BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Masyarakat dunia pada abad ke-21 ini merupakan suatu masyarakat yang hidup dalam era globalisasi yang berorientasikan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK), atau dikenali sebagai information technology and communication (ICT). Impak globalisasi telah menuntut kebergantungan masyarakat terhadap perkembangan teknologi TMK dalam seluruh aspek kehidupan seharian. Perkembangan TMK telah memberi implikasi yang amat besar terhadap bidang politik, sosial, ekonomi termasuk juga bidang-bidang seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian, hiburan, perubatan, pentadbiran kerajaan, dan tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.

Secara tradisional peranan guru adalah sebagai pengajar dan penyampai ilmu pengetahuan. Kaedah pengajaran adalah berpusatkan guru, dan gurulah sumber ilmu dan pusat segala-galanya. Kesan ledakan kemajuan teknologi komputer dan TMK telah melebarkan takrif peranan seseorang guru, iaitu bukan sebagai pengajar semata-mata tetapi mengambil peranan sebagai pemudah cara atau fasilitator. Sebagai pengurus pendidikan, sewajarnya guru-guru mempunyai kebolehan dan kemahiran memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber

untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran (P&P) dan tahu menggunakan teknologi komunikasi seperti CD-ROM, cakera padat, video, komputer, komputer bimbit, dan perisian-perisian aplikasi komputer seperti e-mail, pengkalan data, pemprosesan perkataan, hamparan eletronik, internet, perisian persembahan dan lain-lainnya. Proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan

1

komputer akan menjadi lebih berkesan dengan kewujudan teknologi multimedia kerana pendidik boleh mempelbagaikan persembahan mereka. Mohd Zaliman et al. (2001) menyatakan teknologi multimedia kian diiktiraf sebagai alat bantuan pengajaran yang sesuai dalam membantu para pendidik untuk mendalami dan mendasari cabaran dunia pendidikan era baru. Arus pemodenan kemahiran TMK ini bukan sahaja menukar secara besar-besaran teknik pengajaran oleh seseorang guru, tetapi juga memberi impak yang amat mendalam terhadap kaedah pembelajaran bagi seseorang murid. Dengan sendirinya, impak kemajuan bidang TMK telah mengubah secara besar-besaran cara murid menimba, memproses, mengaplikasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Dalam arus perdana ini, guru dan juga murid harus bersedia terhadap persaingan global TMK yang tiada batas dan sempadan.

Lantaran perkembangan TMK secara global, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengorak langkah bersama dan berusaha menyesuaikan diri dengan arus perubahan persekitaran. Penggunaan TMK di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi telah diperluaskan. Dasar-dasar dan perancangan yang kondusif terhadap perkembangan TMK telah dilancarkan. Ini bermula dengan memperkenalkan mata pelajaran yang berkaitan TMK seperti Perkomputeran dan Teknologi Maklumat untuk murid sekolah menengah, dan juga rancangan penubuhan Sekolah Bestari. Kementerian Pendidikan sebagai badan induk dunia pendidikan telah memainkan peranan penting untuk menghadapi zaman globalisasi dan dunia pendidikan tanpa sempadan dengan memasukkan kurikulum TMK dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Di samping sifat TMK itu sendiri yang membentuk suasana pembelajaran sepanjang hayat dan memberi peluang-peluang pembelajaran yang tidak ada had, maka adalah menjadi suatu kewajaran kepada pengurus-

2

pengurus pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan segera kepada perubahan-perubahan ini. Dapat kita perhatikan bahawa kerajaan amat memberi tumpuan dan keutamaan terhadap pembentukkan masyarakat yang membudayakan ilmu dan maklumat menerusi penggunaan TMK secara luwes dan menyeluruh.

Namun demikian, usaha murni kerajaan ini sukar untuk berjaya sekiranya pelaku masyarakat itu sendiri kurang membudayakan sepenuhnya penggunaan komputer dan kemahiran TMK. Robiah Sidin et al. (2004) mengatakan, terdapat empat angkubah yang saling berhubung kait antara satu sama lain bagi memacu pembudayaan TMK dalam kalangan anggota masyarakat iaitu; pertama, sikap masyarakat dan murid mestilah positif dan bersedia untuk berubah; kedua, prasarana komputer dan rangkaian komunikasi mestilah lengkap dan mencukupi; ketiga, tenaga yang terlibat untuk memperkenal dan memperluaskan teknologi maklumat mestilah mahir; dan keempat, wang mestilah mencukupi untuk menggerakkan semuanya itu.

1.2 Pernyataan Masalah

Warganegara Malaysia dalam era kini, mestilah kalangan mereka yang dapat menangani cabaran yang dibawa oleh arus globalisasi dan ledakan pengetahuan serta maklumat yang terkini. Anak-anak watan yang hendak dilahirkan mestilah sepatutnya berupaya untuk merancang masa depan dengan bijak, berhikmah dan tepat bagi tujuan adaptasi dengan budaya dan nilai semasa. Kealpaan dan kelekaan dalam mengharungi kehidupan semasa tanpa kemahiran TMK hanya akan menyebabkan sesiapa sahaja terpinggir dan tersingkir dalam global village, (Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman, 2008).

3

Dalam era globalisasi sekarang, salah satu aset yang amat penting dan perlu ada pada seseorang murid terutamanya murid-murid sekolah menengah atas, ialah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Muridmurid bukan sahaja dituntut untuk memiliki kepintaran dan pengetahuan dari segi penguasaan kandungan mata pelajaran, tetapi sepatutnya mahir dalam penggunaan teknologi berasaskan komputer. Antara faktor keperluan memiliki kemahiran TMK ini ialah untuk membantu muridmurid mencari dan memperoleh maklumat dari sumber terbuka tanpa terhad, berkomunikasi dengan berperantaraan komputer, melaksanakan tugasan sekolah, membuat persembahan dan menganalisis data (Norizan & Mohamed Amin, 2003). Teknologi TMK juga penting untuk keperluan sosial murid-murid seperti berinteraksi di alam maya, membantu meningkatkan aktiviti luar darjah atau melaksanakan hobi, penciptaan idea kreatif dan mencari maklumat berkaitan bidang pembelajaran diri masing-masing.

Antara kemahiran TMK yang perlu dikuasai terlebih dahulu oleh murid ialah kemahiran asas menggunakan komputer, kemahiran aplikasi seperti pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, email, browser WWW, aplikasi grafik dan aplikasi yang menjurus kepada bidang pelajaran mereka. Dalam erti kata lain, para murid perlu literasi komputer atau “celik komputer”.

“Buta komputer” pada masa kini adalah sama dengan buta huruf pada tahun 60-an walaupun anda seorang pemegang ijazah dari institusi pengajian tinggi”. (Baharuddin Aris et. al, 2001)

4

2000). & Maharan M. Berasaskan perbahasan tersebut. kajian ini diperlukan untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid. 5 . maka buta komputer perlulah dihapuskan dalam kalangan murid dan masyarakat amnya kerana ia merupakan komponen utama dalam bidang TMK. para murid yang tidak mampu menguasai teknologi maklumat bukan sahaja dianggap ketinggalan dari segi pencapaian prestasi. meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. keperluan asas yang perlu dimiliki oleh para murid ialah memiliki pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang memadai bagi membolehkan mereka menikmati dan mempelbagaikan sumber maklumat yang tidak terhad. Oleh itu. tetapi boleh dikatakan jumud ilmu pengetahuan. Oleh itu.Memandangkan literasi komputer adalah antara kemahiran yang begitu penting pada era TMK. ketika negara kita sedang menuju ke arah pembentukkan masyarakat bermaklumat dan masyarakat berasaskan nilai maklumat. dan seterusnya membuat perbandingan tentang tahap literasi dan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran. meninjau sejauh mana murid-murid tingkatan enam mengguna dan membudayakan TMK dalam proses pembelajaran. dan membina penjanaan budaya pemikiran kritis dan kreatif dalam pemerolehan pembelajaran (Mashitoh Y.. Perkembangan pesat TMK telah mewujudkan banyak laman sesawang dan pangkalan data atas talian yang memerlukan kemahiran murid-murid sekolah untuk mencapai dan mengolah maklumat tersebut.

3 Apakah pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam? 6 .2 Meninjau tahap pembudayaan TMK oleh murid-murid dalam proses pembelajaran 1.3 Meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid 1.3.2 Sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka? 1.4 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1.4.3.4.3. dan 1.3.4 Soalan Kajian Soalan-soalan kajian ialah.6 Membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan 1. 1.3.3.5 Membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki.1 Apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam? 1. 1.1.4.3 Objektif Kajian Kajian ini dilakukan untuk.1 Mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam 1.

mengenal pasti corak atau pola pembudayaan teknologi TMK oleh murid-murid.5 Adakah murid perempuan mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid lelaki?. dapatan kajian ini boleh memberi gambaran awal berkenaan dengan tahap kesediaan TMK oleh murid-murid. pihak-pihak yang berkenaan akan mendapat gambaran awal mengenai tahap kesediaan TMK oleh murid-murid tingkatan enam. Oleh itu. Sementelahan pula. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan juga Pejabat Pelajaran Daerah (PPD).4. dan 1.4.1.4.4 Adakah murid aliran sains mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusian? 1. dapatan kajian membolehkan pihak-pihak yang berkenaan mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid tingkatan enam.6 Adakah tahap pembudayaan TMK dalam proses pembelajaran murid aliran sains melebihi murid aliran kemanusiaan? 1. Berdasarkan dapatan kajian ini nanti. dan mengenal pasti sejauh manakah murid-murid sekolah membudayakan teknologi TMK dalam proses pembelajaran mereka. pihak kementerian boleh mengaju dan merangka suatu dasar berkenaan penggunaan dan pembangunan teknologi TMK bagi warga sekolah.5 Signifikan Kajian Kajian ini amat penting kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Ini kerana. 7 . Maka dengan itu. Kementerian Pelajaran Malaysia sedang merangka dan melaksanakan kurikulum baru bagi keperluan murid-murid tingkatan enam mulai tahun 2009 ini.

1. Seterusnya. Dengan itu. penolong kanan kokurikulum dan ketua-ketua bidang mata pelajaran. Ini kerana.Kajian ini juga penting kepada pihak pentadbir sekolah. Selangor Darul Ehsan. pihak pentadbir ini akan merangka perancangan yang responsif terhadap budaya penggunaan kemudahan TMK di sekolah. Selain itu. mengorganisasikan kelas. Selain itu. Tiga buah sekolah tersebut 8 . kemahiran TMK juga memudahkan tugasan guru dalam pengurusan panitia mata pelajaran. mentadbir keputusan peperiksaan dan sebagainya. kelab sukan dan permainan. dapatan kajian ini membolehkan mereka mengenal pasti dan memahami peluang dan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi TMK dalam kalangan murid-murid mereka. Penggunaan TMK ini memudahkan guru-guru melaksanakan tugasan pengajaran dalam kelas.6 Batasan Kajian Responden kajian ini adalah dalam kalangan murid tingkatan enam di tiga buah sekolah harian biasa dalam Daerah Gombak. penolong kanan hal ehwal murid. di samping berkomunikasi atau berteraksi dengan murid masing-masing. penolong kanan tingkatan enam. penolong kanan akademik. Hasil kajian ini nanti akan menyedarkan guru-guru tentang peluang dan kebaikan-kebaikan apabila mereka membudayakan teknologi TMK dalam proses pengajaran masing-masing. pengurusan badan uniform. yang terdiri daripada pengetua. dapatan kajian ini juga amat berguna kepada guru-guru mata pelajaran. guru-guru akan lebih mudah dan bersedia mengapplikasikan kemudahan TMK dalam melaksanakan bidang tugas masing-masing berdasarkan tahap kesedian murid.

jantina dan tahap sosioekonomi keluarga mungkin membatasi kajian ini. kefahaman. Oleh itu. pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan murid bermakna. pinggir bandar dan luar bandar di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Edisi Keempat mentakrifkan perkataan budaya sebagai satu cara hidup. Manakala.7 1 Pembudayaan Kamus Dewan. Data-data seperti kumpulan etnik murid. tenaga dan kewangan kerana pengajian adalah di luar waktu kerja (part time). dapatan kajian mungkin hanya bersesuaian dengan responden pilihan sahaja. mengamalkan atau melaksanakan penggunaan TMK dalam kehidupan seharian seseorang murid. pengkaji mendapat kekangan masa. 9 . Walau bagaimanapun.7 Definisi Operasional 1. Pengkaji memiliki sedikit kelebihan kerana mengajar murid tingkatan enam di salah sebuah sekolah responden tersebut. agak mudah untuk mendapatkan maklumat dan kerjasama daripada responden. tradisi. Oleh itu.dipecahkan kepada kategori bandar. 1. Oleh itu. Perbelanjaan pengajian dan kajian ini dibiayai sendiri oleh pengkaji. pegangan. peradaban sesuatu masyarakat yang diwarisi secara indotrinasi atau secara sukarela. pembudayaan pula adalah mengamalkan atau melaksanakan sesuatu budaya dalam kehidupan. dan mempertahankan serta memastikan kelangsungan budaya tersebut kepada generasi berikutnya.

et. dan ketiga. TM merujuk kepada bahagian 10 . Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat (TM) sebagai “teknologi yg berkaitan dgn pe-merolehan. pengetahuan – mempunyai pengetahuan tentang konsep dan senibina sistem sesebuah komputer berfungi. pemprosesan dan penyebaran maklumat secara elektronik. Maka. al (2001) mentakrifkan literasi komputer atau celik komputer melalui tiga konsep iaitu.” Mohd. Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai “tahu menggunakan dan mengendalikan computer”. pula menjelaskan.1.2 Literasi komputer. Baharuddin Aris. Turban et al.7. pertama. secara umumnya literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan applikasi komputer dalam kehidupan seharian. mentakrifkan teknologi maklumat atau information technology (IT) sebagai. menjelaskan literasi komputer sebagai keupayaan untuk memahami bagaimana sesuatu komputer berfungsi. kesedaran – menyedari kepentingan dan kepelbagaian kegunaan komputer dalam masyarakat masa kini. Shanuddin Zakaria (2000). Teknologi maklumat Kamus Dewan. dan teknologi maklumat dan komunikasi Literasi komputer Kamus Dewan. interaksi – berkemampuan untuk berinteraksi atau mengapplikasikan teknologi komputer. kedua. “semua jenis peralatan / perkakasan teknologi yang digunakan untuk memproses. (2005). penyimpanan. teknologi maklumat. Scott (2006). menyimpan dan memindahkan maklumat dalam bentuk elektronik”.

perisian. masa. menyimpan. Ini bermaksud TMK melibatkan penggunaan suatu teknologi sebagai alat dalam melaksanakan proses komunikasi dan ia juga merupakan media perantara menghubungkan antara pelbagai pihak tanpa mengira situasi. Penggabungan komputer dengan teknologi rangkaian ini akan melahirkan ‘penyatuan teknologi’ iaitu teknologi yang menyatukan beberapa industri melalui pelbagai peranti penukaran maklumat dalam bentuk elektronik yang boleh digunakan oleh komputer. Ia merangkumi komunikasi tanpa sempadan yang mana tidak ada jurang pemisah untuk kedua-dua pihak berkomunikasi atau berinteraksi pada bila-bila masa. TM boleh didefinisikan sebagai peralatan teknologi komunikasi yang boleh digunakan untuk tujuan mengumpul. (2006) mendefinisikan TMK sebagai komunikasi yang menggunakan teknologi terkini sebagai alat untuk berhubung antara satu sama lain. Teknologi maklumat dan komunikasi Kamus Dewan. 11 . pem-prosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan tele-komunikasi. pangkalan data. Bagi warga pendidik seperti guru dan pensyarah. “teknologi yg berkaitan dgn pemerolehan.teknologikal dalam sistem maklumat yang meliputi perkakasan. dan lokasi geografi. rangkaian. dan menghantar mel elektronik (e-mel) atau CD-ROM yang dapat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Abdul Manaf Bohari et al. dan peranti-peranti lain.. penyimpanan. memproses. Edisi Keempat mentakrifkan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) sebagai.” Abdul Manaf Bohari et al. Definisi lain bagi teknologi maklumat ialah teknologi yang menggabungkan teknologi komputer dengan talian komunikasi berkelajuan tinggi. 2006).

TM dirujuk sebagai penggunaan alatan yang dicipta untuk memperoleh. dan kolej atau universiti. 1. Manakala. matrikulasi. TMK bukan sahaja merujuk kepada penggunaan alatan untuk memperoleh maklumat. tetapi juga melibatkan penggunaan alatan TM tersebut untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam pelbagai hala. Di akhir persekolahan tingkatan enam atas.Perbezaan takrif antara TM dengan TMK adalah dari aspek komunikasi. Tahun pertama dikenali sebagai tingkatan enam bawah dan tahun kedua dikenali sebagai tingkatan enam atas. menjejak. politeknik. murid akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM).7. dan menyampaikan maklumat. Terdapat dua aliran pengajian di tingkatan enam. 12 . sama ada pusat pengajian tinggi awam (IPTA). iaitu aliran Sains dan aliran Kemanusiaan. atau pusat pengajian tinggi swasta (IPTS). Pengajian dalam tingkatan enam mengambil masa selama dua tahun.3 Tingkatan enam Selepas menamatkan persekolahan di tingkatan lima. murid-murid mempunyai pilihan sama ada melanjutkan pelajaran ke tingkatan enam. menyimpan.

tetapi melangkaui sempadan pemikiran murid dengan berbantukan TMK. 2007). dan juga guru-guru sekolah. Aktiviti pengajaran oleh guru tidak hanya berkisar terhadap bahan bantu maujud dalam bilik darjah. tetapi mendapatkan pelbagai bahan sumber maklumat melepasi daripada kawasan sempadan bilik darjah di sekolah (Rozinah Jamaludin. guru-guru pelatih. Bab ini akan mengupas tentang tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran seseorang murid. berbanding corak pengajaran tradisional dalam bilik darjah.BAB 2 : LITERATUR KAJIAN 2. terdapat pelbagai jenis kajian yang ingin mengupas tentang tahap kemahiran dan masalah pengaplikasian TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). pelajar universiti. dan juga mengesan tentang corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid. 13 .2 Penggunaan TMK Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Penggunaan TMK menyediakan peluang yang unik dan cabaran menarik terhadap proses pengajaran oleh seseorang guru dan juga aktiviti pembelajaran bagi seseorang murid. Selain itu.1 Pendahuluan Terdapat beberapa kajian lepas yang mengkaji tentang tahap literasi komputer dan kemahiran TKM dalam kalangan murid-murid. Murid juga tidak lagi hanya mengakses kepada buku teks dan guru-guru sekolah sahaja. susur galur perkembangan TMK dalam bidang pendidikan di Malaysia. 2.

Kemudahan TMK amat bermanfaat kepada guru dan murid serta ibubapa. Di antara perkakasan dan perisian yang dibekalkan ialah komputer dan peranti-perantinya.Bagi golongan pendidik. Selain itu. khususnya dalam menghadapi cabaran dan era globalisasi kini. dan perisian-perisian pendidikan. Kemudahan TMK tidak mengubah peranan guru. Penggunaan TMK dapat mengurangkan beban tugas guru dan murid di mana setiap kerja dapat dilakukan dengan kemas. Pekeliling ini menyatakan KPM teleh membekalkan pelbagai jenis peralatan TMK ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan keberkesanan proses P&P. makmal komputer dan pelbagai peralatan TMK wajib digunakan dan dimasukkan dalam Buku Rancangan Mengajar Harian. khususnya dalam bidang TMK. malah sebaliknya guru akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Penglibatan secara serius pihak KPM dalam memperkenalkan TMK dalam P&P dapat dilihat dengan jelas melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 6/2003: Dasar Pengajaran Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran KP (BS) 8591/Jld. Keterampilan dan keperibadian yang mulia akan tetap menjadi tunjang dan ikutan utama profesion perguruan. teratur dan sistematik. melalui pekeliling ini pihak KPM menjelaskan bahawa perisian kursus. terdapat beberapa perkara penting yang perlu difahami berhubung dengan penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. TMK hanya akan bertindak sebagai sumber dan alat bantu dalam proses P&P. rancangan TV pendidikan. 14 . Aktiviti pembelajaran hendaklah dirancang dengan teliti oleh guru supaya kemudahan TMK dapat digunakan dengan berkesan. sistem multimedia digital. XVIII.

dan. Tutorial Penggunaan TMK untuk pembelajaran tutorial bermaksud menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan (PPK. penerokaan. Dalam pembelajaran secara tutorial. Pembelajaran secara tutorial merangkumi. dan perisian pendidikan yang biasanya disimpan dalam CD-ROM. aktiviti pembelajaran murid dikawal oleh guru atau oleh sistem perisian itu sendiri. 2001). di samping membolehkan murid belajar tanpa penyeliaan seseorang guru. dan sesuai dengan keperluan murid. dan aspek pembelajaran murid. 2001). pembelajaran secara ekspositori iaitu suasana P&P dimana guru menyampaikan pelajaran kepada murid yang pasif. guru boleh mengindividukan pembelajaran murid. Pembelajaran secara tutorial ini menggunakan perkakasan seperti komputer. penggunaan TMK dalam P&P dapat dikategorikan kepada empat bahagian atau pecahan. tutorial. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P. Pendekatan dan syarat asas penggunaan TMK dalam P&P mestilah sesuai dengan kemahiran seseorang guru. projektor LCD. 15 . Dalam konteks pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mentakrifkan Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai menggunakan TMK secara berfikrah. Ianya boleh dilihat dari dua aspek iaitu. Dengan menggunakan kaedah secara tutorial. boleh meningkatkan motivasi. untuk latih tubi yang juga disampaikan dan dikawal oleh sistem. murid pula boleh belajar mengikut kemampuan sendiri.Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). demonstrasi sesuatu situasi pelajaran dimana ianya dikawal secara turutan oleh suatu sistem. aplikasi dan untuk komunikasi (PPK. aspek pengajaran guru. cakera keras ataupun maklumat diakses terus dari laman web. iaitu sebagai alat.

menulis nota. melihat demonstrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid tersebut (PPK. pengalaman pembelajaran secara autentik. Murid juga boleh menggunakan aplikasi akses internet contohnya. aktiviti pembelajaran murid adalah secara bebas di mana seseorang murid boleh mengawal atau menentukan maklumat yang diperoleh dengan cara ‘meneroka’. Penggunaan TMK sebagai 16 . internet.Penerokaan Penggunaan TMK sebagai alat pembelajaran penerokaan bermaksud menggunakan TMK sebagai alat perantaraan untuk. Dalam pembelajaran secara penerokaan. murid menggunakan perisian Microsoft Word untuk menghasilkan karangan. dan memberi peluang murid menangani masalah sebenar di dalam kelas. Pembelajaran secara penerokaan membolehkan seseorang murid berpeluang menentukan hala tuju pembelajaran secara kendiri. Pendekatan pembelajaran secara penerokaan adalah mendokongi teori pembelajaran konstruktivisme di mana ia menekankan pemikiran secara kritis dan kreatif. melalui e-mel dan sidang video untuk berbincang tentang pelajaran. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. penyelesaian masalah. mengalami. dan sebagainya. mengedit atau mengubah karangan dan nota. mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM. dan membina pengetahuan melalui interaksi sosial. 2001). Aplikasi Penggunaan TMK sebagai alat aplikasi ialah apabila TMK digunakan untuk membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran. dan. mendorong murid terlibat dengan lebih aktif dalam pembelajaran. portal pendidikan dan sebagainya. Sebagai contoh.

negeri dan antarabangsa. 2001). meta kognitif. bertutur dan bekerjasama (PPK. Komunikasi melalui TMK boleh dalam bentuk. daerah. dan daripada ramai individu ke ramai individu yang lain. teks. 2001). di mana murid saling mempelajari dan membantu sesama mereka membangunkan kemahian kognitif. Dengan 17 . grafik. audio. Teknik pembelajaran secara kolaboratif menggalakkan murid-murid bekerjasama dalam kumpulan melalui aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan. Komunikasi Kemudahan TMK berfungsi sebagai alat penghubung komunikasi apabila digunakan untuk membolehkan para murid dan guru berhubung antara satu sama lain dari lokasi berbeza bagi menghantar. murid boleh memberikan tumpuan untuk melakukan aktiviti pembelajaran secara autentik. menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. kemahiran berkomunikasi melalui TMK amat diperlukan. individu ke individu. Dengan kemudahan TMK. Dalam hal ini. murid dan guru boleh berkongsi bahan. budaya atau persekitaran sosial akan membantu pembelajaran seseorang murid. Salah satu contoh teknik pembelajaran yang menyokong penggunaan komunikasi melalui TMK ialah pembelajaran kolaboratif. Dengan menggunakan TMK sebagai alat aplikasi. Kalangan murid bukan sahaja berkomunikasi dalam bilik darjah. video dan sebagainya (PPK. tetapi melangkaui sempadan sekolah. dan dapat meningkatkan ketepatan atau kecekapan pemerolehan dapatan pembelajaran. menghantar dan menerima pelbagai bentuk maklumat. seorang individu kepada ramai individu. secara diri individu. Teori ini menyatakan. Terdapat banyak kemudahan internet dan TMK yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi bagi pembelajaran muridmurid.alat aplikasi menyokong teori pembelajaran sosio-budaya (socio-cultural learning).

Setiap pesanan yang dihantar. Kumpulan Diskusi dan Berita. murid boleh melibatkan diri dalam proses pembelajaran melalui peer group yang bersifat global. penghantaran melalui e-mel boleh melibatkan imej grafik. Kemudahan TMK terutamanya Internet telah menyediakan beberapa applikasi. tetapi tidak memerlukan setem bagi tujuan penghantaran. Internet Relay Chat (IRC). E-mail (Mel Eletronik) Mel eletronik merupakan mel yang dihantar secara elektronik menerusi sistem komputer.menggunakan TMK sebagai alat kemudahan komunikasi. Pesanan dan pertanyaan boleh ditulis bila-bila masa dan dihantar dari rumah atau pejabat. E-mel hampir sama dengan mel biasa iaitu mempunyai alamat pengirim. audio. E-mail (Mel Eletronik). antaranya. Selain daripada bentuk teks. Telnet. Laman Web (WWW). video. E-mel adalah satu perkhidmatan internet yang popular dan memudahkan guru dan murid berkomunikasi antara satu sama lain. animasi dan suara (voice mail). Bagaimana kemudahan TMK dapat membantu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran? Apakah faedah dan kelebihan yang ditawarkan oleh TMK dalam proses pengintegrasian P&P? Bagi memudahkan kajian terhadap penggunaan TMK dalam proses P&P. Penghantaran maklumat tersebut boleh dilakukan sama ada dari seorang ke 18 . alamat penerima dan isi kandungannya. dan File Transfer Protocol (FTP). dan juga boleh melibatkan pakar baik dari dalam atau luar negeri ke dalam proses pembelajaran mereka. kita harus mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi internet dan TMK. dan akan sampai kepada penerima dalam masa yang singkat melepasi kekangan lokasi geografi. akan melibatkan kos yang amat minimum.

berkongsi menjalankan sesuatu projek dengan murid dari sekolah-sekolah lain. Melalui kemudahan e-mel. berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai latar belakang dan budaya mengenai berbagai isu semasa. memperolehi bahan dan teknik di dalam menyelesaikan sesuatu masalah pelajaran secara on-line (Tengku Zawawi. latihan dan penilaian. menghubungi agensi pusat dan swasta serta institusi pendidikan lain mengenai sesuatu program dan polisi yang di gunakan khususnya dalam penyelesaian sesuatu masalah pendidikan (Tengku Zawawi. bahan bantu mengajar dan sebagainya.seorang atau dari seorang kepada ramai. mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal. Selain itu. idea kreatif dan inovatif. pelajar. dan. ibu-bapa. murid-murid juga boleh menggunakan e-mel untuk berhubung dengan guru-guru di sekolah dan juga dengan ibu-bapa masing-masing. 2009). berkomunikasi secara dalaman dan luaran sesama guru. pantas dan mengambil masa yang singkat. Kelebihan e-mel banyak meringankan beban tugas seorang guru. segala maklumat dan bahan penting dapat dipindah dan disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan mudah. berkongsi dan bertukar pendapat berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru dengan mengunakan e-mel ialah. yakni sekumpulan penerima secara serentak. dan pihak jabatan serta kementerian. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid melalui e-mel ialah. menggalakkan perkembangan bahasa terutama bahasa Inggeris melalui komunikasi dengan rakan pena di luar negara. 2009). Seseorang guru juga boleh menerima dan memeriksa hasil tugasan latihan muridnya melalui kemudahan emel. dan. teknik pengajaran yang terbaik. 19 .

contohnya Netscape Communicator. medan perbincangan (forum) dan pemandu (melalui enjin carian). yang menghuraikan cara-cara menggunakan World Wide Web khususnya dalam mereformasikan kurikulum. Para pendidik boleh mendapatkan kandungan teks penuh. Perbezaannya adalah 20 . Dicadangkan bahawa WWW dalam pendidikan boleh berperanan sebagai tutor. Terdapat satu contoh laman iaitu (http://k12. Perbualan dalam IRC adalah persis seperti perbualan sekumpulan rakan dalam sebuah restoran atau kafeteria.Laman Web (WWW) Rangkaian sedunia WWW adalah merupakan satu koleksi besar dokumen yang dikenali sebagai ‘laman web’ atau laman sesawang. seorang pelajar kolej yang berminat dalam perbualan interaktif melalui komputer. rancangan pengajaran. artikel. Internet Explorer dan sebagainya. pengimbas web (web browser) diperlukan. 2009).cnidr. Laman web merupakan komponen yang menjadikan internet lebih menarik dan paling diminati oleh sesiapa sahaja yang dapat mengaksesnya. Bagi meneroka laman web. Internet Relay Chat Internet Relay Chat (IRC) dicipta oleh Jarkko Oikarinen. Dengan lebih 50 juta tapak laman web dan dengan pertumbuhan 10 peratus setiap hari. dan maklumat kesihatan serta bermacam-macam maklumat lain yang boleh diperolehi dengan mudah dan cepat. pusat sebaran dan penerbitan.org:90/web.html). laman web merupakan sumber maklumat tak terhingga kandungannya (Tengku Zawawi. dan lain-lain bahan bantu P&P seperti maklumat mengenai projek-projek yang boleh dijalankan oleh murid. pendidikan keibu-bapaan.intro. Para murid juga boleh memperoleh pelbagai maklumat tambahan berkaitan dengan pembelajaran mereka.

um. guru dengan ibubapa murid. Guru. dan begitulah sebaliknya. di samping memudahkan tugas-tugas pengurusan oleh pihak guru dan pentadbir sekolah. Gopher dan WWW menyediakan alternatif pakej program dalam internet. Sering kali pengguna menggunakan nama samaran ketika berbual dan berhubung.pendeta.my di mana para pelajar mengakses untuk mencari maklumat dari 21 . Kemudahan Telnet amat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. murid dan pengguna-pengguna lain boleh berkomunikasi dan berbincang apa sahaja termasuk isu-isu yang membabitkan bidang pelajaran. Antara beberapa tapak chat yang polular ialah chat. dan juga perpustakaan melalui kemudahan ini. komunikasi boleh berlaku antara guru dengan guru. kita boleh mencari dan menggunakan sumber pada komputer di mana-mana sahaja di dunia tanpa menelan kos yang tinggi.yahoo.exite. guru dengan pihak pentadbir seperti jabatan atau kementerian pelajaran. Pada hari ini. perkhidmatan pengkalan data.com dan www.com/channel/chat. Telnet Telnet ialah satu protokol yang pertama. Dengan menggunakan kemudahan IRC. Salah satu contoh kemudahan Telnet ialah www. yang membenarkan pengguna mengakses dan mengawal komputer yang terletak jauh (remote login) tanpa mempunyai sambungan fizikal. Telnet boleh diakses dengan kata laluan (password) atau dibuka secara percuma kepada orang ramai.edu. Pengguna boleh menggunakan perkhidmatan papan bulletin (BBS). guru dengan murid. Dengan kemudahan Telnet. Seseorang individu boleh menerokai lokasi komputer jarak jauh dengan menggunakan alamat Protokol Internet (IP).menaip di komputer sambil berbual.

jurnal.rangkaian Perpustakaan Universiti Malaya berkaitan dengan buku. Kita juga boleh 22 . kajian penyelidikan dan sebagainya.org:90/list. Senarai kumpulan diskusi eletronik dalam pendidikan boleh didapati dari salah satu contoh laman web iaitu http://k12. terdapat pelbagai perisian yang boleh dimuat turun (download) sama ada secara percuma ataupun berbayar. grafik. Komuniti-komuniti yang terbentuk secara elektronik yang mempunyai minat yang sama membolehkan ahli-ahli yang menyertai kumpulan diskusi berkongsi pendapat dan membantu di antara satu sama lain tanpa batasan sempadan geografi. majalah.cnidr. File Transfer Protocol (FTP) Menerusi internet. Kumpulan Diskusi dan Berita Di internet. Kumpulan berita dan diskusi secara asasnya adalah aplikasi dan lanjutan kepada penggunaan e-mel secara berkesan. segala fail sama ada dalam bentuk teks. audio atau video amat mudah untuk dipindahkan dari satu komputer kepada komputer yang lain dengan menggunakan File Transfer Protocol (FTP). Terdapat beribu-ribu kumpulan diskusi yang boleh disertai oleh pendidik dan juga murid mengikut minat mereka. Pada hari ini. Segala bahan pembelajaran yang terdapat dalam sesuatu penerima (di mana-mana institusi pendidikan) boleh dipindahkan ke dalam komputer kita di rumah atau di sekolah tanpa mengalami sebarang perubahan.html. kita boleh membaca atau menyertai perbincangan dalam kumpulan (News Group) tentang pelbagai subjek mengikut minat dan cita rasa kita.

Murid-murid perlu terdedah kepada capaian intelektual. gopher. WAIS. Para guru harus bijak memilih aplikasi yang sesuai digunakan. supaya murid-murid dapat menggunakan internet secara maksimum dan optimum. Seseorang murid juga perlu dididik mengenai tanggungjawab dan etika sebagai pengguna "on-line" di dalam mencapai internet. Oleh itu. Semua aplikasi tersebut boleh digunakan sama ada sebagai sumber maklumat atau pun sebagai bahan bantu yang diintegrasikan terus dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pengajaran secara mengintegrasikan internet dalam pengajaran dan pembelajaran sukar berlaku. terutama para pendidik dan murid-murid di seluruh dunia. Veronica. pemindahan fail. Namun dengan kemudahan jaringan kerja setempat "LAN" (Local Access Network) hasrat mengintegrasikan internet ke dalam pengajaran boleh dilaksanakan. Capaian secara fizikal di dalam internet merupakan kemudahan kelengkapan komputer kepada guru dan murid untuk mencapai internet berserta dengan komponen seperti e-mel. Semua kemudahan di atas boleh dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Capaian maklumat melalui internet melibatkan dua komponen utama iaitu capaian secara fizikal (physical access) dan capaian secara bijaksana (intellectual access). Semuanya menggunakan kemudahan FTP. perancangan aktiviti yang kemas dan teratur amatlah penting. iaitu kebolehan dan kemahiran menjelajah dunia siber dengan penuh berakhlak dan bijaksana. 23 . Tanpa kemudahan untuk mencapai internet. Archie. kumpulan perbincangan elektronik. dan WWW.memuatkan kembali (upload) segala fail ke dalam sesuatu penerima untuk dipamerkan atau dimanfaatkan oleh orang lain. dan murid-murid juga perlu memilih aplikasi yang berguna untuk meningkatkan prestasi akademiknya.

1 peratus sahaja rakyat Malaysia yang memiliki komputer peribadi. dan seterusnya pengenalan Projek Sekolah Bestari di mana konsep ini mula dicadangkan pada tahun 1997 (Norizan Abdul Razak. 24 . Malaysia telah memperkenalkan konsep sekolah bestari dalam tahun 1999 dengan 90 buah sekolah diberikan komputer sebagai projek rintis.8 peratus sahaja. di mana 16.36 juta. 4. kadar penembusan internet secara panggilan ialah 1. Projek Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan (CIE). Manakala kadar penggunaan internet secara panggilan telah meningkat kepada 11.500 buah sekolah telah dilengkapkan dengan makmal komputer.2 juta orang pada tahun 2003. Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan di Malaysia bermula sejak tahun 80-an dengan beberapa projek rintis seperti Projek Munsyi.4 peratus pada tahun 2003 tersebut (Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.6 peratus daripada rakyat Malaysia telah memiliki komputer. dan sebanyak 8. jumlah komputer peribadi yang dimiliki oleh rakyat Malaysia ialah sebanyak 1. Seterusnya. Walau bagaimanapun. Pelaburan dalam projek sekolah bestari adalah satu usaha berterusan kerana kerajaan melihat pendidikan sebagai penyumbang utama kepada pembangunan negara.3 Perkembangan TKM Dalam Bidang Pendidikan Pada tahun 1998. 2006). jumlah pemilik komputer telah meningkat kepada 4. 2004). 2006).120 buah sekolah sudah dihubungkan kepada SchoolNet yang menggunakan jalur lebar (Mohd Safar Hasim & Fatimah Yussoof.2. Konsep sekolah bestari adalah merupakan salah satu daripada tujuh applikasi Perdana Multimedia Super Corridor. iaitu kira-kira 6. Perangkaan ini menunjukkan komitmen kerajaan terhadap pendidikan yang menggunakan kemudahan TMK dalam usaha meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pada tahun 1998 tersebut.

Pada masa ini. dan membekalkan jaringan untuk membantu para guru dan murid mengakses maklumat tentang pendidikan secara dalam talian. penawaran mata pelajaran Perkomputeran untuk tingkatan enam. pembekalan komputer riba. 2006). TV dan pencetak dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). skrin. YAB Dato’ Seri Dr. 2008). 200. cekap dan berketrampilan dalam bidang teknikal perlu dimulakan dari tahap awal persekolahan lagi. Projek LCD. oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu. dan menganjurkan kursus dan latihan untuk meningkatkan kemahiran TMK dalam kalangan guru iaitu di mana. penawaran mata pelajaran TMK untuk tingkatan empat dan lima.000 orang guru telah pun dilaksanakan oleh KPM (KPM. Sehingga tahun 2005. hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berketrampilan dalam TMK dapat dilihat melalui beberapa projek sekolah seperti Projek Rintis Sekolah Bestari. diploma. Institut Teknologi Mara (ITM) adalah merupakan institusi yang pertama menawarkan program Diploma Sains Komputer pada tahun 1969. Schoolnet. Pengeluaran tenaga pekerja yang berpengetahuan. ijazah sarjana dan doktor falsafah (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. aplikasi internet mula diperkenalkan dalam bidang pendidikan di mana pihak KPM telah melancarkan laman web MySchoolNet sebagai salah satu usaha meningkatkan penggunaan TKM dalam P&P. Projek MySchoonNet. Penggunaan komputer dan TMK dalam pendidikan amat tepat pada masanya kerana kerajaan berusaha untuk mencapai status negara maju yang berasaskan industri seperti visi yang diwar-warkan dalam Wawasan 2020.Selain itu. Mahathir Mohammad. Dan Universiti 25 . ijazah sarjana muda. Malaysia mempunyai lebih daripada lapan belas institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang menawarkan program dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi daripada peringkat sijil. TV Pendidikan. troli. makmal komputer.

perpustakaan. iaitu. buku. dan baca akhbar. Murid boleh membuka dan 26 . setiap hari buka komputer. Komputer jenis ‘laptop’ adalah ringan dan mudah dibawa ke mana sahaja kita pergi. mengedit atau mengubahsuai karangan atau esei pelajaran dan sebagainya. Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Malaya (UM). bayar bil secara online. semak dan balas e-mel.4 Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Sajap Maswan (2009). alQuran. taman permainan dan sebagainya. contohnya ke restoran. kemaskini website atau portal. buka dan jawab forum. 2008).Sains Malaysia (USM) adalah merupakan universiti yang pertama menawarkan program sarjana muda TMK. bahan penyelidikan dan sebagainya secara dalam talian (on-line). menaip nota atau latihan. Seterusnya program pendidikan berasaskan TMK ditawarkan oleh universitiuniversiti yang lain seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). hampir semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) menawarkan pengajian berorientasikan sains komputer dan TMK. Universiti Teknologi Malaysia (UTM). contohnya Kolej Damansara Utama (KDU) menawarkan program Diploma Pengajian Komputer dari Universiti Lincolnshire dan Humberside (Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. Dan pada ketika ini. merumuskan pembudayaan TMK dalam kalangan murid akan berkembang sekiranya murid dapat mengamalkan sekurang-kurangnya enam perkara berikut dalam kehidupan mereka. pusat rekreasi. Setiap hari membuka komputer dan melayari internet. 2. Pada bila-bila masa murid boleh menggunakan komputer untuk menyiapkan tugasan sekolah. Segelintir IPTS menawarkan program yang berasaskan TMK secara berkembar dengan universiti luar negara.

Melalui e-mel juga murid boleh berkomunikasi dengan rakan sekolah. maklumat dan sebagainya tentang pembelajaran mereka. Para murid akan mengoptimumkan kemudahan TMK sekiranya mereka memiliki kumpulan perbincangan (News Group) sendiri. menerima e-mel dalam bentuk teks. video. gambar. Dengan kemudahan TMK juga. bank. atau melaksanakan hobi masing-masing melalui penggunaan komputer. audio. bahkan individu profesional berkaitan dengan sesuatu kepakaran atau isu tertentu. Menggunakan kemudahan sidang video (Video Conferencing). Dengan demikian. guru sekolah.menggunakan komputer semasa menunggu kawan atau ahli keluarga berurusan di klinik. menghantar. grafik. jabatan kerajaan dan sebagainya. animasi dan sebagainya. ibu-bapa 27 . ibubapa. Menggunakan kemudahan TMK untuk melakukan perbincangan dalam kumpulan. membaca dan menjawab e-mel setiap hari. murid menggunakan masa dan setiap peluang secara optimum dalam meningkatkan prestasi pelajaran. murid boleh berbincang. dengan mudah para murid boleh akses ke internet dan membudayakan TMK dalam kehidupan di mana-mana dan pada bila-bila masa. pakar profesional. Dengan kemudahan TMK para murid boleh mengakses internet di mana-mana dan membuka. Membudayakan amalan membuka. Dengan kemudahan modem Wi-Fi Streamyx dan ‘broadband’ atau Vodafon Mobile Celcom yang boleh didapati di pasaran. Dengan kemudahan rangkaian ini. atau web-cam untuk berkongsi idea atau berbincang suatu isu dengan rakan. murid boleh memasuki mana-mana kumpulan perbincangan mengikut kesukaan dan minat masing-masing. berdiskusi dan bertukar-tukar pendapat. guru.

Banyak kelebihan dan faedah menggunakan web-cam dalam proses pembelajaran atau melaksanakan tugasan seharian. buku. filem dan sebagainya. 28 . murid-murid boleh berbual dan berkongsi maklumat dengan para peserta di seluruh pelosok dunia pada bila-bila masa. perisian. maklumat. jurnal dan sebagainya melalui kemudahan rangkaian Perpustakaan Negara. Melalui web-cam. kos yang amat murah dan memperoleh bahan multimedia yang menarik dan pelbagai. Sekiranya murid menggunakan kemudahan ini dan membudayakannya dalam kehidupan seharian. Dengan kemudahan FTP. Sekiranya murid-murid membudayakan kemudahan pemindahan fail ini dalam kegiatan berunsurkan internet mereka. murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan dalam urusan seharian. dan dimana-mana jua secara langsung (berhadapan muka antara satu sama lain). majalah. memuat turun lagu. Perisianperisian untuk pendidikan dan latihan banyak terdapat di pasaran dan boleh digunakan untuk mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. latihan secara berperingkat. Boleh memperoleh bahan pembelajaran dalam masa yang singkat. murid boleh menggunakan kemudahan perisian seperti WSFTP untuk tujuan pemindahan dokumen. fail untuk konfigurasi. Menggunakan perisian pendidikan dan latihan yang ada dijual di pasaran. Menggunakan kemudahan Protokol Pemindahan Fail (FTP) dalam kegiatan penerokaan maklumat. mendapatkan maklumat buku. majalah daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dan sebagainya.dan sebagainya. amat banyak faedah dan kelebihan yang seseorang itu perolehi. Contohnya. Menggunakan perkhidmatan Telnet iaitu menggunakan capaian komputer jarak jauh untuk mencari data.

bermain komputer tanpa kawalan. dan pelbagai maklumat yang lain. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan. Menggunakan kemudahan TMK bagi tujuan perniagaan. Melalui perisian-perisian ini. faedah serta kelebihannya. menempah pembelian barang atau perkhidmatan 29 . murid akan memperoleh banyak faedah dan kelebihan kerana menggunakan perisian yang telah lengkap dan menarik. kerana ia menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment). Perisian ini selalunya menggunakan multimedia yang menggabungkan aksi pantas. Apatah lagi sekiranya pakej perisian permainan tersebut terlalu banyak unsur ganas dan lucah yang akan memberi kesan sampingan yang sebaliknya. Contohnya. mendapatkan maklumat tentang produk. tatacara menggunakannya. warna menarik. Melaluinya. Sejauh manakah murid memberikan ruang masa mereka bermain melalui pakej perisian komputer? Adakah bermain melalui komputer membudaya dalam kehidupan seseorang murid? Walau bagaimanapun. murid diajar secara tertib dan berperingkat tentang kandungan sesuatu perkara. Perisian ini amat baik untuk kegunaan para murid. cara pemakaian. Ini boleh mendorong pembelajaran secara kendiri bagi seseorang murid dan mengurangkan rasa bosan mereka. Terdapat banyak perisian sedemikian rupa dijual di pasaran. akan membuang masa dan mendatangkan kesan negatif terhadap kemajuan pembelajaran seseorang murid.kursus dan sebagainya. Membeli dan menggunakan perisian-perisian yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan. Menggunakan perisian yang menggabungkan unsur hiburan dan permainan.

Contohnya.secara dalam talian dan sebagainya. direktori. berbanding terpaksa berbaris di pejabat pos atau kaunter pembayaran di bank. syarikat korporat dan bank-bank perdagangan menyediakan kemudahan pembayaran secara dalam talian. cukai pintu. menempah tiket kapal terbang secara on-line dan sebagainya. kad kredit. 30 . membantu ibu-bapa membayar bil telefon. mereka dapat menjimatkan masa dan tenaga. murid boleh menjimatkan wang untuk membeli surat khabar. Hampir semua jabatan kerajaan. Sekiranya murid membudayakan sikap membaca surat khabar atau buku secara dalam talian. filem dan mendengar lagu secara dalam talian. dan menjimatkan masa untuk membeli buku ke kedai. Kaedah pembayaran bil secara dalam talian membantu menjimatkan masa dan tenaga. buku elektronik dan sebagainya. cukai tanah. majalah. kamus. Wikipedia. berita dari ensaiklopedia. buku. Betapa mudahnya mendapatkan bahan-bahan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi TMK berbanding dengan sebelum teknologi ini diperkenalkan. menonton program televisyen. Menggunakan teknologi internet dan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan. bil elektrik. bahan. Perkhidmatan lain seperti membaca surat khabar. Kemudahan pembayaran bil atas talian. berbanding terpaksa keluar ke gedung perniagaan untuk membeli belah. Melalui internet murid boleh mendapatkan maklumat. Sekiranya para murid menggunakan kemudahan internet dan TMK dalam pembelian barang dan perkhidmatan.

2. Kajian juga mendapati 90. baik kita seorang murid.88. 38.4 % responden tidak pernah menggunakan e-mel. amat memberi faedah dan kebaikan di dalam kehidupan semua kita. dan juga bergantung kepada minat seseorang murid terhadap dunia TMK. kemudahan untuk akses kepada internet. Secara purata. Walaupun responden 31 . manakala sebanyak 88. Secara keseluruhan.5% (N=43) responden masing-masing tidak pernah menggunakan perkakasan dan aplikasi komputer yang dinyatakan.7% (N=43) responden tidak memiliki komputer di rumah. atau golongan profesional yang lain. Sarikei. rakan-rakan sekolah dan ahli keluarga kita? Tahap pembudayaan TMK tertakluk kepada kemahiran seseorang murid mengaplikasikan teknologi komputer dan internet. Bajing Angieng (2006).5% (N=33) responden gagal atau tidak dapat berinteraksi menggunakan komputer walaupun dengan kemahiran yang paling asas.7% dan 53. Sejauh manakah kita membudayakan TMK dalam kehidupan? Adakah pembudayaan TMK wujud dalam diri kita. Kaedah soal-selidik dan ujian kemahiran secara amali telah digunakan untuk mengumpul data ke atas 43 orang responden dan 8 orang guru yang mengajar tingkatan lima.Semua kemudahan yang diberikan oleh TMK seperti yang telah dibahaskan. guru.5 Kajian Yang Berkaitan Terdapat beberapa kajian yang cuba melihat tahap pengetahuan dan kemahiran TMK dalam kalangan murid dan juga guru-guru sekolah. keputusan kajian mendapati tahap literasi komputer yang dimiliki oleh responden adalah rendah. ibu-bapa. Sarawak. Kemahiran berinteraksi dengan komputer pula masih rendah di mana seramai 54. telah membuat kajian tahap literasi komputer di kalangan murid tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar bandar. Kesedaran tentang kepentingan komputer pula adalah tinggi dengan min keseluruhan ialah 3.

Nor Zuliana Abdul Latif (2006). Jamaluddin Ahmad et. Dapatan kajian menunjukkan tiga aspek kemahiran TMK yang benar-benar dikuasai oleh pelatih. 32 . (2008). Perbezaan pencapaian ini terjadi disebabkan perisian Word dan internet/e-mel adalah perisian yang kerap digunakan oleh pelajar tersebut. Sepuluh aspek kemahiran TMK telah dinilai dan dapatan kajian menunjukkan tiga daripadanya adalah amat dikuasai oleh pelajar dengan baik. telah membuat kajian terhadap 107 orang pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia. Terdapat 17 aspek kemahiran TMK yang dikaji. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan bertujuan untuk menilai tahap kecekapan penggunaan perisian Word. Mohd Azul & Norizan Abdul Razak (2006) dilakukan terhadap 239 orang pelajar tahun pertama aliran sains sosial. manakala perisian PowerPoint dan Excel adalah bersifat khusus dan jarang digunakan. iaitu menggunakan pemprosesan perkataan (word processing). Kajian tersebut mendapati pelajar secara amnya di tahap sederhana bagi perisian Word dan Internet/e-mel tetapi di tahap yang minima bagi perisian PowerPoint dan Excel. mereka masih bersedia untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu belajar. telah melakukan kajian terhadap Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. Kajian oleh Nik Hairi. bagi mengenal pasti tahap penguasaan teknologi TMK dalam kalangan mereka. Terdapat hubungan yang positif antara perlaksanaan kurikulum dengan penguasaan kemahiran TMK pelajar. al. Excel.mempunyai tahap literasi komputer yang rendah. Internet Explorer dan e-mel. memasang komputer dan mencari maklumat menggunakan internet. PowerPoint.

9%) guru pelatih sangat mahir dan mahir dalam menulis laporan. dan pelajar di Yayasan Pelajaran Mara. Pelajar-pelajar IPTA kerap menggunakan kemudahan TMK untuk mencari bahan pembelajaran mereka. terutamanya komputer.9%) pelajar IPTA mahir menghasilkan perisian multimedia.1% Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). pembudayaan TMK dalam kalangan murid harus bermula di rumah di mana ibubapa harus mengambil tanggungjawab menyediakan peralatan TMK terlebih dahulu. telah melakukan kajian ke atas pembudayaan TMK dalam kalangan murid di beberapa buah sekolah dalam Selangor. Kuala Lumpur. surat atau dokumen. sejumlah 2.163 orang (93. 33 . termasuk pelajar Fakulti Perubatan. Rata-rata murid dan pelajar yang dipilih sebagai responden lebih kerap menggunakan TMK di rumah berbanding di tempat lain. Kajian mereka mendapati. Universiti Kebangsaan Malaysia.4%) pelajar IPTA dapat mengirim mesej melalui e-mel.4%) pelajar IPTA ini dapat menguasai kemahiran membuat slaid untuk persembahan. murid sekolah dan pelajar IPTA yakin dan bersikap positif terhadap penggunaan TMK di dalam proses P&P. Negeri Sembilan. dan kalangan pelajar ini boleh menulis program. hanya 20. dan perisian untuk tujuan tutorial. Pengkaji merumuskan. Kemahiran TMK yang paling kurang dimiliki oleh pelajar IPTA ini ialah menghasilkan perisian multimedia dan menulis program komputer. dan seramai 2. responden amat cekap menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word dan perisian helaian hamparan iaitu Microsoft Excel. Hanya 504 orang (21.175 orang (94.Pertama. mesin pencetak dan akaun akses internet. Di antara pelbagai perisian yang ada. Seramai 2. Responden juga menyatakan mereka agak kerap menggunakan perisian permainan pendidikan. termasuk latihan.035 orang (88.

4%) sahaja yang mahir menggunakan perisian komersial yang ada di pasaran.303 orang guru-guru pelatih IPTA. dapatan kajian juga menunjukkan hanya 40. Kadar kekerapan penggunaan yang tertinggi ialah 21 kali.7%) pelatih mahir menggunakan e-mel.Mohd Arif & Norsiati (2004). Hanya 24. telah melakukan kajian terhadap aplikasi TMK dalam P&P dari aspek mata pelajaran Kimia SPM. Dua aspek yang amat kurang dikuasai oleh pelatih tersebut ialah menggunakan perisian komersial dan menghasilkan perisian multimedia. Dan hanya 657 orang (28. dan yang terendah ialah sekali sahaja dalam tempoh masa tersebut.0%) kalangan mereka mahir menggunakan perkhidmatan WWW.5%) yang mahir menghasilkan perisian multimedia. telah mengkaji tentang tahap pengetahuan penggunaan TMK dalam kalangan 2. Sebanyak 11 item yang berkaitan tentang pengetahuan komputer telah digubal oleh pengkaji. (2008). Pengendalian peralatan TMK sebagai media untuk kegunaan P&P memerlukan masa yang lama. Zamri Mahamod et. di sebuah sekolah bestari di Kuantan. Dan. Hasil temubual pengkaji mendapati. Dua item yang mencatat kemahiran tertinggi bagi pelatih-pelatih tersebut ialah menggunakan e-mel dan mengakses bahan dari WWW.973 orang (85. Kajiannya mendapati. al.56% guru-guru menggunakan makmal komputer dalam tiga bulan pertama persekolahan. dan seramai 1. Hanya 585 orang (25. penggunaan makmal komputer untuk kegunaan perisian kursus bestari atau melayari internet agak kurang memuaskan.53% daripada masa P&P guru-guru menggunakan komputer dan teknologi internet. Seramai 1. Hanya 16 daripada 22 buah kelas yang menggunakan makmal komputer dan menggunakan perisian kursus bestari dan melayari internet. 34 . guru kurang menggunakan prasarana TMK adalah disebabkan kekangan masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran.750 orang (76.

Seramai 69 orang (98. Sebahagian besar guruguru mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan komputer dalam proses P&P. Shamsudin Abdul Rahman (2004). Dapatan kajian menjelaskan.0%). dan mengaplikasikan perisian-perisian Microsoft Office. Namun begitu. Kajian beliau menunjukkan hampir semua guru Sejarah (38 orang) memiliki komputer (95. Selain itu. kajian menunjukkan seramai 23 orang (32. membuat kajian terhadap persepsi guru-guru Bahasa terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran bacaan dan pemahaman di sekolah-sekolah dalam Daerah Sabak Bernam. dapatan kajian menunjukkan rata-rata guru mempunyai keupayaan menggunakan asas alatan komputer. MS Excel dan MS PowerPoint. dan juga untuk tujuan membuat pelaporan aktiviti kokurikulum sekolah. penggunaan komputer untuk tujuan pengurusan P&P adalah lebih kerap berbanding penggunaan komputer untuk melayari internet. Seramai 88 35 .Mohd Hang Tuah Ismail (2005). Hanya 4 orang (10. Kelantan. namun kajian beliau menumpukan terhadap mata pelajaran Sejarah tingkatan tiga. Yusri Mat Johor (2004). terdapat tiga perisian komputer yang kerap digunakan dalam proses P&P iaitu MS Word. Rata-rata guru-guru dalam kajian bersetuju bahawa penggunaan komputer membantu dalam proses P&P mata pelajaran Sejarah. Walau bagaimanapun.8%) kurang mahir atau kurang pantas menaip tulisan Jawi dengan menggunakan komputer. Komputer banyak digunakan untuk mengolah soalan latihan dan peperiksaan. juga telah melakukan kajian tentang penggunaan komputer dalam P&P. telah mengkaji tentang penggunaan komputer dalam P&P bagi guru-guru Pendidikan Islam di Daerah Kuala Krai.6%) menyatakan komputer sesuai digunakan untuk peningkatan kendiri.0%) yang pernah menggunakan internet secara on-line dalam mengendalikan P&P Sejarah.

kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan guru Sains Sosial agak rendah. soalan latihan dan soalan peperiksaan yang berasaskan tugasan sekolah. Kekerapan penggunaan komputer juga didapati rendah. tahap literasi komputer para pelajar adalah agak tinggi bagi yang berasal dari ibu-bapa yang berpendapatan tinggi melebihi RM3.00 sebulan. guru- 36 . membuat kajian mengenai literasi komputer dalam kalangan 324 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Universiti Malaya. kekangan penggunaan komputer dalam proses P&P ialah kekurangan kemudahan peralatan TMK di sekolah-sekolah. (58.1% masa penggunaan komputer oleh guru-guru adalah untuk tujuan menaip dokumen. Walau bagaimanapun. Dapatan kajian beliau menunjukkan tahap literasi komputer pelajar adalah sederhana tinggi dengan min skor 78. dan selebihnya untuk tujuan peribadi. Norinah Mohd Ali (2002). Kajian Shamsudin juga mendapati guru-guru sekolah mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan teknologi komputer dalam bilik darjah. Kajian Norinah juga mendapati sikap para pelajar adalah positif terhadap penggunaan komputer dalam bidang pengajian.000. Perangkaan menunjukkan. Ini kerana komputer amat membantu dalam menyelesaikan tugasan projek atau latihan ilmiah pelajar. Hasil kajian beliau menunjukkan.6%) responden sukar untuk mencari perisian yang sesuai berkenaan dengan mata pelajaran Sains Sosial yang mereka ajar. Hasil kajian beliau mendapati.27%. Mohd Hasrori (2005).orang guru (88. Sebanyak 86.0%) menggunakan teknologi komputer untuk melaksanakan kerja-kerja sekolah. Walau bagaimanapun. melakukan kajian terhadap kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan 70 orang guru Sains Sosial sekolah menengah di Daerah Hilir Perak.

Laili mendapati ada perbezaan tentang tahap penggunaan komputer bagi guru besar di bandar berbanding dengan guru besar luar bandar. Kajian mendapati kesemua guru besar mempunyai pengetahuan yang secukupnya tentang penggunaan komputer. dan membekalkan peralatan TMK yang lebih banyak untuk keperluan sekolah.6%) terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tan Lee Fong (2004). melakukan kajian terhadap penggunaan komputer dalam membantu kepimpinan pengajaran 58 orang Guru Besar di sekolah-sekolah dalam Daerah Muar. Selain itu.guru mempunyai pandangan yang positif (98. Rata-rata guru sudah bersedia menggunakan komputer dalam proses pengajaran masing-masing. kebanyakkan guru positif terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian beliau mendapati. Pengkaji juga menggesa pihak kerajaan agar dapat menawarkan kursus kemahiran TMK kepada guru-guru sekolah. 37 . Guru besar di bandar lebih kerap dan lebih mahir menggunakan teknologi komputer dalam pengurusan pengajaran instruksional masing-masing berbanding dengan guru besar luar bandar. Kajian ini ingin mengenal pasti tentang pengetahuan guru besar terhadap penggunaan komputer serta perbezaan penggunaan komputer dalam kalangan guru besar bandar dengan luar bandar. dan menggunakan teknologi komputer dalam menjalankan fungsi kepimpinan pengajaran mereka. Laili Atan (2004). telah membuat kajian terhadap sikap 87 orang guru bahasa Cina terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Cina.

2. Kebanyakkan daripada kajian tersebut meninjau dari sudut penggunaan kemudahan TMK dari aspek pengajaran guru-guru. Begitu juga terdapat beberapa pensyarah tempatan yang meninjau tentang tahap keupayaan dan kemahiran TMK dalam kalangan pelajar atau pelatih IPTA dan IPTS masing-masing. Agak kurang kajian berkaitan yang meninjau tentang penggunan TMK dalam proses pembelajaran dari sudut perolehan kendiri murid-murid. Murid tingkatan enam adalah murid yang ‘matang dan dewasa’ bagi manamana sekolah. walaupun ‘guru kurang mengaplikasikan TMK’ dalam proses pengajaran. 38 . kemampuan dan keupayaan tahap kompetensi TMK mereka harus selidiki dan dikenal pasti.6 Kesimpulan Terdapat banyak kajian lepas yang mengkaji tentang penggunaan TMK dalam proses P&P bagi murid-murid dan guru-guru sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Maka. Oleh itu. kajian ini amat bersesuaian untuk mengenal pasti sejauh manakah murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka.

2 Reka Bentuk Kajian Kajian ini adalah penyelidikan kuantitatif berbentuk kajian tinjauan. 3.BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3. Selangor Darul Ehsan. prosedur pengumpulan data. sisihan piawai untuk mengukur keserakan data. Tiga buah sekolah tersebut dipilih dari kategori sekolah bandar.1 Pendahuluan Bab ini akan menerangkan tentang reka bentuk kajian. Dapatan data diperoleh melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada responden. dan menggunakan peratusan untuk mempiawaikan data. pinggir bandar dan luar bandar. pengkaji juga menggunakan statistik inferensi iaitu ujian-t untuk membanding beza data-data selang dan nisbah. 3.3 Persampelan Responden kajian adalah murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Sebanyak 60 borang soal selidik telah diedarkan kepada setiap sekolah. serta prosedur penganalisisan data. Kajian deskriptif akan menggunakan statistik deskriptif seperti. Selain itu. persampelan. Pengkaji telah memperoleh 40 borang 39 . instrumen kajian. min untuk mengukur kecenderungan memusat.

kebolehan murid mengenal pasti atau menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran. maklumat pekerjaan ibu-bapa. memiliki alamat e-mel peribadi.1 Bahagian A : Maklumat Latar Belakang Responden Bahagian A mengandungi 13 soalan yang bertujuan untuk mengetahui maklumat latar belakang responden dalam kalangan murid. memiliki komputer di rumah. Bahagian C dan Bahagian D. kebolehan murid mengoperasikan komputer. kumpulan etnik. Terdapat 56 item soalan yang dipecahkan kepada empat bahagian. iaitu. 3. tingkatan mereka. contohnya. memiliki kemudahan internet.4. 40 dari sekolah pinggir bandar dan 31 borang dari responden sekolah bandar.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah satu set soal selidik yang mengandungi soalan-soalan berstruktur respon terhad. 15 item soal selidik digunakan untuk meninjau tentang tahap literasi komputer dalam kalangan murid. akaun facebook. Bahagian A. 3. Bahagian B. dan maklumat pendapatan keluarga sebulan.jawapan dari responden sekolah luar bandar. 3. kebolehan 40 .4 2 Bahagian B : Tahap Literasi Komputer Murid Dalam bahagian B. mentakrifkan istilah teknologi komputer. iaitu. jantina. menamakan fungsi perkasasan komputer. aliran pembelajaran. pernah menghadiri kursus komputer atau tidak. blog. laman-web.

Sangat tidak mahir. Sederhana kerap. menggunakan perisian pendidikan yang ada dalam pasaran. Sebanyak 14 item soalan dibina. mendapatkan maklumat dari Wikipedia. 3. perisian grafik seperti Adobe Photoshop. membaca buku atau surat khabar. melayari WWW bagi mencari maklumat pembelajaran. 3. enjin carian. Pengkaji hendak meninjau adakah semua kemudahan TMK tersebut diaplikasikan oleh murid-murid ini dalam proses pembelajaran.4. 2. MS Publisher. menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah. menggunakan web-cam secara dalam talian. dan 5. Kerap. Responden dikehendaki menjawab 15 item soal selidik. Tidak pernah. mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup). melayari Portal Pendidikan.murid menggunakan perisian Internet Explorer. Responden dikehendaki menjawab 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert. Sangat kerap. Responden diminta menandakan tahap literasi komputer tersebut berdasarkan pernyataan yang diberi. 4. MS InfoPath dan menggunakan perisian MS Groove. 41 . Sederhana mahir. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel. Sangat mahir. 2. Tidak mahir.3 Bahagian C : Tahap Penggunaan TKM Dalam Proses Pembelajaran Bahagian C dibina untuk mengenal pasti tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran murid. menggunakan e-mel. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan. menggunakan persembahan MS PowerPoint. yang menggunakan skala Likert. Jarang-jarang. seperti. iaitu. Item-item soalan yang dibina adalah untuk mengetahui tujuan penggunaan TMK. MS Powerpoint. MS OneNote. menggunakan perisian MS Word. Mahir dan 5. MS Excel. 4. 1. iaitu. 1. MS Access. MS Outlook. 3.

Selain itu. sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang (chatting). Sebanyak 14 item soalan telah dikemukakan. kemudahan pembayaran. Telnet.3. Kerap. atau melebihi nilai 0. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP. tujuan pendidikan dan latihan. Jarang-jarang. menghantar atau menerima e-mel.5. iaitu 1. Sebanyak 14 item soal selidik yang menggunakan skala Likert. tahap kebolehpercayaan item-item kajian adalah tinggi. membaca majalah atau akhbar.1 Kajian Rintis Sebelum memulakan penyelidikan sebenar.5 Prosedur Pengumpulan Data 3. tujuan perniagaan.7. Sangat kerap. 42 . Sederhana kerap. pengkaji telah melaksanakan kajian rintis ke atas 30 orang murid tingkatan enam dari sekolah penyelidik sendiri. Tidak pernah. 3. 2. Apabila nilai alpha menghampiri 1. 4. menggunakan web-cam.4. mengadakan perbincangan kumpulan. pengkaji akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka. kajian rintis juga adalah untuk memastikan kesesuaian item-item soal selidik dari segi pemahaman bahasa dan kandungan maklumat. Pola atau corak pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW).4 Bahagian D : Pola Penggunaan TMK Dalam Kalangan Murid Dalam Bahagain D. tujuan hiburan dan permainan. 3. Tahap kebolehpercayaan diuji dengan ‘Cronbach Alpha’. dan 5. Kajian rintis ini diperlukan untuk memastikan soal selidik yang digunakan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan dalaman yang tinggi.

nilai ‘Cronbach Alpha’ kajian ini ialah 0. sejauh manakah murid-murid 43 . Ini membuktikan item-item soal selidik yang digunakan pengkaji mempunyai ketekalan dan kebolehpercayaan yang tinggi.0. penyelidik dengan bantuan guru Penolong Kanan Tingkatan Enam telah mengurus dan mentadbir sesi kajian. Proses mentadbir soal selidik ini mengambil masa tiga hari. Setelah semua murid dikumpulkan.8826 Merujuk kepada jadual 1.87. 3. dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Pakage for The Social Science) versi 16.2 Pengumpulan Data Setelah mendapat kebenaran daripada pengetua sekolah masing-masing. Pengkaji pergi sendiri ke setiap sekolah yang berkenaan. iaitu. pengkaji berjaya mengumpulkan 111 set borang soal selidik daripada tiga buah sekolah tersebut. sebanyak 60 salinan borang soal selidik diedarkan. 3. Di akhir sesi kajian. apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid-murid?.Jadual 1 : Ujian Reabiliti Terhadap Pembolehubah Bebas Bilangan Kes 30 Bilangan Item 56 Nilai Cronbach Alpha 0.5. kerana terdapat tiga buah sekolah yang berlainan.6 Prosedur Penganalisaan Data Data yang diperoleh melalui borang soal selidik. Statistik deskriptif berbentuk frekuensi dan peratusan digunakan untuk menganalisis dapatan bagi menjawab soalan. Masa menjawab adalah 30 minit.

dan perbezaan pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran oleh murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan.mengaplikasikan kemudahan TMK dalam proses pembelajaran? dan. 3. mencatat keputusan dan membuat ulasan. perbezaan literasi komputer dalam kalangan murid perempuan dengan murid lelaki. Jadual dapatan skor min dan sisihan piawai daripada program SPSS juga digunakan untuk membuat kesimpulan dan keputusan. 44 .7 Kesimpulan Proses pengumpulan data telah diselesaikan dalam masa tiga hari kajian. dan pengkaji telah melakukan analisa. ujian-t untuk sampel-sampel bebas akan digunakan untuk mengenal pasti tahap perbezaan literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. Melalui program SPSS dapatan kajian telah diperoleh. datadata tersebut telah dikumpul dan maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk dianalisis melalui program SPSS. apakah pola penggunaan TMK dalam kalangan murid-murid? Selain itu. Kemudian.

8 2. memiliki laman web. Negeri Selangor Darul Ehsan. memiliki emel.6 34. kursus komputer. kumpulan etnik dan pendapatan keluarga sebulan. sekolah pinggir bandar dan sekolah bandar.2 65. Tiga buah sekolah tersebut telah dikategorikan kepada sekolah luar bandar. Jadual 2 : Taburan Responden Mengikut Latar Belakang Latar Belakang Responden 1. Responden terdiri daripada 111 orang murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah menengah dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. aliran. jantina. tingkatan.2Enam Atas Kekerapan (N=111) 46 65 38 73 Peratus (100%) 41. memiliki blog.4 58. kemudahan internet di rumah. memiliki facebook.1 Pendahuluan Bab ini akan memerihalkan tentang dapatan penganalisisan data berkenaan responden melalui set soal selidik yang telah dijalankan.2 Latar Belakang Responden Latar belakang responden memaparkan data-data berkaitan dengan taburan responden mengikut kategori sekolah. Aliran 2.1Sains 2.BAB 4 : DAPATAN KAJIAN 4.1Enam Bawah 1. pemilikan komputer. Tingkatan 1.2Kemanusiaan 45 . 4. maklumat pekerjaan bapa.

00 13.1 Kurang RM2.1Ada 7.00 13.1Lelaki 3.4 47.8 51.8 03. Memiliki Alamat Emel 7.00 13.1Ada 6.Pekerjaan Bapa / Penjaga 11.3 RM4.Kumpulan Etnik 12.1Ada 8.2Tiada 6.3.000.001.4 46.8 64.8 16.Pendapatan Keluarga Sebulan 13.0 36.2 Swasta 11.8 37.8 37.7 52.2 Tiada 10.3 32.1 Ada 10. Memiliki Komputer Di Rumah 5.0 45.00 – RM6.00 43 68 36 75 89 22 71 40 89 22 18 93 24 87 53 58 12 42 57 52 42 07 10 50 45 10 02 04 38.1Ada 5.5 Lebih RM8.2 83.2Tiada 9.000.3 Bekerja sendiri 12. Memiliki Internet Di Rumah 6.2Tiada 8.1Ada 9. Memiliki Laman Web Peribadi 8.3 10.7 61. Memiliki Blog Peribadi 9.2 19.2Tidak Pernah 5.2 Tiada 11.4 Lain-lain 13.001.00 13. Menghadiri Kursus Komputer 4.00 – RM8.6 80.4 RM6.00 – RM4.6 46 .2 19.0 80.1 Melayu 12.6 78.3 India 12.1 Kerajaan 11.2 Tiada 7.001.Memiliki Facebook 10.8 21.2 RM2.8 06.5 09.000.001.000.2Perempuan 4.4 67.0 01.2 Cina 12. Jantina 3.3 09.1Pernah 4.0 40.

0% (50) responden berasal dari pendapatan keluarga yang kurang dari 47 .2% (89). Bilangan responden yang memiliki blog peribadi juga agak ramai. Kajian juga mendapati seramai 80.2% (38) murid dari aliran sains. berbanding 36. 37. 64.8% (22) sahaja yang tiada alamat e-mel.6% (65) responden dari tingkatan enam atas.8% (42) bekerja dengan sektor swasta.4% (57) lagi bekerja sendiri.8% (73) murid aliran kemanusiaan.6% (24). iaitu 47.8% (93) tiada laman web.6% (75) responden mengatakan tidak pernah menghadiri kursus komputer secara formal. Kajian juga mendapati. iaitu 61. dan selebihnya 83. terdapat 67.3% (68).4% (46) dari tingkatan enam bawah. berbanding 52. 80. dan selebihnya 78. dan 34. terdapat 10.3% (7) dari kaum India dan bakinya. iaitu 21. Didapati juga ramai responden yang memiliki kemudahan internet di rumah iaitu. 6. Agak membanggakan juga di mana terdapat 16. Dapatan kajian juga menunjukkan.8% (42) dari kaum Cina. Terdapat 65.0% (40) yang tiada talian internet di rumah.4% (87) tiada blog. berbanding 38.7% (53). dan hanya 19. berbanding 19. Kebanyakkan responden memiliki komputer di rumah iaitu. 9. dan hanya 32.2% (18) responden yang memiliki laman web peribadi.4% (36) sahaja yang pernah menghadiri kursus berkaitan komputer. dan 41. 46. Bilangan murid perempuan adalah lebih ramai.8% (52) responden adalah dari kaum Melayu. menunjukkan 58. Hampir separuh daripada responden memiliki akaun facebook untuk tujuan bersosial.3% (58) yang tiada akaun facebook. Bagi kumpulan etnik.0% (10) adalah kaum lain-lain.2% (89) memiliki alamat emel.7% (43) murid lelaki.Jadual 2.0% (71). 45.8% (22) yang tiada komputer. dan 51.8% (12) bapa atau penjaga yang bekerja dengan sektor kerajaan. 37. Selain itu.

1% (9) dalam kategori sekolah bandar yang tiada komputer di rumah.0 36. Bagi kategori sekolah pinggir bandar.0% (40) kategori pinggir bandar.00 sebulan. semua responden 36. dan 36. 40. terdapat 28. Daripada jadual 3.0 36.0 Jadual 3 menunjukkan taburan responden mengikut kategori sekolah.000.3 13 27 100% 19.6% (4) berasal dari keluarga yang berpendapatan melebihi RM8.8 80. 1.00 – RM4.000. Jadual 3 : Taburan Responden Mengikut Kategori Sekolah Kategori Bandar Pinggir Bandar Luar Bandar Kekerapan (N=111) 31 40 40 Peratus (100%) 28.001.0 36. dan selebihnya 3.001. terdapat 8. daripada semua 111 orang responden.5% (45) adalah antara RM2. Jadual 4 : Taburan Responden Yang memiliki Komputer Di Rumah Berdasarkan Kategori Pemilikan Bandar % Tiada Ada 08.8% (2) antara RM6. 9.000.0% (31) responden dari kategori sekolah bandar.00.000. dan selebihnya 19.0% (10) antara RM4.8% (22) memiliki komputer di rumah.00 – RM8.001.00 – RM6.00.RM2.1% (40) 48 .0% (40) lagi dari kategori luar bandar.2 Bil=111 22 89 Berdasarkan jadual 4.00 sebulan.1 19.00.000. 36.1 00 40 Jumlah Luar Bandar % Bil 11.8 Bil 09 22 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00.7 24.

Tahap literasi komputer dalam kalangan murid akan dilihat dari aspek kebolehan murid menamakan jenis-jenis komputer dalam pasaran.3% (27) ada komputer di rumah.2% (39) memiliki talian internet di rumah. 49 .5 Bandar Bil 16 15 Komputer Rumah Pinggir Bandar % Bil 00.4 13. terdapat 14.0 64. Bagi kategori sekolah pinggir bandar.4% (16) dalam kategori sekolah bandar yang tiada talian internet di rumah. kebolehan murid menggunakan Internet Explorer. Jadual 6 telah dibentuk.3 23 17 100% 36. Bagi menjawab soalan ini.7% (23) tiada talian internet di rumah. mentakrifkan istilah komputer. 20.3% (17) memiliki talian internet di rumah.2 01 39 Jumlah Luar Bandar % Bil 20. menamakan dan menyatakan fungsi perkakasan komputer.9% (1) responden tiada internet di rumah. dan 15. 11.0 Bil=111 40 71 Berdasarkan jadual 5.7% (13) tiada komputer.5% (15) memiliki talian internet di rumah.memiliki komputer di rumah. dan 24. dan selebihnya 35. dan selebihnya 13.3 Objektif kajian 1 : Tahap Literasi Komputer Murid Bahagian ini ingin mengenalpasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam. Jadual 5 : Taburan Responden Yang memiliki Internet Di Rumah Berdasarkan Kategori Jenis Pemilikan % Tiada Ada 14. hanya 0. daripada semua 111 orang responden. 4. bagi sekolah luar bandar. Manakala.7 15. mengoperasikan komputer. bagi sekolah luar bandar.9 35. Manakala.

7 2 3. Jadual 6: Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam Jenis Kemahiran Sangat Tidak Mahir % Menamakan komputer Operasikan komputer Fungsi Perkakasan Mentakrif istilah Internet Explorer Enjin carian MS Word MS Excel MS Access MS Publisher MS PowerPoint 04.88 0 0. menggunakan perisian MS Word. 0 01.94 7 0. 8 32. 9 00. 3 33. 6 02. 8 41.4 3 50 . 4 39. 3 27. 9 09. 9 09. MS Powerpoint.5 7 3.88 4 1. 9 03. 0 32. 9 Bi l 3 2 3 6 4 1 1 0 3 6 4 7 4 8 2 5 1 1 1 0 3 1 Sangat Mahir % 03. 5 00. 3 09. MS InfoPath dan MS Groove. 0 25. 5 15. 7 16.4 4 2. 9 09. 9 09. 9 02. 8 06. 7 Bi l 1 7 1 0 1 2 4 4 0 6 0 4 0 5 1 7 3 7 4 9 1 3 Respon Sederha Mahir na Mahir % 47.7 3 3.84 9 0. 3 43. 8 39. 8 01. 0 27. 7 24.6 7 3. 4 Bil 53 39 46 44 40 28 35 51 39 32 46 % 28. 0 18. 5 09. 0 10.4 8 2. 6 36. MS OneNote. 6 04. 4 03.95 7 0. 6 05. 2 22. 1 41. 3 44.4 0 3. 6 22. 9 35.enjin carian.1 4 2. 4 36. 1 11. 2 Bi l 0 4 2 5 1 1 0 3 2 7 3 0 2 1 1 1 0 4 0 3 1 8 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 0. 8 01. 1 28.87 1 0.00 8 1. MS Outlook.98 7 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. 3 02. MS Excel. MS Publisher. 0 15. 7 35.95 5 0.01 7 0. 4 42. 5 09. 7 Bil 05 01 01 10 02 02 02 07 20 17 03 Tidak Mahir % 15. 5 45. MS Access.90 8 0. 3 18.8 9 3.1 2 3. 2 31.

Nilai skor min ialah 3.6% (4) sangat mahir menamakan pelbagai jenis komputer di pasaran. dan 27% (30) mengaku sangat mahir. 2 50.MS Outlook MS OneNote MS InfoPath MS Groove 19.12. dan 9. Dapatan kajian juga membuktikan rata-rata murid tingkatan enam ini berkebolehan mengoperasikan komputer. 8 0 5 0 3 0 1 0 2 02.44. Selain itu.74 0 Berdasarkan jadual 6.4% (36) mahir dan 24.57. 5 53. dengan nilai skor min 3.3% (27) sangat mahir menggunakan pelayar internet. 5 02.5% (25) sangat mahir dalam mengoperasikan komputer. 8 00. 9 18. 9 21. 51 .67. 5 5 0 5 5 5 9 5 6 27. Nilai skor min ialah 2. kajian mendapati responden amat sederhana dalam mentakrifkan istilah-istilah dalam TKM. 7 22 27 30 33 45.9 4 0. 0 49. 6 18. dan 39. Dapatan kajian juga menjelaskan responden ini berkebolehan menggunakan pelayar internet yang ada seperti. Walau bagaimanapun. di mana 32. dengan nilai skor min 3. di mana 9% (10) mengaku mereka sangat tidak mahir.2 5 2.91 9 0. Nilai skor min ialah 3. 0 31 24 21 20 04.6% (44) tidak mahir.0 8 1.9% (11) mengaku sangat mahir. 0 00. Terdapat 32. 3 27. 0 0 3 0 2 0 0 0 0 11 1 11 1 11 1 11 1 2. Responden juga berkemampuan menggunakan enjin carian seperti Yahoo dan Google. di mana 42.92 0 0. Terdapat 36. 8 24. dan 3.8% (32) responden yang mengatakan mereka mahir.72.89.4% (36) responden mahir dan 22. 9 01.9% (41) responden mahir menyatakan fungsi perkakasan komputer. murid tingkatan enam ini juga mampu menamakan fungsi perkakasan komputer. 7 00. nilai skor min bagi kemampuan responden menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat di pasaran ialah 3. 0 29.7 0 0.3% (47) responden mahir.85 4 1. Seramai 28. Internet Explorer dan Mozilla Firefox. 7 01.

5% (25) responden mahir. Terdapat 27% (30) responden sangat tidak mahir.2% (59) tidak mahir menggunakan perisian tersebut. dengan nilai skor min 3. dengan nilai skor min 0. Responden juga dapat menggunakan perisian Microsoft Excel dengan baik. dengan nilai skor min 2. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala 52 .14.08. dan 18. Responden juga sederhana mahir dalam menggunakan perisian Microsoft Publisher. dengan nilai skor min 1.48. iaitu 19. Responden kurang mahir menggunakan perisian Microsoft Outlook. Dapatan kajian juga menyatakan responden sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft InfoPath. di mana 15.9% (11) sangat mahir menggunakannya.7% (33) responden menyatakan sangat tidak mahir.9% (21) menyatakan sangat mahir.2% (48) responden mahir. Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam ini. dan 9.Selain itu.5% (56) tidak mahir menggunakan perisian MS Groove. Responden juga kurang mahir menggunakan perisian Microsoft OneNote. Kemampuan responden menggunakan Microsoft Access agak sederhana. dan 53.3% (17) responden sangat tidak mahir.40.94.1% (49) tidak mahir menggunakan perisian tersebut.73. Terdapat 22.3% (37) mengaku tidak mahir menggunakannya. di mana nilai skor min ialah 2. kajian juga mendapati responden mampu menggunakan perisian Microsoft Word dengan baik. dan 44. dan 33.5% (55) tidak mahir menggunakannya. dan 49. dan 45% (50) tidak mahir.70. dengan nilai skor min 3. dan 50. Terdapat 43. Nilai skor min ialah 2. Nilai min purata ialah 2. Didapati 18% (20) responden sangat tidak mahir.8% (22) responden menyatakan sangat tidak mahir. di mana 29. Responden juga sangat tidak mahir menggunakan perisian Microsoft Groove. di mana 24.3% (27) responden mengaku sangat tidak mahir.25.

2. kekerapan.7 13 Sederhana % Bil 78.9 34.Likert.6 Bandar Bil 05 22 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 00. Rumusan skor.9 01 38 01 53 Jumlah Luar Bandar % Bil 06. Tahap tinggi. 1. sisihan piawai 0. tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana tinggi. boleh dirumuskan responden bahawa responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang.47. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 5 di bawah. dan 3.98.4 87 Tinggi % 9.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi. dan Tahap tinggi (55 – 75). Sela markah skor bagi setiap tahap ialah. Tahap rendah (15 – 34). di mana 11. 78.4 07 27 06 % 100 11. iaitu. Jadual 8 : Taburan Tahap Literasi Komputer Mengikut Kategori Sekolah.3 05.7% (13) responden pada tahap rendah.4% (87) pada tahap sederhana.9 Bil 111 13 87 11 .7 78. dan 9. Jadual 7 : Rumusan Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam TAHAP Rendah % Bil 11. peratus. dengan nilai skor min 1. Tahap Literasi % Rendah Sederhana Tinggi 04.466 75 Berdasarkan jadual 7.3 00.9 Bil 11 Jumla h Kes 111 Skor Min 1.4 09. Oleh itu.982 0 Sisiha n Piawai 0.5 19.3 24. Tahap rendah. Tahap sederhana (35 – 54). Tahap sederhana.8 03.

persembahan MS PowerPoint. 24. 4.3% (38) pada tahap sederhana. dan 5. 34. mengadakan perbincangan kumpulan (newsgroup).4 Objektif Kajian 2 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Adakah murid-murid tingkatan enam menggunakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka? Bahagian ini mengkaji tentang sejauhmanakah murid menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. Bagi responden kategori sekolah pinggir bandar. 0. membaca buku atau surat khabar. pengkaji telah melakukan ujian Crosstabulation. melayari WWW. 19. 6. dan 0.Bagi melihat taburan tahap literasi komputer mengikut kategori sekolah. bagi responden kategori sekolah luar bandar pula.8% (22) pada tahap sederhana. dan dapatannya boleh dirujuk daripada jadual 8 di atas. dan 3.9% (1) adalah pada tahap rendah.9% (1) pada tahap yang tinggi.5% (5) sekolah kategori bandar yang memiliki tahap literasi komputer yang rendah. menggunakan e-mel. perisian grafik seperti Adobe Photoshop. Manakala.3% (27) tahap sederhana. menggunakan web-cam secara dalam talian.4% (6) pada tahap yang tinggi. terdapat 4. menggunakan hamparan elektronik seperti MS Excel. menggunakan perisian yang ada dalam pasaran. menggunakan MS Publisher untuk membuat majalah sekolah.3% (7) memiliki tahap literasi komputer yang rendah. mendapatkan maklumat dari 54 .6% (4) pada tahap yang tinggi. Daripada semua 111 responden.

05 7 1. 8 45. 2 18.10 5 1. 0 03.14 4 1.3 26. 6 25. 3 17. 8 25. 1 34.5 7 3. 6 Bi l 3 1 1 1 2 8 0 7 0 4 2 6 1 9 1 1 0 5 0 8 1 4 Tidak Pernah % Bi l 0 2 1 8 0 7 3 2 5 1 0 2 2 8 2 1 6 0 3 8 2 1 JarangJarang % 18.2 33.3 2 2.6 24. 6 32. 5 Bi l 2 0 0 7 2 0 0 4 0 4 3 6 1 3 0 5 0 4 0 2 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1. 3 28. 9 33. 2 18. 3 03.0 12.1 0 2. 0 06.2 36.7 3 55 .Wikipedia. 5 03. 3 18. melayari Portal Pendidikan. 6 03.06 5 1. 6 01.6 9 2. 8 13. 2 06. 5 07. 8 Bil 21 37 19 34 36 14 23 34 28 36 32 Sangat Kerap % 18.28 6 Menggunakan MS Word Menggunakan MS Excel Guna PowerPoint Guna Perisian Grafik Guna MS Publisher Melayari WWW Menggunakan emel Kumpulan perbincangan Menggunakan web-cam Perisian pendidikan Membaca akhbar 01.5 0 1. 1 09.33 3 1. 2 06.1 Bi l 3 7 3 8 3 7 3 4 1 6 3 3 2 8 4 0 1 4 2 7 2 9 % 27.04 9 1. 2 12. 1 30. 9 09.03 1 1.05 2 1. 7 30. 9 01.2 5 1.3 30.6 14. 4 11. Jadual 9 : Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Jenis Penggunaan / Perisian Respon Sederha Kerap na Kerap % 33. 4 12.7 2 2. 9 04. 6 20.07 6 1. 6 23. 6 32.4 1 2. 4 17.01 8 1. 4 28. 2 32. 9 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3.7 25.7 8 2. 9 54.3 34.8 6 3. 9 25.4 29. 7 04. 8 16. dan menggunakan laman sembang (chatting) bersama rakan-rakan.

responden kajian sederhana kerap menggunakan perisian Microsoft Word dalam aktiviti pembelajaran mereka. Walau bagaimanapun.3% (7) sangat kerap. Tahap penggunaan perisian Microsoft Excel dalam aktiviti pembelajaran murid adalah pada skala jarang-jarang. Nilai skor min terkumpul ialah.41. 3 36. Nilai skor min ialah 3. dengan 45. Nilai min terkumpul ialah 3. dan 32.7 24.08 1 1.3 24. 0 27.25.3 3 3 2 7 2 7 25. dimana 25.0 6 2.Maklumat Wikipedia Portal pendidikan Laman sembang 09. iaitu dengan nilai skor min 3.32. dan 27.2% (28) kerap.13 5 Berdasarkan jadual 9. 3 1 3 0 5 0 7 11 1 11 1 11 1 3.6% (4) sangat kerap menggunakan perisian Grafik. 0 32. 4 27 40 36 29.57.2% (18) mengaku tidak pernah.4% (36) mengaku sangat kerap. 7 04. di mana 23. 5 2 8 0 8 0 5 11. dan hanya 3.9% (31) kerap menggunakan perisian ini.15 4 1. Rata-rata responden jarang-jarang menggunakan perisian Grafik seperti Adobe Photoshop dalam aktiviti pembelajaran. di mana 16. 9 32.2 0 1. dan hanya 6. dan 18% (20) mengaku sangat kerap. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian Microsoft Publisher dalam aktiviti pembelajaran. di mana nilai skor min ialah 2. 2 04. Terdapat 28. responden lebih kerap menggunakan perisian Microsoft PowerPoint.8% (32) responden tidak pernah. 4 1 0 3 1 3 6 24.2 4 2.4% (26) responden kerap melayari laman web. contohnya untuk menaip nota dan latihan.4% (36) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian tersebut.86. Dapatan kajian juga menjelaskan bahawa murid tingkatan enam ini sederhana kerap menggunakan emel dalam 56 . 1.9% (51) responden tidak pernah. Berbanding MS Excel. dan 32. di mana 18% (20) responden sangat kerap.72. 2 07. kajian mendapati responden agak kerap melayari laman web (WWW) untuk tujuan pembelajaran. 5 06. dengan nilai skor min 2.

5% (5) mengaku sangat kerap.69. dengan 54. dengan 32. dan hanya 13. dengan nilai skor min 2. Nilai min terkumpul ialah 2. Kajian juga mendapati responden jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam dalam aktiviti pembelajaran.1% (60) responden mengaku tidak pernah. dan 4. Nilai skor min ialah 2.9% (21) mengaku tidak pernah.5. dan 25. dan 11.7% (13) sangat kerap mencari maklumat melalui Wikipedia.2% (38) responden tidak pernah. Responden kajian juga jarang-jarang menggunakan laman sembang (chatting) untuk tujuan pembelajaran.3% (7) responden mengaku sangat kerap menggunakan laman sembang. dengan skor min 2. di mana 18. dan hanya 4. di mana 25.2. kajian mendapati responden sederhana kerap mencari maklumat pembelajaran melalui kemudahan Wikipedia.2% (28) mengaku jarang-jarang menggunakan perisian web-cam. Nilai skor min ialah 2.7% (13) mengaku sangat kerap menggunakan e-mel. Nilai min terkumpul ialah 2. dan 11.24.5% (5) mengaku sangat kerap melayari Portal Pendidikan.1.9% (31) mengaku tidak pernah. di mana 25.9% (21) responden tidak pernah. Responden kajian juga menyatakan mereka sederhana kerap melayari Portal Pendidikan.2% (28) mengaku kerap. Responden juga jarang-jarang menggunakan perisian pendidikan dalam aktiviti pembelajaran. Dapatan kajian juga menjelaskan rata-rata responden sederhana kerap membaca akhbar atas talian untuk tujuan pembelajaran. Walau bagaimanapun.4% (36) tidak pernah. Nilai min terkumpul ialah 3.73. dan hanya 6.aktiviti pembelajaran.5% (15) sangat kerap membaca akhbar atas talian.8% (2) responden sangat kerap menggunakan perisian pendidikan. Terdapat 27. Selain itu.06. dan hanya 1. 57 . dengan 34. dengan 18. responden agak kurang menyertai kumpulan perbincangan atas talian.78. Nilai skor min ialah 1.2% (28) mengaku tidak pernah.

dan Tahap tinggi (52 – 70).8% (52) pada tahap sederhana. di mana 41. Tahap tinggi. dan hanya 11. peratus. pengkaji telah meringkaskan data kepada tiga pecahan mengikut Skala Likert. sisihan piawai 0. Jadual 11 : Taburan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Mengikut Kategori Sekolah 58 . boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran mereka. 1. dan 3.4% (46) responden pada tahap rendah. Tahap sederhana. 2. nilai skor min dan sisihan piawai bagi tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam adalah seperti pada jadual 10 di bawah.70.Bagi memudahkan rumusan berkenaan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid. 46. Tahap rendah. Rumusan skor. iaitu.8 52 Tinggi % 11. Tahap rendah (14 – 32).7% (13) pada tahap yang tinggi.668 71 Berdasarkan jadual 10. dengan nilai skor min 1. Daripada data tersebut. kekerapan.7 Bil 13 Jumla h Kes 111 Skor Min 1.702 7 Sisiha n Piawai 0.67. Tahap sederhana (33 – 51). Jadual 10 : Rumusan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid TAHAP Rendah % Bil 41.4 46 Sederhana % Bil 46. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah. Sela skor bagi setiap tahap ialah.

mengadakan perbincangan kumpulan.9 21. 9. dan 4.6% (4) pada tahap yang tinggi. dan 3. menggunakan kemudahan perisian WS-FTP. Bagi responden pinggir bandar. tujuan perniagaan.5 Objektif Kajian 3 : Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Bahagian ini akan mengkaji tentang pola atau corak penggunaan kemudahan TMK oleh murid-murid dalam kegiatan seharian mereka.6% (24) tahap sederhana. 21.9% (11) pada tahap sederhana.4% (16) responden berada pada tahap rendah. Manakala. 59 . terdapat 14. 15. tujuan pendidikan dan latihan.9 03.Tahap Pembudayaan % Rendah Sederhana Tinggi Bandar Bil 16 11 04 Kategori Pinggir Bandar % Bil 09.4 09. bagi responden luar bandar.7 Bil 111 46 52 13 14.8 11.6% (4) pada tahap yang tinggi.1% (19) mempunyai tahap yang rendah.4 46. 4.6 04.9% (11) berada pada tahap rendah. menggunakan web-cam. kemudahan pembayaran.5% (5) pada tahap tinggi. 9. membaca majalah atau akhbar.1 15.3 03. Telnet. Pola pembudayaan TMK yang hendak dikaji ialah penggunaan untuk tujuan melayari laman web (WWW).6 19 17 04 % 100 41. 17. menghantar atau menerima e-mel. Di sekolah bandar.6 Jadual 11 menunjukkan tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid bagi 111 orang responden mengikut kategori sekolah. tujuan hiburan dan permainan.3% (17) tahap sederhana. sebagai sumber rujukan dan untuk kegunaan bersembang. dan 3.5 11 24 05 Jumlah Luar Bandar % Bil 17.

0 53. 9 26. 2 27.26 9 1.3 8 2. 4 29.13 5 1.Jadual 12: Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Pola / Corak Penggunaan Tidak Pernah % Melayari laman web Menggunakan emel Perbincangan kumpulan Menggunakan web-cam Menggunakan WS-FTP Menggunakan Telnet Pendidikan dan latihan Pendidikan dan hiburan Hiburan dan permainan Tujuan perniagaan Kemudahan pembayaran Perkhidmatan lain Sumber rujukan 08. 6 37.8 6 2. 1 14.5 9 2.11 8 1. 1 03.10 2 1.1 7 2. 1 Bi l 1 3 2 1 2 9 2 2 3 8 4 1 4 6 3 3 2 2 3 1 3 7 2 7 2 9 Sederha na Kerap % 26.8 7 2. 6 04. 2 18. 3 26.0 5 60 . 1 18. 9 08. 6 Bi l 2 5 2 8 2 1 0 5 1 1 0 9 1 6 1 4 1 6 0 9 0 4 2 4 2 4 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 3. 6 08. 1 21. 5 15.1 22.0 29. 0 09. 9 27. 5 09. 9 33. 7 19. 6 26. 6 21.38 7 1. 4 08.1 0 3.38 9 1. 8 34. 0 32. 9 41.5 09.7 Bi l 2 9 1 9 1 7 2 1 2 3 1 9 2 9 2 8 2 9 2 5 1 0 3 3 3 3 Respon Kerap Sangat Kerap % 31. 3 13.7 29.05 2 1. 6 21. 5 09.7 17. 3 24.1 17.17 8 % 22. 6 03. 8 12.05 7 1. 8 27.4 3 2.41 5 1.8 0 3. 5 Bi l 3 5 2 2 1 4 0 4 0 9 0 6 0 6 0 7 2 0 0 4 0 5 1 7 1 5 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1.1 2 1. 4 05. 0 03. 4 06.0 8 2. 2 36. 7 18.2 26. 4 12.18 8 1.19 8 1. 5 15.5 8 3.21 4 1.1 25. 3 18.1 15. 8 49. 0 Bi l 0 9 2 1 3 0 5 9 3 0 3 6 1 4 2 9 2 4 4 2 5 5 1 0 1 0 JarangJarang % 11. 9 04.3 18. 5 19. 1 19. 6 14.9 20. 1 05.6 4 1.1 26. 4 12.

3 1 7 19. Walau bagaimanapun. Nilai min terkumpul ialah 3. dengan nilai skor min 2.8% (22) sangat kerap menggunakan e-mel. Dengan nilai skor min 2. responden agak kerap menggunakan internet untuk melayari laman web. Responden juga mencatatkan penggunaan yang sederhana untuk perisian pendidikan dan hiburan. 8 3 2 11 1 3.Laman sembang 19.43. Selain itu. dan 8. responden sederhana kerap menggunakan TMK untuk tujuan kumpulan perbincangan.17. 2 1 8 15. di mana skor min ialah 2. Responden juga kerap menghantar atau menerima emel dari rakan-rakan. dan 6.4% (6) lagi responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut. dengan 27% (30) mengaku tidak pernah.59. terdapat 53. 8 2 2 16. 8 2 2 28.4% (36) mengaku tidak pernah.51 0 Berdasarkan rajah 12. di mana 22.08. dan hanya 3.5% (35) mengaku sangat kerap berbuat demikian. Nilai skor min ialah 3. dan 19. Didapati. responden juga jarang-jarang menggunakan kemudahan web-cam.2 2 1. dan hanya 12.3% (7) sangat kerap. Penggunaan perisian pendidikan dan latihan oleh responden adalah pada tahap sederhana. Dengan nilai skor min 1.86. dan 36.5% (25) responden kerap melayari laman web. 61 .2% (28) mengaku kerap.6% (14) responden yang sangat kerap. Nilai skor min ialah 2.58.9% (41) menyatakan jarang-jarang menggunakan kemudahan tersebut.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap menggunakan kemudahan web-cam.38. terdapat 27% (30) responden tidak pernah.4% (16) kerap. Kajian juga mendapati responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan Telnet.2% (59) mengaku tidak pernah. responden juga sederhana kerap memuat turun bahan dengan kemudahan WS-FTP. dan 5.1% (9) mengaku sangat kerap. di mana 32. Nilai skor min ialah 2.1% (29) mengaku tidak pernah.64. dan 31. dengan 26. dengan 15. Terdapat 14.

5% (15) sangat kerap.5% (5) yang sangat kerap. responden agak jarang-jarang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan. dan 13. Nilai skor min ialah 2. responden agak kerap menggunakan kemudahan TMK untuk perkhidmatanperkhidmatan lain seperti untuk membaca akhbar.5% (55) mengaku tidak pernah. dan hanya 4. di mana 21.3% (17) sangat kerap menggunakan kemudahan TMK. Selain itu.05. Dengan catatan skor min 1. kamus. dan hanya 3. buku elektronik dan sebagainya.4% (16) kerap. 19. menonton filem dan sebagainya. responden kurang mendapatkan maklumat tentang barangan dan membeli barangan melalui atas talian.8% (32) sangat kerap. Didapati juga. Rata-rata responden juga kerap menggunakan kemudahan TMK sebagai sumber rujukan untuk mencari bahan dari Wikipedia. Nilai skor min ialah 3.6 Objektif Kajian 4 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. responden jarang-jarang membantu ibu-bapa membuat pembayaran bil secara atas talian. dan 18% (20) responden sangat kerap menggunakan perisian tersebut.8% (22) mengaku kerap chatting.6% (24) responden kerap.6% (4) responden sahaja yang sangat kerap berbuat demikian. terdapat 49. dapatan kajian menjelaskan bahawa.8% (42) tidak pernah.12.Walau bagaimanapun. responden agak kerap menggunakan perisian hiburan dan permainan. di mana terdapat 9% (10) responden mengaku tidak pernah.80. Responden juga kerap menggunakan kemudahan laman sembang melalui internet. dan 28. 62 . dan 15.22. dengan nilai skor min 3.10. Dengan kata lain. di mana 14.87. Nilai skor min ialah 2. mendengar lagu. Walau bagaimanapun. Nilai skor min ialah 3. 4. di mana 37.

95 Nilai T 1.7 Objektif Kajian 5 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Jadual 14 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Lelaki Jantina Lelaki Perempuan Kekerapan 43 68 Min 44.391.336 63 . 4. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.391 Nilai (p) Sig.966 Nilai (p) Sig.167 Berdasarkan jadual 13. dan tahap penggunaan TMK dalam kalangan murid.Bagi membanding beza tahap literasi komputer. keputusan kajian adalah signifikan (t=1.15 Nilai T 0. 0.34 42. Ujian-t merupakan ujian statistik inferensi yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih daripada dua kumpulan data selang atau nisbah. 0.77 43. pengkaji menggunakan ujian-t untuk sampel-sampel bebas. df=109. Jadual 13 : Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 45.05). p< .

4.198 Nilai (p) Sig.198. keputusan kajian adalah signifikan (t=2.05).05). Terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera.9 Kesimpulan Secara keseluruhannya. Jadual 15 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan.8 Objektif Kajian 6 : Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. hasil kajian ini dapat menjelaskan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah memiliki tahap literasi komputer yang cukup untuk kegunaan asas dalam proses pembelajaran dan juga untuk memenuhi kegiatan masa lapang.Berdasarkan jadual 14. 0. df=109.92 Nilai T 2. p< . Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki.030 Berdasarkan jadual 15. df=109. Responden juga rata- 64 .39 34.966. keputusan kajian adalah signifikan (t=0. Aliran Sains Kemanusiaan Kekerapan 38 73 Min 39. 4. p< .

tahap penggunaan TMK. BAB 5 : RUMUSAN 5. Bab ini juga akan merumuskan tentang banding beza tahap literasi.1 Pendahuluan Bab ini akan merumuskan tentang ringkasan kajian. dan juga swasta. membincangkan tentang latar belakang responden. sejauh manakah murid-murid tingkatan enam membudayakan TMK dalam proses pembelajaran mereka. pengkaji juga akan mengupas tentang implikasi kajian dan beberapa cadangan membina untuk kajian-kajian terkemudian. tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran. 5. Selain itu. dan meninjau pola atau corak pembudayaan TMK dalam kalangan murid. dan ini merupakan bekalan yang cukup berguna apabila memasuki institusi pengajian tinggi awam.ratanya berupaya menerokai sumber maklumat dari internet.2 Ringkasan Kajian Kajian ini ingin meninjau tentang pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. dan pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid. Selain itu. dan pola pembudayaan TMK dalam kegiatan seharian. pengkaji juga ingin membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan 65 . Pengkaji ingin mengenal pasti tentang tahap literasi komputer murid tingkatan enam. tahap literasi komputer mereka.

Pengkaji mendapatkan kebenaran daripada Pengetua dan Penolong Kanan Tingkatan Enam sekolahsekolah berkenaan sebelum mendapatkan data-data yang dikehendaki. membuat generalisasi. min.3 Perbincangan Latar Belakang Responden Responden terdiri daripada murid-murid tingkatan enam dari tiga buah sekolah yang dikategorikan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Di akhir sesi kajian pengkaji berjaya mendapatkan sebanyak 111 set borang soal selidik. perbezaan literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. Tiga buah sekolah yang dipilih dikategorikan kepada sekolah bandar. dan sisihan piawai diperoleh untuk mempiawaikan dan menerangkan keputusan kajian. Selangor Darul Ehsan.0 untuk memproses data. 5. Bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki. penyelidik menggunakan kaedah soal selidik. bagi murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. dan melaporkan hasil dapatan kajian. Pengkaji telah memilih tiga buah sekolah yang mempunyai murid tingkatan enam di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. dan perbezaan penggunaan TMK dalam proses pembelajaran. pengkaji juga melakukan ujian-t untuk mengenal pasti wujud perbezaan tentang angkubah yang hendak dikaji. Borang soal selidik tersebut mempunyai 56 item yang harus dijawab oleh setiap responden. Setiap sekolah diberikan 60 set borang soal selidik. pinggir bandar dan luar bandar. Selain itu. median. mod. Akhirnya. peratusan. pengkaji memperoleh keputusan tentang data.murid aliran kemanusiaan. Data statistik seperti kekerapan. Selangor Darul Ehsan sebagai sekolah 66 . Pengkaji menggunakan perisian SPSS versi 16.

memiliki laman web. Ini dapat dibuktikan apabila terdapat 16. murid aliran kemanusiaan lebih ramai daripada murid aliran sains. tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam adalah sederhana 67 . Segelintir responden agak mahir dalam bidang TMK. Bilangan responden memiliki komputer di rumah agak tinggi iaitu 80. 5. pernah menghadiri kursus komputer. Berdasarkan dapatan kajian.bandar.4 Perbincangan Tahap Literasi Komputer Murid Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam. kumpulan etnik dan juga jumlah pendapatan bulanan keluarga. atau juga murid aliran sains tersebut telah menukar ke aliran kemanusiaan apabila memasuki tingkatan enam. output dan hasil dasar yang pro-TMK tersebut sudah boleh dilihat dan dikenal pasti sekarang. Pengkaji telah memecahkan maklumat latar belakang responden kepada tingkatan. Selain itu. dan terdapat 21. jenis aliran. berbanding memasuki tingkatan enam. pinggir bandar dan luar bandar. ada memiliki komputer di rumah.2% (18) responden yang memiliki laman web sendiri. jantina. Oleh itu. tidak hairanlah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan enam agak baik. dan. lebih ramai meneruskan pengajian ke program Matrikulasi atau Kolej-Universiti.6% (24) yang memiliki blog peribadi. Oleh itu.2% (89). Ini mungkin disebabkan murid aliran sains lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). memiliki blog dan memiliki akaun facebook. pengkaji juga membezakan responden mengikut pekerjaan ibu-bapa. Beberapa ciri responden yang dapat dikenalpasti di mana. Pelbagai dasar dan perancangan telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia mulai dari tahun 80-an. Dan bilangan responden yang memiliki akses internet di rumah juga agak tinggi iaitu 64% (71). memiliki alamat emel.

4% (6) responden dari kategori sekolah luar bandar. (2008). sisihan piawai 0. menggunakan perisian Microsoft Word (nilai min 3.955). dan 5. dan 68 . sisihan piawai 0. di Negeri Selangor sahaja. mana-mana sekolah di Negeri Selangor Darul Ehsan mudah mendapat akses kepada teknologi komputer dan TMK.4% (87) pada tahap sederhana.tinggi. Jurang perbezaan literasi komputer antara murid bandar.73. pinggir bandar dan luar bandar tidak begitu besar. di mana 11. dan juga menggunakan Internet Explorer (nilai min 3. dan 9.9% (11) lagi pada tahap yang tinggi.89. Jamaluddin Ahmad et. dengan nilai skor min 1.47. diikuti oleh 0. 78. di mana terdapat 3.7% (13) responden pada tahap rendah. sisihan piawai 0. Dengan kata lain. literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan aplikasi komputer dalam kehidupan seharian. Responden agak mahir menggunakan enjin carian (nilai min 3. Oleh itu. Dapatan kajian ini telah menyokong kajian oleh Nor Zuliana Abdul Latif (2006). boleh dirumuskan responden kajian mempunyai tahap literasi komputer yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah dan bagi memenuhi hobi pada masa lapang.98. Kamus Dewan Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai ‘tahu menggunakan dan mengendalikan komputer’. Seperti yang telah dibahaskan sebelum ini.6% (4) responden kategori bandar yang mempunyai tahap literasi komputer yang tinggi. al. Dengan kata lain. Ini dapat dibuktikan melalui Jadual 8.9% (1) kategori pinggir bandar. pinggir bandar. dan luar bandar mungkin berpunca daripada responden yang dipilih adalah dalam kalangan tiga buah sekolah di Daerah Gombak. sisihan piawai 0.884).908). jurang perbezaan yang kecil bagi tahap literasi komputer antara responden sekolah bandar.72.

tahap pembudayaan TMK dalam aktiviti pembelajaran murid tingkatan enam adalah sederhana rendah. sisihan piawai 0. bagi mata pelajaran tertentu bergantung kepada pengajaran guru 69 . dan sisihan piawai 1.7% (13) pada tahap yang tinggi. di mana rata-rata responden memiliki tahap literasi komputer dan kemahiran TMK yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja sekolah.5 Perbincangan Tahap Pembudayaan TMK Dalam Aktiviti Pembelajaran Murid Objektif kajian yang kedua ialah untuk meninjau tahap pembudayaan TMK oleh muridmurid tingkatan enam dalam proses pembelajaran.105.oleh Norinah Mohd Ali (2002). Microsoft Word adalah yang paling kerap digunakan. Perisian MS Word digunakan oleh murid untuk menaip nota. dan hanya 11. Adakah murid-murid tingkatan enam mempunyai gaya pembelajaran akses kendiri terhadap kemudahan TMK? Berdasarkan dapatan kajian. membuat kerja kursus.67.41. 5. dengan nilai min 3. Responden juga mampu menggunakan perisian Microsoft PowerPoint dengan baik. Di antara jenis-jenis perisian. Responden kerap melayari laman web bagi mencari maklumat berkenaan pembelajaran. Kajian ini hanya melihat dari sudut penggunaan TMK oleh murid dalam proses pembelajaran. dan menyelesaikan latihan.72. atau menyelesaikan tugasan yang diberi oleh pensyarah kolej-universiti.4% (46) responden pada tahap rendah. di mana 41. 46.8% (52) pada tahap sederhana.70. Perisian MS PowerPoint digunakan oleh murid untuk pembentangan kumpulan. dengan nilai min 3.32. dan tidak menyentuh tentang pengaruh atau penggunaan TMK oleh guru dalam proses pengajaran. dan sisihan piawai 1. dan sisihan piawai 1. dengan nilai skor min 1. dengan nilai min 3.049.144.

198). 5. dan untuk tujuan perniagaan (nilai min 2. objektif kajian yang ketiga ialah untuk meninjau pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid tingkatan enam. bahkan ahli keluarga sendiri.80. diikuti oleh menyertai laman sembang (nilai min 3.052). sisihan piawai 1. majalah.12. Di antara perkhidmatan lain yang kerap digunakan oleh responden ialah. grafik.118). Negeri Sembilan.22.6 Perbincangan Pola Pembudayaan TMK Dalam Kalangan Murid Seterusnya.58. atau orang perseorangan untuk mendapatkan pelbagai maklumat dalam bentuk teks. termasuk pelajar Yayasan Pelajaran Mara. sisihan piawai 1. responden boleh berbual dan mendapatkan pelbagai sumber maklumat daripada rakan-rakan. dan mendengar lagu secara atas talian. Kuala Lumpur. sisihan piawai 1. Apakah corak atau pola penggunaan TMK dalam kalangan murid? Berdasarkan dapatan kajian. Kemudahan TMK yang agak kurang digunakan oleh responden ialah kemudahan pembayaran atas talian (nilai min 1.269). Dengan menggunakan laman sembang. Kajian ini juga menyokong dapatan kajian oleh Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004).86.510).102). audio.subjek. perkhidmatan lain (nilai min 3. atau menonton filem. syarikat. buku.10. guru-guru sekolah. membaca surat khabar. sisihan piawai 1. boleh dirumuskan pola pembudayaan TMK yang paling kerap oleh responden ialah melayari laman web (nilai min 3. sisihan piawai 1. responden boleh melayari laman web sesebuah jabatan. Dengan kemudahan internet. dan. boleh dirumuskan bahawa sebahagian daripada responden mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran. video dan animasi. Oleh itu. sisihan piawai 1. ke atas beberapa sekolah di Selangor. diikuti oleh penggunaan web-cam atas talian (nilai min 1. Kemudahan pembayaran atas talian kurang digunakan oleh responden 70 . pertubuhan.

Responden juga kurang menggunakan kemudahan web-cam disebabkan oleh penggunaannya yang rumit kerana memerlukan masa lapang yang serentak antara penggunanya. Kerajaan telah melaksanakan rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Sains.391. Murid-murid sekolah tidaklah perlu sangat untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu barang.memandangkan lingkungan umur mereka yang tidak memerlukannya. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. adalah semata-mata diajar untuk membantu ibu-bapa yang sibuk atas urusan profesion masing-masing. df=109.7 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan. Nilai perbezaan min 2. responden kurang menggunakan kemudahan TMK untuk tujuan perniagaan. adalah kerana lingkungan budaya dan sosial murid-murid ini tidak benar-benar memerlukan. Oleh itu. p< .05). 5. kerajaan telah membekalkan pelbagai peralatan dan perisian TMK kepada sekolahsekolah. Segelintir yang melakukannya. dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Keputusan kajian adalah signifikan (t=1.38 menunjukkan murid aliran sains memiliki tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan. Beberapa orang responden yang boleh menggunakan kemudahan pembayaran atas talian. menempah. Objektif kajian yang keempat adalah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan. murid-murid aliran sains telah diperkenalkan kepada orientasi TMK lebih 71 . Bagi menjayakan program PPSMI. adalah semata-mata untuk membantu ibu-bapa yang sibuk bekerja. Selain itu. atau membeli barang dan perkhidmatan melalui atas talian.

Maka. Selain itu. adalah mudah bagi murid-murid lelaki mempelajari sesuatu perisian atau program yang baru. p< . berbanding dengan murid-murid perempuan yang duduk di rumah. objektif kajian yang kelima ialah untuk membanding beza tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki.kerap berbanding murid-murid aliran kemanusiaan. Berdasarkan dapatan dari jadual 14. Perkara ini mungkin disebabkan oleh murid lelaki yang bersifat lebih bebas dan lebih aktif bergerak keluar rumah untuk bermain permainan komputer sama ada di Cybercafé atau berkunjung ke rumah rakan-rakan sekolah. dan tahap kesukaran mata pelajaran yang berorientasikan sains. 72 . tidaklah menghairankan apabila tahap literasi komputer mereka adalah lebih baik berbanding dengan murid-murid aliran kemanusiaan.05).62 menunjukkan murid lelaki mempunyai tahap literasi komputer yang lebih tinggi daripada murid perempuan. df=109. tidak dinafikan murid aliran sains memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi daripada murid aliran kemanusiaan berdasarkan keputusan SPM.966.9 Banding Beza Tahap Penggunaan TMK Dalam Proses Pembelajaran Antara Murid Aliran Sains Dengan Murid Aliran Kemanusiaan.8 Banding Beza Tahap Literasi Komputer Antara Murid Perempuan Dengan Murid Lelaki Seterusnya. Terdapat perbezaan tahap literasi komputer antara murid perempuan dengan murid lelaki. 5. keputusan kajian adalah signifikan (t=0. Oleh itu. 5. Perbezaan nilai min 1.

5. df=109. Responden juga didapati mulai membudayakan kemudahan TMK dalam aktiviti pembelajaran masing-masing.198. Selain itu.48 menunjukkan terdapat perbezaan tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran sastera. Oleh yang demikian. keputusan kajian adalah signifikan (t=2.Objektif kajian yang keenam pula ialah untuk membanding beza tahap penggunaan TMK dalam proses pembelajaran antara murid aliran sains dengan murid aliran kemanusiaan.05).10 Implikasi Kajian Dan Cadangan Berdasarkan dapatan kajian. p< . Pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK amat berguna bagi murid-murid tingkatan enam apabila mereka 73 . Berdasarkan jadual 15. telah menyebabkan guruguru mata pelajaran sains kerap menggunakan peralatan TMK semasa proses P&P. dapatan kajian ini mengambarkan bahawa murid-murid tingkatan enam sekarang sudah mulai bersedia menyahut seruan pihak kementerian pelajaran untuk melengkapi diri masing-masing dengan pengetahuan berkaitan TMK. responden memiliki tahap literasi komputer yang cukup baik untuk mengoperasikan sistem pengkomputeran. Situasi ini secara tidak langsung telah mendorong murid-murid aliran sains untuk mencuba dan mengapplikasikan TMK dalam proses pembelajaran peribadi mereka. Didapati murid aliran sains lebih kerap menggunakan TMK dalam proses pembelajaran berbanding murid aliran sastera. kajian juga mendapati pola pembudayaan TMK dalam kalangan murid banyak berkisar kepada penerokaan maklumat. sama ada untuk tujuan pembelajaran atau tujuan memenuhi hobi masing-masing. Arahan pihak kementerian berkaitan perlaksanaan program PPSMI. Perbezaan nilai min sebanyak 4.

pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK akan menjadi bonus atau jurang perbeza dalam kalangan perlajar-pelajar yang ingin cemerlang. Sebagai pelajar kolej atau universiti. namun ianya hanya sebagai 74 . Mungkin pihak kementerian boleh merangka dasar kurikulum sekolah yang responsif terhadap bidang TMK. bahkan pihak kementerian mungkin dapat membuat rumusan terhadap tahap kesediaan generasi murid tingkatan enam kini berhadapan dengan cabaran penggunaan TMK. Oleh itu. Murid yang memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang TMK mudah menghadapi sesi temuduga berbanding mereka yang kurang kebolehan berkomunikasi melalui TMK. kemahiran TMK juga amat berguna bagi seseorang untuk melaksanakan kerja-kerja pejabat. pihak sekolah. kemahiran berkaitan TMK amat diperlukan seseorang apabila mahu menceburi bidang pasaran kerjaya. pengetahuan berkaitan TMK menjadi bahan modal kepada seseorang murid apabila memasuki pasaran pekerjaan. Walaupun mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat telah diperkenalkan di sekolah. melakukan kajian. Kemudahan TMK akan menjadikan sesuatu kerja itu boleh disiapkan dengan cepat. Selain itu. Berdasarkan hasil kajian ini. mereka memerlukan kemahiran berkaitan TMK dalam mencari dan meneroka maklumat bagi menyiapkan tugasan. Dalam keadaan ini. Bukan sahaja melalui sesi temuduga. Kelebihan berkomunikasi dan menggunakan kemudahan TMK merupakan batu loncatan kepada kejayaan pelajar dalam bersaing dengan rakan-rakan sekolej atau universtiti. atau untuk memudahkan urusan mentadbir dan mengurus sesuatu kelab atau persatuan yang mereka pimpin. jabatan pelajaran.melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi awam atau swasta. Kurang kemahiran TMK akan menjadikan seseorang itu sukar melakukan dan menyiapkan tugasan pejabat dengan berkesan.

usaha untuk membasmi buta komputer. Sekolah luar bandar tahap pertama di Sabah dan Sarawak memenuhi ciri-ciri tertentu contohnya. Selangor Darul Ehsan. Hasil dan usaha jerih pihak kerajaan ini dapat dibuktikan melalui dapatan kajian ini. Dengan dorongan dan sokongan daripada pihak kerajaan. Keseriusan pihak kerajaan dapat dilihat melalui penubuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. dan meningkatkan kemahiran berkaitan TMK dalam kalangan murid-murid sekolah. pihak kerajaan mungkin boleh melakukan perkara yang lebih efisien untuk merangka dasar bagi menggalakkan perkembangan TMK dengan lebih pantas. Dapatan kajian ini hanya boleh digeneralisasikan kepada responden dari tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak.mata pelajaran elektif. para ibu-bapa telah mengambil tindakan drastik dengan mendedahkan anak masingmasing terhadap program pembangunan TMK. berbanding dengan sekolah-sekolah luar bandar di negeri Sarawak atau Sabah. dan dasar-dasar yang menyusul kemudian. di mana tahap literasi komputer dan kemahiran TMK dalam kalangan murid amat membanggakan. Usaha murni pihak kerajaan yang telah merangka dan melaksanakan dasar berkaitan TMK amat dialu-alukan. Walau bagaimanapun. dan laman web MySchoolNet juga telah dilancarkan. Sekolah-sekolah telah dilengkapi dengan makmal-makmal komputer. Terdapat banyak lompang dan ruang kosong yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran. Mungkin kategori sekolah pinggir bandar dan luar bandar ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. tuntas dan progresif. Bagaimana dengan murid-murid kelas lain? Oleh yang demikian. perlu dipergiat dan anjakan penambahbaikan perlu dimulakan. Sesebuah sekolah mungkin hanya mempunyai empat hingga enam buah kelas yang mengambil mata pelajaran komputer dan teknologi maklumat. 75 .

Maka sudah tentu. Selangor Darul Ehsan. Semuanya ini akan memungkinkan murid-murid sekolah luar bandar tersebut tidak ketinggalan mengejar persaingan arus perdana anjakan globalisasi dalam bidang TMK. Maka dengan demikian. dapatan kajian ini adalah sesuai bagi responden di tiga buah sekolah dalam Daerah Gombak. Makmal-makmal komputer harus dilengkapkan dengan bilangan komputer yang cukup. 76 . Bayangkanlah tahap literasi komputer dan kemahiran bidang TMK bagi murid-murid sekolah berkenaan. Hasil kajian tersebut nanti barulah jelas dapat memberi kesedaran kepada pihak kerajaan betapa besarnya saiz lompang perbezaan applikasi TMK dalam kalangan murid-murid bandar dengan luar bandar. pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu memperuntukkan kewangan dan bajet yang lebih besar untuk sekolah-sekolah luar bandar supaya jurang kemahiran TMK antara sekolah-sekolah bandar dengan sekolah-sekolah luar bandar dapat diminimakan. dan tahap kemahiran TMK antara murid-murid bandar di Kuala Lumpur. Pihak KPM seharusnya menjadikan mata pelajaran berkaitan komputer dan TMK diwajibkan di sekolah-sekolah kategori luar bandar. dengan murid-murid luar bandar di Sarawak atau Sabah. Dengan itu. dan tiada kemudahan jalan raya. Seperti yang telah dibahaskan. Talian internet jalur lebar harus dibekalkan dengan tahap kelajuan yang pantas. Maka dengan ini. adalah dicadangkan agar pengkaji yang terkemudian membuat kajian perbandingan tentang tahap literasi komputer. tiada bekalan elektrik.tiada bekalan air bersih. hasil kajian tidak sesuai digeneralisasikan kepada semua populasi murid tingkatan enam di seluruh Malaysia. barulah kajian tersebut benar-benar dapat membanding beza ciri-ciri responden di bandar dengan di luar bandar. dan dengan perkakasan yang mencukupi.

pelajar boleh mengakses apa jua maklumat dari sumber seluruh pelosok dunia tanpa sempadan. 77 . diperdebat dan diseminarkan peri kepentingan bidang TMK.11 Penutup Peranan dan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi zaman millenium ini tidak dapat dinafikan. Kemahiran berkomunikasi dan menggunakan TMK. Sesiapa yang ingin maju dan mendapat kekananan kenaikan pangkat dalam profesion masing-masing juga mesti memahirkan diri dalam komunikasi TMK. ekonomi dan ketenteraan. politik.5. Negara Malaysia adalah merupakan kategori negara membangun yang mempunyai pengguna internet yang ramai dalam kalangan penduduknya. Di mana-mana telah dibahas. Mana-mana pelajar kolej atau universiti yang ingin mendapat keputusan yang cemerlang dalam bidang pengajian harus menguasai asas bidang TMK. Dengan kemudahan TMK. pantas dan cepat. Dan mana-mana negara yang ingin menjadi negara perindustrian yang maju dan kuat dari segi sains. memungkinkan seseorang pekerja melaksanakan amanahnya dengan lebih cepat. mesti berjaya menyematkan ilmu dan kemahiran berasaskan TMK dalam kalangan anggota masyarakatnya.

& Zaidatun T. (2008). (2006).. Asas Dan Teori Sistem Maklumat Kontemporari.doc - 78 . & Norliza K.php?id=259276 Diaskes pada 10 September 2009 Ambigapathy Pandian. Institut Perguruan Rajang.geocities. (2007). Petaling Jaya. Tanjung Malim. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Aris Rashidi Amir. (2004). www.com/seminarrnd2006/KertasKerja_Word/14_Bajing_Angieng. Bintangor. Persepsi Guru-Guru Sekolah Tamil Daerah Kluang Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2009 (28 – 29 April 2009: Putrajaya). Sarawak. Pengenalan Komputer. editor. (Sumber : Seminar Penyelidikan Pendidikan.bernama. (2005). Teknologi Komputer. 77 – 90 Azizol Abdullah. Zaidan Abdul Wahab (Serdang.com. Tahap literasi komputer pelajar tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar Bandar. Abdul Samad Hanif. Prosiding. 2009).BIBLIOGRAFI Abdul Razak Hamdan. Perak: Quantum Books. (2007). Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer dan Komunikasi Data. Tanjong Malim. Selangor: Pearson Hall / Prentice Hall Baharuddin Aris & Mohammad Bilal A. Perak: Penerbit Universiti Perguruan Sultan Idris Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. (2005). Selangor: Pusat Pembangunan Akademik. 9 – 11 November 2006). Edisi Kedua. Ahamad Sipon. (2001). (2009). & Jamalludin H. Kuala Lumpur: Synergy Media Azizi Haji Yahya. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum.. (2006). Literasi Teknologi Maklumat di Kalangan Guru Pelatih Bahasa.my/bernama/v3/bm/news_lite. Sistem Komputer & Aplikasiny.. Nur Haryani Z. Selangor Darul Ehsan: Prentice Hall Pearson (Malaysia) Sdn. Kuala Lumpur: Mc Geaw Hill (Malaysia) Abdul Manaf Bohari. (2006). Kuala Lumpur: Venton Publishing Bajing Angieng. Bhd. Sarawak. Sarikei. Usaha Kementerian Pelajaran membudayakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di sekolah-sekolah bukan sekadar melepaskan batuk di tangga Dalam talian http://www. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Edisi ke-2). Universiti Putra Malaysia.

Ed. Academic exercise (B. 24 November 2000 Mashitoh Yaacob. Bhd. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010.). Pahang. Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010. Putrajaya. (2006). Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dalam Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. Institut Kepengetuaan. Edisi Pelancaran: Kuala Lumpur ___________________________ (2003). Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. Pengurusan Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran: Persepsi Guru Sebuah Sekolah Menengah di Daerah Maran. Tajularipin Sulaiman & Sidek Mohd Noah. (2004).QuantSuvr).. Fakulti Pendidikan. Fakulti Alam Bina. Jabatan Ukur Bahan. Pengenalan Jaringan Komputer. (2008). (2000).dbp. Komputer Dalam Pendidikan (Edisi ke-3).Ed. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Laili Atan.). Jasme Ismail. (2007). Penggunaan Komputer di Kalangan Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling. Selangor. Universiti Malaya Meor Muhammad Muazzim.aspx Diakses pada 1 September 2009 Hafsah Sharif. Kedah: Penerbit 79 . (2006). Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Dissertation (M.my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp. Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia Tahap Kemahiran Penggunaan TMK Guru Pelatih IPTA. Sekolah bestari: Menangani pembinaan budaya ilmu berfikir secara kritis dan kreatif. Selangor. Universiti Malaya Lin. Sintok. Kaedah Penyelidikan (Buku 1). Dalam talian http://sbmb. Bhd.. Putrajaya. Paul F. Make IT happen in your syllabus. (2000). Universiti Malaya: Kampus Kota Kementerian Pelajaran Malaysia. 24 November 2000 Masturah Ibrahim. Penggunaan Komputer Dalam Membantu Kepimpinan Pengajaran Guru Besar Sekolah-Sekolah di Daerah Muar. Kamus Dewan. Dissertation (M. (2005). Edisi Keempat. Hsiu-Chen (2000). Dissertation (M.Chua Yan Piaw. Kuala Lumpur: Synergy Media Merill. (2006). & Maharam M.gov.Princ.). (2008). Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Universiti Malaya Jamaluddin Ahmad. Kaedah dan Penyelidikan. Tahap Penguasaan Komputer di Kalangan Pelajar Ukur Bahan. Fakulti Pendidikan.

Mohd Azul & Norizan A. 2007) 163 – 167. [et al.). Kuala Lumpur: Saujana Global Morshidi Sirat. Univesiti Sains Malaysia Mohd Safar Hashim & Fatimah Yusooff. Teknologi Maklumat: Sistem Komputer dan Perisian. (2007).. Dissertation (M. (2002). Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Computer. Kuala Lumpur. Skudai. Pengalaman 50 Tahun Merdeka. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sains Sosial Sekolah Menengah. Universiti Malaya Mohd Hilmi Jaafar. Model Sistem Pendidikan Tinggi dan Universiti Untuk Malaysia: Kerangka dan Pengisian. Information and Communication Technology. (2008). R. (2005).] (Kuala Lumpur: Pusat Asasi Sains. Hotel Goldcourse.. (2004). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bangi. (2006). Bhd. SOURCE: Seminar Pendidikan Pra Universiti / Matrikulasi (4 – 5 Ogos 2007: Petaling Jaya). Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Zaliman Mohd Yusoff & Manjit Singh Sidhu. SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains. (2004). Teknologi Multimedia : Kaedah pembelajaran pelajar lemah dalam pelajaran. Nik Hairi Omar. Fakulti Pendidikan. (2008). Fakulti Pendidikan. Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Mohd Arif Haji Ismail & Norsiati Razali. Kelang. Komputer. (2006).Ed. Paper 28 (15p). Institut Penyelidikan Tinggi Malaysia (IPPTN).Ed. Pembentangan Kertas kerja Konvensyen Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia kali ke 14. (Sumber: Jurnal Pendidikan. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Penggunaan Komputer dan Internet di Kalangan Murid Sekolah Rendah. Penggunaan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Komputer di Kalangan Guru-Guru Pendidikan Islam. Universiti Malaya. Dissertation (M. Prosiding. Teknologi dan Masyarakat (10 – 11 Disember 2004K Kuala Lumpur): vol. Applikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran: Perspektif Mata Pelajaran Kimia SPM. Mokhtar Ahmad. Editors: Roslinda Ithnin …. Universiti Malaya Mohd Aizaini Maarof. 2. (2006).). Penilaian Kecekapan Teknologi Komunikasi Maklumat (TKM) Dalam Kalangan Pelajar Sains Sosial.Universiti Utara Malaysia (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia) Mohammed Hasrori Kasimon. (2001). 11 –14 September. Perjuangan Memperkasakan Pendidikan di Malaysia. Mohd Hang Tuah Ismail. Universiti Malaya) 80 . Pendedahan dan Penerimaan Pelajar Pusat Asasi Sains Terhadap Komputer.

Pembudayaan ICT IPTB. Institut Perguruan Tuanku Bainun. Kementerian Pelajaran Malaysia. Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains.info/sumber. Kuala Lumpur Rahimi Md Saad. C. Universiti Malaya Norizan Abdul Razak. Internet Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur. (2006). paper 50 (19p). Ahmad Zabidi & Norjoharuddeen (2006).. Penguasaan Kemahiran ICT di kalangan pelajar Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di tiga Politeknik Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Norizan Abdul Razak. (Sumber: Jurnal Pendidikan. & Ravichndran V. 14-16 September 2003 Norizan Abdul Razak. Dalam talian http://web. Rozinah Jamaludin.my/ps/thesis/education1/nor%20zuliana%20%20abdul%20latif. Sumber dari.pdf Pusat Perkembangan Kurikulum. Bangi.htm 81 . Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sekolah Menengah. (2006).uthm. SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains. Bangi. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Nor Kamsiah Jaapar. Penilaian Guru Terhadap Koswer Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Inggeris Tingkatan Satu. (2006).Norinah Mohd Ali. (2001). Rozainee K. Dissertation (M.sajadstudio. Kajian Mengenai Literasi Komputer di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya.edu. Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Diakses pada 13 September 2009 Dalam talian http://www. Loh S.Ec. 3.). Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia.(2009). Dissertation (M. & Mohamed Amin Embi (2003). anjuran FTSM UKM. Piawaian kemahiran ICT untuk pelajar UKM. Jabatan Teknologi Pendidikan. (2002). (2007). Universiti Malaya) Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia.Princ. Teknologi dan Masyarakat (10-11 Disember 2004: Kuala Lumpur): vol. Kertas kerja Bengkel Piawai Kemahiran ICT UKM. Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di Kalangan Pelajar: Ke Arah Mengurangkan Jurang Pendidikan. Kesediaan Pentadbir Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Pentadbiran Sekolah. Institut Kepengetuaan. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Sajap Maswan.. Universiti Malaya: Kampus Kota Nor Zuliana Ab Latif .). Noraini Idris.

Scheffler, F.L., & Logan, J.P. (1999). Computer technology in schools: What teachers should know and able to do. Journal of Research on Computing in Education, 31 (3), 350-356. Shamsudin Abdul Rahman, (2004). Persepsi Guru-Guru Bahasa Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Bacaan dan Pemahaman di Sekolah-Sekolah di Daerah Sabak Bernam. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Sufean Hussin, (2004). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dalam talian hhtp://www.mcmc.gov.my Taifunisyam Taib, (2003). Interaksi Etika dan Teknologi Komunikasi Maklumat di Dalam Penerapannya ke Dalam Masyarakat dengan Rujukan Khas Kepada Sistem Pendidikan Bestari di Malaysia. Dissertation (M.Sc.). Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya Tan Lee Foong, (2004). Sikap Guru Bahasa Cina Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Tengku Zawawi Tengku Zainal, (2009). Penggunaan Internet Dalam Pendidikan Matematik. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Uni %20Malaya/PXGZ%206190/Penggunaan%20Internet%20Dalam%20Pendidikan %20Matematik.htm Diakses pada 10 September 2009 Turban, E., Aronson, J.E. & Liang, T.P. (2005). Decision support systems and intelligent systems (6th ed). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Yuhanis Yusoff, (2002). Tahap Kecekapan Penggunaan Komputer dan Teknologi Maklumat di Kalangan Pentadbir dan Guru Sebuah Sekolah di Kuala Lumpur. Dissertasion (M.Princ.). Institut Kepengetuaan, Universiti Malaya: Kampus Kota Yusri Mat Johor, (2004). Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Sejarah Tingkatan Tiga. Dissertation (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya Zainuddin Abu Bakar, Meor I.K., Mohd Ali I., & Rahmad Sukor A. S., (2008). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zamri Mahamod, Siti Fatimah M. Y. & Norazah M. N.,(2004). Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Tahap Pengetahuan Penggunaan ICT Guru-Guru Pelatih IPTA. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Zawiyah Mohd Yusof, (2002). Komputer, Etika dan Sosial. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill 82

Jabatan Asas Pendidikan Dan Kemanusiaan Fakulti Pendidikan UNIVERSITI MALAYA

BORANG SOAL SELIDIK
Soal selidik ini adalah kajian ilmiah yang ingin mengkaji tentang Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam. Sila tanda dan bulatkan mana-mana jawapan yang sesuai bagi setiap soalan yang berkaitan dengan jujur dan tepat. Sila jawab semua soalan, dan jangan biarkan soalan tiada jawapan. Segala maklumat adalah rahsia dan kajian ini hanya bertujuan untuk kajian akademik semata-mata. Kerjasama semua murid amatlah dihargai dan disertai dengan jutaan ucapan terima kasih.

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN 1. Tingkatan 2. Aliran 3. Jantina 4. Menghadiri kursus komputer 5. Memiliki komputer di rumah 6. Memiliki kemudahan internet di rumah 7. Memiliki alamat e-mail 8. Memiliki laman web 9. Memiliki blog 10. Memiliki Facebook 11. Pekerjaan bapa/penjaga 12. Kumpulan Etnik [ [ ] Kerajaan ] Melayu 83 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Bawah ] Sains ] Lelaki ] Pernah ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada [ ] Swasta ] Cina [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] 6 Atas ] Kemanusiaan ] Perempuan ] Tidak pernah ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Bekerja Sendiri [ ] Lain-lain

] India

13. Pendapatan Keluarga Sebulan

[

RM8,000.00 RM8,001.00

] Kurang RM2,000.00 [ ] RM2,001.00 – RM4,000.00 [ ] RM4,001.00 – 6,000.00 [ ] RM6,001.00 – [ ] Lebih

BAHAGIAN B : TAHAP LITERASI KOMPUTER 1. Sangat tidak mahir PERKARA Saya boleh mengenal pasti / memulakan / menggunakan ……………. 1. Menamakan jenis-jenis komputer yang terdapat dalam pasaran 1 2. Tidak mahir 3. Sederhana mahir 4. Mahir 5. Sangat mahir TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

2. Operasikan komputer, contohnya memulakan dan menutup sistem komputer, 1 menyambungkan kabel ke setiap perkakasan komputer dll 3. Nama dan fungsi perkasasan komputer, contohnya skrin, hardisk, papan 1 monitor, tetikus, pencetak, pengimbas dll 4. Mentakrifkan istilah teknologi komputer, contohnya RAM, BIT, GB dll 1 5. Internet Explorer, Mozilla Firefox dll 6. Enjin carian (Search engine) seperti Yahoo, Google dll 7. Microsoft Office Word 8. Microsoft Office Excel 9. Microsoft Office Acces 10. Microsoft Office Publisher 11. Microsoft Office PowerPoint 12. Microsoft Office Outlook 13. Microsoft Office OneNote 14. Microsoft Office InfoPath 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15. Microsoft Office Groove

1

2

3 4 5

BAHAGIAN C : TAHAP PENGGUNAAN (TKM) DALAM PROSES PEMBELAJARAN 1. Tidak pernah PERKARA Dalam bidang pembelajaran, saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut …….….. 1. Menggunakan perisian seperti Microsoft Word untuk menaip surat, nota, latihan dan dokumen-dokumen lain berkaitan pembelajaran 2. Menggunakan perisian hamparan elektronik (spread-sheet) seperti Microsoft Excel untuk menyiapkan tugasan sekolah 3. Menggunakan perisian persembahan multimedia seperti Microsoft Power Point untuk tugasan pembentangan dalam bilik darjah 4. Menggunakan perisian grafik dan ilustrasi seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Painter, Corel Draw dll untuk tujuan pembelajaran 5. Menggunakan perisian Microsoft Publisher untuk membuat majalah sekolah, buletin, pamphlet, katalog, kad dan sebagainya 6. Melayari laman web (www), enjin carian Google atau Yahoo untuk mencari maklumat tambahan berkaitan isi / konsep mata pelajaran 7. Menghantar / menerima e-mel daripada rakan-rakan sekolah atau guru-guru berkaitan dengan pelajaran 8. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan (newsgroup) dengan rakan sekolah atau guru-guru berkenaan dengan pelajaran 9. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea, berbincang suatu isu pelajaran dengan rakan-rakan atau guru sekolah 10. Menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) untuk tujuan pembelajaran 11. Membaca surat khabar, majalah akademik dan buku-buku secara on-line untuk tujuan pembelajaran 12. Mendapatkan maklumat tentang pembelajaran dari ensaiklopedia, Wikipedia, direktori, kamus, buku elektronik dll 13. Melayari Portal Pendidikan Utusan Melayu, MySchoolNet atau seumpamanya untuk tujuan tutorial / latih tubi dll 14. Berhubung dengan rakan-rakan sekolah lain berkaitan dengan pembelajaran dengan menggunakan kemudahan TMK 85 2. Jarang-jarang 3. Sederhana kerap 4. Kerap 5. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

Perbincangan dalam Kumpulan (News Group) / Facebook – mengadakan perbincangan. warna menarik. video. menonton program televisyen / filem. Telnet : Menggunakan Capaian Komputer Jarak-Jauh – untuk mencari data. menempah tiket kapal terbang dll secara on-line 12.BAHAGIAN D : POLA PENGGUNAAN (TKM) DALAM KALANGAN MURID 1. Jarang-jarang 3. perisian. latihan secara berperingkat. majalah. maklumat. pertubuhan. Hiburan dan Permainan – menggunakan perisian multimedia yang menggabungkan aksi pantas. Pendidikan dan Latihan – mendapatkan sumber dan maklumat untuk tujuan pembelajaran. Sangat kerap TAHAP Bulatkan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 . syarikat. buku. audio. guru sekolah. masyarakat luar dll 4. bil elektrik. buku. mendengar lagu secara on-line dll 86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. guru-guru. animasi. Perniagaan – mendapatkan maklumat tentang produk. Menggunakan web-cam secara on-line untuk berkongsi idea. Kerap 5. World Wide Web (WWW) – melayari laman web untuk mencari maklumat. orang perseorangan dll 2. filem dll 6. cara pemakaian. ibu-bapa dll 5. pakar profesional. melihat teks. memuat turun dan memuat naik lagu. 1. bertukar pendapat. gambar. animasi 3D dan kesan audio yang mengagumkan untuk tujuan hiburan dan permainan 10. audio. Kemudahan pembayaran – membantu ibu-bapa membayar bil telefon. kursus dll 8. menempah pembelian barang / perkhidmatan secara on-line dll 11. berkongsi maklumat dengan rakan sekolah. sesebuah jabatan. Protokol Pemindahan Fail (FTP) – menggunakan kemudahan perisian seperti WS-FTP untuk tujuan pemindahan dokumen. grafik. fail untuk konfigurasi. Sederhana kerap 4. berbincang suatu isu dengan rakan. majalah (daripada rangkaian telekomuniksi sesebuah perpustakaan dll) 7. kad kredit. Mel Elektronik (E-mel) – menghantar / menerima e-mel dalam bentuk teks. Tidak pernah PERKARA Saya menggunakan TMK dengan tujuan berikut ……………. Perkhidmatan lain – membaca surat khabar. Pendidikan dan Hiburan – menggunakan perisian yang menggabungkan pakej pendidikan dan hiburan (edutaiment) 9. video. animasi dll 3. grafik.

Saya biasa menggunakan laman sembang (chatting) dengan rakan-rakan sekolah 1 1 2 2 3 4 5 3 4 5 TERIMA KASIH 87 . direktori. bahan. buku elektronik dll 14. Sumber Rujukan – mendapatkan maklumat. kamus.13. Wikipedia. berita dari ensaiklopedia.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.