GURU SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

Siti Mariam Marzuwani Ika Arisha Nor Lina

DEFINISI

DEFINISI PERUBAHAN
fPerubahan merupakan tindakan

membuat sesuatu mengikut cara yang lain.
(Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Wong Kiet Wah )

(Carzo dan Yanouzas) . Ini bermakna perubahan tidak dapat dielakkan apabila sudah tiba masanya.DEFINISI PERUBAHAN fPerubahan ialah satu pola penukaran kelakuan ataupun status yang stabil kepada satu pola kelakuan dan status stabil yang lain.

DEFINISI GURU SEBAGAI AGEN PERUBAHAN fGuru melibatkan diri secara produktif dalam proses perubahan. mempunyai tujuan moral dikaitkan dengan tugas tanggungjawab mereka. guru yang dan ( Fullan. 1993) .

DALAM PENGURUSAN PERUBAHAN. ASPEK YANG HARUS DITEKANKAN OLEH GURU IALAH PENGGUNAAN KAEDAH P&P YANG: fBerpusatkan murid dan bukannya guru fBerasaskan perkembangan teknologi fBerpandukan hasil penyelidikan terkini fBerlandaskan psikologi pertumbuhan dan perkembangan murid. .

sepanjang proses ( Fagerlind & Saha 1982) .PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN fPendidikan bertindak sebagai penggerak masyarakat di perkembangan.

FENOMENA PERUBAHAN .

f . f Perubahan diperlukan oleh individu kumpulan organisasi masyarakat negara. f Perubahan adalah sesuatu yang perlu dilakukan supaya persaingan untuk maju terus berlaku.FENOMENA PERUBAHAN Perubahan adalah sesuatu yang tidak boleh dielak.

Perubahan boleh berlaku akibat struktur. . teknologi dan manusia.FENOMENA PERUBAHAN f f f f Kemahiran untuk berubah boleh dipelajari. Proses perubahan masa kini adalah lebih kompleks. Perubahan boleh diasaskan berdasarkan keinginan diri atau perubahan sekitar.

JENIS PERUBAHAN .

Perubahan ke arah peningkatan Perubahan akibat daripada jangkauan Jenis Perubahan Perubahan strategik organisasi Perubahan reaktif/proaktif Dessler( 1995) dalam Mohammed Sani (2000) .

JENIS PERUBAHAN i. Perubahan ke arah peningkatan : Cth : perubahan yang bagaimana sepatutnya guru lakukan untuk meningkatkan keputusan peperiksaan murid. .

Perubahan strategik organisasi Cth : Penglibatan keseluruhan organisasi penting kerana kurikulum yang baik @ lengkap perlukan peralatan yang mencukupi. . Bagi mencapai matlamat tersebut. visi dan nilai dilaksanakan segera.JENIS PERUBAHAN ii. pembaharuan misi. teknik mengajar diperbaiki dari semasa ke semasa.

.JENIS PERUBAHAN iii. Perubahan reaktif/ proaktif Cth : JPA menghantar murid ke luar negara berdasarkan guna tenaga mengikut pengkhususan dan keperluan masa depan iaitu sama ada murid dapat memenuhi keperluan pelanggan untuk kerajaan dan sektor swasta.

. Guru perlu menguasai kemahiran komputer untuk diajar kepada murid sebagai persedian kepada tenaga kerja pada masa akan datang. Perubahan akibat daripada jangkauan Cth : Perubahan dalam corak guna tenaga kerja.JENIS PERUBAHAN iv.

IMPLIKASI .

Guru lebih bersedia dalam menghadapi perubahan dan cabaran semasa dalam bidang pendidikan. . Implikasi kepada guru Mengamalkan konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat. Menjalankan kajian pendidikan dalam mengatasi masalah murid di dalam bilik darjah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan Kepelbagaian dalam pedagogi Bersedia untuk mengubah daripada gaya pengurusan dan kepimpinan yang bersifat autokratik kepada demokratik.

Meluaskan pengetahuan murid selain daripada isi pelajaran P&P Peningkatan dalam prestasi pembelajaran murid. Murid bergerak seiring dengan perubahan yang dilakukan oleh guru Implikasi kepada murid .

Sentiasa mengalami proses perubahan Mewujudkan iklim sekolah yang dinamik Mendapat pengiktirafan. anugerah sekaligus meningkatkan nama sekolah Implikasi kepada sekolah .

Implikasi kepada masyarakat .Membawa perubahanperubahan baru untuk memenuhi keperluan murid. masyarakat dan negara yang semakin kompleks dan progresif Memodenkan cara hidup masyarakat setempat dengan ilmuilmu terkini yang diajar kepada mereka Kerjasamadan kesefahaman di antara guru dan masyarakat menjadi lebih baik.

KEPENTINGAN PERUBAHAN .

KEPENTINGAN PERUBAHAN Tenaga kerja semakin mahir dan terlatih Peningkatan usaha R & D inovasi produk Aplikasi ICT dan teknologi Pembangunan pendidikan Memenuhi persaingan global .

SOALAN .

fSebagai seorang guru. apakah persediaan yang perlu anda buat untuk menghadapi perubahan yang dijangka berlaku? .

PERSEDIAAN DALAM MELAKSANAKAN PERUBAHAN Mohammed Sani 2000 : fMengenalpasti perubahan untuk keperluan. fMengenalpasti pihak yang terlibat fKeperluan perubahan komunikasi fDapatkan pandangan subordinat yang terlibat fMelakukan perubahan dan bersedia untuk membuat perubahan. .

fAdakah anda seorang pembawa perubahan? .

RUMUSAN .

RUMUSAN fGuru seharusnya memulakan perubahan. fGuru adalah pemimpin perubahan dan bertindak sebagai pembuat keputusan. .

RUMUSAN fDalam usaha untuk membawa perubahan guru perlu bertindak dengan tidak menyebarkan ajaran negatif yang bercanggah dengan prinsip Ruku Negara. . fSetiap guru haruslah berusaha untuk berubah selaras dengan kehendak pendidikan yang semakin bergerak ke hadapan.

TAMAT .