PERSEDIAAN MENGAJAR BAHASA MELAYU Tarikh: Masa: Tahun: Bilangan murid: Mata Pelajaran: Tema / Tajuk: 1 April 2010

60 minit 2 Mawar 30 orang Bahasa Melayu Semua Orang Pejalan Kaki

Hasil Pembelajaran: Fokus Utama: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1: i) Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. Fokus Sampingan: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1: i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan. PKJR : 7.2.2 7.2.3

Mengetahui terdapat 5 langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat Menggambarkan prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Menyatakan lima langkah melintas dengan betul menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. 2. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis tentang langkah-langkah melintas jalan raya yang betul berdasarkan perkataan yang diberikan.

Sistem Bahasa: Tatabahasa : Morfologi - ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa kata : berhenti,mendengar,melihat, berwaspada, berfikir Pengisian Kurikulum: Ilmu - Pendidikan Muzik. Nilai - Kerjasama, kepatuhan Kemahiran Bernilai Tambah

: Belajar Cara Belajar (menyusun maklumat), Kemahiran Berfikir, Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kecerdasan Pelbagai(muzik, verbal lingusitik, kinestatik), Kemahiran Intrapersonal, Kemahiran Interpersonal, Kajian Masa Depan.

Bahan Bantu Mengajar: Lirik lagu, lembaran kerja, LCD, layar skrin, laptop. Pengetahuan Sedia Ada Murid: Murid pernah mendapat maklumat mengenai langkah-langkah melintas menerusi media cetak atau elektronik mahupun mempunyai pengalaman sendiri melintas. Langkah/Masa Isi Pelajaran Lagu yang bertajuk ´Melintas Jalan.´ Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru mengedarkan lirik lagu yang bertajuk ´Melintas Jalan´ kepada murid. 2. Murid menyanyikan lagu ´Melintas Jalan´ sambil melakukan gaya melintas. 3. Guru mengaitkan lagu dengan tajuk pelajaran hari ini. Catatan Bahan bantu: LCD, laptop, layar skrin dan lirik lagu Kemahiran Bernilai Tambah: Kecerdasan pelbagai (muzik dan kinestatik). Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi.

Set Induksi (5 minit)

Simulasi melintas jalan dengan selamat.

Langkah 1 (20 minit)

1. Murid melakukan simulasi prosedur melintas jalan dengan selamat. y Beberapa orang murid dipilih untuk menjadi orang dewasa dan kanakkanak yang hendak melintas jalan raya. y Murid lain akan menjadi pemerhati dan menilai sama ada lima langkah melintas dilakukan dengan betul. 2. Setelah tamat aktiviti simulasi, murid menyatakan lima langkah melintas dengan selamat berdasarkan simulasi yang dilihat. 1. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan kecil dengan saiz kumpulan yang sama banyak. 2. Setiap kumpulan perlu menetapkan nombor giliran kepada setiap ahli kumpulan untuk menjawab mengikut nombor soalan yang telah disediakan oleh guru. 3. Semasa kuiz berlangsung, ahli keduadua kumpulan yang mendapat nombor giliran yang pertama akan bersaing untuk menjawab soalan yang pertama. Begitu juga seterusnya. Persaingan hanya berlaku antara dua peserta tersebut tanpa bantuan ahli-ahli kumpulan yang lain. 4. Kumpulan yang berjaya mengumpul markah tertinggi dikira sebgai pemenang. 5. Pada akhir sesi kuiz, guru membimbing murid menjawab soalan-soalan yang kurang tepat.

Teknik: Simulasi Nilai: Bekerjasama Kemahiran Belajar Cara Belajar: (mencatat nota)

Sesi kuiz antara kumpulan: 1. Mengapakah kita perlu melintas dengan orang dewasa? 2. Mengapakah kita berhenti sebelum melintas? 3. Di manakah kita perlu berhenti? 4. Apakah yang perlu kita buat sebelum melintas? 5. Arah manakah yang perlu kita lihat? 6. Mengapakah kita perlu berwaspada semasa melintas? 7. Apakah yang mungkin berlaku?

Teknik: kuiz Nilai: Kepatuhan, kerjasama. Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir, Kajian Masa Depan, Kemahiran Interpersonal, Kecerdasan Pelbagai(verbal ± linguistik)

Langkah 2 (15 minit)

Tatabahasa : Morfologi ± ayat tunggal dan ayat majmuk

Langkah 3 (15 minit)

1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid. 2. Guru memberikan arahan berdasarkan lembaran kerja yang telah diberikan. 3. Murid diminta untuk memilih dan menyusun perkataan yang diberikan dalam lembaran kerja untuk membentuk ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis tentang langkah-langkah melintas jalan raya yang betul. 4. Murid menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di hadapan kelas. 1. Guru membimbing murid untuk membuat rumusan tentang pelajaran hari ini. 2. Murid diminta menghantar lembaran kerja kepada guru.

Nilai : Berdikari Bahan Bantu Mengajar: Lembaran Kerja Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Intrapersonal, Kemahiran Berfikir, Kemahiran Belajar Cara Belajar.

Penutup (5 minit)

Rumusan: Kognitif

Refleksi: ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________