P. 1
Ushul Fiqih

Ushul Fiqih

|Views: 3,204|Likes:
Published by bibih

More info:

Published by: bibih on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

Ushul Fiqih Dalil yang bersifat menyeluruh itu di sebut pula Qaidah Ushuliyyah dengan demikian yang dimaksud

dengan qaidah ushuliyyah sejumlah peraturan untuk menggali hukum. Qaidah Ushuliyyah itu umumnya berkaitan dengan ketentuan dalalah lafazh dan kebahasan Ushul Fiqih 1. Jelaskan pengertian Qaidah Ushuliyyah! Dalil yang bersifat menyeluruh itu di sebut pula Qaidah Ushuliyyah dengan demikian yang dimaksud dengan qaidah ushuliyyah sejumlah peraturan untuk menggali hukum. Qaidah Ushuliyyah itu umumnya berkaitan dengan ketentuan dalalah lafazh dan kebahasan. 2. Bagaimana hubungan Qaidah Ushuliyyah dengan Qaidah Fighiyah? Sama-sama sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa (wahyu) itu. 3. Bagaimana peran dan urgensi Qaidah Ushuliyyah dalam pengembangan hukum Islam? Qaidah ushuliyyah itu umumnya berkaitan dengan ketentuan dilalah lapaz atau kebahasan atau yang berkaitan dengan bahasa. Dalam pada itu, sumber hukum adalah wahyu yang berupa bahasa. Oleh karena itu, Qaidah Ushuliyyah berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa (wahyu itu). Menguasai Qaidah Ushuliyyah dapat mempermudah Faqih untuk mengetahui hukum Allah dalam setiap peristiwa hukum yang dihadapinya. 4. Bagaimana hubungan dalil juz’i dengan dalil kulli? Sama-sama mempunyai hubungan yaitu nasakh. 5. Sebutkan 3 Qaidah Ushuliyyah? Jelaskan! - ‘Amm ialah: suatu lafaz yang menunjukkan satu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dan jumlah tertentu. - Amr ialah: lafaz yang menunjukkan tuntutan dari atasan kepada bawahannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan (perintah). - Nahl (larangan) yaitu: larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kebudayaannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya.

1. Jelaskan pengertian Mujmal dan Mubayyah!! Beri contoh-contohnya! - Mujmal merupakan suatu lafaz yang sulit dipahami kecuali ada penjelasan langsung dari yang menyampaikan lafaz tersebut Contohnya: lafaz Quru’ bisa berarti suci dari haid. - Mubayyah merupakan lafaz yang telah jelas maknanya sejak awal pengguannya sehingga tidak membutuhkan penjelasan dari lafaz lain. Contohnya: ............................................................................................ 2. Jelaskan pengertian zhahir dan muawwah! Beri contoh-contonya! - Zhahir adalah: suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna dengan rumusan lafaz itu sendiri tanpa menunggu qarinah yang ada di lyar lafah, namun mempunyai kemungkinan di taksis,

ditakwildan di nasakh. Contohnya: ...................................................................................... Artinya: “Dan Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. - Mu’awwal adalah: lemah (marju) atau memindahkan sesuatu perkataan dari makna yang terang kepada makna yang tidak terang. Contohnya: ................................................... Artinya: “...................Atau darah yang mengalir”. 3. Bagaimana dasar pemikiran yang dipakai para ulama uzhul dan membagi dialah lafaz! Yaitu! - Golongan Hanafiyah yang menbagi lafaz dari segi kejelasan terhadap makna dalam 4 bagian, yaitu: zahir, nash mufassar dan muhkam. Sedangkan dari ketidak jelasannya, mereka menjadi 4 macam pula yaitu: Khafi, musykil, mujmal dan mutasyabina. - Golongan jumhur dari kalangan mutakallimin di pelopori oleh Asy-Syafi’i yang membagi lafaz dari segi kejelasannya menjadi 2 yaitu: Zhahir dan nash. Sedangkan dari segi ketidak jelasannya di bafi menjadi2 macam juga yaitu: mujmal dan mutasyabih. 4. Terangkan pemabagian tingkatan dialah lafaz dari segi kejelasannya menurut ulama Hanafiyyah! - Zhahir: sesuatu yang dapat di ketahui maksudnya dari pendengaran itu sendiri tanpa harus dipikirkan lebih dahulu. - Nash menurut bahasa adalah: raf’u Asy-Sya’i / munculnya segala sesuatu yang tampak, sedangkan menurut istilah: suatu lafaz yang maknanya lebih jelas dari pada zahir bila ia bandingkan dengan lafaz zahir. - Mufassa: lafaz yang menunjukkan suatu hkumdengan petunjuk yang tegas dan jelas sehingga petunjuknya itu tidak mungkin detakwil/detaksis. - Muhkam:suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dialah tegas dan jelas serta Qath’i. 5. Terangkan pembagian tingkatan dialah lafaz dari segi kejelasannya menurut ulama Safi’iyyah ! yaitu: - Zhahir dan nas. Baginya zahir dan nash ini adalah dua nama (lafaz) untuk satu arti yaitu: suatu kitab yang dapat di ketahui hukum yang dimaksudnya. Pada perkembangan selanjutnya pengertian masing-masingnya di bedakan. - Nash adalah suatu lafaz yang tidak mempunyai kemungkinan ditakwil sedang zhahir mempunyai kemungkinan untuk ditakwil 6. Terangkan pembagian tingkatan dialah lafaz dari segi ketidak jelasannya menurut ulam Hanafiyyah! - Khafi’i menurut bahasa adalah: tidak jelas / tersembunyi sedangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Ad-Dabusi adalah suatu lafaz yang maksudnya menjadi tidak jelas karena hal baru yang ada diluar lafaz itu sendiri. - Musykil menurut bahasa ialah: sulit/ suatu yang tidak jelas perbedaannya. Sedangkan menurut istilah seperti pendapat As-sarakhfi ialah: suatu lafaz yang tidak jelas artinya. - Mujmal menurut bahasa adalah: global/tidak terperinci. Menurut istilah adalah: lafaz yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali bila ada penafsiran dari pembuat mujmal. - Mutasyabih menurut bahasa adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan atau simpang siur. Sedangkan menurut istilah: berdasarkan pendapat sebagian ulama adalah: suatu lafaz yang maknanya tidak jelas dan juga tidak ada penjelasan dari syara’ baik Al-Qur’an maupun

.Adat yang di ucapkan dan diamalkan .. 15. Jelaskan dalil-dalil penguat takwil dan berikan contohnya! .. Jadi. .....Kecenderungan memperluas pematokan hukum untuk berbagai tujuan Contohnya: . 8. Mujmal menurut ulama jumhur: Suatu lafaz yang menunjukkan makna yang dimaksud tetapi petunjuknya tidak jelas... ....... Adakah lafaz mutasabih dalam nash hukum? Mengapa !! Ada karena mempunyai makna yang berkatian dengan penyerupaan Allah dengan makhluknya.... puasa dan haji..Menurut Aba Zahrah Takwil Abu Zahrah: mengeluarkan lafaz dari artinya yang zhhir kepada makna lain. zakat.......... baik yang qathi maupun yang zhanni. tidak boleh dipalingkan dari maksud asalnya dan tidak boleh dihapus... Apakag yang di maksud landasan takwil? Jelaskan! Mengamalkan dalil sesuai konteks bahasanya dan mengambil nash hukumnya maksudnya takwil itu mencakup berbagai kemungkinan yang berasal dari akal..Hukum mufassar: wajib di amalkan secara Qathi’i...Hukum muhkam: wajib diamalkan secara Qathi’i.Qasam Allah... 7.nash yang diambil dari Al-Qur’an dan As sunnah .Hukum/kedudukan zahir: wajib diamalkan sesuai petunjuk lafaz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentakhsisnya. 9.Hukum nas: sama dengan hukum lafaz zhahir.Qiya’ . yaitu wajib di amalkan petunjuknya....sunna... Barang siapa berpegang teguh kepda suatu dasar.... Al-Qur’an maupun sunnah...... .Kaidah-kaidah fiqih .Menurut mutasabih: makna yang tidak jelasbaik dari syra’... Apakah dalil penguat takwil diharuskan Qath’i? Jelaskan! Tidak karena takwil itu merupakan perubahan arti untuk membatasi maksud syara’ dengan dalil sahih..Lafaz yang mempunyai makna musytarak tanpa di iringi indikator Contohnya: lafazquru’ ....... 2.. karena takwil itu mengubah arti sesuai dengan kebutuhan bahasa takwil itu tidak ... Bagaimana hukum menepatkan dialah lafaz mujmal.... . uraian) atau Al-Marja.. Setiap nash dalam syari’at atau undang-undang harus dipahami berdasarkan hakikat maknanya yang mutlak yang berasal dari bahasa itu sendiri.. AlNahsir (kembali tempat kembali) atau Al-Laza (balasan yang kembali kepadanya) ..... ... beri contoh masing-masingnya! . Jelaskan maksud dari ungkapan bahwa takwil dihasilkan dari perubahan makna bukan perubahan lafaz Bila suatu syariat memakai bahasa untuk mengngkapkan maksudnya dasar uumu yang dipakainya adalah yang sesuaidenganbunyi bahasa yang mempunyai kajian khsusu. 4.. Jelaskan pengertian lafaz mutasabih menurut ulama Hanafiyyah dan Ulama Syafi’iyah! ..Hakikat kemaslahatan umum . Perbedaan: mujmal lebih tinggi kadar khafanya dari pada musykil. Bukan bersumber dari bahasa.. 1. 6... zahir.Mujmal secara umum adalah: suatu lafaz yang menunjukkan makna yang dimaksud. sebab penjelasan mujmal di peroleh dari syara’ bukan hasil utihad sedangkan mutasyabih: tidak jelas atau lemah..Menurut istilah (termonologi) Kaum muhadits mendefenisikan takwil yaitu sejalan dengan defenisi yang di kemukakan oelh ulama ushul fiqhi yaitu . Terangkan pembagian tingkat dialah lafaz yang menunjukkan makna menurut ulama syafi’iyah! .. Jelaskan kegunaan dan fungsi pembagian lafaz dari sisi kejelasannya! Mempunyai faedah dan pengaruh dalam menggali dan menetapkan hukum kegunaan dan pengaruh tersebut dapat dirasakan apabila terjadi pertentangan antara petunjuk macammacam lafaz tersebut. tetapi bukan zhahirnya......... karena ada dalil . tidak diminta untuk menegakkan arti dalil sesuai dengan pemahaman nash atau mengatasinya sesuai dengan maksud syariat...Kaidah-kaidah umum syariat yang diambil dari Al-Qur’an dan sunnah ...Hikmah syari’at atau tujuan syari’at itu sendiri . Apa yang anda ketahui tentang objek takwil? Jelaskan! Objek takwil / kaidah takwil merupakan landasan kaidah-kaidah syara’ yang berdiafat umum atau kaidah-kaidah fiqih yang berguna untuk menentukan ketetapan hukum permasalahan furu’ selain itu takwil juga tidak menyangkut hukum-hukum agama pentig lainnya yang mudah ataupun sulit untuk dipahami yang merupakan dasar-dasar syariat.Dari sudut bahasa takwil mengandung arti At-tafdir (penjelasan.... 13.... ....... ..Akal yang meruapakan sumber permbicaraannya segala sesuatu.. 10..Pemindahan lafaz dari makna kebahsaan menuju makna istilah/syara’ Contohnya: lafaz shalat. Jelaskan pengertian takwil baik secara bahasa maupun secara istilah! ..... sepanjang tidak ada dalil yang menasakhnya.. Perbedaan: Mujmal menurut ulama Hanafiyyah: globa/tidak terperinci... 11...... 3. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang lafaz mutasabih? Tidak ada ayat-ayat mutasabih dalam Al-qur’an kecuali pada dua tempat yaitu: .....Ijma’ .. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara ulama Hanafiyyah dengan Jumhur ulama tentang lafaz mujmal! Persamaan: sama-sama mempunyai petunjuk yang tidak jelas..Menurut Wahab khalaf Memalingkan lafaz dari zhahirnya.. nash mufassar dan muhkam? . Jelaskan persamaan dan perbedaan antara lafaz muskil dengan lafaz mujmal! Persamaan: sama-sama tidak jelas maksudnya. 5. Sebutkan macam-macam mujmal. 12..Suatu lafaz yang maknanya secara bahasa aneh/ganjil Contohnya:....... mentakwilnya atau menajaknya...Mutasyabih adalah: lemah (marjan)..... 14.Menurut ulama Syafi’iya: lemah (marju’) ....Hukum mujmal: tergantung kepada bayan/penjelasan... tetapi petunjuknya tidak jelas...Huruf hija’iyyah pada awal surat ....

......... 4. Sebutkan persyaratan dari takwil! ... yang tidak mungkin mengandung arti kurang atau lebih dari makna yang di kehendaki oleh lafaz itu sendiri.......5.... Seandaninya tuma’ninah itu syarat sah solat.. seperti lafaz insanuh dipasangkan pada hewan yang berpikir atau bentuk spesies (Nau’un)....... dan bukan pula bagiandari lafaz ‘amm. 10..akan ada kecuali dengan dalil... Bisakah mengambil istinbath melalui takwil di dasarkan ada ijma’? Jelaskan! Bisa karena kajian istihad dengan ra’ya dan takwil harus sesuai dengan persyaratannya......... sehingga dalil mengambil hukum dari satu dialah khash.... Berikan contoh hukum yang dihasilkan melalui takwil................ yaitu tiga. 2....... Padahal hadits ahad tersebut tidak sama dengan kekuatan khash Ak-Qur’an yang qath’i.... berikut dalil pengambilannya! Menafwilkan kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur’an dengan menguabah arti yang menjadi fiksi (yang tidak terjadi) ... Jelaskan defensisi khas menurut para uama ushul dan terangkan maksudnya! ....... maka dari segi ini mereka memandang lafaz khash itu sebagai lafaz mujmal........Menurut ulama syafi’iyah defenisi khas adalah: Artinya: “ Suatu lafaz yang dipasangkan pada satu arti yang sudah di ketahu (ma’lim) dan menunggal”... juga jika tidak ada penyimpangan dari persyaratan itu maka takwil itu ditolak. .. hal itu termasuk penambahan khabar ahad dan berarti sebagai nasakh... 5.. Jadi adapun maksud dari para ulama tersebut adalah: .... Penjelasan: ............. Apakah perbedaan antara khash dengan muqayad? Lafaz khash adalah: suatu lafaz yang mengandung satu pengertin secara tunggal Sedangkan muqayad adalah suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang di batasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan artinya.. Bagaimanakah alasan ulama safi’iyah yang menganggap bahwa tuma’ninah sebagai salah satu rukun shalat? Golongan syafi’iyah memandang bahwa lafaz khash itu mempunyai lemungkinan adanya penjelasan atau peruabahan... .... 7..... 10. yaitu bentuk genius..... atau berbentuk indovidual yang berbedabeda tetapi terbatas..Para ulama juga mewajibkan agar mengamalkan syariat sesuai dengan zahir ayat sehingga terdapat isyarat untuk menggunakan takwil .. 1. Bagaimana pandagan para ulama tentang takwil Ba’id? Jelaskan! Mereka berbeda pendapat dalam penetapannya. Karena takwil seperti itu didasarkan pada maksud kebutuhan mendesak yang merupakan hikmah di syaria’atkan nash... 9...Amr .. seperti bilangan angka-angka(3..Muqayyad ... ada yang berpendapat bahwa sebagian takwil itu ba’id. bisa juga dengan mendasarkan pada pengenalan syariat dan adatnya........... Bisakah lafaz khash di jadikan hajjah dalam syari’at Islam? (Bisa) 3.. Dan termasuk lafazlafaz khash............. Maka menurut golongan ini tuma’ninah yang diisyaratkan oleh hadits tersebut merupakan penjelasan terhadap ayat Al-Qur’an dan termasuk fardh dalam ruku’ 9. karena tidak ada dalil yang memalingkan dari masalah hakikinya.. berarti merupakan penambahan atas lafaz khash Al-Qur’an yang jelas dengan sendirinya.. 7... sehingga kehujjahannya terdapat padaarti yang diperuntukkkan baginya yang bersifat qari’iyah.. tidak hanya sebatas mengambilan istinbath berdasarkan pada bahasa yang mampu menghasilakan arti yang tercakup dalam arti lafaz tersebut. Mengapa golongan hanafiyyah tidak menganggap bahwa tuma’ninah sebagai salah satu rukun sholat? Karena menurut mereka tuma’ninah itu bikan syarat sah solat....... Oleh sebab itu mereka menerima kemungkinan adanya penambahan atas lafaz khash yang terdapat dalam Al-Qur’an dengan hadist ahad yang merupakan penjelasannya.....Syafi’iyah: mengeluarkan lafaz mutlak dan mustarak dari bagian lafaz khash. Yang menjaga agar istihad dan raya’ tidak menjadi sesat............160 dan seterusnya).............Mereka menetapkan bahwa lafazh itu tidak memerlukan penjelasan lain. Tetapi sebagian lagi menilai bahwa takwil seperti itu di katkan qarib dan sahih..... Selain itu.Dengan adanya perbedaan pendapat dalam meberikan defenisi khas namun pada hakikatnya defenisi tersebut mempunyai pengertian yang sama.. Jelakan pengertian lafaz ‘amm! ......Sedangkan menurut Al-Bazdawi defenisi khas adalah: Artinya: “Setiap lafaz yang dipasangkan pada satu arti yang menyendiri dan terhindar dari makna yang lain yang mustarak”..... ..Ayat ini mengandung pengertian khash......Sesungguhnya syarat-syarat takwil itu di ambil dri teks pembinaan syariat Islam yang ada dan maksud syara’ 8. bukan penjelasan... ...... Mungkinkah suatu lafaz yang mengandung lafaz khash mengandung perubahan makna? Jelaskan pandangan ulama jumhur! Ia berpendapat bahwa sekalipun lafaz khash itu dialahnya qath’i namun tetap mempunyai kemungkinan perubahan makna soal wadhahnya...... ...Dasar umum yang ditetapkan para ulama untuk menetapkan adanya takwil berasal dari teks bahasa dan uslub-uslubnya.Nahyi 1.. Berikan contoh satu ayat yang di dalamnya mengandung lafaz khash dan jelaskan! .. Sebutkan macam-macam lafaz khash! . sehingga mereka tidak mesyaratkan tuma’ninah sebagai syara’ ruku’ 8.. karena di katakan jika persyratan tak dapat dipenuhi dalam suatu penakwilan..Mutlaq .. seperti kata laki-laki dan wanita........... mereka tidak mengambil hadis-hadis yang berhubungan dengan penjelasan lafaz khash sebagai pembantu untuk penjelasannya.Al-basdawy: cara penunjukkan lafaz atas satu arti ini bisa dalam berbagai bentuk... sedangkan nasikh (peghapus) harus sama kekuatan dialahnya dari segi wurud dengan mansuknya... Jelaskan sikap golongan Hanafiyyah terhadap lafaz khash! ... Tuliskan sebuah hadits yang di dalamnya mengandung kalimat khash! ......Karena mereka menyatakan bahwa lafaz khash Al-Qur’an itu Qathi dialahnya dan tidak memerlukan penjelasan (bayan) maka setiap perubahan hukum dengan nash yang lain dipandang sebagai penghapusan hukum. 6.......

........... Bolehkah lafaz ‘amm yang Qath’i di taksis dengan dalil yang zhanni.............. Artinya: “Dirikanlah olehmu shalat dan tunaikanlah zakar”.... Al-Qur’an dan sunnah......... melainkan untuk melaksanakan hakikat dari amr tersebut................ tegas dan tidak memerlukan penjelasan............ dan tidaklah berubah dari maknanya yang hakiki........ jelaskan ! .. ... .. kecuali fieman Allah SWT. apakah mengharuskan agar di laksanakannnya secara langsung atau bisa ditrunda? Amr tidak menuntut untuk dilaksanakan secara langsung atau di tunda-tunda karena jika di laksanakan secara langsung harus berdasarkan ijma’ begitu pula jika di laksanakan secara menunda-nunda adalah tambahan dan sigat amr yang mutlak menurut bahasa. Bagaimana pengaruh Qarinah terhadap amar? Qrinah dapat mengubah hakikat arti amar itu............... maka makna itu berketetapan yang pasti.. Apakah seiap amr mengandung arti wajib? Jelaskan! Ia karena amr itu pada prinsipya menunjukkan wajib dan tidak bisa beruabah...... ........ Berikan contoh-contoh ayat yang didalamnya mengandung kalimat ‘amm dan jelaskan! ............ meskipun di lakukan satu kali.. ... Apakah para ulama sepakat tentang dialah lafaz ‘amm? Ia..... . Selama kemungkinan tetap ada.....Menurut Imam Malik: kabar ahad yang dapat mentaksis lafaz ‘amm Al-Qur’an ialah khabar ahad yang di dukung oleh perbuatan penduduk madinah/dengan Qiyas.. 5............... Namun. Oleh karena itu Hanafiyah tidak mewajibkan tertib dalam berwudhhu’.... Penjelasan maksudnya: Dialah ‘amm yang mempunyai zhanni.. kapan suatu lafaz bisa dikatakan ‘amm dan bedakan dengan muthlaq? Jika suatu lafaz ‘amm yang disertai qarinah (indikasi) yang menunjukkan penolakan adanya taksis adalah Qath’i dialah..Nadb: mayoritas kaum muslimin dalam melakukan jual beli (tidak di persaksikan......... Jika ada kalimat yang menunjukkan amr. Maksudnya: Tidak halal di makan sembelihan tanpa disertai dengan ucapan bismillah karena termaksud perbuatan dosa. yang sekali bukan berarti petunjuk dari sighat amar........ Artinya: “Dan Allah menghalalkan (menikah) selain itu (yang telah disebut)”. Apakah jumhur ulama sependapat dengan golongan Hanafi tentang ‘amm? Tidak 8.. dillah ‘amm termaksud bagian dilalah zahir........ sebab sesungguhnya suatu lafaz apabila dipasangkan (di wadha’kan) pada suatu makna......... 2..... Apakah amr bisa berarti anjuran? Berikan contohnya! Bisa........ baik dari segi bahasa maupun istilah! Lafaz yang menunjukkan tuntutan dari atasan kepada bawahannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. 7.Amr itu maknanya bergantung pada dalil yang menunjukkan maksudnya ....... 6....... Jelaskan pengertian Amr. yakni mutlak.... 2................ maka menunjukkan pada maknanya yang hakiki.... Jelaskan apakah amr itu harus di laksanakan secara berulang-ulang ataukah cukup sekali saja? Pabila perintah tersebut tidak bisa di laksanakan.................... Apa yang anda ketahui bentuk-bentuk Amr. sepakat 4... 3..... 6.. Suatu lafaz jika dalam keadaan mutlak...... Bolehkah seorang muslim memakan daging hewan yang di sembelih tanpa menyebut bismillah terlebih dahulu? Jelaskan berdasarkan pendapat kedua golongan! ....... 10....... Berikan contoh ayat yang mengandung amr wajib! .............. Berikan contoh lafazh ‘amm yang ada dalam hadis! ........... kecuali ada qarinah. 4........... maka tidak dapat di benarkan menyatakan bahwa dilalhnya qath’i. terangkan? Boleh Karena apabila pada awalnya di masuki tekhsis... ...Menurut Hanafiyyah sembelihan tanpa di sertai dengan ucapan bismillah tidak halal di makan (Al-Qur’an:21)............ yang mempunyai kemungkinan ditaksis dan kemungkinan ini pada lafaz ‘amm banyak sekali...... kehendak makna umumnya jelas... Artinya: “Tidak ada (lafaz) yang umum kecuali sudah ditaksis)”.. Begitu pula lafaz ‘amm yang mutlak dan suatu indikasi tentang kekhususannya menunjukkan pada makna umum...Wajib dan nadh dikarenakan amr itu musytara....... 9........Suatu lafaz yang menunjukkan satu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam julah terentu karena mempunyai tingkat yang luas serta menjadi ajang perdebatan pendapat ulama dalam menetapkan hukum............ Jelaskan. keculi satu kali saja.... Karena dalam Al-Qur’an semua lafazs umum itu ada taksisnya..... 3........Thalab (tuntutan) di karenakan Amr itu secara hakikat menunjukkan wajib dan tidak bisa berpaling pada arti lain kecuali bila ada karinah....... 7............. sumber hukum Islam pun..... dalam banyak hal memakai lafaz umum yang bersifat universal........ Jelaskan maksud dan kaidah! . maka yang sekali merupakan hal pokok dalam melaksanakan hakikat perintah..... Mengapa ibadah haji hanya di wajibkan sekali dalam seumur hidup? Karena suatu perintah tidak wajib di lakukan berulang kali kecuali ada dalil untuk itu... ......... Bagaimana pendapat golongan Hanafi tentang ‘amm? Mereka menetapkan bahwa lafazh ‘amm itu...... 8.. dilain pihak. kecuali dengan dalil....... 5......... Maksudnya: Wanita ang dilarang di nikahi adalah bibinya baik dari pihak ayah maupun ibu karena lafaz ‘amm Al-Qur’an adalah Zhanni ia tidak selamanya menjadikan khabar ahad namun kadangkadang mentaksis lafazh ‘amm Al-Qur’an..... maka dilalahnya zhanni............... Pada prinsipnya suatu perbuatan telah terwujud bila perbuatan yang di perintahkan di lakukan.... 9... Artinya: “Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan maka berpuasalah”... 1...

............. 1. Apabila kemutlaqan dan kemudayyadan suatu lafaz terdapat pada sebab hukmunya.... Bagaimana pendapat terhadap imam Abu hanafiyah tentang mutlaq dan muqayyad pada nash yang sama hukumnya? Jelaskan alasannya! Tidak boleh membawa mutlaq pada muqayyad....... Bagaimana perbedaan pendapat antara jumhur dangolongan Hanafiyah: dalam melaksanakan dialah pada muqayyad? .... 8...... Berikan contoh dari shigat nahyi dan apa maksudnya? ......... 9............. bukan dilalah... 2........ Bagaiaman persamaan antara mantuqdan mafhum? Dapat disimpulkan bahwa mantuq dan mafhum ini termasuk madhul....... Bagaimana hukum menggunakan mutlaq dan muqayyad? Hukum 5... . Berikan contoh lafaz mutlaq yang terdapat pada hadits! ................. 10.....10..... Sebutkan salah satu hadits Nabi yang di dalamnya terdapat nahyi dan menunjukkan makruj! .... bagaimana solusinya menurut jumhur ulama? Bahwa nash multaq harus di bawa kepada nash muqayyatd sehingga pemahaman terhdap nash itu sesuai dengan ungkapan muqayyad.......... 4........................Mantuq menurut bahasa: sesuatu yang di tunjukkan oleh lafaz katika di ucapkan........ fasad dan buthah? Para lama berbeda pendapat tentang tuntutan nahyidalam kaitannya dengan fasad dan buthlan yaitu: hal ihwal nahyi/perbuatan........... Sebutkan salah satu ayat yang menunjukkan keharusan umat Islam untuk meninggalkan larangan Allah! .... sedangkan pada nash lain digunakan dengan muqayyad...... ............. sesuai sifatnya.... 3.. 9.......... 2...... Mantuq menurut istilah: penunjukan lafaz terhadap hukum sesuatu yang di sebutkan dalam pembicaraan (lafal).. 6...... ........ Berikan contoh lafaz mutlaq yang terdapat dalam hadis! .. .... tetapi berbeda dalam sebabnya..... Jelaskan pengertianmutlaq dan muqayyad! Mutlaq ialah suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa pembatan yang dapat mempersempit keluasan artinya.... . ..... Bagaimana kaitan antara nahyi.... Berikan contoh ayat yang mengandung nahyi dan menunjukkan haram! . Jelaskan pengertian mantuq dan mafhum! ....Alasan Hanafiyah: dalam melaksakan dialah lafaz atas semua hukum yang di bawah saja.... Apakah tuntutan dalan nahyi itu mencakup zat dan sifat yang dilarang? Ia karena termasuk indrawi Muqayyad adalah:suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang di batasi dengan sesuatu pembatasan yang mempersempit keluasan..Mutlaq dan muqayyad sama dalam hukumnya......Suatu lafaz di pakai dengan mutlaq pada suatu nash....... 8... Pendapat para ulama sepakat bahwa nahyi itu seperti jga mar dapat di gunakan dalam berbagai arti... Artinya: “Dan dia melarang (Yanha) dari perbuatan keji dan mungkar”...... 6.............. baik dari segi bahasa maupun menurut pendapat para ulama! Nahyi adalah larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya........ 2.. Yang menunjukkan haram membunuh seorang jiwa.......... 4..................................... Jelaskan pendapat ulama-ulama ushul nahyi tentang muthlaq! Tanpa adanya qarina yang menunjukkan sesuatu yang dilarang............. Bagaimana sikap Anda terhadap dua golongan ulama di atas? Berikan argumen secara jelas! Menurut saya sah-sah saja karena golongan ulama di atas mempunyai kesamaan hukum walaupun menimbulkan solusi yang berbeda................................ 7....... sedangkan sebab hukumnya sama.. Maksudnya: Setipa perintah atau apapun itu yang Rasul datangkan kepada kita taatilah semuanya karena itu anjuran dan setiap perintah atau apa-apa yang dilarang kepada kita semua jauhilah karena itu juga termasuk anjuran... Jelaskan yang dimaksud dengan fasad dan buthah! Adapun fasad sama dengan batal/batalnya perbutan yang di larang Buthah: batal.......... 7..............Mafkum ialah: petunjuk lafaz pada suatu huku yang tidak di sebutkan oleh lafaz itu sendiri.. . Adanya pengulangan dalam amr itu apabila adanya qorina pusa wajib di laksanakan berulang-ulang seiring dengan datangnya bulan yang berulang-ulang pula...........Lafaz mutlaq dan muqayyad yang berlaku pada nash itu berbeda baik dalam hukmunya ataupun sebab hukumnya.... Aapakah setiap shighat nahyi menunjukkan haram? Ia 5.. Kapan suatu lafaz mutlaq di bawa pada muqayyad? Ada kesamaan hukum dan sebab yang menimbulkan hukum pada dua nash yang berbeda.......... melainkan masing-masingnya berlaku sesuai dengan sifatnya karena pada kafarat zihar tidak mensyaratkan hamba mukmin. keadaan ithlaq dan taqyidnya bergantung pada sebab hukum...... 1...... 1...... ..... Jelaskan pengertian bahyi.. 3................Mutlaq dan muqayad berbeda dalam hukumnya...........Lafaz mutlaq dan muqayyad yang berlaku sama pada hukum dan sebabnya.. Ada berapakah bentuk mutlaq dan muqayyad itu? jelaskan berikut contohnya! .. Jelaskan kalimat amr dalam ayat di bawah ini! ..... 10.....Alasan jumhur: muqayyad itu harus menjadi dasar untuk menafsirkan dan menjelakskan maksud lafaz mutlaq.

nasakh... Jelaskan apa yang di maksud dengan ta’ruf Al-Adilah menurut etimologi! Pertentangan 2. sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum islam .. 2.. makkiyah dan hanabilah? .Mansukh .... Jelaskan pengetian nasakh secara hanafiyyah dan berikan contoh kalimatnya! Nasakh: pembatalan atau penghapusan Contoh:..Nasikh ...Perbedaan: Menurut kamal Ibnu Human: Pertetangan antara dua dalil yang tidak mungkin untuk di kompromikan antara keduanya sedangkan menurut Ali Hasaballah: terjadinya pertentangan hukum yang di kandung satu dalil dengan hukum yang diakndung dan dalilnya yang berada dalam satu derajat. makkiyah dan hanabillah..... Bagaimana defensi ta’ruf al-adilah menurut Imam Asy-Syaikani? Suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan.. Terbagi kepada berapa bagaiankah maghum itu? Jelaskan! . Sebutkan urutan yang harus di tempuh oleh seorang mujtahid apabiamendapat ta’arudh adadilah menurut golongan hanafiyya! ..Mafhum sifat ialah: petunjuk yang dibatasi oleh sifat. mafhum adad.... Berikan contoh hukum yang dihasilkan melalui mafhum dari hadis! .. adad dan ghayah Mafhum mukhalafah yang qayidnya berfungsi seperti mafhum syarat.Persamaan: sama-sama mempunyai pertentangan dalil....Nasakh . 5.Petunjuk terhadap kandungan lafaz suatu nash .. .. Caranya: ..Al-Jam’wa at-taufiq .Penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syari .....Golongan hanafiyyah yaitu: Nasakh..... tarjih.. tarjih.. dan bagaimana cara penyelesaiannya? . dan ghyah! Mafhum adad... Apakah persamaan dan perbedaan antara defenisi ta’ruf ad-adilah yang di kemukakannya oleh kamal ibn humandeganAli Hasababallah! ...Adat nasakh ..... menunjukkan berlakunya kebaikan hukum terhadap yang tidak disebutkan...Mafhum mukhalafah ialah: Penunjukkan lafaz atas ketetapannya hukum yang tidak di sebutkan kebalikan dari yang disebutkan karena tiadanya suatu persyaratan pada hukum.. Berikan contoh ta’rul ad-adilah... .. Kapan mafhum mukhalafah dapat di jadikan hujjah syara’ menurut jumhur Ushuliyyin? Apabila menyebutkan kaitan syara’. Dalam Islam darah yang seperti apakah yang diharamkan itu bagaimanakah menetapkannya? Darah yang mengalit Cara menetapkannya dengan menggunakan ayat dan suarah Al-an’am:145 10.. 8... Kapan seorang mujtahid dapat menggunakan metode tarjih dan bagaimanakah caranaya? Kapan? Apabilaada 2 dalil yang bertetangan sulituntuk dilacak sejarahnya ... 6. Bolehkah mempertentangkan dua kali dalil yang tidak sama kuaitasya? Jelaskan! Boleh karena pertentangan tersebut bukanlah pertentangan yang aktual... tarjih.. al-jam’wa at-taufiq. Berikan contoh hukum berdasarkan mantuq! . dan mafhum gayah dapat di jadikan hujja syara’ 9. Apakah perbedaan cara penyelesaian ta’rulal-adilah antara golongan hanafiyah dengan syafi’iyah.... 10..... dan mafhum gayahdapat di jadikan hujja syarat sedangkan ulaam yang tidak memandang mafhum mukhallafah sebagai hujja syara’ Nasakh.Tasaqut ad-dalilain 7......... batasan waktu atau jumlah bilangan itu bertujuan untuk tasyri’ 8.Dari segi yang dikandungnya . 6...... Jelaskan macam-macam mafhum? . 4....Golongan syafi’iyah..... Jamu’wa al-taufiq.... Sebutkan rukun nasakh! .. sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan dalil itu......... 3.. sifat.. Jelaskan apa yang di maksud dengan mafhum syarat..3..Tarjih .. Tulis 2 defenisi menurut syari’at yang masyhur di kalangan ulama ushul! .... adad. Bagaimana himkamh adanya nasakh bagi kaum muslimin? Berkataian dengan pemeliharaan kemaslahatan umat manusi.. 3. Penyelesaiannya: 1. al-jam’at al-taufiq.. . .Pembataan hukum syara’ yang ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf dengan hukum syara’ yang datang kemudian... Apakah para ulama membedakan antara fahwa al-khitab dan Lahn Al-kitab? Ia 7.... ia di pandang sebagai salah satu cara untuk menggali hukum. 4.Mafhum muwaqadah ialah: penunjukkan hukum yang tidak di sebutkan untu memperkuat hukum yang disebutkan karena terdapat kesamaan antara keduanya dalam meniadakan / menetapkan......Mafhum syarat.. 5.. 1..... tasaqut ad-dalilain.. Apakah yang dimaksud dengan mafhum sifat menurut Asy-Syaikani? Mafhum sifat dapat dijadikan sebagai hujjah.Dari segi keadilan periwayatan suatu hadis 9....... Apakah yang dimaksd dengan tatsakut al-dvillain? Meninggalkan kedua dalil tersebut dan berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah. tatsaqut al-dalilain......Mansukh ‘anhu 4.

. Sebutkan pengertian qaidah yang dikemukakan oleh para ulama. Jelaskan persyaratan nasakh yang tidak disepakati di kalangan para ulama? Menurut pendapat para ulama: di isyaratkan hukum yang dinasakh itu haruslah ditunjukan untuk sesuatu yang baik yang di terima akal pembatalannya. Seperti: pembatalan solat sebanyak 5 kali. Ada berapa malamkah pentarjihan dari segihukumashl? Jelaskan! . ........ ia akanbisa mengeluarkan hukum sesuai dengan keinginannya.Menguatkan qiyas sesuai dengan kaidah-kaidah qiyas dari yang tidak . Seperti: nasakh terhadap keharusan memberikan sedekah ... 9. Bagaimana cara mengetahui nasikh dan masdukh? ...Al-tarjih baina Al-qiyas 3.. ...... dalam tarikku tasyi’i atau sejarah fiqih Islam tidak mendapatkan perhatian yang memadai 1. 6.... Tuliskan ayat atau hadit yang menurut sebagian besar ulama yang telah di masdukh! . Apa yang di maksud dengan pentarjihan dengan menggunakan pendapat hukuman nash? Agar di beri kemudahan 8.5. 2.. Secara umum ada beberapa carakah pan tarjihan? Sebutkan! .....Dalam suatu nasakh.Nasakh yang tidak ada gantinya seperti nasakh terhadap keharusan memberikan sedekah kepada orang miskin bagi mereka yang akan berbicara dengan Nabi..Dalam kitab at-talwih ‘alaat tawdih: hukum universal (kuli) yang bersesuaian dengan bagiannya dan bisa di ketahui hukumnya 2......... 7...Dari segi hukum cabang yang datangnya kemudian di banding hukum asalnya.. Bisakah qaidah fiqih di sebut ushul? Tidak.....Dalam kitab At-ta’rifat: ketentuan iniversal yang bersesuaikan dengan bagian-bagiannya . di mulai dari zaman rasulluulah hingga ... 6. Apakah para ulama sepakat terhadap keberadaan nasakh? Sepakat terangkan! Jika nasakh diartikan sebagai pemabtalan maka tidak akan terdapat dalam Al-qur’an karena nasakh ini berkaitan dengan hukum.. Dan ada juga yang mengatakan Al-qur’an tidak bisa di nasakh dan seterusnya.. Bagaimana perkembangan qaidahfiqih? Jelaskan fase-fasenya! Suatu hal yang ganjil....... Jelaskan pengertian tarjih baik secra etimologi maupun termonologi? Etimologi: menguatkan Termonologi : menguatkan salah satu dalil yang zanni dari yang lainnya untuk di amalkan (di tetapkan) berdasarkan dalil tersebut....Qaidah fiqih: menghimpun berbagai macam cabang dari berbagai jenis masalah hukum . ada beberapa carakah pentarjihandari segi sanad? Sebutkanlima cara! .. Bagaimana kedudukan dan urgensi qaidah fiqih bagi umat Islam? Qaidah ini sangat penting dalam fiqih dan besar sekali menafaatnya dan merupakansalah satu cabgan dari ilmu syari’at....... Adakah perbedaan antara qaidah fiqih dengan dhabith? (ada) jelaskan! . 6......Tarjih dengan mempertimbangkan riwayat .. Jelaskan secara ringkas tarjih Bain al-aqyisah? . Ada berapakah syarat-syarat nasakh yang disepakati para ulama? Ada 4 (empat) 7.. minimal tiga! . 8.Menguatkan qiyas dari segi hukum asalnya qath’i dari yang zhanni .. .. terkadang terdapat keterangan yang menyatakan bahwasalah satu nash di turunkan terlebih dahulu..Tarjih dengan mempertimbangakan hadist 5.Dari segi hukum illiat: pengujian yang dilakukan yang hany menggunakan keserasian. ....... 9.. .Tarjih dengan memperhatikan cara sumber tempat menerima riwayat ..Nasakh bacaan (teks): hukumnya tetap berlaku Seperti: hukum rajam bagi laki-laki dan perempuan tua yang telah emikah .dalam ayat ini bersifat umum yang meliputi 2 orang bersaudara atau lainnya.. Fase kemunculan dan berdirinya qaidah fiqih. 4. 10.. Jelaskan pendapat Imam Syakhasi tentang qaidah fiqih? Siapa saja yang menghukumi ashal dengan sebenarnya...Berdasarkan keterangan dan periwayatan hadits.. 1... ayat atau hadits yang saling bertentangan.. Ada berapa macamkah nasakh itu? Ada 5 (lima) jelaskan! . Menurut pentarjihan dari segi matan.. 5.....Nasakh hukum ayat..... 10....Dalam kitab syarah jamu’ al-juwawi: ketentuan pernyataan univesal yang memberikan pengetahuan tentang berbagai hukum dan bagian-bagiannya.... Apakah yang di maksud dengan terjih baik an nushush? Menguatkan salah satu nash. mengapa? Karena qaidah fiqih merupakan perbuatan mukallaf sedangkan ushul merupakan dalil hukum 4...........Menguatkan qiyas yang hukum asalnya bersifat khusus...Nasakh hukum dan bacaan ayat sekaligus Seperti: haramnya menikahi saudara sesusu itu dengan batasan 10 kali...Dari segi hukum ashl: di dukung dalil yang khusus .. yang mana yang harus di dahulukan teks yang mufassar atau yang muhkam? 1....Penjelasan lengsung dan rasulullah SAW . seburkan 3 cara pentarjihan dari segi hukum atau kandungan teks.Menguatkan qiyas yang landasan dalilnya ijma’ dari qiyas yang landasan dalilnya nash ...Menguatkan qiyas yang didukung dalil yang khusus . Menurut Imam Asy-Ayaukani.Menguatkan salah satu nash dengan memperhatikan jumlah rawi...Taks yang mengandung bahaya ... baik berdasarkan pendangan ataupun yang berlawanan..Khabith: mencakup pada satu jenis masalah saja 3. Berikan contoh suatu ketetapan hukum dari hasil pentarjihan beserta dalilnya ! ..Apabila isi suatu teks menghidarkan terpidana mendapat hukuman ....Teks yang mengandung hukuman lebih ringan di dahulukan dari yang berat.. menurut asy-syaukani! .... Muhkamlenih di dahulukan dari teks yang mufassar....Al-tarjih baina am-nushush .. Contoh: Kata ..

baik yang tercantum di dalam kitan fiqih maupun yang telah di bukukan dalam kitab kaidah berperan dalam pembinaan hukum Islam. Ibahah: Khihtbah Allah yang bersifat fakultatif mengandung pilihan antara berbuat atau tidk berbuat secara sama. MazhabHambali . Mazhab Asy-Syafi’i ..Al-mansyur Fi Al-qawaid. 2. 4.Ushulu al-jami’ al-kabir.. Jelaskan yang dimaksud dengan qaidah al-asas! Qaidah-kaidah yang di pegang oleh para Imam Mazhab 2... Sebutkan sumberhukum dari Al-adat Muhakkah! .. 6. .. karangan Abu Abbas Al-Qarafi (758) .. karangan ibnu nujaima (1970 H).. 2. syarat dan penghalang. Yang di tandai oleh kelahiran kitab al-ashbab wa an-nazhair karya jalal ad-din asy-suyuthi merupakan kitab qaidah fiqih yang terbaik.Al-qawaid al-fiqhiyah. Karahah 5..akhir abad III H/IX M. Orang-orang minang kabau memiliki adat..... Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilngkan kemaslahatan 3. Ini menunjukkan bahwa qaidsah-qaidah fiqih.. Jelaskan kitab-kitab yang berkembang pada fase II perkembangan qaidah fiqih? Terjadi pada abad 10 H.. Tidak bertentangan dengan syariat 2. 3.. Apa yang dimaksud dengan al-masyaqqatu tajlibu at-taisir? Suatu kesusahan mengaruskan adanya kemudahan (dalam pelaksanaannya atau memudaratkan dalam pelasksanaannya). 2.. karangan tajuddin as-subki (771 H) . al-bajjardan Ibnu Masud 7. Ijab: tuntutan syar’i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan 2. 10. karangan ibnu rajab (759 H) 10.Al-Asybah wa-an nadzar. 8. fakultatif atau menempatkan sesuatu sebagai sebab. 3..Al-furuq ..Al-Asybah wa-an nadzair. Sebutkan pembagian hukum taklifi menurut jumhur! 1. 2.Al-Qawaid. Hukum taklifi: Firman Allah yang menuntut mansia untuk melalukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan .. . Apakah para ualam sepakat tentang jumlah qaidahal-asas? Jelaskan! Tidak karena para ulama berbeda dalam pengambilansumbernya 3. tidak berlaku dalam ibadah mahdlah 5. 8.Firman Allah SWT 1. mereka yang mengajarkan Al-Qur’an di bolehkan menerima gaji 3. Ibadah 4. 9. hukum wadh’i: Firman Allah yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab.Al-Asbah wa an-nazhair 9.. syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bedakah antara mubah dan ibhah! Beda 6. Nadb 3.Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jelaskan pembagian hukum taklifi menurut ulama hanfiyyah! 1.. Berikan contoh ayat Al-qur’an yang bersifat menuntut untuk berbuat! . 2.. Sebutkan lima cabang dari a-adat muhakkah! 1. Menjual buah dipohon adalah: tidak boleh menurut qiyas karena tidak jelas jumlahnya.. 3. Ijab 2. 3. Masa perkembangan dan pembukuan qaidah fiqih 3. Mazhab maliki . jelaskan! Tetapi ia tetap dalam melaksanakan tiga raka’at maka shalatnya sah.. Tidak di ingkari perubahan hukum di sebabkan peruabahan zaman dan tempat. Yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat...Al-furud. Bolehkan seseorang berniat shalat magrib empat raka’at? Boleh. Tahrim 5. tapi karena kebiasaan ulama membolehkan. 5.. Berikan contoh aplikasidari qaidah adh-dhararu yujalu! 1..... Nadb: tuntutan untuk melaksanakan suatu perbutan yang tidak bersifat memaksa. karangan IbnuQadial-Jabali (771H ) . .. baik bersifat imprematif. karangan Imam Zarkasyi (794 H) 4. Sebutkan cabang dari qaidahal-‘adatu muhakkatun! 1. Terbagi kepada berapa bagiankah hukum itu? (dua) jelaskan! 1. Siapakah ulama yang di anggap sangat berjasa dalam perkembangan qath’i fiqih. 2.. Yang di tetapkan melalui “urf sama dengan yang ditetapakn melalui nash. Tidak berlaku pada umunya orang muslim 4.Al-Qawaid. 1.. Bagaimana peranan qaidahfiqhiliyah dalam pengembangan hukum Isam? Jelaskan! Seperti yang di katakan para ulama: suatu keyakinan tidak hilang dengan adnya keraguan (sesuatu yang mudah di lakukan tidak gugur dengan adanya yang sulit di lakukan). karangan malik al-mu’adzam ‘isa alayubi (623 H). Apakah yang dimaksud dengan al-ulama bimaqa shidiha? Setiap pekerjaan itu tergantung pada maksudnya (baik/buruk) 4.. Bolehkan membunuh anak karena takut tidak bisa menafkahi? Berikan qaidah fiqliyah! Tidak boleh karena apa-apa yang dibolehkan karena madarat di perkirakan sewajarnya atau menurut batasan ukuran kebutuhan.. Mazhab hanafi . Jelaskan pengertian hukum menurut mayoritas ulama ushul! Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat. sebutkan beserta karyanya! Olah kelahiran kitab Al-Ashab wa an-nazhair karya qawaid wa ad dawabith . Sebutkan kitab-kitab yang digunakan pada tiap mazhab fiqih masing-masing 2 kitab! 1.. Fase kemajuan dan sistematisasi qaidah fiqih 7. URF tersebutsudah memasyarakat ketika akan ditetapakan hukumnya... karangan abdullah Al-muqaara (758 H).

. meninggalkan atau memilih berbuat atau tidak berbuat.... 2..... 6. Perbuatan yang diperintahkan atau dilarang 5. sebutkan! 1. Uraiakan pembagian ahliyyah secara global! . 2.... ditinggalkan atau melakukan pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Tahrim: tuntutan untuk tidak engerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa....... Contohnya: cara tidur.. dan cara berpakaian........ 2.. 7....Hak keturunan dari ayahnya . Ketika mereka dengan sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. 3. 9. Kapankah seseorang bisa di kenakan taklif? Sebutkan syarat-syarat taklif! a.. Ada berapakah syarat-syarat mahkum fih? sebutkan! 1. dan apa bedanya dengan mahkum bih? Perbuatan mukallaf yang berkatan dengan hukum Mahkum fih menggunakan istilah karena perbuatan/peristiwa itulah ada hukum sebagian ulama lainnya menggunakan istilah mahkum bih karena perbuatan mukallaf itu bisa disifati dengan hukum. Musyaqqah mu’tadah 2.. Shihhah: suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara’ 5.Dari segi keberadan secara material dan syara’ . Jelaskan yang dimaksud dengan sunnah zaidah dan berikan contohnya! Suatu pekerjaan untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW.... Wajib gahairu AL-Muhaddad: kewajiban yang ditentukan syara’ ukuran dan jumlahnya.. Rukhsah: apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan shalat zhuhr 2 rakaat..... Jelaskan pembagian wajib menurut fuqada ditinjau dari segi ukuran yang di wajibkan! 1. Jelaskan macam-macam mafhum fih secara global! ... Hukum at-taklif harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkan.. Ada berapa macamkah kemampuan menurut ulama hanafiyah. 2. tetapi di serahkan kepada para ulama dan pemimpin umat untuk menentukannya. Sempurna adalah: kemampuan yang memudahkan yakni adanya faktor yang memudahkan dalam pelaksanaan kewajiban.... ...Wasiat yang ditunjukkan kepadanya . 10... Mani: sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum/sebab 4.. . Sebab: suatu sifat yang di jadikan syar’i sebagai tanda adanya hukum 2.... tetapi keberadaan hukum syara’ bergantung kepadanya 3.. 6.... Tuliskan dua hadit yang menurut para ulama ushul sebagai dasar taklif! .........Dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri......... untuk di laksanakan.. 3. Sebutkan 2 contoh mahkum fih yang berkaitan dengan larangandan kewajiban! ... Jelaskan pengertian ahliyah1 Secara bahasa: kemampuan atau kecakapan Secara istilah: sifat yang mengindikasikan seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya sehingga semua perbuatannya dapat di kenai taklif.. Syarat: suatu yang berada di luar hukum. Mutlaq adalah kemampuan yang mungkin yaitu: adanya sarana untuk melaksanakan 2. 6. Apakah yang menjadi dasar adanya taklif? Mereka yang sudah di anggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum 3. 4. Sebutkan hak anak yang masih ada dalam kendangan ibunya! .. Berikan contoh mahkum fih yang terdapat kompromi antara hak Allah dan hak hamba! .Ahliyyah ada’ ... Mukallaf mengetahui secara pasti bahwataklif tersebut datang dari pihak yang berwenang 1. Perbuatan yang di bebankan di ketahui secara sempurna dan rinci. 3..4.Kewajiban: perbuatan memenuhi janji. yaitu menjauihi zina .Hak hamba seperti: menjamin kemaslahatan pihak ahli waris yag terbunuh. Musyaqqah ghairu mu’tadah 8...... Orang itu telah mampu memahami khithab syar’i (tuntutan syara’) c.... cara makan. Syarat-syarat taklif: b. 10.. 7..Hak Allah seperti: dalam masalah qishash tersebut berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan penghormatan terhadap darah daging yang tidak halal di bunuh... Sebutkan macam-macam musyaqqah! 1... Baathil: terlepasnya hukum syara’dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya..Larangan yang berkatian dengan perbuatan mukallaf. HukumAt-taklif ditunjukkan pada para mukallaf sedangkan hukum wadh’i ditunjukkan kepada manusia mana saja... Terbagi menjadi berapa macamkah hukum wadh’i itu? Jelaskan! 1. Karahah: tuntutan meninggalkan suatu perbuatan 5. Mengapa jumhur berpendapat tidak boleh ada taklif terhadap sesuatu yang mustahil? Karena banyak ayat Al-qur’an yang intinya menjelaskan bahwa Allah tidaka memberikan suatu taklik kecuali sesuai dengan kemampuan manusia.... Wajib Al-muhaddadadalah: suatu keajiban yang ditentukan ukurannya oleh syara’ dengan ukuran tertentu.. Bolehkan seseorang menggantikan taklif terhadap orang lain? Tidak boleh karena itu mustahil baginya. Azimah: hukum-hukum yang disayariatkan Allah kepada seluruh hambanya sejak semula.. 4. Dalam memilih al-taklifi terkandung tuntutan untuk melaksanakan... Jelaskan perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wadh’i! 1. hukum Al-taklifi merupakan tuntutan langsung pada mukallaf.... Jelaskan pengertian mahkum alaih! Mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara’ 2. Jelaskan pengertian mahkum fih... 8.. 9.Harta wakaf yang ditunjuikkan kepadanya 7.. 7. Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum 5...Hak warisan dai pewarisnya yang meninggalkan dunia . Apakah tidak melakukan sesuatu karena ada larangan di katagorikan sebagai perbuatan? Tidak 4. 1.

4. 10.. sebelum Muhammad di angkat menjadi Rasul? Pada saat itu ada hakim dan hukum syara’. yang merugikan dirinya di anggap batal... 9..... Namun... Misalnya: menyakiti orang lain. sementara akal tidak mampu mencapainya oleh sebab itu hakim adalah Allah SWT....Apa-apa yang di halalkan itu di sebut: Hasan (baik) di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia.. Ada berapa macamkah halangan dalam ahliyyah? Ada 2 yaitu: .Awaridh as-samawiyah .... namun dengan harus di barengi dengan nash namun akal berperan penting dalam menangkap maksud-maksud syara’ untuk menetapkan hukum. Bagaimana posisi akal dalam berijtihad? Akal tidak berdiri sendiri.... 3. Bagaimana pendapat jumhur tentang kemampuan akal dalam mengetahui syariat? Akala tidak memiliki kemampuan untuk menentukan hukum. . Apa alasan mu’tazilah sehingga berpendapat bahwa akal mampu mengetahui seluruh syari’at? Agar bisa ditelusuri bahwa di dalamnya ada unsur manfaat atau madarat.. Sebutkan dalil yang menyatakan bahwa tiadsa hukum kecuali hukum Allah! ... Bagaimana pengertian tahsih dan takbih menurut ulama ushul? . 2..... ............ sebelum turunnya syari’at 8. Sedangkan.... Siapa yang di maksud hakim... karena tindakan hukum yang sifatnya bermanfaat untukdirinya di nyatakan sah........Tahsih: segala peruatan yang dianggap sesuai dengan tabiat manusia... pembentukan hukum syara’ yang mendatangkan pahala bagi pelakunya dan dosa bagi pelanggarnya.. 6.. Apakah hukuman atas pembunuhan yang di lakukanoleh anak yang belum baligh? Belum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena ia di anggap belum cukp cakap untuk bertindak hukum yang hukumnya di kenakan qiyas. 9.... 1.Segala sesuatu yang di haramkan Allah disebut qabih (buruk) yang didalamnya terdapat kemadaratan atau kerusakan bagi manusia. Misalnya: rasa menolong orang yang celaka. Menurut istilah: pihak menentukan dan membuat hukim syariat secara hakiki. 7...Ahliyyah al-wajib 8.. 5..Qabih: sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat tabiat manusia.... Apakah orang dungu di minta pertanggung jawaban atas semua tindakan hukumnya? Ia.....Awaridh al-muktbasah 10. Sebutkan 2 dalil yang di kemukakan oleh jumhur dalam mendukung pendapat no 7 diatas! .................. Jelaskan pengertian hakim! Menurut bahasa: orang yang memutuskan atau membuat hukim syari’at secarahakiki.. Mengapa hakimdi anggap masalah yang cukup penting? Karena perkaitan dengan pembuatan hukum dalam syari’at Islam...... . Bagaimana pendapat golongan mu’tazilah tentang Hasandan Gabih? ......

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->