BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Masyarakat dunia pada abad ke-21 ini merupakan suatu masyarakat yang hidup dalam era globalisasi yang berorientasikan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK), atau dikenali sebagai information technology and communication (ICT). Impak globalisasi telah menuntut kebergantungan masyarakat terhadap perkembangan teknologi TMK dalam seluruh aspek kehidupan seharian. Perkembangan TMK telah memberi implikasi yang amat besar terhadap bidang politik, sosial, ekonomi termasuk juga bidang-bidang seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian, hiburan, perubatan, pentadbiran kerajaan, dan tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.

Secara tradisional peranan guru adalah sebagai pengajar dan penyampai ilmu pengetahuan. Kaedah pengajaran adalah berpusatkan guru, dan gurulah sumber ilmu dan pusat segala-galanya. Kesan ledakan kemajuan teknologi komputer dan TMK telah melebarkan takrif peranan seseorang guru, iaitu bukan sebagai pengajar semata-mata tetapi mengambil peranan sebagai pemudah cara atau fasilitator. Sebagai pengurus pendidikan, sewajarnya guru-guru mempunyai kebolehan dan kemahiran memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber

untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran (P&P) dan tahu menggunakan teknologi komunikasi seperti CD-ROM, cakera padat, video, komputer, komputer bimbit, dan perisian-perisian aplikasi komputer seperti e-mail, pengkalan data, pemprosesan perkataan, hamparan eletronik, internet, perisian persembahan dan lain-lainnya. Proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan

1

komputer akan menjadi lebih berkesan dengan kewujudan teknologi multimedia kerana pendidik boleh mempelbagaikan persembahan mereka. Mohd Zaliman et al. (2001) menyatakan teknologi multimedia kian diiktiraf sebagai alat bantuan pengajaran yang sesuai dalam membantu para pendidik untuk mendalami dan mendasari cabaran dunia pendidikan era baru. Arus pemodenan kemahiran TMK ini bukan sahaja menukar secara besar-besaran teknik pengajaran oleh seseorang guru, tetapi juga memberi impak yang amat mendalam terhadap kaedah pembelajaran bagi seseorang murid. Dengan sendirinya, impak kemajuan bidang TMK telah mengubah secara besar-besaran cara murid menimba, memproses, mengaplikasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Dalam arus perdana ini, guru dan juga murid harus bersedia terhadap persaingan global TMK yang tiada batas dan sempadan.

Lantaran perkembangan TMK secara global, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengorak langkah bersama dan berusaha menyesuaikan diri dengan arus perubahan persekitaran. Penggunaan TMK di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi telah diperluaskan. Dasar-dasar dan perancangan yang kondusif terhadap perkembangan TMK telah dilancarkan. Ini bermula dengan memperkenalkan mata pelajaran yang berkaitan TMK seperti Perkomputeran dan Teknologi Maklumat untuk murid sekolah menengah, dan juga rancangan penubuhan Sekolah Bestari. Kementerian Pendidikan sebagai badan induk dunia pendidikan telah memainkan peranan penting untuk menghadapi zaman globalisasi dan dunia pendidikan tanpa sempadan dengan memasukkan kurikulum TMK dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Di samping sifat TMK itu sendiri yang membentuk suasana pembelajaran sepanjang hayat dan memberi peluang-peluang pembelajaran yang tidak ada had, maka adalah menjadi suatu kewajaran kepada pengurus-

2

pengurus pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan segera kepada perubahan-perubahan ini. Dapat kita perhatikan bahawa kerajaan amat memberi tumpuan dan keutamaan terhadap pembentukkan masyarakat yang membudayakan ilmu dan maklumat menerusi penggunaan TMK secara luwes dan menyeluruh.

Namun demikian, usaha murni kerajaan ini sukar untuk berjaya sekiranya pelaku masyarakat itu sendiri kurang membudayakan sepenuhnya penggunaan komputer dan kemahiran TMK. Robiah Sidin et al. (2004) mengatakan, terdapat empat angkubah yang saling berhubung kait antara satu sama lain bagi memacu pembudayaan TMK dalam kalangan anggota masyarakat iaitu; pertama, sikap masyarakat dan murid mestilah positif dan bersedia untuk berubah; kedua, prasarana komputer dan rangkaian komunikasi mestilah lengkap dan mencukupi; ketiga, tenaga yang terlibat untuk memperkenal dan memperluaskan teknologi maklumat mestilah mahir; dan keempat, wang mestilah mencukupi untuk menggerakkan semuanya itu.

1.2 Pernyataan Masalah

Warganegara Malaysia dalam era kini, mestilah kalangan mereka yang dapat menangani cabaran yang dibawa oleh arus globalisasi dan ledakan pengetahuan serta maklumat yang terkini. Anak-anak watan yang hendak dilahirkan mestilah sepatutnya berupaya untuk merancang masa depan dengan bijak, berhikmah dan tepat bagi tujuan adaptasi dengan budaya dan nilai semasa. Kealpaan dan kelekaan dalam mengharungi kehidupan semasa tanpa kemahiran TMK hanya akan menyebabkan sesiapa sahaja terpinggir dan tersingkir dalam global village, (Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman, 2008).

3

Dalam era globalisasi sekarang, salah satu aset yang amat penting dan perlu ada pada seseorang murid terutamanya murid-murid sekolah menengah atas, ialah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Muridmurid bukan sahaja dituntut untuk memiliki kepintaran dan pengetahuan dari segi penguasaan kandungan mata pelajaran, tetapi sepatutnya mahir dalam penggunaan teknologi berasaskan komputer. Antara faktor keperluan memiliki kemahiran TMK ini ialah untuk membantu muridmurid mencari dan memperoleh maklumat dari sumber terbuka tanpa terhad, berkomunikasi dengan berperantaraan komputer, melaksanakan tugasan sekolah, membuat persembahan dan menganalisis data (Norizan & Mohamed Amin, 2003). Teknologi TMK juga penting untuk keperluan sosial murid-murid seperti berinteraksi di alam maya, membantu meningkatkan aktiviti luar darjah atau melaksanakan hobi, penciptaan idea kreatif dan mencari maklumat berkaitan bidang pembelajaran diri masing-masing.

Antara kemahiran TMK yang perlu dikuasai terlebih dahulu oleh murid ialah kemahiran asas menggunakan komputer, kemahiran aplikasi seperti pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, email, browser WWW, aplikasi grafik dan aplikasi yang menjurus kepada bidang pelajaran mereka. Dalam erti kata lain, para murid perlu literasi komputer atau “celik komputer”.

“Buta komputer” pada masa kini adalah sama dengan buta huruf pada tahun 60-an walaupun anda seorang pemegang ijazah dari institusi pengajian tinggi”. (Baharuddin Aris et. al, 2001)

4

Memandangkan literasi komputer adalah antara kemahiran yang begitu penting pada era TMK.. Perkembangan pesat TMK telah mewujudkan banyak laman sesawang dan pangkalan data atas talian yang memerlukan kemahiran murid-murid sekolah untuk mencapai dan mengolah maklumat tersebut. & Maharan M. kajian ini diperlukan untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid. 5 . Oleh itu. ketika negara kita sedang menuju ke arah pembentukkan masyarakat bermaklumat dan masyarakat berasaskan nilai maklumat. para murid yang tidak mampu menguasai teknologi maklumat bukan sahaja dianggap ketinggalan dari segi pencapaian prestasi. 2000). meninjau sejauh mana murid-murid tingkatan enam mengguna dan membudayakan TMK dalam proses pembelajaran. Berasaskan perbahasan tersebut. keperluan asas yang perlu dimiliki oleh para murid ialah memiliki pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang memadai bagi membolehkan mereka menikmati dan mempelbagaikan sumber maklumat yang tidak terhad. maka buta komputer perlulah dihapuskan dalam kalangan murid dan masyarakat amnya kerana ia merupakan komponen utama dalam bidang TMK. dan seterusnya membuat perbandingan tentang tahap literasi dan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran. Oleh itu. meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. tetapi boleh dikatakan jumud ilmu pengetahuan. dan membina penjanaan budaya pemikiran kritis dan kreatif dalam pemerolehan pembelajaran (Mashitoh Y.

3. 1.3 Objektif Kajian Kajian ini dilakukan untuk.4.4 Soalan Kajian Soalan-soalan kajian ialah.5 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki.4.3. 1.4.1 Mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam 1.2 Meninjau tahap pembudayaan TMK oleh murid-murid dalam proses pembelajaran 1.2 Sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka? 1.3 Apakah pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam? 6 .6 Membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1.1.4 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1.3 Meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid 1.3.1 Apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam? 1.3. dan 1.3.3.

Maka dengan itu.4. dapatan kajian membolehkan pihak-pihak yang berkenaan mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid tingkatan enam.4 Adakah murid aliran sains mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusian? 1. Sementelahan pula.4. Berdasarkan dapatan kajian ini nanti. mengenal pasti corak atau pola pembudayaan teknologi TMK oleh murid-murid. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan juga Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). pihak-pihak yang berkenaan akan mendapat gambaran awal mengenai tahap kesediaan TMK oleh murid-murid tingkatan enam.4. dan mengenal pasti sejauh manakah murid-murid sekolah membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka. dapatan kajian ini boleh memberi gambaran awal berkenaan dengan tahap kesediaan TMK oleh murid-murid. 7 .5 Signifikan Kajian Kajian ini amat penting kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). pihak kementerian boleh mengaju dan merangka suatu dasar berkenaan penggunaan dan pembangunan teknologi TMK bagi warga sekolah.1. Kementerian Pelajaran Malaysia sedang merangka dan melaksanakan kurikulum baru bagi keperluan murid-murid tingkatan enam mulai tahun 2009 ini.6 Adakah tahap pembudayaan TMK dalam proses pembelajaran murid aliran sains melebihi murid aliran kemanusiaan? 1. Ini kerana. dan 1.5 Adakah murid perempuan mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid lelaki?. Oleh itu.

dapatan kajian ini juga amat berguna kepada guru-guru mata pelajaran. Dengan itu. Tiga buah sekolah tersebut 8 . penolong kanan akademik.6 Batasan Kajian Responden kajian ini adalah dalam kalangan murid tingkatan enam di tiga buah sekolah harian biasa dalam Daerah Gombak. dapatan kajian ini membolehkan mereka mengenal pasti dan memahami peluang dan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi TMK dalam kalangan murid-murid mereka. Hasil kajian ini nanti akan menyedarkan guru-guru tentang peluang dan kebaikan-kebaikan apabila mereka membudayakan teknologi TMK dalam proses pengajaran masing-masing. Selain itu. Selangor Darul Ehsan. penolong kanan kokurikulum dan ketua-ketua bidang mata pelajaran. yang terdiri daripada pengetua. Selain itu. Seterusnya. kelab sukan dan permainan. pengurusan badan uniform. penolong kanan tingkatan enam. mentadbir keputusan peperiksaan dan sebagainya. kemahiran TMK juga memudahkan tugasan guru dalam pengurusan panitia mata pelajaran. guru-guru akan lebih mudah dan bersedia mengapplikasikan kemudahan TMK dalam melaksanakan bidang tugas masing-masing berdasarkan tahap kesedian murid. pihak pentadbir ini akan merangka perancangan yang responsif terhadap budaya penggunaan kemudahan TMK di sekolah. di samping berkomunikasi atau berteraksi dengan murid masing-masing. penolong kanan hal ehwal murid.Kajian ini juga penting kepada pihak pentadbir sekolah. Ini kerana. Penggunaan TMK ini memudahkan guru-guru melaksanakan tugasan pengajaran dalam kelas. 1. mengorganisasikan kelas.

tenaga dan kewangan kerana pengajian adalah di luar waktu kerja (part time).7 Definisi Operasional 1. dan mempertahankan serta memastikan kelangsungan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. dapatan kajian mungkin hanya bersesuaian dengan responden pilihan sahaja. Pengkaji memiliki sedikit kelebihan kerana mengajar murid tingkatan enam di salah sebuah sekolah responden tersebut. pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan murid bermakna. 1.7 1 Pembudayaan Kamus Dewan. pinggir bandar dan luar bandar di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Data-data seperti kumpulan etnik murid. Walau bagaimanapun. pengkaji mendapat kekangan masa.dipecahkan kepada kategori bandar. jantina dan tahap sosioekonomi keluarga mungkin membatasi kajian ini. Oleh itu. mengamalkan atau melaksanakan penggunaan TMK dalam kehidupan seharian seseorang murid. tradisi. Edisi Keempat mentakrifkan perkataan budaya sebagai satu cara hidup. pembudayaan pula adalah mengamalkan atau melaksanakan sesuatu budaya dalam kehidupan. Perbelanjaan pengajian dan kajian ini dibiayai sendiri oleh pengkaji. Manakala. kefahaman. agak mudah untuk mendapatkan maklumat dan kerjasama daripada responden. Oleh itu. pegangan. Oleh itu. 9 . peradaban sesuatu masyarakat yang diwarisi secara indotrinasi atau secara sukarela.

7. dan teknologi maklumat dan komunikasi Literasi komputer Kamus Dewan. “semua jenis peralatan / perkakasan teknologi yang digunakan untuk memproses. pertama. TM merujuk kepada bahagian 10 .” Mohd. mentakrifkan teknologi maklumat atau information technology (IT) sebagai.2 Literasi komputer. menjelaskan literasi komputer sebagai keupayaan untuk memahami bagaimana sesuatu komputer berfungsi. Maka. kedua. Shanuddin Zakaria (2000). Scott (2006). Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat (TM) sebagai “teknologi yg berkaitan dgn pe-merolehan. et. pengetahuan – mempunyai pengetahuan tentang konsep dan senibina sistem sesebuah komputer berfungi. pula menjelaskan. pemprosesan dan penyebaran maklumat secara elektronik. Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai “tahu menggunakan dan mengendalikan computer”. Baharuddin Aris. secara umumnya literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan applikasi komputer dalam kehidupan seharian. Turban et al. dan ketiga. penyimpanan. interaksi – berkemampuan untuk berinteraksi atau mengapplikasikan teknologi komputer. kesedaran – menyedari kepentingan dan kepelbagaian kegunaan komputer dalam masyarakat masa kini.1. al (2001) mentakrifkan literasi komputer atau celik komputer melalui tiga konsep iaitu. (2005). teknologi maklumat. menyimpan dan memindahkan maklumat dalam bentuk elektronik”. Teknologi maklumat Kamus Dewan.

TM boleh didefinisikan sebagai peralatan teknologi komunikasi yang boleh digunakan untuk tujuan mengumpul. masa. perisian. Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) sebagai.teknologikal dalam sistem maklumat yang meliputi perkakasan. Definisi lain bagi teknologi maklumat ialah teknologi yang menggabungkan teknologi komputer dengan talian komunikasi berkelajuan tinggi. Bagi warga pendidik seperti guru dan pensyarah.” Abdul Manaf Bohari et al. dan menghantar mel elektronik (e-mel) atau CD-ROM yang dapat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Abdul Manaf Bohari et al. dan lokasi geografi. 2006). Ia merangkumi komunikasi tanpa sempadan yang mana tidak ada jurang pemisah untuk kedua-dua pihak berkomunikasi atau berinteraksi pada bila-bila masa. pangkalan data. Ini bermaksud TMK melibatkan penggunaan suatu teknologi sebagai alat dalam melaksanakan proses komunikasi dan ia juga merupakan media perantara menghubungkan antara pelbagai pihak tanpa mengira situasi. Teknologi maklumat dan komunikasi Kamus Dewan. “teknologi yg berkaitan dgn pemerolehan. dan peranti-peranti lain. memproses. menyimpan. Penggabungan komputer dengan teknologi rangkaian ini akan melahirkan ‘penyatuan teknologi’ iaitu teknologi yang menyatukan beberapa industri melalui pelbagai peranti penukaran maklumat dalam bentuk elektronik yang boleh digunakan oleh komputer. pem-prosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan tele-komunikasi. rangkaian. 11 . penyimpanan. (2006) mendefinisikan TMK sebagai komunikasi yang menggunakan teknologi terkini sebagai alat untuk berhubung antara satu sama lain..

Manakala. murid akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). murid-murid mempunyai pilihan sama ada melanjutkan pelajaran ke tingkatan enam. menyimpan. 1.7. sama ada pusat pengajian tinggi awam (IPTA). matrikulasi. 12 . Pengajian dalam tingkatan enam mengambil masa selama dua tahun. TMK bukan sahaja merujuk kepada penggunaan alatan untuk memperoleh maklumat. Di akhir persekolahan tingkatan enam atas.3 Tingkatan enam Selepas menamatkan persekolahan di tingkatan lima.Perbezaan takrif antara TM dengan TMK adalah dari aspek komunikasi. Terdapat dua aliran pengajian di tingkatan enam. menjejak. Tahun pertama dikenali sebagai tingkatan enam bawah dan tahun kedua dikenali sebagai tingkatan enam atas. tetapi juga melibatkan penggunaan alatan TM tersebut untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam pelbagai hala. politeknik. TM dirujuk sebagai penggunaan alatan yang dicipta untuk memperoleh. dan menyampaikan maklumat. atau pusat pengajian tinggi swasta (IPTS). iaitu aliran Sains dan aliran Kemanusiaan. dan kolej atau universiti.

1 Pendahuluan Terdapat beberapa kajian lepas yang mengkaji tentang tahap literasi komputer dan kemahiran TKM dalam kalangan murid-murid. Bab ini akan mengupas tentang tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran seseorang murid. Murid juga tidak lagi hanya mengakses kepada buku teks dan guru-guru sekolah sahaja. pelajar universiti.2 Penggunaan TMK Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Penggunaan TMK menyediakan peluang yang unik dan cabaran menarik terhadap proses pengajaran oleh seseorang guru dan juga aktiviti pembelajaran bagi seseorang murid. dan juga guru-guru sekolah. Aktiviti pengajaran oleh guru tidak hanya berkisar terhadap bahan bantu maujud dalam bilik darjah. berbanding corak pengajaran tradisional dalam bilik darjah. terdapat pelbagai jenis kajian yang ingin mengupas tentang tahap kemahiran dan masalah pengaplikasian TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). 2007). tetapi mendapatkan pelbagai bahan sumber maklumat melepasi daripada kawasan sempadan bilik darjah di sekolah (Rozinah Jamaludin. susur galur perkembangan TMK dalam bidang pendidikan di Malaysia. dan juga mengesan tentang corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid. 2.BAB 2 : LITERATUR KAJIAN 2. 13 . Selain itu. tetapi melangkaui sempadan pemikiran murid dengan berbantukan TMK. guru-guru pelatih.

khususnya dalam bidang TMK. melalui pekeliling ini pihak KPM menjelaskan bahawa perisian kursus. makmal komputer dan pelbagai peralatan TMK wajib digunakan dan dimasukkan dalam Buku Rancangan Mengajar Harian. teratur dan sistematik. Selain itu. Kemudahan TMK amat bermanfaat kepada guru dan murid serta ibubapa. sistem multimedia digital. XVIII. Kemudahan TMK tidak mengubah peranan guru. Keterampilan dan keperibadian yang mulia akan tetap menjadi tunjang dan ikutan utama profesion perguruan. Di antara perkakasan dan perisian yang dibekalkan ialah komputer dan peranti-perantinya. khususnya dalam menghadapi cabaran dan era globalisasi kini. 14 . terdapat beberapa perkara penting yang perlu difahami berhubung dengan penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pekeliling ini menyatakan KPM teleh membekalkan pelbagai jenis peralatan TMK ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan keberkesanan proses P&P. Penggunaan TMK dapat mengurangkan beban tugas guru dan murid di mana setiap kerja dapat dilakukan dengan kemas. rancangan TV pendidikan.Bagi golongan pendidik. Aktiviti pembelajaran hendaklah dirancang dengan teliti oleh guru supaya kemudahan TMK dapat digunakan dengan berkesan. Penglibatan secara serius pihak KPM dalam memperkenalkan TMK dalam P&P dapat dilihat dengan jelas melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 6/2003: Dasar Pengajaran Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran KP (BS) 8591/Jld. malah sebaliknya guru akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. dan perisian-perisian pendidikan. TMK hanya akan bertindak sebagai sumber dan alat bantu dalam proses P&P.

aplikasi dan untuk komunikasi (PPK. pembelajaran secara ekspositori iaitu suasana P&P dimana guru menyampaikan pelajaran kepada murid yang pasif. di samping membolehkan murid belajar tanpa penyeliaan seseorang guru. demonstrasi sesuatu situasi pelajaran dimana ianya dikawal secara turutan oleh suatu sistem. aspek pengajaran guru. projektor LCD. untuk latih tubi yang juga disampaikan dan dikawal oleh sistem. 2001). guru boleh mengindividukan pembelajaran murid. Pembelajaran secara tutorial ini menggunakan perkakasan seperti komputer. Dalam konteks pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mentakrifkan Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai menggunakan TMK secara berfikrah. dan aspek pembelajaran murid. 2001). terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P. aktiviti pembelajaran murid dikawal oleh guru atau oleh sistem perisian itu sendiri. Dengan menggunakan kaedah secara tutorial. cakera keras ataupun maklumat diakses terus dari laman web. Dalam pembelajaran secara tutorial. Tutorial Penggunaan TMK untuk pembelajaran tutorial bermaksud menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan (PPK. dan perisian pendidikan yang biasanya disimpan dalam CD-ROM. boleh meningkatkan motivasi. dan sesuai dengan keperluan murid. murid pula boleh belajar mengikut kemampuan sendiri. dan.Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). penerokaan. Pembelajaran secara tutorial merangkumi. penggunaan TMK dalam P&P dapat dikategorikan kepada empat bahagian atau pecahan. tutorial. Pendekatan dan syarat asas penggunaan TMK dalam P&P mestilah sesuai dengan kemahiran seseorang guru. Ianya boleh dilihat dari dua aspek iaitu. 15 . iaitu sebagai alat.

Pembelajaran secara penerokaan membolehkan seseorang murid berpeluang menentukan hala tuju pembelajaran secara kendiri. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. mengedit atau mengubah karangan dan nota. aktiviti pembelajaran murid adalah secara bebas di mana seseorang murid boleh mengawal atau menentukan maklumat yang diperoleh dengan cara ‘meneroka’. internet. Sebagai contoh. dan sebagainya. mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM. melihat demonstrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid tersebut (PPK.Penerokaan Penggunaan TMK sebagai alat pembelajaran penerokaan bermaksud menggunakan TMK sebagai alat perantaraan untuk. 2001). Aplikasi Penggunaan TMK sebagai alat aplikasi ialah apabila TMK digunakan untuk membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran. dan. mengalami. penyelesaian masalah. melalui e-mel dan sidang video untuk berbincang tentang pelajaran. murid menggunakan perisian Microsoft Word untuk menghasilkan karangan. portal pendidikan dan sebagainya. dan memberi peluang murid menangani masalah sebenar di dalam kelas. pengalaman pembelajaran secara autentik. menulis nota. Dalam pembelajaran secara penerokaan. dan membina pengetahuan melalui interaksi sosial. Murid juga boleh menggunakan aplikasi akses internet contohnya. Pendekatan pembelajaran secara penerokaan adalah mendokongi teori pembelajaran konstruktivisme di mana ia menekankan pemikiran secara kritis dan kreatif. Penggunaan TMK sebagai 16 . mendorong murid terlibat dengan lebih aktif dalam pembelajaran.

Dengan 17 . dan daripada ramai individu ke ramai individu yang lain. 2001). teks. video dan sebagainya (PPK. menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. seorang individu kepada ramai individu. negeri dan antarabangsa. secara diri individu. Kalangan murid bukan sahaja berkomunikasi dalam bilik darjah. Komunikasi Kemudahan TMK berfungsi sebagai alat penghubung komunikasi apabila digunakan untuk membolehkan para murid dan guru berhubung antara satu sama lain dari lokasi berbeza bagi menghantar. Dalam hal ini. menghantar dan menerima pelbagai bentuk maklumat. dan dapat meningkatkan ketepatan atau kecekapan pemerolehan dapatan pembelajaran. 2001). Komunikasi melalui TMK boleh dalam bentuk. bertutur dan bekerjasama (PPK. individu ke individu. budaya atau persekitaran sosial akan membantu pembelajaran seseorang murid. Dengan menggunakan TMK sebagai alat aplikasi. Salah satu contoh teknik pembelajaran yang menyokong penggunaan komunikasi melalui TMK ialah pembelajaran kolaboratif. meta kognitif. murid boleh memberikan tumpuan untuk melakukan aktiviti pembelajaran secara autentik. Dengan kemudahan TMK. Teori ini menyatakan. Terdapat banyak kemudahan internet dan TMK yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi bagi pembelajaran muridmurid. murid dan guru boleh berkongsi bahan. kemahiran berkomunikasi melalui TMK amat diperlukan. grafik. audio. daerah. di mana murid saling mempelajari dan membantu sesama mereka membangunkan kemahian kognitif. tetapi melangkaui sempadan sekolah. Teknik pembelajaran secara kolaboratif menggalakkan murid-murid bekerjasama dalam kumpulan melalui aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan.alat aplikasi menyokong teori pembelajaran sosio-budaya (socio-cultural learning).

kita harus mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi internet dan TMK. tetapi tidak memerlukan setem bagi tujuan penghantaran. video. dan akan sampai kepada penerima dalam masa yang singkat melepasi kekangan lokasi geografi. alamat penerima dan isi kandungannya. Selain daripada bentuk teks.menggunakan TMK sebagai alat kemudahan komunikasi. Bagaimana kemudahan TMK dapat membantu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran? Apakah faedah dan kelebihan yang ditawarkan oleh TMK dalam proses pengintegrasian P&P? Bagi memudahkan kajian terhadap penggunaan TMK dalam proses P&P. penghantaran melalui e-mel boleh melibatkan imej grafik. animasi dan suara (voice mail). Kemudahan TMK terutamanya Internet telah menyediakan beberapa applikasi. antaranya. Telnet. akan melibatkan kos yang amat minimum. Internet Relay Chat (IRC). E-mel hampir sama dengan mel biasa iaitu mempunyai alamat pengirim. Laman Web (WWW). E-mail (Mel Eletronik). dan juga boleh melibatkan pakar baik dari dalam atau luar negeri ke dalam proses pembelajaran mereka. E-mel adalah satu perkhidmatan internet yang popular dan memudahkan guru dan murid berkomunikasi antara satu sama lain. Kumpulan Diskusi dan Berita. Setiap pesanan yang dihantar. Pesanan dan pertanyaan boleh ditulis bila-bila masa dan dihantar dari rumah atau pejabat. E-mail (Mel Eletronik) Mel eletronik merupakan mel yang dihantar secara elektronik menerusi sistem komputer. audio. dan File Transfer Protocol (FTP). murid boleh melibatkan diri dalam proses pembelajaran melalui peer group yang bersifat global. Penghantaran maklumat tersebut boleh dilakukan sama ada dari seorang ke 18 .

Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid melalui e-mel ialah. pelajar. idea kreatif dan inovatif. teknik pengajaran yang terbaik. berkomunikasi secara dalaman dan luaran sesama guru. yakni sekumpulan penerima secara serentak. memperolehi bahan dan teknik di dalam menyelesaikan sesuatu masalah pelajaran secara on-line (Tengku Zawawi. murid-murid juga boleh menggunakan e-mel untuk berhubung dengan guru-guru di sekolah dan juga dengan ibu-bapa masing-masing. Kelebihan e-mel banyak meringankan beban tugas seorang guru. menggalakkan perkembangan bahasa terutama bahasa Inggeris melalui komunikasi dengan rakan pena di luar negara. menghubungi agensi pusat dan swasta serta institusi pendidikan lain mengenai sesuatu program dan polisi yang di gunakan khususnya dalam penyelesaian sesuatu masalah pendidikan (Tengku Zawawi. berkongsi menjalankan sesuatu projek dengan murid dari sekolah-sekolah lain. 19 . 2009).seorang atau dari seorang kepada ramai. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru dengan mengunakan e-mel ialah. berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai latar belakang dan budaya mengenai berbagai isu semasa. pantas dan mengambil masa yang singkat. dan. mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal. Seseorang guru juga boleh menerima dan memeriksa hasil tugasan latihan muridnya melalui kemudahan emel. berkongsi dan bertukar pendapat berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran. latihan dan penilaian. ibu-bapa. Selain itu. dan. dan pihak jabatan serta kementerian. 2009). segala maklumat dan bahan penting dapat dipindah dan disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan mudah. bahan bantu mengajar dan sebagainya. Melalui kemudahan e-mel.

Internet Relay Chat Internet Relay Chat (IRC) dicipta oleh Jarkko Oikarinen.cnidr. Internet Explorer dan sebagainya.html). Para murid juga boleh memperoleh pelbagai maklumat tambahan berkaitan dengan pembelajaran mereka. Perbezaannya adalah 20 .intro. Bagi meneroka laman web. laman web merupakan sumber maklumat tak terhingga kandungannya (Tengku Zawawi. 2009). contohnya Netscape Communicator. dan lain-lain bahan bantu P&P seperti maklumat mengenai projek-projek yang boleh dijalankan oleh murid. seorang pelajar kolej yang berminat dalam perbualan interaktif melalui komputer. pusat sebaran dan penerbitan. Dengan lebih 50 juta tapak laman web dan dengan pertumbuhan 10 peratus setiap hari. Terdapat satu contoh laman iaitu (http://k12. Para pendidik boleh mendapatkan kandungan teks penuh. pendidikan keibu-bapaan. medan perbincangan (forum) dan pemandu (melalui enjin carian). Perbualan dalam IRC adalah persis seperti perbualan sekumpulan rakan dalam sebuah restoran atau kafeteria. yang menghuraikan cara-cara menggunakan World Wide Web khususnya dalam mereformasikan kurikulum. artikel. dan maklumat kesihatan serta bermacam-macam maklumat lain yang boleh diperolehi dengan mudah dan cepat. Laman web merupakan komponen yang menjadikan internet lebih menarik dan paling diminati oleh sesiapa sahaja yang dapat mengaksesnya. pengimbas web (web browser) diperlukan.Laman Web (WWW) Rangkaian sedunia WWW adalah merupakan satu koleksi besar dokumen yang dikenali sebagai ‘laman web’ atau laman sesawang. Dicadangkan bahawa WWW dalam pendidikan boleh berperanan sebagai tutor. rancangan pengajaran.org:90/web.

kita boleh mencari dan menggunakan sumber pada komputer di mana-mana sahaja di dunia tanpa menelan kos yang tinggi. Antara beberapa tapak chat yang polular ialah chat.my di mana para pelajar mengakses untuk mencari maklumat dari 21 . Dengan kemudahan Telnet. komunikasi boleh berlaku antara guru dengan guru.yahoo. guru dengan murid. dan begitulah sebaliknya. Sering kali pengguna menggunakan nama samaran ketika berbual dan berhubung. Dengan menggunakan kemudahan IRC. Telnet boleh diakses dengan kata laluan (password) atau dibuka secara percuma kepada orang ramai.pendeta.com/channel/chat.edu.um.exite. guru dengan ibubapa murid. Telnet Telnet ialah satu protokol yang pertama. Pada hari ini. Kemudahan Telnet amat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Gopher dan WWW menyediakan alternatif pakej program dalam internet. perkhidmatan pengkalan data. dan juga perpustakaan melalui kemudahan ini. guru dengan pihak pentadbir seperti jabatan atau kementerian pelajaran. Pengguna boleh menggunakan perkhidmatan papan bulletin (BBS). Seseorang individu boleh menerokai lokasi komputer jarak jauh dengan menggunakan alamat Protokol Internet (IP). Salah satu contoh kemudahan Telnet ialah www. yang membenarkan pengguna mengakses dan mengawal komputer yang terletak jauh (remote login) tanpa mempunyai sambungan fizikal. di samping memudahkan tugas-tugas pengurusan oleh pihak guru dan pentadbir sekolah.menaip di komputer sambil berbual.com dan www. murid dan pengguna-pengguna lain boleh berkomunikasi dan berbincang apa sahaja termasuk isu-isu yang membabitkan bidang pelajaran. Guru.

jurnal. Kumpulan Diskusi dan Berita Di internet. Senarai kumpulan diskusi eletronik dalam pendidikan boleh didapati dari salah satu contoh laman web iaitu http://k12.rangkaian Perpustakaan Universiti Malaya berkaitan dengan buku. kita boleh membaca atau menyertai perbincangan dalam kumpulan (News Group) tentang pelbagai subjek mengikut minat dan cita rasa kita. Kita juga boleh 22 . terdapat pelbagai perisian yang boleh dimuat turun (download) sama ada secara percuma ataupun berbayar. audio atau video amat mudah untuk dipindahkan dari satu komputer kepada komputer yang lain dengan menggunakan File Transfer Protocol (FTP).cnidr. Terdapat beribu-ribu kumpulan diskusi yang boleh disertai oleh pendidik dan juga murid mengikut minat mereka. grafik. Komuniti-komuniti yang terbentuk secara elektronik yang mempunyai minat yang sama membolehkan ahli-ahli yang menyertai kumpulan diskusi berkongsi pendapat dan membantu di antara satu sama lain tanpa batasan sempadan geografi. File Transfer Protocol (FTP) Menerusi internet. majalah. Segala bahan pembelajaran yang terdapat dalam sesuatu penerima (di mana-mana institusi pendidikan) boleh dipindahkan ke dalam komputer kita di rumah atau di sekolah tanpa mengalami sebarang perubahan.html. kajian penyelidikan dan sebagainya. segala fail sama ada dalam bentuk teks.org:90/list. Pada hari ini. Kumpulan berita dan diskusi secara asasnya adalah aplikasi dan lanjutan kepada penggunaan e-mel secara berkesan.

Semua kemudahan di atas boleh dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Semuanya menggunakan kemudahan FTP. Namun dengan kemudahan jaringan kerja setempat "LAN" (Local Access Network) hasrat mengintegrasikan internet ke dalam pengajaran boleh dilaksanakan. Murid-murid perlu terdedah kepada capaian intelektual. Oleh itu. Veronica. Seseorang murid juga perlu dididik mengenai tanggungjawab dan etika sebagai pengguna "on-line" di dalam mencapai internet. Archie. pengajaran secara mengintegrasikan internet dalam pengajaran dan pembelajaran sukar berlaku.memuatkan kembali (upload) segala fail ke dalam sesuatu penerima untuk dipamerkan atau dimanfaatkan oleh orang lain. iaitu kebolehan dan kemahiran menjelajah dunia siber dengan penuh berakhlak dan bijaksana. perancangan aktiviti yang kemas dan teratur amatlah penting. WAIS. 23 . Tanpa kemudahan untuk mencapai internet. dan WWW. Semua aplikasi tersebut boleh digunakan sama ada sebagai sumber maklumat atau pun sebagai bahan bantu yang diintegrasikan terus dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan murid-murid juga perlu memilih aplikasi yang berguna untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Capaian secara fizikal di dalam internet merupakan kemudahan kelengkapan komputer kepada guru dan murid untuk mencapai internet berserta dengan komponen seperti e-mel. pemindahan fail. Capaian maklumat melalui internet melibatkan dua komponen utama iaitu capaian secara fizikal (physical access) dan capaian secara bijaksana (intellectual access). terutama para pendidik dan murid-murid di seluruh dunia. kumpulan perbincangan elektronik. Para guru harus bijak memilih aplikasi yang sesuai digunakan. gopher. supaya murid-murid dapat menggunakan internet secara maksimum dan optimum.

