabila kejatuhan industri tradisi tempatan seperti agriculture dan manufacturing. Bagi mendapat kejayaan sebenar dalam bahagian ekonomi komuniti, pelancongan haruslah mampan, walaupun ianya bermusim. Kemampanan boleh dicapai dengan perancangan yang cekap dan mampu memastikan kesinambungan pengalaman kualiti yang tinggi untuk pelancong.

“Not every community is suited for tourism development, nor is tourism suitable for every community” (Wearing, 2005).

EKSPEDISI RALEIGH INTERNATIONAL : 1. Membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian 4. Untuk keseronokkan. Meningkatkan kemudahan di kampung tersebut 2. Dapat memperkenalkan kampung kepada orang luar. Pengalaman keseluruhan 2. Menambahkan pendapatan penduduk: . (tarikan alam semulajadi yang terdapat di kampung) 3. Fasa Kembara KESAN VOLUNTOURISM KEPADA PENDUDUK TEMPATAN POSITIF: 1. Kerjasama dengan ahli kumpulan 5. Pencapaian peribadi . Latihan dan orientasi 3.menjual kraftangan .Berdasarkan hasil penemuan kajian seperti dalam jadual di bawah. Fasa Alam Sekitar 3. TAHAP KEPUASAN SUKARELAWAN PELANCONG RALEIGH INTERNATIOANL: 1. Bergaul dengan komuniti 5. Trend ini boleh dijadikan pelaburan oleh kerajaan dalam mengalakan kedatangan repeat tourist Malaysia kerana melalui aktivti sukarelawan pelancongan dapat mempromosikan destinasi di Malaysia di samping mengurangkan kesan negatif akibat daripada aktiviti pelancongan. 2. Fasa Komuniti 2. program kebudayaan) * Kesan negatif: persepsi sukarelawan pelancong mempengaruhi budaya penduduk tempatan adalah tidak benar dalam kajian kes ini. Tidak mustahil sekiranya dinyatakan sukarelawan pelancong yang datang ke Malaysia akan berkunjung semula untuk melawat kawan-kawan atau kampung yang mereka telah terlibat sewaktu dalam ekspedisi dahulu.aktiviti pelancongan (homestay / kampung stay. Untuk belajar sesuatu yang baru 3. mendapati trend aktiviti sukarelawan pelancongan ini berpotensi untuk diketengahkan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia. Rajah 5. Menyumbang sesuatu yang baik.1 : Rumusan Keseluruhan Hasil Penemuan Kajian SUKARELAWAN PELANCONG MOTIVASI UTAMA SUKARELAWAN PELANCONG 1. Kerjasama dengan pihak pengurusan 4.

menggunakan orang perantaraan dan bersemuka dengan beberapa bekas sukarelawan pelancong yang tinggal di kawasan kajian. adalah dari segi mendapatkan responden bagi menjawab soalan kaji selidik. pengkaji tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk mengkaji di kawasan kajian dan berjumpa semula pada tarikh lain dengan responden yang sedang menjalankan ekspedisi di Sabah. pada saat-saat akhir pertemuan itu terpaksa dibatalkan kerana sukarelawan sedang sibuk melakukan pertukaran fasa pada tarikh pengkaji pergi ke Sabah untuk bertemu dengan responden. pengkaji hanya bergantung kepada responden yang pernah terlibat dengan ekspedisi Raleigh International di Sabah melalui email. Pertamanya. Disebabkan itu. . Pengkaji tidak boleh tinggal lama di kawasan kajian kerana kos perbelanjaan yang agak tinggi dan ditanggung oleh pengkaji sendiri. Batasan kedua adalah adalah dari segi kos perbelanjaan dan masa dalam melaksanakan kajian ini.5.5 KEKANGAN KAJIAN Hampir setiap pengkaji mempunyai batasan dalam menjalankan kajian. Sewaktu pengkaji hendak bertemu dengan responden yang sedang menjalankan ekspedisi di Sabah. Pertemuan itu dibatalkan kerana proses pertukaran fasa di tunda ke hari itu disebabkan oleh pilihan raya yang diadakan pada bulan tiga. Kajian ini juga tidak terkecuali dalam mempunyai beberapa batasan sewaktu hendak menjalankan kajian. Justeru itu.

.

Practices. Chen H.A. recommendation and revisiting Singapore’.V.G. Okun M. (2007) ‘Temporal destination revisit intention: The effects of novelty seeking and satisfaction’. Geroy. News Paper:New Straits Times. Qu H. Journal of Managing Library Finance. 28:965-975. 8:286-290 Carlo G. ‘Gift of Water: Yam Phui Yee witnessed a concerted effort by youth to bring hope to the communities in rural Sabah’. Ritchie. Feng.Jacoby. Valle P. 24:141-148 Jang. 38:1293 – 1305.R.. Ganesan..D.. tourist satisfaction and destination loyalty: an integrated approach’. PhilosophiesNinth Edition’.P..C.. (2005) ‘The relationship among tourists’ involvement. 60:76-80. Journal Tourism Management. Journal of Business Research.. Guzman. . Moco C. Date 24 February 2007. (2007) ‘ Examining the structural relationships of destination image. Jones A. Chi C. Journal of Tourism Management.R...Inc.(2000) ‘Toward a conceptual framework of employee volunteerism:an aid for the human resource manager’..G.Wright. Knight P.O..S. Wan D. 38:280-286. (1997) ‘Trends in volunteerism’. (2000) ‘Volunteer services for vulnerable families and at-risk elderly’. 26:143-156 Hui T. Journal of Child Abuse & Neglect. Journal of Tourism Management.C. Hwang S.28:580-590.R. place attachment and interpretation satisfaction in Taiwan’s national parks’. United States of America. extraversion and prosocial value motivation’. (2007) ‘Tourists’ satisfaction.B..C.C. Coffey. News paper: The Star. Journal of Tourism Management... (2005) ‘The interplay of traits and motives on volunteering: agreeableness.L.. Goeldner.J.... Ho A. (2003) ‘Tourism Principles.G.R. Journal of Management Decision. (2007) ‘Modeling motivations and perceptions of Portuguese tourist’. Date 26 August 2006.A.M..T.J. 10:60-64.J. Journal of Personality and Individual Differences.N.Q.BIBLIOGRAFI Correia A.K. ‘Tourist Arrivals in 2006 Hit Record High’.. Lee C..G... John Wiley & Sons.

Moustakatou. ‘How to manage unpaid volunteers in organisations’ ... Raymond.D.P..E.K. News paper: The Star Online. Journal of the American College of Cardiology.W. S. Boyd.. (2004) ‘Benefits of participation in corporate volunteer programs:employees’ perceptions’. Swanson. News Paper: Daily Express. ‘Projects:First kindergarten brings hope’.H. Journal of Tourism Management.S. News paper: New Straits Times Online. Date 30 April 2006 pg 22.‘Kindie gives hope to remote village’. 54:579-594.. . Kleiner. Shin. (2004) ‘ The power of volunteerism’. Sinclair. Prentice Hall.M..J. C.33:615-627. Journal Teaching and Teaching Education.my Peterson. Weaver.W. Martin.T.K.D. Journal of Personnel Review. Parmley.D.. University of Otago. (2006) ‘Travel motivations as souvenir purchase indicators’. (2007) ‘Volunteer Tourism in New Zealand: The role of sending organizations in ensuring that volunteer tourism programmes ‘make a difference’’. (2006) ‘ Sustainable Tourism’. Horridge. Date 4 September 2007 Timothy.W. 26:2-4 ‘Sole Asian Destination’.. M. (2003). Great Britain. Karkatsoulis..P. Department of Tourism. Elsevier Butterworth-Heinemann .dailyexpress. Journal of Management Research..K. (2006) ‘Motivations and profiles of cooperating teachers:who volunteers and why?’.. 27:671-683. (2005) ‘The national identity as a motivational factor for better performance in the public sector’. China. 22:263-279. 43:1101-1102. Michalopoulos. International Journal of Productivity and Performance Management. Date 8 March 2007 online at http://www. New Zealand.. (2003) ‘Heritage Tourism’.. Date 10 June 2006.E.B. ‘Largest Raleigh Expedition’.V. News paper: The Stars – Education School.J.com. Dowson. Ministry of Tourism Industry Report..N.

‘Part 1-A Case study of adventure service tourism: Exploring Coffee Tourism’ Study and Research vol II....P.voluntourism. ‘Resident Attitudes Toward Voluntourism Part 1:Perceived Impacts of Voluntourism’ Study and Research vol II.S. or Mission Lite Concept’ online at http://www. issues 2. Wearing. 26:45-56.org McGehee.K.org McGehee. (2005) ‘Understanding the motives and benefits of voluntourists:What makes them tick?’ online at http://www.. online at http://www. Journal of Tourism Management. (2005) ‘VolunTourism-Can it influence mass tourism?’. ‘Resident Attitudes Toward Voluntourism Part II:Resident Perceptions Regarding Community Planning for VolunTourism’ Study and Research vol II.com/travel/voluntourism..S. issues 4.org Pezzullo.voluntourism.C.N. (2007) ‘ Voluntourism: A brief history of tourists as witnesses and advocates for justice’. online at http://www. Andereck. issues 1...org Aabo. Uysal M.. online at http://www.asp Wearing. online at http://www.org Brown.S.voluntourism.(2005) ‘Voluntourism & Community Development’ .voluntourism.S.D.org .Yoon Y. issues 2. issues 3.G.org Aabo.D.. Study and Research vol III. Journal NACP...uk ‘Voluntourism:volunteering while holidaying’ (2007) online at http://dancewithshadows. Andereck.co.voluntourism.G.voluntourism.K. online at http://www. online at http://www.voluntourism..org Brown.voluntourism.enxnotts. (2005) ‘An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model’. ‘Part 2-A Case study of adventure service tourism: Mixing Service and Adventure:Getting The Adventure Voluntourism Mixture Right!’ Study and Research vol II.org ‘Young People Volunteering’. online at http://www.N. (2005) ‘Expanding the concept of volunteer vacations:The Mini-Mission.voluntourism. online at http://www.