BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Masyarakat dunia pada abad ke-21 ini merupakan suatu masyarakat yang hidup dalam era globalisasi yang berorientasikan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK), atau dikenali sebagai information technology and communication (ICT). Impak globalisasi telah menuntut kebergantungan masyarakat terhadap perkembangan teknologi TMK dalam seluruh aspek kehidupan seharian. Perkembangan TMK telah memberi implikasi yang amat besar terhadap bidang politik, sosial, ekonomi termasuk juga bidang-bidang seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian, hiburan, perubatan, pentadbiran kerajaan, dan tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.

Secara tradisional peranan guru adalah sebagai pengajar dan penyampai ilmu pengetahuan. Kaedah pengajaran adalah berpusatkan guru, dan gurulah sumber ilmu dan pusat segala-galanya. Kesan ledakan kemajuan teknologi komputer dan TMK telah melebarkan takrif peranan seseorang guru, iaitu bukan sebagai pengajar semata-mata tetapi mengambil peranan sebagai pemudah cara atau fasilitator. Sebagai pengurus pendidikan, sewajarnya guru-guru mempunyai kebolehan dan kemahiran memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber

untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran (P&P) dan tahu menggunakan teknologi komunikasi seperti CD-ROM, cakera padat, video, komputer, komputer bimbit, dan perisian-perisian aplikasi komputer seperti e-mail, pengkalan data, pemprosesan perkataan, hamparan eletronik, internet, perisian persembahan dan lain-lainnya. Proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan

1

komputer akan menjadi lebih berkesan dengan kewujudan teknologi multimedia kerana pendidik boleh mempelbagaikan persembahan mereka. Mohd Zaliman et al. (2001) menyatakan teknologi multimedia kian diiktiraf sebagai alat bantuan pengajaran yang sesuai dalam membantu para pendidik untuk mendalami dan mendasari cabaran dunia pendidikan era baru. Arus pemodenan kemahiran TMK ini bukan sahaja menukar secara besar-besaran teknik pengajaran oleh seseorang guru, tetapi juga memberi impak yang amat mendalam terhadap kaedah pembelajaran bagi seseorang murid. Dengan sendirinya, impak kemajuan bidang TMK telah mengubah secara besar-besaran cara murid menimba, memproses, mengaplikasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Dalam arus perdana ini, guru dan juga murid harus bersedia terhadap persaingan global TMK yang tiada batas dan sempadan.

Lantaran perkembangan TMK secara global, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengorak langkah bersama dan berusaha menyesuaikan diri dengan arus perubahan persekitaran. Penggunaan TMK di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi telah diperluaskan. Dasar-dasar dan perancangan yang kondusif terhadap perkembangan TMK telah dilancarkan. Ini bermula dengan memperkenalkan mata pelajaran yang berkaitan TMK seperti Perkomputeran dan Teknologi Maklumat untuk murid sekolah menengah, dan juga rancangan penubuhan Sekolah Bestari. Kementerian Pendidikan sebagai badan induk dunia pendidikan telah memainkan peranan penting untuk menghadapi zaman globalisasi dan dunia pendidikan tanpa sempadan dengan memasukkan kurikulum TMK dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Di samping sifat TMK itu sendiri yang membentuk suasana pembelajaran sepanjang hayat dan memberi peluang-peluang pembelajaran yang tidak ada had, maka adalah menjadi suatu kewajaran kepada pengurus-

2

pengurus pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan segera kepada perubahan-perubahan ini. Dapat kita perhatikan bahawa kerajaan amat memberi tumpuan dan keutamaan terhadap pembentukkan masyarakat yang membudayakan ilmu dan maklumat menerusi penggunaan TMK secara luwes dan menyeluruh.

Namun demikian, usaha murni kerajaan ini sukar untuk berjaya sekiranya pelaku masyarakat itu sendiri kurang membudayakan sepenuhnya penggunaan komputer dan kemahiran TMK. Robiah Sidin et al. (2004) mengatakan, terdapat empat angkubah yang saling berhubung kait antara satu sama lain bagi memacu pembudayaan TMK dalam kalangan anggota masyarakat iaitu; pertama, sikap masyarakat dan murid mestilah positif dan bersedia untuk berubah; kedua, prasarana komputer dan rangkaian komunikasi mestilah lengkap dan mencukupi; ketiga, tenaga yang terlibat untuk memperkenal dan memperluaskan teknologi maklumat mestilah mahir; dan keempat, wang mestilah mencukupi untuk menggerakkan semuanya itu.

1.2 Pernyataan Masalah

Warganegara Malaysia dalam era kini, mestilah kalangan mereka yang dapat menangani cabaran yang dibawa oleh arus globalisasi dan ledakan pengetahuan serta maklumat yang terkini. Anak-anak watan yang hendak dilahirkan mestilah sepatutnya berupaya untuk merancang masa depan dengan bijak, berhikmah dan tepat bagi tujuan adaptasi dengan budaya dan nilai semasa. Kealpaan dan kelekaan dalam mengharungi kehidupan semasa tanpa kemahiran TMK hanya akan menyebabkan sesiapa sahaja terpinggir dan tersingkir dalam global village, (Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman, 2008).

3

Dalam era globalisasi sekarang, salah satu aset yang amat penting dan perlu ada pada seseorang murid terutamanya murid-murid sekolah menengah atas, ialah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Muridmurid bukan sahaja dituntut untuk memiliki kepintaran dan pengetahuan dari segi penguasaan kandungan mata pelajaran, tetapi sepatutnya mahir dalam penggunaan teknologi berasaskan komputer. Antara faktor keperluan memiliki kemahiran TMK ini ialah untuk membantu muridmurid mencari dan memperoleh maklumat dari sumber terbuka tanpa terhad, berkomunikasi dengan berperantaraan komputer, melaksanakan tugasan sekolah, membuat persembahan dan menganalisis data (Norizan & Mohamed Amin, 2003). Teknologi TMK juga penting untuk keperluan sosial murid-murid seperti berinteraksi di alam maya, membantu meningkatkan aktiviti luar darjah atau melaksanakan hobi, penciptaan idea kreatif dan mencari maklumat berkaitan bidang pembelajaran diri masing-masing.

Antara kemahiran TMK yang perlu dikuasai terlebih dahulu oleh murid ialah kemahiran asas menggunakan komputer, kemahiran aplikasi seperti pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, email, browser WWW, aplikasi grafik dan aplikasi yang menjurus kepada bidang pelajaran mereka. Dalam erti kata lain, para murid perlu literasi komputer atau “celik komputer”.

“Buta komputer” pada masa kini adalah sama dengan buta huruf pada tahun 60-an walaupun anda seorang pemegang ijazah dari institusi pengajian tinggi”. (Baharuddin Aris et. al, 2001)

4

dan membina penjanaan budaya pemikiran kritis dan kreatif dalam pemerolehan pembelajaran (Mashitoh Y. 5 . & Maharan M. Berasaskan perbahasan tersebut. Oleh itu. ketika negara kita sedang menuju ke arah pembentukkan masyarakat bermaklumat dan masyarakat berasaskan nilai maklumat. kajian ini diperlukan untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid. tetapi boleh dikatakan jumud ilmu pengetahuan. meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. Oleh itu. para murid yang tidak mampu menguasai teknologi maklumat bukan sahaja dianggap ketinggalan dari segi pencapaian prestasi.Memandangkan literasi komputer adalah antara kemahiran yang begitu penting pada era TMK. maka buta komputer perlulah dihapuskan dalam kalangan murid dan masyarakat amnya kerana ia merupakan komponen utama dalam bidang TMK. keperluan asas yang perlu dimiliki oleh para murid ialah memiliki pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang memadai bagi membolehkan mereka menikmati dan mempelbagaikan sumber maklumat yang tidak terhad. 2000).. meninjau sejauh mana murid-murid tingkatan enam mengguna dan membudayakan TMK dalam proses pembelajaran. Perkembangan pesat TMK telah mewujudkan banyak laman sesawang dan pangkalan data atas talian yang memerlukan kemahiran murid-murid sekolah untuk mencapai dan mengolah maklumat tersebut. dan seterusnya membuat perbandingan tentang tahap literasi dan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran.

4. 1.3.6 Membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1.5 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki.2 Sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka? 1.4 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1.3. 1.1.3 Objektif Kajian Kajian ini dilakukan untuk.3.1 Apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam? 1. dan 1.4.4.3.3.2 Meninjau tahap pembudayaan TMK oleh murid-murid dalam proses pembelajaran 1.1 Mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam 1.3 Apakah pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam? 6 .3.3 Meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid 1.4 Soalan Kajian Soalan-soalan kajian ialah.

Ini kerana.1. pihak-pihak yang berkenaan akan mendapat gambaran awal mengenai tahap kesediaan TMK oleh murid-murid tingkatan enam. dan 1. dapatan kajian membolehkan pihak-pihak yang berkenaan mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid tingkatan enam.4 Adakah murid aliran sains mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusian? 1. Oleh itu. Maka dengan itu. Berdasarkan dapatan kajian ini nanti. 7 .4. dapatan kajian ini boleh memberi gambaran awal berkenaan dengan tahap kesediaan TMK oleh murid-murid.4. pihak kementerian boleh mengaju dan merangka suatu dasar berkenaan penggunaan dan pembangunan teknologi TMK bagi warga sekolah.4.6 Adakah tahap pembudayaan TMK dalam proses pembelajaran murid aliran sains melebihi murid aliran kemanusiaan? 1. Kementerian Pelajaran Malaysia sedang merangka dan melaksanakan kurikulum baru bagi keperluan murid-murid tingkatan enam mulai tahun 2009 ini.5 Adakah murid perempuan mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid lelaki?. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan juga Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). Sementelahan pula. dan mengenal pasti sejauh manakah murid-murid sekolah membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka. mengenal pasti corak atau pola pembudayaan teknologi TMK oleh murid-murid.5 Signifikan Kajian Kajian ini amat penting kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

pihak pentadbir ini akan merangka perancangan yang responsif terhadap budaya penggunaan kemudahan TMK di sekolah. 1. penolong kanan kokurikulum dan ketua-ketua bidang mata pelajaran. di samping berkomunikasi atau berteraksi dengan murid masing-masing. dapatan kajian ini membolehkan mereka mengenal pasti dan memahami peluang dan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi TMK dalam kalangan murid-murid mereka.Kajian ini juga penting kepada pihak pentadbir sekolah. Dengan itu. Selain itu. Tiga buah sekolah tersebut 8 . mentadbir keputusan peperiksaan dan sebagainya. Penggunaan TMK ini memudahkan guru-guru melaksanakan tugasan pengajaran dalam kelas. Seterusnya. yang terdiri daripada pengetua. pengurusan badan uniform. penolong kanan hal ehwal murid. dapatan kajian ini juga amat berguna kepada guru-guru mata pelajaran. Selangor Darul Ehsan. penolong kanan akademik. mengorganisasikan kelas. Selain itu. penolong kanan tingkatan enam. Hasil kajian ini nanti akan menyedarkan guru-guru tentang peluang dan kebaikan-kebaikan apabila mereka membudayakan teknologi TMK dalam proses pengajaran masing-masing.6 Batasan Kajian Responden kajian ini adalah dalam kalangan murid tingkatan enam di tiga buah sekolah harian biasa dalam Daerah Gombak. kemahiran TMK juga memudahkan tugasan guru dalam pengurusan panitia mata pelajaran. Ini kerana. guru-guru akan lebih mudah dan bersedia mengapplikasikan kemudahan TMK dalam melaksanakan bidang tugas masing-masing berdasarkan tahap kesedian murid. kelab sukan dan permainan.

Pengkaji memiliki sedikit kelebihan kerana mengajar murid tingkatan enam di salah sebuah sekolah responden tersebut.7 Definisi Operasional 1. tenaga dan kewangan kerana pengajian adalah di luar waktu kerja (part time). pengkaji mendapat kekangan masa. Edisi Keempat mentakrifkan perkataan budaya sebagai satu cara hidup. dan mempertahankan serta memastikan kelangsungan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. Walau bagaimanapun. 9 . mengamalkan atau melaksanakan penggunaan TMK dalam kehidupan seharian seseorang murid. pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan murid bermakna. tradisi. dapatan kajian mungkin hanya bersesuaian dengan responden pilihan sahaja. Data-data seperti kumpulan etnik murid. Oleh itu. Manakala. Perbelanjaan pengajian dan kajian ini dibiayai sendiri oleh pengkaji. agak mudah untuk mendapatkan maklumat dan kerjasama daripada responden. 1. pembudayaan pula adalah mengamalkan atau melaksanakan sesuatu budaya dalam kehidupan. Oleh itu. Oleh itu. pinggir bandar dan luar bandar di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak.7 1 Pembudayaan Kamus Dewan. pegangan. kefahaman.dipecahkan kepada kategori bandar. peradaban sesuatu masyarakat yang diwarisi secara indotrinasi atau secara sukarela. jantina dan tahap sosioekonomi keluarga mungkin membatasi kajian ini.

“semua jenis peralatan / perkakasan teknologi yang digunakan untuk memproses. Scott (2006). Maka. Baharuddin Aris. pertama. menyimpan dan memindahkan maklumat dalam bentuk elektronik”. kedua.” Mohd. mentakrifkan teknologi maklumat atau information technology (IT) sebagai. menjelaskan literasi komputer sebagai keupayaan untuk memahami bagaimana sesuatu komputer berfungsi. Teknologi maklumat Kamus Dewan. (2005).1. dan ketiga. Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai “tahu menggunakan dan mengendalikan computer”. pula menjelaskan. pemprosesan dan penyebaran maklumat secara elektronik. penyimpanan. teknologi maklumat.2 Literasi komputer. Shanuddin Zakaria (2000). kesedaran – menyedari kepentingan dan kepelbagaian kegunaan komputer dalam masyarakat masa kini. al (2001) mentakrifkan literasi komputer atau celik komputer melalui tiga konsep iaitu. pengetahuan – mempunyai pengetahuan tentang konsep dan senibina sistem sesebuah komputer berfungi. et. Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat (TM) sebagai “teknologi yg berkaitan dgn pe-merolehan. TM merujuk kepada bahagian 10 . Turban et al. dan teknologi maklumat dan komunikasi Literasi komputer Kamus Dewan. interaksi – berkemampuan untuk berinteraksi atau mengapplikasikan teknologi komputer. secara umumnya literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan applikasi komputer dalam kehidupan seharian.7.

penyimpanan. Teknologi maklumat dan komunikasi Kamus Dewan. rangkaian. menyimpan. Ia merangkumi komunikasi tanpa sempadan yang mana tidak ada jurang pemisah untuk kedua-dua pihak berkomunikasi atau berinteraksi pada bila-bila masa.” Abdul Manaf Bohari et al. 11 .teknologikal dalam sistem maklumat yang meliputi perkakasan. 2006). (2006) mendefinisikan TMK sebagai komunikasi yang menggunakan teknologi terkini sebagai alat untuk berhubung antara satu sama lain. Definisi lain bagi teknologi maklumat ialah teknologi yang menggabungkan teknologi komputer dengan talian komunikasi berkelajuan tinggi. pangkalan data. Bagi warga pendidik seperti guru dan pensyarah. memproses. TM boleh didefinisikan sebagai peralatan teknologi komunikasi yang boleh digunakan untuk tujuan mengumpul. perisian. Penggabungan komputer dengan teknologi rangkaian ini akan melahirkan ‘penyatuan teknologi’ iaitu teknologi yang menyatukan beberapa industri melalui pelbagai peranti penukaran maklumat dalam bentuk elektronik yang boleh digunakan oleh komputer.. dan lokasi geografi. dan peranti-peranti lain. “teknologi yg berkaitan dgn pemerolehan. masa. Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) sebagai. Ini bermaksud TMK melibatkan penggunaan suatu teknologi sebagai alat dalam melaksanakan proses komunikasi dan ia juga merupakan media perantara menghubungkan antara pelbagai pihak tanpa mengira situasi. pem-prosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan tele-komunikasi. dan menghantar mel elektronik (e-mel) atau CD-ROM yang dapat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Abdul Manaf Bohari et al.

Pengajian dalam tingkatan enam mengambil masa selama dua tahun.7. atau pusat pengajian tinggi swasta (IPTS). TM dirujuk sebagai penggunaan alatan yang dicipta untuk memperoleh. matrikulasi. dan kolej atau universiti. murid akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). 12 . Tahun pertama dikenali sebagai tingkatan enam bawah dan tahun kedua dikenali sebagai tingkatan enam atas. politeknik.Perbezaan takrif antara TM dengan TMK adalah dari aspek komunikasi. iaitu aliran Sains dan aliran Kemanusiaan. Di akhir persekolahan tingkatan enam atas. tetapi juga melibatkan penggunaan alatan TM tersebut untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam pelbagai hala. murid-murid mempunyai pilihan sama ada melanjutkan pelajaran ke tingkatan enam. TMK bukan sahaja merujuk kepada penggunaan alatan untuk memperoleh maklumat. Terdapat dua aliran pengajian di tingkatan enam. dan menyampaikan maklumat. Manakala.3 Tingkatan enam Selepas menamatkan persekolahan di tingkatan lima. sama ada pusat pengajian tinggi awam (IPTA). 1. menyimpan. menjejak.

BAB 2 : LITERATUR KAJIAN 2. tetapi melangkaui sempadan pemikiran murid dengan berbantukan TMK. Bab ini akan mengupas tentang tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran seseorang murid.2 Penggunaan TMK Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Penggunaan TMK menyediakan peluang yang unik dan cabaran menarik terhadap proses pengajaran oleh seseorang guru dan juga aktiviti pembelajaran bagi seseorang murid. 13 . dan juga mengesan tentang corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid. 2007). terdapat pelbagai jenis kajian yang ingin mengupas tentang tahap kemahiran dan masalah pengaplikasian TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Selain itu. tetapi mendapatkan pelbagai bahan sumber maklumat melepasi daripada kawasan sempadan bilik darjah di sekolah (Rozinah Jamaludin. 2. Aktiviti pengajaran oleh guru tidak hanya berkisar terhadap bahan bantu maujud dalam bilik darjah. berbanding corak pengajaran tradisional dalam bilik darjah. pelajar universiti. guru-guru pelatih.1 Pendahuluan Terdapat beberapa kajian lepas yang mengkaji tentang tahap literasi komputer dan kemahiran TKM dalam kalangan murid-murid. dan juga guru-guru sekolah. susur galur perkembangan TMK dalam bidang pendidikan di Malaysia. Murid juga tidak lagi hanya mengakses kepada buku teks dan guru-guru sekolah sahaja.

Aktiviti pembelajaran hendaklah dirancang dengan teliti oleh guru supaya kemudahan TMK dapat digunakan dengan berkesan. khususnya dalam menghadapi cabaran dan era globalisasi kini. Kemudahan TMK tidak mengubah peranan guru.Bagi golongan pendidik. makmal komputer dan pelbagai peralatan TMK wajib digunakan dan dimasukkan dalam Buku Rancangan Mengajar Harian. Selain itu. sistem multimedia digital. dan perisian-perisian pendidikan. Di antara perkakasan dan perisian yang dibekalkan ialah komputer dan peranti-perantinya. XVIII. melalui pekeliling ini pihak KPM menjelaskan bahawa perisian kursus. Kemudahan TMK amat bermanfaat kepada guru dan murid serta ibubapa. TMK hanya akan bertindak sebagai sumber dan alat bantu dalam proses P&P. terdapat beberapa perkara penting yang perlu difahami berhubung dengan penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penglibatan secara serius pihak KPM dalam memperkenalkan TMK dalam P&P dapat dilihat dengan jelas melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 6/2003: Dasar Pengajaran Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran KP (BS) 8591/Jld. Penggunaan TMK dapat mengurangkan beban tugas guru dan murid di mana setiap kerja dapat dilakukan dengan kemas. khususnya dalam bidang TMK. malah sebaliknya guru akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Pekeliling ini menyatakan KPM teleh membekalkan pelbagai jenis peralatan TMK ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan keberkesanan proses P&P. teratur dan sistematik. Keterampilan dan keperibadian yang mulia akan tetap menjadi tunjang dan ikutan utama profesion perguruan. rancangan TV pendidikan. 14 .

demonstrasi sesuatu situasi pelajaran dimana ianya dikawal secara turutan oleh suatu sistem. boleh meningkatkan motivasi. Dengan menggunakan kaedah secara tutorial. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P. Dalam pembelajaran secara tutorial. di samping membolehkan murid belajar tanpa penyeliaan seseorang guru. guru boleh mengindividukan pembelajaran murid. 15 . Pembelajaran secara tutorial merangkumi. dan aspek pembelajaran murid. aplikasi dan untuk komunikasi (PPK. dan perisian pendidikan yang biasanya disimpan dalam CD-ROM. aspek pengajaran guru. dan sesuai dengan keperluan murid. murid pula boleh belajar mengikut kemampuan sendiri. Dalam konteks pembelajaran. Pendekatan dan syarat asas penggunaan TMK dalam P&P mestilah sesuai dengan kemahiran seseorang guru. untuk latih tubi yang juga disampaikan dan dikawal oleh sistem.Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). pembelajaran secara ekspositori iaitu suasana P&P dimana guru menyampaikan pelajaran kepada murid yang pasif. aktiviti pembelajaran murid dikawal oleh guru atau oleh sistem perisian itu sendiri. Pembelajaran secara tutorial ini menggunakan perkakasan seperti komputer. penerokaan. penggunaan TMK dalam P&P dapat dikategorikan kepada empat bahagian atau pecahan. cakera keras ataupun maklumat diakses terus dari laman web. tutorial. projektor LCD. iaitu sebagai alat. Ianya boleh dilihat dari dua aspek iaitu. 2001). Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mentakrifkan Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai menggunakan TMK secara berfikrah. 2001). Tutorial Penggunaan TMK untuk pembelajaran tutorial bermaksud menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan (PPK. dan.

internet. mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM. melalui e-mel dan sidang video untuk berbincang tentang pelajaran. penyelesaian masalah. mendorong murid terlibat dengan lebih aktif dalam pembelajaran. pengalaman pembelajaran secara autentik. mengalami. Pembelajaran secara penerokaan membolehkan seseorang murid berpeluang menentukan hala tuju pembelajaran secara kendiri. dan memberi peluang murid menangani masalah sebenar di dalam kelas. aktiviti pembelajaran murid adalah secara bebas di mana seseorang murid boleh mengawal atau menentukan maklumat yang diperoleh dengan cara ‘meneroka’. Dalam pembelajaran secara penerokaan. portal pendidikan dan sebagainya.Penerokaan Penggunaan TMK sebagai alat pembelajaran penerokaan bermaksud menggunakan TMK sebagai alat perantaraan untuk. 2001). Pendekatan pembelajaran secara penerokaan adalah mendokongi teori pembelajaran konstruktivisme di mana ia menekankan pemikiran secara kritis dan kreatif. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. dan. Aplikasi Penggunaan TMK sebagai alat aplikasi ialah apabila TMK digunakan untuk membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran. dan membina pengetahuan melalui interaksi sosial. dan sebagainya. Penggunaan TMK sebagai 16 . mengedit atau mengubah karangan dan nota. menulis nota. Murid juga boleh menggunakan aplikasi akses internet contohnya. murid menggunakan perisian Microsoft Word untuk menghasilkan karangan. Sebagai contoh. melihat demonstrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid tersebut (PPK.

Komunikasi Kemudahan TMK berfungsi sebagai alat penghubung komunikasi apabila digunakan untuk membolehkan para murid dan guru berhubung antara satu sama lain dari lokasi berbeza bagi menghantar. daerah. Komunikasi melalui TMK boleh dalam bentuk. Dengan 17 . Dengan kemudahan TMK. murid dan guru boleh berkongsi bahan. individu ke individu. bertutur dan bekerjasama (PPK. menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. murid boleh memberikan tumpuan untuk melakukan aktiviti pembelajaran secara autentik. negeri dan antarabangsa. dan dapat meningkatkan ketepatan atau kecekapan pemerolehan dapatan pembelajaran. Teori ini menyatakan. Salah satu contoh teknik pembelajaran yang menyokong penggunaan komunikasi melalui TMK ialah pembelajaran kolaboratif. di mana murid saling mempelajari dan membantu sesama mereka membangunkan kemahian kognitif. Dengan menggunakan TMK sebagai alat aplikasi. kemahiran berkomunikasi melalui TMK amat diperlukan. secara diri individu. Teknik pembelajaran secara kolaboratif menggalakkan murid-murid bekerjasama dalam kumpulan melalui aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan. tetapi melangkaui sempadan sekolah. Kalangan murid bukan sahaja berkomunikasi dalam bilik darjah.alat aplikasi menyokong teori pembelajaran sosio-budaya (socio-cultural learning). Dalam hal ini. budaya atau persekitaran sosial akan membantu pembelajaran seseorang murid. teks. meta kognitif. 2001). grafik. audio. menghantar dan menerima pelbagai bentuk maklumat. seorang individu kepada ramai individu. dan daripada ramai individu ke ramai individu yang lain. 2001). Terdapat banyak kemudahan internet dan TMK yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi bagi pembelajaran muridmurid. video dan sebagainya (PPK.

dan juga boleh melibatkan pakar baik dari dalam atau luar negeri ke dalam proses pembelajaran mereka. Setiap pesanan yang dihantar. video. Penghantaran maklumat tersebut boleh dilakukan sama ada dari seorang ke 18 . Selain daripada bentuk teks. alamat penerima dan isi kandungannya. audio. Kemudahan TMK terutamanya Internet telah menyediakan beberapa applikasi. dan File Transfer Protocol (FTP). animasi dan suara (voice mail).menggunakan TMK sebagai alat kemudahan komunikasi. kita harus mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi internet dan TMK. tetapi tidak memerlukan setem bagi tujuan penghantaran. akan melibatkan kos yang amat minimum. Internet Relay Chat (IRC). Pesanan dan pertanyaan boleh ditulis bila-bila masa dan dihantar dari rumah atau pejabat. Bagaimana kemudahan TMK dapat membantu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran? Apakah faedah dan kelebihan yang ditawarkan oleh TMK dalam proses pengintegrasian P&P? Bagi memudahkan kajian terhadap penggunaan TMK dalam proses P&P. E-mel adalah satu perkhidmatan internet yang popular dan memudahkan guru dan murid berkomunikasi antara satu sama lain. murid boleh melibatkan diri dalam proses pembelajaran melalui peer group yang bersifat global. antaranya. dan akan sampai kepada penerima dalam masa yang singkat melepasi kekangan lokasi geografi. penghantaran melalui e-mel boleh melibatkan imej grafik. E-mail (Mel Eletronik) Mel eletronik merupakan mel yang dihantar secara elektronik menerusi sistem komputer. Kumpulan Diskusi dan Berita. E-mel hampir sama dengan mel biasa iaitu mempunyai alamat pengirim. Telnet. E-mail (Mel Eletronik). Laman Web (WWW).

Selain itu. menghubungi agensi pusat dan swasta serta institusi pendidikan lain mengenai sesuatu program dan polisi yang di gunakan khususnya dalam penyelesaian sesuatu masalah pendidikan (Tengku Zawawi. berkongsi dan bertukar pendapat berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran.seorang atau dari seorang kepada ramai. menggalakkan perkembangan bahasa terutama bahasa Inggeris melalui komunikasi dengan rakan pena di luar negara. murid-murid juga boleh menggunakan e-mel untuk berhubung dengan guru-guru di sekolah dan juga dengan ibu-bapa masing-masing. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru dengan mengunakan e-mel ialah. berkongsi menjalankan sesuatu projek dengan murid dari sekolah-sekolah lain. mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal. pelajar. dan. memperolehi bahan dan teknik di dalam menyelesaikan sesuatu masalah pelajaran secara on-line (Tengku Zawawi. berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai latar belakang dan budaya mengenai berbagai isu semasa. latihan dan penilaian. Melalui kemudahan e-mel. dan pihak jabatan serta kementerian. ibu-bapa. yakni sekumpulan penerima secara serentak. Seseorang guru juga boleh menerima dan memeriksa hasil tugasan latihan muridnya melalui kemudahan emel. teknik pengajaran yang terbaik. segala maklumat dan bahan penting dapat dipindah dan disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan mudah. idea kreatif dan inovatif. bahan bantu mengajar dan sebagainya. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid melalui e-mel ialah. 19 . pantas dan mengambil masa yang singkat. 2009). 2009). berkomunikasi secara dalaman dan luaran sesama guru. dan. Kelebihan e-mel banyak meringankan beban tugas seorang guru.

Bagi meneroka laman web. pendidikan keibu-bapaan. Para murid juga boleh memperoleh pelbagai maklumat tambahan berkaitan dengan pembelajaran mereka. dan maklumat kesihatan serta bermacam-macam maklumat lain yang boleh diperolehi dengan mudah dan cepat. laman web merupakan sumber maklumat tak terhingga kandungannya (Tengku Zawawi. Perbualan dalam IRC adalah persis seperti perbualan sekumpulan rakan dalam sebuah restoran atau kafeteria. 2009). Perbezaannya adalah 20 . Para pendidik boleh mendapatkan kandungan teks penuh. Dicadangkan bahawa WWW dalam pendidikan boleh berperanan sebagai tutor. Laman web merupakan komponen yang menjadikan internet lebih menarik dan paling diminati oleh sesiapa sahaja yang dapat mengaksesnya.Laman Web (WWW) Rangkaian sedunia WWW adalah merupakan satu koleksi besar dokumen yang dikenali sebagai ‘laman web’ atau laman sesawang. contohnya Netscape Communicator. Terdapat satu contoh laman iaitu (http://k12.html). Dengan lebih 50 juta tapak laman web dan dengan pertumbuhan 10 peratus setiap hari.org:90/web. yang menghuraikan cara-cara menggunakan World Wide Web khususnya dalam mereformasikan kurikulum. medan perbincangan (forum) dan pemandu (melalui enjin carian). pusat sebaran dan penerbitan. pengimbas web (web browser) diperlukan. Internet Explorer dan sebagainya.cnidr. artikel. Internet Relay Chat Internet Relay Chat (IRC) dicipta oleh Jarkko Oikarinen. rancangan pengajaran. seorang pelajar kolej yang berminat dalam perbualan interaktif melalui komputer. dan lain-lain bahan bantu P&P seperti maklumat mengenai projek-projek yang boleh dijalankan oleh murid.intro.

murid dan pengguna-pengguna lain boleh berkomunikasi dan berbincang apa sahaja termasuk isu-isu yang membabitkan bidang pelajaran.menaip di komputer sambil berbual. Sering kali pengguna menggunakan nama samaran ketika berbual dan berhubung. perkhidmatan pengkalan data. Pengguna boleh menggunakan perkhidmatan papan bulletin (BBS). yang membenarkan pengguna mengakses dan mengawal komputer yang terletak jauh (remote login) tanpa mempunyai sambungan fizikal. Pada hari ini. Salah satu contoh kemudahan Telnet ialah www. Dengan kemudahan Telnet.com/channel/chat. di samping memudahkan tugas-tugas pengurusan oleh pihak guru dan pentadbir sekolah.yahoo. Dengan menggunakan kemudahan IRC. Guru. Kemudahan Telnet amat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seseorang individu boleh menerokai lokasi komputer jarak jauh dengan menggunakan alamat Protokol Internet (IP). guru dengan ibubapa murid.exite. guru dengan pihak pentadbir seperti jabatan atau kementerian pelajaran.um. Antara beberapa tapak chat yang polular ialah chat. dan juga perpustakaan melalui kemudahan ini.com dan www. Gopher dan WWW menyediakan alternatif pakej program dalam internet.my di mana para pelajar mengakses untuk mencari maklumat dari 21 . guru dengan murid. kita boleh mencari dan menggunakan sumber pada komputer di mana-mana sahaja di dunia tanpa menelan kos yang tinggi. Telnet boleh diakses dengan kata laluan (password) atau dibuka secara percuma kepada orang ramai.pendeta. dan begitulah sebaliknya.edu. Telnet Telnet ialah satu protokol yang pertama. komunikasi boleh berlaku antara guru dengan guru.

audio atau video amat mudah untuk dipindahkan dari satu komputer kepada komputer yang lain dengan menggunakan File Transfer Protocol (FTP). Senarai kumpulan diskusi eletronik dalam pendidikan boleh didapati dari salah satu contoh laman web iaitu http://k12. Kumpulan Diskusi dan Berita Di internet. terdapat pelbagai perisian yang boleh dimuat turun (download) sama ada secara percuma ataupun berbayar. segala fail sama ada dalam bentuk teks.rangkaian Perpustakaan Universiti Malaya berkaitan dengan buku. Kita juga boleh 22 . kita boleh membaca atau menyertai perbincangan dalam kumpulan (News Group) tentang pelbagai subjek mengikut minat dan cita rasa kita. File Transfer Protocol (FTP) Menerusi internet. Pada hari ini. grafik. Komuniti-komuniti yang terbentuk secara elektronik yang mempunyai minat yang sama membolehkan ahli-ahli yang menyertai kumpulan diskusi berkongsi pendapat dan membantu di antara satu sama lain tanpa batasan sempadan geografi. majalah. Kumpulan berita dan diskusi secara asasnya adalah aplikasi dan lanjutan kepada penggunaan e-mel secara berkesan.html.cnidr. Segala bahan pembelajaran yang terdapat dalam sesuatu penerima (di mana-mana institusi pendidikan) boleh dipindahkan ke dalam komputer kita di rumah atau di sekolah tanpa mengalami sebarang perubahan. jurnal. Terdapat beribu-ribu kumpulan diskusi yang boleh disertai oleh pendidik dan juga murid mengikut minat mereka.org:90/list. kajian penyelidikan dan sebagainya.

Para guru harus bijak memilih aplikasi yang sesuai digunakan. WAIS. Oleh itu. Veronica. supaya murid-murid dapat menggunakan internet secara maksimum dan optimum. Capaian maklumat melalui internet melibatkan dua komponen utama iaitu capaian secara fizikal (physical access) dan capaian secara bijaksana (intellectual access). Tanpa kemudahan untuk mencapai internet. pengajaran secara mengintegrasikan internet dalam pengajaran dan pembelajaran sukar berlaku. dan murid-murid juga perlu memilih aplikasi yang berguna untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Archie. 23 . pemindahan fail. Seseorang murid juga perlu dididik mengenai tanggungjawab dan etika sebagai pengguna "on-line" di dalam mencapai internet. dan WWW. Capaian secara fizikal di dalam internet merupakan kemudahan kelengkapan komputer kepada guru dan murid untuk mencapai internet berserta dengan komponen seperti e-mel. iaitu kebolehan dan kemahiran menjelajah dunia siber dengan penuh berakhlak dan bijaksana. kumpulan perbincangan elektronik. gopher. Semua kemudahan di atas boleh dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. perancangan aktiviti yang kemas dan teratur amatlah penting. terutama para pendidik dan murid-murid di seluruh dunia. Semuanya menggunakan kemudahan FTP. Murid-murid perlu terdedah kepada capaian intelektual.memuatkan kembali (upload) segala fail ke dalam sesuatu penerima untuk dipamerkan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Namun dengan kemudahan jaringan kerja setempat "LAN" (Local Access Network) hasrat mengintegrasikan internet ke dalam pengajaran boleh dilaksanakan. Semua aplikasi tersebut boleh digunakan sama ada sebagai sumber maklumat atau pun sebagai bahan bantu yang diintegrasikan terus dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

jumlah pemilik komputer telah meningkat kepada 4. 4. kadar penembusan internet secara panggilan ialah 1. 2006). di mana 16. 2004). Projek Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan (CIE).36 juta.2. Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan di Malaysia bermula sejak tahun 80-an dengan beberapa projek rintis seperti Projek Munsyi. Seterusnya.1 peratus sahaja rakyat Malaysia yang memiliki komputer peribadi. iaitu kira-kira 6.500 buah sekolah telah dilengkapkan dengan makmal komputer. dan seterusnya pengenalan Projek Sekolah Bestari di mana konsep ini mula dicadangkan pada tahun 1997 (Norizan Abdul Razak.2 juta orang pada tahun 2003. Malaysia telah memperkenalkan konsep sekolah bestari dalam tahun 1999 dengan 90 buah sekolah diberikan komputer sebagai projek rintis. 2006). Manakala kadar penggunaan internet secara panggilan telah meningkat kepada 11. Walau bagaimanapun.4 peratus pada tahun 2003 tersebut (Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Pada tahun 1998 tersebut.8 peratus sahaja.120 buah sekolah sudah dihubungkan kepada SchoolNet yang menggunakan jalur lebar (Mohd Safar Hasim & Fatimah Yussoof. Pelaburan dalam projek sekolah bestari adalah satu usaha berterusan kerana kerajaan melihat pendidikan sebagai penyumbang utama kepada pembangunan negara.6 peratus daripada rakyat Malaysia telah memiliki komputer. jumlah komputer peribadi yang dimiliki oleh rakyat Malaysia ialah sebanyak 1. 24 . Konsep sekolah bestari adalah merupakan salah satu daripada tujuh applikasi Perdana Multimedia Super Corridor. Perangkaan ini menunjukkan komitmen kerajaan terhadap pendidikan yang menggunakan kemudahan TMK dalam usaha meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah.3 Perkembangan TKM Dalam Bidang Pendidikan Pada tahun 1998. dan sebanyak 8.

Malaysia mempunyai lebih daripada lapan belas institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang menawarkan program dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi daripada peringkat sijil. hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berketrampilan dalam TMK dapat dilihat melalui beberapa projek sekolah seperti Projek Rintis Sekolah Bestari. Penggunaan komputer dan TMK dalam pendidikan amat tepat pada masanya kerana kerajaan berusaha untuk mencapai status negara maju yang berasaskan industri seperti visi yang diwar-warkan dalam Wawasan 2020. 200. oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu. YAB Dato’ Seri Dr. Pengeluaran tenaga pekerja yang berpengetahuan. ijazah sarjana dan doktor falsafah (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. 2006). penawaran mata pelajaran TMK untuk tingkatan empat dan lima. dan membekalkan jaringan untuk membantu para guru dan murid mengakses maklumat tentang pendidikan secara dalam talian. TV dan pencetak dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). 2008). aplikasi internet mula diperkenalkan dalam bidang pendidikan di mana pihak KPM telah melancarkan laman web MySchoolNet sebagai salah satu usaha meningkatkan penggunaan TKM dalam P&P. Projek MySchoonNet. pembekalan komputer riba. penawaran mata pelajaran Perkomputeran untuk tingkatan enam. troli.Selain itu. ijazah sarjana muda. Schoolnet.000 orang guru telah pun dilaksanakan oleh KPM (KPM. Pada masa ini. Sehingga tahun 2005. skrin. Projek LCD. TV Pendidikan. cekap dan berketrampilan dalam bidang teknikal perlu dimulakan dari tahap awal persekolahan lagi. diploma. dan menganjurkan kursus dan latihan untuk meningkatkan kemahiran TMK dalam kalangan guru iaitu di mana. Mahathir Mohammad. Institut Teknologi Mara (ITM) adalah merupakan institusi yang pertama menawarkan program Diploma Sains Komputer pada tahun 1969. makmal komputer. Dan Universiti 25 .

Murid boleh membuka dan 26 . contohnya ke restoran. bahan penyelidikan dan sebagainya secara dalam talian (on-line). 2008). bayar bil secara online. dan baca akhbar. alQuran. Pada bila-bila masa murid boleh menggunakan komputer untuk menyiapkan tugasan sekolah. buku. merumuskan pembudayaan TMK dalam kalangan murid akan berkembang sekiranya murid dapat mengamalkan sekurang-kurangnya enam perkara berikut dalam kehidupan mereka.Sains Malaysia (USM) adalah merupakan universiti yang pertama menawarkan program sarjana muda TMK. pusat rekreasi. Seterusnya program pendidikan berasaskan TMK ditawarkan oleh universitiuniversiti yang lain seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Malaya (UM). perpustakaan. Universiti Teknologi Malaysia (UTM). contohnya Kolej Damansara Utama (KDU) menawarkan program Diploma Pengajian Komputer dari Universiti Lincolnshire dan Humberside (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. taman permainan dan sebagainya. Setiap hari membuka komputer dan melayari internet. semak dan balas e-mel. 2. buka dan jawab forum. Komputer jenis ‘laptop’ adalah ringan dan mudah dibawa ke mana sahaja kita pergi. Dan pada ketika ini. menaip nota atau latihan. mengedit atau mengubahsuai karangan atau esei pelajaran dan sebagainya. hampir semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) menawarkan pengajian berorientasikan sains komputer dan TMK.4 Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Sajap Maswan (2009). Segelintir IPTS menawarkan program yang berasaskan TMK secara berkembar dengan universiti luar negara. setiap hari buka komputer. kemaskini website atau portal. iaitu.

Membudayakan amalan membuka. audio. bank. guru. bahkan individu profesional berkaitan dengan sesuatu kepakaran atau isu tertentu. menghantar. Menggunakan kemudahan TMK untuk melakukan perbincangan dalam kumpulan. Menggunakan kemudahan sidang video (Video Conferencing). membaca dan menjawab e-mel setiap hari.menggunakan komputer semasa menunggu kawan atau ahli keluarga berurusan di klinik. animasi dan sebagainya. gambar. dengan mudah para murid boleh akses ke internet dan membudayakan TMK dalam kehidupan di mana-mana dan pada bila-bila masa. berdiskusi dan bertukar-tukar pendapat. murid boleh memasuki mana-mana kumpulan perbincangan mengikut kesukaan dan minat masing-masing. murid menggunakan masa dan setiap peluang secara optimum dalam meningkatkan prestasi pelajaran. ibubapa. ibu-bapa 27 . maklumat dan sebagainya tentang pembelajaran mereka. menerima e-mel dalam bentuk teks. Dengan kemudahan modem Wi-Fi Streamyx dan ‘broadband’ atau Vodafon Mobile Celcom yang boleh didapati di pasaran. guru sekolah. video. atau web-cam untuk berkongsi idea atau berbincang suatu isu dengan rakan. jabatan kerajaan dan sebagainya. Dengan demikian. Dengan kemudahan TMK para murid boleh mengakses internet di mana-mana dan membuka. grafik. Dengan kemudahan TMK juga. Para murid akan mengoptimumkan kemudahan TMK sekiranya mereka memiliki kumpulan perbincangan (News Group) sendiri. atau melaksanakan hobi masing-masing melalui penggunaan komputer. pakar profesional. Melalui e-mel juga murid boleh berkomunikasi dengan rakan sekolah. murid boleh berbincang. Dengan kemudahan rangkaian ini.

Menggunakan kemudahan Protokol Pemindahan Fail (FTP) dalam kegiatan penerokaan maklumat. kos yang amat murah dan memperoleh bahan multimedia yang menarik dan pelbagai. Menggunakan perkhidmatan Telnet iaitu menggunakan capaian komputer jarak jauh untuk mencari data. latihan secara berperingkat. 28 . mendapatkan maklumat buku. fail untuk konfigurasi. Sekiranya murid menggunakan kemudahan ini dan membudayakannya dalam kehidupan seharian. majalah daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dan sebagainya. jurnal dan sebagainya melalui kemudahan rangkaian Perpustakaan Negara. Menggunakan perisian pendidikan dan latihan yang ada dijual di pasaran. murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan dalam urusan seharian. murid-murid boleh berbual dan berkongsi maklumat dengan para peserta di seluruh pelosok dunia pada bila-bila masa. Contohnya. memuat turun lagu. Melalui web-cam. murid boleh menggunakan kemudahan perisian seperti WSFTP untuk tujuan pemindahan dokumen. buku.dan sebagainya. Banyak kelebihan dan faedah menggunakan web-cam dalam proses pembelajaran atau melaksanakan tugasan seharian. Dengan kemudahan FTP. filem dan sebagainya. Perisianperisian untuk pendidikan dan latihan banyak terdapat di pasaran dan boleh digunakan untuk mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. perisian. dan dimana-mana jua secara langsung (berhadapan muka antara satu sama lain). majalah. maklumat. amat banyak faedah dan kelebihan yang seseorang itu perolehi. Boleh memperoleh bahan pembelajaran dalam masa yang singkat. Sekiranya murid-murid membudayakan kemudahan pemindahan fail ini dalam kegiatan berunsurkan internet mereka.

Membeli dan menggunakan perisian-perisian yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan. Menggunakan kemudahan TMK bagi tujuan perniagaan. kerana ia menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment). murid diajar secara tertib dan berperingkat tentang kandungan sesuatu perkara. Apatah lagi sekiranya pakej perisian permainan tersebut terlalu banyak unsur ganas dan lucah yang akan memberi kesan sampingan yang sebaliknya. warna menarik. akan membuang masa dan mendatangkan kesan negatif terhadap kemajuan pembelajaran seseorang murid. Melalui perisian-perisian ini. Sejauh manakah murid memberikan ruang masa mereka bermain melalui pakej perisian komputer? Adakah bermain melalui komputer membudaya dalam kehidupan seseorang murid? Walau bagaimanapun. Perisian ini selalunya menggunakan multimedia yang menggabungkan aksi pantas. Contohnya. faedah serta kelebihannya. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan. murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan kerana menggunakan perisian yang telah lengkap dan menarik. Terdapat banyak perisian sedemikian rupa dijual di pasaran. mendapatkan maklumat tentang produk. Menggunakan perisian yang menggabungkan unsur hiburan dan permainan. bermain komputer tanpa kawalan. menempah pembelian barang atau perkhidmatan 29 . Melaluinya. Perisian ini amat baik untuk kegunaan para murid. cara pemakaian. dan pelbagai maklumat yang lain. Ini boleh mendorong pembelajaran secara kendiri bagi seseorang murid dan mengurangkan rasa bosan mereka.kursus dan sebagainya. tatacara menggunakannya.

mereka dapat menjimatkan masa dan tenaga. buku. cukai tanah. menonton program televisyen. filem dan mendengar lagu secara dalam talian. 30 . Kemudahan pembayaran bil atas talian. Kaedah pembayaran bil secara dalam talian membantu menjimatkan masa dan tenaga. bahan. berita dari ensaiklopedia. Menggunakan teknologi internet dan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan. Wikipedia. dan menjimatkan masa untuk membeli buku ke kedai.secara dalam talian dan sebagainya. buku elektronik dan sebagainya. membantu ibu-bapa membayar bil telefon. menempah tiket kapal terbang secara on-line dan sebagainya. cukai pintu. kamus. majalah. berbanding terpaksa berbaris di pejabat pos atau kaunter pembayaran di bank. Contohnya. Sekiranya para murid menggunakan kemudahan internet dan TMK dalam pembelian barang dan perkhidmatan. Melalui internet murid boleh mendapatkan maklumat. Perkhidmatan lain seperti membaca surat khabar. direktori. Hampir semua jabatan kerajaan. Sekiranya murid membudayakan sikap membaca surat khabar atau buku secara dalam talian. Betapa mudahnya mendapatkan bahan-bahan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi TMK berbanding dengan sebelum teknologi ini diperkenalkan. berbanding terpaksa keluar ke gedung perniagaan untuk membeli belah. syarikat korporat dan bank-bank perdagangan menyediakan kemudahan pembayaran secara dalam talian. bil elektrik. kad kredit. murid boleh menjimatkan wang untuk membeli surat khabar.

Kesedaran tentang kepentingan komputer pula adalah tinggi dengan min keseluruhan ialah 3. 38.88. keputusan kajian mendapati tahap literasi komputer yang dimiliki oleh responden adalah rendah. dan juga bergantung kepada minat seseorang murid terhadap dunia TMK. 2. guru. Secara purata. telah membuat kajian tahap literasi komputer di kalangan murid tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar bandar. rakan-rakan sekolah dan ahli keluarga kita? Tahap pembudayaan TMK tertakluk kepada kemahiran seseorang murid mengaplikasikan teknologi komputer dan internet.4 % responden tidak pernah menggunakan e-mel.5% (N=33) responden gagal atau tidak dapat berinteraksi menggunakan komputer walaupun dengan kemahiran yang paling asas.5 Kajian Yang Berkaitan Terdapat beberapa kajian yang cuba melihat tahap pengetahuan dan kemahiran TMK dalam kalangan murid dan juga guru-guru sekolah.7% (N=43) responden tidak memiliki komputer di rumah. kemudahan untuk akses kepada internet. Secara keseluruhan. Kemahiran berinteraksi dengan komputer pula masih rendah di mana seramai 54. ibu-bapa. baik kita seorang murid. manakala sebanyak 88. Walaupun responden 31 . Kajian juga mendapati 90. Sejauh manakah kita membudayakan TMK dalam kehidupan? Adakah pembudayaan TMK wujud dalam diri kita.5% (N=43) responden masing-masing tidak pernah menggunakan perkakasan dan aplikasi komputer yang dinyatakan. Sarawak. Bajing Angieng (2006).7% dan 53.Semua kemudahan yang diberikan oleh TMK seperti yang telah dibahaskan. atau golongan profesional yang lain. Sarikei. Kaedah soal-selidik dan ujian kemahiran secara amali telah digunakan untuk mengumpul data ke atas 43 orang responden dan 8 orang guru yang mengajar tingkatan lima. amat memberi faedah dan kebaikan di dalam kehidupan semua kita.

mempunyai tahap literasi komputer yang rendah. Dapatan kajian menunjukkan tiga aspek kemahiran TMK yang benar-benar dikuasai oleh pelatih. Sepuluh aspek kemahiran TMK telah dinilai dan dapatan kajian menunjukkan tiga daripadanya adalah amat dikuasai oleh pelajar dengan baik. Nor Zuliana Abdul Latif (2006). mereka masih bersedia untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu belajar. PowerPoint. bagi mengenal pasti tahap penguasaan teknologi TMK dalam kalangan mereka. Terdapat 17 aspek kemahiran TMK yang dikaji. Perbezaan pencapaian ini terjadi disebabkan perisian Word dan internet/e-mel adalah perisian yang kerap digunakan oleh pelajar tersebut. manakala perisian PowerPoint dan Excel adalah bersifat khusus dan jarang digunakan. Kajian oleh Nik Hairi. Internet Explorer dan e-mel. Jamaluddin Ahmad et. Excel. al. 32 . telah melakukan kajian terhadap Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. (2008). Mohd Azul & Norizan Abdul Razak (2006) dilakukan terhadap 239 orang pelajar tahun pertama aliran sains sosial. Kajian tersebut mendapati pelajar secara amnya di tahap sederhana bagi perisian Word dan Internet/e-mel tetapi di tahap yang minima bagi perisian PowerPoint dan Excel. iaitu menggunakan pemprosesan perkataan (word processing). Terdapat hubungan yang positif antara perlaksanaan kurikulum dengan penguasaan kemahiran TMK pelajar. memasang komputer dan mencari maklumat menggunakan internet. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan bertujuan untuk menilai tahap kecekapan penggunaan perisian Word. telah membuat kajian terhadap 107 orang pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia.

dan seramai 2. termasuk latihan. Universiti Kebangsaan Malaysia.175 orang (94. dan perisian untuk tujuan tutorial.Pertama. hanya 20. Di antara pelbagai perisian yang ada. Rata-rata murid dan pelajar yang dipilih sebagai responden lebih kerap menggunakan TMK di rumah berbanding di tempat lain. Pelajar-pelajar IPTA kerap menggunakan kemudahan TMK untuk mencari bahan pembelajaran mereka. pembudayaan TMK dalam kalangan murid harus bermula di rumah di mana ibubapa harus mengambil tanggungjawab menyediakan peralatan TMK terlebih dahulu. surat atau dokumen.9%) pelajar IPTA mahir menghasilkan perisian multimedia.4%) pelajar IPTA dapat mengirim mesej melalui e-mel.035 orang (88. Hanya 504 orang (21. dan kalangan pelajar ini boleh menulis program. Pengkaji merumuskan.4%) pelajar IPTA ini dapat menguasai kemahiran membuat slaid untuk persembahan. termasuk pelajar Fakulti Perubatan. responden amat cekap menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word dan perisian helaian hamparan iaitu Microsoft Excel.163 orang (93. sejumlah 2. Responden juga menyatakan mereka agak kerap menggunakan perisian permainan pendidikan. telah melakukan kajian ke atas pembudayaan TMK dalam kalangan murid di beberapa buah sekolah dalam Selangor. dan pelajar di Yayasan Pelajaran Mara. Kuala Lumpur. Seramai 2. terutamanya komputer. 33 .9%) guru pelatih sangat mahir dan mahir dalam menulis laporan. Kemahiran TMK yang paling kurang dimiliki oleh pelajar IPTA ini ialah menghasilkan perisian multimedia dan menulis program komputer. murid sekolah dan pelajar IPTA yakin dan bersikap positif terhadap penggunaan TMK di dalam proses P&P. Negeri Sembilan. mesin pencetak dan akaun akses internet. Kajian mereka mendapati.1% Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004).

34 . dapatan kajian juga menunjukkan hanya 40. Zamri Mahamod et. Dan. Kadar kekerapan penggunaan yang tertinggi ialah 21 kali. Kajiannya mendapati. Pengendalian peralatan TMK sebagai media untuk kegunaan P&P memerlukan masa yang lama. Sebanyak 11 item yang berkaitan tentang pengetahuan komputer telah digubal oleh pengkaji.7%) pelatih mahir menggunakan e-mel. telah mengkaji tentang tahap pengetahuan penggunaan TMK dalam kalangan 2.5%) yang mahir menghasilkan perisian multimedia. Dan hanya 657 orang (28.0%) kalangan mereka mahir menggunakan perkhidmatan WWW.973 orang (85.56% guru-guru menggunakan makmal komputer dalam tiga bulan pertama persekolahan.Mohd Arif & Norsiati (2004). Hanya 16 daripada 22 buah kelas yang menggunakan makmal komputer dan menggunakan perisian kursus bestari dan melayari internet. (2008). dan seramai 1.750 orang (76. penggunaan makmal komputer untuk kegunaan perisian kursus bestari atau melayari internet agak kurang memuaskan. telah melakukan kajian terhadap aplikasi TMK dalam P&P dari aspek mata pelajaran Kimia SPM. Seramai 1.303 orang guru-guru pelatih IPTA. Hasil temubual pengkaji mendapati. Dua aspek yang amat kurang dikuasai oleh pelatih tersebut ialah menggunakan perisian komersial dan menghasilkan perisian multimedia. dan yang terendah ialah sekali sahaja dalam tempoh masa tersebut. Dua item yang mencatat kemahiran tertinggi bagi pelatih-pelatih tersebut ialah menggunakan e-mel dan mengakses bahan dari WWW. Hanya 585 orang (25.53% daripada masa P&P guru-guru menggunakan komputer dan teknologi internet. Hanya 24. al.4%) sahaja yang mahir menggunakan perisian komersial yang ada di pasaran. guru kurang menggunakan prasarana TMK adalah disebabkan kekangan masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran. di sebuah sekolah bestari di Kuantan.

Walau bagaimanapun.Mohd Hang Tuah Ismail (2005). Seramai 69 orang (98. namun kajian beliau menumpukan terhadap mata pelajaran Sejarah tingkatan tiga. Shamsudin Abdul Rahman (2004). Seramai 88 35 . dan mengaplikasikan perisian-perisian Microsoft Office. membuat kajian terhadap persepsi guru-guru Bahasa terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran bacaan dan pemahaman di sekolah-sekolah dalam Daerah Sabak Bernam. Kelantan. dan juga untuk tujuan membuat pelaporan aktiviti kokurikulum sekolah. Kajian beliau menunjukkan hampir semua guru Sejarah (38 orang) memiliki komputer (95.0%).6%) menyatakan komputer sesuai digunakan untuk peningkatan kendiri.8%) kurang mahir atau kurang pantas menaip tulisan Jawi dengan menggunakan komputer. Yusri Mat Johor (2004). Hanya 4 orang (10. Rata-rata guru-guru dalam kajian bersetuju bahawa penggunaan komputer membantu dalam proses P&P mata pelajaran Sejarah. Komputer banyak digunakan untuk mengolah soalan latihan dan peperiksaan. Dapatan kajian menjelaskan.0%) yang pernah menggunakan internet secara on-line dalam mengendalikan P&P Sejarah. terdapat tiga perisian komputer yang kerap digunakan dalam proses P&P iaitu MS Word. Namun begitu. telah mengkaji tentang penggunaan komputer dalam P&P bagi guru-guru Pendidikan Islam di Daerah Kuala Krai. juga telah melakukan kajian tentang penggunaan komputer dalam P&P. Sebahagian besar guruguru mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan komputer dalam proses P&P. penggunaan komputer untuk tujuan pengurusan P&P adalah lebih kerap berbanding penggunaan komputer untuk melayari internet. kajian menunjukkan seramai 23 orang (32. Selain itu. MS Excel dan MS PowerPoint. dapatan kajian menunjukkan rata-rata guru mempunyai keupayaan menggunakan asas alatan komputer.

000. Walau bagaimanapun. (58.orang guru (88. Hasil kajian beliau mendapati. kekangan penggunaan komputer dalam proses P&P ialah kekurangan kemudahan peralatan TMK di sekolah-sekolah. kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan guru Sains Sosial agak rendah. Sebanyak 86. tahap literasi komputer para pelajar adalah agak tinggi bagi yang berasal dari ibu-bapa yang berpendapatan tinggi melebihi RM3. Kajian Norinah juga mendapati sikap para pelajar adalah positif terhadap penggunaan komputer dalam bidang pengajian. membuat kajian mengenai literasi komputer dalam kalangan 324 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Universiti Malaya.0%) menggunakan teknologi komputer untuk melaksanakan kerja-kerja sekolah. Walau bagaimanapun. Hasil kajian beliau menunjukkan.00 sebulan. dan selebihnya untuk tujuan peribadi. Kekerapan penggunaan komputer juga didapati rendah. Kajian Shamsudin juga mendapati guru-guru sekolah mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan teknologi komputer dalam bilik darjah.27%. Norinah Mohd Ali (2002). Mohd Hasrori (2005). Perangkaan menunjukkan.1% masa penggunaan komputer oleh guru-guru adalah untuk tujuan menaip dokumen. Dapatan kajian beliau menunjukkan tahap literasi komputer pelajar adalah sederhana tinggi dengan min skor 78. guru- 36 .6%) responden sukar untuk mencari perisian yang sesuai berkenaan dengan mata pelajaran Sains Sosial yang mereka ajar. soalan latihan dan soalan peperiksaan yang berasaskan tugasan sekolah. Ini kerana komputer amat membantu dalam menyelesaikan tugasan projek atau latihan ilmiah pelajar. melakukan kajian terhadap kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan 70 orang guru Sains Sosial sekolah menengah di Daerah Hilir Perak.

Pengkaji juga menggesa pihak kerajaan agar dapat menawarkan kursus kemahiran TMK kepada guru-guru sekolah. melakukan kajian terhadap penggunaan komputer dalam membantu kepimpinan pengajaran 58 orang Guru Besar di sekolah-sekolah dalam Daerah Muar. 37 . Kajian beliau mendapati. telah membuat kajian terhadap sikap 87 orang guru bahasa Cina terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Cina. Kajian ini ingin mengenal pasti tentang pengetahuan guru besar terhadap penggunaan komputer serta perbezaan penggunaan komputer dalam kalangan guru besar bandar dengan luar bandar. Rata-rata guru sudah bersedia menggunakan komputer dalam proses pengajaran masing-masing. dan membekalkan peralatan TMK yang lebih banyak untuk keperluan sekolah. Laili Atan (2004). Selain itu. Kajian mendapati kesemua guru besar mempunyai pengetahuan yang secukupnya tentang penggunaan komputer. Tan Lee Fong (2004). dan menggunakan teknologi komputer dalam menjalankan fungsi kepimpinan pengajaran mereka. Laili mendapati ada perbezaan tentang tahap penggunaan komputer bagi guru besar di bandar berbanding dengan guru besar luar bandar. Guru besar di bandar lebih kerap dan lebih mahir menggunakan teknologi komputer dalam pengurusan pengajaran instruksional masing-masing berbanding dengan guru besar luar bandar. kebanyakkan guru positif terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran.6%) terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran.guru mempunyai pandangan yang positif (98.

Oleh itu. 38 . Begitu juga terdapat beberapa pensyarah tempatan yang meninjau tentang tahap keupayaan dan kemahiran TMK dalam kalangan pelajar atau pelatih IPTA dan IPTS masing-masing. Maka. walaupun ‘guru kurang mengaplikasikan TMK’ dalam proses pengajaran. kajian ini amat bersesuaian untuk mengenal pasti sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka. kemampuan dan keupayaan tahap kompetensi TMK mereka harus selidiki dan dikenal pasti. Kebanyakkan daripada kajian tersebut meninjau dari sudut penggunaan kemudahan TMK dari aspek pengajaran guru-guru.2. Agak kurang kajian berkaitan yang meninjau tentang penggunan TMK dalam proses pembelajaran dari sudut perolehan kendiri murid-murid.6 Kesimpulan Terdapat banyak kajian lepas yang mengkaji tentang penggunaan TMK dalam proses P&P bagi murid-murid dan guru-guru sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Murid tingkatan enam adalah murid yang ‘matang dan dewasa’ bagi manamana sekolah.

persampelan. 3. Selain itu. pengkaji juga menggunakan statistik inferensi iaitu ujian-t untuk membanding beza data-data selang dan nisbah.2 Reka Bentuk Kajian Kajian ini adalah penyelidikan kuantitatif berbentuk kajian tinjauan. Kajian deskriptif akan menggunakan statistik deskriptif seperti. Selangor Darul Ehsan. instrumen kajian. min untuk mengukur kecenderungan memusat. sisihan piawai untuk mengukur keserakan data. Sebanyak 60 borang soal selidik telah diedarkan kepada setiap sekolah.BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3. Dapatan data diperoleh melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada responden.3 Persampelan Responden kajian adalah murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. prosedur pengumpulan data. pinggir bandar dan luar bandar. Pengkaji telah memperoleh 40 borang 39 . dan menggunakan peratusan untuk mempiawaikan data.1 Pendahuluan Bab ini akan menerangkan tentang reka bentuk kajian. Tiga buah sekolah tersebut dipilih dari kategori sekolah bandar. 3. serta prosedur penganalisisan data.

40 dari sekolah pinggir bandar dan 31 borang dari responden sekolah bandar. Bahagian C dan Bahagian D. aliran pembelajaran. memiliki komputer di rumah. kebolehan murid mengenal pasti atau menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran. pernah menghadiri kursus komputer atau tidak.4 2 Bahagian B : Tahap Literasi Komputer Murid Dalam bahagian B. Bahagian B. dan maklumat pendapatan keluarga sebulan. kebolehan 40 . kumpulan etnik. menamakan fungsi perkasasan komputer. blog. 15 item soal selidik digunakan untuk meninjau tentang tahap literasi komputer dalam kalangan murid. 3. laman-web.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah satu set soal selidik yang mengandungi soalan-soalan berstruktur respon terhad. akaun facebook. iaitu. mentakrifkan istilah teknologi komputer. Terdapat 56 item soalan yang dipecahkan kepada empat bahagian. jantina. memiliki alamat e-mel peribadi.4. 3. maklumat pekerjaan ibu-bapa. contohnya.jawapan dari responden sekolah luar bandar. Bahagian A. iaitu. kebolehan murid mengoperasikan komputer.1 Bahagian A : Maklumat Latar Belakang Responden Bahagian A mengandungi 13 soalan yang bertujuan untuk mengetahui maklumat latar belakang responden dalam kalangan murid. memiliki kemudahan internet. 3. tingkatan mereka.

4. Responden diminta menandakan tahap literasi komputer tersebut berdasarkan pernyataan yang diberi. 3. MS OneNote. 3.4. Sederhana kerap. 2. 1. 4. Mahir dan 5. Item-item soalan yang dibina adalah untuk mengetahui tujuan penggunaan TMK. iaitu. Responden dikehendaki menjawab 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert. Sederhana mahir. membaca buku atau surat khabar. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup). Sebanyak 14 item soalan dibina. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel. Sangat tidak mahir. menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah. MS Publisher. Tidak mahir. enjin carian. melayari Portal Pendidikan. melayari WWW bagi mencari maklumat pembelajaran. 2. mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. Kerap. 41 . Pengkaji hendak meninjau adakah semua kemudahan TMK tersebut diaplikasikan oleh murid-murid ini dalam proses pembelajaran. menggunakan perisian pendidikan yang ada dalam pasaran. Sangat kerap. mendapatkan maklumat dari Wikipedia. MS Powerpoint. MS Excel. perisian grafik seperti Adobe Photoshop.murid menggunakan perisian Internet Explorer. MS InfoPath dan menggunakan perisian MS Groove. menggunakan web-cam secara dalam talian. seperti. menggunakan perisian MS Word. dan 5. Sangat mahir. Jarang-jarang. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan. iaitu. 1. MS Outlook. yang menggunakan skala Likert. menggunakan persembahan MS PowerPoint. MS Access. 3.3 Bahagian C : Tahap Penggunaan TKM Dalam Proses Pembelajaran Bahagian C dibina untuk mengenal pasti tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran murid. Tidak pernah. menggunakan e-mel. Responden dikehendaki menjawab 15 item soal selidik.

3. membaca majalah atau akhbar. kajian rintis juga adalah untuk memastikan kesesuaian item-item soal selidik dari segi pemahaman bahasa dan kandungan maklumat. 42 . pengkaji akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka. iaitu 1. menggunakan web-cam. Pola atau corak pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW). Apabila nilai alpha menghampiri 1. menghantar atau menerima e-mel. tujuan hiburan dan permainan.4 Bahagian D : Pola Penggunaan TMK Dalam Kalangan Murid Dalam Bahagain D. kemudahan pembayaran.1 Kajian Rintis Sebelum memulakan penyelidikan sebenar. atau melebihi nilai 0. Sebanyak 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert. Selain itu.7. Sederhana kerap.5. tahap kebolehpercayaan item-item kajian adalah tinggi. Telnet. dan 5. Jarang-jarang. Kerap. sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang (chatting). 4. 2. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP.4. Kajian rintis ini diperlukan untuk memastikan soal selidik yang digunakan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan dalaman yang tinggi. Sangat kerap. 3. tujuan perniagaan. mengadakan perbincangan kumpulan.5 Prosedur Pengumpulan Data 3. Tahap kebolehpercayaan diuji dengan ‘Cronbach Alpha’. Sebanyak 14 item soalan telah dikemukakan. Tidak pernah. pengkaji telah melaksanakan kajian rintis ke atas 30 orang murid tingkatan enam dari sekolah penyelidik sendiri.3. tujuan pendidikan dan latihan.

Di akhir sesi kajian. apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid?.5. Statistik deskriptif berbentuk frekuensi dan peratusan digunakan untuk menganalisis dapatan bagi menjawab soalan.0.Jadual 1 : Ujian Reabiliti Terhadap Pembolehubah Bebas Bilangan Kes 30 Bilangan Item 56 Nilai Cronbach Alpha 0. Pengkaji pergi sendiri ke setiap sekolah yang berkenaan. sebanyak 60 salinan borang soal selidik diedarkan. 3. iaitu. sejauh manakah murid-murid 43 . pengkaji berjaya mengumpulkan 111 set borang soal selidik daripada tiga buah sekolah tersebut. Proses mentadbir soal selidik ini mengambil masa tiga hari. nilai ‘Cronbach Alpha’ kajian ini ialah 0.6 Prosedur Penganalisaan Data Data yang diperoleh melalui borang soal selidik. kerana terdapat tiga buah sekolah yang berlainan. Ini membuktikan item-item soal selidik yang digunakan pengkaji mempunyai ketekalan dan kebolehpercayaan yang tinggi.2 Pengumpulan Data Setelah mendapat kebenaran daripada pengetua sekolah masing-masing. Setelah semua murid dikumpulkan. 3.87.8826 Merujuk kepada jadual 1. penyelidik dengan bantuan guru Penolong Kanan Tingkatan Enam telah mengurus dan mentadbir sesi kajian. Masa menjawab adalah 30 minit. dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Pakage for The Social Science) versi 16.

7 Kesimpulan Proses pengumpulan data telah diselesaikan dalam masa tiga hari kajian. datadata tersebut telah dikumpul dan maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk dianalisis melalui program SPSS. dan perbezaan pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran oleh murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan.mengaplikasikan kemudahan TMK dalam proses pembelajaran? dan. mencatat keputusan dan membuat ulasan. dan pengkaji telah melakukan analisa. ujian-t untuk sampel-sampel bebas akan digunakan untuk mengenal pasti tahap perbezaan literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. Melalui program SPSS dapatan kajian telah diperoleh. 3. apakah pola penggunaan TMK dalam kalangan murid-murid? Selain itu. 44 . Kemudian. Jadual dapatan skor min dan sisihan piawai daripada program SPSS juga digunakan untuk membuat kesimpulan dan keputusan. perbezaan literasi komputer dalam kalangan murid perempuan dengan murid lelaki.

1Enam Bawah 1. kumpulan etnik dan pendapatan keluarga sebulan. jantina.8 2. pemilikan komputer. memiliki blog. Responden terdiri daripada 111 orang murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Tingkatan 1.4 58. maklumat pekerjaan bapa. 4.BAB 4 : DAPATAN KAJIAN 4. aliran. memiliki facebook.2Kemanusiaan 45 .6 34. Jadual 2 : Taburan Responden Mengikut Latar Belakang Latar Belakang Responden 1.2 65. memiliki emel.2 Latar Belakang Responden Latar belakang responden memaparkan data-data berkaitan dengan taburan responden mengikut kategori sekolah. kemudahan internet di rumah. Tiga buah sekolah tersebut telah dikategorikan kepada sekolah luar bandar.1 Pendahuluan Bab ini akan memerihalkan tentang dapatan penganalisisan data berkenaan responden melalui set soal selidik yang telah dijalankan. sekolah pinggir bandar dan sekolah bandar. memiliki laman web. Aliran 2.2Enam Atas Kekerapan (N=111) 46 65 38 73 Peratus (100%) 41. tingkatan. Negeri Selangor Darul Ehsan.1Sains 2. kursus komputer.

2 Tiada 11. Memiliki Laman Web Peribadi 8.2 83.00 – RM4.001.001.8 16.8 03.00 13.3 Bekerja sendiri 12.8 21.4 RM6.1Ada 5.8 51.0 45.3 10.Kumpulan Etnik 12.Pendapatan Keluarga Sebulan 13.6 80.001.000.8 37.7 52.1Lelaki 3.4 67.00 13.Memiliki Facebook 10. Memiliki Alamat Emel 7.4 46.1Ada 9.8 37.1 Ada 10.6 46 .1Ada 7.3 RM4.6 78.2Perempuan 4. Memiliki Komputer Di Rumah 5.3 India 12.0 01.1Ada 6.2Tiada 8.0 40.3 32.2 Swasta 11.2 19.5 09.3.5 Lebih RM8.00 – RM6.2 RM2.001.0 36.4 Lain-lain 13. Menghadiri Kursus Komputer 4.2Tiada 6.0 80.2Tiada 9.1 Melayu 12.2Tidak Pernah 5.7 61.3 09.1 Kerajaan 11.00 – RM8.1 Kurang RM2.000.2 Cina 12.2 Tiada 10. Memiliki Blog Peribadi 9.2 Tiada 7.00 13.1Pernah 4. Jantina 3.1Ada 8. Memiliki Internet Di Rumah 6.8 06.00 13.00 43 68 36 75 89 22 71 40 89 22 18 93 24 87 53 58 12 42 57 52 42 07 10 50 45 10 02 04 38.2 19.4 47.8 64.000.Pekerjaan Bapa / Penjaga 11.000.

Bilangan murid perempuan adalah lebih ramai.6% (75) responden mengatakan tidak pernah menghadiri kursus komputer secara formal. Kajian juga mendapati. Hampir separuh daripada responden memiliki akaun facebook untuk tujuan bersosial. dan hanya 32. menunjukkan 58.8% (42) bekerja dengan sektor swasta.8% (42) dari kaum Cina. berbanding 38. 45. 6.6% (65) responden dari tingkatan enam atas. dan 34.3% (68). 80. Agak membanggakan juga di mana terdapat 16.8% (22) sahaja yang tiada alamat e-mel. 9. dan selebihnya 83. 64. terdapat 10.4% (36) sahaja yang pernah menghadiri kursus berkaitan komputer.7% (53). Terdapat 65. Kebanyakkan responden memiliki komputer di rumah iaitu. terdapat 67. dan 51. Selain itu.2% (89).0% (50) responden berasal dari pendapatan keluarga yang kurang dari 47 .8% (93) tiada laman web.8% (52) responden adalah dari kaum Melayu.2% (18) responden yang memiliki laman web peribadi.7% (43) murid lelaki. 37. berbanding 19.4% (46) dari tingkatan enam bawah. 46.0% (10) adalah kaum lain-lain. berbanding 36. Bagi kumpulan etnik.4% (57) lagi bekerja sendiri. dan 41. iaitu 61.8% (22) yang tiada komputer. Bilangan responden yang memiliki blog peribadi juga agak ramai. dan selebihnya 78.6% (24).Jadual 2. 37. Dapatan kajian juga menunjukkan.8% (12) bapa atau penjaga yang bekerja dengan sektor kerajaan. iaitu 47. Kajian juga mendapati seramai 80.8% (73) murid aliran kemanusiaan.2% (89) memiliki alamat emel. berbanding 52.2% (38) murid dari aliran sains. Didapati juga ramai responden yang memiliki kemudahan internet di rumah iaitu.3% (58) yang tiada akaun facebook.0% (40) yang tiada talian internet di rumah. iaitu 21.0% (71).4% (87) tiada blog. dan hanya 19.3% (7) dari kaum India dan bakinya.

6% (4) berasal dari keluarga yang berpendapatan melebihi RM8.2 Bil=111 22 89 Berdasarkan jadual 4. Jadual 4 : Taburan Responden Yang memiliki Komputer Di Rumah Berdasarkan Kategori Pemilikan Bandar % Tiada Ada 08.8 80.00 – RM8. Jadual 3 : Taburan Responden Mengikut Kategori Sekolah Kategori Bandar Pinggir Bandar Luar Bandar Kekerapan (N=111) 31 40 40 Peratus (100%) 28.000.0 36.00 sebulan.00.000.0% (10) antara RM4.000. Daripada jadual 3.000.7 24.00 – RM4.0% (31) responden dari kategori sekolah bandar. 36.RM2.0 Jadual 3 menunjukkan taburan responden mengikut kategori sekolah.3 13 27 100% 19.00.1% (9) dalam kategori sekolah bandar yang tiada komputer di rumah.1 00 40 Jumlah Luar Bandar % Bil 11.8% (22) memiliki komputer di rumah.000.00 – RM6. semua responden 36.8% (2) antara RM6. 40. dan selebihnya 19.0% (40) lagi dari kategori luar bandar. 1.001.001.5% (45) adalah antara RM2.1 19.001.8 Bil 09 22 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00. terdapat 8.0 36. terdapat 28.00 sebulan.0% (40) kategori pinggir bandar.00. daripada semua 111 orang responden.1% (40) 48 . dan selebihnya 3. Bagi kategori sekolah pinggir bandar.0 36. dan 36. 9.

bagi sekolah luar bandar.7% (13) tiada komputer.0 64. dan 24.5 Bandar Bil 16 15 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00.0 Bil=111 40 71 Berdasarkan jadual 5.2% (39) memiliki talian internet di rumah. Manakala.2 01 39 Jumlah Luar Bandar % Bil 20. dan selebihnya 13. dan selebihnya 35. mentakrifkan istilah komputer.3% (27) ada komputer di rumah.4 13.9 35.3 Objektif kajian 1 : Tahap Literasi Komputer Murid Bahagian ini ingin mengenalpasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam.9% (1) responden tiada internet di rumah. daripada semua 111 orang responden. Tahap literasi komputer dalam kalangan murid akan dilihat dari aspek kebolehan murid menamakan jenis-jenis komputer dalam pasaran.memiliki komputer di rumah. dan 15. Manakala. Bagi menjawab soalan ini. kebolehan murid menggunakan Internet Explorer. 49 .5% (15) memiliki talian internet di rumah. mengoperasikan komputer. 4.3% (17) memiliki talian internet di rumah.7 15. terdapat 14. bagi sekolah luar bandar.7% (23) tiada talian internet di rumah. 11.3 23 17 100% 36. hanya 0. menamakan dan menyatakan fungsi perkakasan komputer. Jadual 5 : Taburan Responden Yang memiliki Internet Di Rumah Berdasarkan Kategori Jenis Pemilikan % Tiada Ada 14. Bagi kategori sekolah pinggir bandar.4% (16) dalam kategori sekolah bandar yang tiada talian internet di rumah. Jadual 6 telah dibentuk. 20.

0 25. 3 27. 8 01. menggunakan perisian MS Word.enjin carian. 6 04. 8 06. 7 24. 7 Bil 05 01 01 10 02 02 02 07 20 17 03 Tidak Mahir % 15. 0 10. 3 02. 0 01.84 9 0.8 9 3. 1 28. 4 36.94 7 0.4 8 2.1 2 3.4 0 3. Jadual 6: Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam Jenis Kemahiran Sangat Tidak Mahir % Menamakan komputer Operasikan komputer Fungsi Perkakasan Mentakrif istilah Internet Explorer Enjin carian MS Word MS Excel MS Access MS Publisher MS PowerPoint 04. 0 18. MS Publisher. MS OneNote.01 7 0. MS Outlook. 1 41. 3 43. 6 36. 7 Bi l 1 7 1 0 1 2 4 4 0 6 0 4 0 5 1 7 3 7 4 9 1 3 Respon Sederha Mahir na Mahir % 47. 3 09.98 7 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3.00 8 1. 0 15. MS InfoPath dan MS Groove.1 4 2. MS Excel. 1 11. 9 35. 6 02. 8 41. 4 42. 9 09.88 0 0. 8 39. 2 31. 9 00.88 4 1. 3 44. 2 22. 5 15. 9 09. 5 09. 4 39. 7 16.95 5 0. 3 33.95 7 0. 3 18. 9 02. 8 32. 9 03. 9 09. 0 27. 4 03.7 2 3. 5 09.6 7 3. 4 Bil 53 39 46 44 40 28 35 51 39 32 46 % 28.4 3 50 . MS Powerpoint. 2 Bi l 0 4 2 5 1 1 0 3 2 7 3 0 2 1 1 1 0 4 0 3 1 8 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 0. 8 01. 0 32. 5 00.87 1 0. 5 45.5 7 3.4 4 2.7 3 3. MS Access.90 8 0. 6 22. 9 Bi l 3 2 3 6 4 1 1 0 3 6 4 7 4 8 2 5 1 1 1 0 3 1 Sangat Mahir % 03. 9 09. 7 35. 6 05.

9 01. 0 49. 0 29. dan 27% (30) mengaku sangat mahir. di mana 9% (10) mengaku mereka sangat tidak mahir. Terdapat 36. 8 24.5% (25) sangat mahir dalam mengoperasikan komputer. nilai skor min bagi kemampuan responden menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat di pasaran ialah 3. Walau bagaimanapun.8% (32) responden yang mengatakan mereka mahir. Responden juga berkemampuan menggunakan enjin carian seperti Yahoo dan Google.85 4 1. Internet Explorer dan Mozilla Firefox. 51 . dan 39. 7 22 27 30 33 45. 0 31 24 21 20 04.4% (36) mahir dan 24. dan 9.3% (27) sangat mahir menggunakan pelayar internet. 2 50. 6 18.44. 7 00. 9 18.6% (44) tidak mahir.12. Selain itu.89. 0 00.67.9 4 0. 5 02. dan 3.91 9 0. Nilai skor min ialah 3.92 0 0.9% (11) mengaku sangat mahir.2 5 2. Nilai skor min ialah 3. Nilai skor min ialah 2. 8 0 5 0 3 0 1 0 2 02.9% (41) responden mahir menyatakan fungsi perkakasan komputer. dengan nilai skor min 3. kajian mendapati responden amat sederhana dalam mentakrifkan istilah-istilah dalam TKM. Seramai 28. di mana 42. Terdapat 32. 5 5 0 5 5 5 9 5 6 27. 0 0 3 0 2 0 0 0 0 11 1 11 1 11 1 11 1 2.7 0 0. 3 27. 9 21. dengan nilai skor min 3. murid tingkatan enam ini juga mampu menamakan fungsi perkakasan komputer. 7 01.74 0 Berdasarkan jadual 6.6% (4) sangat mahir menamakan pelbagai jenis komputer di pasaran. 8 00. Dapatan kajian juga membuktikan rata-rata murid tingkatan enam ini berkebolehan mengoperasikan komputer. Dapatan kajian juga menjelaskan responden ini berkebolehan menggunakan pelayar internet yang ada seperti.MS Outlook MS OneNote MS InfoPath MS Groove 19.72.4% (36) responden mahir dan 22.3% (47) responden mahir. di mana 32.57.0 8 1. 5 53.

3% (27) responden mengaku sangat tidak mahir. kajian juga mendapati responden mampu menggunakan perisian Microsoft Word dengan baik. Nilai min purata ialah 2. Nilai skor min ialah 2.3% (17) responden sangat tidak mahir. dan 50. Kemampuan responden menggunakan Microsoft Access agak sederhana. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala 52 . di mana nilai skor min ialah 2. dan 18. Responden juga kurang mahir menggunakan perisian Microsoft OneNote.2% (59) tidak mahir menggunakan perisian tersebut.08.5% (56) tidak mahir menggunakan perisian MS Groove. Responden juga dapat menggunakan perisian Microsoft Excel dengan baik. dan 9. dengan nilai skor min 3. Didapati 18% (20) responden sangat tidak mahir. di mana 15. Terdapat 43.Selain itu. Responden juga sederhana mahir dalam menggunakan perisian Microsoft Publisher.70. dengan nilai skor min 2.9% (11) sangat mahir menggunakannya. di mana 29. di mana 24.8% (22) responden menyatakan sangat tidak mahir. Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam ini.14. dengan nilai skor min 3.2% (48) responden mahir. dan 49.48.40. iaitu 19.9% (21) menyatakan sangat mahir.3% (37) mengaku tidak mahir menggunakannya. dan 33. dan 45% (50) tidak mahir. Responden juga sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft Groove.94.1% (49) tidak mahir menggunakan perisian tersebut. Dapatan kajian juga menyatakan responden sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft InfoPath. Terdapat 22. Responden kurang mahir menggunakan perisian Microsoft Outlook. Terdapat 27% (30) responden sangat tidak mahir.73.5% (55) tidak mahir menggunakannya.25.7% (33) responden menyatakan sangat tidak mahir. dan 44. dengan nilai skor min 1. dan 53. dengan nilai skor min 0.5% (25) responden mahir.

78. Tahap sederhana.4% (87) pada tahap sederhana. tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana tinggi. Rumusan skor. Oleh itu. boleh dirumuskan responden bahawa responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang. 2.9 Bil 111 13 87 11 . Tahap tinggi. dan 3.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi.466 75 Berdasarkan jadual 7.6 Bandar Bil 05 22 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 00.9 01 38 01 53 Jumlah Luar Bandar % Bil 06. Sela markah skor bagi setiap tahap ialah. kekerapan.3 24.98.9 34. Jadual 8 : Taburan Tahap Literasi Komputer Mengikut Kategori Sekolah. Jadual 7 : Rumusan Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam TAHAP Rendah % Bil 11.4 07 27 06 % 100 11. sisihan piawai 0.Likert. Tahap sederhana (35 – 54).7 78.3 00.3 05.47. dan 9. peratus. di mana 11. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 5 di bawah.982 0 Sisiha n Piawai 0.9 Bil 11 Jumla h Kes 111 Skor Min 1.7% (13) responden pada tahap rendah.5 19. Tahap rendah.4 87 Tinggi % 9.4 09.8 03. Tahap Literasi % Rendah Sederhana Tinggi 04. dengan nilai skor min 1. 1. dan Tahap tinggi (55 – 75).7 13 Sederhana % Bil 78. Tahap rendah (15 – 34). iaitu.

melayari WWW. Manakala. menggunakan web-cam secara dalam talian.5% (5) sekolah kategori bandar yang memiliki tahap literasi komputer yang rendah. Bagi responden kategori sekolah pinggir bandar. 19. mendapatkan maklumat dari 54 . perisian grafik seperti Adobe Photoshop. 4.3% (27) tahap sederhana.3% (38) pada tahap sederhana.9% (1) adalah pada tahap rendah. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel. pengkaji telah melakukan ujian Crosstabulation.Bagi melihat taburan tahap literasi komputer mengikut kategori sekolah. menggunakan perisian yang ada dalam pasaran.9% (1) pada tahap yang tinggi. dan 3. dan 0. dan dapatannya boleh dirujuk daripada jadual 8 di atas.4% (6) pada tahap yang tinggi. menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah.4 Objektif Kajian 2 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Adakah murid-murid tingkatan enam menggunakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka? Bahagian ini mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. terdapat 4. dan 5. Daripada semua 111 responden. membaca buku atau surat khabar.3% (7) memiliki tahap literasi komputer yang rendah. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup). persembahan MS PowerPoint. 24. 34. 0.6% (4) pada tahap yang tinggi. menggunakan e-mel. 6. bagi responden kategori sekolah luar bandar pula.8% (22) pada tahap sederhana.

4 11. 0 06. 8 45.33 3 1.28 6 Menggunakan MS Word Menggunakan MS Excel Guna PowerPoint Guna Perisian Grafik Guna MS Publisher Melayari WWW Menggunakan emel Kumpulan perbincangan Menggunakan web-cam Perisian pendidikan Membaca akhbar 01. 3 18. melayari Portal Pendidikan.0 12. 2 06. 9 04. 5 07. 4 12. 4 28. 2 18. 0 03.5 7 3. 6 32. 6 Bi l 3 1 1 1 2 8 0 7 0 4 2 6 1 9 1 1 0 5 0 8 1 4 Tidak Pernah % Bi l 0 2 1 8 0 7 3 2 5 1 0 2 2 8 2 1 6 0 3 8 2 1 JarangJarang % 18.14 4 1.2 33.6 24. 2 32. 2 12. 1 30. 9 09.04 9 1.8 6 3.6 14. Jadual 9 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Jenis Penggunaan / Perisian Respon Sederha Kerap na Kerap % 33.01 8 1. 9 25. 1 34. 2 06. 6 01.05 7 1. 4 17. 6 03. 5 Bi l 2 0 0 7 2 0 0 4 0 4 3 6 1 3 0 5 0 4 0 2 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1. 6 20. 3 17. 6 25. 8 16.3 34. 9 54. 1 09. 3 28.4 29. 3 03.7 3 55 .3 26.10 5 1. 8 Bil 21 37 19 34 36 14 23 34 28 36 32 Sangat Kerap % 18. 8 13.03 1 1. 2 18. 6 32.05 2 1.3 2 2. 6 23.3 30.1 Bi l 3 7 3 8 3 7 3 4 1 6 3 3 2 8 4 0 1 4 2 7 2 9 % 27. 9 33. 9 01. 9 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3.2 36.7 8 2. 8 25. 7 04.5 0 1.1 0 2.Wikipedia.4 1 2.7 25.07 6 1.6 9 2.06 5 1.2 5 1. 7 30. 5 03. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan.7 2 2.

di mana 16.0 6 2.2% (18) mengaku tidak pernah.4% (26) responden kerap melayari laman web. Tahap penggunaan perisian Microsoft Excel dalam aktiviti pembelajaran murid adalah pada skala jarang-jarang.7 24. di mana nilai skor min ialah 2. 9 32. dan 18% (20) mengaku sangat kerap. responden lebih kerap menggunakan perisian Microsoft PowerPoint. 2 07. di mana 23. Rata-rata responden jarang-jarang menggunakan perisian Grafik seperti Adobe Photoshop dalam aktiviti pembelajaran. dan 32. dan hanya 6. Berbanding MS Excel.15 4 1.32.41. 4 1 0 3 1 3 6 24.3 3 3 2 7 2 7 25. Nilai skor min terkumpul ialah.2 4 2. kajian mendapati responden agak kerap melayari laman web (WWW) untuk tujuan pembelajaran.Maklumat Wikipedia Portal pendidikan Laman sembang 09. 3 1 3 0 5 0 7 11 1 11 1 11 1 3.9% (31) kerap menggunakan perisian ini. Nilai min terkumpul ialah 3. 4 27 40 36 29. Walau bagaimanapun. iaitu dengan nilai skor min 3.3 24. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian Microsoft Publisher dalam aktiviti pembelajaran.25.4% (36) mengaku sangat kerap. 0 32.9% (51) responden tidak pernah. responden kajian sederhana kerap menggunakan perisian Microsoft Word dalam aktiviti pembelajaran mereka.13 5 Berdasarkan jadual 9. di mana 18% (20) responden sangat kerap. dan 27. Nilai skor min ialah 3.3% (7) sangat kerap. 7 04.8% (32) responden tidak pernah. 5 2 8 0 8 0 5 11. Terdapat 28.2 0 1.2% (28) kerap. dan hanya 3. 2 04.4% (36) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian tersebut.6% (4) sangat kerap menggunakan perisian Grafik. 0 27.72. dimana 25. Dapatan kajian juga menjelaskan bahawa murid tingkatan enam ini sederhana kerap menggunakan emel dalam 56 . contohnya untuk menaip nota dan latihan.86. 5 06.08 1 1. dan 32. 1.57. 3 36. dengan 45. dengan nilai skor min 2.

Nilai min terkumpul ialah 3. dengan 34.78. dan 11. responden agak kurang menyertai kumpulan perbincangan atas talian. Nilai skor min ialah 2.2% (38) responden tidak pernah.1% (60) responden mengaku tidak pernah.69. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian pendidikan dalam aktiviti pembelajaran. dan 11.9% (31) mengaku tidak pernah. dengan 18. 57 .2. Terdapat 27.73. Selain itu.2% (28) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian web-cam.5% (15) sangat kerap membaca akhbar atas talian. Nilai skor min ialah 2. dengan nilai skor min 2.4% (36) tidak pernah. Responden kajian juga menyatakan mereka sederhana kerap melayari Portal Pendidikan. dan hanya 1. dan 4. Kajian juga mendapati responden jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam dalam aktiviti pembelajaran.9% (21) mengaku tidak pernah.7% (13) sangat kerap mencari maklumat melalui Wikipedia.7% (13) mengaku sangat kerap menggunakan e-mel. di mana 18. dengan 54.24.8% (2) responden sangat kerap menggunakan perisian pendidikan. Dapatan kajian juga menjelaskan rata-rata responden sederhana kerap membaca akhbar atas talian untuk tujuan pembelajaran. dan hanya 6. dengan 32. Walau bagaimanapun.5.5% (5) mengaku sangat kerap melayari Portal Pendidikan.3% (7) responden mengaku sangat kerap menggunakan laman sembang. dan hanya 13. Nilai skor min ialah 1. Responden kajian juga jarang-jarang menggunakan laman sembang (chatting) untuk tujuan pembelajaran.aktiviti pembelajaran.06.5% (5) mengaku sangat kerap. di mana 25. dan hanya 4. kajian mendapati responden sederhana kerap mencari maklumat pembelajaran melalui kemudahan Wikipedia. di mana 25. Nilai min terkumpul ialah 2.1.2% (28) mengaku tidak pernah. Nilai min terkumpul ialah 2. dan 25.2% (28) mengaku kerap.9% (21) responden tidak pernah. dengan skor min 2.

dan hanya 11. Tahap sederhana (33 – 51).702 7 Sisiha n Piawai 0.7% (13) pada tahap yang tinggi. Tahap rendah. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 10 di bawah. boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka. Sela skor bagi setiap tahap ialah. iaitu.4% (46) responden pada tahap rendah. Daripada data tersebut. Jadual 10 : Rumusan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid TAHAP Rendah % Bil 41. Tahap sederhana. dan 3. Tahap tinggi. Jadual 11 : Taburan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Mengikut Kategori Sekolah 58 . di mana 41. 46.70. 2. Tahap rendah (14 – 32).Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid. Rumusan skor. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah.668 71 Berdasarkan jadual 10.8% (52) pada tahap sederhana. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala Likert.67. kekerapan. dengan nilai skor min 1.8 52 Tinggi % 11. sisihan piawai 0. dan Tahap tinggi (52 – 70).7 Bil 13 Jumla h Kes 111 Skor Min 1. 1.4 46 Sederhana % Bil 46. peratus.

6 19 17 04 % 100 41.5 11 24 05 Jumlah Luar Bandar % Bil 17.6% (4) pada tahap yang tinggi. Telnet. 59 .Tahap Pembudayaan % Rendah Sederhana Tinggi Bandar Bil 16 11 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 09.3% (17) tahap sederhana.6% (4) pada tahap yang tinggi. 9. tujuan perniagaan. Di sekolah bandar. menggunakan web-cam. Pola pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW). terdapat 14.8 11.9 03. 21.6% (24) tahap sederhana. dan 3.9 21.6 Jadual 11 menunjukkan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid bagi 111 orang responden mengikut kategori sekolah. membaca majalah atau akhbar.1% (19) mempunyai tahap yang rendah. tujuan pendidikan dan latihan.4 09.4% (16) responden berada pada tahap rendah. dan 4. kemudahan pembayaran.9% (11) berada pada tahap rendah. 15. dan 3. menghantar atau menerima e-mel. sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang.6 04. tujuan hiburan dan permainan. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP. Bagi responden pinggir bandar. 17. 9.5% (5) pada tahap tinggi. bagi responden luar bandar.7 Bil 111 46 52 13 14.1 15.3 03.9% (11) pada tahap sederhana. Manakala. mengadakan perbincangan kumpulan.4 46. 4.5 Objektif Kajian 3 : Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Bahagian ini akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka.

1 19. 7 18.26 9 1. 9 27. 2 27.1 25. 8 34.18 8 1.3 8 2. 4 12. 4 29.41 5 1. 6 14.7 Bi l 2 9 1 9 1 7 2 1 2 3 1 9 2 9 2 8 2 9 2 5 1 0 3 3 3 3 Respon Kerap Sangat Kerap % 31. 4 05. 1 03. 8 12. 5 15.1 17.0 5 60 .8 7 2. 0 32.3 18. 0 09. 5 09.8 0 3.6 4 1. 9 33. 1 21. 5 15. 5 19. 3 26. 6 03. 6 08. 1 14. 4 06.1 0 3.1 7 2. 1 05.11 8 1.4 3 2.Jadual 12: Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Pola / Corak Penggunaan Tidak Pernah % Melayari laman web Menggunakan emel Perbincangan kumpulan Menggunakan web-cam Menggunakan WS-FTP Menggunakan Telnet Pendidikan dan latihan Pendidikan dan hiburan Hiburan dan permainan Tujuan perniagaan Kemudahan pembayaran Perkhidmatan lain Sumber rujukan 08.19 8 1.10 2 1.1 26.5 09. 4 12. 4 08.9 20.13 5 1. 5 Bi l 3 5 2 2 1 4 0 4 0 9 0 6 0 6 0 7 2 0 0 4 0 5 1 7 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1. 9 41.0 8 2. 9 26. 5 09.5 9 2. 6 Bi l 2 5 2 8 2 1 0 5 1 1 0 9 1 6 1 4 1 6 0 9 0 4 2 4 2 4 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. 8 27. 1 Bi l 1 3 2 1 2 9 2 2 3 8 4 1 4 6 3 3 2 2 3 1 3 7 2 7 2 9 Sederha na Kerap % 26. 2 18. 0 53. 0 Bi l 0 9 2 1 3 0 5 9 3 0 3 6 1 4 2 9 2 4 4 2 5 5 1 0 1 0 JarangJarang % 11. 7 19.7 29. 3 18.5 8 3.38 7 1.1 22. 2 36. 6 21. 6 04.05 7 1.8 6 2.7 17. 9 04. 3 13. 3 24. 6 26.0 29.2 26. 6 37.1 2 1. 9 08.21 4 1. 6 21.1 15.17 8 % 22. 8 49. 0 03.38 9 1. 1 18.05 2 1.

Responden juga mencatatkan penggunaan yang sederhana untuk perisian pendidikan dan hiburan. dan 31.3 1 7 19. Nilai skor min ialah 3. 2 1 8 15.9% (41) menyatakan jarang-jarang menggunakan kemudahan tersebut. Didapati.59. dengan 15.2% (59) mengaku tidak pernah.86. di mana 32.1% (9) mengaku sangat kerap. dengan nilai skor min 2.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap menggunakan kemudahan web-cam. di mana 22. Walau bagaimanapun.5% (35) mengaku sangat kerap berbuat demikian.6% (14) responden yang sangat kerap. 8 2 2 28. Kajian juga mendapati responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan Telnet.2 2 1.51 0 Berdasarkan rajah 12. terdapat 27% (30) responden tidak pernah.5% (25) responden kerap melayari laman web.1% (29) mengaku tidak pernah. 61 . Responden juga kerap menghantar atau menerima emel dari rakan-rakan.4% (6) lagi responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut.38. responden juga jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam. dan 6. dengan 27% (30) mengaku tidak pernah. Nilai skor min ialah 2. dan 19. Dengan nilai skor min 2. responden agak kerap menggunakan internet untuk melayari laman web. responden sederhana kerap menggunakan TMK untuk tujuan kumpulan perbincangan.43. responden juga sederhana kerap memuat turun bahan dengan kemudahan WS-FTP. Dengan nilai skor min 1. Selain itu. 8 3 2 11 1 3. Terdapat 14.4% (36) mengaku tidak pernah. dan 8. dan hanya 3.8% (22) sangat kerap menggunakan e-mel.3% (7) sangat kerap.2% (28) mengaku kerap.64. di mana skor min ialah 2.Laman sembang 19.08. Nilai min terkumpul ialah 3. Penggunaan perisian pendidikan dan latihan oleh responden adalah pada tahap sederhana. dan hanya 12.17. dengan 26. 8 2 2 16. terdapat 53.4% (16) kerap. dan 36.58. Nilai skor min ialah 2. dan 5.

80. terdapat 49. dan 18% (20) responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut.12.4% (16) kerap.6 Objektif Kajian 4 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. Selain itu. Nilai skor min ialah 3.8% (22) mengaku kerap chatting.22. responden agak kerap menggunakan perisian hiburan dan permainan. 62 .5% (55) mengaku tidak pernah. Nilai skor min ialah 2.8% (32) sangat kerap. di mana 37. buku elektronik dan sebagainya. dan 13.3% (17) sangat kerap menggunakan kemudahan TMK. menonton filem dan sebagainya. dan hanya 3.Walau bagaimanapun. Responden juga kerap menggunakan kemudahan laman sembang melalui internet. responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan. Dengan kata lain. dapatan kajian menjelaskan bahawa. di mana 14.87. 4. Walau bagaimanapun. dan hanya 4. dan 28. Nilai skor min ialah 3.10.5% (15) sangat kerap. Nilai skor min ialah 2. Dengan catatan skor min 1. kamus.5% (5) yang sangat kerap. di mana terdapat 9% (10) responden mengaku tidak pernah.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap berbuat demikian.05. responden jarang-jarang membantu ibu-bapa membuat pembayaran bil secara atas talian. Didapati juga. 19. di mana 21. responden kurang mendapatkan maklumat tentang barangan dan membeli barangan melalui atas talian.8% (42) tidak pernah. responden agak kerap menggunakan kemudahan TMK untuk perkhidmatanperkhidmatan lain seperti untuk membaca akhbar. Rata-rata responden juga kerap menggunakan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan untuk mencari bahan dari Wikipedia. mendengar lagu. dan 15.6% (24) responden kerap. dengan nilai skor min 3.

77 43. 4.Bagi membanding beza tahap literasi komputer.05). df=109. Ujian-t merupakan ujian statistik inferensi yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih daripada dua kumpulan data selang atau nisbah. p< . dan tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid. Jadual 13 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 45.391 Nilai (p) Sig.7 Objektif Kajian 5 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Jadual 14 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Lelaki Jantina Lelaki Perempuan Kekerapan 43 68 Min 44.167 Berdasarkan jadual 13.34 42. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.966 Nilai (p) Sig. pengkaji menggunakan ujian-t untuk sampel-sampel bebas.95 Nilai T 1. 0.15 Nilai T 0.391. keputusan kajian adalah signifikan (t=1. 0.336 63 .

0.92 Nilai T 2.39 34.198 Nilai (p) Sig. 4. keputusan kajian adalah signifikan (t=2. Terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.9 Kesimpulan Secara keseluruhannya. df=109.Berdasarkan jadual 14. 4.05).198. df=109. Jadual 15 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan.966. p< . hasil kajian ini dapat menjelaskan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah memiliki tahap literasi komputer yang cukup untuk kegunaan asas dalam proses pembelajaran dan juga untuk memenuhi kegiatan masa lapang.030 Berdasarkan jadual 15.8 Objektif Kajian 6 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 39. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Responden juga rata- 64 . p< .05). keputusan kajian adalah signifikan (t=0.

dan pola pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. dan juga swasta. dan pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid. tahap literasi komputer mereka. pengkaji juga ingin membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan 65 .ratanya berupaya menerokai sumber maklumat dari internet. tahap penggunaan TMK. BAB 5 : RUMUSAN 5. dan meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kalangan murid.2 Ringkasan Kajian Kajian ini ingin meninjau tentang pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. Bab ini juga akan merumuskan tentang banding beza tahap literasi. dan ini merupakan bekalan yang cukup berguna apabila memasuki institusi pengajian tinggi awam. Selain itu. membincangkan tentang latar belakang responden. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran.1 Pendahuluan Bab ini akan merumuskan tentang ringkasan kajian. pengkaji juga akan mengupas tentang implikasi kajian dan beberapa cadangan membina untuk kajian-kajian terkemudian. Pengkaji ingin mengenal pasti tentang tahap literasi komputer murid tingkatan enam. Selain itu. sejauh manakah murid-murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka. 5.

penyelidik menggunakan kaedah soal selidik. dan perbezaan penggunaan TMK dalam proses pembelajaran. Bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki. peratusan. Selangor Darul Ehsan sebagai sekolah 66 . dan melaporkan hasil dapatan kajian. 5. membuat generalisasi. Selangor Darul Ehsan. Selain itu. Setiap sekolah diberikan 60 set borang soal selidik. Data statistik seperti kekerapan. Di akhir sesi kajian pengkaji berjaya mendapatkan sebanyak 111 set borang soal selidik. Pengkaji telah memilih tiga buah sekolah yang mempunyai murid tingkatan enam di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. pengkaji juga melakukan ujian-t untuk mengenal pasti wujud perbezaan tentang angkubah yang hendak dikaji. pinggir bandar dan luar bandar. Borang soal selidik tersebut mempunyai 56 item yang harus dijawab oleh setiap responden. Tiga buah sekolah yang dipilih dikategorikan kepada sekolah bandar. dan sisihan piawai diperoleh untuk mempiawaikan dan menerangkan keputusan kajian. Pengkaji menggunakan perisian SPSS versi 16.murid aliran kemanusiaan. Akhirnya.0 untuk memproses data. bagi murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan.3 Perbincangan Latar Belakang Responden Responden terdiri daripada murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah yang dikategorikan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. perbezaan literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. pengkaji memperoleh keputusan tentang data. min. mod. Pengkaji mendapatkan kebenaran daripada Pengetua dan Penolong Kanan Tingkatan Enam sekolahsekolah berkenaan sebelum mendapatkan data-data yang dikehendaki. median.

pengkaji juga membezakan responden mengikut pekerjaan ibu-bapa. memiliki alamat emel. murid aliran kemanusiaan lebih ramai daripada murid aliran sains. Dan bilangan responden yang memiliki akses internet di rumah juga agak tinggi iaitu 64% (71). Ini dapat dibuktikan apabila terdapat 16. jantina.bandar. memiliki laman web.4 Perbincangan Tahap Literasi Komputer Murid Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam. Oleh itu. Beberapa ciri responden yang dapat dikenalpasti di mana.2% (89). Ini mungkin disebabkan murid aliran sains lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). lebih ramai meneruskan pengajian ke program Matrikulasi atau Kolej-Universiti. dan. output dan hasil dasar yang pro-TMK tersebut sudah boleh dilihat dan dikenal pasti sekarang. kumpulan etnik dan juga jumlah pendapatan bulanan keluarga. berbanding memasuki tingkatan enam. tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana 67 .2% (18) responden yang memiliki laman web sendiri. Segelintir responden agak mahir dalam bidang TMK. memiliki blog dan memiliki akaun facebook. 5. Pelbagai dasar dan perancangan telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia mulai dari tahun 80-an. Berdasarkan dapatan kajian. Pengkaji telah memecahkan maklumat latar belakang responden kepada tingkatan. atau juga murid aliran sains tersebut telah menukar ke aliran kemanusiaan apabila memasuki tingkatan enam. Bilangan responden memiliki komputer di rumah agak tinggi iaitu 80. Oleh itu. Selain itu. pinggir bandar dan luar bandar. jenis aliran.6% (24) yang memiliki blog peribadi. pernah menghadiri kursus komputer. ada memiliki komputer di rumah. tidak hairanlah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam agak baik. dan terdapat 21.

pinggir bandar dan luar bandar tidak begitu besar. di mana 11. mana-mana sekolah di Negeri Selangor Darul Ehsan mudah mendapat akses kepada teknologi komputer dan TMK. dan juga menggunakan Internet Explorer (nilai min 3. sisihan piawai 0. (2008). dengan nilai skor min 1. sisihan piawai 0. al. Oleh itu. Dengan kata lain. boleh dirumuskan responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang. Dapatan kajian ini telah menyokong kajian oleh Nor Zuliana Abdul Latif (2006).7% (13) responden pada tahap rendah. sisihan piawai 0.47.9% (1) kategori pinggir bandar. Jurang perbezaan literasi komputer antara murid bandar.6% (4) responden kategori bandar yang mempunyai tahap literasi komputer yang tinggi.4% (6) responden dari kategori sekolah luar bandar. pinggir bandar. Dengan kata lain.98. dan 68 .89.884).908). dan luar bandar mungkin berpunca daripada responden yang dipilih adalah dalam kalangan tiga buah sekolah di Daerah Gombak. 78. jurang perbezaan yang kecil bagi tahap literasi komputer antara responden sekolah bandar. menggunakan perisian Microsoft Word (nilai min 3.4% (87) pada tahap sederhana. Responden agak mahir menggunakan enjin carian (nilai min 3. Kamus Dewan Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai ‘tahu menggunakan dan mengendalikan komputer’. dan 9. diikuti oleh 0.tinggi. di mana terdapat 3. Jamaluddin Ahmad et.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi.72. dan 5. Ini dapat dibuktikan melalui Jadual 8.73. sisihan piawai 0.955). di Negeri Selangor sahaja. literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan aplikasi komputer dalam kehidupan seharian. Seperti yang telah dibahaskan sebelum ini.

membuat kerja kursus.72.8% (52) pada tahap sederhana.144. dan sisihan piawai 1. Perisian MS Word digunakan oleh murid untuk menaip nota. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah. Microsoft Word adalah yang paling kerap digunakan. dengan nilai min 3.41.5 Perbincangan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Objektif kajian yang kedua ialah untuk meninjau tahap pembudayaan TMK oleh muridmurid tingkatan enam dalam proses pembelajaran. 5. Di antara jenis-jenis perisian. Responden juga mampu menggunakan perisian Microsoft PowerPoint dengan baik. 46.105. dan sisihan piawai 1. di mana rata-rata responden memiliki tahap literasi komputer dan kemahiran TMK yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah. dengan nilai skor min 1. dan menyelesaikan latihan. Kajian ini hanya melihat dari sudut penggunaan TMK oleh murid dalam proses pembelajaran. atau menyelesaikan tugasan yang diberi oleh pensyarah kolej-universiti.7% (13) pada tahap yang tinggi. Perisian MS PowerPoint digunakan oleh murid untuk pembentangan kumpulan. bagi mata pelajaran tertentu bergantung kepada pengajaran guru 69 .049. dengan nilai min 3. Responden kerap melayari laman web bagi mencari maklumat berkenaan pembelajaran.32. Adakah murid-murid tingkatan enam mempunyai gaya pembelajaran akses kendiri terhadap kemudahan TMK? Berdasarkan dapatan kajian. di mana 41.oleh Norinah Mohd Ali (2002). dan hanya 11.4% (46) responden pada tahap rendah.67. dan tidak menyentuh tentang pengaruh atau penggunaan TMK oleh guru dalam proses pengajaran. sisihan piawai 0.70. dan sisihan piawai 1. dengan nilai min 3.

198). Oleh itu. sisihan piawai 1. membaca surat khabar. sisihan piawai 1. Kemudahan TMK yang agak kurang digunakan oleh responden ialah kemudahan pembayaran atas talian (nilai min 1. pertubuhan. buku. Negeri Sembilan. sisihan piawai 1.10. termasuk pelajar Yayasan Pelajaran Mara. atau menonton filem.80.118).269). Dengan menggunakan laman sembang. atau orang perseorangan untuk mendapatkan pelbagai maklumat dalam bentuk teks. bahkan ahli keluarga sendiri. guru-guru sekolah. perkhidmatan lain (nilai min 3. Di antara perkhidmatan lain yang kerap digunakan oleh responden ialah. ke atas beberapa sekolah di Selangor.510).6 Perbincangan Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Seterusnya. dan untuk tujuan perniagaan (nilai min 2. sisihan piawai 1. grafik.052).58. sisihan piawai 1.22. diikuti oleh menyertai laman sembang (nilai min 3. boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran. objektif kajian yang ketiga ialah untuk meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. Apakah corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid? Berdasarkan dapatan kajian.subjek. majalah.102). audio. responden boleh melayari laman web sesebuah jabatan. 5.86. boleh dirumuskan pola pembudayaan TMK yang paling kerap oleh responden ialah melayari laman web (nilai min 3. Dengan kemudahan internet. Kemudahan pembayaran atas talian kurang digunakan oleh responden 70 . sisihan piawai 1. Kuala Lumpur. Kajian ini juga menyokong dapatan kajian oleh Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). diikuti oleh penggunaan web-cam atas talian (nilai min 1. dan mendengar lagu secara atas talian. syarikat. dan.12. responden boleh berbual dan mendapatkan pelbagai sumber maklumat daripada rakan-rakan. video dan animasi.

5. Segelintir yang melakukannya. Murid-murid sekolah tidaklah perlu sangat untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu barang. murid-murid aliran sains telah diperkenalkan kepada orientasi TMK lebih 71 . menempah. responden kurang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan. Keputusan kajian adalah signifikan (t=1. Kerajaan telah melaksanakan rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Sains. Oleh itu.38 menunjukkan murid aliran sains memiliki tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan. Nilai perbezaan min 2.7 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. Beberapa orang responden yang boleh menggunakan kemudahan pembayaran atas talian. Objektif kajian yang keempat adalah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) bagi sekolah rendah dan sekolah menengah.memandangkan lingkungan umur mereka yang tidak memerlukannya.391. df=109. adalah semata-mata diajar untuk membantu ibu-bapa yang sibuk atas urusan profesion masing-masing. atau membeli barang dan perkhidmatan melalui atas talian.05). Responden juga kurang menggunakan kemudahan web-cam disebabkan oleh penggunaannya yang rumit kerana memerlukan masa lapang yang serentak antara penggunanya. kerajaan telah membekalkan pelbagai peralatan dan perisian TMK kepada sekolahsekolah. adalah kerana lingkungan budaya dan sosial murid-murid ini tidak benar-benar memerlukan. Selain itu. Bagi menjayakan program PPSMI. p< . adalah semata-mata untuk membantu ibu-bapa yang sibuk bekerja.

62 menunjukkan murid lelaki mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid perempuan.9 Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. 5.8 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Seterusnya. Perbezaan nilai min 1.kerap berbanding murid-murid aliran kemanusiaan. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. tidaklah menghairankan apabila tahap literasi komputer mereka adalah lebih baik berbanding dengan murid-murid aliran kemanusiaan. Perkara ini mungkin disebabkan oleh murid lelaki yang bersifat lebih bebas dan lebih aktif bergerak keluar rumah untuk bermain permainan komputer sama ada di Cybercafé atau berkunjung ke rumah rakan-rakan sekolah. adalah mudah bagi murid-murid lelaki mempelajari sesuatu perisian atau program yang baru. Berdasarkan dapatan dari jadual 14. objektif kajian yang kelima ialah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. berbanding dengan murid-murid perempuan yang duduk di rumah. p< . Selain itu. df=109.966. keputusan kajian adalah signifikan (t=0. 5. Oleh itu. dan tahap kesukaran mata pelajaran yang berorientasikan sains.05). Maka. 72 . tidak dinafikan murid aliran sains memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan berdasarkan keputusan SPM.

Pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK amat berguna bagi murid-murid tingkatan enam apabila mereka 73 . Berdasarkan jadual 15. Responden juga didapati mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran masing-masing. kajian juga mendapati pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid banyak berkisar kepada penerokaan maklumat.198. dapatan kajian ini mengambarkan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah mulai bersedia menyahut seruan pihak kementerian pelajaran untuk melengkapi diri masing-masing dengan pengetahuan berkaitan TMK. keputusan kajian adalah signifikan (t=2. Perbezaan nilai min sebanyak 4. 5. sama ada untuk tujuan pembelajaran atau tujuan memenuhi hobi masing-masing. df=109. responden memiliki tahap literasi komputer yang cukup baik untuk mengoperasikan sistem pengkomputeran. Arahan pihak kementerian berkaitan perlaksanaan program PPSMI. Selain itu.48 menunjukkan terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. Didapati murid aliran sains lebih kerap menggunakan TMK dalam proses pembelajaran berbanding murid aliran sastera.05).10 Implikasi Kajian Dan Cadangan Berdasarkan dapatan kajian. telah menyebabkan guruguru mata pelajaran sains kerap menggunakan peralatan TMK semasa proses P&P.Objektif kajian yang keenam pula ialah untuk membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. Situasi ini secara tidak langsung telah mendorong murid-murid aliran sains untuk mencuba dan mengapplikasikan TMK dalam proses pembelajaran peribadi mereka. p< . Oleh yang demikian.

melakukan kajian. Mungkin pihak kementerian boleh merangka dasar kurikulum sekolah yang responsif terhadap bidang TMK. kemahiran TMK juga amat berguna bagi seseorang untuk melaksanakan kerja-kerja pejabat. Sebagai pelajar kolej atau universiti.melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi awam atau swasta. Kelebihan berkomunikasi dan menggunakan kemudahan TMK merupakan batu loncatan kepada kejayaan pelajar dalam bersaing dengan rakan-rakan sekolej atau universtiti. bahkan pihak kementerian mungkin dapat membuat rumusan terhadap tahap kesediaan generasi murid tingkatan enam kini berhadapan dengan cabaran penggunaan TMK. mereka memerlukan kemahiran berkaitan TMK dalam mencari dan meneroka maklumat bagi menyiapkan tugasan. Bukan sahaja melalui sesi temuduga. Selain itu. Kurang kemahiran TMK akan menjadikan seseorang itu sukar melakukan dan menyiapkan tugasan pejabat dengan berkesan. atau untuk memudahkan urusan mentadbir dan mengurus sesuatu kelab atau persatuan yang mereka pimpin. pihak sekolah. Oleh itu. pengetahuan berkaitan TMK menjadi bahan modal kepada seseorang murid apabila memasuki pasaran pekerjaan. namun ianya hanya sebagai 74 . Kemudahan TMK akan menjadikan sesuatu kerja itu boleh disiapkan dengan cepat. kemahiran berkaitan TMK amat diperlukan seseorang apabila mahu menceburi bidang pasaran kerjaya. Murid yang memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang TMK mudah menghadapi sesi temuduga berbanding mereka yang kurang kebolehan berkomunikasi melalui TMK. jabatan pelajaran. Walaupun mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat telah diperkenalkan di sekolah. Dalam keadaan ini. pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK akan menjadi bonus atau jurang perbeza dalam kalangan perlajar-pelajar yang ingin cemerlang. Berdasarkan hasil kajian ini.

Hasil dan usaha jerih pihak kerajaan ini dapat dibuktikan melalui dapatan kajian ini. usaha untuk membasmi buta komputer. Sesebuah sekolah mungkin hanya mempunyai empat hingga enam buah kelas yang mengambil mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat. perlu dipergiat dan anjakan penambahbaikan perlu dimulakan. Sekolah-sekolah telah dilengkapi dengan makmal-makmal komputer. Dengan dorongan dan sokongan daripada pihak kerajaan. dan dasar-dasar yang menyusul kemudian. dan meningkatkan kemahiran berkaitan TMK dalam kalangan murid-murid sekolah. Selangor Darul Ehsan. Usaha murni pihak kerajaan yang telah merangka dan melaksanakan dasar berkaitan TMK amat dialu-alukan. Bagaimana dengan murid-murid kelas lain? Oleh yang demikian. Mungkin kategori sekolah pinggir bandar dan luar bandar ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Keseriusan pihak kerajaan dapat dilihat melalui penubuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. berbanding dengan sekolah-sekolah luar bandar di negeri Sarawak atau Sabah. dan laman web MySchoolNet juga telah dilancarkan. Terdapat banyak lompang dan ruang kosong yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran. Dapatan kajian ini hanya boleh digeneralisasikan kepada responden dari tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak. di mana tahap literasi komputer dan kemahiran TMK dalam kalangan murid amat membanggakan. Walau bagaimanapun. 75 . tuntas dan progresif.mata pelajaran elektif. Sekolah luar bandar tahap pertama di Sabah dan Sarawak memenuhi ciri-ciri tertentu contohnya. pihak kerajaan mungkin boleh melakukan perkara yang lebih efisien untuk merangka dasar bagi menggalakkan perkembangan TMK dengan lebih pantas. para ibu-bapa telah mengambil tindakan drastik dengan mendedahkan anak masingmasing terhadap program pembangunan TMK.

hasil kajian tidak sesuai digeneralisasikan kepada semua populasi murid tingkatan enam di seluruh Malaysia. dapatan kajian ini adalah sesuai bagi responden di tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak. 76 . Dengan itu. Maka dengan ini. Hasil kajian tersebut nanti barulah jelas dapat memberi kesedaran kepada pihak kerajaan betapa besarnya saiz lompang perbezaan applikasi TMK dalam kalangan murid-murid bandar dengan luar bandar. Maka dengan demikian. Semuanya ini akan memungkinkan murid-murid sekolah luar bandar tersebut tidak ketinggalan mengejar persaingan arus perdana anjakan globalisasi dalam bidang TMK. Selangor Darul Ehsan. barulah kajian tersebut benar-benar dapat membanding beza ciri-ciri responden di bandar dengan di luar bandar. Talian internet jalur lebar harus dibekalkan dengan tahap kelajuan yang pantas. tiada bekalan elektrik. Seperti yang telah dibahaskan. Maka sudah tentu. Makmal-makmal komputer harus dilengkapkan dengan bilangan komputer yang cukup. dan tahap kemahiran TMK antara murid-murid bandar di Kuala Lumpur. Pihak KPM seharusnya menjadikan mata pelajaran berkaitan komputer dan TMK diwajibkan di sekolah-sekolah kategori luar bandar. Bayangkanlah tahap literasi komputer dan kemahiran bidang TMK bagi murid-murid sekolah berkenaan. adalah dicadangkan agar pengkaji yang terkemudian membuat kajian perbandingan tentang tahap literasi komputer. dengan murid-murid luar bandar di Sarawak atau Sabah.tiada bekalan air bersih. dan dengan perkakasan yang mencukupi. dan tiada kemudahan jalan raya. pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu memperuntukkan kewangan dan bajet yang lebih besar untuk sekolah-sekolah luar bandar supaya jurang kemahiran TMK antara sekolah-sekolah bandar dengan sekolah-sekolah luar bandar dapat diminimakan.

ekonomi dan ketenteraan. Sesiapa yang ingin maju dan mendapat kekananan kenaikan pangkat dalam profesion masing-masing juga mesti memahirkan diri dalam komunikasi TMK. Dan mana-mana negara yang ingin menjadi negara perindustrian yang maju dan kuat dari segi sains.5. Negara Malaysia adalah merupakan kategori negara membangun yang mempunyai pengguna internet yang ramai dalam kalangan penduduknya. Mana-mana pelajar kolej atau universiti yang ingin mendapat keputusan yang cemerlang dalam bidang pengajian harus menguasai asas bidang TMK. Di mana-mana telah dibahas. 77 . diperdebat dan diseminarkan peri kepentingan bidang TMK. Dengan kemudahan TMK. pantas dan cepat. politik. Kemahiran berkomunikasi dan menggunakan TMK. mesti berjaya menyematkan ilmu dan kemahiran berasaskan TMK dalam kalangan anggota masyarakatnya.11 Penutup Peranan dan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi zaman millenium ini tidak dapat dinafikan. memungkinkan seseorang pekerja melaksanakan amanahnya dengan lebih cepat. pelajar boleh mengakses apa jua maklumat dari sumber seluruh pelosok dunia tanpa sempadan.

(2007).. Perak: Quantum Books. Sistem Komputer & Aplikasiny. & Jamalludin H. Sarawak.bernama. Selangor Darul Ehsan: Prentice Hall Pearson (Malaysia) Sdn. Persepsi Guru-Guru Sekolah Tamil Daerah Kluang Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2009 (28 – 29 April 2009: Putrajaya). (2007). Nur Haryani Z. (2004). (2005). Tanjung Malim. Pengenalan Komputer. (2006). editor. Asas Dan Teori Sistem Maklumat Kontemporari. Selangor: Pusat Pembangunan Akademik. (2005). Kuala Lumpur: Mc Geaw Hill (Malaysia) Abdul Manaf Bohari. Institut Perguruan Rajang.doc - 78 . Usaha Kementerian Pelajaran membudayakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di sekolah-sekolah bukan sekadar melepaskan batuk di tangga Dalam talian http://www. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. (2008). & Norliza K. Edisi Kedua. Bhd. Prosiding.. Sarikei.my/bernama/v3/bm/news_lite. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Aris Rashidi Amir. Teknologi Komputer. Kuala Lumpur: Venton Publishing Bajing Angieng. Tahap literasi komputer pelajar tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar Bandar. Petaling Jaya. Bintangor. (2006). Tanjong Malim. (2001).geocities. Perak: Penerbit Universiti Perguruan Sultan Idris Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. Abdul Samad Hanif. Selangor: Pearson Hall / Prentice Hall Baharuddin Aris & Mohammad Bilal A.php?id=259276 Diaskes pada 10 September 2009 Ambigapathy Pandian. & Zaidatun T. Literasi Teknologi Maklumat di Kalangan Guru Pelatih Bahasa. Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer dan Komunikasi Data. (2006). www. Sarawak. Ahamad Sipon. (Sumber : Seminar Penyelidikan Pendidikan. Zaidan Abdul Wahab (Serdang. Universiti Putra Malaysia. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Edisi ke-2).BIBLIOGRAFI Abdul Razak Hamdan.com.com/seminarrnd2006/KertasKerja_Word/14_Bajing_Angieng. 77 – 90 Azizol Abdullah. (2009). Kuala Lumpur: Synergy Media Azizi Haji Yahya. 2009).. 9 – 11 November 2006).

Bhd. Penggunaan Komputer di Kalangan Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling. Pengenalan Jaringan Komputer. Make IT happen in your syllabus. Universiti Malaya Lin. Kuala Lumpur. Selangor. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Hsiu-Chen (2000). Tajularipin Sulaiman & Sidek Mohd Noah. Dissertation (M. & Maharam M. Kaedah Penyelidikan (Buku 1). Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010. (2007).aspx Diakses pada 1 September 2009 Hafsah Sharif. Dalam Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010. Academic exercise (B. Pahang. Kuala Lumpur Laili Atan.Ed. 24 November 2000 Masturah Ibrahim. (2004). Dissertation (M.).Chua Yan Piaw. Sekolah bestari: Menangani pembinaan budaya ilmu berfikir secara kritis dan kreatif.gov. Pengurusan Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran: Persepsi Guru Sebuah Sekolah Menengah di Daerah Maran. (2005). Dissertation (M. Kuala Lumpur: Synergy Media Merill. Universiti Malaya: Kampus Kota Kementerian Pelajaran Malaysia. 24 November 2000 Mashitoh Yaacob.Ed. Putrajaya. Edisi Pelancaran: Kuala Lumpur ___________________________ (2003). (2008). Fakulti Pendidikan.). (2006).)..dbp. Bhd. Kaedah dan Penyelidikan. Kamus Dewan. (2000). (2006). Institut Kepengetuaan. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. (2000). (2008). Universiti Malaya Jamaluddin Ahmad.Princ. Kedah: Penerbit 79 . Fakulti Pendidikan. Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. Dalam talian http://sbmb. Jabatan Ukur Bahan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Penggunaan Komputer Dalam Membantu Kepimpinan Pengajaran Guru Besar Sekolah-Sekolah di Daerah Muar. Universiti Malaya Meor Muhammad Muazzim. Komputer Dalam Pendidikan (Edisi ke-3). (2006). Putrajaya. Jasme Ismail. Edisi Keempat.QuantSuvr).. Selangor. Paul F. Fakulti Alam Bina. Sintok.my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp. Tahap Penguasaan Komputer di Kalangan Pelajar Ukur Bahan.

Pendedahan dan Penerimaan Pelajar Pusat Asasi Sains Terhadap Komputer.Universiti Utara Malaysia (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia) Mohammed Hasrori Kasimon.Ed. Model Sistem Pendidikan Tinggi dan Universiti Untuk Malaysia: Kerangka dan Pengisian. 2007) 163 – 167. Hotel Goldcourse. Information and Communication Technology. Paper 28 (15p). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Mohd Arif Haji Ismail & Norsiati Razali. Teknologi Maklumat: Sistem Komputer dan Perisian. (2002). Dissertation (M. 2. Bhd. Skudai. (Sumber: Jurnal Pendidikan. R. Universiti Malaya) 80 . Fakulti Pendidikan. Kelang. Fakulti Pendidikan. Perjuangan Memperkasakan Pendidikan di Malaysia. (2001). Pengalaman 50 Tahun Merdeka. SOURCE: Seminar Pendidikan Pra Universiti / Matrikulasi (4 – 5 Ogos 2007: Petaling Jaya). [et al. Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. Pembentangan Kertas kerja Konvensyen Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia kali ke 14. Universiti Malaya Mohd Hilmi Jaafar. Teknologi Multimedia : Kaedah pembelajaran pelajar lemah dalam pelajaran. 11 –14 September. Nik Hairi Omar. Penggunaan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Komputer di Kalangan Guru-Guru Pendidikan Islam. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. (2005). Teknologi dan Masyarakat (10 – 11 Disember 2004K Kuala Lumpur): vol. Bangi.Ed. Penilaian Kecekapan Teknologi Komunikasi Maklumat (TKM) Dalam Kalangan Pelajar Sains Sosial. Mohd Azul & Norizan A. (2004). Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sains Sosial Sekolah Menengah. (2007).). Penggunaan Komputer dan Internet di Kalangan Murid Sekolah Rendah. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Zaliman Mohd Yusoff & Manjit Singh Sidhu. Dissertation (M. Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Computer. Editors: Roslinda Ithnin ….] (Kuala Lumpur: Pusat Asasi Sains. (2008). Mokhtar Ahmad. Institut Penyelidikan Tinggi Malaysia (IPPTN). Univesiti Sains Malaysia Mohd Safar Hashim & Fatimah Yusooff. Komputer. Prosiding. Mohd Hang Tuah Ismail. (2006). Universiti Malaya.. Kuala Lumpur: Saujana Global Morshidi Sirat.). Universiti Malaya Mohd Aizaini Maarof. Applikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran: Perspektif Mata Pelajaran Kimia SPM.. Kuala Lumpur. SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains. (2006). (2008). (2006). (2004).

Universiti Malaya: Kampus Kota Nor Zuliana Ab Latif .Princ. (2006). (2007). Penilaian Guru Terhadap Koswer Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Inggeris Tingkatan Satu. Kesediaan Pentadbir Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Pentadbiran Sekolah.sajadstudio. Kementerian Pelajaran Malaysia.Norinah Mohd Ali. Internet Dalam Pendidikan. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Sajap Maswan. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia.).(2009). 14-16 September 2003 Norizan Abdul Razak. (2001).. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. & Ravichndran V. Piawaian kemahiran ICT untuk pelajar UKM. & Mohamed Amin Embi (2003).Ec.). Bangi. Penguasaan Kemahiran ICT di kalangan pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia. Universiti Malaya) Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004).edu. Loh S. Sumber dari.pdf Pusat Perkembangan Kurikulum.uthm. anjuran FTSM UKM. Rozainee K. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Nor Kamsiah Jaapar. C. (2006). 3. Institut Perguruan Tuanku Bainun. Dalam talian http://web. Universiti Malaya Norizan Abdul Razak.htm 81 . (Sumber: Jurnal Pendidikan. paper 50 (19p). SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains. Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. (2002). Rozinah Jamaludin. Kertas kerja Bengkel Piawai Kemahiran ICT UKM. Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Norizan Abdul Razak.my/ps/thesis/education1/nor%20zuliana%20%20abdul%20latif. Dissertation (M.info/sumber. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sekolah Menengah. (2006). Ahmad Zabidi & Norjoharuddeen (2006). Kuala Lumpur Rahimi Md Saad. Kuala Lumpur. Kajian Mengenai Literasi Komputer di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya. Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di Kalangan Pelajar: Ke Arah Mengurangkan Jurang Pendidikan. Teknologi dan Masyarakat (10-11 Disember 2004: Kuala Lumpur): vol.. Dissertation (M. Noraini Idris. Diakses pada 13 September 2009 Dalam talian http://www. Institut Kepengetuaan. Pembudayaan ICT IPTB. Bangi. Jabatan Teknologi Pendidikan.

Scheffler, F.L., & Logan, J.P. (1999). Computer technology in schools: What teachers should know and able to do. Journal of Research on Computing in Education, 31 (3), 350-356. Shamsudin Abdul Rahman, (2004). Persepsi Guru-Guru Bahasa Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Bacaan dan Pemahaman di Sekolah-Sekolah di Daerah Sabak Bernam. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Sufean Hussin, (2004). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dalam talian hhtp://www.mcmc.gov.my Taifunisyam Taib, (2003). Interaksi Etika dan Teknologi Komunikasi Maklumat di Dalam Penerapannya ke Dalam Masyarakat dengan Rujukan Khas Kepada Sistem Pendidikan Bestari di Malaysia. Dissertation (M.Sc.). Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya Tan Lee Foong, (2004). Sikap Guru Bahasa Cina Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Tengku Zawawi Tengku Zainal, (2009). Penggunaan Internet Dalam Pendidikan Matematik. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Uni %20Malaya/PXGZ%206190/Penggunaan%20Internet%20Dalam%20Pendidikan %20Matematik.htm Diakses pada 10 September 2009 Turban, E., Aronson, J.E. & Liang, T.P. (2005). Decision support systems and intelligent systems (6th ed). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Yuhanis Yusoff, (2002). Tahap Kecekapan Penggunaan Komputer dan Teknologi Maklumat di Kalangan Pentadbir dan Guru Sebuah Sekolah di Kuala Lumpur. Dissertasion (M.Princ.). Institut Kepengetuaan, Universiti Malaya: Kampus Kota Yusri Mat Johor, (2004). Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Sejarah Tingkatan Tiga. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Zainuddin Abu Bakar, Meor I.K., Mohd Ali I., & Rahmad Sukor A. S., (2008). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zamri Mahamod, Siti Fatimah M. Y. & Norazah M. N.,(2004). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Tahap Pengetahuan Penggunaan ICT Guru-Guru Pelatih IPTA. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zawiyah Mohd Yusof, (2002). Komputer, Etika dan Sosial. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill 82

Jabatan Asas Pendidikan Dan Kemanusiaan Fakulti Pendidikan UNIVERSITI MALAYA

BORANG SOAL SELIDIK
Soal selidik ini adalah kajian ilmiah yang ingin mengkaji tentang Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam. Sila tanda dan bulatkan mana-mana jawapan yang sesuai bagi setiap soalan yang berkaitan dengan jujur dan tepat. Sila jawab semua soalan, dan jangan biarkan soalan tiada jawapan. Segala maklumat adalah rahsia dan kajian ini hanya bertujuan untuk kajian akademik semata-mata. Kerjasama semua murid amatlah dihargai dan disertai dengan jutaan ucapan terima kasih.

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN 1. Tingkatan 2. Aliran 3. Jantina 4. Menghadiri kursus komputer 5. Memiliki komputer di rumah 6. Memiliki kemudahan internet di rumah 7. Memiliki alamat e-mail 8. Memiliki laman web 9. Memiliki blog 10. Memiliki Facebook 11. Pekerjaan bapa/penjaga 12. Kumpulan Etnik [ [ ] Kerajaan ] Melayu 83 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Bawah ] Sains ] Lelaki ] Pernah ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada [ ] Swasta ] Cina [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Atas ] Kemanusiaan ] Perempuan ] Tidak pernah ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Bekerja Sendiri [ ] Lain-lain

] India

13. Pendapatan Keluarga Sebulan

[

RM8,000.00 RM8,001.00

] Kurang RM2,000.00 [ ] RM2,001.00 – RM4,000.00 [ ] RM4,001.00 – 6,000.00 [ ] RM6,001.00 – [ ] Lebih

BAHAGIAN B : TAHAP LITERASI KOMPUTER 1. Sangat tidak mahir PERKARA Saya boleh mengenal pasti / memulakan / menggunakan ……………. 1. Menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran 1 2. Tidak mahir 3. Sederhana mahir 4. Mahir 5. Sangat mahir TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

2. Operasikan komputer, contohnya memulakan dan menutup sistem komputer, 1 menyambungkan kabel ke setiap perkakasan komputer dll 3. Nama dan fungsi perkasasan komputer, contohnya skrin, hardisk, papan 1 monitor, tetikus, pencetak, pengimbas dll 4. Mentakrifkan istilah teknologi komputer, contohnya RAM, BIT, GB dll 1 5. Internet Explorer, Mozilla Firefox dll 6. Enjin carian (Search engine) seperti Yahoo, Google dll 7. Microsoft Office Word 8. Microsoft Office Excel 9. Microsoft Office Acces 10. Microsoft Office Publisher 11. Microsoft Office PowerPoint 12. Microsoft Office Outlook 13. Microsoft Office OneNote 14. Microsoft Office InfoPath 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15. Microsoft Office Groove

1

2

3 4 5

BAHAGIAN C : TAHAP PENGGUNAAN (TKM) DALAM PROSES PEMBELAJARAN 1. Tidak pernah PERKARA Dalam bidang pembelajaran, saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut …….….. 1. Menggunakan perisian seperti Microsoft Word untuk menaip surat, nota, latihan dan dokumen-dokumen lain berkaitan pembelajaran 2. Menggunakan perisian hamparan elektronik (spread-sheet) seperti Microsoft Excel untuk menyiapkan tugasan sekolah 3. Menggunakan perisian persembahan multimedia seperti Microsoft Power Point untuk tugasan pembentangan dalam bilik darjah 4. Menggunakan perisian grafik dan ilustrasi seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Painter, Corel Draw dll untuk tujuan pembelajaran 5. Menggunakan perisian Microsoft Publisher untuk membuat majalah sekolah, buletin, pamphlet, katalog, kad dan sebagainya 6. Melayari laman web (www), enjin carian Google atau Yahoo untuk mencari maklumat tambahan berkaitan isi / konsep mata pelajaran 7. Menghantar / menerima e-mel daripada rakan-rakan sekolah atau guru-guru berkaitan dengan pelajaran 8. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan (newsgroup) dengan rakan sekolah atau guru-guru berkenaan dengan pelajaran 9. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea, berbincang suatu isu pelajaran dengan rakan-rakan atau guru sekolah 10. Menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) untuk tujuan pembelajaran 11. Membaca surat khabar, majalah akademik dan buku-buku secara on-line untuk tujuan pembelajaran 12. Mendapatkan maklumat tentang pembelajaran dari ensaiklopedia, Wikipedia, direktori, kamus, buku elektronik dll 13. Melayari Portal Pendidikan Utusan Melayu, MySchoolNet atau seumpamanya untuk tujuan tutorial / latih tubi dll 14. Berhubung dengan rakan-rakan sekolah lain berkaitan dengan pembelajaran dengan menggunakan kemudahan TMK 85 2. Jarang-jarang 3. Sederhana kerap 4. Kerap 5. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

Jarang-jarang 3. video. bertukar pendapat. Telnet : Menggunakan Capaian Komputer Jarak-Jauh – untuk mencari data. World Wide Web (WWW) – melayari laman web untuk mencari maklumat. sesebuah jabatan. kad kredit. 1. menempah pembelian barang / perkhidmatan secara on-line dll 11. gambar. bil elektrik. maklumat. latihan secara berperingkat. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 . berbincang suatu isu dengan rakan. Kemudahan pembayaran – membantu ibu-bapa membayar bil telefon. guru sekolah. Perniagaan – mendapatkan maklumat tentang produk. grafik. Mel Elektronik (E-mel) – menghantar / menerima e-mel dalam bentuk teks. warna menarik. Pendidikan dan Latihan – mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. pakar profesional.BAHAGIAN D : POLA PENGGUNAAN (TKM) DALAM KALANGAN MURID 1. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan 10. syarikat. audio. mendengar lagu secara on-line dll 86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. fail untuk konfigurasi. Tidak pernah PERKARA Saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut ……………. menempah tiket kapal terbang dll secara on-line 12. Kerap 5. video. pertubuhan. kursus dll 8. majalah. masyarakat luar dll 4. Pendidikan dan Hiburan – menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) 9. buku. guru-guru. animasi dll 3. perisian. Protokol Pemindahan Fail (FTP) – menggunakan kemudahan perisian seperti WS-FTP untuk tujuan pemindahan dokumen. memuat turun dan memuat naik lagu. berkongsi maklumat dengan rakan sekolah. majalah (daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dll) 7. melihat teks. cara pemakaian. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea. Sederhana kerap 4. filem dll 6. grafik. orang perseorangan dll 2. buku. menonton program televisyen / filem. audio. Perbincangan dalam Kumpulan (News Group) / Facebook – mengadakan perbincangan. Hiburan dan Permainan – menggunakan perisian multimedia yang menggabungkan aksi pantas. ibu-bapa dll 5. animasi. Perkhidmatan lain – membaca surat khabar.

direktori.13. bahan. Saya biasa menggunakan laman sembang (chatting) dengan rakan-rakan sekolah 1 1 2 2 3 4 5 3 4 5 TERIMA KASIH 87 . Sumber Rujukan – mendapatkan maklumat. berita dari ensaiklopedia. buku elektronik dll 14. Wikipedia. kamus.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.