1 1

KON8EP KON8EP- -KON8EP KON8EP
A8A8 HUBUNGAN A8A8 HUBUNGAN
ETN¡K ETN¡K
2 2
KON8EP MA8YARAKAT KON8EP MA8YARAKAT
Definisi Masyarakat Definisi Masyarakat
"" kumpulan kumpulan manusia manusia yang yang hidup hidup
bersama bersama- -sama sama di di sesuatu sesuatu tempat tempat
dengan dengan aturan aturan dan dan cara cara tertentu tertentu
amus amus Dewan Dewan 2006 2006) )
3 3
kENAPA PERLU MEMAHAMI DAN kENAPA PERLU MEMAHAMI DAN
MENSkAJI MASYARAkAT ? MENSkAJI MASYARAkAT ?
anusia Hidup Bermasyarakat anusia Hidup Bermasyarakat
Manusia Manusia tiada tiada pilihan pilihan demi demi kelangsungan kelangsungan
hidup hidup
4 4
Memahami Cara Hidup Memahami Cara Hidup
Bermasyarakat Bermasyarakat
Pemahaman yang tepat terhadap Pemahaman yang tepat terhadap
masyarakat membolehkan individu itu masyarakat membolehkan individu itu
bertingkahlaku dan menyesuaikan diri bertingkahlaku dan menyesuaikan diri
mengikut kehendak masyarakat mengikut kehendak masyarakat
setempat. Ìini akan mewujudkan setempat. Ìini akan mewujudkan
keharmonian dalam masyarakat dan keharmonian dalam masyarakat dan
sukar untuk melanggar peraturan yang sukar untuk melanggar peraturan yang
wujud di dalam lingkungan sosialnya. wujud di dalam lingkungan sosialnya.
5 5
Memahami Budaya 8endiri Memahami Budaya 8endiri
dan Masyarakat Lain dan Masyarakat Lain
Ìndividu yang telah mengkaji masyarakat Ìndividu yang telah mengkaji masyarakat
lain tidak akan mengalami satu kejutan lain tidak akan mengalami satu kejutan
budaya, tetapi lebih bersedia budaya, tetapi lebih bersedia
menghadapi perbezaan yang menghadapi perbezaan yang
wujud.seseorang yang mengkaji wujud.seseorang yang mengkaji
masyarakat industri tidak akan terkejut masyarakat industri tidak akan terkejut
jika pergi ke negara tersebut. jika pergi ke negara tersebut.
6 6
Memupuk Kerjasama di Memupuk Kerjasama di
Antara Masyarakat Antara Masyarakat
Perhubungan masa kini bukan hanya terbatas Perhubungan masa kini bukan hanya terbatas
di kalangan satu masyarakat sahaja tetapi di kalangan satu masyarakat sahaja tetapi
merangkumi masyarakat dunia merangkumi masyarakat dunia
keseluruhannya. Bagi mengatasi isu keseluruhannya. Bagi mengatasi isu- -isu global isu global
seperti pencemaran, teknologi, perlumbaan seperti pencemaran, teknologi, perlumbaan
senjata dan sebagainya, memerlukan senjata dan sebagainya, memerlukan
kerjasama antara masyarakat. Maka, kajian kerjasama antara masyarakat. Maka, kajian
terhadap masyarakat akan membolehkan kita terhadap masyarakat akan membolehkan kita
memahami dan memupuk kerjasama dengan memahami dan memupuk kerjasama dengan
sesuatu masyarakat. sesuatu masyarakat.
7 7
Ciri Ciri- -Ciri Masyarakat Ciri Masyarakat
anusia Yang Hidup Berkelompok anusia Yang Hidup Berkelompok
Manusia Manusia hidup hidup bersama bersama dan dan membentuk membentuk
kelompok kelompok.. Kelompok Kelompok ini ini lah lah yang yang membentuk membentuk
masyarakat masyarakat.. Mereka Mereka mengenali mengenali antara antara satu satu
sama sama lain lain dan dan saling saling bergantungan bergantungan.. Kesatuan Kesatuan
sosial sosial wujud wujud dalam dalam perhubungan perhubungan sesama sesama
manusia manusia ini ini.. Seseorang Seseorang manusia manusia tidak tidak mungkin mungkin
dapat dapat meneruskan meneruskan hidupnya hidupnya tanpa tanpa bergantung bergantung
kepada kepada manusia manusia lain lain..
8 8
Melahirkan Kebudayaan Melahirkan Kebudayaan
Tiada masyarakat, tiadalah budaya Tiada masyarakat, tiadalah budaya
dan sebaliknya. Masyarakat akan dan sebaliknya. Masyarakat akan
melahirkan kebudayaan, sama ada melahirkan kebudayaan, sama ada
kebendaan atau bukan kebendaan. kebendaan atau bukan kebendaan.
Budaya itu pula diwarisi dari generasi ke Budaya itu pula diwarisi dari generasi ke
generassi berikutnya dnegan proses generassi berikutnya dnegan proses
penyesuaian. penyesuaian.
9 9
Mengalami Perubahan Mengalami Perubahan
Sebagaimana budaya, masyarakat Sebagaimana budaya, masyarakat
juga turut mengalami perubahan. Suatu juga turut mengalami perubahan. Suatu
perubahan terjadi kerana faktor perubahan terjadi kerana faktor- -faktor faktor
yang berasal dari masyarakat itu snediri. yang berasal dari masyarakat itu snediri.
Sebagai contoh, suatu penemuan baru Sebagai contoh, suatu penemuan baru
mungkin akan mengakibatkan perubahan mungkin akan mengakibatkan perubahan
kepada masyarakat itu. kepada masyarakat itu.
10 10
Berinteraksi Berinteraksi
Salah satu syarat kewujudan Salah satu syarat kewujudan
masyarakat ialah terdapatnya perlakuan masyarakat ialah terdapatnya perlakuan
berhubung dan bekerjasama di antara berhubung dan bekerjasama di antara
ahli dan ini akan mencetuskan interaksi. ahli dan ini akan mencetuskan interaksi.
Ìnteraksi ini boleh berlaku secara lisan Ìnteraksi ini boleh berlaku secara lisan
atau tidak . atau tidak .
11 11
Terdapat Kepimpinan Terdapat Kepimpinan
Pemimpin adalah terdiri daripada Pemimpin adalah terdiri daripada
ketua keluarga, ketua kampung, ketua ketua keluarga, ketua kampung, ketua
negara dan sebagainya. Dalam negara dan sebagainya. Dalam
masyarakat Melayu awal, kepimpinan masyarakat Melayu awal, kepimpinan
adalah bercorak tertutup kerana adalah bercorak tertutup kerana
pemilihan berdasarkan keturunan. pemilihan berdasarkan keturunan.
12 12
Mempunyai Aturan 8osial Mempunyai Aturan 8osial
Bermaksud susun lapis yang wujud dalam Bermaksud susun lapis yang wujud dalam
masyarakat. masyarakat.
Terbahagikepada tiga bahagian iaitu Terbahagikepada tiga bahagian iaitu
1. Kelas 1. Kelas
2. Status 2. Status
3. Kasta. 3. Kasta.
13 13
Kelas Kelas
kedudukan seseorang dalam masyarakat kedudukan seseorang dalam masyarakat
berdasarkan pemilikan harta atau berdasarkan pemilikan harta atau
kekayaan seperti orang kaya kelas kekayaan seperti orang kaya kelas
atasan dan orang miskin, kelas bawahan atasan dan orang miskin, kelas bawahan
14 14
8tatus 8tatus
Peranan yang dimainkan oleh individu Peranan yang dimainkan oleh individu
dalam masyarakat seperti penerimaan dalam masyarakat seperti penerimaan
gelaran iaitu haji, lebai, dato' dan gelaran iaitu haji, lebai, dato' dan
sebagainya. sebagainya.
15 15
Kasta Kasta
kelas sosial yang keahlinya ditentukan kelas sosial yang keahlinya ditentukan
hanya melalui kelahiran dan dalam hanya melalui kelahiran dan dalam
hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial. Ìni hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial. Ìni
dapat dilihat dalam zaman tradisional dapat dilihat dalam zaman tradisional
Ìndia yang memecahkan kasta kepada Ìndia yang memecahkan kasta kepada
Brahmin, Vaisya, Ksyatria, Sudra Brahmin, Vaisya, Ksyatria, Sudra dan dan
Pariah Pariah
16 16
Perbezaan Antara Perbezaan Antara
Masyarakat Malaysia dan Masyarakat Malaysia dan
Bangsa Malaysia Bangsa Malaysia
Masyarakat Malaysia
Bangsa Malaysia
17 17
8amb. 8amb.
BANGSA MALAYSÌA
NEGARA KEWARGANEGARAAN
SEMANGAT
KEBANGSAAN
18 18
Sumb. Sumb.
MASYARAAT
ETNÌK RAS / BANGSA PREJUDÌS
ETNÌSÌTÌ
ETNOSENTRÌSME /
ETNOSENTRÌK
RASÌSME
ÌNDÌVÌDU ÌNSTÌTUSÌ
STEREOTAÌP
DÌSKRÌMÌNASÌ
19 19
KON8EP ETN¡K KON8EP ETN¡K
Definisi : Definisi :
Sekelompok manusia yang Sekelompok manusia yang
mengamalkan budaya yang hampi mengamalkan budaya yang hampi
seragam, termasuk adat rasam, seragam, termasuk adat rasam,
pakaian,makanan,bahasa dan kegiatan pakaian,makanan,bahasa dan kegiatan
ekonomi. ekonomi.
20 20
RA8 / BANG8A RA8 / BANG8A
Definisi : Definisi :
Sebuah kelompok sosial yang Sebuah kelompok sosial yang
mempunyai tanda pengenalan kolektif mempunyai tanda pengenalan kolektif
berasaskan ciri berasaskan ciri- -ciri fizikal biologikal ciri fizikal biologikal
nyata. nyata.
Cth : warna kulit, mata, rambut. Cth : warna kulit, mata, rambut.
21 21
ETN|8|T| ETN|8|T|
Rasa Rasa kek|taan kek|taan sesuatu sesuatu kumpu|an kumpu|an etn|k etn|k tertentu tertentu kerana kerana
anggotanya anggotanya merasa merasa d|satukan d|satukan dengan dengan satu satu sejarah, sejarah,
n||a|, n||a|, s|kap s|kap dan dan t|ngkah|aku t|ngkah|aku yang yang sama sama. .
ETN08ENTR|8HE ETN08ENTR|8HE
Kepercayaan Kepercayaan atau atau rasa rasa bangga bangga d| d| ka|angan ka|angan
anggota anggota sesebuah sesebuah etn|k etn|k bahawa bahawa budaya budaya dan dan
etn|k etn|k mereka mereka jauh jauh |eb|h |eb|h ba|k ba|k dan dan hebat hebat dar|pada dar|pada
ke|ompok ke|ompok |a|n |a|n. .
22 22
RA8|8HE RA8|8HE
Pandangan, Pandangan, pem|k|ran pem|k|ran atau atau kepercayaan kepercayaan
negat|f negat|f o|eh o|eh sesuatu sesuatu ke|ompok ke|ompok sos|a| sos|a|
terhadap terhadap sesuatu sesuatu ke|ompok ke|ompok |a|n |a|n
berdasarkan berdasarkan c|r| c|r|--c|r| c|r| f|z|ka| f|z|ka| atau atau ras ras
semata semata--mata mata. .
23 23
24 24
PREJU0|8 PREJU0|8
Pandangan Pandangan negat|f negat|f mengena| mengena| ah|| ah|| atau atau
ke|ompok ke|ompok etn|k etn|k |a|n |a|n yang yang |az|mnya |az|mnya t|dak t|dak
berasaskan berasaskan mak|umat mak|umat yang yang tepat tepat dan dan
b|asanya b|asanya t|dak t|dak d||uahkan d||uahkan secara secara
terbuka terbuka. .
25 25
8TERE0TA|P 8TERE0TA|P
Kenyataan Kenyataan umum umum yang yang negat|f negat|f terhadap terhadap
sesuatu sesuatu kumpu|an kumpu|an etn|k etn|k atau atau gambaran gambaran
ber|eb|h ber|eb|h--|eb|han |eb|han tentang tentang sesuatu sesuatu per|akuan per|akuan
ba|k ba|k atau atau buruk buruk sesuatu sesuatu kumpu|an kumpu|an etn|k etn|k. .
0|8KR|H|NA8| 0|8KR|H|NA8|
Perbuatan Perbuatan memband|ngbezakan memband|ngbezakan seseorang seseorang
|nd|v|du |nd|v|du atau atau sesuatu sesuatu ke|ompok ke|ompok etn|k etn|k |a|n |a|n
berasaskan berasaskan c|r| c|r|--c|r| c|r| etn|k etn|k semata semata--mata mata. .
26 26
KON8EP BUDAYA KON8EP BUDAYA
,,Budaya berasal dari perkataan Jawa: Budaya berasal dari perkataan Jawa:
" " -udaya -udaya ¨ ¨
,,hasil cantuman hasil cantuman " " -udhi -udhi ¨ dan " ¨ dan " daya daya ¨. ¨.
,,Perkataan " Perkataan " -udhi -udhi ¨ yang dipinjam dari ¨ yang dipinjam dari
bahasa bahasa sanskrit bererti ' sanskrit bererti ' kecergasan kecergasan
fikiran dan akaI fikiran dan akaI ' ' ,," " daya daya ¨ ialah ¨ ialah
perkataan Melayu Polynesia perkataan Melayu Polynesia bermakna bermakna
' ' kekuatan kuasa, tenaga dan kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh pengaruh'. '.
,,Jika dicantumkan kedua Jika dicantumkan kedua- -dua perkataan dua perkataan
ini ini -udaya ) -udaya ) akan membawa maksud akan membawa maksud ' '
tenaga tenaga fikiran , usaha rohani atau kuasa fikiran , usaha rohani atau kuasa
yang yang menggerakkan jiwa menggerakkan jiwa '. '.
27 27
8ambungan. 8ambungan.
Budaya juga diertikan sebagai, ' Budaya juga diertikan sebagai, ' The woy The woy
of Iife of o peopIe, incIudinq fheir of Iife of o peopIe, incIudinq fheir
offifudes, voIues, beIiefs, orfs, offifudes, voIues, beIiefs, orfs,
sciences, modes of percepfion, ond sciences, modes of percepfion, ond
hobifs of fhouqhf ond ocfivify. CuIfuroI hobifs of fhouqhf ond ocfivify. CuIfuroI
feofures of forms of Iife ore Ieorned feofures of forms of Iife ore Ieorned
buf ore offen foo persive fo be reodiIy buf ore offen foo persive fo be reodiIy
noficed from wifhin noficed from wifhin '. ( Dictionary Of '. ( Dictionary Of
Philosophy, 1996 ). Philosophy, 1996 ).
28 28
8amb. 8amb.
Menurut sumber lain mendefinisikan Menurut sumber lain mendefinisikan
budaya ialah tamadun, peradaban, budaya ialah tamadun, peradaban,
kemajuan fikiran, akal budi ( cara berfikir, kemajuan fikiran, akal budi ( cara berfikir,
berkelakuan, dan sebagainya ).(Kamus berkelakuan, dan sebagainya ).(Kamus
Dewan Edisi Ketiga, 1997). Dewan Edisi Ketiga, 1997).
29 29
8amb. 8amb.
Di Di definisikan definisikan sebagai sebagai cara cara hidup hidup yang yang
diikuti diikuti oleh oleh orang orang yang yang menjadi menjadi anggota anggota
kumpulan kumpulan tertentu tertentu dan dan meliputi meliputi anasir anasir
sistem sistem sosial, sosial, susunan susunan organisasi organisasi
ekonomi, ekonomi, politik, politik, agama, agama, kepercayaan, kepercayaan,
adat adat resam, resam, sikap, sikap, nilai, nilai, peralatan peralatan
budaya, budaya, atau atau apa apa- -apa apa yang yang dihasilkan dihasilkan
oleh oleh mereka mereka sebagai sebagai anggota anggota
masyarakat masyarakat..
30 30
Kesimpulan Kesimpulan
Budaya Budaya itu itu dari dari sudut sudut -ahasanya -ahasanya
membawa membawa makna makna cara cara hidup hidup manusia, manusia,
istiIah istiIah :: cara cara hidup hidup orang orang ramai ramai termasuk termasuk
pemikiran, pemikiran, nilai nilai kepercayaan, kepercayaan, pandangan pandangan
dan dan tabiat tabiat berfikir berfikir serta serta cara cara perlakuan perlakuan
manusia manusia yang yang menggerakkan menggerakkan jiwa jiwa..
31 31
IIMIAIAGIAù IllAYA IIMIAIAGIAù IllAYA
BUDAYA
KEBENDAAN BUKAN KEBENDAAN
32 32
Budaya kebendaan Budaya kebendaan
Merangkumi peralatan dan kelengkapan Merangkumi peralatan dan kelengkapan
hidup seperti rumah, kereta, perahu, hidup seperti rumah, kereta, perahu,
senjata dan sebagainya, Contohnya, senjata dan sebagainya, Contohnya,
orang Melayu mempunyai rumah yang orang Melayu mempunyai rumah yang
berbeza dengan orang Ìnggeris atau berbeza dengan orang Ìnggeris atau
orang Eskimo orang Eskimo
33 33
Budaya bukan kebendaan Budaya bukan kebendaan
Seperti Seperti kepercayaan, kepercayaan, adat adat istiadat istiadat dan dan undang undang- -
undang undang.. Contohnya, Contohnya, setiap setiap masyarakat masyarakat
mempunyai mempunyai adat adat istiadat istiadat yang yang berbeza berbeza- -beza beza
dalam dalam menjalani menjalani kehidupan kehidupan seperti seperti perkahwinan perkahwinan
masyarakat masyarakat Melayu Melayu yang yang mana mana pihak pihak lelaki lelaki yang yang
memberi memberi hantaran hantaran kepada kepada pihak pihak perempuan perempuan
manakala, manakala, bagi bagi masyarakat masyarakat Ìndia, Ìndia, hantaran(dowri) hantaran(dowri)
perkahwinan perkahwinan diberi diberi oleh oleh pihak pihak perempuan perempuan kepada kepada
pihak pihak lelaki lelaki..
34 34
PERANAN BUDAYA
BÌNA ÌMEJ NEGARA / ÌDENTÌTÌ
PUPUK KESEDARAN KEBANGSAAN & KENEGARAAN
35 35
Ciri Ciri- -Ciri Budaya: Ciri Budaya:
Dipelajari Dipelajari
Budaya tidak lahir secara langsung tetapi Budaya tidak lahir secara langsung tetapi
perlu dipelajari. Manusia perlu belajar untuk perlu dipelajari. Manusia perlu belajar untuk
menguasai ilmu. Untuk mencipta sesuatu, menguasai ilmu. Untuk mencipta sesuatu,
manusia perlu belajar. Sebagai contoh manusia perlu belajar. Sebagai contoh
menunjukkan budaya itu dipelajari, kanak menunjukkan budaya itu dipelajari, kanak- -
kanak perlu diajar oleh ibu bapanya untuk kanak perlu diajar oleh ibu bapanya untuk
berbahasa dan berhubung. berbahasa dan berhubung.
36 36
aktor aktor- -faktor yang faktor yang
mempengaruhi pembelajaran mempengaruhi pembelajaran
a. Apakah agen a. Apakah agen- -agen sosialisasi seperti agen sosialisasi seperti
keluarga, jiran, sekolah, institusi latihan keluarga, jiran, sekolah, institusi latihan
dan sebagainya. dan sebagainya.
b. Apakah nilai yang mendapat b. Apakah nilai yang mendapat
keutamaan dalam sesebuah masyarakat keutamaan dalam sesebuah masyarakat
itu. itu.
c. Umur seseorang. c. Umur seseorang.
d. Tahap pendidikan d. Tahap pendidikan
e. Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku. e. Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku.
37 37
Dikongsi Dikongsi
Budaya Budaya itu itu dikongsi dikongsi oleh oleh manusia manusia yang yang menjadi menjadi
anggota anggota masyarakat masyarakat.. Perkongsian Perkongsian ini ini bermaksud bermaksud
yang yang setiap setiap perlakuan perlakuan itu itu diramal diramal dan dan didokong didokong oleh oleh
sekumpulan sekumpulan manusia manusia.. Nasi Nasi lemak lemak dan dan roti roti canai canai
menjadi menjadi budaya budaya keranan keranan masyaarakat masyaarakat
menggemarinya menggemarinya.. Bahasa Bahasa Melayu Melayu adalah adalah kebudayaan kebudayaan
rakyat rakyat Malaysia Malaysia kerana kerana dituturkan dituturkan oleh oleh mereka mereka
dalam dalam kehidupan kehidupan seharian seharian.. Perlakuan Perlakuan yang yang tidak tidak
dikongsi dikongsi oleh oleh sekumpulan sekumpulan manusia manusia tidak tidak termasuk termasuk
dalam dalam budaya budaya seperti seperti perlakuan perlakuan mencuri mencuri walaupun walaupun
ia ia wujud wujud dalam dalam masyarakat masyarakat.. Tanpa Tanpa perkongsian, perkongsian, ia ia
hanya hanya menjadi menjadi perlakuan perlakuan individu individu dan dan bukannya bukannya
perlakuan perlakuan masyarakat masyarakat..
38 38
8ejagat 8ejagat
Budaya itu bersifat sejagat. Kesejagatan Budaya itu bersifat sejagat. Kesejagatan
budaya ialah kebudayaan itu wujud budaya ialah kebudayaan itu wujud
dalam semua kelompok manusia. Tidak dalam semua kelompok manusia. Tidak
ada masyarakat yang tidak memiliki ada masyarakat yang tidak memiliki
kebudayaan. Walaubagaimanapun, kebudayaan. Walaubagaimanapun,
budaya yang sejagat itu berbeza antara budaya yang sejagat itu berbeza antara
masyarakat kerana faktor pengaruh alam, masyarakat kerana faktor pengaruh alam,
pengaruh luar dan tahap penyesuaian pengaruh luar dan tahap penyesuaian
anggota anggota
39 39
8amb. 8amb.
Clyde Kluckhohn mengesan tujuh unsur yang Clyde Kluckhohn mengesan tujuh unsur yang
terdapat dalam semua budaya iaitu: terdapat dalam semua budaya iaitu:
i. peralatan dan kelengkapan hidup manusia. i. peralatan dan kelengkapan hidup manusia.
ii. mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. ii. mata pencarian hidup dan sistem ekonomi.
iii. sistem sosial. iii. sistem sosial.
iv. bahasa iv. bahasa
v. kesenian v. kesenian
vi. sistem pengetahuan. vi. sistem pengetahuan.
vii. agama dan kepercayaan. vii. agama dan kepercayaan.
40 40
Diwarisi Diwarisi
Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu
generasi berikutnya. Ìni bermakna bahawa generasi berikutnya. Ìni bermakna bahawa
budaya Melayu, cina dan Ìndia yang diamalkan budaya Melayu, cina dan Ìndia yang diamalkan
hari ini adalaah lanjutan daripada budaya hari ini adalaah lanjutan daripada budaya
terdahulu. Peristiwa yang telah berlaku akan terdahulu. Peristiwa yang telah berlaku akan
memberi kesan kepada hari ini. Budaya itu memberi kesan kepada hari ini. Budaya itu
juga diwarisi juga membawa maksud juga diwarisi juga membawa maksud
bersambung. Teknologi yang dihasilkan hari ini bersambung. Teknologi yang dihasilkan hari ini
adalah hasil teknologi awal manusia masa adalah hasil teknologi awal manusia masa
lampau. lampau.
41 41
Berubah Berubah
Budaya sentiasa berubah dan tidak ada Budaya sentiasa berubah dan tidak ada
budaya yang wujud dari dahulu hingga budaya yang wujud dari dahulu hingga
sekarang tidak mengalami perubahan. sekarang tidak mengalami perubahan.
Perubahan ini dikaji daripada perubahan Perubahan ini dikaji daripada perubahan
bentuk, ciri dan proses yang berlaku. bentuk, ciri dan proses yang berlaku.
Cth : Rumah beratap rumbia/nipah telah Cth : Rumah beratap rumbia/nipah telah
digantikan dengan rumah beratap genting. digantikan dengan rumah beratap genting.
42 42
Perubahan ini disebabkan Perubahan ini disebabkan
beberapa faktor seperti: beberapa faktor seperti:
i. pertambahan bilangan anggota masyarakat. i. pertambahan bilangan anggota masyarakat.
ii. pertambahan keperluan dan keinginan ii. pertambahan keperluan dan keinginan
manusia. manusia.
iii. penemuan dan penciptaan teknologi baru. iii. penemuan dan penciptaan teknologi baru.
iv. pertembungan budaya. iv. pertembungan budaya.
v. konflik yang berlaku. v. konflik yang berlaku.
vi. perubahan alam sekitar. vi. perubahan alam sekitar.
43 43
Perlambangan Perlambangan
Budaya boleh ditunjukkan dlm bentuk Budaya boleh ditunjukkan dlm bentuk
perlambangan. perlambangan.
Cth. : logo, bendera, ukiran dll. Cth. : logo, bendera, ukiran dll.
44 44
Pandangan 8emesta Pandangan 8emesta
Pandangan Pandangan semesta semesta ialah ialah bagaimana bagaimana manusia manusia
memberikan memberikan tafsiran tafsiran terhadap terhadap keadaan keadaan alam alam
sekeliling sekeliling ke ke dalam dalam kehidupan kehidupan seharian seharian..
Pandangan Pandangan semesta semesta ini ini timbul timbul kerana kerana manusia manusia
mempunyai mempunyai pertalian pertalian yang yang rapat rapat dengan dengan alam alam
sekitarnya sekitarnya.. Pertalian Pertalian yang yang erat erat ini ini pula pula
diterjemahkan diterjemahkan dalam dalam kehidupan kehidupan seharian seharian
seperti seperti simpulan simpulan bahasa bahasa (seperti (seperti aur aur dengan dengan
tebing, tebing, ukuran ukuran (sehasta, (sehasta, sepelaung), sepelaung), tempoh tempoh
masa masa (setanak (setanak nasi) nasi) dan dan sebagainya sebagainya..
45 45
kONSEP PERPADUAN DAN kONSEP PERPADUAN DAN
INTERSRASI INTERSRASI
Perpaduan dan Ìntergrasi adalah Perpaduan dan Ìntergrasi adalah
berbeza. berbeza.
Perpaduan Perpaduan : Proses menyatupadukan : Proses menyatupadukan
seluruh masyarakat dan negara bagi seluruh masyarakat dan negara bagi
membentuk identiti / nilai bersama membentuk identiti / nilai bersama
Ìntergrasi Ìntergrasi : Proses mewujudkan satu : Proses mewujudkan satu
identiti nasional di kalangan kumpulan identiti nasional di kalangan kumpulan
yang terpisah. yang terpisah.
46 46
UNSUR UNSUR--UNSUR INTERCRASI UNSUR INTERCRASI
ÌNTERGRASÌ
WÌLAYAH EKONOMÌ KEBUDAYAAN SOSÌAL PENDÌDÌKAN POLÌTÌK
47 47
TAHAP TAHAP--TAHAP HUBUNCAN TAHAP HUBUNCAN
ETNIK ETNIK
AMALGAMASÌ
ASÌMÌLASÌ
AKULTURASÌ
AKOMODASÌ
SEGREGASÌ
48 48
8egregasi 8egregasi
Hubungan Hubungan yang yang bersifat bersifat pemisahan pemisahan di di
antara antara etnik etnik- -etnik etnik dalam dalam sesebuah sesebuah
negara negara.. Pemisahan Pemisahan berlaku berlaku dalam dalam
beberapa beberapa keadaan keadaan di di antaranya antaranya dari dari segi segi
kawasan, kawasan, tempat tempat tinggal, tinggal, sistem sistem
persekolahan, persekolahan, pengangkutan pengangkutan dan dan
kemudahan kemudahan awam awam sama sama ada ada didasari didasari
oleh oleh undang undang- -undang undang atau atau tidak tidak seperti seperti
Dasar Dasar Aparteid Aparteid di di Afrika Afrika Selatan Selatan..
49 49
Akomodusi Akomodusi
Setiap Setiap etnik etnik menyedari menyedari && menghormati menghormati
norma norma dan dan nilai nilai antara antara satu satu sama sama lain, lain,
namun namun mereka mereka tetap tetap mempertahankan mempertahankan
budaya budaya hidup hidup masing masing- -masing masing.. Mereka Mereka hidup hidup
secara secara harmoni harmoni dan dan saling saling menyesuaikan menyesuaikan
diri diri antara antara satu satu sama sama lain lain.. Di Di peringkat peringkat
pemerintahan pemerintahan pusat, pusat, setiap setiap etnik etnik
mempunyai mempunyai wakil wakil
Konsep Konsep ini ini diwakili diwakili oleh oleh formula formula ::
AA ++ BB ++ C C == AA ++ BB ++ C C.. (A,B (A,B dan dan C C merujuk merujuk
kepada kepada etnik etnik ,, bangsa bangsa atau atau budaya) budaya) " "
50 50
AkuIturasi AkuIturasi
Satu Satu proses proses perubahan perubahan dan dan pinjam pinjam meminjam meminjam
unsur unsur kebudayaan kebudayaan kesan kesan perhubungan perhubungan antara antara dua dua
kumpulan kumpulan manusia manusia yang yang berlainan berlainan tradisi tradisi..
Ìa Ìa merupakan merupakan satu satu proses proses penerimaan penerimaan unsur unsur
kebudayaan kebudayaan di di kalangan kalangan individu individu atau atau kelompok kelompok
dari dari sesuatu sesuatu kebudayaan kebudayaan lain lain yang yang berlainan berlainan..
Akulturasi Akulturasi terjadi terjadi apabila apabila satu satu kelompok kelompok manusia manusia
dengan dengan suatu suatu kebudayaan kebudayaan yang yang tertentu tertentu
dihadapkan dihadapkan unsur unsur- -unsur unsur dari dari suatu suatu kebudayaan kebudayaan
asing asing yang yang berbeza berbeza sehingga sehingga unsur unsur- -unsur unsur
kebudayaan kebudayaan asing asing itu itu akhirnya akhirnya diterima diterima dan dan diolah diolah
ke ke dalam dalam kebudayaan kebudayaan sendiri sendiri..
51 51
AsimiIasi AsimiIasi
Satu Satu proses proses di di mana mana kumpulan kumpulan minoriti minoriti
kehilangan kehilangan identiti identiti akibat akibat diserap diserap oleh oleh
kumpulan kumpulan dominan dominan dari dari segi segi kebudayaan kebudayaan
dan dan sosial sosial..
Semua Semua kumpulan kumpulan lama lama kelamaan kelamaan akan akan
mematuhi mematuhi pola pola- -pola pola kebudayaan kebudayaan golongan golongan
dominan dominan dan dan melupakan melupakan kebudayaan kebudayaan dan dan
identiti identiti masing masing- -masing masing
Formula : Formula : A+B+C=A A+B+C=A
52 52
ENIS ENIS--ENIS ASIHILASI ENIS ASIHILASI
ASÌMÌLASÌ
ASÌMÌLASÌ BUDAYA ASÌMÌLASÌ STRUKTUR
53 53
ASJHJLASJ LJDAYA
Kumpulan minoriti mempelajari ciri Kumpulan minoriti mempelajari ciri
kebudayaan masyarakat tuan rumah sprt kebudayaan masyarakat tuan rumah sprt
bahasa, pakaian, makanan dan adat bahasa, pakaian, makanan dan adat
resam. resam.
Tidak menghilangkan identiti asal. Tidak menghilangkan identiti asal.
54 54
AoIMIIAoI o1IlK1lI
Satu proses apabila anggota kumpulan Satu proses apabila anggota kumpulan
kecil / minoriti berjaya menyertai institusi kecil / minoriti berjaya menyertai institusi
utama dan aktiviti sosial masyarakat utama dan aktiviti sosial masyarakat
dominan. dominan.
Mereka kehilangan identiti Mereka kehilangan identiti
55 55
Iroses asiniIasi berIaku dIn Iroses asiniIasi berIaku dIn
keadaan berikui . keadaan berikui .
1. Etnik yang berbeza budaya. 1. Etnik yang berbeza budaya.
2. Ìndividu di dalam atau di antara etnik 2. Ìndividu di dalam atau di antara etnik
sering berinteraksi. sering berinteraksi.
3. Ìnteraksi berlaku dalam tempoh yang 3. Ìnteraksi berlaku dalam tempoh yang
lama. lama.
56 56
Kejayaan asiniIasi berganiung Kejayaan asiniIasi berganiung
keµada. keµada.
1. Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti 1. Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti
mereka dan menerima identiti etnik lain. mereka dan menerima identiti etnik lain.
2. Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain. 2. Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain.
3. Perbezaan saiz kelompok majoriti dan minoriti besar 3. Perbezaan saiz kelompok majoriti dan minoriti besar
atau kelompok minoriti adalah kecil. atau kelompok minoriti adalah kecil.
4. Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik. 4. Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik.
5. Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya etnik 5. Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya etnik
minoriti akan menyukarkan proses asimilasi. minoriti akan menyukarkan proses asimilasi.
57 57
,947 Pengh,,ng Asimi,si ,947 Pengh,,ng Asimi,si
1 1.. Kurangnya Kurangnya pengetahuan pengetahuan kebudayaan kebudayaan
sehingga sehingga menimbulkan menimbulkan perasaan perasaan
takut takut terhadap terhadap budaya budaya lain lain..
2 2.. Timbul Timbul perasaan perasaan bahawa bahawa budaya budaya
sesuatu sesuatu etnik etnik lebih lebih tinggi tinggi dari dari etnik etnik lain lain..
3 3.. Adanya Adanya perbezaan perbezaan kepentingan kepentingan antara antara
etnik etnik yang yang terlibat terlibat..
58 58
PERBEZAAN ANTARA PERBEZAAN ANTARA
ASIHILASI DCN AKULTURASI ASIHILASI DCN AKULTURASI
ASÌMÌLASÌ ASÌMÌLASÌ AKULTURASÌ AKULTURASÌ
Penyerapan berlaku Penyerapan berlaku
secara sehala secara sehala
Penyerapan berlaku Penyerapan berlaku
secara dua hala secara dua hala
Kehilangan identiti asal Kehilangan identiti asal Ìdentiti asal masih kekal Ìdentiti asal masih kekal
59 59
Amalgamasi Amalgamasi
Ìa Ìa merupakan merupakan satu satu proses proses yang yang terjadi terjadi
apabila apabila budaya budaya atau atau ras ras bercampur bercampur untuk untuk
membentuk membentuk jenis jenis- -jenis jenis budaya budaya dan dan ras ras yang yang
baru baru.. Cara Cara utama utama dalam dalam menentukan menentukan
proses proses amalgamasi amalgamasi terjadi terjadi ialah ialah
perkahwinan perkahwinan campur campur antara antara etnik etnik..
Formula : Formula : A+B+C=D A+B+C=D
60 60
KEPELBAGA¡AN ETN¡K & KEPELBAGA¡AN ETN¡K &
BUDAYA D¡MALAY8¡A BUDAYA D¡MALAY8¡A
{TAHUN : 8EMENANJUNG· {TAHUN : 8EMENANJUNG·
ETNÌK ETNÌK JUMLAH ( JUMLAH (000 000 ) ) PERATUSAN PERATUSAN
MELAYU MELAYU 11,532.1 11,532.1 61.7 61.7
CÌNA CÌNA 5,208.4 5,208.4 27.9 27.9
ÌNDÌA ÌNDÌA 1,709.8 1,709.8 9.1 9.1
BUMÌPUTERA BUMÌPUTERA 238.1 238.1 1.3 1.3
JUMLAH JUMLAH 18,688.4 18,688.4 100 100
61 61
8ARAWAK 8ARAWAK
ETNÌK ETNÌK JUMLAH '000 JUMLAH '000 PERATUSAN PERATUSAN
Ìban Ìban 657.6 657.6 30.1 30.1
Bidayuh Bidayuh 181.5 181.5 8.3 8.3
Orang Ulu 128.8 Orang Ulu 128.8 5.9 5.9
Melayu Melayu 505.8 505.8 23.2 23.2
Melanau Melanau 124.4 124.4 5.7 5.7
Cina Cina 578.6 578.6 26.5 26.5
Ìndia Ìndia 4.3 4.3 0.2 0.2
JUMLAH JUMLAH 2,181.0 2,181.0 99.9 99.9
62 62
8ABAH 8ABAH
ETNÌK ETNÌK JUMLAH: '000 JUMLAH: '000 PERATUSAN PERATUSAN
Kadazandusun Kadazandusun 519.8 519.8 24.8 24.8
Bajau Bajau 386.1 386.1 18.5 18.5
Murut Murut 94.7 94.7 4.5 4.5
Melayu Melayu 360.5 360.5 17.2 17.2
BP Lain 431.8 BP Lain 431.8 20.6 20.6
Cina Cina 287.5 287.5 13.7 13.7
Ìndia Ìndia 11.5 11.5 0.5 0.5
JUMLAH JUMLAH 2,091.9 2,091.9 99.8 99.8
63 63
KEPELBAGA¡AN BUDAYA D¡ KEPELBAGA¡AN BUDAYA D¡
8EMENANJUNG 8EMENANJUNG
MELAYU MELAYU - - sebagai etnik terbesar, Ìslam sebagai etnik terbesar, Ìslam
sebagai anutan dan cara hidup. sebagai anutan dan cara hidup.
Sebahagian besar Melayu di bandar Sebahagian besar Melayu di bandar
masih tertumpu kpd perkhidmatan awam masih tertumpu kpd perkhidmatan awam
(walaupun ada yg terlibat dgn perniagaan (walaupun ada yg terlibat dgn perniagaan
tapi kecil) tapi kecil)
64 64
A A ÷ ÷ etnik ke 2 terbesar di SM. etnik ke 2 terbesar di SM.
Terdiri daripd penganut Buddha, Kristian, Terdiri daripd penganut Buddha, Kristian,
Konfusius Konfusius
Tertumpu pd sektor perdagangan dan Tertumpu pd sektor perdagangan dan
komersial (besar @ kecil), di bandar2 komersial (besar @ kecil), di bandar2
utama utama
65 65
8ambungan. 8ambungan.
RA ASL RA ASL ÷ ÷ etnik terkecil etnik terkecil
Penganut kepercayaan tradisional, Ìslam, Penganut kepercayaan tradisional, Ìslam,
Kristian Kristian
ELMP2 EL LA ELMP2 EL LA: : a-a a-a - -
yonya yonya (Melaka & Penang), (Melaka & Penang),
masyarakat Portugis masyarakat Portugis (di Melaka) & (di Melaka) &
msrkt Siam msrkt Siam di utara Semenanjung di utara Semenanjung
Malaysia. Malaysia.
66 66
8ARAWAK 8ARAWAK
Hampir semua etnik sama ada Hampir semua etnik sama ada -an, idayuh, -an, idayuh,
rang rang UIu UIu adalah penganut kepercayaan adalah penganut kepercayaan
tradisional atau Kristian dan sebilangan kecil tradisional atau Kristian dan sebilangan kecil
Ìslam. Ìslam.
Dahulunya penduduk luar bandar tapi sekarang Dahulunya penduduk luar bandar tapi sekarang
berjaya dlm sektor perdagangan atau komersial berjaya dlm sektor perdagangan atau komersial
di bandar2 utama. di bandar2 utama.
MeIayu MeIayu juga ramai tinggal di perkampungan juga ramai tinggal di perkampungan
terutama di Kuching, Kota Samarahan dan terutama di Kuching, Kota Samarahan dan
Sibu.(ramai terlibat dgn pertanian) Sibu.(ramai terlibat dgn pertanian)
Yang tinggal di bandar terlibat dgn sektor awam Yang tinggal di bandar terlibat dgn sektor awam
67 67
8ambungan. 8ambungan.
MeIanau MeIanau- - penduduk pantai penduduk pantai
Sarawak (Ìslam, Kristian, Sarawak (Ìslam, Kristian,
tradisional) tradisional)
ina ina- - penduduk bandar. Terlibat penduduk bandar. Terlibat
aktiviti perdagangan di bandar2 aktiviti perdagangan di bandar2
utama. Anutan: Buddha, utama. Anutan: Buddha,
Konfusius & Kristian. Konfusius & Kristian.
68 68
8ABAH 8ABAH
adazan Dusun adazan Dusun ÷ ÷ penduduk majoriti penduduk majoriti
(anutan: tradisonal, kristian & Ìslam). (anutan: tradisonal, kristian & Ìslam).
Lain2 : Lain2 : ajau, Murut, MeIayu ajau, Murut, MeIayu
ina ina ÷ ÷ juga tertumpu di pusat2 juga tertumpu di pusat2
bandar bandar
69 69
8ambungan 8ambungan
DA DA ÷ ÷ etnik ke 3 terbesar etnik ke 3 terbesar
Tertmpu di estet2 tapi ramai dah berpindah ke Tertmpu di estet2 tapi ramai dah berpindah ke
bandar2 dan meneroka pekerjaan yg berbeza bandar2 dan meneroka pekerjaan yg berbeza
dgn i/bapa mereka dgn i/bapa mereka
Sebahagian kecil berjaya menembusi pasaran Sebahagian kecil berjaya menembusi pasaran
komersial komersial
Ìndia Malaysia terdiri drpd pelbagai puak Ìndia Malaysia terdiri drpd pelbagai puak
berasaskan asal usul negara Ìndia, spt Tamil, berasaskan asal usul negara Ìndia, spt Tamil,
Malayalee dan Singhalese. Malayalee dan Singhalese.
Terdiri drpd penganut Hindu, Ìslam dan Sikh Terdiri drpd penganut Hindu, Ìslam dan Sikh
70 70
PLURAL¡T¡ MENURUT PLURAL¡T¡ MENURUT
PERPEKT¡ ¡8LAM PERPEKT¡ ¡8LAM
MODEL MASYARAKAT ÌSLAM MODEL MASYARAKAT ÌSLAM
MADÌNAH MADÌNAH
AL AL- -HUJURAT : 13 HUJURAT : 13
71 71
MODEL MA8YARAKAT ¡8LAM MODEL MA8YARAKAT ¡8LAM
MAD¡NAH MAD¡NAH
ÌSLAM : MUHAJÌRÌN & ANSAR ÌSLAM : MUHAJÌRÌN & ANSAR
BUKAN ÌSLAM : YAHUDÌ & NASRANÌ BUKAN ÌSLAM : YAHUDÌ & NASRANÌ
72 72
Wahai Wahai umat umat manusia manusia!! Sesungguhnya Sesungguhnya Kami Kami telah telah
menciptakan menciptakan kamu kamu dari dari lelaki lelaki dan dan perempuan perempuan,, dan dan
Kami Kami telah telah menjadikan menjadikan kamu kamu berbagai berbagai bangsa bangsa dan dan
bersuku bersuku puak puak,, supaya supaya kamu kamu berkenal berkenal- -kenalan kenalan ( (dan dan
beramah beramah mesra mesra antara antara satu satu Dengan Dengan Yang Yang lain) lain)..
Sesungguhnya Sesungguhnya semulia semulia- -mulia mulia kamu kamu di di sisi sisi Allah Allah ialah ialah
orang orang Yang Yang lebih lebih taqwanya taqwanya di di antara antara kamu kamu,, ( (bukan bukan
Yang Yang lebih lebih keturunan keturunan atau atau bangsanya bangsanya) ).. Sesungguhnya Sesungguhnya
Allah Allah Maha Maha Mengetahui Mengetahui,, lagi lagi Maha Maha mendalam mendalam
pengetahuannya pengetahuannya ( (akan akan keadaan keadaan dan dan amalan amalan kamu kamu) )
73 73
8EK¡AN 8EK¡AN
JUMPA LAGÌ JUMPA LAGÌ

 $!$#% 
0138,8,7,,9 :25:,3 2,3:8, ,3 /:5 -078,2,
-078,2,
8,2, / 808:,9: 9025,9 /03,3 ,9:7,3 /,3 .,7, 9079039: 9079039: 
,2:8 0,3  

!!#& $#% ,3:8,/:5072,8,7,,9 ,3:8, 9,/, 5,3 /02 0,38:3,3 /:5 

3 ::///..2.:/.2..9202-40.7../:9: -0793..7507.3..9 3.9 809025./.7:39:20.320308:.22.3848.7./:5 072.7..3 8:.3.7...7243...33/.8.2.3 0.9:7.9 !02. 02.9907.320::/.3..5 2.8.9/.3/7 203:9003/.8.3.8.23:3.3/.7. .3905.

3.93/:8979/..28./:.3..507030.50--0780/. 2./.3203. 909....3 3/.7.$03/7 /.2.9 . 203.3203.9:0:9.2:/..3 ::/ 808047.3.. 02..7.8.39070:9 ....8.7.203.390..8.9.39/.5507-0.3 -:/.7.90780-:9 .

32.3202:5:07. 02:5:07.9.7.8.88: 080:7:.3-:..5 207.380-.907-..203.9.9:2.3 803..909..2.9 .8 /.98..7.../.3 90344 507:2-.7.2..8.39./. .7. 080:7:. .9.3.38.02./03.9/:3..33.9 !07:-:3.7./ 39.8.3 907.8.33.9.2/.7.8.3.203.3.8..3.9 .39.. 202.52.9.88: 8:4-.3 07.9:2.8..8.... ..2.3202-40..2.7.8. 20207:. 805079503.3:22.7.8.7.3 808:.

. 20303.8. . 2.3 202-039: 2.3 -07.8.3 08.3 848.7.3:8.3 8.39:3. -07.3/:50704254 . 2:33 3 /. 8.7.7 7 7. 2./.3 808.9:.3:8.3 /. .3 .3 . /:5 -078.39:3.9 070. /..7.3:8.7..9 20307:8.2. . 3 $08047.39. .2.3 2.9 .3:8.3 202-039: 04254 04254 04254 3 .39:3 05. ::/ /.2 507:-:3.8.9 2. 9/..3 -07.35. 9.3 /:53.9: 8.2.5..3:8.

3574808 50308:.3 8.78/.70307.0.8.:-:.-:/.3 .3 :/.88-07:93.3.9 9....9. 0-03/.3 %.. .2...30-03/./.. /./30./.2.30-:/..380-...7.7.7..3 20././.80 0307.9.30-:/.9:5:..7...8.3.

.3-07.1.../.4394 8:.-.72..3507:-.7. 2.3.9.3 05.3-./07.3907.3203.99: ..1..-:/.9 :.947 507:-.9:50302:...7: 2:33..2!07:-..3.2.3 $0-.8..2507:-.3..947 .8.7.99:830/7 $0-..947 1.9: 507:-.3 $:.03...8./07.2./.7.8.9:7:9203.3907.

3 2..7.. .7./.073907.:9/.7.90::/.8. .9:8.09:8.907/.8.93.8 3907./.39...9.33.5.33907.2.3 -07:-:3/.3 .:.8..3-007.:80.7.8.9.8 $.83-40-07.3203.507.

3 .5././.:.-07.907/7/.3 ./.8.3-07/.8.309:7:3..0:./.3. 09:.905253.7.9079:9:507.2 2.3 !02253..75..380-. 30...25:3 09:. 502.%07/. 09:.7.47..90.. 05253. .7.3.7.

9.8 $9. 072.8:/8:8:3...9: 0.89.58.-.3$48..8./..025:3.2 2.9:7.  .9:8 .9 %07-.3:://..7.05.3.

79..8.3/.8 .: 0.9 -07/..8-.9.3502..347..8.7.3283 0.22.0.8 0/:/:..3.8.3.7.3/.3808047...3 .0.9.380507947..

.3/2../: /.94 /..9:8 !07.7..  .3.9805079503072.22.3403/.$9.3. 0-.7.9:. /.3.8.3 0.3 80-.3.3.

397.20.:0.89.5.3.3/.9/./843.7.89. 7.8848..05... /.32020.7.-07.30.3 !. .2.. $:/7../9039:..3.3 . 8. 3 /.3/./.:24-9848..9/.97.8.23 '.3. 0.9/.2. 3/.2 /:53.

.!07-0.339.3 . ... . ..38..8./.7.8..7..9.38.8.8.9..8.8..7..

2- $$ # ## $% $ .$.

2$#% % #$.$.

$ !#&$ %$% % $%#$.

% $%# #$$ $%# %! $#$ '& $%%&$ .

3:8.30.3-:/..97..2 9072.3 2.2..2 5.9..8.3 -.3 04342 .8.... $!% 0138 $0042542./.8:./.3..3.25 807.3 203..

#$.

50303.. 3.9.8.3.8.34091 -07..-44. 7.9.7 .8.3.04254848. 9.3/.3 2025:3.8.7 -07.9.:9 2.71.2-:9 .73.$ 0138 $0-:.

8.: .5 /..3 0-.9 /.3 .3 .3 808:.9: :25:..3. /8.3 93.3.349.%$% #.349. . / . 8080-:.3 8.3.3 /03.9:. 093 -.3 093 2070. 207.. % $%#$ 0507. 8. /. 04254 ..75. .3 .8. 3.: 7.3 .. -:/. 09.7..3 093 9079039: 07. /....2.2.9: 80.3 8.: 0- -. -.9.8./.3. 8.

91 40 808:.9.9: 04254 848.. .3 . 2.3/. 802.9.8.7 .3 30.9: 04254 .5 808:.: 7.3 5027.8 .9.3 .7 802. 907. 2./.9. .3 -07/...9.7 1.: 0507.9.#$$ !.3.7.!#&$ !,3/,3,3 30,91 20303, , ,9,: 04254 093 ,3 ,3 ,23, 9/, -07,8,8,3 2,:2,9 ,3 905,9 /,3 -,8,3, 9/, /:,,3 80.,7, 907-:, 907-:, 

$%# %! 03,9,,3 :2:2 ,3 30,91 907,/,5 808:,9: :25:,3 093 ,9,: ,2-,7,3 -070-
-070- 
0-,3 9039,3 808:,9: 507,:,3 -, ,9,: -:7: 808:,9: :25:,3 093 093 

$#$
!07-:,9,3 202-,3/3-0,,3 808047,3 3/;/: ,9,: 808:,9: 04254 093 ,3 -07,8,8,3 .7
.7 093 802,9,
2,9, .7
802,9,
2,9, 

3 -:/ ...30/:. /:.7: 0:.507.3.:!4308. ..8:/ 903. .07.8.. .3.39:2.3 20307...8. -:/ .30.74..30/:.. $!& .9.  . .3 0.3202-..8././. 17. .3 :8.9.8.3879-07079 0.07.3:.39:2.3 17. 8..2..8. ./. .7507.7 -:/ -. .9.::..-07..9.3 -:/ /..3. -:/.8..9.3/53.9.3 .../..8.3. -072...3:. .3 503.. 0:. 903. 3 -:/. /.8. 507.39:2.3 /..9.3/.3.2/.:/. !07.

-984194:9.380-. 411041. %0.798 8.08 24/0841507.:08 -0018 .3 :/../079.:/3907 .03.7 1 !4845  .2-:3.730/ -:9.3/.05943 .70419039445078. %0.700..999:/08 ...094-070.9.50450 3.9 :9:7.:. 10.$.943.0/174293 ./ 349.3/ .9:70841147284110.

-0717 -070..3 .  .:.3/809..7.3..2.2- 03:7:98:2-07.2:8 0.:.3 /.-.3 02. .$..3203/0138.317.3 -:/.380-./:3 507./.-:/ ..9..

 . 507.5..7.8. .38. 2.3 .5 3. 8:8:3.3.349..349.3 205:9 .. 80-./..3 /:9 40 47.7../ .87 88902 848.5.9.3 /..: .7. 0507. .3 203. /:5 . 40 2070. :25:.8.3 -:/. ..5.2 8.3 .3 .2. .9 .9..3 80-..3 47..8..2- /0138.8 04342 549 .3 9079039: /.9 708.$.9 2.

 0507..3 9. .-.3 . 507.3 3.7... 9: /.3:8.:.3. /:5 2.9 -0717 8079.. . 2. .3 5. .3 20307.3/.. /:5 47.. 9072.3 2.7.8.3:8.7.3. .. 202-. 89..0825:..3 7.3 /.2..7 8:/:9 -.3. .8: 5027.3 :/.

!& & & .

.347.3824 .30..33078.5.3 -07-0.3 07..3003.9.: 803. 43943.7:2.9.3 /:58050797:2.9. 47.3./.3/.380-.0-03/. 0709.3:2507.:/.:2025:3. 507.: 47../03..

..7.3 05.30-03/. -07-0.3 202-07 .3 :3/.7.9 89.8.9 /..3 :3/./.: . 809. 0.3 2.3 ./. 2.8.3.3.. /.. -. 0.3 2./.3 05.8. .9 0.9 89.39.39.3 805079 507.7. .. ./. .-:. 507025:.3..3 -07-0.7.3 :3/.9 3/.2 203. 5./../.:/. 5.9 2025:3. 507025:.3..5 2.3 43943.3 0/:5.3 $05079 0507..9 .3 :3/.3 /-07 40 5. -0.7.3 /47 507. 0. 5..3 2..

!#& #.

%% !&!&$#$ # .

4394 203:3:.5.8./..38:3909.3:8.9:/50..3.2: &39:203.507:/.7 7 7:/.3-07:-:3 . .3..3:8..507:-0..7 ..3-:/..7 .8.9/.7 :/...5 507:/50..3.780..740-:-.7:39: 203:. 50.....3.7.:39: -07-.9: 2.808:.507:-0. .7 $0-.59.

947.7..3 0 $9:..03 .947 1.8808:.28080-:. 3899:8.9 0:9.3203/.2..7..03848.3 .: ..3 202503.380-. 5...3.3 804.5.3/. 7.3..7:502-0.2. 5..9:50789.03 ..9:-07.8...9.5503//. &2:7808047.7.3 / %..8.8805079 0:.3 /. - 5.947 .9 9: .

35.3 .3 7.. .73. 07..8.8.:.8.3 2. /.3 -:. 07.2 0/:5.9 %.3 /438 40 80:25:.3 809.3 .73.8.:7 . /./: /. /..8.7./ -:/.3 3/..8.5 507.3 203. 0.:. /9:9:7.:..3 2.9 . 2.9 20302.3 40 2070.3 2.9 .3.7. 203.8. 2.2. 9072.7.9 ..2 -:/.7. 2. .3:8.:. ::/ /.7..8: /.33. 0-:/.3 80..7.9 2. 507438....3 9/.7..3 749 .8.3 //443 40 80:25:.3 3 -072./..3:8./ ..8.3.7.3 !07..3:8. 507. 9: /438 40 2.3 9: /7... 805079 507.3 203.2 2. 438 :/. 80.9 .8:/ 2. 9/.:5:3 .3.3:8.3./ 507... .349..3 2.: ..:. 203. 20302..7.8 02.9 !07438.

3...2..9 080..3:8..1.7.947503.7::.:-.980...7/.042542....349.5:3 -:/.2802:.9 :/.39/. %/.9.2.....202 0-:/.2 503. . 2. .8.39..3 -:/..3 .7.99:-07-0..3..9..39:::/ /..7:.380.550308:.907.7./..9:-0781..8.39..0-:/. $0.3 .

/.9/..3/:5/.30507.7. 8890250309.2802:..3:8.9.5.$.39:::38:7.3/.-:/.3 .3003.503..2/0:..3 .5...3 907/.9: 507.:. 2.9.. . 0803.2. .8.38890204342 88902848.. ..3/:52.3 .4320308. -..

390. 3-072.8:/ -078. 907/./.78/.808././.73...3:8.2..8-07:93.3.33/..2. -:/.890344.75.3 ..9:/..3.:.202-.9: :.-:/.78 :/.-07.: ..73 :/.2..25.: .....3/.9: 0307.3/.3:9..9:0307..-.2..73 .2-:3 %0344...78:. .:: !0789.0.3 202-0708..8.3/.8.78./.3.305./. ./.

.507:-.3-07.7/.7.-07:-.3574808.57:2-./.8039.2507:-...3 -039: ./.7/...33/.39/.3:://. -:/.75./.203./.: 9#:2.39/. 80..-07. 07:-.8. :/.9.3 !07:-.::3...

9.37:2.39.35.50393  .-07.90. /.3/03.

3-07.59...2..33/80-.. 50302:..3503.390344-.5.1.349.9 5079.30507:.3-. .!07:-..3 2.-..3:8.7 .2-..: .2-.3-:/.3/.3.2809. 507902-:3.8.947805079 5079.3. 507:-.3. 431.3/.7: .3033.7.3 -0-07.

3.3.-40/9:3:.2-.2-.3 9 44 -03/07.3 :/.3/2-039: 507. !07..3/ . :7.

.3/.89. . !. -.3.3.3 802089.3:8.3. 80-. 809.3 .3.3.3/. 2025:3.3 80. 2. !.:7 /03.3.3 80-.. 202-07..3/.3 . 3 92-: 07.5 0.8. ...3:8.3.3 802089. 5079.3 .2 0/:5..3. 809.3$02089.9 3 5:.2 809. !079.3 90-3 ::7.8 /.7.2 0/:5. 3.73.3 !.5./. /90702. 805079 .3 80..8.3 907.2 8003 0 /.3 07. 8050.73.3 -. 2..3 7.9 /03..7..:3 90254 2.7.3 /.3 805079 825:.3 ..3 80..3 9.3 80..2./.187.

7.8.7./. 202-039:/0399.3 80:7:2. $!!#!& %##$ !075.9/. !075./:.9:5./:.8.3 !74808203.330. -07-0.-./:.3/..339077..

390758.8 !7480820::/.3. .3:25:.843.2.3.3 .-078.38.9: /03993. 39077../.

&$&# &$&# &$&#%##$ %##$   & $ $ ! ! % .

%! %! %!&& % $ $$ &%&#$  $ $#$ .

3 .3 -07..7 5. //.3 /.5.2.. 093 093 /.9 5028..$070. 0.3 9025. /.3:9.3 .3 -0781.3 503.3 $0.8 :-:3.2 8080-:.8.9..... . 805079 :3/..9 93.39. 093 30.790/ / 17.3 .2 8. $0. 30.9.7 80 .3 / .7 40 :3/.7.8.9.: 9/.7./.. 88902 507804.3 02:/.7.: /.3.2 -0-07.39.3 ./.3 / .3 .3 :3/. !028.8.7.

9: 8. .5 093 2030/.3 -:/. /:5 2. 43805 3 /.: -:/.39.3 5073.      /..3 /7 . 909. . .3 3...9.8 $09./.2:3 2070.9: 8...7 203472. .2.3.7243 /.83 2.3 5020739.7.7.38. 093 -. . /:5 2..3 3. 8. .3 207:: 05.83 2.39.2. /.9 3472.9 .424/.5 2025079.83 070.7. 8.83 80. .3 5:8.9 809.5 093 2025:3.3 20308:. 40 1472:.3 8.

3 507:-:3. 207:5.83 .83 9: ./..3 -07. 803. /03.3 ..3. /.7 808:..5../8 :25:.3 3/.3 .2 0-:/.-.73.3 803/7 803/7 .9: 0-:/. 97.3 -07-0.3 ..3 :38:7 :38:7 /. 8.9: 574808 507:-.3 /./8 .3 53.9: 574808 503072..3.3:8.3 :9:7./ .3 97.3 08.8 907.9: 0-:/.2 :38:7 0-:/.3 -07..5.3 :38:7 0-:/..8 $.2 2023. 0 /..3 8..9. :38:7 :38:7 :38:7 0-:/.3 8:.:9:7.. /:. /9072.9: 04254 2.: 04254 /.7.3 .7 8:../: .3 / . .3 /4..3 2....3..3 -07.3:8.3..39.3 .9: 0-:/..3 9079039: /.3 :38:7 .

 $02:..3 /.9 /807..3.8 $.3 848.83 472:. :25:.5 40 :25:.82.3 202.3 /0399 . 54.9: 54.3 54...3 443. 0-:/.  ....3 /. 0.83 2.3 .3. 472:.2.83 2.3 /423.2.3 20:5.9: 574808 / 2.. :25:.3 0-:/.3 23479 0..3 /0399 2.7 80 0-:/.3 /. 848.3 .-.3 /. /423.

$ $ $$$ $$ $$& $$$%#&%&# .

3 2.37:2.. .8...2 %/.3/.99:.7 0-:/..8. 5.$$& :25:./.3..203.9 708.32..3.32347920250.7.7..3.8579 -.3/0399..8.

.:25:.-.349.$$$%#&%&# $.9:574808.5..3 0.

9.9848./.3.7.3.2.2..8.23479-07..203079.3899:8 :9.3 070.9 /423.3/0399 .0.

8-07.290254.82.093 8073-073907./://..7..:/.!74808.:/2 0..9. ..2.3-07-0./.39.:/.3 .8-07.2.3-07:9 93. 3/.8 3907.-:/.

479203072.323479-08.8.0.9:-/./.3574808...3:8:83.3203072.3.9.39.30932.3:5..:0425423479.093 23479.0..3-:/.3/0399 2070./.3..39:3 05. 08..3..82.9-.3 !07-0.2.38.3/...3 08./.093. %07/.309323479203.5078.2808:.3:5.7.8 ..7./0399093.3203:.042542.479/.7 .8-07.82.5.093 !03:.

:9 907..3 0-:/.3 -.3 907-.3 803.3 .947!03.382.8..7.33..5 -:/.. 507-0. 50309..3 .7 093 . -:/.3. 093 ./.39.3 %2-: 507.3 /.9  ...3 ..9 907-.9: 093 0- 93 /.3 507.:. 2032-:. .3 050393..8..3 9. 808:.8 :7..

!#%# $$&%&#$ $$ !0307./:.3/0399.: 80.80. &%&#$ !0307. /0399.8....80.3.8.: 80. .7.5...3-07.7.2. 0.3-07.5.

2.8 907.2..8 .8 -07..3 574808 .8 .3 907.7: ..25:7 ..3.9: 574808 .5.39.2 203039:.. 507.25:7 :39: 202-039: 038 038 -:/..2.  .3 038 -.2. 093 093 472:.3 8.3 7.3 .2./ . :9.9.7: -.-.. /.. /. 207:5.7./ .. 472:. . -:/.: 7.7.

!% &$ %& $& % &  &      !#%&$      &!&%#  &  .

:   7.3.3   /.:   0.$# % & !#%&$ -.   3/.3&:  0.:   3.  &   .

.3/:8:3  .$ % & .:  :7:9  0.3 3.:  !./.  &  !#%&$         ..  3/.

.70.!& $& & & 80-.3 9.3..././:5 $0-.3/.50.3/..3-08..907-.093907-08.:/-.:5:3.7..3..2 .7 8...9..2 80-.3:9.89079:25:5/507/2.9/35073.7 2. .

7/$ %07/7/.2.3/. 789. /-. -08.75/503.3:9://.3/.7 :9. .. 0930907-08.3.3 42078.3 431:8:8 %079:25:5/80947507/.70.

..7.. !03.3 #$ 0939070./843.3:90507.8.. 8.3:3 ..2-:3.397.3 ! .8.$. !03.2 789.2 /:9.7.  2879$.-. 0. .9!479:8 /0.$0203.-.. .3 2. 43..

93. 8.3/./507..3 -07...25:3.3 49.2 .7907-.393.:789.9/35079.7.3.2.2.9.7:9.380-./.9.7.3 907:9..3/.257802:.2.503/:/::.503.$# .$.3:90507.2 .3/.3/.3 /..:42078.3./280947507/..907-.2..2..3.../.-.580.3 97.-.3 ././:.3/.3 $-: 7./-.: :.2.0938./843.0938.7-. /-..30. 0.257802:.: 7.2.9/380947.79.7.3 .3.3 &: .::3.

 $..3://.3 0.3 .$.3 97.: 0.9507/.3/. 3. 3:9. 431:8:8 789.7.3/.3.7 :9.39.2. 503/:/:-./843.9.3..2 789.2-:3.7 %07-. 8.: 503/:/:5.3/-.3.9 . 3.

.3 8.3.7 .3/.397.9079:25:/5:8.3. :..3:8:3 503/:/:2.: ..: 3.: :7:9 0.479 .2 ./. 789.9 -./843.$ .3:9.

$.3/.0 -.. /3.7 %07925:/089099.7/.5007.2.3-07-0.-0753/.3 0930907-08.2-:3.57./.3203074.

-..30.907/7/75/50-.20302-:85..3$ ..8.2070..080 %07/7/75/503.7.2 .8. $0-.3/.3 42078.-07.3.2/.8... -07.5:.:8:30.7. 3/.3:93/: 8. 859%..5..00/.8.3$3.8.

!&#%&#&% !#!%$ $#%$  &&#% .

 $#%$ $&# $# &$& $# .

3 .2. .3 .2 90..7.3 -078:: 5:.38. .2: -:. 802:..2: -0703./..3 .9. /.3 /. 203.: . :2. 8:5.38.2.33..3 0- 09:7:3. -07. ..7. 0309.3 /. 03. 203/. / .. .:..9: 03. 2:.2: / 88 . 8.2: /. .3 .39.2 90.3 0- 9..: -.3:8. 802:..3 $08:3:3.59.9 2.3 . /.3 .3 0.3. $08:3:3.3:8.3 ..3 /.2: -07-.2 50309.3 .2: . 2087. 2. -. . ..3 .3 ..3 507025:.39.6. 203. .7 0.. . 47. $08:3:3.3 -0703. .3./.

$ &! .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.