1.

0

GANGGUAN EMOSI DI KALANGAN MURID

1.1

Definisi Gangguan Emosi

Gangguan Emosi boleh ditakrifkan sebagai satu situasi yang menunjukkan satu atau lebih karasteristik oleh murid -murid. kamus dewan bahasa dan pustaka telah memberi maksud kepada gangguan emosi sebagai gangguan emosi adalah akibat konflik yang tidak dapat diselesaikan, yang dicirikan dengan keresahan sama ada melalui pertuturan atau perlakuan tertentu. seterusnya gangguan emosi juga dapat ditakrifkan sebagai kelakuan menunjukkan ciri suka m enyendiri dan mempunyai emosi yang tidak stabil. Antara gangguan personaliti yg berlaku ialah antisosial. Ketidakmampuan untuk belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor -faktor intelektual, kesihatan juga menjadi definisi kepada gangguan emosi. secar a ringkasnya gangguan emosi boleh dikatakan bahawa gangguan yang diterima oleh seseorang murid yang menyebabkan emosi murid tersebut tidak stabil. gangguan emosi ini akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap kehidupan seseorang murid. gangguan emosi adalah satu perkara yang amat serius pada usia persekolahan. mereka akan mengalami gangguan emosi yang serius dan ini menyebabkan stress kepada murid -murid.

2.0

Punca Gangguan Emosi dalam kalangan Murid

Mengikut Terri Mauro (2004), terdapat banyak faktor yang berkait dengan gangguan emosi dalam kalangan kanak -kanak. Antara punca berlakunya gangguan emosi dalam kalangan murid ialah persekitaran sekolah, peristiwa dalam keluarga, pengaruh keluarga, pengaruh rakan sebaya, tindakan guru dan lain -lain lagi. Gangguan emosi dalam kalangan murid berpunca daripada persekitaran sekolah yang tidak kondusif. Contohnya gangguan emosi itu mungkin berpunca daripada masalah kesesakan didalam kelas yang boleh mewujudkan kecenderungan murid untuk melakukan kesalahan disiplin. Ini selaras dengan pendapat yang diberikan oleh Ketua Jabatan Pendidikan Kaunseling dan Psikologi Kaunseling, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia (UPM), Prof Madya Dr Rusnani Abdul Kadir yang mendapati bahawa kecendurungan ke arah perlakuan negatif wujud kerana dipengaruhi unsur rangsangan di sekeliling mereka. Ini bermaksud murid mungkin
1

Selain itu. krisis kewangan dan lain -lain. Peristiwa yang sedemikian akan menyebabkan emosi murid tertekan dan selalunya mereka akan menunjukkan tindak balas fizikal. tidak menaruh minat terhadap anak-anak. Kanak-kanak yang melihat dirinya diterima oleh ibu bapanya akan menunjukkan aspirasi ego yang lebih tinggi. tidak tentu arah. Dari segi emosi. Peristiwa dalam hidup mungkin bersifat positif atau negatif dan melibatkan diri sendiri atau orang yang tersayang. marah. Pengaruh keluarga menjadi punca keadaan in berlaku. ketabahan dan ketekunan dalam melaksanakan sesuatu perkara. ada juga yang meluahkan emosi manakala ada juga yang tidak menunjukkan sebarang emosi. kenaikan pangkat dan berpindah ke rumah baru. murid akan berasa susah hati. kemalangan. emosi dan tingkah laku seseorang. 2 . kematian. dipenjara. demokratik dan ibu bapa yang memenuhi keperluan kanak -kanak akan meningkatkan penyesuaian kanak-kanak tersebut. murung. mengandung. Peristiwa dalam kehidupan keluarga seperti yang dinyatakan itu memberi kesan ke atas masalah emosi seseorang murid. penceraian. murid berkenaan mungkin akan bertindak berlainan di antara satu dengan lain. Dari segi tingkah laku. Sesetengahnya ada yang menjadi kaku. bercerai. sedih. terdapat kematian dan perpisahan akan membawa keadaan gangguan emosi dan penyesuaian kanak-kanak yang tidak stabil. Contoh peristiwa hidup yang negatif adalah penderaan. resah dan lain-lain lagi. peristiwa dalam keluarga juga akan menjadi punca murid mengalami gangguan emosi.melakukan kesalahan akibat daripada suasana persekitaran yang tidak kondusif dan mengganggu emosi mereka. Keadaan ini berlaku kerana keadaan sek olah yang sesak akan membawa kepada fizikal kelas padat dan menyebabkan situasi tidak selesa kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Malah keadaan ini menjadi lebih ketara jika ada murid nakal yang sering mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu. Ini secara langsung akan mengganggu murid yang ingin belajar dan menyebabkan mereka mengalami tekanan emosi. muflis atau hilang pekerjaan. Keluarga yang mesra antara satu sama lain. keluarga yang sering bertengkar. bergaduh dan kurang mesra. Manakala peristiwa hidup yang positif termasuk perkahwinan. Peristiwa dalam keluarga selalunya melibatkan peruba han yang besar dan penyesuaian dalam kehidupan murid.

baik hati. bersemangat." Tekanan boleh membawa kesan yang positif bagi sesetengah Individu kerana Ia boleh mendorong seseorang untuk memperbaiki pencapaian diri. Murid yang tidak disanjung dan disingkirkan oleh rakan -rakan mempunyai ciri-ciri yang bertentangan dengan merek a yang popular. Mereka juga akan suka membantu. Murid sebegini akan menunjukkan sikap agresif. boleh berjenaka. Seperti yang dinyatakan oleh Hans Selye (1956) dalam bukunya The Stress of Life "No one can liveWithout experiencing some degree of stress at all. tekanan yang tidak dapat dikawal oleh individu yang mengalaminya mungkin mendatangkan kesan yang negatif Terdapat sesetengah pelajar melakukan cara yang tidak sihat untuk rnengatasi gangguan tekanan yang akhimya cara sedemlklan mendatangkan kesan 3 .0 Kesan Gangguan Emosi Di Kala ngan Murid Tidak ada manusia yang dapat rnengelakkan diri dari tekanan. Namun begitu. Semua ini menunjukkan tanda-tanda gangguan emosi yang perlu diketahui oleh guru dalam menguruskan tingkah laku murid di dalam kelas. rasa iri hati. 3. bijak bertoleransi dan melibatkan diri dengan merancang dan memulakan aktiviti kumpulan yang menarik dan menyeronokkan. mempunyai daya usaha. Murid yang disukai oleh kawan-kawannya akan berasa inferior. 1997). Murid yang diterima oleh rakan sebaya akan bersikap ceria. pengaruh rakan sebaya juga menjadi salah satu punca gangguan emosi dalam kalangan kanak-kanak. sombong dan terlalu mendesak. Murid ini akan berasa kurang yakin pada diri sendiri. benci muram dan marah terhadap kawan-kawan yang tidak menghiraukannya. Sebaliknya. dorongan dan sering memberikan idea yang baik. Perihal popular atau tidak popularnya seseorang itu meng ikut pandangan rakan rakannya sangat penting dalam perkembangan personalitinya. penakut dan cuba menjauhkan diri dari rakan sebaya. rakan sebaya mempunyai pengaruh yang sikit berbanding dengan zaman remaja yang mempuny ai peranan yang besar.Pada peringkat kanak-kanak. Minat kanak-kanak lebih mirip kepada minat rakan daripada ibu bapa. menghadapi cabaran dan membuat penyesuaian dengan corak kehidupan yang sentiasa berubah (Iohnson.

Penemuan yang diperolehi oleh para pengkaji ini membuktikan bahawa tekanan yang tidak terkawal boleh mendatangkan implikasi yang negatif kepada pelajar yang mengalaminya. 1985).negatif kepada diri rnereka sendiri contohnya dengan mengambil dadah dan alkohol. Kesan yang seterusnya ialah .pelajar sebegini akan menunjukkan rasa tidak gembira terhadap pencapalan diri. Rathge. Youngs. Mullis dan Mullis. 1990). 1983) dan masalah penyalahgunaan (Mates dan Allison (1992). lokus kawalan yang lemah (Cole dan Sapp (1988). 1988.Pelajar tersebeut tidak dapat tidur dengan betul dan ini akan menyebebkan matanya merah dan selalu berair dan pelajar itu juga mungkin selalu kelihatan kehausan dan keletiha n disebabkan tidak cukup tidur. Walaupun mereka telah menunjukkan pencapaian yang cemerlang di akademik ataupun k okurikulum tetapi dirinya sendiri tidak akan menghayati dan menghargainya pencapian tersebut dan hanya mengambilnya pencapaian tersebut dengan tanpa makna. justeru. Kurnari dan Enright. tidur dan makan berlebihan atau menahan lapar. kemurungan (Toler dan Murphy. Apabila seseorang pelajar itu mengalami tekanan emosi dia akan menunjukkan reaksi ±reaksi yang abnormal dan berlebihan . identifikasi awal kepada simptom -simptorn tekanan boleh membantu remaja berkenaan. Penemuan data kajian-kajian lalu menunjukkan tekanan yang dialami oleh pelajar mempunyai kaitan dengan penghargaan kendiri yang rendah (Arora. tidak berupaya rnembuat keputusan dan hilang sifat kelucuan Kewujudan salah satu atau sebahagian daripada perkara -perkara yang dinyatakanmenunjukkan bahawa individu tersebut berkernungkinan mengalami 4 . menunjukkan tingkahlaku gelisah seperti mata berkelip-kelip dan menggeleng-gelengkan kepala. Kesan yang seterusnya ialah menunjukkan reaksi berlebihan terhadap kejadiankejadian biasa. menunjukkan tingkahlaku untuk mendapatkan perhatian seperti tingkahlaku a gresif.Contohnya ma rahdan maki hamun mana mana pelajar jika terlanggarnya di tangga. Antara simptom -sirnptom yang menunjukkan seseorang mengalami tekanan ialah mengalami gangguan tidur. sakit perut atau saklt kepala pada setiap hari atau pada setiap minggu. Pelajar ±pelajar yang telah mengalami tekanan emosi akan mengamali keletihan yang melampau dan kurang bertenaga. tingkahlaku delinkuen (Vaux dan Ruggiero.

dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kumpulan. Sifat kepimpinan demokratik ini boleh mengurangkan suasana yang tegang dan menggalakkan murid-murid berdamping rapat dengan guru. murid dan pihak sekolah adalah seperti berikut: y Amalkan Sikap Kepimpinan Demokratik Sebagaimnana yang telah yang kita kepimpinan guru bersifat demokratik boleh mewujudkan interaksi dua hala dan membawa suasana sosio -emosi yang sihat. 4. setiap individu mudah mengalami gangguan emosi sekiranya seseorang itu tidak menguruskan sesuatu perasaan itu dengan sebaiknya. sesi buzz. permainan pertandingan atau kerja projek. Oleh itu. tidak merasa segan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat mereka. y Mengelolakan Banyak Aktiviti Kumpulan Aktiviti Kumpulan member banyak peluang kepada murid -murid untuk berinteraksi di antara satu sama lain. guru harus berikhtiar merancang dan menguruskan banyak aktiviti kumpulan untuk membolehkan murid -murid menjalankan aktiviti pengayaan. Pengenalpastian kesan -kesan yang dinyatakan bukan sahaja dapat memudahkan golongan ibu bapa mernbantu pelajar yang tertekan bahkan pelajar yang menyedari bahawa mereka menunjukkan s lmptomsimptom tersebut boleh mendapatkan bantuan leblh awal sebelum kesan negatif yang mungkin berlaku akibat tekanan berlaku pada diri pelajar.ibubapa. Antara -antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru. aktiviti pemulihan.tekanan. Kini kebanyakan murid telah mengalami gangguan emosi kerana mereka tidak menguruskan emosinya secara berpatutan dengan kebijaksanaan menggunakan kecerdasan emosinya. Sifat kepimpinan demokratik ini juga mendorong murid-murid berinteraksi di antra satu sama lain. mesra dan harmonis di antara guru dengan murid -muridnya. Pelajar yang mengalaminya berkemungkin an sedar atau tidak sedar bahawa mereka sedang mengalami gangguan tekanan. Aktiviti -aktiviti sebegini akan merangsang murid untuk menampil diri kehadapan bagi menyiapkannya serta mereka tidak akan berasa diri mereka diasingkan. lakonan. Aktiviti-aktiviti ini juga boleh 5 .0 Langkah-langlakah Menangani Masalah Gangguan Emosi dalam Kalangan Murid Sebagaimana ahli falsafah Yunani Aristotle menegaskan.

untuk mewujudkan interaksi dua hala. dan bukan membimbang atau menyedih kerana kekalahan. Cara ini dapat mengelakkan mrid yang bermasalah mengalami gangguan emosi. y Menggunakan Percakapan Yang Sesuai Sebagaimana yang telah dihuraikan oleh Flanders. penakut. Peneguhan positif seperti memuji diberi kepada murid yang menunjukkan tingkahlaku yang diingini. percakapan guru harus boleh menggalakkan murid mengemukakan pendapat atau mem beri tindak balas mereka. Program -program ini bertujuan membantu mereka yang mempunyai masalah gangguan emosi untuk meningkatkan pencapaian akademik. y Pihak sekolah Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah boleh menganjurkan program-program yang berbentuk pendidikan sebagai tindakan sokongan dalam pembentukan tingkahlaku.menggalakkan murid untuk menujukkan bakat yang terpendan dalam diri mereka. Guru harus juga mendorong murid -murid normal supaya mereka dapat menerima murid-murid yang bermasalah dalam kumpulan mereka dan tidak menyingkirkan murid-murid bermasalah tersebut. guru seharusnya mengadakan sesi kaunseling untuk membantu mereka mengatasi masalah peribadinya. mengambil inisiatif mencari punca kekalahan. meningkatkan kemahiran dalam mengawal tingkahlaku dan meningkatkan konsep kendiri murid -murid. memikir bagaimana memabaikinya demi menukarnya kepada kemenangan. Murid belajar untuk 6 . pemalu. membangunkan kemahiran social. y Murid bersifat self-efficacy Mengikut Albert Bandura. y Guru membantu murid yang bermasalah Sekiranya terdapat murid yang mempunyai masalah peribadi seperti bersifat pendiam. selain menggunakan kaedah menyoal. Ini bermakna. Hukuman dikenakan perlu adil dan berseuaian. Selepas itu guru menggalakkan mereka menyertai dalam aktiviti pembelajaran bersama murid murid yang lain. percakapan guru yang boleh mewujudkan interaksi guru dengan murid-muridnya adala diklasifikasikan di bawah kategori pengaruh tidak langsung. Contohnya guru boleh menggunakan modifikasi tingkahlaku yang bersesuaian. murid haruslah bersifat self -officacy iaitu murid yang boleh belajar daripada kekalahan.

mereka dengan berkesannya. Kerjasama dengan ibubapa juga perlu semasa seseorang murid itu mendapat bimbingan daripada ahli psikologi. mereka akan meningkatkan kons ep kendiri yang yang lebih positif. Seterusnya diberi ruang untuk memperbaiki tingkah laku yang tidak diingini itu. Perbincanga antara dua pihak itu dibuat dari semasa ke semasa dan apa juga cadangan untuk menangani masalah yang dihadapinya perlu dibuat bersama -sama. Dengan ini. y Murid-murid yang mengalami gangguan emosi perlu mendapat perkhidmatan psikologi dan kaunseling. ibubapa juga membelikan buku -buku yang berkaitan dengan teknik-teknik meningkatkan kecerdasan emosi dan menghadiahkannya kepada anak yang mengalami gannguan emosi. Langkah -langkah di atas ini akan membantu seseorang individu yang mengalami ganggua n emosi untuk menguruskan emosinya dengan lebih berkesan secara berpatutan dengan kebijaksanaan menggunakan kecerdasan emosinya. Langkah-langkah diatas adalah langkah -langkah yang paling berkesan kepada murid yang gagal menguruskan emosi . 7 . k aunselor dan personel yang bertanggungjawabnya. y Guru atau ibubapa tidak memukul murid atau anak yang mempunyai tingkah laku yang tidak diingini seperti anak yang seringkali ponteng sekolah atau anak yang merokok. marah terhadap or ang yang memukulnya dan anak itu tidak akan memperbaiki tingkah laku itu. kaunselor dan personel yang berkelayakan atau bertauliah. y Selain daripada itu. Murid perlu diberi peluang untuk mengenalpasti kesalahan atau tingkah laku yang tidak diingini. Ini akan meyebabkan anak atau murid itu mengalami gangguan emosi. Ibubapa juga m emberikan beberapa tunjuk ajar tentang cara menguruskan emosi masing -masing. y Murid-murid yang mengalami gangguan emosi perlu diberi bimbingan kerjaya. Ini kerana ibubapa juga perlu diberi maklumat yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh anak -anak mereka. Mereka ini perlu mendapat khidmat bimbingan kepada ahli psikologi. Ini kerana sekiranya mereka memukul anak tersebut wujudnya perasaan benci.memandang segala perkara secara optimistic kerana ia merupakan cara yang paling berkesan untuk menentang emosi yang kurang sihat ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful