GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEMBINAAN PROJEK REKA & BINA

Ketua Pengarah Kerja Raya, Ibu Pejabat JKR Malaysia Kuala Lumpur Tarikh: 5 Mac 2007

KANDUNGAN

Kandungan

Muka Surat

Kandungan ……………………………………………………..……………….i Penghargaan …………………………………………………………….……..ii Singkatan ……………………………………………………………………….iii

1.0

Pendahuluan ………………………………………………………………….1

2.0

Definisi …………………………………….……………………………….….6

3.0

Peranan JKR Dalam Pengurusan Pembinaan Projek R&B ...............11

4.0

Peringkat Persediaan Awalan& Dokumen ........…………………….....15

5.0

Peringkat Perancangan Pembinaan.………......................……….……21

6.0

Peringkat Pelaksanaan Pembinaan ……………………………….….…26

7.0

Peringkat Pengujian dan Pentauliahan ……………….…………. ……31

8.0

Peringkat Pemeriksaan Pra Penyerahan & Penyerahan .….….…....32

9.0

Latihan Untuk Pengguna Fasiliti(End User) …………………….…....33

10.0

Peringkat Tempoh Tanggungan Kecacatan …………………......……34

11.0

Pentadbiran Kontrak…………………………………………….….………35

12.0

Kawalan Produk dan Prestasi Kontraktor…………………….......……63

13.0

Lampiran .................................................................................................66

i / iv
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

PENGHARGAAN

Pengurusan Atasan JKR merakamkan penghargaan yang tinggi atas sumbangan dan usaha dalam menyedia dan menyiapkan garis panduan ini kepada semua ahli Pasukan Penggubal bagi Garis Panduan Pengurusan Pembinaan Projek Reka dan Bina yang terdiri dari:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Ar. Dr. Amer Hamzah bin Yunus Ir. Hj. Mohd. Aminudin bin Md. Amin Ir. Hj. Sallehuddin bin Md. Isa Tn. Syed Abdullah b. Syed Ab. Rahman Ir. Hj. Abd. Aziz bin Ahmad Tn. Hj. Haron bin Kassim Pn. Zainab binti Ahmad Tn. Hj. Kamaruddin b. Omar Tn. Hj. Mohd. Zohadi bin Romli Ir. Mohd. Sabri bin Mat Deris Ir. Adnan Shukri bin Musa Ir. Hamidon bin Abd. Hamid Ir. Abdul Rahman bin Salleh Ir. Rahmat bin Hj. Abd. Rahman Ir. Hj. Mohd Noor Azuddin bin Mansor Ir. Wan Ibrahim bin Wan Yusoff Ar. Rosila binti Mohamad En. Amran bin Majid En. Ramli b. Yusuf Ir. Gnana Sekaran a/l Doraisamy Ar. Azman bin Abd. Manaf Pn. Ruaidah bt. Idris En. Aminuddin b. Johari Cik Selmah bt. Ahmad Pn. Hasnah bt. Yun Pn. Sharina Intan binti Abdullah En. Abdul Latif bin Shariff En. Ismail bin Abdullah Pn. Rosmawati bt Ismail Effendi

(JUSA C) Cawangan Arkitek (J54) Caw. Pakar & Kej. Awam (J54) Caw. Kerja Pendidikan (J54) Cawangan Pengurusan Korporat (J52) Caw. Mekanikal, JKR Selangor (J52) Caw. Mekanikal, JKR Pahang (J52) Caw. Kontrak & Ukur Bahan (J52) Bahagian Keselamatan, JPA (J52) Cawangan Kej. Elektrik (J48) Cawangan Pengurusan Korporat (J48) Cawangan Pengurusan Korporat (J48) JKR Perak (J48) Cawangan Jalan (J48) Cawangan Arkitek (J48) Cawangan Pakar & Kej. Awam (J48) Caw. Pengkalan Udara & Maritim (J48) Cawangan Kerja Bangunan Am (J48) Caw. Kontrak & Ukur Bahan (J48) Cawangan Kej. Mekanikal (J48) Cawangan Kerja Keselamatan (J48) Cawangan Kerja Kesihatan (J48) Cawangan Kerja Kesihatan (J48) Cawangan Kerja Kesihatan (J48) Cawangan Kerja Kesihatan (J48) Cawangan Kerja Kesihatan (J44) Cawangan Kerja Kesihatan (J41) Cawangan Pengurusan Korporat (J41) Cawangan Pengurusan Korporat (J41) Cawangan Pengurusan Korporat

ii / iv
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

23. Singkatan ACDA AP APK C-Plan C&S CMGD Keterangan As Conract Detail Abstract Arahan Perbendaharaan Arahan Perubahan Kerja. 19. 12. 18. 5. 28. 24.SINGKATAN Bil. 15. 6. 10. 25. 21. 11. 22. 2. 1. 26. 27. 13. 4. CPC CPM COC DO D-Plan DLP/ TTK EIA GMTO HODT HOPT IPS ISO ITP JHK KISB KPKR LM M&E MITI MS NCP NCR Certificate of Practical Completion Critical Path Method Condition of Contract Kelulusan Kebenaran Merancang (Development Order)/ Pelan Kualiti Rekabentuk (Design Quality Plan) Tempuh Tanggungan Kecacatan (Defect Liability Period) Penilaian Impak Alam Sekeliling (Environmental Impact Assessment) Government Multimodal Transport Operators Ketua Pasukan Rekabentuk/Perolehan (Head of Design Team) Ketua Pasukan Projek (Head of Project Team) Jadual Bayaran Interim (Interim Payment Schedule) International Organization for Standards Inspection & Testing Plan Jumlah Harga Kontrak Kumpulan Ikram Sdn Bhd Ketua Pengarah Kerja Raya Lanjutan Masa Mechanical and Electrical Ministry of International Trade & Industry Malaysian Standards Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi(Non Compliance Product) Laporan Ketidakpatuhan iii / iv JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 8. Pelan Kualiti Pembinaan (Construction Quality Plan) Civil and Structural Sijil Perakuan Siap Membaiki Kecacatan (Certificate of Making Good Defects) 7. 16. 14. 3. 9. 17. 20.

36. 40. Perubahan Kerja Pelan Kepastian Kualiti Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa Perakuan Kerja Tidak Siap Pasukan Pengurusan Pembinaan JKR Pelan Pengurusan Trafik Penyelia Tapak Bina yang dilantik oleh PP/WPP/ PD/WPD. 35. 51. Sistem Pengurusan Kualiti Surat Pekeliling Perbendaharaan Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kerja Raya Surat Setuju Terima ( Letter of Acceptance) Testing And Commissioning Variation of Price (Pelarasan Turun Naik Harga) Work Breakdown Structure Wakil Pengarah Projek Wang Peruntukan Sementara iv / iv JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 41. Singkatan O&M PB PBT PD PHK PK PKK PKLM PKTS PPP PPT PTB PYDK QA QAP QAS QC QP Q-Plan R&B SKALA SPK SPP SPKPKR SST T&C VOP WBS WPD WPS Keterangan Operation and Maintenance Pengarah Berkenaan Pihak Berkuasa Tempatan Pengarah Projek (Project Director) Perakuan Pelarasan Harga Kontrak. 32. 42. 45. 38. Pegawai Yang Diberi Kuasa Quality Assurance Pelan Kepastian Kualiti ( Quality Assurance Plan ) Sistem Kepastian Kualiti (Quality Assurance System) Quality Control Quality Planning Pelan Kualiti Projek (Project Quality Plan) Reka dan Bina Sistem berkomputer untuk pengurusan Projek JKR. 48. 29. 34. 30. 31. 49. 58. 37. 33. 43. 46. 52. 47. 57. 53. 54. 50. 44. 39. 56. 55.Bil.

1. 2. Peranan dan tanggungjawab pihak yang terlibat dengan pelaksanaan secara reka & bina berbeza dengan pelaksanan secara konvensional. kontraktor dan pembekal. JKR.0 PENDAHULUAN 1.1. Garis panduan ini memberi penjelasan peranan dan tanggungjawab pihak yang terlibat dalam pelaksanaan projek secara reka & bina. menjelaskan peranan dan tanggungjawab JKR dan kontraktor dalam pelaksanaan projek R&B. 3. 1. perunding. menyeragamkan amalan dan kaedah pengurusan projek Reka & Bina (R&B) JKR. memastikan pelaksanaan setiap projek R&B JKR mencapai objektif yang ditetapkan. 1/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .3 Konsep Projek Reka-Bina Sistem penyampaian projek R&B yang dilaksanakan oleh JKR adalah sebagaimana rajah 1.1 Keperluan Garispanduan Pelaksanaan projek kerajaan melibatkan kerjasama banyak pihak seperti agensi pelanggan.2 Objektif Objektif garis panduan ini ialah untuk : 1.

peningkatan perhubungan. Kontraktor menjamin kepada Kerajaan bahawa rekabentuk dan kerja yang disiapkan adalah lengkap dan bebas dari sebarang ketidakcukupan.Pelaksanaan penyampaian projek projek JKR secara satu kaedah R&B entiti iaitu adalah kontraktor merupakan sistem dimana bertanggungjawab sepenuhnya ke atas merekabentuk. tanggungjawab profesional dalam rekabentuk dan penyeliaan Pelaksanaan projek secara R&B pada konsepnya menawarkan beberapa kelebihan di segi kawalan terhadap tempoh pelaksanaan. keputusan dibuat lebih cepat dan pasukan projek R&B mempunyai insentif untuk mengawal kos keseluruhan. integrasi diantara pereka dan pembina. kegagalan 2/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Tanggungan pelaksanaan projek secara keseluruhan adalah terletak ke atas kontraktor. pembinaan. pengawasan. penyiapan dan menyenggara semasa tempoh penyenggaraan sebagaimana yang diperuntukan dalam kontrak. pengujian dan pentauliahan. Manakala kaedah R&B kontraktor perlu melantik atau mempunyai kelayakan sebagai perunding rekabentuk untuk mengurus dan mengambil pembinaan. perekabentuk dan kontraktor dan memerlukan penyelarasan dan komunikasi yang berkesan. Pelaksanaan kaedah konvensional dimana tanggungjawab pelaksanaan projek dikongsi oleh pemilik.

Execution. Maintain and Handover SUB-CONTRACTORS Construction INDEPENDENT CHECKER Design Checks CONSULTANT Design & Supervision Report on Design Checks Contractual Functional 1. Rajah 2: Perkaitan fungsi & sistem penyampaian projek R&B [ DESIGN AND BUILD CONTRACT WITH *PROJECT MANAGEMENT BY CONTRACTOR ] Report on Project Management i. Perbandingan risiko yang ditanggung oleh pemilik/jabatan pelaksanaan projek secara konvensional dan R&B seperti Jadual 1. oleh itu tiap-tiap kes perlu dikaji dengan teliti.schedule.4 Pembahagian Peranan Dan Risiko Pembahagian risiko yang bersesuaian bergantung kepada projek dan pihak yang terlibat. Construct. Construction supervision. Perkaitan fungsi dan sistem penyampaian dalam pelaksanaan projek R&B oleh JKR adalah sebagaimana rajah 2. Monitoring and control of construction JKR (Project Director) Report on design.atau/ dan kecacatan. 3/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Manakala tanggungjawab professional adalah pihak kontraktor sepenuhnya. Quality.e Planning. Peranan dan tanggunjawab JKR dalam projek ini sebagai pemaju dan pengawas projek kepada jabatan pelanggan sahaja. Sebarang kos atau kelewatan disebabkan oleh ketidaksempurnaan rekabentuk akan ditanggung oleh kontraktor. workmanship DESIGN & BUILD* CONTRACTOR Design.

Jadual 1-Perbandingan agihan risiko di antara R&B dan konvensional Kategori Tanggungjawab/Risiko Konvensional Pm Prb K Reka-Bina Pm 1 KRB x x Design Reviews Difference between design criteria and detail design Errors or omissions arise during construction Project site safety Constructibility of design Redesign if required Site supervision Testing and commissioning Coordination of construction Permits and approval Environment Management Plan Coordination with other works Quality control and Quality assurance Differing subsurface conditions Design defects Construction defects Unidentified utilities affecting sites Inflation Warranty for facility performance Maintenance during DLP As built drawing x x x 2 x x x x x x x 3 x x 9 x x 15 x x x 16 7 7 8 10 12 11 13 4 5 7 x x x x x x 6 7 x x 14 x x x x 17 x x x 4/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Legend: Pihak yang terlibat: Pm = Pemilik (Bermaksud jabatan pelanggan yang membiayai kos pembinaan). K = Kontraktor konvensional. performance warranties negotiable 5/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . but typically responsible for most conditions 15 – Only if negligent 16 – Typically responsible for materials & workmanship for 1 year 17 – Supplying design & product. KRB = Kontraktor R&B Skop tanggungjawab / risiko: x – Responsibility 1 – Reviews of compliance with design criteria 2 – Only if negligent 3 – Obtains overall approvals 4 – Obtains most permits 5 – Limited to major approvals 6 – Obtains most approvals 7 – Negotiable 8 – Coordinates subcontractors only 9 – Significant inspection and testing 10 – Responsible for quality of workmanship 11 – Oversight only 12 – Responsible for conditions inherent in type of work 13 – Negotiable. responsible for information given 14 – Negotiable. Prb= Perekabentuk.

6/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Kaedah pembinaan dan turutan kerja Kadar produktiviti bagi aktiviti Sumber yang diperuntukan Kalendar projek dan sumber Program Kerja digunakan dalam aktiviti pemantauan dan pengawalan kemajuan kerja dapat dijalankan dengan berkesan. Pemantauan dan kawalan kemajuan kerja hendaklah dilaksana melalui kemudahan pengesanan projek (project tracking) yang terdapat dalam perisian pengurusan projek dan menggunakan format yang diluluskan oleh Pasukan Pengurusan Pembinaan JKR (PPP). Kerja pembinaan hendaklah berdasarkan Program Kerja yang diluluskan. Program Kerja hendaklah mengambilkira semua aktiviti yang terlibat dalam penghasilan semua deliverable dalam skop kontrak. Satu pra-syarat yang amat penting dalam R&B ialah pernyataan kehendak kerajaan hendaklah dinyatakan dengan lengkap dan jelas yang boleh dinilai tahap kualitinya dalam bentuk petunjuk prestasi yang boleh diukur. Contoh deliverable adalah tiang. ii. 2.2. Perkara utama yang perlu diambil kira dalam penyediaannya adalah: i.2 Program Kerja Program Kerja merupakan perancangan kerja harian di tapak bina bagi mempastikan projek dapat disiapkan dalam tempoh kontrak.0 DEFINISI 2. keperluan dan skop yang ditetapkan bagi maksud asas dalam pelaksanaan sesuatu projek. iii. Program Kerja hendaklah disediakan dengan menggunakan perisian pengurusan projek yang merangkumi (incorporate) Critical Path Method (CPM). rasuk dan papak. Contoh aktiviti ialah pemasangan acuan. pemasangan besi tetulang dan penuangan konkrit.1 Pernyataan Kehendak (Needs Statement) Needs Statement adalah kenyataan kehendak. iv.

Pelan Kepastian Kualiti / Quality Assurance Plan (QAP) adalah pelan yang menetapkan rangka kerja bagi proses pengurusan kualiti. melaksana. Kawalan Kualiti (QC) adalah tindakan yang diambil oleh kontraktor R&B untuk memeriksa.2.3 Sistem Kepastian Kualiti/ Quality Assurance System (QAS) Dokumen Sistem Kepastian Kualiti (QAS) adalah melibatkan semua proses kerja seperti perancangan. menyaksi. Dokumen QAS ini akan digunakan oleh pihak Kontraktor dan perunding untuk merancang. menjalankan pemeriksaan dan pengujian serta penerimaan sesuatu produk berdasarkan berdasarkan Pelan Pemeriksaan & Pengujian. tindakan sistematik termasuk pemeriksaan. QAP terbahagi kepada dua: Pelan Pengurusan Kualiti Rekabentuk dan Pelan Pengurusan Kualiti Pembinaan. pemantauan dan pengawalan kualiti bagi semua skop kerja. pelaksanaan. ii. prosedur. Perancangan Kualiti (Quality Planning )(QP). tanggungjawab. menyelia dan menguji semua proses pembinaan dan pemasangan menentukan kepatuhan kepada spesifikasi dan pelan pengurusan kualiti. memantau dan mengawal kerja pembinaan bagi memastikan objektif kualiti dapat dicapai. Sebagai contoh. kriteria dan sumbersumber dalam mengurus pencapaian objektif dan keperluan kualiti produk yang didokumenkan sebagai panduan semasa pelaksanaan sesuatu projek. pihak Konsultan akan membuat perancangan. Kepastian Kualiti (QA) ialah satu program terancang yang merangkumi polisi. Kepastian Kualiti (Quality Assurance) (QA) Kawalan Kualiti (Quality Control) (QC) Perancangan Kualiti (QP) merupakan perancangan aktiviti. ujian dan audit yang perlu untuk memastikan program pengurusan kualiti dan keputusan memenuhi syarat kontrak. iii. 7/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Konsep Sistem Pengurusan Kualiti Projek (Project Quality Management System) QAS hendaklah mengandungi ciri asas kepada pengurusan kualiti iaitu : i.

Setiap ketidakpatuhan hendaklah dimaklumkan secara rasmi kepada kontraktor untuk tindakan pembetulan dan mesti dipantau sehingga tindakan diambil dengan sempurna. komponen-komponen produk projek semasa pembinaan dan produk akhir sesuatu projek. brif projek dan perundangan yang mana berkaitan yang ditetapkan dalam kontrak. spesifikasi. kod.4 Audit Pembinaan Dan Audit Pematuhan Audit Pembinaan merupakan aktiviti pemeriksaan yang dilaksanakan untuk menverifikasi dan mempastikan proses atau produk pembinaan dilaksanakan oleh kontraktor mematuhi semua syarat. piawaian dan perundangan yang ditetapkan dalam kontrak. Tujuan audit pematuhan adalah untuk memastikan dan mengawal pematuhan pelaksanaan projek terhadap:    Kehendak Penyataan Dokumen Kontrak Sistem Kepastian Kualiti Audit pematuhan hendaklah dijalankan secara sistematik mengikut sistem kepastian kualiti yang diluluskan. termasuk hasil diperingkat pemprosesan seperti lukisan.2. 8/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . dokumen tender. 2. Ketidakpatuhan adalah percanggahan atau perlanggaran ke atas mana-mana kehendak dalam arahan. piawaian. rekabentuk. Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi ( Non Compliance Product) (NCP) adalah produk yang tidak mematuhi keperluan yang dinyatakan dalam spesifikasi. dokumen kontrak. prosedur.5 Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Produk ialah hasil daripada perkhidmatan yang diberi. pekeliling. spesifikasi dan pernyataan yang ditetapkan dalam kontrak.

6 Pengujian Dan Pentauliahan /Testing And Commissioning (T&C) Pengujian adalah proses yang dijalankan bagi memeriksa.Kawalan Produk Yang Tidak Memenohi Spesifikasi adalah prosedur untuk memastikan produk yang tidak memenuhi spesifikasi dikenalpasti. Ianya merangkumi rekod lengkap prosedur dan keputusan pentauliahan. sehingga terhasilnya Rekod Pengujian & Pentauliahan (T&C Documents) Kontraktor perlu memasukkan jadual T&C di dalam program kerja (CPM) bagi keseluruhan projek. Wakil juruperunding perlu mendapatkan persetujuan PD terlebih dahulu. dikawal. Aktiviti T&C bermula dari siapnya kerja-kerja fizikal dan melibatkan semua pemasangan/ peralatan/ sistem mekanikal. mengukur dan menguji untuk memastikan fungsi sesuatu pemasangan/ peralatan/ sistem dapat beroperasi mengikut rekabentuk asal tercapai dan keputusan pengujian direkodkan. Kehadiran juruperunding / wakil adalah wajib bagi menyaksikan dan merekodkan segala data dan prosedur ke atas borang T&C. Kerja-kerja menyiapkan dan menjalankan peralatan / sistem dibuat oleh kontraktor. 2. diasingkan dan diambil tindakan pembetulan supaya produk yang diterima sahaja yang diserahkan kepada pelanggan. Rekod ini merupakan maklumat datum (asas) yang perlu untuk memantau keupayaan sistem berkenaan disepanjang hayatnya. Tempoh yang munasabah dan praktikal hendaklah di peruntukan bagi tujuan T&C. Pentauliahan ialah proses menjalankan sistem dan membuktikan aspek kefungsian dan keupayaan sesuatu sistem tercapai mengikut kehendak reka bentuk asal. 9/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Tanggungjawab mengesahkan (verify) T&C ini terletak kepada juruperunding bertauliah dan deklarasi oleh perunding perlu diperolehi ke atas keseluruhan T&C yang dijalankan. elektrikal dan sistem kejuruteraan awam seperti sistem kumbahan dll.

kerja penyenggaraan (Planned Preventive Maintenance & Breakdown Maintenance) dan pengurusan aduan dari pelanggan. penyediaan senarai-senarai kecacatan dan kerja-kerja tertangguh.2. Selepas tempoh DLP tamat dan segala syarat-syarat yang ditetapkan di dalam kontrak dipenuhi JKR hendaklah memproses pengeluaran Sijil Perakuan Siap Membaiki Kecacatan (Certificate of Making Good Defects) (CMGD) dan penyediaan Perakuan Muktamad.7 Pemeriksaan Pra Penyerahan & Penyerahan Pemeriksaan pra penyerahan adalah satu proses untuk memastikan produk yang diterima JKR mematuhi kontrak. 10/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . pemeriksaan inventori. 2. Aktiviti DLP bermula dari tarikh CPC dikeluarkan berjalan sehingga pada tarikh akhir dalam tempoh DLP yang ditetapkan di dalam kontrak. Senarai-senarai ini perlu disahkan oleh arkitek/ jurutera/professional yang bertauliah dimana berkaitan. Skop aktiviti JKR di peringkat DLP adalah meliputi proses pemantauan ke atas kerjakerja pembaikan Kecacatan (Defects List) sepertimana yang telah dikenalpasti dalam Senarai Kecacatan dan pemantauan ke atas kerja-kerja pembaikan kecacatan (defects) selepas CPC. Skop pemeriksaan ini merangkumi pemeriksaan komponen produk yang menyeluruh. Penyerahan pula satu proses di mana produk disiapkan mengikut kontrak yang diserahkan oleh kontraktor kepada JKR setelah pengeluaran Sijil Siap Praktikal (Certificate of Practical Completion) (CPC) dan JKR seterusnya menyerahkannya kepada pelanggan.8 Tempoh Tangggungan Kecacatan / Defect Liability Period (DLP) Tempuh Tanggungan Kecacatan (DLP) adalah tempuh tanggungjawab kontraktor menyenggara atau membaiki kecacatan/kerosakan produk selepas pembinaan yang ditetapkan dalam kontrak.

SST. Semasa penyerahan tugasan ini.1 Skop Pengurusan Pembinaan Proses kerja pengurusan pembinaan bermula bila mana Pengarah Cawangan yang berkenaan (atau pihak yang lebih tinggi) (PB) mengeluarkan Surat Penurunan / Perwakilan Kuasa kepada Pengarah Projek (PD) yang dilantik sebaik sahaja Surat Setuju Terima (SST) dikeluarkan. dimana peringkat aktiviti asas seperti berikut (sila lihat rajah 3): i. Skop pengurusan pembinaan projek R&B secara umumnya merangkumi aktiviti diperingkat rekabentuk. pembinaan sehingga penyerahan kepada pelanggan dan penutupan projek. Needs Statement Peringkat 1 Persediaan Awalan Peringkat 2 Perancangan Pembinaan Peringkat 3 Pelaksanaan Pembinaan Peringkat 4 Pengujian & Pentauliahan Peringkat 5 Penerimaan & Serahan Peringkat 6 Tempuh Tanggungan Kecacatan OUTPUT Projek yang disiapkan Fungsi JKR: Penyelarasan Pemantauan Pengauditan Kawalan Pentadbiran kontrak Audit Dokumentasi Audit Pematuhan Audit Produk 11/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . penyelarasan antara pihak PB dan Ketua Pasukan Projek / Head of Project Team (HOPT) dengan pihak PD dan Pasukan Pengurusan Pembinaan JKR (PPP) perlu dilaksanakan secara berkesan dan jelas.0 PERANAN JKR DALAM PENGURUSAN PEMBINAAN 3. ii. iii. v. iv. vi.3. Peringkat Persediaan Awalan Peringkat Perancangan Pembinaan Peringkat Pelaksanaan Pembinaan Peringkat Pengujian dan Pentauliahan Peringkat Penerimaan Produk & Serahan Peringkat Tempoh Tanggungan Kecacatan Rajah 3: Aktiviti Pengurusan JKR Dalam Pelaksanaan Projek Reka & Bina INPUT Surat perlantikan PD & PPP.

Pemantauan 3. Jabatan Peparitan & Saliran. 12/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Pentadbiran kontrak 3. Majilis Perbandaran. Kawalan 5. JKR Negeri.2 Penyelarasan PD bertanggungjawab menjalankan penyelarasan di antara HOPT. Kelulusan pelan dan permohonan pengambilan balik tanah iii Kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan atau Agensi-agensi Kerajaan seperti JKR Daerah. Pelanggan. Fungsi utama PD dan PPP dalam pengurusan pembinaan projek R&B ini antara lain adalah: 1. Pengauditan 4. Penyelarasan antara lain merangkumi perkara-perkara berikut:i ii Rekabentuk & nasihat teknikal Peruntukan projek iii Pengambilan balik tanah dan pampasan vi Kelulusan Pelan Perancangan/ Pembangunan vii Pengalihan / perlindungan kemudahan awam. Penyelarasan 2. lukisan dan spesifikasi kerja dari pihak HOPT.Dalam setiap peringkat aktiviti pembinaan projek R&B yang dipertanggungjawabkan kepada kontraktor. pihak JKR khususnya PD dan PPP perlu memberi penekanan kepada pemantauan pelaksanaan mengikut program kerja dan kawalan kualiti produk bagi memastikan projek yang disiapkan oleh kontraktor mencapai objektif yang ditetapkan dan kepuasan pihak pelanggan. Pihak Berkuasa Tempatan dan Agensi-agensi Kerajaan yang mempunyai input kepada pelaksanaan projek. Tindakan–tindakan susulan dalam urusan penyelarasan yang perlu dilaksanakan oleh Kontraktor ialah :i ii Persetujuan rekabentuk. PPP. JKR Daerah. Pejabat Daerah atau Jabatan Alam Sekitar berhubung dengan pematuhan peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan .

13/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Audit Pelaksanaan ( Compliance Audit/ Process Audit) 3. fizikal atau/dan temuduga bagi mendapatkan bukti objektif terhadap aktiviti dan proses pelaksanaan projek yang berkaitan.3 Pemantauan Dan Kawalan PPP hendaklah memantau dan mengawal projek supaya Kontraktor mematuhi Syarat-syarat Kontrak. Bukti objektif antara lain seperti Laporan Projek. Need Statement. gambar. Pemantauan dan kawalan dilakukan ke atas tiga (3) elemen utama dalam pengurusan projek iaitu :i ii iii Kemajuan Kerja Kualiti Kos 3.iv Pengalihan. Spesifikasi. Laporan Kemajuan Kerja dan Laporan Kawalan Kualiti (seperti sijil kalibrasi.4 Pengauditan Dan Laporan Audit dilaksanakan oleh PPP untuk memastikan sistem pengurusan kualiti wujud. Ada tiga bentuk audit yang dilaksanakan terhadap kontraktor dan pembinaan projek R&B mengikut peringkat aktiviti/ proses pelaksanaan sesuatu projek: 1. digunapakai dan berkesan mencapai objektif projek. garis panduan dan amalan kejuruteraan terbaik. talian telekomunikasi. penyambungan atau bekalan utiliti seperti paip bekalan air. dan sebagainya). laporan ketidakpatuhan. sijil pengeluaran. Lukisan Pembinaan / Lukisan Kerja. talian elektrik dan paip bekalan gas v Kelulusan Penilaian Impak Alam Sekeliling (EIA) jika perlu 3. analisis data-data yang berkaitan. Audit Dokumentasi ( Adequacy Audit/Documentation Audit) 2. Audit Produk ( Performance Audit / Product Audit) Audit dilakukan berpandukan senarai semakan melalui pemeriksaan dokumen. Disamping itu kerja-kerja pembinaan hendaklah mengikut piawaian kualiti.

penutupan akaun dan lain-lain. 14/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . PPP hendaklah memastikan pihak kontraktor menjalankan kerja yang berkaitan dengan projek R&B sentiasa mematuhi segala kehendak kontrak yang ditetapkan.5 Pengurusan Kontrak Seperti pengurusan projek konvensional. menilai dan mengambil tindakan terhadap kemungkiran kontraktor mengikut peruntukan-peruntukan yang ditetapkan. PPP hendaklah sentiasa memantau. pemasuhan kontrak. Laporan Ketidakpatuhan (NCR) dikeluarkan kepada Kontraktor sekiranya terdapat ketidakpatuhan untuk tindakan pembetulan dan penambahbaikan. pematuhan kepada dasar perolehan kerajaan. PD dan PPP perlu melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan pentadbiran kontrak seperti bayaran pendahuluan & bayaran interim. perubahan kerja. Kegagalan kontraktor mengambil tindakan yang wajar hendaklah dilaporkan kepada PD untuk tindakan kontrak dan perundangan yang berkaitan sebagaimana dijelaskan pada perkara 11. lanjutan masa & perakuan tidak siap. 3. bagi pengurusan projek R&B. perakuan siap kerja.Sampel yang diaudit ditentukan secara rawak atau/dan terpilih. Kekerapan audit tertakluk kepada keperluan aktiviti pembinaan yang terlibat atau dasar jabatan ditetapkan.

Tarikh memasuki tapak. Peruntukan kewangan projek. Keperluan teknikal (rekabentuk dan turutan kerja).1 Penyerahan Tanggungjawab Pengurusan Pembinaan Penyerahan tangungjawab pengurusan pembinaan oleh Pengarah Cawangan berkenaan (PB) kepada PD dibuat melalui surat perwakilan kuasa. Arahan kepada Kontraktor. 15/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .0 PERINGKAT PERSEDIAAN AWALAN DAN DOKUMEN 4. iv. Rekod-rekod yang perlu disimpan dan senggara bagi aktiviti ini adalah: i. Lukisan Kontrak. dikemaskini dan disenggara dari masa kesemasa. SST. iii. memantau dan mengawal pelaksanaan projek. ii. Mesyuarat/taklimat penyerahan tanggungjawab hendaklah diadakan oleh Pengarah Cawangan/ HOPT kepada PD dan PPP untuk menjelaskan latarbelakang projek dengan agenda-agenda berikut : i ii iii iv iv Butir-butir kontrak. PD perlu menubuhkan PPP bagi menyelaras.4. Surat jemputan dan agenda mesyuarat penyerahan tanggungjawab. fasa pelaksanaan jika ada Masalah-masalah yang dijangka akan memberi kesan kepada objektif kualiti projek dan pelan tindakan. Surat penyerahan tugas/ Surat perwakilan kuasa. dll. Skop kerja. Maklumat Kontraktor dan perunding-perunding. v. Status pengambilan tanah atau kelulusan pelan pembangunan. v vi vii viii ix Pasukan Pengurusan Projek. spesifikasi kerja. Dokumen Kontrak. Minit mesyuarat penyerahan tanggungjawab Dokumen-dokumen yang berkaitan. Surat perlantikan PPP. Need Statements. Semua rekod-rekod yang berkaitan hendaklah disimpan.

Pengurusan Bajet & Kewangan Kelengkapan & Peralatan Kerja PD hendaklah menentukan PPP terdiri daripada anggota-anggota yang kompeten bagi menjamin kualiti kerja yang konsisten. dilaksana dan dinilaikan selaras dengan skop dan objektif projek sebagaimana yang ditetapkan dalam Prosedur SPK JKR.PK(P).01) dan prosedur SPK JKR yang berkaitan dengan pengurusan sumber antara lain Prosedur JKR. Secara khusus. PD hendaklah mematuhi keperluan dalam Manual Kualiti (JKR.MK.09. Kemudahan infrastruktur di atas adalah disedia dan disenggarakan mengikut arahanarahan kerajaan yang berkaitan dan keperluan pejabat masing-masing PD hendaklah memastikan persekitaran kerja yang sesuai. selesa dan selamat serta dilaksanakan mengikut arahan-arahan jabatan yang ditetapkan bagi staf menghasilkan produk selaras dengan Dasar dan Objektif Kualiti JKR. c) Produk sokongan yang diperlukan seperti pengangkutan dan perhubungan.a) Bangunan. b) Peralatan proses seperti perkakasan dan perisian komputer.4. antara lain adalah: a) b) c) Kecukupan & Kemahiran Staf. 16/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Kemudahan infrastruktur termasuklah.3 Dokumen Rujukan Awalan PPP perlu mendapatkan dan memahami beberapa dokumen rujukan awalan sebelum penerimaan Dokumen Kontrak.2 Pengurusan Sumber Kepada Pasukan Projek JKR PD hendaklah mengenalpasti keperluan dan menyediakan sumber-sumber yang mencukupi bagi pembentukan PPP. PD hendaklah memastikan keperluan infrastruktur yang sesuai kepada staf bagi menghasilkan produk. Keperluan sumber manusia hendaklah dirancang. antara lain seperti: Minit mesyuarat interaksi teknikal / kontraktual. ruang kerja dan utiliti berkaitan. Minit mesyuarat rundingan harga. 4.

Dokumen Kontrak Asal akan disimpan oleh pejabat yang menguruskan pemanggilan tender. Maklumat dan keperluan awal dalam penyediaan C-Plan pihak PD/PPP. Dokumen Kontrak hendaklah mengandungi antara lainnya: a. Bon Pelaksanaan dan Polisi-polisi Insurans Dokumen Kontrak disediakan oleh Kontraktor dan disemak oleh pejabat yang mengeluarkan dokumen pre-bid atau pejabat yang membuat pemanggilan tender atau rundingan harga sebelum dijilid dan ditandatangani. lukisan konsep dan dokumen-dokumen yang sama dengan Dokumen Meja Tender. PPP pastikan kontraktor serahkan dokumen rujukan awalan kepada JKR. manakala salinan diserahkan kepada Kontraktor. addenda (jika ada). Dokumen Kontrak (Asal dan Salinan) dan Bon Pelaksanaan hendaklah ditandatangani secepat mungkin selepas SST dikeluarkan oleh pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri Kerja Raya mengikut Akta Kontrak Kerajaan 1949 (disemak 1973). 17/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Borang Tender. SST. surat menyurat yang mengandungi persetujuan pematuhan syarat dan sebagainya sebelum SST dikeluarkan. Salinan dokumen kontrak yang diakui sah perlu diedarkan kepada pihak-pihak berkenaan untuk rujukan. Kehendak Kerajaan (Government’s Requirement). 4. Salinan cadangan lukisan awalan kontraktor yang disetujuterima.- Dokumen pra-tawaran.4 Dokumen Kontrak. Dokumen Kontrak Asal hendaklah dimati-setemkan dengan kos ditanggung oleh kontraktor. Syarat-syarat Kontrak. Salinan analisis harga kontrak (Contract Sum Analysis) yang telah dipersetujui - Salinan Bon Pelaksanaan (jika sudah ada) Nota liputan polisi insurans (cover notes for insurance policies) Salinan spesifikasi kerja.

dokumen cadangan Kontraktor yang dipersetujui termasuk lukisan-lukisan. katalog/ broser. salinan polisi insurans dan Bon Pelaksanaan yang telah disahkan. h. salinan perjanjian usahasama (joint-venture agreement) .jika berkenaan g. salinan perjanjian Perunding-perunding. 3. Dokumen Kontrak hendaklah dijilid dalam satu dokumen tetapi jika tebal. Pelan Kualiti Pembinaan Kontraktor yang telah diluluskan termasuk Program Kerja. Semua jilid hendaklah dinyatakan di dalam Perkara 4 dalam Perkara-Perkara Perjanjian (Article 4 of Articles of Agreement) .b. ‘Contract Sum Analysis’ yang telah diselaraskan. salinan minit-minit mesyuarat ‘technical & financial interaction’. 2. Jadual Kadar Harga yang telah diselaraskan. polisi insuran dan pengesahan dari pihak yang mengeluarkannya disimpan dalam fail di pejabat tapak. c. spesifikasi. ‘Method Statement’ dan Carta Organisasi pejabat tapak/ibu pejabat Kontraktor. Jadual Bayaran (jika berkenan). boleh dijilid mengikut disiplin kerja. Pastikan tempoh sahlaku sentiasa terkini (up-to-date) sejajar dengan tempoh kontrak. Pastikan salinan Bon Pelaksanaan. d. senarai tawaran (offer list) bagi peralatan/ kemasan. Pastikan satu set dokumen kontrak berada di pejabat tapak. ‘loaded drawings’ dan lain-lain. e. Tindakan PD Rujukan/ Rekod Borang JKR/RB/1 PD Borang JKR/RB/2 PD Borang JKR/RB/2 18/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . f. Proses audit: Proses Audit 1.

Dasar perolehan Kerajaan yang berkaitan seperti kelulusan MITI untuk barangan import. xiii. ii. Kontraktor. xi. penyertaan bumiputera dan penggunaan pengangkutan nasional MULTIMODAL Transportation agencies. Nota liputan polisi insuans.4. contoh – masalah terdapat setinggan di tapak projek) 19/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .5 Mesyuarat Pra-Pembinaan Mesyuarat pra-pembinaan perlu diadakan selepas SST dikeluarkan dan sebelum tarikh milik tapak dan dipengerusikan oleh PD. iii. xii. Taklimat teknikal oleh HODT/Wakil HODT Status pengambilan tanah & status verifikasi harta pelanggan Status kelulusan Pelan Pembangunan oleh Kontraktor Pengenalan organisasi kontraktor. Program Kerja Pelan Kualiti Pembinaan Pelan Sistem Kualiti x. c. Agenda mengenai: i. Permohonan bayaran terus kepada pembekal dan sub-kontraktor Bumiputera (jika ada). Keperluan-keperluan Kontrak (contoh – Bon Pelaksanaan. vii. Masalah-masalah yang dijangka wujud (termasuk harta pelanggan. b. vi. viii. Pembentangan oleh kontraktor bagi: a. dsbnya) ix. butir-butir kontrak dan ‘Need Statement’ oleh HOPT/Wakil HOPT/Wakil PD iv. mesyuarat perlu mengandungi sekurang-kurangnya perbincangan Skop Kontrak Pengenalan Pasukan Pengurusan Pembinaan Taklimat projek mengenai latar belakang projek. Perunding dan Pihak Berkuasa Tempatan /JBA / TNB. v. Penyelarasan Kerja antara pihak JKR.

Minit mesyuarat pra-pembinaan. Kontraktor). PPP JKR Kontraktor & Perunding-perunding Pihak Pelanggan Pihak Berkuasa Tempatan / JBA / TNB / Pejabat Tanah (jika berkaitan) Rekod-rekod yang perlu disimpan dan disenggara bagi aktiviti ini adalah: i. Pengarah Cawangan/ HOPT/ Wakil HOPT/HODT/Wakil HODT / Wakil-wakil Cawangan ii.xiv. iii. Penerangan keperluan pelaksanaan SPK JKR (termasuk objektif kualiti. penggunaan borang-borang semakan. iv. dikemaskini dan disenggara dari masa kesemasa. penyelarasan fungsi pihak JKR. v. Semua rekod-rekod yang berkaitan hendaklah disimpan. Dokumen-dokumen yang berkaitan. ii. iii. Surat jemputan dan agenda mesyuarat pra-pembinaan. Kehadiran ahli mesyuarat adalah termasuk: i. 20/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Proses audit: Proses audit 1. pegawai kepastian kualiti. Kelulusan QAS Tindakan PPP Rujukan/ Rekod Piawai Penyediaan QAS Borang JKR/RB/3 PPP/PD Borang JKR/RB/3 PD Terma Kontrak Klausa 2. Hadir & nilai pembentangan QAS 3. Prosedur Kualiti b.0 PERINGKAT PERANCANGAN PEMBINAAN 5. PKK mengandungi: a. pengurus pembinaan. Penyediaan QAS boleh berdasarkan piawai ISO 9000 atau mana-mana spesifikasi QAS berkaitan yang mengambilkira semua skop kontrak. Kenyataan Kaedah Kerja PD bertanggungjawab untuk meluluskan QAS yang dikemukakan oleh pihak Kontraktor.5. Pelan Pemeriksaan dan Pengujian c. pegawai keselamatan pekerja. 21/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .1 5.1 Penyediaan Sistem Kepastian Kualiti Pihak Kontraktor bertanggungjawab untuk menyediakan Sistem Kepastian Kualiti (QAS). jurutera tempatan dan penyelia tapak.2 Perlantikan Personel Pasukan Projek Kontraktor PD bertanggungjawab menyemak tahap kelayakan dan pengalaman personel utama yang akan ditempatkan di tapak bina oleh pihak kontraktor. perancang program kerja. Terima & semak kecukupan dokumentasi QAS 2.4. QAS digunakan oleh pihak kontraktor dan perunding untuk kawalan kualiti projek. Antaranya pengurus projek. Dokumen QAS terdiri dari Manual Kualiti dan Pelan Kepastian Kualiti (PKK).

Terima cadangan personel. Perkara utama yang perlu perlu diambil kira dalam penyediaanya adalah: i. Proses audit 1. Kaedah pembinaan dan turutan kerja Kadar produktiviti bagi aktiviti Sumber yang diperuntukan Kalendar projek dan sumber PD bertanggungjawab untuk meluluskan Program Kerja yang dikemukakan. Hadir & nilai pembentangan program kerja 3. iii. ii. Laksana proses penyemakan. Proses audit: Proses audit 1.7 22/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Lulus program kerja Tindakan PPP PPP Rujukan/ Rekod Borang JKR/RB/5 Borang JKR/RB/5 PD Terma Kontrak Klausa 2. 2. iv.Penyemakan boleh dilakukan melalui temuduga dan menyemak kompetensi dan pengalaman personel yang berkaitan. Keluarkan surat persetujuan. Proses audit: kelayakan. 3. Penyediaan program kerja hendaklah menggunakan perisian pengurusan projek yang berdasarkan kaedah Critical Path Method (CPM).3 Penyediaan Program Kerja Pihak Kontraktor bertanggungjawab untuk menyediakan program kerja pelaksanaan projek yang berupaya mempastikan perancangan kerja harian dan aktiviti pemantauan dan pengawalan kemajuan kerja dapat dijalankan dengan berkesan. Terima cadangan program kerja 2. Tindakan PD/PPP PD PD Rujukan/ Rekod Borang JKR/RB/4 Borang JKR/RB/4 Borang JKR/RB/4 5.

Terima & semak dokumentasi PPT 2.5 Penyediaan Spesifikasi. Hadir & nilai pembentangan PPT 3. papan tanda dan tanda jalan yang berkaitan.4 Penyediaan Pelan Pengurusan Trafik (Projek Jalan) Pelan Pengurusan Trafik (PPT) perlu dikemukakan oleh Kontraktor supaya pelaksanaan projek jalan/ jambatan/ projek yang berkaitan tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan raya dikawasan yang terlibat. kenderaan keluar-masuk kawasan pembinaan. Bagi projek jalan/ projek yang kompleks. PPP hendaklah memastikan lukisan pembinaan hendaklah disediakan untuk semua kerja dalam skop kontrak. 23/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . PD bertanggungjawab untuk menentukan PPT yang dikemukakan oleh pihak Kontraktor memenuhi peruntukan dalam kontrak. mengangkat / memasang komponen jambatan / jejantas. Persetujuan PPT Tindakan PPP PPP/PD PD Rujukan/ Rekod Borang JKR/RB/6 Arahan Teknik(Jalan) RSA 3 5. rekabentuk terperinci dan lukisan pembinaan bagi menentukan ianya menepati konsep rekabentuk dalam ’needs statement’ yang diperuntukan dalam kontrak. Bagi projek bangunan. peralatan dan personel kawalan trafik. PPT hendaklah meliputi aspek-aspek seperti penutupan jalan. Proses audit: Proses audit 1. proses ini dilaksana selepas SST dikeluarkan.5. lencongan jalan. dan lain-lain. Rekabentuk Terperinci & Lukisan Pembinaan HOPT/PD hendaklah mengaudit spesifikasi. proses ini dilaksana selepas Surat Niat dikeluarkan.

kelulusan pelan bangunan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sebelum kerja pembinaan dimulakan.02 HOPT/ HODT Borang JKR/RB/7 Borang JKR/RB/7C1. Keluarkan surat persetujuan.Proses audit: Proses Audit 1. kontraktor perlu mendapatkan: kelulusan kebenaran merancang (DO). 3.PK(O).6 Kelulusan Pelan Pembangunan/ Kelulusan Pelan Bangunan Bagi projek bangunan. Jabatan Bekalan Air/Syarikat Pengurusan Air Negeri. Audit & tentukan dokumen memenuhi kehendak ’Need Statement’. Tenaga Nasional Berhad.2 5. rekabentuk & lukisan terperinci kepada HOPT/PD. 24/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . PPP adakan penyelarasan atau mesyuarat bersama PBT bagi menyelesaikan sebarang masalah. Antara lain pihak berkuasa berkenaan yang terlibat seperti : Majlis Daerah/Dewan Bandar Raya. Jabatan Kesihatan. Semak & kemuka cadangan spesifikasi. Dimana perlu. Bomba.C2. Telekom. JKR Daerah/Negeri. Jabatan Pengairan dan Saliran. 2. Tindakan PPP Rujukan/Rekod SPK JKR. Pejabat Tanah dan Galian Persekutuan/ Negeri/ Pejabat Tanah Daerah Pejabat Penilaian Harta dan sebagainya.-Prosedur JKR.C3 PD Artikel Perjanjian Recital 4 & Terma Kontrak Klausa 2.

Proses audit : Proses audit Projek Bangunan 1. Projek Jalan 1. Pastikan syarat yang dikenakan oleh PBT dicatatkan dan diambil tindakan oleh Kontraktor. 2. Tindakan Rujukan/Rekod PPP Borang JKR/RB/8 Jadual Pengemukaan.  Pelan Bangunan untuk kelulusan dan bertujuan untuk mendapatkan Sijil Layak Menduduki. 3. PPP Borang JKR/RB/9 Pelan Pengambilan Tanah 2. Bagi projek jalan. PPP Surat kelulusan PBT PPP Pengesahan dari Perunding berkaitan.PPP hendaklah pantau status kemajuan permohonan dan kelulusan Pelan Pembangunan daripada PBT. Pelan Pembangunan tidak diperlukan. Pastikan tarikh kelulusan PBT direkodkan. Pastikan Kontraktor kemukakan Pelan Pembangunan kepada PBT/Agensi berkenaan. PPP Borang G 25/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .  Pelan Pembangunan untuk kebenaran merancang. Pastikan Kontraktor sediakan Pelan Pengambilan Tanah dan permohonan melalui KKR. Pastikan Borang G telah diluluskan.

penerimaan bahan. Kaedah audit adalah secara pemeriksaan rambang terhadap rekod berikut: 1. pengawalan kualiti dan kemajuan projek. Tindakan PPP Rujukan/Rekod - PPP Borang JKR/RB/10 6.1 Sistem Kepastian Kualiti PPP bertanggungjawab mengaudit aktiviti-aktiviti pembinaan oleh Kontraktor untuk menentukan pematuhan kepada QAS yang diluluskan. ujian berasingan perlu dilaksanakan oleh pihak PPP. 2. PPP hendaklah menjalankan audit bagi menentukan kawalan kualiti oleh pihak Kontraktor dan perunding mematuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam QAS.2 Kawalan Kualiti Produk Tanggungjawab terhadap kualiti kerja terletak pada pihak Kontraktor sebagaimana dalam Klausa 2 Syarat-syarat Kontrak PWD DB/T Edition 2002. penerimaan produk oleh Perunding. Sekiranya terdapat keraguan ke atas rekod kualiti/ kualiti produk. 26/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .0 PERINGKAT PELAKSANAAN PEMBINAAN 6. 2. Pastikan dokumen QAS yang diluluskan ada di pejabat tapak. Proses audit: Proses audit 1.6. Audit pemakaian QAS dalam aktiviti pemantauan. proses pembinaan (in-process) 3.

JKR/RB/13M&E. Semak rekod ujian secara rambang bagi menentukan produk yang dihasilkan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam spesifikasi. JKR/RB/13M1. rekod ujian. Borang JKR/RB/12a &12b PPP Method Statement. 7. JKR/RB/11b. JKR/RB/12a &12b 27/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . JKR/RB/14E1. Semak kelayakan personel yang ditetapkan untuk menjalankan proses diatas. Spesifikasi kerja. JKR/RB/14E2. Borang: JKR/RB/13C1. 2. JKR/RB/14M1. JKR/RB/11c. 5. JKR/RB/14E3. Semak rekod pemeriksaan secara rambang bagi mempastikan kerja dilaksana mengikut Method Statement dan spesifikasi.Proses audit: Proses audit Penerimaan Bahan 1. JKR/RB/11d. Periksa rekod kualiti / bahan binaan secara rambang bagi menentukan pematuhan kepada kontrak dan QAS. Semak kelayakan personel yang ditetapkan untuk menjalankan proses diatas. JKR/RB/14M2. JKR/RB/14M3. JKR/RB/12a &12b PPP Spesifikasi Kerja. ITP & Borang : JKR/RB/14C1. Periksa kerja di tapak secara rambang untuk pastikan apa yang dicatat dalam rekod pemeriksaan adalah tepat dan benar. JKR/RB/13C2. Proses pembinaan 3. Penerimaan Produk 6. Tindakan PPP Rujukan/Rekod Borang: JKR/RB/11a. 4. Semak kelayakan personel yang ditetapkan untuk menjalankan proses diatas. JKR/RB/13J1.

PPP hendaklah melaksana audit bagi menentukan aktitviti di atas dilaksana dan diluluskan oleh personel yang ditetapkan dalam QAS dan mematuhi Kontrak. Ujian Performa 1. Proses audit: Proses audit Tanda Aras 1. Semak samada ujian telah dilaksana dan performa disahkan oleh perunding menepati Need Statement. Semak samada senarai kerja yang memerlukan tanda aras disediakan.3 Penetapan Penanda Aras Mutu Kerja. 3. Mock-up dan Performa Peralatan Bagi kerja yang kriteria penerimaan tidak dapat diterangkan dengan jelas melalui perkataan. 28/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Sebagai contoh. tanda aras penerimaan produk hendaklah disediakan. Tindakan Rujukan/ Rekod PPP PKK PPP PKK Senarai Semakan Kontraktor. 2.6. Butiran yang perlu disemak adalah seperti Senarai Semak berkenaan. tanda aras untuk kerja lepaan hendaklah disediakan bagi menetapkan tahap mutu kerja yang boleh diterima agar tidak timbul perselisihan pendapat mengenai mutu kerja yang boleh diterima. Ujian performa hendaklah dijalankan ke atas peralatan yang akan dihantar ke tapak bina untuk pemasangan bagi mempastikan ianya memenuhi kehendak “Needs Statement”. Semak samada sampel tanda aras dipamerkan di pejabat tapak. Semak samada senarai kerja yang memerlukan tanda aras disediakan. 2. Laksana pemeriksaan rambang di tapak untuk pastikan mutu kerja yang diterima setanding dengan tanda aras.

Kaedah pemantauan adalah dengan membuat penyemakan ke atas Laporan Kemajuan Kerja.4 Kawalan Kemajuan Kerja PPP hendaklah melaksana pemantauan bagi menentukan kemajuan kerja mematuhi Program Kerja yang diluluskan. Semak laporan kemajuan kerja & pengesanan kemajuan yang disahkan oleh perunding Tindakan PPP Rujukan/ Rekod Need Statement Borang JKR/RB/15 PPP Borang JKR/RB/15 PPP Borang JKR/RB/15 6. Semak pengesanan kemajuan kerja mengikut format yang diluluskan 3. pengesanan kemajuan dan pemeriksaan rambang ke atas kemajuan sebenar di tapak bina. tindakan pembetulan.5 Mesyuarat Tapak/ Teknikal/ Penyelarasan Mesyuarat Tapak merupakan platfom komunikasi antara stakeholder utama bagi membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan projek. Antara perkara-perkara yang perlu dibincangkan : i ii Perubahan kepada skop kerja Pembentangan laporan kemajuan fizikal dan kewangan oleh Pengurus Projek iii Perbincangan mengenai aktiviti kerja yang terlewat atau menjadi kritikal iv Perbincangan mengenai isu tertangguh yang akan menjejaskan objektif kualiti projek v Mengenalpasti isu-isu yang boleh mendatangkan masalah kepada pelaksanaan projek vi Aduan orang awam/pihak yang terjejas akibat kerja-kerja pembinaan vii Laporan kawalan kualiti termasuk NCR. tindakan pencegahan oleh pihak Kontraktor (perunding) 29/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Proses audit: Proses audit 1.6. Tentukan pelaksanaan kerja mengikut program kerja yang diluluskan 2.

3. PD/ PPP / HOPT/ HODT ii. Perunding iii. Mesyuarat Teknikal diadakan bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu teknikal yang melibatkan rekabentuk dan masalah pembinaan yang akan memberikan kesan kepada pencapaian objektif projek. membuat pemeriksaan ke atas rekod. aduan awam. Kehadiran ahli mesyuarat adalah termasuk: i. Semak pengurusan aduan awam dan tindakan susulan. Kaedah pelaksanaan audit adalah melalui lawatan ke tapak projek. Kontraktor. Tentukan kontraktor laksana pengesyoran dalam laporan RSA 4 & RSA 5. 6. Pihak Pelanggan iv.6 Pengurusan Trafik (Projek Jalan/Infrastruktur) PPP hendaklah melaksanakan pemantauan bagi menentukan pematuhan kepada PPT yang diluluskan. Pantau pelaksanaan PPT 2. PPP Borang JKR/RB/16b PPP Borang JKR/RB/16a Tindakan PPP PPP Rujukan/Rekod Borang JKR/RB/16a Borang JKR/RB/16a 30/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Pihak Berkuasa Tempatan / JBA / TNB / Pejabat Tanah (jika berkaitan) Mesyuarat Penyelarasan bertujuan melicinkan kerja-kerja yang melibatkan pihak ketiga seperti PBT dan agensi kerajaan/swasta yang berkaitan. 4.viii Laporan audit kualiti oleh PPP. laporan pematuhan audit keselamatan jalan dan lain-lain dokumen berkenaan. Proses audit: Proses audit 1. Urus laporan kemalangan jalan raya dan semak tindakan susulan.

7. Sediakan laporan audit T&C dimana berkaitan. Pastikan tindakan pembetulan terhadap NCR dan ujian semula T&C. Pantau T&C yang dijalankan oleh Kontraktor 4. 9. Semak & kendali Mesyuarat Pra T&C 2. Perunding wajib menyaksi dan merekod kan keputusan T&C. Tentukan sistem / komponen yang hendak audit fizikal 6. Keputusan keseluruhan T&C hendaklah ditentusahkan oleh jurutera bertauliah. Rujuk Senarai semak Ujian & Pentauliahan SPK PPP Rujuk JKR. Proses audit: Proses audit 1.04-9 PPP PPP PPP Borang JKR/RB/17d PPP PPP Borang JKR/RB/17c PPP Tindakan PPP PPP Rujukan / Rekod Borang JKR/RB/17a Borang JKR/RB/17b 31/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Audit dokumen T&C 5.0 PERINGKAT PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN Kontraktor hendaklah mengambil kira jadual T&C di dalam program kerja bagi keseluruhan projek. 8. Audit fizikal T&C bersama kontraktor dan perunding untuk pengesahan & keluar NCR jika gagal 7. 3. Pastikan penggunaan borang T&C yang diluluskan.PK(O). Tempoh yang munasabah dan praktikal hendaklah diperuntukan bagi tujuan T&C. Kontraktor hendaklah menyiapkan kerja-kerja yang berkaitan dan menguji peralatan / sistem.

Pastikan Start Up Kit / Consumable dibekalkan dimana berkaitan PPP Borang JKR/RB/18 10.0 PERINGKAT PEMERIKSAAN PRA PENYERAHAN & PENYERAHAN Kontraktor hendaklah menjalankan pemeriksaan pra penyerahan untuk memastikan produk yang diterima JKR mematuhi kontrak. Pastikan semua dokumen untuk proses penyerahan sempurna PPP Borang JKR/RB/18 8. T&C Results.8. Terima & semak laporan pemeriksaan dari kontraktor. Pastikan perunding/kontraktor laksanakan pemeriksaan bagi setiap bilik dan ruang. SRA.04-1012 32/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Pastikan perunding/ kontraktor baiki kecacatan. etc. 6.10 7. 5. 4. Laporan pemeriksaan hendaklah disahkan oleh arkitek/ jurutera/ profesional yang bertauliah dimana berkaitan PPP hendaklah melaksanakan audit terhadap laporan pemeriksaan dari kontraktor dan kemudian laksanakan pemeriksaan fizikal bersama kontraktor. 6-8 . 3. Laksana audit bilik/ ruangan/ inventori barangan mudah alih bersama kontraktor dan perunding (Komponen arkitek sahaja). Proses Audit: Proses audit 1.PK(O) 04-SRA. Pastikan senarai kecacatan dikemukakan.PK(0). Pastikan dokumentasi O&M. Pastikan perunding/kontraktor kemukakan laporan senarai kecacatan. Penyediaan Perakuan Siap Kerja PPP Rujuk JKR.PK(O) 04-4. Tindakan PPP Rujukan/ Rekod Laporan senarai kecacatan PPP Laporan senarai kecacatan PPP Laporan senarai kecacatan PPP PPP Rujuk JKR. 5 PPP Rujuk JKR. As-Built Drawing. 2. PPP Borang JKR/RB/18 9.

dan aplikasi-aplikasi komputer hendaklah termasuk latihan penggunaan kepada pengguna akhir. vii. vi. iii.9. Audit pelaksanaan latihan untuk pengguna. skop kerja menyediakan peralatan mekanikal dan elektrikal yang tertentu seperti mesin-mesin. ii. viii. iv. Nota latihan/rujukan Keperluan peralatan latihan Penilaian latihan/kajian keberkesanan Bilangan pengguna yang perlu dilatih dan tahap pengetahuan. Proses latihan boleh bermula sebaik sahaja sesuatu serbis itu sedia diguna sehingga selepas projek diserahguna kepada pelanggan atau sepanjang tempoh penyenggaraan. Kendali mesyuarat latihan untuk pengguna. kenderaan. Pastikan kontraktor kemukakan program latihan untuk pengguna dan disahkan. Proses Audit: Proses audit 1. 3. 4. Jadual Latihan Tempat latihan. Pengurus latihan dan carta organisasi latihan Tenaga jurulatih/pengajar yang kompeten. Tindakan PPP Rujukan/Rekod Draf CPC PPP PPP PPP 33/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Program latihan hendaklah disediakan dalam bentuk Gant Chart dan merupakan sebahagian dari WBS yang perlu mendapat kelulusan dari PPP dan persetujuan pengguna. Pecahan kos bagi tujuan latihan mungkin diperlukan supaya ia dapat dikawal. PPP hendaklah memantau sepanjang proses latihan dengan mengkaji laporan keberkesanan yang disediakan oleh kontraktor atau wakilnya. v. Kontraktor perlu menyediakan perancangan latihan terdiri dari: i. 2.0 LATIHAN UNTUK PENGGUNA FASILITI (END USER) Dalam Projek R&B. Pantau dan kawal pelaksanaan latihan untuk pengguna.

PD keluarkan CMGD dan Perakuan Muktamad setelah semua tindakan pembaikan dilaksanakan dengan sempurna dan disahkan oleh perunding. 2. 4. pelanggan dan perunding (dimana perlu). kerja-kerja pembaikan kecacatan (Defects List). ii. 6. kerja-kerja penyenggaraan yang ditetapkan dalam kontrak sama ada Planned Preventive Maintenance atau Breakdown Maintenance.10. iii. 7. penyenggaraan dan aduan pelanggan.0 PERINGKAT TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN Kontraktor hendaklah menguruskan dan melaksanakan segala: i. Pastikan kontraktor kemukakan dokumentasi CPC & penyerahan yang lengkap dan disahkan. Proses audit Proses audit 1. 3. PPP hendaklah memantau pelaksanaan penyenggaraan dan kerja-kerja pembaikan kecacatan/ aduan kerosakan oleh kontraktor selepas CPC. Keluarkan Sijil CMGD Keluarkan perakuan muktamad PD PD CMGD PPP Laporan / senarai Kecacatan PPP PPP PPP Borang JKR/RB/19a Borang JKR/RB/19b Tindakan PPP Rujukan/Rekod Draf CPC 34/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . pembaikan aduan kerosakan dari pelanggan selepas CPC. Kendali Mesyuarat DLP / Penyenggaraan Pantau penyenggaraan semasa DLP Laksana pemeriksaan akhir bersama kontraktor & pelanggan diakhir tarikh DLP 5. PPP menyemak laporan dan status pembaikan kecacatan. PPP mengadakan lawatan pemeriksaan dan pengerusikan mesyuarat DLP dengan dihadiri oleh kontraktor. Pastikan pihak kontraktor menyediakan laporan/ senarai kecacatan akhir & pastikan kecacatan siap dibaiki serta diperakukan oleh PD.

kelulusan dan pembayaran mesti dibuat dalam tempoh yang ditetapkan di dalam Fasal 50 syarat-syarat kontrak. tertakluk kepada had maksimum RM10 juta atau 25% dari nilai kerja pembina. polisi-polisi insurans.1 Bayaran Pendahuluan Bayaran pendahuluan boleh dipohon dengan syarat Kontraktor telah mengembalikan SST yang telah ditandatangani. Pemotongan semula bayaran pendahuluan dibuat melalui bayaran interim dengan menggunakan formula tertentu. Penyediaan. bermula apabila nilai kerja melebihi 25% dan akan selesai apabila kerja mencapai 75%.1 Bayaran Pendahuluan Dan Bayaran Interim 11. Jika perkara ini tidak dipatuhi. pengesahan SOCSO. Bayaran interim boleh dibuat mengikut :  Jadual Bayaran Interim (IPS) yang disediakan berasaskan ‘Work Breakdown Structures’ (WBS) yang diluluskan oleh PD.0 PENTADBIRAN KONTRAK 11.1.11. resit bayaran premium serta Gerenti Bank/ Insurans yang dileuarkan oleh Syarikat Kewangan dalam format yang diluluskan dengan nilai pendahuluan yang dipohon. atau  penilaian sebenar di Tapak Bina. 11. bayaran interim boleh disediakan setiap bulan atau lebih kerap mengikut pertimbangan PD. di khuatiri akan menyebabkan pecah kontrak dpikul oleh kerajaan. Bagi penilaian sebenar di tapak bina.1.2 Bayaran Interim Permohonan dari Kontraktor mesti dikemukakan bersama dokumen sokongan yang telah disediakan dan mempunyai perakuan dari Perundingperunding Kontraktor yang mengesahkan bahawa kerja telah dilaksanakan sejajar dengan peruntukan kontrak. 35/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Bayaran Pendahuluan Bayaran Interim 11.1. 5. 4. Pastikan nilai kerja yang masih mempunyai NCR perlu ditolak dari penilaian.1) dan senarai semakan Borang JKR/RB/20. 2.1.Proses Kerja yang melibatkan: a.3 Proses Bayaran Pendahuluan Proses kerja untuk bayaran pendahuluan adalah sama seperti projek konvensional dalam SPK (JKR. b. Pastikan ada permohonan tuntutan bayaran dari kontraktor lengkap dengan dokumen sokongan kiraan & perakuan oleh kontraktor & Perunding. Tindakan PPP Rujukan/Rekod Bayaran interim no.1: Borang JKR/RB/21a Bayaran interim berikut: Borang JKR/RB/21b PPP PPP PPP PPP 36/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Pastikan nilai perubahan kerja dan tuntutan kontrak yang diluluskan dimasukkan ke dalam penilaian.04A-6.4 Proses Bayaran Interim Proses kerja untuk bayaran interim adalah seperti berikut :- Proses Audit Proses Audit 1. Pastikan bayaran dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh perakuan diluluskan. 11. 3.1. Pastikan ada perakuan Jurutera (PPP) berkaitan.PK(0). Semak dokumen penilaian kerja.

2. PD masih bertanggung jawab untuk menyediakan dan membuat penilaian perubahan kerja untuk tujuan penutupan akaun].  Perubahan kerja kekurangan ke atas rekabentuk kontraktor yang mana perlu dibuat di atas sebab kesesuaian.1 Definisi Pada dasarnya tiada perubahan kerja dalam kontrak R&B. PPP hendaklah menyemak dokumen yang menyokong penilaian perubahan kerja. kefungsian dan keselamatan kerja tersebut.2 Perubahan Kerja.2. 11. [Sekiranya kontraktor gagal berbuat demikian.  Perubahan yang disebabkan oleh keadaan fizikal atau halangan yang bukan sedia ada yang mana tidak dapat dijangka secara munasabah oleh seorang kontraktor yang berpengalaman.11. Walau bagaimanapun syarat-syarat kontrak memperuntukkan tiga keadaan yang membolehkan perubahan kerja yang akan melibatkan pelarasan harga kontrak seperti berikut:  Perubahan kepada Kehendak Kerajaan.2 syarat-syarat kontrak antara lain memperuntukkan PD boleh mengeluarkan APK dengan meminda penyata kehendak (needs statement). faktor-faktor berikut perlu diambilkira:  Spesifikasi bahan  Performance Specification  Kelas bahan/ peralatan / komponen Kontraktor hendaklah menyediakan pengukuran dan penilaian perubahanperubahan kerja. 37/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 11.2 Penyediaan Arahan Perubahan Kerja (APK) Klausa 27. Di mana perubahan kerja yang melibatkan pertukaran bahan/ peralatan / komponen/ jenis/ jenama yang setara.

maka ini perlulah diselaraskan kepada JHK.  Keadaan dan geologi tanah. maka ia adalah satu kerja yang berasingan yang memerlukan satu kontrak yang berasingan.sub-marine. keadaan dan kesesuaian semulajadi tapak bina  Keadaan bekalan buruh dan bahan-bahan PD perlu pastikan perubahan yang dipohon adalah termasuk dalam skop penyata kehendak.APK berkaitan rekabentuk seperti kesesuaian. Perubahan Kerja melibatkan tambahan kos kepada JHK boleh dipertimbangkan sekiranya perubahan disebabkan oleh keadaan fizikal diluarjangka atau/dan halangan diluarjangka (artificial obstruction) oleh kontraktor yang berpengalaman kecuali perkara-perkara berikut:  Keadaan iklim atau keadaan yang disebabkan oleh iklim  Keadaan/sifat/tahap tempatan di tapak bina. 2/2003] bertajuk “Permohonan Untuk Mendapat Kelulusan Perubahan Kerja”. Kontraktor hendaklah menepati keperluan statutori dalam pembangunan rekabentuk dan sebarang perubahan keperluan statutori sebelum SST dikeluarkan.  Kemudahan utiliti seperti bekalan air dan elektrik. sub-soil. hidrologikal  Bentuk. kefungsian. PD perlu meneliti sama ada keperluan perubahan tersebut adalah disebabkan oleh ketidakcukupan dan ketidaksempurnaan pembangunan rekabentuk yang perlu diambil kira oleh kontraktor. Sekiranya perubahan kerja tersebut melibatkan kekurangan Jumlah Harga Kontrak (JHK). PD hanya boleh mengeluarkan arahan yang mana bertujuan 38/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Permohonan APK kepada Jawatankuasa Perubahan Kerja hendaklah menggunakan Borang JKR-KPK [Pind. maka ini bukanlah kos tambahan kepada Kerajaan. keselamatan atau ketidakcukupan sebagaimana kehendak kontrak bukanlah merupakan tanggungan kos oleh Kerajaan. Sekiranya APK yang dikeluarkan oleh PD adalah diluar skop kerja asal.

Pastikan perubahan kerja bukanlah sebahagian daripada tanggungjawab asal kontraktor yang dinyata secara tersurat/ tersirat di dalam pembangunan rekabentuk sejajar dengan keperluan statutori & Kehendak Kerajaan.Kehendak Kerajaan.Kehendak Kerajaan. 2. Cadangan Kontraktor. 39/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .2. 2.3 Penilaian perubahan kerja Penilaian perubahan kerja sama ada tambahan kos kasar atau kos bersih disebabkan oleh gantian hendaklah berdasarkan kepada Harga Kontrak Analisa ataupun Jadual Kadar Harga Kontrak setakat mana ia adalah serupa sifat kerjanya. Sekiranya perubahan kerja tersebut melibatkan satu tambahan kos yang tinggi maka ia bukan lagi tergulung dalam skop asal kerja kontrak. Tindakan PD Rujukan/ Rekod 1.untuk melengkapkan serta menganjurkan bidang kerja yang dikontrakkan tersebut sahaja. Pastikan perubahan kerja bukanlah disebabkan oleh keperluan PD 1. dan ianya merupakan satu perlaksanaan kontak yang berasingan. Sekiranya terdapat perbezaan di dalam keadaan melaksanakan kerja atau perbezaan yang ketara kepada kuantiti kerja di dalam kontrak maka satu penilaian yang saksama perlulah dibuat oleh PD. 11. Cadangan Kontraktor. PD 1.4 Proses Audit a) Untuk APK (Tambahan) Proses Audit 1.Kehendak Kerajaan. 11.Fasal 27 3.Fasal 27 2. Pastikan permohonan perubahan kerja di dalam skop kerja yang dibenarkan.2.

Pastikan permohonan perubahan kerja adalah disebabkan perubahan yang ketara kepada Kehendak Kerajaan. Pastikan permohonan perubahan kerja menggunakan borang JKR-KPK (Pind.Fasal 27 5. Tindakan Rujukan/ Rekod Cadangan Kontraktor.Fasal 27 PD 1. 6 bertarikh 30. b) Untuk APK (Kurangan) Proses Audit 1. (9)dlm. 2. JKR. KPKR.11. 020.KPKR. Cadangan Kontraktor. 2. keselamatan atau kefungsian cadangan rekabentuk kontraktor yang mana pindaan tersebut akan melibatkan Tindakan PD Rujukan/Rekod 1.Surat SPKPKR bil. Surat SPKPKR bil.2004. 2/2003) dan lengkap dengan semua lukisan/ perkiraan/ dokumen sokongan yang perlu.Borang JKRKPK [Pind. Pastikan APK adalah berkaitan dengan kesesuaian. AP 202. Pastikan permohonan perubahan kerja dipohon ke jawatankuasa perubahan kerja berdasarkan had nilai kewangan. 6 bertarikh 30.11.2004.2 40/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . keselamatan atau kefungsian cadangan rekabentuk sejajar dengan kehendak kerajaan. 2/2003] 2. AP 202.2 7. (9)dlm. PD 1.Fasal 27 6.Proses Audit kesesuaian.Kehendak Kerajaan. PD 1.050/03 Klt. PD Seperti diatas.050/03 Klt. 2. JKR. 2. 4. 020. Pastikan kelulusan diperolehi daripada Jawatankuasa Perubahan kerja sebelum APK dikeluarkan.

11. Pastikan Perakuan Pelarasan Harga Kontrak (kekurangan) disedia dan dikeluarkan bagi memuktamadkan nilai perubahan kekurangan (sementara) pada borang APK yang telah dikeluarkan.3. 2. 020.2004. 2. Fasal 27 3. 020. Pastikan APK kekurangan beserta nilai perubahan kerja (kekurangan sementara) disediakan dan dikeluarkan Tindakan Rujukan/Rekod 3. 6 bertarikh 30.Surat SPKPKR bil. KPKR. force majure ataupun kekurangan bahan-bahan binaan yang tidak dapat dijangkakan secara munasabah. JKR. PD 1.3 Lanjutan Masa. Sejajar dengan perundangan dan syarat-syarat kontrak. 11. (9)dlm. AP 202.050/03 Klt. Fasal 27 11. AP 202. 6 bertarikh 30.1 Definisi Lanjutan masa di dalam perundangan dan syarat-syarat kontrak secara amnya boleh diberikan berlandaskan dua sebab berikut:  Kelewatan oleh sebab-sebab neutral contohnya cuaca luar biasa.Surat SPKPKR bil. (9)dlm. JKR.Proses Audit kekurangan kepada harga kontrak.  Kelewatan yang disumbangkan oleh pihak Kerajaan atau mana-mana pihak yang mana Kerajaan bertanggung jawab.2004.050/03 Klt.2 3. KPKR. Fasal 27 PD 1. Isu-isu yang perlu dipertimbangkan dalam menilai lanjutan masa ialah: 41/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .2 3.11. bukan semua arahan perubahan kerja atau sebab-sebab di atas boleh menyebabkan lanjutan masa. 2.

Maka PD perlu menilai dan membuat keputusan berkaitan dengan Lanjutan Masa tersebut di dalam tempoh kontrak yang dibenarkan.  Adakah APK ataupun sebab-sebab di atas sebenarnya melewatkan kemajuan kerja kontraktor di tapak bina? PD juga perlu mengambilkira kemungkiran pihak kontraktor.2 Bilakah Lanjutan Masa Sepatutnya Diluluskan ? Sekiranya lanjutan masa diluluskan atas sebab-sebab yang disumbangkan oleh kerajaan. dan hak Kerajaan untuk mengenakan LAD akan hilang. ‘masa’ bukan lagi menjadi teras (time is of no essence) kepada kontrak itu. Di dalam perundangan ini dikenali sebagai “time is at large”. maka kerajaan akan hilang hak ke atas kontraktor untuk menyiapkan kerja mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Sekiranya benar Kerajaan menyumbangkan kepada kelewatan tersebut dan satu lanjutan masa tidak diberikan sebelum tempoh kontrak berakhir. Kontraktor hendaklah mengambil langkah-langkah wajar untuk membendung kelewatan kemajuan kerja di tapak bina.3. maka sejajar dengan prinsip perundangan. Jika ini berlaku maka kontraktor hanya perlu menyiapkan dalam tempoh yang munasabah. Penilaian lanjutan masa tidak seharusnya dibuat semata-mata berdasarkan program kerja asal sahaja. 11. Jika PKLM atau Perakuan Kerja Tidak Siap (PKTS) tidak dikeluarkan oleh PD sebelum tempoh kontrak yang dibenarkan berakhir. tetapi hendaklah juga mengambilkira tahap kemajuan kerja sebenar di tapak bina. contohnya kelewatan yang disebabkan oleh kontraktor. PD hendaklah mengeluarkan Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa (PKLM) sebelum tamat tempoh kontrak yang dibenarkan. Apabila PD menilai lanjutan masa perkara-perkara berikut perlu diambil kira:    Kemajuan kerja kontraktor sebenar di tapak bina Kelewatan yang disumbangkan sendiri oleh kontraktor Tempoh kelewatan berdasarkan perkiraan “Net Effective Delay” 42/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

(iii) (iv) (v) Arahan-arahan berkaitan dengan fosil ataupun antikuiti Arahan perubahan kepada Kehendak Kerajaan Penangguhan mana-mana bahagian kerja atau keseluruhan kerja 45. atau mengaturkan bagi mengadakan atau menjalankan apa-apa ujian ke atas apa-apa bahan atau barang-barang atau ke atas apa-apa kerja terlaksana yang mungkin dikehendakki oleh PD dengan syarat bahawa kerja-kerja yang terlaksana tersebut adalah sejajar dengan peruntukkan kontrak.3. 45.1(f) Kelewatan penerimaan kelulusan daripada badan statutori atau pihak berkuasa tempatan yang mana kontraktor telah mengambil semua langkah sewajarnya. atau persetujuan dalam masa yang wajar daripada PD 45.1(b) Arahan-arahan oleh PD berbangkit dari pertikaian dengan tuan-tuan punya berjiran. 11. 45.1(g) Kelewatan kerajaan memberi milikan tapak bina 43/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Sama ada perkara-perkara yang didakwa oleh kontraktor sememangnya melewatkan kemajuan kerja di tapak bina.1(d) Arahan-arahan oleh PD yang disebabkan oleh: (i) kesamaran atau percanggahan terhadap Kehendak kerajaan (ii) pendedahan untuk pemeriksaan apa-apa kerja yang tertutup. maklumat. syarat-syarat kontrak diklasifikasikan sebagaimana berikut: a) Sebab-sebab kelewatan yang disumbangkan oleh Kerajaan atau mana-mana pihak yang di bawah kawalan Kerajaan 45.1(e) Kontraktor tidak menerima arahan.3 Klasifikasi Sebab-sebab Lanjutan Masa Sebab-sebab lanjutan masa mengikut klausa 45.

1(i) Perkara di luar kawalan dan ramalan kontraktor secara munasabah pada tarikh penutupan tender untuk mendapatkan barang dan/atau bahan yang diperlukan. Apabila PD telah melanjutkan polisi tersebut maka semua kos yang ditanggung oleh 44/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 2. Kontraktor hendaklah melanjutkan liputan insurans yang memadai dengan mengambil kira tempoh siap dijangkakan olehnya. Jika kontraktor gagal berbuat demikian. 4.45. 11.1(h) Kelambatan pihak artisan.1(a) “force majure”. maka PD perlulah melanjutkannya sejajar dengan peruntukkan syarat-syarat kontrak.4 Langkah-langkah Perlu Bagi Meluluskan PKLM 1. 3. dan diiringi dengan tempoh hari yang diluluskan. Semak Pegawai yang berkuasa untuk bertindak bagi pihak Kerajaan (rujuk kepada Lampiran Kepada Syarat-syarat Kontrak).3. Amalan dengan hanya memperuntukkan sebab utama sahaja (dominant reason) adalah tidak sejajar dengan peruntukkan kontrak dan perundangan. 45. tukang-tukang atau orang-orang lain yang ditugaskan oleh kerajaan bagi melaksanakan kerja yang bukan sebahagian dari Kontrak. Kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh perkara luar jangka. Penilaian tempoh lanjutan masa yang diluluskan hendaklah berdasarkan tempoh kelambatan sebenar (net effective delay) dengan mengambil kira pertindihan tempoh kelambatan untuk kesemua sebab-sebab tersebut. Pastikan kesemua sebab-sebab yang dipertimbangkan hendaklah dinyatakan dalam perakuan mengikut klausa yang berkaitan. Pegawai yang dinamakan di dalam Lampiran sahaja yang berhak untuk meluluskan Lanjutan Masa. b) Kelewatan atas sebab-sebab neutral 45.

Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa Surat Kementerian Kewangan ruj. Kluasa 45 Kontraktor/ PD 1. 1 Tindakan Kontraktor/ PD Rujukan/Rekod 1. Pastikan deraf PKLM disediakan. Kluasa 45 PD 1. 11.4. Senaraikan semua sebab-sebab dan klausa-klausa yang berkaitan serta nyatakan sama ada sebabsebab tersebut adalah serentak atau berturut-turut.09) 735/10/1 Jld.Kerajaan hendaklah dikenakan bayarannya terhadap kontraktor dengan mencampurkan 5% caj on kos1 kepada bayaran premium yang terlibat tersebut. Pastikan kontraktor ada memohon lanjutan masa atau PD mempunyai pengetahuan bahawa kontraktor mempunyai sebab yang sahih untuk lanjutan masa 2. 3 (44) bertarikh 5. Klausa 45 2. Semak sama ada alasan-alasan yang telah diajukan tersebut benar-benar melewatkan kerja.5 Proses Audit Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa Proses Audit: Proses Audit 1. (K&B)(8.3.89 45/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . PD perlulah mengambil kira faktor-faktor yang dinyatakan pada perkara 11.Klausa 45 PD 1. Nyatakan tempoh lanjutan masa sebenar (net effective delay) yang merangkumi kesemua sebabsebab lanjutan masa yang dipertimbangkan.3. 3.3. Rujuk klausa yang berkaitan dengan sebab-sebab lanjutan masa yang dipertimbangkan 4.

11. Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa 11.Proses Audit 5. Borang PKLM. Pastikan pegawai yang meluluskan PKLM adalah Pegawai Yang Diberi Kuasa (PYDK) untuk bertindak bagi pihak Kerajaan. maka Gantirugi Tertentu dan Ditetapkan (Liquidated and Ascertained Damages – LAD) boleh dikenakan kepada kontraktor setelah PKTS dikeluarkan. Rujukan/Rekod 1. PD 1.Lampiran Kepada Syaratsyarat Kontrak 4. Klausa 45 3.Klausa 3(i) 2. Gantirugi dalam undang-undang kontrak adalah hanya berbentuk pampasan sahaja dan bukan bertujuan untuk menghukum sejajar dengan prinsip perundangan negara. LAD bukanlah satu bentuk denda. 6. Jika LAD satu bentuk denda maka ia tidak akan dapat dikuatkuasakan di dalam perundangan.4. Pastikan PKLM diedarkan kepada semua pihak yang berkenaan terutamanya Penjamin yang menjamin pelaksanaan kontrak. Oleh itu istilah LAD hendaklah tidak disamakan dengan istilah denda.4 Perakuan Kerja Tidak Siap Kerja. 46/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Tindakan PD/PYDK. Sekiranya kontraktor gagal menyiapkan kerja pada tarikh siap kontrak asal atau pada tarikh yang dibenarkan dalam kontrak. Sebelum PKTS dikeluarkan. beberapa langkah sejajar dengan kontrak dan perundangan perlu dipatuhi supaya hak Kerajaan dilindungi.1 Definisi Perakuan Kerja Tidak Siap (PKTS) diperuntukkan dalam klausa 42 syaratsyarat kontrak.

PD masih perlu memantau kemajuan kerja kontraktor di atas tapak bina. kontraktor telah gagal menyiapkan kerja pada tarikh yang dibenarkan dalam kontrak dan PD bolehlah mengenakan LAD terhadap kontraktor setelah PKTS dikeluarkan. Contoh surat piawai tersebut bolehlah dirujuk pada Borang JKR/RB/22a.11. 47/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .4 Pemantauan Rapi Kemajuan Kerja Setelah Pengeluaran PKTS Apabila PKTS dikeluarkan dan LAD dikenakan kepada kontraktor.4.4. maka satu keputusan perlulah dibuat sama ada untuk meneruskan kerja atau sebaliknya. 11.2 Langkah-Langkah Untuk Mengeluarkan PKTS Sejajar dengan prinsip perundangan. keluarkan notis kepada kontraktor sebelum tarikh siap kontrak atau tarikh yang dibenarkan dalam kontrak sebelum tindakan LAD dikenakan.4.3 Pengedaran PKTS PKTS perlulah diedarkan kepada pihak-pihak berikut:     Pusat Khidmat Kontraktor Juruukur Bahan yang terlibat dengan kontrak Penjamin Syarikat Insurans 11. PD hendaklah mengeluarkan PKTS kepada kontraktor. Sekiranya kontraktor gagal mengemukakan sebab-sebab munasabah. Notis tersebut lebih merupakan satu niat Kerajaan untuk mengenakan LAD kepada kontraktor. Sekiranya kontraktor telah dikenakan LAD dalam tempoh yang panjang. Sekiranya didapati kontraktor tidak melaksanakan kerja dengan tekun dan kemajuan kerja tidak memberansangkan. Ini bermakna pada pandangan PD. ini akan mengakibatkan beban jumlah nilai LAD bertambah dan menjejaskan aliran wang tunai kontraktor untuk menyiapkan kerja keseluruhannya.

Tindakan menamatkan pengambilan kerja kontraktor hendaklah dibuat sekiranya difikirkan bahawa jumlah nilai LAD yang dikenakan adalah besar dan membebankan kontraktor.5 Proses Audit Proses Audit 1. Sediakan PKTS apabila kontraktor gagal kemukakan alasan yang munasabah.4. 3. Kontraktor PD Klausa 42 dan Borang Piawai PKTS ( JKR 203X sem 1/83 ) 4. 11. Tandatangan PKTS dan edarkan kepada pihak-pihak yang berkaitan terutama penjamin perlaksanaan projek dan pihak insurans. Terima & analisis maklum-balas kontraktor berkaitan alasan yang munasabah. Sedia dan semakkan deraf surat amaran niat LAD Tindakan PD Rujuakan/Rekod Format surat amaran niat LAD: Borang JKR/RB/22a 2. PYDK Klausa 42 dan Lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak Borang Piawai PKTS: Borang JKR/RB/22b Senarai Edaran: Borang JKR/RB/22c 48/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

atau 49/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .5 Pengurusan Timbangtara. melainkan kedua-dua belah pihak bersetuju untuk tidak merujuk kepada penimbangtara. Kontraktor hendaklah secara tekun terus melaksanakan kerja walaupun tidak berpuas hati dengan keputusan Pegawai tersebut. Klausa 56. Lazimnya rujukan kepada timbangtara akan dikuatkuasakan sepenuhnya oleh mahkamah.5. 11.5. 11. semasa kerja pembinaan sedang dilaksanakan atau selepas siap kerja atau selepas penamatan pengambilan kerja kontraktor berkaitan kepada:    Tafsiran kontrak binaan tersebut Apa-apa perkara yang timbul berkaitan dengan perjalanan kontrak Penahanan oleh PD apa-apa perakuan yang mana kontraktor mendakwa ia berhak Semakan kepada Lampiran Kepada Syarat-Syarat Kontrak perlu dibuat terlebih dahulu untuk menentukan Pegawai Yang Diberi Kuasa.1 Definisi Timbangtara adalah satu proses penyelesaian pertikaian yang merupakan alternatif kepada tindakan ke mahkamah. Keputusan Pegawai tersebut adalah mengikat sehinggalah pembinaan kerja siap secara keseluruhannya.1 syarat-syarat kontrak antara lain memperuntukkan sekiranya terdapat pertikaian di antara Kontraktor dengan Kerajaan.2 Rujukan Keputusan kepada Pegawai Yang Berkuasa Klausa 56.11.3 pula memperuntukkan bahawa sekiranya :  Pegawai Yang Diberi Kuasa gagal memberi satu keputusan sebagaimana yang dipohon oleh kontraktor di dalam tempoh 45 hari dari tarikh permohonan.

5. Kontraktor tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah diberikan oleh Pegawai Yang Diberi Kuasa di dalam tempoh 45 hari dari tarikh terima keputusan. PD hendaklah memberi pandangannya kepada Penasihat Undang-Undang untuk sekiranya di luar ruang lingkup timbangtara. PD hendaklah memanjangkan notis tersebut beserta satu laporan kepada Penasihat Undang-Undang. Ini bermakna ia tidak merangkumi apa-apa pertikaian Kerajaan terhadap kontraktor. kontraktor boleh memohon rujukan pertikaian tersebut kepada Penimbangtara berseorangan.3 Ruang Lingkup Timbangtara Sebelum rujukan kepada proses timbangtara. Kuala Lumpur. tindakan yang selanjutnya Hanya pertikaian daripada kontraktor terhadap keputusan PD/Kerajaan sahaja mengenai pentadbiran sesuatu kontrak yang boleh dirujuk kepada timbangtara. 50/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .5. 11. Dalam tempoh 45 hari sama ada selepas menerima apa-apa keputusan ataupun tidak daripada Pegawai Yang Diberi Kuasa. 11. kontraktor dan PD perlu pastikan perkara yang dipertikaikan adalah dalam ruang lingkup timbangtara yang diperuntukkan dalam kontrak. Sekiranya persetujuan tidak tercapai maka penimbangtara akan dilantik oleh Pengarah Pusat Timbangtara Serantau.4 Tindakan Selepas Menerima Notis Rujukan Kepada Penimbangtara Sekiranya notis pertikaian dikemukakan oleh kontraktor untuk dirujuk kepada Penimbangtara. yang antara lain merangkumi perkara-perkara berikut:     Notis Kontraktor berkaitan Rujukan Kepada Penimbangtara Butir-butir kontrak Sinopsis peristiwa yang menyebabkan pertikaian tersebut timbul Surat berkaitan dengan keputusan PD ataupun Perakuan-perakuan PD yang dipertikaikan.

 

Apa-apa surat menyurat di antara Kerajaan dengan kontraktor berkaitan dengan perkara yang dipertikaikan. Perakuan PD berkaitan dengan pertikaian tersebut.

11.5.5 Keputusan Penimbangtara

Sejajar dengan peruntukkan undang-undang dan kontrak, secara prinsipnya satu keputusan oleh penimbangtara adalah muktamad dan mengikat keduadua belah pihak. Namun begitu keputusan penimbangtara tersebut hanya boleh diketepikan berdasarkan seksyen 24 Akta Timbangtara 2005 (Akta 646) mengikut keadaan-keadaan yang tertentu sahaja seperti berikut:    

Kegagalan penimbangtara tersebut keadilan asasi.

untuk

mematuhi peraturan

Tindak tanduk penimbangtara yang memperlihatkan peri laku berat sebelah. Kegagalan penimbangtara untuk menilai bukti-bukti yang mana secara materialnya mempengaruhi keputusan penimbangtara Kekhilafan pemakaian undang-undang oleh penimbangtara yang mana jelas pada permukaan rekod award penimbangtara

Sekiranya PD/Penasihat Undang-Undang berpendapat terdapat asas untuk mengenepikan award penimbangtara, maka rujukan selanjutnya bolehlah dibuat kepada Pejabat Peguam Negara melalui Penasihat Undang-Undang. 11.5.6 Proses Audit

Proses Audit 1. Pastikan keputusan dibuat dalam tempoh 45 hari dari penerimaan surat pertikaian daripada kontraktor berkaitan dengan apa-apa keputusan dan/atau mana-mana perakuan yang telah dikeluarkan 2. Pastikan kontraktor terus tekun

Tindakan PYDK

Rujukan/Rekod Kluasa 56.3

PD

Kluasa 56.3

51/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

Proses Audit menjalankan kerja walaupun tidak bersetuju dengan keputusan. 3. Majukan cadangan nama penimbangtara berseorangan daripada kontraktor kepada Penasihat Undang-Undang untuk persetujuan oleh pihak Kerajaan. 4. Sekiranya tidak mendapat persetujuan, rujuk kepada Pengarah Pusat Timbangtara Serantau, Kuala Lumpur. 5. Pastikan rujukan serta proses timbangtara tersebut tidak dibuat sehingga kerja pembinaan disiapkan.` 6. Sedia dan kemukakan laporan berkaitan dengan pertikaian kepada Penasihat Undang-undang yang sekurangkurangnya mengandungi perkaraperkara sebagaimana perkara 11.5.4

Tindakan

Rujukan/Rekod

PYDK

Kluasa 56.3

PYDK

Kluasa 56.3

PYDK

Kluasa 56.3

PYDK dan PD

11.6

Pematuhan Kepada Dasar Perolehan Kerajaan.

11.6.1 Definisi

Dasar kerajaan mengutamakan penggunaan bahan/barangan tempatan, penggunaan barangan impot adalah dilarang kecuali yang mempunyai fungsi khas, melibatkan kepakaran atau yang tidak terdapat bahan/barang buatan tempatan yang setaraf dengannya.

Kontraktor tidak akan dibenarkan mengimpot mana-mana bahan, loji peralatan, kenderaan atau barangan lain yang akan menjadi sebahagian daripada kerja atau dibekalkan dibawah kontrak kecuali yang diluluskan oleh kerajaan.

52/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

Kontraktor mestilah memastikan yang perolehan barangan impot seperti bahan, loji, peralatan dan kenderaan atau barangan lain yang bernilai lebih dari RM 50,000.00 bagi setiap item yang diluluskan oleh kerajaan diperolehi secara terus daripada negara yang mengeluarkannya berdasarkan Percuma Atas Kapal (Free On Board) atau yang setaraf dengannya. Pengangkutan dan insuran barangan yang diimpot tersebut ke tapak bina hendaklah diuruskan oleh Kontraktor melalui ’Government Multimodal Transport Operators (GMTO)’ yang dilantik oleh Kerajaan. Permohonan kelulusan dari MITI perlu dibuat oleh Kontraktor melalui jabatan pada peringkat awal selepas sahaja tarikh milik tapak bina.

11.6.2 Proses Audit:

Proses Audit 1. Dapatkan senarai bahan/ barangan daripada Kontraktor dan pastikan borang piawai MITI dilengkapkan. 2. Sah dan hantar borang piawai permohonan kepada MITI 3. Edar surat kelulusan MITI kepada Kontraktor dan JKR (disiplin berkenaan) 4. Pantau & audit penggunaan GMTO oleh Kontraktor.

Tindakan PD

Rujukan/ Rekod SPP 7/2002

PD

PD

PD

Senarai GMTO yang digunapakai oleh kontraktor

11.7

Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor

11.7.1 Definisi

Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor (selepas ini disebut sebagai ’pemansuhan’) hanya dibuat sekiranya didapati kontraktor telah memungkiri terma-terma kontrak mustahak di dalam kontrak. Kemungkiran terma-terma 53/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

mustahak di dalam kontrak adalah menyentuh akar umbi kontrak binaan tersebut. Peruntukkan klausa 54 syarat-syarat kontrak memberi kuasa kepada PD atau Pegawai Yang Diberi Kuasa untuk mengambil tindakan terhadap kontraktor. Masa adalah teras kepada kontrak binaan R&B dan ia merupakan satu kemungkiran terma yang mustahak. Tindakan pemansuhan boleh juga disebabkan oleh ketidakupayaan kontraktor seperti kebangkerapan atau terdapat satu perintah penggulungan terhadap kontraktor menyentuh kewujudan entiti kontraktor itu sendiri. atau Gagal meneruskan Kerja dengan mengikut aturan dan tekunnya. 54/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . atau Menyebabkan seorang likuidator. PD/Kerajaan mempunyai pilihan sama ada untuk mengenakan LAD atau pemansuhan. Pemansuhan kontrak berdasarkan kemungkiran oleh ketidakmampuan kontraktor sebagaimana berikut:     Melakukan suatu perbuatan kebangkerapan. penerima atau pengurus sementara bagi urusan atau pengusahaannya yang dilantik dengan sewajarnya. atau  Mengsubkontrak seluruh atau mana-mana bahagian Kerja tanpa kelulusan bertulis daripada PD terlebih dahulu. atau Menjadi taksolven atau membuat penyelesaian dengan pemiutangpemiutangnya atau membuat perkiraan dengan mereka itu. atau Gagal melaksanakan Kerja mengikut Kontrak atau berulangkali cuai menunaikan obligasinya di bawah Kontrak. Pemansuhan     berdasarkan kemungkiran kontrak oleh kontraktor sebagaimana berikut: Menggantung perjalanan seluruh atau mana-mana bahagian Kerja tanpa sebab yang munasabah. atau Menyebabkan suatu perintah penggulungan dibuat terhadapnya. atau Mungkir atau berulangkali cuai mematuhi suatu notis bertulis daripada PD untuk menukar dan mengganti Kerja yang cacat atau bahan atau barang-barang yang tidak mematuhi Kontrak.

Pemansuhan berkaitan dengan sebab kebengkerapan atau penggulungan hanya boleh diambil tindakan selepas perintah mahkamah dikeluarkan. surat notis tujuan mansuh hendaklah dikeluarkan semula sebelum tindakan pemansuhan dibuat. Sebelum tindakan pemansuhan dilaksanakan beberapa langkah yang perlu dipatuhi. Jika tempoh tidak munasabah. Satu salinan surat notis tujuan mansuh dan surat notis mansuh hendaklah diedar kepada:     Pusat Khidmat Kontraktor Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) Penjamin projek Juruukur Bahan yang terlibat Untuk pemansuhan kontrak disebabkan kemungkiran oleh ketidakmampuan kontraktor.atau menyerahkan pemilikan supaya diambil oleh atau bagi pihak pemiutang-pemiutang atau pemegang-pemegang debentur. 55/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Pegawai Yang Diberi Kuasa hendaklah mengeluarkan surat notis mansuh dalam tempoh 14 hari atau dalam tempoh yang munasabah sahaja. Hanya Pegawai Yang Diberi Kuasa sahaja yang boleh mengambil tindakan pemansuhan mengikut syarat-syarat kontrak. Surat notis tujuan mansuh perlulah dihantar melalui pos berdaftar sejajar keperluan kontrak dan perundangan. Sekiranya kontraktor masih mengulangi kemungkiran. surat notis tujuan pemansuhan tidak diperlukan terlebih dahulu tetapi surat notis mansuh hendaklah dikeluarkan. Kandungannya hendaklah dengan jelas menyatakan jenis-jenis kemungkiran yang didakwa terhadap kontraktor dan klausa-klausa kontrak yang disandarkan. dan sekiranya tidak dikeluarkan. maka tindakan pemansuhan tidak sah mengikut perundangan. Surat notis tujuan mansuh perlulah dikeluarkan terlebih dahulu atas keperluan kontrak dan perundangan.

kos penyeliaan. PD hendaklah mengambil tindakan untuk merampas Bon Pelaksanaan / Wang Jaminan Pelaksanaan. Semua bahan-bahan binaan yang telah dibawa ke tapak bina dan telah dibayar sepenuhnya oleh kontraktor hendaklah dibiarkan di tapak bina.Setelah pemansuhan dibuat. Satu surat tuntutan kepada penjamin hendaklah dibuat dengan seberapa segera yang mungkin. Kandungan surat tuntutan antara lain menyatakan perkara-perkara berikut:  Kontraktor telah memungkiri kontrak dan kontrak dimansuhkan dengan menyatakan klausa yang berkaitan di dalam syarat-syarat kontrak. kos iklan dan lain-lain kos yang diperlukan serta yang berkaitan dengan penyiapan baki kerja. Segala kos yang ditanggung oleh Kerajaan berikutan itu hendaklah ditanggung oleh kontraktor asal. Kerajaan berhak mengikut kontrak atau perundangan untuk menyiapkan baki kerja sama ada secara jabatan atau dengan melantik kontraktor yang baru. Kerajaan menuntut untuk merampas Bon Perlaksanaan tersebut. Kos-kos yang terlibat antara lainnya adalah kos pembinaan.   Rujukan kepada klausa dalam polisi jaminan yang membolehkan tuntutan dibuat. Kerajaan berhak mengambil semula milikan tapak bina dan kontraktor hendaklah meninggalkan tapak bina. Kerajaan berhak menggunakannya untuk menyiapkan baki kerja projek tersebut sahaja. kos penyediaan dokumen. Segala kos yang terlibat hendaklah dituntut kepada kontraktor dengan menggunakan borang piawai “Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan Pengambilan Kerja Kontraktor”. kos perlantikan perunding. maka sekiranya telah dibayar sepenuhnya. Mengenai lukisan-lukisan rekabentuk dan/atau pembinaan yang telah dikemukakan tetapi hakcipta belum dipindahkan kepada Kerajaan. 56/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Setelah pemansuhan.

6. Pastikan notis tujuan mansuh hanya dihantar melalui surat pos berdaftar sahaja.7.Klausa 54 PD 1.2 Proses Audit: a) Kemungkiran Oleh Kontraktor Proses Audit 1.Tuntutan hendaklah dibuat dengan seberapa segera yang boleh terhadap kontraktor sebaik sahaja kos untuk menyiapkan baki kerja tersebut diketahui (dalam konteks ini selepas harga kontrak perlantikan kontraktor baru diperolehi). 11. Pastikan kemajuan kerja kontraktor dipantau di dalam tempoh 14 hari atau di dalam tempoh yang munasabah daripada tarikh surat notis tujuan mansuh. 5. 2.Klausa 54 2. 3.Klausa 54 PD/ PYDK 1. Sekiranya didapati bahawa kontraktor telah gagal untuk membuat bayaran maka rujukan perlulah dibuat terhadap Penasihat Undang-Undang untuk tindakan yang selanjutnya. Klausa 54 57/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Pastikan kemungkiran kontraktor adalah satu perlanggaran terma mustahak. Pastikan notis tujuan mansuh disedia secara jelas dan khusus dengan merujuk kepada klausa yang berkaitan. Tindakan PD/ PYDK Rujukan/ Rekod 1. Pastikan hanya PYDK bertindak bagi pihak kerajaan menandatangan surat notis mansuh. Klausa 54 PD/ PYDK 1.Klausa 54 PD/ PYDK 1. Pastikan surat notis mansuh dikeluarkan jika kontraktor gagal memperbetulkan kemungkiran di dalam tempoh 14 hari atau tempoh yang munasabah dari tarikh surat notis PD 1. Lampiran Kepada Syaratsyarat Kontrak 4.

Tindakan PD Rujukan/ Rekod 1.Klausa 38. Polisi Jaminan Bon Pelaksanaan 2.Klausa 54 PD/ PYDK 1.Proses Audit tujuan mansuh.Klausa 54 c) Prosedur Selepas Pemansuhan Proses Audit 1. Pastikan perintah mahkamah telah dikeluarkan. Pastikan surat tuntutan dibuat dengan merujuk dengan khusus perkara-perkara berikut: a) Bahawa kontraktor telah ditamatkan kerjanya b) Kerajaan dengan itu menuntut nilai bon PD 1. 2. Pastikan tuntutan dibuat terhadap penjamin dengan segera.4 2. Klausa 54 PD/ PYDK 1.Klausa 54 b) Kemungkiran Oleh Ketidakmampuan/Entiti Kontraktor Proses Audit 1. Pastikan surat notis mansuh hanya dihantar melalui surat pos berdaftar sahaja. Pastikan notis mansuh disedia secara jelas dan khusus dengan merujuk kepada klausa yang berkaitan sebelum dikeluarkan. Pastikan surat notis mansuh hanya dihantar melalui surat pos berdaftar sahaja.Klausa 38.4 2. Tindakan PD/ PYDK Rujukan/ Rekod 1. 3. Tindakan Rujukan/ Rekod PD/ PYDK 1. Polisi Jaminan Bon Pelaksanaan 58/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Pastikan notis mansuh disedia secara jelas dan khusus dengan merujuk kepada klausa yang berkaitan 7.

8.Klausa 54 PD 11.Klausa 54 PD 1. 3. Pastikan satu laporan kepada Penasihat Undang-Undang dikemukakan sekiranya kontraktor gagal untuk membuat bayaran dalam tempoh yang ditetapkan. PD hendaklah mengambilkira dan berpuas hati ke atas hasil kerja yang disiapkan berdasarkan beberapa kriteria berikut:memenuhi fungsi yang ditetapkan. 4.1 Definisi Perakuan Siap Kerja/ Certificate of Practical Completion (CPC) akan dikeluarkan apabila keseluruhan kerja pembinaan telah siap. Tindakan Rujukan/ Rekod PD 1. 6. Pastikan satu Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan Pengambilan Kerja Kontraktor disedia dan ditandatangani oleh PD sebaik sahaja jumlah kos perolehan kerja untuk kontraktor baru dilantik untuk menyiapkan baki kerja diketahui. Pastikan Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan Pengambilan Kerja Kontraktor dihantar kepada kontraktor untuk tuntutan dibuat. 59/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 5.8 Perakuan Siap Kerja 11. Pengeluaran CPC menandakan bermulanya Tempoh Tanggungan Kecacatan (TTK) sebagaimana peruntukan dalam Kontrak. Sebelum keluar CPC. Pastikan kontraktor meninggalkan tapak bina dan meninggalkan bahan binaan yang telah dibayar sepenuhnya.Klausa 54 PD 1.Proses Audit pelaksanaan sepenuhnya berdasarkan klausa dalam bon.

mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan / Berkenaan. Pastikan Kerja disahkan siap oleh perunding-perunding Kontraktor. PD akan mengambil milik dan seterusnya melaksana proses penyerahan kepada agensi pelanggan.3. Terima permohonan pemeriksaan bersama daripada Kontraktor untuk.PK(O). Jika kriteria-kriteria tersebut telah dipenuhi. Rujuk para 5. 2. 3. keluarkan NCR sekiranya masih terdapat kecacatan/ kerja tertunggak untuk tindakan Kontraktor.04A – 8 Borang JKR/RB/23 PD Fasal 40 Tindakan PD Rujukan/ Rekod Fasal 40 60/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Setelah CPC dikeluarkan. Pastikan semua NCR ditutup sebelum CPC dikeluarkan.- berfungsi dengan selamat. PD Borang JKR 203S PD Borang JKR. 4. Semasa pemeriksaan bersama. 11. pemeriksaan bersama hendaklah diatur melibatkan pihak Kontraktor. pelaksanaan kerja membaiki kecacatan tidak menyulitkan pengguna. Pastikan kriteria penyiapan praktikal dipenuhi. - memastikan kecacatan kerja di tahap paling minima.2 Proses Audit : Proses Audit 1.8.

- Tolakan yang dibenarkan dalam kontrak. maka Perakuan Muktamad hendaklah disediakan dan dikeluarkan.11. Pra-syarat penyediaan dan pengeluaran Perakuan Muktamad mengikut Kontrak adalah seperti berikut:- - Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada PD Penyata Akaun Akhir beserta dengan dokumen-dokumen sokongan tidak lewat dari tiga (3) bulan selepas Perakuan Siap Membaiki Kecacatan dikeluarkan. - Bayaran yang telah dibayar kepada Kontraktor termasuk bayaran balik wang pendahuluan dan pelepasan wang jaminan pelaksanaan jika berkenaan. juga bayaran kepada Penerima Hak dan Perundingperunding. 61/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .1 Definisi Setelah kontraktor menunaikan tanggungjawab kontrak termasuk membaiki kecacatan dan kelulusan tuntutan kerugian dan/atau perbelanjaan tambahan sekiranya ada. tuntutan Kontraktor dan pelarasan-pelarasan lain yang dibenarkan dalam kontrak. Perakuan Muktamad hendaklah mengambilkira perkara-perkara berikut:- - Semua pelarasan Harga Kontrak – untuk kerja-kerja perubahan. PD hendaklah mengeluarkan Perakuan Muktamad. Perakuan Muktamad hendaklah di tandatangani oleh PD dan kontraktor atau PD sahaja sekiranya kontraktor enggan berbuat demikian.9. - Dalam masa tiga (3) bulan selepas penerimaan Penyata Akaun Akhir tersebut.9 Perakuan Muktamad. 11.

Pastikan dokumen-dokumen sokongan lengkap dan teratur.2 Proses Audit Proses Audit 1.04A-10 4.OK(O). Sediakan ACDA untuk kelulusan dan rekod. Sediakan Perakuan Muktamad PD Borang Muktamad Perakuan Borang JKR. Pastikan Perakuan Muktamad ditandatangani oleh PD/ WPD dan kontraktor *. 2. PD Fasal 51 Borang JKR/RB/24 Tindakan PD Rujukan/ Rekod Fasal 51 3. 6. Terima Penyata Akaun Akhir beserta dokumen-dokumen sokongan daripada Kontraktor yang disahkan oleh perunding-perunding Kontraktor. Nota: * jika kontraktor bersetuju.Pastikan Akuan Statutori yang menyatakan semua bayaran telah dibuat oleh kontraktor kepada semua pekerja. 11. sub kontraktor dan perunding yang terlibat sebelum dikemukakan ke pejabat pembayar bagi tujuan bayaran. Pastikan ada terima Akuan Statutori daripada kontraktor.9. 5. PD Borang ACDA PD PD Fasal 51 62/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

2. Pencegahan & Penambahbaikan Prosedur ini adalah kaedah yang digunakan bagi tindakan pembetulan terhadap ketidakpatuhan yang berlaku supaya tidak berulang dan menghapuskan puncapunca yang memungkinkannya dalam proses penzahiran produk.0 KAWALAN PRODUK DAN PRESTASI KONTRAKTOR 12. Tindakan PD/PPP PD/PPP Rujukan/Rekod Borang NCR Borang JKR/RB/25 PD/PPP Laporan Audit 12. Bagi memastikan prosedur ini dipatuhi.1 Kawalan Produk Yang Tidak Memenohi Spesifikasi PD/PPP hendaklah memastikan produk yang tidak memenuhi spesifikasi dikenalpasti.2 Laporan Audit & Aduan Pelanggan. Pastikan kontraktor melaksanakan pembetulan dan merekodkan keberkesanan tindakan. 3. audit keatas rekod-rekod akan dilaksanakan. diasingkan dan diambil tindakan pembetulan supaya produk yang diterima sahaja yang diserahkan kepada pelanggan.12. Proses Audit: Proses Audit 1. Rekod-rekod yang perlu disemak merangkumi : Aduan / Maklumbalas Pelanggan 63/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . PD/PPP perlu audit keatas rekod-rekod kawalan NCP. dan merangkumi Laporan Audit Dalam dan meneliti semua tindakan-tindakan yang telah diambil dan pelaksanaan tindakan penambahbaikan. dikawal. Tindakan Pembetulan. Semak dan analisa cadangan pembetulan. Menerima laporan-NCR. Prosedur ini juga digunakan bagi menguruskan maklumbalas pelanggan dan kajian kepuasan pelanggan terhadap produk dan tindakan penambahbaikan.

Terima dan semak laporan-laporan yang berkaitan 2. PPP hendaklah sentiasa memantau. Tindakan PPP Rujukan/ Rekod Borang JKR/RB/26 PPP PPP Kawalan Produk. menilai dan mengambil tindakan terhadap prestasi kontraktor/perunding serta dilaporkan kepada agensi-agensi yang 64/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .    Audit Dalam / Luar Tindakan Pembetulan & Pencegahan Prestasi Pembekal Perubahan Rekabentuk Audit juga perlu memastikan tindakan-tindakan pencegahan dan penambahbaikan dilaksanakan. PPP hendaklah membuat penilaian terhadap kontraktor/perunding berdasarkan keupayaan penyiapan projek.Tindakan Pembetulan & Pencegahan dan Penambahbaikan 12.3 Laporan Prestasi Kontraktor/Perunding. kualiti dan pematuhan kepada kehendak kontrak. Analisis dan syorkan cadangan penambahbaikan kepada pengurusan 3. Proses Audit Proses Audit 1. Rekod dan dokumen keberkesanan tindakan . Kaedah penilaian adalah berdasarkan surat pekeliling Perbendaharaan dan arahan Jabatan yang berkuatkuasa.

03 JKR PK(O). Rujukan JKR PK(P).10 JKR PK(O).05 65/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .bertanggungjawab ke atas pendaftaran dan penyenggaraan rekod kontraktor/ perunding. Proses Audit: Perincian kepada laporan prestasi kontraktor/perunding hendaklah dirujuk kepada Prosedur SPK JKR berikut: Prosedur SPK JKR Prosedur Perolehan Bekalan & Perkhidmatan Prosedur Perolehan Kerja Prosedur Penyerahan No.

LAMPIRAN 66/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Borang Varifikasi Harta Pelanggan yang lengkap. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR Borang JKR. 4. Minit Mesyuarat pra-pembinaan. No. 3. 5 Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Surat panggilan mesyuarat prapembinaan. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 4. 5.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/1 Projek: No. 7. 2. 4. 3. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh 67/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Ruj. Surat Perwakilan Kuasa kepada Pengarah Projek Surat perwakilan kuasa kepada wakil Pengarah Projek. 5. 2. 3.PK(0)0 4-1 6. Senarai dokumen rujukan awalan yang berada di pejabat tapak Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Borang G bagi projek jalan. Kontrak: Skop/Aktiviti: Persediaan Awalan & Dokumen: (Penyerahan projek . 2. Penubuhan Pasukan Pengurusan Pembinaan dan Dokumen Rujukan Awalan) Wakil Kontraktor: 1.

SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR /RB/2 Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Persediaan Awalan & Dokumen: (Semakan Dokumen Kontrak) Wakil Kontraktor: 1. 2. 3. 4. 5. No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2. 3. 4. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 2. Deraf diterima dari Kontraktor? Bon Pelaksanaan telah diterima dan disemak? Polisi-polisi Insurans telah diterima dan disemak? Semak kandungan deraf dokumen kontrak: ‘Articles of Agreement and Conditions of Contracts Borang Tender Surat Niat (jika ada) Surat Setujuterima Tender Government’ Requirement’ Accepted Contractors’ Proposal’ Contract Sum Analysis & Schdule of Rates.’ Schedule Payments’ Works Programme’ Carta Organisasi Kontraktor Method Statement ‘Correspondences & minutes of meetings on tender clarification & counter proposals Specification

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi

Pematuhan (Y/T)

No. Ruj. NCR

Tarikh & ttr WPD penutupan NCR

3.

68/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi

Pematuhan (Y/T)

No. Ruj. NCR

Tarikh & ttr WPD penutupan NCR

Offer Lists for equipments and finishes calogues brochures Minit mesyuarat Runding Harga Lukisan-lukisan & Jadual Design Calculations Salinan Perjanjian Perundingperunding Salinan Bon Pelaksanaan dan Polisi Insurans (Semak dengan dokumen Pre-bid atau Dokumen Meja Tender.) 4. Semak pegawai yang diberikuasa untuk menandatangani kontrak di pihak Kerajaan dan Kontraktor : - Ada Surat penurunan kuasa dari Menteri Kerja Raya ? - Ada surat kebenaran (letter of attorney) dari syarikat Kontraktor untuk wakil mereka ? -Sudah catatkan nama penuh, nombor kad pengenalan dan alamat wakil Kontraktor dan saksi. 5. Sudahkah mendapat nombor kontrak ? Sudah diisi semua tempat kosong dalam Articles of Agreement dan Conditions of Contract ?

6.

7.

Sudahkah semua harga dalam CSA & Jadual Kadar Harga diselaraskan ? Adakah dijilid mengikut disiplin : Vol. 1-COC & Contractual Matters/ Government’s Requirement Contractor’s Proposal Vol. 2- Architectural Works Vol 3 Civil & structural Works Vol. 4- Mechanical Works Vol. 5 – Electrical Works Vol. 6- Medical Equipment/Furniture

8.

69/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian &fit Out/Vehicles etc. 9. Sudah Dokumen Kontrak Asal disetemkan sebelum dokumen lain diedakanr? Senarai edaran: -Pejabat yang menguruskan dokumen Kontrak- ASAL i. Kontraktor-Salinan ii. Penjamin Bon Pelaksanaan iii Pelanggan- salinan diakui sah iv. Akaunatan Negara v. Audit Negara vi. Pengarah Projek viii. Pejabat Tapak Pasukan Pengurusan Pembinaan ix. HOPT Sudahkah dokumen Kontrak Asal, Bon Pelaksanaan dan Polisi-polisi Insurans disimpan di tempat yang selamat?

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi

Pematuhan (Y/T)

No. Ruj. NCR

Tarikh & ttr WPD penutupan NCR

10.

11.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh

70/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

3.3 Pematuhan (Y/T) No. Manual Kualiti mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti di dalam C-Plan Pelan Kepastian Kualiti mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti di dalam C-Plan Method Statement mengandungi tatakerja / kaedah pembinaan / pemasangan keseluruhan skop kerja Method Statement disahkan oleh Perunding selaras dengan Spesifikasi. 4. Lukisan Pembinaan Prosedur / Manual / Garispanduan / Standard berada di pejabat tapak / makmal untuk rujukan personel Kontraktor Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 71/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 4.04 Para 6. 5. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan (Penyediaan Sistem Kepastian Kualiti) No. 3.1 SPK JKR. Ruj.PK(O). Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Rujukan Piawaian/ Spesifikasi SPK JKR. Wakil Kontraktor: 1.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/3 Projek: No.PK(O). 3. 4. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2.04 Para 6.04 Para 6.2. 2.PK(O).2. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 1. 5.2 SPK JKR.2. 5. 2.

5. Perunding Pengawasan Tapak dan lain-lain Perunding Senarai Sub Kontraktor yang dilantik oleh Kontraktor (termasuk penyertaan Kontraktor Bumiputra 30% daripada harga kontrak) dikemukakan Carta organisasi Perunding Pengawasan Tapak Jurutera/Akitek/Juru Ukur Bahan/Juru Ukur Tanah berdaftar dengan Badan Professional Malaysia yang berkaitan Curriculum Vitae Jurutera Tempatan. 4. COC clause 2. Need Statement Need Statement 9. 3. 3. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan (Pasukan Projek Kontraktor) No. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 5. Need Statement COC clause 2. 2. 7. Perunding Rekabentuk. Carta organisasi pembinaan Kontraktor di tapak bina Rujukan Piawaian/ Spesifikasi COC clause 22. 2.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/4 Projek: No. Curriculum Vitae Pengurus Projek serta personel utama pengurusan pembinaan dikemukakan untuk persetujuan PP Matrik Peranan dan Tanggungjawab setiap personel Kontraktor Matrik Komunikasi Kontraktor lengkap dan jelas antara Pasukan Projek JKR.14. Carta keseluruhan organisasi pengurusan projek Kontraktor 2. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 3. 10.4. Wakil Kontraktor: 1. 72/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .13. Need Statement COC clause 22. Kerani Kerja Perunding Pengawasan Tapak dikemukakan untuk persetujuan PP Matrik Peranan dan Tanggungjawab 8. 18. HOPT. 5. 31. 4. Pembantu Jurutera Tempatan. Ruj. 4. 6. Need Statement Pematuhan (Y/T) No.5.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 73/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Ruj.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian setiap personel Perunding Pengawasan Tapak Salinan Memorandum of Agreement antara Perunding dan Kontraktor dikemukakan Salinan Memorandum of Agreement antara Perunding Pemeriksa Bebas (Independent Checking Engineer) dan Kontraktor dikemukakan (jika berkaitan) Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 11. 12.

74/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Ruj. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan (Penyediaan Program Kerja ) Wakil Kontraktor: 1. 3. 5. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR a b c d e f i) ii) iii) g h i j k Product Breakdown Structures (PBS) Work Breakdown Structures (WBS) Pecahan aktiviti kerja tidak kurang dari 3 peringkat (tasks.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/5 Projek: No. 2. 3.15 Pematuhan (Y/T) No. No. 2. subtasks. a) Pengurus Projek b) Pengurus Pembinaan c) Sub Kontraktor d) Pembekal *methodology : temuduga Format of tracking and analyzing work progress Pelan Risiko Perunding menyemak dan 2. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. subsub tasks) Logical relationship Method of construction (MOC) Butir-butir asas pengiraan masa untuk pakej kerja (work packages) :task durations quantity construction productivity index Milestones Critical activities Calendar set up Resources allocation Penglibatan staf dalam penyediaan program Kerja dengan Perancang Kerja (Planner/Scheduler) . 4. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 4. 3. 4. Program Kerja yang dikemukakan oleh Kontraktor mengandungi :- Rujukan Piawaian/ Spesifikasi COC clause . 5. Need Statement 2.

MOC selaras dengan Lukisan Pembinaan dan Spesifikasi Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Ruj. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 75/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . WBS.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian mengesahkan PBS.

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Need Statement xx.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/6 Projek: No. perabot keselamatan.7 & 8. Perancangan dan jadual lencongan sementara / penutupan jalan Pelan Pengurusan Trafik disahkan oleh perunding Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 76/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Kontrak: Skop/Aktiviti: Perancangan Pembinaan (JALAN . papan tanda arah. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR a b c d Arahan Teknik (Jalan) - Manual on Traffic Control Devices. No. 2. 5.Pengurusan Trafik ) Wakil Kontraktor: 1. Ruj. Laporan Audit Keselamatan Jalan Peringkat 3 (RSA 3) dikemukakan Pelan Pengurusan Trafik yang dikemukakan oleh Kontraktor mengandungi :Organisasi pengurusan trafik Pasukan Tindakan Kecemasan Pelan susun atur zon kerja yang berpotensi merbahaya kepada pengguna jalan raya Pelan susun atur cadangan lencongan jalan beserta papan tanda amaran. 4. 2.xx COC clause 2. peralatan kawalan trafik dsb 2. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 4. 3. 3. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. RSA 3 e 3. 5.1 Pematuhan (Y/T) No.

3. rekabentuk dan lukisan telah diaudit oleh HOPTdan pengesahan Perunding Pemeriksa Bebas(Independent Checking Engineer) jika berkaitan) Lukisan pembinaan / lukisan kerja yang telah dipinda dan melibatkan perubahan skop Kontrak telah diluluskan oleh Jawatankuasa Perubahan JKR (jika ada) Lukisan pembinaan / lukisan kerja yang akan digunapakai oleh Kontraktor di tapak bina bertandatangan dan cop Jurutera/Arkitek Profesional rekabentuk Semua staf Kontraktor. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. pindaan. 5.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/7 Projek: No. Ruj. Rekabentuk dan Lukisan Pembinaan) Wakil Kontraktor: 1. 5. lukisan pembinaan / lukisan kerja untuk edaran ke tapak bina mengikut senarai yang disahkan oleh HOPT (spesifikasi. Senarai induk lukisan pembinaan / lukisan kerja dinyatakan indek. 4. 4. 3. No. Pembekal merujuk kepada dokumendokumen yang sah dan terkini Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 2. Perunding Pengawasan Tapak. 2. tarikh edaran Pengeluaran spesifikasi. Sub Kontraktor. 5. 3. 4. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa …………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 77/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan (Spesifikasi. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1.

Ruj. Asas Penapak a) Aras Air Bawah Tanah b) Proba Macintosh Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Analisis – Kapasiti Beban Kerja Cerucuk iii. Cerucuk Gabungan (Group Pile) – Analisis Pemendapan iv. 5. Laporan Penyiasatan Tanah (S. Kawalan dan pergerakan lukisan pembinaan di tapak dan di pejabat rekabentuk Rekabentuk i. Cerucuk a) Tanggung Hujung b) Geseran c) Pemilihan Jenis Cerucuk v. Proba Macintosh g. No. Kecukupan pasukan rekabentuk/ pengawasan v. Profail Tanah e. Laporan Rekabentuk Geoteknik a. a Butiran Kerja Geoteknik Perancangan i. Kawalan rekabentuk dilaksanakan ii. Aras Air Bawah Tanah f.I) ii. Semakan dan kawalan perubahan rekabentuk dilaksanakan iii. SPT d. Kontrak: Skop/Aktiviti: Perancangan Pembinaan (BANGUNAN . 3. 3. Jumlah lubang gerekan c. Keperluan Need Statement b. 4. Verifikasi Pakar Geologi g. 5. 4.Geoteknik) Wakil Kontraktor: 1. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Kawalan kopentensi pasukan rekabentuk/ pengawasan iv. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR b 78/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . No 1. 2.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/7C1 Projek: No. 2.

Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh ………………………………. Papak Aras Tanah . NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa ……………………………….Gantung Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.No Butiran c) Tanah Potong d) Kapasiti Tekanan Galas Tanah e) Analisis Pemendapan Tanah vi. Ruj. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai) ………………………………………………………… Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh 79/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Kontrak: Skop/Aktiviti: Perancangan Pembinaan (BANGUNAN . No 1 a Butiran Struktur Bangunan Perancangan i. Kecukupan pasukan rekabentuk/ pengawasan v. 4. Semakan dan kawalan perubahan rekabentuk dilaksanakan iii. Laporan Rekabentuk Struktur a) Keperluan Need Statement b) Kod rekabentuk yang gunakan c) Konsep analisis dan rekabentuk d) Beban dan rujukan yang digunakan ii. Ruj. Lukisan pembinaan yang terkini iv. 4. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR b Rekabentuk i. 2. 3. Kawalan rekabentuk dilaksanakan ii. 5.Struktur) No. Kawalan kopentensi pasukan rekabentuk/ pengawasan iv. Wakil Kontraktor: 1. 5. Kawalan dan pergerakan lukisan pembinaan di tapak dan di pejabat rekabentuk Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/7C2 Projek: No. Lukisan Terbina (As-built) yang disahkan oleh Jurutera Professional 80/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 3. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Semua lukisan pembinaan disahkan oleh Jurutera Professional iii. 2.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa ………………………………… Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh ………………………………. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai) ………………………………. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh 81/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 ..

Kawalan rekabentuk dilaksanakan ii. Kecukupan pasukan rekabentuk/ pengawasan v. 3. Ruj. 2. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR a Perancangan i. 4. Laporan Rekabentuk a) Keperluan Need Statement b) Kod/ Garispanduan rekabentuk yang gunakan c) Konsep analisis dan rekabentuk ii. 5. 4. 3.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/7C3 Projek: No. No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan (Kerja Sivil) Wakil Kontraktor: 1. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Semakan dan kawalan perubahan rekabentuk dilaksanakan iii. Lukisan pembinaan yang terkini 82/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Kawalan dan pergerakan lukisan pembinaan di tapak dan di pejabat rekabentuk b Rekabentuk i. Kawalan kopentensi pasukan rekabentuk/ pengawasan iv. 2. Semua lukisan pembinaan disahkan oleh Jurutera Professional iii. No 1 Butiran Kerja Sivil Skop: Kerja Tanah Kerja Saliran Permukaan Kerja Pembetungan Kerja Paip Retikulasi Luaran Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 5.

NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa ……………………………….No Butiran Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh 83/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai) ………………………………. Ruj. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh ……………………………….

Jadual Pengemukaan Pelan Pembangunan (projek bangunan) b. GP/RB/8 Projek: No. 4. Tarikh syarat-syarat yang dikenakan itu dipatuhi. 3. 2. Tarikh kelulusan penuh. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1.Pejabat Tanah dan Galian Negeri -Pejabat Tanah Daerah -Pejabat Penilaian Harta Surat kelulusan bersyarat pihak Berkuasa Tempatan dan senaraikan syarat. Ruj. Surat memohon kelulusan ke pihak Berkuasa Tempatan atau KKR: -Majlis Kerajaan Tempatan/Dewan Bandaraya -Bomba -JPS JKR Daerah -TNB Telekom -JPS -Jabatan Kesihatan -Jabatan Bekalan Air/Syarikat Pengurusan Air Negeri . No. 84/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 3. 5. 5. a. 4. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan: (Kelulusan Pelan Pembangunan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan) Wakil Kontraktor: 1. Pelan Pengambilan Balik Tanah (projek jalan) 2. 3. 4.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR. 5. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 2.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh 85/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

5. Need Statement item xxx Pematuhan (Y/T) No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. 2. 5. 3. 3. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan (Pengambilan Balik Tanah (Bagi Projek Jalan dan Jambatan)) Wakil Kontraktor: 1. 4. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/9 Projek: No. 3. Pejabat Tanah Daerah / Pejabat Khas Bergerak Rujukan Piawaian/ Spesifikasi COC clause 16. No. Ruj. 5. Pelan Pengambilan Tanah yang telah diluluskan berada di Pejabat Tapak untuk rujukan Kontraktor memasuki lot-lot yang terlibat dengan pembinaan Senarai induk lot-lot yang terlibat dengan pengambilan balik tanah Status pengambilan balik tanah terkini di peringkat Pejabat Tanah Daerah / Pejabat Khas Bergerak sentiasa dilaporkan dan direkodkan Maklumat memasuki tapak/meroboh struktur di lot-lot berkenaan direkodkan Kontraktor menugaskan penyelaras untuk membuat susulan dengan Pejabat Tanah dan Galian Negeri. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. COC clause 12. Need Statement item xxx Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas . 2. Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 86/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 4. 4.

makmal Kontraktor. Wakil Kontraktor: 1. 3. off-site tests. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR a b c i ii iii d e f g 2. 2. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/PROSES Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan (Laporan Sistem Kepastian Kualiti) No. 5. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 87/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 4. 5. makmal persendirian) Analisis keputusan ujian kualiti :Allowable limits and acceptance of tests Standard Deviation charts Running charts Keputusan pemeriksaan kerja pembinaan Laporan Ketidakpatuhan (NCR) oleh perunding Penutupan Laporan Ketidakpatuhan Log Laporan Ketidakpatuhan Laporan bulanan Kawalan Kualiti diendos oleh Jurutera Profesional Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Need Statement Item 20.5 Pematuhan (Y/T) No. Ruj. 3. 2. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/10 Projek: No. 4. Laporan bulanan Kawalan Kualiti oleh Perunding mengandungi :Ringkasan eksekutif Keputusan semua ujian kualiti dalam bulan berkenaan (field tests.

5.Makmal Ujian Kualiti Di Tapak Bina dan Persendirian) Wakil Kontraktor: 1. 4. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan (Sistem Kepastian Kualiti . 3. 3. No. 3. 2. 5. Makmal Kontraktor di tapak bina dilengkapkan dengan peralatan seperti dinyatakan di dalam Kontrak Senarai peralatan makmal Kontraktor dinyatakan tarikh kalibrasi / no.sijil kalibrasi / tempoh sijil kalibrasi Senarai peralatan / sijil kalibrasi dipamerkan di dalam makmal Kontraktor bagi tujuan pemantauan Makmal persendirian diiktiraf oleh Badan Akreditasi dan sijil akreditasi masih dalam tempoh yang ditetapkan Peralatan yang digunakan oleh malmal persendirian telah dikalibrasi dan dibuktikan dengan sijil kalibrasi dalam tempoh yang ditetapkan Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 2. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 88/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/PROSES Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 4. 5.siri / no. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Ruj.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/11a Projek: No. 4. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2.

Ruj. 14. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 3. 5. 13. precast/prestressed r. 5.c beam/slab/wall/column/box girder. konkrit siap bancuh. komponen prefabricated. 2. Wakil Kontraktor: 1. 4. 12. turapan jalan) adalah teratur sekiranya tiada sijil pengiktirafan ISO 9001 versi terkini Rekabentuk produk kilang yang melibatkan struktur (i.Kilang/Loji/Bengkel/Punca Bahan Binaan) No. 89/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 4. 10. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan (Sistem Kepastian Kualiti . 4.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/11b Projek: No. etc) diendos oleh Jurutera Profesional Rekod ujian dan pemeriksaan Pra Penghantaran bahan binaan disahkan dan diluluskan oleh Perunding Rekod pemeriksaan di tempat punca bahan mentah binaan disahkan dan diluluskan oleh Perunding :Borrow pit (cohesive/granular soil) Quarry (crushed rock aggregates. 3. 5. retaining wall panel. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 3. quarry dust) Ujian kualiti bahan mentah binaan disaksikan dan diluluskan oleh perunding Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Kilang pengeluaran untuk bahan binaan dalam senarai kelulusan JKR / IKRAM Perunding memeriksa dan megesahkan sistem pengurusan kualiti Kilang / Bengkel / Loji untuk bahan binaan (siap-tuang. 2. a b 6. 8.c pile. 2. 9. roof truss.e precast r. 11. 15. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: PROSES /PRODUK Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 7.

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 16. 18. 19. Ruj. 17. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 90/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 3. Ruj. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pembinaan (Semakan Peralatan dan Bahan di Tapak) No.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/11c Projek: No. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 2. 4. Nota Penghantaran (Delivery Order) disahkan oleh pegawai yang bertanggungjawab Semakan dengan Jadual Teknikal Data dalam Kontrak Semak dengan Bahan Contoh Prosedur “Handle Non-conformance” Produk dilakukan dengan betul Wakil Kontraktor: 1. 3. 4. 5. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. 5. 4. 3. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 91/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

2. Ruj.Dalam Kotak (Wrapped) .Hoist .Atas Pellet .Forklift Wakil Kontraktor: 1. 3. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 5.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/11d Projek: No. 4.Bebas dari hujan dan banjir Peralatan . Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 92/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 5.Kemas dan bersih . 3. 4. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2.Kren . Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 2.Tersusun Method Statement bagi Handling .Di tutup (Covered) .Selamat . Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 3. Tempat Simpanan . Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pembinaan: (Safety – Storage – Shelter – Handling at site) No.

NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 1. 3. 4. Rekod kelayakan & pengalaman kerja Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 93/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Wakil Kontraktor: 1. 4. 9. Ruj. 3. 5. Senarai kontraktor pakar ada? Pendaftaran CIDB ada? Pendaftaran PKK . 4. 6.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/12a Projek: No. 2. 3. 8. 2. 5. 7. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pembinaan Butiran Kontraktor Pakar (Specialist Sub-kontraktor) No. 2.masih sah? Pendaftaran Kepala/Sub-kepala – betul Taraf Bumiputera atau tidak Installer License Pendaftaran Khas (Special registration) / Kelulusan Untuk Pemasangan (Approval To Install (ATI)) Senarai orang kompeten mengikut bidang kerja ( trade ). Rujukan Piawaian/ Spesifikasi / Lukisan Pematuhan (Y/T) No. 5.

3. Surveillance audit Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 94/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 3. 2. GP/RB/12b Projek: No. 2. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR. Ruj. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. 4. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan Penyeliaan Pembinaan Kontraktor Wakil Kontraktor: 1. 3. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: PROSES Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 4. 5. 5. No. 4. 5. Staf Kontraktor yang berada di tapak bina mengikut seperti carta organisasi yang diluluskan oleh PP Pertukaran staf utama peringkat pengurusan pembinaan mendapat persetujuan PP (jika ada) Staf Perunding Pengawasan Tapak yang berada di tapak bina mengikut seperti carta organisasi yang diluluskan oleh PP Pertukaran staf Perunding Pengawasan Tapak mendapat persetujuan PP (jika ada) Staf penyelia berada di tapak bina menyelia kerja-kerja pembinaan yang sedang dilaksanakan Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.

SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/13C1 Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan: (BANGUNAN - Geoteknik) Wakil Kontraktor: 1. 2. 3. 4. 5. No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2. 3. 4. 5.

No

Butiran

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi

Pematuhan (Y/T)

No. Ruj. NCR

Tarikh & ttr WPD penutupan NCR

c

Kerja Pembinaan i. Kerja Tanah a) Request For Inspection (RFI) b) Kesesuaian Bahan Tambakan c) Kesesuaian Ketinggian Tambakan Tanah d) Mampatan Tanah ii. Asas Penapak a) Proba Pengesahan iii. Kerja-kerja Cerucuk a) Request For Inspection (RFI) b) Mematuhi Method Statement c) Pengesahan bahan cerucuk oleh Jurutera d) Jenis Tanggung hujung - Pengiraan set disahkan oleh Jurutera - Set diukur ditapak e) Jenis Geseran - Pengesahan Jurutera f) Lukisan Penanaman Cerucuk terbina (As-built) yang disahkan oleh Jurukur Berlesen g) Kaedah Penanaman Cerucuk h) Rekod Penanaman Cerucuk - Tarikh penanaman cerucuk - Jumlah sambungan - Lokasi cerucuk - Saiz cerucuk - Kedalaman penanaman i) Ujian Beban - Ujian beban statik Kuantiti ujian Laporan kalibrasi peralatan

95/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

No

Butiran ujian Pengesahan kelulusan Jurutera - Ujian Pile Dynamic Analysis Kuantiti ujian Laporan kalibrasi peralatan ujian Pengesahan kelulusan Jurutera

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi

Pematuhan (Y/T)

No. Ruj. NCR

Tarikh & ttr WPD penutupan NCR

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas

Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa

Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa

………………………………. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh

………………………………. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai)

………………………………. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh

96/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/13C2 Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan: (BANGUNAN - Struktur) Wakil Kontraktor: 1. 2. 3. 4. 5. No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2. 3. 4. 5.

No

Butiran Kerja Pembinaan i. Kerja Konkrit a) Perancangan Pemeriksaan dan Ujian 1) Request for Inspection (RFI) 2) Spesifikasi/ Piawai yang berkaitan 3) Ujian bahan-bahan -besi tetulang - pasir - batu baur 4) Kriteria Pengesahan dan Kelulusan Pembekal Konkrit Bancuh-dulu oleh Jurutera 5) Bancuhan konkrit percubaan - keputusan ujian kiub - pengesahan kelulusan bancuhan 6) Rekod Pemeriksaan dan Ujian - Pembukaan acuan - slump test - ujian kiub 7) Kriteria dan pengesahan kelulusan ujian oleh Jurutera 8) Penguji / Makmal yang bertauliah

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi

Pematuhan (Y/T)

No. Ruj. NCR

Tarikh & ttr WPD penutupan NCR

ii.

Kerja Keluli a) Perancangan Pemeriksaan dan Ujian 1) Request for Inspection (RFI) 2) Hot-Rolled

97/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

No Butiran Ujian bahan keluli dan bolt Ujian kimpalan Bahan kalis api Lapisan Anti-karat Lapisan cat penyudah Jurukimpal yang bertauliah Spesifikasi/ Piawai yang berkaitan Penguji / Makmal yang bertauliah 3) Cold-formed Pembekal tersenarai dalam senarai JKR Mematuhi Method Statement Spesifikasi Piawai JKR Pengesahan bahan mengikut spesifikasi oleh Jurutera Penguji / Makmal yang bertauliah iii. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR iv. Ruj. Kerja konkrit tuang dulu a) Perancangan Pemeriksaan dan Ujian 1) Request for Inspection (RFI) 2) Mematuhi Method Statement 3) Pengesahan pemasangan oleh Jurutera 4) Pengesahan bahan mengikut spesifikasi oleh Jurutera 5) Penguji / Makmal yang bertauliah Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Kerja kayu a) Perancangan Pemeriksaan dan Ujian 1) Request for Inspection (RFI) 2) Pengesahan/ujian bahan 3) Mematuhi Method Statement 4) Spesifikasi/ Piawai yang berkaitan 5) Pengesahan pemasangan oleh Jurutera 98/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh 99/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai) ……………………………….Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa ………………………………… Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh ………………………………..

2. 4. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: PROSES Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. surcharging Geotechnical instrumentation readings (if involve consolidation proses) Piled embankment (if any) :Acceptance of precast piles Pile joints Pile sets Concrete slab Concrete cube tests Kerja Tanah Gradient of slope cutting / slope embankment 100/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 5.e geotextiles. 3. verified & approved) :*Nota Audit rekod yang mana berkaitan Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 5. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR a a a b c d i ii iii iv v a Pembersihan Tapak Clearing. 4. 2. geogrids. grubbing and stripping top soil Approved borrow pit Lokasi. No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan (Kerja Projek Jalan & Jambatan) Wakil Kontraktor: 1. kualiti tanah Rawatan Tanah Unsuitable material removed and replaced with approved suitable material Ground improvement medium i. vertical drains. 3. jenis tanah. Rekod permohonan pemeriksaan (request for inspection) / rekod pemeriksaan bagi setiap proses kerja pembinaan / rekod ujian diperiksa. disahkan dan diluluskan oleh Perunding (checked. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/13J1 Projek: No. Ruj.

of passing of compaction rollers Marshall tests Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. temperature. Ruj. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR k 101/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . no.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian b c d d e f g a b c d e f g h i j k a b c d e f g h i j k l m n o p a b c d e f g h i j Slope drainage system Placing of embankment fill material Slope protection Trial compaction Field density tests Compaction tests CBR tests on subgrade Perparitan Acceptance of precast drains Precast drains installation / cast insitu Concrete cube tests bedding Jointing capping Gradient / invert levels Brickworks sumps Backfill Subsoil drains Pembentung Bedding Acceptance of precast piles Pile joints Pile sets Acceptance of precast culverts Test on precast culvert Installation of precast culverts / castin-situ Concrete cube tests Culvert jointing Test on culvert’s joints Wing walls Head walls Aprons Sumps Gradient / invert levels Backfilling Struktur Jalan Grading limit for sub-base course material Laying sub-base course Field density tests CBR tests Grading limit for base course material Laying base course Field density tests CBR tests Trail lay for bituminous road base Job mix formula Prime coat Laying of bituminous road base.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian l m n o p q r s t u a b c d e a b c d a i ii iii iv v vi b i ii iii iv v vi vii c i ii iii iv v vi vii viii d i ii iii Trial lay for ACBC Job mix formula Tack coat Laying of ACBC. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 102/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . no. temperature. no. Ruj. of passing of compaction rollers Marshall tests Perabut Jalan Guardrails installation Kerbs Road signs installation Road marking Kilometer posts Electrical works Road lightings Traffic signal system Sub station Feeder pillars *Jambatan / viaduct Piling works :Acceptance of precast piles Acceptance of cast-in-situ piles (which ever relevant) Pile load tests Pile joints Pile sets Concrete cube tests (if cast-in-situ) Pile caps :Dimensions Formworks Rebars Concreting Curing Concrete cube tests Fender installation (if required) Piers :Dimensions Formworks Rebars Concreting Curing Concrete cube tests Pad bearing installation Pot bearing installation Prestressed Beams Acceptance of precast concrete beams Launching and lifting operation Removal of temporary work for the securing system Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. temperature. of passing of compaction rollers Marshall tests Trial lay for ACWC Job mix formula Tack coat Laying of ACWC.

NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR v e i ii iii iv v vi f i ii iii iv v vi g i ii iii iv v vi vii viii ix x xi h i ii i j k l m n o p i ii iii iv 103/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian iv Actual height clearance at every 2 m span above carriageway & approval for opening the road under the bridge to traffic Prestressing Diaphragm beams :Dimensions Formworks Rebars Concreting Curing Concrete cube tests Deck :Dimensions Formworks Rebars Concreting Curing Concrete cube tests Box Girder (which ever relevant) :Acceptance of precast concrete segmental box girder Launching and lifting operation Removal of temporary work for the securing system Actual height clearance at every 2 m span above carriageway & approval for opening the road under the bridge to traffic Falseworks (if cast-in-situ) Rebars (if cast-in-situ) Concreting (if cast-in-situ) Curing Concrete cube tests (if cast-in-situ) Prestressing Removal of temporary supports (inclusive factor of safety) Parapet Concrete parapet Metal railing Expansion joint installation Tack coat ACWC Road marking Road signs Bridge lightings Navigation beacon lightings (if required) Bridge/viaduct approach :Acceptance of precast reinforced earth panel wall (retaining structures) Foundation/base for retaining structures Pull-out tests Free draining material Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Ruj.

Ruj. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR v e i ii iii iv v vi f i ii iii iv v vi g i ii iii iv 104/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian v vi a i ii iii iv v b i ii iii iv v vi c i ii iii iv v vi vii d i ii iii iv Suitable material backfill Compaction tests Pedestrian Bridge Piling works :Acceptance of precast piles Acceptance of cast-in-situ piles (which ever relevant) Pile load tests Pile joints Pile sets Pile caps :Dimensions Formworks Rebars Concreting Curing Concrete cube tests Reinforced concrete piers :Dimensions Formworks Rebars Concreting Curing Concrete cube tests Pad bearing installation Precast concrete beams :Acceptance of precast concrete beams Launching and lifting operation Removal of temporary work for the securing system Actual height clearance at every 2 m span above carriageway & approval for opening the road under the bridge to traffic Stressing Concrete deck Dimensions Formworks Rebars Concreting Curing Concrete cube tests Concrete staircase Dimensions Formworks Rebars Concreting Curing Concrete cube tests Steel piers (which ever relevant) :Steel grade Dimensions Joints Weldings Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.

Ruj.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian v vi vii h i ii iii iv v vi vii viii ix x Welding tests Anti rust coating Painting Steel Super Structure (which ever relevant) :Steel grade Dimensions Joints Weldings Welding tests Primer coating (anti rust) Painting Launching and lifting operation (if any) Removal of temporary work for the securing system Actual height clearance at every 2 m span above carriageway & approval for opening the road under the bridge to traffic Roofing Railing Lightings Lain-lain Road shoulder (paved/unpaved) Verge (turf/unturf) Pavement surface regularity Landscape (if required) Semua Rekod permohonan pemeriksaan / rekod pemeriksaan bagi setiap proses kerja pembinaan / rekod ujian disimpan dalam format Compact Disk (CD-R) Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR i j k a b c d 2 Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 105/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

2. 5.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/13M1 Projek: No.Data Spesifikasi/”Standards” . 4. 3.Method Statement . 3.Deklarasi/Pengesahan oleh Perunding Borang pemereksaan beban (Load Test) . 4.Deklarasi/Pengesahan oleh Perunding Borang Pemereksaan Sambongan Kimpalan (Welding Test) . 4. 2. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pembinaan (MEKANIKAL-In-process Testing) No.Method Statement . Ruj.Data Spesifikasi/”Standards” . Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Borang Pemereksaan Tekanan (Pressure Test) .cara X-ray .Method Statement .Data Spesifikasi/”Standards” . Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1.Deklarasi/Pengesahan oleh Perunding Borang Pemereksaan Kebocoran (Leak Test) . Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 106/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .cara Dry Penetrant .Deklarasi/Pengesahan oleh Perunding Wakil Kontraktor: 1. 5. 3. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2.

SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/13M&E Projek: No.Disediakan oleh Kontraktor Utama . Ruj.Good Eng. 4. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pembinaan Penerimaan Bahan. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1.Inspected . Penerimaan Produk Kerja-kerja Mekanikal dan Elektrikal Wakil Kontraktor: 1.Approved Approval of Equipment / material Borang JKR/RB/ 11c Mock up . Rujukan Piawaian/ Spesifikasi / Lukisan Pematuhan (Y/T) No.Mengikut Jadual . 5.Manufacturer recommendation .Disahkan Borang Inprocess Testing Borang T&C Method Statement . Practice (GEP) Borang JKR/RB/12 107/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 2. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1 Sistem Kawalan Bahan/Komponen Pre-Delivery Inspection (PDI) . 2. 3. 4.Rujukan Mukasurat Spesifikasi .Checked . 3.Approved 2 Sistem Kawalan Kualiti Dokumentasi Butiran Kontraktor Pakar (Specialist Sub Contractor) Lukisan Kerja Lukisan Ko-ordinasi (Coordinated Drawing) . In Process. 5.Laporan Sample material .

Ruj./clause 3 Sistem Kawalan Kemajuan Kerja Installation Program Sistem Kawalan Kualiti Produk / Kerja Request For Inspection (RFI) Inspection / Testing / Approval by Authority Safety / Storage / Shelter / Handling at site Method to control Non-conformity Proses Auditing 4 Borang JKR/RB/ 11d Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 108/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR rujuk ref.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Rujukan Piawaian/ Spesifikasi / Lukisan Pematuhan (Y/T) No.

NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR No 1 Butiran Kerja Sivil Skop: Kerja Tanah Kerja Saliran Permukaan Kerja Pembetungan Kerja Paip Retikulasi Luaran Pematuhan (Y/T) Pembinaan i) Kerja Tanah a) Perancangan Pemeriksaan dan Ujian 1) Request For Inspection (RFI) 2) Mematuhi Method Statement 3) Pengesahan kerja oleh Jurutera 4) Penguji / Makmal yang bertauliah b) Lukisan Terbina yang disahkan oleh Jurutera ii) Kerja Saliran Permukaan a) Request For Inspection (RFI) b) Perancangan Pemeriksaan dan Ujian 1) Mematuhi Method Statement 2) Pengesahan dan pengujian bahan 3) Pengesahan pemasangan oleh Jurutera 4) Spesifikasi /Piawai yang berkaitan 5) Penguji / Makmal yang bertauliah c) Lukisan Terbina yang disahkan oleh Jurutera iii) Kerja Sistem Pembetungan a) Request For Inspection (RFI) b) Perancangan Pemeriksaan dan 109/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Ruj.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/14C1 Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk: (Kerja Sivil) Rujukan Piawaian/ Spesifikasi No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* No.

..No Butiran Ujian 1) Mematuhi Method Statement 2) Pengesahan dan pengujian bahan (Rujuk Mekanikal) 3) Pengesahan pemasangan dan ujian oleh Jurutera 4) Spesifikasi /Piawai yang berkaitan 5) Penguji / Makmal yang bertauliah c) Lukisan Terbina yang disahkan oleh Jurutera Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No..………………………………....... Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai) .. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR iv) Kerja Paip Retikulasi Luaran a) Request For Inspection (RFI) b) Perancangan Pemeriksaan dan Ujian 1) Mematuhi Method Statement 2) Pengesahan dan pengujian bahan 3) Pengesahan pemasangan dan ujian oleh Jurutera 4) Spesifikasi /Piawai yang berkaitan 5) Penguji / Makmal yang bertauliah b) Lukisan Terbina yang disahkan oleh Jurutera Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa ………………………………. Ruj.... Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh ………………………………. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh 110/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 6. 5. 5. 3.67. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 2. 2. 3.2. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR QAP PPE 1994 Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 111/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 4. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk (ELEKTRIKAL. 3. No. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Cl. Ruj.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/14E1 Projek: No. Pematuhan (Y/T) No. LS-1 Akta 447. 5. Program penerimaan produk – Jadual dan Prosedur Senarai & kelayakan comptent person/s Senarai alat uji & sijil kalibrasi Urusan bekalan dengan pihak berkuasa Borang2 semakan penyeliaan tapak & kawalan kualiti bagi penyeliaan T&C Keputusan ujian yang disahkan oleh perunding.Sistem Voltan Tinggi/ Voltan Rendah) Wakil Kontraktor: 1. 4. 2. 4.

3. 4. L-S16 Pematuhan (Y/T) No.2. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk (ELEKTRIKAL– Sistem Telefon) Wakil Kontraktor: 1. PPE 1994 Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 112/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 5. Program penerimaan produk – Jadual dan Prosedur Senarai & kelayakan comptent person/s Senarai alat uji & sijil kalibrasi Urusan dengan Telekom Malaysia/Service Providers Keputusan ujian yang disahkan oleh perunding. 4. 3. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Cl. No. 2.67.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/14E2 Projek: No. 3. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 5. 4. 2. 2. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Ruj. 5.

5. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 5. 3. 2. Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 5 No. 3. 2. 4. Ruj. 4. 2. 3. Program penerimaan produk – Jadual dan Prosedur Senarai & kelayakan comptent person/s Senarai alat uji & sijil kalibrasi Urusan dengan Pembekal Kabel untuk Waranty Keputusan ujian yang disahkan oleh perunding. PPE 1994 Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 113/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 2. 4. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Wakil Kontraktor: 1. 3. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk (ELEKTRIKAL – Infrastruktur IT) Perunding Kontraktor: 1. 5.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/14E3 Projek: No. 4.

6. Design Parameter / Standard Equipment Technical Data Tarikh ujian No. 5. 8.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/14M1 Projek: No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Ruj. 5. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi/ Lukisan Pematuh an (Y/T) No. Pressure & Humidity Test i) Ductwork Leakage Test j) Water Flushing Witnessing and Test k) Water Treatment Witnessing and Test j) Exhaust fan Commissioning Test m) Main Switch Board Commissioning Test n) Power Factor Correction Device Test o) Heat Recovery Commissioning Test p) Filter Pressure Drop Test q)Room Noise Level Test r) Talliness check of BMS sensors on ACMV system s) Main Plant Equipment Operation Sequencing Test t) Plant connected to Genset 114/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 4. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Wakil Kontraktor: 1. 2. Ruang Tandatangan 1. 4. 3. 4. 2. 3. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 1. 5.) Certify by Professional Engineer Borang T&C di jilidkan dengan sempurna dalam 2 salinan.Air Condition System) No.) Witness by Contractor 3. ) Done by Specialist Contractor 2. 2. 3. 7. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk (MEKANIKAL. Rujukan Borang Deklarasi Kontraktor & Perunding Butiran Ujian a) Chiller Commissioning test b) Cooling Tower Commissioning Test c) Pumping Commissioning Test d) AHU Commissioning Test e) FCU Commissioning Test f) Water Balancing g) Air Balancing h) Room Temperature.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 115/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

3) Sprinkler System . ) Done by Specialist Contractor 2. 6. 2.7) Portable Fire Extinguisher 116/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .Alarm bell .Flow / Pressure . Ruj.Pump Cut In / Cut Out 8.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/14M2 Projek: No.Smoke & Heat Detectors .5) Water Tanks . Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Wakil Kontraktor: 1. 7.Leakage Test . 8.Leakage Test 8. Design Parameter Equipment Technical Data Tarikh Ujian No.6) Fireman Intercom System 8.4) Wet Riser . 5.Flow / Pressure .Break glass . 2. 2. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk (MEKANIKAL.) Witness by Contractor 3.Pump operation Test 8. 4.Sistem Pencegah Kebakaran) No. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi / Lukisan Pematuhan (Y/T) No. 4.Flow Switch . 3.Leakage Test . 3.Electronic sounders .2) Hose Reel Piping System . 5.Performance Test . Rujukan Borang Deklarasi Kontraktor & Perunding Butiran Ujian 8. 3.Etc. 4.Pump operation Test 8. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 8. Ruang Tandatangan 1. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 1.) Certify by Professional Engineer Borang T&C di jilidkan dengan sempurna dalam 2 salinan. 5.1) Fire Detection Alarm System .AHU tripping .

NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 8.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Rujukan Piawaian/ Spesifikasi / Lukisan Pematuhan (Y/T) No.8) CO2 / Clean Agent Distinguisher System 8.10) Interlocking Device Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 117/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .9) Pressurization 8. Ruj.

8. 8. 4.10) Key way provided at door to manually open door. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 1.6) Emergency call button 8. 7.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/14M3 Projek: No.9) Emergency Exit Test 8.11) Auto shut down 8.4) Battery back up to run lift car ventilation fan and lighting.8) Automatic load weighing device 8. ) Done by Specialist Contractor 2. 3. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk (MEKANIKAL-Sistem Lif) No.5) Emergency stop button 8. 5. 4. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi / Lukisan Pematuhan (Y/T) No. 2. 5. 8. 5.) Certify by Professional Engineer Borang T&C di jilidkan dengan sempurna dalam 2 salinan.17) Load Test(current and speed reading 8.1) Lift Car can be manually lowered or raised 8. 2.) Witness by Contractor 3. 3. 6. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Wakil Kontraktor: 1. 8.12) Operation upon normal mains power failure. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 4.18) Lift Intercom 8.15) Drop Test.19) Smoke Detectors 118/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 3.7) Car emergency light. Ruang Tandatangan 1.3) Automatic Levelling 8. 2.14) Fire Lift operation 8.16) Over speed test 8.13) Operation under fire mode 8. 8. Ruj.2) Emergency Brake Test 8. Rujukan Borang Deklarasi Kontraktor & Perunding Butiran Ujian 8. 8. Design Parameter Equipment Technical Data Tarikh Ujian No.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 119/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR. GP/RB/15 Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan Senggara Program Kerja Pembinaan Wakil Kontraktor: 1. 2. 3. 4. 5. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Ruj. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: PROSES

Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2. 3. 4. 5. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Menggunapakai Program Kerja berdasarkan kepada Baseline yang telah diluluskan oleh PP Tracking and analyzing work progress :Kemajuan kerja disahkan oleh perunding sebelum data dimasukkan Sumber-sumber (4M) sebenar dikemaskini dan disahkan oleh perunding Pengurus Projek dan staf terlibat/berkomunikasi dalam tracking kemajuan kerja Laporan CPM disahkan oleh perunding (perlu mengandunggi analisis statistik iaitu deliverable hit ratio, WBS hit ratio, critical tasks hit ratio, milestones hit ratio, resources (4M) run charts, probability project being completed on time Laporan Analisis Pengurusan Risiko dan disahkan oleh perunding Tindakan Pemulihan (jika perlu)

2. a b

c

3.

4. 5.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh:

……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh:

120/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/16a Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan (Projek Jalan) Pengurusan Trafik No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: PROSES

Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2. 3. 4. 5.

Wakil Kontraktor: 1. 2. 3. 4. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Perunding mengesahkan jenis, lokasi, bilangan papan tanda amaran, papan tanda arah, perabot keselamatan dan kawalan trafik yang diletakkan di laluan/lencongan jalan mematuhi Arahan Teknik (Jalan) Rekod senggara jalan awam yang terlibat dan jalan lencongan sementara Rekod aduan pengguna jalan raya dan rekod tindakan susulan jika siasatan membuktikannya berkaitan Laporan kemalangan jalan raya dan rekod tindakan pembaikan / pencegahan jika ada

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Need Statement xx.xx, Arahan Teknik (Jalan)

Pematuhan (Y/T)

No. Ruj. NCR

Tarikh & ttr WPD penutupan NCR

2.

3.

4.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh:

……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh:

121/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/16b Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan (Projek Jalan) Audit Keselamatan Jalan Raya (Road Safety Audit-RSA) Wakil Kontraktor: 1. 2. 3. 4. 5. No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES

Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2. 3. 4. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Laporan Audit Peringkat Tiga (Detailed Design Stage) dikemukakan

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Need Statement item 12.0 Need Statement item 45.0 Need Statement item 45.0 Need Statement item 45.0 Need Statement item 45.0

Pematuhan (Y/T)

No. Ruj. NCR

Tarikh & ttr WPD penutupan NCR

2.

Laporan Audit Peringkat Empat (Construction Stage) dikemukakan

3.

Perunding mengesahkan Kontraktor mengambil tindakan ke atas Laporan Audit Peringkat Empat Laporan Audit Peringkat Lima (Operational Stage) dikemukakan

4.

5.

Kontraktor mengambil tindakan ke atas Laporan Audit Peringkat Lima

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh:

……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh:

122/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

4. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 5. 3. 2. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 123/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 3. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 4.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/17a Projek: No. Adakah ruang / bangunan sedia untuk ujian bagi peralatan yang di pasang ? Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Senarai Kehadiran Jadual T&C Adakah jadual munasabah? Borang T&C Adakah borang yang dibentangkan seperti yang telah diluluskan sebelum ini ? Peralatan T&C Senarai peralatan mencukupi? Sijil Kalibrasi ada dan sah? Kakitangan T&C Layak & Kompetan? Posedur T&C Ada ? Status Ujian Pihak Berkuasa. 2. 3. Ruj. 7. 2. 5. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 4. 8. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pengujian & Pentauliahan: (Mesyuarat Pra T&C) No. 5. 6. Wakil Kontraktor: 1.

Ruang Tandatangan 1. 2. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Wakil Kontraktor: 1. 5. 4. 5. Rujukan Borang Deklarasi (jika berkaitan) Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 4. ) Done by Specialist Contractor 2. 4. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pengujian & Pentauliahan: (Semakan Format Borang T&C) No. 3. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. 3. 5. Ruj.) Certify by Juruperunding Bertauliah Design Parameter Equipment Technical Data Tarikh No. 6. 2.) Witness by Contractor 3.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/17b Projek: No. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 124/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 3.

2. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. Dokumen ditandatangani oleh : -Speacialist Sub Kontraktor -Juruperunding (Bertauliah) -Kontraktor Utama Borang T&C lengkap ? Keputusan mematuhi spesifikasi ? Prosedur pengujian disertakan? Sijil Kalibrasi Peralatan ? Sijil / Surat kelulusan pihak berkuasa jika berkenaan. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pengujian & Pentauliahan: (Audit Dokumen T&C) No. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 4. 2. 3. 5. Wakil Kontraktor: 1. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 4. 6. Ruj. 3. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 125/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 3. 5. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 5.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/17c Projek: No. 4.

2. 2. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 126/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Dikalibrasi oleh badan bertauliah. 4. Bukti kompetan sub kontraktor Signages & Notices Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/17d Projek: No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Wakil Kontraktor: 1. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 3. 3. Salinan keputusan T&C Peralatan yang digunakan semasa T&C 1. 2. 3. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pengujian & Pentauliahan: (Audit Fizikal T&C) No. 3. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 3. Mencukupi 2. 2. Ruj. 2. Wakil Juruperunding: 1. Wakil Sub-Kontraktor Pakar: 1.

Site Diary Deklarasi Kontraktor Dokumen T&C beserta kelulusan pihak berkuasa. Technical Data 2. 3. 7. System Description 5. Plant Layout Latihan : 1. Borang KEW 312 3. Sijil CF As Built Drawing : 1. Inventori: 1. Cataloq 4. Detail Equipment 5. Maintenance Payment Schedule Senarai kecacatan / kerja tertunggak Grand master key and keys for all doors. Ruj. 2. Maintenance Team 7. 5. 2. 4. 4. 6. 5. Tempoh / Jadual 2. O&M Manual 6. Schematic 3 . Kandungan Operation & Maintenance Document: 1. 2. DARAS – Daftar Aset & Rekod Aktiviti Senggara Warranty Certificate Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 8. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Penerimaan & Serahan: (Auditan Dokumen Serahan) No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 3.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/18 Projek: No. Maintenance Program 8. Borang KEW 313 2. 9. Trainee 4. PE Signature 2. 127/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .Floor Plan 4. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Wakil Kontraktor: 1. 10. 4. 5. 3. Trainer 3. Installer 3. 11. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 128/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

3. 7.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/19a Projek: No. 3. 2. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 129/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 6. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Tempoh Tanggungan Kecacatan: (Mesyuarat DLP / Maintenance) No. 2. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 5. 4. 3. Wakil Kontraktor: 1. 5. 4. Ruj. 4. 5. 2. Plan Preventive Maintenance Breakdown Maintenance Maintenance Scope Complaint Form Training Defect List / Outstanding List Payment Schedule Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.

3. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Tempoh Tanggungan Kecacatan: (Penyenggaraan Semasa DLP) No. 3. 5. 4. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 130/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Wakil Kontraktor: 1. Ruj.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/19b Projek: No. 4. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Rekod Aduan Pengesahan penyelenggaraan bulanan Perakuan Pembayaran Penyelenggaraan Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 2. 2. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Penyelenggaraan bulanan 1. Rekod Selenggara 2. 3. 5.

2. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Insurans Kerja atau CAR b.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/20 Projek: No. 3. Fasal 36 Borang std spt dalam SPP 3/2004 (Dikepilkan) Ditto Fasal 37 Fasal 34 Surat std (dikepilkan) 2. No. 4. 2. Senarai bank/insurans/syarikat kewangan yang diluluskan : Jaminan bank dari bank-bank berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malysia. 3. Kontrak: Skop/Aktiviti: Pentadbiran Kontrak: (Bayaran Pendahuluan & Interim) Wakil Kontraktor: 1. 5. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. -Gerenti Untuk Bayaran Pendahuluandari bernilai tidak lebih dari 25% dari nilai kerja Pembina tertakluk kepada nilai maksimum RM10juta -Bon Pelaksanaan -5% dari Harga Kontrak Asal -Polisi-polisi Insurans a. 5. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 1. Dokumen Sokongan: -Surat Setuju Terima telah ditandatangani oleh Kontraktor. Ruj.Polisi Tanggungan Awam -Surat Pengesahan dari pihak yang mengeluarkan Bon Pelaksanaan dan Gerenti Untuk Bayaran Pendahuluan. pendaftaran SOCSO -Nombor akaun bank Kontraktor dan alamatnya. -No. -Resit bayaran premium. 4. -Jaminan Insurans dari sSyarikat-syarikat Insurans berlesen di bawah Akta Insurans 1996 yang beroperasi di Malaysia 131/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Bon Pelaksanaan.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.Gerenti Untuk Bayaran Pendahuluan dan polisi-polisi Insurans mesti telah disetemkan . 3.Jaminan ng dikeluarkan oleh Bank Pembangunan & Infrastruktur Malaysia Berhad (BPIMB). Jaminan bank dari bank-bank berlesen di bawah Akta Bank Islam 1983 yang beroperasi di Malaysia -Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh pengendali takaful berdaftar di bawah Akta Takaful 1984 yang beroperasi di Malaysia . Ruj. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 132/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR -Jaminan Syarikat Kewangan dari syarikat-syarikat Kewangan berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malysia.

-No. No. Bon Pelaksanaan hendaklah dalam bentuk: : Jamina bank dari bank-bank berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia.1 Dokumen Sokongan: -Surat Setuju Terima telah ditandatangani oleh Kontraktor. pendaftaran SOCSO Fasal 36 -Nombor akaun bank Kontraktor dan alamatnya.Polisi Tanggungan Awam -Surat Pengesahan dari pihak yang mengeluarkan Bon Pelaksanaan . 4. 5. 2. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR Borang std spt dalam SPP 3/2004 (Dikepilkan) Fasal 37 Fasal 34 Surat std (dikepilkan) -Polisi-polisi Insurans a. Bayaran Interim No. -Resit bayaran premium. -Bon Pelaksanaan -5% dari Harga Kontrak Asal Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/21a Projek: No. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 4. 5. 2. 2. Insurans Kerja atau CAR b. Kontrak: Skop/Aktiviti: Pentadbiran Kontrak: (Bayaran Interim No. 1) Wakil Kontraktor: 1. 3. -Jaminan Insurans dari sSyarikatsyarikat Insurans berlesen di bawah Akta Insurans 1996 yang beroperasi di Malaysia -Jaminan Syarikat Kewangan dari 133/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Ruj. 3.

jumlah potongan untuk Bayaran Pendahuluan jika ada. dengan formula berikut: D=200xA/B%RMP. Jaminan bank dari bank-bank berlesen di bawah Akta Bank Islam 1983 yang beroperasi di Malaysia -Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh pengendali takaful berdaftar di bawah Akta Takaful 1984 yang beroperasi di Malaysia . -Bukti pembelian bagi peralatan (equipment) -Bukti penghantaran (delivery Order) 5. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 4. 134/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Senarai nilai bayaran terus oleh Kontraktor kepada subkontraktor/pembekal/Perunding Potongan yang perlu dibuat: . 6. Dokumen sokongan kiraan dari Kontraktor : -Ringkasan bayaran yang dituntut -Deklarasi Perunding-perunding yang membuat penilaian bagi setiap disiplin. Ruj.Jaminan ng dikeluarkan oleh Bank Pembangunan & Infrastruktur Malaysia Berhad (BPIMB).Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian syarikat-syarikat Kewangan berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia. dimana D=Potongan kumulatif yang perlu dibuat A=Amaun Wang Pendahuluan yang telah dibayar B=Jumlah nilai kontrak Kerja Pembina RMP=Nilai kerja Pembina Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. -Kiraan terperinci atau senarai Kuantiti bagi kerja yang dituntut -Lukisan yang diwarnakan bagi bahagian kerja yang dituntut. Bon Pelaksanaan dan polisi-polisi Insurans mesti telah disetemkan . 3.

bayaran interim dan no kontrak adalah betul Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh 135/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Pastikan nilai bersih potongan Wang Jaminan Pelaksanaan dicatitkan untuk dikreditkan dalam akaun deposit 10. Pastikan no. 9.semak kadar LAD dan tempoh yang dikenakan dan sebarang pengecualian jika ada -potongan lain yang dibenarkan (sertakan keterangan) Semak butir-butir dalam lejer bayaran Semak amaun berasingan diperakukan dalam Lampiran A untuk: -Kontraktor Utama -bayaran terus kepada subkontraktor/penerima bayaran Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Ruj.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian -jumlah potongan Wang Jaminan Pelaksanaan (jika Kontraktor memilih kaedah WJP) – 10% dari nilai kerja tertakluk kepada nilai maksimum 5% daripada Harga Kontrak. . NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 7. Sediakan bayaran interim dalam ‘SKALA Workflow’ 11. 8.

4. Potongan yang perlu dibuat: 136/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 1. -Kiraan terperinci atau senarai Kuantiti bagi kerja yang dituntut -Lukisan yang diwarnakan bagi bahagian kerja yang dituntut. Dokumen sokongan kiraan dari Kontraktor : -Ringkasan bayaran yang dituntut -Deklarasi Perunding-perunding yang membuat penilaian bagi setiap disiplin. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 3. 3. No. 3.semak amaun sebenar yang telah dibayar berasaskan baucer bayaran. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 5. 2. 5. Senarai nilai bayaran terus oleh Kontraktor kepada subkontraktor/pembekal/Perunding Kurangan . 2. Ruj.Semak jumalh nilai terkumpul bayaran interim terdahulu ditolak Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. . 4. -Bukti pembelian bagi peralatan (equipment) -Bukti penghantaran (delivery Order) 2. 4.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/21b Projek: No. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Bayaran Interim Seterusnya. Kontrak: Skop/Aktiviti: Pentadbiran Kontrak: (Bayaran Interim) Wakil Kontraktor: 1.

10. 8. dimana D=Potongan kumulatif yang perlu dibuat A=Amaun Wang Pendahuluan yang telah dibayar B=Jumlah nilai kontrak Kerja Pembina RMP=Nilai kerja Pembina Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 6. 12. Pastikan nilai kerja diTapak tidak melebihi Jumlah Kontrak Semasa Masukkan nilai Pelarasan Harga Kontrak yang telah diluluskan oleh Pengarah Projek supaya nilai kerja sentiasa berada di bawah Jumalh Kontrak Semasa. Ruj.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian . Semak butir-butir dalam lejer bayaran Semak amaun berasingan diperakukan dalam Lampiran A untuk: -Kontraktor Utama -bayaran terus kepada subkontraktor/penerima bayaran Pastikan nilai bersih potongan Wang Jaminan Pelaksanaan dicatitkan untuk dikreditkan dalam akaun deposit Sediakan bayaran interim dalam ‘SKALA Workflow’ Pastikan no. 11.bayaran interim dan no kontrak adalah betul Masukkan tarikh penilaian dibuat .semak kadar LAD dan tempoh yang dikenakan dan sebarang pengecualian jika ada -potongan lain yang dibenarkan (sertakan keterangan) 5. . dengan formula berikut: D=200xA/B%RMP. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR -jumlah potongan Wang Jaminan Pelaksanaan (jika Kontraktor memilih kaedah WJP) – 10% dari nilai kerja tertakluk kepada nilai maksimum 5% daripada Harga Kontrak.jumlah potongan untuk Bayaran Pendahuluan jika ada. 137/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 9. 7.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh 138/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Sekiranya tuan ingin memberi sebab-sebab dan alasan ke atas kelewatan Kontrak ini supaya notis untuk mengenakan Gantirugi Tertentu dan Ditetapkan tidak dikeluarkan terhadap tuan.Borang JKR/RB/22a SURAT PIAWAI BAGI AMARAN MENGENAI NIAT UNTUK MENGENAKAN GANTIRUGI TERTENTU DAN DITETAPKAN Kepada: ………………………………..... ...................... setiap............................ ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” & ”CINTAILAH BAHASA KITA” Saya yang menurut perintah................... Pengarah Projek 139/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .................................. Tuan adalah diingatkan bahawa menurut Fasal 42 Syarat-syarat Kontrak.......sebagai bayaran Gantirugi Tertentu dan Gantirugi Ditetapkan sepanjang tempoh kerja di atas tidak disiapkan sepenuhnya............................ Sekian.............................. Nombor Kontrak: . terima kasih. saya bercadang untuk memberi notis kepada tuan yang mengkehendakki tuan membayar wang atau membenarkan Kerajaan menolak daripada mana-mana wang yang akan dibayar kepada tuan di bawah Kontrak ini atau Kontrak-Kontrak lain di antara Tuan dengan Kerajaan sejumlah wang yang dikira mengikut kadar yang dinyatakan dalam lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak iaitu RM...... Tarikh: SURAT AMARAN TERAKHIR SEBELUM PENGELUARAN NOTIS UNTUK MENGENAKAN GANTIRUGI TERTENTU DAN DITETAPKAN.................................... 2..................................................... Adalah dimaklumkan tuan dijangka akan gagal menyiapkan sepenuhnya Kerja di atas dalam tempoh yang dinyatakan di dalam Lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak ataupun dalam tempoh lanjutan masa yang dibenarkan di bawah Fasal 45 Syarat-syarat itu yang mana akan berakhir pada .. ..........……… Tuan........................................................................ sila kemukakan keterangan-keterangan tersebut kepada Pengarah Projek secara bertulis dalam tempoh tujuh (7) hari selepas terimanya surat ini................................... 3.……… ………………………………….................. KontrakUntuk : ......................................................…… ………………………………........ 20.................

.Borang JKR/RB/22b KERAJAAN…………………......................................... Pejabat............................ ................................ ...... Tarikh:.......................................................................................................................................................................................... Kepada.......................................” Berdaftar dengan PKK dalam Kelas ”.......... Section* Dengan ini adalah diperakui bahawa tuan telah gagal menyiapkan KerjaIt is hereby certified that you have failed to complete the Works/ Kerja/Bahagian Kerja-Kerja* tersebut di atas pada ”Tarikh Siap” yang dinyatakan dalam /Section of the Works* as mentioned by the “Date for Completion” stated in the Lampiran kepada Syarat-syarat Kontrak ataupun dalam tempoh lanjutan masa yang telah Appendix to the Conditions of Contract or within any extended time 140/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 ............. Kontrak: ............................... JABATAN KERJA RAYA PERAKUAN KERJA TIDAK SIAP (CERTIFICATE OF NON-COMPLETION) Rujukan:................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................. ........................... Bahagian*..................................................” No................. ........................................................... ................................................................................................................................................... KontrakUntuk:............ . (Kontraktor) Berdaftar dengan LPIPM dalam Gred ”..

. Name in full Nama Jawatan………………………..................... i.....e. Pengarah Projek (Project Director) Nama Penuh…………………………..p............ Menurut Klausa 42. 2...... on dan mengikut pendapat saya Kerja-kerja/Bahagian Kerja-kerja* tersebut itu sepatutnya and in my opinion the said Works/Section of the Works* ought to have been completed....: Bahagian Pembangunan dan Usahawan) Ketua Audit Negara Akauntan Perbendaharaan 141/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 ..telah dibenarkan di bawah Klausa 45 Syarat-syarat Kontrak......1 of the Conditions of Contract you are hereby membayar atau membenarkan kepada Kerajaan sejumlah wang yang dikira atas kadar informed that you are liable to pay or allow to the Government a sum calculated at the yang dinyatakan dalam Lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak. dan saya akan memperakukan supaya potongan sewajarnya dibuat remain incomplete and I shall certify for deduction such damages from any money due dari apa-apa wang yang kena dibayar atau yang akan kena dibayar kepada tuan di bawah or which may become due to you under Kontrak ini. ……………………………………….1 tuan adalah dengan ini diberitahu bahawa tuan kenalah In accordance with Clause 42.. setiap . Designation …………………………………………... RM.. telah disiapkan pada tarikh ini...k....... iaitu pada ..sebagai Gantirugi Yang Ditentu dan Ditetapkan RM per as Liquidated and Ascertained Damages banyaknya sepanjang tempoh yang Kerja-Kerja/Bahagian Kerja-Kerja* tersebut itu tidak for the period during which the said Works/Section of Works* shall so remain and have disiapkan sepenuhnya.. Tandatangan Pegawai yang diwakilkan Bertindak untuk dan bagi pihak Kerajaan Signature of Officer authorised to act for and on behalf of Government s.... this Contract.e. Ketua Setiausaha Kementerian Kerjaraya (u.. iaitu rate stated in the Appendix to the Conditions of Contract... approved under Clause 45 of theConditions of Contract i.

.K.R...............R. Negeri.... Jurutera Daerah/Projek... Kuala Lumpur Pengarah J. *Potong jika tidak berkenaan. Kuala Lumpur Pengarah Cawangan……………………………… Ibu Pejabat J.K.... Kuala Lumpur Pengarah Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan Ibu Pejabat J......R.R.. (Delete if not applicable) 142/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .. (yang menjamin perlaksanaan kontrak) Pengarah Cawangan Pengurusan Korporat Ibu Pejabat J..K.Bank/Syarikat Insurans……………………………..............K.

Borang JKR/RB/22c RINGKASAN KE ATAS KONTRAK YANG AKAN DIKELUAR ”PERAKUAN KERJA TIDAK SIAP” 1) 2) 3) 5) 6) 7) 9) Tajuk Kerja: Nama Kontraktor: No. Kontrak: 4) Harga Kontrak: Tarikh Surat Setujuterima dikeluarkan: Tarikh Milik Tapak Bina: Tempoh Penyiapan Kerja: Lanjutan Masa Yang Diluluskan: Sebab-sebab i) ii) Tempoh Diberi Tarikh baru Siap Kerja 8) Tarikh Siap Kerja: 10) 11) Peratus Kemajuan Kerja Yang Dicapai: Surat Amaran kepada Kontraktor: i) ii) 12) Surat Amaran untuk Mengeluarkan ”Perakuan Kerja Tidak Siap”: i) ii) 13) Ssebab-sebab yang diberi oleh Kontraktor ke atas Kelambatan: i) ii) 143/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

14) Ulasan-Ulasan daripada Wakil Pengarah Projek mengenai usahanya menolong Kontraktor: i) ii) 15) Kerja-kerja binaan lain yang sedang dilaksanakan oleh Kontraktor dan Peratus Kemajuannya: i) ii) 16) Pengesyoran oleh Wakil Pengarah Projek: 144/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

3. 4. 5.Extended Performance Bond .Laporan T&C untuk setiap sistem yang ditandatangani oleh perunding berkenaan . 4. Kontrak: Skop/Aktiviti: Pentadbiran Kontrak: (Perakuan Siap Kerja) No. Ruj.Operation & Maintenance Manual untuk peralatan M&E.Final Defects List yang disediakan oleh perunding berkenaan .SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/23 Projek: No. 2.List of Minor Defective Works yang disediakan oleh perunding berkenaan . Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 145/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Wakil Kontraktor: 1. Permohonan Kontraktor disahkan oleh Perunding-perunding Kontraktor.Warranty Certificates dari pembekal untuk peralatan M&E.Site Diary yang disahkan oleh perunding Kontraktor dan wakil PP di tapak . Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 3. Pastikan dokumen-dokumen sokongan disertakan:.Senarai inventori untuk peralatan dan perabut Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. peralatan perubatan dan kenderaan . 5.Room to Room Inspection List yang ditandatangani oleh perunding berkenaan . peralatan perubatan dan kenderaan .

contractors of materials & equipment 2. & specialist s.Master key for hospital block .Planned & Preventive Maintenance Schedule . Pastikan dokumen-dokumen sokongan disertakan:. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh 146/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .Proposed Maintenance Payment Schedule .Site Diary yang disahkan 3. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR .Proposed Maintenance Team personnel . Ruj.Training Schedules untuk Pengguna . untuk diserah kepada Pengguna semua dokumen di para 2 bagi tujuan rekod kecuali:.Extended Performance Bond . 4.Sijil-sijil Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan dan BOMBA .Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.List of suppliers.(Sambungan) .Key for each door Sediakan Perakuan Siap Kerja untuk Kelulusan PP dan masukkan data ke dalam SKALA WORKFLOW Sebelum penyerahan.manufacturers.Certificate of Fitness .

Kontrak: Skop/Aktiviti: Pentadbiran Kontrak: (Penutupan Akaun Kontrak) Wakil Kontraktor: 1. Terima Penyata Akaun Akhir dari Kontraktor Semak dan pastikan dokumendokumen berikut disertakan: -Summary of Contract Sum Analysis (original & final amount) -Senarai APK dan PHK yang di luluskan oleh PP . No. 2. 147/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 2. 5. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 4. Ruj. 3.Perakuan Siap Kerja -Lukisan-lukisan As-Built yang disediakan oleh perundingperunding berkenaan dan diaudit oleh HOPT/HODT Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 4. 3. 5.Senarai tuntutan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Tuntutan .Salinan Perakuan Kerja Tak Siap (jika ada) & amaun LAD .Senarai pelarasan kepada Wang Peruntukan Sementara -Statutory Declaration by Labor Office/Surat Akuan Sumpah oleh Kontraktor yang disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah -Salinan semua Perakuan Kelambatan & Lanjutan Masa yang diluluskan .SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/24 Projek: No.

Sediakan Perakuan Muktamad dan pastikan ianya ditandatangani oleh PP. 5. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh 148/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Masukkan data ke dalam SKALA WORKFLOW Kemukakan kepada Pejabat Pembayar Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 3. Ruj. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 4.

2. kelewatan Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 6.  Adakah cadangan penambahbaikan dibuat. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 149/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 5. 3. Adakah analisa dilaksanakan keatas laporan NCR ?  Bilangan NCR mengikut skop / bidang.  Bilangan NCR yang belum ditutup mengikut tempoh yang ditetapkan. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1.  Bilangan NCR Hapus / terima Sah NCP hapus / produk terima ? Rekod / analisa dan lapor NCR ? Lapor / bincang di mesyuarat tapak ? Cadangan penambahbaikan dilaksanakan ? Kesan NCR keatas kualiti. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Wakil Kontraktor: 1. 5. 3. Kontrak: Skop/Aktiviti: Kawalan Produk & Prestasi Kontraktor: (Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi) No. 4.  Tempoh masa tindakan pembetulan.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/25 Projek: No. 3. 2. Ruj. 4. 5. 4.

Wakil Kontraktor: 1. kelewatan dan kos projek ? Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. 5. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Ruj. 4. 4.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/26 Projek: No. 3. 7. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 5. 5. 2. 3./Pelanggan & Penambahbaikan) No. 6. 2. Adakah menerima laporan-laporan : Aduan / Maklumbalas Pelanggan  Audit Dalam / Luar  Tindakan Pembetulan & Pencegahan  Prestasi Pembekal  Perubahan Rekabentuk Laksana analisa keatas laporan dan cadangan penambahbaikan ? Adakah melibatkan dasar / peraturan dan pematuhan ? Tindakan penambahbaikan dilaksanakan ? Rekod / analisa dan lapor cadangan penambahbaikan? Lapor / bincang di mesyuarat tapak ? Kesan penambahbaikan keatas kualiti. Kontrak: Skop/Aktiviti: Kawalan Produk & Prestasi Kontraktor: (Laporan Audit. 3. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 150/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful