Bab 7

GRAF DAN CARTA

PENGENALAN

GRAF DAN CARTA ADALAH KAEDAH YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYAMPAIKAN MAKLUMAT DAN DATA GEOGRAFI DALAM BENTUK YANG MENARIK, JELAS DAN TEPAT. PENGGUNAAN GRAF DAN CARTA JUGA DAPAT MENGELAKKAN HURAIAN YANG PANJANG DAN MENGELIRUKAN.

Jenis
     

Graf bar mudah Graf bar berganda Graf bar majmuk Graf garisan mudah Graf gabungan Carta pai mudah

Graf bar mudah

Terdiri daripada bar yang dilukis secara menegak dan mendatar. Ketinggian adalah b erkadar dengan kuantiti atau jumlah nilai yang hendak disampaikan. Hanya menunjukkan satu jumlah seperti jumlah hujan atau eksport.

Panduan melukis graf bar mudah
    

 

Paksi x unruk pembolehubah Paksi y mewakili nilai dan jumlah Teliti nilai maksimum dan minimum Bundarkan kepada angka bulat yang hampir Bandingkan nilai maksumum dan minimum untuk mendapat skala yang sesuai Tandakan ketinggian setiap bar Lengkapkan dengan tajuk dan

Tajuk : Jumlah hujan di Kuala Lumpur pada 1999

hujan 350 300 250 200 150 100 50 0
Jumlah hujan (mm)

hujan

jan

ma c

me i

se

jul

no v
Skala 1cm mweakili 50mm hujan

ai

pt

Graf bar berganda

Digunakan untuk membandingkan lebih daripada satu maklumat dalam satu graf yang sama. Contoh jumlah pengeluaran beberapa jenis pertanian utama bagi tahun tertentu.

Tajuk : Jumlah Pengeluaran beberapa jenis pertanian utama malaysia
Jumlah pengeluaran

11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

(000’ tan metrik

getah kelapa sawit mentah isi kelapa sawit

1997 1 1999

21998

3
Skala 1 cm mewakili 1 juta tan metrik

Graf bar majmuk
 

 

Untuk menunjukkan komponen yang terdapat dalam setiap bar Komponen ini terdiri daripada satu bar sahaja yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang berlainan. Ketinggian bar menunjukkan jumlah secara keseluruhan. Biasanya digunakan untuk membandingkan jumlah penduduk mengikut kumpulan etnik.

Tajuk : Jumlah penduduk mengikut kumpulan etnik antara 996 himgga 2000 (000 orang)

Jumlah penduduk (000’ orang) 22000

jumlah lain lain india cina bumi

17000 12000 7000 2000
1996 1 2000 1997 1998 1999

2

3

4

5

Skala 1 cm mewakili 2 juta

Graf garisan mudah

Satu garisan digunakan untuk menyambungkan semua titik yang ditanda pada graf untuk mewakili nilai tertentu. Digunakan untuk membandingkan kadar perubahan seperti kelahiran, kematian, suhu dan lain lain lagi Ia dapat menunjukkan sama ada peningkatan secara mendadak atau perlahan.

Panduan melukis graf garisan mudah
       

Teliti maklumat dalam jadual Lukis paksi X dan Y Paksi X mewakili masa Paksi Y mewakili nilai atau jumlah Bandingkan nilai maksimum dan minimum tandakan setiap nilai dengan satu titik Sambungkan titik titik Lengkapkan dengan tajuk dan petunjuk yang sesuai

Untuk mendapatkan skala yang sesuai

Tajuk : Kadar pengangguran di Malaysia antara 1995 hingga 1999

Kadar pengangguran (%)
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 1 1995 1999 2 1996 3

kadar pengangguran

kadar pengangguran

4 1997

5 1998

Skala 1cm mewakili 1%

Graf gabungan

Graf garisan dan graf bar digabungkan untuk menunjukkan dua maklumat.

Pengeluaran dan harga purata getah di Malaysia antara 1995 hingga 1998
1200 1000 800 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

pengeluaran getah harga purata

Carta pai mudah
 

 

Sebuah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian Untuk menunjukkan sesuatu jumlah yang terdiri daripada beberapa komponen atau sektor. Saiz sektor berkadar dengan jumlah yang diberi Sesuai digunakan untuk menunjukkan jumlah penduduk mengikut kaum, jenis barangan eksport atau jumlah keluaran dalam negara kasar Kelebihan dapat membandingkan komoinen dalam satu bulatan untuk menentukan tahap kepentingan sesuatu

Panduan melukis carta pai mudah
   

tentukan nilai mutlak kepada peratus Kira sudut sektor Lukis sebuah bulatan Bahagikan bulatan kepada pecahan mengikut sektor Susun pembahagian sudut sektor daripada nilai terbesar kepada nilai terkecil. Labelkan setiap sektor dan nyatakan peratusnya Lengkapkan rajah dengan tajuk dan petunjuk yang sesuai

Tajuk : Keluaran Dalam Negara Kasar Malaysia pada 2000 13% 5% pertanian 44% perlombongan perkilangan pembinaan 35% 3% perkhidmatan

latihan

Latihan pengukuhan muka surat 90 buku teks. Hantar minggu hadapan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.