Jabatan Kebajikan Bahagian Kapit

KUMPULAN SASAR UNIT / BAHAGIAN
PESALAH MUDA

OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT
OBJEKTIF PERLAKSANAAN UNIT PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT

HUKUMAN (PUNISHMENT) Melucutkan masa lapang pesalah muda dan memberikan suatu tanggungjawab ke atas mereka

PEMULIHAN (REHABILITATION) Merangsang tanggungjawab sosoial dan menjadikan khidmat masyarakat suatu pengalaman berfaedah kepada pesalah muda

PENGINSAFAN (REPARATION) Mewujudkan ruang bagi pesalah muda membuat pemulihan dan menawarkan faedah nyata kepada masyarakat.

NORMA KERJA
IKRAR

“ BAHAWA KAMI PEKERJA JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT MALAYSIA DENGAN SESUNGGUHNYA BERIKRAR BAHAWA KAMI AKAN BERKHIDMAT DENGAN CEKAP, JUJUR DAN AMANAH DALAM MENYEMPURNAKAN TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIPAN KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI DENGAN PENUH TAAT SETIA KEPADA ORGANISASI KAMI BERLANDASKAN BUDAYA KERJA CEMERLANG.”

KOD ETIKA PEKERJA JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Menghormati Pelanggan Jabatan sebagai seorang manusia tanpa mengira kedudukan, keturunan dan agama Memberi perkhidmatan yang berkualiti dan sama rata kepada semua Pelanggan Jabatan. Mengutamakan kepentingan Pelanggan Jabatan dalam usaha mencapai Objektif Jabatan. Menentukan kerahsiaan Pelanggan Jabatan agar tidak dihebahkan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Sentiasa sedar tentang hak mutlak Pelanggan Jabatan dalam menentukan keperluannya. Tidak boleh menggunakan kekerasan atau keganasan dalam apa bentuk atau situasi sekalipun terhadap pelanggan. Bersopan santun dan berbudi bahasa setiap masa terhadap Pelanggan Jabatan. Patuh kepada arahan dan melaksanakan tugas dengan bersih, cekap dan amanah Menghormati nilai dan sikap, pengetahuan dan kemahiran rakan sekerja, menjauhkan diri daripada perbuatan mencemarkan peribadi orang lain.

x.

Harus sentiasa membantu dan bekerjasama dengan rakan sekerja untuk kepentingan Pelanggan Jabatan dan Perkhidmatan.

KOD ETIKA PEKERJA SOSIAL TINGKAH LAKU SEBAGAI SEORANG PEKERJA SOSIAL Mengekalkan tahap tingkahlaku yang tinggi Kecekapan dalam amalan professional dan mengutamakan tanggungjawab dalam memberi perkhidmatan Jujur dan Adil TERHADAP KLIEN Tanggungjawab utama adalah untuk kepentingan klien Memupuk ke arah penentuan diri klien (Client self-determination). Menjamin ‘Privacy’ dan kerahsiaan klien TERHADAP RAKAN SEKERJA Menghormati nilai, sikap, kemahiran dan pengetahuan serta menjauhkan diri daripada perbuatan mencemarkan peribadi rakan sekerja. TERHADAP MAJIKAN DAN JABATAN/ ORGANISASI Memberi komitmen terhadap pencapaian matlamat dan objektif Jabatan / Organisasi TERHADAP MAJIKAN DAN JABATAN/ ORGANISASI Mempertahankan nilai, etika dan mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran professional. Membantu bagi membolehkan masyarakat umum mendapatkan perkhidmatanperkhidmatan social. Menyokong perancangan, pembangunan perundangan dan pelaksanaan dasardasar social yang berkaitan dengan professional. Bertanggungjawaab untuk mengenalpasti, mempertingkatkan dan menggunakan sepenuh pengetahuan dalam amalan professional. TERHADAP MASYARAKAT

Mempertingkatkan Kebajikan Am Masyarakat. CARTA ORGANISASI JABATAN STRUKTUR ORGANISASI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI (kedudukan Unit PKM dalam Organisasi) PENGARAH KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK TIMBALAN PENGARAH EB WT K PISIKOLO GI PK KHIDMAT PENGURUS AN PK M OKU PEN GUA TKU ASA AN KK .

KEWANGAN DAN STOR TEKNOLOGI MAKLUMAT PENTADBIR AN & PSM CARTA ORGANISASI UNIT (STRUKTUR ORGANISASI UNIT PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT) PENGARAH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT PENOLONG PENGARAH UNIT PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT PERKHIDMATAN LUAR .

PERKHIDMATAN INSTITUSI PKMD SIBU PKMD KANOWIT PEGAWAI PKM RUMAH SERI KENANGAN SIBU PEGAWAI PKM PENYELIA PENEMPATAN PENYELIA LAPANGAN PENYELIA LAPANGAN PEMANDU PEMANDU .

Mengadakan mesyuarat. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka Tanggungjawab Bidang tugas : • • • • • • :Penyelaras Unit Perintah Khidmat Masyarakat Negeri Melaka * Menjalankan pentadbiran dan pengurusan kewangan. taklimat yang berkaitan. Pengarah Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat iii. Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia ii. Membuat penilaian keberkesanaan perlaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat di PKMD dan Institusi Penempatan. bengkel. perlaksanaan Unit PKM di PKMD. Merancang pembangunan kerjaya kepada kakitangan Unit PKM Melaksanakan intervensi dan pengurusan kes Pesalah Muda Penyediaan laporan / statistik berkaitan Unit PKM. Menyediakan budjet Unit PKM bagi negeri Menyelia kakitangan di bawah Unit PKM. Melakukan auditan / pemeriksaan terhadap perlaksanaan aktiviti PKM. Institusi dan harta alih Unit PKM. Merancang dan melaksanakan program pencegahan. Bertanggungjawab kepada : • • • • .SENARAI TUGAS / KUASA DAN HUBUNGAN Jabatan Bahagian Jawatan : Jabatan Kebajikan Masyarakat : Unit Perintah Khidmat Masyarakat : Penolong Pengarah i. Melaksanakan kerja-kerja yang diarahan oleh Pegawai Atasan.

xi. ix. v. x. xiii. ii. viii. vii. .PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN i. xii. iv. vi. PERATURAN-PERATURAN BERKAITAN TEMPAT TAHANAN 1950 PERATURAN-PERATURAN JAWATANKUASA KEBAJIKAN BUDAKBUDAK (PERLEMBAGAAN DAN KEWAJIPAN-KEWAJIPAN) 1976 (PINDAAN 1988) PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH YANG DILULUSKAN 1981 KAEDAH-KAEDAH (RUMAH KEBAJIKAN) ORANG-ORANG PAPA 1981 PERATURAN-PERATURAN ASRAMA AKHLAK 1982 KAEDAH-KAEDAH PERLINDUNGAN WANITA DAN GADIS (TEMPAT PERLINDUNGAN)1882 KAEDAH-KAEDAH PENGURUSAN RUMAH ORANG-ORANG TUA 1983 PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN KANAK-KANAK 1994 PERATURAN-PERATURAN PASUKAN PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN KANAK-KANAK 1994 PERATURAN-PERATURAN PUSAT JAGAAN 1994 KAEDAH-KAEDAH WORKSHOP TERLINDUNG 1979 KAEDAH-KAEDAH PENGURUSAN RUMAH-RUMAH PESAKIT MELARAT 1978 KAEDAH-KAEDAH BAGI PUSAT-PUSAT PEMULIHAN CACAT AKAL 1977 iii.

Semak butiran perintah. (Rujuk Lampiran PKM 1). ii. TINDAKAN 1. Sediakan surat akuan terima. i. . Butiran peribadi pesalah muda menepati perintah. Terima perintah (PKM) dan/ Pesalah muda daripada mahkamah.PROSES KERJA PROSEDUR KERJA PERKHIDMATAN LUAR PKM PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH / JAJAHAN / BAHAGIAN TANGGUNG JAWAB Pegawai PKM Daerah Pegawai PKM Daerah 2. Tarikh perintah mahkamah.

ibubapa/ penjaga dan pesalah muda . Jika tiada kesilapan. Jika ada laporan Akhlak/ Pegawai PKM Daerah Presentence Report dapatkan maklumat dari Fail Akhlak dan masukkan ke dalam fail PKM dan teruskan ke langkah 7. Pegawai PKM Daerah 7. Buat penilaian terhadap pesalah muda dengan kehadiran PKMD. Tempat PKM dilaksanakan 3. Pengarah Bahagian PKM JKMM. dftarkan kes dalam buku indeks dan Buku daftar PKM (Rujuk Lampiran PKM 16) TANGGUNG JAWAB Pegawai PKM Daerah 5. Penolong Pengarah PKM Negeri dan Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah di mana perintah mahkamah dikeluarkan (Rujuk Lampiran PKM 3) dan tunggu arahan lanjut. terus ke langkah 7. Pegawai PKM Daerah 4. Buka Fail TINDAKAN 6. Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri.iii. Jika tiada. Jumlah jam secara agregat Nota : (Tidak melebihi jumlah agregat 240 jam) v. iv. maka pegawai yang berkenaan hedaklah memaklumkan kesilapan ini dengan serta merta kepada pejabat timbalan Pegawai PKM Daerah pendakwa raya Daerah/ Bahagian/ Negeri dan pastikan surat disalinkan kepada Penasihat Undang-Undang KPWKM. Tempoh perintah yang perlu dilaksanakan. Sekiranya didapati bahawa perintah yag hendak dikemukakan itu Salah. Semak buku indeks dan daftar Akhlak.

(Rujuk lampiran PKM 9) . Sediakan jadual pelaksaan PKM. a. urusakan kemudahan dan laporan berikut : i) Laporan Perubatan. (Rujuk Lampiran PKM 5) c. Beri penerangan dan syarat-syarat kepada pesalah muda mengenai PKM. (Rujuk lampiran PKM 7) d. (Rujuk Lampiran PKM 6) Pegawai PKM Daerah 8. Buat konferensi penilaian untuk menentukan kesesuaian aktiviti. Dapatkan laporan Akhlak/ Sosial Pesalah Muda semasa Kanak-kanak/ Presentence Report jika ada bagi membuat penilaian mengenai kesesuaian aktiviti (Rujuk Lampiran PKM 5) b. Pastikan pesalah muda melaksanakan PKM b. Buat lawatan berkala (Rujuk lampiran PKM 15) c. (Rujuk lampiran PKM 8) ii) Insurans. Jika tiada notis rayuan. Hubungi Institusi yang telah dikenalpasti terlibat dengan program PKM. Tentukan aktiviti yang telah diputuskan boleh dilakssanakan oleh pesalah muda.a. Nota Pentina : Tempoh memfailkan notis rayuan ialah 10 hari dari tarikh perintah TANGGUNG JAWAB TINDAKAN Pegawai PKM Daerah Pegawai PKM Daerah 9. Semak di mahkamah samaada notis aryuan difailkan. Maklumkan kepada pesalah mud. (Rujuk lampiran PKM 8A) 10. (Rujuk Lampiran PKM 8 e.

Sediakan laporan penyeliaan setiap kali menjalankan kerja PKM dan kemukakan kepada pegawai PKM Daerah dalam tempoh tiga hari (Rujuk Lampiran 15 A). (Rujuk lampiran PKM 10) 11. Penyelia Lapangan ii. iii. Jika melibatkan pesalah muda wanita pastikan pengiring adalah wanita. dan PKM 10.f. Gunakan kenderaan jabatan. PKM 8. Lapor kehadiran pesalah muda kepada Penyelaras Penempatan Institusi bagi menjalankan aktiviti di Institusi berkaitan beserta dengan lampiran PKM 6. Sediakan boring serahan. Masukkan apa-apa laporan yang diterima dari Penyelia Institusi. TANGGUNG JAWAB TINDAKAN Penyelia Lapangan 12. Pastikan Lampiran PKM 11 dikembalikan dan dimasukkan ke dalam fail Penyelia Lapangan 14. PKM 9. Maklumkan kepada Pegawai PKM daerah sekiranya terdapat apa-apa . Catakan penyerahan dokumen pesalah muda dalam fail induk (Rujuk Lampiran 13)/ Buku daftar. pastikan kenderan ketua jabatan diperolehi. Hantar pesalah muda ke institusi penempatan: i. Penyelia Lapangan 13. PKM 7. Jika menggunakan kenderaan sendiri.

sediakan laporan penilaian pelaksanaan PKM dan hantar kepada Pengarah Bahagian PKM JKMM. 19. Catat dan minit dalam fail. Teliti laporan penyelian harian. 15.pelanggaran perintah (Rujuk Lampiran PKM 14). Teliti laporan 1/3 jam agregat dan uruskan intervensi kerja sosial. laporkan kepada Pen. (Rujuk Lampiran PKM 18) Pegawai PKM Daerah 18. PKMN dan Penolokng Pengarah PKM Negeri. Jika Pesalah Muda selesai mnejalani tempoh Perintah Khidmat Pegawai PKM Daerah Masyarakat. Pengarah PKM Negeri (Rujuk Lampiran Kemajuan 1/3 jam agregat). PPPKM Negeri 16. Jika tiada perubahan positif dari segi Pegawai PKM Daerah pemulihan dan keinsafan dalam tempoh 1/3 daripada jam agregat perintah. TANGGUNG JAWAB TINDAKAN 17. Tamat .

(Rujuk Lampiran PKM 16. i. c. Sila jelaskan semua syarat-syarat di Lampiran PKm 6. jika kes berulang gunakan fail sedia ada. Penyelaras Penempatan Institusi 3. (Lampiran PKM 6. Keperluan kepada pematuhan pelaksanaan perintah. Semak dalam Buku Daftar PKM di Institusi/ tempat. PKM ( dan PKM 10). Semak boring-borang berkaitan. Beri penerangan kepada pesalah muda. Menerima pesalah muda beserta dengan boring-borang berkaitan. a. ii. PKM 7PKM 8. b.PROSEDUR KERJA PROGRAM PKM DI INSTITUSI/ AGENSI PENEMPATAN TANGGUNG JAWAB TINDAKAN Penyelaras Penempatan Institusi 1. iii.) Penyelaras Penempatan Institusi 2. Buka fail. iv. . Peraturan-peraturan Institusi. Berhubung dengan aktiviti/ tugasan yang akan dilaksanakan. Daftar dalam Buku Daftar PKM. Kembalikan Lampiaran PKM 11 kepada Penyelia Lapangan.

Menentukan Pesalah Muda menjalankan aktiviti/ tugasan dengan dibantu Penyelaras Penempatan Institusi. Sekiranya jumlah jam agregad tidak mencukupi. Memaklumkan kepada Pegawai PKM di peringkat daerah/ bahagian/ jajahan sekiranya ada perubahan pada jadual tanpa menjejaskan tempoh PKM (perubahan atas sebab-sebab tertentu seperti cuti sakit. Dalam keduadua keadaan jadual baru akan ditetapkan oleh Pegaawai PKM Daerah. 6. maklumkan . atau pesalah muda gagal melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat. (Rujuk Lampiran PKM 17) Nota: Dalam keadaan kecemasan. kecemasan dan sebagainya). kakitangan Institusi Penempatan dan Pegawai-pegawai yang bertanggungjawab. Penyelia Lapangan hendaklah memaklumkankepada Pegawai PKM daerah mengenai kelulusan kecemasan tersebut untuk diperakui oleh Pegaawai PKM Daerah. Kelulusan dalam keadaan biasa adalah dibawah kuasa Pegawai PKM daerah. Penyelia Lapangan boleh member kebenaran kepada pesalah muda untuk berhenti menjalankan aktiviti pada tarikh dan masa yang berkenaan. Penyelia Lapangan 5.TANGGUNG JAWAB TINDAKAN Penyelia Lapangan 4.

Penyelia Lapangan kepada Pegawai PKM Daerah/bahagian. 10. Tamat. ambil tindakan ikut langkah 4 dan 6. Catat dan minit dalam fail. Pegawai PKM Daerah Pegawai PKM Daerah 8. Serah kes kepada PPPKM Negeri. 9. Penolong Pengarah PKM Negeri dan PUU KPWKM (Rujuk Lampiran PKM 14) TANGGUNG JAWAB Penyelia Lapangan TINDAKAN 7. Buat laporan polis. .

Sediakan Laporan Pelanggaran PKM (Rujuk Lampiran PKM 20) dan hantar kepada PUU KPWKM. Penyelia Lapangan dan Penyelaras Penenmpatan Institusi. Buat sisatan (Rujuk Lampiran PKM 19). i. Terima aduan (Lampiran PKM 14) daripada Penyelia Lapangan. dapatkan nasihat lanjut daripada Pen. dengan salinan kepada Pengarah Bahagian PKM JKMM. Penolong Pengarah PKM Negeri 3. Pegawai PKM Daerah Penolong Pengarah PKM Negeri 2. iii. iv. Mohon butiran lanjut jika perlu. Hantarkan Lampiran PKM 19 kepada Pen. Terima arahan daripada PUU KPWKM samada perlu buat laporan polis atau tidak. Pengarah Bahagian PKM JKMM dan PKMN. Pengarah PKM Negeri. 4. ii. Jika perlu. Pengarah PKM negeri. Terima hasil siasatan PPKM Daerah (Lampiran PKM 19).PROSEDUR KERJA PEGAWAI PKM DI DAERAH/ JAJAHAN/ BAHAGIAN/ NEGERI APABILA BERLAKUNYA PELANGGARAN PKM TANGGUNG JAWAB TINDAKAN 1. Penolong Pengarah .

11. Pengarah Bahagian PKM JKMM. Pegawai PKM Daerah 6.PKM Negeri TANGGUNG JAWAB Penolong Pengarah PKM Negeri TINDAKAN 5. Penyelia Lapangan 8. Sekiranya diarahkan oleh PUU KPWKM untuk membuat laporan polis. Catat dan minit dalam fail. maklumkan serta-merta kepada Pegawai PKM Daerah. Terima makluman laporan polis dan beri maklumbalas kepada PPPKM Negeri. Pegawai PKM Daerah 10. Buat laporan polis. . Maklumkan laporan polis kepada PPKM Daerah (Rujuk Lampiran 25) Pegawai PKM Daerah 9. Arahkan Penyelia Lapangan membuat laporan polis serta-merta . dapatkan salinan report. PUU KPWKM dan PKMN. Tamat. Penyelia Lapangan 7.

Catat dan minit dalam fail. Terima laporan Penilaian Pelaksanaan PKM (Lampiran PKM 18) daripada Penyelia Lapangan. Penolong Pengarah PKM Negeri. iii..PROSEDUR APABILA PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT TAMAT TANGGUNG JAWAB TINDAKAN 1. Sediakan laporan (Rujuk Lampiran PKM 21) 4. i. Penyelia Lapangan/ Penyelaras Penempatan. PKMN. Pengarah Bahagian PKM JKMM. viii. PKMD. vii. Tamat. 2. v. ii. Masukkan ke dalam fail yang berkaitan. Pesalah Muda. Hantar laporan (LAmpiran PKM 21) kepada : Pegawai PKM Daerah Mahkamah yang mengeluarkan perintah Penasihat Undang-Undang KPWKM. iv. 3. . Pegawai PKM Daerah asal (bagi kes perpindahan pelaksanaan perintah) ix. vi. 6. 5.

sekiranya perpindahan tersebut dibenarkan.PROSEDUR PERPINDAHAN PENEMPATAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT TANGGUN G JAWAB Pegawai PKM Daerah TINDAKAN 1. Makumkan keputusannya kepada Penyelia Lapanganan (Rujuk Lampiran PKM 22). Penyelia Lapangan boleh mengemukakan permohonan perpindahan kepada Pegawai PKM Daerah. 4. Pegawai PKM Daerah 2. . Mengkaji permohonan dan berbincang dengan Penyelia Lapangan berkaitan jika perlu dan maklumkan kepada PKMD. Pegawai PKM Daerah akan berbincang dengan Pegawai PKM Daerah PPKM Daerah asal & PPKM Daerah Dipohon yang dipohon dan pihak-pihak lain yang berkaitan (seperti keluarga/ agensi penempatan). Terima permohonan pertukaran daripada pesalah muda/ Penyelia Lapangan. Pastikan salinan pendua fail diserahkan bersama kapada PPKM Daerah yang dipohon. Nota : Dalam kes di mana mahkamah tidak menetapkan tempatbpelakssanaan perintah khidmat masyarakat atau dalam kes di mana mahkamah member kuasa kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM) untuk menetapkan tempat pelaksanaan perintah. 3.

Pegawai PKM Daerah yang dipohon Pegawai PKM Daerah yang dipohon 8. Laksanakan *PKM/ baki PKM 9. Catat dan minit dalam fail.Setelah pesalah mud a selesai menjalani tempoh Perintah Khidmat Masyarakat. (Rujuk Lampiran PKM 23). Penyelia Lapangan akan menyediakan laporan penilaian untuk diberikan kepada Pegawai PKM (Rujuk Lampiran PKM 18). Pegawai PKM Daerah 11. 7. TANGGUNG JAWAB TINDAKAN Pegawai PKM Daerah Dipohon 6. Semak dokumen dan fail pendua yang dikembarkan. . Menerima surat permohonan perpindahan pelaksanaan PKM beserta dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Maklumkan Pegawai PKM di Daerah/ Bahagian mengenai apa-apa perubahan jadual pelaksanaan (Rujuk Lampiran PKM 17) 10. Kaji Program dan Aktiviti. Memaklumkan Penyelia Lapangan di tempat baru. Menerima Surat Permohonan Perpindahan Pelaksanaan PKM.Pegawai PKM Daerah Dipohon 5.

Bagi kes baru.Bagi pesalah muda direman dan keluarganya tinggal di luar Daerah. 6. Temuramah pesalah muda. Tamat. Pastikan sama ada pesalah muda di dalam reman atau dijamin. Menerima Kertas Pertuduhan daripada Polis/ Mahkamh. Sediakan Laporan Sosial Pesalah Muda sebanyak enam salinan. . Daftar kes dalam Buku Daftar Pesalah Muda. Hadir di Makamah pada tarikh yang ditetapkan. Dapatkan perintah Mahkamah dan buat semakan mengenai nama. daftar dalam buku indeks. Buka fail bagi kes baru.12. ibi/bapa/penjaga/majikan dan pihak yang berkaitan untuk penyediaan Laporan Pesalah Muda. Bagi Pesalah Muda dan keluarga yang tinggal di luar daerah Hantar surat memohon Laporan Sosial Pesalah Muda daripada PPKM daerah berkenaan. 8. Masukkan Kertas Pertuduhan ke dalam fail. hantar surat memohon Laporan Sosial Pesalah Muda daripada PPKM Daerah berkenaan. TINDAKAN 1.Maklumkan kepada ibu/bapa/penjaga dan Pesaslah Muda tarikh hadir ke mahkamah. 5. 4. 3. 7. Bagi kes berulang dapatkan fail lamanya untuk tindakan. PROSEDUR PENYEDIAAN LAPORAN SOSIAL PESALAH MUDA PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT TANGGUNG JAWAB Pegawai PKM Daerah Dipohon 2.

Fail ditutup. Jika keputusan Mahakamh ialah Bukan Perintah Khidmat Masyarakat rekodkan keputusan dalam fail. Jika keputusan Mahkamah ialah Perintah Khidmat Masyarakat ambil tindakan mengikut Prosidur 1. 11. Jika terdapat kesilapan rujuk kepada Mahkamah untuk pembetulan. 10. 9. . Tamat.Rekodkan perintah pada Laporan Sosial Pesalah Muda dan masukkan laporan dalam fail.nombor kad pengenalan dan butir-butir perintah.

Buka Fail Semak Butiran dalam perintah Kesilapan Butiran Makluman kepadaTimbalan Pendakwaraya daerah/ bahagian/ Negeri dengan serta Merta Dan salinan kepada -PKMN -PPPKMN -PKMD dimana perintah Mahkamah dikeluarkan Tunggu arahan lanjut Butiran betul Daftar dalam buku indeks PKM dan buku daftar PKM Buka Fail Semak buku indeks dan daftar Akhlak Tiada laporan Akhlak Ada laporan Akhlak / Presentence Report Dapatkan maklumat dari Fail Akhlak dan masukkan ke dalam Fail PKM Buat penilaian untuk penetapan aktiviti PKM terhadap pesalah muda bersama dengan -PKMD -ibu-bapa/ penjaga pesalah muda Semak notis rayuan di mahkamah .CARTA ALIRAN KERJA PROSEDUR KERJA PERKHIDMATAN LUAR PKM PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH / JAJAHAN / BAHAGIAN Mula Terima perintah (PKM) dan/ Pesalah muda daripada mahkamah.

Guna kenderaan jabatan ii. Jika guna kenderaan sendiri perlu kebenaran ketua jabatan dan pastikan ada insurans penumpang iii.(Jika tiada rayuan dalam tempoh 10 hari Dapatkan laporan perubatan dan sediakan dokumen Dapatkan laporan perubatan dan sediakan dokumen insurans Tentukan aktiviti dan kenalpasti tempat -Sediakan jadual pelaksanaan -Hubungi institusi -Maklum kepada pesalah muda -Sediakan lampiran serahan Hantar pesalah muda ke Institusi i.Jika pesalah wanita pengiring perlu wanita Lapor dan Serah pesalah muda kepada Penyelaras Penempatan Institusi/ tempat Buat catatan penyerahan dokumen pesalah muda dalam fail induk dan dalam buku daftar Sedia laporan penyeliaan kerja dan kemukakan kepada PPKM dalm tiga hari Teliti laporan harian dan jika tiada perubahan positif dalam tempoh 1/3 dair jam agregat lapor kepada PPPKM Negeri Teliti laporan dan uruskan intervensi kerja sosial Setelah tamat tempoh PKM sediakan laporan Penilaian Pelaksanaan PKM dan Hantar kepada: Catat dan minit dalam fail Tamat Petunjuk PKM – Perintah Khidmat Masyarakat PPKM – Pegawai Perintah Khidmat Masyarakat BPKM – Bahagian Perintah Khimat Masyarakat PPPKM – Peolong Pengarah Perintah Khodmat Masyarakat PKMD – Pegawi Kebajikan Masyarakat Daerah PKMN – Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri Pengarah BPKM JKMM .

PKMN PPPKM Negeri

PROSEDUR KERJA PROGRAM PKM DI INSTITUSI/ AGENSI PENEMPATAN
Mula

PPI terima pesalah pesalah muda dan semak rekod pesalah muda dalm buku daftar PKM Institusi Buka fail jika kes baru dan guna fail lama jika kes berulang

PPI terangkan peraturan Institusi Pesalah muda menjalankan tugas/ aktiviti di INstitusi di bawah seliaan Penyelia Lapangan dan PPI.

Maklum jika terdapat perubahan jadual pelaksanaan kepada PPKM seperti Cuti Sakit , Kecemasan dll. Jika jam agregat tidak mencukupi atau gagal laksana PKM, maklumkan kepada PPKM daerah, PPPLM Negeri dan PUU KPWKM. Buat alporan Polis, ambil tindakan ikut langkah 4-6 SOP 3 Serah kes kepada PPPKM Negeri Catat dalam fail Tamat

Petunjuk PPI – Penyelaras Penempatan Institusi PKM – Perintah Khidmat Masyarakat PPKM – Pegawai Perintah Khimat Masyarakat PPPKM – Peolong Pengarah Perintah Khodmat Masyarakat PUU KPWKM – Penasihat Undang- Undang, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

PROSEDUR KERJA PPKM DI DAERAH/BAHAGIAN/NEGERI APABILA BERLAKUNYA PELANGGARAN PKM
Mula

PPKM Daerah terima aduan dan jalankan siasatan seta buat laporan pelanggaran PKM PPPKM Negeri terima hasil siasatan PPKM Daerah PPPKM Negeri kemukakan laporan pelanggaran kepada; i. PUU KPWKM ii. Pengarah BPKM JKMM iii. PKMN Terima arahan daripada PUU KPWKM samada perlu buat laporan polis atau tidak Penyelia Lapangan buat laporan polis dan dapatkan salinan laporan polis Penyelia Lapangan lapor kepada PPKM Daerah PPKM Daerah beri maklum balas kepada PPPKM Negeri, Pengarah BPKM dan PUU KPWKM dan PKMN

Catat dan minit dalam fail Tamat

Petunjuk PPI – Penyelaras Penempatan Institusi PKM – Perintah Khidmat Masyarakat PPKM – Pegawai Perintah Khimat Masyarakat PPPKM – Peolong Pengarah Perintah Khidmat Masyarakat PUU KPWKM – Penasihat Undang- Undang, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

PROSEDUR APABILA PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT TAMAT Mula

PPKM Daerah terima laporan Penilaian Pelaksanaan daripada penyelia Lapangan Masukkan ke dalam fail PPKM Daerah sediakan laporan Kemajuan Pasalah Muda Hantar laporan kepada; i. Mahkamah ii. PUU KPWKM iii. Pengarah BKPM,JKMM iv. PKMN v. PPPKM Negeri vi. PKMD vii. Penyelaras Penempatan viii. PPKM Daerah Asal (Bagi Ke Pemindahan) ix. Pesalah Muda Catat dan minit dalam fail Tamat Petunjuk PPKM – Pegawai Perintah Khimat Masyarakat PPPKM – Peolong Pengarah Perintah Khidmat Masyarakat BPKM – Bahagian Perintah Khimat Masyarakat PUU KPWKM – Penasihat Undang- Undang, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Nota* Penyelaras Penempatan Institusi ialah Pembantu Kebajikan Masyarakat (S17)

Maklum keputusan kepada PPKM daerah dan serah fail pendua kepada PPKM daerah dipohon. ikut prosedur 1. PPKM Daerah yang dipohon terima keputusan perpindahan Kes perpindahan yang sudah melaksanakan sebahagian PKM Ikut prosedur 1 Ikut prosedur 1 kecuali Langkah semak notis rayuan Dipersetujui .PROSEDUR PERPINDAHAN PENEMPATAN PKM Mula PPKM Daerah terima permohonan perpindahan dari pesalah muda atau Penyelia Lpangan PPKM kaji permohonan. Bagi kes PKM yang belum bermula. Tidak dipersetujui Makluman kepadaPPKM Daerah Asal agar meneruskan PKM Di Daerah asal. bincang dengan PenyeliaLapangan dan maklumkan kepada PKMD Bincang antara PPKM daerah asal dan PPKM daerah dipohon.

Di perintah PKM .mahkamah. Pastikan pesalah muda direman atau dijamin. Tamat PROSEDUR PENYEDIAAN LAPORAN SOSIAL PESALAH MUDA PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT Mula Terima kertas pertuduhan daripada Mahkamah/Polis. laporan perubatan dan dokumen insurans Laksanakan Perintah Khidmat Masyarakat Catat dalam fail. Semak Buku daftar indeks Kes baru Kes berulang Buka fail baru Gunakan fail lama Tunggu arahan lanjut Daftar dalam buku indeks PKM dan buku daftar PKM Pesalah muda dan Keluarga tinggal luar Daerah Report Ada laporan Akhlak / Presentence Dapatkan maklumat dari Fail Akhlak dan masukkan ke dalam Fail PKM Sediakan LSPM dalam 4 salinan dan jika berkenaan hantar kepada PPKM yang dipohon Maklum kepada Pesalah mua / Keluarga / Penjaga Tarikh hadir ke mahkamah Hadir ke mahkamh.

5. 7. 2. 9.Catat dalam fail Semak perintah dan Jika ada kesilapan Rujukan untuk pembetulan Rekod Perintah dalam buku daftar Petunjuk PKM – Perintah Khidmat Masyarakat PPKM – Pegawai Perintah Khimat Masyarakat LSPM – Laporan Sosial Pesalah Muda Tamat LAMPIRAN PKM 11 SENARAI SEMAK / CHECKLIST SENARAI SEMAK SEMASA MEMBUAT LAPORAN POLIS BIL 1. 4. KAD PENENALAN JANTINA KETURUNAN/AGAMA TARIKH PERINTAH DI KELUARKAN TARIKH KUATKUASA PERINTAH TEMPOH PERINTAH TEMPAT PKM DILAKSANAKAN TARIKH KEGAGALAN SEBAB-SEBAB GAGAL MELAKSANAKAN PKM SEMAK CATATAN . 6. 10. PERKARA NAMA PESALAH MUDA NO. 8. 3.

ii. NAMA DAN TANDANGAN PEGAWAI LAMPIRAN PKM 12 SENARAI UNDANG-UNDANG PERATURAN 1. iv. v. vi. iii. iii.11.1 AKTA BERKAITAN PERKHIDMATAN PKM i. ii. viii. AKTA KANAK-KANAK 2001 (AKTA 611) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN AKTA KANUN TATACARA JENAYAH 593 AKTA KANUN KESEKSAAN 574 AKTA BERKAITAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT AKTA ORANG PAPA 1977 AKTA PENGANGKATAN 1952 AKTA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK 1984 AKTA PENDAFTARAN PENGANGKATAN 1952 AKTA KEGANASAN RUMAHTANGGA 1984 AKTA PUSAT JAGAAN 1993 AKTA KAUNSELOR 1998 AKTA KANAK-KANAK 2001 .2 i. 12. vii. iv.

.

Kad Pengenalan ___________________________bagi menjalani Perintah Khidmat Masyarakat selama tempoh ________jam. JALAN SANYAN. 96000 SIBU. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah . Kami : Tarikh : Kepada. Pejabat ini juga mengakui menerima *pesalah muda tersebut bersama /dokumendokumen dan/atau barang-barang yang berikut : (i) (ii) (iii) Sekian terima kasih. SARAWAK. …………………………………………… (Pegawai PKM Daerah/Bahagian) Tel Faks : 084: . 338554 NO 1. Sijil Kelahiran/ No. 2.Jabatan Kebajikan Bahagian Kapit SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BORANG CSO 1 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. Adalah dengan ini diakui bahawa pejabat ini telah menerima perintah bertarikh _____________________ dari mahkamah di atas berhubung dengan pesalah muda bernama ______________________*lelaki/perempuan *No. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Tuan : Ruj. 3. WISMA SANYAN. _________________________________ _________________________________ _________________________________ (Pihak yang menghantar pesalah muda) Yang Arif/Tuan/Puan . TINGKAT 6. Ruj. MAHKAMAH : KES NO. : Perkara di atas adalah dirujuk.

. Tel Faks : 084: SARAWAK.*Potong mana yang tidak berkenaan Borang ini hendaklah disediakan dalam 2 salinan dan pastikan 1 salinan disimpan dalam fail. TINGKAT 6. 96000 SIBU. BORANG CSO 2 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. maka pegawai yang berkenaan hendaklah memaklumkan kesilapan ini dengan serta merta kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya Daerah/Bahagian/Negeri dan pastikan surat disalinkan kepada Pejabat Penasihat Undang-Undang KPWKM serta Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat (PKM) JKMM. JALAN SANYAN. SENARAI SEMAK PKM Bil 1 2 3 4 5 6 7 Perkara Nama No Kad Pengenalan Jantina Keturunan/Agama Kuatkuasa Perintah Tempoh perintah Tempat PKM dilaksanakan Semak Catatan Nota : Sekiranya didapati bahawa perintah yang dikemukakan itu salah . 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. 338554 NO 1. WISMA SANYAN.

MAHKAMAH : KES NO. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah …………………………………………… (Pegawai PKM Daerah/Bahagian) . Kami : Tarikh : JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. : Perkara di atas adalah dirujuk. Setelah disemak didapati terdapat kesilapan pada perintah berkenaan iaitu :i) ii) iii) Bersama-sama ini dilampirkan Perintah Mahkamah tersebut. SARAWAK. Tel : Faks : 084- Timbalan Pendakwa Raya _________________________ _________________________ _________________________ Yang Arif/Tuan/Puan. JALAN SANYAN. Ruj. 4. 338554 NO 1. _____________________________telah dijatuhkan hukuman untuk menjalani Perintah Khidmat Masyarakat selama tempoh _______________________________________ jam mulai ___/___/___ hingga ___/___/___ di ____________________________________________________. Tuan : Ruj. WISMA SANYAN. Sekian terima kasih. Harap maklum bahawa pesalah muda bernama : _____________________________________*lelaki/perempuan umur ______________________ *Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan No. 2. 3. TINGKAT 6.BORANG CSO 3 96000 SIBU.

1 Kesihatan dan alahan _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Pemerhatian Awal Terhadap Personaliti Pesalah Muda 2. KP : Tarikh Lahir : No.1 Tingkah laku _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2.Butiran Peribadi Pesalah Muda Nama : No.2 Emosi (Perasaan) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. BORANG CSO 4 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. TINGKAT 6. Kes Mahkamah : Tempoh Perintah : Jangkamasa Pelaksanaan: 2.k PUU Kementerian Pengarah Perundangan & Advokasi JKMM Pengarah CSO JKMM Pegawai CSO Negeri Fail kes *Potong mana yang tidak berkenaan.2 Pendidikan . JALAN SANYAN.3 Kognitif (Pemikiran) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. 96000 SIBU. Perihal Pesalah Muda 3. WISMA SANYAN. Tel Faks : 084: PENILAIAN AWAL KESESUIAN AKTIVITI PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT 1. 338554 NO 1. Hendaklah disediakan dalam 6 salinan. SARAWAK.s.

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. .3 Pekerjaan _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3.4 Kemahiran _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4. Ulasan Penilaian Pegawai PKM Daerah mengenai aktiviti yang dicadangkan kepada Pesalah Muda dalam menjalani Perintah Khidmat Masyarakat _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ……………………………………………………… ( Pegawai PKM Daerah / Bahagian ) Nama : Jawatan : Tarikh : Hendaklah disediakan dalam 4 salinan.

Garis Panduan Mengisi Borang Laporan Penilaian Awal Kesesuaian Aktiviti ( Lampiran PKM 5 ) Tel Faks : 084: Borang ini hendaklah dilengkapkan semasa pertemuan pertama Pegawai PKM Daerah dengan pesalah muda. 2. teruskan dengan menemubual pesalah muda tersebut. Kemukakan soalan berkaitan hal semasa pesalah muda itu yang boleh mencungkil tingkah laku. Butiran Peribadi Pesalah Muda Isikan maklumat 1.1 hingga 1. Maklumat-maklumat yang diperolehi dari laporan berkenaan hendaklah diisi ke dalam ruang yang berkaitan. WISMA SANYAN. Pemerhatian Awal Terhadap Personaliti Pesalah Muda . 96000 SIBU. Pegawai PKM Daerah diwajibkan membaca terlebih dahulu Laporan Akhlak/Laporan Sosial Pesalah Muda berkenaan sekiranya ada. 338554 NO 1. Untuk melengkapkan pengisian seterusnya. Pegawai PKM Daerah diingatkan supaya bertanya kepada pesalah muda itu sendiri bagi mengesahkan sebarang kekeliruan maklumat yang terdapat di dalam laporan dan juga perkembangan terkini pesalah muda itu. 1. SARAWAK. JALAN SANYAN.1 hingga 2. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Sebelum mengisi borang ini.3 tumpukan perhatian kepada bahasa badan (body language) dan bahasa lisan pesalah muda itu.emosi dan kognitif pesalah muda. TINGKAT 6. Untuk mengisi perkara 2.BORANG CSO 5 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. Jika tiada sebarang laporan.6 seperti butiran yang didapati dari dokumen-dokumen yang diterima.

apabila cerita. Secara lisan pula ditanya sepatah. b.Contoh tingkah laku asertif adalah seperti berikut ( fizikal dan lisan ) :a. Disuruh duduk ia duduk. 3. Negatif.iaitu apabila cerita. pesalah muda menyatakan. dia yang kurang ajar. “apa salahnya saya pukul budak itu. Peslah muda menunjukkan keyakinan diri ketika bertemu Pegawai PKM Daerah. menghentak lantai dan menghenyak kerusi. pesalah muda menyatakan. menjawab sepatah. Kategorikanlah kognitif pesalah muda itu ke dalam salah satu sahaja kategori di atas dan catatkan pemerhatian yang menyebabkan anda mengkategorikannya sedemikian. Kognitif dibahagikan kepada dua kategori iaitu : i. Hanya melakukan sesuatu apabila diminta b. c. ii. Kognitif ( Pemikiran ) Perhatikan kognitif pesalah muda melalui kenyataan-kenyataan lisan yang dibuatnya. Contohnya. Bertingkah laku yang kasar dan di luar kesopanan seperti menepuk meja. jika perlu. Boleh berbincang dengan baik dan ada menunjukkan budi bahasa yang wajar. c. “saya menyesal dengan kesalahan yang telah saya lakukan dan saya ingin menebus kesalahan saya”.Tingkah Laku Perhatikan tingkah laku yang kelihatan (overt) termasuklah kenyataan lisan yang dibuat oleh pesalah muda. tindakannnya teragak-agak. pendapat atau penjelasan pesalah muda itu sesuai dengan pandangan umum atau boleh di terima oleh masyarakat.Contoh tingkah laku agresif adalag seperti berikut ( fizikal dan lisan ) a. Nada suara yang tinggi. Contohnya.Contoh tingkah laku pasif adalah seperti berikut :a. tidak bertanya dan tidak bercerita. menggunakan bahasa yang kesat. Bertingkah laku yang munasabah dan sopan. patutnya saya pukul lebih teruk lagi”. iiiAgresif. Kurang keyakinan diri. iiAsertif. kasar atau lucah. Tingkah laku dibahagikan kepada tiga kategori iaitu :iPasif. Positif. Kategorikanlah tingkah laku pesalah pesalah muda itu ke dalam satu sahaja dari kategori di atas dan catatkan pemerhatian yang menyebabkan anda mengkategorikannya sedemikian. pendapat atau penjelasan pesalah muda itu bertentangan dengan umum atau tidak boleh di terima oleh masyarakat. Bertanyalah kepada pesalah muda untuk penjelasan mengenai tingkah lakunya itu. Perihalan Pesalah Muda . banyak mendiamkan diri. b.

STPM dan setaraf) Catatkanlah mengikut kategori yang tertinggi dicapai atau yang sedang dijalani oleh pesalah muda berkenaan. Kesihatan dan Alahan Catatkanlah butiran ini seperti mana yang terdapat di dalam laporan yang di terima. iii. vi. iii. 5. Jika perlu dapatkan penjelasan dari pesalah muda itu sendiri untuk mengisi ruang-ruang 3. Jika perlu dapatkan penjelasan dari pesalah muda itu sendiri untuk mengisi ruang ini. Pastikan mendapat maklumat yang terkini. Semaklah dari Laporan Akhlak/Laporan Sosial Pesalah Muda atau apa-apa dokumen yang dikemukakan.4 ini.Semaklah dari Laporan Akhlak / Laporan Sosial Pesalah Muda atau apa-apa dokumen yang dikemukakan. Perniagaan. iv. Sekolah Rendah (UPSR) Sekolah Menengah Rendah (PMR) Sekolah Menengah Tinggi (Ijazah. 4. Catatkanlah maklumat berikut : i. Pekerjaan Semaklah dari Laporan Akhlak/Laporan Sosial Pesalah Muda atau apa-apa dokumen yang dikemukakan. vii. Pemasaran. Jika perlu dapatkan penjelasan dari pesalah muda itu sendiri untuk mengisi ruang ini. Awam Nama jawatan Hari dan masa kerja Telah berapa lama bekerja Gaji / pendapatan 7. Jika perlu dapatkan penjelasan dari pesalah muda itu sendiri untuk mengisi ruang ini. v. ii. Pertanian. ii. Pendidikan Pendidikan dikategorikan mengikut peringkat akademik iaitu : i. Nama dan alamat majikan Nombor telefon majikan Sector pekerjaan : Contoh . Diploma. 6.1 hingga 3. Kemahiran Kemahiran dibahagikan kepada empat kategori sebagimana berikut : .

Dengan cara ini juga akan membantu pesalah muda kembali berfikiran positif. Di ruang ini Pegawai PKM Daerah hendaklah merumuskan penilaiannya terhadap pesalah muda dari segi personaliti dan perihalan pesalah muda tersebut. . renang dan seumpamanya ii. Ia kini dalam keadaan sedih. Seterusnya berdasarkan rumusan itu menetapkan aktiviti yang difikirkan paling sesuai dan berfaedah untuk dijalani oleh pesalah muda berkenaan. penyelia perlu member bimbingan yang member harapan masa depan kepada pesalah muda. jimnastik. Tahap pendidikannya setakat sekolah rendah sahaja. Catatkanlah kemahiran itu dengan sedikit penjelasan mengenainya. membaiki basikal. memasang computer. Ulasan Penilaian Pegawai PKM Daerah mengenai aktiviti yang dicadangkan kepada pesalah muda dalam menjalani Perintah Khidmat Masyarakat. Pemikirannya pula adalah negative. sepak takraw. iv. iaitu kemahiran di dalam sebarang jenis sukan seperti badminton. kereta dan lain-lain. motosikal. Dari hal di atas. radio dan televisyen. iaitu satu kemahiran yang tidak dapat dikategorikan ke dalam manamana kategori di atas atau tiada sebarang kemahiran yang menonjol. memasang. bola sepak. Kesihatannya baik. Lain-lain. Kerana tingkah lakunya pasif dan berpendidikan rendah ia perlukan arahan jelas bagi kerja yang akan dilakukannya. iii. memasang alat-alat elektrik dan elektronik. melukis. Oleh itu ia boleh menjalani perintah khidmat masyarakat pada waktu pejabat. membaiki. Teknikan dan Mekanikal. 8. Ia tidak bekerja buat masa ini tetapi mempunyai kemahiran melukis. menari. berpantun.i. pesalah muda diberi tugas melukis mural di institusi kanak-kanak iaitu tugas yang sesuai dengan kemahirannya. lompat tinggi. Bakat dan Seni. berlakon dan sebagainya. Contoh ringkas : pesalah muda mempunyai tingkah laku yang pasif. puisi. iaitu kemahiran seperti mengarang cerpen. Sukan dan Atletik. iaitu kemahiran seperti membaiki. Dalam keadaan pesalah muda berperasaan sedih dan berfikiran negative.

menepati masa. Sekiranya gagal menjalani aktiviti kerana masalah kesihatan. bahawa saya akan dipantau dan diselia oleh Pegawai PKM dan Pegawai Institusi. JALAN SANYAN. saya perlu mengemukakan surat perubatan atau sijil sakit daripada Pegawai Perubatan Kerajaan. 5. 3. 4. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Tel Faks : 084: 96000 SIBU.BORANG CSO 6 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. WISMA SANYAN. Kad Pengenalan : _____________________________________________ diletakkan di bawah Perintah Khidmat Masyarakat oleh mahkamah ___________________________________ _______________________ selama _________ jam. . SYARAT-SYARAT PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT SAYA ____________________________________________________________________________________*lelaki/perempuan No. SARAWAK. 338554 NO 1. Mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh institusi. 2. memakai pakaian yang dibekalakan itu. TINGKAT 6. Mengikut perintah atau arahan daripada Pegawai PKM dan Pegawai Institusi dari masa ke masa. Mematuhi tempoh perintah khidmat masyarakat seperti yang telah ditetapkan oleh perintah mahkamah dan diperincikan dalam Jadual (Rujuk Borang PKM 7). Berpakaian kemas dan tertib atau sekiranya dibekalkan dengan pakaian. bermula dari hingga ____________________ di _______________________________________ akan akur dengan syarat-syarat berikut : 1. .

. minum minuman keras dan lain-lain bahan memabukkan. Tidak membawa kamera dan telefon bimbit. Tidak merokok. 12 13. 8. 10. Tidak merosakkan harta benda institusi. …………………………………………………………. Tidak boleh mempengaruhi penghuni. Tidak mengganggu ketenteraman penghuni. Menghormati pegawai dan kakitangan institusi. 9. 7.. 11. Tidak membawa apa-apa bahan atau alat yang membahayakan.6. ( Pesalah Muda ) Nama : No KP: Tarikh: Disaksikan oleh : ……………………………………………………… Nama : No KP: Tarikh: Hendaklah disediakan dalam 4 salinan. Berbudi bahasa dan bersopan santun.

JALAN SANYAN. 96000 SIBU. WISMA SANYAN. SARAWAK. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Jadual Pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat Nama Tempoh Perintah Nama Penyelia : Tempat : : : Tel Faks : 084- : . 338554 NO 1.BORANG CSO 7 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. TINGKAT 6.

338554 NO 1. WISMA SANYAN. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. JALAN SANYAN. Tel Faks : 084: SARAWAK. 96000 SIBU. Tuan : Ruj Kami : Tarikh : . TINGKAT 6. BORANG CSO 8 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK.Bil Tarikh Bil Jam Sehari Masa Mula Jenis Aktiviti Masa Tama t Bil Jam Agrega t Catatan Penyelia T/T Pesalah T/T Penyelia Hendaklah disediakan dalam 4 salinan. Ruj.

_______________________________________ ( Pegawai PKM Daerah / Jajahan / Bahagian ) Cop Rasmi : BORANG CSO 9 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. K. SARAWAK. TINGKAT 6. terima kasih atas kerjasama tuan/puan. JALAN SANYAN. 338554 NO 1. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Bersama-sama ini disertakan aktiviti-aktiviti yang ditetapkan untuk penama jalani. PEMERIKSAAN PERUBATAN Nama: No.P ____________________________________________ : ____________________________________________ Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa penama telah diperintah oleh Mahkamah * Majistret / Sesyen / Tinggi untuk menjalani perintah khidmat masyarakat selama _______________________ jam agregat. Ruj. 96000 SIBU. Sehubungan itu dipohon kerjasama tuan/puan menjalankan pemeriksaan ke atas penama bagi menentukan aktiviti-aktiviti berkenaan sesuai dengan tahap kesihatan penama. Tuan : . Tel Faks : 084: LAPORAN PERUBATAN No . Sekian. WISMA SANYAN.Pegawai Perubatan __________________________________ __________________________________ Tuan / Puan.

No. Hospital : Nama : __________________________________________ No. 96000 SIBU. P. WISMA SANYAN. : __________________________adalah sihat dan sesuai untuk menjalani aktiviti seperti dalam lampiran aktiviti berikut. K. SARAWAK. TINGKAT 6. ( nyatakan ) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Tarikh : ___________________ __________________________ ( Tandatangan dan cop Pegawai Perubatan ) *Potong mana-mana yang tidak berkenaan. 10 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Ruj. JALAN SANYAN. K.P. : __________________________________________ 1 2 3 4 X-Ray Alahan jika ada Makanan tertentu yang dicadangkan Lain-lain pemeriksaan jika perlu Saya sahkan bahawa ____________________________________________________________________ No. 338554 NO 1. BORANG CSO Tel Faks : 084: .

WISMA SANYAN.INSURANS No Fail Nama Pesalah Muda Perintah Mahkamah Tempoh Perintah : Tarikh Pelaksanaan: : : : hingga Kepilkan dokumen insurans pesalah muda berkenaan bersama lampiran ini dan failkan BORANG CSO 11 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. Tel Faks : 084- : . 96000 SIBU. JALAN SANYAN. TINGKAT 6. 338554 NO 1. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.

JALAN SANYAN. adalah dianggap sebagai kegagalan untuk undang-undang akan diambil mematuhi perintah Mahkamah tersebut dan tindakan terhadap anda.. 338554 NO 1.k. Kegagalan anda untuk melaporkan diri. MAKLUMAN MENGENAI PELAKSANAAN PERINTAH KHIMAT MASYARAKAT Perkara di atas adalah dirujuk. __________________________ __________________________ __________________________ (Pesalah Muda) Tuan/Puan. 4. TINGKAT 6. Anda adalah dengan ini dikehendaki untuk melaporkan diri di __________________________________________ pada________/________/______ bagi menjalani perintah tersebut mengikut jadual yang telah ditetapkan.SARAWAK. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Penyelaras Penempatan Institusi Fail Kes *Potong mana-mana yang tidak berkenaan Hendaklah disediakan dalam 5 salinan. WISMA SANYAN. 2. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Kepada. ( Pegawai PKM Daerah/Bahagian ) s. Sekian terima kasih Saya yang menurut perintah. BORANG CSO 12 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. …………………………………………………. Harap maklum bahawa anda telah diperintahkan oleh Mahkamah *Majistret/Sesyen/Tinggi di ___________________________________ pada ____________________________ untuk menjalani Perintah Khidmat Masyarakat di ____________________________________ selama tempoh _________________________________ jam iaitu mulai dari ________/________/_________ hingga __________/_________/____________ 3. Tel Faks : 084- : .

Sekian. iaitu mulai dari _________ hingga _____________. Dimaklumkan bahawa pesalah muda ______________________________ *lelaki / perempuan. tuan/puan dikehendaki menyelaras penempatan bagi pesalah muda sehingga tamat tempoh Perintah Khidmat Masyarakat tersebut. Bersama ini diserahkan penama di atas bagi menjalani Perintah Khidmat Masyarakat di tempat tuan / puan. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. PENGUATKUASAAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT KE ATAS Pesalah Muda : Kes No : Pesalah Muda : Perkara di atas dirujuk. Ruj Tuan Ruj Kami Tarikh : : : Kepada _____________________________ _____________________________ (Nama Penyelaras Penempatan) Tuan/Puan. Kad Pengenalan : _______________________akan menjalani Perintah Khidmat Masyarakat di _________________________________________ selama tempoh ____________ jam. terima kasih. SARAWAK. Dokumen-dokumen yang disertakan bersama ini adalah seperti berikut : (1) (2) (3) (4) (5) Sila tuan/puan akui penerimaannya.96000 SIBU.k. No. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah …………………………………………………… (Pegawai PKM Daerah / Bahagian ) s. 3. 2. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Ketua Institusi Fail Kes Hendaklah disediakan dalam 5 salinan BORANG CSO 13 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. Sehubungan dengan itu. 4. 338554 Tel Faks : 084- : .

No ______________________ adalah berkaitan. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Fail Kes Hendaklah disediakan dalam 4 salinan. TINGKAT 6. JALAN SANYAN. Harap maklum bahawa pejabat ini telah menerima kes berkaitan pesalah muda tersebut pada________________dan akan mengambil tindakan sewajarnya. 3. 96000 SIBU. Pegawai PKM Daerah / Bahagian _______________________________ Tuan/Puan. (1) (2) (3) (4) Pejabat ini juga mengakui menerima dokumen-dokumen yang berikut : Sekian terima kasih. WISMA SANYAN.NO 1. BORANG CSO 14 JABATAN KEBAJIKAN MASARAKAT NEGERI SARAWAK.k. WISMA SANYAN. AKUAN PENERIMAAN KES Pesalah Muda : Perkara di atas adalah dirujuk dan surat tuan/puan bertarikh ___________________(Ruj. SARAWAK. TINGKAT 6. Tel Faks : 084- : . 2. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Ruj Tuan Ruj Kami Tarikh : : : Kepada. (Penyelaras Penempatan) s. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah …………………………………………. 338554 NO 1.

JALAN SANYAN. SARAWAK. 96000 SIBU. SENARAI SEMAK SEMASA MEMBUAT LAPORAN POLIS Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Perkara Nama Pesalah Muda No Kad Pengenalan Jantina Keturunan / Agama Tarikh perintah dikeluarkan Tarikh kuatkuasa perintah Tempoh perintah Tempat PKM dilaksanakan Tarikh kegagalan Sebab-sebab gagal melaksanakan PKM Nama dan tandatangan pegawai Semak Catatan .

JALAN SANYAN. (Penyelia Lapangan) . TINGKAT 6. 338554 NO 1. SARAWAK. 96000 SIBU. *Pesalah muda telah diarahkan untuk melaporkan diri di _____________________________________________________ dan perkara ini beserta dengan dokumen berkaitan telah dimaklumkan dan dimajukan kepada ___________________________________________________ Catatan: Dokumen yang telah diserahkan/dinajukan adalah seperti berikut : (1) (2) (3) (4) (5) (6) Hal-hal lain : Tandatangan : ………………………………. WISMA SANYAN. BORANG CATATAN No Fail Nama Pesalah Muda Perintah Mahkamah Tempoh perintah Tarikh pelaksanaan : : : : : Tel Faks : 084- : Dokumen berkaitan pesalah muda telah diserahkan kepada Penyelaras Penempatan Institusi/Agensi penempatan pada ____________________________________.BORANG CSO 15 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.

96000 SIBU. ii. iv. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. TINGKAT 6.Nama : Jawatan: Tarikh : *Potong mana yang tidak berkenaan BORANG Tel Faks : 084: CSO 16 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. WISMA SANYAN. iii. JALAN SANYAN. SARAWAK. 338554 NO 1. KEGAGALAN *MELAKSANAKAN / MENAMATKAN BAKI PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT Nama Pesalah Muda Tempoh Perintah Mahkamah Institusi Penempatan Jenis Aktiviti Sebab-sebab Kegagalan i. Tandatangan Penyelia Lapangan Tarikh *potong mana yang tidak berkenaan .

JALAN SANYAN. WISMA SANYAN. SARAWAK. Penyelaras Penempatan Institusi / Agensi Penempatan dan pesalah muda ) : _______________________________________________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________________________________________ _ Tandatangan PEGAWAI PKM Daerah Nama : Jawatan : Hendaklah disediakan dalam 2 salinan. Tel Faks : 084: LAPORAN LAWATAN / SELIAAN No Fail Nama pesalah muda No. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. KP Tarikh Masa Tempat : : : : : : Laporan ( setelah berbincang secara bersemuka dengan Penyelia Lapangan. : .BORANG CSO 17 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. TINGKAT 6. 96000 SIBU. 338554 NO 1.

084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. 338554 NO 1. Tel Faks : 084- : LAPORAN PENYELIAAN HARIAN OLEH PENYELIA LAPANGAN Nama Kes No Kes Mahkamah Penempatan Jenis Aktiviti Laporan Seliaan : : : : : : Menepati masa Menjalankan semua aktiviti yang ditetapkan Mematuhi peraturan institusi Menghormati penyelia / kakitangan institusi Disiplin diri Kerjasama Proaktif Lain-lain ( Nyatakan ) ………………………………………………….. ( Penyelia Lapangan ) . SARAWAK.BORANG CSO 18A 96000 SIBU. TINGKAT 6. WISMA SANYAN. JALAN SANYAN. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK.

18B JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. JALAN SANYAN. LAPORAN PENYELIAAN SEPERTIGA JAM AGREGAT OLEH PEGAWAI PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT Nama Kes No Kes Mahkamah Penempatan Jenis Aktiviti Laporan Seliaan BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PERKARA Menepati masa Menjalankan semua aktiviti yang ditetapkan Mematuhi peraturan institusi Menghormati penyelia / kakitangan institusi Disiplin diri Kerjasama Proaktif Lain-lain ( Nyatakan ) : : : : : : ULASAN 9. 338554 NO 1. BORANG CSO Tel Faks : 084: 96000 SIBU. Ulasan keseluruhan kemajuan pesalah muda setelah menjalani sepertiga jam agregat perintah khidmat masyarakat : . WISMA SANYAN. SARAWAK. TINGKAT 6.

JALAN SANYAN. 338554 NO 1. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. TINGKAT 6. Rancangan tindakan : ………………………………………………………… ( Pegawai PKM Daerah ) Tarikh : BORANG CSO 19 96000 SIBU. Tel Faks : 084- : . 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.10. SARAWAK. WISMA SANYAN.

alamat dan No Telefon waris yang boleh dihubungi Nama Pegawai PKM Daerah Nama Pegawai Penerima kes (untuk institusi) Catata n JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 96000 SIBU. Fail Tempoh Perintah PKM (jam)/ Jangkamasa Pelaksanaan Nama. NO 1. JALAN SANYAN. Telefon Mahkama h /Kes No. KP/ Alamat/No. SARAWAK. Tel : 084-330675 Faks : 084-338554 LAPORAN PERUBAHAN JADUAL PELAKSANAAN . WISMA SANYAN. TINGKAT 6.BORANG CSO 20 Bil Nama Pesalah Muda/No. No Ruj. PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.

JALAN SANYAN. ii. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. 338554 NO 1.Nama Pesalah Muda Tempoh Perintah Mahkamah Institusi Penempatan Jenis Aktiviti Sebab-sebab Perubahan Jadual i. Tel Faks : 084- : LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT . iii. SARAWAK. Cadangan Jadual Baru Kelulusan Penyelia Lapangan ( dalam keadaan kecemasan sahaja ) Kelulusan / Perakuan Pegawai PKM Daerah Tandatangan Tarikh : Tandatangan Tarikh : BORANG CSO 20 96000 SIBU. TINGKAT 6. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. WISMA SANYAN. iv.

8. 7. 4. Amat Setuju Setuju Neutral Tidak Setuju Amat Tidak Setuju 1 Amat Setuju 2 3 Setuju 4 Neutral 5 Tidak Setuju Amat Tidak Setuju Sila bulatkan jawapan penilaian anda.1. Nama Pesalah Muda : No. perubahan sikap pesalah muda selama menjalani program PKM dan kemahiran yang didapati oleh pesalah muda. : Tempoh Perintah : Tempat Perintah Dilaksanakan : No Rujukan Fail : Penilaian : Penerangan Penilaian berdasarkan kepada empat elemen iaitu kerjasama yang diberikan oleh pesalah muda. 1 2 3 4 5 3) Pesalah muda berupaya melakukan kerja-kerja yang diarahkan dengan pengawasan yang minimum 1 2 3 4 5 4) Pesalah muda telah menunjukkan minat yang mendalam untuk kerja-kerja khidmat masyarakat di institusi ini 1 2 3 4 5 . 1 2 3 4 5 5) Kerjasama yang baik telah diberikan oleh pesalah muda dalam mematuhi peraturan institusi serta syarat-syarat perintah khidmat masyarakat yang telah ditetapkan. 6. pencapaian pesalah muda dalam aktiviti yang telah ditetapkan. 1 2) 2 3 4 5 Pesalah muda berupaya melakukan kerja-kerja yang diarahkan dengan sempurna. 3. Penilaian mengikut skala sama ada setuju atau tidak dengan kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan pesalah muda. Kerjasama Kerjasama yang baik telah diberikan oleh pesalah muda dengan penyelia 1 2) 2 3 4 5 Kerjasama yang baik telah diberikan oleh pesalah muda dengan kakitangan institusi 1 2 3 4 5 3) Kerjasama yanga baik telah diberikan oleh pesalah muda dengan penghuni institusi 1 2 3 4 5 4) Kerjasama yang baik telah diberikan oleh pesalah muda dengan pesalah muda yang lain yang melakukan kerja khidmat masyarakat di institusi ini. 2. 5. Kad Pengenalan : Mahkamah : Kes No. 1 2 3 4 5 Pencapaian Dalam Aktiviti Pesalah muda Berjaya melakukan kerja-kerja khidmat masyarakat dalam tempoh/masa yang telah ditetapkan.

( Tandatangan Penyelia Lapangan ) BORANG CSO 21 96000 SIBU. TINGKAT 6. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. tanah dan lanskap sepanjang melakukan kerja khidmat masyarakat di institusi ini. 338554 NO 1. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. WISMA SANYAN. Tel Faks : 084- : LAPORAN SIASATAN PELANGGARAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT . JALAN SANYAN. 1 2 3 4 5 2) Pesalah muda telah menunjukkan sikap yang positif seperti berbudi bahasa. 1 2 3 4 5 Kemahiran Pesalah muda telah Berjaya mempelajari kemahiran baru seperti kemahiran melakukan kerja pemuliharaan bangunan. SARAWAK. menghormati orang lain dan menepati masa.5) Pesalah muda telah menunjukkan usaha yang bersungguh-sungguh untuk menghabiskan tempoh kerja khidmat masyarakat yang ditetapkan oleh mahkamah 1 2 3 4 5 Perubahan Sikap Pesalah muda telah menunjukkan sikap bertoleransi dengan penyelia/kakitangan di institusi ini. 1 2 3 4 5 3) Pesalah muda telah menunjukkan rasa insaf atas kesalahan setelah melalui proses kerja khidmat masyarakat di institusi ini 1 2 3 4 5 4) Pesalah muda telah berupaya membezakan di antara perkara yang positif dengan perkara yang negatif. 1 2) 2 3 4 5 Pesalah muda telah Berjaya mempertingkatkan kemahiran diri 1 2 3 4 5 3) Pesalah muda didapati telah menunjukkan minat untuk mempelajari kemahiran baru sepanjang mengikuti program ini 1 2 3 4 5 Ulasan Kesuluruhan oleh Penyelia Lapangan ………………………………………………………………………………….

iii. SARAWAK. Didapati pesalah : ( Tandakan √ ) i. WISMA SANYAN. 96000 SIBU. 338554 NO 1. BORANG CSO 22 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. Tel Faks : 084- : . KP ________________________ Jawatan __________________________________ bagi Daerah/Bahagian ________________________________________ telah membuat siasatan ke atas_______________________________________ pada ____________________. iv.Bahawa saya ____________________________________________________________No. ii. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Penyelia Lapangan Penyelaras Penempatan : : Hendaklah disediakan dalam 4 salinan. ( ( ( ( ) ) ) ) Tidak hadir untuk melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat Tidak tamat tempoh Melanggar Peraturan Institusi Lain-lain (Nyatakan)________________________________ Ulasan Pegawai CSO _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________ Perakuan Pegawai PKM Daerah Tandatangan :………………………………… ( Pegawai PKM Daerah/Bahagian ) Nama Tarikh s. JALAN SANYAN.k. TINGKAT 6. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.

LAPORAN PELANGGARAN PKM Butir Pesalah Muda 1.6 2. _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______ 4. TINGKAT 6. KP : Alamat : Nama Institusi Penempatan : Tempoh PKM : Tarikh Pelaksanaan : Jenis Pelanggaran (tandakan √ ) i.3 1. 338554 NO 1. ( ) Melanggar peraturan institusi iv.4 1.2 1. ( ) Tidak tamat tempoh iii. WISMA SANYAN. ( ) Tidak hadir untuk melaksanakan PKM ii.1 1.5 1. Nama : No. ( ) Lain-lain (nyatakan / gunakan lampiran jika perlu ) Sebab Pelanggaran 3. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Tindakan Pegawai PKM Daerah _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _____ Ulasan / Pandangan _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ______ Tandatangan Nama Tarikh : …………………………………………………………… ( Penolong Pengarah PKM Negeri ) : : BORANG CSO 23 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. Tel Faks : 084- : .

( Pegawai PKM Daerah / Bahagian ) : : BORANG CSO 24 JABATAN KEBAJIKAN MASYARKAT NEGERI SARAWAK.JALAN SANYAN. Program Yang Dilaksanakan _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _____ 3.5 Tempoh PKM : 1.6 Tarikh Pelaksanaan : 2. Pemantauan Pegawai PKM Daerah _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ______ Ulasan / Pandangan _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______ Tandatangan Nama Tarikh : ……………………………………………………………………. 330675 Tel : 084- . SARAWAK. LAPORAN PEGAWAI PKM DAERAH Butir Pesalah Muda 1.1 Nama : 1. KP : 1.2 No.3 Alamat : 1.4 Nama Institusi Penempatan : 1. 96000 SIBU.

( PPKM Daerah Asal ) . Penama tersebut telah melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat selama tempoh ______________ jam. …………………………………………. JALAN SANYAN. *3. 96000 SIBU. Penama telah mengemukakan hasratnya untuk menjalani perintah tersebut di ___________________________ atas sebab-sebab yang berikut : (1) (2) (3) ATAU *3. 2. Sekian terima kasih. Ruj.PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Saya yang menurut perintah. Tuan : Ruj Kami : Tarikh : PPKM Daerah / Bahagian dituju ___________________________ ___________________________ Tuan/Puan.. SARAWAK. TINGKAT 6. Faks : 084-338554 PERMOHONAN PERPINDAHAN PELAKSANAAN PKM PESALAH MUDA: _________________________________________________________________________________________ Perkara di atas adalah dirujuk. Perintah tersebut tidak dapat diteruskan di ___________________________________________________________________________ atas sebab-sebab berikut : (1) (2) (3) Bersama-sama ini disertakan salinan pendua fail berkaitan pesalah muda di atas tindakan lanjut. Harap maklum bahawa penama di atas telah diperintahkan oleh Mahkamah *Majistret/Sesyen/Tinggi di __________________________________________ untuk menjalani Perintah Khidmat Masyarakat di ____________________________selama tempoh ____________________ jam mulai dari ____________________________ hingga _________________. NO 1. WISMA SANYAN.

k. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Asal Penolong Pengarah PKM Negeri dituju Penyelia Lapangan / Penyelaras Penempatan *potong mana yang tidak berkenaan Hendaklah disediakan dalan 5 salinan. (PPKM Daerah Asal) s. Sekian Terima Kasih. Bersama ini dikemukakan dokumen-dokumen berikut untuk rujukan mudah tuan : i. iii. ii. 084-330675 Tel : . BORANG CSO 23 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK.pemindahan kes ini ke institusi/tempat yang dipohon. …………………………………………………………….. Saya yang menurut perintah.

Sekian terima kasih. TINGKAT 6. Saya yang menurut perintah. JALAN SANYAN. Harap maklum bahawa pesalah muda di atas akan menjalani *baki perintah/perintah khidmat masyarakat ditempat tuan/puan. Faks : 084-338554 PERMOHONAN PERPINDAHAN PELAKSANAAN PKM PESALAH MUDA: _______________________________________________________ Perkara di atas adalah dirujuk. Tuan : Ruj Kami : Tarikh : Kepada.. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Asal Penolong Pengarah PKM Negeri dituju Penyelia Lapangan / Penyelaras Penempatan Fail Kes *potong mana yang tidak berkenaan Hendaklah disediakan dalan 5 salinan. Bersama ini disertakan salinan pendua fail berkaitan pesalah muda di atas untuk tindakan lanjut tuan/puan. 084-330675 Tel : .k. ………………………………………. Ruj. Penyelaras Penempatan ______________________________ Tuan/Puan. BORANG CSO 24 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. (PPKM Daerah dituju) s.PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. WISMA SANYAN. NO 1. 96000 SIBU. 2. SARAWAK.

Penyelaras Penempatan _______________________________ Tuan / Puan PERMOHONAN PERPINDAHAN PELAKSANAAN PKM Pesalah Muda : Perkara di atas adalah dirujuk Faks : 084-338554 2. Saya yang menurut perintah. Harap maklum bahawa pesalah muda di atas akan menjalani *baki perintah/perintah khidmat masyarakat di tempat tuan / puan. 96000 SIBU. Bersama ini disertakan salinan pendua fail berkaitan pesalah muda di atas untuk tindakan lanjut tuan / puan. TINGKAT 6. Ruj Tuan : Ruj Kami : Tarikh : Kepada. WISMA SANYAN. NO 1. SARAWAK.k. Sekian terima kasih. 084-330675 Tel : .PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. BORANG CSO 25 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. ……………………………………………………………. JALAN SANYAN. (PPKM Daerah dituju) s. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Asal Penolong Pengarah PKM Negeri dituju Pegawai PKM Daerah Fail Kes *potong mana yang tidak berkenaan Hendaklah disediakan dalan 6 salinan..

Harap maklum bahawa pejabat ini telah pada _______________________________ menerima fail berkaitan beserta dengan dokumen-dokumen berikut : i. Sekian terima kasih. TINGKAT 6. Pihak kami akan mengambil tindakan sewajarnya dan pihak tuan / puan akan dimaklumkan mengenai perkembangan kes dari semasa ke samasa. ii. WISMA SANYAN. SARAWAK. (PPKM Daerah dituju) s. JALAN SANYAN. Saya yang menurut perintah. _____________________________________) adalah berkaitan. iii. 3.k.. No. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Asal Penolong Pengarah PKM Negeri dituju Pegawai PKM Daerah / Bahagian Asal Fail Kes Hendaklah disediakan dalan 6 salinan. BORANG CSO 26 . 96000 SIBU. ……………………………………………………………. NO 1. Faks : 084-338554 2. Ruj Tuan : Ruj Kami : Tarikh : Kepada. PPKM Daerah / Bahagian _______________________________ Tuan / Puan AKUAN PENERIMAAN PERPINDAHAN KES PKM Pesalah Muda : Perkara di atas adalah dirujuk dan surat tuan / puan bertarikh _____________________________________________________ ( Ruj.PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.

(*potong yang tidak berkenaan) Tandatangan Penyelia Lapangan Tarikh Akuan terima Pegawai PKM Tarikh SENARAI TUGAS PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT S17 (UNIT PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT) . NO 1. PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. SARAWAK. JALAN SANYAN.JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. MAKLUMAN LAPORAN POLIS Tel : 084-330675 Faks : 084-338554 Nama Pesalah Muda Tempoh Perintah Mahkamah Institusi Penempatan No Report Sertakan salinan report Balai Polis Sebab-sebab membuat laporan polis *Gagal menamatkan baki tempoh perintah / melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat. TINGKAT 6. 96000 SIBU. WISMA SANYAN.

buku daftar dan buku fail kes. mendaftar dalam buku indeks. Menerima Pesalah Muda dengan menyemak boring-borang berkaitan. Memberi penerangan kepada Pesalah Muda berhubung dengan tugasan. iii. iv. v.i. Menyelia Pesalah Muda Membuat penilaian setelah tamat tempoh CSO. ii. Merekod Fail. keperluan pematuhan pelaksanaan perintah dan peraturan institusi. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful