BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Masyarakat dunia pada abad ke-21 ini merupakan suatu masyarakat yang hidup dalam era globalisasi yang berorientasikan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK), atau dikenali sebagai information technology and communication (ICT). Impak globalisasi telah menuntut kebergantungan masyarakat terhadap perkembangan teknologi TMK dalam seluruh aspek kehidupan seharian. Perkembangan TMK telah memberi implikasi yang amat besar terhadap bidang politik, sosial, ekonomi termasuk juga bidang-bidang seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian, hiburan, perubatan, pentadbiran kerajaan, dan tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.

Secara tradisional peranan guru adalah sebagai pengajar dan penyampai ilmu pengetahuan. Kaedah pengajaran adalah berpusatkan guru, dan gurulah sumber ilmu dan pusat segala-galanya. Kesan ledakan kemajuan teknologi komputer dan TMK telah melebarkan takrif peranan seseorang guru, iaitu bukan sebagai pengajar semata-mata tetapi mengambil peranan sebagai pemudah cara atau fasilitator. Sebagai pengurus pendidikan, sewajarnya guru-guru mempunyai kebolehan dan kemahiran memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber

untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran (P&P) dan tahu menggunakan teknologi komunikasi seperti CD-ROM, cakera padat, video, komputer, komputer bimbit, dan perisian-perisian aplikasi komputer seperti e-mail, pengkalan data, pemprosesan perkataan, hamparan eletronik, internet, perisian persembahan dan lain-lainnya. Proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan

1

komputer akan menjadi lebih berkesan dengan kewujudan teknologi multimedia kerana pendidik boleh mempelbagaikan persembahan mereka. Mohd Zaliman et al. (2001) menyatakan teknologi multimedia kian diiktiraf sebagai alat bantuan pengajaran yang sesuai dalam membantu para pendidik untuk mendalami dan mendasari cabaran dunia pendidikan era baru. Arus pemodenan kemahiran TMK ini bukan sahaja menukar secara besar-besaran teknik pengajaran oleh seseorang guru, tetapi juga memberi impak yang amat mendalam terhadap kaedah pembelajaran bagi seseorang murid. Dengan sendirinya, impak kemajuan bidang TMK telah mengubah secara besar-besaran cara murid menimba, memproses, mengaplikasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Dalam arus perdana ini, guru dan juga murid harus bersedia terhadap persaingan global TMK yang tiada batas dan sempadan.

Lantaran perkembangan TMK secara global, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengorak langkah bersama dan berusaha menyesuaikan diri dengan arus perubahan persekitaran. Penggunaan TMK di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi telah diperluaskan. Dasar-dasar dan perancangan yang kondusif terhadap perkembangan TMK telah dilancarkan. Ini bermula dengan memperkenalkan mata pelajaran yang berkaitan TMK seperti Perkomputeran dan Teknologi Maklumat untuk murid sekolah menengah, dan juga rancangan penubuhan Sekolah Bestari. Kementerian Pendidikan sebagai badan induk dunia pendidikan telah memainkan peranan penting untuk menghadapi zaman globalisasi dan dunia pendidikan tanpa sempadan dengan memasukkan kurikulum TMK dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Di samping sifat TMK itu sendiri yang membentuk suasana pembelajaran sepanjang hayat dan memberi peluang-peluang pembelajaran yang tidak ada had, maka adalah menjadi suatu kewajaran kepada pengurus-

2

pengurus pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan segera kepada perubahan-perubahan ini. Dapat kita perhatikan bahawa kerajaan amat memberi tumpuan dan keutamaan terhadap pembentukkan masyarakat yang membudayakan ilmu dan maklumat menerusi penggunaan TMK secara luwes dan menyeluruh.

Namun demikian, usaha murni kerajaan ini sukar untuk berjaya sekiranya pelaku masyarakat itu sendiri kurang membudayakan sepenuhnya penggunaan komputer dan kemahiran TMK. Robiah Sidin et al. (2004) mengatakan, terdapat empat angkubah yang saling berhubung kait antara satu sama lain bagi memacu pembudayaan TMK dalam kalangan anggota masyarakat iaitu; pertama, sikap masyarakat dan murid mestilah positif dan bersedia untuk berubah; kedua, prasarana komputer dan rangkaian komunikasi mestilah lengkap dan mencukupi; ketiga, tenaga yang terlibat untuk memperkenal dan memperluaskan teknologi maklumat mestilah mahir; dan keempat, wang mestilah mencukupi untuk menggerakkan semuanya itu.

1.2 Pernyataan Masalah

Warganegara Malaysia dalam era kini, mestilah kalangan mereka yang dapat menangani cabaran yang dibawa oleh arus globalisasi dan ledakan pengetahuan serta maklumat yang terkini. Anak-anak watan yang hendak dilahirkan mestilah sepatutnya berupaya untuk merancang masa depan dengan bijak, berhikmah dan tepat bagi tujuan adaptasi dengan budaya dan nilai semasa. Kealpaan dan kelekaan dalam mengharungi kehidupan semasa tanpa kemahiran TMK hanya akan menyebabkan sesiapa sahaja terpinggir dan tersingkir dalam global village, (Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman, 2008).

3

Dalam era globalisasi sekarang, salah satu aset yang amat penting dan perlu ada pada seseorang murid terutamanya murid-murid sekolah menengah atas, ialah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Muridmurid bukan sahaja dituntut untuk memiliki kepintaran dan pengetahuan dari segi penguasaan kandungan mata pelajaran, tetapi sepatutnya mahir dalam penggunaan teknologi berasaskan komputer. Antara faktor keperluan memiliki kemahiran TMK ini ialah untuk membantu muridmurid mencari dan memperoleh maklumat dari sumber terbuka tanpa terhad, berkomunikasi dengan berperantaraan komputer, melaksanakan tugasan sekolah, membuat persembahan dan menganalisis data (Norizan & Mohamed Amin, 2003). Teknologi TMK juga penting untuk keperluan sosial murid-murid seperti berinteraksi di alam maya, membantu meningkatkan aktiviti luar darjah atau melaksanakan hobi, penciptaan idea kreatif dan mencari maklumat berkaitan bidang pembelajaran diri masing-masing.

Antara kemahiran TMK yang perlu dikuasai terlebih dahulu oleh murid ialah kemahiran asas menggunakan komputer, kemahiran aplikasi seperti pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, email, browser WWW, aplikasi grafik dan aplikasi yang menjurus kepada bidang pelajaran mereka. Dalam erti kata lain, para murid perlu literasi komputer atau “celik komputer”.

“Buta komputer” pada masa kini adalah sama dengan buta huruf pada tahun 60-an walaupun anda seorang pemegang ijazah dari institusi pengajian tinggi”. (Baharuddin Aris et. al, 2001)

4

maka buta komputer perlulah dihapuskan dalam kalangan murid dan masyarakat amnya kerana ia merupakan komponen utama dalam bidang TMK. ketika negara kita sedang menuju ke arah pembentukkan masyarakat bermaklumat dan masyarakat berasaskan nilai maklumat.Memandangkan literasi komputer adalah antara kemahiran yang begitu penting pada era TMK. keperluan asas yang perlu dimiliki oleh para murid ialah memiliki pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang memadai bagi membolehkan mereka menikmati dan mempelbagaikan sumber maklumat yang tidak terhad. tetapi boleh dikatakan jumud ilmu pengetahuan. para murid yang tidak mampu menguasai teknologi maklumat bukan sahaja dianggap ketinggalan dari segi pencapaian prestasi.. dan seterusnya membuat perbandingan tentang tahap literasi dan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran. Perkembangan pesat TMK telah mewujudkan banyak laman sesawang dan pangkalan data atas talian yang memerlukan kemahiran murid-murid sekolah untuk mencapai dan mengolah maklumat tersebut. kajian ini diperlukan untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid. Oleh itu. Oleh itu. meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. meninjau sejauh mana murid-murid tingkatan enam mengguna dan membudayakan TMK dalam proses pembelajaran. & Maharan M. 2000). Berasaskan perbahasan tersebut. 5 . dan membina penjanaan budaya pemikiran kritis dan kreatif dalam pemerolehan pembelajaran (Mashitoh Y.

3.2 Sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka? 1.1 Mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam 1.6 Membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1. 1.2 Meninjau tahap pembudayaan TMK oleh murid-murid dalam proses pembelajaran 1.1.4 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1. 1.1 Apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam? 1.3 Apakah pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam? 6 .3.4 Soalan Kajian Soalan-soalan kajian ialah.4.3.4.3.3 Meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid 1. dan 1.4.5 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki.3.3 Objektif Kajian Kajian ini dilakukan untuk.3.

pihak-pihak yang berkenaan akan mendapat gambaran awal mengenai tahap kesediaan TMK oleh murid-murid tingkatan enam. pihak kementerian boleh mengaju dan merangka suatu dasar berkenaan penggunaan dan pembangunan teknologi TMK bagi warga sekolah.5 Adakah murid perempuan mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid lelaki?.6 Adakah tahap pembudayaan TMK dalam proses pembelajaran murid aliran sains melebihi murid aliran kemanusiaan? 1.4 Adakah murid aliran sains mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusian? 1. Kementerian Pelajaran Malaysia sedang merangka dan melaksanakan kurikulum baru bagi keperluan murid-murid tingkatan enam mulai tahun 2009 ini. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan juga Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). dapatan kajian ini boleh memberi gambaran awal berkenaan dengan tahap kesediaan TMK oleh murid-murid. mengenal pasti corak atau pola pembudayaan teknologi TMK oleh murid-murid. Maka dengan itu. Berdasarkan dapatan kajian ini nanti. dan 1.5 Signifikan Kajian Kajian ini amat penting kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Ini kerana. Sementelahan pula.1. 7 . dan mengenal pasti sejauh manakah murid-murid sekolah membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka.4. dapatan kajian membolehkan pihak-pihak yang berkenaan mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid tingkatan enam.4. Oleh itu.4.

Tiga buah sekolah tersebut 8 . Selangor Darul Ehsan. Hasil kajian ini nanti akan menyedarkan guru-guru tentang peluang dan kebaikan-kebaikan apabila mereka membudayakan teknologi TMK dalam proses pengajaran masing-masing. pengurusan badan uniform. kelab sukan dan permainan. Dengan itu. Selain itu. pihak pentadbir ini akan merangka perancangan yang responsif terhadap budaya penggunaan kemudahan TMK di sekolah. Seterusnya. penolong kanan kokurikulum dan ketua-ketua bidang mata pelajaran.6 Batasan Kajian Responden kajian ini adalah dalam kalangan murid tingkatan enam di tiga buah sekolah harian biasa dalam Daerah Gombak. kemahiran TMK juga memudahkan tugasan guru dalam pengurusan panitia mata pelajaran. Penggunaan TMK ini memudahkan guru-guru melaksanakan tugasan pengajaran dalam kelas. mentadbir keputusan peperiksaan dan sebagainya. mengorganisasikan kelas. dapatan kajian ini juga amat berguna kepada guru-guru mata pelajaran. dapatan kajian ini membolehkan mereka mengenal pasti dan memahami peluang dan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi TMK dalam kalangan murid-murid mereka. 1. penolong kanan tingkatan enam. penolong kanan hal ehwal murid. penolong kanan akademik. yang terdiri daripada pengetua. guru-guru akan lebih mudah dan bersedia mengapplikasikan kemudahan TMK dalam melaksanakan bidang tugas masing-masing berdasarkan tahap kesedian murid. di samping berkomunikasi atau berteraksi dengan murid masing-masing. Ini kerana.Kajian ini juga penting kepada pihak pentadbir sekolah. Selain itu.

jantina dan tahap sosioekonomi keluarga mungkin membatasi kajian ini. Data-data seperti kumpulan etnik murid.dipecahkan kepada kategori bandar. tenaga dan kewangan kerana pengajian adalah di luar waktu kerja (part time). Oleh itu. pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan murid bermakna. 1.7 Definisi Operasional 1. dan mempertahankan serta memastikan kelangsungan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. tradisi. pembudayaan pula adalah mengamalkan atau melaksanakan sesuatu budaya dalam kehidupan. Pengkaji memiliki sedikit kelebihan kerana mengajar murid tingkatan enam di salah sebuah sekolah responden tersebut. mengamalkan atau melaksanakan penggunaan TMK dalam kehidupan seharian seseorang murid. Walau bagaimanapun. pegangan.7 1 Pembudayaan Kamus Dewan. agak mudah untuk mendapatkan maklumat dan kerjasama daripada responden. peradaban sesuatu masyarakat yang diwarisi secara indotrinasi atau secara sukarela. Perbelanjaan pengajian dan kajian ini dibiayai sendiri oleh pengkaji. Manakala. Oleh itu. Oleh itu. pinggir bandar dan luar bandar di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. 9 . Edisi Keempat mentakrifkan perkataan budaya sebagai satu cara hidup. kefahaman. pengkaji mendapat kekangan masa. dapatan kajian mungkin hanya bersesuaian dengan responden pilihan sahaja.

kedua. Maka. kesedaran – menyedari kepentingan dan kepelbagaian kegunaan komputer dalam masyarakat masa kini. TM merujuk kepada bahagian 10 . penyimpanan. pemprosesan dan penyebaran maklumat secara elektronik. et. Turban et al. menjelaskan literasi komputer sebagai keupayaan untuk memahami bagaimana sesuatu komputer berfungsi. pertama. teknologi maklumat. Scott (2006). Baharuddin Aris. dan ketiga. dan teknologi maklumat dan komunikasi Literasi komputer Kamus Dewan.1. pula menjelaskan. mentakrifkan teknologi maklumat atau information technology (IT) sebagai. secara umumnya literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan applikasi komputer dalam kehidupan seharian. (2005). Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat (TM) sebagai “teknologi yg berkaitan dgn pe-merolehan. menyimpan dan memindahkan maklumat dalam bentuk elektronik”. interaksi – berkemampuan untuk berinteraksi atau mengapplikasikan teknologi komputer.” Mohd. al (2001) mentakrifkan literasi komputer atau celik komputer melalui tiga konsep iaitu.2 Literasi komputer. Shanuddin Zakaria (2000). Teknologi maklumat Kamus Dewan.7. “semua jenis peralatan / perkakasan teknologi yang digunakan untuk memproses. Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai “tahu menggunakan dan mengendalikan computer”. pengetahuan – mempunyai pengetahuan tentang konsep dan senibina sistem sesebuah komputer berfungi.

“teknologi yg berkaitan dgn pemerolehan.” Abdul Manaf Bohari et al.teknologikal dalam sistem maklumat yang meliputi perkakasan. perisian. pangkalan data. penyimpanan. Ia merangkumi komunikasi tanpa sempadan yang mana tidak ada jurang pemisah untuk kedua-dua pihak berkomunikasi atau berinteraksi pada bila-bila masa. Bagi warga pendidik seperti guru dan pensyarah. (2006) mendefinisikan TMK sebagai komunikasi yang menggunakan teknologi terkini sebagai alat untuk berhubung antara satu sama lain. rangkaian. memproses. Penggabungan komputer dengan teknologi rangkaian ini akan melahirkan ‘penyatuan teknologi’ iaitu teknologi yang menyatukan beberapa industri melalui pelbagai peranti penukaran maklumat dalam bentuk elektronik yang boleh digunakan oleh komputer. dan peranti-peranti lain. Ini bermaksud TMK melibatkan penggunaan suatu teknologi sebagai alat dalam melaksanakan proses komunikasi dan ia juga merupakan media perantara menghubungkan antara pelbagai pihak tanpa mengira situasi. Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) sebagai. 11 . TM boleh didefinisikan sebagai peralatan teknologi komunikasi yang boleh digunakan untuk tujuan mengumpul. 2006). dan lokasi geografi. dan menghantar mel elektronik (e-mel) atau CD-ROM yang dapat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Abdul Manaf Bohari et al. menyimpan. pem-prosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan tele-komunikasi. Definisi lain bagi teknologi maklumat ialah teknologi yang menggabungkan teknologi komputer dengan talian komunikasi berkelajuan tinggi. Teknologi maklumat dan komunikasi Kamus Dewan. masa..

12 .3 Tingkatan enam Selepas menamatkan persekolahan di tingkatan lima. Terdapat dua aliran pengajian di tingkatan enam. tetapi juga melibatkan penggunaan alatan TM tersebut untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam pelbagai hala. TM dirujuk sebagai penggunaan alatan yang dicipta untuk memperoleh.Perbezaan takrif antara TM dengan TMK adalah dari aspek komunikasi. murid akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). dan menyampaikan maklumat. Manakala. politeknik. 1. iaitu aliran Sains dan aliran Kemanusiaan. Tahun pertama dikenali sebagai tingkatan enam bawah dan tahun kedua dikenali sebagai tingkatan enam atas. atau pusat pengajian tinggi swasta (IPTS). matrikulasi. TMK bukan sahaja merujuk kepada penggunaan alatan untuk memperoleh maklumat. Di akhir persekolahan tingkatan enam atas. dan kolej atau universiti.7. murid-murid mempunyai pilihan sama ada melanjutkan pelajaran ke tingkatan enam. sama ada pusat pengajian tinggi awam (IPTA). menjejak. Pengajian dalam tingkatan enam mengambil masa selama dua tahun. menyimpan.

guru-guru pelatih. 2007). tetapi mendapatkan pelbagai bahan sumber maklumat melepasi daripada kawasan sempadan bilik darjah di sekolah (Rozinah Jamaludin. susur galur perkembangan TMK dalam bidang pendidikan di Malaysia. tetapi melangkaui sempadan pemikiran murid dengan berbantukan TMK. berbanding corak pengajaran tradisional dalam bilik darjah. dan juga guru-guru sekolah.1 Pendahuluan Terdapat beberapa kajian lepas yang mengkaji tentang tahap literasi komputer dan kemahiran TKM dalam kalangan murid-murid. terdapat pelbagai jenis kajian yang ingin mengupas tentang tahap kemahiran dan masalah pengaplikasian TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). 2. Murid juga tidak lagi hanya mengakses kepada buku teks dan guru-guru sekolah sahaja. pelajar universiti.BAB 2 : LITERATUR KAJIAN 2. dan juga mengesan tentang corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid. Aktiviti pengajaran oleh guru tidak hanya berkisar terhadap bahan bantu maujud dalam bilik darjah.2 Penggunaan TMK Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Penggunaan TMK menyediakan peluang yang unik dan cabaran menarik terhadap proses pengajaran oleh seseorang guru dan juga aktiviti pembelajaran bagi seseorang murid. 13 . Selain itu. Bab ini akan mengupas tentang tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran seseorang murid.

Penggunaan TMK dapat mengurangkan beban tugas guru dan murid di mana setiap kerja dapat dilakukan dengan kemas. dan perisian-perisian pendidikan. khususnya dalam menghadapi cabaran dan era globalisasi kini. Kemudahan TMK amat bermanfaat kepada guru dan murid serta ibubapa. terdapat beberapa perkara penting yang perlu difahami berhubung dengan penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Keterampilan dan keperibadian yang mulia akan tetap menjadi tunjang dan ikutan utama profesion perguruan. Penglibatan secara serius pihak KPM dalam memperkenalkan TMK dalam P&P dapat dilihat dengan jelas melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 6/2003: Dasar Pengajaran Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran KP (BS) 8591/Jld. malah sebaliknya guru akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Selain itu.Bagi golongan pendidik. Aktiviti pembelajaran hendaklah dirancang dengan teliti oleh guru supaya kemudahan TMK dapat digunakan dengan berkesan. TMK hanya akan bertindak sebagai sumber dan alat bantu dalam proses P&P. teratur dan sistematik. sistem multimedia digital. khususnya dalam bidang TMK. makmal komputer dan pelbagai peralatan TMK wajib digunakan dan dimasukkan dalam Buku Rancangan Mengajar Harian. Pekeliling ini menyatakan KPM teleh membekalkan pelbagai jenis peralatan TMK ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan keberkesanan proses P&P. Kemudahan TMK tidak mengubah peranan guru. melalui pekeliling ini pihak KPM menjelaskan bahawa perisian kursus. 14 . XVIII. Di antara perkakasan dan perisian yang dibekalkan ialah komputer dan peranti-perantinya. rancangan TV pendidikan.

iaitu sebagai alat. Pendekatan dan syarat asas penggunaan TMK dalam P&P mestilah sesuai dengan kemahiran seseorang guru. boleh meningkatkan motivasi. Ianya boleh dilihat dari dua aspek iaitu. dan. tutorial. untuk latih tubi yang juga disampaikan dan dikawal oleh sistem. pembelajaran secara ekspositori iaitu suasana P&P dimana guru menyampaikan pelajaran kepada murid yang pasif. Pembelajaran secara tutorial merangkumi. guru boleh mengindividukan pembelajaran murid. projektor LCD. di samping membolehkan murid belajar tanpa penyeliaan seseorang guru. cakera keras ataupun maklumat diakses terus dari laman web. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P. penggunaan TMK dalam P&P dapat dikategorikan kepada empat bahagian atau pecahan. 2001). Dalam konteks pembelajaran. dan perisian pendidikan yang biasanya disimpan dalam CD-ROM. murid pula boleh belajar mengikut kemampuan sendiri. penerokaan. 15 . 2001). dan sesuai dengan keperluan murid. Tutorial Penggunaan TMK untuk pembelajaran tutorial bermaksud menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan (PPK. aspek pengajaran guru. aplikasi dan untuk komunikasi (PPK. aktiviti pembelajaran murid dikawal oleh guru atau oleh sistem perisian itu sendiri. Pembelajaran secara tutorial ini menggunakan perkakasan seperti komputer. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mentakrifkan Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai menggunakan TMK secara berfikrah. Dengan menggunakan kaedah secara tutorial. dan aspek pembelajaran murid. Dalam pembelajaran secara tutorial.Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). demonstrasi sesuatu situasi pelajaran dimana ianya dikawal secara turutan oleh suatu sistem.

Penerokaan Penggunaan TMK sebagai alat pembelajaran penerokaan bermaksud menggunakan TMK sebagai alat perantaraan untuk. aktiviti pembelajaran murid adalah secara bebas di mana seseorang murid boleh mengawal atau menentukan maklumat yang diperoleh dengan cara ‘meneroka’. murid menggunakan perisian Microsoft Word untuk menghasilkan karangan. dan sebagainya. dan memberi peluang murid menangani masalah sebenar di dalam kelas. dan membina pengetahuan melalui interaksi sosial. Murid juga boleh menggunakan aplikasi akses internet contohnya. melihat demonstrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid tersebut (PPK. Aplikasi Penggunaan TMK sebagai alat aplikasi ialah apabila TMK digunakan untuk membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran. Sebagai contoh. mendorong murid terlibat dengan lebih aktif dalam pembelajaran. melalui e-mel dan sidang video untuk berbincang tentang pelajaran. 2001). mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM. menulis nota. Pendekatan pembelajaran secara penerokaan adalah mendokongi teori pembelajaran konstruktivisme di mana ia menekankan pemikiran secara kritis dan kreatif. Penggunaan TMK sebagai 16 . internet. Dalam pembelajaran secara penerokaan. mengalami. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. portal pendidikan dan sebagainya. penyelesaian masalah. mengedit atau mengubah karangan dan nota. Pembelajaran secara penerokaan membolehkan seseorang murid berpeluang menentukan hala tuju pembelajaran secara kendiri. dan. pengalaman pembelajaran secara autentik.

2001). Komunikasi Kemudahan TMK berfungsi sebagai alat penghubung komunikasi apabila digunakan untuk membolehkan para murid dan guru berhubung antara satu sama lain dari lokasi berbeza bagi menghantar.alat aplikasi menyokong teori pembelajaran sosio-budaya (socio-cultural learning). negeri dan antarabangsa. bertutur dan bekerjasama (PPK. grafik. seorang individu kepada ramai individu. secara diri individu. kemahiran berkomunikasi melalui TMK amat diperlukan. video dan sebagainya (PPK. individu ke individu. Dengan menggunakan TMK sebagai alat aplikasi. Komunikasi melalui TMK boleh dalam bentuk. tetapi melangkaui sempadan sekolah. menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. menghantar dan menerima pelbagai bentuk maklumat. Dalam hal ini. 2001). dan daripada ramai individu ke ramai individu yang lain. dan dapat meningkatkan ketepatan atau kecekapan pemerolehan dapatan pembelajaran. budaya atau persekitaran sosial akan membantu pembelajaran seseorang murid. Dengan 17 . murid dan guru boleh berkongsi bahan. Kalangan murid bukan sahaja berkomunikasi dalam bilik darjah. Teori ini menyatakan. Teknik pembelajaran secara kolaboratif menggalakkan murid-murid bekerjasama dalam kumpulan melalui aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan kemudahan TMK. meta kognitif. teks. daerah. Salah satu contoh teknik pembelajaran yang menyokong penggunaan komunikasi melalui TMK ialah pembelajaran kolaboratif. audio. Terdapat banyak kemudahan internet dan TMK yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi bagi pembelajaran muridmurid. di mana murid saling mempelajari dan membantu sesama mereka membangunkan kemahian kognitif. murid boleh memberikan tumpuan untuk melakukan aktiviti pembelajaran secara autentik.

animasi dan suara (voice mail). dan File Transfer Protocol (FTP). dan akan sampai kepada penerima dalam masa yang singkat melepasi kekangan lokasi geografi. dan juga boleh melibatkan pakar baik dari dalam atau luar negeri ke dalam proses pembelajaran mereka. E-mel hampir sama dengan mel biasa iaitu mempunyai alamat pengirim.menggunakan TMK sebagai alat kemudahan komunikasi. Laman Web (WWW). Setiap pesanan yang dihantar. akan melibatkan kos yang amat minimum. Internet Relay Chat (IRC). Pesanan dan pertanyaan boleh ditulis bila-bila masa dan dihantar dari rumah atau pejabat. alamat penerima dan isi kandungannya. Kemudahan TMK terutamanya Internet telah menyediakan beberapa applikasi. E-mail (Mel Eletronik) Mel eletronik merupakan mel yang dihantar secara elektronik menerusi sistem komputer. Selain daripada bentuk teks. kita harus mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi internet dan TMK. tetapi tidak memerlukan setem bagi tujuan penghantaran. Kumpulan Diskusi dan Berita. audio. Penghantaran maklumat tersebut boleh dilakukan sama ada dari seorang ke 18 . Telnet. penghantaran melalui e-mel boleh melibatkan imej grafik. murid boleh melibatkan diri dalam proses pembelajaran melalui peer group yang bersifat global. E-mel adalah satu perkhidmatan internet yang popular dan memudahkan guru dan murid berkomunikasi antara satu sama lain. antaranya. E-mail (Mel Eletronik). video. Bagaimana kemudahan TMK dapat membantu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran? Apakah faedah dan kelebihan yang ditawarkan oleh TMK dalam proses pengintegrasian P&P? Bagi memudahkan kajian terhadap penggunaan TMK dalam proses P&P.

yakni sekumpulan penerima secara serentak. memperolehi bahan dan teknik di dalam menyelesaikan sesuatu masalah pelajaran secara on-line (Tengku Zawawi. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru dengan mengunakan e-mel ialah. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid melalui e-mel ialah. teknik pengajaran yang terbaik. bahan bantu mengajar dan sebagainya. 2009). idea kreatif dan inovatif. pelajar. berkongsi menjalankan sesuatu projek dengan murid dari sekolah-sekolah lain. ibu-bapa. berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai latar belakang dan budaya mengenai berbagai isu semasa. berkomunikasi secara dalaman dan luaran sesama guru. mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal. 19 . dan.seorang atau dari seorang kepada ramai. dan. Kelebihan e-mel banyak meringankan beban tugas seorang guru. Melalui kemudahan e-mel. menghubungi agensi pusat dan swasta serta institusi pendidikan lain mengenai sesuatu program dan polisi yang di gunakan khususnya dalam penyelesaian sesuatu masalah pendidikan (Tengku Zawawi. pantas dan mengambil masa yang singkat. Seseorang guru juga boleh menerima dan memeriksa hasil tugasan latihan muridnya melalui kemudahan emel. Selain itu. latihan dan penilaian. dan pihak jabatan serta kementerian. murid-murid juga boleh menggunakan e-mel untuk berhubung dengan guru-guru di sekolah dan juga dengan ibu-bapa masing-masing. segala maklumat dan bahan penting dapat dipindah dan disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan mudah. menggalakkan perkembangan bahasa terutama bahasa Inggeris melalui komunikasi dengan rakan pena di luar negara. 2009). berkongsi dan bertukar pendapat berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran.

cnidr. rancangan pengajaran. pendidikan keibu-bapaan. Dicadangkan bahawa WWW dalam pendidikan boleh berperanan sebagai tutor.Laman Web (WWW) Rangkaian sedunia WWW adalah merupakan satu koleksi besar dokumen yang dikenali sebagai ‘laman web’ atau laman sesawang. artikel.org:90/web. contohnya Netscape Communicator. Internet Relay Chat Internet Relay Chat (IRC) dicipta oleh Jarkko Oikarinen. Perbezaannya adalah 20 . Internet Explorer dan sebagainya. medan perbincangan (forum) dan pemandu (melalui enjin carian). 2009). dan lain-lain bahan bantu P&P seperti maklumat mengenai projek-projek yang boleh dijalankan oleh murid. yang menghuraikan cara-cara menggunakan World Wide Web khususnya dalam mereformasikan kurikulum. Dengan lebih 50 juta tapak laman web dan dengan pertumbuhan 10 peratus setiap hari. Para pendidik boleh mendapatkan kandungan teks penuh. laman web merupakan sumber maklumat tak terhingga kandungannya (Tengku Zawawi. Perbualan dalam IRC adalah persis seperti perbualan sekumpulan rakan dalam sebuah restoran atau kafeteria.html). dan maklumat kesihatan serta bermacam-macam maklumat lain yang boleh diperolehi dengan mudah dan cepat. Laman web merupakan komponen yang menjadikan internet lebih menarik dan paling diminati oleh sesiapa sahaja yang dapat mengaksesnya. Para murid juga boleh memperoleh pelbagai maklumat tambahan berkaitan dengan pembelajaran mereka. pengimbas web (web browser) diperlukan. pusat sebaran dan penerbitan. Bagi meneroka laman web. seorang pelajar kolej yang berminat dalam perbualan interaktif melalui komputer.intro. Terdapat satu contoh laman iaitu (http://k12.

menaip di komputer sambil berbual.um. Gopher dan WWW menyediakan alternatif pakej program dalam internet. Antara beberapa tapak chat yang polular ialah chat.edu.pendeta. Dengan menggunakan kemudahan IRC. Telnet boleh diakses dengan kata laluan (password) atau dibuka secara percuma kepada orang ramai. dan begitulah sebaliknya. perkhidmatan pengkalan data. Pada hari ini. Kemudahan Telnet amat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Telnet Telnet ialah satu protokol yang pertama. Seseorang individu boleh menerokai lokasi komputer jarak jauh dengan menggunakan alamat Protokol Internet (IP).com/channel/chat.yahoo. murid dan pengguna-pengguna lain boleh berkomunikasi dan berbincang apa sahaja termasuk isu-isu yang membabitkan bidang pelajaran.com dan www.my di mana para pelajar mengakses untuk mencari maklumat dari 21 . yang membenarkan pengguna mengakses dan mengawal komputer yang terletak jauh (remote login) tanpa mempunyai sambungan fizikal.exite. Salah satu contoh kemudahan Telnet ialah www. Dengan kemudahan Telnet. dan juga perpustakaan melalui kemudahan ini. Sering kali pengguna menggunakan nama samaran ketika berbual dan berhubung. komunikasi boleh berlaku antara guru dengan guru. guru dengan ibubapa murid. guru dengan murid. kita boleh mencari dan menggunakan sumber pada komputer di mana-mana sahaja di dunia tanpa menelan kos yang tinggi. Guru. Pengguna boleh menggunakan perkhidmatan papan bulletin (BBS). di samping memudahkan tugas-tugas pengurusan oleh pihak guru dan pentadbir sekolah. guru dengan pihak pentadbir seperti jabatan atau kementerian pelajaran.

kajian penyelidikan dan sebagainya.html.org:90/list.cnidr. Senarai kumpulan diskusi eletronik dalam pendidikan boleh didapati dari salah satu contoh laman web iaitu http://k12. Pada hari ini.rangkaian Perpustakaan Universiti Malaya berkaitan dengan buku. Komuniti-komuniti yang terbentuk secara elektronik yang mempunyai minat yang sama membolehkan ahli-ahli yang menyertai kumpulan diskusi berkongsi pendapat dan membantu di antara satu sama lain tanpa batasan sempadan geografi. terdapat pelbagai perisian yang boleh dimuat turun (download) sama ada secara percuma ataupun berbayar. audio atau video amat mudah untuk dipindahkan dari satu komputer kepada komputer yang lain dengan menggunakan File Transfer Protocol (FTP). kita boleh membaca atau menyertai perbincangan dalam kumpulan (News Group) tentang pelbagai subjek mengikut minat dan cita rasa kita. Terdapat beribu-ribu kumpulan diskusi yang boleh disertai oleh pendidik dan juga murid mengikut minat mereka. grafik. Kumpulan berita dan diskusi secara asasnya adalah aplikasi dan lanjutan kepada penggunaan e-mel secara berkesan. Segala bahan pembelajaran yang terdapat dalam sesuatu penerima (di mana-mana institusi pendidikan) boleh dipindahkan ke dalam komputer kita di rumah atau di sekolah tanpa mengalami sebarang perubahan. jurnal. majalah. Kumpulan Diskusi dan Berita Di internet. segala fail sama ada dalam bentuk teks. Kita juga boleh 22 . File Transfer Protocol (FTP) Menerusi internet.

Para guru harus bijak memilih aplikasi yang sesuai digunakan. dan WWW. 23 . supaya murid-murid dapat menggunakan internet secara maksimum dan optimum. Semuanya menggunakan kemudahan FTP. gopher.memuatkan kembali (upload) segala fail ke dalam sesuatu penerima untuk dipamerkan atau dimanfaatkan oleh orang lain. kumpulan perbincangan elektronik. perancangan aktiviti yang kemas dan teratur amatlah penting. Oleh itu. Namun dengan kemudahan jaringan kerja setempat "LAN" (Local Access Network) hasrat mengintegrasikan internet ke dalam pengajaran boleh dilaksanakan. WAIS. Semua aplikasi tersebut boleh digunakan sama ada sebagai sumber maklumat atau pun sebagai bahan bantu yang diintegrasikan terus dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Capaian secara fizikal di dalam internet merupakan kemudahan kelengkapan komputer kepada guru dan murid untuk mencapai internet berserta dengan komponen seperti e-mel. Archie. Murid-murid perlu terdedah kepada capaian intelektual. Semua kemudahan di atas boleh dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tanpa kemudahan untuk mencapai internet. terutama para pendidik dan murid-murid di seluruh dunia. Veronica. pemindahan fail. dan murid-murid juga perlu memilih aplikasi yang berguna untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Capaian maklumat melalui internet melibatkan dua komponen utama iaitu capaian secara fizikal (physical access) dan capaian secara bijaksana (intellectual access). pengajaran secara mengintegrasikan internet dalam pengajaran dan pembelajaran sukar berlaku. Seseorang murid juga perlu dididik mengenai tanggungjawab dan etika sebagai pengguna "on-line" di dalam mencapai internet. iaitu kebolehan dan kemahiran menjelajah dunia siber dengan penuh berakhlak dan bijaksana.

Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan di Malaysia bermula sejak tahun 80-an dengan beberapa projek rintis seperti Projek Munsyi.8 peratus sahaja. Projek Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan (CIE). dan sebanyak 8. Konsep sekolah bestari adalah merupakan salah satu daripada tujuh applikasi Perdana Multimedia Super Corridor. jumlah komputer peribadi yang dimiliki oleh rakyat Malaysia ialah sebanyak 1. 4.2. Malaysia telah memperkenalkan konsep sekolah bestari dalam tahun 1999 dengan 90 buah sekolah diberikan komputer sebagai projek rintis.120 buah sekolah sudah dihubungkan kepada SchoolNet yang menggunakan jalur lebar (Mohd Safar Hasim & Fatimah Yussoof. kadar penembusan internet secara panggilan ialah 1. Pada tahun 1998 tersebut. dan seterusnya pengenalan Projek Sekolah Bestari di mana konsep ini mula dicadangkan pada tahun 1997 (Norizan Abdul Razak.500 buah sekolah telah dilengkapkan dengan makmal komputer. di mana 16.3 Perkembangan TKM Dalam Bidang Pendidikan Pada tahun 1998.36 juta. jumlah pemilik komputer telah meningkat kepada 4. Perangkaan ini menunjukkan komitmen kerajaan terhadap pendidikan yang menggunakan kemudahan TMK dalam usaha meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. iaitu kira-kira 6. Manakala kadar penggunaan internet secara panggilan telah meningkat kepada 11.4 peratus pada tahun 2003 tersebut (Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. 2004). Pelaburan dalam projek sekolah bestari adalah satu usaha berterusan kerana kerajaan melihat pendidikan sebagai penyumbang utama kepada pembangunan negara.6 peratus daripada rakyat Malaysia telah memiliki komputer.2 juta orang pada tahun 2003.1 peratus sahaja rakyat Malaysia yang memiliki komputer peribadi. 2006). Walau bagaimanapun. Seterusnya. 24 . 2006).

Dan Universiti 25 . Schoolnet. TV dan pencetak dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Pengeluaran tenaga pekerja yang berpengetahuan. 2006). penawaran mata pelajaran Perkomputeran untuk tingkatan enam. penawaran mata pelajaran TMK untuk tingkatan empat dan lima. Projek MySchoonNet. Penggunaan komputer dan TMK dalam pendidikan amat tepat pada masanya kerana kerajaan berusaha untuk mencapai status negara maju yang berasaskan industri seperti visi yang diwar-warkan dalam Wawasan 2020. Malaysia mempunyai lebih daripada lapan belas institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang menawarkan program dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi daripada peringkat sijil. 200. Institut Teknologi Mara (ITM) adalah merupakan institusi yang pertama menawarkan program Diploma Sains Komputer pada tahun 1969. YAB Dato’ Seri Dr. Sehingga tahun 2005. ijazah sarjana muda. Pada masa ini. oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu. ijazah sarjana dan doktor falsafah (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris.000 orang guru telah pun dilaksanakan oleh KPM (KPM. skrin. dan menganjurkan kursus dan latihan untuk meningkatkan kemahiran TMK dalam kalangan guru iaitu di mana. Projek LCD. aplikasi internet mula diperkenalkan dalam bidang pendidikan di mana pihak KPM telah melancarkan laman web MySchoolNet sebagai salah satu usaha meningkatkan penggunaan TKM dalam P&P. dan membekalkan jaringan untuk membantu para guru dan murid mengakses maklumat tentang pendidikan secara dalam talian. makmal komputer. TV Pendidikan. hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berketrampilan dalam TMK dapat dilihat melalui beberapa projek sekolah seperti Projek Rintis Sekolah Bestari. troli. 2008).Selain itu. cekap dan berketrampilan dalam bidang teknikal perlu dimulakan dari tahap awal persekolahan lagi. Mahathir Mohammad. pembekalan komputer riba. diploma.

taman permainan dan sebagainya. 2008). Setiap hari membuka komputer dan melayari internet. perpustakaan. bahan penyelidikan dan sebagainya secara dalam talian (on-line).Sains Malaysia (USM) adalah merupakan universiti yang pertama menawarkan program sarjana muda TMK.4 Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Sajap Maswan (2009). contohnya ke restoran. bayar bil secara online. buku. Segelintir IPTS menawarkan program yang berasaskan TMK secara berkembar dengan universiti luar negara. Universiti Teknologi Malaysia (UTM). kemaskini website atau portal. menaip nota atau latihan. pusat rekreasi. hampir semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) menawarkan pengajian berorientasikan sains komputer dan TMK. setiap hari buka komputer. contohnya Kolej Damansara Utama (KDU) menawarkan program Diploma Pengajian Komputer dari Universiti Lincolnshire dan Humberside (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. merumuskan pembudayaan TMK dalam kalangan murid akan berkembang sekiranya murid dapat mengamalkan sekurang-kurangnya enam perkara berikut dalam kehidupan mereka. semak dan balas e-mel. Pada bila-bila masa murid boleh menggunakan komputer untuk menyiapkan tugasan sekolah. Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Malaya (UM). Dan pada ketika ini. mengedit atau mengubahsuai karangan atau esei pelajaran dan sebagainya. Seterusnya program pendidikan berasaskan TMK ditawarkan oleh universitiuniversiti yang lain seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). iaitu. Komputer jenis ‘laptop’ adalah ringan dan mudah dibawa ke mana sahaja kita pergi. dan baca akhbar. buka dan jawab forum. alQuran. 2. Murid boleh membuka dan 26 .

Dengan kemudahan rangkaian ini. atau web-cam untuk berkongsi idea atau berbincang suatu isu dengan rakan. Dengan demikian. Membudayakan amalan membuka. bank. menghantar. grafik. berdiskusi dan bertukar-tukar pendapat. ibubapa. dengan mudah para murid boleh akses ke internet dan membudayakan TMK dalam kehidupan di mana-mana dan pada bila-bila masa. membaca dan menjawab e-mel setiap hari. jabatan kerajaan dan sebagainya. murid menggunakan masa dan setiap peluang secara optimum dalam meningkatkan prestasi pelajaran. ibu-bapa 27 . Menggunakan kemudahan sidang video (Video Conferencing). menerima e-mel dalam bentuk teks. Dengan kemudahan modem Wi-Fi Streamyx dan ‘broadband’ atau Vodafon Mobile Celcom yang boleh didapati di pasaran. guru sekolah. bahkan individu profesional berkaitan dengan sesuatu kepakaran atau isu tertentu. Dengan kemudahan TMK para murid boleh mengakses internet di mana-mana dan membuka. Dengan kemudahan TMK juga. audio. animasi dan sebagainya. maklumat dan sebagainya tentang pembelajaran mereka. pakar profesional. murid boleh berbincang. guru. video. Menggunakan kemudahan TMK untuk melakukan perbincangan dalam kumpulan. atau melaksanakan hobi masing-masing melalui penggunaan komputer.menggunakan komputer semasa menunggu kawan atau ahli keluarga berurusan di klinik. Para murid akan mengoptimumkan kemudahan TMK sekiranya mereka memiliki kumpulan perbincangan (News Group) sendiri. murid boleh memasuki mana-mana kumpulan perbincangan mengikut kesukaan dan minat masing-masing. gambar. Melalui e-mel juga murid boleh berkomunikasi dengan rakan sekolah.

memuat turun lagu. buku. Contohnya. Banyak kelebihan dan faedah menggunakan web-cam dalam proses pembelajaran atau melaksanakan tugasan seharian. majalah daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dan sebagainya. Perisianperisian untuk pendidikan dan latihan banyak terdapat di pasaran dan boleh digunakan untuk mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. Melalui web-cam. murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan dalam urusan seharian. dan dimana-mana jua secara langsung (berhadapan muka antara satu sama lain). kos yang amat murah dan memperoleh bahan multimedia yang menarik dan pelbagai. Sekiranya murid-murid membudayakan kemudahan pemindahan fail ini dalam kegiatan berunsurkan internet mereka. murid-murid boleh berbual dan berkongsi maklumat dengan para peserta di seluruh pelosok dunia pada bila-bila masa. Dengan kemudahan FTP. amat banyak faedah dan kelebihan yang seseorang itu perolehi. perisian. Menggunakan perisian pendidikan dan latihan yang ada dijual di pasaran. Menggunakan kemudahan Protokol Pemindahan Fail (FTP) dalam kegiatan penerokaan maklumat. murid boleh menggunakan kemudahan perisian seperti WSFTP untuk tujuan pemindahan dokumen. Boleh memperoleh bahan pembelajaran dalam masa yang singkat. 28 . maklumat. filem dan sebagainya. latihan secara berperingkat. Sekiranya murid menggunakan kemudahan ini dan membudayakannya dalam kehidupan seharian. Menggunakan perkhidmatan Telnet iaitu menggunakan capaian komputer jarak jauh untuk mencari data. mendapatkan maklumat buku. fail untuk konfigurasi. majalah.dan sebagainya. jurnal dan sebagainya melalui kemudahan rangkaian Perpustakaan Negara.

Sejauh manakah murid memberikan ruang masa mereka bermain melalui pakej perisian komputer? Adakah bermain melalui komputer membudaya dalam kehidupan seseorang murid? Walau bagaimanapun. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan. Perisian ini selalunya menggunakan multimedia yang menggabungkan aksi pantas. menempah pembelian barang atau perkhidmatan 29 . Apatah lagi sekiranya pakej perisian permainan tersebut terlalu banyak unsur ganas dan lucah yang akan memberi kesan sampingan yang sebaliknya. warna menarik. kerana ia menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment). bermain komputer tanpa kawalan. tatacara menggunakannya. faedah serta kelebihannya. Melaluinya. Contohnya. Melalui perisian-perisian ini. murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan kerana menggunakan perisian yang telah lengkap dan menarik. Terdapat banyak perisian sedemikian rupa dijual di pasaran. murid diajar secara tertib dan berperingkat tentang kandungan sesuatu perkara. cara pemakaian.kursus dan sebagainya. dan pelbagai maklumat yang lain. mendapatkan maklumat tentang produk. Menggunakan kemudahan TMK bagi tujuan perniagaan. akan membuang masa dan mendatangkan kesan negatif terhadap kemajuan pembelajaran seseorang murid. Ini boleh mendorong pembelajaran secara kendiri bagi seseorang murid dan mengurangkan rasa bosan mereka. Menggunakan perisian yang menggabungkan unsur hiburan dan permainan. Perisian ini amat baik untuk kegunaan para murid. Membeli dan menggunakan perisian-perisian yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan.

murid boleh menjimatkan wang untuk membeli surat khabar. filem dan mendengar lagu secara dalam talian. Sekiranya para murid menggunakan kemudahan internet dan TMK dalam pembelian barang dan perkhidmatan. Menggunakan teknologi internet dan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan. menempah tiket kapal terbang secara on-line dan sebagainya. dan menjimatkan masa untuk membeli buku ke kedai. majalah. cukai pintu. buku elektronik dan sebagainya. Sekiranya murid membudayakan sikap membaca surat khabar atau buku secara dalam talian. bil elektrik. berbanding terpaksa keluar ke gedung perniagaan untuk membeli belah. menonton program televisyen. Contohnya. Betapa mudahnya mendapatkan bahan-bahan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi TMK berbanding dengan sebelum teknologi ini diperkenalkan. Perkhidmatan lain seperti membaca surat khabar. Melalui internet murid boleh mendapatkan maklumat. berbanding terpaksa berbaris di pejabat pos atau kaunter pembayaran di bank. membantu ibu-bapa membayar bil telefon. kad kredit. syarikat korporat dan bank-bank perdagangan menyediakan kemudahan pembayaran secara dalam talian. direktori. cukai tanah. kamus. buku. Kaedah pembayaran bil secara dalam talian membantu menjimatkan masa dan tenaga. mereka dapat menjimatkan masa dan tenaga. Kemudahan pembayaran bil atas talian. 30 . Hampir semua jabatan kerajaan. bahan. berita dari ensaiklopedia. Wikipedia.secara dalam talian dan sebagainya.

Sejauh manakah kita membudayakan TMK dalam kehidupan? Adakah pembudayaan TMK wujud dalam diri kita.88. Secara purata. Bajing Angieng (2006). 38. Sarawak. keputusan kajian mendapati tahap literasi komputer yang dimiliki oleh responden adalah rendah. ibu-bapa. guru.Semua kemudahan yang diberikan oleh TMK seperti yang telah dibahaskan. Walaupun responden 31 . 2. Kajian juga mendapati 90. Kemahiran berinteraksi dengan komputer pula masih rendah di mana seramai 54. telah membuat kajian tahap literasi komputer di kalangan murid tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar bandar. rakan-rakan sekolah dan ahli keluarga kita? Tahap pembudayaan TMK tertakluk kepada kemahiran seseorang murid mengaplikasikan teknologi komputer dan internet. dan juga bergantung kepada minat seseorang murid terhadap dunia TMK.7% (N=43) responden tidak memiliki komputer di rumah. Kesedaran tentang kepentingan komputer pula adalah tinggi dengan min keseluruhan ialah 3. amat memberi faedah dan kebaikan di dalam kehidupan semua kita. Secara keseluruhan.5% (N=33) responden gagal atau tidak dapat berinteraksi menggunakan komputer walaupun dengan kemahiran yang paling asas. atau golongan profesional yang lain. Sarikei.5% (N=43) responden masing-masing tidak pernah menggunakan perkakasan dan aplikasi komputer yang dinyatakan. baik kita seorang murid.7% dan 53.4 % responden tidak pernah menggunakan e-mel. manakala sebanyak 88. kemudahan untuk akses kepada internet. Kaedah soal-selidik dan ujian kemahiran secara amali telah digunakan untuk mengumpul data ke atas 43 orang responden dan 8 orang guru yang mengajar tingkatan lima.5 Kajian Yang Berkaitan Terdapat beberapa kajian yang cuba melihat tahap pengetahuan dan kemahiran TMK dalam kalangan murid dan juga guru-guru sekolah.

Terdapat 17 aspek kemahiran TMK yang dikaji. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan bertujuan untuk menilai tahap kecekapan penggunaan perisian Word. telah melakukan kajian terhadap Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. 32 . iaitu menggunakan pemprosesan perkataan (word processing). Kajian tersebut mendapati pelajar secara amnya di tahap sederhana bagi perisian Word dan Internet/e-mel tetapi di tahap yang minima bagi perisian PowerPoint dan Excel. mereka masih bersedia untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu belajar. Sepuluh aspek kemahiran TMK telah dinilai dan dapatan kajian menunjukkan tiga daripadanya adalah amat dikuasai oleh pelajar dengan baik.mempunyai tahap literasi komputer yang rendah. memasang komputer dan mencari maklumat menggunakan internet. Terdapat hubungan yang positif antara perlaksanaan kurikulum dengan penguasaan kemahiran TMK pelajar. Kajian oleh Nik Hairi. al. Dapatan kajian menunjukkan tiga aspek kemahiran TMK yang benar-benar dikuasai oleh pelatih. Mohd Azul & Norizan Abdul Razak (2006) dilakukan terhadap 239 orang pelajar tahun pertama aliran sains sosial. Jamaluddin Ahmad et. manakala perisian PowerPoint dan Excel adalah bersifat khusus dan jarang digunakan. PowerPoint. Internet Explorer dan e-mel. Perbezaan pencapaian ini terjadi disebabkan perisian Word dan internet/e-mel adalah perisian yang kerap digunakan oleh pelajar tersebut. bagi mengenal pasti tahap penguasaan teknologi TMK dalam kalangan mereka. telah membuat kajian terhadap 107 orang pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia. (2008). Nor Zuliana Abdul Latif (2006). Excel.

Negeri Sembilan.035 orang (88. hanya 20. Kemahiran TMK yang paling kurang dimiliki oleh pelajar IPTA ini ialah menghasilkan perisian multimedia dan menulis program komputer. dan seramai 2. 33 .1% Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004).4%) pelajar IPTA ini dapat menguasai kemahiran membuat slaid untuk persembahan. surat atau dokumen. dan pelajar di Yayasan Pelajaran Mara.9%) pelajar IPTA mahir menghasilkan perisian multimedia. termasuk pelajar Fakulti Perubatan. Rata-rata murid dan pelajar yang dipilih sebagai responden lebih kerap menggunakan TMK di rumah berbanding di tempat lain. Hanya 504 orang (21. Pengkaji merumuskan. Responden juga menyatakan mereka agak kerap menggunakan perisian permainan pendidikan. termasuk latihan.4%) pelajar IPTA dapat mengirim mesej melalui e-mel. sejumlah 2. Di antara pelbagai perisian yang ada. responden amat cekap menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word dan perisian helaian hamparan iaitu Microsoft Excel. pembudayaan TMK dalam kalangan murid harus bermula di rumah di mana ibubapa harus mengambil tanggungjawab menyediakan peralatan TMK terlebih dahulu.175 orang (94. murid sekolah dan pelajar IPTA yakin dan bersikap positif terhadap penggunaan TMK di dalam proses P&P. Seramai 2. terutamanya komputer. Universiti Kebangsaan Malaysia.9%) guru pelatih sangat mahir dan mahir dalam menulis laporan. telah melakukan kajian ke atas pembudayaan TMK dalam kalangan murid di beberapa buah sekolah dalam Selangor. dan perisian untuk tujuan tutorial. dan kalangan pelajar ini boleh menulis program. Pelajar-pelajar IPTA kerap menggunakan kemudahan TMK untuk mencari bahan pembelajaran mereka.163 orang (93. Kajian mereka mendapati. Kuala Lumpur.Pertama. mesin pencetak dan akaun akses internet.

al.973 orang (85. dapatan kajian juga menunjukkan hanya 40.4%) sahaja yang mahir menggunakan perisian komersial yang ada di pasaran. (2008). Dua item yang mencatat kemahiran tertinggi bagi pelatih-pelatih tersebut ialah menggunakan e-mel dan mengakses bahan dari WWW. guru kurang menggunakan prasarana TMK adalah disebabkan kekangan masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran. Hanya 16 daripada 22 buah kelas yang menggunakan makmal komputer dan menggunakan perisian kursus bestari dan melayari internet.Mohd Arif & Norsiati (2004). telah melakukan kajian terhadap aplikasi TMK dalam P&P dari aspek mata pelajaran Kimia SPM. 34 . Hasil temubual pengkaji mendapati.750 orang (76. Pengendalian peralatan TMK sebagai media untuk kegunaan P&P memerlukan masa yang lama.53% daripada masa P&P guru-guru menggunakan komputer dan teknologi internet. Kajiannya mendapati. Hanya 585 orang (25. Dua aspek yang amat kurang dikuasai oleh pelatih tersebut ialah menggunakan perisian komersial dan menghasilkan perisian multimedia. dan yang terendah ialah sekali sahaja dalam tempoh masa tersebut. Kadar kekerapan penggunaan yang tertinggi ialah 21 kali. Dan hanya 657 orang (28. di sebuah sekolah bestari di Kuantan.7%) pelatih mahir menggunakan e-mel.56% guru-guru menggunakan makmal komputer dalam tiga bulan pertama persekolahan. Seramai 1.303 orang guru-guru pelatih IPTA.5%) yang mahir menghasilkan perisian multimedia. dan seramai 1. penggunaan makmal komputer untuk kegunaan perisian kursus bestari atau melayari internet agak kurang memuaskan.0%) kalangan mereka mahir menggunakan perkhidmatan WWW. Zamri Mahamod et. telah mengkaji tentang tahap pengetahuan penggunaan TMK dalam kalangan 2. Hanya 24. Dan. Sebanyak 11 item yang berkaitan tentang pengetahuan komputer telah digubal oleh pengkaji.

dan mengaplikasikan perisian-perisian Microsoft Office. membuat kajian terhadap persepsi guru-guru Bahasa terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran bacaan dan pemahaman di sekolah-sekolah dalam Daerah Sabak Bernam.6%) menyatakan komputer sesuai digunakan untuk peningkatan kendiri. namun kajian beliau menumpukan terhadap mata pelajaran Sejarah tingkatan tiga.0%) yang pernah menggunakan internet secara on-line dalam mengendalikan P&P Sejarah. Kajian beliau menunjukkan hampir semua guru Sejarah (38 orang) memiliki komputer (95. Hanya 4 orang (10. Rata-rata guru-guru dalam kajian bersetuju bahawa penggunaan komputer membantu dalam proses P&P mata pelajaran Sejarah. Shamsudin Abdul Rahman (2004). Seramai 69 orang (98. telah mengkaji tentang penggunaan komputer dalam P&P bagi guru-guru Pendidikan Islam di Daerah Kuala Krai. juga telah melakukan kajian tentang penggunaan komputer dalam P&P. terdapat tiga perisian komputer yang kerap digunakan dalam proses P&P iaitu MS Word. Komputer banyak digunakan untuk mengolah soalan latihan dan peperiksaan. Yusri Mat Johor (2004).0%). Walau bagaimanapun. dan juga untuk tujuan membuat pelaporan aktiviti kokurikulum sekolah.Mohd Hang Tuah Ismail (2005).8%) kurang mahir atau kurang pantas menaip tulisan Jawi dengan menggunakan komputer. MS Excel dan MS PowerPoint. Sebahagian besar guruguru mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan komputer dalam proses P&P. penggunaan komputer untuk tujuan pengurusan P&P adalah lebih kerap berbanding penggunaan komputer untuk melayari internet. Kelantan. kajian menunjukkan seramai 23 orang (32. Seramai 88 35 . dapatan kajian menunjukkan rata-rata guru mempunyai keupayaan menggunakan asas alatan komputer. Dapatan kajian menjelaskan. Selain itu. Namun begitu.

orang guru (88. dan selebihnya untuk tujuan peribadi. melakukan kajian terhadap kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan 70 orang guru Sains Sosial sekolah menengah di Daerah Hilir Perak. Walau bagaimanapun. Dapatan kajian beliau menunjukkan tahap literasi komputer pelajar adalah sederhana tinggi dengan min skor 78. Sebanyak 86.000. Kekerapan penggunaan komputer juga didapati rendah. Perangkaan menunjukkan. Mohd Hasrori (2005).1% masa penggunaan komputer oleh guru-guru adalah untuk tujuan menaip dokumen. (58. Kajian Shamsudin juga mendapati guru-guru sekolah mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan teknologi komputer dalam bilik darjah. Ini kerana komputer amat membantu dalam menyelesaikan tugasan projek atau latihan ilmiah pelajar.6%) responden sukar untuk mencari perisian yang sesuai berkenaan dengan mata pelajaran Sains Sosial yang mereka ajar. Norinah Mohd Ali (2002). Hasil kajian beliau menunjukkan. Kajian Norinah juga mendapati sikap para pelajar adalah positif terhadap penggunaan komputer dalam bidang pengajian.0%) menggunakan teknologi komputer untuk melaksanakan kerja-kerja sekolah. kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan guru Sains Sosial agak rendah.00 sebulan. kekangan penggunaan komputer dalam proses P&P ialah kekurangan kemudahan peralatan TMK di sekolah-sekolah. Walau bagaimanapun. Hasil kajian beliau mendapati. membuat kajian mengenai literasi komputer dalam kalangan 324 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Universiti Malaya.27%. soalan latihan dan soalan peperiksaan yang berasaskan tugasan sekolah. tahap literasi komputer para pelajar adalah agak tinggi bagi yang berasal dari ibu-bapa yang berpendapatan tinggi melebihi RM3. guru- 36 .

Tan Lee Fong (2004). dan menggunakan teknologi komputer dalam menjalankan fungsi kepimpinan pengajaran mereka. Laili Atan (2004). Pengkaji juga menggesa pihak kerajaan agar dapat menawarkan kursus kemahiran TMK kepada guru-guru sekolah. Kajian ini ingin mengenal pasti tentang pengetahuan guru besar terhadap penggunaan komputer serta perbezaan penggunaan komputer dalam kalangan guru besar bandar dengan luar bandar. telah membuat kajian terhadap sikap 87 orang guru bahasa Cina terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Cina.guru mempunyai pandangan yang positif (98.6%) terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Laili mendapati ada perbezaan tentang tahap penggunaan komputer bagi guru besar di bandar berbanding dengan guru besar luar bandar. Kajian beliau mendapati. kebanyakkan guru positif terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Rata-rata guru sudah bersedia menggunakan komputer dalam proses pengajaran masing-masing. 37 . Selain itu. dan membekalkan peralatan TMK yang lebih banyak untuk keperluan sekolah. Kajian mendapati kesemua guru besar mempunyai pengetahuan yang secukupnya tentang penggunaan komputer. Guru besar di bandar lebih kerap dan lebih mahir menggunakan teknologi komputer dalam pengurusan pengajaran instruksional masing-masing berbanding dengan guru besar luar bandar. melakukan kajian terhadap penggunaan komputer dalam membantu kepimpinan pengajaran 58 orang Guru Besar di sekolah-sekolah dalam Daerah Muar.

2. Oleh itu. Murid tingkatan enam adalah murid yang ‘matang dan dewasa’ bagi manamana sekolah. walaupun ‘guru kurang mengaplikasikan TMK’ dalam proses pengajaran. Kebanyakkan daripada kajian tersebut meninjau dari sudut penggunaan kemudahan TMK dari aspek pengajaran guru-guru. kajian ini amat bersesuaian untuk mengenal pasti sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka. kemampuan dan keupayaan tahap kompetensi TMK mereka harus selidiki dan dikenal pasti. Maka.6 Kesimpulan Terdapat banyak kajian lepas yang mengkaji tentang penggunaan TMK dalam proses P&P bagi murid-murid dan guru-guru sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Agak kurang kajian berkaitan yang meninjau tentang penggunan TMK dalam proses pembelajaran dari sudut perolehan kendiri murid-murid. Begitu juga terdapat beberapa pensyarah tempatan yang meninjau tentang tahap keupayaan dan kemahiran TMK dalam kalangan pelajar atau pelatih IPTA dan IPTS masing-masing. 38 .

sisihan piawai untuk mengukur keserakan data. min untuk mengukur kecenderungan memusat. Selain itu. Kajian deskriptif akan menggunakan statistik deskriptif seperti. Sebanyak 60 borang soal selidik telah diedarkan kepada setiap sekolah. pinggir bandar dan luar bandar. pengkaji juga menggunakan statistik inferensi iaitu ujian-t untuk membanding beza data-data selang dan nisbah. 3. Tiga buah sekolah tersebut dipilih dari kategori sekolah bandar. Selangor Darul Ehsan.2 Reka Bentuk Kajian Kajian ini adalah penyelidikan kuantitatif berbentuk kajian tinjauan. Dapatan data diperoleh melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada responden. instrumen kajian.3 Persampelan Responden kajian adalah murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. prosedur pengumpulan data. dan menggunakan peratusan untuk mempiawaikan data.BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3. persampelan. Pengkaji telah memperoleh 40 borang 39 . serta prosedur penganalisisan data. 3.1 Pendahuluan Bab ini akan menerangkan tentang reka bentuk kajian.

memiliki kemudahan internet. 3. pernah menghadiri kursus komputer atau tidak. Bahagian A.1 Bahagian A : Maklumat Latar Belakang Responden Bahagian A mengandungi 13 soalan yang bertujuan untuk mengetahui maklumat latar belakang responden dalam kalangan murid. Bahagian B. akaun facebook. kebolehan 40 . 15 item soal selidik digunakan untuk meninjau tentang tahap literasi komputer dalam kalangan murid. iaitu. kumpulan etnik. jantina. memiliki komputer di rumah. kebolehan murid mengoperasikan komputer. 3.jawapan dari responden sekolah luar bandar. 40 dari sekolah pinggir bandar dan 31 borang dari responden sekolah bandar. dan maklumat pendapatan keluarga sebulan. Bahagian C dan Bahagian D. 3. laman-web. tingkatan mereka. menamakan fungsi perkasasan komputer. mentakrifkan istilah teknologi komputer. Terdapat 56 item soalan yang dipecahkan kepada empat bahagian. memiliki alamat e-mel peribadi. maklumat pekerjaan ibu-bapa. iaitu.4.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah satu set soal selidik yang mengandungi soalan-soalan berstruktur respon terhad. contohnya. blog.4 2 Bahagian B : Tahap Literasi Komputer Murid Dalam bahagian B. aliran pembelajaran. kebolehan murid mengenal pasti atau menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran.

Tidak pernah. mendapatkan maklumat dari Wikipedia. Sederhana mahir. Kerap. Sangat kerap. 3.murid menggunakan perisian Internet Explorer.4. melayari Portal Pendidikan. Mahir dan 5. menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah. menggunakan persembahan MS PowerPoint. perisian grafik seperti Adobe Photoshop. 3. Jarang-jarang. melayari WWW bagi mencari maklumat pembelajaran. mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. MS Publisher. Responden dikehendaki menjawab 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert. Pengkaji hendak meninjau adakah semua kemudahan TMK tersebut diaplikasikan oleh murid-murid ini dalam proses pembelajaran. Sebanyak 14 item soalan dibina. membaca buku atau surat khabar. 3. MS OneNote. dan 5. MS Powerpoint. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan. Item-item soalan yang dibina adalah untuk mengetahui tujuan penggunaan TMK. 4. seperti. iaitu. yang menggunakan skala Likert. MS Excel. 4. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel. Responden diminta menandakan tahap literasi komputer tersebut berdasarkan pernyataan yang diberi. MS InfoPath dan menggunakan perisian MS Groove. menggunakan perisian MS Word. menggunakan perisian pendidikan yang ada dalam pasaran. menggunakan e-mel. menggunakan web-cam secara dalam talian. Sederhana kerap. Sangat tidak mahir. 1. 41 .3 Bahagian C : Tahap Penggunaan TKM Dalam Proses Pembelajaran Bahagian C dibina untuk mengenal pasti tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran murid. 1. 2. Responden dikehendaki menjawab 15 item soal selidik. MS Access. MS Outlook. 2. Tidak mahir. Sangat mahir. enjin carian. iaitu. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup).

kajian rintis juga adalah untuk memastikan kesesuaian item-item soal selidik dari segi pemahaman bahasa dan kandungan maklumat. Telnet. kemudahan pembayaran. membaca majalah atau akhbar.5 Prosedur Pengumpulan Data 3. pengkaji akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka. Sebanyak 14 item soalan telah dikemukakan.4 Bahagian D : Pola Penggunaan TMK Dalam Kalangan Murid Dalam Bahagain D. 3. mengadakan perbincangan kumpulan. 3. Tidak pernah. iaitu 1. 42 .1 Kajian Rintis Sebelum memulakan penyelidikan sebenar. Kerap. Kajian rintis ini diperlukan untuk memastikan soal selidik yang digunakan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan dalaman yang tinggi. menghantar atau menerima e-mel.7. Tahap kebolehpercayaan diuji dengan ‘Cronbach Alpha’. menggunakan web-cam. Jarang-jarang. 2.5. Pola atau corak pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW). Sangat kerap. Sebanyak 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert. tujuan hiburan dan permainan.4. 4. tujuan perniagaan. dan 5. atau melebihi nilai 0. Sederhana kerap. Selain itu. Apabila nilai alpha menghampiri 1. sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang (chatting).3. tahap kebolehpercayaan item-item kajian adalah tinggi. tujuan pendidikan dan latihan. pengkaji telah melaksanakan kajian rintis ke atas 30 orang murid tingkatan enam dari sekolah penyelidik sendiri. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP.

3.0. Di akhir sesi kajian. sejauh manakah murid-murid 43 .2 Pengumpulan Data Setelah mendapat kebenaran daripada pengetua sekolah masing-masing. Proses mentadbir soal selidik ini mengambil masa tiga hari. nilai ‘Cronbach Alpha’ kajian ini ialah 0.6 Prosedur Penganalisaan Data Data yang diperoleh melalui borang soal selidik. apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid?.Jadual 1 : Ujian Reabiliti Terhadap Pembolehubah Bebas Bilangan Kes 30 Bilangan Item 56 Nilai Cronbach Alpha 0.8826 Merujuk kepada jadual 1. sebanyak 60 salinan borang soal selidik diedarkan. penyelidik dengan bantuan guru Penolong Kanan Tingkatan Enam telah mengurus dan mentadbir sesi kajian. Pengkaji pergi sendiri ke setiap sekolah yang berkenaan.87. 3. iaitu. pengkaji berjaya mengumpulkan 111 set borang soal selidik daripada tiga buah sekolah tersebut. Setelah semua murid dikumpulkan. dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Pakage for The Social Science) versi 16. Statistik deskriptif berbentuk frekuensi dan peratusan digunakan untuk menganalisis dapatan bagi menjawab soalan. Ini membuktikan item-item soal selidik yang digunakan pengkaji mempunyai ketekalan dan kebolehpercayaan yang tinggi.5. Masa menjawab adalah 30 minit. kerana terdapat tiga buah sekolah yang berlainan.

44 . dan pengkaji telah melakukan analisa.7 Kesimpulan Proses pengumpulan data telah diselesaikan dalam masa tiga hari kajian. datadata tersebut telah dikumpul dan maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk dianalisis melalui program SPSS. apakah pola penggunaan TMK dalam kalangan murid-murid? Selain itu. Jadual dapatan skor min dan sisihan piawai daripada program SPSS juga digunakan untuk membuat kesimpulan dan keputusan. mencatat keputusan dan membuat ulasan. perbezaan literasi komputer dalam kalangan murid perempuan dengan murid lelaki. Kemudian. ujian-t untuk sampel-sampel bebas akan digunakan untuk mengenal pasti tahap perbezaan literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. 3. dan perbezaan pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran oleh murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan.mengaplikasikan kemudahan TMK dalam proses pembelajaran? dan. Melalui program SPSS dapatan kajian telah diperoleh.

4 58.2Kemanusiaan 45 . memiliki facebook. jantina. maklumat pekerjaan bapa. Negeri Selangor Darul Ehsan. Responden terdiri daripada 111 orang murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak.1 Pendahuluan Bab ini akan memerihalkan tentang dapatan penganalisisan data berkenaan responden melalui set soal selidik yang telah dijalankan. 4. memiliki emel.2 65. memiliki blog.8 2.2Enam Atas Kekerapan (N=111) 46 65 38 73 Peratus (100%) 41. Tingkatan 1.2 Latar Belakang Responden Latar belakang responden memaparkan data-data berkaitan dengan taburan responden mengikut kategori sekolah. sekolah pinggir bandar dan sekolah bandar.BAB 4 : DAPATAN KAJIAN 4.1Sains 2. aliran. memiliki laman web. Aliran 2. Jadual 2 : Taburan Responden Mengikut Latar Belakang Latar Belakang Responden 1. Tiga buah sekolah tersebut telah dikategorikan kepada sekolah luar bandar.1Enam Bawah 1. kursus komputer. kumpulan etnik dan pendapatan keluarga sebulan. pemilikan komputer.6 34. tingkatan. kemudahan internet di rumah.

4 67.Pendapatan Keluarga Sebulan 13.001.4 46.0 45.3 RM4.00 – RM6.1Lelaki 3.00 13.2 19.00 43 68 36 75 89 22 71 40 89 22 18 93 24 87 53 58 12 42 57 52 42 07 10 50 45 10 02 04 38.3 India 12.1 Melayu 12.2 Tiada 11. Memiliki Laman Web Peribadi 8.001.2Tiada 6.8 51.00 – RM8. Jantina 3.1Ada 6.3.8 16.8 21.2 Tiada 10.8 06.3 32.2 83.2Perempuan 4.6 80.0 40.3 10.5 Lebih RM8.7 61.000.4 Lain-lain 13. Memiliki Komputer Di Rumah 5.2 Tiada 7.1 Kurang RM2.1Pernah 4. Memiliki Internet Di Rumah 6.1Ada 8.8 37.3 09.8 37.Memiliki Facebook 10.1Ada 7.000.0 36.00 13.2Tidak Pernah 5.6 78.4 RM6.2 19.8 64.001.4 47. Memiliki Alamat Emel 7.6 46 .1Ada 5.Pekerjaan Bapa / Penjaga 11.1 Kerajaan 11.0 01.2 Cina 12.001.5 09. Memiliki Blog Peribadi 9.1 Ada 10.000.000.Kumpulan Etnik 12.7 52.3 Bekerja sendiri 12.00 13.2 RM2.00 13.00 – RM4.0 80.8 03.2Tiada 9.1Ada 9.2 Swasta 11.2Tiada 8. Menghadiri Kursus Komputer 4.

4% (87) tiada blog.8% (22) sahaja yang tiada alamat e-mel. terdapat 10.8% (42) dari kaum Cina. Kajian juga mendapati. dan hanya 19.6% (65) responden dari tingkatan enam atas. 46. 37. dan selebihnya 78. terdapat 67.6% (75) responden mengatakan tidak pernah menghadiri kursus komputer secara formal. 9.2% (89) memiliki alamat emel. dan hanya 32. Kajian juga mendapati seramai 80. berbanding 38.4% (36) sahaja yang pernah menghadiri kursus berkaitan komputer.3% (7) dari kaum India dan bakinya. Bilangan responden yang memiliki blog peribadi juga agak ramai.6% (24). Hampir separuh daripada responden memiliki akaun facebook untuk tujuan bersosial. Bagi kumpulan etnik.4% (57) lagi bekerja sendiri.7% (43) murid lelaki.8% (93) tiada laman web. Bilangan murid perempuan adalah lebih ramai.8% (42) bekerja dengan sektor swasta. 6. iaitu 21. dan 51.8% (22) yang tiada komputer. Kebanyakkan responden memiliki komputer di rumah iaitu. 80. 64.8% (73) murid aliran kemanusiaan.2% (38) murid dari aliran sains. berbanding 36. Selain itu.0% (71).7% (53). iaitu 61. Agak membanggakan juga di mana terdapat 16.0% (50) responden berasal dari pendapatan keluarga yang kurang dari 47 . 45.8% (52) responden adalah dari kaum Melayu.0% (40) yang tiada talian internet di rumah.4% (46) dari tingkatan enam bawah.3% (58) yang tiada akaun facebook. dan 34. 37. dan 41. berbanding 19. menunjukkan 58. Terdapat 65.2% (18) responden yang memiliki laman web peribadi. Dapatan kajian juga menunjukkan.8% (12) bapa atau penjaga yang bekerja dengan sektor kerajaan. iaitu 47.2% (89).3% (68). dan selebihnya 83.0% (10) adalah kaum lain-lain. berbanding 52. Didapati juga ramai responden yang memiliki kemudahan internet di rumah iaitu.Jadual 2.

000.RM2.0% (40) kategori pinggir bandar.000.001.001. Bagi kategori sekolah pinggir bandar. 9.8% (22) memiliki komputer di rumah.001.1% (9) dalam kategori sekolah bandar yang tiada komputer di rumah.0% (40) lagi dari kategori luar bandar. dan 36. terdapat 8.0 36.0% (31) responden dari kategori sekolah bandar.5% (45) adalah antara RM2.00 sebulan. 40. terdapat 28.000.1% (40) 48 .7 24.1 19. semua responden 36.0 Jadual 3 menunjukkan taburan responden mengikut kategori sekolah.00 – RM8. 1. dan selebihnya 19.00 sebulan. Jadual 3 : Taburan Responden Mengikut Kategori Sekolah Kategori Bandar Pinggir Bandar Luar Bandar Kekerapan (N=111) 31 40 40 Peratus (100%) 28.0 36.8 80.00.0 36.00 – RM4.6% (4) berasal dari keluarga yang berpendapatan melebihi RM8.000.000.2 Bil=111 22 89 Berdasarkan jadual 4.00 – RM6.1 00 40 Jumlah Luar Bandar % Bil 11.8 Bil 09 22 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00.8% (2) antara RM6. Jadual 4 : Taburan Responden Yang memiliki Komputer Di Rumah Berdasarkan Kategori Pemilikan Bandar % Tiada Ada 08.00. Daripada jadual 3. 36.0% (10) antara RM4. daripada semua 111 orang responden.3 13 27 100% 19. dan selebihnya 3.00.

7% (23) tiada talian internet di rumah. Jadual 5 : Taburan Responden Yang memiliki Internet Di Rumah Berdasarkan Kategori Jenis Pemilikan % Tiada Ada 14.9 35. mentakrifkan istilah komputer.5% (15) memiliki talian internet di rumah. Manakala. dan 15.2% (39) memiliki talian internet di rumah.0 64. 20. Tahap literasi komputer dalam kalangan murid akan dilihat dari aspek kebolehan murid menamakan jenis-jenis komputer dalam pasaran. Manakala. 49 .3% (27) ada komputer di rumah. dan selebihnya 13. hanya 0. Bagi kategori sekolah pinggir bandar. daripada semua 111 orang responden.3 23 17 100% 36. mengoperasikan komputer.memiliki komputer di rumah.3% (17) memiliki talian internet di rumah. Jadual 6 telah dibentuk. terdapat 14. bagi sekolah luar bandar.9% (1) responden tiada internet di rumah. 4.4% (16) dalam kategori sekolah bandar yang tiada talian internet di rumah. menamakan dan menyatakan fungsi perkakasan komputer. 11.2 01 39 Jumlah Luar Bandar % Bil 20. dan selebihnya 35. kebolehan murid menggunakan Internet Explorer. Bagi menjawab soalan ini.7% (13) tiada komputer. bagi sekolah luar bandar.5 Bandar Bil 16 15 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00.3 Objektif kajian 1 : Tahap Literasi Komputer Murid Bahagian ini ingin mengenalpasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam. dan 24.4 13.7 15.0 Bil=111 40 71 Berdasarkan jadual 5.

6 22.95 5 0.4 4 2. 8 06.8 9 3. 2 22. 7 16. 0 01.6 7 3.00 8 1. 7 Bil 05 01 01 10 02 02 02 07 20 17 03 Tidak Mahir % 15. 4 42.7 2 3. 3 09.98 7 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. MS Powerpoint. 3 02. MS Access. 0 32. 0 15.87 1 0.1 2 3. 4 03. 3 18. 7 Bi l 1 7 1 0 1 2 4 4 0 6 0 4 0 5 1 7 3 7 4 9 1 3 Respon Sederha Mahir na Mahir % 47.enjin carian. MS Excel. 8 41. 1 28. 5 09. 6 36. 9 02.88 0 0.5 7 3. 8 01. 4 39. 5 09. 3 43. 1 11. 6 02. 9 09. 5 15. Jadual 6: Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam Jenis Kemahiran Sangat Tidak Mahir % Menamakan komputer Operasikan komputer Fungsi Perkakasan Mentakrif istilah Internet Explorer Enjin carian MS Word MS Excel MS Access MS Publisher MS PowerPoint 04. 0 27. 6 05.4 3 50 .4 8 2. MS OneNote.95 7 0. 9 09. 3 27.90 8 0. 2 31. MS Outlook. MS Publisher. 9 09. 8 32. 5 45. 9 Bi l 3 2 3 6 4 1 1 0 3 6 4 7 4 8 2 5 1 1 1 0 3 1 Sangat Mahir % 03. 3 44.84 9 0. 4 Bil 53 39 46 44 40 28 35 51 39 32 46 % 28. 0 18.4 0 3. 7 35. 2 Bi l 0 4 2 5 1 1 0 3 2 7 3 0 2 1 1 1 0 4 0 3 1 8 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 0. 0 10. menggunakan perisian MS Word.7 3 3. 8 01. 9 09. 0 25. 9 03.01 7 0.1 4 2.88 4 1. 6 04. 5 00.94 7 0. 1 41. 9 00. MS InfoPath dan MS Groove. 7 24. 9 35. 3 33. 8 39. 4 36.

5 53.85 4 1.5% (25) sangat mahir dalam mengoperasikan komputer. 9 18. kajian mendapati responden amat sederhana dalam mentakrifkan istilah-istilah dalam TKM.9% (41) responden mahir menyatakan fungsi perkakasan komputer.6% (4) sangat mahir menamakan pelbagai jenis komputer di pasaran. 7 22 27 30 33 45. 0 29.6% (44) tidak mahir. di mana 32. Nilai skor min ialah 2. 2 50. di mana 9% (10) mengaku mereka sangat tidak mahir.74 0 Berdasarkan jadual 6.67. 6 18. 3 27. Dapatan kajian juga membuktikan rata-rata murid tingkatan enam ini berkebolehan mengoperasikan komputer.3% (27) sangat mahir menggunakan pelayar internet.89. nilai skor min bagi kemampuan responden menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat di pasaran ialah 3. dengan nilai skor min 3. Selain itu. dan 3. Seramai 28. dan 9. Walau bagaimanapun.72. 0 31 24 21 20 04. 8 00. 7 01.4% (36) responden mahir dan 22.2 5 2.92 0 0. dengan nilai skor min 3. Internet Explorer dan Mozilla Firefox.MS Outlook MS OneNote MS InfoPath MS Groove 19. Nilai skor min ialah 3. 9 01.7 0 0. 5 02. 5 5 0 5 5 5 9 5 6 27.12.57. dan 27% (30) mengaku sangat mahir. Nilai skor min ialah 3.9% (11) mengaku sangat mahir. Dapatan kajian juga menjelaskan responden ini berkebolehan menggunakan pelayar internet yang ada seperti. Responden juga berkemampuan menggunakan enjin carian seperti Yahoo dan Google. di mana 42. 0 00.91 9 0.4% (36) mahir dan 24. 0 49.3% (47) responden mahir. 8 24. Terdapat 32. dan 39.8% (32) responden yang mengatakan mereka mahir. murid tingkatan enam ini juga mampu menamakan fungsi perkakasan komputer.9 4 0.0 8 1. 51 . 7 00. 0 0 3 0 2 0 0 0 0 11 1 11 1 11 1 11 1 2. 9 21.44. 8 0 5 0 3 0 1 0 2 02. Terdapat 36.

Didapati 18% (20) responden sangat tidak mahir.48.9% (21) menyatakan sangat mahir.70. dengan nilai skor min 2. dengan nilai skor min 3. Kemampuan responden menggunakan Microsoft Access agak sederhana. Responden kurang mahir menggunakan perisian Microsoft Outlook.73. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala 52 .7% (33) responden menyatakan sangat tidak mahir.2% (48) responden mahir.5% (56) tidak mahir menggunakan perisian MS Groove. dengan nilai skor min 3. dan 53. Responden juga sederhana mahir dalam menggunakan perisian Microsoft Publisher. Terdapat 27% (30) responden sangat tidak mahir. dan 45% (50) tidak mahir.3% (17) responden sangat tidak mahir. Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam ini. Responden juga dapat menggunakan perisian Microsoft Excel dengan baik. di mana nilai skor min ialah 2. dan 9. dan 50.3% (37) mengaku tidak mahir menggunakannya.Selain itu.5% (55) tidak mahir menggunakannya.2% (59) tidak mahir menggunakan perisian tersebut.5% (25) responden mahir. Nilai skor min ialah 2. iaitu 19. dan 49. Terdapat 22. Nilai min purata ialah 2. Dapatan kajian juga menyatakan responden sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft InfoPath. di mana 15. kajian juga mendapati responden mampu menggunakan perisian Microsoft Word dengan baik. dengan nilai skor min 1. dengan nilai skor min 0. dan 44.3% (27) responden mengaku sangat tidak mahir.1% (49) tidak mahir menggunakan perisian tersebut.94.40. dan 18.25.9% (11) sangat mahir menggunakannya.8% (22) responden menyatakan sangat tidak mahir.08. Terdapat 43. dan 33. Responden juga kurang mahir menggunakan perisian Microsoft OneNote. Responden juga sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft Groove. di mana 29. di mana 24.14.

Rumusan skor. Jadual 8 : Taburan Tahap Literasi Komputer Mengikut Kategori Sekolah. dengan nilai skor min 1. 1.4 09.7% (13) responden pada tahap rendah.4% (87) pada tahap sederhana.3 05.466 75 Berdasarkan jadual 7.982 0 Sisiha n Piawai 0.4 07 27 06 % 100 11. dan 3. peratus.9 Bil 111 13 87 11 .3 00. Tahap sederhana (35 – 54).6 Bandar Bil 05 22 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 00. Tahap sederhana. Oleh itu. boleh dirumuskan responden bahawa responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang.5 19.Likert. kekerapan.98.7 78. Tahap Literasi % Rendah Sederhana Tinggi 04.3 24.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi.8 03.4 87 Tinggi % 9.7 13 Sederhana % Bil 78.9 34. dan 9. iaitu. di mana 11. Tahap tinggi.47. Tahap rendah (15 – 34). 2. Tahap rendah. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 5 di bawah. Jadual 7 : Rumusan Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam TAHAP Rendah % Bil 11. dan Tahap tinggi (55 – 75).9 01 38 01 53 Jumlah Luar Bandar % Bil 06. 78. sisihan piawai 0.9 Bil 11 Jumla h Kes 111 Skor Min 1. tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana tinggi. Sela markah skor bagi setiap tahap ialah.

mendapatkan maklumat dari 54 . melayari WWW. terdapat 4. dan 3. 0.3% (27) tahap sederhana. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup). Manakala.3% (7) memiliki tahap literasi komputer yang rendah. menggunakan perisian yang ada dalam pasaran. dan 5. Daripada semua 111 responden. persembahan MS PowerPoint. Bagi responden kategori sekolah pinggir bandar.5% (5) sekolah kategori bandar yang memiliki tahap literasi komputer yang rendah.3% (38) pada tahap sederhana. dan dapatannya boleh dirujuk daripada jadual 8 di atas.9% (1) adalah pada tahap rendah. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel. menggunakan web-cam secara dalam talian. bagi responden kategori sekolah luar bandar pula. membaca buku atau surat khabar.6% (4) pada tahap yang tinggi. menggunakan e-mel. 24. dan 0. menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah. 4.Bagi melihat taburan tahap literasi komputer mengikut kategori sekolah.9% (1) pada tahap yang tinggi. 19. pengkaji telah melakukan ujian Crosstabulation.8% (22) pada tahap sederhana. 34. 6. perisian grafik seperti Adobe Photoshop.4 Objektif Kajian 2 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Adakah murid-murid tingkatan enam menggunakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka? Bahagian ini mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota.4% (6) pada tahap yang tinggi.

6 20.10 5 1.2 33. 2 12.7 2 2. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan. 9 25. 9 04.05 2 1.4 1 2.5 0 1. Jadual 9 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Jenis Penggunaan / Perisian Respon Sederha Kerap na Kerap % 33. 9 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. 2 06.2 36.07 6 1. 6 32.3 26. 2 18.04 9 1.7 3 55 . 9 54. 3 03.01 8 1. 0 06.6 9 2.8 6 3. 9 09. 7 30.Wikipedia.1 Bi l 3 7 3 8 3 7 3 4 1 6 3 3 2 8 4 0 1 4 2 7 2 9 % 27. 8 16. 4 28.14 4 1.05 7 1. 9 33. 3 18. 6 25.3 34.06 5 1. 8 Bil 21 37 19 34 36 14 23 34 28 36 32 Sangat Kerap % 18. 5 07. 1 09. 6 01. 6 23.3 2 2.0 12. 6 32. 6 Bi l 3 1 1 1 2 8 0 7 0 4 2 6 1 9 1 1 0 5 0 8 1 4 Tidak Pernah % Bi l 0 2 1 8 0 7 3 2 5 1 0 2 2 8 2 1 6 0 3 8 2 1 JarangJarang % 18. 7 04.6 24. 9 01. 0 03. 8 13. 2 06. 4 12. 6 03. 1 34.7 25.1 0 2. 5 Bi l 2 0 0 7 2 0 0 4 0 4 3 6 1 3 0 5 0 4 0 2 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1.03 1 1.2 5 1. 3 17. 2 32. 8 25.28 6 Menggunakan MS Word Menggunakan MS Excel Guna PowerPoint Guna Perisian Grafik Guna MS Publisher Melayari WWW Menggunakan emel Kumpulan perbincangan Menggunakan web-cam Perisian pendidikan Membaca akhbar 01. 8 45.6 14. melayari Portal Pendidikan.7 8 2.4 29.33 3 1.3 30. 3 28. 2 18. 5 03. 1 30. 4 17. 4 11.5 7 3.

2% (28) kerap. dengan nilai skor min 2. Nilai skor min terkumpul ialah. Walau bagaimanapun. 4 27 40 36 29.2 0 1. di mana 23. contohnya untuk menaip nota dan latihan.7 24.13 5 Berdasarkan jadual 9. 2 04.57. dan 18% (20) mengaku sangat kerap.6% (4) sangat kerap menggunakan perisian Grafik.9% (51) responden tidak pernah.9% (31) kerap menggunakan perisian ini. 0 27.32. 7 04.4% (26) responden kerap melayari laman web.15 4 1. Dapatan kajian juga menjelaskan bahawa murid tingkatan enam ini sederhana kerap menggunakan emel dalam 56 .86.25.Maklumat Wikipedia Portal pendidikan Laman sembang 09. di mana 18% (20) responden sangat kerap. 5 2 8 0 8 0 5 11.4% (36) mengaku sangat kerap. kajian mendapati responden agak kerap melayari laman web (WWW) untuk tujuan pembelajaran.41.3 3 3 2 7 2 7 25. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian Microsoft Publisher dalam aktiviti pembelajaran.72. 2 07. 4 1 0 3 1 3 6 24. Berbanding MS Excel. 3 36.3% (7) sangat kerap. 5 06.2% (18) mengaku tidak pernah. dimana 25.08 1 1.2 4 2. dan hanya 6. Nilai skor min ialah 3. di mana nilai skor min ialah 2. 1.8% (32) responden tidak pernah. dan 27. dan hanya 3. Rata-rata responden jarang-jarang menggunakan perisian Grafik seperti Adobe Photoshop dalam aktiviti pembelajaran. iaitu dengan nilai skor min 3. 0 32. Tahap penggunaan perisian Microsoft Excel dalam aktiviti pembelajaran murid adalah pada skala jarang-jarang. responden lebih kerap menggunakan perisian Microsoft PowerPoint. dan 32.3 24. Terdapat 28.0 6 2. Nilai min terkumpul ialah 3. responden kajian sederhana kerap menggunakan perisian Microsoft Word dalam aktiviti pembelajaran mereka.4% (36) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian tersebut. 3 1 3 0 5 0 7 11 1 11 1 11 1 3. dan 32. dengan 45. di mana 16. 9 32.

dengan nilai skor min 2. dan hanya 1.5.4% (36) tidak pernah. di mana 18.5% (5) mengaku sangat kerap melayari Portal Pendidikan. di mana 25.5% (5) mengaku sangat kerap. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian pendidikan dalam aktiviti pembelajaran. responden agak kurang menyertai kumpulan perbincangan atas talian.aktiviti pembelajaran. Walau bagaimanapun. dengan skor min 2. Nilai skor min ialah 2.73.2% (28) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian web-cam.69. dan hanya 6.8% (2) responden sangat kerap menggunakan perisian pendidikan. dengan 32. di mana 25. Terdapat 27. dan hanya 4. dan hanya 13. dan 25.3% (7) responden mengaku sangat kerap menggunakan laman sembang.7% (13) mengaku sangat kerap menggunakan e-mel. Nilai skor min ialah 2. dan 4. dengan 54. dan 11. Selain itu.2% (28) mengaku tidak pernah.9% (31) mengaku tidak pernah. kajian mendapati responden sederhana kerap mencari maklumat pembelajaran melalui kemudahan Wikipedia. Dapatan kajian juga menjelaskan rata-rata responden sederhana kerap membaca akhbar atas talian untuk tujuan pembelajaran. Nilai min terkumpul ialah 3. dengan 18.1% (60) responden mengaku tidak pernah. Responden kajian juga jarang-jarang menggunakan laman sembang (chatting) untuk tujuan pembelajaran. Responden kajian juga menyatakan mereka sederhana kerap melayari Portal Pendidikan.1. dan 11.9% (21) responden tidak pernah.2% (38) responden tidak pernah.5% (15) sangat kerap membaca akhbar atas talian.7% (13) sangat kerap mencari maklumat melalui Wikipedia.2. Nilai min terkumpul ialah 2. Nilai min terkumpul ialah 2.24. Nilai skor min ialah 1.9% (21) mengaku tidak pernah.2% (28) mengaku kerap.06. dengan 34. Kajian juga mendapati responden jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam dalam aktiviti pembelajaran. 57 .78.

Tahap rendah (14 – 32). Rumusan skor. Tahap rendah. boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala Likert. 1. dan hanya 11. dan Tahap tinggi (52 – 70). Sela skor bagi setiap tahap ialah. Jadual 11 : Taburan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Mengikut Kategori Sekolah 58 .Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid. 2. sisihan piawai 0. Daripada data tersebut.702 7 Sisiha n Piawai 0. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 10 di bawah.7% (13) pada tahap yang tinggi. Tahap tinggi.8% (52) pada tahap sederhana.70.8 52 Tinggi % 11. peratus.668 71 Berdasarkan jadual 10. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah.4% (46) responden pada tahap rendah. di mana 41. Tahap sederhana. dengan nilai skor min 1. Tahap sederhana (33 – 51). 46. Jadual 10 : Rumusan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid TAHAP Rendah % Bil 41.4 46 Sederhana % Bil 46. kekerapan.7 Bil 13 Jumla h Kes 111 Skor Min 1.67. iaitu. dan 3.

9 21.6 04. mengadakan perbincangan kumpulan. 17. 9. 4.Tahap Pembudayaan % Rendah Sederhana Tinggi Bandar Bil 16 11 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 09. Di sekolah bandar.6% (4) pada tahap yang tinggi. dan 3.4 09. dan 3.6 Jadual 11 menunjukkan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid bagi 111 orang responden mengikut kategori sekolah.4 46. menghantar atau menerima e-mel. tujuan pendidikan dan latihan.3% (17) tahap sederhana. Bagi responden pinggir bandar. 9.9 03.8 11.3 03.6 19 17 04 % 100 41. Telnet.5 Objektif Kajian 3 : Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Bahagian ini akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka. 15.6% (4) pada tahap yang tinggi. kemudahan pembayaran. menggunakan web-cam. dan 4. terdapat 14. Pola pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW).4% (16) responden berada pada tahap rendah.5 11 24 05 Jumlah Luar Bandar % Bil 17.1 15. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP.9% (11) pada tahap sederhana.9% (11) berada pada tahap rendah. membaca majalah atau akhbar. tujuan perniagaan.6% (24) tahap sederhana.1% (19) mempunyai tahap yang rendah. 59 . 21.7 Bil 111 46 52 13 14. sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang. tujuan hiburan dan permainan.5% (5) pada tahap tinggi. bagi responden luar bandar. Manakala.

38 9 1.8 6 2. 8 49.1 25. 6 03. 9 04. 8 34.41 5 1.13 5 1.18 8 1. 9 41.1 26.26 9 1.05 7 1. 0 Bi l 0 9 2 1 3 0 5 9 3 0 3 6 1 4 2 9 2 4 4 2 5 5 1 0 1 0 JarangJarang % 11.3 8 2.38 7 1. 9 26.5 8 3.1 2 1. 2 27.5 09.05 2 1.4 3 2.17 8 % 22. 6 14.11 8 1.7 29.10 2 1. 6 26. 9 27. 1 19. 4 05.Jadual 12: Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Pola / Corak Penggunaan Tidak Pernah % Melayari laman web Menggunakan emel Perbincangan kumpulan Menggunakan web-cam Menggunakan WS-FTP Menggunakan Telnet Pendidikan dan latihan Pendidikan dan hiburan Hiburan dan permainan Tujuan perniagaan Kemudahan pembayaran Perkhidmatan lain Sumber rujukan 08. 3 24. 5 09. 6 04.1 22.0 29.1 7 2. 1 14. 1 21. 0 09. 8 12. 9 08. 2 36. 2 18.2 26. 4 12.8 7 2. 5 15.19 8 1. 6 21.9 20. 0 03.0 5 60 . 7 18. 5 19.0 8 2. 5 Bi l 3 5 2 2 1 4 0 4 0 9 0 6 0 6 0 7 2 0 0 4 0 5 1 7 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1. 9 33.8 0 3. 6 21. 5 15. 4 29. 6 08. 1 05.3 18. 1 18.1 17. 6 37.1 0 3. 7 19. 1 Bi l 1 3 2 1 2 9 2 2 3 8 4 1 4 6 3 3 2 2 3 1 3 7 2 7 2 9 Sederha na Kerap % 26. 3 13.6 4 1. 4 08. 3 26. 0 32. 8 27. 0 53. 1 03.21 4 1.1 15. 4 06. 6 Bi l 2 5 2 8 2 1 0 5 1 1 0 9 1 6 1 4 1 6 0 9 0 4 2 4 2 4 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. 4 12.5 9 2. 3 18.7 17. 5 09.7 Bi l 2 9 1 9 1 7 2 1 2 3 1 9 2 9 2 8 2 9 2 5 1 0 3 3 3 3 Respon Kerap Sangat Kerap % 31.

dan 31. di mana 22.Laman sembang 19. responden agak kerap menggunakan internet untuk melayari laman web.38. Nilai min terkumpul ialah 3. responden juga jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam.86. responden juga sederhana kerap memuat turun bahan dengan kemudahan WS-FTP.3% (7) sangat kerap. Responden juga mencatatkan penggunaan yang sederhana untuk perisian pendidikan dan hiburan. dan 36. 2 1 8 15. dan hanya 3.1% (29) mengaku tidak pernah.08. Kajian juga mendapati responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan Telnet.6% (14) responden yang sangat kerap.51 0 Berdasarkan rajah 12.9% (41) menyatakan jarang-jarang menggunakan kemudahan tersebut.2% (28) mengaku kerap.5% (25) responden kerap melayari laman web.4% (36) mengaku tidak pernah. Dengan nilai skor min 2.43. Nilai skor min ialah 2. dengan 27% (30) mengaku tidak pernah.17.2 2 1. dan 6.4% (16) kerap. responden sederhana kerap menggunakan TMK untuk tujuan kumpulan perbincangan. Nilai skor min ialah 3. Didapati. di mana 32. dan 5. terdapat 27% (30) responden tidak pernah. dan 19. Nilai skor min ialah 2.4% (6) lagi responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut. Walau bagaimanapun. Responden juga kerap menghantar atau menerima emel dari rakan-rakan.64. 8 2 2 16. 8 2 2 28. dengan 15. di mana skor min ialah 2. terdapat 53. dengan nilai skor min 2. Dengan nilai skor min 1.58. Terdapat 14.5% (35) mengaku sangat kerap berbuat demikian. 61 .59.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap menggunakan kemudahan web-cam. dengan 26.8% (22) sangat kerap menggunakan e-mel. dan 8.3 1 7 19. Selain itu. Penggunaan perisian pendidikan dan latihan oleh responden adalah pada tahap sederhana. 8 3 2 11 1 3.1% (9) mengaku sangat kerap.2% (59) mengaku tidak pernah. dan hanya 12.

dengan nilai skor min 3. Dengan kata lain.3% (17) sangat kerap menggunakan kemudahan TMK. dan 28. Dengan catatan skor min 1. Didapati juga.8% (42) tidak pernah. responden agak kerap menggunakan kemudahan TMK untuk perkhidmatanperkhidmatan lain seperti untuk membaca akhbar. Nilai skor min ialah 2. responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan.5% (15) sangat kerap. dan hanya 4. di mana 37.4% (16) kerap. Selain itu. Nilai skor min ialah 3.22.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap berbuat demikian. mendengar lagu. dapatan kajian menjelaskan bahawa.87. dan hanya 3.10. Responden juga kerap menggunakan kemudahan laman sembang melalui internet. 19.6 Objektif Kajian 4 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. responden agak kerap menggunakan perisian hiburan dan permainan. di mana 14. Nilai skor min ialah 3. responden kurang mendapatkan maklumat tentang barangan dan membeli barangan melalui atas talian. di mana terdapat 9% (10) responden mengaku tidak pernah.12. terdapat 49.6% (24) responden kerap.05. 4. dan 15. buku elektronik dan sebagainya.Walau bagaimanapun.5% (55) mengaku tidak pernah. Nilai skor min ialah 2.8% (32) sangat kerap.80.5% (5) yang sangat kerap. kamus. dan 13. menonton filem dan sebagainya. Rata-rata responden juga kerap menggunakan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan untuk mencari bahan dari Wikipedia.8% (22) mengaku kerap chatting. 62 . responden jarang-jarang membantu ibu-bapa membuat pembayaran bil secara atas talian. dan 18% (20) responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut. di mana 21. Walau bagaimanapun.

Jadual 13 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 45.966 Nilai (p) Sig.336 63 .7 Objektif Kajian 5 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Jadual 14 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Lelaki Jantina Lelaki Perempuan Kekerapan 43 68 Min 44. df=109.05).95 Nilai T 1.167 Berdasarkan jadual 13. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.15 Nilai T 0.Bagi membanding beza tahap literasi komputer. dan tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid. 0.391 Nilai (p) Sig.77 43.34 42. p< . Ujian-t merupakan ujian statistik inferensi yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih daripada dua kumpulan data selang atau nisbah.391. pengkaji menggunakan ujian-t untuk sampel-sampel bebas. 0. 4. keputusan kajian adalah signifikan (t=1.

4. Responden juga rata- 64 . hasil kajian ini dapat menjelaskan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah memiliki tahap literasi komputer yang cukup untuk kegunaan asas dalam proses pembelajaran dan juga untuk memenuhi kegiatan masa lapang.8 Objektif Kajian 6 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. Jadual 15 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. 4.030 Berdasarkan jadual 15. p< . keputusan kajian adalah signifikan (t=0. df=109.9 Kesimpulan Secara keseluruhannya. Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 39. keputusan kajian adalah signifikan (t=2. df=109.92 Nilai T 2. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki.198 Nilai (p) Sig. Terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.05).Berdasarkan jadual 14.198.05). 0.966. p< .39 34.

Selain itu.1 Pendahuluan Bab ini akan merumuskan tentang ringkasan kajian. Selain itu. Pengkaji ingin mengenal pasti tentang tahap literasi komputer murid tingkatan enam. dan ini merupakan bekalan yang cukup berguna apabila memasuki institusi pengajian tinggi awam.ratanya berupaya menerokai sumber maklumat dari internet. dan pola pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. pengkaji juga akan mengupas tentang implikasi kajian dan beberapa cadangan membina untuk kajian-kajian terkemudian. pengkaji juga ingin membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan 65 . membincangkan tentang latar belakang responden. tahap penggunaan TMK. Bab ini juga akan merumuskan tentang banding beza tahap literasi. dan juga swasta. BAB 5 : RUMUSAN 5. 5. tahap literasi komputer mereka. dan pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran. dan meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kalangan murid.2 Ringkasan Kajian Kajian ini ingin meninjau tentang pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. sejauh manakah murid-murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka.

Setiap sekolah diberikan 60 set borang soal selidik.3 Perbincangan Latar Belakang Responden Responden terdiri daripada murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah yang dikategorikan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. mod. Tiga buah sekolah yang dipilih dikategorikan kepada sekolah bandar. penyelidik menggunakan kaedah soal selidik. membuat generalisasi. perbezaan literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. median. Selangor Darul Ehsan sebagai sekolah 66 . Selain itu. dan perbezaan penggunaan TMK dalam proses pembelajaran. Di akhir sesi kajian pengkaji berjaya mendapatkan sebanyak 111 set borang soal selidik. Selangor Darul Ehsan. 5. Bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki. dan melaporkan hasil dapatan kajian. pengkaji memperoleh keputusan tentang data. Pengkaji telah memilih tiga buah sekolah yang mempunyai murid tingkatan enam di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. min. peratusan. Pengkaji mendapatkan kebenaran daripada Pengetua dan Penolong Kanan Tingkatan Enam sekolahsekolah berkenaan sebelum mendapatkan data-data yang dikehendaki. pinggir bandar dan luar bandar.murid aliran kemanusiaan. Data statistik seperti kekerapan.0 untuk memproses data. bagi murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. Akhirnya. Pengkaji menggunakan perisian SPSS versi 16. dan sisihan piawai diperoleh untuk mempiawaikan dan menerangkan keputusan kajian. Borang soal selidik tersebut mempunyai 56 item yang harus dijawab oleh setiap responden. pengkaji juga melakukan ujian-t untuk mengenal pasti wujud perbezaan tentang angkubah yang hendak dikaji.

kumpulan etnik dan juga jumlah pendapatan bulanan keluarga. Segelintir responden agak mahir dalam bidang TMK. Oleh itu. tidak hairanlah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam agak baik.4 Perbincangan Tahap Literasi Komputer Murid Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam. Dan bilangan responden yang memiliki akses internet di rumah juga agak tinggi iaitu 64% (71). pernah menghadiri kursus komputer. jantina. lebih ramai meneruskan pengajian ke program Matrikulasi atau Kolej-Universiti. dan. jenis aliran. Ini dapat dibuktikan apabila terdapat 16. memiliki alamat emel. 5. Pelbagai dasar dan perancangan telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia mulai dari tahun 80-an.6% (24) yang memiliki blog peribadi. Berdasarkan dapatan kajian. dan terdapat 21. memiliki laman web. Pengkaji telah memecahkan maklumat latar belakang responden kepada tingkatan. murid aliran kemanusiaan lebih ramai daripada murid aliran sains. Selain itu. Oleh itu.2% (18) responden yang memiliki laman web sendiri. berbanding memasuki tingkatan enam. memiliki blog dan memiliki akaun facebook. pinggir bandar dan luar bandar. Ini mungkin disebabkan murid aliran sains lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). ada memiliki komputer di rumah.bandar. pengkaji juga membezakan responden mengikut pekerjaan ibu-bapa. Bilangan responden memiliki komputer di rumah agak tinggi iaitu 80. output dan hasil dasar yang pro-TMK tersebut sudah boleh dilihat dan dikenal pasti sekarang. atau juga murid aliran sains tersebut telah menukar ke aliran kemanusiaan apabila memasuki tingkatan enam. Beberapa ciri responden yang dapat dikenalpasti di mana.2% (89). tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana 67 .

sisihan piawai 0.tinggi.89. boleh dirumuskan responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang.6% (4) responden kategori bandar yang mempunyai tahap literasi komputer yang tinggi.4% (6) responden dari kategori sekolah luar bandar. di mana 11.98. Jurang perbezaan literasi komputer antara murid bandar. diikuti oleh 0. Dengan kata lain. (2008). literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan aplikasi komputer dalam kehidupan seharian. di Negeri Selangor sahaja. pinggir bandar dan luar bandar tidak begitu besar.7% (13) responden pada tahap rendah. Oleh itu. dan juga menggunakan Internet Explorer (nilai min 3. Dengan kata lain. menggunakan perisian Microsoft Word (nilai min 3. Responden agak mahir menggunakan enjin carian (nilai min 3.4% (87) pada tahap sederhana. dan luar bandar mungkin berpunca daripada responden yang dipilih adalah dalam kalangan tiga buah sekolah di Daerah Gombak.884).955). 78. di mana terdapat 3.73.47.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi. mana-mana sekolah di Negeri Selangor Darul Ehsan mudah mendapat akses kepada teknologi komputer dan TMK. Dapatan kajian ini telah menyokong kajian oleh Nor Zuliana Abdul Latif (2006). sisihan piawai 0. dan 68 . dengan nilai skor min 1. Jamaluddin Ahmad et. dan 5.72. sisihan piawai 0.9% (1) kategori pinggir bandar. Ini dapat dibuktikan melalui Jadual 8. pinggir bandar. dan 9. jurang perbezaan yang kecil bagi tahap literasi komputer antara responden sekolah bandar. al. Seperti yang telah dibahaskan sebelum ini. sisihan piawai 0. Kamus Dewan Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai ‘tahu menggunakan dan mengendalikan komputer’.908).

Adakah murid-murid tingkatan enam mempunyai gaya pembelajaran akses kendiri terhadap kemudahan TMK? Berdasarkan dapatan kajian. Di antara jenis-jenis perisian. dengan nilai skor min 1. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah. Microsoft Word adalah yang paling kerap digunakan. dan menyelesaikan latihan. Responden kerap melayari laman web bagi mencari maklumat berkenaan pembelajaran. Responden juga mampu menggunakan perisian Microsoft PowerPoint dengan baik. Kajian ini hanya melihat dari sudut penggunaan TMK oleh murid dalam proses pembelajaran. Perisian MS Word digunakan oleh murid untuk menaip nota.105.oleh Norinah Mohd Ali (2002). atau menyelesaikan tugasan yang diberi oleh pensyarah kolej-universiti. 46. dan sisihan piawai 1. di mana rata-rata responden memiliki tahap literasi komputer dan kemahiran TMK yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah.049. 5.5 Perbincangan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Objektif kajian yang kedua ialah untuk meninjau tahap pembudayaan TMK oleh muridmurid tingkatan enam dalam proses pembelajaran.8% (52) pada tahap sederhana. di mana 41.41. dan hanya 11.32. dan sisihan piawai 1. dengan nilai min 3.7% (13) pada tahap yang tinggi. dan tidak menyentuh tentang pengaruh atau penggunaan TMK oleh guru dalam proses pengajaran.72. dengan nilai min 3.67.144.70. dan sisihan piawai 1. membuat kerja kursus. dengan nilai min 3. bagi mata pelajaran tertentu bergantung kepada pengajaran guru 69 .4% (46) responden pada tahap rendah. sisihan piawai 0. Perisian MS PowerPoint digunakan oleh murid untuk pembentangan kumpulan.

Di antara perkhidmatan lain yang kerap digunakan oleh responden ialah. Negeri Sembilan. atau orang perseorangan untuk mendapatkan pelbagai maklumat dalam bentuk teks. pertubuhan. responden boleh melayari laman web sesebuah jabatan. atau menonton filem. sisihan piawai 1. Kajian ini juga menyokong dapatan kajian oleh Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). Dengan menggunakan laman sembang. ke atas beberapa sekolah di Selangor. membaca surat khabar. termasuk pelajar Yayasan Pelajaran Mara. Kuala Lumpur. diikuti oleh penggunaan web-cam atas talian (nilai min 1. boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran. responden boleh berbual dan mendapatkan pelbagai sumber maklumat daripada rakan-rakan. Oleh itu.510).86. audio.58. Dengan kemudahan internet.subjek. diikuti oleh menyertai laman sembang (nilai min 3. sisihan piawai 1. sisihan piawai 1.10. Apakah corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid? Berdasarkan dapatan kajian.052). syarikat. dan untuk tujuan perniagaan (nilai min 2. sisihan piawai 1. guru-guru sekolah. buku.12.102). Kemudahan TMK yang agak kurang digunakan oleh responden ialah kemudahan pembayaran atas talian (nilai min 1.6 Perbincangan Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Seterusnya. 5. Kemudahan pembayaran atas talian kurang digunakan oleh responden 70 . dan mendengar lagu secara atas talian. sisihan piawai 1. perkhidmatan lain (nilai min 3.22.118). majalah. dan.80. sisihan piawai 1. grafik.269). video dan animasi. objektif kajian yang ketiga ialah untuk meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. boleh dirumuskan pola pembudayaan TMK yang paling kerap oleh responden ialah melayari laman web (nilai min 3.198). bahkan ahli keluarga sendiri.

memandangkan lingkungan umur mereka yang tidak memerlukannya.391. adalah semata-mata untuk membantu ibu-bapa yang sibuk bekerja. Bagi menjayakan program PPSMI. Keputusan kajian adalah signifikan (t=1. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. menempah. adalah semata-mata diajar untuk membantu ibu-bapa yang sibuk atas urusan profesion masing-masing. Selain itu.38 menunjukkan murid aliran sains memiliki tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan. atau membeli barang dan perkhidmatan melalui atas talian. dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) bagi sekolah rendah dan sekolah menengah.05). Objektif kajian yang keempat adalah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. adalah kerana lingkungan budaya dan sosial murid-murid ini tidak benar-benar memerlukan. 5. Beberapa orang responden yang boleh menggunakan kemudahan pembayaran atas talian. murid-murid aliran sains telah diperkenalkan kepada orientasi TMK lebih 71 . p< . kerajaan telah membekalkan pelbagai peralatan dan perisian TMK kepada sekolahsekolah. Murid-murid sekolah tidaklah perlu sangat untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu barang.7 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. Segelintir yang melakukannya. Oleh itu. Kerajaan telah melaksanakan rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Sains. df=109. Responden juga kurang menggunakan kemudahan web-cam disebabkan oleh penggunaannya yang rumit kerana memerlukan masa lapang yang serentak antara penggunanya. Nilai perbezaan min 2. responden kurang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan.

5.62 menunjukkan murid lelaki mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid perempuan. Berdasarkan dapatan dari jadual 14. dan tahap kesukaran mata pelajaran yang berorientasikan sains. 5. berbanding dengan murid-murid perempuan yang duduk di rumah. Oleh itu. Perkara ini mungkin disebabkan oleh murid lelaki yang bersifat lebih bebas dan lebih aktif bergerak keluar rumah untuk bermain permainan komputer sama ada di Cybercafé atau berkunjung ke rumah rakan-rakan sekolah.05). objektif kajian yang kelima ialah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki.9 Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. 72 . Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Maka. adalah mudah bagi murid-murid lelaki mempelajari sesuatu perisian atau program yang baru.8 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Seterusnya.966. p< . tidaklah menghairankan apabila tahap literasi komputer mereka adalah lebih baik berbanding dengan murid-murid aliran kemanusiaan. Selain itu. df=109. tidak dinafikan murid aliran sains memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan berdasarkan keputusan SPM. Perbezaan nilai min 1.kerap berbanding murid-murid aliran kemanusiaan. keputusan kajian adalah signifikan (t=0.

48 menunjukkan terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. Oleh yang demikian. Responden juga didapati mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran masing-masing. kajian juga mendapati pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid banyak berkisar kepada penerokaan maklumat.05). Didapati murid aliran sains lebih kerap menggunakan TMK dalam proses pembelajaran berbanding murid aliran sastera. sama ada untuk tujuan pembelajaran atau tujuan memenuhi hobi masing-masing. Berdasarkan jadual 15. Pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK amat berguna bagi murid-murid tingkatan enam apabila mereka 73 . Situasi ini secara tidak langsung telah mendorong murid-murid aliran sains untuk mencuba dan mengapplikasikan TMK dalam proses pembelajaran peribadi mereka. telah menyebabkan guruguru mata pelajaran sains kerap menggunakan peralatan TMK semasa proses P&P.198. keputusan kajian adalah signifikan (t=2. responden memiliki tahap literasi komputer yang cukup baik untuk mengoperasikan sistem pengkomputeran. Arahan pihak kementerian berkaitan perlaksanaan program PPSMI.10 Implikasi Kajian Dan Cadangan Berdasarkan dapatan kajian. p< . Selain itu. df=109.Objektif kajian yang keenam pula ialah untuk membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. 5. dapatan kajian ini mengambarkan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah mulai bersedia menyahut seruan pihak kementerian pelajaran untuk melengkapi diri masing-masing dengan pengetahuan berkaitan TMK. Perbezaan nilai min sebanyak 4.

mereka memerlukan kemahiran berkaitan TMK dalam mencari dan meneroka maklumat bagi menyiapkan tugasan.melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi awam atau swasta. jabatan pelajaran. Walaupun mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat telah diperkenalkan di sekolah. Mungkin pihak kementerian boleh merangka dasar kurikulum sekolah yang responsif terhadap bidang TMK. kemahiran TMK juga amat berguna bagi seseorang untuk melaksanakan kerja-kerja pejabat. pihak sekolah. bahkan pihak kementerian mungkin dapat membuat rumusan terhadap tahap kesediaan generasi murid tingkatan enam kini berhadapan dengan cabaran penggunaan TMK. pengetahuan berkaitan TMK menjadi bahan modal kepada seseorang murid apabila memasuki pasaran pekerjaan. namun ianya hanya sebagai 74 . Kemudahan TMK akan menjadikan sesuatu kerja itu boleh disiapkan dengan cepat. kemahiran berkaitan TMK amat diperlukan seseorang apabila mahu menceburi bidang pasaran kerjaya. melakukan kajian. Berdasarkan hasil kajian ini. Kurang kemahiran TMK akan menjadikan seseorang itu sukar melakukan dan menyiapkan tugasan pejabat dengan berkesan. Bukan sahaja melalui sesi temuduga. Oleh itu. atau untuk memudahkan urusan mentadbir dan mengurus sesuatu kelab atau persatuan yang mereka pimpin. Kelebihan berkomunikasi dan menggunakan kemudahan TMK merupakan batu loncatan kepada kejayaan pelajar dalam bersaing dengan rakan-rakan sekolej atau universtiti. Selain itu. Dalam keadaan ini. Murid yang memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang TMK mudah menghadapi sesi temuduga berbanding mereka yang kurang kebolehan berkomunikasi melalui TMK. Sebagai pelajar kolej atau universiti. pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK akan menjadi bonus atau jurang perbeza dalam kalangan perlajar-pelajar yang ingin cemerlang.

Keseriusan pihak kerajaan dapat dilihat melalui penubuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Usaha murni pihak kerajaan yang telah merangka dan melaksanakan dasar berkaitan TMK amat dialu-alukan. Sekolah luar bandar tahap pertama di Sabah dan Sarawak memenuhi ciri-ciri tertentu contohnya. pihak kerajaan mungkin boleh melakukan perkara yang lebih efisien untuk merangka dasar bagi menggalakkan perkembangan TMK dengan lebih pantas. Walau bagaimanapun. dan laman web MySchoolNet juga telah dilancarkan. Mungkin kategori sekolah pinggir bandar dan luar bandar ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. para ibu-bapa telah mengambil tindakan drastik dengan mendedahkan anak masingmasing terhadap program pembangunan TMK. Bagaimana dengan murid-murid kelas lain? Oleh yang demikian. tuntas dan progresif. Hasil dan usaha jerih pihak kerajaan ini dapat dibuktikan melalui dapatan kajian ini. Dapatan kajian ini hanya boleh digeneralisasikan kepada responden dari tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak. perlu dipergiat dan anjakan penambahbaikan perlu dimulakan. berbanding dengan sekolah-sekolah luar bandar di negeri Sarawak atau Sabah. usaha untuk membasmi buta komputer. 75 . dan meningkatkan kemahiran berkaitan TMK dalam kalangan murid-murid sekolah. Selangor Darul Ehsan. Dengan dorongan dan sokongan daripada pihak kerajaan. dan dasar-dasar yang menyusul kemudian.mata pelajaran elektif. di mana tahap literasi komputer dan kemahiran TMK dalam kalangan murid amat membanggakan. Sekolah-sekolah telah dilengkapi dengan makmal-makmal komputer. Sesebuah sekolah mungkin hanya mempunyai empat hingga enam buah kelas yang mengambil mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat. Terdapat banyak lompang dan ruang kosong yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran.

Maka dengan demikian. dan dengan perkakasan yang mencukupi. barulah kajian tersebut benar-benar dapat membanding beza ciri-ciri responden di bandar dengan di luar bandar. hasil kajian tidak sesuai digeneralisasikan kepada semua populasi murid tingkatan enam di seluruh Malaysia. Maka dengan ini. Selangor Darul Ehsan. dan tahap kemahiran TMK antara murid-murid bandar di Kuala Lumpur. 76 . Pihak KPM seharusnya menjadikan mata pelajaran berkaitan komputer dan TMK diwajibkan di sekolah-sekolah kategori luar bandar. dapatan kajian ini adalah sesuai bagi responden di tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak. pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu memperuntukkan kewangan dan bajet yang lebih besar untuk sekolah-sekolah luar bandar supaya jurang kemahiran TMK antara sekolah-sekolah bandar dengan sekolah-sekolah luar bandar dapat diminimakan. dan tiada kemudahan jalan raya. adalah dicadangkan agar pengkaji yang terkemudian membuat kajian perbandingan tentang tahap literasi komputer. Semuanya ini akan memungkinkan murid-murid sekolah luar bandar tersebut tidak ketinggalan mengejar persaingan arus perdana anjakan globalisasi dalam bidang TMK. Dengan itu. tiada bekalan elektrik. Maka sudah tentu.tiada bekalan air bersih. Hasil kajian tersebut nanti barulah jelas dapat memberi kesedaran kepada pihak kerajaan betapa besarnya saiz lompang perbezaan applikasi TMK dalam kalangan murid-murid bandar dengan luar bandar. dengan murid-murid luar bandar di Sarawak atau Sabah. Talian internet jalur lebar harus dibekalkan dengan tahap kelajuan yang pantas. Bayangkanlah tahap literasi komputer dan kemahiran bidang TMK bagi murid-murid sekolah berkenaan. Makmal-makmal komputer harus dilengkapkan dengan bilangan komputer yang cukup. Seperti yang telah dibahaskan.

Negara Malaysia adalah merupakan kategori negara membangun yang mempunyai pengguna internet yang ramai dalam kalangan penduduknya. ekonomi dan ketenteraan. mesti berjaya menyematkan ilmu dan kemahiran berasaskan TMK dalam kalangan anggota masyarakatnya. Dan mana-mana negara yang ingin menjadi negara perindustrian yang maju dan kuat dari segi sains. Dengan kemudahan TMK. politik. diperdebat dan diseminarkan peri kepentingan bidang TMK.5. pantas dan cepat. Di mana-mana telah dibahas. Kemahiran berkomunikasi dan menggunakan TMK. pelajar boleh mengakses apa jua maklumat dari sumber seluruh pelosok dunia tanpa sempadan. memungkinkan seseorang pekerja melaksanakan amanahnya dengan lebih cepat. 77 .11 Penutup Peranan dan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi zaman millenium ini tidak dapat dinafikan. Sesiapa yang ingin maju dan mendapat kekananan kenaikan pangkat dalam profesion masing-masing juga mesti memahirkan diri dalam komunikasi TMK. Mana-mana pelajar kolej atau universiti yang ingin mendapat keputusan yang cemerlang dalam bidang pengajian harus menguasai asas bidang TMK.

geocities. (Sumber : Seminar Penyelidikan Pendidikan. (2009). Asas Dan Teori Sistem Maklumat Kontemporari. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Venton Publishing Bajing Angieng. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Edisi ke-2). Petaling Jaya. Teknologi Komputer. Perak: Penerbit Universiti Perguruan Sultan Idris Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman.. & Zaidatun T. Persepsi Guru-Guru Sekolah Tamil Daerah Kluang Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2009 (28 – 29 April 2009: Putrajaya). Pengenalan Komputer. Perak: Quantum Books. Kuala Lumpur: Mc Geaw Hill (Malaysia) Abdul Manaf Bohari. Bhd. Tanjung Malim. (2001). 9 – 11 November 2006). Tahap literasi komputer pelajar tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar Bandar. Universiti Putra Malaysia. Selangor: Pearson Hall / Prentice Hall Baharuddin Aris & Mohammad Bilal A. Selangor: Pusat Pembangunan Akademik.bernama. Sarikei. 77 – 90 Azizol Abdullah. & Norliza K. Kuala Lumpur: Synergy Media Azizi Haji Yahya. (2005). Sarawak.my/bernama/v3/bm/news_lite. Institut Perguruan Rajang.com.php?id=259276 Diaskes pada 10 September 2009 Ambigapathy Pandian.BIBLIOGRAFI Abdul Razak Hamdan. Ahamad Sipon. Zaidan Abdul Wahab (Serdang. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum.. Nur Haryani Z. (2008). (2006). Abdul Samad Hanif. Selangor Darul Ehsan: Prentice Hall Pearson (Malaysia) Sdn. Tanjong Malim.. Literasi Teknologi Maklumat di Kalangan Guru Pelatih Bahasa. Prosiding. (2005). Usaha Kementerian Pelajaran membudayakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di sekolah-sekolah bukan sekadar melepaskan batuk di tangga Dalam talian http://www. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Aris Rashidi Amir. (2004). & Jamalludin H. Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer dan Komunikasi Data. www. Bintangor. Sarawak. editor. (2007). Sistem Komputer & Aplikasiny. (2006). (2006). (2007).doc - 78 .com/seminarrnd2006/KertasKerja_Word/14_Bajing_Angieng. 2009).

(2004). (2005). Kedah: Penerbit 79 . Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010.Princ.QuantSuvr). Komputer Dalam Pendidikan (Edisi ke-3). Paul F. (2008). Dissertation (M. Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. Universiti Malaya Meor Muhammad Muazzim. Universiti Malaya: Kampus Kota Kementerian Pelajaran Malaysia.gov. (2006). Jabatan Ukur Bahan. Sekolah bestari: Menangani pembinaan budaya ilmu berfikir secara kritis dan kreatif. Hsiu-Chen (2000). Kaedah Penyelidikan (Buku 1).dbp. & Maharam M. Fakulti Pendidikan. Bhd.Ed. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn.). Pengenalan Jaringan Komputer. Tahap Penguasaan Komputer di Kalangan Pelajar Ukur Bahan. Sintok. Institut Kepengetuaan. 24 November 2000 Mashitoh Yaacob. 24 November 2000 Masturah Ibrahim. (2000). Fakulti Pendidikan.my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp. Edisi Pelancaran: Kuala Lumpur ___________________________ (2003). Penggunaan Komputer di Kalangan Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling. Universiti Malaya Jamaluddin Ahmad. Kuala Lumpur: Synergy Media Merill. Kuala Lumpur. (2007).aspx Diakses pada 1 September 2009 Hafsah Sharif. Fakulti Alam Bina. (2000).). Penggunaan Komputer Dalam Membantu Kepimpinan Pengajaran Guru Besar Sekolah-Sekolah di Daerah Muar.. Jasme Ismail. Putrajaya. Pengurusan Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran: Persepsi Guru Sebuah Sekolah Menengah di Daerah Maran. Kuala Lumpur Laili Atan. Selangor. Dalam Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning.Chua Yan Piaw. Universiti Malaya Lin. Kaedah dan Penyelidikan. Putrajaya. Dalam talian http://sbmb. Bhd. Make IT happen in your syllabus. Dissertation (M. Academic exercise (B.Ed. Edisi Keempat. Pahang. Tajularipin Sulaiman & Sidek Mohd Noah. (2008). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn.). Dissertation (M. Kamus Dewan. Selangor.. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010. (2006). (2006). Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Computer. Information and Communication Technology. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sains Sosial Sekolah Menengah. Universiti Malaya) 80 . Universiti Malaya Mohd Hilmi Jaafar. (2006). (2004). R. Univesiti Sains Malaysia Mohd Safar Hashim & Fatimah Yusooff.).).Ed. Dissertation (M. (2007). Pendedahan dan Penerimaan Pelajar Pusat Asasi Sains Terhadap Komputer. Perjuangan Memperkasakan Pendidikan di Malaysia. Penggunaan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Komputer di Kalangan Guru-Guru Pendidikan Islam. Nik Hairi Omar. Universiti Malaya. Prosiding. (Sumber: Jurnal Pendidikan. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Bangi. Skudai. (2008). Paper 28 (15p). Teknologi Multimedia : Kaedah pembelajaran pelajar lemah dalam pelajaran. Kelang. (2002). Model Sistem Pendidikan Tinggi dan Universiti Untuk Malaysia: Kerangka dan Pengisian. Hotel Goldcourse. Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. (2008). Penggunaan Komputer dan Internet di Kalangan Murid Sekolah Rendah. Bhd. Institut Penyelidikan Tinggi Malaysia (IPPTN). 2007) 163 – 167. (2005). (2001). 11 –14 September. Teknologi dan Masyarakat (10 – 11 Disember 2004K Kuala Lumpur): vol. Teknologi Maklumat: Sistem Komputer dan Perisian. Fakulti Pendidikan. SOURCE: Seminar Pendidikan Pra Universiti / Matrikulasi (4 – 5 Ogos 2007: Petaling Jaya). SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains. Pengalaman 50 Tahun Merdeka. Editors: Roslinda Ithnin …. Mohd Azul & Norizan A.. [et al. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Komputer.] (Kuala Lumpur: Pusat Asasi Sains. Kuala Lumpur. Applikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran: Perspektif Mata Pelajaran Kimia SPM. Penilaian Kecekapan Teknologi Komunikasi Maklumat (TKM) Dalam Kalangan Pelajar Sains Sosial. Mokhtar Ahmad. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Mohd Arif Haji Ismail & Norsiati Razali.Universiti Utara Malaysia (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia) Mohammed Hasrori Kasimon. Mohd Hang Tuah Ismail. (2006).Ed. 2. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Zaliman Mohd Yusoff & Manjit Singh Sidhu. (2004). (2006).. Pembentangan Kertas kerja Konvensyen Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia kali ke 14. Universiti Malaya Mohd Aizaini Maarof. Fakulti Pendidikan. Kuala Lumpur: Saujana Global Morshidi Sirat. Dissertation (M.

Dissertation (M. anjuran FTSM UKM.edu. Kuala Lumpur Rahimi Md Saad. Dissertation (M. Bangi. Sumber dari. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sekolah Menengah. Teknologi dan Masyarakat (10-11 Disember 2004: Kuala Lumpur): vol.Norinah Mohd Ali. Universiti Malaya) Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di Kalangan Pelajar: Ke Arah Mengurangkan Jurang Pendidikan. 14-16 September 2003 Norizan Abdul Razak. Dalam talian http://web.htm 81 .Princ.pdf Pusat Perkembangan Kurikulum. Internet Dalam Pendidikan. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Sajap Maswan. (2002). Loh S. Piawaian kemahiran ICT untuk pelajar UKM. Universiti Malaya: Kampus Kota Nor Zuliana Ab Latif . Universiti Malaya Norizan Abdul Razak. Kementerian Pelajaran Malaysia. Ahmad Zabidi & Norjoharuddeen (2006). Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia.). (2006). Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. (2007). Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. Rozinah Jamaludin. 3. Pembudayaan ICT IPTB.uthm.my/ps/thesis/education1/nor%20zuliana%20%20abdul%20latif. (2001). (2006). Kajian Mengenai Literasi Komputer di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya. Penguasaan Kemahiran ICT di kalangan pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia. Kesediaan Pentadbir Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Pentadbiran Sekolah. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Nor Kamsiah Jaapar. SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains. (Sumber: Jurnal Pendidikan.. Institut Kepengetuaan. (2006). Kuala Lumpur. Noraini Idris.(2009).). Diakses pada 13 September 2009 Dalam talian http://www. Jabatan Teknologi Pendidikan. Rozainee K. C. paper 50 (19p). & Ravichndran V. Penilaian Guru Terhadap Koswer Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Inggeris Tingkatan Satu. Bangi. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Norizan Abdul Razak..sajadstudio. Kertas kerja Bengkel Piawai Kemahiran ICT UKM.Ec. & Mohamed Amin Embi (2003).info/sumber. Institut Perguruan Tuanku Bainun.

Scheffler, F.L., & Logan, J.P. (1999). Computer technology in schools: What teachers should know and able to do. Journal of Research on Computing in Education, 31 (3), 350-356. Shamsudin Abdul Rahman, (2004). Persepsi Guru-Guru Bahasa Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Bacaan dan Pemahaman di Sekolah-Sekolah di Daerah Sabak Bernam. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Sufean Hussin, (2004). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dalam talian hhtp://www.mcmc.gov.my Taifunisyam Taib, (2003). Interaksi Etika dan Teknologi Komunikasi Maklumat di Dalam Penerapannya ke Dalam Masyarakat dengan Rujukan Khas Kepada Sistem Pendidikan Bestari di Malaysia. Dissertation (M.Sc.). Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya Tan Lee Foong, (2004). Sikap Guru Bahasa Cina Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Tengku Zawawi Tengku Zainal, (2009). Penggunaan Internet Dalam Pendidikan Matematik. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Uni %20Malaya/PXGZ%206190/Penggunaan%20Internet%20Dalam%20Pendidikan %20Matematik.htm Diakses pada 10 September 2009 Turban, E., Aronson, J.E. & Liang, T.P. (2005). Decision support systems and intelligent systems (6th ed). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Yuhanis Yusoff, (2002). Tahap Kecekapan Penggunaan Komputer dan Teknologi Maklumat di Kalangan Pentadbir dan Guru Sebuah Sekolah di Kuala Lumpur. Dissertasion (M.Princ.). Institut Kepengetuaan, Universiti Malaya: Kampus Kota Yusri Mat Johor, (2004). Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Sejarah Tingkatan Tiga. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Zainuddin Abu Bakar, Meor I.K., Mohd Ali I., & Rahmad Sukor A. S., (2008). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zamri Mahamod, Siti Fatimah M. Y. & Norazah M. N.,(2004). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Tahap Pengetahuan Penggunaan ICT Guru-Guru Pelatih IPTA. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zawiyah Mohd Yusof, (2002). Komputer, Etika dan Sosial. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill 82

Jabatan Asas Pendidikan Dan Kemanusiaan Fakulti Pendidikan UNIVERSITI MALAYA

BORANG SOAL SELIDIK
Soal selidik ini adalah kajian ilmiah yang ingin mengkaji tentang Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam. Sila tanda dan bulatkan mana-mana jawapan yang sesuai bagi setiap soalan yang berkaitan dengan jujur dan tepat. Sila jawab semua soalan, dan jangan biarkan soalan tiada jawapan. Segala maklumat adalah rahsia dan kajian ini hanya bertujuan untuk kajian akademik semata-mata. Kerjasama semua murid amatlah dihargai dan disertai dengan jutaan ucapan terima kasih.

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN 1. Tingkatan 2. Aliran 3. Jantina 4. Menghadiri kursus komputer 5. Memiliki komputer di rumah 6. Memiliki kemudahan internet di rumah 7. Memiliki alamat e-mail 8. Memiliki laman web 9. Memiliki blog 10. Memiliki Facebook 11. Pekerjaan bapa/penjaga 12. Kumpulan Etnik [ [ ] Kerajaan ] Melayu 83 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Bawah ] Sains ] Lelaki ] Pernah ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada [ ] Swasta ] Cina [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Atas ] Kemanusiaan ] Perempuan ] Tidak pernah ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Bekerja Sendiri [ ] Lain-lain

] India

13. Pendapatan Keluarga Sebulan

[

RM8,000.00 RM8,001.00

] Kurang RM2,000.00 [ ] RM2,001.00 – RM4,000.00 [ ] RM4,001.00 – 6,000.00 [ ] RM6,001.00 – [ ] Lebih

BAHAGIAN B : TAHAP LITERASI KOMPUTER 1. Sangat tidak mahir PERKARA Saya boleh mengenal pasti / memulakan / menggunakan ……………. 1. Menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran 1 2. Tidak mahir 3. Sederhana mahir 4. Mahir 5. Sangat mahir TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

2. Operasikan komputer, contohnya memulakan dan menutup sistem komputer, 1 menyambungkan kabel ke setiap perkakasan komputer dll 3. Nama dan fungsi perkasasan komputer, contohnya skrin, hardisk, papan 1 monitor, tetikus, pencetak, pengimbas dll 4. Mentakrifkan istilah teknologi komputer, contohnya RAM, BIT, GB dll 1 5. Internet Explorer, Mozilla Firefox dll 6. Enjin carian (Search engine) seperti Yahoo, Google dll 7. Microsoft Office Word 8. Microsoft Office Excel 9. Microsoft Office Acces 10. Microsoft Office Publisher 11. Microsoft Office PowerPoint 12. Microsoft Office Outlook 13. Microsoft Office OneNote 14. Microsoft Office InfoPath 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15. Microsoft Office Groove

1

2

3 4 5

BAHAGIAN C : TAHAP PENGGUNAAN (TKM) DALAM PROSES PEMBELAJARAN 1. Tidak pernah PERKARA Dalam bidang pembelajaran, saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut …….….. 1. Menggunakan perisian seperti Microsoft Word untuk menaip surat, nota, latihan dan dokumen-dokumen lain berkaitan pembelajaran 2. Menggunakan perisian hamparan elektronik (spread-sheet) seperti Microsoft Excel untuk menyiapkan tugasan sekolah 3. Menggunakan perisian persembahan multimedia seperti Microsoft Power Point untuk tugasan pembentangan dalam bilik darjah 4. Menggunakan perisian grafik dan ilustrasi seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Painter, Corel Draw dll untuk tujuan pembelajaran 5. Menggunakan perisian Microsoft Publisher untuk membuat majalah sekolah, buletin, pamphlet, katalog, kad dan sebagainya 6. Melayari laman web (www), enjin carian Google atau Yahoo untuk mencari maklumat tambahan berkaitan isi / konsep mata pelajaran 7. Menghantar / menerima e-mel daripada rakan-rakan sekolah atau guru-guru berkaitan dengan pelajaran 8. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan (newsgroup) dengan rakan sekolah atau guru-guru berkenaan dengan pelajaran 9. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea, berbincang suatu isu pelajaran dengan rakan-rakan atau guru sekolah 10. Menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) untuk tujuan pembelajaran 11. Membaca surat khabar, majalah akademik dan buku-buku secara on-line untuk tujuan pembelajaran 12. Mendapatkan maklumat tentang pembelajaran dari ensaiklopedia, Wikipedia, direktori, kamus, buku elektronik dll 13. Melayari Portal Pendidikan Utusan Melayu, MySchoolNet atau seumpamanya untuk tujuan tutorial / latih tubi dll 14. Berhubung dengan rakan-rakan sekolah lain berkaitan dengan pembelajaran dengan menggunakan kemudahan TMK 85 2. Jarang-jarang 3. Sederhana kerap 4. Kerap 5. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

kursus dll 8. ibu-bapa dll 5. Telnet : Menggunakan Capaian Komputer Jarak-Jauh – untuk mencari data. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea. fail untuk konfigurasi. bertukar pendapat.BAHAGIAN D : POLA PENGGUNAAN (TKM) DALAM KALANGAN MURID 1. menempah tiket kapal terbang dll secara on-line 12. grafik. video. masyarakat luar dll 4. perisian. Sederhana kerap 4. mendengar lagu secara on-line dll 86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. buku. animasi. audio. 1. guru sekolah. Kemudahan pembayaran – membantu ibu-bapa membayar bil telefon. menempah pembelian barang / perkhidmatan secara on-line dll 11. Pendidikan dan Hiburan – menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) 9. buku. sesebuah jabatan. menonton program televisyen / filem. Kerap 5. grafik. audio. warna menarik. Perkhidmatan lain – membaca surat khabar. animasi dll 3. pertubuhan. melihat teks. cara pemakaian. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan 10. Jarang-jarang 3. Protokol Pemindahan Fail (FTP) – menggunakan kemudahan perisian seperti WS-FTP untuk tujuan pemindahan dokumen. orang perseorangan dll 2. filem dll 6. memuat turun dan memuat naik lagu. gambar. Pendidikan dan Latihan – mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. Hiburan dan Permainan – menggunakan perisian multimedia yang menggabungkan aksi pantas. Perbincangan dalam Kumpulan (News Group) / Facebook – mengadakan perbincangan. majalah. World Wide Web (WWW) – melayari laman web untuk mencari maklumat. syarikat. pakar profesional. Tidak pernah PERKARA Saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut ……………. latihan secara berperingkat. guru-guru. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 . maklumat. majalah (daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dll) 7. berbincang suatu isu dengan rakan. bil elektrik. kad kredit. Perniagaan – mendapatkan maklumat tentang produk. video. Mel Elektronik (E-mel) – menghantar / menerima e-mel dalam bentuk teks. berkongsi maklumat dengan rakan sekolah.

buku elektronik dll 14.13. berita dari ensaiklopedia. Saya biasa menggunakan laman sembang (chatting) dengan rakan-rakan sekolah 1 1 2 2 3 4 5 3 4 5 TERIMA KASIH 87 . kamus. direktori. Wikipedia. Sumber Rujukan – mendapatkan maklumat. bahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.