4 peratus pada tahun 2003 tersebut (Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. jumlah pemilik komputer telah meningkat kepada 4.500 buah sekolah telah dilengkapkan dengan makmal komputer. Pada tahun 1998 tersebut. Projek Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan (CIE).36 juta. 4. kadar penembusan internet secara panggilan ialah 1.2 juta orang pada tahun 2003. 2004).120 buah sekolah sudah dihubungkan kepada SchoolNet yang menggunakan jalur lebar (Mohd Safar Hasim & Fatimah Yussoof. Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan di Malaysia bermula sejak tahun 80-an dengan beberapa projek rintis seperti Projek Munsyi. Malaysia telah memperkenalkan konsep sekolah bestari dalam tahun 1999 dengan 90 buah sekolah diberikan komputer sebagai projek rintis. 2006). Seterusnya. dan seterusnya pengenalan Projek Sekolah Bestari di mana konsep ini mula dicadangkan pada tahun 1997 (Norizan Abdul Razak. Walau bagaimanapun. 24 .2. di mana 16.1 peratus sahaja rakyat Malaysia yang memiliki komputer peribadi. dan sebanyak 8. 2006). Konsep sekolah bestari adalah merupakan salah satu daripada tujuh applikasi Perdana Multimedia Super Corridor.8 peratus sahaja. jumlah komputer peribadi yang dimiliki oleh rakyat Malaysia ialah sebanyak 1. Pelaburan dalam projek sekolah bestari adalah satu usaha berterusan kerana kerajaan melihat pendidikan sebagai penyumbang utama kepada pembangunan negara. iaitu kira-kira 6. Perangkaan ini menunjukkan komitmen kerajaan terhadap pendidikan yang menggunakan kemudahan TMK dalam usaha meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah.6 peratus daripada rakyat Malaysia telah memiliki komputer.3 Perkembangan TKM Dalam Bidang Pendidikan Pada tahun 1998. Manakala kadar penggunaan internet secara panggilan telah meningkat kepada 11.

YAB Dato’ Seri Dr. troli. TV Pendidikan. ijazah sarjana dan doktor falsafah (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. diploma. oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu. aplikasi internet mula diperkenalkan dalam bidang pendidikan di mana pihak KPM telah melancarkan laman web MySchoolNet sebagai salah satu usaha meningkatkan penggunaan TKM dalam P&P. dan menganjurkan kursus dan latihan untuk meningkatkan kemahiran TMK dalam kalangan guru iaitu di mana. Dan Universiti 25 . 200. penawaran mata pelajaran TMK untuk tingkatan empat dan lima. dan membekalkan jaringan untuk membantu para guru dan murid mengakses maklumat tentang pendidikan secara dalam talian.000 orang guru telah pun dilaksanakan oleh KPM (KPM. penawaran mata pelajaran Perkomputeran untuk tingkatan enam. makmal komputer. Projek MySchoonNet. Mahathir Mohammad. Schoolnet. skrin. Sehingga tahun 2005. Pengeluaran tenaga pekerja yang berpengetahuan.Selain itu. Institut Teknologi Mara (ITM) adalah merupakan institusi yang pertama menawarkan program Diploma Sains Komputer pada tahun 1969. Malaysia mempunyai lebih daripada lapan belas institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang menawarkan program dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi daripada peringkat sijil. 2008). pembekalan komputer riba. Projek LCD. cekap dan berketrampilan dalam bidang teknikal perlu dimulakan dari tahap awal persekolahan lagi. Penggunaan komputer dan TMK dalam pendidikan amat tepat pada masanya kerana kerajaan berusaha untuk mencapai status negara maju yang berasaskan industri seperti visi yang diwar-warkan dalam Wawasan 2020. 2006). Pada masa ini. hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berketrampilan dalam TMK dapat dilihat melalui beberapa projek sekolah seperti Projek Rintis Sekolah Bestari. ijazah sarjana muda. TV dan pencetak dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).

mengedit atau mengubahsuai karangan atau esei pelajaran dan sebagainya.4 Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Sajap Maswan (2009). taman permainan dan sebagainya. dan baca akhbar. buku. bayar bil secara online. contohnya Kolej Damansara Utama (KDU) menawarkan program Diploma Pengajian Komputer dari Universiti Lincolnshire dan Humberside (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. 2008). merumuskan pembudayaan TMK dalam kalangan murid akan berkembang sekiranya murid dapat mengamalkan sekurang-kurangnya enam perkara berikut dalam kehidupan mereka. Komputer jenis ‘laptop’ adalah ringan dan mudah dibawa ke mana sahaja kita pergi. alQuran. menaip nota atau latihan. pusat rekreasi.Sains Malaysia (USM) adalah merupakan universiti yang pertama menawarkan program sarjana muda TMK. Pada bila-bila masa murid boleh menggunakan komputer untuk menyiapkan tugasan sekolah. buka dan jawab forum. setiap hari buka komputer. Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Malaya (UM). Murid boleh membuka dan 26 . Segelintir IPTS menawarkan program yang berasaskan TMK secara berkembar dengan universiti luar negara. semak dan balas e-mel. perpustakaan. kemaskini website atau portal. Setiap hari membuka komputer dan melayari internet. bahan penyelidikan dan sebagainya secara dalam talian (on-line). iaitu. Dan pada ketika ini. hampir semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) menawarkan pengajian berorientasikan sains komputer dan TMK. Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Seterusnya program pendidikan berasaskan TMK ditawarkan oleh universitiuniversiti yang lain seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). 2. contohnya ke restoran.

guru sekolah. jabatan kerajaan dan sebagainya. Dengan demikian. grafik. menerima e-mel dalam bentuk teks. murid menggunakan masa dan setiap peluang secara optimum dalam meningkatkan prestasi pelajaran. Melalui e-mel juga murid boleh berkomunikasi dengan rakan sekolah. berdiskusi dan bertukar-tukar pendapat. animasi dan sebagainya. Dengan kemudahan modem Wi-Fi Streamyx dan ‘broadband’ atau Vodafon Mobile Celcom yang boleh didapati di pasaran. Dengan kemudahan TMK juga. pakar profesional. atau web-cam untuk berkongsi idea atau berbincang suatu isu dengan rakan. membaca dan menjawab e-mel setiap hari. Menggunakan kemudahan sidang video (Video Conferencing). Menggunakan kemudahan TMK untuk melakukan perbincangan dalam kumpulan. ibu-bapa 27 . murid boleh memasuki mana-mana kumpulan perbincangan mengikut kesukaan dan minat masing-masing. Para murid akan mengoptimumkan kemudahan TMK sekiranya mereka memiliki kumpulan perbincangan (News Group) sendiri. guru. Dengan kemudahan rangkaian ini. Membudayakan amalan membuka. maklumat dan sebagainya tentang pembelajaran mereka. bahkan individu profesional berkaitan dengan sesuatu kepakaran atau isu tertentu. menghantar. Dengan kemudahan TMK para murid boleh mengakses internet di mana-mana dan membuka. video. dengan mudah para murid boleh akses ke internet dan membudayakan TMK dalam kehidupan di mana-mana dan pada bila-bila masa. ibubapa. audio.menggunakan komputer semasa menunggu kawan atau ahli keluarga berurusan di klinik. gambar. bank. atau melaksanakan hobi masing-masing melalui penggunaan komputer. murid boleh berbincang.

fail untuk konfigurasi. Melalui web-cam. Perisianperisian untuk pendidikan dan latihan banyak terdapat di pasaran dan boleh digunakan untuk mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. dan dimana-mana jua secara langsung (berhadapan muka antara satu sama lain). memuat turun lagu. Menggunakan perisian pendidikan dan latihan yang ada dijual di pasaran. majalah daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dan sebagainya. buku. Sekiranya murid-murid membudayakan kemudahan pemindahan fail ini dalam kegiatan berunsurkan internet mereka. perisian. jurnal dan sebagainya melalui kemudahan rangkaian Perpustakaan Negara. Sekiranya murid menggunakan kemudahan ini dan membudayakannya dalam kehidupan seharian. amat banyak faedah dan kelebihan yang seseorang itu perolehi. 28 . Menggunakan perkhidmatan Telnet iaitu menggunakan capaian komputer jarak jauh untuk mencari data. murid-murid boleh berbual dan berkongsi maklumat dengan para peserta di seluruh pelosok dunia pada bila-bila masa. Contohnya. mendapatkan maklumat buku. murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan dalam urusan seharian. majalah.dan sebagainya. murid boleh menggunakan kemudahan perisian seperti WSFTP untuk tujuan pemindahan dokumen. filem dan sebagainya. Menggunakan kemudahan Protokol Pemindahan Fail (FTP) dalam kegiatan penerokaan maklumat. maklumat. latihan secara berperingkat. Banyak kelebihan dan faedah menggunakan web-cam dalam proses pembelajaran atau melaksanakan tugasan seharian. Boleh memperoleh bahan pembelajaran dalam masa yang singkat. Dengan kemudahan FTP. kos yang amat murah dan memperoleh bahan multimedia yang menarik dan pelbagai.

dan pelbagai maklumat yang lain. Menggunakan perisian yang menggabungkan unsur hiburan dan permainan. Melalui perisian-perisian ini. tatacara menggunakannya. Menggunakan kemudahan TMK bagi tujuan perniagaan. cara pemakaian. Perisian ini selalunya menggunakan multimedia yang menggabungkan aksi pantas. menempah pembelian barang atau perkhidmatan 29 . Terdapat banyak perisian sedemikian rupa dijual di pasaran.kursus dan sebagainya. Perisian ini amat baik untuk kegunaan para murid. Melaluinya. Apatah lagi sekiranya pakej perisian permainan tersebut terlalu banyak unsur ganas dan lucah yang akan memberi kesan sampingan yang sebaliknya. murid diajar secara tertib dan berperingkat tentang kandungan sesuatu perkara. warna menarik. Contohnya. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan. akan membuang masa dan mendatangkan kesan negatif terhadap kemajuan pembelajaran seseorang murid. bermain komputer tanpa kawalan. mendapatkan maklumat tentang produk. murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan kerana menggunakan perisian yang telah lengkap dan menarik. Sejauh manakah murid memberikan ruang masa mereka bermain melalui pakej perisian komputer? Adakah bermain melalui komputer membudaya dalam kehidupan seseorang murid? Walau bagaimanapun. Membeli dan menggunakan perisian-perisian yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan. kerana ia menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment). Ini boleh mendorong pembelajaran secara kendiri bagi seseorang murid dan mengurangkan rasa bosan mereka. faedah serta kelebihannya.

kamus. 30 . Kaedah pembayaran bil secara dalam talian membantu menjimatkan masa dan tenaga. Sekiranya para murid menggunakan kemudahan internet dan TMK dalam pembelian barang dan perkhidmatan. Melalui internet murid boleh mendapatkan maklumat. menempah tiket kapal terbang secara on-line dan sebagainya. syarikat korporat dan bank-bank perdagangan menyediakan kemudahan pembayaran secara dalam talian. cukai tanah. Menggunakan teknologi internet dan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan. Sekiranya murid membudayakan sikap membaca surat khabar atau buku secara dalam talian. direktori. Contohnya. Kemudahan pembayaran bil atas talian. kad kredit. buku elektronik dan sebagainya. buku. membantu ibu-bapa membayar bil telefon. mereka dapat menjimatkan masa dan tenaga. dan menjimatkan masa untuk membeli buku ke kedai. menonton program televisyen. Wikipedia.secara dalam talian dan sebagainya. berita dari ensaiklopedia. cukai pintu. Betapa mudahnya mendapatkan bahan-bahan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi TMK berbanding dengan sebelum teknologi ini diperkenalkan. bil elektrik. Perkhidmatan lain seperti membaca surat khabar. filem dan mendengar lagu secara dalam talian. majalah. berbanding terpaksa keluar ke gedung perniagaan untuk membeli belah. berbanding terpaksa berbaris di pejabat pos atau kaunter pembayaran di bank. bahan. murid boleh menjimatkan wang untuk membeli surat khabar. Hampir semua jabatan kerajaan.

Kaedah soal-selidik dan ujian kemahiran secara amali telah digunakan untuk mengumpul data ke atas 43 orang responden dan 8 orang guru yang mengajar tingkatan lima. Secara keseluruhan. Secara purata. Sejauh manakah kita membudayakan TMK dalam kehidupan? Adakah pembudayaan TMK wujud dalam diri kita.5 Kajian Yang Berkaitan Terdapat beberapa kajian yang cuba melihat tahap pengetahuan dan kemahiran TMK dalam kalangan murid dan juga guru-guru sekolah. amat memberi faedah dan kebaikan di dalam kehidupan semua kita. keputusan kajian mendapati tahap literasi komputer yang dimiliki oleh responden adalah rendah. Bajing Angieng (2006). 2.5% (N=43) responden masing-masing tidak pernah menggunakan perkakasan dan aplikasi komputer yang dinyatakan. atau golongan profesional yang lain. Kesedaran tentang kepentingan komputer pula adalah tinggi dengan min keseluruhan ialah 3. Walaupun responden 31 .Semua kemudahan yang diberikan oleh TMK seperti yang telah dibahaskan. Kajian juga mendapati 90. telah membuat kajian tahap literasi komputer di kalangan murid tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar bandar.5% (N=33) responden gagal atau tidak dapat berinteraksi menggunakan komputer walaupun dengan kemahiran yang paling asas. 38.7% dan 53. guru.7% (N=43) responden tidak memiliki komputer di rumah. Sarikei.4 % responden tidak pernah menggunakan e-mel. kemudahan untuk akses kepada internet. Kemahiran berinteraksi dengan komputer pula masih rendah di mana seramai 54. rakan-rakan sekolah dan ahli keluarga kita? Tahap pembudayaan TMK tertakluk kepada kemahiran seseorang murid mengaplikasikan teknologi komputer dan internet. Sarawak. manakala sebanyak 88. ibu-bapa. dan juga bergantung kepada minat seseorang murid terhadap dunia TMK. baik kita seorang murid.88.

Terdapat hubungan yang positif antara perlaksanaan kurikulum dengan penguasaan kemahiran TMK pelajar. telah melakukan kajian terhadap Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. Kajian tersebut mendapati pelajar secara amnya di tahap sederhana bagi perisian Word dan Internet/e-mel tetapi di tahap yang minima bagi perisian PowerPoint dan Excel. mereka masih bersedia untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu belajar. iaitu menggunakan pemprosesan perkataan (word processing). Perbezaan pencapaian ini terjadi disebabkan perisian Word dan internet/e-mel adalah perisian yang kerap digunakan oleh pelajar tersebut. manakala perisian PowerPoint dan Excel adalah bersifat khusus dan jarang digunakan.mempunyai tahap literasi komputer yang rendah. bagi mengenal pasti tahap penguasaan teknologi TMK dalam kalangan mereka. al. Internet Explorer dan e-mel. 32 . Kajian oleh Nik Hairi. PowerPoint. Excel. Dapatan kajian menunjukkan tiga aspek kemahiran TMK yang benar-benar dikuasai oleh pelatih. memasang komputer dan mencari maklumat menggunakan internet. Mohd Azul & Norizan Abdul Razak (2006) dilakukan terhadap 239 orang pelajar tahun pertama aliran sains sosial. (2008). Nor Zuliana Abdul Latif (2006). Sepuluh aspek kemahiran TMK telah dinilai dan dapatan kajian menunjukkan tiga daripadanya adalah amat dikuasai oleh pelajar dengan baik. Terdapat 17 aspek kemahiran TMK yang dikaji. Jamaluddin Ahmad et. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan bertujuan untuk menilai tahap kecekapan penggunaan perisian Word. telah membuat kajian terhadap 107 orang pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia.

Seramai 2. dan seramai 2. murid sekolah dan pelajar IPTA yakin dan bersikap positif terhadap penggunaan TMK di dalam proses P&P. dan perisian untuk tujuan tutorial. telah melakukan kajian ke atas pembudayaan TMK dalam kalangan murid di beberapa buah sekolah dalam Selangor. Kajian mereka mendapati. responden amat cekap menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word dan perisian helaian hamparan iaitu Microsoft Excel. dan kalangan pelajar ini boleh menulis program. Hanya 504 orang (21. Kemahiran TMK yang paling kurang dimiliki oleh pelajar IPTA ini ialah menghasilkan perisian multimedia dan menulis program komputer.9%) pelajar IPTA mahir menghasilkan perisian multimedia.4%) pelajar IPTA ini dapat menguasai kemahiran membuat slaid untuk persembahan. terutamanya komputer. Pengkaji merumuskan. Di antara pelbagai perisian yang ada. hanya 20. Responden juga menyatakan mereka agak kerap menggunakan perisian permainan pendidikan. 33 .035 orang (88. Kuala Lumpur.9%) guru pelatih sangat mahir dan mahir dalam menulis laporan. surat atau dokumen. termasuk latihan. sejumlah 2. mesin pencetak dan akaun akses internet. Pelajar-pelajar IPTA kerap menggunakan kemudahan TMK untuk mencari bahan pembelajaran mereka. dan pelajar di Yayasan Pelajaran Mara. Rata-rata murid dan pelajar yang dipilih sebagai responden lebih kerap menggunakan TMK di rumah berbanding di tempat lain. Negeri Sembilan.4%) pelajar IPTA dapat mengirim mesej melalui e-mel. pembudayaan TMK dalam kalangan murid harus bermula di rumah di mana ibubapa harus mengambil tanggungjawab menyediakan peralatan TMK terlebih dahulu.Pertama.1% Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004).175 orang (94. Universiti Kebangsaan Malaysia. termasuk pelajar Fakulti Perubatan.163 orang (93.

Sebanyak 11 item yang berkaitan tentang pengetahuan komputer telah digubal oleh pengkaji. Hasil temubual pengkaji mendapati.303 orang guru-guru pelatih IPTA. dan seramai 1. Kadar kekerapan penggunaan yang tertinggi ialah 21 kali. Pengendalian peralatan TMK sebagai media untuk kegunaan P&P memerlukan masa yang lama. telah melakukan kajian terhadap aplikasi TMK dalam P&P dari aspek mata pelajaran Kimia SPM. al. telah mengkaji tentang tahap pengetahuan penggunaan TMK dalam kalangan 2. Hanya 16 daripada 22 buah kelas yang menggunakan makmal komputer dan menggunakan perisian kursus bestari dan melayari internet.7%) pelatih mahir menggunakan e-mel. Dan. Dua aspek yang amat kurang dikuasai oleh pelatih tersebut ialah menggunakan perisian komersial dan menghasilkan perisian multimedia. dan yang terendah ialah sekali sahaja dalam tempoh masa tersebut. dapatan kajian juga menunjukkan hanya 40.973 orang (85. Dan hanya 657 orang (28. Zamri Mahamod et.5%) yang mahir menghasilkan perisian multimedia. penggunaan makmal komputer untuk kegunaan perisian kursus bestari atau melayari internet agak kurang memuaskan. Hanya 24.0%) kalangan mereka mahir menggunakan perkhidmatan WWW.750 orang (76. Dua item yang mencatat kemahiran tertinggi bagi pelatih-pelatih tersebut ialah menggunakan e-mel dan mengakses bahan dari WWW. guru kurang menggunakan prasarana TMK adalah disebabkan kekangan masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran. di sebuah sekolah bestari di Kuantan. Hanya 585 orang (25.Mohd Arif & Norsiati (2004).56% guru-guru menggunakan makmal komputer dalam tiga bulan pertama persekolahan. (2008). Kajiannya mendapati. 34 .4%) sahaja yang mahir menggunakan perisian komersial yang ada di pasaran. Seramai 1.53% daripada masa P&P guru-guru menggunakan komputer dan teknologi internet.

0%) yang pernah menggunakan internet secara on-line dalam mengendalikan P&P Sejarah. Kelantan. Dapatan kajian menjelaskan. dan juga untuk tujuan membuat pelaporan aktiviti kokurikulum sekolah. dan mengaplikasikan perisian-perisian Microsoft Office. dapatan kajian menunjukkan rata-rata guru mempunyai keupayaan menggunakan asas alatan komputer. Walau bagaimanapun. Yusri Mat Johor (2004). MS Excel dan MS PowerPoint.8%) kurang mahir atau kurang pantas menaip tulisan Jawi dengan menggunakan komputer. terdapat tiga perisian komputer yang kerap digunakan dalam proses P&P iaitu MS Word. Namun begitu. kajian menunjukkan seramai 23 orang (32. Hanya 4 orang (10. Seramai 88 35 . Sebahagian besar guruguru mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan komputer dalam proses P&P. Shamsudin Abdul Rahman (2004). Seramai 69 orang (98. Komputer banyak digunakan untuk mengolah soalan latihan dan peperiksaan. Kajian beliau menunjukkan hampir semua guru Sejarah (38 orang) memiliki komputer (95.6%) menyatakan komputer sesuai digunakan untuk peningkatan kendiri. penggunaan komputer untuk tujuan pengurusan P&P adalah lebih kerap berbanding penggunaan komputer untuk melayari internet. juga telah melakukan kajian tentang penggunaan komputer dalam P&P.0%). membuat kajian terhadap persepsi guru-guru Bahasa terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran bacaan dan pemahaman di sekolah-sekolah dalam Daerah Sabak Bernam. telah mengkaji tentang penggunaan komputer dalam P&P bagi guru-guru Pendidikan Islam di Daerah Kuala Krai. Rata-rata guru-guru dalam kajian bersetuju bahawa penggunaan komputer membantu dalam proses P&P mata pelajaran Sejarah. Selain itu. namun kajian beliau menumpukan terhadap mata pelajaran Sejarah tingkatan tiga.Mohd Hang Tuah Ismail (2005).

00 sebulan. melakukan kajian terhadap kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan 70 orang guru Sains Sosial sekolah menengah di Daerah Hilir Perak. Walau bagaimanapun. kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan guru Sains Sosial agak rendah. Perangkaan menunjukkan. membuat kajian mengenai literasi komputer dalam kalangan 324 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Universiti Malaya. Ini kerana komputer amat membantu dalam menyelesaikan tugasan projek atau latihan ilmiah pelajar. Hasil kajian beliau mendapati.27%.1% masa penggunaan komputer oleh guru-guru adalah untuk tujuan menaip dokumen.000. Mohd Hasrori (2005). (58. Norinah Mohd Ali (2002). guru- 36 . Kajian Shamsudin juga mendapati guru-guru sekolah mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan teknologi komputer dalam bilik darjah. Dapatan kajian beliau menunjukkan tahap literasi komputer pelajar adalah sederhana tinggi dengan min skor 78. Hasil kajian beliau menunjukkan. Sebanyak 86. dan selebihnya untuk tujuan peribadi. Kajian Norinah juga mendapati sikap para pelajar adalah positif terhadap penggunaan komputer dalam bidang pengajian. kekangan penggunaan komputer dalam proses P&P ialah kekurangan kemudahan peralatan TMK di sekolah-sekolah. Kekerapan penggunaan komputer juga didapati rendah.orang guru (88.6%) responden sukar untuk mencari perisian yang sesuai berkenaan dengan mata pelajaran Sains Sosial yang mereka ajar.0%) menggunakan teknologi komputer untuk melaksanakan kerja-kerja sekolah. soalan latihan dan soalan peperiksaan yang berasaskan tugasan sekolah. tahap literasi komputer para pelajar adalah agak tinggi bagi yang berasal dari ibu-bapa yang berpendapatan tinggi melebihi RM3. Walau bagaimanapun.

melakukan kajian terhadap penggunaan komputer dalam membantu kepimpinan pengajaran 58 orang Guru Besar di sekolah-sekolah dalam Daerah Muar. Rata-rata guru sudah bersedia menggunakan komputer dalam proses pengajaran masing-masing. Laili mendapati ada perbezaan tentang tahap penggunaan komputer bagi guru besar di bandar berbanding dengan guru besar luar bandar. kebanyakkan guru positif terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. dan menggunakan teknologi komputer dalam menjalankan fungsi kepimpinan pengajaran mereka. 37 .6%) terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. telah membuat kajian terhadap sikap 87 orang guru bahasa Cina terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Cina. Kajian beliau mendapati. Pengkaji juga menggesa pihak kerajaan agar dapat menawarkan kursus kemahiran TMK kepada guru-guru sekolah. dan membekalkan peralatan TMK yang lebih banyak untuk keperluan sekolah.guru mempunyai pandangan yang positif (98. Kajian mendapati kesemua guru besar mempunyai pengetahuan yang secukupnya tentang penggunaan komputer. Laili Atan (2004). Guru besar di bandar lebih kerap dan lebih mahir menggunakan teknologi komputer dalam pengurusan pengajaran instruksional masing-masing berbanding dengan guru besar luar bandar. Kajian ini ingin mengenal pasti tentang pengetahuan guru besar terhadap penggunaan komputer serta perbezaan penggunaan komputer dalam kalangan guru besar bandar dengan luar bandar. Tan Lee Fong (2004).

Maka. Begitu juga terdapat beberapa pensyarah tempatan yang meninjau tentang tahap keupayaan dan kemahiran TMK dalam kalangan pelajar atau pelatih IPTA dan IPTS masing-masing.2. walaupun ‘guru kurang mengaplikasikan TMK’ dalam proses pengajaran. Murid tingkatan enam adalah murid yang ‘matang dan dewasa’ bagi manamana sekolah. Kebanyakkan daripada kajian tersebut meninjau dari sudut penggunaan kemudahan TMK dari aspek pengajaran guru-guru.6 Kesimpulan Terdapat banyak kajian lepas yang mengkaji tentang penggunaan TMK dalam proses P&P bagi murid-murid dan guru-guru sekolah rendah mahupun sekolah menengah. kemampuan dan keupayaan tahap kompetensi TMK mereka harus selidiki dan dikenal pasti. Agak kurang kajian berkaitan yang meninjau tentang penggunan TMK dalam proses pembelajaran dari sudut perolehan kendiri murid-murid. Oleh itu. 38 . kajian ini amat bersesuaian untuk mengenal pasti sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka.

pinggir bandar dan luar bandar. Selangor Darul Ehsan. pengkaji juga menggunakan statistik inferensi iaitu ujian-t untuk membanding beza data-data selang dan nisbah. 3. min untuk mengukur kecenderungan memusat.3 Persampelan Responden kajian adalah murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Pengkaji telah memperoleh 40 borang 39 .1 Pendahuluan Bab ini akan menerangkan tentang reka bentuk kajian. Dapatan data diperoleh melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada responden. persampelan. serta prosedur penganalisisan data. Selain itu. prosedur pengumpulan data. dan menggunakan peratusan untuk mempiawaikan data. Tiga buah sekolah tersebut dipilih dari kategori sekolah bandar. Sebanyak 60 borang soal selidik telah diedarkan kepada setiap sekolah.2 Reka Bentuk Kajian Kajian ini adalah penyelidikan kuantitatif berbentuk kajian tinjauan.BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3. Kajian deskriptif akan menggunakan statistik deskriptif seperti. 3. instrumen kajian. sisihan piawai untuk mengukur keserakan data.

Bahagian B. Bahagian C dan Bahagian D.1 Bahagian A : Maklumat Latar Belakang Responden Bahagian A mengandungi 13 soalan yang bertujuan untuk mengetahui maklumat latar belakang responden dalam kalangan murid. pernah menghadiri kursus komputer atau tidak. maklumat pekerjaan ibu-bapa. aliran pembelajaran.jawapan dari responden sekolah luar bandar. jantina. tingkatan mereka. memiliki komputer di rumah. Bahagian A. iaitu. 15 item soal selidik digunakan untuk meninjau tentang tahap literasi komputer dalam kalangan murid. memiliki kemudahan internet. dan maklumat pendapatan keluarga sebulan. akaun facebook. Terdapat 56 item soalan yang dipecahkan kepada empat bahagian.4 2 Bahagian B : Tahap Literasi Komputer Murid Dalam bahagian B. contohnya. menamakan fungsi perkasasan komputer. 40 dari sekolah pinggir bandar dan 31 borang dari responden sekolah bandar. kebolehan murid mengenal pasti atau menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran. mentakrifkan istilah teknologi komputer. kebolehan 40 . 3. 3. blog. kumpulan etnik. kebolehan murid mengoperasikan komputer.4.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah satu set soal selidik yang mengandungi soalan-soalan berstruktur respon terhad. 3. memiliki alamat e-mel peribadi. iaitu. laman-web.

Sangat mahir. 2. 1. mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. 41 . dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan. Responden dikehendaki menjawab 15 item soal selidik. MS Publisher. 1. Item-item soalan yang dibina adalah untuk mengetahui tujuan penggunaan TMK. MS Outlook. menggunakan e-mel. melayari WWW bagi mencari maklumat pembelajaran. Tidak pernah. membaca buku atau surat khabar. menggunakan perisian pendidikan yang ada dalam pasaran. Mahir dan 5. 4. Responden diminta menandakan tahap literasi komputer tersebut berdasarkan pernyataan yang diberi. menggunakan web-cam secara dalam talian. perisian grafik seperti Adobe Photoshop. 3. Pengkaji hendak meninjau adakah semua kemudahan TMK tersebut diaplikasikan oleh murid-murid ini dalam proses pembelajaran. Jarang-jarang.3 Bahagian C : Tahap Penggunaan TKM Dalam Proses Pembelajaran Bahagian C dibina untuk mengenal pasti tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran murid. Sangat kerap. menggunakan persembahan MS PowerPoint. seperti. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel. iaitu. 2. 4. Sederhana mahir. Sederhana kerap. 3. MS Excel. menggunakan perisian MS Word. iaitu. mendapatkan maklumat dari Wikipedia. Sebanyak 14 item soalan dibina. MS Powerpoint. MS OneNote. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup). Tidak mahir. melayari Portal Pendidikan. Responden dikehendaki menjawab 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert. menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah. yang menggunakan skala Likert. enjin carian. Sangat tidak mahir. MS InfoPath dan menggunakan perisian MS Groove. 3. Kerap.4. MS Access.murid menggunakan perisian Internet Explorer. dan 5.

Kerap. 42 . 3. atau melebihi nilai 0. tujuan perniagaan. Sebanyak 14 item soalan telah dikemukakan.4 Bahagian D : Pola Penggunaan TMK Dalam Kalangan Murid Dalam Bahagain D.3.5. Pola atau corak pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW). dan 5. sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang (chatting). Sederhana kerap. 2. Kajian rintis ini diperlukan untuk memastikan soal selidik yang digunakan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan dalaman yang tinggi. Sebanyak 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP. Telnet. kajian rintis juga adalah untuk memastikan kesesuaian item-item soal selidik dari segi pemahaman bahasa dan kandungan maklumat. tujuan pendidikan dan latihan. membaca majalah atau akhbar. pengkaji telah melaksanakan kajian rintis ke atas 30 orang murid tingkatan enam dari sekolah penyelidik sendiri.4. menggunakan web-cam. menghantar atau menerima e-mel. Selain itu. iaitu 1. 3. Tidak pernah. mengadakan perbincangan kumpulan. 4.1 Kajian Rintis Sebelum memulakan penyelidikan sebenar. kemudahan pembayaran. Apabila nilai alpha menghampiri 1. Tahap kebolehpercayaan diuji dengan ‘Cronbach Alpha’.7. Jarang-jarang. pengkaji akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka. tahap kebolehpercayaan item-item kajian adalah tinggi. tujuan hiburan dan permainan.5 Prosedur Pengumpulan Data 3. Sangat kerap.

2 Pengumpulan Data Setelah mendapat kebenaran daripada pengetua sekolah masing-masing. 3. Pengkaji pergi sendiri ke setiap sekolah yang berkenaan. sebanyak 60 salinan borang soal selidik diedarkan. nilai ‘Cronbach Alpha’ kajian ini ialah 0. Statistik deskriptif berbentuk frekuensi dan peratusan digunakan untuk menganalisis dapatan bagi menjawab soalan. 3. Masa menjawab adalah 30 minit.5.Jadual 1 : Ujian Reabiliti Terhadap Pembolehubah Bebas Bilangan Kes 30 Bilangan Item 56 Nilai Cronbach Alpha 0. Ini membuktikan item-item soal selidik yang digunakan pengkaji mempunyai ketekalan dan kebolehpercayaan yang tinggi.0. Di akhir sesi kajian. penyelidik dengan bantuan guru Penolong Kanan Tingkatan Enam telah mengurus dan mentadbir sesi kajian.8826 Merujuk kepada jadual 1. apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid?. iaitu. sejauh manakah murid-murid 43 . pengkaji berjaya mengumpulkan 111 set borang soal selidik daripada tiga buah sekolah tersebut. dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Pakage for The Social Science) versi 16. kerana terdapat tiga buah sekolah yang berlainan.6 Prosedur Penganalisaan Data Data yang diperoleh melalui borang soal selidik.87. Proses mentadbir soal selidik ini mengambil masa tiga hari. Setelah semua murid dikumpulkan.

Jadual dapatan skor min dan sisihan piawai daripada program SPSS juga digunakan untuk membuat kesimpulan dan keputusan. apakah pola penggunaan TMK dalam kalangan murid-murid? Selain itu. Melalui program SPSS dapatan kajian telah diperoleh. dan perbezaan pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran oleh murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. perbezaan literasi komputer dalam kalangan murid perempuan dengan murid lelaki.mengaplikasikan kemudahan TMK dalam proses pembelajaran? dan. 3. mencatat keputusan dan membuat ulasan. datadata tersebut telah dikumpul dan maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk dianalisis melalui program SPSS. dan pengkaji telah melakukan analisa.7 Kesimpulan Proses pengumpulan data telah diselesaikan dalam masa tiga hari kajian. 44 . Kemudian. ujian-t untuk sampel-sampel bebas akan digunakan untuk mengenal pasti tahap perbezaan literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.

Jadual 2 : Taburan Responden Mengikut Latar Belakang Latar Belakang Responden 1. memiliki blog. sekolah pinggir bandar dan sekolah bandar. memiliki laman web. jantina.2 65.1Sains 2. kursus komputer. memiliki facebook.4 58. maklumat pekerjaan bapa.1Enam Bawah 1. aliran. Aliran 2.8 2. kumpulan etnik dan pendapatan keluarga sebulan. tingkatan.2 Latar Belakang Responden Latar belakang responden memaparkan data-data berkaitan dengan taburan responden mengikut kategori sekolah.2Kemanusiaan 45 .6 34.1 Pendahuluan Bab ini akan memerihalkan tentang dapatan penganalisisan data berkenaan responden melalui set soal selidik yang telah dijalankan. kemudahan internet di rumah. Responden terdiri daripada 111 orang murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. pemilikan komputer. Tingkatan 1. Negeri Selangor Darul Ehsan.2Enam Atas Kekerapan (N=111) 46 65 38 73 Peratus (100%) 41. memiliki emel. Tiga buah sekolah tersebut telah dikategorikan kepada sekolah luar bandar. 4.BAB 4 : DAPATAN KAJIAN 4.

Memiliki Internet Di Rumah 6.1Ada 7.Pekerjaan Bapa / Penjaga 11.Kumpulan Etnik 12.4 67.2 Tiada 10.2 Cina 12.2 Swasta 11.7 52.1Pernah 4.7 61.6 80.001.1 Kurang RM2.5 09.1Ada 9.2Tiada 6.000.00 13.2Perempuan 4.8 21.2Tidak Pernah 5.3 10.1 Kerajaan 11.000. Menghadiri Kursus Komputer 4.0 01.3 RM4.8 03.1 Ada 10.2 83.4 Lain-lain 13.2 Tiada 11.3 09. Memiliki Blog Peribadi 9.00 – RM6.4 47.2Tiada 8.1Ada 8.001.6 46 .3.000.8 16.000.8 64.3 India 12.4 RM6.6 78. Memiliki Alamat Emel 7.2 Tiada 7.2 RM2.00 43 68 36 75 89 22 71 40 89 22 18 93 24 87 53 58 12 42 57 52 42 07 10 50 45 10 02 04 38.0 36. Jantina 3. Memiliki Laman Web Peribadi 8.00 13.2 19. Memiliki Komputer Di Rumah 5.2 19.8 37.Memiliki Facebook 10.0 40.8 06.00 – RM4.00 – RM8.1Ada 6.00 13.1Ada 5.1Lelaki 3.8 37.3 32.001.0 45.3 Bekerja sendiri 12.1 Melayu 12.0 80.00 13.Pendapatan Keluarga Sebulan 13.5 Lebih RM8.8 51.001.4 46.2Tiada 9.

dan 41.2% (89) memiliki alamat emel.3% (7) dari kaum India dan bakinya. berbanding 36.8% (22) sahaja yang tiada alamat e-mel.0% (10) adalah kaum lain-lain.8% (12) bapa atau penjaga yang bekerja dengan sektor kerajaan. berbanding 52. 80.8% (73) murid aliran kemanusiaan.2% (38) murid dari aliran sains. Selain itu.6% (75) responden mengatakan tidak pernah menghadiri kursus komputer secara formal.6% (24).3% (68).4% (36) sahaja yang pernah menghadiri kursus berkaitan komputer. berbanding 19. Didapati juga ramai responden yang memiliki kemudahan internet di rumah iaitu.4% (87) tiada blog. 64. 9.0% (71).7% (53). dan selebihnya 78. dan hanya 19. dan hanya 32. menunjukkan 58. terdapat 67. Bilangan murid perempuan adalah lebih ramai. terdapat 10. 6.8% (52) responden adalah dari kaum Melayu. iaitu 47. Kebanyakkan responden memiliki komputer di rumah iaitu. Dapatan kajian juga menunjukkan.4% (57) lagi bekerja sendiri.8% (22) yang tiada komputer. dan 34.4% (46) dari tingkatan enam bawah. 37. iaitu 61.3% (58) yang tiada akaun facebook.8% (42) bekerja dengan sektor swasta.6% (65) responden dari tingkatan enam atas.8% (42) dari kaum Cina. Bagi kumpulan etnik.Jadual 2. Bilangan responden yang memiliki blog peribadi juga agak ramai.7% (43) murid lelaki.2% (18) responden yang memiliki laman web peribadi. iaitu 21.0% (50) responden berasal dari pendapatan keluarga yang kurang dari 47 . Hampir separuh daripada responden memiliki akaun facebook untuk tujuan bersosial.8% (93) tiada laman web. dan 51.2% (89). 37.0% (40) yang tiada talian internet di rumah. Agak membanggakan juga di mana terdapat 16. dan selebihnya 83. 46. 45. Kajian juga mendapati. Terdapat 65. Kajian juga mendapati seramai 80. berbanding 38.

5% (45) adalah antara RM2.1 19.8% (2) antara RM6.00 – RM8.00 – RM6.8 80.001.00.1% (40) 48 .0% (40) kategori pinggir bandar.00 sebulan.0 36.000. Daripada jadual 3.6% (4) berasal dari keluarga yang berpendapatan melebihi RM8. dan selebihnya 19.001.0% (31) responden dari kategori sekolah bandar.00.0 36.2 Bil=111 22 89 Berdasarkan jadual 4. 1.7 24.00 sebulan.RM2. Jadual 3 : Taburan Responden Mengikut Kategori Sekolah Kategori Bandar Pinggir Bandar Luar Bandar Kekerapan (N=111) 31 40 40 Peratus (100%) 28.000. 36.1 00 40 Jumlah Luar Bandar % Bil 11.1% (9) dalam kategori sekolah bandar yang tiada komputer di rumah.8% (22) memiliki komputer di rumah.00 – RM4.000.0% (40) lagi dari kategori luar bandar. terdapat 28. 40.8 Bil 09 22 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00.001. dan selebihnya 3.000. daripada semua 111 orang responden.0 36. dan 36. Bagi kategori sekolah pinggir bandar.00. terdapat 8.000.3 13 27 100% 19. 9.0% (10) antara RM4. semua responden 36. Jadual 4 : Taburan Responden Yang memiliki Komputer Di Rumah Berdasarkan Kategori Pemilikan Bandar % Tiada Ada 08.0 Jadual 3 menunjukkan taburan responden mengikut kategori sekolah.

dan selebihnya 35.5% (15) memiliki talian internet di rumah. 20. dan selebihnya 13.5 Bandar Bil 16 15 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00. bagi sekolah luar bandar. 4. mentakrifkan istilah komputer.0 Bil=111 40 71 Berdasarkan jadual 5. kebolehan murid menggunakan Internet Explorer. Bagi menjawab soalan ini. mengoperasikan komputer.4 13.9% (1) responden tiada internet di rumah.2 01 39 Jumlah Luar Bandar % Bil 20. Bagi kategori sekolah pinggir bandar. 11.0 64.memiliki komputer di rumah. Manakala.7 15.2% (39) memiliki talian internet di rumah. daripada semua 111 orang responden. dan 24.3 23 17 100% 36.9 35. Manakala. Jadual 6 telah dibentuk. terdapat 14. Tahap literasi komputer dalam kalangan murid akan dilihat dari aspek kebolehan murid menamakan jenis-jenis komputer dalam pasaran. hanya 0.4% (16) dalam kategori sekolah bandar yang tiada talian internet di rumah. dan 15. bagi sekolah luar bandar.7% (13) tiada komputer. Jadual 5 : Taburan Responden Yang memiliki Internet Di Rumah Berdasarkan Kategori Jenis Pemilikan % Tiada Ada 14.3 Objektif kajian 1 : Tahap Literasi Komputer Murid Bahagian ini ingin mengenalpasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam.3% (27) ada komputer di rumah. menamakan dan menyatakan fungsi perkakasan komputer. 49 .7% (23) tiada talian internet di rumah.3% (17) memiliki talian internet di rumah.

9 35. 2 22. 4 03. 1 28.01 7 0. 7 35. 8 39. 9 02.7 2 3. 4 39. 6 04.enjin carian. 0 10. 9 09.95 7 0. 7 16. 7 24. 3 44. 2 31.4 4 2.90 8 0.94 7 0. 3 02.7 3 3. 7 Bi l 1 7 1 0 1 2 4 4 0 6 0 4 0 5 1 7 3 7 4 9 1 3 Respon Sederha Mahir na Mahir % 47.84 9 0. 8 01. 5 00. 1 41. 9 09. 9 00. 6 02.95 5 0. MS Publisher. MS OneNote. 0 25. 4 42.1 2 3. Jadual 6: Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam Jenis Kemahiran Sangat Tidak Mahir % Menamakan komputer Operasikan komputer Fungsi Perkakasan Mentakrif istilah Internet Explorer Enjin carian MS Word MS Excel MS Access MS Publisher MS PowerPoint 04. 3 43. 7 Bil 05 01 01 10 02 02 02 07 20 17 03 Tidak Mahir % 15. 3 18. 5 09. 3 33. 8 32. 6 36. 9 Bi l 3 2 3 6 4 1 1 0 3 6 4 7 4 8 2 5 1 1 1 0 3 1 Sangat Mahir % 03. 8 41.98 7 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. 9 03.88 0 0.4 3 50 . 5 45.6 7 3. 2 Bi l 0 4 2 5 1 1 0 3 2 7 3 0 2 1 1 1 0 4 0 3 1 8 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 0. MS Outlook. 0 32.8 9 3. MS Access. 3 27. 9 09.5 7 3.88 4 1. 0 27. 9 09. 6 22. 4 Bil 53 39 46 44 40 28 35 51 39 32 46 % 28. 8 01.00 8 1.4 8 2.87 1 0. 8 06. 4 36.1 4 2. 0 18. 3 09. 5 15. MS Excel.4 0 3. 0 15. 1 11. menggunakan perisian MS Word. MS InfoPath dan MS Groove. 6 05. MS Powerpoint. 5 09. 0 01.

3% (47) responden mahir.0 8 1.67. 0 49. 7 00.4% (36) mahir dan 24. 5 5 0 5 5 5 9 5 6 27.44. Terdapat 36. 9 01. dan 27% (30) mengaku sangat mahir. Nilai skor min ialah 2.74 0 Berdasarkan jadual 6. di mana 42. di mana 32. kajian mendapati responden amat sederhana dalam mentakrifkan istilah-istilah dalam TKM.6% (4) sangat mahir menamakan pelbagai jenis komputer di pasaran. Walau bagaimanapun.12. dan 9.8% (32) responden yang mengatakan mereka mahir. Terdapat 32.9 4 0. Internet Explorer dan Mozilla Firefox.9% (11) mengaku sangat mahir. 8 0 5 0 3 0 1 0 2 02. Seramai 28. 9 18. 5 53. 6 18.91 9 0.3% (27) sangat mahir menggunakan pelayar internet. 2 50. Dapatan kajian juga menjelaskan responden ini berkebolehan menggunakan pelayar internet yang ada seperti.85 4 1. 5 02. 7 22 27 30 33 45. di mana 9% (10) mengaku mereka sangat tidak mahir. dengan nilai skor min 3.7 0 0. Selain itu. murid tingkatan enam ini juga mampu menamakan fungsi perkakasan komputer. 0 00. dengan nilai skor min 3.2 5 2. 51 .72. 0 29. 8 24. dan 39.57. 3 27. 0 31 24 21 20 04.89. Responden juga berkemampuan menggunakan enjin carian seperti Yahoo dan Google. Nilai skor min ialah 3. dan 3.9% (41) responden mahir menyatakan fungsi perkakasan komputer.MS Outlook MS OneNote MS InfoPath MS Groove 19. 7 01.4% (36) responden mahir dan 22. Nilai skor min ialah 3.5% (25) sangat mahir dalam mengoperasikan komputer. 9 21.92 0 0. Dapatan kajian juga membuktikan rata-rata murid tingkatan enam ini berkebolehan mengoperasikan komputer.6% (44) tidak mahir. 0 0 3 0 2 0 0 0 0 11 1 11 1 11 1 11 1 2. 8 00. nilai skor min bagi kemampuan responden menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat di pasaran ialah 3.

3% (27) responden mengaku sangat tidak mahir.48. kajian juga mendapati responden mampu menggunakan perisian Microsoft Word dengan baik. di mana 29. dan 18. Nilai min purata ialah 2. dengan nilai skor min 1. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala 52 . Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam ini.14. dan 33.08. dengan nilai skor min 3. dan 44. dan 9. dan 45% (50) tidak mahir. Terdapat 27% (30) responden sangat tidak mahir. iaitu 19.70.2% (48) responden mahir.1% (49) tidak mahir menggunakan perisian tersebut. Terdapat 22.2% (59) tidak mahir menggunakan perisian tersebut. di mana nilai skor min ialah 2. Dapatan kajian juga menyatakan responden sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft InfoPath.9% (21) menyatakan sangat mahir. dan 50. Responden juga kurang mahir menggunakan perisian Microsoft OneNote. dengan nilai skor min 3.3% (37) mengaku tidak mahir menggunakannya. Didapati 18% (20) responden sangat tidak mahir. Nilai skor min ialah 2.5% (55) tidak mahir menggunakannya.3% (17) responden sangat tidak mahir.Selain itu.7% (33) responden menyatakan sangat tidak mahir. Responden kurang mahir menggunakan perisian Microsoft Outlook. dengan nilai skor min 2. dengan nilai skor min 0. Responden juga sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft Groove. dan 53.9% (11) sangat mahir menggunakannya.8% (22) responden menyatakan sangat tidak mahir.73. di mana 15. Kemampuan responden menggunakan Microsoft Access agak sederhana.94.25.5% (56) tidak mahir menggunakan perisian MS Groove. Terdapat 43. Responden juga sederhana mahir dalam menggunakan perisian Microsoft Publisher. Responden juga dapat menggunakan perisian Microsoft Excel dengan baik.5% (25) responden mahir. dan 49.40. di mana 24.

3 05. Jadual 7 : Rumusan Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam TAHAP Rendah % Bil 11. 2.5 19.7 13 Sederhana % Bil 78.9 34. dan 3.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi. di mana 11. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 5 di bawah.7% (13) responden pada tahap rendah.9 Bil 111 13 87 11 .466 75 Berdasarkan jadual 7. boleh dirumuskan responden bahawa responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang. dengan nilai skor min 1. 78.4 87 Tinggi % 9. Tahap tinggi.8 03. iaitu.4 09.982 0 Sisiha n Piawai 0. dan 9. peratus.6 Bandar Bil 05 22 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 00.9 Bil 11 Jumla h Kes 111 Skor Min 1.4% (87) pada tahap sederhana. Tahap rendah. Tahap rendah (15 – 34). dan Tahap tinggi (55 – 75). Jadual 8 : Taburan Tahap Literasi Komputer Mengikut Kategori Sekolah. Tahap sederhana (35 – 54).3 24. Oleh itu. tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana tinggi.9 01 38 01 53 Jumlah Luar Bandar % Bil 06.47.98.3 00.Likert. Sela markah skor bagi setiap tahap ialah.4 07 27 06 % 100 11. kekerapan. sisihan piawai 0.7 78. Tahap sederhana. Rumusan skor. Tahap Literasi % Rendah Sederhana Tinggi 04. 1.

mendapatkan maklumat dari 54 . 24. 34. dan 5.5% (5) sekolah kategori bandar yang memiliki tahap literasi komputer yang rendah. menggunakan e-mel. terdapat 4.4% (6) pada tahap yang tinggi.6% (4) pada tahap yang tinggi. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup). dan dapatannya boleh dirujuk daripada jadual 8 di atas.9% (1) adalah pada tahap rendah. dan 0. Daripada semua 111 responden. menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel. dan 3. pengkaji telah melakukan ujian Crosstabulation. bagi responden kategori sekolah luar bandar pula.9% (1) pada tahap yang tinggi. 4. perisian grafik seperti Adobe Photoshop. melayari WWW.3% (38) pada tahap sederhana. Bagi responden kategori sekolah pinggir bandar.4 Objektif Kajian 2 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Adakah murid-murid tingkatan enam menggunakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka? Bahagian ini mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. 6. Manakala. persembahan MS PowerPoint.8% (22) pada tahap sederhana.Bagi melihat taburan tahap literasi komputer mengikut kategori sekolah.3% (27) tahap sederhana.3% (7) memiliki tahap literasi komputer yang rendah. membaca buku atau surat khabar. 19. 0. menggunakan perisian yang ada dalam pasaran. menggunakan web-cam secara dalam talian.

03 1 1. 4 17.3 34. 8 13. 3 03. 1 34. 8 Bil 21 37 19 34 36 14 23 34 28 36 32 Sangat Kerap % 18.4 1 2. 3 17. 2 18. 2 12.5 0 1. 7 30.7 2 2. 6 32.8 6 3. 6 20. 8 16.05 7 1.0 12.33 3 1.1 Bi l 3 7 3 8 3 7 3 4 1 6 3 3 2 8 4 0 1 4 2 7 2 9 % 27. 9 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. 6 25. 6 32. 8 45. 9 09.05 2 1.14 4 1.6 14.3 26.04 9 1. 6 03.4 29. 6 23.3 2 2. 3 28.28 6 Menggunakan MS Word Menggunakan MS Excel Guna PowerPoint Guna Perisian Grafik Guna MS Publisher Melayari WWW Menggunakan emel Kumpulan perbincangan Menggunakan web-cam Perisian pendidikan Membaca akhbar 01. 7 04.10 5 1.06 5 1. 2 18.Wikipedia. 5 07. Jadual 9 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Jenis Penggunaan / Perisian Respon Sederha Kerap na Kerap % 33.5 7 3.2 36. 0 03. 2 06.6 9 2. melayari Portal Pendidikan.07 6 1.7 3 55 .7 8 2. 9 25. 4 11.2 5 1. 2 06. 8 25. 5 03. 9 33. 9 01.2 33. 2 32.3 30. 6 01.01 8 1.6 24. 6 Bi l 3 1 1 1 2 8 0 7 0 4 2 6 1 9 1 1 0 5 0 8 1 4 Tidak Pernah % Bi l 0 2 1 8 0 7 3 2 5 1 0 2 2 8 2 1 6 0 3 8 2 1 JarangJarang % 18. 9 54. 5 Bi l 2 0 0 7 2 0 0 4 0 4 3 6 1 3 0 5 0 4 0 2 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1. 4 12. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan.7 25. 1 09. 3 18. 0 06.1 0 2. 1 30. 9 04. 4 28.

3% (7) sangat kerap. Nilai min terkumpul ialah 3. 2 07.6% (4) sangat kerap menggunakan perisian Grafik. 0 27. di mana nilai skor min ialah 2. Dapatan kajian juga menjelaskan bahawa murid tingkatan enam ini sederhana kerap menggunakan emel dalam 56 .4% (26) responden kerap melayari laman web.72. dimana 25. Nilai skor min terkumpul ialah. responden kajian sederhana kerap menggunakan perisian Microsoft Word dalam aktiviti pembelajaran mereka. 5 2 8 0 8 0 5 11. Tahap penggunaan perisian Microsoft Excel dalam aktiviti pembelajaran murid adalah pada skala jarang-jarang.08 1 1. 4 27 40 36 29. 3 36. dan hanya 3. 4 1 0 3 1 3 6 24. Berbanding MS Excel. di mana 18% (20) responden sangat kerap.2 0 1.4% (36) mengaku sangat kerap. iaitu dengan nilai skor min 3. Walau bagaimanapun. 9 32. di mana 16. dan 27.3 24. Nilai skor min ialah 3. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian Microsoft Publisher dalam aktiviti pembelajaran. dengan 45. Terdapat 28. 2 04. di mana 23.Maklumat Wikipedia Portal pendidikan Laman sembang 09. Rata-rata responden jarang-jarang menggunakan perisian Grafik seperti Adobe Photoshop dalam aktiviti pembelajaran.7 24.86.32. dan 32.3 3 3 2 7 2 7 25.15 4 1. 5 06.25. 3 1 3 0 5 0 7 11 1 11 1 11 1 3. contohnya untuk menaip nota dan latihan.2% (28) kerap.57. 7 04.13 5 Berdasarkan jadual 9. dengan nilai skor min 2. dan 18% (20) mengaku sangat kerap.2 4 2.41.0 6 2. dan 32.2% (18) mengaku tidak pernah. kajian mendapati responden agak kerap melayari laman web (WWW) untuk tujuan pembelajaran.9% (31) kerap menggunakan perisian ini. 0 32. dan hanya 6. responden lebih kerap menggunakan perisian Microsoft PowerPoint.9% (51) responden tidak pernah. 1.4% (36) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian tersebut.8% (32) responden tidak pernah.

dan hanya 4. Responden kajian juga menyatakan mereka sederhana kerap melayari Portal Pendidikan.06.2% (28) mengaku tidak pernah.2% (28) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian web-cam.5% (5) mengaku sangat kerap.2% (28) mengaku kerap.1% (60) responden mengaku tidak pernah. Dapatan kajian juga menjelaskan rata-rata responden sederhana kerap membaca akhbar atas talian untuk tujuan pembelajaran. Walau bagaimanapun. Nilai min terkumpul ialah 2.2. dengan 18.69. dan 11.73. dan hanya 6. 57 . dan 4.7% (13) mengaku sangat kerap menggunakan e-mel. dengan 32.4% (36) tidak pernah.1. di mana 25. di mana 18. Nilai skor min ialah 2.aktiviti pembelajaran.2% (38) responden tidak pernah. Nilai skor min ialah 1.3% (7) responden mengaku sangat kerap menggunakan laman sembang.9% (21) responden tidak pernah. dan 11. di mana 25. Selain itu. dan hanya 1.24.78. kajian mendapati responden sederhana kerap mencari maklumat pembelajaran melalui kemudahan Wikipedia.5. Terdapat 27. dengan nilai skor min 2. dengan 54.7% (13) sangat kerap mencari maklumat melalui Wikipedia.9% (21) mengaku tidak pernah. responden agak kurang menyertai kumpulan perbincangan atas talian. Nilai min terkumpul ialah 2.9% (31) mengaku tidak pernah. Kajian juga mendapati responden jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam dalam aktiviti pembelajaran. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian pendidikan dalam aktiviti pembelajaran.5% (5) mengaku sangat kerap melayari Portal Pendidikan. dengan skor min 2.5% (15) sangat kerap membaca akhbar atas talian. dengan 34. dan 25. Nilai skor min ialah 2. Nilai min terkumpul ialah 3.8% (2) responden sangat kerap menggunakan perisian pendidikan. dan hanya 13. Responden kajian juga jarang-jarang menggunakan laman sembang (chatting) untuk tujuan pembelajaran.

boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka. di mana 41. Tahap rendah. Rumusan skor. dan hanya 11. dengan nilai skor min 1. Tahap sederhana (33 – 51). 1.702 7 Sisiha n Piawai 0. Daripada data tersebut. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah.4 46 Sederhana % Bil 46. dan Tahap tinggi (52 – 70).668 71 Berdasarkan jadual 10. Tahap sederhana.8% (52) pada tahap sederhana. Sela skor bagi setiap tahap ialah. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 10 di bawah.7% (13) pada tahap yang tinggi. Tahap rendah (14 – 32). Tahap tinggi.Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid. kekerapan.8 52 Tinggi % 11. 2. Jadual 11 : Taburan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Mengikut Kategori Sekolah 58 .4% (46) responden pada tahap rendah. iaitu. sisihan piawai 0. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala Likert. dan 3. Jadual 10 : Rumusan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid TAHAP Rendah % Bil 41.70. 46. peratus.7 Bil 13 Jumla h Kes 111 Skor Min 1.67.

sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang.6 19 17 04 % 100 41.5 Objektif Kajian 3 : Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Bahagian ini akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka.9 03. tujuan pendidikan dan latihan. 21. tujuan hiburan dan permainan.9 21.4 46.3 03.Tahap Pembudayaan % Rendah Sederhana Tinggi Bandar Bil 16 11 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 09. dan 3. mengadakan perbincangan kumpulan. 59 .8 11. menghantar atau menerima e-mel. menggunakan web-cam. Bagi responden pinggir bandar. Telnet.6% (24) tahap sederhana.7 Bil 111 46 52 13 14. dan 4.5 11 24 05 Jumlah Luar Bandar % Bil 17. 9. 4.3% (17) tahap sederhana. dan 3. terdapat 14.1 15. Manakala.6 Jadual 11 menunjukkan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid bagi 111 orang responden mengikut kategori sekolah.5% (5) pada tahap tinggi.4% (16) responden berada pada tahap rendah.9% (11) pada tahap sederhana.6% (4) pada tahap yang tinggi. Pola pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW).6% (4) pada tahap yang tinggi. bagi responden luar bandar.6 04. 15. 9.9% (11) berada pada tahap rendah. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP. Di sekolah bandar. membaca majalah atau akhbar. tujuan perniagaan.1% (19) mempunyai tahap yang rendah.4 09. kemudahan pembayaran. 17.

0 8 2. 0 09.7 29. 6 08.3 18. 0 Bi l 0 9 2 1 3 0 5 9 3 0 3 6 1 4 2 9 2 4 4 2 5 5 1 0 1 0 JarangJarang % 11. 6 Bi l 2 5 2 8 2 1 0 5 1 1 0 9 1 6 1 4 1 6 0 9 0 4 2 4 2 4 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. 1 14. 1 05.1 22.5 9 2. 9 33.Jadual 12: Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Pola / Corak Penggunaan Tidak Pernah % Melayari laman web Menggunakan emel Perbincangan kumpulan Menggunakan web-cam Menggunakan WS-FTP Menggunakan Telnet Pendidikan dan latihan Pendidikan dan hiburan Hiburan dan permainan Tujuan perniagaan Kemudahan pembayaran Perkhidmatan lain Sumber rujukan 08. 4 12.41 5 1. 7 18. 1 21. 5 15.6 4 1. 9 27. 3 13.8 6 2.0 29. 4 06.1 25.8 0 3. 6 37.38 9 1. 0 03. 3 24. 0 53. 4 12.38 7 1. 1 03. 1 Bi l 1 3 2 1 2 9 2 2 3 8 4 1 4 6 3 3 2 2 3 1 3 7 2 7 2 9 Sederha na Kerap % 26.11 8 1. 6 04.1 0 3. 8 12. 4 29. 8 34. 5 19.05 7 1.10 2 1. 9 26.7 17.1 7 2. 9 04. 6 21. 8 27. 2 27. 2 36.2 26.13 5 1.1 15. 4 08.3 8 2.05 2 1. 6 14.1 17.21 4 1.0 5 60 .19 8 1. 5 Bi l 3 5 2 2 1 4 0 4 0 9 0 6 0 6 0 7 2 0 0 4 0 5 1 7 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1.4 3 2.9 20. 9 08.5 8 3. 6 03. 3 18. 4 05. 8 49. 3 26. 7 19. 1 19.5 09.7 Bi l 2 9 1 9 1 7 2 1 2 3 1 9 2 9 2 8 2 9 2 5 1 0 3 3 3 3 Respon Kerap Sangat Kerap % 31.1 2 1.1 26. 6 21.17 8 % 22. 1 18. 9 41. 5 09. 2 18.8 7 2.26 9 1. 5 09. 5 15. 0 32. 6 26.18 8 1.

dengan 26. Penggunaan perisian pendidikan dan latihan oleh responden adalah pada tahap sederhana. responden juga sederhana kerap memuat turun bahan dengan kemudahan WS-FTP.59. responden juga jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam. Nilai skor min ialah 3.2% (59) mengaku tidak pernah. Selain itu. 61 . dan 6. responden agak kerap menggunakan internet untuk melayari laman web. dan 8.5% (35) mengaku sangat kerap berbuat demikian.5% (25) responden kerap melayari laman web. Nilai skor min ialah 2. dan hanya 12.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap menggunakan kemudahan web-cam.51 0 Berdasarkan rajah 12.86. Kajian juga mendapati responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan Telnet. Dengan nilai skor min 1. di mana skor min ialah 2.64. Responden juga mencatatkan penggunaan yang sederhana untuk perisian pendidikan dan hiburan.Laman sembang 19.3% (7) sangat kerap.38. di mana 22. dengan 27% (30) mengaku tidak pernah.2 2 1. Walau bagaimanapun. dan 36. Didapati.58. 8 2 2 16.08. responden sederhana kerap menggunakan TMK untuk tujuan kumpulan perbincangan. Terdapat 14. dengan nilai skor min 2.8% (22) sangat kerap menggunakan e-mel. dan 19.43. Nilai skor min ialah 2. dan 31. dan 5. 8 3 2 11 1 3. Responden juga kerap menghantar atau menerima emel dari rakan-rakan. dengan 15. terdapat 53.4% (16) kerap.4% (36) mengaku tidak pernah. Dengan nilai skor min 2.1% (29) mengaku tidak pernah.17. di mana 32.3 1 7 19. 2 1 8 15. 8 2 2 28.2% (28) mengaku kerap. terdapat 27% (30) responden tidak pernah.9% (41) menyatakan jarang-jarang menggunakan kemudahan tersebut.1% (9) mengaku sangat kerap.4% (6) lagi responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut. dan hanya 3. Nilai min terkumpul ialah 3.6% (14) responden yang sangat kerap.

Nilai skor min ialah 2. dan hanya 4. Dengan kata lain. Walau bagaimanapun. buku elektronik dan sebagainya. responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan. di mana 14. mendengar lagu. menonton filem dan sebagainya.6 Objektif Kajian 4 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. dan hanya 3. dapatan kajian menjelaskan bahawa. kamus. 4. di mana 37.8% (22) mengaku kerap chatting. responden agak kerap menggunakan kemudahan TMK untuk perkhidmatanperkhidmatan lain seperti untuk membaca akhbar. Selain itu. terdapat 49. dan 18% (20) responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut.10. di mana terdapat 9% (10) responden mengaku tidak pernah. di mana 21. dengan nilai skor min 3. dan 28. responden jarang-jarang membantu ibu-bapa membuat pembayaran bil secara atas talian.5% (5) yang sangat kerap.8% (32) sangat kerap.5% (55) mengaku tidak pernah.3% (17) sangat kerap menggunakan kemudahan TMK. dan 13.05.80.Walau bagaimanapun. dan 15. responden kurang mendapatkan maklumat tentang barangan dan membeli barangan melalui atas talian. Dengan catatan skor min 1. responden agak kerap menggunakan perisian hiburan dan permainan. 19. Rata-rata responden juga kerap menggunakan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan untuk mencari bahan dari Wikipedia.6% (24) responden kerap. Didapati juga. Responden juga kerap menggunakan kemudahan laman sembang melalui internet.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap berbuat demikian. Nilai skor min ialah 3.5% (15) sangat kerap. 62 .4% (16) kerap. Nilai skor min ialah 3. Nilai skor min ialah 2.12.8% (42) tidak pernah.87.22.

7 Objektif Kajian 5 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Jadual 14 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Lelaki Jantina Lelaki Perempuan Kekerapan 43 68 Min 44.391 Nilai (p) Sig.Bagi membanding beza tahap literasi komputer. 4.05). dan tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid. Ujian-t merupakan ujian statistik inferensi yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih daripada dua kumpulan data selang atau nisbah.336 63 . pengkaji menggunakan ujian-t untuk sampel-sampel bebas.95 Nilai T 1.15 Nilai T 0. df=109. 0. 0.966 Nilai (p) Sig. Jadual 13 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 45.77 43. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.34 42. p< . keputusan kajian adalah signifikan (t=1.167 Berdasarkan jadual 13.391.

198. keputusan kajian adalah signifikan (t=0.8 Objektif Kajian 6 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. keputusan kajian adalah signifikan (t=2. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. df=109. hasil kajian ini dapat menjelaskan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah memiliki tahap literasi komputer yang cukup untuk kegunaan asas dalam proses pembelajaran dan juga untuk memenuhi kegiatan masa lapang.05).966.Berdasarkan jadual 14.9 Kesimpulan Secara keseluruhannya. p< .030 Berdasarkan jadual 15. p< .39 34. 0. Responden juga rata- 64 . Terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.05). Jadual 15 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. df=109. 4. Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 39. 4.92 Nilai T 2.198 Nilai (p) Sig.

Selain itu. Pengkaji ingin mengenal pasti tentang tahap literasi komputer murid tingkatan enam. dan meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kalangan murid.1 Pendahuluan Bab ini akan merumuskan tentang ringkasan kajian. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran. tahap penggunaan TMK. dan pola pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. 5. membincangkan tentang latar belakang responden. dan juga swasta. pengkaji juga ingin membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan 65 . dan ini merupakan bekalan yang cukup berguna apabila memasuki institusi pengajian tinggi awam.ratanya berupaya menerokai sumber maklumat dari internet. tahap literasi komputer mereka. Bab ini juga akan merumuskan tentang banding beza tahap literasi. pengkaji juga akan mengupas tentang implikasi kajian dan beberapa cadangan membina untuk kajian-kajian terkemudian. dan pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid. BAB 5 : RUMUSAN 5. sejauh manakah murid-murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka.2 Ringkasan Kajian Kajian ini ingin meninjau tentang pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. Selain itu.

Di akhir sesi kajian pengkaji berjaya mendapatkan sebanyak 111 set borang soal selidik. dan sisihan piawai diperoleh untuk mempiawaikan dan menerangkan keputusan kajian. Selangor Darul Ehsan. peratusan. penyelidik menggunakan kaedah soal selidik. Pengkaji menggunakan perisian SPSS versi 16. min. bagi murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan.0 untuk memproses data. Selain itu.murid aliran kemanusiaan. Data statistik seperti kekerapan. Bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki. pengkaji juga melakukan ujian-t untuk mengenal pasti wujud perbezaan tentang angkubah yang hendak dikaji. perbezaan literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Pengkaji telah memilih tiga buah sekolah yang mempunyai murid tingkatan enam di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. median. Pengkaji mendapatkan kebenaran daripada Pengetua dan Penolong Kanan Tingkatan Enam sekolahsekolah berkenaan sebelum mendapatkan data-data yang dikehendaki.3 Perbincangan Latar Belakang Responden Responden terdiri daripada murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah yang dikategorikan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. dan perbezaan penggunaan TMK dalam proses pembelajaran. 5. mod. Borang soal selidik tersebut mempunyai 56 item yang harus dijawab oleh setiap responden. Tiga buah sekolah yang dipilih dikategorikan kepada sekolah bandar. Selangor Darul Ehsan sebagai sekolah 66 . dan melaporkan hasil dapatan kajian. pinggir bandar dan luar bandar. Setiap sekolah diberikan 60 set borang soal selidik. pengkaji memperoleh keputusan tentang data. membuat generalisasi. Akhirnya.

Oleh itu. jantina. tidak hairanlah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam agak baik. pengkaji juga membezakan responden mengikut pekerjaan ibu-bapa. dan terdapat 21. dan. Segelintir responden agak mahir dalam bidang TMK. kumpulan etnik dan juga jumlah pendapatan bulanan keluarga. murid aliran kemanusiaan lebih ramai daripada murid aliran sains. Dan bilangan responden yang memiliki akses internet di rumah juga agak tinggi iaitu 64% (71). Selain itu. Pengkaji telah memecahkan maklumat latar belakang responden kepada tingkatan. Beberapa ciri responden yang dapat dikenalpasti di mana. memiliki laman web.4 Perbincangan Tahap Literasi Komputer Murid Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam. berbanding memasuki tingkatan enam. memiliki blog dan memiliki akaun facebook. pernah menghadiri kursus komputer. memiliki alamat emel. lebih ramai meneruskan pengajian ke program Matrikulasi atau Kolej-Universiti.6% (24) yang memiliki blog peribadi. Ini mungkin disebabkan murid aliran sains lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Oleh itu.2% (89). jenis aliran. Berdasarkan dapatan kajian. output dan hasil dasar yang pro-TMK tersebut sudah boleh dilihat dan dikenal pasti sekarang. ada memiliki komputer di rumah. Ini dapat dibuktikan apabila terdapat 16.2% (18) responden yang memiliki laman web sendiri.bandar. atau juga murid aliran sains tersebut telah menukar ke aliran kemanusiaan apabila memasuki tingkatan enam. tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana 67 . Pelbagai dasar dan perancangan telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia mulai dari tahun 80-an. 5. Bilangan responden memiliki komputer di rumah agak tinggi iaitu 80. pinggir bandar dan luar bandar.

sisihan piawai 0. Dengan kata lain. (2008). al. Jamaluddin Ahmad et. dengan nilai skor min 1. dan 68 . sisihan piawai 0. Seperti yang telah dibahaskan sebelum ini.47. mana-mana sekolah di Negeri Selangor Darul Ehsan mudah mendapat akses kepada teknologi komputer dan TMK.6% (4) responden kategori bandar yang mempunyai tahap literasi komputer yang tinggi. menggunakan perisian Microsoft Word (nilai min 3. dan 5. 78.4% (87) pada tahap sederhana.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi.7% (13) responden pada tahap rendah. sisihan piawai 0. Ini dapat dibuktikan melalui Jadual 8. diikuti oleh 0.tinggi.89. jurang perbezaan yang kecil bagi tahap literasi komputer antara responden sekolah bandar. Dengan kata lain. di Negeri Selangor sahaja. dan luar bandar mungkin berpunca daripada responden yang dipilih adalah dalam kalangan tiga buah sekolah di Daerah Gombak. di mana terdapat 3.98.9% (1) kategori pinggir bandar.884). di mana 11. pinggir bandar dan luar bandar tidak begitu besar. Kamus Dewan Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai ‘tahu menggunakan dan mengendalikan komputer’. Jurang perbezaan literasi komputer antara murid bandar. Responden agak mahir menggunakan enjin carian (nilai min 3.908). dan juga menggunakan Internet Explorer (nilai min 3. Dapatan kajian ini telah menyokong kajian oleh Nor Zuliana Abdul Latif (2006). Oleh itu. pinggir bandar. boleh dirumuskan responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang.72. sisihan piawai 0.4% (6) responden dari kategori sekolah luar bandar.73.955). dan 9. literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan aplikasi komputer dalam kehidupan seharian.

Responden kerap melayari laman web bagi mencari maklumat berkenaan pembelajaran. dan sisihan piawai 1. Adakah murid-murid tingkatan enam mempunyai gaya pembelajaran akses kendiri terhadap kemudahan TMK? Berdasarkan dapatan kajian.5 Perbincangan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Objektif kajian yang kedua ialah untuk meninjau tahap pembudayaan TMK oleh muridmurid tingkatan enam dalam proses pembelajaran.oleh Norinah Mohd Ali (2002). dengan nilai skor min 1. dengan nilai min 3. dengan nilai min 3. Responden juga mampu menggunakan perisian Microsoft PowerPoint dengan baik.049. Perisian MS Word digunakan oleh murid untuk menaip nota.7% (13) pada tahap yang tinggi. dan tidak menyentuh tentang pengaruh atau penggunaan TMK oleh guru dalam proses pengajaran. sisihan piawai 0. di mana 41. atau menyelesaikan tugasan yang diberi oleh pensyarah kolej-universiti. dan sisihan piawai 1. Perisian MS PowerPoint digunakan oleh murid untuk pembentangan kumpulan.72. dengan nilai min 3. dan menyelesaikan latihan. dan sisihan piawai 1. 5.105.144.67.70. 46. di mana rata-rata responden memiliki tahap literasi komputer dan kemahiran TMK yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah. membuat kerja kursus.8% (52) pada tahap sederhana. bagi mata pelajaran tertentu bergantung kepada pengajaran guru 69 .4% (46) responden pada tahap rendah. dan hanya 11.32. Microsoft Word adalah yang paling kerap digunakan.41. Di antara jenis-jenis perisian. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah. Kajian ini hanya melihat dari sudut penggunaan TMK oleh murid dalam proses pembelajaran.

58. sisihan piawai 1. guru-guru sekolah.510).subjek. buku. Di antara perkhidmatan lain yang kerap digunakan oleh responden ialah. sisihan piawai 1. boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran. 5.12.118).102). responden boleh melayari laman web sesebuah jabatan.80.10. sisihan piawai 1. audio. Apakah corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid? Berdasarkan dapatan kajian. Kemudahan TMK yang agak kurang digunakan oleh responden ialah kemudahan pembayaran atas talian (nilai min 1. sisihan piawai 1. atau orang perseorangan untuk mendapatkan pelbagai maklumat dalam bentuk teks. boleh dirumuskan pola pembudayaan TMK yang paling kerap oleh responden ialah melayari laman web (nilai min 3. dan mendengar lagu secara atas talian. diikuti oleh penggunaan web-cam atas talian (nilai min 1. Kemudahan pembayaran atas talian kurang digunakan oleh responden 70 . membaca surat khabar. dan untuk tujuan perniagaan (nilai min 2. sisihan piawai 1. Negeri Sembilan. Oleh itu.269). syarikat. diikuti oleh menyertai laman sembang (nilai min 3. grafik. Dengan kemudahan internet. majalah. perkhidmatan lain (nilai min 3. responden boleh berbual dan mendapatkan pelbagai sumber maklumat daripada rakan-rakan. Kuala Lumpur.052).86. pertubuhan. Kajian ini juga menyokong dapatan kajian oleh Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). Dengan menggunakan laman sembang. dan.22. termasuk pelajar Yayasan Pelajaran Mara.198). ke atas beberapa sekolah di Selangor. bahkan ahli keluarga sendiri.6 Perbincangan Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Seterusnya. objektif kajian yang ketiga ialah untuk meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. sisihan piawai 1. video dan animasi. atau menonton filem.

391. Oleh itu. 5. Keputusan kajian adalah signifikan (t=1. Kerajaan telah melaksanakan rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Sains. p< . menempah.05). adalah semata-mata diajar untuk membantu ibu-bapa yang sibuk atas urusan profesion masing-masing. Nilai perbezaan min 2. Bagi menjayakan program PPSMI. Beberapa orang responden yang boleh menggunakan kemudahan pembayaran atas talian. adalah semata-mata untuk membantu ibu-bapa yang sibuk bekerja. kerajaan telah membekalkan pelbagai peralatan dan perisian TMK kepada sekolahsekolah. adalah kerana lingkungan budaya dan sosial murid-murid ini tidak benar-benar memerlukan. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. Segelintir yang melakukannya. Murid-murid sekolah tidaklah perlu sangat untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu barang. Responden juga kurang menggunakan kemudahan web-cam disebabkan oleh penggunaannya yang rumit kerana memerlukan masa lapang yang serentak antara penggunanya.38 menunjukkan murid aliran sains memiliki tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan.7 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. Selain itu. df=109. responden kurang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan. murid-murid aliran sains telah diperkenalkan kepada orientasi TMK lebih 71 . atau membeli barang dan perkhidmatan melalui atas talian. dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Objektif kajian yang keempat adalah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan.memandangkan lingkungan umur mereka yang tidak memerlukannya.

9 Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. Perbezaan nilai min 1. adalah mudah bagi murid-murid lelaki mempelajari sesuatu perisian atau program yang baru. p< . tidaklah menghairankan apabila tahap literasi komputer mereka adalah lebih baik berbanding dengan murid-murid aliran kemanusiaan.8 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Seterusnya. 5. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Selain itu. berbanding dengan murid-murid perempuan yang duduk di rumah. Maka. dan tahap kesukaran mata pelajaran yang berorientasikan sains. tidak dinafikan murid aliran sains memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan berdasarkan keputusan SPM.05). df=109. objektif kajian yang kelima ialah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. keputusan kajian adalah signifikan (t=0. Perkara ini mungkin disebabkan oleh murid lelaki yang bersifat lebih bebas dan lebih aktif bergerak keluar rumah untuk bermain permainan komputer sama ada di Cybercafé atau berkunjung ke rumah rakan-rakan sekolah.62 menunjukkan murid lelaki mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid perempuan. Oleh itu. 5. 72 .kerap berbanding murid-murid aliran kemanusiaan.966. Berdasarkan dapatan dari jadual 14.

Arahan pihak kementerian berkaitan perlaksanaan program PPSMI. df=109.10 Implikasi Kajian Dan Cadangan Berdasarkan dapatan kajian. Berdasarkan jadual 15.198. Oleh yang demikian. keputusan kajian adalah signifikan (t=2. Perbezaan nilai min sebanyak 4. sama ada untuk tujuan pembelajaran atau tujuan memenuhi hobi masing-masing. dapatan kajian ini mengambarkan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah mulai bersedia menyahut seruan pihak kementerian pelajaran untuk melengkapi diri masing-masing dengan pengetahuan berkaitan TMK. Didapati murid aliran sains lebih kerap menggunakan TMK dalam proses pembelajaran berbanding murid aliran sastera.Objektif kajian yang keenam pula ialah untuk membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. responden memiliki tahap literasi komputer yang cukup baik untuk mengoperasikan sistem pengkomputeran. Responden juga didapati mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran masing-masing. p< . Pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK amat berguna bagi murid-murid tingkatan enam apabila mereka 73 .48 menunjukkan terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. kajian juga mendapati pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid banyak berkisar kepada penerokaan maklumat. 5. Selain itu. telah menyebabkan guruguru mata pelajaran sains kerap menggunakan peralatan TMK semasa proses P&P.05). Situasi ini secara tidak langsung telah mendorong murid-murid aliran sains untuk mencuba dan mengapplikasikan TMK dalam proses pembelajaran peribadi mereka.

melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi awam atau swasta. Mungkin pihak kementerian boleh merangka dasar kurikulum sekolah yang responsif terhadap bidang TMK. namun ianya hanya sebagai 74 . Sebagai pelajar kolej atau universiti. Kurang kemahiran TMK akan menjadikan seseorang itu sukar melakukan dan menyiapkan tugasan pejabat dengan berkesan. melakukan kajian. kemahiran TMK juga amat berguna bagi seseorang untuk melaksanakan kerja-kerja pejabat. Kemudahan TMK akan menjadikan sesuatu kerja itu boleh disiapkan dengan cepat. Kelebihan berkomunikasi dan menggunakan kemudahan TMK merupakan batu loncatan kepada kejayaan pelajar dalam bersaing dengan rakan-rakan sekolej atau universtiti. jabatan pelajaran. Selain itu. pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK akan menjadi bonus atau jurang perbeza dalam kalangan perlajar-pelajar yang ingin cemerlang. mereka memerlukan kemahiran berkaitan TMK dalam mencari dan meneroka maklumat bagi menyiapkan tugasan. atau untuk memudahkan urusan mentadbir dan mengurus sesuatu kelab atau persatuan yang mereka pimpin. Walaupun mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat telah diperkenalkan di sekolah. kemahiran berkaitan TMK amat diperlukan seseorang apabila mahu menceburi bidang pasaran kerjaya. Murid yang memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang TMK mudah menghadapi sesi temuduga berbanding mereka yang kurang kebolehan berkomunikasi melalui TMK. pengetahuan berkaitan TMK menjadi bahan modal kepada seseorang murid apabila memasuki pasaran pekerjaan. pihak sekolah. Bukan sahaja melalui sesi temuduga. Berdasarkan hasil kajian ini. Oleh itu. bahkan pihak kementerian mungkin dapat membuat rumusan terhadap tahap kesediaan generasi murid tingkatan enam kini berhadapan dengan cabaran penggunaan TMK. Dalam keadaan ini.

para ibu-bapa telah mengambil tindakan drastik dengan mendedahkan anak masingmasing terhadap program pembangunan TMK. Keseriusan pihak kerajaan dapat dilihat melalui penubuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Sekolah-sekolah telah dilengkapi dengan makmal-makmal komputer. berbanding dengan sekolah-sekolah luar bandar di negeri Sarawak atau Sabah. Dengan dorongan dan sokongan daripada pihak kerajaan. pihak kerajaan mungkin boleh melakukan perkara yang lebih efisien untuk merangka dasar bagi menggalakkan perkembangan TMK dengan lebih pantas. perlu dipergiat dan anjakan penambahbaikan perlu dimulakan. Sekolah luar bandar tahap pertama di Sabah dan Sarawak memenuhi ciri-ciri tertentu contohnya. dan meningkatkan kemahiran berkaitan TMK dalam kalangan murid-murid sekolah. dan dasar-dasar yang menyusul kemudian. Mungkin kategori sekolah pinggir bandar dan luar bandar ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hasil dan usaha jerih pihak kerajaan ini dapat dibuktikan melalui dapatan kajian ini. Bagaimana dengan murid-murid kelas lain? Oleh yang demikian. Dapatan kajian ini hanya boleh digeneralisasikan kepada responden dari tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak. usaha untuk membasmi buta komputer. Selangor Darul Ehsan. Terdapat banyak lompang dan ruang kosong yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran. Sesebuah sekolah mungkin hanya mempunyai empat hingga enam buah kelas yang mengambil mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat. Usaha murni pihak kerajaan yang telah merangka dan melaksanakan dasar berkaitan TMK amat dialu-alukan.mata pelajaran elektif. di mana tahap literasi komputer dan kemahiran TMK dalam kalangan murid amat membanggakan. 75 . dan laman web MySchoolNet juga telah dilancarkan. Walau bagaimanapun. tuntas dan progresif.

Semuanya ini akan memungkinkan murid-murid sekolah luar bandar tersebut tidak ketinggalan mengejar persaingan arus perdana anjakan globalisasi dalam bidang TMK. hasil kajian tidak sesuai digeneralisasikan kepada semua populasi murid tingkatan enam di seluruh Malaysia. Selangor Darul Ehsan. Maka sudah tentu.tiada bekalan air bersih. Makmal-makmal komputer harus dilengkapkan dengan bilangan komputer yang cukup. Pihak KPM seharusnya menjadikan mata pelajaran berkaitan komputer dan TMK diwajibkan di sekolah-sekolah kategori luar bandar. 76 . dan tahap kemahiran TMK antara murid-murid bandar di Kuala Lumpur. Maka dengan ini. pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu memperuntukkan kewangan dan bajet yang lebih besar untuk sekolah-sekolah luar bandar supaya jurang kemahiran TMK antara sekolah-sekolah bandar dengan sekolah-sekolah luar bandar dapat diminimakan. Dengan itu. Talian internet jalur lebar harus dibekalkan dengan tahap kelajuan yang pantas. dan tiada kemudahan jalan raya. Hasil kajian tersebut nanti barulah jelas dapat memberi kesedaran kepada pihak kerajaan betapa besarnya saiz lompang perbezaan applikasi TMK dalam kalangan murid-murid bandar dengan luar bandar. Maka dengan demikian. dan dengan perkakasan yang mencukupi. Bayangkanlah tahap literasi komputer dan kemahiran bidang TMK bagi murid-murid sekolah berkenaan. dengan murid-murid luar bandar di Sarawak atau Sabah. Seperti yang telah dibahaskan. tiada bekalan elektrik. adalah dicadangkan agar pengkaji yang terkemudian membuat kajian perbandingan tentang tahap literasi komputer. dapatan kajian ini adalah sesuai bagi responden di tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak. barulah kajian tersebut benar-benar dapat membanding beza ciri-ciri responden di bandar dengan di luar bandar.

Dan mana-mana negara yang ingin menjadi negara perindustrian yang maju dan kuat dari segi sains. Sesiapa yang ingin maju dan mendapat kekananan kenaikan pangkat dalam profesion masing-masing juga mesti memahirkan diri dalam komunikasi TMK. Dengan kemudahan TMK. Di mana-mana telah dibahas. politik.5. memungkinkan seseorang pekerja melaksanakan amanahnya dengan lebih cepat. ekonomi dan ketenteraan. mesti berjaya menyematkan ilmu dan kemahiran berasaskan TMK dalam kalangan anggota masyarakatnya. Negara Malaysia adalah merupakan kategori negara membangun yang mempunyai pengguna internet yang ramai dalam kalangan penduduknya. pelajar boleh mengakses apa jua maklumat dari sumber seluruh pelosok dunia tanpa sempadan. Kemahiran berkomunikasi dan menggunakan TMK. Mana-mana pelajar kolej atau universiti yang ingin mendapat keputusan yang cemerlang dalam bidang pengajian harus menguasai asas bidang TMK.11 Penutup Peranan dan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi zaman millenium ini tidak dapat dinafikan. pantas dan cepat. 77 . diperdebat dan diseminarkan peri kepentingan bidang TMK.

(2009). Selangor: Pusat Pembangunan Akademik. (2005). Prosiding. (2005). Sarawak.bernama. (2006). (2007). (Sumber : Seminar Penyelidikan Pendidikan. Persepsi Guru-Guru Sekolah Tamil Daerah Kluang Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2009 (28 – 29 April 2009: Putrajaya). Petaling Jaya. Ahamad Sipon.. Teknologi Komputer. & Jamalludin H. (2008). (2007).com. Selangor Darul Ehsan: Prentice Hall Pearson (Malaysia) Sdn. 77 – 90 Azizol Abdullah. 9 – 11 November 2006). Sarawak. Perak: Penerbit Universiti Perguruan Sultan Idris Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. (2006). Sarikei. Usaha Kementerian Pelajaran membudayakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di sekolah-sekolah bukan sekadar melepaskan batuk di tangga Dalam talian http://www. Institut Perguruan Rajang. Pengenalan Komputer. Asas Dan Teori Sistem Maklumat Kontemporari. Universiti Putra Malaysia. Literasi Teknologi Maklumat di Kalangan Guru Pelatih Bahasa. Tanjung Malim. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. Zaidan Abdul Wahab (Serdang. (2004).php?id=259276 Diaskes pada 10 September 2009 Ambigapathy Pandian.my/bernama/v3/bm/news_lite.doc - 78 . Edisi Kedua. Sistem Komputer & Aplikasiny.BIBLIOGRAFI Abdul Razak Hamdan. Bhd. editor. & Zaidatun T. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Edisi ke-2). Kuala Lumpur: Synergy Media Azizi Haji Yahya. (2006). Nur Haryani Z.. www. Tahap literasi komputer pelajar tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar Bandar. Perak: Quantum Books. Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer dan Komunikasi Data.com/seminarrnd2006/KertasKerja_Word/14_Bajing_Angieng. (2001). Kuala Lumpur: Mc Geaw Hill (Malaysia) Abdul Manaf Bohari. Kuala Lumpur: Venton Publishing Bajing Angieng. Bintangor.geocities. 2009).. Abdul Samad Hanif. Selangor: Pearson Hall / Prentice Hall Baharuddin Aris & Mohammad Bilal A. & Norliza K. Tanjong Malim. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Aris Rashidi Amir.

Jabatan Ukur Bahan. Dewan Bahasa Dan Pustaka. (2006). Edisi Keempat. Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010. Universiti Malaya Lin. Tajularipin Sulaiman & Sidek Mohd Noah. Tahap Penguasaan Komputer di Kalangan Pelajar Ukur Bahan. Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. Dalam talian http://sbmb. Universiti Malaya Jamaluddin Ahmad..dbp. Fakulti Pendidikan. Dalam Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. (2000). Fakulti Alam Bina. Fakulti Pendidikan.). (2008). Kamus Dewan. Selangor. Bhd. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. Komputer Dalam Pendidikan (Edisi ke-3). (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010. Pahang. Selangor. Universiti Malaya: Kampus Kota Kementerian Pelajaran Malaysia. Putrajaya. Kuala Lumpur Laili Atan. Kuala Lumpur: Synergy Media Merill. Sintok. Paul F. Institut Kepengetuaan. & Maharam M. (2000).). Universiti Malaya Meor Muhammad Muazzim. Jasme Ismail. (2008). Academic exercise (B.my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp.Ed. Penggunaan Komputer di Kalangan Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling. Dissertation (M.).Ed. 24 November 2000 Masturah Ibrahim. (2006). Sekolah bestari: Menangani pembinaan budaya ilmu berfikir secara kritis dan kreatif.aspx Diakses pada 1 September 2009 Hafsah Sharif.. Bhd. (2005).gov. Pengenalan Jaringan Komputer. Penggunaan Komputer Dalam Membantu Kepimpinan Pengajaran Guru Besar Sekolah-Sekolah di Daerah Muar. Make IT happen in your syllabus. Dissertation (M. Dissertation (M.Chua Yan Piaw. Hsiu-Chen (2000). (2007). Pengurusan Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran: Persepsi Guru Sebuah Sekolah Menengah di Daerah Maran. 24 November 2000 Mashitoh Yaacob.Princ. (2004). Kaedah Penyelidikan (Buku 1).QuantSuvr). Putrajaya. Kuala Lumpur. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Edisi Pelancaran: Kuala Lumpur ___________________________ (2003). Kedah: Penerbit 79 . Kaedah dan Penyelidikan.

Pengalaman 50 Tahun Merdeka. Information and Communication Technology. Mokhtar Ahmad. Penilaian Kecekapan Teknologi Komunikasi Maklumat (TKM) Dalam Kalangan Pelajar Sains Sosial. Applikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran: Perspektif Mata Pelajaran Kimia SPM. 11 –14 September. Penggunaan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Komputer di Kalangan Guru-Guru Pendidikan Islam. Kuala Lumpur. (2002). Univesiti Sains Malaysia Mohd Safar Hashim & Fatimah Yusooff. 2007) 163 – 167. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Computer. Universiti Malaya) 80 . Nik Hairi Omar. SOURCE: Seminar Pendidikan Pra Universiti / Matrikulasi (4 – 5 Ogos 2007: Petaling Jaya). (2006).Ed.). Universiti Malaya Mohd Aizaini Maarof. (2001). Universiti Malaya Mohd Hilmi Jaafar. (2005). Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sains Sosial Sekolah Menengah. (2006). Paper 28 (15p). Bhd. Dissertation (M. Institut Penyelidikan Tinggi Malaysia (IPPTN). (2007). [et al. Teknologi Maklumat: Sistem Komputer dan Perisian. Hotel Goldcourse. Kelang. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Editors: Roslinda Ithnin …. Perjuangan Memperkasakan Pendidikan di Malaysia. Mohd Azul & Norizan A. Dissertation (M. Model Sistem Pendidikan Tinggi dan Universiti Untuk Malaysia: Kerangka dan Pengisian. (2006). Universiti Malaya.. (2004). Skudai. Prosiding. SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains. Kuala Lumpur: Saujana Global Morshidi Sirat. (2008). Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Mohd Arif Haji Ismail & Norsiati Razali. Pembentangan Kertas kerja Konvensyen Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia kali ke 14.Ed.). (Sumber: Jurnal Pendidikan. Fakulti Pendidikan. 2.. Teknologi Multimedia : Kaedah pembelajaran pelajar lemah dalam pelajaran. (2004). R. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Zaliman Mohd Yusoff & Manjit Singh Sidhu.] (Kuala Lumpur: Pusat Asasi Sains. Mohd Hang Tuah Ismail. Komputer. Bangi. Penggunaan Komputer dan Internet di Kalangan Murid Sekolah Rendah. Pendedahan dan Penerimaan Pelajar Pusat Asasi Sains Terhadap Komputer. (2008).Universiti Utara Malaysia (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia) Mohammed Hasrori Kasimon. Teknologi dan Masyarakat (10 – 11 Disember 2004K Kuala Lumpur): vol. Fakulti Pendidikan.

& Mohamed Amin Embi (2003). Bangi.info/sumber. Penguasaan Kemahiran ICT di kalangan pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia. Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. paper 50 (19p). Sumber dari. 3.(2009). Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Nor Kamsiah Jaapar.sajadstudio. Kuala Lumpur. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Norizan Abdul Razak. SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains.Ec. (2006).htm 81 . Noraini Idris. Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di Kalangan Pelajar: Ke Arah Mengurangkan Jurang Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bangi. Dissertation (M. (2006).). Kesediaan Pentadbir Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Pentadbiran Sekolah. Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Kajian Mengenai Literasi Komputer di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya.Princ. Diakses pada 13 September 2009 Dalam talian http://www. Dissertation (M.pdf Pusat Perkembangan Kurikulum.. Loh S. Rozainee K.edu. (2001). (2006).. 14-16 September 2003 Norizan Abdul Razak. Kuala Lumpur Rahimi Md Saad. (2007). (Sumber: Jurnal Pendidikan. anjuran FTSM UKM.uthm. Kertas kerja Bengkel Piawai Kemahiran ICT UKM. & Ravichndran V.Norinah Mohd Ali.my/ps/thesis/education1/nor%20zuliana%20%20abdul%20latif. Teknologi dan Masyarakat (10-11 Disember 2004: Kuala Lumpur): vol. (2002). Dalam talian http://web. Pembudayaan ICT IPTB. Institut Perguruan Tuanku Bainun. Ahmad Zabidi & Norjoharuddeen (2006). Universiti Malaya) Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). Institut Kepengetuaan. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Jabatan Teknologi Pendidikan. C. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sekolah Menengah. Rozinah Jamaludin.). Penilaian Guru Terhadap Koswer Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Inggeris Tingkatan Satu. Universiti Malaya: Kampus Kota Nor Zuliana Ab Latif . Piawaian kemahiran ICT untuk pelajar UKM. Universiti Malaya Norizan Abdul Razak. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Sajap Maswan. Internet Dalam Pendidikan. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia.

Scheffler, F.L., & Logan, J.P. (1999). Computer technology in schools: What teachers should know and able to do. Journal of Research on Computing in Education, 31 (3), 350-356. Shamsudin Abdul Rahman, (2004). Persepsi Guru-Guru Bahasa Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Bacaan dan Pemahaman di Sekolah-Sekolah di Daerah Sabak Bernam. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Sufean Hussin, (2004). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dalam talian hhtp://www.mcmc.gov.my Taifunisyam Taib, (2003). Interaksi Etika dan Teknologi Komunikasi Maklumat di Dalam Penerapannya ke Dalam Masyarakat dengan Rujukan Khas Kepada Sistem Pendidikan Bestari di Malaysia. Dissertation (M.Sc.). Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya Tan Lee Foong, (2004). Sikap Guru Bahasa Cina Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Tengku Zawawi Tengku Zainal, (2009). Penggunaan Internet Dalam Pendidikan Matematik. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Uni %20Malaya/PXGZ%206190/Penggunaan%20Internet%20Dalam%20Pendidikan %20Matematik.htm Diakses pada 10 September 2009 Turban, E., Aronson, J.E. & Liang, T.P. (2005). Decision support systems and intelligent systems (6th ed). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Yuhanis Yusoff, (2002). Tahap Kecekapan Penggunaan Komputer dan Teknologi Maklumat di Kalangan Pentadbir dan Guru Sebuah Sekolah di Kuala Lumpur. Dissertasion (M.Princ.). Institut Kepengetuaan, Universiti Malaya: Kampus Kota Yusri Mat Johor, (2004). Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Sejarah Tingkatan Tiga. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Zainuddin Abu Bakar, Meor I.K., Mohd Ali I., & Rahmad Sukor A. S., (2008). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zamri Mahamod, Siti Fatimah M. Y. & Norazah M. N.,(2004). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Tahap Pengetahuan Penggunaan ICT Guru-Guru Pelatih IPTA. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zawiyah Mohd Yusof, (2002). Komputer, Etika dan Sosial. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill 82

Jabatan Asas Pendidikan Dan Kemanusiaan Fakulti Pendidikan UNIVERSITI MALAYA

BORANG SOAL SELIDIK
Soal selidik ini adalah kajian ilmiah yang ingin mengkaji tentang Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam. Sila tanda dan bulatkan mana-mana jawapan yang sesuai bagi setiap soalan yang berkaitan dengan jujur dan tepat. Sila jawab semua soalan, dan jangan biarkan soalan tiada jawapan. Segala maklumat adalah rahsia dan kajian ini hanya bertujuan untuk kajian akademik semata-mata. Kerjasama semua murid amatlah dihargai dan disertai dengan jutaan ucapan terima kasih.

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN 1. Tingkatan 2. Aliran 3. Jantina 4. Menghadiri kursus komputer 5. Memiliki komputer di rumah 6. Memiliki kemudahan internet di rumah 7. Memiliki alamat e-mail 8. Memiliki laman web 9. Memiliki blog 10. Memiliki Facebook 11. Pekerjaan bapa/penjaga 12. Kumpulan Etnik [ [ ] Kerajaan ] Melayu 83 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Bawah ] Sains ] Lelaki ] Pernah ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada [ ] Swasta ] Cina [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Atas ] Kemanusiaan ] Perempuan ] Tidak pernah ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Bekerja Sendiri [ ] Lain-lain

] India

13. Pendapatan Keluarga Sebulan

[

RM8,000.00 RM8,001.00

] Kurang RM2,000.00 [ ] RM2,001.00 – RM4,000.00 [ ] RM4,001.00 – 6,000.00 [ ] RM6,001.00 – [ ] Lebih

BAHAGIAN B : TAHAP LITERASI KOMPUTER 1. Sangat tidak mahir PERKARA Saya boleh mengenal pasti / memulakan / menggunakan ……………. 1. Menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran 1 2. Tidak mahir 3. Sederhana mahir 4. Mahir 5. Sangat mahir TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

2. Operasikan komputer, contohnya memulakan dan menutup sistem komputer, 1 menyambungkan kabel ke setiap perkakasan komputer dll 3. Nama dan fungsi perkasasan komputer, contohnya skrin, hardisk, papan 1 monitor, tetikus, pencetak, pengimbas dll 4. Mentakrifkan istilah teknologi komputer, contohnya RAM, BIT, GB dll 1 5. Internet Explorer, Mozilla Firefox dll 6. Enjin carian (Search engine) seperti Yahoo, Google dll 7. Microsoft Office Word 8. Microsoft Office Excel 9. Microsoft Office Acces 10. Microsoft Office Publisher 11. Microsoft Office PowerPoint 12. Microsoft Office Outlook 13. Microsoft Office OneNote 14. Microsoft Office InfoPath 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15. Microsoft Office Groove

1

2

3 4 5

BAHAGIAN C : TAHAP PENGGUNAAN (TKM) DALAM PROSES PEMBELAJARAN 1. Tidak pernah PERKARA Dalam bidang pembelajaran, saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut …….….. 1. Menggunakan perisian seperti Microsoft Word untuk menaip surat, nota, latihan dan dokumen-dokumen lain berkaitan pembelajaran 2. Menggunakan perisian hamparan elektronik (spread-sheet) seperti Microsoft Excel untuk menyiapkan tugasan sekolah 3. Menggunakan perisian persembahan multimedia seperti Microsoft Power Point untuk tugasan pembentangan dalam bilik darjah 4. Menggunakan perisian grafik dan ilustrasi seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Painter, Corel Draw dll untuk tujuan pembelajaran 5. Menggunakan perisian Microsoft Publisher untuk membuat majalah sekolah, buletin, pamphlet, katalog, kad dan sebagainya 6. Melayari laman web (www), enjin carian Google atau Yahoo untuk mencari maklumat tambahan berkaitan isi / konsep mata pelajaran 7. Menghantar / menerima e-mel daripada rakan-rakan sekolah atau guru-guru berkaitan dengan pelajaran 8. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan (newsgroup) dengan rakan sekolah atau guru-guru berkenaan dengan pelajaran 9. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea, berbincang suatu isu pelajaran dengan rakan-rakan atau guru sekolah 10. Menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) untuk tujuan pembelajaran 11. Membaca surat khabar, majalah akademik dan buku-buku secara on-line untuk tujuan pembelajaran 12. Mendapatkan maklumat tentang pembelajaran dari ensaiklopedia, Wikipedia, direktori, kamus, buku elektronik dll 13. Melayari Portal Pendidikan Utusan Melayu, MySchoolNet atau seumpamanya untuk tujuan tutorial / latih tubi dll 14. Berhubung dengan rakan-rakan sekolah lain berkaitan dengan pembelajaran dengan menggunakan kemudahan TMK 85 2. Jarang-jarang 3. Sederhana kerap 4. Kerap 5. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

memuat turun dan memuat naik lagu. Jarang-jarang 3. video. masyarakat luar dll 4. Perkhidmatan lain – membaca surat khabar. ibu-bapa dll 5. sesebuah jabatan. audio. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 . perisian. Sederhana kerap 4. Kemudahan pembayaran – membantu ibu-bapa membayar bil telefon.BAHAGIAN D : POLA PENGGUNAAN (TKM) DALAM KALANGAN MURID 1. melihat teks. Pendidikan dan Latihan – mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. menonton program televisyen / filem. Telnet : Menggunakan Capaian Komputer Jarak-Jauh – untuk mencari data. buku. Hiburan dan Permainan – menggunakan perisian multimedia yang menggabungkan aksi pantas. Protokol Pemindahan Fail (FTP) – menggunakan kemudahan perisian seperti WS-FTP untuk tujuan pemindahan dokumen. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea. animasi. grafik. kursus dll 8. mendengar lagu secara on-line dll 86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Tidak pernah PERKARA Saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut ……………. bil elektrik. berbincang suatu isu dengan rakan. guru-guru. menempah pembelian barang / perkhidmatan secara on-line dll 11. Perniagaan – mendapatkan maklumat tentang produk. kad kredit. 1. bertukar pendapat. audio. World Wide Web (WWW) – melayari laman web untuk mencari maklumat. Pendidikan dan Hiburan – menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) 9. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan 10. latihan secara berperingkat. video. pertubuhan. buku. Perbincangan dalam Kumpulan (News Group) / Facebook – mengadakan perbincangan. guru sekolah. animasi dll 3. fail untuk konfigurasi. orang perseorangan dll 2. Kerap 5. pakar profesional. grafik. cara pemakaian. syarikat. filem dll 6. menempah tiket kapal terbang dll secara on-line 12. berkongsi maklumat dengan rakan sekolah. warna menarik. majalah. gambar. maklumat. Mel Elektronik (E-mel) – menghantar / menerima e-mel dalam bentuk teks. majalah (daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dll) 7.

kamus. Wikipedia.13. Saya biasa menggunakan laman sembang (chatting) dengan rakan-rakan sekolah 1 1 2 2 3 4 5 3 4 5 TERIMA KASIH 87 . buku elektronik dll 14. Sumber Rujukan – mendapatkan maklumat. berita dari ensaiklopedia. direktori. bahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.