P. 1
Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan (1986)

Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan (1986)

|Views: 2,511|Likes:
Published by Aiman Hamidon

More info:

Published by: Aiman Hamidon on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

Kertas Kerja yang dibentangkan pada Konvensyen Tulisan Jawi anjuran Pusat Islam Malaysia, Bahagian Hal Ehwal

Islam, Jabatan Perdana Menteri, di Pusat Islam Malaysia, Kuala Lumpur, pada 6-8 November 1991.

Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan (1986)

Oleh ISMAIL BIN DAHAMAN Ketua Bahagian Penyelidikan Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka

1- Tujuan:

Tujuan kertas ini ialah: i) Untuk menyampaikan maklumat terakhir tentang perkembangan sistem ejaan Jawi yang rasmi, iaitu Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan (PEJYD) tahun 1986, yang dirumuskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka berdasarkan keputusan Konvensyen Tulisan Jawi tahun 1984.

2- Pengenalan: Latar Belakang Sejarah Penyempurnaan Tulisan dan Sistem Ejaan Jawi:

2.1- Tujuan Penyempurnaan Ejaan Ja wi: Penyempurnaan sistem ejaan Jawi bertujuan yang berikut: i) Untuk mewujudkan satu sistem tulisan dan ejaan Jawi yang kemaskini yang sekaligus menyelaraskan pelbagai kaedah ejaan Jawi yang tidak seragam dalam penggunaan (sebelum tahun 1986).

ii) Untuk membaiki atau membetulkan beberapa kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam sistem ejaan Jawi lama yang sedang digunakan, iaitu Sistem Ejaan Jawi Za'ba. iii) Untuk memodenkan sistem ejaan Jawi (selaras dengan perkembangan ejaan Rumi) supaya dapat diperl uas dan dipertingkatkan penggunaannya menjadi wahana penulisan bahasa Melayu moden, tanpa menghapuskan ciri -ciri khusus sejarah dan budayanya, bagi menghadapi perkembangan bahasa, bangsa dan negara dalam merealisasikan wawasan tahun 2020 dan seterusnya. 2.2- Langkah-langkah Penyempurnaan Ejaan Jawi (1981 -1989). Dua usaha penting pada peringkat awal penyempurnaan sistem tulisan dan ejaan Jawi ialah usaha yang dibuat oleh Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Diraja Johor (P.Bm.P.B) yang menerbitkan sistem ejaan Jawi pada tahun 1937 (1), dan usaha yang dibuat oleh Allahyarham Zainal Abidin bin Ahmad (seterusnya disebut Za'ba) pada tahun 1939. Tulisan Jawi yang terpakai di sektor pendidikan dan dalam pelbagai urusan sejak awal abad ini hingga tahun 1986 ialah Sistem Ejaan Jawi Za'ba (seterusnya disebut Jawi Za'ba) yang diasaskan pada tahun 1939 (2) itu. Selepas itu, usaha untuk meneliti dan menyempurnakan ejaan Jawi tidak berlaku sehingga akhir tahun 1970 -an, kecuali oleh pihak swasta seperti Penerbit Majalah Dian. Dalam dekad 1980-an, antara usaha yang diambil untuk menyempurnakan sistem ejaan Jawi diperturunkan di bawah. i) Pada tahun 1981, Jawatankuasa Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia (yang dilantik oleh Y.B. Menteri Pendidikan) telah memperakukan supaya "Sistem Ejaan Jawi yang ada sekarang hendaklah dikaji semula dan diperkemas. Sebuah buku Daftar Ejaan Rumi-Jawi yang lengkap hendaklah diusaha dan diterbitkan dengan segera". (3) ii) Untuk melaksanakan perakuan tersebut, Dewan Bahasa dan Pustaka telah melantik sebuah Jawatankuasa Mengkaji Semula Sistem Ejaan Jawi pada bulan Februari tahun 1983 (seterusnya disebut Jawatankuasa Ejaan Jawi DBP). Jawatankuasa tersebut dianggotai oleh pakar -pakar sistem ejaan Jawi yang mewakili Pusat Perkembangan Kurikulum, Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia,

iii) Hasil kajian Jawatankuasa Ejaan Jawi DBP (1983) itu dibentangkan dalam Konvensyen Tulisan Jawi (Anjuran Yayasan Islam Terengganu. dan Thailand (7) . Kemudian. Bidang Tugas Jawatankuasa ini ialah membuat kajian semula terhadap Sistem Ejaan Jawi Za'ba ( Pelita Bahasa Melayu Penggal I [Permulaan Nahu Melayu] tahun 1941. iv) Cadangan yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Ejaan Jawi DBP telah diterima dengan baik oleh peserta Konvensyen di Terengganu itu.dan Pusat-pusat Pengajian Tinggi Tempatan (4) . naskhah pedoman tersebut diperkemas dan diterbitkan sebagai edisi kedua dengan judul PEJYD (9) yang sama pada tahun 1987. Konve nsyen ini dihadiri oleh 150 orang pakar tentang ejaan Jawi. danDaftar Ejaan Melayu [JawiRumi] tahun 1949). yang terdiri daripada wakil-wakil jabatan kerajaan. Berhad (6) . dan Dewan Bahasa dan Pustaka) yang diadakan pada 9-11 April 1984 di Terengganu. serta beberapa perwakilan rasmi dari negara Indonesia. Dewan Bahasa dan Pustaka telah menyusun Daftar Ejaan Rumi-Jawi (10) yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1988. Senarai kata masukan adalah berdasarkan senarai kata masukan dalam buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (11) (1998). Singapura. . Hasilnya telah dirumuskan dan disusun oleh D ewan Bahasa dan Pustaka dalam tahun 1985. dan diterbitkan pada tahun 1986 dalam bentuk buku berjudul Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan (8) (seterusnya disebut PEJYD). Brunei Darussalam. serta beberapa penerbitan Jawi yang lain. institusi dan badan sukarela di seluruh negara. termasuk mereka yang fasih dalam bahasa Arab dan ahli agama Islam. pusat pengajian tinggi. v) Dalam tahun 1987. Sistem Ejaan Jawi Dian (Majalah Dian) (5) dan sistem ejaan Jawi yang digunakan dalam penerbitan-penerbitan Syarikat Utusan Melayu Sdn. Jawatankuasa Ejaan Jawi DBP telah mengadakan pertemuan dan menerima pandangan darip ada beberapa orang pakar serta bersetuju membuat sedikit pembaikan ke atas rumusan yang terkandung dalam PEJYD tahun 1986 itu. vi) Dengan berdasarkan PEJYD (1987) itu.

Dasar penyempurnaan ejaan jawi: Dasar penyempurnaan ejaan Jawi tahun 1986 cukup jelas. rumusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Ejaan Jawi DBP sebagaimana yang diterima oleh Konvensyen Tulisan Jawi (1984) itu "bukanlah menghasilkan sesuatu sistem ejaan Jawi yang baru yang sama sekali menyimpang darip ada sistem ejaan sekarang. terutama perkataan pinjaman dan serapan daripada bahasa Arab. Dengan terbitnya daftar ini kelak. iaitu (i) mengekalkan yang sudah kemas. Sebaliknya yang dihasilkan hanyalah Sistem Ejaan Jawi Za'ba yang diperkemas dan dinyatakan semula dengan perkataan baru". maka cara pengejaan kata dalam tulisan Jawi bagi semua bentuk kata dasar dan kata terbitan umum dapat diselesaikan dan disebarkan. Beberapa kesalahan pengejaan kata yang masih terdapat di dalamnya akan dibetulkan supaya sesuai dengan PEJYD . Proses penyempurnaan terhadap Jawi Za'ba itu dilakukan dengan lima kegiatan atau perkara (13) . Daftar ini akan mengandungi semua kata dasar dan kata terbitan yang terdapat dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu umum dewasa ini. Dewan Bahasa dan Pustaka sedang menyus un edisi kedua Daftar Ejaan Rumi-Jawi . . (Kertas Kerja 1984.2. 3. daftar ini telah disemak semula dan diterbitkan cetakan kedua pada tahun 1989 (12) . yakni yang disusun oleh Almarhum Zainal Abidin bin Ahmad (Za'ba). 3. (iii) mengadakan yang tiada. Buku cetakan kedua tahun 1989 ini memansuhkan penggunaan buku cetakan pertama tahun 1988.Dengan landasan yang demikian. viii) Kini. hlm. Berdasarkan pandangan beberapa orang pakar. landasan yang digunakan bagi usaha penyempurnaan ejaan Jawi ialah Ja wi Za'ba (1941. terdapat pembetulan terhadap beberapa perkataan yang dicetak salah atau kurang tepat pengejaannya dalam cetakan pertama.vii) Daftar Ejaan Rumi-Jawi (1988) ini telah diterima dengan pelbagai reaksi oleh pengguna kerana terdapat beberapa banyak kesalahan pengejaan kata. (ii) melengkapkan yang kurang. 1949). 1). iaitu mewujudkan sistem ejaan Jawi untuk keperluan masa kini dan keperluan masa depan dengan berlandaskan sistem ejaan Jawi yang sedang digunakan. dan (v) mengemaskan yang longgar. 3. Ciri-ciri Utama Dalam Sistem Ejaan Jawi yang Disempurnakan (1986). Dalam cetakan kedua ini. (iv) menjelaskan yang kabur.1. Dengan itu.

4. Contoh-contoh ejaan lama yang disenaraikan di sini boleh berupa ejaan Jawi Za'ba atau ejaan yang tidak disenaraikan dalam Daftar Ejaan Melayu (Jawi-Rumi) Za'ba tahun 1949 tetapi digunakan sebagai ejaan Jawi Lama. Pelambangan Bunyi atau Fonem. Dalam PEJYD . . kami akan menampilk an kaedah atau aturan yang berupa "pembaikan" dan "tambahan" yang menjadikan Jawi Za'ba itu lebih sempurna sebagaimana yang termaktub dalam PEJYD . iaitu maklumat yang tidak terdapat dalam Jawi Za'ba. malah. Ini sama dengan Jawi Za'ba. 4. [n] nun. semua 30 huruf daripada tulisan Arab klasik dan tujuh yang disesuaikan bentuknya daripada huruf Arab. 3. dan bukan huruf sebagai ejaan atau tulisan semata-mata. iaitu hampir kesemuanya dengan pelambangan satu lawan satu antara huruf dengan fonem atau bunyi. iaitu [b] ba.1.Dalam kertas kerja ini. Kesemuanya terdapat 37 huruf. Kesemua fonem konsonan jati dan fonem pinjaman yang terdapat dalam bahasa Melayu moden kini dapat dilambangkan oleh huruf huruf Jawi dalam PEJYD . Perkara ini dilihat dari sudut sistem huruf sebagai sistem bagi lambang bunyi atau lambang fonem.3.3. Kedua-dua aspek "pembaikan" dan "tambahan" ini disifatkan sebagai kebaikan-kebaikan PEJYD yang disimpulkan sebagai melebihi sistem ejaan lama. [j] jim. [l] lam. [k] kaf. [w] wau dan [y] ya. lebih kaya daripada huruf Arab sendiri. [m] mim. Maklumat yang dimaksudkan itu ialah kaedah atau aturan yang berupa "pembaikan" dan kaedah atau aturan yang berupa "tambahan" kepada Jawi Za'ba. [r] ra. [t] ta dan ta marbutah. [h] ha (simpul).4. Perinciannya: i) Tiga belas konsonan jati Melayu dilambangkan de ngan 13 huruf daripada bahasa Arab. huruf Jawi lebih lengkap untuk melambangkan semua fonem atau bunyi Melayu jati dan bunyi atau fonem pinjaman yang ada dalam bahasa Melayu moden kini.Pelambangan Konsonan.Sebagai kesimpulannya. apabila diteliti PEJYD dengan saksama. Ini lebih lengkap daripada Jawi Za'ba. ternyatalah kepada kita dua kumpulan maklumat yang baru di dalamnya. iaitu. [s] sin. [d] da.

Tidak ada kekecualian dalam aturan ini. Manakala huruf hamzah (yang melambangkan hentian glotis) hanya terdapat di akhir kata pinjaman daripada bahasa Arab. kaf dan hamzah yang ketiga -tiganya digunakan tanpa aturan yang tertentu -. Ini sama dengan Jawi Za'ba.ii) Lima bunyi konsonan jati dilambangkan denga n huruf Arab yang diubahsuai tanda titiknya. [c] ca. dapat dikenal dengan mudah asal sesuatu kata (etimologi) dalam bahasa Melayu dengan cuma melihat kepada huruf akhir kata tersebut sama ada kaf atau qaf atau hamzah. iii) Bunyi konsonan jati Melayu hentian glotis [?] dilambangkan dengan huruf hamzah (di awal) atau huruf qaf (di akhir). iaitu huruf qaf. terdapat tiga huruf yang biasa digunakan sebagai lambang hentian glotis penutup suku kata atau di akhir kata. Ini suatu kebaikan bagi kaedah mengajar dan belajar Jawi baru. tetapi plosif lelangit lembut tak bersuara) di akhir kata bahasa Inggeris dan bahasa -bahasa Eropah yang lain. iaitu [p] pa. Dalam Jawi Za'ba / Lama. huruf kaf digunakan sebagai lambang bagi konsonan [k] (bukan hentian glotis. Huruf qaf dipilih kerana sudah banyak penggunaann ya dalam Jawi Lama. Contohnya: Rumi Budak Baik Pokok Za'ba PEJYD Berikutan aturan itu. di samping penggunaan huruf kaf dan qaf bagi kata kata tertentu. Perinciannya: a) Menggunakan huruf ( ) sahaja sebagai lambang bagi bunyi hentian glotis di akhir kata jati bahasa Melayu. [ny] nya dan [ng] nga. . Dengan aturan baru dalam PEJYD ini.seolah-olah konsonan hentian glotis itu mempunyai tiga nilai bunyi yang berbeza. Ini pembaikan kepada Jawi Za'ba / Lama. [g] ga.

Contoh: Rumi Di atas Ke atas Diatasi Keagamaan Seagama Za'ba/Lama PEJYD Hamzah diletakkan di tengah baris. Huruf zai. syin. ghain. ke. fa. [sy] dan [f] satu per satu. zal. dod. syin dan fa digunakan juga untuk melambangkan bunyi daripada bahasa Inggeris dan Eropah [z]. dan qaf. Contoh: Rumi Za'ba/Lama PEJYD . Ini tambahan kepada Jawi Za'ba. zo. zai. ain.dan se-] dengan kata dasar yang bermula dengan vokal). v) Fonem [v] pinjaman daripada bahasa Inggeris dilambangkan dengan huruf baru va. sod. Jawi Za'ba/Lama menggunakan sama ada huruf ba atau wau atau fa tanpa aturan yang jelas. kha. kecuali beberapa kata yang disesuaikan ejaannya (hurufnya) dan bentuknya dengan kaedah sebutan Melayu jati. khusus bagi hamzah di antara kata sendi [di dan ke] atau awalan [di-. to. dan bukan di atas alif atau di bawah alif atau di atas garis dasar. Semua kata daripada bahasa Arab yang mengandungi huruf-huruf ini diterima dan dikekalkan huruf dan bentuk ejaan katanya dalam bahasa Melayu. Ini sama dengan Jawi Za'ba/Lama. Ini pembaikan terhadap Jawi Za'ba/Lama. iaitu wau bertitik di atas ( ). ha. Huruf baru va ini dicipta sebagai padanan bagi huruf rumi [v] untuk menulis atau mengeja kata daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah lain yang menggunakan aksara Latin yang mengandungi huruf tersebut. iv) Empat belas fonem atau bunyi konsonan Arab yang diterima menjadi bunyi pinjaman dalam bahasa Melayu ialah yang dilambangkan dengan huruf tha.b) Menggunakan huruf hamzah sebagai lambang hentian glotis Melayu yang membuka suku kata kedua yang bermula denga n vokal (yakni.

dan ya. apabila semua huruf Jawi tersebut diperlukan padanannya dalam ejaan Rumi. c) Vokal [i] dan [e] dilambangkan dengan huruf ya pada semua suku kata terbuka atau suku kata tertutup. Ini memperkemaskan Jawi Za'ba/Lama. bagi menuliskan atau mengeja istilah agama Islam. Dalam sistem Jawi. iaitu alif. tidak dibezakan nilai panjang atau pendek bunyi vokal seperti yang terdapat dalam sistem bunyi vokal bahasa Arab. .Pelambangan Vokal: i) Enam fonem vokal Melayu dalam PEJYD dilambangkan dengan tiga huruf Jawi seperti dalam Jawi Za'ba. tetapi dilambangkan dengan alif-ya apabila di awal kata dasar. Kaedah huruf Rumi transliterasi ini dapat juga dilihat dalam buku Pedoman Transliterasi Huruf Arab Ke Huruf Rumi (14) tahun 1984.Visa Universiti Subversif vi) Semua huruf Jawi yang berasal daripada tulisan bahasa Arab digunakan dalam PEJYD . e) Vokal [a] dan pepet tidak dilambangkan dengan alif jika terletak dalam suku kata tertutup (pola KVK). maka terpaksalah disediakan huruf-huruf Rumi yang sesuai yang dapat melambangkan kesemua bunyi Arab yang disusun menurut kaedah transliterasi yang berbeza daripada huruf Rumi biasa. tetapi dilambangkan dengan alif-wau apabila di awal kata dasar. wau. seperti [s] bagi sod. b) Alif yang melambangkan vokal pepet (iaitu sama ada sebagai satu suku kata atau sebagai permulaan suku kata) hanya hadir di kedudukan awal kata dasar. Ini menjadikan tulisan Jawi memiliki sistem abjad dan sistem huruf yang lebih lengkap daripada abjad dan sistem huruf Rumi. d) Vokal [u] dan [o] dilambangkan dengan huruf wau pada semua suku kata terbuka atau suku kata tertutup. Sehinggakan. 4.2. Perincian: a) Vokal [a] dilambangkan dengan alif jika di awal kata dasar atau pada suku kata terbuka.

Dengan ini.Pelambangan Diftong: i) Dua daripada tiga bunyi diftong dalam bahasa Melayu dilambangkan dengan huruf baru dalam PEJYD . Ini memperkemas aturan dalam Jawi Za'ba/Lama. 4. Ini tambahan kepada Jawi Za'ba/Lama. Ini menyebabkan huruf ya boleh dibaca sebagai vokal atau diftong dalam kata yang homografik sifatnya. diftong [ai] menggunakan huruf ya yang digunakan juga bagi vokal [i] dan [e]. Diftong [oi] ditulis dengan huruf wau-ya.3. Ya tanpa titik ini diberi satu fungsi tambahan. huruf ya tanpa titik dalam PEJYD melambangkan dua fonem vokal: (i) Sebagai lambang vokal [a] panjang di akhir kata pinjaman daripada bahasa Arab dan (ii) sebagai lambang vokal pepet di akhir kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Dengan menggunakan alif -ya sebagai lambang diftong [ai]. kita mengurangkan fungsi huruf ya. iaitu . diterima dalam PEJYD menjadi huruf yang berbeza fungsinya daripada huruf ya biasa (ya bertitik). iaitu sebagai padanan bagi huruf [e] yang melambangkan bunyi pepet pada akhir perkataan. ia itu . diftong [au] dilambangkan dengan alif-wau.ii) Huruf ya tanpa titik (alif maqsurah). Diftong [ai] dilambangkan dengan alif -ya. Perincian: a) Dalam Jawi Lama. khususnya yang terdapat pada akhiran -isme dan -ase dalam kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Contoh: Rumi Rasionalisme Idealisme Amilase Lipase Za'ba/Lama PEJYD Fungsi tambahan ya tanpa titik dalam PEJYD ini sama sekali tidak menjejaskan fungsinya yang sedia sebagai alif maqsurah yang diterima dalam kata pinjaman daripada bahasa Arab seperti (Allah Taala) dan (Musa).

Ini menyebabkan huruf wau boleh dibaca sebagai vokal atau diftong dalam kata yang homografik bentuknya. dalam Jawi Lama. dan diftong [au] -. dapatlah kita bezakan homograf yang mengandungi diftong [au] daripada yang mengandungi vokal [u] atau [o] dengan jelas. Dengan ini juga. kole Za'ba/Lama PEJYD b) Begitu juga.konsonan [y]. Contoh: Rumi Petai Peti Kulai Kuli. iaitu daripada empat bunyi -. Dengan ini juga.kepada tiga sahaja. dibezakan dengan jelas homograf yang mengandungi diftong [ai] daripada yang mengandungi vok al [i] atau [e]. Contoh: Rumi Lampau Lampu Kilau Kilo Za'ba/Lama PEJYD Menggunakan bentuk ejaan yang berlainan bagi dua kata yang sebutan dan maknanya berbeza tentulah lebih mudah daripada hendak menentukan sebutan dan makna bagi kata homograf dengan semata-mata berdasarkan penggunaan dalam konteks ayat. dan diftong [ai] -. vokal [e]. diftong [au] menggunakan huruf wau yang digunakan juga bagi vokal [u] dan [o]. Dengan menggunakan alif-wau sebagai lambang diftong [au]. vokal [o]. kita juga mengurangkan fungsi huruf wau. vokal [u]. iaitu cuma bagi lambang vokal dan konsonan.konsonan [w]. .kepada tiga sahaja. iaitu cuma sebagai lambang bagi vokal dan konsonan.daripada empat bunyi -. vokal [i].

dan .Ejaan Kata Dasar Dua Suku Kata: Perkara pokok yang menarik perhatian kita dalam sistem ejaan Jawi ialah tentang penggunaan huruf vokal alif. Perincian: i) Semua kata ekasuku tertutup dengan vokal [a] dieja dengan huruf alif.5. khas . Yang menjadi masalah pokok yang . terutama daripada bahasa Inggeris. plat . wau dan ya dalam kata dasar dua suku kata.2. Aturan ini diperlukan kerana sudah banyak terdapat kata ekasuku daripada bahasa asing. yang pelbagai ragamnya dalam ejaan Za'ba/Lama. Pengejaan Kata Dasar: PEJYD menyelaraskan dan mengurangkan penggunaan aturan yang berbagai-bagai atau yang banyak bagi mengeja kata -kata dalam sesuatu kategori pola ejaan yang sama yang terdapat dalam Jawi Za' ba/Lama. jam . ii) Semua kata ekasuku yang berasal daripada bahasa Arab dikekalkan bentuknya yang asal: Sama ada dengan huruf vokal atau tanpa huruf vokal. Contoh: Wang . Kata-kata tersebut perlu diperlihatkan bentuk visualnya dalam ejaan Jawi yang seharusnya sejajar cara pelambangan vokalnya dengan bentuk visual dalam ejaan rumi.Ejaan Kata Ekasuku: PEJYD memperkenalkan aturan ejaan kata ekasuku yang berpola KVK yang mudah berbanding dengan ejaan Jawi Za'ba/Lama. ada kata yang tanpa alif. mad . ada kata yang menggunakan alif. yang dipinjam ke dalam bahasa Melayu (16) . hal . Ini menyelaraskan aturan Jawi Za'ba/Lama. kecuali daripada bahasa Arab. Dalam Eja an Jawi Lama. tertutup atau terbuka. kecuali bagi beberapa kata tertentu daripada bahasa Arab dan beberapa kata Melayu ejaan klasik sahaja (15) . bab . dam (sejenis permainan). iaitu bagi semua kata Melayu Jati dan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris atau bahasa -bahasa lain. dam . berertilah bahawa semua kata ekasuku tertutup ditulis dengan huruf vokal. 5. Dengan ini. Contoh: Sah . 5. kad .1.

maka huruf vokal (alif. pengguna yang tidak peka kerap membuat kesalahan mengeja huruf vokal tersebut. Ini semua menjadi beban bagi ingatan dalam proses pembelajaran Jawi dan. Sistem yang dirumuskan dalam PEJYD memperlihatkan aturan yang lebih sederhana bentuknya. iaitu ejaan menurut kaedah dal -ra-lam-wau-nga. [o-a].Ejaan Kata Dasar Berpola KV-KV Dalam PEJYD dirumuskan lima aturan pengejaan kata dasar yang berpola KV-KV ini. huruf alif digunakan di keduadua suku kata sekiranya suku kata kedua bermula dengan huruf dal. Walaupun. iaitu berdasarkan jenis vokal (keenam-enam vokal) di kedua-dua suku kata yang terlibat. jika diteliti dengan saksama. lebih sera gam sifatnya. ada yang menggunakan huruf alif. Kami akan mempamerkan beberapa pembaikan atau penambahan yang dilakukan terhadap ejaan Jawi Za'ba/Lama itu sekadarnya. lam. Ini sama dengan Jawi Za'ba. [a-u]. ra. Jawi Za'ba/Lama itu bersistem atau berperaturan. Ini sama dengan Jawi Za'ba. akibatnya. ada yang tidak. wau atau ya) digunakan dikedua -dua suku kata terbuka itu. lam.2. Perincian: i) Apabila KV-KV itu [Ka-Ka]. wau atau nga. tetapi sistem atau peraturan itu terlalu banyak ragamnya dan banyak pula mengandungi kekecualian yang berbagai-bagai.1. lebih mudah dimengerti. [e-o]. iaitu suku kata kedua berupa konsonan kaf atau ga. wau atau nga. [i-a]. huruf alif digunakan di suku kata pertama sahaja sekiranya suku kata kedua tidak bermula dengan huruf konsonan dal. ra. [i-u]. dan lebih senang menulisnya atau menggunakannya. [i-i]. iv) Apabila KV-KV itu [KV-ka] atau [KV-ga]. [e-a]. iaitu lanjutan daripada kaedah dal -ralam-wau-nga. [uu]. . [u-i]. Ini menyelaraskan dan mempermudah pelbagai aturan yang terdapat dalam Jawi Za'ba/Lama. maka huruf vokal (alif. dan beberapa kriteria yang lain. 5. ii) Apabila KV-KV itu [Ka-Ka] juga. [o-e] atau [o-o]).memperlihatkan ketidakseragaman itu ialah kata yang mengandungi vokal [a]. iii) Apabila KV-KV itu bukan [Ka-Ka] (iaitu gabungan vokal berpola [a-i]. [u-a].

maka huruf vokal (wau atau ya) digunakan di suku kata pertama sahaja.2. Ini sama dengan ejaan Za'ba/Lama. maka huruf vokal (alif. Perincian: i) Apabila KVK-KV itu mengandungi vokal pepet di suku kata pertama. Ini sama dengan ejaan Jawi Za'ba/Lama.Ejaan Kata Dasar Berpola KVK -KV: Dalam PEJYD dirumuskan lima aturan pengejaan kata das ar yang berpola KVK-KV. [u] atau [o] di suku kata pertama. ii) Apabila KVK-KV itu [KaK-ka] atau [KaK-ga] (iaitu suku kata kedua mengandungi huruf konsonan kaf atau ga). Ini menyeragamkan ejaan Jawi Lama. [e-o]. [o-a]. wau atau ya) digunakan di kedua -dua suku kata. v) Apabila KVK-KV itu bukan [KVK-ka] atau [KVK-ga] (iaitu gabungan vokal berpola [i-a]. [u-u]. Ini menyelaraskan dan mempermudah pelbagai aturan yang terdapat d alam Jawi Za'ba/Lama. Ini menyeragamkan ejaan Jawi Lama.2. maka huruf vokal (alif.wau atau ya) digunakan di suku kata yang pertama sahaja. [o-e] atau [o-o]). Ini sama dengan Jawi Za'ba/Lama. wau atau ya) digunakan di suku kata kedua sahaja. maka huruf vokal (alif. [i-u]. . 5. [e-a]. Ini menyelaraskan atau menyeragamkan aturan ejaan Jawi Za'ba/Lama. wau atau ya) digunakan di suku kata kedua sahaja. [i-i]. iaitu ejaan menurut kaedah ka-ga. [a-i] atau [a-u] dengan konsonan di suku kata kedua bukan kaf atau ga). [u-a]. maka huruf vokal (alif. v) Apabila KV-KV itu terdiri daripada suku kata pertama dengan vokal pepet. wau atau ya) digunakan di suku kata kedua sahaja. iii) Apabila KVK-KV itu bukan [KaK-ka] atau [KaK-ga] (iaitu gabungan vokal berpola [a-a]. iv) Apabila KVK-KV itu [KVK-ka] atau [KVK-ga] (iaitu suku kata kedua mengandungi konsonan kaf atau ga) dengan vokal [i]. [e]. maka huruf vokal tidak digunakan di kedua -dua suku kata. [ui].

v) Huruf vokal digunakan di kedua -dua suku kata KV-KVK bagi pola yang berikut: [a-i]. Ini sama dengan Jawi Za'ba. Perincian: i) Huruf vokal tidak digunakan di kedua -dua suku KVK-KVK apabila kedua-duanya mengandungi sama ada vokal [a] atau pepet.2. 5. vi) Huruf vokal digunakan di kedua -dua suku kata yang berpola KV-VK (iaitu urutan dua vokal di tengah kata dasar). .Ejaan Kata Dasar Berpola VK-KVK dan KVK-KVK: Dalam PEJYD dirumuskan sejumlah empat aturan pengejaan kata dasar yang berpola VK -KVK dan KVK-KVK. Perincian: i) Bagi pola V-KVK. KV-VK dan KVKVK: Sejumlah enam aturan pengejaan kata dasar yang berpola KV KVK dirumuskan dalam PEJYD . Ini sama dengan ejaan Jawi Za'ba. [a-u]. [u-i] dan [u-u]. [e-e].Ejaan Kata Dasar Berpola V-VK. huruf vokal (alif. huruf vokal (wau atau ya) hanya digunakan di suku kata pertama (iaitu pola [i-a]. alif-wau atau alif-ya) digunakan di suku kata pertama sahaja sebagai pemula kata. [o-e]. [e-o]. [i-i]. huruf vokal digunakan di suku kata pertama sahaja sekiranya vokal yang pertama bukan pepet. Ini menyelaraskan beberapa pengejaan kata dalam Jawi Za'ba/Lama. [i-u]. [e-a].3. Ini sama dengan Jawi Za'ba. huruf vokal (alif) tidak digunakan di kedua -dua suku kata.4. iv) Apabila KV-KVK mengandungi vokal pepet di suku kata pertama. iii) Apabila KV-KVK itu [Ke-KaK]. V-KVK. [oo]. Ini sama dengan ejaan Jawi Za'ba.2. Ini sama dengan Jawi Za'ba. huruf vokal (wau atau ya) digunakan di suku kata kedua sahaja sekiranya vokal di suku kata kedua ini bukan [a]. ii) Apabila vokal [a] atau pepet terdapat di suku kata kedua sahaja.5. ii) Apabila KV-KVK mengandungi vokal [a] di suku kata kedua. [u-a] dan [o-a]).

iii) Apabila vokal [a] atau pepet terdapat di suku kata pertama sahaja. iv) Apabila kata yang berpola KVK -KVK tidak mengandungi vokal [a] atau pepet. [e-o]. vi) Huruf vokal digunakan di kedua -dua suku kata VK-KVK sekiranya kata tersebut tidak mengandungi vokal [a] atau pepet. [pepet-i] dan [pepet-u]). i) Untuk penjelasan tentang diftong. Dua rumusan tersebut ialah (i) penghapusan homograf yang mempertentangkan vokal [a] dengan pepet. [u-i] dan [u-u]). lihat bahagian Pelambangan Diftong. Ini menyelaraskan pengejaa n beberapa kata dalam Jawi Za'ba. huruf vokal (wau atau ya) hanya digunakan di suku kata kedua (iaitu pola [a-i].3. [o-o]. v) Bagi pola VK-KVK. [o-e]. Ditetapkan diftong dieja dengan alif -ya [ai] dan alif-wau [au] yang dibezakan daripada vokal ya [i] atau [e] dan wau [u] atau [o]. [a-o]. huruf vokal (alif. Homograf dihapuskan bagi membezakan bunyi diftong [ai] dan [au] dengan bunyi vokal [i] atau [e] dan [u] atau [o]. Ini menyelaraskan pengejaan beberapa kata dalam Jawi Za'ba. Contohnya: Homograf yang dieja bagi guli dangulai dieja semula menjadi: = guli . [i-i]. 5.Penghindaran Bentuk Homograf: Pengejaan kata dasar dwisuku dalam PEJYD telah menampilkan dua rumusan yang memberi manfaat kepada sistem ejaan Jawi ini dan penggunanya dari segi mengurangkan bentuk homograf dengan tujuan untuk menghindarkan kekeliruan bacaan dan pengenalan makna kata. [a-u]. serta yang mempertentangkan vokal [u] atau [o] dengan diftong [au]. [i-u]. maka huruf vokal (wau atau ya) digunakan di kedua -dua suku kata tertutup itu (iaitu pola [e-e]. dan (ii) penghapusan homograf yang mempertentangkan vokal [i] atau [e] dengan diftong [ai]. alif-wau atau alif-ya) digunakan di suku kata pertama sahaja sebagai pembuka kata sekiranya suku kata kedua mengandungi vokal [a] atau pepet. [a-e].

Rumusan Pengejaan Kata Dasar Dwisuku: Daripada perincian tentang aturan penulisan huruf vokal dalam kata dasar dua suku kata yang dipaparkan di atas itu dapatlah diringkaskan sistem pelambangan vokal dan penggunaan huruf vokal Jawi pada kata dasar dwisuku terbuka dan tertutup itu kepada kaedah yang berikut: i) Vokal [a] dilambangkan dengan alif di semua suku kata terbuka. Vokal [a] tidak dilambangkan dengan huruf di semua suku kata tertutup. ii) Vokal pepet tidak dilambangkan dengan huruf di semua posisi tengah terbuka atau di suku kata tertutup. [e]. . Huruf yang digunakan ialah wau. Vokal pepet hanya dilambangkan dengan alif apabila membuka kata. dan suku kata akhi r terbuka menurut kaedah dal -ra-lam-wau-nga. iaitu khusus bagi kasus homograf yang mempertentangkan vokal [a] dengan vokal pepet.4. dan dilambangkan dengan ya tanpa titik apabila mengakhiri kata. alif-ya atau alif-hamzah menurut kedudukan dan fungsi masing-masing. iii) Vokal [i]. kecuali suku kata akhir dengan kaf atau ga. Contohnya: Homograf bagi lantik dan lentik dieja semula menjadi: = lantik = lentik Pengemasan yang dibuat ialah dengan menggunakan huruf alif sebagai lambang bagi vokal [a] di suku kata tertutup untuk membezakannya daripada vokal pepet yang tidak dilambangkan dengan huruf (17) . kecuali apabila membuka kata atau membuka suku kata. ya. dan dilambangkan dengan alif dalam suku kata tertutup untuk membezakannya daripada pepet bagi kasus homograf dalam ejaan Jawi Za'ba. 5.= gulai ii) Homograf dikurangkan dengan cara membezakan ejaan bagi kata yang berlainan maknanya. [u] dan [o] perlu dilambangkan dengan huruf vokal di semua suku kata terbuka atau tertutup. alif-wau.

(ii) dal-ra-lam-wau-nga dengan ra. ba. tidaklah terpakai lagi aturan -aturan yang terbukti telah begitu banyak menjadikan sistem ejaan Jawi Lama lebih rumit dan membebankan ingatan. Antara kaedah lama yang dikekalkan dalam PEJYD ialah kaedah dal-lam-ra-wau-nga bagi pola [Ka-Ka] dan kaedah ka -ga bagi semua pola suku kata. (iv) pola Kur -KV dengan ba.5. ca. Penggunaan huruf pada suku kata yang lain harus terikat kepada ejaan yang telah ada. ii) Yang perlu diperkemas ialah pengejaan semula beberapa kata tertentu supaya sesuai dengan keseluruhan sistem penggunaan huruf vokal bagi kata dasar dua suku kata. 5. Dengan ini. jim.Ejaan Kata Dasar Tiga Suku Kata atau Lebih: i) Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PEJYD . dan KVm -KV dengan ba. semestinya. Bagi kasus tiga suku kata. ta. Kaedah yang digunakan ialah dengan menetapkan bahawa aturan penggunaan huruf vokal pada dua suku kata yang terakhir perlulah selaras dengan aturan bagi kata dasar dua suku kata. sim. lebih baik dieja semula dengan huruf ya atau wau di suku kata pertama (kecuali. nun. Rumusan ini dengan sendirinya melupuskan aturan-aturan yang pelbagai dalam kaedah ejaan Jawi Lama itu. (v) pola Ker -KV dengan ta. buka semua mesti ditulis tanpa huruf vokal di suku kata pertama. ya. ga. pola [Ki-Ka-Ka] atau [Ku-Ka-Ka]. sekadar contoh.iv) Kaedah-kaedah yang disebut pada (i) hingga (iii) di atas merupakan rumusan perkaedahan dalam PEJYD yang menggantikan kepelbagaian aturan dan kaedah yang terdapat dalam ejaan Jawi Za'ba. Ejaan Kata Terbitan: Pada umumnya. kaedah pengejaan kata dasar tiga suku kata atau lebih tidak berbeza dengan kaedah dalam ejaan Jawi Za'ba/Lama. 6. kata pinjaman daripada bahasa Arab). dan (vi) pola KuK-KuK menjadi [KK-KuK]. rumusan yang dibuat dalam PEJYD tentang penulisan kata berimbuhan atau kata terbitan adalah sama dengan yang terdapat dalam ejaan Jawi Za'ba. jim. Antara kaedah yang lupus itu termasuklah aturan-aturan (i) dal-ra-lam-wau-nga dengan ba. (iii) pola KVr KV dengan ta. Pembaikan atau pengemasan yang ketara .

danse. Dengan ini.(huruf sin) serta kata depan di (huruf dal) dan ke (huruf kaf) perlu dirangkaikan dengan kata dasar seperti merangkaikan awalan dengan kata dasar dalam ejaan Rumi. serta akhiran -an dan -i yang sering menimbulkan masalah dalam ejaan Jawi Lama. Dalam ejaan lama. Contoh: cela menjadi celaan . Contoh: tari menjadi tarian . atau (c) nun. ke. Tujuannya untuk mengelakkan kekeliruan pembacaan. Perincian: a) Akhiran hamzah-nun ditambah selepas alif di akhir kata dasar. ke. surat menjadi suratan .(huruf dal). i) Awalan di. iaitu dengan menggunakan akhiran (a) hamzah -nun atau (b) alifnun. penyebatian atau perangkaian antara awalan dengan kata dasar diperlihatkan dalam bentuk sisipan huruf hamzah selepas huruf alif. b) Akhiran alif-nun ditambah selepas wau di akhir kata dasar. Contoh: Buru menjadi buruan . .dan kata depan di dan ke. Contoh: Kata Dasar (atas) (atas) (utara) (indah) (indah) Kata Berawalan (di atas) (diatasi) (ke utara) (seindah) (keindahan) ii) Ejaan kata terbitan dengan akhiran < -an> : Dikurangkan aturannya daripada empat cara yang dalam ejaan Jawi Lama kepada tiga cara sahaja.(huruf kaf) dan se. ejaan kata dasar tidak berubah apabila menjadi kata yang berimbuhan. Ini memperkemas aturan ejaan Jawi Za'ba. ejaan kata dasar berubah apabila menerima akhiran sehingga menyebabkan wujud dua bentuk ejaan bagi sesuatu kata dasar. Dalam hal ini. bergantung kepada jenis huruf akhir pada akhir kata dasar yang ditetapkan. c) Akhiran nun ditambah selepas ya dan semua konsonan yang lain. bagi kata dasar yang bermula dengan vokal.dalam PEJYD ialah tentang penulisan awalan di-.

ii) Pengejaan kata ulang diselaraskan menjadi dua cara supaya tidak salah baca. terutama istilah pinjaman daripada bahasa Inggeris. i) Dalam penulisan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. aturan pengejaan gugus konsonan diadakan yang bertujuan memudahkan pembacaan dan penyebutan. Kata kata tersebut ialah kata-kata yang asalnya dieja menurut kaedah baris (19) . tetapi singkatan yang digunakan ialah huruf -huruf dalam abjad Jawi. Penyebaran Penggunaan Ejaan Jawi ( PEJYD ): 8. Pedoman ini menetapkan penulisan singkatan dalam huruf Jawi yang didapati selaras dengan cara menulisnya dalam ejaan Rumi dari segi penggunaan tanda titik.PEJYD sudah disebarkan kepada masyarakat umum sejak tahun 1986 lagi. Ini sama dengan ejaan Jawi Za'ba. iv) Satu rumusan yang agak menarik perhatian kita dalam PEJYD ialah tentang penulisan huruf singkatan. Gugus konsonan di akhir kata ditulis dengan memisahk an huruf yang bergugus itu. Beberapa Pembaikan dan Penambahan Lagi: Dalam PEJYD terdapat beberapa aturan mengeja yang lain lagi yang bertujuan membaiki dan mengemaskan sistem ejaan Jawi Lama.1. dan (ii) menggunakan tanda sempang ( -) apabila mengulang sebahagian kata (18) . Perincian: a) Kata-kata istilah agama Islam dieja seperti bentuk asalnya (dalam ejaan Arab). Penjelasan tentang sistem ini dibuat melalui tulisan-tulisan di . Contohnya: Teks . iaitu (i) menggunakan tanda angka dua bagi menulis ulangan keseluruhan kata.7. b) Kata-kata serapan daripada bahasa Arab yang sudah lama digunakan sebagai kata umum dalam bahasa Melayu dieja seperti ejaan bahasa Melayu. iii) PEJYD memantapkan aturan ejaan kata pinjaman dan serapan daripada bahasa Arab yang dikategorikan kepada penggunaannya dalam konteks agama dan bukan agama. 8. v) Ciri khusus dalam PEJYD ialah pengekalan aturan -aturan ejaan lama dan pengejaan beberapa kata yang sudah mantap penggunaannya. dan bukan nama huruf-huruf tersebut.

tugas dan tanggungjawab DBP dalam pembinaan dan pengembangan ejaan Jawi adalah. 8. 8. antara lain. Akhbar Utusan Melayu juga turut menerbitkan tulisan yang menjelaskan PEJYD secara bersiri walaupun akhbar tersebut belum menggunakan sistem baru ini secara menyeluruh. 8. serta membantu pe ngguna mempelajarinya dan menyebarkan penggunaannya. dan ceramah yang diadakan untuk tujuan penyebaran. .Pada umumnya. Dewan Bahasa dan Pustaka juga bukanlah pihak yang secara tidak langsung bertanggungjawab melaksanakan penggunaan PEJYD dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah atau maktab perguruan.dalam majalah-majalah keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka. tidak ada masalah besar yang dihadapi oleh DBP berkaitan dengan pedoman tersebut. ii) DBP bertanggungjawab memantapkan pedoman tersebut dari semasa ke semasa supaya sesuai dengan perkembangan bahasa Melayu.Dewan Bahasa dan Pustaka tidak terlibat dengan perancangan dan kawalan pelaksanaan penggunaan PEJYD di sektor pendidikan kerana perkara ini terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. dan perkembangan sistem pendidikan yang maju. Buku-buku yang diterbitkan ialah buku agama.2. seperti yang berikut: i) DBP bertanggungjawab menyediakan pedoman PEJYD dan menerbitkannya untuk kegunaan masyarakat. Dewan Bahasa dan Pustaka terus menyebarkan maklumat tentang PEJYD ini apabila diperlukan oleh masyarakat. perkembangan Ilmu.Kerjasama DBP dengan pihak pelaksana PEJYD di sektor pendidikan: i) Semenjak PEJYD diterbit dan disebarkan pada tahun 1986. iii) DBP menerbitkan buku-buku yang dalam tulisan Jawi dengan menggunakan PEJYD . Hanya dalam tahun 1991 ini sahaja baru timbul masalah yang agak besar apabila Maktab Perguruan Islam membuat ulasan terhadap PEJYD itu. iv) DBP mengadakan kegiatan penyebaran maklumat tentang PEJYD untuk masyarakat.4. dan akan menerbitkan beberapa buku umum dan buku kanak-kanak.3.

Keputusan Mesyuarat pada 24 Julai 1991 di DBP tentang pelaksanaan penggunaan PEJYD di sektor pendidikan (dipetik sepenuhnya daripada Minit Mesyuarat yang berkenaan): "5. Perkara ini tidak ada hubungannya dengan persetujuan untuk melaksanakan Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang sudah dipersetujui.1.3.Dipersetujui supaya kaedah mengajar di Maktab Perguruan Islam. Setelah membahaskan masalah yang dikemukakan oleh Maktab Perguruan Islam. Bahagian Pendidikan Guru.Dipersetujui bahawa cadangan untuk meneliti semula beberapa aturan tertentu dalam Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan dengan tujuan memantapkannya akan dibuat secara berasingan.Semua Bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penggunaan ejaan Jawi bersetuju melaksanakan penggunaan Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang dirumuskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (Pedoman 1986. Maktab Perguruan Islam juga bersetuju mematuhi dan akan melaksanakan Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan ini dalam pengajaran dan pembelajaran di maktab tersebut.2. Mesyuarat tersebut dihadiri oleh DBP dan hampir semua pihak di Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan penggunaan ejaan Jawi di sekolah dan maktab perguruan. Oleh sebab itu.5. Dewan Bahasa dan Pustaka akan mengadakan kegiatan ini setelah mendapat maklumat yang lengkap daripada pihak-pihak yang ingin mencadangkan pemantapan pedoman tersebut. diubahsuai supaya dapat menyampaikan pedoman Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan . Bahagian -bahagian yang terlibat itu ialah Bahagian Pendidikan Islam. dan Maktab Perguruan Islam." "5." "5. Daftar 1989). khususnya. iaitu Bahagian Pendidikan Guru. Pusat Perkembangan Kurikulum.ii) Usaha untuk menyelesaikan masalah yang dibangkitkan oleh Maktab Perguruan Islam dibuat dengan mengadakan mes yuarat khas di DBP pada 24 Julai 1991. Bahagian Pendidikan Islam. 8.5 di bawah)." . mesyuarat merumuskan empat perkara sebagai persetujuan bersama (seperti di perenggan 8. dan Pusat Perkembangan Kurikulum.

iii) DBP berpendapat. kaedah dan penjelasan tentang Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan untuk diedarkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pusat Kurikulum yang akan bersidang pada 14 Ogos 1991 yang akan datang.Dewan Bahasa dan Pustaka akan menulis satu kertas ringkas tentang latar belakang.4. sedangkan pihak-pihak pelaksana yang lain di Kementerian Pendidikan telah menerima. 10. dan apabila setiap aturan yang terkandung di dalamnya difahami secara keseluruhannya."5. Pemantapan akan berlaku dalam proses penggunaannya. Kesimpulan: Ringkasan daripada kertas kerja ini bermaksud yang berikut: i) Masalah yang ditimbulkan tentang ejaan Jawi baru-baru ini ialah masalah "pelaksanaan" di sektor pendidikan dan bukan masalah "isi" pedoman PEJYD . ii) PEJYD dipersetujui sebagai pedoman yang lebih sempurna berbanding dengan sistem ejaan Jawi yang lama. Pelaksana dan pengguna harus bersikap terbuka dan mencari kaedah untuk memahami dan menggunakan sesuatu yang baru yang dipersetujui sebagai kaedah yang lebih baik daripada yang lama. menggunakan dan menyebarkan PEJYD itu. bukan secara berpecah-pecah. Masalah tersebut timbul kerana pihak Maktab Perguruan Islam menolak PEJYD sebagai pedoman Jawi yang sah untuk digunakan di maktab tersebut. khususnya tentang perkara 5. sesuatu sistem ejaan memerlukan masa yang lama sebelum dapat digunakan dengan baik dan sebelum sistem itu sendiri mantap. Kebenaran tentang pe rkara ini akan diperoleh apabila falsafah dan matlamat penyempurnaan sistem tersebut difahami sebenar-benarnya. Merujuk kepada persefahaman yang dibuat dalam mesyuarat di DBP pada 24 Julai 1991." 9. Perkara ini telah dibuktikan dengan sistem ejaan Rumi. kami ingin mengemukakan beberapa perkara yang bersabit dengan kaedah-kaedah dalam PEJYD yang telah dikenal pasti sebagai kaedah-kaedah yang perlu diperkemas dan dipermantap. . Usul: 1.3 petikan minit mesyuarat tersebut.

tetapi kami suka mencadangkan supaya perkara tersebut dibahaskan oleh sebuah Jawatankuasa Tetap Ejaan Jawi yang ditubuh khusus dengan fungsi untuk berusaha memelihara. vi. III. ii) Mengkaji semula penggunaan huruf dan cara penulisan singkatan dan akronim dalam Jawi. iii. vii) Memantapkan beberapa aspek kaedah penulisan kata terbitan dengan awalan. 7. vi) Mengkaji dengan teliti untuk mengadakan peraturan penulisan kata majmuk dalam sistem ejaan Jawi. v. iii) Memperkemas cara penulisan huruf gugus konsonan di akhir kata atau akhir suku kata supaya lebih memantapkan bentuknya. perenggan III. b. iii. d. Mengusulkan supaya pihak-pihak yang berkuasa kerajaan dan pihak pihak lain yang berkenaan atau berkepentingan m engambil langkah melaksanakan Keputusan-keputusan dan Usul-usul Kongres Tulisan Jawi tahun 1984 yang belum dilaksanakan. c. 4. perenggan II. iv) Mengkaji semula kaedah yang boleh digunakan bagi meyakinkan pengguna tulisan Jawi bahawa pemilihan huruf qaf adalah paling sesuai sebagai lambang bagi bunyi hentian glotis di akhir kata -kata Melayu jati.].Hujah-hujah tentang betapa perlunya kaedah-kaedah tersebut ditinjau semula untuk tujuan pemantapan tidaklah hendak kami sebut di sini secara khusus. 4.]. 2. [Rujuk PEJYD . membina dan mengembangkan penggunaan tulisan Jawi di Malaysia. [Rujuk PEJYD . vii. a. Untuk tujuan ini. . diperturunkan kaedah-kaedah tersebut: i) Memperkemas aturan penulisan huruf hamzah supaya huruf hamzah menepati kedudukannya dan fungsinya se bagai lambang bunyi hentian glotis. v) Mengkaji semula pengejaan kata yang sudah disenaraikan dengan tujuan untuk mensahihkannya dan mengurangkan kategori kata yang dikecualikan daripada kaedah. 9.

Sistem Ejaan Jawi Za'ba dapat dilihat dalam dua buah buku yang menjadi asas pedoman yang digunakan begitu meluas: (i) Pelita Bahasa Melayu Penggal I (Permulaan Nahu Melayu). Majalah Dian (Digest) ialah majalah bulanan yang diterbitkan oleh Syarikat Dian Sdn.Bm. 1987. Encik Arbak bin Othman. ya dan wau pada pola -pola tertentu sebagai pembaikan dan tambahan kepada sistem ejaan Jawi Za'ba. cetakan pertama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. 1937. Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan. (Kami menggunakan edisi terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Singapura. Diraja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Madya Tuan Haji Amat Juhari bin Moain.Catatan: 1. Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan. 5. 1986. Jawatankuasa Ejaan Jawi Dewan Bahasa dan Pustaka dipengerusikan oleh Tuan Haji Hamdan bin Haji Abdul Rahman. 3. 9. Lihat: Keputusan-Keputusan dan Usul-Usul Konvensyen Tulisan Jawi. 8. Tuan Haji Muhammad Bukhar i bin Lubis. Bhd. 35 hlm. Buku edisi kedua ini memansuhkan buku edisi pertama tahun 1986. 1958.P. Tuan Haji Abdul Razak bin Abdul Hamid. 1982. 131.) dan (ii) Daftar Ejaan Melayu (Jawi-Rumi). Kota Bharu Kelantan se jak tahun 1961. 36 hlm. 1949. cetakan pertama. 6. tahun 1941. cetakan pertama edisi kedua. Tanjong Malim: Pejabat Karang Mengarang. 7. cetakan keempat. . Sultan Idris Training College. Encik Awang Muhammad bin Amin. 911 April 1984. dan Puan Aminah binti Haji Harun. Said Sulaiman ialah buku Panduan Bagi Hejaan P. Edisi Jawi menggunakan sistem ejaan yang memperkenalkan penggunaan huruf vokal alif. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. 4.B. Antara penerbitan tentang ejaan Jawi yang diusahakan oleh Major Dato' Mohd. Ahli -ahlinya ialah: Prof. Terutamanya akhbar Utusan Melayu dan majalah Utusan Qiblat . Laporan Jawatankuasa Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia. Kuala Terengganu.

Antara kata-kata lain yang dieja semula dengan sisipan alif termasuklah bam. 1988. hak. das. Jumlah sebesar ini akan memberikan semacam kekacauan dalam sistem Jawi sekiranya homograf bagi kasus ini dibiarkan kekal. 12. ram. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. tidak wujud homograf bagi kasus ini. Jawatankuasa Ejaan Jawi DBP. cetakan kedua. sah dan syak. sang. rak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. rap. 15. 14. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Daftar Ejaan Rumi-Jawi (1989) menyenaraikan satu kata sahaja dengan ejaan klasik tanpa huruf alif. 9-11 April 1984. hlm. 16. cetakan kedua. khat. ran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Daftar Ejaan Rumi-Jawi. 20 hlm. 1988. haj. dan . Kata -kata daripada bahasa Arab tanpa alif yang dikekalkan termasuklah had. 198 hlm. termasuk kata ekasuku yang menggunakan gugus konsonan. Konvensyen Tulisan Jawi. cetakan pertama 198 hlm. 401 hlm. 13. Pedoman Transliterasi Huruf Arab Ke Huruf Rumi. Daripadanya. ban. 18.. saf. Daftar Ejaan Rumi-Jawi (1989) menyenaraikan hampir 80 kata ekasuku tertutup yang memiliki vokal [a]. Kata nyah sepatutnya dieja dengan alif ( ). termasuk kata yang sudah lama terserap yang dieja tanpa alif dalam Jawi Za'ba/Lama. 1988. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia dan Daftar Ejaan RumiJawi menyenaraikan lebih kurang 40 pasangan kata yang berpola KVK KVK yang mempertentangkan vokal [a] dengan vokal pepet di suku kata pertama. gam. 1. Ejaan Jawi bagi kata -kata daripada bahasa Inggeris ini semuanya ditulis dengan huruf alif. 11. sebaliknya menggunakan tanda sempang seperti dalam ejaan Rumi. cat. cetakan pertama. terdapat sejumlah 26 kata daripada bahasa Inggeris. Tetapi. Setakat ini. cetakan pertama edisi kedua. atas nasihat para pakar. menerima penggunaan angka dua Arab ( ) bagi menulis kata ulang penuh. tar dan tas.10. 1984. Daftar Ejaan Rumi-Jawi. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia. iaitu (yang). 17. Dalam ejaan Rumi. 1989. Lihat: Kertas Kerja Jawatankuasa Ejaan Jawi Dewan Bahasa dan Pustaka. Rumusan Konvensyen Tulisan Rumi 1984 menetapkan supaya tidak menggunakan angka dua Ara b ( ) bagi penulisan kata ulang.

Awang Mohamad Amin. maka. Bibliografi. projek kajian Bahagian Penyelidikan. itu. Jawatankuasa Ejaan Jawi Dewan Bahasa dan Pustaka. kertas kerja Konvensyen Tulisan Jawi. 608-624. "Sistem Baru Ejaan Jawi Bahasa Melayu". dia. Julai 1991. Kaedah Penyelarasan Ejaan Jawi. 1991. cetakan kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (akan terbit).menerima penggunaan tanda sempang bagi menulis kata ulang berimbuhan. ini. 1983. "Satu Kajian terhadap Kaedah Ejaan Jawi Za'ba". jika. Rumusan ini dimaktubkan dalam PEJYD (1987). Amat Juhari Moain. Setakat ini. Daftar Ejaan Rumi-Jawi. cetakan pertama. "Sistem Ejaan Jawi yang disempurnakan". lima. Perancangan Bahasa: Sejarah Aksara Jawi. Jurnal Dewan Bahasa. Daftar Ejaan Rumi-Jawi (1989) telah menyenaraikan kata kata yang berikut yang diterima sebagai bentuk ejaan tradisi yang sahih: apa. ketika. hlm. 1988. ada. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Terengganu. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 19. 1988. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dari. kita. pada. 1989. cetakan pertama edisi kedua. 1991. 9 -11 April 1984. teks kajian Maktab Perguruan Islam (tidak terbit). Amat Juhari Moain. Beberapa kata yang lain telah dieja semula menurut peraturan yang ti dak dikecualikan. Dewan Bahasa dan Pustaka (tidak terbit). Daftar Ejaan Rumi-Jawi. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia. beta. daripada dan manusia .

kertas -kertas kerja dan "Keputusan-keputusan dan Usul-usul". 1988. Pedoman Trasliterasi Huruf Arab Ke Huruf Rumi. cetakan kedua. Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan. Pelita Bahasa Melayu Penggal I (Permulaan Nahu Melayu). Tanjong Malim: Pejabat Karang Mengarang. cetakan pertama. Singapura. cetakan pertama. Daftar Ejaan Melayu (Jawi -Rumi). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Konvensyen Tulisan Jawi. Kuala Terengganu. Zainal-'Abidin bin Ahmad. Zainal-'Abidin bin Ahmad. 1986. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . 1949. 9-11 April 1984. Sultan Idris Training College. 1958. cetakan pertama edisi kedua. Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan. 1987. cetakan keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. ID/JAWI-09 01 November 1991.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->