BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Masyarakat dunia pada abad ke-21 ini merupakan suatu masyarakat yang hidup dalam era globalisasi yang berorientasikan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK), atau dikenali sebagai information technology and communication (ICT). Impak globalisasi telah menuntut kebergantungan masyarakat terhadap perkembangan teknologi TMK dalam seluruh aspek kehidupan seharian. Perkembangan TMK telah memberi implikasi yang amat besar terhadap bidang politik, sosial, ekonomi termasuk juga bidang-bidang seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian, hiburan, perubatan, pentadbiran kerajaan, dan tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.

Secara tradisional peranan guru adalah sebagai pengajar dan penyampai ilmu pengetahuan. Kaedah pengajaran adalah berpusatkan guru, dan gurulah sumber ilmu dan pusat segala-galanya. Kesan ledakan kemajuan teknologi komputer dan TMK telah melebarkan takrif peranan seseorang guru, iaitu bukan sebagai pengajar semata-mata tetapi mengambil peranan sebagai pemudah cara atau fasilitator. Sebagai pengurus pendidikan, sewajarnya guru-guru mempunyai kebolehan dan kemahiran memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber

untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran (P&P) dan tahu menggunakan teknologi komunikasi seperti CD-ROM, cakera padat, video, komputer, komputer bimbit, dan perisian-perisian aplikasi komputer seperti e-mail, pengkalan data, pemprosesan perkataan, hamparan eletronik, internet, perisian persembahan dan lain-lainnya. Proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan

1

komputer akan menjadi lebih berkesan dengan kewujudan teknologi multimedia kerana pendidik boleh mempelbagaikan persembahan mereka. Mohd Zaliman et al. (2001) menyatakan teknologi multimedia kian diiktiraf sebagai alat bantuan pengajaran yang sesuai dalam membantu para pendidik untuk mendalami dan mendasari cabaran dunia pendidikan era baru. Arus pemodenan kemahiran TMK ini bukan sahaja menukar secara besar-besaran teknik pengajaran oleh seseorang guru, tetapi juga memberi impak yang amat mendalam terhadap kaedah pembelajaran bagi seseorang murid. Dengan sendirinya, impak kemajuan bidang TMK telah mengubah secara besar-besaran cara murid menimba, memproses, mengaplikasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Dalam arus perdana ini, guru dan juga murid harus bersedia terhadap persaingan global TMK yang tiada batas dan sempadan.

Lantaran perkembangan TMK secara global, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengorak langkah bersama dan berusaha menyesuaikan diri dengan arus perubahan persekitaran. Penggunaan TMK di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi telah diperluaskan. Dasar-dasar dan perancangan yang kondusif terhadap perkembangan TMK telah dilancarkan. Ini bermula dengan memperkenalkan mata pelajaran yang berkaitan TMK seperti Perkomputeran dan Teknologi Maklumat untuk murid sekolah menengah, dan juga rancangan penubuhan Sekolah Bestari. Kementerian Pendidikan sebagai badan induk dunia pendidikan telah memainkan peranan penting untuk menghadapi zaman globalisasi dan dunia pendidikan tanpa sempadan dengan memasukkan kurikulum TMK dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Di samping sifat TMK itu sendiri yang membentuk suasana pembelajaran sepanjang hayat dan memberi peluang-peluang pembelajaran yang tidak ada had, maka adalah menjadi suatu kewajaran kepada pengurus-

2

pengurus pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan segera kepada perubahan-perubahan ini. Dapat kita perhatikan bahawa kerajaan amat memberi tumpuan dan keutamaan terhadap pembentukkan masyarakat yang membudayakan ilmu dan maklumat menerusi penggunaan TMK secara luwes dan menyeluruh.

Namun demikian, usaha murni kerajaan ini sukar untuk berjaya sekiranya pelaku masyarakat itu sendiri kurang membudayakan sepenuhnya penggunaan komputer dan kemahiran TMK. Robiah Sidin et al. (2004) mengatakan, terdapat empat angkubah yang saling berhubung kait antara satu sama lain bagi memacu pembudayaan TMK dalam kalangan anggota masyarakat iaitu; pertama, sikap masyarakat dan murid mestilah positif dan bersedia untuk berubah; kedua, prasarana komputer dan rangkaian komunikasi mestilah lengkap dan mencukupi; ketiga, tenaga yang terlibat untuk memperkenal dan memperluaskan teknologi maklumat mestilah mahir; dan keempat, wang mestilah mencukupi untuk menggerakkan semuanya itu.

1.2 Pernyataan Masalah

Warganegara Malaysia dalam era kini, mestilah kalangan mereka yang dapat menangani cabaran yang dibawa oleh arus globalisasi dan ledakan pengetahuan serta maklumat yang terkini. Anak-anak watan yang hendak dilahirkan mestilah sepatutnya berupaya untuk merancang masa depan dengan bijak, berhikmah dan tepat bagi tujuan adaptasi dengan budaya dan nilai semasa. Kealpaan dan kelekaan dalam mengharungi kehidupan semasa tanpa kemahiran TMK hanya akan menyebabkan sesiapa sahaja terpinggir dan tersingkir dalam global village, (Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman, 2008).

3

Dalam era globalisasi sekarang, salah satu aset yang amat penting dan perlu ada pada seseorang murid terutamanya murid-murid sekolah menengah atas, ialah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Muridmurid bukan sahaja dituntut untuk memiliki kepintaran dan pengetahuan dari segi penguasaan kandungan mata pelajaran, tetapi sepatutnya mahir dalam penggunaan teknologi berasaskan komputer. Antara faktor keperluan memiliki kemahiran TMK ini ialah untuk membantu muridmurid mencari dan memperoleh maklumat dari sumber terbuka tanpa terhad, berkomunikasi dengan berperantaraan komputer, melaksanakan tugasan sekolah, membuat persembahan dan menganalisis data (Norizan & Mohamed Amin, 2003). Teknologi TMK juga penting untuk keperluan sosial murid-murid seperti berinteraksi di alam maya, membantu meningkatkan aktiviti luar darjah atau melaksanakan hobi, penciptaan idea kreatif dan mencari maklumat berkaitan bidang pembelajaran diri masing-masing.

Antara kemahiran TMK yang perlu dikuasai terlebih dahulu oleh murid ialah kemahiran asas menggunakan komputer, kemahiran aplikasi seperti pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, email, browser WWW, aplikasi grafik dan aplikasi yang menjurus kepada bidang pelajaran mereka. Dalam erti kata lain, para murid perlu literasi komputer atau “celik komputer”.

“Buta komputer” pada masa kini adalah sama dengan buta huruf pada tahun 60-an walaupun anda seorang pemegang ijazah dari institusi pengajian tinggi”. (Baharuddin Aris et. al, 2001)

4

Oleh itu. keperluan asas yang perlu dimiliki oleh para murid ialah memiliki pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang memadai bagi membolehkan mereka menikmati dan mempelbagaikan sumber maklumat yang tidak terhad. 2000). ketika negara kita sedang menuju ke arah pembentukkan masyarakat bermaklumat dan masyarakat berasaskan nilai maklumat. meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. kajian ini diperlukan untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid.Memandangkan literasi komputer adalah antara kemahiran yang begitu penting pada era TMK. Oleh itu. meninjau sejauh mana murid-murid tingkatan enam mengguna dan membudayakan TMK dalam proses pembelajaran. Berasaskan perbahasan tersebut. dan seterusnya membuat perbandingan tentang tahap literasi dan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran. dan membina penjanaan budaya pemikiran kritis dan kreatif dalam pemerolehan pembelajaran (Mashitoh Y. 5 . maka buta komputer perlulah dihapuskan dalam kalangan murid dan masyarakat amnya kerana ia merupakan komponen utama dalam bidang TMK. & Maharan M. para murid yang tidak mampu menguasai teknologi maklumat bukan sahaja dianggap ketinggalan dari segi pencapaian prestasi. tetapi boleh dikatakan jumud ilmu pengetahuan. Perkembangan pesat TMK telah mewujudkan banyak laman sesawang dan pangkalan data atas talian yang memerlukan kemahiran murid-murid sekolah untuk mencapai dan mengolah maklumat tersebut..

2 Sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka? 1.4 Soalan Kajian Soalan-soalan kajian ialah.5 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki.4.2 Meninjau tahap pembudayaan TMK oleh murid-murid dalam proses pembelajaran 1.3. 1.6 Membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1.3.1.3 Objektif Kajian Kajian ini dilakukan untuk. dan 1.3 Apakah pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam? 6 .3 Meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid 1.1 Apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam? 1. 1.4.4 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1.4.1 Mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam 1.3.3.3.3.

dapatan kajian membolehkan pihak-pihak yang berkenaan mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid tingkatan enam. 7 . Oleh itu. Kementerian Pelajaran Malaysia sedang merangka dan melaksanakan kurikulum baru bagi keperluan murid-murid tingkatan enam mulai tahun 2009 ini. pihak kementerian boleh mengaju dan merangka suatu dasar berkenaan penggunaan dan pembangunan teknologi TMK bagi warga sekolah.4. pihak-pihak yang berkenaan akan mendapat gambaran awal mengenai tahap kesediaan TMK oleh murid-murid tingkatan enam. Ini kerana.4. dan mengenal pasti sejauh manakah murid-murid sekolah membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka. Berdasarkan dapatan kajian ini nanti. Maka dengan itu. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan juga Pejabat Pelajaran Daerah (PPD).4 Adakah murid aliran sains mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusian? 1. dan 1.6 Adakah tahap pembudayaan TMK dalam proses pembelajaran murid aliran sains melebihi murid aliran kemanusiaan? 1. Sementelahan pula. mengenal pasti corak atau pola pembudayaan teknologi TMK oleh murid-murid. dapatan kajian ini boleh memberi gambaran awal berkenaan dengan tahap kesediaan TMK oleh murid-murid.4.1.5 Signifikan Kajian Kajian ini amat penting kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).5 Adakah murid perempuan mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid lelaki?.

Hasil kajian ini nanti akan menyedarkan guru-guru tentang peluang dan kebaikan-kebaikan apabila mereka membudayakan teknologi TMK dalam proses pengajaran masing-masing. penolong kanan kokurikulum dan ketua-ketua bidang mata pelajaran. mentadbir keputusan peperiksaan dan sebagainya.Kajian ini juga penting kepada pihak pentadbir sekolah.6 Batasan Kajian Responden kajian ini adalah dalam kalangan murid tingkatan enam di tiga buah sekolah harian biasa dalam Daerah Gombak. Selain itu. di samping berkomunikasi atau berteraksi dengan murid masing-masing. pengurusan badan uniform. kelab sukan dan permainan. dapatan kajian ini membolehkan mereka mengenal pasti dan memahami peluang dan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi TMK dalam kalangan murid-murid mereka. Dengan itu. 1. pihak pentadbir ini akan merangka perancangan yang responsif terhadap budaya penggunaan kemudahan TMK di sekolah. yang terdiri daripada pengetua. Selangor Darul Ehsan. dapatan kajian ini juga amat berguna kepada guru-guru mata pelajaran. penolong kanan hal ehwal murid. penolong kanan akademik. Penggunaan TMK ini memudahkan guru-guru melaksanakan tugasan pengajaran dalam kelas. mengorganisasikan kelas. Ini kerana. Selain itu. Seterusnya. kemahiran TMK juga memudahkan tugasan guru dalam pengurusan panitia mata pelajaran. guru-guru akan lebih mudah dan bersedia mengapplikasikan kemudahan TMK dalam melaksanakan bidang tugas masing-masing berdasarkan tahap kesedian murid. penolong kanan tingkatan enam. Tiga buah sekolah tersebut 8 .

dapatan kajian mungkin hanya bersesuaian dengan responden pilihan sahaja. pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan murid bermakna. tenaga dan kewangan kerana pengajian adalah di luar waktu kerja (part time). peradaban sesuatu masyarakat yang diwarisi secara indotrinasi atau secara sukarela. pembudayaan pula adalah mengamalkan atau melaksanakan sesuatu budaya dalam kehidupan. Oleh itu. Oleh itu. 9 . pengkaji mendapat kekangan masa. agak mudah untuk mendapatkan maklumat dan kerjasama daripada responden.7 1 Pembudayaan Kamus Dewan. jantina dan tahap sosioekonomi keluarga mungkin membatasi kajian ini. Pengkaji memiliki sedikit kelebihan kerana mengajar murid tingkatan enam di salah sebuah sekolah responden tersebut. Edisi Keempat mentakrifkan perkataan budaya sebagai satu cara hidup. pegangan. Data-data seperti kumpulan etnik murid. Walau bagaimanapun. tradisi.7 Definisi Operasional 1. Manakala. pinggir bandar dan luar bandar di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. dan mempertahankan serta memastikan kelangsungan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. mengamalkan atau melaksanakan penggunaan TMK dalam kehidupan seharian seseorang murid. kefahaman.dipecahkan kepada kategori bandar. Perbelanjaan pengajian dan kajian ini dibiayai sendiri oleh pengkaji. Oleh itu. 1.

kesedaran – menyedari kepentingan dan kepelbagaian kegunaan komputer dalam masyarakat masa kini. menyimpan dan memindahkan maklumat dalam bentuk elektronik”. Shanuddin Zakaria (2000). Teknologi maklumat Kamus Dewan. dan ketiga. (2005). Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai “tahu menggunakan dan mengendalikan computer”. pemprosesan dan penyebaran maklumat secara elektronik. secara umumnya literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan applikasi komputer dalam kehidupan seharian. dan teknologi maklumat dan komunikasi Literasi komputer Kamus Dewan. Baharuddin Aris. Turban et al. pula menjelaskan.2 Literasi komputer. TM merujuk kepada bahagian 10 . mentakrifkan teknologi maklumat atau information technology (IT) sebagai. Maka. al (2001) mentakrifkan literasi komputer atau celik komputer melalui tiga konsep iaitu. “semua jenis peralatan / perkakasan teknologi yang digunakan untuk memproses. Scott (2006). Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat (TM) sebagai “teknologi yg berkaitan dgn pe-merolehan.7. penyimpanan. pertama. pengetahuan – mempunyai pengetahuan tentang konsep dan senibina sistem sesebuah komputer berfungi. teknologi maklumat. et. kedua.1. menjelaskan literasi komputer sebagai keupayaan untuk memahami bagaimana sesuatu komputer berfungsi. interaksi – berkemampuan untuk berinteraksi atau mengapplikasikan teknologi komputer.” Mohd.

Teknologi maklumat dan komunikasi Kamus Dewan. masa.teknologikal dalam sistem maklumat yang meliputi perkakasan. rangkaian. perisian. menyimpan. Ia merangkumi komunikasi tanpa sempadan yang mana tidak ada jurang pemisah untuk kedua-dua pihak berkomunikasi atau berinteraksi pada bila-bila masa. (2006) mendefinisikan TMK sebagai komunikasi yang menggunakan teknologi terkini sebagai alat untuk berhubung antara satu sama lain. Penggabungan komputer dengan teknologi rangkaian ini akan melahirkan ‘penyatuan teknologi’ iaitu teknologi yang menyatukan beberapa industri melalui pelbagai peranti penukaran maklumat dalam bentuk elektronik yang boleh digunakan oleh komputer. Bagi warga pendidik seperti guru dan pensyarah. TM boleh didefinisikan sebagai peralatan teknologi komunikasi yang boleh digunakan untuk tujuan mengumpul. “teknologi yg berkaitan dgn pemerolehan. penyimpanan. Definisi lain bagi teknologi maklumat ialah teknologi yang menggabungkan teknologi komputer dengan talian komunikasi berkelajuan tinggi.” Abdul Manaf Bohari et al. dan peranti-peranti lain.. pem-prosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan tele-komunikasi. pangkalan data. 11 . memproses. Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) sebagai. Ini bermaksud TMK melibatkan penggunaan suatu teknologi sebagai alat dalam melaksanakan proses komunikasi dan ia juga merupakan media perantara menghubungkan antara pelbagai pihak tanpa mengira situasi. dan menghantar mel elektronik (e-mel) atau CD-ROM yang dapat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Abdul Manaf Bohari et al. 2006). dan lokasi geografi.

Manakala. murid akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM).Perbezaan takrif antara TM dengan TMK adalah dari aspek komunikasi. Terdapat dua aliran pengajian di tingkatan enam. tetapi juga melibatkan penggunaan alatan TM tersebut untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam pelbagai hala.7. 12 . murid-murid mempunyai pilihan sama ada melanjutkan pelajaran ke tingkatan enam. iaitu aliran Sains dan aliran Kemanusiaan. politeknik.3 Tingkatan enam Selepas menamatkan persekolahan di tingkatan lima. dan kolej atau universiti. TM dirujuk sebagai penggunaan alatan yang dicipta untuk memperoleh. atau pusat pengajian tinggi swasta (IPTS). Tahun pertama dikenali sebagai tingkatan enam bawah dan tahun kedua dikenali sebagai tingkatan enam atas. Di akhir persekolahan tingkatan enam atas. Pengajian dalam tingkatan enam mengambil masa selama dua tahun. dan menyampaikan maklumat. TMK bukan sahaja merujuk kepada penggunaan alatan untuk memperoleh maklumat. menjejak. 1. sama ada pusat pengajian tinggi awam (IPTA). matrikulasi. menyimpan.

guru-guru pelatih. pelajar universiti.2 Penggunaan TMK Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Penggunaan TMK menyediakan peluang yang unik dan cabaran menarik terhadap proses pengajaran oleh seseorang guru dan juga aktiviti pembelajaran bagi seseorang murid. Bab ini akan mengupas tentang tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran seseorang murid. 13 .1 Pendahuluan Terdapat beberapa kajian lepas yang mengkaji tentang tahap literasi komputer dan kemahiran TKM dalam kalangan murid-murid. Aktiviti pengajaran oleh guru tidak hanya berkisar terhadap bahan bantu maujud dalam bilik darjah. Selain itu. 2007). 2.BAB 2 : LITERATUR KAJIAN 2. terdapat pelbagai jenis kajian yang ingin mengupas tentang tahap kemahiran dan masalah pengaplikasian TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). tetapi mendapatkan pelbagai bahan sumber maklumat melepasi daripada kawasan sempadan bilik darjah di sekolah (Rozinah Jamaludin. susur galur perkembangan TMK dalam bidang pendidikan di Malaysia. Murid juga tidak lagi hanya mengakses kepada buku teks dan guru-guru sekolah sahaja. dan juga mengesan tentang corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid. tetapi melangkaui sempadan pemikiran murid dengan berbantukan TMK. dan juga guru-guru sekolah. berbanding corak pengajaran tradisional dalam bilik darjah.

Penglibatan secara serius pihak KPM dalam memperkenalkan TMK dalam P&P dapat dilihat dengan jelas melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 6/2003: Dasar Pengajaran Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran KP (BS) 8591/Jld. 14 . khususnya dalam bidang TMK. melalui pekeliling ini pihak KPM menjelaskan bahawa perisian kursus. Keterampilan dan keperibadian yang mulia akan tetap menjadi tunjang dan ikutan utama profesion perguruan. Pekeliling ini menyatakan KPM teleh membekalkan pelbagai jenis peralatan TMK ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan keberkesanan proses P&P. Kemudahan TMK tidak mengubah peranan guru. Penggunaan TMK dapat mengurangkan beban tugas guru dan murid di mana setiap kerja dapat dilakukan dengan kemas. Aktiviti pembelajaran hendaklah dirancang dengan teliti oleh guru supaya kemudahan TMK dapat digunakan dengan berkesan. XVIII. malah sebaliknya guru akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Di antara perkakasan dan perisian yang dibekalkan ialah komputer dan peranti-perantinya. sistem multimedia digital. dan perisian-perisian pendidikan. rancangan TV pendidikan. Selain itu. khususnya dalam menghadapi cabaran dan era globalisasi kini. Kemudahan TMK amat bermanfaat kepada guru dan murid serta ibubapa. makmal komputer dan pelbagai peralatan TMK wajib digunakan dan dimasukkan dalam Buku Rancangan Mengajar Harian. TMK hanya akan bertindak sebagai sumber dan alat bantu dalam proses P&P.Bagi golongan pendidik. teratur dan sistematik. terdapat beberapa perkara penting yang perlu difahami berhubung dengan penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

projektor LCD. boleh meningkatkan motivasi. Dalam pembelajaran secara tutorial. penerokaan. 2001). 2001). dan. Tutorial Penggunaan TMK untuk pembelajaran tutorial bermaksud menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan (PPK. iaitu sebagai alat. murid pula boleh belajar mengikut kemampuan sendiri. dan aspek pembelajaran murid. aplikasi dan untuk komunikasi (PPK. aspek pengajaran guru. penggunaan TMK dalam P&P dapat dikategorikan kepada empat bahagian atau pecahan. Dengan menggunakan kaedah secara tutorial. demonstrasi sesuatu situasi pelajaran dimana ianya dikawal secara turutan oleh suatu sistem. aktiviti pembelajaran murid dikawal oleh guru atau oleh sistem perisian itu sendiri. cakera keras ataupun maklumat diakses terus dari laman web. pembelajaran secara ekspositori iaitu suasana P&P dimana guru menyampaikan pelajaran kepada murid yang pasif. Pendekatan dan syarat asas penggunaan TMK dalam P&P mestilah sesuai dengan kemahiran seseorang guru. dan sesuai dengan keperluan murid. Pembelajaran secara tutorial ini menggunakan perkakasan seperti komputer. untuk latih tubi yang juga disampaikan dan dikawal oleh sistem. dan perisian pendidikan yang biasanya disimpan dalam CD-ROM. Ianya boleh dilihat dari dua aspek iaitu. di samping membolehkan murid belajar tanpa penyeliaan seseorang guru. Dalam konteks pembelajaran.Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P. 15 . Pembelajaran secara tutorial merangkumi. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mentakrifkan Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai menggunakan TMK secara berfikrah. guru boleh mengindividukan pembelajaran murid. tutorial.

murid menggunakan perisian Microsoft Word untuk menghasilkan karangan. 2001). penyelesaian masalah. Aplikasi Penggunaan TMK sebagai alat aplikasi ialah apabila TMK digunakan untuk membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran. Pembelajaran secara penerokaan membolehkan seseorang murid berpeluang menentukan hala tuju pembelajaran secara kendiri. aktiviti pembelajaran murid adalah secara bebas di mana seseorang murid boleh mengawal atau menentukan maklumat yang diperoleh dengan cara ‘meneroka’. melalui e-mel dan sidang video untuk berbincang tentang pelajaran. dan memberi peluang murid menangani masalah sebenar di dalam kelas. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. Pendekatan pembelajaran secara penerokaan adalah mendokongi teori pembelajaran konstruktivisme di mana ia menekankan pemikiran secara kritis dan kreatif. melihat demonstrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid tersebut (PPK. Dalam pembelajaran secara penerokaan. dan sebagainya. Penggunaan TMK sebagai 16 . portal pendidikan dan sebagainya. menulis nota. mendorong murid terlibat dengan lebih aktif dalam pembelajaran. pengalaman pembelajaran secara autentik. mengedit atau mengubah karangan dan nota. mengalami.Penerokaan Penggunaan TMK sebagai alat pembelajaran penerokaan bermaksud menggunakan TMK sebagai alat perantaraan untuk. dan. mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM. dan membina pengetahuan melalui interaksi sosial. Sebagai contoh. internet. Murid juga boleh menggunakan aplikasi akses internet contohnya.

Dengan kemudahan TMK. Dengan 17 . daerah. video dan sebagainya (PPK. Salah satu contoh teknik pembelajaran yang menyokong penggunaan komunikasi melalui TMK ialah pembelajaran kolaboratif. 2001). di mana murid saling mempelajari dan membantu sesama mereka membangunkan kemahian kognitif. kemahiran berkomunikasi melalui TMK amat diperlukan. teks. Kalangan murid bukan sahaja berkomunikasi dalam bilik darjah. Teori ini menyatakan. budaya atau persekitaran sosial akan membantu pembelajaran seseorang murid. Komunikasi Kemudahan TMK berfungsi sebagai alat penghubung komunikasi apabila digunakan untuk membolehkan para murid dan guru berhubung antara satu sama lain dari lokasi berbeza bagi menghantar. Dengan menggunakan TMK sebagai alat aplikasi. negeri dan antarabangsa. Dalam hal ini. murid boleh memberikan tumpuan untuk melakukan aktiviti pembelajaran secara autentik. individu ke individu. menghantar dan menerima pelbagai bentuk maklumat. bertutur dan bekerjasama (PPK. 2001). Teknik pembelajaran secara kolaboratif menggalakkan murid-murid bekerjasama dalam kumpulan melalui aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan. Komunikasi melalui TMK boleh dalam bentuk. tetapi melangkaui sempadan sekolah. Terdapat banyak kemudahan internet dan TMK yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi bagi pembelajaran muridmurid. murid dan guru boleh berkongsi bahan. dan daripada ramai individu ke ramai individu yang lain. secara diri individu. audio. meta kognitif. menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. seorang individu kepada ramai individu.alat aplikasi menyokong teori pembelajaran sosio-budaya (socio-cultural learning). grafik. dan dapat meningkatkan ketepatan atau kecekapan pemerolehan dapatan pembelajaran.

menggunakan TMK sebagai alat kemudahan komunikasi. E-mail (Mel Eletronik). Bagaimana kemudahan TMK dapat membantu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran? Apakah faedah dan kelebihan yang ditawarkan oleh TMK dalam proses pengintegrasian P&P? Bagi memudahkan kajian terhadap penggunaan TMK dalam proses P&P. Kemudahan TMK terutamanya Internet telah menyediakan beberapa applikasi. murid boleh melibatkan diri dalam proses pembelajaran melalui peer group yang bersifat global. Setiap pesanan yang dihantar. animasi dan suara (voice mail). kita harus mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi internet dan TMK. Telnet. Kumpulan Diskusi dan Berita. akan melibatkan kos yang amat minimum. E-mail (Mel Eletronik) Mel eletronik merupakan mel yang dihantar secara elektronik menerusi sistem komputer. Internet Relay Chat (IRC). Pesanan dan pertanyaan boleh ditulis bila-bila masa dan dihantar dari rumah atau pejabat. audio. dan juga boleh melibatkan pakar baik dari dalam atau luar negeri ke dalam proses pembelajaran mereka. antaranya. dan akan sampai kepada penerima dalam masa yang singkat melepasi kekangan lokasi geografi. alamat penerima dan isi kandungannya. tetapi tidak memerlukan setem bagi tujuan penghantaran. penghantaran melalui e-mel boleh melibatkan imej grafik. Penghantaran maklumat tersebut boleh dilakukan sama ada dari seorang ke 18 . E-mel hampir sama dengan mel biasa iaitu mempunyai alamat pengirim. dan File Transfer Protocol (FTP). Selain daripada bentuk teks. Laman Web (WWW). E-mel adalah satu perkhidmatan internet yang popular dan memudahkan guru dan murid berkomunikasi antara satu sama lain. video.

2009). dan. Melalui kemudahan e-mel. berkomunikasi secara dalaman dan luaran sesama guru. pantas dan mengambil masa yang singkat. Selain itu. yakni sekumpulan penerima secara serentak. teknik pengajaran yang terbaik. dan pihak jabatan serta kementerian. Kelebihan e-mel banyak meringankan beban tugas seorang guru. murid-murid juga boleh menggunakan e-mel untuk berhubung dengan guru-guru di sekolah dan juga dengan ibu-bapa masing-masing. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid melalui e-mel ialah. mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal. menghubungi agensi pusat dan swasta serta institusi pendidikan lain mengenai sesuatu program dan polisi yang di gunakan khususnya dalam penyelesaian sesuatu masalah pendidikan (Tengku Zawawi. pelajar. dan. menggalakkan perkembangan bahasa terutama bahasa Inggeris melalui komunikasi dengan rakan pena di luar negara. latihan dan penilaian. berkongsi menjalankan sesuatu projek dengan murid dari sekolah-sekolah lain. memperolehi bahan dan teknik di dalam menyelesaikan sesuatu masalah pelajaran secara on-line (Tengku Zawawi. 19 . berkongsi dan bertukar pendapat berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran. segala maklumat dan bahan penting dapat dipindah dan disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan mudah. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru dengan mengunakan e-mel ialah. 2009). berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai latar belakang dan budaya mengenai berbagai isu semasa. ibu-bapa. idea kreatif dan inovatif. bahan bantu mengajar dan sebagainya.seorang atau dari seorang kepada ramai. Seseorang guru juga boleh menerima dan memeriksa hasil tugasan latihan muridnya melalui kemudahan emel.

2009). pengimbas web (web browser) diperlukan. dan maklumat kesihatan serta bermacam-macam maklumat lain yang boleh diperolehi dengan mudah dan cepat. Internet Relay Chat Internet Relay Chat (IRC) dicipta oleh Jarkko Oikarinen. Para murid juga boleh memperoleh pelbagai maklumat tambahan berkaitan dengan pembelajaran mereka. rancangan pengajaran.org:90/web. Laman web merupakan komponen yang menjadikan internet lebih menarik dan paling diminati oleh sesiapa sahaja yang dapat mengaksesnya. Dengan lebih 50 juta tapak laman web dan dengan pertumbuhan 10 peratus setiap hari. seorang pelajar kolej yang berminat dalam perbualan interaktif melalui komputer. Bagi meneroka laman web. Internet Explorer dan sebagainya.html). pendidikan keibu-bapaan. contohnya Netscape Communicator.cnidr.intro. Para pendidik boleh mendapatkan kandungan teks penuh. Perbezaannya adalah 20 . artikel. Dicadangkan bahawa WWW dalam pendidikan boleh berperanan sebagai tutor. laman web merupakan sumber maklumat tak terhingga kandungannya (Tengku Zawawi. pusat sebaran dan penerbitan. Perbualan dalam IRC adalah persis seperti perbualan sekumpulan rakan dalam sebuah restoran atau kafeteria. medan perbincangan (forum) dan pemandu (melalui enjin carian).Laman Web (WWW) Rangkaian sedunia WWW adalah merupakan satu koleksi besar dokumen yang dikenali sebagai ‘laman web’ atau laman sesawang. dan lain-lain bahan bantu P&P seperti maklumat mengenai projek-projek yang boleh dijalankan oleh murid. yang menghuraikan cara-cara menggunakan World Wide Web khususnya dalam mereformasikan kurikulum. Terdapat satu contoh laman iaitu (http://k12.

di samping memudahkan tugas-tugas pengurusan oleh pihak guru dan pentadbir sekolah. Guru. Kemudahan Telnet amat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Gopher dan WWW menyediakan alternatif pakej program dalam internet. komunikasi boleh berlaku antara guru dengan guru. Antara beberapa tapak chat yang polular ialah chat. dan juga perpustakaan melalui kemudahan ini. guru dengan ibubapa murid.pendeta.yahoo.um. Dengan kemudahan Telnet. guru dengan murid. Salah satu contoh kemudahan Telnet ialah www.edu.exite.my di mana para pelajar mengakses untuk mencari maklumat dari 21 . Telnet boleh diakses dengan kata laluan (password) atau dibuka secara percuma kepada orang ramai.com dan www. perkhidmatan pengkalan data. kita boleh mencari dan menggunakan sumber pada komputer di mana-mana sahaja di dunia tanpa menelan kos yang tinggi.menaip di komputer sambil berbual. Pengguna boleh menggunakan perkhidmatan papan bulletin (BBS). Seseorang individu boleh menerokai lokasi komputer jarak jauh dengan menggunakan alamat Protokol Internet (IP). yang membenarkan pengguna mengakses dan mengawal komputer yang terletak jauh (remote login) tanpa mempunyai sambungan fizikal. murid dan pengguna-pengguna lain boleh berkomunikasi dan berbincang apa sahaja termasuk isu-isu yang membabitkan bidang pelajaran. Telnet Telnet ialah satu protokol yang pertama. dan begitulah sebaliknya. Dengan menggunakan kemudahan IRC. Pada hari ini. guru dengan pihak pentadbir seperti jabatan atau kementerian pelajaran. Sering kali pengguna menggunakan nama samaran ketika berbual dan berhubung.com/channel/chat.

cnidr. Senarai kumpulan diskusi eletronik dalam pendidikan boleh didapati dari salah satu contoh laman web iaitu http://k12. kita boleh membaca atau menyertai perbincangan dalam kumpulan (News Group) tentang pelbagai subjek mengikut minat dan cita rasa kita. Kumpulan berita dan diskusi secara asasnya adalah aplikasi dan lanjutan kepada penggunaan e-mel secara berkesan. Komuniti-komuniti yang terbentuk secara elektronik yang mempunyai minat yang sama membolehkan ahli-ahli yang menyertai kumpulan diskusi berkongsi pendapat dan membantu di antara satu sama lain tanpa batasan sempadan geografi. segala fail sama ada dalam bentuk teks. majalah. grafik. Terdapat beribu-ribu kumpulan diskusi yang boleh disertai oleh pendidik dan juga murid mengikut minat mereka.rangkaian Perpustakaan Universiti Malaya berkaitan dengan buku. terdapat pelbagai perisian yang boleh dimuat turun (download) sama ada secara percuma ataupun berbayar. jurnal. Kumpulan Diskusi dan Berita Di internet. Kita juga boleh 22 . audio atau video amat mudah untuk dipindahkan dari satu komputer kepada komputer yang lain dengan menggunakan File Transfer Protocol (FTP).org:90/list. Pada hari ini.html. Segala bahan pembelajaran yang terdapat dalam sesuatu penerima (di mana-mana institusi pendidikan) boleh dipindahkan ke dalam komputer kita di rumah atau di sekolah tanpa mengalami sebarang perubahan. kajian penyelidikan dan sebagainya. File Transfer Protocol (FTP) Menerusi internet.

Semua kemudahan di atas boleh dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kumpulan perbincangan elektronik. dan murid-murid juga perlu memilih aplikasi yang berguna untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Murid-murid perlu terdedah kepada capaian intelektual. pemindahan fail. 23 . gopher. terutama para pendidik dan murid-murid di seluruh dunia. Semuanya menggunakan kemudahan FTP. perancangan aktiviti yang kemas dan teratur amatlah penting. Seseorang murid juga perlu dididik mengenai tanggungjawab dan etika sebagai pengguna "on-line" di dalam mencapai internet.memuatkan kembali (upload) segala fail ke dalam sesuatu penerima untuk dipamerkan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Archie. dan WWW. Tanpa kemudahan untuk mencapai internet. Capaian secara fizikal di dalam internet merupakan kemudahan kelengkapan komputer kepada guru dan murid untuk mencapai internet berserta dengan komponen seperti e-mel. Veronica. pengajaran secara mengintegrasikan internet dalam pengajaran dan pembelajaran sukar berlaku. WAIS. Semua aplikasi tersebut boleh digunakan sama ada sebagai sumber maklumat atau pun sebagai bahan bantu yang diintegrasikan terus dalam proses pengajaran dan pembelajaran. supaya murid-murid dapat menggunakan internet secara maksimum dan optimum. Oleh itu. Para guru harus bijak memilih aplikasi yang sesuai digunakan. Capaian maklumat melalui internet melibatkan dua komponen utama iaitu capaian secara fizikal (physical access) dan capaian secara bijaksana (intellectual access). Namun dengan kemudahan jaringan kerja setempat "LAN" (Local Access Network) hasrat mengintegrasikan internet ke dalam pengajaran boleh dilaksanakan. iaitu kebolehan dan kemahiran menjelajah dunia siber dengan penuh berakhlak dan bijaksana.

500 buah sekolah telah dilengkapkan dengan makmal komputer. Pelaburan dalam projek sekolah bestari adalah satu usaha berterusan kerana kerajaan melihat pendidikan sebagai penyumbang utama kepada pembangunan negara.8 peratus sahaja. dan seterusnya pengenalan Projek Sekolah Bestari di mana konsep ini mula dicadangkan pada tahun 1997 (Norizan Abdul Razak. jumlah komputer peribadi yang dimiliki oleh rakyat Malaysia ialah sebanyak 1.2 juta orang pada tahun 2003.6 peratus daripada rakyat Malaysia telah memiliki komputer.4 peratus pada tahun 2003 tersebut (Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. 2004). Malaysia telah memperkenalkan konsep sekolah bestari dalam tahun 1999 dengan 90 buah sekolah diberikan komputer sebagai projek rintis.2.3 Perkembangan TKM Dalam Bidang Pendidikan Pada tahun 1998. 2006).120 buah sekolah sudah dihubungkan kepada SchoolNet yang menggunakan jalur lebar (Mohd Safar Hasim & Fatimah Yussoof.36 juta. Seterusnya. di mana 16.1 peratus sahaja rakyat Malaysia yang memiliki komputer peribadi. Pada tahun 1998 tersebut. 2006). iaitu kira-kira 6. Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan di Malaysia bermula sejak tahun 80-an dengan beberapa projek rintis seperti Projek Munsyi. dan sebanyak 8. 24 . 4. Perangkaan ini menunjukkan komitmen kerajaan terhadap pendidikan yang menggunakan kemudahan TMK dalam usaha meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Manakala kadar penggunaan internet secara panggilan telah meningkat kepada 11. Walau bagaimanapun. Projek Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan (CIE). jumlah pemilik komputer telah meningkat kepada 4. kadar penembusan internet secara panggilan ialah 1. Konsep sekolah bestari adalah merupakan salah satu daripada tujuh applikasi Perdana Multimedia Super Corridor.

200. Institut Teknologi Mara (ITM) adalah merupakan institusi yang pertama menawarkan program Diploma Sains Komputer pada tahun 1969. TV dan pencetak dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). diploma. 2008). Pengeluaran tenaga pekerja yang berpengetahuan. Malaysia mempunyai lebih daripada lapan belas institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang menawarkan program dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi daripada peringkat sijil.Selain itu. cekap dan berketrampilan dalam bidang teknikal perlu dimulakan dari tahap awal persekolahan lagi. dan membekalkan jaringan untuk membantu para guru dan murid mengakses maklumat tentang pendidikan secara dalam talian. dan menganjurkan kursus dan latihan untuk meningkatkan kemahiran TMK dalam kalangan guru iaitu di mana. TV Pendidikan. penawaran mata pelajaran TMK untuk tingkatan empat dan lima. Penggunaan komputer dan TMK dalam pendidikan amat tepat pada masanya kerana kerajaan berusaha untuk mencapai status negara maju yang berasaskan industri seperti visi yang diwar-warkan dalam Wawasan 2020. oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu. Dan Universiti 25 . Projek MySchoonNet. 2006). Schoolnet. troli. YAB Dato’ Seri Dr. skrin. hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berketrampilan dalam TMK dapat dilihat melalui beberapa projek sekolah seperti Projek Rintis Sekolah Bestari. makmal komputer. Sehingga tahun 2005. ijazah sarjana dan doktor falsafah (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. pembekalan komputer riba. ijazah sarjana muda. Mahathir Mohammad. Pada masa ini.000 orang guru telah pun dilaksanakan oleh KPM (KPM. penawaran mata pelajaran Perkomputeran untuk tingkatan enam. aplikasi internet mula diperkenalkan dalam bidang pendidikan di mana pihak KPM telah melancarkan laman web MySchoolNet sebagai salah satu usaha meningkatkan penggunaan TKM dalam P&P. Projek LCD.

dan baca akhbar. Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Malaya (UM). Dan pada ketika ini. contohnya ke restoran. mengedit atau mengubahsuai karangan atau esei pelajaran dan sebagainya. 2008). contohnya Kolej Damansara Utama (KDU) menawarkan program Diploma Pengajian Komputer dari Universiti Lincolnshire dan Humberside (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. Murid boleh membuka dan 26 . bayar bil secara online. 2.4 Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Sajap Maswan (2009). alQuran. pusat rekreasi. Universiti Teknologi Malaysia (UTM). merumuskan pembudayaan TMK dalam kalangan murid akan berkembang sekiranya murid dapat mengamalkan sekurang-kurangnya enam perkara berikut dalam kehidupan mereka. kemaskini website atau portal. Setiap hari membuka komputer dan melayari internet. Komputer jenis ‘laptop’ adalah ringan dan mudah dibawa ke mana sahaja kita pergi. Segelintir IPTS menawarkan program yang berasaskan TMK secara berkembar dengan universiti luar negara. bahan penyelidikan dan sebagainya secara dalam talian (on-line). buka dan jawab forum. setiap hari buka komputer. hampir semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) menawarkan pengajian berorientasikan sains komputer dan TMK. iaitu. taman permainan dan sebagainya. Seterusnya program pendidikan berasaskan TMK ditawarkan oleh universitiuniversiti yang lain seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Pada bila-bila masa murid boleh menggunakan komputer untuk menyiapkan tugasan sekolah. buku.Sains Malaysia (USM) adalah merupakan universiti yang pertama menawarkan program sarjana muda TMK. semak dan balas e-mel. menaip nota atau latihan. perpustakaan.

menggunakan komputer semasa menunggu kawan atau ahli keluarga berurusan di klinik. guru sekolah. ibubapa. atau melaksanakan hobi masing-masing melalui penggunaan komputer. guru. murid boleh berbincang. Dengan demikian. Para murid akan mengoptimumkan kemudahan TMK sekiranya mereka memiliki kumpulan perbincangan (News Group) sendiri. dengan mudah para murid boleh akses ke internet dan membudayakan TMK dalam kehidupan di mana-mana dan pada bila-bila masa. audio. Membudayakan amalan membuka. Dengan kemudahan rangkaian ini. pakar profesional. Melalui e-mel juga murid boleh berkomunikasi dengan rakan sekolah. gambar. jabatan kerajaan dan sebagainya. berdiskusi dan bertukar-tukar pendapat. ibu-bapa 27 . Dengan kemudahan TMK para murid boleh mengakses internet di mana-mana dan membuka. bank. membaca dan menjawab e-mel setiap hari. Dengan kemudahan modem Wi-Fi Streamyx dan ‘broadband’ atau Vodafon Mobile Celcom yang boleh didapati di pasaran. murid menggunakan masa dan setiap peluang secara optimum dalam meningkatkan prestasi pelajaran. menerima e-mel dalam bentuk teks. maklumat dan sebagainya tentang pembelajaran mereka. menghantar. murid boleh memasuki mana-mana kumpulan perbincangan mengikut kesukaan dan minat masing-masing. bahkan individu profesional berkaitan dengan sesuatu kepakaran atau isu tertentu. Menggunakan kemudahan sidang video (Video Conferencing). Menggunakan kemudahan TMK untuk melakukan perbincangan dalam kumpulan. animasi dan sebagainya. grafik. Dengan kemudahan TMK juga. atau web-cam untuk berkongsi idea atau berbincang suatu isu dengan rakan. video.

Sekiranya murid-murid membudayakan kemudahan pemindahan fail ini dalam kegiatan berunsurkan internet mereka. latihan secara berperingkat. Contohnya. 28 . mendapatkan maklumat buku. Sekiranya murid menggunakan kemudahan ini dan membudayakannya dalam kehidupan seharian. jurnal dan sebagainya melalui kemudahan rangkaian Perpustakaan Negara. Perisianperisian untuk pendidikan dan latihan banyak terdapat di pasaran dan boleh digunakan untuk mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. maklumat. perisian. Menggunakan perkhidmatan Telnet iaitu menggunakan capaian komputer jarak jauh untuk mencari data. murid-murid boleh berbual dan berkongsi maklumat dengan para peserta di seluruh pelosok dunia pada bila-bila masa. kos yang amat murah dan memperoleh bahan multimedia yang menarik dan pelbagai. memuat turun lagu. Menggunakan perisian pendidikan dan latihan yang ada dijual di pasaran. fail untuk konfigurasi. filem dan sebagainya. amat banyak faedah dan kelebihan yang seseorang itu perolehi. murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan dalam urusan seharian. Menggunakan kemudahan Protokol Pemindahan Fail (FTP) dalam kegiatan penerokaan maklumat. buku. dan dimana-mana jua secara langsung (berhadapan muka antara satu sama lain). Dengan kemudahan FTP. Boleh memperoleh bahan pembelajaran dalam masa yang singkat. Banyak kelebihan dan faedah menggunakan web-cam dalam proses pembelajaran atau melaksanakan tugasan seharian.dan sebagainya. majalah daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dan sebagainya. murid boleh menggunakan kemudahan perisian seperti WSFTP untuk tujuan pemindahan dokumen. Melalui web-cam. majalah.

Terdapat banyak perisian sedemikian rupa dijual di pasaran. Perisian ini amat baik untuk kegunaan para murid. mendapatkan maklumat tentang produk. tatacara menggunakannya. bermain komputer tanpa kawalan. cara pemakaian.kursus dan sebagainya. Contohnya. murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan kerana menggunakan perisian yang telah lengkap dan menarik. kerana ia menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment). Melaluinya. akan membuang masa dan mendatangkan kesan negatif terhadap kemajuan pembelajaran seseorang murid. Apatah lagi sekiranya pakej perisian permainan tersebut terlalu banyak unsur ganas dan lucah yang akan memberi kesan sampingan yang sebaliknya. menempah pembelian barang atau perkhidmatan 29 . Menggunakan perisian yang menggabungkan unsur hiburan dan permainan. Perisian ini selalunya menggunakan multimedia yang menggabungkan aksi pantas. Melalui perisian-perisian ini. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan. faedah serta kelebihannya. Sejauh manakah murid memberikan ruang masa mereka bermain melalui pakej perisian komputer? Adakah bermain melalui komputer membudaya dalam kehidupan seseorang murid? Walau bagaimanapun. dan pelbagai maklumat yang lain. Menggunakan kemudahan TMK bagi tujuan perniagaan. Membeli dan menggunakan perisian-perisian yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan. Ini boleh mendorong pembelajaran secara kendiri bagi seseorang murid dan mengurangkan rasa bosan mereka. warna menarik. murid diajar secara tertib dan berperingkat tentang kandungan sesuatu perkara.

cukai tanah. Sekiranya murid membudayakan sikap membaca surat khabar atau buku secara dalam talian. bil elektrik. berbanding terpaksa keluar ke gedung perniagaan untuk membeli belah. syarikat korporat dan bank-bank perdagangan menyediakan kemudahan pembayaran secara dalam talian. kad kredit. murid boleh menjimatkan wang untuk membeli surat khabar. Menggunakan teknologi internet dan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan. 30 . bahan. membantu ibu-bapa membayar bil telefon. berbanding terpaksa berbaris di pejabat pos atau kaunter pembayaran di bank.secara dalam talian dan sebagainya. berita dari ensaiklopedia. Melalui internet murid boleh mendapatkan maklumat. filem dan mendengar lagu secara dalam talian. majalah. buku elektronik dan sebagainya. mereka dapat menjimatkan masa dan tenaga. buku. cukai pintu. Hampir semua jabatan kerajaan. Betapa mudahnya mendapatkan bahan-bahan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi TMK berbanding dengan sebelum teknologi ini diperkenalkan. Contohnya. Wikipedia. menonton program televisyen. menempah tiket kapal terbang secara on-line dan sebagainya. Perkhidmatan lain seperti membaca surat khabar. Sekiranya para murid menggunakan kemudahan internet dan TMK dalam pembelian barang dan perkhidmatan. dan menjimatkan masa untuk membeli buku ke kedai. direktori. kamus. Kemudahan pembayaran bil atas talian. Kaedah pembayaran bil secara dalam talian membantu menjimatkan masa dan tenaga.

Bajing Angieng (2006). baik kita seorang murid. Sarawak.88. Secara keseluruhan.4 % responden tidak pernah menggunakan e-mel. 38. telah membuat kajian tahap literasi komputer di kalangan murid tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar bandar. Kajian juga mendapati 90. Kaedah soal-selidik dan ujian kemahiran secara amali telah digunakan untuk mengumpul data ke atas 43 orang responden dan 8 orang guru yang mengajar tingkatan lima.Semua kemudahan yang diberikan oleh TMK seperti yang telah dibahaskan.5% (N=43) responden masing-masing tidak pernah menggunakan perkakasan dan aplikasi komputer yang dinyatakan.5% (N=33) responden gagal atau tidak dapat berinteraksi menggunakan komputer walaupun dengan kemahiran yang paling asas. Kemahiran berinteraksi dengan komputer pula masih rendah di mana seramai 54. Secara purata. dan juga bergantung kepada minat seseorang murid terhadap dunia TMK. rakan-rakan sekolah dan ahli keluarga kita? Tahap pembudayaan TMK tertakluk kepada kemahiran seseorang murid mengaplikasikan teknologi komputer dan internet.7% dan 53. keputusan kajian mendapati tahap literasi komputer yang dimiliki oleh responden adalah rendah. kemudahan untuk akses kepada internet. ibu-bapa. guru. Walaupun responden 31 . Sarikei. amat memberi faedah dan kebaikan di dalam kehidupan semua kita. Kesedaran tentang kepentingan komputer pula adalah tinggi dengan min keseluruhan ialah 3. Sejauh manakah kita membudayakan TMK dalam kehidupan? Adakah pembudayaan TMK wujud dalam diri kita.5 Kajian Yang Berkaitan Terdapat beberapa kajian yang cuba melihat tahap pengetahuan dan kemahiran TMK dalam kalangan murid dan juga guru-guru sekolah. 2. manakala sebanyak 88. atau golongan profesional yang lain.7% (N=43) responden tidak memiliki komputer di rumah.

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan bertujuan untuk menilai tahap kecekapan penggunaan perisian Word. Perbezaan pencapaian ini terjadi disebabkan perisian Word dan internet/e-mel adalah perisian yang kerap digunakan oleh pelajar tersebut. mereka masih bersedia untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu belajar. al. Terdapat 17 aspek kemahiran TMK yang dikaji. Internet Explorer dan e-mel. PowerPoint. Nor Zuliana Abdul Latif (2006). Jamaluddin Ahmad et. telah membuat kajian terhadap 107 orang pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia. Terdapat hubungan yang positif antara perlaksanaan kurikulum dengan penguasaan kemahiran TMK pelajar. Sepuluh aspek kemahiran TMK telah dinilai dan dapatan kajian menunjukkan tiga daripadanya adalah amat dikuasai oleh pelajar dengan baik. Kajian tersebut mendapati pelajar secara amnya di tahap sederhana bagi perisian Word dan Internet/e-mel tetapi di tahap yang minima bagi perisian PowerPoint dan Excel. Mohd Azul & Norizan Abdul Razak (2006) dilakukan terhadap 239 orang pelajar tahun pertama aliran sains sosial. Kajian oleh Nik Hairi. Dapatan kajian menunjukkan tiga aspek kemahiran TMK yang benar-benar dikuasai oleh pelatih. manakala perisian PowerPoint dan Excel adalah bersifat khusus dan jarang digunakan. telah melakukan kajian terhadap Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. memasang komputer dan mencari maklumat menggunakan internet. iaitu menggunakan pemprosesan perkataan (word processing). bagi mengenal pasti tahap penguasaan teknologi TMK dalam kalangan mereka. (2008).mempunyai tahap literasi komputer yang rendah. 32 . Excel.

murid sekolah dan pelajar IPTA yakin dan bersikap positif terhadap penggunaan TMK di dalam proses P&P. surat atau dokumen. sejumlah 2.Pertama. mesin pencetak dan akaun akses internet. telah melakukan kajian ke atas pembudayaan TMK dalam kalangan murid di beberapa buah sekolah dalam Selangor. Universiti Kebangsaan Malaysia. dan kalangan pelajar ini boleh menulis program. Hanya 504 orang (21.035 orang (88.1% Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004).4%) pelajar IPTA dapat mengirim mesej melalui e-mel. dan pelajar di Yayasan Pelajaran Mara. termasuk latihan. Kuala Lumpur.163 orang (93.9%) guru pelatih sangat mahir dan mahir dalam menulis laporan. responden amat cekap menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word dan perisian helaian hamparan iaitu Microsoft Excel. dan perisian untuk tujuan tutorial. 33 . Seramai 2.9%) pelajar IPTA mahir menghasilkan perisian multimedia. dan seramai 2. Pelajar-pelajar IPTA kerap menggunakan kemudahan TMK untuk mencari bahan pembelajaran mereka. Negeri Sembilan. Di antara pelbagai perisian yang ada. Pengkaji merumuskan. Responden juga menyatakan mereka agak kerap menggunakan perisian permainan pendidikan. hanya 20. terutamanya komputer. Kajian mereka mendapati.4%) pelajar IPTA ini dapat menguasai kemahiran membuat slaid untuk persembahan.175 orang (94. Kemahiran TMK yang paling kurang dimiliki oleh pelajar IPTA ini ialah menghasilkan perisian multimedia dan menulis program komputer. pembudayaan TMK dalam kalangan murid harus bermula di rumah di mana ibubapa harus mengambil tanggungjawab menyediakan peralatan TMK terlebih dahulu. Rata-rata murid dan pelajar yang dipilih sebagai responden lebih kerap menggunakan TMK di rumah berbanding di tempat lain. termasuk pelajar Fakulti Perubatan.

Hanya 16 daripada 22 buah kelas yang menggunakan makmal komputer dan menggunakan perisian kursus bestari dan melayari internet. dan seramai 1. Dan. Dan hanya 657 orang (28. Kadar kekerapan penggunaan yang tertinggi ialah 21 kali.4%) sahaja yang mahir menggunakan perisian komersial yang ada di pasaran.303 orang guru-guru pelatih IPTA. telah mengkaji tentang tahap pengetahuan penggunaan TMK dalam kalangan 2.7%) pelatih mahir menggunakan e-mel.973 orang (85. (2008).5%) yang mahir menghasilkan perisian multimedia. Zamri Mahamod et. Hanya 24. Pengendalian peralatan TMK sebagai media untuk kegunaan P&P memerlukan masa yang lama. dapatan kajian juga menunjukkan hanya 40. guru kurang menggunakan prasarana TMK adalah disebabkan kekangan masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran. di sebuah sekolah bestari di Kuantan.Mohd Arif & Norsiati (2004). Kajiannya mendapati. al.750 orang (76. Dua aspek yang amat kurang dikuasai oleh pelatih tersebut ialah menggunakan perisian komersial dan menghasilkan perisian multimedia.53% daripada masa P&P guru-guru menggunakan komputer dan teknologi internet. Dua item yang mencatat kemahiran tertinggi bagi pelatih-pelatih tersebut ialah menggunakan e-mel dan mengakses bahan dari WWW. Sebanyak 11 item yang berkaitan tentang pengetahuan komputer telah digubal oleh pengkaji. Hasil temubual pengkaji mendapati. penggunaan makmal komputer untuk kegunaan perisian kursus bestari atau melayari internet agak kurang memuaskan. Seramai 1. telah melakukan kajian terhadap aplikasi TMK dalam P&P dari aspek mata pelajaran Kimia SPM.56% guru-guru menggunakan makmal komputer dalam tiga bulan pertama persekolahan. Hanya 585 orang (25. dan yang terendah ialah sekali sahaja dalam tempoh masa tersebut.0%) kalangan mereka mahir menggunakan perkhidmatan WWW. 34 .

Komputer banyak digunakan untuk mengolah soalan latihan dan peperiksaan. dan mengaplikasikan perisian-perisian Microsoft Office. Seramai 69 orang (98. membuat kajian terhadap persepsi guru-guru Bahasa terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran bacaan dan pemahaman di sekolah-sekolah dalam Daerah Sabak Bernam. Dapatan kajian menjelaskan. kajian menunjukkan seramai 23 orang (32. Hanya 4 orang (10.0%). MS Excel dan MS PowerPoint. Seramai 88 35 . Sebahagian besar guruguru mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan komputer dalam proses P&P. dan juga untuk tujuan membuat pelaporan aktiviti kokurikulum sekolah.Mohd Hang Tuah Ismail (2005).6%) menyatakan komputer sesuai digunakan untuk peningkatan kendiri.8%) kurang mahir atau kurang pantas menaip tulisan Jawi dengan menggunakan komputer. juga telah melakukan kajian tentang penggunaan komputer dalam P&P. Namun begitu. Kajian beliau menunjukkan hampir semua guru Sejarah (38 orang) memiliki komputer (95. Walau bagaimanapun. namun kajian beliau menumpukan terhadap mata pelajaran Sejarah tingkatan tiga. Kelantan. terdapat tiga perisian komputer yang kerap digunakan dalam proses P&P iaitu MS Word. Rata-rata guru-guru dalam kajian bersetuju bahawa penggunaan komputer membantu dalam proses P&P mata pelajaran Sejarah.0%) yang pernah menggunakan internet secara on-line dalam mengendalikan P&P Sejarah. telah mengkaji tentang penggunaan komputer dalam P&P bagi guru-guru Pendidikan Islam di Daerah Kuala Krai. dapatan kajian menunjukkan rata-rata guru mempunyai keupayaan menggunakan asas alatan komputer. Shamsudin Abdul Rahman (2004). Yusri Mat Johor (2004). penggunaan komputer untuk tujuan pengurusan P&P adalah lebih kerap berbanding penggunaan komputer untuk melayari internet. Selain itu.

orang guru (88.00 sebulan. (58. kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan guru Sains Sosial agak rendah. Ini kerana komputer amat membantu dalam menyelesaikan tugasan projek atau latihan ilmiah pelajar. melakukan kajian terhadap kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan 70 orang guru Sains Sosial sekolah menengah di Daerah Hilir Perak. tahap literasi komputer para pelajar adalah agak tinggi bagi yang berasal dari ibu-bapa yang berpendapatan tinggi melebihi RM3. membuat kajian mengenai literasi komputer dalam kalangan 324 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Universiti Malaya. Sebanyak 86. Hasil kajian beliau mendapati. guru- 36 . kekangan penggunaan komputer dalam proses P&P ialah kekurangan kemudahan peralatan TMK di sekolah-sekolah. Walau bagaimanapun. Norinah Mohd Ali (2002). soalan latihan dan soalan peperiksaan yang berasaskan tugasan sekolah. Perangkaan menunjukkan. Mohd Hasrori (2005). Hasil kajian beliau menunjukkan. Kajian Norinah juga mendapati sikap para pelajar adalah positif terhadap penggunaan komputer dalam bidang pengajian.27%.000.1% masa penggunaan komputer oleh guru-guru adalah untuk tujuan menaip dokumen. Dapatan kajian beliau menunjukkan tahap literasi komputer pelajar adalah sederhana tinggi dengan min skor 78.6%) responden sukar untuk mencari perisian yang sesuai berkenaan dengan mata pelajaran Sains Sosial yang mereka ajar. Walau bagaimanapun.0%) menggunakan teknologi komputer untuk melaksanakan kerja-kerja sekolah. Kajian Shamsudin juga mendapati guru-guru sekolah mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan teknologi komputer dalam bilik darjah. Kekerapan penggunaan komputer juga didapati rendah. dan selebihnya untuk tujuan peribadi.

kebanyakkan guru positif terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Laili Atan (2004).guru mempunyai pandangan yang positif (98. Pengkaji juga menggesa pihak kerajaan agar dapat menawarkan kursus kemahiran TMK kepada guru-guru sekolah. Tan Lee Fong (2004). Kajian beliau mendapati. Kajian ini ingin mengenal pasti tentang pengetahuan guru besar terhadap penggunaan komputer serta perbezaan penggunaan komputer dalam kalangan guru besar bandar dengan luar bandar. Selain itu. Kajian mendapati kesemua guru besar mempunyai pengetahuan yang secukupnya tentang penggunaan komputer. 37 . Laili mendapati ada perbezaan tentang tahap penggunaan komputer bagi guru besar di bandar berbanding dengan guru besar luar bandar. Rata-rata guru sudah bersedia menggunakan komputer dalam proses pengajaran masing-masing. melakukan kajian terhadap penggunaan komputer dalam membantu kepimpinan pengajaran 58 orang Guru Besar di sekolah-sekolah dalam Daerah Muar. dan menggunakan teknologi komputer dalam menjalankan fungsi kepimpinan pengajaran mereka. Guru besar di bandar lebih kerap dan lebih mahir menggunakan teknologi komputer dalam pengurusan pengajaran instruksional masing-masing berbanding dengan guru besar luar bandar.6%) terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan membekalkan peralatan TMK yang lebih banyak untuk keperluan sekolah. telah membuat kajian terhadap sikap 87 orang guru bahasa Cina terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Cina.

Oleh itu. Kebanyakkan daripada kajian tersebut meninjau dari sudut penggunaan kemudahan TMK dari aspek pengajaran guru-guru. Agak kurang kajian berkaitan yang meninjau tentang penggunan TMK dalam proses pembelajaran dari sudut perolehan kendiri murid-murid.6 Kesimpulan Terdapat banyak kajian lepas yang mengkaji tentang penggunaan TMK dalam proses P&P bagi murid-murid dan guru-guru sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Maka. Murid tingkatan enam adalah murid yang ‘matang dan dewasa’ bagi manamana sekolah.2. Begitu juga terdapat beberapa pensyarah tempatan yang meninjau tentang tahap keupayaan dan kemahiran TMK dalam kalangan pelajar atau pelatih IPTA dan IPTS masing-masing. kemampuan dan keupayaan tahap kompetensi TMK mereka harus selidiki dan dikenal pasti. 38 . walaupun ‘guru kurang mengaplikasikan TMK’ dalam proses pengajaran. kajian ini amat bersesuaian untuk mengenal pasti sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka.

Sebanyak 60 borang soal selidik telah diedarkan kepada setiap sekolah. Selangor Darul Ehsan. min untuk mengukur kecenderungan memusat. Tiga buah sekolah tersebut dipilih dari kategori sekolah bandar. persampelan. prosedur pengumpulan data. Selain itu. instrumen kajian. pinggir bandar dan luar bandar.2 Reka Bentuk Kajian Kajian ini adalah penyelidikan kuantitatif berbentuk kajian tinjauan. serta prosedur penganalisisan data.BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3.3 Persampelan Responden kajian adalah murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Pengkaji telah memperoleh 40 borang 39 . 3. 3.1 Pendahuluan Bab ini akan menerangkan tentang reka bentuk kajian. dan menggunakan peratusan untuk mempiawaikan data. sisihan piawai untuk mengukur keserakan data. Kajian deskriptif akan menggunakan statistik deskriptif seperti. pengkaji juga menggunakan statistik inferensi iaitu ujian-t untuk membanding beza data-data selang dan nisbah. Dapatan data diperoleh melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada responden.

3. tingkatan mereka. kebolehan murid mengenal pasti atau menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran. kumpulan etnik. jantina. Bahagian A.4 2 Bahagian B : Tahap Literasi Komputer Murid Dalam bahagian B. 3. contohnya. memiliki alamat e-mel peribadi. laman-web. aliran pembelajaran. maklumat pekerjaan ibu-bapa.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah satu set soal selidik yang mengandungi soalan-soalan berstruktur respon terhad. memiliki kemudahan internet. dan maklumat pendapatan keluarga sebulan.1 Bahagian A : Maklumat Latar Belakang Responden Bahagian A mengandungi 13 soalan yang bertujuan untuk mengetahui maklumat latar belakang responden dalam kalangan murid. blog. Bahagian C dan Bahagian D. iaitu. kebolehan 40 . iaitu. 40 dari sekolah pinggir bandar dan 31 borang dari responden sekolah bandar. pernah menghadiri kursus komputer atau tidak. akaun facebook. Terdapat 56 item soalan yang dipecahkan kepada empat bahagian. Bahagian B. memiliki komputer di rumah.jawapan dari responden sekolah luar bandar. menamakan fungsi perkasasan komputer. mentakrifkan istilah teknologi komputer. 15 item soal selidik digunakan untuk meninjau tentang tahap literasi komputer dalam kalangan murid. kebolehan murid mengoperasikan komputer.4. 3.

enjin carian. Sebanyak 14 item soalan dibina. menggunakan perisian pendidikan yang ada dalam pasaran. MS Excel. menggunakan persembahan MS PowerPoint. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup). menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel. MS Powerpoint. Sangat kerap. Responden dikehendaki menjawab 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert. Responden dikehendaki menjawab 15 item soal selidik. menggunakan e-mel. menggunakan perisian MS Word. menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah. 3. menggunakan web-cam secara dalam talian. 1. melayari WWW bagi mencari maklumat pembelajaran. Pengkaji hendak meninjau adakah semua kemudahan TMK tersebut diaplikasikan oleh murid-murid ini dalam proses pembelajaran. 1. 4. MS Publisher. Sederhana kerap. 3. 41 .murid menggunakan perisian Internet Explorer. 4. MS InfoPath dan menggunakan perisian MS Groove. Mahir dan 5. Sangat mahir. Item-item soalan yang dibina adalah untuk mengetahui tujuan penggunaan TMK. membaca buku atau surat khabar. 3. Sangat tidak mahir. yang menggunakan skala Likert. 2. MS Access. Sederhana mahir. Jarang-jarang. Tidak mahir. iaitu. dan 5.3 Bahagian C : Tahap Penggunaan TKM Dalam Proses Pembelajaran Bahagian C dibina untuk mengenal pasti tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran murid. 2. iaitu. mendapatkan maklumat dari Wikipedia. Responden diminta menandakan tahap literasi komputer tersebut berdasarkan pernyataan yang diberi. seperti.4. melayari Portal Pendidikan. Tidak pernah. perisian grafik seperti Adobe Photoshop. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan. Kerap. mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. MS OneNote. MS Outlook.

5 Prosedur Pengumpulan Data 3. Telnet. Sederhana kerap.1 Kajian Rintis Sebelum memulakan penyelidikan sebenar. mengadakan perbincangan kumpulan. Tahap kebolehpercayaan diuji dengan ‘Cronbach Alpha’. Tidak pernah. Sebanyak 14 item soalan telah dikemukakan. membaca majalah atau akhbar. atau melebihi nilai 0.7. 3. pengkaji telah melaksanakan kajian rintis ke atas 30 orang murid tingkatan enam dari sekolah penyelidik sendiri.5. kajian rintis juga adalah untuk memastikan kesesuaian item-item soal selidik dari segi pemahaman bahasa dan kandungan maklumat. tujuan pendidikan dan latihan. Sangat kerap. Apabila nilai alpha menghampiri 1.3. kemudahan pembayaran. Sebanyak 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert. Kerap. Pola atau corak pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW). iaitu 1. Selain itu. 3. Kajian rintis ini diperlukan untuk memastikan soal selidik yang digunakan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan dalaman yang tinggi.4. 42 . 4. tujuan hiburan dan permainan. pengkaji akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka. sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang (chatting). menghantar atau menerima e-mel. menggunakan web-cam.4 Bahagian D : Pola Penggunaan TMK Dalam Kalangan Murid Dalam Bahagain D. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP. tujuan perniagaan. dan 5. Jarang-jarang. 2. tahap kebolehpercayaan item-item kajian adalah tinggi.

Setelah semua murid dikumpulkan. sejauh manakah murid-murid 43 . Masa menjawab adalah 30 minit. Proses mentadbir soal selidik ini mengambil masa tiga hari. iaitu.6 Prosedur Penganalisaan Data Data yang diperoleh melalui borang soal selidik. sebanyak 60 salinan borang soal selidik diedarkan. kerana terdapat tiga buah sekolah yang berlainan. Ini membuktikan item-item soal selidik yang digunakan pengkaji mempunyai ketekalan dan kebolehpercayaan yang tinggi.5. 3. nilai ‘Cronbach Alpha’ kajian ini ialah 0. 3.0.87. Di akhir sesi kajian.Jadual 1 : Ujian Reabiliti Terhadap Pembolehubah Bebas Bilangan Kes 30 Bilangan Item 56 Nilai Cronbach Alpha 0.2 Pengumpulan Data Setelah mendapat kebenaran daripada pengetua sekolah masing-masing. apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid?.8826 Merujuk kepada jadual 1. pengkaji berjaya mengumpulkan 111 set borang soal selidik daripada tiga buah sekolah tersebut. dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Pakage for The Social Science) versi 16. Pengkaji pergi sendiri ke setiap sekolah yang berkenaan. penyelidik dengan bantuan guru Penolong Kanan Tingkatan Enam telah mengurus dan mentadbir sesi kajian. Statistik deskriptif berbentuk frekuensi dan peratusan digunakan untuk menganalisis dapatan bagi menjawab soalan.

Kemudian. apakah pola penggunaan TMK dalam kalangan murid-murid? Selain itu. dan pengkaji telah melakukan analisa. datadata tersebut telah dikumpul dan maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk dianalisis melalui program SPSS. 3. Melalui program SPSS dapatan kajian telah diperoleh. mencatat keputusan dan membuat ulasan. Jadual dapatan skor min dan sisihan piawai daripada program SPSS juga digunakan untuk membuat kesimpulan dan keputusan.7 Kesimpulan Proses pengumpulan data telah diselesaikan dalam masa tiga hari kajian.mengaplikasikan kemudahan TMK dalam proses pembelajaran? dan. perbezaan literasi komputer dalam kalangan murid perempuan dengan murid lelaki. ujian-t untuk sampel-sampel bebas akan digunakan untuk mengenal pasti tahap perbezaan literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. 44 . dan perbezaan pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran oleh murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan.

kumpulan etnik dan pendapatan keluarga sebulan. Tingkatan 1. Aliran 2.2 Latar Belakang Responden Latar belakang responden memaparkan data-data berkaitan dengan taburan responden mengikut kategori sekolah.2Enam Atas Kekerapan (N=111) 46 65 38 73 Peratus (100%) 41. pemilikan komputer.2 65.1Enam Bawah 1. memiliki emel.4 58.8 2. Negeri Selangor Darul Ehsan. aliran. sekolah pinggir bandar dan sekolah bandar. 4.6 34. Responden terdiri daripada 111 orang murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak.2Kemanusiaan 45 . tingkatan. kursus komputer. jantina.1 Pendahuluan Bab ini akan memerihalkan tentang dapatan penganalisisan data berkenaan responden melalui set soal selidik yang telah dijalankan. memiliki laman web.1Sains 2. memiliki facebook. Tiga buah sekolah tersebut telah dikategorikan kepada sekolah luar bandar. Jadual 2 : Taburan Responden Mengikut Latar Belakang Latar Belakang Responden 1.BAB 4 : DAPATAN KAJIAN 4. maklumat pekerjaan bapa. memiliki blog. kemudahan internet di rumah.

3 Bekerja sendiri 12.000.3.2Tiada 6.0 36.3 10.2Tiada 9. Memiliki Alamat Emel 7.1 Melayu 12.8 37. Menghadiri Kursus Komputer 4.2 RM2.1Ada 6.3 09.00 – RM8.2 Tiada 7.2 Swasta 11. Memiliki Laman Web Peribadi 8.8 16.00 – RM6.4 RM6.8 51.6 78.2Perempuan 4.2 83.00 13.2Tidak Pernah 5.4 Lain-lain 13.1Lelaki 3.0 01.2 19.3 32.1Pernah 4.Kumpulan Etnik 12.2 Cina 12.7 52.0 80.001.1 Kerajaan 11.00 13.00 13.2Tiada 8.Memiliki Facebook 10.7 61.00 – RM4. Memiliki Blog Peribadi 9.8 03.1Ada 7.8 64.Pendapatan Keluarga Sebulan 13.3 RM4.000.001.1Ada 5.001.3 India 12. Memiliki Internet Di Rumah 6.001.4 47.8 37.5 09.4 46.1Ada 8.00 13.1Ada 9.1 Ada 10.2 Tiada 11.0 45.4 67.6 80.00 43 68 36 75 89 22 71 40 89 22 18 93 24 87 53 58 12 42 57 52 42 07 10 50 45 10 02 04 38. Jantina 3.5 Lebih RM8.000.0 40.2 19.Pekerjaan Bapa / Penjaga 11.2 Tiada 10.000. Memiliki Komputer Di Rumah 5.6 46 .8 06.1 Kurang RM2.8 21.

dan 51. iaitu 61. dan selebihnya 83. 37. iaitu 21. Kebanyakkan responden memiliki komputer di rumah iaitu.6% (65) responden dari tingkatan enam atas. Agak membanggakan juga di mana terdapat 16. Bagi kumpulan etnik. 6.8% (12) bapa atau penjaga yang bekerja dengan sektor kerajaan.2% (18) responden yang memiliki laman web peribadi.8% (22) yang tiada komputer.2% (89).4% (87) tiada blog.8% (22) sahaja yang tiada alamat e-mel. 37.7% (43) murid lelaki. berbanding 19. dan 34.4% (57) lagi bekerja sendiri. Kajian juga mendapati. 45.0% (40) yang tiada talian internet di rumah. Terdapat 65. menunjukkan 58.7% (53). dan hanya 32. dan selebihnya 78. 9. Selain itu.3% (68).3% (58) yang tiada akaun facebook. dan hanya 19. Bilangan murid perempuan adalah lebih ramai.4% (36) sahaja yang pernah menghadiri kursus berkaitan komputer. terdapat 67.0% (10) adalah kaum lain-lain. 80.2% (38) murid dari aliran sains.8% (73) murid aliran kemanusiaan. Didapati juga ramai responden yang memiliki kemudahan internet di rumah iaitu. dan 41. 64.Jadual 2.8% (42) dari kaum Cina. berbanding 38.3% (7) dari kaum India dan bakinya. iaitu 47.0% (50) responden berasal dari pendapatan keluarga yang kurang dari 47 .2% (89) memiliki alamat emel. berbanding 36.4% (46) dari tingkatan enam bawah.8% (93) tiada laman web. terdapat 10. Kajian juga mendapati seramai 80.8% (52) responden adalah dari kaum Melayu. 46.6% (75) responden mengatakan tidak pernah menghadiri kursus komputer secara formal.6% (24).0% (71). Bilangan responden yang memiliki blog peribadi juga agak ramai. Dapatan kajian juga menunjukkan. berbanding 52. Hampir separuh daripada responden memiliki akaun facebook untuk tujuan bersosial.8% (42) bekerja dengan sektor swasta.

0% (31) responden dari kategori sekolah bandar. 9.0 36. dan selebihnya 19.000. 1. dan 36.8% (2) antara RM6. daripada semua 111 orang responden.000.0 Jadual 3 menunjukkan taburan responden mengikut kategori sekolah.1% (9) dalam kategori sekolah bandar yang tiada komputer di rumah.00.00 – RM4. terdapat 28.1 00 40 Jumlah Luar Bandar % Bil 11. 40. Jadual 3 : Taburan Responden Mengikut Kategori Sekolah Kategori Bandar Pinggir Bandar Luar Bandar Kekerapan (N=111) 31 40 40 Peratus (100%) 28.00 sebulan.5% (45) adalah antara RM2.RM2.0% (40) lagi dari kategori luar bandar.000. Jadual 4 : Taburan Responden Yang memiliki Komputer Di Rumah Berdasarkan Kategori Pemilikan Bandar % Tiada Ada 08.001. 36.00 sebulan.000.001.00. Bagi kategori sekolah pinggir bandar. dan selebihnya 3.00 – RM8. semua responden 36.001.6% (4) berasal dari keluarga yang berpendapatan melebihi RM8. Daripada jadual 3.00.7 24.00 – RM6.1% (40) 48 .8 80.8% (22) memiliki komputer di rumah.0 36.8 Bil 09 22 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00.2 Bil=111 22 89 Berdasarkan jadual 4.1 19. terdapat 8.0 36.0% (40) kategori pinggir bandar.0% (10) antara RM4.000.3 13 27 100% 19.

Manakala.4 13. Jadual 6 telah dibentuk.5 Bandar Bil 16 15 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00. 49 . dan selebihnya 35.4% (16) dalam kategori sekolah bandar yang tiada talian internet di rumah. mengoperasikan komputer.memiliki komputer di rumah.5% (15) memiliki talian internet di rumah. Jadual 5 : Taburan Responden Yang memiliki Internet Di Rumah Berdasarkan Kategori Jenis Pemilikan % Tiada Ada 14. terdapat 14.9 35. daripada semua 111 orang responden.7% (13) tiada komputer. dan 24.2 01 39 Jumlah Luar Bandar % Bil 20. Manakala. dan selebihnya 13.7 15.0 Bil=111 40 71 Berdasarkan jadual 5.3 Objektif kajian 1 : Tahap Literasi Komputer Murid Bahagian ini ingin mengenalpasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam. mentakrifkan istilah komputer. Bagi kategori sekolah pinggir bandar. 4. bagi sekolah luar bandar.3% (17) memiliki talian internet di rumah.3 23 17 100% 36. 20.3% (27) ada komputer di rumah. dan 15. hanya 0. menamakan dan menyatakan fungsi perkakasan komputer.0 64.7% (23) tiada talian internet di rumah.2% (39) memiliki talian internet di rumah. Tahap literasi komputer dalam kalangan murid akan dilihat dari aspek kebolehan murid menamakan jenis-jenis komputer dalam pasaran. bagi sekolah luar bandar.9% (1) responden tiada internet di rumah. Bagi menjawab soalan ini. kebolehan murid menggunakan Internet Explorer. 11.

95 5 0. 2 31. 3 27. 3 33. 9 02. MS InfoPath dan MS Groove. 9 00. 1 41. 0 25.87 1 0. 3 18. 5 09.95 7 0. 5 00. Jadual 6: Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam Jenis Kemahiran Sangat Tidak Mahir % Menamakan komputer Operasikan komputer Fungsi Perkakasan Mentakrif istilah Internet Explorer Enjin carian MS Word MS Excel MS Access MS Publisher MS PowerPoint 04. 8 39. 0 27. 9 09.1 4 2. 9 Bi l 3 2 3 6 4 1 1 0 3 6 4 7 4 8 2 5 1 1 1 0 3 1 Sangat Mahir % 03. 3 09.94 7 0. 6 36. 4 Bil 53 39 46 44 40 28 35 51 39 32 46 % 28.4 0 3. MS Excel. 8 06.5 7 3. MS Access. 4 03.enjin carian. 5 15. 4 36. MS OneNote.7 2 3.90 8 0. 0 10. 1 11. 1 28.98 7 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. MS Powerpoint. 9 09. 9 09. 0 15. 7 Bi l 1 7 1 0 1 2 4 4 0 6 0 4 0 5 1 7 3 7 4 9 1 3 Respon Sederha Mahir na Mahir % 47. 7 16. 5 45. 6 05. 7 24.6 7 3. 7 35.4 4 2. 2 22. 8 32.88 0 0. 9 09.4 8 2.00 8 1. menggunakan perisian MS Word.8 9 3. 8 01. 0 18. 8 41. 5 09. 4 42.7 3 3. 0 01. 0 32. MS Publisher. 9 03. 3 43.84 9 0. MS Outlook. 4 39. 6 02. 2 Bi l 0 4 2 5 1 1 0 3 2 7 3 0 2 1 1 1 0 4 0 3 1 8 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 0. 3 02. 9 35.88 4 1.1 2 3. 3 44. 6 04.01 7 0. 8 01. 7 Bil 05 01 01 10 02 02 02 07 20 17 03 Tidak Mahir % 15.4 3 50 . 6 22.

3 27.4% (36) mahir dan 24.89. Nilai skor min ialah 2. Nilai skor min ialah 3.9 4 0. Terdapat 36. di mana 9% (10) mengaku mereka sangat tidak mahir. Walau bagaimanapun. Dapatan kajian juga membuktikan rata-rata murid tingkatan enam ini berkebolehan mengoperasikan komputer.3% (27) sangat mahir menggunakan pelayar internet.72. 51 . Responden juga berkemampuan menggunakan enjin carian seperti Yahoo dan Google. Nilai skor min ialah 3.74 0 Berdasarkan jadual 6.8% (32) responden yang mengatakan mereka mahir. 7 01.6% (4) sangat mahir menamakan pelbagai jenis komputer di pasaran. dan 9. 9 21. 0 0 3 0 2 0 0 0 0 11 1 11 1 11 1 11 1 2. 9 18.57. 5 02. 0 31 24 21 20 04. 2 50. 8 24.0 8 1. 6 18. Dapatan kajian juga menjelaskan responden ini berkebolehan menggunakan pelayar internet yang ada seperti.3% (47) responden mahir. nilai skor min bagi kemampuan responden menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat di pasaran ialah 3.9% (41) responden mahir menyatakan fungsi perkakasan komputer. 0 00. dan 3.9% (11) mengaku sangat mahir. Internet Explorer dan Mozilla Firefox.6% (44) tidak mahir.2 5 2. dan 39.12. 5 53. 0 49. dan 27% (30) mengaku sangat mahir. murid tingkatan enam ini juga mampu menamakan fungsi perkakasan komputer.7 0 0. kajian mendapati responden amat sederhana dalam mentakrifkan istilah-istilah dalam TKM. dengan nilai skor min 3.85 4 1.92 0 0.91 9 0. 5 5 0 5 5 5 9 5 6 27. 9 01. Terdapat 32.67. 8 0 5 0 3 0 1 0 2 02. di mana 32. Seramai 28. Selain itu.4% (36) responden mahir dan 22.MS Outlook MS OneNote MS InfoPath MS Groove 19. dengan nilai skor min 3.44. 8 00. di mana 42. 0 29.5% (25) sangat mahir dalam mengoperasikan komputer. 7 22 27 30 33 45. 7 00.

di mana 15. dan 50. Dapatan kajian juga menyatakan responden sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft InfoPath. Nilai min purata ialah 2. dengan nilai skor min 2.5% (56) tidak mahir menggunakan perisian MS Groove. dengan nilai skor min 3. Terdapat 43.5% (25) responden mahir.5% (55) tidak mahir menggunakannya.3% (17) responden sangat tidak mahir. Responden kurang mahir menggunakan perisian Microsoft Outlook. Nilai skor min ialah 2. Terdapat 27% (30) responden sangat tidak mahir. Didapati 18% (20) responden sangat tidak mahir. di mana 29.14. dan 53.3% (27) responden mengaku sangat tidak mahir. dengan nilai skor min 3. dan 49. Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam ini. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala 52 . Responden juga kurang mahir menggunakan perisian Microsoft OneNote.48.94.08. di mana nilai skor min ialah 2. Kemampuan responden menggunakan Microsoft Access agak sederhana.2% (48) responden mahir.1% (49) tidak mahir menggunakan perisian tersebut. iaitu 19. Terdapat 22.7% (33) responden menyatakan sangat tidak mahir.8% (22) responden menyatakan sangat tidak mahir. Responden juga sederhana mahir dalam menggunakan perisian Microsoft Publisher.73. dan 44.40. dan 45% (50) tidak mahir. di mana 24. dan 33.Selain itu.2% (59) tidak mahir menggunakan perisian tersebut.9% (11) sangat mahir menggunakannya.9% (21) menyatakan sangat mahir.3% (37) mengaku tidak mahir menggunakannya.70. kajian juga mendapati responden mampu menggunakan perisian Microsoft Word dengan baik. dengan nilai skor min 0.25. dan 9. dan 18. Responden juga sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft Groove. dengan nilai skor min 1. Responden juga dapat menggunakan perisian Microsoft Excel dengan baik.

nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 5 di bawah.466 75 Berdasarkan jadual 7.4 09. 78. dan Tahap tinggi (55 – 75). Tahap rendah.6 Bandar Bil 05 22 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 00. boleh dirumuskan responden bahawa responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang. Jadual 8 : Taburan Tahap Literasi Komputer Mengikut Kategori Sekolah.4 07 27 06 % 100 11. tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana tinggi.7 13 Sederhana % Bil 78.3 00. dan 3.47. dengan nilai skor min 1. kekerapan. Tahap rendah (15 – 34).3 24.9 Bil 11 Jumla h Kes 111 Skor Min 1.9 01 38 01 53 Jumlah Luar Bandar % Bil 06.98.Likert.982 0 Sisiha n Piawai 0.8 03. peratus. iaitu. di mana 11. Sela markah skor bagi setiap tahap ialah. 1. dan 9.9 Bil 111 13 87 11 .9 34.4% (87) pada tahap sederhana.7 78. Tahap Literasi % Rendah Sederhana Tinggi 04.4 87 Tinggi % 9. Rumusan skor. Oleh itu. Jadual 7 : Rumusan Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam TAHAP Rendah % Bil 11. sisihan piawai 0. 2. Tahap sederhana (35 – 54). Tahap sederhana.7% (13) responden pada tahap rendah.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi.5 19.3 05. Tahap tinggi.

Bagi responden kategori sekolah pinggir bandar. Daripada semua 111 responden. melayari WWW.6% (4) pada tahap yang tinggi. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup).4% (6) pada tahap yang tinggi.3% (38) pada tahap sederhana. menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel.4 Objektif Kajian 2 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Adakah murid-murid tingkatan enam menggunakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka? Bahagian ini mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. persembahan MS PowerPoint.Bagi melihat taburan tahap literasi komputer mengikut kategori sekolah.9% (1) pada tahap yang tinggi. dan dapatannya boleh dirujuk daripada jadual 8 di atas. 6. dan 3.3% (7) memiliki tahap literasi komputer yang rendah. 34. dan 0. 19. bagi responden kategori sekolah luar bandar pula. Manakala. 0. pengkaji telah melakukan ujian Crosstabulation.9% (1) adalah pada tahap rendah. perisian grafik seperti Adobe Photoshop. menggunakan perisian yang ada dalam pasaran. terdapat 4.5% (5) sekolah kategori bandar yang memiliki tahap literasi komputer yang rendah. membaca buku atau surat khabar. 4. dan 5.3% (27) tahap sederhana. menggunakan e-mel. mendapatkan maklumat dari 54 . menggunakan web-cam secara dalam talian. 24.8% (22) pada tahap sederhana.

2 06. 9 09. 9 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3.5 7 3. 6 32. 4 28. 5 07.05 7 1. 4 12. 7 30.2 33.8 6 3. 9 54. 0 06.14 4 1. 3 18.33 3 1.7 2 2. 9 25. 9 01.3 30.05 2 1.03 1 1. 5 Bi l 2 0 0 7 2 0 0 4 0 4 3 6 1 3 0 5 0 4 0 2 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1. 1 30. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan. 7 04.06 5 1. 6 01.2 5 1.4 1 2. 3 03. 2 12. 8 25. 5 03. 9 33. 4 11.3 34. 2 06.1 Bi l 3 7 3 8 3 7 3 4 1 6 3 3 2 8 4 0 1 4 2 7 2 9 % 27.3 26. 8 45.6 24. 8 Bil 21 37 19 34 36 14 23 34 28 36 32 Sangat Kerap % 18.4 29.3 2 2. Jadual 9 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Jenis Penggunaan / Perisian Respon Sederha Kerap na Kerap % 33. 6 23. 6 20. 3 28.6 14.07 6 1.7 3 55 . 0 03. 6 25. 2 32. 6 03. 1 09. 6 32. 8 16. 6 Bi l 3 1 1 1 2 8 0 7 0 4 2 6 1 9 1 1 0 5 0 8 1 4 Tidak Pernah % Bi l 0 2 1 8 0 7 3 2 5 1 0 2 2 8 2 1 6 0 3 8 2 1 JarangJarang % 18. 2 18. 8 13. 9 04. 3 17.7 8 2.Wikipedia. melayari Portal Pendidikan. 1 34.5 0 1.01 8 1.0 12.28 6 Menggunakan MS Word Menggunakan MS Excel Guna PowerPoint Guna Perisian Grafik Guna MS Publisher Melayari WWW Menggunakan emel Kumpulan perbincangan Menggunakan web-cam Perisian pendidikan Membaca akhbar 01.7 25.2 36.6 9 2.1 0 2. 4 17.04 9 1. 2 18.10 5 1.

7 24. responden lebih kerap menggunakan perisian Microsoft PowerPoint.9% (31) kerap menggunakan perisian ini.6% (4) sangat kerap menggunakan perisian Grafik. contohnya untuk menaip nota dan latihan.3 24. 4 27 40 36 29. Rata-rata responden jarang-jarang menggunakan perisian Grafik seperti Adobe Photoshop dalam aktiviti pembelajaran. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian Microsoft Publisher dalam aktiviti pembelajaran.15 4 1.08 1 1. 5 06.32. dan 18% (20) mengaku sangat kerap. 3 1 3 0 5 0 7 11 1 11 1 11 1 3.2% (28) kerap.4% (26) responden kerap melayari laman web.3 3 3 2 7 2 7 25. iaitu dengan nilai skor min 3. dan hanya 3. Berbanding MS Excel.3% (7) sangat kerap. dan hanya 6. 7 04. kajian mendapati responden agak kerap melayari laman web (WWW) untuk tujuan pembelajaran. 3 36. di mana nilai skor min ialah 2.8% (32) responden tidak pernah.2 0 1. 2 04. Terdapat 28. Nilai skor min terkumpul ialah.0 6 2. di mana 16. Walau bagaimanapun.72. 0 32.Maklumat Wikipedia Portal pendidikan Laman sembang 09. Nilai skor min ialah 3.25. Tahap penggunaan perisian Microsoft Excel dalam aktiviti pembelajaran murid adalah pada skala jarang-jarang.4% (36) mengaku sangat kerap.41.57.13 5 Berdasarkan jadual 9. di mana 18% (20) responden sangat kerap. 0 27. dimana 25. 2 07.86.4% (36) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian tersebut. dan 32. dengan nilai skor min 2. Nilai min terkumpul ialah 3.2 4 2. responden kajian sederhana kerap menggunakan perisian Microsoft Word dalam aktiviti pembelajaran mereka. 9 32.9% (51) responden tidak pernah. di mana 23. Dapatan kajian juga menjelaskan bahawa murid tingkatan enam ini sederhana kerap menggunakan emel dalam 56 . dan 27. dan 32. dengan 45. 1.2% (18) mengaku tidak pernah. 4 1 0 3 1 3 6 24. 5 2 8 0 8 0 5 11.

Kajian juga mendapati responden jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam dalam aktiviti pembelajaran.2% (28) mengaku kerap. dan 11. dan hanya 13.2% (38) responden tidak pernah. dan 25.7% (13) mengaku sangat kerap menggunakan e-mel. Nilai skor min ialah 2. Nilai skor min ialah 1. responden agak kurang menyertai kumpulan perbincangan atas talian.3% (7) responden mengaku sangat kerap menggunakan laman sembang.78.69. Nilai min terkumpul ialah 2.1% (60) responden mengaku tidak pernah.06. dan hanya 1. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian pendidikan dalam aktiviti pembelajaran. Selain itu.24.5. dengan skor min 2. di mana 25. dengan nilai skor min 2.2% (28) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian web-cam. 57 . kajian mendapati responden sederhana kerap mencari maklumat pembelajaran melalui kemudahan Wikipedia.9% (31) mengaku tidak pernah.4% (36) tidak pernah.aktiviti pembelajaran. Nilai skor min ialah 2.9% (21) mengaku tidak pernah. Nilai min terkumpul ialah 2. Responden kajian juga jarang-jarang menggunakan laman sembang (chatting) untuk tujuan pembelajaran.5% (5) mengaku sangat kerap. dengan 34.7% (13) sangat kerap mencari maklumat melalui Wikipedia.1.2% (28) mengaku tidak pernah. dan hanya 4. Responden kajian juga menyatakan mereka sederhana kerap melayari Portal Pendidikan.5% (15) sangat kerap membaca akhbar atas talian. dan 4. dan hanya 6.9% (21) responden tidak pernah. Dapatan kajian juga menjelaskan rata-rata responden sederhana kerap membaca akhbar atas talian untuk tujuan pembelajaran. di mana 25. Walau bagaimanapun.5% (5) mengaku sangat kerap melayari Portal Pendidikan.8% (2) responden sangat kerap menggunakan perisian pendidikan. Terdapat 27. dengan 32. Nilai min terkumpul ialah 3.73. dengan 54. dengan 18. dan 11. di mana 18.2.

dan Tahap tinggi (52 – 70). Tahap sederhana.8% (52) pada tahap sederhana.668 71 Berdasarkan jadual 10.70. Daripada data tersebut. Tahap tinggi.Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid. kekerapan. sisihan piawai 0. dan 3.8 52 Tinggi % 11.7 Bil 13 Jumla h Kes 111 Skor Min 1. Sela skor bagi setiap tahap ialah.4 46 Sederhana % Bil 46.702 7 Sisiha n Piawai 0. 1.4% (46) responden pada tahap rendah. Tahap sederhana (33 – 51).7% (13) pada tahap yang tinggi. Jadual 11 : Taburan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Mengikut Kategori Sekolah 58 . 46. Jadual 10 : Rumusan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid TAHAP Rendah % Bil 41. Tahap rendah (14 – 32). Rumusan skor. peratus. 2. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 10 di bawah.67. dengan nilai skor min 1. di mana 41. Tahap rendah. boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka. iaitu. dan hanya 11. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala Likert.

tujuan pendidikan dan latihan.6 Jadual 11 menunjukkan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid bagi 111 orang responden mengikut kategori sekolah. dan 3.6 19 17 04 % 100 41. 59 .7 Bil 111 46 52 13 14. kemudahan pembayaran.9% (11) pada tahap sederhana. menghantar atau menerima e-mel. Di sekolah bandar.9 21.6% (4) pada tahap yang tinggi. tujuan hiburan dan permainan. dan 4.1 15.5 11 24 05 Jumlah Luar Bandar % Bil 17. tujuan perniagaan.5% (5) pada tahap tinggi. terdapat 14. menggunakan web-cam.4 46. 4. Telnet. mengadakan perbincangan kumpulan.9 03. 15.6% (24) tahap sederhana. 9.5 Objektif Kajian 3 : Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Bahagian ini akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka. 21.3% (17) tahap sederhana.Tahap Pembudayaan % Rendah Sederhana Tinggi Bandar Bil 16 11 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 09. membaca majalah atau akhbar.4 09. sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang.1% (19) mempunyai tahap yang rendah. 17.8 11. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP.3 03. Bagi responden pinggir bandar. 9. Pola pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW). dan 3. Manakala.6% (4) pada tahap yang tinggi.6 04.4% (16) responden berada pada tahap rendah.9% (11) berada pada tahap rendah. bagi responden luar bandar.

4 08. 6 08.13 5 1. 4 12.2 26.19 8 1.7 17. 6 37. 4 05. 0 09. 2 36. 1 03.10 2 1. 6 03.Jadual 12: Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Pola / Corak Penggunaan Tidak Pernah % Melayari laman web Menggunakan emel Perbincangan kumpulan Menggunakan web-cam Menggunakan WS-FTP Menggunakan Telnet Pendidikan dan latihan Pendidikan dan hiburan Hiburan dan permainan Tujuan perniagaan Kemudahan pembayaran Perkhidmatan lain Sumber rujukan 08.1 17. 3 13.18 8 1.8 0 3.9 20. 3 24.05 2 1. 1 Bi l 1 3 2 1 2 9 2 2 3 8 4 1 4 6 3 3 2 2 3 1 3 7 2 7 2 9 Sederha na Kerap % 26. 7 18. 4 29.0 8 2. 1 18. 2 18. 6 21.05 7 1.6 4 1.5 9 2. 8 27. 3 18. 6 21. 8 49.17 8 % 22.38 7 1.1 26. 9 41. 7 19. 6 26. 0 53.0 5 60 . 2 27.5 09. 9 04. 5 09.1 0 3. 0 03. 9 33.41 5 1.26 9 1. 9 27. 4 06.7 Bi l 2 9 1 9 1 7 2 1 2 3 1 9 2 9 2 8 2 9 2 5 1 0 3 3 3 3 Respon Kerap Sangat Kerap % 31.1 7 2. 0 32.5 8 3.4 3 2.3 18. 6 Bi l 2 5 2 8 2 1 0 5 1 1 0 9 1 6 1 4 1 6 0 9 0 4 2 4 2 4 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3.1 15. 3 26. 4 12. 1 19.3 8 2. 1 05. 9 26.1 2 1.38 9 1. 0 Bi l 0 9 2 1 3 0 5 9 3 0 3 6 1 4 2 9 2 4 4 2 5 5 1 0 1 0 JarangJarang % 11. 1 21. 1 14. 5 19.1 22.11 8 1. 8 12. 6 04. 8 34. 5 09. 6 14.1 25.7 29. 5 15. 9 08.21 4 1. 5 15. 5 Bi l 3 5 2 2 1 4 0 4 0 9 0 6 0 6 0 7 2 0 0 4 0 5 1 7 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1.0 29.8 6 2.8 7 2.

dan 5.4% (6) lagi responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut. responden juga sederhana kerap memuat turun bahan dengan kemudahan WS-FTP. dan hanya 3.5% (25) responden kerap melayari laman web. dan 8. Terdapat 14.8% (22) sangat kerap menggunakan e-mel. Responden juga mencatatkan penggunaan yang sederhana untuk perisian pendidikan dan hiburan. responden sederhana kerap menggunakan TMK untuk tujuan kumpulan perbincangan.64. dan 31.86.1% (9) mengaku sangat kerap. terdapat 27% (30) responden tidak pernah.59. dengan 15. 2 1 8 15.51 0 Berdasarkan rajah 12. dan hanya 12. Selain itu.2% (59) mengaku tidak pernah.08.9% (41) menyatakan jarang-jarang menggunakan kemudahan tersebut. dan 6. Nilai skor min ialah 2. 8 2 2 28.Laman sembang 19. dan 19.3 1 7 19. Dengan nilai skor min 2. 8 3 2 11 1 3. Didapati. 61 . Nilai min terkumpul ialah 3. Kajian juga mendapati responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan Telnet. responden juga jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam.17.4% (16) kerap.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap menggunakan kemudahan web-cam.3% (7) sangat kerap. Penggunaan perisian pendidikan dan latihan oleh responden adalah pada tahap sederhana. di mana 32. Nilai skor min ialah 2. dan 36.38.1% (29) mengaku tidak pernah.58. Walau bagaimanapun.43. 8 2 2 16. dengan nilai skor min 2.4% (36) mengaku tidak pernah.5% (35) mengaku sangat kerap berbuat demikian.6% (14) responden yang sangat kerap. Nilai skor min ialah 3. terdapat 53. Dengan nilai skor min 1. di mana 22. responden agak kerap menggunakan internet untuk melayari laman web. di mana skor min ialah 2.2 2 1.2% (28) mengaku kerap. dengan 26. Responden juga kerap menghantar atau menerima emel dari rakan-rakan. dengan 27% (30) mengaku tidak pernah.

Walau bagaimanapun.87. 19. responden agak kerap menggunakan kemudahan TMK untuk perkhidmatanperkhidmatan lain seperti untuk membaca akhbar. di mana 14. dan 15.5% (15) sangat kerap.05.3% (17) sangat kerap menggunakan kemudahan TMK. Nilai skor min ialah 2. dan 13.8% (42) tidak pernah. Nilai skor min ialah 2.8% (32) sangat kerap. menonton filem dan sebagainya. Dengan kata lain.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap berbuat demikian. dan 18% (20) responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut.6% (24) responden kerap.4% (16) kerap.22.12. buku elektronik dan sebagainya. Responden juga kerap menggunakan kemudahan laman sembang melalui internet. mendengar lagu. Nilai skor min ialah 3.10. di mana terdapat 9% (10) responden mengaku tidak pernah. dengan nilai skor min 3. 4.Walau bagaimanapun.5% (55) mengaku tidak pernah. Nilai skor min ialah 3. Selain itu. dan hanya 3. di mana 21. terdapat 49.6 Objektif Kajian 4 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. responden kurang mendapatkan maklumat tentang barangan dan membeli barangan melalui atas talian. Didapati juga. Rata-rata responden juga kerap menggunakan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan untuk mencari bahan dari Wikipedia. Dengan catatan skor min 1.80. kamus. responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan.8% (22) mengaku kerap chatting. dapatan kajian menjelaskan bahawa. di mana 37. 62 . dan hanya 4.5% (5) yang sangat kerap. responden jarang-jarang membantu ibu-bapa membuat pembayaran bil secara atas talian. responden agak kerap menggunakan perisian hiburan dan permainan. dan 28.

p< . 0.167 Berdasarkan jadual 13.Bagi membanding beza tahap literasi komputer.77 43.336 63 .15 Nilai T 0.05). Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.391 Nilai (p) Sig. pengkaji menggunakan ujian-t untuk sampel-sampel bebas.34 42. Ujian-t merupakan ujian statistik inferensi yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih daripada dua kumpulan data selang atau nisbah.391. df=109. Jadual 13 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 45.966 Nilai (p) Sig. dan tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid.95 Nilai T 1. 4.7 Objektif Kajian 5 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Jadual 14 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Lelaki Jantina Lelaki Perempuan Kekerapan 43 68 Min 44. 0. keputusan kajian adalah signifikan (t=1.

05).198. Responden juga rata- 64 .030 Berdasarkan jadual 15.39 34.8 Objektif Kajian 6 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. hasil kajian ini dapat menjelaskan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah memiliki tahap literasi komputer yang cukup untuk kegunaan asas dalam proses pembelajaran dan juga untuk memenuhi kegiatan masa lapang.198 Nilai (p) Sig. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 39. 4. p< .92 Nilai T 2. Terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.Berdasarkan jadual 14.9 Kesimpulan Secara keseluruhannya. keputusan kajian adalah signifikan (t=2. keputusan kajian adalah signifikan (t=0. 0. df=109. 4. p< . Jadual 15 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan.05). df=109.966.

dan pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid. Bab ini juga akan merumuskan tentang banding beza tahap literasi. sejauh manakah murid-murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka. dan juga swasta. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran. dan pola pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. pengkaji juga ingin membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan 65 . Selain itu. Pengkaji ingin mengenal pasti tentang tahap literasi komputer murid tingkatan enam.2 Ringkasan Kajian Kajian ini ingin meninjau tentang pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. tahap literasi komputer mereka. dan meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kalangan murid. 5. BAB 5 : RUMUSAN 5. Selain itu. dan ini merupakan bekalan yang cukup berguna apabila memasuki institusi pengajian tinggi awam.1 Pendahuluan Bab ini akan merumuskan tentang ringkasan kajian.ratanya berupaya menerokai sumber maklumat dari internet. tahap penggunaan TMK. membincangkan tentang latar belakang responden. pengkaji juga akan mengupas tentang implikasi kajian dan beberapa cadangan membina untuk kajian-kajian terkemudian.

dan perbezaan penggunaan TMK dalam proses pembelajaran.0 untuk memproses data. Bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki. pengkaji memperoleh keputusan tentang data. Di akhir sesi kajian pengkaji berjaya mendapatkan sebanyak 111 set borang soal selidik. 5. Pengkaji telah memilih tiga buah sekolah yang mempunyai murid tingkatan enam di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. min.3 Perbincangan Latar Belakang Responden Responden terdiri daripada murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah yang dikategorikan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. penyelidik menggunakan kaedah soal selidik. bagi murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. Selangor Darul Ehsan.murid aliran kemanusiaan. perbezaan literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Pengkaji menggunakan perisian SPSS versi 16. Akhirnya. dan melaporkan hasil dapatan kajian. Selain itu. Tiga buah sekolah yang dipilih dikategorikan kepada sekolah bandar. Pengkaji mendapatkan kebenaran daripada Pengetua dan Penolong Kanan Tingkatan Enam sekolahsekolah berkenaan sebelum mendapatkan data-data yang dikehendaki. dan sisihan piawai diperoleh untuk mempiawaikan dan menerangkan keputusan kajian. membuat generalisasi. mod. peratusan. median. Selangor Darul Ehsan sebagai sekolah 66 . Setiap sekolah diberikan 60 set borang soal selidik. pinggir bandar dan luar bandar. Borang soal selidik tersebut mempunyai 56 item yang harus dijawab oleh setiap responden. pengkaji juga melakukan ujian-t untuk mengenal pasti wujud perbezaan tentang angkubah yang hendak dikaji. Data statistik seperti kekerapan.

berbanding memasuki tingkatan enam. memiliki laman web. jantina. lebih ramai meneruskan pengajian ke program Matrikulasi atau Kolej-Universiti. pernah menghadiri kursus komputer. memiliki blog dan memiliki akaun facebook. Berdasarkan dapatan kajian. Beberapa ciri responden yang dapat dikenalpasti di mana. Selain itu. memiliki alamat emel. kumpulan etnik dan juga jumlah pendapatan bulanan keluarga. Ini mungkin disebabkan murid aliran sains lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). tidak hairanlah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam agak baik. pengkaji juga membezakan responden mengikut pekerjaan ibu-bapa.bandar.2% (89). atau juga murid aliran sains tersebut telah menukar ke aliran kemanusiaan apabila memasuki tingkatan enam. Oleh itu. murid aliran kemanusiaan lebih ramai daripada murid aliran sains. dan terdapat 21. 5. pinggir bandar dan luar bandar. Pengkaji telah memecahkan maklumat latar belakang responden kepada tingkatan. ada memiliki komputer di rumah. jenis aliran. Segelintir responden agak mahir dalam bidang TMK. Oleh itu.6% (24) yang memiliki blog peribadi. Bilangan responden memiliki komputer di rumah agak tinggi iaitu 80. output dan hasil dasar yang pro-TMK tersebut sudah boleh dilihat dan dikenal pasti sekarang. Dan bilangan responden yang memiliki akses internet di rumah juga agak tinggi iaitu 64% (71). tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana 67 .2% (18) responden yang memiliki laman web sendiri. Pelbagai dasar dan perancangan telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia mulai dari tahun 80-an. Ini dapat dibuktikan apabila terdapat 16. dan.4 Perbincangan Tahap Literasi Komputer Murid Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam.

tinggi. Dapatan kajian ini telah menyokong kajian oleh Nor Zuliana Abdul Latif (2006). jurang perbezaan yang kecil bagi tahap literasi komputer antara responden sekolah bandar. Jamaluddin Ahmad et.4% (6) responden dari kategori sekolah luar bandar. Dengan kata lain. literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan aplikasi komputer dalam kehidupan seharian. pinggir bandar.72.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi. boleh dirumuskan responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang. 78.47. al. dan juga menggunakan Internet Explorer (nilai min 3. diikuti oleh 0.884). dan luar bandar mungkin berpunca daripada responden yang dipilih adalah dalam kalangan tiga buah sekolah di Daerah Gombak. sisihan piawai 0. pinggir bandar dan luar bandar tidak begitu besar.4% (87) pada tahap sederhana. Dengan kata lain.7% (13) responden pada tahap rendah.955). Oleh itu. Kamus Dewan Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai ‘tahu menggunakan dan mengendalikan komputer’. di mana 11.908). Responden agak mahir menggunakan enjin carian (nilai min 3. mana-mana sekolah di Negeri Selangor Darul Ehsan mudah mendapat akses kepada teknologi komputer dan TMK.89. sisihan piawai 0. Jurang perbezaan literasi komputer antara murid bandar. di Negeri Selangor sahaja. dan 68 . dan 5. dengan nilai skor min 1. sisihan piawai 0. Ini dapat dibuktikan melalui Jadual 8.9% (1) kategori pinggir bandar. sisihan piawai 0. (2008). dan 9. Seperti yang telah dibahaskan sebelum ini.6% (4) responden kategori bandar yang mempunyai tahap literasi komputer yang tinggi. menggunakan perisian Microsoft Word (nilai min 3. di mana terdapat 3.73.98.

67. dan tidak menyentuh tentang pengaruh atau penggunaan TMK oleh guru dalam proses pengajaran. dan sisihan piawai 1.7% (13) pada tahap yang tinggi. dan hanya 11. Di antara jenis-jenis perisian.049. dengan nilai min 3. dengan nilai min 3.32.8% (52) pada tahap sederhana. dan menyelesaikan latihan.4% (46) responden pada tahap rendah. Responden juga mampu menggunakan perisian Microsoft PowerPoint dengan baik. di mana rata-rata responden memiliki tahap literasi komputer dan kemahiran TMK yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah. dengan nilai skor min 1. dengan nilai min 3. Perisian MS PowerPoint digunakan oleh murid untuk pembentangan kumpulan. bagi mata pelajaran tertentu bergantung kepada pengajaran guru 69 . Microsoft Word adalah yang paling kerap digunakan. Perisian MS Word digunakan oleh murid untuk menaip nota. dan sisihan piawai 1.105.5 Perbincangan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Objektif kajian yang kedua ialah untuk meninjau tahap pembudayaan TMK oleh muridmurid tingkatan enam dalam proses pembelajaran. 46. atau menyelesaikan tugasan yang diberi oleh pensyarah kolej-universiti.oleh Norinah Mohd Ali (2002). membuat kerja kursus.144.70. Adakah murid-murid tingkatan enam mempunyai gaya pembelajaran akses kendiri terhadap kemudahan TMK? Berdasarkan dapatan kajian. dan sisihan piawai 1. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah. di mana 41. Responden kerap melayari laman web bagi mencari maklumat berkenaan pembelajaran.72. sisihan piawai 0. 5.41. Kajian ini hanya melihat dari sudut penggunaan TMK oleh murid dalam proses pembelajaran.

Kemudahan TMK yang agak kurang digunakan oleh responden ialah kemudahan pembayaran atas talian (nilai min 1. guru-guru sekolah. diikuti oleh menyertai laman sembang (nilai min 3. Kuala Lumpur. sisihan piawai 1. perkhidmatan lain (nilai min 3. bahkan ahli keluarga sendiri. syarikat. dan untuk tujuan perniagaan (nilai min 2. Kajian ini juga menyokong dapatan kajian oleh Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004).052). atau menonton filem.10. Apakah corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid? Berdasarkan dapatan kajian. Kemudahan pembayaran atas talian kurang digunakan oleh responden 70 .102). Dengan menggunakan laman sembang. ke atas beberapa sekolah di Selangor. Oleh itu. boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran. atau orang perseorangan untuk mendapatkan pelbagai maklumat dalam bentuk teks.198). membaca surat khabar.12.118). majalah. sisihan piawai 1. responden boleh berbual dan mendapatkan pelbagai sumber maklumat daripada rakan-rakan. video dan animasi. boleh dirumuskan pola pembudayaan TMK yang paling kerap oleh responden ialah melayari laman web (nilai min 3.80. sisihan piawai 1. termasuk pelajar Yayasan Pelajaran Mara. Dengan kemudahan internet. dan mendengar lagu secara atas talian.22. Di antara perkhidmatan lain yang kerap digunakan oleh responden ialah.510).86. diikuti oleh penggunaan web-cam atas talian (nilai min 1.6 Perbincangan Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Seterusnya. objektif kajian yang ketiga ialah untuk meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. grafik. audio. sisihan piawai 1. Negeri Sembilan. pertubuhan. sisihan piawai 1. buku. 5.269). sisihan piawai 1. responden boleh melayari laman web sesebuah jabatan.subjek. dan.58.

Kerajaan telah melaksanakan rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Sains. Beberapa orang responden yang boleh menggunakan kemudahan pembayaran atas talian. responden kurang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan.391. murid-murid aliran sains telah diperkenalkan kepada orientasi TMK lebih 71 . Objektif kajian yang keempat adalah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. adalah semata-mata diajar untuk membantu ibu-bapa yang sibuk atas urusan profesion masing-masing. Selain itu. kerajaan telah membekalkan pelbagai peralatan dan perisian TMK kepada sekolahsekolah. df=109.05). Oleh itu. Segelintir yang melakukannya. Nilai perbezaan min 2.memandangkan lingkungan umur mereka yang tidak memerlukannya.38 menunjukkan murid aliran sains memiliki tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan. atau membeli barang dan perkhidmatan melalui atas talian. Keputusan kajian adalah signifikan (t=1. Murid-murid sekolah tidaklah perlu sangat untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu barang. p< . adalah semata-mata untuk membantu ibu-bapa yang sibuk bekerja. Responden juga kurang menggunakan kemudahan web-cam disebabkan oleh penggunaannya yang rumit kerana memerlukan masa lapang yang serentak antara penggunanya. dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. adalah kerana lingkungan budaya dan sosial murid-murid ini tidak benar-benar memerlukan. Bagi menjayakan program PPSMI. menempah.7 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. 5.

966.62 menunjukkan murid lelaki mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid perempuan.9 Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. df=109. adalah mudah bagi murid-murid lelaki mempelajari sesuatu perisian atau program yang baru. Perbezaan nilai min 1.05). Selain itu.8 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Seterusnya. Berdasarkan dapatan dari jadual 14. 5. 5. dan tahap kesukaran mata pelajaran yang berorientasikan sains. Maka. p< . Oleh itu. berbanding dengan murid-murid perempuan yang duduk di rumah. objektif kajian yang kelima ialah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. tidak dinafikan murid aliran sains memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan berdasarkan keputusan SPM.kerap berbanding murid-murid aliran kemanusiaan. 72 . tidaklah menghairankan apabila tahap literasi komputer mereka adalah lebih baik berbanding dengan murid-murid aliran kemanusiaan. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Perkara ini mungkin disebabkan oleh murid lelaki yang bersifat lebih bebas dan lebih aktif bergerak keluar rumah untuk bermain permainan komputer sama ada di Cybercafé atau berkunjung ke rumah rakan-rakan sekolah. keputusan kajian adalah signifikan (t=0.

Didapati murid aliran sains lebih kerap menggunakan TMK dalam proses pembelajaran berbanding murid aliran sastera. responden memiliki tahap literasi komputer yang cukup baik untuk mengoperasikan sistem pengkomputeran. Berdasarkan jadual 15. df=109. dapatan kajian ini mengambarkan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah mulai bersedia menyahut seruan pihak kementerian pelajaran untuk melengkapi diri masing-masing dengan pengetahuan berkaitan TMK.48 menunjukkan terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. keputusan kajian adalah signifikan (t=2. Situasi ini secara tidak langsung telah mendorong murid-murid aliran sains untuk mencuba dan mengapplikasikan TMK dalam proses pembelajaran peribadi mereka.05). Responden juga didapati mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran masing-masing. 5.198. Oleh yang demikian.10 Implikasi Kajian Dan Cadangan Berdasarkan dapatan kajian.Objektif kajian yang keenam pula ialah untuk membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. Pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK amat berguna bagi murid-murid tingkatan enam apabila mereka 73 . telah menyebabkan guruguru mata pelajaran sains kerap menggunakan peralatan TMK semasa proses P&P. Selain itu. Perbezaan nilai min sebanyak 4. p< . kajian juga mendapati pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid banyak berkisar kepada penerokaan maklumat. Arahan pihak kementerian berkaitan perlaksanaan program PPSMI. sama ada untuk tujuan pembelajaran atau tujuan memenuhi hobi masing-masing.

Oleh itu. pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK akan menjadi bonus atau jurang perbeza dalam kalangan perlajar-pelajar yang ingin cemerlang. namun ianya hanya sebagai 74 . atau untuk memudahkan urusan mentadbir dan mengurus sesuatu kelab atau persatuan yang mereka pimpin. Walaupun mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat telah diperkenalkan di sekolah. kemahiran berkaitan TMK amat diperlukan seseorang apabila mahu menceburi bidang pasaran kerjaya. Sebagai pelajar kolej atau universiti. Mungkin pihak kementerian boleh merangka dasar kurikulum sekolah yang responsif terhadap bidang TMK. Kemudahan TMK akan menjadikan sesuatu kerja itu boleh disiapkan dengan cepat. melakukan kajian. kemahiran TMK juga amat berguna bagi seseorang untuk melaksanakan kerja-kerja pejabat. Kurang kemahiran TMK akan menjadikan seseorang itu sukar melakukan dan menyiapkan tugasan pejabat dengan berkesan. bahkan pihak kementerian mungkin dapat membuat rumusan terhadap tahap kesediaan generasi murid tingkatan enam kini berhadapan dengan cabaran penggunaan TMK. jabatan pelajaran. Kelebihan berkomunikasi dan menggunakan kemudahan TMK merupakan batu loncatan kepada kejayaan pelajar dalam bersaing dengan rakan-rakan sekolej atau universtiti. Selain itu. pihak sekolah.melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi awam atau swasta. mereka memerlukan kemahiran berkaitan TMK dalam mencari dan meneroka maklumat bagi menyiapkan tugasan. Bukan sahaja melalui sesi temuduga. pengetahuan berkaitan TMK menjadi bahan modal kepada seseorang murid apabila memasuki pasaran pekerjaan. Dalam keadaan ini. Berdasarkan hasil kajian ini. Murid yang memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang TMK mudah menghadapi sesi temuduga berbanding mereka yang kurang kebolehan berkomunikasi melalui TMK.

Terdapat banyak lompang dan ruang kosong yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran. para ibu-bapa telah mengambil tindakan drastik dengan mendedahkan anak masingmasing terhadap program pembangunan TMK. Sesebuah sekolah mungkin hanya mempunyai empat hingga enam buah kelas yang mengambil mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat. Dengan dorongan dan sokongan daripada pihak kerajaan.mata pelajaran elektif. Sekolah-sekolah telah dilengkapi dengan makmal-makmal komputer. Bagaimana dengan murid-murid kelas lain? Oleh yang demikian. dan dasar-dasar yang menyusul kemudian. perlu dipergiat dan anjakan penambahbaikan perlu dimulakan. dan meningkatkan kemahiran berkaitan TMK dalam kalangan murid-murid sekolah. di mana tahap literasi komputer dan kemahiran TMK dalam kalangan murid amat membanggakan. dan laman web MySchoolNet juga telah dilancarkan. berbanding dengan sekolah-sekolah luar bandar di negeri Sarawak atau Sabah. 75 . Sekolah luar bandar tahap pertama di Sabah dan Sarawak memenuhi ciri-ciri tertentu contohnya. usaha untuk membasmi buta komputer. Usaha murni pihak kerajaan yang telah merangka dan melaksanakan dasar berkaitan TMK amat dialu-alukan. Keseriusan pihak kerajaan dapat dilihat melalui penubuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. pihak kerajaan mungkin boleh melakukan perkara yang lebih efisien untuk merangka dasar bagi menggalakkan perkembangan TMK dengan lebih pantas. tuntas dan progresif. Walau bagaimanapun. Hasil dan usaha jerih pihak kerajaan ini dapat dibuktikan melalui dapatan kajian ini. Mungkin kategori sekolah pinggir bandar dan luar bandar ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selangor Darul Ehsan. Dapatan kajian ini hanya boleh digeneralisasikan kepada responden dari tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak.

hasil kajian tidak sesuai digeneralisasikan kepada semua populasi murid tingkatan enam di seluruh Malaysia. Dengan itu. Bayangkanlah tahap literasi komputer dan kemahiran bidang TMK bagi murid-murid sekolah berkenaan. Selangor Darul Ehsan. Talian internet jalur lebar harus dibekalkan dengan tahap kelajuan yang pantas. dan tahap kemahiran TMK antara murid-murid bandar di Kuala Lumpur. Maka dengan ini. barulah kajian tersebut benar-benar dapat membanding beza ciri-ciri responden di bandar dengan di luar bandar. 76 . Maka sudah tentu. Semuanya ini akan memungkinkan murid-murid sekolah luar bandar tersebut tidak ketinggalan mengejar persaingan arus perdana anjakan globalisasi dalam bidang TMK. pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu memperuntukkan kewangan dan bajet yang lebih besar untuk sekolah-sekolah luar bandar supaya jurang kemahiran TMK antara sekolah-sekolah bandar dengan sekolah-sekolah luar bandar dapat diminimakan. dengan murid-murid luar bandar di Sarawak atau Sabah.tiada bekalan air bersih. adalah dicadangkan agar pengkaji yang terkemudian membuat kajian perbandingan tentang tahap literasi komputer. dapatan kajian ini adalah sesuai bagi responden di tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak. Hasil kajian tersebut nanti barulah jelas dapat memberi kesedaran kepada pihak kerajaan betapa besarnya saiz lompang perbezaan applikasi TMK dalam kalangan murid-murid bandar dengan luar bandar. Seperti yang telah dibahaskan. dan dengan perkakasan yang mencukupi. Makmal-makmal komputer harus dilengkapkan dengan bilangan komputer yang cukup. Pihak KPM seharusnya menjadikan mata pelajaran berkaitan komputer dan TMK diwajibkan di sekolah-sekolah kategori luar bandar. tiada bekalan elektrik. dan tiada kemudahan jalan raya. Maka dengan demikian.

Mana-mana pelajar kolej atau universiti yang ingin mendapat keputusan yang cemerlang dalam bidang pengajian harus menguasai asas bidang TMK. pelajar boleh mengakses apa jua maklumat dari sumber seluruh pelosok dunia tanpa sempadan.11 Penutup Peranan dan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi zaman millenium ini tidak dapat dinafikan. 77 . Dan mana-mana negara yang ingin menjadi negara perindustrian yang maju dan kuat dari segi sains. diperdebat dan diseminarkan peri kepentingan bidang TMK. Di mana-mana telah dibahas. Negara Malaysia adalah merupakan kategori negara membangun yang mempunyai pengguna internet yang ramai dalam kalangan penduduknya.5. ekonomi dan ketenteraan. Kemahiran berkomunikasi dan menggunakan TMK. politik. pantas dan cepat. Dengan kemudahan TMK. mesti berjaya menyematkan ilmu dan kemahiran berasaskan TMK dalam kalangan anggota masyarakatnya. Sesiapa yang ingin maju dan mendapat kekananan kenaikan pangkat dalam profesion masing-masing juga mesti memahirkan diri dalam komunikasi TMK. memungkinkan seseorang pekerja melaksanakan amanahnya dengan lebih cepat.

Abdul Samad Hanif. (2001). Literasi Teknologi Maklumat di Kalangan Guru Pelatih Bahasa. (2005). Tanjung Malim..doc - 78 .com. Petaling Jaya. Sistem Komputer & Aplikasiny.bernama. Pengenalan Komputer. Bintangor. (2009). Perak: Quantum Books. 2009). (2005). www. Institut Perguruan Rajang. Kuala Lumpur: Mc Geaw Hill (Malaysia) Abdul Manaf Bohari. Usaha Kementerian Pelajaran membudayakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di sekolah-sekolah bukan sekadar melepaskan batuk di tangga Dalam talian http://www. Kuala Lumpur: Synergy Media Azizi Haji Yahya. & Jamalludin H. Bhd.php?id=259276 Diaskes pada 10 September 2009 Ambigapathy Pandian. Perak: Penerbit Universiti Perguruan Sultan Idris Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman.my/bernama/v3/bm/news_lite. Tahap literasi komputer pelajar tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar Bandar. Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer dan Komunikasi Data. Prosiding. (2006). Sarawak. 9 – 11 November 2006). Teknologi Komputer. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Edisi ke-2). & Norliza K. (2006). Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. Zaidan Abdul Wahab (Serdang.BIBLIOGRAFI Abdul Razak Hamdan. & Zaidatun T. (Sumber : Seminar Penyelidikan Pendidikan. Ahamad Sipon. Tanjong Malim. Selangor: Pearson Hall / Prentice Hall Baharuddin Aris & Mohammad Bilal A. Persepsi Guru-Guru Sekolah Tamil Daerah Kluang Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2009 (28 – 29 April 2009: Putrajaya). Selangor Darul Ehsan: Prentice Hall Pearson (Malaysia) Sdn. (2007). (2008). (2007). Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Aris Rashidi Amir. Edisi Kedua. Universiti Putra Malaysia. Asas Dan Teori Sistem Maklumat Kontemporari.. Selangor: Pusat Pembangunan Akademik. Sarikei. Nur Haryani Z. 77 – 90 Azizol Abdullah. (2004).geocities.com/seminarrnd2006/KertasKerja_Word/14_Bajing_Angieng. Sarawak. Kuala Lumpur: Venton Publishing Bajing Angieng. editor.. (2006).

(2005). Pengenalan Jaringan Komputer. (2000). Sekolah bestari: Menangani pembinaan budaya ilmu berfikir secara kritis dan kreatif.dbp. Kedah: Penerbit 79 .Ed..Chua Yan Piaw. Dissertation (M. (2007). Penggunaan Komputer di Kalangan Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling. 24 November 2000 Mashitoh Yaacob. Penggunaan Komputer Dalam Membantu Kepimpinan Pengajaran Guru Besar Sekolah-Sekolah di Daerah Muar. Fakulti Alam Bina. (2004). Universiti Malaya Jamaluddin Ahmad. Universiti Malaya Meor Muhammad Muazzim. Putrajaya. Selangor. Pahang.gov. (2006). Jabatan Ukur Bahan.Ed. Komputer Dalam Pendidikan (Edisi ke-3)..Princ. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn.). Kuala Lumpur Laili Atan. Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010.aspx Diakses pada 1 September 2009 Hafsah Sharif. (2006). Universiti Malaya: Kampus Kota Kementerian Pelajaran Malaysia. Tajularipin Sulaiman & Sidek Mohd Noah. Putrajaya. Edisi Keempat. Dalam Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning.). (2000). Kuala Lumpur: Synergy Media Merill. Dewan Bahasa Dan Pustaka. (2006). Dissertation (M. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010. Hsiu-Chen (2000).QuantSuvr). Dissertation (M. Fakulti Pendidikan.). (2008). Paul F. Academic exercise (B. Kuala Lumpur. (2008). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. Edisi Pelancaran: Kuala Lumpur ___________________________ (2003). Make IT happen in your syllabus. & Maharam M. Kaedah Penyelidikan (Buku 1). Universiti Malaya Lin. Tahap Penguasaan Komputer di Kalangan Pelajar Ukur Bahan. Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning.my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp. 24 November 2000 Masturah Ibrahim. Kamus Dewan. Institut Kepengetuaan. Bhd. Bhd. Sintok. Selangor. Kaedah dan Penyelidikan. Dalam talian http://sbmb. Pengurusan Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran: Persepsi Guru Sebuah Sekolah Menengah di Daerah Maran. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Jasme Ismail. Fakulti Pendidikan.

Dissertation (M. (2006). Perjuangan Memperkasakan Pendidikan di Malaysia. Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. (2007). Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Teknologi Multimedia : Kaedah pembelajaran pelajar lemah dalam pelajaran. Dissertation (M. Pembentangan Kertas kerja Konvensyen Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia kali ke 14. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Zaliman Mohd Yusoff & Manjit Singh Sidhu. Nik Hairi Omar. 2007) 163 – 167.. Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Computer. (2004).Ed. Institut Penyelidikan Tinggi Malaysia (IPPTN). Penggunaan Komputer dan Internet di Kalangan Murid Sekolah Rendah. Mohd Azul & Norizan A.. Teknologi dan Masyarakat (10 – 11 Disember 2004K Kuala Lumpur): vol. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Mohd Arif Haji Ismail & Norsiati Razali. Universiti Malaya) 80 . Bangi. Prosiding. Editors: Roslinda Ithnin …. (2002). (Sumber: Jurnal Pendidikan. Mokhtar Ahmad.). Universiti Malaya. R. Fakulti Pendidikan. (2008). (2006). (2008). SOURCE: Seminar Pendidikan Pra Universiti / Matrikulasi (4 – 5 Ogos 2007: Petaling Jaya).Universiti Utara Malaysia (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia) Mohammed Hasrori Kasimon. 11 –14 September. (2004). Pengalaman 50 Tahun Merdeka.). Kelang. Applikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran: Perspektif Mata Pelajaran Kimia SPM. Mohd Hang Tuah Ismail. Teknologi Maklumat: Sistem Komputer dan Perisian. Information and Communication Technology. (2005). Fakulti Pendidikan. (2001). Paper 28 (15p). (2006). Penggunaan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Komputer di Kalangan Guru-Guru Pendidikan Islam.Ed. Model Sistem Pendidikan Tinggi dan Universiti Untuk Malaysia: Kerangka dan Pengisian. 2. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sains Sosial Sekolah Menengah. Universiti Malaya Mohd Hilmi Jaafar. [et al. Skudai. Universiti Malaya Mohd Aizaini Maarof.] (Kuala Lumpur: Pusat Asasi Sains. SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains. Penilaian Kecekapan Teknologi Komunikasi Maklumat (TKM) Dalam Kalangan Pelajar Sains Sosial. Komputer. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Pendedahan dan Penerimaan Pelajar Pusat Asasi Sains Terhadap Komputer. Bhd. Kuala Lumpur. Univesiti Sains Malaysia Mohd Safar Hashim & Fatimah Yusooff. Hotel Goldcourse. Kuala Lumpur: Saujana Global Morshidi Sirat.

Noraini Idris. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Sumber dari.info/sumber.Ec.. anjuran FTSM UKM. Institut Kepengetuaan. Bangi.Norinah Mohd Ali. Kuala Lumpur Rahimi Md Saad. Piawaian kemahiran ICT untuk pelajar UKM. (2006). (2006). Kuala Lumpur. Pembudayaan ICT IPTB. Universiti Malaya: Kampus Kota Nor Zuliana Ab Latif .Princ. Institut Perguruan Tuanku Bainun. Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di Kalangan Pelajar: Ke Arah Mengurangkan Jurang Pendidikan. Kertas kerja Bengkel Piawai Kemahiran ICT UKM. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Kajian Mengenai Literasi Komputer di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya.uthm.sajadstudio. Rozinah Jamaludin. Loh S.). (2007). Dissertation (M. paper 50 (19p). (2002).my/ps/thesis/education1/nor%20zuliana%20%20abdul%20latif. (Sumber: Jurnal Pendidikan.edu. 3. Dalam talian http://web. Teknologi dan Masyarakat (10-11 Disember 2004: Kuala Lumpur): vol. Rozainee K. Dissertation (M..htm 81 . Bangi. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Nor Kamsiah Jaapar. & Mohamed Amin Embi (2003). Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains.). Diakses pada 13 September 2009 Dalam talian http://www. Ahmad Zabidi & Norjoharuddeen (2006). SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains.(2009). Jabatan Teknologi Pendidikan. Universiti Malaya) Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Norizan Abdul Razak. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sekolah Menengah. (2006).pdf Pusat Perkembangan Kurikulum. Internet Dalam Pendidikan. Penilaian Guru Terhadap Koswer Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Inggeris Tingkatan Satu. Kesediaan Pentadbir Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Pentadbiran Sekolah. (2001). & Ravichndran V. Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Penguasaan Kemahiran ICT di kalangan pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia. Universiti Malaya Norizan Abdul Razak. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Sajap Maswan. C. 14-16 September 2003 Norizan Abdul Razak. Kementerian Pelajaran Malaysia.

Scheffler, F.L., & Logan, J.P. (1999). Computer technology in schools: What teachers should know and able to do. Journal of Research on Computing in Education, 31 (3), 350-356. Shamsudin Abdul Rahman, (2004). Persepsi Guru-Guru Bahasa Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Bacaan dan Pemahaman di Sekolah-Sekolah di Daerah Sabak Bernam. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Sufean Hussin, (2004). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dalam talian hhtp://www.mcmc.gov.my Taifunisyam Taib, (2003). Interaksi Etika dan Teknologi Komunikasi Maklumat di Dalam Penerapannya ke Dalam Masyarakat dengan Rujukan Khas Kepada Sistem Pendidikan Bestari di Malaysia. Dissertation (M.Sc.). Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya Tan Lee Foong, (2004). Sikap Guru Bahasa Cina Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Tengku Zawawi Tengku Zainal, (2009). Penggunaan Internet Dalam Pendidikan Matematik. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Uni %20Malaya/PXGZ%206190/Penggunaan%20Internet%20Dalam%20Pendidikan %20Matematik.htm Diakses pada 10 September 2009 Turban, E., Aronson, J.E. & Liang, T.P. (2005). Decision support systems and intelligent systems (6th ed). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Yuhanis Yusoff, (2002). Tahap Kecekapan Penggunaan Komputer dan Teknologi Maklumat di Kalangan Pentadbir dan Guru Sebuah Sekolah di Kuala Lumpur. Dissertasion (M.Princ.). Institut Kepengetuaan, Universiti Malaya: Kampus Kota Yusri Mat Johor, (2004). Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Sejarah Tingkatan Tiga. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Zainuddin Abu Bakar, Meor I.K., Mohd Ali I., & Rahmad Sukor A. S., (2008). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zamri Mahamod, Siti Fatimah M. Y. & Norazah M. N.,(2004). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Tahap Pengetahuan Penggunaan ICT Guru-Guru Pelatih IPTA. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zawiyah Mohd Yusof, (2002). Komputer, Etika dan Sosial. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill 82

Jabatan Asas Pendidikan Dan Kemanusiaan Fakulti Pendidikan UNIVERSITI MALAYA

BORANG SOAL SELIDIK
Soal selidik ini adalah kajian ilmiah yang ingin mengkaji tentang Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam. Sila tanda dan bulatkan mana-mana jawapan yang sesuai bagi setiap soalan yang berkaitan dengan jujur dan tepat. Sila jawab semua soalan, dan jangan biarkan soalan tiada jawapan. Segala maklumat adalah rahsia dan kajian ini hanya bertujuan untuk kajian akademik semata-mata. Kerjasama semua murid amatlah dihargai dan disertai dengan jutaan ucapan terima kasih.

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN 1. Tingkatan 2. Aliran 3. Jantina 4. Menghadiri kursus komputer 5. Memiliki komputer di rumah 6. Memiliki kemudahan internet di rumah 7. Memiliki alamat e-mail 8. Memiliki laman web 9. Memiliki blog 10. Memiliki Facebook 11. Pekerjaan bapa/penjaga 12. Kumpulan Etnik [ [ ] Kerajaan ] Melayu 83 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Bawah ] Sains ] Lelaki ] Pernah ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada [ ] Swasta ] Cina [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Atas ] Kemanusiaan ] Perempuan ] Tidak pernah ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Bekerja Sendiri [ ] Lain-lain

] India

13. Pendapatan Keluarga Sebulan

[

RM8,000.00 RM8,001.00

] Kurang RM2,000.00 [ ] RM2,001.00 – RM4,000.00 [ ] RM4,001.00 – 6,000.00 [ ] RM6,001.00 – [ ] Lebih

BAHAGIAN B : TAHAP LITERASI KOMPUTER 1. Sangat tidak mahir PERKARA Saya boleh mengenal pasti / memulakan / menggunakan ……………. 1. Menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran 1 2. Tidak mahir 3. Sederhana mahir 4. Mahir 5. Sangat mahir TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

2. Operasikan komputer, contohnya memulakan dan menutup sistem komputer, 1 menyambungkan kabel ke setiap perkakasan komputer dll 3. Nama dan fungsi perkasasan komputer, contohnya skrin, hardisk, papan 1 monitor, tetikus, pencetak, pengimbas dll 4. Mentakrifkan istilah teknologi komputer, contohnya RAM, BIT, GB dll 1 5. Internet Explorer, Mozilla Firefox dll 6. Enjin carian (Search engine) seperti Yahoo, Google dll 7. Microsoft Office Word 8. Microsoft Office Excel 9. Microsoft Office Acces 10. Microsoft Office Publisher 11. Microsoft Office PowerPoint 12. Microsoft Office Outlook 13. Microsoft Office OneNote 14. Microsoft Office InfoPath 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15. Microsoft Office Groove

1

2

3 4 5

BAHAGIAN C : TAHAP PENGGUNAAN (TKM) DALAM PROSES PEMBELAJARAN 1. Tidak pernah PERKARA Dalam bidang pembelajaran, saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut …….….. 1. Menggunakan perisian seperti Microsoft Word untuk menaip surat, nota, latihan dan dokumen-dokumen lain berkaitan pembelajaran 2. Menggunakan perisian hamparan elektronik (spread-sheet) seperti Microsoft Excel untuk menyiapkan tugasan sekolah 3. Menggunakan perisian persembahan multimedia seperti Microsoft Power Point untuk tugasan pembentangan dalam bilik darjah 4. Menggunakan perisian grafik dan ilustrasi seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Painter, Corel Draw dll untuk tujuan pembelajaran 5. Menggunakan perisian Microsoft Publisher untuk membuat majalah sekolah, buletin, pamphlet, katalog, kad dan sebagainya 6. Melayari laman web (www), enjin carian Google atau Yahoo untuk mencari maklumat tambahan berkaitan isi / konsep mata pelajaran 7. Menghantar / menerima e-mel daripada rakan-rakan sekolah atau guru-guru berkaitan dengan pelajaran 8. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan (newsgroup) dengan rakan sekolah atau guru-guru berkenaan dengan pelajaran 9. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea, berbincang suatu isu pelajaran dengan rakan-rakan atau guru sekolah 10. Menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) untuk tujuan pembelajaran 11. Membaca surat khabar, majalah akademik dan buku-buku secara on-line untuk tujuan pembelajaran 12. Mendapatkan maklumat tentang pembelajaran dari ensaiklopedia, Wikipedia, direktori, kamus, buku elektronik dll 13. Melayari Portal Pendidikan Utusan Melayu, MySchoolNet atau seumpamanya untuk tujuan tutorial / latih tubi dll 14. Berhubung dengan rakan-rakan sekolah lain berkaitan dengan pembelajaran dengan menggunakan kemudahan TMK 85 2. Jarang-jarang 3. Sederhana kerap 4. Kerap 5. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

bil elektrik. filem dll 6. Kerap 5. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan 10. audio. sesebuah jabatan. Protokol Pemindahan Fail (FTP) – menggunakan kemudahan perisian seperti WS-FTP untuk tujuan pemindahan dokumen. memuat turun dan memuat naik lagu. fail untuk konfigurasi. guru-guru. video. Sederhana kerap 4. warna menarik. guru sekolah. mendengar lagu secara on-line dll 86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. buku. menonton program televisyen / filem. masyarakat luar dll 4. menempah tiket kapal terbang dll secara on-line 12. Jarang-jarang 3. majalah (daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dll) 7. maklumat. animasi dll 3. grafik.BAHAGIAN D : POLA PENGGUNAAN (TKM) DALAM KALANGAN MURID 1. gambar. video. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 . Mel Elektronik (E-mel) – menghantar / menerima e-mel dalam bentuk teks. perisian. melihat teks. latihan secara berperingkat. Pendidikan dan Latihan – mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. pertubuhan. berkongsi maklumat dengan rakan sekolah. Hiburan dan Permainan – menggunakan perisian multimedia yang menggabungkan aksi pantas. Perniagaan – mendapatkan maklumat tentang produk. pakar profesional. buku. kad kredit. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea. kursus dll 8. berbincang suatu isu dengan rakan. orang perseorangan dll 2. majalah. Pendidikan dan Hiburan – menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) 9. cara pemakaian. grafik. menempah pembelian barang / perkhidmatan secara on-line dll 11. 1. Perbincangan dalam Kumpulan (News Group) / Facebook – mengadakan perbincangan. Perkhidmatan lain – membaca surat khabar. animasi. ibu-bapa dll 5. World Wide Web (WWW) – melayari laman web untuk mencari maklumat. Tidak pernah PERKARA Saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut ……………. bertukar pendapat. Kemudahan pembayaran – membantu ibu-bapa membayar bil telefon. Telnet : Menggunakan Capaian Komputer Jarak-Jauh – untuk mencari data. syarikat. audio.

direktori. buku elektronik dll 14. berita dari ensaiklopedia. Wikipedia. Saya biasa menggunakan laman sembang (chatting) dengan rakan-rakan sekolah 1 1 2 2 3 4 5 3 4 5 TERIMA KASIH 87 . bahan.13. Sumber Rujukan – mendapatkan maklumat. kamus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful