P. 1
Makalah Tasawuf

Makalah Tasawuf

|Views: 372|Likes:
Published by zed

More info:

Published by: zed on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2011

pdf

text

original

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Untuk mengetahui sejarah hukum Islam, harus diketahui terlebih dahulu latar belakang munculnya suatu hukum, baik yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunah maupun tidak. Kalau tidak, maka akan melahirkan pemahaman hukum yang cenderung ekstrim bahkan mengarah pada merasa benar sendiri. Oleh karena itu memahami hukum Islam dengan mengetahui latar belakang pembentukan hukumnya menjadi sangat penting agar tidak salah dalam memahami hukum Islam itu. Misalnya, fiqh adalah hasil produk pemikiran ulama baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu mempelajari perkembangan fiqh berarti mempelajari pemikiran ulama yang telah melakukan ijtihad dengan segala kemampuan yang memilikinya. Dengan demikian mempelajari sejarah hukum Islam berarti melakukan langkah awal dalam mengkonstruksikan pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya untuk diimplementasikan sehingga kemaslahatan manusia senantiasa terpelihara. Di antara kegunaan mempelajari sejarah hukum Islam adalah agar dapat melahirkan sikap hidup toleran dan untuk mewarisi pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya agar dapat mengembangkan gagasan-gagasannya. B. Rumusan Masalah 1. Apa Pengertian Tarikh Tasyri¶ ? 2. Macam-Macam Tasyri¶ ? 3. Urgensi & Keunggulan Mempelajari Tarikh Tasyri¶ ? 4. Syariat Islam & Hukum Wadh¶I (Hukum Positif) ? 5. Face-Face Tarikh Tasyri¶ ?

1

PENGERTIAN TARIKH TASYRI¶. «. Syari'ah adalah "law statute" artinya hukum yang telah ditetapkan dalam agama Islam.BAB II PEMBAHASAN A. Oleh karena itu pembahasan tarikh tasyri¶ dimulai sejak pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad saw hingga masa kini. artinya penetapan undang-undang dalam agama Islam. Syariat menurut fuqaha¶ berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Rasul untuk 2 . (Al-Jatsiyah: 18) Sedangkan tasyri¶ berarti penetapan atau pemberlakuan syariat yang berlangsung sejak diutusnya Rasulullah saw dan berakhir hingga wafat beliau. Namun para ulama kemudian memperluas pembahasan tarikh (sejarah) tasyri¶ sehingga mencakup pula perkembangan fiqh Islami dan proses kodifikasinya serta ijtihad-ijtihad para ulama sepanjang sejarah umat Islam. di dalamnya terdapat kehidupan dan kebebasan dari dahaga jiwa dan akal. Juga firman Allah SWT dalam surat al-Syura ayat 13. Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat al-Jatsiah ayat 18 di atas. Tasyri' juga bermakna legislation. bulan dan tahun. Sedangkan syariah adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw untuk manusia yang mencakup tiga bidang.ma'i (sumber air) yang jernih untuk diminum. Lalu kata ini digunakan untuk mengungkapkan al-thariqah al-mustaqimah (jalan yang lurus). maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. dan maurid al. hari. kami berikan aturan dan jalan yang terang«. Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan.untuk tiap-tiap umat diantara kamu. begitu pula dengan jalan yang lurus yang menunjuki manusia kepada kebaikan.Nya kepada Nuh. Kata Syariat secara bahasa berarti alutbah (lekuk liku lembah). enactment of law. Sumber air adalah tempat kehidupan dan keselamatan jiwa. yaitu keyakinan (aturan-aturan yang berkaitan dengan aqidah). perbuatan (ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan hukum seseorang) dan akhlak (tentang nilai baik dan buruk). Dan firman Allah SWT dalam surat alMaidah ayat 48. Lebih populer dan sederhana diartikan sebagai sejarah atau riwayat. MAKNA SYARI¶AH DAN TASYRI¶ Tarikh artinya catatan tentang perhitungan tanggal. Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan (agama itu).

dan sistem kehidupan yang mengatur hubungan mereka dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama makhluk agar terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat. tasyri' adalah pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi dikalangan mereka. Sedangkan jika sumbernya datang dari manusia baik secara individual maupun kolektif. Pemikiran para mujtahid serta sistem pemikiran yang dipakai atau sistem istinbath. RUANG LINGKUP BAHASAN TARIKH TASYRI¶ & MACAM-MACAM TASYRI¶ Meliputi : 1. akhlaq. Jika pembentukan undang-undang ini sumbernya dari Allah dengan perantaraan Rasul dan kitab-kitabnya. Tarikh al-tasyri' menurut Muhammad Ali al-sayis adalah : "Ilmu yang membahas keadaan hukum Islam pada masa kerasulan (Rasulullah SAW masih hidup) dan sesudahnya dengan periodisasi munculnya hukum serta hal-hal yang berkaitan dengannya. maka hal itu dinamakan perundang-undangan Allah (at-Tasyri'ul Ilahiyah). (membahas) ciriciri spesifikasi keadaan fuqaha¶ dan mujtahid dalam merumuskan hukum-hukum tersebut´. Secara sederhana Tarikh Tasyri' adalah sejarah penetapan hukum Islam yang dimulai dari zaman Nabi sampai sekarang. ibadah. Menurut Muhammad Ali al-Tahanuwi. B. Syariat disebut juga din (agama) dan millah. Pembahasan tarikh tasyri' terbatas pada keadaan perundang-undangan Islam dari zaman ke zaman yang dimulai dari zaman Nabi saw sampai zaman berikutnya. baik hukum yang berhubungan dengan amaliah atau aqidah. muamalat.hamba-Nya agar mereka mentaati hukum ini atas dasar iman. Dr. yang ditinjau dari sudut pertumbuhan perundang-undangan Islam. Menurut Prof. amaliah atau disebut ibadah dan muamalah atau yang berkaitan dengan akhlak. termasuk didalamnya hal-hal yang menghambat dan mendukungnya serta biografi sarjana-sarjana fiqh yang banyak mengarahkan pemikirannya 3 . Syari¶ah Islamiyah didefinisikan dengan ³apa yang telah ditetapkan Allah Taala untuk hamba-hamba-Nya berupa aqidah. syariat adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk hambaNya yang disampaikan melalui para Nabi atau Rasul. Periodisasi hukum 2. maka hal itu dinamakan perundangundangan buatan manusia (at-Tasyri'ul Wadh'iyah). Faktor-faktor yang mempengaruhi dan ciri-ciri spesifikasinya 3. Fuqaha¶ dan mujtahid 4. Abdul Wahhab Khallaf. baik yang berkaitan dengan aqidah.

puasa. musaqah. nadzar. titipan. Sedangkan cakupan fiqh uqubat dalam pandangan ulama Hanafiah adalah qishash. Cakupan fiqh muamalat adalah pertukaran harta seperti jual beli. fiqh dibagi menjadi beberapa topik. µuqubat (hudud. syuf'ah. jihad. Zakat. muzara'ah. Ia juga mencakup pemikiran. gagasan dan ijtihad ulama pada waktu atau kurun tertentu. makanan. Dia membagi fiqh menjadi tiga bagian yaitu ibadah. Tasyri' tipe kedua ini dalam pandangan Umar Sulaiman al-Asyqar dapat dibedakan menjadi dua bidang. Shalat. Fiqh dibedakan menjadi empat yaitu fiqh yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat ukhrawi (ibadah). minuman. Macam-macam Tasyri'. dan ta'zir). memindahkan utang (hiwalah). haji dan jihad. sanksi zina. tabi'in dan ulama sesudahnya. mengatakan bahwa Tarikh Tasyri' tidak terbatas pada sejarah pembentukan al Qur'an dan As Sunnah. sanksi pencurian. Puasa. zakat. sumpah. sanksi menuduh zina dan sanksi murtad. wakalah. mukhasamah (gugatan). hibah. jaminan (kafalah). ghashab. qishash. Cakupan fiqh ibadah dalam pandangan mereka shalat.dalam upaya menetapkan perundang-undangan Islam. umrah. jual beli. peradilan. penahanan dan pemeliharaan (al-hajr). saksi. luqathah (barang temuan). washiat dan faraid (pembagian harta warisan). kurban dan sembelihan. gadai. hakim dan peradilan. Kamil Musa dalam al-madkhal ila tarikh at-Tasyri' al-Islami. fiqh yang berhubungan dengan masalah keluarga (munakahat) dan fiqh yang berhubungan penyelenggaraan ketertiban negara (µuqubat). I'tikaf. pinjam meminjam ('ariyah). Sedangkan tasyri' kedua yang dilihat dari kekuatan dan kandungannya mencakup ijtihad sahabat. Secara umum tasyri' dapat dibedakan menjadi dua yaitu dilihat dari sudut sumbernya dan dari sudut kekuatannya. upah. perkawinan. barang titipan. bagi hasil (qiradl). seyembara (fi'alah). Bidang muamalat dibagi menjadi beberapa topik yaitu perkawinan dan perceraian. muamalat dan uqubat. fiqh yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat duniawi (muamalat). Haji. perseroan (syirkah). pinjam meminjam. Pertama bidang ibadah dan kedua bidang muamalat. waqaf. Ulama syafi'iyah berbeda pendapat dengan mereka. Tasyri' dilihat dari sudut sumbernya dibentuk pada periode Rasulullah SAW yaitu al-Qur'an dan Sunah. Akan tetapi ulama Hanafiah seperti Ibnu Abidin berbeda pendapat dalam pembagian fiqh. sewa. Dalam bidang ibadah. 4 . yaitu : Thaharah. Jenazah.

dan aspek-aspek lainnya. harus diketahui terlebih dahulu latar belakang munculnya suatu hukum. Kalau tidak. Oleh karena itu mempelajari perkembangan fiqh berarti mempelajari pemikiran ulama yang telah melakukan ijtihad dengan segala kemampuan yang memilikinya. mulai dari para sahabat Rasulullah saw hingga para imam dan murid-murid mereka dalam mengisi khazanah ilmu dan peradaban kaum muslimin. Di antara kegunaan mempelajari sejarah hukum Islam adalah agar dapat melahirkan sikap hidup toleran dan untuk mewarisi pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya agar dapat mengembangkan gagasan-gagasannya. 5 . Misalnya. Bahwa penerapan syariat Islam berarti perhatian dan kepedulian negara dan masyarakat terhadap pendidikan. hubungan sosial. Oleh karena itu memahami hukum Islam dengan mengetahui latar belakang pembentukan hukumnya menjadi sangat penting agar tidak salah dalam memahami hukum Islam itu. Dengan demikian adalah keliru jika ada persepsi bahwa syariat Islam hanyalah berisi hukum pidana seperti qishash. Dengan demikian mempelajari sejarah hukum Islam berarti melakukan langkah awal dalam mengkonstruksikan pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya untuk diimplementasikan sehingga kemaslahatan manusia senantiasa terpelihara. ilmu pengetahuan. 4. sangsi hukum. 3. Melalui kajian tarikh tasyri¶ kita dapat menghargai usaha dan jasa para ulama. URGENSI & KEGUNAAN MEMPELAJARI TARIKH TASYRI¶ 1. Melalui kajian tarikh tasyri¶ kita dapat mengetahui prinsip dan tujuan syariat Islam. ekonomi. aqidah. 2. dan sejenisnya. akhlaq. Melalui kajian ini akan tumbuh dalam diri kita kebanggaan terhadap Syariat Islam sekaligus optimisme akan kembalinya siyadah al-syari¶ah (kepemimpinan syariat) dalam kehidupan umat di masa depan. maka akan melahirkan pemahaman hukum yang cenderung ekstrim bahkan mengarah pada merasa benar sendiri. Untuk mengetahui KEGUNAAN mempelajari sejarah hukum Islam. Melalui kajian tarikh tasyri¶ kita dapat mengetahui kesempurnaan dan syumuliyah (integralitas) ajaran Islam terhadap seluruh aspek kehidupan yang tercermin dalam peradaban umat yang agung terutama di masa kejayaannya. baik yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunah maupun tidak. fiqh adalah hasil produk pemikiran ulama baik secara individu maupun kolektif. rajam.C. Semua itu mereka ambil dari cahaya kenabian yang dibawa oleh Rasulullah saw.

Keraguan terhadap kelaikan dan keadilan syariat Islam berarti keraguan terhadap sifat Allah Taala yang Maha Sempurna. Dan kedua hal ini berarti kekufuran. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah). Manusia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Pengetahuan manusia hanya didasari pengalaman dan keadaan yang melingkupinya saat ini. di antaranya: 1. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu tampakkan atau rahasiakan)?! Padahal Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui? (Al-Mulk: 14). (Thaha: 52). pasti mampu menjawab tantangan setiap tempat dan zaman. Al-Syahid µAbdul Qadir µAudah dalam bukunya ³Al-Tasyri¶ Al-Jina-i fi Al-Islam´ (Hukum Pidana dalam Islam) menyebutkan beberapa keunggulan syariat Islam atas hukum dan undang-undang buatan manusia. atau berarti keinginan kuat untuk membebaskan hawa nafsu dari aturan-aturan Ilahi. mengingat perbedaan antara Al-Khaliq yang Maha Sempurna dengan makhluk yang maha lemah dan maha kurang. (Luqman: 12). 2. SYARIAT ISLAM dan HUKUM WADH¶I (HUKUM POSITIF) Antara syariat Islam yang bersumber dari Allah Taala dengan hukum dan undang-undang buatan manusia sebenarnya tak dapat dibandingkan. 6 . Jiwa Manusia tunduk dengan perasaan dan kecenderungan tertentu sehingga produk hukum yang dihasilkan pun tidak mungkin merealisasikan keadilan hakiki. maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan syariat yang bersumber dari Dzat yang Maha Mengetahui masa lalu. (Al-Maidah: 49). dan barangsiapa yang tidak bersyukur. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. kini dan masa depan. Sedangkan syariat Islam bersumber dari Allah Yang Maha Kaya dan tidak membutuhkan makhluk-Nya sehingga keadilannya adalah sebuah kepastian. hukum dan peraturan yang dibuatnya hanya mempertimbangkan µkekinian¶ dan µkesinian¶ serta pasti perlu diubah dan diperbaiki di lain tempat dan waktu. Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.D. Oleh karena itu. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tuhanku tidak akan salah dan tidak (pula) lupa. Hukum wadh¶i tidak mengandung keadilan yang hakiki karena dibuat oleh manusia yang memiliki hawa nafsu serta kepentingan. (Al-An¶am: 115). apa lagi masa depan yang jauh.

