1.

0

GANGGUAN EMOSI DI KALANGAN MURID

1.1

Definisi Gangguan Emosi

Gangguan Emosi boleh ditakrifkan sebagai satu situasi yang menunjukkan satu atau lebih karasteristik oleh murid -murid. kamus dewan bahasa dan pustaka telah memberi maksud kepada gangguan emosi sebagai gangguan emosi adalah akibat konflik yang tidak dapat diselesaikan, yang dicirikan dengan keresahan sama ada melalui pertuturan atau perlakuan tertentu. seterusnya gangguan emosi juga dapat ditakrifkan sebagai kelakuan menunjukkan ciri suka m enyendiri dan mempunyai emosi yang tidak stabil. Antara gangguan personaliti yg berlaku ialah antisosial. Ketidakmampuan untuk belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor -faktor intelektual, kesihatan juga menjadi definisi kepada gangguan emosi. secar a ringkasnya gangguan emosi boleh dikatakan bahawa gangguan yang diterima oleh seseorang murid yang menyebabkan emosi murid tersebut tidak stabil. gangguan emosi ini akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap kehidupan seseorang murid. gangguan emosi adalah satu perkara yang amat serius pada usia persekolahan. mereka akan mengalami gangguan emosi yang serius dan ini menyebabkan stress kepada murid -murid.

2.0

Punca Gangguan Emosi dalam kalangan Murid

Mengikut Terri Mauro (2004), terdapat banyak faktor yang berkait dengan gangguan emosi dalam kalangan kanak -kanak. Antara punca berlakunya gangguan emosi dalam kalangan murid ialah persekitaran sekolah, peristiwa dalam keluarga, pengaruh keluarga, pengaruh rakan sebaya, tindakan guru dan lain -lain lagi. Gangguan emosi dalam kalangan murid berpunca daripada persekitaran sekolah yang tidak kondusif. Contohnya gangguan emosi itu mungkin berpunca daripada masalah kesesakan didalam kelas yang boleh mewujudkan kecenderungan murid untuk melakukan kesalahan disiplin. Ini selaras dengan pendapat yang diberikan oleh Ketua Jabatan Pendidikan Kaunseling dan Psikologi Kaunseling, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia (UPM), Prof Madya Dr Rusnani Abdul Kadir yang mendapati bahawa kecendurungan ke arah perlakuan negatif wujud kerana dipengaruhi unsur rangsangan di sekeliling mereka. Ini bermaksud murid mungkin
1

bercerai. dipenjara. Peristiwa yang sedemikian akan menyebabkan emosi murid tertekan dan selalunya mereka akan menunjukkan tindak balas fizikal. muflis atau hilang pekerjaan. Dari segi emosi. kemalangan. Dari segi tingkah laku. demokratik dan ibu bapa yang memenuhi keperluan kanak -kanak akan meningkatkan penyesuaian kanak-kanak tersebut. Peristiwa dalam kehidupan keluarga seperti yang dinyatakan itu memberi kesan ke atas masalah emosi seseorang murid. peristiwa dalam keluarga juga akan menjadi punca murid mengalami gangguan emosi. Kanak-kanak yang melihat dirinya diterima oleh ibu bapanya akan menunjukkan aspirasi ego yang lebih tinggi. terdapat kematian dan perpisahan akan membawa keadaan gangguan emosi dan penyesuaian kanak-kanak yang tidak stabil. Ini secara langsung akan mengganggu murid yang ingin belajar dan menyebabkan mereka mengalami tekanan emosi. murid berkenaan mungkin akan bertindak berlainan di antara satu dengan lain. tidak menaruh minat terhadap anak-anak. Malah keadaan ini menjadi lebih ketara jika ada murid nakal yang sering mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. resah dan lain-lain lagi. Peristiwa dalam keluarga selalunya melibatkan peruba han yang besar dan penyesuaian dalam kehidupan murid. emosi dan tingkah laku seseorang. sedih. murung. bergaduh dan kurang mesra. murid akan berasa susah hati. ketabahan dan ketekunan dalam melaksanakan sesuatu perkara. Di samping itu. marah. krisis kewangan dan lain -lain. 2 . penceraian. kematian. Manakala peristiwa hidup yang positif termasuk perkahwinan. tidak tentu arah. Keadaan ini berlaku kerana keadaan sek olah yang sesak akan membawa kepada fizikal kelas padat dan menyebabkan situasi tidak selesa kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh peristiwa hidup yang negatif adalah penderaan. Keluarga yang mesra antara satu sama lain. Selain itu. mengandung.melakukan kesalahan akibat daripada suasana persekitaran yang tidak kondusif dan mengganggu emosi mereka. ada juga yang meluahkan emosi manakala ada juga yang tidak menunjukkan sebarang emosi. Peristiwa dalam hidup mungkin bersifat positif atau negatif dan melibatkan diri sendiri atau orang yang tersayang. kenaikan pangkat dan berpindah ke rumah baru. Sesetengahnya ada yang menjadi kaku. Pengaruh keluarga menjadi punca keadaan in berlaku. keluarga yang sering bertengkar.

Perihal popular atau tidak popularnya seseorang itu meng ikut pandangan rakan rakannya sangat penting dalam perkembangan personalitinya. Murid ini akan berasa kurang yakin pada diri sendiri. boleh berjenaka. Murid sebegini akan menunjukkan sikap agresif. baik hati. Murid yang disukai oleh kawan-kawannya akan berasa inferior. bersemangat. dorongan dan sering memberikan idea yang baik. Murid yang diterima oleh rakan sebaya akan bersikap ceria. 3. Seperti yang dinyatakan oleh Hans Selye (1956) dalam bukunya The Stress of Life "No one can liveWithout experiencing some degree of stress at all. sombong dan terlalu mendesak. 1997). Mereka juga akan suka membantu. bijak bertoleransi dan melibatkan diri dengan merancang dan memulakan aktiviti kumpulan yang menarik dan menyeronokkan.Pada peringkat kanak-kanak. rasa iri hati. Semua ini menunjukkan tanda-tanda gangguan emosi yang perlu diketahui oleh guru dalam menguruskan tingkah laku murid di dalam kelas. benci muram dan marah terhadap kawan-kawan yang tidak menghiraukannya.0 Kesan Gangguan Emosi Di Kala ngan Murid Tidak ada manusia yang dapat rnengelakkan diri dari tekanan. Sebaliknya. tekanan yang tidak dapat dikawal oleh individu yang mengalaminya mungkin mendatangkan kesan yang negatif Terdapat sesetengah pelajar melakukan cara yang tidak sihat untuk rnengatasi gangguan tekanan yang akhimya cara sedemlklan mendatangkan kesan 3 . Namun begitu. Murid yang tidak disanjung dan disingkirkan oleh rakan -rakan mempunyai ciri-ciri yang bertentangan dengan merek a yang popular." Tekanan boleh membawa kesan yang positif bagi sesetengah Individu kerana Ia boleh mendorong seseorang untuk memperbaiki pencapaian diri. rakan sebaya mempunyai pengaruh yang sikit berbanding dengan zaman remaja yang mempuny ai peranan yang besar. pengaruh rakan sebaya juga menjadi salah satu punca gangguan emosi dalam kalangan kanak-kanak. Minat kanak-kanak lebih mirip kepada minat rakan daripada ibu bapa. menghadapi cabaran dan membuat penyesuaian dengan corak kehidupan yang sentiasa berubah (Iohnson. mempunyai daya usaha. penakut dan cuba menjauhkan diri dari rakan sebaya.

pelajar sebegini akan menunjukkan rasa tidak gembira terhadap pencapalan diri. tidur dan makan berlebihan atau menahan lapar. tidak berupaya rnembuat keputusan dan hilang sifat kelucuan Kewujudan salah satu atau sebahagian daripada perkara -perkara yang dinyatakanmenunjukkan bahawa individu tersebut berkernungkinan mengalami 4 . 1988. justeru. Penemuan yang diperolehi oleh para pengkaji ini membuktikan bahawa tekanan yang tidak terkawal boleh mendatangkan implikasi yang negatif kepada pelajar yang mengalaminya. Kesan yang seterusnya ialah menunjukkan reaksi berlebihan terhadap kejadiankejadian biasa. Walaupun mereka telah menunjukkan pencapaian yang cemerlang di akademik ataupun k okurikulum tetapi dirinya sendiri tidak akan menghayati dan menghargainya pencapian tersebut dan hanya mengambilnya pencapaian tersebut dengan tanpa makna.Contohnya ma rahdan maki hamun mana mana pelajar jika terlanggarnya di tangga. Kesan yang seterusnya ialah . Antara simptom -sirnptom yang menunjukkan seseorang mengalami tekanan ialah mengalami gangguan tidur. 1983) dan masalah penyalahgunaan (Mates dan Allison (1992). 1985). menunjukkan tingkahlaku gelisah seperti mata berkelip-kelip dan menggeleng-gelengkan kepala. sakit perut atau saklt kepala pada setiap hari atau pada setiap minggu. lokus kawalan yang lemah (Cole dan Sapp (1988).negatif kepada diri rnereka sendiri contohnya dengan mengambil dadah dan alkohol. Kurnari dan Enright. Mullis dan Mullis. Apabila seseorang pelajar itu mengalami tekanan emosi dia akan menunjukkan reaksi ±reaksi yang abnormal dan berlebihan . kemurungan (Toler dan Murphy. 1990). identifikasi awal kepada simptom -simptorn tekanan boleh membantu remaja berkenaan. Pelajar ±pelajar yang telah mengalami tekanan emosi akan mengamali keletihan yang melampau dan kurang bertenaga. Youngs.Pelajar tersebeut tidak dapat tidur dengan betul dan ini akan menyebebkan matanya merah dan selalu berair dan pelajar itu juga mungkin selalu kelihatan kehausan dan keletiha n disebabkan tidak cukup tidur. Penemuan data kajian-kajian lalu menunjukkan tekanan yang dialami oleh pelajar mempunyai kaitan dengan penghargaan kendiri yang rendah (Arora. menunjukkan tingkahlaku untuk mendapatkan perhatian seperti tingkahlaku a gresif. Rathge. tingkahlaku delinkuen (Vaux dan Ruggiero.

Sifat kepimpinan demokratik ini juga mendorong murid-murid berinteraksi di antra satu sama lain. permainan pertandingan atau kerja projek. Antara -antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru.ibubapa. guru harus berikhtiar merancang dan menguruskan banyak aktiviti kumpulan untuk membolehkan murid -murid menjalankan aktiviti pengayaan. tidak merasa segan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat mereka. 4. Kini kebanyakan murid telah mengalami gangguan emosi kerana mereka tidak menguruskan emosinya secara berpatutan dengan kebijaksanaan menggunakan kecerdasan emosinya. Oleh itu. y Mengelolakan Banyak Aktiviti Kumpulan Aktiviti Kumpulan member banyak peluang kepada murid -murid untuk berinteraksi di antara satu sama lain.0 Langkah-langlakah Menangani Masalah Gangguan Emosi dalam Kalangan Murid Sebagaimana ahli falsafah Yunani Aristotle menegaskan. lakonan. Aktiviti-aktiviti ini juga boleh 5 . mesra dan harmonis di antara guru dengan murid -muridnya. sesi buzz. Pengenalpastian kesan -kesan yang dinyatakan bukan sahaja dapat memudahkan golongan ibu bapa mernbantu pelajar yang tertekan bahkan pelajar yang menyedari bahawa mereka menunjukkan s lmptomsimptom tersebut boleh mendapatkan bantuan leblh awal sebelum kesan negatif yang mungkin berlaku akibat tekanan berlaku pada diri pelajar.tekanan. Pelajar yang mengalaminya berkemungkin an sedar atau tidak sedar bahawa mereka sedang mengalami gangguan tekanan. setiap individu mudah mengalami gangguan emosi sekiranya seseorang itu tidak menguruskan sesuatu perasaan itu dengan sebaiknya. murid dan pihak sekolah adalah seperti berikut: y Amalkan Sikap Kepimpinan Demokratik Sebagaimnana yang telah yang kita kepimpinan guru bersifat demokratik boleh mewujudkan interaksi dua hala dan membawa suasana sosio -emosi yang sihat. Sifat kepimpinan demokratik ini boleh mengurangkan suasana yang tegang dan menggalakkan murid-murid berdamping rapat dengan guru. aktiviti pemulihan. Aktiviti -aktiviti sebegini akan merangsang murid untuk menampil diri kehadapan bagi menyiapkannya serta mereka tidak akan berasa diri mereka diasingkan. dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kumpulan.

membangunkan kemahiran social. pemalu. memikir bagaimana memabaikinya demi menukarnya kepada kemenangan. Selepas itu guru menggalakkan mereka menyertai dalam aktiviti pembelajaran bersama murid murid yang lain. meningkatkan kemahiran dalam mengawal tingkahlaku dan meningkatkan konsep kendiri murid -murid. Contohnya guru boleh menggunakan modifikasi tingkahlaku yang bersesuaian. penakut. percakapan guru harus boleh menggalakkan murid mengemukakan pendapat atau mem beri tindak balas mereka. guru seharusnya mengadakan sesi kaunseling untuk membantu mereka mengatasi masalah peribadinya. murid haruslah bersifat self -officacy iaitu murid yang boleh belajar daripada kekalahan. Cara ini dapat mengelakkan mrid yang bermasalah mengalami gangguan emosi. y Murid bersifat self-efficacy Mengikut Albert Bandura. Murid belajar untuk 6 . selain menggunakan kaedah menyoal. Hukuman dikenakan perlu adil dan berseuaian. Program -program ini bertujuan membantu mereka yang mempunyai masalah gangguan emosi untuk meningkatkan pencapaian akademik. untuk mewujudkan interaksi dua hala. Guru harus juga mendorong murid -murid normal supaya mereka dapat menerima murid-murid yang bermasalah dalam kumpulan mereka dan tidak menyingkirkan murid-murid bermasalah tersebut. dan bukan membimbang atau menyedih kerana kekalahan. y Guru membantu murid yang bermasalah Sekiranya terdapat murid yang mempunyai masalah peribadi seperti bersifat pendiam.menggalakkan murid untuk menujukkan bakat yang terpendan dalam diri mereka. percakapan guru yang boleh mewujudkan interaksi guru dengan murid-muridnya adala diklasifikasikan di bawah kategori pengaruh tidak langsung. y Pihak sekolah Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah boleh menganjurkan program-program yang berbentuk pendidikan sebagai tindakan sokongan dalam pembentukan tingkahlaku. y Menggunakan Percakapan Yang Sesuai Sebagaimana yang telah dihuraikan oleh Flanders. Peneguhan positif seperti memuji diberi kepada murid yang menunjukkan tingkahlaku yang diingini. Ini bermakna. mengambil inisiatif mencari punca kekalahan.

Dengan ini. y Guru atau ibubapa tidak memukul murid atau anak yang mempunyai tingkah laku yang tidak diingini seperti anak yang seringkali ponteng sekolah atau anak yang merokok. Perbincanga antara dua pihak itu dibuat dari semasa ke semasa dan apa juga cadangan untuk menangani masalah yang dihadapinya perlu dibuat bersama -sama. Murid perlu diberi peluang untuk mengenalpasti kesalahan atau tingkah laku yang tidak diingini. marah terhadap or ang yang memukulnya dan anak itu tidak akan memperbaiki tingkah laku itu. y Selain daripada itu. Langkah-langkah diatas adalah langkah -langkah yang paling berkesan kepada murid yang gagal menguruskan emosi . Kerjasama dengan ibubapa juga perlu semasa seseorang murid itu mendapat bimbingan daripada ahli psikologi. mereka akan meningkatkan kons ep kendiri yang yang lebih positif.mereka dengan berkesannya. Langkah -langkah di atas ini akan membantu seseorang individu yang mengalami ganggua n emosi untuk menguruskan emosinya dengan lebih berkesan secara berpatutan dengan kebijaksanaan menggunakan kecerdasan emosinya. Ini akan meyebabkan anak atau murid itu mengalami gangguan emosi. Mereka ini perlu mendapat khidmat bimbingan kepada ahli psikologi. ibubapa juga membelikan buku -buku yang berkaitan dengan teknik-teknik meningkatkan kecerdasan emosi dan menghadiahkannya kepada anak yang mengalami gannguan emosi. 7 . y Murid-murid yang mengalami gangguan emosi perlu diberi bimbingan kerjaya.memandang segala perkara secara optimistic kerana ia merupakan cara yang paling berkesan untuk menentang emosi yang kurang sihat ini. Ibubapa juga m emberikan beberapa tunjuk ajar tentang cara menguruskan emosi masing -masing. Ini kerana ibubapa juga perlu diberi maklumat yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh anak -anak mereka. Seterusnya diberi ruang untuk memperbaiki tingkah laku yang tidak diingini itu. kaunselor dan personel yang berkelayakan atau bertauliah. Ini kerana sekiranya mereka memukul anak tersebut wujudnya perasaan benci. y Murid-murid yang mengalami gangguan emosi perlu mendapat perkhidmatan psikologi dan kaunseling. k aunselor dan personel yang bertanggungjawabnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful