Jabatan Kebajikan Bahagian Kapit

KUMPULAN SASAR UNIT / BAHAGIAN
PESALAH MUDA

OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT
OBJEKTIF PERLAKSANAAN UNIT PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT

HUKUMAN (PUNISHMENT) Melucutkan masa lapang pesalah muda dan memberikan suatu tanggungjawab ke atas mereka

PEMULIHAN (REHABILITATION) Merangsang tanggungjawab sosoial dan menjadikan khidmat masyarakat suatu pengalaman berfaedah kepada pesalah muda

PENGINSAFAN (REPARATION) Mewujudkan ruang bagi pesalah muda membuat pemulihan dan menawarkan faedah nyata kepada masyarakat.

NORMA KERJA
IKRAR

“ BAHAWA KAMI PEKERJA JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT MALAYSIA DENGAN SESUNGGUHNYA BERIKRAR BAHAWA KAMI AKAN BERKHIDMAT DENGAN CEKAP, JUJUR DAN AMANAH DALAM MENYEMPURNAKAN TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIPAN KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI DENGAN PENUH TAAT SETIA KEPADA ORGANISASI KAMI BERLANDASKAN BUDAYA KERJA CEMERLANG.”

KOD ETIKA PEKERJA JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Menghormati Pelanggan Jabatan sebagai seorang manusia tanpa mengira kedudukan, keturunan dan agama Memberi perkhidmatan yang berkualiti dan sama rata kepada semua Pelanggan Jabatan. Mengutamakan kepentingan Pelanggan Jabatan dalam usaha mencapai Objektif Jabatan. Menentukan kerahsiaan Pelanggan Jabatan agar tidak dihebahkan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Sentiasa sedar tentang hak mutlak Pelanggan Jabatan dalam menentukan keperluannya. Tidak boleh menggunakan kekerasan atau keganasan dalam apa bentuk atau situasi sekalipun terhadap pelanggan. Bersopan santun dan berbudi bahasa setiap masa terhadap Pelanggan Jabatan. Patuh kepada arahan dan melaksanakan tugas dengan bersih, cekap dan amanah Menghormati nilai dan sikap, pengetahuan dan kemahiran rakan sekerja, menjauhkan diri daripada perbuatan mencemarkan peribadi orang lain.

x.

Harus sentiasa membantu dan bekerjasama dengan rakan sekerja untuk kepentingan Pelanggan Jabatan dan Perkhidmatan.

KOD ETIKA PEKERJA SOSIAL TINGKAH LAKU SEBAGAI SEORANG PEKERJA SOSIAL Mengekalkan tahap tingkahlaku yang tinggi Kecekapan dalam amalan professional dan mengutamakan tanggungjawab dalam memberi perkhidmatan Jujur dan Adil TERHADAP KLIEN Tanggungjawab utama adalah untuk kepentingan klien Memupuk ke arah penentuan diri klien (Client self-determination). Menjamin ‘Privacy’ dan kerahsiaan klien TERHADAP RAKAN SEKERJA Menghormati nilai, sikap, kemahiran dan pengetahuan serta menjauhkan diri daripada perbuatan mencemarkan peribadi rakan sekerja. TERHADAP MAJIKAN DAN JABATAN/ ORGANISASI Memberi komitmen terhadap pencapaian matlamat dan objektif Jabatan / Organisasi TERHADAP MAJIKAN DAN JABATAN/ ORGANISASI Mempertahankan nilai, etika dan mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran professional. Membantu bagi membolehkan masyarakat umum mendapatkan perkhidmatanperkhidmatan social. Menyokong perancangan, pembangunan perundangan dan pelaksanaan dasardasar social yang berkaitan dengan professional. Bertanggungjawaab untuk mengenalpasti, mempertingkatkan dan menggunakan sepenuh pengetahuan dalam amalan professional. TERHADAP MASYARAKAT

Mempertingkatkan Kebajikan Am Masyarakat. CARTA ORGANISASI JABATAN STRUKTUR ORGANISASI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI (kedudukan Unit PKM dalam Organisasi) PENGARAH KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK TIMBALAN PENGARAH EB WT K PISIKOLO GI PK KHIDMAT PENGURUS AN PK M OKU PEN GUA TKU ASA AN KK .

KEWANGAN DAN STOR TEKNOLOGI MAKLUMAT PENTADBIR AN & PSM CARTA ORGANISASI UNIT (STRUKTUR ORGANISASI UNIT PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT) PENGARAH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT PENOLONG PENGARAH UNIT PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT PERKHIDMATAN LUAR .

PERKHIDMATAN INSTITUSI PKMD SIBU PKMD KANOWIT PEGAWAI PKM RUMAH SERI KENANGAN SIBU PEGAWAI PKM PENYELIA PENEMPATAN PENYELIA LAPANGAN PENYELIA LAPANGAN PEMANDU PEMANDU .

Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka Tanggungjawab Bidang tugas : • • • • • • :Penyelaras Unit Perintah Khidmat Masyarakat Negeri Melaka * Menjalankan pentadbiran dan pengurusan kewangan.SENARAI TUGAS / KUASA DAN HUBUNGAN Jabatan Bahagian Jawatan : Jabatan Kebajikan Masyarakat : Unit Perintah Khidmat Masyarakat : Penolong Pengarah i. Membuat penilaian keberkesanaan perlaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat di PKMD dan Institusi Penempatan. Melaksanakan kerja-kerja yang diarahan oleh Pegawai Atasan. taklimat yang berkaitan. perlaksanaan Unit PKM di PKMD. Mengadakan mesyuarat. Pengarah Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat iii. Merancang dan melaksanakan program pencegahan. Merancang pembangunan kerjaya kepada kakitangan Unit PKM Melaksanakan intervensi dan pengurusan kes Pesalah Muda Penyediaan laporan / statistik berkaitan Unit PKM. Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia ii. Melakukan auditan / pemeriksaan terhadap perlaksanaan aktiviti PKM. Menyediakan budjet Unit PKM bagi negeri Menyelia kakitangan di bawah Unit PKM. bengkel. Bertanggungjawab kepada : • • • • . Institusi dan harta alih Unit PKM.

vi. viii. . vii.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN i. iv. xii. v. ii. xi. PERATURAN-PERATURAN BERKAITAN TEMPAT TAHANAN 1950 PERATURAN-PERATURAN JAWATANKUASA KEBAJIKAN BUDAKBUDAK (PERLEMBAGAAN DAN KEWAJIPAN-KEWAJIPAN) 1976 (PINDAAN 1988) PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH YANG DILULUSKAN 1981 KAEDAH-KAEDAH (RUMAH KEBAJIKAN) ORANG-ORANG PAPA 1981 PERATURAN-PERATURAN ASRAMA AKHLAK 1982 KAEDAH-KAEDAH PERLINDUNGAN WANITA DAN GADIS (TEMPAT PERLINDUNGAN)1882 KAEDAH-KAEDAH PENGURUSAN RUMAH ORANG-ORANG TUA 1983 PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN KANAK-KANAK 1994 PERATURAN-PERATURAN PASUKAN PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN KANAK-KANAK 1994 PERATURAN-PERATURAN PUSAT JAGAAN 1994 KAEDAH-KAEDAH WORKSHOP TERLINDUNG 1979 KAEDAH-KAEDAH PENGURUSAN RUMAH-RUMAH PESAKIT MELARAT 1978 KAEDAH-KAEDAH BAGI PUSAT-PUSAT PEMULIHAN CACAT AKAL 1977 iii. x. ix. xiii.

Tarikh perintah mahkamah. i. Terima perintah (PKM) dan/ Pesalah muda daripada mahkamah. Butiran peribadi pesalah muda menepati perintah. Sediakan surat akuan terima. Semak butiran perintah. ii.PROSES KERJA PROSEDUR KERJA PERKHIDMATAN LUAR PKM PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH / JAJAHAN / BAHAGIAN TANGGUNG JAWAB Pegawai PKM Daerah Pegawai PKM Daerah 2. . (Rujuk Lampiran PKM 1). TINDAKAN 1.

Tempat PKM dilaksanakan 3. Buat penilaian terhadap pesalah muda dengan kehadiran PKMD. Jumlah jam secara agregat Nota : (Tidak melebihi jumlah agregat 240 jam) v. Jika tiada. Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri. Sekiranya didapati bahawa perintah yag hendak dikemukakan itu Salah. Semak buku indeks dan daftar Akhlak. iv. Penolong Pengarah PKM Negeri dan Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah di mana perintah mahkamah dikeluarkan (Rujuk Lampiran PKM 3) dan tunggu arahan lanjut. Jika tiada kesilapan. Buka Fail TINDAKAN 6. Jika ada laporan Akhlak/ Pegawai PKM Daerah Presentence Report dapatkan maklumat dari Fail Akhlak dan masukkan ke dalam fail PKM dan teruskan ke langkah 7.iii. Pegawai PKM Daerah 4. Pegawai PKM Daerah 7. Tempoh perintah yang perlu dilaksanakan. Pengarah Bahagian PKM JKMM. ibubapa/ penjaga dan pesalah muda . terus ke langkah 7. maka pegawai yang berkenaan hedaklah memaklumkan kesilapan ini dengan serta merta kepada pejabat timbalan Pegawai PKM Daerah pendakwa raya Daerah/ Bahagian/ Negeri dan pastikan surat disalinkan kepada Penasihat Undang-Undang KPWKM. dftarkan kes dalam buku indeks dan Buku daftar PKM (Rujuk Lampiran PKM 16) TANGGUNG JAWAB Pegawai PKM Daerah 5.

Pastikan pesalah muda melaksanakan PKM b. (Rujuk lampiran PKM 8A) 10. (Rujuk Lampiran PKM 8 e. Buat konferensi penilaian untuk menentukan kesesuaian aktiviti. a. Semak di mahkamah samaada notis aryuan difailkan. Hubungi Institusi yang telah dikenalpasti terlibat dengan program PKM. (Rujuk lampiran PKM 9) . Sediakan jadual pelaksaan PKM. urusakan kemudahan dan laporan berikut : i) Laporan Perubatan. Beri penerangan dan syarat-syarat kepada pesalah muda mengenai PKM. (Rujuk Lampiran PKM 6) Pegawai PKM Daerah 8. Buat lawatan berkala (Rujuk lampiran PKM 15) c. (Rujuk lampiran PKM 7) d. Nota Pentina : Tempoh memfailkan notis rayuan ialah 10 hari dari tarikh perintah TANGGUNG JAWAB TINDAKAN Pegawai PKM Daerah Pegawai PKM Daerah 9. Tentukan aktiviti yang telah diputuskan boleh dilakssanakan oleh pesalah muda.a. (Rujuk lampiran PKM 8) ii) Insurans. Dapatkan laporan Akhlak/ Sosial Pesalah Muda semasa Kanak-kanak/ Presentence Report jika ada bagi membuat penilaian mengenai kesesuaian aktiviti (Rujuk Lampiran PKM 5) b. Jika tiada notis rayuan. (Rujuk Lampiran PKM 5) c. Maklumkan kepada pesalah mud.

f. Jika melibatkan pesalah muda wanita pastikan pengiring adalah wanita. Masukkan apa-apa laporan yang diterima dari Penyelia Institusi. Sediakan boring serahan. Gunakan kenderaan jabatan. Catakan penyerahan dokumen pesalah muda dalam fail induk (Rujuk Lampiran 13)/ Buku daftar. pastikan kenderan ketua jabatan diperolehi. PKM 7. dan PKM 10. PKM 8. Hantar pesalah muda ke institusi penempatan: i. (Rujuk lampiran PKM 10) 11. Penyelia Lapangan ii. TANGGUNG JAWAB TINDAKAN Penyelia Lapangan 12. Jika menggunakan kenderaan sendiri. Sediakan laporan penyeliaan setiap kali menjalankan kerja PKM dan kemukakan kepada pegawai PKM Daerah dalam tempoh tiga hari (Rujuk Lampiran 15 A). Maklumkan kepada Pegawai PKM daerah sekiranya terdapat apa-apa . iii. Pastikan Lampiran PKM 11 dikembalikan dan dimasukkan ke dalam fail Penyelia Lapangan 14. Lapor kehadiran pesalah muda kepada Penyelaras Penempatan Institusi bagi menjalankan aktiviti di Institusi berkaitan beserta dengan lampiran PKM 6. Penyelia Lapangan 13. PKM 9.

19. Pengarah PKM Negeri (Rujuk Lampiran Kemajuan 1/3 jam agregat).pelanggaran perintah (Rujuk Lampiran PKM 14). Catat dan minit dalam fail. laporkan kepada Pen. PPPKM Negeri 16. Teliti laporan 1/3 jam agregat dan uruskan intervensi kerja sosial. Jika Pesalah Muda selesai mnejalani tempoh Perintah Khidmat Pegawai PKM Daerah Masyarakat. Jika tiada perubahan positif dari segi Pegawai PKM Daerah pemulihan dan keinsafan dalam tempoh 1/3 daripada jam agregat perintah. TANGGUNG JAWAB TINDAKAN 17. PKMN dan Penolokng Pengarah PKM Negeri. sediakan laporan penilaian pelaksanaan PKM dan hantar kepada Pengarah Bahagian PKM JKMM. (Rujuk Lampiran PKM 18) Pegawai PKM Daerah 18. 15. Tamat . Teliti laporan penyelian harian.

Penyelaras Penempatan Institusi 3. Keperluan kepada pematuhan pelaksanaan perintah.) Penyelaras Penempatan Institusi 2. a. b. Kembalikan Lampiaran PKM 11 kepada Penyelia Lapangan. iii. Menerima pesalah muda beserta dengan boring-borang berkaitan.PROSEDUR KERJA PROGRAM PKM DI INSTITUSI/ AGENSI PENEMPATAN TANGGUNG JAWAB TINDAKAN Penyelaras Penempatan Institusi 1. Semak dalam Buku Daftar PKM di Institusi/ tempat. . c. iv. Daftar dalam Buku Daftar PKM. Peraturan-peraturan Institusi. (Rujuk Lampiran PKM 16. PKM 7PKM 8. Semak boring-borang berkaitan. Sila jelaskan semua syarat-syarat di Lampiran PKm 6. Berhubung dengan aktiviti/ tugasan yang akan dilaksanakan. Beri penerangan kepada pesalah muda. i. Buka fail. ii. jika kes berulang gunakan fail sedia ada. (Lampiran PKM 6. PKM ( dan PKM 10).

Memaklumkan kepada Pegawai PKM di peringkat daerah/ bahagian/ jajahan sekiranya ada perubahan pada jadual tanpa menjejaskan tempoh PKM (perubahan atas sebab-sebab tertentu seperti cuti sakit. Penyelia Lapangan 5. Dalam keduadua keadaan jadual baru akan ditetapkan oleh Pegaawai PKM Daerah.TANGGUNG JAWAB TINDAKAN Penyelia Lapangan 4. 6. Penyelia Lapangan hendaklah memaklumkankepada Pegawai PKM daerah mengenai kelulusan kecemasan tersebut untuk diperakui oleh Pegaawai PKM Daerah. Menentukan Pesalah Muda menjalankan aktiviti/ tugasan dengan dibantu Penyelaras Penempatan Institusi. Sekiranya jumlah jam agregad tidak mencukupi. atau pesalah muda gagal melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat. kecemasan dan sebagainya). (Rujuk Lampiran PKM 17) Nota: Dalam keadaan kecemasan. Kelulusan dalam keadaan biasa adalah dibawah kuasa Pegawai PKM daerah. Penyelia Lapangan boleh member kebenaran kepada pesalah muda untuk berhenti menjalankan aktiviti pada tarikh dan masa yang berkenaan. maklumkan . kakitangan Institusi Penempatan dan Pegawai-pegawai yang bertanggungjawab.

ambil tindakan ikut langkah 4 dan 6. Catat dan minit dalam fail. 10. . 9. Penolong Pengarah PKM Negeri dan PUU KPWKM (Rujuk Lampiran PKM 14) TANGGUNG JAWAB Penyelia Lapangan TINDAKAN 7. Tamat.Penyelia Lapangan kepada Pegawai PKM Daerah/bahagian. Pegawai PKM Daerah Pegawai PKM Daerah 8. Buat laporan polis. Serah kes kepada PPPKM Negeri.

ii. Terima arahan daripada PUU KPWKM samada perlu buat laporan polis atau tidak. Buat sisatan (Rujuk Lampiran PKM 19). Pengarah PKM negeri. iv. Penyelia Lapangan dan Penyelaras Penenmpatan Institusi. Jika perlu. iii. Terima aduan (Lampiran PKM 14) daripada Penyelia Lapangan. Pengarah Bahagian PKM JKMM dan PKMN. Hantarkan Lampiran PKM 19 kepada Pen. dapatkan nasihat lanjut daripada Pen. Sediakan Laporan Pelanggaran PKM (Rujuk Lampiran PKM 20) dan hantar kepada PUU KPWKM. Terima hasil siasatan PPKM Daerah (Lampiran PKM 19). Pengarah PKM Negeri. Pegawai PKM Daerah Penolong Pengarah PKM Negeri 2.PROSEDUR KERJA PEGAWAI PKM DI DAERAH/ JAJAHAN/ BAHAGIAN/ NEGERI APABILA BERLAKUNYA PELANGGARAN PKM TANGGUNG JAWAB TINDAKAN 1. Penolong Pengarah PKM Negeri 3. Penolong Pengarah . i. Mohon butiran lanjut jika perlu. dengan salinan kepada Pengarah Bahagian PKM JKMM. 4.

Pengarah Bahagian PKM JKMM. Sekiranya diarahkan oleh PUU KPWKM untuk membuat laporan polis. Pegawai PKM Daerah 6. Buat laporan polis. . Catat dan minit dalam fail. Maklumkan laporan polis kepada PPKM Daerah (Rujuk Lampiran 25) Pegawai PKM Daerah 9. maklumkan serta-merta kepada Pegawai PKM Daerah. Penyelia Lapangan 8. PUU KPWKM dan PKMN. 11. Terima makluman laporan polis dan beri maklumbalas kepada PPPKM Negeri. Tamat. dapatkan salinan report. Penyelia Lapangan 7. Arahkan Penyelia Lapangan membuat laporan polis serta-merta .PKM Negeri TANGGUNG JAWAB Penolong Pengarah PKM Negeri TINDAKAN 5. Pegawai PKM Daerah 10.

PROSEDUR APABILA PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT TAMAT TANGGUNG JAWAB TINDAKAN 1. PKMD. Penolong Pengarah PKM Negeri. Sediakan laporan (Rujuk Lampiran PKM 21) 4. vii. Pegawai PKM Daerah asal (bagi kes perpindahan pelaksanaan perintah) ix. Pesalah Muda. Hantar laporan (LAmpiran PKM 21) kepada : Pegawai PKM Daerah Mahkamah yang mengeluarkan perintah Penasihat Undang-Undang KPWKM. iii. .. i. viii. Masukkan ke dalam fail yang berkaitan. 2. Terima laporan Penilaian Pelaksanaan PKM (Lampiran PKM 18) daripada Penyelia Lapangan. Pengarah Bahagian PKM JKMM. vi. 5. PKMN. ii. 3. iv. Catat dan minit dalam fail. 6. Tamat. v. Penyelia Lapangan/ Penyelaras Penempatan.

Terima permohonan pertukaran daripada pesalah muda/ Penyelia Lapangan. Penyelia Lapangan boleh mengemukakan permohonan perpindahan kepada Pegawai PKM Daerah. Makumkan keputusannya kepada Penyelia Lapanganan (Rujuk Lampiran PKM 22). sekiranya perpindahan tersebut dibenarkan. Mengkaji permohonan dan berbincang dengan Penyelia Lapangan berkaitan jika perlu dan maklumkan kepada PKMD. Nota : Dalam kes di mana mahkamah tidak menetapkan tempatbpelakssanaan perintah khidmat masyarakat atau dalam kes di mana mahkamah member kuasa kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM) untuk menetapkan tempat pelaksanaan perintah. 4. Pegawai PKM Daerah 2. Pastikan salinan pendua fail diserahkan bersama kapada PPKM Daerah yang dipohon. . 3. Pegawai PKM Daerah akan berbincang dengan Pegawai PKM Daerah PPKM Daerah asal & PPKM Daerah Dipohon yang dipohon dan pihak-pihak lain yang berkaitan (seperti keluarga/ agensi penempatan).PROSEDUR PERPINDAHAN PENEMPATAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT TANGGUN G JAWAB Pegawai PKM Daerah TINDAKAN 1.

Catat dan minit dalam fail.Setelah pesalah mud a selesai menjalani tempoh Perintah Khidmat Masyarakat. Menerima Surat Permohonan Perpindahan Pelaksanaan PKM. Menerima surat permohonan perpindahan pelaksanaan PKM beserta dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Penyelia Lapangan akan menyediakan laporan penilaian untuk diberikan kepada Pegawai PKM (Rujuk Lampiran PKM 18). . Pegawai PKM Daerah 11. 7. Laksanakan *PKM/ baki PKM 9. Memaklumkan Penyelia Lapangan di tempat baru. Kaji Program dan Aktiviti. (Rujuk Lampiran PKM 23). TANGGUNG JAWAB TINDAKAN Pegawai PKM Daerah Dipohon 6.Pegawai PKM Daerah Dipohon 5. Maklumkan Pegawai PKM di Daerah/ Bahagian mengenai apa-apa perubahan jadual pelaksanaan (Rujuk Lampiran PKM 17) 10. Pegawai PKM Daerah yang dipohon Pegawai PKM Daerah yang dipohon 8. Semak dokumen dan fail pendua yang dikembarkan.

. Buka fail bagi kes baru.Maklumkan kepada ibu/bapa/penjaga dan Pesaslah Muda tarikh hadir ke mahkamah.12. Daftar kes dalam Buku Daftar Pesalah Muda. ibi/bapa/penjaga/majikan dan pihak yang berkaitan untuk penyediaan Laporan Pesalah Muda. TINDAKAN 1. 3. Masukkan Kertas Pertuduhan ke dalam fail.Bagi pesalah muda direman dan keluarganya tinggal di luar Daerah. daftar dalam buku indeks. Dapatkan perintah Mahkamah dan buat semakan mengenai nama. Bagi Pesalah Muda dan keluarga yang tinggal di luar daerah Hantar surat memohon Laporan Sosial Pesalah Muda daripada PPKM daerah berkenaan. Bagi kes baru. Hadir di Makamah pada tarikh yang ditetapkan. Bagi kes berulang dapatkan fail lamanya untuk tindakan. Sediakan Laporan Sosial Pesalah Muda sebanyak enam salinan. PROSEDUR PENYEDIAAN LAPORAN SOSIAL PESALAH MUDA PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT TANGGUNG JAWAB Pegawai PKM Daerah Dipohon 2. 7. hantar surat memohon Laporan Sosial Pesalah Muda daripada PPKM Daerah berkenaan. Temuramah pesalah muda. 6. Pastikan sama ada pesalah muda di dalam reman atau dijamin. 8. Menerima Kertas Pertuduhan daripada Polis/ Mahkamh. 5. 4. Tamat.

Rekodkan perintah pada Laporan Sosial Pesalah Muda dan masukkan laporan dalam fail. Tamat. Fail ditutup. 10. Jika terdapat kesilapan rujuk kepada Mahkamah untuk pembetulan. 9.nombor kad pengenalan dan butir-butir perintah. Jika keputusan Mahkamah ialah Perintah Khidmat Masyarakat ambil tindakan mengikut Prosidur 1. . 11. Jika keputusan Mahakamh ialah Bukan Perintah Khidmat Masyarakat rekodkan keputusan dalam fail.

Buka Fail Semak Butiran dalam perintah Kesilapan Butiran Makluman kepadaTimbalan Pendakwaraya daerah/ bahagian/ Negeri dengan serta Merta Dan salinan kepada -PKMN -PPPKMN -PKMD dimana perintah Mahkamah dikeluarkan Tunggu arahan lanjut Butiran betul Daftar dalam buku indeks PKM dan buku daftar PKM Buka Fail Semak buku indeks dan daftar Akhlak Tiada laporan Akhlak Ada laporan Akhlak / Presentence Report Dapatkan maklumat dari Fail Akhlak dan masukkan ke dalam Fail PKM Buat penilaian untuk penetapan aktiviti PKM terhadap pesalah muda bersama dengan -PKMD -ibu-bapa/ penjaga pesalah muda Semak notis rayuan di mahkamah .CARTA ALIRAN KERJA PROSEDUR KERJA PERKHIDMATAN LUAR PKM PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH / JAJAHAN / BAHAGIAN Mula Terima perintah (PKM) dan/ Pesalah muda daripada mahkamah.

Guna kenderaan jabatan ii.Jika pesalah wanita pengiring perlu wanita Lapor dan Serah pesalah muda kepada Penyelaras Penempatan Institusi/ tempat Buat catatan penyerahan dokumen pesalah muda dalam fail induk dan dalam buku daftar Sedia laporan penyeliaan kerja dan kemukakan kepada PPKM dalm tiga hari Teliti laporan harian dan jika tiada perubahan positif dalam tempoh 1/3 dair jam agregat lapor kepada PPPKM Negeri Teliti laporan dan uruskan intervensi kerja sosial Setelah tamat tempoh PKM sediakan laporan Penilaian Pelaksanaan PKM dan Hantar kepada: Catat dan minit dalam fail Tamat Petunjuk PKM – Perintah Khidmat Masyarakat PPKM – Pegawai Perintah Khidmat Masyarakat BPKM – Bahagian Perintah Khimat Masyarakat PPPKM – Peolong Pengarah Perintah Khodmat Masyarakat PKMD – Pegawi Kebajikan Masyarakat Daerah PKMN – Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri Pengarah BPKM JKMM . Jika guna kenderaan sendiri perlu kebenaran ketua jabatan dan pastikan ada insurans penumpang iii.(Jika tiada rayuan dalam tempoh 10 hari Dapatkan laporan perubatan dan sediakan dokumen Dapatkan laporan perubatan dan sediakan dokumen insurans Tentukan aktiviti dan kenalpasti tempat -Sediakan jadual pelaksanaan -Hubungi institusi -Maklum kepada pesalah muda -Sediakan lampiran serahan Hantar pesalah muda ke Institusi i.

PKMN PPPKM Negeri

PROSEDUR KERJA PROGRAM PKM DI INSTITUSI/ AGENSI PENEMPATAN
Mula

PPI terima pesalah pesalah muda dan semak rekod pesalah muda dalm buku daftar PKM Institusi Buka fail jika kes baru dan guna fail lama jika kes berulang

PPI terangkan peraturan Institusi Pesalah muda menjalankan tugas/ aktiviti di INstitusi di bawah seliaan Penyelia Lapangan dan PPI.

Maklum jika terdapat perubahan jadual pelaksanaan kepada PPKM seperti Cuti Sakit , Kecemasan dll. Jika jam agregat tidak mencukupi atau gagal laksana PKM, maklumkan kepada PPKM daerah, PPPLM Negeri dan PUU KPWKM. Buat alporan Polis, ambil tindakan ikut langkah 4-6 SOP 3 Serah kes kepada PPPKM Negeri Catat dalam fail Tamat

Petunjuk PPI – Penyelaras Penempatan Institusi PKM – Perintah Khidmat Masyarakat PPKM – Pegawai Perintah Khimat Masyarakat PPPKM – Peolong Pengarah Perintah Khodmat Masyarakat PUU KPWKM – Penasihat Undang- Undang, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

PROSEDUR KERJA PPKM DI DAERAH/BAHAGIAN/NEGERI APABILA BERLAKUNYA PELANGGARAN PKM
Mula

PPKM Daerah terima aduan dan jalankan siasatan seta buat laporan pelanggaran PKM PPPKM Negeri terima hasil siasatan PPKM Daerah PPPKM Negeri kemukakan laporan pelanggaran kepada; i. PUU KPWKM ii. Pengarah BPKM JKMM iii. PKMN Terima arahan daripada PUU KPWKM samada perlu buat laporan polis atau tidak Penyelia Lapangan buat laporan polis dan dapatkan salinan laporan polis Penyelia Lapangan lapor kepada PPKM Daerah PPKM Daerah beri maklum balas kepada PPPKM Negeri, Pengarah BPKM dan PUU KPWKM dan PKMN

Catat dan minit dalam fail Tamat

Petunjuk PPI – Penyelaras Penempatan Institusi PKM – Perintah Khidmat Masyarakat PPKM – Pegawai Perintah Khimat Masyarakat PPPKM – Peolong Pengarah Perintah Khidmat Masyarakat PUU KPWKM – Penasihat Undang- Undang, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

PROSEDUR APABILA PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT TAMAT Mula

PPKM Daerah terima laporan Penilaian Pelaksanaan daripada penyelia Lapangan Masukkan ke dalam fail PPKM Daerah sediakan laporan Kemajuan Pasalah Muda Hantar laporan kepada; i. Mahkamah ii. PUU KPWKM iii. Pengarah BKPM,JKMM iv. PKMN v. PPPKM Negeri vi. PKMD vii. Penyelaras Penempatan viii. PPKM Daerah Asal (Bagi Ke Pemindahan) ix. Pesalah Muda Catat dan minit dalam fail Tamat Petunjuk PPKM – Pegawai Perintah Khimat Masyarakat PPPKM – Peolong Pengarah Perintah Khidmat Masyarakat BPKM – Bahagian Perintah Khimat Masyarakat PUU KPWKM – Penasihat Undang- Undang, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Nota* Penyelaras Penempatan Institusi ialah Pembantu Kebajikan Masyarakat (S17)

Tidak dipersetujui Makluman kepadaPPKM Daerah Asal agar meneruskan PKM Di Daerah asal. ikut prosedur 1.PROSEDUR PERPINDAHAN PENEMPATAN PKM Mula PPKM Daerah terima permohonan perpindahan dari pesalah muda atau Penyelia Lpangan PPKM kaji permohonan. PPKM Daerah yang dipohon terima keputusan perpindahan Kes perpindahan yang sudah melaksanakan sebahagian PKM Ikut prosedur 1 Ikut prosedur 1 kecuali Langkah semak notis rayuan Dipersetujui . Bagi kes PKM yang belum bermula. Maklum keputusan kepada PPKM daerah dan serah fail pendua kepada PPKM daerah dipohon. bincang dengan PenyeliaLapangan dan maklumkan kepada PKMD Bincang antara PPKM daerah asal dan PPKM daerah dipohon.

Di perintah PKM . laporan perubatan dan dokumen insurans Laksanakan Perintah Khidmat Masyarakat Catat dalam fail.mahkamah. Pastikan pesalah muda direman atau dijamin. Semak Buku daftar indeks Kes baru Kes berulang Buka fail baru Gunakan fail lama Tunggu arahan lanjut Daftar dalam buku indeks PKM dan buku daftar PKM Pesalah muda dan Keluarga tinggal luar Daerah Report Ada laporan Akhlak / Presentence Dapatkan maklumat dari Fail Akhlak dan masukkan ke dalam Fail PKM Sediakan LSPM dalam 4 salinan dan jika berkenaan hantar kepada PPKM yang dipohon Maklum kepada Pesalah mua / Keluarga / Penjaga Tarikh hadir ke mahkamah Hadir ke mahkamh. Tamat PROSEDUR PENYEDIAAN LAPORAN SOSIAL PESALAH MUDA PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT Mula Terima kertas pertuduhan daripada Mahkamah/Polis.

9. 10. 5. 8. PERKARA NAMA PESALAH MUDA NO. 3. 2. 7. 6. 4.Catat dalam fail Semak perintah dan Jika ada kesilapan Rujukan untuk pembetulan Rekod Perintah dalam buku daftar Petunjuk PKM – Perintah Khidmat Masyarakat PPKM – Pegawai Perintah Khimat Masyarakat LSPM – Laporan Sosial Pesalah Muda Tamat LAMPIRAN PKM 11 SENARAI SEMAK / CHECKLIST SENARAI SEMAK SEMASA MEMBUAT LAPORAN POLIS BIL 1. KAD PENENALAN JANTINA KETURUNAN/AGAMA TARIKH PERINTAH DI KELUARKAN TARIKH KUATKUASA PERINTAH TEMPOH PERINTAH TEMPAT PKM DILAKSANAKAN TARIKH KEGAGALAN SEBAB-SEBAB GAGAL MELAKSANAKAN PKM SEMAK CATATAN .

vi. ii.1 AKTA BERKAITAN PERKHIDMATAN PKM i. ii. viii. AKTA KANAK-KANAK 2001 (AKTA 611) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN AKTA KANUN TATACARA JENAYAH 593 AKTA KANUN KESEKSAAN 574 AKTA BERKAITAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT AKTA ORANG PAPA 1977 AKTA PENGANGKATAN 1952 AKTA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK 1984 AKTA PENDAFTARAN PENGANGKATAN 1952 AKTA KEGANASAN RUMAHTANGGA 1984 AKTA PUSAT JAGAAN 1993 AKTA KAUNSELOR 1998 AKTA KANAK-KANAK 2001 . NAMA DAN TANDANGAN PEGAWAI LAMPIRAN PKM 12 SENARAI UNDANG-UNDANG PERATURAN 1. iv.11. vii. v. iv. 12.2 i. iii. iii.

.

TINGKAT 6. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. JALAN SANYAN. _________________________________ _________________________________ _________________________________ (Pihak yang menghantar pesalah muda) Yang Arif/Tuan/Puan . 338554 NO 1. Pejabat ini juga mengakui menerima *pesalah muda tersebut bersama /dokumendokumen dan/atau barang-barang yang berikut : (i) (ii) (iii) Sekian terima kasih. Kad Pengenalan ___________________________bagi menjalani Perintah Khidmat Masyarakat selama tempoh ________jam. WISMA SANYAN. 96000 SIBU. SARAWAK. …………………………………………… (Pegawai PKM Daerah/Bahagian) Tel Faks : 084: . Tuan : Ruj. Sijil Kelahiran/ No. 2. MAHKAMAH : KES NO. 3. : Perkara di atas adalah dirujuk. Adalah dengan ini diakui bahawa pejabat ini telah menerima perintah bertarikh _____________________ dari mahkamah di atas berhubung dengan pesalah muda bernama ______________________*lelaki/perempuan *No. Kami : Tarikh : Kepada.Jabatan Kebajikan Bahagian Kapit SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BORANG CSO 1 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah . Ruj.

. JALAN SANYAN. Tel Faks : 084: SARAWAK. maka pegawai yang berkenaan hendaklah memaklumkan kesilapan ini dengan serta merta kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya Daerah/Bahagian/Negeri dan pastikan surat disalinkan kepada Pejabat Penasihat Undang-Undang KPWKM serta Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat (PKM) JKMM. WISMA SANYAN. TINGKAT 6.*Potong mana yang tidak berkenaan Borang ini hendaklah disediakan dalam 2 salinan dan pastikan 1 salinan disimpan dalam fail. 96000 SIBU. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. SENARAI SEMAK PKM Bil 1 2 3 4 5 6 7 Perkara Nama No Kad Pengenalan Jantina Keturunan/Agama Kuatkuasa Perintah Tempoh perintah Tempat PKM dilaksanakan Semak Catatan Nota : Sekiranya didapati bahawa perintah yang dikemukakan itu salah . 338554 NO 1. BORANG CSO 2 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK.

_____________________________telah dijatuhkan hukuman untuk menjalani Perintah Khidmat Masyarakat selama tempoh _______________________________________ jam mulai ___/___/___ hingga ___/___/___ di ____________________________________________________. MAHKAMAH : KES NO. 3. : Perkara di atas adalah dirujuk. JALAN SANYAN. Tuan : Ruj. Sekian terima kasih. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Tel : Faks : 084- Timbalan Pendakwa Raya _________________________ _________________________ _________________________ Yang Arif/Tuan/Puan. Ruj. 2. 4.BORANG CSO 3 96000 SIBU. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah …………………………………………… (Pegawai PKM Daerah/Bahagian) . Kami : Tarikh : JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. Setelah disemak didapati terdapat kesilapan pada perintah berkenaan iaitu :i) ii) iii) Bersama-sama ini dilampirkan Perintah Mahkamah tersebut. Harap maklum bahawa pesalah muda bernama : _____________________________________*lelaki/perempuan umur ______________________ *Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan No. TINGKAT 6. SARAWAK. 338554 NO 1. WISMA SANYAN.

3 Kognitif (Pemikiran) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. 338554 NO 1. BORANG CSO 4 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. TINGKAT 6.1 Tingkah laku _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. KP : Tarikh Lahir : No. JALAN SANYAN. Hendaklah disediakan dalam 6 salinan. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Pemerhatian Awal Terhadap Personaliti Pesalah Muda 2.Butiran Peribadi Pesalah Muda Nama : No. WISMA SANYAN. SARAWAK.k PUU Kementerian Pengarah Perundangan & Advokasi JKMM Pengarah CSO JKMM Pegawai CSO Negeri Fail kes *Potong mana yang tidak berkenaan.1 Kesihatan dan alahan _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3.2 Pendidikan . Perihal Pesalah Muda 3. Kes Mahkamah : Tempoh Perintah : Jangkamasa Pelaksanaan: 2. 96000 SIBU.s. Tel Faks : 084: PENILAIAN AWAL KESESUIAN AKTIVITI PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT 1.2 Emosi (Perasaan) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2.

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Ulasan Penilaian Pegawai PKM Daerah mengenai aktiviti yang dicadangkan kepada Pesalah Muda dalam menjalani Perintah Khidmat Masyarakat _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ……………………………………………………… ( Pegawai PKM Daerah / Bahagian ) Nama : Jawatan : Tarikh : Hendaklah disediakan dalam 4 salinan. .3 Pekerjaan _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3.4 Kemahiran _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4.

084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. SARAWAK. Pegawai PKM Daerah diingatkan supaya bertanya kepada pesalah muda itu sendiri bagi mengesahkan sebarang kekeliruan maklumat yang terdapat di dalam laporan dan juga perkembangan terkini pesalah muda itu. Pegawai PKM Daerah diwajibkan membaca terlebih dahulu Laporan Akhlak/Laporan Sosial Pesalah Muda berkenaan sekiranya ada. TINGKAT 6. Untuk mengisi perkara 2. Jika tiada sebarang laporan. Maklumat-maklumat yang diperolehi dari laporan berkenaan hendaklah diisi ke dalam ruang yang berkaitan.1 hingga 1.6 seperti butiran yang didapati dari dokumen-dokumen yang diterima. WISMA SANYAN.3 tumpukan perhatian kepada bahasa badan (body language) dan bahasa lisan pesalah muda itu. Pemerhatian Awal Terhadap Personaliti Pesalah Muda . Garis Panduan Mengisi Borang Laporan Penilaian Awal Kesesuaian Aktiviti ( Lampiran PKM 5 ) Tel Faks : 084: Borang ini hendaklah dilengkapkan semasa pertemuan pertama Pegawai PKM Daerah dengan pesalah muda. 2.1 hingga 2. Untuk melengkapkan pengisian seterusnya.BORANG CSO 5 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. teruskan dengan menemubual pesalah muda tersebut. Butiran Peribadi Pesalah Muda Isikan maklumat 1. 96000 SIBU. 1. Sebelum mengisi borang ini. JALAN SANYAN. 338554 NO 1.emosi dan kognitif pesalah muda. Kemukakan soalan berkaitan hal semasa pesalah muda itu yang boleh mencungkil tingkah laku.

“saya menyesal dengan kesalahan yang telah saya lakukan dan saya ingin menebus kesalahan saya”. pendapat atau penjelasan pesalah muda itu bertentangan dengan umum atau tidak boleh di terima oleh masyarakat. banyak mendiamkan diri. iiAsertif. Contohnya. Positif. Hanya melakukan sesuatu apabila diminta b. Bertingkah laku yang kasar dan di luar kesopanan seperti menepuk meja. dia yang kurang ajar. Bertingkah laku yang munasabah dan sopan. Kognitif dibahagikan kepada dua kategori iaitu : i.Contoh tingkah laku agresif adalag seperti berikut ( fizikal dan lisan ) a. Perihalan Pesalah Muda . Disuruh duduk ia duduk. Kognitif ( Pemikiran ) Perhatikan kognitif pesalah muda melalui kenyataan-kenyataan lisan yang dibuatnya. tidak bertanya dan tidak bercerita. “apa salahnya saya pukul budak itu. Kategorikanlah tingkah laku pesalah pesalah muda itu ke dalam satu sahaja dari kategori di atas dan catatkan pemerhatian yang menyebabkan anda mengkategorikannya sedemikian. menggunakan bahasa yang kesat.iaitu apabila cerita. kasar atau lucah. Kategorikanlah kognitif pesalah muda itu ke dalam salah satu sahaja kategori di atas dan catatkan pemerhatian yang menyebabkan anda mengkategorikannya sedemikian. Boleh berbincang dengan baik dan ada menunjukkan budi bahasa yang wajar. tindakannnya teragak-agak. Nada suara yang tinggi. Negatif. c. pesalah muda menyatakan. jika perlu.Contoh tingkah laku asertif adalah seperti berikut ( fizikal dan lisan ) :a. b. Bertanyalah kepada pesalah muda untuk penjelasan mengenai tingkah lakunya itu. iiiAgresif. c. Tingkah laku dibahagikan kepada tiga kategori iaitu :iPasif.Contoh tingkah laku pasif adalah seperti berikut :a. Peslah muda menunjukkan keyakinan diri ketika bertemu Pegawai PKM Daerah. ii. Secara lisan pula ditanya sepatah. pesalah muda menyatakan.Tingkah Laku Perhatikan tingkah laku yang kelihatan (overt) termasuklah kenyataan lisan yang dibuat oleh pesalah muda. menjawab sepatah. b.apabila cerita. Contohnya. patutnya saya pukul lebih teruk lagi”. 3. pendapat atau penjelasan pesalah muda itu sesuai dengan pandangan umum atau boleh di terima oleh masyarakat. menghentak lantai dan menghenyak kerusi. Kurang keyakinan diri.

Awam Nama jawatan Hari dan masa kerja Telah berapa lama bekerja Gaji / pendapatan 7. 5. Diploma. Pendidikan Pendidikan dikategorikan mengikut peringkat akademik iaitu : i. iv. Pertanian. Jika perlu dapatkan penjelasan dari pesalah muda itu sendiri untuk mengisi ruang ini. ii.4 ini. STPM dan setaraf) Catatkanlah mengikut kategori yang tertinggi dicapai atau yang sedang dijalani oleh pesalah muda berkenaan. Semaklah dari Laporan Akhlak/Laporan Sosial Pesalah Muda atau apa-apa dokumen yang dikemukakan. Jika perlu dapatkan penjelasan dari pesalah muda itu sendiri untuk mengisi ruang ini. 6. Catatkanlah maklumat berikut : i. Sekolah Rendah (UPSR) Sekolah Menengah Rendah (PMR) Sekolah Menengah Tinggi (Ijazah. v. Nama dan alamat majikan Nombor telefon majikan Sector pekerjaan : Contoh . ii. Jika perlu dapatkan penjelasan dari pesalah muda itu sendiri untuk mengisi ruang-ruang 3. Perniagaan.Semaklah dari Laporan Akhlak / Laporan Sosial Pesalah Muda atau apa-apa dokumen yang dikemukakan. Kemahiran Kemahiran dibahagikan kepada empat kategori sebagimana berikut : . vi. Pekerjaan Semaklah dari Laporan Akhlak/Laporan Sosial Pesalah Muda atau apa-apa dokumen yang dikemukakan. Jika perlu dapatkan penjelasan dari pesalah muda itu sendiri untuk mengisi ruang ini. Pemasaran. iii. vii. Pastikan mendapat maklumat yang terkini.1 hingga 3. iii. Kesihatan dan Alahan Catatkanlah butiran ini seperti mana yang terdapat di dalam laporan yang di terima. 4.

Seterusnya berdasarkan rumusan itu menetapkan aktiviti yang difikirkan paling sesuai dan berfaedah untuk dijalani oleh pesalah muda berkenaan. iii. renang dan seumpamanya ii. Pemikirannya pula adalah negative. motosikal. jimnastik. pesalah muda diberi tugas melukis mural di institusi kanak-kanak iaitu tugas yang sesuai dengan kemahirannya. membaiki. iaitu kemahiran di dalam sebarang jenis sukan seperti badminton. Teknikan dan Mekanikal. Ia kini dalam keadaan sedih. Kerana tingkah lakunya pasif dan berpendidikan rendah ia perlukan arahan jelas bagi kerja yang akan dilakukannya. Oleh itu ia boleh menjalani perintah khidmat masyarakat pada waktu pejabat. melukis. puisi. Kesihatannya baik. Dengan cara ini juga akan membantu pesalah muda kembali berfikiran positif. memasang computer. Dari hal di atas. iaitu kemahiran seperti membaiki. membaiki basikal. Catatkanlah kemahiran itu dengan sedikit penjelasan mengenainya. bola sepak. penyelia perlu member bimbingan yang member harapan masa depan kepada pesalah muda. Dalam keadaan pesalah muda berperasaan sedih dan berfikiran negative. iaitu kemahiran seperti mengarang cerpen. Lain-lain. memasang alat-alat elektrik dan elektronik. radio dan televisyen. Sukan dan Atletik. iaitu satu kemahiran yang tidak dapat dikategorikan ke dalam manamana kategori di atas atau tiada sebarang kemahiran yang menonjol. Ulasan Penilaian Pegawai PKM Daerah mengenai aktiviti yang dicadangkan kepada pesalah muda dalam menjalani Perintah Khidmat Masyarakat. berpantun. iv. Contoh ringkas : pesalah muda mempunyai tingkah laku yang pasif. Di ruang ini Pegawai PKM Daerah hendaklah merumuskan penilaiannya terhadap pesalah muda dari segi personaliti dan perihalan pesalah muda tersebut. kereta dan lain-lain. Tahap pendidikannya setakat sekolah rendah sahaja. menari.i. berlakon dan sebagainya. sepak takraw. memasang. 8. Bakat dan Seni. . Ia tidak bekerja buat masa ini tetapi mempunyai kemahiran melukis. lompat tinggi.

Kad Pengenalan : _____________________________________________ diletakkan di bawah Perintah Khidmat Masyarakat oleh mahkamah ___________________________________ _______________________ selama _________ jam. 2. menepati masa. JALAN SANYAN. saya perlu mengemukakan surat perubatan atau sijil sakit daripada Pegawai Perubatan Kerajaan. . Mengikut perintah atau arahan daripada Pegawai PKM dan Pegawai Institusi dari masa ke masa. . 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. SARAWAK. bermula dari hingga ____________________ di _______________________________________ akan akur dengan syarat-syarat berikut : 1. Berpakaian kemas dan tertib atau sekiranya dibekalkan dengan pakaian. 4. bahawa saya akan dipantau dan diselia oleh Pegawai PKM dan Pegawai Institusi. Mematuhi tempoh perintah khidmat masyarakat seperti yang telah ditetapkan oleh perintah mahkamah dan diperincikan dalam Jadual (Rujuk Borang PKM 7). SYARAT-SYARAT PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT SAYA ____________________________________________________________________________________*lelaki/perempuan No. memakai pakaian yang dibekalakan itu. 3. 338554 NO 1. TINGKAT 6.BORANG CSO 6 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. Tel Faks : 084: 96000 SIBU. Mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh institusi. WISMA SANYAN. 5. Sekiranya gagal menjalani aktiviti kerana masalah kesihatan.

( Pesalah Muda ) Nama : No KP: Tarikh: Disaksikan oleh : ……………………………………………………… Nama : No KP: Tarikh: Hendaklah disediakan dalam 4 salinan. Menghormati pegawai dan kakitangan institusi. 8. Tidak mengganggu ketenteraman penghuni. Tidak membawa apa-apa bahan atau alat yang membahayakan. 11. Tidak membawa kamera dan telefon bimbit. 7. minum minuman keras dan lain-lain bahan memabukkan. …………………………………………………………. . 10. Tidak merokok.. 9.6. Tidak merosakkan harta benda institusi. Tidak boleh mempengaruhi penghuni. Berbudi bahasa dan bersopan santun. 12 13.

BORANG CSO 7 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. TINGKAT 6. JALAN SANYAN. WISMA SANYAN. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. 96000 SIBU. SARAWAK. 338554 NO 1. Jadual Pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat Nama Tempoh Perintah Nama Penyelia : Tempat : : : Tel Faks : 084- : .

Bil Tarikh Bil Jam Sehari Masa Mula Jenis Aktiviti Masa Tama t Bil Jam Agrega t Catatan Penyelia T/T Pesalah T/T Penyelia Hendaklah disediakan dalam 4 salinan. TINGKAT 6. Ruj. Tuan : Ruj Kami : Tarikh : . 96000 SIBU. JALAN SANYAN. WISMA SANYAN. Tel Faks : 084: SARAWAK. BORANG CSO 8 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 338554 NO 1. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.

PEMERIKSAAN PERUBATAN Nama: No. Sehubungan itu dipohon kerjasama tuan/puan menjalankan pemeriksaan ke atas penama bagi menentukan aktiviti-aktiviti berkenaan sesuai dengan tahap kesihatan penama. 96000 SIBU.Pegawai Perubatan __________________________________ __________________________________ Tuan / Puan. K. TINGKAT 6. terima kasih atas kerjasama tuan/puan. 338554 NO 1. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. _______________________________________ ( Pegawai PKM Daerah / Jajahan / Bahagian ) Cop Rasmi : BORANG CSO 9 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. SARAWAK. JALAN SANYAN. Sekian. Ruj. Tuan : . Tel Faks : 084: LAPORAN PERUBATAN No .P ____________________________________________ : ____________________________________________ Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa penama telah diperintah oleh Mahkamah * Majistret / Sesyen / Tinggi untuk menjalani perintah khidmat masyarakat selama _______________________ jam agregat. Bersama-sama ini disertakan aktiviti-aktiviti yang ditetapkan untuk penama jalani. WISMA SANYAN.

SARAWAK. 96000 SIBU. 10 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. WISMA SANYAN. 338554 NO 1. : __________________________adalah sihat dan sesuai untuk menjalani aktiviti seperti dalam lampiran aktiviti berikut. K. P. K. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.No.P. ( nyatakan ) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Tarikh : ___________________ __________________________ ( Tandatangan dan cop Pegawai Perubatan ) *Potong mana-mana yang tidak berkenaan. TINGKAT 6. BORANG CSO Tel Faks : 084: . Hospital : Nama : __________________________________________ No. : __________________________________________ 1 2 3 4 X-Ray Alahan jika ada Makanan tertentu yang dicadangkan Lain-lain pemeriksaan jika perlu Saya sahkan bahawa ____________________________________________________________________ No. JALAN SANYAN. Ruj.

084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Tel Faks : 084- : .INSURANS No Fail Nama Pesalah Muda Perintah Mahkamah Tempoh Perintah : Tarikh Pelaksanaan: : : : hingga Kepilkan dokumen insurans pesalah muda berkenaan bersama lampiran ini dan failkan BORANG CSO 11 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 338554 NO 1. WISMA SANYAN. JALAN SANYAN. TINGKAT 6. 96000 SIBU.

WISMA SANYAN. MAKLUMAN MENGENAI PELAKSANAAN PERINTAH KHIMAT MASYARAKAT Perkara di atas adalah dirujuk. 4. Tel Faks : 084- : . adalah dianggap sebagai kegagalan untuk undang-undang akan diambil mematuhi perintah Mahkamah tersebut dan tindakan terhadap anda. Harap maklum bahawa anda telah diperintahkan oleh Mahkamah *Majistret/Sesyen/Tinggi di ___________________________________ pada ____________________________ untuk menjalani Perintah Khidmat Masyarakat di ____________________________________ selama tempoh _________________________________ jam iaitu mulai dari ________/________/_________ hingga __________/_________/____________ 3. TINGKAT 6. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.SARAWAK. Kegagalan anda untuk melaporkan diri.. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Penyelaras Penempatan Institusi Fail Kes *Potong mana-mana yang tidak berkenaan Hendaklah disediakan dalam 5 salinan. Sekian terima kasih Saya yang menurut perintah. …………………………………………………. ( Pegawai PKM Daerah/Bahagian ) s. Kepada. __________________________ __________________________ __________________________ (Pesalah Muda) Tuan/Puan. JALAN SANYAN. Anda adalah dengan ini dikehendaki untuk melaporkan diri di __________________________________________ pada________/________/______ bagi menjalani perintah tersebut mengikut jadual yang telah ditetapkan. BORANG CSO 12 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK.k. 2. 338554 NO 1.

96000 SIBU. PENGUATKUASAAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT KE ATAS Pesalah Muda : Kes No : Pesalah Muda : Perkara di atas dirujuk. Dimaklumkan bahawa pesalah muda ______________________________ *lelaki / perempuan. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Ketua Institusi Fail Kes Hendaklah disediakan dalam 5 salinan BORANG CSO 13 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. No. Sehubungan dengan itu. tuan/puan dikehendaki menyelaras penempatan bagi pesalah muda sehingga tamat tempoh Perintah Khidmat Masyarakat tersebut. 4. iaitu mulai dari _________ hingga _____________. terima kasih. 3. Sekian. Bersama ini diserahkan penama di atas bagi menjalani Perintah Khidmat Masyarakat di tempat tuan / puan.k. Dokumen-dokumen yang disertakan bersama ini adalah seperti berikut : (1) (2) (3) (4) (5) Sila tuan/puan akui penerimaannya. 338554 Tel Faks : 084- : . 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Ruj Tuan Ruj Kami Tarikh : : : Kepada _____________________________ _____________________________ (Nama Penyelaras Penempatan) Tuan/Puan. SARAWAK. 2. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah …………………………………………………… (Pegawai PKM Daerah / Bahagian ) s. Kad Pengenalan : _______________________akan menjalani Perintah Khidmat Masyarakat di _________________________________________ selama tempoh ____________ jam.

Ruj Tuan Ruj Kami Tarikh : : : Kepada. 338554 NO 1. Tel Faks : 084- : . No ______________________ adalah berkaitan. BORANG CSO 14 JABATAN KEBAJIKAN MASARAKAT NEGERI SARAWAK. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah …………………………………………. Harap maklum bahawa pejabat ini telah menerima kes berkaitan pesalah muda tersebut pada________________dan akan mengambil tindakan sewajarnya. WISMA SANYAN. TINGKAT 6. (1) (2) (3) (4) Pejabat ini juga mengakui menerima dokumen-dokumen yang berikut : Sekian terima kasih.k. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. 3.NO 1. TINGKAT 6. WISMA SANYAN. (Penyelaras Penempatan) s. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Fail Kes Hendaklah disediakan dalam 4 salinan. 2. SARAWAK. 96000 SIBU. JALAN SANYAN. AKUAN PENERIMAAN KES Pesalah Muda : Perkara di atas adalah dirujuk dan surat tuan/puan bertarikh ___________________(Ruj. Pegawai PKM Daerah / Bahagian _______________________________ Tuan/Puan.

JALAN SANYAN. SENARAI SEMAK SEMASA MEMBUAT LAPORAN POLIS Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Perkara Nama Pesalah Muda No Kad Pengenalan Jantina Keturunan / Agama Tarikh perintah dikeluarkan Tarikh kuatkuasa perintah Tempoh perintah Tempat PKM dilaksanakan Tarikh kegagalan Sebab-sebab gagal melaksanakan PKM Nama dan tandatangan pegawai Semak Catatan . 96000 SIBU. SARAWAK.

(Penyelia Lapangan) . 96000 SIBU.BORANG CSO 15 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. TINGKAT 6. *Pesalah muda telah diarahkan untuk melaporkan diri di _____________________________________________________ dan perkara ini beserta dengan dokumen berkaitan telah dimaklumkan dan dimajukan kepada ___________________________________________________ Catatan: Dokumen yang telah diserahkan/dinajukan adalah seperti berikut : (1) (2) (3) (4) (5) (6) Hal-hal lain : Tandatangan : ………………………………. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. WISMA SANYAN. SARAWAK. BORANG CATATAN No Fail Nama Pesalah Muda Perintah Mahkamah Tempoh perintah Tarikh pelaksanaan : : : : : Tel Faks : 084- : Dokumen berkaitan pesalah muda telah diserahkan kepada Penyelaras Penempatan Institusi/Agensi penempatan pada ____________________________________. 338554 NO 1. JALAN SANYAN.

WISMA SANYAN. JALAN SANYAN. 96000 SIBU. KEGAGALAN *MELAKSANAKAN / MENAMATKAN BAKI PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT Nama Pesalah Muda Tempoh Perintah Mahkamah Institusi Penempatan Jenis Aktiviti Sebab-sebab Kegagalan i. 338554 NO 1. Tandatangan Penyelia Lapangan Tarikh *potong mana yang tidak berkenaan . SARAWAK. iii. iv.Nama : Jawatan: Tarikh : *Potong mana yang tidak berkenaan BORANG Tel Faks : 084: CSO 16 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. ii. TINGKAT 6.

BORANG CSO 17 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. TINGKAT 6. SARAWAK. Penyelaras Penempatan Institusi / Agensi Penempatan dan pesalah muda ) : _______________________________________________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________________________________________ _ Tandatangan PEGAWAI PKM Daerah Nama : Jawatan : Hendaklah disediakan dalam 2 salinan. 96000 SIBU. WISMA SANYAN. JALAN SANYAN. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. 338554 NO 1. : . Tel Faks : 084: LAPORAN LAWATAN / SELIAAN No Fail Nama pesalah muda No. KP Tarikh Masa Tempat : : : : : : Laporan ( setelah berbincang secara bersemuka dengan Penyelia Lapangan.

SARAWAK.. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. JALAN SANYAN. Tel Faks : 084- : LAPORAN PENYELIAAN HARIAN OLEH PENYELIA LAPANGAN Nama Kes No Kes Mahkamah Penempatan Jenis Aktiviti Laporan Seliaan : : : : : : Menepati masa Menjalankan semua aktiviti yang ditetapkan Mematuhi peraturan institusi Menghormati penyelia / kakitangan institusi Disiplin diri Kerjasama Proaktif Lain-lain ( Nyatakan ) …………………………………………………. WISMA SANYAN. TINGKAT 6. 338554 NO 1. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK.BORANG CSO 18A 96000 SIBU. ( Penyelia Lapangan ) .

JALAN SANYAN. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. 338554 NO 1. TINGKAT 6. BORANG CSO Tel Faks : 084: 96000 SIBU. LAPORAN PENYELIAAN SEPERTIGA JAM AGREGAT OLEH PEGAWAI PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT Nama Kes No Kes Mahkamah Penempatan Jenis Aktiviti Laporan Seliaan BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PERKARA Menepati masa Menjalankan semua aktiviti yang ditetapkan Mematuhi peraturan institusi Menghormati penyelia / kakitangan institusi Disiplin diri Kerjasama Proaktif Lain-lain ( Nyatakan ) : : : : : : ULASAN 9. Ulasan keseluruhan kemajuan pesalah muda setelah menjalani sepertiga jam agregat perintah khidmat masyarakat : . WISMA SANYAN. SARAWAK.18B JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK.

Rancangan tindakan : ………………………………………………………… ( Pegawai PKM Daerah ) Tarikh : BORANG CSO 19 96000 SIBU. WISMA SANYAN. JALAN SANYAN. SARAWAK. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. TINGKAT 6.10. Tel Faks : 084- : . 338554 NO 1. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.

NO 1.BORANG CSO 20 Bil Nama Pesalah Muda/No. Fail Tempoh Perintah PKM (jam)/ Jangkamasa Pelaksanaan Nama. KP/ Alamat/No. SARAWAK. 96000 SIBU. Telefon Mahkama h /Kes No. TINGKAT 6. Tel : 084-330675 Faks : 084-338554 LAPORAN PERUBAHAN JADUAL PELAKSANAAN . alamat dan No Telefon waris yang boleh dihubungi Nama Pegawai PKM Daerah Nama Pegawai Penerima kes (untuk institusi) Catata n JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. No Ruj. PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. WISMA SANYAN. JALAN SANYAN.

WISMA SANYAN. iii. TINGKAT 6. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Cadangan Jadual Baru Kelulusan Penyelia Lapangan ( dalam keadaan kecemasan sahaja ) Kelulusan / Perakuan Pegawai PKM Daerah Tandatangan Tarikh : Tandatangan Tarikh : BORANG CSO 20 96000 SIBU. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. iv. SARAWAK. Tel Faks : 084- : LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT . ii. JALAN SANYAN.Nama Pesalah Muda Tempoh Perintah Mahkamah Institusi Penempatan Jenis Aktiviti Sebab-sebab Perubahan Jadual i. 338554 NO 1.

8.1. Amat Setuju Setuju Neutral Tidak Setuju Amat Tidak Setuju 1 Amat Setuju 2 3 Setuju 4 Neutral 5 Tidak Setuju Amat Tidak Setuju Sila bulatkan jawapan penilaian anda. Penilaian mengikut skala sama ada setuju atau tidak dengan kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan pesalah muda. 4. perubahan sikap pesalah muda selama menjalani program PKM dan kemahiran yang didapati oleh pesalah muda. 5. Nama Pesalah Muda : No. Kerjasama Kerjasama yang baik telah diberikan oleh pesalah muda dengan penyelia 1 2) 2 3 4 5 Kerjasama yang baik telah diberikan oleh pesalah muda dengan kakitangan institusi 1 2 3 4 5 3) Kerjasama yanga baik telah diberikan oleh pesalah muda dengan penghuni institusi 1 2 3 4 5 4) Kerjasama yang baik telah diberikan oleh pesalah muda dengan pesalah muda yang lain yang melakukan kerja khidmat masyarakat di institusi ini. 3. 7. 1 2 3 4 5 Pencapaian Dalam Aktiviti Pesalah muda Berjaya melakukan kerja-kerja khidmat masyarakat dalam tempoh/masa yang telah ditetapkan. 1 2 3 4 5 5) Kerjasama yang baik telah diberikan oleh pesalah muda dalam mematuhi peraturan institusi serta syarat-syarat perintah khidmat masyarakat yang telah ditetapkan. pencapaian pesalah muda dalam aktiviti yang telah ditetapkan. 6. : Tempoh Perintah : Tempat Perintah Dilaksanakan : No Rujukan Fail : Penilaian : Penerangan Penilaian berdasarkan kepada empat elemen iaitu kerjasama yang diberikan oleh pesalah muda. 1 2 3 4 5 3) Pesalah muda berupaya melakukan kerja-kerja yang diarahkan dengan pengawasan yang minimum 1 2 3 4 5 4) Pesalah muda telah menunjukkan minat yang mendalam untuk kerja-kerja khidmat masyarakat di institusi ini 1 2 3 4 5 . 2. 1 2) 2 3 4 5 Pesalah muda berupaya melakukan kerja-kerja yang diarahkan dengan sempurna. Kad Pengenalan : Mahkamah : Kes No.

( Tandatangan Penyelia Lapangan ) BORANG CSO 21 96000 SIBU. WISMA SANYAN. 1 2 3 4 5 Kemahiran Pesalah muda telah Berjaya mempelajari kemahiran baru seperti kemahiran melakukan kerja pemuliharaan bangunan.5) Pesalah muda telah menunjukkan usaha yang bersungguh-sungguh untuk menghabiskan tempoh kerja khidmat masyarakat yang ditetapkan oleh mahkamah 1 2 3 4 5 Perubahan Sikap Pesalah muda telah menunjukkan sikap bertoleransi dengan penyelia/kakitangan di institusi ini. 338554 NO 1. TINGKAT 6. Tel Faks : 084- : LAPORAN SIASATAN PELANGGARAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT . JALAN SANYAN. 1 2 3 4 5 3) Pesalah muda telah menunjukkan rasa insaf atas kesalahan setelah melalui proses kerja khidmat masyarakat di institusi ini 1 2 3 4 5 4) Pesalah muda telah berupaya membezakan di antara perkara yang positif dengan perkara yang negatif. 1 2) 2 3 4 5 Pesalah muda telah Berjaya mempertingkatkan kemahiran diri 1 2 3 4 5 3) Pesalah muda didapati telah menunjukkan minat untuk mempelajari kemahiran baru sepanjang mengikuti program ini 1 2 3 4 5 Ulasan Kesuluruhan oleh Penyelia Lapangan …………………………………………………………………………………. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 1 2 3 4 5 2) Pesalah muda telah menunjukkan sikap yang positif seperti berbudi bahasa. SARAWAK. menghormati orang lain dan menepati masa. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. tanah dan lanskap sepanjang melakukan kerja khidmat masyarakat di institusi ini.

Bahawa saya ____________________________________________________________No. Tel Faks : 084- : . iv. WISMA SANYAN. 338554 NO 1. BORANG CSO 22 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. JALAN SANYAN. iii. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Penyelia Lapangan Penyelaras Penempatan : : Hendaklah disediakan dalam 4 salinan. ii. ( ( ( ( ) ) ) ) Tidak hadir untuk melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat Tidak tamat tempoh Melanggar Peraturan Institusi Lain-lain (Nyatakan)________________________________ Ulasan Pegawai CSO _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________ Perakuan Pegawai PKM Daerah Tandatangan :………………………………… ( Pegawai PKM Daerah/Bahagian ) Nama Tarikh s. TINGKAT 6.k. KP ________________________ Jawatan __________________________________ bagi Daerah/Bahagian ________________________________________ telah membuat siasatan ke atas_______________________________________ pada ____________________. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. 96000 SIBU. SARAWAK. Didapati pesalah : ( Tandakan √ ) i.

4 1. ( ) Lain-lain (nyatakan / gunakan lampiran jika perlu ) Sebab Pelanggaran 3. KP : Alamat : Nama Institusi Penempatan : Tempoh PKM : Tarikh Pelaksanaan : Jenis Pelanggaran (tandakan √ ) i.LAPORAN PELANGGARAN PKM Butir Pesalah Muda 1. Nama : No. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.1 1. TINGKAT 6. 338554 NO 1. ( ) Melanggar peraturan institusi iv. ( ) Tidak hadir untuk melaksanakan PKM ii. Tindakan Pegawai PKM Daerah _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _____ Ulasan / Pandangan _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ______ Tandatangan Nama Tarikh : …………………………………………………………… ( Penolong Pengarah PKM Negeri ) : : BORANG CSO 23 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. WISMA SANYAN. Tel Faks : 084- : . _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______ 4.5 1.6 2.3 1.2 1. ( ) Tidak tamat tempoh iii.

6 Tarikh Pelaksanaan : 2. LAPORAN PEGAWAI PKM DAERAH Butir Pesalah Muda 1. Pemantauan Pegawai PKM Daerah _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ______ Ulasan / Pandangan _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______ Tandatangan Nama Tarikh : …………………………………………………………………….4 Nama Institusi Penempatan : 1. Program Yang Dilaksanakan _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _____ 3.2 No.1 Nama : 1. 96000 SIBU.JALAN SANYAN. SARAWAK. KP : 1. 330675 Tel : 084- .5 Tempoh PKM : 1. ( Pegawai PKM Daerah / Bahagian ) : : BORANG CSO 24 JABATAN KEBAJIKAN MASYARKAT NEGERI SARAWAK.3 Alamat : 1.

Tuan : Ruj Kami : Tarikh : PPKM Daerah / Bahagian dituju ___________________________ ___________________________ Tuan/Puan.. ( PPKM Daerah Asal ) . Ruj.PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Perintah tersebut tidak dapat diteruskan di ___________________________________________________________________________ atas sebab-sebab berikut : (1) (2) (3) Bersama-sama ini disertakan salinan pendua fail berkaitan pesalah muda di atas tindakan lanjut. Harap maklum bahawa penama di atas telah diperintahkan oleh Mahkamah *Majistret/Sesyen/Tinggi di __________________________________________ untuk menjalani Perintah Khidmat Masyarakat di ____________________________selama tempoh ____________________ jam mulai dari ____________________________ hingga _________________. *3. Faks : 084-338554 PERMOHONAN PERPINDAHAN PELAKSANAAN PKM PESALAH MUDA: _________________________________________________________________________________________ Perkara di atas adalah dirujuk. TINGKAT 6. NO 1. WISMA SANYAN. 2. SARAWAK. Penama tersebut telah melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat selama tempoh ______________ jam. Saya yang menurut perintah. …………………………………………. JALAN SANYAN. Penama telah mengemukakan hasratnya untuk menjalani perintah tersebut di ___________________________ atas sebab-sebab yang berikut : (1) (2) (3) ATAU *3. Sekian terima kasih. 96000 SIBU.

Bersama ini dikemukakan dokumen-dokumen berikut untuk rujukan mudah tuan : i. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Asal Penolong Pengarah PKM Negeri dituju Penyelia Lapangan / Penyelaras Penempatan *potong mana yang tidak berkenaan Hendaklah disediakan dalan 5 salinan.. ii. Sekian Terima Kasih. (PPKM Daerah Asal) s. …………………………………………………………….k. BORANG CSO 23 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 084-330675 Tel : . Saya yang menurut perintah.pemindahan kes ini ke institusi/tempat yang dipohon. iii.

TINGKAT 6. 2. Penyelaras Penempatan ______________________________ Tuan/Puan. SARAWAK. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Asal Penolong Pengarah PKM Negeri dituju Penyelia Lapangan / Penyelaras Penempatan Fail Kes *potong mana yang tidak berkenaan Hendaklah disediakan dalan 5 salinan. (PPKM Daerah dituju) s. WISMA SANYAN. Bersama ini disertakan salinan pendua fail berkaitan pesalah muda di atas untuk tindakan lanjut tuan/puan. Ruj. 084-330675 Tel : . Faks : 084-338554 PERMOHONAN PERPINDAHAN PELAKSANAAN PKM PESALAH MUDA: _______________________________________________________ Perkara di atas adalah dirujuk.. JALAN SANYAN.PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. NO 1. 96000 SIBU. ………………………………………. BORANG CSO 24 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. Saya yang menurut perintah. Sekian terima kasih.k. Harap maklum bahawa pesalah muda di atas akan menjalani *baki perintah/perintah khidmat masyarakat ditempat tuan/puan. Tuan : Ruj Kami : Tarikh : Kepada.

SARAWAK.. Sekian terima kasih.k. Ruj Tuan : Ruj Kami : Tarikh : Kepada. (PPKM Daerah dituju) s. Penyelaras Penempatan _______________________________ Tuan / Puan PERMOHONAN PERPINDAHAN PELAKSANAAN PKM Pesalah Muda : Perkara di atas adalah dirujuk Faks : 084-338554 2. Saya yang menurut perintah. NO 1. 96000 SIBU.PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. TINGKAT 6. Harap maklum bahawa pesalah muda di atas akan menjalani *baki perintah/perintah khidmat masyarakat di tempat tuan / puan. Bersama ini disertakan salinan pendua fail berkaitan pesalah muda di atas untuk tindakan lanjut tuan / puan. BORANG CSO 25 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. ……………………………………………………………. 084-330675 Tel : . JALAN SANYAN. WISMA SANYAN. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Asal Penolong Pengarah PKM Negeri dituju Pegawai PKM Daerah Fail Kes *potong mana yang tidak berkenaan Hendaklah disediakan dalan 6 salinan.

_____________________________________) adalah berkaitan. iii. Saya yang menurut perintah. Sekian terima kasih. WISMA SANYAN. TINGKAT 6. SARAWAK. 3. JALAN SANYAN. Faks : 084-338554 2. (PPKM Daerah dituju) s. Ruj Tuan : Ruj Kami : Tarikh : Kepada. Harap maklum bahawa pejabat ini telah pada _______________________________ menerima fail berkaitan beserta dengan dokumen-dokumen berikut : i. ii. 96000 SIBU. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Asal Penolong Pengarah PKM Negeri dituju Pegawai PKM Daerah / Bahagian Asal Fail Kes Hendaklah disediakan dalan 6 salinan. No.PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.. BORANG CSO 26 .k. Pihak kami akan mengambil tindakan sewajarnya dan pihak tuan / puan akan dimaklumkan mengenai perkembangan kes dari semasa ke samasa. NO 1. PPKM Daerah / Bahagian _______________________________ Tuan / Puan AKUAN PENERIMAAN PERPINDAHAN KES PKM Pesalah Muda : Perkara di atas adalah dirujuk dan surat tuan / puan bertarikh _____________________________________________________ ( Ruj. …………………………………………………………….

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. NO 1. PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. 96000 SIBU. (*potong yang tidak berkenaan) Tandatangan Penyelia Lapangan Tarikh Akuan terima Pegawai PKM Tarikh SENARAI TUGAS PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT S17 (UNIT PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT) . MAKLUMAN LAPORAN POLIS Tel : 084-330675 Faks : 084-338554 Nama Pesalah Muda Tempoh Perintah Mahkamah Institusi Penempatan No Report Sertakan salinan report Balai Polis Sebab-sebab membuat laporan polis *Gagal menamatkan baki tempoh perintah / melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat. WISMA SANYAN. JALAN SANYAN. SARAWAK. TINGKAT 6.

buku daftar dan buku fail kes. Menyelia Pesalah Muda Membuat penilaian setelah tamat tempoh CSO. ii. . Memberi penerangan kepada Pesalah Muda berhubung dengan tugasan. iii. Merekod Fail. iv. Menerima Pesalah Muda dengan menyemak boring-borang berkaitan. v.i. keperluan pematuhan pelaksanaan perintah dan peraturan institusi. mendaftar dalam buku indeks.