GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEMBINAAN PROJEK REKA & BINA

Ketua Pengarah Kerja Raya, Ibu Pejabat JKR Malaysia Kuala Lumpur Tarikh: 5 Mac 2007

KANDUNGAN

Kandungan

Muka Surat

Kandungan ……………………………………………………..……………….i Penghargaan …………………………………………………………….……..ii Singkatan ……………………………………………………………………….iii

1.0

Pendahuluan ………………………………………………………………….1

2.0

Definisi …………………………………….……………………………….….6

3.0

Peranan JKR Dalam Pengurusan Pembinaan Projek R&B ...............11

4.0

Peringkat Persediaan Awalan& Dokumen ........…………………….....15

5.0

Peringkat Perancangan Pembinaan.………......................……….……21

6.0

Peringkat Pelaksanaan Pembinaan ……………………………….….…26

7.0

Peringkat Pengujian dan Pentauliahan ……………….…………. ……31

8.0

Peringkat Pemeriksaan Pra Penyerahan & Penyerahan .….….…....32

9.0

Latihan Untuk Pengguna Fasiliti(End User) …………………….…....33

10.0

Peringkat Tempoh Tanggungan Kecacatan …………………......……34

11.0

Pentadbiran Kontrak…………………………………………….….………35

12.0

Kawalan Produk dan Prestasi Kontraktor…………………….......……63

13.0

Lampiran .................................................................................................66

i / iv
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

PENGHARGAAN

Pengurusan Atasan JKR merakamkan penghargaan yang tinggi atas sumbangan dan usaha dalam menyedia dan menyiapkan garis panduan ini kepada semua ahli Pasukan Penggubal bagi Garis Panduan Pengurusan Pembinaan Projek Reka dan Bina yang terdiri dari:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Ar. Dr. Amer Hamzah bin Yunus Ir. Hj. Mohd. Aminudin bin Md. Amin Ir. Hj. Sallehuddin bin Md. Isa Tn. Syed Abdullah b. Syed Ab. Rahman Ir. Hj. Abd. Aziz bin Ahmad Tn. Hj. Haron bin Kassim Pn. Zainab binti Ahmad Tn. Hj. Kamaruddin b. Omar Tn. Hj. Mohd. Zohadi bin Romli Ir. Mohd. Sabri bin Mat Deris Ir. Adnan Shukri bin Musa Ir. Hamidon bin Abd. Hamid Ir. Abdul Rahman bin Salleh Ir. Rahmat bin Hj. Abd. Rahman Ir. Hj. Mohd Noor Azuddin bin Mansor Ir. Wan Ibrahim bin Wan Yusoff Ar. Rosila binti Mohamad En. Amran bin Majid En. Ramli b. Yusuf Ir. Gnana Sekaran a/l Doraisamy Ar. Azman bin Abd. Manaf Pn. Ruaidah bt. Idris En. Aminuddin b. Johari Cik Selmah bt. Ahmad Pn. Hasnah bt. Yun Pn. Sharina Intan binti Abdullah En. Abdul Latif bin Shariff En. Ismail bin Abdullah Pn. Rosmawati bt Ismail Effendi

(JUSA C) Cawangan Arkitek (J54) Caw. Pakar & Kej. Awam (J54) Caw. Kerja Pendidikan (J54) Cawangan Pengurusan Korporat (J52) Caw. Mekanikal, JKR Selangor (J52) Caw. Mekanikal, JKR Pahang (J52) Caw. Kontrak & Ukur Bahan (J52) Bahagian Keselamatan, JPA (J52) Cawangan Kej. Elektrik (J48) Cawangan Pengurusan Korporat (J48) Cawangan Pengurusan Korporat (J48) JKR Perak (J48) Cawangan Jalan (J48) Cawangan Arkitek (J48) Cawangan Pakar & Kej. Awam (J48) Caw. Pengkalan Udara & Maritim (J48) Cawangan Kerja Bangunan Am (J48) Caw. Kontrak & Ukur Bahan (J48) Cawangan Kej. Mekanikal (J48) Cawangan Kerja Keselamatan (J48) Cawangan Kerja Kesihatan (J48) Cawangan Kerja Kesihatan (J48) Cawangan Kerja Kesihatan (J48) Cawangan Kerja Kesihatan (J48) Cawangan Kerja Kesihatan (J44) Cawangan Kerja Kesihatan (J41) Cawangan Pengurusan Korporat (J41) Cawangan Pengurusan Korporat (J41) Cawangan Pengurusan Korporat

ii / iv
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

5. CPC CPM COC DO D-Plan DLP/ TTK EIA GMTO HODT HOPT IPS ISO ITP JHK KISB KPKR LM M&E MITI MS NCP NCR Certificate of Practical Completion Critical Path Method Condition of Contract Kelulusan Kebenaran Merancang (Development Order)/ Pelan Kualiti Rekabentuk (Design Quality Plan) Tempuh Tanggungan Kecacatan (Defect Liability Period) Penilaian Impak Alam Sekeliling (Environmental Impact Assessment) Government Multimodal Transport Operators Ketua Pasukan Rekabentuk/Perolehan (Head of Design Team) Ketua Pasukan Projek (Head of Project Team) Jadual Bayaran Interim (Interim Payment Schedule) International Organization for Standards Inspection & Testing Plan Jumlah Harga Kontrak Kumpulan Ikram Sdn Bhd Ketua Pengarah Kerja Raya Lanjutan Masa Mechanical and Electrical Ministry of International Trade & Industry Malaysian Standards Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi(Non Compliance Product) Laporan Ketidakpatuhan iii / iv JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .SINGKATAN Bil. 9. 28. 11. 23. 26. 14. 22. 27. 2. 21. 16. 19. 10. 24. 4. 25. 13. 8. 3. 20. Singkatan ACDA AP APK C-Plan C&S CMGD Keterangan As Conract Detail Abstract Arahan Perbendaharaan Arahan Perubahan Kerja. 18. 6. 1. 15. 12. Pelan Kualiti Pembinaan (Construction Quality Plan) Civil and Structural Sijil Perakuan Siap Membaiki Kecacatan (Certificate of Making Good Defects) 7. 17.

53. 40. 46. Pegawai Yang Diberi Kuasa Quality Assurance Pelan Kepastian Kualiti ( Quality Assurance Plan ) Sistem Kepastian Kualiti (Quality Assurance System) Quality Control Quality Planning Pelan Kualiti Projek (Project Quality Plan) Reka dan Bina Sistem berkomputer untuk pengurusan Projek JKR. 47. 39. 32. 35. 34. 49. Singkatan O&M PB PBT PD PHK PK PKK PKLM PKTS PPP PPT PTB PYDK QA QAP QAS QC QP Q-Plan R&B SKALA SPK SPP SPKPKR SST T&C VOP WBS WPD WPS Keterangan Operation and Maintenance Pengarah Berkenaan Pihak Berkuasa Tempatan Pengarah Projek (Project Director) Perakuan Pelarasan Harga Kontrak. 30.Bil. 58. 55. 33. 44. 50. 38. 31. 45. Perubahan Kerja Pelan Kepastian Kualiti Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa Perakuan Kerja Tidak Siap Pasukan Pengurusan Pembinaan JKR Pelan Pengurusan Trafik Penyelia Tapak Bina yang dilantik oleh PP/WPP/ PD/WPD. 37. 41. 48. 54. 29. Sistem Pengurusan Kualiti Surat Pekeliling Perbendaharaan Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kerja Raya Surat Setuju Terima ( Letter of Acceptance) Testing And Commissioning Variation of Price (Pelarasan Turun Naik Harga) Work Breakdown Structure Wakil Pengarah Projek Wang Peruntukan Sementara iv / iv JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 43. 52. 36. 42. 56. 51. 57.

menyeragamkan amalan dan kaedah pengurusan projek Reka & Bina (R&B) JKR.3 Konsep Projek Reka-Bina Sistem penyampaian projek R&B yang dilaksanakan oleh JKR adalah sebagaimana rajah 1. kontraktor dan pembekal. 3. 1.1 Keperluan Garispanduan Pelaksanaan projek kerajaan melibatkan kerjasama banyak pihak seperti agensi pelanggan. 1/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 2. memastikan pelaksanaan setiap projek R&B JKR mencapai objektif yang ditetapkan. perunding.2 Objektif Objektif garis panduan ini ialah untuk : 1.1. Peranan dan tanggungjawab pihak yang terlibat dengan pelaksanaan secara reka & bina berbeza dengan pelaksanan secara konvensional. Garis panduan ini memberi penjelasan peranan dan tanggungjawab pihak yang terlibat dalam pelaksanaan projek secara reka & bina. 1.0 PENDAHULUAN 1. menjelaskan peranan dan tanggungjawab JKR dan kontraktor dalam pelaksanaan projek R&B. JKR.

kegagalan 2/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . integrasi diantara pereka dan pembina. Kontraktor menjamin kepada Kerajaan bahawa rekabentuk dan kerja yang disiapkan adalah lengkap dan bebas dari sebarang ketidakcukupan.Pelaksanaan penyampaian projek projek JKR secara satu kaedah R&B entiti iaitu adalah kontraktor merupakan sistem dimana bertanggungjawab sepenuhnya ke atas merekabentuk. pengawasan. keputusan dibuat lebih cepat dan pasukan projek R&B mempunyai insentif untuk mengawal kos keseluruhan. Manakala kaedah R&B kontraktor perlu melantik atau mempunyai kelayakan sebagai perunding rekabentuk untuk mengurus dan mengambil pembinaan. tanggungjawab profesional dalam rekabentuk dan penyeliaan Pelaksanaan projek secara R&B pada konsepnya menawarkan beberapa kelebihan di segi kawalan terhadap tempoh pelaksanaan. perekabentuk dan kontraktor dan memerlukan penyelarasan dan komunikasi yang berkesan. pengujian dan pentauliahan. Pelaksanaan kaedah konvensional dimana tanggungjawab pelaksanaan projek dikongsi oleh pemilik. Tanggungan pelaksanaan projek secara keseluruhan adalah terletak ke atas kontraktor. pembinaan. peningkatan perhubungan. penyiapan dan menyenggara semasa tempoh penyenggaraan sebagaimana yang diperuntukan dalam kontrak.

Peranan dan tanggunjawab JKR dalam projek ini sebagai pemaju dan pengawas projek kepada jabatan pelanggan sahaja. Quality. Manakala tanggungjawab professional adalah pihak kontraktor sepenuhnya. Sebarang kos atau kelewatan disebabkan oleh ketidaksempurnaan rekabentuk akan ditanggung oleh kontraktor.atau/ dan kecacatan. Rajah 2: Perkaitan fungsi & sistem penyampaian projek R&B [ DESIGN AND BUILD CONTRACT WITH *PROJECT MANAGEMENT BY CONTRACTOR ] Report on Project Management i. Construction supervision. Monitoring and control of construction JKR (Project Director) Report on design.4 Pembahagian Peranan Dan Risiko Pembahagian risiko yang bersesuaian bergantung kepada projek dan pihak yang terlibat. Construct.e Planning. Execution. workmanship DESIGN & BUILD* CONTRACTOR Design. Perkaitan fungsi dan sistem penyampaian dalam pelaksanaan projek R&B oleh JKR adalah sebagaimana rajah 2. Maintain and Handover SUB-CONTRACTORS Construction INDEPENDENT CHECKER Design Checks CONSULTANT Design & Supervision Report on Design Checks Contractual Functional 1. 3/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Perbandingan risiko yang ditanggung oleh pemilik/jabatan pelaksanaan projek secara konvensional dan R&B seperti Jadual 1. oleh itu tiap-tiap kes perlu dikaji dengan teliti.schedule.

Jadual 1-Perbandingan agihan risiko di antara R&B dan konvensional Kategori Tanggungjawab/Risiko Konvensional Pm Prb K Reka-Bina Pm 1 KRB x x Design Reviews Difference between design criteria and detail design Errors or omissions arise during construction Project site safety Constructibility of design Redesign if required Site supervision Testing and commissioning Coordination of construction Permits and approval Environment Management Plan Coordination with other works Quality control and Quality assurance Differing subsurface conditions Design defects Construction defects Unidentified utilities affecting sites Inflation Warranty for facility performance Maintenance during DLP As built drawing x x x 2 x x x x x x x 3 x x 9 x x 15 x x x 16 7 7 8 10 12 11 13 4 5 7 x x x x x x 6 7 x x 14 x x x x 17 x x x 4/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

K = Kontraktor konvensional. Prb= Perekabentuk. responsible for information given 14 – Negotiable. performance warranties negotiable 5/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . but typically responsible for most conditions 15 – Only if negligent 16 – Typically responsible for materials & workmanship for 1 year 17 – Supplying design & product.Legend: Pihak yang terlibat: Pm = Pemilik (Bermaksud jabatan pelanggan yang membiayai kos pembinaan). KRB = Kontraktor R&B Skop tanggungjawab / risiko: x – Responsibility 1 – Reviews of compliance with design criteria 2 – Only if negligent 3 – Obtains overall approvals 4 – Obtains most permits 5 – Limited to major approvals 6 – Obtains most approvals 7 – Negotiable 8 – Coordinates subcontractors only 9 – Significant inspection and testing 10 – Responsible for quality of workmanship 11 – Oversight only 12 – Responsible for conditions inherent in type of work 13 – Negotiable.

Pemantauan dan kawalan kemajuan kerja hendaklah dilaksana melalui kemudahan pengesanan projek (project tracking) yang terdapat dalam perisian pengurusan projek dan menggunakan format yang diluluskan oleh Pasukan Pengurusan Pembinaan JKR (PPP). iii. 2. rasuk dan papak.1 Pernyataan Kehendak (Needs Statement) Needs Statement adalah kenyataan kehendak. Contoh aktiviti ialah pemasangan acuan.2. Program Kerja hendaklah disediakan dengan menggunakan perisian pengurusan projek yang merangkumi (incorporate) Critical Path Method (CPM). Perkara utama yang perlu diambil kira dalam penyediaannya adalah: i. iv. Kaedah pembinaan dan turutan kerja Kadar produktiviti bagi aktiviti Sumber yang diperuntukan Kalendar projek dan sumber Program Kerja digunakan dalam aktiviti pemantauan dan pengawalan kemajuan kerja dapat dijalankan dengan berkesan. Kerja pembinaan hendaklah berdasarkan Program Kerja yang diluluskan. 6/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .0 DEFINISI 2.2 Program Kerja Program Kerja merupakan perancangan kerja harian di tapak bina bagi mempastikan projek dapat disiapkan dalam tempoh kontrak. Satu pra-syarat yang amat penting dalam R&B ialah pernyataan kehendak kerajaan hendaklah dinyatakan dengan lengkap dan jelas yang boleh dinilai tahap kualitinya dalam bentuk petunjuk prestasi yang boleh diukur. Program Kerja hendaklah mengambilkira semua aktiviti yang terlibat dalam penghasilan semua deliverable dalam skop kontrak. keperluan dan skop yang ditetapkan bagi maksud asas dalam pelaksanaan sesuatu projek. pemasangan besi tetulang dan penuangan konkrit. ii. Contoh deliverable adalah tiang.

tindakan sistematik termasuk pemeriksaan. QAP terbahagi kepada dua: Pelan Pengurusan Kualiti Rekabentuk dan Pelan Pengurusan Kualiti Pembinaan. Kepastian Kualiti (QA) ialah satu program terancang yang merangkumi polisi. ujian dan audit yang perlu untuk memastikan program pengurusan kualiti dan keputusan memenuhi syarat kontrak. menyaksi. kriteria dan sumbersumber dalam mengurus pencapaian objektif dan keperluan kualiti produk yang didokumenkan sebagai panduan semasa pelaksanaan sesuatu projek.3 Sistem Kepastian Kualiti/ Quality Assurance System (QAS) Dokumen Sistem Kepastian Kualiti (QAS) adalah melibatkan semua proses kerja seperti perancangan. prosedur. Perancangan Kualiti (Quality Planning )(QP). 7/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . ii. pihak Konsultan akan membuat perancangan. menyelia dan menguji semua proses pembinaan dan pemasangan menentukan kepatuhan kepada spesifikasi dan pelan pengurusan kualiti. tanggungjawab. melaksana. Dokumen QAS ini akan digunakan oleh pihak Kontraktor dan perunding untuk merancang. menjalankan pemeriksaan dan pengujian serta penerimaan sesuatu produk berdasarkan berdasarkan Pelan Pemeriksaan & Pengujian. Sebagai contoh. Kawalan Kualiti (QC) adalah tindakan yang diambil oleh kontraktor R&B untuk memeriksa.2. Konsep Sistem Pengurusan Kualiti Projek (Project Quality Management System) QAS hendaklah mengandungi ciri asas kepada pengurusan kualiti iaitu : i. memantau dan mengawal kerja pembinaan bagi memastikan objektif kualiti dapat dicapai. pemantauan dan pengawalan kualiti bagi semua skop kerja. Kepastian Kualiti (Quality Assurance) (QA) Kawalan Kualiti (Quality Control) (QC) Perancangan Kualiti (QP) merupakan perancangan aktiviti. iii. pelaksanaan. Pelan Kepastian Kualiti / Quality Assurance Plan (QAP) adalah pelan yang menetapkan rangka kerja bagi proses pengurusan kualiti.

2. dokumen tender. Tujuan audit pematuhan adalah untuk memastikan dan mengawal pematuhan pelaksanaan projek terhadap:    Kehendak Penyataan Dokumen Kontrak Sistem Kepastian Kualiti Audit pematuhan hendaklah dijalankan secara sistematik mengikut sistem kepastian kualiti yang diluluskan.5 Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Produk ialah hasil daripada perkhidmatan yang diberi. rekabentuk.4 Audit Pembinaan Dan Audit Pematuhan Audit Pembinaan merupakan aktiviti pemeriksaan yang dilaksanakan untuk menverifikasi dan mempastikan proses atau produk pembinaan dilaksanakan oleh kontraktor mematuhi semua syarat. kod.2. Ketidakpatuhan adalah percanggahan atau perlanggaran ke atas mana-mana kehendak dalam arahan. Setiap ketidakpatuhan hendaklah dimaklumkan secara rasmi kepada kontraktor untuk tindakan pembetulan dan mesti dipantau sehingga tindakan diambil dengan sempurna. spesifikasi dan pernyataan yang ditetapkan dalam kontrak. dokumen kontrak. piawaian. termasuk hasil diperingkat pemprosesan seperti lukisan. piawaian dan perundangan yang ditetapkan dalam kontrak. prosedur. pekeliling. spesifikasi. 8/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . brif projek dan perundangan yang mana berkaitan yang ditetapkan dalam kontrak. Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi ( Non Compliance Product) (NCP) adalah produk yang tidak mematuhi keperluan yang dinyatakan dalam spesifikasi. komponen-komponen produk projek semasa pembinaan dan produk akhir sesuatu projek.

Rekod ini merupakan maklumat datum (asas) yang perlu untuk memantau keupayaan sistem berkenaan disepanjang hayatnya. Pentauliahan ialah proses menjalankan sistem dan membuktikan aspek kefungsian dan keupayaan sesuatu sistem tercapai mengikut kehendak reka bentuk asal. Tempoh yang munasabah dan praktikal hendaklah di peruntukan bagi tujuan T&C. Wakil juruperunding perlu mendapatkan persetujuan PD terlebih dahulu. mengukur dan menguji untuk memastikan fungsi sesuatu pemasangan/ peralatan/ sistem dapat beroperasi mengikut rekabentuk asal tercapai dan keputusan pengujian direkodkan. Aktiviti T&C bermula dari siapnya kerja-kerja fizikal dan melibatkan semua pemasangan/ peralatan/ sistem mekanikal. diasingkan dan diambil tindakan pembetulan supaya produk yang diterima sahaja yang diserahkan kepada pelanggan. 2.Kawalan Produk Yang Tidak Memenohi Spesifikasi adalah prosedur untuk memastikan produk yang tidak memenuhi spesifikasi dikenalpasti. Kehadiran juruperunding / wakil adalah wajib bagi menyaksikan dan merekodkan segala data dan prosedur ke atas borang T&C. elektrikal dan sistem kejuruteraan awam seperti sistem kumbahan dll. Kerja-kerja menyiapkan dan menjalankan peralatan / sistem dibuat oleh kontraktor.6 Pengujian Dan Pentauliahan /Testing And Commissioning (T&C) Pengujian adalah proses yang dijalankan bagi memeriksa. sehingga terhasilnya Rekod Pengujian & Pentauliahan (T&C Documents) Kontraktor perlu memasukkan jadual T&C di dalam program kerja (CPM) bagi keseluruhan projek. Ianya merangkumi rekod lengkap prosedur dan keputusan pentauliahan. 9/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Tanggungjawab mengesahkan (verify) T&C ini terletak kepada juruperunding bertauliah dan deklarasi oleh perunding perlu diperolehi ke atas keseluruhan T&C yang dijalankan. dikawal.

