P. 1
MORFOLOGI BAHASA MELAYU

MORFOLOGI BAHASA MELAYU

|Views: 500|Likes:
Published by Qurraizleen Rahmat

More info:

Published by: Qurraizleen Rahmat on Oct 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

Morfologi merupakan antara cabang linguistik yang mengkaji struktur pembentukan kata.

Tatabahasa Dewan edisi baharu mendefinisikan morfologi sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk, dan penggolongan kata. Kamus Dewan edisi ketiga menjelaskan pengertian morfologi sebagai kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa, termasuk infleksi, terbitan, dan pemajmukan. Hockett ( 1958 ) mendefinisikan morfologi sebagai unsur terkecil yang mengandungi makna dalam tuturan sesuatu bahasa. Kajian tentang morfologi bermula di Eropah pada awal kurun ke-19.

Berdasarkan takrif, kajian morfologi tertumpu kepada kata. Kata terbentuk daripada unsur yang dikenali sebagai morfem. Morfem ialah unit yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu, serta tidak dapat dipecah-pecahkan lagi. Ada dua jenis morfem, iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas ialah morfem atau kata yang dapat berdiri sendiri sebagai satu kata yang utuh dan bermakna serta tidak dapat dipecahkan kepada unit yang lebih kecil lagi. Morfem terikat sebaliknya kerana bersifat tidak sempurna sekiranya tidak digandingkan dengan morfem bebas. Sesuatu perkataan dibentuk daripada satu morfem atau lebih. Misalnya, bagi perkataan makan, terdiri daripada satu morfem, iaitu morfem bebas, manakala makanan terdiri daripada dua morfem, iaitu makan sebagai morfem bebas dan an sebagai morfem terikat. Oleh sebab itu, ada perbezaan yang jelas antara morfem dengan perkataan, iaitu semua perkataan ialah morfem tetapi tidak semua morfem itu menjadi perkataan. Perkataan berbentuk bebas, yang bermakna, dan dapat berdiri sendiri, misalnya kereta, kerusi, pengajar, dan kehakiman sedangkan awalan peng- dalam pengajar dan apitan ke- -an dalam kehakiman menjadi morfem terikat dan bukanlah perkataan. Tatabahasa Dewan edisi baharu menjelaskan bahawa proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Proses morfologi ialah suatu proses yang mengubah bentuk sesuatu morfem dan perubahan ini bertujuan untuk menambah sesuatu makna kepada morfem tersebut. Dalam kata lain yang lebih mudah, proses morfologi bermaksud cara sesuatu perkataan itu dihasilkan atau diterbitkan daripada bentuk dasarnya. Berdasarkan bentuk dan struktur kata baharu yang dihasilkan, proses morfologi itu dapat dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu pengimbuhan, pemajmukan, penggandaan, dan pengakroniman. PENGIMBUHAN Dalam bahasa Melayu, proses pengimbuhan amat penting dan antara yang banyak menimbulkan kekeliruan. Pengimbuhan atau afiksasi ialah proses morfologi yang menerbitkan kata dengan cara menggabungkan imbuhan atau afiks kepada kata dasar. Imbuhan dapat dimaksudkan sebagai unit unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain, iaitu kata dasar yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Imbuhan tergolong dalam jenis morfem terikat, manakala kata dasar itu lazimnya morfem bebas. Tersenarai dalam imbuhan ialah bentuk awalan, akhiran, sisipan, dan apitan. Imbuhan awa atau lan prefiks (prefix) ialah imbuhan yang ditambahkan pada bahagian hadapan kata dasar atau merujuk kepada morfem terikat yang berada di posisi awal kata dasar. Contoh kata terbitan berawalan kata nama ialah pemuzik, pembuat, pendatang, pengganas, penge bom, pelajar, pertapa, pesara, kekasih, juruselam, maharaja, tatabahasa, prasekolah, subsistem, suprasegmental, ekawarna, dan dwibahasa. Contoh kata terbitan berawalan kata kerja ialah merasa, membaca, menduga, menggiling, mengelap, memperhamba, berjalan, berupa, belajar, terjunam, dipukul, dan diperoleh. Contoh kata terbitan berawalan kata adjektif ialah terhitam, teringan, dan senipis.

seniwati. Dalam bahasa Melayu.bagi perkataan seperti fumikas (menjadi kuat) dan kumilad (menjadi merah) . yang berbentuk istilah khusus seperti atur cara dan mata pelajaran. kearaban. kelebak. dan warganegara.tersisip bagi perkataan seperti serabut. kata dasar tulis. buatan. Apitan kata adjektif seperti ke. dan kecinaan. Yang lain merupakan imbuhan pinjaman daripada bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Imbuhan apitan atau sirkumfiks (circumfix) ialah morfem terikat yang melingkungi atau mengapit kata dasar. contohnya ialah pelaksanaan. angkasawan. imbuhan yang tidak produktif lagi dan jika wujud sekalipun. dan gelembung. bahasa Sanskrit. Sehubungan dengan hal itu. lukisan. PEMAJMUKAN Proses pemajmukan ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan yang terhasil membawa makna tertentu atau menerbitkan satu bentuk kata baharu. mengecamkan. dan i. kemuning. Di samping itu. kelengkeng. diperdengarkan. kata majmuk bahasa Melayu agak sukar dibezakan dengan frasa nama dan keadaan ini seringkali menyebabkan kesalahan bahasa berlaku. Misalnya. dan kata adjektif terbitan. telunjuk. Sisipan emmencelah bagi perkataan seperti gemilang.-an yang membentuk keinggerisan. -kan. seniman. Imbuhan akhiran asal dalam bahasa Melayu hanyalah an. iaitu tulisan. misalnya bahasa Bontoc di Filipina yang mempunyai sisipan um. dan turuti. apitan wujud dalam kata nama terbitan. dan tanaman. namun ada sebilangan kata yang dianggap telah mantap dan utuh perlu dieja sebagai satu perkataan. pembinaan. gemerlap. dan yang mendukung maksud kiasan seperti tumbuk rusuk dan makan angin. kata kerja terbitan. Namun begitu. kelembung. dan kata adjektif. sisipan dapat bergabung dengan kata nama. Kata majmuk perlu dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. didekati.bagi perkataan telapak. Contoh apitan kata kerja ialah menyeramkan. Dari segi binaan morfemnya. Semua kata majmuk perlu dieja terpisah. misalnya el. dan perkuburan. dan tanam merupakan kata kerja tetapi apabila diimbuhkan dengan akhiran an. satu generalisasi umum tentang sisipan ini ialah konteks penyebarannya di dalam kata. kelabut. dan bahasa Arab. iaitu yang terdiri daripada rangkaian kata bebas seperti jam tangan dan bandar raya. mendermakan.Selain itu. Tatabahasa Dewan edisi baharu membahagikan kata majmuk kepada tiga kelompok. Bagi apitan kata nama. jarakkan. muslimin. ustazah. kelangkang. apitan terdiri daripada awalan dan akhiran dan pengimbuhannya dilakukan secara serentak. Selain apitan. lukis. Sisipan er. Sesuatu yang menarik tentang imbuhan sisipan ini ialah bentuk fonologinya seperti yang dirakamkan dalam kebanyakan bahasa manusia berstruktur VK. Dalam bahasa Melayu. agak bany sisipan yang ak tersenarai dalam bahasa Melayu. hadirat.muncul bagi perkataan seperti sinambung. Antara cara membezakan antara . komunisme. Proses pengimbuhan an telah menyebabkan berlakunya perubahan kelas kata. olahraga. seruling. imbuhan akhiran atau sufiks (suffix) merupakan morfem terikat yang berada di posisi akhir kata dasar. namun faktor faktor lain sewajarnya dipertimbangkan untuk memastikan bahasa Melayu terus berkembang. misalnya makanan. seperti antarabangsa. dan gerigi. kata kerja. Walaupun keadaan ini sering menimbulkan kekeliruan kepada pengguna bahasa. akan menghasilkan kata nama terbitan. buat. pelajaran. imbuhan ini tergolong dalam jenis imbuhan derivatif. hanyalah ketika mencipta istilah baharu. dan memperingati. Imbuhan sisipan atau infiks (infix) merujuk kepada morfem terikat yang berada di tengah kata dasar atau menyelit di antara kata dasar. keruping. semerbak. Sisipan in. Bentuk imbuhan yang ketiga ialah sisipan. dan kemuncup. selerak. imbuhan ini dikenal sebagai imbuhan terbahagi juga. iaitu daripada kata kerja menjadi kata nama kerana tidak ada imbuhan an untuk membentuk kata kerja. Akhiran dalam bahasa Melayu hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. iaitu kedudukannya sentiasa berada selepas konsonan pertama kata dasar. Tidak seperti bahasa Inggeris.

iaitu vokal dalam bentuk gandaan tersebut telah mengalami proses pelemahan menjadikannya vokal e pepet. balai-balai polis. Penggandaan penuh ialah proses pengulangan yang menyalin kesemua elemen yang terkandung dalam kata dasar. maka kata majmuk tersebut dieja sebagai satu perkataan seperti mencampuradukkan. apabila diimbuhkan dengan apitan. ubahsuai (ubah sesuai). dan penggandaan berentak. tetikus. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Ada tiga jenis penggandaan berentak. dan disatupadukan. sesiku. PENGAKRONIMAN Pengakroniman ialah satu proses morfologi yang menerbitkan kata dengan cara mencantumkan elemen-elemen tertentu daripada beberapa kata dasar yang membentuk satu frasa atau kata majmuk. Bagi kata majmuk yang hendak digandakan. Keadaan ini tidak boleh berlaku bagi kata majmuk kerana guru dan besar tidak membawa makna yang sempurna. hanya perkataan pertama sahaja yang perlu digan dakan seperti buku-buku kerja. dan pawagam (panggung . Kata majmuk yang menerima imbuhan awalan dan akhiran masih tetap dieja terpisah seperti mencampur aduk. Penggandaan sering disebut sebagai reduplikasi (reduplication) dan kata yang terhasil daripada proses penggandaan disebut kata ganda. Yang perlu difahami tentang cara menulis kata ganda ialah semuanya menggunakan tanda sengkang ( ) kecuali kata ganda separa bagi kata dasar tunggal. dan letak gandaannya pada bahagian hadapan kata dasar. Penggandaan separa ialah proses pengulangan yang menyalin sebahagian daripada elemen atau segmen yang terkandung dalam kata dasar yang boleh terdiri daripada kata tunggal ataupun k ata terbitan. dan pemburu-pemburu. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya. Terdapat tiga jenis penggandaan dalam bahasa Melayu. ibu bapa merupakan frasa nama walaupun pada zahirnya kelihatan sama dengan guru besar yang merupakan kata majmuk. Namun begitu. iaitu penggandaan penuh. Kata majmuk yang dianggap telah mantap dan dieja sebagai satu perkataan perlu digandakan keseluruhan perkataan tersebut. Kata yang terhasil itu memperlihatkan bentuk dasar dan reduplikannya mempunyai representasi morfem yang seratus peratus sama. Kata ganda berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. da berima. dan bersajak. bentuk pengulangan konsonan seperti mundar-mandir dan mandi-manda.kata majmuk dengan frasa nama ialah dengan melihat proses pembentukannya yang ternyata berbeza. anai-anai. rerambut. dan proses modifikasi fonologi akan menghasilkan bentuk lelaki. Contoh kata ganda separa yang lain ialah jejari. Akan menjadi kesalahan jika dieja terpisah bagi bentuk ini. penggandaan separa. Akronim ialah kependekan kata daripada gabungan beberapa kata dasar danditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. Ibu bapa boleh menerima sisipan unsur lain seperti kata hubung dan yang akan membentuk ibu dan bapa . Misa lnya. Misalnya. mengurusniagakan. dan tetupai. Dalam penggandaan berentak yang dikenal juga sebagai kata gan menyaling. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. dan bersatu padu. dan wakil-wakil rakyat. iaitu bentuk pengulangan vokal seperti kaya-raya dan laukpauk. PENGGANDAAN Penggandaan ialah satu proses morfologi yang menerbitkan kata dengan cara mengulang sebahagian atau keseluruhan elemen yang terdapat dalam kata dasar. berurus niaga. Contoh proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak ialah bijak-bijak. purata (pukul rat ). kugiran (kumpulan gitar rancak). bagi kata laki-laki. proses pengulangan akan menerbitkan bentuk lalaki. dan setiausaha-setiausaha. kakitangan-kakitangan. serta bentuk berentak bebas seperti anak-pinak dan lintang-pukang. Misalnya. tabika (taman bimbingan kanak-kanak). misalnya jawatankuasa-jawatankuasa.

disiplin morfologi ini merupakan tunjang utama dalam Linguistik Tulen yang terdiri daripada fonologi. . Singkatan. sebaliknya singkatan tidak dan disebut satu persatu hurufnya kerana tidak mempunyai sukukata. seperti STPM. Di samping itu. tetapi singkatan tidak sedemikian. iaitu pengimbuhan. dan semantik. PENUTUP Banyak kepentingan untuk kita memahami disiplin morfologi dan proses-prosesnya yang mencakupi empat disiplin. akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. ada kekeliruan yang wujud dalam kalangan pengguna bahasa apabila menyamakan akronim dengan singkatan. sukar untuk menghuraikan bahasa dengan mendalam dan terperinci. penggandaan. Hal ini demikian kerana akronim tergolong dalam kata fonologi (phonological word) yang mengandungi konstituen fonologi. misalnya UPSI (Universiti Pendidikan Sultan Idris). pemajmukan. Selain itu. Selain dapat memastikan penggunaan bahasa yang lebih berkesan dan ce kap. Tanpa pengetahuan tentang morfologi. dan MAS (Malaysian Airline System). morfologi. dan pengakroniman. iaitu suku kata. UKM. terutamanya warga pendidik dan pelajar berkaitan dengan hal morfologi dan sintaksis.wayang gambar). malah kebanyakan permasalahan bahasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat. akronim boleh dilafazkan. sintaksis. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. JIM (Jemaah Islam Malaysia). Namun begitu. dan PKNS bukanlah akronim walaupun kependekan tersebut seolah-olah sama dengan UPSI dan UNIMAS.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->