BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Masyarakat dunia pada abad ke-21 ini merupakan suatu masyarakat yang hidup dalam era globalisasi yang berorientasikan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK), atau dikenali sebagai information technology and communication (ICT). Impak globalisasi telah menuntut kebergantungan masyarakat terhadap perkembangan teknologi TMK dalam seluruh aspek kehidupan seharian. Perkembangan TMK telah memberi implikasi yang amat besar terhadap bidang politik, sosial, ekonomi termasuk juga bidang-bidang seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian, hiburan, perubatan, pentadbiran kerajaan, dan tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.

Secara tradisional peranan guru adalah sebagai pengajar dan penyampai ilmu pengetahuan. Kaedah pengajaran adalah berpusatkan guru, dan gurulah sumber ilmu dan pusat segala-galanya. Kesan ledakan kemajuan teknologi komputer dan TMK telah melebarkan takrif peranan seseorang guru, iaitu bukan sebagai pengajar semata-mata tetapi mengambil peranan sebagai pemudah cara atau fasilitator. Sebagai pengurus pendidikan, sewajarnya guru-guru mempunyai kebolehan dan kemahiran memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber

untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran (P&P) dan tahu menggunakan teknologi komunikasi seperti CD-ROM, cakera padat, video, komputer, komputer bimbit, dan perisian-perisian aplikasi komputer seperti e-mail, pengkalan data, pemprosesan perkataan, hamparan eletronik, internet, perisian persembahan dan lain-lainnya. Proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan

1

komputer akan menjadi lebih berkesan dengan kewujudan teknologi multimedia kerana pendidik boleh mempelbagaikan persembahan mereka. Mohd Zaliman et al. (2001) menyatakan teknologi multimedia kian diiktiraf sebagai alat bantuan pengajaran yang sesuai dalam membantu para pendidik untuk mendalami dan mendasari cabaran dunia pendidikan era baru. Arus pemodenan kemahiran TMK ini bukan sahaja menukar secara besar-besaran teknik pengajaran oleh seseorang guru, tetapi juga memberi impak yang amat mendalam terhadap kaedah pembelajaran bagi seseorang murid. Dengan sendirinya, impak kemajuan bidang TMK telah mengubah secara besar-besaran cara murid menimba, memproses, mengaplikasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Dalam arus perdana ini, guru dan juga murid harus bersedia terhadap persaingan global TMK yang tiada batas dan sempadan.

Lantaran perkembangan TMK secara global, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengorak langkah bersama dan berusaha menyesuaikan diri dengan arus perubahan persekitaran. Penggunaan TMK di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi telah diperluaskan. Dasar-dasar dan perancangan yang kondusif terhadap perkembangan TMK telah dilancarkan. Ini bermula dengan memperkenalkan mata pelajaran yang berkaitan TMK seperti Perkomputeran dan Teknologi Maklumat untuk murid sekolah menengah, dan juga rancangan penubuhan Sekolah Bestari. Kementerian Pendidikan sebagai badan induk dunia pendidikan telah memainkan peranan penting untuk menghadapi zaman globalisasi dan dunia pendidikan tanpa sempadan dengan memasukkan kurikulum TMK dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Di samping sifat TMK itu sendiri yang membentuk suasana pembelajaran sepanjang hayat dan memberi peluang-peluang pembelajaran yang tidak ada had, maka adalah menjadi suatu kewajaran kepada pengurus-

2

pengurus pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan segera kepada perubahan-perubahan ini. Dapat kita perhatikan bahawa kerajaan amat memberi tumpuan dan keutamaan terhadap pembentukkan masyarakat yang membudayakan ilmu dan maklumat menerusi penggunaan TMK secara luwes dan menyeluruh.

Namun demikian, usaha murni kerajaan ini sukar untuk berjaya sekiranya pelaku masyarakat itu sendiri kurang membudayakan sepenuhnya penggunaan komputer dan kemahiran TMK. Robiah Sidin et al. (2004) mengatakan, terdapat empat angkubah yang saling berhubung kait antara satu sama lain bagi memacu pembudayaan TMK dalam kalangan anggota masyarakat iaitu; pertama, sikap masyarakat dan murid mestilah positif dan bersedia untuk berubah; kedua, prasarana komputer dan rangkaian komunikasi mestilah lengkap dan mencukupi; ketiga, tenaga yang terlibat untuk memperkenal dan memperluaskan teknologi maklumat mestilah mahir; dan keempat, wang mestilah mencukupi untuk menggerakkan semuanya itu.

1.2 Pernyataan Masalah

Warganegara Malaysia dalam era kini, mestilah kalangan mereka yang dapat menangani cabaran yang dibawa oleh arus globalisasi dan ledakan pengetahuan serta maklumat yang terkini. Anak-anak watan yang hendak dilahirkan mestilah sepatutnya berupaya untuk merancang masa depan dengan bijak, berhikmah dan tepat bagi tujuan adaptasi dengan budaya dan nilai semasa. Kealpaan dan kelekaan dalam mengharungi kehidupan semasa tanpa kemahiran TMK hanya akan menyebabkan sesiapa sahaja terpinggir dan tersingkir dalam global village, (Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman, 2008).

3

Dalam era globalisasi sekarang, salah satu aset yang amat penting dan perlu ada pada seseorang murid terutamanya murid-murid sekolah menengah atas, ialah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Muridmurid bukan sahaja dituntut untuk memiliki kepintaran dan pengetahuan dari segi penguasaan kandungan mata pelajaran, tetapi sepatutnya mahir dalam penggunaan teknologi berasaskan komputer. Antara faktor keperluan memiliki kemahiran TMK ini ialah untuk membantu muridmurid mencari dan memperoleh maklumat dari sumber terbuka tanpa terhad, berkomunikasi dengan berperantaraan komputer, melaksanakan tugasan sekolah, membuat persembahan dan menganalisis data (Norizan & Mohamed Amin, 2003). Teknologi TMK juga penting untuk keperluan sosial murid-murid seperti berinteraksi di alam maya, membantu meningkatkan aktiviti luar darjah atau melaksanakan hobi, penciptaan idea kreatif dan mencari maklumat berkaitan bidang pembelajaran diri masing-masing.

Antara kemahiran TMK yang perlu dikuasai terlebih dahulu oleh murid ialah kemahiran asas menggunakan komputer, kemahiran aplikasi seperti pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, email, browser WWW, aplikasi grafik dan aplikasi yang menjurus kepada bidang pelajaran mereka. Dalam erti kata lain, para murid perlu literasi komputer atau “celik komputer”.

“Buta komputer” pada masa kini adalah sama dengan buta huruf pada tahun 60-an walaupun anda seorang pemegang ijazah dari institusi pengajian tinggi”. (Baharuddin Aris et. al, 2001)

4

tetapi boleh dikatakan jumud ilmu pengetahuan. ketika negara kita sedang menuju ke arah pembentukkan masyarakat bermaklumat dan masyarakat berasaskan nilai maklumat. meninjau sejauh mana murid-murid tingkatan enam mengguna dan membudayakan TMK dalam proses pembelajaran. kajian ini diperlukan untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid.Memandangkan literasi komputer adalah antara kemahiran yang begitu penting pada era TMK. dan seterusnya membuat perbandingan tentang tahap literasi dan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran.. Oleh itu. meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. Oleh itu. para murid yang tidak mampu menguasai teknologi maklumat bukan sahaja dianggap ketinggalan dari segi pencapaian prestasi. maka buta komputer perlulah dihapuskan dalam kalangan murid dan masyarakat amnya kerana ia merupakan komponen utama dalam bidang TMK. 5 . keperluan asas yang perlu dimiliki oleh para murid ialah memiliki pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang memadai bagi membolehkan mereka menikmati dan mempelbagaikan sumber maklumat yang tidak terhad. Perkembangan pesat TMK telah mewujudkan banyak laman sesawang dan pangkalan data atas talian yang memerlukan kemahiran murid-murid sekolah untuk mencapai dan mengolah maklumat tersebut. Berasaskan perbahasan tersebut. & Maharan M. 2000). dan membina penjanaan budaya pemikiran kritis dan kreatif dalam pemerolehan pembelajaran (Mashitoh Y.

5 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki.3.4.2 Meninjau tahap pembudayaan TMK oleh murid-murid dalam proses pembelajaran 1.3 Meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid 1. dan 1.6 Membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1.3.3 Objektif Kajian Kajian ini dilakukan untuk.3.4 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1. 1.2 Sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka? 1.4.1 Mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam 1.3.4.3.3.4 Soalan Kajian Soalan-soalan kajian ialah.1 Apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam? 1. 1.3 Apakah pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam? 6 .1.

dan 1.4.5 Adakah murid perempuan mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid lelaki?. pihak-pihak yang berkenaan akan mendapat gambaran awal mengenai tahap kesediaan TMK oleh murid-murid tingkatan enam. 7 . Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan juga Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). mengenal pasti corak atau pola pembudayaan teknologi TMK oleh murid-murid.4. Sementelahan pula. dan mengenal pasti sejauh manakah murid-murid sekolah membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka. dapatan kajian ini boleh memberi gambaran awal berkenaan dengan tahap kesediaan TMK oleh murid-murid. dapatan kajian membolehkan pihak-pihak yang berkenaan mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid tingkatan enam.6 Adakah tahap pembudayaan TMK dalam proses pembelajaran murid aliran sains melebihi murid aliran kemanusiaan? 1. Ini kerana.5 Signifikan Kajian Kajian ini amat penting kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Berdasarkan dapatan kajian ini nanti.4 Adakah murid aliran sains mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusian? 1. Maka dengan itu.4. Oleh itu. Kementerian Pelajaran Malaysia sedang merangka dan melaksanakan kurikulum baru bagi keperluan murid-murid tingkatan enam mulai tahun 2009 ini.1. pihak kementerian boleh mengaju dan merangka suatu dasar berkenaan penggunaan dan pembangunan teknologi TMK bagi warga sekolah.

Selain itu. Hasil kajian ini nanti akan menyedarkan guru-guru tentang peluang dan kebaikan-kebaikan apabila mereka membudayakan teknologi TMK dalam proses pengajaran masing-masing. Seterusnya. yang terdiri daripada pengetua. Selangor Darul Ehsan. Dengan itu. penolong kanan kokurikulum dan ketua-ketua bidang mata pelajaran. guru-guru akan lebih mudah dan bersedia mengapplikasikan kemudahan TMK dalam melaksanakan bidang tugas masing-masing berdasarkan tahap kesedian murid. Tiga buah sekolah tersebut 8 . dapatan kajian ini membolehkan mereka mengenal pasti dan memahami peluang dan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi TMK dalam kalangan murid-murid mereka.6 Batasan Kajian Responden kajian ini adalah dalam kalangan murid tingkatan enam di tiga buah sekolah harian biasa dalam Daerah Gombak. mengorganisasikan kelas. penolong kanan akademik. pengurusan badan uniform. dapatan kajian ini juga amat berguna kepada guru-guru mata pelajaran. penolong kanan tingkatan enam. di samping berkomunikasi atau berteraksi dengan murid masing-masing. pihak pentadbir ini akan merangka perancangan yang responsif terhadap budaya penggunaan kemudahan TMK di sekolah. Penggunaan TMK ini memudahkan guru-guru melaksanakan tugasan pengajaran dalam kelas. Selain itu. mentadbir keputusan peperiksaan dan sebagainya. kelab sukan dan permainan. 1. penolong kanan hal ehwal murid. kemahiran TMK juga memudahkan tugasan guru dalam pengurusan panitia mata pelajaran. Ini kerana.Kajian ini juga penting kepada pihak pentadbir sekolah.

Edisi Keempat mentakrifkan perkataan budaya sebagai satu cara hidup. agak mudah untuk mendapatkan maklumat dan kerjasama daripada responden. pembudayaan pula adalah mengamalkan atau melaksanakan sesuatu budaya dalam kehidupan. dan mempertahankan serta memastikan kelangsungan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. Walau bagaimanapun. Oleh itu. tradisi. tenaga dan kewangan kerana pengajian adalah di luar waktu kerja (part time). Oleh itu. kefahaman. Oleh itu. peradaban sesuatu masyarakat yang diwarisi secara indotrinasi atau secara sukarela. Perbelanjaan pengajian dan kajian ini dibiayai sendiri oleh pengkaji. 1. Manakala. pinggir bandar dan luar bandar di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. jantina dan tahap sosioekonomi keluarga mungkin membatasi kajian ini. pengkaji mendapat kekangan masa.dipecahkan kepada kategori bandar. 9 . Data-data seperti kumpulan etnik murid. dapatan kajian mungkin hanya bersesuaian dengan responden pilihan sahaja. Pengkaji memiliki sedikit kelebihan kerana mengajar murid tingkatan enam di salah sebuah sekolah responden tersebut. pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan murid bermakna.7 1 Pembudayaan Kamus Dewan. mengamalkan atau melaksanakan penggunaan TMK dalam kehidupan seharian seseorang murid. pegangan.7 Definisi Operasional 1.

Turban et al. teknologi maklumat.2 Literasi komputer.” Mohd. dan teknologi maklumat dan komunikasi Literasi komputer Kamus Dewan. TM merujuk kepada bahagian 10 .7. et.1. al (2001) mentakrifkan literasi komputer atau celik komputer melalui tiga konsep iaitu. Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai “tahu menggunakan dan mengendalikan computer”. Teknologi maklumat Kamus Dewan. (2005). mentakrifkan teknologi maklumat atau information technology (IT) sebagai. Scott (2006). pemprosesan dan penyebaran maklumat secara elektronik. pengetahuan – mempunyai pengetahuan tentang konsep dan senibina sistem sesebuah komputer berfungi. Shanuddin Zakaria (2000). pertama. menyimpan dan memindahkan maklumat dalam bentuk elektronik”. interaksi – berkemampuan untuk berinteraksi atau mengapplikasikan teknologi komputer. penyimpanan. kedua. Baharuddin Aris. kesedaran – menyedari kepentingan dan kepelbagaian kegunaan komputer dalam masyarakat masa kini. menjelaskan literasi komputer sebagai keupayaan untuk memahami bagaimana sesuatu komputer berfungsi. pula menjelaskan. Maka. “semua jenis peralatan / perkakasan teknologi yang digunakan untuk memproses. secara umumnya literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan applikasi komputer dalam kehidupan seharian. dan ketiga. Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat (TM) sebagai “teknologi yg berkaitan dgn pe-merolehan.

masa. “teknologi yg berkaitan dgn pemerolehan. rangkaian. Ini bermaksud TMK melibatkan penggunaan suatu teknologi sebagai alat dalam melaksanakan proses komunikasi dan ia juga merupakan media perantara menghubungkan antara pelbagai pihak tanpa mengira situasi.” Abdul Manaf Bohari et al. perisian. dan peranti-peranti lain.. Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) sebagai. pem-prosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan tele-komunikasi. pangkalan data. TM boleh didefinisikan sebagai peralatan teknologi komunikasi yang boleh digunakan untuk tujuan mengumpul. Teknologi maklumat dan komunikasi Kamus Dewan. 2006). Ia merangkumi komunikasi tanpa sempadan yang mana tidak ada jurang pemisah untuk kedua-dua pihak berkomunikasi atau berinteraksi pada bila-bila masa.teknologikal dalam sistem maklumat yang meliputi perkakasan. Definisi lain bagi teknologi maklumat ialah teknologi yang menggabungkan teknologi komputer dengan talian komunikasi berkelajuan tinggi. Penggabungan komputer dengan teknologi rangkaian ini akan melahirkan ‘penyatuan teknologi’ iaitu teknologi yang menyatukan beberapa industri melalui pelbagai peranti penukaran maklumat dalam bentuk elektronik yang boleh digunakan oleh komputer. menyimpan. Bagi warga pendidik seperti guru dan pensyarah. memproses. dan lokasi geografi. 11 . dan menghantar mel elektronik (e-mel) atau CD-ROM yang dapat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Abdul Manaf Bohari et al. penyimpanan. (2006) mendefinisikan TMK sebagai komunikasi yang menggunakan teknologi terkini sebagai alat untuk berhubung antara satu sama lain.

Perbezaan takrif antara TM dengan TMK adalah dari aspek komunikasi. murid akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). 1. 12 . dan menyampaikan maklumat. Terdapat dua aliran pengajian di tingkatan enam. Pengajian dalam tingkatan enam mengambil masa selama dua tahun. Manakala.7. matrikulasi. menjejak. tetapi juga melibatkan penggunaan alatan TM tersebut untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam pelbagai hala. politeknik. dan kolej atau universiti. Tahun pertama dikenali sebagai tingkatan enam bawah dan tahun kedua dikenali sebagai tingkatan enam atas. iaitu aliran Sains dan aliran Kemanusiaan. murid-murid mempunyai pilihan sama ada melanjutkan pelajaran ke tingkatan enam.3 Tingkatan enam Selepas menamatkan persekolahan di tingkatan lima. Di akhir persekolahan tingkatan enam atas. menyimpan. TMK bukan sahaja merujuk kepada penggunaan alatan untuk memperoleh maklumat. sama ada pusat pengajian tinggi awam (IPTA). TM dirujuk sebagai penggunaan alatan yang dicipta untuk memperoleh. atau pusat pengajian tinggi swasta (IPTS).

Selain itu.BAB 2 : LITERATUR KAJIAN 2.1 Pendahuluan Terdapat beberapa kajian lepas yang mengkaji tentang tahap literasi komputer dan kemahiran TKM dalam kalangan murid-murid. Bab ini akan mengupas tentang tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran seseorang murid. susur galur perkembangan TMK dalam bidang pendidikan di Malaysia. Murid juga tidak lagi hanya mengakses kepada buku teks dan guru-guru sekolah sahaja. 2. pelajar universiti. dan juga mengesan tentang corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid. guru-guru pelatih. tetapi melangkaui sempadan pemikiran murid dengan berbantukan TMK. dan juga guru-guru sekolah.2 Penggunaan TMK Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Penggunaan TMK menyediakan peluang yang unik dan cabaran menarik terhadap proses pengajaran oleh seseorang guru dan juga aktiviti pembelajaran bagi seseorang murid. berbanding corak pengajaran tradisional dalam bilik darjah. tetapi mendapatkan pelbagai bahan sumber maklumat melepasi daripada kawasan sempadan bilik darjah di sekolah (Rozinah Jamaludin. 2007). Aktiviti pengajaran oleh guru tidak hanya berkisar terhadap bahan bantu maujud dalam bilik darjah. 13 . terdapat pelbagai jenis kajian yang ingin mengupas tentang tahap kemahiran dan masalah pengaplikasian TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).

makmal komputer dan pelbagai peralatan TMK wajib digunakan dan dimasukkan dalam Buku Rancangan Mengajar Harian. sistem multimedia digital. Pekeliling ini menyatakan KPM teleh membekalkan pelbagai jenis peralatan TMK ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan keberkesanan proses P&P. melalui pekeliling ini pihak KPM menjelaskan bahawa perisian kursus. teratur dan sistematik. malah sebaliknya guru akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Penglibatan secara serius pihak KPM dalam memperkenalkan TMK dalam P&P dapat dilihat dengan jelas melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 6/2003: Dasar Pengajaran Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran KP (BS) 8591/Jld. Penggunaan TMK dapat mengurangkan beban tugas guru dan murid di mana setiap kerja dapat dilakukan dengan kemas. terdapat beberapa perkara penting yang perlu difahami berhubung dengan penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 14 . rancangan TV pendidikan. Kemudahan TMK tidak mengubah peranan guru. XVIII. TMK hanya akan bertindak sebagai sumber dan alat bantu dalam proses P&P. dan perisian-perisian pendidikan.Bagi golongan pendidik. Di antara perkakasan dan perisian yang dibekalkan ialah komputer dan peranti-perantinya. Kemudahan TMK amat bermanfaat kepada guru dan murid serta ibubapa. Keterampilan dan keperibadian yang mulia akan tetap menjadi tunjang dan ikutan utama profesion perguruan. khususnya dalam menghadapi cabaran dan era globalisasi kini. Selain itu. Aktiviti pembelajaran hendaklah dirancang dengan teliti oleh guru supaya kemudahan TMK dapat digunakan dengan berkesan. khususnya dalam bidang TMK.

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). dan perisian pendidikan yang biasanya disimpan dalam CD-ROM. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P. Pembelajaran secara tutorial ini menggunakan perkakasan seperti komputer. guru boleh mengindividukan pembelajaran murid. dan sesuai dengan keperluan murid. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mentakrifkan Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai menggunakan TMK secara berfikrah. murid pula boleh belajar mengikut kemampuan sendiri. 2001). Dalam pembelajaran secara tutorial. 15 . aplikasi dan untuk komunikasi (PPK. di samping membolehkan murid belajar tanpa penyeliaan seseorang guru. aspek pengajaran guru. projektor LCD. Pendekatan dan syarat asas penggunaan TMK dalam P&P mestilah sesuai dengan kemahiran seseorang guru. Pembelajaran secara tutorial merangkumi. 2001). Tutorial Penggunaan TMK untuk pembelajaran tutorial bermaksud menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan (PPK. dan. Dengan menggunakan kaedah secara tutorial. cakera keras ataupun maklumat diakses terus dari laman web. penggunaan TMK dalam P&P dapat dikategorikan kepada empat bahagian atau pecahan. aktiviti pembelajaran murid dikawal oleh guru atau oleh sistem perisian itu sendiri. Ianya boleh dilihat dari dua aspek iaitu. Dalam konteks pembelajaran. untuk latih tubi yang juga disampaikan dan dikawal oleh sistem. dan aspek pembelajaran murid. iaitu sebagai alat. tutorial. penerokaan. pembelajaran secara ekspositori iaitu suasana P&P dimana guru menyampaikan pelajaran kepada murid yang pasif. demonstrasi sesuatu situasi pelajaran dimana ianya dikawal secara turutan oleh suatu sistem. boleh meningkatkan motivasi.

dan sebagainya. murid menggunakan perisian Microsoft Word untuk menghasilkan karangan. 2001). dan membina pengetahuan melalui interaksi sosial.Penerokaan Penggunaan TMK sebagai alat pembelajaran penerokaan bermaksud menggunakan TMK sebagai alat perantaraan untuk. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. Aplikasi Penggunaan TMK sebagai alat aplikasi ialah apabila TMK digunakan untuk membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran. pengalaman pembelajaran secara autentik. menulis nota. mengedit atau mengubah karangan dan nota. melalui e-mel dan sidang video untuk berbincang tentang pelajaran. Murid juga boleh menggunakan aplikasi akses internet contohnya. Dalam pembelajaran secara penerokaan. melihat demonstrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid tersebut (PPK. penyelesaian masalah. dan. internet. Pendekatan pembelajaran secara penerokaan adalah mendokongi teori pembelajaran konstruktivisme di mana ia menekankan pemikiran secara kritis dan kreatif. aktiviti pembelajaran murid adalah secara bebas di mana seseorang murid boleh mengawal atau menentukan maklumat yang diperoleh dengan cara ‘meneroka’. mendorong murid terlibat dengan lebih aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran secara penerokaan membolehkan seseorang murid berpeluang menentukan hala tuju pembelajaran secara kendiri. mengalami. mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM. Penggunaan TMK sebagai 16 . Sebagai contoh. dan memberi peluang murid menangani masalah sebenar di dalam kelas. portal pendidikan dan sebagainya.

kemahiran berkomunikasi melalui TMK amat diperlukan. Terdapat banyak kemudahan internet dan TMK yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi bagi pembelajaran muridmurid. video dan sebagainya (PPK. Dengan menggunakan TMK sebagai alat aplikasi. Komunikasi Kemudahan TMK berfungsi sebagai alat penghubung komunikasi apabila digunakan untuk membolehkan para murid dan guru berhubung antara satu sama lain dari lokasi berbeza bagi menghantar. budaya atau persekitaran sosial akan membantu pembelajaran seseorang murid. Dalam hal ini. murid dan guru boleh berkongsi bahan. negeri dan antarabangsa. bertutur dan bekerjasama (PPK. Teknik pembelajaran secara kolaboratif menggalakkan murid-murid bekerjasama dalam kumpulan melalui aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan kemudahan TMK. tetapi melangkaui sempadan sekolah. audio. dan daripada ramai individu ke ramai individu yang lain. individu ke individu. 2001). menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. menghantar dan menerima pelbagai bentuk maklumat. secara diri individu. Salah satu contoh teknik pembelajaran yang menyokong penggunaan komunikasi melalui TMK ialah pembelajaran kolaboratif.alat aplikasi menyokong teori pembelajaran sosio-budaya (socio-cultural learning). Kalangan murid bukan sahaja berkomunikasi dalam bilik darjah. Teori ini menyatakan. di mana murid saling mempelajari dan membantu sesama mereka membangunkan kemahian kognitif. Komunikasi melalui TMK boleh dalam bentuk. 2001). daerah. dan dapat meningkatkan ketepatan atau kecekapan pemerolehan dapatan pembelajaran. seorang individu kepada ramai individu. murid boleh memberikan tumpuan untuk melakukan aktiviti pembelajaran secara autentik. grafik. teks. meta kognitif. Dengan 17 .

dan akan sampai kepada penerima dalam masa yang singkat melepasi kekangan lokasi geografi. Pesanan dan pertanyaan boleh ditulis bila-bila masa dan dihantar dari rumah atau pejabat. kita harus mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi internet dan TMK. Selain daripada bentuk teks. animasi dan suara (voice mail). video. penghantaran melalui e-mel boleh melibatkan imej grafik. alamat penerima dan isi kandungannya. dan juga boleh melibatkan pakar baik dari dalam atau luar negeri ke dalam proses pembelajaran mereka.menggunakan TMK sebagai alat kemudahan komunikasi. tetapi tidak memerlukan setem bagi tujuan penghantaran. Telnet. Penghantaran maklumat tersebut boleh dilakukan sama ada dari seorang ke 18 . Internet Relay Chat (IRC). Kemudahan TMK terutamanya Internet telah menyediakan beberapa applikasi. akan melibatkan kos yang amat minimum. E-mail (Mel Eletronik) Mel eletronik merupakan mel yang dihantar secara elektronik menerusi sistem komputer. Setiap pesanan yang dihantar. antaranya. E-mel hampir sama dengan mel biasa iaitu mempunyai alamat pengirim. Kumpulan Diskusi dan Berita. murid boleh melibatkan diri dalam proses pembelajaran melalui peer group yang bersifat global. audio. Bagaimana kemudahan TMK dapat membantu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran? Apakah faedah dan kelebihan yang ditawarkan oleh TMK dalam proses pengintegrasian P&P? Bagi memudahkan kajian terhadap penggunaan TMK dalam proses P&P. E-mel adalah satu perkhidmatan internet yang popular dan memudahkan guru dan murid berkomunikasi antara satu sama lain. E-mail (Mel Eletronik). Laman Web (WWW). dan File Transfer Protocol (FTP).

mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal. Kelebihan e-mel banyak meringankan beban tugas seorang guru. bahan bantu mengajar dan sebagainya. berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai latar belakang dan budaya mengenai berbagai isu semasa. memperolehi bahan dan teknik di dalam menyelesaikan sesuatu masalah pelajaran secara on-line (Tengku Zawawi. berkongsi dan bertukar pendapat berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran. dan pihak jabatan serta kementerian. Melalui kemudahan e-mel. berkongsi menjalankan sesuatu projek dengan murid dari sekolah-sekolah lain. pelajar. yakni sekumpulan penerima secara serentak. 19 . berkomunikasi secara dalaman dan luaran sesama guru. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid melalui e-mel ialah. teknik pengajaran yang terbaik. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru dengan mengunakan e-mel ialah. idea kreatif dan inovatif. menghubungi agensi pusat dan swasta serta institusi pendidikan lain mengenai sesuatu program dan polisi yang di gunakan khususnya dalam penyelesaian sesuatu masalah pendidikan (Tengku Zawawi. dan. murid-murid juga boleh menggunakan e-mel untuk berhubung dengan guru-guru di sekolah dan juga dengan ibu-bapa masing-masing.seorang atau dari seorang kepada ramai. ibu-bapa. menggalakkan perkembangan bahasa terutama bahasa Inggeris melalui komunikasi dengan rakan pena di luar negara. latihan dan penilaian. 2009). dan. 2009). Selain itu. segala maklumat dan bahan penting dapat dipindah dan disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan mudah. Seseorang guru juga boleh menerima dan memeriksa hasil tugasan latihan muridnya melalui kemudahan emel. pantas dan mengambil masa yang singkat.

Dengan lebih 50 juta tapak laman web dan dengan pertumbuhan 10 peratus setiap hari. contohnya Netscape Communicator. rancangan pengajaran. Laman web merupakan komponen yang menjadikan internet lebih menarik dan paling diminati oleh sesiapa sahaja yang dapat mengaksesnya. medan perbincangan (forum) dan pemandu (melalui enjin carian). Para murid juga boleh memperoleh pelbagai maklumat tambahan berkaitan dengan pembelajaran mereka.intro. pusat sebaran dan penerbitan. yang menghuraikan cara-cara menggunakan World Wide Web khususnya dalam mereformasikan kurikulum. Para pendidik boleh mendapatkan kandungan teks penuh. dan maklumat kesihatan serta bermacam-macam maklumat lain yang boleh diperolehi dengan mudah dan cepat. Perbezaannya adalah 20 .cnidr. dan lain-lain bahan bantu P&P seperti maklumat mengenai projek-projek yang boleh dijalankan oleh murid. seorang pelajar kolej yang berminat dalam perbualan interaktif melalui komputer. Bagi meneroka laman web. artikel. Perbualan dalam IRC adalah persis seperti perbualan sekumpulan rakan dalam sebuah restoran atau kafeteria. laman web merupakan sumber maklumat tak terhingga kandungannya (Tengku Zawawi.Laman Web (WWW) Rangkaian sedunia WWW adalah merupakan satu koleksi besar dokumen yang dikenali sebagai ‘laman web’ atau laman sesawang. Terdapat satu contoh laman iaitu (http://k12.html). Internet Explorer dan sebagainya. Internet Relay Chat Internet Relay Chat (IRC) dicipta oleh Jarkko Oikarinen. pengimbas web (web browser) diperlukan. Dicadangkan bahawa WWW dalam pendidikan boleh berperanan sebagai tutor. pendidikan keibu-bapaan. 2009).org:90/web.

Kemudahan Telnet amat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sering kali pengguna menggunakan nama samaran ketika berbual dan berhubung. dan juga perpustakaan melalui kemudahan ini.my di mana para pelajar mengakses untuk mencari maklumat dari 21 . perkhidmatan pengkalan data. yang membenarkan pengguna mengakses dan mengawal komputer yang terletak jauh (remote login) tanpa mempunyai sambungan fizikal. guru dengan murid.um. Pengguna boleh menggunakan perkhidmatan papan bulletin (BBS). Dengan kemudahan Telnet. guru dengan ibubapa murid. Telnet boleh diakses dengan kata laluan (password) atau dibuka secara percuma kepada orang ramai. Gopher dan WWW menyediakan alternatif pakej program dalam internet. Pada hari ini. Seseorang individu boleh menerokai lokasi komputer jarak jauh dengan menggunakan alamat Protokol Internet (IP). kita boleh mencari dan menggunakan sumber pada komputer di mana-mana sahaja di dunia tanpa menelan kos yang tinggi.com dan www. Telnet Telnet ialah satu protokol yang pertama. dan begitulah sebaliknya. Guru. di samping memudahkan tugas-tugas pengurusan oleh pihak guru dan pentadbir sekolah.yahoo.menaip di komputer sambil berbual.edu. murid dan pengguna-pengguna lain boleh berkomunikasi dan berbincang apa sahaja termasuk isu-isu yang membabitkan bidang pelajaran. Antara beberapa tapak chat yang polular ialah chat. Dengan menggunakan kemudahan IRC. Salah satu contoh kemudahan Telnet ialah www.com/channel/chat.pendeta. komunikasi boleh berlaku antara guru dengan guru. guru dengan pihak pentadbir seperti jabatan atau kementerian pelajaran.exite.

Pada hari ini. terdapat pelbagai perisian yang boleh dimuat turun (download) sama ada secara percuma ataupun berbayar. segala fail sama ada dalam bentuk teks. Kumpulan berita dan diskusi secara asasnya adalah aplikasi dan lanjutan kepada penggunaan e-mel secara berkesan. Komuniti-komuniti yang terbentuk secara elektronik yang mempunyai minat yang sama membolehkan ahli-ahli yang menyertai kumpulan diskusi berkongsi pendapat dan membantu di antara satu sama lain tanpa batasan sempadan geografi. majalah. jurnal. Kita juga boleh 22 . Terdapat beribu-ribu kumpulan diskusi yang boleh disertai oleh pendidik dan juga murid mengikut minat mereka.org:90/list. Segala bahan pembelajaran yang terdapat dalam sesuatu penerima (di mana-mana institusi pendidikan) boleh dipindahkan ke dalam komputer kita di rumah atau di sekolah tanpa mengalami sebarang perubahan. kajian penyelidikan dan sebagainya. kita boleh membaca atau menyertai perbincangan dalam kumpulan (News Group) tentang pelbagai subjek mengikut minat dan cita rasa kita. grafik.rangkaian Perpustakaan Universiti Malaya berkaitan dengan buku. audio atau video amat mudah untuk dipindahkan dari satu komputer kepada komputer yang lain dengan menggunakan File Transfer Protocol (FTP). Senarai kumpulan diskusi eletronik dalam pendidikan boleh didapati dari salah satu contoh laman web iaitu http://k12.html.cnidr. Kumpulan Diskusi dan Berita Di internet. File Transfer Protocol (FTP) Menerusi internet.

iaitu kebolehan dan kemahiran menjelajah dunia siber dengan penuh berakhlak dan bijaksana. Semuanya menggunakan kemudahan FTP. Seseorang murid juga perlu dididik mengenai tanggungjawab dan etika sebagai pengguna "on-line" di dalam mencapai internet. Veronica. Archie. WAIS. Murid-murid perlu terdedah kepada capaian intelektual. Capaian secara fizikal di dalam internet merupakan kemudahan kelengkapan komputer kepada guru dan murid untuk mencapai internet berserta dengan komponen seperti e-mel. supaya murid-murid dapat menggunakan internet secara maksimum dan optimum. dan murid-murid juga perlu memilih aplikasi yang berguna untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Tanpa kemudahan untuk mencapai internet. Oleh itu. Semua kemudahan di atas boleh dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Semua aplikasi tersebut boleh digunakan sama ada sebagai sumber maklumat atau pun sebagai bahan bantu yang diintegrasikan terus dalam proses pengajaran dan pembelajaran. gopher.memuatkan kembali (upload) segala fail ke dalam sesuatu penerima untuk dipamerkan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Para guru harus bijak memilih aplikasi yang sesuai digunakan. kumpulan perbincangan elektronik. dan WWW. Namun dengan kemudahan jaringan kerja setempat "LAN" (Local Access Network) hasrat mengintegrasikan internet ke dalam pengajaran boleh dilaksanakan. terutama para pendidik dan murid-murid di seluruh dunia. 23 . pengajaran secara mengintegrasikan internet dalam pengajaran dan pembelajaran sukar berlaku. Capaian maklumat melalui internet melibatkan dua komponen utama iaitu capaian secara fizikal (physical access) dan capaian secara bijaksana (intellectual access). perancangan aktiviti yang kemas dan teratur amatlah penting. pemindahan fail.

3 Perkembangan TKM Dalam Bidang Pendidikan Pada tahun 1998.4 peratus pada tahun 2003 tersebut (Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. jumlah komputer peribadi yang dimiliki oleh rakyat Malaysia ialah sebanyak 1. Malaysia telah memperkenalkan konsep sekolah bestari dalam tahun 1999 dengan 90 buah sekolah diberikan komputer sebagai projek rintis.36 juta. Walau bagaimanapun.8 peratus sahaja.1 peratus sahaja rakyat Malaysia yang memiliki komputer peribadi. Seterusnya. 2006). di mana 16. Perangkaan ini menunjukkan komitmen kerajaan terhadap pendidikan yang menggunakan kemudahan TMK dalam usaha meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. dan seterusnya pengenalan Projek Sekolah Bestari di mana konsep ini mula dicadangkan pada tahun 1997 (Norizan Abdul Razak.2.6 peratus daripada rakyat Malaysia telah memiliki komputer. 24 . Manakala kadar penggunaan internet secara panggilan telah meningkat kepada 11. kadar penembusan internet secara panggilan ialah 1. Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan di Malaysia bermula sejak tahun 80-an dengan beberapa projek rintis seperti Projek Munsyi. Pada tahun 1998 tersebut. 4.120 buah sekolah sudah dihubungkan kepada SchoolNet yang menggunakan jalur lebar (Mohd Safar Hasim & Fatimah Yussoof. Projek Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan (CIE). Pelaburan dalam projek sekolah bestari adalah satu usaha berterusan kerana kerajaan melihat pendidikan sebagai penyumbang utama kepada pembangunan negara. jumlah pemilik komputer telah meningkat kepada 4. Konsep sekolah bestari adalah merupakan salah satu daripada tujuh applikasi Perdana Multimedia Super Corridor. 2006). 2004).2 juta orang pada tahun 2003. dan sebanyak 8. iaitu kira-kira 6.500 buah sekolah telah dilengkapkan dengan makmal komputer.

2008). Pengeluaran tenaga pekerja yang berpengetahuan. Mahathir Mohammad. dan membekalkan jaringan untuk membantu para guru dan murid mengakses maklumat tentang pendidikan secara dalam talian. dan menganjurkan kursus dan latihan untuk meningkatkan kemahiran TMK dalam kalangan guru iaitu di mana. Pada masa ini. YAB Dato’ Seri Dr. skrin. Malaysia mempunyai lebih daripada lapan belas institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang menawarkan program dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi daripada peringkat sijil. penawaran mata pelajaran TMK untuk tingkatan empat dan lima. Dan Universiti 25 . hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berketrampilan dalam TMK dapat dilihat melalui beberapa projek sekolah seperti Projek Rintis Sekolah Bestari. oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu.Selain itu. ijazah sarjana dan doktor falsafah (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. Projek LCD. Schoolnet. 200. Sehingga tahun 2005. Institut Teknologi Mara (ITM) adalah merupakan institusi yang pertama menawarkan program Diploma Sains Komputer pada tahun 1969.000 orang guru telah pun dilaksanakan oleh KPM (KPM. troli. ijazah sarjana muda. 2006). pembekalan komputer riba. Projek MySchoonNet. diploma. TV Pendidikan. cekap dan berketrampilan dalam bidang teknikal perlu dimulakan dari tahap awal persekolahan lagi. aplikasi internet mula diperkenalkan dalam bidang pendidikan di mana pihak KPM telah melancarkan laman web MySchoolNet sebagai salah satu usaha meningkatkan penggunaan TKM dalam P&P. makmal komputer. penawaran mata pelajaran Perkomputeran untuk tingkatan enam. TV dan pencetak dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Penggunaan komputer dan TMK dalam pendidikan amat tepat pada masanya kerana kerajaan berusaha untuk mencapai status negara maju yang berasaskan industri seperti visi yang diwar-warkan dalam Wawasan 2020.

buka dan jawab forum. 2008). mengedit atau mengubahsuai karangan atau esei pelajaran dan sebagainya. contohnya ke restoran. alQuran. Universiti Teknologi Malaysia (UTM). taman permainan dan sebagainya. menaip nota atau latihan. Murid boleh membuka dan 26 . iaitu. buku. 2. Setiap hari membuka komputer dan melayari internet. Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Malaya (UM). dan baca akhbar. merumuskan pembudayaan TMK dalam kalangan murid akan berkembang sekiranya murid dapat mengamalkan sekurang-kurangnya enam perkara berikut dalam kehidupan mereka. perpustakaan. contohnya Kolej Damansara Utama (KDU) menawarkan program Diploma Pengajian Komputer dari Universiti Lincolnshire dan Humberside (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris.4 Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Sajap Maswan (2009). bahan penyelidikan dan sebagainya secara dalam talian (on-line). Komputer jenis ‘laptop’ adalah ringan dan mudah dibawa ke mana sahaja kita pergi.Sains Malaysia (USM) adalah merupakan universiti yang pertama menawarkan program sarjana muda TMK. Segelintir IPTS menawarkan program yang berasaskan TMK secara berkembar dengan universiti luar negara. Pada bila-bila masa murid boleh menggunakan komputer untuk menyiapkan tugasan sekolah. bayar bil secara online. Seterusnya program pendidikan berasaskan TMK ditawarkan oleh universitiuniversiti yang lain seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). semak dan balas e-mel. Dan pada ketika ini. setiap hari buka komputer. pusat rekreasi. kemaskini website atau portal. hampir semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) menawarkan pengajian berorientasikan sains komputer dan TMK.

animasi dan sebagainya. Melalui e-mel juga murid boleh berkomunikasi dengan rakan sekolah. guru sekolah. guru. jabatan kerajaan dan sebagainya. atau web-cam untuk berkongsi idea atau berbincang suatu isu dengan rakan.menggunakan komputer semasa menunggu kawan atau ahli keluarga berurusan di klinik. murid boleh memasuki mana-mana kumpulan perbincangan mengikut kesukaan dan minat masing-masing. video. Dengan kemudahan TMK para murid boleh mengakses internet di mana-mana dan membuka. Dengan kemudahan TMK juga. gambar. membaca dan menjawab e-mel setiap hari. berdiskusi dan bertukar-tukar pendapat. murid menggunakan masa dan setiap peluang secara optimum dalam meningkatkan prestasi pelajaran. murid boleh berbincang. dengan mudah para murid boleh akses ke internet dan membudayakan TMK dalam kehidupan di mana-mana dan pada bila-bila masa. menerima e-mel dalam bentuk teks. ibubapa. Menggunakan kemudahan TMK untuk melakukan perbincangan dalam kumpulan. maklumat dan sebagainya tentang pembelajaran mereka. audio. ibu-bapa 27 . atau melaksanakan hobi masing-masing melalui penggunaan komputer. bahkan individu profesional berkaitan dengan sesuatu kepakaran atau isu tertentu. Menggunakan kemudahan sidang video (Video Conferencing). Dengan kemudahan modem Wi-Fi Streamyx dan ‘broadband’ atau Vodafon Mobile Celcom yang boleh didapati di pasaran. grafik. Dengan kemudahan rangkaian ini. menghantar. Para murid akan mengoptimumkan kemudahan TMK sekiranya mereka memiliki kumpulan perbincangan (News Group) sendiri. pakar profesional. bank. Dengan demikian. Membudayakan amalan membuka.

fail untuk konfigurasi. dan dimana-mana jua secara langsung (berhadapan muka antara satu sama lain). kos yang amat murah dan memperoleh bahan multimedia yang menarik dan pelbagai. buku. memuat turun lagu.dan sebagainya. Menggunakan perisian pendidikan dan latihan yang ada dijual di pasaran. murid boleh menggunakan kemudahan perisian seperti WSFTP untuk tujuan pemindahan dokumen. amat banyak faedah dan kelebihan yang seseorang itu perolehi. mendapatkan maklumat buku. 28 . Perisianperisian untuk pendidikan dan latihan banyak terdapat di pasaran dan boleh digunakan untuk mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan dalam urusan seharian. majalah. murid-murid boleh berbual dan berkongsi maklumat dengan para peserta di seluruh pelosok dunia pada bila-bila masa. maklumat. Menggunakan kemudahan Protokol Pemindahan Fail (FTP) dalam kegiatan penerokaan maklumat. latihan secara berperingkat. Menggunakan perkhidmatan Telnet iaitu menggunakan capaian komputer jarak jauh untuk mencari data. Sekiranya murid menggunakan kemudahan ini dan membudayakannya dalam kehidupan seharian. Boleh memperoleh bahan pembelajaran dalam masa yang singkat. majalah daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dan sebagainya. Contohnya. filem dan sebagainya. Sekiranya murid-murid membudayakan kemudahan pemindahan fail ini dalam kegiatan berunsurkan internet mereka. jurnal dan sebagainya melalui kemudahan rangkaian Perpustakaan Negara. perisian. Dengan kemudahan FTP. Melalui web-cam. Banyak kelebihan dan faedah menggunakan web-cam dalam proses pembelajaran atau melaksanakan tugasan seharian.

faedah serta kelebihannya. Menggunakan kemudahan TMK bagi tujuan perniagaan. menempah pembelian barang atau perkhidmatan 29 . Contohnya. Menggunakan perisian yang menggabungkan unsur hiburan dan permainan. Membeli dan menggunakan perisian-perisian yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan. Perisian ini selalunya menggunakan multimedia yang menggabungkan aksi pantas. Sejauh manakah murid memberikan ruang masa mereka bermain melalui pakej perisian komputer? Adakah bermain melalui komputer membudaya dalam kehidupan seseorang murid? Walau bagaimanapun. Terdapat banyak perisian sedemikian rupa dijual di pasaran. akan membuang masa dan mendatangkan kesan negatif terhadap kemajuan pembelajaran seseorang murid.kursus dan sebagainya. dan pelbagai maklumat yang lain. tatacara menggunakannya. cara pemakaian. Perisian ini amat baik untuk kegunaan para murid. murid diajar secara tertib dan berperingkat tentang kandungan sesuatu perkara. bermain komputer tanpa kawalan. murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan kerana menggunakan perisian yang telah lengkap dan menarik. Melalui perisian-perisian ini. warna menarik. kerana ia menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment). Ini boleh mendorong pembelajaran secara kendiri bagi seseorang murid dan mengurangkan rasa bosan mereka. mendapatkan maklumat tentang produk. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan. Melaluinya. Apatah lagi sekiranya pakej perisian permainan tersebut terlalu banyak unsur ganas dan lucah yang akan memberi kesan sampingan yang sebaliknya.

filem dan mendengar lagu secara dalam talian. buku. 30 . Hampir semua jabatan kerajaan. dan menjimatkan masa untuk membeli buku ke kedai. Contohnya. kad kredit. Kemudahan pembayaran bil atas talian. bil elektrik. bahan.secara dalam talian dan sebagainya. buku elektronik dan sebagainya. Sekiranya para murid menggunakan kemudahan internet dan TMK dalam pembelian barang dan perkhidmatan. direktori. Menggunakan teknologi internet dan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan. cukai tanah. cukai pintu. Wikipedia. Perkhidmatan lain seperti membaca surat khabar. Sekiranya murid membudayakan sikap membaca surat khabar atau buku secara dalam talian. berbanding terpaksa keluar ke gedung perniagaan untuk membeli belah. Betapa mudahnya mendapatkan bahan-bahan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi TMK berbanding dengan sebelum teknologi ini diperkenalkan. berbanding terpaksa berbaris di pejabat pos atau kaunter pembayaran di bank. menonton program televisyen. Melalui internet murid boleh mendapatkan maklumat. Kaedah pembayaran bil secara dalam talian membantu menjimatkan masa dan tenaga. syarikat korporat dan bank-bank perdagangan menyediakan kemudahan pembayaran secara dalam talian. membantu ibu-bapa membayar bil telefon. murid boleh menjimatkan wang untuk membeli surat khabar. kamus. mereka dapat menjimatkan masa dan tenaga. majalah. berita dari ensaiklopedia. menempah tiket kapal terbang secara on-line dan sebagainya.

manakala sebanyak 88. Bajing Angieng (2006). Sarikei. Sarawak.5 Kajian Yang Berkaitan Terdapat beberapa kajian yang cuba melihat tahap pengetahuan dan kemahiran TMK dalam kalangan murid dan juga guru-guru sekolah.5% (N=33) responden gagal atau tidak dapat berinteraksi menggunakan komputer walaupun dengan kemahiran yang paling asas. rakan-rakan sekolah dan ahli keluarga kita? Tahap pembudayaan TMK tertakluk kepada kemahiran seseorang murid mengaplikasikan teknologi komputer dan internet. keputusan kajian mendapati tahap literasi komputer yang dimiliki oleh responden adalah rendah.88. Walaupun responden 31 . amat memberi faedah dan kebaikan di dalam kehidupan semua kita. dan juga bergantung kepada minat seseorang murid terhadap dunia TMK. Secara purata.4 % responden tidak pernah menggunakan e-mel. baik kita seorang murid. kemudahan untuk akses kepada internet.Semua kemudahan yang diberikan oleh TMK seperti yang telah dibahaskan.7% dan 53. Kemahiran berinteraksi dengan komputer pula masih rendah di mana seramai 54. 38. guru. Secara keseluruhan. Kaedah soal-selidik dan ujian kemahiran secara amali telah digunakan untuk mengumpul data ke atas 43 orang responden dan 8 orang guru yang mengajar tingkatan lima. atau golongan profesional yang lain.5% (N=43) responden masing-masing tidak pernah menggunakan perkakasan dan aplikasi komputer yang dinyatakan. Kesedaran tentang kepentingan komputer pula adalah tinggi dengan min keseluruhan ialah 3. 2. ibu-bapa. Kajian juga mendapati 90.7% (N=43) responden tidak memiliki komputer di rumah. telah membuat kajian tahap literasi komputer di kalangan murid tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar bandar. Sejauh manakah kita membudayakan TMK dalam kehidupan? Adakah pembudayaan TMK wujud dalam diri kita.

Jamaluddin Ahmad et. 32 . memasang komputer dan mencari maklumat menggunakan internet. Mohd Azul & Norizan Abdul Razak (2006) dilakukan terhadap 239 orang pelajar tahun pertama aliran sains sosial. al. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan bertujuan untuk menilai tahap kecekapan penggunaan perisian Word. manakala perisian PowerPoint dan Excel adalah bersifat khusus dan jarang digunakan. Excel. Perbezaan pencapaian ini terjadi disebabkan perisian Word dan internet/e-mel adalah perisian yang kerap digunakan oleh pelajar tersebut.mempunyai tahap literasi komputer yang rendah. bagi mengenal pasti tahap penguasaan teknologi TMK dalam kalangan mereka. telah melakukan kajian terhadap Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. Kajian tersebut mendapati pelajar secara amnya di tahap sederhana bagi perisian Word dan Internet/e-mel tetapi di tahap yang minima bagi perisian PowerPoint dan Excel. mereka masih bersedia untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu belajar. Nor Zuliana Abdul Latif (2006). iaitu menggunakan pemprosesan perkataan (word processing). Kajian oleh Nik Hairi. (2008). Internet Explorer dan e-mel. Terdapat hubungan yang positif antara perlaksanaan kurikulum dengan penguasaan kemahiran TMK pelajar. Dapatan kajian menunjukkan tiga aspek kemahiran TMK yang benar-benar dikuasai oleh pelatih. telah membuat kajian terhadap 107 orang pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia. Sepuluh aspek kemahiran TMK telah dinilai dan dapatan kajian menunjukkan tiga daripadanya adalah amat dikuasai oleh pelajar dengan baik. PowerPoint. Terdapat 17 aspek kemahiran TMK yang dikaji.

4%) pelajar IPTA ini dapat menguasai kemahiran membuat slaid untuk persembahan. 33 . terutamanya komputer. dan perisian untuk tujuan tutorial. Di antara pelbagai perisian yang ada. telah melakukan kajian ke atas pembudayaan TMK dalam kalangan murid di beberapa buah sekolah dalam Selangor.Pertama. surat atau dokumen. Seramai 2. sejumlah 2. termasuk latihan.035 orang (88. Pengkaji merumuskan.163 orang (93. dan seramai 2. Kuala Lumpur. Rata-rata murid dan pelajar yang dipilih sebagai responden lebih kerap menggunakan TMK di rumah berbanding di tempat lain. Pelajar-pelajar IPTA kerap menggunakan kemudahan TMK untuk mencari bahan pembelajaran mereka.9%) guru pelatih sangat mahir dan mahir dalam menulis laporan. murid sekolah dan pelajar IPTA yakin dan bersikap positif terhadap penggunaan TMK di dalam proses P&P. Universiti Kebangsaan Malaysia. hanya 20. Responden juga menyatakan mereka agak kerap menggunakan perisian permainan pendidikan.9%) pelajar IPTA mahir menghasilkan perisian multimedia. Hanya 504 orang (21. dan kalangan pelajar ini boleh menulis program. mesin pencetak dan akaun akses internet.175 orang (94. Kajian mereka mendapati. responden amat cekap menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word dan perisian helaian hamparan iaitu Microsoft Excel.1% Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). Negeri Sembilan. termasuk pelajar Fakulti Perubatan. pembudayaan TMK dalam kalangan murid harus bermula di rumah di mana ibubapa harus mengambil tanggungjawab menyediakan peralatan TMK terlebih dahulu.4%) pelajar IPTA dapat mengirim mesej melalui e-mel. Kemahiran TMK yang paling kurang dimiliki oleh pelajar IPTA ini ialah menghasilkan perisian multimedia dan menulis program komputer. dan pelajar di Yayasan Pelajaran Mara.

0%) kalangan mereka mahir menggunakan perkhidmatan WWW. dapatan kajian juga menunjukkan hanya 40. Kajiannya mendapati. Dua aspek yang amat kurang dikuasai oleh pelatih tersebut ialah menggunakan perisian komersial dan menghasilkan perisian multimedia. Dua item yang mencatat kemahiran tertinggi bagi pelatih-pelatih tersebut ialah menggunakan e-mel dan mengakses bahan dari WWW. dan yang terendah ialah sekali sahaja dalam tempoh masa tersebut. telah mengkaji tentang tahap pengetahuan penggunaan TMK dalam kalangan 2.56% guru-guru menggunakan makmal komputer dalam tiga bulan pertama persekolahan. guru kurang menggunakan prasarana TMK adalah disebabkan kekangan masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran. 34 . dan seramai 1. Hasil temubual pengkaji mendapati. Hanya 16 daripada 22 buah kelas yang menggunakan makmal komputer dan menggunakan perisian kursus bestari dan melayari internet. penggunaan makmal komputer untuk kegunaan perisian kursus bestari atau melayari internet agak kurang memuaskan. (2008). telah melakukan kajian terhadap aplikasi TMK dalam P&P dari aspek mata pelajaran Kimia SPM.53% daripada masa P&P guru-guru menggunakan komputer dan teknologi internet. Dan hanya 657 orang (28.4%) sahaja yang mahir menggunakan perisian komersial yang ada di pasaran. Seramai 1.7%) pelatih mahir menggunakan e-mel. Hanya 24.303 orang guru-guru pelatih IPTA.973 orang (85.Mohd Arif & Norsiati (2004). Sebanyak 11 item yang berkaitan tentang pengetahuan komputer telah digubal oleh pengkaji. Pengendalian peralatan TMK sebagai media untuk kegunaan P&P memerlukan masa yang lama. Dan. di sebuah sekolah bestari di Kuantan.750 orang (76. Kadar kekerapan penggunaan yang tertinggi ialah 21 kali. Zamri Mahamod et.5%) yang mahir menghasilkan perisian multimedia. Hanya 585 orang (25. al.

Seramai 69 orang (98. terdapat tiga perisian komputer yang kerap digunakan dalam proses P&P iaitu MS Word. Yusri Mat Johor (2004).Mohd Hang Tuah Ismail (2005). Komputer banyak digunakan untuk mengolah soalan latihan dan peperiksaan. Kelantan. Walau bagaimanapun. Sebahagian besar guruguru mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan komputer dalam proses P&P. Kajian beliau menunjukkan hampir semua guru Sejarah (38 orang) memiliki komputer (95. kajian menunjukkan seramai 23 orang (32. Seramai 88 35 . dapatan kajian menunjukkan rata-rata guru mempunyai keupayaan menggunakan asas alatan komputer. Rata-rata guru-guru dalam kajian bersetuju bahawa penggunaan komputer membantu dalam proses P&P mata pelajaran Sejarah. dan juga untuk tujuan membuat pelaporan aktiviti kokurikulum sekolah. namun kajian beliau menumpukan terhadap mata pelajaran Sejarah tingkatan tiga. Selain itu. Dapatan kajian menjelaskan. dan mengaplikasikan perisian-perisian Microsoft Office.8%) kurang mahir atau kurang pantas menaip tulisan Jawi dengan menggunakan komputer.6%) menyatakan komputer sesuai digunakan untuk peningkatan kendiri. Shamsudin Abdul Rahman (2004). juga telah melakukan kajian tentang penggunaan komputer dalam P&P.0%) yang pernah menggunakan internet secara on-line dalam mengendalikan P&P Sejarah. Namun begitu.0%). Hanya 4 orang (10. membuat kajian terhadap persepsi guru-guru Bahasa terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran bacaan dan pemahaman di sekolah-sekolah dalam Daerah Sabak Bernam. telah mengkaji tentang penggunaan komputer dalam P&P bagi guru-guru Pendidikan Islam di Daerah Kuala Krai. MS Excel dan MS PowerPoint. penggunaan komputer untuk tujuan pengurusan P&P adalah lebih kerap berbanding penggunaan komputer untuk melayari internet.

1% masa penggunaan komputer oleh guru-guru adalah untuk tujuan menaip dokumen. Mohd Hasrori (2005).orang guru (88. Sebanyak 86. Hasil kajian beliau mendapati. Kekerapan penggunaan komputer juga didapati rendah. kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan guru Sains Sosial agak rendah. dan selebihnya untuk tujuan peribadi. Dapatan kajian beliau menunjukkan tahap literasi komputer pelajar adalah sederhana tinggi dengan min skor 78. guru- 36 . soalan latihan dan soalan peperiksaan yang berasaskan tugasan sekolah.0%) menggunakan teknologi komputer untuk melaksanakan kerja-kerja sekolah. Kajian Norinah juga mendapati sikap para pelajar adalah positif terhadap penggunaan komputer dalam bidang pengajian. Kajian Shamsudin juga mendapati guru-guru sekolah mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan teknologi komputer dalam bilik darjah. membuat kajian mengenai literasi komputer dalam kalangan 324 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Universiti Malaya.27%. Walau bagaimanapun. (58.000. melakukan kajian terhadap kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan 70 orang guru Sains Sosial sekolah menengah di Daerah Hilir Perak.00 sebulan. tahap literasi komputer para pelajar adalah agak tinggi bagi yang berasal dari ibu-bapa yang berpendapatan tinggi melebihi RM3. Norinah Mohd Ali (2002). kekangan penggunaan komputer dalam proses P&P ialah kekurangan kemudahan peralatan TMK di sekolah-sekolah.6%) responden sukar untuk mencari perisian yang sesuai berkenaan dengan mata pelajaran Sains Sosial yang mereka ajar. Perangkaan menunjukkan. Walau bagaimanapun. Ini kerana komputer amat membantu dalam menyelesaikan tugasan projek atau latihan ilmiah pelajar. Hasil kajian beliau menunjukkan.

melakukan kajian terhadap penggunaan komputer dalam membantu kepimpinan pengajaran 58 orang Guru Besar di sekolah-sekolah dalam Daerah Muar. Tan Lee Fong (2004). kebanyakkan guru positif terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan menggunakan teknologi komputer dalam menjalankan fungsi kepimpinan pengajaran mereka. Selain itu. Guru besar di bandar lebih kerap dan lebih mahir menggunakan teknologi komputer dalam pengurusan pengajaran instruksional masing-masing berbanding dengan guru besar luar bandar. Laili Atan (2004). dan membekalkan peralatan TMK yang lebih banyak untuk keperluan sekolah. telah membuat kajian terhadap sikap 87 orang guru bahasa Cina terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Cina. Kajian beliau mendapati. Rata-rata guru sudah bersedia menggunakan komputer dalam proses pengajaran masing-masing.guru mempunyai pandangan yang positif (98.6%) terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Laili mendapati ada perbezaan tentang tahap penggunaan komputer bagi guru besar di bandar berbanding dengan guru besar luar bandar. 37 . Kajian ini ingin mengenal pasti tentang pengetahuan guru besar terhadap penggunaan komputer serta perbezaan penggunaan komputer dalam kalangan guru besar bandar dengan luar bandar. Pengkaji juga menggesa pihak kerajaan agar dapat menawarkan kursus kemahiran TMK kepada guru-guru sekolah. Kajian mendapati kesemua guru besar mempunyai pengetahuan yang secukupnya tentang penggunaan komputer.

Murid tingkatan enam adalah murid yang ‘matang dan dewasa’ bagi manamana sekolah. Begitu juga terdapat beberapa pensyarah tempatan yang meninjau tentang tahap keupayaan dan kemahiran TMK dalam kalangan pelajar atau pelatih IPTA dan IPTS masing-masing. kemampuan dan keupayaan tahap kompetensi TMK mereka harus selidiki dan dikenal pasti. 38 . Oleh itu.2. walaupun ‘guru kurang mengaplikasikan TMK’ dalam proses pengajaran. kajian ini amat bersesuaian untuk mengenal pasti sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka.6 Kesimpulan Terdapat banyak kajian lepas yang mengkaji tentang penggunaan TMK dalam proses P&P bagi murid-murid dan guru-guru sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Maka. Agak kurang kajian berkaitan yang meninjau tentang penggunan TMK dalam proses pembelajaran dari sudut perolehan kendiri murid-murid. Kebanyakkan daripada kajian tersebut meninjau dari sudut penggunaan kemudahan TMK dari aspek pengajaran guru-guru.

pinggir bandar dan luar bandar.1 Pendahuluan Bab ini akan menerangkan tentang reka bentuk kajian.BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3. Pengkaji telah memperoleh 40 borang 39 . serta prosedur penganalisisan data. prosedur pengumpulan data. 3. min untuk mengukur kecenderungan memusat. Selain itu. sisihan piawai untuk mengukur keserakan data. instrumen kajian. 3. Sebanyak 60 borang soal selidik telah diedarkan kepada setiap sekolah.2 Reka Bentuk Kajian Kajian ini adalah penyelidikan kuantitatif berbentuk kajian tinjauan. persampelan. Kajian deskriptif akan menggunakan statistik deskriptif seperti. Selangor Darul Ehsan. pengkaji juga menggunakan statistik inferensi iaitu ujian-t untuk membanding beza data-data selang dan nisbah. dan menggunakan peratusan untuk mempiawaikan data.3 Persampelan Responden kajian adalah murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Tiga buah sekolah tersebut dipilih dari kategori sekolah bandar. Dapatan data diperoleh melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada responden.

memiliki kemudahan internet. Bahagian B. 3. aliran pembelajaran. blog. 3. 3. jantina. dan maklumat pendapatan keluarga sebulan. menamakan fungsi perkasasan komputer. iaitu.1 Bahagian A : Maklumat Latar Belakang Responden Bahagian A mengandungi 13 soalan yang bertujuan untuk mengetahui maklumat latar belakang responden dalam kalangan murid. Terdapat 56 item soalan yang dipecahkan kepada empat bahagian. laman-web. memiliki komputer di rumah.jawapan dari responden sekolah luar bandar. 40 dari sekolah pinggir bandar dan 31 borang dari responden sekolah bandar. kebolehan 40 .4. iaitu. tingkatan mereka. akaun facebook.4 2 Bahagian B : Tahap Literasi Komputer Murid Dalam bahagian B. Bahagian C dan Bahagian D. 15 item soal selidik digunakan untuk meninjau tentang tahap literasi komputer dalam kalangan murid. pernah menghadiri kursus komputer atau tidak. maklumat pekerjaan ibu-bapa. memiliki alamat e-mel peribadi. mentakrifkan istilah teknologi komputer. kebolehan murid mengenal pasti atau menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran. Bahagian A. kebolehan murid mengoperasikan komputer. kumpulan etnik. contohnya.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah satu set soal selidik yang mengandungi soalan-soalan berstruktur respon terhad.

dan 5. 1. 1.4. 3. Mahir dan 5. yang menggunakan skala Likert. Tidak mahir. Sangat kerap. Tidak pernah. Pengkaji hendak meninjau adakah semua kemudahan TMK tersebut diaplikasikan oleh murid-murid ini dalam proses pembelajaran. 3. mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. melayari Portal Pendidikan. MS Excel. menggunakan e-mel. iaitu. menggunakan web-cam secara dalam talian. menggunakan perisian pendidikan yang ada dalam pasaran.3 Bahagian C : Tahap Penggunaan TKM Dalam Proses Pembelajaran Bahagian C dibina untuk mengenal pasti tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran murid. Kerap. MS Powerpoint. Sebanyak 14 item soalan dibina. perisian grafik seperti Adobe Photoshop. 41 . Sederhana kerap. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup). Sangat mahir. MS Publisher. seperti. membaca buku atau surat khabar. enjin carian. 4. menggunakan persembahan MS PowerPoint. menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah. 2. 4. MS InfoPath dan menggunakan perisian MS Groove. MS Access. 3.murid menggunakan perisian Internet Explorer. MS Outlook. Responden dikehendaki menjawab 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel. iaitu. melayari WWW bagi mencari maklumat pembelajaran. Item-item soalan yang dibina adalah untuk mengetahui tujuan penggunaan TMK. Responden dikehendaki menjawab 15 item soal selidik. Sederhana mahir. menggunakan perisian MS Word. Jarang-jarang. Sangat tidak mahir. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan. Responden diminta menandakan tahap literasi komputer tersebut berdasarkan pernyataan yang diberi. mendapatkan maklumat dari Wikipedia. MS OneNote. 2.

tujuan hiburan dan permainan. Kajian rintis ini diperlukan untuk memastikan soal selidik yang digunakan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan dalaman yang tinggi. 4. Tahap kebolehpercayaan diuji dengan ‘Cronbach Alpha’. 3. menghantar atau menerima e-mel. Kerap. kemudahan pembayaran. Sangat kerap. tahap kebolehpercayaan item-item kajian adalah tinggi. Tidak pernah. menggunakan web-cam. sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang (chatting).5 Prosedur Pengumpulan Data 3. membaca majalah atau akhbar. 3. Sebanyak 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert. Telnet. Jarang-jarang.7. dan 5.4 Bahagian D : Pola Penggunaan TMK Dalam Kalangan Murid Dalam Bahagain D. Sebanyak 14 item soalan telah dikemukakan. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP. Sederhana kerap. 2.5.1 Kajian Rintis Sebelum memulakan penyelidikan sebenar. mengadakan perbincangan kumpulan. tujuan pendidikan dan latihan. Pola atau corak pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW). Selain itu.4. 42 .3. pengkaji akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka. atau melebihi nilai 0. pengkaji telah melaksanakan kajian rintis ke atas 30 orang murid tingkatan enam dari sekolah penyelidik sendiri. Apabila nilai alpha menghampiri 1. tujuan perniagaan. kajian rintis juga adalah untuk memastikan kesesuaian item-item soal selidik dari segi pemahaman bahasa dan kandungan maklumat. iaitu 1.

Masa menjawab adalah 30 minit. 3. Proses mentadbir soal selidik ini mengambil masa tiga hari.8826 Merujuk kepada jadual 1. iaitu. apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid?. dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Pakage for The Social Science) versi 16. Statistik deskriptif berbentuk frekuensi dan peratusan digunakan untuk menganalisis dapatan bagi menjawab soalan. penyelidik dengan bantuan guru Penolong Kanan Tingkatan Enam telah mengurus dan mentadbir sesi kajian. kerana terdapat tiga buah sekolah yang berlainan. sejauh manakah murid-murid 43 . 3.2 Pengumpulan Data Setelah mendapat kebenaran daripada pengetua sekolah masing-masing.Jadual 1 : Ujian Reabiliti Terhadap Pembolehubah Bebas Bilangan Kes 30 Bilangan Item 56 Nilai Cronbach Alpha 0. Pengkaji pergi sendiri ke setiap sekolah yang berkenaan.87. Ini membuktikan item-item soal selidik yang digunakan pengkaji mempunyai ketekalan dan kebolehpercayaan yang tinggi.5.0.6 Prosedur Penganalisaan Data Data yang diperoleh melalui borang soal selidik. Di akhir sesi kajian. pengkaji berjaya mengumpulkan 111 set borang soal selidik daripada tiga buah sekolah tersebut. nilai ‘Cronbach Alpha’ kajian ini ialah 0. Setelah semua murid dikumpulkan. sebanyak 60 salinan borang soal selidik diedarkan.

Kemudian. apakah pola penggunaan TMK dalam kalangan murid-murid? Selain itu. ujian-t untuk sampel-sampel bebas akan digunakan untuk mengenal pasti tahap perbezaan literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. dan pengkaji telah melakukan analisa. dan perbezaan pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran oleh murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. 3.7 Kesimpulan Proses pengumpulan data telah diselesaikan dalam masa tiga hari kajian. Jadual dapatan skor min dan sisihan piawai daripada program SPSS juga digunakan untuk membuat kesimpulan dan keputusan. Melalui program SPSS dapatan kajian telah diperoleh. perbezaan literasi komputer dalam kalangan murid perempuan dengan murid lelaki. mencatat keputusan dan membuat ulasan.mengaplikasikan kemudahan TMK dalam proses pembelajaran? dan. datadata tersebut telah dikumpul dan maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk dianalisis melalui program SPSS. 44 .

memiliki emel. Negeri Selangor Darul Ehsan. jantina. 4.BAB 4 : DAPATAN KAJIAN 4.6 34.8 2. memiliki facebook. kursus komputer.2 Latar Belakang Responden Latar belakang responden memaparkan data-data berkaitan dengan taburan responden mengikut kategori sekolah.1Enam Bawah 1.1Sains 2.2Kemanusiaan 45 . kemudahan internet di rumah. Responden terdiri daripada 111 orang murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Jadual 2 : Taburan Responden Mengikut Latar Belakang Latar Belakang Responden 1.4 58. kumpulan etnik dan pendapatan keluarga sebulan. memiliki laman web. tingkatan.1 Pendahuluan Bab ini akan memerihalkan tentang dapatan penganalisisan data berkenaan responden melalui set soal selidik yang telah dijalankan. sekolah pinggir bandar dan sekolah bandar. pemilikan komputer. Aliran 2. Tiga buah sekolah tersebut telah dikategorikan kepada sekolah luar bandar. memiliki blog.2Enam Atas Kekerapan (N=111) 46 65 38 73 Peratus (100%) 41. maklumat pekerjaan bapa.2 65. aliran. Tingkatan 1.

0 36. Memiliki Komputer Di Rumah 5.2Tiada 6.1Ada 6.6 46 .1Ada 9.8 21.00 13.3 09.4 Lain-lain 13.0 80.1Pernah 4.Memiliki Facebook 10.2 19.Pekerjaan Bapa / Penjaga 11.001.2 Tiada 10.001. Memiliki Laman Web Peribadi 8.2 83.3 10.000. Menghadiri Kursus Komputer 4.7 61.3 India 12.2 Swasta 11.1 Kurang RM2.1Ada 7.2Tiada 9.2 19. Memiliki Alamat Emel 7.8 03.00 43 68 36 75 89 22 71 40 89 22 18 93 24 87 53 58 12 42 57 52 42 07 10 50 45 10 02 04 38.2 Cina 12.5 09.1 Melayu 12.2 Tiada 7.8 64.00 – RM4.1Ada 8.1Lelaki 3.2 RM2.8 37.4 47.000.3 RM4.0 40.6 78. Memiliki Internet Di Rumah 6.8 06.8 37.4 67. Memiliki Blog Peribadi 9.00 – RM6.Kumpulan Etnik 12.3.2Tiada 8.4 46. Jantina 3.8 51.00 13.2Tidak Pernah 5.Pendapatan Keluarga Sebulan 13.00 13.001.000.8 16.2Perempuan 4.7 52.00 – RM8.2 Tiada 11.00 13.4 RM6.1Ada 5.3 Bekerja sendiri 12.5 Lebih RM8.1 Kerajaan 11.001.3 32.000.0 01.0 45.6 80.1 Ada 10.

3% (58) yang tiada akaun facebook.8% (42) bekerja dengan sektor swasta. berbanding 36. menunjukkan 58. Terdapat 65.8% (12) bapa atau penjaga yang bekerja dengan sektor kerajaan.0% (71). 45. dan 41.2% (89). Kajian juga mendapati seramai 80. Agak membanggakan juga di mana terdapat 16. Hampir separuh daripada responden memiliki akaun facebook untuk tujuan bersosial.Jadual 2. dan 34.0% (10) adalah kaum lain-lain. Bagi kumpulan etnik. berbanding 38.4% (46) dari tingkatan enam bawah. Kebanyakkan responden memiliki komputer di rumah iaitu.6% (75) responden mengatakan tidak pernah menghadiri kursus komputer secara formal. 46.3% (7) dari kaum India dan bakinya. 9.8% (73) murid aliran kemanusiaan.2% (38) murid dari aliran sains.4% (36) sahaja yang pernah menghadiri kursus berkaitan komputer.7% (43) murid lelaki. terdapat 67. dan selebihnya 78. dan selebihnya 83. iaitu 61. Bilangan murid perempuan adalah lebih ramai.8% (42) dari kaum Cina. Didapati juga ramai responden yang memiliki kemudahan internet di rumah iaitu. dan hanya 19.7% (53). 6.6% (65) responden dari tingkatan enam atas. Kajian juga mendapati. berbanding 19.4% (57) lagi bekerja sendiri. Dapatan kajian juga menunjukkan.2% (89) memiliki alamat emel.8% (22) yang tiada komputer.6% (24). Bilangan responden yang memiliki blog peribadi juga agak ramai. berbanding 52.8% (22) sahaja yang tiada alamat e-mel. iaitu 47.0% (50) responden berasal dari pendapatan keluarga yang kurang dari 47 .2% (18) responden yang memiliki laman web peribadi.4% (87) tiada blog. terdapat 10.0% (40) yang tiada talian internet di rumah. 37.8% (52) responden adalah dari kaum Melayu. dan hanya 32.8% (93) tiada laman web. 80. 64. 37. iaitu 21.3% (68). dan 51. Selain itu.

0% (10) antara RM4.001.001.000.00 sebulan.000.0% (40) kategori pinggir bandar.000.6% (4) berasal dari keluarga yang berpendapatan melebihi RM8.00 – RM8. Jadual 4 : Taburan Responden Yang memiliki Komputer Di Rumah Berdasarkan Kategori Pemilikan Bandar % Tiada Ada 08.1% (40) 48 .RM2.1 00 40 Jumlah Luar Bandar % Bil 11.5% (45) adalah antara RM2. dan selebihnya 19.0% (31) responden dari kategori sekolah bandar.00 – RM4.8 80.00.2 Bil=111 22 89 Berdasarkan jadual 4. 1.8% (2) antara RM6.00.1 19.3 13 27 100% 19. Bagi kategori sekolah pinggir bandar. 36. Daripada jadual 3.0 Jadual 3 menunjukkan taburan responden mengikut kategori sekolah.0% (40) lagi dari kategori luar bandar. terdapat 8. dan 36. daripada semua 111 orang responden. Jadual 3 : Taburan Responden Mengikut Kategori Sekolah Kategori Bandar Pinggir Bandar Luar Bandar Kekerapan (N=111) 31 40 40 Peratus (100%) 28.0 36.00 – RM6.00. dan selebihnya 3.0 36.8 Bil 09 22 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00.001. 40.8% (22) memiliki komputer di rumah.7 24.000. 9. terdapat 28. semua responden 36.00 sebulan.0 36.1% (9) dalam kategori sekolah bandar yang tiada komputer di rumah.000.

3% (17) memiliki talian internet di rumah. dan selebihnya 13. 4.4% (16) dalam kategori sekolah bandar yang tiada talian internet di rumah.9% (1) responden tiada internet di rumah. Manakala. mengoperasikan komputer. Bagi kategori sekolah pinggir bandar. dan selebihnya 35. dan 15.7 15.5% (15) memiliki talian internet di rumah.0 64.3 23 17 100% 36. 11.2% (39) memiliki talian internet di rumah.0 Bil=111 40 71 Berdasarkan jadual 5. mentakrifkan istilah komputer.7% (13) tiada komputer. bagi sekolah luar bandar. 20.5 Bandar Bil 16 15 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00. bagi sekolah luar bandar. menamakan dan menyatakan fungsi perkakasan komputer. Bagi menjawab soalan ini.7% (23) tiada talian internet di rumah. 49 .3 Objektif kajian 1 : Tahap Literasi Komputer Murid Bahagian ini ingin mengenalpasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam. Tahap literasi komputer dalam kalangan murid akan dilihat dari aspek kebolehan murid menamakan jenis-jenis komputer dalam pasaran. dan 24.9 35. Jadual 6 telah dibentuk.4 13. kebolehan murid menggunakan Internet Explorer. daripada semua 111 orang responden.2 01 39 Jumlah Luar Bandar % Bil 20. Jadual 5 : Taburan Responden Yang memiliki Internet Di Rumah Berdasarkan Kategori Jenis Pemilikan % Tiada Ada 14.3% (27) ada komputer di rumah.memiliki komputer di rumah. Manakala. hanya 0. terdapat 14.

3 18. 6 05. 5 45. 7 Bil 05 01 01 10 02 02 02 07 20 17 03 Tidak Mahir % 15. 5 09.4 8 2. 5 09.1 2 3.4 3 50 . 8 01.01 7 0. 3 09. 4 42. 0 18. 2 Bi l 0 4 2 5 1 1 0 3 2 7 3 0 2 1 1 1 0 4 0 3 1 8 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 0. 5 15. 3 02.84 9 0. 8 41. 4 Bil 53 39 46 44 40 28 35 51 39 32 46 % 28. MS Outlook.enjin carian. 9 00. 4 39. 9 09. MS Access. 8 32. 6 36. 1 28. menggunakan perisian MS Word.4 0 3. 9 09.98 7 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. 2 31.7 3 3. 0 25. 6 02. MS Powerpoint. 6 22.88 4 1. 3 44. 7 Bi l 1 7 1 0 1 2 4 4 0 6 0 4 0 5 1 7 3 7 4 9 1 3 Respon Sederha Mahir na Mahir % 47. MS InfoPath dan MS Groove.88 0 0.87 1 0.6 7 3. 9 09. 8 01. 0 27. 4 36. 9 02.1 4 2. MS OneNote. 5 00. 3 33. MS Publisher. 8 06. 2 22. 9 Bi l 3 2 3 6 4 1 1 0 3 6 4 7 4 8 2 5 1 1 1 0 3 1 Sangat Mahir % 03. 6 04.94 7 0. 9 09. 1 11. 7 24. 9 35. 0 10. Jadual 6: Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam Jenis Kemahiran Sangat Tidak Mahir % Menamakan komputer Operasikan komputer Fungsi Perkakasan Mentakrif istilah Internet Explorer Enjin carian MS Word MS Excel MS Access MS Publisher MS PowerPoint 04. 3 27. 7 35. 0 01.00 8 1. 7 16.5 7 3. 1 41. 4 03.4 4 2. 3 43.8 9 3. MS Excel. 9 03.90 8 0.7 2 3.95 7 0. 8 39.95 5 0. 0 32. 0 15.

kajian mendapati responden amat sederhana dalam mentakrifkan istilah-istilah dalam TKM. Nilai skor min ialah 2.91 9 0. dan 3.5% (25) sangat mahir dalam mengoperasikan komputer.MS Outlook MS OneNote MS InfoPath MS Groove 19. 8 24. 6 18.9 4 0.7 0 0. 3 27.12. Dapatan kajian juga menjelaskan responden ini berkebolehan menggunakan pelayar internet yang ada seperti. 9 18.72. Responden juga berkemampuan menggunakan enjin carian seperti Yahoo dan Google.0 8 1. Walau bagaimanapun. 0 0 3 0 2 0 0 0 0 11 1 11 1 11 1 11 1 2. 7 01. 9 01.85 4 1. Selain itu. Nilai skor min ialah 3.4% (36) responden mahir dan 22. Dapatan kajian juga membuktikan rata-rata murid tingkatan enam ini berkebolehan mengoperasikan komputer.9% (41) responden mahir menyatakan fungsi perkakasan komputer.6% (44) tidak mahir. nilai skor min bagi kemampuan responden menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat di pasaran ialah 3. 7 00. dan 27% (30) mengaku sangat mahir. di mana 42.2 5 2. 5 02.8% (32) responden yang mengatakan mereka mahir. dan 39. 51 .3% (47) responden mahir. di mana 32.6% (4) sangat mahir menamakan pelbagai jenis komputer di pasaran. 9 21.9% (11) mengaku sangat mahir. dengan nilai skor min 3. Seramai 28.4% (36) mahir dan 24. dengan nilai skor min 3. di mana 9% (10) mengaku mereka sangat tidak mahir. 8 00.44.3% (27) sangat mahir menggunakan pelayar internet. Nilai skor min ialah 3. 0 29.74 0 Berdasarkan jadual 6. dan 9. 8 0 5 0 3 0 1 0 2 02. 7 22 27 30 33 45. 0 31 24 21 20 04. 0 00.89. 0 49. 5 5 0 5 5 5 9 5 6 27. 2 50. Internet Explorer dan Mozilla Firefox. murid tingkatan enam ini juga mampu menamakan fungsi perkakasan komputer.67. 5 53. Terdapat 36.57. Terdapat 32.92 0 0.

25.48. Nilai skor min ialah 2. Didapati 18% (20) responden sangat tidak mahir. Terdapat 43. Nilai min purata ialah 2. dan 18. dan 33. di mana 15. iaitu 19.Selain itu.14.40. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala 52 . di mana nilai skor min ialah 2. Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam ini. di mana 24.8% (22) responden menyatakan sangat tidak mahir.5% (55) tidak mahir menggunakannya. Responden kurang mahir menggunakan perisian Microsoft Outlook.5% (25) responden mahir. dengan nilai skor min 2. di mana 29. Terdapat 27% (30) responden sangat tidak mahir. dengan nilai skor min 3.5% (56) tidak mahir menggunakan perisian MS Groove. dengan nilai skor min 1.1% (49) tidak mahir menggunakan perisian tersebut. dan 50. dengan nilai skor min 3. Responden juga sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft Groove. dan 53.3% (37) mengaku tidak mahir menggunakannya.94. kajian juga mendapati responden mampu menggunakan perisian Microsoft Word dengan baik. dan 44.2% (59) tidak mahir menggunakan perisian tersebut.7% (33) responden menyatakan sangat tidak mahir. Responden juga kurang mahir menggunakan perisian Microsoft OneNote. Terdapat 22.73.9% (21) menyatakan sangat mahir.3% (17) responden sangat tidak mahir. Dapatan kajian juga menyatakan responden sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft InfoPath.2% (48) responden mahir. Responden juga dapat menggunakan perisian Microsoft Excel dengan baik. Responden juga sederhana mahir dalam menggunakan perisian Microsoft Publisher. dan 45% (50) tidak mahir.70.08.9% (11) sangat mahir menggunakannya.3% (27) responden mengaku sangat tidak mahir. Kemampuan responden menggunakan Microsoft Access agak sederhana. dan 49. dengan nilai skor min 0. dan 9.

dengan nilai skor min 1. 1. Jadual 7 : Rumusan Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam TAHAP Rendah % Bil 11. Tahap rendah (15 – 34).98.6 Bandar Bil 05 22 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 00. Tahap sederhana (35 – 54).466 75 Berdasarkan jadual 7. dan 3. 78.4 07 27 06 % 100 11. Tahap sederhana.8 03.4% (87) pada tahap sederhana. Tahap Literasi % Rendah Sederhana Tinggi 04.3 05.9 Bil 111 13 87 11 .47.9 34.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi. peratus.3 00.3 24.7% (13) responden pada tahap rendah. Jadual 8 : Taburan Tahap Literasi Komputer Mengikut Kategori Sekolah. sisihan piawai 0.9 Bil 11 Jumla h Kes 111 Skor Min 1. kekerapan. tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana tinggi.Likert. Sela markah skor bagi setiap tahap ialah. Oleh itu. di mana 11.4 09. iaitu.7 78.982 0 Sisiha n Piawai 0. 2. dan 9. Tahap tinggi. Tahap rendah. Rumusan skor.9 01 38 01 53 Jumlah Luar Bandar % Bil 06. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 5 di bawah.7 13 Sederhana % Bil 78.5 19.4 87 Tinggi % 9. dan Tahap tinggi (55 – 75). boleh dirumuskan responden bahawa responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang.

4. Bagi responden kategori sekolah pinggir bandar. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup).4 Objektif Kajian 2 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Adakah murid-murid tingkatan enam menggunakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka? Bahagian ini mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota.3% (38) pada tahap sederhana. 6.5% (5) sekolah kategori bandar yang memiliki tahap literasi komputer yang rendah. dan dapatannya boleh dirujuk daripada jadual 8 di atas. Manakala. menggunakan perisian yang ada dalam pasaran.9% (1) adalah pada tahap rendah. bagi responden kategori sekolah luar bandar pula. Daripada semua 111 responden. menggunakan e-mel. dan 3. terdapat 4.3% (27) tahap sederhana.3% (7) memiliki tahap literasi komputer yang rendah.Bagi melihat taburan tahap literasi komputer mengikut kategori sekolah.4% (6) pada tahap yang tinggi. dan 0. 19. dan 5. 34. pengkaji telah melakukan ujian Crosstabulation. menggunakan web-cam secara dalam talian.6% (4) pada tahap yang tinggi. menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah.9% (1) pada tahap yang tinggi. mendapatkan maklumat dari 54 . 0.8% (22) pada tahap sederhana. perisian grafik seperti Adobe Photoshop. membaca buku atau surat khabar. 24. persembahan MS PowerPoint. melayari WWW. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel.

7 8 2.3 30.14 4 1.05 7 1. 5 Bi l 2 0 0 7 2 0 0 4 0 4 3 6 1 3 0 5 0 4 0 2 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1. 2 06.7 25. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan. 0 06. 2 18.10 5 1. 9 09. 6 23.6 24. 6 Bi l 3 1 1 1 2 8 0 7 0 4 2 6 1 9 1 1 0 5 0 8 1 4 Tidak Pernah % Bi l 0 2 1 8 0 7 3 2 5 1 0 2 2 8 2 1 6 0 3 8 2 1 JarangJarang % 18. 1 30. 2 32.Wikipedia.7 3 55 . 2 18. 3 18.8 6 3. 6 03.1 0 2.3 34. 7 30. 9 04. 5 03. 8 13.4 29. 6 32. 9 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3.03 1 1. 8 45. 2 06. 6 01.2 5 1.5 7 3.01 8 1. 9 01.3 2 2. 8 Bil 21 37 19 34 36 14 23 34 28 36 32 Sangat Kerap % 18. 4 12.7 2 2. 9 33.33 3 1.2 33. Jadual 9 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Jenis Penggunaan / Perisian Respon Sederha Kerap na Kerap % 33. 1 34.6 9 2. 1 09. 2 12.07 6 1. 6 32.1 Bi l 3 7 3 8 3 7 3 4 1 6 3 3 2 8 4 0 1 4 2 7 2 9 % 27. 5 07. 4 11. 3 03. 9 54. 3 17.2 36. 7 04.4 1 2. 9 25. 4 17. melayari Portal Pendidikan.6 14. 0 03. 8 16.04 9 1.28 6 Menggunakan MS Word Menggunakan MS Excel Guna PowerPoint Guna Perisian Grafik Guna MS Publisher Melayari WWW Menggunakan emel Kumpulan perbincangan Menggunakan web-cam Perisian pendidikan Membaca akhbar 01.3 26.0 12. 6 20. 6 25. 4 28.06 5 1. 3 28.05 2 1.5 0 1. 8 25.

9 32. di mana nilai skor min ialah 2.57. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian Microsoft Publisher dalam aktiviti pembelajaran.7 24. Berbanding MS Excel.41. 2 07.3 24. 4 1 0 3 1 3 6 24. Tahap penggunaan perisian Microsoft Excel dalam aktiviti pembelajaran murid adalah pada skala jarang-jarang. kajian mendapati responden agak kerap melayari laman web (WWW) untuk tujuan pembelajaran. dan 18% (20) mengaku sangat kerap.9% (51) responden tidak pernah.Maklumat Wikipedia Portal pendidikan Laman sembang 09.9% (31) kerap menggunakan perisian ini. di mana 18% (20) responden sangat kerap.25. Nilai min terkumpul ialah 3.2% (18) mengaku tidak pernah. 1. dan 32. Walau bagaimanapun. Rata-rata responden jarang-jarang menggunakan perisian Grafik seperti Adobe Photoshop dalam aktiviti pembelajaran. 4 27 40 36 29.8% (32) responden tidak pernah. Nilai skor min terkumpul ialah.13 5 Berdasarkan jadual 9.4% (26) responden kerap melayari laman web. dimana 25.15 4 1.72.08 1 1. 3 1 3 0 5 0 7 11 1 11 1 11 1 3.6% (4) sangat kerap menggunakan perisian Grafik. 3 36. dengan nilai skor min 2. 7 04.3 3 3 2 7 2 7 25. dan 32.2 4 2. 0 27.86. responden lebih kerap menggunakan perisian Microsoft PowerPoint. 5 2 8 0 8 0 5 11.3% (7) sangat kerap. dan 27.2 0 1.32. responden kajian sederhana kerap menggunakan perisian Microsoft Word dalam aktiviti pembelajaran mereka. dan hanya 3. dengan 45.2% (28) kerap. 0 32. contohnya untuk menaip nota dan latihan. di mana 16. Dapatan kajian juga menjelaskan bahawa murid tingkatan enam ini sederhana kerap menggunakan emel dalam 56 . iaitu dengan nilai skor min 3. Nilai skor min ialah 3. dan hanya 6.4% (36) mengaku sangat kerap. 5 06. di mana 23. Terdapat 28.4% (36) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian tersebut.0 6 2. 2 04.

Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian pendidikan dalam aktiviti pembelajaran. kajian mendapati responden sederhana kerap mencari maklumat pembelajaran melalui kemudahan Wikipedia.73.9% (31) mengaku tidak pernah.5. Kajian juga mendapati responden jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam dalam aktiviti pembelajaran.1. Terdapat 27.4% (36) tidak pernah. Dapatan kajian juga menjelaskan rata-rata responden sederhana kerap membaca akhbar atas talian untuk tujuan pembelajaran. Responden kajian juga menyatakan mereka sederhana kerap melayari Portal Pendidikan. dan hanya 1. dengan 18. Nilai skor min ialah 1.9% (21) responden tidak pernah. Nilai min terkumpul ialah 2.2% (28) mengaku tidak pernah. dengan nilai skor min 2. dan 25.2% (28) mengaku kerap.78.5% (5) mengaku sangat kerap melayari Portal Pendidikan.1% (60) responden mengaku tidak pernah. dengan skor min 2.69. responden agak kurang menyertai kumpulan perbincangan atas talian. di mana 25. dan hanya 13. di mana 18.5% (15) sangat kerap membaca akhbar atas talian. dan hanya 6.24.7% (13) mengaku sangat kerap menggunakan e-mel. dengan 34. Nilai skor min ialah 2.8% (2) responden sangat kerap menggunakan perisian pendidikan.2% (38) responden tidak pernah. dengan 32.9% (21) mengaku tidak pernah. Walau bagaimanapun.2% (28) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian web-cam. Nilai skor min ialah 2.7% (13) sangat kerap mencari maklumat melalui Wikipedia. dan 11. Responden kajian juga jarang-jarang menggunakan laman sembang (chatting) untuk tujuan pembelajaran. dan 11. dengan 54. Nilai min terkumpul ialah 3. Selain itu. dan 4.06. di mana 25.2.aktiviti pembelajaran. dan hanya 4.5% (5) mengaku sangat kerap. 57 . Nilai min terkumpul ialah 2.3% (7) responden mengaku sangat kerap menggunakan laman sembang.

2. iaitu. boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka. Tahap rendah (14 – 32). Jadual 10 : Rumusan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid TAHAP Rendah % Bil 41. sisihan piawai 0.Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid.7 Bil 13 Jumla h Kes 111 Skor Min 1. dengan nilai skor min 1. Tahap tinggi. Tahap sederhana (33 – 51). Rumusan skor.8% (52) pada tahap sederhana. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 10 di bawah.8 52 Tinggi % 11. peratus.7% (13) pada tahap yang tinggi. 1. Jadual 11 : Taburan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Mengikut Kategori Sekolah 58 .702 7 Sisiha n Piawai 0.668 71 Berdasarkan jadual 10. dan hanya 11. kekerapan. Sela skor bagi setiap tahap ialah.4% (46) responden pada tahap rendah. Tahap rendah. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala Likert. Tahap sederhana. 46. Daripada data tersebut. dan 3. dan Tahap tinggi (52 – 70).4 46 Sederhana % Bil 46. di mana 41.70.67.

tujuan pendidikan dan latihan. Bagi responden pinggir bandar. mengadakan perbincangan kumpulan. 21.6% (24) tahap sederhana. dan 4.3 03. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP.8 11. tujuan perniagaan.9 21. menghantar atau menerima e-mel.Tahap Pembudayaan % Rendah Sederhana Tinggi Bandar Bil 16 11 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 09. 17.1% (19) mempunyai tahap yang rendah.1 15.5% (5) pada tahap tinggi. menggunakan web-cam. tujuan hiburan dan permainan. Manakala.5 11 24 05 Jumlah Luar Bandar % Bil 17. bagi responden luar bandar. 9. membaca majalah atau akhbar.4 09. dan 3. sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang.9% (11) pada tahap sederhana.4 46.3% (17) tahap sederhana. 15.6 04. terdapat 14.5 Objektif Kajian 3 : Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Bahagian ini akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka. Telnet. Pola pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW). dan 3. kemudahan pembayaran. 59 .7 Bil 111 46 52 13 14. Di sekolah bandar.9% (11) berada pada tahap rendah.6% (4) pada tahap yang tinggi.9 03.6 19 17 04 % 100 41. 9. 4.6% (4) pada tahap yang tinggi.6 Jadual 11 menunjukkan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid bagi 111 orang responden mengikut kategori sekolah.4% (16) responden berada pada tahap rendah.

10 2 1. 5 09. 5 Bi l 3 5 2 2 1 4 0 4 0 9 0 6 0 6 0 7 2 0 0 4 0 5 1 7 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1. 6 03. 4 08. 4 12.Jadual 12: Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Pola / Corak Penggunaan Tidak Pernah % Melayari laman web Menggunakan emel Perbincangan kumpulan Menggunakan web-cam Menggunakan WS-FTP Menggunakan Telnet Pendidikan dan latihan Pendidikan dan hiburan Hiburan dan permainan Tujuan perniagaan Kemudahan pembayaran Perkhidmatan lain Sumber rujukan 08.8 0 3. 6 21.9 20. 6 Bi l 2 5 2 8 2 1 0 5 1 1 0 9 1 6 1 4 1 6 0 9 0 4 2 4 2 4 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. 0 32.38 9 1. 4 12. 8 49. 7 18.7 17. 4 05. 2 36. 9 26. 5 09.1 0 3.8 7 2. 8 27. 3 24.4 3 2. 8 34. 2 18. 6 37. 6 14. 0 Bi l 0 9 2 1 3 0 5 9 3 0 3 6 1 4 2 9 2 4 4 2 5 5 1 0 1 0 JarangJarang % 11. 9 04. 3 26. 1 14.5 9 2.1 7 2.41 5 1. 4 06.38 7 1. 6 08.0 5 60 .1 15.05 2 1. 0 03.17 8 % 22. 9 27.1 26. 2 27.3 18. 6 26.8 6 2.19 8 1. 5 15. 9 33.1 25.0 29. 6 21. 9 08.05 7 1. 1 Bi l 1 3 2 1 2 9 2 2 3 8 4 1 4 6 3 3 2 2 3 1 3 7 2 7 2 9 Sederha na Kerap % 26. 1 21. 0 53.0 8 2.21 4 1.1 22.3 8 2.1 17.13 5 1. 0 09. 1 05. 9 41.2 26. 6 04.1 2 1. 3 18.26 9 1. 1 19.6 4 1. 1 18.7 29. 7 19. 1 03. 5 15.18 8 1. 3 13.5 09. 5 19.11 8 1. 4 29.5 8 3.7 Bi l 2 9 1 9 1 7 2 1 2 3 1 9 2 9 2 8 2 9 2 5 1 0 3 3 3 3 Respon Kerap Sangat Kerap % 31. 8 12.

Didapati. 8 2 2 16.38. responden agak kerap menggunakan internet untuk melayari laman web.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap menggunakan kemudahan web-cam. terdapat 27% (30) responden tidak pernah. dan 19. di mana skor min ialah 2. 8 2 2 28. Penggunaan perisian pendidikan dan latihan oleh responden adalah pada tahap sederhana. dan 8. Dengan nilai skor min 2.5% (25) responden kerap melayari laman web.58. 2 1 8 15.59. responden juga sederhana kerap memuat turun bahan dengan kemudahan WS-FTP. Nilai min terkumpul ialah 3.2% (28) mengaku kerap. Kajian juga mendapati responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan Telnet. Responden juga mencatatkan penggunaan yang sederhana untuk perisian pendidikan dan hiburan. Responden juga kerap menghantar atau menerima emel dari rakan-rakan. Selain itu. di mana 32. responden sederhana kerap menggunakan TMK untuk tujuan kumpulan perbincangan.4% (6) lagi responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut.08. dan 31. dan 6. 8 3 2 11 1 3. Nilai skor min ialah 3.6% (14) responden yang sangat kerap.9% (41) menyatakan jarang-jarang menggunakan kemudahan tersebut.3% (7) sangat kerap. Dengan nilai skor min 1. terdapat 53.86.2 2 1.64.4% (16) kerap. responden juga jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam. dan hanya 12. Nilai skor min ialah 2. dengan 15. Nilai skor min ialah 2. dengan 26. dan 5.3 1 7 19. dengan nilai skor min 2.43. dan hanya 3.Laman sembang 19.51 0 Berdasarkan rajah 12. 61 . di mana 22. dan 36. dengan 27% (30) mengaku tidak pernah.5% (35) mengaku sangat kerap berbuat demikian.17.2% (59) mengaku tidak pernah. Walau bagaimanapun. Terdapat 14.1% (29) mengaku tidak pernah.4% (36) mengaku tidak pernah.8% (22) sangat kerap menggunakan e-mel.1% (9) mengaku sangat kerap.

dan 28. Nilai skor min ialah 2. buku elektronik dan sebagainya. Didapati juga. mendengar lagu. responden agak kerap menggunakan kemudahan TMK untuk perkhidmatanperkhidmatan lain seperti untuk membaca akhbar. dapatan kajian menjelaskan bahawa. Responden juga kerap menggunakan kemudahan laman sembang melalui internet. Nilai skor min ialah 2.8% (42) tidak pernah.12.3% (17) sangat kerap menggunakan kemudahan TMK. di mana 37. responden kurang mendapatkan maklumat tentang barangan dan membeli barangan melalui atas talian. di mana 14.5% (15) sangat kerap.22.5% (5) yang sangat kerap. Dengan catatan skor min 1. dan 13. di mana 21.87. responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan. menonton filem dan sebagainya. dan 18% (20) responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut. Nilai skor min ialah 3. di mana terdapat 9% (10) responden mengaku tidak pernah.4% (16) kerap.80. 62 . Dengan kata lain. dan hanya 4. dan hanya 3. Rata-rata responden juga kerap menggunakan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan untuk mencari bahan dari Wikipedia.6% (24) responden kerap. 19. dengan nilai skor min 3.05. Walau bagaimanapun. Selain itu.8% (22) mengaku kerap chatting.5% (55) mengaku tidak pernah. Nilai skor min ialah 3. responden agak kerap menggunakan perisian hiburan dan permainan. responden jarang-jarang membantu ibu-bapa membuat pembayaran bil secara atas talian. dan 15. kamus.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap berbuat demikian.6 Objektif Kajian 4 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan.8% (32) sangat kerap.10. 4. terdapat 49.Walau bagaimanapun.

keputusan kajian adalah signifikan (t=1.95 Nilai T 1. 4. dan tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid.391 Nilai (p) Sig.15 Nilai T 0.391. Jadual 13 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 45. pengkaji menggunakan ujian-t untuk sampel-sampel bebas. p< .77 43.05). 0. Ujian-t merupakan ujian statistik inferensi yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih daripada dua kumpulan data selang atau nisbah.167 Berdasarkan jadual 13. 0.34 42. df=109.966 Nilai (p) Sig.336 63 . Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.Bagi membanding beza tahap literasi komputer.7 Objektif Kajian 5 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Jadual 14 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Lelaki Jantina Lelaki Perempuan Kekerapan 43 68 Min 44.

keputusan kajian adalah signifikan (t=2.92 Nilai T 2.Berdasarkan jadual 14. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki.198 Nilai (p) Sig. df=109.05).198. keputusan kajian adalah signifikan (t=0. 4.030 Berdasarkan jadual 15. Responden juga rata- 64 . Terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.39 34.05). p< . hasil kajian ini dapat menjelaskan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah memiliki tahap literasi komputer yang cukup untuk kegunaan asas dalam proses pembelajaran dan juga untuk memenuhi kegiatan masa lapang. 4. 0.966.8 Objektif Kajian 6 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan.9 Kesimpulan Secara keseluruhannya. df=109. Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 39. p< . Jadual 15 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan.

Selain itu. dan ini merupakan bekalan yang cukup berguna apabila memasuki institusi pengajian tinggi awam. tahap penggunaan TMK. membincangkan tentang latar belakang responden. Bab ini juga akan merumuskan tentang banding beza tahap literasi. 5. pengkaji juga akan mengupas tentang implikasi kajian dan beberapa cadangan membina untuk kajian-kajian terkemudian.2 Ringkasan Kajian Kajian ini ingin meninjau tentang pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran. Pengkaji ingin mengenal pasti tentang tahap literasi komputer murid tingkatan enam. tahap literasi komputer mereka. dan juga swasta. dan pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid. pengkaji juga ingin membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan 65 . sejauh manakah murid-murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka. Selain itu. BAB 5 : RUMUSAN 5. dan meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kalangan murid. dan pola pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian.1 Pendahuluan Bab ini akan merumuskan tentang ringkasan kajian.ratanya berupaya menerokai sumber maklumat dari internet.

murid aliran kemanusiaan. dan sisihan piawai diperoleh untuk mempiawaikan dan menerangkan keputusan kajian. Data statistik seperti kekerapan. Bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki. dan perbezaan penggunaan TMK dalam proses pembelajaran.3 Perbincangan Latar Belakang Responden Responden terdiri daripada murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah yang dikategorikan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. min. Tiga buah sekolah yang dipilih dikategorikan kepada sekolah bandar. pengkaji memperoleh keputusan tentang data. mod. peratusan. Setiap sekolah diberikan 60 set borang soal selidik.0 untuk memproses data. perbezaan literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. membuat generalisasi. penyelidik menggunakan kaedah soal selidik. pinggir bandar dan luar bandar. dan melaporkan hasil dapatan kajian. Selangor Darul Ehsan. Pengkaji telah memilih tiga buah sekolah yang mempunyai murid tingkatan enam di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Selain itu. Di akhir sesi kajian pengkaji berjaya mendapatkan sebanyak 111 set borang soal selidik. bagi murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. 5. pengkaji juga melakukan ujian-t untuk mengenal pasti wujud perbezaan tentang angkubah yang hendak dikaji. Selangor Darul Ehsan sebagai sekolah 66 . Pengkaji mendapatkan kebenaran daripada Pengetua dan Penolong Kanan Tingkatan Enam sekolahsekolah berkenaan sebelum mendapatkan data-data yang dikehendaki. Borang soal selidik tersebut mempunyai 56 item yang harus dijawab oleh setiap responden. Pengkaji menggunakan perisian SPSS versi 16. median. Akhirnya.

pengkaji juga membezakan responden mengikut pekerjaan ibu-bapa.2% (89). pernah menghadiri kursus komputer. lebih ramai meneruskan pengajian ke program Matrikulasi atau Kolej-Universiti. Beberapa ciri responden yang dapat dikenalpasti di mana. murid aliran kemanusiaan lebih ramai daripada murid aliran sains. Berdasarkan dapatan kajian. memiliki alamat emel.4 Perbincangan Tahap Literasi Komputer Murid Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam. pinggir bandar dan luar bandar. jantina. ada memiliki komputer di rumah.6% (24) yang memiliki blog peribadi. Oleh itu. 5. berbanding memasuki tingkatan enam. dan terdapat 21. Bilangan responden memiliki komputer di rumah agak tinggi iaitu 80. memiliki blog dan memiliki akaun facebook. Segelintir responden agak mahir dalam bidang TMK. Dan bilangan responden yang memiliki akses internet di rumah juga agak tinggi iaitu 64% (71). Ini dapat dibuktikan apabila terdapat 16. Oleh itu. Pengkaji telah memecahkan maklumat latar belakang responden kepada tingkatan. memiliki laman web. output dan hasil dasar yang pro-TMK tersebut sudah boleh dilihat dan dikenal pasti sekarang. kumpulan etnik dan juga jumlah pendapatan bulanan keluarga. atau juga murid aliran sains tersebut telah menukar ke aliran kemanusiaan apabila memasuki tingkatan enam. Selain itu.bandar. jenis aliran. Pelbagai dasar dan perancangan telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia mulai dari tahun 80-an. tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana 67 . dan.2% (18) responden yang memiliki laman web sendiri. Ini mungkin disebabkan murid aliran sains lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). tidak hairanlah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam agak baik.

di mana 11. dan 9.7% (13) responden pada tahap rendah. Dengan kata lain. sisihan piawai 0. pinggir bandar dan luar bandar tidak begitu besar. literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan aplikasi komputer dalam kehidupan seharian. di Negeri Selangor sahaja. Seperti yang telah dibahaskan sebelum ini. al. Jamaluddin Ahmad et.9% (1) kategori pinggir bandar.955). dan 68 . sisihan piawai 0. mana-mana sekolah di Negeri Selangor Darul Ehsan mudah mendapat akses kepada teknologi komputer dan TMK.4% (87) pada tahap sederhana. di mana terdapat 3. dan juga menggunakan Internet Explorer (nilai min 3. menggunakan perisian Microsoft Word (nilai min 3.73.908).6% (4) responden kategori bandar yang mempunyai tahap literasi komputer yang tinggi. Dapatan kajian ini telah menyokong kajian oleh Nor Zuliana Abdul Latif (2006). (2008). Dengan kata lain. Responden agak mahir menggunakan enjin carian (nilai min 3. sisihan piawai 0.47.4% (6) responden dari kategori sekolah luar bandar. Jurang perbezaan literasi komputer antara murid bandar. dan luar bandar mungkin berpunca daripada responden yang dipilih adalah dalam kalangan tiga buah sekolah di Daerah Gombak.tinggi.72.89. diikuti oleh 0.884). dan 5. boleh dirumuskan responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang. dengan nilai skor min 1. 78. Ini dapat dibuktikan melalui Jadual 8.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi. sisihan piawai 0.98. pinggir bandar. Kamus Dewan Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai ‘tahu menggunakan dan mengendalikan komputer’. jurang perbezaan yang kecil bagi tahap literasi komputer antara responden sekolah bandar. Oleh itu.

46. dengan nilai min 3. Perisian MS Word digunakan oleh murid untuk menaip nota. di mana 41. dan hanya 11. dan sisihan piawai 1. dan sisihan piawai 1. dan tidak menyentuh tentang pengaruh atau penggunaan TMK oleh guru dalam proses pengajaran.70. Adakah murid-murid tingkatan enam mempunyai gaya pembelajaran akses kendiri terhadap kemudahan TMK? Berdasarkan dapatan kajian.72. 5. dan sisihan piawai 1.5 Perbincangan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Objektif kajian yang kedua ialah untuk meninjau tahap pembudayaan TMK oleh muridmurid tingkatan enam dalam proses pembelajaran.32. dengan nilai min 3. Responden juga mampu menggunakan perisian Microsoft PowerPoint dengan baik.105. sisihan piawai 0.7% (13) pada tahap yang tinggi.67. dengan nilai skor min 1.oleh Norinah Mohd Ali (2002). dan menyelesaikan latihan. dengan nilai min 3.8% (52) pada tahap sederhana. atau menyelesaikan tugasan yang diberi oleh pensyarah kolej-universiti. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah. Perisian MS PowerPoint digunakan oleh murid untuk pembentangan kumpulan.4% (46) responden pada tahap rendah.049. bagi mata pelajaran tertentu bergantung kepada pengajaran guru 69 . Responden kerap melayari laman web bagi mencari maklumat berkenaan pembelajaran. di mana rata-rata responden memiliki tahap literasi komputer dan kemahiran TMK yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah.144. membuat kerja kursus. Microsoft Word adalah yang paling kerap digunakan.41. Kajian ini hanya melihat dari sudut penggunaan TMK oleh murid dalam proses pembelajaran. Di antara jenis-jenis perisian.

Kuala Lumpur. membaca surat khabar. atau menonton filem. sisihan piawai 1. diikuti oleh penggunaan web-cam atas talian (nilai min 1.510).10.58. responden boleh melayari laman web sesebuah jabatan.269). 5. grafik. Dengan kemudahan internet. dan.6 Perbincangan Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Seterusnya. boleh dirumuskan pola pembudayaan TMK yang paling kerap oleh responden ialah melayari laman web (nilai min 3. sisihan piawai 1.12.22. dan untuk tujuan perniagaan (nilai min 2. Kemudahan pembayaran atas talian kurang digunakan oleh responden 70 . atau orang perseorangan untuk mendapatkan pelbagai maklumat dalam bentuk teks. Di antara perkhidmatan lain yang kerap digunakan oleh responden ialah. Negeri Sembilan. Kajian ini juga menyokong dapatan kajian oleh Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). Apakah corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid? Berdasarkan dapatan kajian. termasuk pelajar Yayasan Pelajaran Mara. sisihan piawai 1. buku. diikuti oleh menyertai laman sembang (nilai min 3. dan mendengar lagu secara atas talian. boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran. Dengan menggunakan laman sembang. majalah. objektif kajian yang ketiga ialah untuk meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. ke atas beberapa sekolah di Selangor. perkhidmatan lain (nilai min 3.198). video dan animasi. responden boleh berbual dan mendapatkan pelbagai sumber maklumat daripada rakan-rakan.052).86.subjek. Kemudahan TMK yang agak kurang digunakan oleh responden ialah kemudahan pembayaran atas talian (nilai min 1. Oleh itu. guru-guru sekolah.118). sisihan piawai 1. pertubuhan. sisihan piawai 1. audio.80. bahkan ahli keluarga sendiri.102). sisihan piawai 1. syarikat.

memandangkan lingkungan umur mereka yang tidak memerlukannya. Nilai perbezaan min 2. Segelintir yang melakukannya. Objektif kajian yang keempat adalah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. responden kurang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan. adalah semata-mata diajar untuk membantu ibu-bapa yang sibuk atas urusan profesion masing-masing. Kerajaan telah melaksanakan rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Sains. Selain itu. atau membeli barang dan perkhidmatan melalui atas talian. Keputusan kajian adalah signifikan (t=1. 5.05).7 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan.391. Oleh itu. df=109. Bagi menjayakan program PPSMI. menempah. Beberapa orang responden yang boleh menggunakan kemudahan pembayaran atas talian. Responden juga kurang menggunakan kemudahan web-cam disebabkan oleh penggunaannya yang rumit kerana memerlukan masa lapang yang serentak antara penggunanya.38 menunjukkan murid aliran sains memiliki tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan. adalah semata-mata untuk membantu ibu-bapa yang sibuk bekerja. kerajaan telah membekalkan pelbagai peralatan dan perisian TMK kepada sekolahsekolah. p< . Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Murid-murid sekolah tidaklah perlu sangat untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu barang. adalah kerana lingkungan budaya dan sosial murid-murid ini tidak benar-benar memerlukan. murid-murid aliran sains telah diperkenalkan kepada orientasi TMK lebih 71 .

objektif kajian yang kelima ialah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. df=109.966. 72 .9 Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Perkara ini mungkin disebabkan oleh murid lelaki yang bersifat lebih bebas dan lebih aktif bergerak keluar rumah untuk bermain permainan komputer sama ada di Cybercafé atau berkunjung ke rumah rakan-rakan sekolah.05).62 menunjukkan murid lelaki mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid perempuan. Perbezaan nilai min 1. berbanding dengan murid-murid perempuan yang duduk di rumah. tidak dinafikan murid aliran sains memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan berdasarkan keputusan SPM. keputusan kajian adalah signifikan (t=0. Maka. 5. tidaklah menghairankan apabila tahap literasi komputer mereka adalah lebih baik berbanding dengan murid-murid aliran kemanusiaan. adalah mudah bagi murid-murid lelaki mempelajari sesuatu perisian atau program yang baru. dan tahap kesukaran mata pelajaran yang berorientasikan sains.kerap berbanding murid-murid aliran kemanusiaan. p< .8 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Seterusnya. Oleh itu. Selain itu. 5. Berdasarkan dapatan dari jadual 14.

telah menyebabkan guruguru mata pelajaran sains kerap menggunakan peralatan TMK semasa proses P&P. Situasi ini secara tidak langsung telah mendorong murid-murid aliran sains untuk mencuba dan mengapplikasikan TMK dalam proses pembelajaran peribadi mereka. df=109. Didapati murid aliran sains lebih kerap menggunakan TMK dalam proses pembelajaran berbanding murid aliran sastera. Pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK amat berguna bagi murid-murid tingkatan enam apabila mereka 73 .48 menunjukkan terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.05). p< . sama ada untuk tujuan pembelajaran atau tujuan memenuhi hobi masing-masing. dapatan kajian ini mengambarkan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah mulai bersedia menyahut seruan pihak kementerian pelajaran untuk melengkapi diri masing-masing dengan pengetahuan berkaitan TMK.10 Implikasi Kajian Dan Cadangan Berdasarkan dapatan kajian.Objektif kajian yang keenam pula ialah untuk membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. Berdasarkan jadual 15. 5. Responden juga didapati mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran masing-masing.198. kajian juga mendapati pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid banyak berkisar kepada penerokaan maklumat. responden memiliki tahap literasi komputer yang cukup baik untuk mengoperasikan sistem pengkomputeran. Arahan pihak kementerian berkaitan perlaksanaan program PPSMI. Perbezaan nilai min sebanyak 4. keputusan kajian adalah signifikan (t=2. Selain itu. Oleh yang demikian.

pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK akan menjadi bonus atau jurang perbeza dalam kalangan perlajar-pelajar yang ingin cemerlang. pengetahuan berkaitan TMK menjadi bahan modal kepada seseorang murid apabila memasuki pasaran pekerjaan. Mungkin pihak kementerian boleh merangka dasar kurikulum sekolah yang responsif terhadap bidang TMK. Selain itu. Kelebihan berkomunikasi dan menggunakan kemudahan TMK merupakan batu loncatan kepada kejayaan pelajar dalam bersaing dengan rakan-rakan sekolej atau universtiti. Kemudahan TMK akan menjadikan sesuatu kerja itu boleh disiapkan dengan cepat. Oleh itu. Berdasarkan hasil kajian ini. Sebagai pelajar kolej atau universiti.melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi awam atau swasta. Walaupun mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat telah diperkenalkan di sekolah. mereka memerlukan kemahiran berkaitan TMK dalam mencari dan meneroka maklumat bagi menyiapkan tugasan. kemahiran TMK juga amat berguna bagi seseorang untuk melaksanakan kerja-kerja pejabat. Kurang kemahiran TMK akan menjadikan seseorang itu sukar melakukan dan menyiapkan tugasan pejabat dengan berkesan. bahkan pihak kementerian mungkin dapat membuat rumusan terhadap tahap kesediaan generasi murid tingkatan enam kini berhadapan dengan cabaran penggunaan TMK. melakukan kajian. Dalam keadaan ini. pihak sekolah. namun ianya hanya sebagai 74 . Bukan sahaja melalui sesi temuduga. jabatan pelajaran. atau untuk memudahkan urusan mentadbir dan mengurus sesuatu kelab atau persatuan yang mereka pimpin. kemahiran berkaitan TMK amat diperlukan seseorang apabila mahu menceburi bidang pasaran kerjaya. Murid yang memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang TMK mudah menghadapi sesi temuduga berbanding mereka yang kurang kebolehan berkomunikasi melalui TMK.

Sekolah-sekolah telah dilengkapi dengan makmal-makmal komputer. dan laman web MySchoolNet juga telah dilancarkan. Keseriusan pihak kerajaan dapat dilihat melalui penubuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. para ibu-bapa telah mengambil tindakan drastik dengan mendedahkan anak masingmasing terhadap program pembangunan TMK. perlu dipergiat dan anjakan penambahbaikan perlu dimulakan. tuntas dan progresif. dan meningkatkan kemahiran berkaitan TMK dalam kalangan murid-murid sekolah. Sesebuah sekolah mungkin hanya mempunyai empat hingga enam buah kelas yang mengambil mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat. Dapatan kajian ini hanya boleh digeneralisasikan kepada responden dari tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak. Dengan dorongan dan sokongan daripada pihak kerajaan. pihak kerajaan mungkin boleh melakukan perkara yang lebih efisien untuk merangka dasar bagi menggalakkan perkembangan TMK dengan lebih pantas. Sekolah luar bandar tahap pertama di Sabah dan Sarawak memenuhi ciri-ciri tertentu contohnya. Selangor Darul Ehsan. Terdapat banyak lompang dan ruang kosong yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran. di mana tahap literasi komputer dan kemahiran TMK dalam kalangan murid amat membanggakan. 75 . berbanding dengan sekolah-sekolah luar bandar di negeri Sarawak atau Sabah. Hasil dan usaha jerih pihak kerajaan ini dapat dibuktikan melalui dapatan kajian ini. Walau bagaimanapun. usaha untuk membasmi buta komputer. dan dasar-dasar yang menyusul kemudian. Usaha murni pihak kerajaan yang telah merangka dan melaksanakan dasar berkaitan TMK amat dialu-alukan. Bagaimana dengan murid-murid kelas lain? Oleh yang demikian. Mungkin kategori sekolah pinggir bandar dan luar bandar ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.mata pelajaran elektif.

Semuanya ini akan memungkinkan murid-murid sekolah luar bandar tersebut tidak ketinggalan mengejar persaingan arus perdana anjakan globalisasi dalam bidang TMK. Talian internet jalur lebar harus dibekalkan dengan tahap kelajuan yang pantas. dan tahap kemahiran TMK antara murid-murid bandar di Kuala Lumpur. dengan murid-murid luar bandar di Sarawak atau Sabah. Hasil kajian tersebut nanti barulah jelas dapat memberi kesedaran kepada pihak kerajaan betapa besarnya saiz lompang perbezaan applikasi TMK dalam kalangan murid-murid bandar dengan luar bandar. hasil kajian tidak sesuai digeneralisasikan kepada semua populasi murid tingkatan enam di seluruh Malaysia. dan dengan perkakasan yang mencukupi. Maka dengan demikian.tiada bekalan air bersih. dan tiada kemudahan jalan raya. Maka dengan ini. Pihak KPM seharusnya menjadikan mata pelajaran berkaitan komputer dan TMK diwajibkan di sekolah-sekolah kategori luar bandar. Bayangkanlah tahap literasi komputer dan kemahiran bidang TMK bagi murid-murid sekolah berkenaan. Selangor Darul Ehsan. Dengan itu. tiada bekalan elektrik. 76 . adalah dicadangkan agar pengkaji yang terkemudian membuat kajian perbandingan tentang tahap literasi komputer. barulah kajian tersebut benar-benar dapat membanding beza ciri-ciri responden di bandar dengan di luar bandar. Makmal-makmal komputer harus dilengkapkan dengan bilangan komputer yang cukup. Maka sudah tentu. Seperti yang telah dibahaskan. dapatan kajian ini adalah sesuai bagi responden di tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak. pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu memperuntukkan kewangan dan bajet yang lebih besar untuk sekolah-sekolah luar bandar supaya jurang kemahiran TMK antara sekolah-sekolah bandar dengan sekolah-sekolah luar bandar dapat diminimakan.

memungkinkan seseorang pekerja melaksanakan amanahnya dengan lebih cepat. politik. Dan mana-mana negara yang ingin menjadi negara perindustrian yang maju dan kuat dari segi sains. ekonomi dan ketenteraan.11 Penutup Peranan dan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi zaman millenium ini tidak dapat dinafikan. Dengan kemudahan TMK. Mana-mana pelajar kolej atau universiti yang ingin mendapat keputusan yang cemerlang dalam bidang pengajian harus menguasai asas bidang TMK. Kemahiran berkomunikasi dan menggunakan TMK. Di mana-mana telah dibahas. mesti berjaya menyematkan ilmu dan kemahiran berasaskan TMK dalam kalangan anggota masyarakatnya.5. Negara Malaysia adalah merupakan kategori negara membangun yang mempunyai pengguna internet yang ramai dalam kalangan penduduknya. Sesiapa yang ingin maju dan mendapat kekananan kenaikan pangkat dalam profesion masing-masing juga mesti memahirkan diri dalam komunikasi TMK. pantas dan cepat. pelajar boleh mengakses apa jua maklumat dari sumber seluruh pelosok dunia tanpa sempadan. 77 . diperdebat dan diseminarkan peri kepentingan bidang TMK.

Kuala Lumpur: Mc Geaw Hill (Malaysia) Abdul Manaf Bohari.. 9 – 11 November 2006). Selangor: Pusat Pembangunan Akademik. editor. Bintangor. (2008). (Sumber : Seminar Penyelidikan Pendidikan. (2006). Sistem Komputer & Aplikasiny. Zaidan Abdul Wahab (Serdang.. (2005). Perak: Quantum Books. (2006). Ahamad Sipon. Usaha Kementerian Pelajaran membudayakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di sekolah-sekolah bukan sekadar melepaskan batuk di tangga Dalam talian http://www. www.geocities. Bhd. Selangor: Pearson Hall / Prentice Hall Baharuddin Aris & Mohammad Bilal A. Literasi Teknologi Maklumat di Kalangan Guru Pelatih Bahasa. (2005). Institut Perguruan Rajang. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Edisi ke-2).com/seminarrnd2006/KertasKerja_Word/14_Bajing_Angieng. Tanjong Malim. Sarawak. & Zaidatun T. (2007). 2009).com. Nur Haryani Z. Abdul Samad Hanif. Sarawak. (2007). (2006).. Pengenalan Komputer.doc - 78 . (2004). (2001). (2009). Selangor Darul Ehsan: Prentice Hall Pearson (Malaysia) Sdn. Sarikei.BIBLIOGRAFI Abdul Razak Hamdan.my/bernama/v3/bm/news_lite. Kuala Lumpur: Synergy Media Azizi Haji Yahya. Prosiding.php?id=259276 Diaskes pada 10 September 2009 Ambigapathy Pandian. Petaling Jaya. Kuala Lumpur: Venton Publishing Bajing Angieng. Tahap literasi komputer pelajar tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar Bandar.bernama. Teknologi Komputer. Universiti Putra Malaysia. Persepsi Guru-Guru Sekolah Tamil Daerah Kluang Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2009 (28 – 29 April 2009: Putrajaya). Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Aris Rashidi Amir. 77 – 90 Azizol Abdullah. Perak: Penerbit Universiti Perguruan Sultan Idris Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. & Norliza K. Asas Dan Teori Sistem Maklumat Kontemporari. Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer dan Komunikasi Data. Tanjung Malim. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. & Jamalludin H. Edisi Kedua.

Kedah: Penerbit 79 .Ed. Edisi Pelancaran: Kuala Lumpur ___________________________ (2003). Hsiu-Chen (2000). Pahang. Kuala Lumpur. Dissertation (M. Paul F. Jasme Ismail. Selangor. Fakulti Pendidikan.my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp. (2006). (2007).dbp.Princ.). Kamus Dewan. Universiti Malaya Jamaluddin Ahmad. (2000). Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010. Fakulti Alam Bina. (2006). Universiti Malaya Meor Muhammad Muazzim. Tahap Penguasaan Komputer di Kalangan Pelajar Ukur Bahan. Universiti Malaya Lin. Institut Kepengetuaan. Dalam talian http://sbmb.). 24 November 2000 Masturah Ibrahim. Academic exercise (B. & Maharam M.). Kuala Lumpur Laili Atan. Bhd. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Sekolah bestari: Menangani pembinaan budaya ilmu berfikir secara kritis dan kreatif. Dalam Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Dissertation (M. Fakulti Pendidikan. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: Synergy Media Merill. (2000).QuantSuvr). Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. (2005).Chua Yan Piaw. Universiti Malaya: Kampus Kota Kementerian Pelajaran Malaysia. Edisi Keempat. Penggunaan Komputer di Kalangan Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling. Kaedah dan Penyelidikan. Putrajaya. Make IT happen in your syllabus. Penggunaan Komputer Dalam Membantu Kepimpinan Pengajaran Guru Besar Sekolah-Sekolah di Daerah Muar. Komputer Dalam Pendidikan (Edisi ke-3). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010. 24 November 2000 Mashitoh Yaacob. (2006).gov. Jabatan Ukur Bahan. Dissertation (M.aspx Diakses pada 1 September 2009 Hafsah Sharif. (2004). Pengurusan Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran: Persepsi Guru Sebuah Sekolah Menengah di Daerah Maran. Sintok. Pengenalan Jaringan Komputer.. Kaedah Penyelidikan (Buku 1). Tajularipin Sulaiman & Sidek Mohd Noah. (2008).. Selangor. Putrajaya. (2008).Ed.

(2006). Dissertation (M. Paper 28 (15p). Fakulti Pendidikan. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Mohd Arif Haji Ismail & Norsiati Razali. Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris.] (Kuala Lumpur: Pusat Asasi Sains. Teknologi Maklumat: Sistem Komputer dan Perisian. (2002). Teknologi dan Masyarakat (10 – 11 Disember 2004K Kuala Lumpur): vol. (2006). Komputer. Information and Communication Technology. Nik Hairi Omar. Pembentangan Kertas kerja Konvensyen Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia kali ke 14. Editors: Roslinda Ithnin …. Univesiti Sains Malaysia Mohd Safar Hashim & Fatimah Yusooff. Institut Penyelidikan Tinggi Malaysia (IPPTN). 2. Pendedahan dan Penerimaan Pelajar Pusat Asasi Sains Terhadap Komputer. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Zaliman Mohd Yusoff & Manjit Singh Sidhu. Mohd Azul & Norizan A. Mohd Hang Tuah Ismail. Universiti Malaya Mohd Aizaini Maarof. Kelang. (Sumber: Jurnal Pendidikan. R. Pengalaman 50 Tahun Merdeka. Applikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran: Perspektif Mata Pelajaran Kimia SPM. Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Computer. (2005). Universiti Malaya) 80 ..). Kuala Lumpur: Saujana Global Morshidi Sirat. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sains Sosial Sekolah Menengah. (2007).Ed. Penilaian Kecekapan Teknologi Komunikasi Maklumat (TKM) Dalam Kalangan Pelajar Sains Sosial. Universiti Malaya. (2006). Teknologi Multimedia : Kaedah pembelajaran pelajar lemah dalam pelajaran. (2004). Penggunaan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Komputer di Kalangan Guru-Guru Pendidikan Islam. Bangi.Ed. Model Sistem Pendidikan Tinggi dan Universiti Untuk Malaysia: Kerangka dan Pengisian. SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains. (2008). 2007) 163 – 167. Fakulti Pendidikan. Penggunaan Komputer dan Internet di Kalangan Murid Sekolah Rendah. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Bhd. (2001). Hotel Goldcourse. Perjuangan Memperkasakan Pendidikan di Malaysia. (2004). Kuala Lumpur. Dissertation (M. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.). SOURCE: Seminar Pendidikan Pra Universiti / Matrikulasi (4 – 5 Ogos 2007: Petaling Jaya). 11 –14 September. Prosiding. [et al..Universiti Utara Malaysia (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia) Mohammed Hasrori Kasimon. Skudai. Universiti Malaya Mohd Hilmi Jaafar. Mokhtar Ahmad. (2008).

(2001). (2002). Universiti Malaya: Kampus Kota Nor Zuliana Ab Latif . (2006). Piawaian kemahiran ICT untuk pelajar UKM.).Norinah Mohd Ali. Penilaian Guru Terhadap Koswer Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Inggeris Tingkatan Satu. C.info/sumber. Jabatan Teknologi Pendidikan.. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Nor Kamsiah Jaapar. Bangi.htm 81 . Institut Perguruan Tuanku Bainun. anjuran FTSM UKM. paper 50 (19p).edu. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Norizan Abdul Razak. (Sumber: Jurnal Pendidikan. Diakses pada 13 September 2009 Dalam talian http://www. (2006). Kesediaan Pentadbir Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Pentadbiran Sekolah.pdf Pusat Perkembangan Kurikulum. (2007). 14-16 September 2003 Norizan Abdul Razak. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia.my/ps/thesis/education1/nor%20zuliana%20%20abdul%20latif.(2009). Rozinah Jamaludin.Ec.. Kuala Lumpur. Universiti Malaya Norizan Abdul Razak. Dalam talian http://web. Sumber dari.Princ. Penguasaan Kemahiran ICT di kalangan pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia. 3. Dissertation (M. Kajian Mengenai Literasi Komputer di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sekolah Menengah. Ahmad Zabidi & Norjoharuddeen (2006). Rozainee K. Internet Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur Rahimi Md Saad. Dissertation (M. Kertas kerja Bengkel Piawai Kemahiran ICT UKM. Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di Kalangan Pelajar: Ke Arah Mengurangkan Jurang Pendidikan.). SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains.uthm. Noraini Idris. Institut Kepengetuaan. Pembudayaan ICT IPTB. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Sajap Maswan. (2006).sajadstudio. Universiti Malaya) Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. & Mohamed Amin Embi (2003). Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Bangi. Kementerian Pelajaran Malaysia. Loh S. Teknologi dan Masyarakat (10-11 Disember 2004: Kuala Lumpur): vol. & Ravichndran V. Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains.

Scheffler, F.L., & Logan, J.P. (1999). Computer technology in schools: What teachers should know and able to do. Journal of Research on Computing in Education, 31 (3), 350-356. Shamsudin Abdul Rahman, (2004). Persepsi Guru-Guru Bahasa Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Bacaan dan Pemahaman di Sekolah-Sekolah di Daerah Sabak Bernam. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Sufean Hussin, (2004). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dalam talian hhtp://www.mcmc.gov.my Taifunisyam Taib, (2003). Interaksi Etika dan Teknologi Komunikasi Maklumat di Dalam Penerapannya ke Dalam Masyarakat dengan Rujukan Khas Kepada Sistem Pendidikan Bestari di Malaysia. Dissertation (M.Sc.). Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya Tan Lee Foong, (2004). Sikap Guru Bahasa Cina Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Tengku Zawawi Tengku Zainal, (2009). Penggunaan Internet Dalam Pendidikan Matematik. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Uni %20Malaya/PXGZ%206190/Penggunaan%20Internet%20Dalam%20Pendidikan %20Matematik.htm Diakses pada 10 September 2009 Turban, E., Aronson, J.E. & Liang, T.P. (2005). Decision support systems and intelligent systems (6th ed). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Yuhanis Yusoff, (2002). Tahap Kecekapan Penggunaan Komputer dan Teknologi Maklumat di Kalangan Pentadbir dan Guru Sebuah Sekolah di Kuala Lumpur. Dissertasion (M.Princ.). Institut Kepengetuaan, Universiti Malaya: Kampus Kota Yusri Mat Johor, (2004). Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Sejarah Tingkatan Tiga. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Zainuddin Abu Bakar, Meor I.K., Mohd Ali I., & Rahmad Sukor A. S., (2008). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zamri Mahamod, Siti Fatimah M. Y. & Norazah M. N.,(2004). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Tahap Pengetahuan Penggunaan ICT Guru-Guru Pelatih IPTA. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zawiyah Mohd Yusof, (2002). Komputer, Etika dan Sosial. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill 82

Jabatan Asas Pendidikan Dan Kemanusiaan Fakulti Pendidikan UNIVERSITI MALAYA

BORANG SOAL SELIDIK
Soal selidik ini adalah kajian ilmiah yang ingin mengkaji tentang Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam. Sila tanda dan bulatkan mana-mana jawapan yang sesuai bagi setiap soalan yang berkaitan dengan jujur dan tepat. Sila jawab semua soalan, dan jangan biarkan soalan tiada jawapan. Segala maklumat adalah rahsia dan kajian ini hanya bertujuan untuk kajian akademik semata-mata. Kerjasama semua murid amatlah dihargai dan disertai dengan jutaan ucapan terima kasih.

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN 1. Tingkatan 2. Aliran 3. Jantina 4. Menghadiri kursus komputer 5. Memiliki komputer di rumah 6. Memiliki kemudahan internet di rumah 7. Memiliki alamat e-mail 8. Memiliki laman web 9. Memiliki blog 10. Memiliki Facebook 11. Pekerjaan bapa/penjaga 12. Kumpulan Etnik [ [ ] Kerajaan ] Melayu 83 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Bawah ] Sains ] Lelaki ] Pernah ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada [ ] Swasta ] Cina [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Atas ] Kemanusiaan ] Perempuan ] Tidak pernah ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Bekerja Sendiri [ ] Lain-lain

] India

13. Pendapatan Keluarga Sebulan

[

RM8,000.00 RM8,001.00

] Kurang RM2,000.00 [ ] RM2,001.00 – RM4,000.00 [ ] RM4,001.00 – 6,000.00 [ ] RM6,001.00 – [ ] Lebih

BAHAGIAN B : TAHAP LITERASI KOMPUTER 1. Sangat tidak mahir PERKARA Saya boleh mengenal pasti / memulakan / menggunakan ……………. 1. Menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran 1 2. Tidak mahir 3. Sederhana mahir 4. Mahir 5. Sangat mahir TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

2. Operasikan komputer, contohnya memulakan dan menutup sistem komputer, 1 menyambungkan kabel ke setiap perkakasan komputer dll 3. Nama dan fungsi perkasasan komputer, contohnya skrin, hardisk, papan 1 monitor, tetikus, pencetak, pengimbas dll 4. Mentakrifkan istilah teknologi komputer, contohnya RAM, BIT, GB dll 1 5. Internet Explorer, Mozilla Firefox dll 6. Enjin carian (Search engine) seperti Yahoo, Google dll 7. Microsoft Office Word 8. Microsoft Office Excel 9. Microsoft Office Acces 10. Microsoft Office Publisher 11. Microsoft Office PowerPoint 12. Microsoft Office Outlook 13. Microsoft Office OneNote 14. Microsoft Office InfoPath 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15. Microsoft Office Groove

1

2

3 4 5

BAHAGIAN C : TAHAP PENGGUNAAN (TKM) DALAM PROSES PEMBELAJARAN 1. Tidak pernah PERKARA Dalam bidang pembelajaran, saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut …….….. 1. Menggunakan perisian seperti Microsoft Word untuk menaip surat, nota, latihan dan dokumen-dokumen lain berkaitan pembelajaran 2. Menggunakan perisian hamparan elektronik (spread-sheet) seperti Microsoft Excel untuk menyiapkan tugasan sekolah 3. Menggunakan perisian persembahan multimedia seperti Microsoft Power Point untuk tugasan pembentangan dalam bilik darjah 4. Menggunakan perisian grafik dan ilustrasi seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Painter, Corel Draw dll untuk tujuan pembelajaran 5. Menggunakan perisian Microsoft Publisher untuk membuat majalah sekolah, buletin, pamphlet, katalog, kad dan sebagainya 6. Melayari laman web (www), enjin carian Google atau Yahoo untuk mencari maklumat tambahan berkaitan isi / konsep mata pelajaran 7. Menghantar / menerima e-mel daripada rakan-rakan sekolah atau guru-guru berkaitan dengan pelajaran 8. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan (newsgroup) dengan rakan sekolah atau guru-guru berkenaan dengan pelajaran 9. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea, berbincang suatu isu pelajaran dengan rakan-rakan atau guru sekolah 10. Menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) untuk tujuan pembelajaran 11. Membaca surat khabar, majalah akademik dan buku-buku secara on-line untuk tujuan pembelajaran 12. Mendapatkan maklumat tentang pembelajaran dari ensaiklopedia, Wikipedia, direktori, kamus, buku elektronik dll 13. Melayari Portal Pendidikan Utusan Melayu, MySchoolNet atau seumpamanya untuk tujuan tutorial / latih tubi dll 14. Berhubung dengan rakan-rakan sekolah lain berkaitan dengan pembelajaran dengan menggunakan kemudahan TMK 85 2. Jarang-jarang 3. Sederhana kerap 4. Kerap 5. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

cara pemakaian. Kemudahan pembayaran – membantu ibu-bapa membayar bil telefon. berkongsi maklumat dengan rakan sekolah. Perkhidmatan lain – membaca surat khabar. sesebuah jabatan. Telnet : Menggunakan Capaian Komputer Jarak-Jauh – untuk mencari data. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea. bil elektrik. Protokol Pemindahan Fail (FTP) – menggunakan kemudahan perisian seperti WS-FTP untuk tujuan pemindahan dokumen. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 . video. pakar profesional. masyarakat luar dll 4. melihat teks. buku. grafik. majalah (daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dll) 7. animasi. Tidak pernah PERKARA Saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut …………….BAHAGIAN D : POLA PENGGUNAAN (TKM) DALAM KALANGAN MURID 1. fail untuk konfigurasi. Perbincangan dalam Kumpulan (News Group) / Facebook – mengadakan perbincangan. grafik. 1. guru-guru. Jarang-jarang 3. Sederhana kerap 4. syarikat. mendengar lagu secara on-line dll 86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. latihan secara berperingkat. animasi dll 3. gambar. menonton program televisyen / filem. orang perseorangan dll 2. Mel Elektronik (E-mel) – menghantar / menerima e-mel dalam bentuk teks. Pendidikan dan Hiburan – menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) 9. Perniagaan – mendapatkan maklumat tentang produk. Hiburan dan Permainan – menggunakan perisian multimedia yang menggabungkan aksi pantas. video. menempah tiket kapal terbang dll secara on-line 12. Pendidikan dan Latihan – mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. perisian. ibu-bapa dll 5. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan 10. warna menarik. audio. filem dll 6. berbincang suatu isu dengan rakan. Kerap 5. World Wide Web (WWW) – melayari laman web untuk mencari maklumat. memuat turun dan memuat naik lagu. buku. maklumat. majalah. menempah pembelian barang / perkhidmatan secara on-line dll 11. audio. bertukar pendapat. pertubuhan. kursus dll 8. guru sekolah. kad kredit.

kamus. Sumber Rujukan – mendapatkan maklumat. Wikipedia. berita dari ensaiklopedia. buku elektronik dll 14. direktori. Saya biasa menggunakan laman sembang (chatting) dengan rakan-rakan sekolah 1 1 2 2 3 4 5 3 4 5 TERIMA KASIH 87 .13. bahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful