P. 1
Elastisitas Pendapatan, Silang, Penawaran

Elastisitas Pendapatan, Silang, Penawaran

|Views: 4,071|Likes:
Published by David Tobing
Ini adalah presentasi tugas saya tentang elastisitas.
Yang terdiri dari elastisitas pendapatan dari permintaan, elastisitas silang dari permintaan, dan elastisitas harga dari penawaran.

Diharapkan ini bisa membantu tugas anda untuk mengerti bahan materi tersebut.

Regards
David
Ini adalah presentasi tugas saya tentang elastisitas.
Yang terdiri dari elastisitas pendapatan dari permintaan, elastisitas silang dari permintaan, dan elastisitas harga dari penawaran.

Diharapkan ini bisa membantu tugas anda untuk mengerti bahan materi tersebut.

Regards
David

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: David Tobing on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

W |lostlsltos poouopotoo uorl por¬lotooo.

W |lostlsltos sllooo uorl por¬lotooo.
W |lostlsltos ooroo uorl poooworoo.
W uotc| ¬ooootc|oo jc¬loo por¬lotooo borooo
toroouop porcboooo poouopotoo.
W uotc| ¬ooootc|oo jc¬loo por¬lotooo borooo
toroouop porcboooo ooroo borooo lolo.
W uotc| ¬ooootc|oo jc¬loo poooworoo borooo
toroouop porcboooo ooroo.
Auoloo |ocoouorcoooo porcboooo
por¬lotooo yooo ulsobob|oo oloo porcboooo
poouopotoo ¬osyoro|ot. ¥oltc bllo torjouloyo
porcboooo tloo|ot poouopotoo pouo
¬osyoro|ot por¬lotooo jc¬loo borooo jcoo
o|oo ¬oooolo¬l porcboooo.
W
W
W
W
W
Iendopo|o
n (ribu
kp[buIon)
4.000 õ.000 8.000 10.000 12.000 14.000 1õ.000 18.000
1c¬loo
(oos,bcloo)
l00 200 300 350 380 390 350 250
1obeI Iermin|oon Doqinq Io|onq per 1obun
Dorl tobol ulotos tootc|oo olostlsltos poouopotoooyo. ßcotloo |crvo por¬lotooo pouo
uoto torsobct.
Dl losor 1otlooooro torjoul trooso|sl poruooooooo uooloo sopl.
ßorl|ct ouoloo jc¬loo por¬lotooo ooroo pouo |olcoroo kls|o por
bcloo pouo uooloo sopl totoloo.
Jobol koosc¬sl Dooloo por ßcloo`
Pendapatan
($/tahun)
1umlah
(pon/Tahun)
Persentase
Perubahan
Q
Persentase
Perubahan
M

1enis Barang
A 4.000 100
100 50 2 mewah
B 6.000 200
50 33,33 1,50 mewah
C 8.000 300
16,67 25 0,67 kebutuhan pokok
F 10.000 350
8,57 20 0,43 kebutuhan pokok
G 12.000 380
2,63 16,67 0,16 kebutuhan pokok
H 14.000 390
-10,26 14,28 0,72 bermutu rendah
J 16.000 350
-28.57 12,50 2,29 bermutu rendah
K 18.000 250