Dan baru memiliki teori-teori ilmiahnya pada abad ke-19 M. Berbeda dengan syariat Islam yang sejak masa kehidupan Rasulullah saw telah menjadi undang-undang yang lengkap dan sempurna memenuhi segala kebutuhan individu. dan setelah penegakan hukum-hukumnya. dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. keluarga. Hukum wadh¶i hanya mengatur hubungan sesama manusia tanpa memiliki konsep aqidah tauhid yang menghubungkan semua itu dengan Allah Taala. sehingga sanksi hukum hanyalah salah satu faktor untuk membuat masyarakat menjadi baik dan tertib. Sedangkan syariat Islam selalu memperhatikan pembinaan aqidah umat sebelum. diawali kemunculannya dari aturan keluarga. kemudian berkembang menjadi aturan suku atau kabilah dan seterusnya. (Al-Anbiya: 107). 4. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Dari Ummu Salamah r. berupa pengawasan Allah Ta¶ala. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Di samping itu. sejak diturunkan. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu. ³Sesungguhnya kalian mengadukan perkara di antara kalian kepadaku. Syariat Islam tidak terbatas hanya untuk kaum atau bangsa tertentu melainkan untuk semua umat manusia sepanjang zaman. bahwa Rasulullah saw bersabda. Oleh karenanya hukum wadh¶i kehilangan kekuasaannya atas jiwa manusia di mana ia hanya mengandalkan sangsi hukum semata dan ini memberi kesempatan kepada para penjahat untuk mencari celah kelemahan hukum dan menggunakan berbagai tipu muslihat agar lepas dari jeratan hukum. dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Sedangkan syariat Islam dilandasi oleh tauhid dan keimanan kepada Allah dan hari akhir yang menjadi motivasi utama ketaatan seorang hamba kepada syariat Allah Taala. boleh jadi salah satu pihak lebih pandai 7 . negara serta hubungan internasional.3. ketika. Dan tiadalah Kami mengutus kamu. (An-Nisa: 93) : . dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu. rasa harap akan ridha-Nya dan takut akan murka-Nya menjadi faktor utama ketaatan warga negara terhadap hukum.a. sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahanam. masyarakat. Hukum wadh¶i memiliki prinsip-prinsip yang terbatas. kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya. Motivasi spiritual. (Al-Maidah: 3).

sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hukum wadh¶i tidak menghukum peminum arak karena arak dan semua yang memabukkan itu merusak akal dan tubuh. Hukum wadh¶i tidak memberi sanksi bagi pezina karena zina adalah perbuatan keji yang merusak moral. dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan menegakkan shalat. 5. merusak akhlaq. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu. dan berpotensi menimbulkan berbagai bahaya kesehatan serta tersebarnya kerusakan moral. adalah termasuk perbuatan syaitan. dan menyia-nyiakan harta. sehingga Islam melarang dan menetapkan sangsi atas zina karena ia adalah perbuatan keji yang diharamkan Allah Swt dengan berbagai dampak negatifnya meskipun dilakukan suka sama suka. sesungguhnya (meminum) khamr. berarti aku telah memberikan kepadanya bagian dari siksa neraka. maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (berkorban untuk) berhala. Hukum wadh¶i tidak memberi sangsi atas peminum minuman keras kecuali jika dilakukan di depan umum dan mengancam keamanan orang lain. mengacaukan nasab keturunan. Maka siapa yang aku menangkan perkaranya karena kepandaiannya berargumentasi (padahal sebenarnya lawannya yang berhak dimenangkan). Sedangkan syariat Islam adalah syariat akhlaq yang memperhatikan kebaikan mental dan fisik masyarakat secara umum. mengganggu keutuhan rumah tangga. kecuali jika ada unsur paksaan dari salah satu pihak. mengundi nasib dengan panah. (Al-Isra: 32). Tetapi sekali lagi sangsi hukum hanya diberlakukan jika perbuatan itu dianggap membahayakan orang lain secara langsung dalam konteks fisik dan keamanan. berjudi. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Hukum wadh¶i mengabaikan faktor-faktor akhlaq dan menganggap pelanggaran hukum hanya terbatas pada hal-hal yang membahayakan individu atau masyarakat secara langsung.R. begitu pula dengan minum minuman yang memabukkan.berargumentasi dari pada pihak lain (sehingga aku memenangkannya). memperhatikan kebahagiaan dunia akhirat sekaligus. misalnya. Hai orang-orang yang beriman. Namun hukum wadh¶i tidak memberi sangsi atas perbuatan zina. maka janganlah ia mengambilnya.´ (H. Bukhari-Muslim). (Al-Maidah: 90-91) 8 .

Ia membagi masa pembentukan hukum (fiqh) Islam dalam enam periode. 2. Fase Tasyri¶: dari awal kenabian Muhammad saw hingga wafat beliau (11 H). Cara pertama. 11-40 H. Fase Perkembangan Fiqh Pertama: Masa Khulafa Rasyidin. Periode sahabat kecil dan tabi¶in. periodisasi pembentukan hukum (fiqh) Islam oleh Syekh Muhammad Khudari Bek dalam bukunya. Periode berkembangnya mazhab dan munculnya taklid mazhab. 5. Periode para sahabat besar. yaitu: 1. al-Madkhal al-Fiqhi al-¶Amm (Pengantar Umum fiqh Islam). FASE-FASE TARIKH TASYRI¶ 1. dan 6. Periode awal. tetapi ia membagi periode keenam menjadi dua bagian. 3. 6. sejak Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi rasul. Periode jatuhnya Baghdad (pertengahan abad ke-7 H oleh Hulagu Khan [1217-1265]) sampai sekarang. 3. Fase Perkembangan Fiqh Ketiga: dari Permulaan Abad ke-2 hingga Pertengahan Abad ke-4 Hijriyah. Tarikh at-Tasyri¶ al-Islamy (Sejarah Pembentukan Hukum Islam). yaitu: 9 . Fase Perkembangan Fiqh Kedua: Masa Sahabat Yunior atau Tabi¶in Senior sampai Permulaan Abad 2 H.E. 2. 5. di kalangan ulama fiqh kontemporer terdapat beberapa macam cara. Yordania). Periode awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H. pembentukan hukum (fiqh) Islam oleh Mustafa Ahmad az-Zarqa dalam bukunya. Dua diantaranya yang terkenal adalah cara menurut Syekh Muhammad Khudari Bek (mantan dosen Universitas Cairo) dan cara Mustafa Ahmad az-Zarqa (guru besar fiqh Islam Universitas Amman. 4. 4. Fase Perkembangan Fiqh Kelima: dari Jatuhnya Baghdad hingga kini. Dalam menyusun sejarah pembentukan dan pembinaan hukum (fiqh) Islam. Fase Perkembangan Fiqh Keempat: dari Pertengahan Abad ke-4 hingga Jatuhnya Baghdad tahun 656 H. Cara kedua. Ia setuju dengan pembagian Syekh Khudari Bek sampai periode kelima. Ia membagi periodisasi pembentukan dan pembinaan hukum Islam dalam tujuh periode.

hukum. Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kasus tersebut terjadi. Periode sejak pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya Majallah al-Ahkam al-¶Adliyyah (Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada tahun 1286 H.1. ilmu dan fiqh pada masa Rasulullah SAW mengandung pengertian yang sama. Rasulullah SAW telah mengemukakan kaidah-kaidah umum dalam pembentukan hukum Islam. para sahabat besar melihat bahwa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak ditemukan di dalam Al-Qur¶an atau sunnah Rasulullah SAW. Ditambah lagi. maka ia. setelah ia wafat. Istilah ³fiqh´ dalam pengertian yang dikemukakan ulama fiqh klasik maupun modern belum dikenal ketika itu. dan hukum yang ditentukan hanya menyangkut kasus itu. baik yang berkaitan dengan masalah aqidah. Dengan demikian. Pada periode ini. Periode sejak munculnya Majallah al-Ahkam al-¶Adliyyah sampai sekarang. fiqh pada periode ini bersifat aktual. bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam membuat persoalan hukum semakin berkembang karena perbedaan budaya di masing10 . menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa. bukan bersifat teori. yaitu mengetahui dan memahami dalil berupa Al-Qur¶an dan sunnah Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam ketika itu adalah Al-Qur¶an. Periodisasi sejarah pembentukan hukum Islam menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa adalah sebagai berikut: PERIODE PERTAMA Masa Rasulullah SAW. pada periode Rasulullah SAW belum muncul teori hukum seperti yang dikenal pada beberapa periode sesudahnya. baik yang berasal dari Al-Qur¶an maupun dari sunnahnya sendiri. Yang disebut terakhir ini dinamakan sunnah Rasulullah SAW. PERIODE KEDUA Masa al-Khulafa¶ ar-Rasyidin (Empat Khalifah Besar) sampai pertengahan abad ke-1 H. Pada zaman Rasulullah SAW para sahabat dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada Rasulullah SAW. dan 2. Sekalipun demikian. dengan bimbingan Allah SWT menentukan hukum sendiri. kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah SAW. Pengertian fiqh di zaman Rasulullah SAW adalah seluruh yang dapat dipahami dari nash (ayat atau hadits). Apabila ayat Al-Qur¶an tidak turun ketika ia menghadapi suatu masalah. Oleh sebab itu. rujukan untuk tempat bertanya tidak ada lagi. maupun kebudayaan. Disamping itu.

Mereka ini kemudian menjadi guru-guru terkenal di daerah masing-masing dan menjadi panutan untuk masyarakat setempat. Zaid bin Sabit (11 SH/611 M-45 H/665 M) dan Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) di Madinah dan Ibnu Abbas di Makkah. Masing-masing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka. 76 H) di Kufah. Periode ini merupakan awal pembentukan fiqh Islam. khalifah ketiga. maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditinggalkan Rasulullah SAW. para sahabat berupaya untuk melakukan ijtihad dan menjawab persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan hasil ijtihad mereka. Ketika itu para sahabat melakukan ijtihad dengan berkumpul dan memusyawarahkan persoalan itu. Dalam keadaan seperti ini. al-Hasan al-Basri (21 H/642 M-110H/728M) di Basra. Di Irak dikenal sebagai pengembang hukum Islam adalah Abdullah bin Mas¶ud (Ibnu Mas¶ud). Persoalan yang mereka hadapi di daerah masing-masing berbeda sehingga muncullah hasil ijtihad yang berbeda pula. tidak merambat kepada kasus lain secara teoretis. Dari perbedaan metode yang dikembangkan para sahabat ini kemudian muncullah dalam fiqh Islam Madrasah al-hadits (madrasah = aliran) dan Madrasah ar-ra¶yu. sedangkan Madrasah ar-ra¶yu dikenal 11 . Apabila sahabat yang menghadapi persoalan itu tidak memiliki teman musyawarah atau sendiri. yaitu bersifat aktual. bukan teori. Atha bin Abi Rabah (27-114H) di Makkah. Pengertian fiqh dalam periode ini masih sama dengan fiqh di zaman Rasulullah SAW.masing daerah. PERIODE KETIGA Pertengahan abad ke-1 H sampai awal abad ke-2 H. ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kasus itu saja. Makhul di Syam (Suriah) dan Tawus di Yaman. Artinya. Para tabi¶in yang terkenal itu adalah Sa¶id bin Musayyab (15-94 H) di Madinah. Masing-masing sahabat mengajarkan Al-Qur¶an dan hadits Rasulullah SAW kepada penduduk setempat. Para sahabat ini kemudian berhasil membina kader masing-masing yang dikenal dengan para tabi¶in. sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. para sahabat sudah banyak yang bertebaran di berbagai daerah yang ditaklukkan Islam. Ibrahiman-Nakha¶i (w. Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeda. Madrasah al-hadits kemudian dikenal juga dengan sebutan Madrasah al-Hijaz dan Madrasah al-Madinah. Sejak zaman Usman bin Affan (576-656). sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut.

pada periode ketiga ini pun ushul fiqh telah matang menjadi salah satu cabang ilmu keislaman. Ulama Hijaz berhadapan dengan suku bangsa yang memiliki budaya homogen. telah dikembangkan oleh ulama fiqh. sehingga bermunculanlah fiqh iftirâdî (fiqh berdasarkan pengandaian tentang persoalan yang akan terjadi di masa datang). fiqh tidak saja membahas persoalan aktual. sebagaimana yang dipahami pada periode pertama dan kedua. pemikiran tanpa berpedoman kepada AlQur¶an dan sunnah secara langsung) dalam fiqh semakin berkembang karena ulama Madrasah al-hadits juga mempergunakan ra¶yu dalam fiqh mereka. Oleh sebab itu. Mazhab Maliki. karena fiqh sudah menjelma sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung pengertian mengetahui hukumhukum syara¶ yang bersifat amali (praktis) dari dalil-dalilnya yang terperinci. Pada periode ketiga ini pengaruh ra¶yu (ar-ra¶yu. di Irak muncul pula fiqh Syi¶ah yang dalam beberapa hal berbeda dari fiqh Ahlusunnah wal Jama¶ah (imam yang empat). PERIODE KEEMPAT Pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H. Sedangkan Madrasah al-Iraq dalam menjawab permasalahan hukum lebih banyak menggunakan logika dalam berijtihad. tidak mengherankan jika ulama Irak banyak menggunakan logika dalam berijtihad. Hal ini mereka lakukan karena hadits-hadits Rasulullah SAW yang sampai pada mereka terbatas. Di samping itu. Periode ini disebut sebagai periode gemilang karena fiqh dan ijtihad ulama semakin berkembang. Pada periode ketiga ini. yaitu Mazhab Hanafi. baik secara kualitas & kuantitas. tetapi juga menjawab persoalan yang akan terjadi. Di samping fiqh. sedang ulama Irak berhadapan dengan masyarakat yang relatif majemuk. pengertian fiqh sudah beranjak dan tidak sama lagi dengan pengertian ilmu. khususnya mazhab yang empat. Kedua aliran ini menganut prinsip yang berbeda dalam metode ijtihad. di samping kasus-kasus yang mereka hadapi bersifat sederhana dan pemecahannya tidak banyak memerlukan logika dalam berijtihad. menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa. seperti qiyas.dengan sebutan Madrasah al-Iraq dan Madrasah al-Kufah. dibandingkan yang dihadapi Madrasah al-Hijaz. Pada periode inilah muncul berbagai mazhab. Berbagai metode ijtihad. sedangkan kasus-kasus yang mereka hadapi jauh lebih berat dan beragam. Madrasah al-Hijaz dikenal sangat kuat berpegang pada hadits karena mereka banyak mengetahui hadits-hadits Rasulullah SAW. Dalam perkembangannya. istihsan dan istislah. 12 .

yaitu sebagai berikut: 13 . banyak mendukung pendapat ahli hadits dengan mempergunakan hadits-hadits Rasulullah SAW. Oleh sebab itu.Mazhab Syafi¶i dan Mazhab Hanbali. karena ternyata kemudian masing-masing kelompok saling mempelajari kitab fiqh kelompok lain. dan pemerintah pun mulai menganut salah satu mazhab fiqh resmi negara. bahkan mereka cukup puas dengan fiqh yang telah disusun dalam berbagai mazhab. Imam asy-Syafi¶i. salah seorang tokoh ahlulhadits. datang belajar kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Kitab-kitab fiqh pun mulai disusun pada periode ini. guru besar fiqh di Universitas al-Azhar. tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoritis. seperti dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjadikan fiqh Mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. pada periode ini fiqh iftirâdî semakin berkembang karena pendekatan yang dilakukan dalam fiqh tidak lagi pendekatan aktual di kala itu. Mesir. tokoh ahlurra¶yu. memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab fiqh mazhab masingmasing. al-Muwaththa¶ (buku hadits dan fiqh). kitab-kitab fiqh banyak berisi ra¶yu dan hadits. Pertentangan antara Madrasah al-hadits dengan Madrasah ar-ra¶yu semakin menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan ra¶yu dalam berijtihad. datang ke Madinah berguru kepada Imam Malik dan mempelajari kitabnya. ulama dari Mazhab Hanafi yang dikenal sebagai Ahlurra¶yu (Ahlulhadits dan Ahlurra¶yu). seperti yang diungkapkan oleh Imam Muhammad Abu Zahrah. Imam Abu Yusuf. menurut Imam Muhammad Abu Zahrah. Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Sebagaimana pada periode ketiga. Periode ini ditandai dengan menurunnya semangat ijtihad di kalangan ulama fiqh. Oleh sebab itu. hukum untuk permasalahan yang mungkin akan terjadi pun sudah ditentukan. PERIODE KELIMA Pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 H. seperti kitab ar-Risalah yang disusun oleh Imam Syafi¶i. bahwa pertentangan ini tidak berlangsung lama. Mustafa Ahmad az-Zarqa menyatakan bahwa pada periode ini muncullah anggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Lebih jauh. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara masing-masing kelompok. Ulama lebih banyak mencurahkan perhatian dalam mengomentari. Imam Muhammad Abu Zahrah menyatakan beberapa penyebab yang menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini. Disamping sempurnanya penyusunan kitab fiqh dalam berbagai mazhab. dalam periode ini juga disusun kitab-kitab ushul fiqh.

perkembangan pemikiran fiqh serta metode iitihad menyebabkan banyaknya upaya tarjadi (menguatkan satu pendapat) dari ulama dan munculnya perdebatan antarmazhab di seluruh daerah. Penyelesaian masalah fiqh tidak lagi mengacu pada Al-Qur¶an dan sunnah Rasulullah SAW serta pertimbangan tujuan syara¶ dalam menetapkan hukum. perdebatan ini kadang-kadang jauh dari sikap-sikap ilmiah. keinginan penguasa pun sudah masuk ke dalam masalah-masalah fiqh. Di samping itu. sebagaimana dituturkan Imam Muhammad Abu Zahrah. sedangkan sebelum periode ini. menurut Imam Muhammad Abu Zahrah. Munculnya buku fiqh yang disusun oleh masing-masing mazhab. Akan tetapi. Dipilihnya para hakim yang hanya bertaqlid kepada suatu mazhab oleh pihak penguasa untuk menyelesaikan persoalan. tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan pendapat mazhab secara jumud (konservatif). sehingga hukum fiqh yang diterapkan hanyalah hukum fiqh mazhabnya. Pada akhir periode ini dimulai upaya kodifikasi fiqh (hukum) Islam yang seluruhnya diambilkan dari mazhab resmi pemerintah Turki Usmani (Kerajaan 14 . Periode ini diawali dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya taklid serta ta¶assub (fanatisme) mazhab. 2. menurut Imam Muhammad Abu Zahrah. Di samping itu. Upaya mentakhrij (mengembangkan fiqh melalui metode yang dikembangkan imam mazhab) dan mentarjih pun sudah mulai memudar. Munculnya sikap ta¶assub madzhab (fanatisme mazhab imamnya) di kalangan pengikut mazhab. dan 3. PERIODE KEENAM Pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya Majallah al-Ahkam al-¶Adliyyah pada tahun 1286 H. Ulama ketika itu merasa lebih baik mengikuti pendapat yang ada dalam mazhab daripada mengikuti metode yang dikembangkan imam mazhabnya untuk melakukan ijtihad. Hal ini pun menyebabkan masing-masing pihak/mazhab menyadari kembali kekuatan dan kelemahan masing-masing. sehingga penyusunan kitab fiqh pada periode ini pun hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab fiqh tertentu. Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fiqh dari kalangan mazhabnya. Di akhir periode ini pemikiran ilmiah berubah menjadi hal yang langka. hal ini pun. para hakim yang ditunjuk oleh penguasa adalah ulama mujtahid yang tidak terikat sama sekali pada suatu mazhab. Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu. membuat umat Islam mencukupkan diri mengikuti yang tertulis dalam buku-buku tersebut. ijtihadnya hanya terbatas pada mazhab yang dianutnya.1.

Pada tahun 1286 H panitia ini berhasil menyusun hukum perdata Turki Usmani yang dinamai dengan Majallah al-Ahkam al-¶Adliyyah yang terdiri atas 1. Untuk mencapai tujuan ini dibentuklah sebuah panitia kodifikasi hukum perdata. baik bidang perdata. Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majallah al-Ahkam al-¶Adliyyah dilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan. para penguasa di negeri-negeri Islam yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Turki Usmani mulai pula menyusun kodifikasi hukum secara terbatas. 1300-1922). Oleh sebab itu. yang dikenal dengan Majallah al-Ahkam al¶Adliyyah. pidana.851 pasal. 2. Pada abad ke-19 muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara Islam untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab serta menimbang dalil yang paling kuat diantara semua pendapat itu. Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat terkuat dari berbagai mazhab. Munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh mazhab. pemerintah Turki Usmani berpendapat bahwa harus ada satu kitab fiqh/hukum yang bisa dirujuk dan diterapkan di pengadilan. Pengambilan pendapat dilakukan tidak saja dari mazhab yang empat. yaitu: 1. di samping memerlukan waktu yang lama. dengan syarat bahwa pendapat itu lebih tepat dan sesuai.Ottoman. Setelah berhasil dengan penyusunan Majallah al-Ahkam al-¶Adliyyah. Munculnya Majallah al-Ahkam al-¶Adliyyah sebagai hukum perdata umum yang diambilkan dari fiqh Mazhab Hanafi.µAdliyyah sampai sekarang. dan 3. sementara kitab-kitab fiqh muncul dari berbagai mazhab dan sering dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. yaitu Mazhab Hanafi. maupun ketatanegaraan. PERIODE KETUJUH Sejak munculnya Majallah al-Ahkam al. Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab fiqh merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan. Di dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah ini terdapat berbagai pemikiran mazhab yang dianggap lebih 15 . sesuai dengan kebutuhan zaman. Berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam. Ada tiga ciri pembentukan fiqh Islam pada periode ini. maka pada tahun 1333 H pemerintah Turki Usmani menyusun kitab hukum keluarga (al-Ahwal asy-Syakhsiyyah) yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab. tetapi juga dari para sahabat dan tabi¶in.

upaya penerapan hukum Islam dengan beberapa penyesuaian dengan kondisi setempat mulai berkembang. di daerah yang berpenduduk mayoritas Islam. mengatakan bahwa upaya penerapan hukum Islam di berbagai neqara Islam semakin tampak. seperti bidang kedokteran dan sosiologi.sesuai diterapkan. ahli fiqh dari Mesir. seperti di Yordania. menurutnya. Lebih jauh lagi. Iran. pembentukan dan pengembangan hukum Islam tersebut. ijtihad jama¶i (kolektif) harus dikembangkan dengan melibatkan berbagai ulama dari berbagai disiplin ilmu. Suriah. Ali Hasaballah. tidak hanya ulama fiqh. Afghanistan. tetapi juga ulama dari disiplin ilmu lainnya. Sejak saat itu bermunculanlah kodifikasi hukum Islam dalam berbagai bidang hukum. ? LH 16 . Di banyak negara Islam telah bermunculan hukum keluarga yang diambil dari berbagai pendapat mazhab. Pakistan. Akan tetapi. Turki. yaitu Al-Qur¶an dan sunnah Rasulullah SAW. hukum fiqh menjadi lebih akomodatif jika dibandingkan dengan hukum fiqh dalam kitab berbagai mazhab. tetapi dengan melakukan ijtihad kembali ke sumber aslinya. Dengan demikian. Pengaruh hukum Barat ini menyadarkan ulama untuk merujuk kembali khazanah intelektual mereka dan memilih pendapat mazhab yang tepat diterapkan saat ini. Malaysia dan Indonesia. Menurutnya. Dengan demikian. Semangat kodifikasi hukum (fiqh) Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh pengaruh hukum Barat yang mulai merambat ke berbagai dunia Islam. Maroko. Sudan. menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa. seluruh pendapat dalam mazhab fiqh merupakan suatu kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk diterapkan di berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 1920 dan 1925 pemerintah Mesir menyusun kitab hukum perdata dan hukum keluarga yang disaring dari pendapat yang ada dalam berbagai kitab fiqh. tidak harus mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang ada.

KESIMPULAN Sedangkan tasyri¶ berarti penetapan atau pemberlakuan syariat yang berlangsung sejak diutusnya Rasulullah saw dan berakhir hingga wafat beliau.BAB III PENUTUP A. 17 . Oleh karena itu pembahasan tarikh tasyri¶ dimulai sejak pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad saw hingga masa kini. Namun para ulama kemudian memperluas pembahasan tarikh (sejarah) tasyri¶ sehingga mencakup pula perkembangan fiqh Islami dan proses kodifikasinya serta ijtihad-ijtihad para ulama sepanjang sejarah umat Islam.

Tarikh fal-Fiqh Islamy (Beirut:Dar al-kutub al-Ilmiyah.com/index. (Amman: Dar al-Nafais.php?pustaka/detail/6/1/pustaka-115.cybermq.com/2006/tarikh-tasyri-bagian-pertama/ Muhammad Ali Sayis.1991) 18 .html http://www.Islamy. Al Madkhal Li al fiqh al Islam ( Cairo : Dar an Nadhah Islamiyah) Umar Sulaiman al-Asygar.1990) Muhammad Salam Madkur. Tarikh al-Fiqh al.dakwatuna.DAFTAR PUSTAKA http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->