P. 1
Linguistik

Linguistik

|Views: 3,462|Likes:
Published by zdine69

More info:

Published by: zdine69 on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

Linguistik 1.0 Pendahuluan Manusia tidak dapat dipisahkan daripada bahasa.

Sejarah telah membuktikan bahasa, manusia sejak berzaman menggunakkan dan berminat menkaji bahasa. Ini kerana bahasa merupakan satu komponen yang penting dalam kehidupan manusia selain daripada keperluan-keperluan asas yang lain. Dengan bahasa manusia boleh berkomunikasi, bersatu padu, berkuasa dan bertamadun. Manusia juga berusaha menkaji asal-usul bahasa dan juga dari aspek penggunaan seperti, puisi, nyanyian, doa, pidato dan sebagainnya.

1.2 Objektif Berdasarkan tajuk kertas kerja ini “Kesusasteraan dan Linguistik”, objektif yang digariskan adalah seperti berikut: Menyatakan pengenalan ilmu kesusasteraan dan ilmu linguistik. Mengenal pasti hubungan di antara kesusasteraan dan linguistik. Mengenal pasti kepentingan kesusasteraan dan linguistik kepada masayarakat. 1.3 Kaedah Kaedah yang digunakan dalam usaha menyiapkan dan memurnikan kertas kerja ini adalah dengan penggunaan kaedah perpustakaan iaitu dengan buku-buku ilmiah berkaitan dengan kesusasteraan dan linguistik, jurnal, artikel, majalah dan kertas-kertas kerja. 1.4 Batasan Kertas kerja ini akan meneliti dan memfokuskan perbincangan mengenai ilmu kesusasteraan dan ilmu linguistik secara umum. Untuk maksud pembatasan kajian, perbincangan dihadkan kepada pada kesusasteraan Melayu dan kajian linguistik di Malaysia.

Perkembangan Ilmu Kesusasteraan Menerusi catatan sejarah bahawa pemikiran kesusasteran telah melalui proses sejarah yang amat panjang. Pemikiran tentang kesusasteraan bermula sejak lebih kurang 400 sebelum Mesihi ( Ali Ahmad , 1994) , iaitu apabila Plato, ahli falsafah Yunani, memperkatakan sastera sebagai hasil peniruan terhadap alam semesta. Pandangan beliau diperbaiki Oleh Aristotle, iaitu muridnya, yang kemudiannya mendapat ikutan dan ubahsuaian oleh pemikir dari Rom seperti Horece dan seterusnya mempengaruhi sebahagian pandangan-pandangan mutakhir. Pembaikan terhadap pandangan yang lama dan pembentukan fikiran baru menjadi landasan kepada pengkhususan yang amat ketara.

1990). Sejarah Kesusasteraan Melihat karya sastera dari sudut kronologi atau perkembangan dari semasa ke semasa. Melihat sastera yang khusus. hanya sekadar membuat perbandingan antara keduanya. Manakala subbidangnya adalah seperti berikut. ianya hanya merupakan kajian ilmu pengetahuan tentang sastera. 1. 3. Ia tidak bermaksud untuk memisahkan antara lama dan baru itu dari segi nilainya. disebut sebagai tukang cerita yang digelar penglipur lara. Permulaan kesusasteraan Melayu lama yang dapat dikesan dengan jelas ialah sekitar tahun 1500. pengkelasannya. Tiga bidang utamanya ialah seperti berikut: 1. Antara tokoh pencerita yang amat terkenal ialah Pawang Ana. kesusasteraan yang wujud adalah hasil dari tinggalan zaman lampau. Teori Kesusasteraan Teori Kesusasteran berkaitan dengan pengajian tentang prinsip-prinsip kesusasteraan. Kritikan Kesusasteraan. Kesusasteraan Rakyat . Bidang Pengajian Kesusasteraan Menurut Ali Ahmad (1994) terdapat bidang bidang utama dalam pengajian kesusasteraan dan dua subbidangnya. yang khusus. Orang-orang yang mengetahui tentang sastera. atau dengan kata lain. kukuh atau lemah. iaitu karya terpilih untuk dinilai kedudukannya sama ada berjaya atau tidak. Mengikut pembahagian yang dibuat oleh ahli-ahli bahasa dan budaya umumnya. iaitu setelah agama Islam masuk ke alam Melayu.Manakala di tanah air kita Malaysia. Walaupun terdapat sesetengah pandangan yang membuat pembahagian terhadap kesusasteran Melayu sama ada lama atau baharu. dan untuk memahami susunannya memerlukan peraturan-peraturan yang digubal setelah melihat ciri-ciri yang umum. 2. Hasil-hasil kesusasteran lama sebelum tahun 1500 merupakan sastera lisan. pandangan bahawa kesusasteraan itu mempunyai susunan. Belum ada hasil kesusasteraan yang ditulis. dan yang tersendiri. ianya berkembang melalui pertuturan atau penceritaan dari mulut ke mulut. yang dikatakan kesusasteraan Melayu lama adalah hasil-hasil sastera yang telah sedia wujud sebelum zaman Abdullah Munsyi. ( Asmad.

2. Terdapat juga ahli-ahli bahasa yang menggunakan istilah satera klasik dan sastera moden. Kesusasteraan Bandingan Paksi bagi kajian kesusasteran bandingan ialah teori dan permasalahan genre dalam sastera dua masyarakat atau lebih Bentuk Kesusasteraan Melayu Menurut Asmad (1990) bentuk kesusasteraan Melayu terbahagi kepada dua bentuk iaitu bentuk prosa dan bentuk puisi. merupakan satu bidang pengajian tentang sastera warisan yang disampanikan secara lisan. Puisi Puisi lama adalah terdiri daripada: 1) Mantera 2) Jampi 3) Pantun 4) Syair 5) Gurimdam 6) Seloka 7) Talibun 8) Nazam 9) Masnawi 10) Kut’ah 11) Rubi’ah 12) Bahasa berirama Dari segi bentuknya terdapat juga beberapa jenis ragaman bahasa yang berunsurkan puisi yang dikenali sebagai: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Peribahasa Perumpamaan Bidalan Pepatah Perbilangan Bahasa kiasan Simpulan bahasa Menurut Asmad (1990) lagi ragaman bahasa yang tersebut di atas ada yang . prosa baru. atau dalam bahasa Inggeris dinamakan folklore. Dari segi corak dan isinya ianya dibahagikan pula kepada prosa lama.Kesusasteraan rakyat. puisi lama dan puisi baru.

ianya mula diperkenalkan dalam tahun 50-an. Perkembangan drama menjadikan skrip drama mempunyai beberapa nama iaitu skrip nama pentas.. Satu lagi bentuk yang boleh digolongkan dal.am prosa baru ialah penulisan drama. Prosa Prosa lama atau prosa klasik Melayu adalah terdiri daripada: 1) 2) 3) 4) Cerita-cerita rakyat Sastera epik Sastera sejarah Sastera roman Terdapat pengkaji-pengkaji sastera membahagikan karya prosa lama itu kepada jenis-jenis. berbagaibagai bentuk karya prosa lama tersebut merupakan perbendaharaan kesussateraan Melayu yang diwarisi daripada masyarakat zaman silam. Cerita-cerita panji dan hikayat.Seni lakon bangsawan pada masa dahulu tidak memakai skrip seperti lakonan drama kini. Dua bentuk yang utama dalam prosa baru ialah novel dan cerpen. Ianya boleh digolongkan dalam satu kumpulan yang dinamakan sebagai bunga bahasa. Cerita-cerita jenaka. skrip darama televisyen dan skrip filem. . Dari segi bentuk dan isi prosa baru berbeda daripada prosa lama atau prosa klasik. iaitu : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) karangan-karangan yang berhubung dengan agama Islam. Sastera yang berasal daripada sastera asing Cerita-cerita berbingkai. sastera yang bercorak kebangsaan. skrip drama radio. Bagaimanapun pembahagian tersebut bukanlah mutlak. Drama adalah seni lakonan. ianya boleh dibahagikan mengikut pendapat dan pengertian masing-masing. Istilah novel baru dipakai dalam kesusasteraan Melayu. Manakala Puisi Melayu baru ialah sajak. Cerita-cerita penglipur lara. Paling penting. Kepentingan Kesusasteraan Kesusasteraan itu sangat dekat dengan kehidupan kita kerana menjadi bahan utamanya adalah manusia dan lingkungannya dan persoalan yang diutarakan pula adalah persoalan yang berhubungan rapat dengan manusia dan kehidupan. Sebelum itu istilah novel lebih dikenali sebagai cerita roman. Sebahagian daripadanya merupakan karya klasik Melayu yang amat berharga.tidak memenuhi cirri-ciri yang lengkap sebagai karya puisi. Cerita-cerita binatang. Cerita dalam lakonan drama ditulis dalam bentuk prosa yang dinamakan skrip drama.

Contohnya untuk pembangunan sesebuah negara yang akan atau baru merdeka. 3. juga dilihat sebagai berfungsi membersihkan diri jiwa manusia atau penawar jiwa. kewujudan kolektif yang merupakan permulaan kepada hidup bermasyarakat. 4. Kesusasteraan selain berfungsi untuk mendidik. Jadi semestinya linguistik mempunyai kepentingan dan memberi sumbang yang tersendiri kepada masyarakat. Kepentingan Linguistik Linguistik adalah ilmu mengkaji bahasa. 2004) 7. Ini adalah kerana dalam karya kesusasteraan itu terdapat nilai-nilai yang dianuti dan cara hidup sesuatu bangsa. Kajian linguistik memberi pemahaman kepada masyarakat tentang cirri. Antara kepentingan dan sumbangan kesusateraan adalah seperti berikut: 1. (Noriah Taslim. 2. satu bahasa perlu diangkat . mengasah. Kesusasteraan adalah alat perantaraan ampuh yang memainkan peranan penting dalam mengeratkan lagi perhubungan dan pertalian antara masyarakat serta mengeratkan perhubungan dan persefahaman antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. 6. unsur. Kajian linguistik pula untuk melihat bentuk bahasa bahasa dan ada juga kajian yang meliputi perkaitan antara bahasa dan penutur serta masyarakat sekeliling. fantasi serta bakat. minat dan kecenderungan terhasillah gambaran seni yang cukup halus dan suci. 2004). (Nur’Ainy Ali. Antara kepentingan dan sumbangannya adalah seperti berikut: 1. Sastera muncul sebagai melahirkan keinginan manusia primitive untuk mengatasi dan mengubah alam sekitarnya (Fisher. Bidang kesusasteraan menguji kekuatan minda kita sebagai pemikir dan pengkritik yang konstruktif dan sistematik tentang kehidupan yang dapat dikesan dalam sesebuah karya. kesusasteraan adalah sebuah disiplin ilmu yang menjana. Kegunaan ilmu linguistik ialah untuk menghuraikan segala aspek bahasa terutama sekali berkaitan dengan struktur dan sistem dalam sesuatu bahasa 2. rasa. Dalam konteks ilmu. kepekaan. misteri.ciri bahasa dan peranan yang boleh dimainkannya. Digabung pula dengan ilusi. mencanai. (Nur’Ainy Ali. pengalaman. membentuk akal dan fikiran manusia supaya kreatif dan imaginatif. Sejak beribu-ribu tahun yang lalu peranan sastera dalam pembagunan tamadun dan budaya manusia sudah teriktiraf. Gambaran atau ciri-ciri ketaatan dan kepimpinan masa lampau dalam masyarakat Melayu ditinjau di luar hubungan sejarah dapat digali daripada sumber kesusasteraan terutama kesusasteraan klasik. kesusasteraan adalah cermin kehidupan atau pentafsiran kehidupan manusia. 2004). Jika dikaji dan diselidiki secara mendalam.Dibantu oleh daya kreatif pengarang. 1963) dan juga untuk membangunkan kesedaran kekelompokan. Bidang kesusasteraan mengajar kita untuk mengerti hakikat hidup beragama dan sejarah setiap rumpun bangsa Melayu dan lain-lainnya 5. terdapat banyak kepentingan dan sumbangan kesusasteraan terhadap kita semua. lebih-lebih lagi kepada pengguna sesuatu bahasa.

Richards. menjadi salah satu cabang kajian tatabahasa ( M. Pengarang yang kreatif akan cuba menggunakan bahasa seluas mungkin meliputi pemilihan sintaksis. 1969). bahasa tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menyatupadukan rakyat yang bersifat pelbagai kaum 3.sebagai bahasa rasmi untuk berfungsi sebagai bahasa pembangunan dan pembagunan. diski. Hayes. Nils Eric Enkvist. selain memerlukan pengetahuan yang baik dalam bidang tersebut. mereka perlu mahir dan mengetahui selok belok ayat dan perkataan yang sesuai bagi mempengaruhi pesakit atau pelanggan mereka. aspek sebutan. 1979) Malahan pada abad ke-18. Gregory dan lai-lain lagi. pengetahuan tentang ciri-ciri bahasa seperti struktur dan sistemnya akan memudahkannya memberikan huraian serta penjelasan aspek-aspek bahasa yang diajar kepada para pelajar. James P. iaitu linguistik teks seperti yang dikemukakan oleh Van Dyk (1972). Hal ini demikian kerana sastera merupakan salah satu aspek komunikasi masyarakat. Thorne. kerana kajian puisi pada zaman Aristotle (384-322 S. kedua factor ini mesti dipertimbangkan supaya hasil terjemahan dapat disampaikan dengan maksud yang sejelas-jelasnya. Pengarang juga mungkin mencipta katakata yang beraneka erti sifatnya untuk memperkayakan kuasa pengucapan bahasa. 4. Michael J. Dalam hal ini juga. situasi. Kepada guru-guru bahasa. Kepada juru bahasa ataupun penterjemah. Umpamanya dalam struktur susunan bunyi. (Nor Hisham Osman. Dalam kesusasteraan juga pengarang akan memberi tugas yang lebih luas kepada bahasa dengan beberapa kuasa baru dalam menyatakan perasaan. Pada pertengahan abad ke-20. Untuk itu. Richard Ohmann. hubungan yang erat di antara bahasa dengan sastera diberi perhatian dengan bersungguh-sungguh oleh ahli linguistik Barat seperti John Spencer. seperti guru dan perancang bahasa. Simanjuntak. Kajian linguistik berguna secara khusus kepada orang-orang yang terlibat dengan bahasa. Dressler (1972) serta Beaugrand dan Dressler (1981) Menurut Shahnon Ahmad (1991). Seorang kaunselor. Ini kerana penterjemahan akan melibatkan factor bahasa dan kebudayaan. Bahasa yang digunakan dalam karya sasatera sesuatu masyarakat tetaplah dalam lingkungan bahasa masyarakat tersebut. Para sarjana sastera dan bahasa berpendapat bahawa. perwatakan dan sebagainya.W.M). dalam kesusasteran. sejalan dan sehaluan sejak berabad-abad lamanya. sastera dan linguistik adalah seiring.A. 5. perkataan atau ayat bahasa Melayu. Oleh sebab itu bahasa . Dalam masa lebih kurang satu dekat kebelakangan ini. tumbuh aras baru dalam linguistik yang ada hubungannya dengan sastera. ungkapan-ungkapan yang khusus dan meluaskan penggunaan bahasabahasa kiasan untuk mencapai kesan seberapa maksimum yang boleh dan. 2001) Hubungan antara Kesusasteraan dan linguistik. retorik dan puisi digabung dalam satu disiplin (C. mereka perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang baik dalam bidang linguistik. I. bahasa menjadi alat yang sering dilentur-lentur untuk menyatakan emosi dan perasaan yang pelbagai peringkat juga tentang kesan-kesan daripada emosi itu.

1968). Daripada kacamata linguistik. Teori linguistik Transformasi Generatif mengatakan bahawa tatabahasa ialah himpunan rumus-rumus yang menerbitkan jumlah ayat gramatis yang tidak terbatas dalam sesuatu bahasa. “ kelainan yan pada bahasa dalam sastera yang “biasa” bukanlah kelainan sistem.S. ianya tetap dikawal daripada melanggar peraturan-peraturan tatabahasa yang diterima ramai.Z. Dalam hubungannya dengan kewujudan bahasa. aturan-aturan bahasa umum yang disebut itu dikenal sebagai tatabahasa.” Baharuddin Zainal (1974) juga berpendapat bahawa walaupun dalam tulisan kreatif penulis mencipta dan mneghasilkan sesuatu yang asli dan unik. M. namun dia tidak boleh menyimpang jauh daripada pola-pola bahasa yang diterima oleh masyarakatnya. Walaupun kesusasteraan banyak menerokai bidang pemakaian bahasa dalam berbagai-bagai gaya untuk menerangkan berbagai-bagai situasi namun ianya tetap tertakluk kepada tatabahasa yang betul.Z. tetapi perbedaan pemilihan polapola yang ada.M . Betapa pun kreatif dan imaginatifnya dia. tatabahasa mencerminkan sistem sesuatu bahasa. Hutagalung. Hakikat ini dikukuhkan lagi oleh Umar Junus (1968) yang berkata. Sekalipun kebebasan yang luas diberi dalam penggunaan gaya bahasa sastera. tetapi ia tidak pula memperlakukan bahasa dengan sewenang-wenangnya.dalam satera masih tetap berdasar pada aturan-atarun bahasa umum (M. Dalam pemakaian bahasa bagi penciptaan karya sastera kebebasan hanya diberi dalam bidang gaya sahaja bukannya dalam aspek tatabahasa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->