Skop aktiviti JKR di peringkat DLP adalah meliputi proses pemantauan ke atas kerjakerja pembaikan Kecacatan (Defects List) sepertimana yang telah dikenalpasti dalam Senarai Kecacatan dan pemantauan ke atas kerja-kerja pembaikan kecacatan (defects) selepas CPC. Penyerahan pula satu proses di mana produk disiapkan mengikut kontrak yang diserahkan oleh kontraktor kepada JKR setelah pengeluaran Sijil Siap Praktikal (Certificate of Practical Completion) (CPC) dan JKR seterusnya menyerahkannya kepada pelanggan. 2. Senarai-senarai ini perlu disahkan oleh arkitek/ jurutera/professional yang bertauliah dimana berkaitan. Skop pemeriksaan ini merangkumi pemeriksaan komponen produk yang menyeluruh.2. pemeriksaan inventori.7 Pemeriksaan Pra Penyerahan & Penyerahan Pemeriksaan pra penyerahan adalah satu proses untuk memastikan produk yang diterima JKR mematuhi kontrak. kerja penyenggaraan (Planned Preventive Maintenance & Breakdown Maintenance) dan pengurusan aduan dari pelanggan. Selepas tempoh DLP tamat dan segala syarat-syarat yang ditetapkan di dalam kontrak dipenuhi JKR hendaklah memproses pengeluaran Sijil Perakuan Siap Membaiki Kecacatan (Certificate of Making Good Defects) (CMGD) dan penyediaan Perakuan Muktamad. 10/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .8 Tempoh Tangggungan Kecacatan / Defect Liability Period (DLP) Tempuh Tanggungan Kecacatan (DLP) adalah tempuh tanggungjawab kontraktor menyenggara atau membaiki kecacatan/kerosakan produk selepas pembinaan yang ditetapkan dalam kontrak. Aktiviti DLP bermula dari tarikh CPC dikeluarkan berjalan sehingga pada tarikh akhir dalam tempoh DLP yang ditetapkan di dalam kontrak. penyediaan senarai-senarai kecacatan dan kerja-kerja tertangguh.

v. penyelarasan antara pihak PB dan Ketua Pasukan Projek / Head of Project Team (HOPT) dengan pihak PD dan Pasukan Pengurusan Pembinaan JKR (PPP) perlu dilaksanakan secara berkesan dan jelas. ii. iii. Needs Statement Peringkat 1 Persediaan Awalan Peringkat 2 Perancangan Pembinaan Peringkat 3 Pelaksanaan Pembinaan Peringkat 4 Pengujian & Pentauliahan Peringkat 5 Penerimaan & Serahan Peringkat 6 Tempuh Tanggungan Kecacatan OUTPUT Projek yang disiapkan Fungsi JKR: Penyelarasan Pemantauan Pengauditan Kawalan Pentadbiran kontrak Audit Dokumentasi Audit Pematuhan Audit Produk 11/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .1 Skop Pengurusan Pembinaan Proses kerja pengurusan pembinaan bermula bila mana Pengarah Cawangan yang berkenaan (atau pihak yang lebih tinggi) (PB) mengeluarkan Surat Penurunan / Perwakilan Kuasa kepada Pengarah Projek (PD) yang dilantik sebaik sahaja Surat Setuju Terima (SST) dikeluarkan.3. pembinaan sehingga penyerahan kepada pelanggan dan penutupan projek. Semasa penyerahan tugasan ini. iv.0 PERANAN JKR DALAM PENGURUSAN PEMBINAAN 3. dimana peringkat aktiviti asas seperti berikut (sila lihat rajah 3): i. vi. Peringkat Persediaan Awalan Peringkat Perancangan Pembinaan Peringkat Pelaksanaan Pembinaan Peringkat Pengujian dan Pentauliahan Peringkat Penerimaan Produk & Serahan Peringkat Tempoh Tanggungan Kecacatan Rajah 3: Aktiviti Pengurusan JKR Dalam Pelaksanaan Projek Reka & Bina INPUT Surat perlantikan PD & PPP. SST. Skop pengurusan pembinaan projek R&B secara umumnya merangkumi aktiviti diperingkat rekabentuk.

Kelulusan pelan dan permohonan pengambilan balik tanah iii Kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan atau Agensi-agensi Kerajaan seperti JKR Daerah. JKR Negeri. Fungsi utama PD dan PPP dalam pengurusan pembinaan projek R&B ini antara lain adalah: 1. Pentadbiran kontrak 3. Tindakan–tindakan susulan dalam urusan penyelarasan yang perlu dilaksanakan oleh Kontraktor ialah :i ii Persetujuan rekabentuk. Pihak Berkuasa Tempatan dan Agensi-agensi Kerajaan yang mempunyai input kepada pelaksanaan projek. Pengauditan 4. 12/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Majilis Perbandaran. pihak JKR khususnya PD dan PPP perlu memberi penekanan kepada pemantauan pelaksanaan mengikut program kerja dan kawalan kualiti produk bagi memastikan projek yang disiapkan oleh kontraktor mencapai objektif yang ditetapkan dan kepuasan pihak pelanggan. lukisan dan spesifikasi kerja dari pihak HOPT. Jabatan Peparitan & Saliran. Pemantauan 3. Pelanggan. Kawalan 5. Penyelarasan 2. JKR Daerah. Pejabat Daerah atau Jabatan Alam Sekitar berhubung dengan pematuhan peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan .2 Penyelarasan PD bertanggungjawab menjalankan penyelarasan di antara HOPT. Penyelarasan antara lain merangkumi perkara-perkara berikut:i ii Rekabentuk & nasihat teknikal Peruntukan projek iii Pengambilan balik tanah dan pampasan vi Kelulusan Pelan Perancangan/ Pembangunan vii Pengalihan / perlindungan kemudahan awam.Dalam setiap peringkat aktiviti pembinaan projek R&B yang dipertanggungjawabkan kepada kontraktor. PPP.

Audit Dokumentasi ( Adequacy Audit/Documentation Audit) 2. digunapakai dan berkesan mencapai objektif projek.3 Pemantauan Dan Kawalan PPP hendaklah memantau dan mengawal projek supaya Kontraktor mematuhi Syarat-syarat Kontrak. dan sebagainya).4 Pengauditan Dan Laporan Audit dilaksanakan oleh PPP untuk memastikan sistem pengurusan kualiti wujud. fizikal atau/dan temuduga bagi mendapatkan bukti objektif terhadap aktiviti dan proses pelaksanaan projek yang berkaitan. Bukti objektif antara lain seperti Laporan Projek. 13/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Ada tiga bentuk audit yang dilaksanakan terhadap kontraktor dan pembinaan projek R&B mengikut peringkat aktiviti/ proses pelaksanaan sesuatu projek: 1. Audit Produk ( Performance Audit / Product Audit) Audit dilakukan berpandukan senarai semakan melalui pemeriksaan dokumen. garis panduan dan amalan kejuruteraan terbaik. Disamping itu kerja-kerja pembinaan hendaklah mengikut piawaian kualiti. talian elektrik dan paip bekalan gas v Kelulusan Penilaian Impak Alam Sekeliling (EIA) jika perlu 3. Spesifikasi. penyambungan atau bekalan utiliti seperti paip bekalan air. Lukisan Pembinaan / Lukisan Kerja.iv Pengalihan. gambar. Audit Pelaksanaan ( Compliance Audit/ Process Audit) 3. Need Statement. laporan ketidakpatuhan. sijil pengeluaran. Pemantauan dan kawalan dilakukan ke atas tiga (3) elemen utama dalam pengurusan projek iaitu :i ii iii Kemajuan Kerja Kualiti Kos 3. analisis data-data yang berkaitan. Laporan Kemajuan Kerja dan Laporan Kawalan Kualiti (seperti sijil kalibrasi. talian telekomunikasi.

Laporan Ketidakpatuhan (NCR) dikeluarkan kepada Kontraktor sekiranya terdapat ketidakpatuhan untuk tindakan pembetulan dan penambahbaikan. Kegagalan kontraktor mengambil tindakan yang wajar hendaklah dilaporkan kepada PD untuk tindakan kontrak dan perundangan yang berkaitan sebagaimana dijelaskan pada perkara 11. pemasuhan kontrak. lanjutan masa & perakuan tidak siap. Kekerapan audit tertakluk kepada keperluan aktiviti pembinaan yang terlibat atau dasar jabatan ditetapkan. PPP hendaklah sentiasa memantau. perakuan siap kerja. penutupan akaun dan lain-lain. bagi pengurusan projek R&B. perubahan kerja.Sampel yang diaudit ditentukan secara rawak atau/dan terpilih. pematuhan kepada dasar perolehan kerajaan. 3. PPP hendaklah memastikan pihak kontraktor menjalankan kerja yang berkaitan dengan projek R&B sentiasa mematuhi segala kehendak kontrak yang ditetapkan.5 Pengurusan Kontrak Seperti pengurusan projek konvensional. menilai dan mengambil tindakan terhadap kemungkiran kontraktor mengikut peruntukan-peruntukan yang ditetapkan. 14/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . PD dan PPP perlu melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan pentadbiran kontrak seperti bayaran pendahuluan & bayaran interim.

spesifikasi kerja. PD perlu menubuhkan PPP bagi menyelaras. memantau dan mengawal pelaksanaan projek.1 Penyerahan Tanggungjawab Pengurusan Pembinaan Penyerahan tangungjawab pengurusan pembinaan oleh Pengarah Cawangan berkenaan (PB) kepada PD dibuat melalui surat perwakilan kuasa. Keperluan teknikal (rekabentuk dan turutan kerja). fasa pelaksanaan jika ada Masalah-masalah yang dijangka akan memberi kesan kepada objektif kualiti projek dan pelan tindakan. Need Statements. Maklumat Kontraktor dan perunding-perunding. v. Surat jemputan dan agenda mesyuarat penyerahan tanggungjawab. Semua rekod-rekod yang berkaitan hendaklah disimpan. Peruntukan kewangan projek. Minit mesyuarat penyerahan tanggungjawab Dokumen-dokumen yang berkaitan.4. Lukisan Kontrak. Status pengambilan tanah atau kelulusan pelan pembangunan. v vi vii viii ix Pasukan Pengurusan Projek. Mesyuarat/taklimat penyerahan tanggungjawab hendaklah diadakan oleh Pengarah Cawangan/ HOPT kepada PD dan PPP untuk menjelaskan latarbelakang projek dengan agenda-agenda berikut : i ii iii iv iv Butir-butir kontrak. Skop kerja. Surat perlantikan PPP. Rekod-rekod yang perlu disimpan dan senggara bagi aktiviti ini adalah: i. dikemaskini dan disenggara dari masa kesemasa. Surat penyerahan tugas/ Surat perwakilan kuasa.0 PERINGKAT PERSEDIAAN AWALAN DAN DOKUMEN 4. iv. SST. dll. Tarikh memasuki tapak. ii. 15/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . iii. Dokumen Kontrak. Arahan kepada Kontraktor.

4.01) dan prosedur SPK JKR yang berkaitan dengan pengurusan sumber antara lain Prosedur JKR. Kemudahan infrastruktur termasuklah.PK(P).09. ruang kerja dan utiliti berkaitan. Keperluan sumber manusia hendaklah dirancang. antara lain adalah: a) b) c) Kecukupan & Kemahiran Staf. c) Produk sokongan yang diperlukan seperti pengangkutan dan perhubungan. Pengurusan Bajet & Kewangan Kelengkapan & Peralatan Kerja PD hendaklah menentukan PPP terdiri daripada anggota-anggota yang kompeten bagi menjamin kualiti kerja yang konsisten. dilaksana dan dinilaikan selaras dengan skop dan objektif projek sebagaimana yang ditetapkan dalam Prosedur SPK JKR.MK. 16/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . antara lain seperti: Minit mesyuarat interaksi teknikal / kontraktual.a) Bangunan.3 Dokumen Rujukan Awalan PPP perlu mendapatkan dan memahami beberapa dokumen rujukan awalan sebelum penerimaan Dokumen Kontrak. Minit mesyuarat rundingan harga. Secara khusus.2 Pengurusan Sumber Kepada Pasukan Projek JKR PD hendaklah mengenalpasti keperluan dan menyediakan sumber-sumber yang mencukupi bagi pembentukan PPP.4. b) Peralatan proses seperti perkakasan dan perisian komputer. PD hendaklah memastikan keperluan infrastruktur yang sesuai kepada staf bagi menghasilkan produk. selesa dan selamat serta dilaksanakan mengikut arahan-arahan jabatan yang ditetapkan bagi staf menghasilkan produk selaras dengan Dasar dan Objektif Kualiti JKR. PD hendaklah mematuhi keperluan dalam Manual Kualiti (JKR. Kemudahan infrastruktur di atas adalah disedia dan disenggarakan mengikut arahanarahan kerajaan yang berkaitan dan keperluan pejabat masing-masing PD hendaklah memastikan persekitaran kerja yang sesuai.

Dokumen Kontrak hendaklah mengandungi antara lainnya: a. Dokumen Kontrak Asal akan disimpan oleh pejabat yang menguruskan pemanggilan tender. Salinan cadangan lukisan awalan kontraktor yang disetujuterima. addenda (jika ada).4 Dokumen Kontrak. Kehendak Kerajaan (Government’s Requirement). PPP pastikan kontraktor serahkan dokumen rujukan awalan kepada JKR. Salinan dokumen kontrak yang diakui sah perlu diedarkan kepada pihak-pihak berkenaan untuk rujukan. SST. Borang Tender. Maklumat dan keperluan awal dalam penyediaan C-Plan pihak PD/PPP. lukisan konsep dan dokumen-dokumen yang sama dengan Dokumen Meja Tender. Syarat-syarat Kontrak. surat menyurat yang mengandungi persetujuan pematuhan syarat dan sebagainya sebelum SST dikeluarkan. Salinan analisis harga kontrak (Contract Sum Analysis) yang telah dipersetujui - Salinan Bon Pelaksanaan (jika sudah ada) Nota liputan polisi insurans (cover notes for insurance policies) Salinan spesifikasi kerja. 4. Bon Pelaksanaan dan Polisi-polisi Insurans Dokumen Kontrak disediakan oleh Kontraktor dan disemak oleh pejabat yang mengeluarkan dokumen pre-bid atau pejabat yang membuat pemanggilan tender atau rundingan harga sebelum dijilid dan ditandatangani. manakala salinan diserahkan kepada Kontraktor.- Dokumen pra-tawaran. Dokumen Kontrak (Asal dan Salinan) dan Bon Pelaksanaan hendaklah ditandatangani secepat mungkin selepas SST dikeluarkan oleh pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri Kerja Raya mengikut Akta Kontrak Kerajaan 1949 (disemak 1973). Dokumen Kontrak Asal hendaklah dimati-setemkan dengan kos ditanggung oleh kontraktor. 17/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

b. h. Dokumen Kontrak hendaklah dijilid dalam satu dokumen tetapi jika tebal. salinan polisi insurans dan Bon Pelaksanaan yang telah disahkan. ‘Contract Sum Analysis’ yang telah diselaraskan. boleh dijilid mengikut disiplin kerja.jika berkenaan g. Pastikan tempoh sahlaku sentiasa terkini (up-to-date) sejajar dengan tempoh kontrak. d. f. salinan minit-minit mesyuarat ‘technical & financial interaction’. Jadual Bayaran (jika berkenan). 3. ‘loaded drawings’ dan lain-lain. e. polisi insuran dan pengesahan dari pihak yang mengeluarkannya disimpan dalam fail di pejabat tapak. Pastikan satu set dokumen kontrak berada di pejabat tapak. dokumen cadangan Kontraktor yang dipersetujui termasuk lukisan-lukisan. ‘Method Statement’ dan Carta Organisasi pejabat tapak/ibu pejabat Kontraktor. Semua jilid hendaklah dinyatakan di dalam Perkara 4 dalam Perkara-Perkara Perjanjian (Article 4 of Articles of Agreement) . Proses audit: Proses Audit 1. katalog/ broser. 2. Jadual Kadar Harga yang telah diselaraskan. c. salinan perjanjian Perunding-perunding. salinan perjanjian usahasama (joint-venture agreement) . Pastikan salinan Bon Pelaksanaan. senarai tawaran (offer list) bagi peralatan/ kemasan. Tindakan PD Rujukan/ Rekod Borang JKR/RB/1 PD Borang JKR/RB/2 PD Borang JKR/RB/2 18/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Pelan Kualiti Pembinaan Kontraktor yang telah diluluskan termasuk Program Kerja. spesifikasi.

Nota liputan polisi insuans. b. v. xi. Perunding dan Pihak Berkuasa Tempatan /JBA / TNB. ii. Keperluan-keperluan Kontrak (contoh – Bon Pelaksanaan. xii. iii. xiii. butir-butir kontrak dan ‘Need Statement’ oleh HOPT/Wakil HOPT/Wakil PD iv. contoh – masalah terdapat setinggan di tapak projek) 19/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Kontraktor. c. Pembentangan oleh kontraktor bagi: a. mesyuarat perlu mengandungi sekurang-kurangnya perbincangan Skop Kontrak Pengenalan Pasukan Pengurusan Pembinaan Taklimat projek mengenai latar belakang projek.5 Mesyuarat Pra-Pembinaan Mesyuarat pra-pembinaan perlu diadakan selepas SST dikeluarkan dan sebelum tarikh milik tapak dan dipengerusikan oleh PD. penyertaan bumiputera dan penggunaan pengangkutan nasional MULTIMODAL Transportation agencies. Masalah-masalah yang dijangka wujud (termasuk harta pelanggan. dsbnya) ix.4. Permohonan bayaran terus kepada pembekal dan sub-kontraktor Bumiputera (jika ada). Program Kerja Pelan Kualiti Pembinaan Pelan Sistem Kualiti x. vi. Dasar perolehan Kerajaan yang berkaitan seperti kelulusan MITI untuk barangan import. Taklimat teknikal oleh HODT/Wakil HODT Status pengambilan tanah & status verifikasi harta pelanggan Status kelulusan Pelan Pembangunan oleh Kontraktor Pengenalan organisasi kontraktor. vii. Agenda mengenai: i. Penyelarasan Kerja antara pihak JKR. viii.

dikemaskini dan disenggara dari masa kesemasa. v. Kehadiran ahli mesyuarat adalah termasuk: i. Surat jemputan dan agenda mesyuarat pra-pembinaan.xiv. penyelarasan fungsi pihak JKR. penggunaan borang-borang semakan. ii. Minit mesyuarat pra-pembinaan. Pengarah Cawangan/ HOPT/ Wakil HOPT/HODT/Wakil HODT / Wakil-wakil Cawangan ii. Kontraktor). iii. Penerangan keperluan pelaksanaan SPK JKR (termasuk objektif kualiti. 20/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Dokumen-dokumen yang berkaitan. PPP JKR Kontraktor & Perunding-perunding Pihak Pelanggan Pihak Berkuasa Tempatan / JBA / TNB / Pejabat Tanah (jika berkaitan) Rekod-rekod yang perlu disimpan dan disenggara bagi aktiviti ini adalah: i. iv. Semua rekod-rekod yang berkaitan hendaklah disimpan. iii.

QAS digunakan oleh pihak kontraktor dan perunding untuk kawalan kualiti projek.5. pegawai keselamatan pekerja. Pelan Pemeriksaan dan Pengujian c.4. Antaranya pengurus projek. 21/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Penyediaan QAS boleh berdasarkan piawai ISO 9000 atau mana-mana spesifikasi QAS berkaitan yang mengambilkira semua skop kontrak. PKK mengandungi: a. pengurus pembinaan. Prosedur Kualiti b.0 PERINGKAT PERANCANGAN PEMBINAAN 5.1 5.2 Perlantikan Personel Pasukan Projek Kontraktor PD bertanggungjawab menyemak tahap kelayakan dan pengalaman personel utama yang akan ditempatkan di tapak bina oleh pihak kontraktor. pegawai kepastian kualiti. Hadir & nilai pembentangan QAS 3.1 Penyediaan Sistem Kepastian Kualiti Pihak Kontraktor bertanggungjawab untuk menyediakan Sistem Kepastian Kualiti (QAS). Terima & semak kecukupan dokumentasi QAS 2. perancang program kerja. Dokumen QAS terdiri dari Manual Kualiti dan Pelan Kepastian Kualiti (PKK). jurutera tempatan dan penyelia tapak. Kenyataan Kaedah Kerja PD bertanggungjawab untuk meluluskan QAS yang dikemukakan oleh pihak Kontraktor. Proses audit: Proses audit 1. Kelulusan QAS Tindakan PPP Rujukan/ Rekod Piawai Penyediaan QAS Borang JKR/RB/3 PPP/PD Borang JKR/RB/3 PD Terma Kontrak Klausa 2.

Laksana proses penyemakan. iv. iii. Keluarkan surat persetujuan. ii. 2. Hadir & nilai pembentangan program kerja 3. Terima cadangan personel. Proses audit: Proses audit 1. Proses audit 1. Terima cadangan program kerja 2. Kaedah pembinaan dan turutan kerja Kadar produktiviti bagi aktiviti Sumber yang diperuntukan Kalendar projek dan sumber PD bertanggungjawab untuk meluluskan Program Kerja yang dikemukakan. Tindakan PD/PPP PD PD Rujukan/ Rekod Borang JKR/RB/4 Borang JKR/RB/4 Borang JKR/RB/4 5.7 22/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .3 Penyediaan Program Kerja Pihak Kontraktor bertanggungjawab untuk menyediakan program kerja pelaksanaan projek yang berupaya mempastikan perancangan kerja harian dan aktiviti pemantauan dan pengawalan kemajuan kerja dapat dijalankan dengan berkesan.Penyemakan boleh dilakukan melalui temuduga dan menyemak kompetensi dan pengalaman personel yang berkaitan. 3. Lulus program kerja Tindakan PPP PPP Rujukan/ Rekod Borang JKR/RB/5 Borang JKR/RB/5 PD Terma Kontrak Klausa 2. Perkara utama yang perlu perlu diambil kira dalam penyediaanya adalah: i. Penyediaan program kerja hendaklah menggunakan perisian pengurusan projek yang berdasarkan kaedah Critical Path Method (CPM). Proses audit: kelayakan.

Rekabentuk Terperinci & Lukisan Pembinaan HOPT/PD hendaklah mengaudit spesifikasi. mengangkat / memasang komponen jambatan / jejantas. PD bertanggungjawab untuk menentukan PPT yang dikemukakan oleh pihak Kontraktor memenuhi peruntukan dalam kontrak. proses ini dilaksana selepas Surat Niat dikeluarkan. Proses audit: Proses audit 1. Persetujuan PPT Tindakan PPP PPP/PD PD Rujukan/ Rekod Borang JKR/RB/6 Arahan Teknik(Jalan) RSA 3 5. Bagi projek jalan/ projek yang kompleks.4 Penyediaan Pelan Pengurusan Trafik (Projek Jalan) Pelan Pengurusan Trafik (PPT) perlu dikemukakan oleh Kontraktor supaya pelaksanaan projek jalan/ jambatan/ projek yang berkaitan tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan raya dikawasan yang terlibat. kenderaan keluar-masuk kawasan pembinaan. Terima & semak dokumentasi PPT 2. PPT hendaklah meliputi aspek-aspek seperti penutupan jalan. lencongan jalan. papan tanda dan tanda jalan yang berkaitan. peralatan dan personel kawalan trafik. Hadir & nilai pembentangan PPT 3.5 Penyediaan Spesifikasi. dan lain-lain. Bagi projek bangunan. PPP hendaklah memastikan lukisan pembinaan hendaklah disediakan untuk semua kerja dalam skop kontrak.5. rekabentuk terperinci dan lukisan pembinaan bagi menentukan ianya menepati konsep rekabentuk dalam ’needs statement’ yang diperuntukan dalam kontrak. 23/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . proses ini dilaksana selepas SST dikeluarkan.

-Prosedur JKR. kontraktor perlu mendapatkan: kelulusan kebenaran merancang (DO). 3. Semak & kemuka cadangan spesifikasi. 2.C2. JKR Daerah/Negeri. Antara lain pihak berkuasa berkenaan yang terlibat seperti : Majlis Daerah/Dewan Bandar Raya. rekabentuk & lukisan terperinci kepada HOPT/PD. Dimana perlu. Tenaga Nasional Berhad.Proses audit: Proses Audit 1. Jabatan Bekalan Air/Syarikat Pengurusan Air Negeri. Jabatan Pengairan dan Saliran. Pejabat Tanah dan Galian Persekutuan/ Negeri/ Pejabat Tanah Daerah Pejabat Penilaian Harta dan sebagainya. Bomba.02 HOPT/ HODT Borang JKR/RB/7 Borang JKR/RB/7C1. Keluarkan surat persetujuan. 24/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .2 5.C3 PD Artikel Perjanjian Recital 4 & Terma Kontrak Klausa 2. Audit & tentukan dokumen memenuhi kehendak ’Need Statement’. PPP adakan penyelarasan atau mesyuarat bersama PBT bagi menyelesaikan sebarang masalah.PK(O). kelulusan pelan bangunan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sebelum kerja pembinaan dimulakan. Jabatan Kesihatan. Tindakan PPP Rujukan/Rekod SPK JKR. Telekom.6 Kelulusan Pelan Pembangunan/ Kelulusan Pelan Bangunan Bagi projek bangunan.

3. 2. PPP Surat kelulusan PBT PPP Pengesahan dari Perunding berkaitan. Pastikan tarikh kelulusan PBT direkodkan.PPP hendaklah pantau status kemajuan permohonan dan kelulusan Pelan Pembangunan daripada PBT.  Pelan Bangunan untuk kelulusan dan bertujuan untuk mendapatkan Sijil Layak Menduduki. Tindakan Rujukan/Rekod PPP Borang JKR/RB/8 Jadual Pengemukaan.  Pelan Pembangunan untuk kebenaran merancang. Pastikan Kontraktor kemukakan Pelan Pembangunan kepada PBT/Agensi berkenaan. PPP Borang JKR/RB/9 Pelan Pengambilan Tanah 2. Pastikan Borang G telah diluluskan. Bagi projek jalan. Projek Jalan 1. Pastikan Kontraktor sediakan Pelan Pengambilan Tanah dan permohonan melalui KKR. Pelan Pembangunan tidak diperlukan. PPP Borang G 25/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Proses audit : Proses audit Projek Bangunan 1. Pastikan syarat yang dikenakan oleh PBT dicatatkan dan diambil tindakan oleh Kontraktor.

Kaedah audit adalah secara pemeriksaan rambang terhadap rekod berikut: 1. Tindakan PPP Rujukan/Rekod - PPP Borang JKR/RB/10 6. penerimaan bahan. proses pembinaan (in-process) 3. Audit pemakaian QAS dalam aktiviti pemantauan. Sekiranya terdapat keraguan ke atas rekod kualiti/ kualiti produk. penerimaan produk oleh Perunding. PPP hendaklah menjalankan audit bagi menentukan kawalan kualiti oleh pihak Kontraktor dan perunding mematuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam QAS. ujian berasingan perlu dilaksanakan oleh pihak PPP.0 PERINGKAT PELAKSANAAN PEMBINAAN 6.2 Kawalan Kualiti Produk Tanggungjawab terhadap kualiti kerja terletak pada pihak Kontraktor sebagaimana dalam Klausa 2 Syarat-syarat Kontrak PWD DB/T Edition 2002. 2.6.1 Sistem Kepastian Kualiti PPP bertanggungjawab mengaudit aktiviti-aktiviti pembinaan oleh Kontraktor untuk menentukan pematuhan kepada QAS yang diluluskan. Pastikan dokumen QAS yang diluluskan ada di pejabat tapak. 26/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . pengawalan kualiti dan kemajuan projek. 2. Proses audit: Proses audit 1.

Semak rekod pemeriksaan secara rambang bagi mempastikan kerja dilaksana mengikut Method Statement dan spesifikasi. 5. JKR/RB/11c. JKR/RB/14M3. JKR/RB/13J1. JKR/RB/13M&E. JKR/RB/11b. Tindakan PPP Rujukan/Rekod Borang: JKR/RB/11a. JKR/RB/14E3. JKR/RB/14E2. JKR/RB/11d. 4. Spesifikasi kerja. JKR/RB/13C2.Proses audit: Proses audit Penerimaan Bahan 1. Borang: JKR/RB/13C1. Semak kelayakan personel yang ditetapkan untuk menjalankan proses diatas. Borang JKR/RB/12a &12b PPP Method Statement. Proses pembinaan 3. Semak kelayakan personel yang ditetapkan untuk menjalankan proses diatas. JKR/RB/12a &12b PPP Spesifikasi Kerja. Periksa kerja di tapak secara rambang untuk pastikan apa yang dicatat dalam rekod pemeriksaan adalah tepat dan benar. Periksa rekod kualiti / bahan binaan secara rambang bagi menentukan pematuhan kepada kontrak dan QAS. JKR/RB/14M2. JKR/RB/13M1. 2. Semak rekod ujian secara rambang bagi menentukan produk yang dihasilkan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam spesifikasi. rekod ujian. Semak kelayakan personel yang ditetapkan untuk menjalankan proses diatas. JKR/RB/12a &12b 27/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 7. JKR/RB/14M1. JKR/RB/14E1. ITP & Borang : JKR/RB/14C1. Penerimaan Produk 6.

Ujian Performa 1. Ujian performa hendaklah dijalankan ke atas peralatan yang akan dihantar ke tapak bina untuk pemasangan bagi mempastikan ianya memenuhi kehendak “Needs Statement”.6. Mock-up dan Performa Peralatan Bagi kerja yang kriteria penerimaan tidak dapat diterangkan dengan jelas melalui perkataan. tanda aras penerimaan produk hendaklah disediakan.3 Penetapan Penanda Aras Mutu Kerja. Semak samada sampel tanda aras dipamerkan di pejabat tapak. tanda aras untuk kerja lepaan hendaklah disediakan bagi menetapkan tahap mutu kerja yang boleh diterima agar tidak timbul perselisihan pendapat mengenai mutu kerja yang boleh diterima. Proses audit: Proses audit Tanda Aras 1. Butiran yang perlu disemak adalah seperti Senarai Semak berkenaan. 2. Laksana pemeriksaan rambang di tapak untuk pastikan mutu kerja yang diterima setanding dengan tanda aras. 2. Tindakan Rujukan/ Rekod PPP PKK PPP PKK Senarai Semakan Kontraktor. Sebagai contoh. Semak samada ujian telah dilaksana dan performa disahkan oleh perunding menepati Need Statement. 28/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Semak samada senarai kerja yang memerlukan tanda aras disediakan. Semak samada senarai kerja yang memerlukan tanda aras disediakan. PPP hendaklah melaksana audit bagi menentukan aktitviti di atas dilaksana dan diluluskan oleh personel yang ditetapkan dalam QAS dan mematuhi Kontrak. 3.

Kaedah pemantauan adalah dengan membuat penyemakan ke atas Laporan Kemajuan Kerja. Tentukan pelaksanaan kerja mengikut program kerja yang diluluskan 2. tindakan pencegahan oleh pihak Kontraktor (perunding) 29/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .4 Kawalan Kemajuan Kerja PPP hendaklah melaksana pemantauan bagi menentukan kemajuan kerja mematuhi Program Kerja yang diluluskan.5 Mesyuarat Tapak/ Teknikal/ Penyelarasan Mesyuarat Tapak merupakan platfom komunikasi antara stakeholder utama bagi membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan projek. Antara perkara-perkara yang perlu dibincangkan : i ii Perubahan kepada skop kerja Pembentangan laporan kemajuan fizikal dan kewangan oleh Pengurus Projek iii Perbincangan mengenai aktiviti kerja yang terlewat atau menjadi kritikal iv Perbincangan mengenai isu tertangguh yang akan menjejaskan objektif kualiti projek v Mengenalpasti isu-isu yang boleh mendatangkan masalah kepada pelaksanaan projek vi Aduan orang awam/pihak yang terjejas akibat kerja-kerja pembinaan vii Laporan kawalan kualiti termasuk NCR.6. Semak pengesanan kemajuan kerja mengikut format yang diluluskan 3. Semak laporan kemajuan kerja & pengesanan kemajuan yang disahkan oleh perunding Tindakan PPP Rujukan/ Rekod Need Statement Borang JKR/RB/15 PPP Borang JKR/RB/15 PPP Borang JKR/RB/15 6. Proses audit: Proses audit 1. tindakan pembetulan. pengesanan kemajuan dan pemeriksaan rambang ke atas kemajuan sebenar di tapak bina.

Pihak Pelanggan iv. Semak pengurusan aduan awam dan tindakan susulan. Perunding iii. Tentukan kontraktor laksana pengesyoran dalam laporan RSA 4 & RSA 5. PD/ PPP / HOPT/ HODT ii. PPP Borang JKR/RB/16b PPP Borang JKR/RB/16a Tindakan PPP PPP Rujukan/Rekod Borang JKR/RB/16a Borang JKR/RB/16a 30/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Pantau pelaksanaan PPT 2.6 Pengurusan Trafik (Projek Jalan/Infrastruktur) PPP hendaklah melaksanakan pemantauan bagi menentukan pematuhan kepada PPT yang diluluskan. membuat pemeriksaan ke atas rekod. Kaedah pelaksanaan audit adalah melalui lawatan ke tapak projek. 3. 6. Urus laporan kemalangan jalan raya dan semak tindakan susulan. Kontraktor. Mesyuarat Teknikal diadakan bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu teknikal yang melibatkan rekabentuk dan masalah pembinaan yang akan memberikan kesan kepada pencapaian objektif projek. laporan pematuhan audit keselamatan jalan dan lain-lain dokumen berkenaan.viii Laporan audit kualiti oleh PPP. Proses audit: Proses audit 1. Pihak Berkuasa Tempatan / JBA / TNB / Pejabat Tanah (jika berkaitan) Mesyuarat Penyelarasan bertujuan melicinkan kerja-kerja yang melibatkan pihak ketiga seperti PBT dan agensi kerajaan/swasta yang berkaitan. aduan awam. 4. Kehadiran ahli mesyuarat adalah termasuk: i.

Proses audit: Proses audit 1. Pantau T&C yang dijalankan oleh Kontraktor 4. Pastikan tindakan pembetulan terhadap NCR dan ujian semula T&C. 8. Perunding wajib menyaksi dan merekod kan keputusan T&C. Tentukan sistem / komponen yang hendak audit fizikal 6. Keputusan keseluruhan T&C hendaklah ditentusahkan oleh jurutera bertauliah. Audit dokumen T&C 5. 9.0 PERINGKAT PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN Kontraktor hendaklah mengambil kira jadual T&C di dalam program kerja bagi keseluruhan projek. Kontraktor hendaklah menyiapkan kerja-kerja yang berkaitan dan menguji peralatan / sistem. Audit fizikal T&C bersama kontraktor dan perunding untuk pengesahan & keluar NCR jika gagal 7. Sediakan laporan audit T&C dimana berkaitan. Tempoh yang munasabah dan praktikal hendaklah diperuntukan bagi tujuan T&C. Pastikan penggunaan borang T&C yang diluluskan.7. 3. Semak & kendali Mesyuarat Pra T&C 2.04-9 PPP PPP PPP Borang JKR/RB/17d PPP PPP Borang JKR/RB/17c PPP Tindakan PPP PPP Rujukan / Rekod Borang JKR/RB/17a Borang JKR/RB/17b 31/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Rujuk Senarai semak Ujian & Pentauliahan SPK PPP Rujuk JKR.PK(O).

PK(0).PK(O) 04-4. 6. Proses Audit: Proses audit 1. 6-8 . Pastikan perunding/ kontraktor baiki kecacatan. As-Built Drawing. Pastikan semua dokumen untuk proses penyerahan sempurna PPP Borang JKR/RB/18 8. 4.0 PERINGKAT PEMERIKSAAN PRA PENYERAHAN & PENYERAHAN Kontraktor hendaklah menjalankan pemeriksaan pra penyerahan untuk memastikan produk yang diterima JKR mematuhi kontrak. Pastikan perunding/kontraktor kemukakan laporan senarai kecacatan. 3. Laporan pemeriksaan hendaklah disahkan oleh arkitek/ jurutera/ profesional yang bertauliah dimana berkaitan PPP hendaklah melaksanakan audit terhadap laporan pemeriksaan dari kontraktor dan kemudian laksanakan pemeriksaan fizikal bersama kontraktor. T&C Results. Tindakan PPP Rujukan/ Rekod Laporan senarai kecacatan PPP Laporan senarai kecacatan PPP Laporan senarai kecacatan PPP PPP Rujuk JKR. Terima & semak laporan pemeriksaan dari kontraktor. SRA.PK(O) 04-SRA. 2. Pastikan senarai kecacatan dikemukakan. PPP Borang JKR/RB/18 9.8.10 7. 5. Pastikan dokumentasi O&M. Laksana audit bilik/ ruangan/ inventori barangan mudah alih bersama kontraktor dan perunding (Komponen arkitek sahaja). Pastikan Start Up Kit / Consumable dibekalkan dimana berkaitan PPP Borang JKR/RB/18 10. Pastikan perunding/kontraktor laksanakan pemeriksaan bagi setiap bilik dan ruang. etc. Penyediaan Perakuan Siap Kerja PPP Rujuk JKR. 5 PPP Rujuk JKR.04-1012 32/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

kenderaan. skop kerja menyediakan peralatan mekanikal dan elektrikal yang tertentu seperti mesin-mesin. Kontraktor perlu menyediakan perancangan latihan terdiri dari: i. vi. Audit pelaksanaan latihan untuk pengguna. Pengurus latihan dan carta organisasi latihan Tenaga jurulatih/pengajar yang kompeten. iii. Pantau dan kawal pelaksanaan latihan untuk pengguna.9.0 LATIHAN UNTUK PENGGUNA FASILITI (END USER) Dalam Projek R&B. 4. 3. Pastikan kontraktor kemukakan program latihan untuk pengguna dan disahkan. Kendali mesyuarat latihan untuk pengguna. Tindakan PPP Rujukan/Rekod Draf CPC PPP PPP PPP 33/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . v. iv. 2. ii. viii. Pecahan kos bagi tujuan latihan mungkin diperlukan supaya ia dapat dikawal. Nota latihan/rujukan Keperluan peralatan latihan Penilaian latihan/kajian keberkesanan Bilangan pengguna yang perlu dilatih dan tahap pengetahuan. Proses latihan boleh bermula sebaik sahaja sesuatu serbis itu sedia diguna sehingga selepas projek diserahguna kepada pelanggan atau sepanjang tempoh penyenggaraan. Proses Audit: Proses audit 1. vii. PPP hendaklah memantau sepanjang proses latihan dengan mengkaji laporan keberkesanan yang disediakan oleh kontraktor atau wakilnya. Jadual Latihan Tempat latihan. Program latihan hendaklah disediakan dalam bentuk Gant Chart dan merupakan sebahagian dari WBS yang perlu mendapat kelulusan dari PPP dan persetujuan pengguna. dan aplikasi-aplikasi komputer hendaklah termasuk latihan penggunaan kepada pengguna akhir.

iii. kerja-kerja pembaikan kecacatan (Defects List).0 PERINGKAT TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN Kontraktor hendaklah menguruskan dan melaksanakan segala: i. PPP mengadakan lawatan pemeriksaan dan pengerusikan mesyuarat DLP dengan dihadiri oleh kontraktor. PPP hendaklah memantau pelaksanaan penyenggaraan dan kerja-kerja pembaikan kecacatan/ aduan kerosakan oleh kontraktor selepas CPC. Proses audit Proses audit 1. pembaikan aduan kerosakan dari pelanggan selepas CPC.10. 6. penyenggaraan dan aduan pelanggan. pelanggan dan perunding (dimana perlu). PD keluarkan CMGD dan Perakuan Muktamad setelah semua tindakan pembaikan dilaksanakan dengan sempurna dan disahkan oleh perunding. Pastikan pihak kontraktor menyediakan laporan/ senarai kecacatan akhir & pastikan kecacatan siap dibaiki serta diperakukan oleh PD. Kendali Mesyuarat DLP / Penyenggaraan Pantau penyenggaraan semasa DLP Laksana pemeriksaan akhir bersama kontraktor & pelanggan diakhir tarikh DLP 5. PPP menyemak laporan dan status pembaikan kecacatan. kerja-kerja penyenggaraan yang ditetapkan dalam kontrak sama ada Planned Preventive Maintenance atau Breakdown Maintenance. Keluarkan Sijil CMGD Keluarkan perakuan muktamad PD PD CMGD PPP Laporan / senarai Kecacatan PPP PPP PPP Borang JKR/RB/19a Borang JKR/RB/19b Tindakan PPP Rujukan/Rekod Draf CPC 34/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . ii. 7. 2. Pastikan kontraktor kemukakan dokumentasi CPC & penyerahan yang lengkap dan disahkan. 3. 4.

atau  penilaian sebenar di Tapak Bina. Pemotongan semula bayaran pendahuluan dibuat melalui bayaran interim dengan menggunakan formula tertentu. Bagi penilaian sebenar di tapak bina.1 Bayaran Pendahuluan Bayaran pendahuluan boleh dipohon dengan syarat Kontraktor telah mengembalikan SST yang telah ditandatangani.2 Bayaran Interim Permohonan dari Kontraktor mesti dikemukakan bersama dokumen sokongan yang telah disediakan dan mempunyai perakuan dari Perundingperunding Kontraktor yang mengesahkan bahawa kerja telah dilaksanakan sejajar dengan peruntukan kontrak. tertakluk kepada had maksimum RM10 juta atau 25% dari nilai kerja pembina. Jika perkara ini tidak dipatuhi. Bayaran interim boleh dibuat mengikut :  Jadual Bayaran Interim (IPS) yang disediakan berasaskan ‘Work Breakdown Structures’ (WBS) yang diluluskan oleh PD. 11. resit bayaran premium serta Gerenti Bank/ Insurans yang dileuarkan oleh Syarikat Kewangan dalam format yang diluluskan dengan nilai pendahuluan yang dipohon. polisi-polisi insurans. Penyediaan. bermula apabila nilai kerja melebihi 25% dan akan selesai apabila kerja mencapai 75%. di khuatiri akan menyebabkan pecah kontrak dpikul oleh kerajaan.1.11. pengesahan SOCSO.0 PENTADBIRAN KONTRAK 11.1 Bayaran Pendahuluan Dan Bayaran Interim 11.1. kelulusan dan pembayaran mesti dibuat dalam tempoh yang ditetapkan di dalam Fasal 50 syarat-syarat kontrak. bayaran interim boleh disediakan setiap bulan atau lebih kerap mengikut pertimbangan PD. 35/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Pastikan ada perakuan Jurutera (PPP) berkaitan.1.3 Proses Bayaran Pendahuluan Proses kerja untuk bayaran pendahuluan adalah sama seperti projek konvensional dalam SPK (JKR. Pastikan nilai kerja yang masih mempunyai NCR perlu ditolak dari penilaian. 11.Proses Kerja yang melibatkan: a.1. Bayaran Pendahuluan Bayaran Interim 11. b. Pastikan nilai perubahan kerja dan tuntutan kontrak yang diluluskan dimasukkan ke dalam penilaian. Tindakan PPP Rujukan/Rekod Bayaran interim no. Pastikan ada permohonan tuntutan bayaran dari kontraktor lengkap dengan dokumen sokongan kiraan & perakuan oleh kontraktor & Perunding. 3.04A-6. Pastikan bayaran dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh perakuan diluluskan. 4. 2. Semak dokumen penilaian kerja.PK(0).1: Borang JKR/RB/21a Bayaran interim berikut: Borang JKR/RB/21b PPP PPP PPP PPP 36/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .1.4 Proses Bayaran Interim Proses kerja untuk bayaran interim adalah seperti berikut :- Proses Audit Proses Audit 1. 5.1) dan senarai semakan Borang JKR/RB/20.

2 Penyediaan Arahan Perubahan Kerja (APK) Klausa 27. 37/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .11.1 Definisi Pada dasarnya tiada perubahan kerja dalam kontrak R&B. 11. PPP hendaklah menyemak dokumen yang menyokong penilaian perubahan kerja.2 syarat-syarat kontrak antara lain memperuntukkan PD boleh mengeluarkan APK dengan meminda penyata kehendak (needs statement). kefungsian dan keselamatan kerja tersebut. Walau bagaimanapun syarat-syarat kontrak memperuntukkan tiga keadaan yang membolehkan perubahan kerja yang akan melibatkan pelarasan harga kontrak seperti berikut:  Perubahan kepada Kehendak Kerajaan. 11.2 Perubahan Kerja.  Perubahan kerja kekurangan ke atas rekabentuk kontraktor yang mana perlu dibuat di atas sebab kesesuaian. PD masih bertanggung jawab untuk menyediakan dan membuat penilaian perubahan kerja untuk tujuan penutupan akaun]. [Sekiranya kontraktor gagal berbuat demikian. Di mana perubahan kerja yang melibatkan pertukaran bahan/ peralatan / komponen/ jenis/ jenama yang setara.2.2. faktor-faktor berikut perlu diambilkira:  Spesifikasi bahan  Performance Specification  Kelas bahan/ peralatan / komponen Kontraktor hendaklah menyediakan pengukuran dan penilaian perubahanperubahan kerja.  Perubahan yang disebabkan oleh keadaan fizikal atau halangan yang bukan sedia ada yang mana tidak dapat dijangka secara munasabah oleh seorang kontraktor yang berpengalaman.

 Keadaan dan geologi tanah. Perubahan Kerja melibatkan tambahan kos kepada JHK boleh dipertimbangkan sekiranya perubahan disebabkan oleh keadaan fizikal diluarjangka atau/dan halangan diluarjangka (artificial obstruction) oleh kontraktor yang berpengalaman kecuali perkara-perkara berikut:  Keadaan iklim atau keadaan yang disebabkan oleh iklim  Keadaan/sifat/tahap tempatan di tapak bina. PD perlu meneliti sama ada keperluan perubahan tersebut adalah disebabkan oleh ketidakcukupan dan ketidaksempurnaan pembangunan rekabentuk yang perlu diambil kira oleh kontraktor. Sekiranya APK yang dikeluarkan oleh PD adalah diluar skop kerja asal. keselamatan atau ketidakcukupan sebagaimana kehendak kontrak bukanlah merupakan tanggungan kos oleh Kerajaan. keadaan dan kesesuaian semulajadi tapak bina  Keadaan bekalan buruh dan bahan-bahan PD perlu pastikan perubahan yang dipohon adalah termasuk dalam skop penyata kehendak. PD hanya boleh mengeluarkan arahan yang mana bertujuan 38/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . maka ini perlulah diselaraskan kepada JHK. 2/2003] bertajuk “Permohonan Untuk Mendapat Kelulusan Perubahan Kerja”.  Kemudahan utiliti seperti bekalan air dan elektrik.APK berkaitan rekabentuk seperti kesesuaian. maka ia adalah satu kerja yang berasingan yang memerlukan satu kontrak yang berasingan. maka ini bukanlah kos tambahan kepada Kerajaan. hidrologikal  Bentuk.sub-marine. Sekiranya perubahan kerja tersebut melibatkan kekurangan Jumlah Harga Kontrak (JHK). Permohonan APK kepada Jawatankuasa Perubahan Kerja hendaklah menggunakan Borang JKR-KPK [Pind. Kontraktor hendaklah menepati keperluan statutori dalam pembangunan rekabentuk dan sebarang perubahan keperluan statutori sebelum SST dikeluarkan. sub-soil. kefungsian.

Kehendak Kerajaan. 2.4 Proses Audit a) Untuk APK (Tambahan) Proses Audit 1. 11. 39/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . PD 1. Sekiranya perubahan kerja tersebut melibatkan satu tambahan kos yang tinggi maka ia bukan lagi tergulung dalam skop asal kerja kontrak.Kehendak Kerajaan. 2.Fasal 27 3. Cadangan Kontraktor.Kehendak Kerajaan.untuk melengkapkan serta menganjurkan bidang kerja yang dikontrakkan tersebut sahaja.2.3 Penilaian perubahan kerja Penilaian perubahan kerja sama ada tambahan kos kasar atau kos bersih disebabkan oleh gantian hendaklah berdasarkan kepada Harga Kontrak Analisa ataupun Jadual Kadar Harga Kontrak setakat mana ia adalah serupa sifat kerjanya. Sekiranya terdapat perbezaan di dalam keadaan melaksanakan kerja atau perbezaan yang ketara kepada kuantiti kerja di dalam kontrak maka satu penilaian yang saksama perlulah dibuat oleh PD.Fasal 27 2.2. dan ianya merupakan satu perlaksanaan kontak yang berasingan. Pastikan perubahan kerja bukanlah sebahagian daripada tanggungjawab asal kontraktor yang dinyata secara tersurat/ tersirat di dalam pembangunan rekabentuk sejajar dengan keperluan statutori & Kehendak Kerajaan. Pastikan perubahan kerja bukanlah disebabkan oleh keperluan PD 1. Tindakan PD Rujukan/ Rekod 1. Cadangan Kontraktor. Pastikan permohonan perubahan kerja di dalam skop kerja yang dibenarkan. 11.

2 40/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 2. b) Untuk APK (Kurangan) Proses Audit 1. AP 202.Fasal 27 5. JKR. Pastikan APK adalah berkaitan dengan kesesuaian. 020. 020. 2/2003] 2. AP 202. 2. KPKR.2 7.KPKR. Pastikan permohonan perubahan kerja dipohon ke jawatankuasa perubahan kerja berdasarkan had nilai kewangan.Proses Audit kesesuaian. keselamatan atau kefungsian cadangan rekabentuk sejajar dengan kehendak kerajaan. Tindakan Rujukan/ Rekod Cadangan Kontraktor. Pastikan kelulusan diperolehi daripada Jawatankuasa Perubahan kerja sebelum APK dikeluarkan.Kehendak Kerajaan.Fasal 27 PD 1.Borang JKRKPK [Pind. PD 1. 2. PD Seperti diatas. (9)dlm. PD 1.11. Pastikan permohonan perubahan kerja menggunakan borang JKR-KPK (Pind. Pastikan permohonan perubahan kerja adalah disebabkan perubahan yang ketara kepada Kehendak Kerajaan.050/03 Klt.11.Fasal 27 6. Cadangan Kontraktor.2004. Surat SPKPKR bil. 6 bertarikh 30. JKR. (9)dlm. 4. 2. 6 bertarikh 30. 2/2003) dan lengkap dengan semua lukisan/ perkiraan/ dokumen sokongan yang perlu.050/03 Klt.2004. keselamatan atau kefungsian cadangan rekabentuk kontraktor yang mana pindaan tersebut akan melibatkan Tindakan PD Rujukan/Rekod 1.Surat SPKPKR bil.

Sejajar dengan perundangan dan syarat-syarat kontrak. (9)dlm. (9)dlm. Fasal 27 3. AP 202. AP 202.1 Definisi Lanjutan masa di dalam perundangan dan syarat-syarat kontrak secara amnya boleh diberikan berlandaskan dua sebab berikut:  Kelewatan oleh sebab-sebab neutral contohnya cuaca luar biasa.050/03 Klt.2 3.3. PD 1. JKR. 2. 020.050/03 Klt. JKR. bukan semua arahan perubahan kerja atau sebab-sebab di atas boleh menyebabkan lanjutan masa.2004.2004. 2.  Kelewatan yang disumbangkan oleh pihak Kerajaan atau mana-mana pihak yang mana Kerajaan bertanggung jawab. 2.3 Lanjutan Masa. KPKR. Fasal 27 PD 1.Surat SPKPKR bil. 020.Surat SPKPKR bil.2 3. Fasal 27 11.11. 11. Isu-isu yang perlu dipertimbangkan dalam menilai lanjutan masa ialah: 41/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . KPKR.Proses Audit kekurangan kepada harga kontrak. Pastikan Perakuan Pelarasan Harga Kontrak (kekurangan) disedia dan dikeluarkan bagi memuktamadkan nilai perubahan kekurangan (sementara) pada borang APK yang telah dikeluarkan.11. force majure ataupun kekurangan bahan-bahan binaan yang tidak dapat dijangkakan secara munasabah. 6 bertarikh 30. Pastikan APK kekurangan beserta nilai perubahan kerja (kekurangan sementara) disediakan dan dikeluarkan Tindakan Rujukan/Rekod 3. 6 bertarikh 30.

2 Bilakah Lanjutan Masa Sepatutnya Diluluskan ? Sekiranya lanjutan masa diluluskan atas sebab-sebab yang disumbangkan oleh kerajaan. maka kerajaan akan hilang hak ke atas kontraktor untuk menyiapkan kerja mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Jika ini berlaku maka kontraktor hanya perlu menyiapkan dalam tempoh yang munasabah. 11. Kontraktor hendaklah mengambil langkah-langkah wajar untuk membendung kelewatan kemajuan kerja di tapak bina. Jika PKLM atau Perakuan Kerja Tidak Siap (PKTS) tidak dikeluarkan oleh PD sebelum tempoh kontrak yang dibenarkan berakhir. Sekiranya benar Kerajaan menyumbangkan kepada kelewatan tersebut dan satu lanjutan masa tidak diberikan sebelum tempoh kontrak berakhir. maka sejajar dengan prinsip perundangan. Penilaian lanjutan masa tidak seharusnya dibuat semata-mata berdasarkan program kerja asal sahaja. contohnya kelewatan yang disebabkan oleh kontraktor.3.  Adakah APK ataupun sebab-sebab di atas sebenarnya melewatkan kemajuan kerja kontraktor di tapak bina? PD juga perlu mengambilkira kemungkiran pihak kontraktor. ‘masa’ bukan lagi menjadi teras (time is of no essence) kepada kontrak itu. Di dalam perundangan ini dikenali sebagai “time is at large”. dan hak Kerajaan untuk mengenakan LAD akan hilang. Maka PD perlu menilai dan membuat keputusan berkaitan dengan Lanjutan Masa tersebut di dalam tempoh kontrak yang dibenarkan. tetapi hendaklah juga mengambilkira tahap kemajuan kerja sebenar di tapak bina. PD hendaklah mengeluarkan Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa (PKLM) sebelum tamat tempoh kontrak yang dibenarkan. Apabila PD menilai lanjutan masa perkara-perkara berikut perlu diambil kira:    Kemajuan kerja kontraktor sebenar di tapak bina Kelewatan yang disumbangkan sendiri oleh kontraktor Tempoh kelewatan berdasarkan perkiraan “Net Effective Delay” 42/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

syarat-syarat kontrak diklasifikasikan sebagaimana berikut: a) Sebab-sebab kelewatan yang disumbangkan oleh Kerajaan atau mana-mana pihak yang di bawah kawalan Kerajaan 45.3.1(g) Kelewatan kerajaan memberi milikan tapak bina 43/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .1(b) Arahan-arahan oleh PD berbangkit dari pertikaian dengan tuan-tuan punya berjiran.3 Klasifikasi Sebab-sebab Lanjutan Masa Sebab-sebab lanjutan masa mengikut klausa 45. 45. Sama ada perkara-perkara yang didakwa oleh kontraktor sememangnya melewatkan kemajuan kerja di tapak bina. 45. 11. maklumat. (iii) (iv) (v) Arahan-arahan berkaitan dengan fosil ataupun antikuiti Arahan perubahan kepada Kehendak Kerajaan Penangguhan mana-mana bahagian kerja atau keseluruhan kerja 45. atau persetujuan dalam masa yang wajar daripada PD 45.1(d) Arahan-arahan oleh PD yang disebabkan oleh: (i) kesamaran atau percanggahan terhadap Kehendak kerajaan (ii) pendedahan untuk pemeriksaan apa-apa kerja yang tertutup. atau mengaturkan bagi mengadakan atau menjalankan apa-apa ujian ke atas apa-apa bahan atau barang-barang atau ke atas apa-apa kerja terlaksana yang mungkin dikehendakki oleh PD dengan syarat bahawa kerja-kerja yang terlaksana tersebut adalah sejajar dengan peruntukkan kontrak.1(f) Kelewatan penerimaan kelulusan daripada badan statutori atau pihak berkuasa tempatan yang mana kontraktor telah mengambil semua langkah sewajarnya.1(e) Kontraktor tidak menerima arahan.

1(h) Kelambatan pihak artisan. maka PD perlulah melanjutkannya sejajar dengan peruntukkan syarat-syarat kontrak.1(a) “force majure”. 45. Kontraktor hendaklah melanjutkan liputan insurans yang memadai dengan mengambil kira tempoh siap dijangkakan olehnya. Apabila PD telah melanjutkan polisi tersebut maka semua kos yang ditanggung oleh 44/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh perkara luar jangka. Semak Pegawai yang berkuasa untuk bertindak bagi pihak Kerajaan (rujuk kepada Lampiran Kepada Syarat-syarat Kontrak).3. tukang-tukang atau orang-orang lain yang ditugaskan oleh kerajaan bagi melaksanakan kerja yang bukan sebahagian dari Kontrak.45. Pastikan kesemua sebab-sebab yang dipertimbangkan hendaklah dinyatakan dalam perakuan mengikut klausa yang berkaitan.1(i) Perkara di luar kawalan dan ramalan kontraktor secara munasabah pada tarikh penutupan tender untuk mendapatkan barang dan/atau bahan yang diperlukan. Amalan dengan hanya memperuntukkan sebab utama sahaja (dominant reason) adalah tidak sejajar dengan peruntukkan kontrak dan perundangan. Jika kontraktor gagal berbuat demikian. 4. 2.4 Langkah-langkah Perlu Bagi Meluluskan PKLM 1. Pegawai yang dinamakan di dalam Lampiran sahaja yang berhak untuk meluluskan Lanjutan Masa. dan diiringi dengan tempoh hari yang diluluskan. 11. Penilaian tempoh lanjutan masa yang diluluskan hendaklah berdasarkan tempoh kelambatan sebenar (net effective delay) dengan mengambil kira pertindihan tempoh kelambatan untuk kesemua sebab-sebab tersebut. 3. b) Kelewatan atas sebab-sebab neutral 45.

Rujuk klausa yang berkaitan dengan sebab-sebab lanjutan masa yang dipertimbangkan 4.Klausa 45 PD 1. Kluasa 45 PD 1.3. (K&B)(8.3. Pastikan deraf PKLM disediakan.09) 735/10/1 Jld. PD perlulah mengambil kira faktor-faktor yang dinyatakan pada perkara 11. Klausa 45 2. 11.4. Semak sama ada alasan-alasan yang telah diajukan tersebut benar-benar melewatkan kerja. 1 Tindakan Kontraktor/ PD Rujukan/Rekod 1. Kluasa 45 Kontraktor/ PD 1.Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa Surat Kementerian Kewangan ruj.89 45/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Pastikan kontraktor ada memohon lanjutan masa atau PD mempunyai pengetahuan bahawa kontraktor mempunyai sebab yang sahih untuk lanjutan masa 2.5 Proses Audit Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa Proses Audit: Proses Audit 1. Nyatakan tempoh lanjutan masa sebenar (net effective delay) yang merangkumi kesemua sebabsebab lanjutan masa yang dipertimbangkan.3. 3 (44) bertarikh 5.Kerajaan hendaklah dikenakan bayarannya terhadap kontraktor dengan mencampurkan 5% caj on kos1 kepada bayaran premium yang terlibat tersebut. 3. Senaraikan semua sebab-sebab dan klausa-klausa yang berkaitan serta nyatakan sama ada sebabsebab tersebut adalah serentak atau berturut-turut.

4 Perakuan Kerja Tidak Siap Kerja. Gantirugi dalam undang-undang kontrak adalah hanya berbentuk pampasan sahaja dan bukan bertujuan untuk menghukum sejajar dengan prinsip perundangan negara.Klausa 3(i) 2. Oleh itu istilah LAD hendaklah tidak disamakan dengan istilah denda.Lampiran Kepada Syaratsyarat Kontrak 4. Sekiranya kontraktor gagal menyiapkan kerja pada tarikh siap kontrak asal atau pada tarikh yang dibenarkan dalam kontrak. Pastikan PKLM diedarkan kepada semua pihak yang berkenaan terutamanya Penjamin yang menjamin pelaksanaan kontrak.Proses Audit 5. Rujukan/Rekod 1. 46/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 11. maka Gantirugi Tertentu dan Ditetapkan (Liquidated and Ascertained Damages – LAD) boleh dikenakan kepada kontraktor setelah PKTS dikeluarkan.4. Pastikan pegawai yang meluluskan PKLM adalah Pegawai Yang Diberi Kuasa (PYDK) untuk bertindak bagi pihak Kerajaan. LAD bukanlah satu bentuk denda. Borang PKLM. Tindakan PD/PYDK. Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa 11. Jika LAD satu bentuk denda maka ia tidak akan dapat dikuatkuasakan di dalam perundangan. Sebelum PKTS dikeluarkan. 6. beberapa langkah sejajar dengan kontrak dan perundangan perlu dipatuhi supaya hak Kerajaan dilindungi. Klausa 45 3.1 Definisi Perakuan Kerja Tidak Siap (PKTS) diperuntukkan dalam klausa 42 syaratsyarat kontrak. PD 1.

Sekiranya kontraktor telah dikenakan LAD dalam tempoh yang panjang. 47/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .11. Notis tersebut lebih merupakan satu niat Kerajaan untuk mengenakan LAD kepada kontraktor. 11. maka satu keputusan perlulah dibuat sama ada untuk meneruskan kerja atau sebaliknya.2 Langkah-Langkah Untuk Mengeluarkan PKTS Sejajar dengan prinsip perundangan.4. kontraktor telah gagal menyiapkan kerja pada tarikh yang dibenarkan dalam kontrak dan PD bolehlah mengenakan LAD terhadap kontraktor setelah PKTS dikeluarkan. PD hendaklah mengeluarkan PKTS kepada kontraktor. PD masih perlu memantau kemajuan kerja kontraktor di atas tapak bina.4. Sekiranya didapati kontraktor tidak melaksanakan kerja dengan tekun dan kemajuan kerja tidak memberansangkan.4 Pemantauan Rapi Kemajuan Kerja Setelah Pengeluaran PKTS Apabila PKTS dikeluarkan dan LAD dikenakan kepada kontraktor. Ini bermakna pada pandangan PD.4. Contoh surat piawai tersebut bolehlah dirujuk pada Borang JKR/RB/22a. Sekiranya kontraktor gagal mengemukakan sebab-sebab munasabah. keluarkan notis kepada kontraktor sebelum tarikh siap kontrak atau tarikh yang dibenarkan dalam kontrak sebelum tindakan LAD dikenakan.3 Pengedaran PKTS PKTS perlulah diedarkan kepada pihak-pihak berikut:     Pusat Khidmat Kontraktor Juruukur Bahan yang terlibat dengan kontrak Penjamin Syarikat Insurans 11. ini akan mengakibatkan beban jumlah nilai LAD bertambah dan menjejaskan aliran wang tunai kontraktor untuk menyiapkan kerja keseluruhannya.

Tandatangan PKTS dan edarkan kepada pihak-pihak yang berkaitan terutama penjamin perlaksanaan projek dan pihak insurans. Sedia dan semakkan deraf surat amaran niat LAD Tindakan PD Rujuakan/Rekod Format surat amaran niat LAD: Borang JKR/RB/22a 2. 3. PYDK Klausa 42 dan Lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak Borang Piawai PKTS: Borang JKR/RB/22b Senarai Edaran: Borang JKR/RB/22c 48/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Kontraktor PD Klausa 42 dan Borang Piawai PKTS ( JKR 203X sem 1/83 ) 4. 11.4.5 Proses Audit Proses Audit 1. Terima & analisis maklum-balas kontraktor berkaitan alasan yang munasabah.Tindakan menamatkan pengambilan kerja kontraktor hendaklah dibuat sekiranya difikirkan bahawa jumlah nilai LAD yang dikenakan adalah besar dan membebankan kontraktor. Sediakan PKTS apabila kontraktor gagal kemukakan alasan yang munasabah.

atau 49/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .1 Definisi Timbangtara adalah satu proses penyelesaian pertikaian yang merupakan alternatif kepada tindakan ke mahkamah. melainkan kedua-dua belah pihak bersetuju untuk tidak merujuk kepada penimbangtara. Keputusan Pegawai tersebut adalah mengikat sehinggalah pembinaan kerja siap secara keseluruhannya. Klausa 56. Kontraktor hendaklah secara tekun terus melaksanakan kerja walaupun tidak berpuas hati dengan keputusan Pegawai tersebut.11.5 Pengurusan Timbangtara.5.3 pula memperuntukkan bahawa sekiranya :  Pegawai Yang Diberi Kuasa gagal memberi satu keputusan sebagaimana yang dipohon oleh kontraktor di dalam tempoh 45 hari dari tarikh permohonan. semasa kerja pembinaan sedang dilaksanakan atau selepas siap kerja atau selepas penamatan pengambilan kerja kontraktor berkaitan kepada:    Tafsiran kontrak binaan tersebut Apa-apa perkara yang timbul berkaitan dengan perjalanan kontrak Penahanan oleh PD apa-apa perakuan yang mana kontraktor mendakwa ia berhak Semakan kepada Lampiran Kepada Syarat-Syarat Kontrak perlu dibuat terlebih dahulu untuk menentukan Pegawai Yang Diberi Kuasa. Lazimnya rujukan kepada timbangtara akan dikuatkuasakan sepenuhnya oleh mahkamah. 11. 11.1 syarat-syarat kontrak antara lain memperuntukkan sekiranya terdapat pertikaian di antara Kontraktor dengan Kerajaan.2 Rujukan Keputusan kepada Pegawai Yang Berkuasa Klausa 56.5.

Dalam tempoh 45 hari sama ada selepas menerima apa-apa keputusan ataupun tidak daripada Pegawai Yang Diberi Kuasa. Sekiranya persetujuan tidak tercapai maka penimbangtara akan dilantik oleh Pengarah Pusat Timbangtara Serantau. 11.4 Tindakan Selepas Menerima Notis Rujukan Kepada Penimbangtara Sekiranya notis pertikaian dikemukakan oleh kontraktor untuk dirujuk kepada Penimbangtara. Kuala Lumpur. Kontraktor tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah diberikan oleh Pegawai Yang Diberi Kuasa di dalam tempoh 45 hari dari tarikh terima keputusan.5. PD hendaklah memanjangkan notis tersebut beserta satu laporan kepada Penasihat Undang-Undang. kontraktor dan PD perlu pastikan perkara yang dipertikaikan adalah dalam ruang lingkup timbangtara yang diperuntukkan dalam kontrak. tindakan yang selanjutnya Hanya pertikaian daripada kontraktor terhadap keputusan PD/Kerajaan sahaja mengenai pentadbiran sesuatu kontrak yang boleh dirujuk kepada timbangtara.3 Ruang Lingkup Timbangtara Sebelum rujukan kepada proses timbangtara. 50/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . PD hendaklah memberi pandangannya kepada Penasihat Undang-Undang untuk sekiranya di luar ruang lingkup timbangtara. yang antara lain merangkumi perkara-perkara berikut:     Notis Kontraktor berkaitan Rujukan Kepada Penimbangtara Butir-butir kontrak Sinopsis peristiwa yang menyebabkan pertikaian tersebut timbul Surat berkaitan dengan keputusan PD ataupun Perakuan-perakuan PD yang dipertikaikan. 11.5. kontraktor boleh memohon rujukan pertikaian tersebut kepada Penimbangtara berseorangan. Ini bermakna ia tidak merangkumi apa-apa pertikaian Kerajaan terhadap kontraktor.

 

Apa-apa surat menyurat di antara Kerajaan dengan kontraktor berkaitan dengan perkara yang dipertikaikan. Perakuan PD berkaitan dengan pertikaian tersebut.

11.5.5 Keputusan Penimbangtara

Sejajar dengan peruntukkan undang-undang dan kontrak, secara prinsipnya satu keputusan oleh penimbangtara adalah muktamad dan mengikat keduadua belah pihak. Namun begitu keputusan penimbangtara tersebut hanya boleh diketepikan berdasarkan seksyen 24 Akta Timbangtara 2005 (Akta 646) mengikut keadaan-keadaan yang tertentu sahaja seperti berikut:    

Kegagalan penimbangtara tersebut keadilan asasi.

untuk

mematuhi peraturan

Tindak tanduk penimbangtara yang memperlihatkan peri laku berat sebelah. Kegagalan penimbangtara untuk menilai bukti-bukti yang mana secara materialnya mempengaruhi keputusan penimbangtara Kekhilafan pemakaian undang-undang oleh penimbangtara yang mana jelas pada permukaan rekod award penimbangtara

Sekiranya PD/Penasihat Undang-Undang berpendapat terdapat asas untuk mengenepikan award penimbangtara, maka rujukan selanjutnya bolehlah dibuat kepada Pejabat Peguam Negara melalui Penasihat Undang-Undang. 11.5.6 Proses Audit

Proses Audit 1. Pastikan keputusan dibuat dalam tempoh 45 hari dari penerimaan surat pertikaian daripada kontraktor berkaitan dengan apa-apa keputusan dan/atau mana-mana perakuan yang telah dikeluarkan 2. Pastikan kontraktor terus tekun

Tindakan PYDK

Rujukan/Rekod Kluasa 56.3

PD

Kluasa 56.3

51/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

Proses Audit menjalankan kerja walaupun tidak bersetuju dengan keputusan. 3. Majukan cadangan nama penimbangtara berseorangan daripada kontraktor kepada Penasihat Undang-Undang untuk persetujuan oleh pihak Kerajaan. 4. Sekiranya tidak mendapat persetujuan, rujuk kepada Pengarah Pusat Timbangtara Serantau, Kuala Lumpur. 5. Pastikan rujukan serta proses timbangtara tersebut tidak dibuat sehingga kerja pembinaan disiapkan.` 6. Sedia dan kemukakan laporan berkaitan dengan pertikaian kepada Penasihat Undang-undang yang sekurangkurangnya mengandungi perkaraperkara sebagaimana perkara 11.5.4

Tindakan

Rujukan/Rekod

PYDK

Kluasa 56.3

PYDK

Kluasa 56.3

PYDK

Kluasa 56.3

PYDK dan PD

11.6

Pematuhan Kepada Dasar Perolehan Kerajaan.

11.6.1 Definisi

Dasar kerajaan mengutamakan penggunaan bahan/barangan tempatan, penggunaan barangan impot adalah dilarang kecuali yang mempunyai fungsi khas, melibatkan kepakaran atau yang tidak terdapat bahan/barang buatan tempatan yang setaraf dengannya.

Kontraktor tidak akan dibenarkan mengimpot mana-mana bahan, loji peralatan, kenderaan atau barangan lain yang akan menjadi sebahagian daripada kerja atau dibekalkan dibawah kontrak kecuali yang diluluskan oleh kerajaan.

52/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

Kontraktor mestilah memastikan yang perolehan barangan impot seperti bahan, loji, peralatan dan kenderaan atau barangan lain yang bernilai lebih dari RM 50,000.00 bagi setiap item yang diluluskan oleh kerajaan diperolehi secara terus daripada negara yang mengeluarkannya berdasarkan Percuma Atas Kapal (Free On Board) atau yang setaraf dengannya. Pengangkutan dan insuran barangan yang diimpot tersebut ke tapak bina hendaklah diuruskan oleh Kontraktor melalui ’Government Multimodal Transport Operators (GMTO)’ yang dilantik oleh Kerajaan. Permohonan kelulusan dari MITI perlu dibuat oleh Kontraktor melalui jabatan pada peringkat awal selepas sahaja tarikh milik tapak bina.

11.6.2 Proses Audit:

Proses Audit 1. Dapatkan senarai bahan/ barangan daripada Kontraktor dan pastikan borang piawai MITI dilengkapkan. 2. Sah dan hantar borang piawai permohonan kepada MITI 3. Edar surat kelulusan MITI kepada Kontraktor dan JKR (disiplin berkenaan) 4. Pantau & audit penggunaan GMTO oleh Kontraktor.

Tindakan PD

Rujukan/ Rekod SPP 7/2002

PD

PD

PD

Senarai GMTO yang digunapakai oleh kontraktor

11.7

Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor

11.7.1 Definisi

Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor (selepas ini disebut sebagai ’pemansuhan’) hanya dibuat sekiranya didapati kontraktor telah memungkiri terma-terma kontrak mustahak di dalam kontrak. Kemungkiran terma-terma 53/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

atau Menjadi taksolven atau membuat penyelesaian dengan pemiutangpemiutangnya atau membuat perkiraan dengan mereka itu. atau Menyebabkan suatu perintah penggulungan dibuat terhadapnya. Pemansuhan kontrak berdasarkan kemungkiran oleh ketidakmampuan kontraktor sebagaimana berikut:     Melakukan suatu perbuatan kebangkerapan. atau Mungkir atau berulangkali cuai mematuhi suatu notis bertulis daripada PD untuk menukar dan mengganti Kerja yang cacat atau bahan atau barang-barang yang tidak mematuhi Kontrak.mustahak di dalam kontrak adalah menyentuh akar umbi kontrak binaan tersebut. 54/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . penerima atau pengurus sementara bagi urusan atau pengusahaannya yang dilantik dengan sewajarnya. atau Menyebabkan seorang likuidator. Masa adalah teras kepada kontrak binaan R&B dan ia merupakan satu kemungkiran terma yang mustahak. atau  Mengsubkontrak seluruh atau mana-mana bahagian Kerja tanpa kelulusan bertulis daripada PD terlebih dahulu. PD/Kerajaan mempunyai pilihan sama ada untuk mengenakan LAD atau pemansuhan. Peruntukkan klausa 54 syarat-syarat kontrak memberi kuasa kepada PD atau Pegawai Yang Diberi Kuasa untuk mengambil tindakan terhadap kontraktor. Tindakan pemansuhan boleh juga disebabkan oleh ketidakupayaan kontraktor seperti kebangkerapan atau terdapat satu perintah penggulungan terhadap kontraktor menyentuh kewujudan entiti kontraktor itu sendiri. atau Gagal melaksanakan Kerja mengikut Kontrak atau berulangkali cuai menunaikan obligasinya di bawah Kontrak. Pemansuhan     berdasarkan kemungkiran kontrak oleh kontraktor sebagaimana berikut: Menggantung perjalanan seluruh atau mana-mana bahagian Kerja tanpa sebab yang munasabah. atau Gagal meneruskan Kerja dengan mengikut aturan dan tekunnya.

55/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Sekiranya kontraktor masih mengulangi kemungkiran. Pemansuhan berkaitan dengan sebab kebengkerapan atau penggulungan hanya boleh diambil tindakan selepas perintah mahkamah dikeluarkan. dan sekiranya tidak dikeluarkan. Jika tempoh tidak munasabah. Kandungannya hendaklah dengan jelas menyatakan jenis-jenis kemungkiran yang didakwa terhadap kontraktor dan klausa-klausa kontrak yang disandarkan. Satu salinan surat notis tujuan mansuh dan surat notis mansuh hendaklah diedar kepada:     Pusat Khidmat Kontraktor Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) Penjamin projek Juruukur Bahan yang terlibat Untuk pemansuhan kontrak disebabkan kemungkiran oleh ketidakmampuan kontraktor.atau menyerahkan pemilikan supaya diambil oleh atau bagi pihak pemiutang-pemiutang atau pemegang-pemegang debentur. surat notis tujuan pemansuhan tidak diperlukan terlebih dahulu tetapi surat notis mansuh hendaklah dikeluarkan. surat notis tujuan mansuh hendaklah dikeluarkan semula sebelum tindakan pemansuhan dibuat. Hanya Pegawai Yang Diberi Kuasa sahaja yang boleh mengambil tindakan pemansuhan mengikut syarat-syarat kontrak. maka tindakan pemansuhan tidak sah mengikut perundangan. Surat notis tujuan mansuh perlulah dikeluarkan terlebih dahulu atas keperluan kontrak dan perundangan. Pegawai Yang Diberi Kuasa hendaklah mengeluarkan surat notis mansuh dalam tempoh 14 hari atau dalam tempoh yang munasabah sahaja. Surat notis tujuan mansuh perlulah dihantar melalui pos berdaftar sejajar keperluan kontrak dan perundangan. Sebelum tindakan pemansuhan dilaksanakan beberapa langkah yang perlu dipatuhi.

Semua bahan-bahan binaan yang telah dibawa ke tapak bina dan telah dibayar sepenuhnya oleh kontraktor hendaklah dibiarkan di tapak bina. Kerajaan menuntut untuk merampas Bon Perlaksanaan tersebut. Kos-kos yang terlibat antara lainnya adalah kos pembinaan. Segala kos yang ditanggung oleh Kerajaan berikutan itu hendaklah ditanggung oleh kontraktor asal. Kerajaan berhak mengambil semula milikan tapak bina dan kontraktor hendaklah meninggalkan tapak bina. Kerajaan berhak mengikut kontrak atau perundangan untuk menyiapkan baki kerja sama ada secara jabatan atau dengan melantik kontraktor yang baru. Setelah pemansuhan. kos penyediaan dokumen. 56/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . kos penyeliaan. Kandungan surat tuntutan antara lain menyatakan perkara-perkara berikut:  Kontraktor telah memungkiri kontrak dan kontrak dimansuhkan dengan menyatakan klausa yang berkaitan di dalam syarat-syarat kontrak.   Rujukan kepada klausa dalam polisi jaminan yang membolehkan tuntutan dibuat. Mengenai lukisan-lukisan rekabentuk dan/atau pembinaan yang telah dikemukakan tetapi hakcipta belum dipindahkan kepada Kerajaan. PD hendaklah mengambil tindakan untuk merampas Bon Pelaksanaan / Wang Jaminan Pelaksanaan. kos perlantikan perunding. Kerajaan berhak menggunakannya untuk menyiapkan baki kerja projek tersebut sahaja.Setelah pemansuhan dibuat. Satu surat tuntutan kepada penjamin hendaklah dibuat dengan seberapa segera yang mungkin. kos iklan dan lain-lain kos yang diperlukan serta yang berkaitan dengan penyiapan baki kerja. maka sekiranya telah dibayar sepenuhnya. Segala kos yang terlibat hendaklah dituntut kepada kontraktor dengan menggunakan borang piawai “Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan Pengambilan Kerja Kontraktor”.

Tindakan PD/ PYDK Rujukan/ Rekod 1. Klausa 54 57/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 5.2 Proses Audit: a) Kemungkiran Oleh Kontraktor Proses Audit 1. 11. Pastikan kemungkiran kontraktor adalah satu perlanggaran terma mustahak. 2. Pastikan notis tujuan mansuh hanya dihantar melalui surat pos berdaftar sahaja.Klausa 54 PD/ PYDK 1. Pastikan notis tujuan mansuh disedia secara jelas dan khusus dengan merujuk kepada klausa yang berkaitan. 3. 6.Klausa 54 2. Sekiranya didapati bahawa kontraktor telah gagal untuk membuat bayaran maka rujukan perlulah dibuat terhadap Penasihat Undang-Undang untuk tindakan yang selanjutnya.7. Pastikan hanya PYDK bertindak bagi pihak kerajaan menandatangan surat notis mansuh.Klausa 54 PD/ PYDK 1.Tuntutan hendaklah dibuat dengan seberapa segera yang boleh terhadap kontraktor sebaik sahaja kos untuk menyiapkan baki kerja tersebut diketahui (dalam konteks ini selepas harga kontrak perlantikan kontraktor baru diperolehi). Pastikan surat notis mansuh dikeluarkan jika kontraktor gagal memperbetulkan kemungkiran di dalam tempoh 14 hari atau tempoh yang munasabah dari tarikh surat notis PD 1. Klausa 54 PD/ PYDK 1. Pastikan kemajuan kerja kontraktor dipantau di dalam tempoh 14 hari atau di dalam tempoh yang munasabah daripada tarikh surat notis tujuan mansuh.Klausa 54 PD 1. Lampiran Kepada Syaratsyarat Kontrak 4.

2.Klausa 38.Proses Audit tujuan mansuh. Pastikan surat tuntutan dibuat dengan merujuk dengan khusus perkara-perkara berikut: a) Bahawa kontraktor telah ditamatkan kerjanya b) Kerajaan dengan itu menuntut nilai bon PD 1. Pastikan notis mansuh disedia secara jelas dan khusus dengan merujuk kepada klausa yang berkaitan 7. Tindakan PD/ PYDK Rujukan/ Rekod 1. Tindakan Rujukan/ Rekod PD/ PYDK 1. Pastikan perintah mahkamah telah dikeluarkan. Pastikan surat notis mansuh hanya dihantar melalui surat pos berdaftar sahaja.Klausa 38. Pastikan tuntutan dibuat terhadap penjamin dengan segera.Klausa 54 b) Kemungkiran Oleh Ketidakmampuan/Entiti Kontraktor Proses Audit 1. Pastikan surat notis mansuh hanya dihantar melalui surat pos berdaftar sahaja.Klausa 54 PD/ PYDK 1. Pastikan notis mansuh disedia secara jelas dan khusus dengan merujuk kepada klausa yang berkaitan sebelum dikeluarkan. 3. Polisi Jaminan Bon Pelaksanaan 58/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .Klausa 54 c) Prosedur Selepas Pemansuhan Proses Audit 1. Klausa 54 PD/ PYDK 1. Polisi Jaminan Bon Pelaksanaan 2.4 2. Tindakan PD Rujukan/ Rekod 1.4 2.

59/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .8 Perakuan Siap Kerja 11. 3.Klausa 54 PD 1. Sebelum keluar CPC. Pastikan satu Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan Pengambilan Kerja Kontraktor disedia dan ditandatangani oleh PD sebaik sahaja jumlah kos perolehan kerja untuk kontraktor baru dilantik untuk menyiapkan baki kerja diketahui.Proses Audit pelaksanaan sepenuhnya berdasarkan klausa dalam bon. Tindakan Rujukan/ Rekod PD 1. 6. 5.Klausa 54 PD 11. PD hendaklah mengambilkira dan berpuas hati ke atas hasil kerja yang disiapkan berdasarkan beberapa kriteria berikut:memenuhi fungsi yang ditetapkan. 4. Pengeluaran CPC menandakan bermulanya Tempoh Tanggungan Kecacatan (TTK) sebagaimana peruntukan dalam Kontrak. Pastikan satu laporan kepada Penasihat Undang-Undang dikemukakan sekiranya kontraktor gagal untuk membuat bayaran dalam tempoh yang ditetapkan. Pastikan kontraktor meninggalkan tapak bina dan meninggalkan bahan binaan yang telah dibayar sepenuhnya.8.1 Definisi Perakuan Siap Kerja/ Certificate of Practical Completion (CPC) akan dikeluarkan apabila keseluruhan kerja pembinaan telah siap. Pastikan Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan Pengambilan Kerja Kontraktor dihantar kepada kontraktor untuk tuntutan dibuat.Klausa 54 PD 1.

04A – 8 Borang JKR/RB/23 PD Fasal 40 Tindakan PD Rujukan/ Rekod Fasal 40 60/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .- berfungsi dengan selamat.3. Pastikan semua NCR ditutup sebelum CPC dikeluarkan. Rujuk para 5.PK(O). keluarkan NCR sekiranya masih terdapat kecacatan/ kerja tertunggak untuk tindakan Kontraktor. mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan / Berkenaan.2 Proses Audit : Proses Audit 1. Pastikan Kerja disahkan siap oleh perunding-perunding Kontraktor. 3. 11. pemeriksaan bersama hendaklah diatur melibatkan pihak Kontraktor. Pastikan kriteria penyiapan praktikal dipenuhi. PD Borang JKR 203S PD Borang JKR. Semasa pemeriksaan bersama. Terima permohonan pemeriksaan bersama daripada Kontraktor untuk. Setelah CPC dikeluarkan. pelaksanaan kerja membaiki kecacatan tidak menyulitkan pengguna. 2. PD akan mengambil milik dan seterusnya melaksana proses penyerahan kepada agensi pelanggan.8. 4. - memastikan kecacatan kerja di tahap paling minima. Jika kriteria-kriteria tersebut telah dipenuhi.

tuntutan Kontraktor dan pelarasan-pelarasan lain yang dibenarkan dalam kontrak. 61/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . - Bayaran yang telah dibayar kepada Kontraktor termasuk bayaran balik wang pendahuluan dan pelepasan wang jaminan pelaksanaan jika berkenaan. Perakuan Muktamad hendaklah di tandatangani oleh PD dan kontraktor atau PD sahaja sekiranya kontraktor enggan berbuat demikian. - Tolakan yang dibenarkan dalam kontrak. juga bayaran kepada Penerima Hak dan Perundingperunding. PD hendaklah mengeluarkan Perakuan Muktamad. 11. Pra-syarat penyediaan dan pengeluaran Perakuan Muktamad mengikut Kontrak adalah seperti berikut:- - Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada PD Penyata Akaun Akhir beserta dengan dokumen-dokumen sokongan tidak lewat dari tiga (3) bulan selepas Perakuan Siap Membaiki Kecacatan dikeluarkan.9 Perakuan Muktamad.11. maka Perakuan Muktamad hendaklah disediakan dan dikeluarkan. Perakuan Muktamad hendaklah mengambilkira perkara-perkara berikut:- - Semua pelarasan Harga Kontrak – untuk kerja-kerja perubahan.9. - Dalam masa tiga (3) bulan selepas penerimaan Penyata Akaun Akhir tersebut.1 Definisi Setelah kontraktor menunaikan tanggungjawab kontrak termasuk membaiki kecacatan dan kelulusan tuntutan kerugian dan/atau perbelanjaan tambahan sekiranya ada.

5. 11. Sediakan ACDA untuk kelulusan dan rekod. Sediakan Perakuan Muktamad PD Borang Muktamad Perakuan Borang JKR. 2.2 Proses Audit Proses Audit 1.04A-10 4. Pastikan dokumen-dokumen sokongan lengkap dan teratur. Nota: * jika kontraktor bersetuju. 6.9. Pastikan Perakuan Muktamad ditandatangani oleh PD/ WPD dan kontraktor *. Terima Penyata Akaun Akhir beserta dokumen-dokumen sokongan daripada Kontraktor yang disahkan oleh perunding-perunding Kontraktor. PD Fasal 51 Borang JKR/RB/24 Tindakan PD Rujukan/ Rekod Fasal 51 3. PD Borang ACDA PD PD Fasal 51 62/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .OK(O).Pastikan Akuan Statutori yang menyatakan semua bayaran telah dibuat oleh kontraktor kepada semua pekerja. Pastikan ada terima Akuan Statutori daripada kontraktor. sub kontraktor dan perunding yang terlibat sebelum dikemukakan ke pejabat pembayar bagi tujuan bayaran.

diasingkan dan diambil tindakan pembetulan supaya produk yang diterima sahaja yang diserahkan kepada pelanggan.12. PD/PPP perlu audit keatas rekod-rekod kawalan NCP. Bagi memastikan prosedur ini dipatuhi.1 Kawalan Produk Yang Tidak Memenohi Spesifikasi PD/PPP hendaklah memastikan produk yang tidak memenuhi spesifikasi dikenalpasti. Tindakan PD/PPP PD/PPP Rujukan/Rekod Borang NCR Borang JKR/RB/25 PD/PPP Laporan Audit 12. 2. Prosedur ini juga digunakan bagi menguruskan maklumbalas pelanggan dan kajian kepuasan pelanggan terhadap produk dan tindakan penambahbaikan. Menerima laporan-NCR. Tindakan Pembetulan. Pastikan kontraktor melaksanakan pembetulan dan merekodkan keberkesanan tindakan. audit keatas rekod-rekod akan dilaksanakan.0 KAWALAN PRODUK DAN PRESTASI KONTRAKTOR 12. Rekod-rekod yang perlu disemak merangkumi : Aduan / Maklumbalas Pelanggan 63/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Semak dan analisa cadangan pembetulan. Pencegahan & Penambahbaikan Prosedur ini adalah kaedah yang digunakan bagi tindakan pembetulan terhadap ketidakpatuhan yang berlaku supaya tidak berulang dan menghapuskan puncapunca yang memungkinkannya dalam proses penzahiran produk. dan merangkumi Laporan Audit Dalam dan meneliti semua tindakan-tindakan yang telah diambil dan pelaksanaan tindakan penambahbaikan. dikawal.2 Laporan Audit & Aduan Pelanggan. Proses Audit: Proses Audit 1. 3.

Kaedah penilaian adalah berdasarkan surat pekeliling Perbendaharaan dan arahan Jabatan yang berkuatkuasa. Rekod dan dokumen keberkesanan tindakan .3 Laporan Prestasi Kontraktor/Perunding.    Audit Dalam / Luar Tindakan Pembetulan & Pencegahan Prestasi Pembekal Perubahan Rekabentuk Audit juga perlu memastikan tindakan-tindakan pencegahan dan penambahbaikan dilaksanakan. PPP hendaklah sentiasa memantau. menilai dan mengambil tindakan terhadap prestasi kontraktor/perunding serta dilaporkan kepada agensi-agensi yang 64/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Tindakan PPP Rujukan/ Rekod Borang JKR/RB/26 PPP PPP Kawalan Produk.Tindakan Pembetulan & Pencegahan dan Penambahbaikan 12. PPP hendaklah membuat penilaian terhadap kontraktor/perunding berdasarkan keupayaan penyiapan projek. Terima dan semak laporan-laporan yang berkaitan 2. Proses Audit Proses Audit 1. Analisis dan syorkan cadangan penambahbaikan kepada pengurusan 3. kualiti dan pematuhan kepada kehendak kontrak.

10 JKR PK(O).03 JKR PK(O). Proses Audit: Perincian kepada laporan prestasi kontraktor/perunding hendaklah dirujuk kepada Prosedur SPK JKR berikut: Prosedur SPK JKR Prosedur Perolehan Bekalan & Perkhidmatan Prosedur Perolehan Kerja Prosedur Penyerahan No. Rujukan JKR PK(P).bertanggungjawab ke atas pendaftaran dan penyenggaraan rekod kontraktor/ perunding.05 65/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

LAMPIRAN 66/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Senarai dokumen rujukan awalan yang berada di pejabat tapak Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.PK(0)0 4-1 6. 4. 3. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh 67/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Surat panggilan mesyuarat prapembinaan. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 3. 5.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/1 Projek: No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR Borang JKR. 5. Ruj. Borang Varifikasi Harta Pelanggan yang lengkap. Kontrak: Skop/Aktiviti: Persediaan Awalan & Dokumen: (Penyerahan projek . No. 5 Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 4. Penubuhan Pasukan Pengurusan Pembinaan dan Dokumen Rujukan Awalan) Wakil Kontraktor: 1. Borang G bagi projek jalan. 4. 2. 3. 2. Minit Mesyuarat pra-pembinaan. 7. Surat Perwakilan Kuasa kepada Pengarah Projek Surat perwakilan kuasa kepada wakil Pengarah Projek. 2.

SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR /RB/2 Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Persediaan Awalan & Dokumen: (Semakan Dokumen Kontrak) Wakil Kontraktor: 1. 2. 3. 4. 5. No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2. 3. 4. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 2. Deraf diterima dari Kontraktor? Bon Pelaksanaan telah diterima dan disemak? Polisi-polisi Insurans telah diterima dan disemak? Semak kandungan deraf dokumen kontrak: ‘Articles of Agreement and Conditions of Contracts Borang Tender Surat Niat (jika ada) Surat Setujuterima Tender Government’ Requirement’ Accepted Contractors’ Proposal’ Contract Sum Analysis & Schdule of Rates.’ Schedule Payments’ Works Programme’ Carta Organisasi Kontraktor Method Statement ‘Correspondences & minutes of meetings on tender clarification & counter proposals Specification

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi

Pematuhan (Y/T)

No. Ruj. NCR

Tarikh & ttr WPD penutupan NCR

3.

68/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi

Pematuhan (Y/T)

No. Ruj. NCR

Tarikh & ttr WPD penutupan NCR

Offer Lists for equipments and finishes calogues brochures Minit mesyuarat Runding Harga Lukisan-lukisan & Jadual Design Calculations Salinan Perjanjian Perundingperunding Salinan Bon Pelaksanaan dan Polisi Insurans (Semak dengan dokumen Pre-bid atau Dokumen Meja Tender.) 4. Semak pegawai yang diberikuasa untuk menandatangani kontrak di pihak Kerajaan dan Kontraktor : - Ada Surat penurunan kuasa dari Menteri Kerja Raya ? - Ada surat kebenaran (letter of attorney) dari syarikat Kontraktor untuk wakil mereka ? -Sudah catatkan nama penuh, nombor kad pengenalan dan alamat wakil Kontraktor dan saksi. 5. Sudahkah mendapat nombor kontrak ? Sudah diisi semua tempat kosong dalam Articles of Agreement dan Conditions of Contract ?

6.

7.

Sudahkah semua harga dalam CSA & Jadual Kadar Harga diselaraskan ? Adakah dijilid mengikut disiplin : Vol. 1-COC & Contractual Matters/ Government’s Requirement Contractor’s Proposal Vol. 2- Architectural Works Vol 3 Civil & structural Works Vol. 4- Mechanical Works Vol. 5 – Electrical Works Vol. 6- Medical Equipment/Furniture

8.

69/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian &fit Out/Vehicles etc. 9. Sudah Dokumen Kontrak Asal disetemkan sebelum dokumen lain diedakanr? Senarai edaran: -Pejabat yang menguruskan dokumen Kontrak- ASAL i. Kontraktor-Salinan ii. Penjamin Bon Pelaksanaan iii Pelanggan- salinan diakui sah iv. Akaunatan Negara v. Audit Negara vi. Pengarah Projek viii. Pejabat Tapak Pasukan Pengurusan Pembinaan ix. HOPT Sudahkah dokumen Kontrak Asal, Bon Pelaksanaan dan Polisi-polisi Insurans disimpan di tempat yang selamat?

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi

Pematuhan (Y/T)

No. Ruj. NCR

Tarikh & ttr WPD penutupan NCR

10.

11.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh

70/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

5.04 Para 6.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/3 Projek: No.1 SPK JKR. 5. Ruj.2. 4. 4.PK(O). 2. Lukisan Pembinaan Prosedur / Manual / Garispanduan / Standard berada di pejabat tapak / makmal untuk rujukan personel Kontraktor Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 71/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 3. 3.04 Para 6.04 Para 6. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 3. 2. Manual Kualiti mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti di dalam C-Plan Pelan Kepastian Kualiti mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti di dalam C-Plan Method Statement mengandungi tatakerja / kaedah pembinaan / pemasangan keseluruhan skop kerja Method Statement disahkan oleh Perunding selaras dengan Spesifikasi. 5. Wakil Kontraktor: 1. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Rujukan Piawaian/ Spesifikasi SPK JKR.2.PK(O). 2. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan (Penyediaan Sistem Kepastian Kualiti) No.PK(O).2 SPK JKR.2.3 Pematuhan (Y/T) No. 4. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 1.

Need Statement COC clause 22. Perunding Pengawasan Tapak dan lain-lain Perunding Senarai Sub Kontraktor yang dilantik oleh Kontraktor (termasuk penyertaan Kontraktor Bumiputra 30% daripada harga kontrak) dikemukakan Carta organisasi Perunding Pengawasan Tapak Jurutera/Akitek/Juru Ukur Bahan/Juru Ukur Tanah berdaftar dengan Badan Professional Malaysia yang berkaitan Curriculum Vitae Jurutera Tempatan. 72/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 5. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 4. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 3. Carta organisasi pembinaan Kontraktor di tapak bina Rujukan Piawaian/ Spesifikasi COC clause 22. Wakil Kontraktor: 1.5. HOPT.4. Ruj. 7. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 31. Need Statement Need Statement 9. 5. 6. Pembantu Jurutera Tempatan. 18. 2. Need Statement COC clause 2. 4. 3. 5. Need Statement Pematuhan (Y/T) No. COC clause 2. Perunding Rekabentuk. 3.14. Curriculum Vitae Pengurus Projek serta personel utama pengurusan pembinaan dikemukakan untuk persetujuan PP Matrik Peranan dan Tanggungjawab setiap personel Kontraktor Matrik Komunikasi Kontraktor lengkap dan jelas antara Pasukan Projek JKR.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/4 Projek: No.13. 2. Carta keseluruhan organisasi pengurusan projek Kontraktor 2. 4. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan (Pasukan Projek Kontraktor) No. Kerani Kerja Perunding Pengawasan Tapak dikemukakan untuk persetujuan PP Matrik Peranan dan Tanggungjawab 8. 10.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian setiap personel Perunding Pengawasan Tapak Salinan Memorandum of Agreement antara Perunding dan Kontraktor dikemukakan Salinan Memorandum of Agreement antara Perunding Pemeriksa Bebas (Independent Checking Engineer) dan Kontraktor dikemukakan (jika berkaitan) Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 73/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Ruj. 12. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 11.

subtasks. 4. Program Kerja yang dikemukakan oleh Kontraktor mengandungi :- Rujukan Piawaian/ Spesifikasi COC clause . 2. No. a) Pengurus Projek b) Pengurus Pembinaan c) Sub Kontraktor d) Pembekal *methodology : temuduga Format of tracking and analyzing work progress Pelan Risiko Perunding menyemak dan 2. 3. 4. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan (Penyediaan Program Kerja ) Wakil Kontraktor: 1. 74/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . subsub tasks) Logical relationship Method of construction (MOC) Butir-butir asas pengiraan masa untuk pakej kerja (work packages) :task durations quantity construction productivity index Milestones Critical activities Calendar set up Resources allocation Penglibatan staf dalam penyediaan program Kerja dengan Perancang Kerja (Planner/Scheduler) . 5. 5. Ruj. 3.15 Pematuhan (Y/T) No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR a b c d e f i) ii) iii) g h i j k Product Breakdown Structures (PBS) Work Breakdown Structures (WBS) Pecahan aktiviti kerja tidak kurang dari 3 peringkat (tasks. 2. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 3. Need Statement 2. 4.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/5 Projek: No.

NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 75/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian mengesahkan PBS. WBS. MOC selaras dengan Lukisan Pembinaan dan Spesifikasi Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Ruj.

4.xx COC clause 2.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/6 Projek: No. 3. 3. perabot keselamatan. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1.Pengurusan Trafik ) Wakil Kontraktor: 1. 2. Perancangan dan jadual lencongan sementara / penutupan jalan Pelan Pengurusan Trafik disahkan oleh perunding Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 76/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Need Statement xx. papan tanda arah. Laporan Audit Keselamatan Jalan Peringkat 3 (RSA 3) dikemukakan Pelan Pengurusan Trafik yang dikemukakan oleh Kontraktor mengandungi :Organisasi pengurusan trafik Pasukan Tindakan Kecemasan Pelan susun atur zon kerja yang berpotensi merbahaya kepada pengguna jalan raya Pelan susun atur cadangan lencongan jalan beserta papan tanda amaran.1 Pematuhan (Y/T) No. No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Perancangan Pembinaan (JALAN . 5. RSA 3 e 3. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR a b c d Arahan Teknik (Jalan) - Manual on Traffic Control Devices.7 & 8. 2. 5. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. peralatan kawalan trafik dsb 2. 4. Ruj.

NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 3. 5. Pembekal merujuk kepada dokumendokumen yang sah dan terkini Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 5. 2. Perunding Pengawasan Tapak. 2. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan (Spesifikasi. Senarai induk lukisan pembinaan / lukisan kerja dinyatakan indek. 3. No. Ruj.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/7 Projek: No. 4. tarikh edaran Pengeluaran spesifikasi. Sub Kontraktor. 5. 4. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 3. 4. lukisan pembinaan / lukisan kerja untuk edaran ke tapak bina mengikut senarai yang disahkan oleh HOPT (spesifikasi. rekabentuk dan lukisan telah diaudit oleh HOPTdan pengesahan Perunding Pemeriksa Bebas(Independent Checking Engineer) jika berkaitan) Lukisan pembinaan / lukisan kerja yang telah dipinda dan melibatkan perubahan skop Kontrak telah diluluskan oleh Jawatankuasa Perubahan JKR (jika ada) Lukisan pembinaan / lukisan kerja yang akan digunapakai oleh Kontraktor di tapak bina bertandatangan dan cop Jurutera/Arkitek Profesional rekabentuk Semua staf Kontraktor. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa …………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 77/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Rekabentuk dan Lukisan Pembinaan) Wakil Kontraktor: 1. pindaan.

Semakan dan kawalan perubahan rekabentuk dilaksanakan iii. Verifikasi Pakar Geologi g. Kecukupan pasukan rekabentuk/ pengawasan v. Keperluan Need Statement b. 2. Jumlah lubang gerekan c. No. Laporan Rekabentuk Geoteknik a. Cerucuk a) Tanggung Hujung b) Geseran c) Pemilihan Jenis Cerucuk v. Laporan Penyiasatan Tanah (S. Asas Penapak a) Aras Air Bawah Tanah b) Proba Macintosh Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.I) ii. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Ruj. a Butiran Kerja Geoteknik Perancangan i. No 1. Kontrak: Skop/Aktiviti: Perancangan Pembinaan (BANGUNAN . Kawalan kopentensi pasukan rekabentuk/ pengawasan iv. 4. 5. Cerucuk Gabungan (Group Pile) – Analisis Pemendapan iv.Geoteknik) Wakil Kontraktor: 1. SPT d. 3. Proba Macintosh g. 2. 4.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/7C1 Projek: No. Analisis – Kapasiti Beban Kerja Cerucuk iii. Aras Air Bawah Tanah f. 5. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR b 78/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Profail Tanah e. Kawalan dan pergerakan lukisan pembinaan di tapak dan di pejabat rekabentuk Rekabentuk i. Kawalan rekabentuk dilaksanakan ii. 3.

Gantung Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh ………………………………. Ruj. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai) ………………………………………………………… Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh 79/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Papak Aras Tanah .No Butiran c) Tanah Potong d) Kapasiti Tekanan Galas Tanah e) Analisis Pemendapan Tanah vi. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa ……………………………….

3. Kawalan dan pergerakan lukisan pembinaan di tapak dan di pejabat rekabentuk Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 3. 4. Ruj. Semua lukisan pembinaan disahkan oleh Jurutera Professional iii. Lukisan Terbina (As-built) yang disahkan oleh Jurutera Professional 80/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . No 1 a Butiran Struktur Bangunan Perancangan i. 4. 2. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 5. Kontrak: Skop/Aktiviti: Perancangan Pembinaan (BANGUNAN . 2.Struktur) No. Lukisan pembinaan yang terkini iv. Kawalan kopentensi pasukan rekabentuk/ pengawasan iv. Wakil Kontraktor: 1. 5.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/7C2 Projek: No. Semakan dan kawalan perubahan rekabentuk dilaksanakan iii. Kecukupan pasukan rekabentuk/ pengawasan v. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR b Rekabentuk i. Kawalan rekabentuk dilaksanakan ii. Laporan Rekabentuk Struktur a) Keperluan Need Statement b) Kod rekabentuk yang gunakan c) Konsep analisis dan rekabentuk d) Beban dan rujukan yang digunakan ii.

. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh 81/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa ………………………………… Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh ………………………………. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai) ……………………………….

5. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. No. Kawalan rekabentuk dilaksanakan ii. 5. Kecukupan pasukan rekabentuk/ pengawasan v. 4. Semakan dan kawalan perubahan rekabentuk dilaksanakan iii. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR a Perancangan i. 2. 3. No 1 Butiran Kerja Sivil Skop: Kerja Tanah Kerja Saliran Permukaan Kerja Pembetungan Kerja Paip Retikulasi Luaran Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 2.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/7C3 Projek: No. Kawalan dan pergerakan lukisan pembinaan di tapak dan di pejabat rekabentuk b Rekabentuk i. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan (Kerja Sivil) Wakil Kontraktor: 1. Semua lukisan pembinaan disahkan oleh Jurutera Professional iii. Ruj. 4. Kawalan kopentensi pasukan rekabentuk/ pengawasan iv. Laporan Rekabentuk a) Keperluan Need Statement b) Kod/ Garispanduan rekabentuk yang gunakan c) Konsep analisis dan rekabentuk ii. 3. Lukisan pembinaan yang terkini 82/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

No Butiran Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Ruj. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai) ………………………………. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh ………………………………. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa ………………………………. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh 83/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Tarikh kelulusan penuh. 4. 4. Surat memohon kelulusan ke pihak Berkuasa Tempatan atau KKR: -Majlis Kerajaan Tempatan/Dewan Bandaraya -Bomba -JPS JKR Daerah -TNB Telekom -JPS -Jabatan Kesihatan -Jabatan Bekalan Air/Syarikat Pengurusan Air Negeri . Ruj. 2. 2. Tarikh syarat-syarat yang dikenakan itu dipatuhi. 3. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 84/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . No. 3.Pejabat Tanah dan Galian Negeri -Pejabat Tanah Daerah -Pejabat Penilaian Harta Surat kelulusan bersyarat pihak Berkuasa Tempatan dan senaraikan syarat. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. GP/RB/8 Projek: No.Jadual Pengemukaan Pelan Pembangunan (projek bangunan) b. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 3. 5.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR. 4. a. Pelan Pengambilan Balik Tanah (projek jalan) 2. 5. 5. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan: (Kelulusan Pelan Pembangunan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan) Wakil Kontraktor: 1.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh 85/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

2. 4. 5. 3. 4. 2. 5. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan (Pengambilan Balik Tanah (Bagi Projek Jalan dan Jambatan)) Wakil Kontraktor: 1.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/9 Projek: No. Need Statement item xxx Pematuhan (Y/T) No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 86/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. No. 4. 3. 5. Pejabat Tanah Daerah / Pejabat Khas Bergerak Rujukan Piawaian/ Spesifikasi COC clause 16. 3. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Ruj. Pelan Pengambilan Tanah yang telah diluluskan berada di Pejabat Tapak untuk rujukan Kontraktor memasuki lot-lot yang terlibat dengan pembinaan Senarai induk lot-lot yang terlibat dengan pengambilan balik tanah Status pengambilan balik tanah terkini di peringkat Pejabat Tanah Daerah / Pejabat Khas Bergerak sentiasa dilaporkan dan direkodkan Maklumat memasuki tapak/meroboh struktur di lot-lot berkenaan direkodkan Kontraktor menugaskan penyelaras untuk membuat susulan dengan Pejabat Tanah dan Galian Negeri. Need Statement item xxx Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas . COC clause 12.

5 Pematuhan (Y/T) No. makmal persendirian) Analisis keputusan ujian kualiti :Allowable limits and acceptance of tests Standard Deviation charts Running charts Keputusan pemeriksaan kerja pembinaan Laporan Ketidakpatuhan (NCR) oleh perunding Penutupan Laporan Ketidakpatuhan Log Laporan Ketidakpatuhan Laporan bulanan Kawalan Kualiti diendos oleh Jurutera Profesional Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Need Statement Item 20. 2.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/10 Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan (Laporan Sistem Kepastian Kualiti) No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR a b c i ii iii d e f g 2. 4. makmal Kontraktor. Laporan bulanan Kawalan Kualiti oleh Perunding mengandungi :Ringkasan eksekutif Keputusan semua ujian kualiti dalam bulan berkenaan (field tests. 5. 2. 3. 5. off-site tests. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 87/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/PROSES Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Ruj. 4. 3. Wakil Kontraktor: 1. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1.

5. No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/PROSES Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 3.siri / no. 5.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/11a Projek: No. 3. 4. 3. 4.Makmal Ujian Kualiti Di Tapak Bina dan Persendirian) Wakil Kontraktor: 1. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 88/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 5. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. 2.sijil kalibrasi / tempoh sijil kalibrasi Senarai peralatan / sijil kalibrasi dipamerkan di dalam makmal Kontraktor bagi tujuan pemantauan Makmal persendirian diiktiraf oleh Badan Akreditasi dan sijil akreditasi masih dalam tempoh yang ditetapkan Peralatan yang digunakan oleh malmal persendirian telah dikalibrasi dan dibuktikan dengan sijil kalibrasi dalam tempoh yang ditetapkan Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan (Sistem Kepastian Kualiti . 4. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 2. Makmal Kontraktor di tapak bina dilengkapkan dengan peralatan seperti dinyatakan di dalam Kontrak Senarai peralatan makmal Kontraktor dinyatakan tarikh kalibrasi / no. Ruj.

10. roof truss. 89/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: PROSES /PRODUK Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. etc) diendos oleh Jurutera Profesional Rekod ujian dan pemeriksaan Pra Penghantaran bahan binaan disahkan dan diluluskan oleh Perunding Rekod pemeriksaan di tempat punca bahan mentah binaan disahkan dan diluluskan oleh Perunding :Borrow pit (cohesive/granular soil) Quarry (crushed rock aggregates. 15. turapan jalan) adalah teratur sekiranya tiada sijil pengiktirafan ISO 9001 versi terkini Rekabentuk produk kilang yang melibatkan struktur (i. precast/prestressed r. 4. konkrit siap bancuh. Wakil Kontraktor: 1. 7. 2. 3. 5. 2. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 3. 14. 2. Ruj. 13.e precast r. 5. 3. 5. 9. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 4.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/11b Projek: No.Kilang/Loji/Bengkel/Punca Bahan Binaan) No. 11. 8. komponen prefabricated. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan (Sistem Kepastian Kualiti .c beam/slab/wall/column/box girder. retaining wall panel. 12. a b 6. quarry dust) Ujian kualiti bahan mentah binaan disaksikan dan diluluskan oleh perunding Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.c pile. 4. Kilang pengeluaran untuk bahan binaan dalam senarai kelulusan JKR / IKRAM Perunding memeriksa dan megesahkan sistem pengurusan kualiti Kilang / Bengkel / Loji untuk bahan binaan (siap-tuang.

NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 90/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 19. 18. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 17.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 16. Ruj.

4. 3. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 91/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 3. 2. 5. 4. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pembinaan (Semakan Peralatan dan Bahan di Tapak) No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/11c Projek: No. 4. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Ruj. 3. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Nota Penghantaran (Delivery Order) disahkan oleh pegawai yang bertanggungjawab Semakan dengan Jadual Teknikal Data dalam Kontrak Semak dengan Bahan Contoh Prosedur “Handle Non-conformance” Produk dilakukan dengan betul Wakil Kontraktor: 1. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. 2. 5.

3.Hoist .Tersusun Method Statement bagi Handling .Kemas dan bersih .Selamat . 3. 5.Kren .SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/11d Projek: No. 2. 5. Tempat Simpanan .Dalam Kotak (Wrapped) . 3. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pembinaan: (Safety – Storage – Shelter – Handling at site) No. 2. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1.Forklift Wakil Kontraktor: 1. Ruj. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2.Di tutup (Covered) . Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 92/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .Atas Pellet . Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 4. 4.Bebas dari hujan dan banjir Peralatan . Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.

4. 4.masih sah? Pendaftaran Kepala/Sub-kepala – betul Taraf Bumiputera atau tidak Installer License Pendaftaran Khas (Special registration) / Kelulusan Untuk Pemasangan (Approval To Install (ATI)) Senarai orang kompeten mengikut bidang kerja ( trade ). 3. 2. 3.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/12a Projek: No. 5. 2. 6. 7. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Wakil Kontraktor: 1. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 5. 8. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi / Lukisan Pematuhan (Y/T) No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 1. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pembinaan Butiran Kontraktor Pakar (Specialist Sub-kontraktor) No. 3. 5. Rekod kelayakan & pengalaman kerja Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 93/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Senarai kontraktor pakar ada? Pendaftaran CIDB ada? Pendaftaran PKK . Ruj. 9. 4. 2.

NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. Surveillance audit Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 94/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Staf Kontraktor yang berada di tapak bina mengikut seperti carta organisasi yang diluluskan oleh PP Pertukaran staf utama peringkat pengurusan pembinaan mendapat persetujuan PP (jika ada) Staf Perunding Pengawasan Tapak yang berada di tapak bina mengikut seperti carta organisasi yang diluluskan oleh PP Pertukaran staf Perunding Pengawasan Tapak mendapat persetujuan PP (jika ada) Staf penyelia berada di tapak bina menyelia kerja-kerja pembinaan yang sedang dilaksanakan Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 5. 4. GP/RB/12b Projek: No. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 3. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan Penyeliaan Pembinaan Kontraktor Wakil Kontraktor: 1. 4. Ruj. No. 3. 2. 5.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR. 5. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: PROSES Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 4. 3. 2.

SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/13C1 Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan: (BANGUNAN - Geoteknik) Wakil Kontraktor: 1. 2. 3. 4. 5. No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2. 3. 4. 5.

No

Butiran

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi

Pematuhan (Y/T)

No. Ruj. NCR

Tarikh & ttr WPD penutupan NCR

c

Kerja Pembinaan i. Kerja Tanah a) Request For Inspection (RFI) b) Kesesuaian Bahan Tambakan c) Kesesuaian Ketinggian Tambakan Tanah d) Mampatan Tanah ii. Asas Penapak a) Proba Pengesahan iii. Kerja-kerja Cerucuk a) Request For Inspection (RFI) b) Mematuhi Method Statement c) Pengesahan bahan cerucuk oleh Jurutera d) Jenis Tanggung hujung - Pengiraan set disahkan oleh Jurutera - Set diukur ditapak e) Jenis Geseran - Pengesahan Jurutera f) Lukisan Penanaman Cerucuk terbina (As-built) yang disahkan oleh Jurukur Berlesen g) Kaedah Penanaman Cerucuk h) Rekod Penanaman Cerucuk - Tarikh penanaman cerucuk - Jumlah sambungan - Lokasi cerucuk - Saiz cerucuk - Kedalaman penanaman i) Ujian Beban - Ujian beban statik Kuantiti ujian Laporan kalibrasi peralatan

95/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

No

Butiran ujian Pengesahan kelulusan Jurutera - Ujian Pile Dynamic Analysis Kuantiti ujian Laporan kalibrasi peralatan ujian Pengesahan kelulusan Jurutera

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi

Pematuhan (Y/T)

No. Ruj. NCR

Tarikh & ttr WPD penutupan NCR

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas

Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa

Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa

………………………………. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh

………………………………. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai)

………………………………. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh

96/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/13C2 Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan: (BANGUNAN - Struktur) Wakil Kontraktor: 1. 2. 3. 4. 5. No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2. 3. 4. 5.

No

Butiran Kerja Pembinaan i. Kerja Konkrit a) Perancangan Pemeriksaan dan Ujian 1) Request for Inspection (RFI) 2) Spesifikasi/ Piawai yang berkaitan 3) Ujian bahan-bahan -besi tetulang - pasir - batu baur 4) Kriteria Pengesahan dan Kelulusan Pembekal Konkrit Bancuh-dulu oleh Jurutera 5) Bancuhan konkrit percubaan - keputusan ujian kiub - pengesahan kelulusan bancuhan 6) Rekod Pemeriksaan dan Ujian - Pembukaan acuan - slump test - ujian kiub 7) Kriteria dan pengesahan kelulusan ujian oleh Jurutera 8) Penguji / Makmal yang bertauliah

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi

Pematuhan (Y/T)

No. Ruj. NCR

Tarikh & ttr WPD penutupan NCR

ii.

Kerja Keluli a) Perancangan Pemeriksaan dan Ujian 1) Request for Inspection (RFI) 2) Hot-Rolled

97/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

Kerja kayu a) Perancangan Pemeriksaan dan Ujian 1) Request for Inspection (RFI) 2) Pengesahan/ujian bahan 3) Mematuhi Method Statement 4) Spesifikasi/ Piawai yang berkaitan 5) Pengesahan pemasangan oleh Jurutera 98/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR iv.No Butiran Ujian bahan keluli dan bolt Ujian kimpalan Bahan kalis api Lapisan Anti-karat Lapisan cat penyudah Jurukimpal yang bertauliah Spesifikasi/ Piawai yang berkaitan Penguji / Makmal yang bertauliah 3) Cold-formed Pembekal tersenarai dalam senarai JKR Mematuhi Method Statement Spesifikasi Piawai JKR Pengesahan bahan mengikut spesifikasi oleh Jurutera Penguji / Makmal yang bertauliah iii. Ruj. Kerja konkrit tuang dulu a) Perancangan Pemeriksaan dan Ujian 1) Request for Inspection (RFI) 2) Mematuhi Method Statement 3) Pengesahan pemasangan oleh Jurutera 4) Pengesahan bahan mengikut spesifikasi oleh Jurutera 5) Penguji / Makmal yang bertauliah Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.

.Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa ………………………………… Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh ………………………………. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai) ………………………………. Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh 99/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

jenis tanah. geogrids. disahkan dan diluluskan oleh Perunding (checked. surcharging Geotechnical instrumentation readings (if involve consolidation proses) Piled embankment (if any) :Acceptance of precast piles Pile joints Pile sets Concrete slab Concrete cube tests Kerja Tanah Gradient of slope cutting / slope embankment 100/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . kualiti tanah Rawatan Tanah Unsuitable material removed and replaced with approved suitable material Ground improvement medium i. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: PROSES Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 4. verified & approved) :*Nota Audit rekod yang mana berkaitan Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 2. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan (Kerja Projek Jalan & Jambatan) Wakil Kontraktor: 1. vertical drains.e geotextiles. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Rekod permohonan pemeriksaan (request for inspection) / rekod pemeriksaan bagi setiap proses kerja pembinaan / rekod ujian diperiksa. 4. No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR a a a b c d i ii iii iv v a Pembersihan Tapak Clearing. 2. 3. grubbing and stripping top soil Approved borrow pit Lokasi. 5. 3. Ruj. 5.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/13J1 Projek: No.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian b c d d e f g a b c d e f g h i j k a b c d e f g h i j k l m n o p a b c d e f g h i j Slope drainage system Placing of embankment fill material Slope protection Trial compaction Field density tests Compaction tests CBR tests on subgrade Perparitan Acceptance of precast drains Precast drains installation / cast insitu Concrete cube tests bedding Jointing capping Gradient / invert levels Brickworks sumps Backfill Subsoil drains Pembentung Bedding Acceptance of precast piles Pile joints Pile sets Acceptance of precast culverts Test on precast culvert Installation of precast culverts / castin-situ Concrete cube tests Culvert jointing Test on culvert’s joints Wing walls Head walls Aprons Sumps Gradient / invert levels Backfilling Struktur Jalan Grading limit for sub-base course material Laying sub-base course Field density tests CBR tests Grading limit for base course material Laying base course Field density tests CBR tests Trail lay for bituminous road base Job mix formula Prime coat Laying of bituminous road base. Ruj.of passing of compaction rollers Marshall tests Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR k 101/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . temperature. no.

NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 102/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . temperature. of passing of compaction rollers Marshall tests Perabut Jalan Guardrails installation Kerbs Road signs installation Road marking Kilometer posts Electrical works Road lightings Traffic signal system Sub station Feeder pillars *Jambatan / viaduct Piling works :Acceptance of precast piles Acceptance of cast-in-situ piles (which ever relevant) Pile load tests Pile joints Pile sets Concrete cube tests (if cast-in-situ) Pile caps :Dimensions Formworks Rebars Concreting Curing Concrete cube tests Fender installation (if required) Piers :Dimensions Formworks Rebars Concreting Curing Concrete cube tests Pad bearing installation Pot bearing installation Prestressed Beams Acceptance of precast concrete beams Launching and lifting operation Removal of temporary work for the securing system Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Ruj. temperature. no.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian l m n o p q r s t u a b c d e a b c d a i ii iii iv v vi b i ii iii iv v vi vii c i ii iii iv v vi vii viii d i ii iii Trial lay for ACBC Job mix formula Tack coat Laying of ACBC. of passing of compaction rollers Marshall tests Trial lay for ACWC Job mix formula Tack coat Laying of ACWC. no.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian iv Actual height clearance at every 2 m span above carriageway & approval for opening the road under the bridge to traffic Prestressing Diaphragm beams :Dimensions Formworks Rebars Concreting Curing Concrete cube tests Deck :Dimensions Formworks Rebars Concreting Curing Concrete cube tests Box Girder (which ever relevant) :Acceptance of precast concrete segmental box girder Launching and lifting operation Removal of temporary work for the securing system Actual height clearance at every 2 m span above carriageway & approval for opening the road under the bridge to traffic Falseworks (if cast-in-situ) Rebars (if cast-in-situ) Concreting (if cast-in-situ) Curing Concrete cube tests (if cast-in-situ) Prestressing Removal of temporary supports (inclusive factor of safety) Parapet Concrete parapet Metal railing Expansion joint installation Tack coat ACWC Road marking Road signs Bridge lightings Navigation beacon lightings (if required) Bridge/viaduct approach :Acceptance of precast reinforced earth panel wall (retaining structures) Foundation/base for retaining structures Pull-out tests Free draining material Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR v e i ii iii iv v vi f i ii iii iv v vi g i ii iii iv v vi vii viii ix x xi h i ii i j k l m n o p i ii iii iv 103/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Ruj.

Ruj. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR v e i ii iii iv v vi f i ii iii iv v vi g i ii iii iv 104/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian v vi a i ii iii iv v b i ii iii iv v vi c i ii iii iv v vi vii d i ii iii iv Suitable material backfill Compaction tests Pedestrian Bridge Piling works :Acceptance of precast piles Acceptance of cast-in-situ piles (which ever relevant) Pile load tests Pile joints Pile sets Pile caps :Dimensions Formworks Rebars Concreting Curing Concrete cube tests Reinforced concrete piers :Dimensions Formworks Rebars Concreting Curing Concrete cube tests Pad bearing installation Precast concrete beams :Acceptance of precast concrete beams Launching and lifting operation Removal of temporary work for the securing system Actual height clearance at every 2 m span above carriageway & approval for opening the road under the bridge to traffic Stressing Concrete deck Dimensions Formworks Rebars Concreting Curing Concrete cube tests Concrete staircase Dimensions Formworks Rebars Concreting Curing Concrete cube tests Steel piers (which ever relevant) :Steel grade Dimensions Joints Weldings Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.

NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR i j k a b c d 2 Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 105/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Ruj.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian v vi vii h i ii iii iv v vi vii viii ix x Welding tests Anti rust coating Painting Steel Super Structure (which ever relevant) :Steel grade Dimensions Joints Weldings Welding tests Primer coating (anti rust) Painting Launching and lifting operation (if any) Removal of temporary work for the securing system Actual height clearance at every 2 m span above carriageway & approval for opening the road under the bridge to traffic Roofing Railing Lightings Lain-lain Road shoulder (paved/unpaved) Verge (turf/unturf) Pavement surface regularity Landscape (if required) Semua Rekod permohonan pemeriksaan / rekod pemeriksaan bagi setiap proses kerja pembinaan / rekod ujian disimpan dalam format Compact Disk (CD-R) Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.

Method Statement . 2.cara Dry Penetrant .SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/13M1 Projek: No. 5. 3. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1.Deklarasi/Pengesahan oleh Perunding Wakil Kontraktor: 1.Deklarasi/Pengesahan oleh Perunding Borang Pemereksaan Sambongan Kimpalan (Welding Test) . 4. Borang Pemereksaan Tekanan (Pressure Test) . NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2.Data Spesifikasi/”Standards” .Deklarasi/Pengesahan oleh Perunding Borang Pemereksaan Kebocoran (Leak Test) .Data Spesifikasi/”Standards” . 4. 5.Method Statement .Data Spesifikasi/”Standards” . Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.cara X-ray . 4. 3. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pembinaan (MEKANIKAL-In-process Testing) No. 3. Ruj. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 106/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .Deklarasi/Pengesahan oleh Perunding Borang pemereksaan beban (Load Test) . 2. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1.Method Statement .

Penerimaan Produk Kerja-kerja Mekanikal dan Elektrikal Wakil Kontraktor: 1. Practice (GEP) Borang JKR/RB/12 107/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 2. In Process.Disediakan oleh Kontraktor Utama . 5.Rujukan Mukasurat Spesifikasi . Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pembinaan Penerimaan Bahan.Checked .Approved 2 Sistem Kawalan Kualiti Dokumentasi Butiran Kontraktor Pakar (Specialist Sub Contractor) Lukisan Kerja Lukisan Ko-ordinasi (Coordinated Drawing) . 2. 4.Approved Approval of Equipment / material Borang JKR/RB/ 11c Mock up .Disahkan Borang Inprocess Testing Borang T&C Method Statement .Good Eng. 5.Mengikut Jadual . Ruj. 3.Inspected .SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/13M&E Projek: No.Laporan Sample material . Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 3. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi / Lukisan Pematuhan (Y/T) No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR No. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1 Sistem Kawalan Bahan/Komponen Pre-Delivery Inspection (PDI) . 4.Manufacturer recommendation .

NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR rujuk ref. Ruj.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Rujukan Piawaian/ Spesifikasi / Lukisan Pematuhan (Y/T) No./clause 3 Sistem Kawalan Kemajuan Kerja Installation Program Sistem Kawalan Kualiti Produk / Kerja Request For Inspection (RFI) Inspection / Testing / Approval by Authority Safety / Storage / Shelter / Handling at site Method to control Non-conformity Proses Auditing 4 Borang JKR/RB/ 11d Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 108/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk: (Kerja Sivil) Rujukan Piawaian/ Spesifikasi No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR No 1 Butiran Kerja Sivil Skop: Kerja Tanah Kerja Saliran Permukaan Kerja Pembetungan Kerja Paip Retikulasi Luaran Pematuhan (Y/T) Pembinaan i) Kerja Tanah a) Perancangan Pemeriksaan dan Ujian 1) Request For Inspection (RFI) 2) Mematuhi Method Statement 3) Pengesahan kerja oleh Jurutera 4) Penguji / Makmal yang bertauliah b) Lukisan Terbina yang disahkan oleh Jurutera ii) Kerja Saliran Permukaan a) Request For Inspection (RFI) b) Perancangan Pemeriksaan dan Ujian 1) Mematuhi Method Statement 2) Pengesahan dan pengujian bahan 3) Pengesahan pemasangan oleh Jurutera 4) Spesifikasi /Piawai yang berkaitan 5) Penguji / Makmal yang bertauliah c) Lukisan Terbina yang disahkan oleh Jurutera iii) Kerja Sistem Pembetungan a) Request For Inspection (RFI) b) Perancangan Pemeriksaan dan 109/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* No.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/14C1 Projek: No. Ruj.

No Butiran Ujian 1) Mematuhi Method Statement 2) Pengesahan dan pengujian bahan (Rujuk Mekanikal) 3) Pengesahan pemasangan dan ujian oleh Jurutera 4) Spesifikasi /Piawai yang berkaitan 5) Penguji / Makmal yang bertauliah c) Lukisan Terbina yang disahkan oleh Jurutera Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No...………………………………... Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh ……………………………….... NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR iv) Kerja Paip Retikulasi Luaran a) Request For Inspection (RFI) b) Perancangan Pemeriksaan dan Ujian 1) Mematuhi Method Statement 2) Pengesahan dan pengujian bahan 3) Pengesahan pemasangan dan ujian oleh Jurutera 4) Spesifikasi /Piawai yang berkaitan 5) Penguji / Makmal yang bertauliah b) Lukisan Terbina yang disahkan oleh Jurutera Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa ………………………………... Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai) . Ruj..... Nama Jawatan Cop Rasmi Tarikh 110/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 2. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Cl.Sistem Voltan Tinggi/ Voltan Rendah) Wakil Kontraktor: 1. No. 4. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk (ELEKTRIKAL. 4. 4.67. Program penerimaan produk – Jadual dan Prosedur Senarai & kelayakan comptent person/s Senarai alat uji & sijil kalibrasi Urusan bekalan dengan pihak berkuasa Borang2 semakan penyeliaan tapak & kawalan kualiti bagi penyeliaan T&C Keputusan ujian yang disahkan oleh perunding. 5. 3. Ruj. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR QAP PPE 1994 Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 111/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 2. LS-1 Akta 447. 3. 2. 5.2. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Pematuhan (Y/T) No. 6. 5. 3.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/14E1 Projek: No.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Program penerimaan produk – Jadual dan Prosedur Senarai & kelayakan comptent person/s Senarai alat uji & sijil kalibrasi Urusan dengan Telekom Malaysia/Service Providers Keputusan ujian yang disahkan oleh perunding. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk (ELEKTRIKAL– Sistem Telefon) Wakil Kontraktor: 1. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Cl. 3. 4.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/14E2 Projek: No.67. 4.2. 4. Ruj. L-S16 Pematuhan (Y/T) No. No. 5. 2. 5. 3. PPE 1994 Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 112/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 5. 2. 3. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2.

NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 5. 3. 3. 2. 3. 4. 5. 4. 3. Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 5. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 4. Program penerimaan produk – Jadual dan Prosedur Senarai & kelayakan comptent person/s Senarai alat uji & sijil kalibrasi Urusan dengan Pembekal Kabel untuk Waranty Keputusan ujian yang disahkan oleh perunding. Ruj. 5 No. 4. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. PPE 1994 Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran di atas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 113/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/14E3 Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk (ELEKTRIKAL – Infrastruktur IT) Perunding Kontraktor: 1. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Wakil Kontraktor: 1. 2. 2. 2.

3. 2.) Witness by Contractor 3. 5. 4. 8. Ruang Tandatangan 1. 3. Rujukan Borang Deklarasi Kontraktor & Perunding Butiran Ujian a) Chiller Commissioning test b) Cooling Tower Commissioning Test c) Pumping Commissioning Test d) AHU Commissioning Test e) FCU Commissioning Test f) Water Balancing g) Air Balancing h) Room Temperature. ) Done by Specialist Contractor 2. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 1.) Certify by Professional Engineer Borang T&C di jilidkan dengan sempurna dalam 2 salinan. 4. Ruj. 2. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk (MEKANIKAL. 4. 5.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/14M1 Projek: No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Design Parameter / Standard Equipment Technical Data Tarikh ujian No. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi/ Lukisan Pematuh an (Y/T) No. 7. 3. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Wakil Kontraktor: 1. 5. 2. 6. Pressure & Humidity Test i) Ductwork Leakage Test j) Water Flushing Witnessing and Test k) Water Treatment Witnessing and Test j) Exhaust fan Commissioning Test m) Main Switch Board Commissioning Test n) Power Factor Correction Device Test o) Heat Recovery Commissioning Test p) Filter Pressure Drop Test q)Room Noise Level Test r) Talliness check of BMS sensors on ACMV system s) Main Plant Equipment Operation Sequencing Test t) Plant connected to Genset 114/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .Air Condition System) No.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 115/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Flow / Pressure . 3.3) Sprinkler System .6) Fireman Intercom System 8.Alarm bell . Rujukan Borang Deklarasi Kontraktor & Perunding Butiran Ujian 8. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 1. 4.7) Portable Fire Extinguisher 116/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 2.Flow / Pressure . 7.Electronic sounders . Ruang Tandatangan 1. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi / Lukisan Pematuhan (Y/T) No. 2. Ruj.Sistem Pencegah Kebakaran) No.4) Wet Riser . 5.) Witness by Contractor 3. 2.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/14M2 Projek: No.Performance Test .Pump operation Test 8. 8.1) Fire Detection Alarm System . Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk (MEKANIKAL.Leakage Test . 5. 5. 3.Pump operation Test 8. ) Done by Specialist Contractor 2.Etc.Smoke & Heat Detectors .Leakage Test .Pump Cut In / Cut Out 8.5) Water Tanks .2) Hose Reel Piping System .) Certify by Professional Engineer Borang T&C di jilidkan dengan sempurna dalam 2 salinan. Design Parameter Equipment Technical Data Tarikh Ujian No.Flow Switch . Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1.Leakage Test 8.AHU tripping .Break glass . 4. 8. 6. 3. 4. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Wakil Kontraktor: 1.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Rujukan Piawaian/ Spesifikasi / Lukisan Pematuhan (Y/T) No. Ruj.8) CO2 / Clean Agent Distinguisher System 8.9) Pressurization 8.10) Interlocking Device Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 117/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 8.

8. 3.19) Smoke Detectors 118/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk (MEKANIKAL-Sistem Lif) No. Ruang Tandatangan 1.12) Operation upon normal mains power failure. Ruj.5) Emergency stop button 8. Design Parameter Equipment Technical Data Tarikh Ujian No. 8. 4. 6. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1.) Certify by Professional Engineer Borang T&C di jilidkan dengan sempurna dalam 2 salinan. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Wakil Kontraktor: 1.) Witness by Contractor 3.6) Emergency call button 8.13) Operation under fire mode 8.8) Automatic load weighing device 8. 2. 8. Rujukan Borang Deklarasi Kontraktor & Perunding Butiran Ujian 8.9) Emergency Exit Test 8.16) Over speed test 8. 8.14) Fire Lift operation 8.3) Automatic Levelling 8.10) Key way provided at door to manually open door. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi / Lukisan Pematuhan (Y/T) No. 5. 3. 8.2) Emergency Brake Test 8.4) Battery back up to run lift car ventilation fan and lighting.15) Drop Test. 2. 5.1) Lift Car can be manually lowered or raised 8.7) Car emergency light.18) Lift Intercom 8. 4. 3. ) Done by Specialist Contractor 2. 4. 7.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/14M3 Projek: No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 1. 5. 2. 8.11) Auto shut down 8.17) Load Test(current and speed reading 8.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 119/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR. GP/RB/15 Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan Senggara Program Kerja Pembinaan Wakil Kontraktor: 1. 2. 3. 4. 5. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Ruj. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: PROSES

Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2. 3. 4. 5. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Menggunapakai Program Kerja berdasarkan kepada Baseline yang telah diluluskan oleh PP Tracking and analyzing work progress :Kemajuan kerja disahkan oleh perunding sebelum data dimasukkan Sumber-sumber (4M) sebenar dikemaskini dan disahkan oleh perunding Pengurus Projek dan staf terlibat/berkomunikasi dalam tracking kemajuan kerja Laporan CPM disahkan oleh perunding (perlu mengandunggi analisis statistik iaitu deliverable hit ratio, WBS hit ratio, critical tasks hit ratio, milestones hit ratio, resources (4M) run charts, probability project being completed on time Laporan Analisis Pengurusan Risiko dan disahkan oleh perunding Tindakan Pemulihan (jika perlu)

2. a b

c

3.

4. 5.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh:

……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh:

120/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/16a Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan (Projek Jalan) Pengurusan Trafik No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: PROSES

Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2. 3. 4. 5.

Wakil Kontraktor: 1. 2. 3. 4. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Perunding mengesahkan jenis, lokasi, bilangan papan tanda amaran, papan tanda arah, perabot keselamatan dan kawalan trafik yang diletakkan di laluan/lencongan jalan mematuhi Arahan Teknik (Jalan) Rekod senggara jalan awam yang terlibat dan jalan lencongan sementara Rekod aduan pengguna jalan raya dan rekod tindakan susulan jika siasatan membuktikannya berkaitan Laporan kemalangan jalan raya dan rekod tindakan pembaikan / pencegahan jika ada

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Need Statement xx.xx, Arahan Teknik (Jalan)

Pematuhan (Y/T)

No. Ruj. NCR

Tarikh & ttr WPD penutupan NCR

2.

3.

4.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh:

……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh:

121/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/16b Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan (Projek Jalan) Audit Keselamatan Jalan Raya (Road Safety Audit-RSA) Wakil Kontraktor: 1. 2. 3. 4. 5. No. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES

Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2. 3. 4. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Laporan Audit Peringkat Tiga (Detailed Design Stage) dikemukakan

Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Need Statement item 12.0 Need Statement item 45.0 Need Statement item 45.0 Need Statement item 45.0 Need Statement item 45.0

Pematuhan (Y/T)

No. Ruj. NCR

Tarikh & ttr WPD penutupan NCR

2.

Laporan Audit Peringkat Empat (Construction Stage) dikemukakan

3.

Perunding mengesahkan Kontraktor mengambil tindakan ke atas Laporan Audit Peringkat Empat Laporan Audit Peringkat Lima (Operational Stage) dikemukakan

4.

5.

Kontraktor mengambil tindakan ke atas Laporan Audit Peringkat Lima

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh:

……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh:

122/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 123/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 5. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 4. 2. Wakil Kontraktor: 1. 7. 3. Senarai Kehadiran Jadual T&C Adakah jadual munasabah? Borang T&C Adakah borang yang dibentangkan seperti yang telah diluluskan sebelum ini ? Peralatan T&C Senarai peralatan mencukupi? Sijil Kalibrasi ada dan sah? Kakitangan T&C Layak & Kompetan? Posedur T&C Ada ? Status Ujian Pihak Berkuasa. Ruj. 6. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 3.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/17a Projek: No. 4. 5. 5. 2. 2. 4. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pengujian & Pentauliahan: (Mesyuarat Pra T&C) No. 8. 3. Adakah ruang / bangunan sedia untuk ujian bagi peralatan yang di pasang ? Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.

Ruj. 4. Wakil Kontraktor: 1.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/17b Projek: No. 2. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Ruang Tandatangan 1. 4. 3. 2. 5. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 124/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 3. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pengujian & Pentauliahan: (Semakan Format Borang T&C) No. 4. Rujukan Borang Deklarasi (jika berkaitan) Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 6. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2.) Certify by Juruperunding Bertauliah Design Parameter Equipment Technical Data Tarikh No. ) Done by Specialist Contractor 2. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 5. 5. 3.) Witness by Contractor 3.

3. Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pengujian & Pentauliahan: (Audit Dokumen T&C) No. 3. 5. 2. 4. 5. 5. 3. 2. 4. Dokumen ditandatangani oleh : -Speacialist Sub Kontraktor -Juruperunding (Bertauliah) -Kontraktor Utama Borang T&C lengkap ? Keputusan mematuhi spesifikasi ? Prosedur pengujian disertakan? Sijil Kalibrasi Peralatan ? Sijil / Surat kelulusan pihak berkuasa jika berkenaan. Ruj. 4. Wakil Kontraktor: 1.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/17c Projek: No. 6. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 125/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1.

3. 2. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 3. 2. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 2. 2. Salinan keputusan T&C Peralatan yang digunakan semasa T&C 1.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/17d Projek: No. Wakil Sub-Kontraktor Pakar: 1. 3. Bukti kompetan sub kontraktor Signages & Notices Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Mencukupi 2. Ruj. Dikalibrasi oleh badan bertauliah. 3. 4. 3. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Pengujian & Pentauliahan: (Audit Fizikal T&C) No. 2. Wakil Juruperunding: 1. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Wakil Kontraktor: 1. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 126/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

2.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/18 Projek: No. Schematic 3 . Trainer 3. Borang KEW 313 2. 5. System Description 5. Maintenance Program 8. 7. Cataloq 4. DARAS – Daftar Aset & Rekod Aktiviti Senggara Warranty Certificate Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. Ruj. 11. Sijil CF As Built Drawing : 1. Plant Layout Latihan : 1. Borang KEW 312 3. Tempoh / Jadual 2. 5. Kandungan Operation & Maintenance Document: 1. 127/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 2. Site Diary Deklarasi Kontraktor Dokumen T&C beserta kelulusan pihak berkuasa. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. Installer 3. Maintenance Team 7. Detail Equipment 5. Technical Data 2. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Penerimaan & Serahan: (Auditan Dokumen Serahan) No. 10. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 3. 2. 3.Floor Plan 4. PE Signature 2. 4. 3. Inventori: 1. 9. 4. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Maintenance Payment Schedule Senarai kecacatan / kerja tertunggak Grand master key and keys for all doors. Wakil Kontraktor: 1. 8. 6. O&M Manual 6. 5. Trainee 4. 4.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 128/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/19a Projek: No. Ruj. 4. 3. 3. 6. 5. 2. 4. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 129/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 4. 2. 2. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Tempoh Tanggungan Kecacatan: (Mesyuarat DLP / Maintenance) No. 5. Wakil Kontraktor: 1. 3. Plan Preventive Maintenance Breakdown Maintenance Maintenance Scope Complaint Form Training Defect List / Outstanding List Payment Schedule Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 5. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 7.

NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. 4. Penyelenggaraan bulanan 1. Ruj. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 3. 5. Kontrak: Aktiviti/Proses Kerja: Peringkat Tempoh Tanggungan Kecacatan: (Penyenggaraan Semasa DLP) No. 3. Rekod Aduan Pengesahan penyelenggaraan bulanan Perakuan Pembayaran Penyelenggaraan Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/19b Projek: No. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 130/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Rekod Selenggara 2. 3. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 5. Wakil Kontraktor: 1. 4. 2. 2.

4. 5. 3. pendaftaran SOCSO -Nombor akaun bank Kontraktor dan alamatnya.Polisi Tanggungan Awam -Surat Pengesahan dari pihak yang mengeluarkan Bon Pelaksanaan dan Gerenti Untuk Bayaran Pendahuluan. Senarai bank/insurans/syarikat kewangan yang diluluskan : Jaminan bank dari bank-bank berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malysia. Dokumen Sokongan: -Surat Setuju Terima telah ditandatangani oleh Kontraktor. -Resit bayaran premium. 2. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. -Jaminan Insurans dari sSyarikat-syarikat Insurans berlesen di bawah Akta Insurans 1996 yang beroperasi di Malaysia 131/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 2.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/20 Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Pentadbiran Kontrak: (Bayaran Pendahuluan & Interim) Wakil Kontraktor: 1. 4. -No. Insurans Kerja atau CAR b. Fasal 36 Borang std spt dalam SPP 3/2004 (Dikepilkan) Ditto Fasal 37 Fasal 34 Surat std (dikepilkan) 2. No. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. -Gerenti Untuk Bayaran Pendahuluandari bernilai tidak lebih dari 25% dari nilai kerja Pembina tertakluk kepada nilai maksimum RM10juta -Bon Pelaksanaan -5% dari Harga Kontrak Asal -Polisi-polisi Insurans a. Ruj. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 1. 3. 5.

3.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.Jaminan ng dikeluarkan oleh Bank Pembangunan & Infrastruktur Malaysia Berhad (BPIMB). Bon Pelaksanaan. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 132/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Jaminan bank dari bank-bank berlesen di bawah Akta Bank Islam 1983 yang beroperasi di Malaysia -Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh pengendali takaful berdaftar di bawah Akta Takaful 1984 yang beroperasi di Malaysia . Ruj.Gerenti Untuk Bayaran Pendahuluan dan polisi-polisi Insurans mesti telah disetemkan . NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR -Jaminan Syarikat Kewangan dari syarikat-syarikat Kewangan berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malysia.

2.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/21a Projek: No. pendaftaran SOCSO Fasal 36 -Nombor akaun bank Kontraktor dan alamatnya. Bayaran Interim No. 3. -Jaminan Insurans dari sSyarikatsyarikat Insurans berlesen di bawah Akta Insurans 1996 yang beroperasi di Malaysia -Jaminan Syarikat Kewangan dari 133/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. -Resit bayaran premium. Kontrak: Skop/Aktiviti: Pentadbiran Kontrak: (Bayaran Interim No. No. Insurans Kerja atau CAR b. 2. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR Borang std spt dalam SPP 3/2004 (Dikepilkan) Fasal 37 Fasal 34 Surat std (dikepilkan) -Polisi-polisi Insurans a. 1) Wakil Kontraktor: 1. Bon Pelaksanaan hendaklah dalam bentuk: : Jamina bank dari bank-bank berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia. 4.1 Dokumen Sokongan: -Surat Setuju Terima telah ditandatangani oleh Kontraktor. Ruj. 2.Polisi Tanggungan Awam -Surat Pengesahan dari pihak yang mengeluarkan Bon Pelaksanaan . 3. 5. -Bon Pelaksanaan -5% dari Harga Kontrak Asal Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 5. -No. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 4.

Senarai nilai bayaran terus oleh Kontraktor kepada subkontraktor/pembekal/Perunding Potongan yang perlu dibuat: . Bon Pelaksanaan dan polisi-polisi Insurans mesti telah disetemkan . dimana D=Potongan kumulatif yang perlu dibuat A=Amaun Wang Pendahuluan yang telah dibayar B=Jumlah nilai kontrak Kerja Pembina RMP=Nilai kerja Pembina Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.jumlah potongan untuk Bayaran Pendahuluan jika ada.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian syarikat-syarikat Kewangan berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia. 3.Jaminan ng dikeluarkan oleh Bank Pembangunan & Infrastruktur Malaysia Berhad (BPIMB). 6. 134/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 4. Jaminan bank dari bank-bank berlesen di bawah Akta Bank Islam 1983 yang beroperasi di Malaysia -Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh pengendali takaful berdaftar di bawah Akta Takaful 1984 yang beroperasi di Malaysia . Dokumen sokongan kiraan dari Kontraktor : -Ringkasan bayaran yang dituntut -Deklarasi Perunding-perunding yang membuat penilaian bagi setiap disiplin. Ruj. -Kiraan terperinci atau senarai Kuantiti bagi kerja yang dituntut -Lukisan yang diwarnakan bagi bahagian kerja yang dituntut. -Bukti pembelian bagi peralatan (equipment) -Bukti penghantaran (delivery Order) 5. dengan formula berikut: D=200xA/B%RMP.

. Pastikan no. Sediakan bayaran interim dalam ‘SKALA Workflow’ 11. Pastikan nilai bersih potongan Wang Jaminan Pelaksanaan dicatitkan untuk dikreditkan dalam akaun deposit 10. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 7. Ruj. 8. 9.semak kadar LAD dan tempoh yang dikenakan dan sebarang pengecualian jika ada -potongan lain yang dibenarkan (sertakan keterangan) Semak butir-butir dalam lejer bayaran Semak amaun berasingan diperakukan dalam Lampiran A untuk: -Kontraktor Utama -bayaran terus kepada subkontraktor/penerima bayaran Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian -jumlah potongan Wang Jaminan Pelaksanaan (jika Kontraktor memilih kaedah WJP) – 10% dari nilai kerja tertakluk kepada nilai maksimum 5% daripada Harga Kontrak.bayaran interim dan no kontrak adalah betul Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh 135/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Semak jumalh nilai terkumpul bayaran interim terdahulu ditolak Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 3. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Bayaran Interim Seterusnya. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. . Ruj. 5. 2. No. 4. 5. 4. 4.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/21b Projek: No. 1. Potongan yang perlu dibuat: 136/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Kontrak: Skop/Aktiviti: Pentadbiran Kontrak: (Bayaran Interim) Wakil Kontraktor: 1. 3. 2. -Bukti pembelian bagi peralatan (equipment) -Bukti penghantaran (delivery Order) 2. Dokumen sokongan kiraan dari Kontraktor : -Ringkasan bayaran yang dituntut -Deklarasi Perunding-perunding yang membuat penilaian bagi setiap disiplin. Senarai nilai bayaran terus oleh Kontraktor kepada subkontraktor/pembekal/Perunding Kurangan .semak amaun sebenar yang telah dibayar berasaskan baucer bayaran. -Kiraan terperinci atau senarai Kuantiti bagi kerja yang dituntut -Lukisan yang diwarnakan bagi bahagian kerja yang dituntut. 3.

NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR -jumlah potongan Wang Jaminan Pelaksanaan (jika Kontraktor memilih kaedah WJP) – 10% dari nilai kerja tertakluk kepada nilai maksimum 5% daripada Harga Kontrak. dengan formula berikut: D=200xA/B%RMP. 11. 9.jumlah potongan untuk Bayaran Pendahuluan jika ada. 7.bayaran interim dan no kontrak adalah betul Masukkan tarikh penilaian dibuat .Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian . Ruj. 12. Semak butir-butir dalam lejer bayaran Semak amaun berasingan diperakukan dalam Lampiran A untuk: -Kontraktor Utama -bayaran terus kepada subkontraktor/penerima bayaran Pastikan nilai bersih potongan Wang Jaminan Pelaksanaan dicatitkan untuk dikreditkan dalam akaun deposit Sediakan bayaran interim dalam ‘SKALA Workflow’ Pastikan no. .semak kadar LAD dan tempoh yang dikenakan dan sebarang pengecualian jika ada -potongan lain yang dibenarkan (sertakan keterangan) 5. 8. Pastikan nilai kerja diTapak tidak melebihi Jumlah Kontrak Semasa Masukkan nilai Pelarasan Harga Kontrak yang telah diluluskan oleh Pengarah Projek supaya nilai kerja sentiasa berada di bawah Jumalh Kontrak Semasa. dimana D=Potongan kumulatif yang perlu dibuat A=Amaun Wang Pendahuluan yang telah dibayar B=Jumlah nilai kontrak Kerja Pembina RMP=Nilai kerja Pembina Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 6. 137/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 10.

Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh 138/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

................................ 2.....................……… …………………………………........... sila kemukakan keterangan-keterangan tersebut kepada Pengarah Projek secara bertulis dalam tempoh tujuh (7) hari selepas terimanya surat ini........................................ ....................……… Tuan..... saya bercadang untuk memberi notis kepada tuan yang mengkehendakki tuan membayar wang atau membenarkan Kerajaan menolak daripada mana-mana wang yang akan dibayar kepada tuan di bawah Kontrak ini atau Kontrak-Kontrak lain di antara Tuan dengan Kerajaan sejumlah wang yang dikira mengikut kadar yang dinyatakan dalam lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak iaitu RM......................... terima kasih...............sebagai bayaran Gantirugi Tertentu dan Gantirugi Ditetapkan sepanjang tempoh kerja di atas tidak disiapkan sepenuhnya. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” & ”CINTAILAH BAHASA KITA” Saya yang menurut perintah..…… ………………………………............. 3............................ Sekiranya tuan ingin memberi sebab-sebab dan alasan ke atas kelewatan Kontrak ini supaya notis untuk mengenakan Gantirugi Tertentu dan Ditetapkan tidak dikeluarkan terhadap tuan............................. ..................... setiap..................... Nombor Kontrak: .............................. Adalah dimaklumkan tuan dijangka akan gagal menyiapkan sepenuhnya Kerja di atas dalam tempoh yang dinyatakan di dalam Lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak ataupun dalam tempoh lanjutan masa yang dibenarkan di bawah Fasal 45 Syarat-syarat itu yang mana akan berakhir pada .............................................................................................. Tarikh: SURAT AMARAN TERAKHIR SEBELUM PENGELUARAN NOTIS UNTUK MENGENAKAN GANTIRUGI TERTENTU DAN DITETAPKAN................... KontrakUntuk : ............ Sekian... Pengarah Projek 139/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 ........... Tuan adalah diingatkan bahawa menurut Fasal 42 Syarat-syarat Kontrak......Borang JKR/RB/22a SURAT PIAWAI BAGI AMARAN MENGENAI NIAT UNTUK MENGENAKAN GANTIRUGI TERTENTU DAN DITETAPKAN Kepada: ………………………………............................ 20.

..................... Bahagian*........................................................... ...... Tarikh:............................ KontrakUntuk:.............................................................................. Section* Dengan ini adalah diperakui bahawa tuan telah gagal menyiapkan KerjaIt is hereby certified that you have failed to complete the Works/ Kerja/Bahagian Kerja-Kerja* tersebut di atas pada ”Tarikh Siap” yang dinyatakan dalam /Section of the Works* as mentioned by the “Date for Completion” stated in the Lampiran kepada Syarat-syarat Kontrak ataupun dalam tempoh lanjutan masa yang telah Appendix to the Conditions of Contract or within any extended time 140/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .......” Berdaftar dengan PKK dalam Kelas ”................... .................................................................................................................................................... ............................................................ ................................................... JABATAN KERJA RAYA PERAKUAN KERJA TIDAK SIAP (CERTIFICATE OF NON-COMPLETION) Rujukan:............................................................................................. (Kontraktor) Berdaftar dengan LPIPM dalam Gred ”.................................................................Borang JKR/RB/22b KERAJAAN…………………................. ....................................................................... ............................................... Kepada.............................................................. Pejabat................................................................... ...........” No........................................................... Kontrak: .....................................

. Tandatangan Pegawai yang diwakilkan Bertindak untuk dan bagi pihak Kerajaan Signature of Officer authorised to act for and on behalf of Government s.. Designation …………………………………………...1 of the Conditions of Contract you are hereby membayar atau membenarkan kepada Kerajaan sejumlah wang yang dikira atas kadar informed that you are liable to pay or allow to the Government a sum calculated at the yang dinyatakan dalam Lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak............ i.......... RM..e.....e....1 tuan adalah dengan ini diberitahu bahawa tuan kenalah In accordance with Clause 42.. on dan mengikut pendapat saya Kerja-kerja/Bahagian Kerja-kerja* tersebut itu sepatutnya and in my opinion the said Works/Section of the Works* ought to have been completed. Name in full Nama Jawatan………………………. approved under Clause 45 of theConditions of Contract i..: Bahagian Pembangunan dan Usahawan) Ketua Audit Negara Akauntan Perbendaharaan 141/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 ...... iaitu rate stated in the Appendix to the Conditions of Contract..... 2.........sebagai Gantirugi Yang Ditentu dan Ditetapkan RM per as Liquidated and Ascertained Damages banyaknya sepanjang tempoh yang Kerja-Kerja/Bahagian Kerja-Kerja* tersebut itu tidak for the period during which the said Works/Section of Works* shall so remain and have disiapkan sepenuhnya.p. this Contract. ………………………………………... telah disiapkan pada tarikh ini. Menurut Klausa 42.. Ketua Setiausaha Kementerian Kerjaraya (u.. iaitu pada ..k.... Pengarah Projek (Project Director) Nama Penuh…………………………... dan saya akan memperakukan supaya potongan sewajarnya dibuat remain incomplete and I shall certify for deduction such damages from any money due dari apa-apa wang yang kena dibayar atau yang akan kena dibayar kepada tuan di bawah or which may become due to you under Kontrak ini.......telah dibenarkan di bawah Klausa 45 Syarat-syarat Kontrak... setiap ...

..K......... Kuala Lumpur Pengarah Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan Ibu Pejabat J.R.R.Bank/Syarikat Insurans…………………………….............R.K.. (yang menjamin perlaksanaan kontrak) Pengarah Cawangan Pengurusan Korporat Ibu Pejabat J.... Kuala Lumpur Pengarah J...K..K... (Delete if not applicable) 142/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 ....R. Negeri. *Potong jika tidak berkenaan.... Jurutera Daerah/Projek..... Kuala Lumpur Pengarah Cawangan……………………………… Ibu Pejabat J....

Kontrak: 4) Harga Kontrak: Tarikh Surat Setujuterima dikeluarkan: Tarikh Milik Tapak Bina: Tempoh Penyiapan Kerja: Lanjutan Masa Yang Diluluskan: Sebab-sebab i) ii) Tempoh Diberi Tarikh baru Siap Kerja 8) Tarikh Siap Kerja: 10) 11) Peratus Kemajuan Kerja Yang Dicapai: Surat Amaran kepada Kontraktor: i) ii) 12) Surat Amaran untuk Mengeluarkan ”Perakuan Kerja Tidak Siap”: i) ii) 13) Ssebab-sebab yang diberi oleh Kontraktor ke atas Kelambatan: i) ii) 143/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .Borang JKR/RB/22c RINGKASAN KE ATAS KONTRAK YANG AKAN DIKELUAR ”PERAKUAN KERJA TIDAK SIAP” 1) 2) 3) 5) 6) 7) 9) Tajuk Kerja: Nama Kontraktor: No.

14) Ulasan-Ulasan daripada Wakil Pengarah Projek mengenai usahanya menolong Kontraktor: i) ii) 15) Kerja-kerja binaan lain yang sedang dilaksanakan oleh Kontraktor dan Peratus Kemajuannya: i) ii) 16) Pengesyoran oleh Wakil Pengarah Projek: 144/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

3. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1.Site Diary yang disahkan oleh perunding Kontraktor dan wakil PP di tapak . 4. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Wakil Kontraktor: 1.Extended Performance Bond .Final Defects List yang disediakan oleh perunding berkenaan . 2.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/23 Projek: No.Senarai inventori untuk peralatan dan perabut Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.Laporan T&C untuk setiap sistem yang ditandatangani oleh perunding berkenaan .List of Minor Defective Works yang disediakan oleh perunding berkenaan . 2. 3. Kontrak: Skop/Aktiviti: Pentadbiran Kontrak: (Perakuan Siap Kerja) No. peralatan perubatan dan kenderaan . peralatan perubatan dan kenderaan . Pastikan dokumen-dokumen sokongan disertakan:. 4. Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. Permohonan Kontraktor disahkan oleh Perunding-perunding Kontraktor. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 145/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .Room to Room Inspection List yang ditandatangani oleh perunding berkenaan .Operation & Maintenance Manual untuk peralatan M&E.Warranty Certificates dari pembekal untuk peralatan M&E. 5. Ruj. 5.

contractors of materials & equipment 2. Ruj.Proposed Maintenance Team personnel . Pastikan dokumen-dokumen sokongan disertakan:. untuk diserah kepada Pengguna semua dokumen di para 2 bagi tujuan rekod kecuali:.Proposed Maintenance Payment Schedule .manufacturers.Sijil-sijil Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan dan BOMBA . 4.Extended Performance Bond .(Sambungan) .Planned & Preventive Maintenance Schedule .Key for each door Sediakan Perakuan Siap Kerja untuk Kelulusan PP dan masukkan data ke dalam SKALA WORKFLOW Sebelum penyerahan.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.List of suppliers.Master key for hospital block .Certificate of Fitness .Site Diary yang disahkan 3.Training Schedules untuk Pengguna . & specialist s. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR . Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh 146/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 .

Kontrak: Skop/Aktiviti: Pentadbiran Kontrak: (Penutupan Akaun Kontrak) Wakil Kontraktor: 1.Salinan Perakuan Kerja Tak Siap (jika ada) & amaun LAD . 2. 5. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 5. 2.Senarai tuntutan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Tuntutan . NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. 3. Terima Penyata Akaun Akhir dari Kontraktor Semak dan pastikan dokumendokumen berikut disertakan: -Summary of Contract Sum Analysis (original & final amount) -Senarai APK dan PHK yang di luluskan oleh PP .SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/24 Projek: No. Ruj. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1.Perakuan Siap Kerja -Lukisan-lukisan As-Built yang disediakan oleh perundingperunding berkenaan dan diaudit oleh HOPT/HODT Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 4. 4. No. 147/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 3.Senarai pelarasan kepada Wang Peruntukan Sementara -Statutory Declaration by Labor Office/Surat Akuan Sumpah oleh Kontraktor yang disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah -Salinan semua Perakuan Kelambatan & Lanjutan Masa yang diluluskan .

5.Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 3. Sediakan Perakuan Muktamad dan pastikan ianya ditandatangani oleh PP. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 4. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh 148/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Ruj. Masukkan data ke dalam SKALA WORKFLOW Kemukakan kepada Pejabat Pembayar Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.

6. 5. 2. 5. 3. Adakah analisa dilaksanakan keatas laporan NCR ?  Bilangan NCR mengikut skop / bidang. 5. 4. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 3. 3.  Bilangan NCR yang belum ditutup mengikut tempoh yang ditetapkan.  Bilangan NCR Hapus / terima Sah NCP hapus / produk terima ? Rekod / analisa dan lapor NCR ? Lapor / bincang di mesyuarat tapak ? Cadangan penambahbaikan dilaksanakan ? Kesan NCR keatas kualiti. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. Wakil Kontraktor: 1. Ruj. 4.  Adakah cadangan penambahbaikan dibuat. kelewatan Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/25 Projek: No.  Tempoh masa tindakan pembetulan. 4. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 2. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 149/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . Kontrak: Skop/Aktiviti: Kawalan Produk & Prestasi Kontraktor: (Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi) No.

/Pelanggan & Penambahbaikan) No. 7. Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian 1. 4. 2. Adakah menerima laporan-laporan : Aduan / Maklumbalas Pelanggan  Audit Dalam / Luar  Tindakan Pembetulan & Pencegahan  Prestasi Pembekal  Perubahan Rekabentuk Laksana analisa keatas laporan dan cadangan penambahbaikan ? Adakah melibatkan dasar / peraturan dan pematuhan ? Tindakan penambahbaikan dilaksanakan ? Rekod / analisa dan lapor cadangan penambahbaikan? Lapor / bincang di mesyuarat tapak ? Kesan penambahbaikan keatas kualiti. 5. 5. 5.SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B Borang JKR/RB/26 Projek: No. Kontrak: Skop/Aktiviti: Kawalan Produk & Prestasi Kontraktor: (Laporan Audit. NCR Tarikh & ttr WPD penutupan NCR 2. 4. 3. Ruj. Rujukan: Audit Kontraktor: YA/TIDAK* Peringkat Audit: DOKUMEN/ PROSES/ PRODUK* Pegawai/Pasukan Projek JKR: 1. 3. 2. kelewatan dan kos projek ? Rujukan Piawaian/ Spesifikasi Pematuhan (Y/T) No. 4. Perakuan Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah seperti butiran diatas Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: ……………………………………… Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Tarikh: 150/ 150 JKR Malaysia: 5 Mac 2007 . 3. Wakil Kontraktor: 1. 6.