MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH KAD BACAAN DALAM KALANGAN MURID PRASEKOLAH DI SEBUAH SEKOLAH

BAB SATU : PENYATAAN MASALAH 1.1 Pendahuluan Menurut Liew Phaik Guat Selina (1998), membaca bermaksud satu bentuk aktiviti mentafsir simbol atau huruf ke dalam bentuk perkataan dan ayat yang memberi makna kepada seseorang individu . Selain itu, See Bee Ean (2008) menyatakan bahawa membaca ialah keupayaan pelajar mentafsir simbol dan perkataan dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul. Berdasarkan makna tersebut jelaslah bahawa betapa pentingnya kemahiran membaca kerana setiap yang dilihat hanya boleh ditafsirkan maknanya apabila seseorang itu boleh membaca. Kebolehan membaca merupakan kemahiran yang penting diperolehi walaupun kanak-kanak masih di peringkat awal. Kanak-kanak yang sudah boleh membaca ayat-ayat mudah dengan lancar dan menguasai sekumpulan pembendaharaan kata asas serta boleh mengeja perkataan yang tidak dikenali sebelum memasuki peringkat seterusnya berada pada kedudukan yag lebih selesa dan meyakinkan jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang masih belum boleh menguasai kemahiran membaca. Kaedah ini merupakan asas untuk murid-murid prasekolah untuk membaca. Oleh yang demikian, penguasaan kemahiran membaca yang tepat dan berkesan harus bermula pada awal lagi jika tidak mahu kanak-kanak ini kekal lemah sehingga tamat sekolah rendah.
1

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Gambaran yang diketengahkan ini menegaskan bahawa betapa pentingnya kebolehan membaca dalam kalangan kanak-kanak dan harus diberi perhatian sewajarnya. Oleh yang demikian kajian ini telah memfokuskan kepada cara meningkatkan kemahiran membaca menggunakan kaedah kad bacaan bagi murid prasekolah.

1.2

Refleksi Pada 14 Oktober 2002, Utusan Malaysia melaporkan bahawa terdapat 100,000

murid Tahun Dua hingga Tahun Enam tidak tahu membaca, menulis dan mengira. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2002) pula melaporkan seramai 2400 murid Tingkatan Satu tidak boleh membaca. Menyedari betapa kritikalnya masalah ini, maka pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah menubuhkan satu Mesyuarat Memperkasakan Sekolah Kebangsaan, pada 22 November 2005 dan satu ketetapan telah dibuat supaya masalah kegagalan membaca dan menulis dalam kalangan murid tahun satu ditangani segera. Kemahiran atau konsep 3M membaca, menulis dan mengira dengan digiat dilaksanakan di semua sekolah seluruh Malaysia yang melibatkan penglibatan awal murid prasekolah. Bertitik tolak dari situ, satu kesedaran mula timbul untuk menjalankan satu kajian dalam mencari kaedah terbaik untuk membantu murid prasekolah menguasai kemahiran kemahiran membaca dan menulis. Diharap dengan kaedah yang dijalankan

2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

dapat membantu murid-murid ini lulus di dalam semua mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Ini kerana membaca adalah kunci kejayaan seseorang individu. Tinjauan awal dijalankan untuk memperolehi data awal melalui kaedah

temubual dan soal selidik yang dilakukan ke atas 10 orang murid( 5 lelaki dan 5 perempuan) , 5 orang murid yang lemah di dalam kelas dan 5 orang murid yang boleh membaca serta 1 orang guru prasekolah di sebuah sekolah rendah di Bukit Mertajam. Melalui temubual yang yang dilakukan secara terbuka, maklum balas daripada murid berkenaan masalah dan punca mereka lemah dalam membaca dapat diketahui. Guru yang ditemubual juga membantu dalam mencari punca masalah tersebut dalam

kalangan murid prasekolah. Rata-rata mengakui bahawa kelambatan mengeja dan ayat yang panjang adalah masalah bagi mereka. Selain itu, terlalu banyak perkataan di dalam bahan bacaan menjadikan mereka keliru, buntu dan mula malas untuk mengeja dan membaca. Hasil tinjauan awal ini telah memperlihat masalah sebenar murid prasekolah. Oleh yang demikian satu kajian telah dijalankan untuk mencari kaedah terbaik dalam mengatasi masalah tersebut.

3

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

1.3

Pernyataan Masalah Membaca adalah satu perkara yang penting di dalam kehidupan kita seharian.

Sekiranya kita tidak boleh membaca, maka terputuslah perhubungan kita dengan dunia luar. Begitu jugalah pentingnya kemahiran membaca untuk murid-murid sekolah.

Seawal sesi pembelajaran di prasekolah mereka telah diterapkan dengan kemahiran 3M (membaca, menulis dan mengira ) Masalah membaca juga boleh mempengaruhi prestasi pelajar dalam komponen lain selain komponen perkembangan bahasa. Bagi murid yang kurang cekap dalam membaca akan ketinggalan dalam sesi pembelajaran dan akan mempengaruhi keputusan mereka apabila masuk ke tahun satu. Justeru itu, masalah membaca harus diatasi segera. Salah satu kaedah yang boleh mencetus minat membaca, adalah dengan penggunaan kad bacaan dan kad ayat-ayat pendek yang mudah difahami dengan harapan ia mampu menarik minat murid untuk minat membaca. Kaedah ini sebenarnya bukanlah satu kaedah baru. Menurut Nik Safiah Karim dalam bukunya Pendekatan Pengajaran Bacaan Peringkat Sekolah Rendah (1998), kaedah ini telah mula diperkenalkan oleh Smith (dalam Sofiah Hamid, 1983) yang menerokai bidang penyelidikan tentang masalah membaca dalam kalangan kanak-kanak bermula dari tahun 1891 hingga tahun 1966 di Eropah. Smith (dalam Sofiah Hamid, 1983) memperkenalkan kaedah ini sebagai kaedah ayat dan cerita pendek. Hasil

4

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

iii. ii.novapdf. 5 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Seterusnya perkataan akan diganti dengan cerita pendek untuk peringkat seterusnya.4 i. Menilai keberkesanan tindakan dalam meningkatkan kemahiran membaca dengan menggunakan kad bacaan dua suku kata dan ayat-ayat pendek mudah difahami serta menyalin ke dalam buku tulis. Kaedah ini memerlukan guru menulis perkataan yang mudah dalam satu kad bagi memudahkan murid membaca. Objektif kajian Mengenal pasti punca masalah murid prasekolah yang lemah dalam bacaan Menggunakan kad bacaan dua suku kata dan ayat-ayat pendek mudah untuk meningkatkan kemahiran membaca dengan menggunakan kad bacaan dua suku kata dan ayat-ayat pendek yang mudah difahami serta menyalin ke dalam buku tulis. 1.perkembangan semasa kaedah ini mula diubah suai menjadi satu kaedah baru yang dikenali sebagai kaedah kad bacaan.com) .

Di dalam satu kajian. Mengikut Statistik daripada Bahagian Sekolah. et. minat membaca masih belum menggalakkan.novapdf. Manakala dari segi bilangan muka surat 6 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. individu tidak akan dapat membaca dan menulis sekiranya mereka tidak menguasai asas membaca dan menulis.BAB DUA : TINJAUAN LITERATUR 2. 1984). al. Kementerian Pendidikan Malaysia (1997) menunjukkan bahawa seramai 85 377 orang murid sekolah rendah seluruh Malaysia menghadapi masalah dalam membaca dan menulis iaitu tidak boleh menguasai kemahiran asas membaca. Antaranya ialah pembangunan insan yang merujuk kepada ilmu pengetahuan. Salah satu sumber untuk memperolehi ilmu pengetahuan pula melalui membaca . 1983) yang menyatakan bahawa murid perlu terlebih dahulu menguasai kemahiran asas membaca sebelum menguasai kemahiran membaca. Itupun hanya separuh (20%) yang tidak dapat menyatakan tajuk buku yang dibacanya (Atan Long.com) . Logiknya. menulis dan mengira. Selain itu. Hal ini ditegaskan oleh Smith (dalam Sofiah Hamid.1 Tinjauan Literatur yang Berkaitan Kemahiran Membaca Kerajaan telah menggariskan beberapa matlamat dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). didapati hanya 42% yang telah membaca buku di dalam tempoh 6 bulan sebelum kajian tersebut dijalankan. Dewasa ini kelemahan membaca dalam kalangan murid sekolah sama ada sekolah menengah atau sekolah rendah menjadi perhatian masyarakat.

Laporan tersebut menunjukan bahawa masalah membaca dalam kalangan murid sekolah adalah satu perkara yang perlu diatasi segera. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Harison Othman (2005) yang membincangkan tentang kaedah meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan pelajar tahun dua. Kementerian Pelajaran Malaysia (1999) pula menyatakan bahawa terdapat seramai 24 000 dalam kelas peralihan tingkatan satu masih tidak dapat membaca.novapdf. berbanding Jepun iaitu 200 muka surat setahun dan juga Amerika Syarikat. Laporan dari Jabatan Pendidikan Khas.com) . menulis dan mengira ini hendaklah dipulihkan sebaik sahaja masalah tersebut dikesan. 7 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.yang dibaca didapati rakyat Malaysia hanya membaca secara purata satu muka surat setahun. menyatakan bahawa setiap kanak-kanak perlu diajar membaca dengan menggunakan kaedah yang mudah difahami serta memberi kesan yang mendalam terhadap tahap ingatan kanak-kanak supaya masalah membaca tidak membelenggu kehidupan mereka kelak. Justeru itu Noriah (1999) telah menggariskan peranan pendidikan pemulihan sebagai langkah khusus dalam menangani masalah membaca. menulis dan mengira.

bakat dan gaya belajar. Ini mengakibatkan segolongan mereka lebih lambat atau terkebelakang menguasai sesuatu kemahiran berbanding yang lain. Daripada 20 orang murid.com) . Rata-rata mereka terdiri daripada keluarga golongan pertengahan. Bukit Mertajam. Cheruk To’kun.novapdf. seramai 15 orang responden yang terlibat dan perlu dipulihkan. Responden terdiri daripada 9 orang pelajar lelaki dan 6 orang pelajar perempuan. Kesemua responden berumur 6 tahun dan sedang belajar di prasekolah yang sama. Kesemua responden mempunyai tahap pencapaian yang berbeza dari segi minat.BAB TIGA : METODOLOGI KAJIAN 3. Kesemua responden adalah penduduk sekitar kawasan Sekolah Kebangsaan Juara.1 Sampel Responden kajian ini adalah dalam kalangan murid-murid prasekolah di sebuah sekolah di Bukit Mertajam. 8 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.

(Rujuk Lampiran 3: Persediaan Mengajar ). beberapa langkah untuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti melalui pemerhatian pada sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas telah dirangka. 9 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Dalam kajian ini kaedah Kad Bacaan digunakan untuk mengatasi masalah murid lemah membaca. Guru menyebut suku kata berkenaan dan diikuti oleh murid. Apabila guru ke kelas: Langkah pertama: Guru menunjukkan kad bacaan suku kata kepada kepada 15 orang murid berkenaan. Langkah berkenaan diulang sehingga kesemua murid berkenaan dapat menyebut setiap suku kata yang terdapat pada kad bacaan.com) . Guru memperkenalkan suku kata yang tertulis pada kad bacaan . Kad Bacaan yang mengandungi perkataan berlainan digunakan untuk memastikan murid dapat meningkatkan kemahiran bacaan. Langkah ini dijalankan selama seminggu. Tindakan ini dijalankan pada waktu Pengajaran dan Pembelajaran. murid diminta secara individu menyebut suku kata pada kad bacaan yang ditunjukkan oleh guru.novapdf.2 Perancangan tindakan Hasil daripada tinjauan awal kajian yang telah dijalankan.3. Setelah murid dapat mengenali suku kata berkenaan.

Murid diberi masa beberapa minit untuk mengenali dan membaca ayat berkenaan. Jadi semua murid akan membaca kad bacaan masingmasing untuk dibetulkan oleh guru. Murid 10 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Langkah ini diulang selama seminggu untuk memahirkan murid membaca. guru menyelitkan cerita berkaitan ayat yang diberi. Murid kemudiannya diminta membaca kuat ayat berkenaan.Untuk mengelakkan kebosanan berlaku pada murid . Murid diminta menyalin kesemua ayat mudah yang terdapat pada kad bacaan yang dilekatkan pada papan tulis di hadapan kelas. Guru akan memberi kad bacaan cerita pendek kepada murid.novapdf. gambar berkaitan dengan suku kata pada kad Bacaan di tunjukkan kepada murid. Guru akan membetulkan bacaan murid.com) . guru memberikan kad bacaan ayat mudah kepada murid. Langkah ketiga: Pada langkah ini murid telah boleh menguasai ayat mudah. Setiap murid diedarkan kad bacaan ayat mudah yang mengandungi satu ayat pendek yang mudah sebagai permulaan. Guru membetulkan jika terdapat kesalahan pada bacaan murid. Untuk mengelak kebosanan . Langkah kedua: Setelah murid menguasai suku kata. Setelah semua murid selesai membaca guru akan menampal kad bacaan tersebut pada papan tulis di hadapan bilik darjah. Setiap kad yang diberikan kepada murid adalah berbeza antara satu sama lain.

Langkah keempat: Setelah murid boleh membaca dengan baik.3 Pengumpulan maklumat dan data Kaedah kajian yang digunakan ialah gabungan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan kaedah temubual. ujian pasca dan soal selidik selepas tindakan. 3. pemerhatian.com) . Langkah ini diulang selama seminggu dengan kad cerita pendek yang berbeza.3. ujian pra.yang telah boleh membaca akan menyalin cerita pendek berkenaan didalam buku tulis masing-masing.1 Temu bual Temu bual dijalankan secara terbuka bersama 15 orang murid berkenaan yang perlu dipulihkan serta seorang guru prasekolah di sebuah sekolah. Walaupun ia 11 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf. (rujukan : lembaran kerja) Langkah kelima: Ujian pos akan dijalankan untuk menilai tahap keberkesanan kaedah kad bacaan dalam mempertingkatkan kemahiran membaca murid prasekolah Rafflessia. Guru akan menyediakan lembaran kerja untuk menguji tahap peningkatan dan penguasaan murid terhadap kemahiran membaca. 3. guru akan memberi pengukuhan kepada murid.

12 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.dijalankan secara terbuka. 3. Kelemahan yang lebih ketara dapat dilihat apabila ujian pra dijalankan.2 Pemerhatian Semasa tinjauan awal dibuat. v. Didapati kesemua responden yang dipilih tidak dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik.3. Mereka tidak dapat membaca dan mengeja walaupun perkataan yang diberikan adalah mudah. iii. iv. Contoh soalan yang diberikan : i. satu kajian tindakan perlu dilakukan demi membantu murid-murid ini meningkatkan kemahiran membaca mereka.novapdf. Oleh yang demikian. tetapi guru memilih murid yang berbeza untuk mendapatkan tindak balas yang berbeza. kelemahan murid-murid telah dapat dilihat dengan jelas.com) . Apakah yang kamu suka? Adakah kamu suka membaca? Mengapakah kamu tidak suka membaca? Apakah bahan bacaan yang kamu suka baca? Adakah kamu suka jika kamu boleh membaca? Soalan-soalan ini dibina dengan tujuan untuk mencungkil minat membaca dalam kalangan mereka dan permasalahan yang akan mereka timbulkan lantaran kelemahan mereka dalam bacaan. Soalan berkisarkan perkara yang dikaji iaitu kelemahan murid dalam membaca. ii.

4 Ujian Pos Dalam masa enam minggu rawatan diberikan.3. guru membuat sekali lagi ujian bacaan lisan kepada murid.3 Ujian Pra Untuk mendapat data bagi ujian pra.Untuk kaedah bertulis pula. dua kaedah digunakan iaitu kaedah secara lisan dan bertulis. satu petikan pendek yang tidak lengkap diberikan kepada murid untuk dilengkapkan . Untuk kaedah lisan.novapdf. Didapati murid dapat membaca dengan lebih baik.3. Guru membuat penilaian terhadap bacaan murid (rujuk lampiran di bahagian analisis) . Guru telah boleh menyerap mereka kembali menyertai kelas biasa untuk menerima sesi pengajaran dan pembelajaran seperti biasa. apabila 10 orang pelajar ini tidak boleh membaca.com) . 5 orang membaca dengan pelbagai kesalahan sebutan hanya 5 orang sahaja yang dapat membaca daripada 20 orang pelajaran berkenaan. murid diminta membaca kuat satu petikan pendek di hadapan guru (rujuk lampiran : Petikan Pendek Ujian Pra) . 13 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.3. 3. Jadi 15 orang pelajar berkenaan adalah responden yang perlu diberi rawatan. 10 dari 15 orang pelajar berkenaan telah dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik. Hasil ujian pra yang pertama kali diadakan telah menunjukkan satu keputusan yang tidak memberangsangkan.

mengapakah murid-murid tidak suka membaca? Jawapan murid . Justeru itu. Persoalan yang dikemukakan adalah . Oleh yang demikian kelambatan ini menjadi punca mereka terlupa sukukata lain sehingga mengganggu kemahiran membaca mereka. Hakikatnya. lambat mengeja . 14 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.5 Soal Selidik Dalam tinjauan awal satu soal selidik telah dijalankan secara rawak. Malas hendak mengeja.3.novapdf. mereka lambat mengeja sehingga menyebabkan mereka tidak faham apa yang mereka baca sebelumnya. tidak tahu membunyi suku kata dan pelbagai alasan lagi. ayat terlalu panjang.com) . penggunaan kaedah kad bacaan seperti yang diterangkan di atas diharap dapat membantu murid prasekolah Rafflessia 2 dalam meningkatkan kemahiran membaca.3.

Ujian pengesanan keberkesanan dijalankan pada minggu keenam. ini akan menyebabkan mereka tidak menjawab soalan dengan tepat tetapi meniru orang lain ataupun langsung tidak menjawab soalan tersebut. Jadi masa yang digunakan ialah masa komponen perkembangan bahasa iaitu 5 masa seminggu bersamaan 150 minit.com) .5 Jadual Pelaksanaan Kajian Kajian ini telah dimulakan pada pertengahan bulan Mac hingga November 2008. Tindakan ini dijalankan selama empat minggu bersamaan 20 hari persekolahan. Apabila mereka lambat membaca tetapi guru tetap memberi soalan yang susah. Jadual perlaksanaan pelan tindakan adalah seperti berikut : bil 1 2 Perkara Seminar Kajian berasaskan sekolah Pengalaman berasaskan sekolah (tinjauan tajuk yang sesuai) 3 Penyediaan proposal Kajian 2 Mei 2008 15 Tarikh 17 Mac 2008 Catatan 1 minggu 2 minggu Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.Tindakan tidak dibuat diluar waktu masa mengajar atau masa-masa lain pada hari cuti. 3.4 Pelaksanaan Tindakan. Ini untuk mengelakkan murid-murid terus berasa tertekan dan dikhuatiri mereka berasa bosan ketika berada di dalam kelas.3. Tindakan ini dilaksanakan semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran sedang berlangsung.

com) .1 16 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. 7 Oktober 2008 14 Oktober 2008 21 Oktober 2008 31 Oktober 2008 4 November 2008 Jadual 1.4 5 Memperkemaskan proposal kajian 16 Jun 2008 Perancangan untuk membuat tinjauan 1 Julai 2008 kajian 6 7 8 9 10 Pembentukan ujian Pra Perlaksanaan ujian Pra Memproses data ujian Pra Melaksanakan Pemerhatian Pengajaran Memproses pengajaran data 1 Ogos 2008 14 Ogos 2008 17 Ogos 2008 19 Ogos 2008 pemerhatian 23 Ogos 2008 11 12 Perlaksanaan Kaedah Pengajaran Pemerhatian pengajaran perlaksanaan 26 Ogos 2008 4 minggu kaedah 23 September 2008 13 Perancangan dan perlaksanaan ujian 25 September 2008 pos 14 15 16 17 18 Memproses data ujian pos Refleksi Penulisan laporan Penyemakan akhir Hantar laporan.novapdf.

Contoh : Ibu pandai masak. 3. catatan     bunyi huruf pola kv pola kvkv pola kvk 2 Minggu 2 1.3.6 Bil Tarikh 1 Minggu 1 LANGKAH PELAKSANAAN KAEDAH KAD BACAAN Proses perlaksanaan 1. Ayat yang berlainan akan diberikan untuk meningkatkan kemahiran membaca murid. Kak. dada.novapdf. 2. Guru akan membimbing murid membaca ayat pada kad bacaan berkenaan. Murid akan didedahkan dengan kad bacaan yang mempunyai suku kata yang mudah. Contoh : baba. dadu.dol (rujuk contoh lain pada lampiran) contoh RPH pada lampiran. (rujuk contoh pada lampiran)   Ayat pendek. murid didedahkan dengan kad bacaan yang mengandungi ayat pendek dan mudah.com) .bab. Guru akan membimbing murid untuk mengeja suku kata pada kad bacaan berkenaan. Sertakan gambar untuk elakkan kebosanan 17 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Setelah boleh mengeja. Datuk buka kotak. 2.

Guru membimbing murid dalam membaca cerita pendek berkenaan. yang mudah 4 Minggu 4 1. Contoh : Mak Som tanam pokok bayam. 2.novapdf. Murid diminta membaca cerita pendek yang ada pada kad bacaan yang disediakan oleh guru. guru memperkenalkan kad bacaan cerita pendek.3 Minggu 3 1.com) .  Latihan melengkapkan ayat. Rujuk contoh latihan pada bahagian lampiran. Latihan diberi dalam bentuk lisan dan bertulis 3. meningkatkan lagi tahap penguasaan murid. Setelah murid dapat membaca guru akan memberikan latihan pengukuhan untuk  Latihan membaca buku cerita dihadapan kelas.2 18 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Setelah menguasai kemahiran membaca ayat pendek. (rujuk contoh lain pada lampiran)  Cerita difahami. Jadual 1. Mak Som tanam pokok bayam di tepi kolam. 2. 3. Pokok bayam Mak Som segar.

com) . Ini bertujuan untuk memastikan segala yang dirancang oleh penyelidik dapat dilaksanakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancangkan.3. Dalam konteks ini.7 Pemantauan Tindakan Sesi pertama dan kedua pengajaran dipantau oleh seorang rakan penyelidik melalui kaedah pemerhatian. tingkah laku pengkaji membuat penerangan tentang sebutan suku kata melalui kaedah kad bacaan dinilai serta cuba melihat tahap pemahaman murid terhadap kaedah yang digunakan. 19 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.

com) . Empat kaedah digunakan untuk mencungkil masalah daripada responden iaitu temubual. Situasi ini menyebabkan mereka berasa bosan dan semangat untuk membaca menurun.BAB EMPAT : HASIL KAJIAN 4. Ini bertujuan mengcungkil sejauh mana responden ingin memdedahkan kelemahan mereka sendiri Daripada 20 orang responden. 20 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.1 Analisis Kajian. pemerhatian. 5 orang atau 25% selebihnya adalah boleh membaca tetapi menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai bahan bacaan yang menarik untuk dibaca. Kelambatan mengeja menyebabkan masalah ini terjadi. Analisis temu bual Temu bual ini dilakukan secara terbuka. Soalan yang diajukan adalah berkisar minat mereka untuk membaca. ujian pra dan ujian pos.novapdf. 10 orang atau 50% mengatakan mereka tidak tahu atau tidak faham setelah mengeja dengan lama sehingga terlupa ayat yang telah dieja. Jadi secara keseluruhannya 75% daripada 20 orang murid prasekolah adalah tidak boleh membaca. 5 orang atau 25% lagi menyalahkan diri sendiri dengan menyatakan mereka malas hendak membaca.

novapdf.com) . 21 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.1 Analisis Pemerhatian. Pemerhatian dilakukan sepanjang seminggu semasa proses pengajaran dan pembelajaran Komponen Bahasa dan Komunikasi. Hasil bantuan guru kelas ini kelemahan responden dapat dilihat.Punca Masalah Membaca Prasekolah 25% Tidak tahu mengeja 50% Kelambatan Mengeja 25% Bahan Bacaan Yang tidak Menarik Rajah 2. Hasil pemerhatian ini diperkuatkan lagi apabila 10 orang atau 50% daripada 20 orang murid kelas ini adalah murid yang telah dipilih mengikuti kelas pemulihan khas yang diwujudkan di sekolah ini.

22 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Manakala ujian pos pula dijalankan selepas rawatan diberikan untuk melihat tahap keberkesanan kaedah dalam kajian tindakan yang dijalankan. Dua kaedah digunakan untuk menguji responden.novapdf. Bagi kaedah lisan responden diminta membaca satu teks petikan pendek di hadapan guru. Guru akan menilai bacaan murid.Analisis Ujian Pra dan Ujian Pos Ujian pra dijalankan sebelum rawatan diberikan untuk melihat tahap bacaan murid. Oleh yang demikian. penggunaan bahan yang sama adalah lebih mudah bagi melihat perbezaan antara sebelum rawatan dan selepas rawatan diberikan.com) . iaitu kaedah lisan dan kaedah bertulis.

bunga kertas. Penilaian Bacaan Lisan Oleh Guru Bil Nama Ujian Pra Kenal & sebut huruf Ujian Pasca Mengeja Membaca dgn baik Kenal & sebut huruf Mengeja Membaca dgn baik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R 10 R 11 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 23 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Ada bunga raya. bunga tasbih dan lainlain. Di sini terdapat pelbagai jenis bunga-bungaan. bunga orkid.com) . Udara disini juga segar dan nyaman.Teks Petikan Ujian Pos/ Ujian Lisan Taman Bunga Ini taman bunga.novapdf. Taman bunga ini cantik dan bersih.

3% 0%  Ujian Pos Kategori Jumlah Pelajar 15 orang 15 orang 10 orang Peratusan 100% 100% 66.7% 53.4 24 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.com) .3 / / / / / / / / / / / / Analisis Bacaan Lisan  Ujian Pra Kategori Kenal & Sebut Huruf Membaca Mengeja dengan baik Jumlah Pelajar 10 orang 8 orang 0 Peratusan 66.novapdf.12 13 14 15 R 12 R 13 R 14 R 15 / / Jadual 1.7% Kenal & Sebut Huruf Membaca Mengeja dengan baik Jadual 1.

Dalam ujian pra hanya 10 orang dapat mengenal dan menyebut huruf. 25 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Dari segi mengeja pula. semasa ujian pra hanya 8 orang boleh mengeja tetapi dalam ujian pos semua responden telah boleh mengeja. setelah rawatan dilakukan peningkatan dalam ujian pos di mana semua 15 orang responden telah boleh mengenal dan menyebut huruf.novapdf. Peningkatan yang mendadak berlaku di mana semasa ujian pra tiada responden yang dapat membaca dengan baik tetapi selepas rawatan diberikan 10 orang responden telah dapat membaca dengan baik.Graf Ujian Bacaan Lisan Pra Dan Pos Kemahiran Membaca Prasekolah 15 10 PRA 5 POS 0 Kenal & sebut Huruf PRA Mengeja Membaca dgn baik POS Rajah 2.com) . Hasil dapatan graf diatas menunjukan berlaku peningkatan yang ketaraan dari ujian pra kepada ujian pos.2 Ujian pra dan pos menggunakan teks petikan yang sama untuk memudahkan melihat keberkesanan rawatan yang diberi.

novapdf. Saya berumur _________ tahun. Tiap-tiap pagi saya pergi ke ____________. Analisis jawapan responden. Saya ke sekolah dengan ___________ .Manakala 5 orang lagi juga telah boleh membaca tetapi masih memerlukan bimbingan guru. Bil Nama Ujian Pra Tidak mengisi jawapan Ujian Pasca Jawapan salah Jawapan betul Tidak mengisi jawapan Jawapan salah Jawapan betul 1 2 3 R1 R2 R3 / / / / / / / 26 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.com) . Kaedah Kedua yang digunakan adalah Kaedah Bertulis dimana satu petikan pendek yang tidak lengkap diberikan kepada responden. Saya belajar dalam Prasekolah ___________ . Responden perlu melengkapkan petikan tersebut. UJIAN UJIAN PRA/POS (UJIAN BERTULIS) Lengkapkan cerita di bawah dengan jawapan yang sesuai.

novapdf.0% 33.com) .3% 20.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  Ujian Pra Kategori Jumlah Pelajar 8 orang 3 orang 5 orang Peratusan 53.3% Tidak Mengisi Jawapan Jawapan Salah Jawapan Betul 27 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.

7% Tidak Mengisi Jawapan Jawapan Salah Jawapan Betul Jadual 1.novapdf.com) .3% 66. Ujian Pos Kategori Jumlah Pelajar 0 orang 5 orang 10 orang Peratusan 0% 33.5 28 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.

novapdf.Analisa Jawapan Responden Ujian Bertulis Ujian Pra dan Pasca 10 8 6 PRA 4 2 0 Tidak mengisi jawapan Jawapan salah Jawapan betul POS PRA POS Rajah 2. jelas menunjukkan perbezaan yang berlaku dalam ujian pra dan ujian pos. Telah berlaku peningkatan yang mendadak kepada bilangan responden yang dapat mengisi tempat kosong dengan betul pada teks petikan yang diberi dalam ujian pra dan pos.3 Berdasarkan carta di atas .com) . Peningkatan berlaku 100% dimana sebelum tindakan hanya 5 orang dapat mengisi tempat kosong dengan betul tetapi selepas rawatan diberikan 10 orang dapat mengisi tempat kosong dengan betul. menjawab setiap item yang diberikan secara keseluruhannya 29 80 % responden dapat Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Perubahan ini jelas menunjukan keberkesanan rawatan yang diberikan kepada responden. Berdasarkan semua dapatan daripada instrumen yang digunakan didapati peningkatan berlaku antara ujian pra dan pasca yang telah dijalankan.

Contohnya dalam Komponen Kognitif.novapdf. Walau bagaimanapun . Perubahan positif yang terjadi hasil dari kajian ini membantu menguatkan semangat untuk meneruskan lagi kajian ini pada masa akan datang. pemerhatian terhadap responden perlu dilakukan dalam kajian kedua untuk memastikan lima orang pelajaran yang masih kurang mahir membaca tersebut dapat membaca dengan baik seterusnya dapat memantapkan lagi kemahiran membaca pelajar lain. difahami dan menarik minat pelajar untuk membaca perkataan berkenaan. guru boleh menulis perkataan yang ingin diajar di dalam kad-kad bacaan yang mudah dilihat. Pemilihan fokus kajian ini amat bertepatan memandangkan responden yang berada di dalam prasekolah sememangnya bermasalah dalam pembacaan. Kaedah ini juga dikesan mampu menarik minat pelajar dalam mata pelajaran lain jika digunakan. 30 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Ini membenarkan lagi andaian bahawa Kaedah Kad bacaan yang dicetuskan pada asasnya oleh Smith dan diubah suai oleh beberapa pengkaji terdahulu ini amat bersesuaian dengan responden yang dipilih. Pemerhatian terhadap kajian kedua juga boleh memantapkan lagi kaedah pengumpulan data yang dibuat.com) . secara keseluruhanya didapati bahawa tindakan yang dilaksanakan dalam kajian ini telah berjaya meningkatkan kemahiran membaca di kalangan murid prasekolah di sebuah sekolah di Bukit Mertajam.BAB LIMA : RUMUSAN 5.1 Refleksi Terhadap Dapatan Kajian. Hasil daripada dapatan kajian tindakan yang dijalankan.

Pemerhatian ini bertujuan memastikan setiap yang dirancang dilaksanakan dengan berkesan. Walaupun begitu.novapdf. Namun begitu dapatan kajian ujian pos. pengkaji akan membuat pemerhatian terhadap penglibatan responden dalam sesi pengajaran dengan menggunakan senarai semak tingkah laku pelajar atau rakaman video. berkesan serta bahan bukti kajian yang kukuh. Ini adalah untuk memudahkan lagi pengkaji membuat analisis data secara menyeluruh.Pemerhatian yang dijalankan oleh rakan penyelidik terhadap tingkah laku guru mengukuhkan lagi tindakan yang dibuat semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. dan temubual hanya terbatas kepada kumpulan responden yang dikaji sahaja dan tidak boleh digeneralisasikan kepada situasi di luar sekolah tersebut. Pengkaji kabur dalam memilih aspek apakah yang perlu diperhatikan dan dinilai sepanjang proses perlaksanaan tindakan dijalankan. Pada kajian kedua kelak. Pada kajian pertama. pemantauan tingkahlaku guru. dapatan kajian ini boleh dimanfaatkan jika situasi kelas itu sama dengan situasi kelas yang terlibat dalam kajian ini.com) . kaedah pemerhatian terhadap tingkah laku pelajar tidak dilaksanakan kerana pada masa itu pengkaji masih kabur dan ragu-ragu tentang cara yang harus digunakan untuk membuat membuat pemerhatian tersebut. 31 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.

F Skiner yang menyatakan bahawa sesuatu Selari dengan Teori Behaviour perkara yang dilakukan mestilah berulang-ulang untuk memastikan kita mendapat hasil yang diharapkan. oleh B. kajian seterusnya harus dijalankan dengan lebih kreatif. untuk memastikan keberkesanan kajian ini . pengkaji bercadang akan melanjutkan kajian ini ke kajian kedua dengan menggunakan fokus kajian yang sama. Oleh yang demikian . Oleh itu. 32 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Melalui sesi pengajaran dalam kajian pertama pengalaman melaksanakan kajian.novapdf.2 Cadangan Untuk Kajian Seterusnya.com) . didapati bahawa pencapaian responden dalam sesuatu bidang kemahiran itu bergantung kepada amalan dan gaya pengajaran guru disamping bahan bantu mengajar serta senario pengajaran dan pembelajaran yang diwujudkan. Selepas kajian pertama. praktikal dan berkesan untuk memastikan masalah bacaan dikalangan murid bukanlah satu isu besar lagi kerana jalan penyelesaiannya telah jelas.5. memandangkan tindakan yang dilaksanakan dalam kajian pertama ini boleh ditambah baikan dengan menggunakan elemen muzik dan permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran guru. kajian kedua dan seterusnya harus dijalankan supaya masalah murid yang lemah dalam bacaan semakin berkurangan. Situasi ini haruslah dijadikan pengajaran supaya kita sebagai guru dapat mempertingkatkan lagi usaha agar muridmurid yang lemah dalam bacaan tidak lagi terus dibelenggu masalah yang sama sepanjang hayat.

perancangan tindakan dan seterusnya laporan kajian ini. Pada peringkat awal penyediaan proposal . kajian ini sebenarnya dirancang dijalankan di sekolah lain tetapi terpaksa ditukar selepas penyediaannya telah siap disebabkan masalah penentuan sekolah untuk praktikum. Dorongan dan semangat yang begitu berkobar-kobar oleh Puan Noor Miza sebagai penyelaras kajian ini cukup memberi makna yang besar dalam penyediaan kajian ini. Saya mengakui masih mentah dan kurang pengalaman untuk melaksanakan sesuatu kajian seperti ini. Pada akhir proses penulisan laporan ini.3 Rumusan Refleksi Sepanjang kajian. Dalam hasil kajian tindakan ini. walaupun mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan. Puan Sharifah Amnah sebagai fasilitator telah membantu dalam menyiapkan laporan kajian tindakan bagi kitaran satu untuk kajian tindakan ini. Namun ini tidak mematahkan semangat pengkaji untuk meneruskan kajian ini walaupun segalanya terpaksa disusun semula.5. Berdasarkan Kursus Kajian yang dijalankan selama seminggu pelbagai input dan bahan rujukan telah diberikan oleh beberapa fasilitator yang berpengalaman.novapdf. saya selaku pengkaji bagi kajian ini terpaksa menempuh pelbagai bentuk cabaran bagi menyiapkan proposal. Kursus ini memberi impak yang besar kepada saya dalam memulakan dan menjalankan kajian ini. mungkin terdapat banyak kelemahan dan kekurangan data sokongan yang diperlukan untuk memantapkan lagi kesahihan dan ketepatan kajian berkenaan beberapa perkara penting dalam kajian tindakan ini sebagai data yang menyokong atau bukti ketepatan dan kesahihan kajian ini seperti pemerhatian terhadap 33 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.com) .

Sebagai memikul tanggungjawab ini . Jika perlukan perubahan. biarlah perubahan itu yang positif supaya memudahkan individu lain yang ingin menggunakan kaedah ini terhadap responden mereka. Antaranya ialah. Berdasarkan kajian yang diadakan. sesuatu perkara yang dilakukan dengan penuh dedikasi.tingkah laku murid semasa proses perlaksanaan tindakan dan temubual yang lebih teliti dengan responden. kaedah seperti ini akan terus dikaji dan digunakan sebagai satu cara menyelesaikan masalah murid lemah membaca. Jalan penyelesaian harus dikaji dan penyelesaian harus dilakukan segera dengan pelbagai kaedah yang difikirkan berkesan seperti kaedah ini. Pemilihan isu membaca ini adalah sebagai melaksanakan tanggungjawab penyelidik sebagai seorang bakal pendidik anak bangsa pada masa hadapan. pengkaji mendapat begitu banyak pengajaran dari pelbagai sumber.yakin dan bersungguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu yang menggalakkan.novapdf. Diharap pada masa hadapan . maka masalah seperti ini tidak boleh dipandang sepi.com) . ianya perlukan pengorbanan. Melalui kajian yang dijalankan ini membuktikan tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. 34 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.

Kuala Lumpur. (2002) Meningkatkan Kemahiran Murid Membaca Ayat-ayat yang mengandungi Perkataan Gabungan Dua Suku Kata Terbuka Dan Tertutup KV + KVK. Mashitah Arshad. Harison Bt Othman(2005) Kajian Tindakan: Meningkatkan Kemahiran Membaca Dengan Menggunakan Kaedah Kad Bacaan. 1997. Kuala Lumpur Fajar Bakti Liew Phaik Guat Selina (1998). Maktab Perguruan Sandakan. Membina Budaya Membaca di Kalangan Guru-guru Pelatih Maktab Perguruan Tuanku Bainun. (1992). Jabatan Pendidikan. Johor Atan Long et..RUJUKAN Abdul Aziz Abdul Talib.al. Institut Perguruan Perlis Juriah Long. Pengkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Asplaila Ramli. Mohd Israfi Sayati. Mad Isa Mamat Dan Dr Yasmin Hussain (2007) Penguasaan Awal Membaca Dan Menulis Bahasa Melayu Murid Tahun Satu (KIA2M) Sekolah 35 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. et. Jabatan Ilmu Pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka.Dewan Bahasa dan Pustaka.com) . Perlis. The Effects of a Reading Program in Preschool Education on the Reading Attitude among Children in Later Years. SK Sawah Dato’. al. (1984).novapdf. Kuala Lumpur.(1984) Psikolinguistik dan Pengajaran Bacaan Di SekolahSekolah Rendah. Maslinda Mahmud. A Survey on the Reading Habits and Interests of Malaysian people. Pulau Pinang.

Arau. 2008. Sekolah Kebangsaan Merting..Jabatan Ilmu Pendidikan. Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka . Menguasai Kemahiran Membaca : Satu Keperluan Manusia. SMK Tunku Kurshiah. Siti Zaliha Binti Hasan (2005) Kajian Tindakan: Meningkatkan Kemahiran Membaca Ayat Tunggal Dalam Tajuk Jiran Saya Menggunakan Kaedah Kad Cantuman. Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang.Penerbitan Adabi.(2005). Norazelina binti Awang Man(2005) Kajian Tindakan:Meningkatkan Kemahiran Menyebut Suku Kata Konsonan Vokal (KV) Terbuka Dengan Menggunakan Kaedah Bacalah Sayang. Institut Perguruan Perlis. Sofiah Hamid(1983) Pendekatan Mengajar Bacaan Bahasa Malaysia Di Peringkat Sekolah Rendah.com) .novapdf.Kuala Lumpur. S K Ujong Batu. Jabatan Bahasa. See Bee Ean. Institut Perguruan Perlis. Ke Arah Meningkatkan Kemahiran Membaca dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 2.Sekitar Bandar Melaka. Zainora binti Mohd @ Man. Pahang 36 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Sawpi Lawi (1998). Perlis. Negeri Sembilan. Meningkatkan Kemahiran Membaca Murid Tahun 5 Melalui Latih Tubi Bacaan Menggunakan Kad Suku Kata.

novapdf.gov.pdf http://apps.kajiantindakansekolahrendah.arjpnj.jpnperak.emoe.emoe.my/bppdp/kajian%20Tindakan%202007/Projek%20Kajian%20Tin dakan%20Yang%20Baik/Kertas%20Siti%20Rosmah%20-%202005.my/ipba/rdipba/cd1/article51.gov.gov..com) .emoe.www.my www.pdf 37 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.gov.pdf http://www.com/ktindak/files/tingting.my www.my http://apps.

bunga orkid. Bukit Mertajam.com) .novapdf. 38 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Ada bunga raya. Taman bunga ini cantik dan bersih. bunga kertas. Di sini terdapat pelbagai jenis bunga-bungaan.LAMPIRAN Lampiran 1 Sekolah Kebangsaan Juara Cheruk To’Kun. Pulau Pinang Ujian Pos/ Ujian Lisan Taman Bunga Ini taman bunga. bunga tasbih dan lain-lain.

Saya belajar dalam kelas___________ .novapdf. Tiaptiap pagi saya pergi ke ____________.com) .Lampiran 2 Sekolah Kebangsaan Juara Cheruk To’Kun. Saya ke sekolah dengan ___________ . Saya berumur _________ tahun. Bukit Mertajam. 39 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Pulau Pinang UJIAN UJIAN PRA/POS (UJIAN BERTULIS) Lengkapkan cerita di bawah dengan jawapan yang sesuai.

6.20-9. Sudah kenal suku kata mudah 40 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.1 Membaca perkataan dan rangkai kata yang bermakna Fokus sampingan i. murid-murid akan dapat : i. Pengetahuan sedia ada i.Lampiran 3(Rancangan Pengajaran Harian. Bukit Mertajam. 3. ii. Objektif pembelajaran Memupuk minat membaca Dapat menyebut perkataan dengan baik Pada akhir pembelajaran ini. Pulau Pinang Kelas Bilangan murid Tarikh Komponen Aktiviti Tema Fokus Raflessia 2 25 orang 25 Ogos 2008 Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Menyebut perkataan dan membaca Hari Kemerdekaan Kecerdasan Kecerdasan Linguistik Umur 5 dan 6 tahun Pelbagai (MI) Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 3. Sekurang-kurangnya 10 orang murid dapat menyebut dan membaca ayat pendek.7.com) .novapdf.20 pagi) Sekolah Kebangsaan JuaraCheruk To’Kun.6 Membaca perkataan gabungan dua suku kata vokal bergandingan dan konsonan bergandingan (KV+VK) dan (VK+V). Slot 1 (8.

novapdf.Kerjasama. Hormat Kad bacaan suku kata. 2. Intrapersonal Langkah/ Masa Set induksi Isi Pelajaran Aktiviti pengajaran dan Catatan pembelajaran  Bahan Mengajar Radio CD lagu bantu 1. Rasional.Muzik. Patriotik.radio dan CD lagu Penggabungjalinan Interpersonal. Guru mamasang lagu Nilai guru  Rasional Mari membaca. Guru menceritakan Kemahiran berfikir: faedah membaca kepada Menghubung kait murid. kad bacaan cerita pendek. 3.com) . Menhubung kait Rajin. kad bacaan ayat pendek. Menjana idea kecerdasan pelbagai: verballinguistik(memberi pendapat) muzik 41 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Kemahiran Berfikir Penerapan Nilai Bahan Bantu Mengajar Menjana idea. Murid dan menyanyi bersama.

2.Langkah 1 Bahan bantu mengajar:   Papan tulis Kad bacaan suku kata : Ba Bi Bu Bo Ca Ci Cu Co Da Di Du Do 1. 2. Guru mengeja setiap Kemahiran bahasa: Kemahiran membaca suku kata yang ada pada kad bacaan. Murid mengikut guru mengeja suku kata pada kemahiran Bahasa kad bacaan.com) . Kecerdasan pelbagai: verbal Linguistik Langkah 2 Bahan Bantuan:  Kad bacaan suku kata 1. teknik bacaan kuat Kecerdasan 42 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf. Murid diminta bacaan secara  individu  kad di  kemahiran bertutur kemahiran mendengar kemahiran membaca membaca tersebut hadapan kelas. Guru menampal kad Nilai   Kerjasama hormat bacaan suku kata pada papan tulis di hadapan kelas.

Langkah Kad bacaan suku kata 1. berdasarkan kad bacaan Kontekstual : 43 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Seorang demi seorang murid membaca akan kad bangun bacaan secara masing-masing kuat. Murid diminta membaca kad suku kata tersebut Nilai : secara senyap selama Tolong menolong beberapa minit. Setelah mengeja tersebut. 3. 2.novapdf.Pelbagai: verbal linguistik Kajian masa depan: Meramal kesudahan cerita Nilai: kerjasama Langkah 3 Kad bacaan suku kata Bu Ku Ka Ki Ku Ku La Lu Ci Ku 1.com) . murid suku dapat Kemahiran Bahasa kata  guru kemahiran mendengar kemahiran bertutur kemahiran membaca memberikan kad bacaan  yang mengandungi suku  kata baru kepada murid.

dalam Strategi: 2.com) .4 tersebut murid diminta mengaitkan dengan membina satu perkatan kehidupan dan amalan baru dari kad suku kata harian tersebut. 2. Siapa paling banyak Kecerdasan Pelbagai : dapat membina perkataan intrapersonal dari kad bacaan tersebut akan diberi hadiah.novapdf. 3. Penutup   Kognitif Sosioemosi 1. REFLEKSI KEKUATAN : _____________________________________________________ 44 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Murid sekali lagi Nilai: menyanyikan lagu “Mari Kerjasama membaca” bersama guru. Guru merumuskan isi Kecerdasan Pelbagai pelajaran dengan Intrapersonal mengaitkan kepentingan muzik membaca kehidupan. Murid diminta sentiasa Konseptual belajar untuk membaca.

_____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _________________________________________ KELEMAHAN : _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ __________________________________________ 45 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) .

novapdf.CARA MENGATASI : _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ __________________________________________ ULASAN RAKAN PENYELIDIK : 46 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.com) .

novapdf. Bukit Mertajam.com) . Pulau Pinang CONTOH KAD BACAAN SUKU KATA BUKU BUBU BUKA BULU BOLA BOBO BABA KACA KATA KAMI KUKU KUDA KURA KOKO CIKU CICI CUBA CUCU DUDU DADA DODO SAYA SAPU SAMA LAMA MAMA RAMA LARI PADI DAKI DAHI JARI JAWI TALI SARI CONTOH KAD BACAAN AYAT PENDEK IBU BELI BAJU BAJU ANI CANTIK RAJU ADA KUCING KUCING RAJU CANTIK DATUK BUKA KOTAK EMAK MASAK NASI ADIK MAIN BOLA TAMAN BUNGA CANTIK BUNGA WARNA MERAH HARUN ADA KEBUN HARUN TANAM SAYUR RUMAH SITI BESAR JOHAR PERGI KE PASAR BASIR BERJALAN KAKI 47 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Lampiran 4 Sekolah Kebangsaan Juara Cheruk To’Kun.

Dia Ayah ada kereta baru.CONTOH KAD BACAAN CERITA PENDEK Johar pergi ke pasar malam. Anas cucu Pak Abas. Ayob nanasnya luas. Buah mangga itu manis. Pak dengan rending daging. Layang-layang Perdana. Nanas itu sedap dan Ayob selalu belikan Ayob buku cerita. Nama kereta ayah Proton diperbuat dari kertas surih. Ayah suka makan nanas. Anjing itu lari pandai memasak rendang daging.Anjing ketupat pada hari raya.com) . Harun makan Awang buat kadang di tepi padang.novapdf. Anas ada banyak buku cerita di rumahnya. Halaman buah manga di pasar malam. 48 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Kereta ayah cantik. lintang-pukang Anuar suka bermain layang-layang. rumah Sarimah indah. Emak Sarimah menanam pokok bunga di tepi rumah. Dia makan ketupat suka kejar kambing Pak Awang. Johar membeli Rumah Sarimah dii tepi sawah. Kebun Ayob suka membaca buku cerita. Kerta ayah buat layang-layang sendiri. Pak Abas ada kebun nanas. Ayah sangat Anuar cantik. manis. Pak Harun suka makan ketupat. Pak Awang bela kambing dan burung. Layang-layang berwarna putih. Emak Harun Awang kejar anjing itu. sayangkan kereta itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful