P. 1
Tesis

Tesis

|Views: 2,085|Likes:
Published by Michelle Cheah

More info:

Published by: Michelle Cheah on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Masyarakat dunia pada abad ke-21 ini merupakan suatu masyarakat yang hidup dalam era globalisasi yang berorientasikan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK), atau dikenali sebagai information technology and communication (ICT). Impak globalisasi telah menuntut kebergantungan masyarakat terhadap perkembangan teknologi TMK dalam seluruh aspek kehidupan seharian. Perkembangan TMK telah memberi implikasi yang amat besar terhadap bidang politik, sosial, ekonomi termasuk juga bidang-bidang seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian, hiburan, perubatan, pentadbiran kerajaan, dan tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.

Secara tradisional peranan guru adalah sebagai pengajar dan penyampai ilmu pengetahuan. Kaedah pengajaran adalah berpusatkan guru, dan gurulah sumber ilmu dan pusat segala-galanya. Kesan ledakan kemajuan teknologi komputer dan TMK telah melebarkan takrif peranan seseorang guru, iaitu bukan sebagai pengajar semata-mata tetapi mengambil peranan sebagai pemudah cara atau fasilitator. Sebagai pengurus pendidikan, sewajarnya guru-guru mempunyai kebolehan dan kemahiran memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber

untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran (P&P) dan tahu menggunakan teknologi komunikasi seperti CD-ROM, cakera padat, video, komputer, komputer bimbit, dan perisian-perisian aplikasi komputer seperti e-mail, pengkalan data, pemprosesan perkataan, hamparan eletronik, internet, perisian persembahan dan lain-lainnya. Proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan

1

komputer akan menjadi lebih berkesan dengan kewujudan teknologi multimedia kerana pendidik boleh mempelbagaikan persembahan mereka. Mohd Zaliman et al. (2001) menyatakan teknologi multimedia kian diiktiraf sebagai alat bantuan pengajaran yang sesuai dalam membantu para pendidik untuk mendalami dan mendasari cabaran dunia pendidikan era baru. Arus pemodenan kemahiran TMK ini bukan sahaja menukar secara besar-besaran teknik pengajaran oleh seseorang guru, tetapi juga memberi impak yang amat mendalam terhadap kaedah pembelajaran bagi seseorang murid. Dengan sendirinya, impak kemajuan bidang TMK telah mengubah secara besar-besaran cara murid menimba, memproses, mengaplikasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Dalam arus perdana ini, guru dan juga murid harus bersedia terhadap persaingan global TMK yang tiada batas dan sempadan.

Lantaran perkembangan TMK secara global, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengorak langkah bersama dan berusaha menyesuaikan diri dengan arus perubahan persekitaran. Penggunaan TMK di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi telah diperluaskan. Dasar-dasar dan perancangan yang kondusif terhadap perkembangan TMK telah dilancarkan. Ini bermula dengan memperkenalkan mata pelajaran yang berkaitan TMK seperti Perkomputeran dan Teknologi Maklumat untuk murid sekolah menengah, dan juga rancangan penubuhan Sekolah Bestari. Kementerian Pendidikan sebagai badan induk dunia pendidikan telah memainkan peranan penting untuk menghadapi zaman globalisasi dan dunia pendidikan tanpa sempadan dengan memasukkan kurikulum TMK dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Di samping sifat TMK itu sendiri yang membentuk suasana pembelajaran sepanjang hayat dan memberi peluang-peluang pembelajaran yang tidak ada had, maka adalah menjadi suatu kewajaran kepada pengurus-

2

pengurus pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan segera kepada perubahan-perubahan ini. Dapat kita perhatikan bahawa kerajaan amat memberi tumpuan dan keutamaan terhadap pembentukkan masyarakat yang membudayakan ilmu dan maklumat menerusi penggunaan TMK secara luwes dan menyeluruh.

Namun demikian, usaha murni kerajaan ini sukar untuk berjaya sekiranya pelaku masyarakat itu sendiri kurang membudayakan sepenuhnya penggunaan komputer dan kemahiran TMK. Robiah Sidin et al. (2004) mengatakan, terdapat empat angkubah yang saling berhubung kait antara satu sama lain bagi memacu pembudayaan TMK dalam kalangan anggota masyarakat iaitu; pertama, sikap masyarakat dan murid mestilah positif dan bersedia untuk berubah; kedua, prasarana komputer dan rangkaian komunikasi mestilah lengkap dan mencukupi; ketiga, tenaga yang terlibat untuk memperkenal dan memperluaskan teknologi maklumat mestilah mahir; dan keempat, wang mestilah mencukupi untuk menggerakkan semuanya itu.

1.2 Pernyataan Masalah

Warganegara Malaysia dalam era kini, mestilah kalangan mereka yang dapat menangani cabaran yang dibawa oleh arus globalisasi dan ledakan pengetahuan serta maklumat yang terkini. Anak-anak watan yang hendak dilahirkan mestilah sepatutnya berupaya untuk merancang masa depan dengan bijak, berhikmah dan tepat bagi tujuan adaptasi dengan budaya dan nilai semasa. Kealpaan dan kelekaan dalam mengharungi kehidupan semasa tanpa kemahiran TMK hanya akan menyebabkan sesiapa sahaja terpinggir dan tersingkir dalam global village, (Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman, 2008).

3

Dalam era globalisasi sekarang, salah satu aset yang amat penting dan perlu ada pada seseorang murid terutamanya murid-murid sekolah menengah atas, ialah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Muridmurid bukan sahaja dituntut untuk memiliki kepintaran dan pengetahuan dari segi penguasaan kandungan mata pelajaran, tetapi sepatutnya mahir dalam penggunaan teknologi berasaskan komputer. Antara faktor keperluan memiliki kemahiran TMK ini ialah untuk membantu muridmurid mencari dan memperoleh maklumat dari sumber terbuka tanpa terhad, berkomunikasi dengan berperantaraan komputer, melaksanakan tugasan sekolah, membuat persembahan dan menganalisis data (Norizan & Mohamed Amin, 2003). Teknologi TMK juga penting untuk keperluan sosial murid-murid seperti berinteraksi di alam maya, membantu meningkatkan aktiviti luar darjah atau melaksanakan hobi, penciptaan idea kreatif dan mencari maklumat berkaitan bidang pembelajaran diri masing-masing.

Antara kemahiran TMK yang perlu dikuasai terlebih dahulu oleh murid ialah kemahiran asas menggunakan komputer, kemahiran aplikasi seperti pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, email, browser WWW, aplikasi grafik dan aplikasi yang menjurus kepada bidang pelajaran mereka. Dalam erti kata lain, para murid perlu literasi komputer atau “celik komputer”.

“Buta komputer” pada masa kini adalah sama dengan buta huruf pada tahun 60-an walaupun anda seorang pemegang ijazah dari institusi pengajian tinggi”. (Baharuddin Aris et. al, 2001)

4

. Berasaskan perbahasan tersebut. para murid yang tidak mampu menguasai teknologi maklumat bukan sahaja dianggap ketinggalan dari segi pencapaian prestasi. Perkembangan pesat TMK telah mewujudkan banyak laman sesawang dan pangkalan data atas talian yang memerlukan kemahiran murid-murid sekolah untuk mencapai dan mengolah maklumat tersebut. 5 .Memandangkan literasi komputer adalah antara kemahiran yang begitu penting pada era TMK. tetapi boleh dikatakan jumud ilmu pengetahuan. Oleh itu. maka buta komputer perlulah dihapuskan dalam kalangan murid dan masyarakat amnya kerana ia merupakan komponen utama dalam bidang TMK. & Maharan M. 2000). dan seterusnya membuat perbandingan tentang tahap literasi dan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran. kajian ini diperlukan untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid. Oleh itu. dan membina penjanaan budaya pemikiran kritis dan kreatif dalam pemerolehan pembelajaran (Mashitoh Y. meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. ketika negara kita sedang menuju ke arah pembentukkan masyarakat bermaklumat dan masyarakat berasaskan nilai maklumat. keperluan asas yang perlu dimiliki oleh para murid ialah memiliki pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang memadai bagi membolehkan mereka menikmati dan mempelbagaikan sumber maklumat yang tidak terhad. meninjau sejauh mana murid-murid tingkatan enam mengguna dan membudayakan TMK dalam proses pembelajaran.

1.2 Meninjau tahap pembudayaan TMK oleh murid-murid dalam proses pembelajaran 1.4.2 Sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka? 1.3.4 Soalan Kajian Soalan-soalan kajian ialah. dan 1.4 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1.3.3.1 Mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam 1.4.4.1 Apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam? 1.1.3.6 Membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1.3.3.3 Apakah pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam? 6 .5 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki.3 Objektif Kajian Kajian ini dilakukan untuk. 1.3 Meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid 1.

Maka dengan itu.1.5 Signifikan Kajian Kajian ini amat penting kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Ini kerana.4. Kementerian Pelajaran Malaysia sedang merangka dan melaksanakan kurikulum baru bagi keperluan murid-murid tingkatan enam mulai tahun 2009 ini.4. dan mengenal pasti sejauh manakah murid-murid sekolah membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan juga Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). Berdasarkan dapatan kajian ini nanti.4 Adakah murid aliran sains mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusian? 1. dapatan kajian ini boleh memberi gambaran awal berkenaan dengan tahap kesediaan TMK oleh murid-murid.5 Adakah murid perempuan mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid lelaki?. pihak kementerian boleh mengaju dan merangka suatu dasar berkenaan penggunaan dan pembangunan teknologi TMK bagi warga sekolah.4. pihak-pihak yang berkenaan akan mendapat gambaran awal mengenai tahap kesediaan TMK oleh murid-murid tingkatan enam. Sementelahan pula. Oleh itu. mengenal pasti corak atau pola pembudayaan teknologi TMK oleh murid-murid. dan 1. 7 .6 Adakah tahap pembudayaan TMK dalam proses pembelajaran murid aliran sains melebihi murid aliran kemanusiaan? 1. dapatan kajian membolehkan pihak-pihak yang berkenaan mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid tingkatan enam.

dapatan kajian ini membolehkan mereka mengenal pasti dan memahami peluang dan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi TMK dalam kalangan murid-murid mereka. Seterusnya. penolong kanan tingkatan enam. Tiga buah sekolah tersebut 8 . kelab sukan dan permainan. guru-guru akan lebih mudah dan bersedia mengapplikasikan kemudahan TMK dalam melaksanakan bidang tugas masing-masing berdasarkan tahap kesedian murid. penolong kanan akademik.6 Batasan Kajian Responden kajian ini adalah dalam kalangan murid tingkatan enam di tiga buah sekolah harian biasa dalam Daerah Gombak. penolong kanan kokurikulum dan ketua-ketua bidang mata pelajaran. Ini kerana. penolong kanan hal ehwal murid. Selain itu. Dengan itu. kemahiran TMK juga memudahkan tugasan guru dalam pengurusan panitia mata pelajaran.Kajian ini juga penting kepada pihak pentadbir sekolah. pihak pentadbir ini akan merangka perancangan yang responsif terhadap budaya penggunaan kemudahan TMK di sekolah. Hasil kajian ini nanti akan menyedarkan guru-guru tentang peluang dan kebaikan-kebaikan apabila mereka membudayakan teknologi TMK dalam proses pengajaran masing-masing. Selain itu. Selangor Darul Ehsan. yang terdiri daripada pengetua. mentadbir keputusan peperiksaan dan sebagainya. pengurusan badan uniform. Penggunaan TMK ini memudahkan guru-guru melaksanakan tugasan pengajaran dalam kelas. 1. mengorganisasikan kelas. dapatan kajian ini juga amat berguna kepada guru-guru mata pelajaran. di samping berkomunikasi atau berteraksi dengan murid masing-masing.

Oleh itu. pembudayaan pula adalah mengamalkan atau melaksanakan sesuatu budaya dalam kehidupan. Data-data seperti kumpulan etnik murid. Oleh itu. Edisi Keempat mentakrifkan perkataan budaya sebagai satu cara hidup.7 Definisi Operasional 1. Pengkaji memiliki sedikit kelebihan kerana mengajar murid tingkatan enam di salah sebuah sekolah responden tersebut. pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan murid bermakna. pengkaji mendapat kekangan masa. tradisi. Manakala. tenaga dan kewangan kerana pengajian adalah di luar waktu kerja (part time). dapatan kajian mungkin hanya bersesuaian dengan responden pilihan sahaja. dan mempertahankan serta memastikan kelangsungan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. mengamalkan atau melaksanakan penggunaan TMK dalam kehidupan seharian seseorang murid.dipecahkan kepada kategori bandar. peradaban sesuatu masyarakat yang diwarisi secara indotrinasi atau secara sukarela. kefahaman. 9 . Perbelanjaan pengajian dan kajian ini dibiayai sendiri oleh pengkaji. agak mudah untuk mendapatkan maklumat dan kerjasama daripada responden. pinggir bandar dan luar bandar di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. jantina dan tahap sosioekonomi keluarga mungkin membatasi kajian ini. Oleh itu. Walau bagaimanapun.7 1 Pembudayaan Kamus Dewan. 1. pegangan.

pula menjelaskan. pengetahuan – mempunyai pengetahuan tentang konsep dan senibina sistem sesebuah komputer berfungi. dan teknologi maklumat dan komunikasi Literasi komputer Kamus Dewan. Maka. teknologi maklumat.” Mohd. pertama. pemprosesan dan penyebaran maklumat secara elektronik. kedua. (2005). kesedaran – menyedari kepentingan dan kepelbagaian kegunaan komputer dalam masyarakat masa kini.7. Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat (TM) sebagai “teknologi yg berkaitan dgn pe-merolehan. menyimpan dan memindahkan maklumat dalam bentuk elektronik”.2 Literasi komputer. Shanuddin Zakaria (2000). Teknologi maklumat Kamus Dewan. Turban et al. penyimpanan. “semua jenis peralatan / perkakasan teknologi yang digunakan untuk memproses. Scott (2006). et. dan ketiga.1. al (2001) mentakrifkan literasi komputer atau celik komputer melalui tiga konsep iaitu. Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai “tahu menggunakan dan mengendalikan computer”. TM merujuk kepada bahagian 10 . interaksi – berkemampuan untuk berinteraksi atau mengapplikasikan teknologi komputer. menjelaskan literasi komputer sebagai keupayaan untuk memahami bagaimana sesuatu komputer berfungsi. mentakrifkan teknologi maklumat atau information technology (IT) sebagai. Baharuddin Aris. secara umumnya literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan applikasi komputer dalam kehidupan seharian.

11 . “teknologi yg berkaitan dgn pemerolehan. rangkaian. Bagi warga pendidik seperti guru dan pensyarah. penyimpanan. pem-prosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan tele-komunikasi. Ini bermaksud TMK melibatkan penggunaan suatu teknologi sebagai alat dalam melaksanakan proses komunikasi dan ia juga merupakan media perantara menghubungkan antara pelbagai pihak tanpa mengira situasi. Definisi lain bagi teknologi maklumat ialah teknologi yang menggabungkan teknologi komputer dengan talian komunikasi berkelajuan tinggi. masa.” Abdul Manaf Bohari et al. dan lokasi geografi. Teknologi maklumat dan komunikasi Kamus Dewan. Penggabungan komputer dengan teknologi rangkaian ini akan melahirkan ‘penyatuan teknologi’ iaitu teknologi yang menyatukan beberapa industri melalui pelbagai peranti penukaran maklumat dalam bentuk elektronik yang boleh digunakan oleh komputer. dan menghantar mel elektronik (e-mel) atau CD-ROM yang dapat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Abdul Manaf Bohari et al.teknologikal dalam sistem maklumat yang meliputi perkakasan. (2006) mendefinisikan TMK sebagai komunikasi yang menggunakan teknologi terkini sebagai alat untuk berhubung antara satu sama lain. menyimpan. dan peranti-peranti lain. memproses. Ia merangkumi komunikasi tanpa sempadan yang mana tidak ada jurang pemisah untuk kedua-dua pihak berkomunikasi atau berinteraksi pada bila-bila masa. Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) sebagai. TM boleh didefinisikan sebagai peralatan teknologi komunikasi yang boleh digunakan untuk tujuan mengumpul. 2006). perisian. pangkalan data..

1. Pengajian dalam tingkatan enam mengambil masa selama dua tahun.Perbezaan takrif antara TM dengan TMK adalah dari aspek komunikasi. atau pusat pengajian tinggi swasta (IPTS). TMK bukan sahaja merujuk kepada penggunaan alatan untuk memperoleh maklumat. Tahun pertama dikenali sebagai tingkatan enam bawah dan tahun kedua dikenali sebagai tingkatan enam atas. Terdapat dua aliran pengajian di tingkatan enam. TM dirujuk sebagai penggunaan alatan yang dicipta untuk memperoleh. politeknik. dan menyampaikan maklumat. menyimpan. Manakala. dan kolej atau universiti.7. Di akhir persekolahan tingkatan enam atas. sama ada pusat pengajian tinggi awam (IPTA). matrikulasi. iaitu aliran Sains dan aliran Kemanusiaan. 12 .3 Tingkatan enam Selepas menamatkan persekolahan di tingkatan lima. murid-murid mempunyai pilihan sama ada melanjutkan pelajaran ke tingkatan enam. menjejak. murid akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). tetapi juga melibatkan penggunaan alatan TM tersebut untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam pelbagai hala.

13 . terdapat pelbagai jenis kajian yang ingin mengupas tentang tahap kemahiran dan masalah pengaplikasian TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). guru-guru pelatih. Selain itu. Aktiviti pengajaran oleh guru tidak hanya berkisar terhadap bahan bantu maujud dalam bilik darjah. tetapi mendapatkan pelbagai bahan sumber maklumat melepasi daripada kawasan sempadan bilik darjah di sekolah (Rozinah Jamaludin. dan juga guru-guru sekolah. pelajar universiti.2 Penggunaan TMK Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Penggunaan TMK menyediakan peluang yang unik dan cabaran menarik terhadap proses pengajaran oleh seseorang guru dan juga aktiviti pembelajaran bagi seseorang murid. tetapi melangkaui sempadan pemikiran murid dengan berbantukan TMK. Bab ini akan mengupas tentang tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran seseorang murid.1 Pendahuluan Terdapat beberapa kajian lepas yang mengkaji tentang tahap literasi komputer dan kemahiran TKM dalam kalangan murid-murid. susur galur perkembangan TMK dalam bidang pendidikan di Malaysia. 2. dan juga mengesan tentang corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid.BAB 2 : LITERATUR KAJIAN 2. Murid juga tidak lagi hanya mengakses kepada buku teks dan guru-guru sekolah sahaja. berbanding corak pengajaran tradisional dalam bilik darjah. 2007).

melalui pekeliling ini pihak KPM menjelaskan bahawa perisian kursus. Kemudahan TMK amat bermanfaat kepada guru dan murid serta ibubapa. khususnya dalam menghadapi cabaran dan era globalisasi kini. Penggunaan TMK dapat mengurangkan beban tugas guru dan murid di mana setiap kerja dapat dilakukan dengan kemas. Penglibatan secara serius pihak KPM dalam memperkenalkan TMK dalam P&P dapat dilihat dengan jelas melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 6/2003: Dasar Pengajaran Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran KP (BS) 8591/Jld. Keterampilan dan keperibadian yang mulia akan tetap menjadi tunjang dan ikutan utama profesion perguruan. teratur dan sistematik. Kemudahan TMK tidak mengubah peranan guru. rancangan TV pendidikan. Aktiviti pembelajaran hendaklah dirancang dengan teliti oleh guru supaya kemudahan TMK dapat digunakan dengan berkesan. sistem multimedia digital. makmal komputer dan pelbagai peralatan TMK wajib digunakan dan dimasukkan dalam Buku Rancangan Mengajar Harian. terdapat beberapa perkara penting yang perlu difahami berhubung dengan penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Bagi golongan pendidik. dan perisian-perisian pendidikan. Selain itu. 14 . Pekeliling ini menyatakan KPM teleh membekalkan pelbagai jenis peralatan TMK ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan keberkesanan proses P&P. Di antara perkakasan dan perisian yang dibekalkan ialah komputer dan peranti-perantinya. khususnya dalam bidang TMK. XVIII. TMK hanya akan bertindak sebagai sumber dan alat bantu dalam proses P&P. malah sebaliknya guru akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka.

terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P. Dengan menggunakan kaedah secara tutorial. Tutorial Penggunaan TMK untuk pembelajaran tutorial bermaksud menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan (PPK. dan perisian pendidikan yang biasanya disimpan dalam CD-ROM. boleh meningkatkan motivasi. penggunaan TMK dalam P&P dapat dikategorikan kepada empat bahagian atau pecahan. dan aspek pembelajaran murid. pembelajaran secara ekspositori iaitu suasana P&P dimana guru menyampaikan pelajaran kepada murid yang pasif. guru boleh mengindividukan pembelajaran murid. Dalam konteks pembelajaran. Pembelajaran secara tutorial ini menggunakan perkakasan seperti komputer. Dalam pembelajaran secara tutorial. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mentakrifkan Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai menggunakan TMK secara berfikrah. demonstrasi sesuatu situasi pelajaran dimana ianya dikawal secara turutan oleh suatu sistem. untuk latih tubi yang juga disampaikan dan dikawal oleh sistem. penerokaan. Ianya boleh dilihat dari dua aspek iaitu. aplikasi dan untuk komunikasi (PPK. Pendekatan dan syarat asas penggunaan TMK dalam P&P mestilah sesuai dengan kemahiran seseorang guru.Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). 2001). dan. di samping membolehkan murid belajar tanpa penyeliaan seseorang guru. aktiviti pembelajaran murid dikawal oleh guru atau oleh sistem perisian itu sendiri. Pembelajaran secara tutorial merangkumi. 15 . iaitu sebagai alat. dan sesuai dengan keperluan murid. 2001). aspek pengajaran guru. tutorial. cakera keras ataupun maklumat diakses terus dari laman web. murid pula boleh belajar mengikut kemampuan sendiri. projektor LCD.

mengedit atau mengubah karangan dan nota. dan. murid menggunakan perisian Microsoft Word untuk menghasilkan karangan. Dalam pembelajaran secara penerokaan. Murid juga boleh menggunakan aplikasi akses internet contohnya. dan memberi peluang murid menangani masalah sebenar di dalam kelas. Pendekatan pembelajaran secara penerokaan adalah mendokongi teori pembelajaran konstruktivisme di mana ia menekankan pemikiran secara kritis dan kreatif. pengalaman pembelajaran secara autentik. mendorong murid terlibat dengan lebih aktif dalam pembelajaran.Penerokaan Penggunaan TMK sebagai alat pembelajaran penerokaan bermaksud menggunakan TMK sebagai alat perantaraan untuk. dan membina pengetahuan melalui interaksi sosial. portal pendidikan dan sebagainya. Sebagai contoh. mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM. dan sebagainya. melihat demonstrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid tersebut (PPK. aktiviti pembelajaran murid adalah secara bebas di mana seseorang murid boleh mengawal atau menentukan maklumat yang diperoleh dengan cara ‘meneroka’. 2001). mengalami. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. Aplikasi Penggunaan TMK sebagai alat aplikasi ialah apabila TMK digunakan untuk membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran. Pembelajaran secara penerokaan membolehkan seseorang murid berpeluang menentukan hala tuju pembelajaran secara kendiri. melalui e-mel dan sidang video untuk berbincang tentang pelajaran. menulis nota. Penggunaan TMK sebagai 16 . penyelesaian masalah. internet.

kemahiran berkomunikasi melalui TMK amat diperlukan. dan dapat meningkatkan ketepatan atau kecekapan pemerolehan dapatan pembelajaran. Salah satu contoh teknik pembelajaran yang menyokong penggunaan komunikasi melalui TMK ialah pembelajaran kolaboratif. negeri dan antarabangsa. Komunikasi melalui TMK boleh dalam bentuk. Dengan menggunakan TMK sebagai alat aplikasi. secara diri individu. video dan sebagainya (PPK. Komunikasi Kemudahan TMK berfungsi sebagai alat penghubung komunikasi apabila digunakan untuk membolehkan para murid dan guru berhubung antara satu sama lain dari lokasi berbeza bagi menghantar. murid boleh memberikan tumpuan untuk melakukan aktiviti pembelajaran secara autentik. dan daripada ramai individu ke ramai individu yang lain. 2001). tetapi melangkaui sempadan sekolah. individu ke individu. Dalam hal ini. menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. Teknik pembelajaran secara kolaboratif menggalakkan murid-murid bekerjasama dalam kumpulan melalui aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan.alat aplikasi menyokong teori pembelajaran sosio-budaya (socio-cultural learning). daerah. 2001). murid dan guru boleh berkongsi bahan. budaya atau persekitaran sosial akan membantu pembelajaran seseorang murid. audio. Teori ini menyatakan. Terdapat banyak kemudahan internet dan TMK yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi bagi pembelajaran muridmurid. grafik. seorang individu kepada ramai individu. Kalangan murid bukan sahaja berkomunikasi dalam bilik darjah. bertutur dan bekerjasama (PPK. meta kognitif. menghantar dan menerima pelbagai bentuk maklumat. Dengan kemudahan TMK. Dengan 17 . teks. di mana murid saling mempelajari dan membantu sesama mereka membangunkan kemahian kognitif.

Selain daripada bentuk teks. Telnet. Setiap pesanan yang dihantar. Laman Web (WWW). akan melibatkan kos yang amat minimum. Pesanan dan pertanyaan boleh ditulis bila-bila masa dan dihantar dari rumah atau pejabat. penghantaran melalui e-mel boleh melibatkan imej grafik. alamat penerima dan isi kandungannya. audio. dan akan sampai kepada penerima dalam masa yang singkat melepasi kekangan lokasi geografi. murid boleh melibatkan diri dalam proses pembelajaran melalui peer group yang bersifat global. kita harus mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi internet dan TMK. E-mel hampir sama dengan mel biasa iaitu mempunyai alamat pengirim.menggunakan TMK sebagai alat kemudahan komunikasi. tetapi tidak memerlukan setem bagi tujuan penghantaran. Penghantaran maklumat tersebut boleh dilakukan sama ada dari seorang ke 18 . antaranya. E-mail (Mel Eletronik) Mel eletronik merupakan mel yang dihantar secara elektronik menerusi sistem komputer. dan File Transfer Protocol (FTP). E-mel adalah satu perkhidmatan internet yang popular dan memudahkan guru dan murid berkomunikasi antara satu sama lain. video. Internet Relay Chat (IRC). dan juga boleh melibatkan pakar baik dari dalam atau luar negeri ke dalam proses pembelajaran mereka. Bagaimana kemudahan TMK dapat membantu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran? Apakah faedah dan kelebihan yang ditawarkan oleh TMK dalam proses pengintegrasian P&P? Bagi memudahkan kajian terhadap penggunaan TMK dalam proses P&P. animasi dan suara (voice mail). Kumpulan Diskusi dan Berita. Kemudahan TMK terutamanya Internet telah menyediakan beberapa applikasi. E-mail (Mel Eletronik).

Seseorang guru juga boleh menerima dan memeriksa hasil tugasan latihan muridnya melalui kemudahan emel. murid-murid juga boleh menggunakan e-mel untuk berhubung dengan guru-guru di sekolah dan juga dengan ibu-bapa masing-masing. Selain itu. segala maklumat dan bahan penting dapat dipindah dan disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan mudah. dan. mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal. dan. latihan dan penilaian. ibu-bapa. bahan bantu mengajar dan sebagainya. pantas dan mengambil masa yang singkat. berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai latar belakang dan budaya mengenai berbagai isu semasa. yakni sekumpulan penerima secara serentak. 2009). 2009). pelajar. memperolehi bahan dan teknik di dalam menyelesaikan sesuatu masalah pelajaran secara on-line (Tengku Zawawi. berkongsi dan bertukar pendapat berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran. berkongsi menjalankan sesuatu projek dengan murid dari sekolah-sekolah lain. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid melalui e-mel ialah. dan pihak jabatan serta kementerian. Kelebihan e-mel banyak meringankan beban tugas seorang guru. Melalui kemudahan e-mel. menghubungi agensi pusat dan swasta serta institusi pendidikan lain mengenai sesuatu program dan polisi yang di gunakan khususnya dalam penyelesaian sesuatu masalah pendidikan (Tengku Zawawi. menggalakkan perkembangan bahasa terutama bahasa Inggeris melalui komunikasi dengan rakan pena di luar negara. berkomunikasi secara dalaman dan luaran sesama guru. 19 . Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru dengan mengunakan e-mel ialah. teknik pengajaran yang terbaik.seorang atau dari seorang kepada ramai. idea kreatif dan inovatif.

Dicadangkan bahawa WWW dalam pendidikan boleh berperanan sebagai tutor. Dengan lebih 50 juta tapak laman web dan dengan pertumbuhan 10 peratus setiap hari. Para pendidik boleh mendapatkan kandungan teks penuh. dan maklumat kesihatan serta bermacam-macam maklumat lain yang boleh diperolehi dengan mudah dan cepat. pendidikan keibu-bapaan. Internet Relay Chat Internet Relay Chat (IRC) dicipta oleh Jarkko Oikarinen.Laman Web (WWW) Rangkaian sedunia WWW adalah merupakan satu koleksi besar dokumen yang dikenali sebagai ‘laman web’ atau laman sesawang. 2009).html). Laman web merupakan komponen yang menjadikan internet lebih menarik dan paling diminati oleh sesiapa sahaja yang dapat mengaksesnya. Internet Explorer dan sebagainya. Terdapat satu contoh laman iaitu (http://k12. laman web merupakan sumber maklumat tak terhingga kandungannya (Tengku Zawawi. rancangan pengajaran. yang menghuraikan cara-cara menggunakan World Wide Web khususnya dalam mereformasikan kurikulum.cnidr. medan perbincangan (forum) dan pemandu (melalui enjin carian). seorang pelajar kolej yang berminat dalam perbualan interaktif melalui komputer. Perbezaannya adalah 20 . Para murid juga boleh memperoleh pelbagai maklumat tambahan berkaitan dengan pembelajaran mereka. dan lain-lain bahan bantu P&P seperti maklumat mengenai projek-projek yang boleh dijalankan oleh murid. pusat sebaran dan penerbitan. artikel.org:90/web. Perbualan dalam IRC adalah persis seperti perbualan sekumpulan rakan dalam sebuah restoran atau kafeteria. Bagi meneroka laman web.intro. contohnya Netscape Communicator. pengimbas web (web browser) diperlukan.

Dengan kemudahan Telnet.com dan www.exite. Dengan menggunakan kemudahan IRC. perkhidmatan pengkalan data.com/channel/chat. di samping memudahkan tugas-tugas pengurusan oleh pihak guru dan pentadbir sekolah. yang membenarkan pengguna mengakses dan mengawal komputer yang terletak jauh (remote login) tanpa mempunyai sambungan fizikal. Seseorang individu boleh menerokai lokasi komputer jarak jauh dengan menggunakan alamat Protokol Internet (IP). Pada hari ini. guru dengan pihak pentadbir seperti jabatan atau kementerian pelajaran. Sering kali pengguna menggunakan nama samaran ketika berbual dan berhubung.my di mana para pelajar mengakses untuk mencari maklumat dari 21 . dan juga perpustakaan melalui kemudahan ini. Pengguna boleh menggunakan perkhidmatan papan bulletin (BBS). Antara beberapa tapak chat yang polular ialah chat. dan begitulah sebaliknya. kita boleh mencari dan menggunakan sumber pada komputer di mana-mana sahaja di dunia tanpa menelan kos yang tinggi. Guru. Telnet Telnet ialah satu protokol yang pertama.menaip di komputer sambil berbual. Salah satu contoh kemudahan Telnet ialah www. Telnet boleh diakses dengan kata laluan (password) atau dibuka secara percuma kepada orang ramai. murid dan pengguna-pengguna lain boleh berkomunikasi dan berbincang apa sahaja termasuk isu-isu yang membabitkan bidang pelajaran.um. komunikasi boleh berlaku antara guru dengan guru. Gopher dan WWW menyediakan alternatif pakej program dalam internet. guru dengan ibubapa murid.yahoo.pendeta. Kemudahan Telnet amat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru dengan murid.edu.

Segala bahan pembelajaran yang terdapat dalam sesuatu penerima (di mana-mana institusi pendidikan) boleh dipindahkan ke dalam komputer kita di rumah atau di sekolah tanpa mengalami sebarang perubahan. majalah. segala fail sama ada dalam bentuk teks. kita boleh membaca atau menyertai perbincangan dalam kumpulan (News Group) tentang pelbagai subjek mengikut minat dan cita rasa kita. Kumpulan berita dan diskusi secara asasnya adalah aplikasi dan lanjutan kepada penggunaan e-mel secara berkesan. terdapat pelbagai perisian yang boleh dimuat turun (download) sama ada secara percuma ataupun berbayar. grafik. audio atau video amat mudah untuk dipindahkan dari satu komputer kepada komputer yang lain dengan menggunakan File Transfer Protocol (FTP). Senarai kumpulan diskusi eletronik dalam pendidikan boleh didapati dari salah satu contoh laman web iaitu http://k12. Kumpulan Diskusi dan Berita Di internet. kajian penyelidikan dan sebagainya. Komuniti-komuniti yang terbentuk secara elektronik yang mempunyai minat yang sama membolehkan ahli-ahli yang menyertai kumpulan diskusi berkongsi pendapat dan membantu di antara satu sama lain tanpa batasan sempadan geografi.cnidr. Terdapat beribu-ribu kumpulan diskusi yang boleh disertai oleh pendidik dan juga murid mengikut minat mereka. Pada hari ini.rangkaian Perpustakaan Universiti Malaya berkaitan dengan buku.html. jurnal.org:90/list. Kita juga boleh 22 . File Transfer Protocol (FTP) Menerusi internet.

terutama para pendidik dan murid-murid di seluruh dunia. kumpulan perbincangan elektronik. dan WWW. 23 . Para guru harus bijak memilih aplikasi yang sesuai digunakan. Capaian maklumat melalui internet melibatkan dua komponen utama iaitu capaian secara fizikal (physical access) dan capaian secara bijaksana (intellectual access). Archie. Semua aplikasi tersebut boleh digunakan sama ada sebagai sumber maklumat atau pun sebagai bahan bantu yang diintegrasikan terus dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Semua kemudahan di atas boleh dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pengajaran secara mengintegrasikan internet dalam pengajaran dan pembelajaran sukar berlaku. perancangan aktiviti yang kemas dan teratur amatlah penting. Semuanya menggunakan kemudahan FTP. gopher. WAIS. Oleh itu. dan murid-murid juga perlu memilih aplikasi yang berguna untuk meningkatkan prestasi akademiknya. pemindahan fail. Seseorang murid juga perlu dididik mengenai tanggungjawab dan etika sebagai pengguna "on-line" di dalam mencapai internet. Veronica. Namun dengan kemudahan jaringan kerja setempat "LAN" (Local Access Network) hasrat mengintegrasikan internet ke dalam pengajaran boleh dilaksanakan. Murid-murid perlu terdedah kepada capaian intelektual. iaitu kebolehan dan kemahiran menjelajah dunia siber dengan penuh berakhlak dan bijaksana. supaya murid-murid dapat menggunakan internet secara maksimum dan optimum. Capaian secara fizikal di dalam internet merupakan kemudahan kelengkapan komputer kepada guru dan murid untuk mencapai internet berserta dengan komponen seperti e-mel.memuatkan kembali (upload) segala fail ke dalam sesuatu penerima untuk dipamerkan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Tanpa kemudahan untuk mencapai internet.

2006). 24 .8 peratus sahaja.4 peratus pada tahun 2003 tersebut (Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Projek Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan (CIE).2. Manakala kadar penggunaan internet secara panggilan telah meningkat kepada 11. kadar penembusan internet secara panggilan ialah 1. Pelaburan dalam projek sekolah bestari adalah satu usaha berterusan kerana kerajaan melihat pendidikan sebagai penyumbang utama kepada pembangunan negara.2 juta orang pada tahun 2003. iaitu kira-kira 6. Seterusnya.36 juta.3 Perkembangan TKM Dalam Bidang Pendidikan Pada tahun 1998. Malaysia telah memperkenalkan konsep sekolah bestari dalam tahun 1999 dengan 90 buah sekolah diberikan komputer sebagai projek rintis.1 peratus sahaja rakyat Malaysia yang memiliki komputer peribadi.500 buah sekolah telah dilengkapkan dengan makmal komputer. jumlah pemilik komputer telah meningkat kepada 4. Pada tahun 1998 tersebut. Perangkaan ini menunjukkan komitmen kerajaan terhadap pendidikan yang menggunakan kemudahan TMK dalam usaha meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Walau bagaimanapun. jumlah komputer peribadi yang dimiliki oleh rakyat Malaysia ialah sebanyak 1. di mana 16. 2004). Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan di Malaysia bermula sejak tahun 80-an dengan beberapa projek rintis seperti Projek Munsyi. dan seterusnya pengenalan Projek Sekolah Bestari di mana konsep ini mula dicadangkan pada tahun 1997 (Norizan Abdul Razak. 4.120 buah sekolah sudah dihubungkan kepada SchoolNet yang menggunakan jalur lebar (Mohd Safar Hasim & Fatimah Yussoof. dan sebanyak 8.6 peratus daripada rakyat Malaysia telah memiliki komputer. Konsep sekolah bestari adalah merupakan salah satu daripada tujuh applikasi Perdana Multimedia Super Corridor. 2006).

diploma. Malaysia mempunyai lebih daripada lapan belas institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang menawarkan program dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi daripada peringkat sijil. TV dan pencetak dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). YAB Dato’ Seri Dr. dan membekalkan jaringan untuk membantu para guru dan murid mengakses maklumat tentang pendidikan secara dalam talian. Penggunaan komputer dan TMK dalam pendidikan amat tepat pada masanya kerana kerajaan berusaha untuk mencapai status negara maju yang berasaskan industri seperti visi yang diwar-warkan dalam Wawasan 2020. Dan Universiti 25 . Mahathir Mohammad. Projek MySchoonNet. Schoolnet. makmal komputer. oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu. pembekalan komputer riba. aplikasi internet mula diperkenalkan dalam bidang pendidikan di mana pihak KPM telah melancarkan laman web MySchoolNet sebagai salah satu usaha meningkatkan penggunaan TKM dalam P&P. ijazah sarjana dan doktor falsafah (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris.Selain itu. troli. penawaran mata pelajaran TMK untuk tingkatan empat dan lima. Pada masa ini.000 orang guru telah pun dilaksanakan oleh KPM (KPM. TV Pendidikan. 2008). 200. hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berketrampilan dalam TMK dapat dilihat melalui beberapa projek sekolah seperti Projek Rintis Sekolah Bestari. 2006). Projek LCD. ijazah sarjana muda. cekap dan berketrampilan dalam bidang teknikal perlu dimulakan dari tahap awal persekolahan lagi. skrin. Institut Teknologi Mara (ITM) adalah merupakan institusi yang pertama menawarkan program Diploma Sains Komputer pada tahun 1969. dan menganjurkan kursus dan latihan untuk meningkatkan kemahiran TMK dalam kalangan guru iaitu di mana. Pengeluaran tenaga pekerja yang berpengetahuan. Sehingga tahun 2005. penawaran mata pelajaran Perkomputeran untuk tingkatan enam.

bayar bil secara online. 2008). perpustakaan. iaitu.Sains Malaysia (USM) adalah merupakan universiti yang pertama menawarkan program sarjana muda TMK. semak dan balas e-mel. buku. Segelintir IPTS menawarkan program yang berasaskan TMK secara berkembar dengan universiti luar negara. alQuran. setiap hari buka komputer. buka dan jawab forum. Setiap hari membuka komputer dan melayari internet. Universiti Teknologi Malaysia (UTM). mengedit atau mengubahsuai karangan atau esei pelajaran dan sebagainya. pusat rekreasi. merumuskan pembudayaan TMK dalam kalangan murid akan berkembang sekiranya murid dapat mengamalkan sekurang-kurangnya enam perkara berikut dalam kehidupan mereka. Murid boleh membuka dan 26 . Pada bila-bila masa murid boleh menggunakan komputer untuk menyiapkan tugasan sekolah. bahan penyelidikan dan sebagainya secara dalam talian (on-line). dan baca akhbar. taman permainan dan sebagainya. menaip nota atau latihan. kemaskini website atau portal. hampir semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) menawarkan pengajian berorientasikan sains komputer dan TMK. 2.4 Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Sajap Maswan (2009). Dan pada ketika ini. Seterusnya program pendidikan berasaskan TMK ditawarkan oleh universitiuniversiti yang lain seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Malaya (UM). Komputer jenis ‘laptop’ adalah ringan dan mudah dibawa ke mana sahaja kita pergi. contohnya Kolej Damansara Utama (KDU) menawarkan program Diploma Pengajian Komputer dari Universiti Lincolnshire dan Humberside (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. contohnya ke restoran.

Dengan demikian. audio. grafik. ibubapa. Dengan kemudahan modem Wi-Fi Streamyx dan ‘broadband’ atau Vodafon Mobile Celcom yang boleh didapati di pasaran. murid menggunakan masa dan setiap peluang secara optimum dalam meningkatkan prestasi pelajaran. Menggunakan kemudahan sidang video (Video Conferencing).menggunakan komputer semasa menunggu kawan atau ahli keluarga berurusan di klinik. ibu-bapa 27 . menerima e-mel dalam bentuk teks. Dengan kemudahan TMK juga. guru sekolah. bank. menghantar. bahkan individu profesional berkaitan dengan sesuatu kepakaran atau isu tertentu. Melalui e-mel juga murid boleh berkomunikasi dengan rakan sekolah. animasi dan sebagainya. murid boleh memasuki mana-mana kumpulan perbincangan mengikut kesukaan dan minat masing-masing. dengan mudah para murid boleh akses ke internet dan membudayakan TMK dalam kehidupan di mana-mana dan pada bila-bila masa. berdiskusi dan bertukar-tukar pendapat. atau web-cam untuk berkongsi idea atau berbincang suatu isu dengan rakan. murid boleh berbincang. Para murid akan mengoptimumkan kemudahan TMK sekiranya mereka memiliki kumpulan perbincangan (News Group) sendiri. maklumat dan sebagainya tentang pembelajaran mereka. membaca dan menjawab e-mel setiap hari. atau melaksanakan hobi masing-masing melalui penggunaan komputer. Dengan kemudahan TMK para murid boleh mengakses internet di mana-mana dan membuka. video. gambar. Dengan kemudahan rangkaian ini. Membudayakan amalan membuka. Menggunakan kemudahan TMK untuk melakukan perbincangan dalam kumpulan. pakar profesional. guru. jabatan kerajaan dan sebagainya.

Boleh memperoleh bahan pembelajaran dalam masa yang singkat. memuat turun lagu. murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan dalam urusan seharian. mendapatkan maklumat buku. buku. Menggunakan perisian pendidikan dan latihan yang ada dijual di pasaran. kos yang amat murah dan memperoleh bahan multimedia yang menarik dan pelbagai. Menggunakan perkhidmatan Telnet iaitu menggunakan capaian komputer jarak jauh untuk mencari data. Sekiranya murid-murid membudayakan kemudahan pemindahan fail ini dalam kegiatan berunsurkan internet mereka. dan dimana-mana jua secara langsung (berhadapan muka antara satu sama lain). 28 . Perisianperisian untuk pendidikan dan latihan banyak terdapat di pasaran dan boleh digunakan untuk mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. fail untuk konfigurasi. amat banyak faedah dan kelebihan yang seseorang itu perolehi.dan sebagainya. filem dan sebagainya. perisian. latihan secara berperingkat. Melalui web-cam. Banyak kelebihan dan faedah menggunakan web-cam dalam proses pembelajaran atau melaksanakan tugasan seharian. Menggunakan kemudahan Protokol Pemindahan Fail (FTP) dalam kegiatan penerokaan maklumat. majalah daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dan sebagainya. murid-murid boleh berbual dan berkongsi maklumat dengan para peserta di seluruh pelosok dunia pada bila-bila masa. Sekiranya murid menggunakan kemudahan ini dan membudayakannya dalam kehidupan seharian. maklumat. murid boleh menggunakan kemudahan perisian seperti WSFTP untuk tujuan pemindahan dokumen. Contohnya. jurnal dan sebagainya melalui kemudahan rangkaian Perpustakaan Negara. Dengan kemudahan FTP. majalah.

murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan kerana menggunakan perisian yang telah lengkap dan menarik. Perisian ini selalunya menggunakan multimedia yang menggabungkan aksi pantas. Melaluinya. bermain komputer tanpa kawalan. kerana ia menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment). tatacara menggunakannya. dan pelbagai maklumat yang lain. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan. Ini boleh mendorong pembelajaran secara kendiri bagi seseorang murid dan mengurangkan rasa bosan mereka. akan membuang masa dan mendatangkan kesan negatif terhadap kemajuan pembelajaran seseorang murid. Membeli dan menggunakan perisian-perisian yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan.kursus dan sebagainya. cara pemakaian. Menggunakan perisian yang menggabungkan unsur hiburan dan permainan. murid diajar secara tertib dan berperingkat tentang kandungan sesuatu perkara. Terdapat banyak perisian sedemikian rupa dijual di pasaran. faedah serta kelebihannya. menempah pembelian barang atau perkhidmatan 29 . Contohnya. warna menarik. Sejauh manakah murid memberikan ruang masa mereka bermain melalui pakej perisian komputer? Adakah bermain melalui komputer membudaya dalam kehidupan seseorang murid? Walau bagaimanapun. Melalui perisian-perisian ini. Menggunakan kemudahan TMK bagi tujuan perniagaan. Apatah lagi sekiranya pakej perisian permainan tersebut terlalu banyak unsur ganas dan lucah yang akan memberi kesan sampingan yang sebaliknya. Perisian ini amat baik untuk kegunaan para murid. mendapatkan maklumat tentang produk.

buku. kamus. dan menjimatkan masa untuk membeli buku ke kedai.secara dalam talian dan sebagainya. syarikat korporat dan bank-bank perdagangan menyediakan kemudahan pembayaran secara dalam talian. kad kredit. berita dari ensaiklopedia. berbanding terpaksa berbaris di pejabat pos atau kaunter pembayaran di bank. Contohnya. Menggunakan teknologi internet dan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan. menonton program televisyen. Hampir semua jabatan kerajaan. cukai pintu. Melalui internet murid boleh mendapatkan maklumat. Betapa mudahnya mendapatkan bahan-bahan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi TMK berbanding dengan sebelum teknologi ini diperkenalkan. filem dan mendengar lagu secara dalam talian. cukai tanah. menempah tiket kapal terbang secara on-line dan sebagainya. Wikipedia. membantu ibu-bapa membayar bil telefon. buku elektronik dan sebagainya. mereka dapat menjimatkan masa dan tenaga. Kaedah pembayaran bil secara dalam talian membantu menjimatkan masa dan tenaga. Sekiranya murid membudayakan sikap membaca surat khabar atau buku secara dalam talian. majalah. Kemudahan pembayaran bil atas talian. Sekiranya para murid menggunakan kemudahan internet dan TMK dalam pembelian barang dan perkhidmatan. bil elektrik. 30 . bahan. Perkhidmatan lain seperti membaca surat khabar. murid boleh menjimatkan wang untuk membeli surat khabar. berbanding terpaksa keluar ke gedung perniagaan untuk membeli belah. direktori.

Kesedaran tentang kepentingan komputer pula adalah tinggi dengan min keseluruhan ialah 3. rakan-rakan sekolah dan ahli keluarga kita? Tahap pembudayaan TMK tertakluk kepada kemahiran seseorang murid mengaplikasikan teknologi komputer dan internet. manakala sebanyak 88.5% (N=33) responden gagal atau tidak dapat berinteraksi menggunakan komputer walaupun dengan kemahiran yang paling asas. telah membuat kajian tahap literasi komputer di kalangan murid tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar bandar.5% (N=43) responden masing-masing tidak pernah menggunakan perkakasan dan aplikasi komputer yang dinyatakan.7% dan 53.5 Kajian Yang Berkaitan Terdapat beberapa kajian yang cuba melihat tahap pengetahuan dan kemahiran TMK dalam kalangan murid dan juga guru-guru sekolah.4 % responden tidak pernah menggunakan e-mel. Kaedah soal-selidik dan ujian kemahiran secara amali telah digunakan untuk mengumpul data ke atas 43 orang responden dan 8 orang guru yang mengajar tingkatan lima. Bajing Angieng (2006). Secara purata. Secara keseluruhan. baik kita seorang murid. ibu-bapa. 2.88. Walaupun responden 31 . Kemahiran berinteraksi dengan komputer pula masih rendah di mana seramai 54. dan juga bergantung kepada minat seseorang murid terhadap dunia TMK. Sarikei. Sejauh manakah kita membudayakan TMK dalam kehidupan? Adakah pembudayaan TMK wujud dalam diri kita. amat memberi faedah dan kebaikan di dalam kehidupan semua kita. keputusan kajian mendapati tahap literasi komputer yang dimiliki oleh responden adalah rendah. guru. 38. kemudahan untuk akses kepada internet. atau golongan profesional yang lain. Sarawak.Semua kemudahan yang diberikan oleh TMK seperti yang telah dibahaskan. Kajian juga mendapati 90.7% (N=43) responden tidak memiliki komputer di rumah.

Jamaluddin Ahmad et. Kajian oleh Nik Hairi. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan bertujuan untuk menilai tahap kecekapan penggunaan perisian Word. Kajian tersebut mendapati pelajar secara amnya di tahap sederhana bagi perisian Word dan Internet/e-mel tetapi di tahap yang minima bagi perisian PowerPoint dan Excel. Nor Zuliana Abdul Latif (2006). Perbezaan pencapaian ini terjadi disebabkan perisian Word dan internet/e-mel adalah perisian yang kerap digunakan oleh pelajar tersebut. Terdapat hubungan yang positif antara perlaksanaan kurikulum dengan penguasaan kemahiran TMK pelajar. iaitu menggunakan pemprosesan perkataan (word processing).mempunyai tahap literasi komputer yang rendah. telah melakukan kajian terhadap Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. al. (2008). telah membuat kajian terhadap 107 orang pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia. PowerPoint. mereka masih bersedia untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu belajar. 32 . memasang komputer dan mencari maklumat menggunakan internet. Dapatan kajian menunjukkan tiga aspek kemahiran TMK yang benar-benar dikuasai oleh pelatih. Mohd Azul & Norizan Abdul Razak (2006) dilakukan terhadap 239 orang pelajar tahun pertama aliran sains sosial. Internet Explorer dan e-mel. bagi mengenal pasti tahap penguasaan teknologi TMK dalam kalangan mereka. Excel. manakala perisian PowerPoint dan Excel adalah bersifat khusus dan jarang digunakan. Sepuluh aspek kemahiran TMK telah dinilai dan dapatan kajian menunjukkan tiga daripadanya adalah amat dikuasai oleh pelajar dengan baik. Terdapat 17 aspek kemahiran TMK yang dikaji.

33 . Responden juga menyatakan mereka agak kerap menggunakan perisian permainan pendidikan. Rata-rata murid dan pelajar yang dipilih sebagai responden lebih kerap menggunakan TMK di rumah berbanding di tempat lain. Kajian mereka mendapati. Hanya 504 orang (21. telah melakukan kajian ke atas pembudayaan TMK dalam kalangan murid di beberapa buah sekolah dalam Selangor.163 orang (93.4%) pelajar IPTA dapat mengirim mesej melalui e-mel.035 orang (88. Pelajar-pelajar IPTA kerap menggunakan kemudahan TMK untuk mencari bahan pembelajaran mereka. mesin pencetak dan akaun akses internet.175 orang (94.9%) pelajar IPTA mahir menghasilkan perisian multimedia. responden amat cekap menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word dan perisian helaian hamparan iaitu Microsoft Excel. termasuk latihan. Seramai 2. Negeri Sembilan. Kuala Lumpur.9%) guru pelatih sangat mahir dan mahir dalam menulis laporan. Kemahiran TMK yang paling kurang dimiliki oleh pelajar IPTA ini ialah menghasilkan perisian multimedia dan menulis program komputer. terutamanya komputer. murid sekolah dan pelajar IPTA yakin dan bersikap positif terhadap penggunaan TMK di dalam proses P&P. dan seramai 2. dan perisian untuk tujuan tutorial. dan pelajar di Yayasan Pelajaran Mara. hanya 20.1% Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004).Pertama. sejumlah 2.4%) pelajar IPTA ini dapat menguasai kemahiran membuat slaid untuk persembahan. termasuk pelajar Fakulti Perubatan. Di antara pelbagai perisian yang ada. Pengkaji merumuskan. surat atau dokumen. Universiti Kebangsaan Malaysia. dan kalangan pelajar ini boleh menulis program. pembudayaan TMK dalam kalangan murid harus bermula di rumah di mana ibubapa harus mengambil tanggungjawab menyediakan peralatan TMK terlebih dahulu.

Kadar kekerapan penggunaan yang tertinggi ialah 21 kali. Hanya 16 daripada 22 buah kelas yang menggunakan makmal komputer dan menggunakan perisian kursus bestari dan melayari internet. Seramai 1.303 orang guru-guru pelatih IPTA.56% guru-guru menggunakan makmal komputer dalam tiga bulan pertama persekolahan. Zamri Mahamod et. Dan hanya 657 orang (28. di sebuah sekolah bestari di Kuantan. telah mengkaji tentang tahap pengetahuan penggunaan TMK dalam kalangan 2. guru kurang menggunakan prasarana TMK adalah disebabkan kekangan masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran.973 orang (85. penggunaan makmal komputer untuk kegunaan perisian kursus bestari atau melayari internet agak kurang memuaskan. Sebanyak 11 item yang berkaitan tentang pengetahuan komputer telah digubal oleh pengkaji.0%) kalangan mereka mahir menggunakan perkhidmatan WWW.5%) yang mahir menghasilkan perisian multimedia. Hanya 585 orang (25. dan seramai 1. Dua aspek yang amat kurang dikuasai oleh pelatih tersebut ialah menggunakan perisian komersial dan menghasilkan perisian multimedia. Kajiannya mendapati. Pengendalian peralatan TMK sebagai media untuk kegunaan P&P memerlukan masa yang lama. Dan.Mohd Arif & Norsiati (2004). dapatan kajian juga menunjukkan hanya 40. Hanya 24. 34 . al.7%) pelatih mahir menggunakan e-mel.53% daripada masa P&P guru-guru menggunakan komputer dan teknologi internet. (2008). dan yang terendah ialah sekali sahaja dalam tempoh masa tersebut. Hasil temubual pengkaji mendapati.4%) sahaja yang mahir menggunakan perisian komersial yang ada di pasaran.750 orang (76. Dua item yang mencatat kemahiran tertinggi bagi pelatih-pelatih tersebut ialah menggunakan e-mel dan mengakses bahan dari WWW. telah melakukan kajian terhadap aplikasi TMK dalam P&P dari aspek mata pelajaran Kimia SPM.

membuat kajian terhadap persepsi guru-guru Bahasa terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran bacaan dan pemahaman di sekolah-sekolah dalam Daerah Sabak Bernam.8%) kurang mahir atau kurang pantas menaip tulisan Jawi dengan menggunakan komputer. telah mengkaji tentang penggunaan komputer dalam P&P bagi guru-guru Pendidikan Islam di Daerah Kuala Krai. dapatan kajian menunjukkan rata-rata guru mempunyai keupayaan menggunakan asas alatan komputer. Yusri Mat Johor (2004). Shamsudin Abdul Rahman (2004). Komputer banyak digunakan untuk mengolah soalan latihan dan peperiksaan. dan mengaplikasikan perisian-perisian Microsoft Office. kajian menunjukkan seramai 23 orang (32. Walau bagaimanapun.0%).0%) yang pernah menggunakan internet secara on-line dalam mengendalikan P&P Sejarah. Kelantan. Hanya 4 orang (10.Mohd Hang Tuah Ismail (2005). Seramai 69 orang (98. Kajian beliau menunjukkan hampir semua guru Sejarah (38 orang) memiliki komputer (95. dan juga untuk tujuan membuat pelaporan aktiviti kokurikulum sekolah. Selain itu. Namun begitu. Seramai 88 35 . terdapat tiga perisian komputer yang kerap digunakan dalam proses P&P iaitu MS Word. MS Excel dan MS PowerPoint. Sebahagian besar guruguru mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan komputer dalam proses P&P. penggunaan komputer untuk tujuan pengurusan P&P adalah lebih kerap berbanding penggunaan komputer untuk melayari internet. Dapatan kajian menjelaskan. namun kajian beliau menumpukan terhadap mata pelajaran Sejarah tingkatan tiga.6%) menyatakan komputer sesuai digunakan untuk peningkatan kendiri. Rata-rata guru-guru dalam kajian bersetuju bahawa penggunaan komputer membantu dalam proses P&P mata pelajaran Sejarah. juga telah melakukan kajian tentang penggunaan komputer dalam P&P.

Norinah Mohd Ali (2002). Walau bagaimanapun.000. guru- 36 .orang guru (88. kekangan penggunaan komputer dalam proses P&P ialah kekurangan kemudahan peralatan TMK di sekolah-sekolah.0%) menggunakan teknologi komputer untuk melaksanakan kerja-kerja sekolah. Dapatan kajian beliau menunjukkan tahap literasi komputer pelajar adalah sederhana tinggi dengan min skor 78. Ini kerana komputer amat membantu dalam menyelesaikan tugasan projek atau latihan ilmiah pelajar. Hasil kajian beliau menunjukkan. tahap literasi komputer para pelajar adalah agak tinggi bagi yang berasal dari ibu-bapa yang berpendapatan tinggi melebihi RM3. dan selebihnya untuk tujuan peribadi.00 sebulan. soalan latihan dan soalan peperiksaan yang berasaskan tugasan sekolah. Kajian Norinah juga mendapati sikap para pelajar adalah positif terhadap penggunaan komputer dalam bidang pengajian. Kekerapan penggunaan komputer juga didapati rendah.6%) responden sukar untuk mencari perisian yang sesuai berkenaan dengan mata pelajaran Sains Sosial yang mereka ajar. Kajian Shamsudin juga mendapati guru-guru sekolah mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan teknologi komputer dalam bilik darjah. kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan guru Sains Sosial agak rendah. Mohd Hasrori (2005). Walau bagaimanapun. (58. Perangkaan menunjukkan. Sebanyak 86. Hasil kajian beliau mendapati.1% masa penggunaan komputer oleh guru-guru adalah untuk tujuan menaip dokumen.27%. membuat kajian mengenai literasi komputer dalam kalangan 324 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Universiti Malaya. melakukan kajian terhadap kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan 70 orang guru Sains Sosial sekolah menengah di Daerah Hilir Perak.

guru mempunyai pandangan yang positif (98. melakukan kajian terhadap penggunaan komputer dalam membantu kepimpinan pengajaran 58 orang Guru Besar di sekolah-sekolah dalam Daerah Muar. Kajian beliau mendapati. Guru besar di bandar lebih kerap dan lebih mahir menggunakan teknologi komputer dalam pengurusan pengajaran instruksional masing-masing berbanding dengan guru besar luar bandar. Tan Lee Fong (2004). Laili Atan (2004). Laili mendapati ada perbezaan tentang tahap penggunaan komputer bagi guru besar di bandar berbanding dengan guru besar luar bandar. Selain itu. dan menggunakan teknologi komputer dalam menjalankan fungsi kepimpinan pengajaran mereka. Pengkaji juga menggesa pihak kerajaan agar dapat menawarkan kursus kemahiran TMK kepada guru-guru sekolah. Rata-rata guru sudah bersedia menggunakan komputer dalam proses pengajaran masing-masing. kebanyakkan guru positif terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 37 . dan membekalkan peralatan TMK yang lebih banyak untuk keperluan sekolah. telah membuat kajian terhadap sikap 87 orang guru bahasa Cina terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Cina.6%) terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian mendapati kesemua guru besar mempunyai pengetahuan yang secukupnya tentang penggunaan komputer. Kajian ini ingin mengenal pasti tentang pengetahuan guru besar terhadap penggunaan komputer serta perbezaan penggunaan komputer dalam kalangan guru besar bandar dengan luar bandar.

2. Begitu juga terdapat beberapa pensyarah tempatan yang meninjau tentang tahap keupayaan dan kemahiran TMK dalam kalangan pelajar atau pelatih IPTA dan IPTS masing-masing. Oleh itu. kemampuan dan keupayaan tahap kompetensi TMK mereka harus selidiki dan dikenal pasti. Agak kurang kajian berkaitan yang meninjau tentang penggunan TMK dalam proses pembelajaran dari sudut perolehan kendiri murid-murid. 38 . kajian ini amat bersesuaian untuk mengenal pasti sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka.6 Kesimpulan Terdapat banyak kajian lepas yang mengkaji tentang penggunaan TMK dalam proses P&P bagi murid-murid dan guru-guru sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Murid tingkatan enam adalah murid yang ‘matang dan dewasa’ bagi manamana sekolah. Kebanyakkan daripada kajian tersebut meninjau dari sudut penggunaan kemudahan TMK dari aspek pengajaran guru-guru. Maka. walaupun ‘guru kurang mengaplikasikan TMK’ dalam proses pengajaran.

3. min untuk mengukur kecenderungan memusat. Pengkaji telah memperoleh 40 borang 39 . serta prosedur penganalisisan data. pengkaji juga menggunakan statistik inferensi iaitu ujian-t untuk membanding beza data-data selang dan nisbah. dan menggunakan peratusan untuk mempiawaikan data. persampelan.BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3. sisihan piawai untuk mengukur keserakan data. pinggir bandar dan luar bandar.2 Reka Bentuk Kajian Kajian ini adalah penyelidikan kuantitatif berbentuk kajian tinjauan. Selangor Darul Ehsan. Tiga buah sekolah tersebut dipilih dari kategori sekolah bandar. 3. instrumen kajian. Sebanyak 60 borang soal selidik telah diedarkan kepada setiap sekolah. Dapatan data diperoleh melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada responden. Selain itu.1 Pendahuluan Bab ini akan menerangkan tentang reka bentuk kajian.3 Persampelan Responden kajian adalah murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Kajian deskriptif akan menggunakan statistik deskriptif seperti. prosedur pengumpulan data.

iaitu. Bahagian C dan Bahagian D. iaitu. memiliki komputer di rumah. pernah menghadiri kursus komputer atau tidak. 3. 3.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah satu set soal selidik yang mengandungi soalan-soalan berstruktur respon terhad. 40 dari sekolah pinggir bandar dan 31 borang dari responden sekolah bandar. 3. jantina.4 2 Bahagian B : Tahap Literasi Komputer Murid Dalam bahagian B. laman-web.jawapan dari responden sekolah luar bandar. memiliki alamat e-mel peribadi. dan maklumat pendapatan keluarga sebulan. Bahagian A. tingkatan mereka. aliran pembelajaran. kebolehan 40 . contohnya. akaun facebook. kebolehan murid mengenal pasti atau menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran.4. maklumat pekerjaan ibu-bapa. 15 item soal selidik digunakan untuk meninjau tentang tahap literasi komputer dalam kalangan murid. mentakrifkan istilah teknologi komputer. Bahagian B. blog. kumpulan etnik. Terdapat 56 item soalan yang dipecahkan kepada empat bahagian.1 Bahagian A : Maklumat Latar Belakang Responden Bahagian A mengandungi 13 soalan yang bertujuan untuk mengetahui maklumat latar belakang responden dalam kalangan murid. kebolehan murid mengoperasikan komputer. menamakan fungsi perkasasan komputer. memiliki kemudahan internet.

melayari Portal Pendidikan. Tidak mahir. Responden diminta menandakan tahap literasi komputer tersebut berdasarkan pernyataan yang diberi. Responden dikehendaki menjawab 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert. MS InfoPath dan menggunakan perisian MS Groove. Sebanyak 14 item soalan dibina. MS Publisher. iaitu. MS Outlook. Responden dikehendaki menjawab 15 item soal selidik. mendapatkan maklumat dari Wikipedia. 3. Item-item soalan yang dibina adalah untuk mengetahui tujuan penggunaan TMK. Sangat kerap. MS Powerpoint. membaca buku atau surat khabar. Jarang-jarang. Sederhana kerap.3 Bahagian C : Tahap Penggunaan TKM Dalam Proses Pembelajaran Bahagian C dibina untuk mengenal pasti tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran murid. mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. MS Access. MS Excel. 1. menggunakan persembahan MS PowerPoint. Tidak pernah.murid menggunakan perisian Internet Explorer. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan. 1. 3. menggunakan e-mel. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup). 4. Mahir dan 5. melayari WWW bagi mencari maklumat pembelajaran. 4. seperti. menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah.4. menggunakan perisian pendidikan yang ada dalam pasaran. Sangat tidak mahir. enjin carian. Pengkaji hendak meninjau adakah semua kemudahan TMK tersebut diaplikasikan oleh murid-murid ini dalam proses pembelajaran. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel. menggunakan web-cam secara dalam talian. MS OneNote. iaitu. Sangat mahir. 2. dan 5. yang menggunakan skala Likert. Sederhana mahir. Kerap. 3. perisian grafik seperti Adobe Photoshop. 2. menggunakan perisian MS Word. 41 .

5. Selain itu. kemudahan pembayaran.1 Kajian Rintis Sebelum memulakan penyelidikan sebenar. Telnet.4. pengkaji telah melaksanakan kajian rintis ke atas 30 orang murid tingkatan enam dari sekolah penyelidik sendiri.4 Bahagian D : Pola Penggunaan TMK Dalam Kalangan Murid Dalam Bahagain D. tujuan pendidikan dan latihan.5 Prosedur Pengumpulan Data 3. menggunakan web-cam. pengkaji akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka. 42 . kajian rintis juga adalah untuk memastikan kesesuaian item-item soal selidik dari segi pemahaman bahasa dan kandungan maklumat. Sebanyak 14 item soalan telah dikemukakan. Jarang-jarang. Kerap.3. menghantar atau menerima e-mel. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP. Sederhana kerap. 2. tujuan hiburan dan permainan. sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang (chatting).7. 4. dan 5. Kajian rintis ini diperlukan untuk memastikan soal selidik yang digunakan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan dalaman yang tinggi. Apabila nilai alpha menghampiri 1. Pola atau corak pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW). 3. atau melebihi nilai 0. Sangat kerap. 3. tahap kebolehpercayaan item-item kajian adalah tinggi. mengadakan perbincangan kumpulan. Tidak pernah. Tahap kebolehpercayaan diuji dengan ‘Cronbach Alpha’. membaca majalah atau akhbar. tujuan perniagaan. iaitu 1. Sebanyak 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert.

Jadual 1 : Ujian Reabiliti Terhadap Pembolehubah Bebas Bilangan Kes 30 Bilangan Item 56 Nilai Cronbach Alpha 0. 3. pengkaji berjaya mengumpulkan 111 set borang soal selidik daripada tiga buah sekolah tersebut. Statistik deskriptif berbentuk frekuensi dan peratusan digunakan untuk menganalisis dapatan bagi menjawab soalan.2 Pengumpulan Data Setelah mendapat kebenaran daripada pengetua sekolah masing-masing. Proses mentadbir soal selidik ini mengambil masa tiga hari. Di akhir sesi kajian. Pengkaji pergi sendiri ke setiap sekolah yang berkenaan. 3.8826 Merujuk kepada jadual 1.87. sebanyak 60 salinan borang soal selidik diedarkan.0. Setelah semua murid dikumpulkan. nilai ‘Cronbach Alpha’ kajian ini ialah 0. iaitu. kerana terdapat tiga buah sekolah yang berlainan. dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Pakage for The Social Science) versi 16.5. Masa menjawab adalah 30 minit. sejauh manakah murid-murid 43 . apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid?. penyelidik dengan bantuan guru Penolong Kanan Tingkatan Enam telah mengurus dan mentadbir sesi kajian. Ini membuktikan item-item soal selidik yang digunakan pengkaji mempunyai ketekalan dan kebolehpercayaan yang tinggi.6 Prosedur Penganalisaan Data Data yang diperoleh melalui borang soal selidik.

44 . Melalui program SPSS dapatan kajian telah diperoleh.mengaplikasikan kemudahan TMK dalam proses pembelajaran? dan. dan pengkaji telah melakukan analisa. 3.7 Kesimpulan Proses pengumpulan data telah diselesaikan dalam masa tiga hari kajian. apakah pola penggunaan TMK dalam kalangan murid-murid? Selain itu. dan perbezaan pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran oleh murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. perbezaan literasi komputer dalam kalangan murid perempuan dengan murid lelaki. datadata tersebut telah dikumpul dan maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk dianalisis melalui program SPSS. ujian-t untuk sampel-sampel bebas akan digunakan untuk mengenal pasti tahap perbezaan literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. mencatat keputusan dan membuat ulasan. Kemudian. Jadual dapatan skor min dan sisihan piawai daripada program SPSS juga digunakan untuk membuat kesimpulan dan keputusan.

Negeri Selangor Darul Ehsan.2 Latar Belakang Responden Latar belakang responden memaparkan data-data berkaitan dengan taburan responden mengikut kategori sekolah.2 65. sekolah pinggir bandar dan sekolah bandar. maklumat pekerjaan bapa.1 Pendahuluan Bab ini akan memerihalkan tentang dapatan penganalisisan data berkenaan responden melalui set soal selidik yang telah dijalankan. pemilikan komputer. memiliki blog. Responden terdiri daripada 111 orang murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak.8 2. jantina. memiliki facebook. Tiga buah sekolah tersebut telah dikategorikan kepada sekolah luar bandar.2Enam Atas Kekerapan (N=111) 46 65 38 73 Peratus (100%) 41. memiliki emel. tingkatan. Tingkatan 1.2Kemanusiaan 45 .6 34. Aliran 2.1Enam Bawah 1. kumpulan etnik dan pendapatan keluarga sebulan.4 58. Jadual 2 : Taburan Responden Mengikut Latar Belakang Latar Belakang Responden 1.BAB 4 : DAPATAN KAJIAN 4. 4. memiliki laman web.1Sains 2. aliran. kemudahan internet di rumah. kursus komputer.

6 78.Pendapatan Keluarga Sebulan 13.3 09.Kumpulan Etnik 12.7 52.5 09.1Ada 6.00 – RM4.1 Melayu 12.8 06.001.1 Ada 10.7 61.1Ada 8.000. Memiliki Internet Di Rumah 6. Menghadiri Kursus Komputer 4.8 21.0 01.Pekerjaan Bapa / Penjaga 11.3 RM4. Memiliki Alamat Emel 7. Jantina 3.6 80.8 64.00 43 68 36 75 89 22 71 40 89 22 18 93 24 87 53 58 12 42 57 52 42 07 10 50 45 10 02 04 38.3.0 40.1Ada 5.3 Bekerja sendiri 12. Memiliki Blog Peribadi 9.1Ada 7.2 Swasta 11.2Tiada 9.2 Cina 12.001.2 19.4 RM6.1Lelaki 3.2Perempuan 4.000.1 Kerajaan 11.00 13.6 46 .8 16.2 Tiada 11.8 51.000.001.00 – RM6.5 Lebih RM8.2 Tiada 10.2Tiada 6.2 Tiada 7.8 37.8 03.00 – RM8.3 India 12.00 13.1Pernah 4.1Ada 9.2 83.0 36.2 RM2.00 13.00 13.4 Lain-lain 13.2Tiada 8. Memiliki Laman Web Peribadi 8.1 Kurang RM2.000.0 45.3 32. Memiliki Komputer Di Rumah 5.4 46.8 37.4 67.3 10.Memiliki Facebook 10.4 47.2Tidak Pernah 5.001.0 80.2 19.

terdapat 10.3% (68). 64. menunjukkan 58.7% (53). Agak membanggakan juga di mana terdapat 16.2% (18) responden yang memiliki laman web peribadi. Kajian juga mendapati. Hampir separuh daripada responden memiliki akaun facebook untuk tujuan bersosial.0% (71).8% (42) bekerja dengan sektor swasta.8% (22) sahaja yang tiada alamat e-mel.2% (89) memiliki alamat emel. Didapati juga ramai responden yang memiliki kemudahan internet di rumah iaitu. dan hanya 32.6% (24).2% (89). berbanding 19.8% (93) tiada laman web.0% (10) adalah kaum lain-lain. Bilangan responden yang memiliki blog peribadi juga agak ramai.3% (7) dari kaum India dan bakinya. dan 34. iaitu 61. 37.Jadual 2. berbanding 38. 9.8% (12) bapa atau penjaga yang bekerja dengan sektor kerajaan. Kebanyakkan responden memiliki komputer di rumah iaitu.0% (50) responden berasal dari pendapatan keluarga yang kurang dari 47 .8% (73) murid aliran kemanusiaan. 45.4% (57) lagi bekerja sendiri. berbanding 52. terdapat 67.6% (75) responden mengatakan tidak pernah menghadiri kursus komputer secara formal. Dapatan kajian juga menunjukkan. dan 51. Terdapat 65.2% (38) murid dari aliran sains. 37.7% (43) murid lelaki. 6. dan 41. Bagi kumpulan etnik.4% (36) sahaja yang pernah menghadiri kursus berkaitan komputer. iaitu 47. Selain itu.4% (46) dari tingkatan enam bawah.8% (52) responden adalah dari kaum Melayu.3% (58) yang tiada akaun facebook. iaitu 21.8% (22) yang tiada komputer. 46. dan selebihnya 83. dan selebihnya 78. dan hanya 19. Kajian juga mendapati seramai 80.8% (42) dari kaum Cina. Bilangan murid perempuan adalah lebih ramai.0% (40) yang tiada talian internet di rumah. 80. berbanding 36.4% (87) tiada blog.6% (65) responden dari tingkatan enam atas.

terdapat 8. Jadual 3 : Taburan Responden Mengikut Kategori Sekolah Kategori Bandar Pinggir Bandar Luar Bandar Kekerapan (N=111) 31 40 40 Peratus (100%) 28.00. 36. Bagi kategori sekolah pinggir bandar.00 sebulan.000.001.2 Bil=111 22 89 Berdasarkan jadual 4.0 36.8 80.000. daripada semua 111 orang responden.000.7 24. 40.0% (31) responden dari kategori sekolah bandar.00.1% (40) 48 .000.0% (40) kategori pinggir bandar.1% (9) dalam kategori sekolah bandar yang tiada komputer di rumah. 1.5% (45) adalah antara RM2.6% (4) berasal dari keluarga yang berpendapatan melebihi RM8.0 36.8% (2) antara RM6. terdapat 28. dan selebihnya 3. Daripada jadual 3.000.1 19.00 – RM6.00.8 Bil 09 22 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00.00 sebulan.0% (40) lagi dari kategori luar bandar.8% (22) memiliki komputer di rumah. semua responden 36.001. Jadual 4 : Taburan Responden Yang memiliki Komputer Di Rumah Berdasarkan Kategori Pemilikan Bandar % Tiada Ada 08.0 36.RM2.00 – RM4. 9. dan selebihnya 19.001.0% (10) antara RM4. dan 36.3 13 27 100% 19.0 Jadual 3 menunjukkan taburan responden mengikut kategori sekolah.1 00 40 Jumlah Luar Bandar % Bil 11.00 – RM8.

4. mengoperasikan komputer. dan 24. Manakala. 20.0 64. menamakan dan menyatakan fungsi perkakasan komputer.5% (15) memiliki talian internet di rumah. mentakrifkan istilah komputer.7% (13) tiada komputer. Manakala. Jadual 5 : Taburan Responden Yang memiliki Internet Di Rumah Berdasarkan Kategori Jenis Pemilikan % Tiada Ada 14.7 15.5 Bandar Bil 16 15 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00.3% (17) memiliki talian internet di rumah. terdapat 14. Tahap literasi komputer dalam kalangan murid akan dilihat dari aspek kebolehan murid menamakan jenis-jenis komputer dalam pasaran.4 13. dan 15. Bagi menjawab soalan ini. Jadual 6 telah dibentuk. dan selebihnya 35.2 01 39 Jumlah Luar Bandar % Bil 20. Bagi kategori sekolah pinggir bandar.3 23 17 100% 36.7% (23) tiada talian internet di rumah. dan selebihnya 13. bagi sekolah luar bandar. 49 .9 35.9% (1) responden tiada internet di rumah.3% (27) ada komputer di rumah. bagi sekolah luar bandar.3 Objektif kajian 1 : Tahap Literasi Komputer Murid Bahagian ini ingin mengenalpasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam. daripada semua 111 orang responden. 11. kebolehan murid menggunakan Internet Explorer.4% (16) dalam kategori sekolah bandar yang tiada talian internet di rumah.memiliki komputer di rumah.2% (39) memiliki talian internet di rumah. hanya 0.0 Bil=111 40 71 Berdasarkan jadual 5.

1 41.1 2 3.8 9 3.87 1 0. 0 18. 7 Bi l 1 7 1 0 1 2 4 4 0 6 0 4 0 5 1 7 3 7 4 9 1 3 Respon Sederha Mahir na Mahir % 47. 7 Bil 05 01 01 10 02 02 02 07 20 17 03 Tidak Mahir % 15. 0 10.4 4 2. 0 27. 9 Bi l 3 2 3 6 4 1 1 0 3 6 4 7 4 8 2 5 1 1 1 0 3 1 Sangat Mahir % 03. 8 41. 5 15. 9 35.94 7 0.enjin carian. 5 09. 9 09.95 5 0. 6 04. 7 35. 5 45. 4 03.00 8 1. 8 06. MS InfoPath dan MS Groove. 4 36. 3 09. MS OneNote.90 8 0. menggunakan perisian MS Word.88 4 1. 4 39.98 7 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. 1 11.4 3 50 . 9 09. 3 18. 3 02. 0 32.01 7 0. 3 27.95 7 0. 9 03. 5 00. 4 42.7 3 3.7 2 3. 0 25. 2 Bi l 0 4 2 5 1 1 0 3 2 7 3 0 2 1 1 1 0 4 0 3 1 8 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 0.5 7 3. 9 02. 0 15. 3 43. MS Powerpoint. 6 05. 0 01.1 4 2. 8 32. 2 22. 3 33. 8 01. 4 Bil 53 39 46 44 40 28 35 51 39 32 46 % 28. MS Outlook. 8 39. 7 24. 9 09.4 0 3. 8 01.4 8 2.6 7 3. 6 36. 9 09. 1 28. 9 00. 3 44.84 9 0.88 0 0. 6 02. 5 09. 7 16. MS Access. 2 31. MS Publisher. 6 22. Jadual 6: Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam Jenis Kemahiran Sangat Tidak Mahir % Menamakan komputer Operasikan komputer Fungsi Perkakasan Mentakrif istilah Internet Explorer Enjin carian MS Word MS Excel MS Access MS Publisher MS PowerPoint 04. MS Excel.

8% (32) responden yang mengatakan mereka mahir. 6 18. dengan nilai skor min 3. dan 27% (30) mengaku sangat mahir. 0 0 3 0 2 0 0 0 0 11 1 11 1 11 1 11 1 2. 7 01. Seramai 28. Nilai skor min ialah 3.92 0 0. dan 9.57. Selain itu. 9 18. 5 53.2 5 2.3% (47) responden mahir. murid tingkatan enam ini juga mampu menamakan fungsi perkakasan komputer.5% (25) sangat mahir dalam mengoperasikan komputer. di mana 42.9 4 0.MS Outlook MS OneNote MS InfoPath MS Groove 19. 2 50. 7 22 27 30 33 45. dan 39. 0 31 24 21 20 04. di mana 9% (10) mengaku mereka sangat tidak mahir. Terdapat 32.9% (41) responden mahir menyatakan fungsi perkakasan komputer.4% (36) responden mahir dan 22.72.3% (27) sangat mahir menggunakan pelayar internet.85 4 1.6% (44) tidak mahir.89. 0 49. Walau bagaimanapun. nilai skor min bagi kemampuan responden menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat di pasaran ialah 3.44. Internet Explorer dan Mozilla Firefox. kajian mendapati responden amat sederhana dalam mentakrifkan istilah-istilah dalam TKM. Terdapat 36. Dapatan kajian juga membuktikan rata-rata murid tingkatan enam ini berkebolehan mengoperasikan komputer. 0 00. Nilai skor min ialah 3. 8 0 5 0 3 0 1 0 2 02. 51 . 3 27.74 0 Berdasarkan jadual 6.0 8 1. 5 02. di mana 32. dan 3. Dapatan kajian juga menjelaskan responden ini berkebolehan menggunakan pelayar internet yang ada seperti. 9 01.9% (11) mengaku sangat mahir. dengan nilai skor min 3.6% (4) sangat mahir menamakan pelbagai jenis komputer di pasaran. 9 21.4% (36) mahir dan 24. 7 00. 8 00.12.67. Responden juga berkemampuan menggunakan enjin carian seperti Yahoo dan Google. 5 5 0 5 5 5 9 5 6 27.7 0 0. 0 29. 8 24.91 9 0. Nilai skor min ialah 2.

3% (17) responden sangat tidak mahir. dan 44. Terdapat 22.7% (33) responden menyatakan sangat tidak mahir. di mana 15. dengan nilai skor min 2.2% (48) responden mahir.2% (59) tidak mahir menggunakan perisian tersebut. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala 52 . Kemampuan responden menggunakan Microsoft Access agak sederhana. Terdapat 43.5% (56) tidak mahir menggunakan perisian MS Groove.9% (21) menyatakan sangat mahir. Terdapat 27% (30) responden sangat tidak mahir.5% (55) tidak mahir menggunakannya.73. dan 33. di mana 24.25. di mana nilai skor min ialah 2. Responden juga sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft Groove. kajian juga mendapati responden mampu menggunakan perisian Microsoft Word dengan baik.Selain itu.08. Responden kurang mahir menggunakan perisian Microsoft Outlook.40.3% (37) mengaku tidak mahir menggunakannya. dengan nilai skor min 3. Responden juga kurang mahir menggunakan perisian Microsoft OneNote. Nilai skor min ialah 2.48. dan 53. dengan nilai skor min 3.5% (25) responden mahir.70. Didapati 18% (20) responden sangat tidak mahir. dengan nilai skor min 1.94. Nilai min purata ialah 2. Dapatan kajian juga menyatakan responden sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft InfoPath.3% (27) responden mengaku sangat tidak mahir.1% (49) tidak mahir menggunakan perisian tersebut.8% (22) responden menyatakan sangat tidak mahir. dan 9. dengan nilai skor min 0.14. dan 45% (50) tidak mahir.9% (11) sangat mahir menggunakannya. Responden juga dapat menggunakan perisian Microsoft Excel dengan baik. iaitu 19. Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam ini. dan 50. Responden juga sederhana mahir dalam menggunakan perisian Microsoft Publisher. dan 18. dan 49. di mana 29.

9 Bil 11 Jumla h Kes 111 Skor Min 1. 78.7% (13) responden pada tahap rendah. dengan nilai skor min 1.7 78.4 87 Tinggi % 9. dan 3. 2.98. Tahap sederhana (35 – 54).3 00.4 07 27 06 % 100 11.8 03. 1. boleh dirumuskan responden bahawa responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang. peratus. Tahap Literasi % Rendah Sederhana Tinggi 04. dan Tahap tinggi (55 – 75).9 Bil 111 13 87 11 . dan 9. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 5 di bawah.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi.3 05.4% (87) pada tahap sederhana.7 13 Sederhana % Bil 78.982 0 Sisiha n Piawai 0. Rumusan skor.9 01 38 01 53 Jumlah Luar Bandar % Bil 06. Tahap sederhana. kekerapan. sisihan piawai 0.47. Jadual 8 : Taburan Tahap Literasi Komputer Mengikut Kategori Sekolah. Sela markah skor bagi setiap tahap ialah.9 34. Tahap rendah (15 – 34). Tahap rendah. tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana tinggi.4 09. di mana 11.466 75 Berdasarkan jadual 7. Oleh itu.5 19.6 Bandar Bil 05 22 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 00. Tahap tinggi.3 24. Jadual 7 : Rumusan Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam TAHAP Rendah % Bil 11. iaitu.Likert.

9% (1) adalah pada tahap rendah. bagi responden kategori sekolah luar bandar pula.Bagi melihat taburan tahap literasi komputer mengikut kategori sekolah. menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah.3% (7) memiliki tahap literasi komputer yang rendah. 24. Manakala. mendapatkan maklumat dari 54 . dan 0.3% (27) tahap sederhana.5% (5) sekolah kategori bandar yang memiliki tahap literasi komputer yang rendah. Daripada semua 111 responden.4% (6) pada tahap yang tinggi.8% (22) pada tahap sederhana. dan 5. 0. dan dapatannya boleh dirujuk daripada jadual 8 di atas. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel.9% (1) pada tahap yang tinggi. persembahan MS PowerPoint. melayari WWW. perisian grafik seperti Adobe Photoshop. dan 3. menggunakan perisian yang ada dalam pasaran. terdapat 4. menggunakan e-mel. menggunakan web-cam secara dalam talian.3% (38) pada tahap sederhana. 34. 19. pengkaji telah melakukan ujian Crosstabulation. 6. Bagi responden kategori sekolah pinggir bandar. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup). 4. membaca buku atau surat khabar.4 Objektif Kajian 2 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Adakah murid-murid tingkatan enam menggunakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka? Bahagian ini mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota.6% (4) pada tahap yang tinggi.

6 14.7 8 2. 9 09. 6 32. 8 16.14 4 1. 2 18. 9 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. 8 13. 0 06. 3 03. 4 11. 1 30. 5 03. 2 06. 3 17. 6 23. 1 34. 6 25.4 1 2.1 Bi l 3 7 3 8 3 7 3 4 1 6 3 3 2 8 4 0 1 4 2 7 2 9 % 27. 5 07. 8 Bil 21 37 19 34 36 14 23 34 28 36 32 Sangat Kerap % 18. 2 18.03 1 1. 8 45. 9 54. melayari Portal Pendidikan. 5 Bi l 2 0 0 7 2 0 0 4 0 4 3 6 1 3 0 5 0 4 0 2 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1. 1 09.3 30. 6 03.04 9 1.01 8 1.33 3 1. 2 32.0 12. 3 28.10 5 1.05 7 1.4 29.3 2 2. 2 06. 6 Bi l 3 1 1 1 2 8 0 7 0 4 2 6 1 9 1 1 0 5 0 8 1 4 Tidak Pernah % Bi l 0 2 1 8 0 7 3 2 5 1 0 2 2 8 2 1 6 0 3 8 2 1 JarangJarang % 18. 6 20.5 7 3.07 6 1.7 2 2. 4 12.3 34. 6 32.2 5 1. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan.2 33. 6 01. 9 01.06 5 1. 0 03.Wikipedia.7 25.28 6 Menggunakan MS Word Menggunakan MS Excel Guna PowerPoint Guna Perisian Grafik Guna MS Publisher Melayari WWW Menggunakan emel Kumpulan perbincangan Menggunakan web-cam Perisian pendidikan Membaca akhbar 01.2 36. 9 25. 8 25. 4 28.1 0 2.8 6 3.3 26. 9 33.5 0 1. 7 04. 7 30.6 24. Jadual 9 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Jenis Penggunaan / Perisian Respon Sederha Kerap na Kerap % 33.7 3 55 . 4 17.05 2 1. 3 18. 2 12.6 9 2. 9 04.

dan 32. Rata-rata responden jarang-jarang menggunakan perisian Grafik seperti Adobe Photoshop dalam aktiviti pembelajaran.9% (31) kerap menggunakan perisian ini. 2 07.86. iaitu dengan nilai skor min 3.32.41. 9 32. di mana 18% (20) responden sangat kerap. Walau bagaimanapun. dan hanya 6. 4 27 40 36 29. 5 06.3 24.2% (18) mengaku tidak pernah.4% (26) responden kerap melayari laman web.57.7 24. dan 32.2% (28) kerap.Maklumat Wikipedia Portal pendidikan Laman sembang 09.0 6 2. di mana nilai skor min ialah 2. dan 18% (20) mengaku sangat kerap. 7 04. Nilai skor min ialah 3. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian Microsoft Publisher dalam aktiviti pembelajaran. 5 2 8 0 8 0 5 11.3 3 3 2 7 2 7 25. 0 32. di mana 16.4% (36) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian tersebut.08 1 1. di mana 23.13 5 Berdasarkan jadual 9. 1. 4 1 0 3 1 3 6 24. Tahap penggunaan perisian Microsoft Excel dalam aktiviti pembelajaran murid adalah pada skala jarang-jarang. dengan nilai skor min 2. responden kajian sederhana kerap menggunakan perisian Microsoft Word dalam aktiviti pembelajaran mereka.6% (4) sangat kerap menggunakan perisian Grafik. 3 36. Dapatan kajian juga menjelaskan bahawa murid tingkatan enam ini sederhana kerap menggunakan emel dalam 56 . dimana 25. Berbanding MS Excel.2 4 2.72. 2 04. 0 27. Nilai min terkumpul ialah 3.4% (36) mengaku sangat kerap. dengan 45. Nilai skor min terkumpul ialah.25. responden lebih kerap menggunakan perisian Microsoft PowerPoint. 3 1 3 0 5 0 7 11 1 11 1 11 1 3. dan 27.8% (32) responden tidak pernah. kajian mendapati responden agak kerap melayari laman web (WWW) untuk tujuan pembelajaran.9% (51) responden tidak pernah. contohnya untuk menaip nota dan latihan.3% (7) sangat kerap.15 4 1. Terdapat 28. dan hanya 3.2 0 1.

5.9% (31) mengaku tidak pernah. Nilai min terkumpul ialah 2. dan hanya 4. di mana 25.24.5% (5) mengaku sangat kerap melayari Portal Pendidikan.7% (13) sangat kerap mencari maklumat melalui Wikipedia. Dapatan kajian juga menjelaskan rata-rata responden sederhana kerap membaca akhbar atas talian untuk tujuan pembelajaran. Nilai skor min ialah 1. Walau bagaimanapun.69.2% (28) mengaku kerap.2% (28) mengaku tidak pernah. Terdapat 27. di mana 18. dan 25. Kajian juga mendapati responden jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam dalam aktiviti pembelajaran. dengan skor min 2.3% (7) responden mengaku sangat kerap menggunakan laman sembang.73. dan 11. dengan nilai skor min 2. responden agak kurang menyertai kumpulan perbincangan atas talian.2% (38) responden tidak pernah.7% (13) mengaku sangat kerap menggunakan e-mel. Nilai skor min ialah 2. dengan 18. dan hanya 13. dengan 54. dan hanya 1. dengan 34.2% (28) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian web-cam.aktiviti pembelajaran. Nilai min terkumpul ialah 3. dengan 32. kajian mendapati responden sederhana kerap mencari maklumat pembelajaran melalui kemudahan Wikipedia. Nilai skor min ialah 2. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian pendidikan dalam aktiviti pembelajaran.2. dan 11. 57 .9% (21) responden tidak pernah.1% (60) responden mengaku tidak pernah.8% (2) responden sangat kerap menggunakan perisian pendidikan.9% (21) mengaku tidak pernah. Selain itu. dan 4.78.4% (36) tidak pernah. Responden kajian juga menyatakan mereka sederhana kerap melayari Portal Pendidikan.06.5% (15) sangat kerap membaca akhbar atas talian. dan hanya 6.5% (5) mengaku sangat kerap.1. Nilai min terkumpul ialah 2. Responden kajian juga jarang-jarang menggunakan laman sembang (chatting) untuk tujuan pembelajaran. di mana 25.

sisihan piawai 0. kekerapan. Sela skor bagi setiap tahap ialah. dan Tahap tinggi (52 – 70).70. Daripada data tersebut. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 10 di bawah.Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid. di mana 41. iaitu.7 Bil 13 Jumla h Kes 111 Skor Min 1. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah. Tahap sederhana.67. dengan nilai skor min 1. 2.8% (52) pada tahap sederhana.668 71 Berdasarkan jadual 10. Rumusan skor. dan hanya 11. Tahap rendah (14 – 32). peratus. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala Likert. Jadual 11 : Taburan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Mengikut Kategori Sekolah 58 .8 52 Tinggi % 11. 1.7% (13) pada tahap yang tinggi. dan 3. 46. Jadual 10 : Rumusan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid TAHAP Rendah % Bil 41. Tahap tinggi.4% (46) responden pada tahap rendah. boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka. Tahap rendah.702 7 Sisiha n Piawai 0. Tahap sederhana (33 – 51).4 46 Sederhana % Bil 46.

6 Jadual 11 menunjukkan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid bagi 111 orang responden mengikut kategori sekolah. mengadakan perbincangan kumpulan.5 11 24 05 Jumlah Luar Bandar % Bil 17. terdapat 14.9 21.6 19 17 04 % 100 41. Pola pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW).5% (5) pada tahap tinggi.4% (16) responden berada pada tahap rendah.9 03. bagi responden luar bandar. 21.1 15. 4. tujuan hiburan dan permainan. tujuan perniagaan. dan 3. membaca majalah atau akhbar.9% (11) pada tahap sederhana. sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang.9% (11) berada pada tahap rendah.3% (17) tahap sederhana. Manakala. 9. 9.8 11. kemudahan pembayaran. 17. menghantar atau menerima e-mel. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP. 59 .6% (24) tahap sederhana. tujuan pendidikan dan latihan.5 Objektif Kajian 3 : Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Bahagian ini akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka. Bagi responden pinggir bandar. menggunakan web-cam. Di sekolah bandar.4 46.3 03. Telnet.6% (4) pada tahap yang tinggi.6 04.1% (19) mempunyai tahap yang rendah. dan 4.7 Bil 111 46 52 13 14.Tahap Pembudayaan % Rendah Sederhana Tinggi Bandar Bil 16 11 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 09. dan 3.6% (4) pada tahap yang tinggi. 15.4 09.

1 26. 3 13. 5 15.9 20.38 9 1.6 4 1. 1 05.26 9 1. 6 04.13 5 1. 2 36. 6 08.8 6 2. 9 26.11 8 1.17 8 % 22. 3 26. 7 18. 4 12.2 26. 4 06.4 3 2. 2 18.41 5 1. 8 27.7 17.38 7 1. 6 21. 1 19.21 4 1.8 7 2. 6 21. 1 18. 5 Bi l 3 5 2 2 1 4 0 4 0 9 0 6 0 6 0 7 2 0 0 4 0 5 1 7 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1. 8 34. 4 29.3 8 2.0 29.0 8 2. 7 19.05 7 1. 0 53.05 2 1. 9 27. 4 05. 3 24. 6 14. 9 08. 0 Bi l 0 9 2 1 3 0 5 9 3 0 3 6 1 4 2 9 2 4 4 2 5 5 1 0 1 0 JarangJarang % 11.8 0 3.10 2 1.0 5 60 .1 25.1 17. 9 04.1 0 3. 0 09. 9 41. 5 09. 6 03. 6 26.7 Bi l 2 9 1 9 1 7 2 1 2 3 1 9 2 9 2 8 2 9 2 5 1 0 3 3 3 3 Respon Kerap Sangat Kerap % 31.5 09.18 8 1.19 8 1.3 18. 1 14. 8 12. 6 37.5 9 2. 0 03. 4 08. 0 32. 8 49.1 22. 1 Bi l 1 3 2 1 2 9 2 2 3 8 4 1 4 6 3 3 2 2 3 1 3 7 2 7 2 9 Sederha na Kerap % 26. 6 Bi l 2 5 2 8 2 1 0 5 1 1 0 9 1 6 1 4 1 6 0 9 0 4 2 4 2 4 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3.1 15.1 2 1. 5 15.Jadual 12: Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Pola / Corak Penggunaan Tidak Pernah % Melayari laman web Menggunakan emel Perbincangan kumpulan Menggunakan web-cam Menggunakan WS-FTP Menggunakan Telnet Pendidikan dan latihan Pendidikan dan hiburan Hiburan dan permainan Tujuan perniagaan Kemudahan pembayaran Perkhidmatan lain Sumber rujukan 08. 4 12. 2 27. 5 09. 1 03. 5 19.7 29. 3 18. 1 21.5 8 3. 9 33.1 7 2.

Dengan nilai skor min 2. terdapat 53.5% (35) mengaku sangat kerap berbuat demikian. Dengan nilai skor min 1.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap menggunakan kemudahan web-cam. 8 2 2 28. Nilai skor min ialah 2. dengan nilai skor min 2. dan hanya 3.2% (59) mengaku tidak pernah.6% (14) responden yang sangat kerap. dan 36. responden juga sederhana kerap memuat turun bahan dengan kemudahan WS-FTP. dengan 27% (30) mengaku tidak pernah.3% (7) sangat kerap. Terdapat 14. responden agak kerap menggunakan internet untuk melayari laman web.58. Walau bagaimanapun. dan 8. 8 3 2 11 1 3. di mana 22. Kajian juga mendapati responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan Telnet. dan 5.3 1 7 19.08.51 0 Berdasarkan rajah 12.8% (22) sangat kerap menggunakan e-mel.2% (28) mengaku kerap.86.Laman sembang 19. Responden juga mencatatkan penggunaan yang sederhana untuk perisian pendidikan dan hiburan. dengan 26.59.5% (25) responden kerap melayari laman web. dan 6. dan 19. responden sederhana kerap menggunakan TMK untuk tujuan kumpulan perbincangan. di mana skor min ialah 2. 8 2 2 16. terdapat 27% (30) responden tidak pernah. Responden juga kerap menghantar atau menerima emel dari rakan-rakan.17. dan 31.4% (16) kerap. 2 1 8 15.9% (41) menyatakan jarang-jarang menggunakan kemudahan tersebut. Nilai skor min ialah 2. dan hanya 12. 61 .43.2 2 1.1% (29) mengaku tidak pernah.1% (9) mengaku sangat kerap. Nilai skor min ialah 3. dengan 15.4% (6) lagi responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut. di mana 32.38. responden juga jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam.4% (36) mengaku tidak pernah. Selain itu. Nilai min terkumpul ialah 3.64. Didapati. Penggunaan perisian pendidikan dan latihan oleh responden adalah pada tahap sederhana.

87.10. dan 18% (20) responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap berbuat demikian. Nilai skor min ialah 2. Dengan kata lain. Nilai skor min ialah 3.6% (24) responden kerap.8% (22) mengaku kerap chatting. kamus. Nilai skor min ialah 3. dan hanya 4.22. menonton filem dan sebagainya. responden agak kerap menggunakan perisian hiburan dan permainan. mendengar lagu.5% (55) mengaku tidak pernah. 4. 19.3% (17) sangat kerap menggunakan kemudahan TMK. dan 28. dengan nilai skor min 3. dapatan kajian menjelaskan bahawa. di mana terdapat 9% (10) responden mengaku tidak pernah. di mana 21.5% (5) yang sangat kerap. responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan. terdapat 49.4% (16) kerap.6 Objektif Kajian 4 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan.12. 62 . buku elektronik dan sebagainya.Walau bagaimanapun. dan 13. di mana 14. responden agak kerap menggunakan kemudahan TMK untuk perkhidmatanperkhidmatan lain seperti untuk membaca akhbar. Responden juga kerap menggunakan kemudahan laman sembang melalui internet. Didapati juga. dan hanya 3. Dengan catatan skor min 1.8% (42) tidak pernah. Selain itu. responden jarang-jarang membantu ibu-bapa membuat pembayaran bil secara atas talian. Rata-rata responden juga kerap menggunakan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan untuk mencari bahan dari Wikipedia.5% (15) sangat kerap.80.8% (32) sangat kerap. Nilai skor min ialah 2.05. responden kurang mendapatkan maklumat tentang barangan dan membeli barangan melalui atas talian. dan 15. di mana 37. Walau bagaimanapun.

7 Objektif Kajian 5 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Jadual 14 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Lelaki Jantina Lelaki Perempuan Kekerapan 43 68 Min 44.77 43.391 Nilai (p) Sig.336 63 .15 Nilai T 0. dan tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid. df=109.Bagi membanding beza tahap literasi komputer.966 Nilai (p) Sig.34 42. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. pengkaji menggunakan ujian-t untuk sampel-sampel bebas.167 Berdasarkan jadual 13. keputusan kajian adalah signifikan (t=1. Jadual 13 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 45.391. 0. Ujian-t merupakan ujian statistik inferensi yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih daripada dua kumpulan data selang atau nisbah. 4.05).95 Nilai T 1. p< . 0.

Berdasarkan jadual 14.9 Kesimpulan Secara keseluruhannya. Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 39. hasil kajian ini dapat menjelaskan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah memiliki tahap literasi komputer yang cukup untuk kegunaan asas dalam proses pembelajaran dan juga untuk memenuhi kegiatan masa lapang. keputusan kajian adalah signifikan (t=0. p< .198 Nilai (p) Sig. 4.966.198. Responden juga rata- 64 .39 34. p< . Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.92 Nilai T 2.05). df=109. keputusan kajian adalah signifikan (t=2.05). df=109. 4. Jadual 15 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan.8 Objektif Kajian 6 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan.030 Berdasarkan jadual 15. 0.

Selain itu. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran. Bab ini juga akan merumuskan tentang banding beza tahap literasi. pengkaji juga ingin membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan 65 . dan ini merupakan bekalan yang cukup berguna apabila memasuki institusi pengajian tinggi awam.ratanya berupaya menerokai sumber maklumat dari internet. dan pola pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. pengkaji juga akan mengupas tentang implikasi kajian dan beberapa cadangan membina untuk kajian-kajian terkemudian.2 Ringkasan Kajian Kajian ini ingin meninjau tentang pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. dan juga swasta. tahap literasi komputer mereka. 5. dan meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kalangan murid. membincangkan tentang latar belakang responden. dan pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid.1 Pendahuluan Bab ini akan merumuskan tentang ringkasan kajian. BAB 5 : RUMUSAN 5. Pengkaji ingin mengenal pasti tentang tahap literasi komputer murid tingkatan enam. sejauh manakah murid-murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka. tahap penggunaan TMK. Selain itu.

murid aliran kemanusiaan.0 untuk memproses data. perbezaan literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Selangor Darul Ehsan sebagai sekolah 66 . pengkaji memperoleh keputusan tentang data. Di akhir sesi kajian pengkaji berjaya mendapatkan sebanyak 111 set borang soal selidik. median. bagi murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. Pengkaji telah memilih tiga buah sekolah yang mempunyai murid tingkatan enam di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Selangor Darul Ehsan. min. Bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki. peratusan. 5. Tiga buah sekolah yang dipilih dikategorikan kepada sekolah bandar. dan melaporkan hasil dapatan kajian. Selain itu. dan perbezaan penggunaan TMK dalam proses pembelajaran. pinggir bandar dan luar bandar. penyelidik menggunakan kaedah soal selidik. Pengkaji menggunakan perisian SPSS versi 16. Pengkaji mendapatkan kebenaran daripada Pengetua dan Penolong Kanan Tingkatan Enam sekolahsekolah berkenaan sebelum mendapatkan data-data yang dikehendaki. Akhirnya. dan sisihan piawai diperoleh untuk mempiawaikan dan menerangkan keputusan kajian. membuat generalisasi.3 Perbincangan Latar Belakang Responden Responden terdiri daripada murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah yang dikategorikan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. pengkaji juga melakukan ujian-t untuk mengenal pasti wujud perbezaan tentang angkubah yang hendak dikaji. Setiap sekolah diberikan 60 set borang soal selidik. Data statistik seperti kekerapan. mod. Borang soal selidik tersebut mempunyai 56 item yang harus dijawab oleh setiap responden.

bandar. Beberapa ciri responden yang dapat dikenalpasti di mana. dan terdapat 21. ada memiliki komputer di rumah. Segelintir responden agak mahir dalam bidang TMK. tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana 67 . Pelbagai dasar dan perancangan telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia mulai dari tahun 80-an. Oleh itu. tidak hairanlah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam agak baik. Oleh itu. Selain itu. pernah menghadiri kursus komputer. berbanding memasuki tingkatan enam. Dan bilangan responden yang memiliki akses internet di rumah juga agak tinggi iaitu 64% (71). memiliki alamat emel. lebih ramai meneruskan pengajian ke program Matrikulasi atau Kolej-Universiti.4 Perbincangan Tahap Literasi Komputer Murid Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam.6% (24) yang memiliki blog peribadi.2% (89). output dan hasil dasar yang pro-TMK tersebut sudah boleh dilihat dan dikenal pasti sekarang. jantina. memiliki blog dan memiliki akaun facebook. Bilangan responden memiliki komputer di rumah agak tinggi iaitu 80. Berdasarkan dapatan kajian. memiliki laman web. atau juga murid aliran sains tersebut telah menukar ke aliran kemanusiaan apabila memasuki tingkatan enam.2% (18) responden yang memiliki laman web sendiri. dan. Pengkaji telah memecahkan maklumat latar belakang responden kepada tingkatan. 5. jenis aliran. kumpulan etnik dan juga jumlah pendapatan bulanan keluarga. Ini dapat dibuktikan apabila terdapat 16. pengkaji juga membezakan responden mengikut pekerjaan ibu-bapa. pinggir bandar dan luar bandar. murid aliran kemanusiaan lebih ramai daripada murid aliran sains. Ini mungkin disebabkan murid aliran sains lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

6% (4) responden kategori bandar yang mempunyai tahap literasi komputer yang tinggi. 78. menggunakan perisian Microsoft Word (nilai min 3.98.4% (87) pada tahap sederhana. jurang perbezaan yang kecil bagi tahap literasi komputer antara responden sekolah bandar.9% (1) kategori pinggir bandar. sisihan piawai 0. di mana terdapat 3. literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan aplikasi komputer dalam kehidupan seharian. Ini dapat dibuktikan melalui Jadual 8. Dengan kata lain.89.7% (13) responden pada tahap rendah. mana-mana sekolah di Negeri Selangor Darul Ehsan mudah mendapat akses kepada teknologi komputer dan TMK. (2008).884). boleh dirumuskan responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang. Jurang perbezaan literasi komputer antara murid bandar. sisihan piawai 0.73. dan 68 . dan juga menggunakan Internet Explorer (nilai min 3. dan 9. di mana 11. diikuti oleh 0.47. Kamus Dewan Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai ‘tahu menggunakan dan mengendalikan komputer’.tinggi. dan luar bandar mungkin berpunca daripada responden yang dipilih adalah dalam kalangan tiga buah sekolah di Daerah Gombak. sisihan piawai 0.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi. Oleh itu. sisihan piawai 0.72.4% (6) responden dari kategori sekolah luar bandar. Responden agak mahir menggunakan enjin carian (nilai min 3. Seperti yang telah dibahaskan sebelum ini. Dengan kata lain. dengan nilai skor min 1. al. dan 5.955). pinggir bandar dan luar bandar tidak begitu besar. di Negeri Selangor sahaja. Dapatan kajian ini telah menyokong kajian oleh Nor Zuliana Abdul Latif (2006). Jamaluddin Ahmad et. pinggir bandar.908).

bagi mata pelajaran tertentu bergantung kepada pengajaran guru 69 .7% (13) pada tahap yang tinggi. Di antara jenis-jenis perisian.72.105. dan hanya 11. dengan nilai min 3. dengan nilai min 3. Kajian ini hanya melihat dari sudut penggunaan TMK oleh murid dalam proses pembelajaran. membuat kerja kursus. dan tidak menyentuh tentang pengaruh atau penggunaan TMK oleh guru dalam proses pengajaran.70.32. Microsoft Word adalah yang paling kerap digunakan. Responden juga mampu menggunakan perisian Microsoft PowerPoint dengan baik.144. Perisian MS PowerPoint digunakan oleh murid untuk pembentangan kumpulan. 46. dan sisihan piawai 1. dengan nilai skor min 1. di mana rata-rata responden memiliki tahap literasi komputer dan kemahiran TMK yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah.8% (52) pada tahap sederhana.5 Perbincangan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Objektif kajian yang kedua ialah untuk meninjau tahap pembudayaan TMK oleh muridmurid tingkatan enam dalam proses pembelajaran. Adakah murid-murid tingkatan enam mempunyai gaya pembelajaran akses kendiri terhadap kemudahan TMK? Berdasarkan dapatan kajian. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah.41. dan menyelesaikan latihan. Perisian MS Word digunakan oleh murid untuk menaip nota. dengan nilai min 3.049. sisihan piawai 0. di mana 41.67. atau menyelesaikan tugasan yang diberi oleh pensyarah kolej-universiti.oleh Norinah Mohd Ali (2002). 5.4% (46) responden pada tahap rendah. Responden kerap melayari laman web bagi mencari maklumat berkenaan pembelajaran. dan sisihan piawai 1. dan sisihan piawai 1.

responden boleh berbual dan mendapatkan pelbagai sumber maklumat daripada rakan-rakan. responden boleh melayari laman web sesebuah jabatan.58. pertubuhan. dan. bahkan ahli keluarga sendiri. sisihan piawai 1. boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran. buku.80. syarikat. boleh dirumuskan pola pembudayaan TMK yang paling kerap oleh responden ialah melayari laman web (nilai min 3. sisihan piawai 1. Dengan kemudahan internet.subjek. Kemudahan pembayaran atas talian kurang digunakan oleh responden 70 . grafik. Oleh itu. sisihan piawai 1.269). sisihan piawai 1. 5. atau orang perseorangan untuk mendapatkan pelbagai maklumat dalam bentuk teks. dan untuk tujuan perniagaan (nilai min 2. Negeri Sembilan. Kajian ini juga menyokong dapatan kajian oleh Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). Di antara perkhidmatan lain yang kerap digunakan oleh responden ialah.118).198).12. Apakah corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid? Berdasarkan dapatan kajian. Kuala Lumpur.10.052). diikuti oleh menyertai laman sembang (nilai min 3. dan mendengar lagu secara atas talian. termasuk pelajar Yayasan Pelajaran Mara.22. membaca surat khabar. guru-guru sekolah. ke atas beberapa sekolah di Selangor. atau menonton filem. Dengan menggunakan laman sembang. video dan animasi.510). audio. Kemudahan TMK yang agak kurang digunakan oleh responden ialah kemudahan pembayaran atas talian (nilai min 1. sisihan piawai 1.6 Perbincangan Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Seterusnya.86.102). perkhidmatan lain (nilai min 3. sisihan piawai 1. majalah. objektif kajian yang ketiga ialah untuk meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. diikuti oleh penggunaan web-cam atas talian (nilai min 1.

Keputusan kajian adalah signifikan (t=1. responden kurang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan. adalah semata-mata untuk membantu ibu-bapa yang sibuk bekerja. Segelintir yang melakukannya.7 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. kerajaan telah membekalkan pelbagai peralatan dan perisian TMK kepada sekolahsekolah. adalah semata-mata diajar untuk membantu ibu-bapa yang sibuk atas urusan profesion masing-masing. Selain itu. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. Murid-murid sekolah tidaklah perlu sangat untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu barang. Beberapa orang responden yang boleh menggunakan kemudahan pembayaran atas talian. Responden juga kurang menggunakan kemudahan web-cam disebabkan oleh penggunaannya yang rumit kerana memerlukan masa lapang yang serentak antara penggunanya. atau membeli barang dan perkhidmatan melalui atas talian. Oleh itu.memandangkan lingkungan umur mereka yang tidak memerlukannya. 5. adalah kerana lingkungan budaya dan sosial murid-murid ini tidak benar-benar memerlukan. p< . df=109. dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. murid-murid aliran sains telah diperkenalkan kepada orientasi TMK lebih 71 . Objektif kajian yang keempat adalah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. Kerajaan telah melaksanakan rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Sains.05). Bagi menjayakan program PPSMI.38 menunjukkan murid aliran sains memiliki tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan. Nilai perbezaan min 2.391. menempah.

966. 5. 72 .kerap berbanding murid-murid aliran kemanusiaan. Perbezaan nilai min 1. tidak dinafikan murid aliran sains memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan berdasarkan keputusan SPM. objektif kajian yang kelima ialah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. berbanding dengan murid-murid perempuan yang duduk di rumah. Oleh itu. p< . Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Perkara ini mungkin disebabkan oleh murid lelaki yang bersifat lebih bebas dan lebih aktif bergerak keluar rumah untuk bermain permainan komputer sama ada di Cybercafé atau berkunjung ke rumah rakan-rakan sekolah.9 Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. adalah mudah bagi murid-murid lelaki mempelajari sesuatu perisian atau program yang baru. Berdasarkan dapatan dari jadual 14. keputusan kajian adalah signifikan (t=0. Maka.62 menunjukkan murid lelaki mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid perempuan.8 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Seterusnya. tidaklah menghairankan apabila tahap literasi komputer mereka adalah lebih baik berbanding dengan murid-murid aliran kemanusiaan. Selain itu.05). dan tahap kesukaran mata pelajaran yang berorientasikan sains. df=109. 5.

keputusan kajian adalah signifikan (t=2. Berdasarkan jadual 15. responden memiliki tahap literasi komputer yang cukup baik untuk mengoperasikan sistem pengkomputeran.10 Implikasi Kajian Dan Cadangan Berdasarkan dapatan kajian. Perbezaan nilai min sebanyak 4.Objektif kajian yang keenam pula ialah untuk membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan.198. Didapati murid aliran sains lebih kerap menggunakan TMK dalam proses pembelajaran berbanding murid aliran sastera. df=109. Situasi ini secara tidak langsung telah mendorong murid-murid aliran sains untuk mencuba dan mengapplikasikan TMK dalam proses pembelajaran peribadi mereka.48 menunjukkan terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. Pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK amat berguna bagi murid-murid tingkatan enam apabila mereka 73 . Arahan pihak kementerian berkaitan perlaksanaan program PPSMI. dapatan kajian ini mengambarkan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah mulai bersedia menyahut seruan pihak kementerian pelajaran untuk melengkapi diri masing-masing dengan pengetahuan berkaitan TMK. sama ada untuk tujuan pembelajaran atau tujuan memenuhi hobi masing-masing. 5. kajian juga mendapati pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid banyak berkisar kepada penerokaan maklumat. p< . Responden juga didapati mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran masing-masing. Oleh yang demikian. telah menyebabkan guruguru mata pelajaran sains kerap menggunakan peralatan TMK semasa proses P&P. Selain itu.05).

Oleh itu. Walaupun mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat telah diperkenalkan di sekolah. atau untuk memudahkan urusan mentadbir dan mengurus sesuatu kelab atau persatuan yang mereka pimpin. pengetahuan berkaitan TMK menjadi bahan modal kepada seseorang murid apabila memasuki pasaran pekerjaan. kemahiran TMK juga amat berguna bagi seseorang untuk melaksanakan kerja-kerja pejabat. Murid yang memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang TMK mudah menghadapi sesi temuduga berbanding mereka yang kurang kebolehan berkomunikasi melalui TMK. Selain itu. Sebagai pelajar kolej atau universiti. kemahiran berkaitan TMK amat diperlukan seseorang apabila mahu menceburi bidang pasaran kerjaya. Berdasarkan hasil kajian ini. Kemudahan TMK akan menjadikan sesuatu kerja itu boleh disiapkan dengan cepat. Bukan sahaja melalui sesi temuduga. Kurang kemahiran TMK akan menjadikan seseorang itu sukar melakukan dan menyiapkan tugasan pejabat dengan berkesan. pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK akan menjadi bonus atau jurang perbeza dalam kalangan perlajar-pelajar yang ingin cemerlang. namun ianya hanya sebagai 74 . Kelebihan berkomunikasi dan menggunakan kemudahan TMK merupakan batu loncatan kepada kejayaan pelajar dalam bersaing dengan rakan-rakan sekolej atau universtiti. mereka memerlukan kemahiran berkaitan TMK dalam mencari dan meneroka maklumat bagi menyiapkan tugasan. pihak sekolah. melakukan kajian.melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi awam atau swasta. bahkan pihak kementerian mungkin dapat membuat rumusan terhadap tahap kesediaan generasi murid tingkatan enam kini berhadapan dengan cabaran penggunaan TMK. Dalam keadaan ini. jabatan pelajaran. Mungkin pihak kementerian boleh merangka dasar kurikulum sekolah yang responsif terhadap bidang TMK.

Hasil dan usaha jerih pihak kerajaan ini dapat dibuktikan melalui dapatan kajian ini. usaha untuk membasmi buta komputer. dan dasar-dasar yang menyusul kemudian. 75 . Selangor Darul Ehsan. dan laman web MySchoolNet juga telah dilancarkan. Mungkin kategori sekolah pinggir bandar dan luar bandar ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. tuntas dan progresif.mata pelajaran elektif. Walau bagaimanapun. Sekolah-sekolah telah dilengkapi dengan makmal-makmal komputer. pihak kerajaan mungkin boleh melakukan perkara yang lebih efisien untuk merangka dasar bagi menggalakkan perkembangan TMK dengan lebih pantas. Bagaimana dengan murid-murid kelas lain? Oleh yang demikian. Sekolah luar bandar tahap pertama di Sabah dan Sarawak memenuhi ciri-ciri tertentu contohnya. para ibu-bapa telah mengambil tindakan drastik dengan mendedahkan anak masingmasing terhadap program pembangunan TMK. Keseriusan pihak kerajaan dapat dilihat melalui penubuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Terdapat banyak lompang dan ruang kosong yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran. perlu dipergiat dan anjakan penambahbaikan perlu dimulakan. berbanding dengan sekolah-sekolah luar bandar di negeri Sarawak atau Sabah. Dapatan kajian ini hanya boleh digeneralisasikan kepada responden dari tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak. dan meningkatkan kemahiran berkaitan TMK dalam kalangan murid-murid sekolah. Sesebuah sekolah mungkin hanya mempunyai empat hingga enam buah kelas yang mengambil mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat. di mana tahap literasi komputer dan kemahiran TMK dalam kalangan murid amat membanggakan. Usaha murni pihak kerajaan yang telah merangka dan melaksanakan dasar berkaitan TMK amat dialu-alukan. Dengan dorongan dan sokongan daripada pihak kerajaan.

Talian internet jalur lebar harus dibekalkan dengan tahap kelajuan yang pantas. Dengan itu. dan tiada kemudahan jalan raya. barulah kajian tersebut benar-benar dapat membanding beza ciri-ciri responden di bandar dengan di luar bandar. dan tahap kemahiran TMK antara murid-murid bandar di Kuala Lumpur. Maka dengan ini. dapatan kajian ini adalah sesuai bagi responden di tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak. pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu memperuntukkan kewangan dan bajet yang lebih besar untuk sekolah-sekolah luar bandar supaya jurang kemahiran TMK antara sekolah-sekolah bandar dengan sekolah-sekolah luar bandar dapat diminimakan. Pihak KPM seharusnya menjadikan mata pelajaran berkaitan komputer dan TMK diwajibkan di sekolah-sekolah kategori luar bandar. hasil kajian tidak sesuai digeneralisasikan kepada semua populasi murid tingkatan enam di seluruh Malaysia. 76 . Hasil kajian tersebut nanti barulah jelas dapat memberi kesedaran kepada pihak kerajaan betapa besarnya saiz lompang perbezaan applikasi TMK dalam kalangan murid-murid bandar dengan luar bandar. tiada bekalan elektrik. Maka sudah tentu.tiada bekalan air bersih. Bayangkanlah tahap literasi komputer dan kemahiran bidang TMK bagi murid-murid sekolah berkenaan. Selangor Darul Ehsan. dan dengan perkakasan yang mencukupi. Makmal-makmal komputer harus dilengkapkan dengan bilangan komputer yang cukup. Maka dengan demikian. dengan murid-murid luar bandar di Sarawak atau Sabah. Seperti yang telah dibahaskan. adalah dicadangkan agar pengkaji yang terkemudian membuat kajian perbandingan tentang tahap literasi komputer. Semuanya ini akan memungkinkan murid-murid sekolah luar bandar tersebut tidak ketinggalan mengejar persaingan arus perdana anjakan globalisasi dalam bidang TMK.

Mana-mana pelajar kolej atau universiti yang ingin mendapat keputusan yang cemerlang dalam bidang pengajian harus menguasai asas bidang TMK. 77 . ekonomi dan ketenteraan. Di mana-mana telah dibahas. Sesiapa yang ingin maju dan mendapat kekananan kenaikan pangkat dalam profesion masing-masing juga mesti memahirkan diri dalam komunikasi TMK. pelajar boleh mengakses apa jua maklumat dari sumber seluruh pelosok dunia tanpa sempadan. Negara Malaysia adalah merupakan kategori negara membangun yang mempunyai pengguna internet yang ramai dalam kalangan penduduknya. Kemahiran berkomunikasi dan menggunakan TMK. diperdebat dan diseminarkan peri kepentingan bidang TMK. memungkinkan seseorang pekerja melaksanakan amanahnya dengan lebih cepat. Dan mana-mana negara yang ingin menjadi negara perindustrian yang maju dan kuat dari segi sains. mesti berjaya menyematkan ilmu dan kemahiran berasaskan TMK dalam kalangan anggota masyarakatnya.11 Penutup Peranan dan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi zaman millenium ini tidak dapat dinafikan.5. Dengan kemudahan TMK. politik. pantas dan cepat.

Zaidan Abdul Wahab (Serdang. Perak: Quantum Books.com. Asas Dan Teori Sistem Maklumat Kontemporari. Prosiding. 77 – 90 Azizol Abdullah.BIBLIOGRAFI Abdul Razak Hamdan. & Jamalludin H. (2007). Selangor: Pearson Hall / Prentice Hall Baharuddin Aris & Mohammad Bilal A. (2005).bernama. editor.php?id=259276 Diaskes pada 10 September 2009 Ambigapathy Pandian. Kuala Lumpur: Synergy Media Azizi Haji Yahya. Sarawak. Selangor: Pusat Pembangunan Akademik. (2006). Petaling Jaya.doc - 78 . Selangor Darul Ehsan: Prentice Hall Pearson (Malaysia) Sdn. Bhd. & Zaidatun T. (2006). Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer dan Komunikasi Data.. Sarawak.my/bernama/v3/bm/news_lite.geocities. Literasi Teknologi Maklumat di Kalangan Guru Pelatih Bahasa.. Bintangor. (2006). (2005). Edisi Kedua. Sistem Komputer & Aplikasiny. Tanjong Malim. Tanjung Malim. Nur Haryani Z. (2001). (2007).. 9 – 11 November 2006). Universiti Putra Malaysia. Perak: Penerbit Universiti Perguruan Sultan Idris Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. Abdul Samad Hanif. (2008). (2004). Institut Perguruan Rajang. Ahamad Sipon. Pengenalan Komputer. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. Kuala Lumpur: Mc Geaw Hill (Malaysia) Abdul Manaf Bohari. & Norliza K. Kuala Lumpur: Venton Publishing Bajing Angieng. (2009). Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Aris Rashidi Amir. Usaha Kementerian Pelajaran membudayakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di sekolah-sekolah bukan sekadar melepaskan batuk di tangga Dalam talian http://www. Persepsi Guru-Guru Sekolah Tamil Daerah Kluang Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2009 (28 – 29 April 2009: Putrajaya). Sarikei. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Edisi ke-2). Tahap literasi komputer pelajar tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar Bandar.com/seminarrnd2006/KertasKerja_Word/14_Bajing_Angieng. Teknologi Komputer. (Sumber : Seminar Penyelidikan Pendidikan. www. 2009).

Jasme Ismail.dbp. Universiti Malaya Meor Muhammad Muazzim. (2008). Fakulti Pendidikan. Fakulti Pendidikan.QuantSuvr). Bhd.. (2006). Bhd. Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. Kuala Lumpur: Synergy Media Merill. Penggunaan Komputer di Kalangan Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling. (2007). Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Dissertation (M. Pengurusan Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran: Persepsi Guru Sebuah Sekolah Menengah di Daerah Maran. Edisi Keempat. Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. (2006). Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Pahang. Dalam talian http://sbmb. Pengenalan Jaringan Komputer.Ed. Sintok. Academic exercise (B.gov. Selangor. Kedah: Penerbit 79 . Sekolah bestari: Menangani pembinaan budaya ilmu berfikir secara kritis dan kreatif. Dewan Bahasa Dan Pustaka.Princ.). Dissertation (M. Fakulti Alam Bina. Kuala Lumpur.). 24 November 2000 Masturah Ibrahim. Dalam Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. Paul F. Putrajaya. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010. Kaedah dan Penyelidikan. Tahap Penguasaan Komputer di Kalangan Pelajar Ukur Bahan. (2000). (2005). (2004). Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010. Tajularipin Sulaiman & Sidek Mohd Noah. Universiti Malaya: Kampus Kota Kementerian Pelajaran Malaysia. Make IT happen in your syllabus.my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp.. Kaedah Penyelidikan (Buku 1). Hsiu-Chen (2000). Jabatan Ukur Bahan. Dissertation (M. & Maharam M.). Edisi Pelancaran: Kuala Lumpur ___________________________ (2003). 24 November 2000 Mashitoh Yaacob. (2006).aspx Diakses pada 1 September 2009 Hafsah Sharif. Universiti Malaya Lin. Universiti Malaya Jamaluddin Ahmad. (2008).Ed.Chua Yan Piaw. Kuala Lumpur Laili Atan. Institut Kepengetuaan. Putrajaya. (2000). Kamus Dewan. Selangor. Penggunaan Komputer Dalam Membantu Kepimpinan Pengajaran Guru Besar Sekolah-Sekolah di Daerah Muar. Komputer Dalam Pendidikan (Edisi ke-3).

Institut Penyelidikan Tinggi Malaysia (IPPTN). Kuala Lumpur: Saujana Global Morshidi Sirat. [et al. (2006). Kelang. (2001). Hotel Goldcourse. Universiti Malaya Mohd Hilmi Jaafar. Mohd Azul & Norizan A. (2006). Kuala Lumpur. 11 –14 September. Pendedahan dan Penerimaan Pelajar Pusat Asasi Sains Terhadap Komputer. Teknologi Multimedia : Kaedah pembelajaran pelajar lemah dalam pelajaran. Dissertation (M. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Penggunaan Komputer dan Internet di Kalangan Murid Sekolah Rendah. Skudai. Perjuangan Memperkasakan Pendidikan di Malaysia. Dissertation (M. (2002). Paper 28 (15p). 2007) 163 – 167. (2007). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. (2005). SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains. Teknologi Maklumat: Sistem Komputer dan Perisian. Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. (Sumber: Jurnal Pendidikan. Penilaian Kecekapan Teknologi Komunikasi Maklumat (TKM) Dalam Kalangan Pelajar Sains Sosial. Pembentangan Kertas kerja Konvensyen Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia kali ke 14. Fakulti Pendidikan. Komputer. Universiti Malaya) 80 . Pengalaman 50 Tahun Merdeka. Teknologi dan Masyarakat (10 – 11 Disember 2004K Kuala Lumpur): vol.Ed. Universiti Malaya Mohd Aizaini Maarof. Prosiding.] (Kuala Lumpur: Pusat Asasi Sains. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Zaliman Mohd Yusoff & Manjit Singh Sidhu. Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Computer.. Mohd Hang Tuah Ismail. (2008). Mokhtar Ahmad. Model Sistem Pendidikan Tinggi dan Universiti Untuk Malaysia: Kerangka dan Pengisian. Applikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran: Perspektif Mata Pelajaran Kimia SPM. Information and Communication Technology. Univesiti Sains Malaysia Mohd Safar Hashim & Fatimah Yusooff. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Mohd Arif Haji Ismail & Norsiati Razali. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sains Sosial Sekolah Menengah.Ed. (2004). (2006).Universiti Utara Malaysia (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia) Mohammed Hasrori Kasimon.).). Penggunaan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Komputer di Kalangan Guru-Guru Pendidikan Islam. Bangi.. Universiti Malaya. (2008). Bhd. 2. SOURCE: Seminar Pendidikan Pra Universiti / Matrikulasi (4 – 5 Ogos 2007: Petaling Jaya). Fakulti Pendidikan. (2004). R. Editors: Roslinda Ithnin …. Nik Hairi Omar.

Norinah Mohd Ali. Universiti Malaya Norizan Abdul Razak. Sumber dari. Noraini Idris. 14-16 September 2003 Norizan Abdul Razak.. C.info/sumber. Penguasaan Kemahiran ICT di kalangan pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia. Loh S.pdf Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuala Lumpur. Bangi.my/ps/thesis/education1/nor%20zuliana%20%20abdul%20latif. Kuala Lumpur Rahimi Md Saad. (Sumber: Jurnal Pendidikan. Institut Kepengetuaan. 3.(2009). Bangi. Universiti Malaya: Kampus Kota Nor Zuliana Ab Latif . Dissertation (M.. (2002). Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Sajap Maswan. Penilaian Guru Terhadap Koswer Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Inggeris Tingkatan Satu.Princ. (2006). Pembudayaan ICT IPTB.). paper 50 (19p). Rozainee K. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sekolah Menengah. Jabatan Teknologi Pendidikan. (2007).). Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Norizan Abdul Razak.sajadstudio.htm 81 . Kesediaan Pentadbir Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Pentadbiran Sekolah. Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. (2006). Kertas kerja Bengkel Piawai Kemahiran ICT UKM. Universiti Malaya) Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). Rozinah Jamaludin. & Ravichndran V. anjuran FTSM UKM. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Teknologi dan Masyarakat (10-11 Disember 2004: Kuala Lumpur): vol. (2006). Internet Dalam Pendidikan. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. & Mohamed Amin Embi (2003). Ahmad Zabidi & Norjoharuddeen (2006). Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Nor Kamsiah Jaapar.Ec.uthm. Institut Perguruan Tuanku Bainun. Piawaian kemahiran ICT untuk pelajar UKM. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2001).edu. Dissertation (M. Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Diakses pada 13 September 2009 Dalam talian http://www. SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains. Dalam talian http://web. Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di Kalangan Pelajar: Ke Arah Mengurangkan Jurang Pendidikan. Kajian Mengenai Literasi Komputer di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya.

Scheffler, F.L., & Logan, J.P. (1999). Computer technology in schools: What teachers should know and able to do. Journal of Research on Computing in Education, 31 (3), 350-356. Shamsudin Abdul Rahman, (2004). Persepsi Guru-Guru Bahasa Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Bacaan dan Pemahaman di Sekolah-Sekolah di Daerah Sabak Bernam. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Sufean Hussin, (2004). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dalam talian hhtp://www.mcmc.gov.my Taifunisyam Taib, (2003). Interaksi Etika dan Teknologi Komunikasi Maklumat di Dalam Penerapannya ke Dalam Masyarakat dengan Rujukan Khas Kepada Sistem Pendidikan Bestari di Malaysia. Dissertation (M.Sc.). Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya Tan Lee Foong, (2004). Sikap Guru Bahasa Cina Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Tengku Zawawi Tengku Zainal, (2009). Penggunaan Internet Dalam Pendidikan Matematik. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Uni %20Malaya/PXGZ%206190/Penggunaan%20Internet%20Dalam%20Pendidikan %20Matematik.htm Diakses pada 10 September 2009 Turban, E., Aronson, J.E. & Liang, T.P. (2005). Decision support systems and intelligent systems (6th ed). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Yuhanis Yusoff, (2002). Tahap Kecekapan Penggunaan Komputer dan Teknologi Maklumat di Kalangan Pentadbir dan Guru Sebuah Sekolah di Kuala Lumpur. Dissertasion (M.Princ.). Institut Kepengetuaan, Universiti Malaya: Kampus Kota Yusri Mat Johor, (2004). Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Sejarah Tingkatan Tiga. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Zainuddin Abu Bakar, Meor I.K., Mohd Ali I., & Rahmad Sukor A. S., (2008). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zamri Mahamod, Siti Fatimah M. Y. & Norazah M. N.,(2004). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Tahap Pengetahuan Penggunaan ICT Guru-Guru Pelatih IPTA. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zawiyah Mohd Yusof, (2002). Komputer, Etika dan Sosial. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill 82

Jabatan Asas Pendidikan Dan Kemanusiaan Fakulti Pendidikan UNIVERSITI MALAYA

BORANG SOAL SELIDIK
Soal selidik ini adalah kajian ilmiah yang ingin mengkaji tentang Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam. Sila tanda dan bulatkan mana-mana jawapan yang sesuai bagi setiap soalan yang berkaitan dengan jujur dan tepat. Sila jawab semua soalan, dan jangan biarkan soalan tiada jawapan. Segala maklumat adalah rahsia dan kajian ini hanya bertujuan untuk kajian akademik semata-mata. Kerjasama semua murid amatlah dihargai dan disertai dengan jutaan ucapan terima kasih.

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN 1. Tingkatan 2. Aliran 3. Jantina 4. Menghadiri kursus komputer 5. Memiliki komputer di rumah 6. Memiliki kemudahan internet di rumah 7. Memiliki alamat e-mail 8. Memiliki laman web 9. Memiliki blog 10. Memiliki Facebook 11. Pekerjaan bapa/penjaga 12. Kumpulan Etnik [ [ ] Kerajaan ] Melayu 83 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Bawah ] Sains ] Lelaki ] Pernah ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada [ ] Swasta ] Cina [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Atas ] Kemanusiaan ] Perempuan ] Tidak pernah ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Bekerja Sendiri [ ] Lain-lain

] India

13. Pendapatan Keluarga Sebulan

[

RM8,000.00 RM8,001.00

] Kurang RM2,000.00 [ ] RM2,001.00 – RM4,000.00 [ ] RM4,001.00 – 6,000.00 [ ] RM6,001.00 – [ ] Lebih

BAHAGIAN B : TAHAP LITERASI KOMPUTER 1. Sangat tidak mahir PERKARA Saya boleh mengenal pasti / memulakan / menggunakan ……………. 1. Menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran 1 2. Tidak mahir 3. Sederhana mahir 4. Mahir 5. Sangat mahir TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

2. Operasikan komputer, contohnya memulakan dan menutup sistem komputer, 1 menyambungkan kabel ke setiap perkakasan komputer dll 3. Nama dan fungsi perkasasan komputer, contohnya skrin, hardisk, papan 1 monitor, tetikus, pencetak, pengimbas dll 4. Mentakrifkan istilah teknologi komputer, contohnya RAM, BIT, GB dll 1 5. Internet Explorer, Mozilla Firefox dll 6. Enjin carian (Search engine) seperti Yahoo, Google dll 7. Microsoft Office Word 8. Microsoft Office Excel 9. Microsoft Office Acces 10. Microsoft Office Publisher 11. Microsoft Office PowerPoint 12. Microsoft Office Outlook 13. Microsoft Office OneNote 14. Microsoft Office InfoPath 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15. Microsoft Office Groove

1

2

3 4 5

BAHAGIAN C : TAHAP PENGGUNAAN (TKM) DALAM PROSES PEMBELAJARAN 1. Tidak pernah PERKARA Dalam bidang pembelajaran, saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut …….….. 1. Menggunakan perisian seperti Microsoft Word untuk menaip surat, nota, latihan dan dokumen-dokumen lain berkaitan pembelajaran 2. Menggunakan perisian hamparan elektronik (spread-sheet) seperti Microsoft Excel untuk menyiapkan tugasan sekolah 3. Menggunakan perisian persembahan multimedia seperti Microsoft Power Point untuk tugasan pembentangan dalam bilik darjah 4. Menggunakan perisian grafik dan ilustrasi seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Painter, Corel Draw dll untuk tujuan pembelajaran 5. Menggunakan perisian Microsoft Publisher untuk membuat majalah sekolah, buletin, pamphlet, katalog, kad dan sebagainya 6. Melayari laman web (www), enjin carian Google atau Yahoo untuk mencari maklumat tambahan berkaitan isi / konsep mata pelajaran 7. Menghantar / menerima e-mel daripada rakan-rakan sekolah atau guru-guru berkaitan dengan pelajaran 8. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan (newsgroup) dengan rakan sekolah atau guru-guru berkenaan dengan pelajaran 9. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea, berbincang suatu isu pelajaran dengan rakan-rakan atau guru sekolah 10. Menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) untuk tujuan pembelajaran 11. Membaca surat khabar, majalah akademik dan buku-buku secara on-line untuk tujuan pembelajaran 12. Mendapatkan maklumat tentang pembelajaran dari ensaiklopedia, Wikipedia, direktori, kamus, buku elektronik dll 13. Melayari Portal Pendidikan Utusan Melayu, MySchoolNet atau seumpamanya untuk tujuan tutorial / latih tubi dll 14. Berhubung dengan rakan-rakan sekolah lain berkaitan dengan pembelajaran dengan menggunakan kemudahan TMK 85 2. Jarang-jarang 3. Sederhana kerap 4. Kerap 5. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

Perkhidmatan lain – membaca surat khabar. berbincang suatu isu dengan rakan. orang perseorangan dll 2. animasi. 1. audio. Perniagaan – mendapatkan maklumat tentang produk. kursus dll 8. maklumat. berkongsi maklumat dengan rakan sekolah. majalah. gambar. Tidak pernah PERKARA Saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut ……………. video. masyarakat luar dll 4. warna menarik. Perbincangan dalam Kumpulan (News Group) / Facebook – mengadakan perbincangan. Mel Elektronik (E-mel) – menghantar / menerima e-mel dalam bentuk teks. Telnet : Menggunakan Capaian Komputer Jarak-Jauh – untuk mencari data. bertukar pendapat. grafik. sesebuah jabatan. perisian. pertubuhan. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 . Jarang-jarang 3. Pendidikan dan Hiburan – menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) 9. syarikat. Hiburan dan Permainan – menggunakan perisian multimedia yang menggabungkan aksi pantas. animasi dll 3. latihan secara berperingkat. buku. ibu-bapa dll 5. majalah (daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dll) 7. pakar profesional. menempah pembelian barang / perkhidmatan secara on-line dll 11. menempah tiket kapal terbang dll secara on-line 12. memuat turun dan memuat naik lagu. guru sekolah. bil elektrik. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan 10. guru-guru. Kemudahan pembayaran – membantu ibu-bapa membayar bil telefon. Pendidikan dan Latihan – mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. video. buku. filem dll 6. fail untuk konfigurasi. mendengar lagu secara on-line dll 86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. World Wide Web (WWW) – melayari laman web untuk mencari maklumat. grafik.BAHAGIAN D : POLA PENGGUNAAN (TKM) DALAM KALANGAN MURID 1. Kerap 5. melihat teks. cara pemakaian. Protokol Pemindahan Fail (FTP) – menggunakan kemudahan perisian seperti WS-FTP untuk tujuan pemindahan dokumen. audio. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea. menonton program televisyen / filem. Sederhana kerap 4. kad kredit.

Wikipedia. Sumber Rujukan – mendapatkan maklumat. buku elektronik dll 14.13. berita dari ensaiklopedia. bahan. Saya biasa menggunakan laman sembang (chatting) dengan rakan-rakan sekolah 1 1 2 2 3 4 5 3 4 5 TERIMA KASIH 87 . kamus. direktori.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->