Morfologi merupakan antara cabang linguistik yang mengkaji struktur pembentukan kata.

Tatabahasa Dewan edisi baharu mendefinisikan morfologi sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk, dan penggolongan kata. Kamus Dewan edisi ketiga menjelaskan pengertian morfologi sebagai kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa, termasuk infleksi, terbitan, dan pemajmukan. Hockett ( 1958 ) mendefinisikan morfologi sebagai unsur terkecil yang mengandungi makna dalam tuturan sesuatu bahasa. Kajian tentang morfologi bermula di Eropah pada awal kurun ke-19.

Berdasarkan takrif, kajian morfologi tertumpu kepada kata. Kata terbentuk daripada unsur yang dikenali sebagai morfem. Morfem ialah unit yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu, serta tidak dapat dipecah-pecahkan lagi. Ada dua jenis morfem, iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas ialah morfem atau kata yang dapat berdiri sendiri sebagai satu kata yang utuh dan bermakna serta tidak dapat dipecahkan kepada unit yang lebih kecil lagi. Morfem terikat sebaliknya kerana bersifat tidak sempurna sekiranya tidak digandingkan dengan morfem bebas. Sesuatu perkataan dibentuk daripada satu morfem atau lebih. Misalnya, bagi perkataan makan, terdiri daripada satu morfem, iaitu morfem bebas, manakala makanan terdiri daripada dua morfem, iaitu makan sebagai morfem bebas dan an sebagai morfem terikat. Oleh sebab itu, ada perbezaan yang jelas antara morfem dengan perkataan, iaitu semua perkataan ialah morfem tetapi tidak semua morfem itu menjadi perkataan. Perkataan berbentuk bebas, yang bermakna, dan dapat berdiri sendiri, misalnya kereta, kerusi, pengajar, dan kehakiman sedangkan awalan peng- dalam pengajar dan apitan ke- -an dalam kehakiman menjadi morfem terikat dan bukanlah perkataan. Tatabahasa Dewan edisi baharu menjelaskan bahawa proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Proses morfologi ialah suatu proses yang mengubah bentuk sesuatu morfem dan perubahan ini bertujuan untuk menambah sesuatu makna kepada morfem tersebut. Dalam kata lain yang lebih mudah, proses morfologi bermaksud cara sesuatu perkataan itu dihasilkan atau diterbitkan daripada bentuk dasarnya. Berdasarkan bentuk dan struktur kata baharu yang dihasilkan, proses morfologi itu dapat dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu pengimbuhan, pemajmukan, penggandaan, dan pengakroniman. PENGIMBUHAN Dalam bahasa Melayu, proses pengimbuhan amat penting dan antara yang banyak menimbulkan kekeliruan. Pengimbuhan atau afiksasi ialah proses morfologi yang menerbitkan kata dengan cara menggabungkan imbuhan atau afiks kepada kata dasar. Imbuhan dapat dimaksudkan sebagai unit unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain, iaitu kata dasar yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Imbuhan tergolong dalam jenis morfem terikat, manakala kata dasar itu lazimnya morfem bebas. Tersenarai dalam imbuhan ialah bentuk awalan, akhiran, sisipan, dan apitan. Imbuhan awa atau lan prefiks (prefix) ialah imbuhan yang ditambahkan pada bahagian hadapan kata dasar atau merujuk kepada morfem terikat yang berada di posisi awal kata dasar. Contoh kata terbitan berawalan kata nama ialah pemuzik, pembuat, pendatang, pengganas, penge bom, pelajar, pertapa, pesara, kekasih, juruselam, maharaja, tatabahasa, prasekolah, subsistem, suprasegmental, ekawarna, dan dwibahasa. Contoh kata terbitan berawalan kata kerja ialah merasa, membaca, menduga, menggiling, mengelap, memperhamba, berjalan, berupa, belajar, terjunam, dipukul, dan diperoleh. Contoh kata terbitan berawalan kata adjektif ialah terhitam, teringan, dan senipis.

Sehubungan dengan hal itu. diperdengarkan. -kan. buat. Bentuk imbuhan yang ketiga ialah sisipan. mengecamkan. hadirat. dan tanam merupakan kata kerja tetapi apabila diimbuhkan dengan akhiran an. selerak. kelabut. muslimin. Selain apitan. bahasa Sanskrit. dan gelembung. kelangkang. telunjuk. seniwati. dan tanaman. Kata majmuk perlu dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Semua kata majmuk perlu dieja terpisah. satu generalisasi umum tentang sisipan ini ialah konteks penyebarannya di dalam kata. mendermakan.bagi perkataan seperti fumikas (menjadi kuat) dan kumilad (menjadi merah) . keruping. Sisipan emmencelah bagi perkataan seperti gemilang. kelebak. iaitu tulisan. apitan terdiri daripada awalan dan akhiran dan pengimbuhannya dilakukan secara serentak. Tatabahasa Dewan edisi baharu membahagikan kata majmuk kepada tiga kelompok. komunisme. lukisan. dan memperingati. imbuhan yang tidak produktif lagi dan jika wujud sekalipun. kearaban. didekati. namun ada sebilangan kata yang dianggap telah mantap dan utuh perlu dieja sebagai satu perkataan. lukis. dan kata adjektif terbitan. pelajaran. dan perkuburan. Akhiran dalam bahasa Melayu hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. imbuhan ini tergolong dalam jenis imbuhan derivatif. PEMAJMUKAN Proses pemajmukan ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan yang terhasil membawa makna tertentu atau menerbitkan satu bentuk kata baharu. Sesuatu yang menarik tentang imbuhan sisipan ini ialah bentuk fonologinya seperti yang dirakamkan dalam kebanyakan bahasa manusia berstruktur VK. dan yang mendukung maksud kiasan seperti tumbuk rusuk dan makan angin. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. dan warganegara. kelembung. iaitu kedudukannya sentiasa berada selepas konsonan pertama kata dasar. dan bahasa Arab. dan gerigi. imbuhan akhiran atau sufiks (suffix) merupakan morfem terikat yang berada di posisi akhir kata dasar. buatan. Bagi apitan kata nama. Proses pengimbuhan an telah menyebabkan berlakunya perubahan kelas kata. jarakkan. kata kerja. Tidak seperti bahasa Inggeris. angkasawan. iaitu yang terdiri daripada rangkaian kata bebas seperti jam tangan dan bandar raya. contohnya ialah pelaksanaan. Imbuhan akhiran asal dalam bahasa Melayu hanyalah an. seperti antarabangsa. misalnya bahasa Bontoc di Filipina yang mempunyai sisipan um. misalnya makanan. Namun begitu. seruling.-an yang membentuk keinggerisan. Contoh apitan kata kerja ialah menyeramkan.muncul bagi perkataan seperti sinambung. kemuning. sisipan dapat bergabung dengan kata nama. Yang lain merupakan imbuhan pinjaman daripada bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggeris. kata dasar tulis. Dalam bahasa Melayu. Dari segi binaan morfemnya. Antara cara membezakan antara .tersisip bagi perkataan seperti serabut. iaitu daripada kata kerja menjadi kata nama kerana tidak ada imbuhan an untuk membentuk kata kerja. gemerlap.bagi perkataan telapak. dan kecinaan. kata majmuk bahasa Melayu agak sukar dibezakan dengan frasa nama dan keadaan ini seringkali menyebabkan kesalahan bahasa berlaku. kelengkeng. yang berbentuk istilah khusus seperti atur cara dan mata pelajaran. imbuhan ini dikenal sebagai imbuhan terbahagi juga. Imbuhan sisipan atau infiks (infix) merujuk kepada morfem terikat yang berada di tengah kata dasar atau menyelit di antara kata dasar. Misalnya. Apitan kata adjektif seperti ke. misalnya el. Imbuhan apitan atau sirkumfiks (circumfix) ialah morfem terikat yang melingkungi atau mengapit kata dasar. Walaupun keadaan ini sering menimbulkan kekeliruan kepada pengguna bahasa. agak bany sisipan yang ak tersenarai dalam bahasa Melayu. hanyalah ketika mencipta istilah baharu. namun faktor faktor lain sewajarnya dipertimbangkan untuk memastikan bahasa Melayu terus berkembang. Dalam bahasa Melayu. akan menghasilkan kata nama terbitan. ustazah. apitan wujud dalam kata nama terbitan. dan turuti. Sisipan in. semerbak. Sisipan er. pembinaan. olahraga. Di samping itu. dan kemuncup. dan kata adjektif. kata kerja terbitan.Selain itu. dan i. seniman.

Misalnya. Keadaan ini tidak boleh berlaku bagi kata majmuk kerana guru dan besar tidak membawa makna yang sempurna. hanya perkataan pertama sahaja yang perlu digan dakan seperti buku-buku kerja. tetikus. Ibu bapa boleh menerima sisipan unsur lain seperti kata hubung dan yang akan membentuk ibu dan bapa . Contoh kata ganda separa yang lain ialah jejari. iaitu vokal dalam bentuk gandaan tersebut telah mengalami proses pelemahan menjadikannya vokal e pepet. Penggandaan separa ialah proses pengulangan yang menyalin sebahagian daripada elemen atau segmen yang terkandung dalam kata dasar yang boleh terdiri daripada kata tunggal ataupun k ata terbitan. Akan menjadi kesalahan jika dieja terpisah bagi bentuk ini. dan tetupai. anai-anai. PENGGANDAAN Penggandaan ialah satu proses morfologi yang menerbitkan kata dengan cara mengulang sebahagian atau keseluruhan elemen yang terdapat dalam kata dasar. tabika (taman bimbingan kanak-kanak). Dalam penggandaan berentak yang dikenal juga sebagai kata gan menyaling. dan wakil-wakil rakyat. dan pemburu-pemburu. dan setiausaha-setiausaha. Akronim ialah kependekan kata daripada gabungan beberapa kata dasar danditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. Ada tiga jenis penggandaan berentak. Terdapat tiga jenis penggandaan dalam bahasa Melayu. Yang perlu difahami tentang cara menulis kata ganda ialah semuanya menggunakan tanda sengkang ( ) kecuali kata ganda separa bagi kata dasar tunggal. iaitu bentuk pengulangan vokal seperti kaya-raya dan laukpauk. Penggandaan penuh ialah proses pengulangan yang menyalin kesemua elemen yang terkandung dalam kata dasar. ibu bapa merupakan frasa nama walaupun pada zahirnya kelihatan sama dengan guru besar yang merupakan kata majmuk. iaitu penggandaan penuh. apabila diimbuhkan dengan apitan. berurus niaga. Kata ganda berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. bagi kata laki-laki. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. rerambut. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya. ubahsuai (ubah sesuai). Penggandaan sering disebut sebagai reduplikasi (reduplication) dan kata yang terhasil daripada proses penggandaan disebut kata ganda. mengurusniagakan.kata majmuk dengan frasa nama ialah dengan melihat proses pembentukannya yang ternyata berbeza. serta bentuk berentak bebas seperti anak-pinak dan lintang-pukang. dan disatupadukan. dan bersajak. maka kata majmuk tersebut dieja sebagai satu perkataan seperti mencampuradukkan. dan pawagam (panggung . balai-balai polis. Bagi kata majmuk yang hendak digandakan. kakitangan-kakitangan. kugiran (kumpulan gitar rancak). dan proses modifikasi fonologi akan menghasilkan bentuk lelaki. misalnya jawatankuasa-jawatankuasa. PENGAKRONIMAN Pengakroniman ialah satu proses morfologi yang menerbitkan kata dengan cara mencantumkan elemen-elemen tertentu daripada beberapa kata dasar yang membentuk satu frasa atau kata majmuk. da berima. Misalnya. dan letak gandaannya pada bahagian hadapan kata dasar. Kata majmuk yang dianggap telah mantap dan dieja sebagai satu perkataan perlu digandakan keseluruhan perkataan tersebut. Kata majmuk yang menerima imbuhan awalan dan akhiran masih tetap dieja terpisah seperti mencampur aduk. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. Kata yang terhasil itu memperlihatkan bentuk dasar dan reduplikannya mempunyai representasi morfem yang seratus peratus sama. Misa lnya. proses pengulangan akan menerbitkan bentuk lalaki. penggandaan separa. Namun begitu. Contoh proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak ialah bijak-bijak. sesiku. dan bersatu padu. dan penggandaan berentak. purata (pukul rat ). bentuk pengulangan konsonan seperti mundar-mandir dan mandi-manda.

Hal ini demikian kerana akronim tergolong dalam kata fonologi (phonological word) yang mengandungi konstituen fonologi. Di samping itu. Tanpa pengetahuan tentang morfologi. pemajmukan.wayang gambar). iaitu pengimbuhan. terutamanya warga pendidik dan pelajar berkaitan dengan hal morfologi dan sintaksis. Singkatan. penggandaan. morfologi. akronim boleh dilafazkan. iaitu suku kata. akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. UKM. misalnya UPSI (Universiti Pendidikan Sultan Idris). dan PKNS bukanlah akronim walaupun kependekan tersebut seolah-olah sama dengan UPSI dan UNIMAS. sebaliknya singkatan tidak dan disebut satu persatu hurufnya kerana tidak mempunyai sukukata. JIM (Jemaah Islam Malaysia). sukar untuk menghuraikan bahasa dengan mendalam dan terperinci. PENUTUP Banyak kepentingan untuk kita memahami disiplin morfologi dan proses-prosesnya yang mencakupi empat disiplin. dan semantik. dan pengakroniman. . Namun begitu. dan MAS (Malaysian Airline System). disiplin morfologi ini merupakan tunjang utama dalam Linguistik Tulen yang terdiri daripada fonologi. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. ada kekeliruan yang wujud dalam kalangan pengguna bahasa apabila menyamakan akronim dengan singkatan. Selain itu. Selain dapat memastikan penggunaan bahasa yang lebih berkesan dan ce kap. tetapi singkatan tidak sedemikian. seperti STPM. sintaksis. malah kebanyakan permasalahan bahasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful