P. 1
Kertas Kerja BL 2210

Kertas Kerja BL 2210

|Views: 273|Likes:
Published by Hadizatul Aisyah

More info:

Published by: Hadizatul Aisyah on Oct 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

Kerja Kursus BL 2210 Morfologi Bahasa Melayu

Tajuk: Proses Morfologi Bahasa-Bahasa Austronesia Di Negara Brunei Darussalam

Ditulis Oleh: 08B2934 Dk Siti Hadizah Binti Pg Hj Julaihi 08B2937 Fauzilelawati Binti Abdullah 08B2987 Norfatin Hazirah Binti Hj Abdullah

Penyelaras Kursus: Dr. Aini Binti Hj Karim

Tutor: Ak Hj Ashrol Bin Pg Damit

Isi Kandungan
1.0 Pengenalan 1.1 Masalah Kajian 1.2 Tujuan Penyelidikan 1.3 Skop Kajian 1.4 Metodologi Kajian 1.4.1 Kajian Lapangan 1.4.2 Kajian Perpustakaan 1.5 Pengolahan Data 1.5.1 Proses-Proses Morfologi 1.5.1.1 Pengimbuhan 1.5.1.1.1 Imbuhan Awalan 1.5.1.1.1.1 Imbuhan Awalan Dalam DMB Kampung Setia 1.5.1.1.1.1(a) Awalan {baR-} ‘beR-‘ 1.5.1.1.1.1(a)i 1.5.1.1.1.1(a)ii. Alomorf {ba-} ‘be-‘ Alomorf {bar-} ‘ber-‘ 1 1-2 2 2 2 3 3 3 3 3-4 4 4 4 4 5 5-6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9-10 10 10 10 10-11 11 11 12 13 13-14 14-16 16 17-18 4

1.5.1.1.1.1(a)iii. Alomorf {bal-} ‘bel-‘ 1.5.1.1.1.1(b) Awalan {maN-} ‘meN-‘ 1.5.1.1.1.1(b)i 1.5.1.1.1.1(b)ii. 1.5.1.1.1.1(b)iv 1.5.1.1.1.1(b)v. Alomorf {ma-} ‘me-‘ Alomorf {man-} ‘men-‘ Alomorf {ma! -} ‘meny-‘ Alomorf {ma!-} ‘meng-‘

1.5.1.1.1.1(b)iii. Alomorf {mam-} ‘mem-‘

1.5.1.1.1.2 Imbuhan Awalan Dalam BMS 1.5.1.1.1.2(a) Awalan {b"R-} ‘beR-‘ 1.5.1.1.1.2(a)i 1.5.1.1.1.2(a)ii. Alomorf {b"-} ‘be-‘ Alomorf {b"r-} ‘ber-‘

1.5.1.1.1.2(a)iii. Alomorf {b"l-} ‘bel-‘ 1.5.1.1.1.2(b) Awalan {m"N-} ‘meN-‘ 1.5.1.1.1.2(b)i 1.5.1.1.1.2(b)ii. 1.5.1.1.1.2(b)iv 1.5.1.1.1.2(b)v. 1.5.1.1.1.2(b)vi. Alomorf {m"-} ‘me-‘ Alomorf {m"n-} ‘men-‘ Alomorf {m"! -} ‘meny-‘ Alomorf {m"!-} ‘meng-‘ Alomorf {m"!"-} ‘menge-‘

1.5.1.1.1.2(b)iii. Alomorf {m"m-} ‘mem-‘

1.6 Perbandingan Proses Pengimbuhan Awalan {beR-} dan {meN-} Di Antara Kedua-Dua Bahasa 1.6.1 Perbandingan Proses Pengimbuhan Awalan {beR-} Di Antara Kedua-Dua Bahasa 1.6.1(a) Persamaan Proses Pengimbuhan Awalan {beR-} Di Antara Kedua-Dua Bahasa 1.6.1(b) Perbezaan Proses Pengimbuhan Awalan {beR-} Di Antara Kedua-Dua Bahasa 1.6.2 Perbandingan Proses Pengimbuhan Awalan {meN-} Di Antara Kedua-Dua Bahasa 1.6.2(a) Persamaan Proses Pengimbuhan Awalan {meN-} Di Antara Kedua-Dua Bahasa 1.6.2(b) Perbezaan Proses Pengimbuhan Awalan {meN-} Di Antara Kedua-Dua Bahasa 1.7 Kesimpulan Bibliografi Lampiran

SENARAI SIMBOL DAN SINGKATAN

DMB BMS KN SERU TGS / / [ ] { } “ ! + “

= = = = = = = = = = =

Dialek Melayu Brunei Bahasa Melayu Standard Kata Nama Kata Seru Kata Tugas Kurungan fonemik Kurungan fonetik Kurungan morfem Pengikat kata Berubah menjadi Digabungkan

1.0

Pengenalan

Bahasa Melayu Austronesia tergolong ke dalam bahasa aglutinatif iaitu kebanyakan perkataannya terbentuk melalui proses pengimbuhan iaitu kata dasar dengan imbuhan. Dialek Melayu Brunei (DMB) merupakan bahasa lingua franca yang menjadi bahasa komunikasi utama di antara semua penutur bahasa Austronesia Brunei Darussalam. DMB digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat di seluruh negara untuk berkomunikasi dan dalam pergaulan sosial. Dalam kertas kerja ini pengkaji akan membuat penyelidikan secara lebih dekat mengenai DMB dari sudut linguistik iaitu perbandingan DMB dengan Bahasa Melayu Standard (BMS) dari sudut Morfologi. Bagaimanapun fokus kajian akan dilakukan ke atas DMB di Kampong Setia sahaja. 1.1 Masalah kajian

Pelbagai masalah yang dihadapi oleh pengkaji sepanjang membuat kajian ini. Antaranya ialah seperti alat rakaman radio kaset tidak berfungsi semasa pengkaji hendak memulakan temuramah bersama informan. Pengkaji terpaksa menggunakan alat perakam suara lain seperti MP4 dan telefon bimbit. Selain itu, salah seorang daripada ahli pengkaji tidak dapat menghadirkan diri sewaktu sesi temuramah itu dijalankan kerana masalah kenderaan. Bagaimanapun temubual itu tetap diteruskan memandangkan perjanjian sudah dibuat dengan informan dan tidak boleh ditangguhkan lagi. Masalah ketiga ialah gangguan bunyi lain semasa membuat rakaman. Keadaan ini telah mengurangkan ketajaman pendengaran pengkaji ke atas suara yang dirakam. Ini juga menyebabkan rakaman menjadi kurang jelas serta sebutan yang berulangkali yang kurang difahami. Di samping itu, dalam membuat kajian ini, terdapat kosa kata yang berlainan dalam DMB Kampung Setia dengan BMS. Dengan adanya data-data yang diperolehi oleh pengkaji untuk menghasilkan kajian ini, dan dapatan-dapatan dari kamus Bahasa Melayu Brunei, kebanyakan kosa kata DMB mempunyai banyak makna dalam satu kata, ada beberapa perkataan begitu sukar untuk diterjemahkan dan ada yang tidak mempunyai pengertian dalam BMS.

!

"!

Matlamat-matlamat ini dituju untuk melengkapi kajian-kajian yang telah dibuat oleh pengkaji dari segi proses-proses morfologi. 3.4 Metodologi Kajian Terdapat dua kaedah yang digunakan untuk membuat kajian serta mengumpul data-data atau maklumat mengenai DMB Kampung Setia iaitu: ! #! . pengkaji akan menghadkan kawasan kajian iaitu di kawasan Daerah Brunei Muara di Kampung Setia. 4. Dalam kajian ini. Untuk menganalisa perbandingan DMB Kampong Setia dengan BMS dari sudut Morfologi.3 Skop Kajian Di dalam kajian ini. Para pengkaji juga akan menghadkan skop kajian kepada aspek morfologi DMB Kampung Setia. Kemudian hasil transkripsi tersebut diterjemahkan ke dalam BMS. 1. 1. Di samping itu juga dua jenis imbuhan awalan ini akan diberikan penjelasan mengenai fungsi-fungsinya apabila diimbuhkan pada sesuatu kata dasar. Menganalisis perbandingan proses pengimbuhan awalan {beR-} dan {meN-} di antara kedua-dua bahasa ini dengan melihat proses pengimbuhan dengan kata-kata dasar yang bermulakan fonem-fonem tertentu dan juga pengkaji telah meneliti perbezaan melalui corak penggunaan morfem-morfem DMB dan BMS dengan melihat kelainan bersifat konsisten yang wujud di antara morfem-morfem dalam kedua-dua bahasa itu.Masalah yang paling sukar bagi pengkaji ialah mentranskripsi kata-kata ke dalam lambang fonetik kerana pengkaji sudah terpengaruh dengan ejaan ortografi.2 Tujuan penyelidikan Tujuan kajian ini ialah: 1. 1. Ini adalah kerana adanya perbezaan dan persamaan kosa kata di antara DMB Kampung Setia dengan BMS. pengkaji hanya menyentuh proses Morfologi dari aspek pengimbuhan iaitu imbuhan awalan {beR-} dan {meN-} dalam kedua-dua bahasa. 2. Selain itu pengkaji juga akan menyenaraikan dan mentranskripsikan penggunaan kata-kata dalam DMB Kampong Setia.

1 Kajian Lapangan Dalam penyelidikan ini. 1. artikel-artikel.4. Dengan adanya peralatan ini memudahkan lagi para pengkaji merujuk semula penghasilan data-data supaya maklumat dapat diperolehi dengan lebih jelas lagi. maka hasil data rakaman itu ditranskripsi dalam bentuk fonetik. Manakala DMB hanya mempunyai tiga proses morfologi iaitu pengimbuhan. 1. Setelah para pengkaji mendapatkan data melalui alat-alat perakam suara itu tadi. Peralatan-peralatan yang digunakan untuk merakam data-data hasil daripada temubual ini adalah seperti alat-alat perakam suara (MP4 dan telefon bimbit). penggandaan dan pemajmukan.4. Antara sumber rujukan tersebut adalah terdiri daripada buku-buku yang telah dicetak.1 ! Pengimbuhan $! .1. penggandaan. Terdapat empat proses morfologi dalam BMS iaitu pengimbuhan.2 Kajian Perpustakaan Penyelidikan ini dilakukan untuk memperolehi data-data atau maklumat yang hanya mempunyai kesinambungan dengan tajuk kajian melalui beberapa bahan rujukan yang terdapat di Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam dan Bilik Sumber Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik.1. kamus-kamus dan sebagainya. pemajmukan dan pengakroniman. Rakaman ini dibuat secara langsung iaitu diketahui oleh penutur itu sendiri dan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumatmaklumat yang betul-betul asli. tesis-tesis. 1993: 150). Para pengkaji hanya merakam dan menemubual seorang penutur asli DMB dalam lingkungan umur enam puluh tahun ke atas yang berasal dari Kampung Setia. makalah-makalah.5. Tujuannya adalah untuk mencatat setepat mungkin pertuturan yang dapat didengar dan dikenal oleh pengkaji serta memudahkan lagi pengkaji untuk menterjemahkan hasil transkipsi tersebut ke dalam BMS. para pengkaji telah turun ke lapangan untuk memperolehi data-data melalui temubual.5. 1. jurnal.5 Pengolahan Data 1.1 Proses-Proses Morfologi Proses Morfologi adalah proses pembentukkan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang satu lagi untuk membentuk kata-kata terbitan (Noralam Haji Bair.

awalan {baR-} begitu luas digunakan. {di-}. /n/. DMB dan BMS mempunyai empat jenis imbuhan iaitu awalan. 1989: 5). Awalan yang terdapat dalam DMB Kampung Setia itu ada tujuh iaitu {baR-}. unsur morfofonem R berubah-ubah disebabkan oleh faktor leksikal itu sendiri.1 kajian ini.1. dan/u/. {taR-}.Pengimbuhan melibatkan unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya (Nik Safiah Karim. Unsur morfofonem R itu boleh berubah-ubah menjadi berbagai-bagai bentuk bergantung kepada konteks fonologi kata dasar yang menerima awalan {baR-} tersebut (Mataim Bakar. {m!N-}. 1. /i/. apitan (awalan dan akhiran) dan sisipan. {t!R-}. kata kerja.1(a)i Alomorf [ba-] ‘be-‘ Awalan {baR-} akan menjadi [ba-] apabila diimbuhkan pada kata dasar yang berawalkan konsonan dan juga vokal (Mataim Bakar. 2000: 65). Manakala BMS juga mempunyai tujuh jenis imbuhan awalan iaitu {b!R-}. {maN-}.1. /h/. /!/. 1989: 5) Pengimbuhan merupakan satu proses menerbitkan kata dengan mencantumkan satu atau lebih imbuhan kepada suatu bentuk dasar (Abdullah Hassan. et. 2000: 65-66). di belakang.5.5. sekaligus di depan dan di belakang atau disisipkan ke dalam bentuk dasar (Noralam Hj Bair. dan kata adverba.1. /s/.1.al.1. /k/. /d/. Dalam data yang diperolehi pengkaji telah mendapati bahawa alomorf [ba-] ini telah dicantumkan dengan fonem yang bermula dengan kata dasar /a/.1.1. Imbuhan tersebut dicantumkan sama ada di depan. {paN-}.1(a) Awalan {baR-} ‘beR-’ Imbuhan Awalan dalam DMB Kampung Setia Dalam dialek ini. /b/. /!/. 1. 1. {k!-} dan {s!-}.1. /p/. hanya imbuhan awalan {baR-} dan {maN-} sahaja difokuskan dalam Dalam dialek ini. {ka-} dan {sa-}.1. Misalnya: ! %! . Dialek ini mempunyai tiga alomorf iaitu [ba-]. /g/. Hasil pengimbuhan ini akan menerbitkan golongan kata seperti kata nama.5. /l/.1 Imbuhan Awalan Imbuhan awalan ialah imbuhan yang ditambahkan pada bahagian hadapan kata dasar (Nik Safiah Karim et. akhiran. kata adjektif.1. 1. 1993: 151). {p!R-}. al.5. {di-}. [bar-] dan [bal-]. /t/. Selain itu.1. 1986:43).

1(a)iii Alomorf [bal-] ‘bel-‘ Awalan {baR-} akan menjadi [bal-] merupakan bentuk kekecualian.Imbuhan [ba-] [ba-] [ba-] [ba-] [ba-] [ba-] [ba-] [ba-] [ba-] [ba-] [ba-] [ba-] [ba-] [ba-] [ba-] + + + + + + + + + + + + + + + Kata Dasar [asam] [balan!a] [!u!u] [dayu"] [gandang] [halia] [in!in] [!alan] [kayuh] [laki] [niaga] [panta"] [sikat] [tagap] [usai] = = = = = = = = = = = = = = = DMB Kampung Setia [baasam] [babalan!a] [ba!u!u] [badayu"] [bagandang] [bahalia] [bain!in] [ba!alan] [bakayuh] [balaki] [baniaga] [bapanta"] [basikat] [batagap] [bausai] Alomorf [bar-] ‘ber-‘ BMS berasam berbelanja bercucu berdayung bergendang bahalia berenjin berjalan berkayuh bersuami berniaga berpantang bersikat menetap berhias 1. 1. 2000: 66).1.1.1. akan hanya menerima imbuhan [ba-] sahaja. alomorf [bar-] ini telah dicantumkan dengan fonem yang bermula dengan kata dasar /a/ dan /u/.1.5. kerana ia hanya diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan fonem vokal /a/ (Mataim Bakar 2000: 66). ! &! . Ini dapat dilihat daripada contoh berikut: Imbuhan [bar-] [bar-] [bar-] [bar-] + + + + Kata Dasar [anak] [ubah] [ubat] [usaha] = = = = DMB Kampung Setia [baranak] [barubah] [barubat] [barusaha] BMS beranak berubah berubat berusaha Namun.1. kata-kata dasar lain yang dimulakan dengan fonem vokal selain daripada perkataan tersebut.1(a)ii Dalam DMB Kampung Setia ini.1.5. Dalam data yang pengkaji perolehi. awalan {baR-} menjadi [bar-] tidak begitu produktif (Mataim Bakar.

1993: 98).1(b) = DMB Kampung Setia [bala!ar] BMS belajar Awalan { maN-} ‘meN-’ Awalan {maN-} sangat produktif penggunaannya.1. Misalnya: Imbuhan [bal-] Kata dasar + [a!ar] 1.Dalam data yang diperolehi. [man-]. Imbuhan [man-] [man-] [man-] [man-] [man-] + + + + + Kata Dasar [!ari] [daptar] [!adi] [tarima] [tambah] = = = = = DMB Kampung Setia [man!ari] [mandaptar] [man!adi] [manarima] [manambah] BMS mencari mendaftar menjadi menerima menambah ! '! . Unsur morfofonem N itu boleh berubah-ubah menjadi berbagai-bagai bentuk bergantung kepada konteks fonologi kata dasar yang menerima awalan {maN-} tersebut (Mataim Bakar. Fonem /t/ akan digugurkan dalam pembentukan pengimbuhan awalan jenis ini.5. dan /"/.1(b)ii = = = = = = = DMB Kampung Setia [malara"] [maliat] [mamandihi] [mamisin] [ma"ka!i] [ma"asah] [marasai] Alomorf [man-] ‘men-’ BMS melarang melihat memandikan memesin mengkaji mencuci merasai Awalan {maN-} menjadi alomorf {man-] apabila kata dasar bermula dengan fonem /!/.5. pengkaji telah mendapati bahawa alomorf [bal-] ini telah dicantumkan dengan fonem yang bermula dengan kata dasar /a/ iaitu hanya untuk perkataan [ajar] ‘ajar’ sahaja. /!/ dan /t/. 2000: 68). Misalnya: Imbuhan [ma-] [ma-] [ma-] [ma-] [ma-] [ma-] [ma-] + + + + + + + Kata Dasar [lara"] [liat] [mandihi] [misin] ["ka!i] ["asah] [rasai] 1. /"/.1. /m/. /d/. Awalan {maN-} membentuk kata kerja aktif sama ada transitif atau tak transitif (Noralam Haji Bair.1.5.1. [ma!-] dan [ma!-]. Ada lima alomorf dalam DMB Kampung Setia iaitu [ma-]. 1.1.1.1.1.1. pengkaji telah menemukan alomorf ini dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan fonem /l/.1(b)i Alomorf [ma-] ‘me-’ Dalam data yang diperolehi. [mam-]. /r/.

1.1.1.1. Fonem /p/ akan digugurkan dalam pembentukan pengimbuhan awalan jenis ini.1. Fonem /s/ akan digugurkan dalam proses pengimbuhan awalan jenis ini.1.1.5.1(b)iii Alomorf [mam-] ‘mem-‘ Awalan {maN-} menjadi alomorf {mam-] apabila kata dasar bermula dengan fonem /b/.1.1(b)v Alomorf [ma"-] ‘mang-‘ Awalan {meN-} akan menjadi alomorf [ma"-] apabila diimbuhkan kepada kata dasar yang bermula dengan fonem vokal /a/.1. awalan {meN-} menjadi alomorf [ma"-] apabila diimbuhkan kepada kata dasar yang bermula dengan fonem /s/. /i/ dan /u/ dan kata dasar yang bermula dengan fonem konsonan /g/. Imbuhan [ma"-] [ma"-] [ma"-] [ma"-] [ma"-] [ma"-] ! Kata dasar + + + + + + [ambil] [gunakan] [hias] [ikat] [kantuk] [uar] = = = = = = DMB Kampung Setia [ma"ambil] [ma"gunakan] [ma"hias] [ma"ikat] [ma"antuk] [ma"uar (! BMS mengambil menggunakan menghias mengikat mengantuk mengacau . /k/ dan /h/. Misalnya: Imbuhan [mam-] [mam-] [mam-] [mam-] [mam-] [mam-] + + + + + + Kata Dasar [bagi] [bali] [bantu] [barai] [pakai] [pa"ku] 1. Contohnya: Imbuhan [ma"-] [ma"-] [ma"-] + + + Kata dasar [sapu] [sasah] [sunat] = = = DMB Kampung Setia [ma"apu] [ma"asah] [ma"unat] BMS menyapu mencuci mengkhatan 1.5.1(b)iv = = = = = = DMB Kampung Setia [mambagi] [mambali] [mambantu] [mambarai] [mamakai] [mama"ku] Alomorf [ma"-] ‘many-‘ BMS memberi membeli membantu membayar memakai memangku Dalam DMB Kampung Setia. Fonem /k/ akan digugurkan dalam proses pengimbuhan awalan jenis ini.1.5. dan /p/.

2 kajian ini.5.5.1. dan /r/. Fonem /R/ akan gugur apabila kata dasar bermula dengan fonem /r/ dan juga kata dasar yang suku pertamanya berakhir dengan /#r/ (Henry Guntur Tarigan. Dalam BMS. Ini dapat dilihat dalam contoh di bawah: {b#R-} ! + ajar ! belajar )! .1.1.2(a)iii Awalan {b#R-} akan menjadi [b#l-] apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan fonem vokal /a/ (Noralam Binti Haji Bair.1. Imbuhan Awalan dalam BMS Dalam BMS ini juga. Misalnya: {b#R-} {b#R-} {b#R-} {b#R-} + + + + kerja raya rehat ! ! ! bekerja beraya berehat beramai Alomorf [b!r-] ‘ber-’ ramai ! 1.1.1. pengkaji telah mendapati bahawa hanya satu perkataan sahaja yang wujud dalam proses pengimbuhan jenis alomorf [b#l-] ini iaitu perkataan ajar.1.1.1.1. 1993: 34).1.1988: 41).1.2(a)i Alomorf [b!-] ‘be-’ Awalan {b#R-} akan menjadi [b#-] apabila diimbuhkan pada kata dasar yang berawalkan fonem konsonan /k/. Ini dapat dilihat daripada contoh berikut: {b#R-} {b#R-} {b#R-} {b#R-} {b#R-} {b#R-} {b#R-} + + + + + + + asam enjin niaga gerbang hias bedak pacar ! ! ! ! ! ! ! berasam berenjin berniaga bergerbang berhias berbedak berpacar Alomorf [b!l-] ‘bel-’ 1. 1. hanya imbuhan awalan {b#R-} dan {m#N-} sahaja difokuskan dalam 1.2(a)ii Awalan {b#R-} menjadi [b#r-] apabila diimbuhkan pada semua bentuk kata dasar.2(a) Awalan {b!R-} ‘beR-’ Awalan [baR-] mempunyai tiga alomorf iaitu [b"-].5.1.1.5.1.5. [b"r-] dan [b"l-].1.

5. 1.1. Ada enam alomorf dalam BMS iaitu [m"-]. /"/. [m"!-]. [m"!-]dan [m"!a-]. Fonem /t/ akan gugur apabila diimbuhkan dengan awalan {m#N-}. /d/. pengkaji telah menemukan alomorf ini dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan fonem /l/.1. [m"n-].2(b)ii ! ! ! ! ! ! melahirkan melawat memasuk merasai mengambil menyapu Alomorf [m!n-] ‘men’ Awalan {m#N-} menjadi alomorf {m#n-} apabila kata dasar bermula dengan fonem /!/. [m"m-].1.1.5.1.2(b) Awalan { m!N-} ‘meN-’ Awalan {m#N-} sangat produktif penggunaannya. Awalan {maN-} membentuk kata kerja sama ada transitif atau tak transitif (Siti Hajar Bin Haji Abdul Aziz. Misalnya: {m#N-} {m#N-} {m#N-} {m#N-} {m#N-} {m#N-} + + + + + + lahirkan lawat masukkan rasai "ambil "apu 1. Fonem /p/ akan digugurkan dalam pembentukan pengimbuhan awalan jenis ini.1. {m#N-} {m#N-} {m#N-} {m#N-} {m#N-} {m#N-} {m#N-} {m#N-} {m#N-} + + + + + + + + + cari cuci daftar jadi tempah temani terima tinggal tuntut ! ! ! ! ! ! ! ! ! mencari mencuci mendaftar menjadi menempah menemani menerima meninggal menuntut Alomorf [m!m-] ‘mem-‘ 1.2(b)i Alomorf [m!-] ‘me-’ Dalam data yang diperolehi. /m/. 1996: 25). dan /p/.1.5.1.1.1. /r/. Misalnya: {m#N-} {m#N-} ! + + bantu beli ! ! membantu membeli *! .1.2(b)iii Awalan {m#N-} menjadi alomorf {m#m-] apabila kata dasar bermula dengan fonem /b/. dan /"/. /!/ dan /t/.5.1.1.

{m#N-} {m#N-} + + pakai pegang ! ! memakai memegang Alomorf [m!"-] ‘meny-‘ 1.5. maka ! "+! .1. Fonem /k/ akan digugurkan dalam proses pengimbuhan jenis awalan {m#"-} ini.1.2(b)iv Dalam BMS.1. Contohnya: {m#N-} {m#N-} + + sunat sapu 1.1.1. /k/ dan /h/.5. Awalan {m#N-} akan menjadi alomorf [m#"#-] apabila bertemu dengan kata yang mempunyai satu suku kata sahaja (Noralam Haji Bair. Sebagai contoh: {m#N-} {m#N-} 1. tetapi ada juga yang mengekalkan fonem /k/.1.6 + + bom cat ! ! mengebom mengecat Perbandingan Proses Pengimbuhan Awalan {beR-} dan {meN-} Di Antara Kedua-Dua Bahasa Setelah dijelaskan sedikit tentang pengimbuhan awalan {ber-} dan {meN-} dalam kedua-dua bahasa mengenai fungsi-fungsinya apabila diimbuhkan pada sesuatu kata dasar. awalan {meN-} menjadi alomorf [m#"-] apabila diimbuhkan kepada kata dasar yang bermula dengan fonem /s/.1.1.2(b)v ! ! menyunat menyapu Alomorf [m!"-] ‘meng-‘ Awalan {meN-} akan menjadi alomorf [m#"-] apabila diimbuhkan kepada kata dasar yang bermula dengan fonem vokal /a/ dan /i/ dan kata dasar yang bermula dengan fonem konsonan /g/.2(b)vi Tidak ada sebarang data yang diperolehi berkaitan pencantuman kata dengan alomorf [m#"#].1.5. Fonem /s/ akan digugurkan dalam proses pengimbuhan awalan jenis ini. Sebagai contoh: {m#N-} {m#N-} {m#N-} {m#N-} {m#N-} {m#N-} {m#N-} + + + + + + + adu ambil a"kat hias ikat kacau kaji ! ! ! ! ! ! ! mengadu mengambil mengangkat menghias mengikat mengacau mengkaji Alomorf [m!"!-] ‘menge-‘ 1. 1993: 37).

{peN-}.1 Perbandingan proses pengimbuhan awalan {beR-} di antara kedua-dua bahasa 1.6.pengkaji dapat membuat perbandingan pengimbuhan awalan {beR-} dan {meN-} iaitu dengan melihat persamaan dan perbezaan proses pengimbuhan awalan di antara kedua-dua bahasa tersebut. [bar-] dan [bal-]. dan juga kata dasar yang suku pertamanya berakhir dengan /#r/. DMB Kampung Setia {baR-} + ajar ! BMS {b#R-} + ajar ""! ! balajar ! belajar . alomorf [bal-] dalam DMB juga ada persamaan dengan alomorf [b#l-] dalam BMS iaitu apabila kedua-dua alomorf ini digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan fonem vokal /a/. /r/. Awalan {baR-} dalam DMB mempunyai persamaan dengan awalan {b#R-} dalam BMS iaitu apabila kedua-dua alomorf [ba-] dalam DMB dan juga alomorf [b#-] ini bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan fonem /k/.1(a) Persamaan proses pengimbuhan awalan {beR-} di antara kedua-dua bahasa Kedua-dua bahasa ini mempunyai tiga jenis alomorf dalam awalan {beR-}. maka fonem /R/ dalam morfem {baR-} dan {b#R-} akan gugur. {ke-} dan {se-}. Fonem /R/ pada morfem {baR-} dan {b#R-} berubah menjadi fonem /l/. Proses perubahan fonem /R/ ini tidak begitu produktif dalam kedua-kedua bahasa tersebut. imbuhan awalan dalam DMB Kampung Setia dan BMS ada tujuh jenis. [b"r-] dan [b"l-] merupakan jenis alomorf dalam awalan {b#R-} bagi BMS. {teR-}. 1. Dalam DMB Kampung Setia. Seperti yang dikatakan di atas tadi. hanya satu perkataan sahaja yang wujud dalam kedua-dua bahasa ini mengenai awalan alomorf ‘bel-‘ ini iaitu perkataan ajar.6. iaitu awalan {beR-}. {di-}. awalan {baR-} itu mempunyai tiga jenis alomorf iaitu [ba-]. Manakala [b"-]. Dalam kajian ini. {meN-}. Sebagai contoh: DMB Kampung Setia {baR-} + raya {baR-} + ramai {baR-} + rehat {baR-} + kerja ! ! ! ! beraya beramai berehat bekerja BMS {b#R-} + raya {b#R-} + ramai {b#R-} + rehat {b#R-} + kerja ! ! ! ! beraya berama berehat bekerja Selain itu.

awalan {b#R-} menjadi [b#-] itu tidak boleh diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan konsonan dan vokal tetapi dalam DMB Kampung Setia. nampaknya alomorf [ba-] DMB dan alomorf [b#-] tidak berpadanan. awalan {baR-} dalam DMB juga mempunyai perbezaan dengan awalan {b#R-} dalam BMS iaitu alomorf [bar-] dalam DMB hanya boleh digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan fonem vokal /a/ dan /u/. Imbuhan [bar-] [bar-] + + Kata Dasar [anak] [ubat] = = DMB Kampung Setia [baranak] [barubat] BMS beranak berubat Sementara alomorf [b#r-] dalam BMS boleh dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan konsonan dan vokal. Sebagai contoh: Imbuhan [b#r-] [b#r-] [b#r-] [b#r-] [b#r-] [b#r-] [b#r-] + + + + + + + Kata Dasar asam enjin niaga gerbang halia bedak pacar ! ! ! ! ! ! ! BMS berasam berenjin berniaga bergerbang berhalia berbedak berpacar DMB Kampung Setia baasam bainjin baniaga bagarbang bahalia babadak bapacar ! "#! . awalan {baR-} akan menjadi [ba-] apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan konsonan dan vokal seperti: DMB Kampung Setia {baR-} + asam {baR-} + balanja {baR-} + gandang {baR-} + injin ! baasam ! babalanja ! bagandang ! bainjin {baR-} + asam BMS ! berasam {baR-} + balanja ! {baR-} + gandang ! {baR-} + injin ! " beasam berbelanja " bebelanja bergendang " begendang berenjin " berenjin Daripada contoh di atas. Dalam BMS.1(b) Perbezaan proses pengimbuhan awalan {beR-} di antara kedua-dua bahasa Kedua-dua bahasa ini juga mempunyai perbezaan dalam proses pengimbuhan awalan {beR-}. Selain daripada itu.1.6.

lima jenis alomorf yang terdapat dalam awalan {maN-} ialah [ma-]. /"/.2 Perbandingan proses pengimbuhan awalan {MeN-} di antara kedua-dua bahasa 1.2(a) Persamaan proses pengimbuhan awalan {meN-} di antara kedua-dua bahasa Persamaan di antara kedua-dua bahasa ini melalui proses pengimbuhan awalan {meN-} ini ialah kedua-duanya mempunyai lima jenis alomorf yang sama. Fonem /p/ akan gugur apabila dicantumkan dengan imbuhan awalan {maN-} dan {m#N-}. Manakala [m"-].6.6. [m"n-]. [m"!-] dan [m"!-] merupakan jenis alomorf dalam awalan {m#N-} bagi BMS. pengkaji mendapati bahawa kebanyakan alomorf [b#r-] dalam BMS menjadi alomorf [ba-] dalam DMB disebabkan wujudnya kelainan secara tidak konsisten di antara morfem {baR-} dalam DMB dengan morfem {b#R-} dalam BMS. Walaupun fonem awal kata dasarnya sama namun varian morfem yang diterima adalah berlainan (Hajah Arbiah Binti Haji Matali. [m"m-]. Ini dapat dilihat daripada contoh seperti berikut: DMB Kampung Setia {maN-} + bantu {maN-} + beli {maN-} + pakai ! BMS {m#N-} + bantu {m#N-} + beli {m#N-} + pakai "$! ! ! ! mambantu mambeli mamakai ! ! ! membantu membeli memakai . [man-]. [ma!-] dan [ma!-]. Awalan {maN-} dalam DMB mempunyai persamaan dengan awalan {M#N-} dalam BMS iaitu apabila kedua-dua alomorf [ma-] dalam DMB dan juga alomorf [m#-] ini bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan fonem /l/. /m/. dari segi corak penggunaan. alomorf [mam-] dalam DMB juga ada persamaan dengan alomorf [m#m-] dalam BMS iaitu apabila kedua-dua alomorf ini digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan fonem konsonan /b/ dan /p/. dan /r/. 1. Dalam DMB Kampung Setia. /"/. Sebagai contoh: DMB Kampung Setia {maN-} + larang {maN-} + misin {maN-} + "ambil {maN-} + "apu {maN-} + rasai ! ! ! ! ! malarang mamisin mangambil manyapu marasai BMS {M#N-} + larang {M#N-} + mesin {M#N-} + "ambil {M#N-} + "apu {m#N-} + rasai ! ! ! ! ! melarang memesin mengambil menyapu merasai Selain itu. 1993: 195-6). [mam-].Daripada contoh di atas itu tadi.

2(b) Perbezaan proses pengimbuhan awalan {meN-} di antara kedua-dua bahasa ! "%! . maka fonem /s/ tersebut akan digugurkan. Seperti contoh berikut: DMB Kampung Setia {maN-} + sapu {maN-} + sunat ! ! manyapu manyunat manyamakan BMS {m#N-} + sapu {m#N-} + sunat ! menyapu ! menyunat {maN-} + samakan ! {m#N-} + samakan ! menyamakan Selain daripada itu juga. Sebagai contoh: DMB Kampung Setia {maN-} + !ari {maN-} + !ual {maN-} + tambah ! mancari mandapatkan manjual manambah {maN-} + dapatkan ! ! ! BMS {m#N-} + !ari {m#N-} + !ual {m#N-} + tambah ! mencari ! menjual ! menambah {m#N-} + dapatkan ! mendapatkan Persamaan yang juga terdapat dalam awalan {maN-} dalam DMB dan awalan {m#N-} dalam BMS itu ialah apabila kedua-dua alomorf [ma"-] dalam DMB dan alomorf [m#"-] dalam BMS itu diimbuhkan kepada kata dasar yang bermula dengan fonem /s/. Contoh: DMB Kampung Setia {maN-} + angkat {maN-} + ikat {maN-} + gunakan {maN-} + kantuk ! ! ! ! mangangkat mangikat manggunakan mangantuk BMS {m#N-} + angkat {m#N-} + ikat {m#N-} + kacau {m#N-} + gunakan {m#N-} + kantuk ! mengangkat ! mengikat ! mengacau ! menggunakan ! mengantuk 1. alomorf [ma"-] dalam DMB dan alomorf [m#"-] dalam BMS itu ada juga persamaan iaitu apabila kedua-dua alomorf ini diimbuhkan dengan kata dasar yang bermula dengan fonem vokal /a/. Fonem /k/ akan digugurkan dalam proses pengimbuhan awalan {maN-} dan {m#N-}. dan /i/ dan fonem konsonan /g/. /h/ dan /k/. /d/. ada juga persamaan di antara alomorf [men-] dalam DMB dengan alomorf [m#n-] dalam BMS iaitu apabila kedua-dua alomorf ini dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan fonem konsonan /!/. Fonem /t/ akan gugur apabila dicantumkan dengan imbuhan awalan {maN-} dan {m#N-}.{maN-} + pangku ! mamangku {m#N-} + pangku ! memangku Sementara itu.6. /!/ dan /t/.

pengkaji mendapati wujudnya kelainan di antara morfem-morfem DMB dengan morfem-morfem BMS yang bersifat konsisten (Hajah Arbiah Binti Haji Matali. Setelah diteliti secara perbandingan. dengan itu: 1. Selain itu. Setiap {m#"-} dalam BMS menjadi {ma"-} dalam DMB. pengkaji tidak menjumpai imbuhan seperti ini dalam kajian yang dilampirkan. Namun. Setiap {m#n-} dalam BMS menjadi {man-} dalam DMB. Pola ini konsisten secara menyeluruh. Setiap {m#"-} dalam BMS menjadi {ma"-} dalam DMB. Semua vokal [#] yang terdapat dalam morfem BMS itu menjadi vokal [a] dalam DMB. awalan {m#N-} mempunyai satu jenis alomorf yang tidak ada atau wujud pada awalan {maN-} dalam DMB iaitu alomorf [m#"#-]. Contoh: {m!n-} [menjual] ! ! {man-} [manjual] [manambah] ! [menambah] ! 3. Setiap {m#m-} dalam BMS menjadi {mam-} dalam DMB. Setiap {m#-} dalam BMS menjadi {ma-} dalam DMB. Contoh: {m!"-} ! {ma"-} ! "&! .Kedua-dua bahasa ini mempunyai perbezaan dalam proses pengimbuhan awalan {meN-}. Dalam BMS. Contoh: {m!m-} [membeli] [memakai] ! ! ! {mam-} [mambeli] [mamakai] ! ! 4. perbezaan yang terdapat dalam proses imbuhan awalan {meN-} di antara keduadua bahasa ini dapat dilihat dari segi perbandingan corak penggunaan morfem-morfem di kedua-dua bahasa tersebut. Contoh: {m!"-} [mengikat] ! ! {ma"-} [mangikat] [mangantuk] [mengantuk] ! 5. Awalan {maN-} menjadi alomorf [m#"#] apabila bertemu dengan morfem atau kata yang mempunyai satu suku kata sahaja. Contoh: {m!-} [melarang] [memesin] ! ! ! {ma-} [malarang] [mamisin] ! 2. 1993: 174-5).

Oleh sebab terdapat beberapa kekurangan dalam membuat kajian ini. Jadi ini menunjukkan kedua-dua bahasa tersebut mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain kerana kedua-duanya lahir dari satu rumpun yang sama iaitu dari Bahasa Melayu Induk Selain itu. pengkaji merasa terdapat beberapa kekurangan dalam meneliti dan mendalami proses imbuhan awalan ‘ber-‘ dan ‘meN-‘ di dalam DMB dan BMS. ! "'! . pengkaji juga meneliti perbandingan pengimbuhan awalan {beR-} dan {meN-} di antara DMB dan BMS iaitu dengan melihat proses pengimbuhan dengan kata dasar yang bermulakan fonem-fonem tertentu dan juga pengkaji telah meneliti perbezaan melalui corak penggunaan morfem-morfem DMB dan BMS dengan melihat kelainan bersifat konsisten yang wujud di antara morfem-morfem dalam kedua-dua bahasa itu. Dengan demikian proses morfologi imbuhan dalam DMB dan BMS akan dapat dijelaskan lagi dengan lebih mudah.7 Kesimpulan ! ! [manyapu] [manyunat] Berdasarkan kajian yang telah dibuat. maka disarankan agar pengkaji bahasa pada masa akan datang meneruskan pengkajian ini dengan lebih mendalam dan lebih teliti.[menyapu] [menyunat] 1. Setelah menganalisis perbandingan mengenai proses-proses morfologi di antara DMB dengan BMS dalam pengimbuhan awalan ‘ber-‘ dan ‘meN-‘ maka didapati kedua-dua bahasa ini banyak mempunyai persamaan.

Mariah Binti Haji Asmat (1990). Universiti Brunei Darussalam: Jabatan Bahasa Melayu Dan Linguistik Fakulti Sastera Dan Sains Sosial. Dr. Henry Guntur Tarigan. Morfologi Dialek Melayu Brunei: Satu Tinjauan Kajian Lampau. Dr (1988). ! "(! . Farid M. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Perbandingan Dialek Melayu Brunei Dengan Bahasa Melayu Standard Dari Sudut Morfologi. Latihan Ilmiah Alidin Bin Haji Zainin (1994). Ciri Fonologi Dan Morfologi Dialek Melayu Brunei: Kajian Kes Diangdangan. Perbandingan Struktur Makna Bahasa Melayu Brunei Dengan Bahasa Melayu Standard Dan Implikasinya Terhadap Pengajaran Bahasa Melayu. Ragam-ragam Dialek Melayu Brunei. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. ___________________ (1992). Rencana Linguistik. Noralam Bin Haji Bair (1994). Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Universiti Brunei Darussalam: Jabatan Bahasa Melayu Dan Linguistik Fakulti Sastera Dan Sains Sosial. Tatabahasa Dewan.Bibliografi Buku-Buku Rujukan Abdullah Hassan. Jaludin Haji Chuchu. Jilid 2: Perkataan. Haji (2008). Siti Hajar Bin Haji Abdul Aziz (1996). Bandung: Penerbit Angkasa. Prof. Universiti Brunei Darussalam: Jabatan Bahasa Melayu Dan Linguistik Fakulti Sastera Dan Sains Sosial. Hajah (1993). Universiti Brunei Darussalam: Jabatan Bahasa Melayu Dan Linguistik Fakulti Sastera Dan Sains Sosial. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Dr. Jakarta: Penerbitan GT Gramedia. Parera. Bhd. Jos Daniel (1988). Mataim Bakar (2000). Penerbitan Kata Dalam Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Siri Pendidikan Perguruan: Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan). Negara Brunei Darussalam: Dewan Bahasa Dan Pustaka Brunei. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Arbiah Binti Haji Matali. Onn Dan Hashim Haji Musa (1989). Morfologi. Kamus Kamus Bahasa Melayu Brunei (1991). Perbandingan Dialek Melayu Kedayan Dengan Dialek Melayu Brunei Dari Sudut Morfologi. (1987). Nik Safiah Karim. Bhd. Pengajaran Morfologi.

! ! ")! . Kertas Kerja Mardina binti Haji Mahadi (2008). Penggunaan Kata Ganti Nama Diri Dalam Dialek Melayu Kedayan Dan Dialek Melayu Brunei: Satu Perbandingan. Awang (1996). Bentuk Infleksi Dalam Bahasa Melayu. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Suryati Binti Haji Kahar (2001).Rokiah Binti Haji Ladis (1995). Imbuhan Kata Nama Dialek Melayu Brunei. Sofian Bin Haji Lamat (2002). Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Antarabangsa Dialek-Dialek Austronesia Di Nusantara III: Dialek Peribumi Warisan Ketrampilan Jati Diri Jilid 2 pada 24-26 Januari 2008. Anjuran Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Mataim Bakar. Universiti Brunei Darussalam: Jabatan Bahasa Melayu Dan Linguistik Fakulti Sastera Dan Sains Sosial. Dialek Melayu Kedayan dan Dialek Melayu Brunei: Suatu Perbandingan. Mengapa /r/ Gugur Dalam Morfem Awalan Dialek Melayu Brunei. Universiti Brunei Darussalam: Jabatan Bahasa Melayu Dan Linguistik Fakulti Sastera Dan Sains Sosial. Universiti Brunei Darussalam: Jabatan Bahasa Melayu Dan Linguistik Fakulti Sastera Dan Sains Sosial. Anjuran Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Antarabangsa Dialek-Dialek Austronesia Di Nusantara: Dialek Pemantap Dan Pengembang Bahasa Kebangsaan pada 26-29 Ogos 1996.

5 A: kami ani kan ma!ka!i bahasa umur kita masa ani barapa [Kami ini hendak mengkaji bahasa umur awak masa ini berapa] 1.4 C: assalamualaikum nama saya Ha!ah Piut a!i A!i [Assalamualaikum nama saya Hajah Piut Haji Aji] 1.6 C: anam puluh labih lai anam puluh anam [Enam puluh lebih KN enam puluh enam] 1.1 A: Assalamualaikum saya Fauzilawati binti Abdullah [Assalamualaikum saya Fauzilawati binti Abdullah] 1.LAMPIRAN 1 TRANSKRIPSI FONETIK Perbualan Di Antara Dua Orang Pengkaji Dengan Dayang Hajah Piut Bin Haji Aji 1.2 B: Saya Nurfatin Hazirah binti Ha!i Othman [Saya Nurfatin Hazirah binti Haji Othman] 1.9 A: dapat kita "aritakan pa!alaman-pa!alaman hidup kita masa daulu [Dapat awak ceritakan pengalaman-pengalaman hidup awak masa dahulu 1.11 C: kami masa daulu lai ura! tua-tualah labih bah pandapatan kitani [Kami masa dahulu KN orang tua-tualah lebih TGS pendapatan kita ! "#! .8 C: kampu! Setia lai [Kampung Setia KN] 1.7 A: kita ti!gal di mana [Awak tinggal di mana] 1.3 A: Masa ani pukul 11:13 masa ani kami ma!interview nama kita sapa [Masa ini pukul 11:13 masa ini kami menemuramah nama awak siapa] 1.10 da!an ya! masa ani dengan yang masa ini] 1.

18 ia tah kura" tia pandapatan kitani ia TGS kurang TGS pendapatan kita 1.19 tapi sukur alhamdulilah "ua lai awu dapat "ua dapat juga bahapa apa ] tetapi syukur alhamdulillah juga KN ya 1.21 A: ah daulu sama sakara" ani babezalah tu [SERU dahulu sama sekarang ini berbezalah TGS] 1.12 ma!am kara" ani kura" dah bah macam sekarang ini kurang sudah TGS 1.14 B: ah masa ani miwah [SERU masa ini mewah] 1.22 C: babi"a tah !a"ku bah [Berbeza TGS kataku TGS] 1.24 C: kalaw ku bakara"a di tamu lai aku bukan ku badaga" lauk bahapa [Kalau aku berkerja di tamu KN aku bukan aku berniaga ikan buat apa ! "#! .16 inda ba!ak udah ura" badaga" atu ma!am badaga" atu ada tia tidak banyak sudah orang berdagang itu macam berdagang itu ada TGS 1.15 C: masa daulu !a"ku badaga" ani balurih bah kara" ani kura" tia [Masa dahulu kataku berdagang ini beroleh TGS sekarang ini kurang TGS 1.17 badaga" baindah bahapa apa ah SERU berdagang sudah 1.1.20 !a ura" tua-tua dih dapat "ua kitani babalan"a baindah sudah kata orang tua-tua SERU dapat juga kita berbelanja 1.23 B: salain daripada kita ba"ual di tamu apa kara"a tambahan kita [Selain daripada awak berjual di tamu apa kerja tambahan awak] 1.13 awu ya" taun daulu atu kau ani pa"galarku miwah bah ya yang tahun dahulu itu kau ini penggelarku mewah TGS] 1.

29 ia tah makah ra!in kana bali lai sagala barut apa ia TGS maka rajin kena beli KN segala barut apa 1.30 tapi kana aga tah ka ayah ku atu bah tetapi kena datangi TGS ke arah aku itu TGS 1.31 ma"am aku atu biasa sudah ba!ual ah macam aku itu biasa sudah berjual SERU 1.33 ah bahapa apa mengkhatan apa tah ura! ma!aga kadiaku ia tah makah"a aku pamandai atu tau SERU ia TGS makanya aku pemandai itu tahu TGS orang datangi aku 1.32 pandai lagi mamandihi baindah bahapa ma"unat pandai lagi memandikan sudah 1.37 kana lagaw ku lagi tu lai mandi tu!uh ari kena panggil aku lagi TGS KN mandi tujuh hari ! "#! .27 dibuat tah tu lai pupuk bapakat pupuk bataram pambasuhan tia apa dibuat TGS TGS KN pupuk berpakat pupuk bertaram pembasuhan TGS apa 1.28 ia tah dibuat atu awu ia TGS dibuat itu ya 1.1.25 inda barapa laku kadiaku tu TGS tidak berapa untung aku 1.26 tapi bara! dibuat atu sa!a lai ma"am pirupan mar!um alukap urap pupuk tetapi barang dibuat itu saja KN macam pirupan marjum alukap urap pupuk 1.35 balik kara! aku ma!ikat tali jintu! kana lagaw balik nanti aku mengikat tali pusat kena panggil 1.36 "ukup kara! sambilan ari kara! sabalas ari cukup nanti sembilan hari nanti sebelas hari 1.34 kada!-kada! tu baranak di uspital kadang-kadang TGS beranak di hospital 1.

46 A: sampaj masa ani [Sampai masa ini] 1.43 C: !adi pa!a!un !ua ku lai [Jadi pengangun juga aku KN] 1.1.41 ada !ua bah kalabihan"a ada !ua pabi!aan"a ada juga TGS kelebihannya ada juga perbezaannya] 1.48 kan kawin atu sampaj ampat lima bulan dua tiga bulan kana buki! udah akan kahwin itu sampai empat lima bulan dua tiga bulan kena tempah sudah] 1.49 A: ah bisai tu [SERU elok TGS] 1.39 kana lagaw mandi ampat puluh tarus tah basunat tah lagi kena panggil mandi empat puluh terus TGS berkhatan TGS lagi 1.40 Alhamdulilah !ua lai pandapatanku !ua dih "a ura! tua-tua Alhamdulilah juga KN pendapatanku juga SERU kata orang tua-tua 1.44 A: arah ura! kawin ah [Arah orang kahwin SERU] 1.38 nah sudah kamas ampat puluh labih kara! SERU sudah selesai empat puluh lebih nanti 1.42 B: salain atu ma"unat kita !adi pa!a!un [Selain itu mengkhatan awak jadi pengangun] 1.47 C: masa ani sampaj ani tapi kalaw kan ma!ambil lai sabalum lagi [Masa ini sampai ini tetapi kalau hendak mengambil KN sebelum lagi 1.45 C: ura! kawin awu [Orang kahwin ya] 1.50 C: misti babuki! [Mesti menempah] ! ""! .

51 A: kalaw inda inda dapat tu [Kalau tidak tidak dapat itu] 1.61 C: ada ada doa-doa!a bukankan suka-suka ati [Ada ada doa-doanya bukannya suka-suka hati 1.54 ani bah tapi inda me!amakan kara! ani inda mamandihi badian ini TGS tetapi tidak menyamakan sekarang ini tidak memandikan berdian 1.60 B: kalaw kan ] "adi pa!a!un ma"am misti ada doa-doa!a [Kalau hendak jadi pengangun macam mesti ada doa-doanya] 1.56 !a ura! tua-tua bisdia inda ada bah kata orang tua-tua mereka tidak ada TGS 1.62 !a ura! tua-tua lagi daulu dibaratkan kain kaba!akan buruk kan kata orang tua-tua lagi dahulu diibaratkan kain kebanyakan buruk akan 1.59 mamakai ma"am miatu memakai macam itu 1.52 C: ah inda dapat lai [SERU tidak dapat KN 1.63 dibua! ah saumur idup tani kan mamakai kalaw dikuasakan tuhan dibuang SERU seumur hidup kami akan memakai kalau dikuasakan tuhan ! "#! .53 kara! ani kalaw ku ma!a!un atu lai ba!ak "ua udah pa!a!un sekarang ini kalau aku mengangun itu KN banyak juga sudah pengangun 1.58 tapi ku a"arkan tah pula! kadidia arti!a ganti!a mamakaikah inda ertinya gantinya memakaikah tidak tetapi aku ajarkan TGS pula dia 1.55 nada mamasukkan ka pa!a!unan nada kan ma!a"ar ani bah tiada memasukkan ka pengangunan tidak hendak mengajar ini TGS 1.57 tapi aku inda mau lai "a!an sampaj maratikan kadiaku ikan dilah ikan dilah tetapi aku tidak mahu KN jangan sampai dikatakan aku 1.1.

65 ah tapi barusaha kitani SERU tetapi berusaha kami] 1.68 A: ah tidu samalam dua malam kadang-kadang tidur semalam dua malam] tu ah ura! kanal kita [SERU orang kenal awak TGS SERU] 1.76 A: kita ada barapa ura! anak [Awak ada berapa orang anak] ! "#! .64 kalaw sudah !an!ian Allah Taala apa !ua bulih buatlah kalau sudah janjian Allah Taala apa juga boleh buatlah 1.73 ah dimandihi atu pa!galarku badian apat badian ampat bahapa tu itu SERU dimandikan itu penggelarku berdian apat berdian empat apa 1.75 tanda pu"uk ganti mahsuri tia dimandikan untuk kadidia limau apa la!ir limau apa langir] tanda pucuk ganti mahsuri TGS dimandikan untuk dia 1.74 badian tia bahapa awu dila!iri di apa mandi bu!a tia apa berdian TGS buat apa ya dilangiri di apa mandi bunga TGS apa 1.72 C: awu dibadaki dimandihi dipa"ari apa [Ya dibedaki dimandikan dipacari apa 1.70 tu sampai ditunggu TGS TGS tia apa ma"am anak tah pula! dipaliara macam anak TGS pula dipelihara TGS apa] 1.71 A: sampaj malam [Sampaj malam] 1.66 A: salalu"a kita !adi pe!a!un di Kampu! Air ataupun di darat [Selalunya awak jadi pengangun di Kampong Ayer ataupun di darat] 1.67 C: di darat sama !ua"a kada!-kada! [Di darat sama juga 1.1.69 C: awu kanal ura! kan kadiaku sampaj ditu!gu tah [Ya kenal orang akan aku 1.

77 C: anak lai lima ampat balas anakku [Anak KN lima empat belas anakku] 1.82 "u"u ba"ak !ua sudah lai anam puluh labih sama piut apa cucu beranak juga sudah KN enam puluh lebih sama cicit apa 1.89 A: siuk tu ah lain di Sinarubai lain di Kuala Lurah] kalaw kita bahari raya tu [Seronok TGS SERU kalau awak berhari raya TGS] ! "#! .81 C: inda kamas sudah sakulah lai sora! kara!a sudah sora! lagi di rumah [Tidak selesai sudah sekolah KN seorang kerja sudah seorang lagi di rumah 1.1.80 A: ya! dua atu apa sakulah masih [Yang dua itu apa sekolah masih] 1.87 C: masi!-masi! lain Sa!kuru! apa ba"arai-"arai lain di Rimba [Masing-masing lain Sengkurong apa bercerai-cerai lain di Rimba 1.78 A: samua kara!a sudah tu [Semua kerja sudah itu] 1.79 C: awu ada kara!a ti!gal dua lagi [Ya ada kerja tinggal dua lagi] 1.84 A: cicit itu apa itu ya cucu kahwin lima sudah beranak juga lima orang] samua ti!gal sarumahkah inda [Semua tinggal serumahkah tidak] 1.85 C: inda lai ba"arai-"arai [Tidak KN bercerai-cerai] 1.88 lain di Tu!ku awu lain di Sanubai lain di Kuala Lurah lain di Tungku ya 1.86 B: ah masi!-masi! sudah ada rumah sandiri [SERU masing-masing sudah ada rumah sendiri] 1.83 awu piut tu apa tu awu "u"u kawin lima sudah baranak !ua lima ura! ya 1.

98 ani intai sa!a data! ini tengok saja datang] 1.1.102 isuk sampai dua puluh labih kutak lagi apa minuman apa esuk sampai dua puluh lebih kotak lagi apa minuman apa ! "#! .90 C awu kalaw di Lambak apa ti!gal !ua tu [Ya kalau di Lambak apa tinggal juga TGS] 1.95 C: ya" partama tu lai [Yang pertama TGS KN 1.91 B: kalaw hari raya riuh kali tu ah [Kalau hari raya bising kali TGS SERU 1.93 C: awu turun samua-mua kana aga ku tu lai [Ya turun semua-semua kena datangi aku TGS KN] 1.101 kada!-kada! mana abis !ua saat baraya atu lai nindah atu kadang-kadang tidak habis juga saat beraya itu KN barang itu 1.96 bara!-bara! ani pun lai inda !ua ku payah mambali !ua bah barang-barang ini pula KN tidak juga aku susah membeli juga TGS 1.99 A: awu !a!an tah mambali "a [Ya jangan TGS membeli katanya] 1.94 A: hari ka barapa tu salalu"a [Hari ke berapa TGS selalunya] 1.92 kalaw hari raya turun di kampu! tu kalau hari raya turun di kampung TGS] 1.100 C: !a!an tah mambali kami mambawakan sa!a [Jangan TGS membeli kami membawakan saja 1.97 sagala minuman apa ani makanan ah dilara!"a ku mambali segala minuman apa ini makanan SERU dilarangnya aku membeli 1.

107 A: atu tah tu untu""a atu ah baranak ba"ak tu [itu TGS TGS untungnya itu SERU beranak banyak TGS] 1.112 ramai !ua lai tapi bara" ku !ual ani bara" kagunahan bah ramai juga KN tetapi barang aku jual ini barang kegunaan TGS 1.110 macam barubah-ubah tamu daulu sama tamu sakara" tu ma!am mana macam berubah-ubah tamu dahulu sama tamu sekarang TGS macam mana] 1.111 C: baiklah daulu tamu lama atu ma!am daulu ramai lai tapi kara" ani [Baiklah dahulu tamu lama itu macam dahulu ramai KN tetapi sekarang ini 1.109 A: dapat kita !aritakan kita badaga" di tamu kan tamu masa ani babeza [Dapat awak ceritakan awak berdagang di tamu akan tamu masa ini berbeza 1.114 ah ani pa"galarku dura" uspital baranak baindah ada tah ura" ada TGS orang apa SERU ini penggelarku mereka hospital beranak sudah 1.105 C: rata tah mambari inda abis ulihku lai ari raya atu awu [Rata TGS memberi tidak habis olehku KN hari raya itu ya 1.106 alhamdulilah !ua "a"ku sakua"-kua""a !ua baranak lai ah alhamdulillah juga kataku sekurang-kurangnya juga beranak KN SERU] 1.104 B: rata tah ni [Rata TGS TGS] 1.108 C: ia tah baranak ba"ak untu" [ia TGS beranak banyak untung] 1.1.103 sampaj katiga puluh sampaj !u!u mambari apa minantu sampai ketiga puluh sampai cucu memberi apa menantu] 1.113 kalaw makanan kuih apa lambat ura" kan manja"kau bah kalau makanan kueh apa lambat orang akan memegang TGS 1.115 mambali baindah mandian daun-daunan tia apa la"ir tia membeli sudah mandian daun-daunan TGS apa langir TGS apa ! "#! .

118 A: awu di mana kita dapat [Ya di mana awak dapat] 1.123 C: inda kada"-kada"!a sia" lai diimpunkan bara"!a daulu [Tidak kadang-kadangnya siang KN 1.121 ma"uar bahapa mamisin bahapa ani ku sandiri memesin juga kita mambuat atu ini aku sendiri] mengacau juga 1.128 A: ada "uakah ura" mambantu kita tu mambuat [Ada jugakah orang membantu awak TGS membuat] ! "#! .117 B: biasa!a bara" atu di mana kita [Biasanya barang itu di mana awak dapat] 1.122 A: malamkah tu [Malamkah TGS awak membuat itu] 1.1.119 C: inda aku buat sandiri lai tapi mambaliku rampah-rampahan sagala [Tidak aku buat sendiri KN tetapi membeliku rempah-rempahan segala 1.127 mana ya" kura" !u!u"ku balikan arah kadai kali" mana yang kurang cucuku belikan arah kedai Keling] 1.124 kan mambuat pirupan apa atu dihimpunkan barangnya dahulu akan membuat pirupan apa itu 1.120 rampah mambaliku arah kali" tapi aku mambuat baindah rempah membeliku arah Keling tetapi aku membuat sudah 1.116 sagala !ukup kadiaku ada segala cukup aku ada] dapat 1.125 sampaj dua puluh labih ma!am dua puluh sambilan ma!am baru kitani sampai dua puluh lebih macam dua puluh sembilan macam baru kita 1.126 tiba-tiba lai ku pariksa daulu apa bah ni tiba-tiba KN ku periksa dahulu apa TGS TGS 1.

136 B: sakit tubuh kalau dimakan tidak sakit tubuh sihat badan kita TGS] kalaw anak muda ma"am kami ani dapat makan [Kalau anak muda macam kami ini dapat makan] 1.130 A: bala!ar sambil bala!ar dura! tu ah [Belajar sambil belajar mereka TGS SERU] 1.141 A: ah baru tah makan tu ah [SERU baru TGS makan TGS SERU] ! "#! .139 C: kalaw makan pukuk batalan atu !a!an daulu kamu bu!a! lakat [Kalau makan pokok bertalan itu jangan dahulu kamu bujang masih 1.134 C: ada !ua bala!ar ya! baik lai atu nah pukuk batalan atu baik alaupun [Ada juga belajar yang baik KN itu SERU pokok bertalan itu baik walaupun 1.129 C: kada!-kada! anakku "u"u!ku [Kadang-kadang anakku cucuku] 1.131 C: ia tah "a!ku baik tah kamu bala!ar "a!ku atu [Ia TGS kataku baik TGS kamu belajar kataku itu] 1.137 C: inda !a!an daulu lai kamu alum ada balaki kamu belum ada bersuami] [Tidak jangan dahulu KN 1.140 kalaw kamu balaki sudah baranak makan tia kalau kamu bersuami sudah beranak makan TGS] 1.135 kitani sakit tubuh kalaw dimakan mana sakit tubuh sihat badan kitani bah] kita 1.133 B: ani bulih kita ma"am mambuat pirupan ani kita turunkan !ua arah anak kita [Ini boleh awak macam membuat pirupan ini awak turunkan juga arah anak awak] 1.138 A: ya! apa tu [Yang apa TGS] 1.1.132 A: awu ada !ua waris atu [Ya ada juga waris itu ] 1.

146 bulan sapuluh baru ku mandaptar bulan sepuluh baru aku mendaftar] 1.152 B: ah tu!uh taun sudah manarima pin!in tua tu [SERU tujuh tahun sudah menerima pencen tua TGS] 1.145 C: inda alum lai kami ura" Ra"au ani kara" [Tidak belum KN kami orang Rangau ini nanti 1.151 C: tu!uh taun sudah dapat"a manarima alhamdulilah !ua [Tujuh tahun sudah dapatnya menerima alhamdulilah juga] 1.1.147 A: ah alum kita mandaftar ni [SERU belum awak mendaftar TGS] 1.149 tapi laki"ku dapat sudah lai tu!uh taun sudah tetapi suamiku dapat sudah KN tujuh tahun sudah] 1.144 pin!inkah ma!am ga!i tua ah pencenkah macam gaji tua SERU] 1.143 A: kita ada !ua manarima apa-apa anugrah [Awak ada juga menerima apa-apa anugerah 1.148 C: ah bulan sapuluh baru mandaptar bulan dua balas kaluar tah tu kara" [SERU bulan sepuluh baru mendaftar bulan dua belas keluar TGS TGS nanti 1.142 C: baru tah makan [Baru TGS makan] 1.153 C: awu pin!in tua sukur tah !ua dih [Ya pencen tua syukur TGS juga SERU] 1.154 B: untuk manambahkan [Untuk menambahkan] ! "#! .150 A: taun barapa [Tahun berapa] 1.

160 C: ih inda ba!ak inda batah lai [SERU tidak banyak tidak lama KN] 1.167 C: inda ku tau lai inda ku i!at [Tidak ku tahu KN tidak ku ingat] ! "#! .156 ai! talipun bah sukur tah "ua air telifon TGS syukur TGS juga] 1.165 A: kita ma"am atu tau kita asal-usul kampu! Setia [Awak macam itu tahu kita asal-usul Kampung Setia 1.163 A: ah pa!alaman la tu sikit ah [SERU pengalaman lah TGS sedikit SERU] 1.164 C: awu pa!alamanku sikit [Ya pengalamanku sedikit] 1.155 C: manambah awu !a ura! tua-tua tani dapat "ua mambarai lampu! apa [Menambah ya kata orang tua-tua kita dapat juga membayar lampung apa 1.158 C: inda lai pakai mambuati kuih sa"a man"ual makanan [Tidak KN pakai membuati kueh sahaja menjual makanan] 1.159 B: ah inda parnah kita man"adi ura! padian atu [SERU tidak pernah awak menjadi orang padian itu] 1.166 adakah Kampu! Setia atu ma"am ada sa"arah-sa"arah!a daulu adakah Kampung Setia itu macam ada sejarah-sejarahnya dahulu] 1.161 A: inda tapi parnah kita [Tidak tetapi pernah awak] 1.162 C: parnahku [Pernahku] 1.1.157 B: kita daulu sabalum baniaga ani ada kita bakara"akah ma"am bapadi [Awak dahulu sebelum berniaga ini ada awak bekerjakah macam berpadi] 1.

174 kalaw "aman anu ani "aman pambaruntakan atu sa"a kalau zaman bah ini zaman pemberontakan itu sahaja TGS pambaruntakan ga!a awu pambarontakan pemberontakan sahaja ya pemberontakan 1.170 C: awu aku ada sudah tu lai tapi alum ku basar [Ya aku ada sudah TGS KN tetapi belum ku besar 1.169 A: awu pernah kita [Ya pernah awda] 1.178 C: awal mula!a daulu lai di Barunai ani "ua bah ni juga TGS TGS [Awal mulanya dahulu KN di Brunei ini 1.179 untuk man"ari atu baru tah balik ka Ra!au untuk mencari itu baru TGS balik ke Rangau 1.168 B: anu jua kita [ pernah ma!ampati papara!an "ipun juga awak pernah menyempati peperangan Jepun] 1.172 A: "amana tu ah "arita!a apa parasaan kita atu [Bagaimana TGS SERU ceritanya apa perasaan kita itu] 1.177 A: ah apa sabab!a tu [SERU apa sebabnya TGS] 1.173 C: nada lai [Tiada KN 1.175 kalaw inda pambaruntakan inda tia kami balik ka mari kalau tidak pemberontakan tidak TGS kami balik ke mari 1.1.171 masa "ipun alum aku basar masa Jepun balum aku basar] 1.180 man"ari makan bah "adi!a duduk tah di Ra!au ah kana mencari makan TGS jadinya duduk TGS di Rangau SERU kena ! "#! .176 kami ura! Ra!au kana suruh tia bapindah ka mari ani kami orang Rangau kena suruh TGS berpindah ke mari ini] 1.

189 A: sampaj tah ani ah itu TGS] ti"gal di sini [Sampai TGS ini SERU tinggal di sini] 1.191 sampaj ka mari lima balas "ua anakku ani ampat balas sampai ke mari lima belas juga anakku ini empat belas] 1.181 batah-batah!a baru tah bapindah ka mari ani ka mari inda babalik lagi awu lama-lamanya baru TGS berpindah ke mari ini ka mari tidak berbalik lagi ya 1.183 tah diaga ka Barunai babalik ni kunun TGS didatangi ke Brunei berbalik ini konon 1.190 C: aku di Ra"au lai dua anakku dua anakku tiga tiga lai [Aku di Rangau KN dua anakku dua anakku tiga tiga KN 1.182 ma!am bapa!a apa ninimu daulu petuan mama"ku ia "ati Barunai tu ia macam bapanya apa nenekmu dahulu pakcik mamaku ia jati Brunei TGS ia 1.193 C: inda sini lakat [Tidak sini masih] ! ""! .186 susah-susah itu kena cari balik ke Rangau dari rumah ke dapat !a ura" tua-tua makan baindah batagap rumah kana suruh sana" rumah kena suruh senang dapat kata orang tua-tua makan sudah tinggal 1.188 ka mari tuntut waris kitani atu bah ke mari tuntut waris kita 1.185 ka Ra"au anu payah-payah atu kana !ari balik ka Ra"au dari rumah ka ke Rangau 1.184 !a"ku daulu man!ari makan lai kataku dahulu mencari makan KN 1.1.192 A: ani !amana masih ti"gal di sanakah [Ini bagaimana masih tinggal di sanakah] 1.187 tah di sana batah-batah!a kana pindah lagi ka mari balalih tah lagi TGS di sana lama-lamanya kena pindah lagi ke mari berpindah TGS lagi 1.

204 awu kana rubuh masa balalih ya 1.197 C: inda ada kan dilawat-lawat inda lagi ada su"i udah lai [Tidak ada akan dilawat-lawat tidak lagi ada sunyi sudah KN] 1.198 A: kita anda! Bahasa Melayu !ati Brunei [Awak memang Bahasa Melayu jati Brunei] 1.195 C: ah di bawa ka mari baranak tiga lai dua sora! tiga [SERU di bawa ke mari beranak tiga KN dua seorang tiga] 1.196 B: ada !ua di Ra!au ani kita malawat-lawat kaluarga [Ada !uga di Rangau ini awak melawat-lawat keluarga] 1.1.199 C: !ati Barunai daulu indu! kami !ati [Jati Brunei dahulu ibu bapa kami jati 1.194 A: ah kita bawa ka mari [SERU awak bawa ke mari] 1.205 atulah ramai dari Ra!au lalih ka mari kena roboh masa berpindah itulah ramai dari Rangau pindah ke mari manimbun parawu ah perahu SERU ih pada Pulau Si Bu!ur atu ma!adap kastum ya! pada Pulau Si Bungor itu mengadap kastam yang banyak 1.206 labih saratus buah masa malam atu !ua pindah awu lebih seratus buah masa malam itu juga pindah SERU SERU ! "#! .200 ah !ati paranakkanku takana man"ari atu balik tah SERU jati anak-anakku terkena mencari itu balik TGS] 1.201 A: Ra!au ani di Temburo!kah [Rangau ini di Temburongkah] 1.203 kara! ani inda lagi ada daun-daunan sa!a sekarang ini tidak lagi ada daun-daunan sahaja TGS pula 1.202 C: palintasan Tamburu! lai ah malintas Tamburu! nampak rumah melintas Temburong nampak rumah] tah pula! [Perlintasan Temburong KN SERU 1.

219 C: antah daulu asal daulu kau ani kami ma"am waris kami daulu di Brunai [Entah dahulu asal dahulu kau ini kami macam waris kami dahulu di Brunei ! "#! .211 A: ma!apa ia tu orang Rangau telah diterima itu Begawan dahulu TGS] ah [Mengapa ia TGS SERU] 1.214 ta!ah malam ramai ia tah itu tidak ramai dimanakan TGS "ua di Ra!au tu makah abis tia tengah malam ramai ia TGS maka habis TGS juga di Rangau TGS 1.1.218 A: kanapa ia kana ti!galkan atu [Kenapa ia kena ti!galkan itu] 1.212 C: ditarima!a pula! data! ka mari atu daripada kastum lai sampaj ma!andat [Diterimanya pula datang ke mari itu daripada kastam KN sampai menghendap 1.207 masa malam atu lai masa malam itu KN 1.216 A: "amana lagi orang Rangau itu kami seberangan itu TGS] bulih [Bagaimana boleh] 1.209 diliat su!i kami pakai pasput ah ia tah disiarka!a di tibi tu dilihat sunyi kami pakai passpot SERU ia TGS disiarkannya di televisyen TGS 1.213 di Pulau Si Bu!ur ya! parawu ba"untun atu inda ramai dimanakan tu di Pulau Si Bungor yang perahu banyak 1.215 manimbun lagi ura! Ra!au atu kami sabara!an atu bah banyak 1.208 inda tapi karana inda lai diura! ga!a tu ba"alan ba!ak ramai tidak tetapi kerana tidak KN mereka sahaja TGS berjalan banyak ramai 1.217 C: inda tah ura! saya! lagi kan rumahta!ga!a atu bah kana ti!galkan [Tidak TGS orang sayang lagi akan rumahtangganya itu TGS kena tinggalkan] 1.210 daulu kalaw ura! Ra!au talah ditarima tu Bagawan daulu bah dahulu kalau 1.

225 sa"a "ua ma!hapuyu! tah bahapa sahaja juga 1.229 ia satiap bapa"ak kau ani lai ada pa"ak!a Ia setiap berpajak kau ini KN ada pajaknya] 1.220 ani dituntut lagi babalik tah ka Brunai ani ini dituntut lagi berbalik TGS ke Brunei ini 1.1.226 ka Limba! ah TGS buat apa TGS tetapi nenek kami ini membawa balurih "ua ke Limbang SERU beroleh juga] 1.228 C: di Limba! ba"ual ma"am ia ma!a!kat "ual ka Limba! [Di Limbang berjual macam ia mengangkat jual ke Limbang 1.223 C: pandapatan lai "ua ma!ambat manambak manugu ada "ua tu awu [Pendapatan KN juga mengambat menambak menugu ada juga TGS ya 1.231 C: usin anu lai [Wang 1.224 ma!anda! ma"am-ma"am tu lai ma!ambil daun lukan apa ani ia mengambil daun lukan apa ini ia bah tapi nini kami ani mambawa mengandang macam-macam TGS KN 1.232 usin Malaysia KN wang Malaysia Barunai kara! ani inda tia daulu daulu sama lai sama !an dahulu sama KN sama dengan Brunei sekarang ini tidak TGS dahulu ! "#! .227 B: di"ual "ua ka Limba! ah [Dijual juga ke Limbang SERU] 1.221 ga!a kan ka Ra!au atu man"ari makan ga!a lai sahaja akan ke Rangau itu mencari makan sahaja KN] 1.222 B: pandapatan di Ra!au atu apa sa"a kita dahulu [Pendapatan di Rangau itu apa sahaja awak dahulu] 1.230 B: kalaw di Ra!au atu ma!gunakan usin apakan tu [Kalau di Rangau itu menggunakan wang apakan TGS] 1.

241 A: barapa !am tah tu sampaj ka mari kira-kira"a [Berapa jam TGS TGS sampai ke mari kira-kiranya] 1.233 masuk mana bapasput baindah ani lai ka Barunai ani kara! ani tah masuk mana berpasspot sudah ini KN ke Brunei ini sekarang ini TGS 1.242 C: inda !ua batah lai inda batah !ua inda !ua sampaj dua !aham atu dari tidak lama juga tidak juga sampai dua jam itu dari [Tidak juga lama KN 1.244 B: masti baramai-ramai tah kali tu [Mesti beramai-ramai TGS kali TGS] 1.238 C: inda !ua !auh banar [Tidak juga jauh benar] 1.234 bapasput ka Limba! bapasput baindah ka Barunai bapasput berpasspot ke Limbang berpasspot sudah ke Brunei berpasspot] 1.245 C: daulu in!in sigar in!in sigar daulu dui enjin kasian ma!ambil ai! lagi mengambil air lagi [Dahulu enjin ! dahulu SERU kasihan "#! .235 A: awu babayar lagi ah [Ya berbayar lagi SERU] 1.237 A: kalaw dulu dari Ra!au !auhkah tu dari sini [Kalau dahulu dari Rangau jauhkah TGS dari sini] 1.243 Ra!au kalaw kan dari Limba! inda batah la!u lai pakai dayu! ah Rangau kalau akan dari Limbang tidak lama laju KN pakai dayung SERU] 1.240 C: daulu inda bain!in lai pakai kayuh badayu! [Dahulu tidak berenjin KN pakai kayuh berdayung 1.239 A: dulu mana bain!inkan [Dahulu mana berenjinkan] 1.236 C: daulu inda lai masuk sa!a luar masuk [Dahulu tidak KN masuk sahaja luar masuk] 1.1.

250 digayu! tah sa!a idup jua lai au bahapa digayung TGS sahaja hidup juga KN ya] 1.257 pakai vekyum lagi daulu basapu lagi baindah ma"asah ani basikat pakai ‘vacuum’ lagi dahulu bersapu lagi sudah mencuci ini bersikat 1.246 kau ani di Kuala Barunai Kuala Limba! kau ini di Kuala Brunei tah ma!ambil ai! Kuala Limbang TGS mengambil air ani ai! su!ai diminum baindah tapi di Ra!au 1.252 C: !auh bi!a"a kara! ani pa!galarku rahmat pa!galarku surga idup [Jauh bezanya sekarang ini penggelarku rahmat penggelarku syurga hidup 1.1.248 ai! masin ia tah mambasuh-basuh !alamakan baindah air masin ia TGS membasuh-basuh orangkan sudah apa 1.253 daulu manampik kayu lagi baindah dahulu membelah kayu lagi sudah 1.256 masak ai! !a!at lai ani kara! ani pasa! pawa sudah masak nasi bahapa apa ] KN ini sekarang ini pasang power sudah masak nasi bah nah ma"apu kara! inda payah pakai anu lagi ni lagi TGS masak air hangat TGS SERU menyapu nanti tidak susah pakai 1.249 kalaw kan ai! minum ani ma!ambil tah di Limba! kalau akan air minum ini mengambil TGS di Limbang 1.247 nada lagi bapaip baindah tiada lagi berpaip sudah ini air sungai diminum sudah tetapi di Rangau 1.251 A: sama !ua kamudahan daulu sama sakara! apa tah beza"a tu [Sama juga kemudahan dahulu sama sekarang apa TGS bezanya TGS] 1.258 payah daulu atu tapi idup !ua lai susah dahulu itu tetapi hidup juga KN] ! "#! .254 A: untuk apa tu [Untuk apa TGS] 1.255 C: man!ara! baindah [Memasak sudah 1.

259 B: tapi ku da!ar !a baik pula! idup ‘time’ dulu atu [Tetapi aku dengar kata baik pula hidup masa dahulu itu] 1.267 dua tiga bi"i lampu! ampat lima bi"i lampu! dibawa sari!git lai usin dua tiga biji lampu empat lima biji lampu dibawa seringgit KN wang 1.266 bah dua puluh sin sa"a kasia!an tah tu ia dui dapat tah "ua TGS dua puluh sen sahaja kesiangan TGS TGS ia SERU dapat TGS juga 1.265 C: dua puluh sin bah mi!ak masa ani dapat tah kan lampu! kan apa ani [Dua puluh sen TGS minyak masa ini dapat TGS akan lampu akan apa ini 1.264 A: barapa dua puluh sen [Berapa dua puluh sen] 1.269 dagi! saganta! dagi! saganta! "uba tah pikir sari!git [daging segantang daging segantang cuba TGS fikir seringgit 1.1.271 ih murah daulu ga!a pandapatan inda barapa lai SERU murah dahulu namun pendapatan tidak berapa KN] ! "#! .263 dui marak tia lai SERU menyala TGS KN] 1.260 C: baik pula! daulu inda pula! ba!ak ka uta! ani lampu! di uta! [Baik pula dahulu tidak pula banyak ke hutang ini lampu di hutang 1.261 ai! di uta! talipun di uta! daulu lai nada bauta! ani air di hutang telifon di hutang dahulu KN tidak berhutang ini 1.262 dibali mi!ak gas dua puluh sin ditua!i mi!ak lampu! dibeli minyak gas dua puluh sen dituangi minyak lampu 1.268 ah ilallah lada bawa! asam sira dibali bah "ukup mun sudah baras SERU SERU lada bawang asam sira dibeli TGS cukup kalau sudah beras 1.270 labih baras saganta! sigupan dua puluh sin sabu!kus lebih beras segantang rokok dua puluh sen sebungkus 1.

282 ia manugu aimulah nini A!i Rani manugu ya bah ni ia menugu allahyarham nenek Haji Rani menugu ya TGS TGS 1.273 C: di Ra!au daulu lai ada ura! ba!ual kadai [Di Rangau dahulu KN ada orang berjual kadai] 1.279 baindah sampaj ninimu atu marasai badian baindah mambari kasian sudah sampai nenekmu itu merasa berdian sudah memberi kasihan 1.274 A: dulu parasaanku ada tambi!kan dulu mambali !ua kita di sini inda [Dahulu perasaanku ada Tambingkan dahulu membeli juga awak di sini tidak] 1.283 laki"a bah manugu balurih tia lauk apa uda! dibawa"a tia suaminya SERU menugu beroleh TGS ikan apa udang dibawanya TGS 1.278 C: inda inda ada tu lai di Brunai ga"a tampat rumahku badian [Tidak tidak ada TGS KN di Brunei hanya tempat rumahku berdian 1.280 awu pandai mamadian baindah ya 1.272 B: di mana kita mambali tu [Di mana awak membeli TGS] 1.276 !aman sini sini sini kitani mambali zaman sini sini sini kita membeli] 1.275 C: mahal tah pula! atu !aman daulu tu di Ra!au [Mahal TGS pula itu zaman dahulu TGS di Rangau 1.284 bakayuh ah baya! rumah arik-arik tia eh "a da! inda berkayuh SERU barang rumah panggil-panggil TGS SERU kata dayang tidak ! "#! .277 B: di Ra!au atu !ua ura! man!ual pakai padian ani [Di Rangau itu juga orang menjual pakai padian ini] 1.1.281 aimulah nini Salam apa ninimu pandai memadian sudah allahyarhamah nenek Salam apa nenekmu ulih laki"a atu anu Tijah mana inda kau ani dibawa"a tu Tijah mana tidak kau ini dibawanya TGS oleh suaminya itu 1.

285 kau mambali maluah tah ura! mambali tu kau membeli keluar TGS orang membeli TGS 1.296 di Muara tia kara! ani baijap "amu banar tah di Muara TGS sekarang ini beri takut katamu benar TGS 1.295 apa atu masuk ni ka mari ani bah kara! ani mana lagi kan dimasukkan apa itu masuk TGS ke mari ini TGS sekarang ini mana lagi kan dimasukkan 1.292 kara! ani bai!ap bah TGS] sekarang ini beri takut 1.290 B: dulu tana! ah inda lagi ada in!in [Dahulu tenang SERU tidak lagi ada enjin] 1.297 batamba! baindah ani bah daulu tana! ai!"a bisai bertambang sudah ini TGS dahulu tenang airnya elok] ! "#! .294 C: ada lai kapal Bolkiah apa data! ni ka mari ani kapal La!sun [Ada KN kapal Bolkiah apa datang TGS ke mari ini kapal Langsun 1.1.293 A: dulu ada kapalkah !ua malintas [Dahulu ada kapalkah juga melintas] 1.288 A: kalaw kan diliat zaman dulu sama sakara! atu air"a [Kalau akan dilihat zaman dahulu sama sekarang itu airnya] 1.286 nada ada tamba! apa ani lai payah kan tamba! tidak ada tambang apa ini KN susah akan tambang 1.291 C: dulu mana ada pa!galarku bain!in bahapa ani ini] [Dahulu mana ada penggelarku berenjin apa 1.287 inda ada bah ura!-ura! kara!a lagi baparawu tidak ada TGS orang-orang kerja lagi berperahu] 1.289 C: babi!a lai ai!"a lain [Berbeza KN airnya lain] 1.

302 C: inda inda ku ma!a!un lai [Tidak tidak aku mengangun KN] 1.309 ma"am bagarba! sini ani macam bergerbang sini ini 1.307 daulu lai inda parnah bakawan baindah orang kahwin bahapa ni TGS dahulu KN tidak pernah berkawan sudah apa 1.305 A: mana sama parkahwinan dulu sama sakara! ani kalaw kita liat [Mana sama perkahwinan dahulu sama sekarang ini kalau kita lihat] 1.306 C: inda inda sama awu daulu apakan dijangkau"a ura! kawin [Tidak tidak sama ya dahulu apakan dibuatnya 1.304 C: tu!uh balas taun sudah alum lagi ba"u"u [Tujuh belas tahun sudah belum lagi bercucu] 1.308 barusah ura! tua-tua sa!a ma!usai bahanu ani lai ini KN bekerja orang tua-tua sahaja menghias 1.1.300 C: !auh bi!a"a [Jauh bezanya] 1.301 A: dulu kita ma!a!un !uakah [Dahulu awak mengangun jugakah] 1.299 dulu sama sakara! atu dahulu sama sekarang itu] 1.310 diambil tia selusuh murut anu ya! a"ut di ai! ah diambil TGS Selusuh Murut ! yang hanyut di air TGS "#! .298 A: dulu kita sudah !adi pa!a!un kan ma"ammana parkahwinan perkahwinan [Dahulu awak sudah jadi pengangun akan bagaimana 1.303 A: se!ak bila tah kita ma!a!un atu [Sejak bila TGS awak mengangun itu] 1.

320 A: batah siap"a tu [Lama selesainya TGS] 1.318 bah bausai tah baindah ta!an ani bapa"ar bahapa ni babadak lagi lai apa ini berbedak lagi KN TGS berhias TGS sudah tangan ini berpacar 1.314 ani labat ni sini ani ma"am bagarba! tia dikiyai-kiyai TGS sini ini macam bergerbang TGS dikening-kening sini labat ni ma"am mas!id bisai kawin lagi daulu ini lebat TGS sini lebat TGS macam masjid elok kahwin lagi dahulu] 1.322 kulambu"a lagi tabal dua tiga pasa! kulambu ani sudah masa kara! kelambunya lagi tebal dua tiga pasang kelambu ani sudah masa karang 1.311 anu tah ai! pa!galarku tapi ai! ani i!atku pula! selusuh murut TGS air penggelarku tetapi air ini ingatku pula Selusuh Murut 1.1.315 A: untuk ma!hias pa!antin atu [Untuk menghias pengantin itu] 1.313 ditampalkan tia dilekatkan 1.317 baru di alis di apa ani bah lawa lagi daulu lai dibari tia kirai ani tabal baru di alis di apa ini TGS cantik lagi dahulu KN diberi TGS kening ini tebal 1.319 bukan"a kan saari dua ari sampaj bapuluh ari babadak ani bukannya akan sehari dua hari sampai berpuluh hari berbedak ini] 1.312 ia tah dipu!ut ia tah ditunu tu diasah ia TGS dipungut ia TGS dibakar TGS 1.316 C: kan ma!alis atu ditampalkan tah di sini daulu [Akan mengalis itu ditampalkan TGS di sini dahulu 1.323 kawin baha!kat tah baindah babadak ani baha!kat masa daulu tu kahwin berangkat TGS sudah berbedak ini berangkat masa dahulu TGS ! "#! .321 C: awu babadak tu lai pe!a!unan ampat lima ari dipari!atiku [Ya berbedak TGS KN penganggunan empat lima hari diperingatiku 1.

328 ambil-ambilan kasia!an mana bulih tidur sampaj isuk lagi kara! ambil-ambilan kesiangan mana boleh tidur sampai esok lagi nanti 1.324 ah baambil-ambilan lagi kasia!an tu lai SERU berambil-ambilan lagi kesiangan TGS KN 1.333 KN diikat lagi di atas katil itu dara lai dibari tah ipin ampat buti! arti!a kan maliat diberi TGS pin empat biji ertinya akan melihat perawan KN] 1.334 B: kan maliat dara ni [Akan melihat perawan ini] 1.326 A: balik ahir tu bah ah [Balik lewat TGS TGS SERU] 1.332 baindah bahapa lai diikat lagi di atas katil atu sudah apa 1.335 C: ah dara tu arti!a [SERU perawan TGS ertinya] 1.329 kalaw ura! data! ambil-ambilan lagi baindah ia tah "ukup kalau orang datang berambil-ambilan lagi sudah 1.327 C: awu balik ahir inda abis kamas kitani kawin udah malam [Ya balik akhir tidak habis selesai kita kahwin sudah malam 1.325 pa!galarku balik-balik tu baambil-ambilan ah penggelarku balik-balik TGS berambil-ambilan SERU] 1.330 tiga ari kara! kan mandapatkan baindah ia TGS cukup lagi tu diurak tiga hari nanti akan mendapatkan sudah dibentangkan lagi TGS 1.336 B: kara! ani nada bah ah [Sekarang ini tidak ada TGS SERU] ! ""! .1.331 tikar mualaf lapik pina! kana antat antadi kana antat dulu lapik pina! tikar mualaf alas pinang kena hantar tadi kena hantar dulu alas pinang 1.

342 A: ia duduk di atas atu [Ia duduk di atas itu] 1.349 kara! ani mana lagi ada pa!a!un kan mamandihi sekarang ini mana lagi ada pengangun akan memandikan ! "#! .340 C: ada ma"am warna!a tu lai kain putih diurak [Ada macam warnanya TGS KN kain putih dibentangkan 1.344 kadiaku dapat "ua tu aku 1.346 mama!ku bini-bini dimandihi tia di apa tu kitani tah mamandihi memangku perempuan dimandikan TGS di apa TGS kita TGS memandikan 1.1.337 C: kara! ani inda lagi ada lai pakai bu!a lapik pina! ani inda lagi ada [Sekarang ini tidak lagi ada KN pakai bunga alas pinang ini tidak lagi ada 1.345 ada tia ampat lima ura! ku mandihi bapa!ku dapat juga TGS ada TGS empat lima orang aku mandikan berpangku ura! tua-tua pa!ku tia badian apa laki-laki sudah kamas dapat atu !a sudah selesai dapat itu kata orang tua-tua pangku TGS berdian apa lelaki 1.348 udah kamas kara! bawa tia makan minum bahapa ba"arah bersalam udah selesai nanti bawa TGS makan minum apa 1.339 A: kita maliat dari ma"am mana tu [Awak melihat dari macam mana itu] 1.343 C: awu di atas katil ah ya! kara! ani inda tia lagi ada [Ya di atas katil SERU yang sekarang ini tidak TGS lagi ada] 1.338 aku batah ku ma!a!un ani tiga ura! ga!a ku dapati aku lama aku mengangun ini tiga orang sahaja aku dapati] 1.347 bah tu kamas dapat ah babasuh tia bahapa baru tah dimandihi TGS TGS selesai dapat SERU berbasuh TGS apa baru TGS dimandikan 1.341 kalaw inda diurak inda tia nampak kalau tidak dibentangkan tidak TGS nampak] 1.

362 pukul lima kara! baru tah tidu lai kamas sambahya! tidu tah pukul lima nanti baru TGS tidur KN selesai sembahyang tidur TGS ! "#! .354 inda bulih ma"am kawin saari ani ma"am baambil-ambilan "a!an tidu tidak boleh macam kahwin sehari ini macam berambil-ambilan jangan tidur] 1.358 C: awu ma!apa ia inda bulih tidu atu bu A"i [Ya mengapa ia tidak boleh tidur itu babu Aji 1.353 kalaw kan dikira inda bulih ma!aluk kapur dua laki bini tidu kalau akan dikira tidak boleh mengambil kapur dua suami isteri tidur] 1.356 C: awu ada "ua lai aku kalaw ku "adi pa!a!un mana ku mambagi tidu [Ya ada juga KN aku kalau aku jadi pengangun mana aku memberi tidur] 1.351 B: ada panta!-panta!!a "uakah tu [ada pantang-larangnya jugakah TGS] 1.350 inda tia mambanarkan tu bah tidak TGS membenarkan TGS TGS] 1.357 A: kita man"agaikah tu ura! atu [Awak menemanikah TGS orang itu] 1.1.361 ah dari daulu sapa ma!antuk ia mati daulu ba"aga tah daulu SERU dari dahulu siapa mengantuk ia mati dahulu berjaga TGS duhulu 1.355 B: tapi ada ku da!ar masih ada [Tetapi ada aku dengar masih ada] 1.360 ga!a barusaha kitani kalaw sudah kahandak tuhan apa "ua bulih buat kalau sudah kehendak tuhan apa juga boleh buat hanya berusaha kita 1.359 kalaw sapa ma!antuk ia mati daulu kalau siapa mengantuk ia mati dahulu 1.352 C: bapanta! lai kawin ani [Berpantang KN kahwin ini 1.

370 anda! sudah malar dari daulu memang sudah selalu dari dahulu] 1.364 masa ani inda tah lagi bapanta! awu tani pula! i!ap masa ini tidak TGS lagi berpantang ya kita pula takut] 1.365 A: kita inda malara! kan tu [Awak tidak melarang akan TGS] 1.374 tu lai tapi di pintu ga"a kara! ani kaluar TGS KN tetapi di pintu hanya sekarang ini keluar] 1.371 A: adat di kampu! air ada !ua inda [Adat di Kampong Ayer ada juga tidak] 1.367 ia tah kalaw pa!antin ku bawa sula! kaluar ia TGS kalau pengantin aku bawa sulang keluar 1.363 sapa !ua kan malara! lagi walau tah kasia!an siapa juga akan melarang lagi walaupun TGS kesiangan 1.375 A: supaya inda ma!antuk [Supaya tidak mengantuk] ! "#! .372 C: ada lai lakat lagi tu luah masuk baluahkan tia [Ada KN masih lagi TGS keluar masuk berkeluarkan TGS 1.373 kaluar ah kamas kawin luahkan tia kaluar bah lagi daulu ia !ua keluar SERU selesai kahwin keluarkan TGS keluar TGS lagi dahulu ia juga 1.369 basula! luah masuk tu pe!antin ah ia bagimbar dua laki bini bersulang keluar masuk TGS pengantin SERU ia bersama dua suami isteri 1.366 C: aku inda ku malara! ku padahkan tah ga"a [Aku tidak aku melarang aku beritahukan TGS sahaja 1.1.368 kada!-kada! sampaj tiga kali ku bawa basula! kadang-kadang sampai tiga kali aku bawa bersulang 1.

383 ma!aga bawahan ani bila! eko! tah mambari usin mendatangi bawaan ini bilang ekor TGS memberi duit 1.385 kara! ani inda lagi ada ma"am miatu banar tah benar TGS tu lai sekarang ini tidak lagi ada macam itu 1.388 tah arti!a tu apa bahapa tia lagi pun bawahan berkunyit apa tu TGS lagi pun bawaan kara! baras tu lai sudah kamas kan ditaruh TGS ertinya TGS sudah selesai akan disimpan TGS nanti beras TGS KN ! "#! .376 C: bukan!a inda ma!antuk lai arti!a anu bah inda tah tamalarayan tu [Bukannya tidak mengantuk KN ertinya TGS tidak TGS TGS ia tah 1.377 inda tamalarayan bah ah tidak ura! lagi daulu tamalarayan tu TGS SERU orang lagi dahulu TGS ia TGS 1.380 gulinta!an ni ya kebesaran TGS KN lai lagi daulu apa dijaga bataratak awu kabasaran ni gulintangan TGS apa dijaga berteratak ya kebesaran TGS KN lagi dahulu 1.379 baganda! gulinta!an bahapa awu kabasaran ni lai bergendang gulintangan apa 1.382 kabawahan lagi kamas tiga ayi lagi kan bahapa basuku-suka bah apa ba"alan bersuka-suka TGS tia mambawa kadiaku kebawaan lagi selesai tiga hari lagi akan berjalan TGS membawa aku 1.378 makah!a basula! atu la!kah da!an titi apa "ukup lagi daulu lai makanya bersulang itu langkah dengan titi apa cukup lagi dahulu KN 1.384 mambari ba"u mambari pakaian memberi baju memberi pakaian 1.386 diaga arah martua ani "ukup babaras bagula baindah "ukup dikunjungi arah mertua ini cukup berberas bergula buat apa cukup TGS KN 1.387 ba"andas bagagawi bahapa baku!it bercandas bergagawi 1.381 anda! sampaj sakara! ani baganda! memang sampai sekarang ini bergendang 1.1 1.

396 baranak sudah tah ba"arai beranak sudah TGS bercerai] 1.391 kara! ani daulu lai kita ertinya dalam pasu itu lihat kau orang tua-tua !a ura! tua-tua barkat bah liat sekarang ini dahulu KN kata orang tua-tua berkat TGS lihat 1.399 A: pasal dulu kana juduhkan [Sebab dahulu kena juduhkan] 1.390 takut abis lagi paulu! kitani arti!a dalam pasu atu liat kau ura! tua-tua takut habis lagi 1.395 dibaratkan ma"am parawu nada kan pa!ikatan lapas tah sudah diibaratkan macam perahu tiada akan pengikatan lepas TGS sudah 1.389 !an sira dibu!kus!a da!an pa"ak kuni! taruh tah di pasu atu dengan sira dibungkusnya dengan pacak kuning simpan TGS di pasu itu 1.400 C: kana juduhkan suka indu! baru tah bahagia pula! kara! ani [Kena jodohkan suka ibu bapa baharu TGS bahagia pula sekarang ini 1.393 bukan ku ma!anukan nauzubilahiminjalik bukan aku 1.401 kasukahan!a dui kajap ga!a dibaratkan ma"am pakaian sudah layu kesukaannya TGS sekejap sahaja diibaratkan macam pakaian sudah layu ! "#! .398 C: tahan daulu daulu mana ada luan ba"arai bahapa ani nada apa ini tidak ada] [Tahan dahulu dahulu tidak ada lampau bercerai 1.394 ah nauzubilahiminzalik SERU alum lagi ada puas kan dipakai sudah belum lagi ada puas akan dipakai sudah 1.1.397 A: tahan lagi daulu atu ah [Tahan lagi dahulu itu SERU] 1.392 kau kara! ani lai kau sekarang ini KN 1.

1.407 C: awu barkat pula! bah lai [Ya berkat pula TGS KN] 1.412 indu!!a nada tu tani suka kita ni bah tani tah inda suka ibu bapanya tiada TGS kita suka kita ini TGS kita TGS tidak suka 1.406 A: mana nampak muka ah [Tidak nampak muka SERU] 1.410 A: dulu ma"ammana bagi gambar ia inda nampak mukakan tu [Dahulu bagaimana beri gambar ia tidak nampak mukakan TGS] 1.408 A: mana inda kanal inda kanal ma"am tau sudah bah [Mana tidak kenal tidak kenal macam tahu sudah TGS] 1.411 C: inda bajalan bahapa tu lai tarus tah kawin tu awu inda paduli suka [Tidak berjalan apa TGS KN terus TGS kahwin TGS ya tidak peduli suka 1.409 C: ah tau [SERU tahu] 1.414 A: sudah!a maliat atu [Sudahnya melihat itu] ! "#! .404 A: suka inda suka kawin jua tu [Suka tidak suka kahwin juga TGS] 1.402 inda tah baguna bah tu dibua!!a ura! lagi daulu tidak TGS berguna TGS TGS dibuangnya orang lagi dahulu 1.405 C: awu kawin "ua tu awu barkat pula! bah lai [Ya kahwin juga TGS ya berkat pula TGS KN] 1.413 inda tah mau tu lai tapi ati kusut tidak TGS mahu TGS KN tetapi hati kusut] 1.403 dui sampaj ka tua kakal karar bahagia TGS sampai ke tua kekal karar bahagia] 1.

425 A: mambari apa tu [Memberi apa itu] 1.420 dua taun batah ku kawin baru ku baranakkan Si Edi ku atu dua tahun lama aku kahwin baru aku melahirkan Si Edi aku itu 1.426 C: rasakan baranak atu lai indu! dahagakan baranak ba"u"u bahapa [Rasakan beranak itu KN ibu bapa dahagakan beranak bercucu apa 1.419 ku kawin ampat balas taun lai aku kahwin empat belas tahun KN 1.422 ya! partama Aji Murni awu atupun barubat bahapa yang pertama Haji Murni ya itupun berubat apa] 1.424 C: aku aku barubat tu beurut minum ai! masak [Aku aku berubat TGS berurut minum air masak] 1.421 ya! partama atu yang pertama itu 1.423 A: siapa ya! berubat kita [Siapa ya! berubat awak] 1.417 C: bahagia jua lai kadiaku lagi udah barapa puluh taun lagi sudah berapa puluh tahun [bahagia juga KN aku 1.427 kara! ani malutak tah jua "u"u ani banar ba!ak tia anak ani sekarang ini banyak TGS juga cucu ini benar banyak TGS anak ini ! "#! .418 udah ku bakadudukan ani sudah aku berkedudukan ini 1.415 C: sudah maliat atu !a ura! indakan mau bah awu [Sudah melihat itu kata orang tidakkan mahu TGS ya ] 1.416 A: bahagia jua ah [Bahagia juga SERU] 1.1.

438 aku ga!a sapupuku ani nada ni lai aku sahaja sepupuku ini tiada TGS KN 1.430 juga letih TGS KN !a!ku kamu ani lai diri tani tau mambuat ubat-ubatan apa banar stidi kita tahu membuat ubat-ubatan apa benar ‘steady’ kataku kamu ini KN diri 1.439 aku ga!a puskali labih saratus puskali aku sahaja sepupu sekali lebih seratus sepupu sekali 1.432 marjum apa ani pambasuhan apa marjum apa ini pembasuhan apa 1.431 mambuatkan pupuk apa mambuatkan pirupan membuatkan pupuk apa membuatkan pirupan 1.429 arti!a kitani jua !alih tu lai ertinya kita 1.1.435 ani lai sagala tabuni antat saja awu sukur tah alhamdulilah jua tu ini KN segala tebuni hantar sahaja ya syukur TGS alhamdulillah juga TGS] 1.428 tani baranti baranak !a!ku indu! anak tah pula! baranak ba"u"u kita berhenti beranak kataku ibu bapa anak TGS pula beranak bercucu 1.433 samua-mua kitani ma!ikat tali jintu! ma!unat tah bahapa semua-semua kita ini mengikat tali pusat mengkhatan TGS apa 1.440 tapi nada bah nada i!at kan manuntut baindah tetapi tiada TGS tiada ingat akan menuntut sudah ! "#! .436 A: sagala kamahiran kita atu daripada parindu!an kita "ua ni [Segala kemahiran awak itu daripada ibu bapa 1.434 mamandihi komplit kadiaku memandikan komplit aku 1.437 C: dari parindu!an "ua lai ah awak juga ini] dipala"ari i!at tah kan bala"ar atu bah [Dari ibu bapa juga KN SERU dipelajari ingat TGS akan belajar itu TGS 1.

442 kalaw padam ka mana kan lagi kau kan bai!ul ah banar tah jua tu kalau meninggal ke mana akan lagi kau mengadu SERU benar TGS juga TGS] 1.446 sudah jadi kapirupan bahapa rampah-rampahan!a sudah jadi kepirupan 1.441 baik tah kau manuntut !a ura! tua-tua baik TGS kau menuntut kata orang tua-tua 1.444 C: ada ada manda!ani lai ada mahir pandai jua [Ada ada menemani KN ada mahir pandai juga 1.449 ditanak sudah!a inda babu!i baru kitani mamba!kit membangkit] dimasak sudahnya tidak berbunyi baharu kita 1.453 C: ba"ual malarku ba"ual [Berjual selaluku berjual] ! "#! .445 sudah ku da!ar pirupan ani lai sudah aku dengar pirupan ini KN 1.443 B: ba!ak-ba!ak "u"u kita ada tah "ua ya! bala"ar [Banyak-banyak cucu awak ada TGS juga yang belajar] 1.448 buati ai! sadikit buati mi!ak piasau sadikit taruh madu buatkan air sedikit buatkan minyak piasau sedikit simpan madu 1.451 C: awu babu!i tu bisai lai ma!hisis ma"am kari macam kari] [Ya berbunyi TGS baik KN berdesis 1.1.452 B: ada "ua kita "ual [Ada juga awak jual] 1.450 B: inda babu!i [Tidak berbunyi] 1.447 apa rempah-rempahannya apa tani tanak lagi apa buatkan marjum apa atu kitani apa kita masak lagi apa buatkan marjum apa itu kita 1.

457 kada!-kada! kana bali saset ani dua sin ni kana bali ah kadang-kadang kena beli satu set ini dua sen TGS kena beli SERU] 1.459 C: nada lai nada ku malar ku mambuat [Tidak KN tidak aku selalu aku membuat] 1.1.461 C: kada!-kada!!a paranakkan pu!a bini ih punya isteri SERU [Kadang-kadangnya anakku 1.465 eh da! pirupan baparam ni SERU dayang pirupan berperam ini ! "#! .455 maliat "ua ura! badaga! atu babua! mun sudah parat apa lagi kan di"ual melihat juga orang berniaga itu berbuang kalau sudah kerat apa lagi akan dijual 1.456 aku dami ku abis mambuatku lagi kada!-kada! barihatku aku demi aku habis membuatku lagi kadang-kadang berehatku 1.454 B: barapa salalu!a kita ba"ual tu ah [Berapa selalunya awak berjual TGS SERU] 1.463 A: awu i!in tah ia kan bata!a [Ya ingin TGS ia akan bertanya TGS] 1.458 B: inda sampaj sabulan bara! kita ani [Tidak sampai sebulan barang awak ini] 1.464 C: i!in ia kan bata!a apa ni ma eh [Ingin ia TGS bertanya apa ini ibu SERU 1.460 A: baik "ua ada masa kita mambuat [Baik juga ada masa awak membuat] 1.454 C: lima ri!git sapuluh ri!git ia tah !a!ku makanan ani ja!an tah lai [Lima ringgit sepuluh ringgit ia TGS kataku makanan ini jangan TGS KN 1.462 apa ni ma !a kan kadiaku aku] tu apa ini ibu katanya akan 1.

476 badak la!ir atu masti disimpan tu kanapa bedak langir itu mesti disimpan TGS kenapa] 1.466 basirih baku!it bahapa ni kada! ba"akul bahalia bersirih berkunyit apa 1.478 B: inda [Tidak ! anu kah tu ma"am kutur kah TGS macam kotor] ""! .475 B: ya! ku da!ar ba"akul baleya ani bah dimasukan dua puluh labih ma"am ah berhalia ini TGS dimasukkan dua puluh lebih macam SERU] kalaw ura! mandi la!ir atu [Yang aku dengar kalau orang mandi langir itu 1.473 tu "ukup bah nak TGS cukup TGS KN 1.470 katumbar lada itam lada putih labih sirih ketumbar lada hitam lada putih lebih sirih 1.1.469 ia pun rampah-rampahan "ua jintan manis jintan putih ia pula rempah-rempahan juga jintan manis jintan putih 1.472 apa lagi ni bu!a lawa! "a!kih samua-mua lai masukkan apa lagi TGS bunga lawang cangkih semua-semua KN masukkan 1.471 labih bakulat samua-mua masuk ah lebih berkulat semua-semua masuk SERU 1.477 C: disimpan kalaw bakalayi laki bini diminumkan sa"a laki-laki atu itu] [Disimpan kalau bergaduh suami isteri diminumkan sahaja lelaki 1.467 lain ni ini kadang-kadang bercakul berhalia tu lai lai baasam basira bukan baparam lain TGS KN berasam bersira bukan berperam TGS KN 1.474 baku!it berkunyit 1.468 kalaw pirupan kitani nah ba!ak ma"am!a "ua tu kalau pirupan kita SERU banyak macamnya juga TGS 1.

484 sadikit sa"a dibagi karna la"ir atu lai ada u!ap-u!apan kitani kita ] sedikit sahaja diberi kerana langir itu KN ada doa-doa 1.481 bua" daulu basuh buati ai" buang dahulu basuh masukkan air 1.1.482 !a ura" tua-tua lagi daulu supaya kakal inda ba!arai kata orang tua-tua lagi dahulu supaya kekal tidak bercerai 1.485 A: bah atu tah sa"a kali bu ah tarima kasih [TGS itu TGS sahaja kali ibu SERU terima kasih] ! "#! .483 lakat lagi kasih kan kitani masih lagi kasih akan kita 1.480 atu lai buati ai" "a"at itu KN buatkan air hangat 1.479 C: inda kalaw!a kutur kira!a ma!am mi!ak kari" [Tidak kalaunya kotor kiranya macam minyak kering 1.

macam aku atu biasa sudah bajual ah. balik karang aku mangikat tali jintung kana lagaw. nama saya Hajah Piut Aji Aji. karang ani kurang tia. pambasuhan tia apa iatah dibuat atu tu awu. urap. pupuk dibuat tah tu lai. cukup karang sambilan ari karang sabalas ari kana lagaw ku lagi tu lai mandi tujuh ari. Ah daulu sama sakarang ani babezalah tu? Babija tah nyangku bah. nah sudah kamas ampat puluh labih karang kana lagaw mandi ampat puluh tarus tah basunat tah lagi. iatah makah rajin kana bali lai sagala barut apa tapi kana agatah ka ayah ku atu bah. saya Fauzilelawati Binti Abdullah. masa ani pukul 11:13 am. Kami ani kan mangkaji bahasa. tau tah urang mangaga kadiaku. Alhamdulilah jua lai pandapatanku jua dih nya urang tua-tua ada jua bah kalabihannya. Masa ani kami ‘manginterview’. Dapat kita caritakan pangalaman-pangalaman hidup kita masa daulu dangan yang masa ani? Kami masa daulu lai. Masa daulu nyangku badagang ani balurih bah. alukap.LAMPIRAN 2 Rakaman Temubual Pengkaji dengan Informan Nama: Umur: Tinggal: Pekerjaan: Hajah Piut Bte Haji Aji 66 Tahun Kampong Setia. Kita tinggal dimana? Kampung Setia lai. macam karang ani kurang dah bah awu yang taun daulu atu kau ani panggalarku miwah bah. umur kita masa ani barapa? Anam puluh labih lai anam puluh anam. nama kita siapa? Assalamualaikum. pupuk bapakat. Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: ! "#! . Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Assalamualaikum. inda barapa laku kadiaku tu tapi barang dibuat atu saja nah macam pirupan. Ah masa ani miwah Ah masa ani miwah. pupuk bataram. pandai lagi mamandihi baindah bahapa manyunat bahapa. kadangkadang tu baranak di uspital. iatah kurang tia pandapatan kitani tapi sukur alhamdulilah jua lai dapat jua nya urang tua-tua dih dapat jua tani babalanja baindah bahapa. ada jua pabijaannya. ah ia tah makahnya aku pamandai atu. Salain daripada kita bajual di tamu. aku bukan ku badagang lauk bahapa. Daerah Brunei Dan Muara. saya Nurfatin Hazirah Binti Haji Othman. Berniaga. apa karaja tambahan kita? Kalaw ku bakaraja di tamu lai. inda banyak sudah urang badagang atu macam badagang atu ada tia badagang baindah bahapa ah. marjum. urang tua-tua lah labih bah pandapatan kitani. mengangun dan mengkhatan.

inda tah dapat tu? Ah inda dapat lai. Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: ! "#! . Arah urang kawin ah? Urang kawin awu. banyak jua sudah pangagun ani jua bah tapi inda manyamakan. Sampai masa ani? Masa ani sampai ani. ah saumur idup tani kan mamakai kalaw dikuasakan tuhan. Yang dua atu apa. sampai ditunggu tah tu. Samua karaja sudah tu? Awu. dimandikan limau apa langir ah. Sampai malam? Awu dibadaki. Ah bisai tu. manyunat kita jadi pangangun? Jadi pangangun jua ku ni lai. Kalaw kan jadi pangangun macam misti ada doa-doanya? Ada. dipacari apa. karang ani kalaw ku mangagun atu lai. Kita ada barapa urang anak? Anak lai lima. ampat balas anakku. ada karaja tinggal dua lagi. tapi aku inda mau lai jangan sampai ‘maratikan kadiaku ikan dilah’ tapi ku ajarkan tah pulang kadidia artinya gantinya mamakai kah inda mamakai macam miatu. dimandihi. nya urang tua-tua lagi daulu diibaratkan kain kabanyakan buruk kan dibuang. macam anak tah pulang dipaliara tia apa. cucu kawin lima sudah ah. awu piut tu apa tu awu. dua tiga bulan kana ‘buking’ udah tu. Kalaw inda. bukankan suka-suka ati. mandi bunga tia apa tanda pucuk ganti mahsuri tia apa. Salalunya kita jadi pangagun di Kampung Ayer ataupun di darat? Di darat sama juanya kadang-kadang tidu samalam dua malam. Ah urang kanal kita tu ah? Awu kanal urang kan kadiaku. nada kan mangajar ani bah. baranak jua ah lima urang. ah dimandihi atu panggalarku badian apat badian empat bahapa tu. nya urang tua-tua bisdia inda ada bah. tapi kalaw kan mangambil lai sabalum lagi kan kawin atu sampai ampat lima bulan.Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Salain atu. kalaw sudah janjian Allah Ta’ala apa jua bulih buatlah. nada mamasukkan ke pangagunan. Misti babuking. awu dilangiri di apa. sama piut apa. ah tapi barusaha kitani. sakulah masih? Inda kamas sudah sakulah lai sorang karaja sudah sorang lagi alum karaja cucu banyak jua sudah lai anam puluh labih. karang ani inda mamandihi badian. ada doa-doanya.

Ada jua urang mambantu kita tu mambuat? Kadang-kadang anakku cucungku. minuman apa sampai katiga puluh. Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: ! "#! . tapi barang ku jual ani barang kagunahan bah kalaw makanan kuih apa lambat urang kan manjangkau bah ah ani panggalarku durang uspital baranak baindah bahapa. Hari ka barapa tu salalunya? Yang partama tu lai. lain di Kuala Lurah. sakuang-kuangnya jua baranak lai ah. kadang-kadangnya siang lai diimpunkan barangnya daulu kan mambuat pirupan apa atu sampai dua puluh labih macam. bacarai-carai lain di Rimba. jangan tah mambalinya? Jangan tah mambali kami mambawakan saja. Awu. awu lain di Sanubai. Kalaw hari raya riuh kali tu ah? Awu. tapi aku mambuat baindah manguar bahapa mamisin bahapa ani aku sandiri. Biasanya barang atu di mana kita dapat? Inda. kita badagang di tamu kan. kalaw di Lambak apa tinggal jua tu. dilarangnya ku mambali ani intai saja datang. aku buat sandiri lai tapi mambali ku rampah-rampahan sagala rampah mambali ku arah Kaling. sampai cucu mambari apa minantu. dua puluh sambilan macam baru kitani. saat baraya atu lai nindah atu. inda abis ulihku lai ari raya atu awu alhamdulilah jua nyangku. Ah. isuk sampai dua puluh labih kutak lagi apa. turun samua-mua. Sambil balajar durang tu ah. Atu tah tu untungnya baranak banyak tu. kadang-kadang mana abis jua. masing-masing sudah ada rumah sandiri? Masing-masing.Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Samua tinggal sarumah kah inda? Inda lai. bacarai-carai. adatah urang mambali baindah mandian. lain di Tungku. Ia tah baranak banyak untung. tamu masa ani babeza macam barubahubah. tamu daulu sama tamu sakarang tu macam mana? Baiklah daulu tamu lama atu macam daulu ramai lai tapi karang ani ramai jua lai. Barang-barang ani pun lai inda jua ku payah mambali jua bah sagala minuman apa ani makanan ah. lain Sangkurung apa. daun-daunan tia apa langir tia apa. sagala cukup kadiaku ada. Malamkah tu kita mambuat atu? Inda. Rata tah ni? Rata tah mambari. cucungku balikan arah kadai kaling. kana aga ku tu lai. Siuk tu ah kalaw kita bahari raya tu? Awu. tiba-tiba lai dipariksa lagi di apa bah ni mana kurang. Dapat kita caritakan.

! "#! . sukur tah jua. Ah inda parnah kita manjadi urang padian atu? Eh. pincin tua sukur tah jua dih. Ani bulih kita. yang baik lai atu nah pucuk batalan atu baik. bulan sapuluh baru mandaptar. Ani karang bulan sapuluh baru ku mandaptar. tujuh taun sudah manarima pincin tua tu? Awu. Ah baru tah makan tu ah? Baru tah makan. Taun barapa? Tujuh taun sudah dapatnya manarima alhamdulilah. inda banyak inda batah lai. kalaw kamu balaki sudah baranak makan tia. Kalaw anak muda macam kami ani dapatkah makan? Inda. bulan dua balas kaluar tah tu karang tapi lakingku dapat sudah lai dua tujuh taun sudah. macam mambuat pirupan ani. Ah pangalaman la tu kita sikit ah? Awu pangalaman ku sikit Kita tau asal-usul Kampong Setia? Macam ada sajarah-sajarahnya daulu? Inda ku tau lai inda ku ingat Anu jua kita parnah manyampati paparangan Jipun? Awu parnah kita? Awu aku ada sudah tu lai tapi alum ku basar. Awu. Yang apa tu? Kalaw makan pukuk batalan atu jangan daulu kamu bujang lakat. sihat badan kitani bah. tapi parnah kita? Parnahku. alaupun kitani sakit tubuh kalaw dimakan mana sakit tubuh. Kita daulu sabelum baniaga ani. kita turunkan jua arah anak kita? Ada jua balajar. Ah alum kita mandaftar ni? Ah. Ah. Masa Jipun alum ku basar. Inda. manambah awu nya urang tua-tua tani dapat jua mambarai lampung apa aing talipun bah. Kita ada jua manarima apa-apa anugerah pincin macam gaji tua? Inda nada lai.Informan: Pengkaji: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Ia tah nyangku baik tah kamu balajar nyangku atu. ada kita bakarajakah macam bapadi? Inda lai pakai mambuati kuih saja manjual makanan. jangan daulu lai kamu alum ada balaki. kami urang Rangau. ada jua waris atu.

tiga lai sampai ka mari lima balas jua anakku. dua anakku. Kalaw inda pambaruntakan inda tia kami balik ka mari. dua. Begawan daulu bah. Sampai tah ani ah tinggal di sini? Aku. Ada jua di Rangau ani kita malawat-lawat kaluarga? Inda ada kan dilawat-lawat. inda lagi ada sunyi sudah lai. takana mancari atu balik tah. ani ampat balas. daun-daunan saja tah pulang.Pengkaji: Informan: Camana tu ah caritanya. awu ih masa malam atu lai. Kita pindah atu macam… Inda. daulu indung kami jati Brunei. ia tah di aga ka Barunai babalik daulu mancari makan lai ka Rangau anu payah-payah atu kana cari balik ka Rangau dari ka rumah ka rumah kana suruh sanang dapat jua nya urang tua-tua makan baindah batagap tah di sana. ah jati paranakkanku. inda ramai dimanakan tu. di Rangau lai dua anakku. Mangapa ia tu ah? Ditarimanya pulang datang ka mari atu. awu kana rubuh. tiga. karang ani inda lagi ada. apa perasaan kita atu? Nada lai. Kami urang Rangau kana suruh tia bapindah ka mari ani. pambaruntakan ganya awu pambaruntakan. dari Rangau lalih ka mari pada Pulau Si Bungor atu mangadap kastum yang manimbun parawu ah labih saratus buah. masa balalih atu lah ramai. Kita bawa ka mari? Ah di bawa ka mari baranak tiga lai. tangah malam ramai. Kita andang Bahasa Melayu jati Brunei? Jati Brunei. manimbun lagi urang Rangau atu. kami pakai pasput ah ia tah disiarkannya di tibi tia daulu kalaw urang Rangau talah ditarima tu. sorang tiga. kami sabarangan atu bah. daripada kastum lai sampai mangandat di Pulau Si Bungor yang parawu bajuntun atu. malintas Temburong nampak rumah. Ani camana masih tinggal di sanakah? Inda. tuntut waris kitani atu ah. batahnya kana pindah lagi ka mari balalih tah lagi ka mari. Macam bapanya apa ninimu daulu patuan mamangku ia jati Brunei tu. tapi karang inda lai diurang ganya tu bajalan banyak ramai diliat sunyi. sini lakat. Ah apa sababnya tu? Awal mulanya daulu lai di Brunei ani jua bah untuk mancari atu baru tah balik ka Rangau mancari makan bah jadinya duduk cari makan di Rangau ah kana batah-batahnya baru tah bapindah ka mari ani inda babalik lagi awu. masa malam atu jua pindah. Rangau ani di mana? Temburongkah? Palintasan Temburong lai. Ah. iatah makah abis tia jua di Rangau tu. kalaw jaman anu ani jaman pambaruntakan atu saja bah. Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: ! "#! .

apatah bezanya tu? Jauh bejanya. daulu di Brunei ani dituntut lagi babalik tah ke Brunei ani ganya kan ka Rangau atu mancari makan ganya lai. manugu ada jua tu awu. daulu asal daulu kau ani kami macam waris kami. Dijual jua ka Limbang tu? Di Limbang bajual. manambak. Kanapa ia kana tinggalkan atu ah? Antah. ia satiap bapajak kau ani lai ada pajaknya. Awu babayar lagi ah? Daulu inda lai. digayung tah saja idup jua lai awu. inda jua sampai dua jaham atu dari Rangau kalaw kan dari Limbang inda batah. ia saja jua manakuyung tah bahapa bah tapi nini kami ani mambawa ka Limbang ah balurih jua. ka Limbang bapasput baindah. ka Barunai bapasput. Laju lai pakai dayung ah. masuk saja luar masuk. enjin sigar daulu dui kacian mangambil aing lagi kau ani di Kuala Brunei. Untuk apa tu? Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: ! "#! . mangandang macammacam tu lai mangambil daun lukan apa ani. tapi di Rangau aing masin iatah mambasuh-basuh jalamakan baindah bahapa. kalaw kan aing minum ani mangambil tah di Limbang. aing sungai diminum baindah. Daulu enjin sigar. Kalaw daulu dari Rangau jauhkah tu dari sini? Inda jua jauh banar. Daulu mana bainjinkan? Daulu inda bainjin lai pakai kayuh. karang ani panggalarku rahmat panggalarku surga idup daulu manampik kayu lagi baindah bahapa. Misti baramai-ramai tah kali tu. macam ia mangangkat jual ka Limbang. daulu sama lai sama ngan Barunai karang ani inda tia daulu sama luar masuk mana bapasput baindah ani lai ka Barunai ani karang ani tah bapasput. badayung. Kuala Limbang tah mangambil aing nada lagi bapaip baindah ani. Pandapatan di Rangau atu apa saja kita daulu? Pandapatan lai jua mangabat.Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Camana bulih? Inda tah lagi urang sayang lagi kan rumahtangganya atu bah kana tinggalkan tah bah. Barapa jam tah tu sampai ka mari kira-kiranya? Inda jua batah lai. inda batah jua. Kalaw di Rangau atu manggunakan usin apakan tu? Usin anu lai usin Malaysia. Sama jua kamudahan daulu sama sakarang.

mambali jua kita di sini inda? Karang ani mahal tah pulang. Di mana kita mambali tu? Di Rangau daulu lai ada urang bajual kadai. karang ani mana lagi kan dimasukkan di Muara tia. kapal lansung apa atu masuk ni ka mari ani bah. Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: ! "#! . jaman sini. dibali minyak gas dua puluh sin dituangi minyak lampung dui marak tia lai. dibawa saringgit lai usin ah ilallah lada. sini.Informan: Manjarang baindah lai ani karang ani pasang pawa sudah masak nasi masak aing ngangat bah. asam. bawang. atu jaman daulu tu di Rangau. eh murah daulu ganya pandapatan inda barapa lai. Urang-urang karaja lagi baparahu. ia manugu. dua puluh sin saja kasiangan tah tu ia. indaku mangangun lai. saringgit labih baras sagantang. Tapi ku dangar ah baik pulang idup ‘time’ daulu atu Baik pulang daulu inda pulang banyak ka utang ani lampung di utang. minyak masa ani dapat tah kan lampung kan apa ani bah. payah daulu atu tapi idup jua lai. sini kitani mambali. karang ani baijap nyamu banar tah batambang baindah ani bah. Daulu tanang ah inda lagi ada enjin Daulu mana ada panggalarku bainjin bahapa ani karang ani baijap bah. pandai mamadian baindah aimulah nini Salam anu Tijah mana inda kau ani dibawanya tu ulih lakinya atu. di Barunai ganya. urang manjual pakai padian ani? Inda. ampat lima biji lampung. aimulah ni Aji Rani manugu bah ni lakinya bah manugu balurih tia lauk apa udang dibawanya tia bakayuh. nada ada tambang apa ani lai payah kan tambang inda ada bah. inda ada tu lai. dui dapat tah jua dua tiga biji lampung. aing di utang. talipun di utang daulu lai nada bautang ani. Daulu kita mangagun jua kah? Inda. daulu basapu lagi baindah. Kalaw kan diliat zaman daulu sama sakarang atu airnya Babija lai aingnya. Barapa dua puluh sen? Dua puluh sin bah. nah manyapu karang inda payah pakai anu lagi ni pakai vekyum lagi. macam mana parkahwinan daulu sama sakarang atu? Jauh bejanya. daulu tanang aingnya bisai. tampat rumahku badian baindah sampai ninimu atu marasai badian baindah mambari kasian awu. sigupan dua puluh sin sabungkus. Di Rangau atu jua. Daulu kita sudah jadi pangangun kan. Daulu ada kapalkah jua malintas? Ada lai kapal Bolkiah apa datang ni ka mari ani. Daulu perasaan ku ada tambing kan daulu. sira dibali bah cukup mun sudah baras saringgit daging sagantang cuba tah pikir. manyasah ani basikat bahapa. ah bayang rumah arik-arik tia eh nya ‘dang inda ko mambali’ maluah tah urang mambali tu.

bawa tia makan minum bahapa. dibari tia kirai ani tabal. Mana sama parkahwinan daulu sama sakarang ani kalaw kita liat? Inda. bah bausai tah baindah tangan ani bapacar bahapa ni. Kita maliat dari macam mana tu? Ada macam warnanya tu lai. Anu tah aing panggalarku tapi aing ani ingatku pulang selusuh murut. babadak ani bahangkat. Ia tah dipungut. Ia duduk di atas atu? Awu. Sudah masa karang kawin bahangkat tah baindah. sampai bapuluh ari babadak ani. inda sama. diambil tia selusuh murut anu yang anyut di aing ah. balik ahir. ditampalkan tia sini ani macam bagarbang tia. panggalarku balik-balik tu baambil-ambilan ah. bajarah tia apa. ia tah ditunu tu diasah. babadak tu lai pangangunan ampat lima ari tu. macam masjid bisai kawin lagi daulu. diparingatiku kulambunya lagi tabal dua tiga pasang kulambu ani. Batah siapnya tu? Awu. Karang ani mana lagi ada pangangun kan mamandihi. kalaw inda diurak inda tia nampak. laki-laki mamangku bini-bini dimandihi tia di apa tu. lawa lagi daulu lai. kitani tah mamandihi bah tu kamas dapat ah babasuh tia bahapa baru tah dimandihi. Balik ahir tu bah ah? Awu. kain putih diurak. sampai isuk lagi karang kalaw urang datang ambil-ambilan lagi baindah. masa duhulu tu ah. Aku batah ku mangangun ani tiga urang ganya ku mandapati. Ada pantang-pantangnya jua kah tu? Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: ! "#! . Kan maliat dara ni? Ah. kadiaku dapat jua tu ada tia ampat lima urang ku mandihi bapangku. baambil-ambilan lagi kasiangan tu lai.Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Sejak bila tah kita mangagun atu? Tujuh balas taun sudah alum lagi bacucu. dibari tah ipin ampat buting artinya kan maliat dara lai. Urang kawin daulu lai inda parnah bakawan baindah bahapa ni. ditampalkan tah daulu baru dialis di apa ani bah. Karang ani nada bah ah? Karang ani inda lagi ada lai pakai lapik pinang ani inda lagi ada karang ani lai. Udah kamas karang. dikiyai-kiyai ani labat ni sini labat ni. daulu apakan dijangkaunya. ia tah cukup tiga ari karang kan mandapatkan baindah diurak lagi tu lapik pinang kana antat antadi kana antat daulu lapik pinang baindah bahapa lai diikat lagi di atas katil atu. babadak lagi lai bukannya kan saari dua ari. dara tu artinya. Untuk manghias pangantin atu? Awu. sudah kamas dapat atu nya urang tua-tua pangku tia badian apa. di atas atu. inda abis kamas kitani kawin udah malam ambil-ambilan kasiangan mana bulih tidur. barusah urang tua-tua saja mangusai bahanu ani lai macam bagarbang sini ani. Inda tia mambanarkan tu bah. tapi karang ani inda tia lagi ada.

kalaw kan dikira inda bulih manyaluk kapur dua laki bini. karang ani inda lagi ada macam miatu. urang lagi daulu dui sampai ka tua kakal karar bahagia. kabasaran ni lai. Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: ! "#! . Tahan lagi daulu atu ah? Tahan daulu. dibungkusnya dangan pacak kuning ditaruhnya tah dipasu atu takut abis paulung kitani artinya dalam pasu atu. bajaga tah daulu pukul lima karang baru tah tidu lai kamas sambahyang tidu tah sapa jua kan malarang lagi walau tah kasiangan. ah dari daulu sapa mangantuk ia mati daulu. baluahkan tia kaluar ah. tidu inda bulih. Tapi ada ku dangar masih ada Awu ada jua lai. kadang-kadang sampai tiga kali ku bawa basulang. bataratak kabasaran ni lai lagi daulu. Banar tah. ganya barusaha kitani kalaw sudah kahendak tuhan apa jua bulih buat ah. Suka inda suka kawin jua tu. Pasal daulu kana juduhkan. daulu mana ada luan bacarai bahapa ani nada.Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Bapantang lai kawin ani. langkah dangan titi apa cukup lagi daulu lai. bakunyit bahapa tia lagipun bawahan tah artinya tu. daulu lai nya urang tua-tua barkat. sudah tah bacarai . aku kalaw ku jadi pangangun mana ku mambagi tidu. Kita inda malarang kan tu? Aku inda ku malarang ku padahkan ganya ia tah kalaw pangantin ku bawa sulang kaluar. ah urang lagi daulu tamalarayan tu ia tah makahnya basulang atu. bagula baindah cukup tu lai bacandas bagagawi bahapa. basulang luah masuk tu pangantin ah ia bagimbar dua laki bini. kamas kawin luahkan tia kaluar bah. Diaga martua ani cukup babaras. Kita manjagaikah tu urang atu? Awu. andang sudah malar dari daulu. tapi di pintu ganya karang ani kaluar. bah liat kau karang ani lai bukan ku manganukan nauzubilahiminjalik ah alum lagi ada puas kan dipakai sudah dibaratkan macam parawu nada kan pangikatan. lakat lagi tu luah masuk. bagandang gulintangan bahapa. Supaya inda mangantuk? Bukannya inda mangantuk lai artinya anu bah inda tah tamalarayan tu. suka indung baru tah bahagia pulang. Kana juduhkan. Gulintangan ni apa dijaga. macam kawin saari ani macam baambil-ambilan jangan tidu. lapas tah. sudah kamas kan ditaruh tu karang baras tu lai ngan sira. lagi daulu ia jua tu lai. Andang sampai sakarang ani bagandang bahapa basuka-suka bah kabawahan lagi kamas tiga ayi lagi kan bajalan tia mambawa kadiaku mangaga bawahan ani bilang ikong tah mambari usin mambari baju mambari pakaian. “mangapa ia inda bulih tidu atu Bu Aji?” Kalaw siapa mangantuk ia mati daulu. Sudah baranak. masa ani inda tah lagi bapantang awu tani pulang ijap. Adat di Kampung Ayer ada jua inda? Ada lai. Liat kau urang tua-tua karang ani. Apa tu? Inda tamalarayan bah. karang ani kasukahannya dui kajap ganya dibaratkan macam pakaian sudah layu inda tah baguna bah tu dibuangnya.

Mambari apa tu? Rasakan baranak atu lai indung dahagakan baranak bacucu bahapa. Mana inda. ku kawin ampat balas taun lai dua taun batah ku kawin baruku baranakkan Si Edi ku atu. ditanak sudahnya inda babunyi baru kitani mambangkit. Tani tau mambuat ubat-ubatan apa banar ‘stidi’ nyangku kamu ani lai. kawin jua tu. Aku ganya puskali labih saratus puskali tapi nada bah nada ingat kan manuntut baindah bahapa. Siapa yang barubat. Ku dangar pirupan ani lai sudah jadi kapirupan apa rampah-rampahannya apa kitani tanak lagi apa. karang ani balutak tah jua cucu ani banar banyak tia anak atu. Ah tau. kita? Aku. baik tah kau manuntut nya urang tua-tua. babunyi tu bisai lai manghisis macam kari. Sagala tabuni antat saja. Bahagia jua ah Bahagia jua lai. Inda babunyi? Awu. anak tah pulang baranak bacucu artinya kitani jua ngalih tu lai. Sagala kamahiran kita atu daripada parindungan kita jua ni? Dari parindungan jua lai ah dipalajari. tani baranti baranak nyangku indung. awu. Daulu macam mana bagi gambar. ada mahir pandai jua sudah. Aku ganya. tani tah inda suka inda tah mau tu lai tapi ati kusut. ada mandangani lai. Sudahnya maliat atu? Sudah maliat atu nya urang indakan mau bah. kadiaku lagi udah barapa puluh taun udah ku bakadudukan ani. banar tah jua nyamu. diri mambuatkan pupuk apa mambuatkan pirupan. sapupuku ani nada ni lai. ingat tah kan balajar atu bah. Ada jua kita jual? Bajual. tani suka kitani bah. awu barkat pulang bah lai. kalaw padam ka manakan lagi kau kan baingul ah. awu sukur tah alhamdulilah jua tu. malarku bajual. Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: ! ""! . marjum apa ani pambasuhan apa ani samua-mua kitani mangikat tali jintung manyunat tah bahapa mamandihi komplit kadiku ani lai. Banyak-banyak cucu kita ada tah jua yang balajar? Ada. aku barubat tu baurut minum aing masak. ia inda nampak mukakan tu? Inda bajalan bahapa tu lai tarus tah kawin tu awu inda paduli suka indungnya nada tu. buatkan marjum apa atu kitani buati aing sadikit buati minyak piasau sadikit taruh madu. kenal inda kenal macam tau sudah bah. Yang partama atu? Yang partama Haji Murni awu atupun barubat bahapa.Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Awu.

lada putih. diminumkan saja laki-laki atu. Nya urang tua-tua lagi daulu supaya kakal inda bacarai. labih bakulat samua-mua masuk ah. Awu ingin tah ia kan batanya tu? Ingin ia kan batanya ‘apa ni ma eh. Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: ! "#! . Inda sampai sabulan barang kita ani? Nada lai nada ku malar ku mambuat Baik jua ada masa kita mambuat? Kadang-kadangnya paranakkan punya bini ‘eh apa ni ma?’ nya kan kadiaku. samua-mua lai masukkan tu cukup bah lai bakunyit bacakul baleya ani bah. badak langir atu misti disimpan tu. ia pun rampah-rampahan jua. lakat lagi kasihkan kitani. kalawnya kutur kiranya macam minyak karing atu lai buati aing ngagat. karna langir atu lai ada ucap-ucapan kitani. Apa lagi ni bunga Lawang. Yang ku dangar kalaw urang mandi langir atu. basirih bakunyit bahapa ni kadang bacakul bahalia lain ni lai baasam basira bukan baparam tu lai. Bah atu tah saja kali bu. labih sirih. jintan putih. Cangkih. Buang daulu basuh buati aing. kanapa? Disimpan. jintan manis. Sadikit saja dibagi. katumbar. lada hitam. kalaw bakalayi laki bini.Pengkaji: Informan: Barapa salalunya kita bajual tu ah? Lima ringgit sapuluh ringgit ia tah nyangku makanan ani jangan tah lai maliat jua urang badagang atu babuang mun sudah parat apa lagi kan dijual. aku dami ku abis mambuatku lagi kadang-kadang barihatku kadang-kadang kana bali saset ani dua sin ni kana bali ah. tarima kasih. dua puluh labih macam bah. Inda anu kah tu macam kutur? Inda. eh dang pirupan baparam ni. Kalaw pirupan kitani nah banyak macamnya jua tu.

saya juga mahir dalam memandikan dan menyunat. kami orang tua-tua mempunyai pendapatan lebih. sekarang ini sudah berkurangan. kita dapat juga berbelanja. Masa ini pukul 11:13 pagi.. Awak tinggal di mana? Kampung Setia. saya berdagang itu boleh juga beroleh hasil pendapatan tetapi sekarang ini semakin berkurangan. saya juga menjadi pengangun.LAMPIRAN 3 PENGERTIAN Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Assalamualaikum. itu juga boleh dikatakan pendapatan saya. Selain menyunat itu. Masa dahulu. saya juga dipanggil untuk memandikan yang dipanggil Mandi Tujuh Hari. boleh dikatakan mewah. saya dipanggil untuk mengikat tali pusat. Sesudah sampai sembilan ke sebelas hari selepas melahirkan anak. saya juga dipanggil untuk memandikan yang dipanggil Mandi Empat Puluh Hari sekaligus menyunat. saya Fauzilelawati Binti Abdullah dan saya Nurfatin Hazirah Binti Haji Othman. Sudah ramai orang berdagang menyebabkan kita tidak banyak beroleh hasil pendapatan dari berdagang tetapi syukur alhamdulillah. marjum. Jadi. Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: ! "#! . Tambah lagi. Kemudian sampai ke empat puluh hari selepas melahirkan anak. dengan itu ramai orang juga mendatangi saya. Selain daripada awak berjual di tamu. selepas pelanggan-pelanggan saya melahirkan anak di hospital dan pulang dari hospital. Ada juga kelebihannya dan ada juga perbezaannya. alukap. Dapatkah awak ceritakan pengalaman-pengalaman hidup awak masa dahulu dengan masa ini? Masa dahulu. Ya. berbeza. Masa ini kami menemuramah. nama saya Hajah Piut Haji Aji. Siapa nama awak? Assalamualaikum. enam puluh enam. Alhamdulillah. Kadang-kadang. masa ini mewah. pupuk bapakat. Masa ini mewah Ya. awak juga menjadi pengangun? Ya. pambasuhan dan segala barut kerana saya sudah biasa menjual barang-barang tersebut. apa pekerjaan tambahan awak? Kalau saya bekerja di tamu. berbezalah masa dahulu dengan sekarang? Ya. Di tempat perkahwinan? Ya. urap. saya tidak berjual ikan kerana jualan tidak berapa laku tetapi ramai orang mendatangi ke tempat saya dan membeli barang-barang yang dibuat oleh saya sendiri seperti pirupan. pupuk bataram. Kami ini hendak mengkaji bahasa. Berapa umur awak masa ini? Enam puluh lebih.

Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan:

Sampai masa ini? Ya, sampai masa ini tetapi kalau hendak mengambil saya menjadi pengangun mestilah sebelum perkahwinan iaitu empat ke lima bulan, dua ke tiga bulan itu sudah kena tempah. Eloklah itu. Mesti menempah dahulu. Kalau tidak, tidak dapatlah itu? Ya, tidak dapat. Sekarang ini, banyak sudah pengangun tetapi tidak menyamakan dengan saya kerana sekarang ini, tidak ada mengajar dan juga tidak memasukkan memandikan berdia ke dalam pengangunan. Namun, saya tidak mahu seperti itu kerana ditakuti mereka memerhatikan saya sebagai ‘ikan dilah.’ Saya ajarkan mereka tetapi mereka boleh sama ada memakainya ataupun tidak. Kalau hendak menjadi pengangun, mesti juga ada doa-doanya? Ya, ada doa-doanya. Bukannya sesuka hati. Kata orang-orang tua dahulu, ibarat kebanyakan kain buruk yang akan dibuang. Seumur hidup kita memakai kalau dikuasakan tuhan. Kalau sudah janjian Allah Ta’ala apa juga boleh buat tetapi kita berusaha. Selalunya, awak menjadi pengangun di Kampung Ayer ataupun di darat? Di darat juga, kadang-kadang tidur semalam dua malam. Oh, orang kenal awaklah itu? Ya, orang kenal saya. Sampai menunggu mereka macam anak pula dipelihara. Sampai malam? Ya, mereka dibedakkan, dimandikan, dan dipacarkan oleh saya. Dimandikan itu saya gelar ‘Badian Empat’. Mereka dilangirkan dan dimandikan denga air bunga dan air limau serta ditanda pucuk ganti mahsuri. Awak mempunyai berapa orang anak? Saya ada empat belas orang anak. Semua sudah bekerja ? Ya, ada yang bekerja kecuali dua sahaja yang tidak. Dua orang itu masih bersekolah? Tidak, mereka sudah selesai bersekolah. Seorang sudah bekerja dan seorang lagi belum bekerja. Saya mempunyai banyak cucu iaitu enam puluh lebih orang dan juga mempunyai cicit. Lima orang cucu saya sudah berkahwin dan beranak. Adakah mereka semua tinggal serumah? Tidak, mereka tinggal bercerai-cerai. Oh, masing-masing sudah mempunyai rumah sendiri. Ya, ada yang tinggal di Sengkurong, Rimba, Tungku, Sinarubai, dan yang lain di Kuala Lurah.

Pengkaji: Informan:

Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan:

Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan:

Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan:

!

"#!

Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan:

Seronok jika awak berhari raya. Ya, kalau di Lambak tinggal saya juga. Kalau hari raya, riuh juga? Ya, semua turun mengunjungi saya. Hari raya ke berapa itu selalunya? Hari raya pertama. Segala barang minuman dan makanan ini pun tidak usah saya membeli kerana mereka melarang saya membeli, dan saya hanya menunggu mereka datang sahaja. Ya, jangan membeli kata mereka? Kata mereka “Jangan membeli, kami membawakan sahaja”. Kadang-kadang tidak juga habis segala barang itu saat beraya. Hingga dua puluh lebih ke tiga puluh kotak minuman diberi oleh cucu dan juga menantu. Rata lah ini? Ratalah memberi, tidak habis oleh saya saat hari raya itu. Alhamdulilah, kurangnya ada juga anak. Itulah untungnya beranak banyak. Ya, beranak banyak membawa untung. Awak berdagang di tamu, bolehkah awak ceritakan perbezaan tamu masa dahulu dengan tamu masa sekarang? Tamu lama lebih baik, dahulu ramai tetapi sekarang ini ramai juga. Barang yang saya jual ini adalah barang keperluan. Kalau makanan kuih, lambat orang hendak membeli. Mereka yang lepas melahirkan anak membeli barang keperluan lepas beranak, ada juga yang membeli barang mandian, daun-daunan, dan langir. Semuanya ada di tempat saya. Biasanya barang itu di mana awak dapat? Saya buat sendiri tetapi saya membali rempah-rempahan di kedai Keling, Saya membuat, mengacau dan memesin sendiri segala barang ini. Adakah awak membuat barang itu pada waktu malam? Tidak, kadang-kadang waktu siang. Dihimpunkan dahulu barangnya hingga dua puluh sembilan jenis, untuk membuat pirupan itu. Saya periksa lagi barang apa yang kurang. Mana yang kurang, cucu saya membelikan di kedai Kaling. Ada jua orang membantu awak membuat? Kadang-kadang anak saya, cucu saya. Sambil belajarlah mereka itu. Ya, kata saya, “lebih baik kamu belajar.” Ya, ada juga waris itu. Awak ajarkan juga membuat pirupan ini kepada anak awak? Ada jua yang belajar. Yang lebih baik, pucuk batalan itu. Walaupun tubuh kita sakit, kalau dimakan pucuk batalan itu sakit tubuh tidak ada lagi, sihat badan kita dibuatnya. sekurang-

Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan:

Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan:

Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Pengkaji: Informan:

!

"#!

Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan:

Kalau anak muda seperti kami ini boleh makankah itu? Tidak, jangan dahulu kerana kamu belum bersuami. Yang apa itu? Jangan dahulu kamu makan pucuk batalan itu kerana kamu masih bujang Kalau kamu sudah bersuami dan beranak, bolehlah kamu makan. Oh baru boleh makan itu. Barulah makan. Awak ada jua menerima apa-apa anugerah pencen seperti gaji tua? Tidak, tidak ada. Kami orang Rangau. Nanti bulan sepuluh barulah saya mendaftar. Oh awak belum mendaftar ? Bulan sepuluh barulah saya mendaftar, nanti bulan dua belas, barulah keluar. Suami saya sudah tujuh tahun dapat pencen tua. Tahun berapa? Sudah tujuh tahun dia menerimanya, Alhamdulillah. Oh, tujuh tahun sudah menerima pencen tua. Awu, pincin tua sukur tah jua dih, manambah awu nya urang tua-tua tani dapat jua mambarai lampung apa aing talipun bah, sukur tah jua. Dahulu, sebelum awak berniaga, adakah awak bekerja seperti berpadi? Tidak, hanya membuat kuih sahaja, menjual makanan. Oh, awak tidak pernah menjadi orang padian? Tidak banyak, tidak lama. Tidak, tetapi awak pernah? Saya pernah. Oh, sedikit pengalamanlah. Ya, sedikit pengalaman. Awak tahu asal-usul Kampong Setia? Seperti sejarah-sejarahnya dahulu? Saya tidak tahu. saya tidak ingat. Awak juga pernah menghadapi peperangan Jepun? Awak pernah? Ya, saya sudah ada tetapi saya belum besar lagi semasa peperangan Jepun. Bagaimana ceritanya? Apa perasaan awak? Tidak ada. Kalau zaman ini hanya zaman pemberontakan sahaja. Kalau tidak ada pemberontakan, kami tidak balik ke mari. Kami orang Rangau kena suruh berpindah ke mari. Apa sebabnya itu?

Pengkaji:

!

"#!

Informan:

Pada mulanya, tinggal di Brunei. Untuk mencari makan barulah kami balik ke Rangau hingga duduk di sana. Begitu lama kami duduk di sana, barulah berpindah ke mari, tidak pulang-pulang lagi. Seperti bapanya dan nenek awak dahulu, dia itu adalah bapa saudara kepada ibu saya. Dia itu jati Brunei. Selepas ke Brunei, kena suruh pulang lagi ke Rangau mencari makan dan kena cari dari rumah ke rumah. Kata orang-orang tua, senang juga dapat makan, menetap di sana. Lama-kelamaan berpindah lagi ke mari menuntut waris kami. Sampai masa ini tinggal di sini. Di Rangau, anak saya baru dua orang, bukan dua tetapi tiga orang. Sudah sampai ke mari, lima belas orang anak saya. Sekarang tinggal empat belas orang. Bagaimana sekarang ini, mereka masih tinggal di sana? Tidak, masih di sini. Oh, awak bawa ke mari? Ya, dibawa ke mari selepas beranak tiga orang. Di Rangau, ada juga awak melawat keluarga? Tidak ada lagi akan dilawat, sudah sunyi. Awak ini memang asalnya Bahasa Melayu jati Brunei? Jati Brunei. Dahulu ibu bapa kami orang jati Brunei. Keturunanku jati Brunei disebabkan mencari makan, baliklah ke Brunei. Di manakah letaknya Rangau ini? Temburong? Pelintasan Temburong. Dahulu, melintas Temburong ada nampak rumah, sekarang ini tidak ada lagi kerana sudah kena roboh, hanya tinggal daun-daunan sahaja. Semasa berpindah dari Rangau ke mari, begitu ramai orang,di Pulau Si Bungor yang berhadapan dengan kastam dimana lebih seratus buah perahu berkumpul. Pada waktu malam itu juga, ramai orang berpindah. Awak pindah itu seperti… Ramai yang hanya berjalan, dilihat macam sunyi. Kami menggunakan paspot, Dahulu, orang Rangau telah diterima oleh Begawan dan disiarkan di televisyen. Mengapa ? Begitu ramai diterima baginda datang ke mari, dari kastam hingga Pulau Si Bungor dimana banyak perahu berkumpul. Begitu ramai orang pada waktu tengah malam itu. Habis semus orang di Rangau. Bertimbunan lagi orang Rangau itu, kami berseberangan di sana. Bagaimana boleh? Tidak ada lagi orang sayang akan rumahtangganya, kena tinggalkan di sana. Kenapa ia kena tinggalkan itu? Entah, dahulu waris kami di Brunei. Disebabkan itulah kami dituntut lagi berbalik ke Brunei. Kami ke Rangau itu pun hanya mencari makan. Apa sahaja pendapatan awak dahulu di Rangau itu?

Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan:

Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan:

Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji:

!

"#!

Walaupun keadaan itu. Seperti. Setiap jualan mesti ada pajaknya. tambah lagi tidak ada paip air. Sekarang lampu dihutang. bersapu lagi menggunakan penyapu. Sekarang ini menyapu tidak lagi susah kerana adanya vekyum. dibeli sahaja minyak gas dengan harga dua puluh sen kemudian dituangi minyak itu di lampu. air hangat. Kalau dari Limbang juga tidak mengambil masa yang begitu lama. Air sungai itu juga untuk diminum. Dapat juga saya gelar syurga hidup. digayung. Kalau awak di Kuala Brunei. berbayar lagi. berapa jam sampai ke mari? Tidak begitu lama. pakai kayuh sahaja untuk berdayung. Ya. Memang susah pada masa dahulu itu tetapi hidup juga kami. mencuci pakaian ini terpaksa bersikat. memukat. awak terpaksa ke Kuala Limbang mengambil air. Sama juga kemudahan dahulu dengan sekarang? Apakah perbezaannya? Jauh bezanya. Dahulu tidak ada.Informan: Pendapatan juga dari hasil menambak. lebih baik hidup pada masa dahulu kerana hidup pada masa itu tidak banyak berhutang. Tetapi di Rangau airnya masin. keluar masuk sahaja. dahulu sama dengan Brunei tetapi sekarang tidak. Dahulu tidak ada enjin kan? Dahulu tidak ada enjin. Dahulu. Nenek kami membawa ke Limbang. lebih baik hidup pada masa dahulu itu Ya. beroleh juga. menugu. air dihutang. Laju kalau berdayung. Tetapi apa yang saya dengar. Dahulu menggunakan enjin sigar. terpaksa mengambil air lagi. Dahulu. keluar masuk ke Brunei dan ke Limbang tidak menggunakan paspot tetapi sekarang sudah menggunakannya. hidup juga kami. dia berjual. Dijual juga ke Limbang? Di Limbang. menangkap bermacam-macam seperti mengambil Daun Lukan dan Tekuyung. membasuh dan untuk keperluan orang ramai. hendaklah mengambil dan digayung air itu di Limbang. tidak sampai dua jam dari Rangau. Kalau dahulu. Dahulu. Dahulu. adakah jauh dari sini ke Rangau? Tidak juga jauh benar. Untuk apa itu? Untuk memasak. sudah masak nasi. Di Rangau itu menggunakan wang apa? Wang Malaysia. tidak ada berhutang ini. Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: ! "#! . kami terpaksa membelah kayu lagi. jadi kalau hendak minum air. Kira-kira. Mesti beramai-ramai juga itu. Sekarang ini. akhirnya menyala juga. pasang sahaja tenaga elektrik. dia mengangkat lalu dijualnya ke Limbang. telefon dihutang. sekarang ini dapat dikatakan rahmat.

orang-orang tua sahaja menghias seperti bergerbang sini ini. Awak membali itu di mana? Dahulu. Dahulu awak mengangun juga? Tidak. Sekarang ini memberi takut. wang seringgit itu dapat membeli beras. dia dibawa suaminya Arwah Haji Rani menugu. diasah. di sini kita membeli. tidak sama. Sejak bila awak mengangun? Sudah tujuh belas tahun. kesianganlah itu. perasaan saya. dahulu tenang airnya. memberi kasihan. Zaman sini. Sekarang ini benar memberi takut bertambang ini. dan sira. Orang lagi bekeraja menggunakan perahu. empat lima biji lampu. Bawa sahaja wang seringgit. Dahulu apa juga akan dibuatnya. Begitu murah harga pada masa dahulu tetapi hanya pendapatan sahaja tidak banyak. Dahulu. awak membeli juga di sini? Sekarang ini mahallah pula. Hanya di Brunei sahaja. di Rangau ada orang berjual di kedai. susah mendapatkan tambang ini. Dahulu. Saya ingat selusuh murut ini dipungut kemudian dibakar. Diambil selusuh murut yang hanyut di air. Dua puluh sen sahaja. kita dapat membeli lada. Dahulu. Tempat rumah saya itu ada tempat berdian hinggakan nenek awak itu merasa berdian. ada juga orang menjual pakai padian ini? Tidak. Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: ! "#! . Arwah nenek Salam atau Tijah namanya. Sekarang ini tidak ada lagi akan dimasukkan. Harga minyak masa ini dapat dibelikan lampu ini. daging segantang. bagaimana perkahwinan dahulu dengan sakarang? Jauh bezanya.. Itu zaman dahulu di Rangau. seringgit lebih boleh beli beras segantang. Kita juga dapat membeli dua tiga biji lampu. Dia juga pandai memadiankan. tidak lagi ada enjin. udang. Cuba awak fikir. dahulu ada pasar. Dibawanya juga berkayuh. tidak sama perkahwinan dahulu dengan sakarang ini? Tidak. beroleh juga ikan. Di Rangau. ada juga kapal melintas? Ada. Kalau dilihat zaman dahulu dengan sekarang. airnya itu… Berbeza airnya. kau tidak membeli?” Keluarlah orang yang hendak membeli itu. sebungkus sigupan berharga dua puluh sen. “Dayang. kapal Bolkiah datang ke mari. Tidak ada tambang. tidak ada enjin ini. Dahulu tenang. Dahulu awak menjadi pengangun. Katanya. hanya di Muara sahaja. Jika awal melihat. Mana tidaknya. orang rumah memanggil-manggil. tidak ada. Orang kahwin dahulu tidak pernah berkawan. bawang. kapal lansung masuk juga ke mari.Pengkaji: Informan: Berapa dua puluh sen? Dua puluh sen. Selain itu. saya tidak mengangun. asam. belum lagi saya bercucu ketika itu.

Elok kahwin pada masa dahulu. dua tiga pasang kelambu ini. tangan ini dihias dengan pacar. diberi kening ini tebal. tidak boleh tidur sampai kesiangan. Dia duduk di atas itu? Ya. lebat ini. Tidak boleh meramas kapur dua suami isteri. Kita hanya berusaha. dia mati dahulu. “mengapa tidak boleh tidur. Di kening-kening ini. orang datang malam berambilambilan lagi sampai tiga hari. dibentangkan lagi bunga lapik pinang yang dihantar dahulu. ada juga. sudah adanya malam berambil-ambilan. Pada keesokan harinya. kemudian diikat di atas katil dan diberi empat biji pin untuk melihat dara. Saya ingat yang kelambunya begitu tebal. tetapi sekarang ini tidak ada lagi. ditampalkan dahulu baharu dialis. di atas itu. Menggunakan bunga lapik pinang ini tidak ada lagi. Ya. apa juga boleh buat.dan ditampalkan sini ini macam bergerbang akhirnya. Bu Aji?” Kalau siapa mengantuk. Selain itu. kalau sudah kehendak tuhan. Sekarang ini tidak lagi ada. tidak boleh tidur ketika malam berambil-ambilan. Tidak. Kalau saya menjadi pengangun. barulah mereka dibawa makan minum. Pengkaji: Informan: Untuk menghias pengantin itukah? Ya. majlis berambil-ambilan sampai kesiangan. saya tidak membagi tidur. Saya juga pernah memandikan empat lima orang dalam mandi berpangku. Lama selesainya itu? Ya. Dia tidak membenarkan itu. sini lebat ini macam masjid. Bagaimana awak melihat itu? Ada bermacam warnanya. Sudah selesai mandi berpangku berdian iaitu lelaki memangku perempuan itu dimandikan. Ada pantang-pantangnya jugakah itu? Banyak pantangnya dalam perkahwinan ini. Sudah masanya kahwin. Tetapi ada masih saya dengar. boleh dikatakan berambil-ambilan itu berulang-ulang. kita tidak akan nampak. Dahulu. berbedak lagi bukan sehari dua hari tetapi sampai berpuluh hari berbedak ini. dan bersalam-salaman. pulang lewat. Selama saya mengangun ini pun. hanya tiga orang sahaja saya dapat. Sekarang ini tidak lagi ada. Kain putih itu dibentangkan. masa berbedak dahulu pengantin ini diangkat. selesai sudah kahwin. siapa Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: ! "#! . kalau tidak dibentangkan. Cantik masa dahulu itu. berbedak itu masuk dalam pengangunan empat lima hari. Awak menemani orang itu? Ya. Sekarang ini tidak lagi ada pengangun akan memandikan. Akan meliat dara ini? Dara itu ertinya. Awak pulang lewatlah itu? Ya.

Benar. memberi pakaian. kebasaran ini dahulu. Kena jodohkan kalau ibu bapa sudah suka. Suka. kunyit. Gulintangan ini dijaga. kesukaannya sekajap sahaja dibaratkan macam pakaian sudah layu. terus sahaja kahwin. Orang pada masa dahulu sampai ke tua kekal karar bahagia. bergendang gulintangan. Dikatakan macam ekorlah pula memberi wang. Sudahnya meliat itu? Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: ! "#! . lepaslah. sudah dibaratkan macam perahu tida ada pengikatan. barulah tidur. Tahan lagi dahulu itu. tidak lagi berguna dan akhirnya dibuang. Ada juga adat itu di Kampung Ayer? Ada. Tidak peduli tidak ada suka ibu bapanya. dahulu temelarayan itulah maka adanya bersulang itu. Pergi ke tempat mertua ini mesti cukup beras. tahu. beras dan sira dibungkus dengan pacak kuning kemudian disimpan di pasu ditakuti abis. masih ada adat keluar masuk itu. Mana tidaknya. kebesaran ini. Kita suka. Supaya tidak mengantuk? Bukan tidak mangantuk. Memang sampai sekarang ini bergendang. Masa ini tidak lagi berpantang. cukup dengan langkah bertiti. kahwin juga. akhirnya bereerai. nauzubilahiminzalik. Dahulu. Saya juga akan membawa pengantin bersulang keluar. Itu ertinya paulung kita dalam pasu itu. dahulu tidak ada bercerai ini. kenal tidak kenal sama seperti orang sudah tahu. Dia tidak nampak mukakan? Tidak berjalan juga. berjagalah hingga pukul lima nanti selepas sembahyang. bersuka-suka. Sudah tiga hari. Tetapi sekarang ini tidak ada lagi seperti itu. saya hanya beritahu mereka sahaja. ertinya tidak temelarayan itu. candas. Tahan dahulu. kita tidak mahu tetapi hati kusut. gula. Sudah beranak. memberi baju. Pengkaji: Informan: Awak tidak melarang? Saya tidak melarang. Ya. itupun kena jodohkan. mereka dikeluarkan tetapi hanya sampai di pintu sahaja. suka juga kita. kita pula yang takut. berteratak. kadang-kadang sampai tiga kali saya membawa pengantin lelaki dan perempuan itu bersulang keluar masuk bersama-sama. Apa itu? Tidak temelarayan. Bahagia pula akhirnya. Lihatlah awak sekarang ini. Dahulu. Sekarang ini sampai keluar. orang-orang tua berkat. Itu semua bawaan ertinya.mengantuk dia mati dahulu. tidak suka kahwin juga. gagawi. Berkat pula. berjalan lagi membawa saya mendatangi bawaan. Siapa juga akan melarang walaupun tidur sampai kesiangan. Memang sudah adat dari dahulu. Belum lagi puas akan dipakai. Sudah selesai. bukan saya mengata. Ya. Dahulu bagaimana memberi gambar. Awak lihat orang-orang tua sekarang ini. sudah selesai kahwin. Kita tidak suka. Sekarang ini.

ada juga yang belajar? Ada. segala rempahnya kita tanak lagi. akhirnya dibuangnya makanan ini jika sekiranya sudah basi. Sekarang ini sudah banyak anak cucu saya ini. Itu memberi apa? Keinginan untuk mempunyai anak. Ingat juga akan belajar itu. marjum. ‘steady’ benar kamu semua ini. sedikit minyak piasau. pambasuhan. demi untuk habis. Tidak sampai sebulan barang awak ini? Tidak. Ada juga awak menjual? Berjual. barulah saya melahirkan anak saya Si Edi itu. lebih baik awak menuntut. Ertinya kita juga yang letih. kita masukkan sedikit air. Hanya saya seorang sahaja. Kadang-kadang saya berehat. rasa tidak teringin. sedikit madu. selalu saya berjual.Informan: Pengkaji: Informan: Sudah meliat itu. saya tidak selalu membuat. Yang pertama itu? Ya. kemudian ditanak. Bahagia juga. itupun syukur alhamdulilah. Benar juga. Bahagia juga. Apa lagi akan dijual jika sudah basi. Itupun berubat. Segala kemahiran awak itu datangnya dari ibu bapa awak juga? Dipelajari dari ibu bapa juga. berurut. Haji Murni. menyunat. Kamu lihat sahaja orang berdagang makanan ini. Sudahnya tidak ada berbunyi lagi barulah kita membangkit. membuat saya lagi. saya berubat. ada juga yang sudah mahir. Berapa selalunya awak menjual? Lima ringgit ke sepuluh ringgit. Saya dengar pirupan ini. dibuatkan marjum. saya kahwin semasa berumur empat belas tahun. anak pula beranak lagi bercucu juga. Bagi saya. Semua saya komplit. Kita sebagai ibu sudah berhenti melahirkan anak. Saya ada lebih seratus orang sepupu tetapi tidak ada yang ingat akan menuntut belajar ini. ke mana lagi awak akan merungut. Segala uri plasenta hantar saja. sudah ia menjadi kepirupan. Kta orang-orang tua. kalau kami meninggal. Ya. mengikat tali pusat. memandikan. Kita membuat ubat-ubatan. Baik juga awak ada masa untuk membuat? Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: ! ""! . Dua tahun lamanya saya berkahwin. saya sudah berapa puluh tahun berkedudukan. berbunyi seperti berdesis macam kari. yang pertama. Saya yang membuatkan pupuk. awak? Saya. Banyak-banyak cucu awak ini. pirupan. dan ibu bapa juga ingin mempunyai cucu. Siapa yang berubat. tidak ada sepupuku belajar. Tidak berbunyi? Ya. kadangkadang kena beli satu set ini dengan harga dua sen. minum air masak. ada yang menemani.

Kalau suami isteri berkelahi. Apa yang saya dengar. berasam bersira bukan yang berparam itu. Kalau pirupan kami. jintan putih. Buang dahulu.Informan: Pengkaji: Informan: Kadang-kadang anak-anak saya punya isteri. Sedikit sahaja dibagi. Pengkaji: Informan: Pengkaji: Informan: Pengkaji: ! "#! . terima kasih. berkunyit semua ini. kalau orang mandi langir itu. Itu saja bu. dibasuh dengan air. Tidak kotor kah itu? Tidak. lebih bakulat semuanya dimasukkan.” Bersirih. cakul. Cangkih. masih ada kasihnya akan kita. bunga Lawang. lada putih. diminumkan sahaja lelaki itu. Selain itu. “Apa ini ma?” Ya. ini lain. ingin juga mereka bertanya itu? Ingin mereka bertanya. ini pirupan baparam. kerana langir itu sudah ada doa-doa kita. Kata mereka kepada saya. lebih sirih. banyak jenisnya itu. “Apa ini ma?”. halia ini. cukup dengan kunyit. supaya kekal tidak bercerai. Kadang-kadang bercakul berhalia. kalau sekiranya kotor seperti minyak kering itu. jintan manis. Ia juga rempah-rempahan. bekas bedak langir itu mesti disimpan. tambahkan air hangat. ketumbar. Kata orang-orang tua dahulu. Kenapa? Disimpan. “Dayang. lada hitam. Semuanya dua puluh lebih jenis. semua itu dimasukkan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->