Pengenalan Kerja diamalkan di sekolah pada masa kini untuk membantu meningkatkan keupayaan individu dan keberkesanan pengajaran

dan pembelajaran. Pihak pengurusan telah lama mengamalkan kerja berpasukan di sekolah tetapi masih tidak begitu ketara dan terdapat memahami konsepnya. Dekad ke-21 ini menampakkan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) amat menggalakkan amalan pengurusan yang organisasi di bawahnya. . Antara penekanan yang diberikan adalah kerja berpasukan. Melalui kerja berpasukan dalam semua sektor akan dapat meningkatkan produktiviti, interaksi antara ahli dalam pasukan, memberi kepuasan kerja serta dapat bersama menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks. Definisi Kerja Berpasukan Menurut Yeop Hussin Bidin (2006), kerja berpasukan bermaksud kerjasama antara pengurus ataupun ketua jabatan yang bertanggungjawab merancang, dan kakitangan yang menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Ini kerana segala masalah dapat diselesaikan dengan tolak ansur dan muafakat. Justeru, pengurus dan ketua jabatan perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran mengurus kerja berpasukan. Mereka perlu didedahkan dengan ciri-ciri kerja berpasukan dan faedah yang bakal diperoleh. Sumbangan besar kerja berpasukan adalah muafakat dalam melaksanakan tugas ataupun projek. Firman Allah S.W.T: berkualiti dalam sebahagian guru masih kurang berpasukan merupakan satu cara kerjasama yang perlu

-1-

Mereka masing-masing adalah gabungan dan dan sebilangan individu yang mempunyai kompetensi yang saling bergantung kemahiran pengetahuan. Malahan. kerja berpasukan sama ada dari segi keupayaan. ( Surah al-Maa’idah 5:2) Menurut Abd. Menurut Hadyn dan Mc Donnel (1996). kepakaran. terutamanya bagi menyelesaikan kerja-kerja yang rumit. Kerja berpasukan ini sangat penting di laksanakan di peringkat sekolah. ia berfungsi sebagai sebuah berpasukan ialah sesuatu mempunyai akauntabiliti komitmen terhadap prestasi pasukan serta bersedia melaksanakan tugas -2- . Merujuk Saari (1991). pasukan kadangkala dikenali sebagai kelompok atau kumpulan yang bekerjasama untuk mencapai matlamat spesifik jabatan atau organisasi.Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan dan bertakwa serta janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan. yang mencabar. kerja berpasukan juga merupakan salah satu dimensi yang boleh menyumbang ke arah peningkatan kualiti pendidikan. Merujuk Zainal Ariffin (1998). Guru-guru tidak boleh bekerja secara individu. Melalui kerja berpasukan dapat menggalakkan penyataan perasaan. inovasi dan perkembangan fikiran ke arah penciptaan yang lebih kreatif. Aziz (2003) pula. Kerja tugas bersama-sama. pasukan yang efektif adalah terdiri daripada dua atau lebih individu yang mempunyai matlamat khusus untuk dicapai dan semua ahli terlibat secara aktif untuk merealisasikan matlamat secara usahasama. kerja kumpulan yang melaksanakan pasukan dan berusaha untuk mewujudkan keadaan kerjasama.

dan kesihatan -3- . Manusia mengharapkan adanya kerjanya. Kerja berpasukan akan memudahkan pertukaran maklumat dan idea di kalangan Guru Kanan dan Ketua Panitia. perlakuan koperatif. mewujudkan perasaan saling mempercayai. kajian Weller membuktikan peranan kerja berpasukan adalah menuju ke arah kejayaan dalam organisasi sekolah. kepuasan hidup. Ia juga merupakan gabungan usaha. Kajian-kajian yang berpasukan boleh memberi berasaskan input visi dan kepada misi organisasi sekolah. kerana kepuasan kerja dapat pekerja.berpasukan merupakan suatu unit dalam organisasi yang berinteraksi untuk berkongsi maklumat dan keputusan bagi membantu ahli-ahli pasukan menjalankan tugas dalam ruang sempadan tanggungjawab yang ditetapkan. kepuasan akan dapat ditingkatkan melalui kerja berpasukan yang berkesan. Melalui kerja berpasukan akan membolehkan organisasi meningkatkan hasil tanpa meningkatkan sumber. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja guru adalah kepimpinan yang efektif dalam kerja berpasukan. tetapi kualiti seseorang pemimpin tidak kepuasan dalam memberikan kesan yang positif lepas telah membuktikan bahawa kerja kepada produktiviti. Menurut Whether dan Davis dalam Safrizal (2004). pengetahuan. sekolah untuk mencapai (1998) kejayaan sekolah Contohnya. mengukuhkan komunikasi dalam jabatan serta menuju ke arah peningkatan kualiti yang berterusan dalam organisasi sekolah. Kerja berpasukan di sekolah terutamanya di kalangan Ketua Bidang dan Ketua Panitia akan menentukan keberkesanan jabatan berkenaan dan seterusnya menyumbang ke arah peningkatan kualiti kerja dan kualiti pendidikan di kalangan guru serta memberi kepuasan kerja kepada mereka. Kerja berpasukan juga akan dapat menyatupadukan seluruh kakitangan jabatan atau panitia dalam menjayakan peningkatan kualiti kerja. kemahiran dan kebolehan yang dilakukan secara sinergi untuk menghasilkan prestasi kerja melebihi input yang dilakukan secara bersendirian.

Oleh yang demikian. kerja secara berpasukan amat penting diamalkan di sekolah untuk menentukan kejayaan sesebuah sekolah. Oleh itu. dan sentiasa memberikan galakan antara sesama mereka dalam menjalankan tugas masing-masing. Kepentingan kerja berpasukan dalam jabatan adalah jelas dan tidak boleh disangkal lagi dengan meningkatnya tugas dan tanggungjawab Ketua Jabatan. membuktikan dalam kajian beliau bahawa peningkatan produktiviti semakin bertambah jika kerja dilakukan secara berpasukan berbanding kerja secara individu. aspek yang perlu diberi perhatian ialah kepuasan kerja yang merupakan kesan daripada keberkesanan kerja berpasukan. pendekatan pengurusan sekolah haruslah bersifat holistik. Kepentingan Kerja Berpasukan Maddux (1993). Isu-isu pendidikan tidak lagi hanya berkaitan dengan sistem pendidikan dan persekolahan. Selain daripada itu. Bagi membentuk pasukan kerja yang efektif merupakan satu agenda yang menjadi keutamaan pihak pengurusan sekolah. -4- . Setiap ahli perlu memberi perhatian yang sepenuhnya kepada matlamat yang telah ditetapkan dan mereka perlu juga mengambil berat dan prihatin terhadap sesama ahli dalam pasukan mereka.menjamin memberi kepuasan kerja kepada orang bawahannya kerana ia amat bergantung pada persepsi dan penerimaan gaya kepimpinan daripada orang bawahannya. tetapi juga melibatkan pelbagai faktor lain yang mempengaruhi kualiti pendidikan. menerima dan menggunakan kekuatan yang ada pada setiap ahli dalam pasukan. Keberkesanan kerja berpasukan bergantung kepada ahli pasukan bersemangat untuk bekerjasama. Panitia serta guru di sekolah akibat pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan dalam sistem pendidikan sekolah. iaitu melibatkan semua pihak dan dibuat secara berterusan.

maka setiap ahli tidak akan segan untuk bertanya sesuatu kepada siapa pun apabila ia ada masalah. penilaian. mengendalikan membuat konflik. Merujuk Jean (2002) dalam kajian beliau menghujahkan bahawa kepentingan kerja berpasukan melibatkan sekumpulan manusia yang -5- . Sudah banyak organisasi-organisasi besar dan pakar-pakar pengurusan menekankan kepentingan kerja berpasukan kerana ia adalah penyumbang terbesar kepada kejayaan gergasi korporat dan prestasi mengagumkan pertubuhan-pertubuhan induk dunia.setiap ahli dalam jabatan atau panitia tidak akan dapat menerima kelakuan ini kerana kemarahan itu tidak disebabkan oleh sesuatu perkara yang munasabah. keputusan beramai-ramai.Menurut Ahmad Fadzli Yusof (2004). kerana semua ahli dalam jabatan pasti akan melihatnya dengan pandangan yang sinis. jika amalan tidak pernah dilaksanakan. Kerja berpasukan yang berkesan penting dalam sesebuah organisasi sekolah kerana ia menjadi panduan kepada setiap anggota tentang cara bekerja yang paling baik. membuat kreativiti. seseorang itu dianggap benarbenar cemerlang jika dia boleh mencipta situasi ‘saling kebergantungan’ antara satu sama lain. sudah tentu masingmasing akan bekerja bersendirian. tiba-tiba ada seorang ahli yang marah seorang ahli lain. Contohnya. membina kepemimpinan. Sebaliknya. Antara kemahiran kerja berpasukan yang perlu di terokai seperti komunikasi dalam pasukan. tentulah ia tidak akan senang duduk. setiap anggota tidak akan melambatkan kerjanya. dalam kerja berpasukan. Dalam buku beliau juga memperkatakan kemahiran kerja berpasukan yang mana menjadi salah satu jenis ‘kerja dengan orang lain’ yang paling popular dan berkesan. Jika jabatan atau panitia itu sentiasa memberi perhatian kepada keperluan dan perasaan ahli. jika sifat tolong-menolong itu sudah menjadi tradisi dalam jabatan. Selain itu. Jika ada seseorang ahli tidak menghabiskan kerjanya walaupun masa yang secukupnya sudah diberi. Dalam kerja berpasukan. memotivasikan. dan sebagainya.memberi ganjaran.

Matlamat ini mesti diketahui oleh semua ahli pasukan supaya masing-masing faham dan ketahui tanggungjawab mereka. misi. komitmen di dalam -6- . motivasi dan moral yang meningkat. penyelesaian masalah yang lebih efektif. kerja berpasukan yang berkesan perlukan visi. 1990). Faedah-faedah yang diperolehi ahli pasukan termasuklah perkembangan kefahaman yang lebih baik tentang matlamat organisasi. Satu pendekatan yang praktis untuk mendapatkan kerjasama tenaga ahli pasukan ialah dengan melibatkan mereka dalam pengendalian urusan-urusan sekolah. Semua ahli perlu tahu apa yang hendak dicapainya. galakan untuk menjadi kreatif. Semangat kerja berpasukan ini boleh dipraktikkan melalui kerjasama. wawasan dan matlamat yang jelas dan ringkas. Maka. dalam kajian mengenai kepentingan pasukan kerja dan keberkesananya telah menyatakan bahawa cara yang paling berkesan untuk menyelaraskan usaha dan kepakaran bagi mencapai keputusan yang dihasratkan ialah kerja berpasukan. Banyak pendapat tentang pentingnya kerja berpasukan kepada organisasi sekolah dalam mengendalikan urusannya. peluang untuk mengenal pasti dan mengembangkan kepimpinan dan komunikasi yang lebih baik (Zaidatol. Semangat kerja berpasukan ialah unsur yang menyatupadukan seluruh ahli jabatan dalam menjayakan peningkatan kualiti. berkemahiran tinggi dan bersetuju kepada matlamat pencapaian yang khusus di mana semua ahli pasukan saling bertanggungjawab dalam suatu organisasi. Kerja berpasukan adalah penting kerana ia dapat membina semangat kerja dalam kalangan Ketua Panitia yang akan menentukan keberkesanan jabatan berkenaan dan seterusnya menyumbang ke arah peningkatan kualiti pendidikan dan kualiti pembelajaran di kalangan ahli pasukan serta memberi kepuasan kerja kepada mereka.al (1998) pula. Chand et.mempunyai komitmen tinggi terhadap tujuan umum.

Tindakan-tindakan pasukan. integriti yang kukuh dalam pasukan berupaya membendung kelemahan dalam pentadbiran. memberi yang sesuai diambil bagi tujuan ini ialah menjalankan kempen kesedaran. Beliau mahu nilai-nilai murni seperti hormat-menghormati. Kajian-kajian lepas telah membuktikan bahawa kerja berpasukan boleh memberi input kepada mereka dan kejayaan sekolah berasaskan visi dan serta sentiasa bermusyawarah diterapkan di kalangan kakitangan supaya satu pasukan bekerja yang lebih berkesan dapat -7- . dan Fields kualiti (1993).program-program peningkatan kualiti yang diperkenalkan oleh jabatan. mewujudkan struktur pengiktirafan dan memberi lebih kuasa bertindak (empowerment) kepada pasukan kerja. Semangat berpasukan adalah unsur yang menyatupadukan seluruh kakitangan jabatan atau panitia dalam menjayakan peningkatan kualiti. penyelewengan dan salah guna kuasa. Semangat kerja berpasukan akan memudahkan pertukaran maklumat dan idea dalam kalangan ahli pasukan. mewujudkan perasaan saling mempercayai di kalangan ahli. mengadakan latihan. Semangat pembangunan kerja berpasukan dapat dapat membendung dengan seseorang itu daripada terbabit dalam salah laku dan gejala negatif kerana segala urusan ekonomi diimbangkan pembangunan kemanusiaan seperti integriti. Menurut beliau. kualiti perubahan budaya yang mengutamakan proses menambahbaik dan prinsipprinsip yang berkualiti akan berkekalan. Menurut organisasi. bekerjasama dibentuk. tidak kualiti wujud amat dengan penting dalam sesebuah adalah sendirian. akauntabiliti dan ketelusan. Semangat berpasukan di kalangan ahli pasukan boleh diperkukuhkan melalui usaha yang bersungguh-sungguh oleh pihak pengurusan. mengukuhkan komunikasi di dalam jabatan atau panitia ke arah peningkatan kualiti yang berterusan dalam organisasi sekolah. perkhidmatan dan pengurusan kewangan serta menjauhkan individu daripada perlakuan rasuah.

perhubungan pasukan merupakan motivasi yang paling kuat. v.al. ahli pasukan dapat bekerja bersama dengan berkesan. iii.misi sekolah serta matlamat sekolah. McDonnel. berjaya dan pasukan dapat mendisiplinkan ahli-ahlinya iaitu pemikiran negatif seolahwujud di kalangan ahli. olah tidak kekuatan -8- . Recardo et. kelemahan seseorang individu dalam pasukan akan dineutralkan oleh anggota pasukan lain. ii. iv. kerja pasukan membina persetujuan dan komitmen kepada matlamat organisasi. vi. 1996). kemahiran pasukan membolehkan ahlinya menyertai pasukan baru dan mencapai gembira. (Hadyn and Keberkesanan Kerja Berpasukan Francis dan Young (1992) menyatakan bahawa. (1996). keberkesanan kerja berpasukan mempunyai enam kekuatan iaitu: i. menyatakan bahawa high involvement high performance dan penglibatan serta komitmen akan memberi hasil yang memberangsangkan. Pasukan yang efektif adalah yang terdiri daripada dua atau lebih individu yang mempunyai matlamat khusus untuk dicapai dan semua ahli terlibat secara aktif untuk merealisasikan matlamat secara usahasama. Kerja berpasukan akan dapat memberi peluang kepada ahli dan ketua bekerja secara bersama dan berkesan demi kebaikan pelanggan.

8. 7. Manakala. matlamat yang difahami dan dipersetujui konflik yang berlaku dapat ditangani dengan baik ahli berkongsi peranan kepimpinan keupayaan ahli digunakan sepenuhnya komunikasi terbuka dan penglibatan di mana ahli tahu apa yang berlaku dalam pasukan ahli menyokong kawalan dan prosedur pasukan penglibatan dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan pengujian dan kreativiti digalakkan menilai fungsi dan proses dengan kerap setiap ahli memahami peranan dan tanggungjawab dan had kuasa masing-masing. Kazemark (1991) telah membangunkan Model Komprehensif dengan menyenaraikan 10 kriteria kerja pasukan yang berkesan iaitu: 1. 9.keberkesanan berpasukan dengan cepat. Sehubungan dengan itu. diri. 10. 6. 4. 7. 4. 6. 5. 3. 8. menghormati perbezaan individu dan menggunakannya sebagai refleksi -9- . 2. 3. 5. 2. Archer (1996) juga telah menyenaraikan ciri-ciri kerja berpasukan yang berkesan iaitu: 1. berkomunikasi secara terbuka dan berkongsi sumber yang sedia ada kepimpinan yang dinamik serta mendapat sokongan daripada organisasi ahli pasukan yang mempunyai wawasan bersama matlamat kerja berpasukan adalah jelas latihan yang mencukupi dan bersesuaian autoriti dan peluang membuat keputusan menghargai nilai konflik yang wujud.

Menurut beliau lagi. inovasi dan bekerja secara komited memberi tranformasi kepada sekolah ke arah sekolah berkualiti. perkongsian maklumat. bangga dengan pasukan. 1950an dan tahun 1980an telah bangkit sebagai suatu cara peningkatan kualiti dan kaedah pengurusan yang bersistematik dan berstrategi di seluruh dunia. maklum balas dan kaji semula. idea. kesanggupan menikmati kejayaan dan memikul beban bersama. Keberkesanan kerja berpasukan dalam jabatan menjadi salah satu elemen kualiti menyeluruh yang dapat membantu pihak pengurusan mencapai visi dan misi sekolah dengan cemerlang. Kajian Weller (1998) telah membuktikan peranan TQM dan kerja berpasukan membawa kejayaan di peringkat sekolah dan organisasi sekolah. membuat keputusan bersama dan penekanan pada tindakan. Likert dan Blake & Mouton (1964) dalam Tengku Abd. lazimnya penyelesaian masalah tersebut adalah di luar kemampuan individu. Ini kerana masalah-masalah dalam proses kerja adalah bersifat kompleks. pekerja dan organisasi yang berkualiti. Peningkatan kualiti bukanlah usaha yang boleh diserahkan kepada seseorang secara individu. Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau TQM (Total Quality Management) telah diperkenalkan sejak tahun-tahun 1920an dan terus mendapat sambutan selepas dipelopori semula oleh Edward Demings.9 . Aziz (1999) iaitu nilai yang jelas dan dikongsikan. . kepimpinan mengikut keadaan. Salah satu daripada prinsip-prinsip yang menyokong pengurusan kualiti menyeluruh ialah mengukuhkan semangat berpasukan. Oleh itu .10 - . sikap terus terang dan ikhlas. Keberkesanan kerja berpasukan akan memperlihatkan sembilan komponen yang disebut sebagai ‘peta’ oleh McGregor. Dalam keadaan yang demikian setiap pihak dalam jabatan perlu bertindak secara berpasukan supaya segala kekuatan dan sumber yang ada dalam jabatan dapat digemblengkan sepenuhnya. tugas yang jelas. Sekolah yang berkesan melahirkan murid. melibatkan berbagai bahagian dan sistem.

pelajar. dapat mengkaji masalah dan membuat cadangan serta boleh digantikan dengan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK). . Matlamat KMK adalah untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti kerja melalui kebolehan menyelesaikan masalah di kalangan ahli kerja berpasukan. pasukan. masyarakat. pemimpin dan kerajaan.11 - . jabatan dan sekolah. memperbaiki sistem dan cara bekerja serta membina semangat kerja berpasukan. mengasah kepimpinan dan menggalakkan daya kreativiti dalam kalangan ahli pasukan. Bilangan 7 tahun 1991). Kualiti menyeluruh (TQM) adalah di mana semua ahli kerja berpasukan berusaha ke arah meningkatkan hasil atau perkhidmatan kepada pelanggan dalaman dan luaran organisasi (Lussier. Dengan melalui penglibatan dan minat terhadap kerja akan memberi dorongan kerja yang tinggi kepada ahli pasukan dan mewujudkan kesedaran tanggungjawab terhadap diri sendiri. Di antaranya ialah mengeratkan perhubungan di antara pekerja dan pengurusan. maka jabatan akan mencapai matlamat dalam jangka masa yang singkat dan seterusnya mencapai kualiti.memupuk kerjasama di kalangan pekerja dan memberi kepuasan bekerja.dengan dorongan diri untuk bekerja akan memberi bakat keyakinan mengenai kebolehan ahli pasukan.Kerja berpasukan dalam konteks pendidikan ialah usaha meningkatkan kualiti pendidikan. penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja yang positif. Dalam sektor pentadbiran semangat berpasukan bermula dengan perkembangan budaya kerja kualiti dalam awal tahun 1990an (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam. Kerja berpasukan dapat mengenal pasti masalah kualiti.mewujudkan semangat bekerja secara berpasukan. guru. 1998). Begitu juga. Terdapat banyak faedah yang boleh diperolehi dari pelaksanaan KMK. Bila wujud semangat kerja berpasukan. manakala TQM atau kualiti menyeluruh pendidikan menurut Fields (1993) merangkumi komitmen semua pihak dalam sistem pendidikan iaitu ibu bapa.

12 - . 1999). manfaat daripada kemahiran yang pelbagai. saling bergantung dan kepimpinan berkongsi (Berk & Lintern. bilangan ahli yang tidak terlalu ramai. akauntabiliti individu dan saling bergantung. aktif dalam penyelesaian masalah. mengeratkan tali persaudaraan dan setia kawan antara pekerja. kerja secara kolektif. mempunyai sasaran tarikh. perbincangan secara terbuka. Ahli pasukan akan sentiasa suka menghasilkan kerja yang paling baik dan mampu mewujudkan suasana yang intim. Dengan itu. ia akan meningkatkan produktiviti kerja. mereka akan merasakan diri dihargai oleh ahli dalam pasukan. tugasan yang jelas untuk dipersembahan. ia dapat mengurangkan tekanan kerja dengan tanggungjawab dikongsi bersama. kebolehan individu boleh dikongsi bersama dengan ahli pasukan dan pengalaman setiap ahli pasukan boleh dijadikan panduan kejayaan. Dari segi faedah pasukan. Dari segi faedah individu pula. kerja berpasukan mempunyai kelebihan seperti meningkatkan ransangan. 2000). Ciri-ciri am kerja berpasukan adalah sempadan yang jelas. mengurangkan sebarang pergeseran. Pasukan kerja yang efektif dianggap sebagai pemangkin yang terkuat untuk melaksanakan perubahan organisasi (Katzenbeg dan Smith dalam Tengku Abd Aziz. Pasukan kerja yang berjaya akan memiliki ciri-ciri tersendiri dengan hasil yang menguntungkan semua pihak. Mereka juga akan meningkatkan perasaan bangga kepada pasukan dan organisasi. bergantung pada kerjasama. atau berpuak-puak yang selalunya merupakan angkara yang tidak sihat dan mewujudkan perasaan seronok bekerja. Selain ini. Maka dalam konteks organisasi sekolah.Kelebihan Kerja Berpasukan Menurut Spiegel Cresencio Torres (1994) kerja berpasukan memberikan banyak faedah kepada pasukan mahupun ahli dalam pasukan tersebut. Pasukan berkesan perlu dilahirkan dengan sengaja dan diurus secara sistematik. pasukan . meningkatkan kualiti kerja dan meningkatkan moral pekerja. Pasukan kerja yang berkesan tidak akan wujud secara kebetulan. kejayaan akan dikongsi bersama ahli pasukan.

semangat saling percaya-mempercayai dalam kalangan kakitangan dan komunikasi yang lancar di dalam organisasi. Sebelum ditinjau lagi adalah wajar meninjau teoriteori pengurusan yang membicara kerja berpasukan. pengetahuan dan kemahiran dapat digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. pengalaman. 1999).kerja yang diwujudkan adalah bertujuan dan memiliki matlamat yang jelas (Tengku Abd. Dalam suasana kerja berpasukan. Pekerja ini akan meningkatkan kebolehan seseorang ahli dalam pasukan mencetuskan idea-idea baru yang kreatif dan inovatif bagi mempertingkatkan kualiti kerja yang dijalankan. maklumat dan idea dengan rakan sekerja melalui kerja berpasukan. Dengan perasaan ini individu akan merasa bebas dan lebih yakin untuk bertindak dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing. Ahli kerja pasukan akan mempunyai peluang yang luas untuk bertukar pengetahuan. Ini akan melahirkan penyelesaian yang berkesan. Aziz. mereka akan secara langsung boleh mengukuhkan tiga aspek yang penting kepada proses peningkatan kualiti iaitu pertukaran maklumat dan idea-idea dan lebih meluas. .13 - . Manfaat yang akan diperolehi oleh Jabatan Bahasa ( Panitia ) dengan bertindak sebagai kerja berpasukan ialah berbagai bidang kepakaran. ahli pasukan mudah menjalankan perasaaan percayamempercayai sesama mereka. Masalah-masalah yang dikongsi bersama oleh berbagai fungsi dan bahagian boleh diselesaikan dengan cepat dan berkesan kerana cadangan yang dibuat oleh kakitangan secara berpasukan akan lebih mudah untuk dilaksanakan berbanding dengan cadangan yang dibuat oleh individu. Mereka bertindak secara berpasukan boleh membantu meningkatkan moral kakitangan dan kepuasan bekerja kerana mereka sama-sama diberi peluang menyelesaikan masalah-masalah kualiti jabatan. menggunakan budi bicara dengan sempurna dan mengembangkan bakat serta potensi yang ada di dalam diri masing-masing bagi mengerakkan proses peningkatan kualiti. Dengan itu mereka akan dapat membuat keputusankeputusan dengan cepat. Apabila kakitangan mengamalkan semangat berpasukan.

Ini seterusnya memupuk kerjasama dan keadaan saling bergantungan di antara jabatan. Pengurus dan Gelagat Organisasi di Abad ke-21. Aziz Yusof. Penutup Keberkesanan kerja berpasukan dalam jabatan di sesebuah sekolah amat penting.Perasaan percaya-mempercayai yang ada di kalangan ahli pasukan itu seterusnya akan memudahkan proses komunikasi di dalam jabatan. Kerja berpasukan yang berkesan juga akan mengurangkan masalah pembaziran tenaga dan meningkatkan semangat dan daya motivasi di kalangan ahli pasukan dalam jabatan. Ini disebabkan kerja berpasukan yang berkesan mengutamakan kualiti kerja dan produktiviti seterusnya membina kepuasan kerja lalu dapat membina inovasi dan kreatif di kalangan Ketua Panitia dalam jabatan. Kuala Lumpur: .14 - . RUJUKAN Abd. yang mana akhirnya boleh membantu memantapkan prestasi jabatan. Dengan ini.(2000). di dalam jabatan bebas berhubung antara satu sama lain untuk berkongsi data dan maklumat serta sumber-sumber lain.

Fields.C. Membina Semangat Berpasukan: Latihan Kepimpinan. Managing for Result Through Teams. Holm. Kepemimpinan Dalam Mengurus Perubahan.15 - . (1991). (1996). Berk. 38-42. M. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kazemark. Total Quality For Schools: A Suggestion for American Schools.J. Managing Service Quality. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Effective Performance ManagemantThe Teamwork Approach Consider. Maudie.6(6). Wisconsin: ASQC Quality Press.(1993). B. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Hadyn. E. (1998). Bhd.Ingram and McDonnel. Ahmad Fadzli Yusof (2004). Chand. Aziz Yusof (2003). Mengurus Pasukan Kerja Prestasi Tinggi. Maddux Robert. Sunil. University of South Austrralia: Flexible Learning Centre.&Lintern. Aziz Yusof (2004). Bhd.4. 363-380.Prentice Hall. Ab. What Is Team Work. PTS Publications & Distributors Sdn. . Ab. Ten Criteria for Effective Team Building.S.(1993). (2000). Mengurus Kerja Berpasukan. Community College Journal of Research & Practise: 22.B. Dari Dimensi Kemanusiaan. Health Care Financial Managemant.Bhd. L.

Perlakuan Organisasi. . David.J.. Manager's Official Guide to Team Working.D. Zainal Ariffin Ahmad (1998). California: Pfeiffer & Co. Unlocking the Culture for Quality Schools:Reengineering. Mention III. C (1994).L.(1998). Jennifer.12/6.Charles. Texas: Gulf Publishing Company. Teams Who Needs Houston. and Torres. J. A. 250-259.16 - .J(1996).. Shah Alam: Fajar Bakti. Weller.Recardo R. Spiegel. International Journal of Education Management.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful