MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH KAD BACAAN DALAM KALANGAN MURID PRASEKOLAH DI SEBUAH SEKOLAH

BAB SATU : PENYATAAN MASALAH 1.1 Pendahuluan Menurut Liew Phaik Guat Selina (1998), membaca bermaksud satu bentuk aktiviti mentafsir simbol atau huruf ke dalam bentuk perkataan dan ayat yang memberi makna kepada seseorang individu . Selain itu, See Bee Ean (2008) menyatakan bahawa membaca ialah keupayaan pelajar mentafsir simbol dan perkataan dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul. Berdasarkan makna tersebut jelaslah bahawa betapa pentingnya kemahiran membaca kerana setiap yang dilihat hanya boleh ditafsirkan maknanya apabila seseorang itu boleh membaca. Kebolehan membaca merupakan kemahiran yang penting diperolehi walaupun kanak-kanak masih di peringkat awal. Kanak-kanak yang sudah boleh membaca ayat-ayat mudah dengan lancar dan menguasai sekumpulan pembendaharaan kata asas serta boleh mengeja perkataan yang tidak dikenali sebelum memasuki peringkat seterusnya berada pada kedudukan yag lebih selesa dan meyakinkan jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang masih belum boleh menguasai kemahiran membaca. Kaedah ini merupakan asas untuk murid-murid prasekolah untuk membaca. Oleh yang demikian, penguasaan kemahiran membaca yang tepat dan berkesan harus bermula pada awal lagi jika tidak mahu kanak-kanak ini kekal lemah sehingga tamat sekolah rendah.
1

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Gambaran yang diketengahkan ini menegaskan bahawa betapa pentingnya kebolehan membaca dalam kalangan kanak-kanak dan harus diberi perhatian sewajarnya. Oleh yang demikian kajian ini telah memfokuskan kepada cara meningkatkan kemahiran membaca menggunakan kaedah kad bacaan bagi murid prasekolah.

1.2

Refleksi Pada 14 Oktober 2002, Utusan Malaysia melaporkan bahawa terdapat 100,000

murid Tahun Dua hingga Tahun Enam tidak tahu membaca, menulis dan mengira. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2002) pula melaporkan seramai 2400 murid Tingkatan Satu tidak boleh membaca. Menyedari betapa kritikalnya masalah ini, maka pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah menubuhkan satu Mesyuarat Memperkasakan Sekolah Kebangsaan, pada 22 November 2005 dan satu ketetapan telah dibuat supaya masalah kegagalan membaca dan menulis dalam kalangan murid tahun satu ditangani segera. Kemahiran atau konsep 3M membaca, menulis dan mengira dengan digiat dilaksanakan di semua sekolah seluruh Malaysia yang melibatkan penglibatan awal murid prasekolah. Bertitik tolak dari situ, satu kesedaran mula timbul untuk menjalankan satu kajian dalam mencari kaedah terbaik untuk membantu murid prasekolah menguasai kemahiran kemahiran membaca dan menulis. Diharap dengan kaedah yang dijalankan

2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

dapat membantu murid-murid ini lulus di dalam semua mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Ini kerana membaca adalah kunci kejayaan seseorang individu. Tinjauan awal dijalankan untuk memperolehi data awal melalui kaedah

temubual dan soal selidik yang dilakukan ke atas 10 orang murid( 5 lelaki dan 5 perempuan) , 5 orang murid yang lemah di dalam kelas dan 5 orang murid yang boleh membaca serta 1 orang guru prasekolah di sebuah sekolah rendah di Bukit Mertajam. Melalui temubual yang yang dilakukan secara terbuka, maklum balas daripada murid berkenaan masalah dan punca mereka lemah dalam membaca dapat diketahui. Guru yang ditemubual juga membantu dalam mencari punca masalah tersebut dalam

kalangan murid prasekolah. Rata-rata mengakui bahawa kelambatan mengeja dan ayat yang panjang adalah masalah bagi mereka. Selain itu, terlalu banyak perkataan di dalam bahan bacaan menjadikan mereka keliru, buntu dan mula malas untuk mengeja dan membaca. Hasil tinjauan awal ini telah memperlihat masalah sebenar murid prasekolah. Oleh yang demikian satu kajian telah dijalankan untuk mencari kaedah terbaik dalam mengatasi masalah tersebut.

3

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

1.3

Pernyataan Masalah Membaca adalah satu perkara yang penting di dalam kehidupan kita seharian.

Sekiranya kita tidak boleh membaca, maka terputuslah perhubungan kita dengan dunia luar. Begitu jugalah pentingnya kemahiran membaca untuk murid-murid sekolah.

Seawal sesi pembelajaran di prasekolah mereka telah diterapkan dengan kemahiran 3M (membaca, menulis dan mengira ) Masalah membaca juga boleh mempengaruhi prestasi pelajar dalam komponen lain selain komponen perkembangan bahasa. Bagi murid yang kurang cekap dalam membaca akan ketinggalan dalam sesi pembelajaran dan akan mempengaruhi keputusan mereka apabila masuk ke tahun satu. Justeru itu, masalah membaca harus diatasi segera. Salah satu kaedah yang boleh mencetus minat membaca, adalah dengan penggunaan kad bacaan dan kad ayat-ayat pendek yang mudah difahami dengan harapan ia mampu menarik minat murid untuk minat membaca. Kaedah ini sebenarnya bukanlah satu kaedah baru. Menurut Nik Safiah Karim dalam bukunya Pendekatan Pengajaran Bacaan Peringkat Sekolah Rendah (1998), kaedah ini telah mula diperkenalkan oleh Smith (dalam Sofiah Hamid, 1983) yang menerokai bidang penyelidikan tentang masalah membaca dalam kalangan kanak-kanak bermula dari tahun 1891 hingga tahun 1966 di Eropah. Smith (dalam Sofiah Hamid, 1983) memperkenalkan kaedah ini sebagai kaedah ayat dan cerita pendek. Hasil

4

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Menilai keberkesanan tindakan dalam meningkatkan kemahiran membaca dengan menggunakan kad bacaan dua suku kata dan ayat-ayat pendek mudah difahami serta menyalin ke dalam buku tulis. ii. 5 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Kaedah ini memerlukan guru menulis perkataan yang mudah dalam satu kad bagi memudahkan murid membaca.novapdf. 1. Objektif kajian Mengenal pasti punca masalah murid prasekolah yang lemah dalam bacaan Menggunakan kad bacaan dua suku kata dan ayat-ayat pendek mudah untuk meningkatkan kemahiran membaca dengan menggunakan kad bacaan dua suku kata dan ayat-ayat pendek yang mudah difahami serta menyalin ke dalam buku tulis.4 i.perkembangan semasa kaedah ini mula diubah suai menjadi satu kaedah baru yang dikenali sebagai kaedah kad bacaan. iii. Seterusnya perkataan akan diganti dengan cerita pendek untuk peringkat seterusnya.com) .

Salah satu sumber untuk memperolehi ilmu pengetahuan pula melalui membaca . Mengikut Statistik daripada Bahagian Sekolah. didapati hanya 42% yang telah membaca buku di dalam tempoh 6 bulan sebelum kajian tersebut dijalankan.com) .1 Tinjauan Literatur yang Berkaitan Kemahiran Membaca Kerajaan telah menggariskan beberapa matlamat dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Dewasa ini kelemahan membaca dalam kalangan murid sekolah sama ada sekolah menengah atau sekolah rendah menjadi perhatian masyarakat. al. Di dalam satu kajian. et.novapdf. Manakala dari segi bilangan muka surat 6 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. 1984). menulis dan mengira. individu tidak akan dapat membaca dan menulis sekiranya mereka tidak menguasai asas membaca dan menulis. Selain itu. Itupun hanya separuh (20%) yang tidak dapat menyatakan tajuk buku yang dibacanya (Atan Long. Antaranya ialah pembangunan insan yang merujuk kepada ilmu pengetahuan.BAB DUA : TINJAUAN LITERATUR 2. Hal ini ditegaskan oleh Smith (dalam Sofiah Hamid. Kementerian Pendidikan Malaysia (1997) menunjukkan bahawa seramai 85 377 orang murid sekolah rendah seluruh Malaysia menghadapi masalah dalam membaca dan menulis iaitu tidak boleh menguasai kemahiran asas membaca. minat membaca masih belum menggalakkan. Logiknya. 1983) yang menyatakan bahawa murid perlu terlebih dahulu menguasai kemahiran asas membaca sebelum menguasai kemahiran membaca.

7 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Harison Othman (2005) yang membincangkan tentang kaedah meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan pelajar tahun dua. menulis dan mengira ini hendaklah dipulihkan sebaik sahaja masalah tersebut dikesan. Kementerian Pelajaran Malaysia (1999) pula menyatakan bahawa terdapat seramai 24 000 dalam kelas peralihan tingkatan satu masih tidak dapat membaca. Laporan dari Jabatan Pendidikan Khas.novapdf. menyatakan bahawa setiap kanak-kanak perlu diajar membaca dengan menggunakan kaedah yang mudah difahami serta memberi kesan yang mendalam terhadap tahap ingatan kanak-kanak supaya masalah membaca tidak membelenggu kehidupan mereka kelak. berbanding Jepun iaitu 200 muka surat setahun dan juga Amerika Syarikat.yang dibaca didapati rakyat Malaysia hanya membaca secara purata satu muka surat setahun. Laporan tersebut menunjukan bahawa masalah membaca dalam kalangan murid sekolah adalah satu perkara yang perlu diatasi segera. Justeru itu Noriah (1999) telah menggariskan peranan pendidikan pemulihan sebagai langkah khusus dalam menangani masalah membaca. menulis dan mengira.com) .

Kesemua responden adalah penduduk sekitar kawasan Sekolah Kebangsaan Juara.BAB TIGA : METODOLOGI KAJIAN 3. 8 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.1 Sampel Responden kajian ini adalah dalam kalangan murid-murid prasekolah di sebuah sekolah di Bukit Mertajam. seramai 15 orang responden yang terlibat dan perlu dipulihkan. Kesemua responden mempunyai tahap pencapaian yang berbeza dari segi minat. Cheruk To’kun. bakat dan gaya belajar. Daripada 20 orang murid. Kesemua responden berumur 6 tahun dan sedang belajar di prasekolah yang sama.com) . Responden terdiri daripada 9 orang pelajar lelaki dan 6 orang pelajar perempuan.novapdf. Rata-rata mereka terdiri daripada keluarga golongan pertengahan. Bukit Mertajam. Ini mengakibatkan segolongan mereka lebih lambat atau terkebelakang menguasai sesuatu kemahiran berbanding yang lain.

Apabila guru ke kelas: Langkah pertama: Guru menunjukkan kad bacaan suku kata kepada kepada 15 orang murid berkenaan.2 Perancangan tindakan Hasil daripada tinjauan awal kajian yang telah dijalankan. Kad Bacaan yang mengandungi perkataan berlainan digunakan untuk memastikan murid dapat meningkatkan kemahiran bacaan.(Rujuk Lampiran 3: Persediaan Mengajar ). Dalam kajian ini kaedah Kad Bacaan digunakan untuk mengatasi masalah murid lemah membaca.novapdf. Guru memperkenalkan suku kata yang tertulis pada kad bacaan .3.com) . Langkah ini dijalankan selama seminggu. Tindakan ini dijalankan pada waktu Pengajaran dan Pembelajaran. Guru menyebut suku kata berkenaan dan diikuti oleh murid. beberapa langkah untuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti melalui pemerhatian pada sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas telah dirangka. murid diminta secara individu menyebut suku kata pada kad bacaan yang ditunjukkan oleh guru. 9 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Langkah berkenaan diulang sehingga kesemua murid berkenaan dapat menyebut setiap suku kata yang terdapat pada kad bacaan. Setelah murid dapat mengenali suku kata berkenaan.

guru memberikan kad bacaan ayat mudah kepada murid. Guru akan memberi kad bacaan cerita pendek kepada murid. Jadi semua murid akan membaca kad bacaan masingmasing untuk dibetulkan oleh guru.novapdf. Murid diminta menyalin kesemua ayat mudah yang terdapat pada kad bacaan yang dilekatkan pada papan tulis di hadapan kelas. Untuk mengelak kebosanan . Setiap kad yang diberikan kepada murid adalah berbeza antara satu sama lain.com) .Untuk mengelakkan kebosanan berlaku pada murid . Setiap murid diedarkan kad bacaan ayat mudah yang mengandungi satu ayat pendek yang mudah sebagai permulaan. gambar berkaitan dengan suku kata pada kad Bacaan di tunjukkan kepada murid. Guru akan membetulkan bacaan murid. Langkah kedua: Setelah murid menguasai suku kata. guru menyelitkan cerita berkaitan ayat yang diberi. Guru membetulkan jika terdapat kesalahan pada bacaan murid. Langkah ketiga: Pada langkah ini murid telah boleh menguasai ayat mudah. Setelah semua murid selesai membaca guru akan menampal kad bacaan tersebut pada papan tulis di hadapan bilik darjah. Murid 10 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Murid kemudiannya diminta membaca kuat ayat berkenaan. Langkah ini diulang selama seminggu untuk memahirkan murid membaca. Murid diberi masa beberapa minit untuk mengenali dan membaca ayat berkenaan.

3 Pengumpulan maklumat dan data Kaedah kajian yang digunakan ialah gabungan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan kaedah temubual. ujian pra. Langkah keempat: Setelah murid boleh membaca dengan baik. pemerhatian. 3. (rujukan : lembaran kerja) Langkah kelima: Ujian pos akan dijalankan untuk menilai tahap keberkesanan kaedah kad bacaan dalam mempertingkatkan kemahiran membaca murid prasekolah Rafflessia.novapdf. 3. Langkah ini diulang selama seminggu dengan kad cerita pendek yang berbeza.yang telah boleh membaca akan menyalin cerita pendek berkenaan didalam buku tulis masing-masing. Guru akan menyediakan lembaran kerja untuk menguji tahap peningkatan dan penguasaan murid terhadap kemahiran membaca. Walaupun ia 11 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.1 Temu bual Temu bual dijalankan secara terbuka bersama 15 orang murid berkenaan yang perlu dipulihkan serta seorang guru prasekolah di sebuah sekolah. guru akan memberi pengukuhan kepada murid.3. ujian pasca dan soal selidik selepas tindakan.com) .

novapdf. Didapati kesemua responden yang dipilih tidak dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik. tetapi guru memilih murid yang berbeza untuk mendapatkan tindak balas yang berbeza. satu kajian tindakan perlu dilakukan demi membantu murid-murid ini meningkatkan kemahiran membaca mereka. ii. Soalan berkisarkan perkara yang dikaji iaitu kelemahan murid dalam membaca.2 Pemerhatian Semasa tinjauan awal dibuat.com) . 3. 12 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. kelemahan murid-murid telah dapat dilihat dengan jelas. iv. Oleh yang demikian. Apakah yang kamu suka? Adakah kamu suka membaca? Mengapakah kamu tidak suka membaca? Apakah bahan bacaan yang kamu suka baca? Adakah kamu suka jika kamu boleh membaca? Soalan-soalan ini dibina dengan tujuan untuk mencungkil minat membaca dalam kalangan mereka dan permasalahan yang akan mereka timbulkan lantaran kelemahan mereka dalam bacaan. iii. v. Mereka tidak dapat membaca dan mengeja walaupun perkataan yang diberikan adalah mudah. Kelemahan yang lebih ketara dapat dilihat apabila ujian pra dijalankan.3. Contoh soalan yang diberikan : i.dijalankan secara terbuka.

10 dari 15 orang pelajar berkenaan telah dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik.Untuk kaedah bertulis pula.3 Ujian Pra Untuk mendapat data bagi ujian pra. guru membuat sekali lagi ujian bacaan lisan kepada murid.3.3. Guru membuat penilaian terhadap bacaan murid (rujuk lampiran di bahagian analisis) . murid diminta membaca kuat satu petikan pendek di hadapan guru (rujuk lampiran : Petikan Pendek Ujian Pra) .3. Hasil ujian pra yang pertama kali diadakan telah menunjukkan satu keputusan yang tidak memberangsangkan.com) . Untuk kaedah lisan.novapdf.4 Ujian Pos Dalam masa enam minggu rawatan diberikan. satu petikan pendek yang tidak lengkap diberikan kepada murid untuk dilengkapkan . Guru telah boleh menyerap mereka kembali menyertai kelas biasa untuk menerima sesi pengajaran dan pembelajaran seperti biasa. dua kaedah digunakan iaitu kaedah secara lisan dan bertulis. Didapati murid dapat membaca dengan lebih baik. Jadi 15 orang pelajar berkenaan adalah responden yang perlu diberi rawatan. apabila 10 orang pelajar ini tidak boleh membaca. 3. 5 orang membaca dengan pelbagai kesalahan sebutan hanya 5 orang sahaja yang dapat membaca daripada 20 orang pelajaran berkenaan. 13 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.

Malas hendak mengeja. Persoalan yang dikemukakan adalah . Oleh yang demikian kelambatan ini menjadi punca mereka terlupa sukukata lain sehingga mengganggu kemahiran membaca mereka. 14 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. lambat mengeja . Hakikatnya. mereka lambat mengeja sehingga menyebabkan mereka tidak faham apa yang mereka baca sebelumnya. ayat terlalu panjang. tidak tahu membunyi suku kata dan pelbagai alasan lagi.novapdf.5 Soal Selidik Dalam tinjauan awal satu soal selidik telah dijalankan secara rawak.3. mengapakah murid-murid tidak suka membaca? Jawapan murid .com) . penggunaan kaedah kad bacaan seperti yang diterangkan di atas diharap dapat membantu murid prasekolah Rafflessia 2 dalam meningkatkan kemahiran membaca. Justeru itu.3.

4 Pelaksanaan Tindakan.5 Jadual Pelaksanaan Kajian Kajian ini telah dimulakan pada pertengahan bulan Mac hingga November 2008.com) . Ini untuk mengelakkan murid-murid terus berasa tertekan dan dikhuatiri mereka berasa bosan ketika berada di dalam kelas.novapdf. Jadi masa yang digunakan ialah masa komponen perkembangan bahasa iaitu 5 masa seminggu bersamaan 150 minit.Tindakan tidak dibuat diluar waktu masa mengajar atau masa-masa lain pada hari cuti. Apabila mereka lambat membaca tetapi guru tetap memberi soalan yang susah. Tindakan ini dilaksanakan semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran sedang berlangsung. Ujian pengesanan keberkesanan dijalankan pada minggu keenam.3. Tindakan ini dijalankan selama empat minggu bersamaan 20 hari persekolahan. Jadual perlaksanaan pelan tindakan adalah seperti berikut : bil 1 2 Perkara Seminar Kajian berasaskan sekolah Pengalaman berasaskan sekolah (tinjauan tajuk yang sesuai) 3 Penyediaan proposal Kajian 2 Mei 2008 15 Tarikh 17 Mac 2008 Catatan 1 minggu 2 minggu Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ini akan menyebabkan mereka tidak menjawab soalan dengan tepat tetapi meniru orang lain ataupun langsung tidak menjawab soalan tersebut. 3.

7 Oktober 2008 14 Oktober 2008 21 Oktober 2008 31 Oktober 2008 4 November 2008 Jadual 1.novapdf.1 16 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.4 5 Memperkemaskan proposal kajian 16 Jun 2008 Perancangan untuk membuat tinjauan 1 Julai 2008 kajian 6 7 8 9 10 Pembentukan ujian Pra Perlaksanaan ujian Pra Memproses data ujian Pra Melaksanakan Pemerhatian Pengajaran Memproses pengajaran data 1 Ogos 2008 14 Ogos 2008 17 Ogos 2008 19 Ogos 2008 pemerhatian 23 Ogos 2008 11 12 Perlaksanaan Kaedah Pengajaran Pemerhatian pengajaran perlaksanaan 26 Ogos 2008 4 minggu kaedah 23 September 2008 13 Perancangan dan perlaksanaan ujian 25 September 2008 pos 14 15 16 17 18 Memproses data ujian pos Refleksi Penulisan laporan Penyemakan akhir Hantar laporan.com) .

Ayat yang berlainan akan diberikan untuk meningkatkan kemahiran membaca murid. (rujuk contoh pada lampiran)   Ayat pendek. Contoh : Ibu pandai masak. Contoh : baba.novapdf. dada.3. Guru akan membimbing murid membaca ayat pada kad bacaan berkenaan. 2. Murid akan didedahkan dengan kad bacaan yang mempunyai suku kata yang mudah.com) . murid didedahkan dengan kad bacaan yang mengandungi ayat pendek dan mudah. Kak. 3. Sertakan gambar untuk elakkan kebosanan 17 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. dadu. Datuk buka kotak. catatan     bunyi huruf pola kv pola kvkv pola kvk 2 Minggu 2 1.bab. Setelah boleh mengeja. 2.6 Bil Tarikh 1 Minggu 1 LANGKAH PELAKSANAAN KAEDAH KAD BACAAN Proses perlaksanaan 1.dol (rujuk contoh lain pada lampiran) contoh RPH pada lampiran. Guru akan membimbing murid untuk mengeja suku kata pada kad bacaan berkenaan.

Setelah murid dapat membaca guru akan memberikan latihan pengukuhan untuk  Latihan membaca buku cerita dihadapan kelas. 2. Contoh : Mak Som tanam pokok bayam. meningkatkan lagi tahap penguasaan murid. yang mudah 4 Minggu 4 1. 2.2 18 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Pokok bayam Mak Som segar. (rujuk contoh lain pada lampiran)  Cerita difahami.com) . Rujuk contoh latihan pada bahagian lampiran.  Latihan melengkapkan ayat. Setelah menguasai kemahiran membaca ayat pendek. guru memperkenalkan kad bacaan cerita pendek. Murid diminta membaca cerita pendek yang ada pada kad bacaan yang disediakan oleh guru. 3. Latihan diberi dalam bentuk lisan dan bertulis 3.novapdf. Guru membimbing murid dalam membaca cerita pendek berkenaan. Mak Som tanam pokok bayam di tepi kolam.3 Minggu 3 1. Jadual 1.

19 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.com) . tingkah laku pengkaji membuat penerangan tentang sebutan suku kata melalui kaedah kad bacaan dinilai serta cuba melihat tahap pemahaman murid terhadap kaedah yang digunakan.7 Pemantauan Tindakan Sesi pertama dan kedua pengajaran dipantau oleh seorang rakan penyelidik melalui kaedah pemerhatian. Ini bertujuan untuk memastikan segala yang dirancang oleh penyelidik dapat dilaksanakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancangkan. Dalam konteks ini.3.novapdf.

Situasi ini menyebabkan mereka berasa bosan dan semangat untuk membaca menurun. Analisis temu bual Temu bual ini dilakukan secara terbuka.com) . 10 orang atau 50% mengatakan mereka tidak tahu atau tidak faham setelah mengeja dengan lama sehingga terlupa ayat yang telah dieja. 20 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf. pemerhatian.1 Analisis Kajian. Soalan yang diajukan adalah berkisar minat mereka untuk membaca. Jadi secara keseluruhannya 75% daripada 20 orang murid prasekolah adalah tidak boleh membaca. 5 orang atau 25% selebihnya adalah boleh membaca tetapi menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai bahan bacaan yang menarik untuk dibaca. ujian pra dan ujian pos.BAB EMPAT : HASIL KAJIAN 4. Ini bertujuan mengcungkil sejauh mana responden ingin memdedahkan kelemahan mereka sendiri Daripada 20 orang responden. Empat kaedah digunakan untuk mencungkil masalah daripada responden iaitu temubual. Kelambatan mengeja menyebabkan masalah ini terjadi. 5 orang atau 25% lagi menyalahkan diri sendiri dengan menyatakan mereka malas hendak membaca.

com) .novapdf.Punca Masalah Membaca Prasekolah 25% Tidak tahu mengeja 50% Kelambatan Mengeja 25% Bahan Bacaan Yang tidak Menarik Rajah 2. 21 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Hasil bantuan guru kelas ini kelemahan responden dapat dilihat. Hasil pemerhatian ini diperkuatkan lagi apabila 10 orang atau 50% daripada 20 orang murid kelas ini adalah murid yang telah dipilih mengikuti kelas pemulihan khas yang diwujudkan di sekolah ini. Pemerhatian dilakukan sepanjang seminggu semasa proses pengajaran dan pembelajaran Komponen Bahasa dan Komunikasi.1 Analisis Pemerhatian.

Dua kaedah digunakan untuk menguji responden.Analisis Ujian Pra dan Ujian Pos Ujian pra dijalankan sebelum rawatan diberikan untuk melihat tahap bacaan murid. penggunaan bahan yang sama adalah lebih mudah bagi melihat perbezaan antara sebelum rawatan dan selepas rawatan diberikan. 22 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Guru akan menilai bacaan murid. Bagi kaedah lisan responden diminta membaca satu teks petikan pendek di hadapan guru. Manakala ujian pos pula dijalankan selepas rawatan diberikan untuk melihat tahap keberkesanan kaedah dalam kajian tindakan yang dijalankan. Oleh yang demikian. iaitu kaedah lisan dan kaedah bertulis.novapdf.com) .

com) . Penilaian Bacaan Lisan Oleh Guru Bil Nama Ujian Pra Kenal & sebut huruf Ujian Pasca Mengeja Membaca dgn baik Kenal & sebut huruf Mengeja Membaca dgn baik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R 10 R 11 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 23 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. bunga kertas. bunga orkid.Teks Petikan Ujian Pos/ Ujian Lisan Taman Bunga Ini taman bunga. Ada bunga raya. Taman bunga ini cantik dan bersih. Di sini terdapat pelbagai jenis bunga-bungaan.novapdf. Udara disini juga segar dan nyaman. bunga tasbih dan lainlain.

7% 53.3% 0%  Ujian Pos Kategori Jumlah Pelajar 15 orang 15 orang 10 orang Peratusan 100% 100% 66.com) .12 13 14 15 R 12 R 13 R 14 R 15 / / Jadual 1.3 / / / / / / / / / / / / Analisis Bacaan Lisan  Ujian Pra Kategori Kenal & Sebut Huruf Membaca Mengeja dengan baik Jumlah Pelajar 10 orang 8 orang 0 Peratusan 66.4 24 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.7% Kenal & Sebut Huruf Membaca Mengeja dengan baik Jadual 1.novapdf.

com) . semasa ujian pra hanya 8 orang boleh mengeja tetapi dalam ujian pos semua responden telah boleh mengeja. setelah rawatan dilakukan peningkatan dalam ujian pos di mana semua 15 orang responden telah boleh mengenal dan menyebut huruf.2 Ujian pra dan pos menggunakan teks petikan yang sama untuk memudahkan melihat keberkesanan rawatan yang diberi. Hasil dapatan graf diatas menunjukan berlaku peningkatan yang ketaraan dari ujian pra kepada ujian pos. Peningkatan yang mendadak berlaku di mana semasa ujian pra tiada responden yang dapat membaca dengan baik tetapi selepas rawatan diberikan 10 orang responden telah dapat membaca dengan baik. 25 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Graf Ujian Bacaan Lisan Pra Dan Pos Kemahiran Membaca Prasekolah 15 10 PRA 5 POS 0 Kenal & sebut Huruf PRA Mengeja Membaca dgn baik POS Rajah 2.novapdf. Dari segi mengeja pula. Dalam ujian pra hanya 10 orang dapat mengenal dan menyebut huruf.

Responden perlu melengkapkan petikan tersebut.Manakala 5 orang lagi juga telah boleh membaca tetapi masih memerlukan bimbingan guru. Kaedah Kedua yang digunakan adalah Kaedah Bertulis dimana satu petikan pendek yang tidak lengkap diberikan kepada responden. Analisis jawapan responden. UJIAN UJIAN PRA/POS (UJIAN BERTULIS) Lengkapkan cerita di bawah dengan jawapan yang sesuai.novapdf. Tiap-tiap pagi saya pergi ke ____________.com) . Saya belajar dalam Prasekolah ___________ . Bil Nama Ujian Pra Tidak mengisi jawapan Ujian Pasca Jawapan salah Jawapan betul Tidak mengisi jawapan Jawapan salah Jawapan betul 1 2 3 R1 R2 R3 / / / / / / / 26 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Saya berumur _________ tahun. Saya ke sekolah dengan ___________ .

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  Ujian Pra Kategori Jumlah Pelajar 8 orang 3 orang 5 orang Peratusan 53.3% 20.com) .0% 33.novapdf.3% Tidak Mengisi Jawapan Jawapan Salah Jawapan Betul 27 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.

3% 66.com) . Ujian Pos Kategori Jumlah Pelajar 0 orang 5 orang 10 orang Peratusan 0% 33.7% Tidak Mengisi Jawapan Jawapan Salah Jawapan Betul Jadual 1.5 28 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.

3 Berdasarkan carta di atas .com) . Berdasarkan semua dapatan daripada instrumen yang digunakan didapati peningkatan berlaku antara ujian pra dan pasca yang telah dijalankan. menjawab setiap item yang diberikan secara keseluruhannya 29 80 % responden dapat Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Perubahan ini jelas menunjukan keberkesanan rawatan yang diberikan kepada responden. Peningkatan berlaku 100% dimana sebelum tindakan hanya 5 orang dapat mengisi tempat kosong dengan betul tetapi selepas rawatan diberikan 10 orang dapat mengisi tempat kosong dengan betul.Analisa Jawapan Responden Ujian Bertulis Ujian Pra dan Pasca 10 8 6 PRA 4 2 0 Tidak mengisi jawapan Jawapan salah Jawapan betul POS PRA POS Rajah 2. Telah berlaku peningkatan yang mendadak kepada bilangan responden yang dapat mengisi tempat kosong dengan betul pada teks petikan yang diberi dalam ujian pra dan pos. jelas menunjukkan perbezaan yang berlaku dalam ujian pra dan ujian pos.novapdf.

difahami dan menarik minat pelajar untuk membaca perkataan berkenaan.com) .1 Refleksi Terhadap Dapatan Kajian. Hasil daripada dapatan kajian tindakan yang dijalankan. Walau bagaimanapun . secara keseluruhanya didapati bahawa tindakan yang dilaksanakan dalam kajian ini telah berjaya meningkatkan kemahiran membaca di kalangan murid prasekolah di sebuah sekolah di Bukit Mertajam. 30 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. pemerhatian terhadap responden perlu dilakukan dalam kajian kedua untuk memastikan lima orang pelajaran yang masih kurang mahir membaca tersebut dapat membaca dengan baik seterusnya dapat memantapkan lagi kemahiran membaca pelajar lain. Pemilihan fokus kajian ini amat bertepatan memandangkan responden yang berada di dalam prasekolah sememangnya bermasalah dalam pembacaan. Pemerhatian terhadap kajian kedua juga boleh memantapkan lagi kaedah pengumpulan data yang dibuat.novapdf. Perubahan positif yang terjadi hasil dari kajian ini membantu menguatkan semangat untuk meneruskan lagi kajian ini pada masa akan datang. Contohnya dalam Komponen Kognitif. Kaedah ini juga dikesan mampu menarik minat pelajar dalam mata pelajaran lain jika digunakan.BAB LIMA : RUMUSAN 5. Ini membenarkan lagi andaian bahawa Kaedah Kad bacaan yang dicetuskan pada asasnya oleh Smith dan diubah suai oleh beberapa pengkaji terdahulu ini amat bersesuaian dengan responden yang dipilih. guru boleh menulis perkataan yang ingin diajar di dalam kad-kad bacaan yang mudah dilihat.

Namun begitu dapatan kajian ujian pos. pengkaji akan membuat pemerhatian terhadap penglibatan responden dalam sesi pengajaran dengan menggunakan senarai semak tingkah laku pelajar atau rakaman video. dapatan kajian ini boleh dimanfaatkan jika situasi kelas itu sama dengan situasi kelas yang terlibat dalam kajian ini. Pemerhatian ini bertujuan memastikan setiap yang dirancang dilaksanakan dengan berkesan. kaedah pemerhatian terhadap tingkah laku pelajar tidak dilaksanakan kerana pada masa itu pengkaji masih kabur dan ragu-ragu tentang cara yang harus digunakan untuk membuat membuat pemerhatian tersebut. berkesan serta bahan bukti kajian yang kukuh.com) . 31 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. pemantauan tingkahlaku guru. Ini adalah untuk memudahkan lagi pengkaji membuat analisis data secara menyeluruh.Pemerhatian yang dijalankan oleh rakan penyelidik terhadap tingkah laku guru mengukuhkan lagi tindakan yang dibuat semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pengkaji kabur dalam memilih aspek apakah yang perlu diperhatikan dan dinilai sepanjang proses perlaksanaan tindakan dijalankan. Pada kajian pertama. Walaupun begitu.novapdf. Pada kajian kedua kelak. dan temubual hanya terbatas kepada kumpulan responden yang dikaji sahaja dan tidak boleh digeneralisasikan kepada situasi di luar sekolah tersebut.

memandangkan tindakan yang dilaksanakan dalam kajian pertama ini boleh ditambah baikan dengan menggunakan elemen muzik dan permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran guru. kajian seterusnya harus dijalankan dengan lebih kreatif. pengkaji bercadang akan melanjutkan kajian ini ke kajian kedua dengan menggunakan fokus kajian yang sama. Selepas kajian pertama. Melalui sesi pengajaran dalam kajian pertama pengalaman melaksanakan kajian. didapati bahawa pencapaian responden dalam sesuatu bidang kemahiran itu bergantung kepada amalan dan gaya pengajaran guru disamping bahan bantu mengajar serta senario pengajaran dan pembelajaran yang diwujudkan.com) . praktikal dan berkesan untuk memastikan masalah bacaan dikalangan murid bukanlah satu isu besar lagi kerana jalan penyelesaiannya telah jelas. oleh B. Oleh yang demikian . untuk memastikan keberkesanan kajian ini .5.novapdf. kajian kedua dan seterusnya harus dijalankan supaya masalah murid yang lemah dalam bacaan semakin berkurangan. Oleh itu.F Skiner yang menyatakan bahawa sesuatu Selari dengan Teori Behaviour perkara yang dilakukan mestilah berulang-ulang untuk memastikan kita mendapat hasil yang diharapkan.2 Cadangan Untuk Kajian Seterusnya. 32 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Situasi ini haruslah dijadikan pengajaran supaya kita sebagai guru dapat mempertingkatkan lagi usaha agar muridmurid yang lemah dalam bacaan tidak lagi terus dibelenggu masalah yang sama sepanjang hayat.

perancangan tindakan dan seterusnya laporan kajian ini. Saya mengakui masih mentah dan kurang pengalaman untuk melaksanakan sesuatu kajian seperti ini. Pada peringkat awal penyediaan proposal .5. Namun ini tidak mematahkan semangat pengkaji untuk meneruskan kajian ini walaupun segalanya terpaksa disusun semula. saya selaku pengkaji bagi kajian ini terpaksa menempuh pelbagai bentuk cabaran bagi menyiapkan proposal. Berdasarkan Kursus Kajian yang dijalankan selama seminggu pelbagai input dan bahan rujukan telah diberikan oleh beberapa fasilitator yang berpengalaman. Dalam hasil kajian tindakan ini.com) . mungkin terdapat banyak kelemahan dan kekurangan data sokongan yang diperlukan untuk memantapkan lagi kesahihan dan ketepatan kajian berkenaan beberapa perkara penting dalam kajian tindakan ini sebagai data yang menyokong atau bukti ketepatan dan kesahihan kajian ini seperti pemerhatian terhadap 33 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf. walaupun mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan. Pada akhir proses penulisan laporan ini.3 Rumusan Refleksi Sepanjang kajian. Kursus ini memberi impak yang besar kepada saya dalam memulakan dan menjalankan kajian ini. kajian ini sebenarnya dirancang dijalankan di sekolah lain tetapi terpaksa ditukar selepas penyediaannya telah siap disebabkan masalah penentuan sekolah untuk praktikum. Dorongan dan semangat yang begitu berkobar-kobar oleh Puan Noor Miza sebagai penyelaras kajian ini cukup memberi makna yang besar dalam penyediaan kajian ini. Puan Sharifah Amnah sebagai fasilitator telah membantu dalam menyiapkan laporan kajian tindakan bagi kitaran satu untuk kajian tindakan ini.

Antaranya ialah. Pemilihan isu membaca ini adalah sebagai melaksanakan tanggungjawab penyelidik sebagai seorang bakal pendidik anak bangsa pada masa hadapan. Berdasarkan kajian yang diadakan.com) .tingkah laku murid semasa proses perlaksanaan tindakan dan temubual yang lebih teliti dengan responden. Sebagai memikul tanggungjawab ini . Jalan penyelesaian harus dikaji dan penyelesaian harus dilakukan segera dengan pelbagai kaedah yang difikirkan berkesan seperti kaedah ini.yakin dan bersungguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu yang menggalakkan. biarlah perubahan itu yang positif supaya memudahkan individu lain yang ingin menggunakan kaedah ini terhadap responden mereka. 34 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. kaedah seperti ini akan terus dikaji dan digunakan sebagai satu cara menyelesaikan masalah murid lemah membaca. maka masalah seperti ini tidak boleh dipandang sepi. Melalui kajian yang dijalankan ini membuktikan tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. pengkaji mendapat begitu banyak pengajaran dari pelbagai sumber. ianya perlukan pengorbanan. Diharap pada masa hadapan . sesuatu perkara yang dilakukan dengan penuh dedikasi. Jika perlukan perubahan.novapdf.

The Effects of a Reading Program in Preschool Education on the Reading Attitude among Children in Later Years. Jabatan Pendidikan. Jabatan Ilmu Pendidikan. Institut Perguruan Perlis Juriah Long. al. A Survey on the Reading Habits and Interests of Malaysian people. Perlis. Johor Atan Long et. Mad Isa Mamat Dan Dr Yasmin Hussain (2007) Penguasaan Awal Membaca Dan Menulis Bahasa Melayu Murid Tahun Satu (KIA2M) Sekolah 35 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.(1984) Psikolinguistik dan Pengajaran Bacaan Di SekolahSekolah Rendah.RUJUKAN Abdul Aziz Abdul Talib. Mohd Israfi Sayati. Dewan Bahasa dan Pustaka.com) . Membina Budaya Membaca di Kalangan Guru-guru Pelatih Maktab Perguruan Tuanku Bainun. Harison Bt Othman(2005) Kajian Tindakan: Meningkatkan Kemahiran Membaca Dengan Menggunakan Kaedah Kad Bacaan.al. Pengkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur. (2002) Meningkatkan Kemahiran Murid Membaca Ayat-ayat yang mengandungi Perkataan Gabungan Dua Suku Kata Terbuka Dan Tertutup KV + KVK. Maktab Perguruan Sandakan. (1984). Maslinda Mahmud. Pulau Pinang.Dewan Bahasa dan Pustaka. Mashitah Arshad. et. (1992). Kuala Lumpur Fajar Bakti Liew Phaik Guat Selina (1998). Kuala Lumpur. Asplaila Ramli.novapdf.. SK Sawah Dato’. 1997.

Sawpi Lawi (1998). Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang. Jabatan Bahasa. Institut Perguruan Perlis.Arau.novapdf.Kuala Lumpur.Jabatan Ilmu Pendidikan. Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka .com) . 2008. Perlis. Zainora binti Mohd @ Man. See Bee Ean. Pahang 36 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Penerbitan Adabi. Negeri Sembilan. Siti Zaliha Binti Hasan (2005) Kajian Tindakan: Meningkatkan Kemahiran Membaca Ayat Tunggal Dalam Tajuk Jiran Saya Menggunakan Kaedah Kad Cantuman. Ke Arah Meningkatkan Kemahiran Membaca dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 2. Sekolah Kebangsaan Merting. SMK Tunku Kurshiah..(2005). Sofiah Hamid(1983) Pendekatan Mengajar Bacaan Bahasa Malaysia Di Peringkat Sekolah Rendah. Norazelina binti Awang Man(2005) Kajian Tindakan:Meningkatkan Kemahiran Menyebut Suku Kata Konsonan Vokal (KV) Terbuka Dengan Menggunakan Kaedah Bacalah Sayang. Institut Perguruan Perlis. S K Ujong Batu. Menguasai Kemahiran Membaca : Satu Keperluan Manusia. Meningkatkan Kemahiran Membaca Murid Tahun 5 Melalui Latih Tubi Bacaan Menggunakan Kad Suku Kata.Sekitar Bandar Melaka.

my http://apps.kajiantindakansekolahrendah.com/ktindak/files/tingting..pdf http://apps.novapdf.com) .www.jpnperak.gov.emoe.pdf http://www.arjpnj.pdf 37 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.my/bppdp/kajian%20Tindakan%202007/Projek%20Kajian%20Tin dakan%20Yang%20Baik/Kertas%20Siti%20Rosmah%20-%202005.my/ipba/rdipba/cd1/article51.gov.my www.emoe.gov.gov.my www.emoe.

novapdf. Pulau Pinang Ujian Pos/ Ujian Lisan Taman Bunga Ini taman bunga. Ada bunga raya. bunga tasbih dan lain-lain. 38 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.com) . bunga orkid. Taman bunga ini cantik dan bersih. Bukit Mertajam. Di sini terdapat pelbagai jenis bunga-bungaan. bunga kertas.LAMPIRAN Lampiran 1 Sekolah Kebangsaan Juara Cheruk To’Kun.

Saya belajar dalam kelas___________ . Tiaptiap pagi saya pergi ke ____________. Saya ke sekolah dengan ___________ . Saya berumur _________ tahun.Lampiran 2 Sekolah Kebangsaan Juara Cheruk To’Kun. 39 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Bukit Mertajam.novapdf.com) . Pulau Pinang UJIAN UJIAN PRA/POS (UJIAN BERTULIS) Lengkapkan cerita di bawah dengan jawapan yang sesuai.

Pulau Pinang Kelas Bilangan murid Tarikh Komponen Aktiviti Tema Fokus Raflessia 2 25 orang 25 Ogos 2008 Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Menyebut perkataan dan membaca Hari Kemerdekaan Kecerdasan Kecerdasan Linguistik Umur 5 dan 6 tahun Pelbagai (MI) Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 3. Bukit Mertajam. Objektif pembelajaran Memupuk minat membaca Dapat menyebut perkataan dengan baik Pada akhir pembelajaran ini.7. ii.20 pagi) Sekolah Kebangsaan JuaraCheruk To’Kun.Lampiran 3(Rancangan Pengajaran Harian. Sekurang-kurangnya 10 orang murid dapat menyebut dan membaca ayat pendek. Slot 1 (8. 3.novapdf.com) .1 Membaca perkataan dan rangkai kata yang bermakna Fokus sampingan i.6 Membaca perkataan gabungan dua suku kata vokal bergandingan dan konsonan bergandingan (KV+VK) dan (VK+V). murid-murid akan dapat : i.6. Sudah kenal suku kata mudah 40 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Pengetahuan sedia ada i.20-9.

kad bacaan ayat pendek.Muzik. Menjana idea kecerdasan pelbagai: verballinguistik(memberi pendapat) muzik 41 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Murid dan menyanyi bersama. Guru menceritakan Kemahiran berfikir: faedah membaca kepada Menghubung kait murid.com) .Kerjasama. Rasional. 3.Kemahiran Berfikir Penerapan Nilai Bahan Bantu Mengajar Menjana idea.radio dan CD lagu Penggabungjalinan Interpersonal. kad bacaan cerita pendek. Menhubung kait Rajin.novapdf. Guru mamasang lagu Nilai guru  Rasional Mari membaca. 2. Intrapersonal Langkah/ Masa Set induksi Isi Pelajaran Aktiviti pengajaran dan Catatan pembelajaran  Bahan Mengajar Radio CD lagu bantu 1. Patriotik. Hormat Kad bacaan suku kata.

2.com) . Kecerdasan pelbagai: verbal Linguistik Langkah 2 Bahan Bantuan:  Kad bacaan suku kata 1. Guru mengeja setiap Kemahiran bahasa: Kemahiran membaca suku kata yang ada pada kad bacaan.Langkah 1 Bahan bantu mengajar:   Papan tulis Kad bacaan suku kata : Ba Bi Bu Bo Ca Ci Cu Co Da Di Du Do 1. Guru menampal kad Nilai   Kerjasama hormat bacaan suku kata pada papan tulis di hadapan kelas. teknik bacaan kuat Kecerdasan 42 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf. Murid mengikut guru mengeja suku kata pada kemahiran Bahasa kad bacaan. 2. Murid diminta bacaan secara  individu  kad di  kemahiran bertutur kemahiran mendengar kemahiran membaca membaca tersebut hadapan kelas.

Murid diminta membaca kad suku kata tersebut Nilai : secara senyap selama Tolong menolong beberapa minit.Pelbagai: verbal linguistik Kajian masa depan: Meramal kesudahan cerita Nilai: kerjasama Langkah 3 Kad bacaan suku kata Bu Ku Ka Ki Ku Ku La Lu Ci Ku 1.novapdf. murid suku dapat Kemahiran Bahasa kata  guru kemahiran mendengar kemahiran bertutur kemahiran membaca memberikan kad bacaan  yang mengandungi suku  kata baru kepada murid. Seorang demi seorang murid membaca akan kad bangun bacaan secara masing-masing kuat. 2.com) . berdasarkan kad bacaan Kontekstual : 43 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. 3. Setelah mengeja tersebut. Langkah Kad bacaan suku kata 1.

dalam Strategi: 2. Murid sekali lagi Nilai: menyanyikan lagu “Mari Kerjasama membaca” bersama guru. REFLEKSI KEKUATAN : _____________________________________________________ 44 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Guru merumuskan isi Kecerdasan Pelbagai pelajaran dengan Intrapersonal mengaitkan kepentingan muzik membaca kehidupan. 2.novapdf.4 tersebut murid diminta mengaitkan dengan membina satu perkatan kehidupan dan amalan baru dari kad suku kata harian tersebut. Penutup   Kognitif Sosioemosi 1.com) . Murid diminta sentiasa Konseptual belajar untuk membaca. Siapa paling banyak Kecerdasan Pelbagai : dapat membina perkataan intrapersonal dari kad bacaan tersebut akan diberi hadiah. 3.

com) ._____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _________________________________________ KELEMAHAN : _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ __________________________________________ 45 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.

com) .CARA MENGATASI : _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ __________________________________________ ULASAN RAKAN PENYELIDIK : 46 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.

com) . Bukit Mertajam. Pulau Pinang CONTOH KAD BACAAN SUKU KATA BUKU BUBU BUKA BULU BOLA BOBO BABA KACA KATA KAMI KUKU KUDA KURA KOKO CIKU CICI CUBA CUCU DUDU DADA DODO SAYA SAPU SAMA LAMA MAMA RAMA LARI PADI DAKI DAHI JARI JAWI TALI SARI CONTOH KAD BACAAN AYAT PENDEK IBU BELI BAJU BAJU ANI CANTIK RAJU ADA KUCING KUCING RAJU CANTIK DATUK BUKA KOTAK EMAK MASAK NASI ADIK MAIN BOLA TAMAN BUNGA CANTIK BUNGA WARNA MERAH HARUN ADA KEBUN HARUN TANAM SAYUR RUMAH SITI BESAR JOHAR PERGI KE PASAR BASIR BERJALAN KAKI 47 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.Lampiran 4 Sekolah Kebangsaan Juara Cheruk To’Kun.

novapdf. Dia Ayah ada kereta baru.Anjing ketupat pada hari raya. Pak dengan rending daging.CONTOH KAD BACAAN CERITA PENDEK Johar pergi ke pasar malam. Dia makan ketupat suka kejar kambing Pak Awang. Pak Awang bela kambing dan burung. Anas cucu Pak Abas. manis. Johar membeli Rumah Sarimah dii tepi sawah. rumah Sarimah indah. Emak Sarimah menanam pokok bunga di tepi rumah. Ayob nanasnya luas. Anjing itu lari pandai memasak rendang daging. lintang-pukang Anuar suka bermain layang-layang. Pak Harun suka makan ketupat. Anas ada banyak buku cerita di rumahnya. Kebun Ayob suka membaca buku cerita. Harun makan Awang buat kadang di tepi padang. Emak Harun Awang kejar anjing itu. Layang-layang Perdana. Nanas itu sedap dan Ayob selalu belikan Ayob buku cerita.com) . sayangkan kereta itu. Halaman buah manga di pasar malam. Nama kereta ayah Proton diperbuat dari kertas surih. Pak Abas ada kebun nanas. Kerta ayah buat layang-layang sendiri. 48 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Layang-layang berwarna putih. Kereta ayah cantik. Ayah suka makan nanas. Ayah sangat Anuar cantik. Buah mangga itu manis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful