PENDALAMAN MATERI PAI ASPEK: TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

Oleh Aprianto Widyaiswara Pertama

SOAL
1. 2. 3. 4.

Jelaskanlah pengertian tarikh dan peradaban Islam! Jelaskanlah manfaat dari pembelajaran PAI aspek Tarikh dan Peradaban Islam! Tuliskanlah jumlah KD Tarikh dan Peradaban Islam pada SD Apa saja materi pokok Tarikh dan Peradaban Islam pada SD?

KOMPETENSI
Menguraikan tentang materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam aspek Tarikh dan Peradaban Islam pada SD

INDIKATOR 
  

Menjelaskan pengertian tarikh dan peradaban Islam Menjelaskan manfaat dari pembelajaran PAI aspek Tarikh dan Peradaban Islam Menentukan jumlah KD Tarikh dan Peradaban Islam pada SD Menguraikan materi pokok Tarikh dan Peradaban Islam pada SD

Visi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Terwujudnya Keagamaan dan Terbinanya Keberagamaan Peserta Didik yang Sempurna (Kaffah) pada Jenjang SD

Misi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Membentuk peserta didik yang memiliki iman yang fungsional dan berkesinambungan dalam beribadah kepada Allah SWT Membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlakul karimah Menumbuhkan suasana keagamaan di sekolah yang Islami dilandasi toleransi dan kedamaian yang hakiki

KENAPA PERLU KAJIAN DAN ANALISIS PENGEMBANGAN ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM?

KTSP hanya Standar Minimal Standar Nasional Pendidikan Bercermin dari Kompetensi Akidah KTSP Memberi Peluang yang Luas untuk Pengembangan

PENGERTIAN TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

Ilmu yang mempelajari tentang peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau yang berkaitan dengan peristiwa, tempat, waktu dan nama-nama tokoh yang terkait dengan kemajuan yang pernah dicapai umat Islam

Standar Kompetensi Lulusan Kompetensi Tarikh dan Peradaban Islam

Menceritakan kisah nabi-nabi serta mengambil teladan dari kisah tersebut dan menceritakan kisah tokoh orang-orang tercela dalam kehidupan nabi

Hasil & Urutan Pengembangan Kompetensi Tarikh dan Peradaban Islam
Kelas IV : Kisah Nabi Adam Kisah Nabi Muhammad Saw. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail Kelas V : Kisah Nabi Ayyub, Musa dan Isa Kisah Abu Bakar dan Umar bin Khatab Kelas VI : Kisah Abu Lahab dan Abu Jahal Kisah Musailamah al-Kadzab Kisah Kaum Muhajirin dan Anshar

MANFAAT MEMPELAJARI TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

1.Edukatif 2.Inspiratif 3.Rekreatif

3 (TIGA) DIMENSI KOMPETENSI TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

Masa lalu Masa kini Masa akan datang

PETA PENCAPAIAN KOMPETENSI
AQIDAH AL-QUR¶AN

PAI

FIQIH AKHLAK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

STANDAR ISI MP PAI
ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM KELAS IV
Standar kompetensi Kompetensi Dasar
1. 2. 3.

3. Menceritakan kisah Nabi

Menceritakan kisah Nabi Adam AS Menceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW Menceritakan perilaku masa kanakkanak-kanak Nabi Muhammad SAW

8. Menceritakan kisah Nabi

8.1 Menceritakan kisah Nabi Ibrahim AS 8.2 Menceritakan kisah Nabi Ismail AS

STANDAR ISI MP PAI ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM KELAS V
Standar kompetensi
3. Menceritakan kisah Nabi

Kompetensi Dasar
3.1 Menceritakan kisah Nabi Ayyub AS 3.2 Menceritakan kisah Nabi Musa AS 3.3 Menceritakan kisah Nabi Isa AS 8.1 Menceritakan kisah Khalifah Abubakar RA 8.2 Menceritakan kisah Umar bin Khattab RA

8. Menceritakan kisah Sahabat Nabi

STANDAR ISI MP PAI ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM KELAS VI
Standar kompetensi Kompetensi Dasar

3. Menceritakan kisah Abu Lahab, Abu 3.1 Menceritakan perilaku Abu Lahab dan Abu Jahal Jahal, dan Musailamah Al Kadzab 3.2 Menceritakan perilaku Musailamah Al Kadzab

8. Menceritakan kisah kaum Muhajirin dan kaum Anshar

8.1 Menceritakan perjuangan kaum Muhajirin 8.2 Menceritakan perjuangan kaum Anshar

NABI PANDAI MEMBACA DAN MENULIS

{2 :

}

Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka" (al-Jumu¶ah (62) :2)

{27 :

}

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya´ (al-Maidah (5): 27)

TERBELAHNYA LAUT MERAH
Dan (ingatlah), ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan (Fir¶aun) dan pengikutpengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan (QS al-Baqarah: 50). alDan kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir¶aun dan bala tentaranya, Karena hendak menganiaya dan menindas (mereka); hingga bila Fir¶aun itu Telah hampir tenggelam berkatalah dia: ³Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya termasuk orang-orang orangyang berserah diri (kepada Allah)´ (QS Yunus: 90)

TERBELAHNYA LAUT MERAH
Dan Sesungguhnya Telah kami wahyukan kepada Musa: ³Pergilah kamu dengan hamba-hamba-Ku (Bani Israil) di malam hari, Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering dilaut itu[933], kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut (akan tenggelam)´. (QS Thaaha: 77) Maka Fir¶aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. (QS Thaahaa: 78) Lalu kami wahyukan kepada Musa: ³Pukullah lautan itu dengan tongkatmu´. Maka terbelahlah lautan itu dan tiaptiap belahan adalah seperti gunung yang besar. (QS Asy Syu¶araa: 63)

TERBELAHNYA LAUT MERAH

TERBELAHNYA LAUT MERAH 
Lokasi penyeberangan diperkirakan berada di Teluk    

Aqaba di Nuwaybi Kedalaman maksimum perairan di sekitar lokasi penyeberangan adalah 800 meter di sisi ke arah Mesir dan 900 meter di sisi ke arah Arab Sementara itu di sisi utara dan selatan lintasan penyeberangan (garis merah) kedalamannya mencapai 1500 meter Kemiringan laut dari Nuwaybi ke arah Teluk Aqaba sekitar 1/14 atau 4 derajat, sementara itu dari Teluk Nuwaybi ke arah daratan Arab sekitar 1/10 atau 6 derajat Jarak antara Nuwaybi ke Arab sekitar 1800 meter (menurut peta dari MSN Encarta bahkan sekitar 10 km). Lebar lintasan dimana laut terbelah diperkirakan 900 meter.

TERBELAHNYA LAUT MERAH 
 Jaraknya lebih kurang 7 km Jumlah pengikut nabi Musa lebih kurang 600.000 orang Jarak tempuh 4 jam Diperlukan tekanan (gaya per satuan luas) sebesar 2.800.000 Newton/m2

MUSAILAMAH AL-KADZAB ALMengapa Rasulullah tidak memerangi Musailamah alalKadzab?
1.

Musailamah Al-Kadzab, yang menyaingi Rasulullah Aldengan mendakwakan dirinya sebagai Nabi Musailamah Al-Kadzab Hadir jauh sebelum Nabi SAW Alsakit kemudian wafat, µAmr bin Ash belum Masuk Islam, beliau sudah bersahabat dengan Musailamah Al-Kazab AlPara Pembohong Agama, Para Munafiq sangat banyak pada zaman Rosululloh

2.

3.

MUSAILAMAH AL-KADZAB AL-

4.

Sebelum Nabi Sakit kemudian Wafat, Turun ayat AlAlQur¶an terakhir, AL-MAAIDAH : 3 ALMustahil Nabi SAW terlewatkan menjalankan Apa2 yang Diperintah Alloh dan menjalankan Apa2 yang Dilarang Allah Apabila Abu Bakar telah bertindak tegas terhadap Pembohong Agama (Nabi Palsu) dengan cara Memeranginya, berarti Nabi SAW tidak bertindak tegas dalam menjalankan Hukum Islam.

5.

6.

KEGIATAN RASULULLAH SETELAH DI MADINAH
1. Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar 2. Mengikat perjanjian dengan Yahudi 3. Mengikat perjanjian dengan Kaum Munafiqin

DISKUSI: KRITERIA TINGKAT KESULITAN MATERI PELAJARAN PAI ASPEK TARIKH DAN PI
NO SK KD MATERI PEL. SS KRITERIA KESULITAN S Sd M UPAYA MENGATASI

Keterangan: SS: Sangat Sulit S : Sulit Sd: Sedang M : Mudah

TERIMA KASIH