Sejarah perkembangan kurikulum di Malaysia

Pembentukan kurikulum negara telah berubah dari masa ke semasa mengikut peredaran zaman dan keperluan antaranya, sejarah pendidikan negara telah mengalami perkembangan sejajar dengan pembangunan dan kemampuan negara. Perkembangan dalam sistem pendidikan di Malaysia telah melalui lima fasa iaitu pada zaman pramerdeka (sebelum 1957), zaman pasca merdeka (1957-1970), zaman dasar ekonomi baru (1971-1990), zaman dasar pembangunan negara (1991-2000) dan zaman dasar wawasan negara (2001-hingga sekarang). Pada zaman pramerdeka iaitu pada zaman pemerintahan British, sekolah di Tanah Melayu telah dibahagikan kepada empat aliran iaitu sekolah Inggeris, Cina, Tamil dan Melayu yang menggunakan bahasa pengantar dan kurikulum yang berbeza. Setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan terdapat beberapa laporan telah dihasilkan, antaranya Laporan Barnes (1951) yang bertindak untuk menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu, Laporan Fenn-Wu (1951) yang bertindak untuk menyemak pendidikan kaum Cina, Ordinan Pelajaran (1952) iaitu bertindak untuk mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan dan Laporan Razak (1956) yang bertindak untuk meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan untuk semua, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah.

Pada zaman pasca merdeka pula, Ordinan Pelajaran (1957) telah digubal berdasarkan Laporan Razak yang mengutamakan perpaduan dan menjadi teras Dasar Pendidikan Kebangsaan. Perakuan Laporan Razak dikaji semula oleh Jawatankuasa Rahman Talib pada

Selain itu. Laporan jawatankuasa ini menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan kurikulum yang sama pada semua peringkat. 2008). Kadar ini terus meningkat apabila terdapat perubahan dasar yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat mulai tahun 1992.tahun 1960. Zaman Dasar Ekonomi Baru ialah zaman ketiga dalam sejarah perkembangan pendidikan negara. Di samping itu. Dasar ini diperluas dengan mengadakan pendidikan universal selama sembilan tahun apabila peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan pada tahun 1964. DEB dilaksanakan menerusi strategi serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. terdapat banyak perubahan pendidikan yang berlaku dalam tempoh tersebut. pendidikan telah diberikan keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua kaum di Malaysia. Antaranya ialah Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar utama di sekolah menengah dan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 1982 di Semenanjung Malaysia dan Sabah. Manakala di Sarawak pula ia dilaksanakan pada tahun 1990. Dasar pendemokrasian pendidikan bermula pada tahun 1962 dengan memberi penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar. Dasar Ekonomi Baru dilancarkan melalui Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) dengan sasaran tempoh masa 20 tahun. Dalam tempoh ini. Dasar Ekonomi Baru (DEB) adalah satu falsafah yang menekankan kesimbangan antara pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi (Universiti Terbuka Malaysia. penggunaan Bahasa Inggeris di .

sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan terus mengekalkan penggunaan bahasa ibunda masing-masing. Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan akta-akta lain yang berkaitan dengan pendidikan. menaik taraf kelayakan guru-guru iaitu daripada peringkat sijil kepada diploma. Sementara itu. Antaranya ialah penubuhan Sekolah Bestari pada tahun 1999. pihak . Zaman Dasar Pembangunan Negara pula adalah rentetan daripada Zaman Dasar Ekonomi Baru. Pada zaman ini. Zaman kelima dalam sejarah perkembangan kurikulum ialah Zaman Dasar Wawasan Negara. mata pelajaran Pendidikan Sains dan Teknikal pula diberi penekanan di peringkat sekolah menengah. Perubahan terakhir yang dilaksanakan pada zaman ini ialah meningkatkan peluang pemdidikan untuk warganegara Malaysia di samping memperbanyakan lagi kemudahan fizikal dan infrastruktur terutamanya di kawasan luar Bandar. Akta Insititut Pendidikan Tinggi Swasta 1996. iaitu zaman teknologi maklumat.sekolah menengah juga diberi tumpuan dan penekanan. Ini selaras dengan Akta Pelajaran 1961 iaitu menggunakan bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar di sekolah. bidang pendidikan mengalami lebih banyak perubahan berbanding dengan zaman sebelumnya. Oleh yang demikian. Tempiasnya juga turut dirasai dalam sistem pendidikan di Malaysia. Untuk menghasilkan teanaga pekerja yang berkemahiran tinggi. Antara perubahan lain yang berlaku ialah Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan mata pelajaran Sivik bagi menyemai semangat jati diri di kalangan pelajar. Kesemua perlaksanaan ini adalah berasaskan dasar pendidikan yang diperkukuhkan lagi melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta seperti Akta Pendidikan 1996. Zaman ini juga dikenali dengan alaf ke-21. menaik taraf Makab Sultan Idris kepada Unversiti Sutan Idris dan yang terakhirnya menaik taraf Sekolah Menengah Vokasional kepada Sekolah Menengah Teknik.

sekolah rendah. Di samping itu. Manakala program yang dijalankan pula ialah Program j-QAF iaitu diperkenalkan pada tahun 2005 dan diperluaskan lagi pada tahun 2006 bagi memastikan murid Islam Tahun 1 hingga Tahun 6 menguasai Jawi. Antara dasar yang dilaksanakan ialah pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris pada tahun 2003. dasar dan program utama agar ia selari dengan arus pemodenan yang berlaku. sekolah menengah. . matrikulasi dan pendidikan guru.Kementerian Pelajaran telah membuat penambahbaikan dan pemantapan dalam sistem pendidikan terutamanya dalam perundangan. Bahasa Arab dan Fardu Ain apabila tamat sekolah rendah. AlQuran. perubahan bermakna yang berlaku dalam sejarah perkembangan pendidikan negara ialah penubuhan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) pada tahun 2004. Penubuhan tersebut telah menyebabkan tanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia hanyalah tertumpu kepada pembangunan pendidikan prasekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful