P. 1
Tesis

Tesis

|Views: 2,063|Likes:
Published by Michelle Cheah

More info:

Published by: Michelle Cheah on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Masyarakat dunia pada abad ke-21 ini merupakan suatu masyarakat yang hidup dalam era globalisasi yang berorientasikan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK), atau dikenali sebagai information technology and communication (ICT). Impak globalisasi telah menuntut kebergantungan masyarakat terhadap perkembangan teknologi TMK dalam seluruh aspek kehidupan seharian. Perkembangan TMK telah memberi implikasi yang amat besar terhadap bidang politik, sosial, ekonomi termasuk juga bidang-bidang seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian, hiburan, perubatan, pentadbiran kerajaan, dan tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.

Secara tradisional peranan guru adalah sebagai pengajar dan penyampai ilmu pengetahuan. Kaedah pengajaran adalah berpusatkan guru, dan gurulah sumber ilmu dan pusat segala-galanya. Kesan ledakan kemajuan teknologi komputer dan TMK telah melebarkan takrif peranan seseorang guru, iaitu bukan sebagai pengajar semata-mata tetapi mengambil peranan sebagai pemudah cara atau fasilitator. Sebagai pengurus pendidikan, sewajarnya guru-guru mempunyai kebolehan dan kemahiran memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber

untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran (P&P) dan tahu menggunakan teknologi komunikasi seperti CD-ROM, cakera padat, video, komputer, komputer bimbit, dan perisian-perisian aplikasi komputer seperti e-mail, pengkalan data, pemprosesan perkataan, hamparan eletronik, internet, perisian persembahan dan lain-lainnya. Proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan

1

komputer akan menjadi lebih berkesan dengan kewujudan teknologi multimedia kerana pendidik boleh mempelbagaikan persembahan mereka. Mohd Zaliman et al. (2001) menyatakan teknologi multimedia kian diiktiraf sebagai alat bantuan pengajaran yang sesuai dalam membantu para pendidik untuk mendalami dan mendasari cabaran dunia pendidikan era baru. Arus pemodenan kemahiran TMK ini bukan sahaja menukar secara besar-besaran teknik pengajaran oleh seseorang guru, tetapi juga memberi impak yang amat mendalam terhadap kaedah pembelajaran bagi seseorang murid. Dengan sendirinya, impak kemajuan bidang TMK telah mengubah secara besar-besaran cara murid menimba, memproses, mengaplikasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Dalam arus perdana ini, guru dan juga murid harus bersedia terhadap persaingan global TMK yang tiada batas dan sempadan.

Lantaran perkembangan TMK secara global, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengorak langkah bersama dan berusaha menyesuaikan diri dengan arus perubahan persekitaran. Penggunaan TMK di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi telah diperluaskan. Dasar-dasar dan perancangan yang kondusif terhadap perkembangan TMK telah dilancarkan. Ini bermula dengan memperkenalkan mata pelajaran yang berkaitan TMK seperti Perkomputeran dan Teknologi Maklumat untuk murid sekolah menengah, dan juga rancangan penubuhan Sekolah Bestari. Kementerian Pendidikan sebagai badan induk dunia pendidikan telah memainkan peranan penting untuk menghadapi zaman globalisasi dan dunia pendidikan tanpa sempadan dengan memasukkan kurikulum TMK dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Di samping sifat TMK itu sendiri yang membentuk suasana pembelajaran sepanjang hayat dan memberi peluang-peluang pembelajaran yang tidak ada had, maka adalah menjadi suatu kewajaran kepada pengurus-

2

pengurus pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan segera kepada perubahan-perubahan ini. Dapat kita perhatikan bahawa kerajaan amat memberi tumpuan dan keutamaan terhadap pembentukkan masyarakat yang membudayakan ilmu dan maklumat menerusi penggunaan TMK secara luwes dan menyeluruh.

Namun demikian, usaha murni kerajaan ini sukar untuk berjaya sekiranya pelaku masyarakat itu sendiri kurang membudayakan sepenuhnya penggunaan komputer dan kemahiran TMK. Robiah Sidin et al. (2004) mengatakan, terdapat empat angkubah yang saling berhubung kait antara satu sama lain bagi memacu pembudayaan TMK dalam kalangan anggota masyarakat iaitu; pertama, sikap masyarakat dan murid mestilah positif dan bersedia untuk berubah; kedua, prasarana komputer dan rangkaian komunikasi mestilah lengkap dan mencukupi; ketiga, tenaga yang terlibat untuk memperkenal dan memperluaskan teknologi maklumat mestilah mahir; dan keempat, wang mestilah mencukupi untuk menggerakkan semuanya itu.

1.2 Pernyataan Masalah

Warganegara Malaysia dalam era kini, mestilah kalangan mereka yang dapat menangani cabaran yang dibawa oleh arus globalisasi dan ledakan pengetahuan serta maklumat yang terkini. Anak-anak watan yang hendak dilahirkan mestilah sepatutnya berupaya untuk merancang masa depan dengan bijak, berhikmah dan tepat bagi tujuan adaptasi dengan budaya dan nilai semasa. Kealpaan dan kelekaan dalam mengharungi kehidupan semasa tanpa kemahiran TMK hanya akan menyebabkan sesiapa sahaja terpinggir dan tersingkir dalam global village, (Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman, 2008).

3

Dalam era globalisasi sekarang, salah satu aset yang amat penting dan perlu ada pada seseorang murid terutamanya murid-murid sekolah menengah atas, ialah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Muridmurid bukan sahaja dituntut untuk memiliki kepintaran dan pengetahuan dari segi penguasaan kandungan mata pelajaran, tetapi sepatutnya mahir dalam penggunaan teknologi berasaskan komputer. Antara faktor keperluan memiliki kemahiran TMK ini ialah untuk membantu muridmurid mencari dan memperoleh maklumat dari sumber terbuka tanpa terhad, berkomunikasi dengan berperantaraan komputer, melaksanakan tugasan sekolah, membuat persembahan dan menganalisis data (Norizan & Mohamed Amin, 2003). Teknologi TMK juga penting untuk keperluan sosial murid-murid seperti berinteraksi di alam maya, membantu meningkatkan aktiviti luar darjah atau melaksanakan hobi, penciptaan idea kreatif dan mencari maklumat berkaitan bidang pembelajaran diri masing-masing.

Antara kemahiran TMK yang perlu dikuasai terlebih dahulu oleh murid ialah kemahiran asas menggunakan komputer, kemahiran aplikasi seperti pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, email, browser WWW, aplikasi grafik dan aplikasi yang menjurus kepada bidang pelajaran mereka. Dalam erti kata lain, para murid perlu literasi komputer atau “celik komputer”.

“Buta komputer” pada masa kini adalah sama dengan buta huruf pada tahun 60-an walaupun anda seorang pemegang ijazah dari institusi pengajian tinggi”. (Baharuddin Aris et. al, 2001)

4

meninjau sejauh mana murid-murid tingkatan enam mengguna dan membudayakan TMK dalam proses pembelajaran. meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. 2000). Berasaskan perbahasan tersebut. kajian ini diperlukan untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid. para murid yang tidak mampu menguasai teknologi maklumat bukan sahaja dianggap ketinggalan dari segi pencapaian prestasi.. maka buta komputer perlulah dihapuskan dalam kalangan murid dan masyarakat amnya kerana ia merupakan komponen utama dalam bidang TMK. 5 . Oleh itu. & Maharan M. dan seterusnya membuat perbandingan tentang tahap literasi dan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran. Oleh itu. dan membina penjanaan budaya pemikiran kritis dan kreatif dalam pemerolehan pembelajaran (Mashitoh Y. tetapi boleh dikatakan jumud ilmu pengetahuan. Perkembangan pesat TMK telah mewujudkan banyak laman sesawang dan pangkalan data atas talian yang memerlukan kemahiran murid-murid sekolah untuk mencapai dan mengolah maklumat tersebut.Memandangkan literasi komputer adalah antara kemahiran yang begitu penting pada era TMK. keperluan asas yang perlu dimiliki oleh para murid ialah memiliki pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang memadai bagi membolehkan mereka menikmati dan mempelbagaikan sumber maklumat yang tidak terhad. ketika negara kita sedang menuju ke arah pembentukkan masyarakat bermaklumat dan masyarakat berasaskan nilai maklumat.

3.3 Apakah pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam? 6 .4 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1.3. 1.3.3 Meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid 1.1. dan 1.1 Mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam 1. 1.6 Membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1.3.4.3.5 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki.4 Soalan Kajian Soalan-soalan kajian ialah.4.3 Objektif Kajian Kajian ini dilakukan untuk.1 Apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam? 1.4.3.2 Meninjau tahap pembudayaan TMK oleh murid-murid dalam proses pembelajaran 1.2 Sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka? 1.

7 .4.5 Signifikan Kajian Kajian ini amat penting kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Berdasarkan dapatan kajian ini nanti. Sementelahan pula. pihak kementerian boleh mengaju dan merangka suatu dasar berkenaan penggunaan dan pembangunan teknologi TMK bagi warga sekolah. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan juga Pejabat Pelajaran Daerah (PPD).4 Adakah murid aliran sains mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusian? 1. dapatan kajian membolehkan pihak-pihak yang berkenaan mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid tingkatan enam. mengenal pasti corak atau pola pembudayaan teknologi TMK oleh murid-murid. dan mengenal pasti sejauh manakah murid-murid sekolah membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka. Maka dengan itu.6 Adakah tahap pembudayaan TMK dalam proses pembelajaran murid aliran sains melebihi murid aliran kemanusiaan? 1.4. Oleh itu. dan 1.1.4. Kementerian Pelajaran Malaysia sedang merangka dan melaksanakan kurikulum baru bagi keperluan murid-murid tingkatan enam mulai tahun 2009 ini.5 Adakah murid perempuan mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid lelaki?. dapatan kajian ini boleh memberi gambaran awal berkenaan dengan tahap kesediaan TMK oleh murid-murid. Ini kerana. pihak-pihak yang berkenaan akan mendapat gambaran awal mengenai tahap kesediaan TMK oleh murid-murid tingkatan enam.

penolong kanan akademik. mengorganisasikan kelas. penolong kanan kokurikulum dan ketua-ketua bidang mata pelajaran.6 Batasan Kajian Responden kajian ini adalah dalam kalangan murid tingkatan enam di tiga buah sekolah harian biasa dalam Daerah Gombak. yang terdiri daripada pengetua. 1. Selain itu. guru-guru akan lebih mudah dan bersedia mengapplikasikan kemudahan TMK dalam melaksanakan bidang tugas masing-masing berdasarkan tahap kesedian murid. penolong kanan tingkatan enam. Tiga buah sekolah tersebut 8 . Seterusnya. Ini kerana. pihak pentadbir ini akan merangka perancangan yang responsif terhadap budaya penggunaan kemudahan TMK di sekolah. Hasil kajian ini nanti akan menyedarkan guru-guru tentang peluang dan kebaikan-kebaikan apabila mereka membudayakan teknologi TMK dalam proses pengajaran masing-masing. Dengan itu. Selangor Darul Ehsan. penolong kanan hal ehwal murid. Penggunaan TMK ini memudahkan guru-guru melaksanakan tugasan pengajaran dalam kelas. dapatan kajian ini membolehkan mereka mengenal pasti dan memahami peluang dan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi TMK dalam kalangan murid-murid mereka. mentadbir keputusan peperiksaan dan sebagainya. kemahiran TMK juga memudahkan tugasan guru dalam pengurusan panitia mata pelajaran. kelab sukan dan permainan.Kajian ini juga penting kepada pihak pentadbir sekolah. Selain itu. pengurusan badan uniform. dapatan kajian ini juga amat berguna kepada guru-guru mata pelajaran. di samping berkomunikasi atau berteraksi dengan murid masing-masing.

Oleh itu. Manakala.dipecahkan kepada kategori bandar. pegangan. Oleh itu. peradaban sesuatu masyarakat yang diwarisi secara indotrinasi atau secara sukarela. Perbelanjaan pengajian dan kajian ini dibiayai sendiri oleh pengkaji. pinggir bandar dan luar bandar di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Edisi Keempat mentakrifkan perkataan budaya sebagai satu cara hidup. pengkaji mendapat kekangan masa. dan mempertahankan serta memastikan kelangsungan budaya tersebut kepada generasi berikutnya.7 Definisi Operasional 1. tenaga dan kewangan kerana pengajian adalah di luar waktu kerja (part time). kefahaman. agak mudah untuk mendapatkan maklumat dan kerjasama daripada responden. jantina dan tahap sosioekonomi keluarga mungkin membatasi kajian ini. tradisi. Data-data seperti kumpulan etnik murid. pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan murid bermakna. Oleh itu.7 1 Pembudayaan Kamus Dewan. 9 . pembudayaan pula adalah mengamalkan atau melaksanakan sesuatu budaya dalam kehidupan. Pengkaji memiliki sedikit kelebihan kerana mengajar murid tingkatan enam di salah sebuah sekolah responden tersebut. Walau bagaimanapun. mengamalkan atau melaksanakan penggunaan TMK dalam kehidupan seharian seseorang murid. dapatan kajian mungkin hanya bersesuaian dengan responden pilihan sahaja. 1.

Turban et al.” Mohd. kesedaran – menyedari kepentingan dan kepelbagaian kegunaan komputer dalam masyarakat masa kini. secara umumnya literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan applikasi komputer dalam kehidupan seharian.1. “semua jenis peralatan / perkakasan teknologi yang digunakan untuk memproses. Shanuddin Zakaria (2000). pula menjelaskan. (2005). dan teknologi maklumat dan komunikasi Literasi komputer Kamus Dewan. interaksi – berkemampuan untuk berinteraksi atau mengapplikasikan teknologi komputer. pemprosesan dan penyebaran maklumat secara elektronik. mentakrifkan teknologi maklumat atau information technology (IT) sebagai. Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai “tahu menggunakan dan mengendalikan computer”. dan ketiga. et. Teknologi maklumat Kamus Dewan. pengetahuan – mempunyai pengetahuan tentang konsep dan senibina sistem sesebuah komputer berfungi.7. menjelaskan literasi komputer sebagai keupayaan untuk memahami bagaimana sesuatu komputer berfungsi. pertama. teknologi maklumat. Scott (2006). TM merujuk kepada bahagian 10 . al (2001) mentakrifkan literasi komputer atau celik komputer melalui tiga konsep iaitu. Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat (TM) sebagai “teknologi yg berkaitan dgn pe-merolehan. Maka. penyimpanan. kedua. menyimpan dan memindahkan maklumat dalam bentuk elektronik”.2 Literasi komputer. Baharuddin Aris.

Ini bermaksud TMK melibatkan penggunaan suatu teknologi sebagai alat dalam melaksanakan proses komunikasi dan ia juga merupakan media perantara menghubungkan antara pelbagai pihak tanpa mengira situasi. (2006) mendefinisikan TMK sebagai komunikasi yang menggunakan teknologi terkini sebagai alat untuk berhubung antara satu sama lain. Ia merangkumi komunikasi tanpa sempadan yang mana tidak ada jurang pemisah untuk kedua-dua pihak berkomunikasi atau berinteraksi pada bila-bila masa. dan lokasi geografi. penyimpanan. rangkaian. Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) sebagai. dan peranti-peranti lain. memproses. Penggabungan komputer dengan teknologi rangkaian ini akan melahirkan ‘penyatuan teknologi’ iaitu teknologi yang menyatukan beberapa industri melalui pelbagai peranti penukaran maklumat dalam bentuk elektronik yang boleh digunakan oleh komputer. pem-prosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan tele-komunikasi. 11 . 2006). pangkalan data. dan menghantar mel elektronik (e-mel) atau CD-ROM yang dapat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Abdul Manaf Bohari et al. Teknologi maklumat dan komunikasi Kamus Dewan.. masa. Definisi lain bagi teknologi maklumat ialah teknologi yang menggabungkan teknologi komputer dengan talian komunikasi berkelajuan tinggi. Bagi warga pendidik seperti guru dan pensyarah.” Abdul Manaf Bohari et al. TM boleh didefinisikan sebagai peralatan teknologi komunikasi yang boleh digunakan untuk tujuan mengumpul. menyimpan. “teknologi yg berkaitan dgn pemerolehan. perisian.teknologikal dalam sistem maklumat yang meliputi perkakasan.

TM dirujuk sebagai penggunaan alatan yang dicipta untuk memperoleh. Manakala. 12 . TMK bukan sahaja merujuk kepada penggunaan alatan untuk memperoleh maklumat. atau pusat pengajian tinggi swasta (IPTS). iaitu aliran Sains dan aliran Kemanusiaan. politeknik. Pengajian dalam tingkatan enam mengambil masa selama dua tahun.Perbezaan takrif antara TM dengan TMK adalah dari aspek komunikasi. tetapi juga melibatkan penggunaan alatan TM tersebut untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam pelbagai hala. murid-murid mempunyai pilihan sama ada melanjutkan pelajaran ke tingkatan enam. menyimpan. menjejak. Di akhir persekolahan tingkatan enam atas. matrikulasi. dan menyampaikan maklumat. Terdapat dua aliran pengajian di tingkatan enam. sama ada pusat pengajian tinggi awam (IPTA). murid akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). dan kolej atau universiti. Tahun pertama dikenali sebagai tingkatan enam bawah dan tahun kedua dikenali sebagai tingkatan enam atas.3 Tingkatan enam Selepas menamatkan persekolahan di tingkatan lima. 1.7.

guru-guru pelatih. Bab ini akan mengupas tentang tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran seseorang murid. dan juga mengesan tentang corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid.1 Pendahuluan Terdapat beberapa kajian lepas yang mengkaji tentang tahap literasi komputer dan kemahiran TKM dalam kalangan murid-murid.BAB 2 : LITERATUR KAJIAN 2. Aktiviti pengajaran oleh guru tidak hanya berkisar terhadap bahan bantu maujud dalam bilik darjah. berbanding corak pengajaran tradisional dalam bilik darjah. Selain itu. dan juga guru-guru sekolah. terdapat pelbagai jenis kajian yang ingin mengupas tentang tahap kemahiran dan masalah pengaplikasian TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). 2. susur galur perkembangan TMK dalam bidang pendidikan di Malaysia. tetapi mendapatkan pelbagai bahan sumber maklumat melepasi daripada kawasan sempadan bilik darjah di sekolah (Rozinah Jamaludin. tetapi melangkaui sempadan pemikiran murid dengan berbantukan TMK. 2007). pelajar universiti. 13 . Murid juga tidak lagi hanya mengakses kepada buku teks dan guru-guru sekolah sahaja.2 Penggunaan TMK Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Penggunaan TMK menyediakan peluang yang unik dan cabaran menarik terhadap proses pengajaran oleh seseorang guru dan juga aktiviti pembelajaran bagi seseorang murid.

khususnya dalam bidang TMK. XVIII. Di antara perkakasan dan perisian yang dibekalkan ialah komputer dan peranti-perantinya. Kemudahan TMK tidak mengubah peranan guru. sistem multimedia digital. teratur dan sistematik. makmal komputer dan pelbagai peralatan TMK wajib digunakan dan dimasukkan dalam Buku Rancangan Mengajar Harian. khususnya dalam menghadapi cabaran dan era globalisasi kini. Pekeliling ini menyatakan KPM teleh membekalkan pelbagai jenis peralatan TMK ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan keberkesanan proses P&P. Selain itu. malah sebaliknya guru akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Aktiviti pembelajaran hendaklah dirancang dengan teliti oleh guru supaya kemudahan TMK dapat digunakan dengan berkesan. Penggunaan TMK dapat mengurangkan beban tugas guru dan murid di mana setiap kerja dapat dilakukan dengan kemas. Penglibatan secara serius pihak KPM dalam memperkenalkan TMK dalam P&P dapat dilihat dengan jelas melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 6/2003: Dasar Pengajaran Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran KP (BS) 8591/Jld. melalui pekeliling ini pihak KPM menjelaskan bahawa perisian kursus. 14 . dan perisian-perisian pendidikan. terdapat beberapa perkara penting yang perlu difahami berhubung dengan penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Bagi golongan pendidik. TMK hanya akan bertindak sebagai sumber dan alat bantu dalam proses P&P. Kemudahan TMK amat bermanfaat kepada guru dan murid serta ibubapa. rancangan TV pendidikan. Keterampilan dan keperibadian yang mulia akan tetap menjadi tunjang dan ikutan utama profesion perguruan.

Pembelajaran secara tutorial ini menggunakan perkakasan seperti komputer. Dengan menggunakan kaedah secara tutorial. aspek pengajaran guru. dan perisian pendidikan yang biasanya disimpan dalam CD-ROM. 15 . dan sesuai dengan keperluan murid. projektor LCD. murid pula boleh belajar mengikut kemampuan sendiri. cakera keras ataupun maklumat diakses terus dari laman web. untuk latih tubi yang juga disampaikan dan dikawal oleh sistem. penerokaan. Dalam pembelajaran secara tutorial. iaitu sebagai alat.Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). aplikasi dan untuk komunikasi (PPK. Pembelajaran secara tutorial merangkumi. demonstrasi sesuatu situasi pelajaran dimana ianya dikawal secara turutan oleh suatu sistem. aktiviti pembelajaran murid dikawal oleh guru atau oleh sistem perisian itu sendiri. tutorial. guru boleh mengindividukan pembelajaran murid. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P. 2001). Dalam konteks pembelajaran. dan. pembelajaran secara ekspositori iaitu suasana P&P dimana guru menyampaikan pelajaran kepada murid yang pasif. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mentakrifkan Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai menggunakan TMK secara berfikrah. boleh meningkatkan motivasi. penggunaan TMK dalam P&P dapat dikategorikan kepada empat bahagian atau pecahan. Tutorial Penggunaan TMK untuk pembelajaran tutorial bermaksud menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan (PPK. Pendekatan dan syarat asas penggunaan TMK dalam P&P mestilah sesuai dengan kemahiran seseorang guru. 2001). dan aspek pembelajaran murid. Ianya boleh dilihat dari dua aspek iaitu. di samping membolehkan murid belajar tanpa penyeliaan seseorang guru.

Murid juga boleh menggunakan aplikasi akses internet contohnya. Dalam pembelajaran secara penerokaan. Pembelajaran secara penerokaan membolehkan seseorang murid berpeluang menentukan hala tuju pembelajaran secara kendiri. murid menggunakan perisian Microsoft Word untuk menghasilkan karangan.Penerokaan Penggunaan TMK sebagai alat pembelajaran penerokaan bermaksud menggunakan TMK sebagai alat perantaraan untuk. portal pendidikan dan sebagainya. dan. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. mendorong murid terlibat dengan lebih aktif dalam pembelajaran. penyelesaian masalah. Pendekatan pembelajaran secara penerokaan adalah mendokongi teori pembelajaran konstruktivisme di mana ia menekankan pemikiran secara kritis dan kreatif. melalui e-mel dan sidang video untuk berbincang tentang pelajaran. aktiviti pembelajaran murid adalah secara bebas di mana seseorang murid boleh mengawal atau menentukan maklumat yang diperoleh dengan cara ‘meneroka’. Aplikasi Penggunaan TMK sebagai alat aplikasi ialah apabila TMK digunakan untuk membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran. menulis nota. mengedit atau mengubah karangan dan nota. melihat demonstrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid tersebut (PPK. dan sebagainya. pengalaman pembelajaran secara autentik. mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM. 2001). Sebagai contoh. Penggunaan TMK sebagai 16 . mengalami. dan membina pengetahuan melalui interaksi sosial. dan memberi peluang murid menangani masalah sebenar di dalam kelas. internet.

Dengan 17 . daerah. Komunikasi Kemudahan TMK berfungsi sebagai alat penghubung komunikasi apabila digunakan untuk membolehkan para murid dan guru berhubung antara satu sama lain dari lokasi berbeza bagi menghantar. di mana murid saling mempelajari dan membantu sesama mereka membangunkan kemahian kognitif. tetapi melangkaui sempadan sekolah. negeri dan antarabangsa. video dan sebagainya (PPK.alat aplikasi menyokong teori pembelajaran sosio-budaya (socio-cultural learning). Komunikasi melalui TMK boleh dalam bentuk. Dalam hal ini. individu ke individu. Teknik pembelajaran secara kolaboratif menggalakkan murid-murid bekerjasama dalam kumpulan melalui aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan. budaya atau persekitaran sosial akan membantu pembelajaran seseorang murid. kemahiran berkomunikasi melalui TMK amat diperlukan. seorang individu kepada ramai individu. Dengan kemudahan TMK. Terdapat banyak kemudahan internet dan TMK yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi bagi pembelajaran muridmurid. audio. Kalangan murid bukan sahaja berkomunikasi dalam bilik darjah. menghantar dan menerima pelbagai bentuk maklumat. dan dapat meningkatkan ketepatan atau kecekapan pemerolehan dapatan pembelajaran. bertutur dan bekerjasama (PPK. dan daripada ramai individu ke ramai individu yang lain. grafik. meta kognitif. murid boleh memberikan tumpuan untuk melakukan aktiviti pembelajaran secara autentik. secara diri individu. 2001). menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. Salah satu contoh teknik pembelajaran yang menyokong penggunaan komunikasi melalui TMK ialah pembelajaran kolaboratif. Dengan menggunakan TMK sebagai alat aplikasi. teks. Teori ini menyatakan. 2001). murid dan guru boleh berkongsi bahan.

video. tetapi tidak memerlukan setem bagi tujuan penghantaran. antaranya. alamat penerima dan isi kandungannya. audio. E-mel hampir sama dengan mel biasa iaitu mempunyai alamat pengirim. Bagaimana kemudahan TMK dapat membantu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran? Apakah faedah dan kelebihan yang ditawarkan oleh TMK dalam proses pengintegrasian P&P? Bagi memudahkan kajian terhadap penggunaan TMK dalam proses P&P. kita harus mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi internet dan TMK. Telnet. murid boleh melibatkan diri dalam proses pembelajaran melalui peer group yang bersifat global. dan akan sampai kepada penerima dalam masa yang singkat melepasi kekangan lokasi geografi. dan juga boleh melibatkan pakar baik dari dalam atau luar negeri ke dalam proses pembelajaran mereka. E-mail (Mel Eletronik) Mel eletronik merupakan mel yang dihantar secara elektronik menerusi sistem komputer. Pesanan dan pertanyaan boleh ditulis bila-bila masa dan dihantar dari rumah atau pejabat. dan File Transfer Protocol (FTP). akan melibatkan kos yang amat minimum.menggunakan TMK sebagai alat kemudahan komunikasi. Selain daripada bentuk teks. Kemudahan TMK terutamanya Internet telah menyediakan beberapa applikasi. Internet Relay Chat (IRC). animasi dan suara (voice mail). Penghantaran maklumat tersebut boleh dilakukan sama ada dari seorang ke 18 . Kumpulan Diskusi dan Berita. E-mail (Mel Eletronik). E-mel adalah satu perkhidmatan internet yang popular dan memudahkan guru dan murid berkomunikasi antara satu sama lain. Setiap pesanan yang dihantar. penghantaran melalui e-mel boleh melibatkan imej grafik. Laman Web (WWW).

bahan bantu mengajar dan sebagainya. 2009). memperolehi bahan dan teknik di dalam menyelesaikan sesuatu masalah pelajaran secara on-line (Tengku Zawawi. yakni sekumpulan penerima secara serentak. mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal. menghubungi agensi pusat dan swasta serta institusi pendidikan lain mengenai sesuatu program dan polisi yang di gunakan khususnya dalam penyelesaian sesuatu masalah pendidikan (Tengku Zawawi. dan. Seseorang guru juga boleh menerima dan memeriksa hasil tugasan latihan muridnya melalui kemudahan emel.seorang atau dari seorang kepada ramai. berkongsi menjalankan sesuatu projek dengan murid dari sekolah-sekolah lain. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru dengan mengunakan e-mel ialah. Melalui kemudahan e-mel. pelajar. 19 . Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid melalui e-mel ialah. idea kreatif dan inovatif. teknik pengajaran yang terbaik. murid-murid juga boleh menggunakan e-mel untuk berhubung dengan guru-guru di sekolah dan juga dengan ibu-bapa masing-masing. segala maklumat dan bahan penting dapat dipindah dan disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan mudah. dan. ibu-bapa. dan pihak jabatan serta kementerian. Selain itu. 2009). berkongsi dan bertukar pendapat berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran. pantas dan mengambil masa yang singkat. berkomunikasi secara dalaman dan luaran sesama guru. latihan dan penilaian. Kelebihan e-mel banyak meringankan beban tugas seorang guru. berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai latar belakang dan budaya mengenai berbagai isu semasa. menggalakkan perkembangan bahasa terutama bahasa Inggeris melalui komunikasi dengan rakan pena di luar negara.

cnidr. rancangan pengajaran. Dengan lebih 50 juta tapak laman web dan dengan pertumbuhan 10 peratus setiap hari.intro. Internet Relay Chat Internet Relay Chat (IRC) dicipta oleh Jarkko Oikarinen. dan maklumat kesihatan serta bermacam-macam maklumat lain yang boleh diperolehi dengan mudah dan cepat.org:90/web. yang menghuraikan cara-cara menggunakan World Wide Web khususnya dalam mereformasikan kurikulum. medan perbincangan (forum) dan pemandu (melalui enjin carian). laman web merupakan sumber maklumat tak terhingga kandungannya (Tengku Zawawi. Dicadangkan bahawa WWW dalam pendidikan boleh berperanan sebagai tutor.html). Bagi meneroka laman web. Terdapat satu contoh laman iaitu (http://k12. dan lain-lain bahan bantu P&P seperti maklumat mengenai projek-projek yang boleh dijalankan oleh murid. Perbezaannya adalah 20 . pusat sebaran dan penerbitan.Laman Web (WWW) Rangkaian sedunia WWW adalah merupakan satu koleksi besar dokumen yang dikenali sebagai ‘laman web’ atau laman sesawang. Internet Explorer dan sebagainya. Para murid juga boleh memperoleh pelbagai maklumat tambahan berkaitan dengan pembelajaran mereka. artikel. Perbualan dalam IRC adalah persis seperti perbualan sekumpulan rakan dalam sebuah restoran atau kafeteria. seorang pelajar kolej yang berminat dalam perbualan interaktif melalui komputer. Para pendidik boleh mendapatkan kandungan teks penuh. pengimbas web (web browser) diperlukan. pendidikan keibu-bapaan. contohnya Netscape Communicator. Laman web merupakan komponen yang menjadikan internet lebih menarik dan paling diminati oleh sesiapa sahaja yang dapat mengaksesnya. 2009).

Seseorang individu boleh menerokai lokasi komputer jarak jauh dengan menggunakan alamat Protokol Internet (IP). Dengan menggunakan kemudahan IRC. di samping memudahkan tugas-tugas pengurusan oleh pihak guru dan pentadbir sekolah. guru dengan ibubapa murid.com/channel/chat. dan begitulah sebaliknya. Kemudahan Telnet amat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengguna boleh menggunakan perkhidmatan papan bulletin (BBS). kita boleh mencari dan menggunakan sumber pada komputer di mana-mana sahaja di dunia tanpa menelan kos yang tinggi.edu. Sering kali pengguna menggunakan nama samaran ketika berbual dan berhubung.um. Pada hari ini.menaip di komputer sambil berbual. perkhidmatan pengkalan data. Dengan kemudahan Telnet. Telnet boleh diakses dengan kata laluan (password) atau dibuka secara percuma kepada orang ramai. murid dan pengguna-pengguna lain boleh berkomunikasi dan berbincang apa sahaja termasuk isu-isu yang membabitkan bidang pelajaran. Gopher dan WWW menyediakan alternatif pakej program dalam internet.my di mana para pelajar mengakses untuk mencari maklumat dari 21 . Salah satu contoh kemudahan Telnet ialah www. guru dengan pihak pentadbir seperti jabatan atau kementerian pelajaran.exite. dan juga perpustakaan melalui kemudahan ini. guru dengan murid.yahoo.pendeta. yang membenarkan pengguna mengakses dan mengawal komputer yang terletak jauh (remote login) tanpa mempunyai sambungan fizikal. Telnet Telnet ialah satu protokol yang pertama.com dan www. Guru. komunikasi boleh berlaku antara guru dengan guru. Antara beberapa tapak chat yang polular ialah chat.

kajian penyelidikan dan sebagainya. Pada hari ini. Segala bahan pembelajaran yang terdapat dalam sesuatu penerima (di mana-mana institusi pendidikan) boleh dipindahkan ke dalam komputer kita di rumah atau di sekolah tanpa mengalami sebarang perubahan. kita boleh membaca atau menyertai perbincangan dalam kumpulan (News Group) tentang pelbagai subjek mengikut minat dan cita rasa kita. Senarai kumpulan diskusi eletronik dalam pendidikan boleh didapati dari salah satu contoh laman web iaitu http://k12. Komuniti-komuniti yang terbentuk secara elektronik yang mempunyai minat yang sama membolehkan ahli-ahli yang menyertai kumpulan diskusi berkongsi pendapat dan membantu di antara satu sama lain tanpa batasan sempadan geografi. terdapat pelbagai perisian yang boleh dimuat turun (download) sama ada secara percuma ataupun berbayar.org:90/list.rangkaian Perpustakaan Universiti Malaya berkaitan dengan buku.cnidr. segala fail sama ada dalam bentuk teks. Kumpulan berita dan diskusi secara asasnya adalah aplikasi dan lanjutan kepada penggunaan e-mel secara berkesan. grafik. File Transfer Protocol (FTP) Menerusi internet.html. majalah. Kumpulan Diskusi dan Berita Di internet. Kita juga boleh 22 . jurnal. Terdapat beribu-ribu kumpulan diskusi yang boleh disertai oleh pendidik dan juga murid mengikut minat mereka. audio atau video amat mudah untuk dipindahkan dari satu komputer kepada komputer yang lain dengan menggunakan File Transfer Protocol (FTP).

Seseorang murid juga perlu dididik mengenai tanggungjawab dan etika sebagai pengguna "on-line" di dalam mencapai internet. dan murid-murid juga perlu memilih aplikasi yang berguna untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Capaian maklumat melalui internet melibatkan dua komponen utama iaitu capaian secara fizikal (physical access) dan capaian secara bijaksana (intellectual access). iaitu kebolehan dan kemahiran menjelajah dunia siber dengan penuh berakhlak dan bijaksana. WAIS. Semuanya menggunakan kemudahan FTP. Capaian secara fizikal di dalam internet merupakan kemudahan kelengkapan komputer kepada guru dan murid untuk mencapai internet berserta dengan komponen seperti e-mel. Archie. Tanpa kemudahan untuk mencapai internet. terutama para pendidik dan murid-murid di seluruh dunia. perancangan aktiviti yang kemas dan teratur amatlah penting. Para guru harus bijak memilih aplikasi yang sesuai digunakan.memuatkan kembali (upload) segala fail ke dalam sesuatu penerima untuk dipamerkan atau dimanfaatkan oleh orang lain. supaya murid-murid dapat menggunakan internet secara maksimum dan optimum. Semua kemudahan di atas boleh dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Veronica. kumpulan perbincangan elektronik. pemindahan fail. Semua aplikasi tersebut boleh digunakan sama ada sebagai sumber maklumat atau pun sebagai bahan bantu yang diintegrasikan terus dalam proses pengajaran dan pembelajaran. gopher. 23 . Oleh itu. Namun dengan kemudahan jaringan kerja setempat "LAN" (Local Access Network) hasrat mengintegrasikan internet ke dalam pengajaran boleh dilaksanakan. pengajaran secara mengintegrasikan internet dalam pengajaran dan pembelajaran sukar berlaku. Murid-murid perlu terdedah kepada capaian intelektual. dan WWW.

dan seterusnya pengenalan Projek Sekolah Bestari di mana konsep ini mula dicadangkan pada tahun 1997 (Norizan Abdul Razak. jumlah pemilik komputer telah meningkat kepada 4.500 buah sekolah telah dilengkapkan dengan makmal komputer. 24 .1 peratus sahaja rakyat Malaysia yang memiliki komputer peribadi.4 peratus pada tahun 2003 tersebut (Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.120 buah sekolah sudah dihubungkan kepada SchoolNet yang menggunakan jalur lebar (Mohd Safar Hasim & Fatimah Yussoof. di mana 16. Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan di Malaysia bermula sejak tahun 80-an dengan beberapa projek rintis seperti Projek Munsyi. 2004).8 peratus sahaja. Manakala kadar penggunaan internet secara panggilan telah meningkat kepada 11.36 juta. iaitu kira-kira 6. Perangkaan ini menunjukkan komitmen kerajaan terhadap pendidikan yang menggunakan kemudahan TMK dalam usaha meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 2006). Projek Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan (CIE). Konsep sekolah bestari adalah merupakan salah satu daripada tujuh applikasi Perdana Multimedia Super Corridor. Pelaburan dalam projek sekolah bestari adalah satu usaha berterusan kerana kerajaan melihat pendidikan sebagai penyumbang utama kepada pembangunan negara. 4.3 Perkembangan TKM Dalam Bidang Pendidikan Pada tahun 1998. Seterusnya.2. Pada tahun 1998 tersebut.6 peratus daripada rakyat Malaysia telah memiliki komputer. dan sebanyak 8. Malaysia telah memperkenalkan konsep sekolah bestari dalam tahun 1999 dengan 90 buah sekolah diberikan komputer sebagai projek rintis. Walau bagaimanapun.2 juta orang pada tahun 2003. 2006). kadar penembusan internet secara panggilan ialah 1. jumlah komputer peribadi yang dimiliki oleh rakyat Malaysia ialah sebanyak 1.

Sehingga tahun 2005. Projek MySchoonNet. Pengeluaran tenaga pekerja yang berpengetahuan. Pada masa ini. Institut Teknologi Mara (ITM) adalah merupakan institusi yang pertama menawarkan program Diploma Sains Komputer pada tahun 1969. makmal komputer. ijazah sarjana muda.000 orang guru telah pun dilaksanakan oleh KPM (KPM. dan membekalkan jaringan untuk membantu para guru dan murid mengakses maklumat tentang pendidikan secara dalam talian. oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu. Dan Universiti 25 . Mahathir Mohammad. aplikasi internet mula diperkenalkan dalam bidang pendidikan di mana pihak KPM telah melancarkan laman web MySchoolNet sebagai salah satu usaha meningkatkan penggunaan TKM dalam P&P. 2006). pembekalan komputer riba. TV Pendidikan. 2008). skrin. Malaysia mempunyai lebih daripada lapan belas institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang menawarkan program dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi daripada peringkat sijil. ijazah sarjana dan doktor falsafah (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. cekap dan berketrampilan dalam bidang teknikal perlu dimulakan dari tahap awal persekolahan lagi. 200.Selain itu. penawaran mata pelajaran TMK untuk tingkatan empat dan lima. dan menganjurkan kursus dan latihan untuk meningkatkan kemahiran TMK dalam kalangan guru iaitu di mana. TV dan pencetak dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berketrampilan dalam TMK dapat dilihat melalui beberapa projek sekolah seperti Projek Rintis Sekolah Bestari. Projek LCD. Schoolnet. Penggunaan komputer dan TMK dalam pendidikan amat tepat pada masanya kerana kerajaan berusaha untuk mencapai status negara maju yang berasaskan industri seperti visi yang diwar-warkan dalam Wawasan 2020. YAB Dato’ Seri Dr. troli. diploma. penawaran mata pelajaran Perkomputeran untuk tingkatan enam.

Seterusnya program pendidikan berasaskan TMK ditawarkan oleh universitiuniversiti yang lain seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). pusat rekreasi. mengedit atau mengubahsuai karangan atau esei pelajaran dan sebagainya. hampir semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) menawarkan pengajian berorientasikan sains komputer dan TMK. 2. 2008). Komputer jenis ‘laptop’ adalah ringan dan mudah dibawa ke mana sahaja kita pergi. contohnya ke restoran. buka dan jawab forum. buku. Dan pada ketika ini. Universiti Teknologi Malaysia (UTM).Sains Malaysia (USM) adalah merupakan universiti yang pertama menawarkan program sarjana muda TMK. contohnya Kolej Damansara Utama (KDU) menawarkan program Diploma Pengajian Komputer dari Universiti Lincolnshire dan Humberside (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. perpustakaan. iaitu. bayar bil secara online.4 Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Sajap Maswan (2009). semak dan balas e-mel. setiap hari buka komputer. dan baca akhbar. taman permainan dan sebagainya. merumuskan pembudayaan TMK dalam kalangan murid akan berkembang sekiranya murid dapat mengamalkan sekurang-kurangnya enam perkara berikut dalam kehidupan mereka. menaip nota atau latihan. Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Malaya (UM). alQuran. Murid boleh membuka dan 26 . kemaskini website atau portal. Setiap hari membuka komputer dan melayari internet. Pada bila-bila masa murid boleh menggunakan komputer untuk menyiapkan tugasan sekolah. bahan penyelidikan dan sebagainya secara dalam talian (on-line). Segelintir IPTS menawarkan program yang berasaskan TMK secara berkembar dengan universiti luar negara.

Dengan kemudahan TMK para murid boleh mengakses internet di mana-mana dan membuka. Menggunakan kemudahan TMK untuk melakukan perbincangan dalam kumpulan. guru. Dengan kemudahan rangkaian ini. guru sekolah. Para murid akan mengoptimumkan kemudahan TMK sekiranya mereka memiliki kumpulan perbincangan (News Group) sendiri. jabatan kerajaan dan sebagainya. atau web-cam untuk berkongsi idea atau berbincang suatu isu dengan rakan. murid menggunakan masa dan setiap peluang secara optimum dalam meningkatkan prestasi pelajaran. Dengan kemudahan TMK juga. video. dengan mudah para murid boleh akses ke internet dan membudayakan TMK dalam kehidupan di mana-mana dan pada bila-bila masa. grafik. ibubapa. animasi dan sebagainya. audio. bahkan individu profesional berkaitan dengan sesuatu kepakaran atau isu tertentu. menerima e-mel dalam bentuk teks. murid boleh memasuki mana-mana kumpulan perbincangan mengikut kesukaan dan minat masing-masing. Dengan demikian. gambar.menggunakan komputer semasa menunggu kawan atau ahli keluarga berurusan di klinik. bank. ibu-bapa 27 . maklumat dan sebagainya tentang pembelajaran mereka. Melalui e-mel juga murid boleh berkomunikasi dengan rakan sekolah. pakar profesional. atau melaksanakan hobi masing-masing melalui penggunaan komputer. membaca dan menjawab e-mel setiap hari. Menggunakan kemudahan sidang video (Video Conferencing). berdiskusi dan bertukar-tukar pendapat. Dengan kemudahan modem Wi-Fi Streamyx dan ‘broadband’ atau Vodafon Mobile Celcom yang boleh didapati di pasaran. Membudayakan amalan membuka. murid boleh berbincang. menghantar.

perisian.dan sebagainya. Banyak kelebihan dan faedah menggunakan web-cam dalam proses pembelajaran atau melaksanakan tugasan seharian. latihan secara berperingkat. Boleh memperoleh bahan pembelajaran dalam masa yang singkat. kos yang amat murah dan memperoleh bahan multimedia yang menarik dan pelbagai. murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan dalam urusan seharian. 28 . Sekiranya murid menggunakan kemudahan ini dan membudayakannya dalam kehidupan seharian. murid boleh menggunakan kemudahan perisian seperti WSFTP untuk tujuan pemindahan dokumen. fail untuk konfigurasi. amat banyak faedah dan kelebihan yang seseorang itu perolehi. Melalui web-cam. Dengan kemudahan FTP. majalah. Contohnya. Perisianperisian untuk pendidikan dan latihan banyak terdapat di pasaran dan boleh digunakan untuk mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. Menggunakan kemudahan Protokol Pemindahan Fail (FTP) dalam kegiatan penerokaan maklumat. Menggunakan perisian pendidikan dan latihan yang ada dijual di pasaran. Sekiranya murid-murid membudayakan kemudahan pemindahan fail ini dalam kegiatan berunsurkan internet mereka. mendapatkan maklumat buku. jurnal dan sebagainya melalui kemudahan rangkaian Perpustakaan Negara. filem dan sebagainya. maklumat. murid-murid boleh berbual dan berkongsi maklumat dengan para peserta di seluruh pelosok dunia pada bila-bila masa. memuat turun lagu. Menggunakan perkhidmatan Telnet iaitu menggunakan capaian komputer jarak jauh untuk mencari data. majalah daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dan sebagainya. buku. dan dimana-mana jua secara langsung (berhadapan muka antara satu sama lain).

murid diajar secara tertib dan berperingkat tentang kandungan sesuatu perkara. Ini boleh mendorong pembelajaran secara kendiri bagi seseorang murid dan mengurangkan rasa bosan mereka. Menggunakan kemudahan TMK bagi tujuan perniagaan. Terdapat banyak perisian sedemikian rupa dijual di pasaran. Melalui perisian-perisian ini.kursus dan sebagainya. cara pemakaian. Sejauh manakah murid memberikan ruang masa mereka bermain melalui pakej perisian komputer? Adakah bermain melalui komputer membudaya dalam kehidupan seseorang murid? Walau bagaimanapun. menempah pembelian barang atau perkhidmatan 29 . Melaluinya. bermain komputer tanpa kawalan. Perisian ini selalunya menggunakan multimedia yang menggabungkan aksi pantas. Contohnya. Membeli dan menggunakan perisian-perisian yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan. warna menarik. murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan kerana menggunakan perisian yang telah lengkap dan menarik. dan pelbagai maklumat yang lain. Menggunakan perisian yang menggabungkan unsur hiburan dan permainan. faedah serta kelebihannya. akan membuang masa dan mendatangkan kesan negatif terhadap kemajuan pembelajaran seseorang murid. tatacara menggunakannya. mendapatkan maklumat tentang produk. Apatah lagi sekiranya pakej perisian permainan tersebut terlalu banyak unsur ganas dan lucah yang akan memberi kesan sampingan yang sebaliknya. kerana ia menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment). animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan. Perisian ini amat baik untuk kegunaan para murid.

buku. bil elektrik. berbanding terpaksa keluar ke gedung perniagaan untuk membeli belah. Contohnya. dan menjimatkan masa untuk membeli buku ke kedai. Sekiranya murid membudayakan sikap membaca surat khabar atau buku secara dalam talian. syarikat korporat dan bank-bank perdagangan menyediakan kemudahan pembayaran secara dalam talian.secara dalam talian dan sebagainya. 30 . kamus. berita dari ensaiklopedia. buku elektronik dan sebagainya. cukai tanah. mereka dapat menjimatkan masa dan tenaga. Sekiranya para murid menggunakan kemudahan internet dan TMK dalam pembelian barang dan perkhidmatan. Hampir semua jabatan kerajaan. berbanding terpaksa berbaris di pejabat pos atau kaunter pembayaran di bank. menonton program televisyen. Kaedah pembayaran bil secara dalam talian membantu menjimatkan masa dan tenaga. Kemudahan pembayaran bil atas talian. bahan. Melalui internet murid boleh mendapatkan maklumat. filem dan mendengar lagu secara dalam talian. majalah. Perkhidmatan lain seperti membaca surat khabar. membantu ibu-bapa membayar bil telefon. cukai pintu. murid boleh menjimatkan wang untuk membeli surat khabar. kad kredit. Betapa mudahnya mendapatkan bahan-bahan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi TMK berbanding dengan sebelum teknologi ini diperkenalkan. menempah tiket kapal terbang secara on-line dan sebagainya. direktori. Menggunakan teknologi internet dan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan. Wikipedia.

5% (N=33) responden gagal atau tidak dapat berinteraksi menggunakan komputer walaupun dengan kemahiran yang paling asas. keputusan kajian mendapati tahap literasi komputer yang dimiliki oleh responden adalah rendah. amat memberi faedah dan kebaikan di dalam kehidupan semua kita. atau golongan profesional yang lain. rakan-rakan sekolah dan ahli keluarga kita? Tahap pembudayaan TMK tertakluk kepada kemahiran seseorang murid mengaplikasikan teknologi komputer dan internet.7% (N=43) responden tidak memiliki komputer di rumah. kemudahan untuk akses kepada internet. Kesedaran tentang kepentingan komputer pula adalah tinggi dengan min keseluruhan ialah 3. baik kita seorang murid.5 Kajian Yang Berkaitan Terdapat beberapa kajian yang cuba melihat tahap pengetahuan dan kemahiran TMK dalam kalangan murid dan juga guru-guru sekolah. telah membuat kajian tahap literasi komputer di kalangan murid tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar bandar. ibu-bapa. 38. Sarawak.4 % responden tidak pernah menggunakan e-mel. manakala sebanyak 88. Secara purata. dan juga bergantung kepada minat seseorang murid terhadap dunia TMK. Sarikei. Secara keseluruhan. Bajing Angieng (2006).7% dan 53. Kemahiran berinteraksi dengan komputer pula masih rendah di mana seramai 54. Kajian juga mendapati 90. Sejauh manakah kita membudayakan TMK dalam kehidupan? Adakah pembudayaan TMK wujud dalam diri kita. guru. Walaupun responden 31 . Kaedah soal-selidik dan ujian kemahiran secara amali telah digunakan untuk mengumpul data ke atas 43 orang responden dan 8 orang guru yang mengajar tingkatan lima. 2.88.Semua kemudahan yang diberikan oleh TMK seperti yang telah dibahaskan.5% (N=43) responden masing-masing tidak pernah menggunakan perkakasan dan aplikasi komputer yang dinyatakan.

Sepuluh aspek kemahiran TMK telah dinilai dan dapatan kajian menunjukkan tiga daripadanya adalah amat dikuasai oleh pelajar dengan baik. Kajian tersebut mendapati pelajar secara amnya di tahap sederhana bagi perisian Word dan Internet/e-mel tetapi di tahap yang minima bagi perisian PowerPoint dan Excel. manakala perisian PowerPoint dan Excel adalah bersifat khusus dan jarang digunakan. telah melakukan kajian terhadap Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. (2008). memasang komputer dan mencari maklumat menggunakan internet. Excel. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan bertujuan untuk menilai tahap kecekapan penggunaan perisian Word. PowerPoint. Nor Zuliana Abdul Latif (2006). Jamaluddin Ahmad et. Perbezaan pencapaian ini terjadi disebabkan perisian Word dan internet/e-mel adalah perisian yang kerap digunakan oleh pelajar tersebut. mereka masih bersedia untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu belajar. telah membuat kajian terhadap 107 orang pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia. Mohd Azul & Norizan Abdul Razak (2006) dilakukan terhadap 239 orang pelajar tahun pertama aliran sains sosial. iaitu menggunakan pemprosesan perkataan (word processing). Dapatan kajian menunjukkan tiga aspek kemahiran TMK yang benar-benar dikuasai oleh pelatih. Kajian oleh Nik Hairi. Internet Explorer dan e-mel. al.mempunyai tahap literasi komputer yang rendah. Terdapat hubungan yang positif antara perlaksanaan kurikulum dengan penguasaan kemahiran TMK pelajar. Terdapat 17 aspek kemahiran TMK yang dikaji. 32 . bagi mengenal pasti tahap penguasaan teknologi TMK dalam kalangan mereka.

175 orang (94.9%) guru pelatih sangat mahir dan mahir dalam menulis laporan. hanya 20.4%) pelajar IPTA dapat mengirim mesej melalui e-mel. Kuala Lumpur.163 orang (93. Responden juga menyatakan mereka agak kerap menggunakan perisian permainan pendidikan. Pelajar-pelajar IPTA kerap menggunakan kemudahan TMK untuk mencari bahan pembelajaran mereka.9%) pelajar IPTA mahir menghasilkan perisian multimedia. Pengkaji merumuskan. Rata-rata murid dan pelajar yang dipilih sebagai responden lebih kerap menggunakan TMK di rumah berbanding di tempat lain. Seramai 2. pembudayaan TMK dalam kalangan murid harus bermula di rumah di mana ibubapa harus mengambil tanggungjawab menyediakan peralatan TMK terlebih dahulu.1% Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). termasuk pelajar Fakulti Perubatan. telah melakukan kajian ke atas pembudayaan TMK dalam kalangan murid di beberapa buah sekolah dalam Selangor.Pertama. surat atau dokumen. Di antara pelbagai perisian yang ada. dan pelajar di Yayasan Pelajaran Mara. dan perisian untuk tujuan tutorial. Universiti Kebangsaan Malaysia. dan kalangan pelajar ini boleh menulis program. Kajian mereka mendapati. sejumlah 2. terutamanya komputer. murid sekolah dan pelajar IPTA yakin dan bersikap positif terhadap penggunaan TMK di dalam proses P&P. dan seramai 2. 33 . Kemahiran TMK yang paling kurang dimiliki oleh pelajar IPTA ini ialah menghasilkan perisian multimedia dan menulis program komputer. responden amat cekap menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word dan perisian helaian hamparan iaitu Microsoft Excel.035 orang (88. Negeri Sembilan.4%) pelajar IPTA ini dapat menguasai kemahiran membuat slaid untuk persembahan. mesin pencetak dan akaun akses internet. Hanya 504 orang (21. termasuk latihan.

303 orang guru-guru pelatih IPTA. Hasil temubual pengkaji mendapati. Kadar kekerapan penggunaan yang tertinggi ialah 21 kali. telah mengkaji tentang tahap pengetahuan penggunaan TMK dalam kalangan 2.973 orang (85. guru kurang menggunakan prasarana TMK adalah disebabkan kekangan masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran. 34 .56% guru-guru menggunakan makmal komputer dalam tiga bulan pertama persekolahan. dapatan kajian juga menunjukkan hanya 40. (2008). al. Hanya 16 daripada 22 buah kelas yang menggunakan makmal komputer dan menggunakan perisian kursus bestari dan melayari internet. Pengendalian peralatan TMK sebagai media untuk kegunaan P&P memerlukan masa yang lama. Kajiannya mendapati.750 orang (76. Dua item yang mencatat kemahiran tertinggi bagi pelatih-pelatih tersebut ialah menggunakan e-mel dan mengakses bahan dari WWW. Dan hanya 657 orang (28.53% daripada masa P&P guru-guru menggunakan komputer dan teknologi internet. telah melakukan kajian terhadap aplikasi TMK dalam P&P dari aspek mata pelajaran Kimia SPM. Dan. Seramai 1. Hanya 585 orang (25. dan yang terendah ialah sekali sahaja dalam tempoh masa tersebut. di sebuah sekolah bestari di Kuantan.0%) kalangan mereka mahir menggunakan perkhidmatan WWW. dan seramai 1. Sebanyak 11 item yang berkaitan tentang pengetahuan komputer telah digubal oleh pengkaji.5%) yang mahir menghasilkan perisian multimedia. penggunaan makmal komputer untuk kegunaan perisian kursus bestari atau melayari internet agak kurang memuaskan.4%) sahaja yang mahir menggunakan perisian komersial yang ada di pasaran. Hanya 24.7%) pelatih mahir menggunakan e-mel.Mohd Arif & Norsiati (2004). Zamri Mahamod et. Dua aspek yang amat kurang dikuasai oleh pelatih tersebut ialah menggunakan perisian komersial dan menghasilkan perisian multimedia.

8%) kurang mahir atau kurang pantas menaip tulisan Jawi dengan menggunakan komputer.0%). Namun begitu. Seramai 88 35 . terdapat tiga perisian komputer yang kerap digunakan dalam proses P&P iaitu MS Word. dan mengaplikasikan perisian-perisian Microsoft Office. Selain itu. Komputer banyak digunakan untuk mengolah soalan latihan dan peperiksaan. Walau bagaimanapun. membuat kajian terhadap persepsi guru-guru Bahasa terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran bacaan dan pemahaman di sekolah-sekolah dalam Daerah Sabak Bernam. Dapatan kajian menjelaskan. Seramai 69 orang (98. Kajian beliau menunjukkan hampir semua guru Sejarah (38 orang) memiliki komputer (95. MS Excel dan MS PowerPoint. dan juga untuk tujuan membuat pelaporan aktiviti kokurikulum sekolah. Shamsudin Abdul Rahman (2004). dapatan kajian menunjukkan rata-rata guru mempunyai keupayaan menggunakan asas alatan komputer. Sebahagian besar guruguru mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan komputer dalam proses P&P. kajian menunjukkan seramai 23 orang (32. namun kajian beliau menumpukan terhadap mata pelajaran Sejarah tingkatan tiga. juga telah melakukan kajian tentang penggunaan komputer dalam P&P. Rata-rata guru-guru dalam kajian bersetuju bahawa penggunaan komputer membantu dalam proses P&P mata pelajaran Sejarah. Kelantan. penggunaan komputer untuk tujuan pengurusan P&P adalah lebih kerap berbanding penggunaan komputer untuk melayari internet. Yusri Mat Johor (2004).0%) yang pernah menggunakan internet secara on-line dalam mengendalikan P&P Sejarah. Hanya 4 orang (10. telah mengkaji tentang penggunaan komputer dalam P&P bagi guru-guru Pendidikan Islam di Daerah Kuala Krai.6%) menyatakan komputer sesuai digunakan untuk peningkatan kendiri.Mohd Hang Tuah Ismail (2005).

Walau bagaimanapun. guru- 36 . Kekerapan penggunaan komputer juga didapati rendah. membuat kajian mengenai literasi komputer dalam kalangan 324 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Universiti Malaya. soalan latihan dan soalan peperiksaan yang berasaskan tugasan sekolah.1% masa penggunaan komputer oleh guru-guru adalah untuk tujuan menaip dokumen. Mohd Hasrori (2005). Ini kerana komputer amat membantu dalam menyelesaikan tugasan projek atau latihan ilmiah pelajar. kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan guru Sains Sosial agak rendah. Hasil kajian beliau mendapati.27%.6%) responden sukar untuk mencari perisian yang sesuai berkenaan dengan mata pelajaran Sains Sosial yang mereka ajar. melakukan kajian terhadap kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan 70 orang guru Sains Sosial sekolah menengah di Daerah Hilir Perak. dan selebihnya untuk tujuan peribadi. Sebanyak 86. Hasil kajian beliau menunjukkan. Dapatan kajian beliau menunjukkan tahap literasi komputer pelajar adalah sederhana tinggi dengan min skor 78. Kajian Shamsudin juga mendapati guru-guru sekolah mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan teknologi komputer dalam bilik darjah. (58. Kajian Norinah juga mendapati sikap para pelajar adalah positif terhadap penggunaan komputer dalam bidang pengajian.00 sebulan. kekangan penggunaan komputer dalam proses P&P ialah kekurangan kemudahan peralatan TMK di sekolah-sekolah. Norinah Mohd Ali (2002).000.0%) menggunakan teknologi komputer untuk melaksanakan kerja-kerja sekolah.orang guru (88. Walau bagaimanapun. tahap literasi komputer para pelajar adalah agak tinggi bagi yang berasal dari ibu-bapa yang berpendapatan tinggi melebihi RM3. Perangkaan menunjukkan.

melakukan kajian terhadap penggunaan komputer dalam membantu kepimpinan pengajaran 58 orang Guru Besar di sekolah-sekolah dalam Daerah Muar. Guru besar di bandar lebih kerap dan lebih mahir menggunakan teknologi komputer dalam pengurusan pengajaran instruksional masing-masing berbanding dengan guru besar luar bandar. dan menggunakan teknologi komputer dalam menjalankan fungsi kepimpinan pengajaran mereka. Selain itu. 37 . Tan Lee Fong (2004).6%) terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini ingin mengenal pasti tentang pengetahuan guru besar terhadap penggunaan komputer serta perbezaan penggunaan komputer dalam kalangan guru besar bandar dengan luar bandar. telah membuat kajian terhadap sikap 87 orang guru bahasa Cina terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Cina. Laili mendapati ada perbezaan tentang tahap penggunaan komputer bagi guru besar di bandar berbanding dengan guru besar luar bandar.guru mempunyai pandangan yang positif (98. Rata-rata guru sudah bersedia menggunakan komputer dalam proses pengajaran masing-masing. Pengkaji juga menggesa pihak kerajaan agar dapat menawarkan kursus kemahiran TMK kepada guru-guru sekolah. Kajian beliau mendapati. Laili Atan (2004). Kajian mendapati kesemua guru besar mempunyai pengetahuan yang secukupnya tentang penggunaan komputer. kebanyakkan guru positif terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan membekalkan peralatan TMK yang lebih banyak untuk keperluan sekolah.

kajian ini amat bersesuaian untuk mengenal pasti sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka. Oleh itu. Murid tingkatan enam adalah murid yang ‘matang dan dewasa’ bagi manamana sekolah.2. Begitu juga terdapat beberapa pensyarah tempatan yang meninjau tentang tahap keupayaan dan kemahiran TMK dalam kalangan pelajar atau pelatih IPTA dan IPTS masing-masing. Agak kurang kajian berkaitan yang meninjau tentang penggunan TMK dalam proses pembelajaran dari sudut perolehan kendiri murid-murid. 38 . Kebanyakkan daripada kajian tersebut meninjau dari sudut penggunaan kemudahan TMK dari aspek pengajaran guru-guru.6 Kesimpulan Terdapat banyak kajian lepas yang mengkaji tentang penggunaan TMK dalam proses P&P bagi murid-murid dan guru-guru sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Maka. kemampuan dan keupayaan tahap kompetensi TMK mereka harus selidiki dan dikenal pasti. walaupun ‘guru kurang mengaplikasikan TMK’ dalam proses pengajaran.

Selain itu. Selangor Darul Ehsan.3 Persampelan Responden kajian adalah murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. prosedur pengumpulan data.2 Reka Bentuk Kajian Kajian ini adalah penyelidikan kuantitatif berbentuk kajian tinjauan. pengkaji juga menggunakan statistik inferensi iaitu ujian-t untuk membanding beza data-data selang dan nisbah. sisihan piawai untuk mengukur keserakan data. Pengkaji telah memperoleh 40 borang 39 .BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3. Dapatan data diperoleh melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada responden. 3. dan menggunakan peratusan untuk mempiawaikan data. pinggir bandar dan luar bandar. Tiga buah sekolah tersebut dipilih dari kategori sekolah bandar. 3. instrumen kajian. min untuk mengukur kecenderungan memusat. persampelan. Sebanyak 60 borang soal selidik telah diedarkan kepada setiap sekolah.1 Pendahuluan Bab ini akan menerangkan tentang reka bentuk kajian. serta prosedur penganalisisan data. Kajian deskriptif akan menggunakan statistik deskriptif seperti.

pernah menghadiri kursus komputer atau tidak. iaitu.4 2 Bahagian B : Tahap Literasi Komputer Murid Dalam bahagian B. kebolehan murid mengenal pasti atau menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran. 3.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah satu set soal selidik yang mengandungi soalan-soalan berstruktur respon terhad.jawapan dari responden sekolah luar bandar. jantina. blog. tingkatan mereka. maklumat pekerjaan ibu-bapa. iaitu.4. aliran pembelajaran. mentakrifkan istilah teknologi komputer.1 Bahagian A : Maklumat Latar Belakang Responden Bahagian A mengandungi 13 soalan yang bertujuan untuk mengetahui maklumat latar belakang responden dalam kalangan murid. 3. Terdapat 56 item soalan yang dipecahkan kepada empat bahagian. memiliki komputer di rumah. Bahagian B. kumpulan etnik. contohnya. kebolehan murid mengoperasikan komputer. dan maklumat pendapatan keluarga sebulan. Bahagian C dan Bahagian D. 15 item soal selidik digunakan untuk meninjau tentang tahap literasi komputer dalam kalangan murid. Bahagian A. 3. memiliki alamat e-mel peribadi. 40 dari sekolah pinggir bandar dan 31 borang dari responden sekolah bandar. memiliki kemudahan internet. menamakan fungsi perkasasan komputer. akaun facebook. kebolehan 40 . laman-web.

membaca buku atau surat khabar. yang menggunakan skala Likert. Sederhana kerap. Sederhana mahir. mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. MS Powerpoint. Tidak pernah. Tidak mahir.murid menggunakan perisian Internet Explorer. MS Publisher. MS InfoPath dan menggunakan perisian MS Groove. dan 5. 3. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan. MS Outlook. Responden dikehendaki menjawab 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert. MS Access. Pengkaji hendak meninjau adakah semua kemudahan TMK tersebut diaplikasikan oleh murid-murid ini dalam proses pembelajaran. menggunakan web-cam secara dalam talian. menggunakan perisian MS Word. Mahir dan 5. mendapatkan maklumat dari Wikipedia. MS OneNote. Kerap. Item-item soalan yang dibina adalah untuk mengetahui tujuan penggunaan TMK. Sebanyak 14 item soalan dibina. MS Excel. Sangat kerap. perisian grafik seperti Adobe Photoshop. 2. 3. 4. 41 . menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah. 2. enjin carian. menggunakan e-mel. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel. 3. 1. menggunakan perisian pendidikan yang ada dalam pasaran.4. 1. Responden diminta menandakan tahap literasi komputer tersebut berdasarkan pernyataan yang diberi. Sangat mahir.3 Bahagian C : Tahap Penggunaan TKM Dalam Proses Pembelajaran Bahagian C dibina untuk mengenal pasti tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran murid. menggunakan persembahan MS PowerPoint. Sangat tidak mahir. 4. Responden dikehendaki menjawab 15 item soal selidik. melayari Portal Pendidikan. melayari WWW bagi mencari maklumat pembelajaran. iaitu. iaitu. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup). Jarang-jarang. seperti.

5. Sebanyak 14 item soalan telah dikemukakan. menghantar atau menerima e-mel. 42 .5 Prosedur Pengumpulan Data 3. iaitu 1. Apabila nilai alpha menghampiri 1. 3. 4. 2. pengkaji akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka.7. Sebanyak 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert.4. kemudahan pembayaran. tujuan hiburan dan permainan. atau melebihi nilai 0. kajian rintis juga adalah untuk memastikan kesesuaian item-item soal selidik dari segi pemahaman bahasa dan kandungan maklumat. Sangat kerap. Kerap. menggunakan web-cam. tujuan pendidikan dan latihan.3. Sederhana kerap.4 Bahagian D : Pola Penggunaan TMK Dalam Kalangan Murid Dalam Bahagain D. Tahap kebolehpercayaan diuji dengan ‘Cronbach Alpha’.1 Kajian Rintis Sebelum memulakan penyelidikan sebenar. tujuan perniagaan. Telnet. pengkaji telah melaksanakan kajian rintis ke atas 30 orang murid tingkatan enam dari sekolah penyelidik sendiri. Pola atau corak pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW). sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang (chatting). Selain itu. Tidak pernah. mengadakan perbincangan kumpulan. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP. Kajian rintis ini diperlukan untuk memastikan soal selidik yang digunakan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan dalaman yang tinggi. 3. membaca majalah atau akhbar. Jarang-jarang. tahap kebolehpercayaan item-item kajian adalah tinggi. dan 5.

iaitu.87. Ini membuktikan item-item soal selidik yang digunakan pengkaji mempunyai ketekalan dan kebolehpercayaan yang tinggi. kerana terdapat tiga buah sekolah yang berlainan. dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Pakage for The Social Science) versi 16. apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid?.Jadual 1 : Ujian Reabiliti Terhadap Pembolehubah Bebas Bilangan Kes 30 Bilangan Item 56 Nilai Cronbach Alpha 0. Pengkaji pergi sendiri ke setiap sekolah yang berkenaan. sebanyak 60 salinan borang soal selidik diedarkan. Statistik deskriptif berbentuk frekuensi dan peratusan digunakan untuk menganalisis dapatan bagi menjawab soalan.0. Di akhir sesi kajian. penyelidik dengan bantuan guru Penolong Kanan Tingkatan Enam telah mengurus dan mentadbir sesi kajian.2 Pengumpulan Data Setelah mendapat kebenaran daripada pengetua sekolah masing-masing. Proses mentadbir soal selidik ini mengambil masa tiga hari. 3. nilai ‘Cronbach Alpha’ kajian ini ialah 0.5. sejauh manakah murid-murid 43 . 3.6 Prosedur Penganalisaan Data Data yang diperoleh melalui borang soal selidik. pengkaji berjaya mengumpulkan 111 set borang soal selidik daripada tiga buah sekolah tersebut.8826 Merujuk kepada jadual 1. Masa menjawab adalah 30 minit. Setelah semua murid dikumpulkan.

datadata tersebut telah dikumpul dan maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk dianalisis melalui program SPSS. Melalui program SPSS dapatan kajian telah diperoleh. Kemudian.mengaplikasikan kemudahan TMK dalam proses pembelajaran? dan.7 Kesimpulan Proses pengumpulan data telah diselesaikan dalam masa tiga hari kajian. 44 . Jadual dapatan skor min dan sisihan piawai daripada program SPSS juga digunakan untuk membuat kesimpulan dan keputusan. mencatat keputusan dan membuat ulasan. perbezaan literasi komputer dalam kalangan murid perempuan dengan murid lelaki. ujian-t untuk sampel-sampel bebas akan digunakan untuk mengenal pasti tahap perbezaan literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. dan pengkaji telah melakukan analisa. dan perbezaan pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran oleh murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. 3. apakah pola penggunaan TMK dalam kalangan murid-murid? Selain itu.

memiliki facebook. Tingkatan 1. sekolah pinggir bandar dan sekolah bandar.2Enam Atas Kekerapan (N=111) 46 65 38 73 Peratus (100%) 41. kumpulan etnik dan pendapatan keluarga sebulan.2 65.4 58. Tiga buah sekolah tersebut telah dikategorikan kepada sekolah luar bandar. memiliki emel.BAB 4 : DAPATAN KAJIAN 4. aliran.6 34.1Sains 2. tingkatan. kursus komputer.8 2. Responden terdiri daripada 111 orang murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak.1 Pendahuluan Bab ini akan memerihalkan tentang dapatan penganalisisan data berkenaan responden melalui set soal selidik yang telah dijalankan. pemilikan komputer.2Kemanusiaan 45 . Jadual 2 : Taburan Responden Mengikut Latar Belakang Latar Belakang Responden 1. memiliki laman web. maklumat pekerjaan bapa. memiliki blog. jantina. Aliran 2. 4. kemudahan internet di rumah.1Enam Bawah 1.2 Latar Belakang Responden Latar belakang responden memaparkan data-data berkaitan dengan taburan responden mengikut kategori sekolah. Negeri Selangor Darul Ehsan.

2 Swasta 11.0 36.2 83.0 01.1Ada 7.8 64.3 09.001. Memiliki Laman Web Peribadi 8.2Tidak Pernah 5.4 67.7 52. Menghadiri Kursus Komputer 4.4 47.Memiliki Facebook 10.8 51.00 43 68 36 75 89 22 71 40 89 22 18 93 24 87 53 58 12 42 57 52 42 07 10 50 45 10 02 04 38.2 Cina 12.8 37.1 Kurang RM2.000.Pekerjaan Bapa / Penjaga 11.0 45.8 16.4 RM6.1 Melayu 12.2Tiada 9.1Ada 9.Kumpulan Etnik 12.00 – RM8.2 19.5 09. Memiliki Internet Di Rumah 6.8 03.8 37.5 Lebih RM8. Memiliki Komputer Di Rumah 5.00 13.1Ada 8.2 Tiada 11.3 32.2 Tiada 7.8 06.00 13.8 21.1 Kerajaan 11.3 RM4.3 10.1 Ada 10.00 – RM6.001.00 – RM4.6 80.1Ada 5.7 61.000.1Lelaki 3.3.000.000.Pendapatan Keluarga Sebulan 13.4 46.0 40.3 Bekerja sendiri 12.1Ada 6.00 13.2 19. Memiliki Blog Peribadi 9.6 46 .1Pernah 4.3 India 12.2Perempuan 4.2Tiada 6.00 13.0 80.2 RM2. Memiliki Alamat Emel 7.2Tiada 8. Jantina 3.4 Lain-lain 13.001.6 78.001.2 Tiada 10.

9.8% (22) yang tiada komputer. Terdapat 65. dan hanya 32. dan selebihnya 78.2% (89) memiliki alamat emel.8% (73) murid aliran kemanusiaan. berbanding 52. dan 41. 37.2% (89). menunjukkan 58.4% (36) sahaja yang pernah menghadiri kursus berkaitan komputer.0% (50) responden berasal dari pendapatan keluarga yang kurang dari 47 .4% (57) lagi bekerja sendiri.6% (65) responden dari tingkatan enam atas.6% (75) responden mengatakan tidak pernah menghadiri kursus komputer secara formal. Selain itu. Bilangan responden yang memiliki blog peribadi juga agak ramai. Kajian juga mendapati seramai 80. 37.2% (38) murid dari aliran sains. dan hanya 19.4% (87) tiada blog. iaitu 61. dan selebihnya 83. Hampir separuh daripada responden memiliki akaun facebook untuk tujuan bersosial. 80.2% (18) responden yang memiliki laman web peribadi.0% (40) yang tiada talian internet di rumah.7% (53). 6. berbanding 36. 46.0% (71).8% (93) tiada laman web. Bilangan murid perempuan adalah lebih ramai.3% (7) dari kaum India dan bakinya. Agak membanggakan juga di mana terdapat 16. iaitu 47.8% (52) responden adalah dari kaum Melayu.0% (10) adalah kaum lain-lain. berbanding 38.Jadual 2.8% (22) sahaja yang tiada alamat e-mel. 64. Bagi kumpulan etnik. berbanding 19.3% (68). iaitu 21. Didapati juga ramai responden yang memiliki kemudahan internet di rumah iaitu.6% (24). dan 51.4% (46) dari tingkatan enam bawah. Dapatan kajian juga menunjukkan. dan 34.7% (43) murid lelaki. terdapat 10.8% (42) dari kaum Cina. Kajian juga mendapati. 45. Kebanyakkan responden memiliki komputer di rumah iaitu.3% (58) yang tiada akaun facebook. terdapat 67.8% (12) bapa atau penjaga yang bekerja dengan sektor kerajaan.8% (42) bekerja dengan sektor swasta.

0% (10) antara RM4.0% (40) lagi dari kategori luar bandar.8% (2) antara RM6.00 sebulan. dan selebihnya 19.1 19.0 36.1 00 40 Jumlah Luar Bandar % Bil 11.00 – RM6.8 80. 40.7 24.00.2 Bil=111 22 89 Berdasarkan jadual 4.5% (45) adalah antara RM2. 1.00.00 sebulan.000. Bagi kategori sekolah pinggir bandar.000.00.0 36. 9. Jadual 4 : Taburan Responden Yang memiliki Komputer Di Rumah Berdasarkan Kategori Pemilikan Bandar % Tiada Ada 08.000. terdapat 28.001.RM2. semua responden 36.001.8% (22) memiliki komputer di rumah.001.6% (4) berasal dari keluarga yang berpendapatan melebihi RM8.3 13 27 100% 19.00 – RM8. dan selebihnya 3.0% (31) responden dari kategori sekolah bandar.000.00 – RM4.1% (40) 48 .0% (40) kategori pinggir bandar. Jadual 3 : Taburan Responden Mengikut Kategori Sekolah Kategori Bandar Pinggir Bandar Luar Bandar Kekerapan (N=111) 31 40 40 Peratus (100%) 28. terdapat 8. 36. daripada semua 111 orang responden.0 Jadual 3 menunjukkan taburan responden mengikut kategori sekolah.000. Daripada jadual 3. dan 36.1% (9) dalam kategori sekolah bandar yang tiada komputer di rumah.8 Bil 09 22 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00.0 36.

7% (23) tiada talian internet di rumah.3% (17) memiliki talian internet di rumah. Manakala. 4. daripada semua 111 orang responden. dan 15.9 35. dan 24. hanya 0.2 01 39 Jumlah Luar Bandar % Bil 20. dan selebihnya 35. bagi sekolah luar bandar. 20.memiliki komputer di rumah. Tahap literasi komputer dalam kalangan murid akan dilihat dari aspek kebolehan murid menamakan jenis-jenis komputer dalam pasaran. menamakan dan menyatakan fungsi perkakasan komputer.5 Bandar Bil 16 15 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00.9% (1) responden tiada internet di rumah.3 Objektif kajian 1 : Tahap Literasi Komputer Murid Bahagian ini ingin mengenalpasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam. Bagi kategori sekolah pinggir bandar.3% (27) ada komputer di rumah.0 Bil=111 40 71 Berdasarkan jadual 5.7% (13) tiada komputer. Manakala.4% (16) dalam kategori sekolah bandar yang tiada talian internet di rumah. kebolehan murid menggunakan Internet Explorer.4 13.7 15. 49 .2% (39) memiliki talian internet di rumah. terdapat 14. Bagi menjawab soalan ini. Jadual 6 telah dibentuk. mentakrifkan istilah komputer.3 23 17 100% 36. bagi sekolah luar bandar. dan selebihnya 13. Jadual 5 : Taburan Responden Yang memiliki Internet Di Rumah Berdasarkan Kategori Jenis Pemilikan % Tiada Ada 14.5% (15) memiliki talian internet di rumah. mengoperasikan komputer. 11.0 64.

6 05. 4 Bil 53 39 46 44 40 28 35 51 39 32 46 % 28. 6 02. 7 Bi l 1 7 1 0 1 2 4 4 0 6 0 4 0 5 1 7 3 7 4 9 1 3 Respon Sederha Mahir na Mahir % 47. 9 35. 1 41. 9 09. 3 09. MS Access.95 7 0. Jadual 6: Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam Jenis Kemahiran Sangat Tidak Mahir % Menamakan komputer Operasikan komputer Fungsi Perkakasan Mentakrif istilah Internet Explorer Enjin carian MS Word MS Excel MS Access MS Publisher MS PowerPoint 04. MS Excel. 3 02. 9 09.7 2 3. 8 39. 3 43. 0 10. 8 41. 6 36. 7 Bil 05 01 01 10 02 02 02 07 20 17 03 Tidak Mahir % 15. MS Outlook. MS InfoPath dan MS Groove. MS Powerpoint.4 4 2.98 7 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3.7 3 3. 9 09.88 4 1. 5 09. 9 02.87 1 0. 4 42.4 3 50 . 9 09. 7 24. MS Publisher. 8 01. 5 15. MS OneNote.00 8 1.8 9 3. 1 28. 9 Bi l 3 2 3 6 4 1 1 0 3 6 4 7 4 8 2 5 1 1 1 0 3 1 Sangat Mahir % 03. 3 27.1 2 3.90 8 0. 0 18.enjin carian.4 8 2. 7 35. 5 00. 6 04. 8 01. 4 36.94 7 0. 3 44.95 5 0. 3 18.5 7 3. 5 09.4 0 3. 8 06. 0 15. 2 31. 4 03. 1 11. menggunakan perisian MS Word.84 9 0. 6 22. 7 16. 0 27. 5 45. 4 39. 9 00. 2 22. 8 32.6 7 3.01 7 0. 2 Bi l 0 4 2 5 1 1 0 3 2 7 3 0 2 1 1 1 0 4 0 3 1 8 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 0.1 4 2. 0 32.88 0 0. 9 03. 0 25. 3 33. 0 01.

67. dengan nilai skor min 3. Dapatan kajian juga menjelaskan responden ini berkebolehan menggunakan pelayar internet yang ada seperti. dan 39. dan 9. 3 27. dan 3.9% (41) responden mahir menyatakan fungsi perkakasan komputer.4% (36) mahir dan 24. Nilai skor min ialah 3. dan 27% (30) mengaku sangat mahir. Walau bagaimanapun. di mana 42.3% (47) responden mahir. 8 24. 8 00.6% (4) sangat mahir menamakan pelbagai jenis komputer di pasaran.9 4 0. 5 5 0 5 5 5 9 5 6 27. 7 01.91 9 0. 0 29.57. 9 01. Selain itu.72. nilai skor min bagi kemampuan responden menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat di pasaran ialah 3.9% (11) mengaku sangat mahir.2 5 2. Dapatan kajian juga membuktikan rata-rata murid tingkatan enam ini berkebolehan mengoperasikan komputer. Nilai skor min ialah 3. 6 18.8% (32) responden yang mengatakan mereka mahir. Internet Explorer dan Mozilla Firefox. 5 53. Nilai skor min ialah 2. 0 49. 2 50. 0 0 3 0 2 0 0 0 0 11 1 11 1 11 1 11 1 2. 9 21. 0 31 24 21 20 04. Terdapat 32.74 0 Berdasarkan jadual 6. Seramai 28. 5 02. di mana 9% (10) mengaku mereka sangat tidak mahir. 7 22 27 30 33 45.85 4 1.3% (27) sangat mahir menggunakan pelayar internet. di mana 32. 9 18. 51 .44. kajian mendapati responden amat sederhana dalam mentakrifkan istilah-istilah dalam TKM. dengan nilai skor min 3. 7 00.5% (25) sangat mahir dalam mengoperasikan komputer. Terdapat 36.7 0 0.MS Outlook MS OneNote MS InfoPath MS Groove 19.89. murid tingkatan enam ini juga mampu menamakan fungsi perkakasan komputer.4% (36) responden mahir dan 22.6% (44) tidak mahir.0 8 1. Responden juga berkemampuan menggunakan enjin carian seperti Yahoo dan Google.12.92 0 0. 8 0 5 0 3 0 1 0 2 02. 0 00.

dengan nilai skor min 3. Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam ini. dan 33. di mana 29. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala 52 . di mana nilai skor min ialah 2.14.7% (33) responden menyatakan sangat tidak mahir.5% (55) tidak mahir menggunakannya.3% (37) mengaku tidak mahir menggunakannya.3% (27) responden mengaku sangat tidak mahir.9% (21) menyatakan sangat mahir.8% (22) responden menyatakan sangat tidak mahir. kajian juga mendapati responden mampu menggunakan perisian Microsoft Word dengan baik. dan 9.08.94.5% (25) responden mahir. Terdapat 22. dan 50. iaitu 19. di mana 15.3% (17) responden sangat tidak mahir.73.25. Kemampuan responden menggunakan Microsoft Access agak sederhana. Nilai skor min ialah 2.5% (56) tidak mahir menggunakan perisian MS Groove. Responden juga sederhana mahir dalam menggunakan perisian Microsoft Publisher. di mana 24. Nilai min purata ialah 2. dan 44.40. Dapatan kajian juga menyatakan responden sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft InfoPath. dengan nilai skor min 0. dengan nilai skor min 1. dan 18.9% (11) sangat mahir menggunakannya. Responden kurang mahir menggunakan perisian Microsoft Outlook. Responden juga dapat menggunakan perisian Microsoft Excel dengan baik.2% (48) responden mahir. dengan nilai skor min 2. Responden juga sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft Groove. Responden juga kurang mahir menggunakan perisian Microsoft OneNote. dengan nilai skor min 3.2% (59) tidak mahir menggunakan perisian tersebut.1% (49) tidak mahir menggunakan perisian tersebut. dan 53. Terdapat 27% (30) responden sangat tidak mahir. Didapati 18% (20) responden sangat tidak mahir. dan 45% (50) tidak mahir. dan 49.Selain itu. Terdapat 43.70.48.

1. Tahap rendah (15 – 34). Rumusan skor.3 00.7% (13) responden pada tahap rendah.3 24.9 01 38 01 53 Jumlah Luar Bandar % Bil 06.9 34. peratus.9 Bil 11 Jumla h Kes 111 Skor Min 1.Likert. 78.9 Bil 111 13 87 11 . Sela markah skor bagi setiap tahap ialah. Jadual 8 : Taburan Tahap Literasi Komputer Mengikut Kategori Sekolah.7 13 Sederhana % Bil 78.98. Oleh itu. 2. di mana 11. Tahap sederhana. Tahap tinggi.8 03.6 Bandar Bil 05 22 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 00.4% (87) pada tahap sederhana. Tahap Literasi % Rendah Sederhana Tinggi 04. Jadual 7 : Rumusan Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam TAHAP Rendah % Bil 11. dan 3. dan 9.4 09.466 75 Berdasarkan jadual 7. Tahap rendah.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi. dengan nilai skor min 1.4 87 Tinggi % 9. tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana tinggi. Tahap sederhana (35 – 54).7 78. boleh dirumuskan responden bahawa responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang.4 07 27 06 % 100 11. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 5 di bawah.5 19.3 05. kekerapan. sisihan piawai 0. dan Tahap tinggi (55 – 75).47. iaitu.982 0 Sisiha n Piawai 0.

3% (38) pada tahap sederhana. perisian grafik seperti Adobe Photoshop. menggunakan web-cam secara dalam talian. dan dapatannya boleh dirujuk daripada jadual 8 di atas. melayari WWW.8% (22) pada tahap sederhana.4 Objektif Kajian 2 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Adakah murid-murid tingkatan enam menggunakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka? Bahagian ini mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. terdapat 4. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup). Daripada semua 111 responden. Manakala.6% (4) pada tahap yang tinggi.9% (1) adalah pada tahap rendah. mendapatkan maklumat dari 54 . 6. dan 3. bagi responden kategori sekolah luar bandar pula. 19.3% (7) memiliki tahap literasi komputer yang rendah.4% (6) pada tahap yang tinggi. 34. 0. menggunakan e-mel. menggunakan perisian yang ada dalam pasaran. menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah.9% (1) pada tahap yang tinggi.Bagi melihat taburan tahap literasi komputer mengikut kategori sekolah. 4. Bagi responden kategori sekolah pinggir bandar. 24. dan 0. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel. dan 5. membaca buku atau surat khabar.5% (5) sekolah kategori bandar yang memiliki tahap literasi komputer yang rendah. pengkaji telah melakukan ujian Crosstabulation. persembahan MS PowerPoint.3% (27) tahap sederhana.

3 18. 3 28. melayari Portal Pendidikan. 1 09. 9 09. 0 06.2 36. 8 25. 2 18. 4 12.05 2 1.Wikipedia.5 7 3.06 5 1. 8 Bil 21 37 19 34 36 14 23 34 28 36 32 Sangat Kerap % 18. 7 04. 8 16. 2 32.2 33. 6 03. 6 01.01 8 1. 4 11. 6 Bi l 3 1 1 1 2 8 0 7 0 4 2 6 1 9 1 1 0 5 0 8 1 4 Tidak Pernah % Bi l 0 2 1 8 0 7 3 2 5 1 0 2 2 8 2 1 6 0 3 8 2 1 JarangJarang % 18.28 6 Menggunakan MS Word Menggunakan MS Excel Guna PowerPoint Guna Perisian Grafik Guna MS Publisher Melayari WWW Menggunakan emel Kumpulan perbincangan Menggunakan web-cam Perisian pendidikan Membaca akhbar 01.3 2 2. 1 34. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan. 9 01.05 7 1. 9 04. 6 23.07 6 1.7 25.4 1 2.04 9 1. 6 32. 5 07. Jadual 9 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Jenis Penggunaan / Perisian Respon Sederha Kerap na Kerap % 33. 0 03.1 Bi l 3 7 3 8 3 7 3 4 1 6 3 3 2 8 4 0 1 4 2 7 2 9 % 27. 3 03.6 14.1 0 2. 6 32. 4 17.7 8 2.0 12.3 34.14 4 1.7 3 55 .3 30. 9 33.2 5 1.6 9 2.6 24. 9 25. 2 06. 2 06. 6 25. 9 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3.7 2 2. 2 18. 8 13. 5 Bi l 2 0 0 7 2 0 0 4 0 4 3 6 1 3 0 5 0 4 0 2 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1. 1 30.3 26.5 0 1. 4 28. 7 30.33 3 1. 2 12.4 29. 5 03.8 6 3.10 5 1.03 1 1. 8 45. 6 20. 9 54. 3 17.

Tahap penggunaan perisian Microsoft Excel dalam aktiviti pembelajaran murid adalah pada skala jarang-jarang. 2 07. Terdapat 28. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian Microsoft Publisher dalam aktiviti pembelajaran.3 24. contohnya untuk menaip nota dan latihan. Rata-rata responden jarang-jarang menggunakan perisian Grafik seperti Adobe Photoshop dalam aktiviti pembelajaran. Walau bagaimanapun. dan 18% (20) mengaku sangat kerap. dan hanya 3. 3 36.57.3 3 3 2 7 2 7 25. dan hanya 6.6% (4) sangat kerap menggunakan perisian Grafik. 0 27. Nilai skor min terkumpul ialah.Maklumat Wikipedia Portal pendidikan Laman sembang 09. dimana 25. di mana nilai skor min ialah 2.86. Nilai skor min ialah 3. kajian mendapati responden agak kerap melayari laman web (WWW) untuk tujuan pembelajaran.2% (18) mengaku tidak pernah.41.9% (31) kerap menggunakan perisian ini. 5 2 8 0 8 0 5 11. 3 1 3 0 5 0 7 11 1 11 1 11 1 3. Berbanding MS Excel.7 24.72. 2 04. 7 04. Nilai min terkumpul ialah 3.4% (26) responden kerap melayari laman web.2 4 2. responden lebih kerap menggunakan perisian Microsoft PowerPoint. dengan 45. dengan nilai skor min 2.15 4 1.25.8% (32) responden tidak pernah.9% (51) responden tidak pernah. 5 06. dan 32.4% (36) mengaku sangat kerap. 9 32. di mana 16. responden kajian sederhana kerap menggunakan perisian Microsoft Word dalam aktiviti pembelajaran mereka. di mana 23.2% (28) kerap.2 0 1.13 5 Berdasarkan jadual 9. 4 1 0 3 1 3 6 24. 0 32.3% (7) sangat kerap. iaitu dengan nilai skor min 3. 1. Dapatan kajian juga menjelaskan bahawa murid tingkatan enam ini sederhana kerap menggunakan emel dalam 56 . dan 32.0 6 2.4% (36) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian tersebut. dan 27.32. 4 27 40 36 29. di mana 18% (20) responden sangat kerap.08 1 1.

5% (5) mengaku sangat kerap melayari Portal Pendidikan.2% (28) mengaku tidak pernah. dan hanya 1.7% (13) sangat kerap mencari maklumat melalui Wikipedia. Dapatan kajian juga menjelaskan rata-rata responden sederhana kerap membaca akhbar atas talian untuk tujuan pembelajaran. dan 11. dan 11. dan 25. dengan 18. dan hanya 13.24.78. dengan nilai skor min 2. kajian mendapati responden sederhana kerap mencari maklumat pembelajaran melalui kemudahan Wikipedia.3% (7) responden mengaku sangat kerap menggunakan laman sembang. dan hanya 6. Responden kajian juga jarang-jarang menggunakan laman sembang (chatting) untuk tujuan pembelajaran. dengan skor min 2.1% (60) responden mengaku tidak pernah. Nilai min terkumpul ialah 2. Selain itu.2% (28) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian web-cam. Nilai skor min ialah 2. Terdapat 27.1.2% (38) responden tidak pernah.9% (21) responden tidak pernah. di mana 25. Responden kajian juga menyatakan mereka sederhana kerap melayari Portal Pendidikan.2% (28) mengaku kerap. responden agak kurang menyertai kumpulan perbincangan atas talian. Nilai min terkumpul ialah 2. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian pendidikan dalam aktiviti pembelajaran. Nilai min terkumpul ialah 3. Walau bagaimanapun.06. 57 .5. dan 4. di mana 25.aktiviti pembelajaran.5% (5) mengaku sangat kerap.7% (13) mengaku sangat kerap menggunakan e-mel. dengan 34. Nilai skor min ialah 2.9% (21) mengaku tidak pernah. di mana 18. dengan 32. Nilai skor min ialah 1. Kajian juga mendapati responden jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam dalam aktiviti pembelajaran. dan hanya 4.2.9% (31) mengaku tidak pernah.4% (36) tidak pernah.8% (2) responden sangat kerap menggunakan perisian pendidikan. dengan 54.73.5% (15) sangat kerap membaca akhbar atas talian.69.

Jadual 10 : Rumusan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid TAHAP Rendah % Bil 41.7% (13) pada tahap yang tinggi. dan 3. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 10 di bawah.Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid. dengan nilai skor min 1.7 Bil 13 Jumla h Kes 111 Skor Min 1. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah. Tahap rendah (14 – 32).702 7 Sisiha n Piawai 0.8% (52) pada tahap sederhana. boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka.4 46 Sederhana % Bil 46. Sela skor bagi setiap tahap ialah. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala Likert. peratus. Tahap rendah.67. 2. 46. Daripada data tersebut. dan hanya 11.70.8 52 Tinggi % 11. 1. Tahap sederhana. Rumusan skor. iaitu.668 71 Berdasarkan jadual 10. di mana 41. sisihan piawai 0. dan Tahap tinggi (52 – 70). kekerapan. Jadual 11 : Taburan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Mengikut Kategori Sekolah 58 . Tahap tinggi. Tahap sederhana (33 – 51).4% (46) responden pada tahap rendah.

9% (11) berada pada tahap rendah. tujuan perniagaan. 21. 15. tujuan pendidikan dan latihan.9 21. membaca majalah atau akhbar.3% (17) tahap sederhana. dan 3.6 Jadual 11 menunjukkan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid bagi 111 orang responden mengikut kategori sekolah. Manakala.7 Bil 111 46 52 13 14.4% (16) responden berada pada tahap rendah.5 11 24 05 Jumlah Luar Bandar % Bil 17. menggunakan web-cam. 59 . menggunakan kemudahan perisian WS-FTP. 17. Telnet.6% (4) pada tahap yang tinggi.1 15. terdapat 14. mengadakan perbincangan kumpulan.5% (5) pada tahap tinggi. 4.6 19 17 04 % 100 41.8 11. bagi responden luar bandar.9% (11) pada tahap sederhana. kemudahan pembayaran.5 Objektif Kajian 3 : Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Bahagian ini akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka.Tahap Pembudayaan % Rendah Sederhana Tinggi Bandar Bil 16 11 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 09. tujuan hiburan dan permainan. 9. Bagi responden pinggir bandar.3 03. 9.6 04.9 03.4 46. Pola pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW).6% (4) pada tahap yang tinggi.6% (24) tahap sederhana. sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang. dan 3.1% (19) mempunyai tahap yang rendah.4 09. menghantar atau menerima e-mel. Di sekolah bandar. dan 4.

7 17. 9 27.8 7 2. 0 03.0 8 2.0 5 60 . 1 03. 9 41.9 20.1 15.Jadual 12: Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Pola / Corak Penggunaan Tidak Pernah % Melayari laman web Menggunakan emel Perbincangan kumpulan Menggunakan web-cam Menggunakan WS-FTP Menggunakan Telnet Pendidikan dan latihan Pendidikan dan hiburan Hiburan dan permainan Tujuan perniagaan Kemudahan pembayaran Perkhidmatan lain Sumber rujukan 08. 6 26. 7 18. 4 12. 7 19. 4 06.17 8 % 22. 5 09. 8 12. 5 19.1 2 1.7 Bi l 2 9 1 9 1 7 2 1 2 3 1 9 2 9 2 8 2 9 2 5 1 0 3 3 3 3 Respon Kerap Sangat Kerap % 31.3 8 2.1 25. 6 21. 4 05. 6 21. 9 08.1 22. 1 14. 0 53.11 8 1. 3 26.26 9 1. 3 13.1 0 3. 0 09.6 4 1.18 8 1.41 5 1. 5 09. 8 34. 1 18. 6 08.1 7 2.3 18.38 7 1.05 2 1.8 6 2. 3 18.13 5 1.8 0 3. 1 05.05 7 1. 9 33. 2 36. 6 14. 6 03. 2 27.10 2 1.21 4 1. 9 04.5 09. 4 08.4 3 2. 4 29. 5 15. 0 32. 8 49. 0 Bi l 0 9 2 1 3 0 5 9 3 0 3 6 1 4 2 9 2 4 4 2 5 5 1 0 1 0 JarangJarang % 11. 1 19. 6 Bi l 2 5 2 8 2 1 0 5 1 1 0 9 1 6 1 4 1 6 0 9 0 4 2 4 2 4 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. 2 18. 3 24.1 26. 6 04.38 9 1.5 8 3. 1 Bi l 1 3 2 1 2 9 2 2 3 8 4 1 4 6 3 3 2 2 3 1 3 7 2 7 2 9 Sederha na Kerap % 26. 1 21.1 17. 4 12. 8 27. 9 26. 5 15.19 8 1.0 29.2 26.7 29.5 9 2. 5 Bi l 3 5 2 2 1 4 0 4 0 9 0 6 0 6 0 7 2 0 0 4 0 5 1 7 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1. 6 37.

1% (9) mengaku sangat kerap.2 2 1. responden juga sederhana kerap memuat turun bahan dengan kemudahan WS-FTP. dan 6. dan 5. terdapat 53. dan 8. Dengan nilai skor min 1. 61 . Penggunaan perisian pendidikan dan latihan oleh responden adalah pada tahap sederhana.2% (59) mengaku tidak pernah. di mana 22. Responden juga mencatatkan penggunaan yang sederhana untuk perisian pendidikan dan hiburan. Nilai skor min ialah 3. di mana 32.9% (41) menyatakan jarang-jarang menggunakan kemudahan tersebut. Nilai skor min ialah 2.8% (22) sangat kerap menggunakan e-mel. dengan 26. Terdapat 14. Kajian juga mendapati responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan Telnet.1% (29) mengaku tidak pernah.6% (14) responden yang sangat kerap. 2 1 8 15.4% (6) lagi responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut.86.58.17. dengan nilai skor min 2. 8 3 2 11 1 3. Walau bagaimanapun. dan hanya 12.51 0 Berdasarkan rajah 12.Laman sembang 19. Didapati. dan 36.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap menggunakan kemudahan web-cam. Responden juga kerap menghantar atau menerima emel dari rakan-rakan.4% (36) mengaku tidak pernah. responden agak kerap menggunakan internet untuk melayari laman web. Dengan nilai skor min 2.38.08.2% (28) mengaku kerap.5% (25) responden kerap melayari laman web. Nilai skor min ialah 2. dan 31. dan hanya 3.43.3 1 7 19.3% (7) sangat kerap.5% (35) mengaku sangat kerap berbuat demikian.64.59. dan 19. responden sederhana kerap menggunakan TMK untuk tujuan kumpulan perbincangan. 8 2 2 16. dengan 27% (30) mengaku tidak pernah. responden juga jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam. Nilai min terkumpul ialah 3. 8 2 2 28. di mana skor min ialah 2. dengan 15. Selain itu.4% (16) kerap. terdapat 27% (30) responden tidak pernah.

di mana 14. dan 18% (20) responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut. responden agak kerap menggunakan perisian hiburan dan permainan. dan 15.22. Rata-rata responden juga kerap menggunakan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan untuk mencari bahan dari Wikipedia. dengan nilai skor min 3.4% (16) kerap. mendengar lagu. 62 .5% (5) yang sangat kerap. terdapat 49.8% (22) mengaku kerap chatting. Didapati juga.Walau bagaimanapun.5% (15) sangat kerap.05.5% (55) mengaku tidak pernah. Nilai skor min ialah 3.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap berbuat demikian. dan hanya 3. dapatan kajian menjelaskan bahawa. Nilai skor min ialah 2.10. Dengan catatan skor min 1. dan 13. responden jarang-jarang membantu ibu-bapa membuat pembayaran bil secara atas talian. Responden juga kerap menggunakan kemudahan laman sembang melalui internet. di mana 37.8% (32) sangat kerap. 19. Selain itu. buku elektronik dan sebagainya.87. responden agak kerap menggunakan kemudahan TMK untuk perkhidmatanperkhidmatan lain seperti untuk membaca akhbar. Dengan kata lain.8% (42) tidak pernah.80. Walau bagaimanapun.6 Objektif Kajian 4 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. dan hanya 4. kamus.3% (17) sangat kerap menggunakan kemudahan TMK.12.6% (24) responden kerap. Nilai skor min ialah 3. responden kurang mendapatkan maklumat tentang barangan dan membeli barangan melalui atas talian. 4. menonton filem dan sebagainya. di mana terdapat 9% (10) responden mengaku tidak pernah. responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan. Nilai skor min ialah 2. dan 28. di mana 21.

keputusan kajian adalah signifikan (t=1. 0. df=109. 0.966 Nilai (p) Sig.336 63 . pengkaji menggunakan ujian-t untuk sampel-sampel bebas.15 Nilai T 0.391.77 43. dan tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid. p< . 4.05).95 Nilai T 1. Ujian-t merupakan ujian statistik inferensi yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih daripada dua kumpulan data selang atau nisbah.7 Objektif Kajian 5 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Jadual 14 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Lelaki Jantina Lelaki Perempuan Kekerapan 43 68 Min 44.Bagi membanding beza tahap literasi komputer.391 Nilai (p) Sig.167 Berdasarkan jadual 13. Jadual 13 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 45. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.34 42.

Responden juga rata- 64 . df=109.030 Berdasarkan jadual 15.Berdasarkan jadual 14.198. keputusan kajian adalah signifikan (t=0. p< . 4. 0. keputusan kajian adalah signifikan (t=2. Jadual 15 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan.92 Nilai T 2. p< .05).966.8 Objektif Kajian 6 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki.198 Nilai (p) Sig. Terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. df=109. Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 39. hasil kajian ini dapat menjelaskan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah memiliki tahap literasi komputer yang cukup untuk kegunaan asas dalam proses pembelajaran dan juga untuk memenuhi kegiatan masa lapang.39 34. 4.05).9 Kesimpulan Secara keseluruhannya.

dan pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid. sejauh manakah murid-murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka. tahap penggunaan TMK. dan meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kalangan murid. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran.2 Ringkasan Kajian Kajian ini ingin meninjau tentang pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. Bab ini juga akan merumuskan tentang banding beza tahap literasi. Selain itu. tahap literasi komputer mereka. Selain itu. Pengkaji ingin mengenal pasti tentang tahap literasi komputer murid tingkatan enam. membincangkan tentang latar belakang responden. BAB 5 : RUMUSAN 5.ratanya berupaya menerokai sumber maklumat dari internet. dan ini merupakan bekalan yang cukup berguna apabila memasuki institusi pengajian tinggi awam. pengkaji juga ingin membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan 65 . pengkaji juga akan mengupas tentang implikasi kajian dan beberapa cadangan membina untuk kajian-kajian terkemudian. 5. dan pola pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. dan juga swasta.1 Pendahuluan Bab ini akan merumuskan tentang ringkasan kajian.

bagi murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. pengkaji memperoleh keputusan tentang data. Tiga buah sekolah yang dipilih dikategorikan kepada sekolah bandar. Borang soal selidik tersebut mempunyai 56 item yang harus dijawab oleh setiap responden. Selangor Darul Ehsan sebagai sekolah 66 . Akhirnya. Selain itu. penyelidik menggunakan kaedah soal selidik. pengkaji juga melakukan ujian-t untuk mengenal pasti wujud perbezaan tentang angkubah yang hendak dikaji. Pengkaji telah memilih tiga buah sekolah yang mempunyai murid tingkatan enam di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Pengkaji mendapatkan kebenaran daripada Pengetua dan Penolong Kanan Tingkatan Enam sekolahsekolah berkenaan sebelum mendapatkan data-data yang dikehendaki. pinggir bandar dan luar bandar.0 untuk memproses data. Bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Data statistik seperti kekerapan. Di akhir sesi kajian pengkaji berjaya mendapatkan sebanyak 111 set borang soal selidik. membuat generalisasi. dan melaporkan hasil dapatan kajian. min. dan sisihan piawai diperoleh untuk mempiawaikan dan menerangkan keputusan kajian. median. mod.3 Perbincangan Latar Belakang Responden Responden terdiri daripada murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah yang dikategorikan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. 5. Selangor Darul Ehsan. dan perbezaan penggunaan TMK dalam proses pembelajaran. perbezaan literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Pengkaji menggunakan perisian SPSS versi 16. peratusan. Setiap sekolah diberikan 60 set borang soal selidik.murid aliran kemanusiaan.

kumpulan etnik dan juga jumlah pendapatan bulanan keluarga. Selain itu. Oleh itu. jantina. Beberapa ciri responden yang dapat dikenalpasti di mana. Ini dapat dibuktikan apabila terdapat 16.2% (18) responden yang memiliki laman web sendiri.2% (89). memiliki alamat emel. Segelintir responden agak mahir dalam bidang TMK.6% (24) yang memiliki blog peribadi. atau juga murid aliran sains tersebut telah menukar ke aliran kemanusiaan apabila memasuki tingkatan enam. pengkaji juga membezakan responden mengikut pekerjaan ibu-bapa. Dan bilangan responden yang memiliki akses internet di rumah juga agak tinggi iaitu 64% (71). dan terdapat 21. output dan hasil dasar yang pro-TMK tersebut sudah boleh dilihat dan dikenal pasti sekarang. Oleh itu. memiliki laman web. berbanding memasuki tingkatan enam. pernah menghadiri kursus komputer. Ini mungkin disebabkan murid aliran sains lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). tidak hairanlah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam agak baik. jenis aliran.4 Perbincangan Tahap Literasi Komputer Murid Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam. murid aliran kemanusiaan lebih ramai daripada murid aliran sains. dan. memiliki blog dan memiliki akaun facebook. lebih ramai meneruskan pengajian ke program Matrikulasi atau Kolej-Universiti. 5. pinggir bandar dan luar bandar. Pengkaji telah memecahkan maklumat latar belakang responden kepada tingkatan. ada memiliki komputer di rumah.bandar. Bilangan responden memiliki komputer di rumah agak tinggi iaitu 80. Berdasarkan dapatan kajian. Pelbagai dasar dan perancangan telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia mulai dari tahun 80-an. tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana 67 .

Kamus Dewan Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai ‘tahu menggunakan dan mengendalikan komputer’.7% (13) responden pada tahap rendah. pinggir bandar dan luar bandar tidak begitu besar.4% (6) responden dari kategori sekolah luar bandar.908). sisihan piawai 0. Dengan kata lain. Jurang perbezaan literasi komputer antara murid bandar. dengan nilai skor min 1. Oleh itu.6% (4) responden kategori bandar yang mempunyai tahap literasi komputer yang tinggi. mana-mana sekolah di Negeri Selangor Darul Ehsan mudah mendapat akses kepada teknologi komputer dan TMK. dan 5. di mana 11. boleh dirumuskan responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang. Dengan kata lain.89. dan juga menggunakan Internet Explorer (nilai min 3.4% (87) pada tahap sederhana.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi.98. dan 9. Responden agak mahir menggunakan enjin carian (nilai min 3. Jamaluddin Ahmad et. al. sisihan piawai 0.tinggi. di mana terdapat 3.47. Dapatan kajian ini telah menyokong kajian oleh Nor Zuliana Abdul Latif (2006). sisihan piawai 0. (2008).955). Ini dapat dibuktikan melalui Jadual 8.884). dan 68 .73.9% (1) kategori pinggir bandar. menggunakan perisian Microsoft Word (nilai min 3. pinggir bandar. jurang perbezaan yang kecil bagi tahap literasi komputer antara responden sekolah bandar. Seperti yang telah dibahaskan sebelum ini. diikuti oleh 0. literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan aplikasi komputer dalam kehidupan seharian. 78. dan luar bandar mungkin berpunca daripada responden yang dipilih adalah dalam kalangan tiga buah sekolah di Daerah Gombak. sisihan piawai 0. di Negeri Selangor sahaja.72.

67. Perisian MS PowerPoint digunakan oleh murid untuk pembentangan kumpulan.5 Perbincangan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Objektif kajian yang kedua ialah untuk meninjau tahap pembudayaan TMK oleh muridmurid tingkatan enam dalam proses pembelajaran.7% (13) pada tahap yang tinggi. dan tidak menyentuh tentang pengaruh atau penggunaan TMK oleh guru dalam proses pengajaran. dengan nilai skor min 1. 5. bagi mata pelajaran tertentu bergantung kepada pengajaran guru 69 . Di antara jenis-jenis perisian.32. di mana rata-rata responden memiliki tahap literasi komputer dan kemahiran TMK yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah. atau menyelesaikan tugasan yang diberi oleh pensyarah kolej-universiti. Adakah murid-murid tingkatan enam mempunyai gaya pembelajaran akses kendiri terhadap kemudahan TMK? Berdasarkan dapatan kajian. dan menyelesaikan latihan. Microsoft Word adalah yang paling kerap digunakan. membuat kerja kursus.144. Responden juga mampu menggunakan perisian Microsoft PowerPoint dengan baik. dan sisihan piawai 1. Perisian MS Word digunakan oleh murid untuk menaip nota. 46.4% (46) responden pada tahap rendah. dan sisihan piawai 1.oleh Norinah Mohd Ali (2002).8% (52) pada tahap sederhana. dengan nilai min 3. Kajian ini hanya melihat dari sudut penggunaan TMK oleh murid dalam proses pembelajaran. dengan nilai min 3.049.72. Responden kerap melayari laman web bagi mencari maklumat berkenaan pembelajaran.105. dan sisihan piawai 1. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah. di mana 41. dengan nilai min 3.41.70. dan hanya 11. sisihan piawai 0.

118). sisihan piawai 1.6 Perbincangan Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Seterusnya. sisihan piawai 1.052). Dengan menggunakan laman sembang. Kuala Lumpur.10. syarikat.80. membaca surat khabar. bahkan ahli keluarga sendiri.102).22. pertubuhan. ke atas beberapa sekolah di Selangor. Di antara perkhidmatan lain yang kerap digunakan oleh responden ialah. boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran. guru-guru sekolah. grafik. atau menonton filem. termasuk pelajar Yayasan Pelajaran Mara. majalah. buku.269). 5. sisihan piawai 1. responden boleh berbual dan mendapatkan pelbagai sumber maklumat daripada rakan-rakan. sisihan piawai 1. objektif kajian yang ketiga ialah untuk meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. responden boleh melayari laman web sesebuah jabatan.86.198). Oleh itu.510). Kemudahan TMK yang agak kurang digunakan oleh responden ialah kemudahan pembayaran atas talian (nilai min 1. perkhidmatan lain (nilai min 3. sisihan piawai 1.subjek. Kemudahan pembayaran atas talian kurang digunakan oleh responden 70 . dan untuk tujuan perniagaan (nilai min 2. dan. diikuti oleh penggunaan web-cam atas talian (nilai min 1. Apakah corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid? Berdasarkan dapatan kajian. video dan animasi. atau orang perseorangan untuk mendapatkan pelbagai maklumat dalam bentuk teks. dan mendengar lagu secara atas talian. Negeri Sembilan. Dengan kemudahan internet.58. diikuti oleh menyertai laman sembang (nilai min 3. sisihan piawai 1. Kajian ini juga menyokong dapatan kajian oleh Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). boleh dirumuskan pola pembudayaan TMK yang paling kerap oleh responden ialah melayari laman web (nilai min 3.12. audio.

menempah. Nilai perbezaan min 2. Murid-murid sekolah tidaklah perlu sangat untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu barang. 5. responden kurang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan.05). Keputusan kajian adalah signifikan (t=1. kerajaan telah membekalkan pelbagai peralatan dan perisian TMK kepada sekolahsekolah. p< . adalah semata-mata diajar untuk membantu ibu-bapa yang sibuk atas urusan profesion masing-masing. Responden juga kurang menggunakan kemudahan web-cam disebabkan oleh penggunaannya yang rumit kerana memerlukan masa lapang yang serentak antara penggunanya. df=109. Segelintir yang melakukannya. Selain itu. murid-murid aliran sains telah diperkenalkan kepada orientasi TMK lebih 71 . atau membeli barang dan perkhidmatan melalui atas talian. dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) bagi sekolah rendah dan sekolah menengah.memandangkan lingkungan umur mereka yang tidak memerlukannya. Beberapa orang responden yang boleh menggunakan kemudahan pembayaran atas talian. adalah semata-mata untuk membantu ibu-bapa yang sibuk bekerja. Objektif kajian yang keempat adalah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.38 menunjukkan murid aliran sains memiliki tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan.391. Bagi menjayakan program PPSMI. Kerajaan telah melaksanakan rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Sains.7 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. adalah kerana lingkungan budaya dan sosial murid-murid ini tidak benar-benar memerlukan. Oleh itu.

tidak dinafikan murid aliran sains memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan berdasarkan keputusan SPM. Oleh itu.966. df=109. Perkara ini mungkin disebabkan oleh murid lelaki yang bersifat lebih bebas dan lebih aktif bergerak keluar rumah untuk bermain permainan komputer sama ada di Cybercafé atau berkunjung ke rumah rakan-rakan sekolah. berbanding dengan murid-murid perempuan yang duduk di rumah. keputusan kajian adalah signifikan (t=0. tidaklah menghairankan apabila tahap literasi komputer mereka adalah lebih baik berbanding dengan murid-murid aliran kemanusiaan.9 Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan.8 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Seterusnya. 5. Maka. 5. Berdasarkan dapatan dari jadual 14.05). Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki.62 menunjukkan murid lelaki mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid perempuan. p< . Perbezaan nilai min 1. dan tahap kesukaran mata pelajaran yang berorientasikan sains. objektif kajian yang kelima ialah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Selain itu. adalah mudah bagi murid-murid lelaki mempelajari sesuatu perisian atau program yang baru.kerap berbanding murid-murid aliran kemanusiaan. 72 .

Responden juga didapati mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran masing-masing. keputusan kajian adalah signifikan (t=2. kajian juga mendapati pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid banyak berkisar kepada penerokaan maklumat. Oleh yang demikian. Didapati murid aliran sains lebih kerap menggunakan TMK dalam proses pembelajaran berbanding murid aliran sastera. telah menyebabkan guruguru mata pelajaran sains kerap menggunakan peralatan TMK semasa proses P&P. Pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK amat berguna bagi murid-murid tingkatan enam apabila mereka 73 . responden memiliki tahap literasi komputer yang cukup baik untuk mengoperasikan sistem pengkomputeran. p< .198. 5.05). Selain itu. df=109. dapatan kajian ini mengambarkan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah mulai bersedia menyahut seruan pihak kementerian pelajaran untuk melengkapi diri masing-masing dengan pengetahuan berkaitan TMK. Situasi ini secara tidak langsung telah mendorong murid-murid aliran sains untuk mencuba dan mengapplikasikan TMK dalam proses pembelajaran peribadi mereka. sama ada untuk tujuan pembelajaran atau tujuan memenuhi hobi masing-masing.48 menunjukkan terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. Perbezaan nilai min sebanyak 4.Objektif kajian yang keenam pula ialah untuk membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. Arahan pihak kementerian berkaitan perlaksanaan program PPSMI.10 Implikasi Kajian Dan Cadangan Berdasarkan dapatan kajian. Berdasarkan jadual 15.

Kemudahan TMK akan menjadikan sesuatu kerja itu boleh disiapkan dengan cepat. Oleh itu. Walaupun mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat telah diperkenalkan di sekolah. Mungkin pihak kementerian boleh merangka dasar kurikulum sekolah yang responsif terhadap bidang TMK. Sebagai pelajar kolej atau universiti.melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi awam atau swasta. Bukan sahaja melalui sesi temuduga. pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK akan menjadi bonus atau jurang perbeza dalam kalangan perlajar-pelajar yang ingin cemerlang. Dalam keadaan ini. mereka memerlukan kemahiran berkaitan TMK dalam mencari dan meneroka maklumat bagi menyiapkan tugasan. namun ianya hanya sebagai 74 . jabatan pelajaran. Murid yang memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang TMK mudah menghadapi sesi temuduga berbanding mereka yang kurang kebolehan berkomunikasi melalui TMK. atau untuk memudahkan urusan mentadbir dan mengurus sesuatu kelab atau persatuan yang mereka pimpin. Kelebihan berkomunikasi dan menggunakan kemudahan TMK merupakan batu loncatan kepada kejayaan pelajar dalam bersaing dengan rakan-rakan sekolej atau universtiti. kemahiran TMK juga amat berguna bagi seseorang untuk melaksanakan kerja-kerja pejabat. bahkan pihak kementerian mungkin dapat membuat rumusan terhadap tahap kesediaan generasi murid tingkatan enam kini berhadapan dengan cabaran penggunaan TMK. Selain itu. Kurang kemahiran TMK akan menjadikan seseorang itu sukar melakukan dan menyiapkan tugasan pejabat dengan berkesan. pihak sekolah. melakukan kajian. pengetahuan berkaitan TMK menjadi bahan modal kepada seseorang murid apabila memasuki pasaran pekerjaan. Berdasarkan hasil kajian ini. kemahiran berkaitan TMK amat diperlukan seseorang apabila mahu menceburi bidang pasaran kerjaya.

berbanding dengan sekolah-sekolah luar bandar di negeri Sarawak atau Sabah. para ibu-bapa telah mengambil tindakan drastik dengan mendedahkan anak masingmasing terhadap program pembangunan TMK. Sekolah-sekolah telah dilengkapi dengan makmal-makmal komputer. pihak kerajaan mungkin boleh melakukan perkara yang lebih efisien untuk merangka dasar bagi menggalakkan perkembangan TMK dengan lebih pantas. Usaha murni pihak kerajaan yang telah merangka dan melaksanakan dasar berkaitan TMK amat dialu-alukan. Dengan dorongan dan sokongan daripada pihak kerajaan. Terdapat banyak lompang dan ruang kosong yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran. Bagaimana dengan murid-murid kelas lain? Oleh yang demikian. Sekolah luar bandar tahap pertama di Sabah dan Sarawak memenuhi ciri-ciri tertentu contohnya. Sesebuah sekolah mungkin hanya mempunyai empat hingga enam buah kelas yang mengambil mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat. perlu dipergiat dan anjakan penambahbaikan perlu dimulakan. dan laman web MySchoolNet juga telah dilancarkan. 75 . di mana tahap literasi komputer dan kemahiran TMK dalam kalangan murid amat membanggakan. Dapatan kajian ini hanya boleh digeneralisasikan kepada responden dari tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak. Selangor Darul Ehsan. Mungkin kategori sekolah pinggir bandar dan luar bandar ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.mata pelajaran elektif. Keseriusan pihak kerajaan dapat dilihat melalui penubuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Walau bagaimanapun. usaha untuk membasmi buta komputer. tuntas dan progresif. dan dasar-dasar yang menyusul kemudian. dan meningkatkan kemahiran berkaitan TMK dalam kalangan murid-murid sekolah. Hasil dan usaha jerih pihak kerajaan ini dapat dibuktikan melalui dapatan kajian ini.

Maka dengan demikian. Selangor Darul Ehsan. Bayangkanlah tahap literasi komputer dan kemahiran bidang TMK bagi murid-murid sekolah berkenaan. adalah dicadangkan agar pengkaji yang terkemudian membuat kajian perbandingan tentang tahap literasi komputer. dan tiada kemudahan jalan raya. Semuanya ini akan memungkinkan murid-murid sekolah luar bandar tersebut tidak ketinggalan mengejar persaingan arus perdana anjakan globalisasi dalam bidang TMK. dengan murid-murid luar bandar di Sarawak atau Sabah. dapatan kajian ini adalah sesuai bagi responden di tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak. Makmal-makmal komputer harus dilengkapkan dengan bilangan komputer yang cukup. Dengan itu. Hasil kajian tersebut nanti barulah jelas dapat memberi kesedaran kepada pihak kerajaan betapa besarnya saiz lompang perbezaan applikasi TMK dalam kalangan murid-murid bandar dengan luar bandar. Pihak KPM seharusnya menjadikan mata pelajaran berkaitan komputer dan TMK diwajibkan di sekolah-sekolah kategori luar bandar. Maka dengan ini. barulah kajian tersebut benar-benar dapat membanding beza ciri-ciri responden di bandar dengan di luar bandar. pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu memperuntukkan kewangan dan bajet yang lebih besar untuk sekolah-sekolah luar bandar supaya jurang kemahiran TMK antara sekolah-sekolah bandar dengan sekolah-sekolah luar bandar dapat diminimakan. Maka sudah tentu. 76 . hasil kajian tidak sesuai digeneralisasikan kepada semua populasi murid tingkatan enam di seluruh Malaysia. Seperti yang telah dibahaskan. Talian internet jalur lebar harus dibekalkan dengan tahap kelajuan yang pantas. dan tahap kemahiran TMK antara murid-murid bandar di Kuala Lumpur. dan dengan perkakasan yang mencukupi.tiada bekalan air bersih. tiada bekalan elektrik.

mesti berjaya menyematkan ilmu dan kemahiran berasaskan TMK dalam kalangan anggota masyarakatnya. pelajar boleh mengakses apa jua maklumat dari sumber seluruh pelosok dunia tanpa sempadan. 77 .11 Penutup Peranan dan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi zaman millenium ini tidak dapat dinafikan. memungkinkan seseorang pekerja melaksanakan amanahnya dengan lebih cepat. pantas dan cepat. Negara Malaysia adalah merupakan kategori negara membangun yang mempunyai pengguna internet yang ramai dalam kalangan penduduknya.5. Mana-mana pelajar kolej atau universiti yang ingin mendapat keputusan yang cemerlang dalam bidang pengajian harus menguasai asas bidang TMK. Sesiapa yang ingin maju dan mendapat kekananan kenaikan pangkat dalam profesion masing-masing juga mesti memahirkan diri dalam komunikasi TMK. Dengan kemudahan TMK. ekonomi dan ketenteraan. Kemahiran berkomunikasi dan menggunakan TMK. diperdebat dan diseminarkan peri kepentingan bidang TMK. Di mana-mana telah dibahas. politik. Dan mana-mana negara yang ingin menjadi negara perindustrian yang maju dan kuat dari segi sains.

Ahamad Sipon.geocities. (2006).BIBLIOGRAFI Abdul Razak Hamdan. Sarawak. (2006). Institut Perguruan Rajang. (2008). Literasi Teknologi Maklumat di Kalangan Guru Pelatih Bahasa. (Sumber : Seminar Penyelidikan Pendidikan. Usaha Kementerian Pelajaran membudayakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di sekolah-sekolah bukan sekadar melepaskan batuk di tangga Dalam talian http://www. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Edisi ke-2). Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. 9 – 11 November 2006). (2005). Kuala Lumpur: Mc Geaw Hill (Malaysia) Abdul Manaf Bohari. Nur Haryani Z. Prosiding. Perak: Quantum Books.php?id=259276 Diaskes pada 10 September 2009 Ambigapathy Pandian. Bintangor. Abdul Samad Hanif. & Norliza K.. www. Perak: Penerbit Universiti Perguruan Sultan Idris Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. editor. Sarikei. Selangor: Pusat Pembangunan Akademik. Edisi Kedua..my/bernama/v3/bm/news_lite. (2001). 2009).com/seminarrnd2006/KertasKerja_Word/14_Bajing_Angieng. (2005). Universiti Putra Malaysia. Kuala Lumpur: Venton Publishing Bajing Angieng. Pengenalan Komputer. Kuala Lumpur: Synergy Media Azizi Haji Yahya. (2009). Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Aris Rashidi Amir.bernama. Sistem Komputer & Aplikasiny.doc - 78 . & Jamalludin H. Persepsi Guru-Guru Sekolah Tamil Daerah Kluang Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2009 (28 – 29 April 2009: Putrajaya).. Selangor: Pearson Hall / Prentice Hall Baharuddin Aris & Mohammad Bilal A.com. Sarawak. & Zaidatun T. Selangor Darul Ehsan: Prentice Hall Pearson (Malaysia) Sdn. Asas Dan Teori Sistem Maklumat Kontemporari. (2007). Petaling Jaya. 77 – 90 Azizol Abdullah. Teknologi Komputer. Tahap literasi komputer pelajar tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar Bandar. Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer dan Komunikasi Data. (2006). Bhd. Tanjong Malim. (2004). Zaidan Abdul Wahab (Serdang. (2007). Tanjung Malim.

(2000). Komputer Dalam Pendidikan (Edisi ke-3). Selangor. (2008). Dissertation (M.).). Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Edisi Keempat.dbp.Ed..). Hsiu-Chen (2000). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. Bhd. Fakulti Pendidikan. Tajularipin Sulaiman & Sidek Mohd Noah.gov. Pengurusan Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran: Persepsi Guru Sebuah Sekolah Menengah di Daerah Maran. Putrajaya. Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. Selangor. Pahang. Kamus Dewan. Institut Kepengetuaan. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kedah: Penerbit 79 . Kuala Lumpur Laili Atan. Kuala Lumpur: Synergy Media Merill. Make IT happen in your syllabus. Universiti Malaya Jamaluddin Ahmad. (2006). Kaedah dan Penyelidikan. Dalam Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. & Maharam M. 24 November 2000 Mashitoh Yaacob. Jabatan Ukur Bahan. Kuala Lumpur.QuantSuvr). Penggunaan Komputer di Kalangan Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling. 24 November 2000 Masturah Ibrahim.. Putrajaya.Chua Yan Piaw.aspx Diakses pada 1 September 2009 Hafsah Sharif. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010.Ed. Penggunaan Komputer Dalam Membantu Kepimpinan Pengajaran Guru Besar Sekolah-Sekolah di Daerah Muar. Universiti Malaya Meor Muhammad Muazzim. (2000). Edisi Pelancaran: Kuala Lumpur ___________________________ (2003). (2007). Jasme Ismail. Academic exercise (B. (2006). Fakulti Alam Bina. Universiti Malaya Lin. Bhd. Universiti Malaya: Kampus Kota Kementerian Pelajaran Malaysia. Dissertation (M. Pengenalan Jaringan Komputer. Dissertation (M. (2004). (2008). Sekolah bestari: Menangani pembinaan budaya ilmu berfikir secara kritis dan kreatif. Kaedah Penyelidikan (Buku 1).my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp. Sintok. Tahap Penguasaan Komputer di Kalangan Pelajar Ukur Bahan. Paul F. (2006).Princ. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. (2005). Dalam talian http://sbmb. Fakulti Pendidikan.

Model Sistem Pendidikan Tinggi dan Universiti Untuk Malaysia: Kerangka dan Pengisian. Universiti Malaya. (2004).. (Sumber: Jurnal Pendidikan. Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Computer. Universiti Malaya Mohd Hilmi Jaafar. Pendedahan dan Penerimaan Pelajar Pusat Asasi Sains Terhadap Komputer. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Mohd Arif Haji Ismail & Norsiati Razali. Perjuangan Memperkasakan Pendidikan di Malaysia. Paper 28 (15p). Penilaian Kecekapan Teknologi Komunikasi Maklumat (TKM) Dalam Kalangan Pelajar Sains Sosial. Skudai.Ed. [et al. Fakulti Pendidikan. Institut Penyelidikan Tinggi Malaysia (IPPTN). Editors: Roslinda Ithnin …. Universiti Malaya Mohd Aizaini Maarof. Univesiti Sains Malaysia Mohd Safar Hashim & Fatimah Yusooff. (2008). Kelang. Penggunaan Komputer dan Internet di Kalangan Murid Sekolah Rendah. (2005). Pembentangan Kertas kerja Konvensyen Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia kali ke 14. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sains Sosial Sekolah Menengah. Mohd Azul & Norizan A. (2006). Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Zaliman Mohd Yusoff & Manjit Singh Sidhu.). Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. Komputer. Teknologi Multimedia : Kaedah pembelajaran pelajar lemah dalam pelajaran. Mohd Hang Tuah Ismail. Teknologi Maklumat: Sistem Komputer dan Perisian. R. (2002).). Applikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran: Perspektif Mata Pelajaran Kimia SPM. SOURCE: Seminar Pendidikan Pra Universiti / Matrikulasi (4 – 5 Ogos 2007: Petaling Jaya). SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains. Kuala Lumpur. Teknologi dan Masyarakat (10 – 11 Disember 2004K Kuala Lumpur): vol. Bhd. (2004). Mokhtar Ahmad. Dissertation (M. Fakulti Pendidikan.. 2007) 163 – 167. 11 –14 September. (2006). Pengalaman 50 Tahun Merdeka. (2007). Bangi. (2008).Universiti Utara Malaysia (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia) Mohammed Hasrori Kasimon. Dissertation (M.] (Kuala Lumpur: Pusat Asasi Sains. Kuala Lumpur: Saujana Global Morshidi Sirat. Nik Hairi Omar. 2. (2006). Information and Communication Technology. (2001). Universiti Malaya) 80 . Penggunaan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Komputer di Kalangan Guru-Guru Pendidikan Islam. Prosiding.Ed. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Hotel Goldcourse.

(2009).). Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Sajap Maswan. Dissertation (M.my/ps/thesis/education1/nor%20zuliana%20%20abdul%20latif. Institut Perguruan Tuanku Bainun. & Mohamed Amin Embi (2003). Kuala Lumpur Rahimi Md Saad..Ec.Norinah Mohd Ali. Kesediaan Pentadbir Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Pentadbiran Sekolah. Rozinah Jamaludin. (2006).htm 81 . 3. Diakses pada 13 September 2009 Dalam talian http://www. (Sumber: Jurnal Pendidikan.pdf Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia.Princ. anjuran FTSM UKM. Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di Kalangan Pelajar: Ke Arah Mengurangkan Jurang Pendidikan.). Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Nor Kamsiah Jaapar.sajadstudio.uthm. Noraini Idris. 14-16 September 2003 Norizan Abdul Razak. Penguasaan Kemahiran ICT di kalangan pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia. & Ravichndran V. Sumber dari. (2002). Kuala Lumpur. Bangi.. Dissertation (M. Rozainee K. Universiti Malaya: Kampus Kota Nor Zuliana Ab Latif . Penilaian Guru Terhadap Koswer Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Inggeris Tingkatan Satu.info/sumber. paper 50 (19p). SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains. (2006). (2006). Loh S. Piawaian kemahiran ICT untuk pelajar UKM.edu. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Dalam talian http://web. Ahmad Zabidi & Norjoharuddeen (2006). (2001). Teknologi dan Masyarakat (10-11 Disember 2004: Kuala Lumpur): vol. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Norizan Abdul Razak. Bangi. Universiti Malaya) Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). Pembudayaan ICT IPTB. C. Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Kajian Mengenai Literasi Komputer di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya. Universiti Malaya Norizan Abdul Razak. Internet Dalam Pendidikan. Institut Kepengetuaan. (2007). Kertas kerja Bengkel Piawai Kemahiran ICT UKM. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sekolah Menengah. Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. Jabatan Teknologi Pendidikan.

Scheffler, F.L., & Logan, J.P. (1999). Computer technology in schools: What teachers should know and able to do. Journal of Research on Computing in Education, 31 (3), 350-356. Shamsudin Abdul Rahman, (2004). Persepsi Guru-Guru Bahasa Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Bacaan dan Pemahaman di Sekolah-Sekolah di Daerah Sabak Bernam. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Sufean Hussin, (2004). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dalam talian hhtp://www.mcmc.gov.my Taifunisyam Taib, (2003). Interaksi Etika dan Teknologi Komunikasi Maklumat di Dalam Penerapannya ke Dalam Masyarakat dengan Rujukan Khas Kepada Sistem Pendidikan Bestari di Malaysia. Dissertation (M.Sc.). Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya Tan Lee Foong, (2004). Sikap Guru Bahasa Cina Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Tengku Zawawi Tengku Zainal, (2009). Penggunaan Internet Dalam Pendidikan Matematik. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Uni %20Malaya/PXGZ%206190/Penggunaan%20Internet%20Dalam%20Pendidikan %20Matematik.htm Diakses pada 10 September 2009 Turban, E., Aronson, J.E. & Liang, T.P. (2005). Decision support systems and intelligent systems (6th ed). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Yuhanis Yusoff, (2002). Tahap Kecekapan Penggunaan Komputer dan Teknologi Maklumat di Kalangan Pentadbir dan Guru Sebuah Sekolah di Kuala Lumpur. Dissertasion (M.Princ.). Institut Kepengetuaan, Universiti Malaya: Kampus Kota Yusri Mat Johor, (2004). Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Sejarah Tingkatan Tiga. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Zainuddin Abu Bakar, Meor I.K., Mohd Ali I., & Rahmad Sukor A. S., (2008). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zamri Mahamod, Siti Fatimah M. Y. & Norazah M. N.,(2004). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Tahap Pengetahuan Penggunaan ICT Guru-Guru Pelatih IPTA. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zawiyah Mohd Yusof, (2002). Komputer, Etika dan Sosial. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill 82

Jabatan Asas Pendidikan Dan Kemanusiaan Fakulti Pendidikan UNIVERSITI MALAYA

BORANG SOAL SELIDIK
Soal selidik ini adalah kajian ilmiah yang ingin mengkaji tentang Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam. Sila tanda dan bulatkan mana-mana jawapan yang sesuai bagi setiap soalan yang berkaitan dengan jujur dan tepat. Sila jawab semua soalan, dan jangan biarkan soalan tiada jawapan. Segala maklumat adalah rahsia dan kajian ini hanya bertujuan untuk kajian akademik semata-mata. Kerjasama semua murid amatlah dihargai dan disertai dengan jutaan ucapan terima kasih.

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN 1. Tingkatan 2. Aliran 3. Jantina 4. Menghadiri kursus komputer 5. Memiliki komputer di rumah 6. Memiliki kemudahan internet di rumah 7. Memiliki alamat e-mail 8. Memiliki laman web 9. Memiliki blog 10. Memiliki Facebook 11. Pekerjaan bapa/penjaga 12. Kumpulan Etnik [ [ ] Kerajaan ] Melayu 83 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Bawah ] Sains ] Lelaki ] Pernah ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada [ ] Swasta ] Cina [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Atas ] Kemanusiaan ] Perempuan ] Tidak pernah ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Bekerja Sendiri [ ] Lain-lain

] India

13. Pendapatan Keluarga Sebulan

[

RM8,000.00 RM8,001.00

] Kurang RM2,000.00 [ ] RM2,001.00 – RM4,000.00 [ ] RM4,001.00 – 6,000.00 [ ] RM6,001.00 – [ ] Lebih

BAHAGIAN B : TAHAP LITERASI KOMPUTER 1. Sangat tidak mahir PERKARA Saya boleh mengenal pasti / memulakan / menggunakan ……………. 1. Menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran 1 2. Tidak mahir 3. Sederhana mahir 4. Mahir 5. Sangat mahir TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

2. Operasikan komputer, contohnya memulakan dan menutup sistem komputer, 1 menyambungkan kabel ke setiap perkakasan komputer dll 3. Nama dan fungsi perkasasan komputer, contohnya skrin, hardisk, papan 1 monitor, tetikus, pencetak, pengimbas dll 4. Mentakrifkan istilah teknologi komputer, contohnya RAM, BIT, GB dll 1 5. Internet Explorer, Mozilla Firefox dll 6. Enjin carian (Search engine) seperti Yahoo, Google dll 7. Microsoft Office Word 8. Microsoft Office Excel 9. Microsoft Office Acces 10. Microsoft Office Publisher 11. Microsoft Office PowerPoint 12. Microsoft Office Outlook 13. Microsoft Office OneNote 14. Microsoft Office InfoPath 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15. Microsoft Office Groove

1

2

3 4 5

BAHAGIAN C : TAHAP PENGGUNAAN (TKM) DALAM PROSES PEMBELAJARAN 1. Tidak pernah PERKARA Dalam bidang pembelajaran, saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut …….….. 1. Menggunakan perisian seperti Microsoft Word untuk menaip surat, nota, latihan dan dokumen-dokumen lain berkaitan pembelajaran 2. Menggunakan perisian hamparan elektronik (spread-sheet) seperti Microsoft Excel untuk menyiapkan tugasan sekolah 3. Menggunakan perisian persembahan multimedia seperti Microsoft Power Point untuk tugasan pembentangan dalam bilik darjah 4. Menggunakan perisian grafik dan ilustrasi seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Painter, Corel Draw dll untuk tujuan pembelajaran 5. Menggunakan perisian Microsoft Publisher untuk membuat majalah sekolah, buletin, pamphlet, katalog, kad dan sebagainya 6. Melayari laman web (www), enjin carian Google atau Yahoo untuk mencari maklumat tambahan berkaitan isi / konsep mata pelajaran 7. Menghantar / menerima e-mel daripada rakan-rakan sekolah atau guru-guru berkaitan dengan pelajaran 8. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan (newsgroup) dengan rakan sekolah atau guru-guru berkenaan dengan pelajaran 9. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea, berbincang suatu isu pelajaran dengan rakan-rakan atau guru sekolah 10. Menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) untuk tujuan pembelajaran 11. Membaca surat khabar, majalah akademik dan buku-buku secara on-line untuk tujuan pembelajaran 12. Mendapatkan maklumat tentang pembelajaran dari ensaiklopedia, Wikipedia, direktori, kamus, buku elektronik dll 13. Melayari Portal Pendidikan Utusan Melayu, MySchoolNet atau seumpamanya untuk tujuan tutorial / latih tubi dll 14. Berhubung dengan rakan-rakan sekolah lain berkaitan dengan pembelajaran dengan menggunakan kemudahan TMK 85 2. Jarang-jarang 3. Sederhana kerap 4. Kerap 5. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

syarikat. kad kredit. Pendidikan dan Hiburan – menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) 9. latihan secara berperingkat. Perniagaan – mendapatkan maklumat tentang produk. grafik. orang perseorangan dll 2. perisian. fail untuk konfigurasi. berbincang suatu isu dengan rakan. maklumat. pakar profesional. kursus dll 8. Kemudahan pembayaran – membantu ibu-bapa membayar bil telefon. memuat turun dan memuat naik lagu. audio. guru sekolah. buku. Telnet : Menggunakan Capaian Komputer Jarak-Jauh – untuk mencari data. Kerap 5. filem dll 6. World Wide Web (WWW) – melayari laman web untuk mencari maklumat. bertukar pendapat. Protokol Pemindahan Fail (FTP) – menggunakan kemudahan perisian seperti WS-FTP untuk tujuan pemindahan dokumen. pertubuhan. buku. sesebuah jabatan. menempah tiket kapal terbang dll secara on-line 12. Mel Elektronik (E-mel) – menghantar / menerima e-mel dalam bentuk teks. 1. berkongsi maklumat dengan rakan sekolah. video. melihat teks. cara pemakaian. Tidak pernah PERKARA Saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut ……………. bil elektrik. Perbincangan dalam Kumpulan (News Group) / Facebook – mengadakan perbincangan. menonton program televisyen / filem. guru-guru. warna menarik. gambar. animasi. Perkhidmatan lain – membaca surat khabar. Sederhana kerap 4. mendengar lagu secara on-line dll 86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Jarang-jarang 3. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan 10. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea. audio. menempah pembelian barang / perkhidmatan secara on-line dll 11. Pendidikan dan Latihan – mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. ibu-bapa dll 5.BAHAGIAN D : POLA PENGGUNAAN (TKM) DALAM KALANGAN MURID 1. majalah. masyarakat luar dll 4. video. majalah (daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dll) 7. grafik. animasi dll 3. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 . Hiburan dan Permainan – menggunakan perisian multimedia yang menggabungkan aksi pantas.

bahan. kamus.13. Sumber Rujukan – mendapatkan maklumat. buku elektronik dll 14. Saya biasa menggunakan laman sembang (chatting) dengan rakan-rakan sekolah 1 1 2 2 3 4 5 3 4 5 TERIMA KASIH 87 . direktori. berita dari ensaiklopedia. Wikipedia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->