SUKATAN PEPERIKSAAN UNDANG-UNDANG KERAJAAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N27

1 . Tarikh Sukatan Peperiksaan Undang-Undang Kerajaan Dikuatkuasakan Oleh Jabatan Perkhidmatan Awam : Matlamat Sukatan :

ii.

Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan yang setaraf dengan Kumpulan B yang dilantik melalui kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL).

01 Januari 1994 i. Untuk menentukan bahawa Undang-Undang Umum yang berkaitan dengan pentadbiran dan bersangkutpaut dengan kerja-kerja harian dalam pentadbiran dapat diketahui oleh semua pegawai dalam kumpulan yang berkenaan. ii. Untuk menentukan semua pegawai memahami undang-undang yang berkenaan serta tahu menggunakannya dalam segala urusan harian mereka. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan yang setaraf dengan Kumpulan B lantikan terus. Untuk tujuan kenaikan pangkat bagai pegawai-pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan yang setaraf dengan Kumpulan B yang dilantik melalui kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL). Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang disyaratkan mengikuti skim perkhidmatan dan Kumpulan Sokongan yang setaraf dengan Kumpulan B yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan.

5 .

Sukatan Peperiksaan Undang -Undang (termasuk masa dan soalan) : Bahagian I – Kod 5102 A Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkara-perkara berikut:Arahan Kepada Calon: 1. Jawab sepuluh (10) soalan sahaja daripada empat belas (14) soalan iaitu: Seksyen I Lima (5) daripada Tujuh (7) soalan yang terdiri daripada Arahan Perbendaharaan, Perintah-Perintah Am, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Panduan Pengurusan Pejabat. dan Seksyen II Lima (5) daripada Tujuh (7) soalan yang terdiri daripada Arahan Keselamatan dan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA). 2. Setiap soalan membawa 10 markah.

2 .

3 .

Tujuan peperiksaan

:

i.

ii.

4 .

Pegawai yang layak mengambil peperiksaan :

i.

3. Calon-calon adalah dibenarkan merujuk buku Arahan Perbendaharaan,
Perintah-Perintah Am, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan Keselamatan dan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

(PKPA). Bahagian II – Kod 5102 B PERLEMBAGAAN DAN UNDANGUNDANG AM

Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkara-perkara berikut:Arahan Kepada Calon: 1. 2. Jawab sepuluh (10) soalan sahaja daripada empat belas (14) soalan. Setiap soalan membawa 10 markah. 6. 7.

i. ii. iii. iv. v. vi.

Akta Pencen 1980 (Akta 227) Peraturan-Peraturan Pencen 1980 Akta KWSP 1991 (Akta 452) Peraturan-Peraturan KWSP 2001 Kaedah-Kaedah KWSP 1991 Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam 2010 – P.U.(A) 75/2010 vii. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 viii. Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993 Keputusan : Pengecualian : Pemeriksa Akan Dilantik Oleh : Bahasa (Soalan Jawapan) & : : Portal Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam http://www.kompetensi.jpa.gov.my/peperiksaan/
Borang Permohonan
Peperiksaan Perkhidmatan Awam Permohonan mengikuti peperiksaan perkhidmatan awam melalui portal Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Lulus/Kandas Calon-calon yang lulus mana-mana Bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil semula Bahagian tersebut. Panel Subjek Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Bahasa Malaysia

3. Calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada undang-undang berkaitan;
i. Perlembagaan Persekutuan ( Bahagian 3 – Kewarganegaraan) ii. Akta Perwakilan Kuasa 1956 (Akta 358) iii. Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388) iv. Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120) v. Akta Kontrak 1950 (Akta 136) vi. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) vii. Akta Syarikat 1965 (Akta 125) viii. Kanun Tanah Negara 1965 - Penggal 11 (Bhg. 4, 5 & 5A)

8.

9.

10 . Bahagian III - Kod 5102 D SUBJEK JABATAN UNTUK PENOLONG PEGAWAI TADBIR

Aplikasi Atas Talian (on-line) melalui

Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkara-perkara berikut:Arahan Kepada Calon: 1. Jawab empat (4) soalan sahaja daripada enam (6) soalan.

Semak Status Permohonan
Peperiksaan Perkhidmatan Awam Semak status permohonan peperiksaan perkhidmatan awam dan cetak slip arahan menduduki peperiksaan.

Semak Keputusan
Peperiksaan Perkhidmatan Awam Semakan keputusan peperiksaan perkhidmatan awam.

2. Setiap soalan membawa 25 markah.
3. Calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada undang-undang berkaitan;

Slip peperiksaan dan keputusan peperiksaan juga hendaklah dicetak secara talian melalui portal di atas.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.