P. 1
bahan resam

bahan resam

|Views: 674|Likes:
Published by anakputera

More info:

Published by: anakputera on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

KAEDAH RASM UTHMANI DALAM AL-QURAN

1. Pendahuluan.  Rangka Perbahasan dan Perincangan.
      

 

Pengenalan Rasm Uthmani Pengenalan Rasm Qiyasi. Hukum Menggunakan Rasm Uthmani Dalam Penulisan Mushaf. Latar belakang penulisan Rasm Uthmani. Keutamaan Rasm Uthmani Keistimewaan Rasm Uthmani. Kaedah-kaedah penulisan mushaf Uthmani. Penutup.

Definisi al-Quran Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-Hijr ayat 9:

‫إ ِنا نحن ن َزلنا الذكر وَ إ ِنا ل َه ل َحـاـفظون‬ َ ّ ُ َ ّ َ ُ ِ َ ُ ّ َ ِ
Bermaksud: ‘ kamilah yang menurunkan al-Qur’an dan kamilah juga yang memeliharanya’ . Al-Qur’an merupakan sebuah kitab suci yang bersifat syumul, diturunkan oleh Allah s.w.t. sebagai panduan bagi manusia yang merangkumi semua aspek kehidupan mereka. Ia bukanlah buku sains dan tidak pula buku sejarah, tetapi ia menyentuh semua perkara sama ada secara tafsili (terperinci) atau secara mujmal (umum). Terpulanglah kepada setiap individu untuk membuat kajian dan rujukan dalam bidang masing-masing. Pelbagai takrif dan definisi al-Qur’an telah banyak dikemukakan oleh para ulama’. Di mana definasi yang telah disepakati oleh ulama ialah Kitab Allah yang mempunyai mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muammad s.a.w. dengan perantaraan malaikat Jibril a.s., termaktub di dalam Mushaf, yang dipindahkan secara mutawatir, dimulakan dengan surah al-Fatihah dan disudahi dengan surah al-Nas serta mendapat pahala membacanya. Al-Qur’an bukan sahaja mempunyai kelebihan sebagai Kalam Allah yang qadim tetapi orang yang membaca, mendengar, menghafaz, belajar dan mengajar al-Qur’an, mereka semua dapat menikmati kelebihan dan fada’il al-Qur’an.  Satu kaedah penulisan yang unik dan istimewa. Sekiranya kaedah penulisan ini tidak bersumberkan daripada Rasulullah s.a.w. dan para sahabat r.a., sudah tentu ia tidak sesuai lagi digunakan dalam penulisan mushaf kerana secara zahirnya seolah-olah terdapat beberapa kesalahan yang berlaku dalam penulisan. Jelasnya tedapat banyak rahsia dan hikmah yang terkandung dalam penulisan ini sehingga Rasulullah s.a.w. dan para sahabat r.a. begitu mengambil berat terhadap penulisan ini.

2.

Rasm Uthmani.

1

a. Rasm Uthmani merupakan kaedah penulisan yang diajarkan oleh Rasu1u1lah s. Antara faktor-faktor yang dimaksudkan itu ialah kaedah penulisannya adalah Tawqifi daripada Rasulu1lah s. tidak akan mengajarkan sesuatu kepada para sahabatnya melainkan setelah mendapat wahyu daripada Allah s. kerana sebagaimana yang telah dimaklumi bahawa Rasu1ullah s. juga merupakan salah satu daripada rukun bacaan al-Quran. kepada para sahabat. dan dihantar ke kota-kota Islam ketika itu.a.w.a.w. Ia juga ditakrifkan sebagai satu ilmu untuk mengetahui perbezaan antar mushaf-mushaf Rasm Uthmani dengan Rasm Qiyasi. untuk menulis kalimah-kalimah al-Quran dan huruf-hurufnya. Rakan kamu (Nabi Muhammad s. Segala yang diperkatakan itu (sama ada al-Quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Terdapat banyak faktor yang boleh dijadikan sandaran untuk memperkukuhkan kenyataan ini. kepada Rasulullah s.w. yang berbunyi : ii. Dikenali sebagai Rasm Istilahi atau Rasm Uthmani yang bersifat tawfiqi iaitu penulisan menurut kaedah-kaedah tertentu yang menyalahi kaedah penulisan biasa dari sudut sebutan.s. Sya‘ban Muhammad Ismail berpendapat Rasm Uthmani ialah satu keterangan yang membicarakan mengenai mushaf-mushaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman r. Di mana kaedah penulisannya merangkumi tujuh huruf al-Qur’an. wasl wa fasl (menyambung dan memisah).a. v.a.w. w. Yang bermaksud : “Demi bintang semasa ia menjunam.w. Rasm Uthmani ialah tulisan mushaf-mushaf al-Quran yang digunakan dan dipersetujui oleh Sayyidina Uthman r..t. Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. ibdal (mengganti).a. Surah al-Najmi (53) : 1-4. di samping ianya bertepatan dengan pembentangan terakhir Malaikat Jibril a..w.w.” 2 . Ini bermakna bahawa rasm ini sebenarnya datangnya daripada Allah s. kerana menggunakan beberapa kaedah lain seperti hazf (membuang).i. Dr. firman Al1ah s.a. sendiri. iii.. penulisannya merangkumi tujuh huruf al-Quran yang meliputi semua wajah-wajah qiraat yang mutawatirah. ditulis tanpa titik dan baris serta terdapat dalam mushaf dan bacaan semasa semakan terakhir dan tidak dimansuhkan bacaan.t.t.w.. dan penulisan hamzah yang dinisbahkan kepada para sahabat menulis wahyu dengan menggunakan rasm tersebut di bawah pemerhatian dan pengawasan Rasulullah s. iv. yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu) tidaklah ia menyeleweng (dari jalan yang benar) dan ia pula tidak sesat (dengan kepercayaan yang salah).a. ziyadah (menambah).

Dalam penulisan al-Quran Rasm Qiyasi para ulama yang mencipta rasm ini telah menggunakan beberapa metode yang tersendiri. e. walau pun ia dihazafkan mengikut kaedah penulisan Rasm Uthmani. Sebagai contohnya.) نون‬ Semua huruf yang berbaris dua sama ada kasrah atau dammah. Oleh sebab itu.3. cara penulisannya tidak dikaitkan dengan ziyadah. Rasm Qiyasi. tidak ditulis dengan tanda baris dua (huruf Alif) seperti ( ‫ ) عزيز (. tidak kepada sifat-sifatnya yang mendatang.) أمبئهم‬begitu juga kalimah ( ‫ ) من يوم‬tidak ditulis dengan ( ‫) ميوم‬ Tidak terdapat sebarang huruf yang dihazafkan. iii.) ل يستوون‬huruf ya’ yang kedua pada kalimah ( ‫ ) الح ـواييين‬dan seumpamanya.mata untuk memberi kemudahan kepada orang ramai ketika membaca al-Quran. Rasm ini juga dinamakan sebagai Rasm Imla’ie iaitu penulisan yang berpandukan kepada huruf-huruf ejaannya. Yasin dan sebagainya ditulis dengan huruf-hurufnya sahaja tanpa menggunakan ejaannya.a. dengan tujuan semata. supaya bersesuaian antara tulisan kalimah tersebut dengan sebutannya. Semua huruf-huruf ‫ـ‬ tersebut dikekalkan mengikut kaedah Rasm Qiyasi. ) غفور رحيم‬melainkan sekiranya ia fathah seperti ( ‫ . Maksud dengan huruf-huruf ejaannya ialah zat-zat huruf itu sendiri. 3 . Ali ‘lmran. Di antara metode-metode yang mereka gunakan ialah: a. hazaf.) ماء‬ Semua huruf hamzah al-wasl dikekalkan kerana walaupun ia tidak wujud ketika bacaan wasl tetapi ia tetap wujud pada ejaan dan ketika memulakan bacaan. )الذين‬dan sebagainya. maka dapatlah diambil kesimpulan bahawa Rasm Qiyasi itu adalah satu kaedah penulisan yang dicipta oleh para ulama berpandukan kepada ejaan sesuatu kalimah. ) يا سين‬dan ( ‫. c. ii.) مالك‬huruf waw yang kedua pada kalimah ( ‫ . ) اهدنا (. i. Contohnya seperti ditulis dengan menggunakan huruf-huruf berikut ( ‫ .) الم (. untuk menulis al-Quran dan ianya tidak pernah pun digunakan oleh para sahabat dalam penulisan al-Quran di zaman tersebut dan ia hanya digunakan dalam penulisan kalimah-kalimah Arab sahaja. Huruf-huruf pembukaan di beberapa surah-surah tertentu seperti surah al-Baqarah. ibdal dan sebagainya. Hendaklah diketahui bahawa kaedah penulisan ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah s. )ن‬walau pun ia dieja dengan ( ‫ ) الف لم ميم (. )يس(. Contohnya seperti kalimah ( ‫ ) الحمد (. w. Contohnya adalah seperti huruf alif pada kalimah ( ‫ . kalimah ( ‫ ) أنــبئهم‬tidak ditulis dengan ( ‫ . Menentukan sesuatu huruf itu berpandukan kepada cara ejaannya. Rasm Qiyasi ialah membentuk atau menggambarkan satu kalimah dengan huruf ejaannya. tanpa melihat kepada sifat-sifatnya yang mendatang seperti iqlab. Penulisan al-Quran dengan menggunakan kaedah Rasm Qiyasi ini hanya berlaku selepas zaman para sahabat. Daripada definisi-definisi yang dikemukakan di atas. dengan mengambil kira cara untuk memulakan dan berhenti pada kalimah tersebut. idgham dan seumpamanya.) غفورا رحيمـا‬dengan syarat huruf tersebut bukan fathah yang maqsur seperti ( ‫ ) هدى‬atau diakhiri dengan huruf ta' al-marbutah seperti ( ‫) ورحمة‬ atau diakhiri dengan huruf hamzah seperti ( ‫. la juga ditakrifkan dengan membentuk atau menggambarkan satu kalimah berpandukan hurufhuruf ejaannya. d. b.

di mana pada ketika itu telah ramai orang yang berkemahiran dalam bidang penulisan. 444 H) dan ramai lagi. semua para sahabat merestui apa yang dilakukan oleh kedua-dua Khalifah Abu Bakar dan Uthman.iv.a. hanya setelah berlalunya zaman para sahabat. Antara mereka yang berpegang dengan pendapat ini ialah Yahya bin Ya‘mar (m. Di kalangan mereka ada yang menganggap bahawa kaedah Rasm Uthmani hanya menyusahkan orang ramai untuk membaca al-Quran dan seterusnya mereka menganggap bahawa rasm tersebut sudah tidak sesuai lagi digunakan. tiada seorang pun di kalangan mereka yang membantah atau mempertikaikannya.000 orang telah bersepakat menyatakan bahawa Rasm ‘Uthmani itu wajib diikuti dan haram bagi sesiapa yang menyalahinya.w.t. 794 H). seperti berikut: a. Namun perlu kita sedari bahawa perkara-perkara yang berhubung dengan wahyu atau kalam Allah s. iaitu sama ada wajib menggunakan kaedah Rasm ‘Uthmani atau boleh juga menggunakan kaedah Rasm Qiyasi. penu1isan al-Quran menurut kaedah-kaedah tulisan yang digunakan pada zaman sayyidina ‘Uthman boleh menyebabkan manusia sukar untuk membaca al-Quran dan mendedahkan mereka kepada kesalahan dan perubahan. Harus menulis al-Quran sama ada menggunakan Rasm ‘Uthmani atau Rasm Qiyasi. Semasa pemerintahan khalifah Abu Bakar r.w. beliau telah memerintahkan supaya al-Quran disalin semula ke dalam suhuf dengan menggunakan kaedah yang sama.a. 117 H). tetapi bagi orang-orang yang mempelajari dan mendalami al-Quran. 104 H). Sekiranya diimbas sekali lalu. kerana ia adalah merupakan sebesar-besar mukjizat yang Allah s. semua jurutulis wahyu Rasulullah s. sama ada menambah 4 . b. v.t. Hukum menggunakan Rasm Uthmani dalam penulisan mushaf-mushaf al-Quran. ‘Abd al-Rahman bin Hurmuz (m. Wajib menulis al-Quran dengan menggunakan Rasm ‘Uthmam. dan segala perkara yang terkandung di sebaliknya hanya dalam pengetahuannya semata-mata. a. kumiakan kepada rasulnya. Antara mereka yang berpegang dengan pendapat ini ialah al-Syeikh ‘lzzuddin ‘Abd al-Salam (m.. 660 H) dan Imam Badr al-Din Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarkasyi (m. Antara hujjah pendapat ini. Kaedah ini digunakan untuk menulis al-Quran. 124 H). beliau juga memerintahkan supaya al-Quran disalin semula ke dalam beberapa buah mushaf berpandukan kepada suhuf Abu Bakar. Pendapat tersebut telah disepakati oleh kebanyakkan ulama salaf dan khalaf. al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi (m. Mujahid bin Jabar (m. menulis al-Quran dengan menggunakan kaedah penulisan Rasm Istilahi ini. 170 H). 89 H). Begitu juga zaman Khalifah ‘Uthman r. iaitu: i. Diceritakan bahawa para sahabat yang ketika itu berjumlah lebih kurang 12. Imam Abu ‘Amru al-Dani (m. 4. seolah-oleh membayangkan bahawa kaedah penulisan yang menggunakan Rasm Qiyasi itu adalah lebih betul dan tepat sementara kaedah penulisan yang menggunakan Rasm Uthmani agak menyimpang daripada kebenaran. Ibn Syihab al-Zuhri (m. Terdapat tiga mazhab yang membincangkan masalah tersebut.w. wajib bagi mereka menggunakan Rasm ‘Uthmani ini. ii.. itu tidak boleh diukur melalui akal atau zahimya sahaja.a. Para ulama telah berselisih pendapat mengenai kaedah yang perlu digunakan dalam penulisan mushaf-mushaf al-Quran.

Namun demikian. Setelah Khalifah Abu Bakar r. melainkan untuk orang-orang yang tertentu sahaja. wafat pada tahun 13 hijrah.. suhuf tersebut tetap dijadikan sebagai rujukan dalam pembacaan al-Quran.. maka itulah tulisan yang tepat dan betul. .Munawwarah pada ketika itu dan terus membakamya. tetapi dalam masa yang sama para sahabat dan kebanyakan umat Islam di zaman tersebut tetap mengutamakan hafazan dalam pembacaan al-Quran.. salah seorang u1ama yang berpegang dengan pendapat ini pernah mengatakan bahawa tidak harus menu1is mushaf pada hari ini berpandukan kepada kaedah penulisan yang pertama (Rasm ‘Uthmani).a. ijma ummah atau pun sebarang qias yang memerintahkan supaya al-Quran itu ditu1is berpandukan kepada kaedah-keadah yang tertentu.atau mengurangkan sesuatu daripadanya. Sayyidina Uthman al-Affan r. hadis Rasulullah s. Salam. Umar. juga tidak pemah memerintahkan kepada juru tulisjuru tulis baginda supaya menu1is al-Quran menurut satu kaedah yang khusus. w. dan tugas untuk menyimpan suhuf Abu Bakar diambil alih oleh beliau.. kaedah tulisan Rasm ‘Uthmani perlu juga dipelihara kerana ia merupakan warisan para ulama yang terdahulu. suhuf tersebut disimpan pula oleh anak perempuannya iaitu Hafsah bt. a. 403 H) dan ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun (m. iii.a. Sepanjang masa pemerintahan Khalifah Umar r. Rasm ‘Uthmani pula tidak harus digunakan.Quran. beliau digantikan oleh Khalifah ‘Umar bin al-Khattab r. Pada masa yang sama. tidak mewajibkan ke atas ummat untuk menu1is al-Quran dengan menggunakan kaedah penu1isan yang tertentu dan meninggalkan yang lainnya.a. al-Syeikh ‘lzzuddin Abd.a. b. 5. telah dilantik menjadi Khalifah Islam yang ketiga pada tahun 23 hijrah selepas Sayyidina Umar al-Khattab wafat. amalan pembacaan al-Quran tetap menjadi ibadah yang utama dalam 5 ii. Beliau terus menyimpan suhuf itu sehinggalah beliau meninggal dunia. Antara mereka yang berpegang dengan pendapat ini ialah Abi Bakar al-Baqilani (m. Latar belakang penulisan Rasm Uthmani. Pada zaman tersebut. penaklukkan Islam ke beberapa buah negara di sekitamya begitu hebat berlaku dan kesannya ramai penduduk-penduduk negara yang ditawan itu memeluk Islam. Rasulullah s. Abu Bakar al-Baqilani yang turut bersetuju dengan mazhab ini juga pernah mengatakan bahawa Allah s. w.a. Kemudian suhuf itu diambil oleh Marwan bin al-Hakam bin Abi al-‘As bin Umayyah yang menjadi gabenor di Madinah al. Selepas kewafatan Khalifah Umar r.t. Tiap-tiap kaedah penulisan yang bertepatan dengan cara pembacaan.w. Wajib menulis al-Quran dengan menggunakan Rasm Qiyasi. 808 H). kaedah-kaedah penulisan itu hanyalah merupakan tanda-tanda atau alamat-alamat sahaja. iii. b.a.a. i. Di samping itu tidak terdapat sama ada dalam al. Begitu juga tiada terdapat sebarang nas yang menunjukkan bahawa penulisan al-Quran itu hendaklah menggunakan wajah-wajah atau kaedah-kaedah yang tertentu.a. supaya tidak berlaku sebarang perubahan di sebabkan kejahilan. Perkara ini dilakukannya selepas suhuf tersebut dijadikan rujukan untuk menulis mushaf al-lmam pada zaman Sayyidina Uthman r.

iv. beliau pun terus memerintahkan kepada empat orang sahabat yang ditugaskan itu supaya menulis semula a1-Quran berpandukan kepada suhuf tersebut. penduduk Syam mempelajarinya daripada Ubai bin Ka‘ab. untuk menceritakan keadaan itu dan beliau mendesak supaya masalah tersebut segera ditangani sebelum umat Islam terus berpecah belah di sebabkan perbezaan cara bacaan mereka sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani telah berpecah belah. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat ini. memerintahkan supaya ia dipulangkan semula kepada Hafsah. sehinggalah kepada peringkat saling kafir mengkafir di antara satu sama lain. Setelah perbincangan yang panjar lebar diadakan. pun menghimpunkan sekalian sahabat yang terkemuka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada tahun yang ke dua puluh lima hijrah iaitu di sekitar dua atau tiga tahun zaman pemerintahan Khalifah ‘Uthman r. i. maka terjadilah satu peristiwa yang boleh membawa kepada perpecahan dan perbalahan di kalangan mereka. sementara penduduk Basrah mempelajarinya daripada Abu Musa al-Asy‘ari.. akhirnya mereka bersepakat untuk menulis sebuah mushaf yang dinamakan sebagai mushaf al-Imam. telah melantik empat orang sahabat yang terkemuka. Penduduk Damsyik mempelajarinya daripada al-Miqdad bin al-Aswad.dua penduduk negeri tersebut berlainan di sebabkan mereka mempelajari al-Quran daripada guru dan qiraat yang berbeza. Sayyidina Uthman r. penduduk Kufah pula mempelajarinya daripada Abdullah bin Mas‘ud. Penduduk-penduduk di setiap kota Islam itu mempelajari kaedah-kaedah pembacaan al-Quran daripada para sahabat yang masyhur di sisi mereka. iii. 6 . v. Khalifah ‘Uthman r. Salah seorang sahabat yang turut serta dalam serangan itu ialah Huzaifah al-Yaman. Oleh kerana cara bacaan kedua. Umar untuk meminjam suhuf Abu Bakar yang ada dalam simpanan beliau.a terus menghantar utusan bertemu dengan Hafsah bt. Kha1ifah Uthman r. Sebagaimana amalan kebiasaannya. mereka saling caci mencaci. Huzaifah al-Yaman pun segera mengadap Kha1ifah ‘Uthman r.a.a. Mereka yang bertiga ini adalah dari kalangan Quraisy. di sebabkan perbezaan wajah-wajah qiraat.kehidupan mereka sehari-harian. supaya mushaf-mushaf tersebut boleh dijadikan rujukan yang utama apabila terdapat perselisihan dalam keadah pembacaan al-Quran. Menurut sebahagian riwayat. Dengan sebab itu. Sa‘id bin al-‘As dan ‘Abd al-Rahman bin al-Harith bin Hisyam. mereka akan membaca al-Quran secara berkumpulan sebelum melancarkan serangan. penduduk-penduduk negeri Syam dan Iraq telah keluar beramai-ramai untuk memerangi negeri Armania dan Azarbaijan.a. Faktor Penulisan Mushaf. yang diketuai oleh Zaid bin Thabit dan dibantu oleh Abdullah bin al-Zubair. Melihat perbalahan yang sedang berlaku. Setelah suhuf itu diterima. Setelah selesai menyalin suhuf tersebut. Selepas itu beberapa lagi buah mushaf yang lain ditulis berpandukan kepada Mushaf al-lmam untuk dihantar ke setiap kota Islam pada ketika itu. Bacaan mereka itu berbeza antara satu sama lain.a. Tiap-tiap satu pihak mendakwa bahawa bacaan mereka sahaja yang betul dan bacaan yang lain salah. para sahabat yang dilantik untuk melaksanakan tugas tersebut adalah seramai dua belas orang yang terdiri daripada orang-orang Muhajirin dan Ansar dan di antara mereka ialah Ubai bin Ka‘ab.a. ii. Sayyidina Uthman r.

Penulisan al-Quran yang dilakukan oleh empat orang sahabat yang telah dilantik iaitu Zaid bin Thabit.w. sendiri. ma1ah para sahabat Rasulu1lah s. ii. dalam penulisan AI-Quran i.a. yang berbunyi : Surah al-Najmi (53): 1-4. tidak akan mengajarkan sesuatu kepada para sahabatnya melainkan setelah mendapat wahyu daripada Allah s.w. Sa‘id bin al-‘As dan Abd al-Rahman bin al-Harith bin Hisyam itu adalah di bawah penyeliaan Khalifah Uthman r.t. firman Al1ah s. Sungguh pun ada pendapat yang bertentangan dengan kenyataan di atas. 7 .t.. Abdullah bin al-Zubair.a. Yang bermaksud: “ Demi bintang semasa ia menjunam. Oleh itu beliau telah menetapkan beberapa metode yang perlu diikuti oleh jurutulis-jurutulis tersebut. antara melarang menulis jika:  ayat al-Quran yang dimansuhkan bacaan. Rasm ‘Uthmani ialah merupakan satu kaedah penulisan yang diajarkan dan dibimbing oleh Rasu1u1lah s.Metode khalifah Uthman r . Jawatan kuasa yang dilantik tidak akan menulis sesuatu ayat melainkan dirujuk terlebih dahulu kepada para sahabat yang ada di Madinah. Khalifah Uthman r.a.  dan bila berlaku perselisihan lahjah hendaklah ditulis dengan lahjah Quraysy.a.w.t.a. 6.. kepada para sahabat. namun pendapat itu perlu ditolak kerana kaedah penu1isannya terdedah kepada kesilapan disebabkan tiada sandaran yang kukuh. sangat berhati-hati dalam menyelia penulisan tersebut.  tidak terdapat ketika semakan terakhir.w. Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Rakan kamu (Nabi Muhammad s. Segala yang diperkatakan itu (sama ada al-Quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. kerana Rasu1ullah s.w.a.w.w. yang terdahulu juga turut mengama1kannya dan mereka tidak pernah mengingkarinya.” Kenyataan tersebut ada1ah merupakan pegangan kebanyakkan u1ama semenjak dahu1u sehingga1ah sekarang.a.a. kerana ianya berkaitan dengan kalam Allah s. namun apa yang ada dalam dada para sahabat juga merupakan sumber yang diutamakan. Walaupun suhuf Abu Bakar dijadikan sumber utama dalam penulisan itu. i.t. Tawqifi daripada RasuIullah s.  ditulis oleh orang perseorangan (ahad). di samping akan menjadi sumber rujukan utama kepada umat Islam pada ketika itu. Keutamaan Rasm Uthmani. Ini bermakna ianya datangnya daripada Allah s.w. yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu) tidaklah ia menyeleweng (dari jalan yang benar) dan ia pula tidak sesat (dengan kepercayaan yang salah).w. la lebih diyakini di sebabkan bukan sahaja para u1ama yang berpegang dengannya.

Madinah. antaranya sebagaimana sabda baginda s. Perkataan rukun ada1ah bermaksud perkara yang perlu ada pada sesuatu. sama ada yang dihantar oleh Sayyidina ‘Uthman ke Makkah. bersama Malaikat Jibril a. perse1isihan dari segi menambah atau mengurangkan sesuatu huruf atau ka1imah dan perselisihan pada lahjah sama ada teba1.w. sekiranya ia tidak disempurnakan. Pendapat ini dipersetujui oleh kebanyakkan ulama seperti Ibn Qutaybah. ianya bertepatan dengan pembentangan terakhir al-Quran oleh Rasulullah s. perselisihan dari segi ibdal (tukar) sama ada pada huruf atau kalimah. Yang bermaksud: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani‘. Jawab Jibril: Wahai Muhammad.t. Merangkumi tujuh huruf al-Quran Satu lagi faktor yang sangat penting sehingga menjadikan Rasm Uthmani perlu diberi keutamaan ialah kerana kaedah penulisannya berkaitan dengan tujuh huruf al-Quran dan ini menjadikan ianya bertepatan dengan wajah-wajah qiraat yang diajarkan oleh Rasulullah s.t. uzur. perselisihan pada cara i‘rab.w. sesungguhnya aku diutuskan kepada satu umat yang buta huruf dan di kalangan mereka ada orangorang tua yang lemah. 8 . telah menceritakan kepada kami Syayban daripada ‘Asim daripada Zir bin Hubaysy daripada Ubay bin Ka‘ab ia telah berkata. isymam dan sebagainya. sesungguhnya al-Quran diturunkan dengan tujuh huruf ". imalah. Sebagai contohnya. Syam atau pun Mushaf al-lmam yang disimpan sendiri oleh beliau. banyak hadis yang menerangkan bahawa al-Quran itu diturunkan dalam tujuh huruf. ibadah sembahyang seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah s. Terdapat berbagai-bagai pendapat u1ama mengenai maksud tujuh huruf yang diterangkan da1am hadis-hadis yang la1u. telah bertemu dengan Jibril dan baginda berkata: Wahai Jibril. iii. Salah satu dari rukun bacaan al-Quran Para u1ama a1-Quran telah bersepakat mengatakan bahawa rukun bacaan a1-Quran yang betu1 ada tiga perkara dan sa1ah satu daripadanya ia1ah hendaklah ia bertepatan dengan sa1ah satu daripada mushaf-mushaf ‘Uthmani.s. al-Qadi Abu al-Tayyib dan lain-lain. maka Allah s. muthanna atau jama‘ dan sama ada mudhakkar atau muannath. telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Musa. perselisihan sama ada mendahulukan atau mengakhirkan sesuatu huruf atau ka1imah. Rasulullah s. kepada para sahabat.w . iv.w.w. tashil. Kufah. demikian amalan bacaan al-Quran seseorang diterima sekiranya ia berpandukan kepadanya. hamba dan orang-orang yang tidak boleh membaca satu cara bacaan semata-mata.a. Basrah.w. tujuh huruf itu ada1ah bermaksud tujuh cara bacaan yang berbagai-bagai yang merangkumi di da1amnya perselisihan nama-nama sama ada ianya mufrad.a. dan sekiranya ia tiada.a. Bertepatan Dengan Pembentangan Terakhir Selain daripada tiga faktor di atas.a. perselisihan pada cara tasrif. nipis. Sa1ah satu pendapat yang disepakati oleh kebanyakkan u1ama. kanak-kanak. tidak akan menerima perbuatan atau ama1an tersebut. terdapat satu lagi faktor penting yang membuktikan bahawa Rasm ‘Uthmani itu sangat perlu diutamakan dalam penulisan al-Quran iaitu.ii.

lahjah-lahjah yang digunakan. melakukan semakan terakhir al-Quran kepada Malaikat Jibril a. salah seorang sahabat yang begitu hampir kepada baginda iaitu Zayd bin Thabit turut hadir bersama-sama.w. Contohnya seperti ziyadah huruf ya' pada ka1imah ( ‫ ) بأييـد‬dalam firman Allah s. Oleh itu apabila Zayid bin Thabit diberi tanggungjawab untuk menulis dan mengumpu1kan al-Quran oleh Khalifah Abu Bakar r.w.t. 7. Contohnya seperti ka1imah ( ‫) الصـــلـوة ( ) الزكــوة‬ dan sebagainya yang ditulis dengan huruf waw menggantikan huruf alif di sebabkan huruf 9 . dan Khalifah ‘Uthman r. untuk menunjukkan bahawa hamzah itu berbaris kasrah.Sebagaimana yang diketahui bahawa semasa Rasulullah s.w.a..a. Contohnya seperti ka1imah ( ‫ ) إيتاءى‬ditambah dengan huruf ya' selepas huruf hamzah. beliau menganggap bahawa semua ayat al-Quran yang pemah diturunkan semasa hayat Rasulullah s. kalimah ( ‫ ) ســأوريكم‬ditambah dengan huruf waw selepas huruf hamzah untuk menunjukkan bahawa hamzah itu berbaris dammah dan kalimah ( ‫ ) ول اوضعوا‬pula ditambah dengan huruf alif selepas huruf hamzah untuk menunjukkan bahawa hamzah itu berbaris fathah. Semuanya ini menjadikan rasm tersebut lebih diyakini untuk diamalkan. kalimah yang bersambung dan berpisah.) والسماء بنينـاـها بأييـد وانا لموسعون‬ adalah untuk lebih menguatkan lagi kenyataan mengenai kebesaran Allah s. Huruf-huruf ibdal dilihat oleh para ulama mempunyai satu keistimewaan yang tersendiri.s. huruf-huruf ziyadah ini juga dilihat mempunyai banyak keistimewaan. Begitu juga segala apa yang terkandung da1am mushaf-mushaf para sahabat seperti Mushaf Sayyidatina ‘Aisyah. bentuk tulisan yang sama dan sebagainya. i. Keistimewaan huruf-huruf ziyadah. hadhaf.w. Selain daripada mengandungi mukjizat yang hanya diketahui oleh Allah s. Mushaf Ubay bin Ka‘ab dan lain-lain lagi tidak dianggap sebagai al-Quran kerana ia tidak terdapat semasa pembentangan terakhir . Para ulama berpendapat bahawa huruf-huruf tersebut boleh dijadikan panduan untuk mengetahui asal baris bagi sesuatu huruf itu. Selain daripada itu para ulama juga mendapati bahawa huruf-huruf ziyadah juga ada mempunyai makna lain yang tersirat di seba1iknya. beliau menulis dengan berpandukan kepada apa yang telah beliau dengar semasa pembentangan terakhir. sahaja. Oleh yang demikian. Namun begitu banyak keistimewaan Rasm Uthmani yang tiada terdapat pada rasm yang lain.a. Mereka berpendapat bahawa huruf-huruf tersebut boleh dijadikan panduan untuk mengetahui asal bagi sesuatu huruf. ii.t.. yang mencipta langit dengan begitu kukuh dan sempurna dengan kekuasaan dan kehebatannya. ibdal. ( ‫.w. Keistimewaan huruf-huruf ibdal. terutamanya pada peringkat awal penulisannya yang tiada mempunyai sebarang baris. tetapi tidak dibentangkan semasa pembentangan terakhir adalah sebagai ayat yang telah dimansuhkan tulisannya dan beliau tidak menulisnya dalam suhuf dan mushaf tersebut. Keistimewaan Rasm Uthmani. Terdapat berbagai-bagai tanggapan di kalangan para ulama mengenai kedudukan Rasm ‘Uthmani ini.t. Keistimewaan-keistimewaan tersebut terdapat pada huruf-huruf ziyadah. Mushaf Sayyidina Umar.a.

al-Wasl wa al-Fasl (menyambung dan memisahkan) serta apa yang mengandungi dua wajah qiraat. Kaedah-kaedah penulisan mushaf-mushaf Uthmani.) يخادعون‬atau pun qiraat yang menghazafkannya. iv. semata-mata.t. ya'. Dalam Mushaf Rasm ‘Uthmani terdapat contoh yang menunjukkan bahawa a1-Quran itu ditulis bukan hanya menggunakan lahjah Quraisy sahaja.w. Keistimewaan-keistimewaan yang dinyatakan di atas adalah merupakan perkara-perkara zahir yang dapat difikirkan oleh para u1ama berdasarkan kajian dan ilmu mereka sematamata. 8. Satu lagi keistimewaan yang terdapat pada Rasm ‘Uthmani ialah terdapatnya beberapa kalimah yang ditulis dengan kaedah tu1isan yang sama. 10 . ) فتلقى‬dan sebagainya yang ditulis dengan huruf ya’ menggantikan huruf alif disebabkan huruf ya' itu adalah merupakan asal bagi ka1imah-ka1imah tersebut. Begitu juga pada kalimah ( ‫ ) هــدى (. al-Ziyadah (tambah).w.) يوم يأت ل تكلم نفس إل بإذنه‬adalah berpandukan kepada lahjah Huzayl. tetapi penu1isannya merangkumi beberapa lahjah Arab yang lain seperti lahjah Huzayl. al-Humaz (penulisan huruf-huruf Hamzah). Dalam Rasm ‘Uthman. Keistimewaan kaedah penulisan yang sama. seperti ditulis tanpa huruf alif selepas huruf kha' pada kalimah ( ‫.t: ( ‫ ) وما يخدعون إل أنفسهم‬supaya ia boleh dibaca oleh qiraat yang mengekalkan huruf alif tersebut (‫ . Terdapat enam huruf yang dibuang mengikut kaedah Rasm ‘Uthmani iaitu al-waw.t kepada Rasulullah s.w. Hawazin. Contohnya seperti membuang huruf ya' selepas huruf ta' pada kalimah ( ‫ ) يأت‬dalam firman AlIah s.a. iii. Rasm ‘Uthmani adalah merupakan satu kaedah tulisan yang diwahyukan oleh Allah s. al-lbdal (tukar). AI-Hazf ialah membuang atau mengurangkan sesuatu huruf pada kalimah-kalimah tertentu.w.w. i. lam.waw itu adalah merupakan asal bagi kalimah-kalimah tersebut. al-hazf bermaksud huruf-huruf yang tidak boleh ditulis tetapi wajib dibaca.: ( ‫ . walaupun cara bacaannya berbeza. Sesungguhnya masih terdapat banyak lagi keistimewaan lain yang tidak dapat mereka selami kerana hakikatnya semua itu adalah merupakan mukjizat yang menjadi rahsia Allah s. Kaedah ini digunakan supaya kalimah-kalimah tersebut sesuai dibaca oleh semua wajah qiraat. Merangkumi beberapa lahjah Arab. Oleh itu para ulama telah bertungkus lumus untuk mengkaji perbezaanperbezaan tersebut dan akhimya mereka mendapati bahawa terdapat enam kaedah yang digunakan dalam penulisan Rasm ‘Uthmani ini. Kaedah Pertama: aI-Hazf.) يخدعون‬ dalam firman Allah s. dan ianya jauh berbeza dengan kaedah penulisan biasa yang dikenali dengan Rasm Qiyasi. sama ada ketika wasl atau waqf. nun dan huruf-huruf di permulaan beberapa surah tertentu. ditulis berpandukan salah satu daripadanya.t. Kinanah dan sebagainya. Kaedah-kaedah tersebut ialah al-Hazf (buang).

( ‫) أجب دعوة الداع (. Contohnya seperti firman Allah s.  Huruf ya’ yang menjadi surah (rumah) bagi hamzah apabila sbelum atau selepasnya terdapat huruf ya’. Contohnya seperti ( . ) خــاـطئين‬dan sebagainya. ( ‫. ) واليل إذا يسر‬dan sebagainya.w.) للذى ببكة‬  Huruf alif pada fi‘l al-amr dari kalimah ( ‫ ) السؤال‬yang dimulai dengan huruf waw atau fa’ seperti ( ‫ ) فسئـل‬dan ( ‫.t. Hazaf huruf ya’. ) كهـيعص‬yang dibaca dengan ( ‫ ) نون ( . Semua mushaf Uthmani ditulis dengan membuang huruf nun pada keadaan-keadaan berikut :  Huruf nun yang pertama yang terdapat pada kalimah ( ‫ ) تأمــــنا‬dalam firman Allah s.t. ) كاف ها يـا عيـن صـاد‬dan ‫ـ‬ sebagainya. Contohnya seperti ( ‫ ) سيئات (.) وسـئل‬  Huruf alif selepas huruf ya’ al-nida’ seperti ( ‫ ) يـاـئادم‬dan ( ‫ ) بـاـأيها الناس‬dan lain-lain lagi. Semua mushaf ‘Uthmani ditulis dengan membuang huruf lam pada keadaan-keadaan berikut:  Huruf lam yang didahului oleh alif lam ma‘rifah.( ‫) ويدع النسـاـن (. ) ربــى أكرمــن‬dan sebagainya.t.) الموءودة‬  Huruf waw yang menjadi fi’l marfu‘.) صالح المؤمنين‬ c.) اليل‬ Hazaf huruf nun.t. Terdapat empat tempat semuanya iaitu firman Allah s.w. ( ‫.  Huruf lam yang didahului oleh alif lam ma‘rifah pada perkataan ( ‫. ) الـــتى (. Contohnya seperti firman Allah s. ( ‫ ) فهــو يشــفين (.  Huruf waw pada kalimah ( ‫ ) صالحو‬dalam firman Allah s. Contohnya seperti ( ‫. muthanna atau jama‘. ( ‫.t. Hazf huruf alif.w. Hazaf huruf waw.a. (‫.) مالك ل تأمــنا على يوسف‬  Huruf nun yang kedua yang terdapat pada kalimah (‫ ) ننجى‬dalam firman Allah s. f.) نـــــجى المؤمنين‬ Hazaf huruf-huruf di permulaan surah. Semua mushaf ‘Uthmani ditulis dengan membuang huruf ya’ pada keadaan~keadaan berikut:  Huruf ya’ di hujung kalimah yang disebut sebagai lam kalimah.t. ) قاف (. ) يوم يدع‬dan ( ‫سندع الزبانية‬ ). ) الــذين‬dan sebagainya.  Huruf waw yang menjadi surah (rumah) bagi hamzah apabila selepasnya juga terdapat huruf waw sama ada ianya berbaris atau sukun (tanda mati).w. e. Hazaf huruf lam. sama ada ia mufrad. pada perkataan ( ‫ ) الــذى (.w. Semua mushaf ‘Uthmani ditulis dengan membuang huruf-huruf alif pada keadaan-keadaan berikut:  Huruf alif bagi hamzah al-wasl yang terdapat pada kalimah ( ‫ ) اسم‬dalam firman Allah s.w.w. Semua mushaf ‘Uthmani ditulis dengan membuang huruf-huruf permulaan pada surah-surah tertentu.t. 11 d. ) ويمح الله (.w.) بسم الله‬  Huruf alif yang terletak di antara dua huruf lam. ) الــذان (.t. ( ‫. contoh seperti firman Allah s. ) ل يستوون‬dan sebagainya. Semua mushaf ‘Uthmani ditulis dengan membuang huruf waw pada keadaan-keadaan berikut:  Huruf waw yang kedua apabila sebelumnya juga terdapat huruf waw sama ada ianya mufrad atau jama‘ seperti ( ‫ ) داوود (.  Huruf ya’ pada semua kalimah ( ‫ ) إبراهـم‬dalam surah al-Baqarah. .( ‫ن‬ ‫ ) ) ق (.  Huruf ya’ di hujung kalimah yang merupakan ganti nama orang yang berkata. b.

( ‫ ) سأوريكم ءايتى‬dan ( ‫. 12 b. Contohnya seperti ( ‫ ) أمــر (. ) سأصرف‬dan lain-lain lagi. ) سألتهم‬dan sebagainya.) ول تقولن لشاىء‬  Huruf alif sebelum ya’ pada kalimah ( ‫ )أفلم يايئس‬dan ( ‫.) أولـاـئكم‬ Ziyadah huruf ya’.  Sekiranya huruf hamzah itu dammah atau pun sukun dan sebelumnya dammah. Dalam Rasm Uthmani. sama ada fathah.w. Semua mushaf ‘Uthmani ditulis dengan menambah huruf alif pada keadaan-keadaan berikut:  Huruf alif sebelum ya’ yang terdapat pada kalimah (‫ )لشىء‬dalam firman Allah s. Demikianlah juga sekiranya ia didahului dengan huruf ziyadah seperti ( ‫ ) لبإمام (.) ول تايـئسوامن روح الله‬ Ziyadah huruf waw. iaitu ( ‫ ) أولوا (. iii. Huruf hamzah di pertengahan kalimah berbeza cara penulisannya antara satu sama lain:  Sekiranya sebelum hamzah terdapat satu huruf sukun. a. waw dan ya’. keadaan penulisan huruf-huruf hamzah tersebut pula adalah berbeza antara satu sama lain berpandukan kepada kedudukannya.t.w. ) أولــاـئك‬dan ( ‫. ) سوءة (. ) أولت (.) أفإين مت‬  Huruf ya’ pada tujuh tempat-tempat berikut. Dalam mushaf-mushaf ‘Uthmani. di pertengahan atau di hujung kalimah. ) جـئـت‬dan sebagainya. a. Semua mushaf Uthmani ditulis dengan membuang huruf waw pada keadaan-keadaan berikut :  Huruf ya’ selepas hamzah yang terdapat pada kalimah ( ‫ ) أفإين‬dalam firman Allah s.t.) سأوريكم دار الفـاـسقين‬  Huruf waw selepas huruf hamzah yang terdapat pada kalimah-kalimah berikut. ) يجــئرون‬dan sebagainya. Kaedah kedua: al-Ziyadah (penambahan) AI-Ziyadah ialah menambah sesuatu huruf pada kalimah-kalimah tertentu. ) إبراهــــم (. Ziyadah huruf alif. ) منءاناءى اليـل (. ia ditulis dengan surah (rumah) ya’ seperti ( ‫ ) ســـئـل (.t. ) بـأييكم‬ ‫ ) المفتون‬dan sebagainya.ii. ) أنــزل‬dan sebagainya.  Sekiranya huruf hamzah itu kasrah atau pun sukun dan sebelumnya kasrah. kasrah atau dammah. c. ) أولء ( . Semua mushaf Uthmani ditulis dengan menambah huruf waw pada keadaan-keadaan berikut :  Huruf waw selepas huruf hamzah yang terdapat pada kalimah ( ‫ ) سأوريكم‬dalam firman Allah s. . ( ‫من نبإى المرسلين (. maka ia ditulis tanpa surah (rumah) seperti ( ‫ ) يسـئل (.t. ( ‫.w. antaranya ialah pada finnan Allah s. Huruf hamzah di pangkal kalimah semua ditulis dengan surah (rumah) alif.  Sekiranya huruf hamzah itu fathah atau pun sukun dan sebelumnya fathah. ia ditulis dengan surah alif seperti ( ‫ ) مأواهم (.w. ) المؤمنون‬dan sebagainya. ) أو مـن وراءى ححـاب (. ia ditulis dengan surah waw seperti ( ‫ ) يذرؤكم (. b. ( ‫ ) أفإين مات أو قتل‬dan ( ‫. Kaedah ketiga : aI-Humaz (penulisan huruf-huruf Hamzah) Huruf-huruf hamzah di dalam al-Quran terletak sama ada di pemulaan. al-ziyadah adalah huruf-huruf yang mesti ditulis tetapi haram dibaca sama ada ketika wasl atau waqf terdapat tiga huruf yang ditambah mengikut kaedah penulisan Rasm Uthmani iaitu alif.

 Kalimah ( ‫ ) رحمة‬ditulis dengan ta' al-maftuhah ( ‫ ) رحمت‬ada tujuh tempat dalam al-Quran.) يحيى‬dan ) ‫ . Kaedah keempat: aI-Ibdal (Menukarkan huruf).) سيماهم‬ c. ) حتى (. ) أقصا المدين ـة‬ ‫ـ‬ ‫ ) ) طغا الماء‬dan ( ‫. ibdal ta’ al-marbutah kepada ta’ al-maftuhah dan ibdal waw kepada alif. .( ‫بالغدوة (.w.t.  Kalimah ( ‫ ) نعمة‬ditulis dengan ta' al-maftuhah ( ‫ ) نعمت‬ada sebelas tempat dalam al-Quran.t.w. kaedah ini terbahagi kepada lima bahagian iaitu ibdal alif kepada waw. Ibdal alif kepada waw. ( ‫. ) القصا (. 13 f.) الدنيا‬tetapi pada kalimah ( ‫ .   e. iv. ) إلى‬dan ( ‫ ) على‬melainkan pada firman Allah s. melainkan pada beberapa keadaan berikut :  alif yang bersebelahan dengan huruf ya’ sama ada sebelum atau selepasnya seperti ( ‫ . ibdal alif kepada ya’.t. ia ditu1is dengan surah (rumah) ya’ seperti ( ‫) قرئ (.c.  Sekiranya sebelum huruf hamzah berbaris dammah.( ‫الصـلوة (.) لدا الباب‬ Ibdal nun kepada alif. Nun taukid pada kalimah ( ‫ ) وليكونا (. ) مجر ـها‬dan sebagainya. Ibdal ta' al-marbutah kepada ta' al-Maftuhah. Ibdal waw kepada alif. ( ‫.  Kalimah ( ‫ ) سنة‬ditulis dengan ta' al-maftuhah ( ‫ ) سنت‬ada lima tempat dalam al-Quran.  Sekiranya sebelum huruf hamzah itu kasrah.( ‫تترا (.w.  Kalimah ( ‫ ) لعنة‬ditulis dengan ta' al-maftuhah ( ‫ ) لعنت‬ada dua tempat dalam al-Quran dan lain-lain lagi. Dalam penulisan mushafmushaf Rasm ‘Uthmani. ) كلتا (. ) كمشـكوة‬ ‫ـ‬ ‫ ) ) النجوة‬dan ( ‫. ) بلى (.  Kalimah ( ‫ ) امرأة‬ditulis dengan ta' al-maftuhah ( ‫ ) امرأت‬ada tujuh tempat dalam al-Quran. Ibdal alif kepada ya'. ibdal nun kepada alif. Huruf Hamzah di hujung kalimah juga berbeza cara penulisannya di antara satu sama lain. ) الزكـوة‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ ) ) الحوة‬dan ( ‫.) الربوا‬  pada empat kalimah dalam surah-surah tertentu iaitu ( . ) لنسفعا‬dan ( ‫.) فـتعسا‬ Nun pada kalimah ( ‫ ) إذن‬seperti firman Allah s.  pada empat kalimah yang selalu berulang-ulang iaitu ( .  Apabila alif terletak di hujung kalimah.) فإذا ل يؤتون‬ d.) كيف‬juga pada kalimahkalimah ( ‫ ) متى (.  dan kalimah-kalimah ( . ( ‫ ) لدى‬melainkan pada firman Allah s. Huruf alif pada kalimah (‫ ) أنى‬yang membawa maksud ( ‫ . sekalipun ia berhubung dengan damir (ganti nama) seperti ( ‫ ) هدى (. a.) شاطئ‬dan sebagainya. Ibdal ialah menukarkan sesuatu huruf kepada huruf yang lain. ) عصانى (. ) وسقيها‬ia tetap ditulis dengan huruf ya’.) منوة‬ b. ia ditulis dengan surah waw seperti ( ‫ ) إن امرؤا‬dan sebagainya.

t. ( ‫) من كل ما سألتموه‬ dan lain-lain lagi. Terdapat beberapa perbezaan qiraat yang melibatkan penambahan sesuatu huruf atau kalimah. kalimah itu ditulis dengan salah satu dari wajah-wajah qiraat tersebut.) من ما ملكت‬ Semua kalimah ( ‫ ) حيث ما‬dalam al-Quran. Ditulis dengan bersambung pada ka1imah-kalimah berikut: Semua kalimah (‫ )أل‬dalam al-Quran. ) طحـاـها‬dan ( ‫. Ditulis mengikut salah satu dari dua wajah qiraat. melainkan pada sepuluh tempat ditulis ( ‫أن‬ ‫.w. b. vi.)ل‬     Semua kalimah ( ‫ ) أما‬dan ( ‫ . Ini di sebabkan bacaan dengan Sad itu adalah lebih mashyur dan banyak digunakan dalam qiraat-qiraat yang mutawatir jika dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang lain.     Ditulis dengan memisahkan antara ka1imah-kalimah berikut: Semua kalimah ( ‫ ) فى ما‬dalam al-Quran. Semua kalimah ( ‫ ) بئس ما‬yang didahului dengan huruf fa’ dan lam.Semua kata nama dan kata perbuatan yang mempunyai tiga huruf dan asal huruf yang ketiganya ialah huruf waw seperti ( ‫ ) الصفا (.) فى ما هـاـهنا ءامنين‬ Semua kalimah ( ‫ )من ما‬melainkan dua tempat pada firman Allah ( ‫. maka ia ditulis dengan menggunakan salah satu wajah yang lebih mashyur.) عما‬melainkan pada firman Allah s. kalimah ( ‫ ) مـــلك‬yang boleh dibaca dengan panjang atau pendek pada huruf mim dan kalimah-kalimah yang seumpamanya.) سجى‬ v. a. ) حـاـها د‬ ‫ ) ) تلـاـها (.w. tetapi bacaannya bertepatan dengan dua wajah qiraat iaitu sama ada dengan alif (panjang) atau tanpa alif (pendek) seperti kalimah ( ‫ ) فـــكهين‬yang boleh dibaca dengan panjang atau pendek pada huruf fa’. Sekiranya terdapat sesuatu kalimah yang mengandungi dua atau beberapa wajah qiraat. dan ini 14   . ) سنا‬dan ( ‫ . Terdapat beberapa kalimah yang ditulis tanpa huruf alif (hazaf alif).t.  Bertepatan tu1isannya dengan dua wajah qiraat. Kaedah kelima: al-Wasl wa al-Fasl (menyambung dan memisah) Al-Wasl wa al-fasl ialah kaedah menyambung dan memisahkan tulisan pada huruf-huruf atau kalimah-kalimah yang tertentu. Di dalam penulisan Rasm ‘Uthmani terdapat banyak kalimah yang ditu1is dengan cara bersambung pada sesuatu tempat. seperti ( ‫فبئس‬ ‫ ) ما ( ) لبئس ما‬dan lain-lain lagi. ) شفا (.) عن ما نهوا عنه‬ Semua kalimah ( ‫ ) كلمــا‬melainkan pada firman Allah s. Kaedah keenam: Kalimah yang mengandungi berbagai-bagai qiraat ditulis dengan salah satu daripadanya. Kaedah penu1isan kalimah-kalimah yang termasuk dalam bahagian ini boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Berlaku penambahan di sebabkan wajah qiraat yang berbeza. tetapi ditulis dengan cara berpisah pula pada tempat yang lain dan begitu juga sebaliknya. Apabila terdapat dua wajah qiraat pada sesuatu kalimah. ditulis ( ‫.) أبا‬melainkan semua kalimah ( ‫ ) الضحى‬dan lima kalimah yang lain iaitu ( . contohnya. ( ‫.( ‫زكى (.) وإن ما نرينك‬ Semua kalimah ( ‫ . kalimah ( ‫ ) الصراط‬ditulis dengan huruf sad walau pun terdapat sebahagian qiraat yang membaca dengan huruf sin dan huruf zai yang diisymamkan.) إما‬melainkan pada firman Allah ( ‫.

al-Kaherah: al-Jihaz al-Markazi li al-Kutub al-Jam‘iyyah wa al-Madrasiyyah wa al-Wasa’il al-Ta‘limiyyah. Kaherah: Dar al-Sya‘b. Manna’ al-Qattan (1999). j. Beirut: Mu’assasah al-Risalah. Ahmad Syams al-Din (ed. Husayni Syaykh Uthman (t. Haq al-Tilawah. Hanya mereka yang mengkaji dan memperhalusinya sahaja yang akan dapat menafsirkan keunikannya ini. Beirut : Dar al-Kutub al-Arabi. Berdasarkan kepada rea1iti dan apa yang telah dikaji oleh para ulama. Jordan: Maktabah al-Manar. al-Wafi fi Syarh al-Syatibiyyah fi al-Qiraat al-Sab‘. Abd al-Fattah al-Qadi (1981). Al-Quran. Wa1au pun di sana terdapat pendapat yang mengatakan bahawa kaedah penulisan Rasm Uthmani ini tidak wajib diama1kan.t. namun pendapat tersebut ditolak oleh kebanyakkan ulama kerana ia boleh membawa kepada penambahan atau pengurangan huruf-huruf a1-Quran serta mendedahkan a1-Quran kepada perubahan dan penyelewengan. Contohnya firman Allah s. Tafsir Pimpinan al-Quran (JAKIM). Dr. Rujukan. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayi.). 1.) تجرى تحتها النهـاـر‬ia ditu1is sedemikian pada sebahagian mushaf dan mushaf yang lain pula dengan penambahan ka1imah ( ‫ ) من‬menjadi (‫تجرى تحتها النهـاـر‬ ). Penutup. ___________________ ( 1977). 9. kerana dengan mempertikaikan kesahihannya.). ianya sedikit sebanyak akan membuka minda kita untuk terus berama1 dan meyakini sepenuhnya Rasm Uthmani ini. Syaykh Muhammad Abd al-Azim al-Zarqani (1988). c. wassa1am. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Subhi al-Saleh (1988). Oleh itu ia ditu1is pada sebahagian mushaf dengan satu kaedah dan sebahagian lagi mushaf dengan kaedah yang lain. Sekian terima kasih. Mabahith fi Ulum al-Quran.t. oleh itu sebahagian besar di ka1angan mereka berpendapat bahawa Rasm Uthmani ini ada1ah suatu kaedah penu1isan yang wajib dipelihara dan diama1kan. Abd al-Fattah al-Qadi (1977). bermakna seseorang itu telah mempertikaikan huruf-huruf a1-Quran. 2. Tarikh al-Mushaf al-Syarif.w. Diharapkan semuga dengan terhasi1nya kertas kerja ini. al-Budur al-Zahrah fi al-Qiraat al-Asyr al-Mutawatirah min Tariq al-Syatibiyyah wa al-Dura. Manahil al-Urfan fi Ulum al-Quran. Ada1ah menjadi suatu kesa1ahan yang besar dan berdosa kepada sesiapa yang mengingkari atau tidak mahu beramal dengannya. (‫ . Sememangnya Rasm Uthmani ini mempunyai kelainnya yang tersendiri sehinggakan ianya terlalu sukar untuk diperkatakan. 15 . Mabahith fi Ulum al-Quran.menyebabkan kaedah tulisan yang digunakan bagi qiraat tersebut tidak sesuai digunakan bagi qiraat yang lain.

Mesir: Dar al-Fikri.Al-Hafiz Abi al-Kayr Muhammad bin Muhammad bin al-Jazari al-Dimasqiy (t.).t.). Ali Muhammad Diba‘ (ed. al-Nasyr fi al-Qiraat Aysr. 16 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->