Pengenalan Kerja diamalkan di sekolah pada masa kini untuk membantu meningkatkan keupayaan individu dan keberkesanan pengajaran

dan pembelajaran. Pihak pengurusan telah lama mengamalkan kerja berpasukan di sekolah tetapi masih tidak begitu ketara dan terdapat memahami konsepnya. Dekad ke-21 ini menampakkan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) amat menggalakkan amalan pengurusan yang organisasi di bawahnya. . Antara penekanan yang diberikan adalah kerja berpasukan. Melalui kerja berpasukan dalam semua sektor akan dapat meningkatkan produktiviti, interaksi antara ahli dalam pasukan, memberi kepuasan kerja serta dapat bersama menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks. Definisi Kerja Berpasukan Menurut Yeop Hussin Bidin (2006), kerja berpasukan bermaksud kerjasama antara pengurus ataupun ketua jabatan yang bertanggungjawab merancang, dan kakitangan yang menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Ini kerana segala masalah dapat diselesaikan dengan tolak ansur dan muafakat. Justeru, pengurus dan ketua jabatan perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran mengurus kerja berpasukan. Mereka perlu didedahkan dengan ciri-ciri kerja berpasukan dan faedah yang bakal diperoleh. Sumbangan besar kerja berpasukan adalah muafakat dalam melaksanakan tugas ataupun projek. Firman Allah S.W.T: berkualiti dalam sebahagian guru masih kurang berpasukan merupakan satu cara kerjasama yang perlu

-1-

Melalui kerja berpasukan dapat menggalakkan penyataan perasaan. kerja berpasukan juga merupakan salah satu dimensi yang boleh menyumbang ke arah peningkatan kualiti pendidikan. Merujuk Zainal Ariffin (1998). terutamanya bagi menyelesaikan kerja-kerja yang rumit. Malahan. pasukan yang efektif adalah terdiri daripada dua atau lebih individu yang mempunyai matlamat khusus untuk dicapai dan semua ahli terlibat secara aktif untuk merealisasikan matlamat secara usahasama. Guru-guru tidak boleh bekerja secara individu. Menurut Hadyn dan Mc Donnel (1996). kerja berpasukan sama ada dari segi keupayaan. Aziz (2003) pula. Mereka masing-masing adalah gabungan dan dan sebilangan individu yang mempunyai kompetensi yang saling bergantung kemahiran pengetahuan. yang mencabar. Kerja tugas bersama-sama. Merujuk Saari (1991). ia berfungsi sebagai sebuah berpasukan ialah sesuatu mempunyai akauntabiliti komitmen terhadap prestasi pasukan serta bersedia melaksanakan tugas -2- . kerja kumpulan yang melaksanakan pasukan dan berusaha untuk mewujudkan keadaan kerjasama. pasukan kadangkala dikenali sebagai kelompok atau kumpulan yang bekerjasama untuk mencapai matlamat spesifik jabatan atau organisasi. Kerja berpasukan ini sangat penting di laksanakan di peringkat sekolah.Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan dan bertakwa serta janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan. kepakaran. inovasi dan perkembangan fikiran ke arah penciptaan yang lebih kreatif. ( Surah al-Maa’idah 5:2) Menurut Abd.

kepuasan hidup.berpasukan merupakan suatu unit dalam organisasi yang berinteraksi untuk berkongsi maklumat dan keputusan bagi membantu ahli-ahli pasukan menjalankan tugas dalam ruang sempadan tanggungjawab yang ditetapkan. Kerja berpasukan di sekolah terutamanya di kalangan Ketua Bidang dan Ketua Panitia akan menentukan keberkesanan jabatan berkenaan dan seterusnya menyumbang ke arah peningkatan kualiti kerja dan kualiti pendidikan di kalangan guru serta memberi kepuasan kerja kepada mereka. kepuasan akan dapat ditingkatkan melalui kerja berpasukan yang berkesan. Kajian-kajian yang berpasukan boleh memberi berasaskan input visi dan kepada misi organisasi sekolah. Ia juga merupakan gabungan usaha. mengukuhkan komunikasi dalam jabatan serta menuju ke arah peningkatan kualiti yang berterusan dalam organisasi sekolah. sekolah untuk mencapai (1998) kejayaan sekolah Contohnya. Manusia mengharapkan adanya kerjanya. mewujudkan perasaan saling mempercayai. Kerja berpasukan juga akan dapat menyatupadukan seluruh kakitangan jabatan atau panitia dalam menjayakan peningkatan kualiti kerja. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja guru adalah kepimpinan yang efektif dalam kerja berpasukan. kajian Weller membuktikan peranan kerja berpasukan adalah menuju ke arah kejayaan dalam organisasi sekolah. perlakuan koperatif. Kerja berpasukan akan memudahkan pertukaran maklumat dan idea di kalangan Guru Kanan dan Ketua Panitia. pengetahuan. kerana kepuasan kerja dapat pekerja. tetapi kualiti seseorang pemimpin tidak kepuasan dalam memberikan kesan yang positif lepas telah membuktikan bahawa kerja kepada produktiviti. Menurut Whether dan Davis dalam Safrizal (2004). kemahiran dan kebolehan yang dilakukan secara sinergi untuk menghasilkan prestasi kerja melebihi input yang dilakukan secara bersendirian. Melalui kerja berpasukan akan membolehkan organisasi meningkatkan hasil tanpa meningkatkan sumber. dan kesihatan -3- .

Setiap ahli perlu memberi perhatian yang sepenuhnya kepada matlamat yang telah ditetapkan dan mereka perlu juga mengambil berat dan prihatin terhadap sesama ahli dalam pasukan mereka. tetapi juga melibatkan pelbagai faktor lain yang mempengaruhi kualiti pendidikan. Oleh yang demikian. pendekatan pengurusan sekolah haruslah bersifat holistik. Oleh itu. Keberkesanan kerja berpasukan bergantung kepada ahli pasukan bersemangat untuk bekerjasama. kerja secara berpasukan amat penting diamalkan di sekolah untuk menentukan kejayaan sesebuah sekolah. Selain daripada itu. Panitia serta guru di sekolah akibat pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan dalam sistem pendidikan sekolah. Kepentingan kerja berpasukan dalam jabatan adalah jelas dan tidak boleh disangkal lagi dengan meningkatnya tugas dan tanggungjawab Ketua Jabatan. menerima dan menggunakan kekuatan yang ada pada setiap ahli dalam pasukan. iaitu melibatkan semua pihak dan dibuat secara berterusan.menjamin memberi kepuasan kerja kepada orang bawahannya kerana ia amat bergantung pada persepsi dan penerimaan gaya kepimpinan daripada orang bawahannya. -4- . Kepentingan Kerja Berpasukan Maddux (1993). Isu-isu pendidikan tidak lagi hanya berkaitan dengan sistem pendidikan dan persekolahan. dan sentiasa memberikan galakan antara sesama mereka dalam menjalankan tugas masing-masing. Bagi membentuk pasukan kerja yang efektif merupakan satu agenda yang menjadi keutamaan pihak pengurusan sekolah. membuktikan dalam kajian beliau bahawa peningkatan produktiviti semakin bertambah jika kerja dilakukan secara berpasukan berbanding kerja secara individu. aspek yang perlu diberi perhatian ialah kepuasan kerja yang merupakan kesan daripada keberkesanan kerja berpasukan.

Selain itu. Dalam buku beliau juga memperkatakan kemahiran kerja berpasukan yang mana menjadi salah satu jenis ‘kerja dengan orang lain’ yang paling popular dan berkesan. membina kepemimpinan. dan sebagainya.Menurut Ahmad Fadzli Yusof (2004). keputusan beramai-ramai. setiap anggota tidak akan melambatkan kerjanya. dalam kerja berpasukan. kerana semua ahli dalam jabatan pasti akan melihatnya dengan pandangan yang sinis. mengendalikan membuat konflik. Sebaliknya. seseorang itu dianggap benarbenar cemerlang jika dia boleh mencipta situasi ‘saling kebergantungan’ antara satu sama lain. Antara kemahiran kerja berpasukan yang perlu di terokai seperti komunikasi dalam pasukan. jika sifat tolong-menolong itu sudah menjadi tradisi dalam jabatan. sudah tentu masingmasing akan bekerja bersendirian. Contohnya. tiba-tiba ada seorang ahli yang marah seorang ahli lain.memberi ganjaran. Dalam kerja berpasukan. Jika jabatan atau panitia itu sentiasa memberi perhatian kepada keperluan dan perasaan ahli. memotivasikan. jika amalan tidak pernah dilaksanakan. membuat kreativiti. penilaian. Merujuk Jean (2002) dalam kajian beliau menghujahkan bahawa kepentingan kerja berpasukan melibatkan sekumpulan manusia yang -5- . tentulah ia tidak akan senang duduk.setiap ahli dalam jabatan atau panitia tidak akan dapat menerima kelakuan ini kerana kemarahan itu tidak disebabkan oleh sesuatu perkara yang munasabah. Jika ada seseorang ahli tidak menghabiskan kerjanya walaupun masa yang secukupnya sudah diberi. maka setiap ahli tidak akan segan untuk bertanya sesuatu kepada siapa pun apabila ia ada masalah. Sudah banyak organisasi-organisasi besar dan pakar-pakar pengurusan menekankan kepentingan kerja berpasukan kerana ia adalah penyumbang terbesar kepada kejayaan gergasi korporat dan prestasi mengagumkan pertubuhan-pertubuhan induk dunia. Kerja berpasukan yang berkesan penting dalam sesebuah organisasi sekolah kerana ia menjadi panduan kepada setiap anggota tentang cara bekerja yang paling baik.

Semangat kerja berpasukan ini boleh dipraktikkan melalui kerjasama. komitmen di dalam -6- . Matlamat ini mesti diketahui oleh semua ahli pasukan supaya masing-masing faham dan ketahui tanggungjawab mereka. penyelesaian masalah yang lebih efektif. Banyak pendapat tentang pentingnya kerja berpasukan kepada organisasi sekolah dalam mengendalikan urusannya. wawasan dan matlamat yang jelas dan ringkas. misi. Kerja berpasukan adalah penting kerana ia dapat membina semangat kerja dalam kalangan Ketua Panitia yang akan menentukan keberkesanan jabatan berkenaan dan seterusnya menyumbang ke arah peningkatan kualiti pendidikan dan kualiti pembelajaran di kalangan ahli pasukan serta memberi kepuasan kerja kepada mereka. dalam kajian mengenai kepentingan pasukan kerja dan keberkesananya telah menyatakan bahawa cara yang paling berkesan untuk menyelaraskan usaha dan kepakaran bagi mencapai keputusan yang dihasratkan ialah kerja berpasukan. peluang untuk mengenal pasti dan mengembangkan kepimpinan dan komunikasi yang lebih baik (Zaidatol. 1990). Semua ahli perlu tahu apa yang hendak dicapainya. berkemahiran tinggi dan bersetuju kepada matlamat pencapaian yang khusus di mana semua ahli pasukan saling bertanggungjawab dalam suatu organisasi. kerja berpasukan yang berkesan perlukan visi. Faedah-faedah yang diperolehi ahli pasukan termasuklah perkembangan kefahaman yang lebih baik tentang matlamat organisasi.al (1998) pula.mempunyai komitmen tinggi terhadap tujuan umum. Satu pendekatan yang praktis untuk mendapatkan kerjasama tenaga ahli pasukan ialah dengan melibatkan mereka dalam pengendalian urusan-urusan sekolah. Chand et. motivasi dan moral yang meningkat. galakan untuk menjadi kreatif. Maka. Semangat kerja berpasukan ialah unsur yang menyatupadukan seluruh ahli jabatan dalam menjayakan peningkatan kualiti.

Semangat berpasukan adalah unsur yang menyatupadukan seluruh kakitangan jabatan atau panitia dalam menjayakan peningkatan kualiti. mewujudkan struktur pengiktirafan dan memberi lebih kuasa bertindak (empowerment) kepada pasukan kerja. Semangat berpasukan di kalangan ahli pasukan boleh diperkukuhkan melalui usaha yang bersungguh-sungguh oleh pihak pengurusan. mengukuhkan komunikasi di dalam jabatan atau panitia ke arah peningkatan kualiti yang berterusan dalam organisasi sekolah. penyelewengan dan salah guna kuasa. Tindakan-tindakan pasukan. Menurut organisasi. Kajian-kajian lepas telah membuktikan bahawa kerja berpasukan boleh memberi input kepada mereka dan kejayaan sekolah berasaskan visi dan serta sentiasa bermusyawarah diterapkan di kalangan kakitangan supaya satu pasukan bekerja yang lebih berkesan dapat -7- . mengadakan latihan. akauntabiliti dan ketelusan. tidak kualiti wujud amat dengan penting dalam sesebuah adalah sendirian.program-program peningkatan kualiti yang diperkenalkan oleh jabatan. Semangat pembangunan kerja berpasukan dapat dapat membendung dengan seseorang itu daripada terbabit dalam salah laku dan gejala negatif kerana segala urusan ekonomi diimbangkan pembangunan kemanusiaan seperti integriti. perkhidmatan dan pengurusan kewangan serta menjauhkan individu daripada perlakuan rasuah. Menurut beliau. bekerjasama dibentuk. integriti yang kukuh dalam pasukan berupaya membendung kelemahan dalam pentadbiran. dan Fields kualiti (1993). mewujudkan perasaan saling mempercayai di kalangan ahli. Beliau mahu nilai-nilai murni seperti hormat-menghormati. kualiti perubahan budaya yang mengutamakan proses menambahbaik dan prinsipprinsip yang berkualiti akan berkekalan. memberi yang sesuai diambil bagi tujuan ini ialah menjalankan kempen kesedaran. Semangat kerja berpasukan akan memudahkan pertukaran maklumat dan idea dalam kalangan ahli pasukan.

perhubungan pasukan merupakan motivasi yang paling kuat. ahli pasukan dapat bekerja bersama dengan berkesan. keberkesanan kerja berpasukan mempunyai enam kekuatan iaitu: i. v. (Hadyn and Keberkesanan Kerja Berpasukan Francis dan Young (1992) menyatakan bahawa. iv. Pasukan yang efektif adalah yang terdiri daripada dua atau lebih individu yang mempunyai matlamat khusus untuk dicapai dan semua ahli terlibat secara aktif untuk merealisasikan matlamat secara usahasama. ii. vi. berjaya dan pasukan dapat mendisiplinkan ahli-ahlinya iaitu pemikiran negatif seolahwujud di kalangan ahli. kerja pasukan membina persetujuan dan komitmen kepada matlamat organisasi. iii. Kerja berpasukan akan dapat memberi peluang kepada ahli dan ketua bekerja secara bersama dan berkesan demi kebaikan pelanggan. Recardo et.al.misi sekolah serta matlamat sekolah. kemahiran pasukan membolehkan ahlinya menyertai pasukan baru dan mencapai gembira. (1996). menyatakan bahawa high involvement high performance dan penglibatan serta komitmen akan memberi hasil yang memberangsangkan. kelemahan seseorang individu dalam pasukan akan dineutralkan oleh anggota pasukan lain. olah tidak kekuatan -8- . McDonnel. 1996).

3. 3. 4. Archer (1996) juga telah menyenaraikan ciri-ciri kerja berpasukan yang berkesan iaitu: 1. Manakala. 4. 2. matlamat yang difahami dan dipersetujui konflik yang berlaku dapat ditangani dengan baik ahli berkongsi peranan kepimpinan keupayaan ahli digunakan sepenuhnya komunikasi terbuka dan penglibatan di mana ahli tahu apa yang berlaku dalam pasukan ahli menyokong kawalan dan prosedur pasukan penglibatan dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan pengujian dan kreativiti digalakkan menilai fungsi dan proses dengan kerap setiap ahli memahami peranan dan tanggungjawab dan had kuasa masing-masing. 5. Kazemark (1991) telah membangunkan Model Komprehensif dengan menyenaraikan 10 kriteria kerja pasukan yang berkesan iaitu: 1. 7. 5. diri. 8. berkomunikasi secara terbuka dan berkongsi sumber yang sedia ada kepimpinan yang dinamik serta mendapat sokongan daripada organisasi ahli pasukan yang mempunyai wawasan bersama matlamat kerja berpasukan adalah jelas latihan yang mencukupi dan bersesuaian autoriti dan peluang membuat keputusan menghargai nilai konflik yang wujud. 2. menghormati perbezaan individu dan menggunakannya sebagai refleksi -9- . 9. 8. Sehubungan dengan itu. 7. 6. 10. 6.keberkesanan berpasukan dengan cepat.

inovasi dan bekerja secara komited memberi tranformasi kepada sekolah ke arah sekolah berkualiti. Likert dan Blake & Mouton (1964) dalam Tengku Abd. melibatkan berbagai bahagian dan sistem. Oleh itu . kesanggupan menikmati kejayaan dan memikul beban bersama. pekerja dan organisasi yang berkualiti. sikap terus terang dan ikhlas. Ini kerana masalah-masalah dalam proses kerja adalah bersifat kompleks. Sekolah yang berkesan melahirkan murid. Menurut beliau lagi. Keberkesanan kerja berpasukan akan memperlihatkan sembilan komponen yang disebut sebagai ‘peta’ oleh McGregor.9 . perkongsian maklumat. bangga dengan pasukan. Dalam keadaan yang demikian setiap pihak dalam jabatan perlu bertindak secara berpasukan supaya segala kekuatan dan sumber yang ada dalam jabatan dapat digemblengkan sepenuhnya. Salah satu daripada prinsip-prinsip yang menyokong pengurusan kualiti menyeluruh ialah mengukuhkan semangat berpasukan. Aziz (1999) iaitu nilai yang jelas dan dikongsikan. Kajian Weller (1998) telah membuktikan peranan TQM dan kerja berpasukan membawa kejayaan di peringkat sekolah dan organisasi sekolah. . 1950an dan tahun 1980an telah bangkit sebagai suatu cara peningkatan kualiti dan kaedah pengurusan yang bersistematik dan berstrategi di seluruh dunia. kepimpinan mengikut keadaan. Keberkesanan kerja berpasukan dalam jabatan menjadi salah satu elemen kualiti menyeluruh yang dapat membantu pihak pengurusan mencapai visi dan misi sekolah dengan cemerlang. idea. maklum balas dan kaji semula. membuat keputusan bersama dan penekanan pada tindakan.10 - . tugas yang jelas. lazimnya penyelesaian masalah tersebut adalah di luar kemampuan individu. Peningkatan kualiti bukanlah usaha yang boleh diserahkan kepada seseorang secara individu. Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau TQM (Total Quality Management) telah diperkenalkan sejak tahun-tahun 1920an dan terus mendapat sambutan selepas dipelopori semula oleh Edward Demings.

pelajar. Di antaranya ialah mengeratkan perhubungan di antara pekerja dan pengurusan. maka jabatan akan mencapai matlamat dalam jangka masa yang singkat dan seterusnya mencapai kualiti. Bila wujud semangat kerja berpasukan. Dengan melalui penglibatan dan minat terhadap kerja akan memberi dorongan kerja yang tinggi kepada ahli pasukan dan mewujudkan kesedaran tanggungjawab terhadap diri sendiri. 1998). Kualiti menyeluruh (TQM) adalah di mana semua ahli kerja berpasukan berusaha ke arah meningkatkan hasil atau perkhidmatan kepada pelanggan dalaman dan luaran organisasi (Lussier. guru. Matlamat KMK adalah untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti kerja melalui kebolehan menyelesaikan masalah di kalangan ahli kerja berpasukan. masyarakat. pasukan.memupuk kerjasama di kalangan pekerja dan memberi kepuasan bekerja. pemimpin dan kerajaan.dengan dorongan diri untuk bekerja akan memberi bakat keyakinan mengenai kebolehan ahli pasukan. Begitu juga.mewujudkan semangat bekerja secara berpasukan. mengasah kepimpinan dan menggalakkan daya kreativiti dalam kalangan ahli pasukan. .11 - . memperbaiki sistem dan cara bekerja serta membina semangat kerja berpasukan. Dalam sektor pentadbiran semangat berpasukan bermula dengan perkembangan budaya kerja kualiti dalam awal tahun 1990an (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.Kerja berpasukan dalam konteks pendidikan ialah usaha meningkatkan kualiti pendidikan. penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja yang positif. jabatan dan sekolah. Bilangan 7 tahun 1991). manakala TQM atau kualiti menyeluruh pendidikan menurut Fields (1993) merangkumi komitmen semua pihak dalam sistem pendidikan iaitu ibu bapa. dapat mengkaji masalah dan membuat cadangan serta boleh digantikan dengan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK). Terdapat banyak faedah yang boleh diperolehi dari pelaksanaan KMK. Kerja berpasukan dapat mengenal pasti masalah kualiti.

Pasukan kerja yang berkesan tidak akan wujud secara kebetulan. bilangan ahli yang tidak terlalu ramai. mereka akan merasakan diri dihargai oleh ahli dalam pasukan. Ciri-ciri am kerja berpasukan adalah sempadan yang jelas. kebolehan individu boleh dikongsi bersama dengan ahli pasukan dan pengalaman setiap ahli pasukan boleh dijadikan panduan kejayaan. pasukan . mengurangkan sebarang pergeseran. mengeratkan tali persaudaraan dan setia kawan antara pekerja. kejayaan akan dikongsi bersama ahli pasukan. tugasan yang jelas untuk dipersembahan. Mereka juga akan meningkatkan perasaan bangga kepada pasukan dan organisasi. 2000).Kelebihan Kerja Berpasukan Menurut Spiegel Cresencio Torres (1994) kerja berpasukan memberikan banyak faedah kepada pasukan mahupun ahli dalam pasukan tersebut. aktif dalam penyelesaian masalah.12 - . saling bergantung dan kepimpinan berkongsi (Berk & Lintern. Pasukan berkesan perlu dilahirkan dengan sengaja dan diurus secara sistematik. perbincangan secara terbuka. mempunyai sasaran tarikh. Selain ini. Dengan itu. akauntabiliti individu dan saling bergantung. ia akan meningkatkan produktiviti kerja. Pasukan kerja yang berjaya akan memiliki ciri-ciri tersendiri dengan hasil yang menguntungkan semua pihak. Maka dalam konteks organisasi sekolah. ia dapat mengurangkan tekanan kerja dengan tanggungjawab dikongsi bersama. Dari segi faedah pasukan. kerja berpasukan mempunyai kelebihan seperti meningkatkan ransangan. Ahli pasukan akan sentiasa suka menghasilkan kerja yang paling baik dan mampu mewujudkan suasana yang intim. manfaat daripada kemahiran yang pelbagai. atau berpuak-puak yang selalunya merupakan angkara yang tidak sihat dan mewujudkan perasaan seronok bekerja. Pasukan kerja yang efektif dianggap sebagai pemangkin yang terkuat untuk melaksanakan perubahan organisasi (Katzenbeg dan Smith dalam Tengku Abd Aziz. 1999). meningkatkan kualiti kerja dan meningkatkan moral pekerja. bergantung pada kerjasama. Dari segi faedah individu pula. kerja secara kolektif.

Dengan itu mereka akan dapat membuat keputusankeputusan dengan cepat. pengalaman. Mereka bertindak secara berpasukan boleh membantu meningkatkan moral kakitangan dan kepuasan bekerja kerana mereka sama-sama diberi peluang menyelesaikan masalah-masalah kualiti jabatan. .13 - . Aziz. Ini akan melahirkan penyelesaian yang berkesan.kerja yang diwujudkan adalah bertujuan dan memiliki matlamat yang jelas (Tengku Abd. Apabila kakitangan mengamalkan semangat berpasukan. semangat saling percaya-mempercayai dalam kalangan kakitangan dan komunikasi yang lancar di dalam organisasi. Manfaat yang akan diperolehi oleh Jabatan Bahasa ( Panitia ) dengan bertindak sebagai kerja berpasukan ialah berbagai bidang kepakaran. Sebelum ditinjau lagi adalah wajar meninjau teoriteori pengurusan yang membicara kerja berpasukan. 1999). Dengan perasaan ini individu akan merasa bebas dan lebih yakin untuk bertindak dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing. Ahli kerja pasukan akan mempunyai peluang yang luas untuk bertukar pengetahuan. maklumat dan idea dengan rakan sekerja melalui kerja berpasukan. Pekerja ini akan meningkatkan kebolehan seseorang ahli dalam pasukan mencetuskan idea-idea baru yang kreatif dan inovatif bagi mempertingkatkan kualiti kerja yang dijalankan. menggunakan budi bicara dengan sempurna dan mengembangkan bakat serta potensi yang ada di dalam diri masing-masing bagi mengerakkan proses peningkatan kualiti. Dalam suasana kerja berpasukan. pengetahuan dan kemahiran dapat digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. mereka akan secara langsung boleh mengukuhkan tiga aspek yang penting kepada proses peningkatan kualiti iaitu pertukaran maklumat dan idea-idea dan lebih meluas. Masalah-masalah yang dikongsi bersama oleh berbagai fungsi dan bahagian boleh diselesaikan dengan cepat dan berkesan kerana cadangan yang dibuat oleh kakitangan secara berpasukan akan lebih mudah untuk dilaksanakan berbanding dengan cadangan yang dibuat oleh individu. ahli pasukan mudah menjalankan perasaaan percayamempercayai sesama mereka.

Pengurus dan Gelagat Organisasi di Abad ke-21. Kuala Lumpur: . RUJUKAN Abd. Ini seterusnya memupuk kerjasama dan keadaan saling bergantungan di antara jabatan.(2000). Aziz Yusof. Penutup Keberkesanan kerja berpasukan dalam jabatan di sesebuah sekolah amat penting. di dalam jabatan bebas berhubung antara satu sama lain untuk berkongsi data dan maklumat serta sumber-sumber lain. yang mana akhirnya boleh membantu memantapkan prestasi jabatan. Ini disebabkan kerja berpasukan yang berkesan mengutamakan kualiti kerja dan produktiviti seterusnya membina kepuasan kerja lalu dapat membina inovasi dan kreatif di kalangan Ketua Panitia dalam jabatan.14 - . Dengan ini. Kerja berpasukan yang berkesan juga akan mengurangkan masalah pembaziran tenaga dan meningkatkan semangat dan daya motivasi di kalangan ahli pasukan dalam jabatan.Perasaan percaya-mempercayai yang ada di kalangan ahli pasukan itu seterusnya akan memudahkan proses komunikasi di dalam jabatan.

Membina Semangat Berpasukan: Latihan Kepimpinan.4.&Lintern. Managing for Result Through Teams. PTS Publications & Distributors Sdn. Ahmad Fadzli Yusof (2004). E.Ingram and McDonnel. (1996). Maddux Robert. L. Community College Journal of Research & Practise: 22. Ab. 363-380. (1991). Aziz Yusof (2003). Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Ten Criteria for Effective Team Building. (2000). (1998).S. Dari Dimensi Kemanusiaan. Effective Performance ManagemantThe Teamwork Approach Consider. University of South Austrralia: Flexible Learning Centre. Aziz Yusof (2004). Chand.(1993). Hadyn. Bhd. Bhd. Kazemark. Sunil.J. Fields. Kepemimpinan Dalam Mengurus Perubahan. Managing Service Quality. Total Quality For Schools: A Suggestion for American Schools. Berk.(1993). Health Care Financial Managemant. B. Wisconsin: ASQC Quality Press. Ab. What Is Team Work. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. . Maudie.Bhd.6(6). M.B. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Holm.Prentice Hall. Mengurus Pasukan Kerja Prestasi Tinggi. Mengurus Kerja Berpasukan. 38-42.15 - .C.

Unlocking the Culture for Quality Schools:Reengineering. Spiegel. J.Charles. C (1994). California: Pfeiffer & Co. Perlakuan Organisasi.16 - . and Torres. . 250-259. David. A.J. International Journal of Education Management.J(1996). Manager's Official Guide to Team Working. Jennifer.Recardo R.(1998). Shah Alam: Fajar Bakti.. Zainal Ariffin Ahmad (1998). Texas: Gulf Publishing Company. Teams Who Needs Houston. Mention III.12/6.D. Weller.L..