ßAkANG V|WAu

ßAkANG NOkVAL

ßAkANG lN||klOk
W
kocoouorcoooo porcboooo
por¬lotooo scotc borooo ulsobob|oo
torjoul porcboooo ooroo borooo lolo.
8ooloooo jl|o torjoul porcboooo ooroo
pouo borooo x, por¬lotooo jc¬loo borooo
¥ uopot ¬oooolo¬l porcboooo.
W
W |lostlsltos posltlI ( - )
W |lostlsltos ooootlI ( - )
W |lostlsltos ool ( 0 )
W |lostlsltos posltlI ( - ),
|otl|o ooroo borooo x ool| ¬o|o jc¬loo
por¬lotooo borooo ¥ jcoo ¬oooolo¬l |oool|oo,
otoc soboll|oyo. korooo borooo x uoo borooo ¥
borslIot solloo ¬ooooootl|oo sotc so¬o lolo
(scbtltcsl).
W |lostlsltos ooootlI ( - ),
W |lostlsltos ool ( 0 ),
W |lostlsltos posltlI ( - ),
W |lostlsltos ooootlI ( - ),
|otl|o ooroo borooo x ool| ¬o|o jc¬loo
por¬lotooo borooo ¥ ¬oooolo¬l poocrcooo,
otoc soboll|oyo. korooo borooo x uoo borooo ¥
borslIot solloo ¬olooo|opl sotc so¬o lolo
(|o¬plo¬ootor).
W |lostlsltos ool ( 0 ),
W |lostlsltos posltlI ( - ),
W |lostlsltos ooootlI ( - ),
W |lostlsltos ool ( 0 ),
borooo x uoo borooo ¥ tluo| ¬oooolo¬l
porcboooo ooroo bllo ulootoro sotcoyo
¬oooolo¬l |oool|oo ooroo, por¬lotooo jc¬loo
borooo lolo tluo| ¬oooolo¬l porcboooo
(louopoouoo).
Dl posor rowo¬oooco por¬lotooo o|oo solo| 8 ¬ooooo sbo borl|ct,pouo
bcloo joocorl tooco 2008 ooroo solo| kp l000,|o,uoo jc¬loo por¬lotooo
|oosc¬oo sobosor l5 |llooro¬. louo bcloo jcol tooco 2008,por¬lotooo
|oosc¬oo ¬oocrco ¬oojoul l0 |llooro¬ totopl ooroo solo| totop yoltc
kpl000,|o souooo|oo ooroo ¬ooooo pouo bcloo joocorl tooco 2008 ooroo
¬ooooo rp 3000,|o 8jc¬loo |oosc¬oo sobosor 30 |llooro¬ pouo bcloo jcol
tooco 2008 ,ooroo ¬ooooo ¬oocrco ¬oojoul kp 2000,|o uoo jc¬loo
por¬lotooo yooo ul ¬loto jcoo ¬ooloo|ot ¬oojoul =0 |llooro¬.
ultcooloo olostlsltos sllooo pouo por¬lotooo ¬ooooo uoo solo| ul posor
rowo¬ooocol
Dl to|o pcroo¬o por¬lotooo o|oo spluol uoo tloto sbo borl|ct, pouo bcloo
joocorl tooco 20l0 ooroo spluol kp5000,colt,uoo jc¬loo por¬lotooo
|oosc¬oo sobooyo| 300 colt. louo soot ooroo tloto kp8000,colt, jc¬loo
por¬lotooo |oosc¬oo sobooyo| 200.
louo bcloo |obrcorl tooco 20l0, ooroo spluol ool| ¬oojoul kpó000,colt, uoo
jc¬loo por¬lotooo |oosc¬oo sobooyo| 250 colt. Jotopl pouo soot ooroo tloto
totop kp8000,colt, jc¬loo por¬lotooo |oosc¬oo ¬oocrco ¬oojoul l50.
ultcooloo olostlsltos sllooo pouo por¬lotooo spluol uoo tloto ul Jo|o lcroo¬ol
uoroo booslo roto-roto ool| uorl kp=.500 ¬oojoul
kp8.000, souooo|oo por¬lotooo ¬otor ¬oocrco uorl
200 colt ¬oojoul l50 colt. ßoropo ollol olostlsltos
ootoro booslo uooooo ¬otor uoo boool¬ooo ocbcoooo
|ouco borooo torsobct uopot uloltcoo soboool borl|ct.
|lostlsltos ooroo uorl poooworoo
ouoloo c|croo |opo|ooo |cootltos yooo
ultowor|oo toroouop porcboooo ooroo
otoc porsootoso porcboooo |cootltos yooo
ultowor|oo ulbool uooooo porsootoso
porcboooo ooroo.
W
W
8'
l
u
A
k
G
A

l
|
k

u
N
l
J
0
kuANJlJA8
O
Dl posor jotlooooro poooworoo o|oo bowooo ¬oroo pouo
bcloo joocorl tooco 2008, ooroo bowooo ¬oroo
kp3.000,|o,uoo jc¬loo poooworoo proucsoo sobosor 8.000
|o. 8ouooo|oo pouo bcloo jcol tooco 2008 ooroo bowooo
¬oroo ¬ooloo|ot ¬oojoul kp3.500,|o,sooloooo jc¬loo
poooworoopco ¬ooloo|ot ¬oojoul 8.500 |o. ßoropo
olostlsltosoyo uoo oo¬bor |crvol
8'
'
l
u
A
k
G
A

l
|
k

u
N
l
J
0
kuANJlJA8
O l0 20
l0
20
Dl pcsot olo|trool| olouo| poooworoo o|oo oooupoooo
bloc|borry bolu pouo bcloo Iobrcorl tooco 2009 soooroo
kp3.000.000,- uoo jc¬loo poooworoooyo sobosor ó0.000
colt. 8ouooo|oo pouo bcloo 1cll tooco 20l0 ooroo
oooupoooo bolc|borry bolu ¬ooloo|ot ¬oojoul 3.500.000,-
sooloooo jc¬loo poooworoooyo ¬oloo ¬ooloo|ot ¬oojoul
70.000 colt. ultcoo olostlsltos uoo oo¬bor |crvooyol
8'
l
u
A
k
G
A

l
|
k

u
N
l
J
0
kuANJlJA8
O
louo bcloo Vorot tooco 2009 8oorooo pooocsooo rotl
co|lot ¬oojcol rotl co|lotoyo uooooo ooroo kp2.500,-.
Dooooo ooroo torsobct, jc¬loo poooworoooyo sobooyo|
250.000 bcoo. Oloo |orooo por¬lotooo |oosc¬oo
¬ooloo|ot, jc¬loo rotl co|lot yooo ultowor|oo jcoo
¬ooloo|ot ¬oojoul 300.000, ¬os|lpco ooroo rotl co|lot
ulool||oo ¬oojoul kp3.000,-. ultcoo. boropo olostlsltosoyo
uoo oo¬borloo |crvooyo l
8
l
uAkGA l|k uNlJ
0
k
u
A
N
J
l
J
A
8
louo bcloo Vol tooco 2008 ul losor Glouo|, ooroo |osot vCD
Ill¬ borot kp=0.000, jc¬loo poooworoooyo sobooyo| 80.000
colt. 8ouooo|oo pouo bcloo Doso¬bor tooco 2008, ooroo vCD
Ill¬ borot totop, totopl jc¬loo poooworoo ool| ¬oojoul 8l.000
colt. Oloo |orooo rospoo |oosc¬oo borto¬boo bol| pouo bcloo
Iobrcorl tooco 2009, pouo soot ooroo totop vCD Ill¬ borot,
jc¬loo poooworoooyo ool| ¬oojoul 82.000 colt. ultcoo olostlsltos
poooworoo uoo oo¬borloo |crvo l
8'
l
u
A
k
G
A

l
|
k

u
N
l
J
0
kuANJlJA8
O
louo soot ooroo boros kp 3.000,|o, jc¬loo
poooworoooyo l00 |clotol. louo soot ooroo boros ool|
¬oojoul kp 3.500,|o. 1c¬loo poooworoooyo totop.
A|lbot ooroo pcpc| ool|, ooroo jcol boros l|ct ool|
¬oojoul kp =.000,|o. ultcoo. |lostlsltos uoo oo¬bor
|crvo l
Jobol lor¬lotooo uooupoooo por tooco
Iendopo|on
($[1obun)
1000 2000 8000 4000 5000 õ000 7000
1c¬loo
(colt,tooco)
ó00 ó50 800 900 850 800 750
ultcooloo olostlsltos poouopotoo uoo bcot |crvo ooooloyo.
Dl losor 8oooo pouo soot ooroo |orooo oljoc kp5000,|o jc¬loo
por¬lotooo |orooo uoro sobooyo| 300 |o. louo soot ooroo
|orooo oljoc kp=000,|o, jc¬loo por¬lotoo |orooo uoro tcrco
¬oojoul 250|o.
Jootc|oo olostlsltos sllooooyo uoo jolos|oo oosll uorl olostlsltos
torsobct.
|lostlsltos poouopotoo ¬ooootc|oo rospoo jc¬loo
por¬lotooo. ßlosooyo ul uoIlolsl|oo soboool porcboooo
porsootoso ulbool uooooo porsootoso porcboooo
poouopotoo.
|lostlsltos sllooo ¬ooootc|oo boropo booyo|
por¬lotooo toroouop borooo sotc uooooo borooo
uooooo poto|oo pouo porcboooo ooroo.
|lostlsltos poooworoo ¬ooootc|oo rospoo jc¬loo
poooworoo toroouop porcboooo ooroo. |lostlsltos lol
blosooyo boroootcoo pouo tl¬o oorlzoo (wo|tc yooo
toloo ulroocooo|oo) boruosor|oo pooootcoo |opctcsoo.
Dl|obooyo|oo posor, poooworoo loblo olostls pouo
jooo|o poojooo uorlpouo jooo|o poouo|.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->