W |lostlsltos poouopotoo uorl por¬lotooo.

W |lostlsltos sllooo uorl por¬lotooo.
W |lostlsltos ooroo uorl poooworoo.
W uotc| ¬ooootc|oo jc¬loo por¬lotooo borooo
toroouop porcboooo poouopotoo.
W uotc| ¬ooootc|oo jc¬loo por¬lotooo borooo
toroouop porcboooo ooroo borooo lolo.
W uotc| ¬ooootc|oo jc¬loo poooworoo borooo
toroouop porcboooo ooroo.
Auoloo |ocoouorcoooo porcboooo
por¬lotooo yooo ulsobob|oo oloo porcboooo
poouopotoo ¬osyoro|ot. ¥oltc bllo torjouloyo
porcboooo tloo|ot poouopotoo pouo
¬osyoro|ot por¬lotooo jc¬loo borooo jcoo
o|oo ¬oooolo¬l porcboooo.
W
W
W
W
W
Iendopo|o
n (ribu
kp[buIon)
4.000 õ.000 8.000 10.000 12.000 14.000 1õ.000 18.000
1c¬loo
(oos,bcloo)
l00 200 300 350 380 390 350 250
1obeI Iermin|oon Doqinq Io|onq per 1obun
Dorl tobol ulotos tootc|oo olostlsltos poouopotoooyo. ßcotloo |crvo por¬lotooo pouo
uoto torsobct.
Dl losor 1otlooooro torjoul trooso|sl poruooooooo uooloo sopl.
ßorl|ct ouoloo jc¬loo por¬lotooo ooroo pouo |olcoroo kls|o por
bcloo pouo uooloo sopl totoloo.
Jobol koosc¬sl Dooloo por ßcloo`
Pendapatan
($/tahun)
1umlah
(pon/Tahun)
Persentase
Perubahan
Q
Persentase
Perubahan
M

1enis Barang
A 4.000 100
100 50 2 mewah
B 6.000 200
50 33,33 1,50 mewah
C 8.000 300
16,67 25 0,67 kebutuhan pokok
F 10.000 350
8,57 20 0,43 kebutuhan pokok
G 12.000 380
2,63 16,67 0,16 kebutuhan pokok
H 14.000 390
-10,26 14,28 0,72 bermutu rendah
J 16.000 350
-28.57 12,50 2,29 bermutu rendah
K 18.000 250

ßAkANG V|WAu

ßAkANG NOkVAL

ßAkANG lN||klOk
W
kocoouorcoooo porcboooo
por¬lotooo scotc borooo ulsobob|oo
torjoul porcboooo ooroo borooo lolo.
8ooloooo jl|o torjoul porcboooo ooroo
pouo borooo x, por¬lotooo jc¬loo borooo
¥ uopot ¬oooolo¬l porcboooo.
W
W |lostlsltos posltlI ( - )
W |lostlsltos ooootlI ( - )
W |lostlsltos ool ( 0 )
W |lostlsltos posltlI ( - ),
|otl|o ooroo borooo x ool| ¬o|o jc¬loo
por¬lotooo borooo ¥ jcoo ¬oooolo¬l |oool|oo,
otoc soboll|oyo. korooo borooo x uoo borooo ¥
borslIot solloo ¬ooooootl|oo sotc so¬o lolo
(scbtltcsl).
W |lostlsltos ooootlI ( - ),
W |lostlsltos ool ( 0 ),
W |lostlsltos posltlI ( - ),
W |lostlsltos ooootlI ( - ),
|otl|o ooroo borooo x ool| ¬o|o jc¬loo
por¬lotooo borooo ¥ ¬oooolo¬l poocrcooo,
otoc soboll|oyo. korooo borooo x uoo borooo ¥
borslIot solloo ¬olooo|opl sotc so¬o lolo
(|o¬plo¬ootor).
W |lostlsltos ool ( 0 ),
W |lostlsltos posltlI ( - ),
W |lostlsltos ooootlI ( - ),
W |lostlsltos ool ( 0 ),
borooo x uoo borooo ¥ tluo| ¬oooolo¬l
porcboooo ooroo bllo ulootoro sotcoyo
¬oooolo¬l |oool|oo ooroo, por¬lotooo jc¬loo
borooo lolo tluo| ¬oooolo¬l porcboooo
(louopoouoo).
Dl posor rowo¬oooco por¬lotooo o|oo solo| 8 ¬ooooo sbo borl|ct,pouo
bcloo joocorl tooco 2008 ooroo solo| kp l000,|o,uoo jc¬loo por¬lotooo
|oosc¬oo sobosor l5 |llooro¬. louo bcloo jcol tooco 2008,por¬lotooo
|oosc¬oo ¬oocrco ¬oojoul l0 |llooro¬ totopl ooroo solo| totop yoltc
kpl000,|o souooo|oo ooroo ¬ooooo pouo bcloo joocorl tooco 2008 ooroo
¬ooooo rp 3000,|o 8jc¬loo |oosc¬oo sobosor 30 |llooro¬ pouo bcloo jcol
tooco 2008 ,ooroo ¬ooooo ¬oocrco ¬oojoul kp 2000,|o uoo jc¬loo
por¬lotooo yooo ul ¬loto jcoo ¬ooloo|ot ¬oojoul =0 |llooro¬.
ultcooloo olostlsltos sllooo pouo por¬lotooo ¬ooooo uoo solo| ul posor
rowo¬ooocol
Dl to|o pcroo¬o por¬lotooo o|oo spluol uoo tloto sbo borl|ct, pouo bcloo
joocorl tooco 20l0 ooroo spluol kp5000,colt,uoo jc¬loo por¬lotooo
|oosc¬oo sobooyo| 300 colt. louo soot ooroo tloto kp8000,colt, jc¬loo
por¬lotooo |oosc¬oo sobooyo| 200.
louo bcloo |obrcorl tooco 20l0, ooroo spluol ool| ¬oojoul kpó000,colt, uoo
jc¬loo por¬lotooo |oosc¬oo sobooyo| 250 colt. Jotopl pouo soot ooroo tloto
totop kp8000,colt, jc¬loo por¬lotooo |oosc¬oo ¬oocrco ¬oojoul l50.
ultcooloo olostlsltos sllooo pouo por¬lotooo spluol uoo tloto ul Jo|o lcroo¬ol
uoroo booslo roto-roto ool| uorl kp=.500 ¬oojoul
kp8.000, souooo|oo por¬lotooo ¬otor ¬oocrco uorl
200 colt ¬oojoul l50 colt. ßoropo ollol olostlsltos
ootoro booslo uooooo ¬otor uoo boool¬ooo ocbcoooo
|ouco borooo torsobct uopot uloltcoo soboool borl|ct.
|lostlsltos ooroo uorl poooworoo
ouoloo c|croo |opo|ooo |cootltos yooo
ultowor|oo toroouop porcboooo ooroo
otoc porsootoso porcboooo |cootltos yooo
ultowor|oo ulbool uooooo porsootoso
porcboooo ooroo.
W
W
8'
l
u
A
k
G
A

l
|
k

u
N
l
J
0
kuANJlJA8
O
Dl posor jotlooooro poooworoo o|oo bowooo ¬oroo pouo
bcloo joocorl tooco 2008, ooroo bowooo ¬oroo
kp3.000,|o,uoo jc¬loo poooworoo proucsoo sobosor 8.000
|o. 8ouooo|oo pouo bcloo jcol tooco 2008 ooroo bowooo
¬oroo ¬ooloo|ot ¬oojoul kp3.500,|o,sooloooo jc¬loo
poooworoopco ¬ooloo|ot ¬oojoul 8.500 |o. ßoropo
olostlsltosoyo uoo oo¬bor |crvol
8'
'
l
u
A
k
G
A

l
|
k

u
N
l
J
0
kuANJlJA8
O l0 20
l0
20
Dl pcsot olo|trool| olouo| poooworoo o|oo oooupoooo
bloc|borry bolu pouo bcloo Iobrcorl tooco 2009 soooroo
kp3.000.000,- uoo jc¬loo poooworoooyo sobosor ó0.000
colt. 8ouooo|oo pouo bcloo 1cll tooco 20l0 ooroo
oooupoooo bolc|borry bolu ¬ooloo|ot ¬oojoul 3.500.000,-
sooloooo jc¬loo poooworoooyo ¬oloo ¬ooloo|ot ¬oojoul
70.000 colt. ultcoo olostlsltos uoo oo¬bor |crvooyol
8'
l
u
A
k
G
A

l
|
k

u
N
l
J
0
kuANJlJA8
O
louo bcloo Vorot tooco 2009 8oorooo pooocsooo rotl
co|lot ¬oojcol rotl co|lotoyo uooooo ooroo kp2.500,-.
Dooooo ooroo torsobct, jc¬loo poooworoooyo sobooyo|
250.000 bcoo. Oloo |orooo por¬lotooo |oosc¬oo
¬ooloo|ot, jc¬loo rotl co|lot yooo ultowor|oo jcoo
¬ooloo|ot ¬oojoul 300.000, ¬os|lpco ooroo rotl co|lot
ulool||oo ¬oojoul kp3.000,-. ultcoo. boropo olostlsltosoyo
uoo oo¬borloo |crvooyo l
8
l
uAkGA l|k uNlJ
0
k
u
A
N
J
l
J
A
8
louo bcloo Vol tooco 2008 ul losor Glouo|, ooroo |osot vCD
Ill¬ borot kp=0.000, jc¬loo poooworoooyo sobooyo| 80.000
colt. 8ouooo|oo pouo bcloo Doso¬bor tooco 2008, ooroo vCD
Ill¬ borot totop, totopl jc¬loo poooworoo ool| ¬oojoul 8l.000
colt. Oloo |orooo rospoo |oosc¬oo borto¬boo bol| pouo bcloo
Iobrcorl tooco 2009, pouo soot ooroo totop vCD Ill¬ borot,
jc¬loo poooworoooyo ool| ¬oojoul 82.000 colt. ultcoo olostlsltos
poooworoo uoo oo¬borloo |crvo l
8'
l
u
A
k
G
A

l
|
k

u
N
l
J
0
kuANJlJA8
O
louo soot ooroo boros kp 3.000,|o, jc¬loo
poooworoooyo l00 |clotol. louo soot ooroo boros ool|
¬oojoul kp 3.500,|o. 1c¬loo poooworoooyo totop.
A|lbot ooroo pcpc| ool|, ooroo jcol boros l|ct ool|
¬oojoul kp =.000,|o. ultcoo. |lostlsltos uoo oo¬bor
|crvo l
Jobol lor¬lotooo uooupoooo por tooco
Iendopo|on
($[1obun)
1000 2000 8000 4000 5000 õ000 7000
1c¬loo
(colt,tooco)
ó00 ó50 800 900 850 800 750
ultcooloo olostlsltos poouopotoo uoo bcot |crvo ooooloyo.
Dl losor 8oooo pouo soot ooroo |orooo oljoc kp5000,|o jc¬loo
por¬lotooo |orooo uoro sobooyo| 300 |o. louo soot ooroo
|orooo oljoc kp=000,|o, jc¬loo por¬lotoo |orooo uoro tcrco
¬oojoul 250|o.
Jootc|oo olostlsltos sllooooyo uoo jolos|oo oosll uorl olostlsltos
torsobct.
|lostlsltos poouopotoo ¬ooootc|oo rospoo jc¬loo
por¬lotooo. ßlosooyo ul uoIlolsl|oo soboool porcboooo
porsootoso ulbool uooooo porsootoso porcboooo
poouopotoo.
|lostlsltos sllooo ¬ooootc|oo boropo booyo|
por¬lotooo toroouop borooo sotc uooooo borooo
uooooo poto|oo pouo porcboooo ooroo.
|lostlsltos poooworoo ¬ooootc|oo rospoo jc¬loo
poooworoo toroouop porcboooo ooroo. |lostlsltos lol
blosooyo boroootcoo pouo tl¬o oorlzoo (wo|tc yooo
toloo ulroocooo|oo) boruosor|oo pooootcoo |opctcsoo.
Dl|obooyo|oo posor, poooworoo loblo olostls pouo
jooo|o poojooo uorlpouo jooo|o poouo|.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.