Pengenalan Kerja diamalkan di sekolah pada masa kini untuk membantu meningkatkan keupayaan individu dan keberkesanan pengajaran

dan pembelajaran. Pihak pengurusan telah lama mengamalkan kerja berpasukan di sekolah tetapi masih tidak begitu ketara dan terdapat memahami konsepnya. Dekad ke-21 ini menampakkan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) amat menggalakkan amalan pengurusan yang organisasi di bawahnya. . Antara penekanan yang diberikan adalah kerja berpasukan. Melalui kerja berpasukan dalam semua sektor akan dapat meningkatkan produktiviti, interaksi antara ahli dalam pasukan, memberi kepuasan kerja serta dapat bersama menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks. Definisi Kerja Berpasukan Menurut Yeop Hussin Bidin (2006), kerja berpasukan bermaksud kerjasama antara pengurus ataupun ketua jabatan yang bertanggungjawab merancang, dan kakitangan yang menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Ini kerana segala masalah dapat diselesaikan dengan tolak ansur dan muafakat. Justeru, pengurus dan ketua jabatan perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran mengurus kerja berpasukan. Mereka perlu didedahkan dengan ciri-ciri kerja berpasukan dan faedah yang bakal diperoleh. Sumbangan besar kerja berpasukan adalah muafakat dalam melaksanakan tugas ataupun projek. Firman Allah S.W.T: berkualiti dalam sebahagian guru masih kurang berpasukan merupakan satu cara kerjasama yang perlu

-1-

kepakaran.Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan dan bertakwa serta janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan. Melalui kerja berpasukan dapat menggalakkan penyataan perasaan. Kerja tugas bersama-sama. kerja berpasukan sama ada dari segi keupayaan. Mereka masing-masing adalah gabungan dan dan sebilangan individu yang mempunyai kompetensi yang saling bergantung kemahiran pengetahuan. yang mencabar. inovasi dan perkembangan fikiran ke arah penciptaan yang lebih kreatif. terutamanya bagi menyelesaikan kerja-kerja yang rumit. Aziz (2003) pula. kerja berpasukan juga merupakan salah satu dimensi yang boleh menyumbang ke arah peningkatan kualiti pendidikan. Merujuk Saari (1991). ia berfungsi sebagai sebuah berpasukan ialah sesuatu mempunyai akauntabiliti komitmen terhadap prestasi pasukan serta bersedia melaksanakan tugas -2- . pasukan kadangkala dikenali sebagai kelompok atau kumpulan yang bekerjasama untuk mencapai matlamat spesifik jabatan atau organisasi. pasukan yang efektif adalah terdiri daripada dua atau lebih individu yang mempunyai matlamat khusus untuk dicapai dan semua ahli terlibat secara aktif untuk merealisasikan matlamat secara usahasama. Guru-guru tidak boleh bekerja secara individu. Kerja berpasukan ini sangat penting di laksanakan di peringkat sekolah. Menurut Hadyn dan Mc Donnel (1996). Merujuk Zainal Ariffin (1998). Malahan. ( Surah al-Maa’idah 5:2) Menurut Abd. kerja kumpulan yang melaksanakan pasukan dan berusaha untuk mewujudkan keadaan kerjasama.

dan kesihatan -3- . Kerja berpasukan di sekolah terutamanya di kalangan Ketua Bidang dan Ketua Panitia akan menentukan keberkesanan jabatan berkenaan dan seterusnya menyumbang ke arah peningkatan kualiti kerja dan kualiti pendidikan di kalangan guru serta memberi kepuasan kerja kepada mereka. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja guru adalah kepimpinan yang efektif dalam kerja berpasukan. Kerja berpasukan juga akan dapat menyatupadukan seluruh kakitangan jabatan atau panitia dalam menjayakan peningkatan kualiti kerja. kerana kepuasan kerja dapat pekerja. tetapi kualiti seseorang pemimpin tidak kepuasan dalam memberikan kesan yang positif lepas telah membuktikan bahawa kerja kepada produktiviti. sekolah untuk mencapai (1998) kejayaan sekolah Contohnya. kepuasan akan dapat ditingkatkan melalui kerja berpasukan yang berkesan. Melalui kerja berpasukan akan membolehkan organisasi meningkatkan hasil tanpa meningkatkan sumber. mewujudkan perasaan saling mempercayai. Ia juga merupakan gabungan usaha. Kerja berpasukan akan memudahkan pertukaran maklumat dan idea di kalangan Guru Kanan dan Ketua Panitia. pengetahuan. mengukuhkan komunikasi dalam jabatan serta menuju ke arah peningkatan kualiti yang berterusan dalam organisasi sekolah. kepuasan hidup. kemahiran dan kebolehan yang dilakukan secara sinergi untuk menghasilkan prestasi kerja melebihi input yang dilakukan secara bersendirian. Menurut Whether dan Davis dalam Safrizal (2004). kajian Weller membuktikan peranan kerja berpasukan adalah menuju ke arah kejayaan dalam organisasi sekolah. Manusia mengharapkan adanya kerjanya.berpasukan merupakan suatu unit dalam organisasi yang berinteraksi untuk berkongsi maklumat dan keputusan bagi membantu ahli-ahli pasukan menjalankan tugas dalam ruang sempadan tanggungjawab yang ditetapkan. perlakuan koperatif. Kajian-kajian yang berpasukan boleh memberi berasaskan input visi dan kepada misi organisasi sekolah.

-4- . Oleh itu. Kepentingan kerja berpasukan dalam jabatan adalah jelas dan tidak boleh disangkal lagi dengan meningkatnya tugas dan tanggungjawab Ketua Jabatan. membuktikan dalam kajian beliau bahawa peningkatan produktiviti semakin bertambah jika kerja dilakukan secara berpasukan berbanding kerja secara individu. Oleh yang demikian. iaitu melibatkan semua pihak dan dibuat secara berterusan. kerja secara berpasukan amat penting diamalkan di sekolah untuk menentukan kejayaan sesebuah sekolah. tetapi juga melibatkan pelbagai faktor lain yang mempengaruhi kualiti pendidikan. aspek yang perlu diberi perhatian ialah kepuasan kerja yang merupakan kesan daripada keberkesanan kerja berpasukan. Setiap ahli perlu memberi perhatian yang sepenuhnya kepada matlamat yang telah ditetapkan dan mereka perlu juga mengambil berat dan prihatin terhadap sesama ahli dalam pasukan mereka. menerima dan menggunakan kekuatan yang ada pada setiap ahli dalam pasukan. Selain daripada itu. Kepentingan Kerja Berpasukan Maddux (1993). Keberkesanan kerja berpasukan bergantung kepada ahli pasukan bersemangat untuk bekerjasama.menjamin memberi kepuasan kerja kepada orang bawahannya kerana ia amat bergantung pada persepsi dan penerimaan gaya kepimpinan daripada orang bawahannya. dan sentiasa memberikan galakan antara sesama mereka dalam menjalankan tugas masing-masing. Panitia serta guru di sekolah akibat pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan dalam sistem pendidikan sekolah. Bagi membentuk pasukan kerja yang efektif merupakan satu agenda yang menjadi keutamaan pihak pengurusan sekolah. pendekatan pengurusan sekolah haruslah bersifat holistik. Isu-isu pendidikan tidak lagi hanya berkaitan dengan sistem pendidikan dan persekolahan.

Antara kemahiran kerja berpasukan yang perlu di terokai seperti komunikasi dalam pasukan. maka setiap ahli tidak akan segan untuk bertanya sesuatu kepada siapa pun apabila ia ada masalah.memberi ganjaran. jika sifat tolong-menolong itu sudah menjadi tradisi dalam jabatan.setiap ahli dalam jabatan atau panitia tidak akan dapat menerima kelakuan ini kerana kemarahan itu tidak disebabkan oleh sesuatu perkara yang munasabah. tiba-tiba ada seorang ahli yang marah seorang ahli lain. jika amalan tidak pernah dilaksanakan. Sudah banyak organisasi-organisasi besar dan pakar-pakar pengurusan menekankan kepentingan kerja berpasukan kerana ia adalah penyumbang terbesar kepada kejayaan gergasi korporat dan prestasi mengagumkan pertubuhan-pertubuhan induk dunia. mengendalikan membuat konflik. dalam kerja berpasukan. dan sebagainya.Menurut Ahmad Fadzli Yusof (2004). setiap anggota tidak akan melambatkan kerjanya. sudah tentu masingmasing akan bekerja bersendirian. Selain itu. Jika jabatan atau panitia itu sentiasa memberi perhatian kepada keperluan dan perasaan ahli. Kerja berpasukan yang berkesan penting dalam sesebuah organisasi sekolah kerana ia menjadi panduan kepada setiap anggota tentang cara bekerja yang paling baik. seseorang itu dianggap benarbenar cemerlang jika dia boleh mencipta situasi ‘saling kebergantungan’ antara satu sama lain. memotivasikan. Jika ada seseorang ahli tidak menghabiskan kerjanya walaupun masa yang secukupnya sudah diberi. Dalam buku beliau juga memperkatakan kemahiran kerja berpasukan yang mana menjadi salah satu jenis ‘kerja dengan orang lain’ yang paling popular dan berkesan. Contohnya. Sebaliknya. penilaian. membina kepemimpinan. membuat kreativiti. Merujuk Jean (2002) dalam kajian beliau menghujahkan bahawa kepentingan kerja berpasukan melibatkan sekumpulan manusia yang -5- . Dalam kerja berpasukan. tentulah ia tidak akan senang duduk. keputusan beramai-ramai. kerana semua ahli dalam jabatan pasti akan melihatnya dengan pandangan yang sinis.

Kerja berpasukan adalah penting kerana ia dapat membina semangat kerja dalam kalangan Ketua Panitia yang akan menentukan keberkesanan jabatan berkenaan dan seterusnya menyumbang ke arah peningkatan kualiti pendidikan dan kualiti pembelajaran di kalangan ahli pasukan serta memberi kepuasan kerja kepada mereka. Semangat kerja berpasukan ini boleh dipraktikkan melalui kerjasama. misi. penyelesaian masalah yang lebih efektif. berkemahiran tinggi dan bersetuju kepada matlamat pencapaian yang khusus di mana semua ahli pasukan saling bertanggungjawab dalam suatu organisasi. dalam kajian mengenai kepentingan pasukan kerja dan keberkesananya telah menyatakan bahawa cara yang paling berkesan untuk menyelaraskan usaha dan kepakaran bagi mencapai keputusan yang dihasratkan ialah kerja berpasukan. wawasan dan matlamat yang jelas dan ringkas. galakan untuk menjadi kreatif. Maka.mempunyai komitmen tinggi terhadap tujuan umum.al (1998) pula. motivasi dan moral yang meningkat. Matlamat ini mesti diketahui oleh semua ahli pasukan supaya masing-masing faham dan ketahui tanggungjawab mereka. Faedah-faedah yang diperolehi ahli pasukan termasuklah perkembangan kefahaman yang lebih baik tentang matlamat organisasi. komitmen di dalam -6- . 1990). Semangat kerja berpasukan ialah unsur yang menyatupadukan seluruh ahli jabatan dalam menjayakan peningkatan kualiti. peluang untuk mengenal pasti dan mengembangkan kepimpinan dan komunikasi yang lebih baik (Zaidatol. Semua ahli perlu tahu apa yang hendak dicapainya. Chand et. kerja berpasukan yang berkesan perlukan visi. Satu pendekatan yang praktis untuk mendapatkan kerjasama tenaga ahli pasukan ialah dengan melibatkan mereka dalam pengendalian urusan-urusan sekolah. Banyak pendapat tentang pentingnya kerja berpasukan kepada organisasi sekolah dalam mengendalikan urusannya.

Semangat pembangunan kerja berpasukan dapat dapat membendung dengan seseorang itu daripada terbabit dalam salah laku dan gejala negatif kerana segala urusan ekonomi diimbangkan pembangunan kemanusiaan seperti integriti. mengukuhkan komunikasi di dalam jabatan atau panitia ke arah peningkatan kualiti yang berterusan dalam organisasi sekolah. kualiti perubahan budaya yang mengutamakan proses menambahbaik dan prinsipprinsip yang berkualiti akan berkekalan. Beliau mahu nilai-nilai murni seperti hormat-menghormati. Semangat berpasukan di kalangan ahli pasukan boleh diperkukuhkan melalui usaha yang bersungguh-sungguh oleh pihak pengurusan. akauntabiliti dan ketelusan. Semangat berpasukan adalah unsur yang menyatupadukan seluruh kakitangan jabatan atau panitia dalam menjayakan peningkatan kualiti. perkhidmatan dan pengurusan kewangan serta menjauhkan individu daripada perlakuan rasuah. mengadakan latihan. Tindakan-tindakan pasukan. integriti yang kukuh dalam pasukan berupaya membendung kelemahan dalam pentadbiran. mewujudkan perasaan saling mempercayai di kalangan ahli. Kajian-kajian lepas telah membuktikan bahawa kerja berpasukan boleh memberi input kepada mereka dan kejayaan sekolah berasaskan visi dan serta sentiasa bermusyawarah diterapkan di kalangan kakitangan supaya satu pasukan bekerja yang lebih berkesan dapat -7- . memberi yang sesuai diambil bagi tujuan ini ialah menjalankan kempen kesedaran.program-program peningkatan kualiti yang diperkenalkan oleh jabatan. Menurut beliau. bekerjasama dibentuk. dan Fields kualiti (1993). mewujudkan struktur pengiktirafan dan memberi lebih kuasa bertindak (empowerment) kepada pasukan kerja. Menurut organisasi. penyelewengan dan salah guna kuasa. Semangat kerja berpasukan akan memudahkan pertukaran maklumat dan idea dalam kalangan ahli pasukan. tidak kualiti wujud amat dengan penting dalam sesebuah adalah sendirian.

iv. McDonnel. (1996). olah tidak kekuatan -8- . Pasukan yang efektif adalah yang terdiri daripada dua atau lebih individu yang mempunyai matlamat khusus untuk dicapai dan semua ahli terlibat secara aktif untuk merealisasikan matlamat secara usahasama. ii. Recardo et. 1996). berjaya dan pasukan dapat mendisiplinkan ahli-ahlinya iaitu pemikiran negatif seolahwujud di kalangan ahli. vi. ahli pasukan dapat bekerja bersama dengan berkesan. keberkesanan kerja berpasukan mempunyai enam kekuatan iaitu: i. iii. kemahiran pasukan membolehkan ahlinya menyertai pasukan baru dan mencapai gembira. kelemahan seseorang individu dalam pasukan akan dineutralkan oleh anggota pasukan lain. menyatakan bahawa high involvement high performance dan penglibatan serta komitmen akan memberi hasil yang memberangsangkan. kerja pasukan membina persetujuan dan komitmen kepada matlamat organisasi. v. (Hadyn and Keberkesanan Kerja Berpasukan Francis dan Young (1992) menyatakan bahawa.al.misi sekolah serta matlamat sekolah. perhubungan pasukan merupakan motivasi yang paling kuat. Kerja berpasukan akan dapat memberi peluang kepada ahli dan ketua bekerja secara bersama dan berkesan demi kebaikan pelanggan.

Manakala. menghormati perbezaan individu dan menggunakannya sebagai refleksi -9- . 6. 5. 9. 7. diri. 7. berkomunikasi secara terbuka dan berkongsi sumber yang sedia ada kepimpinan yang dinamik serta mendapat sokongan daripada organisasi ahli pasukan yang mempunyai wawasan bersama matlamat kerja berpasukan adalah jelas latihan yang mencukupi dan bersesuaian autoriti dan peluang membuat keputusan menghargai nilai konflik yang wujud. 2. 10. 6. matlamat yang difahami dan dipersetujui konflik yang berlaku dapat ditangani dengan baik ahli berkongsi peranan kepimpinan keupayaan ahli digunakan sepenuhnya komunikasi terbuka dan penglibatan di mana ahli tahu apa yang berlaku dalam pasukan ahli menyokong kawalan dan prosedur pasukan penglibatan dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan pengujian dan kreativiti digalakkan menilai fungsi dan proses dengan kerap setiap ahli memahami peranan dan tanggungjawab dan had kuasa masing-masing. 3. 5. 8. 8. Kazemark (1991) telah membangunkan Model Komprehensif dengan menyenaraikan 10 kriteria kerja pasukan yang berkesan iaitu: 1.keberkesanan berpasukan dengan cepat. 2. 4. 3. Archer (1996) juga telah menyenaraikan ciri-ciri kerja berpasukan yang berkesan iaitu: 1. Sehubungan dengan itu. 4.

Keberkesanan kerja berpasukan dalam jabatan menjadi salah satu elemen kualiti menyeluruh yang dapat membantu pihak pengurusan mencapai visi dan misi sekolah dengan cemerlang. kesanggupan menikmati kejayaan dan memikul beban bersama.10 - . inovasi dan bekerja secara komited memberi tranformasi kepada sekolah ke arah sekolah berkualiti. idea. lazimnya penyelesaian masalah tersebut adalah di luar kemampuan individu. bangga dengan pasukan. kepimpinan mengikut keadaan. Sekolah yang berkesan melahirkan murid. Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau TQM (Total Quality Management) telah diperkenalkan sejak tahun-tahun 1920an dan terus mendapat sambutan selepas dipelopori semula oleh Edward Demings. pekerja dan organisasi yang berkualiti. melibatkan berbagai bahagian dan sistem. Salah satu daripada prinsip-prinsip yang menyokong pengurusan kualiti menyeluruh ialah mengukuhkan semangat berpasukan. Aziz (1999) iaitu nilai yang jelas dan dikongsikan. Peningkatan kualiti bukanlah usaha yang boleh diserahkan kepada seseorang secara individu. sikap terus terang dan ikhlas. perkongsian maklumat. Menurut beliau lagi. tugas yang jelas. Kajian Weller (1998) telah membuktikan peranan TQM dan kerja berpasukan membawa kejayaan di peringkat sekolah dan organisasi sekolah. Ini kerana masalah-masalah dalam proses kerja adalah bersifat kompleks. 1950an dan tahun 1980an telah bangkit sebagai suatu cara peningkatan kualiti dan kaedah pengurusan yang bersistematik dan berstrategi di seluruh dunia. Oleh itu . maklum balas dan kaji semula. Likert dan Blake & Mouton (1964) dalam Tengku Abd.9 . Keberkesanan kerja berpasukan akan memperlihatkan sembilan komponen yang disebut sebagai ‘peta’ oleh McGregor. membuat keputusan bersama dan penekanan pada tindakan. . Dalam keadaan yang demikian setiap pihak dalam jabatan perlu bertindak secara berpasukan supaya segala kekuatan dan sumber yang ada dalam jabatan dapat digemblengkan sepenuhnya.

jabatan dan sekolah. memperbaiki sistem dan cara bekerja serta membina semangat kerja berpasukan. Bila wujud semangat kerja berpasukan. dapat mengkaji masalah dan membuat cadangan serta boleh digantikan dengan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK).dengan dorongan diri untuk bekerja akan memberi bakat keyakinan mengenai kebolehan ahli pasukan. Terdapat banyak faedah yang boleh diperolehi dari pelaksanaan KMK.11 - . Bilangan 7 tahun 1991). pelajar. masyarakat. maka jabatan akan mencapai matlamat dalam jangka masa yang singkat dan seterusnya mencapai kualiti. mengasah kepimpinan dan menggalakkan daya kreativiti dalam kalangan ahli pasukan. Matlamat KMK adalah untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti kerja melalui kebolehan menyelesaikan masalah di kalangan ahli kerja berpasukan.mewujudkan semangat bekerja secara berpasukan. Di antaranya ialah mengeratkan perhubungan di antara pekerja dan pengurusan. Kerja berpasukan dapat mengenal pasti masalah kualiti. manakala TQM atau kualiti menyeluruh pendidikan menurut Fields (1993) merangkumi komitmen semua pihak dalam sistem pendidikan iaitu ibu bapa. Dalam sektor pentadbiran semangat berpasukan bermula dengan perkembangan budaya kerja kualiti dalam awal tahun 1990an (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam. guru. pemimpin dan kerajaan. .Kerja berpasukan dalam konteks pendidikan ialah usaha meningkatkan kualiti pendidikan. Begitu juga. 1998). Dengan melalui penglibatan dan minat terhadap kerja akan memberi dorongan kerja yang tinggi kepada ahli pasukan dan mewujudkan kesedaran tanggungjawab terhadap diri sendiri. pasukan. Kualiti menyeluruh (TQM) adalah di mana semua ahli kerja berpasukan berusaha ke arah meningkatkan hasil atau perkhidmatan kepada pelanggan dalaman dan luaran organisasi (Lussier. penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja yang positif.memupuk kerjasama di kalangan pekerja dan memberi kepuasan bekerja.

Mereka juga akan meningkatkan perasaan bangga kepada pasukan dan organisasi. bergantung pada kerjasama. pasukan .Kelebihan Kerja Berpasukan Menurut Spiegel Cresencio Torres (1994) kerja berpasukan memberikan banyak faedah kepada pasukan mahupun ahli dalam pasukan tersebut. Dengan itu. kebolehan individu boleh dikongsi bersama dengan ahli pasukan dan pengalaman setiap ahli pasukan boleh dijadikan panduan kejayaan. aktif dalam penyelesaian masalah. mengeratkan tali persaudaraan dan setia kawan antara pekerja. Dari segi faedah pasukan. bilangan ahli yang tidak terlalu ramai. perbincangan secara terbuka. ia akan meningkatkan produktiviti kerja. Pasukan berkesan perlu dilahirkan dengan sengaja dan diurus secara sistematik. mereka akan merasakan diri dihargai oleh ahli dalam pasukan. 2000). Pasukan kerja yang berjaya akan memiliki ciri-ciri tersendiri dengan hasil yang menguntungkan semua pihak. Maka dalam konteks organisasi sekolah. atau berpuak-puak yang selalunya merupakan angkara yang tidak sihat dan mewujudkan perasaan seronok bekerja. mempunyai sasaran tarikh. kerja berpasukan mempunyai kelebihan seperti meningkatkan ransangan. mengurangkan sebarang pergeseran. Pasukan kerja yang efektif dianggap sebagai pemangkin yang terkuat untuk melaksanakan perubahan organisasi (Katzenbeg dan Smith dalam Tengku Abd Aziz. Dari segi faedah individu pula. meningkatkan kualiti kerja dan meningkatkan moral pekerja. akauntabiliti individu dan saling bergantung. kejayaan akan dikongsi bersama ahli pasukan. tugasan yang jelas untuk dipersembahan. Selain ini. Pasukan kerja yang berkesan tidak akan wujud secara kebetulan. kerja secara kolektif. ia dapat mengurangkan tekanan kerja dengan tanggungjawab dikongsi bersama. Ciri-ciri am kerja berpasukan adalah sempadan yang jelas.12 - . saling bergantung dan kepimpinan berkongsi (Berk & Lintern. Ahli pasukan akan sentiasa suka menghasilkan kerja yang paling baik dan mampu mewujudkan suasana yang intim. manfaat daripada kemahiran yang pelbagai. 1999).

13 - . mereka akan secara langsung boleh mengukuhkan tiga aspek yang penting kepada proses peningkatan kualiti iaitu pertukaran maklumat dan idea-idea dan lebih meluas. semangat saling percaya-mempercayai dalam kalangan kakitangan dan komunikasi yang lancar di dalam organisasi. Masalah-masalah yang dikongsi bersama oleh berbagai fungsi dan bahagian boleh diselesaikan dengan cepat dan berkesan kerana cadangan yang dibuat oleh kakitangan secara berpasukan akan lebih mudah untuk dilaksanakan berbanding dengan cadangan yang dibuat oleh individu. 1999). Apabila kakitangan mengamalkan semangat berpasukan. menggunakan budi bicara dengan sempurna dan mengembangkan bakat serta potensi yang ada di dalam diri masing-masing bagi mengerakkan proses peningkatan kualiti. . pengetahuan dan kemahiran dapat digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dengan perasaan ini individu akan merasa bebas dan lebih yakin untuk bertindak dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing. Pekerja ini akan meningkatkan kebolehan seseorang ahli dalam pasukan mencetuskan idea-idea baru yang kreatif dan inovatif bagi mempertingkatkan kualiti kerja yang dijalankan. Sebelum ditinjau lagi adalah wajar meninjau teoriteori pengurusan yang membicara kerja berpasukan. Ini akan melahirkan penyelesaian yang berkesan. ahli pasukan mudah menjalankan perasaaan percayamempercayai sesama mereka. Aziz. Ahli kerja pasukan akan mempunyai peluang yang luas untuk bertukar pengetahuan. Dalam suasana kerja berpasukan. maklumat dan idea dengan rakan sekerja melalui kerja berpasukan. Manfaat yang akan diperolehi oleh Jabatan Bahasa ( Panitia ) dengan bertindak sebagai kerja berpasukan ialah berbagai bidang kepakaran.kerja yang diwujudkan adalah bertujuan dan memiliki matlamat yang jelas (Tengku Abd. Mereka bertindak secara berpasukan boleh membantu meningkatkan moral kakitangan dan kepuasan bekerja kerana mereka sama-sama diberi peluang menyelesaikan masalah-masalah kualiti jabatan. Dengan itu mereka akan dapat membuat keputusankeputusan dengan cepat. pengalaman.

di dalam jabatan bebas berhubung antara satu sama lain untuk berkongsi data dan maklumat serta sumber-sumber lain. Kuala Lumpur: . Ini disebabkan kerja berpasukan yang berkesan mengutamakan kualiti kerja dan produktiviti seterusnya membina kepuasan kerja lalu dapat membina inovasi dan kreatif di kalangan Ketua Panitia dalam jabatan. yang mana akhirnya boleh membantu memantapkan prestasi jabatan. Dengan ini. Aziz Yusof.Perasaan percaya-mempercayai yang ada di kalangan ahli pasukan itu seterusnya akan memudahkan proses komunikasi di dalam jabatan. Pengurus dan Gelagat Organisasi di Abad ke-21.14 - .(2000). Ini seterusnya memupuk kerjasama dan keadaan saling bergantungan di antara jabatan. Penutup Keberkesanan kerja berpasukan dalam jabatan di sesebuah sekolah amat penting. RUJUKAN Abd. Kerja berpasukan yang berkesan juga akan mengurangkan masalah pembaziran tenaga dan meningkatkan semangat dan daya motivasi di kalangan ahli pasukan dalam jabatan.

Chand. Ahmad Fadzli Yusof (2004). Managing for Result Through Teams. Membina Semangat Berpasukan: Latihan Kepimpinan. PTS Publications & Distributors Sdn. 363-380. . Bhd.Ingram and McDonnel. Aziz Yusof (2004).6(6). Wisconsin: ASQC Quality Press. Sunil. Total Quality For Schools: A Suggestion for American Schools.Bhd. Health Care Financial Managemant. Mengurus Kerja Berpasukan.C. Community College Journal of Research & Practise: 22. Ten Criteria for Effective Team Building. Ab. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn.S.Prentice Hall. Mengurus Pasukan Kerja Prestasi Tinggi. Hadyn.(1993). M.J. Maddux Robert. Maudie.4. Berk. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Holm. B. L.15 - . What Is Team Work. (1998). Aziz Yusof (2003). Kazemark. Bhd. E. (1996). Ab.B.(1993). (1991). Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Managing Service Quality.&Lintern. University of South Austrralia: Flexible Learning Centre. Fields. Kepemimpinan Dalam Mengurus Perubahan. (2000). 38-42. Effective Performance ManagemantThe Teamwork Approach Consider. Dari Dimensi Kemanusiaan.

Perlakuan Organisasi.(1998). . J.J(1996). Texas: Gulf Publishing Company. Jennifer. Manager's Official Guide to Team Working.Charles. 250-259..12/6.J. Mention III. International Journal of Education Management. Shah Alam: Fajar Bakti.16 - . David.L. and Torres. C (1994).Recardo R. A. Spiegel.. Zainal Ariffin Ahmad (1998). Weller. Teams Who Needs Houston. Unlocking the Culture for Quality Schools:Reengineering. California: Pfeiffer & Co.D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful