BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Masyarakat dunia pada abad ke-21 ini merupakan suatu masyarakat yang hidup dalam era globalisasi yang berorientasikan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK), atau dikenali sebagai information technology and communication (ICT). Impak globalisasi telah menuntut kebergantungan masyarakat terhadap perkembangan teknologi TMK dalam seluruh aspek kehidupan seharian. Perkembangan TMK telah memberi implikasi yang amat besar terhadap bidang politik, sosial, ekonomi termasuk juga bidang-bidang seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian, hiburan, perubatan, pentadbiran kerajaan, dan tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.

Secara tradisional peranan guru adalah sebagai pengajar dan penyampai ilmu pengetahuan. Kaedah pengajaran adalah berpusatkan guru, dan gurulah sumber ilmu dan pusat segala-galanya. Kesan ledakan kemajuan teknologi komputer dan TMK telah melebarkan takrif peranan seseorang guru, iaitu bukan sebagai pengajar semata-mata tetapi mengambil peranan sebagai pemudah cara atau fasilitator. Sebagai pengurus pendidikan, sewajarnya guru-guru mempunyai kebolehan dan kemahiran memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber

untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran (P&P) dan tahu menggunakan teknologi komunikasi seperti CD-ROM, cakera padat, video, komputer, komputer bimbit, dan perisian-perisian aplikasi komputer seperti e-mail, pengkalan data, pemprosesan perkataan, hamparan eletronik, internet, perisian persembahan dan lain-lainnya. Proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan

1

komputer akan menjadi lebih berkesan dengan kewujudan teknologi multimedia kerana pendidik boleh mempelbagaikan persembahan mereka. Mohd Zaliman et al. (2001) menyatakan teknologi multimedia kian diiktiraf sebagai alat bantuan pengajaran yang sesuai dalam membantu para pendidik untuk mendalami dan mendasari cabaran dunia pendidikan era baru. Arus pemodenan kemahiran TMK ini bukan sahaja menukar secara besar-besaran teknik pengajaran oleh seseorang guru, tetapi juga memberi impak yang amat mendalam terhadap kaedah pembelajaran bagi seseorang murid. Dengan sendirinya, impak kemajuan bidang TMK telah mengubah secara besar-besaran cara murid menimba, memproses, mengaplikasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Dalam arus perdana ini, guru dan juga murid harus bersedia terhadap persaingan global TMK yang tiada batas dan sempadan.

Lantaran perkembangan TMK secara global, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengorak langkah bersama dan berusaha menyesuaikan diri dengan arus perubahan persekitaran. Penggunaan TMK di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi telah diperluaskan. Dasar-dasar dan perancangan yang kondusif terhadap perkembangan TMK telah dilancarkan. Ini bermula dengan memperkenalkan mata pelajaran yang berkaitan TMK seperti Perkomputeran dan Teknologi Maklumat untuk murid sekolah menengah, dan juga rancangan penubuhan Sekolah Bestari. Kementerian Pendidikan sebagai badan induk dunia pendidikan telah memainkan peranan penting untuk menghadapi zaman globalisasi dan dunia pendidikan tanpa sempadan dengan memasukkan kurikulum TMK dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Di samping sifat TMK itu sendiri yang membentuk suasana pembelajaran sepanjang hayat dan memberi peluang-peluang pembelajaran yang tidak ada had, maka adalah menjadi suatu kewajaran kepada pengurus-

2

pengurus pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan segera kepada perubahan-perubahan ini. Dapat kita perhatikan bahawa kerajaan amat memberi tumpuan dan keutamaan terhadap pembentukkan masyarakat yang membudayakan ilmu dan maklumat menerusi penggunaan TMK secara luwes dan menyeluruh.

Namun demikian, usaha murni kerajaan ini sukar untuk berjaya sekiranya pelaku masyarakat itu sendiri kurang membudayakan sepenuhnya penggunaan komputer dan kemahiran TMK. Robiah Sidin et al. (2004) mengatakan, terdapat empat angkubah yang saling berhubung kait antara satu sama lain bagi memacu pembudayaan TMK dalam kalangan anggota masyarakat iaitu; pertama, sikap masyarakat dan murid mestilah positif dan bersedia untuk berubah; kedua, prasarana komputer dan rangkaian komunikasi mestilah lengkap dan mencukupi; ketiga, tenaga yang terlibat untuk memperkenal dan memperluaskan teknologi maklumat mestilah mahir; dan keempat, wang mestilah mencukupi untuk menggerakkan semuanya itu.

1.2 Pernyataan Masalah

Warganegara Malaysia dalam era kini, mestilah kalangan mereka yang dapat menangani cabaran yang dibawa oleh arus globalisasi dan ledakan pengetahuan serta maklumat yang terkini. Anak-anak watan yang hendak dilahirkan mestilah sepatutnya berupaya untuk merancang masa depan dengan bijak, berhikmah dan tepat bagi tujuan adaptasi dengan budaya dan nilai semasa. Kealpaan dan kelekaan dalam mengharungi kehidupan semasa tanpa kemahiran TMK hanya akan menyebabkan sesiapa sahaja terpinggir dan tersingkir dalam global village, (Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman, 2008).

3

Dalam era globalisasi sekarang, salah satu aset yang amat penting dan perlu ada pada seseorang murid terutamanya murid-murid sekolah menengah atas, ialah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Muridmurid bukan sahaja dituntut untuk memiliki kepintaran dan pengetahuan dari segi penguasaan kandungan mata pelajaran, tetapi sepatutnya mahir dalam penggunaan teknologi berasaskan komputer. Antara faktor keperluan memiliki kemahiran TMK ini ialah untuk membantu muridmurid mencari dan memperoleh maklumat dari sumber terbuka tanpa terhad, berkomunikasi dengan berperantaraan komputer, melaksanakan tugasan sekolah, membuat persembahan dan menganalisis data (Norizan & Mohamed Amin, 2003). Teknologi TMK juga penting untuk keperluan sosial murid-murid seperti berinteraksi di alam maya, membantu meningkatkan aktiviti luar darjah atau melaksanakan hobi, penciptaan idea kreatif dan mencari maklumat berkaitan bidang pembelajaran diri masing-masing.

Antara kemahiran TMK yang perlu dikuasai terlebih dahulu oleh murid ialah kemahiran asas menggunakan komputer, kemahiran aplikasi seperti pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, email, browser WWW, aplikasi grafik dan aplikasi yang menjurus kepada bidang pelajaran mereka. Dalam erti kata lain, para murid perlu literasi komputer atau “celik komputer”.

“Buta komputer” pada masa kini adalah sama dengan buta huruf pada tahun 60-an walaupun anda seorang pemegang ijazah dari institusi pengajian tinggi”. (Baharuddin Aris et. al, 2001)

4

. meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. dan seterusnya membuat perbandingan tentang tahap literasi dan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran. tetapi boleh dikatakan jumud ilmu pengetahuan. 5 . 2000). para murid yang tidak mampu menguasai teknologi maklumat bukan sahaja dianggap ketinggalan dari segi pencapaian prestasi.Memandangkan literasi komputer adalah antara kemahiran yang begitu penting pada era TMK. meninjau sejauh mana murid-murid tingkatan enam mengguna dan membudayakan TMK dalam proses pembelajaran. Oleh itu. maka buta komputer perlulah dihapuskan dalam kalangan murid dan masyarakat amnya kerana ia merupakan komponen utama dalam bidang TMK. dan membina penjanaan budaya pemikiran kritis dan kreatif dalam pemerolehan pembelajaran (Mashitoh Y. kajian ini diperlukan untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid. Oleh itu. Berasaskan perbahasan tersebut. ketika negara kita sedang menuju ke arah pembentukkan masyarakat bermaklumat dan masyarakat berasaskan nilai maklumat. Perkembangan pesat TMK telah mewujudkan banyak laman sesawang dan pangkalan data atas talian yang memerlukan kemahiran murid-murid sekolah untuk mencapai dan mengolah maklumat tersebut. & Maharan M. keperluan asas yang perlu dimiliki oleh para murid ialah memiliki pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang memadai bagi membolehkan mereka menikmati dan mempelbagaikan sumber maklumat yang tidak terhad.

4.3.2 Meninjau tahap pembudayaan TMK oleh murid-murid dalam proses pembelajaran 1.3 Objektif Kajian Kajian ini dilakukan untuk.4 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1. 1.4.4.3.3.3 Apakah pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam? 6 . 1.3 Meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid 1.1 Apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam? 1.4 Soalan Kajian Soalan-soalan kajian ialah.6 Membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1.2 Sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka? 1.1.3.3.3.5 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. dan 1.1 Mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam 1.

mengenal pasti corak atau pola pembudayaan teknologi TMK oleh murid-murid.1.5 Adakah murid perempuan mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid lelaki?. dapatan kajian membolehkan pihak-pihak yang berkenaan mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid tingkatan enam.4.6 Adakah tahap pembudayaan TMK dalam proses pembelajaran murid aliran sains melebihi murid aliran kemanusiaan? 1. dan 1.4. Kementerian Pelajaran Malaysia sedang merangka dan melaksanakan kurikulum baru bagi keperluan murid-murid tingkatan enam mulai tahun 2009 ini.4 Adakah murid aliran sains mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusian? 1. pihak-pihak yang berkenaan akan mendapat gambaran awal mengenai tahap kesediaan TMK oleh murid-murid tingkatan enam. Berdasarkan dapatan kajian ini nanti. Sementelahan pula. Ini kerana. pihak kementerian boleh mengaju dan merangka suatu dasar berkenaan penggunaan dan pembangunan teknologi TMK bagi warga sekolah. dapatan kajian ini boleh memberi gambaran awal berkenaan dengan tahap kesediaan TMK oleh murid-murid. dan mengenal pasti sejauh manakah murid-murid sekolah membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka. Oleh itu.5 Signifikan Kajian Kajian ini amat penting kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan juga Pejabat Pelajaran Daerah (PPD).4. 7 . Maka dengan itu.

yang terdiri daripada pengetua. kemahiran TMK juga memudahkan tugasan guru dalam pengurusan panitia mata pelajaran. penolong kanan kokurikulum dan ketua-ketua bidang mata pelajaran. Selain itu. penolong kanan hal ehwal murid. Dengan itu.Kajian ini juga penting kepada pihak pentadbir sekolah. Tiga buah sekolah tersebut 8 . dapatan kajian ini juga amat berguna kepada guru-guru mata pelajaran.6 Batasan Kajian Responden kajian ini adalah dalam kalangan murid tingkatan enam di tiga buah sekolah harian biasa dalam Daerah Gombak. dapatan kajian ini membolehkan mereka mengenal pasti dan memahami peluang dan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi TMK dalam kalangan murid-murid mereka. mengorganisasikan kelas. guru-guru akan lebih mudah dan bersedia mengapplikasikan kemudahan TMK dalam melaksanakan bidang tugas masing-masing berdasarkan tahap kesedian murid. pengurusan badan uniform. penolong kanan akademik. Selangor Darul Ehsan. 1. Ini kerana. Seterusnya. penolong kanan tingkatan enam. di samping berkomunikasi atau berteraksi dengan murid masing-masing. Hasil kajian ini nanti akan menyedarkan guru-guru tentang peluang dan kebaikan-kebaikan apabila mereka membudayakan teknologi TMK dalam proses pengajaran masing-masing. pihak pentadbir ini akan merangka perancangan yang responsif terhadap budaya penggunaan kemudahan TMK di sekolah. Penggunaan TMK ini memudahkan guru-guru melaksanakan tugasan pengajaran dalam kelas. kelab sukan dan permainan. mentadbir keputusan peperiksaan dan sebagainya. Selain itu.

pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan murid bermakna. Oleh itu. pembudayaan pula adalah mengamalkan atau melaksanakan sesuatu budaya dalam kehidupan. Perbelanjaan pengajian dan kajian ini dibiayai sendiri oleh pengkaji. Pengkaji memiliki sedikit kelebihan kerana mengajar murid tingkatan enam di salah sebuah sekolah responden tersebut.7 1 Pembudayaan Kamus Dewan. 9 . Oleh itu. tradisi. agak mudah untuk mendapatkan maklumat dan kerjasama daripada responden.dipecahkan kepada kategori bandar. 1. Edisi Keempat mentakrifkan perkataan budaya sebagai satu cara hidup. pinggir bandar dan luar bandar di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. dapatan kajian mungkin hanya bersesuaian dengan responden pilihan sahaja. Manakala. jantina dan tahap sosioekonomi keluarga mungkin membatasi kajian ini. pengkaji mendapat kekangan masa. Data-data seperti kumpulan etnik murid. kefahaman.7 Definisi Operasional 1. peradaban sesuatu masyarakat yang diwarisi secara indotrinasi atau secara sukarela. pegangan. mengamalkan atau melaksanakan penggunaan TMK dalam kehidupan seharian seseorang murid. tenaga dan kewangan kerana pengajian adalah di luar waktu kerja (part time). Walau bagaimanapun. Oleh itu. dan mempertahankan serta memastikan kelangsungan budaya tersebut kepada generasi berikutnya.

Teknologi maklumat Kamus Dewan. menyimpan dan memindahkan maklumat dalam bentuk elektronik”. pula menjelaskan. pertama. al (2001) mentakrifkan literasi komputer atau celik komputer melalui tiga konsep iaitu. “semua jenis peralatan / perkakasan teknologi yang digunakan untuk memproses. Baharuddin Aris. pengetahuan – mempunyai pengetahuan tentang konsep dan senibina sistem sesebuah komputer berfungi. mentakrifkan teknologi maklumat atau information technology (IT) sebagai. Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat (TM) sebagai “teknologi yg berkaitan dgn pe-merolehan.7. TM merujuk kepada bahagian 10 . interaksi – berkemampuan untuk berinteraksi atau mengapplikasikan teknologi komputer. et.” Mohd. kesedaran – menyedari kepentingan dan kepelbagaian kegunaan komputer dalam masyarakat masa kini. menjelaskan literasi komputer sebagai keupayaan untuk memahami bagaimana sesuatu komputer berfungsi. Shanuddin Zakaria (2000). Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai “tahu menggunakan dan mengendalikan computer”. Turban et al. (2005). Scott (2006).2 Literasi komputer. kedua. Maka.1. dan ketiga. penyimpanan. secara umumnya literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan applikasi komputer dalam kehidupan seharian. pemprosesan dan penyebaran maklumat secara elektronik. dan teknologi maklumat dan komunikasi Literasi komputer Kamus Dewan. teknologi maklumat.

(2006) mendefinisikan TMK sebagai komunikasi yang menggunakan teknologi terkini sebagai alat untuk berhubung antara satu sama lain. dan peranti-peranti lain.” Abdul Manaf Bohari et al. Bagi warga pendidik seperti guru dan pensyarah. Teknologi maklumat dan komunikasi Kamus Dewan.teknologikal dalam sistem maklumat yang meliputi perkakasan. 11 . Penggabungan komputer dengan teknologi rangkaian ini akan melahirkan ‘penyatuan teknologi’ iaitu teknologi yang menyatukan beberapa industri melalui pelbagai peranti penukaran maklumat dalam bentuk elektronik yang boleh digunakan oleh komputer. Ia merangkumi komunikasi tanpa sempadan yang mana tidak ada jurang pemisah untuk kedua-dua pihak berkomunikasi atau berinteraksi pada bila-bila masa. Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) sebagai. TM boleh didefinisikan sebagai peralatan teknologi komunikasi yang boleh digunakan untuk tujuan mengumpul. rangkaian. Ini bermaksud TMK melibatkan penggunaan suatu teknologi sebagai alat dalam melaksanakan proses komunikasi dan ia juga merupakan media perantara menghubungkan antara pelbagai pihak tanpa mengira situasi. 2006). Definisi lain bagi teknologi maklumat ialah teknologi yang menggabungkan teknologi komputer dengan talian komunikasi berkelajuan tinggi. pem-prosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan tele-komunikasi. menyimpan. dan lokasi geografi. perisian. masa. pangkalan data. penyimpanan. dan menghantar mel elektronik (e-mel) atau CD-ROM yang dapat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Abdul Manaf Bohari et al. “teknologi yg berkaitan dgn pemerolehan.. memproses.

sama ada pusat pengajian tinggi awam (IPTA). iaitu aliran Sains dan aliran Kemanusiaan. dan menyampaikan maklumat. matrikulasi. 12 . politeknik. Terdapat dua aliran pengajian di tingkatan enam. murid akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). Tahun pertama dikenali sebagai tingkatan enam bawah dan tahun kedua dikenali sebagai tingkatan enam atas. Di akhir persekolahan tingkatan enam atas. TM dirujuk sebagai penggunaan alatan yang dicipta untuk memperoleh. murid-murid mempunyai pilihan sama ada melanjutkan pelajaran ke tingkatan enam. dan kolej atau universiti. Pengajian dalam tingkatan enam mengambil masa selama dua tahun. tetapi juga melibatkan penggunaan alatan TM tersebut untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam pelbagai hala.Perbezaan takrif antara TM dengan TMK adalah dari aspek komunikasi.7. menyimpan. atau pusat pengajian tinggi swasta (IPTS). TMK bukan sahaja merujuk kepada penggunaan alatan untuk memperoleh maklumat. Manakala. menjejak. 1.3 Tingkatan enam Selepas menamatkan persekolahan di tingkatan lima.

susur galur perkembangan TMK dalam bidang pendidikan di Malaysia. terdapat pelbagai jenis kajian yang ingin mengupas tentang tahap kemahiran dan masalah pengaplikasian TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). pelajar universiti. dan juga guru-guru sekolah. Bab ini akan mengupas tentang tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran seseorang murid. dan juga mengesan tentang corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid. tetapi melangkaui sempadan pemikiran murid dengan berbantukan TMK. berbanding corak pengajaran tradisional dalam bilik darjah. Murid juga tidak lagi hanya mengakses kepada buku teks dan guru-guru sekolah sahaja. tetapi mendapatkan pelbagai bahan sumber maklumat melepasi daripada kawasan sempadan bilik darjah di sekolah (Rozinah Jamaludin. 2007). Selain itu.1 Pendahuluan Terdapat beberapa kajian lepas yang mengkaji tentang tahap literasi komputer dan kemahiran TKM dalam kalangan murid-murid.2 Penggunaan TMK Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Penggunaan TMK menyediakan peluang yang unik dan cabaran menarik terhadap proses pengajaran oleh seseorang guru dan juga aktiviti pembelajaran bagi seseorang murid. Aktiviti pengajaran oleh guru tidak hanya berkisar terhadap bahan bantu maujud dalam bilik darjah. guru-guru pelatih.BAB 2 : LITERATUR KAJIAN 2. 13 . 2.

sistem multimedia digital. teratur dan sistematik. terdapat beberapa perkara penting yang perlu difahami berhubung dengan penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 14 . Kemudahan TMK tidak mengubah peranan guru. Keterampilan dan keperibadian yang mulia akan tetap menjadi tunjang dan ikutan utama profesion perguruan. Penglibatan secara serius pihak KPM dalam memperkenalkan TMK dalam P&P dapat dilihat dengan jelas melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 6/2003: Dasar Pengajaran Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran KP (BS) 8591/Jld. melalui pekeliling ini pihak KPM menjelaskan bahawa perisian kursus. TMK hanya akan bertindak sebagai sumber dan alat bantu dalam proses P&P. Aktiviti pembelajaran hendaklah dirancang dengan teliti oleh guru supaya kemudahan TMK dapat digunakan dengan berkesan. makmal komputer dan pelbagai peralatan TMK wajib digunakan dan dimasukkan dalam Buku Rancangan Mengajar Harian. rancangan TV pendidikan. malah sebaliknya guru akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Penggunaan TMK dapat mengurangkan beban tugas guru dan murid di mana setiap kerja dapat dilakukan dengan kemas. Di antara perkakasan dan perisian yang dibekalkan ialah komputer dan peranti-perantinya. khususnya dalam menghadapi cabaran dan era globalisasi kini. dan perisian-perisian pendidikan. XVIII. Selain itu. Pekeliling ini menyatakan KPM teleh membekalkan pelbagai jenis peralatan TMK ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan keberkesanan proses P&P. khususnya dalam bidang TMK.Bagi golongan pendidik. Kemudahan TMK amat bermanfaat kepada guru dan murid serta ibubapa.

guru boleh mengindividukan pembelajaran murid. Pembelajaran secara tutorial merangkumi. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mentakrifkan Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai menggunakan TMK secara berfikrah. Dalam konteks pembelajaran. demonstrasi sesuatu situasi pelajaran dimana ianya dikawal secara turutan oleh suatu sistem. 15 . dan. Tutorial Penggunaan TMK untuk pembelajaran tutorial bermaksud menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan (PPK. Ianya boleh dilihat dari dua aspek iaitu. iaitu sebagai alat.Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). untuk latih tubi yang juga disampaikan dan dikawal oleh sistem. Pendekatan dan syarat asas penggunaan TMK dalam P&P mestilah sesuai dengan kemahiran seseorang guru. Dengan menggunakan kaedah secara tutorial. boleh meningkatkan motivasi. tutorial. aktiviti pembelajaran murid dikawal oleh guru atau oleh sistem perisian itu sendiri. penggunaan TMK dalam P&P dapat dikategorikan kepada empat bahagian atau pecahan. dan sesuai dengan keperluan murid. Dalam pembelajaran secara tutorial. 2001). 2001). aspek pengajaran guru. penerokaan. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P. pembelajaran secara ekspositori iaitu suasana P&P dimana guru menyampaikan pelajaran kepada murid yang pasif. dan perisian pendidikan yang biasanya disimpan dalam CD-ROM. Pembelajaran secara tutorial ini menggunakan perkakasan seperti komputer. projektor LCD. di samping membolehkan murid belajar tanpa penyeliaan seseorang guru. aplikasi dan untuk komunikasi (PPK. cakera keras ataupun maklumat diakses terus dari laman web. dan aspek pembelajaran murid. murid pula boleh belajar mengikut kemampuan sendiri.

mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. aktiviti pembelajaran murid adalah secara bebas di mana seseorang murid boleh mengawal atau menentukan maklumat yang diperoleh dengan cara ‘meneroka’. dan membina pengetahuan melalui interaksi sosial. melihat demonstrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid tersebut (PPK. melalui e-mel dan sidang video untuk berbincang tentang pelajaran. dan memberi peluang murid menangani masalah sebenar di dalam kelas. Penggunaan TMK sebagai 16 . Pendekatan pembelajaran secara penerokaan adalah mendokongi teori pembelajaran konstruktivisme di mana ia menekankan pemikiran secara kritis dan kreatif. dan. mendorong murid terlibat dengan lebih aktif dalam pembelajaran. Murid juga boleh menggunakan aplikasi akses internet contohnya.Penerokaan Penggunaan TMK sebagai alat pembelajaran penerokaan bermaksud menggunakan TMK sebagai alat perantaraan untuk. Pembelajaran secara penerokaan membolehkan seseorang murid berpeluang menentukan hala tuju pembelajaran secara kendiri. pengalaman pembelajaran secara autentik. mengalami. mengedit atau mengubah karangan dan nota. portal pendidikan dan sebagainya. Aplikasi Penggunaan TMK sebagai alat aplikasi ialah apabila TMK digunakan untuk membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran. 2001). dan sebagainya. Dalam pembelajaran secara penerokaan. internet. menulis nota. murid menggunakan perisian Microsoft Word untuk menghasilkan karangan. mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM. Sebagai contoh. penyelesaian masalah.

meta kognitif. tetapi melangkaui sempadan sekolah. Komunikasi melalui TMK boleh dalam bentuk. Kalangan murid bukan sahaja berkomunikasi dalam bilik darjah. Komunikasi Kemudahan TMK berfungsi sebagai alat penghubung komunikasi apabila digunakan untuk membolehkan para murid dan guru berhubung antara satu sama lain dari lokasi berbeza bagi menghantar. dan daripada ramai individu ke ramai individu yang lain. di mana murid saling mempelajari dan membantu sesama mereka membangunkan kemahian kognitif. 2001). negeri dan antarabangsa. video dan sebagainya (PPK. murid boleh memberikan tumpuan untuk melakukan aktiviti pembelajaran secara autentik. secara diri individu. seorang individu kepada ramai individu. individu ke individu. dan dapat meningkatkan ketepatan atau kecekapan pemerolehan dapatan pembelajaran. Teori ini menyatakan. Salah satu contoh teknik pembelajaran yang menyokong penggunaan komunikasi melalui TMK ialah pembelajaran kolaboratif. Dengan menggunakan TMK sebagai alat aplikasi. menghantar dan menerima pelbagai bentuk maklumat. Dengan 17 . Teknik pembelajaran secara kolaboratif menggalakkan murid-murid bekerjasama dalam kumpulan melalui aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan. daerah. audio. Terdapat banyak kemudahan internet dan TMK yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi bagi pembelajaran muridmurid.alat aplikasi menyokong teori pembelajaran sosio-budaya (socio-cultural learning). Dengan kemudahan TMK. bertutur dan bekerjasama (PPK. grafik. budaya atau persekitaran sosial akan membantu pembelajaran seseorang murid. teks. 2001). murid dan guru boleh berkongsi bahan. kemahiran berkomunikasi melalui TMK amat diperlukan. Dalam hal ini. menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk.

Bagaimana kemudahan TMK dapat membantu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran? Apakah faedah dan kelebihan yang ditawarkan oleh TMK dalam proses pengintegrasian P&P? Bagi memudahkan kajian terhadap penggunaan TMK dalam proses P&P. video. penghantaran melalui e-mel boleh melibatkan imej grafik. E-mel adalah satu perkhidmatan internet yang popular dan memudahkan guru dan murid berkomunikasi antara satu sama lain. dan akan sampai kepada penerima dalam masa yang singkat melepasi kekangan lokasi geografi. Setiap pesanan yang dihantar. E-mail (Mel Eletronik) Mel eletronik merupakan mel yang dihantar secara elektronik menerusi sistem komputer. akan melibatkan kos yang amat minimum. Pesanan dan pertanyaan boleh ditulis bila-bila masa dan dihantar dari rumah atau pejabat. Telnet. tetapi tidak memerlukan setem bagi tujuan penghantaran. kita harus mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi internet dan TMK. dan File Transfer Protocol (FTP). E-mail (Mel Eletronik). Selain daripada bentuk teks. alamat penerima dan isi kandungannya. E-mel hampir sama dengan mel biasa iaitu mempunyai alamat pengirim. Laman Web (WWW). murid boleh melibatkan diri dalam proses pembelajaran melalui peer group yang bersifat global. Kumpulan Diskusi dan Berita. audio. antaranya. Kemudahan TMK terutamanya Internet telah menyediakan beberapa applikasi. Internet Relay Chat (IRC).menggunakan TMK sebagai alat kemudahan komunikasi. animasi dan suara (voice mail). Penghantaran maklumat tersebut boleh dilakukan sama ada dari seorang ke 18 . dan juga boleh melibatkan pakar baik dari dalam atau luar negeri ke dalam proses pembelajaran mereka.

Selain itu. bahan bantu mengajar dan sebagainya. yakni sekumpulan penerima secara serentak. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru dengan mengunakan e-mel ialah. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid melalui e-mel ialah. mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal. berkomunikasi secara dalaman dan luaran sesama guru. murid-murid juga boleh menggunakan e-mel untuk berhubung dengan guru-guru di sekolah dan juga dengan ibu-bapa masing-masing. ibu-bapa. berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai latar belakang dan budaya mengenai berbagai isu semasa. latihan dan penilaian. teknik pengajaran yang terbaik. Melalui kemudahan e-mel. menghubungi agensi pusat dan swasta serta institusi pendidikan lain mengenai sesuatu program dan polisi yang di gunakan khususnya dalam penyelesaian sesuatu masalah pendidikan (Tengku Zawawi. pantas dan mengambil masa yang singkat. segala maklumat dan bahan penting dapat dipindah dan disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan mudah. dan. Seseorang guru juga boleh menerima dan memeriksa hasil tugasan latihan muridnya melalui kemudahan emel.seorang atau dari seorang kepada ramai. idea kreatif dan inovatif. dan pihak jabatan serta kementerian. berkongsi menjalankan sesuatu projek dengan murid dari sekolah-sekolah lain. menggalakkan perkembangan bahasa terutama bahasa Inggeris melalui komunikasi dengan rakan pena di luar negara. berkongsi dan bertukar pendapat berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran. 2009). memperolehi bahan dan teknik di dalam menyelesaikan sesuatu masalah pelajaran secara on-line (Tengku Zawawi. 2009). pelajar. dan. 19 . Kelebihan e-mel banyak meringankan beban tugas seorang guru.

2009).org:90/web. laman web merupakan sumber maklumat tak terhingga kandungannya (Tengku Zawawi. Dicadangkan bahawa WWW dalam pendidikan boleh berperanan sebagai tutor. Terdapat satu contoh laman iaitu (http://k12. pusat sebaran dan penerbitan. Para pendidik boleh mendapatkan kandungan teks penuh.html). medan perbincangan (forum) dan pemandu (melalui enjin carian). seorang pelajar kolej yang berminat dalam perbualan interaktif melalui komputer. dan lain-lain bahan bantu P&P seperti maklumat mengenai projek-projek yang boleh dijalankan oleh murid. Internet Relay Chat Internet Relay Chat (IRC) dicipta oleh Jarkko Oikarinen. pendidikan keibu-bapaan.cnidr.Laman Web (WWW) Rangkaian sedunia WWW adalah merupakan satu koleksi besar dokumen yang dikenali sebagai ‘laman web’ atau laman sesawang. contohnya Netscape Communicator. Bagi meneroka laman web. artikel. Laman web merupakan komponen yang menjadikan internet lebih menarik dan paling diminati oleh sesiapa sahaja yang dapat mengaksesnya.intro. Dengan lebih 50 juta tapak laman web dan dengan pertumbuhan 10 peratus setiap hari. Para murid juga boleh memperoleh pelbagai maklumat tambahan berkaitan dengan pembelajaran mereka. rancangan pengajaran. yang menghuraikan cara-cara menggunakan World Wide Web khususnya dalam mereformasikan kurikulum. Perbezaannya adalah 20 . pengimbas web (web browser) diperlukan. Perbualan dalam IRC adalah persis seperti perbualan sekumpulan rakan dalam sebuah restoran atau kafeteria. Internet Explorer dan sebagainya. dan maklumat kesihatan serta bermacam-macam maklumat lain yang boleh diperolehi dengan mudah dan cepat.

Pada hari ini. perkhidmatan pengkalan data. murid dan pengguna-pengguna lain boleh berkomunikasi dan berbincang apa sahaja termasuk isu-isu yang membabitkan bidang pelajaran. Kemudahan Telnet amat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Telnet Telnet ialah satu protokol yang pertama. Guru.com/channel/chat.pendeta. Seseorang individu boleh menerokai lokasi komputer jarak jauh dengan menggunakan alamat Protokol Internet (IP).edu.my di mana para pelajar mengakses untuk mencari maklumat dari 21 .menaip di komputer sambil berbual. Telnet boleh diakses dengan kata laluan (password) atau dibuka secara percuma kepada orang ramai. Salah satu contoh kemudahan Telnet ialah www. Gopher dan WWW menyediakan alternatif pakej program dalam internet.yahoo. Pengguna boleh menggunakan perkhidmatan papan bulletin (BBS).exite.com dan www. Dengan menggunakan kemudahan IRC. guru dengan pihak pentadbir seperti jabatan atau kementerian pelajaran. komunikasi boleh berlaku antara guru dengan guru. di samping memudahkan tugas-tugas pengurusan oleh pihak guru dan pentadbir sekolah.um. dan begitulah sebaliknya. Antara beberapa tapak chat yang polular ialah chat. dan juga perpustakaan melalui kemudahan ini. yang membenarkan pengguna mengakses dan mengawal komputer yang terletak jauh (remote login) tanpa mempunyai sambungan fizikal. guru dengan murid. guru dengan ibubapa murid. kita boleh mencari dan menggunakan sumber pada komputer di mana-mana sahaja di dunia tanpa menelan kos yang tinggi. Dengan kemudahan Telnet. Sering kali pengguna menggunakan nama samaran ketika berbual dan berhubung.

Segala bahan pembelajaran yang terdapat dalam sesuatu penerima (di mana-mana institusi pendidikan) boleh dipindahkan ke dalam komputer kita di rumah atau di sekolah tanpa mengalami sebarang perubahan. Senarai kumpulan diskusi eletronik dalam pendidikan boleh didapati dari salah satu contoh laman web iaitu http://k12. audio atau video amat mudah untuk dipindahkan dari satu komputer kepada komputer yang lain dengan menggunakan File Transfer Protocol (FTP). jurnal. Kita juga boleh 22 .cnidr. Terdapat beribu-ribu kumpulan diskusi yang boleh disertai oleh pendidik dan juga murid mengikut minat mereka. segala fail sama ada dalam bentuk teks.html. grafik. kita boleh membaca atau menyertai perbincangan dalam kumpulan (News Group) tentang pelbagai subjek mengikut minat dan cita rasa kita. terdapat pelbagai perisian yang boleh dimuat turun (download) sama ada secara percuma ataupun berbayar.org:90/list. Komuniti-komuniti yang terbentuk secara elektronik yang mempunyai minat yang sama membolehkan ahli-ahli yang menyertai kumpulan diskusi berkongsi pendapat dan membantu di antara satu sama lain tanpa batasan sempadan geografi. kajian penyelidikan dan sebagainya. majalah. File Transfer Protocol (FTP) Menerusi internet. Pada hari ini. Kumpulan berita dan diskusi secara asasnya adalah aplikasi dan lanjutan kepada penggunaan e-mel secara berkesan.rangkaian Perpustakaan Universiti Malaya berkaitan dengan buku. Kumpulan Diskusi dan Berita Di internet.

Semuanya menggunakan kemudahan FTP. Archie. Seseorang murid juga perlu dididik mengenai tanggungjawab dan etika sebagai pengguna "on-line" di dalam mencapai internet. Oleh itu. Capaian secara fizikal di dalam internet merupakan kemudahan kelengkapan komputer kepada guru dan murid untuk mencapai internet berserta dengan komponen seperti e-mel. Tanpa kemudahan untuk mencapai internet. Capaian maklumat melalui internet melibatkan dua komponen utama iaitu capaian secara fizikal (physical access) dan capaian secara bijaksana (intellectual access). dan murid-murid juga perlu memilih aplikasi yang berguna untuk meningkatkan prestasi akademiknya. gopher. supaya murid-murid dapat menggunakan internet secara maksimum dan optimum. Murid-murid perlu terdedah kepada capaian intelektual. Semua kemudahan di atas boleh dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. iaitu kebolehan dan kemahiran menjelajah dunia siber dengan penuh berakhlak dan bijaksana. pengajaran secara mengintegrasikan internet dalam pengajaran dan pembelajaran sukar berlaku. terutama para pendidik dan murid-murid di seluruh dunia. Veronica. Namun dengan kemudahan jaringan kerja setempat "LAN" (Local Access Network) hasrat mengintegrasikan internet ke dalam pengajaran boleh dilaksanakan. perancangan aktiviti yang kemas dan teratur amatlah penting. Para guru harus bijak memilih aplikasi yang sesuai digunakan. 23 . WAIS. Semua aplikasi tersebut boleh digunakan sama ada sebagai sumber maklumat atau pun sebagai bahan bantu yang diintegrasikan terus dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pemindahan fail. dan WWW. kumpulan perbincangan elektronik.memuatkan kembali (upload) segala fail ke dalam sesuatu penerima untuk dipamerkan atau dimanfaatkan oleh orang lain.

Walau bagaimanapun.36 juta. Malaysia telah memperkenalkan konsep sekolah bestari dalam tahun 1999 dengan 90 buah sekolah diberikan komputer sebagai projek rintis. dan sebanyak 8. Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan di Malaysia bermula sejak tahun 80-an dengan beberapa projek rintis seperti Projek Munsyi.6 peratus daripada rakyat Malaysia telah memiliki komputer.500 buah sekolah telah dilengkapkan dengan makmal komputer. Pelaburan dalam projek sekolah bestari adalah satu usaha berterusan kerana kerajaan melihat pendidikan sebagai penyumbang utama kepada pembangunan negara. iaitu kira-kira 6. Seterusnya. Projek Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan (CIE). Konsep sekolah bestari adalah merupakan salah satu daripada tujuh applikasi Perdana Multimedia Super Corridor. Manakala kadar penggunaan internet secara panggilan telah meningkat kepada 11. kadar penembusan internet secara panggilan ialah 1. 2004). jumlah pemilik komputer telah meningkat kepada 4. 24 .1 peratus sahaja rakyat Malaysia yang memiliki komputer peribadi.2 juta orang pada tahun 2003.3 Perkembangan TKM Dalam Bidang Pendidikan Pada tahun 1998. 4.4 peratus pada tahun 2003 tersebut (Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. jumlah komputer peribadi yang dimiliki oleh rakyat Malaysia ialah sebanyak 1.120 buah sekolah sudah dihubungkan kepada SchoolNet yang menggunakan jalur lebar (Mohd Safar Hasim & Fatimah Yussoof. 2006). di mana 16.2. Pada tahun 1998 tersebut. dan seterusnya pengenalan Projek Sekolah Bestari di mana konsep ini mula dicadangkan pada tahun 1997 (Norizan Abdul Razak. Perangkaan ini menunjukkan komitmen kerajaan terhadap pendidikan yang menggunakan kemudahan TMK dalam usaha meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 2006).8 peratus sahaja.

makmal komputer. dan menganjurkan kursus dan latihan untuk meningkatkan kemahiran TMK dalam kalangan guru iaitu di mana. 2008).000 orang guru telah pun dilaksanakan oleh KPM (KPM. penawaran mata pelajaran Perkomputeran untuk tingkatan enam. Projek LCD. Mahathir Mohammad. ijazah sarjana muda. Sehingga tahun 2005. penawaran mata pelajaran TMK untuk tingkatan empat dan lima. Penggunaan komputer dan TMK dalam pendidikan amat tepat pada masanya kerana kerajaan berusaha untuk mencapai status negara maju yang berasaskan industri seperti visi yang diwar-warkan dalam Wawasan 2020. Pengeluaran tenaga pekerja yang berpengetahuan. YAB Dato’ Seri Dr. Malaysia mempunyai lebih daripada lapan belas institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang menawarkan program dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi daripada peringkat sijil. cekap dan berketrampilan dalam bidang teknikal perlu dimulakan dari tahap awal persekolahan lagi. pembekalan komputer riba. TV dan pencetak dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). dan membekalkan jaringan untuk membantu para guru dan murid mengakses maklumat tentang pendidikan secara dalam talian. Projek MySchoonNet. Pada masa ini.Selain itu. skrin. 2006). diploma. ijazah sarjana dan doktor falsafah (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. troli. Dan Universiti 25 . TV Pendidikan. Institut Teknologi Mara (ITM) adalah merupakan institusi yang pertama menawarkan program Diploma Sains Komputer pada tahun 1969. hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berketrampilan dalam TMK dapat dilihat melalui beberapa projek sekolah seperti Projek Rintis Sekolah Bestari. 200. oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu. aplikasi internet mula diperkenalkan dalam bidang pendidikan di mana pihak KPM telah melancarkan laman web MySchoolNet sebagai salah satu usaha meningkatkan penggunaan TKM dalam P&P. Schoolnet.

perpustakaan. dan baca akhbar. kemaskini website atau portal. Komputer jenis ‘laptop’ adalah ringan dan mudah dibawa ke mana sahaja kita pergi. bahan penyelidikan dan sebagainya secara dalam talian (on-line). menaip nota atau latihan. hampir semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) menawarkan pengajian berorientasikan sains komputer dan TMK. Murid boleh membuka dan 26 . contohnya Kolej Damansara Utama (KDU) menawarkan program Diploma Pengajian Komputer dari Universiti Lincolnshire dan Humberside (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. setiap hari buka komputer. Pada bila-bila masa murid boleh menggunakan komputer untuk menyiapkan tugasan sekolah. alQuran. Segelintir IPTS menawarkan program yang berasaskan TMK secara berkembar dengan universiti luar negara. Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Malaya (UM). 2008). mengedit atau mengubahsuai karangan atau esei pelajaran dan sebagainya.4 Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Sajap Maswan (2009). taman permainan dan sebagainya. Setiap hari membuka komputer dan melayari internet. Seterusnya program pendidikan berasaskan TMK ditawarkan oleh universitiuniversiti yang lain seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Universiti Teknologi Malaysia (UTM). iaitu. semak dan balas e-mel. buka dan jawab forum. bayar bil secara online. 2. buku. Dan pada ketika ini.Sains Malaysia (USM) adalah merupakan universiti yang pertama menawarkan program sarjana muda TMK. contohnya ke restoran. merumuskan pembudayaan TMK dalam kalangan murid akan berkembang sekiranya murid dapat mengamalkan sekurang-kurangnya enam perkara berikut dalam kehidupan mereka. pusat rekreasi.

Menggunakan kemudahan TMK untuk melakukan perbincangan dalam kumpulan. Melalui e-mel juga murid boleh berkomunikasi dengan rakan sekolah. guru sekolah. grafik. video. Para murid akan mengoptimumkan kemudahan TMK sekiranya mereka memiliki kumpulan perbincangan (News Group) sendiri. berdiskusi dan bertukar-tukar pendapat. Dengan kemudahan modem Wi-Fi Streamyx dan ‘broadband’ atau Vodafon Mobile Celcom yang boleh didapati di pasaran. jabatan kerajaan dan sebagainya. membaca dan menjawab e-mel setiap hari. murid menggunakan masa dan setiap peluang secara optimum dalam meningkatkan prestasi pelajaran. Dengan demikian. bahkan individu profesional berkaitan dengan sesuatu kepakaran atau isu tertentu. audio. menerima e-mel dalam bentuk teks. Membudayakan amalan membuka. gambar. maklumat dan sebagainya tentang pembelajaran mereka. guru. menghantar. murid boleh berbincang. ibu-bapa 27 . Menggunakan kemudahan sidang video (Video Conferencing). pakar profesional. animasi dan sebagainya. atau melaksanakan hobi masing-masing melalui penggunaan komputer. murid boleh memasuki mana-mana kumpulan perbincangan mengikut kesukaan dan minat masing-masing. dengan mudah para murid boleh akses ke internet dan membudayakan TMK dalam kehidupan di mana-mana dan pada bila-bila masa. Dengan kemudahan TMK para murid boleh mengakses internet di mana-mana dan membuka.menggunakan komputer semasa menunggu kawan atau ahli keluarga berurusan di klinik. bank. ibubapa. Dengan kemudahan TMK juga. Dengan kemudahan rangkaian ini. atau web-cam untuk berkongsi idea atau berbincang suatu isu dengan rakan.

murid-murid boleh berbual dan berkongsi maklumat dengan para peserta di seluruh pelosok dunia pada bila-bila masa. maklumat. filem dan sebagainya. mendapatkan maklumat buku. jurnal dan sebagainya melalui kemudahan rangkaian Perpustakaan Negara. fail untuk konfigurasi. Boleh memperoleh bahan pembelajaran dalam masa yang singkat. Menggunakan perisian pendidikan dan latihan yang ada dijual di pasaran. Sekiranya murid-murid membudayakan kemudahan pemindahan fail ini dalam kegiatan berunsurkan internet mereka. Menggunakan perkhidmatan Telnet iaitu menggunakan capaian komputer jarak jauh untuk mencari data. buku. majalah. dan dimana-mana jua secara langsung (berhadapan muka antara satu sama lain). Perisianperisian untuk pendidikan dan latihan banyak terdapat di pasaran dan boleh digunakan untuk mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. murid boleh menggunakan kemudahan perisian seperti WSFTP untuk tujuan pemindahan dokumen. latihan secara berperingkat. Menggunakan kemudahan Protokol Pemindahan Fail (FTP) dalam kegiatan penerokaan maklumat. amat banyak faedah dan kelebihan yang seseorang itu perolehi. kos yang amat murah dan memperoleh bahan multimedia yang menarik dan pelbagai. 28 . Sekiranya murid menggunakan kemudahan ini dan membudayakannya dalam kehidupan seharian. Contohnya.dan sebagainya. Banyak kelebihan dan faedah menggunakan web-cam dalam proses pembelajaran atau melaksanakan tugasan seharian. perisian. Dengan kemudahan FTP. memuat turun lagu. murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan dalam urusan seharian. majalah daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dan sebagainya. Melalui web-cam.

kursus dan sebagainya. Sejauh manakah murid memberikan ruang masa mereka bermain melalui pakej perisian komputer? Adakah bermain melalui komputer membudaya dalam kehidupan seseorang murid? Walau bagaimanapun. dan pelbagai maklumat yang lain. Ini boleh mendorong pembelajaran secara kendiri bagi seseorang murid dan mengurangkan rasa bosan mereka. Membeli dan menggunakan perisian-perisian yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan. tatacara menggunakannya. akan membuang masa dan mendatangkan kesan negatif terhadap kemajuan pembelajaran seseorang murid. mendapatkan maklumat tentang produk. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan. Menggunakan perisian yang menggabungkan unsur hiburan dan permainan. Melaluinya. faedah serta kelebihannya. Melalui perisian-perisian ini. bermain komputer tanpa kawalan. Menggunakan kemudahan TMK bagi tujuan perniagaan. cara pemakaian. Contohnya. Terdapat banyak perisian sedemikian rupa dijual di pasaran. murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan kerana menggunakan perisian yang telah lengkap dan menarik. kerana ia menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment). Perisian ini amat baik untuk kegunaan para murid. Perisian ini selalunya menggunakan multimedia yang menggabungkan aksi pantas. Apatah lagi sekiranya pakej perisian permainan tersebut terlalu banyak unsur ganas dan lucah yang akan memberi kesan sampingan yang sebaliknya. menempah pembelian barang atau perkhidmatan 29 . murid diajar secara tertib dan berperingkat tentang kandungan sesuatu perkara. warna menarik.

murid boleh menjimatkan wang untuk membeli surat khabar. Betapa mudahnya mendapatkan bahan-bahan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi TMK berbanding dengan sebelum teknologi ini diperkenalkan. Contohnya. bahan. berita dari ensaiklopedia. Perkhidmatan lain seperti membaca surat khabar. kamus. kad kredit. filem dan mendengar lagu secara dalam talian. menonton program televisyen. berbanding terpaksa keluar ke gedung perniagaan untuk membeli belah. syarikat korporat dan bank-bank perdagangan menyediakan kemudahan pembayaran secara dalam talian. Sekiranya para murid menggunakan kemudahan internet dan TMK dalam pembelian barang dan perkhidmatan. membantu ibu-bapa membayar bil telefon. berbanding terpaksa berbaris di pejabat pos atau kaunter pembayaran di bank. Wikipedia. majalah. mereka dapat menjimatkan masa dan tenaga.secara dalam talian dan sebagainya. Kaedah pembayaran bil secara dalam talian membantu menjimatkan masa dan tenaga. Melalui internet murid boleh mendapatkan maklumat. Kemudahan pembayaran bil atas talian. buku elektronik dan sebagainya. direktori. Hampir semua jabatan kerajaan. Menggunakan teknologi internet dan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan. 30 . menempah tiket kapal terbang secara on-line dan sebagainya. buku. cukai tanah. cukai pintu. bil elektrik. Sekiranya murid membudayakan sikap membaca surat khabar atau buku secara dalam talian. dan menjimatkan masa untuk membeli buku ke kedai.

Semua kemudahan yang diberikan oleh TMK seperti yang telah dibahaskan. Kajian juga mendapati 90. dan juga bergantung kepada minat seseorang murid terhadap dunia TMK. Sarawak. ibu-bapa.7% dan 53. amat memberi faedah dan kebaikan di dalam kehidupan semua kita. atau golongan profesional yang lain. guru. Sejauh manakah kita membudayakan TMK dalam kehidupan? Adakah pembudayaan TMK wujud dalam diri kita. Walaupun responden 31 .5% (N=43) responden masing-masing tidak pernah menggunakan perkakasan dan aplikasi komputer yang dinyatakan.5 Kajian Yang Berkaitan Terdapat beberapa kajian yang cuba melihat tahap pengetahuan dan kemahiran TMK dalam kalangan murid dan juga guru-guru sekolah. 2. Kaedah soal-selidik dan ujian kemahiran secara amali telah digunakan untuk mengumpul data ke atas 43 orang responden dan 8 orang guru yang mengajar tingkatan lima. kemudahan untuk akses kepada internet. Kesedaran tentang kepentingan komputer pula adalah tinggi dengan min keseluruhan ialah 3.4 % responden tidak pernah menggunakan e-mel.7% (N=43) responden tidak memiliki komputer di rumah. Secara purata.88. Kemahiran berinteraksi dengan komputer pula masih rendah di mana seramai 54. 38. baik kita seorang murid. Bajing Angieng (2006).5% (N=33) responden gagal atau tidak dapat berinteraksi menggunakan komputer walaupun dengan kemahiran yang paling asas. keputusan kajian mendapati tahap literasi komputer yang dimiliki oleh responden adalah rendah. Sarikei. telah membuat kajian tahap literasi komputer di kalangan murid tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar bandar. Secara keseluruhan. rakan-rakan sekolah dan ahli keluarga kita? Tahap pembudayaan TMK tertakluk kepada kemahiran seseorang murid mengaplikasikan teknologi komputer dan internet. manakala sebanyak 88.

telah membuat kajian terhadap 107 orang pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia. Dapatan kajian menunjukkan tiga aspek kemahiran TMK yang benar-benar dikuasai oleh pelatih. bagi mengenal pasti tahap penguasaan teknologi TMK dalam kalangan mereka. Kajian oleh Nik Hairi. PowerPoint. 32 . Perbezaan pencapaian ini terjadi disebabkan perisian Word dan internet/e-mel adalah perisian yang kerap digunakan oleh pelajar tersebut. mereka masih bersedia untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu belajar. Sepuluh aspek kemahiran TMK telah dinilai dan dapatan kajian menunjukkan tiga daripadanya adalah amat dikuasai oleh pelajar dengan baik. Nor Zuliana Abdul Latif (2006). Excel. Internet Explorer dan e-mel. manakala perisian PowerPoint dan Excel adalah bersifat khusus dan jarang digunakan. Terdapat hubungan yang positif antara perlaksanaan kurikulum dengan penguasaan kemahiran TMK pelajar. (2008). Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan bertujuan untuk menilai tahap kecekapan penggunaan perisian Word. Kajian tersebut mendapati pelajar secara amnya di tahap sederhana bagi perisian Word dan Internet/e-mel tetapi di tahap yang minima bagi perisian PowerPoint dan Excel. Terdapat 17 aspek kemahiran TMK yang dikaji. iaitu menggunakan pemprosesan perkataan (word processing). Jamaluddin Ahmad et. Mohd Azul & Norizan Abdul Razak (2006) dilakukan terhadap 239 orang pelajar tahun pertama aliran sains sosial. memasang komputer dan mencari maklumat menggunakan internet. al.mempunyai tahap literasi komputer yang rendah. telah melakukan kajian terhadap Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA.

telah melakukan kajian ke atas pembudayaan TMK dalam kalangan murid di beberapa buah sekolah dalam Selangor. 33 . Negeri Sembilan. sejumlah 2.Pertama.163 orang (93. Responden juga menyatakan mereka agak kerap menggunakan perisian permainan pendidikan.1% Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). Kajian mereka mendapati. surat atau dokumen. Rata-rata murid dan pelajar yang dipilih sebagai responden lebih kerap menggunakan TMK di rumah berbanding di tempat lain. Hanya 504 orang (21.175 orang (94. terutamanya komputer. dan seramai 2. pembudayaan TMK dalam kalangan murid harus bermula di rumah di mana ibubapa harus mengambil tanggungjawab menyediakan peralatan TMK terlebih dahulu. murid sekolah dan pelajar IPTA yakin dan bersikap positif terhadap penggunaan TMK di dalam proses P&P.035 orang (88.4%) pelajar IPTA ini dapat menguasai kemahiran membuat slaid untuk persembahan.9%) guru pelatih sangat mahir dan mahir dalam menulis laporan. Seramai 2. mesin pencetak dan akaun akses internet. Universiti Kebangsaan Malaysia. hanya 20. Pengkaji merumuskan.4%) pelajar IPTA dapat mengirim mesej melalui e-mel. dan perisian untuk tujuan tutorial. dan kalangan pelajar ini boleh menulis program. termasuk pelajar Fakulti Perubatan. Kemahiran TMK yang paling kurang dimiliki oleh pelajar IPTA ini ialah menghasilkan perisian multimedia dan menulis program komputer. dan pelajar di Yayasan Pelajaran Mara. Pelajar-pelajar IPTA kerap menggunakan kemudahan TMK untuk mencari bahan pembelajaran mereka. Di antara pelbagai perisian yang ada. Kuala Lumpur. responden amat cekap menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word dan perisian helaian hamparan iaitu Microsoft Excel.9%) pelajar IPTA mahir menghasilkan perisian multimedia. termasuk latihan.

Kadar kekerapan penggunaan yang tertinggi ialah 21 kali.53% daripada masa P&P guru-guru menggunakan komputer dan teknologi internet. Seramai 1. Pengendalian peralatan TMK sebagai media untuk kegunaan P&P memerlukan masa yang lama. Hanya 16 daripada 22 buah kelas yang menggunakan makmal komputer dan menggunakan perisian kursus bestari dan melayari internet.750 orang (76.973 orang (85. telah melakukan kajian terhadap aplikasi TMK dalam P&P dari aspek mata pelajaran Kimia SPM.56% guru-guru menggunakan makmal komputer dalam tiga bulan pertama persekolahan.5%) yang mahir menghasilkan perisian multimedia. Sebanyak 11 item yang berkaitan tentang pengetahuan komputer telah digubal oleh pengkaji. penggunaan makmal komputer untuk kegunaan perisian kursus bestari atau melayari internet agak kurang memuaskan.303 orang guru-guru pelatih IPTA.0%) kalangan mereka mahir menggunakan perkhidmatan WWW. Kajiannya mendapati. Hanya 24. Dua item yang mencatat kemahiran tertinggi bagi pelatih-pelatih tersebut ialah menggunakan e-mel dan mengakses bahan dari WWW. Dan hanya 657 orang (28. dapatan kajian juga menunjukkan hanya 40. guru kurang menggunakan prasarana TMK adalah disebabkan kekangan masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran. 34 . Hanya 585 orang (25. telah mengkaji tentang tahap pengetahuan penggunaan TMK dalam kalangan 2. Dua aspek yang amat kurang dikuasai oleh pelatih tersebut ialah menggunakan perisian komersial dan menghasilkan perisian multimedia. Zamri Mahamod et. (2008). Hasil temubual pengkaji mendapati. al.Mohd Arif & Norsiati (2004).4%) sahaja yang mahir menggunakan perisian komersial yang ada di pasaran.7%) pelatih mahir menggunakan e-mel. Dan. di sebuah sekolah bestari di Kuantan. dan seramai 1. dan yang terendah ialah sekali sahaja dalam tempoh masa tersebut.

kajian menunjukkan seramai 23 orang (32. Namun begitu. telah mengkaji tentang penggunaan komputer dalam P&P bagi guru-guru Pendidikan Islam di Daerah Kuala Krai. penggunaan komputer untuk tujuan pengurusan P&P adalah lebih kerap berbanding penggunaan komputer untuk melayari internet. Shamsudin Abdul Rahman (2004).Mohd Hang Tuah Ismail (2005).8%) kurang mahir atau kurang pantas menaip tulisan Jawi dengan menggunakan komputer. Seramai 69 orang (98. dapatan kajian menunjukkan rata-rata guru mempunyai keupayaan menggunakan asas alatan komputer. Dapatan kajian menjelaskan. membuat kajian terhadap persepsi guru-guru Bahasa terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran bacaan dan pemahaman di sekolah-sekolah dalam Daerah Sabak Bernam. Komputer banyak digunakan untuk mengolah soalan latihan dan peperiksaan.6%) menyatakan komputer sesuai digunakan untuk peningkatan kendiri. Yusri Mat Johor (2004). dan juga untuk tujuan membuat pelaporan aktiviti kokurikulum sekolah. namun kajian beliau menumpukan terhadap mata pelajaran Sejarah tingkatan tiga. Walau bagaimanapun. Selain itu. MS Excel dan MS PowerPoint. Sebahagian besar guruguru mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan komputer dalam proses P&P. dan mengaplikasikan perisian-perisian Microsoft Office.0%) yang pernah menggunakan internet secara on-line dalam mengendalikan P&P Sejarah. Kajian beliau menunjukkan hampir semua guru Sejarah (38 orang) memiliki komputer (95. Rata-rata guru-guru dalam kajian bersetuju bahawa penggunaan komputer membantu dalam proses P&P mata pelajaran Sejarah. Kelantan. juga telah melakukan kajian tentang penggunaan komputer dalam P&P. Hanya 4 orang (10. terdapat tiga perisian komputer yang kerap digunakan dalam proses P&P iaitu MS Word.0%). Seramai 88 35 .

Kajian Norinah juga mendapati sikap para pelajar adalah positif terhadap penggunaan komputer dalam bidang pengajian. Kekerapan penggunaan komputer juga didapati rendah.1% masa penggunaan komputer oleh guru-guru adalah untuk tujuan menaip dokumen. Perangkaan menunjukkan. membuat kajian mengenai literasi komputer dalam kalangan 324 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Universiti Malaya. Sebanyak 86. dan selebihnya untuk tujuan peribadi.00 sebulan. Hasil kajian beliau mendapati. melakukan kajian terhadap kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan 70 orang guru Sains Sosial sekolah menengah di Daerah Hilir Perak.orang guru (88. Kajian Shamsudin juga mendapati guru-guru sekolah mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan teknologi komputer dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun.27%.000. Walau bagaimanapun. Dapatan kajian beliau menunjukkan tahap literasi komputer pelajar adalah sederhana tinggi dengan min skor 78. Norinah Mohd Ali (2002). guru- 36 . soalan latihan dan soalan peperiksaan yang berasaskan tugasan sekolah. tahap literasi komputer para pelajar adalah agak tinggi bagi yang berasal dari ibu-bapa yang berpendapatan tinggi melebihi RM3.0%) menggunakan teknologi komputer untuk melaksanakan kerja-kerja sekolah. kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan guru Sains Sosial agak rendah. Mohd Hasrori (2005). (58.6%) responden sukar untuk mencari perisian yang sesuai berkenaan dengan mata pelajaran Sains Sosial yang mereka ajar. Hasil kajian beliau menunjukkan. kekangan penggunaan komputer dalam proses P&P ialah kekurangan kemudahan peralatan TMK di sekolah-sekolah. Ini kerana komputer amat membantu dalam menyelesaikan tugasan projek atau latihan ilmiah pelajar.

melakukan kajian terhadap penggunaan komputer dalam membantu kepimpinan pengajaran 58 orang Guru Besar di sekolah-sekolah dalam Daerah Muar. Laili Atan (2004). telah membuat kajian terhadap sikap 87 orang guru bahasa Cina terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Cina. kebanyakkan guru positif terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu.guru mempunyai pandangan yang positif (98. Kajian beliau mendapati. Tan Lee Fong (2004). Rata-rata guru sudah bersedia menggunakan komputer dalam proses pengajaran masing-masing. dan menggunakan teknologi komputer dalam menjalankan fungsi kepimpinan pengajaran mereka. Kajian mendapati kesemua guru besar mempunyai pengetahuan yang secukupnya tentang penggunaan komputer. Guru besar di bandar lebih kerap dan lebih mahir menggunakan teknologi komputer dalam pengurusan pengajaran instruksional masing-masing berbanding dengan guru besar luar bandar. Kajian ini ingin mengenal pasti tentang pengetahuan guru besar terhadap penggunaan komputer serta perbezaan penggunaan komputer dalam kalangan guru besar bandar dengan luar bandar. 37 . Pengkaji juga menggesa pihak kerajaan agar dapat menawarkan kursus kemahiran TMK kepada guru-guru sekolah.6%) terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan membekalkan peralatan TMK yang lebih banyak untuk keperluan sekolah. Laili mendapati ada perbezaan tentang tahap penggunaan komputer bagi guru besar di bandar berbanding dengan guru besar luar bandar.

Maka. walaupun ‘guru kurang mengaplikasikan TMK’ dalam proses pengajaran.6 Kesimpulan Terdapat banyak kajian lepas yang mengkaji tentang penggunaan TMK dalam proses P&P bagi murid-murid dan guru-guru sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Oleh itu. kajian ini amat bersesuaian untuk mengenal pasti sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka. Agak kurang kajian berkaitan yang meninjau tentang penggunan TMK dalam proses pembelajaran dari sudut perolehan kendiri murid-murid. Begitu juga terdapat beberapa pensyarah tempatan yang meninjau tentang tahap keupayaan dan kemahiran TMK dalam kalangan pelajar atau pelatih IPTA dan IPTS masing-masing. Kebanyakkan daripada kajian tersebut meninjau dari sudut penggunaan kemudahan TMK dari aspek pengajaran guru-guru. Murid tingkatan enam adalah murid yang ‘matang dan dewasa’ bagi manamana sekolah. 38 . kemampuan dan keupayaan tahap kompetensi TMK mereka harus selidiki dan dikenal pasti.2.

Tiga buah sekolah tersebut dipilih dari kategori sekolah bandar. 3. Sebanyak 60 borang soal selidik telah diedarkan kepada setiap sekolah. instrumen kajian. dan menggunakan peratusan untuk mempiawaikan data.3 Persampelan Responden kajian adalah murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. 3. min untuk mengukur kecenderungan memusat. pengkaji juga menggunakan statistik inferensi iaitu ujian-t untuk membanding beza data-data selang dan nisbah. sisihan piawai untuk mengukur keserakan data. pinggir bandar dan luar bandar.BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3. serta prosedur penganalisisan data.2 Reka Bentuk Kajian Kajian ini adalah penyelidikan kuantitatif berbentuk kajian tinjauan.1 Pendahuluan Bab ini akan menerangkan tentang reka bentuk kajian. Selangor Darul Ehsan. Dapatan data diperoleh melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada responden. prosedur pengumpulan data. Pengkaji telah memperoleh 40 borang 39 . persampelan. Kajian deskriptif akan menggunakan statistik deskriptif seperti. Selain itu.

pernah menghadiri kursus komputer atau tidak.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah satu set soal selidik yang mengandungi soalan-soalan berstruktur respon terhad. tingkatan mereka. akaun facebook. contohnya. kebolehan murid mengenal pasti atau menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran. memiliki komputer di rumah. laman-web. maklumat pekerjaan ibu-bapa.4 2 Bahagian B : Tahap Literasi Komputer Murid Dalam bahagian B. Bahagian A.1 Bahagian A : Maklumat Latar Belakang Responden Bahagian A mengandungi 13 soalan yang bertujuan untuk mengetahui maklumat latar belakang responden dalam kalangan murid.jawapan dari responden sekolah luar bandar. kebolehan murid mengoperasikan komputer. Bahagian B. blog. jantina. kebolehan 40 . Terdapat 56 item soalan yang dipecahkan kepada empat bahagian. iaitu. 40 dari sekolah pinggir bandar dan 31 borang dari responden sekolah bandar.4. iaitu. aliran pembelajaran. 3. Bahagian C dan Bahagian D. mentakrifkan istilah teknologi komputer. dan maklumat pendapatan keluarga sebulan. menamakan fungsi perkasasan komputer. memiliki alamat e-mel peribadi. 3. 3. kumpulan etnik. memiliki kemudahan internet. 15 item soal selidik digunakan untuk meninjau tentang tahap literasi komputer dalam kalangan murid.

seperti. membaca buku atau surat khabar. 2. Responden dikehendaki menjawab 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert. Sederhana mahir. 1. 4.4. Sebanyak 14 item soalan dibina. melayari WWW bagi mencari maklumat pembelajaran.3 Bahagian C : Tahap Penggunaan TKM Dalam Proses Pembelajaran Bahagian C dibina untuk mengenal pasti tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran murid. Sangat kerap. Sangat mahir. MS Outlook. mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. mendapatkan maklumat dari Wikipedia. menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah. MS Access. yang menggunakan skala Likert. 2. 4. Responden diminta menandakan tahap literasi komputer tersebut berdasarkan pernyataan yang diberi. menggunakan persembahan MS PowerPoint. MS Powerpoint.murid menggunakan perisian Internet Explorer. menggunakan perisian MS Word. Mahir dan 5. 3. menggunakan web-cam secara dalam talian. Kerap. menggunakan perisian pendidikan yang ada dalam pasaran. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup). MS InfoPath dan menggunakan perisian MS Groove. 1. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan. menggunakan e-mel. iaitu. 3. perisian grafik seperti Adobe Photoshop. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel. Jarang-jarang. 3. MS Publisher. Sederhana kerap. Tidak mahir. 41 . Pengkaji hendak meninjau adakah semua kemudahan TMK tersebut diaplikasikan oleh murid-murid ini dalam proses pembelajaran. Tidak pernah. enjin carian. Responden dikehendaki menjawab 15 item soal selidik. melayari Portal Pendidikan. Sangat tidak mahir. MS Excel. dan 5. iaitu. MS OneNote. Item-item soalan yang dibina adalah untuk mengetahui tujuan penggunaan TMK.

Tahap kebolehpercayaan diuji dengan ‘Cronbach Alpha’. menggunakan web-cam. menghantar atau menerima e-mel. mengadakan perbincangan kumpulan. Tidak pernah. tujuan pendidikan dan latihan. Sebanyak 14 item soalan telah dikemukakan. atau melebihi nilai 0. 3. Apabila nilai alpha menghampiri 1. Kajian rintis ini diperlukan untuk memastikan soal selidik yang digunakan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan dalaman yang tinggi. 42 . kajian rintis juga adalah untuk memastikan kesesuaian item-item soal selidik dari segi pemahaman bahasa dan kandungan maklumat. Pola atau corak pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW). Sebanyak 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert. Kerap. pengkaji akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka. tahap kebolehpercayaan item-item kajian adalah tinggi. Sederhana kerap. pengkaji telah melaksanakan kajian rintis ke atas 30 orang murid tingkatan enam dari sekolah penyelidik sendiri.3.7. dan 5.1 Kajian Rintis Sebelum memulakan penyelidikan sebenar. Sangat kerap. Jarang-jarang. tujuan hiburan dan permainan. 4. membaca majalah atau akhbar. 3.4 Bahagian D : Pola Penggunaan TMK Dalam Kalangan Murid Dalam Bahagain D.5. Telnet. kemudahan pembayaran.5 Prosedur Pengumpulan Data 3. tujuan perniagaan. Selain itu.4. 2. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP. sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang (chatting). iaitu 1.

sebanyak 60 salinan borang soal selidik diedarkan. Setelah semua murid dikumpulkan.2 Pengumpulan Data Setelah mendapat kebenaran daripada pengetua sekolah masing-masing.87.0. penyelidik dengan bantuan guru Penolong Kanan Tingkatan Enam telah mengurus dan mentadbir sesi kajian. dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Pakage for The Social Science) versi 16. 3. Ini membuktikan item-item soal selidik yang digunakan pengkaji mempunyai ketekalan dan kebolehpercayaan yang tinggi. pengkaji berjaya mengumpulkan 111 set borang soal selidik daripada tiga buah sekolah tersebut. Statistik deskriptif berbentuk frekuensi dan peratusan digunakan untuk menganalisis dapatan bagi menjawab soalan. sejauh manakah murid-murid 43 . Proses mentadbir soal selidik ini mengambil masa tiga hari. kerana terdapat tiga buah sekolah yang berlainan. Di akhir sesi kajian. Pengkaji pergi sendiri ke setiap sekolah yang berkenaan.6 Prosedur Penganalisaan Data Data yang diperoleh melalui borang soal selidik. nilai ‘Cronbach Alpha’ kajian ini ialah 0. apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid?. Masa menjawab adalah 30 minit. iaitu.5. 3.8826 Merujuk kepada jadual 1.Jadual 1 : Ujian Reabiliti Terhadap Pembolehubah Bebas Bilangan Kes 30 Bilangan Item 56 Nilai Cronbach Alpha 0.

perbezaan literasi komputer dalam kalangan murid perempuan dengan murid lelaki. datadata tersebut telah dikumpul dan maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk dianalisis melalui program SPSS. Melalui program SPSS dapatan kajian telah diperoleh. ujian-t untuk sampel-sampel bebas akan digunakan untuk mengenal pasti tahap perbezaan literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. Kemudian. 44 .7 Kesimpulan Proses pengumpulan data telah diselesaikan dalam masa tiga hari kajian. dan perbezaan pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran oleh murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. apakah pola penggunaan TMK dalam kalangan murid-murid? Selain itu. 3. mencatat keputusan dan membuat ulasan.mengaplikasikan kemudahan TMK dalam proses pembelajaran? dan. Jadual dapatan skor min dan sisihan piawai daripada program SPSS juga digunakan untuk membuat kesimpulan dan keputusan. dan pengkaji telah melakukan analisa.

1Enam Bawah 1.1 Pendahuluan Bab ini akan memerihalkan tentang dapatan penganalisisan data berkenaan responden melalui set soal selidik yang telah dijalankan. memiliki blog. kursus komputer. sekolah pinggir bandar dan sekolah bandar.4 58. Aliran 2. aliran.6 34. memiliki facebook. jantina. Tingkatan 1. maklumat pekerjaan bapa.2 65.2 Latar Belakang Responden Latar belakang responden memaparkan data-data berkaitan dengan taburan responden mengikut kategori sekolah.BAB 4 : DAPATAN KAJIAN 4.2Kemanusiaan 45 . kumpulan etnik dan pendapatan keluarga sebulan. memiliki laman web.1Sains 2. Tiga buah sekolah tersebut telah dikategorikan kepada sekolah luar bandar. tingkatan.2Enam Atas Kekerapan (N=111) 46 65 38 73 Peratus (100%) 41. kemudahan internet di rumah.8 2. 4. Responden terdiri daripada 111 orang murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. pemilikan komputer. memiliki emel. Negeri Selangor Darul Ehsan. Jadual 2 : Taburan Responden Mengikut Latar Belakang Latar Belakang Responden 1.

Memiliki Internet Di Rumah 6.2 Tiada 7.2Tiada 9. Memiliki Komputer Di Rumah 5.4 46.Pekerjaan Bapa / Penjaga 11.8 37.2 RM2.4 67.000.6 46 .0 40.001.3 09.2Perempuan 4.7 52.001. Jantina 3.8 64.2 83.6 80.8 06.1 Ada 10.8 03.1 Kerajaan 11. Memiliki Laman Web Peribadi 8.2 19.00 13.00 13.00 – RM6.001.5 09.3 Bekerja sendiri 12.000.3 India 12.6 78.1Pernah 4.Pendapatan Keluarga Sebulan 13. Memiliki Blog Peribadi 9.3 10.0 36. Menghadiri Kursus Komputer 4.Memiliki Facebook 10.0 01.8 37.7 61.3.2Tiada 6.8 21.00 13.00 43 68 36 75 89 22 71 40 89 22 18 93 24 87 53 58 12 42 57 52 42 07 10 50 45 10 02 04 38.8 51.0 45.00 – RM4.00 – RM8.Kumpulan Etnik 12.00 13.4 RM6.1Ada 9.2 Tiada 10.1Ada 6.1 Kurang RM2.3 32.1Ada 5.2Tiada 8.001.1Ada 7.5 Lebih RM8.000.000.1Lelaki 3.2Tidak Pernah 5.1 Melayu 12.2 Cina 12.8 16.1Ada 8. Memiliki Alamat Emel 7.4 47.2 19.2 Swasta 11.0 80.2 Tiada 11.4 Lain-lain 13.3 RM4.

0% (71).6% (24). Kajian juga mendapati seramai 80.8% (22) yang tiada komputer.8% (73) murid aliran kemanusiaan. menunjukkan 58.7% (53). Bagi kumpulan etnik. 9.4% (87) tiada blog. 45.8% (42) bekerja dengan sektor swasta. 37.8% (12) bapa atau penjaga yang bekerja dengan sektor kerajaan. 46. dan selebihnya 78. Kebanyakkan responden memiliki komputer di rumah iaitu.3% (68).2% (89). berbanding 38.7% (43) murid lelaki.8% (42) dari kaum Cina. Bilangan murid perempuan adalah lebih ramai.8% (93) tiada laman web. dan hanya 32.2% (18) responden yang memiliki laman web peribadi. terdapat 67.2% (89) memiliki alamat emel.Jadual 2. berbanding 52. dan 51.6% (65) responden dari tingkatan enam atas.3% (7) dari kaum India dan bakinya. dan 34. Dapatan kajian juga menunjukkan. Agak membanggakan juga di mana terdapat 16. Bilangan responden yang memiliki blog peribadi juga agak ramai.2% (38) murid dari aliran sains. 37. iaitu 61.6% (75) responden mengatakan tidak pernah menghadiri kursus komputer secara formal.4% (57) lagi bekerja sendiri. terdapat 10. dan selebihnya 83. Kajian juga mendapati.8% (22) sahaja yang tiada alamat e-mel. Terdapat 65. Selain itu. Didapati juga ramai responden yang memiliki kemudahan internet di rumah iaitu. iaitu 47. 80.4% (46) dari tingkatan enam bawah.8% (52) responden adalah dari kaum Melayu.0% (10) adalah kaum lain-lain. 64. berbanding 36.0% (40) yang tiada talian internet di rumah. berbanding 19.3% (58) yang tiada akaun facebook.0% (50) responden berasal dari pendapatan keluarga yang kurang dari 47 . dan hanya 19.4% (36) sahaja yang pernah menghadiri kursus berkaitan komputer. 6. Hampir separuh daripada responden memiliki akaun facebook untuk tujuan bersosial. iaitu 21. dan 41.

dan 36.001.1 00 40 Jumlah Luar Bandar % Bil 11. 40.0 36. semua responden 36.000.000.8 80. terdapat 8.0 Jadual 3 menunjukkan taburan responden mengikut kategori sekolah.00.RM2.1% (40) 48 . Bagi kategori sekolah pinggir bandar.8% (2) antara RM6. 36.0% (10) antara RM4.00 – RM4. 1. Daripada jadual 3.00 sebulan.3 13 27 100% 19.0 36.1% (9) dalam kategori sekolah bandar yang tiada komputer di rumah.8% (22) memiliki komputer di rumah.0% (40) lagi dari kategori luar bandar. Jadual 3 : Taburan Responden Mengikut Kategori Sekolah Kategori Bandar Pinggir Bandar Luar Bandar Kekerapan (N=111) 31 40 40 Peratus (100%) 28.001.000.1 19.7 24.000.00 – RM8.5% (45) adalah antara RM2.0% (40) kategori pinggir bandar.0 36. daripada semua 111 orang responden.00 sebulan.2 Bil=111 22 89 Berdasarkan jadual 4. Jadual 4 : Taburan Responden Yang memiliki Komputer Di Rumah Berdasarkan Kategori Pemilikan Bandar % Tiada Ada 08.0% (31) responden dari kategori sekolah bandar.8 Bil 09 22 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00.000. 9. dan selebihnya 3. dan selebihnya 19.00 – RM6.00. terdapat 28.001.6% (4) berasal dari keluarga yang berpendapatan melebihi RM8.00.

9% (1) responden tiada internet di rumah.2% (39) memiliki talian internet di rumah.7% (23) tiada talian internet di rumah.0 Bil=111 40 71 Berdasarkan jadual 5. kebolehan murid menggunakan Internet Explorer.memiliki komputer di rumah. mengoperasikan komputer.2 01 39 Jumlah Luar Bandar % Bil 20. dan selebihnya 35. Jadual 5 : Taburan Responden Yang memiliki Internet Di Rumah Berdasarkan Kategori Jenis Pemilikan % Tiada Ada 14.9 35. Tahap literasi komputer dalam kalangan murid akan dilihat dari aspek kebolehan murid menamakan jenis-jenis komputer dalam pasaran.7% (13) tiada komputer. dan 24. mentakrifkan istilah komputer. bagi sekolah luar bandar.5% (15) memiliki talian internet di rumah. 4. hanya 0. Bagi kategori sekolah pinggir bandar. Bagi menjawab soalan ini. daripada semua 111 orang responden.0 64.4% (16) dalam kategori sekolah bandar yang tiada talian internet di rumah. Manakala. Manakala.7 15.5 Bandar Bil 16 15 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00.3 Objektif kajian 1 : Tahap Literasi Komputer Murid Bahagian ini ingin mengenalpasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam. 11.3 23 17 100% 36. menamakan dan menyatakan fungsi perkakasan komputer.3% (17) memiliki talian internet di rumah. dan 15. dan selebihnya 13. terdapat 14. Jadual 6 telah dibentuk.3% (27) ada komputer di rumah. bagi sekolah luar bandar.4 13. 20. 49 .

MS Publisher. 3 27. 4 Bil 53 39 46 44 40 28 35 51 39 32 46 % 28.84 9 0. 2 22.88 4 1. 0 32. 4 39. MS OneNote.4 8 2. 3 09.90 8 0. 4 36. 0 01. 6 02. Jadual 6: Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam Jenis Kemahiran Sangat Tidak Mahir % Menamakan komputer Operasikan komputer Fungsi Perkakasan Mentakrif istilah Internet Explorer Enjin carian MS Word MS Excel MS Access MS Publisher MS PowerPoint 04. 9 Bi l 3 2 3 6 4 1 1 0 3 6 4 7 4 8 2 5 1 1 1 0 3 1 Sangat Mahir % 03. 4 42. 7 35. 1 28. 5 15. 3 02.1 2 3. 2 31. 9 03.4 3 50 . 6 05. 1 11. MS Powerpoint.4 0 3. 9 35. 9 09. 5 09.88 0 0. 9 00.5 7 3.6 7 3.95 5 0.7 3 3.7 2 3. 8 01. 3 44.00 8 1. 7 24. menggunakan perisian MS Word. MS InfoPath dan MS Groove. 0 15. 7 16. 0 25. 5 00. 5 09.8 9 3.98 7 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. 8 06.enjin carian. 9 09. 3 43. 3 33. 7 Bi l 1 7 1 0 1 2 4 4 0 6 0 4 0 5 1 7 3 7 4 9 1 3 Respon Sederha Mahir na Mahir % 47. 5 45. 0 10. 9 09. MS Excel. 0 18.87 1 0.94 7 0. 6 36. 0 27. MS Outlook. 9 09. MS Access.95 7 0.01 7 0.1 4 2. 8 01. 2 Bi l 0 4 2 5 1 1 0 3 2 7 3 0 2 1 1 1 0 4 0 3 1 8 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 0.4 4 2. 8 32. 1 41. 9 02. 3 18. 4 03. 8 41. 7 Bil 05 01 01 10 02 02 02 07 20 17 03 Tidak Mahir % 15. 8 39. 6 04. 6 22.

12. Nilai skor min ialah 3.4% (36) responden mahir dan 22. 6 18. 8 24. 0 0 3 0 2 0 0 0 0 11 1 11 1 11 1 11 1 2.67. 9 21. Terdapat 36.74 0 Berdasarkan jadual 6.MS Outlook MS OneNote MS InfoPath MS Groove 19. Dapatan kajian juga membuktikan rata-rata murid tingkatan enam ini berkebolehan mengoperasikan komputer. nilai skor min bagi kemampuan responden menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat di pasaran ialah 3.8% (32) responden yang mengatakan mereka mahir. kajian mendapati responden amat sederhana dalam mentakrifkan istilah-istilah dalam TKM. Nilai skor min ialah 2.44.85 4 1.57.9% (41) responden mahir menyatakan fungsi perkakasan komputer. 7 22 27 30 33 45. 5 5 0 5 5 5 9 5 6 27. 0 31 24 21 20 04.91 9 0.0 8 1.72. Responden juga berkemampuan menggunakan enjin carian seperti Yahoo dan Google. 9 18. 5 53. 7 00. 0 49.6% (44) tidak mahir. 51 . 0 00.92 0 0.3% (47) responden mahir. 5 02. dan 39. dan 9. Terdapat 32. 9 01. di mana 9% (10) mengaku mereka sangat tidak mahir. dengan nilai skor min 3.2 5 2. dan 27% (30) mengaku sangat mahir. murid tingkatan enam ini juga mampu menamakan fungsi perkakasan komputer. Walau bagaimanapun. Seramai 28. Internet Explorer dan Mozilla Firefox. di mana 32.7 0 0. 7 01. 8 00.6% (4) sangat mahir menamakan pelbagai jenis komputer di pasaran. 2 50.4% (36) mahir dan 24. Dapatan kajian juga menjelaskan responden ini berkebolehan menggunakan pelayar internet yang ada seperti. 8 0 5 0 3 0 1 0 2 02.9% (11) mengaku sangat mahir.9 4 0. dan 3. Selain itu. 0 29.89. di mana 42. 3 27.3% (27) sangat mahir menggunakan pelayar internet.5% (25) sangat mahir dalam mengoperasikan komputer. dengan nilai skor min 3. Nilai skor min ialah 3.

kajian juga mendapati responden mampu menggunakan perisian Microsoft Word dengan baik. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala 52 . dan 50. Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam ini.2% (59) tidak mahir menggunakan perisian tersebut. Responden juga sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft Groove.9% (21) menyatakan sangat mahir. dengan nilai skor min 1.2% (48) responden mahir.3% (17) responden sangat tidak mahir.7% (33) responden menyatakan sangat tidak mahir.5% (56) tidak mahir menggunakan perisian MS Groove. Terdapat 43. dan 49. Terdapat 27% (30) responden sangat tidak mahir.08.25. dengan nilai skor min 3. di mana 15. iaitu 19. dengan nilai skor min 0. di mana 29. di mana nilai skor min ialah 2.9% (11) sangat mahir menggunakannya. dan 18. Nilai min purata ialah 2.48. Responden kurang mahir menggunakan perisian Microsoft Outlook.40. di mana 24. Responden juga dapat menggunakan perisian Microsoft Excel dengan baik. Kemampuan responden menggunakan Microsoft Access agak sederhana.5% (55) tidak mahir menggunakannya. dan 33.73. dan 44. dengan nilai skor min 2. dan 9. dan 45% (50) tidak mahir. dan 53.70. dengan nilai skor min 3.14. Terdapat 22. Responden juga sederhana mahir dalam menggunakan perisian Microsoft Publisher.94. Dapatan kajian juga menyatakan responden sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft InfoPath.Selain itu.5% (25) responden mahir. Didapati 18% (20) responden sangat tidak mahir.3% (27) responden mengaku sangat tidak mahir. Nilai skor min ialah 2.8% (22) responden menyatakan sangat tidak mahir. Responden juga kurang mahir menggunakan perisian Microsoft OneNote.1% (49) tidak mahir menggunakan perisian tersebut.3% (37) mengaku tidak mahir menggunakannya.

4 07 27 06 % 100 11. Tahap tinggi. tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana tinggi.982 0 Sisiha n Piawai 0. 1. Jadual 7 : Rumusan Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam TAHAP Rendah % Bil 11. dan 9. Sela markah skor bagi setiap tahap ialah.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi. dan Tahap tinggi (55 – 75). Tahap Literasi % Rendah Sederhana Tinggi 04.47. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 5 di bawah.9 01 38 01 53 Jumlah Luar Bandar % Bil 06. dengan nilai skor min 1.9 Bil 11 Jumla h Kes 111 Skor Min 1. 2.4 87 Tinggi % 9. di mana 11. Jadual 8 : Taburan Tahap Literasi Komputer Mengikut Kategori Sekolah. Tahap rendah (15 – 34).6 Bandar Bil 05 22 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 00.8 03. sisihan piawai 0.4% (87) pada tahap sederhana.9 34. Tahap rendah.3 05. Oleh itu. Tahap sederhana.466 75 Berdasarkan jadual 7. peratus.7% (13) responden pada tahap rendah.Likert.4 09.98.7 78. Rumusan skor.3 00. boleh dirumuskan responden bahawa responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang.9 Bil 111 13 87 11 .5 19. dan 3. Tahap sederhana (35 – 54).7 13 Sederhana % Bil 78. kekerapan.3 24. iaitu. 78.

menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah.3% (27) tahap sederhana. 0.4% (6) pada tahap yang tinggi.6% (4) pada tahap yang tinggi. Bagi responden kategori sekolah pinggir bandar. dan 0. Manakala. membaca buku atau surat khabar.3% (7) memiliki tahap literasi komputer yang rendah. 19.Bagi melihat taburan tahap literasi komputer mengikut kategori sekolah.8% (22) pada tahap sederhana.5% (5) sekolah kategori bandar yang memiliki tahap literasi komputer yang rendah. dan 5. mendapatkan maklumat dari 54 . menggunakan perisian yang ada dalam pasaran. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup). menggunakan e-mel. pengkaji telah melakukan ujian Crosstabulation. 34. menggunakan web-cam secara dalam talian.4 Objektif Kajian 2 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Adakah murid-murid tingkatan enam menggunakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka? Bahagian ini mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. persembahan MS PowerPoint. bagi responden kategori sekolah luar bandar pula. melayari WWW. Daripada semua 111 responden. 4. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel. 6.9% (1) pada tahap yang tinggi. 24. terdapat 4.3% (38) pada tahap sederhana.9% (1) adalah pada tahap rendah. dan dapatannya boleh dirujuk daripada jadual 8 di atas. dan 3. perisian grafik seperti Adobe Photoshop.

1 09. 4 17. 1 34.2 36. 6 32.04 9 1. 2 06. 7 30.07 6 1.7 8 2. 5 07. 9 25. 6 Bi l 3 1 1 1 2 8 0 7 0 4 2 6 1 9 1 1 0 5 0 8 1 4 Tidak Pernah % Bi l 0 2 1 8 0 7 3 2 5 1 0 2 2 8 2 1 6 0 3 8 2 1 JarangJarang % 18. 0 06. 3 28. 6 25. 5 Bi l 2 0 0 7 2 0 0 4 0 4 3 6 1 3 0 5 0 4 0 2 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1. 3 17. 2 18. 9 33. 8 25. 9 04.5 0 1.05 7 1. 4 12.1 Bi l 3 7 3 8 3 7 3 4 1 6 3 3 2 8 4 0 1 4 2 7 2 9 % 27.6 9 2. 4 28. Jadual 9 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Jenis Penggunaan / Perisian Respon Sederha Kerap na Kerap % 33. 8 45.4 29.3 26.2 33. 6 03. 1 30.33 3 1. 8 13. 2 12. 9 09.6 24.8 6 3.7 25.3 30.3 34. 4 11. 0 03.1 0 2. 9 01. 8 Bil 21 37 19 34 36 14 23 34 28 36 32 Sangat Kerap % 18. 6 23. 3 18. 6 32.6 14. 8 16. melayari Portal Pendidikan.4 1 2.03 1 1. 3 03.28 6 Menggunakan MS Word Menggunakan MS Excel Guna PowerPoint Guna Perisian Grafik Guna MS Publisher Melayari WWW Menggunakan emel Kumpulan perbincangan Menggunakan web-cam Perisian pendidikan Membaca akhbar 01.06 5 1.01 8 1.3 2 2.5 7 3.2 5 1. 9 54. 6 20. 2 06.14 4 1.Wikipedia. 6 01.7 3 55 . 9 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. 7 04.0 12.10 5 1. 2 18.7 2 2. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan.05 2 1. 5 03. 2 32.

3 1 3 0 5 0 7 11 1 11 1 11 1 3. 0 27. dengan nilai skor min 2. iaitu dengan nilai skor min 3. dimana 25.57. Walau bagaimanapun. di mana nilai skor min ialah 2. Berbanding MS Excel. 4 1 0 3 1 3 6 24. 5 06. 3 36.72.6% (4) sangat kerap menggunakan perisian Grafik.15 4 1.2 4 2. Terdapat 28.2 0 1.9% (31) kerap menggunakan perisian ini. dan 32. 7 04. responden lebih kerap menggunakan perisian Microsoft PowerPoint.2% (28) kerap. dan hanya 6. 1.25.Maklumat Wikipedia Portal pendidikan Laman sembang 09. dengan 45.3 3 3 2 7 2 7 25. 5 2 8 0 8 0 5 11.0 6 2. dan 32. 9 32.9% (51) responden tidak pernah. Tahap penggunaan perisian Microsoft Excel dalam aktiviti pembelajaran murid adalah pada skala jarang-jarang.4% (36) mengaku sangat kerap.7 24. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian Microsoft Publisher dalam aktiviti pembelajaran. dan hanya 3. di mana 23. kajian mendapati responden agak kerap melayari laman web (WWW) untuk tujuan pembelajaran. 2 04.86. di mana 18% (20) responden sangat kerap.4% (36) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian tersebut. 0 32. di mana 16. 2 07. Rata-rata responden jarang-jarang menggunakan perisian Grafik seperti Adobe Photoshop dalam aktiviti pembelajaran.32.3% (7) sangat kerap. Dapatan kajian juga menjelaskan bahawa murid tingkatan enam ini sederhana kerap menggunakan emel dalam 56 . Nilai min terkumpul ialah 3.3 24.08 1 1.4% (26) responden kerap melayari laman web. Nilai skor min terkumpul ialah. Nilai skor min ialah 3.41. contohnya untuk menaip nota dan latihan.8% (32) responden tidak pernah.13 5 Berdasarkan jadual 9. dan 18% (20) mengaku sangat kerap. 4 27 40 36 29. responden kajian sederhana kerap menggunakan perisian Microsoft Word dalam aktiviti pembelajaran mereka. dan 27.2% (18) mengaku tidak pernah.

73. dan 11.2% (28) mengaku kerap. di mana 25.2.8% (2) responden sangat kerap menggunakan perisian pendidikan.2% (38) responden tidak pernah.4% (36) tidak pernah. Responden kajian juga jarang-jarang menggunakan laman sembang (chatting) untuk tujuan pembelajaran. Responden kajian juga menyatakan mereka sederhana kerap melayari Portal Pendidikan. Selain itu.1% (60) responden mengaku tidak pernah. Nilai min terkumpul ialah 2. dan hanya 1. dengan 18. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian pendidikan dalam aktiviti pembelajaran.9% (21) mengaku tidak pernah. dan 25. Terdapat 27.aktiviti pembelajaran. Nilai min terkumpul ialah 2. Nilai skor min ialah 1.78.5.69. responden agak kurang menyertai kumpulan perbincangan atas talian. Walau bagaimanapun. dan 11.5% (5) mengaku sangat kerap melayari Portal Pendidikan. Nilai skor min ialah 2. di mana 25.7% (13) sangat kerap mencari maklumat melalui Wikipedia. dan hanya 6.3% (7) responden mengaku sangat kerap menggunakan laman sembang.2% (28) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian web-cam. dan hanya 4. Nilai skor min ialah 2.5% (15) sangat kerap membaca akhbar atas talian.9% (31) mengaku tidak pernah. dengan skor min 2. dengan 32. dan hanya 13. dengan 54.2% (28) mengaku tidak pernah. dengan 34. di mana 18.9% (21) responden tidak pernah.24. Nilai min terkumpul ialah 3.06. Kajian juga mendapati responden jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam dalam aktiviti pembelajaran.1.5% (5) mengaku sangat kerap.7% (13) mengaku sangat kerap menggunakan e-mel. 57 . Dapatan kajian juga menjelaskan rata-rata responden sederhana kerap membaca akhbar atas talian untuk tujuan pembelajaran. dengan nilai skor min 2. dan 4. kajian mendapati responden sederhana kerap mencari maklumat pembelajaran melalui kemudahan Wikipedia.

702 7 Sisiha n Piawai 0.7 Bil 13 Jumla h Kes 111 Skor Min 1. dan 3. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 10 di bawah. di mana 41. Tahap tinggi. peratus.70. iaitu. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala Likert.7% (13) pada tahap yang tinggi. Sela skor bagi setiap tahap ialah. boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka.67.Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid. Daripada data tersebut. kekerapan.4 46 Sederhana % Bil 46. 1. dan hanya 11. 2. dan Tahap tinggi (52 – 70). tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah.4% (46) responden pada tahap rendah.668 71 Berdasarkan jadual 10. Tahap rendah.8 52 Tinggi % 11. Jadual 10 : Rumusan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid TAHAP Rendah % Bil 41. Rumusan skor.8% (52) pada tahap sederhana. dengan nilai skor min 1. Jadual 11 : Taburan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Mengikut Kategori Sekolah 58 . 46. Tahap sederhana. sisihan piawai 0. Tahap sederhana (33 – 51). Tahap rendah (14 – 32).

membaca majalah atau akhbar. dan 4.6 19 17 04 % 100 41. sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang.3 03.Tahap Pembudayaan % Rendah Sederhana Tinggi Bandar Bil 16 11 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 09.6% (4) pada tahap yang tinggi. 17. menggunakan web-cam. tujuan perniagaan.9 21.4 09. 21.1 15.9% (11) berada pada tahap rendah.6 04. tujuan hiburan dan permainan. 4. mengadakan perbincangan kumpulan.3% (17) tahap sederhana. dan 3.8 11. 15. Telnet. dan 3. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP.4% (16) responden berada pada tahap rendah. Bagi responden pinggir bandar.5 11 24 05 Jumlah Luar Bandar % Bil 17. menghantar atau menerima e-mel.1% (19) mempunyai tahap yang rendah.6% (4) pada tahap yang tinggi. tujuan pendidikan dan latihan.7 Bil 111 46 52 13 14.4 46.9% (11) pada tahap sederhana.6% (24) tahap sederhana. Pola pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW). 9. bagi responden luar bandar. 59 . terdapat 14. Manakala.5 Objektif Kajian 3 : Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Bahagian ini akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka.5% (5) pada tahap tinggi. 9. kemudahan pembayaran.9 03.6 Jadual 11 menunjukkan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid bagi 111 orang responden mengikut kategori sekolah. Di sekolah bandar.

3 13. 7 18.38 9 1.3 18. 5 Bi l 3 5 2 2 1 4 0 4 0 9 0 6 0 6 0 7 2 0 0 4 0 5 1 7 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1. 3 26. 9 26.1 17. 0 Bi l 0 9 2 1 3 0 5 9 3 0 3 6 1 4 2 9 2 4 4 2 5 5 1 0 1 0 JarangJarang % 11.13 5 1.8 7 2.1 15. 2 18. 8 12.2 26.7 Bi l 2 9 1 9 1 7 2 1 2 3 1 9 2 9 2 8 2 9 2 5 1 0 3 3 3 3 Respon Kerap Sangat Kerap % 31. 0 03.0 8 2. 1 Bi l 1 3 2 1 2 9 2 2 3 8 4 1 4 6 3 3 2 2 3 1 3 7 2 7 2 9 Sederha na Kerap % 26.0 5 60 . 6 03.1 22.5 09. 8 34.19 8 1.1 26. 1 14.7 29. 8 49.41 5 1. 9 33. 6 14. 6 37.1 25. 4 06.11 8 1. 6 21. 6 04.9 20. 4 05. 9 41.21 4 1. 1 21. 7 19. 4 12. 9 27.26 9 1.1 0 3. 4 12.38 7 1. 1 19. 2 36.18 8 1. 8 27. 5 09.1 7 2.8 0 3.4 3 2. 0 53. 6 21. 5 15.0 29.8 6 2.05 2 1. 5 09. 0 32. 2 27. 9 08.Jadual 12: Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Pola / Corak Penggunaan Tidak Pernah % Melayari laman web Menggunakan emel Perbincangan kumpulan Menggunakan web-cam Menggunakan WS-FTP Menggunakan Telnet Pendidikan dan latihan Pendidikan dan hiburan Hiburan dan permainan Tujuan perniagaan Kemudahan pembayaran Perkhidmatan lain Sumber rujukan 08.10 2 1. 0 09.17 8 % 22. 5 19. 1 05. 6 08. 6 Bi l 2 5 2 8 2 1 0 5 1 1 0 9 1 6 1 4 1 6 0 9 0 4 2 4 2 4 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. 5 15. 4 08. 6 26.3 8 2.05 7 1. 3 24.1 2 1.6 4 1. 1 18. 4 29.7 17. 1 03. 9 04. 3 18.5 9 2.5 8 3.

Didapati. Nilai skor min ialah 2. Terdapat 14. dan hanya 3. dan 31. dan 5.3% (7) sangat kerap. Kajian juga mendapati responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan Telnet.2 2 1.9% (41) menyatakan jarang-jarang menggunakan kemudahan tersebut. dengan nilai skor min 2. Penggunaan perisian pendidikan dan latihan oleh responden adalah pada tahap sederhana.Laman sembang 19. Dengan nilai skor min 1. responden sederhana kerap menggunakan TMK untuk tujuan kumpulan perbincangan.59.6% (14) responden yang sangat kerap. responden agak kerap menggunakan internet untuk melayari laman web. Selain itu.3 1 7 19.1% (9) mengaku sangat kerap.64.8% (22) sangat kerap menggunakan e-mel. 8 3 2 11 1 3. dan 36. di mana 32. Nilai min terkumpul ialah 3.2% (59) mengaku tidak pernah. dan 19.4% (6) lagi responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut. terdapat 27% (30) responden tidak pernah. 8 2 2 16. di mana 22.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap menggunakan kemudahan web-cam. Dengan nilai skor min 2. 8 2 2 28.17. 61 . dengan 15.43. Walau bagaimanapun.38.86. responden juga jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam. Nilai skor min ialah 2.4% (16) kerap. dan 6.08. 2 1 8 15. Nilai skor min ialah 3. dengan 26.2% (28) mengaku kerap.4% (36) mengaku tidak pernah.1% (29) mengaku tidak pernah. dengan 27% (30) mengaku tidak pernah. dan hanya 12.58. dan 8. Responden juga mencatatkan penggunaan yang sederhana untuk perisian pendidikan dan hiburan. terdapat 53.5% (35) mengaku sangat kerap berbuat demikian. responden juga sederhana kerap memuat turun bahan dengan kemudahan WS-FTP.5% (25) responden kerap melayari laman web.51 0 Berdasarkan rajah 12. Responden juga kerap menghantar atau menerima emel dari rakan-rakan. di mana skor min ialah 2.

Dengan kata lain. di mana 37.12.8% (32) sangat kerap. Didapati juga. kamus. di mana 21. Dengan catatan skor min 1. Selain itu. dan 13.5% (55) mengaku tidak pernah. di mana 14.22.05. dan 18% (20) responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut. di mana terdapat 9% (10) responden mengaku tidak pernah.3% (17) sangat kerap menggunakan kemudahan TMK.4% (16) kerap. dan 15. Walau bagaimanapun. Rata-rata responden juga kerap menggunakan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan untuk mencari bahan dari Wikipedia. dapatan kajian menjelaskan bahawa. terdapat 49.6% (24) responden kerap. Nilai skor min ialah 2. 19. mendengar lagu.8% (42) tidak pernah.80. dan 28. Nilai skor min ialah 3.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap berbuat demikian. dan hanya 3. menonton filem dan sebagainya.8% (22) mengaku kerap chatting.10. dan hanya 4. 4. buku elektronik dan sebagainya. responden kurang mendapatkan maklumat tentang barangan dan membeli barangan melalui atas talian.6 Objektif Kajian 4 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. dengan nilai skor min 3. responden agak kerap menggunakan perisian hiburan dan permainan. responden agak kerap menggunakan kemudahan TMK untuk perkhidmatanperkhidmatan lain seperti untuk membaca akhbar. 62 . responden jarang-jarang membantu ibu-bapa membuat pembayaran bil secara atas talian.Walau bagaimanapun.87. Responden juga kerap menggunakan kemudahan laman sembang melalui internet. responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan.5% (5) yang sangat kerap.5% (15) sangat kerap. Nilai skor min ialah 3. Nilai skor min ialah 2.

Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. Ujian-t merupakan ujian statistik inferensi yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih daripada dua kumpulan data selang atau nisbah. Jadual 13 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 45.336 63 . 0.Bagi membanding beza tahap literasi komputer. keputusan kajian adalah signifikan (t=1.966 Nilai (p) Sig. 0. dan tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid. 4.05).95 Nilai T 1.77 43. df=109.7 Objektif Kajian 5 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Jadual 14 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Lelaki Jantina Lelaki Perempuan Kekerapan 43 68 Min 44.167 Berdasarkan jadual 13. p< .391 Nilai (p) Sig.391. pengkaji menggunakan ujian-t untuk sampel-sampel bebas.15 Nilai T 0.34 42.

df=109.05).198.9 Kesimpulan Secara keseluruhannya.030 Berdasarkan jadual 15. Terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. 0. keputusan kajian adalah signifikan (t=2.05).8 Objektif Kajian 6 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan.198 Nilai (p) Sig. hasil kajian ini dapat menjelaskan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah memiliki tahap literasi komputer yang cukup untuk kegunaan asas dalam proses pembelajaran dan juga untuk memenuhi kegiatan masa lapang. Responden juga rata- 64 . p< . Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 39. keputusan kajian adalah signifikan (t=0.92 Nilai T 2. df=109. 4. p< . Jadual 15 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan.Berdasarkan jadual 14.39 34.966. 4.

tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran. pengkaji juga akan mengupas tentang implikasi kajian dan beberapa cadangan membina untuk kajian-kajian terkemudian.1 Pendahuluan Bab ini akan merumuskan tentang ringkasan kajian. Bab ini juga akan merumuskan tentang banding beza tahap literasi. membincangkan tentang latar belakang responden. tahap literasi komputer mereka. pengkaji juga ingin membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan 65 . dan ini merupakan bekalan yang cukup berguna apabila memasuki institusi pengajian tinggi awam. Selain itu. Pengkaji ingin mengenal pasti tentang tahap literasi komputer murid tingkatan enam. dan pola pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. Selain itu. sejauh manakah murid-murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka. dan meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kalangan murid. dan juga swasta.2 Ringkasan Kajian Kajian ini ingin meninjau tentang pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. 5.ratanya berupaya menerokai sumber maklumat dari internet. dan pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid. BAB 5 : RUMUSAN 5. tahap penggunaan TMK.

Pengkaji menggunakan perisian SPSS versi 16. Selangor Darul Ehsan.0 untuk memproses data. membuat generalisasi. pengkaji juga melakukan ujian-t untuk mengenal pasti wujud perbezaan tentang angkubah yang hendak dikaji.murid aliran kemanusiaan. dan sisihan piawai diperoleh untuk mempiawaikan dan menerangkan keputusan kajian. Tiga buah sekolah yang dipilih dikategorikan kepada sekolah bandar.3 Perbincangan Latar Belakang Responden Responden terdiri daripada murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah yang dikategorikan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. bagi murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. Borang soal selidik tersebut mempunyai 56 item yang harus dijawab oleh setiap responden. dan perbezaan penggunaan TMK dalam proses pembelajaran. pinggir bandar dan luar bandar. Setiap sekolah diberikan 60 set borang soal selidik. Di akhir sesi kajian pengkaji berjaya mendapatkan sebanyak 111 set borang soal selidik. Selain itu. mod. dan melaporkan hasil dapatan kajian. median. Akhirnya. pengkaji memperoleh keputusan tentang data. Selangor Darul Ehsan sebagai sekolah 66 . min. Pengkaji mendapatkan kebenaran daripada Pengetua dan Penolong Kanan Tingkatan Enam sekolahsekolah berkenaan sebelum mendapatkan data-data yang dikehendaki. penyelidik menggunakan kaedah soal selidik. peratusan. 5. perbezaan literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Data statistik seperti kekerapan. Pengkaji telah memilih tiga buah sekolah yang mempunyai murid tingkatan enam di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki.

output dan hasil dasar yang pro-TMK tersebut sudah boleh dilihat dan dikenal pasti sekarang. Pengkaji telah memecahkan maklumat latar belakang responden kepada tingkatan. atau juga murid aliran sains tersebut telah menukar ke aliran kemanusiaan apabila memasuki tingkatan enam. tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana 67 . murid aliran kemanusiaan lebih ramai daripada murid aliran sains. pengkaji juga membezakan responden mengikut pekerjaan ibu-bapa. 5. Bilangan responden memiliki komputer di rumah agak tinggi iaitu 80. tidak hairanlah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam agak baik. pernah menghadiri kursus komputer. memiliki blog dan memiliki akaun facebook. Ini mungkin disebabkan murid aliran sains lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Berdasarkan dapatan kajian. lebih ramai meneruskan pengajian ke program Matrikulasi atau Kolej-Universiti. dan terdapat 21. jenis aliran.4 Perbincangan Tahap Literasi Komputer Murid Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam. berbanding memasuki tingkatan enam. dan. ada memiliki komputer di rumah. Oleh itu. memiliki laman web. pinggir bandar dan luar bandar. Segelintir responden agak mahir dalam bidang TMK. memiliki alamat emel.2% (89).bandar. kumpulan etnik dan juga jumlah pendapatan bulanan keluarga. Selain itu. Dan bilangan responden yang memiliki akses internet di rumah juga agak tinggi iaitu 64% (71). Beberapa ciri responden yang dapat dikenalpasti di mana.6% (24) yang memiliki blog peribadi.2% (18) responden yang memiliki laman web sendiri. Ini dapat dibuktikan apabila terdapat 16. Pelbagai dasar dan perancangan telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia mulai dari tahun 80-an. jantina. Oleh itu.

4% (6) responden dari kategori sekolah luar bandar.72. Kamus Dewan Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai ‘tahu menggunakan dan mengendalikan komputer’. dan luar bandar mungkin berpunca daripada responden yang dipilih adalah dalam kalangan tiga buah sekolah di Daerah Gombak. di mana terdapat 3. dengan nilai skor min 1. Ini dapat dibuktikan melalui Jadual 8.4% (87) pada tahap sederhana.6% (4) responden kategori bandar yang mempunyai tahap literasi komputer yang tinggi.98.908). al. dan 9. pinggir bandar. Dengan kata lain. Jurang perbezaan literasi komputer antara murid bandar. sisihan piawai 0. Oleh itu. mana-mana sekolah di Negeri Selangor Darul Ehsan mudah mendapat akses kepada teknologi komputer dan TMK. Dengan kata lain.47. sisihan piawai 0. dan 5. Jamaluddin Ahmad et. dan 68 . Responden agak mahir menggunakan enjin carian (nilai min 3. literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan aplikasi komputer dalam kehidupan seharian.955). jurang perbezaan yang kecil bagi tahap literasi komputer antara responden sekolah bandar. di Negeri Selangor sahaja.884).9% (1) kategori pinggir bandar. diikuti oleh 0.89. sisihan piawai 0. boleh dirumuskan responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang. Dapatan kajian ini telah menyokong kajian oleh Nor Zuliana Abdul Latif (2006). Seperti yang telah dibahaskan sebelum ini. pinggir bandar dan luar bandar tidak begitu besar.tinggi.73. dan juga menggunakan Internet Explorer (nilai min 3. di mana 11. menggunakan perisian Microsoft Word (nilai min 3. (2008).9% (11) lagi pada tahap yang tinggi.7% (13) responden pada tahap rendah. sisihan piawai 0. 78.

Responden juga mampu menggunakan perisian Microsoft PowerPoint dengan baik.144.049. dengan nilai skor min 1.4% (46) responden pada tahap rendah. atau menyelesaikan tugasan yang diberi oleh pensyarah kolej-universiti. sisihan piawai 0.5 Perbincangan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Objektif kajian yang kedua ialah untuk meninjau tahap pembudayaan TMK oleh muridmurid tingkatan enam dalam proses pembelajaran. 5.41.67. 46. dan menyelesaikan latihan.105. Di antara jenis-jenis perisian. Kajian ini hanya melihat dari sudut penggunaan TMK oleh murid dalam proses pembelajaran. dan sisihan piawai 1. dan hanya 11.70. dan sisihan piawai 1. Perisian MS PowerPoint digunakan oleh murid untuk pembentangan kumpulan. di mana rata-rata responden memiliki tahap literasi komputer dan kemahiran TMK yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah. dan sisihan piawai 1. Adakah murid-murid tingkatan enam mempunyai gaya pembelajaran akses kendiri terhadap kemudahan TMK? Berdasarkan dapatan kajian. Microsoft Word adalah yang paling kerap digunakan.72. Perisian MS Word digunakan oleh murid untuk menaip nota.7% (13) pada tahap yang tinggi. dengan nilai min 3. di mana 41. dan tidak menyentuh tentang pengaruh atau penggunaan TMK oleh guru dalam proses pengajaran.32.oleh Norinah Mohd Ali (2002).8% (52) pada tahap sederhana. dengan nilai min 3. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah. Responden kerap melayari laman web bagi mencari maklumat berkenaan pembelajaran. bagi mata pelajaran tertentu bergantung kepada pengajaran guru 69 . dengan nilai min 3. membuat kerja kursus.

Kemudahan TMK yang agak kurang digunakan oleh responden ialah kemudahan pembayaran atas talian (nilai min 1. Kemudahan pembayaran atas talian kurang digunakan oleh responden 70 .102). Kajian ini juga menyokong dapatan kajian oleh Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). video dan animasi. Negeri Sembilan. bahkan ahli keluarga sendiri. dan mendengar lagu secara atas talian.6 Perbincangan Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Seterusnya.269). boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran. buku. sisihan piawai 1. Dengan kemudahan internet.12. grafik.510).58. sisihan piawai 1.22.subjek. responden boleh berbual dan mendapatkan pelbagai sumber maklumat daripada rakan-rakan. pertubuhan. atau menonton filem. atau orang perseorangan untuk mendapatkan pelbagai maklumat dalam bentuk teks. guru-guru sekolah. diikuti oleh penggunaan web-cam atas talian (nilai min 1. Apakah corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid? Berdasarkan dapatan kajian. Dengan menggunakan laman sembang.198).10. Kuala Lumpur. Oleh itu.80. Di antara perkhidmatan lain yang kerap digunakan oleh responden ialah.86. objektif kajian yang ketiga ialah untuk meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. sisihan piawai 1. syarikat. termasuk pelajar Yayasan Pelajaran Mara. responden boleh melayari laman web sesebuah jabatan. dan untuk tujuan perniagaan (nilai min 2.118). 5. sisihan piawai 1. audio. boleh dirumuskan pola pembudayaan TMK yang paling kerap oleh responden ialah melayari laman web (nilai min 3. dan. ke atas beberapa sekolah di Selangor.052). diikuti oleh menyertai laman sembang (nilai min 3. membaca surat khabar. majalah. sisihan piawai 1. sisihan piawai 1. perkhidmatan lain (nilai min 3.

391. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. Segelintir yang melakukannya.05). Oleh itu.38 menunjukkan murid aliran sains memiliki tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan. adalah semata-mata untuk membantu ibu-bapa yang sibuk bekerja. 5. Nilai perbezaan min 2. murid-murid aliran sains telah diperkenalkan kepada orientasi TMK lebih 71 . Beberapa orang responden yang boleh menggunakan kemudahan pembayaran atas talian. df=109. Keputusan kajian adalah signifikan (t=1. Responden juga kurang menggunakan kemudahan web-cam disebabkan oleh penggunaannya yang rumit kerana memerlukan masa lapang yang serentak antara penggunanya. Objektif kajian yang keempat adalah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. responden kurang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan. adalah semata-mata diajar untuk membantu ibu-bapa yang sibuk atas urusan profesion masing-masing. atau membeli barang dan perkhidmatan melalui atas talian.7 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. menempah.memandangkan lingkungan umur mereka yang tidak memerlukannya. kerajaan telah membekalkan pelbagai peralatan dan perisian TMK kepada sekolahsekolah. dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Murid-murid sekolah tidaklah perlu sangat untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu barang. p< . Selain itu. Kerajaan telah melaksanakan rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Sains. adalah kerana lingkungan budaya dan sosial murid-murid ini tidak benar-benar memerlukan. Bagi menjayakan program PPSMI.

Oleh itu. tidaklah menghairankan apabila tahap literasi komputer mereka adalah lebih baik berbanding dengan murid-murid aliran kemanusiaan.966. Berdasarkan dapatan dari jadual 14. Perbezaan nilai min 1. tidak dinafikan murid aliran sains memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan berdasarkan keputusan SPM. objektif kajian yang kelima ialah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. keputusan kajian adalah signifikan (t=0. Maka. adalah mudah bagi murid-murid lelaki mempelajari sesuatu perisian atau program yang baru.kerap berbanding murid-murid aliran kemanusiaan.62 menunjukkan murid lelaki mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid perempuan. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Perkara ini mungkin disebabkan oleh murid lelaki yang bersifat lebih bebas dan lebih aktif bergerak keluar rumah untuk bermain permainan komputer sama ada di Cybercafé atau berkunjung ke rumah rakan-rakan sekolah. berbanding dengan murid-murid perempuan yang duduk di rumah. Selain itu. 5. 5. dan tahap kesukaran mata pelajaran yang berorientasikan sains. 72 .9 Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. p< .05).8 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Seterusnya. df=109.

p< . 5.10 Implikasi Kajian Dan Cadangan Berdasarkan dapatan kajian. Perbezaan nilai min sebanyak 4. kajian juga mendapati pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid banyak berkisar kepada penerokaan maklumat. Arahan pihak kementerian berkaitan perlaksanaan program PPSMI. responden memiliki tahap literasi komputer yang cukup baik untuk mengoperasikan sistem pengkomputeran. telah menyebabkan guruguru mata pelajaran sains kerap menggunakan peralatan TMK semasa proses P&P.198. Oleh yang demikian.Objektif kajian yang keenam pula ialah untuk membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. Selain itu. Pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK amat berguna bagi murid-murid tingkatan enam apabila mereka 73 . keputusan kajian adalah signifikan (t=2.05). Situasi ini secara tidak langsung telah mendorong murid-murid aliran sains untuk mencuba dan mengapplikasikan TMK dalam proses pembelajaran peribadi mereka.48 menunjukkan terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. dapatan kajian ini mengambarkan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah mulai bersedia menyahut seruan pihak kementerian pelajaran untuk melengkapi diri masing-masing dengan pengetahuan berkaitan TMK. sama ada untuk tujuan pembelajaran atau tujuan memenuhi hobi masing-masing. df=109. Didapati murid aliran sains lebih kerap menggunakan TMK dalam proses pembelajaran berbanding murid aliran sastera. Berdasarkan jadual 15. Responden juga didapati mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran masing-masing.

pihak sekolah. pengetahuan berkaitan TMK menjadi bahan modal kepada seseorang murid apabila memasuki pasaran pekerjaan. Mungkin pihak kementerian boleh merangka dasar kurikulum sekolah yang responsif terhadap bidang TMK. kemahiran berkaitan TMK amat diperlukan seseorang apabila mahu menceburi bidang pasaran kerjaya. Selain itu. melakukan kajian. Murid yang memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang TMK mudah menghadapi sesi temuduga berbanding mereka yang kurang kebolehan berkomunikasi melalui TMK. jabatan pelajaran. Berdasarkan hasil kajian ini. atau untuk memudahkan urusan mentadbir dan mengurus sesuatu kelab atau persatuan yang mereka pimpin. namun ianya hanya sebagai 74 . Walaupun mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat telah diperkenalkan di sekolah. Bukan sahaja melalui sesi temuduga. Oleh itu. Kemudahan TMK akan menjadikan sesuatu kerja itu boleh disiapkan dengan cepat. Sebagai pelajar kolej atau universiti. mereka memerlukan kemahiran berkaitan TMK dalam mencari dan meneroka maklumat bagi menyiapkan tugasan. pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK akan menjadi bonus atau jurang perbeza dalam kalangan perlajar-pelajar yang ingin cemerlang. Kurang kemahiran TMK akan menjadikan seseorang itu sukar melakukan dan menyiapkan tugasan pejabat dengan berkesan. Dalam keadaan ini. Kelebihan berkomunikasi dan menggunakan kemudahan TMK merupakan batu loncatan kepada kejayaan pelajar dalam bersaing dengan rakan-rakan sekolej atau universtiti. bahkan pihak kementerian mungkin dapat membuat rumusan terhadap tahap kesediaan generasi murid tingkatan enam kini berhadapan dengan cabaran penggunaan TMK.melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi awam atau swasta. kemahiran TMK juga amat berguna bagi seseorang untuk melaksanakan kerja-kerja pejabat.

Sesebuah sekolah mungkin hanya mempunyai empat hingga enam buah kelas yang mengambil mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat. usaha untuk membasmi buta komputer. perlu dipergiat dan anjakan penambahbaikan perlu dimulakan. pihak kerajaan mungkin boleh melakukan perkara yang lebih efisien untuk merangka dasar bagi menggalakkan perkembangan TMK dengan lebih pantas. berbanding dengan sekolah-sekolah luar bandar di negeri Sarawak atau Sabah. di mana tahap literasi komputer dan kemahiran TMK dalam kalangan murid amat membanggakan. Dapatan kajian ini hanya boleh digeneralisasikan kepada responden dari tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak. Usaha murni pihak kerajaan yang telah merangka dan melaksanakan dasar berkaitan TMK amat dialu-alukan. Bagaimana dengan murid-murid kelas lain? Oleh yang demikian. para ibu-bapa telah mengambil tindakan drastik dengan mendedahkan anak masingmasing terhadap program pembangunan TMK. Selangor Darul Ehsan. Hasil dan usaha jerih pihak kerajaan ini dapat dibuktikan melalui dapatan kajian ini.mata pelajaran elektif. dan dasar-dasar yang menyusul kemudian. Walau bagaimanapun. Sekolah-sekolah telah dilengkapi dengan makmal-makmal komputer. dan meningkatkan kemahiran berkaitan TMK dalam kalangan murid-murid sekolah. Dengan dorongan dan sokongan daripada pihak kerajaan. dan laman web MySchoolNet juga telah dilancarkan. 75 . Mungkin kategori sekolah pinggir bandar dan luar bandar ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Terdapat banyak lompang dan ruang kosong yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran. Keseriusan pihak kerajaan dapat dilihat melalui penubuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. tuntas dan progresif. Sekolah luar bandar tahap pertama di Sabah dan Sarawak memenuhi ciri-ciri tertentu contohnya.

tiada bekalan air bersih. dengan murid-murid luar bandar di Sarawak atau Sabah. Dengan itu. Semuanya ini akan memungkinkan murid-murid sekolah luar bandar tersebut tidak ketinggalan mengejar persaingan arus perdana anjakan globalisasi dalam bidang TMK. Hasil kajian tersebut nanti barulah jelas dapat memberi kesedaran kepada pihak kerajaan betapa besarnya saiz lompang perbezaan applikasi TMK dalam kalangan murid-murid bandar dengan luar bandar. hasil kajian tidak sesuai digeneralisasikan kepada semua populasi murid tingkatan enam di seluruh Malaysia. Talian internet jalur lebar harus dibekalkan dengan tahap kelajuan yang pantas. dapatan kajian ini adalah sesuai bagi responden di tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak. dan tahap kemahiran TMK antara murid-murid bandar di Kuala Lumpur. Maka dengan ini. Selangor Darul Ehsan. Bayangkanlah tahap literasi komputer dan kemahiran bidang TMK bagi murid-murid sekolah berkenaan. barulah kajian tersebut benar-benar dapat membanding beza ciri-ciri responden di bandar dengan di luar bandar. adalah dicadangkan agar pengkaji yang terkemudian membuat kajian perbandingan tentang tahap literasi komputer. Seperti yang telah dibahaskan. 76 . dan tiada kemudahan jalan raya. pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu memperuntukkan kewangan dan bajet yang lebih besar untuk sekolah-sekolah luar bandar supaya jurang kemahiran TMK antara sekolah-sekolah bandar dengan sekolah-sekolah luar bandar dapat diminimakan. Makmal-makmal komputer harus dilengkapkan dengan bilangan komputer yang cukup. Maka dengan demikian. Pihak KPM seharusnya menjadikan mata pelajaran berkaitan komputer dan TMK diwajibkan di sekolah-sekolah kategori luar bandar. Maka sudah tentu. dan dengan perkakasan yang mencukupi. tiada bekalan elektrik.

Dan mana-mana negara yang ingin menjadi negara perindustrian yang maju dan kuat dari segi sains. Kemahiran berkomunikasi dan menggunakan TMK. pantas dan cepat. Dengan kemudahan TMK. Di mana-mana telah dibahas. Mana-mana pelajar kolej atau universiti yang ingin mendapat keputusan yang cemerlang dalam bidang pengajian harus menguasai asas bidang TMK. politik. memungkinkan seseorang pekerja melaksanakan amanahnya dengan lebih cepat. Negara Malaysia adalah merupakan kategori negara membangun yang mempunyai pengguna internet yang ramai dalam kalangan penduduknya. Sesiapa yang ingin maju dan mendapat kekananan kenaikan pangkat dalam profesion masing-masing juga mesti memahirkan diri dalam komunikasi TMK. diperdebat dan diseminarkan peri kepentingan bidang TMK. pelajar boleh mengakses apa jua maklumat dari sumber seluruh pelosok dunia tanpa sempadan.11 Penutup Peranan dan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi zaman millenium ini tidak dapat dinafikan. 77 . mesti berjaya menyematkan ilmu dan kemahiran berasaskan TMK dalam kalangan anggota masyarakatnya.5. ekonomi dan ketenteraan.

(2009). Kuala Lumpur: Venton Publishing Bajing Angieng.. (2005).php?id=259276 Diaskes pada 10 September 2009 Ambigapathy Pandian. Bhd. Petaling Jaya.my/bernama/v3/bm/news_lite. Selangor: Pusat Pembangunan Akademik. Kuala Lumpur: Mc Geaw Hill (Malaysia) Abdul Manaf Bohari. (2007).doc - 78 . Institut Perguruan Rajang.geocities. 9 – 11 November 2006). Sarikei. Selangor: Pearson Hall / Prentice Hall Baharuddin Aris & Mohammad Bilal A. Ahamad Sipon. Edisi Kedua. (2006). Nur Haryani Z. Usaha Kementerian Pelajaran membudayakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di sekolah-sekolah bukan sekadar melepaskan batuk di tangga Dalam talian http://www. Literasi Teknologi Maklumat di Kalangan Guru Pelatih Bahasa. (2008). 2009). & Jamalludin H. Selangor Darul Ehsan: Prentice Hall Pearson (Malaysia) Sdn. Abdul Samad Hanif.com/seminarrnd2006/KertasKerja_Word/14_Bajing_Angieng. & Zaidatun T. Sarawak.. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Edisi ke-2). Zaidan Abdul Wahab (Serdang. Pengenalan Komputer.BIBLIOGRAFI Abdul Razak Hamdan. (2005). Sistem Komputer & Aplikasiny. Asas Dan Teori Sistem Maklumat Kontemporari.com. (2007). Tanjong Malim. (2006). (2001). Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. Persepsi Guru-Guru Sekolah Tamil Daerah Kluang Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2009 (28 – 29 April 2009: Putrajaya). & Norliza K. Prosiding. www. editor. Sarawak. 77 – 90 Azizol Abdullah. Perak: Quantum Books. (2004). Teknologi Komputer. Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer dan Komunikasi Data.bernama. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Aris Rashidi Amir. Perak: Penerbit Universiti Perguruan Sultan Idris Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. (Sumber : Seminar Penyelidikan Pendidikan.. Kuala Lumpur: Synergy Media Azizi Haji Yahya. Tanjung Malim. Bintangor. Universiti Putra Malaysia. Tahap literasi komputer pelajar tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar Bandar. (2006).

Hsiu-Chen (2000).Ed. Edisi Keempat. Sekolah bestari: Menangani pembinaan budaya ilmu berfikir secara kritis dan kreatif. Komputer Dalam Pendidikan (Edisi ke-3). (2006). & Maharam M. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. (2006).Ed. Make IT happen in your syllabus. (2008). Fakulti Pendidikan.dbp. Penggunaan Komputer Dalam Membantu Kepimpinan Pengajaran Guru Besar Sekolah-Sekolah di Daerah Muar. Fakulti Alam Bina. Dalam Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. (2000).QuantSuvr).). Putrajaya. Kaedah Penyelidikan (Buku 1). Penggunaan Komputer di Kalangan Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling. Dissertation (M. Pahang. Kamus Dewan. Universiti Malaya Jamaluddin Ahmad. Kaedah dan Penyelidikan.Princ. Paul F. Jabatan Ukur Bahan... Selangor. 24 November 2000 Mashitoh Yaacob.Chua Yan Piaw.). (2000). (2007).my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp. (2008). Tajularipin Sulaiman & Sidek Mohd Noah. Dissertation (M. Dalam talian http://sbmb. Sintok. Universiti Malaya: Kampus Kota Kementerian Pelajaran Malaysia. Putrajaya. Kuala Lumpur.). (2005).aspx Diakses pada 1 September 2009 Hafsah Sharif. Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. Institut Kepengetuaan. Universiti Malaya Meor Muhammad Muazzim. Kedah: Penerbit 79 . Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010. Kuala Lumpur Laili Atan. Edisi Pelancaran: Kuala Lumpur ___________________________ (2003). Bhd. (2006). Pengenalan Jaringan Komputer. Tahap Penguasaan Komputer di Kalangan Pelajar Ukur Bahan. Jasme Ismail. Academic exercise (B. Fakulti Pendidikan. 24 November 2000 Masturah Ibrahim. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dissertation (M.gov. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010. Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. Pengurusan Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran: Persepsi Guru Sebuah Sekolah Menengah di Daerah Maran. Universiti Malaya Lin. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Selangor. (2004). Bhd. Kuala Lumpur: Synergy Media Merill.

SOURCE: Seminar Pendidikan Pra Universiti / Matrikulasi (4 – 5 Ogos 2007: Petaling Jaya). Kelang. Teknologi Multimedia : Kaedah pembelajaran pelajar lemah dalam pelajaran.). Penggunaan Komputer dan Internet di Kalangan Murid Sekolah Rendah. Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Computer. Penilaian Kecekapan Teknologi Komunikasi Maklumat (TKM) Dalam Kalangan Pelajar Sains Sosial.Ed. Prosiding. (2001). Applikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran: Perspektif Mata Pelajaran Kimia SPM. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Zaliman Mohd Yusoff & Manjit Singh Sidhu. Kuala Lumpur. Pendedahan dan Penerimaan Pelajar Pusat Asasi Sains Terhadap Komputer. Universiti Malaya. Perjuangan Memperkasakan Pendidikan di Malaysia. Fakulti Pendidikan. 2. (Sumber: Jurnal Pendidikan. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Model Sistem Pendidikan Tinggi dan Universiti Untuk Malaysia: Kerangka dan Pengisian. (2004). Bhd. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Mohd Arif Haji Ismail & Norsiati Razali. Komputer. Teknologi dan Masyarakat (10 – 11 Disember 2004K Kuala Lumpur): vol.] (Kuala Lumpur: Pusat Asasi Sains. Teknologi Maklumat: Sistem Komputer dan Perisian.. Pengalaman 50 Tahun Merdeka.). (2006). (2002). (2006). Penggunaan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Komputer di Kalangan Guru-Guru Pendidikan Islam. Universiti Malaya Mohd Aizaini Maarof.Universiti Utara Malaysia (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia) Mohammed Hasrori Kasimon. R. (2005). SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains. Fakulti Pendidikan. (2004). Nik Hairi Omar. (2006). Hotel Goldcourse. Dissertation (M. Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. 11 –14 September. Information and Communication Technology. (2008). Universiti Malaya) 80 . Institut Penyelidikan Tinggi Malaysia (IPPTN). Kuala Lumpur: Saujana Global Morshidi Sirat. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sains Sosial Sekolah Menengah. Universiti Malaya Mohd Hilmi Jaafar. Mokhtar Ahmad. [et al. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Univesiti Sains Malaysia Mohd Safar Hashim & Fatimah Yusooff. Mohd Azul & Norizan A. Pembentangan Kertas kerja Konvensyen Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia kali ke 14. Skudai. Paper 28 (15p).. (2008). Bangi. Mohd Hang Tuah Ismail. Editors: Roslinda Ithnin …. 2007) 163 – 167. (2007).Ed. Dissertation (M.

Dissertation (M. C. 14-16 September 2003 Norizan Abdul Razak.). (Sumber: Jurnal Pendidikan. (2006).. (2002).Princ. Kuala Lumpur. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Piawaian kemahiran ICT untuk pelajar UKM. Internet Dalam Pendidikan. Institut Kepengetuaan. (2001). & Mohamed Amin Embi (2003). Universiti Malaya: Kampus Kota Nor Zuliana Ab Latif . 3.uthm.pdf Pusat Perkembangan Kurikulum. Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains.htm 81 .. Noraini Idris. Penguasaan Kemahiran ICT di kalangan pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia. anjuran FTSM UKM. (2006). Penilaian Guru Terhadap Koswer Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Inggeris Tingkatan Satu. & Ravichndran V.sajadstudio. Pembudayaan ICT IPTB.my/ps/thesis/education1/nor%20zuliana%20%20abdul%20latif. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Norizan Abdul Razak. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sekolah Menengah. Rozinah Jamaludin. Dalam talian http://web. (2007). Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Kertas kerja Bengkel Piawai Kemahiran ICT UKM. (2006).). Kajian Mengenai Literasi Komputer di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya. SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains. Rozainee K. Jabatan Teknologi Pendidikan. Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di Kalangan Pelajar: Ke Arah Mengurangkan Jurang Pendidikan. Bangi. Loh S. Diakses pada 13 September 2009 Dalam talian http://www.Ec. Universiti Malaya Norizan Abdul Razak. Ahmad Zabidi & Norjoharuddeen (2006). Dissertation (M.info/sumber. paper 50 (19p).edu.Norinah Mohd Ali. Sumber dari. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Sajap Maswan. Universiti Malaya) Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004).(2009). Kementerian Pelajaran Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Nor Kamsiah Jaapar. Kesediaan Pentadbir Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Pentadbiran Sekolah. Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Bangi. Kuala Lumpur Rahimi Md Saad. Teknologi dan Masyarakat (10-11 Disember 2004: Kuala Lumpur): vol. Institut Perguruan Tuanku Bainun.

Scheffler, F.L., & Logan, J.P. (1999). Computer technology in schools: What teachers should know and able to do. Journal of Research on Computing in Education, 31 (3), 350-356. Shamsudin Abdul Rahman, (2004). Persepsi Guru-Guru Bahasa Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Bacaan dan Pemahaman di Sekolah-Sekolah di Daerah Sabak Bernam. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Sufean Hussin, (2004). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dalam talian hhtp://www.mcmc.gov.my Taifunisyam Taib, (2003). Interaksi Etika dan Teknologi Komunikasi Maklumat di Dalam Penerapannya ke Dalam Masyarakat dengan Rujukan Khas Kepada Sistem Pendidikan Bestari di Malaysia. Dissertation (M.Sc.). Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya Tan Lee Foong, (2004). Sikap Guru Bahasa Cina Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Tengku Zawawi Tengku Zainal, (2009). Penggunaan Internet Dalam Pendidikan Matematik. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Uni %20Malaya/PXGZ%206190/Penggunaan%20Internet%20Dalam%20Pendidikan %20Matematik.htm Diakses pada 10 September 2009 Turban, E., Aronson, J.E. & Liang, T.P. (2005). Decision support systems and intelligent systems (6th ed). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Yuhanis Yusoff, (2002). Tahap Kecekapan Penggunaan Komputer dan Teknologi Maklumat di Kalangan Pentadbir dan Guru Sebuah Sekolah di Kuala Lumpur. Dissertasion (M.Princ.). Institut Kepengetuaan, Universiti Malaya: Kampus Kota Yusri Mat Johor, (2004). Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Sejarah Tingkatan Tiga. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Zainuddin Abu Bakar, Meor I.K., Mohd Ali I., & Rahmad Sukor A. S., (2008). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zamri Mahamod, Siti Fatimah M. Y. & Norazah M. N.,(2004). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Tahap Pengetahuan Penggunaan ICT Guru-Guru Pelatih IPTA. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zawiyah Mohd Yusof, (2002). Komputer, Etika dan Sosial. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill 82

Jabatan Asas Pendidikan Dan Kemanusiaan Fakulti Pendidikan UNIVERSITI MALAYA

BORANG SOAL SELIDIK
Soal selidik ini adalah kajian ilmiah yang ingin mengkaji tentang Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam. Sila tanda dan bulatkan mana-mana jawapan yang sesuai bagi setiap soalan yang berkaitan dengan jujur dan tepat. Sila jawab semua soalan, dan jangan biarkan soalan tiada jawapan. Segala maklumat adalah rahsia dan kajian ini hanya bertujuan untuk kajian akademik semata-mata. Kerjasama semua murid amatlah dihargai dan disertai dengan jutaan ucapan terima kasih.

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN 1. Tingkatan 2. Aliran 3. Jantina 4. Menghadiri kursus komputer 5. Memiliki komputer di rumah 6. Memiliki kemudahan internet di rumah 7. Memiliki alamat e-mail 8. Memiliki laman web 9. Memiliki blog 10. Memiliki Facebook 11. Pekerjaan bapa/penjaga 12. Kumpulan Etnik [ [ ] Kerajaan ] Melayu 83 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Bawah ] Sains ] Lelaki ] Pernah ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada [ ] Swasta ] Cina [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Atas ] Kemanusiaan ] Perempuan ] Tidak pernah ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Bekerja Sendiri [ ] Lain-lain

] India

13. Pendapatan Keluarga Sebulan

[

RM8,000.00 RM8,001.00

] Kurang RM2,000.00 [ ] RM2,001.00 – RM4,000.00 [ ] RM4,001.00 – 6,000.00 [ ] RM6,001.00 – [ ] Lebih

BAHAGIAN B : TAHAP LITERASI KOMPUTER 1. Sangat tidak mahir PERKARA Saya boleh mengenal pasti / memulakan / menggunakan ……………. 1. Menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran 1 2. Tidak mahir 3. Sederhana mahir 4. Mahir 5. Sangat mahir TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

2. Operasikan komputer, contohnya memulakan dan menutup sistem komputer, 1 menyambungkan kabel ke setiap perkakasan komputer dll 3. Nama dan fungsi perkasasan komputer, contohnya skrin, hardisk, papan 1 monitor, tetikus, pencetak, pengimbas dll 4. Mentakrifkan istilah teknologi komputer, contohnya RAM, BIT, GB dll 1 5. Internet Explorer, Mozilla Firefox dll 6. Enjin carian (Search engine) seperti Yahoo, Google dll 7. Microsoft Office Word 8. Microsoft Office Excel 9. Microsoft Office Acces 10. Microsoft Office Publisher 11. Microsoft Office PowerPoint 12. Microsoft Office Outlook 13. Microsoft Office OneNote 14. Microsoft Office InfoPath 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15. Microsoft Office Groove

1

2

3 4 5

BAHAGIAN C : TAHAP PENGGUNAAN (TKM) DALAM PROSES PEMBELAJARAN 1. Tidak pernah PERKARA Dalam bidang pembelajaran, saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut …….….. 1. Menggunakan perisian seperti Microsoft Word untuk menaip surat, nota, latihan dan dokumen-dokumen lain berkaitan pembelajaran 2. Menggunakan perisian hamparan elektronik (spread-sheet) seperti Microsoft Excel untuk menyiapkan tugasan sekolah 3. Menggunakan perisian persembahan multimedia seperti Microsoft Power Point untuk tugasan pembentangan dalam bilik darjah 4. Menggunakan perisian grafik dan ilustrasi seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Painter, Corel Draw dll untuk tujuan pembelajaran 5. Menggunakan perisian Microsoft Publisher untuk membuat majalah sekolah, buletin, pamphlet, katalog, kad dan sebagainya 6. Melayari laman web (www), enjin carian Google atau Yahoo untuk mencari maklumat tambahan berkaitan isi / konsep mata pelajaran 7. Menghantar / menerima e-mel daripada rakan-rakan sekolah atau guru-guru berkaitan dengan pelajaran 8. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan (newsgroup) dengan rakan sekolah atau guru-guru berkenaan dengan pelajaran 9. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea, berbincang suatu isu pelajaran dengan rakan-rakan atau guru sekolah 10. Menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) untuk tujuan pembelajaran 11. Membaca surat khabar, majalah akademik dan buku-buku secara on-line untuk tujuan pembelajaran 12. Mendapatkan maklumat tentang pembelajaran dari ensaiklopedia, Wikipedia, direktori, kamus, buku elektronik dll 13. Melayari Portal Pendidikan Utusan Melayu, MySchoolNet atau seumpamanya untuk tujuan tutorial / latih tubi dll 14. Berhubung dengan rakan-rakan sekolah lain berkaitan dengan pembelajaran dengan menggunakan kemudahan TMK 85 2. Jarang-jarang 3. Sederhana kerap 4. Kerap 5. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

Mel Elektronik (E-mel) – menghantar / menerima e-mel dalam bentuk teks. pakar profesional. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea. fail untuk konfigurasi. World Wide Web (WWW) – melayari laman web untuk mencari maklumat. cara pemakaian. menempah tiket kapal terbang dll secara on-line 12. berkongsi maklumat dengan rakan sekolah. menonton program televisyen / filem. 1. grafik. mendengar lagu secara on-line dll 86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. sesebuah jabatan. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan 10. Hiburan dan Permainan – menggunakan perisian multimedia yang menggabungkan aksi pantas. melihat teks. Pendidikan dan Latihan – mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. Tidak pernah PERKARA Saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut ……………. Kerap 5. audio. Perniagaan – mendapatkan maklumat tentang produk. Protokol Pemindahan Fail (FTP) – menggunakan kemudahan perisian seperti WS-FTP untuk tujuan pemindahan dokumen. perisian. Telnet : Menggunakan Capaian Komputer Jarak-Jauh – untuk mencari data. video. filem dll 6. bertukar pendapat. memuat turun dan memuat naik lagu. buku. Sederhana kerap 4. video. pertubuhan. Perbincangan dalam Kumpulan (News Group) / Facebook – mengadakan perbincangan. grafik. guru sekolah. gambar. menempah pembelian barang / perkhidmatan secara on-line dll 11. bil elektrik. Jarang-jarang 3. orang perseorangan dll 2. kad kredit.BAHAGIAN D : POLA PENGGUNAAN (TKM) DALAM KALANGAN MURID 1. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 . Pendidikan dan Hiburan – menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) 9. berbincang suatu isu dengan rakan. Kemudahan pembayaran – membantu ibu-bapa membayar bil telefon. majalah. animasi dll 3. Perkhidmatan lain – membaca surat khabar. latihan secara berperingkat. kursus dll 8. animasi. warna menarik. masyarakat luar dll 4. majalah (daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dll) 7. maklumat. guru-guru. audio. ibu-bapa dll 5. syarikat. buku.

bahan. Saya biasa menggunakan laman sembang (chatting) dengan rakan-rakan sekolah 1 1 2 2 3 4 5 3 4 5 TERIMA KASIH 87 . Sumber Rujukan – mendapatkan maklumat. kamus. direktori. buku elektronik dll 14.13. Wikipedia. berita dari ensaiklopedia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.