Kertas Kerja yang dibentangkan pada Konvensyen Tulisan Jawi anjuran Pusat Islam Malaysia, Bahagian Hal Ehwal

Islam, Jabatan Perdana Menteri, di Pusat Islam Malaysia, Kuala Lumpur, pada 6-8 November 1991.

Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan (1986)

Oleh ISMAIL BIN DAHAMAN Ketua Bahagian Penyelidikan Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka

1- Tujuan:

Tujuan kertas ini ialah: i) Untuk menyampaikan maklumat terakhir tentang perkembangan sistem ejaan Jawi yang rasmi, iaitu Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan (PEJYD) tahun 1986, yang dirumuskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka berdasarkan keputusan Konvensyen Tulisan Jawi tahun 1984.

2- Pengenalan: Latar Belakang Sejarah Penyempurnaan Tulisan dan Sistem Ejaan Jawi:

2.1- Tujuan Penyempurnaan Ejaan Ja wi: Penyempurnaan sistem ejaan Jawi bertujuan yang berikut: i) Untuk mewujudkan satu sistem tulisan dan ejaan Jawi yang kemaskini yang sekaligus menyelaraskan pelbagai kaedah ejaan Jawi yang tidak seragam dalam penggunaan (sebelum tahun 1986).

ii) Untuk membaiki atau membetulkan beberapa kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam sistem ejaan Jawi lama yang sedang digunakan, iaitu Sistem Ejaan Jawi Za'ba. iii) Untuk memodenkan sistem ejaan Jawi (selaras dengan perkembangan ejaan Rumi) supaya dapat diperl uas dan dipertingkatkan penggunaannya menjadi wahana penulisan bahasa Melayu moden, tanpa menghapuskan ciri -ciri khusus sejarah dan budayanya, bagi menghadapi perkembangan bahasa, bangsa dan negara dalam merealisasikan wawasan tahun 2020 dan seterusnya. 2.2- Langkah-langkah Penyempurnaan Ejaan Jawi (1981 -1989). Dua usaha penting pada peringkat awal penyempurnaan sistem tulisan dan ejaan Jawi ialah usaha yang dibuat oleh Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Diraja Johor (P.Bm.P.B) yang menerbitkan sistem ejaan Jawi pada tahun 1937 (1), dan usaha yang dibuat oleh Allahyarham Zainal Abidin bin Ahmad (seterusnya disebut Za'ba) pada tahun 1939. Tulisan Jawi yang terpakai di sektor pendidikan dan dalam pelbagai urusan sejak awal abad ini hingga tahun 1986 ialah Sistem Ejaan Jawi Za'ba (seterusnya disebut Jawi Za'ba) yang diasaskan pada tahun 1939 (2) itu. Selepas itu, usaha untuk meneliti dan menyempurnakan ejaan Jawi tidak berlaku sehingga akhir tahun 1970 -an, kecuali oleh pihak swasta seperti Penerbit Majalah Dian. Dalam dekad 1980-an, antara usaha yang diambil untuk menyempurnakan sistem ejaan Jawi diperturunkan di bawah. i) Pada tahun 1981, Jawatankuasa Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia (yang dilantik oleh Y.B. Menteri Pendidikan) telah memperakukan supaya "Sistem Ejaan Jawi yang ada sekarang hendaklah dikaji semula dan diperkemas. Sebuah buku Daftar Ejaan Rumi-Jawi yang lengkap hendaklah diusaha dan diterbitkan dengan segera". (3) ii) Untuk melaksanakan perakuan tersebut, Dewan Bahasa dan Pustaka telah melantik sebuah Jawatankuasa Mengkaji Semula Sistem Ejaan Jawi pada bulan Februari tahun 1983 (seterusnya disebut Jawatankuasa Ejaan Jawi DBP). Jawatankuasa tersebut dianggotai oleh pakar -pakar sistem ejaan Jawi yang mewakili Pusat Perkembangan Kurikulum, Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia,

Jawatankuasa Ejaan Jawi DBP telah mengadakan pertemuan dan menerima pandangan darip ada beberapa orang pakar serta bersetuju membuat sedikit pembaikan ke atas rumusan yang terkandung dalam PEJYD tahun 1986 itu. Bidang Tugas Jawatankuasa ini ialah membuat kajian semula terhadap Sistem Ejaan Jawi Za'ba ( Pelita Bahasa Melayu Penggal I [Permulaan Nahu Melayu] tahun 1941. Hasilnya telah dirumuskan dan disusun oleh D ewan Bahasa dan Pustaka dalam tahun 1985. yang terdiri daripada wakil-wakil jabatan kerajaan. Sistem Ejaan Jawi Dian (Majalah Dian) (5) dan sistem ejaan Jawi yang digunakan dalam penerbitan-penerbitan Syarikat Utusan Melayu Sdn. institusi dan badan sukarela di seluruh negara.dan Pusat-pusat Pengajian Tinggi Tempatan (4) . dan diterbitkan pada tahun 1986 dalam bentuk buku berjudul Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan (8) (seterusnya disebut PEJYD). Kemudian. dan Thailand (7) . v) Dalam tahun 1987. . Singapura. Brunei Darussalam. Senarai kata masukan adalah berdasarkan senarai kata masukan dalam buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (11) (1998). vi) Dengan berdasarkan PEJYD (1987) itu. serta beberapa perwakilan rasmi dari negara Indonesia. pusat pengajian tinggi. termasuk mereka yang fasih dalam bahasa Arab dan ahli agama Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka telah menyusun Daftar Ejaan Rumi-Jawi (10) yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1988. dan Dewan Bahasa dan Pustaka) yang diadakan pada 9-11 April 1984 di Terengganu. serta beberapa penerbitan Jawi yang lain. Berhad (6) . iv) Cadangan yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Ejaan Jawi DBP telah diterima dengan baik oleh peserta Konvensyen di Terengganu itu. Konve nsyen ini dihadiri oleh 150 orang pakar tentang ejaan Jawi. danDaftar Ejaan Melayu [JawiRumi] tahun 1949). iii) Hasil kajian Jawatankuasa Ejaan Jawi DBP (1983) itu dibentangkan dalam Konvensyen Tulisan Jawi (Anjuran Yayasan Islam Terengganu. naskhah pedoman tersebut diperkemas dan diterbitkan sebagai edisi kedua dengan judul PEJYD (9) yang sama pada tahun 1987.

terutama perkataan pinjaman dan serapan daripada bahasa Arab. 3. yakni yang disusun oleh Almarhum Zainal Abidin bin Ahmad (Za'ba). 1949). Dewan Bahasa dan Pustaka sedang menyus un edisi kedua Daftar Ejaan Rumi-Jawi . (iv) menjelaskan yang kabur. . maka cara pengejaan kata dalam tulisan Jawi bagi semua bentuk kata dasar dan kata terbitan umum dapat diselesaikan dan disebarkan. dan (v) mengemaskan yang longgar. Buku cetakan kedua tahun 1989 ini memansuhkan penggunaan buku cetakan pertama tahun 1988. Sebaliknya yang dihasilkan hanyalah Sistem Ejaan Jawi Za'ba yang diperkemas dan dinyatakan semula dengan perkataan baru".1. 3. Daftar ini akan mengandungi semua kata dasar dan kata terbitan yang terdapat dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu umum dewasa ini. Dengan itu.2. 1). (ii) melengkapkan yang kurang. Beberapa kesalahan pengejaan kata yang masih terdapat di dalamnya akan dibetulkan supaya sesuai dengan PEJYD . Dengan terbitnya daftar ini kelak. hlm.Dengan landasan yang demikian. viii) Kini. landasan yang digunakan bagi usaha penyempurnaan ejaan Jawi ialah Ja wi Za'ba (1941. iaitu (i) mengekalkan yang sudah kemas. Proses penyempurnaan terhadap Jawi Za'ba itu dilakukan dengan lima kegiatan atau perkara (13) . (Kertas Kerja 1984. (iii) mengadakan yang tiada. daftar ini telah disemak semula dan diterbitkan cetakan kedua pada tahun 1989 (12) .Dasar penyempurnaan ejaan jawi: Dasar penyempurnaan ejaan Jawi tahun 1986 cukup jelas. Ciri-ciri Utama Dalam Sistem Ejaan Jawi yang Disempurnakan (1986). iaitu mewujudkan sistem ejaan Jawi untuk keperluan masa kini dan keperluan masa depan dengan berlandaskan sistem ejaan Jawi yang sedang digunakan. Dalam cetakan kedua ini.vii) Daftar Ejaan Rumi-Jawi (1988) ini telah diterima dengan pelbagai reaksi oleh pengguna kerana terdapat beberapa banyak kesalahan pengejaan kata. rumusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Ejaan Jawi DBP sebagaimana yang diterima oleh Konvensyen Tulisan Jawi (1984) itu "bukanlah menghasilkan sesuatu sistem ejaan Jawi yang baru yang sama sekali menyimpang darip ada sistem ejaan sekarang. 3. terdapat pembetulan terhadap beberapa perkataan yang dicetak salah atau kurang tepat pengejaannya dalam cetakan pertama. Berdasarkan pandangan beberapa orang pakar.

Dalam kertas kerja ini. apabila diteliti PEJYD dengan saksama. Kesemuanya terdapat 37 huruf. Ini sama dengan Jawi Za'ba. [d] da. semua 30 huruf daripada tulisan Arab klasik dan tujuh yang disesuaikan bentuknya daripada huruf Arab. Maklumat yang dimaksudkan itu ialah kaedah atau aturan yang berupa "pembaikan" dan kaedah atau aturan yang berupa "tambahan" kepada Jawi Za'ba. [w] wau dan [y] ya. kami akan menampilk an kaedah atau aturan yang berupa "pembaikan" dan "tambahan" yang menjadikan Jawi Za'ba itu lebih sempurna sebagaimana yang termaktub dalam PEJYD . iaitu [b] ba. iaitu hampir kesemuanya dengan pelambangan satu lawan satu antara huruf dengan fonem atau bunyi. lebih kaya daripada huruf Arab sendiri. Perkara ini dilihat dari sudut sistem huruf sebagai sistem bagi lambang bunyi atau lambang fonem.Sebagai kesimpulannya.4. huruf Jawi lebih lengkap untuk melambangkan semua fonem atau bunyi Melayu jati dan bunyi atau fonem pinjaman yang ada dalam bahasa Melayu moden kini. [j] jim. [t] ta dan ta marbutah.1. [h] ha (simpul). iaitu. 4.3. [r] ra. Perinciannya: i) Tiga belas konsonan jati Melayu dilambangkan de ngan 13 huruf daripada bahasa Arab. [k] kaf. Dalam PEJYD . [n] nun. iaitu maklumat yang tidak terdapat dalam Jawi Za'ba.3. Kedua-dua aspek "pembaikan" dan "tambahan" ini disifatkan sebagai kebaikan-kebaikan PEJYD yang disimpulkan sebagai melebihi sistem ejaan lama. [m] mim. 4. ternyatalah kepada kita dua kumpulan maklumat yang baru di dalamnya. [s] sin. Pelambangan Bunyi atau Fonem. . malah. 3. dan bukan huruf sebagai ejaan atau tulisan semata-mata. [l] lam.Pelambangan Konsonan. Contoh-contoh ejaan lama yang disenaraikan di sini boleh berupa ejaan Jawi Za'ba atau ejaan yang tidak disenaraikan dalam Daftar Ejaan Melayu (Jawi-Rumi) Za'ba tahun 1949 tetapi digunakan sebagai ejaan Jawi Lama. Kesemua fonem konsonan jati dan fonem pinjaman yang terdapat dalam bahasa Melayu moden kini dapat dilambangkan oleh huruf huruf Jawi dalam PEJYD . Ini lebih lengkap daripada Jawi Za'ba.

Dengan aturan baru dalam PEJYD ini. terdapat tiga huruf yang biasa digunakan sebagai lambang hentian glotis penutup suku kata atau di akhir kata. [ny] nya dan [ng] nga. [g] ga. Ini pembaikan kepada Jawi Za'ba / Lama. di samping penggunaan huruf kaf dan qaf bagi kata kata tertentu. Manakala huruf hamzah (yang melambangkan hentian glotis) hanya terdapat di akhir kata pinjaman daripada bahasa Arab. huruf kaf digunakan sebagai lambang bagi konsonan [k] (bukan hentian glotis. tetapi plosif lelangit lembut tak bersuara) di akhir kata bahasa Inggeris dan bahasa -bahasa Eropah yang lain. Tidak ada kekecualian dalam aturan ini. Huruf qaf dipilih kerana sudah banyak penggunaann ya dalam Jawi Lama. Perinciannya: a) Menggunakan huruf ( ) sahaja sebagai lambang bagi bunyi hentian glotis di akhir kata jati bahasa Melayu. iaitu huruf qaf. kaf dan hamzah yang ketiga -tiganya digunakan tanpa aturan yang tertentu -. iaitu [p] pa. Contohnya: Rumi Budak Baik Pokok Za'ba PEJYD Berikutan aturan itu. [c] ca. dapat dikenal dengan mudah asal sesuatu kata (etimologi) dalam bahasa Melayu dengan cuma melihat kepada huruf akhir kata tersebut sama ada kaf atau qaf atau hamzah.seolah-olah konsonan hentian glotis itu mempunyai tiga nilai bunyi yang berbeza. . Dalam Jawi Za'ba / Lama.ii) Lima bunyi konsonan jati dilambangkan denga n huruf Arab yang diubahsuai tanda titiknya. Ini sama dengan Jawi Za'ba. Ini suatu kebaikan bagi kaedah mengajar dan belajar Jawi baru. iii) Bunyi konsonan jati Melayu hentian glotis [?] dilambangkan dengan huruf hamzah (di awal) atau huruf qaf (di akhir).

dan bukan di atas alif atau di bawah alif atau di atas garis dasar. ha. syin dan fa digunakan juga untuk melambangkan bunyi daripada bahasa Inggeris dan Eropah [z]. khusus bagi hamzah di antara kata sendi [di dan ke] atau awalan [di-. Huruf zai.dan se-] dengan kata dasar yang bermula dengan vokal). Jawi Za'ba/Lama menggunakan sama ada huruf ba atau wau atau fa tanpa aturan yang jelas. iv) Empat belas fonem atau bunyi konsonan Arab yang diterima menjadi bunyi pinjaman dalam bahasa Melayu ialah yang dilambangkan dengan huruf tha. fa. zai. syin. ghain. [sy] dan [f] satu per satu. Ini sama dengan Jawi Za'ba/Lama.b) Menggunakan huruf hamzah sebagai lambang hentian glotis Melayu yang membuka suku kata kedua yang bermula denga n vokal (yakni. sod. Ini pembaikan terhadap Jawi Za'ba/Lama. zo. ke. Semua kata daripada bahasa Arab yang mengandungi huruf-huruf ini diterima dan dikekalkan huruf dan bentuk ejaan katanya dalam bahasa Melayu. Ini tambahan kepada Jawi Za'ba. v) Fonem [v] pinjaman daripada bahasa Inggeris dilambangkan dengan huruf baru va. Contoh: Rumi Di atas Ke atas Diatasi Keagamaan Seagama Za'ba/Lama PEJYD Hamzah diletakkan di tengah baris. Contoh: Rumi Za'ba/Lama PEJYD . ain. Huruf baru va ini dicipta sebagai padanan bagi huruf rumi [v] untuk menulis atau mengeja kata daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah lain yang menggunakan aksara Latin yang mengandungi huruf tersebut. to. dan qaf. dod. iaitu wau bertitik di atas ( ). zal. kha. kecuali beberapa kata yang disesuaikan ejaannya (hurufnya) dan bentuknya dengan kaedah sebutan Melayu jati.

4. tetapi dilambangkan dengan alif-wau apabila di awal kata dasar. d) Vokal [u] dan [o] dilambangkan dengan huruf wau pada semua suku kata terbuka atau suku kata tertutup. apabila semua huruf Jawi tersebut diperlukan padanannya dalam ejaan Rumi. dan ya. e) Vokal [a] dan pepet tidak dilambangkan dengan alif jika terletak dalam suku kata tertutup (pola KVK). bagi menuliskan atau mengeja istilah agama Islam. tetapi dilambangkan dengan alif-ya apabila di awal kata dasar. maka terpaksalah disediakan huruf-huruf Rumi yang sesuai yang dapat melambangkan kesemua bunyi Arab yang disusun menurut kaedah transliterasi yang berbeza daripada huruf Rumi biasa. tidak dibezakan nilai panjang atau pendek bunyi vokal seperti yang terdapat dalam sistem bunyi vokal bahasa Arab.2. Kaedah huruf Rumi transliterasi ini dapat juga dilihat dalam buku Pedoman Transliterasi Huruf Arab Ke Huruf Rumi (14) tahun 1984. c) Vokal [i] dan [e] dilambangkan dengan huruf ya pada semua suku kata terbuka atau suku kata tertutup. Sehinggakan. Ini menjadikan tulisan Jawi memiliki sistem abjad dan sistem huruf yang lebih lengkap daripada abjad dan sistem huruf Rumi. .Pelambangan Vokal: i) Enam fonem vokal Melayu dalam PEJYD dilambangkan dengan tiga huruf Jawi seperti dalam Jawi Za'ba. Ini memperkemaskan Jawi Za'ba/Lama. b) Alif yang melambangkan vokal pepet (iaitu sama ada sebagai satu suku kata atau sebagai permulaan suku kata) hanya hadir di kedudukan awal kata dasar. seperti [s] bagi sod.Visa Universiti Subversif vi) Semua huruf Jawi yang berasal daripada tulisan bahasa Arab digunakan dalam PEJYD . iaitu alif. Dalam sistem Jawi. wau. Perincian: a) Vokal [a] dilambangkan dengan alif jika di awal kata dasar atau pada suku kata terbuka.

ia itu . Dengan ini.ii) Huruf ya tanpa titik (alif maqsurah). kita mengurangkan fungsi huruf ya. diterima dalam PEJYD menjadi huruf yang berbeza fungsinya daripada huruf ya biasa (ya bertitik). Diftong [oi] ditulis dengan huruf wau-ya. Contoh: Rumi Rasionalisme Idealisme Amilase Lipase Za'ba/Lama PEJYD Fungsi tambahan ya tanpa titik dalam PEJYD ini sama sekali tidak menjejaskan fungsinya yang sedia sebagai alif maqsurah yang diterima dalam kata pinjaman daripada bahasa Arab seperti (Allah Taala) dan (Musa). Ini tambahan kepada Jawi Za'ba/Lama. khususnya yang terdapat pada akhiran -isme dan -ase dalam kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Ini menyebabkan huruf ya boleh dibaca sebagai vokal atau diftong dalam kata yang homografik sifatnya. diftong [au] dilambangkan dengan alif-wau. Diftong [ai] dilambangkan dengan alif -ya. diftong [ai] menggunakan huruf ya yang digunakan juga bagi vokal [i] dan [e]. 4.3. Ini memperkemas aturan dalam Jawi Za'ba/Lama. huruf ya tanpa titik dalam PEJYD melambangkan dua fonem vokal: (i) Sebagai lambang vokal [a] panjang di akhir kata pinjaman daripada bahasa Arab dan (ii) sebagai lambang vokal pepet di akhir kata pinjaman daripada bahasa Inggeris.Pelambangan Diftong: i) Dua daripada tiga bunyi diftong dalam bahasa Melayu dilambangkan dengan huruf baru dalam PEJYD . Ya tanpa titik ini diberi satu fungsi tambahan. Perincian: a) Dalam Jawi Lama. iaitu sebagai padanan bagi huruf [e] yang melambangkan bunyi pepet pada akhir perkataan. iaitu . Dengan menggunakan alif -ya sebagai lambang diftong [ai].

Dengan ini juga. dapatlah kita bezakan homograf yang mengandungi diftong [au] daripada yang mengandungi vokal [u] atau [o] dengan jelas. dan diftong [ai] -.kepada tiga sahaja. vokal [o].kepada tiga sahaja. iaitu cuma bagi lambang vokal dan konsonan. kita juga mengurangkan fungsi huruf wau.konsonan [y]. dan diftong [au] -. . kole Za'ba/Lama PEJYD b) Begitu juga.daripada empat bunyi -. Ini menyebabkan huruf wau boleh dibaca sebagai vokal atau diftong dalam kata yang homografik bentuknya. Dengan ini juga. vokal [i]. diftong [au] menggunakan huruf wau yang digunakan juga bagi vokal [u] dan [o]. dalam Jawi Lama.konsonan [w]. vokal [u]. iaitu daripada empat bunyi -. iaitu cuma sebagai lambang bagi vokal dan konsonan. Contoh: Rumi Lampau Lampu Kilau Kilo Za'ba/Lama PEJYD Menggunakan bentuk ejaan yang berlainan bagi dua kata yang sebutan dan maknanya berbeza tentulah lebih mudah daripada hendak menentukan sebutan dan makna bagi kata homograf dengan semata-mata berdasarkan penggunaan dalam konteks ayat. vokal [e]. dibezakan dengan jelas homograf yang mengandungi diftong [ai] daripada yang mengandungi vok al [i] atau [e]. Contoh: Rumi Petai Peti Kulai Kuli. Dengan menggunakan alif-wau sebagai lambang diftong [au].

khas . kecuali bagi beberapa kata tertentu daripada bahasa Arab dan beberapa kata Melayu ejaan klasik sahaja (15) . Kata-kata tersebut perlu diperlihatkan bentuk visualnya dalam ejaan Jawi yang seharusnya sejajar cara pelambangan vokalnya dengan bentuk visual dalam ejaan rumi. yang dipinjam ke dalam bahasa Melayu (16) . bab . Yang menjadi masalah pokok yang .Ejaan Kata Dasar Dua Suku Kata: Perkara pokok yang menarik perhatian kita dalam sistem ejaan Jawi ialah tentang penggunaan huruf vokal alif.1. dan . Dalam Eja an Jawi Lama. kad . jam . iaitu bagi semua kata Melayu Jati dan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris atau bahasa -bahasa lain. berertilah bahawa semua kata ekasuku tertutup ditulis dengan huruf vokal. plat . kecuali daripada bahasa Arab. tertutup atau terbuka. hal . Contoh: Sah .Ejaan Kata Ekasuku: PEJYD memperkenalkan aturan ejaan kata ekasuku yang berpola KVK yang mudah berbanding dengan ejaan Jawi Za'ba/Lama. dam . Dengan ini. Contoh: Wang . ada kata yang menggunakan alif. Ini menyelaraskan aturan Jawi Za'ba/Lama. 5. yang pelbagai ragamnya dalam ejaan Za'ba/Lama. Perincian: i) Semua kata ekasuku tertutup dengan vokal [a] dieja dengan huruf alif. wau dan ya dalam kata dasar dua suku kata. ii) Semua kata ekasuku yang berasal daripada bahasa Arab dikekalkan bentuknya yang asal: Sama ada dengan huruf vokal atau tanpa huruf vokal. ada kata yang tanpa alif. Pengejaan Kata Dasar: PEJYD menyelaraskan dan mengurangkan penggunaan aturan yang berbagai-bagai atau yang banyak bagi mengeja kata -kata dalam sesuatu kategori pola ejaan yang sama yang terdapat dalam Jawi Za' ba/Lama.5. dam (sejenis permainan). Aturan ini diperlukan kerana sudah banyak terdapat kata ekasuku daripada bahasa asing. 5.2. terutama daripada bahasa Inggeris. mad .

ada yang menggunakan huruf alif. pengguna yang tidak peka kerap membuat kesalahan mengeja huruf vokal tersebut. dan beberapa kriteria yang lain. Ini sama dengan Jawi Za'ba. lebih sera gam sifatnya. [e-o]. [a-u]. Walaupun. ra.Ejaan Kata Dasar Berpola KV-KV Dalam PEJYD dirumuskan lima aturan pengejaan kata dasar yang berpola KV-KV ini. Ini sama dengan Jawi Za'ba. [i-a]. wau atau nga. Ini menyelaraskan dan mempermudah pelbagai aturan yang terdapat dalam Jawi Za'ba/Lama. maka huruf vokal (alif.2. [i-u]. iaitu ejaan menurut kaedah dal -ra-lam-wau-nga. iv) Apabila KV-KV itu [KV-ka] atau [KV-ga]. Ini semua menjadi beban bagi ingatan dalam proses pembelajaran Jawi dan. lebih mudah dimengerti. Sistem yang dirumuskan dalam PEJYD memperlihatkan aturan yang lebih sederhana bentuknya. iaitu suku kata kedua berupa konsonan kaf atau ga. iaitu lanjutan daripada kaedah dal -ralam-wau-nga. huruf alif digunakan di suku kata pertama sahaja sekiranya suku kata kedua tidak bermula dengan huruf konsonan dal. lam. 5. [u-i]. lam. Jawi Za'ba/Lama itu bersistem atau berperaturan. maka huruf vokal (alif. [o-a]. [uu]. akibatnya. huruf alif digunakan di keduadua suku kata sekiranya suku kata kedua bermula dengan huruf dal. ra.memperlihatkan ketidakseragaman itu ialah kata yang mengandungi vokal [a]. Perincian: i) Apabila KV-KV itu [Ka-Ka]. [u-a]. jika diteliti dengan saksama. iii) Apabila KV-KV itu bukan [Ka-Ka] (iaitu gabungan vokal berpola [a-i]. Kami akan mempamerkan beberapa pembaikan atau penambahan yang dilakukan terhadap ejaan Jawi Za'ba/Lama itu sekadarnya. wau atau ya) digunakan dikedua -dua suku kata terbuka itu. [e-a]. ada yang tidak. [o-e] atau [o-o]).1. iaitu berdasarkan jenis vokal (keenam-enam vokal) di kedua-dua suku kata yang terlibat. . ii) Apabila KV-KV itu [Ka-Ka] juga. [i-i]. tetapi sistem atau peraturan itu terlalu banyak ragamnya dan banyak pula mengandungi kekecualian yang berbagai-bagai. dan lebih senang menulisnya atau menggunakannya. wau atau nga.

maka huruf vokal (alif. wau atau ya) digunakan di suku kata kedua sahaja. Ini sama dengan ejaan Jawi Za'ba/Lama. [ui].wau atau ya) digunakan di suku kata yang pertama sahaja. maka huruf vokal (alif. v) Apabila KVK-KV itu bukan [KVK-ka] atau [KVK-ga] (iaitu gabungan vokal berpola [i-a]. Ini sama dengan Jawi Za'ba/Lama. [o-e] atau [o-o]). wau atau ya) digunakan di suku kata kedua sahaja. ii) Apabila KVK-KV itu [KaK-ka] atau [KaK-ga] (iaitu suku kata kedua mengandungi huruf konsonan kaf atau ga). maka huruf vokal tidak digunakan di kedua -dua suku kata. iaitu ejaan menurut kaedah ka-ga. Ini sama dengan ejaan Za'ba/Lama. [e-o]. [i-i]. iii) Apabila KVK-KV itu bukan [KaK-ka] atau [KaK-ga] (iaitu gabungan vokal berpola [a-a]. [u] atau [o] di suku kata pertama. wau atau ya) digunakan di suku kata kedua sahaja.Ejaan Kata Dasar Berpola KVK -KV: Dalam PEJYD dirumuskan lima aturan pengejaan kata das ar yang berpola KVK-KV. maka huruf vokal (alif. [u-a]. [i-u]. Ini menyeragamkan ejaan Jawi Lama. [o-a]. Ini menyeragamkan ejaan Jawi Lama. [a-i] atau [a-u] dengan konsonan di suku kata kedua bukan kaf atau ga). v) Apabila KV-KV itu terdiri daripada suku kata pertama dengan vokal pepet. [e]. Ini menyelaraskan atau menyeragamkan aturan ejaan Jawi Za'ba/Lama.2. maka huruf vokal (alif. 5. .2. Perincian: i) Apabila KVK-KV itu mengandungi vokal pepet di suku kata pertama. iv) Apabila KVK-KV itu [KVK-ka] atau [KVK-ga] (iaitu suku kata kedua mengandungi konsonan kaf atau ga) dengan vokal [i]. Ini menyelaraskan dan mempermudah pelbagai aturan yang terdapat d alam Jawi Za'ba/Lama. wau atau ya) digunakan di kedua -dua suku kata. maka huruf vokal (wau atau ya) digunakan di suku kata pertama sahaja. [u-u]. [e-a].

Ini sama dengan ejaan Jawi Za'ba. huruf vokal (wau atau ya) digunakan di suku kata kedua sahaja sekiranya vokal di suku kata kedua ini bukan [a].4. [e-a]. vi) Huruf vokal digunakan di kedua -dua suku kata yang berpola KV-VK (iaitu urutan dua vokal di tengah kata dasar). huruf vokal (alif) tidak digunakan di kedua -dua suku kata. iii) Apabila KV-KVK itu [Ke-KaK].3. [i-u]. [e-e]. 5. Ini sama dengan Jawi Za'ba. Perincian: i) Bagi pola V-KVK. [e-o]. V-KVK.2. iv) Apabila KV-KVK mengandungi vokal pepet di suku kata pertama. huruf vokal (alif. [oo]. [u-a] dan [o-a]). [u-i] dan [u-u].5. Ini menyelaraskan beberapa pengejaan kata dalam Jawi Za'ba/Lama. Ini sama dengan ejaan Jawi Za'ba. Ini sama dengan Jawi Za'ba. alif-wau atau alif-ya) digunakan di suku kata pertama sahaja sebagai pemula kata.Ejaan Kata Dasar Berpola VK-KVK dan KVK-KVK: Dalam PEJYD dirumuskan sejumlah empat aturan pengejaan kata dasar yang berpola VK -KVK dan KVK-KVK.Ejaan Kata Dasar Berpola V-VK. v) Huruf vokal digunakan di kedua -dua suku kata KV-KVK bagi pola yang berikut: [a-i]. ii) Apabila KV-KVK mengandungi vokal [a] di suku kata kedua. huruf vokal digunakan di suku kata pertama sahaja sekiranya vokal yang pertama bukan pepet. [o-e]. Perincian: i) Huruf vokal tidak digunakan di kedua -dua suku KVK-KVK apabila kedua-duanya mengandungi sama ada vokal [a] atau pepet. [i-i]. . [a-u]. KV-VK dan KVKVK: Sejumlah enam aturan pengejaan kata dasar yang berpola KV KVK dirumuskan dalam PEJYD .2. huruf vokal (wau atau ya) hanya digunakan di suku kata pertama (iaitu pola [i-a]. ii) Apabila vokal [a] atau pepet terdapat di suku kata kedua sahaja. Ini sama dengan Jawi Za'ba.

[i-u]. 5. [o-e]. [pepet-i] dan [pepet-u]). alif-wau atau alif-ya) digunakan di suku kata pertama sahaja sebagai pembuka kata sekiranya suku kata kedua mengandungi vokal [a] atau pepet. huruf vokal (alif. serta yang mempertentangkan vokal [u] atau [o] dengan diftong [au].Penghindaran Bentuk Homograf: Pengejaan kata dasar dwisuku dalam PEJYD telah menampilkan dua rumusan yang memberi manfaat kepada sistem ejaan Jawi ini dan penggunanya dari segi mengurangkan bentuk homograf dengan tujuan untuk menghindarkan kekeliruan bacaan dan pengenalan makna kata. [a-e]. vi) Huruf vokal digunakan di kedua -dua suku kata VK-KVK sekiranya kata tersebut tidak mengandungi vokal [a] atau pepet. Contohnya: Homograf yang dieja bagi guli dangulai dieja semula menjadi: = guli . v) Bagi pola VK-KVK. dan (ii) penghapusan homograf yang mempertentangkan vokal [i] atau [e] dengan diftong [ai]. [i-i]. [o-o].iii) Apabila vokal [a] atau pepet terdapat di suku kata pertama sahaja. Dua rumusan tersebut ialah (i) penghapusan homograf yang mempertentangkan vokal [a] dengan pepet.3. Homograf dihapuskan bagi membezakan bunyi diftong [ai] dan [au] dengan bunyi vokal [i] atau [e] dan [u] atau [o]. Ini menyelaraskan pengejaan beberapa kata dalam Jawi Za'ba. [a-u]. [a-o]. iv) Apabila kata yang berpola KVK -KVK tidak mengandungi vokal [a] atau pepet. lihat bahagian Pelambangan Diftong. maka huruf vokal (wau atau ya) digunakan di kedua -dua suku kata tertutup itu (iaitu pola [e-e]. [e-o]. Ditetapkan diftong dieja dengan alif -ya [ai] dan alif-wau [au] yang dibezakan daripada vokal ya [i] atau [e] dan wau [u] atau [o]. [u-i] dan [u-u]). Ini menyelaraskan pengejaa n beberapa kata dalam Jawi Za'ba. i) Untuk penjelasan tentang diftong. huruf vokal (wau atau ya) hanya digunakan di suku kata kedua (iaitu pola [a-i].

. dan dilambangkan dengan alif dalam suku kata tertutup untuk membezakannya daripada pepet bagi kasus homograf dalam ejaan Jawi Za'ba.= gulai ii) Homograf dikurangkan dengan cara membezakan ejaan bagi kata yang berlainan maknanya. iii) Vokal [i]. Vokal [a] tidak dilambangkan dengan huruf di semua suku kata tertutup. Vokal pepet hanya dilambangkan dengan alif apabila membuka kata. alif-ya atau alif-hamzah menurut kedudukan dan fungsi masing-masing. Contohnya: Homograf bagi lantik dan lentik dieja semula menjadi: = lantik = lentik Pengemasan yang dibuat ialah dengan menggunakan huruf alif sebagai lambang bagi vokal [a] di suku kata tertutup untuk membezakannya daripada vokal pepet yang tidak dilambangkan dengan huruf (17) . alif-wau. dan dilambangkan dengan ya tanpa titik apabila mengakhiri kata. kecuali apabila membuka kata atau membuka suku kata. [e]. kecuali suku kata akhir dengan kaf atau ga. ya. [u] dan [o] perlu dilambangkan dengan huruf vokal di semua suku kata terbuka atau tertutup. Huruf yang digunakan ialah wau.Rumusan Pengejaan Kata Dasar Dwisuku: Daripada perincian tentang aturan penulisan huruf vokal dalam kata dasar dua suku kata yang dipaparkan di atas itu dapatlah diringkaskan sistem pelambangan vokal dan penggunaan huruf vokal Jawi pada kata dasar dwisuku terbuka dan tertutup itu kepada kaedah yang berikut: i) Vokal [a] dilambangkan dengan alif di semua suku kata terbuka.4. iaitu khusus bagi kasus homograf yang mempertentangkan vokal [a] dengan vokal pepet. dan suku kata akhi r terbuka menurut kaedah dal -ra-lam-wau-nga. 5. ii) Vokal pepet tidak dilambangkan dengan huruf di semua posisi tengah terbuka atau di suku kata tertutup.

ba. Penggunaan huruf pada suku kata yang lain harus terikat kepada ejaan yang telah ada. ta. nun. jim. Ejaan Kata Terbitan: Pada umumnya. (ii) dal-ra-lam-wau-nga dengan ra. pola [Ki-Ka-Ka] atau [Ku-Ka-Ka]. semestinya. (v) pola Ker -KV dengan ta. sekadar contoh. 6. dan (vi) pola KuK-KuK menjadi [KK-KuK]. buka semua mesti ditulis tanpa huruf vokal di suku kata pertama. Antara kaedah lama yang dikekalkan dalam PEJYD ialah kaedah dal-lam-ra-wau-nga bagi pola [Ka-Ka] dan kaedah ka -ga bagi semua pola suku kata. kata pinjaman daripada bahasa Arab). dan KVm -KV dengan ba. lebih baik dieja semula dengan huruf ya atau wau di suku kata pertama (kecuali. Dengan ini. ca. 5. (iv) pola Kur -KV dengan ba. Pembaikan atau pengemasan yang ketara . (iii) pola KVr KV dengan ta. Rumusan ini dengan sendirinya melupuskan aturan-aturan yang pelbagai dalam kaedah ejaan Jawi Lama itu. kaedah pengejaan kata dasar tiga suku kata atau lebih tidak berbeza dengan kaedah dalam ejaan Jawi Za'ba/Lama. ga. ii) Yang perlu diperkemas ialah pengejaan semula beberapa kata tertentu supaya sesuai dengan keseluruhan sistem penggunaan huruf vokal bagi kata dasar dua suku kata.5. Kaedah yang digunakan ialah dengan menetapkan bahawa aturan penggunaan huruf vokal pada dua suku kata yang terakhir perlulah selaras dengan aturan bagi kata dasar dua suku kata. jim. sim. tidaklah terpakai lagi aturan -aturan yang terbukti telah begitu banyak menjadikan sistem ejaan Jawi Lama lebih rumit dan membebankan ingatan. ya.Ejaan Kata Dasar Tiga Suku Kata atau Lebih: i) Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PEJYD . Bagi kasus tiga suku kata.iv) Kaedah-kaedah yang disebut pada (i) hingga (iii) di atas merupakan rumusan perkaedahan dalam PEJYD yang menggantikan kepelbagaian aturan dan kaedah yang terdapat dalam ejaan Jawi Za'ba. rumusan yang dibuat dalam PEJYD tentang penulisan kata berimbuhan atau kata terbitan adalah sama dengan yang terdapat dalam ejaan Jawi Za'ba. Antara kaedah yang lupus itu termasuklah aturan-aturan (i) dal-ra-lam-wau-nga dengan ba.

Tujuannya untuk mengelakkan kekeliruan pembacaan. ejaan kata dasar berubah apabila menerima akhiran sehingga menyebabkan wujud dua bentuk ejaan bagi sesuatu kata dasar. serta akhiran -an dan -i yang sering menimbulkan masalah dalam ejaan Jawi Lama.(huruf dal).danse. bergantung kepada jenis huruf akhir pada akhir kata dasar yang ditetapkan. . iaitu dengan menggunakan akhiran (a) hamzah -nun atau (b) alifnun. Contoh: tari menjadi tarian .(huruf sin) serta kata depan di (huruf dal) dan ke (huruf kaf) perlu dirangkaikan dengan kata dasar seperti merangkaikan awalan dengan kata dasar dalam ejaan Rumi. Perincian: a) Akhiran hamzah-nun ditambah selepas alif di akhir kata dasar. penyebatian atau perangkaian antara awalan dengan kata dasar diperlihatkan dalam bentuk sisipan huruf hamzah selepas huruf alif. ejaan kata dasar tidak berubah apabila menjadi kata yang berimbuhan. Contoh: Buru menjadi buruan . Contoh: Kata Dasar (atas) (atas) (utara) (indah) (indah) Kata Berawalan (di atas) (diatasi) (ke utara) (seindah) (keindahan) ii) Ejaan kata terbitan dengan akhiran < -an> : Dikurangkan aturannya daripada empat cara yang dalam ejaan Jawi Lama kepada tiga cara sahaja. Dalam hal ini. bagi kata dasar yang bermula dengan vokal. atau (c) nun. ke.dalam PEJYD ialah tentang penulisan awalan di-. ke. surat menjadi suratan .dan kata depan di dan ke. Dengan ini. Ini memperkemas aturan ejaan Jawi Za'ba.(huruf kaf) dan se. c) Akhiran nun ditambah selepas ya dan semua konsonan yang lain. i) Awalan di. Dalam ejaan lama. Contoh: cela menjadi celaan . b) Akhiran alif-nun ditambah selepas wau di akhir kata dasar.

1. Kata kata tersebut ialah kata-kata yang asalnya dieja menurut kaedah baris (19) .7. Contohnya: Teks .PEJYD sudah disebarkan kepada masyarakat umum sejak tahun 1986 lagi. b) Kata-kata serapan daripada bahasa Arab yang sudah lama digunakan sebagai kata umum dalam bahasa Melayu dieja seperti ejaan bahasa Melayu. Ini sama dengan ejaan Jawi Za'ba. dan (ii) menggunakan tanda sempang ( -) apabila mengulang sebahagian kata (18) . iaitu (i) menggunakan tanda angka dua bagi menulis ulangan keseluruhan kata. Penyebaran Penggunaan Ejaan Jawi ( PEJYD ): 8. v) Ciri khusus dalam PEJYD ialah pengekalan aturan -aturan ejaan lama dan pengejaan beberapa kata yang sudah mantap penggunaannya. Pedoman ini menetapkan penulisan singkatan dalam huruf Jawi yang didapati selaras dengan cara menulisnya dalam ejaan Rumi dari segi penggunaan tanda titik. Gugus konsonan di akhir kata ditulis dengan memisahk an huruf yang bergugus itu. Perincian: a) Kata-kata istilah agama Islam dieja seperti bentuk asalnya (dalam ejaan Arab). iv) Satu rumusan yang agak menarik perhatian kita dalam PEJYD ialah tentang penulisan huruf singkatan. ii) Pengejaan kata ulang diselaraskan menjadi dua cara supaya tidak salah baca. iii) PEJYD memantapkan aturan ejaan kata pinjaman dan serapan daripada bahasa Arab yang dikategorikan kepada penggunaannya dalam konteks agama dan bukan agama. dan bukan nama huruf-huruf tersebut. 8. terutama istilah pinjaman daripada bahasa Inggeris. tetapi singkatan yang digunakan ialah huruf -huruf dalam abjad Jawi. aturan pengejaan gugus konsonan diadakan yang bertujuan memudahkan pembacaan dan penyebutan. Penjelasan tentang sistem ini dibuat melalui tulisan-tulisan di . i) Dalam penulisan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Beberapa Pembaikan dan Penambahan Lagi: Dalam PEJYD terdapat beberapa aturan mengeja yang lain lagi yang bertujuan membaiki dan mengemaskan sistem ejaan Jawi Lama.

perkembangan Ilmu. 8.Kerjasama DBP dengan pihak pelaksana PEJYD di sektor pendidikan: i) Semenjak PEJYD diterbit dan disebarkan pada tahun 1986. Dewan Bahasa dan Pustaka terus menyebarkan maklumat tentang PEJYD ini apabila diperlukan oleh masyarakat. Buku-buku yang diterbitkan ialah buku agama. dan ceramah yang diadakan untuk tujuan penyebaran.2.3. dan akan menerbitkan beberapa buku umum dan buku kanak-kanak. 8. tugas dan tanggungjawab DBP dalam pembinaan dan pengembangan ejaan Jawi adalah. . iv) DBP mengadakan kegiatan penyebaran maklumat tentang PEJYD untuk masyarakat. dan perkembangan sistem pendidikan yang maju.Dewan Bahasa dan Pustaka tidak terlibat dengan perancangan dan kawalan pelaksanaan penggunaan PEJYD di sektor pendidikan kerana perkara ini terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. ii) DBP bertanggungjawab memantapkan pedoman tersebut dari semasa ke semasa supaya sesuai dengan perkembangan bahasa Melayu. 8.4.Pada umumnya. Hanya dalam tahun 1991 ini sahaja baru timbul masalah yang agak besar apabila Maktab Perguruan Islam membuat ulasan terhadap PEJYD itu. iii) DBP menerbitkan buku-buku yang dalam tulisan Jawi dengan menggunakan PEJYD . serta membantu pe ngguna mempelajarinya dan menyebarkan penggunaannya. antara lain. Dewan Bahasa dan Pustaka juga bukanlah pihak yang secara tidak langsung bertanggungjawab melaksanakan penggunaan PEJYD dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah atau maktab perguruan. seperti yang berikut: i) DBP bertanggungjawab menyediakan pedoman PEJYD dan menerbitkannya untuk kegunaan masyarakat. Akhbar Utusan Melayu juga turut menerbitkan tulisan yang menjelaskan PEJYD secara bersiri walaupun akhbar tersebut belum menggunakan sistem baru ini secara menyeluruh.dalam majalah-majalah keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka. tidak ada masalah besar yang dihadapi oleh DBP berkaitan dengan pedoman tersebut.

Dipersetujui bahawa cadangan untuk meneliti semula beberapa aturan tertentu dalam Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan dengan tujuan memantapkannya akan dibuat secara berasingan.1. khususnya.ii) Usaha untuk menyelesaikan masalah yang dibangkitkan oleh Maktab Perguruan Islam dibuat dengan mengadakan mes yuarat khas di DBP pada 24 Julai 1991. 8.2.Semua Bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penggunaan ejaan Jawi bersetuju melaksanakan penggunaan Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang dirumuskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (Pedoman 1986. dan Maktab Perguruan Islam. Bahagian Pendidikan Guru.5. Bahagian Pendidikan Islam." "5. dan Pusat Perkembangan Kurikulum. Oleh sebab itu. mesyuarat merumuskan empat perkara sebagai persetujuan bersama (seperti di perenggan 8. iaitu Bahagian Pendidikan Guru.Dipersetujui supaya kaedah mengajar di Maktab Perguruan Islam.3. Dewan Bahasa dan Pustaka akan mengadakan kegiatan ini setelah mendapat maklumat yang lengkap daripada pihak-pihak yang ingin mencadangkan pemantapan pedoman tersebut.Keputusan Mesyuarat pada 24 Julai 1991 di DBP tentang pelaksanaan penggunaan PEJYD di sektor pendidikan (dipetik sepenuhnya daripada Minit Mesyuarat yang berkenaan): "5. Maktab Perguruan Islam juga bersetuju mematuhi dan akan melaksanakan Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan ini dalam pengajaran dan pembelajaran di maktab tersebut. Setelah membahaskan masalah yang dikemukakan oleh Maktab Perguruan Islam. Perkara ini tidak ada hubungannya dengan persetujuan untuk melaksanakan Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang sudah dipersetujui.5 di bawah)." "5. Daftar 1989). Mesyuarat tersebut dihadiri oleh DBP dan hampir semua pihak di Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan penggunaan ejaan Jawi di sekolah dan maktab perguruan. Pusat Perkembangan Kurikulum. diubahsuai supaya dapat menyampaikan pedoman Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan . Bahagian -bahagian yang terlibat itu ialah Bahagian Pendidikan Islam." .

Kesimpulan: Ringkasan daripada kertas kerja ini bermaksud yang berikut: i) Masalah yang ditimbulkan tentang ejaan Jawi baru-baru ini ialah masalah "pelaksanaan" di sektor pendidikan dan bukan masalah "isi" pedoman PEJYD . ii) PEJYD dipersetujui sebagai pedoman yang lebih sempurna berbanding dengan sistem ejaan Jawi yang lama."5. Perkara ini telah dibuktikan dengan sistem ejaan Rumi.3 petikan minit mesyuarat tersebut.4. Kebenaran tentang pe rkara ini akan diperoleh apabila falsafah dan matlamat penyempurnaan sistem tersebut difahami sebenar-benarnya. Pemantapan akan berlaku dalam proses penggunaannya.Dewan Bahasa dan Pustaka akan menulis satu kertas ringkas tentang latar belakang. kami ingin mengemukakan beberapa perkara yang bersabit dengan kaedah-kaedah dalam PEJYD yang telah dikenal pasti sebagai kaedah-kaedah yang perlu diperkemas dan dipermantap. dan apabila setiap aturan yang terkandung di dalamnya difahami secara keseluruhannya. Merujuk kepada persefahaman yang dibuat dalam mesyuarat di DBP pada 24 Julai 1991. sedangkan pihak-pihak pelaksana yang lain di Kementerian Pendidikan telah menerima. Pelaksana dan pengguna harus bersikap terbuka dan mencari kaedah untuk memahami dan menggunakan sesuatu yang baru yang dipersetujui sebagai kaedah yang lebih baik daripada yang lama. Usul: 1. iii) DBP berpendapat." 9. kaedah dan penjelasan tentang Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan untuk diedarkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pusat Kurikulum yang akan bersidang pada 14 Ogos 1991 yang akan datang. menggunakan dan menyebarkan PEJYD itu. sesuatu sistem ejaan memerlukan masa yang lama sebelum dapat digunakan dengan baik dan sebelum sistem itu sendiri mantap. 10. khususnya tentang perkara 5. Masalah tersebut timbul kerana pihak Maktab Perguruan Islam menolak PEJYD sebagai pedoman Jawi yang sah untuk digunakan di maktab tersebut. . bukan secara berpecah-pecah.

]. d.]. b. vii) Memantapkan beberapa aspek kaedah penulisan kata terbitan dengan awalan.Hujah-hujah tentang betapa perlunya kaedah-kaedah tersebut ditinjau semula untuk tujuan pemantapan tidaklah hendak kami sebut di sini secara khusus. vii. c. diperturunkan kaedah-kaedah tersebut: i) Memperkemas aturan penulisan huruf hamzah supaya huruf hamzah menepati kedudukannya dan fungsinya se bagai lambang bunyi hentian glotis. v) Mengkaji semula pengejaan kata yang sudah disenaraikan dengan tujuan untuk mensahihkannya dan mengurangkan kategori kata yang dikecualikan daripada kaedah. Mengusulkan supaya pihak-pihak yang berkuasa kerajaan dan pihak pihak lain yang berkenaan atau berkepentingan m engambil langkah melaksanakan Keputusan-keputusan dan Usul-usul Kongres Tulisan Jawi tahun 1984 yang belum dilaksanakan. III. 9. Untuk tujuan ini. [Rujuk PEJYD . 2. iv) Mengkaji semula kaedah yang boleh digunakan bagi meyakinkan pengguna tulisan Jawi bahawa pemilihan huruf qaf adalah paling sesuai sebagai lambang bagi bunyi hentian glotis di akhir kata -kata Melayu jati. iii. iii) Memperkemas cara penulisan huruf gugus konsonan di akhir kata atau akhir suku kata supaya lebih memantapkan bentuknya. 4. membina dan mengembangkan penggunaan tulisan Jawi di Malaysia. iii. tetapi kami suka mencadangkan supaya perkara tersebut dibahaskan oleh sebuah Jawatankuasa Tetap Ejaan Jawi yang ditubuh khusus dengan fungsi untuk berusaha memelihara. vi. perenggan III. [Rujuk PEJYD . a. . 4. vi) Mengkaji dengan teliti untuk mengadakan peraturan penulisan kata majmuk dalam sistem ejaan Jawi. v. 7. ii) Mengkaji semula penggunaan huruf dan cara penulisan singkatan dan akronim dalam Jawi. perenggan II.

4. 911 April 1984. 1982. Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan. cetakan pertama. Singapura. hlm. 9. Laporan Jawatankuasa Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia. 35 hlm. dan Puan Aminah binti Haji Harun. Tuan Haji Abdul Razak bin Abdul Hamid. 1949. Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan. cetakan pertama. 3. ya dan wau pada pola -pola tertentu sebagai pembaikan dan tambahan kepada sistem ejaan Jawi Za'ba.Bm. Antara penerbitan tentang ejaan Jawi yang diusahakan oleh Major Dato' Mohd.P. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Encik Awang Muhammad bin Amin.Catatan: 1. 36 hlm. Kuala Terengganu. Diraja. Tanjong Malim: Pejabat Karang Mengarang. . 1937. Majalah Dian (Digest) ialah majalah bulanan yang diterbitkan oleh Syarikat Dian Sdn. tahun 1941. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku edisi kedua ini memansuhkan buku edisi pertama tahun 1986. Kota Bharu Kelantan se jak tahun 1961. cetakan keempat. Tuan Haji Muhammad Bukhar i bin Lubis. 7. Sultan Idris Training College. Jawatankuasa Ejaan Jawi Dewan Bahasa dan Pustaka dipengerusikan oleh Tuan Haji Hamdan bin Haji Abdul Rahman. Edisi Jawi menggunakan sistem ejaan yang memperkenalkan penggunaan huruf vokal alif. Terutamanya akhbar Utusan Melayu dan majalah Utusan Qiblat . 1986. 131. cetakan pertama edisi kedua. 8. 5. Ahli -ahlinya ialah: Prof. 1987.) dan (ii) Daftar Ejaan Melayu (Jawi-Rumi). Sistem Ejaan Jawi Za'ba dapat dilihat dalam dua buah buku yang menjadi asas pedoman yang digunakan begitu meluas: (i) Pelita Bahasa Melayu Penggal I (Permulaan Nahu Melayu). Bhd. Encik Arbak bin Othman. 1958.B. (Kami menggunakan edisi terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. 6. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Madya Tuan Haji Amat Juhari bin Moain. Lihat: Keputusan-Keputusan dan Usul-Usul Konvensyen Tulisan Jawi. Said Sulaiman ialah buku Panduan Bagi Hejaan P.

1989. Rumusan Konvensyen Tulisan Rumi 1984 menetapkan supaya tidak menggunakan angka dua Ara b ( ) bagi penulisan kata ulang. 13. sebaliknya menggunakan tanda sempang seperti dalam ejaan Rumi. Ejaan Jawi bagi kata -kata daripada bahasa Inggeris ini semuanya ditulis dengan huruf alif. ban. 11. ram. ran. tidak wujud homograf bagi kasus ini. sah dan syak. 14. menerima penggunaan angka dua Arab ( ) bagi menulis kata ulang penuh. cetakan kedua. dan . 15.. Dalam ejaan Rumi. 9-11 April 1984. haj. gam. Pedoman Transliterasi Huruf Arab Ke Huruf Rumi. hak. 18. 1988. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. cetakan kedua. 1988. 401 hlm. Daripadanya. Lihat: Kertas Kerja Jawatankuasa Ejaan Jawi Dewan Bahasa dan Pustaka. cetakan pertama. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia dan Daftar Ejaan RumiJawi menyenaraikan lebih kurang 40 pasangan kata yang berpola KVK KVK yang mempertentangkan vokal [a] dengan vokal pepet di suku kata pertama. Jawatankuasa Ejaan Jawi DBP. 17. 20 hlm. cetakan pertama edisi kedua. sang. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia. tar dan tas. 1984. iaitu (yang). 1. termasuk kata yang sudah lama terserap yang dieja tanpa alif dalam Jawi Za'ba/Lama. saf. terdapat sejumlah 26 kata daripada bahasa Inggeris. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. das. Daftar Ejaan Rumi-Jawi. 12. Setakat ini. rap. Kata -kata daripada bahasa Arab tanpa alif yang dikekalkan termasuklah had. Daftar Ejaan Rumi-Jawi.10. hlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. termasuk kata ekasuku yang menggunakan gugus konsonan. Antara kata-kata lain yang dieja semula dengan sisipan alif termasuklah bam. 1988. Daftar Ejaan Rumi-Jawi (1989) menyenaraikan satu kata sahaja dengan ejaan klasik tanpa huruf alif. Konvensyen Tulisan Jawi. Daftar Ejaan Rumi-Jawi (1989) menyenaraikan hampir 80 kata ekasuku tertutup yang memiliki vokal [a]. rak. khat. cetakan pertama 198 hlm. 16. 198 hlm. Kata nyah sepatutnya dieja dengan alif ( ). cat. Tetapi. atas nasihat para pakar. Jumlah sebesar ini akan memberikan semacam kekacauan dalam sistem Jawi sekiranya homograf bagi kasus ini dibiarkan kekal.

menerima penggunaan tanda sempang bagi menulis kata ulang berimbuhan. projek kajian Bahagian Penyelidikan. "Sistem Baru Ejaan Jawi Bahasa Melayu". Perancangan Bahasa: Sejarah Aksara Jawi. itu. 19. 1991. 1989. jika. 1988. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Awang Mohamad Amin. 9 -11 April 1984. Julai 1991. ketika. . kita. Daftar Ejaan Rumi-Jawi. Amat Juhari Moain. beta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 608-624. kertas kerja Konvensyen Tulisan Jawi. Amat Juhari Moain. dari. "Satu Kajian terhadap Kaedah Ejaan Jawi Za'ba". 1983. Bibliografi. Jawatankuasa Ejaan Jawi Dewan Bahasa dan Pustaka. Setakat ini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (akan terbit). Beberapa kata yang lain telah dieja semula menurut peraturan yang ti dak dikecualikan. daripada dan manusia . Daftar Ejaan Rumi-Jawi (1989) telah menyenaraikan kata kata yang berikut yang diterima sebagai bentuk ejaan tradisi yang sahih: apa. Jurnal Dewan Bahasa. 1988. Daftar Ejaan Rumi-Jawi. cetakan kedua. ini. maka. Dewan Bahasa dan Pustaka (tidak terbit). cetakan pertama. teks kajian Maktab Perguruan Islam (tidak terbit). ada. 1991. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia. dia. "Sistem Ejaan Jawi yang disempurnakan". Kaedah Penyelarasan Ejaan Jawi. Rumusan ini dimaktubkan dalam PEJYD (1987). lima. cetakan pertama edisi kedua. pada. hlm. Kuala Terengganu.

Tanjong Malim: Pejabat Karang Mengarang. Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan. cetakan pertama. 9-11 April 1984. cetakan keempat. Pedoman Trasliterasi Huruf Arab Ke Huruf Rumi. Singapura. Zainal-'Abidin bin Ahmad. cetakan pertama edisi kedua. cetakan pertama. cetakan kedua. 1986. 1949.Konvensyen Tulisan Jawi. Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan. 1987. Daftar Ejaan Melayu (Jawi -Rumi). Kuala Terengganu. Pelita Bahasa Melayu Penggal I (Permulaan Nahu Melayu). . 1958. ID/JAWI-09 01 November 1991. 1988. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. kertas -kertas kerja dan "Keputusan-keputusan dan Usul-usul". Sultan Idris Training College. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zainal-'Abidin bin Ahmad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful