Strategi Dasar Ekonomi Baru

Strategi Dasar Ekonomi Baru Pembasmian kemiskinan Di bawah Dasar Ekonomi baru, kerajaan telah melancarkan beberapa strategi

bagi merapatkan jurang ekonomi antara etnik di Malaysia. Antaranya ialah dengan memperkenalkan program pembasmian kemiskinan secara besar-besaran di seluruh negara terutamanya di negeri yang terjejas teruk seperti Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Oleh itu, En. Kamal dan En. Zainal daripada Unit Perancangan Ekonomi telah mejalankan kajian tentang peratusan kadar kemiskinan negara. Hasil kajian mereka mendapati, kemerosotan mendadak peratusan kemiskinan di Malaysia sebanyak 32.3% sejak tahun pelaksanaanya 1970 hingga 1987. Hal ini dapat dibuktikan dengan peratusan kemiskinan di Semenanjung Malaysia merosot terutamanya di kalangan orang Melayu sebanyak 24% pada tahun 1987, kaum India sebanyak 10% diikuti kaum Cina sebanyak 8% manakala di Sabah dan Sarawak mengalami peratusan kemerosotan yang sedikit sahaja. Walaubagaimanapun, penduduk Sabah dan Sarawak mempunyai pendapatan isi rumah yang agak tinggi dengan Sabah menduduki tempat kedua dan Sarawak di tempat kelima jika dibandingkan dengan 13 negeri yang lain (Kamal dan Zainal, 1989). Walaupun matlamat DEB tidak dapat dicapai sepenuhnya, namun kerajaan masih lagi meneruskan semangat DEB dengan memperkenalkan Dasar Pembangunan Nasional yang menjadi kesinambungan kepada DEB.

Pewujudan Pekerjaan dan Penstrukturan Semula Bidang pertanian menjadi semakin maju dan kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha bagi memastikan golongan miskin di luar bandar menerima faedah dasar-dasar pertanian yang dianjurkan. Oleh itu, kerajaan telah menekankan aspek pentauliahan lebih banyak tanah pertanian digiatkan di kawasan luar bandar. Kerajaan telah menubuhkan FELDA, FELCRA dan RISDA bagi membantu Bumiputera mengusahakan tanaman yang diamanahkan kepada mereka. Sebanyak satu juta hektar atau lebih tanah pertanian dimajukan bagi setiap tempoh rancangan di bawah program persekutuan mahupun program negeri dengan usaha sama sektor swasta. Menurut Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kelima, pendapatan bulanan bersih peneroka bagi tahun 1986-1988, pendapatan peneroka kelapa sawit adalah dianggarkan kira-kira RM493, bagi rancangan getah pula sebanyak RM545 manakala peneroka tebu sebanyak RM440. Walaubagaimanapun,

(Kamal dan Zainal. manakala dalam perkhidmatan awam kepada 68% dan juga 44% dalam bidang pembuatan menjelang tahun 2000. 1989).7% dan kaum India sebanyak 7. dan juga sektor awam. masing-masing mewakili 17 % dan 7% mereka yang terlibat dalam sektor . Selain itu. Penyusunan semula tenaga Melalui penyusunan semula tenaga.1%. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan penyerapan kaum bumiputera dalam bidang pertanian kepada 75%. 1989). Pendapatan bulanan bagi peneroka kelapa sawit adalah menigkat sebanyak 57%. terdapat perkembangan positif kaum bumiputera dalam penyusunan semula tenaga di mana kebanyakan kaum bumiputera berpindah ke sektor moden dan pekerjaan bergaji tinggi. manakala peneroka getah meningkat sebanyak 76% manakala bagi peneroka tebu sebanyak 70%. Ini diikuti oleh kaum Cina dan India. Fokus utama penyusunan semula tenaga ini adalah untuk menggalakkan kaum bumiputera menyertai sektor yang mempunyai pertumbuhan yang tinggi jika dibandingkan penyertaan mereka sebelum ini dalam bidang pertanian yang kurang maju. Selain itu. (Kamal dan Zainal. Implikasi besar daripada program pembangunan ini ialah ia dapat membantu meningkatkan kualiti dan pendapatan kaum Bumiputera tetapi bukan secara menyeluruh. ia juga dapat melatih kaum Bumiputera untuk memiliki kepakaran secara kolektif. didapati bahawa terdapat peratusan yang rendah bagi Bumiputera mewakili sektor perdagangan berbanding kaum Cina pada tahun 1990 di mana Kaum Cina mendominasi sektor ini sebanyak 57. penyertaan kaum bumiputera dalam sektor swasta terutamanya dalam industri pembuatan.terdapat peningkatan dari segi pendapatan Bumiputera dalam sektor ini pada tahun 1988 berikutan harga pasaran antarabangsa yang lebih tinggi. jika dilihat dari segi guna tenaga menurut pekerjaan antara etnik. Hal ini menunjukkan penglibatan yang rendah oleh kaum Bumiputera dalam sektor berkenaan terutamanya dalam perdagangan borong dan runcit. bagi jenis pertanian lain seperti padi dan aktiviti-aktiviti kecil pertanian lain tidak menunjukkan apa-apa peningkatan pendapatan. pada tahun 1988. Sejak tahun 1970-an dan 1980-an. Menurut Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kelima (1986-1990). Walaubagaimanapun. kaum Bumiputera telah mendominasi bidang pertanian sebanyak 76% dan seperti yang diketahui bidang ini tidak membawa hasil produktiviti yang tinggi kepada negara.7% manakala Bumiputera sebanyak 34. Contohnya.

Bagi menggalakkan kaum bumiputera menyertai bidang keusahawanan kerajaan telah memberi bantuan melalui peruntukan kontrak-kontrak kerajaan yang memihak kepada kaum bumiputera. kerajaan juga telah menubuhkan beberapa institusi penting dalam menjayakan program tersebut. Oleh itu. Keutamaan akan diberikan kepada pengusaha bumiputera dalam melaksanakan kontrak yang ditawarkan berjumlah tidak melebihi RM 50. 2002).000 jika tender mereka tidak lebih daripada 10 peratus di atas bida bukan Bumiputera.tersebut. Parkinson dan Saniman. Oleh itu. Antara perkhidmatan yang ditawarkan ialah dengan menguruskan pentadbiran pinjaman daripada Bank Dunia dan juga menyediakan latihan (Faaland. kerajaan menegaskan µpola yang lebih seimbang dalam pemilikan aset-aset dalam semua sektor ekonomi adalah perlu. Majlis Amanah Rakyat (MARA) ditubuhkan bagi menyediakan peruntukan sebanyak RM 11 juta pinjaman setahun dan juga menyediakan program latihan kepada usahawan kecil Bumiputera. kemelesetan telah melanda usahawan Bumiputera menyebabkan mereka tidak dapat meneruskan perniagaan walaupun sokongan dan bantuan kewangan daripada pihak kerajaan telah diberikan sepenuhnya. Di samping itu. kerajaan juga menubuhkan Bank Pembangunan bagi menyokong sarana DEB dalam membantu peniaga-peniaga kecil Bumiputera. Walaubagaimanapun. Selain itu. usaha perstrukturan semula DEB dilancarkan bagi membantu kaum bumiputera bagi merapatkan jurang ekonomi antara etnik melalui Rangka Jangka Panjang dalam memfokuskan peranan sektor korporat. Keusahawanan Kerajaan telah mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (BCIC). Kaum Cina menguasai pekerjaan dalam bidang ini sebanyak 58% pada tahun yang sama (Faaland. penglibatan Bumiputera dalam bidang penjualan amat sedikit jika dibandingkan dengan penglibatan kaum Cina. Sasaran kerajaan ialah bahawa dalam tempoh dua puluh tahun. 2002) Namun. Parkinson dan Saniman. Pemilikan Kerajaaan juga menumpukan pemilikan ekuiti pelbagai perusahaan kepada Bumiputera sebagai salah satu usaha meningkatkan tahap ekonomi mereka. orang Melayu dan peribumi lain akan memiliki dan menguruskan sekurang-kurangnya 30% daripada . Antaranya ialah.

Sumber bagi tahun 1985. peningkatan yang dialami semakin perlahan sebanyak 0.0 100 1988 75.7% pada tahun 1990. dalam proses penstrukturan semula pemilikan asset.0 61.4% peningkatan. 40% untuk kaum lain dan juga 30 peratus untuk pelabur asing.6 100 1990 76.3 2. kerajaan memfokuskan pemilikan asset fizikal seperti tanah.4 56.6 6.0 6. kaum Cina masih lagi munguasai syer syarikat dalam sektor korporat dengan mengungguli peratusan sebanyak 56. Pada tahun 1980-an jika diperhatikan.1 47.6 37.7 23. 1975 dan 1980: Rancangan Malaysia Keempat.5 4. Jadual 1: Pemilikan dan Penguasaan Sektor Korporat 1971 hingga 1990 (Peratusan dipegang oleh kumpulan etnik. Ini menunjukkan perkembangan positif penguasaan Bumiputera dalam syer syarikat.0 56. 1988 dan 1990: Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kelima.6% sahaja.4 13.9 26.0 11. Secara keseluruhannya.3 8.seluruh aktiviti perdagngan dan perindustrian ekonomi dalam semua kategori dan sekala operasi.7 3. rumah.6 5.0 24. semenjak tahun 1988. Jika diperhatikan jadual di atas.¶ (Kamal dan Zainal. Kerajaan telah memperluaskan pemilikan dengan menetapkan penyertaan kaum lain dan juga pemastautin asing menyertai pemilikan tersebut supaya sekurang-kurangnya 30% adalah untuk pemilikan bumiputera.6 1. anggaran berkaitan nilai tara) 1971 Penduduk Rakyat Malaysia Individu Bumiputera Agensi Amanah Bumiputera Penduduk Rakyat Malaysia Lain Penduduk Asing Jumlah 38.7 100 Sumber bagi tahun 1971. terdapat peningkatan paling mendadak bagi Bumiputera memegang syer syarikat dalam sektor korporat di mana sebanyak 7.7 34.5 53. . Selain itu.7 7.3 100 1980 52.1 40. 1989). bangunan perdagangan dan asset-aset kewangan kepada Bumiputera.4 54. Namun.7 100 1975 46.5 100 1985 74.3 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful