MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH KAD BACAAN DALAM KALANGAN MURID PRASEKOLAH DI SEBUAH SEKOLAH

BAB SATU : PENYATAAN MASALAH 1.1 Pendahuluan Menurut Liew Phaik Guat Selina (1998), membaca bermaksud satu bentuk aktiviti mentafsir simbol atau huruf ke dalam bentuk perkataan dan ayat yang memberi makna kepada seseorang individu . Selain itu, See Bee Ean (2008) menyatakan bahawa membaca ialah keupayaan pelajar mentafsir simbol dan perkataan dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul. Berdasarkan makna tersebut jelaslah bahawa betapa pentingnya kemahiran membaca kerana setiap yang dilihat hanya boleh ditafsirkan maknanya apabila seseorang itu boleh membaca. Kebolehan membaca merupakan kemahiran yang penting diperolehi walaupun kanak-kanak masih di peringkat awal. Kanak-kanak yang sudah boleh membaca ayat-ayat mudah dengan lancar dan menguasai sekumpulan pembendaharaan kata asas serta boleh mengeja perkataan yang tidak dikenali sebelum memasuki peringkat seterusnya berada pada kedudukan yag lebih selesa dan meyakinkan jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang masih belum boleh menguasai kemahiran membaca. Kaedah ini merupakan asas untuk murid-murid prasekolah untuk membaca. Oleh yang demikian, penguasaan kemahiran membaca yang tepat dan berkesan harus bermula pada awal lagi jika tidak mahu kanak-kanak ini kekal lemah sehingga tamat sekolah rendah.
1

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Gambaran yang diketengahkan ini menegaskan bahawa betapa pentingnya kebolehan membaca dalam kalangan kanak-kanak dan harus diberi perhatian sewajarnya. Oleh yang demikian kajian ini telah memfokuskan kepada cara meningkatkan kemahiran membaca menggunakan kaedah kad bacaan bagi murid prasekolah.

1.2

Refleksi Pada 14 Oktober 2002, Utusan Malaysia melaporkan bahawa terdapat 100,000

murid Tahun Dua hingga Tahun Enam tidak tahu membaca, menulis dan mengira. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2002) pula melaporkan seramai 2400 murid Tingkatan Satu tidak boleh membaca. Menyedari betapa kritikalnya masalah ini, maka pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah menubuhkan satu Mesyuarat Memperkasakan Sekolah Kebangsaan, pada 22 November 2005 dan satu ketetapan telah dibuat supaya masalah kegagalan membaca dan menulis dalam kalangan murid tahun satu ditangani segera. Kemahiran atau konsep 3M membaca, menulis dan mengira dengan digiat dilaksanakan di semua sekolah seluruh Malaysia yang melibatkan penglibatan awal murid prasekolah. Bertitik tolak dari situ, satu kesedaran mula timbul untuk menjalankan satu kajian dalam mencari kaedah terbaik untuk membantu murid prasekolah menguasai kemahiran kemahiran membaca dan menulis. Diharap dengan kaedah yang dijalankan

2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

dapat membantu murid-murid ini lulus di dalam semua mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Ini kerana membaca adalah kunci kejayaan seseorang individu. Tinjauan awal dijalankan untuk memperolehi data awal melalui kaedah

temubual dan soal selidik yang dilakukan ke atas 10 orang murid( 5 lelaki dan 5 perempuan) , 5 orang murid yang lemah di dalam kelas dan 5 orang murid yang boleh membaca serta 1 orang guru prasekolah di sebuah sekolah rendah di Bukit Mertajam. Melalui temubual yang yang dilakukan secara terbuka, maklum balas daripada murid berkenaan masalah dan punca mereka lemah dalam membaca dapat diketahui. Guru yang ditemubual juga membantu dalam mencari punca masalah tersebut dalam

kalangan murid prasekolah. Rata-rata mengakui bahawa kelambatan mengeja dan ayat yang panjang adalah masalah bagi mereka. Selain itu, terlalu banyak perkataan di dalam bahan bacaan menjadikan mereka keliru, buntu dan mula malas untuk mengeja dan membaca. Hasil tinjauan awal ini telah memperlihat masalah sebenar murid prasekolah. Oleh yang demikian satu kajian telah dijalankan untuk mencari kaedah terbaik dalam mengatasi masalah tersebut.

3

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

1.3

Pernyataan Masalah Membaca adalah satu perkara yang penting di dalam kehidupan kita seharian.

Sekiranya kita tidak boleh membaca, maka terputuslah perhubungan kita dengan dunia luar. Begitu jugalah pentingnya kemahiran membaca untuk murid-murid sekolah.

Seawal sesi pembelajaran di prasekolah mereka telah diterapkan dengan kemahiran 3M (membaca, menulis dan mengira ) Masalah membaca juga boleh mempengaruhi prestasi pelajar dalam komponen lain selain komponen perkembangan bahasa. Bagi murid yang kurang cekap dalam membaca akan ketinggalan dalam sesi pembelajaran dan akan mempengaruhi keputusan mereka apabila masuk ke tahun satu. Justeru itu, masalah membaca harus diatasi segera. Salah satu kaedah yang boleh mencetus minat membaca, adalah dengan penggunaan kad bacaan dan kad ayat-ayat pendek yang mudah difahami dengan harapan ia mampu menarik minat murid untuk minat membaca. Kaedah ini sebenarnya bukanlah satu kaedah baru. Menurut Nik Safiah Karim dalam bukunya Pendekatan Pengajaran Bacaan Peringkat Sekolah Rendah (1998), kaedah ini telah mula diperkenalkan oleh Smith (dalam Sofiah Hamid, 1983) yang menerokai bidang penyelidikan tentang masalah membaca dalam kalangan kanak-kanak bermula dari tahun 1891 hingga tahun 1966 di Eropah. Smith (dalam Sofiah Hamid, 1983) memperkenalkan kaedah ini sebagai kaedah ayat dan cerita pendek. Hasil

4

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Menilai keberkesanan tindakan dalam meningkatkan kemahiran membaca dengan menggunakan kad bacaan dua suku kata dan ayat-ayat pendek mudah difahami serta menyalin ke dalam buku tulis.novapdf. Seterusnya perkataan akan diganti dengan cerita pendek untuk peringkat seterusnya. Objektif kajian Mengenal pasti punca masalah murid prasekolah yang lemah dalam bacaan Menggunakan kad bacaan dua suku kata dan ayat-ayat pendek mudah untuk meningkatkan kemahiran membaca dengan menggunakan kad bacaan dua suku kata dan ayat-ayat pendek yang mudah difahami serta menyalin ke dalam buku tulis.com) . 1. 5 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. iii.4 i.perkembangan semasa kaedah ini mula diubah suai menjadi satu kaedah baru yang dikenali sebagai kaedah kad bacaan. Kaedah ini memerlukan guru menulis perkataan yang mudah dalam satu kad bagi memudahkan murid membaca. ii.

1983) yang menyatakan bahawa murid perlu terlebih dahulu menguasai kemahiran asas membaca sebelum menguasai kemahiran membaca. Hal ini ditegaskan oleh Smith (dalam Sofiah Hamid.BAB DUA : TINJAUAN LITERATUR 2. menulis dan mengira. Itupun hanya separuh (20%) yang tidak dapat menyatakan tajuk buku yang dibacanya (Atan Long. al. Salah satu sumber untuk memperolehi ilmu pengetahuan pula melalui membaca . Mengikut Statistik daripada Bahagian Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia (1997) menunjukkan bahawa seramai 85 377 orang murid sekolah rendah seluruh Malaysia menghadapi masalah dalam membaca dan menulis iaitu tidak boleh menguasai kemahiran asas membaca. 1984). individu tidak akan dapat membaca dan menulis sekiranya mereka tidak menguasai asas membaca dan menulis. et.1 Tinjauan Literatur yang Berkaitan Kemahiran Membaca Kerajaan telah menggariskan beberapa matlamat dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). minat membaca masih belum menggalakkan. didapati hanya 42% yang telah membaca buku di dalam tempoh 6 bulan sebelum kajian tersebut dijalankan. Manakala dari segi bilangan muka surat 6 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Selain itu. Di dalam satu kajian. Logiknya.com) . Antaranya ialah pembangunan insan yang merujuk kepada ilmu pengetahuan.novapdf. Dewasa ini kelemahan membaca dalam kalangan murid sekolah sama ada sekolah menengah atau sekolah rendah menjadi perhatian masyarakat.

menulis dan mengira. menyatakan bahawa setiap kanak-kanak perlu diajar membaca dengan menggunakan kaedah yang mudah difahami serta memberi kesan yang mendalam terhadap tahap ingatan kanak-kanak supaya masalah membaca tidak membelenggu kehidupan mereka kelak. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Harison Othman (2005) yang membincangkan tentang kaedah meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan pelajar tahun dua.com) . 7 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Justeru itu Noriah (1999) telah menggariskan peranan pendidikan pemulihan sebagai langkah khusus dalam menangani masalah membaca.yang dibaca didapati rakyat Malaysia hanya membaca secara purata satu muka surat setahun. Kementerian Pelajaran Malaysia (1999) pula menyatakan bahawa terdapat seramai 24 000 dalam kelas peralihan tingkatan satu masih tidak dapat membaca.novapdf. menulis dan mengira ini hendaklah dipulihkan sebaik sahaja masalah tersebut dikesan. berbanding Jepun iaitu 200 muka surat setahun dan juga Amerika Syarikat. Laporan tersebut menunjukan bahawa masalah membaca dalam kalangan murid sekolah adalah satu perkara yang perlu diatasi segera. Laporan dari Jabatan Pendidikan Khas.

novapdf. bakat dan gaya belajar. Cheruk To’kun.1 Sampel Responden kajian ini adalah dalam kalangan murid-murid prasekolah di sebuah sekolah di Bukit Mertajam. 8 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Ini mengakibatkan segolongan mereka lebih lambat atau terkebelakang menguasai sesuatu kemahiran berbanding yang lain. Daripada 20 orang murid. Kesemua responden berumur 6 tahun dan sedang belajar di prasekolah yang sama. Rata-rata mereka terdiri daripada keluarga golongan pertengahan. Kesemua responden adalah penduduk sekitar kawasan Sekolah Kebangsaan Juara. Kesemua responden mempunyai tahap pencapaian yang berbeza dari segi minat. Responden terdiri daripada 9 orang pelajar lelaki dan 6 orang pelajar perempuan.BAB TIGA : METODOLOGI KAJIAN 3.com) . seramai 15 orang responden yang terlibat dan perlu dipulihkan. Bukit Mertajam.

Setelah murid dapat mengenali suku kata berkenaan.com) . Dalam kajian ini kaedah Kad Bacaan digunakan untuk mengatasi masalah murid lemah membaca. 9 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Guru menyebut suku kata berkenaan dan diikuti oleh murid.novapdf. Apabila guru ke kelas: Langkah pertama: Guru menunjukkan kad bacaan suku kata kepada kepada 15 orang murid berkenaan. beberapa langkah untuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti melalui pemerhatian pada sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas telah dirangka. murid diminta secara individu menyebut suku kata pada kad bacaan yang ditunjukkan oleh guru. Langkah berkenaan diulang sehingga kesemua murid berkenaan dapat menyebut setiap suku kata yang terdapat pada kad bacaan. Kad Bacaan yang mengandungi perkataan berlainan digunakan untuk memastikan murid dapat meningkatkan kemahiran bacaan.(Rujuk Lampiran 3: Persediaan Mengajar ). Langkah ini dijalankan selama seminggu.3. Guru memperkenalkan suku kata yang tertulis pada kad bacaan . Tindakan ini dijalankan pada waktu Pengajaran dan Pembelajaran.2 Perancangan tindakan Hasil daripada tinjauan awal kajian yang telah dijalankan.

Setiap kad yang diberikan kepada murid adalah berbeza antara satu sama lain. Setiap murid diedarkan kad bacaan ayat mudah yang mengandungi satu ayat pendek yang mudah sebagai permulaan. Setelah semua murid selesai membaca guru akan menampal kad bacaan tersebut pada papan tulis di hadapan bilik darjah. Langkah kedua: Setelah murid menguasai suku kata.Untuk mengelakkan kebosanan berlaku pada murid . Murid 10 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Murid diminta menyalin kesemua ayat mudah yang terdapat pada kad bacaan yang dilekatkan pada papan tulis di hadapan kelas. guru menyelitkan cerita berkaitan ayat yang diberi. Jadi semua murid akan membaca kad bacaan masingmasing untuk dibetulkan oleh guru. Untuk mengelak kebosanan . Langkah ini diulang selama seminggu untuk memahirkan murid membaca. Murid diberi masa beberapa minit untuk mengenali dan membaca ayat berkenaan. Guru akan memberi kad bacaan cerita pendek kepada murid. Guru membetulkan jika terdapat kesalahan pada bacaan murid.novapdf. Langkah ketiga: Pada langkah ini murid telah boleh menguasai ayat mudah. Guru akan membetulkan bacaan murid.com) . Murid kemudiannya diminta membaca kuat ayat berkenaan. gambar berkaitan dengan suku kata pada kad Bacaan di tunjukkan kepada murid. guru memberikan kad bacaan ayat mudah kepada murid.

novapdf. Langkah ini diulang selama seminggu dengan kad cerita pendek yang berbeza. ujian pasca dan soal selidik selepas tindakan. 3.yang telah boleh membaca akan menyalin cerita pendek berkenaan didalam buku tulis masing-masing. ujian pra. (rujukan : lembaran kerja) Langkah kelima: Ujian pos akan dijalankan untuk menilai tahap keberkesanan kaedah kad bacaan dalam mempertingkatkan kemahiran membaca murid prasekolah Rafflessia.3.com) .3 Pengumpulan maklumat dan data Kaedah kajian yang digunakan ialah gabungan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan kaedah temubual.1 Temu bual Temu bual dijalankan secara terbuka bersama 15 orang murid berkenaan yang perlu dipulihkan serta seorang guru prasekolah di sebuah sekolah. Langkah keempat: Setelah murid boleh membaca dengan baik. guru akan memberi pengukuhan kepada murid. 3. Guru akan menyediakan lembaran kerja untuk menguji tahap peningkatan dan penguasaan murid terhadap kemahiran membaca. pemerhatian. Walaupun ia 11 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.

Didapati kesemua responden yang dipilih tidak dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik.2 Pemerhatian Semasa tinjauan awal dibuat. Mereka tidak dapat membaca dan mengeja walaupun perkataan yang diberikan adalah mudah. Oleh yang demikian. Contoh soalan yang diberikan : i. Kelemahan yang lebih ketara dapat dilihat apabila ujian pra dijalankan. 3.novapdf. iii. kelemahan murid-murid telah dapat dilihat dengan jelas. tetapi guru memilih murid yang berbeza untuk mendapatkan tindak balas yang berbeza. iv. ii. 12 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Soalan berkisarkan perkara yang dikaji iaitu kelemahan murid dalam membaca.3. Apakah yang kamu suka? Adakah kamu suka membaca? Mengapakah kamu tidak suka membaca? Apakah bahan bacaan yang kamu suka baca? Adakah kamu suka jika kamu boleh membaca? Soalan-soalan ini dibina dengan tujuan untuk mencungkil minat membaca dalam kalangan mereka dan permasalahan yang akan mereka timbulkan lantaran kelemahan mereka dalam bacaan.com) .dijalankan secara terbuka. satu kajian tindakan perlu dilakukan demi membantu murid-murid ini meningkatkan kemahiran membaca mereka. v.

com) . Untuk kaedah lisan. Guru membuat penilaian terhadap bacaan murid (rujuk lampiran di bahagian analisis) . Didapati murid dapat membaca dengan lebih baik. Jadi 15 orang pelajar berkenaan adalah responden yang perlu diberi rawatan. 10 dari 15 orang pelajar berkenaan telah dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik. apabila 10 orang pelajar ini tidak boleh membaca. dua kaedah digunakan iaitu kaedah secara lisan dan bertulis. murid diminta membaca kuat satu petikan pendek di hadapan guru (rujuk lampiran : Petikan Pendek Ujian Pra) . 13 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Hasil ujian pra yang pertama kali diadakan telah menunjukkan satu keputusan yang tidak memberangsangkan.3. 3.novapdf.4 Ujian Pos Dalam masa enam minggu rawatan diberikan.3 Ujian Pra Untuk mendapat data bagi ujian pra. satu petikan pendek yang tidak lengkap diberikan kepada murid untuk dilengkapkan . guru membuat sekali lagi ujian bacaan lisan kepada murid. 5 orang membaca dengan pelbagai kesalahan sebutan hanya 5 orang sahaja yang dapat membaca daripada 20 orang pelajaran berkenaan.3.3.Untuk kaedah bertulis pula. Guru telah boleh menyerap mereka kembali menyertai kelas biasa untuk menerima sesi pengajaran dan pembelajaran seperti biasa.

14 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ayat terlalu panjang.com) . tidak tahu membunyi suku kata dan pelbagai alasan lagi.5 Soal Selidik Dalam tinjauan awal satu soal selidik telah dijalankan secara rawak. mengapakah murid-murid tidak suka membaca? Jawapan murid .3.novapdf. Malas hendak mengeja. Justeru itu. mereka lambat mengeja sehingga menyebabkan mereka tidak faham apa yang mereka baca sebelumnya. Oleh yang demikian kelambatan ini menjadi punca mereka terlupa sukukata lain sehingga mengganggu kemahiran membaca mereka. Persoalan yang dikemukakan adalah . Hakikatnya. penggunaan kaedah kad bacaan seperti yang diterangkan di atas diharap dapat membantu murid prasekolah Rafflessia 2 dalam meningkatkan kemahiran membaca. lambat mengeja .3.

5 Jadual Pelaksanaan Kajian Kajian ini telah dimulakan pada pertengahan bulan Mac hingga November 2008.com) . Jadi masa yang digunakan ialah masa komponen perkembangan bahasa iaitu 5 masa seminggu bersamaan 150 minit. Ujian pengesanan keberkesanan dijalankan pada minggu keenam.Tindakan tidak dibuat diluar waktu masa mengajar atau masa-masa lain pada hari cuti.3. Jadual perlaksanaan pelan tindakan adalah seperti berikut : bil 1 2 Perkara Seminar Kajian berasaskan sekolah Pengalaman berasaskan sekolah (tinjauan tajuk yang sesuai) 3 Penyediaan proposal Kajian 2 Mei 2008 15 Tarikh 17 Mac 2008 Catatan 1 minggu 2 minggu Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Tindakan ini dilaksanakan semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran sedang berlangsung.novapdf. ini akan menyebabkan mereka tidak menjawab soalan dengan tepat tetapi meniru orang lain ataupun langsung tidak menjawab soalan tersebut.4 Pelaksanaan Tindakan. Tindakan ini dijalankan selama empat minggu bersamaan 20 hari persekolahan. Ini untuk mengelakkan murid-murid terus berasa tertekan dan dikhuatiri mereka berasa bosan ketika berada di dalam kelas. 3. Apabila mereka lambat membaca tetapi guru tetap memberi soalan yang susah.

4 5 Memperkemaskan proposal kajian 16 Jun 2008 Perancangan untuk membuat tinjauan 1 Julai 2008 kajian 6 7 8 9 10 Pembentukan ujian Pra Perlaksanaan ujian Pra Memproses data ujian Pra Melaksanakan Pemerhatian Pengajaran Memproses pengajaran data 1 Ogos 2008 14 Ogos 2008 17 Ogos 2008 19 Ogos 2008 pemerhatian 23 Ogos 2008 11 12 Perlaksanaan Kaedah Pengajaran Pemerhatian pengajaran perlaksanaan 26 Ogos 2008 4 minggu kaedah 23 September 2008 13 Perancangan dan perlaksanaan ujian 25 September 2008 pos 14 15 16 17 18 Memproses data ujian pos Refleksi Penulisan laporan Penyemakan akhir Hantar laporan. 7 Oktober 2008 14 Oktober 2008 21 Oktober 2008 31 Oktober 2008 4 November 2008 Jadual 1.1 16 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.com) .novapdf.

catatan     bunyi huruf pola kv pola kvkv pola kvk 2 Minggu 2 1. (rujuk contoh pada lampiran)   Ayat pendek. 2. Ayat yang berlainan akan diberikan untuk meningkatkan kemahiran membaca murid. Guru akan membimbing murid untuk mengeja suku kata pada kad bacaan berkenaan.6 Bil Tarikh 1 Minggu 1 LANGKAH PELAKSANAAN KAEDAH KAD BACAAN Proses perlaksanaan 1. Contoh : baba.dol (rujuk contoh lain pada lampiran) contoh RPH pada lampiran. Setelah boleh mengeja.novapdf. dada. murid didedahkan dengan kad bacaan yang mengandungi ayat pendek dan mudah. Kak. 3.com) . Contoh : Ibu pandai masak. Guru akan membimbing murid membaca ayat pada kad bacaan berkenaan.3. Murid akan didedahkan dengan kad bacaan yang mempunyai suku kata yang mudah. Datuk buka kotak. Sertakan gambar untuk elakkan kebosanan 17 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. 2.bab. dadu.

com) . Rujuk contoh latihan pada bahagian lampiran. Guru membimbing murid dalam membaca cerita pendek berkenaan. Setelah murid dapat membaca guru akan memberikan latihan pengukuhan untuk  Latihan membaca buku cerita dihadapan kelas. Contoh : Mak Som tanam pokok bayam. Murid diminta membaca cerita pendek yang ada pada kad bacaan yang disediakan oleh guru. Jadual 1. Mak Som tanam pokok bayam di tepi kolam.novapdf. Pokok bayam Mak Som segar. 3. 2. 2. (rujuk contoh lain pada lampiran)  Cerita difahami. guru memperkenalkan kad bacaan cerita pendek. Latihan diberi dalam bentuk lisan dan bertulis 3. Setelah menguasai kemahiran membaca ayat pendek.3 Minggu 3 1.2 18 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.  Latihan melengkapkan ayat. meningkatkan lagi tahap penguasaan murid. yang mudah 4 Minggu 4 1.

novapdf. Dalam konteks ini. tingkah laku pengkaji membuat penerangan tentang sebutan suku kata melalui kaedah kad bacaan dinilai serta cuba melihat tahap pemahaman murid terhadap kaedah yang digunakan. 19 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Ini bertujuan untuk memastikan segala yang dirancang oleh penyelidik dapat dilaksanakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancangkan.3.com) .7 Pemantauan Tindakan Sesi pertama dan kedua pengajaran dipantau oleh seorang rakan penyelidik melalui kaedah pemerhatian.

5 orang atau 25% lagi menyalahkan diri sendiri dengan menyatakan mereka malas hendak membaca.BAB EMPAT : HASIL KAJIAN 4. 5 orang atau 25% selebihnya adalah boleh membaca tetapi menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai bahan bacaan yang menarik untuk dibaca.1 Analisis Kajian. Ini bertujuan mengcungkil sejauh mana responden ingin memdedahkan kelemahan mereka sendiri Daripada 20 orang responden.com) . 10 orang atau 50% mengatakan mereka tidak tahu atau tidak faham setelah mengeja dengan lama sehingga terlupa ayat yang telah dieja. Analisis temu bual Temu bual ini dilakukan secara terbuka. Situasi ini menyebabkan mereka berasa bosan dan semangat untuk membaca menurun. pemerhatian.novapdf. Soalan yang diajukan adalah berkisar minat mereka untuk membaca. 20 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Empat kaedah digunakan untuk mencungkil masalah daripada responden iaitu temubual. ujian pra dan ujian pos. Jadi secara keseluruhannya 75% daripada 20 orang murid prasekolah adalah tidak boleh membaca. Kelambatan mengeja menyebabkan masalah ini terjadi.

Punca Masalah Membaca Prasekolah 25% Tidak tahu mengeja 50% Kelambatan Mengeja 25% Bahan Bacaan Yang tidak Menarik Rajah 2. 21 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.1 Analisis Pemerhatian. Hasil pemerhatian ini diperkuatkan lagi apabila 10 orang atau 50% daripada 20 orang murid kelas ini adalah murid yang telah dipilih mengikuti kelas pemulihan khas yang diwujudkan di sekolah ini.com) .novapdf. Pemerhatian dilakukan sepanjang seminggu semasa proses pengajaran dan pembelajaran Komponen Bahasa dan Komunikasi. Hasil bantuan guru kelas ini kelemahan responden dapat dilihat.

Dua kaedah digunakan untuk menguji responden. penggunaan bahan yang sama adalah lebih mudah bagi melihat perbezaan antara sebelum rawatan dan selepas rawatan diberikan. Manakala ujian pos pula dijalankan selepas rawatan diberikan untuk melihat tahap keberkesanan kaedah dalam kajian tindakan yang dijalankan.com) .Analisis Ujian Pra dan Ujian Pos Ujian pra dijalankan sebelum rawatan diberikan untuk melihat tahap bacaan murid. Bagi kaedah lisan responden diminta membaca satu teks petikan pendek di hadapan guru.novapdf. 22 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. iaitu kaedah lisan dan kaedah bertulis. Guru akan menilai bacaan murid. Oleh yang demikian.

bunga orkid.com) . Udara disini juga segar dan nyaman. Taman bunga ini cantik dan bersih.novapdf. bunga kertas. Penilaian Bacaan Lisan Oleh Guru Bil Nama Ujian Pra Kenal & sebut huruf Ujian Pasca Mengeja Membaca dgn baik Kenal & sebut huruf Mengeja Membaca dgn baik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R 10 R 11 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 23 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Ada bunga raya. bunga tasbih dan lainlain.Teks Petikan Ujian Pos/ Ujian Lisan Taman Bunga Ini taman bunga. Di sini terdapat pelbagai jenis bunga-bungaan.

7% Kenal & Sebut Huruf Membaca Mengeja dengan baik Jadual 1.4 24 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.7% 53.12 13 14 15 R 12 R 13 R 14 R 15 / / Jadual 1.3 / / / / / / / / / / / / Analisis Bacaan Lisan  Ujian Pra Kategori Kenal & Sebut Huruf Membaca Mengeja dengan baik Jumlah Pelajar 10 orang 8 orang 0 Peratusan 66.com) .novapdf.3% 0%  Ujian Pos Kategori Jumlah Pelajar 15 orang 15 orang 10 orang Peratusan 100% 100% 66.

novapdf.Graf Ujian Bacaan Lisan Pra Dan Pos Kemahiran Membaca Prasekolah 15 10 PRA 5 POS 0 Kenal & sebut Huruf PRA Mengeja Membaca dgn baik POS Rajah 2.2 Ujian pra dan pos menggunakan teks petikan yang sama untuk memudahkan melihat keberkesanan rawatan yang diberi. Peningkatan yang mendadak berlaku di mana semasa ujian pra tiada responden yang dapat membaca dengan baik tetapi selepas rawatan diberikan 10 orang responden telah dapat membaca dengan baik. Dari segi mengeja pula. Hasil dapatan graf diatas menunjukan berlaku peningkatan yang ketaraan dari ujian pra kepada ujian pos.com) . Dalam ujian pra hanya 10 orang dapat mengenal dan menyebut huruf. setelah rawatan dilakukan peningkatan dalam ujian pos di mana semua 15 orang responden telah boleh mengenal dan menyebut huruf. 25 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. semasa ujian pra hanya 8 orang boleh mengeja tetapi dalam ujian pos semua responden telah boleh mengeja.

Analisis jawapan responden. Saya ke sekolah dengan ___________ . Bil Nama Ujian Pra Tidak mengisi jawapan Ujian Pasca Jawapan salah Jawapan betul Tidak mengisi jawapan Jawapan salah Jawapan betul 1 2 3 R1 R2 R3 / / / / / / / 26 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf. Kaedah Kedua yang digunakan adalah Kaedah Bertulis dimana satu petikan pendek yang tidak lengkap diberikan kepada responden.Manakala 5 orang lagi juga telah boleh membaca tetapi masih memerlukan bimbingan guru.com) . Responden perlu melengkapkan petikan tersebut. Saya belajar dalam Prasekolah ___________ . Tiap-tiap pagi saya pergi ke ____________. UJIAN UJIAN PRA/POS (UJIAN BERTULIS) Lengkapkan cerita di bawah dengan jawapan yang sesuai. Saya berumur _________ tahun.

0% 33.3% 20.com) .novapdf.3% Tidak Mengisi Jawapan Jawapan Salah Jawapan Betul 27 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  Ujian Pra Kategori Jumlah Pelajar 8 orang 3 orang 5 orang Peratusan 53.

com) .5 28 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.7% Tidak Mengisi Jawapan Jawapan Salah Jawapan Betul Jadual 1. Ujian Pos Kategori Jumlah Pelajar 0 orang 5 orang 10 orang Peratusan 0% 33.3% 66.novapdf.

novapdf.com) . menjawab setiap item yang diberikan secara keseluruhannya 29 80 % responden dapat Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Perubahan ini jelas menunjukan keberkesanan rawatan yang diberikan kepada responden.3 Berdasarkan carta di atas . Berdasarkan semua dapatan daripada instrumen yang digunakan didapati peningkatan berlaku antara ujian pra dan pasca yang telah dijalankan.Analisa Jawapan Responden Ujian Bertulis Ujian Pra dan Pasca 10 8 6 PRA 4 2 0 Tidak mengisi jawapan Jawapan salah Jawapan betul POS PRA POS Rajah 2. Peningkatan berlaku 100% dimana sebelum tindakan hanya 5 orang dapat mengisi tempat kosong dengan betul tetapi selepas rawatan diberikan 10 orang dapat mengisi tempat kosong dengan betul. Telah berlaku peningkatan yang mendadak kepada bilangan responden yang dapat mengisi tempat kosong dengan betul pada teks petikan yang diberi dalam ujian pra dan pos. jelas menunjukkan perbezaan yang berlaku dalam ujian pra dan ujian pos.

Contohnya dalam Komponen Kognitif.1 Refleksi Terhadap Dapatan Kajian. Pemerhatian terhadap kajian kedua juga boleh memantapkan lagi kaedah pengumpulan data yang dibuat.novapdf. Perubahan positif yang terjadi hasil dari kajian ini membantu menguatkan semangat untuk meneruskan lagi kajian ini pada masa akan datang.com) . guru boleh menulis perkataan yang ingin diajar di dalam kad-kad bacaan yang mudah dilihat.BAB LIMA : RUMUSAN 5. Hasil daripada dapatan kajian tindakan yang dijalankan. pemerhatian terhadap responden perlu dilakukan dalam kajian kedua untuk memastikan lima orang pelajaran yang masih kurang mahir membaca tersebut dapat membaca dengan baik seterusnya dapat memantapkan lagi kemahiran membaca pelajar lain. difahami dan menarik minat pelajar untuk membaca perkataan berkenaan. Pemilihan fokus kajian ini amat bertepatan memandangkan responden yang berada di dalam prasekolah sememangnya bermasalah dalam pembacaan. Kaedah ini juga dikesan mampu menarik minat pelajar dalam mata pelajaran lain jika digunakan. secara keseluruhanya didapati bahawa tindakan yang dilaksanakan dalam kajian ini telah berjaya meningkatkan kemahiran membaca di kalangan murid prasekolah di sebuah sekolah di Bukit Mertajam. 30 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Ini membenarkan lagi andaian bahawa Kaedah Kad bacaan yang dicetuskan pada asasnya oleh Smith dan diubah suai oleh beberapa pengkaji terdahulu ini amat bersesuaian dengan responden yang dipilih. Walau bagaimanapun .

com) . Pada kajian pertama. berkesan serta bahan bukti kajian yang kukuh. Pemerhatian ini bertujuan memastikan setiap yang dirancang dilaksanakan dengan berkesan.novapdf.Pemerhatian yang dijalankan oleh rakan penyelidik terhadap tingkah laku guru mengukuhkan lagi tindakan yang dibuat semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Walaupun begitu. kaedah pemerhatian terhadap tingkah laku pelajar tidak dilaksanakan kerana pada masa itu pengkaji masih kabur dan ragu-ragu tentang cara yang harus digunakan untuk membuat membuat pemerhatian tersebut. dan temubual hanya terbatas kepada kumpulan responden yang dikaji sahaja dan tidak boleh digeneralisasikan kepada situasi di luar sekolah tersebut. pengkaji akan membuat pemerhatian terhadap penglibatan responden dalam sesi pengajaran dengan menggunakan senarai semak tingkah laku pelajar atau rakaman video. 31 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. pemantauan tingkahlaku guru. Ini adalah untuk memudahkan lagi pengkaji membuat analisis data secara menyeluruh. dapatan kajian ini boleh dimanfaatkan jika situasi kelas itu sama dengan situasi kelas yang terlibat dalam kajian ini. Pada kajian kedua kelak. Pengkaji kabur dalam memilih aspek apakah yang perlu diperhatikan dan dinilai sepanjang proses perlaksanaan tindakan dijalankan. Namun begitu dapatan kajian ujian pos.

didapati bahawa pencapaian responden dalam sesuatu bidang kemahiran itu bergantung kepada amalan dan gaya pengajaran guru disamping bahan bantu mengajar serta senario pengajaran dan pembelajaran yang diwujudkan. Oleh itu. untuk memastikan keberkesanan kajian ini . memandangkan tindakan yang dilaksanakan dalam kajian pertama ini boleh ditambah baikan dengan menggunakan elemen muzik dan permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran guru. Situasi ini haruslah dijadikan pengajaran supaya kita sebagai guru dapat mempertingkatkan lagi usaha agar muridmurid yang lemah dalam bacaan tidak lagi terus dibelenggu masalah yang sama sepanjang hayat. Oleh yang demikian . praktikal dan berkesan untuk memastikan masalah bacaan dikalangan murid bukanlah satu isu besar lagi kerana jalan penyelesaiannya telah jelas.novapdf. pengkaji bercadang akan melanjutkan kajian ini ke kajian kedua dengan menggunakan fokus kajian yang sama.2 Cadangan Untuk Kajian Seterusnya. kajian seterusnya harus dijalankan dengan lebih kreatif. oleh B. Selepas kajian pertama.F Skiner yang menyatakan bahawa sesuatu Selari dengan Teori Behaviour perkara yang dilakukan mestilah berulang-ulang untuk memastikan kita mendapat hasil yang diharapkan.com) .5. 32 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. kajian kedua dan seterusnya harus dijalankan supaya masalah murid yang lemah dalam bacaan semakin berkurangan. Melalui sesi pengajaran dalam kajian pertama pengalaman melaksanakan kajian.

saya selaku pengkaji bagi kajian ini terpaksa menempuh pelbagai bentuk cabaran bagi menyiapkan proposal.3 Rumusan Refleksi Sepanjang kajian.com) . Kursus ini memberi impak yang besar kepada saya dalam memulakan dan menjalankan kajian ini. Pada akhir proses penulisan laporan ini. Berdasarkan Kursus Kajian yang dijalankan selama seminggu pelbagai input dan bahan rujukan telah diberikan oleh beberapa fasilitator yang berpengalaman.5. Dalam hasil kajian tindakan ini. mungkin terdapat banyak kelemahan dan kekurangan data sokongan yang diperlukan untuk memantapkan lagi kesahihan dan ketepatan kajian berkenaan beberapa perkara penting dalam kajian tindakan ini sebagai data yang menyokong atau bukti ketepatan dan kesahihan kajian ini seperti pemerhatian terhadap 33 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf. walaupun mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan. Namun ini tidak mematahkan semangat pengkaji untuk meneruskan kajian ini walaupun segalanya terpaksa disusun semula. perancangan tindakan dan seterusnya laporan kajian ini. Saya mengakui masih mentah dan kurang pengalaman untuk melaksanakan sesuatu kajian seperti ini. Dorongan dan semangat yang begitu berkobar-kobar oleh Puan Noor Miza sebagai penyelaras kajian ini cukup memberi makna yang besar dalam penyediaan kajian ini. kajian ini sebenarnya dirancang dijalankan di sekolah lain tetapi terpaksa ditukar selepas penyediaannya telah siap disebabkan masalah penentuan sekolah untuk praktikum. Pada peringkat awal penyediaan proposal . Puan Sharifah Amnah sebagai fasilitator telah membantu dalam menyiapkan laporan kajian tindakan bagi kitaran satu untuk kajian tindakan ini.

Jika perlukan perubahan. Berdasarkan kajian yang diadakan. Jalan penyelesaian harus dikaji dan penyelesaian harus dilakukan segera dengan pelbagai kaedah yang difikirkan berkesan seperti kaedah ini. Antaranya ialah. Melalui kajian yang dijalankan ini membuktikan tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan.com) . Pemilihan isu membaca ini adalah sebagai melaksanakan tanggungjawab penyelidik sebagai seorang bakal pendidik anak bangsa pada masa hadapan.tingkah laku murid semasa proses perlaksanaan tindakan dan temubual yang lebih teliti dengan responden.novapdf. kaedah seperti ini akan terus dikaji dan digunakan sebagai satu cara menyelesaikan masalah murid lemah membaca. maka masalah seperti ini tidak boleh dipandang sepi. 34 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. biarlah perubahan itu yang positif supaya memudahkan individu lain yang ingin menggunakan kaedah ini terhadap responden mereka.yakin dan bersungguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu yang menggalakkan. Diharap pada masa hadapan . Sebagai memikul tanggungjawab ini . ianya perlukan pengorbanan. pengkaji mendapat begitu banyak pengajaran dari pelbagai sumber. sesuatu perkara yang dilakukan dengan penuh dedikasi.

RUJUKAN Abdul Aziz Abdul Talib. Perlis. SK Sawah Dato’.novapdf. Kuala Lumpur.. Jabatan Pendidikan. Johor Atan Long et. Pengkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Asplaila Ramli. et. Jabatan Ilmu Pendidikan.com) . Mohd Israfi Sayati.al. (1984). 1997. Mashitah Arshad. Dewan Bahasa dan Pustaka. The Effects of a Reading Program in Preschool Education on the Reading Attitude among Children in Later Years. Maktab Perguruan Sandakan. Mad Isa Mamat Dan Dr Yasmin Hussain (2007) Penguasaan Awal Membaca Dan Menulis Bahasa Melayu Murid Tahun Satu (KIA2M) Sekolah 35 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. al. Maslinda Mahmud. Institut Perguruan Perlis Juriah Long. (1992).(1984) Psikolinguistik dan Pengajaran Bacaan Di SekolahSekolah Rendah. A Survey on the Reading Habits and Interests of Malaysian people. Membina Budaya Membaca di Kalangan Guru-guru Pelatih Maktab Perguruan Tuanku Bainun. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Fajar Bakti Liew Phaik Guat Selina (1998).Dewan Bahasa dan Pustaka. (2002) Meningkatkan Kemahiran Murid Membaca Ayat-ayat yang mengandungi Perkataan Gabungan Dua Suku Kata Terbuka Dan Tertutup KV + KVK. Harison Bt Othman(2005) Kajian Tindakan: Meningkatkan Kemahiran Membaca Dengan Menggunakan Kaedah Kad Bacaan. Pulau Pinang.

Arau. Negeri Sembilan. Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka . Sofiah Hamid(1983) Pendekatan Mengajar Bacaan Bahasa Malaysia Di Peringkat Sekolah Rendah. Siti Zaliha Binti Hasan (2005) Kajian Tindakan: Meningkatkan Kemahiran Membaca Ayat Tunggal Dalam Tajuk Jiran Saya Menggunakan Kaedah Kad Cantuman. Sekolah Kebangsaan Merting. Ke Arah Meningkatkan Kemahiran Membaca dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 2. Norazelina binti Awang Man(2005) Kajian Tindakan:Meningkatkan Kemahiran Menyebut Suku Kata Konsonan Vokal (KV) Terbuka Dengan Menggunakan Kaedah Bacalah Sayang.Kuala Lumpur. Meningkatkan Kemahiran Membaca Murid Tahun 5 Melalui Latih Tubi Bacaan Menggunakan Kad Suku Kata. Perlis. Institut Perguruan Perlis. SMK Tunku Kurshiah.com) . S K Ujong Batu. Sawpi Lawi (1998). Pahang 36 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.(2005).Penerbitan Adabi. 2008.novapdf. Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang.. See Bee Ean. Institut Perguruan Perlis. Jabatan Bahasa.Jabatan Ilmu Pendidikan. Zainora binti Mohd @ Man. Menguasai Kemahiran Membaca : Satu Keperluan Manusia.Sekitar Bandar Melaka.

www.pdf 37 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.emoe.kajiantindakansekolahrendah..novapdf.my http://apps.gov.my/ipba/rdipba/cd1/article51.gov.gov.my/bppdp/kajian%20Tindakan%202007/Projek%20Kajian%20Tin dakan%20Yang%20Baik/Kertas%20Siti%20Rosmah%20-%202005.emoe.jpnperak.pdf http://apps.my www.gov.com) .my www.pdf http://www.arjpnj.com/ktindak/files/tingting.emoe.

bunga kertas. bunga orkid. Taman bunga ini cantik dan bersih. 38 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.com) .LAMPIRAN Lampiran 1 Sekolah Kebangsaan Juara Cheruk To’Kun. Bukit Mertajam.novapdf. bunga tasbih dan lain-lain. Pulau Pinang Ujian Pos/ Ujian Lisan Taman Bunga Ini taman bunga. Di sini terdapat pelbagai jenis bunga-bungaan. Ada bunga raya.

Saya ke sekolah dengan ___________ .com) . Saya belajar dalam kelas___________ . Pulau Pinang UJIAN UJIAN PRA/POS (UJIAN BERTULIS) Lengkapkan cerita di bawah dengan jawapan yang sesuai. Saya berumur _________ tahun. Bukit Mertajam.Lampiran 2 Sekolah Kebangsaan Juara Cheruk To’Kun.novapdf. Tiaptiap pagi saya pergi ke ____________. 39 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.

murid-murid akan dapat : i. Pulau Pinang Kelas Bilangan murid Tarikh Komponen Aktiviti Tema Fokus Raflessia 2 25 orang 25 Ogos 2008 Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Menyebut perkataan dan membaca Hari Kemerdekaan Kecerdasan Kecerdasan Linguistik Umur 5 dan 6 tahun Pelbagai (MI) Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 3. Sudah kenal suku kata mudah 40 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.com) . ii.6. Slot 1 (8. 3.6 Membaca perkataan gabungan dua suku kata vokal bergandingan dan konsonan bergandingan (KV+VK) dan (VK+V).Lampiran 3(Rancangan Pengajaran Harian.20 pagi) Sekolah Kebangsaan JuaraCheruk To’Kun.novapdf.7.1 Membaca perkataan dan rangkai kata yang bermakna Fokus sampingan i.20-9. Bukit Mertajam. Objektif pembelajaran Memupuk minat membaca Dapat menyebut perkataan dengan baik Pada akhir pembelajaran ini. Pengetahuan sedia ada i. Sekurang-kurangnya 10 orang murid dapat menyebut dan membaca ayat pendek.

Kerjasama. Intrapersonal Langkah/ Masa Set induksi Isi Pelajaran Aktiviti pengajaran dan Catatan pembelajaran  Bahan Mengajar Radio CD lagu bantu 1. Guru mamasang lagu Nilai guru  Rasional Mari membaca.com) . Menhubung kait Rajin. Hormat Kad bacaan suku kata.radio dan CD lagu Penggabungjalinan Interpersonal. Rasional. Patriotik. kad bacaan ayat pendek.Kemahiran Berfikir Penerapan Nilai Bahan Bantu Mengajar Menjana idea.novapdf. 2. 3. Guru menceritakan Kemahiran berfikir: faedah membaca kepada Menghubung kait murid. Menjana idea kecerdasan pelbagai: verballinguistik(memberi pendapat) muzik 41 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Murid dan menyanyi bersama.Muzik. kad bacaan cerita pendek.

Murid diminta bacaan secara  individu  kad di  kemahiran bertutur kemahiran mendengar kemahiran membaca membaca tersebut hadapan kelas.novapdf. Guru mengeja setiap Kemahiran bahasa: Kemahiran membaca suku kata yang ada pada kad bacaan. Guru menampal kad Nilai   Kerjasama hormat bacaan suku kata pada papan tulis di hadapan kelas. 2.com) .Langkah 1 Bahan bantu mengajar:   Papan tulis Kad bacaan suku kata : Ba Bi Bu Bo Ca Ci Cu Co Da Di Du Do 1. Kecerdasan pelbagai: verbal Linguistik Langkah 2 Bahan Bantuan:  Kad bacaan suku kata 1. Murid mengikut guru mengeja suku kata pada kemahiran Bahasa kad bacaan. 2. teknik bacaan kuat Kecerdasan 42 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.

2. Seorang demi seorang murid membaca akan kad bangun bacaan secara masing-masing kuat. Langkah Kad bacaan suku kata 1.novapdf. Setelah mengeja tersebut. murid suku dapat Kemahiran Bahasa kata  guru kemahiran mendengar kemahiran bertutur kemahiran membaca memberikan kad bacaan  yang mengandungi suku  kata baru kepada murid. berdasarkan kad bacaan Kontekstual : 43 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. 3.Pelbagai: verbal linguistik Kajian masa depan: Meramal kesudahan cerita Nilai: kerjasama Langkah 3 Kad bacaan suku kata Bu Ku Ka Ki Ku Ku La Lu Ci Ku 1. Murid diminta membaca kad suku kata tersebut Nilai : secara senyap selama Tolong menolong beberapa minit.com) .

Penutup   Kognitif Sosioemosi 1.com) . Murid diminta sentiasa Konseptual belajar untuk membaca. dalam Strategi: 2. Siapa paling banyak Kecerdasan Pelbagai : dapat membina perkataan intrapersonal dari kad bacaan tersebut akan diberi hadiah. Guru merumuskan isi Kecerdasan Pelbagai pelajaran dengan Intrapersonal mengaitkan kepentingan muzik membaca kehidupan. 2.4 tersebut murid diminta mengaitkan dengan membina satu perkatan kehidupan dan amalan baru dari kad suku kata harian tersebut.novapdf. REFLEKSI KEKUATAN : _____________________________________________________ 44 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. 3. Murid sekali lagi Nilai: menyanyikan lagu “Mari Kerjasama membaca” bersama guru.

novapdf.com) ._____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _________________________________________ KELEMAHAN : _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ __________________________________________ 45 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.

com) .novapdf.CARA MENGATASI : _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ __________________________________________ ULASAN RAKAN PENYELIDIK : 46 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.

Bukit Mertajam.Lampiran 4 Sekolah Kebangsaan Juara Cheruk To’Kun. Pulau Pinang CONTOH KAD BACAAN SUKU KATA BUKU BUBU BUKA BULU BOLA BOBO BABA KACA KATA KAMI KUKU KUDA KURA KOKO CIKU CICI CUBA CUCU DUDU DADA DODO SAYA SAPU SAMA LAMA MAMA RAMA LARI PADI DAKI DAHI JARI JAWI TALI SARI CONTOH KAD BACAAN AYAT PENDEK IBU BELI BAJU BAJU ANI CANTIK RAJU ADA KUCING KUCING RAJU CANTIK DATUK BUKA KOTAK EMAK MASAK NASI ADIK MAIN BOLA TAMAN BUNGA CANTIK BUNGA WARNA MERAH HARUN ADA KEBUN HARUN TANAM SAYUR RUMAH SITI BESAR JOHAR PERGI KE PASAR BASIR BERJALAN KAKI 47 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.com) .novapdf.

Kebun Ayob suka membaca buku cerita. Emak Harun Awang kejar anjing itu. 48 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Anjing itu lari pandai memasak rendang daging.Anjing ketupat pada hari raya. Pak dengan rending daging. Layang-layang berwarna putih. Dia makan ketupat suka kejar kambing Pak Awang. manis. Kereta ayah cantik. Emak Sarimah menanam pokok bunga di tepi rumah. Nanas itu sedap dan Ayob selalu belikan Ayob buku cerita. Harun makan Awang buat kadang di tepi padang. Ayob nanasnya luas. Anas ada banyak buku cerita di rumahnya. lintang-pukang Anuar suka bermain layang-layang. Ayah suka makan nanas. Layang-layang Perdana. Anas cucu Pak Abas. Kerta ayah buat layang-layang sendiri. Johar membeli Rumah Sarimah dii tepi sawah. Buah mangga itu manis. Ayah sangat Anuar cantik.com) . Halaman buah manga di pasar malam. sayangkan kereta itu. Pak Awang bela kambing dan burung.novapdf.CONTOH KAD BACAAN CERITA PENDEK Johar pergi ke pasar malam. Pak Harun suka makan ketupat. Dia Ayah ada kereta baru. Nama kereta ayah Proton diperbuat dari kertas surih. Pak Abas ada kebun nanas. rumah Sarimah indah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful